ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.153.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 153

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 11. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 541/2011 (2011. gada 1. jūnijs), ar ko groza Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz apstiprināto darbīgo vielu sarakstu ( 1 )

187

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 542/2011 (2011. gada 1. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 540/2011, ar ko attiecībā uz apstiprināto darbīgo vielu sarakstu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009, lai ņemtu vērā Direktīvu 2011/58/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā no jauna iekļautu karbendazimu kā darbīgo vielu ( 1 )

189

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/328/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 1. jūnijs) par flurprimidola neiekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3733)  ( 1 )

192

 

 

2011/329/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 1. jūnijs) par diklorāna neiekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3731)  ( 1 )

194

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

11.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 540/2011

(2011. gada 25. maijs),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 78. panta 3. punktu,

apspriedusies ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1107/2009 darbīgās vielas, kas iekļautas I pielikumā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvai 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (2), ir jāuzskata par apstiprinātām saskaņā ar minēto regulu.

(2)

Tādēļ, īstenojot Regulu (EK) Nr. 1107/2009, ir jāpieņem regula, kurā iekļauts to darbīgo vielu saraksts, kas šīs regulas pieņemšanas brīdī ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(3)

Ņemot vērā minētos faktus, ir jāpatur prātā tas, ka saskaņā ar 83. pantu Regulā (EK) Nr. 1107/2009, ar kuru atcēla Direktīvu 91/414/EEK, direktīvas, ar kurām darbīgās vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, ir zaudējušas aktualitāti, ciktāl tās attiecās uz grozījumiem minētajā direktīvā. Tomēr šo direktīvu autonomos nosacījumus joprojām turpina piemērot,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzskata, ka šīs regulas pielikumā aprakstītās darbīgās vielas ir apstiprinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 14. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.


PIELIKUMS

DARBĪGĀS VIELAS, KURAS ATĻAUTS LIETOT AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻOS

Vispārīgie noteikumi, kurus piemēro visām šajā pielikumā minētajām vielām:

lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, attiecībā uz katru vielu ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par attiecīgo vielu un jo īpaši I un II papildinājumu;

dalībvalstis dara pieejamus visus pārskata ziņojumus (izņemot konfidenciālu informāciju Regulas (EK) Nr. 1107/2009 63. panta izpratnē), lai ar to varētu iepazīties jebkura ieinteresētā puse, vai piešķir tām pieeju ziņojumam pēc īpaša lūguma.

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

1

Imazalils

CAS Nr. 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC Nr. 335

(+)-1-(β-aliloksi-2,4-dihlorfeniletil)imidazols vai (+)-alil l-(2,4-dihlorfenil)-2-imidazol-l-iletilēteris

975 g/kg

1999. gada 1. janvāris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Turpmāk norādītie konkrētie nosacījumi ir piemērojami šādai lietošanai:

augļu, dārzeņu un kartupeļu apstrāde pēc ražas novākšanas ir atļauta tikai tad, ja ir pieejama atbilstīga attīrīšanas sistēma vai arī ja apdraudējuma novērtējums dalībvalstij, kura izsniedz atļauju, ir parādījis, ka apstrādes šķīduma izsmidzināšana nerada nepieņemamu apdraudējumu videi un jo īpaši ūdens organismiem,

kartupeļu apstrāde pēc ražas novākšanas ir atļauta tikai tad, ja apdraudējuma novērtējums dalībvalstij, kura izsniedz atļauju, ir parādījis, ka no apstrādātiem kartupeļiem iegūtu apstrādes atkritumu izplatīšana nerada nepieņemamu apdraudējumu ūdens organismiem,

var lietot uz brīvā dabā augošajiem lapaugiem tikai tad, ja apdraudējuma novērtējums dalībvalstij, kura izsniedz atļauju, ir parādījis, ka šāds lietojums nerada nepieņemamu apdraudējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 1997. gada 11. jūlijs.

2

Azoksistrobīns

CAS Nr. 131860-33-8

CIPAC Nr. 571

Metil-(E)-2-{2[6-(2-ciānfenoksi)pirimidīn-4-iloksi] fenil}-3-meto-ksiakrilāts

930 g/kg (Z izomērs nepārsniedz 25 g/kg)

1998. gada 1. jūlijs

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, jāpievērš īpaša uzmanība ietekmei uz ūdens organismiem. Atļauju piešķiršanas nosacījumos jāietver atbilstoši riska mazināšanas pasākumi.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 1998. gada 22. aprīlis.

3

Krezoksimmetils

CAS Nr. 143390-89-0

CIPAC Nr. 568

Metil (E)-2-metoksi-imino-2-[2-(o-toliloksimetil) fenil] acetāts

910 g/kg

1999. gada 1. februāris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību gruntsūdeņu aizsardzībai mazāk aizsargātos apstākļos.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 1998. gada 16. oktobris.

4

Spiroksamīns

CAS Nr. 1181134-30-8

CIPAC Nr. 572

(8-terc-butil-l,4-dioksa-spiro [4.5] dekan-2-ilmetil)-etilpropilamīns

940 g/kg (diastereomēri A un B kopā)

1999. gada 1. septembris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība operatoru drošībai un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos ietvertu atbilstošus aizsargpasākumus,

jāpievērš īpaša uzmanība ietekmei uz ūdens organismiem un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietvertu riska mazināšanas pasākumus.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 1999. gada 12. maijs.

5

Azimsulfurons

CAS Nr. 120162-55-2

CIPAC Nr. 584

l-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsulfonil]-urīnviela

980 g/kg

1999. gada 1. oktobris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Nedrīkst atļaut izsmidzināšanu no gaisa.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība ietekmei uz ūdens organismiem un sauszemes blakussugu augiem un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietvertu riska mazināšanas pasākumus (piemēram, rīsu audzēšanā minimālie ūdens aizturēšanas periodi pirms novākšanas).

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 1999. gada 2. jūlijs.

6

Fluroksipīrs

CAS Nr. 69377-81-7

CIPAC Nr. 431

4-amino-3,5-dihlor-6-fluor-2-piridiloksietiķskābe

950 g/kg

2000. gada 1. decembris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, dalībvalstīm:

jāņem vērā pārskata ziņojuma 7. punktā prasītā papildinformācija,

jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai,

jāpievērš īpaša uzmanība ietekmei uz ūdens organismiem un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietvertu riska mazināšanas pasākumus.

Ja pieprasītie papildu izmēģinājumi un informācija, kas norādīta pārskata ziņojuma 7. punktā, nav iesniegta līdz 2000. gada 1. decembrim, dalībvalstis par to informē Komisiju.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 1999. gada 30. novembris.

7

Metsulfuronmetils

CAS Nr. 74223-64-6

Metil2-(4-metoksi-6-metil- 1,3,5,-triazin-2-ilkarbamoilsulfa-moil)benzoāts

960 g/kg

2001. gada 1. jūlijs

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš ietekmei uz ūdens organismiem un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2000. gada 16. jūnijs.

8

Proheksadiona kalcijs

CAS Nr. 127277-53-6

CIPAC Nr. 567

Kalcija 3,5-diokso-4-pro-pionilcikloheksānkarboksilāts

890 g/kg

2000. gada 1. oktobris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā augu augšanas regulatoru.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2000. gada 16. jūnijs.

9

Triasulfurons

CAS Nr. 82097-50-5

CIPAC Nr. 480

l-[2-(2-hloretoksi) fenilsulfonil]-3-(4-metoksi- 6-metil- 1,3,5 -triazīn-2-il)urīnviela

940 g/kg

2001. gada 1. augusts

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš ietekmei uz ūdens organismiem un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2000. gada 13. jūlijs.

10

Esfenvalerāts

CAS Nr. 66230-04-4

CIPAC Nr. 481

(S)-α-Ciano- 3-fenoksiben-zil-(S)-2-(4-hlorfenil)-3-metilbutirāts

830 g/kg

2001. gada 1. augusts

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš potenciālajai ietekmei uz ūdens organismiem un blakussugu posmkājiem un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2000. gada 13. jūlijs.

11

Bentazons

CAS Nr. 25057-89-0

CIPAC Nr. 366

3-izopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazīn-4(3H)-on-2,2-dioksīds

960 g/kg

2001. gada 1. augusts

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2000. gada 13. jūlijs.

12

Lambda-cihalotrīns

CAS Nr. 91465-08-6

CIPAC Nr. 463

1:1 maisījums, kas sastāv no

 

(S)-α-ciān-3-fenoksibenzil (Z)-(lR,3R)-3-(2-hlor-3, 3, 3-trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropān-karboksilāta

un

 

(R)-α-ciān-3-fenoksibenzil (Z)-(lS,3S)-3-(2-hlor-3, 3, 3-trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāta

810 g/kg

2002. gada 1. janvāris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš operatoru drošībai,

īpaša uzmanība jāpievērš potenciālajai ietekmei uz ūdens organismiem un blakussugu posmkājiem, to skaitā bitēm, un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus,

īpaša uzmanība jāpievērš atliekām pārtikā un jo īpaši ar tām saistītajai akūtajai ietekmei.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2000. gada 19. oktobris.

13

Fenheksamīds

CAS Nr. 126833-17-8

CIPAC Nr. 603

N-(2,3-dihlor-4-hidroksifenil)-1-metilcikloheksānkarboksamīds

≥ 950 g/kg

2001. gada 1. jūnijs

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš potenciālajai ietekmei uz ūdens organismiem un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2000. gada 19. oktobris.

14

Amitrols

CAS Nr. 61-82-5

CIPAC Nr. 90

H-[1,2,4]-triazol-3-ilamīns

900 g/kg

2002. gada 1. janvāris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par amitrolu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2000. gada 12. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš operatoru aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai mazāk aizsargātos apgabalos, jo īpaši attiecībā uz lietošanas veidiem, kas nav saistīti ar laukaugiem,

īpaša uzmanība jāpievērš derīgo posmkāju aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš putnu uz savvaļas zīdītāju aizsardzībai. Amitrola lietošanu vaislas sezonā var atļaut tikai tad, ja atbilstīgais riska novērtējums ir pierādījis, ka nav nepieņemamas iedarbības, un ja vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumi ietver arī risku mazinošus pasākumus.

15

Dikvats

CAS Nr. 2764-72-9 (jons), 85-00-7 (dibromīds)

CIPAC Nr. 55

9,10-dihidro-8a,10a- diazoniafenantrēna jons (dibromīds)

950 g/kg

2002. gada 1. janvāris

2015. gada 31. decembris

Pamatojoties uz pašreiz pieejamo informāciju, var atļaut lietot tikai kā sauszemes herbicīdu un desikantu. Tā lietošanu ūdenszāļu apkarošanai nedrīkst atļaut.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par dikvatu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2000. gada 12. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš potenciālai ietekmei uz ūdens organismiem un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus,

īpaša uzmanība jāpievērš operatoru drošībai, kas saistīta ar neprofesionālo lietošanu, un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

16

Piridāts

CAS Nr. 55512-33.9

CIPAC Nr. 447

6-hlor-3-fenilpiridazīn- 4-il-S-oktiltiokarbonāts

900 g/kg

2002. gada 1. janvāris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par piridātu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2000. gada 12. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš potenciālai ietekmei uz ūdens organismiem un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

17

Tiabendazols

CAS Nr. 148-79-8

CIPAC Nr. 323

2-tiazol-4-il-1H-benzimidazols

985 g/kg

2002. gada 1. janvāris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu. Lapaugu apsmidzināšana nav atļauta.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par tiabendazolu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2000. gada 12. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu un sedimentos dzīvojošu organismu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

Ir jāievieš atbilstīgi risku mazinoši pasākumi (piemēram, attīrīšana ar diatomīta zemi vai aktīvo ogli), lai pasargātu virszemes ūdeņus no nepieņemama piesārņojuma, ko izraisa notekūdeņi.

18

Paedlomyces fumosoroseus

Apopka celms 97, PFR 97 jeb CG 170, ATCC20874

Nepiemēro

Katrs raudzēšanas šķīdums būtu jāpārbauda uz sekundārajiem metabolītiem ar HPLC

2001. gada 1. jūlijs

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

Katrs raudzēšanas atsārms būtu jāpārbauda ar HPLC, lai pārliecinātos, ka tajā nav sekundāro metabolītu.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2001. gada 27. aprīlis.

19

DPX KE 459 (flupirsulfuronmetils)

CAS Nr. 144740-54-5

CIPAC Nr. 577

2-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-ilkarbamoilsulfamoil)-6-trifluormetilnikotināta mononātrija sāls

903 g/kg

2001. gada 1. jūlijs

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi vienotajiem principiem, dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2001. gada 27. aprīlis.

20

Acibenzolar-S-metils

CAS Nr. 135158-54-2

CIPAC Nr. 597

Benzo[1,2,3]tiadiazol-7- carbotioskābes S-metilesteris

970 g/kg

2001. gada 1. novembris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā augu aktivatoru.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2001. gada 29. jūnijs.

21

Ciklanilīds

CAS Nr. 113136-77-9

CIPAC Nr. 586

Nav pieejams

960 g/kg

2001. gada 1. novembris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā augu augšanas regulatoru.

Maksimālais piemaisījuma 2,4-dihloranilīna (2,4-DHA) saturs rūpnieciskajā darbīgajā vielā atļauts līdz 1 g/kg.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2001. gada 29. jūnijs.

22

Dzelzs fosfāts

CAS Nr. 10045-86-0

CIPAC Nr. 629

Dzelzs (III) fosfāts

990 g/kg

2001. gada 1. novembris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā limacīdu.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2001. gada 29. jūnijs.

23

Pimetrozīns

CAS Nr. 123312-89-0

CIPAC Nr. 593

(E)-6-metil-4-[(piridīn- 3-ilmetilēn)amino]-4,5- dihidro-2H-[1,2,4]- triazīn-3-ons

950 g/kg

2001. gada 1. novembris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi vienotajiem principiem, dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2001. gada 29. jūnijs.

24

Piraflufēnetils

CAS Nr. 129630-19-9

CIPAC Nr. 605

Etil-2-hlor-5-(4-hlor-5- difluormetoksi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorfenoksiacetāts

956 g/kg

2001. gada 1. novembris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi vienotajiem principiem, dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš aļģu un ūdens augu aizsardzībai un vajadzības gadījumā jāpiemēro arī risku mazinoši pasākumi.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sasaukšanas datums, kurā pārskata ziņojums tika pabeigts: 2001. gada 29. jūnijs.

25

Glifosāts

CAS Nr. 1071-83-6

CIPAC Nr. 284

N-(fosfonometil)-glicīns

950 g/kg

2002. gada 1. jūlijs

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par glifosātu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2001. gada 29. jūnijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai mazāk aizsargātos apgabalos, jo īpaši attiecībā uz lietošanas veidiem, kas nav saistīti ar laukaugiem.

26

Tifensulfuron-metils

CAS Nr. 79277-27-3

CIPAC Nr. 452

Metil 3-(4-metoksi-6- metil-1,3,5-triazīn-2- ilkarbamil-sulfamil) tiofēn-2-karboksilāts

960 g/kg

2002. gada 1. jūlijs

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par tifensulfuron-metilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2001. gada 29. jūnijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš ietekmei uz ūdens augiem un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

27

2,4-D

CAS Nr. 94-75-7

CIPAC Nr. 1

(2,4-dihlorfenoksi) etiķskābe

960 g/kg

2002. gada 1. oktobris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par 2,4-D un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2001. gada 2. oktobrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

īpaša uzmanība jāpievērš dermālai absorbcijai,

īpaša uzmanība jāpievērš blakussugu posmkāju aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

28

Izoproturons

CAS Nr. 34123-59-6

CIPAC Nr. 336

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurīnviela

970 g/kg

2003. gada 1. janvāris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par izoproturonu secinājumus un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2001. gada 7. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem, vai arī vielas izmantošanas apjoms ir lielāks, nekā aprakstīts pārskata ziņojumā, un vajadzības gadījumā jāveic risku mazinoši pasākumi,

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

29

Etofumezāts

CAS Nr. 26225-79-6

CIPAC Nr. 223

(±)-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimethilbenzo-furān-5-ilmetānsulfonāts

960 g/kg

2003. gada 1. marts

2013. gada 28. februāris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu

Lai ieviestu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par etofumezātu secinājumus un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 26. februārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgiem augsnes un/vai klimata apstākļiem, un attiecīgā gadījumā jāveic risku mazinoši pasākumi.

30

Iprovalikarbs

CAS Nr. 140923-17-7

CIPAC Nr. 620

{2-Metil-1-[1-(4-metilfenil)etilkarbonil]propil}- karbamīnskābes izopropilesteris

950 g/kg (pagaidu specifikācija)

2002. gada 1. jūlijs

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par iprovalikarbu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 26. februārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācija jāapstiprina un jāpamato ar atbilstošiem analīžu datiem. Dokumentācijā par toksiskumu izmantotais testa materiāls jāpārbauda un jāsalīdzina ar šo tehniskā materiāla specifikāciju,

dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš operatoru aizsardzībai.

31

Prosulfurons

CAS Nr. 94125-34-5

CIPAC Nr. 579

1-(4-metoksi-6-metil- 1,3,5-triazīn-2-il)-3-[2- (3,3,3-trifluorpropil)-fenilsulfonil]-urīnviela

950 g/kg

2002. gada 1. jūlijs

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par prosulfronu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 26. februārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

rūpīgi jāizvērtē riska faktori ūdens augiem, ja darbīgo vielu izmanto blakus virszemes ūdeņiem. Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi,

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem. Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi.

32

Sulfosulfurons

CAS Nr. 141776-32-1

CIPAC Nr. 601

1-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)-3-[(2-etānsulfonilimidazo[1,2-α]piridīn)sulfonil]urīnviela

980 g/kg

2002. gada 1. jūlijs

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par sulfosulfuronu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 26. februārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens augu un aļģu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi,

dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

33

Cinidonetils

CAS Nr. 142891-20-1

CIPAC Nr. 598

(Z)-etil-2-hlor-3-[2-hlor-5-(cikloheks-1-ēn-1,2- dikarboksimido)fenil]akrilāts

940 g/kg

2002. gada 1. oktobris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par cinidonetilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 19. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība potenciālam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgiem augsnes (piem., augsnes ar neitrālu vai augstu pH vērtību) un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai.

Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver riska mazināšanas pasākumi.

34

Cihalofopbutils

CAS Nr. 122008-85-9

CIPAC Nr. 596

Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorfenoksi)fenoksi]propionāts

950 g/kg

2002. gada 1. oktobris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par cihalofopbutilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 19. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm rūpīgi jāizvērtē potenciālā ietekme uz blakus organismiem un konkrēti ūdens sugām, vielu lietojot atmosfērā. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver ierobežojumi vai riska mazināšanas pasākumi,

dalībvalstīm rūpīgi jāizvērtē potenciālā ietekme uz ūdens organismiem rīsa laukos vielas sauszemes lietojumu gadījumos. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver riska mazināšanas pasākumi.

35

Famoksadons

CAS Nr. 131807-57-3

CIPAC Nr. 594

3-anilīno-5-metil-5-(4- fenoksifenil)-1,3-oksazolidīn-2,4-dions

960 g/kg

2002. gada 1. oktobris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par famoksadonu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 19. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība pamatvielas vai metabolītu potenciāliem hroniska riska faktoriem sliekām,

dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus,

dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš operatoru aizsardzībai.

36

Florasulams

CAS Nr. 145701-23-1

CIPAC Nr. 616

2′, 6′, 8-trifluor-5-metoksi-[1,2,4]- triazol [1,5-c] pirimidīn-2-sulfonanilīds

970 g/kg

2002. gada 1. oktobris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par florasulamu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 19. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība potenciālam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver riska mazināšanas pasākumi.

37

Metalaksils-M

CAS Nr. 70630-17-0

CIPAC Nr. 580

Metil-(R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)metoksiacetil]amino}propionāts

910 g/kg

2002. gada 1. oktobris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par metalaksilu-M un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 19. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

īpaša uzmanība jāpievērš potenciālam gruntsūdeņu piesārņojumam ar darbīgo vielu vai tās sabrukšanas produktiem CGA 62826un CGA 108906, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

38

Pikolinafēns

CAS Nr. 137641-05-5

CIPAC Nr. 639

4′-Fluor-6-[(α,α,α- trifluor-m-tolil)oksi]pikolīnanilīds

970 g/kg

2002. gada 1. oktobris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par pikolinafēnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 19. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver riska mazināšanas pasākumi.

39

Flumioksazīns

CAS Nr. 103361-09-7

CIPAC Nr. 578

N-(7-fluor-3,4-dihidro- 3-okso-4-prop-2-inil- 2H-1,4-benzoksazīn-6- il)cicloheks-1-ēn-1,2- dikarboksimīds

960 g/kg

2003. gada 1. janvāris

2015. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par flumioksazīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 28. jūnijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

rūpīgi jāizvērtē riska faktori ūdensaugiem un aļģēm. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver riska mazināšanas pasākumi.

