ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.160.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 160

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 18. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/349/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, jo īpaši saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un policijas sadarbību

1

Protokols starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

3

 

 

2011/350/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos

19

Protokols starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

21

 

 

2011/351/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 7. marts) par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē

37

Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē

39

 

*

Paziņojums par protokola spēkā stāšanos starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

50

 

*

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē

50

 

*

Paziņojums par to, ka starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti stājas spēkā Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē

51

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 583/2011 (2011. gada 9. jūnijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām A, B un C pielikumā ietvertos maksātnespējas procedūru, likvidācijas procedūru un likvidatoru sarakstus un kodificē minētās regulas A, B un C pielikumu

52

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 584/2011 (2011. gada 17. jūnijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Grana Padano (ACVN))

65

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 585/2011 (2011. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus augļu un dārzeņu nozarē

71

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 586/2011 (2011. gada 17. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

80

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 587/2011 (2011. gada 17. jūnijs), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

82

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/352/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 9. jūnijs) par Šengenas acquis noteikumu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu piemērošanu Lihtenšteinas Firstistē

84

 

 

2011/353/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Vācijai, īstenojot putnu gripas apkarošanas ārkārtas pasākumus 2007. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4161)

88

 

 

2011/354/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 17. jūnijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4177)  ( 1 )

90

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/1


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 7. marts)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, jo īpaši saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un policijas sadarbību

(2011/349/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 16. pantu, 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu, 82. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktu, 87. panta 2. punktu un 3. punktu, 89. pantu un 114. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar pilnvarām, kas 2006. gada 27. februārī piešķirtas prezidentvalstij, kurai palīdz Komisija, ir pabeigtas sarunas ar Lihtenšteinas Firstisti un Šveices Konfederāciju par Protokolu par Lihtenšteinas pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

(2)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/261/EK (1) un Padomes Lēmumu 2008/262/TI (2) un ņemot vērā protokola noslēgšanu vēlāk, protokols ir parakstīts Eiropas Savienības vārdā 2008. gada 28. februārī.

(3)

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās pēctece.

(4)

Šis protokols būtu jāapstiprina.

(5)

Attiecībā uz Šengenas acquis pilnveidošanu, uz ko attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas V sadaļa, ir lietderīgi Padomes Lēmumu 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (3), mutatis mutandis piemērot attiecībām ar Lihtenšteinu.

(6)

Šajā lēmumā piedalās Apvienotā Karaliste saskaņā ar 5. panta 1. punktu Protokolā par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā un kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar 8. panta 2. punktu Padomes Lēmumā 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (4).

(7)

Īrija piedalās šajā lēmumā saskaņā ar 5. panta 1. punktu Protokolā par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā un kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Lēmumā 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (5).

(8)

Šis lēmums neskar Dānijas nostāju saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Protokols starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un saistītie dokumenti ar šo tiek apstiprināti Eiropas Savienības vārdā.

Protokola un saistīto dokumentu teksti ir pievienoti šim lēmumam.

2. pants

Šo lēmumu piemēro jomās, kas aptvertas protokola 2. panta 1. un 2. punktā uzskaitītajos noteikumos, kā arī to pilnveidošanā, ja minētie noteikumi uzskaitīti Lēmumos 2000/365/EK un 2002/192/EK.

3. pants

Lēmuma 1999/437/EK 1. līdz 4. panta noteikumi tādā pašā veidā attiecas uz Lihtenšteinas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

4. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo tiek pilnvarots norīkot personu, kas ir tiesīga Eiropas Savienības vārdā deponēt protokola 9. pantā paredzēto apstiprinājuma dokumentu, lai paustu Eiropas Savienības piekrišanu atzīt to sev par saistošu, un sniegt šādu paziņojumu:

“Tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās pēctece, un no minētās dienas īsteno visas Eiropas Kopienas tiesības un uzņemas visus tās pienākumus. Tādēļ atsauces uz “Eiropas Kopienu” protokolā, kā arī nolīgumā attiecīgā gadījumā jālasa kā atsauces uz “Eiropas Savienību”.”

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

6. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 7. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

CZOMBA S.


(1)  Padomes Lēmums 2008/261/EK (2008. gada 28. februāris) par Protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2008/262/TI (2008. gada 28. februāris) par Protokola parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 83, 26.3.2008., 5. lpp.).

(3)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(4)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(5)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.


PROTOKOLS

starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

EIROPAS SAVIENĪBA

un

EIROPAS KOPIENA,

un

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

un

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

turpmāk “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ 2004. gada 26. oktobrī parakstīto Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (1) (turpmāk “Asociācijas nolīgums”),

ATGĀDINOT, ka tā 16. pantā paredzēta iespēja Lihtenšteinas Firstistei pievienoties Asociācijas nolīgumam ar protokola starpniecību,

ŅEMOT VĒRĀ Lihtenšteinas Firstistes ģeogrāfisko stāvokli,

ŅEMOT VĒRĀ ciešās saites starp Lihtenšteinas Firstisti un Šveices Konfederāciju, kuras izpaužas kā telpa bez iekšējo robežu kontroles starp Lihtenšteinas Firstisti un Šveices Konfederāciju,

ŅEMOT VĒRĀ Lihtenšteinas Firstistes vēlmi uzturēt un izveidot telpu bez robežu kontroles ar visām Šengenas valstīm un tādēļ būt asociētai Šengenas acquis,

TĀ KĀ ar nolīgumu, ko 1999. gada 18. maijā noslēdza Eiropas Savienības Padome ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti (2), šīs abas valstis tika asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā,

TĀ KĀ ir vēlams, lai Lihtenšteinas Firstiste tiktu asociēta uz vienlīdzīgiem pamatiem ar Islandi, Norvēģiju un Šveici Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā,

TĀ KĀ starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti būtu jānoslēdz protokols, kurā Lihtenšteinai paredzētas līdzīgas tiesības un pienākumi kā starp Eiropas Savienības Padomi, no vienas puses, un Islandi un Norvēģiju, un Šveici, no otras puses,

TĀ KĀ Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas un uz minētās sadaļas pamata pieņemto tiesību aktu noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un tā kā lēmumi, kuru mērķis ir pilnveidot Šengenas acquis, piemērojot minēto sadaļu, un kurus Dānija ir transponējusi savos valsts tiesību aktos, var radīt vienīgi starptautisko tiesību pienākumus starp Dāniju un pārējām dalībvalstīm,

TĀ KĀ Īrija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste piedalās dažos Šengenas acquis noteikumos saskaņā ar lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz Protokolu, ar ko iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam (3),

TĀ KĀ ir vajadzīgs nodrošināt, ka valstis, ar kurām Eiropas Savienība ir izveidojusi asociāciju Šengenas acquis īstenošanai, piemērošanai un pilnveidošanai, piemēro minēto acquis arī savās savstarpējās attiecībās,

TĀ KĀ Šengenas acquis sekmīgai darbībai ir nepieciešams šo protokolu piemērot līdztekus nolīgumiem starp dažādām pusēm, kuras asociētas vai piedalās Šengenas acquis īstenošanā un pilnveidošanā, kas nosaka to savstarpējās attiecības,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē (4),

ŅEMOT VĒRĀ saikni starp Šengenas acquis un Kopienas acquis attiecībā uz tādu kritēriju un mehānismu izveidi, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī, un attiecībā uz Eurodac sistēmas izveidi,

TĀ KĀ šai saiknei ir vienlaicīgi jāpiemēro Šengenas acquis un Kopienas acquis attiecībā uz tādu kritēriju un mehānismu izveidi, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī, un attiecībā uz Eurodac sistēmas izveidi,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Saskaņā ar 16. pantu Nolīgumā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (turpmāk “Asociācijas nolīgums”) Lihtenšteinas Firstiste (turpmāk “Lihtenšteina”) pievienojas Asociācijas nolīgumam saskaņā ar šajā protokolā izklāstītajiem noteikumiem.

Šī pievienošanās rada savstarpējas tiesības un pienākumus starp Līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un procedūrām.

2. pants

1.   Asociācijas nolīguma A un B pielikumā uzskaitītos Šengenas acquis noteikumus, kurus piemēro Eiropas Savienības dalībvalstīm, Lihtenšteina īsteno un piemēro saskaņā ar minētajos pielikumos paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Turklāt Lihtenšteina īsteno un piemēro šā protokola pielikumā uzskaitīto Eiropas Savienības un Eiropas Kopienas tiesību aktu noteikumus, kuri ir aizstājuši vai pilnveidojuši Šengenas acquis noteikumus.

3.   Lihtenšteina, neskarot 5. pantu, pieņem, īsteno un piemēro arī Eiropas Savienības un Eiropas Kopienas tiesību aktus un pasākumus, kuri groza vai papildina Šengenas acquis noteikumus, kam ir piemērotas Asociācijas nolīgumā izklāstītās procedūras, saistībā ar šo protokolu.

3. pants

Lihtenšteinai piemēro Asociācijas nolīguma 3. panta 1. līdz 4. punktā, 4. līdz 6. pantā, 8. līdz 10. pantā, 11. panta 2., 3. un 4. punktā un 13. pantā izklāstītās tiesības un pienākumus.

4. pants

Jauktās komitejas priekšsēdētāja amatu atbilstīgi Asociācijas nolīguma 3. pantam ekspertu līmenī ieņem Eiropas Savienības pārstāvis. Vecāko amatpersonu un ministru līmenī to sešus mēnešus pārmaiņus ieņem, attiecīgi, Eiropas Savienības pārstāvis un Lihtenšteinas vai Šveices valdības pārstāvis.

5. pants

1.   Jaunu tiesību aktu vai pasākumu pieņemšana, kas saistīti ar 2. pantā minētajiem jautājumiem, ir Eiropas Savienības kompetento iestāžu pārziņā. Ievērojot šā panta 2. punktu, šādi tiesību akti vai pasākumi stājas spēkā vienlaicīgi Eiropas Savienībā, Eiropas Kopienā un tās attiecīgajās dalībvalstīs, kā arī Lihtenšteinā, ja vien šajos tiesību aktos vai pasākumos nav skaidri noteikts citādi. Šajā ziņā pienācīgi ņem vērā laika periodu, ko Lihtenšteina norādījusi Jauktajai komitejai un kurš ir nepieciešams, lai tā varētu izpildīt savas konstitucionālās prasības.

2.

a)

Eiropas Savienības Padome (“Padome”) nekavējoties paziņo Lihtenšteinai par 1. punktā minēto tiesību aktu vai pasākumu pieņemšanu, kuriem ir piemērotas šajā protokolā izklāstītās procedūras. Lihtenšteina pieņem lēmumu par to, vai piekrist to saturam un īstenot tos savā iekšējā tiesību sistēmā. Minēto lēmumu paziņo Padomei un Eiropas Kopienu Komisijai (“Komisija”) trīsdesmit dienu laikā pēc attiecīgo tiesību aktu vai pasākumu pieņemšanas.

b)

Ja šāda tiesību akta vai pasākuma saturs var kļūt saistošs Lihtenšteinai vienīgi pēc konstitucionālo prasību izpildes, Lihtenšteina paziņojumā par to informē Padomi un Komisiju. Lihtenšteina nekavējoties rakstiski informē Padomi un Komisiju par visu konstitucionālo prasību izpildi. Ja nav vajadzīgs referendums, paziņojumu sniedz vēlākais trīsdesmit dienas pēc referenduma termiņa beigām. Ja referendums ir vajadzīgs, Lihtenšteinas rīcībā, lai sniegtu paziņojumu, ir astoņpadsmit mēneši no Padomes paziņojuma dienas. Sākot ar dienu, kurā noteikta tāda tiesību akta vai pasākuma stāšanās spēkā, kas attiecas uz Lihtenšteinu, un līdz tam, kad tā ir sniegusi paziņojumu par konstitucionālo prasību izpildi, Lihtenšteina iespēju robežās provizoriski īsteno attiecīgo tiesību aktu vai pasākumu.

Ja Lihtenšteina nevar provizoriski īstenot attiecīgo tiesību aktu vai pasākumu un ja šis fakts rada grūtības, kas traucē Šengenas sadarbības darbībai, situāciju izskata Jauktā komiteja. Eiropas Savienība un Eiropas Kopiena attiecībā pret Lihtenšteinu var veikt samērīgus un atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Šengenas sadarbības labu darbību.

3.   Tiesību aktu un pasākumu pieņemšana, kuri minēti 2. punktā, no Lihtenšteinas puses rada tiesības un pienākumus starp Lihtenšteinu, no vienas puses, un Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un dalībvalstīm, ja tām ir saistoši minētie tiesību akti un pasākumi, un Šveici, no otras puses.

4.   Gadījumā ja:

a)

Lihtenšteina paziņo par lēmumu nepieņemt kāda 2. punktā minētā tiesību akta vai pasākuma saturu, kuram ir piemērotas šajā protokolā paredzētās procedūras; vai

b)

Lihtenšteina nesniedz paziņojumu 2. punkta a) apakšpunktā vai 5. punkta a) apakšpunktā minēto trīsdesmit dienu laikā; vai

c)

Lihtenšteina nesniedz paziņojumu vēlākais trīsdesmit dienas pēc referenduma termiņa beigām vai referenduma gadījumā – 2. punkta b) apakšpunktā noteiktā astoņpadsmit mēnešu termiņa laikā vai neparedz tajā pašā apakšpunktā minēto provizorisko īstenošanu, sākot ar dienu, kurā noteikta attiecīgā tiesību akta vai pasākuma stāšanās spēkā,

šis protokols uzskatāms par izbeigtu, ja vien Jauktā komiteja pēc tam, kad ir uzmanīgi izskatīti protokola turpināšanas veidi, deviņdesmit dienu laikā nenolemj citādi. Šā protokola izbeigšana stājas spēkā trīs mēnešus pēc deviņdesmit dienu termiņa beigām.

5.

a)

Ja jauna tiesību akta vai pasākuma noteikumi liedz dalībvalstīm piemērot Šengenas nolīguma īstenošanas konvencijas (5) 51. pantā iekļautos noteikumus pieprasījumu pēc savstarpējās palīdzības krimināllietās izpildei vai citu dalībvalstu izdotu kratīšanas un/vai pierādījumu konfiscēšanas orderu atzīšanai, Lihtenšteina var paziņot Padomei un Komisijai 2. punkta a) apakšpunktā minēto trīsdesmit dienu laikā, ka tā nepieņems vai neīstenos minētos noteikumus savā iekšējā tiesību sistēmā, ja tie attiecas uz kratīšanas un konfiskācijas pieprasījumiem vai orderiem saistībā ar izmeklēšanu vai tiesas procesa ierosināšanu par pārkāpumiem, kas saistīti ar tiešajiem nodokļiem un kas, ja tie būtu izdarīti Lihtenšteinā, saskaņā ar Lihtenšteinas tiesību aktiem nebūtu sodāmi ar brīvības atņemšanu. Tādā gadījumā pretēji 4. punkta noteikumiem šo protokolu neuzskata par izbeigtu.

b)

Jauktā komiteja sanāk divu mēnešu laikā pēc viena no tās locekļu pieprasījuma un, ņemot vērā starptautiskos notikumus, apspriež situāciju paziņojuma rezultātā, kurš sniegts saskaņā ar a) apakšpunktu.

Kad Jauktā komiteja ir vienbalsīgi panākusi vienošanos par to, ka Lihtenšteina pilnībā pieņem un īsteno jaunā tiesību akta vai pasākuma attiecīgos noteikumus, tiek piemērots 2. punkta b) apakšpunkts, 3. un 4. punkts. Informāciju, kas minēta 2. punkta b) apakšpunkta pirmajā teikumā, sniedz trīsdesmit dienu laikā pēc Jauktās komitejas panāktās vienošanās.

6. pants

Pildot savus pienākumus saskaņā ar Šengenas Informācijas sistēmu un Vīzu informācijas sistēmu, Lihtenšteina var izmantot Šveices tehnisko infrastruktūru, lai piekļūtu minētajām sistēmām.

7. pants

Attiecībā uz administratīvajām izmaksām, kas saistītas ar šā protokola īstenošanu, Lihtenšteina Eiropas Savienības vispārējā budžetā veic ikgadēju iemaksu 0,071 % apmērā no EUR 8 100 000, ievērojot ikgadēju korekciju atkarībā no inflācijas līmeņa Eiropas Savienībā.

8. pants

1.   Šis protokols neietekmē Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu vai jebkuru citu nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinu.

2.   Šis protokols neietekmē nolīgumus, kas ir saistoši Lihtenšteinai, no vienas puses, un vienai vai vairākām dalībvalstīm, no otras puses, ja tie ir saderīgi ar šo protokolu. Ja šādi nolīgumi nav saderīgi ar šo protokolu, noteicošais ir šis protokols.

3.   Šis protokols nekādā ziņā neietekmē turpmākus nolīgumus, kas var tikt noslēgti starp Lihtenšteinu un Eiropas Kopienu vai starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Lihtenšteinu, no otras puses, vai nolīgumus, kas var tikt noslēgti, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 24. un 38. pantu.

4.   Šis protokols neietekmē nolīgumus starp Lihtenšteinu un Šveici, ja tie ir saderīgi ar šo protokolu. Ja šie nolīgumi nav saderīgi ar šo protokolu, noteicošais ir šis protokols.

9. pants

1.   Šis protokols stājas spēkā vienu mēnesi pēc dienas, kurā Padomes ģenerālsekretārs kā depozitārs ir konstatējis, ka ir izpildītas visas formālās prasības, kas saistītas ar pušu vai to vārdā paustu piekrišanu atzīt šo protokolu sev par saistošu.

2.   Šā protokola 1., 4. pantu un 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmo teikumu, kā arī Asociācijas nolīguma 3. panta 1. līdz 4. punktā un 4. līdz 6. pantā izklāstītās tiesības un pienākumus provizoriski piemēro Lihtenšteinai no šā protokola parakstīšanas dienas.

3.   Attiecībā uz tiesību aktiem vai pasākumiem, kas pieņemti pēc šā protokola parakstīšanas, bet pirms tā stāšanās spēkā, 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta pēdējā teikumā minētais trīsdesmit dienu periods sākas šā protokola spēkā stāšanās dienā.

10. pants

1.   Lihtenšteina īsteno 2. pantā minētos noteikumus dienā, ko Padome nosaka ar vienprātīgu to locekļu lēmumu, kuri pārstāv dalībvalstu valdības, kas piemēro visus 2. pantā minētos noteikumus, pēc tam, kad ir notikusi apspriešanās ar Jaukto komiteju un Padome ir pārliecinājusies, ka Lihtenšteina ir izpildījusi priekšnosacījumus attiecīgo noteikumu īstenošanai.

Padomes locekļi, kas pārstāv, attiecīgi, Īrijas valdību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību, piedalās šā lēmuma pieņemšanā, ja tas attiecas uz Šengenas acquis noteikumiem un uz to balstītajiem vai ar to saistītajiem tiesību aktiem, kuros minētās dalībvalstis piedalās.

Padomes locekļi, kas pārstāv to dalībvalstu valdības, kurām saskaņā ar to Pievienošanās līgumu piemēro tikai dažus 2. pantā minētos noteikumus, piedalās šā lēmuma pieņemšanā, ja tas attiecas uz Šengenas acquis noteikumiem, kas to attiecīgajām dalībvalstīm jau ir piemērojami.

2.   To noteikumu īstenošana, kas minēti 1. punktā, rada tiesības un pienākumus starp Šveici un Lihtenšteinu, no vienas puses, un starp Lihtenšteinu un – atkarībā no gadījuma – Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un dalībvalstīm, ja tām ir saistoši šie noteikumi, no otras puses.

3.   Šo protokolu piemēro tikai tad, ja tiek īstenoti arī nolīgumi, kas ir jānoslēdz Lihtenšteinai un kas ir minēti Asociācijas nolīguma 13. pantā.

