ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.170.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 170

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 30. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 630/2011 (2011. gada 21. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 631/2011 (2011. gada 21. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 632/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar kuru 2011. gadam izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 633/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar ko 2011./2012. tirdzniecības gadā uz laiku atliek muitas nodokļa piemērošanu noteiktu veidu labības importam

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 634/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar ko izsludina uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus pastāvīgajā konkursā 2010./2011. tirdzniecības gadam cukura ar KN kodu 1701 importam, piemērojot pazeminātu muitas nodokļa likmi

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 635/2011 (2011. gada 29. jūnijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Aceite Campo de Calatrava (ACVN)]

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 636/2011 (2011. gada 29. jūnijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (ACVN)]

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 637/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Beaufort (ACVN)]

30

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 638/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

32

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 639/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

34

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/384/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2011. gada 20. jūnijs), ar kuru saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu Zviedrijai atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi elektroenerģijai, kas tiek tieši piegādāta ostā noenkurotiem kuģiem (krasta elektroenerģija)

36

 

 

2011/385/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 28. jūnijs) par Ekvadoras atzīšanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/106/EK attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4440)  ( 1 )

38

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 111/11/COL (2011. gada 11. aprīlis), ar ko groza Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktā iekļauto sarakstu, kurā norādīti Īslandes un Norvēģijas robežkontroles punkti, kas ir apstiprināti veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un ar ko atceļ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmumu Nr. 8/11/COL

39

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010.)

43

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 630/2011

(2011. gada 21. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu dažu Savienībā nepietiekamā daudzumā ražotu preču pietiekamu un nepārtrauktu piegādi un nepieļautu nekādus tirgus traucējumus, ar Padomes Regulu (ES) Nr. 7/2010 (1) atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ir ieviestas autonomas tarifa kvotas, kuru robežās minētos produktus var importēt ar pazeminātu vai nulles nodokļa likmi.

(2)

Iepriekš noteiktie kvotu apjomi Savienības autonomajām tarifa kvotām ar kārtas numuriem 09.2767, 09.2813, 09.2977, 09.2628, 09.2629 un 09.2635 nav pietiekami, lai apmierinātu Savienības rūpniecības vajadzības. Līdz ar to minētie kvotu apjomi būtu jāpalielina no 2011. gada 1. jūlija tarifa kvotām ar kārtas numuriem 09.2767 un 09.2813 un no 2011. gada 1. janvāra tarifa kvotām ar kārtas numuriem 09.2977, 09.2628, 09.2629 un 09.2635.

(3)

Bez tam būtu jāpārstrādā ražojuma apraksts autonomajai Savienības tarifa kvotai ar kārtas numuru 09.2631.

(4)

Turklāt turpmāka tarifa kvotas piešķiršana 2011. gada otrajā pusgadā attiecībā uz tarifa kvotu ar kārtas numuru 09.2947 vairs nav Savienības interesēs. Tāpēc minētā kvota būtu jāslēdz no 2011. gada 1. jūlija un būtu jāsvītro attiecīgā rinda Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikumā.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 7/2010.

(6)

Tā kā dažiem no šajā regulā paredzētajiem pasākumiem vajadzētu stāties spēkā no 2011. gada 1. janvāra un citiem – no 2011. gada 1. jūlija, šī regula būtu jāpiemēro no minētajiem attiecīgajiem datumiem un tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikumu groza šādi:

1)

rindas ar tarifa kvotu kārtas numuriem 09.2767, 09.2813 un 09.2631 aizstāj ar šīs regulas I pielikumā noteiktajām rindām;

2)

rindas ar tarifa kvotu kārtas numuriem 09.2977, 09.2628, 09.2629 un 09.2635 aizstāj ar šīs regulas II pielikumā noteiktajām rindām;

3)

svītro tarifa kvotas rindu ar kārtas numuru 09.2947.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. jūlija.

Bet regulas 1. panta 2. punktu piemēro no 2011. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2011. gada 21. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

FAZEKAS S.


(1)  OV L 3, 7.1.2010., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 1. panta 1. punktā minētās tarifa kvotas

Kārtas Nr.

KN kods

Taric

Apraksts

Kvotas ilgums

Kvotas lielums

Kvotas nodevas likme (%)

09.2767

ex 2910 90 00

80

Alilglicidilēteris

1.1.–31.12.

4 300 tonnu

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Ar līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota polivinilbutirāla trīsslāņu plēve bez pakāpeniskas krāsu pārejas joslas, kas satur no 29 % līdz 31 % (masas) plastifikatoru 2,2’etilēndioksidietilbis(2-etilheksanoātu)

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Neiemontētas stikla lēcas, prizmas un cementēti elementi, kas paredzēti tādu preču ražošanai, kuru KN kods ir 9002, 9005, 9013 10 un 9015 (1)

1.1.–31.12.

5 000 000 vienību

0 %


II PIELIKUMS

Regulas 1. panta 2. punktā minētās tarifa kvotas

Kārtas Nr.

KN kods

Taric

Apraksts

Kvotas ilgums

Kvotas lielums

Kvotas nodevas likme (%)

09.2977

2926 10 00

 

Akrilnitrils

1.1.–31.12.

50 000 tonnu

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

No stiklšķiedras austs un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svars ir vienāds ar 120 g/m2 (± 10 g/m2), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus

1.1.–31.12.

1 900 000 m2

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

600 000 vienību

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optiskās šķiedras pozīcijā 8544 klasificēto optiskās šķiedras kabeļu ražošanai (1)

1.1.–31.12.

3 300 000 km

0 %


30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/4


PADOMES REGULA (ES) Nr. 631/2011

(2011. gada 21. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Savienības interesēs ir pilnībā atlikt kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus noteiktam skaitam jauno produktu, kuri pašreiz nav uzskaitīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/96 (1) pielikumā.

(2)

Četri produkti ar KN un Taric kodiem 2933399970, 2933399980, 8507803040 un 8507803050, kas pašreiz uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā, būtu jāsvītro, jo saglabāt šo produktu kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu atlikšanu vairs nav Savienības interesēs.

(3)

Lai ņemtu vērā produktu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū, Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā ir jāizdara izmaiņas 15 tādu produktu aprakstos, kuriem atlikti nodokļi. Šie nodokļu atlikšanas gadījumi no šā pielikuma saraksta būtu jāsvītro un jāiekļauj kā jauni atlikšanas gadījumi ar jauniem aprakstiem. Turklāt būtu jāmaina Taric kodi 12 produktiem.

(4)

Tie atlikšanas gadījumi, kuriem nepieciešamas šādas tehniskas izmaiņas, būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā ietvertā atlikto nodokļu saraksta un jāiekļauj sarakstā ar jauniem produktu aprakstiem vai jauniem Taric kodiem.

(5)

Skaidrības labad grozītie ieraksti būtu jāatzīmē ar zvaigznīti iekļauto un svītroto nodokļu atlikšanas gadījumu sarakstos, kas ietverti šīs regulas I un II pielikumā.

(6)

Pieredze rāda, ka ir jānosaka beigu termiņš Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumā ietvertajiem nodokļu atlikšanas gadījumiem, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā tehnoloģiskās un ekonomikas izmaiņas. Tas nedrīkstētu izslēgt atsevišķu pasākumu priekšlaicīgu izbeigšanu vai turpināšanu pēc beigu termiņa, ja tam ir ekonomisks pamatojums un ja ir ievēroti Komisijas 1998. gada Paziņojumā par autonomo tarifu atlikšanu un kvotām (2) izklāstītie principi.

(7)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1255/96.

(8)

Ņemot vērā to, ka šajā regulā paredzētajai nodokļu atlikšanai ir jāstājas spēkā 2011. gada 1. jūlijā, šī regula būtu jāpiemēro no minētās dienas, un tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumu groza šādi:

1)

iekļauj šīs regulas I pielikumā uzskaitītos produktus;

2)

svītro produktus, kuru KN un Taric kodi ir uzskaitīti šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2011. gada 21. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

FAZEKAS S.


(1)  OV L 158, 29.6.1996., 1. lpp.

(2)  OV C 128, 25.4.1998., 2. lpp.


