ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.147.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 147

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 2. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 536/2011 (2011. gada 1. jūnijs), ar ko groza Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu un Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu attiecībā uz Dienvidāfrikas ierakstiem trešo valstu vai to daļu sarakstā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 537/2011 (2011. gada 1. jūnijs) par tādu kontrolējamo vielu daudzumu piešķiršanas mehānismu, kuras ir atļautas būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni

4

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 538/2011 (2011. gada 1. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu

6

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 539/2011 (2011. gada 1. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2011/63/ES (2011. gada 1. jūnijs), ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti

15

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/326/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. maijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2011/77/ES par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Īrijai

17

 

 

2011/327/ES

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2011. gada 1. jūnijs) par ES civilu krīžu pārvarēšanas misiju un militāru operāciju dokumentu apstrādi un ar ko atceļ Lēmumu 2008/836

20

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

2.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 536/2011

(2011. gada 1. jūnijs),

ar ko groza Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu un Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu attiecībā uz Dienvidāfrikas ierakstiem trešo valstu vai to daļu sarakstā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu un 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 23. panta 1. punktu un 24. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 29. novembra Lēmumā 2007/777/EK, ar kuru paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un ar kuru atceļ Lēmumu 2005/432/EK (3), paredzēti noteikumi tādu gaļas produktu sūtījumu importam Savienībā un tranzītam caur Savienību vai uzglabāšanai Savienības teritorijā, kuri definēti I pielikuma 7.1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (4), un tādu apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu sūtījumiem, kuri definēti minētā pielikuma 7.9. punktā.

(2)

Lēmumā 2007/777/EK tāpat ir iekļauts to trešo valstu un to daļu saraksts, no kurām ir jāatļauj šāds imports, tranzīts un uzglabāšana, sabiedrības veselības aizsardzības un dzīvnieku veselības sertifikātu paraugi un šādiem produktiem nepieciešamā apstrāde.

(3)

Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā noteikts saraksts ar tām trešajām valstīm vai to daļām, no kurām Savienībā atļauts importēt gaļas produktus un kuņģus, pūšļus un zarnas, kas apstrādāti, izmantojot dažādus apstrādes veidus, kuri norādīti minētā pielikuma 4. daļā.

(4)

Dienvidāfrika ir uzskaitīta Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā kā valsts, no kuras atļauts tādu gaļas produktu, apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu imports, kuri paredzēti lietošanai pārtikā un kuri iegūti no saimniecībā audzētiem skrējējputniem, kuriem ir veikta nespecifiska apstrāde, kuriem nav noteikta minimālā temperatūra (“A apstrāde”).

(5)

Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 3. daļā noteikts saraksts ar tām trešajām valstīm vai to daļām, no kurām Savienībā atļauts importēt žāvētas gaļas strēmeles ar garšvielām un pasterizētus gaļas produktus, kas apstrādāti, izmantojot dažādus apstrādes veidus, kuri norādīti minētā pielikuma 4. daļā.

(6)

Dienvidāfrika ir uzskaitīta Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 3. daļā kā valsts, no kuras atļauts importēt Savienībā tādas žāvētas gaļas strēmeles ar garšvielām, kuras sastāv no mājputnu, saimniecībā audzētu medījamo putnu, skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu gaļas vai kuras to satur, kurai ir veikta specifiska apstrāde (“E apstrāde”).

(7)

Komisijas 2008. gada 8. augusta Regulā (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (5), paredzēti veterinārās sertifikācijas noteikumi mājputniem, inkubējamām olām, diennakti veciem cāļiem un noteiktām bezpatogēnu olām, un mājputnu, tostarp skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu, gaļai, maltajai gaļai un mehāniski atdalītai gaļai, olām un olu produktiem. Minētajā regulā paredzēts, ka preces, uz kurām tā attiecas, importē Savienībā un pārvadā tranzītā caur to no trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem, kas ir iekļauti minētās regulas I pielikuma 1. daļas tabulā.

(8)

Dienvidāfrika ir uzskaitīta Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļā kā valsts, no kuras atļauts Savienībā importēt vaislas un produktīvos skrējējputnus un diennakti vecus skrējējputnu cāļus, inkubējamās olas un gaļu.

(9)

Regulā (EK) Nr. 798/2008 paredzēti arī nosacījumi, ar kādiem trešo valsti, teritoriju, zonu vai nodalījumu uzskata par augstas patogenitātes putnu gripas (APPG) neskartu, un veterinārās sertifikācijas attiecīgie noteikumi precēm, kuras paredzēts importēt Savienībā.

(10)

Dienvidāfrika informēja Komisiju par augsti patogēnās H5N2 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu, ko tās teritorijā apstiprināja 2011. gada 9. aprīlī.

(11)

Apstiprinātā APPG uzliesmojuma dēļ Dienvidāfrikas teritoriju vairs nevar uzskatīt par šīs slimības neskartu. Tāpēc Dienvidāfrikas kompetentās veterinārās iestādes attiecīgi tūlīt pārtrauca izdot veterināros sertifikātus attiecīgo preču sūtījumiem. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas ieraksts par Dienvidāfriku.

(12)

Turklāt APPG uzliesmojuma rezultātā Dienvidāfrika vairs neatbilst dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar kādiem piemēro “A apstrādi” precēm, kas sastāv no lietošanai pārtikā paredzētiem apstrādātiem Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā norādītu saimniecībā audzētu skrējputnu gaļas vai turpat norādītu skrējputnu kuņģiem, pūšļiem un zarnām vai kas tos satur un kas uzskaitītas, un nosacījumiem, ar kādiem piemēro “E apstrādi” žāvētas gaļas strēmelēm ar garšvielām un pasterizētiem gaļas produktiem, kas sastāv no minētā pielikuma 3. daļā norādītu mājputnu, saimniecībā audzētu medījamo putnu, skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu gaļas vai kas to satur. Šīs apstrādes ir nepietiekamas, lai novērstu ar šīm precēm saistīto dzīvnieku veselības risku. Tādēļ Dienvidāfrikas ieraksti attiecībā uz šīm precēm Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. un 3. daļā būtu jāgroza, lai nodrošinātu to attiecīgu apstrādi.