4.   Turklāt šo protokolu piemēro tikai tad, ja tiek īstenots arī Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē.

11. pants

1.   Šo protokolu var denonsēt Lihtenšteina vai Šveice, vai ar Padomes vienprātīgu lēmumu. Depozitāram paziņo par denonsēšanu, kas stājas spēkā sešus mēnešus pēc paziņojuma.

2.   Ja Šveice denonsē šo protokolu vai Asociācijas nolīgumu vai tiek izbeigts Asociācijas nolīgums attiecībā uz Šveici, Asociācijas nolīgums un šis protokols paliek spēkā saistībā ar attiecībām starp Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Lihtenšteinu, no otras puses. Tādā gadījumā Padome pieņem lēmumu pēc apspriešanās ar Lihtenšteinu par vajadzīgajiem pasākumiem. Tomēr šie pasākumi ir saistoši Lihtenšteinai tikai tad, ja Lihtenšteina tos pieņem.

3.   Šo protokolu uzskata par izbeigtu, ja Lihtenšteina izbeidz kādu no Asociācijas nolīguma 13. pantā minētajiem nolīgumiem, kurus ir noslēgusi Lihtenšteina, vai 10. panta 4. punktā minēto protokolu.

12. pants

Šis protokols ir sagatavots trīs oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

To apliecinot, apakšā parakstījušies pilnvarotie ir parakstījuši šo protokolu.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(2)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(3)  Attiecīgi OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp., un OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 39. lpp.

(5)  Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.).

PIELIKUMS

Pielikums Protokolam par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

Protokola 2. panta 2. punktā minētie noteikumi, kas Lihtenšteinai jāpiemēro, sākot ar dienu, ko nosaka Padome saskaņā ar 10. pantu:

Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004 (2004. gada 26. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.),

Padomes Regula (EK) Nr. 2252/2004 (2004. gada 13. decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.); Komisijas Lēmums (2005. gada 28. februāris), ar ko nosaka tehniskās specifikācijas drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (C(2005) 409, galīgā redakcija), un Komisijas Lēmums (2006. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka tehniskās specifikācijas drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (C(2006) 2909, galīgā redakcija),

Padomes Lēmums 2005/211/TI (2005. gada 24. februāris) par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 68, 15.3.2005., 44. lpp.),

Padomes Lēmums 2005/719/TI (2005. gada 12. oktobris), ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 271, 15.10.2005., 54. lpp.),

Padomes Lēmums 2005/727/TI (2005. gada 12. oktobris), ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 273, 19.10.2005., 25. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/228/TI (2006. gada 9. marts), ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp attiecība uz terorisma apkarošanu (OV L 81, 18.3.2006., 45. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/229/TI (2006. gada 9. marts), ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 81, 18.3.2006., 46. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/631/TI (2006. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka piemērošanas dienu dažiem noteikumiem Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 256, 20.9.2006., 18. lpp.),

Padomes Lēmums 2005/267/EK (2005. gada 16. marts), ar ko izveido drošu tīmeklī izvietotu informācijas un koordinācijas tīklu dalībvalstu migrācijas pārvaldes dienestiem (OV L 83, 1.4.2005., 48. lpp.),

Komisijas Lēmums (2005. gada 15. decembris), ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Lēmumam 2005/267/EK, ar ko izveido drošu tīmeklī izvietotu informācijas un koordinācijas tīklu dalībvalstu migrācijas pārvaldes dienestiem (C(2005) 5159, galīgā redakcija),

Padomes Regula (EK) Nr. 851/2005 (2005. gada 2. jūnijs), ar kuru attiecībā uz savstarpības mehānismu groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 141, 4.6.2005., 3. lpp.),

Padomes Lēmums 2005/451/TI (2005. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka piemērošanas datumu dažiem noteikumiem Regulā (EK) Nr. 871/2004 par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp terorisma apkarošanas jomā (OV L 158, 21.6.2005., 26. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1160/2005 (2005. gada 6. jūlijs), ar kuru Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, groza attiecībā uz to, kā par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu izdošanu atbildīgie dalībvalstu dienesti piekļūst Šengenas Informācijas sistēmai (OV L 191, 22.7.2005., 18. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums 2005/761/EK (2005. gada 28. septembris), lai atvieglinātu dalībvalstu vienotu īstermiņa vīzu izsniegšanu trešo valstu pētniekiem, kuri zinātniskās pētniecības nolūkā pārvietojas Kopienā (OV L 289, 3.11.2005., 23. lpp.),

Komisijas Lēmums 2005/687/EK (2005. gada 29. septembris) par struktūru ziņojumiem par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībām un situāciju uzņemošajā valstī nelegālās imigrācijas jautājumos (OV L 264, 8.10.2005., 8. lpp.),

Padomes Lēmums 2005/728/TI (2005. gada 12. oktobris), ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 871/2004 par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 273, 19.10.2005., 26. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2046/2005 (2005. gada 14. decembris) par pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs Turīnā (OV L 334, 20.12.2005., 1. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 105, 13.4.2006, 1. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/440/EK (2006. gada 1. jūnijs), ar ko Kopīgās konsulārās instrukcijas 12. pielikumu un Kopīgās rokasgrāmatas 14.a pielikumu groza attiecībā uz iekasējamām nodevām atbilstīgi vīzas pieteikuma izskatīšanas administratīvajām izmaksām (OV L 175, 29.6.2006., 77. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/628/EK (2006. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka datumu, kad sākt piemērot 1. panta 4. un 5. punktu Regulā (EK) Nr. 871/2004 par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp terorisma apkarošanas jomā (OV L 256, 20.9.2006., 15. lpp.),

Komisijas Lēmums 2006/648/EK (2006. gada 22. septembris), ar ko nosaka tehniskās specifikācijas biometrisko pazīmju standartiem saistībā ar Vīzu informācijas sistēmas attīstību (OV L 267, 27.9.2006., 41. lpp.),

Labojums Padomes Lēmumā 2004/512/EK (2004. gada 8. jūnijs), ar ko izveido Vīzu informācijas sistēmu (VIS) (OV L 271, 30.9.2006., 85. lpp.),

Komisijas Lēmums 2006/757/EK (2006. gada 22. septembris) par grozījumu izdarīšanu Sirene rokasgrāmatā (OV L 317, 16.11.2006., 1. lpp.),

Komisijas Lēmums 2006/758/EK (2006. gada 22. septembris) par grozījumu izdarīšanu Sirene rokasgrāmatā (OV L 317, 16.11.2006., 41. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/684/EK (2006. gada 5. oktobris), ar ko Kopīgās konsulārās instrukcijas 2. pielikuma A sarakstu groza attiecībā uz vīzu režīmu Indonēzijas diplomātisko un dienesta pasu turētājiem (OV L 208, 12.10.2006., 29. lpp.),

Komisijas Lēmums 2006/752/EK (2006. gada 3. novembris), ar ko nosaka Vīzu informācijas sistēmas atrašanās vietas tās izveides posmā (OV L 305, 4.11.2006., 13. lpp.),

Komisijas Ieteikums (2006. gada 6. novembris), ar ko tiek izveidota kopēja “Praktiskā robežsargu rokasgrāmata (Šengenas rokasgrāmata)”, ko jāizmanto dalībvalstu kompetentajām iestādēm, veicot personu robežkontroli (C(2006) 5186, galīgā redakcija),

Padomes Pamatlēmums 2006/960/TI (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu (OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp., un labojumi OV L 75, 15.3.2007., 26. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1986/2006 (2006. gada 20. decembris) par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II) (OV L 381, 28.12.2006., 1. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1931/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko nosaka vietējās pierobežas satiksmes noteikumus pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām un ar ko groza Šengenas Konvencijas noteikumus (OV L 405, 30.12.2006., 1. lpp. Labotā versija OV L 29, 3.2.2007., 3. lpp.),

Padomes Regula (EK) Nr. 1932/2006 (2006. gada 21. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 405, 30.12.2006., 23. lpp. Labotā versija OV L 29, 3.2.2007., 10. lpp.),

Padomes Regula (EK) Nr. 1988/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2424/2001 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi (OV L 411, 30.12.2006, 1. lpp. Labotā versija OV L 27, 2.2.2007., 3. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/1007/TI (2006. gada 21. decembris), ar ko groza Lēmumu 2001/886/TI par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi (OV L 411, 30.12.2006., 78. lpp. Labotā versija OV L 27, 2.2.2007., 43. lpp.),

Komisijas Lēmums 2007/170/EK (2007. gada 16. marts) par prasību noteikšanu Šengenas Informācijas sistēmas II tīklam (1. pīlārs) (OV L 79, 20.3.2007., 20. lpp.),

Komisijas Lēmums 2007/171/EK (2007. gada 16. marts) par prasību noteikšanu Šengenas Informācijas sistēmas II tīklam (3. pīlārs) (OV L 79, 20.3.2007., 29. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 574/2007/EK (2007. gada 23. maijs), ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Ārējo robežu fondu kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (OV L 144, 6.6.2007., 22. lpp.),

Padomes Lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 205, 7.8.2007., 63. lpp.),

Padomes Lēmums 2007/472/EK (2007. gada 25. jūnijs), ar ko groza Izpildu komitejas, kura izveidota ar 1990. gada Šengenas Konvenciju, lēmumu, ar ko groza Finanšu regulu par Šengenas Informācijas sistēmas (C.SIS) tehniskā atbalsta funkcijas ierīkošanas un darbības izmaksām (OV L 179, 7.7.2007., 50. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 863/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido mehānismu ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 attiecībā uz šo mehānismu, kā arī reglamentē pieaicināto amatpersonu pienākumus un pilnvaras (OV L 199, 31.7.2007., 30. lpp.),

Padomes Lēmums 2007/519/EK (2007. gada 16. jūlijs), ar ko groza Šengenas konsultāciju tīkla (tehnisko specifikāciju) 2. daļu (OV L 192, 24.7.2007., 26. lpp.),

Komisijas Lēmums 2007/599/EK (2007. gada 27. augusts), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 574/2007/EK īsteno attiecībā uz stratēģisko pamatnostādņu pieņemšanu 2007.–2013. gadam (OV L 233, 5.9.2007., 3. lpp.),

Padomes Lēmums 2007/866/EK (2007. gada 6. decembris), ar ko groza Šengenas Konsultāciju tīkla (tehnisko specifikāciju) 1. daļu (OV L 340, 22.12.2007., 92. lpp.).


NOBEIGUMA AKTS

Pilnvarotie, ko iecēlušas

EIROPAS SAVIENĪBA

un

EIROPAS KOPIENA,

un

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

un

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

turpmāk – “Līgumslēdzējas puses”,

sapulcējušies Briselē 2008. gada divdesmit astotajā februārī, lai parakstītu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, ir pieņēmuši šo protokolu.

Līgumslēdzēju pušu pilnvarotie ir ņēmuši vērā šādas turpmāk uzskaitītās deklarācijas, kas pievienotas šim nobeiguma aktam:

Līgumslēdzēju pušu kopīgā deklarācija par Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām,

Līgumslēdzēju pušu kopīgā deklarācija par 23. panta 7. punktu 2000. gada 29. maija Konvencijā par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo palīdzību krimināllietās (1),

Eiropas Kopienas un Lihtenšteinas deklarācija par ārējām attiecībām,

Lihtenšteinas deklarācija par savstarpēju palīdzību krimināllietās,

Lihtenšteinas deklarācija par 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

Lihtenšteinas deklarācija par Eiropas Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās un Eiropas Konvencijas par izdošanu piemērošanu,

Eiropas Kopienas deklarācija par Ārējo robežu fondu 2007.–2013. gada periodam,

Eiropas Komisijas deklarācija par priekšlikumu nosūtīšanu,

Kopēja deklarācija par apvienotām sanāksmēm.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  OV C 197, 12.7.2000., 1. lpp.

LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU KOPĪGĀS DEKLARĀCIJAS

LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR EIROPAS AĢENTŪRU OPERATĪVĀS SADARBĪBAS VADĪBAI PIE EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU ĀRĒJĀM ROBEŽĀM

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka turpmākas vienošanās Šveices un Lihtenšteinas asociēšanai Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām noslēdz pēc vienošanos parauga ar Norvēģiju un Islandi.

LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 23. PANTA 7. PUNKTU 2000. GADA 29. MAIJA KONVENCIJĀ PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU SAVSTARPĒJO PALĪDZĪBU KRIMINĀLLIETĀS

Līgumslēdzējas puses vienojas, ka, ievērojot Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo palīdzību krimināllietās 23. panta 1. punkta c) apakšpunkta noteikumus, Lihtenšteina īpašā gadījumā var pieprasīt, ja vien attiecīgā dalībvalsts ir saņēmusi datu subjekta piekrišanu, lai personas datus neizmantotu 23. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem mērķiem bez Lihtenšteinas iepriekšējas piekrišanas tādu procesu ietvaros, kuros Lihtenšteina būtu varējusi atteikt vai ierobežot personas datu nosūtīšanu vai izmantošanu saskaņā ar konvenciju vai tās 1. pantā minētajiem dokumentiem.

Ja īpašā gadījumā Lihtenšteina atsakās dot savu piekrišanu dalībvalsts pieprasījumam saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem, tai ir jāpamato savs lēmums rakstiski.

CITAS DEKLARĀCIJAS

EIROPAS KOPIENAS UN LIHTENŠTEINAS DEKLARĀCIJA PAR ĀRĒJĀM ATTIECĪBĀM

Eiropas Kopiena un Lihtenšteina vienojas, ka Eiropas Kopiena uzņemas rosināt trešās valstis vai starptautiskas organizācijas, ar kurām tā noslēdz nolīgumus ar Šengenas sadarbību saistītās jomās, ietverot vīzu politiku, noslēgt līdzīgus nolīgumus ar Lihtenšteinas Firstisti, neskarot Lihtenšteinas kompetenci noslēgt šādus nolīgumus.

LIHTENŠTEINAS DEKLARĀCIJA PAR SAVSTARPĒJU PALĪDZĪBU KRIMINĀLLIETĀS

Lihtenšteina deklarē, ka Lihtenšteinas iestāžu izmeklētie nodarījumi nodokļu jomā nevar izraisīt apelāciju tiesā, kura ir kompetenta cita starpā iztiesāt krimināllietas.

LIHTENŠTEINAS DEKLARĀCIJA PAR 5. PANTA 2. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU

(Termiņš Šengenas acquis jaunu pilnveidojumu pieņemšanai)

Maksimālais 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētais astoņpadsmit mēnešu termiņš attiecas gan uz tiesību akta vai pasākuma apstiprināšanu, gan īstenošanu. Tajā ietverti šādi posmi:

sagatavošanas posms,

parlamentārā procedūra,

referenduma trīsdesmit dienu termiņš,

attiecīgā gadījumā referendums (organizēšana un balsošana),

apstiprināšana, ko veic valdošais firsts.

Lihtenšteinas valdība nekavējoties informē Padomi un Komisiju par katra posma pabeigšanu.

Lihtenšteinas valdība apņemas izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka iepriekšminētie posmi tiek pabeigti pēc iespējas ātrāk.

LIHTENŠTEINAS DEKLARĀCIJA PAR EIROPAS KONVENCIJAS PAR SAVSTARPĒJO PALĪDZĪBU KRIMINĀLLIETĀS UN EIROPAS KONVENCIJAS PAR IZDOŠANU PIEMĒROŠANU

Lihtenšteina apņemas atturēties no savu iebildumu un deklarāciju izmantošanas, kas izteikti, ratificējot 1957. gada 13. decembra Eiropas Konvenciju par izdošanu un 1959. gada 20. aprīļa Eiropas Konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās, ja tās nav saderīgas ar šo nolīgumu.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR ĀRĒJO ROBEŽU FONDU 2007.–2013. GADA PERIODAM

Eiropas Kopiena patlaban veido Ārējo robežu fondu 2007.–2013. gada periodam, par kuru noslēdzamas turpmākas vienošanās ar trešām valstīm, kas asociētas Šengenas acquis.

EIROPAS KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR PRIEKŠLIKUMU NOSŪTĪŠANU

Nosūtot Eiropas Savienības Padomei un Eiropas Parlamentam priekšlikumus, kas saistīti ar šo nolīgumu, Komisija nosūta šo priekšlikumu kopijas Lihtenšteinai.

Dalība komitejās, kas palīdz Eiropas Komisijai tās izpildvaras realizēšanā:

Padome 2006. gada 1. jūnijā pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, lai noslēgtu nolīgumu par minēto valstu asociēšanu komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai tās izpildvaras realizēšanā attiecībā uz Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu.

Līdz šāda nolīguma noslēgšanai nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienības Padomi un Šveices Konfederāciju par komitejām, kas palīdz Eiropas Komisijai tās izpildvaras realizēšanā, piemēro Lihtenšteinai, ņemot vērā to, ka attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (1) Lihtenšteinas dalība ir noteikta 100. pantā Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu.

KOPĒJA DEKLARĀCIJA PAR APVIENOTĀM SANĀKSMĒM

Delegācijas, kas pārstāv Eiropas Savienības dalībvalstu valdības,

Eiropas Komisijas delegācija,

delegācijas, kas pārstāv Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes valdības,

delegācija, kas pārstāv Šveices Konfederācijas valdību,

delegācija, kas pārstāv Lihtenšteinas Firstistes valdību,

ievēro, ka Lihtenšteina pievienojas Jauktajai komitejai, kas izveidota ar Nolīgumu par Šveices asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, ar šā nolīguma protokola starpniecību;

ir nolēmušas neatkarīgi no tā, kāda līmeņa sanāksme tā ir, kopīgi organizēt to Jaukto komiteju sanāksmes, kuras izveidotas ar Nolīgumu par Islandes un Norvēģijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, no vienas puses, un Nolīguma par Šveices asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, kas papildināts ar Protokolu par Lihtenšteinas asociēšanu, no otras puses;

ievēro, ka šo sanāksmju kopīgai norisei ir nepieciešama praktiska kārtība attiecībā uz šādu sanāksmju vadītāja amatu, kad sanāksme ir jāvada asociētajām valstīm saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pēdējās asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, kas papildināts ar Protokolu par Lihtenšteinas asociēšanu, vai arī saskaņā ar Nolīgumu, ko Eiropas Savienības Padome noslēgusi ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā;

ievēro asociēto valstu vēlmi nepieciešamības gadījumā nodot savu prezidentūru un rotēt to savā starpā nosaukumu alfabētiskā secībā, sākot no Eiropas Savienības, Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma par pēdējās asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā spēkā stāšanās brīža un no Protokola par Lihtenšteinas asociēšanu spēkā stāšanās brīža.


(1)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/19


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 7. marts)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos

(2011/350/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 16. pantu, 74. pantu, 77. panta 2. punktu un 79. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar pilnvarām, kas 2006. gada 27. februārī piešķirtas Komisijai, ir pabeigtas sarunas ar Lihtenšteinas Firstisti un Šveices Konfederāciju par Protokolu par Lihtenšteinas pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

(2)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/261/EK (1) un Padomes Lēmumu 2008/262/TI (2) un ņemot vērā protokola noslēgšanu vēlāk, protokols ir parakstīts Eiropas Kopienas vārdā 2008. gada 28. februārī.

(3)

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī Eiropas Savienība ir aizstājusi un nomainījusi Eiropas Kopienu.

(4)

Šis protokols būtu jāapstiprina.

(5)

Attiecībā uz Šengenas acquis pilnveidošanu, uz ko attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas V sadaļa, ir lietderīgi Padomes Lēmumu 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (3), mutatis mutandis piemērot attiecībām ar Lihtenšteinu.

(6)

Šis lēmums papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kas nav saistoši Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (4), tāpēc Apvienotā Karaliste nepiedalās tā pieņemšanā, tas nav tai saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Šis lēmums papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (5), tāpēc Īrija nepiedalās tā pieņemšanā un Īrijai tas nav saistošs un nav jāpiemēro.