I PIELIKUMS

Produkti, kas minēti 1. panta 1. punktā

KN kods

TARIC

Apraksts

Autonomā muitas nodokļa likme

Spēkā esamības periods

0811 90 50

0811 90 70

 (1)ex 0811 90 95

70

Vaccinium ģints augļi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

 (1)ex 1517 90 99

10

Augu eļļa, rafinēta, ar arahidonskābes masas daļu vismaz 25 %, bet ne vairāk kā 50 %, vai ar dokozaheksaēnskābes masas daļu vismaz 12 %, bet ne vairāk kā 50 %, standartizēta ar saulespuķu eļļu ar augstu oleīnskābes saturu (HOSO)

0 %

1.7.2011.-31.12.2011.

ex 2007 99 50

ex 2008 99 48

40

93

Mango biezeņa koncentrāts:

Mangifera ģints,

kura Briksa skaitlis ir no 28 līdz 30,

izmantošanai augļu sulu ražošanai (1)

6 %(2)

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2007 99 50

ex 2008 99 49

50

50

Acerolas biezeņa koncentrāts:

Malpighia ģints,

kura Briksa skaitlis ir 20,

izmantošanai augļu sulu ražošanai (1)

9 %(2)

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2007 99 50

ex 2008 99 48

60

20

Gvajaves biezeņa koncentrāts:

Psidium ģints,

kura Briksa skaitlis ir 20,

izmantošanai augļu sulu ražošanai (1)

6 %(2)

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2008 99 48

94

Mango biezenis:

kas nav no koncentrāta,

Mangifera ģints,

kura Briksa skaitlis ir 16,

izmantošanai augļu sulu ražošanai (1)

6 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2009 41 10

ex 2009 41 99

70

70

Ananāsu sula:

kas nav gatavota no koncentrāta,

no Ananas ģints,

kuras Briksa skaitlis ir no 11 līdz 16,

izmantošanai augļu sulu ražošanai (1)

8 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2818 10 91

10

Sinterēts korunds ar mikrokristālisku struktūru, kuram ir šāds sastāvs:

no 94 % līdz 98,5 % α-Al2O3,

2 % (± 1,5 %) magnija spinels,

1 % (± 0,6 %) itrija oksīds, un

2 % (± 1,2 %) lantāna oksīds un attiecīgi tikpat neodima oksīds,

un kurā daļiņu, kuru izmērs ir lielāks par 10 mm, masas daļa ir lielāka par 50 %

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 2825 50 00

20

Vara (I vai II) oksīds ar vara saturu 78 % vai vairāk un hlora saturu ne vairāk kā 0,03 %

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 2826 19 90

10

Volframa heksafluorīds ar tīrības pakāpi 99,9 masas % vai augstāku

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 2833 29 80

20

Mangāna sulfāta monohidrāts

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 2833 29 80

30

Cirkonija sulfāts

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 2836 99 17

20

Cirkonija (IV) bāziskais karbonāts

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 2903 69 90

70

α,α,α’,α’-Tetrahlor-o-ksilols

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2905 29 90

30

Dodeka-8,10-diēn-1-ols

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoksitoluols

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2912 49 00

30

Salicilaldehīds

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-ēnilacetāts

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-diēnilacetāts

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-ēnilacetāts

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2917 12 00

20

Dimetiladipāts

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2917 39 95

40

Benzol-1,2,4-trikarbonskābes 1,2-anhidrīds

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2920 90 85

20

Tris(metilfenil)fosfīts

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2920 90 85

30

2,2’-[[3,3’,5,5’-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1’-bifenil]-2,2’-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfepīns]

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2920 90 85

40

Bis(2,4-Dikumilfenil)pentaeritrīta difosfīts

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2921 42 00

82

2-Hlor-4-nitroanilīns

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzotrifluorīds

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorīds

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluorizopropil-2-metilanilīns

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2922 49 85

45

Glicīns

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 2923 90 00

10

Tetrametilamonija hidroksīds, ūdens šķīdumā, kurā tetrametilamonija hidroksīda masas daļa ir 25 % (± 0,5 %)

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 2923 90 00

75

Tetraetilamonija hidroksīds, ūdens šķīdums, kas satur:

35 masas % (± 0,5 %) tetraetilamonija hidroksīda,

ne vairāk par 1 000 mg/kg hlorīdu,

ne vairāk par 2 mg/kg dzelzs, un

ne vairāk par 10 mg/kg kālija

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2924 29 98

35

2’-Metoksiacetoacetanilīds

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2924 29 98

40

N,N’-1,4-Fenilēnbis[3-oksobutiramīds]

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2924 29 98

45

Propoksūrs (ISO)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2924 29 98

50

N,N’-(2,5-Dihlor-1,4-fenilēn)bis[3-oksobutiramīds]

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2924 29 98

55

N,N’-(2,5-Dimetil-1,4-fenilēn)bis[3-oksobutiramīds]

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2924 29 98

60

N,N’-(2-Hlor-5-metil-1,4-fenilēn)bis[3-oksobutiramīds]

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2926 90 95

30

2-Amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropānnitrila hidrohlorīds

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2929 10 00

55

2,5- (un 2,6)-Bis(Izocianātmetil)biciklo[2.2.1]heptāns

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2930 90 99

10

2,3-Bis((2-Merkaptoetil)tio)-1-propāntiols

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2930 90 99

20

2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamīds

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2930 90 99

55

Tiourīnviela

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2930 90 99

65

Pentaeritrīttetrakis(3-merkaptopropionāts)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2931 00 99

30

Dietilborānizopropoksīds

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetilhidantoīns

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2933 39 99

85

2-Hlor-5-hlormetilpiridīns

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2933 69 80

55

Terbutrīns (ISO)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2933 99 80

64

(3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoksifenil)etoksi]cikloheksil}pirolidīn-3-ola hidrohlorīds

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2934 99 90

85

N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karboksianhidrīds

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2934 99 90

86

Ditianons (ISO)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Fenilēn)bis(4H-3,1-benzoksazīn-4-ons)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2935 00 90

40

Imazosulfurons (ISO), ar tīrības pakāpi 98 % masas vai augstāku

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 2935 00 90

42

Penoksulams (ISO)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3204 11 00

10

Krāsviela C.I. Disperse Yellow 54 pazīstama arī kā C.I. Solvent Yellow 114

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3204 11 00

20

Krāsviela C.I. Disperse Yellow 241

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3204 11 00

30

Dispersijas krāsu sastāvs, kas satur:

C.I. Disperse Orange 61,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3204 19 00

71

Krāsviela C.I. Solvent Brown 53

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3204 19 00

72

Krāsviela C.I. Solvent Yellow 93

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3204 19 00

73

Krāsviela C.I Solvent Blue 104

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 3208 20 10

20

Imersijas virsmas pārklājuma šķidrums, kas satur 0,5 % līdz 15 % masas akrilāta-metakrilāta-alkēnsulfonāta kopolimēru ar fluoru sānu virknēs, n-butanola un/vai 4-metil-2-pentanola un/vai diizoamilētera šķīdumā

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 3215 90 00

40

Sausā tinte pulvera veidā uz hibrīdsveķu bāzes (kas iegūti no polistirola akrilsveķiem un poliestera sveķiem) maisījumā ar:

vasku,

vinilpolimēru un

krāsas aģentu,

lietošanai fotokopētāju, faksa aparātu, printeru un daudzfunkciju ierīču tonera kasetnēs (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 3707 90 90

85

Materiāls ruļļos, kas sastāv no:

sausa gaismasjutīga akrilsveķu slāņa,

ar polietilēntereftalāta aizsargplēvi vienā pusē un

polietilēna aizsargplēvi otrā pusē

0 %

1.7.2011.-31.12.2014.

ex 3808 93 90

20

Preparāts, kas sastāv no benzil(purīn-6-il)amīna glikola šķīdumā, kas satur:

no 1,88 % līdz 2,00 % (masas) benzil(purīn-6-il)amīna,

lietošanai par augu augšanas regulatoru

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3808 93 90

30

Ūdens šķīdums ar šādu masas sastāvu:

1,8 % nātrija para-nitrofenolāts,

1,2 % nātrija orto-nitrofenolāts,

0,6 % nātrija 5-nitrogvajakolāts

izmantošanai augu augšanas regulatoru ražošanai (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3808 93 90

40

Maisījums balta pulvera veidā, kam ir šāds sastāvs:

no 3 % līdz 3,6 % (masas) 1-metilciklopropēns, kura tīrības pakāpe ir lielāka par 96 %, un

piemaisījumu veidā satur mazāk par 0,05 % 1-hlor-2-metilpropēna un mazāk par 0,05 % 3-hlor-2-metilpropēna

lietošanai augšanas regulatoru ražošanai, ko izmanto augļu, dārzeņu un dekoratīvo kultūru pēcnovākšanas apstrādei, izmantojot īpašu ģeneratoru (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3808 93 90

50

Preparāts pulvera veidā, kas satur:

55 % vai vairāk giberelīna A4,

no 1 % līdz 35 % giberelīna A7,

90 % vai vairāk giberelīna A4 un giberelīna A7 kopā,

ne vairāk par 10 % ūdens un citu dabīgo giberelīnu kombināciju,

lietošanai par augu augšanas regulatoru

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3815 12 00

20

Platīna pulverveida katalizators uz ogles nesēja, kas satur no 9,5 % līdz 10,5 % platīna, lietošanai par kurināmā elementu katalizatoru(1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3815 12 00

30

Platīna sakausējuma katalizators uz ogles nesēja, kas satur no 11 % līdz 12,6 % platīna, lietošanai par kurināmā elementu katalizatoru (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3815 90 90

30

Katalizators, kas sastāv no minerāleļļas suspensijas, kura satur:

magnija hlorīda un titāna(III) hlorīda kompleksos savienojumus ar tetrahidrofurānu un

silīcija dioksīdu;

magnija masas daļa ir 6,6 % (± 0,6 %), un

titāna masas daļa ir 2,3 % (± 0,2 %)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 3824 90 97

46

Cietinātājs epoksīda sveķiem uz karboksiliskās skābes anhidrīda pamata, šķidrā veidā, ar īpatsvaru pie 25 °C 1,15 g/cm3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,20 g/cm3

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 3824 90 97

58

N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karboksianhidrīda 37 % šķīdums dihlormetānā

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3824 90 97

59

3’,4’,5’-Trifluorbifenil-2-amīns, toluola šķīduma veidā, kurā 3’,4’,5’-trifluorbifenil-2-amīna masas daļa ir no 80 % līdz 90 %