(13)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2007/777/EK un Regula (EK) Nr. 798/2008.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 74. lpp.

(3)  OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(5)  OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2. daļā ierakstu par Dienvidāfriku aizstāj ar šādu ierakstu:

“ZA

Dienvidāfrika (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX”

2)

pielikuma 3. daļā ierakstu par Dienvidāfriku aizstāj ar šādu ierakstu:

“ZA

Dienvidāfrika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX”

Dienvidāfrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļā ierakstu par Dienvidāfriku aizstāj ar šādu ierakstu:

“ZA – Dienvidāfrika

ZA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4”

BPR

I

P2

9.4.2011.

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011.

 

 

 


2.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 537/2011

(2011. gada 1. jūnijs)

par tādu kontrolējamo vielu daudzumu piešķiršanas mehānismu, kuras ir atļautas būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni (1), un jo īpaši tās 10. panta 6. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Tādu kontrolējamo vielu daudzumu piešķiršanas mehānismam, kuras atļauts izmantot laboratorijas un analītiskām vajadzībām, ir jānodrošina, ka katru gadu individuāliem ražotājiem un importētājiem saskaņā ar licenci atļautais daudzums nepārsniedz 130 % no aprēķinātā vidējā kontrolējamo vielu daudzuma gadā, par kurām attiecīgais ražotājs vai importētājs no 2007. gada līdz 2009. gadam ir saņēmis atļauju būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem, un ka kopējais saskaņā ar licenci atļautais gada daudzums, ieskaitot hlorfluorogļūdeņražu licences atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1005/2009 11. panta 2. punktam, nedrīkst pārsniegt 110 ozona noārdīšanas potenciāla (turpmāk “ONP”) tonnas.

(2)

Kopējais kontrolējamo vielu daudzums, kas atļauts laboratorijas un analītiskam lietojumam uzņēmumiem, kuri no 2007. līdz 2009. gadam saskaņā ar licenci ražoja vai importēja, nevar pārsniegt 77 243,181 ONP kilogramus, ko aprēķina, pamatojoties uz licencēto ražošanu un importu pārskata periodā.

(3)

Starpība līdz maksimālajam daudzumam 110 ONP tonnas (32 756,819 ONP kilogrami), kā arī daudzumi, par kuriem uzņēmumi, kas no 2007. līdz 2009. gadam ražoja vai importēja saskaņā ar licenci, nav iesnieguši deklarācijas, jāpiešķir uzņēmumiem, kuriem pārskata periodā no 2007. līdz 2009. gadam nav izsniegtas ražošanas vai importa licences. Piešķiršanas mehānismam jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kuri pieprasa jaunu kvotu, saņem atbilstīgu daļu no piešķiramajiem daudzumiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās Komitejas atzinumu, kas izveidota atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1005/2009 25. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontrolējamo vielu laboratorijas un analītiskā lietojuma kvotas piešķir ražotājiem un importētājiem, kam no 2007. līdz 2009. gadam nav izsniegta ražošanas vai importa licence saskaņā ar pielikumā izklāstīto mehānismu.

2. pants

Šo regulu piemēro no 2011. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Piešķiršanas mehānisms

1.   Piešķiramo daudzumu noteikšana uzņēmumiem, kuriem no 2007. līdz 2009. gadam nav izsniegta licence kontrolējamo vielu ražošanai vai importam būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem (jauni uzņēmumi)

Katrs uzņēmums, kuram no 2007. līdz 2009. gadam bija izsniegta licence kontrolējamo vielu ražošanai vai importam būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem saņem kvotu, kas atbilst tā deklarācijā pieprasītajam daudzumam, kura minēta Regulas (EK) Nr. 1005/2009 10. panta 5. punktā, bet kas nepārsniedz 130 % no aprēķinātā vidējā kontrolējamo vielu daudzuma gadā, par kurām attiecīgais uzņēmums no 2007. gada līdz 2009. gadam ir saņēmis licenci.

Šo piešķirto daudzumu summu atņem no 110 ONP tonnām, lai noteiktu daudzumu, kas piešķirams jauniem uzņēmumiem (1. posmā piešķiramais daudzums).

2.   1. posms

Katrs jaunais uzņēmums saņem piešķīrumu, kas atbilst tā deklarācijā pieprasītajam daudzumam, bet ne vairāk kā proporcionālu daļu no 1. posmā piešķiramā daudzuma. Proporcionālo daļu aprēķina, dalot 100 ar jauno uzņēmumu skaitu. 1. posmā piešķirto kvotu summu atskaita no 1. posmā piešķiramā daudzuma, lai noteiktu 2. posmā piešķiramo daudzumu.

3.   2. posms

Katrs jaunais uzņēmums, kas 1. posmā nesaņēma 100 % no tā deklarācijā pieprasītā daudzuma, saņem papildu piešķīrumu, kas atbilst starpībai starp pieprasīto daudzumu un 1. posmā piešķirto daudzumu, bet kas nepārsniedz proporcionālu daļu no 2. posmā piešķiramā daudzuma. Proporcionālo daļu aprēķina, dalot 100 ar to jauno uzņēmumu skaitu, kuri var pretendēt uz piešķīrumu 2. posmā. 2. posmā piešķirto kvotu summu atskaita no 2. posmā piešķiramā daudzuma, lai noteiktu 3. posmā piešķiramo daudzumu.

4.   3. posms

Analoģiski 2. posmu atkārto, līdz kamēr turpmākajā posmā piešķiramo daudzumu atlikums ir mazāks par 1 ONP tonnu.


2.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/6


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 538/2011

(2011. gada 1. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 121. panta pirmās daļas k), l) un m) punktu un 203.b pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 607/2009 (2) 18. pantā ir noteikts, ka Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrs, ko kārto Komisija atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.n pantam, turpmāk “reģistrs”, ir iekļauts elektroniskajā datubāzē “E-Bacchus”.