(8)

Šis lēmums neskar Dānijas nostāju saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Protokols starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un saistītie dokumenti ar šo tiek apstiprināti Eiropas Savienības vārdā.

Protokola un saistīto dokumentu teksti ir pievienoti šim lēmumam.

2. pants

Šo lēmumu piemēro jomās, kas aptvertas protokola 2. panta 1. un 2. punktā uzskaitītajos noteikumos, kā arī to pilnveidošanā, ja minētie noteikumi nav uzskaitīti Lēmumā 2000/365/EK un 2002/192/EK.

3. pants

Lēmuma 1999/437/EK 1. līdz 4. panta noteikumi tādā pašā veidā attiecas uz Lihtenšteinas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

4. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo tiek pilnvarots norīkot personu, kas Eiropas Savienības vārdā ir tiesīga deponēt protokola 9. pantā paredzēto apstiprinājuma dokumentu, lai paustu Eiropas Savienības piekrišanu atzīt to par sev saistošu, un sniegt šādu paziņojumu:

“Tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās pēctece, un no minētās dienas īsteno visas Eiropas Kopienas tiesības un uzņemas visus tās pienākumus. Tādēļ atsauces uz “Eiropas Kopienu” protokolā, kā arī nolīgumā attiecīgā gadījumā jālasa kā atsauces uz “Eiropas Savienību”.”

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

6. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 7. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

CZOMBA S.


(1)  Padomes Lēmums 2008/261/EK (2008. gada 28. februāris) par Protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2008/262/TI (2008. gada 28. februāris) par Protokola parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 83, 26.3.2008., 5. lpp.).

(3)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(4)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(5)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.


PROTOKOLS

starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

EIROPAS SAVIENĪBA

un

EIROPAS KOPIENA,

un

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

un

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

turpmāk “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ 2004. gada 26. oktobrī parakstīto Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (1) (turpmāk “Asociācijas nolīgums”),

ATGĀDINOT, ka tā 16. pantā paredzēta iespēja Lihtenšteinas Firstistei pievienoties Asociācijas nolīgumam ar protokola starpniecību,

ŅEMOT VĒRĀ Lihtenšteinas Firstistes ģeogrāfisko stāvokli,

ŅEMOT VĒRĀ ciešās saites starp Lihtenšteinas Firstisti un Šveices Konfederāciju, kuras izpaužas kā telpa bez iekšējo robežu kontroles starp Lihtenšteinas Firstisti un Šveices Konfederāciju,

ŅEMOT VĒRĀ Lihtenšteinas Firstistes vēlmi uzturēt un izveidot telpu bez robežu kontroles ar visām Šengenas valstīm un tādēļ būt asociētai Šengenas acquis,

TĀ KĀ ar nolīgumu, ko 1999. gada 18. maijā noslēdza Eiropas Savienības Padome ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti (2), šīs abas valstis tika asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā,

TĀ KĀ ir vēlams, lai Lihtenšteinas Firstiste tiktu asociēta uz vienlīdzīgiem pamatiem ar Islandi, Norvēģiju un Šveici Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā,

TĀ KĀ starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti būtu jānoslēdz protokols, kurā Lihtenšteinai paredzētas līdzīgas tiesības un pienākumi kā starp Eiropas Savienības Padomi, no vienas puses, un Islandi un Norvēģiju, un Šveici, no otras puses,

TĀ KĀ Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas un uz minētās sadaļas pamata pieņemto tiesību aktu noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un tā kā lēmumi, kuru mērķis ir pilnveidot Šengenas acquis, piemērojot minēto sadaļu, un kurus Dānija ir transponējusi savos valsts tiesību aktos, var radīt vienīgi starptautisko tiesību pienākumus starp Dāniju un pārējām dalībvalstīm,

TĀ KĀ Īrija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste piedalās dažos Šengenas acquis noteikumos saskaņā ar lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz Protokolu, ar ko iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam (3),

TĀ KĀ ir vajadzīgs nodrošināt, ka valstis, ar kurām Eiropas Savienība ir izveidojusi asociāciju Šengenas acquis īstenošanai, piemērošanai un pilnveidošanai, piemēro minēto acquis arī savās savstarpējās attiecībās,

TĀ KĀ Šengenas acquis sekmīgai darbībai ir nepieciešams šo protokolu piemērot līdztekus nolīgumiem starp dažādām pusēm, kuras asociētas vai piedalās Šengenas acquis īstenošanā un pilnveidošanā, kas nosaka to savstarpējās attiecības,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē (4),

ŅEMOT VĒRĀ saikni starp Šengenas acquis un Kopienas acquis attiecībā uz tādu kritēriju un mehānismu izveidi, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī, un attiecībā uz Eurodac sistēmas izveidi,

TĀ KĀ šai saiknei ir vienlaicīgi jāpiemēro Šengenas acquis un Kopienas acquis attiecībā uz tādu kritēriju un mehānismu izveidi, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī, un attiecībā uz Eurodac sistēmas izveidi,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Saskaņā ar 16. pantu Nolīgumā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (turpmāk “Asociācijas nolīgums”) Lihtenšteinas Firstiste (turpmāk “Lihtenšteina”) pievienojas Asociācijas nolīgumam saskaņā ar šajā protokolā izklāstītajiem noteikumiem.

Šī pievienošanās rada savstarpējas tiesības un pienākumus starp Līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un procedūrām.

2. pants

1.   Asociācijas nolīguma A un B pielikumā uzskaitītos Šengenas acquis noteikumus, kurus piemēro Eiropas Savienības dalībvalstīm, Lihtenšteina īsteno un piemēro saskaņā ar minētajos pielikumos paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Turklāt Lihtenšteina īsteno un piemēro šā protokola pielikumā uzskaitīto Eiropas Savienības un Eiropas Kopienas tiesību aktu noteikumus, kuri ir aizstājuši vai pilnveidojuši Šengenas acquis noteikumus.

3.   Lihtenšteina, neskarot 5. pantu, pieņem, īsteno un piemēro arī Eiropas Savienības un Eiropas Kopienas tiesību aktus un pasākumus, kuri groza vai papildina Šengenas acquis noteikumus, kam ir piemērotas Asociācijas nolīgumā izklāstītās procedūras, saistībā ar šo protokolu.

3. pants

Lihtenšteinai piemēro Asociācijas nolīguma 3. panta 1. līdz 4. punktā, 4. līdz 6. pantā, 8. līdz 10. pantā, 11. panta 2., 3. un 4. punktā un 13. pantā izklāstītās tiesības un pienākumus.

4. pants

Jauktās komitejas priekšsēdētāja amatu atbilstīgi Asociācijas nolīguma 3. pantam ekspertu līmenī ieņem Eiropas Savienības pārstāvis. Vecāko amatpersonu un ministru līmenī to sešus mēnešus pārmaiņus ieņem, attiecīgi, Eiropas Savienības pārstāvis un Lihtenšteinas vai Šveices valdības pārstāvis.

5. pants

1.   Jaunu tiesību aktu vai pasākumu pieņemšana, kas saistīti ar 2. pantā minētajiem jautājumiem, ir Eiropas Savienības kompetento iestāžu pārziņā. Ievērojot šā panta 2. punktu, šādi tiesību akti vai pasākumi stājas spēkā vienlaicīgi Eiropas Savienībā, Eiropas Kopienā un tās attiecīgajās dalībvalstīs, kā arī Lihtenšteinā, ja vien šajos tiesību aktos vai pasākumos nav skaidri noteikts citādi. Šajā ziņā pienācīgi ņem vērā laika periodu, ko Lihtenšteina norādījusi Jauktajai komitejai un kurš ir nepieciešams, lai tā varētu izpildīt savas konstitucionālās prasības.

2.

a)

Eiropas Savienības Padome (“Padome”) nekavējoties paziņo Lihtenšteinai par 1. punktā minēto tiesību aktu vai pasākumu pieņemšanu, kuriem ir piemērotas šajā protokolā izklāstītās procedūras. Lihtenšteina pieņem lēmumu par to, vai piekrist to saturam un īstenot tos savā iekšējā tiesību sistēmā. Minēto lēmumu paziņo Padomei un Eiropas Kopienu Komisijai (“Komisija”) trīsdesmit dienu laikā pēc attiecīgo tiesību aktu vai pasākumu pieņemšanas.

b)

Ja šāda tiesību akta vai pasākuma saturs var kļūt saistošs Lihtenšteinai vienīgi pēc konstitucionālo prasību izpildes, Lihtenšteina paziņojumā par to informē Padomi un Komisiju. Lihtenšteina nekavējoties rakstiski informē Padomi un Komisiju par visu konstitucionālo prasību izpildi. Ja nav vajadzīgs referendums, paziņojumu sniedz vēlākais trīsdesmit dienas pēc referenduma termiņa beigām. Ja referendums ir vajadzīgs, Lihtenšteinas rīcībā, lai sniegtu paziņojumu, ir astoņpadsmit mēneši no Padomes paziņojuma dienas. Sākot ar dienu, kurā noteikta tāda tiesību akta vai pasākuma stāšanās spēkā, kas attiecas uz Lihtenšteinu, un līdz tam, kad tā ir sniegusi paziņojumu par konstitucionālo prasību izpildi, Lihtenšteina iespēju robežās provizoriski īsteno attiecīgo tiesību aktu vai pasākumu.

Ja Lihtenšteina nevar provizoriski īstenot attiecīgo tiesību aktu vai pasākumu un ja šis fakts rada grūtības, kas traucē Šengenas sadarbības darbībai, situāciju izskata Jauktā komiteja. Eiropas Savienība un Eiropas Kopiena attiecībā pret Lihtenšteinu var veikt samērīgus un atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Šengenas sadarbības labu darbību.

3.   Tiesību aktu un pasākumu pieņemšana, kuri minēti 2. punktā, no Lihtenšteinas puses rada tiesības un pienākumus starp Lihtenšteinu, no vienas puses, un Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un dalībvalstīm, ja tām ir saistoši minētie tiesību akti un pasākumi, un Šveici, no otras puses.

4.   Gadījumā ja:

a)

Lihtenšteina paziņo par lēmumu nepieņemt kāda 2. punktā minētā tiesību akta vai pasākuma saturu, kuram ir piemērotas šajā protokolā paredzētās procedūras; vai

b)

Lihtenšteina nesniedz paziņojumu 2. punkta a) apakšpunktā vai 5. punkta a) apakšpunktā minēto trīsdesmit dienu laikā; vai

c)

Lihtenšteina nesniedz paziņojumu vēlākais trīsdesmit dienas pēc referenduma termiņa beigām vai referenduma gadījumā – 2. punkta b) apakšpunktā noteiktā astoņpadsmit mēnešu termiņa laikā vai neparedz tajā pašā apakšpunktā minēto provizorisko īstenošanu, sākot ar dienu, kurā noteikta attiecīgā tiesību akta vai pasākuma stāšanās spēkā,

šis protokols uzskatāms par izbeigtu, ja vien Jauktā komiteja pēc tam, kad ir uzmanīgi izskatīti protokola turpināšanas veidi, deviņdesmit dienu laikā nenolemj citādi. Šā protokola izbeigšana stājas spēkā trīs mēnešus pēc deviņdesmit dienu termiņa beigām.

5.

a)

Ja jauna tiesību akta vai pasākuma noteikumi liedz dalībvalstīm piemērot Šengenas nolīguma īstenošanas konvencijas (5) 51. pantā iekļautos noteikumus pieprasījumu pēc savstarpējās palīdzības krimināllietās izpildei vai citu dalībvalstu izdotu kratīšanas un/vai pierādījumu konfiscēšanas orderu atzīšanai, Lihtenšteina var paziņot Padomei un Komisijai 2. punkta a) apakšpunktā minēto trīsdesmit dienu laikā, ka tā nepieņems vai neīstenos minētos noteikumus savā iekšējā tiesību sistēmā, ja tie attiecas uz kratīšanas un konfiskācijas pieprasījumiem vai orderiem saistībā ar izmeklēšanu vai tiesas procesa ierosināšanu par pārkāpumiem, kas saistīti ar tiešajiem nodokļiem un kas, ja tie būtu izdarīti Lihtenšteinā, saskaņā ar Lihtenšteinas tiesību aktiem nebūtu sodāmi ar brīvības atņemšanu. Tādā gadījumā pretēji 4. punkta noteikumiem šo protokolu neuzskata par izbeigtu.

b)

Jauktā komiteja sanāk divu mēnešu laikā pēc viena no tās locekļu pieprasījuma un, ņemot vērā starptautiskos notikumus, apspriež situāciju paziņojuma rezultātā, kurš sniegts saskaņā ar a) apakšpunktu.

Kad Jauktā komiteja ir vienbalsīgi panākusi vienošanos par to, ka Lihtenšteina pilnībā pieņem un īsteno jaunā tiesību akta vai pasākuma attiecīgos noteikumus, tiek piemērots 2. punkta b) apakšpunkts, 3. un 4. punkts. Informāciju, kas minēta 2. punkta b) apakšpunkta pirmajā teikumā, sniedz trīsdesmit dienu laikā pēc Jauktās komitejas panāktās vienošanās.

6. pants

Pildot savus pienākumus saskaņā ar Šengenas Informācijas sistēmu un Vīzu informācijas sistēmu, Lihtenšteina var izmantot Šveices tehnisko infrastruktūru, lai piekļūtu minētajām sistēmām.

7. pants

Attiecībā uz administratīvajām izmaksām, kas saistītas ar šā protokola īstenošanu, Lihtenšteina Eiropas Savienības vispārējā budžetā veic ikgadēju iemaksu 0,071 % apmērā no EUR 8 100 000, ievērojot ikgadēju korekciju atkarībā no inflācijas līmeņa Eiropas Savienībā.

8. pants

1.   Šis protokols neietekmē Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu vai jebkuru citu nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinu.

2.   Šis protokols neietekmē nolīgumus, kas ir saistoši Lihtenšteinai, no vienas puses, un vienai vai vairākām dalībvalstīm, no otras puses, ja tie ir saderīgi ar šo protokolu. Ja šādi nolīgumi nav saderīgi ar šo protokolu, noteicošais ir šis protokols.

3.   Šis protokols nekādā ziņā neietekmē turpmākus nolīgumus, kas var tikt noslēgti starp Lihtenšteinu un Eiropas Kopienu vai starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Lihtenšteinu, no otras puses, vai nolīgumus, kas var tikt noslēgti, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 24. un 38. pantu.

4.   Šis protokols neietekmē nolīgumus starp Lihtenšteinu un Šveici, ja tie ir saderīgi ar šo protokolu. Ja šie nolīgumi nav saderīgi ar šo protokolu, noteicošais ir šis protokols.

9. pants

1.   Šis protokols stājas spēkā vienu mēnesi pēc dienas, kurā Padomes ģenerālsekretārs kā depozitārs ir konstatējis, ka ir izpildītas visas formālās prasības, kas saistītas ar pušu vai to vārdā paustu piekrišanu atzīt šo protokolu sev par saistošu.

2.   Šā protokola 1., 4. pantu un 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmo teikumu, kā arī Asociācijas nolīguma 3. panta 1. līdz 4. punktā un 4. līdz 6. pantā izklāstītās tiesības un pienākumus provizoriski piemēro Lihtenšteinai no šā protokola parakstīšanas dienas.

3.   Attiecībā uz tiesību aktiem vai pasākumiem, kas pieņemti pēc šā protokola parakstīšanas, bet pirms tā stāšanās spēkā, 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta pēdējā teikumā minētais trīsdesmit dienu periods sākas šā protokola spēkā stāšanās dienā.

10. pants

1.   Lihtenšteina īsteno 2. pantā minētos noteikumus dienā, ko Padome nosaka ar vienprātīgu to locekļu lēmumu, kuri pārstāv dalībvalstu valdības, kas piemēro visus 2. pantā minētos noteikumus, pēc tam, kad ir notikusi apspriešanās ar Jaukto komiteju un Padome ir pārliecinājusies, ka Lihtenšteina ir izpildījusi priekšnosacījumus attiecīgo noteikumu īstenošanai.

Padomes locekļi, kas pārstāv, attiecīgi, Īrijas valdību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību, piedalās šā lēmuma pieņemšanā, ja tas attiecas uz Šengenas acquis noteikumiem un uz to balstītajiem vai ar to saistītajiem tiesību aktiem, kuros minētās dalībvalstis piedalās.

Padomes locekļi, kas pārstāv to dalībvalstu valdības, kurām saskaņā ar to Pievienošanās līgumu piemēro tikai dažus 2. pantā minētos noteikumus, piedalās šā lēmuma pieņemšanā, ja tas attiecas uz Šengenas acquis noteikumiem, kas to attiecīgajām dalībvalstīm jau ir piemērojami.

2.   To noteikumu īstenošana, kas minēti 1. punktā, rada tiesības un pienākumus starp Šveici un Lihtenšteinu, no vienas puses, un starp Lihtenšteinu un – atkarībā no gadījuma – Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un dalībvalstīm, ja tām ir saistoši šie noteikumi, no otras puses.

3.   Šo protokolu piemēro tikai tad, ja tiek īstenoti arī nolīgumi, kas ir jānoslēdz Lihtenšteinai un kas ir minēti Asociācijas nolīguma 13. pantā.

4.   Turklāt šo protokolu piemēro tikai tad, ja tiek īstenots arī Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē.

11. pants

1.   Šo protokolu var denonsēt Lihtenšteina vai Šveice, vai ar Padomes vienprātīgu lēmumu. Depozitāram paziņo par denonsēšanu, kas stājas spēkā sešus mēnešus pēc paziņojuma.

2.   Ja Šveice denonsē šo protokolu vai Asociācijas nolīgumu vai tiek izbeigts Asociācijas nolīgums attiecībā uz Šveici, Asociācijas nolīgums un šis protokols paliek spēkā saistībā ar attiecībām starp Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Lihtenšteinu, no otras puses. Tādā gadījumā Padome pieņem lēmumu pēc apspriešanās ar Lihtenšteinu par vajadzīgajiem pasākumiem. Tomēr šie pasākumi ir saistoši Lihtenšteinai tikai tad, ja Lihtenšteina tos pieņem.

3.   Šo protokolu uzskata par izbeigtu, ja Lihtenšteina izbeidz kādu no Asociācijas nolīguma 13. pantā minētajiem nolīgumiem, kurus ir noslēgusi Lihtenšteina, vai 10. panta 4. punktā minēto protokolu.

12. pants

Šis protokols ir sagatavots trīs oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

To apliecinot, apakšā parakstījušies pilnvarotie ir parakstījuši šo protokolu.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(2)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(3)  Attiecīgi OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp., un OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 39. lpp.

(5)  Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.).