40

Deltametrīns

CAS Nr. 52918-63-5

CIPAC Nr. 333

(S)-α-ciān-3-fenoksibenzil(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

980 g/kg

2003. gada 1. novembris

2013. gada 31. oktobris

Var atļaut lietot vienīgi kā insekticīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par deltametrīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 18. oktobrī pabeigusi Augu veselības pastāvīgā komiteja. Šajā kopīgajā novērtējumā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš operatoru drošībai un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos tiktu iekļauti arī attiecīgi aizsargpasākumi,

jāvēro, kāda kopumā ir akūtā iedarbība ar uzturu uz patērētājiem, lai nākotnē pārskatītu maksimālos atlieku daudzumus,

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu, bišu un blakussugu posmkāju aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

41

Imazamokss

CAS Nr. 114311-32-9,

CIPAC Nr. 619

(±)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolīn-2-il)-5-(metoksimetil)nikotīnskābe

950 g/kg

2003. gada 1. jūlijs

2013. gada 30. jūnijs

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par imazamoksu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam notekūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgu klimatiskajiem apstākļiem. Ja vajadzīgs, veic risku mazinošus pasākumus.

42

Oksasulfurons

CAS Nr.144651-06-9

CIPAC Nr. 626

Oksetān-3-il-2-[(4,6-dimetilpirimidīn-2-il)karbamoilsulfamoil]benzoāts

930 g/kg

2003. gada 1. jūlijs

2013. gada 30. jūnijs

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par oksasulfuronu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgā viela lietota reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem.

Ja vajadzīgs, veic risku mazinošus pasākumus.

43

Etoksisulfurons

CAS Nr.126801-58-9

CIPAC Nr. 591

3-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)-1-(2-etoksifenoksisulfonil)urīnviela

950 g/kg

2003. gada 1. jūlijs

2013. gada 30. jūnijs

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par etoksisulfuronu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība ūdens augu un aļģu, kas nav apstrādes mērķis, aizsardzībai kanalizācijas kanālos. Ja vajadzīgs, veic risku mazinošus pasākumus.

44

Foramsulfurons

CAS Nr.173159-57-4

CIPAC Nr. 659

1-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)-3-(2-dimetilkarbamoil-5-formamidofenilsulfonil)urīnviela

940 g/kg

2003. gada 1. jūlijs

2013. gada 30. jūnijs

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par formamsulfuronu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība ūdensaugu aizsardzībai. Ja vajadzīgs, veic risku mazinošus pasākumus.

45

Oksadiargils

CAS Nr. 39807-15-3

CIPAC Nr. 604

5-terc-butil-3-(2,4-dihlor-5-propargiloksifenil)-1,3,4-oksadiazol-2-(3H)-ons

980 g/kg

2003. gada 1. jūlijs

2013. gada 30. jūnijs

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par oksadiargilu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība aļģu un ūdensaugu aizsardzībai. Ja vajadzīgs, veic risku mazinošus pasākumus.

46

Ciazofamīds

CAS Nr. 120116-88-3

CIPAC Nr. 653

4-hlor-2-ciano-N,N-dimetil-5-P-tolilimidazol-1-sulfonamīds

935 g/kg

2003. gada 1. jūlijs

2013. gada 30. jūnijs

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par ciazofamīdu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība ūdens organismu aizsardzībai,

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība CTCA metabolīta noārdīšanās kinētikai augsnē, it īpaši Eiropas ziemeļu reģionos.

Ja vajadzīgs, veic risku mazinošus pasākumus vai ierobežo darbīgās vielas lietošanu.

47

2,4-DB

CAS Nr. 94-82-6

CIPAC Nr. 83

4-(2,4-dihlorfenoksi)sviestskābe

940 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par 2,4-DB un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgā viela izmantota reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem. Ja vajadzīgs, jāveic riska mazināšanas pasākumi.

48

Beta-ciflutrīns

CAS Nr. 68359-37-5 (stereoķīmija nav noteikta)

CIPAC Nr. 482

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarbonskābes (SR)-α-ciān-(4-fluor-3-fenoksi-fenil)metilesteris

965 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

Lietošana, izņemot dekoratīvajiem augiem siltumnīcās un sēklu apstrādei, pašlaik netiek pienācīgi atbalstīta un nav pierādīts, ka tā ir pieņemama saskaņā ar kritērijiem, ko paredz Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētie vienotie principi. Lai atbalstītu atļaujas tādai izmantošanai, būs jāsagatavo dati un informācija, kas pierādītu, ka tāda izmantošana ir pieņemama cilvēkam un videi, un jāiesniedz dalībvalstīm. Tas jo īpaši attieksies uz datiem, kas ļauj detalizēti novērtēt risku, ko rada lietošana uz lapām ārpus telpām, un uzņemšanas ar pārtiku risku, kas rodas, apstrādājot lapas augiem, no kā iegūst pārtiku.

Lai īstenotu vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par beta-ciflutrīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība blakussugu posmkāju aizsardzībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos jāiekļauj atbilstoši riska mazināšanas pasākumi.

49

Ciflutrīns

CAS Nr. 68359-37-5 (stereoķīmija nav noteikta)

CIPAC Nr. 385

(RS),-α-cian-4-fluor-3-fenoksi-benzil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

920 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

Lietošana, izņemot dekoratīvajiem augiem siltumnīcās un sēklu apstrādei, pašlaik netiek pienācīgi atbalstīta, un nav pierādīts, ka tā ir pieņemama saskaņā ar kritērijiem, ko paredz Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētie vienotie principi. Lai atbalstītu atļaujas tādai izmantošanai, jāsagatavo dati un informācija, kas pierādītu, ka tāda izmantošana ir pieņemama cilvēkam un videi, un jāiesniedz dalībvalstīm. Tas jo īpaši attieksies uz datiem, kas ļauj detalizēti novērtēt risku, ko rada lietošana uz lapām ārpus telpām, un uzņemšanas ar pārtiku risku, kas rodas, apstrādājot lapas augiem, no kā iegūst pārtiku

Lai īstenotu vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par ciflutrīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība blakussugu posmkāju aizsardzībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos jāiekļauj atbilstoši riska mazināšanas pasākumi.

50

Iprodions

CAS Nr. 36734-19-7

CIPAC Nr. 278

3-(3,5-dihlorfenil)-nizopropil-2,4-diokso-imidazolidīna-1-karboksimīds

960 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Var atļaut lietot vienīgi kā fungicīdu un nematicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par iprodionu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu lieto ļoti plaši (īpaši izmantojot kūdrā) skābās augsnēs (pH ir zemāks par 6) jutīgos klimatiskajos apstākļos,

rūpīgi jāizvērtē draudi ūdens bezmugurkaulniekiem, ja darbīgo vielu lieto tiešā virszemes ūdeņu tuvumā. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

51

Linurons

CAS Nr. 330-55-2

CIPAC Nr. 76

3-(3,4-dihlorfenil)-l-metoksi-1-metilurīnviela

900 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par linuronu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība savvaļas zīdītājdzīvnieku, blakussugu posmkāju un ūdens organismu aizsardzībai. Ja nepieciešams, atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi,

jāpievērš īpaša uzmanība operatoru aizsardzībai.

52

Maleīnhidrazīds

CAS Nr. 123-33-1

CIPAC Nr. 310

6-hidroksi-2H-piridazin-3-ons

940 g/kg

Darbīgā viela atbilst Padomes Direktīvai 79/117/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/533/EEK.

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā augšanas regulatoru.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par maleīnhidrazīdu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība blakussugu posmkāju aizsardzībai un jānodrošina, lai vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumi ietvertu arī riska mazināšanas pasākumus,

jāpievērš īpaša uzmanība iespējamai gruntsūdeņu piesārņošanai, ja darbīgā viela izmantota reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem. Ja vajadzīgs, jāveic riska mazināšanas pasākumi.

53

Pendimetalīns

CAS Nr. 40487-42-1

CIPAC Nr. 357

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksilidēns

900 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par pendimetalīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 3. decembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība ūdens organismu un blakussugu sauszemes augu aizsardzībai. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi,

jāpievērš īpaša uzmanība darbīgās vielas iespējamai pārnesei gaisā nelielā attālumā.

54

Propinebs

CAS Nr. 12071-83-9 (monomērs), 9016-72-2 (homopolimērs)

CIPAC Nr. 177

Cinka 1,2-propilēn-bis-(ditiokarbamāta) polimērs

Tehniskai darbīgajai vielai ir jāatbilst FAO noteikumiem

2004. gada 1. aprīlis

2014. gada 31. marts

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par propinebu secinājumus un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 26. februārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstis vērš īpašu uzmanību uz gruntsūdeņu potenciālo piesārņojumu, ja darbīgā viela ir lietota reģionos ar jutīgu augsni un/vai ekstremāliem klimatiskajiem apstākļiem;

dalībvalstis vērš īpašu uzmanību uz sīko zīdītāju, ūdens organismu un posmkāju, kas nav apstrādes mērķis, aizsardzību. Ja nepieciešams, atļaujas nosacījumos ietver risku mazinošus pasākumus;

dalībvalstis novēro uztura akūto iedarbību uz patērētājiem, lai nākotnē pārskatītu maksimālo atlieku līmeņus.

55

Propizamīds

CAS Nr. 23950-58-5

CIPAC Nr. 315

3,5-dihlor-N-(1,1-dimetilprop-2-inil)benzamīds

920 g/kg

2004. gada 1. aprīlis

2014. gada 31. marts

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par propizamīdu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 26. februārī pabeidza Augu veselības pastāvīgajā komitejā. Šajā kopīgajā novērtējumā dalībvalstīm:

jāvērš īpaša uzmanība uz operatoru aizsardzību un jānodrošina, lai atļauju izsniegšanas nosacījumi ietvertu risku mazinošus pasākumus, ja nepieciešams;

jāvērš īpaša uzmanību uz putnu un savvaļas zīdītāju aizsardzību, it īpaši, ja vielu lieto ligzdošanas sezonas laikā. Ja nepieciešams, atļauju nosacījumos jāietver risku mazinoši pasākumi.

56

Mekoprops

CAS Nr. 7085-19-0

CIPAC Nr. 51

(RS)-2-(4-hlor-o-toliloksi)-propionskābe

930 g/kg

2004. gada 1. jūnijs

2014. gada 31. maijs

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par mekopropu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība potenciālai gruntsūdeņu piesārņošanai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi,

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība blakussugu posmkāju aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

57

Mekoprops-P

CAS Nr. 16484-77-8

CIPAC Nr. 475

(R)-2-(4-hlor-o-toliloksi)-propionskābe

860 g/kg

2004. gada 1. jūnijs

2014. gada 31. maijs

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par mekopropu-P un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība potenciālai gruntsūdeņu piesārņošanai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi.

58

Propikonazols

CAS Nr. 60207-90-1

CIPAC Nr. 408

(±)-1-[2-(2,4-dihlor-fenil)-4-propil-1,3-dioks-olan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazols

920 g/kg

2004. gada 1. jūnijs

2014. gada 31. maijs

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par propikonazolu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība blakussugu posmkāju un ūdens organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi,

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība augsnē dzīvojošo organismu aizsardzībai, ja lieto vairāk nekā 625 g darbīgās vielas uz ha (piemēram, zālienos). Vajadzības gadījumā atļauju nosacījumos jāietver riska mazināšanas pasākumi.

59

Trifloksistrobīns

CAS Nr. 141517-21-7

CIPAC Nr. 617

Metil (E)-metoksimino-{(E)-α-[l-α-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etilidēneaminooksil]-o-tolil}acetāts

960 g/kg

2003. gada 1. oktobris

2013. gada 30. septembris

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par trifloksistrobīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi un/vai attiecīgā gadījumā var uzsākt uzraudzības programmu īstenošanu.

60

Karfentrazonetils

CAS Nr. 128639-02.1

CIPAC Nr. 587

Etil (RS)-2-hlor-3-[2-hlor-5-(4-difluormetil-4,5-dihidro-3-metil-5okso-1H l,2,4-triazol-l-il)-4-fluorfenil]propionāts

900 g/kg

2003. gada 1. oktobris

2013. gada 30. septembris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par karfentrazonetilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

61

Mezotrions

CAS Nr. 104206-8

CIPAC Nr. 625

2-(4-mezil-2-nitrobenzoil) cikloheksān – 1,3-dions

920 g/kg

Ražošanas piemaisījumu l-ciān-6-(metilsulfonil)-7-nitro-9H-ksanten-9-onu uzskata par problemātisku toksikoloģiskā ziņā, un tehniskajā produktā tā daudzumam jābūt mazākam par 0,0002 masas %

2003. gada 1. oktobris

2013. gada 30. septembris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par mezotrionu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

62

Fenamidons

CAS Nr. 161326-34-7

CIPAC Nr. 650

(S)-5-metil-2-metiltio-5-fenil- 3 -fenilamino- 3,5-dihidroimidazol-4-ons

975 g/kg

2003. gada 1. oktobris

2013. gada 30. septembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par fenamidonu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem,

īpaša uzmanība jāpievērš blakussugu posmkāju aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

63

Izoksaflutols

CAS Nr. 141112-29-0

CIPAC Nr. 575

5-ciklopropil-4-(2-metil-sulfonil-4-trifluormetil-benzoil)isoksazols

950 g/kg

2003. gada 1. oktobris

2013. gada 30. septembris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par izoksaflutolu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 15. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā kopīgajā novērtējumā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi vai uzraudzības programmas.

64

Flurtamons

CAS Nr. 96525-23-4

(RS)-5-metilamino-2-fenil-4-(a,a,a-trifluor-m-tolil)furan-3(2H)-ons

960 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par flurtamonu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm

jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem,

jāpievērš īpaša uzmanība aļģu un citu ūdensaugu aizsardzībai

Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi.

65

Flufenacets

CAS Nr. 142459-58-3

CIPACNr. 588

4′-fluor-N-izopropil-2-[5-(trifluormetil)-1,3,4-tiadiazol-2-iloksi]acetanilīds

950 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par flufenacetu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm

jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem,

jāpievērš īpaša uzmanība aļģu un citu ūdensaugu aizsardzībai,

jāpievērš īpaša uzmanība lietotāju aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi.

66

Jodsulfurons

CAS Nr. 185119-76-0 (izejviela),

144550-36-7 (jodsulfuron-metilnātrijs)

CIPAC Nr. 634 (izejviela)

634501 (jodsulfuron-metilnātrijs)

4-jod-2-[3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-ureīdsulfonilbenzoāts

910 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par jodsulfuronu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm

jāpievērš īpaša uzmanība jodsulfurona un tā metabolītu spējai piesārņot gruntsūdeņus, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem,

jāpievērš īpaša uzmanība ūdens augu aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi.

67

Dimetēnamīds-P

CAS Nr. 163515-14-8

CIPAC Nr. 638

S-2-hlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)acetamīds

890 g/kg (pagaidu daudzums, noteikts eksperimentālā ražotnē)

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par dimetēnamīdu-P un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm

jāpievērš īpaša uzmanība dimetēnamīda-P un tā metabolītu spējai piesārņot gruntsūdeņus, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem,

jāpievērš īpaša uzmanība ūdens ekosistēmu, jo īpaši ūdens augu, aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi.

Dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 38. pantu informē Komisiju par rūpnieciski ražotu tehnisko materiālu specifikāciju.

68

Pikoksistrobīns

CASNr. 117428-22-5

CIPAC Nr. 628

Metil(E)-3-metoksi-2-{2-(6-trifluormetil)-2-piridiloksimetilfenil}akrilāts

950 g/kg (pagaidu daudzums, noteikts eksperimentālā ražotnē)

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par pikoksistrobīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm

jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem,

jāpievērš īpaša uzmanība augsnes organismu aizsardzībai,

jāpievērš īpaša uzmanība ūdens ekosistēmu aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi

Dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 38. pantu informē Komisiju par rūpnieciski ražotu tehnisko materiālu specifikāciju.

69

Fostiazāts

CAS Nr. 98886-44-3

CIPAC Nr. 585

(RS)-S-sek-butil-o-etil-2-okso-1,3-tiazolidīn-3-ilfosfonotioāts

930 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu vai nematicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par fostiazātu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu pielieto reģionos, kur augsne ir jutīga pret piesārņojumu un/vai kurus ietekmē klimatiskie apstākļi,

jāpievērš īpaša uzmanība putnu un savvaļas zīdītāju aizsardzībai, jo īpaši tad, ja minēto vielu pielieto vaislas sezonā,

jāpievērš īpaša uzmanība blakussugu augsnes organismu aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi. Lai mazinātu apdraudējumu, kas varētu rasties sīkajiem putniem, produkta lietošanu drīkst atļaut, tikai nosakot prasību iestrādāt granulas ļoti dziļi augsnē.

Dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 38. pantu informē Komisiju par rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikāciju.

70

Siltiofams

CAS Nr. 175217-20-6

CIPAC Nr. 635

N-alil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofēn-3-karboksamīds

950 g/kg

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Lietošanas veidi, kas nav sēklu apstrāde, pašlaik nav pietiekami pamatoti ar datiem. Lai pamatotu atļaujas tādiem lietošanas veidiem, dati un informācija, kas pierāda to pieņemamību attiecībā uz patērētājiem, lietotājiem un vidi, jāiegūst un jāsniedz dalībvalstīm.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par siltiofamu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša vērība lietotāju aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi.

71

Coniothyrium minitans

Celms CON/M/91-08 (DSM 9660)

CIPAC Nr. 614

Nepiemēro

Informāciju par tīrību un ražošanas kontroli skatīt pārskata ziņojumā

2004. gada 1. janvāris

2013. gada 31. decembris

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Piešķirot atļaujas, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par Coniothyrium minitans un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja

Šajā vispārējā novērtējumā

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība lietotāju un strādnieku drošībai un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos tiktu iekļauti arī attiecīgi drošības pasākumi.

72

Molināts

CAS Nr. 2212-67-1

CIPACNr. 235

 

S-etilazepān-1-karbotioāts;

 

S-etilperhidroazepīn-1-karbotioāts;

 

Setilperhidroazepīn-1-tiokarboksilāts

950 g/kg

2004. gada 1. augusts

2014. gada 31. jūlijs

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par molinātu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība potenciālai gruntsūdeņu piesārņošanai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai attiecīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi;

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība darbīgās vielas iespējamai pārnesei īsos attālumos par gaisu.

73

Tirams

CAS Nr. 137-26-8

CIPAC Nr. 24

 

Tetrametiltiuramdisulfīds;

 

bis -(dimetiltiokarbamoil)-disulfīds

960 g/kg

2004. gada 1. augusts

2014. gada 31. jūlijs

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu vai repelentu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par tiramu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība ūdens organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi,

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība mazu zīdītāju un putnu aizsardzībai, ja vielu izmanto pavasarī sēklu apstrādei. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

74

Cirams

CAS Nr. 137-30-4

CIPAC Nr. 31

Cinka bis -(dimetilditiokarbamāts)

950 g/kg (FAO specifikācija)

 

Arsēns: maksimāli 250 m g/kg

 

Ūdens: maksimāli 1,5 %

2004. gada 1. augusts

2014. gada 31. jūlijs

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu vai repelentu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par ciramu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 4. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība blakussugu posmkāju un ūdens organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi,

dalībvalstīm jāvēro, kāda kopumā ir akūtā uztura iedarbība uz patērētājiem, lai nākotnē pārskatītu maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus.

75

Mezosulfurons

CAS Nr. 400852-66-6

CIPAC Nr. 441

2-[(4,6-dimetoksipirimidīn-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-α-(metānsulfamido)-p-toluolskābe

930 g/kg

2004. gada 1. aprīlis

2014. gada 31. marts

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par mezosulfuronu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 3. oktobrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārīgajā novērtējumā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš ūdensaugu aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu potenciālajai piesārņošanai ar mezosulfuronu un tā metabolītiem, ja šo darbīgo vielu pielieto reģionos ar īpašiem augšņu un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

76

Propoksikarbazons

CAS Nr. 145026-81-9

CIPAC Nr. 655

2-(4,5-dihidro-4-metil-5-okso-3-propoksi-1H-1,2,4-triazol-1-il) karboksamidosulfanilbenzoskābes metilesteris

≥ 950 g/kg (izteikts propoksikarbazon-nātrija veidā)

2004. gada 1. aprīlis

2014. gada 31. marts

Var atļaut lietot vienīgi kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par propoksikarbazonu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 3. oktobrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ko var izraisīt propoksikarbazons un tā metabolīti, ja darbīgo vielu lieto apgabalos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem;

jāpievērš īpaša uzmanība ūdens ekosistēmu, jo īpaši ūdensaugu, aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

77

Zoksamīds

CAS Nr. 156052-68-5

CIPAC Nr. 640

(RS)-3,5-dihlor-N-(3-hlor-1-etil-1-metilacetonil)-p-toluamīds

950 g/kg

2004. gada 1. aprīlis

2014. gada 31. marts

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par zoksamīdu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 3. oktobrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

78

Hlorprofāms

CAS Nr. 101-21-3

CIPAC Nr. 43

Izopropil-3-hlorfenilkarbamāts

975 g/kg

2005. gada 1. februāris

2015. gada 31. janvāris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu vai dzinumu ierobežošanas līdzekli.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par hlorprofāmu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 28. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispusīgajā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš operatoru un patērētāju veselības aizsardzībai, kā arī posmkāju aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska samazināšanas pasākumi.