(2)

Vienkāršošanas labad Regulas (EK) Nr. 607/2009 XI pielikumā sniegtais reprezentatīvo jeb pilnvaroto tirdzniecības organizāciju un to biedru saraksts jāpublicē internetā. Tādēļ 30. panta 2. punkts ir attiecīgi jāgroza.

(3)

Lai novērstu jebkādu diskrimināciju attiecībā uz Savienības izcelsmes vīniem un no trešām valstīm importētiem vīniem, ir jāprecizē, ka trešās valstīs tradicionāli izmantojamie apzīmējumi var iegūt tradicionālā apzīmējuma statusu un aizsardzību Savienībā arī tad, ja tos lieto kopā ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai cilmes vietas nosaukumiem, kurus reglamentē minētās trešās valstis.

(4)

Skaidrības labad XII pielikumā uzskaitītie tradicionālie apzīmējumi ir jāpārsūta uz elektronisko datubāzi “E-Bacchus”, tādējādi apkopojot aizsargātus cilmes vietas nosaukumus, aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsargātus tradicionālos apzīmējumus vienā IT rīkā, kas ir ērti pieejams izziņas vajadzībām.

(5)

Lai sniegtu aktualizētu informāciju par tradicionālajiem apzīmējumiem, Regulas (EK) Nr. 607/2009 XII pielikumā norādītā informācija ir jāpārsūta uz elektronisko datubāzi “E-Bacchus” un jaunā informācija, kas saistīta ar tradicionālo apzīmējumu aizsardzību, jāiekļauj vienīgi minētajā datubāzē.

(6)

Lai precizētu saistību starp aizsargātiem tradicionālajiem apzīmējumiem un preču zīmēm, ir jānorāda juridiskais pamats, pēc kura jāvērtē pieteikums tādai preču zīmei, kas ietver aizsargātu tradicionālo apzīmējumu vai ko veido šāds aizsargāts tradicionāls apzīmējums, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīvu 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus par preču zīmēm (3), vai Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (4).

(7)

Lai uzlabotu tradicionālos apzīmējumus reglamentējošo noteikumu pārskatāmību, jo īpaši tāpēc, ka tie tiek pārvietoti uz elektronisko datubāzi “E-Bacchus”, visi ar tradicionālajiem apzīmējumiem saistītie grozījumi jāveic saskaņā ar oficiāli noteiktu kārtību.

(8)

Lai patērētājiem sniegtu precīzu informāciju, ir jānosaka noteikumi attiecībā uz alkohola stipruma tilpumkoncentrācijas norādi dažiem specifiskiem vīnkopības produktiem.

(9)

Lai atvieglotu marķēšanu, daži informācijas elementi, kas saistīti ar pudeļu pildītāja nosaukumu un adresi, noteiktos apstākļos var nebūt vajadzīgi.

(10)

Lai uzlabotu dažu vīnkopības produktu pārbaudes, jāatļauj dalībvalstīm reglamentēt ražotāja vai pārstrādātāja identifikācijas datu lietošanu.

(11)

Skaidrības labad jāgroza 42. panta 1. punkts un 56. panta 3. punkts.

(12)

Īpaša veida pudeles un aizbāžņa izmantošanai dzirkstošajiem vīniem, kvalitatīvajiem dzirkstošajiem vīniem un kvalitatīvajiem aromātiskajiem dzirkstošajiem vīniem, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 607/2009 69. pantā, jābūt obligātai tikai šādu Eiropas Savienībā ražotu vīnu tirdzniecībai un eksportam.

(13)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.s pantā minēto pašreizējo aizsargāto vīnu nosaukumu tehnisko dokumentu nosūtīšanu prasība norādīt pašreizējā aizsargātā vīna nosaukuma pieteikuma iesniedzēju, kā noteikts minētās regulas 118.c panta 1. punkta b) apakšpunktā, dažām dalībvalstīm var radīt grūtības, jo šos pašreizējos aizsargātos vīnu nosaukumus reglamentē valsts līmenī, nenorādot konkrēto pieteikuma iesniedzēju. Lai atvieglotu pāreju no kārtības, kas paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999 (5), uz kārtību, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ir jāparedz pārejas pasākumi, lai izpildītu minēto dalībvalstu tiesību aktu prasības.

(14)

Ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 607/2009 VIII pielikums attiecībā uz agrākām tiesībām, uz kurām var balstīt iebildumus pret pieteikumu tradicionālā apzīmējuma aizsardzībai.

(15)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 607/2009 ir attiecīgi jāgroza.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 607/2009

Regulu (EK) Nr. 607/2009 groza šādi:

1)

regulas 30. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja pieteikumu aizpilda reprezentatīva profesionāla organizācija, kura reģistrēta trešā valstī, pieteikumam pievieno arī sīkas ziņas par reprezentatīvo profesionālo organizāciju. Komisija publicē internētā attiecīgo trešo valstu sarakstu, reprezentatīvo profesionālo organizāciju nosaukumus un šo reprezentatīvo profesionālo organizāciju biedru vārdus/nosaukumus.”;

2)

regulas 32. pantu aizstāj ar šādu:

“32. pants

Noteikumi trešo valstu tradicionālajiem apzīmējumiem

1.   Tradicionālā apzīmējuma definīciju, kas dota Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punktā, mutatis mutandis piemēro apzīmējumiem, kurus trešās valstīs tradicionāli izmanto vīna produktiem, uz kuriem saskaņā ar minēto trešo valstu tiesību aktiem attiecas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vai cilmes vietas nosaukumi.