PIELIKUMS

Pielikums Protokolam par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

Protokola 2. panta 2. punktā minētie noteikumi, kas Lihtenšteinai jāpiemēro, sākot ar dienu, ko nosaka Padome saskaņā ar 10. pantu:

Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004 (2004. gada 26. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.),

Padomes Regula (EK) Nr. 2252/2004 (2004. gada 13. decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.); Komisijas Lēmums (2005. gada 28. februāris), ar ko nosaka tehniskās specifikācijas drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (C(2005) 409, galīgā redakcija), un Komisijas Lēmums (2006. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka tehniskās specifikācijas drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (C(2006) 2909, galīgā redakcija),

Padomes Lēmums 2005/211/TI (2005. gada 24. februāris) par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 68, 15.3.2005., 44. lpp.),

Padomes Lēmums 2005/719/TI (2005. gada 12. oktobris), ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 271, 15.10.2005., 54. lpp.),

Padomes Lēmums 2005/727/TI (2005. gada 12. oktobris), ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 273, 19.10.2005., 25. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/228/TI (2006. gada 9. marts), ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp attiecība uz terorisma apkarošanu (OV L 81, 18.3.2006., 45. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/229/TI (2006. gada 9. marts), ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 81, 18.3.2006., 46. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/631/TI (2006. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka piemērošanas dienu dažiem noteikumiem Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 256, 20.9.2006., 18. lpp.),

Padomes Lēmums 2005/267/EK (2005. gada 16. marts), ar ko izveido drošu tīmeklī izvietotu informācijas un koordinācijas tīklu dalībvalstu migrācijas pārvaldes dienestiem (OV L 83, 1.4.2005., 48. lpp.),

Komisijas Lēmums (2005. gada 15. decembris), ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Lēmumam 2005/267/EK, ar ko izveido drošu tīmeklī izvietotu informācijas un koordinācijas tīklu dalībvalstu migrācijas pārvaldes dienestiem (C(2005) 5159, galīgā redakcija),

Padomes Regula (EK) Nr. 851/2005 (2005. gada 2. jūnijs), ar kuru attiecībā uz savstarpības mehānismu groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 141, 4.6.2005., 3. lpp.),

Padomes Lēmums 2005/451/TI (2005. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka piemērošanas datumu dažiem noteikumiem Regulā (EK) Nr. 871/2004 par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp terorisma apkarošanas jomā (OV L 158, 21.6.2005., 26. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1160/2005 (2005. gada 6. jūlijs), ar kuru Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, groza attiecībā uz to, kā par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu izdošanu atbildīgie dalībvalstu dienesti piekļūst Šengenas Informācijas sistēmai (OV L 191, 22.7.2005., 18. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums 2005/761/EK (2005. gada 28. septembris), lai atvieglinātu dalībvalstu vienotu īstermiņa vīzu izsniegšanu trešo valstu pētniekiem, kuri zinātniskās pētniecības nolūkā pārvietojas Kopienā (OV L 289, 3.11.2005., 23. lpp.),

Komisijas Lēmums 2005/687/EK (2005. gada 29. septembris) par struktūru ziņojumiem par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībām un situāciju uzņemošajā valstī nelegālās imigrācijas jautājumos (OV L 264, 8.10.2005., 8. lpp.),

Padomes Lēmums 2005/728/TI (2005. gada 12. oktobris), ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 871/2004 par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (OV L 273, 19.10.2005., 26. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2046/2005 (2005. gada 14. decembris) par pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs Turīnā (OV L 334, 20.12.2005., 1. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/440/EK (2006. gada 1. jūnijs), ar ko Kopīgās konsulārās instrukcijas 12. pielikumu un Kopīgās rokasgrāmatas 14.a pielikumu groza attiecībā uz iekasējamām nodevām atbilstīgi vīzas pieteikuma izskatīšanas administratīvajām izmaksām (OV L 175, 29.6.2006., 77. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/628/EK (2006. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka datumu, kad sākt piemērot 1. panta 4. un 5. punktu Regulā (EK) Nr. 871/2004 par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp terorisma apkarošanas jomā (OV L 256, 20.9.2006., 15. lpp.),

Komisijas Lēmums 2006/648/EK (2006. gada 22. septembris), ar ko nosaka tehniskās specifikācijas biometrisko pazīmju standartiem saistībā ar Vīzu informācijas sistēmas attīstību (OV L 267, 27.9.2006., 41. lpp.),

Labojums Padomes Lēmumā 2004/512/EK (2004. gada 8. jūnijs), ar ko izveido Vīzu informācijas sistēmu (VIS) (OV L 271, 30.9.2006., 85. lpp.),

Komisijas Lēmums 2006/757/EK (2006. gada 22. septembris) par grozījumu izdarīšanu Sirene rokasgrāmatā (OV L 317, 16.11.2006., 1. lpp.),

Komisijas Lēmums 2006/758/EK (2006. gada 22. septembris) par grozījumu izdarīšanu Sirene rokasgrāmatā (OV L 317, 16.11.2006., 41. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/684/EK (2006. gada 5. oktobris), ar ko Kopīgās konsulārās instrukcijas 2. pielikuma A sarakstu groza attiecībā uz vīzu režīmu Indonēzijas diplomātisko un dienesta pasu turētājiem (OV L 280, 12.10.2006., 29. lpp.),

Komisijas Lēmums 2006/752/EK (2006. gada 3. novembris), ar ko nosaka Vīzu informācijas sistēmas atrašanās vietas tās izveides posmā (OV L 305, 4.11.2006., 13. lpp.),

Komisijas Ieteikums (2006. gada 6. novembris), ar ko tiek izveidota kopēja “Praktiskā robežsargu rokasgrāmata (Šengenas rokasgrāmata)”, ko jāizmanto dalībvalstu kompetentajām iestādēm, veicot personu robežkontroli (C(2006) 5186, galīgā redakcija),

Padomes Pamatlēmums 2006/960/TI (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu (OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp., un labojumi OV L 75, 15.3.2007., 26. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1986/2006 (2006. gada 20. decembris) par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II) (OV L 381, 28.12.2006., 1. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1931/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko nosaka vietējās pierobežas satiksmes noteikumus pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām un ar ko groza Šengenas Konvencijas noteikumus (OV L 405, 30.12.2006., 1. lpp. Labotā versija OV L 29, 3.2.2007., 3. lpp.),

Padomes Regula (EK) Nr. 1932/2006 (2006. gada 21. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 405, 30.12.2006., 23. lpp. Labotā versija OV L 29, 3.2.2007., 10. lpp.),

Padomes Regula (EK) Nr. 1988/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2424/2001 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi (OV L 411, 30.12.2006., 1. lpp. Labotā versija OV L 27, 2.2.2007., 3. lpp.),

Padomes Lēmums 2006/1007/TI (2006. gada 21. decembris), ar ko groza Lēmumu 2001/886/TI par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi (OV L 411, 30.12.2006., 78. lpp. Labotā versija OV L 27, 2.2.2007., 43. lpp.),

Komisijas Lēmums 2007/170/EK (2007. gada 16. marts) par prasību noteikšanu Šengenas Informācijas sistēmas II tīklam (1. pīlārs) (OV L 79, 20.3.2007., 20. lpp.),

Komisijas Lēmums 2007/171/EK (2007. gada 16. marts) par prasību noteikšanu Šengenas Informācijas sistēmas II tīklam (3. pīlārs) (OV L 79, 20.3.2007., 29. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 574/2007/EK (2007. gada 23. maijs), ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Ārējo robežu fondu kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (OV L 144, 6.6.2007., 22. lpp.),

Padomes Lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 205, 7.8.2007., 63. lpp.),

Padomes Lēmums 2007/472/EK (2007. gada 25. jūnijs), ar ko groza Izpildu komitejas, kura izveidota ar 1990. gada Šengenas Konvenciju, lēmumu, ar ko groza Finanšu regulu par Šengenas Informācijas sistēmas (C.SIS) tehniskā atbalsta funkcijas ierīkošanas un darbības izmaksām (OV L 179, 7.7.2007., 50. lpp.),

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 863/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido mehānismu ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 attiecībā uz šo mehānismu, kā arī reglamentē pieaicināto amatpersonu pienākumus un pilnvaras (OV L 199, 31.7.2007., 30. lpp.),

Padomes Lēmums 2007/519/EK (2007. gada 16. jūlijs), ar ko groza Šengenas konsultāciju tīkla (tehnisko specifikāciju) 2. daļu (OV L 192, 24.7.2007., 26. lpp.),

Komisijas Lēmums 2007/599/EK (2007. gada 27. augusts), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 574/2007/EK īsteno attiecībā uz stratēģisko pamatnostādņu pieņemšanu 2007.–2013. gadam (OV L 233, 5.9.2007., 3. lpp.),

Padomes Lēmums 2007/866/EK (2007. gada 6. decembris), ar ko groza Šengenas Konsultāciju tīkla (tehnisko specifikāciju) 1. daļu (OV L 340, 22.12.2007., 92. lpp.).


NOBEIGUMA AKTS

Pilnvarotie, ko iecēlušas

EIROPAS SAVIENĪBA

un

EIROPAS KOPIENA,

un

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

un

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

turpmāk – “Līgumslēdzējas puses”,

sapulcējušies Briselē 2008. gada divdesmit astotajā februārī, lai parakstītu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, ir pieņēmuši šo protokolu.

Līgumslēdzēju pušu pilnvarotie ir ņēmuši vērā šādas turpmāk uzskaitītās deklarācijas, kas pievienotas šim nobeiguma aktam:

Līgumslēdzēju pušu kopīgā deklarācija par Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām,

Līgumslēdzēju pušu kopīgā deklarācija par 23. panta 7. punktu 2000. gada 29. maija Konvencijā par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo palīdzību krimināllietās (1),

Eiropas Kopienas un Lihtenšteinas deklarācija par ārējām attiecībām,

Lihtenšteinas deklarācija par savstarpēju palīdzību krimināllietās,

Lihtenšteinas deklarācija par 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

Lihtenšteinas deklarācija par Eiropas Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās un Eiropas Konvencijas par izdošanu piemērošanu,

Eiropas Kopienas deklarācija par Ārējo robežu fondu 2007.–2013. gada periodam,

Eiropas Komisijas deklarācija par priekšlikumu nosūtīšanu,

Kopēja deklarācija par apvienotām sanāksmēm.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  OV C 197, 12.7.2000., 1. lpp.

LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU KOPĪGĀS DEKLARĀCIJAS

LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR EIROPAS AĢENTŪRU OPERATĪVĀS SADARBĪBAS VADĪBAI PIE EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU ĀRĒJĀM ROBEŽĀM

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka turpmākas vienošanās Šveices un Lihtenšteinas asociēšanai Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām noslēdz pēc vienošanos parauga ar Norvēģiju un Islandi.

LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 23. PANTA 7. PUNKTU 2000. GADA 29. MAIJA KONVENCIJĀ PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU SAVSTARPĒJO PALĪDZĪBU KRIMINĀLLIETĀS

Līgumslēdzējas puses vienojas, ka, ievērojot Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo palīdzību krimināllietās 23. panta 1. punkta c) apakšpunkta noteikumus, Lihtenšteina īpašā gadījumā var pieprasīt, ja vien attiecīgā dalībvalsts ir saņēmusi datu subjekta piekrišanu, lai personas datus neizmantotu 23. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem mērķiem bez Lihtenšteinas iepriekšējas piekrišanas tādu procesu ietvaros, kuros Lihtenšteina būtu varējusi atteikt vai ierobežot personas datu nosūtīšanu vai izmantošanu saskaņā ar konvenciju vai tās 1. pantā minētajiem dokumentiem.

Ja īpašā gadījumā Lihtenšteina atsakās dot savu piekrišanu dalībvalsts pieprasījumam saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem, tai ir jāpamato savs lēmums rakstiski.

CITAS DEKLARĀCIJAS

EIROPAS KOPIENAS UN LIHTENŠTEINAS DEKLARĀCIJA PAR ĀRĒJĀM ATTIECĪBĀM

Eiropas Kopiena un Lihtenšteina vienojas, ka Eiropas Kopiena uzņemas rosināt trešās valstis vai starptautiskas organizācijas, ar kurām tā noslēdz nolīgumus ar Šengenas sadarbību saistītās jomās, ietverot vīzu politiku, noslēgt līdzīgus nolīgumus ar Lihtenšteinas Firstisti, neskarot Lihtenšteinas kompetenci noslēgt šādus nolīgumus.

LIHTENŠTEINAS DEKLARĀCIJA PAR SAVSTARPĒJU PALĪDZĪBU KRIMINĀLLIETĀS

Lihtenšteina deklarē, ka Lihtenšteinas iestāžu izmeklētie nodarījumi nodokļu jomā nevar izraisīt apelāciju tiesā, kura ir kompetenta cita starpā iztiesāt krimināllietas.

LIHTENŠTEINAS DEKLARĀCIJA PAR 5. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTU

(Termiņš Šengenas acquis jaunu pilnveidojumu pieņemšanai)

Maksimālais 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētais astoņpadsmit mēnešu termiņš attiecas gan uz tiesību akta vai pasākuma apstiprināšanu, gan īstenošanu. Tajā ietverti šādi posmi:

sagatavošanas posms,

parlamentārā procedūra,

referenduma trīsdesmit dienu termiņš,

attiecīgā gadījumā referendums (organizēšana un balsošana),

apstiprināšana, ko veic valdošais firsts.

Lihtenšteinas valdība nekavējoties informē Padomi un Komisiju par katra posma pabeigšanu.

Lihtenšteinas valdība apņemas izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka iepriekšminētie posmi tiek pabeigti pēc iespējas ātrāk.

LIHTENŠTEINAS DEKLARĀCIJA PAR EIROPAS KONVENCIJAS PAR SAVSTARPĒJO PALĪDZĪBU KRIMINĀLLIETĀS UN EIROPAS KONVENCIJAS PAR IZDOŠANU PIEMĒROŠANU

Lihtenšteina apņemas atturēties no savu iebildumu un deklarāciju izmantošanas, kas izteikti, ratificējot 1957. gada 13. decembra Eiropas Konvenciju par izdošanu un 1959. gada 20. aprīļa Eiropas Konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās, ja tās nav saderīgas ar šo nolīgumu.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR ĀRĒJO ROBEŽU FONDU 2007.–2013. GADA PERIODAM

Eiropas Kopiena patlaban veido Ārējo robežu fondu 2007.–2013. gada periodam, par kuru noslēdzamas turpmākas vienošanās ar trešām valstīm, kas asociētas Šengenas acquis.

EIROPAS KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR PRIEKŠLIKUMU NOSŪTĪŠANU

Nosūtot Eiropas Savienības Padomei un Eiropas Parlamentam priekšlikumus, kas saistīti ar šo nolīgumu, Komisija nosūta šo priekšlikumu kopijas Lihtenšteinai.

Dalība komitejās, kas palīdz Eiropas Komisijai tās izpildvaras realizēšanā:

Padome 2006. gada 1. jūnijā pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, lai noslēgtu nolīgumu par minēto valstu asociēšanu komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai tās izpildvaras realizēšanā attiecībā uz Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu.

Līdz šāda nolīguma noslēgšanai nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienības Padomi un Šveices Konfederāciju par komitejām, kas palīdz Eiropas Komisijai tās izpildvaras realizēšanā, piemēro Lihtenšteinai, ņemot vērā to, ka attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (1) Lihtenšteinas dalība ir noteikta 100. pantā Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu.

KOPĒJA DEKLARĀCIJA PAR APVIENOTĀM SANĀKSMĒM

Delegācijas, kas pārstāv Eiropas Savienības dalībvalstu valdības,

Eiropas Komisijas delegācija,

delegācijas, kas pārstāv Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes valdības,

delegācija, kas pārstāv Šveices Konfederācijas valdību,

delegācija, kas pārstāv Lihtenšteinas Firstistes valdību,

ievēro, ka Lihtenšteina pievienojas Jauktajai komitejai, kas izveidota ar Nolīgumu par Šveices asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, ar šā nolīguma protokola starpniecību;

ir nolēmušas neatkarīgi no tā, kāda līmeņa sanāksme tā ir, kopīgi organizēt to Jaukto komiteju sanāksmes, kuras izveidotas ar Nolīgumu par Islandes un Norvēģijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, no vienas puses, un Nolīguma par Šveices asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, kas papildināts ar Protokolu par Lihtenšteinas asociēšanu, no otras puses;

ievēro, ka šo sanāksmju kopīgai norisei ir nepieciešama praktiska kārtība attiecībā uz šādu sanāksmju vadītāja amatu, kad sanāksme ir jāvada asociētajām valstīm saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pēdējās asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, kas papildināts ar Protokolu par Lihtenšteinas asociēšanu, vai arī saskaņā ar Nolīgumu, ko Eiropas Savienības Padome noslēgusi ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā;

ievēro asociēto valstu vēlmi nepieciešamības gadījumā nodot savu prezidentūru un rotēt to savā starpā nosaukumu alfabētiskā secībā, sākot no Eiropas Savienības, Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma par pēdējās asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā spēkā stāšanās brīža un no Protokola par Lihtenšteinas asociēšanu spēkā stāšanās brīža.


(1)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/37


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 7. marts)

par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē

(2011/351/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 72. panta 2. punkta e) apakšpunktu saistībā ar tā 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar pilnvarām, kas 2006. gada 27. februārī piešķirtas Komisijai, ir pabeigtas sarunas ar Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Protokolu par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē (turpmāk “protokols”).

(2)

Saskaņā ar Padomes 2008. gada 28. februāra Lēmumu, un ņemot vērā protokola noslēgšanu vēlāk, protokols tika parakstīts Eiropas Kopienas vārdā 2008. gada 28. februārī.

(3)

Tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās sekotāja.

(4)

Protokols būtu jāapstiprina.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, šīs dalībvalstis piedalās šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šī lēmuma pieņemšanā un tāpēc tas nav saistošs vai piemērojams Dānijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, un tam pievienotās deklarācijas.

Protokola un tam pievienoto deklarāciju teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo tiek pilnvarots norīkot personu, kura Savienības vārdā ir tiesīga deponēt protokola 8. panta 1. punktā paredzēto apstiprinājuma dokumentu, lai paustu Savienības piekrišanu atzīt to sev par saistošu, un sniegt šādu paziņojumu:

“Tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās pēctece, un no minētās dienas īsteno visas Eiropas Kopienas tiesības un uzņemas visus tās pienākumus. Tādēļ atsauces uz “Eiropas Kopienu” protokolā, kā arī nolīgumā attiecīgā gadījumā jālasa kā atsauces uz “Eiropas Savienību”.”

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 7. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

CZOMBA S.


PROTOKOLS

starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē

EIROPAS KOPIENA

un

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

un

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

turpmāk “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ 2004. gada 26. oktobrī parakstīto Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē (1) (turpmāk “Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveici”),

ATGĀDINOT, ka tā 15. pantā paredzēta Lihtenšteinas Firstistes iespēja pievienoties Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveici ar protokola starpniecību,

ŅEMOT VĒRĀ Lihtenšteinas Firstistes ģeogrāfisko stāvokli,

ŅEMOT VĒRĀ Lihtenšteinas Firstistes vēlmi būt asociētai Kopienas tiesību aktos, kas aptver Dublinas un Eurodac regulas (turpmāk “Dublinas/Eurodac acquis”),

TĀ KĀ Eiropas Kopiena 2001. gada 19. janvārī ir noslēgusi nolīgumu ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, pamatojoties uz Dublinas konvenciju (2),

TĀ KĀ ir vēlams, lai Lihtenšteinas Firstiste tiktu asociēta uz vienlīdzīgiem pamatiem ar Islandi, Norvēģiju un Šveici Dublinas/Eurodac acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā,

TĀ KĀ starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti būtu jānoslēdz protokols, kurā Lihtenšteinai paredzētas līdzīgas tiesības un pienākumi kā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Islandi, Norvēģiju un Šveici, no otras puses,

TĀ KĀ Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas un uz šīs sadaļas pamata pieņemto tiesību aktu noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, bet būtu jādod iespēja Šveices Konfederācijai un Lihtenšteinas Firstistei, no vienas puses, un Dānijai, no otras puses, piemērot Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma būtiskos noteikumus to savstarpējās attiecībās, kā paredzēts tā 11. panta 1. punktā,

TĀ KĀ ir vajadzīgs nodrošināt, ka valstis, ar kurām Eiropas Kopiena ir izveidojusi asociāciju Dublinas/Eurodac acquis īstenošanai, piemērošanai un pilnveidošanai, piemēro šo acquis arī savās savstarpējās attiecībās,

TĀ KĀ Dublinas/Eurodac acquis sekmīgai darbībai ir nepieciešama šā Protokola vienlaicīga piemērošana ar nolīgumiem starp dažādām pusēm, kuras asociētas vai piedalās Dublinas/Eurodac acquis īstenošanā un pilnveidošanā, kas nosaka to savstarpējās attiecības,

TĀ KĀ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3) Lihtenšteinas Firstistei jāpiemēro, tāpat kā to piemēro Eiropas Savienības dalībvalstis, kad tās apstrādā datus saistībā ar šo Protokolu,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (4),

ŅEMOT VĒRĀ saikni starp Kopienas acquis attiecībā uz tādu kritēriju un mehānismu izveidi, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī, un attiecībā uz Eurodac sistēmas izveidi un Šengenas acquis,

TĀ KĀ šai saiknei ir nepieciešams vienlaicīgi piemērot Šengenas acquis un Kopienas acquis attiecībā uz tādu kritēriju un mehānismu izveidi, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī, un attiecībā uz Eurodac sistēmas izveidi,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

1.   Saskaņā ar 15. pantu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē (turpmāk “Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveici”), Lihtenšteinas Firstiste (turpmāk “Lihtenšteina”) pievienojas minētajam Nolīgumam saskaņā ar šajā Protokolā izklāstītajiem noteikumiem.

