ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.138.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 138

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 26. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par Konvencijas par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, kas parakstīta Lugāno 2007. gada 30. oktobrī, spēkā stāšanās datumu

1

 

 

2011/307/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 13. maijs), par to, lai noslēgtu Nolīgumu protokola veidā starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

2

Protokols starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 514/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus preferenciālas tirdzniecības režīma īstenošanai, ko piemēro dažām precēm, kuras iegūst lauksaimniecības produktu pārstrādē, kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 7. panta 2. punktā

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 515/2011 (2011. gada 25. maijs) par atļauju lietot vitamīnu B6 kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām ( 1 )

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 516/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 600/2005 attiecībā uz Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750 preparāta lietošanu barībā, kas satur skudrskābi ( 1 )

43

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 517/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt konkrētu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus sugas dējējvistu vidū un groza Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 200/2010 ( 1 )

45

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 518/2011 (2011. gada 23. maijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot megrimus VIIIc, IX un X zonā; ES ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

52

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 519/2011 (2011. gada 25. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

54

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/308/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 19. maijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

56

 

 

2011/309/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 19. maijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Nīderlandes

58

 

 

2011/310/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 24. maijs), ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu pelaģiskajām zvejniecībām Ziemeļaustrumu Atlantijas rietumu ūdeņos (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3415)

59

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 286/2011 (2011. gada 10. marts) par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 83, 30.3.2011.)

66

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/1


Informācija par Konvencijas par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, kas parakstīta Lugāno 2007. gada 30. oktobrī, spēkā stāšanās datumu

Konvencija par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1), kas parakstīta Lugāno 2007. gada 30. oktobrī, stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju un 2011. gada 1. maijā starp Eiropas Savienību un Islandi atbilstīgi minētās konvencijas 69. panta 5. punktam.


(1)  OV L 147, 10.6.2009., 5. lpp. Konvencijai pievienotais izskaidrojošais ziņojums ir publicēts OV C 319, 23.12.2009., 1. lpp.


26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/2


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 13. maijs),

par to, lai noslēgtu Nolīgumu protokola veidā starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

(2011/307/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. februārī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Vidusjūras reģiona partneriem, lai izveidotu strīdu izšķiršanas mehānismu attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem.

(2)

Komisija ir risinājusi sarunas, apspriežoties ar komiteju, kas izveidota ar Līguma 207. pantu, un saskaņā ar Padomes dotajiem sarunu norādījumiem.

(3)

Šīs sarunas ir noslēgušās, un 2010. gada 27. aprīlī tika parafēts Nolīgums protokola veidā (“protokols”) starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses (1).

(4)

Protokols tika Savienības vārdā parakstīts 2010. gada 11. novembrī.

(5)

Protokols būtu jānoslēdz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums protokola veidā starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses (“protokols”).

Protokols teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz protokola 23. pantā paredzēto paziņojumu (2).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 13. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

MARTONYI J.


(1)  OV L 304, 30.9.2004., 39. lpp.

(2)  Protokola spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PROTOKOLS

starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”,

no vienas puses,

un

ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA, turpmāk “Ēģipte”,

no otras puses,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

I   NODAĻA

MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

1. pants

Mērķis

Šā protokola mērķis ir novērst un atrisināt visus tirdzniecības strīdus starp pusēm, lai, ja vien iespējams, panāktu savstarpēji saskaņotu risinājumu.

2. pants

Protokola piemērošana

1.   Šā protokola noteikumi attiecas uz jebkurām domstarpībām, kas rodas, interpretējot un piemērojot II sadaļu (izņemot 22., 23. un 24. pantu) Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses (turpmāk “Asociācijas nolīgums”) (1), izņemot gadījumus, kad skaidri noteikts citādi. Asociācijas nolīguma 82. pants attiecas uz strīdiem par to, kā jāpiemēro un jāinterpretē citi Asociācijas nolīguma noteikumi.

2.   Šajā protokolā noteiktās procedūras jāpiemēro tad, ja 60 dienās pēc tam, kad strīds saskaņā ar Asociācijas nolīguma 82. pantu tika iesniegts izšķiršanai Asociācijas padomei, tai nav izdevies izšķirt strīdu.

3.   Šā panta 2. punkta mērķiem strīdu uzskata par atrisinātu, ja Asociācijas padome ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar Asociācijas nolīguma 82. panta 2. punktu vai ja tā ir paziņojusi, ka strīds vairs nepastāv.

II   NODAĻA

APSPRIEŠANĀS UN MEDIĀCIJA

3. pants

Apspriešanās

1.   Puses cenšas atrisināt domstarpības, kas rodas, interpretējot un piemērojot 2. pantā minētos noteikumus, labā ticībā sākot apspriešanos ar mērķi panākt tūlītēju, objektīvu un savstarpēji saskaņotu risinājumu.

2.   Puse ierosina apspriešanos, nosūtot otrai pusei rakstisku pieprasījumu, kura kopija jāiesniedz Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai, norādot aplūkojamo pasākumu un Asociācijas nolīguma noteikumus, kas pēc tās uzskata ir jāpiemēro.

3.   Apspriešanos rīko 40 dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas, un tā notiek atbildētāja teritorijā, ja vien puses nevienojas citādi. Apspriešanos uzskata par pabeigtu 60 dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja vien abas puses nevienojas to turpināt. Apspriešanās, īpaši visa izpaustā informācija un nostāja, ko šajā procesā pieņem puses, ir slepena un neskar pušu tiesības turpmākajā tiesvedībā.

4.   Steidzamos gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām vai sezonas precēm, apspriešanos rīko 15 dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas, un to uzskata par pabeigtu 30 dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas.

5.   Ja puse, kurai pieprasījums adresēts, neatbild uz apspriešanās pieprasījumu 15 dienās no tā saņemšanas dienas vai ja apspriešanās nenotiek attiecīgi 3. vai 4. punktā noteiktajā termiņā, vai ja apspriešanās ir pabeigta, bet nav panākta vienošanās par savstarpēji saskaņotu risinājumu, prasītājs saskaņā ar 5. pantu var pieprasīt izveidot šķīrējtiesas kolēģiju.

4. pants

Mediācija

1.   Ja apspriežoties nav izdevies panākt savstarpēji saskaņotu risinājumu, puses, savstarpēji vienojoties, var izmantot mediatora palīdzību. Mediācijas pieprasījums jāiesniedz rakstiski atbildētājam un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai, un tajā jānorāda pasākums, kas ir bijis apspriešanās priekšmets, kā arī savstarpēji saskaņotie mediācijas noteikumi. Katra puse apņemas ar izpratni izturēties pret mediācijas pieprasījumiem.

2.   Ja vien puses nevienojas par mediatoru 15 dienās no mediācijas pieprasījuma saņemšanas dienas, Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejas priekšsēdētāji vai viņu pilnvarota persona izlozē mediatoru no 19. panta sarakstā minēto personu loka, kuras nav nevienas puses valstspiederīgie. To veic 10 dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas. Mediators ne agrāk kā 20 dienās un ne vēlāk kā 30 dienās pēc izraudzīšanas sasauc sanāksmi ar pusēm. Mediators ne vēlāk kā 15 dienas pirms sanāksmes saņem katras puses iesniegtos dokumentus un pēc vajadzības var pieprasīt papildu informāciju pusēm, ekspertiem vai tehniskajiem konsultantiem. Šādā veidā iegūtā informācija jādara zināma katrai pusei, un tām jādod iespēja izteikt apsvērumus. Mediators ne vēlāk kā 45 dienās pēc izraudzīšanas sniedz atzinumu.

3.   Mediatora atzinumā var būt ieteikums par to, kā atrisināt strīdu atbilstīgi 2. panta noteikumiem. Mediatora atzinums nav saistošs.

4.   Puses var vienoties grozīt 2. punktā minētos termiņus. Turklāt mediators pēc jebkuras puses pieprasījuma var nolemt grozīt šos termiņus, ņemot vērā attiecīgās puses īpašās grūtības vai lietas sarežģītību.

5.   Procesos, kuros izmanto mediāciju, īpaši mediatora atzinums un visa izpaustā informācija un nostāja, kuru šajos procesos ieņem puses, ir slepenas un neskar nevienas puses tiesības turpmākajā tiesvedībā.

6.   Ja puses vienojas, mediācijas procedūras var turpināt arī tad, ja noris šķīrējtiesas process.

7.   Mediatora nomaiņa notiek vienīgi tādu iemeslu dēļ un atbilstoši procedūrām, kas sīki izklāstītas reglamenta 18. līdz 21. punktā.

III   NODAĻA

STRĪDU IZŠĶIRŠANAS PROCEDŪRAS

I   IEDAĻA

Šķīrējtiesas tiesvedība

5. pants

Šķīrējtiesas tiesvedības sākšana

1.   Ja pusēm nav izdevies atrisināt strīdu, izmantojot apspriešanos atbilstoši 3. pantā paredzētajam vai izmantojot mediāciju atbilstoši 4. pantā paredzētajam, prasītājs var pieprasīt izveidot šķīrējtiesas kolēģiju.

2.   Pieprasījumu izveidot šķīrējtiesas kolēģiju rakstiski iesniedz atbildētājam un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai. Prasītājs pieprasījumā norāda aplūkojamo pasākumu un izskaidro, kādā veidā šāds pasākums ir 2. panta noteikumu pārkāpums. Šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanu pieprasa ne vēlāk kā 18 mēnešus no apspriešanās pieprasījuma saņemšanas dienas, neskarot prasītāja tiesības nākotnē pieprasīt jaunu apspriešanos par šo pašu priekšmetu.

6. pants

Šķīrējtiesas kolēģijas izveidošana

1.   Šķīrējtiesas kolēģijā ir trīs šķīrējtiesneši.

2.   Piecpadsmit dienās pēc tam, kad atbildētājs ir saņēmis pieprasījumu izveidot šķīrējtiesas kolēģiju, puses apspriežas, lai panāktu vienošanos par šķīrējtiesas kolēģijas sastāvu.

3.   Ja puses 2. punktā noteiktajā termiņā nespēj vienoties par šķīrējtiesas sastāvu, jebkura no pusēm var pieprasīt Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejas priekšsēdētājiem vai viņu pilnvarotai personai ar izlozes palīdzību izvēlēties visus trīs locekļus no saraksta, kas izveidots saskaņā ar 19. pantu: vienu personu – no to personu loka, ko ir ierosinājis prasītājs, vienu personu – no to personu loka, ko ir ierosinājis atbildētājs, un vienu personu – no to personu loka, ko puses ir izvēlējušās par priekšsēdētāju. Ja puses vienojas par vienu vai vairākiem šķīrējtiesas kolēģijas locekļiem, atlikušos locekļus izraugās tādā pašā kārtībā.

4.   Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejas priekšsēdētāji vai viņu pilnvarota persona izraugās šķīrējtiesnešus 10 dienās pēc tam, kad jebkura no pusēm ir iesniegusi 3. punktā minēto pieprasījumu.

5.   Šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas diena ir visu triju šķīrējtiesnešu izraudzīšanās diena.

6.   Šķīrējtiesnešu nomaiņa notiek vienīgi tādu iemeslu dēļ un atbilstoši procedūrām, kas sīki izklāstītas reglamenta 18. līdz 21. punktā.

7. pants

Šķīrējtiesas starpposma ziņojums

Šķīrējtiesas kolēģija parasti ne vēlāk kā 120 dienās no šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas dienas izsniedz pusēm starpposma ziņojumu, kurā izklāstīti konstatētie fakti, attiecīgo noteikumu piemērojamība un galvenais pamatojums šķīrējtiesas secinājumiem un ieteikumiem. Jebkura puse 15 dienās no paziņošanas var iesniegt šķīrējtiesas kolēģijai rakstisku lūgumu pārskatīt starpposma ziņojumā precizētos aspektus. Šķīrējtiesas kolēģijas galīgā nolēmuma secinājumi ietver starpposma pārskata posmā izvirzīto argumentu apspriešanu.

8. pants

Šķīrējtiesas kolēģijas nolēmums

1.   Šķīrējtiesas kolēģija parasti 150 dienās no tās izveidošanas dienas paziņo nolēmumu pusēm un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai. Ja tā uzskata, ka šo termiņu nevar ievērot, šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētājam par to rakstiski jāpaziņo pusēm un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai, norādot kavēšanās iemeslus un dienu, kad šķīrējtiesas kolēģija plāno pabeigt darbu. Nolēmumu nekādos apstākļos nevar paziņot vēlāk kā 180 dienas no šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas dienas.

2.   Šķīrējtiesas kolēģija pēc abu pušu lūguma jebkurā laikā aptur savu darbību uz laikposmu, par kuru puses ir vienojušās, bet kas nav ilgāks par 12 mēnešiem, un pēc prasītāja lūguma šā saskaņotā laikposma beigās atjauno savu darbību. Ja prasītājs pirms saskaņotā apturēšanas laikposma beigām nelūdz atjaunot šķīrējtiesas kolēģijas darbu, tiesvedība tiek izbeigta. Šķīrējtiesas kolēģijas darba apturēšana un izbeigšana neskar pušu tiesības piedalīties citā tiesvedībā par tādu pašu priekšmetu.

3.   Steidzamības gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām vai sezonas precēm, šķīrējtiesas kolēģija dara visu, lai paziņotu nolēmumu 75 dienās no tās izveidošanas dienas. Tas nekādos apstākļos nedrīkst būt vairāk kā 90 dienas no tās izveidošanas dienas. Šķīrējtiesas kolēģija 10 dienās pēc izveidošanas dienas sniedz prejudiciālu nolēmumu par to, vai tā uzskata šo lietu par steidzamu.

II   IEDAĻA

Nolēmumu izpilde

9. pants

Šķīrējtiesas kolēģijas un apelācijas komitejas nolēmumu izpilde

Katra puse veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šķīrējtiesas kolēģijas nolēmumu, un puses cenšas vienoties par nolēmuma izpildes termiņu.

10. pants

Pieņemamais nolēmuma izpildes termiņš

1.   Atbildētājs ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad šķīrējtiesas kolēģija ir paziņojusi nolēmumu pusēm, paziņo prasītājam un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai, cik daudz laika būs vajadzīgs, lai izpildītu nolēmumu (pieņemamais termiņš), ja nolēmuma tūlītēja izpilde nav iespējama.

2.   Ja pusēm ir domstarpības par pieņemamo termiņu šķīrējtiesas nolēmuma izpildei, prasītājs 20 dienās pēc tam, kad atbildētājs ir paziņojis saskaņā ar 1. punktu, rakstiski pieprasa šķīrējtiesas kolēģijai noteikt pieņemamā termiņa ilgumu. Par šādu pieprasījumu vienlaikus paziņo otrai pusei un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai. Šķīrējtiesas kolēģija 30 dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas paziņo nolēmumu pusēm un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai.

3.   Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt pieņemamo termiņu.

11. pants

Visu to pasākumu pārskatīšana, kas veikti šķīrējtiesas nolēmuma izpildei

1.   Atbildētājs līdz pieņemamā termiņa beigām paziņo otrai pusei un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai par visiem pasākumiem, ko tas veicis šķīrējtiesas nolēmuma izpildei.

2.   Ja pusēm ir domstarpības par to, vai pasākums, kas paziņots saskaņā ar 1. punktu, atbilst 2. panta noteikumiem, prasītājs var rakstiski pieprasīt šķīrējtiesas kolēģijai izlemt šo jautājumu. Šādā pieprasījumā apraksta aplūkojamo pasākumu un izskaidro, kādā veidā šāds pasākums nav saderīgs ar 2. panta noteikumiem. Šķīrējtiesas kolēģija paziņo nolēmumu 90 dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas.

12. pants

Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi nolēmuma neizpildes gadījumā

1.   Ja atbildētājs līdz pieņemamā termiņa beigām nepaziņo par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu, vai ja šķīrējtiesas kolēģija nolemj, ka saskaņā ar 11. panta 1. punktu paziņotais pasākums nav saderīgs ar minētās puses saistībām atbilstoši 2. panta noteikumiem, atbildētājs iesniedz pagaidu kompensācijas piedāvājumu, ja to pieprasa prasītājs.

2.   Ja 30 dienā pēc pieņemamā termiņa beigām nav panākta vienošanās par kompensāciju vai ja pasākums, kas veikts, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu atbilstoši 11. pantam, nav saderīgs ar 2. panta noteikumiem, prasītājs pēc tam, kad tas paziņojis otrai pusei un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai, ir tiesīgs apturēt saistību izpildi, kuras izriet no jebkura 2. panta noteikuma, ciktāl tas atbilst pārkāpuma izraisītajam anulējumam vai kaitējumam. Prasītājs var apturēt saistību izpildi uz 15 dienām pēc tam, kad atbildētājs ir paziņojis par pieprasījuma saņemšanu, ja vien atbildētājs nav pieprasījis strīda izšķiršanu saskaņā ar 3. punktu.

3.   Ja atbildētājs uzskata, ka apturēšanas līmenis nav līdzvērtīgs pārkāpuma izraisītajam anulējumam vai kaitējumam, tas var rakstiski pieprasīt šķīrējtiesas kolēģijai izlemt šo jautājumu. Par šādu pieprasījumu pirms 2. punktā minētā 15 dienu termiņa beigām paziņo otrai pusei un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai. Šķīrējtiesas kolēģija, vajadzības gadījumā uzklausot ekspertu atzinumu, 30 dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas paziņo pusēm un par tirdzniecības jautājumiem atbildīgajai struktūrai savu nolēmumu par saistību izpildes apturēšanas līmeni. Saistību izpildi neaptur, kamēr šķīrējtiesas kolēģija nav paziņojusi nolēmumu, un saistību izpildes apturēšanai jābūt saderīgai ar šķīrējtiesas nolēmumu.

4.   Saistību izpilde tiek apturēta uz laiku, un šo noteikumu piemēro tikai tik ilgi, kamēr pasākums, par kuru konstatēts, ka tas nav saderīgs ar 2. panta noteikumiem, nav atsaukts vai grozīts tā, lai tas atbilstu šiem noteikumiem atbilstīgi 13. pantam, vai tik ilgi, kamēr puses nav vienojušās par izlīgumu.

13. pants

Tādu pasākumu pārskatīšana, kas veikti, lai pēc saistību izpildes apturēšanas izpildītu nolēmumu

1.   Atbildētājs paziņo otrai pusei un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai par visiem pasākumiem, ko tas veicis, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu, kā arī par savu pieprasījumu pārtraukt saistību izpildes apturēšanu, ko piemēro prasītājs.

2.   Ja puses 30 dienās no paziņojuma saņemšanas dienas nevienojas par paziņotā pasākuma atbilstību 2. panta noteikumiem, prasītājs rakstiski pieprasa šķīrējtiesas kolēģijai izlemt šo jautājumu. Par šādu pieprasījumu vienlaikus paziņo otrai pusei un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai. Šķīrējtiesas kolēģija 45 dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas paziņo nolēmumu pusēm un Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai. Ja šķīrējtiesa kolēģija nolemj, ja jebkurš pasākums, kas veikts, lai izpildītu nolēmumu, atbilst 2. panta noteikumiem, saistību izpildes apturēšanu izbeidz.

III   IEDAĻA

Kopīgie noteikumi

14. pants

Savstarpēji saskaņots risinājums

Puses jebkurā laikā atbilstīgi šim protokolam strīdā var panākt savstarpēji saskaņotu risinājumu. Tās par šādu risinājumu paziņo Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai un šķīrējtiesas kolēģijai. Pēc tam, kad ir paziņots par savstarpēji saskaņoto risinājumu, šķīrējtiesas kolēģija beidz savu darbību, un tiesvedība tiek izbeigta.

15. pants

Reglaments

1.   Šā protokola III nodaļā noteiktās strīdu izšķiršanas procedūras regulē šim protokolam pievienotais reglaments.

2.   Šķīrējtiesas kolēģijas sēdes saskaņā ar reglamentu ir atklātas, ja vien puses nevienojas citādi.

16. pants

Informācija un tehniskās konsultācijas

Šķīrējtiesas kolēģija pēc savas iniciatīvas vai pēc kādas puses pieprasījuma var iegūt informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu šķīrējtiesas procesam. Turklāt šķīrējtiesas kolēģijai ir tiesības pēc sava ieskata lūgt ekspertu attiecīgo viedokli. Pirms šādu ekspertu izraudzīšanās tā apspriežas ar pusēm. Šādā veidā iegūtā informācija jādara zināma katrai pusei, un tām jādod iespēja izteikt apsvērumus. Ja vien puses nevienojas citādi, ieinteresētās fiziskās vai juridiskās personas, kuras veic uzņēmējdarbību pušu teritorijā, saskaņā ar reglamentu ir tiesīgas iesniegt rakstisku informāciju šķīrējtiesas kolēģijām. Šādā informācijā ir aplūkoti tikai strīda faktiskie aspekti, bet netiek aplūkoti juridiskie jautājumi.

17. pants

Interpretācijas noteikumi

Šķīrējtiesas kolēģija interpretē 2. panta noteikumus saskaņā ar starptautisko publisko tiesību ierastajām interpretācijas normām, tostarp Vīnes Konvenciju par starptautisko līgumu tiesībām. Šķīrējtiesas nolēmumi nevar paplašināt vai sašaurināt 2. pantā paredzētās tiesības un pienākumus.

18. pants

Šķīrējtiesas lēmumi un nolēmumi

1.   Šķīrējtiesas kolēģija dara visu iespējamo, lai ikvienu lēmumu pieņemtu vienprātīgi. Ja tomēr lēmumu nevar pieņemt vienprātīgi, attiecīgo jautājumu izšķir ar vairākuma balsojumu. Tomēr atšķirīgie šķīrējtiesnešu viedokļi nekādā gadījumā netiek publiskoti.

2.   Visi šķīrējtiesas nolēmumi ir saistoši pusēm, un tie nerada tiesības vai neuzliek pienākumus fiziskām vai juridiskām personām. Nolēmumā ir izklāstīti konstatētie fakti, attiecīgo Asociācijas nolīguma noteikumu piemērojamība un galvenais pamatojums šķīrējtiesas konstatējumiem un secinājumiem. Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomiteja dara šķīrējtiesas nolēmumu pilnībā publiski pieejamu, ja vien tā nenolemj citādi, lai nodrošinātu ar uzņēmējdarbību saistītās informācijas konfidencialitāti.

IV   NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

19. pants

Šķīrējtiesnešu saraksts

1.   Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomiteja ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā protokola stāšanās spēkā izveido sarakstu ar vismaz 15 personām, kuras vēlas un ir spējīgas darboties kā šķīrējtiesneši. Katra puse ierosina vismaz piecas personas, lai tās darbotos kā šķīrējtiesneši. Turklāt abas puses izraugās vismaz piecas personas, kas nav pušu valstspiederīgie un kuras darbojas kā šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētāji. Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomiteja nodrošina, lai sarakstā vienmēr tiktu saglabāts šis skaits.

2.   Šķīrējtiesnešiem ir speciālas zināšanas vai pieredze tieslietās un starptautiskajā tirdzniecībā. Tie ir neatkarīgi, strādā savā kompetencē un nepieņem norādījumus ne no vienas organizācijas vai valdības, vai nav saistīti ar pušu valdībām un ievēro šim protokolam pievienoto ētikas kodeksu.

3.   Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomiteja var izveidot papildu sarakstus ar vismaz 15 personām, kurām ir nozares ekspertu zināšanas konkrētos Asociācijas nolīguma jautājumos. Izmantojot 6. panta 2. punktā izklāstīto izraudzīšanās kārtību, Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejas priekšsēdētāji pēc abu pušu vienošanās var izmantot nozaru ekspertu sarakstu.

4.   Ja šā panta 1. punktā minētais saraksts nav izveidots laikā, kad ir sagatavots pieprasījums par mediāciju vai šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanu, šķīrējtiesnešus izlozē no to personu saraksta, kuras viena puse vai abas puses ir oficiāli ierosinājušas. Personas, kuras izvirzītas par šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētāju vai mediatoru, nevar būt pušu valstspiederīgie.

20. pants

Saistība ar PTO pienākumiem

1.   Ja kāda no pusēm vēlas panākt tāda strīda izšķiršanu, kas attiecas uz PTO nolīgumā noteiktajām saistībām, tā piemēro attiecīgos PTO nolīguma noteikumus un procedūras, neskarot šā nolīguma noteikumus.

2.   Ja kāda no pusēm vēlas panākt tāda strīda izšķiršanu, kas attiecas uz saistībām, kuras saskaņā ar 2. pantu ietilpst šā nolīguma darbības jomā, tā piemēro šā nolīguma noteikumus un procedūras.

3.   Ja kāda no pusēm vēlas panākt tāda strīda izšķiršanu, kas attiecas uz saistībām, kuras saskaņā ar 2. pantu ietilpst šā nolīguma darbības jomā un kuras pēc būtības atbilst saistībām saskaņā ar PTO nolīgumu, piemēro attiecīgos PTO nolīguma noteikumus un procedūras, neskarot šā nolīguma noteikumus, izņemot gadījumu, kad puses vienojas citādi.

4.   Ja strīda izšķiršanas procedūras ir sāktas, jāizmanto vienīgi tā tiesa, kas izraudzīta saskaņā ar iepriekš minētajiem punktiem, ja vien minētā tiesa nav lēmusi par to, ka konkrētais strīds nav tās jurisdikcijā.

5.   Šā nolīguma noteikumi neliedz pusei apturēt saistību izpildi, ko atļauj PTO Strīdu izšķiršanas iestāde. PTO nolīgumu neizmanto, lai liegtu kādai no pusēm apturēt šajā nolīgumā paredzēto saistību izpildi.

21. pants

Termiņi

1.   Visus šajā protokolā noteiktos termiņus, ieskaitot termiņus, kuros šķīrējtiesas kolēģijām ir jāpaziņo savi nolēmumi, skaita kalendārajās dienās no nākamās dienas pēc darbības vai fakta, uz ko tie attiecas.

2.   Jebkuru šajā protokolā minēto termiņu var pagarināt, pusēm savstarpēji vienojoties. Puses apņemas labvēlīgi izskatīt pieprasījumus par termiņu pagarināšanu, ja kāda no pusēm nevar ievērot šajā protokolā paredzētās procedūras. Šķīrējtiesas kolēģija pēc puses pieprasījuma var pagarināt procesā piemērojamos termiņus, ievērojot pušu dažādo attīstības pakāpi.

22. pants

Protokola pārskatīšana un grozīšana

1.   Asociācijas padome ne vēlāk kā trīs gados pēc šā protokola un tā pielikumu stāšanās spēkā pārskata to īstenošanu, lai lemtu par to darbības turpināšanu, grozīšanu vai pārtraukšanu.

2.   Veicot šādu pārskatīšanu, Asociācijas padome var izskatīt iespēju izveidot vairākiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumiem kopīgu Apelācijas iestādi.

3.   Asociācijas padome var lemt par šā protokola un tā pielikumu grozīšanu.

23. pants

Stāšanās spēkā

Puses apstiprina šo protokolu saskaņā ar savām procedūrām. Šis protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad puses ir paziņojušas viena otrai, ka ir pabeigtas šajā pantā minētās procedūras.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada vienpadsmitajā novembrī divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un arābu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Arabsko republiko Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image


(1)  Šā protokola noteikumi neskar 34. pantu Protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm.

PIELIKUMI

I PIELIKUMS

:

ŠĶĪRĒJTIESAS REGLAMENTS

II PIELIKUMS

:

ŠĶĪRĒJTIESAS KOLĒĢIJU LOCEKĻU UN MEDIATORU ĒTIKAS KODEKSS

I PIELIKUMS

ŠĶĪRĒJTIESAS REGLAMENTS

Vispārīgie noteikumi

1.

Protokolā un šajos noteikumos:

 

“konsultants” ir persona, kuru puse ir nolīgusi, lai to konsultētu vai tai palīdzētu saistībā ar šķīrējtiesas procesu,

 

“prasītājs” ir jebkura puse, kas pieprasa izveidot šķīrējtiesas kolēģiju saskaņā ar šā protokola 5. pantu,

 

“atbildētājs” ir puse, par kuru tiek apgalvots, ka tā pārkāpj šā protokola 2. panta noteikumus,

 

“šķīrējtiesas kolēģija” ir kolēģija, kas izveidota saskaņā ar šā protokola 6. pantu,

 

“puses pārstāvis” ir puses valdības departamenta vai aģentūras, vai citas publiskas iestādes nodarbināta vai iecelta persona,

 

“diena” ir kalendārā diena.

2.

Eiropas Savienība sedz izdevumus, kas radušies organizatoriskos jautājumos saistībā ar apspriešanos, mediāciju un strīdu izšķiršanu, izņemot mediatoriem un šķīrējtiesnešiem maksājamo atalgojumu un izdevumus, kas tiek segti kopīgi.

Paziņojumi

3.

Puses un šķīrējtiesas kolēģija nosūta visus pieprasījumus, paziņojumus, rakstiskus iesniegumus vai citus dokumentus elektroniskā veidā, tai pašā dienā nosūtot kopiju pa faksu, ierakstītas vēstules, kurjerpasta veidā, ar apliecinājumu par saņemšanu vai ar citiem telekomunikāciju līdzekļiem, kas apliecina nosūtīšanas faktu. Ja vien netiek pierādīts citādi, elektroniskā pasta vēstule ir uzskatāma par saņemtu nosūtīšanas dienā.

4.

Puse iesniedz katra sava rakstiskā iesnieguma kopiju otrai pusei un katram šķīrējtiesnesim. Ir jānodrošina arī drukāts dokumenta eksemplārs.

5.

Visus paziņojumus attiecīgi adresē Ēģiptes Arābu Republikas Tirdzniecības un rūpniecības ministrijai un Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorātam.

6.

Sīkas pārrakstīšanās kļūdas pieprasījumos, paziņojumos, rakstiskajos iesniegumos vai citos dokumentos saistībā ar šķīrējtiesas kolēģijas procesu var izlabot, iesniedzot jaunu dokumentu, kurā skaidri norādītas izmaiņas.

7.

Ja dokumenta iesniegšanai paredzētā termiņa pēdējā diena ir Ēģiptē vai Savienībā noteikta valsts svētku diena vai atpūtas diena, dokumentu var iesniegt nākamajā darbadienā. Puses ik gadu decembra pirmajā pirmdienā apmainās ar sarakstiem, kuros norādītas to valsts svētku un atpūtas dienas nākamajā gadā. Tiek uzskatīts, ka dokuments, paziņojums vai jebkāda veida pieprasījums netiek saņemts valsts svētku vai atpūtas dienā.

8.

Atkarībā no strīdīgo noteikumu priekšmeta visu to pieprasījumu un paziņojumu kopijas, kas adresēti Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai, saskaņā ar šo nolīgumu nosūta arī pārējām attiecīgajām ar Asociācijas nolīgumu izveidotajām apakškomitejām.

Šķīrējtiesas procesa sākšana

9.

a)

Ja atbilstīgi protokola 6. pantam vai šā reglamenta 19., 20. vai 49. punktam šķīrējtiesas kolēģijas locekļus izraugās lozējot, abu pušu pārstāvji piedalās lozēšanā.

b)

Ja vien puses nevienojas citādi, tās tiekas ar šķīrējtiesas kolēģiju 10 dienās no tās izveidošanas dienas, lai vienotos par jautājumiem, ko puses vai šķīrējtiesas kolēģija atzīst par vajadzīgiem, tai skaitā par šķīrējtiesnešu atalgojumu un izdevumiem, kam jāatbilst PTO normām. Šķīrējtiesas kolēģijas locekļi un pušu pārstāvji var piedalīties šajā sanāksmē telefoniski vai videokonferences veidā.

10.

a)

Ja vien puses nevienojas citādi, 10 dienās no šķīrējtiesnešu izraudzīšanās dienas šķīrējtiesas kolēģijas pienākums ir:

“ņemot vērā attiecīgos Asociācijas nolīguma noteikumus, izskatīt šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas pieprasījumā minēto jautājumu, lemt par attiecīgā pasākuma saderību ar protokola 2. panta noteikumiem un sagatavot nolēmumu saskaņā ar strīdu izšķiršanas protokola 8. pantu.”

b)

Pusēm piecās dienās no vienošanās dienas jāpaziņo šķīrējtiesas kolēģijai saskaņotie pienākumi.

Sākotnējie iesniegumi

11.

Prasītājs iesniedz sākotnējos rakstiskos iesniegumus ne vēlāk kā 25 dienās pēc šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas dienas. Atbildētājs rakstiskos paskaidrojumu iesniedz ne vēlāk kā 25 dienās pēc sākotnējā rakstiskā iesnieguma iesniegšanas dienas.

Šķīrējtiesas kolēģiju darbība

12.

Šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētājs vada visu sanāksmju darbu. Šķīrējtiesas kolēģija drīkst pilnvarot priekšsēdētāju pieņemt administratīvus un procesuālus lēmumus.

13.

Ja vien šajā protokolā nav noteikts citādi, šķīrējtiesas kolēģija var veikt savu darbu, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp tālruni, faksu vai datorsakarus.

14.

Šķīrējtiesas kolēģijas apspriedēs drīkst piedalīties vienīgi šķīrējtiesneši, tomēr šķīrējtiesas kolēģija drīkst atļaut šādās apspriedēs piedalīties saviem palīgiem.

15.

Vienīgi šķīrējtiesas kolēģija veic lēmumu un nolēmumu sagatavošanu.

16.

Ja rodas procesuāls jautājums, uz kuru neattiecas šā protokola un tā pielikumu noteikumi, apspriedusies ar pusēm, šķīrējtiesas kolēģija drīkst pieņemt šiem noteikumiem atbilstošu procedūru.

17.

Ja šķīrējtiesas kolēģija atzīst par vajadzīgu mainīt kādu procesā ievērojamu termiņu vai procesa laikā veikt citus procesuālus vai administratīvus pielāgojumus, tā rakstiski informē puses par šādu izmaiņu vai pielāgojumu iemesliem, norādot vajadzīgo termiņu vai pielāgojumu. Šķīrējtiesas kolēģija drīkst pieņemt šādas izmaiņas vai grozījumus pēc apspriešanās ar pusēm.

Šķīrējtiesnešu nomaiņa

18.

Ja šķīrējtiesnesis nevar piedalīties procesā, tiek atcelts no amata vai ir jānomaina, personu, kas nomaina šķīrējtiesnesi, izraugās saskaņā ar 6. panta 3. punktu.

19.

Ja puse uzskata, ka šķīrējtiesnesis neatbilst ētikas kodeksa prasībām un šā iemesla dēļ ir jānomaina, šai pusei jāpaziņo otrai pusei 15 dienās no dienas, kad kļuva zināmi apstākļi, kas ir pamatā šķīrējtiesneša izdarītajam ētikas kodeksa būtiskajam pārkāpumam.

Ja puse uzskata, ka šķīrējtiesnesis, kurš nav priekšsēdētājs, neatbilst ētikas kodeksa prasībām, puses apspriežas un, ja tās par to vienojas, nomaina šķīrējtiesnesi un izraugās aizstājēju, ievērojot protokola 6. panta 3. punktā izklāstīto kārtību.

Ja puses nespēj vienoties par šķīrējtiesneša nomaiņas nepieciešamību, jebkura puse var pieprasīt, lai šāds jautājums tiktu nodots izskatīšanai šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētājam, kura lēmums ir galīgs.

Ja priekšsēdētājs konstatē, ka šķīrējtiesnesis neatbilst ētikas kodeksa prasībām, viņš izraugās jaunu šķīrējtiesnesi, lozējot no to personu loka, kas minētas protokola 19. panta 1. punktā un kuru loceklis bija sākotnējais šķīrējtiesnesis. Ja sākotnējo šķīrējtiesnesi puses izvēlējās atbilstīgi protokola 6. panta 2. punktam, viņa aizstājēju izvēlas lozējot no to personu loka, kuras prasītājs un atbildētājs ir ierosinājuši atbilstīgi protokola 19. panta 1. punktam. Jauno šķīrējtiesnesi izraugās 10 dienās no šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētājam adresētā pieprasījuma saņemšanas dienas.

20.

Ja kāda puse uzskata, ka šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētājs neatbilst ētikas kodeksa prasībām, puses apspriežas un, ja tās par to vienojas, nomaina priekšsēdētāju un izraugās aizstājēju, ievērojot protokola 6. panta 3. punktā izklāstīto kārtību.

Ja puses nespēj vienoties par priekšsēdētāja nomaiņas nepieciešamību, jebkura puse drīkst pieprasīt, lai šāds jautājums tiktu nodots izskatīšanai kādam no atlikušajos locekļiem, kuri atbilstoši protokola 19. panta 1. punktam izraudzīti par priekšsēdētājiem. Attiecīgās personas vārdu, uzvārdu izlozē Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejas priekšsēdētāji vai viņu pilnvarota persona. Šīs personas lēmums par vajadzību nomainīt priekšsēdētāju ir galīgs.

Ja šī persona nolemj, ka sākotnējais priekšsēdētājs neatbilst ētikas kodeksa prasībām, viņš izvēlas jaunu priekšsēdētāju lozējot no to pārējo personu loka, kas minētas protokola 19. panta 1. punktā un kuras var būt par priekšsēdētājiem. Jauno priekšsēdētāju izraugās 10 dienās no šajā punktā minētā pieprasījuma saņemšanas dienas.

21.

Šķīrējtiesas kolēģijas process tiek apturētas uz laikposmu, kāds vajadzīgs, lai veiktu 18., 19. un 20. punktā paredzētās procedūras.

Uzklausīšana

22.

Priekšsēdētājs, apspriežoties ar pusēm un pārējiem šķīrējtiesas kolēģijas locekļiem, nosaka uzklausīšanas dienu un laiku un to rakstiski apstiprina pusēm. Turklāt šo informāciju dara publiski pieejamu puse, kura atbild par procesa loģistikas vadību, ja uzklausīšana ir atklāta. Ja vien kāda no pusēm pret to neiebilst, šķīrējtiesas kolēģija var nolemt uzklausīšanu neorganizēt.

23.

Ja vien puses nevienojas citādi, uzklausīšana notiek Briselē, ja prasītājs ir Ēģiptes Arābu Republika, un Kairā – ja prasītājs ir Savienība.

24.

Vienīgi ārkārtas apstākļos šķīrējtiesas kolēģija var sasaukt papildu uzklausīšanu. Papildu uzklausīšana netiek sasaukta attiecībā uz procedūrām, kas noteiktas atbilstoši šā protokola 10. panta 2. punktam, 11. panta 2. punktam, 12. panta 3. punktam un 13. panta 2. punktam.

25.

Visi šķīrējtiesneši ir klāt visās uzklausīšanās.

26.

Neatkarīgi no tā, vai lietas izskatīšana ir atklāta vai slēgta, uzklausīšanā drīkst piedalīties šādas personas:

a)

pušu pārstāvji;

b)

pušu konsultanti;

c)

administratīvais personāls, tulki, tulkotāji un tiesu referenti; kā arī

d)

šķīrējtiesnešu palīgi.

Šķīrējtiesas kolēģiju drīkst uzrunāt vienīgi pušu pārstāvji un konsultanti.

27.

Katra puse ne vēlāk kā 10 dienas pirms uzklausīšanas dienas iesniedz šķīrējtiesas kolēģijai to personu sarakstu, kuras attiecīgās puses vārdā uzklausīšanā sniegs mutisku izklāstu, un to citu pārstāvju vai konsultantu sarakstu, kuri piedalīsies uzklausīšanā.

28.

Šķīrējtiesas kolēģiju uzklausīšana ir atklāta, ja vien puses nenolemj citādi. Ja puses nolemj, ka uzklausīšanai jābūt slēgtai, daļa no tās tomēr var būt atklāta, ja uz pušu iesnieguma pamata tā nolemj šķīrējtiesas kolēģija. Tomēr šķīrējtiesas kolēģija organizē slēgtas sanāksmes, ja kādas puses iesniegtā informācija un izklāsts ietver konfidenciālu komercinformāciju.

29.

Šķīrējtiesas kolēģija notur uzklausīšanu šādā veidā.

 

Izklāsts:

a)

prasītāja izklāsts;

b)

atbildētāja izklāsts.

 

Argumentu atspēkošana:

a)

prasītāja izklāsts;

b)

atbildētāja replika.

30.

Uzklausīšanas laikā šķīrējtiesas kolēģija drīkst jebkurai pusei jebkurā laikā uzdot jautājumus.

31.

Šķīrējtiesas kolēģija organizē katras uzklausīšanas protokolēšanu un protokola nodošanu pusēm pēc iespējas īsākā laikā.

32.

Katra puse 15 dienās no uzklausīšanas dienas drīkst iesniegt papildu rakstisku paskaidrojumu par jebkuru uzklausīšanas laikā radušos jautājumu.

Rakstiskie jautājumi

33.

Šķīrējtiesas kolēģija jebkurā lietas izskatīšanas posmā drīkst rakstiski uzdot jautājumus jebkurai no pusēm vai tām abām. Abas puses saņem šķīrējtiesas uzdoto jautājumu kopijas.

34.

Turklāt puse iesniedz otrai pusei uz šķīrējtiesas kolēģijas jautājumiem sniegto atbilžu kopiju. Katrai pusei ir jādod iespēja sniegt rakstisku atsauksmi par otras puses atbildi 10 dienās no tās saņemšanas dienas.

Konfidencialitāte

35.

Puses nodrošina šķīrējtiesas kolēģijas uzklausīšanas konfidencialitāti, ciktāl uzklausīšana tiek noturēta slēgtā sēdē saskaņā ar 28. punktu. Katra puse tur slepenībā informāciju, kuru otra puse ir iesniegusi šķīrējtiesas kolēģijai un norādījusi kā konfidenciālu. Ja puse iesniedz šķīrējtiesas kolēģijai rakstiskus iesniegumus konfidenciālā redakcijā, tai pēc otras puses lūguma ne vēlāk kā 15 dienās no lūguma vai iesnieguma dienas, atkarībā no tā, kas ir vēlāk, ir jānodrošina arī iesniegumos ietvertās informācijas nekonfidenciāls kopsavilkums, kuru var izpaust plašākai sabiedrībai. Šie noteikumi neliedz pusei izpaust plašākai sabiedrībai paziņojumus par savu viedokli.

Ex parte sakari

36.

Šķīrējtiesas kolēģija netiekas un nesazinās ar kādu no pusēm otras puses prombūtnē.

37.

Šķīrējtiesas kolēģijas locekļi nedrīkst apspriest izskatāmās lietas priekšmeta aspektus nedz ar vienu, nedz abām pusēm pārējo šķīrējtiesnešu prombūtnē.

Brīvprātīgi iesniegumi

38.

Ja vien puses piecās dienās no šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas dienas nevienojas citādi, šķīrējtiesas kolēģija var pieņemt brīvprātīgus rakstiskus iesniegumus ar noteikumu, ka tie ir iesniegti 10 dienās pēc šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas dienas un ka tie ir īsi un nekādā gadījumā nepārsniedz 15 lapas mašīnrakstā, ieskaitot pielikumus, un ka tie tieši attiecas uz šķīrējtiesas kolēģijā izskatāmo faktisko jautājumu.

39.

Iesniegumā jāsniedz informācija par tā iesniedzēju – fizisku vai juridisku personu, jānorāda iesniedzēja darbības veids un finansējuma avots un jāprecizē, kā to skar konkrētais šķīrējtiesas process. To sagatavo valodās, ko puses izvēlas saskaņā ar šā reglamenta 42. un 43. noteikumu.

40.

Šķīrējtiesas kolēģija savā nolēmumā norāda visus iesniegumus, ko tā ir saņēmusi un kuri atbilst iepriekšminētajiem noteikumiem. Šķīrējtiesas kolēģijai nav pienākuma savā nolēmumā iztirzāt šādos iesniegumos izvirzītos argumentus. Katrs iesniegums, ko šķīrējtiesas kolēģija saņēmusi saskaņā ar šo punktu, jānodod pusēm apsvērumu izteikšanai.

Steidzami gadījumi

41.

Šajā nolīgumā minētajos steidzamajos gadījumos šķīrējtiesas kolēģija, apspriedusies ar pusēm, pēc vajadzības groza šajos noteikumos minētos termiņus un par šādiem grozījumiem paziņo pusēm.

Rakstiskā un mutiskā tulkošana

42.

Protokola 6. panta 2. punktā minēto apspriežu laikā un ne vēlāk kā šā reglamenta 9. punkta b) apakšpunktā minētajā sēdē puses cenšas vienoties par kopīgu darba valodu lietas izskatīšanai šķīrējtiesā.

43.

Ja puses nespēj vienoties par kopīgu darba valodu, katra puse organizē un sedz izmaksas saistībā ar savu rakstisko iesniegumu tulkošanu otras puses izvēlētajā valodā.

44.

Atbildētājs organizē mutisku iesniegumu tulkošanu pušu izvēlētajās valodās.

45.

Šķīrējtiesas nolēmumus paziņo pušu izvēlētajā valodā vai valodās.

46.

Jebkura puse drīkst iesniegt apsvērumus par saskaņā ar šo reglamentu sagatavota dokumenta tulkojumu.

Termiņu aprēķināšana

47.

Ja, piemērojot šā reglamenta 7. punktu, kāda no pusēm saņem dokumentu citā dienā, nekā šo dokumentu ir saņēmusi otra puse, jebkuru termiņu, kura aprēķināšana ir atkarīga no šādas saņemšanas dienas, skaita no attiecīgā dokumenta vēlākās saņemšanas dienas.

Pārējās procedūras

48.

Šis reglaments jāpiemēro arī procedūrām, kas noteiktas atbilstoši šā protokola 10. panta 2. punktam, 11. panta 2. punktam, 12. panta 3. punktam un 13. panta 2. punktam. Tomēr šajā reglamentā noteiktos termiņus koriģē atbilstoši īpašiem termiņiem, kurus šķīrējtiesas kolēģija noteikusi nolēmuma pieņemšanai minētajās citās procedūrās.

49.

Ja sākotnējā šķīrējtiesas kolēģija vai daži tās locekļi nevar piedalīties protokola 10. panta 2. punktā, 11. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā un 13. panta 2. punktā noteiktajās procedūrās, jāpiemēro protokola 6. pantā noteiktās procedūras. Nolēmuma paziņošanas termiņu pagarina par 15 dienām.

II PIELIKUMS

ŠĶĪRĒJTIESAS KOLĒĢIJU LOCEKĻU UN MEDIATORU ĒTIKAS KODEKSS

Definīcijas

1.

Šajā ētikas kodeksā:

a)

“loceklis” jeb “šķīrējtiesnesis” ir šā protokola 6. pantā paredzētajā kārtībā izveidotās šķīrējtiesas kolēģijas loceklis;

b)

“mediators” ir persona, kas veic mediāciju saskaņā ar šā protokola 4. pantu;

c)

“kandidāts” ir fiziska persona, kuras vārds un uzvārds iekļauts šā protokola 19. pantā minētajā šķīrējtiesnešu sarakstā un kuras kandidatūra tiek izskatīta iecelšanai par šķīrējtiesas kolēģijas locekli saskaņā ar šā protokola 6. pantu;

d)

“palīgs” ir persona, kas saskaņā ar locekļa iecelšanas kārtību virza lietu, veic tās izpēti vai palīdz loceklim;

e)

“process”, ja vien nav noteikts citādi, ir lietas izskatīšana šķīrējtiesas kolēģijā saskaņā ar šo protokolu;

f)

locekļa “personāls” ir personas, kas strādā locekļa vadībā un pakļautībā un kuras nav locekļa palīgi.

Procesuālie pienākumi

2.

Katrs kandidāts un loceklis atturas no nepiedienīgas uzvedības un darbībām, kas varētu šķist nepiedienīgas, ir neatkarīgs un objektīvs, izvairās no tiešiem un netiešiem interešu konfliktiem un rīkojas atbilstoši augstām uzvedības kultūras normām tā, lai tiktu nodrošināts strīda izšķiršanas mehānisma godprātīgums un objektivitāte. Agrākajiem locekļiem jāievēro šā ētikas kodeksa 15., 16., 17. un 18. punktā noteiktie pienākumi.

Izpaušanas pienākumi

3.

Līdz apstiprinājuma saņemšanai par savas kandidatūras izvēli šķīrējtiesas kolēģijā šajā protokolā noteiktajā kārtībā kandidāts informē par jebkādu ieinteresētību, attiecībām vai jautājumu, kas varētu ietekmēt viņa objektivitāti vai varētu pamatoti radīt iespaidu, ka tiesvedība ir nepienācīga vai neobjektīva. Tādēļ kandidāts dara visu iespējamo, lai uzzinātu par šādas ieinteresētības, attiecību un jautājumu iespējamību.

4.

Jautājumus saistībā ar faktiskiem vai iespējamiem šā ētikas kodeksa pārkāpumiem kandidāts vai loceklis dara zināmus vienīgi Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomitejai, lai puses tos izskatītu.

5.

Pēc iecelšanas loceklis turpina darīt visu iespējamo, lai uzzinātu par šā ētikas kodeksa 3. punktā minētās ieinteresētības, attiecību vai jautājumu iespējamību un informē par to esību. Izpaušanas pienākums ir ilgstoša saistība, kas uzliek loceklim par pienākumu informēt par šādas ieinteresētības, attiecību vai jautājumu rašanos jebkurā procesa posmā. Par šādas ieinteresētības, attiecību vai jautājumu rašanos loceklis informē Rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un ieguldījumu apakškomiteju, lai puses tos izskatītu.

Locekļu pienākumi

6.

Līdz ar iecelšanu loceklis godprātīgi un centīgi pilda savus pienākums rūpīgi un bez kavēšanās visā procesā gaitā.

7.

Loceklis izskata tikai tos jautājumus, kas nodoti izšķiršanai tiesvedībā un ir vajadzīgi nolēmuma pieņemšanai, un neuztic šo pienākumu nevienam citam.

8.

Loceklis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka locekļa palīgs un personāls zina šā ētikas kodeksa 2., 3., 4., 5., 16., 17. un 18. punktu un tos ievēro.

9.

Loceklis neiesaistās ex parte sakaros saistībā ar procesu.

Locekļu neatkarība un godprātīgums

10.

Loceklim ir jābūt neatkarīgam un godprātīgam un jāatturas no tādu darbību veikšanas, kas varētu radīt iespaidu, ka rīcība ir nepiedienīga vai neobjektīva, un viņu neietekmē savtīgas intereses, ārējs spiediens, politiski apsvērumi, sabiedrības protesti, lojalitāte pret kādu pusi vai bailes no kritikas.

11.

Loceklis nedz tieši, nedz netieši neuzņemas saistības un nepieņem priekšrocības, kas jebkādā veidā varētu ietekmēt vai radīt iespaidu, ka tās ietekmē attiecīgā locekļa pienākumu pienācīgu izpildi.

12.

Loceklis neizmanto savu atrašanos šķīrējtiesas kolēģijā, lai apmierinātu kādas personiskās vai privātās intereses, un atturas no tādu darbību veikšanas, kas varētu radīt iespaidu par to, ka kāds var īpaši attiecīgo locekli ietekmēt.

13.

Loceklis nepieļauj, ka finanšu, biznesa, profesionālās, ģimenes vai sociālās attiecības vai pienākumi varētu iespaidot viņa rīcību vai vērtējumu.

14.

Loceklim jāatturas no stāšanās tādās attiecībās vai jebkādas finansiālas ieinteresētības iegūšanas, kas varētu iespaidot viņa vai viņas godprātīgumu vai kas pamatoti varētu radīt nepiedienīguma vai neobjektivitātes iespaidu.

Bijušo locekļu saistības

15.

Visiem bijušajiem locekļiem ir jāizvairās no tādu darbību veikšanas, kas varētu liecināt par to, ka viņi savu pienākumu izpildē būtu bijuši neobjektīvi vai ieinteresēti šķīrējtiesas lēmumā vai nolēmumā.

Konfidencialitāte

16.

Nedz loceklis, nedz bijušais loceklis nevienā gadījumā neizpauž un neizmanto slepeno informāciju, kas saistīta ar tiesvedību vai iegūta lietas izskatīšanas gaitā, citādi, kā tikai attiecīgās tiesvedības vajadzībām, un nekādā gadījumā šādu informāciju neizpauž un neizmanto, lai gūtu personīgu labumu sev vai citām personām, vai kaitētu citu personu interesēm.

17.

Loceklis neizpauž šķīrējtiesas nolēmumu vai tā daļas, pirms tas nav publicēts saskaņā ar šo protokolu.

18.

Nedz loceklis, nedz bijušais loceklis nekad neizpauž informāciju nedz par šķīrējtiesas apspriedēm, nedz kāda locekļa viedokli.

Izdevumi

19.

Katrs loceklis ved uzskaiti un iesniedz galīgo atskaiti par šai procedūrai veltīto laiku un par saviem izdevumiem.

Mediatori

20.

Šajā ētikas kodeksā izklāstītā disciplīna, kas piemērojama locekļiem vai bijušajiem locekļiem, mutatis mutandis attiecas arī uz mediatoriem.


REGULAS

26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 514/2011

(2011. gada 25. maijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus preferenciālas tirdzniecības režīma īstenošanai, ko piemēro dažām precēm, kuras iegūst lauksaimniecības produktu pārstrādē, kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 7. panta 2. punktā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1216/2009, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1460/96 (2) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi, lai ieviestu preferenciālas tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām precēm, kuras iegūst, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1216/2009 7. pantā. Ņemot vērā to, ka ir notikušas izmaiņas preferenciālās tirdzniecības režīmā, kas piemērojams lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm, minētā regula ir jāaizstāj.

(2)

Dažos preferenču nolīgumos, kurus Savienība noslēgusi ar trešām valstīm, paredzēts piemērot zemākus agrokomponentus vai papildnodokļus nekā noteikts kopējā muitas tarifā. Tādēļ jānosaka sīki izstrādāti noteikumi piešķirto samazinājumu īstenošanai.

(3)

Jāizveido to pamatproduktu saraksts, uz kuriem var attiecināt samazinātos agrokomponentus, pamatojoties uz preferenču nolīgumiem ar trešajām valstīm.

(4)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1216/2009 piešķiramo samazinājumu apjoms jānosaka vai nu, samazinot pamatdaudzumus, kurus izmanto agrokomponentu aprēķināšanā, vai, samazinot agrokomponentus, ko piemēro dažām konkrētām precēm.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1216/200914. pantu, lai noteiktu samazinātos agrokomponentus, kas piemērojami preferenciālajā tirdzniecībā, jānosaka par izmantotiem uzskatīto pamatproduktu raksturojums un pamatproduktu daudzumi.

(6)

Ir lietderīgi paredzēt noteikumus, kā aprēķina papildnodokļu samazinājumus, ko piemēro attiecībā uz graudu un cukura saturu dažās precēs gadījumos, kad preferenču nolīgumos ir iekļauts noteikums par šādu papildnodokļu samazināšanu.

(7)

Samazinātās nodokļa likmes parasti piemēro tarifa kvotas ietvaros atbilstoši attiecīgajam preferenču nolīgumam. Lai nodrošinātu minēto tarifa kvotu efektīvu pārvaldību, tās jāpārvalda saskaņā ar noteikumiem par tarifa kvotu pārvaldību, kas izklāstīti Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3).

(8)

Skaidrības un pārredzamības dēļ attiecīgajos preferenču nolīgumos jāparedz saraksts ar precēm, uz kurām attiecas samazinātie agrokomponenti vai papildnodokļi, tarifa kvotu ietvaros vai ārpus tarifa kvotām.

(9)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1216/2009 jāatļauj aizstāt to daļu no ad valorem nodokļiem, kas atbilst agrokomponentam, ar konkrētu summu, kā paredzēts preferenču nolīgumā. Tomēr šī summa nedrīkstētu pārsniegt maksājumu, ko piemēro attiecībā uz tirdzniecību bez preferencēm.

(10)

Samazinātās likmes piemēro vienīgi precēm, kuru izcelsme ir valstīs, ar kurām ir noslēgts preferenču nolīgums, tādēļ jānosaka piemērojamie izcelsmes noteikumi.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Pārvaldības komiteja, kas nodarbojas ar horizontālajiem jautājumiem, kuri saistīti ar LESD I pielikumā neuzskaitītu apstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula paredz noteikumus Regulas (EK) Nr. 1216/2009 7. panta 2. punktā minēto samazināto agrokomponentu un ar tiem saistīto 5. panta 2. punktā minēto papildnodokļu noteikšanai un to kvotu pārvaldībai, kas atvērtas saskaņā ar preferenču nolīgumiem, kas piemērojami precēm un produktiem, uz ko attiecas Regula (EK) 1216/2009.

2. pants

Lai noteiktu samazinātos agrokomponentus Regulas (EK) Nr. 1216/2009 nozīmē, ņem vērā šādus pamatproduktus:

parastos kviešus (KN kods ex 1001 90 99),

cietos kviešus (KN kods 1001 10 00),

rudzus (KN kods 1002 00 00),

miežus (KN kods 1003 00 90),

kukurūzu, kas nav sēklas kukurūza (KN kods 1005 90 00),

garengraudu lobītus rīsus, turpmāk “rīsi” (KN kodi 1006 20 96 un 1006 20 98),

balto cukuru (KN kods 1701 99 10),

melasi (KN kodi 1703 10 00 un 1703 90 00),

piena pulveri, kura tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara un kam nav pievienots cukurs vai cits saldinātājs, tiešajā iepakojumā ar neto saturu, kas pārsniedz 2,5 kg, turpmāk “PG 2” (KN kods ex 0402 10 19),

piena pulveri, kura piena tauku saturs ir 26 % no svara un kam nav pievienots cukurs vai cits saldinātājs, tiešajā iepakojumā ar neto saturu, kas pārsniedz 2,5 kg, še turpmāk “PG 3” (KN kods ex 0402 21 19),

sviestu ar tauku saturu 82 % no svara, turpmāk “PG 6” (KN kods ex 0405 10).

3. pants

1.   Samazinātos agrokomponentus, uz ko attiecas preferenciālās tirdzniecības režīms, aprēķina, pamatojoties uz pamatproduktu daudzumiem, ko uzskata par izmantotiem to preču ražošanā, uz kurām attiecas šī regula.

2.   Pamatproduktu daudzumi, kas minēti 1. punktā, ar attiecīgajiem kombinētās nomenklatūras (KN) kodiem ir izklāstīti I pielikumā.

3.   Uzskaitītajiem KN kodiem atbilstošajām precēm, kurām I pielikumā ir norāde uz II pielikumu, 1. punktā minētie daudzumi ir tādi, kā norādīts II pielikumā.

4.   Attiecībā uz 3. punktā minētajām precēm piemēro papildu kodus saskaņā ar preču sastāvu III pielikumā.

5.   Ja tas paredzēts preferenču nolīgumā, atkāpjoties no 1.–4. punkta, samazinātos agrokomponentus un attiecīgā gadījumā samazinātos papildnodokļus, kas piemērojami katrai precei, uz kuru attiecas nodokļa samazinājums, iegūst, piemērojot samazinājuma koeficientu kopējā muitas tarifā noteiktajiem agrokomponentiem un saistītajiem papildnodokļiem.

4. pants

1.   Precēm, kas minētas II pielikumā, cukura un graudu daudzumi, kas jāņem vērā, aprēķinot samazinātos papildnodokļus cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M), ir norādīti II pielikuma B un C punktā attiecīgi konkrētajam saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes un cietes un/vai glikozes daudzumam.

2.   Precēm, kas nav minētas II pielikumā, aprēķinot 1. punktā minētos papildnodokļus, ņem vērā vienīgi tos pamatproduktu daudzumus, kas pieder pie graudaugu vai cukura nozares saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (4) I pielikuma attiecīgi I vai III daļu.

5. pants

1.   Saskaņā ar 3. panta 1. punktu samazinātos agrokomponentus un, attiecīgā gadījumā, samazinātos papildnodokļus, ko piemēro katrai precei, kurai pienākas šāds nodokļa samazinājums, aprēķina, izmantoto attiecīgo pamatproduktu daudzumus reizinot ar 2. punktā minēto pamatdaudzumu un pieskaitot šos daudzumus attiecībā uz visiem šīs preces ražošanā izmantotajiem pamatproduktiem.

2.   Pamatdaudzums, kas jāņem vērā, aprēķinot samazinātos agrokomponentus un, attiecīgā gadījumā, samazinātos papildnodokļus, ir euro izteikta summa, kas noteikta attiecīgajā preferenču nolīgumā vai nosakāma saskaņā ar šādu nolīgumu.

3.   Ja preferenču nolīgumā paredzēta agrokomponentu likmju samazināšana katrai precei, nevis pamatdaudzumu samazināšana, samazinātos agrokomponentus aprēķina, nolīgumā paredzēto samazinājuma veidu piemērojot kopējā muitas tarifā noteiktajiem agrokomponentiem.

4.   Ja samazinātais agrokomponents un, attiecīgā gadījumā, samazinātie papildnodokļi, kas noteikti saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, ir mazāki par EUR 2,4/100 kg, tad uzskata, ka šis komponents vai nodoklis ir nulle.

6. pants

1.   Samazināto agrokomponentu un, attiecīgā gadījumā, samazināto papildnodokļu, kas noteikti saskaņā ar 5. pantu, summas Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Ja vien nolīgumā ar attiecīgo trešo valsti nav noteikts citādi, saskaņā ar 1. punktu publicētās summas piemēro no 1. jūlija līdz tā gada 30. jūnijam, kas seko publicēšanas gadam.

Savukārt gadījumā, ja nemainās ne samazinātie agrokomponenti, ne samazinātie papildnodokļi, ko piemēro pamatproduktiem, tad agrokomponentus un papildnodokļus, kas noteikti saskaņā ar 5. pantu, turpina piemērot līdz brīdim, kad tiek publicēti jauni agrokomponenti un papildnodokļi.

7. pants

Preferenču nolīgumā ir noteikta turpmāk minētā informācija vai arī ir paredzēta kārtība, kā nosakāma šāda informācija:

a)

preces, kurām piemēro samazināto agrokomponentu;

b)

preces, kurām piemēro samazināto papildnodokli;

c)

piešķirtais(-ie) samazinājums(-i);

d)

piemērojamā tarifa kvota, ja samazinājumus piešķir kvotu ietvaros.

8. pants

Ja attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1216/2009 II pielikuma 2. tabulā, preferenču nolīgumā paredzēts, ka jāpiemēro agrokomponents konkrētas summas veidā, neatkarīgi no tā, vai uz šo summu attiecas samazinājums tarifa kvotas ietvaros, un ja kopējā muitas tarifā paredzēts, ka šādu preču importam bez preferencēm jāpiemēro ad valorem nodoklis, tad maksājamā summa nepārsniedz ad valorem nodokļa likmi.

9. pants

Šīs regulas nolūkos “izcelsmes preces” ir preces, kas atbilst attiecīgā preferenču nolīguma nosacījumiem par izcelsmes preču statusa iegūšanu.

10. pants

1.   Kopējā muitas tarifā noteiktos agrokomponentus piemēro šādos gadījumos:

a)

agrokomponenti attiecas uz precēm, kurām piemēro Regulas (EK) Nr. 1216/2009 II pielikumu un nepiemēro preferenciālo režīmu, kas saistīts ar šādu preču tirdzniecību ar attiecīgo valsti;

b)

agrokomponentus piemēro preču daudzumam, kas pārsniedz tarifa kvotu.

2.   Ja tarifa kvota attiecas uz ad valorem nodokļu samazinājumu atbilstoši attiecīgajam agrokomponentam 8. pantā minētajā veidā, tad nodokļi, kas piemērojami daudzumiem, kas pārsniedz tarifa kvotas, ir tādi, kā noteikts kopējā muitas tarifā vai, ja ne - kā noteikts nolīgumā.

11. pants

Šajā regulā noteiktās tarifu kvotas pārvalda saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

12. pants

Atceļ Regulu (EK) Nr. 1460/1996.

13. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 328, 15.12.2010., 10. lpp.

(2)  OV L 187, 26.7.1996., 18. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993, 1. lpp.

(4)  OV L 299, 16.11.2007, 1. lpp.


I PIELIKUMS

(atsauce 3. panta 2. punktā)

Pamatproduktu daudzumi, ko uzskata par izmantotiem

(uz 100 kg preču)

KN kods

Preču apraksts

Parastie kvieši

Cietie kvieši

Rudzi

Mieži

Kukurūza

Rīsi

Baltais cukurs

Melase

Vājpiena pulveris (PG 2)

Pilnpiena pulveris (PG 3)

Sviests (PG 6)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10

– jogurts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kurā piena tauku saturs no svara:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – – nepārsniedz 1,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 10 53

– – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 10 59

– – – – pārsniedz 27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

– – – citāds, kurā piena tauku saturs no svara:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – – nepārsniedz 3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 10 93

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 10 99

– – – – pārsniedz 6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0403 90

– citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – aromatizēti vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kuros piena tauku saturs no svara:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – – nepārsniedz 1,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 90 73

– – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 90 79

– – – – pārsniedz 27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

– – – citādi, kuros piena tauku saturs no svara:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – – nepārsniedz 3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 90 93

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 90 99

– – – – pārsniedz 6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0405

Sviests un citi piena tauki un eļļas; piena tauku pastas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20

– piena tauku pastas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – ar tauku saturu no svara 39 % vai vairāk, bet mazāk kā 60 %

Sk. II pielikumu

0405 20 30

– – ar tauku saturu no svara 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

Sk. II pielikumu

0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– cukurkukurūza

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90

– citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – dārzeņi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – cukurkukurūza

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10

– margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – ar piena tauku saturu no svara vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1517 90

– citādi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – ar piena tauku saturu no svara vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10

– košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai bez tā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10 10

– – kurā no svara ir mazāk kā 60 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 90

– – kurā no svara ir 60 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 90

– citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – baltā šokolāde

 

 

 

 

 

 

45

 

 

20

 

1704 90 51 līdz

1704 90 99

– – citādi

Sk. II pielikumu

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10

– kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10 20

– – kurā no svara ir 5 % vai vairāk, bet mazāk kā 65 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

1806 10 30

– – kurā no svara ir 65 % vai vairāk, bet mazāk kā 80 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

1806 10 90

– – kurā no svara ir 80 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1806 20

– citādi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepakojumā, kuru saturs pārsniedz 2 kg

Sk. II pielikumu

– citādi, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā:

1806 31

– – ar pildījumu

Sk. II pielikumu

1806 32

– – bez pildījuma

Sk. II pielikumu

1806 90

– citādi

Sk. II pielikumu

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk kā 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk kā 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

– pārtikas produkti zīdaiņiem, safasēti mazumtirdzniecībai

Sk. II pielikumu

1901 20 00

– maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai

Sk. II pielikumu

1901 90

– citādi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – iesala ekstrakts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – – ar sausā ekstrakta daudzumu 90 % no svara vai vairāk

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 19

– – – citādi

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

– – citādi

 

1901 90 99

– – – citādi

Sk. II pielikumu

1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavoti vai nesagatavoti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – ar olu piedevu

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – – bez parasto kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 90

– – – citādi

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20

– pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – – termiski apstrādāti

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 99

– – – citādi

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30

– citādi makaronu izstrādājumi (pasta):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

– – sausie

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 90

– – citādi

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– kuskuss:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – nesagatavoti

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – citādi

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), pirms tam termiski apstrādāti vai sagatavoti ar citu paņēmienu, kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudaugu produktus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

– – no kukurūzas

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 10 30

– – no rīsiem

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 10 90

– – citādi

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 20

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no neapgrauzdētām graudu pārslām vai no neapgrauzdēto graudu pārslu un grauzdēto graudu pārslu maisījumiem, vai no uzpūstiem graudiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 10

– – samaisījumu (Müsli) veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes

Sk. II pielikumu

– – citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 91

– – – no kukurūzas

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 20 95

– – – no rīsiem

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 20 99

– – – citādi

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 90

– citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 90 10

– – no rīsiem

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 90 80

– – citādi

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

– sausmaizītes

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20

– piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

– – kurā no svara ir mazāk kā 30 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

44

 

40

 

 

 

25

 

 

 

 

1905 20 30

– – kurā no svara ir 30 % vai vairāk, bet mazāk kā 50 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

33

 

30

 

 

 

45

 

 

 

 

1905 20 90

– – kurā no svara ir 50 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

22

 

20

 

 

 

65

 

 

 

 

– saldie cepumi; vafeles:

 

1905 31

– – saldie cepumi:

Sk. II pielikumu

1905 32

– – vafeles:

Sk. II pielikumu

1905 40

– sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi

Sk. II pielikumu

1905 90

– citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – macas

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 20

– – dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

1905 90 30 līdz

1905 90 90

– – citādi

Sk. II pielikumu

2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90

– citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2001 90 40

– – jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kuros no svara ir 5 % vai vairāk cietes

 

 

 

 

40(a)

 

 

 

 

 

 

2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10

– kartupeļi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

Sk. II pielikumu

2004 90

– citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20

– kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

Sk. II pielikumu

2005 80 00

– cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– citādi, tostarp maisījumi, kas nav apakšpozīcijā 2008 19 minētie maisījumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99

– – citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – bez spirta piedevas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – bez cukura piedevas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kurās no svara ir 5 % vai vairāk cietes

 

 

 

 

40(a)

 

 

 

 

 

 

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12

– – izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – citādi

Sk. II pielikumu

2101 20

– tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – izstrādājumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – citādi

Sk. II pielikumu

2101 30

– grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – citādi

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

– – grauzdētu cigoriņu un citu grauzdētu kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – citādi

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

2102

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnu organismi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); gatavi cepamie pulveri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10

– aktīvie raugi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – maizes raugs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – – žāvēts

 

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

2102 10 39

– – – citādi

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

2105 00

Saldējums vai cita veida ēdamais ledus, ar vai bez kakao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 10

– kurā nav piena tauku vai šādu tauku ir mazāk kā 3 % no svara

 

 

 

 

 

 

25

 

10

 

 

– kurā no svara piena tauku ir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 91

– – 3 % vai vairāk, bet mazāk kā 7 %

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

2105 00 99

– – 7 % vai vairāk

 

 

 

 

 

 

23

 

 

35

 

2106

Citur neminēti pārtikas izstrādājumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10

– proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10 80

– – citādi

Sk. II pielikumu

2106 90

– citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 98

– – – citādi

Sk. II pielikumu

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90

– citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – pārējie, kuros no svara no 0401-0404 pozīcijā minētajiem produktiem iegūtu tauku ir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

– – – mazāk kā 0,2 %

 

 

 

 

 

 

10

 

8

 

 

2202 90 95

– – – 0,2 % vai vairāk, bet mazāk kā 2 %

 

 

 

 

 

 

10

 

 

6

 

2202 90 99

– – – 2 % vai vairāk

 

 

 

 

 

 

10

 

 

13

 

2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– citādi daudzvērtīgie spirti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – mannīts

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

2905 44

– – D-glicīts (sorbīts):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – ūdens šķīdumā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

2905 44 19

– – – – citādi

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

– – – citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 91

– – – – kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

2905 44 99

– – – – citādi

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

3302

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas; citādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10

– izmantošanai pārtikas vai dzērienu rūpniecībā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – izmantošanai dzērienu rūpniecībā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – izstrādājumi, kas satur visus aromatizētājus, kuri raksturīgi dzērienam:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – citādi

Sk. II pielikumu

3505

Dekstrīni un citādas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10

– dekstrīni un citādas modificētās cietes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– – dekstrīni

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

– – citādas modificētās cietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – – citādi

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 20

– līmes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

– – kurā no svara ir mazāk kā 25 % cietes, dekstrīnu vai citādas modificētās cietes

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

3505 20 30

– – kurā no svara ir 25 % vai vairāk, bet mazāk kā 55 % cietes, dekstrīnu vai citādas modificētās cietes

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3505 20 50

– – kurā no svara ir 55 % vai vairāk, bet mazāk kā 80 % cietes, dekstrīnu vai citādas modificētās cietes

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

3505 20 90

– – kurā no svara ir 80 % vai vairāk cietes, dekstrīnu vai citas modificētās cietes

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10

– uz vielu ar cietes īpašībām bāzes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

– – kuros no svara šādu vielu ir mazāk kā 55 %

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3809 10 30

– – kuros no svara šādu vielu ir 55 % vai vairāk, bet mazāk kā 70 %

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

3809 10 50

– – kuros no svara šādu vielu ir 70 % vai vairāk, bet mazāk kā 83 %

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

3809 10 90

– – kuros no svara šādu vielu ir 83 % vai vairāk

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – ūdens šķīdumā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

3824 60 19

– – – citādi

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

– – citādi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 91

– – – kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

3824 60 99

– – – citādi

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 


II PIELIKUMS

(atsauce 3. panta 3. punktā)

Pamatproduktu daudzumi, ko uzskata par izmantotiem, gadījumā, kad I pielikumā ir atsauce uz šo pielikumu

(uz 100 kg preču)

Piena tauku, piena olbaltumvielu, saharozes, invertcukura un izoglikozes; cietes un glikozes saturs

Vājpiena pulveris (PG 2)

Pilnpiena pulveris (PG3)

Sviests (PG 6)

Baltais cukurs

Parastie kvieši

Kukurūza

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A.

Bez piena taukiem vai ar piena tauku saturu, kas mazāks par 1,5 % no svara, un ar piena olbaltumvielu saturu no svara:

 

 

 

 

 

 

2,5 % vai vairāk, bet mazāk kā 6 %

14

 

 

 

 

 

6 % vai vairāk, bet mazāk kā 18 %

42

 

 

 

 

 

18 % vai vairāk, bet mazāk kā 30 %

75

 

 

 

 

 

30 % vai vairāk, bet mazāk kā 60 %

146

 

 

 

 

 

60 % vai vairāk

208

 

 

 

 

 

Ar piena tauku saturu 1,5 % vai vairāk, bet mazāk kā 3 % no svara:

 

 

 

 

 

 

bez piena olbaltumvielām vai ar piena olbaltumvielu saturu, kas mazāks par 2,5 % no svara:

 

 

3

 

 

 

ar piena olbaltumvielu saturu no svara:

 

 

 

 

 

 

2,5 % vai vairāk, bet mazāk kā 6 %

14

 

3

 

 

 

6 % vai vairāk, bet mazāk kā 18 %

42

 

3

 

 

 

18 % vai vairāk, bet mazāk kā 30 %

75

 

3

 

 

 

30 % vai vairāk, bet mazāk kā 60 %

146

 

3

 

 

 

60 % vai vairāk

208

 

3

 

 

 

Ar piena tauku saturu 3 % vai vairāk, bet mazāk kā 6 % no svara:

 

 

 

 

 

 

bez piena olbaltumvielām vai ar piena olbaltumvielu saturu, kas mazāks par 2,5 % no svara:

 

 

6

 

 

 

ar piena olbaltumvielu saturu no svara:

 

 

 

 

 

 

2,5 % vai vairāk, bet mazāk kā 12 %

12

20

 

 

 

 

12 % vai vairāk

71

 

6

 

 

 

Ar piena tauku saturu 6 % vai vairāk, bet mazāk kā 9 % no svara:

 

 

 

 

 

 

bez piena olbaltumvielām vai ar piena olbaltumvielu saturu, kas mazāks par 4 % no svara

 

 

10

 

 

 

ar piena olbaltumvielu saturu no svara:

 

 

 

 

 

 

4 % vai vairāk, bet mazāk kā 15 %

10

32

 

 

 

 

15 % vai vairāk

71

 

10

 

 

 

Ar piena tauku saturu 9 % vai vairāk, bet mazāk kā 12 % no svara:

 

 

 

 

 

 

bez piena olbaltumvielām vai ar piena olbaltumvielu saturu, kas mazāks par 6 % no svara

 

 

14

 

 

 

ar piena olbaltumvielu saturu no svara:

 

 

 

 

 

 

6 % vai vairāk, bet mazāk kā 18 %

9

43

 

 

 

 

18 % vai vairāk

70

 

14

 

 

 

Ar piena tauku saturu 12 % vai vairāk, bet mazāk kā 18 % no svara:

 

 

 

 

 

 

bez piena olbaltumvielām vai ar piena olbaltumvielu saturu, kas mazāks par 6 % no svara

 

 

20

 

 

 

ar piena olbaltumvielu saturu no svara:

 

 

 

 

 

 

6 % vai vairāk, bet mazāk kā 18 %

 

56

2

 

 

 

18 % vai vairāk

65

 

20

 

 

 

Ar piena tauku saturu 18 % vai vairāk, bet mazāk kā 26 % no svara:

 

 

 

 

 

 

bez piena olbaltumvielām vai ar piena olbaltumvielu saturu, kas mazāks par 6 % no svara

 

 

20

 

 

 

ar piena olbaltumvielu saturu 6 % no svara vai vairāk

50

 

29

 

 

 

Ar piena tauku saturu 26 % vai vairāk, bet mazāk kā 40 % no svara:

 

 

 

 

 

 

bez piena olbaltumvielām vai ar piena olbaltumvielu saturu, kas mazāks par 6 % no svara

 

 

45

 

 

 

ar piena olbaltumvielu saturu 6 % no svara vai vairāk

38

 

45

 

 

 

Ar piena tauku saturu no svara:

 

 

 

 

 

 

40 % vai vairāk, bet mazāk kā 55 %

 

 

63

 

 

 

55 % vai vairāk, bet mazāk kā 70 %

 

 

81

 

 

 

70 % vai vairāk, bet mazāk kā 85 %

 

 

99

 

 

 

85 % vai vairāk

 

 

117

 

 

 

B.

Ar saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes saturu no svara:

 

 

 

 

 

 

5 % vai vairāk, bet mazāk kā 30 %

 

 

 

24

 

 

30 % vai vairāk, bet mazāk kā 50 %

 

 

 

45

 

 

50 % vai vairāk, bet mazāk kā 70 %

 

 

 

65

 

 

70 % vai vairāk

 

 

 

93

 

 

C.

Ar cietes un/vai glikozes saturu no svara:

 

 

 

 

 

 

5 % vai vairāk, bet mazāk kā 25 %

 

 

 

 

22

22

25 % vai vairāk, bet mazāk kā 50 %

 

 

 

 

47

47

50 % vai vairāk, bet mazāk kā 75 %

 

 

 

 

74

74

75 % vai vairāk

 

 

 

 

101

101


III PIELIKUMS

(atsauce 3. panta 4. punktā)

Papildu kodi, pamatojoties uz preču sastāvu

Piena tauki

(% no svara)

Piena olbaltumvielas

(% no svara) (3)

Ciete/glikoze (% no svara) (1)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Saharoze/invertcukurs/izoglikoze (% no svara) (2)

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

≥ 0

< 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7 000

7 001

7 002

7 003

7 004

7 005

7 006

7 007

7 008

7 009

7 010

7 011

7 012

7 013

7 015

7 016

7 017

7 758

7 759

≥ 2,5 < 6

7 020

7 021

7 022

7 023

7 024

7 025

7 026

7 027

7 028

7 029

7 030

7 031

7 032

7 033

7 035

7 036

7 037

7 768

7 769

≥ 6 < 18

7 040

7 041

7 042

7 043

7 044

7 045

7 046

7 047

7 048

7 049

7 050

7 051

7 052

7 053

7 055

7 056

7 057

7 778

7 779

≥ 18 < 30

7 060

7 061

7 062

7 063

7 064

7 065

7 066

7 067

7 068

7 069

7 070

7 071

7 072

7 073

7 075

7 076

7 077

7 788

7 789

≥ 30 < 60

7 080

7 081

7 082

7 083

7 084

7 085

7 086

7 087

7 088

X

7 090

7 091

7 092

X

7 095

7 096

X

X

X

≥ 60

7 800

7 801

7 802

X

X

7 805

7 806

7 807

X

X

7 810

7 811

X

X

X

X

X

X

X

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

7 100

7 101

7 102

7 103

7 104

7 105

7 106

7 107

7 108

7 109

7 110

7 111

7 112

7 113

7 115

7 116

7 117

7 798

7 799

≥ 2,5 < 6

7 120

7 121

7 122

7 123

7 124

7 125

7 126

7 127

7 128

7 129

7 130

7 131

7 132

7 133

7 135

7 136

7 137

7 808

7 809

≥ 6 < 18

7 140

7 141

7 142

7 143

7 144

7 145

7 146

7 147

7 148

7 149

7 150

7 151

7 152

7 153

7 155

7 156

7 157

7 818

7 819

≥ 18 < 30

7 160

7 161

7 162

7 163

7 164

7 165

7 166

7 167

7 168

7 169

7 170

7 171

7 172

7 173

7 175

7 176

7 177

7 828

7 829

≥ 30 < 60

7 180

7 181

7 182

7 183

X

7 185

7 186

7 187

7 188

X

7 190

7 191

7 192

X

7 195

7 196

X

X

X

≥ 60

7 820

7 821

7 822

X

X

7 825

7 826

7 827

X

X

7 830

7 831

X

X

X

X

X

X

X

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7 840

7 841

7 842

7 843

7 844

7 845

7 846

7 847

7 848

7 849

7 850

7 851

7 852

7 853

7 855

7 856

7 857

7 858

7 859

≥ 2,5 < 12

7 200

7 201

7 202

7 203

7 204

7 205

7 206

7 207

7 208

7 209

7 210

7 211

7 212

7 213

7 215

7 216

7 217

7 220

7 221

≥ 12

7 260

7 261

7 262

7 263

7 264

7 265

7 266

7 267

7 268

7 269

7 270

7 271

7 272

7 273

7 275

7 276

X

7 838

X

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7 860

7 861

7 862

7 863

7 864

7 865

7 866

7 867

7 868

7 869

7 870

7 871

7 872

7 873

7 875

7 876

7 877

7 878

7 879

≥ 4 < 15

7 300

7 301

7 302

7 303

7 304

7 305

7 306

7 307

7 308

7 309

7 310

7 311

7 312

7 313

7 315

7 316

7 317

7 320

7 321

≥ 15

7 360

7 361

7 362

7 363

7 364

7 365

7 366

7 367

7 368

7 369

7 370

7 371

7 372

7 373

7 375

7 376

X

7 378

X

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7 900

7 901

7 902

7 903

7 904

7 905

7 906

7 907

7 908

7 909

7 910

7 911

7 912

7 913

7 915

7 916

7 917

7 918

7 919

≥ 6 < 18

7 400

7 401

7 402

7 403

7 404

7 405

7 406

7 407

7 408

7 409

7 410

7 411

7 412

7 413

7 415

7 416

7 417

7 420

7 421

≥ 18

7 460

7 461

7 462

7 463

7 464

7 465

7 466

7 467

7 468

X

7 470

7 471

7 472

X

7 475

7 476

X

X

X

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7 940

7 941

7 942

7 943

7 944

7 945

7 946

7 947

7 948

7 949

7 950

7 951

7 952

7 953

7 955

7 956

7 957

7 958

7 959

≥ 6 < 18

7 500

7 501

7 502

7 503

7 504

7 505

7 506

7 507

7 508

7 509

7 510

7 511

7 512

7 513

7 515

7 516

7 517

7 520

7 521

≥ 18

7 560

7 561

7 562

7 563

7 564

7 565

7 566

7 567

7 568

X

7 570

7 571

7 572

X

7 575

7 576

X

X

X

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7 960

7 961

7 962

7 963

7 964

795

7 966

7 967

7 968

7 969

7 970

7 971

7 972

7 973

7 975

7 976

7 977

7 978

7 979

≥ 6

7 600

7 601

7 602

7 603

7 604

7 605

7 606

7 607

7 608

7 609

7 610

7 611

7 612

7 613

7 615

7 616

X

7 620

X

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7 980

7 981

7 982

7 983

7 984

7 985

7 986

7 987

7 988

X

7 990

7 991

7 992

X

7 995

7 996

X

X

X

≥ 6

7 700

7 701

7 702

7 703

X

7 705

7 706

7 707

7 708

X

7 710

7 711

7 712

X

7 715

7 716

X

X

X

≥ 40 < 55

 

7 720

7 721

7 722

7 723

X

7 725

7 726

7 727

7 728

X

7 730

7 731

7 732

X

7 735

7 736

X

X

X

≥ 55 < 70

7 740

7 741

7 742

X

X

7 745

7 746

7 747

X

X

7 750

7 751

X

X

X

X

X

X

X

≥ 70 < 85

7 760

7 761

7 762

X

X

7 765

7 766

X

X

X

7 770

7 771

X

X

X

X

X

X

X

≥ 85

7 780

7 781

X

X

X

7 785

7 786

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


(1)  

Ciete/glikoze

Cietes, tās deģenerācijas produktu, t.i., visi glikozes polimēri un glikoze, kas noteikta kā glikoze un izteikta kā ciete (sausnā, 100 % tīrība, glikozes pārvēršanas cietē koeficients: 0,9), saturs (uzrādītajās) precēs.

Tomēr, ja deklarē glikozes un fruktozes maisījumu (jebkādā formā) un/vai to konstatē precēs, minētajā aprēķinā ieskaitāmā glikoze ir tā glikoze, kas pārsniedz fruktozes saturu precēs.

(2)  

Saharoze/invertcukurs/izoglikoze

Saharozes daudzums (uzrādītajās) precēs kopā ar saharozi, kas rodas, kad kā saharozi izsaka jebkādu glikozes un fruktozes maisījumu (šo abu cukuru aritmētiskā summa reizināta ar 0,95), kuru deklarē (jebkādā formā) un/vai konstatē precēs.

Tomēr, ja fruktozes saturs precēs ir mazāks nekā glikozes saturs, minētajā aprēķinā ieskaitāmā glikoze ir glikozes daudzums, kas pēc svara ir vienāds ar fruktozes daudzumu.

Piezīme. Visos gadījumos, kad deklarē laktozes hidrolīzes produktu un/vai cukuros konstatē galaktozi, pirms tālāku aprēķinu veikšanas no kopējā glikozes daudzuma atņem glikozes daudzumu, kas vienāds ar galaktozes daudzumu.

(3)  

Piena olbaltumvielas

Kazeīnus un/vai kazeinātus, kas ir preču daļa, neuzskata par piena olbaltumvielām, ja precēs nav nevienas piena izcelsmes sastāvdaļas.

Piena taukus, kuru saturs precēs ir mazāks par 1 % no svara, un laktozi, kuras saturs precēs ir mazāks par 1 % no svara, neuzskata par citām piena izcelsmes sastāvdaļām.

Pēc muitas formalitāšu nokārtošanas konkrētajai personai attiecīgā gadījumā konkrētajā deklarācijā jānorāda: “vienīgā piena sastāvdaļa: kazeīns/kazeināts”.


26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 515/2011

(2011. gada 25. maijs)

par atļauju lietot vitamīnu B6 kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka par piedevu lietošanu dzīvnieku barošanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka atkārtoti jānovērtē piedevas, kuru lietošana atļauta atbilstoši Padomes Direktīvai 70/524/EEK (2).

(2)

Ar Direktīvu 70/524/EEK vitamīnu B6 atļāva lietot kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām uz neierobežotu laiku kategorijā “vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu ietekmi”. Pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu minēto piedevu kā esošu lopbarības līdzekli iekļāva Reģistrā par lopbarības piedevām.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu un saistībā ar minētās regulas 7. pantu tika iesniegts pieteikums atkārtoti novērtēt vitamīnu B6 kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām, pieprasot to klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2010. gada 9. novembra atzinumā (3) secināja, ka saskaņā ar ierosinātajiem lietošanas nosacījumiem vitamīns B6 nerada kaitīgu ietekmi uz dzīvnieku veselību, patērētāju veselību vai vidi. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Eiropas Savienības references laboratorija barības piedevu jomā.

(5)

Vitamīna B6 novērtējums liecina, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi. Tādēļ šo piedevu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Tā kā izmaiņas atļaujas nosacījumos nav saistītas ar drošības apsvērumiem, ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai izlietotu esošos minēto piedevu saturošu premiksu un barības maisījumu krājumus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā raksturoto preparātu, kas ietilpst piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Barību, kas satur saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK vai Regulu (EK) Nr. 1831/2003 marķētu vitamīnu B6, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz izbeidzas krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1917.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metodes

Dzīvnieka suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Uzturfizioloģiskās piedevas: vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību

3a831

Vitamīns B6/piridoksīna hidrohlorīds

 

Aktīvā viela

Piridoksīna hidrohlorīds C8H11NO3.HCl

Tīrības kritērijs: ne mazāk par 98,5 %

 

Analīzes metodes  (1)

1.

Vitamīna B6 noteikšana barības piedevās: Eiropas Farmakopejas monogrāfija (0245 – 7. izdevums).

2.

Vitamīna B6 noteikšana premiksos: apgrieztās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumu hromatogrāfijas metode kopā ar UV noteikšanu (RP-HPLC-UV) (2).

Visas dzīvnieku sugas

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda uzglabāšanas temperatūru, uzglabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas un stabilitāti ūdenī.

2.

Vitamīnu B6/ piridoksīna hidrohlorīdu drīkst uzņemt arī ar dzeramo ūdeni.

3.

Lietotāju drošībai: apstrādes laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

2021. gada 15. jūnijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Eiropas Savienības references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

(2)  VDLUFA, III sējums, 13.9.1.


26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 516/2011

(2011. gada 25. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 600/2005 attiecībā uz Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750 preparāta lietošanu barībā, kas satur skudrskābi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir paredzēta iespēja pēc atļaujas turētāja pieprasījuma un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“iestādes”) atzinuma saņemšanas mainīt nosacījumus atļaujai par piedevas lietošanu.

(2)

Saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2) Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750 preparātu, kas ietilpst mikroorganismu grupā, kā barības piedevu sivēnmāšu barošanā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1453/2004 (3), gaļas tītaru un līdz trīs mēnešu vecu teļu barošanā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 600/2005 (4) un gaļas cūku un sivēnu barošanā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2148/2004 (5) atļāva lietot uz neierobežotu laiku

(3)

Komisija saņēma pieteikumu ar prasību grozīt nosacījumus atļaujai par Bacillus licheniformis DSM 5749 and Bacillus subtilis DSM 5750 preparāta lietošanu gaļas tītaru barībā, kas satur skudrskābi. Minētajam pieteikumam bija pievienoti attiecīgi papildu dati. Komisija nosūtīja iestādei minēto pieteikumu.

(4)

Iestāde 2010. gada 7. decembra atzinumā secināja (6), ka ir noteikta pielikumā raksturotā Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750 preparāta saderība ar skudrskābi, ko paredzēts lietot gaļas tītariem.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumi ir izpildīti.

(6)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 600/2005.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 600/2005 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 270,14.12.1970., 1. lpp.

(3)  OV L 269, 17.8.2004., 3. lpp.

(4)  OV L 99,19.4.2005., 5. lpp.

(5)  OV L 370, 17.12.2004., 24. lpp.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(1):1953.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 600/2005 III pielikumā ierakstu E 1700 par Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750 aizstāj ar šādu ierakstu:

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieka suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg kompleksās barības

Mikroorganismi

“E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(attiecībā 1 pret 1)

Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750 maisījums, kas satur vismaz 3,2 × 109 KVV/g piedevas (katra veida baktērija 1,6 × 109)

Gaļas tītari

1,28 × 109

1,28 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda uzglabāšanas temperatūru, uzglabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

Var lietot barības maisījumā, kas satur vismaz vienu no šiem kokcidiostatiem: diklazurils, halofuginons, monenzīnnātrijs, robenidīns, maduramicīna amonijs, lazalocīdnātrijs un skudrskābes konservants.

Bez termiņa ierobežojuma

Teļi

3 mēneši

1,28 × 109

1,28 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda uzglabāšanas temperatūru, uzglabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

Bez termiņa ierobežojuma”


26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/45


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 517/2011

(2011. gada 25. maijs),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt konkrētu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus sugas dējējvistu vidū un groza Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 200/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli (1) un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta otro daļu un 13. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 mērķis ir nodrošināt, lai tiktu veikti attiecīgi pasākumi salmonellas un citu zoonozes izraisītāju noteikšanai un kontrolei visos atbilstošajos ražošanas, pārstrādes un realizācijas posmos, jo īpaši primārās ražošanas līmenī, lai samazinātu to izplatību un sabiedrības veselības apdraudējumu.

(2)

Regulā (EK) Nr. 2160/2003 ir noteikti Savienības mērķi attiecībā uz regulas I pielikumā minēto zoonožu un zoonozes izraisītāju izplatības samazināšanu regulā minētajās dzīvnieku populācijās. Tajā ir paredzētas arī atsevišķas prasības, kas jāievēro, īstenojot šos mērķus. Tādam samazinājumam ir nozīme, ņemot vērā stingros pasākumus, kas jāpiemēro inficētām saimēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2160/2003. Konkrēti, olas, kas iegūtas no saimēm ar nezināmu salmonellas stāvokli, par kurām ir aizdomas, ka tās ir inficētas, vai no inficētām saimēm, drīkst izmantot pārtikā tikai tad, ja to apstrāde nodrošina visu sabiedrības veselībai bīstamu salmonellas serotipu iznīcināšanu saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par pārtikas higiēnu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 I pielikums attiecas uz visiem sabiedrības veselībai bīstamajiem salmonellas serotipiem, kas izplatās Gallus gallus dējējvistu saimēs. Šīs dējējvistas var izplatīt salmonellas infekciju patērētāju vidū ar olu starpniecību. Tāpēc salmonellas izplatības samazināšana dējējvistu saimēs sekmē šā sabiedrības veselībai bīstamā zoonozes izraisītāja izplatības kontroli olās.

(4)

Komisijas 2006. gada 31. jūlija Regulā (EK) Nr. 1168/2006, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Kopienas mērķi samazināt konkrētu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus sugas dējējvistu vidū un groza Regulu (EK) Nr. 1003/2005 (2), ir noteikts Savienības mērķis samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium izplatību Gallus gallus sugas pieaugušo dējējvistu vidū. Savienības mērķis ir panākt, lai katrā dalībvalstī pozitīvu pieaugušu dējējvistu saimju minimālais samazinājuma īpatsvars būtu 10 līdz 40 % atkarībā no izplatības iepriekšējā gadā. Vai arī – lai maksimālā īpatsvara samazinājums būtu līdz 2 % vai mazāk.

(5)

Regulā (EK) Nr. 2160/2003 ir noteikts, ka, izvirzot Savienības mērķi, ir jāņem vērā valstu noteikto pasākumu īstenošanā iegūtā pieredze un Komisijai vai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) saskaņā ar spēkā esošajām Savienības prasībām nosūtītā informācija, kas jo īpaši attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvā 2003/99/EK par zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzību, ar kuru groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 92/117/EEK (3), un jo īpaši tās 5. pantā, paredzēto informāciju.

(6)

Kopienas kopsavilkuma ziņojums par zoonožu, zoonožu ierosinātāju tendencēm un avotiem un pārtikas produktu izraisītiem infekciju uzliesmojumiem Eiropas Savienībā 2008. gadā (4) apliecināja, ka Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium ir ar cilvēku slimībām visbiežāk saistītie serotipi. 2008. gadā ievērojami samazinājās Salmonella enteritidis izraisītās cilvēku slimības, taču bija novērojams Salmonella typhimurium izraisīto slimību pieaugums. Saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2160/2003 noteiktajām prasībām ir notikusi apspriešanās ar EFSA par pastāvīga Savienības mērķa izvirzīšanu attiecībā uz Gallus gallus dējējvistām.

(7)

EFSA Komiteja bioloģiskā apdraudējuma jautājumos 2010. gada 10. martā pēc Komisijas pieprasījuma pieņēma zinātnisku atzinumu par kvantitatīvu novērtējumu saistībā ar ietekmi uz cilvēku veselību, kāda ir jauna mērķa izvirzīšanai attiecībā uz salmonellas izplatības samazināšanu starp dējējvistām (5). Komiteja secināja, ka Salmonella enteritidis ir veiksmīgākā vertikālā zoonozes salmonellas serotipa transmisija mājputnos. Tā arī secināja, ka Savienības kontroles pasākumi attiecībā uz dējējvistu inficēšanos ar salmonellu ir veiksmīgi sekmējuši kontroli dējējvistu saimēs un samazinājuši mājputnu radīto risku cilvēku veselībai.

(8)

Salmonellas typhimurium monofāziskie celmi strauji ir kļuvuši par vienu no visbiežāk sastopamajiem salmonellas serotipiem dažādu sugu dzīvniekos un klīniskos cilvēku izolātos. Saskaņā ar EFSA Komitejas bioloģiskā apdraudējuma jautājumos 2010. gada 22. septembrī pieņemto zinātnisko atzinumu par “Salmonella typhimurium līdzīgu celmu” radītā sabiedrības veselības apdraudējuma uzraudzību un novērtējumu (6) monofāziski Salmonella typhimurium celmi ar antigēnu formulu 1,4,[5],12:i:- ir uzskatāmi par Salmonella typhimurium variantiem un rada sabiedrības veselības apdraudējumu, kas pielīdzināms citu Salmonella typhimurium celmu radītajiem riskiem.

(9)

Tādēļ Savienības tiesību aktu skaidrības nolūkos ir attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2160/2003 un Komisijas 2010. gada 10. marta Regula (ES) Nr. 200/2010, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt salmonellas serotipu izplatību pieaugušo Gallus gallus vaislas saimēs (7), lai nodrošinātu, ka Salmonella typhimurium ietver monofāziskus celmus ar antigēna formulu 1,4,[5],12:i:-.

(10)

Ņemot vērā 2010. gada 22. septembra zinātnisko atzinumu, kā arī to, ka pēc valsts kontroles programmu uzsākšanas salmonellas tendenču novērtēšanai saimēs ir vajadzīgs ilgāks laiks, ir lietderīgi izvirzīt Savienības mērķi attiecībā uz salmonellas izplatības samazināšanu pieaugušo Gallus gallus dējējvistu vidū līdzīgi Regulā (EK) Nr. 1168/2006 izvirzītajam Savienības mērķim.

(11)

Lai novērtētu Savienības mērķa sasniegšanas gaitu, ir jāparedz atkārtota paraugu ņemšana pieaugušu Gallus gallus dējējvistu saimēs.

(12)

Regulas pielikumā veiktie tehniskie grozījumi ir tieši piemērojami un saskaņoti visās dalībvalstīs, tādēļ nav nepieciešams, lai Komisija veiktu atkārtotu valsts kontroles programmu apstiprināšanu, kurās, iespējams, veiktas izmaiņas atbilstoši regulas prasībām.

(13)

Valsts kontroles programmām, kuras izstrādātas, lai 2011. gadā sasniegtu Savienības mērķi attiecībā uz pieaugušu Gallus gallus dējējvistu saimēm, Savienības līdzfinansējumu piešķir saskaņā ar Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (8). Programmas ir balstītas uz Regulu (EK) Nr. 1168/2006 un apstiprinātas saskaņā ar Komisijas 2010. gada 23. novembra Lēmumu 2010/712/ES, ar ko apstiprina tās gada un daudzgadu programmas un Savienības finansiālo ieguldījumu konkrētu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, ko dalībvalstis iesniegušas 2011. gadam un turpmākajiem gadiem (9).

(14)

Regula (EK) Nr. 1168/2006 būtu jāatceļ, un tā jāaizstāj ar šo regulu. Ar Regulas (EK) Nr. 1168/2006 pielikuma tehniskajām prasībām tiek nodrošināts tāds pats rezultāts kā ar šīs regulas pielikumu. Tādēļ dalībvalstis var piemērot šo regulu nekavējoties un nav nepieciešams pārejas periods.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

1.   Regulas (EK) Nr. 2160/2003 4. panta 1. punktā minētais Savienības mērķis samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium izplatību pieaugušu Gallus gallus sugas dējējvistu vidū (turpmāk tekstā – “Savienības mērķis”) ir šāds:

a)

lai pozitīvu pieaugušu dējējvistu saimju minimālais samazinājuma īpatsvars ik gadu būtu vienāds vismaz ar:

i)

10 %, ja izplatība iepriekšējā gadā bijusi mazāka par 10 %;

ii)

20 %, ja izplatība iepriekšējā gadā bijusi vienāda ar vai lielāka par 10 % un mazāka par 20 %;

iii)

30 %, ja izplatība iepriekšējā gadā bijusi vienāda ar vai lielāka par 20 % un mazāka par 40 %;

iv)

40 %, ja izplatība iepriekšējā gadā bijusi vienāda ar vai lielāka par 40 %;

vai

b)

lai maksimālā īpatsvara samazinājums būtu līdz 2 % vai mazāk; bet dalībvalstīs, kur ir mazāk par 50 pieaugušu dējējvistu saimju, pozitīva drīkst palikt tikai viena pieaugusi saime.

Savienības mērķis katru gadu ir sasniedzams, pamatojoties uz novērojumiem iepriekšējā gadā. Saistībā ar mērķi, kas sasniedzams 2011. gadā, par atsauci ir jāizmanto 2010. gada rezultāti, kuri iegūti no novērošanas, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1168/2006 1. panta prasībām.

Saistībā ar monofāziskajiem Salmonella typhimurium celmiem serotipus ar antigēna formulu 1,4,[5],12:i:- iekļauj Savienības mērķī.

2.   Testu shēma Savienības mērķa izpildes gaitas pārbaudei ir izklāstīta pielikumā (“testu shēma”).

2. pants

Savienības mērķa pārskatīšana

Savienības mērķi pārskata Komisija, ņemot vērā informāciju, kura savākta saskaņā ar testu shēmu un kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 2160/2003 4. panta 6. punkta c) apakšpunktā.

3. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 2160/2003

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 II pielikuma C daļā iekļauj šādu punktu:

“6.

Visas šajā daļā minētās atsauces uz “Salmonella typhimurium” ietver arī monofāziskus Salmonella typhimurium ar antigēna formulu 1,4,[5],12:i:-.”

4. pants

Grozījums Regulā (ES) Nr. 200/2010

Regulas 1. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1.   No 2010. gada 1. janvāra Savienības mērķis, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2160/2003 4. panta 1. punktā, attiecībā uz Salmonella spp. izplatības samazināšanu Gallus gallus vaislas saimēs (turpmāk tekstā – “Savienības mērķis”) ir samazināt līdz 1 % vai mazāk to pieaugušo Gallus gallus vaislas saimju īpatsvaru, kas ir inficētas ar Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium, ieskaitot monofāziskus Salmonella typhimurium ar antigēna formulu 1,4,[5],12:i:-, un Salmonella virchow (attiecīgie Salmonella spp. serotipi).”

5. pants

Regulas (EK) Nr. 1168/2006 atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1168/2006.

Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 1168/2006 uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 211, 1.8.2006., 4. lpp.

(3)  OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.

(4)  The EFSA Journal, 2010, 8(1):1496.

(5)  The EFSA Journal, 2010, 8(4):1546.

(6)  The EFSA Journal, 2010, 8(10):1826.

(7)  OV L 61, 11.3.2010., 1. lpp.

(8)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(9)  OV L 309, 25.11.2010., 18. lpp.


PIELIKUMS

Regulas 1. panta 2. punktā minētā testu shēma, kas vajadzīga, lai pārbaudītu, vai ir sasniegts Savienības mērķis samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium izplatību pieaugušo Gallus gallus sugas dējējvistu vidū

1.   PARAUGU ŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Paraugu ņemšanas kārtība attiecas uz visām pieaugušu Gallus gallus dējējvistu saimēm (“dējējvistu saimes”), kuras iekļautas valsts kontroles programmās, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 2160/2003 5. pantā.

2.   DĒJĒJVISTU SAIMJU UZRAUDZĪBA

2.1.   Paraugu ņemšanas biežums un veids

Paraugus no dējējvistu saimēm ņem kompetentā iestāde pēc pārtikas nozares uzņēmēja iniciatīvas.

Paraugu ņemšana pēc pārtikas nozares uzņēmēja iniciatīvas notiek vismaz ik pēc piecpadsmit nedēļām. Pirmā paraugu ņemšana notiek 24 ± 2 nedēļu vecumā.

Kompetentās iestādes veiktajai paraugu ņemšanai jānotiek vismaz:

a)

vienā saimē gadā vienā saimniecībā, kas aptver vismaz 1 000 putnu;

b)

24 ± 2 nedēļu vecumā dējējvistu saimēs, kas mīt ēkās, kur attiecīgā salmonella atklāta iepriekšējai saimei;

c)

katrā gadījumā, kad saskaņā ar Direktīvas 2003/99/EK 8. pantu pārtikas izraisītu uzliesmojumu epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātā ir aizdomas par inficēšanos ar salmonellu, vai gadījumos, kad kompetentā iestāde to atzīst par lietderīgu, izmantojot paraugu ņemšanas protokolu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2160/2003 II pielikuma D daļas 4. punkta b) apakšpunktā;

d)

visās pārējās dējējvistu saimēs saimniecībā, ja vienā no saimniecības dējējvistu saimēm ir atklāta Salmonella enteritidis vai Salmonella typhimurium;

e)

gadījumos, kad kompetentā iestāde to atzīst par lietderīgu.

Kompetentās iestādes veikta paraugu ņemšana var aizstāt vienu pēc pārtikas nozares uzņēmēja iniciatīvas veiktu paraugu ņemšanu.

2.2.   Paraugu ņemšanas protokols

Lai maksimāli palielinātu paraugu ņemšanas lietderību un nodrošinātu pareizu paraugu noņemšanas protokola piemērošanu, kompetentajai iestādei vai pārtikas nozares uzņēmējam ir jānodrošina, ka paraugus noņem apmācītas personas.

2.2.1.   Pārtikas nozares uzņēmēja veikta paraugu noņemšana

a)

Būros turamām saimēm – pēc kūtsmēslu izvākšanas iekārtas darbināšanas jāpaņem 2 × 150 g dabiski sakrājušos izmetumu no visām telpā esošajām lentēm vai skrēperiem; taču, ja ir pakāpienveida būru sistēma bez lentēm vai skrēperiem, jāpaņem 2 × 150 g jauktu svaigu izkārnījumu 60 dažādās vietās mēslu šahtās zem būriem.

b)

Kūtīs vai brīvās turēšanas apstākļos – jāpaņem divi pāri bahilu/“zeķu”.

Izmantojamajām bahilām jābūt pietiekami absorbējošām, lai uzsūktu mitrumu. Bahilu virsmai jābūt samitrinātai, izmantojot atbilstošu šķīdinātāju.

Paraugus ņem, staigājot pa tādām ēkas vietām, kur var iegūt reprezentatīvus paraugus no visām ēkas vai attiecīgā sektora daļām. Tas attiecas arī uz pakaišiem noklātām vietām un laktām, ja laktas ir pietiekami drošas, lai pa tām staigātu. Paraugu ņemšanā ir jāiekļauj visas saimniecībā atsevišķi nodalītās vistu kūtis. Kad paraugu ņemšana konkrētajā sektorā ir pabeigta, bahilas piesardzīgi jānoņem, lai nenobirtu tām pielipušais materiāls.

2.2.2.   Kompetentās iestādes veikta paraugu noņemšana

Vismaz viens paraugs jānoņem, izmantojot paraugu ņemšanas protokolu, papildus tiem paraugiem, kas minēti 2.2.1. punktā. Papildu paraugi jānoņem, lai nodrošinātu reprezentatīvu paraugu ņemšanu, ja tas nepieciešams izplatības vai saimes apjoma dēļ.

Veicot 2.1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā minēto paraugu noņemšanu, kompetentajai iestādei jāpārliecinās, izdarot papildu pārbaudes, proti, atbilstošus laboratorijas testus un/vai dokumentācijas pārbaudes, ka putnu salmonellas izmeklējumu rezultātus neietekmē saimēs izmantotie antibakteriālie līdzekļi.

Ja Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium klātbūtne netiek atklāta, bet tiek konstatēti antibakteriālie līdzekļi vai baktēriju vairošanās inhibēšana, Savienības mērķa sasniegšanas nolūkā dējējvistu saime pieskaitāma pie inficētām.

Kompetentā iestāde var nolemt, ka drīkst aizstāt vienu kūtsmēslu paraugu vai bahilu pāri ar 100 g putekļu paraugu, kas savākts no vairākām vietām visā ēkā no virsmām, uz kurām ir redzama putekļu kārta. Tā vietā var izmantot vienu vai vairākus samitrinātus auduma tamponus, kuru kopējā virsma ir vismaz 900 cm2, lai iegūtu putekļus no vairākām virsmām visā ēkā, nodrošinot, ka katrs tampons labi pārklājas ar putekļiem no abām pusēm.

Kompetentā iestāde var nolemt palielināt minimālo paraugu skaitu, lai nodrošinātu reprezentatīvu paraugu noņemšanu epidemioloģisko parametru, proti, biodrošības apstākļu, izplatības vai saimes apjoma, kā arī citu būtisku apstākļu, novērtēšanai katrā atsevišķā gadījumā.

3.   PARAUGU IZMEKLĒŠANA

3.1.   Paraugu transportēšana un sagatavošana

Paraugus 24 stundu laikā pēc savākšanas ir vēlams ar kurjerpastu vai kurjeru nosūtīt Regulas (EK) Nr. 2160/2003 11. un 12. pantā minētajām laboratorijām. Ja paraugus nenosūta 24 stundu laikā, tos uzglabā ledusskapī. Transportēšanu var veikt apkārtējās vides temperatūrā, ja uz paraugiem neiedarbojas pārlieks karstums (virs 25 °C) vai tieši saules stari. Laboratorijā paraugus uzglabā ledusskapī līdz izpētei, kura jāsāk 48 stundu laikā pēc paraugu saņemšanas un četru dienu laikā pēc to savākšanas.

Atsevišķus sagatavošanas darbus veic saistībā ar bahilām un putekļu vai auduma tamponu ar putekļiem savākšanas gadījumā, ja paraugus noņēmusi kompetentā iestāde, savukārt pārtikas nozares uzņēmēja noņemtu paraugu gadījumā dažādos paraugu veidus var apvienot vienā testā.

3.1.1.   Bahilu un auduma tamponu paraugi

a)

Divus bahilu (vai “zeķu”) pārus vai putekļu tamponus rūpīgi izsaiņo, lai izvairītos no pielipušo kūtsmēslu zudumiem, apvieno un ievieto 225 ml buferētā peptona šķīdumā (BPW), kas iepriekš uzsildīts līdz istabas temperatūrai, vai 225 ml šķīdinātāja ir jāpievieno abiem bahilu pāriem tieši konteinerā, kurā tie saņemti laboratorijā. Bahilas/“zeķes” un auduma tamponu pilnībā iegremdē BPW, lai ap paraugu būtu pietiekami daudz šķidruma, kas ļautu salmonellām migrēt prom no parauga; vajadzības gadījumā var pieliet vēl BPW.

b)

Trauku ar šķīdumu saskalo, lai pilnībā piesūcinātu paraugu, un turpina parauga kultivēšanu, izmantojot 3.2. punktā izklāstīto noteikšanas metodi.

3.1.2.   Citi kūtsmēslu un putekļu paraugi

a)

Kūtsmēslu paraugi jāapvieno un rūpīgi jāizmaisa, un jāpaņem 25 g kultūras apakšparauga.

b)

25 g apakšparauga (vai 50 ml suspensijas, kura satur 25 gramus no sākotnējā parauga) pievieno 225 ml BPW, kas iepriekš uzsildīts līdz istabas temperatūrai.

c)

Pēc tam parauga kultūrai piemēro 3.2. punktā izklāstīto noteikšanas metodi.

Ja ir pieņemti ISO standarti attiecībā uz konkrēto paraugu sagatavošanu salmonellu klātbūtnes noteikšanai, piemēro šos standartus, ar tiem aizstājot 3.1.1. un 3.1.2. punktā paredzētos.

3.2.   Noteikšanas metode

Salmonellu noteikšanu veic saskaņā ar Starptautiskās Standartizācijas organizācijas EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 1. grozījumu “Pārtikas un dzīvnieku barības mikrobioloģija – Horizontālā metode Salmonella spp. noteikšanai – 1. grozījums: D pielikums. Salmonella spp. noteikšana dzīvnieku izkārnījumos un ražošanas sākumstadijas vides paraugos”.

Pēc inkubēšanas BPW iegremdētos paraugus nedrīkst kratīt, saskalot vai citādi kustināt.

3.3.   Serotipa noteikšana

Vismaz vienam izolātam no katra kompetentās iestādes ņemta parauga, kuram noteikta pozitīva reakcija, nosaka serotipu, izmantojot Kaufmana–Vaita–Leminora shēmu. Pārtikas nozares uzņēmēja ņemtajiem izolātiem jāveic vismaz Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium serotipa noteikšana.

3.4.   Citas metodes

Attiecībā uz paraugiem, kas ņemti pēc pārtikas nozares uzņēmēja iniciatīvas, šā pielikuma 3.1., 3.2. un 3.3. punktā paredzēto paraugu sagatavošanas, noteikšanas un serotipa noteikšanas metožu vietā drīkst izmantot citas metodes, ja tās ir apstiprinātas saskaņā ar EN/ISO 16140 jaunāko redakciju.

3.5.   Mikrobu rezistences tests

Izolātiem veic mikrobu rezistences testu saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2007/407/EK (1) 2. pantu.

3.6.   Celmu uzglabāšana

Kompetentā iestāde nodrošina, ka katru gadu no katras novietnes vismaz vienu izolētu attiecīgo salmonellas serotipu celmu, kurš iegūts, ņemot paraugus oficiālas pārbaudes ietvaros, uzglabā, lai turpmāk būtu iespējams veikt bakteriofāgu tipizēšanu vai antibakteriālās uzņēmības pārbaudes, izmantojot parastās kultūru savākšanas metodes, kam jānodrošina, ka celmi saglabājas neskarti vismaz divus gadus.

Ja kompetentā iestāde tā nolemj, šādam nolūkam uzglabā arī izolātus, kas iegūti no paraugiem, kuri savākti pēc pārtikas nozares uzņēmēju iniciatīvas.

4.   REZULTĀTI UN ZIŅOŠANA

4.1.   Lai nodrošinātu, ka Savienības mērķis ir sasniegts, dējējvistu saime uzskatāma par inficētu, ja:

a)

attiecīgo salmonellas serotipu (kas nav vakcīnas celmi) klātbūtne ir konstatēta vienā vai vairākos paraugos, kas paņemti attiecīgajā saimē, pat ja attiecīgo salmonellas serotipu klātbūtne ir konstatēta tikai putekļu paraugā vai tamponā; vai

b)

saimē ir konstatēta antibakteriālo vielu vai baktēriju vairošanās inhibitoru klātbūtne.

Šis noteikums neattiecas uz Regulas (EK) Nr. 2160/2003 II pielikuma D daļas 4. punktā aprakstītajiem izņēmuma gadījumiem, kad sākotnējos pozitīvos salmonellas rezultātus neapstiprina attiecīgais paraugu ņemšanas protokols.

4.2.   Inficētu dējējvistu saimi uzskaita tikai vienu reizi neatkarīgi no tā:

a)

cik reižu ražošanas periodā šajā saimē ir konstatēta attiecīgo salmonellas serotipu klātbūtne;

un

b)

vai paraugu ņemšanas iniciators ir bijis pārtikas nozares uzņēmējs vai kompetentā iestāde.

Tomēr, ja paraugu ņemšana ražošanas periodā attiecas uz diviem kalendārajiem gadiem, rezultātus par katru gadu paziņo atsevišķi.

4.3.   Ziņojumā norāda:

a)

kopējo tādu pieaugušo dējējvistu saimju skaitu, kurām ziņošanas gada laikā vismaz vienu reizi izdarītas analīzes;

b)

analīžu rezultātus, to skaitā:

i)

kopējo to dējējvistu saimju skaitu attiecīgajā dalībvalstī, kurām salmonellas analīzes bijušas pozitīvas;

ii)

to dējējvistu saimju skaitu, kurām analīzes vismaz vienu reizi bijušas pozitīvas attiecībā uz Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium;

iii)

to dējējvistu saimju skaitu, kurām analīzes bijušas pozitīvas attiecībā uz katru Salmonella serotipu vai uz Salmonella spp. (izolāti, kuri nav tipizējami vai kuru serotips nav noteikts);

c)

paskaidrojumus par rezultātiem, jo īpaši par izņēmuma gadījumiem vai būtiskām izmaiņām testēto un/vai par inficētām atzīto saimju skaitā.

Rezultātus un visu attiecīgo papildu informāciju iekļauj Direktīvas 2003/99/EK 9. panta 1. punktā paredzētajā ziņojumā par tendencēm un avotiem.


(1)  OV L 153, 14.6.2007., 26. lpp.


26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/52


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 518/2011

(2011. gada 23. maijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot megrimus VIIIc, IX un X zonā; ES ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (2), ir noteiktas kvotas 2011. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2011. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2011. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, no minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

11/T&Q

Dalībvalsts

Portugāle

Krājums

LEZ/8C3411

Suga

Megrimi (Lepidorhombus spp.)

Zona

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

Datums

2011. gada 9. maijs


26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/54


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 519/2011

(2011. gada 25. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 26. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

35,3

TR

71,5

ZZ

53,4

0707 00 05

AL

31,8

TR

108,2

ZZ

70,0

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

121,5

ZZ

81,1

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

58,0

IL

63,3

MA

45,9

TR

74,4

ZZ

60,4

0805 50 10

AR

72,2

TR

77,7

ZA

91,9

ZZ

80,6

0808 10 80

AR

99,8

BR

82,8

CA

129,0

CL

80,3

CN

88,5

CR

69,1

NZ

109,3

US

90,7

UY

53,3

ZA

87,4

ZZ

89,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/56


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 19. maijs)

par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(2011/308/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 148. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

ņemot vērā Nodarbinātības komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 145. pantā ir noteikts, ka, lai sasniegtu Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā izvirzītos mērķus, dalībvalstīm un Savienībai ir jāizstrādā koordinēta stratēģija nodarbinātības jomā, īpaši atbalstot kvalificētu, mācītu un pielāgoties spējīgu darbaspēku un darba tirgus, kas spētu reaģēt uz pārmaiņām ekonomikā.

(2)

Komisijas ierosinātā stratēģija “Eiropa 2020” ļauj Savienībai virzīt savu ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, ko papildinātu augsts nodarbinātības līmenis, darba ražīgums un sociālā kohēzija. 2010. gada 13. jūlijā Padome pieņēma Ieteikumu par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikai (3). Turklāt 2010. gada 21. oktobrī Padome pieņēma Lēmumu 2010/707/ES par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (4) (turpmāk “nodarbinātības pamatnostādnes”). Šis pamatnostādņu kopums veido integrētās pamatnostādnes stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanai. Pieci attiecīgajās integrētajās pamatnostādnēs minētie pamatmērķi ir kopēji mērķi, kas ir pamatā dalībvalstu rīcībai, ņemot vērā to attiecīgās sākuma pozīcijas un valstu apstākļus, un nosaka Savienības rīcību. Eiropas Nodarbinātības stratēģijai ir vadoša loma, lai īstenotu stratēģijas “Eiropa 2020” nodarbinātības un darba tirgus mērķus.

(3)

Integrētās pamatnostādnes saskan ar 2010. gada 17. jūnija Eiropadomes secinājumiem. Dalībvalstīm integrētajās pamatnostādnēs ir doti precīzi norādījumi, kā izstrādāt valsts reformu programmas un īstenot reformas, atspoguļojot savstarpējo atkarību un ņemot vērā Stabilitātes un izaugsmes paktu. Nodarbinātības pamatnostādnēm vajadzētu būt visu konkrētām valstīm paredzētu ieteikumu pamatā, kurus Padome saskaņā ar LESD 148. panta 4. punktu adresētu dalībvalstīm līdztekus konkrētiem dalībvalstīm domātiem ieteikumiem saskaņā ar minētā Līguma 121. panta 4. punktu. Nodarbinātības pamatnostādnes būtu arī jāievēro, izstrādājot Vienoto nodarbinātības ziņojumu, ko Padome un Komisija ik gadu iesniedz Eiropadomei.

(4)

Pārbaudot dalībvalstu reformu programmas, kas iekļautas Vienotajā nodarbinātības ziņojumā, ko Padome pieņēma 2011. gada 7. martā, kļūst skaidrs, ka dalībvalstīm arī turpmāk būtu jāpievēršas šādām prioritātēm: dalības darba tirgū palielināšana un strukturālā bezdarba samazināšana, kvalificēta darbaspēka izveide, kas atbilst darba tirgus vajadzībām, darba kvalitātes un mūžizglītības veicināšana, izglītības un apmācības sistēmu snieguma uzlabošana visos līmeņos un līdzdalības palielināšana terciārā izglītībā, sociālās integrācijas veicināšana un nabadzības apkarošana.

(5)

Lai nodrošinātu orientāciju uz to īstenošanu, 2010. gadā pieņemtajām nodarbinātības pamatnostādnēm būtu jāpaliek nemainīgām līdz 2014. gadam. Starpposmā līdz 2014. gada beigām to atjaunināšanas iespējām vajadzētu palikt stingri ierobežotām.

(6)

Dalībvalstīm, īstenojot nodarbinātības pamatnostādnes, būtu jāapsver iespēja izmantot Eiropas Sociālo fondu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes, kas izklāstītas pielikumā Lēmumam 2010/707/ES, ar šo tiek saglabātas 2011. gadam, un dalībvalstis tās ņem vērā savā nodarbinātības politikā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 19. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

BALOG Z.


(1)  2011. gada 17. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2011. gada 16. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 191, 23.7.2010., 28. lpp.

(4)  OV L 308, 24.11.2010., 46. lpp.


26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/58


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 19. maijs),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Nīderlandes

(2011/309/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Nīderlandes valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumu 2009/1014/ES (1) un Lēmumu 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Hans KOK kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā komitejas locekļa amatā ir iecelts:

J.F.M. (Hans) JANSSEN kungs, Oisterwijk burgemeester (Oisterwijk mērs).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 19. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

BALOG Z.


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/59


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 24. maijs),

ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu pelaģiskajām zvejniecībām Ziemeļaustrumu Atlantijas rietumu ūdeņos

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3415)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, dāņu, franču, igauņu, latviešu, lietuviešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, spāņu un vācu valodā)

(2011/310/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (1), un jo īpaši tās 95. pantu,

tā kā:

(1)

Zvejniecībām, kas izmanto siļķu, makreļu, stavridu, anšovu un putasu krājumus (turpmāk “pelaģiskās zvejniecības”) ES ūdeņos ICES V līdz IX zonā (turpmāk “rietumu ūdeņi”), piemēro saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas cita starpā paredzēti:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulā (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā (2),

Padomes 2008. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1300/2008, ar kuru izveido daudzgadu plānu siļķu krājumam uz rietumiem no Skotijas un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto (3),

Padomes 2011. gada 18. janvāra Regulā (ES) Nr. 57/2011, ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi (4).

(2)

ICES I–X, XII un XIV zonā un CECAF apgabala ES ūdeņos nozvejotu siļķu, makreļu un stavridu daudzumus, kas pārsniedz 10 tonnas, izkrauj saskaņā ar procedūrām, kuras noteiktas Komisijas Regulā (EK) Nr. 1542/2007 (5).

(3)

Pelaģiskās zvejas darbībām rietumu ūdeņos, tostarp pelaģisko zivju izkraušanai un pārkraušanai citā kuģī, parasti piemēro Regulā (EK) Nr. 1224/2009 izklāstītos kontroles pasākumus.

(4)

Lai nodrošinātu šo saglabāšanas un kontroles pasākumu vienādu un efektīvu piemērošanu Savienības mērogā, ir jāizveido īpaša kontroles un inspekcijas programma, kurā iesaistīta Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Spānija, Francija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Portugāle un Apvienotā Karaliste.

(5)

Minētā īpašā kontroles un inspekcijas programma jāizveido laikposmam no tās stāšanās spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim.

(6)

Īpašajā kontroles un inspekcijas programmā jāiekļauj kopīgi noteikumi par kontroles un inspicēšanas darbībām, kas jāveic attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Šajos noteikumos jāparedz kontroles un inspicēšanas darbību intensitātes standarti, kā arī kontroles un inspekcijas prioritātes un procedūras. Attiecīgajām dalībvalstīm jāparedz vajadzīgie pasākumi saskaņā ar šiem kopīgajiem noteikumiem.

(7)

Liela daļa pelaģisko zvejniecību gūtās nozvejas tiek eksportēta uz trešām valstīm, tāpēc ir lietderīgi paplašināt kontroles un inspicēšanas darbību jomu, attiecinot tās uz visu ražošanas un piegādes ķēdi, ieskaitot tirdzniecību.

(8)

Kopīgas inspicēšanas un pārraudzības darbības dalībvalstīm attiecīgā gadījumā jāveic saskaņā ar resursu kopīgas izmantošanas plānu, kuru Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (CFCA) sagatavojusi saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 768/2005 (6) 9. pantu.

(9)

Attiecīgajām dalībvalstīm, ja iespējams, – CFCA, regulāri jāizvērtē īpašās kontroles un inspekcijas programmas piemērošanā gūtie rezultāti.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņoti ar attiecīgajām dalībvalstīm.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu, lai nodrošinātu to saglabāšanas un kontroles pasākumu vienādu un efektīvu īstenošanu, kas piemērojami pelaģiskajām zvejniecībām rietumu ūdeņos.

2. pants

Darbības joma

1.   Īpašā kontroles un inspekcijas programma aptver:

a)

visas zvejas darbības, tostarp izkraušanu un pārkraušanu citā kuģī, ko pelaģisko sugu zvejas kuģi veic rietumu ūdeņos;

b)

visas darbības pēc izkraušanas, tostarp svēršanu, tirdzniecību, saldēšanu, apstrādi, uzglabāšanu, pārņemšanu, transportēšanu, importu un eksportu, ko veic ar rietumu ūdeņos nozvejotām pelaģisko sugu zivīm.

2.   Īpašo kontroles un inspekcijas programmu piemēro no tās stāšanās spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim.

3.   Īpašo kontroles un inspekcijas programmu īsteno Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Spānija, Francija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Portugāle un Apvienotā Karaliste.

3. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“pelaģiskas sugas” ir siļķe, makrele, stavrida, anšovs un putasu;

b)

“pelaģiskās zvejniecības” ir zvejniecības, kas izmanto siļķu, makreļu, stavridu, anšovu un putasu krājumus;

c)

“rietumu ūdeņi” ir ES ūdeņi ICES V–IX zonā;

d)

“imports” ir imports saskaņā ar definīciju 2. panta 11. punktā Padomes 2008. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (7);

e)

“eksports” ir eksports saskaņā ar definīciju Regulas (EK) Nr. 1005/2008 2. panta 13. punktā.

4. pants

Kopīgi noteikumi un valstu pasākumi

1.   Īpašajai kontroles un inspekcijas programmai piemērojamie kopīgie noteikumi, jo īpaši mērķi, prioritātes un procedūras, kā arī inspekcijas standarti, ir izklāstīti I pielikumā.

2.   Īpašās kontroles un inspekcijas programmas īstenošanas pasākumi, kurus dalībvalstis pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 95. panta 4. punktu, reglamentē II pielikumā minētos jautājumus.

5. pants

Sadarbība starp dalībvalstīm un ar trešām valstīm

1.   Dalībvalstis, kas minētas 2. panta 3. punktā, sadarbojas īpašās kontroles un inspekcijas programmas īstenošanā.

2.   Visas pārējās dalībvalstis sadarbojas ar 2. panta 3. punktā minētajām dalībvalstīm un ar trešo valstu kompetentajām iestādēm īpašās kontroles un inspekcijas programmas īstenošanā.

3.   Ja dalībvalstis sadarbojas Regulas (EK) Nr. 768/2005 III nodaļas satvarā, visu īpašo kontroles un inspekcijas programmu vai tās daļu var īstenot, izpildot resursu kopīgas izmantošanas plānu, ko pieņēmusi Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (CFCA).

6. pants

Kopīgas inspicēšanas un pārraudzības darbības

1.   Dalībvalstis, kas minētas 2. panta 3. punktā, veic kopīgas inspicēšanas un pārraudzības darbības, attiecīgā gadījumā Regulas (EK) Nr. 768/2005 III nodaļas satvarā.

2.   Kopīgu inspicēšanas un pārraudzības darbību veikšanai attiecīgās dalībvalstis:

a)

nodrošina to, ka citu attiecīgo dalībvalstu inspektorus uzaicina piedalīties kopīgās inspicēšanas un pārraudzības darbībās;

b)

nosaka kopīgas operatīvās procedūras, ko piemēro pārraudzības kuģiem un lidaparātiem.

3.   Kopīgās inspicēšanas un pārraudzības darbībās var piedalīties Komisijas amatpersonas un Kopienas inspektori.

7. pants

Informācija

1.   Dalībvalstis, kas minētas 2. panta 3. punktā, līdz katra ceturkšņa 10. dienai elektroniski nosūta Komisijai un CFCA šādu informāciju par iepriekšējo ceturksni:

a)

veiktās inspicēšanas un kontroles darbības;

b)

visi konstatētie pārkāpumi, par katru pārkāpuma gadījumu norādot:

i)

zvejas kuģi (vārds, karoga valsts un ārējais identifikācijas kods) vai uzņēmumu, kas iesaistīts attiecīgo pelaģisko zivju apstrādē un/vai tirdzniecībā;

ii)

inspekcijas datumu, laiku un vietu; un

iii)

pārkāpuma raksturu;

c)

pašreizējais stāvoklis attiecībā uz turpmākajām darbībām pēc konstatētajiem pārkāpumiem.

2.   Pārkāpumu norāda katrā nākamajā ziņojumā tik ilgi, līdz ir pabeigtas visas vajadzīgās darbības saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Katrā nākamajā ziņojumā:

a)

norāda lietas pašreizējo statusu (piemēram, tiek izskatīta, ir pārsūdzēta, notiek izmeklēšana); un

b)

konkrēti apraksta piemērotās sankcijas (piemēram, naudassoda apmērs, konfiscēto zivju un/vai zvejas rīka vērtība, rakstisks brīdinājums).

3.   Ja pēc pārkāpuma atklāšanas nav veiktas nekādas darbības, ziņojumā iekļauj attiecīgu paskaidrojumu.

8. pants

Novērtēšana

Dalībvalstis, kas minētas 2. panta 3. punktā, līdz 2013. gada 31. martam sagatavo un nosūta Komisijai un CFCA novērtējuma ziņojumu par kontroles un inspicēšanas darbībām, kas veiktas saskaņā ar īpašo kontroles un inspekcijas programmu.

9. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Igaunijas Republikai, Īrijai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Polijas Republikai, Portugāles Republikai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2011. gada 24. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Maria DAMANAKI


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 348, 31.12.2010., 17. lpp.

(3)  OV L 344, 20.12.2008., 6. lpp.

(4)  OV L 24, 27.1.2011., 1. lpp.

(5)  OV L 337, 21.12.2007., 56. lpp.

(6)  OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.

(7)  OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.


I PIELIKUMS

KOPĪGI NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO ĪPAŠAJAI KONTROLES UN INSPEKCIJAS PROGRAMMAI

1.   MĒRĶIS

Īpašās kontroles un inspekcijas programmas vispārīgais mērķis ir pārliecināties, vai tiek ievērotas piemērojamo tiesību aktu prasības šādās jomās:

a)

nozvejas kvantitatīvie ierobežojumi un ar tiem saistītie konkrētie nosacījumi, arī kvotu apguves uzraudzība;

b)

dokumenti, kas vajadzīgi saskaņā ar tiesību aktiem, kurus piemēro pelaģiskajām zvejniecībām, jo īpaši attiecībā uz reģistrētās un paziņotās informācijas ticamību;

c)

izkraušanas un svēršanas procedūras;

d)

pārkraušana citā kuģī;

e)

augstākas kategorijas zivju atlasīšanas aizliegums, kas paredzēts 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā Padomes 2009. gada 27. novembra Regulā (EK) Nr. 1288/2009, ar ko nosaka pārejas posma tehniskos pasākumus laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam (1), un zvejas darbības laikā iegūtu pelaģisko sugu neizkraušana, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 90. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2.   STRATĒĢIJA

Dalībvalstis, pamatojoties uz riska pārvaldību, kas definēta Regulas (EK) Nr. 1224/2009 4. panta 18. punktā, kontrolē un inspicē zveju un visas ar to saistītās darbības, kuras veic zvejas kuģi un citi ekonomikas dalībnieki visā ražošanas un piegādes ķēdē.

Pēc izkraušanas vai pārkraušanas citā kuģī veiktas inspekcijas jo īpaši izmanto kā papildu kontrolpārbaudes mehānismu, lai pārliecinātos par tās informācijas ticamību, kas reģistrēta un paziņota saistībā ar nozveju un izkrāvumiem.

3.   PRIORITĀTES

Zvejas rīku kategorijas grupē dažādos prioritārajos līmeņos saskaņā ar gada zvejas plāna noteikumiem. Šim nolūkam katra dalībvalsts, pamatojoties uz riska pārvaldību, nosaka konkrētas prioritātes.

4.   UZRAUDZĪBAS UZDEVUMI

Visus zvejas reisus, ko veic atļauju saņēmuši zvejas kuģi, kuri aprīkoti ar kuģu satelītnovērošanas sistēmu (VMS), uzrauga reāllaikā un veic to kontrolpārbaudes ar izkraušanas, citā kuģī pārkraušanas, pārdošanas un pārņemšanas deklarācijām, kā arī ar inspekcijas un pārraudzības ziņojumiem.

Uzrauga visu izkraušanu, pārdošanu, importu un eksportu.

5.   INSPEKCIJAS MĒRĶSTANDARTI

Dalībvalstis, pamatojoties uz riska pārvaldību, kas definēta Regulas (EK) Nr. 1224/2009 4. panta 18. punktā, vajadzības gadījumā nosaka inspekcijas papildu mērķstandartus un sagatavo inspekciju grafiku 2011. gadam – ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc šā lēmuma stāšanās spēkā un 2012. gadam – līdz 2012. gada 1. janvārim.

Inspicēšanas veids vai objekts

Standarts

Inspekcija jūrā

Standarts jānosaka pēc tam, kad ir sīki izanalizēta zvejas darbība katrā apgabalā. Jūrā veiktu inspekciju standarts attiecas uz jūrā pavadītu patrulēšanas dienu skaitu rietumu ūdeņos; var noteikt atsevišķu standartu dienām, kurās patrulē konkrētos apgabalos.

Pamatojoties uz riska pārvaldību, paredz īpašas inspekcijas attiecībā uz:

augstākas kategorijas zivju atlasīšanas aizliegumu,

zivju izlaišanu no zvejas rīkiem,

noteikumiem, ko piemēro trešo valstu kuģiem, kuri plāno zvejot putasu vai makreles ES ūdeņos, un kas noteikti IV pielikumā Komisijas 2010. gada 10. marta Regulā (ES) Nr. 201/2010, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1006/2008 par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem (2).

Izkrāvumi

Pilnībā inspicē vismaz 10 % no tādu apstiprinātās ostās veiktu izkrāvumu skaita, kuru apjoms pārsniedz 10 tonnas siļķu, makreļu un stavridu.

Pilnībā inspicē vismaz 15 % no apstiprinātās ostās izkrauto siļķu, makreļu un stavridu daudzuma.

Inspicējamos izkrāvumus izvēlas, pamatojoties uz riska analīzi.

Pamatojoties uz riska pārvaldību, paredz īpašas inspekcijas attiecībā uz:

neapstiprinātām ostām un izkraušanas vietām,

siļķu, makreļu un stavridu izkrāvumiem, kuru apjoms ir mazāks par 10 tonnām,

iespējamiem gadījumiem, kad makreles izkrauj ar citu nosaukumu, piemēram, Scomber japonicus (MAS).

Standarti attiecībā uz anšovu un putasu izkrāvumiem jānosaka, pamatojoties uz sīku analīzi par izkraušanas darbību katrā apgabalā.

Pārkrāvumi citā kuģī

Pamatojoties uz riska pārvaldību, inspicē vismaz 5 % no pārkrāvumu skaita.

Pirmā pārdošana

Pilnībā inspicē vismaz 10 % no apstiprinātās ostās veiktu siļķu, makreļu un stavridu pirmo pārdošanu skaita; šim standartam jāpamatojas uz riska analīzi.

Pilnībā inspicē vismaz 15 % no apstiprinātās ostās pārdotajiem siļķu, makreļu un stavridu daudzumiem; šim standartam jāpamatojas uz riska analīzi.

Imports/eksports

Ja dalībvalstīm ir pieejama informācija par importa/eksporta plūsmām, inspicē vismaz 5 % no importētajiem/eksportētajiem daudzumiem, pamatojoties uz riska analīzi.

Novērošana no gaisa

Standarti jānosaka pēc katrā apgabalā notiekošās zvejas darbības sīkas analīzes, ņemot vērā dalībvalsts rīcībā esošos resursus.

6.   PROCEDŪRAS

6.1.   Vispārējie inspekcijas uzdevumi

Inspektori pārbauda un iekļauj savā ziņojumā šādu informāciju:

a)

ziņas par inspicētajās darbībās iesaistīto atbildīgo personu identitāti;

b)

zvejas licences un atļaujas;

c)

visa attiecīgā dokumentācija;

d)

sīkas ziņas par sugām un daudzumiem, kas nozvejoti saskaņā ar piemērojamajiem ES tiesību aktiem.

Inspekcijas ziņojumos iekļauj visus attiecīgos faktus, kas konstatēti, veicot inspekciju jūrā, inspekciju ostās vai jebkura cita ekonomikas dalībnieka inspekciju.

Veic konstatēto faktu pienācīgu kontrolpārbaudi, salīdzinot tos ar informāciju, ko inspektoriem sniegušas citas kompetentās iestādes, tostarp ar kuģu satelītnovērošanas sistēmas (VMS) informāciju, elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmas (ERS) informāciju un atļauju saņēmušo kuģu sarakstiem.

6.2.   Inspekcijas uzdevumi, veicot novērošanu no gaisa

Inspektori paziņo kontrolpārbaudēm vajadzīgos pārraudzības datus, un jo īpaši salīdzina zvejas kuģu novērošanas gadījumus ar VMS un ERS informāciju un atļauju saņēmušo kuģu sarakstiem.

6.3.   Inspekcijas uzdevumi jūrā

Ja uz zvejas kuģa ir vienas vai vairāku pelaģisko sugu zivis vai ja tās atrodas uz apstrādes kuģa vai uz transportkuģa, inspektori vienmēr pārbauda uz kuģa paturēto zivju sugas un daudzumus un salīdzina tos ar attiecīgajā kuģa dokumentācijā reģistrētajiem daudzumiem.

Inspektori sistemātiski pārliecinās:

ka zvejas kuģiem ir atļauts darboties attiecīgajā pelaģiskajā zvejniecībā,

ka zvejas kuģi ir aprīkoti ar kuģu satelītnovērošanas sistēmu (VMS) un ka tā ir darba kārtībā,

ka attiecīgā informācija ir pienācīgi reģistrēta zvejas žurnālā,

ka uz kuģa esošie zvejas rīki atbilst attiecīgajām prasībām,

par kuģa rasējumiem un jo īpaši par to, vai pastāv iespēja iztukšot zivju tvertnes zem ūdenslīnijas,

ka uz kuģa ir automātiskas zivju atlasīšanas ierīces,

kādi ir uz kuģa esošo pelaģisko zivju faktiskie daudzumi un produktu sagatavošanas veidi.

6.4.   Izkraušanas laikā veicamās inspekcijas uzdevumi

Inspektori sistemātiski pārliecinās:

ka zvejas kuģiem ir atļauts darboties attiecīgajā pelaģiskajā zvejniecībā,

ka ir ticis nosūtīts iepriekšējs paziņojums par kuģa ierašanos izkraut un ka tajā norādīta pareiza informācija par nozveju, kas atrodas uz kuģa,

attiecīgā gadījumā – ka kompetentās iestādes ir atļāvušas pelaģisko sugu izkraušanu,

ka zvejas kuģi ir aprīkoti ar VMS un ERS un ka tās ir darba kārtībā,

ka attiecīgā informācija ir pienācīgi reģistrēta zvejas žurnālā un ka zvejas žurnāla lapas ir nosūtītas noteiktajā laikā,

attiecībā uz zvejas kuģiem, kas piedalās pelaģisko sugu transportēšanā un apstrādē, – ka attiecīgie dokumenti atrodas uz kuģa un ir pienācīgi aizpildīti,

kādu pelaģisko sugu zivis atrodas uz kuģa un kādi ir to faktiskie daudzumi,

ka attiecīgā gadījumā ir ievēroti svēršanas pienākumi,

ka uz kuģa esošie zvejas rīki atbilst zvejas atļaujai un ir saskaņā ar piemērojamajiem tehniskajiem pasākumiem.

6.5.   Ar pārkraušanu citā kuģī saistītās inspekcijas uzdevumi

Inspektori sistemātiski pārliecinās:

ka zvejas kuģim ir atļauts darboties attiecīgajā pelaģiskajā zvejniecībā,

ja pārkraušana citā kuģī notiek ostā – ka ir nosūtīts iepriekšējs paziņojums par ierašanos ostā un ka tajā norādītā informācija par pārkraušanu citā kuģī ir pareiza,

ka kuģi, kuri vēlas pārkraut citā kuģī, ir saņēmuši iepriekšēju atļauju,

ka ir pārbaudītas sugas un daudzumi, par kuru pārkraušanu citā kuģī ir iepriekš paziņots,

ka uz kuģa atrodas un ir pienācīgi aizpildīti attiecīgie dokumenti, tostarp pārkraušanas deklarācija.

6.6.   Transporta, tirdzniecības un pārņemšanas inspekcijas uzdevumi

Inspektori sistemātiski pārbauda sugas un daudzumus, un kuģi, kas nozvejojis zivis, un veic šīs informācijas kontrolpārbaudi, salīdzinot to ar izkraušanas deklarāciju un zvejas žurnālu, un pārliecinās:

attiecībā uz transportu – jo īpaši par to, ka attiecīgie dokumenti ir sagatavoti un pienācīgi aizpildīti,

attiecībā uz tirdzniecību – par to, ka attiecīgie dokumenti ir sagatavoti un pienācīgi aizpildīti,

attiecībā uz pārņemšanu – par to, ka attiecīgie dokumenti ir sagatavoti un pienācīgi aizpildīti.


(1)  OV L 347, 24.12.2009., 6. lpp.

(2)  OV L 61, 11.3.2010., 10. lpp.


II PIELIKUMS

TO PASĀKUMU OBLIGĀTAIS SATURS, KURUS DALĪBVALSTIS PIEŅĒMUŠAS SASKAŅĀ AR 4. PANTA 2. PUNKTU

Valstu pasākumos cita starpā norāda šādu informāciju.

1)   KONTROLES LĪDZEKĻI

Cilvēkresursi

Krastā un jūrā strādājošo inspektoru skaits, kā arī laikposmi un apgabali, kuros viņi jāizvieto.

Tehniskie līdzekļi

Patruļkuģu un lidaparātu skaits, kā arī laikposmi un apgabali, kuros tie jāizvieto.

Finanšu līdzekļi

Cilvēkresursu izvietošanai un patruļkuģu un lidaparātu izmantošanai iedalītie budžeta līdzekļi.

2)   OSTU APSTIPRINĀŠANA

Apstiprināto ostu saraksts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1542/2007.

3)   SVĒRŠANAS PROCEDŪRAS

Sistēmas, kas izmantotas, lai ievērotu noteikumus par svēršanas procedūrām un iekārtām, jo īpaši tos, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 1542/2007.

4)   ZVEJAS PLĀNI

Sīkas ziņas par izveidoto kvotu sadales sistēmu un kvotu apguves uzraudzības un kontroles sistēmu.

5)   UZRAUDZĪBA

Sīkas ziņas par pelaģisko sugu zvejas darbību, izkraušanas, pārkraušanas citā kuģī, tirdzniecības un importa/eksporta uzraudzības sistēmu.

6)   INSPEKCIJAS PROTOKOLI

Sīki izstrādāti protokoli par visām inspekcijas darbībām.

7)   VADLĪNIJAS

Skaidrojošas vadlīnijas inspektoriem, ražotāju organizācijām un zvejniekiem.

8)   SAZIŅAS PROTOKOLI

Protokoli saziņai ar kompetentajām iestādēm, kuras citu dalībvalstu uzdevumā atbild par īpašo kontroles un inspekcijas programmu.


Labojumi

26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/66


Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 286/2011 (2011. gada 10. marts) par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 83, 2011. gada 30. marts )

52. lappusē VI pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta tabulā, rindas 602-084-00-X septītajā slejā:

tekstu:

“GHS07 Wng–”

lasīt šādi:

“GHS07

Wng”.