2.   Attiecībā uz trešo valstu izcelsmes vīniem, uz kuru etiķetēm norādīti tradicionālie apzīmējumi, kas nav minēti elektroniskajā datubāzē “E-Bacchus”, var lietot šos tradicionālos apzīmējumus uz vīna etiķetēm saskaņā ar attiecīgajās trešās valstīs piemērojamajiem noteikumiem, tostarp noteikumiem, ko apstiprinājušas reprezentatīvas profesionālās organizācijas.”;

3)

regulas 40. pantu aizstāj ar šādu:

“40. pants

Vispārēja aizsardzība

1.   Ja pieteikums tradicionālā apzīmējuma aizsardzībai atbilst nosacījumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punktā un šīs regulas 31. un 35. pantā, un tas nav noraidīts saskaņā ar šīs regulas 36., 38. un 39. pantu, tradicionālo apzīmējumu iekļauj elektroniskajā datubāzē “E-Bacchus”, norādot:

a)

valodu, kā minēts 31. pantā;

b)

norādi par vīnkopības produktu attiecīgo kategoriju vai kategorijām, uz kurām attiecas aizsardzība;

c)

atsauci uz tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tradicionālais apzīmējums ir definēts un reglamentēts, vai uz noteikumiem, kuri vīna ražotājiem piemērojami trešās valstīs, tostarp reprezentatīvo profesionālo organizāciju noteikumiem; un

d)

definīcijas vai izmantošanas nosacījumu kopsavilkumu.

2.   Tradicionālos apzīmējumus, kas uzskaitīti elektroniskajā datubāzē “E-Bacchus”, aizsargā tikai tajā valodā un tajā vīnkopības produktu kategorijā, kas pieprasīta pieteikumā, aizsargājot pret:

a)

jebkuru ļaunprātīgu izmantošanu, pat ja aizsargātajam apzīmējumam pievienoti, piemēram, vārdi “veids”, “tips”, “metode”, “ražots kā”, “atdarinājums”, “aromāts”, “līdzīgs” vai tamlīdzīgi vārdi;

b)

jebkuru citu nepareizu vai maldinošu norādi par produkta specifiku, īpašībām vai būtiskām kvalitātes īpašībām uz iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas materiālos vai attiecīgā produkta dokumentācijā;

c)

jebkādu citu praksi, kas var maldināt patērētāju, jo īpaši radot iespaidu, ka vīns atbilst aizsargātajam tradicionālajam apzīmējumam.”;

4)

regulas 41. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ja tradicionālais apzīmējums ir aizsargāts saskaņā ar šo regulu, tādas preču zīmes reģistrāciju, kuras lietošana būtu pretrunā 40. panta 2. punktam, izvērtē saskaņā ar Eropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/95/EK (6) vai Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 (7).

Preču zīmes, kas reģistrētas, pārkāpjot šā punkta pirmo daļu, pēc pieprasījuma saskaņā ar piemērojamo kārtību, kā noteikts ar Direktīvu 2008/95/EK vai Regulu (EK) Nr. 207/2009, pasludina par nederīgām.

5)

regulas 42. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Apzīmējumu, par kuru ir iesniegts pieteikums un kurš ir pilnīgs vai daļējs homonīms tradicionālam apzīmējumam, kas saskaņā ar šo nodaļu jau ir aizsargāts, aizsargā, pienācīgi ņemot vērā vietējo un tradicionālo lietojumu un sajaukšanas iespējamību.

Homonīmu apzīmējumu, kas maldina patērētāju par produkta specifiku, īpašībām vai patieso izcelsmi, nereģistrē, pat ja apzīmējums ir pareizs.

Aizsargāta homonīmā apzīmējuma lietošana ir atkarīga no tā, vai praksē var pienācīgi atšķirt vēlāk aizsargātu homonīmu no tradicionālā apzīmējuma, kas jau ir iekļauts elektroniskajā datubāzē “E-Bacchus”, ņemot vērā to, ka pret attiecīgajiem ražotājiem ir jābūt vienādai attieksmei un ka nedrīkst maldināt patērētāju.”;

6)

iekļauj šādu jaunu 42.a pantu:

“42.a pants

Grozījumi

Pieteikuma iesniedzējs, kā minēts 29. pantā, var iesniegt pieteikumu apstiprināt vai grozīt tradicionālo apzīmējumu, norādīto valodu, attiecīgo vīnu vai vīnus vai attiecīgā tradicionālā apzīmējuma definīcijas vai lietošanas nosacījumu kopsavilkumu.

33. un 39. pantu mutatis mutandis piemēro grozījumu pieteikumiem.”;

7)

regulas 47. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Kad anulācija stājas spēkā, Komisija attiecīgo nosaukumu svītro no elektroniskajā datubāzē “E-Bacchus” iekļautā saraksta.”;

8)

regulas 54. pantā pievieno jaunu 3. punktu:

“3.   Daļēji raudzētas vīnogu misas vai nenorūguša jaunvīna gadījumā uz uzlīmes jānorāda faktiskā un/vai kopējā spirta tilpumkoncentrācija. Kad uz uzlīmes norāda kopējo spirta tilpumkoncentrāciju, aiz skaitļa norāda “tilp. %”, bet pirms skaitļa var iekļaut vārdus “kopējā spirta koncentrācija” vai “kopējais spirta saturs”.”;

9)

regulas 56. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta trešajā daļā pievieno šādu otro teikumu:

“Šīs prasības nav piemērojamas gadījumos, kad pildīšanu pudelēs veic pudeļu pildītāja uzņēmuma tiešā tuvumā.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ražotāja vai pārdevēja nosaukumu un adresi papildina ar vārdiem “ražotājs” vai “ražojis” un “tirgotājs” vai “tirgo” vai līdzvērtīgiem vārdiem.

Dalībvalstis var nolemt:

a)

norādi par ražotāju noteikt par obligātu;

b)

atļaut aizstāt vārdus “ražotājs” vai “ražojis” ar vārdu “izgatavotājs” un attiecīgi “izgatavojis”.”;

10)

regulas 69. pantu aizstāj ar šādu:

“69. pants

Noteiktu produktu noformējuma prasības

1.   Eiropas Savienībā ražotu dzirkstošo vīnu, kvalitatīvo dzirkstošo vīnu un kvalitatīvo aromātisko dzirkstošo vīnu drīkst tirgot vai eksportēt īpaši dzirkstošajam vīnam paredzētā stikla pudelē, kas aizvākota ar:

a)

attiecībā uz pudelēm, kuru nominālais tilpums pārsniedz 0,20 litrus, – ar sēņveidīgas formas aizbāzni, kas izgatavots no korķa koka vai cita materiāla, kuru atļauts lietot kopā ar pārtikas produktiem, un ko notur stiprinājums, kas vajadzības gadījumā nosegts ar vāciņu un aptīts ar foliju tā, lai pilnībā nosegtu aizbāzni un pudeles kaklu vai tā daļu;

b)

attiecībā uz pudelēm, kuru nominālais tilpums nepārsniedz 0,20 litrus, – jebkuru citu piemērotu aiztaisāmo.