2.   Šis Protokols rada savstarpējas tiesības un pienākumus starp Līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un procedūrām.

2. pants

1.   Lihtenšteina īsteno

Dublinas regulas (5),

Eurodac regulas (6),

Eurodac īstenošanas regulas (7), un

Dublinas īstenošanas regulas (8)

noteikumus un piemēro tos savās attiecībās ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un ar Šveici.

2.   Lihtenšteina, neskarot 5. pantu, pieņem, īsteno un piemēro arī Eiropas Kopienas tiesību aktus un pasākumus, kas groza vai papildina 1. punktā minētos noteikumus, un lēmumus, kuri pieņemti saskaņā ar minētajos noteikumos izklāstītajām procedūrām.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā tiek uzskatīts, ka atsauces uz “dalībvalstīm” 1. punktā minētajos noteikumos ietver Lihtenšteinu.

3. pants

Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveici 2. pantā, 3. panta 1. līdz 4. punktā, 5. līdz 7. pantā, 8. panta 1. punkta otrajā daļā un 8. panta 2. punktā, 9. līdz 11. pantā izklāstītās tiesības un pienākumus Lihtenšteinai piemēro mutatis mutandis.

4. pants

Lihtenšteinas valdības pārstāvis kļūst par Jauktās komitejas locekli, kura izveidota ar 3. pantu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Šveici.

Jauktās komitejas priekšsēdētāja amatu sešus mēnešus pārmaiņus ieņem, attiecīgi, Eiropas Kopienu Komisijas (turpmāk “Komisija”) pārstāvis un Lihtenšteinas vai Šveices valdības pārstāvis.

5. pants

1.   Ievērojot 2. punktu, ja Eiropas Savienības Padome (turpmāk “Padome”) pieņem tiesību aktus vai pasākumus, kas groza 2. panta noteikumus vai pamatojas uz tiem, un ja tiesību akti vai pasākumi tiek pieņemti saskaņā ar minētajos noteikumos izklāstītajām procedūrām, šos tiesību aktus vai pasākumus piemēro vienlaicīgi dalībvalstis un Lihtenšteina, ja vien nav skaidru noteikumu par pretējo.

2.   Komisija nekavējoties paziņo Lihtenšteinai par 1. punktā minēto tiesību aktu vai pasākumu pieņemšanu. Lihtenšteina pieņem lēmumu par to, vai piekrist to saturam un īstenot tos savā iekšējā tiesību sistēmā. Minēto lēmumu paziņo Komisijai trīsdesmit dienu laikā pēc attiecīgo tiesību aktu vai pasākumu pieņemšanas.

3.   Ja šāda tiesību akta vai pasākuma saturs var kļūt saistošs Lihtenšteinai vienīgi pēc konstitucionālo prasību izpildes, Lihtenšteina paziņojumā par to informē Komisiju. Lihtenšteina nekavējoties rakstiski informē Padomi un Komisiju par visu konstitucionālo prasību izpildi. Ja nav vajadzīgs referendums, paziņojumu sniedz vēlākais trīsdesmit dienas pēc referenduma termiņa beigām. Ja referendums ir vajadzīgs, Lihtenšteinas rīcībā, lai sniegtu paziņojumu, ir ne vairāk kā astoņpadsmit mēneši no Komisijas paziņojuma dienas. Sākot ar dienu, kurā noteikta tāda tiesību akta vai pasākuma stāšanās spēkā, kas attiecas uz Lihtenšteinu, un līdz tam, kad tā ir sniegusi paziņojumu par konstitucionālo prasību izpildi, Lihtenšteina iespēju robežās provizoriski īsteno attiecīgo tiesību aktu vai pasākumu.

4.   Ja Lihtenšteina nevar provizoriski īstenot attiecīgo tiesību aktu vai pasākumu un ja tas rada grūtības, kas traucē Dublinas/Eurodac sadarbības darbībai, situāciju izskata Jauktā komiteja. Eiropas Kopiena attiecībā pret Lihtenšteinu var veikt samērīgus un atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Dublinas/Eurodac sadarbības labu darbību.

5.   Tiesību aktu un pasākumu pieņemšana, kuri minēti 1. punktā, no Lihtenšteinas puses rada tiesības un pienākumus starp Lihtenšteinu, Šveici un Eiropas Savienības dalībvalstīm.

6.   Šā Protokola darbība tiek apturēta, ja:

a)

Lihtenšteina paziņo par lēmumu nepieņemt kāda 1. punktā minētā tiesību akta vai pasākuma saturu, kuram ir piemērotas šajā Protokolā paredzētās procedūras; vai

b)

Lihtenšteina nesniedz paziņojumu 2. punktā minēto trīsdesmit dienu laikā;

c)

Lihtenšteina nesniedz paziņojumu vēlākais trīsdesmit dienas pēc referenduma termiņa beigām vai referenduma gadījumā – 3. punktā noteiktā astoņpadsmit mēnešu termiņa laikā vai neparedz tajā pašā punktā minēto provizorisko īstenošanu, sākot ar dienu, kurā noteikta attiecīgā tiesību akta vai pasākuma stāšanās spēkā.

7.   Jauktā komiteja izskata jautājumu, kas izraisījis apturēšanu, un cenšas novērst nepieņemšanas vai neratifikācijas iemeslus deviņdesmit dienu laikā. Pēc tam, kad ir izskatītas visas citas iespējas, kā nodrošināt Protokola labu turpmāko darbību, tostarp iespēja pieņemt Līgumslēdzēju pušu tiesību aktu līdzvērtību, tā var vienbalsīgi nolemt atjaunot šo Protokolu. Ja šā Protokola darbība joprojām ir apturēta pēc deviņdesmit dienām, to uzskata par izbeigtu.

6. pants

Attiecībā uz administratīvajām un darbības izmaksām, kas saistītas ar Eurodac centrālās vienības izveidi un darbību, Lihtenšteina Eiropas Kopienu vispārējā budžetā veic iemaksu 0,071 % apmērā no bāzes finansējuma summas EUR 11 675 000 apmērā un, sākot ar 2004. finanšu gadu, – ikgadēju iemaksu 0,071 % apmērā no atbilstošajām budžeta apropriācijām attiecīgajam finanšu gadam.

7. pants

Šis Protokols neietekmē nolīgumus starp Lihtenšteinu un Šveici, ja tie ir saderīgi ar šo Protokolu. Ja šie nolīgumi nav saderīgi ar šo Protokolu, noteicošais ir šis Protokols.

8. pants

1.   Līgumslēdzējas puses ratificē vai apstiprina šo Protokolu. Ratifikācijas vai apstiprinājuma dokumentus iesniedz Padomes ģenerālsekretāram, kas ir to depozitārs.

2.   Šis Protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc depozitāra paziņojuma Līgumslēdzējām pusēm, ka ir iesniegts pēdējais ratifikācijas vai apstiprinājuma dokuments.

3.   Šā Protokola 1., 4. pantu un 5. panta 2. punkta pirmo teikumu un Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveici 2. pantā, 3. panta 1. līdz 4. punktā izklāstītās tiesības un pienākumus provizoriski piemēro Lihtenšteinai no šā Protokola parakstīšanas dienas.

9. pants

Attiecībā uz tiesību aktiem vai pasākumiem, kas pieņemti pēc šā Protokola parakstīšanas, bet pirms tā stāšanās spēkā, 5. panta 2. punkta pēdējā teikumā minētais trīsdesmit dienu periods sākas šā Protokola spēkā stāšanās dienā.

10. pants

1.   Šo Protokolu piemēro tikai tad, ja tiek īstenoti arī nolīgumi, kas ir jānoslēdz Lihtenšteinai un kas ir minēti Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveici 11. pantā.

2.   Turklāt šo Protokolu piemēro tikai tad, ja tiek īstenots arī Protokols, kas noslēgts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

11. pants

1.   Šo Protokolu var denonsēt jebkura Līgumslēdzēja puse. Depozitāram paziņo par denonsēšanu, kas stājas spēkā sešus mēnešus pēc paziņojuma.

2.   Ja Šveice denonsē šo Protokolu vai Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveici vai tiek izbeigts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveici attiecībā uz Šveici, Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveici un šis Protokols paliek spēkā saistībā ar attiecībām starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Lihtenšteinu, no otras puses.

3.   Šo Protokolu uzskata par izbeigtu, ja Lihtenšteina izbeidz kādu no Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveici 11. pantā minētajiem nolīgumiem, kurus ir noslēgusi Lihtenšteina, vai 10. panta 2. punktā minēto Protokolu.

12. pants

Šis Protokols ir sagatavots trīs oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies pilnvarotie ir parakstījuši šo Protokolu.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(2)  OV L 93, 3.4.2001., 38. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 3 lpp.

(5)  Padomes Regula (EK) Nr. 343/2003 (2003. gada 18. februāris), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 50, 25.2.2003., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1560/2003 (2003. gada 2. septembris), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 222, 5.9.2003., 3. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 2725/2000 (2000. gada 11. decembris) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas konvenciju (OV L 316, 15.12.2000., 1. lpp.).

(8)  Padomes Regula (EK) Nr. 407/2002 (2002. gada 28. februāris), ar ko paredz dažus īstenošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas konvenciju (OV L 62, 5.3.2002., 1. lpp.).


NOBEIGUMA AKTS

Pilnvarotie, ko iecēlušas

EIROPAS KOPIENA

un

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

un

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

še turpmāk – “Līgumslēdzējas puses”,

sapulcējušies Briselē 2008. gada divdesmit astotajā februārī, lai parakstītu Protokolu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, ir pieņēmuši šo protokolu.

Līgumslēdzēju pušu pilnvarotie ir ņēmuši vērā šādas turpmāk uzskaitītās deklarācijas, kas pievienotas šim nobeiguma aktam:

Līgumslēdzēju pušu kopējā deklarācija par ciešu dialogu,

Lihtenšteinas deklarācija par 5. panta 3. punktu,

Kopīgā deklarācija par Jaukto komiteju apvienotām sanāksmēm.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU KOPĒJĀ DEKLARĀCIJA PAR CIEŠU DIALOGU

Līgumslēdzējas puses uzsver, cik nozīmīgs ir ciešs, produktīvs dialogs visu to pušu starpā, kas piedalās šā Protokola 2. panta 1. punktā uzskaitīto noteikumu īstenošanā.

Saskaņā ar Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveici 3. panta 1. punktu Komisija aicinās dalībvalstu ekspertus apmeklēt Jauktās komitejas sanāksmes, kurā notiek viedokļu apmaiņa ar Šveici, lai uzklausītu Lihtenšteinas ekspertu viedokli par visiem Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Šveici minētajiem jautājumiem.

Līgumslēdzējas puses atzīmē dalībvalstu gatavību pieņemt iepriekšminēto aicinājumu un piedalīties šajās viedokļu apmaiņās ar Lihtenšteinu par visiem Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Šveici minētajiem jautājumiem.

LIHTENŠTEINAS DEKLARĀCIJA PAR 5. PANTA 3. PUNKTU

(Termiņš Dublinas/Eurodac acquis jaunu pilnveidojumu pieņemšanai)

Maksimālais 5. panta 3. punktā noteiktais astoņpadsmit mēnešu termiņš attiecas gan uz tiesību akta vai pasākuma apstiprināšanu, gan īstenošanu. Tajā ietverti šādi posmi:

sagatavošanas posms,

parlamentārā procedūra,

referenduma trīsdesmit dienu termiņš,

attiecīgā gadījumā referendums (organizēšana un balsošana),

apstiprināšana, ko veic valdošais firsts.

Lihtenšteinas valdība nekavējoties informē Padomi un Komisiju par katra posma pabeigšanu.

Lihtenšteinas valdība apņemas izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka iepriekšminētie posmi tiek pabeigti pēc iespējas ātrāk.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR JAUKTO KOMITEJU APVIENOTĀM SANĀKSMĒM

Eiropas Komisijas delegācija,

delegācijas, kas pārstāv Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes valdības,

delegācija, kas pārstāv Šveices Konfederācijas valdību,

delegācija, kas pārstāv Lihtenšteinas Firstistes valdību,

ievēro, ka Lihtenšteina pievienojas Jauktajai komitejai, kas izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, ar šā Nolīguma Protokola starpniecību,

ir nolēmušas kopīgi organizēt to Jaukto komiteju sanāksmes, kuras izveidotas ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Islandi, un Norvēģiju par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, no vienas puses, un Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, kurš papildināts ar Protokolu par Lihtenšteinas pievienošanos, no otras puses,

ievēro, ka šo sanāksmju kopīgai norisei nepieciešama pragmatiska kārtība attiecībā uz šādu sanāksmju vadītāja amatu, kad sanāksme ir jāvada asociētajām valstīm saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, kurš papildināts ar Protokolu par Lihtenšteinas pievienošanos, vai saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku, un Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā,

ievēro asociēto valstu vēlmi nepieciešamības gadījumā nodot savu prezidentūru un rotēt to savā starpā nosaukumu alfabētiskā secībā, sākot ar brīdi, kad stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, kurš papildināts ar Protokolu par Lihtenšteinas pievienošanos.


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/50


Paziņojums par protokola spēkā stāšanos starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

Nepieciešamās procedūras, lai stātos spēkā augšminētais protokols (1), kas parakstīts Briselē 2008. gada 28. februārī, tika pabeigtas 2011. gada 7. martā. Līdz ar to šis protokols saskaņā ar tā 9. panta pirmo daļu ir stājies spēkā 2011. gada 7. aprīlī.


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 3 lpp.


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/50


Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē

Nepieciešamās procedūras, lai stātos spēkā minētais protokols (1), kas parakstīts Briselē 2008. gada 28. februārī, tika pabeigtas 2011. gada 7. martā. Šis protokols attiecīgi saskaņā ar tā 8. panta otro daļu ir stājies spēkā 2011. gada 1. aprīlī.


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 39. lpp.


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/51


Paziņojums par to, ka starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti stājas spēkā Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē

Minētais protokols (1), kas 2008. gada 28. februārī parakstīts Briselē, 2008. gada 1. decembrī stājās spēkā starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju pēc tam, kad 2008. gada 24. oktobrī tika pabeigtas attiecīgās procedūras.

Tā kā 2011. gada 7. martā tika pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai protokols stātos spēkā starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti, minētais protokols attiecībā uz Lihtenšteinas Firstisti stāsies spēkā 2011. gada 1. maijā atbilstīgi protokola 5. panta trešajai daļai.


(1)  OV L 161, 24.6.2009., 8. lpp.


REGULAS

18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/52


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 583/2011

(2011. gada 9. jūnijs),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām A, B un C pielikumā ietvertos maksātnespējas procedūru, likvidācijas procedūru un likvidatoru sarakstus un kodificē minētās regulas A, B un C pielikumu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000 (2000. gada 29. maijs) par maksātnespējas procedūrām (1) un jo īpaši tās 45. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1346/2000 A, B un C pielikumā ir uzskaitīti jēdzieni, kurus dalībvalstu tiesību aktos lieto, apzīmējot procedūras un likvidatorus, uz ko attiecas minētā regula. Minētās regulas A pielikumā ir uzskaitītas tās 2. panta a) punktā minētās likvidācijas procedūras. Minētās regulas B pielikumā ir uzskaitītas tās 2. panta c) punktā minētās likvidācijas procedūras un C pielikumā ir uzskaitīti tās 2. panta b) punktā minētie likvidatori.

(2)

Austrija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1346/2000 45. pantu 2010. gada 15. septembrī informēja Komisiju par grozījumiem minētās regulas A, B un C pielikumā ietvertajos sarakstos.

(3)

Latvija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1346/2000 45. pantu 2010. gada 23. novembrī informēja Komisiju par grozījumiem minētās regulas A un B pielikumā ietvertajos sarakstos.

(4)

Ņemot vērā grozījumus, kas veicami Regulas (EK) Nr. 1346/2000 A, B un C pielikumā saskaņā ar iepriekšminētajiem Austrijas un Latvijas paziņojumiem, minētās regulas A, B un C pielikums būtu jākodificē, lai visiem dalībniekiem, kas iesaistīti maksātnespējas procedūrās, uz kurām attiecas regula, nodrošinātu vajadzīgo juridisko noteiktību.

(5)

Regula (EK) Nr. 1346/2000 ir saistoša Apvienotajai Karalistei un Īrijai, un tādēļ, ņemot vērā minētās regulas 45. pantu, tās piedalās šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(7)

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 1346/2000 A, B un C pielikumā būtu jāveic grozījumi un tie būtu attiecīgi jākodificē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1346/2000 groza šādi:

1)

A pielikumu groza šādi:

a)

norādes attiecībā uz Latviju aizstāj ar šādām:

“LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process”;

b)

norādes attiecībā uz Austriju aizstāj ar šādām:

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren”;

2)

B pielikumu groza šādi:

a)

norādes attiecībā uz Latviju aizstāj ar šādām:

“LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process”;

a)

norādes attiecībā uz Austriju aizstāj ar šādām:

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)”;

3)

C pielikumā norādes attiecībā uz Austriju aizstāj ar šādām:

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1346/2000 A, B un C pielikumu, kas grozīti saskaņā ar šīs regulas 1. pantu, kodificē un aizstāj ar tekstu šīs regulas I, II un III pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Luksemburgā, 2011. gada 9. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

PINTÉR S.


(1)  OV L 160, 30.6.2000., 1. lpp.


I PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

Regulas 2. panta a) punktā minētās maksātnespējas procedūras

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judicaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta’ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration


II PIELIKUMS

“B PIELIKUMS

Regulas 2. panta c) punktā minētās likvidācijas procedūras

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judicaire

IRELAND

Compulsory winding up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration


III PIELIKUMS

“C PIELIKUMS

Regulas 2. panta b) punktā minētie likvidatori

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπς

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor”


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 584/2011

(2011. gada 17. jūnijs),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Grana Padano (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Itālijas pieteikumu specifikācijas grozījumu apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu Grana Padano, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1107/96 (2).

(2)

Ņemot vērā, ka attiecīgie grozījumi nav maznozīmīgi Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta nozīmē, Komisija, piemērojot minētās regulas 6. panta 2. punkta pirmo daļu, grozījumu pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Firma Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zürich, Suisse, ar Šveices iestāžu starpniecību iesniedza Komisijai paziņojumu par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu. Ar 2010. gada 6. aprīļa vēstuli Komisija aicināja ieinteresētās personas uzsākt apspriedes par šo tematu.

(4)

Ņemot vērā, ka sešu mēnešu laikā ir panākta vienošanās par maznozīmīgiem specifikācijas grozījumiem, Komisijai ir jāpieņem lēmums.

(5)

Ievērojot šos apsvērumus, grozījumi ir jāapstiprina un grozītais vienotais dokuments ir jāpublicē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo apstiprina šīs regulas II pielikumā izklāstītos specifikācijas grozījumus attiecībā uz I pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Piemēro šīs regulas II pielikumā sniegto vienoto dokumentu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp.

(3)  OV C 199, 25.8.2009., 24. lpp.


I PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.3. grupa.   Siers

ITĀLIJA

Grana Padano (ACVN)


II PIELIKUMS

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

GRANA PADANO

EK Nr.: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006.