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3901 30 00

80

Etilēna-vinilacetāta kopolimērs,

kas pēc masas satur no 27,8 % līdz 29,3 % vinilacetāta,

kura kušanas plūsmas indekss ir no 22 g/10 min līdz 28 g/10 min,

kas satur ne vairāk par 15 mg/kg vinilacetāta monomēru

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3901 30 00

82

Etilēna-vinilacetāta kopolimērs,

kas pēc masas satur no 9,8 % līdz 10,8 % vinilacetāta,

kura kušanas plūsmas indekss ir no 2,5 g/10 min līdz 3,5 g/10 min,

kas satur ne vairāk par 15 mg/kg vinilacetāta monomēru

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3901 90 90

80

Oktenu saturošs etilēna blokkopolimērs granulu veidā:

ar īpatsvaru no 0,862 līdz 0,865,

ar izstiepšanās spēju vismaz līdz 200 % no tā sākotnējā garuma,

ar histerēzi 50 % (± 10 %) apmērā,

ar paliekošo deformāciju ne vairāk par 20 %,

lietošanai zīdaiņu autiņu oderējuma ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3901 90 90

82

Etilēna un metakrilskābes kopolimērs

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 3902 10 00

40

Polipropilēns, kas nesatur plastifikatoru,

ar stiepes izturību 32-60 MPa (noteikts ar ASTM D638 metodi);

ar lieces izturību 50-90 MPa (noteikts ar ASTM D790 metodi);

ar kausēšanas masas plūsmas ātrumu (MFR) pie 230 °C/2,16 kg 5-15 g/10 min (noteikts ar ASTM D1238 metodi);

ar polipropilēna saturu 40 % vai vairāk, bet nespārsniedzot 80 % no masas,

ar stikla šķiedras saturu 10 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 30 % no masas,

ar vizlas saturu 10 % vai vairāk, bet nespārsniedzot 30 % no masas

0 %

1.7.2011.-31.12.2014.

ex 3902 90 90

84

Hidrogenētu stirola blokkopolimēru, polietilēna vaska un liptspēju palielinošu sveķu maisījums granulu veidā, kas pēc masas satur:

70 (± 5) % stirola blokkopolimērus,

15 (± 5) % polietilēna vasku un

15 (± 5) % liptspēju palielinošus sveķus,

un kuram ir šādas fizikālās īpašības:

izstiepšānās spēja vismaz līdz 200 % no tā sākotnējā garuma,

histerēze 50 % (± 10 %) apmērā,

paliekošā deformācija ne vairāk par 20 %,

lietošanai zīdaiņu autiņu un autiņu oderējuma ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 3903 90 90

86

Maisījums, kas pēc masas satur:

no 45 % līdz 65 % stirola polimērus,

no 35 % līdz 45 % poli(fenilēnētera),

ne vairāk kā 10 % citu piedevu,

un kuram ir viens vai vairāki šādi īpašas krāsas efekti:

metālisks vai pērļu mirdzuma, ar vizuālo leņķisko metamerismu, ko rada vismaz 0,3 % pārslveida pigmentu,

fluorescējošs, par ko liecina izstarotā gaisma ultravioletā starojuma absorbcijas laikā,

koši balts, par ko liecina L (1), kas irne mazāk kā 92, un b (1), kas ir ne vairāk kā 2, un a (1), kas ir no -5 līdz 7 pēc CIELab krāsu skalas

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 3907 99 90

80

Kopolimērs, kas pēc masas satur vismaz 72 % tereftalskābes un/vai tās atvasinājumus un cikloheksāndimetanolu un kas papildināts ar lineārajiem un/vai cikliskajiem dioliem

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3909 40 00

20

Termoaktīvu sveķu daļiņu pulveris, kurā magnētiskās daļiņas ir vienmērīgi izkliedētas, lietošanai fotokopētāju, faksa aparātu, printeru un daudzunkciju ierīču tonera kasetņu ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3911 90 99

30

Hidrogenēts 1,4:5,8- dimetanonaftalēna, 2-etilidēna-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimērs ar 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metān-1H-indēnu

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3911 90 99

35

Alternēts etilēna un maleīnskābes anhidrīda (EMA) kopolimērs

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3919 90 00

63

Ar līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota trīsslāņu plēve,

kurā katrs slānis satur polipropilēna un polietilēna maisījumu,

kas pēc masas satur ne vairāk par 3 % citu polimēru,

ar titāna dioksīdu vai bez tā pamatslānī,

ar spiedienjutīgu akrila adhezīva pārklājumu un

ar aizsargslāni,

kuras kopējais biezums ir ne vairāk par 110 μm

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 3921 90 55

 (1)ex 7019 40 00

 (1)ex 7019 40 00

25

21

29

Preprega loksnes vai ruļļi, kas satur poliimīda sveķus

0 %

1.7.2011.-31.12.2014.

ex 5603 13 10

20

Pārklāts neausts materiāls no savērpta polietilēna,

ar masu no 80 g/m2 līdz 105 g/m2 un

gaisa pretestību (Gurleja) no 8līdz75sekundēm (noteikts ar ISO5636/5 metodi)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 7009 91 00

10

Neierāmēti stikla spoguļi:

ar garumu 1 516 mm (± 1 mm),

ar platumu 553 mm (± 1 mm),

ar biezumu 3 mm (± 0,1 mm),

spoguļa aizmugure pārklāta ar polietilēna (PE) aizsargplēvi, kuras biezums ir no 0,11 mm līdz 0,13 mm;

ar svina saturu ne vairāk par 90 mg/kg un

ar vismaz 72 stundu ilgu korozijizturību saskaņā ar ISO 9227 sāls korozijizturības testu

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 7019 19 10

10

Diegs ar lineāro blīvumu 33 teksi (± 7,5 %), iegūts no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem ar nominālo diametru ar 3,5 μm vai 4,5 μm, kurā dominē pavedieni ar diametru 3 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 5,2 μm, izņemot tos, kas apstrādāti tā, lai uzlabotu pielipšanu elastomēriem

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 7019 19 10

20

Diegs ar lineāro blīvumu no 10,3 teksa līdz 11,9 teksiem, iegūts no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem, kurā dominē pavedieni, kuru diametrs ir no 4,83 μm līdz 5,83 μm

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 7019 19 10

25

Diegs ar lineāro blīvumu no 5,1 teksa līdz 6,0 teksiem, iegūts no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem, kurā dominē pavedieni, kuru diametrs ir no 4,83 μm līdz 5,83 μm

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 7019 19 10

30

E-stikla diegs ar lineāro blīvumu 22 teksi (± 1,6 teksi), iegūts no vērptiem stikla pavedieniem ar nominālo diametru 7 μm, kurā dominē pavedieni ar diametru 6,35 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 7,61 μm

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

 (1)ex 7019 19 10

55

Stikla aukla, kas piesūcināta ar kaučuku vai plastmasu, iegūta no K vai U stikla šķiedras diegiem, kas sastāv no:

vismaz 9 %, bet ne vairāk kā 16 % magnija oksīda,

vismaz 19 %, bet ne vairāk kā 25 % alumīnija oksīda,

0 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 % bora oksīda,

bez kalcija oksīda,

pārklāta ar lateksu, kura sastāvā ir vismaz kādi rezorcīna- formaldehīda sveķi un hlorsulfonēts polietilēns

0 %

1.7.2011.-31.12.2014.

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

60

30

Augsta stiepes moduļa stikla virve (K), impregnēta ar kaučuku, iegūta no šķeterētiem stikla pavedieniem, pārklāta ar lateksu, kurš sastāv no rezorcīna formaldehīna sveķiem, ar vai bez vinilpiridīna un/vai hidrogenēta akrilonitrilbutadiēnkaučuka (HNBR)

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

70

20

Impegrēta stikla aukla ar gumiju vai plastiku, iegūta no savītas stikla šķiedras pavedieniem, noklāta ar lateksu, kas satur vismaz rezorcīn-formaldehīda sveķus un vinilpiridīnu un polibutadiēna akrilnitrilu (NBR)

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

80

10

Impegrēta stikla aukla ar gumiju vai plastiku, iegūta no savītas stikla sķiedras pavedieniem, noklāta ar lateksu, kas satur vismaz rezorcīn-formaldehīda sveķus un hlorosulfīda polietilēnu

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

 (1)ex 7019 40 00

 (1)ex 7019 40 00

11

19

Ar epoksīdsveķiem piesūcināti austie stikla šķiedras audumi, kuru termiskās izplešanās koeficients 30 °C līdz 120 °C grādu temperatūrā (saskaņā ar IPC TM 650 metodi)

garumā un platumā ir 10 ppm/°C vai vairāk (bet ne vairāk kā 12 ppm/°C), bet

biezumā – 20 ppm/°C vai vairāk (bet ne vairāk kā 30 ppm/°C), un kuru stiklošanās temperatūra ir 152 °C vai vairāk, bet nepārsniedz 153 °C (saskaņā ar metodi IPC TM 650)

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Alumīnija un litija sakausējuma loksnes un stieņi

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 7607 20 90

20

Lubricējoša loksne ievietošanas atvieglošanai ar kopējo biezumu ne vairāk par 350 μm, kas sastāv no:

alumīnija folijas slāņa, kura biezums ir no 70 μm līdz 150 μm,

ūdenī šķīstoša lubrikanta, kura biezums ir no 20 μm līdz 200 μm un kas istabas temperatūrā ir cietā formā,

lietošanai iespiedshēmu plašu ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8104 30 00

10

Magnija pulveris:

ar masas tīrību vismaz 98 %,

ar daļiņu izmēru no 0,2 mm līdz 0,8 mm

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 8108 90 50

60

Titāna, alumīnija, silīcija un niobija sakausējuma plāksnes, loksnes, lentes un folijas, kuru

alumīnija masas daļa ir 0,4 % vai lielāka (bet ne lielāka par 0,6 %),

silīcija masas daļa ir 0,35 % vai lielāka (bet ne lielāka par 0,55 %), bet

niobija masas daļa ir 0,1 % vai lielāka (bet ne lielāka par 0,3 %)

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 8302 42 00

ex 9401 90 80

80

10

Sprūdrata diski, ko izmanto nolaižamu autosēdekļu ražošanā

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8407 90 90

20

Kompakta sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) dzinēja sistēma ar:

6 cilindriem,

jaudu no 75 kW līdz 80 kW,

ieplūdes un izplūdes vārstiem, kas pārveidoti nepārtrauktas darbības nodrošināšanai smagas ekspluatācijas slodzes apstākļos,

izmantošanai pozīcijas 8427 transportlīdzekļu ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 8414 30 81

50

Hermetizēti vai pushermetizēti elektriskie maināma ātruma spirāles kompresori ar nominālo jaudu 0,5 kW vai vairāk, bet ne vairāk par 10 kW, ar darba tilpumu ne vairāk kā 35 cm3, kādus izmanto saldēšanas iekārtās

0 %

1.7.2011.-31.12.2014.

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

50

80

Iekārtas, kas ir ražošanas līnijas komponenti vieglo elektromotora automobiļu litija jonu akumulatoru ražošanai un kas paredzētas šādas ražošanas līnijas konstrukcijai (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8483 40 90

80

Pārnesumkārba ar:

ar ne vairāk kā 3 pārnesumiem,

automātisku ātruma samazināšanas sistēmu un

virziena maiņas sistēmu,

lietošanai pozīcijas 8427 preču ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 8501 10 99

79

Līdzstrāvas motors ar sukām un iekšējo rotoru ar trīsfāžu tinumu, aprīkots ar vītni vai bez tās, noteiktas temperatūras diapazonā vismaz no - 20 °C līdz + 70 °C

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

 (1)ex 8501 31 00

40

Nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motors, kam ir

vairākfāžu tinums,

ārējais diametrs vismaz 30 mm, bet ne vairāk kā 80 mm,

rotācijas ātrums ne vairāk kā 15 000 apgr./min,

jauda vismaz 45 W, bet ne vairāk kā 300 W, un

barošanas spriegums vismaz 9 V, bet ne vairāk kā 25 V

0 %

1.7.2011.-31.12.2014.

ex 8507 10 20

80

Svina–skābes startera akumulators ar:

ar uzlādes kapacitāti vismaz 200 % no līdzvērtīga klasiskā akumulatora ar šķidro elektrolītu pirmo 5 uzlādes sekunžu laikā,

šķidro elektrolītu,

lietošanai tādu vieglo automobiļu un vieglo kravas automobiļu ražošanā, kuros izmanto augstas reģenerācijas pakāpes alternatoru regulatorus vai palaišanas/pārtraukšanas sistēmas ar augstas reģenerācijas pakāpes alternatoru regulatoriem (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 8507 80 30

60

Atkārtoti uzlādējami litija jonu akumulatori ar:

garumu no 1 213 mm līdz 1 575 mm,

platumu no 245 mm līdz 1 200 mm,

augstumu no 265 mm līdz755 mm,

ar svaru no 265 kg līdz 294 kg,

nominālo jaudu 66,6 Ah,

sapakoti pa 48 moduļiem

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Elektroniskā shēmas plate bez atsevišķa korpusa, lai aktivizētu un kontrolētu putekļsūcēju birstes, kuru jauda nav lielāka par 300 W

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

20

98

Elektroniskās iespiedplates, kas

viena ar otru ir savienotas ar vadu vai radio frekvenci un motora kontrolētājkarti un

regulē putekļsūcēju darbību (sūkšanas darbības uzsākšana vai pārtraukšana) atbilstoši iestatītajai programmai,

ar vai bez indikatoriem, kas attēlo putekļsūcēja darbību (sūkšanas jauda un/vai putekļu maiss pilns un/vai filtrs pilns)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 8522 90 80

83

Blu-ray optiskās nolasīšanas bloks ar ieraksta funkciju un bez tās, kas paredzēts lietošanai ar Blu-ray, DVD un CD diskiem, un sastāv vismaz no:

lāzerdiodes, kas darbojas pie trijiem dažādiem viļņa garumiem,

fotodetektora integrālās shēmas un

izpildierīces;

paredzēts izmantošanai pozīcijas 8521 produktu ražošanai (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

 (1)ex 8525 80 19

31

Slēgta tīkla televīzijas (CCTV) kamera:

ar svaru ne vairāk par 5,9 kg,

ar korpusu vai bez tā,

ar izmēru, kas nav lielāks par 400 mm × 250 mm,

ar viensensora lādiņsaistes (CCD) matricu vai papildu metāla oksīdu pusvadītāja (CMOS) sensoru,

ar efektīvo pikseļu skaitu ne vairāk par 5 megapikseļiem,

izmantošanai videonovērošanas sistēmās (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2013.

ex 8526 91 20

ex 8528 59 80

80

10

Integrēts audio modulis (IAM) ar digitālā videoatskaņotāja izeju, kas paredzēts, lai savienotu ar LCD skārienjutīgo monitoru, savienots ar MOST (Media Oriented Systems Transport) tīklu un izmanto MOST augsto protokolu ar:

iespiedshēmas plati (PCB), kas ietver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju, žiroskopu un TMC (Traffic Message Channel) atskaņotāju,

cieto disku, kas atbalsta dažādas kartes,

augstas izšķirtspējas radio,

balss atpazīšanas sistēmu,

savienojumu ārējam CD un DVD diskdzinim,

Bluetooth, MP3 un USB ievades savienojumiem,

voltāžu no 10 V līdz 16 V,

lietošanai 87.nodaļā minēto transportlīdzekļu ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8529 90 92

50

Krāsu LCD displeja panelis, kas paredzēts pozīcijas 8528 LCD monitoriem:

ar diagonālo ekrāna mērījumu no 14,48 cm līdz 31,24 cm,

ar fona apgaismojumu, mikroregulatoru,

ar CAN (Controller area network) regulatoru ar LVDS (Low-voltage differential signaling) saskarni un CAN/strāvas rozeti vai ar APIX (Automotive Pixel Link) regulatoru ar APIX saskarni,

iebūvēts korpusā ar alumīnija radiatoru korpusa aizmugurē,

bez signālapstrādes moduļa,

lietošanaipozīcijas 8703 transportlīdzekļu ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8536 69 90

84

USB (Universal serial bus) sievišķais savienotājs vienā vai dažādās formās, kas paredzēts savienošanai ar citām USB ierīcēm, lietošanai pozīcijas 8521 and 8528 preču ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8536 90 85

ex 8538 90 99

ex 8543 90 00

96

94

50

Tastatūra, tikai no silikona vai polikarbonāta, tostarp drukāti taustiņi ar elektriskiem kontaktelementiem

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8537 10 99

97

Elektroniska kontrolplate, kas paredzēta, lai aktivizētu un kontrolētu vienfāzes maiņstrāvas elektromotoru ar kolektoru izejas jauda ir lielāka par 750 W un patērētā jauda no 1 600 W līdz 2 700 W

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8543 70 90

95

Mobilā tālruņa apskates un kontroles modulis, kas sastāv no:

strāvas/CAN (Controller area network) izejas rozetes,

USB (Universal Serial Bus) un audio IEEJAS/IZEJAS pieslēgvietām un

ietver video pārslēgšanas ierīci viedo tālruņu darbības sistēmu saskarnei ar MOST (Media Orientated Systems Transport) tīklu, lietošanai 87. nodaļas transportlīdzekļu ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8545 90 90

20

Ogles šķiedras papīrs, ko izmanto gāzes difūzijas slāņos kurināmā elementu elektrodos

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

ex 8708 30 91

10

Trumuļa stāvbremze:

integrēta rezerves bremžu diskā,

ar diametru no 170 mm līdz 175 mm,

lietošanai ar motoru darbināmu transportlīdzekļu ražošanā (1)

0 %

1.7.2011.-31.12.2015.

 (1)ex 9001 20 00

10

Materiāls, kas sastāv no polarizējošas plēves, satīts vai nav satīts ruļļos, no vienas vai abām pusēm nostiprināts ar caurspīdīgu materiālu, ar vai bez adhezīva slāņa, no vienas vai abām pusēm pārklāts ar aizsargslāni

0 %

1.7.2011.-31.12.2012.


(1)  Nodokļu atlikšana Regulas (EK) Nr. 1255/96 I pielikumā minētajam produktam, kura KN vai Taric kodi vai produkta apraksts ir grozīts.


II PIELIKUMS

Produkti, kas minēti 1. panta 2. punktā

KN kods

TARIC

 (1)0811 90 50

 

 (1)0811 90 70

 

 (1)ex 0811 90 95

69

 (1)ex 1517 90 99

10

 (1)ex 2825 50 00

11

 (1)ex 2825 50 00

19

 (1)ex 2833 29 80

10

 (1)ex 2836 99 17

10

 (1)ex 2923 90 00

10

ex 2933 39 99

70

ex 2933 39 99

80

 (1)ex 3208 20 10

20

 (1)ex 3707 10 00

55

 (1)ex 3824 90 97

46

 (1)ex 3902 10 00

40

 (1)ex 3903 90 90

86

 (1)ex 3921 90 55

25

 (1)ex 7019 19 10

41

 (1)ex 7019 19 10

42

 (1)ex 7019 19 10

43

 (1)ex 7019 19 10

44

 (1)ex 7019 19 10

45

 (1)ex 7019 19 10

46

 (1)ex 7019 19 10

61

 (1)ex 7019 19 10

62

 (1)ex 7019 19 10

63

 (1)ex 7019 19 10

64

 (1)ex 7019 19 10

65

 (1)ex 7019 19 10

66

 (1)ex 7019 40 00

10

 (1)ex 7019 40 00

20

 (1)ex 7019 90 99

10

 (1)ex 7019 90 99

20

 (1)ex 7019 90 99

30

 (1)ex 8108 90 50

60

 (1)ex 8414 30 81

50

 (1)ex 8501 10 99

79

 (1)ex 8501 31 00

40

ex 8507 80 30

40

ex 8507 80 30

50

 (1)ex 8507 80 30

60

 (1)ex 8522 90 80

83

 (1)ex 8525 80 19

31

 (1)ex 9001 20 00

10


(1)  Nodokļu atlikšana Regulas (EK) Nr. 1255/96 I pielikumā minētajam produktam, kura KN vai Taric kodi vai produkta apraksts ir grozīts.


30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 632/2011

(2011. gada 29. jūnijs),

ar kuru 2011. gadam izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 144. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 3. panta 1. punktu Komisijas 2008. gada 30. oktobra Regulā (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm un izņēmumiem no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (2) noteikts, ka kopējo importa tarifa kvotu par 2 989 240 tonnu lielu daudzumu iedala trīs apakškvotās: 572 000 tonnu Amerikas Savienotajām Valstīm, 38 853 tonnas Kanādai un 2 378 387 tonnas citām trešām valstīm.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1067/2008 3. panta 3. punktā paredzēts, ka III apakškvotu par 2 378 387 tonnu lielu daudzumu iedala četros ceturkšņa apakšperiodos, kuros ietilpst 3. apakšperiods, kas aptver laikposmu no 1. jūlija līdz 30. septembrim un 594 597 tonnu lielu daudzumu, un 4. apakšperiods, kas aptver laikposmu no 1. oktobra līdz 31. decembrim un 594 596 tonnu lielu daudzumu.

(3)

Lai, ņemot vērā stāvokli tirgū, 2011. gadā veicinātu Savienības tirgus vienmērīgu apgādi ar III apakškvotas labību, 3. apakšperiodu un 4. apakšperiodu vajadzētu apvienot vienā apakšperiodā, kas aptver 3. un 4. apakšperioda daudzumu summu — 1 189 193 tonnas.

(4)

Tāpēc 2011. gadam ir jāizdara atkāpe no Regulas (EK) Nr. 1067/2008.

(5)

Lai nodrošinātu efektīvu importa licenču izdošanas procedūras pārvaldību no 2011. gada 1. jūlija, šai regulai jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 3. panta 3. punkta c) apakšpunkta, 2011. gadam 3. apakšperiods sākas 2011. gada 1. jūlijā un beidzas 2011. gada 31. decembrī un aptver 1 189 193 tonnu lielu daudzumu.

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 3. panta 3. punkta d) apakšpunkta, 2011. gadam 4. apakšperiodu atceļ.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro līdz 2011. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 290, 31.10.2008., 3. lpp.


30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 633/2011

(2011. gada 29. jūnijs),

ar ko 2011./2012. tirdzniecības gadā uz laiku atliek muitas nodokļa piemērošanu noteiktu veidu labības importam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 187. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Lai veicinātu Kopienas tirgus apgādi ar labību pēdējos 2010./2011. tirdzniecības gada mēnešos, ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 177/2011 (2) muitas nodokļa piemērošana tām importa tarifa kvotām zemas un vidējas kvalitātes parastajiem kviešiem un lopbarības miežiem, kuras tika atklātas attiecīgi ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1067/2008 (3) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 2305/2003 (4), tika atlikta līdz 2011. gada 30. jūnijam.

(2)

Atbilstoši norišu prognozēm pasaules labības tirgū nākamā, 2011./2012. tirdzniecības gada sākumā var pieņemt, ka cenas joprojām būs augstas, ņemot vērā zemo labības krājumu līmeni un Komisijas pašreizējās prognozes attiecībā uz faktiski pieejamajiem labības daudzumiem pēc 2011. gada ražas novākšanas. Lai būtu vienkāršāk uzturēt importa plūsmu, kas palīdz nodrošināt līdzsvaru Eiropas Savienības tirgū, ir lietderīgi turpināt labības importa politiku un līdz 2011. gada 31. decembrim saglabāt noteikumu par ievedmuitas nodokļa piemērošanas pagaidu pārtraukšanu 2011./2012. tirdzniecības gadā importa tarifa kvotām, kurām pašlaik piemēro minēto pasākumu.

(3)

Turklāt nevajadzētu radīt sarežģījumus uzņēmējiem, kuri jau sākuši veikt konkrēto labības piegādi ar mērķi importēt šo labību Savienībā. Tādēļ attiecībā uz visiem produktiem, kuru piegāde ar tiešo galamērķi Savienībā ir sākusies vēlākais 2011. gada 31. decembrī, ir jāņem vērā piegādes termiņi un jāļauj uzņēmējiem nogādāt un laist brīvā apgrozībā to labību, uz kuru attiecas šajā regulā paredzētie noteikumi par muitas nodokļa piemērošanas pārtraukšanu. Turklāt būtu arī jānosaka, kāds pierādījums jāiesniedz, lai apliecinātu piegādi ar tiešu galamērķi Savienībā, kā arī datumu, kad minētā piegāde sākusies.

(4)

Lai nodrošinātu efektīvu importa licenču izdošanas procedūras pārvaldību no 2011. gada 1. jūlija, šai regulai jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Attiecībā uz visiem ievedumiem, kurus veic atbilstīgi tām tarifa kvotām ar pazeminātu nodokļa likmi, kas atklātas ar Regulām (EK) Nr. 1067/2008 un (EK) Nr. 2305/2003, 2011./2012. tirdzniecības gadā pārtrauc piemērot ievedmuitas nodokli, kas paredzēts produktiem ar KN kodu 1001 90 99, izņemot augstākā labuma produktus, kā definēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 642/2010 (5) II pielikumā, un produktiem ar KN kodu 1003 00.

2.   Ja šā panta 1. punktā minēto labības produktu piegādes tiešais galamērķis ir Savienība un ja piegādāšana sākusies vēlākais 2011. gada 31. decembrī, tad, attiecīgos produktus laižot brīvā apgrozībā, šīs regulas noteikumi par muitas nodokļa piemērošanas pārtraukšanu paliek spēkā.

Pierādījumu par piegādi ar tiešu galamērķi Savienībā un par šīs piegādes sākuma datumu kompetentajām iestādēm iesniedz, pamatojoties uz pārvadājuma dokumenta oriģinālu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 51, 25.2.2011., 8. lpp.

(3)  OV L 290, 31.10.2008., 3. lpp.

(4)  OV L 342, 30.12.2003., 7. lpp.

(5)  OV L 187, 21.7.2010., 5. lpp.


30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 634/2011

(2011. gada 29. jūnijs),

ar ko izsludina uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus pastāvīgajā konkursā 2010./2011. tirdzniecības gadam cukura ar KN kodu 1701 importam, piemērojot pazeminātu muitas nodokļa likmi

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 187. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Pasaules tirgus cenas cukuram 2010./2011. tirdzniecības gada pirmajos mēnešos pastāvīgi ir bijušas augstas, un tas ir palēninājis importa gaitu, jo īpaši importu no trešām valstīm saskaņā ar noteiktiem preferenču nolīgumiem.

(2)

Šajā situācijā Komisija nesen noteica virkni pasākumu ar mērķi piesaistīt papildu piegādes Savienības tirgū. Šie pasākumi ietvēra Komisijas 2011. gada 3. marta Regulu (ES) Nr. 222/2011, ar ko nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz ārpuskvotas cukura un izoglikozes laišanu Savienības tirgū ar samazinātu pārpalikuma maksājumu 2010./2011. tirdzniecības gadā (2), kas palielināja kopējo cukura un izoglikozes pieejamo daudzumu Savienības tirgū par 526 000 tonnu, un Komisijas 2011. gada 28. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 302/2011, ar ko atver īpašu importa tarifa kvotu noteiktiem cukura daudzumiem 2010./2011. tirdzniecības gadam (3), kas apturēja ievedmuitas piemērošanu 300 000 tonnām cukura ar KN kodu 1701.

(3)

Ir samazināts cukura imports, izmantojot procedūru “ievešana pārstrādei” saskaņā ar 3. nodaļu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (4), un pārstrādes rūpniecībā ir pieaudzis kvotas cukura izmantošanas apjoms eksporta produkcijas ražošanā. Šādas notikumu attīstības dēļ piedāvājums Savienības tirgū joprojām ir neliels, un tas tirdzniecības gada pēdējos mēnešos var izraisīt situāciju, ka līdz jaunajai ražai nodrošinājums ar cukuru būs nepietiekams.

(4)

Tādējādi augstās cenas pasaules cukura tirgū apdraud piegāžu pieejamību Savienības tirgū. Minētā iemesla dēļ un ar mērķi palielināt piegādes ir nepieciešams atvieglināt importēšanu, samazinot ievedmuitas nodokli dažiem cukura daudzumiem. Minētie daudzumi un muitas nodokļa samazinājums būtu jāvērtē, ņemot vērā pašreizējo stāvokli, kā arī paredzamo attīstību Savienības un pasaules cukura tirgū. Tādēļ šis daudzums un samazinājums būtu jānosaka, rīkojot konkursu.

(5)

Būtu jākonkretizē minimālās atbilstības prasības piedāvājumu iesniegšanai.

(6)

Būtu jāiemaksā piedāvājuma nodrošinājums par katru no piedāvājumiem. Minētajam nodrošinājumam būtu jākļūst par nodrošinājumu importa licences pieteikumam, ja piedāvājums ir izraudzīts, un tas jāatmaksā, ja piedāvājums nav izraudzīts.

(7)

Dalībvalstu kompetentās iestādes ziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem. Lai vienkāršotu un standartizētu šo paziņojumu, būtu jābūt pieejamiem attiecīgiem paraugiem.

(8)

Par katru konkursa daļu būtu jāparedz, ka Komisija nosaka minimālo muitas nodokli un, vajadzības gadījumā, nosaka piešķiršanas koeficientu, lai samazinātu pieļaujamos daudzumus, vai nolemj nenoteikt minimālo muitas nodokli.

(9)

Dalībvalstis īsā laikposmā informē pretendentus par rezultātiem to dalībai konkursa daļā.

(10)

Kompetentās iestādes ziņo Komisijai par daudzumiem, par kuriem ir izsniegtas importa licences. Šim nolūkam Komisija dara pieejamus attiecīgus paraugus.

(11)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ir uzsākta konkursa procedūra 2010./2011. tirdzniecības gadam cukura ar KN kodu 1701 un tarifa kvotas kārtas numuru 09.4314 importam, piemērojot pazeminātu muitas nodokļa likmi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 187. pantu.

Minētais muitas nodoklis aizstāj kopējā muitas tarifa nodokli un papildu nodokļus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 141. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 951/2006 (5) 36. pantā.

Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, piemēro Komisijas Regulu (EK) Nr. 376/2008 (6).

2. pants

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajai konkursa daļai beidzas 2011. gada 13. jūlijā pulksten 12 dienā pēc Briseles laika.

2.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņi otrajai un turpmākajām konkursa daļām sākas pirmajā darbdienā pēc iepriekšējā termiņa beigu datuma. Tie visi beidzas pulksten 12 dienā pēc Briseles laika 2011. gada 27. jūlijā, 2011. gada 24. augustā, 2011. gada 14. septembrī un 2011. gada 28. septembrī.

3.   Komisija var apturēt piedāvājumu iesniegšanu vienā vai vairākām konkursa daļām.

3. pants

1.   Saistībā ar šo konkursu iesniegtos piedāvājumus pa faksu vai elektronisko pastu nosūta attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Dalībvalsts kompetentā iestāde var pieprasīt, ka elektroniski iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt parakstītam, izmantojot uzlaboto elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/93/EK (7) nozīmē.

2.   Piedāvājumus pieņem tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

piedāvājumos norādīts:

i)

pretendenta vārds, uzvārds/nosaukums, adrese un PVN maksātāja numurs;

ii)

piedāvātais cukura daudzums, kas ir vismaz 20 tonnu, bet nepārsniedz 45 000 tonnu;

iii)

ierosinātā muitas nodokļa summa, kas izteikta euro, par tonnu cukura, noapaļojot līdz ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata;

iv)

cukura astoņciparu KN kods;

b)

ir iesniegts pierādījums, ka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir iemaksājis 4. panta 1. punktā minēto piedāvājuma nodrošinājumu;

c)

piedāvājumam ir pievienots pieteikums importa licences saņemšanai par piedāvāto daudzumu un norādīts muitas nodoklis, ietverot 8. panta 2. punktā paredzētos ierakstus;

d)

tas sagatavots tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā iesniedz konkursa piedāvājumu;

e)

piedāvājumā ir atsauce uz šo regulu un datums, kurā beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš;

f)

piedāvājumā nav ietverti nekādi pretendenta ieviesti papildu nosacījumi, izņemot tos, kas noteikti šajā regulā.

3.   Nepieņem piedāvājumus, kas nav iesniegti saskaņā ar 1. un 2. punktu.

4.   Vienā un tajā pašā konkursa daļā pretendenti nedrīkst iesniegt vairāk par vienu piedāvājumu katram astoņciparu KN kodam.

5.   Konkursa piedāvājumu pēc tā iesniegšanas neatsauc un negroza.

4. pants

1.   Saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 (8) III sadaļas noteikumiem katrs pretendents iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu 150 EUR apmērā par tonnu cukura, ko paredzēts importēt saskaņā ar šo regulu.

Ja piedāvājums ir izraudzīts, minētais nodrošinājums kļūst par importa licences nodrošinājumu.

2.   Ja piedāvājums nav izraudzīts, 1. punktā minēto nodrošinājumu atmaksā pretendentam.

5. pants

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes lemj par piedāvājumu derīgumu, pamatojoties uz 3. panta izklāstītajiem nosacījumiem.

Personas, kas ir pilnvarotas saņemt un izskatīt piedāvājumus, nedrīkst izpaust nepilnvarotai personai ziņas par tiem.

Ja dalībvalstu kompetentās iestādes nolemj, ka piedāvājums nav derīgs, tās par to informē pretendentu.

2.   Attiecīgā kompetentā iestāde pa faksu informē Komisiju par pieņemtajiem piedāvājumiem divu stundu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas noteikts 2. panta 1. un 2. punktā. Minētajā paziņojumā nedrīkst iekļaut 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punktā minētos datus.

3.   Paziņojumu formu un saturu nosaka, pamatojoties uz paraugiem, kurus Komisija darījusi pieejamus dalībvalstīm. Ja piedāvājumu nav, kompetentā iestāde par to informē Komisiju, tādā pašā termiņā sūtot informāciju pa faksu.

6. pants

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli un paredzamo attīstību Savienības un pasaules cukura tirgos, Komisija par katru konkursa daļu un astoņciparu KN kodu vai nu nosaka minimālo muitas nodokli, vai nolemj nenoteikt minimālo muitas nodokli, pieņemot īstenošanas regulu saskaņā ar procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā.

Ar minēto regulu Komisija vajadzības gadījumā nosaka arī piešķīruma koeficientu, kas piemērojams iesniegtajiem piedāvājumiem, nosakot minimālo muitas nodokli. Tādā gadījumā 4. pantā minēto nodrošinājumu atmaksā proporcionāli piešķirtajiem daudzumiem.

7. pants

1.   Ja nav noteikta minimālā muitas nodokļa likme, jānoraida visi piedāvājumi.

Dalībvalstu kompetentās iestādes nepieņem piedāvājumus, kas nav paziņoti saskaņā ar 5. pantu.

2.   Attiecīgā kompetentā iestāde informē visus pretendentus triju darbdienu laikā pēc 6. pantā minētās regulas publicēšanas dienas par rezultātiem to dalībai konkursa daļā. Tā nosūta paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu visiem pretendentiem, kuru piedāvājumā norādīts muitas nodoklis, kas vienāds ar šim astoņciparu KN kodam noteikto minimālo muitas nodokli vai lielāks par to. Daudzumi, kas piešķirti atbilstoši īpašajam muitas nodoklim un astoņciparu KN kodam, ir piedāvātie daudzumi par minēto muitas nodokli un astoņciparu KN kodu.

3.   Paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu norāda vismaz šādu informāciju:

a)

konkursa atsauces numurs;

b)

piešķirtais cukura daudzumu;

c)

muitas nodokļa summa, ko maksā par vienu tonnu cukura par b) punktā minēto daudzumu, kas izteikta euro un noapaļota līdz ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata;

d)

cukura astoņciparu KN kodu.

8. pants

1.   Ne vēlāk kā pēdējā darbdienā nedēļā, kas seko tai nedēļai, kurā publicēta 6. pantā minētā regula, kompetentā iestāde izsniedz importa licenci par piešķirto daudzumu katram izraudzītajam pretendentam.

2.   Importa licences pieteikumā un importa licencē iekļauj šādas norādes:

a)

16. ailē – cukura astoņciparu KN kods;

b)

17. un 18. ailē – cukura daudzums;

c)

20. ailē – vismaz viens no ierakstiem, kas minēti pielikuma A daļā;

d)

24. ailē – piemērojamais muitas nodoklis, iekļaujot vismaz vienu no ierakstiem, kas minēti pielikuma B daļā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 376/2008 8. panta 1. punkta, tiesības, kas izriet no piešķirtās importa licences, nav nododamas tālāk.

9. pants

Importa licences, kas izdotas saskaņā ar konkursa daļu, ir derīgas no to izdošanas dienas līdz trešā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kas seko tam, kurā publicēta 6. pantā minētā regula par konkursa daļu.

10. pants

Ne vēlāk kā pēdējā darbdienā otrajā nedēļā, kas seko tai nedēļai, kurā publicēta 6. pantā minētā regula, kompetentās iestādes paziņo Komisijai daudzumus, par kuriem izdotas importa licences saskaņā ar šo regulu. Šo paziņojumu iesniedz elektroniski saskaņā ar paraugiem un paņēmieniem, ko Komisija darījusi pieejamus dalībvalstīm.

11. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā zaudē spēku 2011. gada 31. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 60, 5.3.2011., 6. lpp.

(3)  OV L 81, 29.3.2011., 8. lpp.

(4)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(5)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(6)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(7)  OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

(8)  O L 205, 3.8.1985., 5. lpp.


PIELIKUMS

A.   8. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētie ieraksti

bulgāru valodā

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 634/2011; референтен номер 09.4314

spāņu valodā

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 634/2011; número de referencia 09.4314

čehu valodā

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011; Referenční číslo 09.4314

dāņu valodā

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 634/2011; Referencenummer 09.4314

vācu valodā

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 634/2011; Referenznummer 09.4314

igauņu valodā

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 634/2011; viitenumber 09.4314

grieķu valodā

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 634/2011; αριθμός αναφοράς 09.4314

angļu valodā

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 634/2011; reference number 09.4314

franču valodā

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 634/2011; numéro de référence 09.4314

itāļu valodā

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011; numero di riferimento 09.4314

latviešu valodā

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 634/2011; Atsauces numurs 09.4314

lietuviešu valodā

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 634/2011; Nuorodos numeris 09.4314

ungāru valodā

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett a 634/2011/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4314

maltiešu valodā

:

Impurtat b'dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011; numru ta’ referenza 09.4314

nīderlandiešu valodā

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 634/2011; referentienummer 09.4314

poļu valodā

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011; Numer referencyjny 09.4314

portugāļu valodā

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro a título do Regulamento de Execução (UE) n.o 634/2011; número de referência 09.4314

rumāņu valodā

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 634/2011; număr de referință 09.4314

slovāku valodā

:

Dovoz so zníženým clom podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 634/2011; Referenčné číslo 09.4314

slovēņu valodā

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 634/2011; Referenčna številka 09.4314

somu valodā

:

Tuonti alennetuin tullein täytäntönpanoasetuksen (EU) N:o 634/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4314

zviedru valodā

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 634/2011; Referensnummer 09.4314

B.   8. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētie ieraksti

bulgāru valodā

:

Мито (мито върху приетата оферта)

spāņu valodā

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

čehu valodā

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

dāņu valodā

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

vācu valodā

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

igauņu valodā

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

grieķu valodā

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

angļu valodā

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

franču valodā

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

itāļu valodā

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione)

latviešu valodā

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

lietuviešu valodā

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

ungāru valodā

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

maltiešu valodā

:

Dazju doganali: (id-dazju doganali tal-offerta rebbieħa)

nīderlandiešu valodā

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

poļu valodā

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

portugāļu valodā

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

rumāņu valodā

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

slovāku valodā

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

slovēņu valodā

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

somu valodā

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

zviedru valodā

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 635/2011

(2011. gada 29. jūnijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Aceite Campo de Calatrava (ACVN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Spānijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu „Aceite Campo de Calatrava” ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 287, 23.10.2010., 16. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.5. grupa.   Eļļas un tauki (sviests, margarīns, eļļa u. c.)

SPĀNIJA

Aceite Campo de Calatrava (ACVN)


30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 636/2011

(2011. gada 29. jūnijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (ACVN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Francijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu “Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel” ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 302, 9.11.2010., 11. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.7. grupa.   Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi

FRANCIJA

Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (ACVN)


30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 637/2011

(2011. gada 29. jūnijs),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Beaufort (ACVN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Francijas pieteikumu specifikācijas grozījumu apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu “Beaufort”, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1107/96 (2).

(2)

Ņemot vērā, ka attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta nozīmē, Komisija, piemērojot minētās regulas 6. panta 2. punkta pirmo daļu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3). Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis grozījums ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo apstiprina specifikācijas grozījumu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp.

(3)  OV C 302, 9.11.2010., 16. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.3. grupa.   Siers

FRANCIJA

Beaufort (ACVN)


30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 638/2011

(2011. gada 29. jūnijs),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 30. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

40,6

TR

40,0

ZZ

31,7

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

EC

28,8

TR

108,5

ZZ

68,7

0805 50 10

AR

63,5

CL

88,7

TR

67,0

UY

57,0

ZA

86,7

ZZ

72,6

0808 10 80

AR

139,6

BR

77,0

CA

105,9

CL

93,2

CN

77,3

NZ

104,6

US

163,6

UY

64,1

ZA

97,0

ZZ

102,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

294,4

XS

152,4

ZZ

178,8

0809 20 95

TR

335,9

ZZ

335,9

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 639/2011

(2011. gada 29. jūnijs),

ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2010./11. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 867/2010 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 629/2011 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (ES) Nr. 867/2010 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 30. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 29. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 259, 1.10.2010., 3. lpp.

(4)  OV L 169, 29.6.2011., 25. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2011. gada 30. jūnija piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

51,67

0,00

1701 11 90 (1)

51,67

0,00

1701 12 10 (1)

51,67

0,00

1701 12 90 (1)

51,67

0,00

1701 91 00 (2)

53,59

1,39

1701 99 10 (2)

53,59

0,00

1701 99 90 (2)

53,59

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


LĒMUMI

30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/36


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 20. jūnijs),

ar kuru saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu Zviedrijai atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi elektroenerģijai, kas tiek tieši piegādāta ostā noenkurotiem kuģiem (“krasta elektroenerģija”)

(2011/384/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (1), un jo īpaši tās 19. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Zviedrija 2010. gada 4. marta vēstulē lūdza atļauju saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu piemērot samazinātu nodokļa likmi elektroenerģijai, kas tiek tieši piegādāta ostā noenkurotiem kuģiem (“krasta elektroenerģija”).

(2)

Ar paredzamo nodokļa samazinājumu Zviedrija plāno veicināt plašāku krasta elektroenerģijas izmantošanu kā videi draudzīgāku elektroenerģijas iegūšanas veidu ostās noenkurotiem kuģiem salīdzinājumā ar kuģu degvielas izmantošanu uz kuģa.

(3)

Tiktāl, ciktāl krasta elektroenerģijas izmantošana nerada tādas gaisa piesārņojuma emisijas kā kuģu degvielas izmantošana uz noenkurotiem kuģiem, tā veicina vietējā gaisa kvalitātes uzlabošanos ostas pilsētās. Ņemot vērā elektroenerģijas ražošanas struktūras specifiskos apstākļus attiecīgajā reģionā, t. i., Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū, kurš ietver Zviedriju, Dāniju, Somiju un Norvēģiju, no sauszemes energotīkla iegūtās elektroenerģijas izmantošana kuģu degvielas vietā novērsīs CO2 emisijas. Tādēļ sagaidāms, ka pasākums veicinās Savienības vides aizsardzības, veselības aizsardzības un klimata politikas mērķu sasniegšanu.

(4)

Atļauja Zviedrijai piemērot samazinātu elektroenerģijas nodokļa likmi krasta elektroenerģijai nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, jo elektroenerģijas ražošana uz kuģa vairumā gadījumu joprojām būs konkurētspējīgākā alternatīva. Tā paša iemesla dēļ un arī tādēļ, ka šīs tehnoloģijas izplatība tirgū pagaidām ir visai neliela, šis pasākums tā darbības laikā nevarētu radīt ievērojamus konkurences izkropļojumus, tādējādi tam nebūs negatīvas ietekmes uz iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

(5)

No Direktīvas 2003/96/EK 19. panta 2. punkta secināms, ka katrai saskaņā ar minēto punktu piešķirtajai atļaujai ir jābūt stingri ierobežotai laikā. Ņemot vērā to, ka laikam jābūt pietiekami ilgam, lai ostu operatorus neatturētu no vajadzīgo ieguldījumu veikšanas, kā arī nepieciešamību neapdraudēt pašreizējā tiesiskā regulējuma tālāku attīstību, ir lietderīgi prasīto atļauju piešķirt uz trīs gadu periodu, taču tā zaudē spēku, ja pirms šā trīs gadu perioda beigām sāk piemērot vispārīgus noteikumus šajā jomā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Zviedrijai atļauj piemērot samazinātu elektroenerģijas nodokļa likmi elektroenerģijai, kas tiek tieši piegādāta krastā noenkurotiem kuģiem, kuri nav privāti izpriecu kuģi (“krasta elektroenerģija”), ar nosacījumu, ka tiek ievērotas Direktīvas 2003/96/EK 10. pantā noteiktās minimālās nodokļa likmes.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

Tas zaudē spēku 2014. gada 25. jūnijā.

Taču, ja Padome saskaņā ar Līguma 113. pantu paredz vispārīgus noteikumus par nodokļa priekšrocībām krasta elektroenerģijai, šis lēmums zaudē spēku dienā, kad sāk piemērot šos vispārīgos noteikumus.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Zviedrijas Karalistei.

Luksemburgā, 2011. gada 20. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

MATOLCSY Gy.


(1)  OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp.


30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 28. jūnijs)

par Ekvadoras atzīšanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/106/EK attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4440)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/385/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (1) un jo īpaši tās 19. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Spānijas 2006. gada 14. februāra pieprasījumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2008/106/EK dalībvalstis var nolemt atbalstīt trešo valstu izdotos attiecīgos jūrnieku sertifikātus, ja attiecīgo trešo valsti atzīst Komisija. Minētajām trešām valstīm ir jāatbilst visām prasībām Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) 1978. gada Konvencijā par jūrnieku sagatavotības, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW konvencija) (2), kurā 1995. gadā izdarīti grozījumi.

(2)

Ar 2006. gada 14. februāra vēstuli Spānija iesniedza pieprasījumu atzīt Ekvadoru. Pēc Spānijas iestāžu pieprasījuma Komisija novērtēja Ekvadoras apmācības un sertifikācijas sistēmas, lai pārbaudītu, vai Ekvadora ievēro STCW konvencijas prasības un vai ir veikti attiecīgi pasākumi, lai novērstu krāpšanu saistībā ar sertifikātiem. Novērtējuma pamatā bija Eiropas Jūras drošības aģentūras ekspertu 2007. gada jūlijā veiktās inspekcijas rezultāti. Inspekcijas gaitā tika konstatēti atsevišķi trūkumi apmācības un sertificēšanas sistēmās.

(3)

Komisija nodeva dalībvalstīm ziņojumu ar novērtējuma rezultātiem.

(4)

2009. gada 18. marta vēstulē Komisija pieprasīja Ekvadorai sniegt pierādījumus, ka konstatētie trūkumi ir novērsti.

(5)

2009. gada 8. maija un 20. maija vēstulēs Ekvadora sniedza pieprasīto informāciju un pierādījumus par atbilstošu un pietiekami koriģējošu pasākumu īstenošanu, lai novērstu atbilstības novērtēšanas laikā konstatētos trūkumus.

(6)

Atbilstības novērtēšanas rezultāti un Ekvadoras iesniegtās informācijas izvērtējums liecina, ka Ekvadora atbilst visām STCW konvencijas prasībām un ir veikusi piemērotus pasākumus, lai novērstu ar sertifikātiem saistītu krāpšanu. Tādēļ Komisijai tā ir jāatzīst.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2008/106/EK 19. panta izpildes vajadzībām Ekvadora tiek atzīta attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 28. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 323, 3.12.2008., 33. lpp.

(2)  Pieņēmusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija.


III Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/39


EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS

Nr. 111/11/COL

(2011. gada 11. aprīlis),

ar ko groza Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktā iekļauto sarakstu, kurā norādīti Īslandes un Norvēģijas robežkontroles punkti, kas ir apstiprināti veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un ar ko atceļ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmumu Nr. 8/11/COL

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ņemot vērā EEZ līguma I pielikuma I nodaļas ievaddaļas 4.B punkta 1. un 3. apakšpunktu un 5. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 1.1. daļas 4. punktā minēto tiesību aktu (Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīva 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (1)), kas grozīts un pielāgots EEZ līgumam ar pielāgojumiem pa nozarēm, kuri norādīti minētā līguma I pielikumā, un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā kolēģijas Lēmumu Nr. 86/11/COL, ar ko pilnvaro atbildīgo kolēģijas locekli pieņemt šo lēmumu,

tā kā:

EBTA Uzraudzības iestāde (turpmāk “Iestāde”) ar 2011. gada 26. janvāra Lēmumu Nr. 8/11/COL (2) atcēla savu 2010. gada 10. februāra Lēmumu Nr. 43/10/COL (3) un sagatavoja jaunu to Īslandes un Norvēģijas robežkontroles punktu sarakstu, kas apstiprināti veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm.

Norvēģijas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk Mattilsynet) 2011. gada 1. martā informēja Iestādi, ka tā ir apturējusi Norvēģijai apstiprināto robežkontroles punktu sarakstā iekļautā robežkontroles punkta Båtsfjord Port (TRACES kods NO BJF 1) apstiprinājumu pēc tam, kad ugunsgrēks 2011. gada 28. janvārī bija nodarījis ievērojamus postījumus šā robežkontroles punkta aprīkojumam. Mattilsynet norādīja, ka ugunsgrēka rezultātā šis robežkontroles punkts vairs neatbilst tiesību aktu prasībām attiecībā uz koplietošanas telpām un laboratorijas un uzglabāšanas iekārtām.

Apstiprinājumu apturēja un informāciju pēc tam iesniedza Iestādei atbilstīgi Norvēģijas tiesību akta Instruks om grensekontrollstasjoner mv. I nodaļas 2. punktam, ar ko īsteno Direktīvas 97/78/EK 6. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru kompetentā valsts iestāde informē Iestādi par tādām izmaiņām robežkontroles punktā vai pārbaužu centrā, kas var būt svarīgas saistībā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktā iekļauto sarakstu, kurā norādīti Īslandes un Norvēģijas robežkontroles punkti.

Saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 6. panta 4. punktu Iestāde izveido un publicē apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, ieskaitot gadījumus, kad apstiprinājums ir uz laiku apturēts.

Tāpēc Iestādes pienākums ir grozīt Īslandes un Norvēģijas robežkontroles punktu sarakstu un publicēt jaunu sarakstu, atspoguļojot Norvēģijas robežkontroles punktu sarakstā iekļautā robežkontroles punkta Båtsfjord Port (TRACES kods NO BJF 1) apturēto apstiprinājumu.

Iestāde ir nodevusi šo jautājumu EBTA Veterinārijas komitejai, kas palīdz EBTA Uzraudzības iestādei. Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar vienprātīgo atzinumu, ko sniegusi EBTA Veterinārijas komiteja, kas palīdz EBTA Uzraudzības iestādei, un pasākumu galīgais teksts paliek nemainīgs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līdz turpmākam paziņojumam tiek apturēts robežkontroles punkta Båtsfjord Port (TRACES kods NO BJF 1) apstiprinājums no Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktā iekļautā saraksta, kurā norādīti Īslandes un Norvēģijas robežkontroles punkti, kas ir apstiprināti veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm.

2. pants

Veterinārās pārbaudes attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, ko ieved Īslandē un Norvēģijā no trešām valstīm, veic kompetentās valstu iestādes apstiprinātajos robežkontroles punktos, kas iekļauti sarakstā šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Ar šo atceļ EBTA Uzraudzības iestādes 2011. gada 26. janvāra Lēmumu Nr. 08/11/COL.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2011. gada 11. aprīlī.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Īslandei un Norvēģijai.

6. pants

Autentisks ir tikai šā lēmuma teksts angļu valodā.

Briselē, 2011. gada 11. aprīlī

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā

kolēģijas loceklis

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON


(1)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(2)  OV L 85, 31.3.2011., 27. lpp. un EEZ papildinājums Nr. 16, 31.3.2011., 1. lpp.

(3)  OV L 256, 30.9.2010., 30. lpp. un EEZ papildinājums 53, 30.9.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS

1

=

Nosaukums

2

=

TRACES kods

3

=

Veids

A

=

Lidosta

F

=

Dzelzceļš

P

=

Osta

R

=

Autoceļš

4

=

Pārbaužu centrs

5

=

Produkti

HC

=

Visi pārtikā lietojami produkti

NHC

=

Citi produkti

NT

=

Nav prasību attiecībā uz temperatūru

T

=

Saldēti/dzesināti produkti

T(FR)

=

Saldēti produkti

T(CH)

=

Dzesināti produkti

6

=

Dzīvi dzīvnieki

U

=

Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži

E

=

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kā definēts Padomes Direktīvā 90/426/EEK

O

=

Citi dzīvnieki

5-6

=

Īpašas piezīmes

(*)

=

Uz Direktīvas 97/78/EK 6. panta pamata apstiprinājums ir apturēts līdz turpmākam paziņojumam, kā minēts 1., 4., 5. un 6. slejā

(1)

=

Pārbaudīšana atbilstoši Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, kas pieņemts, izpildot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu

(2)

=

Tikai iepakoti produkti

(3)

=

Tikai zivsaimniecības produkti

(4)

=

Tikai dzīvnieku olbaltumvielas

(5)

=

Tikai vilna un āda

(6)

=

Tikai šķidrie tauki, eļļas un zivju eļļa

(7)

=

Īslandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim)

(8)

=

Tikai zirgu dzimtas dzīvnieki

(9)

=

Tikai tropu zivis

(10)

=

Tikai kaķi, suņi, grauzēji, zaķveidīgie, dzīvas zivis, rāpuļi un citi putni, izņemot skrējējputnus

(11)

=

Tikai nefasēta barība

(12)

=

Attiecībā uz (U) nepārnadžu gadījumā – tikai tie, ko nosūta zooloģiskajam dārzam; kā arī attiecībā uz (O) – tikai dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, insekti vai citi dzīvnieki, ko nosūta zooloģiskajam dārzam

(13)

=

Nagylak HU: Šis ir robežkontroles punkts (produktu ieviešanai) un robežšķērsošanas punkts (dzīvu dzīvnieku ievešanai) uz Ungārijas un Rumānijas robežas, uz kuru attiecas pārejas pasākumi, kas apspriesti un noteikti Pievienošanās līgumā attiecībā uz produktiem un dzīviem dzīvniekiem. Skatīt Komisijas Lēmumu 2003/630/EK

(14)

=

Paredzēti to dažu dzīvnieku izcelsmes pārtikā lietojamo produktu tranzītam Eiropas Kopienā, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās saskaņā ar attiecīgos Kopienas tiesību aktos paredzēto īpašo kārtību

(15)

=

Tikai akvakultūras dzīvnieki

(16)

=

Tikai zivju milti

Valsts: Īslande

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík lidosta

IS KEF 4

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Valsts: Norvēģija

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord (*)

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) (*)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)

 


Labojumi

30.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/43


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 331, 2010. gada 15. decembris )

145. lappusē 9. panta “Grozījumi Direktīvā 2006/48/EK” 6. punktā:

tekstu:

“6)

direktīvas 22. pantā pievieno šādu punktu:

“3.   Lai precizētu (..)”;”

lasīt šādi:

“6)

direktīvas 22. pantā pievieno šādu punktu:

“6.   Lai precizētu (..)”;”.