79

Benzoskābe

CAS Nr. 65-850

CIPAC Nr. 622

Benzoskābe

990 g/kg

2004. gada 1. jūnijs

2014. gada 31. maijs

Atļauts lietot tikai kā dezinfekcijas līdzekli.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par benzoskābi un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2003. gada 28. novembrī pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

80

Flazasulfurons

CAS Nr. 104040-780

CIPAC Nr. 595

1 -(4, 6-dimetoksipirimidīn-2-il)-3-(3-trifluormetil-2-piridil-sulfonil)urīnviela

940 g/kg

2004. gada 1. jūnijs

2014. gada 31. maijs

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par flazasulfuronu secinājumus un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 28. novembrī pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm

īpaša uzmanība jāvērš uz potenciālu gruntsūdeņu piesārņošanu, ja darbīgā viela tiek izmantota reģionos ar īpašiem augšņu un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

jāpievērš īpaša uzmanība ūdens augu aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi.

Dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 38. pantu informē Komisiju par rūpnieciski ražotu tehnisko materiālu specifikāciju.

81

Piraklostrobīns

CAS Nr. 175013-18-0

CIPAC Nr. 657

Metil N-(2-{[1-(4-hlorfenil)-1H-pirazol-3-il]oksimetil}fenil) N-metoksi karbamāts

975 g/kg

Toksisks ir piemaisījums no ražošanas procesa – dimetilsulfāts (DMS), kura saturs tehniskajā produktā nedrīkst pārsniegt 0,0001 %.

2004. gada 1. jūnijs

2014. gada 31. maijs

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu vai augu augšanas regulatoru.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par piraklostrobīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2003. gada 28. novembrī pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu, jo īpaši zivju aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš uz sauszemes dzīvojošo posmkāju un slieku aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāveic riska mazināšanas pasākumi.

Dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 38. pantu informē Komisiju par rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikāciju.

82

Hinoksifēns

CAS Nr. 124495-18-7

CIPAC Nr. 566

5,7-dihlor-4-(p-fluorfenoksi)hinolīns

970 g/kg

2004. gada 1. septembris

2014. gada 31. augusts

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par hinoksifēnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeigusi 2003. gada 28. novembrī.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība ūdens organismu aizsardzībai. Ja vajadzīgs, riska mazināšanai jutīgās zonās jāveic atbilstoši pasākumi un jāīsteno monitoringa programmas.

83

Alfa cipermetrīns

CAS Nr. 67375-30-8

CIPAC Nr.

Racemāts, kas sastāv no

 

(S)-α- ciano-3 fenoksibenzil-(1R)-cis-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropāna karboksilāta

un

 

(R)-α- ciano-3 fenoksibenzil-(1S)-cis-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropāna karboksilāta

(= cipermetrīna cis-2 izomēru pāris)

930 g/kg cis-2

2005. gada 1. marts

2015. gada 28. februāris

Atļauts lietot tikai kā insekticīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par alfa-cipermetrīnu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeigusi 2004. gada 13. februārī. Šajā vispārējā novērtējumā:

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu, bišu un blakussugu posmkāju aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus;

dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš operatoru drošībai un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos tiktu iekļauti arī attiecīgi aizsargpasākumi.

84

Benalaksils

CAS Nr. 71626-11-4

CIPAC Nr. 416

Metil-N-fenilacetil-N-2, 6-ksilil-DL-alanināts

960 g/kg

2005. gada 1. marts

2015. gada 28. februāris

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par benalaksilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeigusi 2004. gada 13. februārī. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi.

85

Bromoksinils

CAS Nr. 1689-84-5

CIPAC Nr. 87

3,5-dibrom-4-hidroksibenznitrils

970 g/kg

2005. gada 1. marts

2015. gada 28. februāris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par bromoksinilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeigusi 2004. gada 13. februārī. Šajā vispārīgajā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāveltī putnu un savvaļas zīdītāju dzīvnieku aizsardzībai, jo īpaši, ja vielu lieto ziemā, kā arī ūdenī dzīvojošu organismu aizsardzībai; vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi.

86

Desmedifams

CASNr. 13684-56-5

CIPAC Nr. 477

 

Etil-3′-fenilkarbamoiloksikarbanilāts

 

etil-3-fenilkarbamoiloksifenilkarbamāts

vismaz 970 g/kg

2005. gada 1. marts

2015. gada 28. februāris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par desmedifamu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeigusi 2004. gada 13. februārī. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība ūdenī dzīvojošo organismu un slieku aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

87

Joksinils

CAS Nr. 13684-83-4

CIPAC Nr. 86

4-hidroksi-3,5-dijodbenznitrils

960 g/kg

2005. gada 1. marts

2015. gada 28. februāris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par joksinilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeigusi 2004. gada 13. februārī. Šajā vispārīgajā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāveltī putnu un savvaļas zīdītāju dzīvnieku aizsardzībai, jo īpaši, ja vielu lieto ziemā, kā arī ūdenī dzīvojošu organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi.

88

Fenmedifāms

CAS Nr. 13684-63-4

CIPAC Nr. 77

 

Metil-3-(3-metilkarbaniloiloksi)karbanilāts;

 

3-metoksikarbonilaminofenil-3′-metilkarbanilāts

vismaz 970 g/kg

2005. gada 1. marts

2015. gada 28. februāris

Atļauts lietot tikai kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par fenmedifāmu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeigusi 2004. gada 13. februārī. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība ūdenī dzīvojošo organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi.

89

Pseudomonas chlororaphis

Celms – MA 342

CIPAC Nr. 574

Neattiecas

Sekundārā metabolīta 2,3-dezepoksi-2,3-didehidrorizoksīna (DDR) daudzums fermentācijas produktā līdzekļa sagatavošanas vietā nedrīkst pārsniegt LOQ (2 mg/1).

2004. gada 1. oktobris

2014. gada 30. septembris

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu sēklu apstrādei slēgtās sēklu kodināšanas iekārtās.

Piešķirot atļaujas, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par Pseudomonas chlororaphis un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 30. martā pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša vērība jāveltī operatoru un strādnieku drošībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

90

Mepanipirīms

CAS Nr. 110235-47-7

CIPAC Nr. 611

N-(4-metil-6-prop-l-inil-pirimidīn-2-il)anilīns

960 g/kg

2004. gada 1. oktobris

2014. gada 30. septembris

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par mepanipirīmu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2004. gada 30. martā pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība ūdenī dzīvojošo organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

91

Acetamiprīds

CAS Nr. 160430-64-8

CIPAC Nr. Vēl nav piešķirts

(E)-N1-[(6-hlor-3-piridil)metil]-N2-ciān-N1-metilacetamidīns

≥ 990 g/kg

2005. gada 1. janvāris

2014. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par acetamiprīdu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 29. jūnijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā vērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš sevišķa uzmanība strādnieku saskarei ar šo vielu,

jāpievērš sevišķa uzmanība ūdens organismu aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

92

Tiakloprīds

CAS Nr. 111988-49-9

CIPAC Nr. 631

(Z)-N-{3-[(6-hlor-3-piridinil)metil]-1,3-tiazolan-2-iliden}cianamīds

≥ 975 g/kg

2005. gada 1. janvāris

2014. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par tiakloprīdu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 29. jūnijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā vērtējumā dalībvalstīm

jāpievērš sevišķa uzmanība posmkāju aizsardzībai nejaušas saskares gadījumā,

jāpievērš sevišķa uzmanība ūdens organismu aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš potenciālajam gruntsūdeņu piesārņojumam, kad darbīgā viela tiek lietota rajonos ar viegli saindējamu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

Vajadzības gadījuma jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

93

Ampelomyces quisqualis

Celms: AQ 10

kultūras kolonija Nr. CNCM I-807

CIPAC Nr.

nav piešķirts

Nepiemēro

 

2005. gada 1. aprīlis

2015. gada 31. marts

Atļauts lietot tikai kā fungicīdu.

Piešķirot atļauju, ņem vērā pārskata ziņojumu par Ampelomyces quisqualis un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 8. oktobrī pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

94

Imazosulfurons

CAS Nr. 122548-33-8

CIPAC Nr. 590

1-(2-hlorimidazo[1,2-α]piridīn-3-ilsulfonil)-3-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)karbamīds

≥ 980 g/kg

2005. gada 1. aprīlis

2015. gada 31. marts

Var atļaut lietot vienīgi kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par imazosulfuronu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 8. oktobrī ir pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdensaugu un sauszemes blakussugu augu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

95

Laminarīns

CAS Nr. 9008-22-4

CIPAC Nr. 671

(1→3)-β-D-glikāns

(saskaņā ar IUPAC un IUB Bioķīmiskās nomenklatūras apvienotās komisijas datiem)

≥ 860 g/kg sausnā

2005. gada 1. aprīlis

2015. gada 31. marts

Var atļaut lietot vienīgi kā kultūru pašaizsardzības mehānisma izraisītāju.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par laminarīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 8. oktobrī ir pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

96

Metoksifenozīds

CAS Nr. 161050-58-4

CIPAC Nr. 656

N-tert-Butil-N’-(3-metoksi-o-toluol)-3,5-ksilohidrazīds

≥ 970 g/kg

2005. gada 1. aprīlis

2015. gada 31. marts

Var atļaut lietot vienīgi kā insekticīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par metoksifenozīdu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 8. oktobrī ir pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš sauszemes un ūdens blakussugu posmkāju aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

97

S-metolahlors

CAS Nr. 87392-12-9

(S-izomērs)

178961-20-1 (R-izomērs)

CIPAC Nr. 607

Maisījums, kura sastāvā ir:

 

(aRS, 1 S)-2-hlor-N-(6-etil-o-tolil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)acetamīds(80–100 %)

un

 

(aRS, 1 R)-2-hlor-N-(6-etil-o-tolil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)acetamīds (20–0 %)

≥ 960 g/kg

2005. gada 1. aprīlis

2015. gada 31. marts

Var atļaut lietot vienīgi kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par s-metolahloru un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 8. oktobrī ir pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ko izraisītu darbīgā viela un tās metabolīti CGA 51202 un CGA 354743, ja darbīgo vielu lieto apgabalos ar trausliem augsnes un/vai klimatiskajiem nosacījumiem;

jāpievērš īpaša uzmanība ūdensaugu aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

98

Gliocladium catenulatum

Celms: J1446

kultūras kolonija Nr. DSM 9212

CIPAC Nr.

nav piešķirts

Nepiemēro

 

2005. gada 1. aprīlis

2015. gada 31. marts

Atļauts lietot vienīgi kā fungicīdu.

Piešķirot atļauju, ņem vērā pārskata ziņojumu par Gliocladium catenulatum un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 30. martā pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš lietotāju un strādājošo aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

99

Etoksazols

CAS Nr. 153233-91-1

CIPAC Nr. 623

(RS)-5-terc-butil-2-[2-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,3-oksazol-4-il] fenetols

≥ 948 g/kg

2005. gada 1. jūnijs

2015. gada 31. maijs

Var atļaut lietot tikai kā akaricīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par etoksazolu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 3. decembrī ir pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

100

Tepraloksidīms

CAS Nr. 149979-41-9

CIPAC Nr. 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-hloraliloksiimino]propil}-3-hidroksi-5-perhidropirān-4-ilcikloheks-2-ēn-1-ons

≥ 920 g/kg

2005. gada 1. jūnijs

2015. gada 31. maijs

Var atļaut lietot vienīgi kā herbicīdu.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par tepraloksidīmu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2004. gada 3. decembrī ir pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība sauszemes blakussugu posmkāju aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

101

Hlortalonils

CAS Nr. 1897-45-6

CIPAC Nr. 288

Tetrahlorizoftalonitrils

985 g/kg

heksahlorbenzols: ne vairāk kā 0,04 g/kg

Dekahlorbifenils: ne vairāk kā 0,03 g/kg

2006. gada 1. marts

2016. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par hlortalonilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 15. februārī pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

ūdens organismu aizsardzībai;

gruntsūdeņu aizsardzībai jo īpaši attiecībā uz darbīgo vielu un tās metabolītiem R417888 un R611965 (SDS46851), ja šo vielu izmanto reģionos, kur augsnes un/vai klimata apstākļi ir jutīgi.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver riska mazināšanas pasākumi.

102

Hlortolurons (bez stereoķīmijas)

CAS Nr. 15545-48-9

CIPAC Nr. 217

3-(3-hlor-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamīds

975 g/kg

2006. gada 1. marts

2016. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par hlortoluronu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2005. gada 15. februārī pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos, kur augsnes un/vai klimata apstākļi ir jutīgi. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos attiecīgā gadījumā jāietver arī risku mazinoši pasākumi.

103

Cipermetrīns

CAS Nr. 52315-07-8

CIPAC Nr. 332

(RS)-α-ciān-3-fenoksibenzil(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

(4 izomēru pāri: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

2006. gada 1. marts

2016. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par cipermetrīnu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2005. gada 15. februārī pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu, bišu un posmkāju, kas nav apstrādes mērķis, aizsardzībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos attiecīgā gadījumā jāietver arī risku mazinoši pasākumi;

dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš operatoru drošībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos attiecīgā gadījumā jāietver arī aizsardzības pasākumi.

104

Daminozīds

CAS Nr. 1596-84-5

CIPAC Nr. 330

N-dimetilaminosukcīnamīnskābe

990 g/kg

Piemaisījumi:

N-nitrozdimetilamīns: ne vairāk kā 2,0 m g/kg

1,1-dimetilhidrazīds: ne vairāk kā 30 m g/kg

2006. gada 1. marts

2016. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā neēdamo kultūraugu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par daminozīdu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2005. gada 15. februārī pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš operatoru un strādnieku drošībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos attiecīgā gadījumā jāietver arī aizsardzības pasākumi.

105

Tiofanātmetils (bez stereoķīmijas)

CAS Nr. 23564-05-8

CIPAC Nr. 262

Dimetil 4,4′-(o-fenilēn)bis-(3-tioalofanāts)

950 g/kg

2006. gada 1. marts

2016. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par tiofanātmetilu un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2005. gada 15. februārī pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu, slieku un citu augsnes makroorganismu aizsardzībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver risku mazinoši pasākumi.

106

Tribenurons

CAS Nr. 106040-48-6 (tribenurons)

CIPAC Nr. 546

2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-il(metil)karbamoilsulfamoil]benzoskābe

950 g/kg (izteikts kā tribenuronmetils)

2006. gada 1. marts

2016. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par tribenuronu, ko 2005. gada 15. februārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu. Vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš blakussugu sauszemes augiem, augstākajiem ūdensaugiem un gruntsūdeņiem situācijās ar mazu pretestības spēju. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska samazināšanas pasākumi.

107

MCPA

CAS Nr. 94-74-6

CIPAC Nr. 2

4-hlor-o-toliloksietiķskābe

≥ 930 g/kg

2006. gada 1. maijs

2016. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par MCPA un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2005. gada 15. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu lieto apgabalos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos attiecīgā gadījumā jāietver arī risku mazinoši pasākumi.

Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus, piemēram, buferzonas.

108

MCPB

CAS Nr. 94-81-5

CIPAC Nr. 50

4-(4-hlor-o-toliloksi)sviestskābe

≥ 920 g/kg

2006. gada 1. maijs

2016. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut lietot vienīgi kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par MCPB un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2005. gada 15. aprīlī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu lieto apgabalos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos attiecīgā gadījumā jāietver arī risku mazinoši pasākumi.

Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus, piemēram, buferzonas.

109

Bifenazāts

CAS Nr. 149877-41-8

CIPAC Nr. 736

Izopropil 2-(4-metoksibifenil-3-il)hidrazīna formiāts

≥ 950 g/kg

2005. gada 1. decembris

2015. gada 30. novembris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā akaricīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot bifenazātu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā dekoratīvo augu aizsardzībai siltumnīcās, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka visi nepieciešamie dati un informācija ir to rīcībā pirms šādas atļaujas izsniegšanas.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par bifenazātu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 3. jūnijā ir pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

110

Milbemektīns

Milbemektīns ir M.A3 un M.A4 maisījums

CAS Nr.

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

CIPAC Nr. 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihidroksi-5′,6′,11,13,22-pentametil-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.14,8020,24] pentakosa-10,14,16,22-tetraēn-6-spiro-2′-tetrahidropirān-2-ons

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-etil-21,24-dihidroksi-5′,11,13,22-tetrametil-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8020,24] pentakosa-10,14,16,22-tetraēn-6-spiro-2′-tetrahidropirān-2-ons

≥ 950 g/kg

2005. gada 1. decembris

2015. gada 30. novembris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā akaricīdu vai insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par milbemektīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 3. jūnijā ir pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

111

Hlorpirifoss

CAS Nr. 2921-88-2

CIPAC Nr. 221

O,O-dietil-O-3,5,6-trihlor-2-piridilfosfortioāts

≥ 970 g/kg

O,O,O,O-tetraetilditiopirofosfāta (Sulfotep) piesārņojumu uzskatīja par toksisku un noteica maksimālo lielumu – 3 g/kg

2006. gada 1. jūlijs

2016. gada 30. jūnijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot vienīgi kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par hlorpirifosu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 3. jūnijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš putnu, zīdītāju, ūdens organismu, bišu un blakussugu artropodu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus, piemēram, buferzonas.

Dalībvalstis pieprasa iesniegt turpmākas izpētes materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem. Tās nodrošina, ka pretendenti, pēc kuru pieprasījuma hlorpirifosu iekļāva šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz Komisijai šādas izpētes materiālus.

112

Hlorpirifosmetils

CAS Nr. 5598-13-0

CIPAC Nr. 486

O,O-dietil-O-3,5,6-trihlor-2-piridilfosfortioāts

≥ 960 g/kg

O,O,O,O,-tetrametilditiopirofosfāta (Sulfotemp) piesārņojumu un O,O,O-trimetil-O-(3,5,6-trihlor-2-piridinil)difosforditioāts (Sulfotemp esteris) piesārņojumu uzskatīja par toksisku un katram piesārņojumam noteica maksimālo lielumu – 5 g/kg

2006. gada 1. jūlijs

2016. gada 30. jūnijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot vienīgi kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par hlorpirifosmetilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 3. jūnijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš putnu, zīdītāju, ūdens organismu, bišu un blakussugu artropodu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus, piemēram, buferzonas.

Dalībvalstis pieprasa iesniegt papildus izpētes materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem, ja līdzekli izmanto ārpus telpām. Tās nodrošina, ka pretendenti, pēc kuru pieprasījuma hlorpirifosmetilu iekļāva šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz Komisijai šādas izpētes materiālus.

113

Manebs

CAS Nr. 12427-38-2

CIPAC Nr. 61

Mangāna etilēnbis (ditiokarbamāts) (polimēru)

≥ 860 g/kg

Ražošanas piesārņojumu ar etilēntiourīnvielu uzskata par toksisku un manebā tas nedrīkst pārsniegt 0,5 %

2006. gada 1. jūlijs

2016. gada 30. jūnijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par manebu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 3. jūnijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu lieto apgabalos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība atliekām pārtikā un jānovērtē tā ietekme uz patērētāju ēšanas paradumiem.

Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš putnu, zīdītāju, ūdens organismu, bišu un blakussugu artropodu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus, piemēram, buferzonas.

Dalībvalstis pieprasa iesniegt papildus izpētes materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem un attīstības toksiskumu.

Tās nodrošina, ka pretendenti, pēc kuru pieprasījuma manebu iekļāva šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz Komisijai šādas izpētes materiālus.

114

Mankocebs

CAS Nr. 8018-01-7(agrāk 8065-67-5)

CIPAC Nr. 34

Mangāna etilēnbis(ditiokarbamāta) (polimēru) komplekss ar cinka sāļiem

≥ 800 g/kg

Ražošanas piesārņojumu ar etilēntiourīnvielu uzskata par toksisku un mankocebā tas nedrīkst pārsniegt 0,5 %

2006. gada 1. jūlijs

2016. gada 30. jūnijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par mankocebu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 3. jūnijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu lieto apgabalos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība atliekām pārtikā un jānovērtē ietekme uz patērētāju ēšanas paradumiem.

Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš putnu, zīdītāju, ūdens organismu un blakussugu artropodu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

Dalībvalstis pieprasa iesniegt papildus izpētes materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem un attīstības toksiskumu.

Tās nodrošina, ka pretendenti, pēc kuru pieprasījuma manebu iekļāva šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz Komisijai šādas izpētes materiālus.

115

Metriāms

CAS Nr. 9006-42-2

CIPAC Nr. 478

Cinka amonija etilēnbis(ditiokarbamāta)poli(etilēnbis(tiuramdisulfīds)]

≥ 840 g/kg

Ražošanas piesārņojumu ar etilēntiourīnvielu uzskata par toksisku un metirāmā tas nedrīkst pārsniegt 0,5 %

2006. gada 1. jūlijs

2016. gada 30. jūnijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par metirāmu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005 gada 3.jūnijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu lieto apgabalos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība atliekām pārtikā un jānovērtē ietekme uz patērētāju ēšanas paradumiem.

Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš putnu, zīdītāju, ūdens organismu un blakussugu artropodu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus.

Dalībvalstis pieprasa iesniegt papildus izpētes materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem. Tās nodrošina, ka pretendenti, pēc kuru pieprasījuma metirāmu iekļāva šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz Komisijai šādas izpētes materiālus.

116

Oksamils

CAS Nr. 23135-22-0

CIPAC Nr. 342

N,N-dimetil-2-metilkarbamoiloksiimino-2-(metiltio)acetamīds

970 g/kg

2006. gada 1. augusts

2016. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā nematicīdu vai insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par oksamilu un jo īpaši šā ziņojuma I un II papildinājumu, ko 2005. gada 15. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā

dalībvalstīm jo īpaši jāpievērš uzmanība putnu un zīdītāju, slieku, ūdens organismu, virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu aizsardzībai situācijās, kas tos apdraud.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi;

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība lietotāja drošībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt sīkākus pētījumus, kas apstiprina riska novērtējumu attiecībā uz gruntsūdeņu piesārņojumu skābā augsnē, putniem, zīdītājiem un sliekām. Tās nodrošina, ka iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma oksamils ir iekļauts šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz minētos pētījumus Komisijai.

117

1-metilciklopropēns (netiek apsvērta šīs darbīgās vielas vispārpieņemta ISO nosaukuma lietošana)

CAS Nr. 3100-04-7

CIPAC Nr. nav piešķirts

1-metilciklopropēns

≥ 960 g/kg

1-hlor-2-metilpropēna and 3-hlor-2-metilpropēna ražošanas piemaisījumus uzskata par toksiskiem un katrs no tiem tehniskajos līdzekļos nedrīkst pārsniegt 0,5 g/kg.

2006. gada 1. aprīlis

2016. gada 31. marts

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā augšanas regulatoru uzglabāšanai slēgtās noliktavās pēc ražas novākšanas.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par 1-metilciklopropēnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 23. septembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

118

Forhlorfenurons

CAS Nr. 68157-60-8

CIPAC Nr. 633

1-(2-hlor-4-piridinīl)-3-fenilurīnviela

≥ 978 g/kg

2006. gada 1. aprīlis

2016. gada 31. marts

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot forhlorfenuronu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā kivi augu aizsardzībai, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, ka visi nepieciešamie dati un informācija ir to rīcībā pirms šādas atļaujas izsniegšanas.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par forhlorfenuronu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 23. septembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja darbīgo vielu lieto apgabalos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

119

Indoksakarbs

CAS Nr. 173584-44-6

CIPAC Nr. 612

Metil (S)-N-[7-hlor-2,3,4a,5-tetrahidro-4a-(metoksikarbonil)indeno[1,2-e][1,3,4]oksadiazīn-2-ilkarbonil]-4′-(trifluormetoksi)karbanilāts

TC (tehniskie līdzekļi): ≥ 628 g/kg indoksakarbs

2006. gada 1. aprīlis

2016. gada 31. marts

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par indoksakarbu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 23. septembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

120

Varfarīns

CAS Nr. 81-81-2

CIPAC Nr. 70

(RS)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)kumarīn 3-(α-acetonil-benzil)-4-hidroksikumarīns

≥ 990 g/kg

2006. gada 1. oktobris

2013. gada 30. septembris

A   DAĻA

Atļauts lietot tikai kā rodenticīdu iepriekš sagatavotas ēsmas veidā, kas vajadzības gadījumā ievietota īpaši konstruētā piltuvē.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par varfarīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2005. gada 23. septembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš lietotāju, putnu un blakussugu zīdītāju aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

121

Klotianidīns

CAS Nr. 210880-92-5

CIPAC Nr. 738

(E)-1-(2-hlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidīns

≥ 960 g/kg

2006. gada 1. augusts

2016. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

Blakussugu organismu, jo īpaši medus bišu aizsardzībai, lietojot sēklu apstrādei:

sēklas apsmidzināšanu veic tikai profesionālās sēklu apstrādes telpās; šajās telpās jāizmanto iespējami labākā tehnika, lai samazinātu putekļu izplatību, uzglabājot, transportējot vai apstrādājot sēklas,

lieto atbilstošu sējas aprīkojumu, lai nodrošinātu augstu saplūšanas pakāpi ar augsni, mazinātu noplūdes un mazinātu putekļu emisiju.

Dalībvalstis nodrošina, ka:

apstrādāto sēklu marķējumā ir ietverta norāde, ka sēklas ir apstrādātas ar klotianidīnu, un noteikti risku mazinoši pasākumi, kas paredzēti atļaujā,

atļaujas nosacījumi, jo īpaši izsmidzināšanas gadījumā, vajadzības gadījumā ietver risku mazinošus pasākumus medus bišu aizsardzībai,

vajadzības gadījumā ir uzsāktas monitoringa programmas, lai pārbaudītu klotianidīna patieso iedarbību uz medus bitēm platībās, ko intensīvi izmanto pārtiku meklējošās bites vai dravnieki.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par klotianidīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 27. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos, kur augsnes un/vai klimata apstākļi ir jutīgi,

īpaša uzmanība jāpievērš riskam, ko viela rada graudēdājiem putniem un zīdītājiem, ja to izmanto sēklu kodināšanai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

122

Petoksamīds

CAS Nr. 106700-29-2

CIPAC Nr. 655

2-hlor-N-(2-etoksietil)-N-(2-metil-1-fenilprop-1-enil)acetamīds

≥ 940 g/kg

2006. gada 1. augusts

2016. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot vienīgi kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par petoksamīdu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 27. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto reģionos, kur augsnes un/vai klimata apstākļi ir jutīgi,

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens vides aizsardzībai, jo īpaši augstākajiem ūdensaugiem.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 38. pantu informē Komisiju par rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikāciju.

123

Klodinafops

CAS Nr. 114420-56-3

CIPAC Nr. 683

(R)-2-[4-(5-hlor-3-fluor-2-piridiloksi)-fenoksi]-propionskābe

≥ 950 g/kg (izsakot klodinafoppropargila veidā)

2007. gada 1. februāris

2017. gada 31. janvāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot vienīgi kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par klodinafopu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 27. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

124

Pirimikarbs

CAS Nr. 23103-98-2

CIPAC Nr. 231

2-dimetilamino-5,6-dimetilpirimidīn-4-il-dimetilkarbamāts

≥ 950 g/kg

2007. gada 1. februāris

2017. gada 31. janvāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par pirimikarbu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 27. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredz izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus.

Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdenī dzīvojošu organismu aizsardzībai un tām jānodrošina, ka atļaujas nosacījumos ja nepieciešams, tiek iekļauti riska samazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas.

Ieinteresētās dalībvalstis pieprasa iesniegt pieprasījumu veikt papildu pētījumus, lai apstiprinātu ilgtermiņa riska novērtējumu par putniem un gruntsūdeņu iespējamu piesārņošanu, jo īpaši ar metabolītu R35140. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma pirimikarbu iekļāva šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz Komisijai šādas izpētes materiālus.

125

Rimsulfurons

CAS Nr. 122931-48-0 (rimsulfurons)

CIPAC Nr. 716

1-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil)urīnviela

≥ 960 g/kg (izsakot rimsulfurona veidā)

2007. gada 1. februāris

2017. gada 31. janvāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par rimsulfuronu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 27. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstīm jāveltī īpaša uzmanība citu augu sugu un gruntsūdeņu aizsardzībai jutīgās situācijās. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

126

Tolkloflosmetils

CAS Nr. 57018-04-9

CIPAC Nr. 479

 

O-2,6-dihlor-p-tolil-O,O-dimetilfosfotioāts

 

O-2,6-dihlor-4-metilfenil-O,O-dimetilfosfotioāts

≥ 960 g/kg

2007. gada 1. februāris

2017. gada 31. janvāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot tolklofosmetilu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā sēklu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšana to rīcībā ir vajadzīgie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par tolklofosmetilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 27. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

127

Tritikonazols

CAS Nr. 131983-72-7

CIPAC Nr. 652

(±)-(E)-5-(4-hlorbenzilidēn)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil)ciklopentanols

≥ 950 g/kg

2007. gada 1. februāris

2017. gada 31. janvāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot tritikonazolu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā sēklu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par tritikonazolu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 27. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība operatora drošībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver aizsardzības pasākumi;

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu piesārņošanas iespējai, jo īpaši ar vides apstākļos ļoti noturīgo darbīgo vielu un tās metabolītu RPA 406341 jutīgās zonās;

jāpievērš īpaša uzmanība graudēdāju putnu aizsardzībai (ilgstošs risks).

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Ieinteresētās dalībvalstis pieprasa iesniegt sīkāku pētījumu materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz graudēdājiem putniem. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma tritikonazolu iekļāva šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus.

128

Dimoksistrobīns

CAS Nr. 149961-52-4

CIPAC Nr. 739

(E)-o-(2,5-dimetilfenoksimetil)-2-metoksiimino-N-metilfenilacetamīds

≥ 980 g/kg

2006. gada 1. oktobris

2016. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot telpās dimoksistrobīnu saturošus augu aizsardzības līdzekļus, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par dimoksistrobīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 27. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu izmanto gadījumos, kad audzētā kultūra ir ar zemu uzsūkšanas faktoru, vai reģionos, kur augsnes un/vai klimata apstākļi ir jutīgi,

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt:

sīku riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem saistībā ar darbīgās vielas preparātu,

izsmeļošu ūdens riska novērtējumu, ņemot vērā augstu pastāvīgo risku zivīm un potenciālā riska mazināšanas pasākumu efektivitāti, jo īpaši ņemot vērā virszemes noteces ūdeņus un drenāžu.

Tās nodrošina, ka pretendenti, pēc kuru pieprasījuma dimoksistrobīnu iekļāva šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz Komisijai šādas izpētes materiālus.

129

Klopiralīds

CAS Nr. 1702-17-6

CIPAC Nr. 455

3,6-dihlorpiridīn-2-karbonskābe

≥ 950 g/kg

2007. gada 1. maijs

2017. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus atļaujai lietot augu aizsardzības līdzekļus, kuros ir klopiralīds, citām vajadzībām nekā pavasara darbiem, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2006. gada 4. aprīlī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par klopiralīdu, it sevišķi I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

jutīgo blakussugu augu un gruntsūdeņu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas piešķiršanas nosacījumos jāietver riska mazināšanas pasākumi un jutīgajās zonās jāuzsāk novērošanas programmas, lai kontrolētu iespējamo gruntsūdeņu piesārņojumu.

Attiecīgajām dalībvalstīm ir jāprasa iesniegt sīkākus pētījumus, kas apstiprina datus par ietekmi uz dzīvnieku vielmaiņu. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma klopiralīds ir iekļauts šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus.

130

Ciprodinils

CAS Nr. 121522-61-2

CIPAC Nr. 511

(4-ciklopropil-6-metilpirimidīn-2-il)-fenilamīns

≥ 980 g/kg

2007. gada 1. maijs

2017. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2006. gada 4. aprīlī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par ciprodinilu, it sevišķi I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus,

īpaša uzmanība jāpievērš putnu, zīdītāju un ūdens organismu aizsardzībai. Atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas.

Attiecīgajām dalībvalstīm ir jāprasa iesniegt sīkākus pētījumus, kas apstiprina riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem, un par iespējamo metabolīta CGA 304075 klātbūtni dzīvnieku izcelsmes pārtikā. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma ciprodinils ir iekļauts šajā pielikumā, divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus.

131

Fozetils

CAS Nr. 15845-66-6

CIPAC Nr. 384

Etilhidrogēnfosfonāts

≥ 960 g/kg (izteikts kā fozetil-Al)

2007. gada 1. maijs

2017. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2006. gada 4. aprīlī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par fozetilu, it sevišķi I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība putnu, zīdītāju, ūdens organismu un ārpusmērķa posmkāju aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas.

Attiecīgajām dalībvalstīm ir jāprasa iesniegt sīkākus pētījumus, kas apstiprina riska novērtējumu attiecībā uz ārpusmērķa posmkājiem, pirmām kārtām to reģenerāciju lauka apstākļos, un zālēdājiem zīdītājiem. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma fozetils ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

132

Trineksapaks

CAS Nr. 104273-73-6

CIPAC Nr. 732

4-(ciklopropilhidroksimetilēn)-3,5-dioksocikloheksānkarbonskābe

≥ 940 g/kg (izteikts kā trineksapaketils)

2007. gada 1. maijs

2017. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas2006. gada 4. aprīlī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par trineksapaku, it sevišķi I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš putnu uz zīdītāju aizsardzībai.

Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi.

133

Dihlorprops-P

CAS Nr. 15165-67-0

CIPAC Nr. 476

(R)-2-(2,4-dihlorfenoksi) propānskābe

≥ 900 g/kg

2007. gada 1. jūnijs

2017. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par dihlorpropu-P un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 23. maijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība putnu, zīdītāju, ūdens organismu un blakussugu augu aizsardzībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt turpmākas izpētes materiālus, lai apstiprinātu rezultātus attiecībā uz dzīvnieku vielmaiņu un akūta un īstermiņa riska novērtējumu attiecībā uz putniem, un akūta riska novērtējumu attiecībā uz zālēdājiem zīdītājiem.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma dihlorprops-P ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

134

Metkonazols

CAS Nr. 125116-23-6 (stereoķīmija nav noteikta)

CIPAC Nr. 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-hlorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1- il-metil)ciklopentanols

≥ 940 g/kg

(cis- un trans-izomēru summa)

2007. gada 1. jūnijs

2017. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu un augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par metkonazolu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 23. maijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš putnu, zīdītāju un ūdens organismu aizsardzībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver risku mazinoši pasākumi,

dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība operatora drošībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver aizsardzības pasākumi.

135

Pirimetanils

CAS Nr. 53112-28-0

CIPAC Nr. nav piešķirts

N-(4,6-dimetilpirimidīn-2-il) anilīns

≥ 975 g/kg

(ražošanas piesārņojumu ar ciānamīdu uzskata par toksisku un tehniskajā materiālā tas nedrīkst pārsniegt 0,5 g/kg)

2007. gada 1. jūnijs

2017. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par pirimetanilu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 23. maijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas,

jāpievērš īpaša uzmanība operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredz izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus.

Ieinteresētās dalībvalstis pieprasa iesniegt sīkāku pētījumu materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz zivīm. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma pirimetanils ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

136

Triklopirs

CAS Nr. 055335-06-3

CIPAC Nr. 376

3,5,6-trihlor-2-piridiloksietiķskābe

≥ 960 g/kg

(kā triklopira butoksietilesteris)

2007. gada 1. jūnijs

2017. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot triklopiru saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā ganību un zālaugu platību smidzināšanai, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka visi nepieciešamie dati un informācija ir to rīcībā pirms šādas atļaujas izsniegšanas.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par triklopiru, ko 2006. gada 23. maijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai jutīgos apstākļos. Vajadzības gadījumā atļaujas piešķiršanas nosacījumos jāietver riska mazināšanas pasākumi un jutīgajās zonās jāuzsāk uzraudzības programmas,

īpaša uzmanība jāpievērš operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus,

jāpievērš īpaša uzmanība putnu, zīdītāju, ūdens organismu un blakussugu augu aizsardzībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt turpmākas izpētes materiālus, lai apstiprinātu akūta un ilgtermiņa riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem, un metabolīta 6-hlor-2-piridinola risku attiecībā uz ūdens organismiem. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma triklopiru iekļāva šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādas izpētes materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

137

Metrafenons

CAS Nr. 220899-03-6

CIPAC Nr. 752

3′-brom-2,3,4,6′-tetrametoksi-2′,6-dimetilbenzofenons

≥ 940 g/kg

2007. gada 1. februāris

2017. gada 31. janvāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par metrafenonu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 14. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 38. pantu informē Komisiju par rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikāciju.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Celms QST 713, identisks ar celmu AQ 713

kultūras kolekcijas Nr. NRRL B -21661

CIPAC Nr. nav piešķirts

Nepiemēro

 

2007. gada 1. februāris

2017. gada 31. janvāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Bacillus subtilis un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 14. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

139

Spinosads

CAS Nr. 131929-60-7 (spinosins A)

131929-63-0 (spinosins D)

CIPAC Nr. 636

 

Spinosins A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-dezoksi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranoziloksi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradezoksi-ß-D-eritropiranoziloksi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahidro-14-metil-1H-8-oksaciklododeka[b]as-indacēn-7,15-dions

 

Spinosins D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-dezoksi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranoziloksi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradezoksi-ß-D-eritropiranoziloksi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahidro-4,14-dimetil-1H-8-oksaciklododeka[b]as-indacēn-7,15-dions

Spinosads ir 50 līdz 95 % spinosina A un 5 līdz 50 % spinosina D maisījums

≥ 850 g/kg

2007. gada 1. februāris

2017. gada 31. janvāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par spinosadu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 14. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš riskam attiecībā uz sliekām, ja vielu izmanto siltumnīcās.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

140

Tiametoksams

CAS Nr. 153719-23-4

CIPAC Nr. 637

(E,Z)-3-(2-hlor-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oksadiazinān-4-ilidēn-N-nitroamīns

≥ 980 g/kg

2007. gada 1. februāris

2017. gada 31. janvāris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

Blakussugu organismu, jo īpaši medus bišu aizsardzībai, lietojot sēklu apstrādei:

sēklas apsmidzināšanu veic tikai profesionālās sēklu apstrādes telpās; šajās telpās jāizmanto iespējami labākā tehnika, lai samazinātu putekļu izplatību, uzglabājot, transportējot vai apstrādājot sēklas,

lieto atbilstošu sējas aprīkojumu, lai nodrošinātu augstu saplūšanas pakāpi ar augsni, mazinātu noplūdes un mazinātu putekļu emisiju.

Dalībvalstis nodrošina, ka:

apstrādāto sēklu marķējumā ir ietverta norāde, ka sēklas ir apstrādātas ar tiametoksamu, un noteikti risku mazinoši pasākumi, kas paredzēti atļaujā,

atļaujas nosacījumi, jo īpaši izsmidzināšanas gadījumā, vajadzības gadījumā ietver risku mazinošus pasākumus medus bišu aizsardzībai,

vajadzības gadījumā ir uzsāktas monitoringa programmas, lai pārbaudītu tiametoksama patieso iedarbību uz medus bitēm platībās, ko intensīvi izmanto pārtiku meklējošās bites vai dravnieki.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par tiametoksamu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 14. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu piesārņošanai, jo īpaši ar darbīgo vielu un tās metabolītiem NOA 459602, SYN 501406 un CGA 322704, ja darbīgo vielu izmanto reģionos, kur ir jutīga augsne un/vai klimata apstākļi,

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai,

īpaša uzmanība jāpievērš ilgtermiņa riskam attiecībā uz maziem zālēdājiem, ja vielu izmanto sēklu apstrādei.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

141

Fenamifoss

CAS Nr. 22224-92-6

CIPAC Nr. 692

(RS)-etil 4-metiltio-m-tolilizopropil-fosforamidāts

≥ 940 g/kg

2007. gada 1. augusts

2017. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā nematicīdu, ko pilienveida apūdeņošanai lieto stabilas struktūras siltumnīcās.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par fenamifosu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 14. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā:

dalībvalstīm īpaša uzmanība jāveltī ūdens organismu, blakussugu sauszemes augu un gruntsūdeņu aizsardzībai situācijās, kas tos apdraud.

Vajadzības gadījumā atļaujas piešķiršanas nosacījumos jāietver riska mazināšanas pasākumi un jutīgajās zonās jāuzsāk novērošanas programmas, lai kontrolētu iespējamo gruntsūdeņu piesārņojumu.