AĢIN ( ) ACVN (X)

1.   Nosaukums

Grana Padano

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Itālija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids (kā III pielikumā)

1.3. grupa.

Siers

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums (1)

Tas ir pasterizētas siera masas cietais siers, kas lēnām nogatavināts vienu gadu un ko lieto patērēšanai kā galda sieru vai rīvēšanai; to izgatavo no daļēji nokrejota svaigpiena, ko iegūst no govīm, kuru pamatbarība ir svaiga vai konservēta lopbarība, turklāt izmanto divu vienas dienas slaukumu pienu; apstrādei pieļaujams nodot viena slaukuma vai divu jauktu slaukumu pienu. Sieram ir cilindriska forma, rituļa sāni nedaudz izliekti vai gandrīz taisni, cilindra abas puses ir plakanas un nedaudz “apvīlētas”.

Rituļa diametrs no 35 līdz 45 cm, sānu augstums no 18 līdz 25 cm, atšķirības atkarīgas no izgatavošanas apstākļiem.

Svars no 24 līdz 40 kg; garoza cieta un gluda, 4–8 mm bieza.

Siera masa cieta, ar smalkgraudainu struktūru, lauzums radiāls, lauzuma vieta zvīņojas, acojums tikko saredzams. Tauku saturs sausnā vismaz 32 %. Garozas krāsa tumša vai zeltaini dzeltena, masas krāsa balta vai gaiši dzeltena. Masa smaržīga, garša smalka.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

Govs svaigpiens, uz vietas iegūtas sūkalas, teļa kuņģa glumenieka himozīns.

Piens iegūts no 4. punktā noteiktajā apgabalā audzētajām govīm.

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem)

Slaucamo govju pamatbarību veido svaiga vai konservēta lopbarība. To izbaro govīm laktācijas periodā un cietstāvēšanas laikā, kā arī telēm pēc septiņu mēnešu vecuma.

Slaucamo govju barību sagatavo no lauksaimniecības uzņēmumos izaudzētajām kultūrām vai ACVN Grana Padano ražošanas apgabalā iegūtās lopbarības.

Dienas devā ne mazāk kā 50 % sausnas jāveido lopbarībai, kurā lopbarības un barības maisījuma attiecība, rēķinot sausnā, ir ne mazāka par 1.

Vismaz 75 % dienas lopbarības devas sausnas jāveido barībai, kas nāk no piena ražošanas apgabalā iegūtiem produktiem.

Atļautā barība iekļauta īpašā sarakstā:

svaiga lopbarība, siens, salmi, skābbarība (nedrīkst izmantot Trentingrana šķirnes siera izgatavošanai),

pa kategorijām sadalītas lopbarībai pievienojamas izejvielas: graudaugi un to pārstrādes produkti, eļļas augu sēklas un to pārstrādes produkti, bumbuļaugi un saknes un to pārstrādes produkti, sausā barība, cukura ražošanas blakusprodukti, pākšaugu pupiņas, taukvielas, minerālvielas, piedevas.

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Izgatavošanas un nogatavināšanas darbības jāveic 4. punktā noteiktajā ražošanas apgabalā.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.

Rīvēšanas un iepakošanas darbības jāveic 4. punktā noteiktajā ražošanas apgabalā, jo svaigi rīvēts siers ir ļoti smalks produkts un tā organoleptisko īpašību saglabāšana prasa tūlītēju iepakošanu apstākļos, kas pasargā no izžūšanas; turklāt tūlītēja iesaiņošana iepakojumā, uz kura norādīts cilmes vietas nosaukums, var labāk garantēt rīvētā siera autentiskumu, kas šādu apstākļu dēļ ir grūtāk identificējams salīdzinājumā ar nerīvētu sieru, uz kura ir redzams marķējums (kā to apstiprina Tiesas 2003. gada 20. maija spriedums).

Grana Padano rīvētā siera izgatavošanai izmantot ACVN Grana Padano griešanā un saiņošanā radušos atgriezumus dažāda un/vai vienāda svara tāfelīšu, kubiņu, galodu un citu formu veidā atļauts tikai ar šādiem nosacījumiem: garozas daudzums nepārsniedz 18 %; to ACVN Grana Padano siera rituļu izsekojamībai, no kuriem iegūti atgriezumi, jābūt pastāvīgi garantētai; ja atgriezumi tiek izmantoti citām vajadzībām un/vai pārvesti no viena uzņēmuma uz citu, tie jātur atsevišķi atkarā no sierotavas reģistrācijas numura un izgatavošanas mēneša; atgriezumus var pārvest tikai viena lauksaimniecības uzņēmuma vai uzņēmumu grupas ietvaros un vienīgi izgatavošanas apgabala robežās. ACVN Grana Padano rīvētā siera izgatavošanai paredzētos atgriezumus pārdot aizliegts.

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai

Oficiālo marķējumu, ar kuru apliecina, ka siers atbilst prasībām aizsargāta cilmes vietas nosaukuma Grana Padano izmantošanai, un kuram jābūt ne tikai uz visiem rituļiem, bet arī uz visiem ACVN Grana Padano sagrieztajiem gabaliem un rīvētā siera iepakojumiem, veido rombveida zīmējums, kurā ar majuskuļiem ir ierakstīti vārdi “GRANA” un “PADANO”. Romba augšējā un apakšējā stūrī ar noapaļotām virsotnēm attiecīgi ierakstīti iniciāļi “G” un “P”.

Apdrukas lentes, ko, siera masu iepildot veidnēs, izmanto marķējuma iespiešanai uz siera rituļiem, veido virkne ar punktētām svītrām iezīmētu rombu, kuru iekšpusē pārmaiņus ierakstīti vārdi “GRANA” un “PADANO”, norādīti identifikācijas dati par siernieku, kā arī izgatavošanas mēnesis un gads.

Tikai Trento autonomajā provincē izgatavotajam ACVN Grana Padano un ar nosacījumu, ka tā izgatavošanā ticis izmantots piens, kas iegūts no govīm, kuras nekad nav barotas ne ar kādu skābbarību, ir atļauts izmantot Trentingrana tipa sieram paredzētās īpašās apdrukas lentes, ko veido virkne ar punktētām svītrām iezīmētu rombu, uz kuriem šķērsām norādīts vārds “TRENTINO”, centrālajā daļā stilizētu kalnu attēlu vidū no labās puses uz kreiso un no kreisās puses uz labo lasāms vārds “TRENTINO”.

Līdztekus apdrukas lentēm izcelsmes identificēšanu papildus nodrošina kazeīna plāksnītes ar uzrakstu “GRANA PADANO”, izgatavošanas gadu, kā arī burtu un ciparu kodu, ar ko nepārprotami identificē katru rituli.

Sieru Grana Padano, kas ražošanas apgabalā nogatavināts vismaz 20 mēnešus, var apzīmēt ar uzrakstu “RISERVA” (rezerve). Piederību pie kategorijas Grana Padano RISERVA, iededzinot otru marķējumu, norāda tad, ja izgatavotājs to pieprasa, un to izdara tādā pašā kārtībā, kādā norāda ACVN marķējumu. To veido apļveida zīmējums, kam šķērsām pāri norādīts vārds “RISERVA”. Zīmējuma augšējā daļā ir ierakstīts vārds “OLTRE” (vairāk nekā) un numurs “20”, bet apakšējā daļā – vārds “MESI” (mēneši).

Iepakotam produktam ir paredzētas šādas kategorijas: Grana Padano OLTRE 16 MESI (ilgāk par 16 mēnešiem nogatavināts Grana Padano siers) un Grana Padano RISERVA.

Uz tāda rīvētā siera iepakojumiem, kurš satur Grana Padano OLTRE 16 MESI kategorijas sieru, logotipu “GRANA PADANO” papildina norāde “OLTRE 16 MESI”, kas uzrakstīts vienā rindiņā starp divām paralēlām līnijām.

Uz Grana Padano RISERVA kategorijas siera iepakojumiem norādīta logotipa “GRANA PADANO” un iededzinātās zīmes “RISERVA” reprodukcija.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija

ACVN Grana Padano ražošanas un rīvēšanas apgabals atrodas šādu provinču teritorijā: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova – Po upes kreisajā krastā, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna – Reno upes labajā krastā, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna un Rimini; tajā iekļautas arī šādu Bolcāno provinces pašvaldību teritorijas: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice un Trodena.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika

Lielākā ACVN Grana Padano ražošanas apgabala daļa atrodas Padujas līdzenuma rajonā jeb Po upes baseinā. Tam raksturīgas aluviālas un fluvioglaciālas izcelsmes upju palieņu līdzenuma augsnes ar augstu gruntsūdens līmeni, tās ir vienas no auglīgākajām pasaulē un vienas no piemērotākajām lopbarības ražošanai.

Turklāt šīs augsnes īpašības un apgabala specifiskais mikroklimats ļauj audzēt kukurūzu, kas ir svarīgākā pamatbarība slaucamajām govīm, kuru pienu izmanto ACVN Grana Padano ražošanai, jo kukurūza var veidot līdz 50 % no izēdināmās barības sausnas.

Jau XI gadsimtā uzsāktā Padujas līdzenuma rajona augsnes meliorācijas un irigācijas sistēmas izveidošana ir kļuvusi par priekšnosacījumu govju audzēšanai šajā vietā. Rezultātā ieguva lielus izslaukumus, un piena bija par daudz vietējo iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, tādēļ tas veicināja un radīja nepieciešamību pārstrādāt pienu ilgstoši uzglabājamā sierā. Arī tagad apgabalā pieejams liels lopbarības, īpaši kukurūzas, daudzums, kas apvienojumā ar bagātīgajiem ūdens resursiem ir galvenais nosacījums govju audzēšanas turpināšanai un piena iegūšanai.

5.2.   Produkta specifika

ACVN Grana Padano specifiku raksturo šādi rādītāji:

rituļa izmēri un svars,

ar izgatavošanas paņēmieniem saistītā siera masas īpašā struktūra – masa ir graudaina un lauzuma vietā tipiski zvīņojas,

masas krāsa balta vai gaiši dzeltena, garša izsmalcināta, aromāts smaržīgs, ko nodrošina liela vaskainās kukurūzas daudzuma izmantošana govju barībā,

ūdens un tauku daudzums vienāds ar olbaltumvielu daudzumu,

augsta olbaltumvielu sadalīšanās pakāpe peptonos, peptīdos un brīvajās aminoskābēs,

laba uzglabājamība ilgas nogatavināšanās laikā, arī tad, ja nogatavinās ilgāk par 20 mēnešiem.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN)

ACVN Grana Padano saikni ar tā ražošanas apgabalu garantē šādi apstākļi:

Padujas līdzenuma labā apgāde ar ūdeni, kas nodrošina ievērojamu lopbarības daudzumu, kuru veido galvenokārt nenogatavojusies kukurūza, piešķir siera masai tādas raksturīgas 5.2. punktā norādītās īpašības kā balta vai gaiši dzeltena krāsa un izsmalcināts aromāts,

tā kā govīm izbaro nenogatavojušās kukurūzas skābbarību, dzīvnieku barības devā mazāk ir tādu ar krāsvielām bagātu sastāvdaļu kā karotīns, antociāns, hlorofils nekā tad, ja govis barotu ar zaļo lopbarību vai ar dažāda sastāva sienu. Šī krāsvielām nabadzīgā lopbarība veidojas, nenogatavojušos kukurūzu pārstrādājot skābbarībā,

svaigpiena izmantošana, kas nodrošina šim apgabalam tipisko pienskābes baktēriju iesaisti siera izgatavošanas procesā,

baktēriju celmiem bagātu dabīgo sūkalu izmantošana, kas nodrošina pastāvīgu mikrobioloģisku saikni ar ražošanas apgabalu. Vietējais piens, pārvēršoties sūkalās, tātad kļūstot par dabisku sūkalu ieraugu, kur savairojušās pienskābes baktērijas, faktiski ir gan saikne, kas iegūto sieru saista ar tā ražošanas apgabalu, gan arī nodrošina izcelsmes apgabalam tipisko pienskābes baktēriju pastāvīgu un nepārtrauktu darbību siera izgatavošanas procesā, piešķirot ACVN Grana Padano sieram galvenās raksturīgās īpašības.

Saikni starp produkta īpašībām un tā cilmes apgabalu nodrošina arī siera meistars, kam vienmēr ir galvenā un noteicošā nozīme ACVN Grana Padano izgatavošanā.

Arī šodien piena pārstrāde ACVN Grana Padano sierā ir uzticēta siera meistariem, nevis tehniķiem vai zinātniskajiem darbiniekiem.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

Valdība ir uzsākusi valsts iebildumu procedūru attiecībā pret aizsargātā cilmes vietas nosaukuma Grana Padano specifikācijas grozījumu pieteikumu.

Ražošanas specifikācijas konsolidētā redakcija ir pieejama:

šādā tīmekļa vietnē:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

vai

tieši atverot ministrijas tīmekļa vietnes mājaslapu (www.politicheagricole.it) un tad uzklikšķinot uz Qualità e sicurezza (ekrāna augšdaļas labajā pusē) un, visbeidzot, uz Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006).


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/71


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 585/2011

(2011. gada 17. jūnijs),

ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus augļu un dārzeņu nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 191. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Savienības augļu un dārzeņu tirgū valda vēl nebijusi krīze, kurai par iemeslu ir nāvējošās baktērijas Escherichia coli (E. coli) izraisītais hemorāģiska kolīta uzliesmojums Vācijā, pēc kura tika pieņemts, ka tas saistīts ar dažu svaigu augļu un dārzeņu lietošanu uzturā. Krīze sākās 2011. gada 26. maijā, kad presē parādījās ziņas par to, ka slimības uzliesmojuma cēlonis meklējams gurķos.

(2)

Vairākas dalībvalstis un trešās valstis ir pieņēmušas profilakses pasākumus, un pēkšņais patērētāju uzticības zudums, kuru izraisīja šķietami lielais sabiedrības veselības apdraudējums, rada ļoti nopietnus traucējumus Savienības augļu un dārzeņu tirgū, īpaši attiecībā uz Savienībā audzētiem gurķiem, tomātiem, saldo papriku, cukini un dažiem salātu un endīviju grupas produktiem.

(3)

Ņemot vērā pašreizējo un gaidāmo tirgus situāciju un paturot prātā faktu, ka Regulā (EK) Nr. 1234/2007 un Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka [Padomes] Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), kas no 2011. gada 22. jūnija tiks aizstāta ar Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (3), nav paredzēti konkrēti nozares instrumenti, kuri ir piemēroti praktisko problēmu risināšanai augļu un dārzeņu nozarē, ir steidzamības kārtā un uz ierobežotu laika posmu jāpieņem ārkārtas pasākumi.

(4)

Ārkārtas pasākumi būtu jāattiecina vienīgi uz gurķiem, tomātiem, saldo papriku, cukini un dažiem salātu un endīviju grupas produktiem, jo šie ir galvenie produkti, kurus skārusi krīze augļu un dārzeņu nozarē.

(5)

Ņemot vērā augļu un dārzeņu nozares specifiskumu, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.c panta 2. punktā minētie krīzes pārvaldības un tirgus atbalsta pasākumi ir vispiemērotākie, lai atbalstītu atzītas augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas.

(6)

Savienībai jāpiešķir papildu atbalsts attiecībā uz lietošanai svaigā veidā paredzētu gurķu, tomātu, saldās paprikas, cukini un salātu un endīviju grupas produktu izņemšanu no tirgus, priekšlaicīgu novākšanu un ražas nenovākšanu. Ņemot vērā ievērojamos traucējumus augļu un dārzeņu tirgū un ražotāju visai zemo līdzdalību ražotāju organizācijās dažās dalībvalstīs, ir nepieciešams piešķirt Savienības atbalstu par šādiem pasākumiem arī tiem augļu un dārzeņu ražotājiem, kuri nav atzītas ražotāju organizācijas locekļi un kuri ar atzītu ražotāju organizāciju ir parakstījuši līgumu par gurķu, tomātu, saldās paprikas, cukini un dažu salātu un endīviju grupas produktu izņemšanu no tirgus.

(7)

Vienādas piemērošanas labad un lai izvairītos no kompensāciju pārmaksāšanas, Savienības līmenī jānosaka maksimālais Savienības atbalsta apmērs par izņemšanu no tirgus, ražas priekšlaicīgu novākšanu un ražas nenovākšanu. Lai ņemtu vērā ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas pasākumu specifiskumu, dalībvalstīm ir jāizraugās uz hektāriem balstītā pieeja, pamatojoties uz datiem par ražu, nevis uz kilogramiem balstītā pieeja.

(8)

Ražotāju organizācijas ir galvenie dalībnieki augļu un dārzeņu nozarē, un tās ir piemērotākais ķēdes posms, lai nodrošinātu, ka Savienības atbalstu izmaksā ražotājiem, kuri nav atzītu ražotāju organizāciju biedri. Tām ir jānodrošina, ka Savienības atbalstu maksā arī ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, noslēdzot līgumu. Tā kā ne visām dalībvalstīm ir vienāda organizēšanās pakāpe augļu un dārzeņu tirgus piedāvājuma pusē, ir lietderīgi atļaut dalībvalsts kompetentajai iestādei maksāt Savienības atbalstu tieši ražotājiem pienācīgi pamatotos gadījumos.

(9)

Budžeta disciplīnas nolūkos ir jāparedz maksimālais izdevumu apjoms, ko finansēs Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), un jāizveido paziņošanas un uzraudzības sistēma, pēc kuras dalībvalstis informēs Komisiju par darbībām, kas saistītas ar izņemšanu no tirgus, ražas priekšlaicīgu novākšanu un ražas nenovākšanu.

(10)

Lai mazinātu augļu un dārzeņu nozarei nodarītā kaitējuma ietekmi, šai regulai jāaptver periods, kas sākas 2011. gada 26. maijā. Steidzamības dēļ regulai jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas.

(11)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

1.   Ražotāju organizācijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 122. panta a) punkta iii) apakšpunktā, un ražotājiem, kas nav minēto organizāciju biedri, piešķir atbalstu laika posmā no 2011. gada 26. maija līdz 30. jūnijam un saistībā ar turpmāk minētajiem augļu un dārzeņu nozares produktiem, kas paredzēti lietošanai uzturā svaigā veidā:

a)

tomāti ar KN kodu 0702 00 00;

b)

salāti ar KN kodu 0705 11 00 un KN kodu 0705 19 00 un krokainās un platlapu endīvijas ar KN kodu 0705 29 00;

c)

gurķi ar KN kodu 0707 00 05;

d)

saldā paprika ar KN kodu 0709 60 10;

e)

cukini ar KN kodu 0709 90 70.

2.   Saskaņā ar šo regulu veiktos pasākumus uzskata par intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgus regulēšanai Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 (4) 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē.

2. pants

Atbalsta maksimālā summa

Savienības kopējie izdevumi šīs regulas vajadzībām nepārsniedz EUR 210 000 000. Tos finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un izmanto vienīgi tam, lai finansētu šajā regulā paredzētos pasākumus.

3. pants

Noteikumu piemērojamība

Ja vien šajā regulā nav skaidri noteikts citādi, Regulu (EK) Nr. 1234/2007, Regulu (EK) Nr. 1580/2007 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 piemēro ražotāju organizācijām un to biedriem un mutatis mutandis piemēro 5. pantā minētajiem ražotājiem.

4. pants

Ražotāju organizācijas

1.   Regulas (EK) Nr. 1580/2007 80. panta 2. punktā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. panta 2. punktā minēto maksimālo apjomu – 5 % – nepiemēro attiecībā uz produktiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā, ja šos produktus izņem no tirgus minētajā pantā noteiktajā laika posmā.