Citus Savienībā ražotus produktus dzirkstošajam vīnam paredzētajā stikla pudelē vai ar pirmās daļas a) punktā aprakstīto aizbāzni tirgot vai eksportēt nedrīkst.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis var nolemt, ka dzirkstošajam vīnam paredzētajā stikla pudelē vai ar 1. panta pirmās daļas a) punktā aprakstīto aizbāzni var tirgot vai eksportēt šādus produktus:

a)

produktus, kurus tradicionāli iepilda šādās pudelēs un kuri:

i)

ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 113.d panta 1. punkta a) apakšpunktā;

ii)

ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIb pielikuma 7., 8. un 9. punktā;

iii)

ir uzskaitīti Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/1991 (8); vai

iv)

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 1,2 %;

b)

citus produktus, kas nav minēti a) apakšpunktā, ar noteikumu, ka tie nemaldina patērētāju par produkta patiesajām īpašībām.

11)

regulas 71. pantā pievieno jaunu 3. punktu:

“3.   Atkāpjoties no šīs regulas 2. panta 2. punkta, attiecībā uz tehnisko dokumentu nosūtīšanu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.s panta 2. punkta a) apakšpunktā, dalībvalstu iestādes var tikt uzskatītas par pieteikuma iesniedzējām minētās regulas 118.c panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām.”;

12)

regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu;

13)

regulas VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu;

14)

svītro XI un XII pielikumu.

2. pants

Pārejas posma noteikumi

1.   Pirms Regulas (EK) Nr. 607/2009 XI un XII pielikuma svītrošanas ar šīs regulas 1. panta 14. punktu Komisija reproducē un:

a)

publicē internetā XI pielikuma saturu; un

b)

ievada elektroniskajā datubāzē “E-Bacchus” XII pielikumā uzskaitītos tradicionālos apzīmējumus.

2.   Regulas 42.a pantā minēto kārtību, kas ieviesta ar šīs regulas 1. panta 6. punktu, nepiemēro attiecībā uz grozījumiem tradicionālajā apzīmējumā, kuru atzinusi dalībvalsts vai trešā valsts un kurš ir paziņots Komisijai līdz šīs regulas spēkā stāšanās datumam, un kurš nav iekļauts Regulas (EK) Nr. 607/2009 XII pielikumā. Komisija minēto grozījumu ieraksta elektroniskajā datubāzē “E-Bacchus”.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 24.7.2009., 60. lpp.

(3)  OV L 299, 8.11.2008., 25. lpp.

(4)  OV L 78, 24.3.2009., 1. lpp.

(5)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

(6)  OV L 299, 8.11.2008., 25. lpp.

(7)  OV L 78, 24.3.2009., 1. lpp.”;

(8)  OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp.”;


I PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTS

Saņemšanas datums (DD/MM/GGGG) …

(aizpilda Komisija)

Lappušu skaits (ieskaitot šo lapu) …

Valoda, kurā pieteikums iesniegts …

Lietas numurs (aizpilda Komisija)

Pieteikuma iesniedzējs

Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds …

Pilna adrese (ielas nosaukums un numurs, pilsēta un pasta indekss, valsts)

Juridiskais statuss (attiecas uz juridiskajām personām)

Valstspiederība …

Starpnieks

Dalībvalsts(-is) (*) …

Trešās valsts iestāde (*) …

((*) Nevajadzīgo svītrot.)

Starpnieka(-u) nosaukums(-i) …

Pilna(-as) adrese(-es) (ielas nosaukums un numurs, pilsēta un pasta indekss, valsts)

Reģistrējamais nosaukums

Cilmes vietas nosaukums (*) …

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (*) …

((*) Nevajadzīgo svītrot.)

Vīna(-u) apraksts (1)

Tradicionālie apzīmējumi, kā minēts 118.u panta 1. punktā  (2), kas saistīti ar šo cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Īpašās vīndarības metodes  (3)

Norobežotais apgabals

Maksimālā raža no hektāra …

Atļautās vīna vīnogu šķirnes

Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu  (4)

Papildu nosacījumi  (3)

Atsauce uz produkta specifikāciju


(1)  Tostarp atsauce uz produktiem, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.a panta 1. punkts.

(2)  Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.u panta 1. punkts.

(3)  Var neaizpildīt.

(4)  Aprakstīt produkta un ģeogrāfiskā apgabala specifiku un cēloņsakarību starp produktu un apgabalu.”


II PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

PRASĪBA PAR IEBILDUMIEM PRET TRADICIONĀLO APZĪMĒJUMU

Saņemšanas datums (DD/MM/GGGG) …

(aizpilda Komisija)

Lappušu skaits (ieskaitot šo lapu) …

Valoda, kurā aizpildīta prasība par iebildumiem …

Lietas numurs (aizpilda Komisija)

Prasības iesniedzējs

Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds …

Pilna adrese (ielas nosaukums un numurs, pilsēta un pasta indekss, valsts)

Valstspiederība …

Tālr., fakss, e-pasts …

Starpnieks

Dalībvalsts(-is) (*) …

Trešās valsts iestāde (fakultatīvi) (*) …

((*) Nevajadzīgo svītrot.)

Starpnieka(-u) nosaukums(-i) …

Pilna(-as) adrese(-es) (ielas nosaukums un numurs, pilsēta un pasta indekss, valsts)

Apstrīdētais tradicionālais apzīmējums

Agrākas tiesības

Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (*) …

Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (*) …

Valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (*)

((*) Nevajadzīgo svītrot.)

Nosaukums …

Reģistrācijas numurs …

Reģistrācijas datums (DD/MM/GGGG) …

Pašreizējie aizsargātie tradicionālie apzīmējumi …

Preču zīme

Zīme …

Produktu un pakalpojumu saraksts …

Reģistrācijas numurs …

Reģistrācijas datums …

Izcelsmes valsts …

Reputācija/labā slava (*) …

((*) Nevajadzīgo svītrot.)

Iebildumu pamatojums

31. pants (*)

35. pants (*)

40. panta 2. punkta a) apakšpunkts (*)

40. panta 2. punkta b) apakšpunkts (*)

40. panta 2. punkta c) apakšpunkts (*)

41. panta 3. punkts (*)

42. panta 1. punkts (*)

42. panta 2. punkts (*)

Regulas (EK) Nr. 479/2008 54. pants

((*) Nevajadzīgo svītrot.)

Pamatojuma paskaidrojums

Parakstītāja vārds, uzvārds/nosaukums …

Paraksts …”


2.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 539/2011

(2011. gada 1. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 2. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

64,0

MA

133,3

TR

82,0

ZZ

93,1

0707 00 05

MK

28,2

TR

100,7

ZZ

64,5

0709 90 70

EG

82,4

MA

86,8

TR

126,4

ZZ

98,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

72,2

TR

65,1

ZA

91,9

ZZ

76,4

0808 10 80

AR

78,8

BR

75,6

CA

142,4

CL

84,2

CN

95,4

NZ

108,6

US

116,1

UY

96,7

ZA

88,9

ZZ

98,5

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

198,4

ZZ

328,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


DIREKTĪVAS

2.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/15


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2011/63/ES

(2011. gada 1. jūnijs),

ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 98/70/EK noteiktas vides specifikācijas, kā arī analītiskās metodes benzīnam un dīzeļdegvielām, ko laiž tirgū.

(2)

Šīs analītiskās metodes attiecas uz noteiktiem standartiem, ko izstrādājusi Eiropas Standartizācijas komiteja (ESK). Tā kā, ņemot vērā tehnikas attīstību, ESK ir aizstājusi šos standartus ar jauniem, ir lietderīgi atjaunināt atsauces uz minētajiem standartiem Direktīvas 98/70/EK I un II pielikumā.

(3)

Direktīvas 98/70/EK III pielikumā noteikta pieļaujamā atkāpe no tvaika spiediena robežvērtības benzīnam, kas satur bioetanolu. Minētajā pielikumā ietvertie skaitļi noapaļoti līdz otrajai zīmei aiz komata. Standartā EN ISO (Starptautiskā Standartizācijas organizācija) 4259:2006 noteikti rezultātu noapaļošanas noteikumi atkarībā no testa metodes precizitātes un noteikta prasība tos noapaļot līdz pirmajai zīmei aiz komata. Tādēļ ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvas 98/70/EK III pielikumā noteiktos skaitļus.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst ar Direktīvas 98/70/EK 11. panta 1. punktu izveidotās degvielas kvalitātes komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 98/70/EK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(1)

Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā EN 228:2008. Dalībvalstis var pieņemt analītisko metodi, kas noteikta EN 228:2008 standarta aizvietošanai, ja var pierādīt, ka ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar aizvietoto analītisko metodi.”;

b)

pielikuma 6. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(6)

Citi vienvērtīgie spirti un ēteri, kuru viršanas beigu punkts nepārsniedz standartā EN 228:2008 noteikto.”;

2)

direktīvas II pielikuma 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(1)

Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā EN 590:2009. Dalībvalstis var pieņemt analītisko metodi, kas noteikta EN 590:2009 standarta aizvietošanai, ja var pierādīt, ka ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar aizvietoto analītisko metodi.”;

3)

direktīvas III pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1.   Dalībvalstis 12 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Tās piemēro minētos noteikumus 12 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

PIEĻAUJAMĀ ATKĀPE NO TVAIKA SPIEDIENA ROBEŽVĒRTĪBAS BENZĪNAM, KAS SATUR BIOETANOLU

Bioetanola saturs (% v/v)

Pieļaujamā atkāpe no tvaika spiediena robežvērtības (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Pieļaujamo atkāpi no tvaika spiediena robežvērtības, ja bioetanola saturs ir pa vidu starp norādītajām vērtībām, nosaka, veicot lineāru interpolāciju starp bioetanola saturu, kas ir tieši virs starpvērtības, un bioetanola saturu, kas ir tieši zem starpvērtības.”


(1)  Specifikācijās norādītas “patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu EN ISO 4259:2006 “Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā EN ISO 4259:2006 aprakstītajiem kritērijiem.


LĒMUMI

2.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/17


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. maijs),

ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2011/77/ES par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Īrijai

(2011/326/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 407/2010 (2010. gada 11. maijs), ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Pēc Īrijas pieprasījuma Padome tai piešķīra finanšu palīdzību (Īstenošanas lēmums 2011/77/ES (2)), lai atbalstītu spēcīgu ekonomikas un finanšu reformu programmu, kuras mērķis ir atjaunot uzticību, ļaut ekonomikai atkal uzsākt ilgtspējīgu izaugsmi un nodrošināt finanšu stabilitāti Īrijā, eurozonā un Savienībā.

(2)

Saskaņā ar Īstenošanas lēmuma 2011/77/ES 3. panta 9. punktu Komisija kopā ar Starptautisko Valūtas fondu (“SVF”) un sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (“ECB”) ir pirmo reizi pārskatījusi iestāžu progresu, īstenojot pieņemtos pasākumus, kā arī minēto pasākumu efektivitāti un ekonomisko un sociālo ietekmi.

(3)

Saskaņā ar Komisijas pašreizējām prognozēm par nominālo IKP pieaugumu (–3,6 % 2010. gadā, 1,3 % 2011. gadā, 2,8 % 2012. gadā un 4,0 % 2013. gadā) fiskālās korekcijas kopumā atbilst Padomes 2010. gada 7. decembra Ieteikumam par pārmērīga budžeta deficīta situācijas novēršanu Īrijā, atbilstīgi Līguma 126. panta 7. punktam, un atbilst parāda un IKP attiecībai 96,2 % 2010. gadā, 112,0 % 2011. gadā, 117,9 % 2012. gadā un 120,3 % 2013. gadā. Tādējādi parāda un IKP attiecība tiktu stabilizēta 2013. gadā un pēc tam pakāpeniski samazinātos, pieņemot, ka deficīta samazināšanā tiek panākts turpmāks progress. Parāda dinamiku ietekmē vairākas zembilances operācijas, tostarp kapitāla ieguldījums bankās 2011. gadā ar neto parāda palielinošo ietekmi apmēram 6 procentpunkti no IKP, lielu skaidras naudas rezervju pieļaušana un atšķirības starp uzkrātajiem un skaidras naudas procentu maksājumiem.

(4)

Allied Irish Bank, Bank of Ireland un EBS Building Society rekapitalizāciju līdz 12 % 1. līmeņa pamatkapitāla attiecībai (pamatojoties uz 2010. gada piesardzīgu kapitāla novērtējuma pārskatu (“PCAR”)), kas bija jāveic līdz 2011. gada februārim, iepriekšējā valdība atlika sakarā ar gaidāmajām vispārējām vēlēšanām.

(5)

Īrijas Centrālā banka 2011. gada 31. martā paziņoja PCAR un piesardzīgas likviditātes novērtējuma pārskata (“PLAR”) rezultātus. Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, četrām iesaistītajām vietējām bankām (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society un Irish Life & Permanent) kopā bija nepieciešams papildu kapitāls EUR 24 miljardu apmērā, ieskaitot iespējamo kapitālu EUR 3 miljardu apmērā, lai tās uzturētu pienācīgu kapitalizācijas līmeni stresa scenārija gadījumā.

(6)

2011. gada 31. martā jaunā valdība, kas tika izveidota pēc 2011. gada 25. februāra vēlēšanām, paziņoja savu stratēģiju stiprināt un reformēt vietējās bankas, tostarp nodrošinot, ka tiek izpildīta PCAR/PLAR noteiktā kapitalizācijas nepieciešamība. Tas līdz 2011. gada jūlija beigām celtu vietējo banku 1. līmeņa pamatkapitāla attiecību (ar atbilstīgu pielāgojumu saistībā ar paredzamo Irish Life & Permanent aktīvu pārdošanu) krietni virs līmeņa, ko bija paredzēts sasniegt līdz 2011. gada februārim.

(7)

Īrijas Centrālajai bankai būtu jāpieprasa Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society un Irish Life & Permanent līdz 2013. gada beigām sasniegt aizdevumu un noguldījumu attiecības (“LDR”) mērķi – 122,5 %, vienlaikus izvairoties no aktīvu ārkārtas pārdošanas. Turklāt Īrijas iestādēm būtu cieši jāuzrauga banku neto finansējuma stabilitātes rādītāja un likviditātes seguma koeficienta attīstība, lai nodrošinātu atbilstību sistēmas “Bāzele III” jaunajiem standartiem. Iestādēm būtu jānodrošina, ka mērķi tiek sasniegti, izveidojot uzticamu progresa pārraudzības sistēmu, kas pamatojas uz starpposma mērķiem un pienācīgi stimulē banku iekšējās pārvaldības organizāciju.

(8)

Uzsākot darbu, jaunā valdība uzsāka visaptverošu izdevumu pārskatīšanu, lai noteiktu efektīvu ietaupījumu potenciālu un lai fiskālās konsolidācijas prioritātes cieši saskaņotu ar valsts atlabšanas prioritātēm, kas noteiktas 2011. gada 7. marta valdības programmā 2011.–2016. gadam.

(9)

Ņemot vērā šo attīstību, būtu jāgroza Īstenošanas lēmums 2011/77/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2011/77/ES 3. pantu groza šādi:

1)

panta 5. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

rīkojas, lai nodrošinātu, ka vietējās bankas vajadzības gadījumā tiek pienācīgi kapitalizētas ar pašu kapitālu, lai nodrošinātu, ka tiks ievērota minimālā reglamentējošā prasība par 1. līmeņa pamatkapitāla proporciju 10,5 % apmērā visā ES finanšu palīdzības programmas darbības laikposmā, vienlaikus samazinot parādsaistības, lai līdz 2013. gada beigām sasniegtu aizdevumu un noguldījumu attiecību 122,5 %;”;

2)

panta 7. punktu groza šādi:

a)

punkta b) apakšpunktam pievieno šādu teikumu:

“Īrija, apspriežoties ar Komisiju, SVF un ECB, var veikt iepriekš minēto konkrēto pasākumu budžeta izmaiņas, lai pilnībā realizētu efektivitātes uzlabojumus, ko paredzēts noteikt visaptverošajā izdevumu un valdības programmas prioritāšu pārskatā, kas atbilst vispārējam mērķim nodrošināt, ka 2012. gada budžetā fiskālā konsolidācija ir vismaz EUR 3,6 miljardi;”;

b)

punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

pieņem pasākumus, kas nostiprina ticamu budžeta stratēģiju un stiprina budžeta pamatnostādnes. Īrija pieņem un īsteno fiskālo noteikumu, ka visi papildu neplānotie ieņēmumi 2011.–2015. gadā tiks novirzīti budžeta deficīta un parāda samazināšanai. Īrija izveido fiskālo jautājumu konsultatīvo padomi, kura sniegs valdības budžeta stāvokļa un prognožu neatkarīgu novērtējumu. Īrija pieņem fiskālās atbildības likumu, ar kuru ievieš vidēja termiņa izdevumu programmu ar saistošām daudzgadu robežvērtībām izdevumiem katrā jomā. To veic, ņemot vērā visas pārskatītās ekonomikas pārvaldības reformas Savienībā un izmantojot par pamatu jau esošās reformas;”;

c)

punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

rekapitalizē vietējās bankas līdz 2011. gada jūlija beigām (ar atbilstīgu pielāgojumu saistībā ar paredzamo aktīvu pārdošanu Irish Life & Permanent gadījumā) saskaņā ar 2011. gada PLAR un PCAR secinājumiem, kā 2011. gada 31. martā paziņoja Īrijas Centrālā banka;”;

d)

punkta l) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“l)

uzlabo konkurenci atvērtos tirgos. Šajā nolūkā reformē tiesību aktus, lai radītu ticamāku preventīvu efektu, paredzot efektīvu sankciju iespējamu piemērošanu gadījumos, kad tiek pārkāpti konkurenci reglamentējošie Īrijas tiesību akti un Līguma 101. un 102. pants, kā arī nodrošina konkurences iestādes efektīvu darbību. Turklāt programmas darbības laikposmā valsts iestādes nodrošina, ka netiek piešķirti turpmāki atbrīvojumi no reglamentējošiem noteikumiem konkurences tiesību jomā, izņemot gadījumā, ja tie pilnībā atbilst Savienības finanšu palīdzības programmas mērķiem un ekonomikas vajadzībām;”;

e)

pievieno šādus apakšpunktus:

“n)

samazina vietējo banku parādsaistības, lai sasniegtu 2011. gada PLAR noteikto aizdevumu un noguldījumu attiecības mērķi;

o)

sagatavo kredītapvienību nozares nepietiekami kapitalizēto iestāžu maksātspējas un dzīvotspējas atbalsta plānu, tostarp piešķirot nepieciešamās pilnvaras Īrijas Centrālajai bankai, lai veicinātu lielāku nozares konsolidāciju, attiecīgos gadījumos izmantojot apvienošanos, ar valdības finanšu atbalstu, ja tas ir pamatots;

p)

iesniedz tiesību aktus Oireachtas, lai palīdzētu kredītapvienībām, nostiprinot tiesiskā regulējuma sistēmu, tostarp efektīvāku pārvaldību un reglamentējošas prasības.”;

3)

8. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktam pievieno šādu teikumu:

“Īrija, apspriežoties ar Eiropas Komisiju, SVF un ECB, var veikt iepriekš minēto konkrēto pasākumu budžeta izmaiņas, lai pilnībā realizētu efektivitātes uzlabojumus, ko paredzēts noteikt visaptverošajā izdevumu un valdības programmas prioritāšu pārskatā, kas atbilst vispārējam mērķim nodrošināt, ka 2013. gada budžetā fiskālā konsolidācija ir vismaz EUR 3,1 miljards;”;

b)

pievieno šādu apakšpunktu:

“c)

samazina vietējo banku parādsaistības, lai sasniegtu 2011. gada PLAR noteikto aizdevumu un noguldījumu attiecības mērķi.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Īrijai.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 30. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

CSÉFALVAY Z.


(1)  OV L 118, 12.5.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 30, 4.2.2011., 34. lpp.


2.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/20


DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS

(2011. gada 1. jūnijs)

par ES civilu krīžu pārvarēšanas misiju un militāru operāciju dokumentu apstrādi un ar ko atceļ Lēmumu 2008/836

(2011/327/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

tā kā:

(1)

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmumā Nr. 2008/836 (2008. gada 29. oktobris) par ES civilu krīžu pārvarēšanas misiju un militāru operāciju dokumentu apstrādi (1) ir noteikts, ka ES civilu krīžu pārvarēšanas misiju un militāru operāciju dokumentus minēto misiju darbības un operāciju izbeigšanas gadījumā arhivē Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS). Lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (2) un Padomes Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83 (1983. gada 1. februāris) par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai (3), ES civilu krīžu pārvarēšanas misiju un militāru operāciju dokumenti tika uzskatīti par dokumentiem, kurus glabā Padome.

(2)

Padomes Lēmuma 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (4) (“EĀDD”), 11. panta 2. punktā paredzēts, ka no PĢS un Komisijas pārcelto struktūrvienību attiecīgie arhīvi jāpārceļ uz EĀDD.

(3)

Konsekvences labad ir jānodrošina tas, ka ES civilu krīžu pārvarēšanas misiju un militāru operāciju dokumentus minēto misiju darbības un operāciju izbeigšanas gadījumā arhivē EĀDD.

(4)

Atbilstīgi Lēmuma 2010/427/ES 10. pantam EĀDD būtu jānodrošina, ka dalībvalstu vai citu iestāžu klasificētos dokumentus aizsargā saskaņā ar EĀDD paredzētajiem drošības noteikumiem.

(5)

ES civilu krīžu pārvarēšanas misiju un militāru operāciju dokumenti būtu jāglabā EĀDD arhīvu īpašā nodalījumā. Darbinieki, kas strādās ar minētajiem dokumentiem, šajā sakarā būtu jāapmāca darbam ar kopējās drošības un aizsardzības politikas dokumentiem un klasificētu informāciju.

(6)

Skaidrības labad ir lietderīgi atcelt Lēmumu Nr. 2008/836,

IR PIEŅĒMUŠI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

1.   Lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83, Padomes vadībā pabeigtu, uzsāktu un plānotu ES civilu krīžu pārvarēšanas misiju un militāru operāciju dokumentus minēto misiju darbības un operāciju izbeigšanas gadījumā arhivē EĀDD un turpmāk tos uzskata par dokumentiem, kurus glabā EĀDD.

2.   Pie 1. punktā minētajiem dokumentiem nepieder dokumenti, kas attiecas uz personāla jautājumiem, līgumiem ar trešajām personām un jebkādi citi dokumenti, kas attiecas uz šādiem jautājumiem, kā arī īslaicīgai lietošanai paredzēti dokumenti.

3.   Dalībvalstis palīdz EĀDD iegūt 1. punktā minētos dokumentus.

2. pants

Atceļ 2008. gada 29. oktobra Lēmumu 2008/836.

3. pants

1.   Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no dienas, kad Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretārs un Eiropas Ārējās darbības dienesta izpildu ģenerālsekretārs vienojas, ka EĀDD ir nodrošinātas nepieciešamās darba un arhivēšanas iespējas.

Briselē, 2011. gada 1. jūnijā

Priekšsēdētājs

GYÖRKÖS P.


(1)  OV L 299, 8.11.2008., 34. lpp.

(2)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(3)  OV L 43, 15.2.1983., 1. lpp.

(4)  OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.