ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.199.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 199

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 2. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 753/2011 (2011. gada 1. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 754/2011 (2011. gada 1. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

23

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 755/2011 (2011. gada 1. augusts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 756/2011 (2011. gada 27. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

35

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 757/2011 (2011. gada 27. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

37

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 758/2011 (2011. gada 1. augusts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2009 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus

40

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 759/2011 (2011. gada 1. augusts), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

44

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 760/2011 (2011. gada 1. augusts), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

46

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai

48

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/486/KĀDP (2011. gada 1. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

57

 

*

Padomes Lēmums 2011/487/KĀDP (2011. gada 1. augusts), ar kuru groza Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida un Taliban locekļiem un citām privātpersonām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras saistītas ar tiem

73

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/488/KĀDP (2011. gada 1. augusts), ar ko īsteno Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

74

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2011/291/ES (2011. gada 26. aprīlis) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs(OV L 139, 26.5.2011.)

76

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 753/2011

(2011. gada 1. augusts)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/486/KĀDP (2011. gada 1. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā (1), kas pieņemts saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību V sadaļas 2. nodaļu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (“ANO DP”) 2011. gada 17. jūnijā, rīkojoties saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu VII nodaļu, pieņēma Rezolūciju 1988 (2011) par situāciju Afganistānā, kas vēl aizvien apdraud starptautisko mieru un drošību.

(2)

Eiropas Savienības Padome 2011. gada 1. augusts pieņēma Lēmumu 2011/486/KĀDP, kas paredz naudas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, ierobežojumus ieceļošanai Savienībā, aizliegumu tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot ieročus un militāro ekipējumu, kā arī aizliegumu sniegt ar tiem saistītu palīdzību un pakalpojumus fiziskām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras iekļāvusi sarakstā Komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1988 (2011), vai pirms minētās rezolūcijas pieņemšanas – Komiteja, kas izveidota ar ANO DP Rezolūciju 1267 (1999) un 1333 (2000).

(3)

Daži no minētajiem pasākumiem ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) darbības jomā, tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka saimnieciskās darbības subjekti visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(4)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas ir konkrēti atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši – tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, kā arī tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām.

(5)

Šajā regulā tāpat pilnībā ievēroti dalībvalstu pienākumi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un tas, ka ANO DP rezolūcijas ir juridiski saistošas.

(6)

Ņemot vērā īpašo apdraudējumu starptautiskajam mieram un drošībai, ko rada situācija Afganistānā, un lai nodrošinātu atbilstību Lēmuma 2011/486/KĀDP grozīšanas un pārskatīšanas procedūrai, pilnvaras grozīt sarakstu šīs regulas I pielikumā būtu jāīsteno Padomei.

(7)

Procedūrā, lai grozītu sarakstu šīs regulas I pielikumā, būtu jāparedz, ka sarakstā iekļautajām fiziskajām vai juridiskajām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām dara zināmu pamatojumu to iekļaušanai sarakstā, lai tām dotu iespēju iesniegt apsvērumus. Ja sarakstā iekļauta persona, grupa, uzņēmums vai vienība iesniedz apsvērumus vai jaunus būtiskus pierādījumus, Padomei būtu jāpārskata savs lēmums, ņemot vērā šos apsvērumus, un par to jāinformē attiecīgā persona, grupa, uzņēmums vai vienība.

(8)

Lai īstenotu šo regulu un lai radītu iespējami lielāku tiesisko noteiktību Savienībā, būtu jādara zināmi atklātībai vārdi, uzvārdi un nosaukumi, un cita atbilstīga informācija par fiziskām un juridiskām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu būtu jāiesaldē. Jebkurai personas datu apstrādei būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3).

(9)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un labumi, tostarp, bet ne tikai:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, pārvedu vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksājumu instrumenti;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v)

kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii)

dokumenti, kas apliecina dalību fondos vai finanšu līdzekļu daļas piederību;

b)

“līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

c)

“saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

d)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums tos izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp, bet ne tikai, tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

e)

“tehniska palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts saistībā ar remontu, izstrādi, ražošanu, montāžu, testēšanu, tehnisko apkopi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un šāda palīdzība var būt instrukcijas, padomi, apmācība, darba gaitā gūto zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultāciju pakalpojumi, tostarp palīdzība mutiskā veidā;

f)

“sankciju komiteja” ir ANO DP komiteja, kas izveidota saskaņā ar 30. punktu ANO DP Rezolūcijā 1988 (2011);

g)

“1267. rezolūcijas komiteja” ir ANO DP komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1267 (1999) un 1333 (2000);

h)

“pamatojums iekļaušanai sarakstā” ir sankciju komitejas sniegtā paziņojuma publiskojamā daļa un/vai, attiecīgā gadījumā, sankciju komitejas sniegtais apraksts par iemesliem iekļaušanai sarakstā; vai attiecībā uz tādu šīs regulas I pielikumā minētu personu, grupu, uzņēmumu vai vienību, kura iepriekš bijusi minēta Padomes Regulas (EK) Nr. 881/2002 (2002. gada 27. maijs), ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban  (4), I pielikumā, paziņojums un/vai apraksts par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi 1267. rezolūcijas komiteja;

i)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro LESD saskaņā ar LESD paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

Aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai, kas iekļauta I pielikumā, sniegt tehnisku palīdzību saistībā ar Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā (5) (“Kopējais militāro preču saraksts”) iekļautajām precēm un tehnoloģijām, vai saistībā ar minētajā sarakstā iekļauto preču piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi un izmantošanu;

b)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a) apakšpunktā minētā aizlieguma apiešana.

3. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir I pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, grupu, uzņēmumu vai vienību īpašumā, valdījumā vai turējumā.

2.   Nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, grupām, uzņēmumiem vai vienībām vai to interesēs.

3.   Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieša vai netieša 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

4. pants

1.   Regulas I pielikumā iekļauj fizisku vai juridisku personu, grupu, uzņēmumu un vienību sarakstu, kuras:

a)

tieši pirms ANO DP Rezolūcijas 1988 (2011) pieņemšanas dienas bija iekļautas 1267. rezolūcijas komitejas konsolidētā saraksta A iedaļā (“Personas, kas saistītas ar Taliban”) un B iedaļā (“Vienības, grupas un uzņēmumi, kas saistīti ar Taliban”) kā Taliban locekļi un citas personas, grupas, uzņēmumi un vienības, kas ar tām saistītas; vai

b)

sankciju komiteja ir norādījusi kā personas, grupas, uzņēmumus un vienības, kas saistītas ar Taliban un rada draudus mieram, stabilitātei un drošībai Afganistānā.

2.   Regulas I pielikumā norāda ANO DP vai sankciju komitejas sniegto pamatojumu fizisku vai juridisku personu, grupu, uzņēmumu un vienību iekļaušanai sarakstā.

3.   Regulas I pielikumā norāda arī ANO DP vai sankciju komitejas sniegto informāciju, ja tāda pieejama, kas vajadzīga attiecīgo fizisko vai juridisko personu, grupu, uzņēmumu un vienību identificēšanai. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var būt vārdi, tostarp pieņemtie vārdi, dzimšanas datums un vieta, valstspiederība, pases un personas apliecības numurs, dzimums, adrese, ja tā zināma, un amats vai profesija. Attiecībā uz juridiskām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām šāda informācija var būt nosaukums, reģistrācijas vieta un datums, reģistrācijas numurs un uzņēmējdarbības vieta. Regulas I pielikumā norāda arī dienu, kad ANO DP vai sankciju komiteja to ir iekļāvusi sarakstā.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 3. panta, II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu I pielikumā uzskaitīto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, jo īpaši maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai glabāšanu,

ja attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi sankciju komitejai par šādu konstatējumu un par nodomu piešķirt atļauju, un sankciju komiteja trīs darbadienās pēc paziņojuma sniegšanas nav iebildusi pret šādu rīcību.

2.   Atkāpjoties no 3. panta, II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt tos pieejamus, ja tās ir konstatējušas, ka iesaldētie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ja attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi sankciju komitejai par minēto konstatējumu, un sankciju komiteja konstatējumu ir apstiprinājusi.

3.   Jebkura persona, grupa, uzņēmums vai vienība, kas vēlas izmantot 1. vai 2. punktā minētos izņēmumus, vēršas ar lūgumu dalībvalsts attiecīgajā kompetentajā iestādē, kas norādīta II pielikumā.

Kompetentā iestāde, kas norādīta II pielikumā, nekavējoties rakstiski informē gan lūgumu iesniegušo personu, grupu, uzņēmumu vai vienību, gan jebkuru citu personu, grupu, uzņēmumu vai vienību, par kuru ir zināms, ka tā ir tieši iesaistīta, par to, vai lūgums ir pieņemts.

Attiecīgā dalībvalsts informē arī pārējās dalībvalstis un Komisiju par to, vai tā ir atļāvusi šādu izņēmumu.

4.   Līdzekļiem, kas atbrīvoti un pārskaitīti Savienības robežās, lai segtu izdevumus, vai kas ir atzīti par pamatotiem atbilstīgi šim pantam, nepiemēro tālākus ierobežojošus pasākumus atbilstīgi 3. pantam.

5.   Attiecībā uz šīs regulas I pielikumā uzskaitītajām personām, grupām, uzņēmumiem vai vienībām, kas iepriekš bijušas iekļautas sarakstā Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā, turpina piemērot atļaujas saistībā ar šā panta 1. un 2. punktā noteiktajām atkāpju kategorijām, ko iepriekš piešķīrušas dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs.

6. pants

1.   Regulas 3. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldēto kontu papildinājumiem:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas veicami saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem un saistībām, ko noslēdza vai kas radās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja šo regulu, vai attiecībā uz šīs regulas I pielikumā uzskaitītajām personām, grupām, uzņēmumiem vai vienībām, kas iepriekš bijušas iekļautas Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā – pirms dienas, kad uz tām sāka attiecināt Regulu (EK) Nr. 337/2000 (6), Regulu (EK) Nr. 467/2001 (7) vai Regulu (EK) Nr. 881/2002,

ja šādi procenti, citi ieņēmumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 3. panta 1. punktu.

2.   Regulas 3. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko ieskaita sarakstā iekļautas fiziskās vai juridiskās personas, grupas, uzņēmuma vai vienības kontā, ar nosacījumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

7. pants

1.   Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Aizliegums, kas paredzēts 3. panta 2. punktā, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras bija darījušas pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās nebija zinājušas un tām nebija vērā ņemamu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā minētajam aizliegumam.

8. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītajai kompetentajai iestādei tajā dalībvalstī, kuras rezidenti tās ir vai kurā tās atrodas, kā arī – tieši vai ar dalībvalstu starpniecību – Komisijai visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 3. pantu; un

b)

sadarbojas ar minēto kompetento iestādi saistībā ar jebkādām minētās informācijas pārbaudēm.

2.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto vienīgi nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta.

9. pants

Dalībvalstis un Komisija nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, ko veic saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši ziņas par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

10. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

11. pants

1.   Ja ANO DP vai sankciju komiteja iekļauj sarakstā fizisku vai juridisku personu, grupu, uzņēmumu vai vienību, Padome šādu fizisko vai juridisko personu, grupu, uzņēmumu un vienību iekļauj sarakstā I pielikumā.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, dara zināmu 1. punktā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai vai nu tieši, ja adrese ir zināma, vai arī publicējot paziņojumu, dodot iespēju šādai fiziskajai vai juridiskajai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai iesniegt savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un informē attiecīgo fizisko vai juridisko personu, grupu, uzņēmumu vai vienību.

4.   Ja Apvienoto Nāciju Organizācija nolemj svītrot no saraksta fizisku vai juridisku personu, grupu, uzņēmumu vai vienību vai grozīt sarakstā iekļautas fiziskas vai juridiskas personas, grupas, uzņēmuma vai vienības identifikācijas informāciju, Padome attiecīgi groza I pielikumu.

5.   Panta 2. un 3. punktu piemēro arī fiziskai vai juridiskai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai, kas iekļauta sarakstā šīs regulas I pielikumā un kas līdz šīm bijusi iekļauta sarakstā Regulas (EK) Ne. 881/2002 I pielikumā.

12. pants

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto noteikumu izpildi. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis šos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

13. pants

Gadījumos, kad šajā regulā ir paredzēts ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, minētajai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

14. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošajos gaisa kuģos un uz to jurisdikcijā esošajiem kuģiem;

c)

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgās;

d)

jebkurai juridiskai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

jebkurai juridiskai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai saistībā ar jebkādu uzņēmējdarbību, ko pilnībā vai daļēji veic Savienībā.

15. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. augustā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 57 lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(4)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.

(5)  OV C 69, 18.3.2010., 19. lpp.

(6)  Padomes Regula (EK) Nr. 337/2000 (2000. gada 14. februāris) par lidojumu aizliegumu un Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (OV L 43, 16.2.2000., 1. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 467/2001 (2001. gada 6. marts), ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (OV L 67, 9.3.2001., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

REGULAS 3. PANTĀ MINĒTO FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU, GRUPU, UZŅĒMUMU UN VIENĪBU SARAKSTS

1.

Abdul Baqi.

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Khost (Houstas) un Paktika (Paktikas) provinces gubernators Taliban režīma laikā, b) informācijas un kultūras ministra vietnieks Taliban režīma laikā, c) Ārlietu ministrijas konsulārais departaments Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1962. gads. Dzimšanas vieta: Jalalabad (Džalālābādas) pilsēta, Nangarhar (Nangarhāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

2.

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Tituls: a) ģenerālis, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: militārais atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1964. gads. Dzimšanas vieta: Nangarhar (Nangarhāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000974 (Afganistānas pase). Papildu informācija: repatriēts uz Afganistānu 2006. gada februārī. ANO norādes datums:25.1.2001.

3.

Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).

Adrese: Karachi (Karāči), Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1972. gads. Dzimšanas vieta: Paktika (Paktikas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:20.7.2010. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā: 20.7.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Amir Abdullah veica Taliban galvenā vadītāja Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) kasiera pienākumus un bija Kandahar (Kandahāras) provinces (Afganistāna) Taliban gubernatora vietnieks. Amir Abdullah ir ceļojis uz Kuveitu, Saūda Arābiju, Lībiju un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai iegūtu līdzekļus Taliban režīmam. Viņš arī atvieglināja Taliban vadības saziņu un koordinēja augsta līmeņa sanāksmes savā Pakistānas rezidences viesu namā. Abdullah palīdzējis daudziem Taliban vecākajiem locekļiem, kuri 2001. gadā bēga no Afganistānas, lai apmestos uz dzīvi Pakistānā.

4.

Abdul Manan.

Tituls: a) kungs, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības atašejs Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

5.

Abdul Razaq.

Tituls: maulvi. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) tirdzniecības ministrs (Taliban režīma laikā), b) 2003. gadā arestēts Kandahar (Kandahāras) provincē Afganistānā. ANO norādes datums:31.1.2001.

6.

Abdul Wahab.

Tituls: malvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban pilnvarotais lietvedis Rijādā Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Faryab (Fārjābas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

7.

Abdul Rahman Agha.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kara tiesas priekšsēdētājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

8.

Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma finanšu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) pilsēta, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:31.1.2001.

9.

Janan Agha.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Fariab (Fārjābas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) provinces centrālā daļa, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

10.

Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Pasu un vīzu departamenta darbinieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2010.

11.

Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) hādža un reliģisko jautājumu ministrs Taliban režīma laikā, b) izglītības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1953. gada līdz 1958. gadam. Dzimšanas vieta: Faryab (Fārjābas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija par Afganistānas Fārjābas provinci atbildīgais Taliban loceklis, b) iesaistīts narkotiku kontrabandā. ANO norādes datums:31.1.2001.

12.

Mohammad Ahmadi.

Tituls: a) mulla, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Da Afghanistan Bank prezidents Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Daman (Dāmānas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

13.

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Samangan (Samangānas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

14.

Ahmadullah (alias Ahmadulla).

Tituls: kāri. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: drošības (izlūkošanas) ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Qarabagh (Karabāgas) apgabals, Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2001. gada decembrī. ANO norādes datums:25.1.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:25.1.2001.

15.

Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Helmand (Helmandas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Helmand (Helmandas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maijā viens no septiņiem Taliban vadības komitejas locekļiem Kandahar (Kandahārā), Afganistānā, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

16.

Ahmed Jan Akhund.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ūdens un elektroenerģijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1953. gada līdz 1958. gadam. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

17.

Attiqullah Akhund.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Shawali Kott (Šāhvalīkoutas) apgabals, Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

18.

Hamidullah Akhund.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Ariana Afghan Airlines vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

19.

Mohammad Hassan Akhund.

Tituls: a) mulla, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Taliban režīma Ministru padomes pirmais vietnieks, b) ārlietu ministrs pirms Wakil Ahmad Mutawakil Taliban režīma laikā, c) Kandahar (Kandahāras) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no Malwhavi Khaalis grupējuma (viens no septiņiem džihāda grupējumiem pret Padomju Savienības pilsoņiem), b) absolvējis reliģijas skolu Quetta (Kvetā), Pakistānā, c) Mullah Omar tuvs līdzgaitnieks. ANO norādes datums:25.1.2001.

20.

Mohammad Abbas Akhund.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sabiedrības veselības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

21.

Mohammad Essa Akhund.

Tituls: a) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ūdens, sanitārijas un elektroenerģijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Spinboldak (Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

22.

Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Tituls: a) mulla, b) hādži, c) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: aizsardzības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) viens no Mullah Omar vietniekiem, b) Taliban vadības loceklis, kas atbild par militārajām operācijām. ANO norādes datums:25.1.2001.

23.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Zabol (Zābolas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: No 2007. gada sākuma par Afganistānas Uruzgan (Orūzgānas) provinci atbildīgais Taliban loceklis. ANO norādes datums:25.1.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:25.1.2001.

24.

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Laghman (Lagmānas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Qarabagh (Karabāgas) apgabals, Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

25.

Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha).

Tituls: hādži. Dzimšanas datums: a)1963. gada 15. oktobris, b)1973. gada 14. februāris, c) 1967. gads, d) aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: a) Hitemchai ciems, Helmand (Helmandas) province, Afganistāna; b) Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:4.11.2010. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:4.11.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Agha Jan Alizai pārvaldīja vienu no lielākajiem narkotiku kontrabandas tīkliem Helmand (Helmandā), Afganistānā, un sagādāja Taliban režīmam līdzekļus apmaiņā pret aizsardzību saistībā ar savām nelikumīgas narkotiku tirdzniecības darbībām. Nelikumīgas narkotiku tirdzniecības grupējums, tostarp Alizai, 2008. gadā piekrita maksāt Taliban režīmam nodokli par zemi, kur tika audzētas opija magones, apmaiņā pret vienošanos ar Taliban režīmu par narkotiku pārvadāšanas organizēšanu. Taliban režīms arī piekrita nodrošināt drošību nelikumīgajiem narkotiku tirgotājiem, kā arī viņu noliktavām apmaiņā pret pajumtes un transporta nodrošināšanu Taliban cīnītājiem. Alizai bija arī iesaistījies ieroču iepirkšanā Taliban režīmam un regulāri ceļoja uz Pakistānu, lai tiktos ar Taliban vecākajiem vadītājiem. Alizai arī atvieglināja viltotu Irānas pasu sagādi Taliban locekļiem, lai viņi varētu doties uz Irānu piedalīties apmācībā. Alizai 2009. gadā sagādāja pasi un līdzekļus Taliban komandierim, lai viņš varētu doties uz Irānu.

26.

Allahdad (alias Akhund).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: celtniecības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Spinboldak (Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

27.

Aminullah Amin.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Saripul (Sarepolas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

28.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Tituls: a) hādži, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Afganistānas Tirdzniecības aģentūras vadītājs, Peshawar (Pešāvara), Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1934. gads Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: SE 011252 (Afganistānas pase). ANO norādes datums:25.1.2001.

29.

Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pārvaldes lietu vadītājs Taliban režīma laikā, b) finanšu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1961. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

30.

Arefullah Aref.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: finanšu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

31.

Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) Afganistānas Sarkanā pusmēness biedrības (ARCS) ģenerālsekretārs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Dzimšanas vieta: Nangarhar (Nangarhāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) kopš 2007. gada maija ir Taliban vadības loceklis, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) Pešāvaras Taliban padomes loceklis. ANO norādes datums:23.2.2001.

32.

Atiqullah.

Tituls: a) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: valsts pasūtījumu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Pēc tam, kad Taliban režīms 1996. gadā ieņēma Kabulas provinci, Atiqullah tika iecelts amatā Kandahar (Kandahārā). 1999. vai 2000. gadā viņš tika iecelts par Taliban režīma lauksaimniecības ministra pirmo vietnieku, vēlāk par valsts pasūtījumu ministra vietnieku.

 

Pēc Taliban režīma krišanas Atiqullah kļuva par operāciju virsnieku Afganistānas dienvidos. Viņš 2008. gadā kļuva par Taliban gubernatora vietnieku Helmand (Helmandas) provincē Afganistānā.

33.

Azizirahman.

Tituls: kungs. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

34.

Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: aizsardzības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Weetmak ciems, Dehrawood (Dehrāvūdas) apgabals, Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) pieder Popalzai ciltij, b) vecākais Taliban militārais komandieris un TalibanQuetta Padomes” loceklis no 2007. gada maija, c) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

35.

Shahabuddin Delawar.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Augstās tiesas loceklis Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1957. gads Dzimšanas vieta: Logar (Lougaras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

36.

Dost Mohammad (alias Doost Mohammad).

Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Ghazni (Gaznī) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1968. gada līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Daman (Dāmānas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) kopš 2007. gada maija ir viens no Taliban militārajiem komandieriem, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001.

37.

Mohammad Azam Elmi.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2005. gadā. ANO norādes datums:23.2.2001.

38.

Faiz.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Ārlietu ministrijas Informācijas departamenta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1969. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

39.

Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: valsts pasūtījumu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Dara Kolum, Do Aab apgabals, Nuristan (Nūrestānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no 2007. gada maija par Afganistānas Nūrestānas provinci atbildīgais Taliban loceklis. ANO norādes datums:25.1.2001.

40.

Gul Ahmad Hakimi.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karāči. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

41.

Abdullah Hamad.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā”Quetta (Kvetā). Dzimšanas datums: 1972. gads Dzimšanas vieta: Helmand (Helmanda), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 00857 (izdota 20.11.1997.). ANO norādes datums:25.1.2001.

42.

Hamdullah.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: repatriācijas atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā”Quetta (Kvetā). Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

43.

Zabihullah Hamidi.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: augstākās izglītības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

44.

Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad).

Tituls: kāri. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) plānošanas ministrs Taliban režīma laikā, b) augstākās izglītības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1955. gads. Dzimšanas vieta: Badakhshan (Badahšānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

45.

Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ārlietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, b) kopš 2007. gada maija ir Taliban vadības padomes loceklis, c) Taliban padomes Finanšu komitejas loceklis. ANO norādes datums:25.1.2001.

46.

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Adrese: Miram Shah (Mīramšāha), Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1975.–1979. gads. Papildu informācija: a) Haqqani tīkla operatīvais komandieris un Taliban shura loceklis Mīramšāhā, b) palīdzējis vadīt uzbrukumus pret mērķiem dienvidaustrumu Afganistānā, c) Jalaluddin Haqqani dēls, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani un Nasiruddin Haqqani brālis, Khalil Ahmed Haqqani brāļadēls. ANO norādes datums:11.5.2011. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:11.5.2011.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Badruddin Haqqani ir operatīvais komandieris Haqqani tīklam – ar Taliban saistītai kaujinieku grupai, kas darbojas North Waziristan Agency ietvaros Pakistānas federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās. Haqqani tīkls ir bijis nemiernieku aktivitāšu priekšējā līnijā Afganistānā un atbildīgs par daudziem augsta līmeņa uzbrukumiem. Haqqani tīklu vada tā dibinātāja Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) trīs vecākie dēli; Jalaluddin Haqqani pievienojās Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) Taliban režīmam 1990.deviņdesmito gadu vidū. Badruddin ir Jalaluddin dēls, Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) un Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.) brālis, kā arī Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.) brāļadēls.

 

Badruddin palīdz vadīt ar Taliban saistītus nemierniekus un ārzemju kaujiniekus uzbrukumos pret mērķiem dienvidaustrumu Afganistānā. Badruddin ir loceklis Taliban Miram Shah shura, kas pārvalda Haqqani tīkla darbības.

 

Ir domājams, ka Badruddin ir atbildīgs arī par Haqqani veiktajām cilvēku nolaupīšanām. Viņš ir bijis atbildīgs par daudzu Afganistānas un citu valstu valstspiederīgo nolaupīšanu Afganistānas un Pakistānas pierobežā.

47.

Ezatullah Haqqani.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: plānošanas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Laghman (Lagmānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

48.

Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani , c) Jallalouddine Haqani).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: robežu lietu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1942. gads. Dzimšanas vieta: Khost (Houstas) province, Zadran apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēvs, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) lai gan saskaņā ar pieejamo informāciju ir miris 2007. gada jūnijā, tomēr joprojām bija dzīvs 2008. gada maijā. ANO norādes datums:31.1.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:31.1.2001.

49.

Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Tituls: hādži. Adrese: a) Peshawar (Pešāvara), Pakistāna, b) netālu no Dergey Manday Madrasa, kas atrodas Dergey Manday ciemā, netālu no Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), federatīvi pārvaldītās cilšu teritorijas (FATA), Pakistāna, c) Kayla ciems, netālu no Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), federatīvi pārvaldītās cilšu teritorijas (FATA), Pakistāna, d) Sarana Zadran ciems, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Dzimšanas datums: a)1.1.1966., b) laikposmā no 1958. līdz 1964. gadam. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) vecākais loceklis Haqqani tīklā, kas darbojas Ziemeļvaziristānā federatīvi pārvaldītajās cilšu teritorijās Pakistānā, b) Iepriekš ir ceļojis uz Dubaiju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un tur vācis līdzekļus, c) Jalaluddin Haqqani brālis un Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēvocis. ANO norādes datums:9.2.2011. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:9.2.2011.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Khalil Ahmed Haqqani ir augsta ranga loceklis Haqqani tīklā – ar Taliban saistītā kaujinieku grupā, kas darbojas North Waziristan Agency ietvaros Pakistānas federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās. Haqqani tīklu, kas ir nemiernieku aktivitāšu priekšējā līnijā Afganistānā, dibināja Khalil Haqqani brālis Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), kurš pievienojās Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) Taliban režīmam 1990. gadu vidū.

 

Khalil Haqqani ir iesaistīts līdzekļu piesaistē Taliban un Haqqani tīklam, viņš bieži ceļo uz citām valstīm, lai satiktos ar finansiāla atbalsta sniedzējiem. No 2009. gada septembra Khalil Haqqani ir ceļojis uz Persijas līča reģiona valstīm un piesaistījis līdzekļus no avotiem šajā reģionā, kā arī no avotiem Dienvidāzijā un Austrumāzijā.

 

Khalil Haqqani arī sniedz atbalstu Taliban un Haqqani tīklam, kas darbojas Afganistānā. No 2010. gada sākuma Khalil Haqqani nodrošināja līdzekļus Taliban vienībām Logaras provincē Afganistānā. 2009. gadā Khalil Haqqani apgādāja un kontrolēja apmēram 160 kaujiniekus Logaras provincē Afganistānā un bija viens no cilvēkiem, kas ir atbildīgi par Taliban un Haqqani tīkla sagrābto ienaidnieka gūstekņu aizturēšanu. Khalil Haqqani ir saņēmis rīkojumus saistībā ar Taliban operācijām no sava brāļadēla Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.).

 

Khalil Haqqani ir arī rīkojies Al-Qaida (QE.A.4.01.) uzdevumā un ir bijis saistīts ar tās militārajām operācijām. 2002. gadā Khalil Haqqani nosūtīja kaujiniekus Al-Qaida vienību nostiprināšanai Pāktijas provincē Afganistānā.

50.

Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani ).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) hādži un reliģisko jautājumu ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) augstākās izglītības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Baghlan (Baglānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:25.1.2001.

51.

Mohammad Salim Haqqani.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: netikumu novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no Lagmānas provinces. ANO norādes datums:31.1.2001.

52.

Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).

Adrese: Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1970.–1973. gads. Dzimšanas vieta: Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: Saistīts ar Haqqani tīklu, kas darbojas Ziemeļvaziristānā federatīvi pārvaldītajās cilšu teritorijās Pakistānā. ANO norādes datums:20.7.2010. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:20.7.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Haqqani tīkls ir ar Taliban saistīta kaujinieku grupa, kas darbojas North Waziristan Agency ietvaros Pakistānas federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās. Tas ir bijis nemiernieku aktivitāšu priekšējā līnijā Afganistānā un atbildīgs par daudziem augsta līmeņa uzbrukumiem. Haqqani tīklu vada Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) trīs vecākie dēli, no kuriem viens ir Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani darbojas kā Haqqani tīkla emisārs un pavada daudz laika līdzekļu vākšanā. Haqqani 2004. gadā ceļoja uz Saūda Arābiju kopā ar Taliban līdzdalībnieku, lai vāktu līdzekļus Taliban vajadzībām. Viņš arī 2004. gadā nodrošināja līdzekļus kaujiniekiem Afganistānā, lai traucētu Afganistānas prezidenta vēlēšanas. Vismaz no 2005. gada līdz 2008. gadam Nasiruddin Haqqani vāca līdzekļus Haqqani tīklam, dodoties vairākos līdzekļu vākšanas ceļojumos, tostarp 2007. gadā regulāri ceļojot uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem un 2008. gadā dodoties līdzekļu vākšanas ceļojumā uz vēl kādu Persijas līča reģiona valsti. Tiek apgalvots, ka no 2007. gada vidus Haqqani ir bijuši trīs galvenie finansējuma avoti – finansējums no Persijas līča reģiona, narkotiku tirdzniecība un maksājumi no Al-Qaida (QE.A.4.01.). Nasiruddin Haqqani 2009. gada beigās saņēma vairākus simtus tūkstošus dolāru izmantošanai Haqqani tīkla aktivitātēm no personām Arābijas pussalā, kuras ir saistītas ar Al-Qaida.

53.

Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) pārvaldes lietu vadītājs Taliban režīma laikā, b) informācijas un kultūras departamenta vadītājs Kandahar (Kandahāras) provincē Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Absolvējis Haqqaniya Madrrassa Pakistānā, b) tiek uzskatīts, ka viņam ir ciešas attiecības ar Taliban līderi Mullah Mohammad Omar, c) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Sayyed Mohammed Haqqani ir saistīts ar Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) un jau sen ir bijis Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) atbalstītājs. Kā Taliban režīma pārvaldes lietu vadītājs viņš izplatīja Afganistānas personas apliecības ar Al-Qaida saistītiem ārzemniekiem, kas cīnījās Afganistānā, un savāca no viņiem ievērojamu līdzekļu apjomu.

 

Sayyed Mohammed Haqqani 2003. un 2004. gadā ir vairākas reizes ticies ar Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) un Mohammed Omar sekretāru Farhad. Viņš Qissa Khwani tirgū Peshawar (Pešāvara), Pakistānā, atvēra grāmatu veikalu, kas ir bijis saistīts ar Taliban finansēšanu. 2009. gada martā viņš joprojām aktīvi darbojās kā Taliban nemieru vadītājs.

54.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Na’ib Amir (komandiera vietnieks). Adrese: a) Kela rajons/Danda rajons, Miramshah (Mīramšāha), Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah (Mīramšāha), Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah (Mīramšāha), Ziemeļvaziristāna, Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1977./1978. gads. Dzimšanas vieta: a) Danda, Miramshah, Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, b) Srana ciems, Garda Saray apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna, c) Neka apgabals, Paktika (Paktikas) province, Afganistāna, d) Khost (Houstas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) kopš 2004. gada svarīgs operatīvais komandieris Afganistānas austrumu un dienvidu reģionos. b) Jallaloudine Haqani dēls. c) pieder Sultan Khel sekcijai, Garda Saray Zardan cilts Paktijas provincē, Afganistānā. d) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:13.9.2007.

55.

Abdul Hai Hazem.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pirmais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā”Quetta (Kvetā), Pakistānā. Dzimšanas datums: 1971. gads Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 0001203. ANO norādes datums:25.1.2001.

56.

Hidayatullah (alias Abu Turab).

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:8.3.2001.

57.

Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: informācijas un kultūras ministra vietnieks (kultūras jautājumos) Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

58.

Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma finanšu ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1964. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no Austrumafganistānas, b) kopš 2007. gada maija Taliban“padomes” loceklis Kunar (Konaras) provincē, Afganistānā, c) Moulavi Noor Jalal brālēns. ANO norādes datums:23.2.2001.

59.

Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Adrese: Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1972. gads. Dzimšanas vieta: Band-e-Timor, Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Papildu informācija: darbojas nesen nodibinātā Taliban padomē, kas koordinē zakat (islāma nodokļa) iekasēšanu Baluchistan provincē Pakistānā. ANO norādes datums:20.7.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:20.7.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Gul Agha Ishakzai ir Taliban finanšu komisijas vadītājs un piedalās nesen izveidotā Taliban padomē, kura koordinē zakat (islāma nodokļa) iekasēšanu Baluchistan provincē Pakistānā. Viņš ir arī vācis līdzekļus pašnāvnieku uzbrukumiem Kandahar (Kandahārā) Afganistānā un ir bijis iesaistīts līdzekļu piešķiršanā Taliban kaujiniekiem un viņu ģimenēm.

 

Gul Agha Ishakzai ir Taliban līdera Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01.) bērnības draugs un ir darbojies kā Omar galvenā finanšu amatpersona un kā viens no viņa tuvākajiem padomdevējiem. Savulaik Mullah Omar bija iespējams satikt tikai ar viņa atļauju. Taliban režīma laikā Gul Agha Ishakzai dzīvoja prezidenta pilī kopā ar Omar.

 

2005. gada decembrī Gul Agha Ishakzai veicināja personu un preču pārvietošanu uz Taliban apmācību nometnēm; 2006. gada beigās viņš ceļoja uz ārzemēm, lai iegūtu ieroču rezerves daļas.

60.

Noor Jalal (alias Nur Jalal).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: iekšlietu ministra vietnieks (administratīvajos jautājumos) Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: Kunar (Konaras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

61.

Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: informācijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Gardez (Gardīza), Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001.

62.

Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad).

Dzimšanas datums: aptuveni 1962. gads. Dzimšanas vieta: Nulgham ciems, Panjwai (Pandžvāī) apgabals, Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: viņam ir piederējis automašīnu tirdzniecības uzņēmums Kandahar (Kandahārā), Afganistānā. ANO norādes datums:4.11.2010. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:4.11.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Saleh Mohammad Kakar ir narkotiku tirgotājs, kas ir vadījis organizētu kontrabandas tīklu Kandahar (Kandahāras) un Helmand (Helmandas) provincēs Afganistānā, lai nodrošinātu Taliban loģistikas un finanšu vajadzības. Pirms viņu aizturēja Afganistānas iestādes, Saleh Mohammad Kakar vadīja Taliban aizsargātas heroīna pārstrādes laboratorijas Kandahar (Kandahāras) provinces Band-e-Timor apgabalā. Kakar ir bijuši sakari ar augsta līmeņa Taliban līderiem, viņš to uzdevumā ir vācis naudu no narkotiku tirgotājiem, kā arī apsaimniekojis un slēpis augsta līmeņa Taliban locekļiem piederošu naudu. Viņš arī bija atbildīgs par to, lai veicinātu narkotiku tirgotāju nodokļu maksājumus Taliban labā. Kakar ir piederējis automašīnu tirdzniecības uzņēmums Kandahar (Kandahārā), un viņš ir nodrošinājis Taliban automašīnas izmantošanai pašnāvnieku uzbrukumos.

63.

Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Karāči, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1968. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000952 (Afganistānas pase, kas izdota 7.1.1999.). Papildu informācija: Afganistānas Gaznī provinces Taliban“gubernators” no 2007. gada maija. ANO norādes datums:25.1.2001.

64.

Abdul Rauf Khadem.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: centrālā korpusa komandieris Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1958. gada līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Uruzgan/Kandahar (Orūzgāna/Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

65.

Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah ).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Herātas provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā, b) Taliban režīma pārstāvis saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem, c) Kabulas provinces gubernators Taliban režīma laikā, d) iekšlietu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Arghistan (Argestānas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: apcietinājumā no 2007. gada jūnija. ANO norādes datums:25.1.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:25.1.2001.

66.

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) iekšlietu ministrs Taliban režīma laikā, b) Kabulas policijas priekšnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Spin Boldak (Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna, teritorijā, kas robežojas ar Chaman apgabalu, Quetta (Kveta), Pakistāna. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001.

67.

Jan Mohmmad Madani.

Tituls: kungs. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pilnvarotais lietvedis Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

68.

Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani , b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Logar (Lougaras) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: Taliqan, Takhar (Tahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) iesaistīts narkotiku kontrabandā, b) no 2007. gada maija atbildīgs par Taliban režīma militārajām lietām Afganistānas Tahāras provincē, c) atbildīgs par Nangarhar (Nangarhāras) provinci. ANO norādes datums:23.2.2001.

69.

Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor ).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija:Taliban Miram Shah Padomes” loceklis no 2007. gada maija. ANO norādes datums:31.1.2001.

70.

Mohammadullah Mati.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: valsts pasūtījumu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas vieta: Arghandab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

71.

Matiullah.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kabulas muitas direktors Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Daman (Dāmānas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

72.

Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: izglītības atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešāvarā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1970. gads Dzimšanas vieta: Kunduz (Kondoza), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: SE 012820 (Afganistānas pase, kas izdota 4.11.2000.). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2007. gadā. ANO norādes datums:25.1.2001.

73.

Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: armijas štāba priekšnieka vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1963. līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgāna), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:23.2.2001.

74.

Nazar Mohammad.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kunduz (Kondozas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

75.

Mohammad Homayoon.

Tituls: Eng. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ūdens un elektroenerģijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

76.

Mohammad Shafiq Mohammadi.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Khost (Houstas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1948. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

77.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Ministru padomes priekšsēdētāja otrais vietnieks ekonomikas lietās Taliban režīma laikā, b) Nangarhar (Nangarhāras) provinces gubernators Taliban režīma laikā, c) Austrumu zonas vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Zardran cilts, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: piedalījies teroristu operācijās Austrumafganistānā, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001.

78.

Mohammad Rasul.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Nimroz (Nīmrūzas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1958. līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Spinboldak (Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

79.

Mohammad Wali.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: netikumu novēršanas un tikumības veicināšanas departamenta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Būdams netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministrs Taliban režīmā, Mohammad Wali bieži izmantoja spīdzināšanu un citus paņēmienus iedzīvotāju iebiedēšanai. Pēc Taliban režīma krišanas Mohammad Wali joprojām aktīvi darbojas Taliban interesēs Kandahar (Kandahāras) provincē Afganistānā.

80.

Mohammad Yaqoub.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: BIA vadītājs Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

81.

Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) izglītības ministrs Taliban režīmā, b) Taliban pārstāvis ANO vadītajās sarunās Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Helmand (Helmandas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

82.

Abdulhai Motmaen.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kandahar (Kandahāras) informācijas un kultūras departamenta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Zabul (Zābolas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

83.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Tituls: a) mulla, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sakaru ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) pilsēta, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

84.

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešāvarā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1954. Dzimšanas vieta: Farah (Farāha). Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: 00737 (Afganistānas pase, kas izdota 20.10.1996.). ANO norādes datums:25.1.2001.

85.

Mohammad Naim (alias Mullah Naeem).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

86.

Nik Mohammad.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

87.

Hamdullah Nomani.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: augsta ranga ierēdnis Augstākās izglītības ministrijā Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

88.

Mohammad Aleem Noorani.

Tituls: muftijs. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pirmais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karāči. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

89.

Nurullah Nuri.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Balhas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīma laikā, b) Ziemeļu zonas vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Shahjoe (Šāhdžūjas) apgabals, Zabul (Zābolas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

90.

Abdul Manan Nyazi. (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kabulas provinces gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Pashtoon Zarghoon apgabals, Herat (Herātas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: par Herātas provinci atbildīgais Taliban loceklis. Tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:25.1.2001.

91.

Mohammed Omar.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: the Faithful (“Amir ul-Mumineen”) vadītājs, Afganistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) province, Adehrawood ciems. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

92.

Abdul Jabbar Omari.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Baghlan(Baglānas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zabul (Zābola), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

93.

Mohammad Ibrahim Omari.

Tituls: hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: robežu lietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zadran ieleja, Khost (Houstas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

94.

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi).

Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tieslietu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: a) Kandahar (Kandahāra), Afganistāna, b) Chora (Čoures) apgabals, Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:25.1.2001.

95.

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).

Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma izglītības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Darzab (Darzābas) apgabals, Faryab (Fārjābas) apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija par Ziemeļafganistānu atbildīgais Taliban loceklis, b) iesaistīts narkotiku tirdzniecībā. ANO norādes datums:23.2.2001.

96.

Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: repatriācijas atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

97.

Yar Mohammad Rahimi.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sakaru ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Panjwaee (Pandžvāī) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

98.

Mohammad Hasan Rahmani.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kandahar (Kandahāras) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Panjwae (Pandžvāī) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001. ANO norādes datums:23.2.2001.

99.

Habibullah Reshad.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Izmeklēšanas departamenta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1968. līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

100.

Abdulhai Salek.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Uruzgan (Orūzgānas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju – miris. ANO norādes datums:23.2.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:23.2.2001.

101.

Sanani.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Dar-ul-Efta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1923. gads. Dzimšanas vieta: Zabul (Zābolas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

102.

Noor Mohammad Saqib.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Augstākās tiesas priekšsēdētājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Bagrami (Bagrāmas) apgabals, Kabul (Kabulas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

103.

Ehsanullah Sarfida.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: drošības ministra vietnieks izlūkošanas jautājumos Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Qarabagh (Karabāgas) apgabals, Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

104.

Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).

Tituls: a) maulvi, b) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) darba un sociālo lietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) Kabulas pilsētas mērs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Chaman (Čamanas) apgabals, Pakistāna. ANO norādes datums:25.1.2001.

105.

Qari Abdul Wali Seddiqi.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1974. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000769 (Afganistānas pase, kas izdota 2.2.1997.). ANO norādes datums:25.1.2001.

106.

Abdul Wahed Shafiq.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kabulas provinces gubernatora vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Nangarhar (Nangarhāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

107.

Said Ahmed Shahidkhel.

Tituls: maulvi. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) provinces centrālā daļa, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) izglītības ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) 2003. gada jūlijā viņš atradās apcietinājumā Kabulā, Afganistānā. ANO norādes datums:23.2.2001.

108.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas un transporta ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: a) Kandahar (Kandahāra), Afganistāna, b) Kalanko Joftian, Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) 2006. gada septembrī repatriēts uz Afganistānu, b) Taliban vadības loceklis, c) iesaistīts narkotiku kontrabandā, d) no 2007. gada maija darbojas Khost (Houstas), Paktia (Paktijas) un Paktika (Paktikas) provincē Afganistānā, no 2007. gada maija Kandahar (Kandahāras) Taliban“gubernators”. ANO norādes datums:25.1.2001.

109.

Shamsudin.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Wardak (Maidan) (Vardakas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Keshim (Kešemas) apgabals, Badakhshan (Badahšānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

110.

Mohammad Sharif.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: iekšlietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

111.

Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman).

Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas vieta: Suroobi (Šaroubī) apgabals, Kabul (Kabulas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:23.2.2001.

112.

Abdul Ghafar Shinwari.

Tituls: hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači, Pakistānā. Dzimšanas datums:29.3.1965. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000763 (izdota 9.1.1997.). ANO norādes datums:25.1.2001.

113.

Mohammad Sarwar Siddiqmal.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

114.

her Mohammad Abbas Stanekzai.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sabiedrības veselības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Logar (Lougaras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

115.

Taha.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Paktia (Paktijas) provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Ningarhar (Ningarhāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

116.

Tahis.

Tituls: hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

117.

Abdul Raqib Takhari.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: repatriācijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1968. gada līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Takhar (Tahāras) province, Afganistāna Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

118.

Walijan.

Tituls: maulvi. Amats: Jawzjan (Džouzdžānas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Quetta (Kveta), Pakistāna. ANO norādes datums:23.2.2001.

119.

Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah).

Tituls: a) maulvi, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1962. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000912 (Afganistānas pase, izdota 30.6.1998.). Papildu informācija: repatriēts uz Afganistānu 2006. gada oktobrī. ANO norādes datums:25.1.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:25.1.2001.

120.

Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: drošības ministra vietnieks izlūkošanas jautājumos Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) provinces centrālā daļa, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001. Norādes datums, kas minēts 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Abdul-Haq Wassiq ir Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.) sabiedrotais. Taliban režīmā viņš bija vietējais komandieris Nimroz (Nīmrūzas) provincē un vēlāk Kandahar (Kandahāras) provincē. Pēc tam viņš kļuva par izlūkošanas ģenerāldirektoru, kas ir pakļauts Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). Būdams šajā amatā, viņš bija atbildīgs par attiecībām ar ārzemju kaujiniekiem, kas saistīti ar Al-Qaida, un ar viņu apmācību nometnēm Afganistānā. Bija arī zināms, ka viņš izmanto represīvas metodes pret Taliban pretiniekiem Afganistānas dienvidos.

121.

Mohammad Jawad Waziri.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma laikā Ārlietu ministrijas ANO departamenta darbinieks. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

122.

Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ārlietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Logar (Lougaras) province, Kharwar apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

123.

Mohammad Zahid.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1971. gads. Dzimšanas vieta: Logar (Lougara), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 001206 (izdota 17.7.2000.). ANO norādes datums:25.1.2001.


II PIELIKUMS

DALĪBVALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS UN ADRESE PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

(aizpilda dalībvalstis)

A.

Kompetentās iestādes katrā dalībvalstī

 

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGĀRIJA

http://www.mfa.government.bg

 

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt

 

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adrese paziņojumu vai citas informācijas nosūtīšanai Eiropas Komisijai

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr.: +32 22955585


2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/23


PADOMES REGULA (ES) Nr. 754/2011

(2011. gada 1. augusts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/487/KĀDP (2011. gada 1. augusts), ar kuru groza Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida un Taliban locekļiem un citām privātpersonām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras saistītas ar tiem (1), kas pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V daļas 2. sadaļu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 27. maijā pieņēma Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP (2) un Regulu (EK) Nr. 881/2002 (3).

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2011. gada 17. jūnijā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu VII nodaļu pieņēma Rezolūciju 1989 (2011) par terora aktu izraisītajiem draudiem starptautiskam mieram un drošībai.

(3)

Padome 2011. gada 1. augustā pieņēma Lēmumu 2011/487/KĀDP.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 881/2002,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 881/2002 groza šādi:

1)

nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

2)

regulas 1. panta 5. punktā svītro vārdus “un Taliban”;

3)

regulas 2. panta 3. punktā svītro vārdus “Osamu Bin Ladenu,” un “un Taliban”.

2. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. augustā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 73 lpp.

(2)  OV L 139, 29.5.2002., 4. lpp.

(3)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā sadaļā “Fiziskās personas” svītro šādus ierakstus:

1.

Abdul Baqi . Tituls: a) Maulavi; b) Mullah. Amats: a) Hostas un Pāktikas provinces gubernators Taliban režīmā; b) informācijas un kultūras ministra vietnieks Taliban režīmā; c) Ārlietu ministrijas konsulārais departaments Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1962. gads. Dzimšanas vieta: Jalalabad pilsēta, Nangarhāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: domājams, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

2.

Abdul Qadeer Abdul Baseer . Tituls: a) General, b) Maulavi. Amats: militārais atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1964. gads. Dzimšanas vieta: Nangarhāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000974 (Afganistānas pase). Papildu informācija: 2006. gada februārī repatriēts uz Afganistānu.”

3.

Abdul Ghafoor . Tituls: Maulavi. Amats: lauksaimniecības ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas vieta: Kunaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

4.

Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib). Adrese: Karachi, Pakistan. Dzimšanas datums: aptuveni 1972. gads. Dzimšanas vieta: Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 20.7.2010.”

5.

Abdul Manan . Tituls: a) Mr, b) Mawlawi. Amats: tirdzniecības atašejs Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas.”

6.

Abdul Razaq . Tituls: maulavi. Dzimšanas datums: ap 1958. g. Dzimšanas vieta: Arghandab rajons, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) tirdzniecības ministrs (Taliban režīms), b) arestēts 2003. gadā Kandahāras provincē, Afganistānā.”

7.

Abdul Wahab . Tituls: Malawi. Amats: Taliban pilnvarotais lietvedis Rijādā Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Farjābas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

8.

Abdul Rahman Agha . Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma Kara tiesas priekšsēdētājs. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Arghandab apgabals, Kandaharas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

9.

Abdul Wasay Mu’tasim Agha (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Tituls: mulla. Amats: Taliban režīma finanšu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandaharas pilsēta, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 31.1.2001.”

10.

Janan Agha . Tituls: Mullah. Amats: Farjābas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Centrālās Uruzgānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

11.

Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma Pasu un vīzu departamenta darbinieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

12.

Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias). Tituls: Maulavi. Amats: a) Taliban režīma hādžu un reliģijas lietu ministrs, b) Taliban režīma izglītības ministrs. Dzimšanas datums: laikposmā no 1958. gada līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Farjābas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija par Farjābas provinci atbildīgais Taliban loceklis, b) iesaistīts narkotiku tirdzniecībā.”

13.

Mohammad Ahmadi . Tituls: a) Mullah, b) Haji. Amats: “Da Afghanistan Bank” prezidents Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Daman apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

14.

Mohammad Shafiq Ahmadi . Tituls: Mulla. Amats: Samanganas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

15.

Ahmadullah (alias Ahmadulla). Tituls: Qari. Amats: Taliban režīma drošības (izlūkošanas) ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Qarabagh apgabals, Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2001. gada decembrī. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

16.

Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Tituls: a) Maulavi, b) Mullah. Amats: Helmandas provinces gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Helmandas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija viens no septiņiem Kandahāras Taliban vadības komitejas locekļiem, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

17.

Ahmed Jan Akhund . Tituls: Maulavi. Amats: ūdens un elektroenerģijas ministrs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: no 1953. gada līdz 1958. gadam. Dzimšanas vieta: Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

18.

Attiqullah Akhund . Tituls: Maulavi. Amats: lauksaimniecības ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Shawali Kott apgabals, Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

19.

Hamidullah Akhund . Tituls: Mullah. Amats: “Ariana Afghan Airlines” vadītājs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandaharas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

20.

Mohammad Hassan Akhund . Tituls: a) Mullah, b) Haji. Amats: a) Taliban režīma Ministru padomes pirmais vietnieks, b) ārlietu ministrs pirms Wakil Ahmad Mutawakil Taliban režīmā, c) Kandaharas gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Kandahara, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no Malwhavi Khaalis grupējuma (viens no septiņiem džihāda grupējumiem pret Padomju Savienības pilsoņiem, b) absolvējis madrasu Kvetā, Pakistānā, c) Mullah Omar tuvs līdzgaitnieks.”

21.

Mohammad Abbas Akhund . Tituls: Mullah. Amats: sabiedrības veselības ministrs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

22.

Mohammad Essa Akhund . Tituls: a) Alhaj, b) Mullah. Amats: ūdens, sanitārijas un elektroenerģijas ministrs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Spinboldak apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

23.

Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Tituls: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Amats: Taliban režīma aizsardzības ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) viens no Mullah Omar vietniekiem, b) Taliban vadības loceklis, kas atbild par militārajām operācijām.”

24.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada). Tituls: a) maulavi; b) mulla. Amats: Zabolas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas vieta: Uruzgānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: no 2007. gada sākuma par Afganistānas Uruzgānas provinci atbildīgais Taliban loceklis. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

25.

Mohammad Sediq Akhundzada . Amats: mocekļu un repatriācijas ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: no 1953. gada līdz 1958. gadam. Dzimšanas vieta: Kabulas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

26.

Mohammad Eshaq Akhunzada . Tituls: Maulavi. Amats: Lagmānas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Qarabajh apgabals, Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

27.

Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha). Tituls: Haji. Dzimšanas datums: a) 15.10.1963., b) 14.2.1973., c) 1967., d) Aptuveni 1957. g. Dzimšanas vieta: a) Hitemchai ciems, Helmand province, Afganistāna, b) Kandahara, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 4.11.2010.”

28.

Allahdad (alias Akhund). Tituls: Maulavi. Amats: celtniecības ministrs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Spinboldak apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

29.

Aminullah Amin . Tituls: Maulavi. Amats: Saripulas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

30.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad . Tituls: a) Alhaj, b) Maulavi. Amats: Afganistānas Tirdzniecības aģentūras vadītājs, Pešavara, Pakistāna, Taliban režīmā. Dzimšanas datums: 1934. gads. Dzimšanas vieta: Gazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: SE 011252 (Afganistānas pase.”

31.

Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Tituls: Mullah. Amats: Taliban režīma pārvaldes lietu vadītājs, b) Taliban finanšu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1961. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat apgabals, Paktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

32.

Arefullah Aref . Tituls: Maulavi. Amats: finanšu ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

33.

Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Tituls: Maulavi. Amats: a) netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks Taliban režīmā, b) Afganistānas Sarkanā pusmēness biedrības ģenerālsekretārs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Dzimšanas vieta: Ningarhāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) kopš 2007. gada maija Taliban vadības loceklis, b) domājams, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā, c) Pešavaras Taliban padomes loceklis.”

34.

Sayed Allamuddin Atheer (alias: Sayed Allamuddin Athear). Amats: otrais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 15.2.1955. Dzimšanas vieta: Badakhshan, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000994 (Afganistānas pase). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

35.

Atiqullah . Tituls: a) Hadji, b) Molla. Amats: valsts pasūtījuma ministra vietnieks Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

36.

Azizirahman . Tituls: Mr. Amats: trešais sekretārs Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas.”

37.

Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Tituls: Mullah. Amats: Taliban režīma aizsardzības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Weetmak ciemats, Dehrawood apgabals, Uruzgānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Popalzai cilts pārstāvis, b) vecākais Taliban militārais komandieris un Taliban Quetta Padomes loceklis no 2007. gada maija, c) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

38.

Mohammad Daud . Pienākumi: administratīvais atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1956. Dzimšanas vieta: Kabula, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 00732.”

39.

Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma augstākās izglītības ministra vietnieks. Adrese: Dehbori district Ward, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1941. gads. Dzimšanas vieta: Khaleqdad ciemats, Urgūnas apgabals, Pāktikas province, Afganistāna. Valsts identifikācijas Nr.: 106517. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Afganistānas parlamenta augšpalātas (Mashrano Jerga) deputāts, b) kopš 2007. gada maija palātas Izglītības un reliģisko lietu komisijas vadītājs.”

40.

Shahabuddin Delawar . Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma Augstās tiesas loceklis. Dzimšanas datums: 1957. gads. Dzimšanas vieta: Logaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

41.

Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Tituls: a) Mullah, b) Maulavi. Amats: Gazni provinces gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: laikposmā no 1968. gada līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Daman apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija viens no Taliban militārajiem komandieriem, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

42.

Mohammad Azam Elmi . Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2005. gadā.”

43.

Faiz . Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma Ārlietu ministrijas Informācijas departamenta vadītājs. Dzimšanas datums: aptuveni 1969. gads. Dzimšanas vieta: Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

44.

Habibullah Fawzi (alias a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Tituls: qazi. Amats: a) otrais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna, b) pirmais sekretārs Taliban”vēstniecībā”, Islamabadā, Pakistāna, c) speciālo uzdevumu “vēstnieks”, d) Taliban režīma Ārlietu ministrijas Apvienoto Nāciju departamenta vadītājs. Adrese: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Dzimšanas datums: 1961. gads. Dzimšanas vieta: Atal ciemats, Ander apgabals, Gazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: a) D 010678 (Afganistānas pase, izdota 19.12.1993.), b) OR 733375 (Afganistānas pase, izdota 28.6.2005., derīga līdz 2010. gadam). Papildu informācija: tēva vārds ir Mohammad Mangal. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

45.

Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma valsts pasūtījumu ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Dara Kolum, Do Aab apgabals, Nuristānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no 2007. gada maija par Afganistānas Nuristānas provinci atbildīgais Taliban loceklis.”

46.

Gul Ahmad Hakimi . Tituls: Maulavi. Amats: tirdzniecības atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači. Valstspiederība: Afganistānas.”

47.

Abdullah Hamad . Tituls: Maulavi. Pienākumi: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Kvetā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1972. Dzimšanas vieta: Helmand, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 00857 (izdota 20.11.1997.).”

48.

Hamdullah . Tituls: Maulavi. Amats: repatriācijas atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā” Kvetā. Valstspiederība: Afganistānas.”

49.

Zabihullah Hamidi . Amats: augstākās izglītības ministra vietnieks Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

50.

Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad). Tituls: Qari. Amats: a) Taliban režīma plānošanas ministrs, b) Taliban režīma augstākās izglītības ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1955. gads. Dzimšanas vieta: Badakhshan province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

51.

Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Tituls: Maulavi. Amats: a) kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks Taliban režīmā, b) valsts pasūtījuma ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1952. gads. Dzimšanas vieta: Kunaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no Lagmānas provinces, Afganistānā.”

52.

Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan). Tituls: a) Maulavi, b) Mullah. Amats: ārlietu ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Argandabas apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) domājams, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā, b) kopš 2007. gada maija Taliban vadības padomes loceklis, c) Taliban padomes finanšu komisijas loceklis.”

53.

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah). Adrese: Miram Shah, Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1975.–1979. gads. Papildu informācija: a) Haqqani tīkla operatīvais komandieris un Taliban shura loceklis Miram Shah, b) palīdzējis vadīt uzbrukumus pret mērķiem dienvidaustrumu Afganistānā, c) Jalaluddin Haqqani dēls, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani un Nasiruddin Haqqani brālis, Khalil Ahmed Haqqani brāļadēls. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 11.5.2011.”

54.

Ezatullah Haqqani . Tituls: Maulavi. Amats: plānošanas ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Lagmānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: domājams, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

55.

Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani , b) Jallalouddin Haqqani , c) Jallalouddine Haqani). Tituls: maulavi. Amats: Taliban režīma robežu lietu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1942. gads. Dzimšanas vieta: Khost province, Zadran apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēvs; b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā; c) lai gan saskaņā ar pieejamo informāciju ir miris 2007. gada jūnijā, tomēr joprojām bija dzīvs 2008. gada maijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 31.1.2001.”

56.

Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani; b) Khalil ur Rahman Haqqani; c) Khaleel Haqqani). Tituls: Haji. Adrese: a) Pešavara, Pakistāna; b) netālu no Dergey Manday Madrasa Dergey Manday Village, netālu no Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), federatīvi pārvaldītās cilšu teritorijas (FATA), Pakistāna; c) Kayla Village netālu no Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), federatīvi pārvaldītās cilšu teritorijas (FATA), Pakistāna; d) Sarana Zadran Village, Paktijas province, Afganistāna. Dzimšanas datums: a) 1.1.1966.; b) laikā no 1958. gada līdz 1964. gadam. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) vecākais loceklis tīklā, kas darbojas Ziemeļvaziristānā federatīvi pārvaldītajās cilšu teritorijās Pakistānā; b) iepriekš ir ceļojis uz Dubaiju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un tur vācis līdzekļus; c) Jalaluddin Haqqani brālis un Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēva vai mātes brālis. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 9.2.2011.”

57.

Mohammad Moslim Haqqani (alias: Moslim Haqqani). Tituls: maulavi. Amats: a) Taliban režīma hādžu un reliģijas lietu ministra vietnieks, b) Taliban režīma augstākās izglītības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Baglānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

58.

Mohammad Salim Haqqani . Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no Lagmānas provinces.”

59.

Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair). Adrese: Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1970.–1973. gads. Dzimšanas vieta: Afganistānas. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saistīts ar tīklu, kas darbojas Ziemeļvaziristānā federatīvi pārvaldītajās cilšu teritorijās Pakistānā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 20.7.2010.”

60.

Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Tituls: Mullah. Amats: a) Taliban režīma administratīvo lietu direktors, b) Taliban režīma Kandahāras provinces Informācijas un kultūras lietu vadītājs. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) absolvējis Haqqaniya Madrrassa Pakistānā, b) tiek uzskatīts, ka viņam ir ciešas attiecības ar Taliban līderi Mullah Mohammad Omar, c) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

61.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa). Amats: Na’ib Amir (komandiera vietnieks). Adrese: a) Kela rajons/Danda rajons, Miramshah, Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Ziemeļvaziristāna, Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1977./1978. gads. Dzimšanas vieta: a) Danda, Miramshah, Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, b) Srana ciems, Garda Saray apgabals, Pāktijas province, Afganistāna, c) Neka apgabals, Pāktikas province, Afganistāna, d) Hostas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) kopš 2004. gada galvenais operatīvais komandieris Afganistānas austrumu un dienvidu reģionos, b) Jallaloudine Haqani dēls, c) pieder Sultan Khel sekcijai, Garda Saray Zardan cilts Pāktijas provincē, Afganistāna, d) domājams, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

62.

Abdul Hai Hazem . Tituls: Maulavi. Pienākumi: pirmais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Kvetā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1971. Dzimšanas vieta: Ghazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 0001203.”

63.

Hidayatullah (alias Abu Turab). Amats: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Argandabas apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

64.

Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma informācijas un kultūras ministra vietnieks (kultūras jautājumos). Dzimšanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

65.

Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Tituls: Maulavi. Amats: finanšu ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1964. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no Austrumafganistānas, b) kopš 2007. gada maija Taliban“padomes” loceklis Kunaras provincē, Afganistānā, c) Moulavi Noor Jalal brālēns.”

66.

Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Adrese: Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1972. gads. Dzimšanas vieta: Band-e-Timor, Kandahāra, Afganistāna. Papildu informācija: darbojas nesen nodibinātā Taliban padomē, kas koordinē zakat (islāma nodokļa) iekasēšanu Baluchistan provincē Pakistānā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 20.7.2010.”

67.

Noor Jalal (alias Nur Jalal). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma iekšlietu ministra vietnieks (administratīvos jautājumos). Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: Kunar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

68.

Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma informācijas ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Gardeza, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

69.

Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad). Dzimšanas datums: aptuveni 1962. gads. Dzimšanas vieta: Nulgham ciems, Panjwai apgabals, Kandahara, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: Viņam ir piederējis automašīnu tirdzniecības uzņēmums Kandaharā, Afganistānā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 4.11.2010.”

70.

Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Tituls: a) Maulavi, b) Mullah. Amats: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1968. gads. Dzimšanas vieta: Gazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000952 (Afganistānas pase, izdota 7.1.1999.). Papildu informācija: Afganistānas Gazni provinces Taliban“gubernators” no 2007. gada maija.”

71.

Abdul Rauf Khadem . Tituls: Mullah. Amats: centrālā korpusa komandieris Taliban režīmā. Dzimšanas datums: no 1958. gada līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Uruzgāna/Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

72.

Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah). Tituls: a) maulavi; b) mulla. Amats: a) Herātas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīma laikā, b) Taliban režīma runātājs, c) Kabulas provinces gubernators Taliban režīma laikā, d) Taliban režīma iekšlietu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Argistānas apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: apcietinājumā 2007. gada jūnijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

73.

Shamsullah Kmalzada (alias: Shamsalah Kmalzada). Dzimums: vīrietis. Amats: otrais sekretārs Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

74.

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund . Tituls: Mullah. Amats: a) Taliban režīma iekšlietu ministrs, b) Kabulas policijas priekšnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Spin Boldak apgabals, Kandahāras province, Afganistāna, teritorijā, kas robežojas ar Chaman apgabalu, Kveta, Pakistāna. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

75.

Jan Mohmmad Madani . Tituls: Mr. Amats: pilnvarotais lietvedis Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas.”

76.

Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Tituls: maulavi. Amats: Logaras provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: Taliqan, Takaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) iesaistīts narkotiku tirdzniecībā, b) 2007. gada maija atbildīgs par Taliban militārajām lietām Afganistānas Takaras provincē, c) atbildīgs par Nangarhāras provinci.”

77.

Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma lauksaimniecības ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: Taliban“Miram Shah Padomes” loceklis no 2007. gada maija.”

78.

Mohammadullah Mati . Tituls: Maulavi. Amats: valsts pasūtījumu ministrs Taliban režīmā. Dzimšanas vieta: Argandabas apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

79.

Matiullah . Tituls: Mullah. Amats: Kabulas muitas direktors Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Daman apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

80.

Akhtar Mohammad Maz-Hari . Tituls: Maulavi. Amats: izglītības atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1970. gads. Dzimšanas vieta: Kundūza, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: SE 012820 (Afganistānas pase, izdota 4.11.2000.). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2007. gadā.”

81.

Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Tituls: mulla. Amats: armijas štāba priekšnieka vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Uruzgāna, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.2.2001.”

82.

Nazar Mohammad . Tituls: Maulavi. Amats: Kunduzas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

83.

Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Amats: Taliban režīma mocekļu un repatriācijas ministra vietnieks. Adrese: Dehbori district Ward, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1957. gads. Dzimšanas vieta: Kotakhel ciemats, Zormat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Valsts identifikācijas Nr.: 110675.”

84.

Mohammad Homayoon . Tituls: Eng. Amats: ūdens un elektroenerģijas ministra vietnieks Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

85.

Mohammad Shafiq Mohammadi . Tituls: Maulavi. Amats: Hostas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1948. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

86.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Tituls: maulavi. Amats: a) Taliban režīma Ministru padomes otrais vietnieks ekonomikas lietās, b) Nangarhāras provinces gubernators Taliban režīmā, c) Austrumu zonas vadītājs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Zardran cilts, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: piedalījies teroristu operācijās Austrumafganistānā, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

87.

Mohammad Rasul . Tituls: Maulavi. Amats: Nīmrūzas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: no 1958. gada līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Spinboldak apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

88.

Mohammad Wali . Tituls: Maulavi. Amats: netikumu novēršanas un tikumības veicināšanas departamenta vadītājs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

89.

Mohammad Yaqoub . Tituls: Maulavi. Amats: BIA vadītājs Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

90.

Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi). Tituls: Mullah. Amats: a) izglītības ministrs Taliban režīmā, b) Taliban pārstāvis ANO vadītajās sarunās Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Hīlmendas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

91.

Abdulhai Motmaen . Tituls: Maulavi. Amats: informācijas un kultūras departamenta vadītājs Kandahārā, Afganistānā, Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Zabulas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

92.

Rafiullah Muazen . Tituls: Maulavi. Amats: Augstās tiesas vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1943. gads. Dzimšanas vieta: Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

93.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Tituls: a) Mullah, b) Haji. Amats: Taliban režīma sakaru ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāras pilsēta, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

94.

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Tituls: Maulavi. Amats: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1954. Dzimšanas vieta: Farah. Pilsonība: Afganistānas. Pases Nr.: 00737 (Afganistānas pase izdota 20.10.1996.).”

95.

Mohammad Husayn Mustas’id (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Tituls: mulla. Amats: Zinātņu akadēmijas vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1964. gads. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.2.2001.”

96.

Mohammad Naim (alias Mullah Naeem). Tituls: Mullah. Amats: Taliban režīma civilās aviācijas ministra vietnieks. Valstspiederība: Afganistānas.”

97.

Nik Mohammad . Tituls: Maulavi. Amats: tirdzniecības ministra vietnieks Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

98.

Hamdullah Nomani . Tituls: Maulavi. Amats: augsta ranga ierēdnis Augstākās izglītības ministrijā Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

99.

Mohammad Aleem Noorani . Tituls: Mufti. Amats: pirmais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači. Valstspiederība: Afganistānas.”

100.

Nurullah Nuri . Tituls: Maulavi. Amats: a) Balhas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā, b) Ziemeļu zonas vadītājs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Shahjoe apgabals, Zabulas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

101.

Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi , b) Abdul Manan Niazi , c) Baryaly, d) Baryalai). Tituls: mulla. Amats: Kabulas provinces gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Pashtoon Zarghoon apgabals, Herātas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: par Herātas provinci atbildīgais Taliban loceklis. Tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

102.

Mohammed Omar . Tituls: Mullah. Amats: the Faithful (“Amir ul-Mumineen”) līderis, Afganistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgānas province, Adehrawood ciems. Valstspiederība: Afganistānas.”

103.

Abdul Jabbar Omari . Tituls: Maulavi. Amats: Baglānas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zabula, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

104.

Mohammad Ibrahim Omari . Tituls: Alhaj. Amats: robežu lietu ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zadran ieleja, Hostas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

105.

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi). Tituls: a) mulla; b) maulavi. Amats: tieslietu ministrs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: a) Kandahāra, Afganistāna; b) Chora apgabals, Uruzgānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

106.

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Tituls: a) Mullah, b) Maulavi. Amats: Taliban režīma izglītības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Darzab apgabals, Farjābas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija par Ziemeļafganistānu atbildīgais Taliban loceklis, b) iesaistīts narkotiku tirdzniecībā.”

107.

Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Tituls: Maulavi. Amats: repatriācijas atašejs Taliban“vēstniecībā”, Islamabada, Pakistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

108.

Mohammad Rabbani . Tituls: mulla. Dzimšanas datums: ap 1961. g. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Valdošās padomes vadītājs (Taliban režīms); b) Ministru padomes vadītājs (Taliban režīms); c) saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2001. gada aprīlī”

109.

Yar Mohammad Rahimi . Tituls: Mullah. Amats: sakaru ministrs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Panjwaee apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

110.

Mohammad Hasan Rahmani . Tituls: Mullah. Amats: Kandahāras provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Panjwae apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

111.

Habibullah Reshad . Tituls: Mullah. Amats: izmeklēšanas departamenta vadītājs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: no 1968. gada līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

112.

Abdulhai Salek . Tituls: maulavi. Amats: Uruzgan provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.2.2001.”

113.

Sanani . Tituls: Maulavi. Amats: Dar-ul-Efta vadītājs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1923. gads. Dzimšanas vieta: Zabulas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

114.

Noor Mohammad Saqib . Amats: Augstākās tiesas priekšsēdētājs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Bagrami apgabals, Kabulas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

115.

Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Tituls: Maulavi. Amats: a) Taliban režīma hādžu lietu ministra vietnieks, b) Taliban režīma Olimpiskās komitejas vadītājs. Adrese: Baraki Barak apgabals, Logaras province, Afganistāna. Dzimšanas datums: laikposmā no 1958. gada līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Baraki Barak apgabals, Logaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: 2003. gada jūlijā atradās apcietinājumā Kabulā, Afganistānā. Atbrīvots no ieslodzījuma 2005. gadā.”

116.

Ehsanullah Sarfida . Tituls: Maulavi. Amats: drošības (izlūkošanas) ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Qarabagh apgabals, Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

117.

Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Tituls: a) Maulavi, b) Alhaj, (c) Mullah. Amats: a) darba un sociālo lietu ministra vietnieks Taliban režīmā, b) Kabulas pilsētas mērs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Chaman apgabals, Pakistāna.”

118.

Qari Abdul Wali Seddiqi . Amats: trešais sekretārs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: 1974. gads. Dzimšanas vieta: Gazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000769 (Afganistānas pase izdota 2.2.1997.).”

119.

Abdul Wahed Shafiq . Tituls: Maulavi. Amats: Kabulas provinces gubernatora vietnieks (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Ningarhāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

120.

Mohammad Sohail Shaheen . Amats: otrais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā. Valstspiederība: Afganistānas.”

121.

Said Ahmed Shahidkhel . Tituls: maulavi. Dzimšanas datums: ap 1975. g. Dzimšanas vieta: Gaznī provinces vidiene, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Izglītības ministra vietnieks (Taliban režīms); b) bijis apcietinājumā 2003. gada jūlijā Kabulā, Afganistānā.”

122.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tituls: a) Maulavi, b) Mulla. Amats: Taliban režīma civilās aviācijas un transporta ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: a) Kandahāra, Afganistāna, b) Kalanko Joftian, Zurmat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) 2006. gada septembrī repatriēts uz Afganistānu, b) Taliban vadības loceklis, c) iesaistīts narkotiku tirdzniecībā, d) no 2007. gada maija darbojas Hostas, Pāktijas un Pāktikas provincē, Afganistāna; no 2007. gada maija Kandahāras Taliban“gubernators”.”

123.

Shamsudin . Tituls: Maulavi. Amats: Vardākas (Maidanas) provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Keshim apgabals, Badahšānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

124.

Mohammad Sharif . Amats: iekšlietu ministra vietnieks Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

125.

Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman). Tituls: a) mulla; b) maulavi. Amats: lauksaimniecības ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas vieta: Suroobi apgabals, Kabulas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Cita informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.2.2001.”

126.

Abdul Ghafar Shinwari . Tituls: Haji. Pienākumi: trešais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači, Pakistānā. Dzimšanas datums: 29.3.1965. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000763 (izdota 9.1.1997.)”

127.

Mohammad Sarwar Siddiqmal . Amats: trešais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā. Valstspiederība: Afganistānas.”

128.

Sher Mohammad Abbas Stanekzai . Amats: sabiedrības veselības ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Logaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

129.

Taha . Tituls: Maulavi. Amats: Pāktijas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Ningarhāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

130.

Tahis . Tituls: Hadji. Amats: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

131.

Abdul Raqib Takhari . Tituls: Maulavi. Amats: repatriācijas ministrs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: no 1968. gada līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Takaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

132.

Walijan . Tituls: Maulavi. Amats: Džuzdžānas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kveta, Pakistāna.”

133.

Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias: Nazirullah Aanafi Waliullah). Tituls: a) maulavi, b) haji. Amats: tirdzniecības atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1962. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000912 (Afganistānas pase, izdota 30.6.1998.). Papildu informācija: 2006. gada oktobrī repatriēts uz Afganistānu. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

134.

Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq). Tituls: maulavi. Amats: drošības ministra vietnieks izlūkošanas jautājumos Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Centrālās Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 31.1.2001.”

135.

Mohammad Jawad Waziri . Amats: Ārlietu ministrijas ANO departaments Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.”

136.

Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Tituls: Mullah. Amats: Taliban režīma ārlietu ministra vietnieks. Dzimšanas datums: laikposmā no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Logaras province, Kharwar apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

137.

Mohammad Zahid . Tituls: Mullah. Pienākumi: trešais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1971. Dzimšanas vieta: Logar, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 001206 (izdota 17.7.2000.).”

138.

Rahimullah Zurmati . Tituls: Maulavi. Amats: informācijas un kultūras ministra vietnieks publikāciju lietās Taliban režīmā. Dzimšanas datums: no 1953. gada līdz 1958. gadam. Dzimšanas vieta: Zurmat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”


2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/33


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 755/2011

(2011. gada 1. augusts),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 442/2011 (2011. gada 9. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (1) un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 9. maijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 442/2011.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Sīrijā un saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/488/KĀDP (2011. gada 1. augusts), ar ko īsteno Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (2), Regulas (ES) Nr. 442/2011 II pielikumā iekļautais fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas pievieno fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstam, kas iekļauts Regulas (ES) Nr. 442/2011 II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. augustā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 121, 10.5.2011., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 74 lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minētās personas

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija (dzimšanas datums, vieta…)

Iemesli

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

M. Mohammad Mufleh

 

Pilsētas de Hama Sīrijas militārās izlūkošanas vadītājs, iesaistīts demonstrantu apspiešanā

1.8.2011.

2.

Ģenerālmajors Tawfiq Younes

 

Vispārējās izlūkošanas direktorāta iekšējās drošības departamenta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem

1.8.2011.

3.

Mohammed Makhlouf (pazīstams arī kā Abu Rami)

dzimis 19.10.1932.Latakia, Sīrijā

Tuvs Bashar līdzgaitnieks un mātes tēvocis un Mahir al-Assad darījumu partneris un Rami, Ihab un Iyad Makhlouf tēvs.

1.8.2011.

4.

Ayman Jabir

Dzimis Latakia

Mahir al-Assad partneris Shabiha bruņotajā grupējumā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem un Shabiha bruņoto grupējumu koordinēšanā

1.8.2011.

5.

Ģenerālis Ali Habib Mahmoud

Dzimis 1939. gadā Tartous. Aizsardzības ministra amatā iecelts 2009. gada 3. jūnijā

Aizsardzības ministrs. Atbildīgs par Sīrijas bruņoto spēku vadību un darbībām, kas saistītas ar represijām un vardarbību pret civiliedzīvotājiem

1.8.2011.


2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 756/2011

(2011. gada 27. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 27. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājums, kas sastāv no (masas %):

Mullus dzimtas jēlām zivīm (gabalos)

64

jēlām garnelēm

10

neapstrādātiem dārzeņiem,

26

kas izkārtoti uz koka iesma.

1604 19 98

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu, 16. nodaļas 2. piezīmi un KN kodu 1604, 1604 19 un 1604 19 98 aprakstu.

Dārzeņu pievienošanu uz koka iesma izkārtotu (jēlu) zivju gaļai/garnelēm uzskata par sagatavošanu. Tādējādi klasifikācija 3. nodaļā ir izslēgta, jo izstrādājums ir sagatavots procesā, kas nav paredzēts minētajā nodaļā (sk. harmonizētās sistēmas skaidrojumus 3. nodaļai, vispārīgo paskaidrojumu piekto daļu).

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams pozīcijā 1604 kā sagatavotas zivis ar KN kodu 1604 19 98.


2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 757/2011

(2011. gada 27. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Muitas kodeksa komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 27. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Apavi, kuri nenosedz potīti un nav identificējami kā vīriešu vai sieviešu apavi un kuru iekšzoles garums pārsniedz 24 cm.

Ārējās zoles ir izgatavotas no gumijas un starpzole – no zema blīvuma polimēriem.

Apavu virsa sastāv no tekstilmateriāliem, ādas un plastmasas.

Pelēks tekstilmateriāls pārklāj visu virsas virsmu, izņemot balta tekstila (filca) gabalu (2 (1)) pie apavu papēža (sk. foto Nr. 655 B).

Šo balto tekstilmateriālu klāj vairāki pelēkas ādas gabali. To gandrīz visu nosedz viens gabals uz papēža (C (1)) un daļēji divi gabali gar apavu abām malām (D (1)) un divi gabali, kas izliekti apkārt pacēlumam (B (1)) (sk. foto Nr. 655 C).

Kapes tālākajā galā šo balto tekstilmateriālu sedz melna ūdens necaurlaidīga tekstilmateriāla gabals un tam pāri uzšūts tumši pelēkas plastmasas gabals (b (1)) (sk. foto Nr. 655 C). Melno tekstilmateriālu var redzēt caur maziem caurumiņiem plastmasas gabalā.

Minētā pelēkā tekstilmateriāla gabali ir sašūti kopā un piestiprināti pie zoles. Vienā apavu pusē divi pelēkā tekstilmateriāla gabali ir savienoti ar zigzaga vīli, ko abās zigzaga vīles pusēs papildina seglu šuve (sk. foto Nr. 655 D). Ar to pašu seglu šuvi zem abiem tekstilmateriāla gabaliem ir nostiprinātas tekstila lentes, kas padara šuvi stiprāku.

Apavu purngalā pelēkās plastmasas gabals (a (1)) pārklāj apakšā esošo pelēko tekstilmateriālu.

Abās apavu pusēs tekstilmateriālam piestiprināti pelēkas ādas gabali (A (1)) un virs ādas/pelēkā tekstilmateriāla ir pievienotas arī četras vertikālas tekstila lentes (1 (1)). (sk. foto Nr. 655 A un Nr. 655 D). Turklāt viena tekstila lente cilpas veidā ir pievienota tekstilmateriālam pie apavu kapes.

(treniņapavi)

(Sk. foto Nr. 655 A, 655 B, 655 C un 655 D) (2)

6404 11 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras vispārīgās interpretācijas 1. un 6. noteikumu, 64. nodaļas 4. a) un b) piezīmi, 64. nodaļas 1. papildpiezīmi un KN kodu 6404 un 6404 11 00 aprakstu.

Nosakot virsas materiālu 64. nodaļas 4. a) piezīmes izpratnē, nav jāņem vērā pelēkais plastmasas gabals, kas sedz apavu purngalu (a (1)), jo tas aizsargā kāju pirkstus, stiprinot pelēko tekstilmateriālu zem tā.

Tāpat nav jāņem vērā četras vertikālās tekstila lentes (1 (1)) abās apavu pusēs, jo tās stiprina apavu malas, un tekstila cilpa pie apavu papēža, jo šī detaļa palīdz uzvilkt kurpes.

Tāpat nav jāņem vērā pelēkās ādas gabali, kas pievienoti pelēkajam tekstilmateriālam abās apavu pusēs (A (1)), jo arī tie nostiprina apavu malas.

Arī balto tekstilmateriālu (2 (1)) nevar uzskatīt par virsas materiālu, jo tas nav pat daļēji redzams apavu virspusē (sk. 64. nodaļas KN skaidrojumu Vispārīgo skaidrojumu 1. a) piezīmes otrās daļas pirmo teikumu).

Bet pelēkās ādas (B, C, D (1)) gabali, kas galvenokārt vai daļēji nosedz balto tekstilmateriālu (2 (1)) (sk. foto Nr. 655 B un Nr. 655 C), ir uzskatāmi par virsas materiāliem, jo tie daļēji vai pilnīgi ir redzami ārpusē un tie nav ne aksesuāri, ne pastiprinājuma detaļas.

Melno ūdensnecaurlaidīgo tekstilmateriālu zem apavu tumši pelēkās plastmasas kapes (b (1)) nevar uzskatīt par virsas materiālu, jo tas ir tikai starpslānis, kas kavē ūdens iekļūšanu caur plastmasas gabala caurumiem. Līdz ar to tumši pelēkās plastmasas apavu kapes arī ir uzskatāmas par virsas materiālu 64. nodaļas 4. a) piezīmes izpratnē.

Pelēkie tekstilmateriāli uzskatāmi par virsas materiālu 64. nodaļas 4. a) piezīmes izpratnē, jo tie ir savienoti savā starpā un ar citiem iepriekš minētajiem virsas materiāliem (B, C, D, b (1)), izmantojot izturīgu savienošanas metodi (sk. 64. nodaļas KN skaidrojumu Vispārīgo skaidrojumu 1. a) piezīmes otrās daļas pēdējo teikumu kopā ar 1. c) piezīmes otrās daļas pēdējo teikumu).

Turklāt iepriekš minētajiem virsas materiāliem (B, C, D, b (1) un pelēkajiem tekstilmateriāliem) (sk. foto Nr. 655 C) piemīt virsai raksturīgās īpašības, tas ir, tie nodrošina pietiekamu atbalstu pēdai, lai valkātājs varētu apavos staigāt (sk. 64. nodaļas 1. papildu piezīmes pirmās daļas otro teikumu).

Pēc iepriekš minēto pastiprinājumu detaļu aksesuāru noņemšanas (sk. foto Nr. 655 C) pelēkā tekstilmateriāla ārējās virsmas laukums ir lielāks nekā citu materiālu laukums (B, C, D, b (1)), kas iepriekš tika identificēti kā virsas materiāli, un tāpēc uzskata, ka apavu virsa ir no tekstilmateriāliem 64. nodaļas 4. a) piezīmes izpratnē.

Zoles daļa, kas saskaras ar zemi, ir izgatavota no gumijas 64. nodaļas 4. b) piezīmes izpratnē. Šiem apaviem ārējā zole ir no gumijas.

Image


(1)  Skaitļi/burti attiecas uz skaitļiem/burtiem fotogrāfijās.

(2)  Fotoattēli ir sniegti tikai informācijai.


2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 758/2011

(2011. gada 1. augusts),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2009 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā (1), un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2009. gada 18. decembra Regulā (ES) Nr. 1291/2009 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus (2), konkrēti, tās 2. pantā, ir noteikts lauku saimniecību ekonomiskā lieluma slieksnis, kas piemērojams 2010. pārskata gadā un turpmākos pārskata gados.

(2)

Strukturālu izmaiņu rezultātā Īrijā ir samazinājies mazāko saimniecību skaits un to ieguldījums kopējā lauksaimniecības produkcijas izlaidē, tāpēc vairs nav vajadzības tās iekļaut apsekojumā, lai tas aptvertu lauksaimnieciskās darbības būtiskāko daļu.

(3)

Attiecībā uz Franciju jānorāda, ka visai Francijai piemērojamais ekonomiskā lieluma slieksnis neatspoguļo lauksaimniecības nozares struktūru Gvadelupas, Martinikas un Reinjonas apgabalā.

(4)

Tāpēc Īrijai noteikto slieksni ir ieteicams paaugstināt līdz EUR 8 000, un attiecībā uz Franciju Gvadelupas, Martinikas un Reinjonas apgabalam piemērojamais slieksnis būtu jānosaka EUR 15 000 apmērā.

(5)

Regulas (ES) Nr. 1291/2009 pielikumā ir noteikts, ka to Īrijas saimniecību kopējais skaits, kas iesniedz pārskatus, ir 1 300. Šis skaits kopš 1982. gada nav mainīts, neraugoties uz to, ka saimniecību skaits Īrijā ir samazinājies un saimniecību vidējais lielums ir palielinājies. Tāpēc pietiekama reprezentativitāte būtu jānodrošina, pamatojoties uz paraugu, kas ir mazāks nekā pašreizējais paraugs.

(6)

Attiecībā uz Franciju būtu jāatspoguļo jaunu apgabalu Gvadelupas, Martinikas un Reinjonas pievienošana, un to saimniecību skaits, kas iesniedz pārskatus, katrā Francijas apgabalā būtu jākoriģē tā, lai nodrošinātu pietiekamu parauga reprezentativitāti.

(7)

Ir jāatspoguļo apgabalu skaita samazinājums Ungārijā.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 1291/2009.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kopienas Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1291/2009 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

ievilkumu, kas attiecas uz Īriju, aizstāj ar šādu:

“—

Īrija: EUR 8 000”;

b)

ievilkumu, kas attiecas uz Franciju, aizstāj ar šādu:

“—

Francija (izņemot Gvadelupu, Martiniku un Reinjonu): EUR 25 000

Francija (tikai Gvadelupa, Martinika un Reinjona): EUR 15 000“;

2)

pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. pārskata gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 328, 15.12.2009., 27. lpp.

(2)  OV L 347, 24.12.2009., 14. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1291/2009 pielikumu groza šādi:

1)

rindu, kas attiecas uz Īriju, aizstāj ar šādu:

“380

ĪRIJA

900”

2)

rindas, kas attiecas uz Franciju, aizstāj ar šādām:

 

“FRANCIJA

2012. gadā

no 2013. g.

121

Île-de-France

200

190

131

Champagne-Ardenne

370

370

132

Picardie

270

270

133

Haute-Normandie

170

170

134

Centre

410

410

135

Basse-Normandie

240

240

136

Bourgogne

350

340

141

Nord-Pas de Calais

280

280

151

Lorraine

230

230

152

Alsace

200

200

153

Franche-Comté

210

210

162

Pays de la Loire

460

460

163

Bretagne

480

480

164

Poitou-Charentes

360

360

182

Aquitaine

550

550

183

Midi-Pyrénées

480

480

184

Limousin

220

220

192

Rhône-Alpes

480

480

193

Auvergne

370

360

201

Languedoc-Roussillon

430

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

430

420

204

Corse

170

170

205

Guadeloupe

65

80

206

Martinique

65

80

207

La Réunion

130

160

 

Francijā kopā:

7 620

7 640”

3)

rindas, kas attiecas uz Ungāriju, aizstāj ar šādām:

 

“UNGĀRIJA

 

764

Alföld

1 016

767

Dunántúl

675

768

Észak-Magyarország

209

 

Ungārijā kopā:

1 900”


2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 759/2011

(2011. gada 1. augusts),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 2. augusts.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. augusts

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AR

23,8

ZA

27,3

ZZ

25,6

0707 00 05

TR

100,6

ZZ

100,6

0709 90 70

TR

115,3

ZZ

115,3

0805 50 10

AR

65,7

CL

79,0

TR

60,0

UY

69,6

ZA

76,0

ZZ

70,1

0806 10 10

CL

54,3

EG

166,4

MA

198,0

TN

223,5

TR

164,0

ZA

98,7

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

93,3

BR

84,1

CL

89,4

CN

78,9

NZ

110,2

US

131,3

ZA

91,9

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

75,9

CL

105,9

CN

51,0

NZ

127,9

ZA

108,5

ZZ

93,8

0809 20 95

CL

267,8

TR

290,0

ZZ

278,9

0809 30

TR

139,7

ZZ

139,7

0809 40 05

BA

51,5

IL

150,1

XS

57,7

ZA

70,8

ZZ

82,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/46


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 760/2011

(2011. gada 1. augusts),

ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2010./11. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 867/2010 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 751/2011 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (ES) Nr. 867/2010 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 2. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. augustā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 259, 1.10.2010., 3. lpp.

(4)  OV L 198, 30.7.2011., 25. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2011. gada 2. augustā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

49,99

0,00

1701 11 90 (1)

49,99

0,00

1701 12 10 (1)

49,99

0,00

1701 12 90 (1)

49,99

0,00

1701 91 00 (2)

54,48

1,13

1701 99 10 (2)

54,48

0,00

1701 99 90 (2)

54,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


DIREKTĪVAS

2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/48


PADOMES DIREKTĪVA 2011/70/EURATOM

(2011. gada 19. jūlijs),

ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 31. un 32. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas sagatavots, iepriekš saņemot atzinumu no personu grupas, ko Zinātnes un tehnikas komiteja iecēlusi no dalībvalstu zinātnisko ekspertu vidus,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (“Euratom līgums”) 2. panta b) punktā paredzēts ieviest vienotus drošības standartus darba ņēmēju un sabiedrības veselības aizsardzībai.

(2)

Euratom līguma 30. pantā paredzēts Kopienā noteikt pamatstandartus darba ņēmēju un sabiedrības veselības aizsardzībai pret draudiem, ko rada jonizējošais starojums.

(3)

Euratom līguma 37. pantā noteikta prasība dalībvalstīm sniegt Komisijai vispārīgus datus par visiem plāniem attiecībā uz radioaktīvo atkritumu apglabāšanu.

(4)

Padomes Direktīvā 96/29/Euratom (3) ir noteikti drošības pamatstandarti darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām. Minētā direktīva ir papildināta ar konkrētākiem tiesību aktiem.

(5)

Kā Eiropas Savienības Tiesa atzinusi savā judikatūrā, Euratom līguma 3. nodaļas noteikumi attiecībā uz veselību un drošību ir saskaņots kopums, ar ko Komisijai ir paredzētas ievērojamas pilnvaras, lai aizsargātu sabiedrību un vidi pret kodolpiesārņojuma apdraudējumu (4).

(6)

Padomes Lēmumā 87/600/Euratom (1987. gada 14. decembris) par Kopienas noteikumiem par operatīvu informācijas apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos (5) noteikta sistēma ziņošanai un informācijas sniegšanai, kas dalībvalstīm jāizmanto, lai radiācijas avārijas gadījumā aizsargātu sabiedrību. Padomes Direktīvā 89/618/Euratom (1989. gada 27. novembris) par plašas sabiedrības informēšanu par veicamajiem veselības aizsardzības pasākumiem un par rīcību radiācijas avārijas gadījumā (6) dalībvalstīm noteikts pienākums informēt sabiedrību radiācijas avārijas gadījumā.

(7)

Padomes Direktīvā 2003/122/EAEK (7) paredzēta slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontrole, arī tādu, kuru lietošana ir izbeigta. Kā noteikts Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas apsaimniekošanas konvencijā (“Kopējā konvencija”) un Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) rīcības kodeksā par jonizējošā starojuma avotu drošumu un drošību, kā arī saskaņā ar pašreizējo rūpniecības praksi, lietošanā neesošus slēgtus starojuma avotus var izmantot atkārtoti, pārstrādāt vai apglabāt. Daudzos gadījumos tas nozīmē, ka avots vai aprīkojums, kurš ietver avotu, jāatdod atpakaļ piegādātājam vai ražotājam atjaunošanai vai apstrādei.

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/21/EK (2006. gada 15. marts) par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu (8) noteikta tādu ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošana, kas var būt radioaktīvi, izņemot tādus radioaktivitātei raksturīgus aspektus, uz kuriem attiecas Euratom līgums.

(9)

Padomes Direktīvā 2006/117/Euratom (9) ir noteikta Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Kopiena”) sistēma radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārrobežu pārvadājumu uzraudzībai un kontrolei. Minēto direktīvu papildināja Komisijas Ieteikums 2008/956/Euratom (2008. gada 4. decembris) par kritērijiem radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas eksportam uz trešām valstīm (10).

(10)

Padomes Direktīvā 2009/71/Euratom (2009. gada 25. jūnijs), ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru (11), dalībvalstīm noteikts pienākums izveidot un uzturēt kodoldrošības valsts sistēmu. Lai gan minētā direktīva galvenokārt attiecas uz kodoliekārtu kodoldrošību, tajā ir noteikts, ka ne mazāk svarīgi ir nodrošināt lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošu apsaimniekošanu, tostarp glabātavās un apglabāšanas iekārtās. Attiecīgi uz minētajām iekārtām, uz kurām attiecas gan Direktīva 2009/71/Euratom, gan šī direktīva, nevajadzētu attiecināt nesamērīgus vai nevajadzīgus pienākumus, jo īpaši attiecībā uz ziņošanu.

(11)

Dažiem plāniem un programmām, kuras ir aplūkotas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/42/EK (2001. gada 27. jūnijs) par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (12), piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/35/EK (2003. gada 26. maijs), ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē (13).

(12)

Komisijas Ieteikumā 2006/851/Euratom (2006. gada 24. oktobris) par kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanai, izlietotajai kodoldegvielai un radioaktīvajiem atkritumiem paredzēto finanšu resursu vadību (14) pievēršas finansējuma pietiekamībai, tā finansiālajam nodrošinājumam un pārredzamībai, lai nodrošinātu to, ka finanšu resursi tiek izmantoti vienīgi paredzētajiem mērķiem.

(13)

Saskaņā ar īpašajiem noteikumiem saistībā ar Lietuvas, Slovākijas un Bulgārijas pievienošanos Eiropas Savienībai, kad pirms termiņa beigām slēdza dažas kodolelektrostacijas, Kopiena piedalījās finanšu resursu mobilizēšanā, un tā ar dažiem nosacījumiem sniedz finanšu atbalstu dažādiem ar ekspluatācijas pārtraukšanu saistītiem projektiem, tostarp radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanai.

(14)

SAEA pārraudzībā noslēgtā Kopējā konvencija ir stimulējošs instruments, kura mērķis ir panākt un uzturēt augstu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošības līmeni visā pasaulē, nostiprinot valstu pasākumus un starptautisku sadarbību.

(15)

Dažas dalībvalstis jau ir piedalījušās un gatavojas arī turpmāk piedalīties ASV un Krievijas vadītā programmā, tā dēvētajā “Globālajā draudu samazināšanas ierosmē”, nogādājot pētniecības reaktoru lietoto kodoldegvielu uz Amerikas Savienotajām Valstīm un uz Krievijas Federāciju.

(16)

2006. gadā SAEA atjaunināja standartu kopumu un publiskoja Drošības pamatprincipus, kurus kopīgi atbalstīja Kopiena, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija/Kodolenerģijas aģentūra un citas starptautiskas organizācijas. Drošības pamatprincipu piemērošana atvieglos starptautisku drošības standartu piemērošanu un nodrošinās lielāku saskaņotību starp dažādu valstu pasākumiem.

(17)

Pēc Padomes aicinājuma izveidot augstākā līmeņa grupu ES līmenī, kā minēts tās 2007. gada 8. maija Secinājumos par kodoldrošību un drošu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, ar Komisijas Lēmumu 2007/530/Euratom (2007. gada 17. jūlijs) par Eiropas augstākā līmeņa grupas izveidošanu kodoldrošības un kodolatkritumu apsaimniekošanas jautājumos (15) tika izveidota Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa (ENSREG), lai veicinātu Kopienas mērķu sasniegšanu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jomā. ENSREG secinājumus un ieteikumus ietvēra Padomes 2008. gada 16. decembra Rezolūcijā par lietotas kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un Padomes 2009. gada 10. novembra Secinājumos par Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupas ziņojumu.

(18)

Eiropas Parlaments 2007. gada 10. maijā pieņēma rezolūciju “Euratom novērtēšana – Eiropas kodolenerģētikas politikas 50 gadi”, kurā tas aicināja izstrādāt saskaņotus standartus radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un mudināja Komisiju pārskatīt tiesību aktu priekšlikuma attiecīgos projektus un iesniegt jaunu priekšlikumu direktīvai par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu.

(19)

Tā kā katra dalībvalsts var pati noteikt tās energoavotu sadalījumu, radioaktīvos atkritumus rada visās dalībvalstīs – ražojot elektrību vai rūpniecības, lauksaimniecības, medicīnas un pētniecības darbību rezultātā, vai arī pārtraucot kodoliekārtu ekspluatāciju vai sanācijas un intervences situācijās.

(20)

Kodolreaktoru darbības rezultātā rodas lietotā kodoldegviela. Katra dalībvalsts pati var noteikt savu politiku attiecībā uz kodoldegvielas ciklu. Lietoto kodoldegvielu var uzskatīt par vērtīgu resursu, ko var pārstrādāt, vai arī par radioaktīviem atkritumiem, kuri tieši jāapglabā. Jebkurā gadījumā būtu jāapsver iespējas apglabāt augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumus, kuri atdalīti pārstrādes procesā, vai lietoto kodoldegvielu, kuru uzskata par atkritumiem.

(21)

Radioaktīvie atkritumi, tostarp lietotā kodoldegviela, kuru uzskata par atkritumiem, ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās izolēti no cilvēkiem un dzīvās dabas. To īpašā rakstura, proti, radionuklīdu satura, dēļ jāveic pasākumi cilvēku veselības un vides aizsardzībai pret jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību, tostarp tie jāapglabā piemērotās iekārtās, kuras ir to beidzamais novietošanas punkts. Radioaktīvo atkritumu glabāšana, tostarp ilgtermiņa glabāšana, ir pagaidu risinājums, nevis alternatīva apglabāšanai.

(22)

Radioaktīvo atkritumu valsts klasifikācijas shēmai minētā kārtība būtu jāatbalsta, pilnībā ņemot vērā radioaktīvo atkritumu konkrētos veidus un to īpatnības.

(23)

Zema un vidēja radioaktivitātes līmeņa atkritumus parasti apglabā tuvu zemes virsmai. Tehniskā līmenī ir vispārpieņemts, ka pašreiz visdrošākais un ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanas nobeiguma daļas risinājums ir dziļa ģeoloģiska apglabāšana. Dalībvalstīm, saglabājot atbildību par savu attiecīgo politiku attiecībā uz savas lietotās kodoldegvielas un zema, vidēja un augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumu apsaimniekošanu, būtu savā valsts politikā jāiekļauj apglabāšanas iespēju plānošana un īstenošana. Tā kā apglabāšanas iekārtas īstenošana un attīstība notiks vairākus gadu desmitus, daudzās programmās ir atzīts, ka jāsaglabā elastība un spēja pielāgoties, piemēram, lai ņemtu vērā jaunu informāciju par situāciju objektā vai apglabāšanas sistēmas iespējamo attīstību. Pasākumi, ko veic saistībā ar “Radioaktīvo atkritumu ģeoloģiskās apglabāšanas tehnoloģiju ieviešanas platformu” (IGD-TP), varētu atvieglot piekļuvi zināšanām un tehnoloģijām šajā jomā. Tālab tādi darbības un projektēšanas kritēriji kā atgriezeniskums un materiāla izņemšana var tikt izmantoti apglabāšanas sistēmas tehniskā izstrādē. Tomēr minētajiem kritērijiem nevajadzētu aizstāt labi projektētu apglabāšanas iekārtu, kurai ir attaisnojams slēgšanas pamats. Jārod kompromisa risinājumi, jo radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanas pamatā ir jaunākie zinātniskie un tehnoloģiskie sasniegumi.

(24)

Visām dalībvalstīm vajadzētu būt ētiskam pienākumam izvairīties no nepamatota sloga uzlikšanas nākamajām paaudzēm saistībā ar lietoto kodoldegvielu un radioaktīvajiem atkritumiem, tostarp radioaktīvajiem atkritumiem, kuru rašanās ir sagaidāma, izbeidzot esošo kodoliekārtu ekspluatāciju. Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstis demonstrēs, ka tās ir veikušas saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu minētā mērķa sasniegšanu.

(25)

Dalībvalstu pilnīga atbildība par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību ir pamatprincips, kas atkārtoti ir apliecināts Kopējā konvencijā. Ar šo direktīvu būtu jānostiprina minētais valstu atbildības princips, kā arī princips, kas paredz licences turētāja galveno atbildību par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošu apsaimniekošanu tā kompetentās regulatīvās iestādes uzraudzībā, un būtu jāpalielina kompetento pārvaldes iestāžu nozīme un neatkarība.

(26)

Pieņem, ka, kompetentai regulatīvajai iestādei izmantojot radioaktīvos avotus regulatīvu pienākumu veikšanas nolūkā, tas neietekmē tās neatkarību.

(27)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai būtu pieejams atbilstīgs finansējums.

(28)

Dalībvalstīm būtu jāizstrādā valsts programmas, lai nodrošinātu politisku lēmumu transponēšanu skaidros noteikumos, lai laikus tiktu īstenoti visi lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas posmi no to rašanās līdz apglabāšanai. Vajadzētu paredzēt iespēju, ka šādas valsts programmas varētu būt viens atsauces dokuments vai dokumentu kopums.

(29)

Pieņem, ka valstu pasākumus lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošībai piemēros, izmantojot juridisku, normatīvu vai organizatorisku instrumentu, kura izvēle ir dalībvalstu kompetencē.

(30)

Lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas posmi ir cieši savstarpēji saistīti. Kādā posmā pieņemtajiem lēmumiem var būt ietekme uz nākamajiem posmiem. Tāpēc, izstrādājot valsts programmas, būtu jāņem vērā šāda savstarpēja ietekme.

(31)

Būtisks faktors lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā ir pārredzamība. Pārredzamība būtu jānodrošina, sniedzot efektīvu publisku informāciju un iespējas visām ieinteresētajām pusēm, tostarp vietējām iestādēm un sabiedrībai, iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, ievērojot valsts un starptautiskas saistības.

(32)

Lēmumu pieņemšanu varētu sekmēt un paātrināt dalībvalstu un starptautiska sadarbība, sniedzot piekļuvi zināšanām un tehnoloģijām.

(33)

Dažas dalībvalstis uzskata, ka lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, tostarp arī apglabāšanas iekārtu, kopīga izmantošana uz vienošanās pamata starp attiecīgajām dalībvalstīm varētu būt izdevīgs, drošs un rentabls risinājums.

(34)

Lēmumu pieņemšanas procesa dokumentēšanai attiecībā uz drošību vajadzētu būt samērojamai ar risku (diferencēta pieeja), un tai būtu jāpiedāvā pamatojums lēmumiem, kuri saistīti ar lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Tam būtu jāļauj apzināt nedrošas jomas, kurām būtu jāpievērš uzmanība, veicot drošības novērtējumu. Lēmumi drošības jomā būtu jāpieņem, pamatojoties uz datiem, kas gūti drošības novērtējumā, kā arī uz informāciju par minētā novērtējuma drošumu un ticamību un tajā veiktajiem pieņēmumiem. Tādēļ lēmums būtu jāpamato ar argumentu un pierādījumu kopumu, ar kuru tiecas pierādīt, ka pieprasītais drošības standarts attiecībā uz iekārtu vai darbību, kura saistīta ar lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, ir izpildīts. Konkrētajā apglabāšanas iekārtas gadījumā dokumentācijai būtu jāuzlabo izpratne par tiem aspektiem, kuri ietekmē apglabāšanas sistēmas drošību, tostarp dabiskiem (ģeoloģiskiem) un inženiertehniskiem ierobežojumiem, un apglabāšanas sistēmas sagaidāmo turpmāko attīstību.

(35)

Dalībvalstij, kurā nav lietotās kodoldegvielas, kurā nav paredzams, ka lietotā kodoldegviela būs tuvākajā nākotnē, un kurā nenotiek un nav ieplānotas darbības saistībā ar lietoto kodoldegvielu, šīs direktīvas noteikumu transponēšana un īstenošana attiecībā uz lietoto kodoldegvielu nozīmētu nesamērīgu un nevajadzīgu pienākumu. Tāpēc šādas dalībvalstis būtu jāatbrīvo no pienākuma transponēt un īstenot šīs direktīvas noteikumus attiecībā uz lietoto kodoldegvielu, kamēr tās nav pieņēmušas lēmumu izvērst jebkādu darbību saistībā ar kodoldegvielu.

(36)

Slovēnijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības līgumā par statusa un citu tiesisko attiecību reglamentēšanu attiecībā uz investīcijām Krško kodolspēkstacijā, tās izmantošanu un darbības pārtraukšanu, ir reglamentētas kodolspēkstacijas līdzīpašuma tiesības. Minētajā līgumā ir paredzēta dalīta atbildība par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanu un apglabāšanu. Tādēļ būtu jānosaka atbrīvojumi no dažiem šīs direktīvas noteikumiem, lai nekavētu minētā divpusējā līguma pilnīgu īstenošanu.

(37)

Lai gan atzīts, ka valsts sistēmā būtu jāņem vērā radioloģiski un ar radioloģiju nesaistīti apdraudējumi saistībā ar lietoto kodoldegvielu un radioaktīvajiem atkritumiem, šī direktīva neattiecas uz apdraudējumu, kurš nav radioloģisks un uz kuru attiecas Līgums par Eiropas Savienības darbību.

(38)

Kompetences un prasmes lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jomā būtu jāuztur un jāattīsta kā būtisks elements augsta līmeņa drošības panākšanai, mācoties no darbībā gūtās pieredzes.

(39)

Zinātniskā pētniecība un tehnoloģiju attīstība, ko papildina iesaistīto pušu tehniska sadarbība, var atklāt jaunas iespējas lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai, kā arī sekmēt augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumu radioloģiskā piesārņojuma riska samazināšanu.

(40)

Lielisks paņēmiens, kā Eiropas Savienībā nostiprināt pārliecību un radīt uzticēšanos par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, varētu būt salīdzinošs novērtējums, lai uzkrātu un apmainītos ar pieredzi un nodrošinātu augstus standartus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1.   NODAĻA

PIEMĒROŠANAS JOMA, DEFINĪCIJAS UN VISPĀRĪGI PRINCIPI

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo direktīvu izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgas un drošas apsaimniekošanas nodrošināšanai, lai izvairītos no nevajadzīgu slogu uzlikšanas nākamajām paaudzēm.

2.   Tā nodrošina, ka dalībvalstis paredz atbilstīgus valsts pasākumus, kas nodrošinātu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas augstu drošības līmeni, lai aizsargātu darba ņēmējus un sabiedrību pret jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību.

3.   Tā nodrošina vajadzīgās informācijas sniegšanu sabiedrībai un sabiedrības līdzdalību saistībā ar lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā drošību un jautājumus saistībā ar īpašumtiesībām uz informāciju.

4.   Neskarot Direktīvu 96/29/Euratom, ar šo direktīvu papildina Euratom līguma 30. pantā minētos pamatstandartus attiecībā uz lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību.

2. pants

Darbības joma

1.   Šī direktīva attiecas uz visiem posmiem:

a)

lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanā, ja lietotā kodoldegviela ir radusies civilu darbību rezultātā;

b)

radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā no to radīšanas līdz apglabāšanai, ja radioaktīvie atkritumi ir radušies civilu darbību rezultātā.

2.   Šī direktīva neattiecas uz:

a)

ieguves rūpniecības atkritumiem, kas var būt radioaktīvi un kas ir Direktīvas 2006/21/EK darbības jomā;

b)

atļautām izkliedēm.

3.   Šīs direktīvas 4. punkta 4.punktu nepiemēro:

a)

lietošanā neesošu slēgtu starojuma avotu repatriācijai piegādātājam vai ražotājam;

b)

pētniecības reaktoru lietotās kodoldegvielas sūtījumiem uz valsti, kas piegādā vai ražo kodoldegvielu pētniecības reaktoriem, ņemot vērā piemērojamos starptautiskos nolīgumus;

c)

pašlaik esošās Krško kodolspēkstacijas atkritumiem un lietotajai kodoldegvielai, ja tas attiecas uz sūtījumiem starp Slovēniju un Horvātiju.

4.   Šī direktīva neskar dalībvalsts vai minētajā dalībvalstī esoša uzņēmuma tiesības radioaktīvos atkritumus pēc apstrādes nogādāt atpakaļ uz to izcelsmes valsti, ja:

a)

radioaktīvie atkritumi ir jānosūta uz minēto dalībvalsti vai uzņēmumam apstrādei; vai

b)

citi materiāli ir jānosūta uz minēto dalībvalsti vai uzņēmumam, lai reģenerētu radioaktīvos atkritumus.

Šī direktīva neskar tādas dalībvalsts vai tāda minētajā dalībvalstī esoša uzņēmuma tiesības, uz kuru apstrādei vai pārstrādei ir jānosūta lietotā kodoldegviela, pēc apstrādes vai pārstrādes reģenerētos radioaktīvos atkritumus vai – saskaņā ar vienošanos – to ekvivalentu nogādāt atpakaļ uz to izcelsmes valsti.

3. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“slēgšana” ir visu darbību, arī pēdējo inženiertehnisko vai citu darbu, pabeigšana, kuri vajadzīgi iekārtas pārveidošanai stāvoklī, kas būs drošs ilgtermiņā, un kurus veic noteiktu laiku pēc lietotās kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu ievietošanas apglabāšanas iekārtā;

2)

“kompetenta regulatīvā iestāde” ir dalībvalstī izraudzīta iestāde vai iestāžu sistēma lietotās kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošības tiesiskā regulējuma jomā, kā noteikts 6. pantā;

3)

“apglabāšana” ir lietotās kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu ievietošana iekārtā bez nolūka tos izņemt;

4)

“apglabāšanas iekārta” ir būve vai iekārta, kura galvenokārt paredzēta radioaktīvo atkritumu apglabāšanai;

5)

“licence” ir dalībvalsts jurisdikcijā izdots juridisks dokuments ar lietotās kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu saistītu darbību veikšanai vai dokuments, ar ko nosaka atbildību par lietotās kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas iekārtas atrašanās vietas izraudzīšanu, projektēšanu, būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, ekspluatācijas izbeigšanu vai slēgšanu;

6)

“licences turētājs” ir juridiska vai fiziska persona, kas pilnībā atbild par jebkādu darbību vai iekārtu, kura saistīta ar lietotās kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, kā noteikts licencē;

7)

“radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvi materiāli gāzes, šķidrā vai cietā agregātstāvoklī, kurus dalībvalsts vai fiziska vai juridiska persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir atzinusi, neparedz vai neplāno turpmāk lietot un kurus kompetenta regulatīvā iestāde saskaņā ar dalībvalsts tiesisko un normatīvo regulējumu reglamentē kā radioaktīvos atkritumus;

8)

“radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana” ir visas darbības, kas saistītas ar darbību ar radioaktīvajiem atkritumiem, to pirmapstrādi, apstrādi, kondicionēšanu, glabāšanu vai apglabāšanu, izņemot transportēšanu ārpus objekta teritorijas;

9)

“radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas iekārta” ir būve vai iekārta, kura galvenokārt paredzēta radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai;

10)

“pārstrāde” ir process vai darbība, kurā no lietotās kodoldegvielas turpmākai lietošanai izdala skaldmateriālus un fertilos kodolmateriālus;

11)

“lietotā kodoldegviela” ir reaktora aktīvajā zonā apstarota un no tās neatgriezeniski izņemta kodoldegviela; lietoto kodoldegvielu var uzskatīt par izmantojamu resursu, ko pēc pārstrādes var lietot atkārtoti, vai apsaimniekot kā radioaktīvos atkritumus, paredzot tās apglabāšanu;

12)

“lietotās kodoldegvielas apsaimniekošana” ir visas darbības, kas saistītas ar darbību ar lietoto kodoldegvielu, tās glabāšanu, pārstrādi vai apglabāšanu, izņemot transportēšanu ārpus objekta teritorijas;

13)

“lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanas iekārta” ir būve vai iekārta, kura galvenokārt paredzēta lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanai;

14)

“glabāšana” ir lietotās kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu turēšana iekārtā, paredzot iespēju tos no turienes izņemt.

4. pants

Vispārīgi principi

1.   Dalībvalstis izstrādā un uztur lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas valsts politiku. Neskarot 2. panta 3. punktu, katra dalībvalsts ir pilnībā atbildīga par tajā radītās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu.

2.   Ja radioaktīvos atkritumus vai lietoto kodoldegvielu pārsūta apstrādei vai pārstrādei uz dalībvalsti vai trešo valsti, pilnīga atbildība par minēto materiālu drošu apglabāšanu, tostarp jebkādu atkritumu drošu apglabāšanu, kuri rodas kā blakusprodukts, ir tai dalībvalstij vai trešai valstij, no kuras radioaktīvais materiāls tika nosūtīts.

3.   Valstu politikas balsta uz visiem šiem principiem:

a)

radioaktīvie atkritumi tiek radīti pēc iespējas mazāk, cik tas ir saprātīgi praktiski iespējams, gan radioaktivitātes līmeņa, gan to apjoma ziņā, ko panāk ar atbilstīgiem projektēšanas pasākumiem, ekspluatācijas un ekspluatācijas izbeigšanas metodēm, tostarp ar materiālu atkārtotu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu;

b)

ņem vērā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu rašanās un apsaimniekošanas visu posmu savstarpējo saistību;

c)

lietoto kodoldegvielu un radioaktīvos atkritumus apsaimnieko droši, tostarp ilgtermiņā ar pasīvās drošības elementiem;

d)

pasākumus īsteno, ievērojot diferencētu pieeju;

e)

lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus sedz tas, kurš minētos materiālus radījis;

f)

visos lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas posmos piemēro tādu lēmumu pieņemšanas procesu, kurš balstīts uz pierādījumiem un ir dokumentēts.

4.   Radioaktīvos atkritumus apglabā tajā dalībvalstī, kurā tie ir radīti, izņemot, ja pārsūtīšanas laikā ir stājusies spēkā vienošanās starp attiecīgo dalībvalsti un citu dalībvalsti vai ar trešo valsti par apglabāšanas iekārtas izmantošanu kādā no tām, ņemot vērā kritērijus, ko noteikusi Komisija atbilstīgi Direktīvas 2006/117/Euratom 16. panta 2. punktam.

Pirms nosūtīšanas uz trešo valsti eksportējošā dalībvalsts informē Komisiju par katras šādas vienošanās saturu un veic saprātīgus pasākumus, lai pārliecinātos, ka:

a)

galamērķa valsts ir noslēgusi vienošanos ar Kopienu un šīs vienošanās darbības jomā ir ietverta lietotās degvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana vai tā ir puse Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijā (“Kopējā konvencija”);

b)

galamērķa valstī ir radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas programmas, kuru mērķi atspoguļo augstu drošības līmeni, kurš ir līdzvērtīgs šajā direktīvā noteiktajam; un

c)

apglabāšanas iekārtā galamērķa valstī ir atļauts apglabāt nosūtāmos radioaktīvos atkritumus, pirms nosūtīšanas tā darbojas un to apsaimnieko atbilstīgi prasībām, kuras noteiktas minētās galamērķa valsts radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas programmā.

2.   NODAĻA

PIENĀKUMI

5. pants

Valsts sistēma

1.   Dalībvalstis izveido un uztur lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas valsts normatīvo aktu un struktūras sistēmu (“valsts sistēma”), kurā nosaka pienākumus un kurā paredzēta koordinācija starp attiecīgām kompetentām struktūrām. Valsts sistēmā paredz visus šos elementus:

a)

valsts programmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas politikas īstenošanai;

b)

valsts pasākumus lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošai apsaimniekošanai. Dalībvalstu kompetencē ir noteikt to, kā minētie pasākumi ir jāpieņem un ar kādu instrumentu tie jāpiemēro;

c)

licenču piešķiršanas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas darbībām un/vai iekārtām, tostarp aizliegumu bez licences veikt lietotās kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un/vai ekspluatēt lietotās kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, un – attiecīgā gadījumā – izvirzot nosacījumus attiecībā uz turpmāku darbības, iekārtas apsaimniekošanu vai attiecībā uz abām;

d)

atbilstīgas kontroles sistēmu, pārvaldības sistēmu, regulatīvās inspekcijas, dokumentāciju un ziņošanas pienākumus attiecībā uz radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanas darbībām, iekārtām vai attiecībā uz abām, tostarp atbilstīgus pasākumus attiecībā uz laikposmu pēc apglabāšanas iekārtu slēgšanas;

e)

izpildes darbības, tostarp darbību apturēšanu un licences grozīšanu, licences darbības termiņa izbeigšanos vai tās atsaukšanu, kā arī attiecīgā gadījumā noteikumus alternatīviem risinājumiem, kuri uzlabo drošību;

f)

pienākuma sadalījumu struktūrām, kuras iesaistītas dažādos lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas posmos; konkrētāk, valsts sistēmā galveno atbildību par lietoto kodoldegvielu un radioaktīvajiem atkritumiem uzliek tiem, kuri tos ir radījuši vai, konkrētos apstākļos, licences turētājam, kuram šo atbildību ir uzticējušas kompetentās struktūras;

g)

valsts prasības attiecībā uz sabiedrības informēšanu un sabiedrības līdzdalību;

h)

finansējuma shēmu(-as) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai atbilstīgi 9. pantam.

2.   Dalībvalstis nodrošina vajadzības gadījumā valsts sistēmas uzlabošanu, ņemot vērā darbībā gūto pieredzi, atziņas, kas gūtas lēmumu pieņemšanas procesā, kā minēts 4. panta 3. punkta f) apakšpunktā, un atbilstīgu tehnoloģiju un pētniecības attīstību.

6. pants

Kompetentā regulatīvā iestāde

1.   Katra dalībvalsts izveido un uztur kompetentu regulatīvo iestādi lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošības jomā.

2.   Dalībvalstis nodrošina kompetentās regulatīvās iestādes funkcionālu nodalīšanu no citām ar kodolenerģijas vai radioaktīvo materiālu izplatīšanu vai izmantošanu saistītām struktūrām vai organizācijām, tostarp ar elektroenerģijas ražošanu un radioaktīvo izotopu izmantošanu vai lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu saistītām struktūrām vai organizācijām, lai tādējādi nodrošinātu tās efektīvu neatkarību no neatbilstīgas iejaukšanās to reglamentēšanas funkcijā.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajai regulatīvajai iestādei tiek piešķirtas juridiskas pilnvaras, kā arī cilvēkresursi un finanšu resursi, kas vajadzīgi, lai veiktu pienākumus saistībā ar 5. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā aprakstīto valsts sistēmu.

7. pants

Licences turētāji

1.   Dalībvalstis nodrošina to, ka galvenā atbildība par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas iekārtu un/vai darbību drošību ir licences turētājam. Minēto atbildību nevar deleģēt.

2.   Dalībvalstis nodrošina to, ka izveidotajā valsts sistēmā licences turētājiem ir noteikts pienākums, pakļaujoties valsts regulatīvās iestādes regulatīvajai kontrolei, regulāri, sistemātiski un pārbaudāmi izvērtēt, pārbaudīt un, cik vien tas ir praktiski iespējams, pastāvīgi uzlabot radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanas iekārtas vai darbības drošību. To panāk, izmantojot piemērotu drošības novērtējumu, citus argumentus un pierādījumus.

3.   Drošības demonstrējums ir daļa no licences piešķiršanas iekārtai vai darbībai, un to attiecina uz darbības izstrādi un veikšanu un uz iekārtas izstrādi, ekspluatēšanu un ekspluatācijas izbeigšanu vai apglabāšanas iekārtas slēgšanu, kā arī uz laikposmu pēc apglabāšanas iekārtas slēgšanas. Drošības demonstrējuma pakāpei jābūt samērīgai ar darbības sarežģītību un to apdraudējumu apmēru, kuri ir saistīti ar radioaktīvajiem atkritumiem un lietoto kodoldegvielu, kā arī ar iekārtu vai darbību. Licences piešķiršanas process sekmē iekārtas vai darbības drošību normālas ekspluatācijas apstākļos, prognozētos darbības atgadījumos un projektā pieļaujamos starpgadījumos. Tas sniedz vajadzīgo apliecinājumu par iekārtas vai darbības drošību. Nosaka pasākumus, lai novērstu starpgadījumus un mīkstinātu starpgadījumu sekas, tostarp – lai pārbaudītu fiziskus šķēršļus un licences turētāja administratīvās aizsardzības procedūras, kurām vajadzētu būt nesekmīgām, pirms darba ņēmēji un sabiedrība tiktu būtiski pakļauti jonizējošā starojuma iedarbībai. Minētā pieeja apzina un mazina nedrošību.

4.   Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts sistēmā ir noteikts pienākums licences turētājiem izveidot un īstenot integrētas pārvaldības sistēmas, tostarp arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kurās atbilstīga prioritāte piešķirta lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu vispārējās apsaimniekošanas drošībai un kuras regulāri pārbauda kompetentā regulatīvā iestāde.

5.   Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts sistēmā ir noteikts pienākums licences turētājiem nodrošināt un uzturēt pietiekamus finanšu resursus un cilvēkresursus, lai izpildītu to pienākumus attiecībā uz lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību, kā noteikts 1.–4. punktā.

8. pants

Zināšanas un prasmes

Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts sistēmā ir noteikts pienākums visām pusēm veikt izglītības un apmācības pasākumus attiecībā uz savu personālu, kā arī pētniecības un izstrādes darbības lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas valsts programmas vajadzību apmierināšanai, lai iegūtu, uzturētu un attīstītu vajadzīgās zināšanas un prasmes.

9. pants

Finanšu resursi

Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts sistēmā ir noteikta pietiekamu finanšu resursu pieejamība gadījumos, kad tie vajadzīgi 11. pantā minēto valsts programmu īstenošanai, pienācīgi ņemot vērā to personu atbildību, kuras rada lietoto kodoldegvielu un radioaktīvos atkritumus.

10. pants

Pārredzamība

1.   Dalībvalstis nodrošina ar lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu saistītās vajadzīgās informācijas pieejamību darba ņēmējiem un sabiedrībai. Šis pienākums arī paredz nodrošināt to, ka kompetentā regulatīvā iestāde informē sabiedrību savas kompetences jomās. Informāciju dara pieejamu sabiedrībai saskaņā ar valsts tiesību aktiem un starptautiskām saistībām ar nosacījumu, ka tādējādi netiek apdraudētas citas intereses, kas atzītas valsts tiesību aktos vai starptautiskās saistībās, piemēram, inter alia drošība.

2.   Dalībvalstis nodrošina to, ka sabiedrībai tiek nodrošinātas vajadzīgās iespējas efektīvi piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem un starptautiskām saistībām.

11. pants

Valsts programmas

1.   Katra dalībvalstis nodrošina savas lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas valsts programmas (“valsts programma”) īstenošanu, kuru attiecina uz visu veidu lietoto kodoldegvielu un radioaktīvajiem atkritumiem, kuri ir tās jurisdikcijā, un uz visiem lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas posmiem no to rašanās līdz apglabāšanai.

2.   Katra dalībvalsts regulāri pārskata un atjaunina savu valsts programmu, attiecīgi ņemot vērā tehnisko un zinātnisko progresu un ieteikumus, gūtās atziņas un labu praksi, kas gūta salīdzinošos novērtējumos.

12. pants

Valsts programmu saturs

1.   Valsts programmās tiek izklāstīts, kā dalībvalstis ir iecerējušas īstenot savu 4. pantā minēto valsts politiku lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai, lai garantētu šīs direktīvas mērķu sasniegšanu, un tajās iekļauj visus šādus elementus:

a)

dalībvalstu valsts politikas vispārējos mērķus attiecībā uz lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu;

b)

būtiskus īstenošanas posmus un skaidrus laika grafikus minēto īstenošanas posmu izpildei, ņemot vērā valsts programmas visaptverošos mērķus;

c)

visas lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu uzskaiti un turpmākās aplēses par to daudzumu, tostarp to, kas radīsies, izbeidzot kodoliekārtu ekspluatāciju; uzskaitē nepārprotami norāda radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas atrašanās vietu un daudzumu saskaņā ar atbilstīgu radioaktīvo atkritumu klasifikāciju;

d)

koncepcijas vai plānus un tehniskus risinājumus lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai no atkritumu rašanās līdz to apglabāšanai;

e)

koncepcijas vai plānus apglabāšanas iekārtas laikposmam pēc tās darbības slēgšanas, tostarp atbilstīgas kontroles ilgumu un izmantojamos līdzekļus informācijas saglabāšanai par iekārtu ilgtermiņā;

f)

pētniecības, izstrādes un demonstrējumu darbības, kuras vajadzīgas lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas risinājumu īstenošanai;

g)

valsts programmas īstenošanas pienākumus un svarīgākos īstenošanas gaitas uzraudzībai izmantojamos efektivitātes indikatorus;

h)

valsts programmas izmaksu novērtējumu, to noteikšanas pamatojumu un novērtējumā izmantotās hipotēzes, kurā ir jāiekļauj raksturojums par laikposmu;

i)

spēkā esošo(-ās) finanšu shēmu(-as);

j)

pārredzamības politiku vai procesu, kā minēts 10. pantā;

k)

attiecīgā gadījumā – vienošanās, kas noslēgta(-as) ar dalībvalsti var trešo valsti par lietotās kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, tostarp par apglabāšanas iekārtu izmantošanu.

2.   Valsts programmu un valsts politiku var izklāstīt abas kopā vienā vai vairākos dokumentos.

13. pants

Paziņošana

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai savas valsts programmas un visas turpmāk tajās veiktās būtiskās izmaiņas.

2.   Sešos mēnešos pēc paziņošanas dienas Komisija var lūgt skaidrojumus un/vai paust savu atzinumu par to, vai valsts programmu saturs atbilst 12. pantam.

3.   Sešos mēnešos pēc atsauksmes saņemšanas no Komisijas dalībvalstis sniedz pieprasītos skaidrojumus un/vai informē Komisiju par jebkādu valsts programmu pārskatīšanu.

4.   Komisija ņem vērā dalībvalstu skaidrojumus un progresu saistībā ar valsts programmām, lemjot par Kopienas finanšu vai tehniskas palīdzības piešķiršanu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas iekārtām vai darbībām.

14. pants

Ziņošana

1.   Pirmoreiz līdz 2015. gada 23. augustam un pēc tam reizi trijos gados dalībvalstis, izmantojot Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijā paredzētos pārskatus un ziņošanu, sniedz Komisijai ziņojumus par šīs direktīvas īstenošanu.

2.   Pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem, Komisija iesniedz Padomei un Eiropas Parlamentam:

a)

ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanas gaitu; un

b)

Kopienas teritorijā esošās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu uzskaites datus un turpmākās prognozes.

3.   Dalībvalstis periodiski un vismaz reizi desmit gados sagatavo pašnovērtējumus par savu valsts sistēmu, kompetento regulatīvo iestādi, valsts programmu un tās īstenošanu un aicina veikt savas valsts sistēmas, kompetentās regulatīvās iestādes un/vai programmas starptautisku salīdzinošo novērtējumu ar mērķi nodrošināt augstu drošības standartu sasniegšanu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jomā. Jebkāda salīdzinošā novērtējuma rezultātus paziņo Komisijai un dalībvalstīm, un tos var darīt zināmus sabiedrībai, ja tas nav pretrunā ar drošību un informācijas īpašumtiesībām.

3.   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2013. gada 23. augustam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Pienākumi transponēt un īstenot šīs direktīvas noteikumus attiecībā uz lietoto kodoldegvielu neattiecas uz Kipru, Dāniju, Igauniju, Īriju, Latviju, Luksemburgu un Maltu, kamēr tās nav pieņēmušas lēmumu izvērst jebkādu darbību saistībā ar kodoldegvielu.

3.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, un jebkurus turpmākus grozījumus minētajos tiesību aktos.

4.   Dalībvalstis pirmo reizi iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 2015. gada 23. augustā informē Komisiju par valsts programmas saturu, kurā iekļauti visi 12. pantā minētie elementi.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

17. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 19. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. SAWICKI


(1)  2011. gada 4. maija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2011. gada 23. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.

(4)  C-187/87 (1988, ECR, 5013. lpp.) un C-29/99 (2002, ECR, I-11221. lpp.)

(5)  OV L 371, 30.12.1987., 76. lpp.

(6)  OV L 357, 7.12.1989., 31. lpp.

(7)  OV L 346, 31.12.2003., 57. lpp.

(8)  OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.

(9)  OV L 337, 5.12.2006., 21. lpp.

(10)  OV L 338, 17.12.2008., 69. lpp.

(11)  OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.

(12)  OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.

(13)  OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.

(14)  OV L 330, 28.11.2006., 31. lpp.

(15)  OV L 195, 17.7.2007., 44. lpp.


LĒMUMI

2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/57


PADOMES LĒMUMS 2011/486/KĀDP

(2011. gada 1. augusts)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 27. maijā pieņēma Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida un Taliban locekļiem un citām privātpersonām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras saistītas ar tiem (1).

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2011. gada 17. jūnijā pieņēma Rezolūciju (“ANO DP Rezolūcija”) 1988 (2011), kurā atzīts, ka drošības situācija Afganistānā ir uzlabojusies un ka daži Taliban locekļi ir panākuši izlīgumu ar Afganistānas valdību, atkāpušies no Al-Qaida teroristu un to sekotāju ideoloģijas un atbalsta Afganistānā noritošā konflikta miermīlīgu risinājumu.

(3)

ANO DP Rezolūcijā 1988 (2011) arī atzīts – lai gan stāvoklis Afganistānā ir uzlabojies un ir panākumi izlīgumā, stāvoklis joprojām apdraud starptautisko mieru un drošību, un rezolūcijā ir apstiprināta vajadzība vērsties pret minētajiem draudiem.

(4)

ANO DP Rezolūcijā 1988 (2011) ir noteikti arī daži ierobežojoši pasākumi attiecībā uz personām un vienībām, kas pirms 2011. gada 17. jūnija tika saistītas ar Taliban, un attiecībā uz citām ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kā tas 2011. gada 17. jūnijā bija norādīts komitejas, kas izveidota saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1267 (1999) un ANO DP Rezolūciju 1333 (2000), konsolidētā saraksta A sadaļā (“Ar Taliban saistītas personas”) un B sadaļā (“Ar Taliban saistītas vienības un citas grupas un uzņēmumi”), kā arī attiecībā uz citām ar Taliban saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras Afganistānā apdraud mieru, stabilitāti un drošību un kuras noteikusi saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 1988 (2011) 30. punktu izveidotā Drošības padomes komiteja (turpmāk “sankciju komiteja”).

(5)

Ir vajadzīga turpmāka Eiropas Savienības rīcība, lai īstenotu dažus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Lēmuma 2. pantā, 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. un 2. punktā paredzētie pasākumi ir vērsti attiecībā uz personām un vienībām, kas pirms 2011. gada 17. jūnija tika saistītas ar Taliban, un attiecībā uz citām ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kā tas 2011. gada 17. jūnijā bija norādīts komitejas, kas izveidota saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1267 (1999) un ANO DP Rezolūciju 1333 (2000), konsolidētā saraksta A nodaļā (“Ar Taliban saistītas personas”) un B nodaļā (“Ar Taliban saistītas vienības un citas grupas un uzņēmumi”), kā arī attiecībā uz citām ar Taliban saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras Afganistānā apdraud mieru, stabilitāti un drošību un kuras noteikusi sankciju komiteja.

2.   Attiecīgās personas, grupas, uzņēmumi un vienības ir uzskaitītas pielikumā.

2. pants

Attiecībā uz 1. pantā minētajām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu to, ka dalībvalstu valstspiederīgie vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus, tieši vai netieši piegādā, pārdod vai nodod jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniedz tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām.

3. pants

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu, ka to teritorijās ieceļo vai to teritorijas šķērso 1. pantā minētās personas.

2.   Šā panta 1. punkts nevienai dalībvalstij neuzliek pienākumu aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja ieceļošana vai teritorijas šķērsošana ir nepieciešama, lai īstenotu tiesvedību, vai ja sankciju komiteja katrā atsevišķā gadījumā nosaka, ka ieceļošana vai teritorijas šķērsošana ir pamatota, tostarp ja tas ir ciešā saistībā ar centieniem atbalstīt Afganistānas valdību izlīguma veicināšanā.

4.   Ja saskaņā ar 3. punktu kāda dalībvalsts atļauj sankciju komitejas norādītām personām ieceļot tās teritorijā vai to šķērsot, tad atļauju var izmantot vienīgi tādam nolūkam, kādā tā ir piešķirta, un tikai tās personas, uz kurām tā attiecas.

4. pants

1.   Tiek iesaldēti visi 1. pantā minēto personu, grupu, uzņēmumu un vienību līdzekļi un citi finanšu aktīvi vai saimnieciskie resursi, tostarp līdzekļi, kas ir saistīti ar īpašumu, kurš tām pieder vai kuru tās vai personas, kas rīkojas to vārdā vai atbilstoši to pilnvarojumam, tieši vai netieši kontrolē.

2.   Nekādus līdzekļus, finanšu aktīvus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus 1. punktā minētajām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām vai to interesēs.

3.   Dalībvalstis var pieļaut izņēmumus saistībā ar 1. un 2. punktā minētajiem pasākumiem attiecībā uz līdzekļiem un citiem finanšu aktīviem vai saimnieciskajiem resursiem, ja tie ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu, citu finanšu resursu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību;

d)

vajadzīgi ārkārtas izdevumiem - pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir nosūtījusi paziņojumu sankciju komitejai un sankciju komiteja to ir apstiprinājusi.

4.   Šā panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos izņēmumus pieļauj pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi sankciju komitejai paziņojumu par nodomu vajadzības gadījumā atļaut pieeju šādiem līdzekļiem, aktīviem un resursiem, un ja sankciju komiteja trīs darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi noraidošu lēmumu.

5.   Šā panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas veicami saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem un saistībām, kuras radās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja ierobežojošus pasākumus,

ar nosacījumu, ka visiem šāda veida procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

5. pants

Padome izveido pielikumā sniegto sarakstu un veic tajā grozījumus saskaņā ar Drošības padomes vai sankciju komitejas izdarītajiem konstatējumiem.

6. pants

1.   Ja Drošības padome vai sankciju komiteja sarakstā iekļauj kādu personu, grupu, uzņēmumu vai vienību, Padome šo personu, grupu, uzņēmumu vai vienību iekļauj pielikumā. Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

2.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un informē attiecīgo personu, grupu, uzņēmumu vai vienību.

7. pants

1.   Pielikumā norāda Drošības padomes vai sankciju komitejas pamatojumu personu, grupu, uzņēmumu vai vienību iekļaušanai sarakstā.

2.   Pielikumā norāda arī Drošības padomes vai sankciju komitejas sniegto informāciju, ja tāda pieejama, kas vajadzīga attiecīgo personu, grupu, uzņēmumu vai vienību identificēšanai. Attiecībā uz personām šāda informācija var būt vārdi un uzvārdi, tostarp pieņemti vārdi, dzimšanas datums un vieta, valstspiederība, pases un personas apliecības numurs, dzimums, adrese, ja tā zināma, un amats vai profesija. Attiecībā uz grupām, uzņēmumiem vai vienībām šāda informācija var būt nosaukums, reģistrācijas vieta un datums, reģistrācijas numurs un uzņēmējdarbības vieta. Pielikumā norāda arī datumu, kad Drošības padome vai sankciju komiteja to ir iekļāvusi sarakstā.

8. pants

Šo lēmumu vajadzības gadījumā pārskata, groza vai atceļ saskaņā ar attiecīgiem Drošības padomes lēmumiem.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 1. augustā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 4. lpp.


PIELIKUMS

PERSONU, GRUPU, UZŅĒMUMU UN VIENĪBU SARAKSTS, KAS MINĒTS 1. PANTĀ

A.   Ar Taliban saistītas personas

(1)

Abdul Baqi.

Tituls: a) maulvi b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Khost (Houstas) un Paktika (Paktikas) provinces gubernators Taliban režīma laikā; b) informācijas un kultūras ministra vietnieks Taliban režīma laikā, c) Ārlietu ministrijas konsulārais departaments Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1962. gads. Dzimšanas vieta: Jalalabad (Džalālābādas) pilsēta, Nangarhar (Nangarhāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

(2)

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Tituls: a) ģenerālis, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: militārais atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1964. gads Dzimšanas vieta: Nangarhar (Nangarhāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000974 (Afganistānas pase). Papildu informācija: repatriēts uz Afganistānu 2006. gada februārī. ANO norādes datums:25.1.2001.

(3)

Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).

Adrese: Karachi (Karāči), Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1972. gads. Dzimšanas vieta: Paktika (Paktikas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:20.7.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Amir Abdullah veica Taliban galvenā vadītāja Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) kasiera pienākumus un bija Kandahar (Kandahāras) provinces (Afganistāna) Taliban gubernatora vietnieks. Amir Abdullah ir ceļojis uz Kuveitu, Saūda Arābiju, Lībiju un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai iegūtu līdzekļus Taliban režīmam. Viņš arī atvieglināja Taliban vadības saziņu un koordinēja augsta līmeņa sanāksmes savā Pakistānas rezidences viesu namā. Abdullah palīdzējis daudziem Taliban vecākajiem locekļiem, kuri 2001. gadā bēga no Afganistānas, lai apmestos uz dzīvi Pakistānā.

(4)

Abdul Manan.

Tituls: a) kungs, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības atašejs Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(5)

Abdul Razaq.

Tituls: maulvi. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) tirdzniecības ministrs (Taliban režīma laikā), b) 2003. gadā arestēts Kandahar (Kandahāras) provincē Afganistānā. ANO norādes datums:31.1.2001.

(6)

Abdul Wahab.

Tituls: malvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban pilnvarotais lietvedis Rijādā Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Faryab (Fārjābas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(7)

Abdul Rahman Agha.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kara tiesas priekšsēdētājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(8)

Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma finanšu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) pilsēta, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

(9)

Janan Agha.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Fariab (Fārjābas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) provinces centrālā daļa, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(10)

Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Pasu un vīzu departamenta darbinieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2010.

(11)

Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) hādža un reliģisko jautājumu ministrs Taliban režīma laikā, b) izglītības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1953. gada līdz 1958. gadam. Dzimšanas vieta: Faryab (Fārjābas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija par Afganistānas Fārjābas provinci atbildīgais Taliban loceklis, b) iesaistīts narkotiku kontrabandā. ANO norādes datums:31.1.2001.

(12)

Mohammad Ahmadi.

Tituls: a) mulla, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Da Afghanistan Bank prezidents Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Daman (Dāmānas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(13)

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Samangan (Samangānas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(14)

Ahmadullah (alias Ahmadulla)

Tituls: kāri. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: drošības (izlūkošanas) ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Qarabagh (Karabāgas) apgabals, Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2001. gada decembrī. ANO norādes datums:25.1.2001.

(15)

Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib).

Tituls: a) maulvi b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Helmand (Helmandas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Helmand (Helmandas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maijā viens no septiņiem Taliban vadības komitejas locekļiem Kandahar (Kandahārā), Afganistānā, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

(16)

Ahmed Jan Akhund.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ūdens un elektroenerģijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1953. gada līdz 1958. gadam. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(17)

Attiqullah Akhund.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Shawali Kott (Šāhvalīkoutas) apgabals, Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(18)

Hamidullah Akhund.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Ariana Afghan Airlines vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(19)

Mohammad Hassan Akhund.

Tituls: a) mulla, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Taliban režīma Ministru padomes pirmais vietnieks, b) ārlietu ministrs pirms Wakil Ahmad Mutawakil Taliban režīma laikā, c) Kandahar (Kandahāras) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no Malwhavi Khaalis grupējuma (viens no septiņiem džihāda grupējumiem pret Padomju Savienības pilsoņiem), b) absolvējis reliģijas skolu Quetta (Kvetā), Pakistānā, c) Mullah Omar tuvs līdzgaitnieks. ANO norādes datums:25.1.2001.

(20)

Mohammad Abbas Akhund.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sabiedrības veselības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(21)

Mohammad Essa Akhund.

Tituls: a) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ūdens, sanitārijas un elektroenerģijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Spinboldak (Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(22)

Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Tituls: a) mulla, b) hādži, c) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: aizsardzības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) viens no Mullah Omar vietniekiem, b) Taliban vadības loceklis, kas atbild par militārajām operācijām. ANO norādes datums:25.1.2001.

(23)

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Zabol (Zābolas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: No 2007. gada sākuma par Afganistānas Uruzgan (Orūzgānas) provinci atbildīgais Taliban loceklis. ANO norādes datums:25.1.2001.

(24)

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Laghman (Lagmānas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Qarabagh (Karabāgas) apgabals, Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(25)

Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha).

Tituls: hādži. Dzimšanas datums: a)1963. gada 15. oktobris, b)1973. gada 14. februāris, c) 1967. gads, d) aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: a) Hitemchai ciems, Helmand (Helmandas) province, Afganistāna; b) Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:4.11.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Agha Jan Alizai pārvaldīja vienu no lielākajiem narkotiku kontrabandas tīkliem Helmand (Helmandā), Afganistānā, un sagādāja Taliban režīmam līdzekļus apmaiņā pret aizsardzību saistībā ar savām nelikumīgas narkotiku tirdzniecības darbībām. Nelikumīgas narkotiku tirdzniecības grupējums, tostarp Alizai, 2008. gadā piekrita maksāt Taliban režīmam nodokli par zemi, kur tika audzētas opija magones, apmaiņā pret vienošanos ar Taliban režīmu par narkotiku pārvadāšanas organizēšanu. Taliban režīms arī piekrita nodrošināt drošību nelikumīgajiem narkotiku tirgotājiem, kā arī viņu noliktavām apmaiņā pret pajumtes un transporta nodrošināšanu Taliban cīnītājiem. Alizai bija arī iesaistījies ieroču iepirkšanā Taliban režīmam un regulāri ceļoja uz Pakistānu, lai tiktos ar Taliban vecākajiem vadītājiem. Alizai arī atvieglināja viltotu Irānas pasu sagādi Taliban locekļiem, lai viņi varētu doties uz Irānu piedalīties apmācībā. Alizai 2009. gadā sagādāja pasi un līdzekļus Taliban komandierim, lai viņš varētu doties uz Irānu.

(26)

Allahdad (alias Akhund).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: celtniecības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Spinboldak (Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

(27)

Aminullah Amin.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Saripul (Sarepolas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(28)

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Tituls: a) hādži, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Afganistānas Tirdzniecības aģentūras vadītājs, Peshawar (Pešāvara), Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1934. gads Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: SE 011252 (Afganistānas pase). ANO norādes datums:25.1.2001.

(29)

Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pārvaldes lietu vadītājs Taliban režīma laikā, b) finanšu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1961. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(30)

Arefullah Aref.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: finanšu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

(31)

Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) Afganistānas Sarkanā pusmēness biedrības (ARCS) ģenerālsekretārs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Dzimšanas vieta: Nangarhar (Nangarhāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) kopš 2007. gada maija ir Taliban vadības loceklis, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) Pešāvaras Taliban padomes loceklis. ANO norādes datums:23.2.2001.

(32)

Atiqullah.

Tituls: a) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: valsts pasūtījumu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Pēc tam, kad Taliban režīms 1996. gadā ieņēma Kabulas provinci, Atiqullah tika iecelts amatā Kandahar (Kandahārā). 1999. vai 2000. gadā viņš tika iecelts par Taliban režīma lauksaimniecības ministra pirmo vietnieku, vēlāk par valsts pasūtījumu ministra vietnieku.

 

Pēc Taliban režīma krišanas Atiqullah kļuva par operāciju virsnieku Afganistānas dienvidos. Viņš 2008. gadā kļuva par Taliban gubernatora vietnieku Helmand (Helmandas) provincē Afganistānā.

(33)

Azizirahman.

Tituls: kungs. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(34)

Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: aizsardzības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Weetmak ciems, Dehrawood (Dehrāvūdas) apgabals, Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) pieder Popalzai ciltij, b) vecākais Taliban militārais komandieris un Taliban Quetta“Padomes” loceklis no 2007. gada maija, c) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

(35)

Shahabuddin Delawar.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Augstās tiesas loceklis Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1957. gads Dzimšanas vieta: Logar (Lougaras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

(36)

Dost Mohammad (alias Doost Mohammad).

Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Ghazni (Gaznī) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1968. gada līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Daman (Dāmānas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) kopš 2007. gada maija ir viens no Taliban militārajiem komandieriem, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001.

(37)

Mohammad Azam Elmi.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2005. gadā. ANO norādes datums:23.2.2001.

(38)

Faiz.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Ārlietu ministrijas Informācijas departamenta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1969. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(39)

Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: valsts pasūtījumu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Dara Kolum, Do Aab apgabals, Nuristan (Nūrestānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no 2007. gada maija par Afganistānas Nūrestānas provinci atbildīgais Taliban loceklis. ANO norādes datums:25.1.2001.

(40)

Gul Ahmad Hakimi.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karāči. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(41)

Abdullah Hamad.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā”Quetta (Kvetā). Dzimšanas datums: 1972. gads Dzimšanas vieta: Helmand (Helmanda), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 00857 (izdota 20.11.1997.). ANO norādes datums:25.1.2001.

(42)

Hamdullah.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: repatriācijas atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā”Quetta (Kvetā). Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(43)

Zabihullah Hamidi.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: augstākās izglītības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(44)

Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad).

Tituls: kāri. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) plānošanas ministrs Taliban režīma laikā; b) augstākās izglītības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1955. gads. Dzimšanas vieta: Badakhshan (Badahšānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(45)

Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ārlietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, b) kopš 2007. gada maija ir Taliban vadības padomes loceklis, c) Taliban padomes Finanšu komitejas loceklis. ANO norādes datums:25.1.2001.

(46)

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Adrese: Miram Shah (Mīramšāha), Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1975.–1979. gads. Papildu informācija: a) Haqqani tīkla operatīvais komandieris un Taliban shura loceklis Mīramšāhā, b) palīdzējis vadīt uzbrukumus pret mērķiem dienvidaustrumu Afganistānā, c) Jalaluddin Haqqani dēls, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani un Nasiruddin Haqqani brālis, Khalil Ahmed Haqqani brāļadēls. ANO norādes datums:11.5.2011.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Badruddin Haqqani ir operatīvais komandieris Haqqani tīklam – ar Taliban saistītai kaujinieku grupai, kas darbojas North Waziristan Agency ietvaros Pakistānas federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās. Haqqani tīkls ir bijis nemiernieku aktivitāšu priekšējā līnijā Afganistānā un atbildīgs par daudziem augsta līmeņa uzbrukumiem. Haqqani tīklu vada tā dibinātāja Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) trīs vecākie dēli; Jalaluddin Haqqani pievienojās Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) Taliban režīmam 1990.deviņdesmito gadu vidū. Badruddin ir Jalaluddin dēls, Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) un Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.) brālis, kā arī Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.) brāļadēls.

 

Badruddin palīdz vadīt ar Taliban saistītus nemierniekus un ārzemju kaujiniekus uzbrukumos pret mērķiem dienvidaustrumu Afganistānā. Badruddin ir loceklis Taliban Miram Shah shura, kas pārvalda Haqqani tīkla darbības.

 

Ir domājams, ka Badruddin ir atbildīgs arī par Haqqani veiktajām cilvēku nolaupīšanām. Viņš ir bijis atbildīgs par daudzu Afganistānas un citu valstu valstspiederīgo nolaupīšanu Afganistānas un Pakistānas pierobežā.

(47)

Ezatullah Haqqani.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: plānošanas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Laghman (Lagmānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

(48)

Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani , c) Jallalouddine Haqani).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: robežu lietu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1942. gads. Dzimšanas vieta: Khost (Houstas) province, Zadran apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēvs, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) lai gan saskaņā ar pieejamo informāciju ir miris 2007. gada jūnijā, tomēr joprojām bija dzīvs 2008. gada maijā. ANO norādes datums:31.1.2001.

(49)

Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Tituls: hādži. Adrese: a) Peshawar (Pešāvara), Pakistāna, b) netālu no Dergey Manday Madrasa, kas atrodas Dergey Manday ciemā, netālu no Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), federatīvi pārvaldītās cilšu teritorijas (FATA), Pakistāna, c) Kayla ciems, netālu no Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), federatīvi pārvaldītās cilšu teritorijas (FATA), Pakistāna, d) Sarana Zadran ciems, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Dzimšanas datums: a)1.1.1966., b) laikposmā no 1958. līdz 1964. gadam. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) vecākais loceklis Haqqani tīklā, kas darbojas Ziemeļvaziristānā federatīvi pārvaldītajās cilšu teritorijās Pakistānā, b) Iepriekš ir ceļojis uz Dubaiju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un tur vācis līdzekļus, c) Jalaluddin Haqqani brālis un Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēvocis. ANO norādes datums:9.2.2011.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Khalil Ahmed Haqqani ir augsta ranga loceklis Haqqani tīklā – ar Taliban saistītā kaujinieku grupā, kas darbojas North Waziristan Agency ietvaros Pakistānas federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās. Haqqani tīklu, kas ir nemiernieku aktivitāšu priekšējā līnijā Afganistānā, dibināja Khalil Haqqani brālis Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), kurš pievienojās Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) Taliban režīmam 1990. gadu vidū.

 

Khalil Haqqani ir iesaistīts līdzekļu piesaistē Taliban un Haqqani tīklam, viņš bieži ceļo uz citām valstīm, lai satiktos ar finansiāla atbalsta sniedzējiem. No 2009. gada septembra Khalil Haqqani ir ceļojis uz Persijas līča reģiona valstīm un piesaistījis līdzekļus no avotiem šajā reģionā, kā arī no avotiem Dienvidāzijā un Austrumāzijā.

 

Khalil Haqqani arī sniedz atbalstu Taliban un Haqqani tīklam, kas darbojas Afganistānā. No 2010. gada sākuma Khalil Haqqani nodrošināja līdzekļus Taliban vienībām Logaras provincē Afganistānā. 2009. gadā Khalil Haqqani apgādāja un kontrolēja apmēram 160 kaujiniekus Logaras provincē Afganistānā un bija viens no cilvēkiem, kas ir atbildīgi par Taliban un Haqqani tīkla sagrābto ienaidnieka gūstekņu aizturēšanu. Khalil Haqqani ir saņēmis rīkojumus saistībā ar Taliban operācijām no sava brāļadēla Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.).

 

Khalil Haqqani ir arī rīkojies Al-Qaida (QE.A.4.01.) uzdevumā un ir bijis saistīts ar tās militārajām operācijām. 2002. gadā Khalil Haqqani nosūtīja kaujiniekus Al-Qaida vienību nostiprināšanai Pāktijas provincē Afganistānā.

(50)

Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani ).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) hādži un reliģisko jautājumu ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) augstākās izglītības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Baghlan (Baglānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001.

(51)

Mohammad Salim Haqqani.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: netikumu novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no Lagmānas provinces. ANO norādes datums:31.1.2001.

(52)

Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).

Adrese: Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1970.–1973. gads. Dzimšanas vieta: Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: Saistīts ar Haqqani tīklu, kas darbojas Ziemeļvaziristānā federatīvi pārvaldītajās cilšu teritorijās Pakistānā. ANO norādes datums:20.7.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Haqqani tīkls ir ar Taliban saistīta kaujinieku grupa, kas darbojas North Waziristan Agency ietvaros Pakistānas federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās. Tas ir bijis nemiernieku aktivitāšu priekšējā līnijā Afganistānā un atbildīgs par daudziem augsta līmeņa uzbrukumiem. Haqqani tīklu vada Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) trīs vecākie dēli, no kuriem viens ir Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani darbojas kā Haqqani tīkla emisārs un pavada daudz laika līdzekļu vākšanā. Haqqani 2004. gadā ceļoja uz Saūda Arābiju kopā ar Taliban līdzdalībnieku, lai vāktu līdzekļus Taliban vajadzībām. Viņš arī 2004. gadā nodrošināja līdzekļus kaujiniekiem Afganistānā, lai traucētu Afganistānas prezidenta vēlēšanas. Vismaz no 2005. gada līdz 2008. gadam Nasiruddin Haqqani vāca līdzekļus Haqqani tīklam, dodoties vairākos līdzekļu vākšanas ceļojumos, tostarp 2007. gadā regulāri ceļojot uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem un 2008. gadā dodoties līdzekļu vākšanas ceļojumā uz vēl kādu Persijas līča reģiona valsti. Tiek apgalvots, ka no 2007. gada vidus Haqqani ir bijuši trīs galvenie finansējuma avoti – finansējums no Persijas līča reģiona, narkotiku tirdzniecība un maksājumi no Al-Qaida (QE.A.4.01.). Nasiruddin Haqqani 2009. gada beigās saņēma vairākus simtus tūkstošus dolāru izmantošanai Haqqani tīkla aktivitātēm no personām Arābijas pussalā, kuras ir saistītas ar Al-Qaida.

(53)

Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) pārvaldes lietu vadītājs Taliban režīma laikā, b) informācijas un kultūras departamenta vadītājs Kandahar (Kandahāras) provincē Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Absolvējis Haqqaniya Madrrassa Pakistānā, b) tiek uzskatīts, ka viņam ir ciešas attiecības ar Taliban līderi Mullah Mohammad Omar, c) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Sayyed Mohammed Haqqani ir saistīts ar Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) un jau sen ir bijis Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) atbalstītājs. Kā Taliban režīma pārvaldes lietu vadītājs viņš izplatīja Afganistānas personas apliecības ar Al-Qaida saistītiem ārzemniekiem, kas cīnījās Afganistānā, un savāca no viņiem ievērojamu līdzekļu apjomu.

Sayyed Mohammed Haqqani 2003. un 2004. gadā ir vairākas reizes ticies ar Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) un Mohammed Omar sekretāru Farhad. Viņš Qissa Khwani tirgū Peshawar (Pešāvara), Pakistānā, atvēra grāmatu veikalu, kas ir bijis saistīts ar Taliban finansēšanu. 2009. gada martā viņš joprojām aktīvi darbojās kā Taliban nemieru vadītājs.

(54)

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Na’ib Amir (komandiera vietnieks). Adrese: a) Kela rajons/Danda rajons, Miramshah (Mīramšāha), Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah (Mīramšāha), Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah (Mīramšāha), Ziemeļvaziristāna, Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1977./1978. gads. Dzimšanas vieta: a) Danda, Miramshah, Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, b) Srana ciems, Garda Saray apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna, c) Neka apgabals, Paktika (Paktikas) province, Afganistāna, d) Khost (Houstas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) kopš 2004. gada svarīgs operatīvais komandieris Afganistānas austrumu un dienvidu reģionos. b) Jallaloudine Haqani dēls. c) pieder Sultan Khel sekcijai, Garda Saray Zardan cilts Paktijas provincē, Afganistānā. d) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:13.9.2007.

(55)

Abdul Hai Hazem.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pirmais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā”Quetta (Kvetā), Pakistānā. Dzimšanas datums: 1971. gads Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 0001203. ANO norādes datums:25.1.2001.

(56)

Hidayatullah (alias Abu Turab).

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:8.3.2001.

(57)

Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: informācijas un kultūras ministra vietnieks (kultūras jautājumos) Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(58)

Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma finanšu ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1964. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no Austrumafganistānas, b) kopš 2007. gada maija Taliban“padomes” loceklis Kunar (Konaras) provincē, Afganistānā, c) Moulavi Noor Jalal brālēns. ANO norādes datums:23.2.2001.

(59)

Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).

Adrese: Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1972. gads. Dzimšanas vieta: Band-e-Timor, Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Papildu informācija: darbojas nesen nodibinātā Taliban padomē, kas koordinē zakat (islāma nodokļa) iekasēšanu Baluchistan provincē Pakistānā. ANO norādes datums:20.7.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

 

Gul Agha Ishakzai ir Taliban finanšu komisijas vadītājs un piedalās nesen izveidotā Taliban padomē, kura koordinē zakat (islāma nodokļa) iekasēšanu Baluchistan provincē Pakistānā. Viņš ir arī vācis līdzekļus pašnāvnieku uzbrukumiem Kandahar (Kandahārā) Afganistānā un ir bijis iesaistīts līdzekļu piešķiršanā Taliban kaujiniekiem un viņu ģimenēm.

 

Gul Agha Ishakzai ir Taliban līdera Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01.) bērnības draugs un ir darbojies kā Omar galvenā finanšu amatpersona un kā viens no viņa tuvākajiem padomdevējiem. Savulaik Mullah Omar bija iespējams satikt tikai ar viņa atļauju. Taliban režīma laikā Gul Agha Ishakzai dzīvoja prezidenta pilī kopā ar Omar.

 

2005. gada decembrī Gul Agha Ishakzai veicināja personu un preču pārvietošanu uz Taliban apmācību nometnēm; 2006. gada beigās viņš ceļoja uz ārzemēm, lai iegūtu ieroču rezerves daļas.

(60)

Noor Jalal (alias Nur Jalal).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: iekšlietu ministra vietnieks (administratīvajos jautājumos) Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: Kunar (Konaras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(61)

Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: informācijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Gardez (Gardīza), Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001.

(62)

Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad).

Dzimšanas datums: aptuveni 1962. gads. Dzimšanas vieta: Nulgham ciems, Panjwai (Pandžvāī) apgabals, Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: viņam ir piederējis automašīnu tirdzniecības uzņēmums Kandahar (Kandahārā), Afganistānā. ANO norādes datums:4.11.2010.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Saleh Mohammad Kakar ir narkotiku tirgotājs, kas ir vadījis organizētu kontrabandas tīklu Kandahar (Kandahāras) un Helmand (Helmandas) provincēs Afganistānā, lai nodrošinātu Taliban loģistikas un finanšu vajadzības. Pirms viņu aizturēja Afganistānas iestādes, Saleh Mohammad Kakar vadīja Taliban aizsargātas heroīna pārstrādes laboratorijas Kandahar (Kandahāras) provinces Band-e-Timor apgabalā. Kakar ir bijuši sakari ar augsta līmeņa Taliban līderiem, viņš to uzdevumā ir vācis naudu no narkotiku tirgotājiem, kā arī apsaimniekojis un slēpis augsta līmeņa Taliban locekļiem piederošu naudu. Viņš arī bija atbildīgs par to, lai veicinātu narkotiku tirgotāju nodokļu maksājumus Taliban labā. Kakar ir piederējis automašīnu tirdzniecības uzņēmums Kandahar (Kandahārā), un viņš ir nodrošinājis Taliban automašīnas izmantošanai pašnāvnieku uzbrukumos.

(63)

Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Karāči, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1968. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000952 (Afganistānas pase, kas izdota 7.1.1999.). Papildu informācija: Afganistānas Gaznī provinces Taliban“gubernators” no 2007. gada maija. ANO norādes datums:25.1.2001.

(64)

Abdul Rauf Khadem.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: centrālā korpusa komandieris Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1958. gada līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Uruzgan/Kandahar (Orūzgāna/Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(65)

Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah ).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Herātas provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā, b) Taliban režīma pārstāvis saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem, c) Kabulas provinces gubernators Taliban režīma laikā, d) iekšlietu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Arghistan (Argestānas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: apcietinājumā no 2007. gada jūnija. ANO norādes datums:25.1.2001.

(66)

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) iekšlietu ministrs Taliban režīma laikā, b) Kabulas policijas priekšnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Spin Boldak (Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna, teritorijā, kas robežojas ar Chaman apgabalu, Quetta (Kveta), Pakistāna. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001.

(67)

Jan Mohmmad Madani.

Tituls: kungs. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pilnvarotais lietvedis Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(68)

Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani , c) Madani Saheb)

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Logar (Lougaras) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: Taliqan, Takhar (Tahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) iesaistīts narkotiku kontrabandā, b) no 2007. gada maija atbildīgs par Taliban režīma militārajām lietām Afganistānas Tahāras provincē, c) atbildīgs par Nangarhar (Nangarhāras) provinci. ANO norādes datums:23.2.2001.

(69)

Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor ).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija:Taliban Miram Shah Padomes” loceklis no 2007. gada maija. ANO norādes datums:31.1.2001.

(70)

Mohammadullah Mati.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: valsts pasūtījumu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas vieta: Arghandab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(71)

Matiullah.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kabulas muitas direktors Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Daman (Dāmānas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(72)

Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: izglītības atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešāvarā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1970. gads Dzimšanas vieta: Kunduz (Kondoza), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: SE 012820 (Afganistānas pase, kas izdota 4.11.2000.). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2007. gadā. ANO norādes datums:25.1.2001.

(73)

Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: armijas štāba priekšnieka vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1963. līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgāna), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(74)

Nazar Mohammad.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kunduz (Kondozas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(75)

Mohammad Homayoon.

Tituls: Eng. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ūdens un elektroenerģijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(76)

Mohammad Shafiq Mohammadi.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Khost (Houstas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1948. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(77)

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Ministru padomes priekšsēdētāja otrais vietnieks ekonomikas lietās Taliban režīma laikā, b) Nangarhar (Nangarhāras) provinces gubernators Taliban režīma laikā, c) Austrumu zonas vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Zardran cilts, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: piedalījies teroristu operācijās Austrumafganistānā, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001.

(78)

Mohammad Rasul.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Nimroz (Nīmrūzas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1958. līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Spinboldak (Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(79)

Mohammad Wali.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: netikumu novēršanas un tikumības veicināšanas departamenta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Būdams netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministrs Taliban režīmā, Mohammad Wali bieži izmantoja spīdzināšanu un citus paņēmienus iedzīvotāju iebiedēšanai. Pēc Taliban režīma krišanas Mohammad Wali joprojām aktīvi darbojas Taliban interesēs Kandahar (Kandahāras) provincē Afganistānā.

(80)

Mohammad Yaqoub.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: BIA vadītājs Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(81)

Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) izglītības ministrs Taliban režīmā, b) Taliban pārstāvis ANO vadītajās sarunās Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Helmand (Helmandas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(82)

Abdulhai Motmaen.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kandahar (Kandahāras) informācijas un kultūras departamenta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Zabul (Zābolas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(83)

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Tituls: a) mulla, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sakaru ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) pilsēta, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(84)

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešāvarā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1954. Dzimšanas vieta: Farah (Farāha). Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: 00737 (Afganistānas pase, kas izdota 20.10.1996.). ANO norādes datums:25.1.2001.

(85)

Mohammad Naim (alias Mullah Naeem).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(86)

Nik Mohammad.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

(87)

Hamdullah Nomani.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: augsta ranga ierēdnis Augstākās izglītības ministrijā Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(88)

Mohammad Aleem Noorani.

Tituls: muftijs. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pirmais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karāči. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(89)

Nurullah Nuri.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Balhas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīma laikā, b) Ziemeļu zonas vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Shahjoe (Šāhdžūjas) apgabals, Zabul (Zābolas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(90)

Abdul Manan Nyazi. (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kabulas provinces gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Pashtoon Zarghoon apgabals, Herat (Herātas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: par Herātas provinci atbildīgais Taliban loceklis. Tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.1.2001.

(91)

Mohammed Omar.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: the Faithful (“Amir ul-Mumineen”) vadītājs, Afganistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) province, Adehrawood ciems. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

(92)

Abdul Jabbar Omari.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Baghlan(Baglānas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zabul (Zābola), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(93)

Mohammad Ibrahim Omari.

Tituls: hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: robežu lietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zadran ieleja, Khost (Houstas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(94)

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi).

Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tieslietu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: a) Kandahar (Kandahāra), Afganistāna, b) Chora (Čoures) apgabals, Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(95)

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).

Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma izglītības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Darzab (Darzābas) apgabals, Faryab (Fārjābas) apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija par Ziemeļafganistānu atbildīgais Taliban loceklis, b) iesaistīts narkotiku tirdzniecībā. ANO norādes datums:23.2.2001.

(96)

Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: repatriācijas atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(97)

Yar Mohammad Rahimi.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sakaru ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Panjwaee (Pandžvāī) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(98)

Mohammad Hasan Rahmani.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kandahar (Kandahāras) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Panjwae (Pandžvāī) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.ANO norādes datums:23.2.2001.

(99)

Habibullah Reshad.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Izmeklēšanas departamenta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1968. līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(100)

Abdulhai Salek.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Uruzgan (Orūzgānas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju – miris. ANO norādes datums:23.2.2001.

(101)

Sanani.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Dar-ul-Efta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1923. gads. Dzimšanas vieta: Zabul (Zābolas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(102)

Noor Mohammad Saqib.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Augstākās tiesas priekšsēdētājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Bagrami (Bagrāmas) apgabals, Kabul (Kabulas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(103)

Ehsanullah Sarfida.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: drošības ministra vietnieks izlūkošanas jautājumos Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Qarabagh (Karabāgas) apgabals, Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(104)

Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).

Tituls: a) maulvi, b) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) darba un sociālo lietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) Kabulas pilsētas mērs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Chaman (Čamanas) apgabals, Pakistāna. ANO norādes datums:25.1.2001.

(105)

Qari Abdul Wali Seddiqi.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1974. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000769 (Afganistānas pase, kas izdota 2.2.1997.). ANO norādes datums:25.1.2001.

(106)

Abdul Wahed Shafiq.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kabulas provinces gubernatora vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Nangarhar (Nangarhāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(107)

Said Ahmed Shahidkhel.

Tituls: maulvi. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) provinces centrālā daļa, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) izglītības ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) 2003. gada jūlijā viņš atradās apcietinājumā Kabulā, Afganistānā. ANO norādes datums:23.2.2001.

(108)

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas un transporta ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: a) Kandahar (Kandahāra), Afganistāna, b) Kalanko Joftian, Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) 2006. gada septembrī repatriēts uz Afganistānu, b) Taliban vadības loceklis, c) iesaistīts narkotiku kontrabandā, d) no 2007. gada maija darbojas Khost (Houstas), Paktia (Paktijas) un Paktika (Paktikas) provincē Afganistānā, no 2007. gada maija Kandahar (Kandahāras) Taliban gubernators. ANO norādes datums:25.1.2001.

(109)

Shamsudin.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Wardak (Maidan) (Vardakas) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Keshim (Kešemas) apgabals, Badakhshan (Badahšānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(110)

Mohammad Sharif.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: iekšlietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(111)

Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman).

Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas vieta: Suroobi (Šaroubī) apgabals, Kabul (Kabulas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:23.2.2001.

(112)

Abdul Ghafar Shinwari.

Tituls: hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači, Pakistānā. Dzimšanas datums:29.3.1965.Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000763 (izdota 9.1.1997.). ANO norādes datums:25.1.2001.

(113)

Mohammad Sarwar Siddiqmal.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(114)

her Mohammad Abbas Stanekzai.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sabiedrības veselības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Logar (Lougaras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(115)

Taha.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Paktia (Paktijas) provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Ningarhar (Ningarhāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(116)

Tahis.

Tituls: hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

(117)

Abdul Raqib Takhari.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: repatriācijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1968. gada līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Takhar (Tahāras) province, Afganistāna Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(118)

Walijan.

Tituls: maulvi. Amats: Jawzjan (Džouzdžānas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Quetta (Kveta), Pakistāna. ANO norādes datums:23.2.2001.

(119)

Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah).

Tituls: a) maulvi b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1962. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000912 (Afganistānas pase, izdota 30.6.1998.). Papildu informācija: repatriēts uz Afganistānu 2006. gada oktobrī. ANO norādes datums:25.1.2001.

(120)

Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: drošības ministra vietnieks izlūkošanas jautājumos Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) provinces centrālā daļa, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:

Abdul-Haq Wassiq ir Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.) sabiedrotais. Taliban režīmā viņš bija vietējais komandieris Nimroz (Nīmrūzas) provincē un vēlāk Kandahar (Kandahāras) provincē. Pēc tam viņš kļuva par izlūkošanas ģenerāldirektoru, kas ir pakļauts Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). Būdams šajā amatā, viņš bija atbildīgs par attiecībām ar ārzemju kaujiniekiem, kas saistīti ar Al-Qaida, un ar viņu apmācību nometnēm Afganistānā. Bija arī zināms, ka viņš izmanto represīvas metodes pret Taliban pretiniekiem Afganistānas dienvidos.

(121)

Mohammad Jawad Waziri.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma laikā Ārlietu ministrijas ANO departamenta darbinieks. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.2.2001.

(122)

Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid).

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ārlietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Logar (Lougaras) province, Kharwar apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:25.1.2001.

(123)

Mohammad Zahid.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1971. gads. Dzimšanas vieta: Logar (Lougara), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 001206 (izdota 17.7.2000.). ANO norādes datums:25.1.2001.

B.   Vienības un citas grupas un uzņēmumi, kas saistīti ar Taliban


2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/73


PADOMES LĒMUMS 2011/487/KĀDP

(2011. gada 1. augusts),

ar kuru groza Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida un Taliban locekļiem un citām privātpersonām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras saistītas ar tiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 27. maijā pieņēma Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP (1).

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2011. gada 17. jūnijā pieņēma Rezolūciju 1989 (2011) (“ANO DP Rezolūcija 1989 (2011)”), ar bažām norādot, ka Al-Qaida un citas personas, grupas, uzņēmumi un vienības, kas ar to saistītas, joprojām apdraud starptautisko mieru un drošību, un vēlreiz apliecinot Drošības padomes apņēmību vērsties pret visiem šā apdraudējuma aspektiem.

(3)

Šajā sakarā ANO DP Rezolūcija 1989 (2011) uzturēja spēkā ierobežojošus pasākumus, kas ar Rezolūcijas 1333 (2000) 8. punkta c) apakšpunktu un Rezolūcijas 1390 (2002) 1. un 2. punktu tika noteikti pret Al-Qaida un citām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kas ar to saistītas, tostarp arī apkopotajā sarakstā minētajām personām, kas izveidots saskaņā ar Rezolūcijām 1267 (1999) un 1333 (2000), “C” sadaļā (“Personas, kas saistītas ar Al-Qaida”) un “D” sadaļā (“Vienības un citas grupas un uzņēmumi, kas saistīti ar Al-Qaida”), kā arī personām, kas noteiktas pēc ANO DP Rezolūcijas 1989 (2011) pieņemšanas.

(4)

Būtu attiecīgi jāgroza Kopējā nostāja 2002/402/KĀDP.

(5)

Savienības īstenošanas pasākumi ir izklāstīti Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2002 (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP groza šādi:

1)

nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

2)

kopējās nostājas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Šī kopējā nostāja attiecas uz organizācijas Al-Qaida locekļiem un personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kas saistītas ar tām, un kas minētas sarakstā, kurš sagatavots atbilstīgi ANO DP Rezolūcijām 1267 (1999) un 1333 (2000) un kurš regulāri jāatjaunina komitejai, kas izveidota saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1267 (1999).”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 1. augustā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 4. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 881/2002 (2002. gada 27. maijs), ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.).


2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/74


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/488/KĀDP

(2011. gada 1. augusts),

ar ko īsteno Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/273/KĀDP (2011. gada 9. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1) un jo īpaši tā 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 9. maijā pieņēma Lēmumu 2011/273/KĀDP.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Sīrijā, Lēmuma 2011/273/KĀDP pielikumā iekļautais personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītās personas pievieno personu un vienību sarakstam, kas iekļauts Lēmuma 2011/273/KĀDP pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 1. augustā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 121, 10.5.2011., 11. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minētās personas

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija (dzimšanas datums, vieta…)

Iemesli

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

M. Mohammad Mufleh

 

Pilsētas de Hama Sīrijas militārās izlūkošanas vadītājs, iesaistīts demonstrantu apspiešanā

1.8.2011.

2.

Ģenerālmajors Tawfiq Younes

 

Vispārējās izlūkošanas direktorāta iekšējās drošības departamenta vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem

1.8.2011.

3.

Mohammed Makhlouf (pazīstams arī kā Abu Rami)

dzimis 19.10.1932.Latakia, Sīrijā

Tuvs Bashar līdzgaitnieks un mātes tēvocis un Mahir al-Assad darījumu partneris un Rami, Ihab un Iyad Makhlouf tēvs.

1.8.2011.

4.

Ayman Jabir

Dzimis Latakia

Mahir al-Assad partneris Shabiha bruņotajā grupējumā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem un Shabiha bruņoto grupējumu koordinēšanā

1.8.2011.

5.

Ģenerālis Ali Habib Mahmoud

Dzimis 1939. gadā Tartous. Aizsardzības ministra amatā iecelts 2009. gada 3. jūnijā

Aizsardzības ministrs. Atbildīgs par Sīrijas bruņoto spēku vadību un darbībām, kas saistītas ar represijām un vardarbību pret civiliedzīvotājiem

1.8.2011.


Labojumi

2.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/76


Labojums Komisijas Lēmumā 2011/291/ES (2011. gada 26. aprīlis) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu “Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs”

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 139, 2011. gada 26. maijs )

1)

36. lappusē pielikuma 4.2.3.3.1.2. punktā:

tekstu:

“4.2.3.3.1.2.   RITOŠĀ SASTĀVA UN VILCIENA DETEKTORU SISTĒMU UZ ASU SKAITĪTĀJU BĀZES SAVIETOJAMĪBAS RAKSTURLIELUMI16

lasīt šādi:

“4.2.3.3.1.2.   RITOŠĀ SASTĀVA UN VILCIENA DETEKTORU SISTĒMU UZ ASU SKAITĪTĀJU BĀZES SAVIETOJAMĪBAS RAKSTURLIELUMI (1)

2)

85. lappusē pielikuma 4.3.3. punkta 9. tabulā:

tekstu:

“Ārējā redzamība

4.2.9.1.3.

Signālu redzamība

4.2.2.8. (*)”

Vējstikla optiskās īpašības

4.2.9.2.2.

Iekšējais apgaismojums

4.2.9.1.8.

lasīt šādi:

“Ārējā redzamība

4.2.9.1.3.

Signālu redzamība

4.2.2.8. (2)

Vējstikla optiskās īpašības

4.2.9.2.2.

Iekšējais apgaismojums

4.2.9.1.8.


(1)  Lēmuma 2006/679/EK A pielikuma 1. papildinājuma 2. un 3. punkts ir 5. un 6. punkts Lēmumā 2006/860/EK, ar ko tajā izdara grozījumus.”;

(2)  Nākamajā OPE SITS redakcijā.”