2.   Regulas (EK) Nr. 1580/2007 85. panta 2. punktā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 84. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos ražas nenovākšanas pasākumus attiecībā uz šīs regulas 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem un laika posmu var veikt arī tad, ja komerciāli izmantojama produkcija novākta no attiecīgās ražošanas platības parastā ražošanas cikla laikā. Šādos gadījumos Regulas (EK) Nr. 1580/2007 86. panta 4. punktā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 4. punktā minēto kompensācijas lielumu proporcionāli samazina atbilstoši jau novāktajai produkcijai, kā noteikts, pamatojoties uz attiecīgo ražotāju organizāciju grāmatvedības un/vai nodokļu datiem.

3.   Attiecībā uz izņemto produktu galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, Savienības iemaksa maksimālajās summās, ko nosaka dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1580/2007 80. pantu vai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. pantu, nepārsniedz summas, kas norādītas šīs regulas I pielikuma A daļā,. Minētās summas dubulto gadījumā, ja produktus paredzēts izplatīt bez maksas.

4.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.c panta 2. punkta otrajā daļā minēto maksimālo apjomu – viena trešdaļa no izdevumiem – un Regulas (EK) Nr. 1580/2007 67. panta 1. punkta c) apakšpunktā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 66. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto maksimālo apjomu – 25 % – darbības fonda summas palielināšanai nepiemēro attiecībā uz izdevumiem par šā panta 1. un 2. punktā minētajiem pasākumiem laika posmā, kas minēts 1. panta 1. punktā.

5.   Savienības papildu atbalstu piešķir par izņemšanu no tirgus, ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu attiecībā uz 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem un laika posmu. Atbalsts ražas priekšlaicīgai novākšanai attiecas vienīgi uz produktiem, kuri atrodas uz lauka un kurus patiešām ievāc nenogatavojušos.

Savienības papildu atbalstu neiekļauj ražotāju organizāciju darbības programmās un neņem vērā, lai aprēķinātu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.d panta 2. punktā minēto maksimālo apjomu 4,1 % un 4,6 % apmērā.

Savienības papildu atbalsta summas par izņemšanu no tirgus ir norādītas šīs regulas I pielikuma B daļā.

Ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas gadījumā dalībvalstis nosaka Savienības papildu atbalsta summas par hektāru tādā apmērā, kas aptver vairāk nekā 90 % no summām, kuras šīs regulas I pielikuma B daļā noteiktas par izņemšanu no tirgus.

Savienības papildu atbalstu piešķir pat tad, ja ražotāju organizācijas savās darbības programmās minētās darbības nav paredzējušas.

6.   Izdevumi saskaņā ar šo pantu ir ražotāju organizāciju darbības fonda daļa. Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.b panta 2. punktu un 103.d panta 1. punktu nepiemēro Savienības papildu atbalstam, kas minēts šā panta 5. punktā.

5. pants

Ražotāji, kas nav ražotāju organizāciju biedri

1.   Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotājiem, kuri nav atzītas ražotāju organizācijas biedri (turpmāk – “ražotāji, kas nav biedri”), piešķir, lai tiktu veiktas izņemšanas, ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbības attiecībā uz 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem un laika posmu. Ja ražotāju organizācijas atzīšana ir uz laiku apturēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1580/2007 116. panta 2. punktu vai Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 114. panta 2. punktu, šīs regulas vajadzībām uzskata, ka organizācijas biedri ir ražotāji, kas nav biedri.

Atbalsts ražas priekšlaicīgai novākšanai attiecas vienīgi uz produktiem, kuri fiziski atrodas uz lauka un kurus patiešām novāc nenogatavojušos.

2.   Ja notiek izņemšana no tirgus, ražotāji, kas nav biedri, paraksta līgumu ar atzītu ražotāju organizāciju.

Savienības atbalstu šādiem ražotājiem maksā ražotāju organizācija, ar kuru viņi parakstījusi šādu līgumu. Regulas 4. panta 5. punkta otro un piekto daļu un 4. panta 6. punktu piemēro mutatis mutandis.

3.   Atbalsta summas, ko 2. punktā minētajā situācijā piešķir saskaņā ar 1. punktu, ir summas, kas norādītas I pielikuma B daļā, mīnus summas, kas atbilst faktiskajām izmaksām, kuras ražotāju organizācijām radušās saistībā ar attiecīgo produktu izņemšanu no tirgus, un ko patur ražotāju organizācija. Minētās izmaksas apliecinošie dokumenti ir rēķini. Ražotāju organizācijas šīs regulas piemērošanas vajadzībām akceptē visus pieņemamus to ražotāju pieprasījumus, kuri nav ražotāju organizāciju biedri.

4.   Pienācīgi pamatotos gadījumos, tādos kā zema ražotāju organizēšanās pakāpe attiecīgajās dalībvalstīs, un nediskriminējošā veidā dalībvalstis var atļaut ražotājam, kas nav biedrs, izdarīt paziņojumu dalībvalsts kompetentajai iestādei, nevis parakstīt 2. punktā minēto līgumu. Šādiem paziņojumiem mutatis mutandis piemēro Regulas (EK) Nr. 1580/2007 79. pantu vai Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 78. pantu.

Minētajos gadījumos dalībvalsts kompetentā iestāde Savienības atbalstu maksā tieši ražotājam un saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Atbalsta summas ir I pielikuma B daļā noteiktās summas.

5.   Ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas gadījumā ražotāji, kas nav biedri, izdara attiecīgus paziņojumus dalībvalsts kompetentajai iestādei saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, kurus dalībvalsts pieņēmusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1580/2007 86. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Par ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu maksājamā Savienības atbalsta summas ir tādas, kādas paredzētas 4. panta 5. punkta ceturtajā daļā.

6. pants

Pārbaudes attiecībā uz izņemšanu no tirgus, ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu

1.   Izņemšanai darbībām, kas minētas 4. un 5. pantā, piemēro pirmā līmeņa pārbaudes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1580/2007 110. pantu un Īstenošanas regulas (EK) Nr. 543/2011 108. pantu. Tomēr minētās pārbaudes piemēro tikai 10 % no produktu daudzuma, kas izņemts no tirgus.

Izņemšanas darbībām, kas minētas 5. panta 4. punktā, pirmā līmeņa pārbaudes aptver 100 % no izņemto produktu daudzuma.

2.   Regulas 4. un 5. pantā definētajām ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām piemēro Regulas (EK) Nr. 1580/2007 112. pantā un Regulas (ES) Nr. 543/2011 110. pantā paredzētās pārbaudes un nosacījumus, izņemot attiecībā uz prasību, ka nav veikta daļēja ražas novākšana. Pārbaudes veic attiecībā uz 10 % no 4. panta 2. punktā minētajām ražošanas platībām.

Attiecībā uz 5. panta 5. punktā minētajām ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām pārbaudes aptver 100 % no ražošanas platībām.

7. pants

Paziņojumi

1.   Dalībvalstis sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas katru trešdienu (pirms plkst. 12.00 pēc Briseles laika) paziņo Komisijai par paziņojumiem, kas iepriekšējā nedēļā saņemti no ražotāju organizācijām un ražotājiem, kas nav biedri. Minētie paziņojumi attiecas uz darbībām, kas jāveic šīs regulas vajadzībām, un aptver daudzumus, platības un Savienības izdevumu maksimālās summas par katru no 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem.

Dalībvalstis izmanto II pielikumā noteiktā parauga veidlapas.

Dalībvalstis 2011. gada 22. jūnijā paziņo Komisijai informāciju, kas minēta pirmajā daļā, izmantojot II pielikumā noteiktā parauga veidlapas, attiecībā uz izņemšanas, ražas nenovākšanas vai ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām, kas veiktas no 2011. gada 26. maija līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai.

2.   Dalībvalstis līdz 2011. gada 18. jūlijam paziņo Komisijai informāciju par kopējiem izņemtajiem daudzumiem, kopējo platību, kurā veiktas ražas nenovākšanas vai ražas priekšlaicīgas novākšanas darbības, un Savienības kopējā atbalsta pieprasījumus saistībā ar izņemšanas un ražas nenovākšanas darbībām.

Dalībvalstis izmanto III pielikumā noteiktā parauga veidlapas.

Savienības atbalstu nepiešķir par izņemšanas, ražas nenovākšanas vai ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām, kas nav paziņotas Komisijai saskaņā ar šo punktu.

3.   Ja Savienības atbalsta pieprasījumi, kas paziņoti saskaņā ar 2. punktu, pārsniedz 2. pantā minēto maksimālo atbalsta summu, Komisija bez Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 1. punktā minētās komitejas palīdzības nosaka piešķīruma koeficientu kopējā pieejamā Savienības atbalsta piešķīrumam, pamatojoties uz saņemtajiem pieprasījumiem. Ja atbalsta pieprasījumi nepārsniedz atbalsta maksimālo summu, piešķīruma koeficients ir 100 %.

Dalībvalstis piemēro piešķīruma koeficientu visiem 8. pantā minētajiem pieteikumiem.

8. pants

Pieteikšanās Savienības atbalstam un atbalsta maksājumi

1.   Ražotāju organizācijas piesakās 4. panta 5. punktā un 5. panta 2. punktā minētā Savienības atbalsta maksājumiem līdz 2011. gada 11. jūlijam.

2.   Atkāpjoties no termiņiem, kas noteikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1580/2007 73. pantu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 72. pantu, ražotāju organizācijas šīs regulas 4. panta 1. līdz 4. punktā minētā kopējā Savienības atbalsta maksājumiem piesakās līdz 2011. gada 11. jūlijam saskaņā ar kārtību, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1580/2007 73. pantā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 72. pantā.

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 73. panta trešajā daļā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 72. pantā minēto maksimālo apjomu – 80 % no darbības programmas sākotnēji apstiprinātās atbalsta summas – nepiemēro.

3.   Ražotāji, kas nav biedri, 5. panta 4. un 5. punktā minētajās situācijās paši piesakās Savienības atbalsta maksājumiem dalībvalsts kompetentajā iestādē līdz 2011. gada 11. jūlijam. Dalībvalstis izraugās kompetentās iestādes līdz 2011. gada 30. jūnijam.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētajiem pieteikumiem pievieno attaisnojošus dokumentus, kas pamato pieprasītā Savienības atbalsta summu un ietver pieteikuma iesniedzēja rakstisku apliecinājumu, ka viņš nav saņēmis dubultu Savienības vai valsts finansējumu vai kompensāciju atbilstoši apdrošināšanas polisei attiecībā uz darbībām, par kurām var piešķirt Savienības atbalstu saskaņā ar šo regulu.

5.   Dalībvalstu kompetentās iestādes neveic maksājumus, pirms noteikts 7. panta 3. punktā minētais piešķīruma koeficients. Tās nodrošina, ka visus maksājumus, kas jāveic šīs regulas piemērošanas vajadzībām, izdara vēlākais 2011. gada 15. oktobrī.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.

(4)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Savienības iemaksas maksimālā summa, lai piešķirtu atbalstu par izņemšanu no tirgus, kā paredzēts 4. panta 3. punktā

1. panta 1. punktā minētie produkti

Maksimālais atbalsts (EUR/100 kg)

Salāti un krokainās un platlapu endīvijas

15,5

Gurķi

9,6

Saldā paprika

17,8

Cukini

11,8


B   DAĻA

Savienības papildu atbalsta maksimālā summa par izņemšanu no tirgus, kā minēts 4. panta 5. punktā

1. panta 1. punktā minētie produkti

Maksimālais atbalsts (EUR/100 kg)

Tomāti

33,2

Salāti un krokainās un platlapu endīvijas

38,9

Gurķi

24,0

Saldā paprika

44,4

Cukini

29,6


II PIELIKUMS

Paziņojumu veidlapas, kas minētas 6. panta 1. punktā

PAZIŅOJUMS PAR IZŅEMŠANU NO TIRGUS

Valsts:

 

Datums:  (1):

 

Produkts (2)

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav biedri

Es atbalsts kopā

EUR

Daudzumi, kas jāizņem no tirgus

(t)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 4. panta 5. punkts)

ES darbības fonda atbalsts

EUR

(Regulas 1580/2007 80. panta 1. punkts un Īstenošanas regulas 543/2011 79. panta 1. punkts (3)

Es atbalsts kopā

EUR

Daudzumi, kas jāizņem no tirgus

(t)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 5. panta 3. un 4. punkts)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

Salāti un endīvijas

 

 

 

 

 

 

 

Saldā paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojuma pirmajā dienā aizpilda šādu tabulu:

Maksimālās atbalsta summas, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Regulas 1580/2007 80. panta 1. punktu un Regulas (ES) 543/2011 79. panta 1. punktu:

 

Savienības iemaksa

(EUR/100 kg)

Ražotāju organizācijas iemaksa

(EUR/100 kg)

Gurķi

 

 

Salāti un endīvijas

 

 

Saldā paprika

 

 

Cukini

 

 

PAZIŅOJUMS PAR RAŽAS PRIEKŠLAICĪGU NOVĀKŠANU / RAŽAS NENOVĀKŠANU

Valsts:

 

Datums:  (4):

 

Produkts (5)

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav biedri

Es atbalsts kopā

EUR

Platība

(ha) (6)

Atbalsta ES daļa

EUR

(Regulas 1580/2007 86. panta 4. punkts/ Īstenošanas regulas 543/2011 85. panta 4. punkts (7)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 4. panta 5. punkts)

Es atbalsts kopā

EUR

Platība

(ha) (6)

ES atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 5. panta 5. punkts)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

Salāti un endīvijas

 

 

 

 

 

 

 

Saldā paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojuma pirmajā dienā aizpilda šādu tabulu:

Maksimālās atbalsta summas, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Regulas 1580/2007 86. panta 4. punktu un Regulas (ES) 543/2011 85. panta 4. punktu:

 

Uz lauka audzēti dārzeņi

Siltumnīcās audzēti dārzeņi

Savienības iemaksa

(EUR/ha)

Ražotāju organizācijas iemaksa

(EUR/ha)

Savienības iemaksa

(EUR/ha)

Ražotāju organizācijas iemaksa

(EUR/ha)

Tomāti

 

 

 

 

Gurķi

 

 

 

 

Salāti un endīvijas

 

 

 

 

Saldā paprika

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 


(1)  Par katru nedēļu aizpilda atsevišķu excel darblapu (attiecībā uz dalībvalstīm, kas izdarījušas agrīnus paziņojumus, – ietverot arī nulles paziņojumus par nedēļām, kurās nav notikušas attiecīgās darbības).

(2)  Produkti, kā definēts 1. panta 1. punktā.

(3)  Aprēķinā ņem vērā tikai Savienības iemaksu piemēram, par tomātiem: 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Par katru nedēļu aizpilda atsevišķu excel darblapu (attiecībā uz dalībvalstīm, kas izdarījušas agrīnus paziņojumus, – ietverot arī nulles paziņojumus par nedēļām, kurās nav notikušas attiecīgās darbības).

(5)  Produkti, kā definēts 1. panta 1. punktā.

(6)  Ja komerciāli izmantojama produkcija jau ir novākta, reģistrējamais skaitlis atbilst līdzvērtīgai platībai, kurā produkcija nav novākta.

(7)  Aprēķinā ņem vērā tikai Savienības iemaksu.


III PIELIKUMS

Paziņojumu veidlapas, kas minētas 7. panta 2. punktā

PAZIŅOJUMS PAR IZŅEMŠANU NO TIRGUS

Valsts:

 

Datums:

No 2011. gada 26 maija līdz 30. jūnijam

Produkts (1)

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav biedri

ES atbalsts kopā

EUR

No tirgus izņemtais daudzums kopā

(t)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 4. panta 5. punkts)

ES darbības fonda atbalsts

EUR

(Regulas 1580/2007 80. panta 1. punkts un Īstenošanas regulas 543/2011 79. panta 1. punkts (2)

ES atbalsts kopā

EUR

No tirgus izņemtais daudzums kopā

(t)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 5. panta 3. un 4. punkts)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

Salāti un endīīvijas

 

 

 

 

 

 

 

Saldā paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR RAŽAS PRIEKŠLAICĪGU NOVĀKŠANU / NENOVĀKŠANU

Valsts:

 

Datums:

No 2011. gada 26 maija līdz 30. jūnijam

Produkts (3)

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav biedri

ES atbalsts kopā

EUR

Platība

(ha) (4)

Atbalsta ES daļa

EUR

(Regulas 1580/2007 86. panta 4. punkts/ Īstenošanas regulas 543/2011 85. panta 4. punkts (5)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 4. panta 5. punkts)

ES atbalsts kopā

EUR

Platība

(ha) (4)

ES atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 5. panta 5. punkts)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

Salāti un endīvijas

 

 

 

 

 

 

 

Saldā paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produkti, kā definēts 1. panta 1. punktā.

(2)  Aprēķinā ņem vērā tikai Savienības iemaksu piemēram, par tomātiem: 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Produkti, kā definēts 1. panta 1. punktā.

(4)  Ja komerciāli izmantojama produkcija jau ir novākta, reģistrējamais skaitlis atbilst līdzvērtīgai platībai, kurā produkcija nav novākta.

(5)  Aprēķinā ņem vērā tikai Savienības iemaksu


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/80


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 586/2011

(2011. gada 17. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 17. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/82


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 587/2011

(2011. gada 17. jūnijs),

ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2010./11. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 867/2010 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 570/2011 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (ES) Nr. 867/2010 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 17. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 259, 1.10.2010., 3. lpp.

(4)  OV L 158, 16.6.2011., 31. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2011. gada 18. jūnija piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


LĒMUMI

18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/84


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 9. jūnijs)

par Šengenas acquis noteikumu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu piemērošanu Lihtenšteinas Firstistē

(2011/352/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Savienības, Eiropas Kopienas, Šveices Konfederācijas un Lihtenšteinas Firstistes Protokolu par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (“Protokols”) (1), kuru parakstīja 2008. gada 28. februārī (2) un kurš stājās spēkā 2011. gada 7. aprīlī, un it īpaši tā 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Protokola 10. panta 1. punktā ir paredzēts, ka Šengenas acquis noteikumi Lihtenšteinas Firstistē stājas spēkā tikai saskaņā ar attiecīgu Padomes lēmumu, kas pieņemts pēc tam, kad Padome ir pārbaudījusi, vai Lihtenšteinas Firstiste ir izpildījusi minētā acquis īstenošanai vajadzīgos nosacījumus.

(2)

Padome ar turpmāk minētajiem pasākumiem pārbaudīja, vai Lihtenšteinas Firstiste nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni: Lihtenšteinas Firstistei tika nosūtīta pilnīga aptaujas anketa, un tās sniegtās atbildes tika dokumentētas, kā arī Lihtenšteinas Firstistē tika veiktas pārbaudes un izvērtēšanas apmeklējumi saskaņā ar spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām datu aizsardzības jomā, kā izklāstīts Izpildu komitejas 1998. gada 16. septembra Lēmumā par Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgās komitejas izveidošanu (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3) (“Izpildu komitejas 1998. gada 16. septembra Lēmums”).

(3)

Padome 2011. gada 9. jūnijā secināja, ka Lihtenšteinas Firstiste ir izpildījusi nosacījumus datu aizsardzības jomā. Tāpēc var noteikt dienu, no kuras Lihtenšteinas Firstistē var piemērot Šengenas acquis saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu (SIS).

(4)

Līdz ar šā lēmuma stāšanos spēkā vajadzētu būt nodrošinātai iespējai reālus SIS datus pārsūtīt Lihtenšteinas Firstistei. Konkrētam datu lietojumam vajadzētu Padomei, piemērojot Izpildu komitejas 1998. gada 16. septembra Lēmumā izklāstītās spēkā esošās Šengenas izvērtēšanas procedūras, dot iespēju pārbaudīt, vai Lihtenšteinas Firstistē pareizi tiek piemēroti Šengenas acquis noteikumi saistībā ar SIS. Pēc tam, kad būs veikti minētie izvērtējumi, Padomei būtu jāpieņem lēmums par to, vai atcelt kontroli pie iekšējām robežām ar Lihtenšteinas Firstisti.