142

Etefons

CAS Nr. 16672-87-0

CIPAC Nr. 373

2-hloretil-fosfoniskā skābe

≥ 910 g/kg (tehniskie līdzekļi – TC)

MEPHA ražošanas piemaisījumus (mono 2-hloretilestēru, 2-hloretil-fosfonisko skābi) un 1,2-dihloretānu uzskata par toksiskiem, un katrs no tiem tehniskajos līdzekļos nedrīkst pārsniegt 20 g/kg un 0,5 g/kg

2007. gada 1. augusts

2017. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai par augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par etefonu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2006. gada 14. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

143

Flusilazols (2)

CAS Nr. 85509-19-9

CIPAC Nr. 435

Bis(4-fluorfenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silāns

925 g/kg

2007. gada 1. janvāris

2008. gada 30. jūnijs (2)

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu šādām kultūrām:

graudaugi, izņemot rīsus (2),

kukurūza (2),

rapšu sēklas (2),

cukurbietes (2),

tādā apjomā, kas nepārsniedz 200 g darbīgās vielas uz vienu hektāru vienā apstrādes reizē.

Nav atļauti šādi lietojuma veidi:

izsmidzināšana gaisā,

amatieru vai profesionāla lietošana, izmantojot uz muguras pārnēsājamas vai rokās turamas ierīces,

piemājas dārzkopība.

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti visi attiecīgie riska mazināšanas pasākumi. Īpaša uzmanība jāveltī:

ūdens organismu aizsardzībai. Jāievēro atbilstošs attālums starp apstrādātām teritorijām un virszemes ūdenstilpēm. Šis attālums var būt atkarīgs no tā, vai tiek izmantotas metodes vai ierīces, kas samazina aizplūšanu,

putnu un zīdītāju aizsardzībai. Kā nosacījums atļaujas piešķiršanai jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi, piemēram, apstrādes veikšana vispiemērotākajā periodā un tādu preparātu izvēle, kuru fiziskās īpašības vai sastāvā esošās vielas, nodrošinot piemērotu izvairīšanos no apdraudējuma, samazina ietekmi uz attiecīgajām sugām,

ar šo vielu strādājošo personu aizsardzībai. Jāvalkā piemērots aizsargapģērbs, jo īpaši cimdi, virsvalks, gumijas zābaki un sejas aizsargs vai drošības brilles jāizmanto, jaucot vielu un uzpildot, izmantojot un tīrot iekārtu, ja vien pašas iekārtas projekts un konstrukcija vai iekārtai pierīkotas īpašas aizsargājošas sastāvdaļas attiecīgi neizslēdz iespēju saskarties ar vielu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par flusilazolu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Dalībvalstis nodrošina, ka vēlākais līdz katra gada 31. decembrim atļaujas turētāji ziņo par vielas izmantotāju veselības traucējumu gadījumiem. Dalībvalstis var pieprasīt informāciju, piemēram, pārdošanas datus un pārskatu par lietojuma veidiem, lai iegūtu patiesu priekšstatu par flusilazola lietošanas apstākļiem un iespējamo toksikoloģisko ietekmi.

Dalībvalstis pieprasa iesniegt turpmākus pētījumus par flusilazola iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz endokrīno sistēmu divus gadus pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) pārbaudes vadlīniju pieņemšanas. Tās nodrošina, ka pretendents, pēc kura pieprasījuma flusilazolu iekļāva šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādas izpētes materiālus divu gadu laikposmā pēc minēto vadlīniju pieņemšanas.

144

Karbendazīms (stereoķīmija nav noteikta)

CAS Nr. 10605-21-7

CIPAC Nr. 263

Metilbenzimidazol-2-ilkarbamāts

980 g/kg

2007. gada 1. janvāris

2011. gada 13. jūnijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu šādām kultūrām:

graudaugi,

rapšu sēklas,

cukurbietes,

kukurūza,

tādā apjomā, kas nepārsniedz:

0,25 kg darbīgās vielas uz hektāru vienā reizē graudaugiem un rapšu sēklām,

0,075 kg darbīgās vielas uz hektāru vienā reizē cukurbietēm,

0,1 kg darbīgās vielas uz hektāru vienā reizē kukurūzai.

Nav atļauti šādi lietojuma veidi:

izsmidzināšana gaisā,

amatieru vai profesionāla lietošana, izmantojot uz muguras pārnēsājamas vai rokās turamas ierīces,

piemājas dārzkopībā.

Dalībvalstis nodrošina visu vajadzīgo riska mazināšanas pasākumu veikšanu. Īpaša uzmanība jāveltī:

ūdens organismu aizsardzībai. Jāievēro atbilstošs attālums starp apstrādātām teritorijām un virszemes ūdenstilpēm. Šis attālums var būt atkarīgs no tā, vai tiek izmantotas metodes vai ierīces, kas samazina aizplūšanu,

slieku un citu augsnes makroorganismu aizsardzībai. Lietojuma nosacījumi ietver riska mazināšanas pasākumus, tādus kā vispiemērotākās pielietošanas reižu un laika kombinācijas izvēle, pielietošanas apmērs un vajadzības gadījumā darbīgās vielas koncentrācijas līmenis,

putnu un zīdītāju aizsardzībai. Kā nosacījums atļaujas piešķiršanai ir riska mazināšanas pasākumi, piemēram, apstrādes veikšana vispiemērotākajā periodā un tādu preparātu izvēle, kuru fiziskās īpašības vai sastāvā esošās vielas, nodrošinot piemērotu izvairīšanos no apdraudējuma, samazina ietekmi uz attiecīgajām sugām,

ar šo vielu strādājošo personu aizsardzībai. Jāvalkā piemērots aizsargapģērbs, jo īpaši cimdi, virsvalks, gumijas zābaki un sejas aizsargs vai drošības brilles jāizmanto, jaucot vielu un uzpildot, izmantojot un tīrot iekārtu, ja vien pašas iekārtas projekts un konstrukcija vai iekārtai pierīkotas īpašas aizsargājošas sastāvdaļas attiecīgi neizslēdz iespēju saskarties ar vielu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par karbendazīmu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Dalībvalstis nodrošina, ka vēlākais līdz katra gada 31. decembrim atļaujas turētāji ziņo par strādājošo veselības traucējumu gadījumiem. Dalībvalstis var pieprasīt informāciju, piemēram, pārdošanas datus un pārskatu par lietojuma veidiem, lai iegūtu patiesu priekšstatu par karbendazīma lietošanas apstākļiem un iespējamo toksikoloģisko ietekmi.

145

Kaptāns

CAS Nr. 133-06-02

CIPAC Nr. 40

N-(trihlormetiltio)-4-cikloheksēns-4-1,2-dikarboksimīds

≥ 910 g/kg

Piemaisījumi:

 

perhlormetilmerkaptāns (R005406): ne vairāk kā 5 g/kg

 

folpets: ne vairāk kā 10 g/kg

 

tetrahlorogleklis: ne vairāk kā 0,1 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot kaptānu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā tomātu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2006. gada 29. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par kaptānu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

operatoru un strādnieku drošībai. Atļautās izmantošanas nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi un jāpiemēro risku mazinoši pasākumi, lai samazinātu iedarbību;

uztura ietekmei uz patērētājiem, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atliekvielu līmeņu turpmāku pārskatīšanu;

gruntsūdeņu aizsardzībai jutīgos apstākļos. Vajadzības gadījumā atļaujas piešķiršanas nosacījumos jāietver riska mazināšanas pasākumi un jutīgajās zonās jāuzsāk uzraudzības programmas;

putnu, zīdītāju un ūdens organismu aizsardzībai. Atļaujas nosacījumos jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Iesaistītās dalībvalstis pieprasa iesniegt turpmākus pētījumus, lai apstiprinātu ilgtermiņa riska novērtējumu attiecībā uz putniem uz zīdītājiem, kā arī toksikoloģisku novērtējumu metabolītiem, kas, iespējams, atrodas jutīgos apstākļos esošā gruntsūdenī. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma kaptānu iekļāva šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

146

Folpets

CAS Nr. 133-07-3

CIPAC Nr. 75

N-(trihlormetiltio) ftalimīds

≥ 940 g/kg

Piemaisījumi:

 

perhlormetilmerkaptāns (R005406): ne vairāk kā 3,5 g/kg

 

tetrahlorogleklis: ne vairāk kā 4 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot folpetu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā ziemas kviešu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2006. gada 29. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par folpetu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

operatoru un strādnieku drošībai. Atļautās izmantošanas nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi;

uztura ietekmei uz patērētājiem, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atliekvielu līmeņu turpmāku pārskatīšanu;

putnu, zīdītāju un ūdens organismu aizsardzībai. Atļaujas nosacījumos jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Iesaistītās dalībvalstis pieprasa iesniegt papildus izpētes materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem, zīdītājiem un sliekām. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma folpetu iekļāva šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

147

Formetanāts

CAS Nr. 23422-53-9

CIPAC Nr. 697

3-dimetilaminometilēnaminofenilmetilkarbamāts

≥ 910 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu un akaricīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot formetanātu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā lauka tomātu un dekoratīvo krūmu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2006. gada 29. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par formetanātu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

putnu, zīdītāju, posmkāju, kas nav šīs apstrādes mērķis, un bišu aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus;

operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus;

uztura ietekmei uz patērētājiem, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atliekvielu līmeņu turpmāku pārskatīšanu.

Iesaistītās dalībvalstis pieprasa iesniegt papildus izpētes materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem, zīdītājiem un posmkājiem, kas nav apstrādes mērķis. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasījuma formetanāts ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

148

Metiokarbs

CAS Nr. 2032-65-7

CIPAC Nr. 165

4-metiltio-3,5-ksililmetilkarbamāts

≥ 980 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā repelentu sēklu apstrādei, insekticīdu un limacīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot metiokarbu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā kukurūzas sēklu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi vajadzīgie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2006. gada 29. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par metiokarbu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

putnu, zīdītāju un posmkāju, kas nav šīs apstrādes mērķis, aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus;

operatoru un līdzās esošu cilvēku drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus;

uztura ietekmei uz patērētājiem, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atliekvielu līmeņu turpmāku pārskatīšanu.

Iesaistītās dalībvalstis pieprasa iesniegt turpmākus pētījumus, lai apstiprinātu ilgtermiņa riska novērtējumu attiecībā uz putniem, zīdītājiem un posmkājiem, kas nav šīs apstrādes mērķis, kā arī apstiprināt toksikoloģisko novērtējumu metabolītiem, kuru klātbūtne iespējama ražā. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasījuma metiokarbs ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

149

Dimetoāts

CAS Nr. 60-51-5

CIPAC Nr. 59

O,O-dimetil-S-(N-metilkarbamoilmetil) fosforoditioāts; 2-dimetoksi-fosfinotioltio-N-metilacetamīds

≥ 950 g/kg

Piemaisījumi:

ometoāts: ne vairāk kā 2 g/kg

izodimetoāts: ne vairāk kā 3 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par dimetoātu, ko 2006. gada 24. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība putnu, zīdītāju, ūdens organismu un posmkāju, kas nav apstrādes mērķis, aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi, piemēram, aizsargzonas un noteces un meliorācijas ūdeņu ietekmes samazināšana uz virszemes ūdeņiem;

jāvelta īpaša uzmanība uztura ietekmei uz patērētājiem;

jāvelta īpaša uzmanība operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus.

Iesaistītās dalībvalstis pieprasa iesniegt turpmākus pētījumus, lai apstiprinātu ilgtermiņa riska novērtējumu attiecībā uz putniem, zīdītājiem un posmkājiem, kas nav šīs apstrādes mērķis, kā arī apstiprināt toksikoloģisko novērtējumu metabolītiem, kuru klātbūtne iespējama ražā.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasījuma dimetoāts ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

150

Dimetomorfs

CAS Nr. 110488-70-5

CIPAC Nr. 483

(E,Z) 4-[3-(4-hlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil]morfolīns

≥ 965 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par dimetomorfu, ko 2006. gada 24. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

operatoru un strādnieku drošībai; atļautās izmantošanas nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi;

putnu, zīdītāju un ūdens organismu aizsardzībai.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

151

Glufosināts

CAS Nr. 77182-82-2

CIPAC Nr. 437.007

Amonija(DL)-homoalanīn-4-il(metil)fosfināts

950 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot glufosinātu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā ābeļu dārzu aizsardzībai, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem, jo īpaši saistībā ar ietekmi uz operatoru un patērētājiem, un jānodrošina, ka visi nepieciešamie dati un informācija ir to rīcībā pirms šādas atļaujas izsniegšanas.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par glufosinātu, ko 2006. gada 24. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu. Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

operatoru, strādnieku un tuvumā esošu personu drošībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver aizsardzības pasākumi;

iespējamai gruntsūdeņu piesārņošanai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem;

zīdītāju, tādu posmkāju un augu, kas nav apstrādes mērķis, aizsardzībai.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Atbildīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt turpmāku pētījumu materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz zīdītājiem un posmkājiem, kas nav apstrādes mērķis, ābeļu dārzos. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma glufosinātu iekļāva šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

152

Metribuzīns

CAS Nr. 21087-64-9

CIPAC Nr. 283

4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-ons

≥ 910 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot metribuzīnu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā pēcsadīgšanas selektīvo herbicīdu kartupeļiem, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka visi nepieciešamie dati un informācija ir to rīcībā pirms šādas atļaujas izsniegšanas.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par metribuzīnu, ko 2006. gada 24. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība aļģu, ūdensaugu, tādu augu, kas nav šīs apstrādes mērķis un atrodas ārpus apstrādātā lauka, aizsardzībai un jānodrošina, lai atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietvertu arī risku mazinošus pasākumus;

jāvelta īpaša uzmanība operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus.

Atbildīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt sīkākus datus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz gruntsūdeņiem. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma metribuzīnu iekļāva šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādas izpētes materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

153

Fosmets

CAS Nr. 732-11-6

CIPAC Nr. 318

O,O-dimetil S-fitalimidometilfosforoditioāts; N- (dimetoksifosfinotioiltiometil)fatalimīds

≥ 950 g/kg

Piemaisījumi:

fosmeta oksons: ne vairāk kā 0,8 g/kg

izofosmets: ne vairāk kā 0,4 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu un akaricīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par fosmetu, ko 2006. gada 24. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība putnu, zīdītāju, ūdens organismu, bišu un citu posmkāju, kas nav apstrādes mērķis, aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi, piemēram, aizsargzonas un noteces un meliorācijas ūdeņu ietekmes samazināšana uz virszemes ūdeņiem;

jāpievērš īpaša uzmanība operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus un respiratoru.

Atbildīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt turpmāku pētījumu materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem (akūts risks) un zīdītājiem (ilgtermiņa risks). Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasījuma fosmets ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

154

Propamokarbs

CAS Nr. 24579-73-5

CIPAC Nr. 399

Propil 3-(dimetilamino)propilkarbamāts

≥ 920 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus atļaujai lietot augu aizsardzības līdzekļus, kuros ir propamokarbs, citām vajadzībām nekā lapotņu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem saistībā ar ietekmi uz strādniekiem un jānodrošina, ka pirms atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par propamokarbu, ko 2006. gada 24. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

operatoru un strādnieku drošībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver aizsardzības pasākumi;

augsnes daļu pārvietošanai, veicot ražu rotāciju, vai ietekmi uz nākamajām ražām;

virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu aizsardzībai jutīgās zonās;

putnu, zīdītāju un ūdens organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi.

155

Etoprofoss

CAS Nr. 13194-48-4

CIPAC Nr. 218

O-etils S,S-dipropilfosforoditioāts

> 940 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā nematicīdu un insekticīdu augsnes apstrādē.

Atļaujas izsniedzamas tikai profesionālajiem lietotājiem.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot etoprofosu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā tādu kartupeļu apstrādei, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībā, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par etoprofosu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2007. gada 16. martā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

atliekvielām un novērtējumam attiecībā uz uztura ietekmi uz patērētājiem, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atliekvielu līmeņu turpmāku pārskatīšanu,

lietotāja drošībai. Atļautās izmantošanas nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālie un elpceļu aizsardzības līdzekļi un jāveic citi riska mazināšanas pasākumi, piemēram, tādas transportēšanas sistēmas izmantošana līdzekļa izplatīšanā, kas ir noslēgta,

putnu, zīdītāju un ūdens organismu aizsardzībai, kā arī virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu aizsardzībai jutīgos apstākļos. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos ir jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas un pilnīga granulu saplūšana ar augsni.

Iesaistītās dalībvalstis pieprasa iesniegt papildus pētījumu materiālus, lai apstiprinātu īstermiņa un ilgtermiņa riska novērtējumu attiecībā uz zīdītājiem, kas barībā lieto sliekas. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma etoprofosu iekļāva šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

156

Pirimifosmetils

CAS Nr. 29232-93-7

CIPAC Nr. 239

 

O-2-dietilamino-6-metilpirimidīn-4-il

 

O,O-dimetilfosfortioāts

> 880 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu ražas uzglabāšanā.

Apstrāde ar rokās turamām ierīcēm nav atļauta.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot pirimifosmetilu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā ar automātiskām sistēmām tukšās labības noliktavās, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi vajadzīgie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2007. gada 15. martā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par pirimifosmetilu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāja drošībai. Atļautajos izmantošanas nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi, tostarp elpceļu aizsardzības līdzekļi, un jāpiemēro risku mazinoši pasākumi, lai samazinātu iedarbību,

uztura ietekmei uz patērētājiem, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atliekvielu līmeņu turpmāku pārskatīšanu.

157

Fipronils

CAS Nr. 120068-37-3

CIPAC Nr. 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dihlor-α,α,α-trifluor-para-tolil)-4-trifluormetilsulfinil-pirazol-3-karbonitrils

≥ 950 g/kg

2007. gada 1. oktobris

2017. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu sēklu apstrādē.

Blakussugu organismu, jo īpaši medus bišu aizsardzībai:

sēklas apsmidzināšanu veic tikai profesionālās sēklu apstrādes telpās; šajās telpās jāizmanto iespējami labākā tehnika, lai samazinātu putekļu izplatību, uzglabājot, transportējot vai apstrādājot sēklas,

lieto atbilstošu sējas aprīkojumu, lai nodrošinātu augstu saplūšanas pakāpi ar augsni, mazinātu noplūdes un mazinātu putekļu emisiju.

Dalībvalstis nodrošina, ka:

apstrādāto sēklu marķējumā ir ietverta norāde, ka sēklas ir apstrādātas ar fipronilu, un noteikti risku mazinoši pasākumi, kas paredzēti atļaujā,

vajadzības gadījumā ir uzsāktas monitoringa programmas, lai pārbaudītu fipronila patieso iedarbību uz medus bitēm platībās, ko intensīvi izmanto pārtiku meklējošās bites vai dravnieki.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2007. gada 16. martā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par fipronilu un jo īpaši I un II papildinājumu. Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

realizācijā nonākušo līdzekļu iepakojumam, lai izvairītos no attiecīgo līdzekļu fotonovecošanās,

iespējamai gruntsūdeņu piesārņošanai, jo īpaši ar metabolītiem, kas ir noturīgāki nekā izejas savienojumi, gadījumos, kad darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni, un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

graudēdāju putnu, zīdītāju un ūdens organismu, kā arī posmkāju, kas nav apstrādes mērķis, un bišu aizsardzībai.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Atbildīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt turpmāku pētījumu materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz graudēdāju putniem, zīdītājiem un bitēm, jo īpaši bišu periem. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma fipronilu iekļāva šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus viena gada laikā pēc apstiprināšanas.

158

Beflubutamīds

CAS Nr. 113614-08-7

CIPAC Nr. 662

(RS)-N-benzil-2-(4-fluor-3-trifluormetilfenoksi)butānamīds

≥ 970 g/kg

2007. gada 1. decembris

2017. gada 30. novembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par beflubutamīdu, ko 2007. gada 15. maijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm:

īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu apdraudējumam.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

159

Kodolu poliedrozes vīruss Spodoptera exigua

CIPAC Nr.

nav piešķirts

Nepiemēro

 

2007. gada 1. decembris

2017. gada 30. novembris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par KPV Spodoptera exigua, ko 2007. gada 15. maijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

160

Prosulfokarbs

CAS Nr. 52888-80-9

CIPAC Nr. 539

S-benzildipropil (tiokarbamāts)

970 g/kg

2008. gada 1. novembris

2018. gada 31. oktobris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2007. gada 9. oktobrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par prosulfokarbu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ūdenī dzīvojošu organismu aizsardzībai un jānodrošina, ka atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir paredzēti riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzona,

blakussugu augu aizsardzībai un jānodrošina, ka atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir paredzēti riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas lauks, kurā neveic izsmidzināšanu.

161

Fludioksonils

CAS Nr. 131341-86-1

CIPAC Nr. 522

4-(2,2-difluor-1,3-benzodioksol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitrils

950 g/kg

2008. gada 1. novembris

2018. gada 31. oktobris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot fludioksonilu saturošus augu aizsardzības līdzekļus, izņemot sēklu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija, un:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu piesārņošanas iespējai jutīgās zonās, jo īpaši ar augsnes fotolīzes metabolītu CGA 339833 un CGA 192155;

īpaša uzmanība jāpievērš zivju un ūdens organismu aizsardzībai.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2007. gada 9. oktobrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par fludioksonilu un jo īpaši I un II papildinājumu.

162

Klomazons

CAS Nr. 81777-89-1

CIPAC Nr. 509

2-(2-hlorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oksazolidin-3-ons

960 g/kg

2008. gada 1. novembris

2018. gada 31. oktobris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2007. gada 9. oktobrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par klomazonu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

blakussugu augu aizsardzībai un jānodrošina, ka atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir paredzēti riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas.

163

Bentiavalikarbs

CAS Nr. 413615-35-7

CIPAC Nr. 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluor-1,3-benzotiazol-2-il) etil]karbamoil}-2-metilpropil]karbamīnskābe

≥ 910 g/kg

Šādus ražošanas piemaisījumus uzskata par toksiskiem, un katrs no tiem tehniskajos materiālos nedrīkst pārsniegt konkrētu daudzumu:

 

6,6′-diflor-2,2′-dibenzotiazols: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-florfenil)disulfīds: < 14 mg/kg

2008. gada 1. augusts

2018. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 22. janvārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par bentiavalikarbu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāja drošībai,

posmkāju, kuri nav apstrādes mērķis, aizsardzībai.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver atbilstošus riska mazināšanas pasākumus.

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot bentiavalikarbu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā siltumnīcās, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.

Dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 38. pantu informē Komisiju par rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikāciju.

164

Boskalīds

CAS Nr. 188425-85-6

CIPAC Nr. 673

2-hlor-N-(4′-hlorbifenil-2-il)nikotinamīds

≥ 960 g/kg

2008. gada 1. augusts

2018. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 22. janvārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par bentiavalikarbu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāja drošībai,

ilgtermiņa apdraudējumam putniem un augsnes organismiem,

riskam, ka viela uzkrājas augsnē, ja to izmanto daudzgadīgām kultūrām vai augsekas secīgajām kultūrām.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver atbilstošus riska mazināšanas pasākumus.

165

Karvons

CAS Nr. 99-49-0 (d/l maisījums)

CIPAC Nr. 602

5-izopropenil-2-metilcikloheks-2-en-1-ons

≥ 930 g/kg ar d/l attiecību vismaz 100:1

2008. gada 1. augusts

2018. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 22. janvārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par bentiavalikarbu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība lietotāju drošībai.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

166

Fluoksastrobīns

CAS Nr. 361377-29-9

CIPAC Nr. 746

(E)-{2-[6-(2-hlorfenoksi)-5-fluorpirimidīn-4-iloksi]fenil}(5,6-dihidro-1,4,2-dioksazīn-3-il)-metanona O-metiloksīms

≥ 940 g/kg

2008. gada 1. augusts

2018. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par fluoksastribīnu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2008. gada 22. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāja drošībai, it īpaši strādājot ar neatšķaidītu koncentrātu. Lietošanas nosacījumos jāiekļauj atbilstoši aizsargpasākumi, piemēram, sejas aizsega izmantošana,

ūdens organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas,

fluoksastrobīna metabolītu atlieku daudzumam, ja salmus no apstrādātās teritorijas izmanto lopbarībā. Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā jāiekļauj nosacījumi par izbarošanu dzīvniekiem,

risku, ka viela uzkrājas augsnes virskārtā, ja to izmanto daudzgadīgām kultūrām vai augsekas secīgajām kultūrām.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt:

informāciju, kas vajadzīga, lai veiktu visaptverošu ūdens riska novērtējumu, ņemot vērā smidzināšanas aiznešus, noplūdi, novadīšanu un iespējamo riska mazināšanas pasākumu efektivitāti,

informāciju par metabolītu, kas neattiecas uz žurkām, toksiskumu salmos no apstrādātām teritorijām, kurus paredzēts izmantot kā barību.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma fluoksatrobīnu iekļāva šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 celms 251 (AGAL: Nr. 89/030550)

CIPAC Nr. 753

Nepiemēro

 

2008. gada 1. augusts

2018. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā nematicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par Paecilomyces lilacinus un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2008. gada 22. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāja drošībai (lai gan nebija vajadzības noteikt AOEL, mikroorganismi parasti uzskatāmi par sensibilizatoriem),

lapās dzīvojošu posmkāju, kuri nav apstrādes mērķis, aizsardzībai.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

168

Protiokonazols

CAS Nr. 178928-70-6

CIPAC Nr. 745

(RS)-2-[2-(1-hlorciklopropil)-3-(2-hlorfenil)-2-hidroksipropil]-2,4-dihidro-1,2,4-triazol-3-tions

≥ 970 g/kg

Šādus ražošanas piemaisījumus uzskata par toksiskiem, un katrs no tiem tehniskajos līdzekļos nedrīkst pārsniegt konkrētu daudzumu:

toluols: < 5 g/kg

protiokonazol-destio (2-(1-hlorciklopropil)1-(2-hlorfenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)

2008. gada 1. augusts

2018. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 22. janvārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par bentiavalikarbu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāja drošībai, izsmidzinot līdzekli. Lietošanas nosacījumos jāiekļauj atbilstoši aizsargpasākumi,

ūdens organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas,

putnu un mazu zīdītāju aizsardzībai. Vajadzības gadījumā jāpiemēro apdraudējumu mazinoši pasākumi.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt:

informāciju, lai varētu novērtēt, kāda ietekme uz patērētāju ir triazola metabolītam galvenajās kultūrās, rotācijas kultūrās un dzīvnieku izcelsmes produktos,

protiokonazola darbības veida un triazola metabolītu atvasinājumu salīdzinājumu, lai varētu novērtēt toksiskumu, kas rodas no saskarsmes ar abiem šiem savienojumiem kopā,

informāciju, lai varētu turpmāk risināt ilgtermiņa apdraudējumu graudēdājiem putniem un zīdītājiem, ko rada protiokonazola izmantošana sēklu apstrādē.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, pēc kuru pieprasījuma protiokonazolu iekļāva šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

169

Amidosulfurons

CAS Nr. 120923-37-7

CIPAC Nr. 515

 

3-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)-1-(N-metil-N-metilsulfonil-aminosulfonil)urīnviela

vai

 

1-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)-3-mezil(metil) sulfamoilurīnviela

≥ 970 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot amidosulfuronu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā pļavās un ganībās, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 22. janvārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par amidosulfuronu, it sevišķi I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

gruntsūdeņu aizsardzībai, jo iespējams to piesārņojums ar dažiem noārdīšanās produktiem, ja darbīgo vielu izmanto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

ūdensaugu aizsardzībai.

Saistībā ar identificēto apdraudējumu vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

170

Nikosulfurons

CAS Nr. 111991-09-4

CIPAC Nr. 709

 

2-[(4,6-dimetoksipirimidīn-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-N,N-dimetilnikotinamīds

vai

 

1-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil-2-piridilsulfonil)urīnviela

≥910 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par nikosulfuronu un īpaši I un II papildinājumu, ko 2008. gada 22. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

ūdens vides iespējamam apdraudējumam ar metabolītu DUDN, ja nikosulfuronu izmanto reģionos ar jutīgu augsni,

ūdensaugu aizsardzībai un jānodrošina, ka atļaujas piešķiršanas nosacījums vajadzības gadījumā ir riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas,

blakussugu augu aizsardzībai, un tām jānodrošina, ka atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā tiek iekļauti riska samazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas, kuras neapsmidzina,

gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu aizsardzībai jutīgas augsnes vai klimatisko apstākļu gadījumā.

171

Klofentezīns

CAS Nr. 74115-24-5

CIPAC Nr. 418

3,6-bis(2-hlorfenil)-1,2,4,5-tetrazīns

≥ 980 g/kg (sausam materiālam)

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā akaricīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2010. gada 11. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par klofentezīnu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācijām, kurām jābūt apstiprinām un pamatotām ar atbilstošiem analītiskiem datiem. Dokumentācijā par toksicitāti izmantotais testa materiāls jāsalīdzina un jāpārbauda attiecībā pret šīm tehniskā materiāla specifikācijām,

lietotāju un darbinieku drošībai un jānodrošina, lai lietošanas noteikumos vajadzības gadījumā būtu paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

iespējamai pārnesei pa gaisu lielos attālumos,

riskam organismiem, kas nav apstrādes mērķis. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs līdz 2011. gada 31. jūlijam iesniedz Komisijai monitoringa programmu, lai novērtētu klofentezīna iespējamo pārnesi atmosfērā lielos attālumos un ar to saistītos vides riskus. Šīs monitoringa programmas rezultātus kā monitoringa ziņojumu līdz 2013. gada 31. jūlijam iesniedz ziņotājai dalībvalstij un Komisijai.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs līdz 2012. gada 30. jūnijam iesniedz Komisijai apstiprinājuma pētījumus par klofentezīna metabolītiem saistībā ar to toksikoloģisko un vides risku novērtējumu.

172

Dikamba

CAS Nr. 1918-00-9

CIPAC Nr. 85

3,6-dihlor-2-metoksibenzoskābe

≥ 850 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par dikambu, jo īpaši I un II papildinājumu.

173

Difenokonazols

CAS Nr. 119446-68-3

CIPAC Nr. 687

3-hlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolān-2-il]fenil-4-hlorfenilēteris

≥ 940 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par difenokonazolu, jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:

ūdens organismu aizsardzībai.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver atbilstošus riska mazināšanas pasākumus.

174

Diflubenzurons

CAS Nr. 35367-38-5

CIPAC Nr. 339

1-(4-hlorfenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)urīnviela

≥ 950 g/kg piemaisījumi: maks. 0,03 g/kg 4-hloranilīna

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2010. gada 11. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par diflubenzuronu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācijām, kurām jābūt apstiprinātām un pamatotām ar atbilstošiem analītiskiem datiem. Dokumentācijā par toksicitāti izmantotais testa materiāls jāsalīdzina un jāpārbauda attiecībā pret šīm tehniskā materiāla specifikācijām,

ūdens organismu aizsardzībai,

sauszemes organismu aizsardzībai,

posmkāju, kas nav apstrādes mērķis, īpaši bišu, aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs līdz 2011. gada 30. jūnijam iesniedz Komisijai papildu pētījumus, lai novērtētu piemaisījuma iespējamo toksiskumu un par 4-hloranilīna (PCA) metabolītu.

175

Imazakvīns

CAS Nr. 81335-37-7

CIPAC Nr. 699

2-[(RS)-4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolīn-2-il]hinolīn-3-karbonskābe

≥ 960 g/kg (racēmisks maisījums)

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par imazakvīnu, jo īpaši I un II papildinājumu.

176

Lenacils

CAS Nr. 2164-08-1

CIPAC Nr. 163

3-cikloheksil-1,5,6,7-tetrahidrociklopentapirimidīn-2,4(3H)-dions

≥ 975 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2010. gada 11. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par lenacilu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

riskam ūdens organismiem, īpaši aļģēm un ūdensaugiem. Atļaujas nosacījumos ietver riska mazināšanas pasākumus, piemēram, buferzonas starp apstrādātajām teritorijām un virszemes ūdenstilpēm,

gruntsūdeņu aizsardzībai gadījumos, ja darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgiem augsnes vai klimatiskajiem apstākļiem. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus un piesārņojumjutīgajos apgabalos uzsāk monitoringa programmas, lai pārbaudītu gruntsūdeņu iespējamo piesārņošanu ar IN-KF 313, M1, M2 un M3 metabolītiem.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz Komisijai apstiprinājuma informāciju par Polar B un Polars augsnes metabolītu identitāti un raksturīgām pazīmēm un M1, M2 un M3 metabolītiem, kas konstatēti pētījumos ar lizimetru, un apstiprinājuma datus par pēckultūrām, ieskaitot iespējamo fitotoksisko ietekmi. Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs līdz 2012. gada 30. jūnijam iesniedz šādu informāciju Komisijai.

Ja lēmumā par lenacila klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr, 1272/2008 (3) konstatē, ka ir vajadzīga papildu informācija par IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B un Polars metabolīta relevanci, attiecīgās dalībvalstis pieprasa šādas informācijas iesniegšanu. Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs sešu mēnešu laikā pēc šāda klasifikācijas lēmuma izziņošanas iesniedz minēto informāciju Komisijai.

177

Oksadiazons

CAS Nr. 19666-30-9

CIPAC Nr. 213

5-terc-butil-3-(2,4-dihlor-5-izopropoksifenil)-1,3,4-oksadiazol-2(3H)-ons

≥ 940 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2010. gada 11. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par oksadiazonu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācijām, kurām jābūt apstiprinām un pamatotām ar atbilstošiem analītiskiem datiem. Dokumentācijā par toksicitāti izmantotais testa materiāls jāsalīdzina un jāpārbauda attiecībā pret šīm tehniskā materiāla specifikācijām,

iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam ar AE0608022 metabolītu, ja darbīgo vielu izmanto situācijās, kurās gaidāmi ilgstoši anaerobi apstākļi, vai reģionos ar jutīgiem augsnes vai klimatiskajiem apstākļiem. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz Komisijai:

papildu pētījumus, lai novērtētu piemaisījuma iespējamo toksiskumu ierosinātajā tehniskajā specifikācijā,

informāciju, lai papildus izskaidrotu metabolīta AE0608033 sastopamību pamatkultūrās un pēckultūrās,

informāciju par papildu izmēģinājumiem ar pēckultūrām (proti, sakņu kultūrām un graudiem) un metabolisma pētījumu par atgremotājiem, lai apstiprinātu patērētājiem radītā riska novērtējumu,

papildu informāciju par risku putniem, kas barojas ar sliekām, un zīdītājiem un ilgtermiņa risku zivīm.

Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs līdz 2012. gada 30. jūnijam iesniedz šādu informāciju Komisijai.

178

Piklorāms

CAS Nr. 1918-02-1

CIPAC Nr. 174

4-amino-3,5,6-trihlorpiridīn-2-karbonskābe

≥ 920 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2010. gada 11. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par piklorāmu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

gruntsūdeņu iespējamam piesārņojumam, ja piklorāmu lieto reģionos ar jutīgiem augsnes vai klimatiskajiem apstākļiem. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz Komisijai:

papildu informāciju, lai apstiprinātu, ka ar analītisko metodi, ko izmanto monitoringa veikšanai atlieku izmēģinājumos, tiek precīzi noteikti piklorāma atlieku un tā konjugātu daudzumi,

augsnes fotolīzes pētījumu, lai apstiprinātu piklorāma noārdīšanās novērtējumu.

Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs līdz 2012. gada 30. jūnijam iesniedz šādu informāciju Komisijai.

179

Piriproksifēns

CAS Nr. 95737-68-1

CIPAC Nr. 715

4-fenoksifenil-(RS)-2-2-piridiloksi)propilēteris

≥ 970 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2010. gada 11. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par piriproksifēnu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāju drošībai un jānodrošina, lai lietošanas noteikumos vajadzības gadījumā būtu paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ūdens organismiem radītajam riskam. Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz Komisijai papildu informāciju, ar ko apstiprina riska novērtējumu attiecībā uz diviem aspektiem, proti, attiecībā uz piriproksifēna un metabolīta DPH-pyr radīto risku ūdens insektiem un piriproksifēna radīto risku apputeksnētājiem. Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs līdz 2012. gada 30. jūnijam iesniedz šādu informāciju Komisijai.

180

Bifenokss

CAS Nr. 42576-02-3

CIPAC Nr. 413

Metil-5-(2,4-dihlorfenoksi)-2-nitrobenzoāts

≥ 970 g/kg piemaisījumi:

 

max. 3 g/kg 2,4-dihlorfenols

 

max. 6 g/kg 2,4-dihloranizols

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par bifenoksu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2008. gada 14. martā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāju drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos vajadzības gadījumā paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

uztura ietekmei uz patērētājiem, ko rada bifenoksa atliekas dzīvnieku izcelsmes produktos un secīgajos maiņas kultūraugos.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt:

informāciju par bifenoksa un tā metabolīta bifenoksa hidroksilskābes atliekām dzīvnieku izcelsmes pārtikā un par bifenoksa atliekām maiņas kultūraugos,

informāciju, kas palīdzētu turpmāk risināt jautājumus saistībā ar ilgtermiņa risku, ko zālēdājiem rada bifenoksa lietošana.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs šādus apstiprinošus datus un informāciju iesniedz Komisijai divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

181

Diflufenikāns

CAS Nr. 83164-33-4

CIPAC Nr. 462

2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloksi)nikotīnanilīds

≥ 970 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 14. martā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par diflufenikānu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

ūdens organismu aizsardzībai, vajadzības gadījumā piemēro riska mazināšanas pasākumus, piemēram, buferzonas,

tādu augu aizsardzībai, kas nav apstrādes mērķis. Vajadzības gadījumā piemēro riska mazināšanas pasākumus, piemēram, neapstrādātas buferzonas.

182

Fenoksaprops-P

CAS Nr. 113158-40-0

CIPAC Nr. 484

(r)-2[4-[(6-hlor-2-benzoksazolil]-fenoksi]-propānskābe

≥ 920 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par fenoksapropu-P un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2008. gada 14. martā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāju drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

nesaistītu augu aizsardzībai,

aizsargvielas mefenpirdietila klātbūtnei preparātos, novērtējot ietekmi uz lietotājiem, darbiniekiem un iesaistītām personām,

vielas un dažu tās noārdīšanās produktu noturībai zonās, kur ir zemāka temperatūra vai kur var gadīties anaerobi apstākļi.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

183

Fenpropidīns

CAS Nr. 67306-00-7

CIPAC Nr. 520

(R,S)-1-[3-(4-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidīns

≥ 960 g/kg (racēmisks maisījums)

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par fenpropidīnu, ko 2008. gada 14. martā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāju un darbinieku drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ūdens organismu aizsardzībai un jānodrošina, ka atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā tiek iekļauti riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt:

informāciju, kas palīdzētu turpmāk risināt jautājumus saistībā ar ilgtermiņa risku, ko zālēdājiem un kukaiņēdājiem putniem rada fenpropidīna lietošana.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs šādus apstiprinošus datus un informāciju iesniedz Komisijai divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

184

Hinoklamīns

CAS Nr. 2797-51-5

CIPAC Nr. 648

2-amino-3-hlor-1,4-naftohinons

≥ 965 g/kg piemaisījums:

dihlons (2,3-dihlor-1,4-naftohinons) maks. 15 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot hinoklamīnu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā dekoratīviem augiem vai stādu audzētavās, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 14. martā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par hinoklamīnu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāju, darbinieku vai klātesošu personu drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ūdens organismu aizsardzībai,

putnu un mazu zīdītāju aizsardzībai.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver atbilstošus riska mazināšanas pasākumus.

185

Hloridazons

CAS Nr. 1698-60-8

CIPAC Nr. 111

5-amino-4-hlor-2-fenilpiridaz-3(2H)-īns

920 g/kg

Ražošanas procesā radušos piemaisījumu 4-amino-5-hlor-izomēru uzskata par toksisku, tāpēc tam ir noteikts maksimālais līmenis – 60 g/kg.

2009. gada 1. janvāris

2018. gada 31. decembris

A   DAĻA

Var lietot tikai kā herbicīdu (maks. 2,6 kg/ha) tikai katru trešo gadu uz tā paša lauka.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2007. gada 4. decembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par hloridazonu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāju drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ūdens organismu aizsardzībai,

gruntsūdeņu aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Vajadzības gadījumā atļaujas piešķiršanas nosacījumos jāietver riska mazināšanas pasākumi un jutīgajās zonās jāuzsāk novērošanas programmas, lai kontrolētu iespējamo gruntsūdeņu piesārņojumu ar B un B1 metabolītu.

186

Tritosulfurons

CAS Nr. 142469-14-5

CIPAC Nr. 735

1-(4-metoksi-6-trifluormetil-1,3,5-triazīn-2-il)-3-(2-trifluormetil-benzolsulfonil)urīnviela

≥ 960 g/kg

Šādus ražošanas piemaisījumus uzskata par toksiskiem, un tehniskajos līdzekļos tie nedrīkst pārsniegt konkrētu daudzumu.

2-amino-4-metoksi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazīns: < 0,2 g/kg

2008. gada 1. decembris

2018. gada 30. novembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par tritosulfuronu, ko 2008. gada 20. maijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:

iespējamai gruntsūdeņu piesārņošanai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto apgabalos ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

ūdens organismu aizsardzībai,

mazu zīdītāju aizsardzībai.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

187

Flutolanils

CAS Nr. 66332-96-5

CIPAC Nr. 524

α,α,α-trifluor-3′-izopropoksi-o-toluanilīds

≥ 975 g/kg

2009. gada 1. marts

2019. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot flutolanilu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā kartupeļu bumbuļu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 20. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par flutolanilu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

gruntsūdeņu aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

188

Benfluralīns

CAS Nr. 1861-40-1

CIPAC Nr. 285

N-butil-N-etil-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidīns

≥ 960 g/kg

Piemaisījumi:

etil-butil-nitrozamīns: maksimāli 0,1 m g/kg

2009. gada 1. marts

2019. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot benfluralīnu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā salātiem un endīvijām, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 20. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par benfluralīnu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

operatoru drošībai. Atļautās izmantošanas nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi un jāpiemēro risku mazinoši pasākumi, lai samazinātu iedarbību,

augu un dzīvnieku izcelsmes atliekām pārtikā un jānovērtē to ietekme uz patērētāju ēšanas paradumiem,

putnu, zīdītāju, virszemes ūdeņu un ūdens organismu aizsardzībai. Saistībā ar identificēto apdraudējumu vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt papildu izpētes materiālus par rotācijas kultūru metabolismu, lai apstiprinātu riska novērtējumu metabolītam B12 un ūdens organismiem. Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikumu iesniedzēji, pēc kuru iniciatīvas benfluralīns ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādus pētījumus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

189

Fluazināms

CAS Nr. 79622-59-6

CIPAC Nr. 521

3-hlor-N-(3-hlor-5-trifluormetil-2-piridil)-α,α,α-trifluor-2, 6-dinitro-p-toluidīns

≥ 960 g/kg

Piemaisījumi:

5-hlor-N-(3-hlor-5-trifluormetil-2-piridil)-α,α,α-trifluor-4,6-dinitro-o-toluidīns

ne vairāk kā 2 g/kg

2009. gada 1. marts

2019. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot fluazināmu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā kartupeļiem, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 20. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par fluazināmu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

operatoru un strādnieku drošībai. Atļautās izmantošanas nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi un jāpiemēro risku mazinoši pasākumi, lai samazinātu iedarbību,

augu un dzīvnieku izcelsmes atliekām pārtikā un jānovērtē to ietekme uz patērētāju ēšanas paradumiem,

ūdens organismu aizsardzībai. Saistībā ar identificēto apdraudējumu vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt papildu izpētes materiālus, lai apstiprinātu riska novērtējumu ūdens organismiem un augsnes makroorganismiem. Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikumu iesniedzēji, pēc kuru iniciatīvas fluazināms ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādus pētījumus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

190

Fuberidazols

CAS Nr. 3878-19-1

CIPAC Nr. 525

2-(2′-furil)benzimidazols

≥ 970 g/kg

2009. gada 1. marts

2019. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot fuberidazolu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā sēklu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 20. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par fuberidazolu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

operatoru drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ilgtermiņa apdraudējumam zīdītājiem un jānodrošina, ka atļaujas piešķiršanas nosacījumos pēc vajadzības ietverti riska mazināšanas pasākumi. Šādā gadījumā jāizmanto atbilstoši līdzekļi, nodrošinot augstu saplūšanas pakāpi ar augsni un mazinot noplūdes pielietošanas laikā.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver atbilstoši riska mazināšanas pasākumi.

191

Mepikvats

CAS Nr. 15302-91-7

CIPAC Nr. 440

1,1-dimetilpiperidīnija hlorīds (mepikvata hlorīds)

≥ 990 g/kg

2009. gada 1. marts

2019. gada 28. februāris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti lai saņemtu atļauju lietot mepikvatu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā miežiem, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 20. maijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par mepikvatu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība augu un dzīvnieku izcelsmes atliekām pārtikā un jānovērtē to ietekme uz patērētāju ēšanas paradumiem.

192

Diurons

CAS Nr. 330-54-1

CIPAC Nr. 100

3-(3,4-dihlorfenil)-1,1-dimetilurīnviela

≥ 930 g/kg

2008. gada 1. oktobris

2018. gada 30. septembris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu devās, kas nepārsniedz 0,5 kg/ha (vidēji uz platību).

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par diuronu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2008. gada 11. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:

operatoru drošībai; lietošanas noteikumos paredz, ka vajadzības gadījumā lieto individuālās aizsardzības līdzekļus,

ūdensdzīvnieku un blakussugu augu aizsardzībai.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

CELMS: ABTS-1857

Kultūras kolekcija: Nr. SD-1372,

CELMS: GC-91

Kultūras kolekcija: Nr. NCTC 11821

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) un GC-91 (SANCO/1538/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (H-14 serotips)

CELMS: AM 65-52

Kultūras kolekcija: Nr. ATCC 1276

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (H-14 serotips) AM65-52 (SANCO/1540/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

CELMS: ABTS 351

Kultūras kolekcija: Nr. ATCC SD-1275

 

CELMS: PB 54

Kultūras kolekcija: Nr. CECT 7209

 

CELMS: SA 11

Kultūras kolekcija: Nr. NRRL B-30790

 

CELMS: SA 12

Kultūras kolekcija: Nr. NRRL B-30791

 

CELMS: EG 2348

Kultūras kolekcija: Nr. NRRL B-18208

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 un EG 2348 (SANCO/1543/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

196

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

CELMS: NB 176 (TM 14 1)

Kultūras kolekcija: Nr. SD-5428

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008) un it īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

197

Beauveria bassiana

 

CELMS: ATCC 74040

Kultūras kolekcija: Nr. ATCC 74040

 

CELMS: GHA

Kultūras kolekcija: Nr. ATCC 74250

Nepiemēro

Maksimālais bovericīna līmenis: 5 m g/kg

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) un GHA (SANCO/1547/2008) un it īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Nepiemēro

Piesārņojošie mikroorganismi (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

199

Lecanicillium muscarium

(agrāk Verticilium lecanii)

CELMS: Ve 6

Kultūras kolekcija: Nr. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Lecanicillium muscarium (agrāk Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(agrāk Metarhizium anisopliae)

CELMS: BIPESCO 5/F52

Kultūras kolekcija: Nr. M.a. 43; Nr. 275-86 (akronīmi V275 vai KVL 275); Nr. KVL 99-112 (Ma 275 vai V 275); Nr. DSM 3884; Nr. ATCC 90448; Nr. ARSEF 1095

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu un akaricīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Metarhizium anisopliae var. anisopliae (agrāk Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 un F52 (SANCO/1862/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

201

Phlebiopsis gigantea

 

CELMS: VRA 1835

Kultūras kolekcija: Nr. ATCC 90304

 

CELMS: VRA 1984

Kultūras kolekcija: Nr. DSM 16201

 

CELMS: VRA 1985

Kultūras kolekcija: Nr. DSM 16202

 

CELMS: VRA 1986

Kultūras kolekcija: Nr. DSM 16203

 

CELMS: FOC PG B20/5

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390096

 

CELMS: FOC PG SP log 6

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390097

 

CELMS: FOC PG SP log 5

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390098

 

CELMS: FOC PG BU 3

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390099

 

CELMS: FOC PG BU 4

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390100

 

CELMS: FOC PG 410.3

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390101

 

CELMS: FOC PG97/1062/116/1.1

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390102

 

CELMS: FOC PG B22/SP1287/3.1

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390103

 

CELMS: FOC PG SH 1

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390104

 

CELMS: FOC PG B22/SP1190/3.2

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390105

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

202

Pythium oligandrum

CELMI: M1

Kultūras kolekcija Nr. ATCC 38472

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

203

Streptomyces K61 (agrāk S. griseoviridis)

CELMS: K61

Kultūras kolekcija: Nr. DSM 7206

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Streptomyces (agrāk Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) un it īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

204

Trichoderma atroviride

(agrāk T. harzianum)

 

CELMS: IMI 206040

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 206040, ATCC 20476

 

CELMS: T11

Kultūras kolekcija: Nr.

Spāņu tipa kultūras kolekcija CECT 20498, identiska ar IMI 352941

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā attiecīgi par Trichoderma atroviride (agrāk T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) un T-11 (SANCO/1841/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

205

Trichoderma polysporum

CELMS: Trichoderma polysporum IMI 206039

Kultūras kolekcija Nr. IMI 206039, ATCC 20475

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

CELMS:

Trichoderma harzianum T-22;

Kultūras kolekcija Nr. ATCC 20847

 

CELMS: Trichoderma harzianum ITEM 908

Kultūras kolekcija: Nr. CBS 118749

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā attiecīgi par Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) un ITEM 908 (SANCO/1840/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

207

Trichoderma asperellum

(agrāk T. harzianum)

 

CELMS: ICC012

Kultūras kolekcija Nr. CABI CC IMI 392716

 

CELMS: Trichoderma asperellum

(agrāk T. viride T25) T25

Kultūras kolekcija Nr. CECT 20178

 

CELMS: Trichoderma asperellum

(agrāk T. viride TV1) TV1

Kultūras kolekcija Nr. MUCL 43093

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Trichoderma asperellum (agrāk T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) un Trichoderma asperellum (agrāk T. viride T25 un TV1) T25 un TV1 (SANCO/1868/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

208

Trichoderma gamsii (agrāk T. viride)

CELMI:

ICC080

Kultūras kolekcija Nr. IMI CC Nr. 392151 CABI

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Trichoderma viride (SANCO/1868/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

209

Verticillium albo-atrum

(agrāk Verticillium dahliae)

CELMS: Verticillium albo-atrum izolāts WCS850

Kultūras kolekcija: Nr. CBS 276.92

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Verticillium albo-atrum (agrāk Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

210

 

Abamektīns

CAS Nr. 71751-41-2

 

Avermektīns B1a

CAS Nr. 65195-55-3

 

Avermektīns B1b

CAS Nr. 65195-56-4

 

Abamektīns

CIPAC Nr. 495

 

Avermektīns B1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-butil]-21,24-dihidroksi-5′,11,13,22-tetrametil-2-okso-3,7,19-trioksatetraciklo [15.6.1.14,8020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraēn-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosīds

 

Avermektīns B1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihidroksi-6′-izopropil-5′,11,13,22-tetrameitil-2-okso-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraēn-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosīds

≥ 850 g/kg

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu un akaricīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot abamektīnu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā citrusaugiem, salātiem un tomātiem, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 11. jūlijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par (abamektīnu), jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

lietotāju drošībai un garantē, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

atliekām augu izcelsmes pārtikā, un novērtē to ietekmi uz patērētājiem, ņemot vērā viņu ēšanas paradumus,

bišu, posmkāju, kas nav apstrādes mērķis, putnu, zīdītāju un ūdens organismu aizsardzībai. Saistībā ar identificētajiem riskiem vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas un nogaidīšanas laikposmi.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt:

sīkākus pētījumus par specifikāciju,

informāciju, kas vajadzīga, lai turpinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem,

informāciju, kuru var izmantot, lai novērstu risku ūdens organismiem saistībā ar svarīgākajiem augsnes metabolītiem,

informāciju, kuru var izmantot, lai novērstu risku gruntsūdeņiem saistībā ar metabolītu U8.

Dalībvalstis nodrošina, ka ziņotāji iesniedz pētījumus Komisijai divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

211

Epoksikonazols

CAS Nr. 135319-73-2 (agrākais Nr. 106325-08-0)

CIPAC Nr. 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-hlorfenil)-2,3-epoksi-2-(4-fluorfenil)propil]-1H-1,2,4-triazols

≥ 920 g/kg

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 11. jūlijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par epoksikonazolu, jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

lietotāju drošībai un garantē, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

epoksikonazola (triazola) metabolītu ietekmei uz patērētājiem, ņemot vērā viņu ēšanas paradumus,

iespējamai pārnesei pa gaisu lielos attālumos,

riskam attiecībā uz ūdens organismiem, putniem un zīdītājiem. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka ziņotājs iesniedz Komisijai sīkākus pētījumus par epoksikonazola īpašībām, kas potenciāli varētu izraisīt endokrīnos traucējumus, divu gadu laikā pēc ESAO testu norādījumu par endokrīnajiem traucējumiem vai pēc Kopienas saskaņoto testu norādījumu izdošanas.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka ziņotājs ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. jūnijam iesniedz Komisijai monitoringa programmu, lai novērtētu epoksikonazola pārnesi atmosfērā lielos attālumos un ar to saistītos vides riskus. Minētā monitoringa rezultāti monitoringa ziņojuma veidā jāiesniedz Komisijai ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. decembrim.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka ziņotājs divu gadu laikā pēc apstiprināšanas iesniedz informāciju par epoksikonazola metabolītu atliekām galvenajās kultūrās, rotācijas kultūrās un dzīvnieku izcelsmes produktos, un informāciju, ar kuras palīdzību varētu novērst ilgtermiņa risku zālēdājiem putniem un zīdītājiem.

212

Fenpropimorfs

CAS Nr. 67564-91-4

CIPAC Nr. 427

(RS)-cis-4-[3-(4-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolīns

≥ 930 g/kg

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par fenpropimorfu, ko 2008. gada 11. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

lietotāju un strādnieku drošībai. Atļaujā paredzētajos lietošanas nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi un jāpiemēro risku mazinoši pasākumi, piemēram, ikdienas darba stundu ierobežojumi,

gruntsūdeņu aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

ūdens organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā atļaujas nosacījumos jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas un noteces un noplūdes samazināšanas līdzekļi.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt sīkākus pētījumus, lai apstiprinātu metabolīta BF-421-7 pārvietošanos augsnē. Dalībvalstis nodrošina, ka ziņotāji, pēc kuru iniciatīvas fenpropimorfs ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai minētos pētījumus divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

213

Fenpiroksimāts

CAS Nr. 134098-61-6

CIPAC Nr. 695

Terc-butil (E)-alfa-(1,3-dimetil-5-fenoksipirazol-4-ilmetilēnamino-oksi)-p-toluāts

> 960 g/kg

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā akaricīdu.

Nav atļauti šādi lietojuma veidi:

lietošana garām kultūrām ar lielu izsmidzināšanas noplūdes risku, piemēram, izmantojot uz traktora uzmontētu izsmidzināšanas ierīci ar gaisa plūsmu vai rokās turamas ierīces.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par fenpiroksimātu, ko 2008. gada 11. jūlijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

lietotāju un strādnieku drošībai un garantē, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ietekmei uz ūdens organismiem un posmkājiem, kas nav apstrādes mērķis, un nodrošina, ka atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietver arī risku mazinošus pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt informāciju, lai konstatētu:

risku attiecībā uz ūdens organismiem, ko izraisa benzila daļiņas saturoši metabolīti,

bioloģiskās pastiprināšanās risku ūdensdzīvnieku barības ķēdēs.

Dalībvalstis nodrošina, ka ziņotāji, pēc kuru iniciatīvas fenpiroksimāts ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai minēto informāciju divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

214

Tralkoksidims

CAS Nr. 87820-88-0

CIPAC Nr. 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(etoksiimino)propil]-3-hidroksi-5-mesitilcikloheks-2-en-1-ons

≥ 960 g/kg

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 11. jūlijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par tralkoksidimu, jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

gruntsūdeņu aizsardzībai, jo īpaši attiecībā uz augsnes metabolītu R173642, gadījumos, kad darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem,

zālēdāju zīdītāju aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt:

informāciju, kas palīdzētu konstatēt ilgtermiņa risku, ko zālēdājiem zīdītājiem rada tralkoksidima lietošana.

Dalībvalstis nodrošina, ka ziņotāji, pēc kuru iniciatīvas tralkoksidims ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai minēto informāciju divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

215

Aklonifēns

CAS Nr. 74070-46-5

CIPAC Nr. 498

2-hlor-6-nitro-3-fenoksianilīns

≥ 970 g/kg

Piemaisījuma fenolu uzskata par toksisku, un tam ir noteikts maksimālais līmenis 5 g/kg.

2009. gada 1. augusts

2019. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot aklonifēnu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā saulespuķēm, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 26. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par aklonifēnu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:

rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācijā, kurām jābūt apstiprinātām un pamatotām ar atbilstošiem analītiskiem datiem. Dokumentācijā par toksiskumu izmantotais testa materiāls jāsalīdzina un jāpārbauda attiecībā pret šīm tehniskā materiāla specifikācijām,

lietotāju drošības aizsardzībai. Atļautā izmantojuma nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi un jāpiemēro risku mazinoši pasākumi, lai samazinātu iedarbību,

atliekām rotācijas kultūrās un jānovērtē to ietekme uz patērētājiem, ņemot vērā viņu ēšanas paradumus,

putnu, zīdītāju, ūdens organismu un blakussugu augu aizsardzībai. Saistībā ar identificēto apdraudējumu vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt papildu sīkākus pētījumus par atliekām rotācijas kultūrās un attiecīgu informāciju, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem, zīdītājiem, ūdens organismiem un blakussugu augiem.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs šādus apstiprinošus datus un informāciju iesniedz Komisijai divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

216

Imidakloprīds

CAS Nr. 138261-41-3

CIPAC Nr. 582

(E)-1-(6-hlor-3-piridīnilmetil)-N-nitroimidazolidīn-2-ilidēnamīns

≥ 970 g/kg

2009. gada 1. augusts

2019. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

Blakussugu organismu, jo īpaši medus bišu un putnu aizsardzībai, lietojot sēklu apstrādei:

sēklas apsmidzināšanu veic tikai profesionālās sēklu apstrādes telpās; šajās telpās jāizmanto iespējami labākā tehnika, lai samazinātu putekļu izplatību, uzglabājot, transportējot vai apstrādājot sēklas,

lieto atbilstošu sējas aprīkojumu, lai nodrošinātu augstu saplūšanas pakāpi ar augsni, mazinātu noplūdes un mazinātu putekļu emisiju.

Dalībvalstis nodrošina, ka:

apstrādāto sēklu marķējumā ir ietverta norāde, ka sēklas ir apstrādātas ar imidakloprīdu, un noteikti risku mazinoši pasākumi, kas paredzēti atļaujā,

atļaujas nosacījumi, jo īpaši izsmidzināšanas gadījumā, vajadzības gadījumā ietver risku mazinošus pasākumus medus bišu aizsardzībai,

vajadzības gadījumā ir uzsāktas monitoringa programmas, lai pārbaudītu imidakloprīda patieso iedarbību uz medus bitēm platībās, ko intensīvi izmanto pārtiku meklējošās bites vai dravnieki.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot imidakloprīdu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā tomātiem siltumnīcās, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 26. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par imidakloprīdu un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāju un darbinieku drošībai un jāgarantē, ka izmantojuma nosacījumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ietekmei uz ūdens organismiem un posmkājiem, kas nav apstrādes mērķis, sliekām un citiem augsnes makroorganismiem, un jānodrošina, ka atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietver risku mazinošus pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt:

informāciju, kas vajadzīga, lai turpinātu riska novērtējumu attiecībā uz lietotājiem un strādniekiem,

informāciju, kas vajadzīga, lai turpinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs šādus apstiprinošus datus un informāciju iesniedz Komisijai divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.

217

Metazahlors

CAS Nr. 67129-08-2

CIPAC Nr. 411

2-hlor-N-(pirazol-1-ilmetil)acet-2′,6′-ksilidīds

≥ 940 g/kg

Ražošanas procesā radušos piemaisījumu toluolu uzskata par toksisku, un tam ir noteikts maksimālais līmenis – 0,05 %.

2009. gada 1. augusts

2019. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu. Lietot ne vairāk kā 1,0 kg/ha reizi trijos gados tajā pašā laukā.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 26. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par metazahloru un jo īpaši I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāju drošībai un jāgarantē, ka izmantojuma nosacījumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ūdens organismu aizsardzībai,

gruntsūdeņu aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Vajadzības gadījumā atļaujas piešķiršanas nosacījumos ietver risku mazinošus pasākumus un jutīgajās zonās uzsāk monitoringa programmas, lai pārbaudītu iespējamo gruntsūdeņu piesārņojumu ar 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 un 479M12 metabolītu.

Ja metazahloru saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 klasificē ar norādi “ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi”, attiecīgās dalībvalstis prasa iesniegt papildu informāciju par metabolīta 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 un 479M12 atbilstību saistībā ar vēzi.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji šādu informāciju iesniedz Komisijai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ir izziņots lēmums par šādu klasifikāciju.

218

Etiķskābe

CAS Nr. 64-19-7

CIPAC Nr. nav piešķirts

Etiķskābe

≥ 980 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par etiķskābi (SANCO/2602/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

219

Alumīnija amonija sulfāts

CAS Nr. 7784-26-1

CIPAC Nr. nav piešķirts

Alumīnija amonija sulfāts

≥ 960 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par alumīnija amonija sulfātu (SANCO/2985/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

220

Alumīnija silikāts

CAS Nr. 1332-58-7

CIPAC Nr. nav piešķirts

Nav pieejams

Ķīmiskais nosaukums – kaolīns

≥ 999,8 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par alumīnija silikātu (SANCO/2603/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

221

Amonija acetāts

CAS Nr. 631-61-8

CIPAC Nr. nav piešķirts

Amonija acetāts

≥ 970 g/kg

Būtiski piemaisījumi: smagie metāli, piemēram, Pb – ne vairāk kā 10 ppm

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā atraktantu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par amonija acetātu (SANCO/2986/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

222

Asiņu milti

CAS Nr. nav piešķirts

CIPAC Nr. nav piešķirts

Nav pieejams

≥ 990 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu. Asiņu miltiem jāatbilst Regulai (EK) Nr. 1069/2009.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par asiņu miltiem (SANCO/2604/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

223

Kalcija karbīds

CAS Nr. 75-20-7

CIPAC Nr. nav piešķirts

 

Kalcija karbīds

 

Kalcija acetilenīds

≥ 765 g/kg

Satur 0,08 – 0,52 g/kg kalcija fosfīda

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par kalcija karbīdu (SANCO/2605/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

224

Kalcija karbonāts

CAS Nr. 471-34-1

CIPAC Nr. nav piešķirts

Kalcija karbonāts

≥ 995 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par kalcija karbonātu (SANCO/2606/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

225

Oglekļa dioksīds

CAS Nr. 124-38-9

Oglekļa dioksīds

≥ 99,9 %

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fumigantu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par oglekļa dioksīdu (SANCO/2987/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

226

Denatonija benzoāts

CAS Nr. 3734-33-6

CIPAC Nr. nav piešķirts

Benzildietil[[2,6-ksililkarbamoil]metil]amonija benzoāts

≥ 995 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par denatonija benzoātu (SANCO/2607/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

227

Etilēns

CAS Nr. 74-85-1

CIPAC Nr. nav piešķirts

Etēns

≥ 99 %

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par etilēnu (SANCO/2608/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

228

Tējas koka ekstrakts

CAS Nr. Tējas koka eļļa 68647-73-4

Galvenās sastāvdaļas:

 

terpinen-4-ols 562-74-3

 

γ-terpinens 99-85-4

 

α-terpinens 99-86-5

 

1,8-cineols 470-82-6

CIPAC Nr. nav piešķirts

Tējas koka eļļa ir sarežģīts ķīmisku vielu maisījums

Galvenās sastāvdaļas:

 

terpinen-4-ols ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinens ≥ 100 g/kg

 

α-terpinens ≥ 50 g/kg

 

1,8-neliels daudzums cineola

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par tējas koka ekstraktu (SANCO/2609/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

229

Tauku destilācijas atliekas

CAS Nr. nav piešķirts

CIPAC Nr. nav piešķirts

Nav pieejams

≥ 40 % sašķelto taukskābju

Būtiski piemaisījumi: Ni ne vairāk kā 200 m g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu. Dzīvnieku izcelsmes tauku destilācijas atliekām jāatbilst Regulai (EK) Nr. 1069/2009.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par tauku destilācijas atliekām (SANCO/2610/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

230

Taukskābes C7–C20

CAS Nr. 112-05-0 (pelargonskābe)

 

67701-09-1 (taukskābes C7–C18 un C18 nepiesātinātie kālija sāļi)

 

124-07-2 (kaprilskābe)

 

334-48-5 (kaprīnskābe)

 

143-07-7 (laurīnskābe)

 

112-80-1 (oleīnskābe)

 

85566-26-3 (taukskābes C8–C10 Me esteri)

 

111-11-5 (metiloktanoāts)

 

110-42-9 (metildekanoāts)

CIPAC Nr. nav piešķirts

 

Nonānskābe

 

kaprilskābe, pelargonskābe, kaprīnskābe, laurīnskābe, oleīnskābe (ISO katrā gadījumā)

 

oktānskābe, nonānskābe, dekānskābe, dodekānskābe, cis-9-oktadekēnskābe (IUPAC katrā gadījumā)

 

taukskābes, C7–C10, Me esteri

 

≥ 889 g/kg (pelargonskābe)

 

≥ 838 g/kg taukskābes

 

≥ 99 % taukskābes metilesteri

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu, akaricīdu, un herbicīdu, kā arī augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par taukskābēm (SANCO/2610/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

231

Ķiploku ekstrakts

CAS Nr. 8008-99-9

CIPAC Nr. nav piešķirts

Pārtikas ķiploku sulas koncentrāts

≥ 99,9 %

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu, insekticīdu un nematicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par ķiploku ekstraktu (SANCO/2612/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

232

Giberelskābe

CAS Nr. 77-06-5

CIPAC Nr. 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroksi-3-metil-6-metilēn-2-oksoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propenol(1,2-b)furān-4-karbonskābe

 

Alt: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)- 6,11-dihidroksi-3-metil-12-metilēn-2-okso-4a,6-metano-3,8b-prop-lenoperhidroindenol (1,2-b) furān-4-karbonskābe

≥ 850 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par giberelskābi (SANCO/2613/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

233

Giberelīni

 

CAS Nr. GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

GA4A7 maisījums: 8030-53-3

CIPAC Nr. nav piešķirts

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroksi-3-metil-6-metilēn-2-oksoperhidro-4a,7-metano-3,9b-propanoazulēn[1,2-b]furān-4- karbonskābe

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroksi-3-metil-6-metilēn-2-oksoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propenoazulēn[1,2-b]furān-4- karbonskābe

Pārskata ziņojums (SANCO/2614/2008).

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par giberelīniem (SANCO/2614/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

234

Hidrolizēti proteīni

CAS Nr. nav piešķirts

CIPAC Nr. nav piešķirts

Nav zināms

Pārskata ziņojums (SANCO/2615/2008)

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā atraktantu. Hidrolizētiem dzīvnieku izcelsmes proteīniem jābūt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par hidrolizētiem proteīniem (SANCO/2615/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

235

Dzelzs sulfāts

 

Bezūdens dzelzs (II) sulfāts: CAS Nr. 7720-78-7

 

Dzelzs (II) sulfāta monohidrāts: CAS Nr. 17375-41-6

 

Dzelzs (II) sulfāta heptahidrāts: CAS Nr. 7782-63-0

CIPAC Nr. nav piešķirts

Dzelzs (II) sulfāts

 

Bezūdens dzelzs (II) sulfāts ≥ 367,5 g/kg

 

Dzelzs (II) sulfāta monohidrāts ≥ 300 g/kg

 

Dzelzs (II) sulfāta heptahidrāts ≥ 180 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par dzelzs sulfātu (SANCO/2616/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

236

Diatomīts (diatomīta zeme)

CAS Nr. 61790-53-2

CIPAC Nr. 647

Diatomīts (diatomīta zeme)

920 ± 20 g SiO/kg DE

Ne vairāk kā 0,1 % kristāliskā silīcija daļiņu (ar diametru mazāku par 50 um.)

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu un akaricīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par diatomītu (SANCO/2617/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

237

Kaļķakmens

CAS Nr. 1317-65-3

CIPAC Nr. nav piešķirts

Nav pieejams

≥ 980 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par kaļķakmeni (SANCO/2618/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

238

Metilnonilketons

CAS Nr. 112-12-9

CIPAC Nr. nav piešķirts

Undekāns-2-viens

≥ 975 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par metilnonilketonu (SANCO/2619/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

239

Pipari

CAS Nr. nav piešķirts

CIPAC Nr. nav piešķirts

Melnie pipari – Piper nigrum

Tas ir sarežģīts ķīmisku vielu maisījums, sastāvdaļa piperīns kā marķieris – vismaz 4 %

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par pipariem (SANCO/2620/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

240

Augu eļļas/citronellas eļļa

CAS Nr. 8000-29-1

CIPAC Nr. nav piešķirts

Citronellas eļļa ir sarežģīts ķīmisku vielu maisījums.

Galvenās sastāvdaļas ir šādas:

 

citronelāls (3,7-dimetil-6-oktenāls);

 

geraniols ((E)-3,7-dimetil-2,6-oktadiēn-1-ols);

 

citronelols (3,7-dimetil-6-oktān-2-ols);

 

geranilskābe (3,7-dimetil-6-oktēn-1 ilskābe)

Būtiski piemaisījumi: metileugenols un metilizoeugenols ne vairāk kā 0,1 %

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par citronellas eļļu (SANCO/2621/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

241

Augu eļļas/krustnagliņu eļļa

CAS Nr. 94961-50-2 (krustnagliņu eļļa)

97-53-0 (eugenols – galvenā sastāvdaļa)

CIPAC Nr. nav piešķirts

Krustnagliņu eļļa ir sarežģīts ķīmisku vielu maisījums.

Galvenā sastāvdaļa ir eugenols.

≥ 800 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu un baktericīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par krustnagliņu eļļu (SANCO/2622/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

242

Augu eļļas/rapšu sēklu eļļa

CAS Nr. 8002-13-9

CIPAC Nr. nav piešķirts

Rapšu sēklu eļļa

Rapšu sēklu eļļa ir sarežģīts taukskābju maisījums

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu un akaricīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par rapšu sēklu eļļu (SANCO/2623/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

243

Augu eļļas/krūzmētras eļļa

CAS Nr. 8008-79-5

CIPAC Nr. nav piešķirts

Krūzmētras eļļa

≥ 550 g/kg kā L-karvons

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par krūzmētras eļļu (SANCO/2624/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

244

Kālija hidrogēnkarbonāts

CAS Nr. 298-14-6

CIPAC Nr. nav piešķirts

Kālija hidrogēnkarbonāts

≥ 99,5 %

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par kālija hidrogēnkarbonātu (SANCO/2625/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

245

Putrescīns (1,4-diaminobutāns)

CAS Nr. 110-60-1

CIPAC Nr. nav piešķirts

Butān-1,4-diamīns

≥ 990 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā atraktantu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par putrescīnu (SANCO/2626/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

246

Piretrīni

CAS Nr. (A) un (B):

Piretrīni: 8003-34-7

 

Ekstrakts A: Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktvielas: 89997-63-7

 

piretrīns 1: CAS 121-21-1

 

piretrīns 2: CAS 121-29-9

 

cinerīns 1: CAS 25402-06-6

 

cinerīns 2: CAS 121-20-0

 

jasmolīns 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolīns 2: CAS 1172-63-0

 

Ekstrakts B: piretrīns 1: CAS 121-21-1

 

cinerīns 1: CAS 25402-06-6

 

cinerīns 2: CAS 121-20-0

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolīns 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolīns 2: CAS 1172-63-0

CIPAC Nr. 32

Piretrīni ir sarežģīti ķīmisku vielu maisījumi.

 

Ekstrakts A: ≥ 500 g/kg piretrīni

 

Ekstrakts B: ≥ 480 g/kg piretrīni

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var ļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par piretrīniem (SANCO/2627/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

247

Kvarca smiltis

CAS Nr. 14808-60-7

CIPAC Nr. nav piešķirts

Kvarcs, silīcija oksīds, silīcijs, silīcija dioksīds, SiO2

≥ 915 g/kg

Ne vairāk kā 0,1 % kristāliskā silīcija daļiņu (ar diametru mazāku par 50 um.)

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par kvarca smiltīm (SANCO/2628/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

248

Dzīvnieku vai augu izcelsmes repelenti (pēc smaržas)/zivju eļļa

CAS Nr. 100085-40-3

CIPAC Nr. nav piešķirts

Zivju eļļa

≥ 99 %

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu. Zivju eļļai jāatbilst Regulai (EK) Nr. 1069/2009.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par zivju eļļu (SANCO/2629/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

249

Dzīvnieku vai augu izcelsmes repelenti (pēc smaržas)/aitu tauki

CAS Nr. 98999-15-6

CIPAC Nr. nav piešķirts

Aitu tauki

Tīri aitu tauki, kas satur ne vairāk kā 0,18 % w/w/ ūdens

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu. Aitu taukiem jāatbilst Regulai (EK) Nr. 1069/2009.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par aitu taukiem (SANCO/2630/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

250

Dzīvnieku vai augu izcelsmes repelenti (pēc smaržas)/neapstrādāta taleļļa

CAS Nr. 8002-26-4

CIPAC Nr. nav piešķirts

Neapstrādāta taleļļa

Neapstrādāta taleļļa ir sarežģīts kolofonija un taukskābju maisījums

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par neapstrādātu taleļļu (SANCO/2631/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

251

Dzīvnieku vai augu izcelsmes repelenti (pēc smaržas)/taleļļas darva

CAS Nr. 8016-81-7

CIPAC Nr. nav piešķirts

Taleļļas darva

Sarežģīts taukskābju esteru, kolofonija un neliela daudzuma sveķskābju dimēru un trimēru un taukskābju maisījums

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par taleļļas darvu (SANCO/2632/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

252

Jūras aļģu ekstrakts (agrāk – jūras aļģu ekstrakts un jūraszāles)

CAS Nr. nav piešķirts

CIPAC Nr. nav piešķirts

Jūras aļģu ekstrakts

Jūras aļģu ekstrakts ir sarežģīts maisījums. Galvenās sastāvdaļas kā marķieri ir šādas: mannīts, fukoidans un algināti. Pārskata ziņojums SANCO/2634/2008

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par jūras aļģu ekstraktu (SANCO/2634/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

253

Nātrija alumīnija silikāts

CAS Nr. 1344-00-9

CIPAC Nr. nav piešķirts

Nātrija alumīnija silikāts: Nax[(AlO)x(SiO)y] x zHO

1 000 g/kg

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par nātrija alumīnija silikātu (SANCO/2635/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

254

Nātrija hipohlorīts

CAS Nr. 7681-52-9

CIPAC Nr. nav piešķirts

Nātrija hipohlorīts

10 % (w/w) izteikts kā hlors

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var ļaut izmantot tikai kā dezinfekcijas līdzekli.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par nātrija hipohlorītu (SANCO/2988/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

255

Taisnās ķēdes lepidopterān-feromoni

Acetātu grupa:

Pārskata ziņojums (SANCO/2633/2008)

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var ļaut izmantot tikai kā atraktantu.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par taisnās ķēdes lepidopterān-feromoniem (SANCO/2633/2008) un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

(E)-5-decēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 38421-90-8

CIPAC Nr. nav piešķirts

(E)-5-decēn-1-ilacetāts

(E)-8-dodecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 38363-29-0

CIPAC Nr.

nav piešķirts

(E)-8-dodecēn-1-ilacetāts

(E/Z)-8-dodecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. nav pieejams

CIPAC Nr. nav pieejams

(E/Z)-8-dodecēn-1-ilacetāts kā atsevišķi izomēri

(Z)-8-dodecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 28079-04-1

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z)-8-dodecēn-1-ilacetāts

(Z)-9-dodecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 16974-11-1

CIPAC Nr. 422

(Z)-9-dodecēn-1-ilacetāts

(E,Z)-7,9-dodekadiēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 54364-62-4

CIPAC Nr. nav piešķirts

(E,Z)-7,9-dodekadiēn-1-ilacetāts

(E)-11-tetradecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 33189-72-9

CIPAC Nr. nav piešķirts

(E)-11-tetradecēn-1-ilacetāts

(Z)-9-tetradecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 16725-53-4

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z)-9-tetradecēn-1-ilacetāts

(Z)-11- tetradecēn -1-ilacetāts

CAS Nr. 20711-10-8

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z)-11-tetradecēn-1-ilacetāts

(Z, E)-9, 12-tetradekadiēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 31654-77-0

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z, E)-9, 12-tetradekadiēn-1-ilacetāts

Z-11-heksadecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 34010-21-4

CIPAC Nr. nav piešķirts

Z-11-heksadecēn-1-ilacetāts

(Z, E)-7, 11-heksadekadiēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 51606-94-4

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z, E)-7, 11-heksadekadiēn-1-ilacetāts

(E, Z)-2, 13- oktadekadiēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 86252-65-5

CIPAC Nr. nav piešķirts

(E, Z)-2, 13-oktadekadiēn-1-ilacetāts

Spirta grupa:

Spirta grupa:

(E)-5-decēn-1-ols

CAS No: 56578-18-8

CIPAC Nr. nav piešķirts

(E)-5-decēn-1-ols

(Z)-8-dodecēn-1-ols

CAS Nr. 40642-40-8

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z)-8-dodecēn-1-ols

(E,E)-8,10-dodekadiēn-1-ols

CAS Nr. 33956-49-9

CIPAC Nr. nav piešķirts

(E,E)-8,10-dodekadiēn-1-ols

tetradekān-1-ols

CAS Nr. 112-72-1

CIPAC Nr. nav piešķirts

tetradekān-1-ols

(Z)-11-heksadecēn-1-ols

CAS Nr. 56683-54-6

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z)-11-heksadecēn-1-ols

Aldehīdu grupa:

Aldehīdu grupa:

(Z)-7-tetradecenāls

CAS Nr. 65128-96-3

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z)-7-tetradecenāls

(Z)-9-heksadecenāls

CAS Nr. 56219-04-6

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z)-9-heksadecenāls

(Z)-11-heksadecenāls

CAS Nr. 53939-28-9

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z)-11-heksadecenāls

(Z)-13-oktadecenāls

CAS Nr. 58594-45-9

CIPAC Nr. nav piešķirts

(Z)-13-oktadecenāls

Jauktie acetāti:

Jauktie acetāti:

i)

(Z)-8-dodecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 28079-04-1

CIPAC Nr. nav piešķirts

un

i)

(Z)-8-dodecēn-1-ilacetāts

un

ii)

Dodecilacetāts

CAS Nr. 112-66-3

CIPAC Nr. nav piešķirts;

ii)

Dodecilacetāts;

i)

(Z)-9-dodecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 16974-11-1

CIPAC Nr. 422

un

i)

(Z)-9-dodecēn-1-ilacetāts

un

ii)

Dodecilacetāts

CAS Nr. 112-66-3

CIPAC Nr. 422;

ii)

Dodecilacetāts;

i)

(E,Z)-7,9-dodekadiēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 55774-32-8

CIPAC Nr. nav piešķirts

un

i)

(E,Z)-7,9-dodekadiēn-1-ilacetāts,

un

ii)

(E,E)-7,9- dodekadiēn -1-ilacetāts

CAS Nr. 54364-63-5

CIPAC Nr. nav piešķirts;

ii)

(E,E)-7,9-dodekadiēn-1-ilacetāts;

i)

(Z,Z)-7,11-heksadekadiēn-1-ilacetāts

un

i)

(Z,Z)-7,11-heksadekadiēn-1-ilacetāts

un

ii)

(Z,E)-7,11-heksadekadiēn-1-ilacetāts

CAS Nr. i) & ii) 53042-79-8

CAS Nr. i) 52207-99-5

CAS Nr. ii) 51606-94-4

CIPAC Nr. nav piešķirts;

ii)

(Z,E)-7,11-heksadekadiēn-1-ilacetāts;

Jauktie aldehīdi:

Jauktie aldehīdi:

i)

(Z)-9-heksadecenāls

CAS Nr. 56219-04-6

CIPAC Nr. nav piešķirts

un

i)

(Z)-9-heksadecenāls

un

ii)

(Z)-11-heksadecenāls

CAS Nr. 56219-04-653939-28-9

CIPAC: nav piešķirts

un

ii)

(Z)-11-heksadecenāls

un

iii)

(Z)-13-oktadecenāls

CAS Nr. 56219-04-658594-45-9

CIPAC Nr. nav piešķirts;

iii)

(Z)-13-oktadecenāls;

Jauktie maisījumi:

Jauktie maisījumi:

i)

(E)-5-decēn-1-ilacetāts

CAS Nr. 56219-04-638421-90-8

CIPAC Nr. nav piešķirts

un

i)

(E)-5-decēn-1-ilacetāts un

ii)

(E)-5-decēn-1-ols

CAS Nr. 56219-04-656578-18-8

CIPAC Nr. nav piešķirts;

ii)

(E)-5-decēn-1-ols;

i)

(E/Z)-8-dodecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. kā atsevišķi izomēri

CIPAC Nr. nav piešķirts;

un

i)

(E/Z)-8-dodecēn-1-ilacetāts

un

i)

(E)-8- dodecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. (E) 38363-29-0

CIPAC Nr. nav piešķirts

un

i)

(E)-8-dodecēn-1-ilacetāts

un

i)

(Z)-8-dodecēn-1-ilacetāts

CAS Nr. (Z) 28079-04-1

CIPAC Nr. nav piešķirts

un

i)