(5)

Nolīgumā starp Lihtenšteinas Firstisti, Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un attīstīšanu un attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kas atbild par Lihtenšteinā, Islandē vai Norvēģijā iesniegtu patvēruma lūgumu izskatīšanu, noteikts, ka Šengenas acquis attiecībā uz īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu stājas spēkā tajā pašā dienā, kad spēkā stājas Protokols.

(6)

Būtu jāpieņem atsevišķs Padomes lēmums, ar ko nosaka dienu, kad atceļ kontroli pie iekšējām robežām. Līdz minētajā lēmumā noteiktajai dienai būtu jāpiemēro daži SIS izmantošanas ierobežojumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Šengenas acquis noteikumus saistībā ar SIS, kas ir uzskaitīti I pielikumā, no 2011. gada 19. jūlija piemēro Lihtenšteinas Firstistei tās attiecībās ar Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku un Zviedrijas Karalisti.

2.   Šengenas acquis noteikumus saistībā ar SIS, kas ir uzskaitīti II pielikumā, no minētajos noteikumos paredzētā datuma piemēro Lihtenšteinas Firstistei tās attiecībās ar Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku un Zviedrijas Karalisti.

3.   Reālus SIS datus Lihtenšteinas Firstistei var nosūtīt no 2011. gada 9. jūnija.

No 2011. gada 19. jūlija Lihtenšteinas Firstistei ļaus ievadīt datus SIS un izmantot SIS datus, ievērojot 4. punktu.

4.   Līdz dienai, kad atceļ kontroli pie iekšējām robežām ar Lihtenšteinas Firstisti:

a)

tai nav pienākuma atteikt ieceļošanu tās teritorijā trešo valstu valstspiederīgajiem, par kuriem kāda dalībvalsts izdevusi SIS brīdinājumu nolūkā liegt ieceļošanu, vai izraidīt tos;

b)

tā neievada datus, uz kuriem attiecas 96. pants 1990. gada 19. jūnija Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (4) (“Šengenas konvencija”).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2011. gada 9. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

PINTÉR S.


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  Padomes Lēmums 2008/261/EK (OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.) un Lēmums 2008/262/EK (OV L 83, 26.3.2008., 5. lpp.).

(3)  OV L 239, 22.9.2000., 138. lpp.

(4)  OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.


I PIELIKUMS

Saraksts ar Lihtenšteinas Firstistei piemērojamiem Šengenas acquis noteikumiem saistībā ar SIS

1.

Attiecībā uz Šengenas konvencijas noteikumiem:

Šengenas konvencijas 64. pants un 92. līdz 119. pants.

2.

Attiecībā uz Šengenas konvencijā izveidotās Izpildu komitejas lēmumiem un deklarācijām par SIS:

a)

Izpildu komitejas Lēmums (1997. gada 15. decembris), ar ko groza Finanšu regulu par C.SIS (SCH/Com–ex (97) 35) (1);

b)

Izpildu komitejas Deklarācija (1996. gada 18. aprīlis), ar ko definē ārvalstnieka jēdzienu (SCH/Com-ex (96) decl.5) (2),

Izpildu komitejas Deklarācija (1999. gada 28. aprīlis) par SIS struktūru (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev) (3).

3.

Attiecībā uz citiem instrumentiem par SIS:

a)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (4), ciktāl tā attiecas uz datu apstrādi SIS;

b)

Padomes Lēmums 2000/265/EK (2000. gada 27. marts) par finanšu regulas izveidi, ar ko nosaka budžeta aspektus attiecībā uz Padomes ģenerālsekretāra vietnieka vadību, līgumiem, ko viņš noslēdzis dažu dalībvalstu vārdā par komunikācijas infrastruktūras izveidi un darbību Šengenas videi Sisnet  (5);

c)

SIRENE rokasgrāmata (6);

d)

Padomes Regula (EK) Nr. 871/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp terorisma apkarošanas jomā (7), un visi turpmākie lēmumi par šo funkciju piemērošanas datumu;

e)

Padomes Lēmums 2005/211/TI (2005. gada 24. februāris) par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (8), un jebkādi turpmākie lēmumi par šo funkciju piemērošanas datumu;

f)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1160/2005 (2005. gada 6. jūlijs), ar kuru Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, groza attiecībā uz to, kā par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu izdošanu atbildīgie dalībvalstu dienesti piekļūst Šengenas Informācijas sistēmai (9);

g)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (10), 5. panta 4. punkta a) apakšpunkts, II sadaļas noteikumi un pielikumi, kas attiecas uz Šengenas Informācijas sistēmu (SIS);

h)

Padomes Regula (EK) Nr. 1104/2008 (2008. gada 24. oktobris) par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (11);

i)

Padomes Lēmums 2008/839/TI (2008. gada 24. oktobris) par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (12).


(1)  OV L 239, 22.9.2000., 444. lpp.

(2)  OV L 239, 22.9.2000., 458. lpp.

(3)  OV L 239, 22.9.2000., 459. lpp.

(4)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(5)  OV L 85, 6.4.2000., 12. lpp.

(6)  SIRENE rokasgrāmatas daļas ir publicētas OV C 38, 17.2.2003., 1. lpp. Rokasgrāmatā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/757/EK (OV L 317, 16.11.2006., 1. lpp.) un Lēmumu 2006/758/EK (OV L 317, 16.11.2006., 41. lpp.).

(7)  OV L 162, 30.4.2004., 29. lpp.

(8)  OV L 68, 15.3.2005., 44. lpp.

(9)  OV L 191, 22.7.2005., 18. lpp.

(10)  OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.

(11)  OV L 299, 8.11.2008., 1. lpp.

(12)  OV L 299, 8.11.2008., 43. lpp.


II PIELIKUMS

Saraksts ar Lihtenšteinas Firstistei piemērojamiem Šengenas acquis noteikumiem saistībā ar SIS, kuri jāpiemēro no dienas, kas paredzēta minētajos noteikumos

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1986/2006 (2006. gada 20. decembris) par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II) (1).

2.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (2).

3.

Padomes Lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (3).


(1)  OV L 381, 28.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.

(3)  OV L 205, 7.8.2007., 63. lpp.


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/88


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 17. jūnijs),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Vācijai, īstenojot putnu gripas apkarošanas ārkārtas pasākumus 2007. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4161)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2011/353/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 4. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas darbībai, kas saistīta ar izdevumiem, un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde šīs pilnvaras ir deleģējusi.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo atbalstu īpašiem veterināriem pasākumiem, tostarp ārkārtas pasākumiem. Lai pēc iespējas drīz palīdzētu apkarot putnu gripas izplatību, Savienība sniedz finansiālu atbalstu dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 4. panta 3. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā ir noteikumi par procentiem, kas jāpiemēro dalībvalstu izdevumiem.

(3)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 349/2005 (2) paredzēti noteikumi Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK. Minētās regulas 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Saskaņā ar Komisijas 2008. gada 4. jūnija Lēmumu 2008/441/EK par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Vācijā 2007. gadā (3) Savienība piešķīra finansiālu atbalstu Vācijai to izdevumu segšanai, kas radušies, īstenojot putnu gripas apkarošanas ārkārtas pasākumus. Saskaņā ar minēto lēmumu izdarīja sākotnējo maksājumu EUR 320 000,00 apmērā.

(5)

Vācija 2008. gada 13. maijā un 25. jūlijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu kompensācijas pieprasījumu. Iepriekšējo revīziju veica 2009. gada 9. februārī. Komisijas galīgie secinājumi tika paziņoti Vācijas iestādēm 2010. gada 20. septembra vēstulē un apstiprināti 2011. gada 21. februāra vēstulē.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un ka attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā sniedz visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Vācijas iestādes ir pilnībā izpildījušas Lēmuma 2009/470/EK 4. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(8)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, būtu jānosaka Savienības finansiālā ieguldījuma kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kas radušies, apkarojot putnu gripu Vācijā 2007. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar putnu gripas apkarošanu Vācijā 2007. gadā, nosaka EUR 1 141 550,98 apmērā. Šis ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē.

2. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma atlikumu nosaka EUR 821 550,98 apmērā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2011. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 156, 14.6.2008., 14. lpp.


18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/90


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 17. jūnijs),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sastāv vai ir ražoti no tās

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4177)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/354/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums Bayer CropScience AG2008. gada 18. janvārī Nīderlandes kompetentajai iestādei iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu, lai laistu tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur kokvilnu GHB614, sastāv vai ir ražota no tās (“pieteikums”).

(2)

Pieteikums attiecas arī uz tādu produktu laišanu tirgū, kas satur kokvilnu GHB614 vai sastāv no tās, bet kas nav pārtika un barība, un kas paredzēti tādiem pašiem lietošanas veidiem kā jebkura cita kokvilna, izņemot audzēšanu. Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. panta 5. punktu un 17. panta 5. punktu tajā ir iekļauti dati un informācija, kas prasīta atbilstoši III un IV pielikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvā 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (2), un informācija un secinājumi par riska novērtējumu, ko veic saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK II pielikumā noteiktajiem principiem. Turklāt tajā saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumu ir iekļauts monitoringa plāns par ietekmi uz vidi.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“EFSA”) 2009. gada 10. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu sniedza labvēlīgu atzinumu. Tā uzskatīja, ka attiecībā uz iespējamo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi kokvilna GHB614 ir tikpat nekaitīga kā atbilstoša ģenētiski nemodificēta kokvilna. Tāpēc tā secināja, ka nav ticams, ka, laižot tirgū pieteikumā aprakstītos produktus (“produkti”), kas satur kokvilnu GHB614, sastāv vai ir ražoti no tās, saistībā ar paredzētajiem lietošanas veidiem tiks negatīvi ietekmēta cilvēku vai dzīvnieku veselība vai vide (3). Apspriedusies ar valstu kompetentajām iestādēm, kā noteikts minētās regulas 6. panta 4. punktā un 18. panta 4. punktā, EFSA savā atzinumā ņēma vērā visus dalībvalstu uzdotos konkrētos jautājumus un paustās bažas.

(4)

Konkrēti EFSA secināja, ka attiecībā uz sastāvu un agronomiskajām īpašībām kokvilna GHB614 ir ekvivalenta atbilstošai ģenētiski nemodificētai kokvilnai un citām parastajām kokvilnas šķirnēm un ka molekulārās pazīmes, izņemot iekļauto pazīmi, neliecina, ka ģenētiskajai modifikācijai būtu neparedzēta ietekme, tāpēc nav vajadzīgi pētījumi par pārtikas/barības nekaitīgumu, izmantojot dzīvniekus (piemēram, 90 dienu ilgs toksicitātes pētījums, izmantojot žurkas).

(5)

Turklāt šajā atzinumā EFSA secināja, ka pieteikuma iesniedzēja iesniegtais vides monitoringa plāns, kurā ietverts vispārējs uzraudzības plāns, atbilst paredzētajam produktu lietošanas veidam. Tomēr kokvilnas sēklu fizikālo īpašību un transportēšanas metožu dēļ EFSA vispārīgās uzraudzības nolūkā ieteica ieviest konkrētus pasākumus, lai aktīvi uzraudzītu savvaļas kokvilnas augu izplatību reģionos, kur iespējama sēklu izkaisīšana un augu iesakņošanās.

(6)

Lai labāk aprakstītu monitoringa prasības un panāktu atbilstību EFSA ieteikumam, tika grozīts pieteikuma iesniedzēja iesniegtais monitoringa plāns. Tika ieviesti īpaši pasākumi, lai ierobežotu sēklu izkaisīšanos un augu izplatīšanos un apkarotu netīšu kokvilnas populāciju izveidošanos.

(7)

Ņemot vērā šos apsvērumus, produktiem jāpiešķir atļauja.

(8)

Saskaņā ar Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regulu (EK) Nr. 65/2004, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (4), katram ĢMO būtu jāpiešķir unikāls identifikators.

(9)

Pamatojoties uz EFSA atzinumu, pārtikas produktiem, pārtikas produktu sastāvdaļām un barībai, kas satur kokvilnu GHB614, sastāv vai ir ražota no tās, nav jāizvirza īpašas marķēšanas prasības, izņemot tās, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā. Tomēr, lai nodrošinātu, ka produkti tiek lietoti tikai atļaujā noteiktajos veidos saskaņā ar šo lēmumu, marķējot barību, kas satur ĢMO vai sastāv no tiem, un produktus, kas nav pārtika un barība un kas satur ĢMO vai sastāv no tiem, un par kuru lietošanu ir pieprasīta atļauja, ir skaidri jānorāda, ka attiecīgos produktus nedrīkst lietot audzēšanai.

(10)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulas (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (5), 4. panta 6. punktā noteiktas marķēšanas prasības produktiem, kas satur ĢMO vai sastāv no tiem. Izsekojamības prasības attiecībā uz produktiem, kuri satur ĢMO vai sastāv no tiem, ir izklāstītas minētās regulas 4. panta 1. līdz 5. punktā, un izsekojamības prasības attiecībā uz pārtiku un barību, kas ražota no ĢMO, – minētās regulas 5. pantā.

(11)

Atļaujas turētājam būtu jāiesniedz ikgadēji ziņojumi par to pasākumu īstenošanu un rezultātiem, kuri izklāstīti monitoringa plānā par ietekmi uz vidi. Minētie rezultāti jāiesniedz saskaņā ar Komisijas 2009. gada 13. oktobra Lēmumu 2009/770/EK, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK nosaka standarta ziņojuma paraugus monitoringa rezultātu paziņošanai par to ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē, kas ir produkti vai iekļauti produktos ar mērķi tos laist tirgū (6). EFSA atzinumā nav pamatojuma tam, lai izvirzītu īpašus nosacījumus vai ierobežojumus saistībā ar laišanu tirgū un/vai īpašus nosacījumus vai ierobežojumus attiecībā uz pārtikas un barības lietošanu un darbībām ar to, ieskaitot pārtikas un barības lietošanas uzraudzību pēc laišanas tirgū, vai īpašus nosacījumus konkrētu ekosistēmu/vides un/vai ģeogrāfisko teritoriju aizsardzībai atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 5. punkta e) apakšpunktam un 18. panta 5. punktam.

(12)

Visa attiecīgā informācija, kas attiecas uz atļauju piešķiršanu produktiem, būtu jāiekļauj ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

(13)

Šis lēmums ar Bioloģiskās drošības starpniecības centra palīdzību ir jāizziņo valstīm, kuras parakstījušas Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību, saskaņā ar 9. panta 1. punktu un 15. panta 2. punkta c) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Regulā (EK) Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām (7).

(14)

Par šajā lēmumā paredzētajiem pasākumiem apspriedās ar pieteikuma iesniedzēju.

(15)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā, tāpēc Komisija Padomei iesniedza priekšlikumu saistībā ar minētajiem pasākumiem. Tā kā Padome 2011. gada 17. marta sanāksmē nevarēja pieņemt lēmumu par priekšlikuma pieņemšanu vai noraidīšanu ar kvalificētu balsu vairākumu un Padome norādīja, ka procedūra par šo lietu tiek izbeigta, pasākumus pieņem Komisija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ģenētiski modificēts organisms un unikāls identifikators

Ģenētiski modificētai kokvilnai (Gossypium hirsutum) GHB614, kas norādīta šā lēmuma pielikuma b) punktā, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 65/2004 ir piešķirts unikālais identifikators BCS-GHØØ2-5.

2. pants

Atļauja

Regulas (EK) Nr. 1829/2003 4. panta 2. punkta un 16. panta 2. punkta nolūkā saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem atļaujas piešķir šādiem produktiem:

a)

pārtikai un pārtikas sastāvdaļām, kas satur kokvilnu BCS-GHØØ2-5, sastāv vai ir ražotas no tās;

b)

barībai, kas satur kokvilnu BCS-GHØØ2-5, sastāv vai ir ražota no tās;

c)

produktiem, kas nav pārtika un barība un kas satur kokvilnu BCS-GHØØ2-5 vai sastāv no tās, un kas paredzēti tādai pašai lietošanai kā jebkura cita kokvilna, izņemot audzēšanu.

3. pants

Marķēšana

1.   Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteiktās marķēšanas prasības, “organisma nosaukums” ir “kokvilna”.

2.   Uz 2. panta b) un c) punktā minēto produktu, kas satur kokvilnu BCS-GHØØ2-5, sastāv vai ir ražoti no tās, marķējuma un to pavaddokumentos ir frāze “nav paredzēts audzēšanai”.

4. pants

Ietekmes uz vidi monitorings

1.   Atļaujas turētājs nodrošina, ka tiek izveidots un īstenots monitoringa plāns par ietekmi uz vidi atbilstoši pielikuma h) punktam.

2.   Atļaujas turētājs iesniedz Komisijai ikgadējus ziņojumus par monitoringa plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu un rezultātiem saskaņā ar Lēmumu 2009/770/EK.

5. pants

Kopienas reģistrs

Šā lēmuma pielikumā izklāstīto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 28. pantu iekļauj ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā.

6. pants

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētājs ir uzņēmums Bayer CropScience AG.

7. pants

Piemērošanas termiņš

Šo lēmumu piemēro 10 gadus no tā izziņošanas dienas.

8. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Vācija.

Briselē, 2011. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp.

(5)  OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.

(6)  OV L 275, 21.10.2009., 9. lpp.

(7)  OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

Bayer CropScience AG

Adrese

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Vācija

b)   Produktu apzīmējums un specifikācija

1.

Pārtika un pārtikas sastāvdaļas, kas satur kokvilnu BCS-GHØØ2-5, sastāv vai ir ražotas no tās.

2.

Barība, kas satur kokvilnu BCS-GHØØ2-5, sastāv vai ir ražota no tās.

3.

Produkti, kas nav pārtika un barība un kas satur kokvilnu BCS-GHØØ2-5 vai sastāv no tās, un kas paredzēti tādai pašai lietošanai kā jebkura cita kokvilna, izņemot audzēšanu.

Pieteikumā aprakstītā ģenētiski modificētā kokvilna BCS-GHØØ2-5 (Gossypium hirsutum) sintezē olbaltumvielu 2mEPSPS, kas piešķir noturību pret glifosāta herbicīdu.

c)   Marķējums

1.

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteiktās marķēšanas prasības, “organisma nosaukums” ir “kokvilna”.

2.

Uz šā lēmuma 2. panta b) un c) punktā minēto produktu, kas satur kokvilnu BCS-GHØØ2-5, sastāv vai ir ražoti no tās, marķējuma un to pavaddokumentos ir frāze “nav paredzēts audzēšanai”.

d)   Noteikšanas metode

Konkrētam gadījumam atbilstoša un reālā laikā izmantota kvantitatīva uz polimerāzes ķēdes reakciju balstīta metode attiecībā uz kokvilnu BCS-GHØØ2-5.

Validēta sēklām Kopienas references laboratorijā, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, publicēta vietnē http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm.

Atsauces materiāls: AOCS 1108-A un 0306-A, kas pieejams American Oil Chemists Society tīmekļa vietnē http://www.aocs.org/tech/crm/.

e)   Unikālais identifikators

BCS-GHØØ2-5

f)   Informācija, kas jānodrošina saskaņā ar II pielikumu Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību, kurš papildina Konvenciju par bioloģisko daudzveidību

Bioloģiskās drošības starpniecības centrs, ieraksta identifikācija: skatīt [aizpildīt, kad izziņos].

g)   Nosacījumi vai ierobežojumi produktu laišanai tirgū, lietošanai vai darbībām ar tiem

Nepiemēro.

h)   Monitoringa plāns

Ietekmes uz vidi monitoringa plāns atbilstoši Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumam.

[Saite: plāna publikācija internetā]

i)   Prasības par uzraudzību pēc produktu laišanas tirgū attiecībā uz pārtikas produkta lietošanu uzturā

Nepiemēro.

Piezīme. Laika gaitā var būt nepieciešams mainīt saites uz attiecīgajiem dokumentiem. Šādas pārmaiņas tiks publiskotas, atjauninot datus ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā.