ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.136.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 136

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 24. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par datumu, kurā parakstīts Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 501/2011 (2011. gada 24. februāris) par zvejas iespēju sadalījumu atbilstīgi Protokolam, kas pievienots Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku

2

 

 

2011/296/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 24. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku

4

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 502/2011 (2011. gada 23. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

24

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 503/2011 (2011. gada 23. maijs), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

26

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 504/2011 (2011. gada 23. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

45

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 505/2011 (2011. gada 23. maijs), ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām

48

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 506/2011 (2011. gada 23. maijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 297/2011, ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas ( 1 )

52

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 507/2011 (2011. gada 23. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

56

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/60/ES (2011. gada 23. maijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu tebufenozīdu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/934/EK ( 1 )

58

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/297/KĀDP (2011. gada 23. maijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2001/555/KĀDP par Eiropas Savienības Satelītcentra izveidi

62

 

*

Padomes Lēmums 2011/298/KĀDP (2011. gada 23. maijs), ar ko groza Lēmumu 2010/279/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

64

 

*

Padomes Lēmums 2011/299/KĀDP (2011. gada 23. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

65

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/300/KĀDP (2011. gada 23. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

85

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/301/KĀDP (2011. gada 23. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

87

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/302/KĀDP (2011. gada 23. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

91

 

 

2011/303/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 20. maijs), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Nīderlandē (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3427)

95

 

 

2011/304/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 23. maijs), ar ko konkrētas personas atbrīvo no tāda paplašinātā antidempinga maksājuma par konkrētām velosipēdu daļām, kurš ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdiem, pēdējo reizi saglabāts un grozīts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1095/2005, un ar ko atceļ saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97 konkrētām personām piešķirto tāda antidempinga maksājuma atlikšanu, kurš attiecināts uz konkrētām Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļām, un ar ko atsauc atbrīvojumu no minētā maksājuma (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3543)

99

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 494/2011 (2011. gada 20. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (kadmiju) (OV L 134, 21.5.2011.)

105

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/1


Informācija par datumu, kurā parakstīts Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku

Eiropas Savienība un Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdība 2011. gada 13. maijā Briselē parakstīja Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā.

Tādējādi minēto protokolu saskaņā ar tā 13. pantu provizoriski piemēro no 2011. gada 13. maija.


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/2


PADOMES REGULA (ES) Nr. 501/2011

(2011. gada 24. februāris)

par zvejas iespēju sadalījumu atbilstīgi Protokolam, kas pievienots Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 23. jūlijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 894/2007, lai noslēgtu Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku (1) (turpmāk “nolīgums”). Nolīgumam bija pievienots protokols, ar ko nosaka nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (2) (turpmāk “iepriekšējais protokols”). Iepriekšējā protokola termiņš beidzās 2010. gada 31. maijā.

(2)

2010. gada 15. jūlijā tika parafēts jauns protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku (turpmāk “protokols”). Ar protokolu ES kuģiem piešķir zvejas iespējas ūdeņos, kuri attiecībā uz zveju ir Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas suverenitātē vai jurisdikcijā.

(3)

Padome 2011. gada 24. februārī pieņēma Lēmumu 2011/296/ES (3) par protokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu.

(4)

Uz visu protokola darbības laiku būtu jānosaka metode zvejas iespēju sadalīšanai starp dalībvalstīm.

(5)

Saskaņā ar 10. panta 1. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1006/2008 (2008. gada 29. septembris) par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem (4), ja konstatē, ka Savienībai saskaņā ar protokolu piešķirtās zvejas iespējas netiek pilnībā izmantotas, Komisija par to informē attiecīgās dalībvalstis. Atbildes nesniegšanu termiņā, ko nosaka Padome, uzskata par apstiprinājumu tam, ka attiecīgās dalībvalsts kuģi konkrētajā laikposmā pilnībā neizmanto tiem pieejamās zvejas iespējas. Būtu jānosaka minētie termiņi.

(6)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Zvejas iespējas, kas noteiktas Protokolā, kurš pievienots Lēmumam 2011/296/ES par tā parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, starp dalībvalstīm sadala šādi:

a)

tunzivju seineri:

Spānija

16 kuģi

Francija

12 kuģi

b)

kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām:

Spānija

9 kuģi

Portugāle

3 kuģi

Neskarot nolīgumu un protokolu, piemēro Regulu (EK) Nr. 1006/2008. Ja ar šā punkta pirmajā daļā minēto zvejas atļauju pieprasījumiem, ko iesniegušas dalībvalstis, protokolā paredzētās zvejas iespējas tiek apgūtas nepilnīgi, Komisija izskata jebkuras citas dalībvalsts iesniegtus zvejas atļaujas pieprasījumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1006/2008 10. pantu. Minētās regulas 10. panta 1. punktā paredzētie termiņi ir 10 darbdienas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 24. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

PINTÉR S.


(1)  OV L 205, 7.8.2007., 35. lpp.

(2)  OV L 205, 7.8.2007., 40. lpp.

(3)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 4. lpp.

(4)  OV L 286, 29.10.2008., 33. lpp.


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/4


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 24. februāris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku

(2011/296/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 23. jūlijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 894/2007, lai noslēgtu Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku (1) (turpmāk “nolīgums”). Nolīgumam bija pievienots protokols, ar ko nosaka nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (2) (turpmāk “iepriekšējais protokols”). Iepriekšējā protokola termiņš beidzās 2010. gada 31. maijā.

(2)

Tādēļ Savienība ir risinājusi sarunas ar Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku par jaunu protokolu, ar ko nosaka Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (turpmāk “protokols”), ar ko ES kuģiem piešķir zvejas iespējas ūdeņos, kuri attiecībā uz zveju ir Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas suverenitātē vai jurisdikcijā.

(3)

Šo sarunu rezultātā protokols tika parafēts 2010. gada 15. jūlijā.

(4)

Protokola 13. pantā ir paredzēts, ka protokolu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas.

(5)

Lai ES kuģi pēc iespējas ātrāk atsāktu zvejas darbības, ir būtiski jauno protokolu piemērot visdrīzākajā laikā, ņemot vērā to, ka iepriekšējais protokols vairs nav spēkā.

(6)

Protokols būtu jāparaksta un jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas tā noslēgšanai vajadzīgās procedūras,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināta Protokola parakstīšana, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku (turpmāk “protokols”), ņemot vērā tā noslēgšanu.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā parakstīt protokolu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Saskaņā ar tā 13. pantu protokolu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas, kamēr tiek pabeigtas tā noslēgšanai vajadzīgās procedūras (3).

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 24. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

PINTÉR S.


(1)  OV L 205, 7.8.2007., 35. lpp.

(2)  OV L 205, 7.8.2007., 40. lpp.

(3)  Protokola parakstīšanas dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PROTOKOLS,

ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku

1. pants

Piemērošanas laikposms un zvejas iespējas

1.   Saskaņā ar Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 5. pantu Eiropas Savienības kuģiem piešķirtās zvejas iespējas triju gadu laikposmā ir šādas.

Tālu migrējošajām sugām (sugas, kas uzskaitītas Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras tiesību konvencijas 1. pielikumā):

tunzivju seineri: 28 kuģi,

kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām: 12 kuģi.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro atbilstīgi šā protokola 5., 6., 8. un 9. pantam.

2. pants

Finansiālais ieguldījums un maksāšanas kārtība

1.   Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 7. pantā minētais finansiālais ieguldījums 1. pantā minētajam laikposmam ir noteikts EUR 2 047 500.

2.   Finansiālo ieguldījumu veido:

a)

ikgadēja summa EUR 455 000 apjomā, ko piešķir par piekļuvi Santomes un Prinsipi EEZ un kas atbilst atsauces daudzumam 7 000 tonnu gadā; un

b)

īpaša ikgadēja summa EUR 227 500 gadā, kas paredzēta Santomes un Prinsipi zivsaimniecības politikas atbalstam un īstenošanai.

3.   Šā panta 1. punktu piemēro atbilstīgi šā protokola 3., 4., 5., 8. un 9. pantam un Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 12. un 13. pantam.

4.   Šā panta 1. punktā minēto finansiālo ieguldījumu šā protokola piemērošanas laikā Eiropas Savienība pārskaita, katru šā protokola piemērošanas laikposma gadu izmaksājot EUR 682 500, kas atbilst šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minēto ikgadējo summu kopsummai.

5.   Ja Eiropas Savienības kuģu Santomes un Prinsipi ūdeņos gūtā kopējā nozveja pārsniedz 7 000 tonnu gadā, gada finanšu kompensācijas kopējo summu paaugstina par EUR 65 par katru papildus nozvejoto tonnu. Tomēr Eiropas Savienības šādi samaksātā ikgadējā kopsumma nedrīkst vairāk nekā divas reizes pārsniegt 2. punkta a) apakšpunktā minēto summu. Ja Eiropas Savienības kuģu nozvejas apjoms pārsniedz daudzumu, kas atbilst divkāršai kopējai gada summai, summu, kas jāmaksā par daudzumu, kurš pārsniedz šo robežu, maksā nākamajā gadā.

6.   Maksājumu par pirmo gadu veic ne vēlāk kā sešdesmit (60) dienas pēc šā protokola stāšanās spēkā, kas norādīta 14. pantā, bet maksājumus par nākamajiem gadiem – ne vēlāk kā gadu pēc šā protokola parakstīšanas.

7.   Santomes un Prinsipi iestādēm ir tiesības brīvi lemt par 2. punkta a) apakšpunktā minētā finansiālā ieguldījuma izmantošanu.

8.   Visu finansiālo ieguldījumu, kas norādīts šā panta 1. punktā, iemaksā īpašā Valsts kases kontā, kas atvērts Santomes un Prinsipi Centrālajā bankā.

3. pants

Atbildīgas un ilgtspējīgas zvejniecības veicināšana Santomes un Prinsipi ūdeņos

1.   Ne vēlāk kā trīs (3) mēnešus pēc šā protokola stāšanās spēkā Puses Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 9. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā vienojas par nozares daudzgadu programmu un sīki izstrādātiem tās īstenošanas noteikumiem, jo īpaši par šādiem jautājumiem:

a)

gada un daudzgadu pamatnostādnes par 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā finansiālā ieguldījuma izmantošanu;

b)

gada un daudzgadu mērķi, kas jāsasniedz, lai pakāpeniski panāktu atbildīgu ilgtspējīgu zvejniecību, ņemot vērā prioritātes, ko Santome un Prinsipi izvirzījusi valsts zivsaimniecības politikā un citu nozaru politikā, kas ir saistīta ar atbildīgas ilgtspējīgas zvejniecības ieviešanu vai ietekmē to;

c)

ikgadējo rezultātu novērtēšanas kritēriji un procedūras.

2.   Visus ierosinātos grozījumus nozares daudzgadu programmā Puses apstiprina Apvienotajā komitejā.

3.   Katru gadu Santome un Prinsipi vajadzības gadījumā sadala 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās finansiālā ieguldījuma daļas papildu summu daudzgadu programmas īstenošanas vajadzībām. Par šo sadalījumu paziņo Eiropas Savienībai ne vēlāk kā divus (2) mēnešus pirms šā protokola parakstīšanas gadadienas.

4.   Abas Puses katru gadu veic nozares daudzgadu programmas īstenošanas rezultātu novērtējumu. Ja šis novērtējums liecina, ka to mērķu īstenošana, kurus tieši finansē ar šā protokola 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto finansiālā ieguldījuma daļu, nav apmierinoša, Eiropas Komisija patur tiesības samazināt šo finansiālā ieguldījuma daļu, lai šiem rezultātiem pielāgotu programmas īstenošanai izlietojamo summu.

4. pants

Zinātniskā sadarbība atbildīgas zvejas veicināšanā

1.   Puses apņemas veicināt atbildīgu zveju Santomes un Prinsipi ūdeņos, pamatojoties uz principu par nediskriminējošu attieksmi pret dažādajām flotēm, kas zvejo šajos ūdeņos.

2.   Šā protokola darbības laikā Eiropas Savienība un Santome un Prinsipi apņemas sadarboties, lai uzraudzītu zvejas resursu stāvokli Santomes un Prinsipi zvejas zonā.

3.   Abas Puses apņemas ievērot Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) ieteikumus un rezolūcijas par atbildīgas zvejniecības pārvaldību.

4.   Saskaņā ar nolīguma 4. pantu, pamatojoties uz ICCAT pieņemtajiem ieteikumiem un rezolūcijām un saskaņā ar labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem atzinumiem, Puses konsultējas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 9. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā, lai pieņemtu pasākumus ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu zvejas resursu pārvaldību, kas ietekmē Eiropas Savienības kuģu darbības.

5. pants

Zvejas iespēju pārskatīšana pēc savstarpējas vienošanās

1.   Zvejas iespējas, kas minētas 1. pantā, var pielāgot, savstarpēji vienojoties, ciktāl ICCAT pieņemtie ieteikumi un rezolūcijas apstiprina, ka šāda pielāgošana nodrošinās šajā protokolā minēto zvejas resursu ilgtspējīgu pārvaldību. Tādā gadījumā 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam pielāgo. Tomēr Eiropas Savienības finansiālā ieguldījuma samaksātā ikgadējā kopsumma nedrīkst vairāk nekā divas reizes pārsniegt 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto summu.

6. pants

Jaunas zvejas iespējas

1.   Ja Eiropas Savienības zvejas kuģi vēlas iesaistīties zvejas darbībās, kas nav paredzētas 1. pantā, Puses savstarpēji apspriežas pirms iespējamas atļaujas piešķiršanas no Santomes un Prinsipi iestāžu puses. Vajadzības gadījumā Puses vienojas par nosacījumiem, ko piemēro šīm jaunajām zvejas iespējām, un, ja nepieciešams, veic grozījumus šajā protokolā un tā pielikumā.

7. pants

Zvejas darbībām piemērojamie nosacījumi un ekskluzivitātes klauzula

1.   Neskarot nolīguma 6. pantu, kuģi, kas kuģo ar Eiropas Savienības dalībvalsts karogu, Santomes un Prinsipi ūdeņos var zvejot tikai tad, ja tiem ir zvejas atļauja, kura izdota saskaņā ar šo protokolu un šā protokola pielikumā aprakstīto kārtību.

8. pants

Finansiālā ieguldījuma maksājumu apturēšana un pārskatīšana

1.   Finansiālo ieguldījumu, kas minēts 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, var pārskatīt vai apturēt, ja konstatēti viens vai vairāki šādi apstākļi:

a)

ārkārtas apstākļi, kas noteikti Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 2. panta h) punktā un kas traucē zvejas darbību norisi Santomes un Prinsipi EEZ;

b)

krasi mainās politiskās pamatnostādnes, kas noteica šā protokola noslēgšanu, un viena no Pusēm pieprasa šo noteikumu pārskatīšanu, lai izdarītu tajos grozījumus;

c)

Eiropas Savienība ir konstatējusi, ka Santomes un Prinsipi iestādes ir pārkāpušas cilvēktiesību svarīgākos elementus un pamatelementus, kas paredzēti Kotonū nolīguma 9. pantā.

2.   Eiropas Savienība patur tiesības pilnībā vai daļēji apturēt šā protokola 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās finansiālā ieguldījuma īpašās summas maksājumus, ja:

a)

pēc Apvienotās komitejas veiktā novērtējuma tiek konstatēts, ka gūtie rezultāti neatbilst programmā paredzētajiem;

b)

finansiālais ieguldījums nav sniegts.

3.   Finansiālā ieguldījuma maksājumus var atsākt, tiklīdz ir atjaunots sākotnējais stāvoklis, kāds bija pirms 1. punktā minēto apstākļu rašanās, un ja Puses apspriešanās rezultātā vienojas par atsākšanu, un/vai ja 2. punktā minētās finansiālās izpildes rezultāti to pamato.

9. pants

Protokola īstenošanas apturēšana

1.   Šā protokola īstenošanu pēc vienas Puses iniciatīvas aptur, ja konstatēti viens vai vairāki šādi apstākļi:

a)

ārkārtas apstākļi, kas noteikti Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 2. panta h) punktā un kas traucē zvejas darbību norisi Santomes un Prinsipi EEZ;

b)

krasi mainās politiskās pamatnostādnes, kas noteica šā protokola noslēgšanu, un viena no Pusēm pieprasa šo noteikumu pārskatīšanu, lai izdarītu tajos grozījumus;

c)

viena no Pusēm ir konstatējusi, ka pārkāpti cilvēktiesību svarīgākie elementi un pamatelementi, kas paredzēti Kotonū nolīguma 9. pantā;

d)

Eiropas Savienība neveic 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētos finansiālā ieguldījuma maksājumus šā protokola 8. pantā neparedzētu iemeslu dēļ;

e)

Santomes un Prinsipi novērotāji nav uzņemti uz kuģiem, uz kuriem attiecas šis protokols, saskaņā ar pielikuma V nodaļas noteikumiem;

f)

starp Pusēm rodas neatrisināmas domstarpības par šā protokola interpretāciju un īstenošanu;

g)

viena no Pusēm neievēro šajā protokolā, pielikumā un papildinājumos izklāstītos noteikumus.

2.   Protokola piemērošanu var apturēt pēc vienas Puses iniciatīvas, ja domstarpības starp abām Pusēm nav tikušas atrisinātas un ja apspriešanās Apvienotajā komitejā nav beigusies ar mierizlīgumu.

3.   Lai apturētu protokola piemērošanu, ieinteresētajai Pusei vismaz trīs mēnešus pirms dienas, kad apturēšanai jāstājas spēkā, rakstiski jāpaziņo par savu nodomu.

4.   Apturēšanas gadījumā Puses turpina apspriešanos, lai meklētu risinājumu savām domstarpībām. Ja tas izdodas, protokola piemērošanu atsāk un finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam samazina atkarībā no laikposma, kurā protokola piemērošana bija apturēta.

10. pants

Piemērojamie valsts tiesību akti

1.   Eiropas Savienības zvejas kuģu darbības Santomes un Prinsipi ūdeņos reglamentē Santomē un Prinsipi piemērojamie tiesību akti, izņemot – ja Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā vai šajā protokolā ar tā pielikumu un papildinājumiem ir noteikts citādi.

2.   Santomes un Prinsipi iestādes informē Eiropas Komisiju par visām izmaiņām vai jauniem tiesību aktiem saistībā ar zivsaimniecības nozari.

3.   Eiropas Komisija informē Santomes un Prinsipi iestādes par visām izmaiņām vai jauniem tiesību aktiem saistībā ar Eiropas Savienības tālbraucēju kuģu flotes zvejas darbībām.

11. pants

Ilgums

Šo protokolu un tā pielikumu piemēro trīs gadus no dienas, kad tos sāk provizoriski piemērot saskaņā ar 13. un 14. pantu, ja vien saskaņā ar 12. pantu nav nosūtīts paziņojums par piemērošanas izbeigšanu.

12. pants

Izbeigšana

1.   Protokola piemērošanas izbeigšanā ieinteresētā Puse vismaz sešus (6) mēnešus pirms dienas, kad šai izbeigšanai jāstājas spēkā, rakstiski paziņo otrai Pusei par nodomu izbeigt protokola piemērošanu.

2.   Pēc iepriekšējā punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas Puses sāk apspriešanos.

13. pants

Provizoriska piemērošana

Šo protokolu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas.

14. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis protokols un tā pielikums stājas spēkā dienā, kad Puses paziņo viena otrai par vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS REGLAMENTĒ EIROPAS SAVIENĪBAS KUĢU ZVEJAS DARBĪBU SANTOMES UN PRINSIPI ZVEJAS ZONĀ

I   NODAĻA

ZVEJAS ATĻAUJU PIEPRASĪŠANA UN IZDOŠANA

1.   IEDAĻA

Zvejas atļauju izdošana

1.   Atļaujas (licences) zvejai Santomes un Prinsipi zvejas zonā var iegūt tikai tie kuģi, kam uz to ir tiesības.

2.   Kuģis ir tiesīgs saņemt licenci, ja nedz tā īpašniekam, nedz kapteinim, nedz pašam kuģim nav aizliegts zvejot Santomē un Prinsipi. Tiem ir jāatbilst Santomes un Prinsipi iestāžu prasībām: vajadzīgs, lai tie būtu izpildījuši visas iepriekšējās saistības, kas skar to zvejas darbības Santomē un Prinsipi atbilstīgi zivsaimniecības nolīgumiem, kuri noslēgti ar Eiropas Savienību. Turklāt attiecībā uz zvejas atļaujām tiem jāievēro Padomes Regulas (EK) Nr. 1006/2008 (1) noteikumi.

3.   Visus Eiropas Savienības kuģus, kas iesniedz pieprasījumu zvejas atļaujas saņemšanai, pārstāv aģents, kurš ir Santomes un Prinsipi rezidents. Šā aģenta vārdu un adresi norāda zvejas atļaujas pieprasījumā.

4.   Eiropas Savienības kompetentās iestādes vismaz piecpadsmit (15) darbdienas pirms vēlamā licences derīguma termiņa sākuma (elektroniski) iesniedz par zivsaimniecību atbildīgajai Santomes un Prinsipi ministrijai pieprasījumu par katru kuģi, kas vēlas zvejot saskaņā ar nolīgumu. Ja Apvienotā komiteja nenosaka citādi, Eiropas Savienības kompetentā iestāde šā pielikuma piemērošanai ir Eiropas Savienības delegācija Gabonā.

5.   Par zivsaimniecību atbildīgajai ministrijai pieprasījumus iesniedz, aizpildot veidlapas, kuru paraugs pievienots šā pielikuma 1. papildinājumā. Santomes un Prinsipi iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu saistībā ar zvejas atļaujas pieteikumu saņemto datu konfidencialitāti. Šos datus izmanto vienīgi saistībā ar Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma īstenošanu.

6.   Zvejas atļaujas pieprasījumam pievieno šādus dokumentus:

pierādījums par vienotas likmes avansa maksājuma nokārtošanu uz atļaujas derīguma termiņa laiku,

citi dokumenti vai apliecinājumi, kas vajadzīgi saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, kurus atbilstīgi šim protokolam piemēro attiecīgā tipa kuģiem.

7.   Licences maksu iemaksā kontā, kuru Santomes un Prinsipi iestādes norāda saskaņā ar protokola 2. panta 8. punktu.

8.   Licences maksā ietilpst valsts un vietējie nodokļi, izņemot ostas nodokļus un maksu par pakalpojumiem.

9.   Visiem kuģiem zvejas atļaujas izdod 15 darbdienās pēc tam, kad par zivsaimniecību atbildīgā Santomes un Prinsipi ministrija ir saņēmusi visus 6. punktā minētos dokumentus, un kuģu īpašnieki vai viņu aģenti atļaujas saņem ar Eiropas Savienības Gabonā esošās delegācijas starpniecību.

10.   Ja zvejas atļaujas parakstīšanas brīdī Eiropas Savienības delegācijas birojs ir slēgts, atļauju nodod tieši kuģa aģentam ar kopiju delegācijai.

11.   Zvejas atļauju izdod konkrētam kuģim, un tā nav nododama citam kuģim.

12.   Tomēr, pēc Eiropas Savienības pieprasījuma un ja ir pierādīts nepārvaramas varas gadījums, kuģa zvejas atļauju bez papildu maksas aizstāj ar jaunu zvejas atļauju, ko izdod citam tāda paša, protokola 1. pantā minēta tipa kuģim, ar kuru aizstāj iepriekšējo kuģi. Šādā gadījumā, aprēķinot nozvejotos daudzumus, lai noteiktu, vai ir jāveic papildu maksājums, ņem vērā abu kuģu kopējo nozveju summu.

13.   Pirmā kuģa īpašnieks vai aģents ar Eiropas Savienības delegācijas Gabonā starpniecību nodod anulēto zvejas atļauju atpakaļ par zivsaimniecību atbildīgajai Santomes un Prinsipi ministrijai.

14.   Jaunā zvejas atļauja stājas spēkā dienā, kad kuģa īpašnieks atdod anulēto zvejas atļauju par zivsaimniecību atbildīgajai Santomes un Prinsipi ministrijai. Eiropas Savienības delegāciju Gabonā informē par zvejas atļaujas nodošanu.

15.   Zvejas atļaujai vienmēr jāatrodas uz kuģa.

2.   IEDAĻA

Zvejas atļaujas izdošanas nosacījumi – maksas un avansa maksājumi

1.   Zvejas atļaujas ir derīgas vienu gadu.

2.   Licences maksa tunzivju seineriem un kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām ir EUR 35 par Santomes un Prinsipi zvejas zonā nozvejotu tonnu zivju.

3.   Zvejas atļaujas izdod pēc tam, kad veikti šādi vienotas likmes maksājumi kompetentajām valsts iestādēm:

EUR 6 125 par katru tunzivju seineri – summa, kas vienāda ar maksu par 175 tonnām nozvejotu zivju gadā,

EUR 2 275 par katru kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām – summa, kas vienāda ar maksu par 65 tonnām nozvejotu zivju gadā.

4.   Galīgo paziņojumu par maksām, kuras jāveic par gadu n, Eiropas Komisija sagatavo vēlākais sešdesmit (60) dienas pēc šā protokola parakstīšanas gadadienas gadā n + 1, pamatojoties uz kuģu īpašnieku veiktajām nozvejas deklarācijām, kuras ar Eiropas Savienības delegācijas Gabonā starpniecību apstiprinājuši par nozvejas datu pārbaudi atbildīgie dalībvalstu zinātniskie institūti, piemēram, IRD (Institut de recherche pour le développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) un IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima).

5.   Minēto paziņojumu vienlaikus nosūta par zivsaimniecību atbildīgajai Santomes un Prinsipi ministrijai un kuģu īpašniekiem.

6.   Visus papildu maksājumus par nozvejotajiem daudzumiem (kas tunzivju seineriem pārsniedz 175 tonnas, bet kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām – 65 tonnas) kuģu īpašnieki vēlākais trīs (3) mēnešus pēc šā protokola parakstīšanas gadadienas gadā n + 1 samaksā kompetentajām Santomes un Prinsipi iestādēm, attiecīgās summas – EUR 35 par tonnu – ieskaitot šīs nodaļas 1. iedaļas 7. punktā minētajā kontā.

7.   Tomēr, ja galīgajā paziņojumā norādītā summa ir mazāka nekā šīs iedaļas 3. punktā paredzētais avansa maksājums, starpību kuģu īpašniekiem neatlīdzina.

II   NODAĻA

ZVEJAS ZONAS

1.   Eiropas Savienības kuģi (tunzivju seineri un kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām), kas saskaņā ar šo protokolu veic zvejas darbības Santomes un Prinsipi ūdeņos, drīkst zvejot ūdeņos, kas atrodas tālāk par 12 jūras jūdzēm no bāzes līnijām.

2.   Santomes un Prinsipi Ekskluzīvās ekonomiskās zonas koordinātas ir norādītas 3. papildinājumā.

3.   Zonā, kas paredzēta Santomes un Prinsipi un Nigērijas kopīgai izmantošanai un kas norobežota ar 3. papildinājumā noteiktajām koordinātām, ir aizliegta (bez izņēmuma) jebkāda zvejas darbība.

III   NODAĻA

UZRAUDZĪBA UN PĀRRAUDZĪBA

1.   IEDAĻA

Nozvejas reģistrēšana

1.   Visiem kuģiem, kam atļauts zvejot Santomes un Prinsipi ūdeņos saskaņā ar šo protokolu, nozvejotie daudzumi jādeklarē par zivsaimniecību atbildīgajai Santomes un Prinsipi ministrijai, lai tā varētu kontrolēt nozveju, kuru apstiprina kompetentie zinātniskie institūti saskaņā ar procedūru, kas minēta šā pielikuma I nodaļas 2. iedaļas 5. punktā. Nozvejas deklarēšanas kārtība ir šāda:

1.1.

Savienības kuģi, kas saskaņā ar šo protokolu veic zvejas darbības Santomes un Prinsipi ūdeņos, katru dienu aizpilda zvejas žurnālu (2. papildinājums) par katru zvejas reisu, ko tie veic Santomes un Prinsipi ūdeņos. Zvejas žurnālu aizpilda arī tad, ja nozveja nav gūta.

1.2.

Kuģu kapteiņi zvejas žurnāla kopijas nosūta par zivsaimniecību atbildīgajai Santomes un Prinsipi ministrijai, kā arī I nodaļas 2. iedaļas 4. punktā norādītajiem zinātniskajiem institūtiem.

2.   Par laikposmiem, kuros kuģis neatrodas Santomes un Prinsipi ūdeņos, tam kuģa žurnālā jāizdara atzīme “Ārpus Santomes un Prinsipi EEZ”.

3.   Veidlapu aizpilda salasāmi, un to paraksta kuģa kapteinis vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

4.   Šīs nodaļas nosacījumu neievērošanas gadījumā Santomes un Prinsipi valdībai ir tiesības apturēt attiecīgā kuģa zvejas atļauju līdz nepieciešamās formalitātes izpildei un piespriest kuģa īpašniekam sodu, kāds paredzēts Santomē un Prinsipi spēkā esošajos tiesību aktos. Par to tūlīt informē Eiropas Komisiju un karoga dalībvalsti.

5.   Nozvejas deklarācijā norāda nozvejas, ko kuģis guvis katrā atsevišķā reisā. Deklarācijas nosūta Santomes un Prinsipi Zivsaimniecības ministrijai elektroniskā veidā ar kopiju Eiropas Komisijai katra reisa beigās un jebkurā gadījumā – pirms kuģis iziet no Santomes un Prinsipi ūdeņiem. Abi saņēmēji nekavējoties elektroniskā veidā nosūta kuģim saņemšanas apstiprinājumus ar savstarpējām kopijām.

6.   To deklarāciju oriģinālus uz fiziskiem datu nesējiem, kuras elektroniski nosūtītas zvejas atļaujas ikgadējā derīguma termiņa laikā saskaņā ar šā pielikuma I nodaļas 2. iedaļas 1. punktu, iesniedz Santomes un Prinsipi Zivsaimniecības ministrijai 45 dienās pēc pēdējā minētā termiņa laikā veiktā reisa. Vienlaikus kopijas uz fiziskiem datu nesējiem nosūta arī Eiropas Komisijai.

7.   Abas Puses apņemas ieviest nozvejas datu sistēmu, kura balstītos tikai uz elektronisku apmaiņu ar visu iepriekš minēto informāciju: tāpēc Puses apsver iespēju nozvejas deklarācijas papīra veidlapas pēc iespējas drīzāk aizstāt ar elektroniskā formātā sagatavotām veidlapām.

8.   Ja pēc nozvejas deklarāciju elektroniskās sistēmas ieviešanas rodas tehniskas problēmas, nozvejas deklarācijas iesniedz saskaņā ar 5. un 6. punktu un tik ilgi, kamēr sistēmas darbība nav atjaunota.

2.   IEDAĻA

Nozvejas paziņošana, ieejot Santomes un Prinsipi ūdeņos un izejot no tiem

1.   Šajā pielikumā tāda Eiropas Savienības kuģa zvejas reisa ilgums, kurš veic zvejas darbības Santomes un Prinsipi ūdeņos saskaņā ar šo protokolu, ir:

laika posms, kas aizritējis no kuģa ieiešanas Santomes un Prinsipi zvejas zonā līdz iziešanai no tās, vai

laika posms, kas aizritējis no kuģa ieiešanas Santomes un Prinsipi zvejas zonā līdz nozvejoto daudzumu pārkraušanai citā kuģī Santomes un Prinsipi ūdeņos, vai

laika posms, kas aizritējis no kuģa ieiešanas Santomes un Prinsipi ūdeņos līdz nozvejoto daudzumu pārkraušanai citā kuģī Santomē un Prinsipi.

2.   Eiropas Savienības kuģi, kas saskaņā ar šo protokolu veic zvejas darbības Santomes un Prinsipi ūdeņos, vismaz trīs (3) stundas iepriekš paziņo Santomes un Prinsipi iestādēm par plānotu ieiešanu Santomes un Prinsipi ūdeņos vai iziešanu no tiem.

3.   Paziņojot par ieiešanu Santomes un Prinsipi EEZ un/vai iziešanu no tās, kuģi paziņo arī savu atrašanās vietu paziņojuma nosūtīšanas laikā un uz kuģa paturēto nozveju, neskarot 2. iedaļas noteikumus. Šos paziņojumus 4. papildinājumā norādītajā formātā nosūta pa e-pastu vai pa faksu. Tomēr Santomes un Prinsipi iestādes var atbrīvot no šā pienākuma tos kuģus zvejai ar dreifējošām āķu jedām, kuriem nav iepriekš norādītā tehniskā aprīkojuma, un atļaut tiem šo informāciju paziņot, izmantojot radiosakarus. Paziņojot informāciju, priekšroka dodama e-pastam (dpescas1@cstome.net) vai faksam (+239 2222828), vai, ja tādu nav, radiosakariem (izsaukuma kods: pirms pusdienas, no 8.00 līdz 10.00, frekvence – 12,00 Hz, pēcpusdienā, no 14.00 līdz 17.00, frekvence – 8,634 Hz).

4.   Kuģi, ko pieķer zvejojot, iepriekš nebrīdinot Santomes un Prinsipi kompetento iestādi, uzskata par kuģi bez zvejas atļaujas, un uz to attieksies valsts tiesību aktos paredzētās sekas.

5.   Izdodot zvejas atļauju, kuģiem paziņo arī e-pasta adreses, attiecīgos faksa un tālruņa numurus, kā arī radiosakaru frekvenci.

3.   IEDAĻA

Pārkraušana citā kuģī

1.   Eiropas Savienības kuģiem, kas saskaņā ar šo protokolu veic zvejas darbības Santomes un Prinsipi ūdeņos un pārkrauj nozveju citā kuģī Santomes un Prinsipi ūdeņos, šī darbība ir jāveic, noenkurojoties Santomes un Prinsipi ostās.

1.1.

Šo kuģu īpašniekiem vismaz 24 stundas iepriekš ir jāpaziņo Santomes un Prinsipi kompetentajām iestādēm šāda informācija:

pārkraušanā citā kuģī iesaistīto zvejas kuģu vārds,

kravas kuģu vārds,

pārkraujamie daudzumi, norādot svaru tonnās un sugu, kā arī nozvejas gūšanas zonu,

pārkraušanas diena,

izkrautās nozvejas saņēmējs.

2.   Pārkraušana atļauta tikai šādās zonās: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.   Pārkraušanu uzskata par došanos projām no Santomes un Prinsipi ūdeņiem. Tātad kuģiem ir jāiesniedz Santomes un Prinsipi kompetentajām iestādēm nozvejas deklarācijas un jāpaziņo par savu nodomu vai nu turpināt zveju, vai iziet no Santomes un Prinsipi ūdeņiem.

4.   Jebkura lomu pārkraušana, kas nenotiek saskaņā ar iepriekšējos punktos minētajiem nosacījumiem, Santomes un Prinsipi ūdeņos ir aizliegta. Šā noteikuma pārkāpējiem piemēro Santomes un Prinsipi spēkā esošajos tiesību aktos paredzētās sankcijas.

4.   IEDAĻA

Satelītnovērošana

Eiropas Savienības kuģus, kas veic zvejas darbības saskaņā ar šo protokolu, ievērojot nediskriminēšanas principu, cita starpā uzrauga, izmantojot kuģu satelītnovērošanas sistēmas saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

1.

Satelītnovērošanas vajadzībām kuģu īpašnieku pārstāvjiem vai aģentiem, kā arī karoga valstu Zvejas uzraudzības centriem Santomes un Prinsipi iestādes paziņo Santomes un Prinsipi zvejas zonas robežu ģeogrāfiskās koordinātas.

2.

Pamatojoties uz 4. papildinājumā ievietoto paraugu, Puses apmainās ar informāciju par https adresēm un par specifikācijām, ko izmanto elektroniskajā saziņā starp Pušu Zvejas uzraudzības centriem, saskaņā ar 4. un 6. punktā noteiktajiem nosacījumiem. Šajā informācijā pēc iespējas norāda atbildīgās personas, viņu tālruņa, teleksa un faksa numurus un elektroniskās adreses, ko var izmantot vispārējai informācijas apmaiņai starp Zvejas uzraudzības centriem.

3.

Nosakot kuģa atrašanās vietu, kļūda nedrīkst pārsniegt 500 m un ticamības intervālam jābūt 99 %.

4.

Tiklīdz kāds Eiropas Savienības kuģis, kas saskaņā ar šo protokolu zvejo Santomes un Prinsipi ūdeņos un kas ir pakļauts satelītnovērošanai saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem, iebrauc Santomes un Prinsipi zvejas zonā, karoga valsts kontroles centrs šādus atrašanās vietas ziņojumus nekavējoties nosūta Santomes un Prinsipi Zvejas uzraudzības centram ar maksimālo biežumu divas stundas. Šo ziņojumu nosaukums ir “Atrašanās vietas ziņojums”.

5.

Ziņojumus, kas minēti 4. punktā, pārraida elektroniski, izmantojot https formātu, bez jebkāda papildu protokola. Šos ziņojumus sūta reāllaikā un 4. papildinājuma tabulā norādītajā formātā.

5.1.

Darbojoties Santomes un Prinsipi ūdeņos, kuģim ir aizliegts izslēgt satelītnovērošanas iekārtu.

6.

Uz zvejas kuģa uzstādītās pastāvīgās satelītnovērošanas iekārtas tehniskas problēmas vai disfunkcijas gadījumā minētā kuģa kapteinis vajadzīgajā laikā nosūta 4. punktā norādīto informāciju attiecīgās karoga valsts Zvejas uzraudzības centram. Šādos gadījumos būs nepieciešams izsūtīt atrašanās vietas ziņojumus ik pēc 24 stundām, kamēr kuģis atradīsies Santomes un Prinsipi ūdeņos.

6.1.

Šajā kopējā atrašanās vietas ziņojumā norāda kuģa atrašanās vietu, kuru šo 24 stundu laikā katru stundu ir atzīmējis kuģa kapteinis.

6.2.

Karoga valsts Zvejas uzraudzības centrs vai zvejas kuģis pats nekavējoties nosūta šo ziņojumu Santomes un Prinsipi Zvejas uzraudzības centram.

6.3.

Vajadzības vai šaubu gadījumā Santomes un Prinsipi kompetentās iestādes var pieprasīt karoga valsts Zvejas uzraudzības centram papildu informāciju par konkrētu kuģi.

7.

Bojāto aprīkojumu salabo vai nomaina, tiklīdz kuģis būs noslēdzis savu zvejas reisu, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā mēneša laikā. Pēc šā termiņa beigām konkrētais kuģis vairs nevarēs uzsākt jaunu zvejas reisu pirms aprīkojuma salabošanas vai nomaiņas.

8.

Satelītnovērošanas sistēmas aparatūras un programmatūras komponenti ir droši, t. i., ir izslēgta jebkāda atrašanās vietas datu sagrozīšanas un tehnisku manipulāciju iespēja. Sistēma darbojas pilnīgi automātiski un vienmēr ir darba kārtībā neatkarīgi no vides apstākļiem. Satelītnovērošanas sistēmu ir aizliegts iznīcināt, bojāt, padarīt neekspluatējamu vai iejaukties tās darbībā.

8.1.

Kapteinis jo īpaši nodrošina to, ka:

dati netiek sagrozīti,

satelītnovērošanas iekārtu antenas vai antenu uztveršanas laukā nav fizisku šķēršļu,

nekādā veidā netiek pārtraukta elektroenerģijas padeve satelītnovērošanas iekārtām,

kuģa satelītnovērošanas iekārta nav aizvākta no kuģa vai vietas, kurā tā bija sākotnēji uzstādīta,

par ikvienu kuģa satelītnovērošanas iekārtas nomaiņu tūlīt paziņo Santomes un Prinsipi kompetentajām iestādēm.

8.2.

Par ikvienu iepriekš minēto noteikumu pārkāpumu kapteini un īpašnieku var saukt pie atbildības saskaņā ar Santomes un Prinsipi likumiem un noteikumiem, ja vien kuģis darbojas Santomes un Prinsipi ūdeņos.

9.

Karoga valsts uzraudzības centrs uzrauga savas valsts kuģu pārvietošanos Santomes un Prinsipi ūdeņos. Ja kuģu novērošana nenotiek paredzētajos apstākļos, par to tūlīt pēc šāda stāvokļa konstatēšanas informē Santomes un Prinsipi Zvejas uzraudzības centru un piemēro 6. punktā noteikto procedūru.

10.

Attiecīgie karoga valstu Zvejas uzraudzības centri un Santomes un Prinsipi Zvejas uzraudzības centrs sadarbojas, lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi. Ja Santomes un Prinsipi Zvejas uzraudzības centrs noteiks, ka karoga valsts nepaziņo paredzēto informāciju saskaņā ar 4. punktu, par to nekavējoties informē otro Pusi. Saņemot šo informāciju, otra Puse 24 stundu laikā sniedz atbildi, kurā Santomes un Prinsipi Zvejas uzraudzības centru informē par to, kāpēc nenotiek datu pārraide, un norāda saprātīgu termiņu, līdz kuram tiks nodrošināta šo noteikumu ievērošana. Ja pēc norādītā termiņa datu pārraide joprojām nenotiek saskaņā ar noteikumiem, abas Puses šādas problēmas risina rakstiski vai saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu.

11.

Novērošanas dati, ko paziņos otrai Pusei saskaņā ar šiem noteikumiem, būs paredzēti vienīgi Santomes un Prinsipi iestāžu veiktajai tās Eiropas Savienības flotes daļas kontrolei un uzraudzībai, kas zvejo saskaņā ar Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu. Šos datus nekādā gadījumā nedrīkst paziņot trešām personām.

12.

Puses vienojas pēc pieprasījuma apmainīties ar informāciju par izmantoto satelītnovērošanas aparatūru, lai nodrošinātu to, ka ikviens aparatūras elements pilnībā atbilst otras Puses prasībām saistībā ar šiem noteikumiem.

13.

Puses vienojas vajadzības gadījumā pārskatīt šos noteikumus, jo īpaši izvērtēt visus uz atsevišķiem kuģiem reģistrētus disfunkcijas vai darbības traucējumu gadījumus. Par visiem šādiem gadījumiem Santomes un Prinsipi kompetentā iestāde vismaz 15 dienas pirms pārskata tikšanās paziņo karoga dalībvalstij.

14.

Visus strīdus par šo noteikumu interpretāciju vai piemērošanu izskata Pušu apspriedēs Apvienotajā komitejā, kas paredzēta Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 9. pantā.

IV   NODAĻA

JŪRNIEKU NODARBINĀŠANA

1.   Tunzivju zvejas kuģu un kuģu zvejai ar dreifējošām āķu jedām īpašnieki apņemas nodarbināt ĀKK valstu pilsoņus, ievērojot šādus nosacījumus un ierobežojumus:

no jūrniekiem, kurus nodarbina uz tunzivju seineriem trešās valsts zvejas zonā tunzivju zvejas sezonā, vismaz 20 % ir Santomes un Prinsipi vai kādas ĀKK valsts izcelsmes jūrnieki,

no jūrniekiem, kurus nodarbina uz kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām trešās valsts zvejas zonā tunzivju zvejas sezonā, vismaz 20 % ir Santomes un Prinsipi vai kādas ĀKK valsts izcelsmes jūrnieki.

2.   Kuģu īpašnieki apņemas nodarbināt vairāk jūrnieku no Santomes un Prinsipi.

3.   Kuģu īpašnieki brīvi izvēlas jūrniekus, ko uzņemt uz sava kuģa, no tiem, kas norādīti iesniegtā pieredzējušu un kvalificētu jūrnieku sarakstā, kas pieejams pie Santomes un Prinsipi aģentiem līdzparakstītājiem.

4.   Kuģa īpašnieks vai viņa pārstāvis paziņo Santomes un Prinsipi kompetentajai iestādei uz attiecīgā kuģa uzņemto vietējo jūrnieku vārdus, norādot viņu statusu apkalpē.

5.   Saistībā ar darbā uz Eiropas Savienības kuģiem pieņemto jūrnieku tiesībām piemēro Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Deklarāciju par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā. Tas jo īpaši attiecas uz apvienošanās brīvību un darba koplīguma slēgšanas tiesību faktisku atzīšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesijām.

6.   Santomes un Prinsipi un ĀKK valstu jūrnieku darba līgumus, kuru vienu kopiju nodod Darba ministrijai, Zivsaimniecības ministrijai un šo līgumu parakstītājiem, noslēdz starp kuģu īpašnieku pārstāvi (pārstāvjiem) un jūrniekiem un/vai to arodbiedrībām vai to pārstāvjiem. Šie līgumi garantē jūrniekiem tiem piemērojamo sociālo nodrošinājumu saskaņā ar spēkā esošo likumu, tostarp dzīvības un veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

7.   Jūrnieku algu maksā kuģu īpašnieki. Par algas apmēru vienojas kuģu īpašnieki vai viņu aģenti un jūrnieki un/vai viņu arodbiedrības vai pārstāvji. Tomēr jūrniekiem maksājamās algas nedrīkst būt zemākas par algām, ko maksā šo attiecīgo valstu kuģu apkalpēm par līdzīgu darbu, un tās nekādā gadījumā nedrīkst būt zemākas par SDO noteiktajiem standartiem.

8.   Visi jūrnieki, kas pieņemti darbā uz Eiropas Savienības kuģiem, piesakās attiecīgā kuģa kapteinim iepriekšējā dienā pirms paredzētās uzkāpšanas uz kuģa. Ja jūrnieks nepiesakās noteiktajā dienā un laikā, kuģa īpašnieks automātiski tiek atbrīvots no pienākuma nodarbināt minēto jūrnieku.

9.   Ja Santomes un Prinsipi vai ĀKK valstu jūrnieki netiek uzņemti citu iemeslu dēļ nekā iepriekšējā punktā minētais, attiecīgo kuģu īpašniekiem ir jāmaksā par katru reisa dienu Santomes un Prinsipi ūdeņos vienotas likmes summa, kas noteikta EUR 20 dienā par katru kuģi. Šī summa jāsamaksā vēlākais šā pielikuma I nodaļas 2. iedaļas 4. punktā noteiktā termiņa pēdējā dienā.

10.   Minēto summu izmanto ĀKK jūrnieku/zvejnieku apmācībai un to iemaksā Santomes un Prinsipi iestāžu norādītā kontā.

V   NODAĻA

NOVĒROTĀJI

1.   Eiropas Savienības kuģi, kas saskaņā ar šo protokolu veic zvejas darbības Santomes un Prinsipi ūdeņos, uzņem uz kuģa Santomes un Prinsipi Zivsaimniecības ministrijas norīkotus novērotājus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

1.1.

Pēc Santomes un Prinsipi kompetento iestāžu pieprasījuma Eiropas Savienības kuģi uzņem tās izraudzītu novērotāju, kura uzdevums ir pārbaudīt Santomes un Prinsipi ūdeņos nozvejotos daudzumus.

1.2.

Santomes un Prinsipi kompetentās iestādes izveido to kuģu sarakstu, uz kuriem jāuzņem novērotāji, un izraudzīto novērotāju sarakstu. Šos sarakstus pastāvīgi atjaunina. Tiklīdz saraksti ir gatavi, tos nosūta Eiropas Komisijai un turpmāk šādus sūtījumus veic ik pēc trim mēnešiem, ja saraksti šajā laikā ir tikuši atjaunināti.

1.3.

Santomes un Prinsipi kompetentās iestādes paziņo attiecīgajam kuģa īpašniekam vai viņa aģentam tā novērotāja vārdu un uzvārdu, kas izraudzīts uzņemšanai uz kuģa, šo paziņojumu veicot zvejas atļaujas izdošanas laikā vai vēlākais 15 dienas pirms plānotās novērotāja uzņemšanas.

2.   Novērotājs pavada kuģi vienā zvejas reisā. Vienlaikus pēc Santomes un Prinsipi kompetento iestāžu īpaša pieprasījuma šo uzņemšanu var paildzināt uz vairākiem reisiem atkarībā no noteiktajam kuģim paredzēto reisu vidējā ilguma. Šādu pieprasījumu kompetentā iestāde veic tad, kad paziņo, kurš novērotājs izraudzīts darbam uz konkrētā kuģa.

3.   Kuģu īpašnieki vai viņu aģenti un kompetentās iestādes vienojas par nosacījumiem, ar kādiem novērotājus uzņem uz kuģa.

4.   Novērotāja uzņemšana uz kuģa un nokāpšana no kuģa notiek kuģa īpašnieka izvēlētā ostā. Uzņemšanu uz kuģa īsteno pirmā reisa sākumā Santomes un Prinsipi zvejas ūdeņos pēc norādīto kuģu saraksta paziņošanas.

5.   Attiecīgie kuģu īpašnieki divās nedēļās un desmit dienas iepriekš paziņo, kurā apakšreģiona ostā un kurā datumā plānota novērotāju uzņemšana uz kuģa un nokāpšana no tā.

6.   Ja novērotājus uz kuģa uzņem valstī, kas nav Santome un Prinsipi, ceļa izdevumus viņiem sedz kuģa īpašnieks. Ja kuģis, uz kura atrodas novērotājs, dodas prom no Santomes un Prinsipi zvejas zonas, ir jādara viss, lai nodrošinātu novērotāja atgriešanos dzimtenē pēc iespējas ātrāk, attiecīgās izmaksas sedzot kuģa īpašniekam.

7.   Ja novērotājs neierodas norunātajā laikā un vietā un neierodas arī turpmākajās 12 stundās pēc norunātā laika, kuģa īpašnieks tiek automātiski atbrīvots no pienākuma uzņemt šo novērotāju uz kuģa.

8.   Novērotājam uz kuģa ir virsnieka statuss. Kamēr kuģis atrodas Santomes un Prinsipi ūdeņos, viņa uzdevumi ir šādi:

8.1.

novērot kuģu zvejas darbības;

8.2.

pārbaudīt zvejas darbībās iesaistīto kuģu atrašanās vietas koordinātas;

8.3.

atzīmēt izmantotos zvejas rīkus;

8.4.

pārbaudīt zvejas žurnālā reģistrētos datus attiecībā uz nozveju Santomes un Prinsipi ūdeņos;

8.5.

pārbaudīt piezvejas procentuālo apmēru un novērtēt komerciālo sugu zivju izmetumu daudzumu;

8.6.

paziņot nozvejas datus (arī nozvejas un piezvejas daudzumu, kuri atrodas uz kuģa) savai kompetentajai iestādei jebkādā piemērotā veidā.

9.   Kapteinis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu novērotāja fizisko drošību un labklājību viņa pienākumu izpildes laikā.

10.   Novērotāju apgādā ar visu, kas nepieciešams viņa pienākumu veikšanai. Kapteinis viņam nodrošina piekļuvi sakaru līdzekļiem, kas vajadzīgi novērotāja pienākumu izpildei, dokumentiem, kuri ir tieši saistīti ar kuģa veikto zvejas darbību, tostarp zvejas žurnālam un navigācijas žurnālam, kā arī kuģa daļām, kurām nepieciešams piekļūt, lai atvieglotu novērotāja pienākumu izpildi.

11.   Atrazdamies uz kuģa, novērotājs:

11.1.

veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka viņa ierašanās un uzturēšanās uz kuģa nepārtrauc un nekavē zveju;

11.2.

saudzē materiālus un aprīkojumu, kas atrodas uz kuģa, un ievēro visu attiecīgā kuģa dokumentu konfidencialitāti.

12.   Novērošanas laika beigās pirms nokāpšanas no kuģa novērotājs sagatavo ziņojumu par savu darbību, ko nosūta Santomes un Prinsipi kompetentajām iestādēm, un šā ziņojuma eksemplāru nosūta Eiropas Komisijai. Viņš to paraksta kapteiņa klātbūtnē, un kapteinis pēc saviem ieskatiem var ziņojumam pievienot vai likt pievienot, viņaprāt, būtiskas piezīmes, kuras kapteinis paraksta. Kad novērotājs atstāj kuģi, viņš nodod kapteinim vienu ziņojuma eksemplāru.

13.   Kuģa īpašnieks sedz izmaksas par novērotāja uzturēšanos uz kuģa tādos pašos sadzīves apstākļos, kādos uzturas kuģa virsnieki, un ievērojot praktiskās iespējas, kas ir pieejamas uz kuģa.

14.   Novērotāju algu maksā un sociālās iemaksas veic Santome un Prinsipi.

VI   NODAĻA

KONTROLE

Eiropas Savienības zvejas kuģiem ir jāievēro ICCAT pieņemtie pasākumi un ieteikumi attiecībā uz zvejas rīkiem, to tehniskajām specifikācijām un visiem citiem tehniskajiem pasākumiem, ko piemēro to zvejas darbībām.

1.   Kuģu saraksts

1.1.

Eiropas Savienība uztur pastāvīgi atjauninātu to kuģu sarakstu, kuriem ir izdota zvejas atļauja (zvejas licence) saskaņā ar šā protokola noteikumiem. Šo sarakstu tūlīt pēc sagatavošanas un turpmāk ikreiz, kad tas ir atjaunināts, paziņo Santomes un Prinsipi iestādēm, kas atbild par zvejas kontroli.

2.   Kontroles procedūras

2.1.

Santomes un Prinsipi ūdeņos zvejojošo Eiropas Savienības kuģu kapteiņi ļauj uzņemt uz kuģa Santomes un Prinsipi amatpersonas, kas atbild par zvejas inspekciju un kontroli, un sadarbojas ar šīm personām viņu pienākumu pildīšanā.

2.2.

Minētās amatpersonas paliek uz kuģa tikai tik ilgi, cik vajadzīgs viņu pienākumu izpildei.

2.3.

Pēc katras inspekcijas un kontroles kuģa kapteinis un Eiropas Komisijas delegācija Gabonā saņem inspekcijas ziņojuma eksemplāru.

2.4.

Lai veicinātu drošākas inspekcijas procedūras, neskarot Santomes un Prinsipi tiesības, kontrole jāveic tādā veidā, lai varētu identificēt inspekcijas platformu un inspektorus kā Santomes un Prinsipi pilnvarotas amatpersonas.

2.5.

Eiropas Savienības kuģu kapteiņi, kas pārkraušanu citā kuģī veic Santomes un Prinsipi zonās, kuras uzskatītas III nodaļas 3. iedaļas 2. punktā, atļauj un atvieglo šo darbību kontroli, ko veic Santomes un Prinsipi inspektori

VII   NODAĻA

PĀRKĀPUMI

1.1.

Santomes un Prinsipi kompetentās iestādes ne vēlāk kā 24 stundu laikā informē kuģa karoga valsti un Eiropas Komisiju ik reizi, kad inspekcijā konstatēts, ka Eiropas Savienības kuģis izdarījis pārkāpumu.

1.2.

Tajā pašā laikā karoga valstij un Eiropas Komisijai iesniedz īsu ziņojumu par apstākļiem un iemesliem, kas likuši izdarīt šādu konstatējumu.

2.   Inspekcijas protokols

2.1.

Pēc tam, kad konstatējums ir reģistrēts protokolā, ko sastādījusi Santomes un Prinsipi kompetentā iestāde, kuģa kapteinim ir jāparaksta šis dokuments.

2.2.

Šī parakstīšana neierobežo kapteiņa tiesības un iespējas aizstāvēties pret apsūdzību viņam inkriminētos pārkāpumos.

2.3.

Kapteinim kuģis jāieved Santomes un Prinsipi iestāžu norādītā ostā. Neliela pārkāpuma gadījumā Santomes un Prinsipi kompetentā iestāde var atļaut uzraudzības apskatei pakļautajam kuģim turpināt zveju.

3.   Konsultatīvā sanāksme pārkāpuma gadījumā

3.1.

Pirms paredzēt iespējamos pasākumus attiecībā pret kuģa kapteini vai apkalpi vai jebkādu darbību attiecībā uz kuģa kravu un aprīkojumu, izņemot tās, kas paredzētas, lai savāktu pierādījumus par iespējamo pārkāpumu, vienas darbdienas laikā pēc iepriekšminētās informācijas saņemšanas notiek konsultatīva sanāksme starp Eiropas Komisiju un Santomes un Prinsipi kompetentajām iestādēm; sanāksmē iespējams piedalīties arī attiecīgās dalībvalsts pārstāvim.

3.2.

Šajā sanāksmē Puses apmainās ar visiem būtiskajiem dokumentiem vai visu derīgo informāciju, kas var palīdzēt noskaidrot apstākļus saistībā ar konstatētajiem faktiem. Kuģa īpašnieku vai viņa aģentu informē par šīs sanāksmes rezultātiem un par pasākumiem, kas izriet no veiktās aizturēšanas.

4.   Izlīgums

4.1.

Pirms uzsākt tiesvedību, potenciālā pārkāpuma situāciju mēģina atrisināt izlīgstot, izņemot gadījumus, kas paredzēti krimināllikumā. Izlīgums jāpanāk vēlākais trīs darbdienās pēc kuģa aizturēšanas.

4.2.

Izlīguma procedūras gadījumā piemērojamo soda naudas summu nosaka saskaņā ar Santomes un Prinsipi tiesību aktiem.

4.3.

Ja izlīgumu panākt nav iespējams un lieta jāiesniedz kompetentā tiesu iestādē, kuģa īpašnieks Santomes un Prinsipi kompetento iestāžu norādītā bankas kontā iemaksā drošības naudu, kuras apmēru nosaka atkarībā no kuģa aizturēšanas izmaksām un soda naudas un kompensācijas, kas jāmaksā pārkāpuma izdarītājam.

4.4.

Drošības nauda nav atgūstama pirms tiesvedības beigām. To atbrīvo, ja tiesvedība beidzas bez notiesāšanas. Līdzīgi, ja piespriestā soda nauda ir mazāka par iemaksāto drošības naudu, Santomes un Prinsipi kompetentās iestādes atbrīvo šo summu starpību.

4.5.

Kuģim un tā apkalpei atļauj atstāt ostu, ja:

ir izpildītas izlīgumā paredzētās saistības vai ja

ir iemaksāta 4.3. punktā minētā drošības nauda, kuru Santomes un Prinsipi kompetentās iestādes ir pieņēmušas, līdz noslēdzas tiesvedība.


(1)  OV L 286, 29.10.2008., 33. lpp.

Papildinājumi

1.

Zvejas atļaujas pieprasījuma veidlapa

2.

Zvejas žurnāls

3.

Zvejas aizlieguma zonas koordinātas

4.

VMS ziņojumi Santomei un Prinsipi

5.

Santomes un Prinsipi EEZ robežu koordinātas

6.

Santomes un Prinsipi FMC kontaktinformācija

7.

To Eiropas Savienības dalībvalstu FMC kontaktinformācija, uz kurām attiecas Protokols, kas pievienots Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam

1 papildinājums

SANTOMES UN PRINSIPI ZIVSAIMNIECĪBAS MINISTRIJA

ZVEJAS ATĻAUJAS PIEPRASĪJUMS ĀRVALSTU RŪPNIECISKĀS ZVEJAS KUĢIEM

1.

Kuģa īpašnieks: …

2.

Kuģa īpašnieka adrese: …

3.

Kuģa īpašnieka pārstāvis vai aģents: …

4.

Kuģa īpašnieka pārstāvja vai vietējā aģenta adrese: …

5.

Kapteinis: …

6.

Kuģa vārds: …

7.

Reģistrācijas numurs: …

8.

Faksa numurs: …

9.

E-pasta adrese: …

10.

Radioizsaukuma signāls: …

11.

Kuģa būves laiks un vieta: …

12.

Karoga valsts: …

13.

Reģistrācijas osta: …

14.

Aprīkošanas osta: …

15.

Lielākais garums: …

16.

Platums: …

17.

Bruto tilpība: …

18.

Kravas telpu tilpība: …

19.

Dzesēšanas un saldēšanas jauda: …

20.

Dzinēja tips un jauda: …

21.

Zvejas rīki: …

22.

Apkalpes locekļu skaits: …

23.

Sakaru iekārtas: …

24.

Izsaukuma signāls: …

25.

Pazīšanas zīmes: …

26.

Veicamās zvejas darbības: …

27.

Nozvejas izkraušanas vieta: …

28.

Zvejas zonas: …

29.

Zvejas mērķsugas: …

30.

Derīguma termiņš: …

31.

Īpaši nosacījumi: …

Zivsaimniecības un akvakultūras ģenerāldirektorāta atzinums: …

Zivsaimniecības ministrijas piezīmes: …

2. papildinājums

Image

3. papildinājums

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

Grādi

Minūtes

Sekundes

Grādi

Minūtes

Sekundes

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

4. papildinājums

VMS ZIŅOJUMI SANTOMEI UN PRINSIPI

II tabula –   VMS datu formāts

Datu elementi

Kods

 

Piezīmes

Ieraksta sākums

SR

 

Sistēmas dati: apzīmē ieraksta sākumu

Adresāts

AD

 

Ziņojuma dati: adresāts. Norāda ISO trīsburtu valsts kodu

Sūtītājs

FR

 

Ziņojuma dati: sūtītājs. Norāda ISO trīsburtu valsts kodu

Karoga valsts

FS

 

 

Ziņojuma tips

TM

 

Ziņojuma dati: ziņojuma veids – POS

Radioizsaukuma signāls

RC

 

Kuģa dati: kuģa starptautiskais radioizsaukuma signāls

Līgumslēdzējas puses iekšējais atsauces numurs

IR

 

Kuģa dati: Līgumslēdzējas puses piešķirts unikāls kuģa numurs (karoga valsts ISO trīsburtu kods, aiz kura norādīts numurs)

Ārējais reģistrācijas numurs

XR

 

Kuģa dati: kuģa borta numurs

Ģeogrāfiskais platums

LA

 

Kuģa atrašanās vietas dati: atrašanās vieta grādos un minūtēs N/S DD.ddd (WGS-84)

Ģeogrāfiskais garums

LO

 

Kuģa atrašanās vietas dati: atrašanās vieta grādos un minūtēs E/W DDD.ddd (WGS-84)

Kurss

CO

 

Kuģa kurss 360° skalā

Ātrums

SP

 

Kuģa ātrums decimālmezglos

Datums

DA

 

Atrašanās vietas dati: kuģa atrašanās vietas reģistrēšanas datums UTC (GGGGMMDD)

Laiks

TI

 

Atrašanās vietas dati: kuģa atrašanās vietas reģistrēšanas laiks UTC (HHMM)

Ieraksta beigas

ER

 

Sistēmas dati: apzīmē ieraksta beigas

Rakstzīmju kopa: ISO 8859.1

Datus pārraida pēc šāda parauga:

ziņojuma sākumu apzīmē ar divām slīpsvītrām (//) un kodu,

kodu no konkrētā datu elementa atdala ar vienu slīpsvītru (/).

Fakultatīvie dati jānorāda starp ieraksta sākumu un beigām.

Formāts, kas jāievēro, sniedzot ziņas par nozveju un gatavojot zvejas kuģu ziņojumus

Ziņojums “Nozvejas, ienākot EEZ”

Ziņojums “Nozvejas pārkraušanas laikā”

Ziņojums “Nozvejas, izejot no EEZ”

5 papildinājums

SANTOMES UN PRINSIPI EEZ ROBEŽAS

EEZ KOORDINĀTAS

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

6 papildinājums

SANTOMES UN PRINSIPI FMC KONTAKTINFORMĀCIJA

FMC nosaukums:

Tālrunis, SSN:

Fakss, SSN:

E-pasts, SSN:

Tālrunis, DSPG:

Fakss, DSPG:

Adrese, X25 =

Ieiešanas/iziešanas deklarācija:

7. papildinājums

TO EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU FMC KONTAKTINFORMĀCIJA, UZ KURĀM ATTIECAS PROTOKOLS, KAS PIEVIENOTS ES UN SANTOMES UN PRINSIPI ZIVSAIMNIECĪBAS PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMAM


REGULAS

24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/24


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 502/2011

(2011. gada 23. maijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 204/2011 (2011. gada 2. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 2. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Lībijā un saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/300/KĀDP (2011. gada 23. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (2), Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikumā minēto personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunu personu un jaunu vienību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikuma sarakstam pievieno šīs regulas pielikumā uzskaitīto personu un vienību.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 1. lpp.

(2)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 85. lpp.


PIELIKUMS

REGULAS 1. PANTĀ MINĒTĀ PERSONA UN VIENĪBA

Personas

 

Vārds, uzvārds

Informācija identificēšanai

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Iekļaušanas datums

1.

Pulkvedis Taher Juwadi

Ceturtā persona Revolucionārās gvardes komandķēdē

Qadhafi režīma svarīgs loceklis

23.05.2011


Vienības

 

Nosaukums

Informācija identificēšanai

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Iekļaušanas datums

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

e-pasta adrese: afriqiyah@afriqiyah.aero

Lībijas Āfrikas investīciju portfeļa filiāle/īpašums – šī vienība pieder režīmam un ir tā kontrolē un ir iekļauta ES regulā

23.05.2011


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/26


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 503/2011

(2011. gada 23. maijs),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 961/2010 (2010. gada 25. oktobris), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2007.

(2)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/299/KĀDP (2011. gada 23. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (2), Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā iekļautais personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām.

(3)

Būtu jāgroza ieraksti attiecībā uz dažām personām un vienībām, kas iekļautas Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas I pielikumā uzskaitītās personas un vienības pievieno sarakstam, kas iekļauts Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 961/2010 VIII pielikumā esošos ierakstus par šādām personām un vienībām –

1)

Ali Akbar Salehi kungs;

2)

Iran Centrifuge Technology Company (pazīstams arī kā TSA or TESA);

3)

Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrija (MODAFL);

4)

Research Institute of Nuclear Science and Technology (pazīstams arī kā Nuclear Science & Technology Research Institute),

aizstāj ar ierakstiem, kas izklāstīti šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 281, 27.10.2010., 1. lpp.

(2)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 65. lpp.


I PIELIKUMS

REGULAS 1. PANTĀ MINĒTĀS PERSONAS UN VIENĪBAS

I.   Personas un vienības, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās

A.   Fiziskas personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Mohammad Ahmadian

 

Bijušais Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītāja pienākumu izpildītājs, pašlaik – AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.05.2011.

2.

Inženieris Naser Rastkhah

 

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.05.2011.

3.

Behzad Soltani

 

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.05.2011.

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

AEOI vadītāja vietnieks plānošanas, starptautiskos un ar parlamentu saistītos jautājumos. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.05.2011.

5.

Mohammad Hossein Dajmar

Dzimšanas datums: 1956. gada 19. februāris Pase: K13644968 (Irāna), derīga līdz 2013. gada maijam.

IRISL Valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors. Viņš ir arī Valdes priekšsēdētājs Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) un Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), kas ir zināmie ar IRISL saistītie uzņēmumi.

23.05.2011.


B.   Juridiskas personas, vienības un struktūras

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Galvenā mītne: Depenau 2, D-20095 Hamburga; Kīšas filiāle, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kīšas sala 79415

Teherānas filiāle, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teherāna, Irāna

EIH ir bijusi būtiska nozīme, piedāvājot vairākām Irānas bankām alternatīvas iespējas, lai tās varētu pabeigt darījumus, kas bija pārtraukti ar ES sankcijām pret Irānu. Ir konstatēts, ka EIH darbojas kā padomdevēja banka un starpniecības banka darījumos ar sarakstā iekļautām Irānas vienībām.

EIH, piemēram, 2010. gada augusta sākumā iesaldēja ES sarakstā iekļauto banku – Bank Saderat Iran un Bank Mellat – līdzekļus, kas atrodas Hamburgas EIH. Drīz pēc tam EIH atsāka euro denominētus darījumus, Bank Mellat un Bank Saderat Iran izmantojot EIH kontus, ar Irānas banku, kas nav iekļauta ES sarakstā.EIH 2010. gada augustā izveidoja sistēmu, lai varētu veikt regulārus maksājumus Bank Saderat London un Future Bank Bahrain tādā veidā, lai varētu izvairīties no ES sankcijām.

No 2010. gada oktobra EIH turpināja darboties kā maksājumu kanāls tādām Irānas bankām, pret kurām noteiktas ES sankcijas, tostarp Bank Mellat un Bank Saderat. Minētās bankas, pret kurām ir noteiktas sankcijas, novirza maksājumus uz EIH, izmantojot Irānas Bank of Industry and Mine. Kopš 2009. gada Post Bank izmantoja EIH sistēmā, ar ko izvairās no sankcijām un kurā ietilpa darījumu apstrāde Bank Sepah vārdā, kura ir iekļauta ANO sarakstā. Viena no EIH mātesbankām ir Bank Mellat, kas ir iekļauta ES sarakstā.

23.05.2011.

2.

Onerbank ZAO (pazīstama arī kā Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minska 220004, Baltkrievija

Banka, kas atrodas Baltkrievijā un pieder Bank Refah Kargaran, Bank Saderat un Export Development Bank of Iran.

23.05.2011.

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teherāna

Iesaistīšanās materiālu iegādē Iran Centrifuge Technology Company, pret kuru ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

4.

EMKA Company

 

TAMAS (pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas) meitasuzņēmums, kas ir atbildīgs par urāna meklēšanu un ieguvi.

23.05.2011.

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teherāna

Rūpnieciskās automatizācijas uzņēmums, kas ir darbojies Kalaye Electric Company (KEC) labā (ANO ir noteikusi sankcijas pret KEC) urāna kodoldegvielas bagātināšanas rūpnīcā Natanzā.

23.05.2011.

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teherāna, 15875-6653

Iesaistīšanās tādu specializētu iekārtu un materiālu iegāde, ko tieši izmanto Irānas kodolprogrammā.

23.05.2011.

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teherāna

Iesaistīšanās tādu materiālu iegādē, kas tiek kontrolēti un ko tieši izmanto Irānas urāna bagātināšanas programmas centrifūgu ražošanā.

23.05.2011.

8.

Noor Afza Gostar (pazīstams arī kā Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Meitasuzņēmums Irānas Atomenerģijas organizācijai (AEOI), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas. Iesaistīšanās kodolprogrammai paredzētu iekārtu iegādē.

23.05.2011.

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teherāna

Uzņēmums, kas saistīts ar invertoru iegādi aizliegtajai Irānas urāna bagātināšanas programmai.

23.05.2011.

10.

Raad Iran (pazīstams arī kā Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teherāna

Uzņēmums, kas saistīts ar invertoru iegādi aizliegtajai Irānas urāna bagātināšanas programmai. RaadIran tika izveidots, lai ražotu un izstrādātu kontroles sistēmas, un nodrošina invertoru un programmējamu loģisko kontrolleru tirdzniecību un montāžu.

23.05.2011.

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Galvenā mītne: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherānas komplekss: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Uzņēmums, kas pakļauts Irānas Atomenerģijas organizācijai (AEOI) un kurā ietilpst Urāna konversijas iekārtu komplekss, Kodoldegvielas ražošanas rūpnīca un Cirkonija ražošanas rūpnīca.

23.05.2011.

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Uzņēmums, kas iegādājas paaugstināta riska preces Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) vajadzībām. Sun Middle East izmanto starpniekus, kas atrodas ārpus Irānas, lai iegūtu SUREH vajadzīgās preces. Sun Middle East šiem starpniekiem sniedz viltotu informāciju par tiešajiem lietotājiem attiecībā uz laiku, kad preces tiks sūtītas uz Irānu, tādējādi cenšoties apiet attiecīgās valsts muitas režīmu.

23.05.2011.

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teherāna

Elektrisku iekārtu (sadales iekārtu) ražotājs, kas ir iesaistīts Fordow iekārtas (Kuma (Qom)) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011.

14.

Bals Alman

 

Elektrisku iekārtu (sadales iekārtu) ražotājs, kas ir iesaistīts pašlaik veiktajā Fordow iekārtas (Kuma) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011.

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teherāna 14316

Uzņēmums, kas ir iegādājies preces un ekipējumu, kurš ir paredzēts Irānas kodolprogrammai un ballistisko raķešu programmai Kalaye Electric Company (KEC), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teherāna

Transformatoru ražotājs, kas ir iesaistīts pašlaik veiktajā Fordow iekārtas (Kuma) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011.

17.

Marou Sanat (pazīstams arī kā Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teherāna

Iepirkumu uzņēmums, kas ir darbojies Mesbah Energy labā, kurš ir minēts ANO DPR 1737.

23.05.2011.

18.

Paya Parto (pazīstams arī kā Paya Partov)

 

Novin Energy meitasuzņēmums, kas ir iesaistīts lāzera metināšanā un pret ko noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1747.

23.05.2011.

19.

Safa Nicu

 

Sakaru uzņēmums, kas piegādāja ekipējumu Fordow (Kuma) iekārtā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011.

20.

Taghtiran

 

Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas veic iekārtu iegādi Irānas IR-40 smagā ūdens pētniecības reaktoram.

23.05.2011.

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuana 87000 Malaizija

Pearl Energy Company Ltd. ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder First East Export Bank (FEEB), kuru 2010. gada jūnijā ANO iekļāva sarakstā ar Drošības padomes Rezolūciju 1929. FEEB izveidoja Pearl Energy Company, lai veiktu ekonomikas pētījumus attiecībā uz vairākām globālām nozarēm.

Bank Mellat vadītājs Ali Divandari ir Pearl Energy Company direktoru padomes priekšsēdētājs.

23.05.2011.

22.

Pearl Energy Services, SA

5 Avenue de Montchoisi, Lozanna, 1006 VD, Šveice;

Uzņēmuma reģistrācijas dokuments #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder Pearl Energy Company Ltd un atrodas Šveicē; tas paredzēts, lai sniegtu finansējumu un speciālistu palīdzību vienībām, kas vēlas iekļūt Irānas naftas nozarē.

23.05.2011.

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburga 22085, Vācija; tālrunis: 0049 40 2270170; Uzņēmuma registrācijas dokuments # HRB45757 (Vācija)

Machine Sazi Arak īpašumā vai kontrolē.

23.05.2011.

24.

MAAA Synergy

Malaizija

Iesaistīts Irānas iznīcinātājlidmašīnām paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.05.2011.

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Apvienotie Arābu Emirāti

Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.05.2011.

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti

Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.05.2011.

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Austrumazerbaidžāna, Irāna

Saistīts ar AEOI.

23.05.2011.

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teherāna, Irāna

Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.05.2011.

29.

Lietišķās fizikas institūts (Institute of Applied Physics – IAP)

 

Vada pētniecību attiecībā uz Irānas kodolprogrammas militāru izmantojumu.

23.05.2011.

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Saistīts ar MTFZC tīklu.

23.05.2011.

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (pazīstams arī kā Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teherāna, Irāna

Iesaistīts Irānas raķešu programmai paredzētas iegādes centienos.

23.05.2011.

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Šīrāza, Irāna

Iran Electronics Industries meitasuzņēmums.

23.05.2011.

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shīrāza, Irāna

Iran Electronics Industries meitasuzņēmums.

23.05.2011.

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teherāna, Irāna

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters īpašumā vai kontrolē.

23.05.2011.

35.

Shahid Beheshti universitāte

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teherāna, Irāna

Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (MODAFL) īpašumā vai kontrolē. Veic zinātnisku izpēti par kodolieročiem.

23.05.2011.

36.

Bonyad Taavon Sepah (pazīstams arī kā IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teherāna, Irāna

Bonyad Taavon Sepah, kas pazīstams arī kā IRGC Cooperative Foundation, izveidoja IRGC komandieri, lai strukturizētu IRGC investīcijas. To kontrolē IRGC. Bonyad Taavon Sepah Pilnvaroto padomē ietilpst deviņi locekļi, no kuriem astoņi ir IRGC locekļi. Starp minētajām amatpersonām ir IRGC virspavēlnieks, kas ir Pilnvaroto padomes priekšsēdētājs, augstākā vadītāja pārstāvis IRGC, Basij komandieris, IRGC sauszemes spēku komandieris, IRGC gaisa spēku komandieris, IRGC jūras spēku komandieris, IRGC Informācijas drošības organizācijas vadītājs, IRGC vecākais virsnieks no bruņoto spēku ģenerālštāba, IRGC vecākais virsnieks no MODAFL.

23.05.2011.

37.

Ansar Bank (pazīstama arī kā Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teherāna, Irāna

Bonyad Taavon Sepah izveidoja Ansar Bank, lai IRGC personālam sniegtu finanšu pakalpojumus un kredītpakalpojumus. Sākotnēji Ansar Bank bija krājaizdevumu sabiedrība, un 2009. gada vidū tā kļuva par pilntiesīgu banku, saņemot licenci no Irānas Centrālās bankas. Ansar Bank, kas agrāk bija pazīstama kā Ansar al Mojahedin, jau vairāk nekā 20 gadus ir saistīta ar IRGC. IRGC locekļi saņēma atalgojumu ar Ansar Bank starpniecību.

Ansar Bank papildus nodrošināja īpašus pabalstus IRGC personālam, tostarp samazinātas likmes mājokļa iekārtošanai un bezmaksas vai lētāku veselības aprūpi.

23.05.2011.

38.

Mehr Bank (pazīstama arī kā Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teherāna, Irāna

Bonyas Taavon Sepah un IRGC kontrolē Mehr Bank. Mehr Bank sniedz finanšu pakalpojumus IRGC. Atbilstīgi atklātai intervijai ar Bonyad Taavon Sepah vadītāju Parviz Fattah (dzimis 1961. gadā) Bonyad Taavon Sepah izveidoja Mehr Bank, lai tā kalpotu Basij (IRGC paramilitārā vienība) vajadzībām.

23.05.2011.

39.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94311 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā, Schottweg 6, 22087 Hamburga, Vācija; uzņēmuma

reģistrācijas apliecība Nr. HRB96253, izsniegta 2006. gada 30. janvārī

Darya Capital Administration ir IRISL Europe GmbH pilnībā piederošs meitasuzņēmums. Tā rīkotājdirektors ir Mohammad Talai.

23.05.2011.

40.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102485 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. augustā; tālrunis: 004940278740

Pieder Ocean Capital Administration un IRISL Europe. Ahmad Sarkandi ir arī Ocean Capital Administration GmbH un Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG direktors.

23.05.2011.

41.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB92501 (Vācija), izsniegta 2005. gada 4. janvārī; Tālrunis: 004940278740

Vācijā reģistrēts IRISL holdinga uzņēmums, kam kopīgi ar IRISL Europe pieder Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration and Nari Shipping and Chartering ir arī tāda pati adrese Vācijā kā IRISL Europe GmbH.

23.05.2011.

42.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94311 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

42.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102601 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī;

e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

43.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94312 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

43.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102502 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā; e-pasta adrese: info@hdslines.com; tīmekļa vietne: www.hdslines.com; tālrunis: 00982126100733; fakss: 00982120100734

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

44.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94313 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

44.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102520 (Vācija), izsniegta 2005. gada 29. augustā; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

45.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94314 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

45.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102600 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00494070383392; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

46.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94315 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

46.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherāna, Irāna; Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102599 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī; e-pasta adrese: info@hdslines.com; tīmekļa vietne: www.hdslines.com;tālrunis: 00494070383392; tālrunis: 00982126100733; fakss: 00982120100734

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

47.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94316 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

47.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherāna, Irāna;

uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102501 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā; e-pasta adrese: info@hdslines.com; tīmekļa vietne: www.hdslines.com; tālrunis: 00982126100733; fakss: 00982120100734

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

48.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94829 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

48.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102655 (Vācija), izsniegta 2005. gada 26. septembrī; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

49.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94633 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

49.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102533 (Vācija), izsniegta 2005. gada 1. septembrī; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL

23.05.2011.

50.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94698 (Vācija), izsniegta 2005. gada 9. septembrī

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

50.a

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102565 (Vācija), izsniegta 2005. gada 15. septembrī; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

51.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

51.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102679 (Vācija), izsniegta 2005. gada 27. septembrī e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

52.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94632 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

52.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102544 (Vācija), izsniegta 2005. gada 9. septembrī e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net;tālrunis: 004940302930; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

53.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94573 (Vācija), izsniegta 2005. gada 18. augustā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

53.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherāna, Irāna; Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102506 (Vācija), izsniegta 2005. gada 25. augustā e-pasta adrese: info@hdslines.com; tīmekļa vietne: www.hdslines.com; tālrunis: 00982126100733; fakss: 00982120100734

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

54.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

54.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA104149 (Vācija), izsniegta 2006. gada 10. jūlijā; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

55.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

55.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA104174 (Vācija), izsniegta 2006. gada 12. jūlijā; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

56.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

56.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA104175 (Vācija), izsniegta 2006. gada 12. jūlijā; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

57.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

57.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

58.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Daglasa, Menas sala, IM1 3DA

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL.

Honkongas uzņēmumi ir: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd un New Desire Ltd.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

58.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Insight World Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

58.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Kingdom New Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

58.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Logistic Smart Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

58.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Neuman Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

58.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

New Desire Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

59.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Menas sala. IM1 3DA

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus pārvalda Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL.

Viens no akcionāriem ir Gholamhossein Golpavar, SAPID kuģniecības izpilddirektors, IRISL komercdirektors.

Honkogas uzņēmumi ir: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd un Great Method Ltd.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

59.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Advance Novel ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

59.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Alpha Effort Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kas agrāk piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

59.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Best Precise Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

59.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Concept Giant Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

59.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Great Method Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

60.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Menas sala. IM1 3DA

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus pārvalda Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL.

Viens no akcionāriem ir Mohammed Mehdi Rasekh, IRISL Valdes loceklis.

Honkongas uzņēmumi ir Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

60.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Smart Day Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

60.b.

System Wise Ltd (pazīstams arī kā Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

System Wise Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

60.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Trade Treasure ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

60.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

True Honour Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

61.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Menas sala, IM1 3DA.

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL. Viens no akcionāriem ir Mohammed Hossein Dajmar, IRISL izpilddirektors.

Honkogas uzņēmumi ir: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group un Sino Access Holdings.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

61.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

New Synergy Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

61.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Partner Century Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

61.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Sackville Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

61.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Sanford Group ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

61.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Sino Access Holdings ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

62.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta C37423, reģistrēts Maltā 2005. gadā

Kerman Shipping Company Ltd ir IRISL meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder IRISL.

Tam ir tāda pati adrese Maltā kā Woking Shipping Investments Ltd un tam piederošiem uzņēmumiem.

23.05.2011.

63.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta C39912, izsniegts 2006. gadā

Woking Shipping Investments Ltd ir IRISL meitasuzņēmums, kam pieder Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limite un Vobster Shipping Company, kuriem visiem ir viena un tā pati adrese Maltā.

23.05.2011.

63.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited ir IRISL piederošā uzņēmuma Woking Shipping Investments Ltd meitasuzņēmums, kas tam pilnībā pieder.

23.05.2011.

63.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Tongham Shipping Co. Ltd ir IRISL īpašumā esošā uzņēmuma Woking Shipping Investments Ltd meitasuzņēmums, kas tam pilnībā pieder.

23.05.2011.

63.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Uppercourt Shipping Company Limited ir IRISL īpašumā esošā uzņēmuma Woking Shipping Investments Ltd meitasuzņēmums, kas tam pilnībā pieder.

23.05.2011.

63.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company Limited ir IRISL īpašumā esošā uzņēmuma Woking Shipping Investments Ltd meitasuzņēmums, kas tam pilnībā pieder.

23.05.2011.

64.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C'

Avenue, 2nd Floor, 3105 Limasola, Kipra.

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. C133993 (Kipra), izsniegta 2002. gadā

Lancelin Shipping Company Ltd pilnībā pieder IRISL.

Lancelin Shipping vadītājs ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

65.

Ashtead Shipping Company Ltd

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala.

Ashtead Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

66.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd – uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala.

Byfleet Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

67.

Cobham Shipping Company Ltd

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala.

Cobham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100% pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

68.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala,

uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108119C

Dorking Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

69.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala,

uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108120C

Effingham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

70.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala,

uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108146C

Farnham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

71.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala,

uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 111998C

Gomshall Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

72.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala,

uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 111999C

Horsham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.


II PIELIKUMS

REGULAS 2. PANTĀ MINĒTĀS PERSONAS UN VIENĪBAS

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Ārlietu ministrs. Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) bijušais vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (pazīstams arī kā Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teherāna

Pakārtots AEOI un turpina tā agrākās pētniecības nodaļas darbu. Tā rīkotājdirektors ir AEOI priekšsēdētāja vietnieks Mohammad Ghannadi (minēts ANO DPR 1737).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas atbalsta ministrija) (pazīstama arī kā Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; pazīstama arī kā MODAFL; pazīstama arī kā MODSAF;

Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherāna, Irāna

Atbildīga par Irānas aizsardzības pētniecības, attīstības un ražošanas programmām, tostarp atbalstu raķešu programmai un kodolprogrammai.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (pazīstams arī kā TSA vai TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teherāna.

Iran Centrifuge Technology Company ir pārņēmis Farayand Technique darbības (minēts ANO DPR 1737). Tas ražo urāna bagātināšanas centrifūgu daļas un tieši atbalsta ar ieroču izplatīšanu saistītu paaugstināta riska darbību, ko Irānai ar ANO DP rezolūcijām ir prasīts pārtraukt. Veic darbu Kalaye Electric Company uzdevumā (minēts ANO DPR 1737).

23.05.2011


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/45


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 504/2011

(2011. gada 23. maijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 442/2011 (2011. gada 9. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (1) un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 9. maijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 442/2011.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Sīrijā un saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/302/KĀDP (2011. gada 23. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (2), Regulas (ES) Nr. 442/2011 II pielikumā minēto personu, vienību un struktūru saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām.

(3)

Būtu jāatjaunina informācija par dažām personām, kas ir iekļautas minētās regulas II pielikuma sarakstā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 442/2011 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 121, 10.5.2011., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 91. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

REGULAS 4. PANTĀ MINĒTO FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU UN STRUKTŪRU SARAKSTS

Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Bashar Al-Assad

dzimis 11.09.1965., dzimšanas vieta Damascus;

diplomātiskā pase Nr. D1903

Republikas prezidents, pret demonstrāciju dalībniekiem vērsto represiju rīkotājs un vadītājs

23.05.2011.

2.

Mahir (pazīstams arī kā Maher Al)-Assad

dzimis 08.12.1967.;

diplomātiskā pase Nr. 4138

armijas 4. bruņotās divīzijas vadītājs, Baath centrālās pavēlniecības loceklis, nozīmīga persona Republikas gvardē (La Garde républicaine), prezidenta Bashar Al-Assad brālis; galvenais represiju veicējs pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011.

3.

Ali Mamluk (pazīstams arī kā Mamlouk)

dzimis 19.02.1946., dzimšanas vieta Damascus;

diplomātiskā pase Nr. 983

Sīrijas izlūkdienesta vadītājs; iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011.

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (pazīstams arī kā Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

iekšlietu ministrs; iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011.

5.

Atej (pazīstams arī kā Atef, Atif) Najib

 

bijušais Politiskās drošības direktorāta vadītājs Deraa; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011.

6.

Hafiz Makhluf (pazīstams arī kā Hafez Makhlouf)

dzimis 02.04.1971., dzimšanas vieta Damascus;

diplomātiskā pase Nr. 2246

pulkvedis, kas vada nodaļu izlūkdienestā (General Intelligence Directorate Damascus Branch); prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; Mahir Al-Assad tuvu stāvoša persona; iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011.

7.

Muhammad Dib Zaytun (pazīstams arī kā Mohammed Dib Zeitoun)

Dzimis 20.05.1951., dzimšanas vieta Damascus;

diplomātiskā pase Nr. D 000 00 13 00

Politiskās drošības direktorāta vadītājs; iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011.

8.

Amjad Al-Abbas

 

atbildīgais par politisko drošību Banyas, iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem Baida

23.05.2011.

9.

Rami Makhlouf

dzimis 10.07.1969., dzimšanas vieta Damascus;

pase Nr. 454224

sīriešu uzņēmējs; ar Mahir Al-Assad saistīta persona; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; finansē režīmu, tādējādi ļaujot veikt represijas pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011.

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

dzimis 1953. gadā, dzimšanas vieta Hama;

diplomātiskā pase Nr. D0005788

Sīrijas militārā izlūkdienesta vadītājs un iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

11.

Jamil Hassan

 

Sīrijas gaisa spēku izlūkdienesta vadītājs un iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

12.

Rustum Ghazali

dzimis 3.05.1953., dzimšanas vieta Deraa;

diplomātiskā pase Nr. D000000887

Sīrijas militārā izlūkdienesta Damaskas lauku filiāles vadītājs un iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

13.

Fawwaz Al-Assad

dzimis 18.06.1962., dzimšanas vieta Kerdala;

pase Nr. 88238

Shabiha kaujinieku rindās iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

14.

Munzir Al-Assad

dzimis 1.03.1961., dzimšanas vieta Lattaquié;

pase Nr. 86449 un Nr. 842781

Shabiha kaujinieku rindās iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

15.

Asif Shawkat

dzimis 01.05.1950., dzimšanas vieta Al-Madehleh, Tartus

Drošības un izlūkošanas štāba vadītāja vietnieks, iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

16.

Hisham Ikhtiyar

dzimis 1941. gadā

Sīrijas valsts drošības dienesta vadītājs, iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

17.

Faruq Al Shar’

dzimis 10.12.1938.

Sīrijas viceprezidents, iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

dzimis 10.04.1937., (iespējams 20.05.1937., dzimšanas vieta Hama,

diplomātiskās pases Nr. 0002250

Sīrijas viceprezidenta palīgs valsts drošības jautājumos, iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

19.

Mohamed Hamcho

20.05.1966.,

pases Nr. 002954347

Mahir Al-Assad svainis; uzņēmējs un vairāku ārvalstu uzņēmumu vietējais aģents; finansē režīmu, tādējādi ļaujot veikt represijas pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011.

20.

Iyad (pazīstams arī kā Eyad) Makhlouf

dzimis 21.01.1973., dzimšanas vieta Damascus,

pases Nr. 001820740

Rami Makhlouf brālis un Politiskās drošības direktorāta darbinieks, kas iesaistīts represijās pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

21.

Bassam Al Hassan

 

prezidenta padomdevējs stratēģijas jautājumos; iesaistīts represijās pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011.

22.

Dawud Rajiha

 

bruņoto spēku štāba vadītājs, kas atbildīgs par militāro darbību represijās pret mierīgiem protestētājiem

23.05.2011.

23.

Ihab (pazīstams arī kā Ehab, Iehab) Makhlouf

dzimis 21.01.1973., dzimšanas vieta Damascus,

pases Nr. 002848852

SyriaTel priekšsēdētāja vietnieks un rūpējas par Rami Makhlouf uzņēmumu ASV; nodrošina finansējumu režīmam, pieļaujot vardarbību pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011.”


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/48


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 505/2011

(2011. gada 23. maijs),

ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām (1) un jo īpaši tās 8.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā, un saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/301/KĀDP (2011. gada 23. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām (2), Regulas (EK) Nr. 765/2006 IA pielikumā iekļautais personu saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 765/2006 IA pielikumā iekļauto sarakstu papildina ar šīs regulas pielikumā uzskaitītajām personām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.

(2)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 87. lpp.


PIELIKUMS

1. PANTĀ MINĒTĀS PERSONAS

 

Vārdi

transkripcijā no baltkrievu valodas,

transkripcijā no krievu valodas

Vārdi (baltkrievu valodā)

Vārdi (krievu valodā)

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Vitebskas Zheleznodorozhny rajona tiesas tiesnesis. Apelācijas tiesā viņš notiesāja vairākus protestētājus, neskatoties uz to, ka Pirmās instances tiesa viņus nebija atzinusi par vainīgiem.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Dzimšanas datums:

13.11.1964.

Pukhovichi rajona Talkov pilsētas vidusskolas direktore. 2011. gada 27. janvārī viņa atlaida no darba ļoti cienītu vidusskolas skolotāju par viņas politiskajiem uzskatiem un par dalību 2010. gada 19. decembra notikumos.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Dzimšanas datums:

27.08.1948. vai 1949.

Pukhovichi rajona tiesas tiesnese. Viņa pretlikumīgi noraidīja iesniegumu tikt atjaunotai skolotājas amatā Talkov pilsētas vidusskolā.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Tiesnese Partizanski rajona tiesā, kas izskata Likhovid lietu. Viņa piesprieda “Brīvības kustības” aktīvistam Likhovid kungam 3 ar pusi gadu cietumsodu stingrā režīma cietumā.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei

(Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей / Мазовко Сергей

 

Prokurors Daskevich un Lobov lietā. “Jaunatnes frontes” aktīvistiem Dmitri Dashkevich un Eduard Lobov tika piespriesti vairāki gadi cietumsoda par huligānismu. Viņu apcietināšanas patiesais iemesls bija tas, ka viņi abi aktīvi piedalījās 2010. gada decembra vēlēšanu kampaņā, kurā viņi atbalstīja vienu no opozīcijas kandidātiem.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Augstākās ekonomiskās tiesas tiesnesis. Viņš apstiprināja aizliegumu raidīt neatkarīgo “Autoradio”. (“Autoradio” tika aizliegta, jo “raidīja aicinājumus uz masu nemieriem 2010. gada decembra prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā”. Saskaņā ar spēkā esošu līgumu raidstacija raidīja viena opozīcijas kandidāta, Sannikov kunga, vēlēšanu programmu, kurā viņš esot teicis “nākotni izlems uz laukuma, nevis virtuvē!”)

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Vada prezidenta administrācijas analītisko centru, kas atbild par telekomunikācijām, tostarp uzraudzību, filtrēšanu, noklausīšanos, kontroli un iejaukšanos dažādos saziņas kanālos, piemēram, internetā.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnese. Viņa tiesāja bijušā prezidenta kandidāta Andrei Sannikov, pilsoniskās sabiedrības aktīvista Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik un Vladimir Yeriomenok lietu. Veids, kādā viņa vadīja tiesu, ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu pret apsūdzētajām personām, kam ar šīm personām nav nekāda sakara.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Minskas Oktiabrski (Kastrichnitski) rajona tiesas tiesnese. Viņa strādāja ar Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia, Vladimir Homichenko lietu. Veids, kādā viņa vadīja tiesu, ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu pret apsūdzētajām personām, kam ar šīm personām nav nekāda sakara.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Minskas Oktiabrski (Kastrichnitski) rajona tiesas prokurors. Viņš strādāja ar Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Vladimir Homichenko lietu. Viņa iesniegtajai apsūdzībai ir skaidrs nenoliedzams politisks pamatojums un tā ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu formulējumu, kas nav pamatots ar liecībām, pierādījumiem un liecinieku liecībām.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Minskas Pervomaiski rajona tiesas prokurors. Viņš strādāja ar Dmitri Bondarenko lietu. Viņa iesniegtajai apsūdzībai ir skaidrs nenoliedzams politisks pamatojums un tā ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu formulējumu, kas nav pamatots ar liecībām, pierādījumiem un liecinieku liecībām.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna

(Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна / Брисина Жанна

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese, kas strādāja ar Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, izcilu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, lietu. Veids, kādā viņa vadīja tiesu, ir skaidrs Kriminālprocesa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu pret apsūdzētajām personām, kam ar šīm personām nav nekāda sakara.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas prokurors, kurš strādāja ar Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, izcilu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, lietu. Viņa iesniegtajai apsūdzībai ir skaidrs nenoliedzams politisks pamatojums un tā ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu formulējumu, kas nav pamatots ar liecībām, pierādījumiem un liecinieku liecībām.


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/52


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 506/2011

(2011. gada 23. maijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 297/2011, ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantā paredzēta iespēja pieņemt atbilstošus Savienības ārkārtas pasākumus attiecībā uz pārtiku un barību, kura importēta no trešās valsts, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi gadījumā, kad šo risku nevar apmierinoši novērst ar attiecīgo dalībvalstu veiktajiem pasākumiem.

(2)

Pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā 2011. gada 11. martā Komisija saņēma informāciju, ka radionuklīdu līmenis konkrētā Japānas izcelsmes pārtikā, piemēram, pienā un spinātos, pārsniedz Japānā piemērojamos darbības līmeņus pārtikā. Šāds piesārņojums var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvnieku veselību Savienībā, tādēļ 2011. gada 25. martā pieņēma Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 297/2011, ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas (2).

(3)

Komisija 2011. gada 12. maijā saņēma informāciju, ka augsts radioaktīvā cēzija līmenis konstatēts zaļās tējas lapās, kuru izcelsme ir Kanagavas prefektūrā. Šo konstatējumu 2011. gada 13. maijā apstiprināja vēl trīs gadījumi, kad konstatēts augsts radioaktīvā cēzija līmenis zaļās tējas lapās, kuru izcelsme ir šajā prefektūrā. Šī prefektūra nav avārijas skartās zonas 12 prefektūru skaitā, kurās pirms eksporta uz ES jāpārbauda visa barība un pārtika, kuras izcelsme ir šajās prefektūrās. Ņemot vērā šos pēdējos konstatējumus, ir lietderīgi Kanagavu pievienot avārijas skartajai zonai kā 13. prefektūru.

(4)

Ir lietderīgi precizēt prasības attiecībā uz produktiem, kas tiek nosūtīti no avārijas skartās zonas, bet kuru izcelsme ir reģionā, kas nav iekļauts avārijas skartajā zonā.

(5)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Regulu (ES) Nr. 297/2011.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 297/2011 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Katram 1. pantā minēto produktu sūtījumam, kuru nosūta no Japānas, sākot ar šīs regulas spēkā stāšanās datumu, pievieno deklarāciju, kurā apliecina, ka

produkts ir novākts un/vai pārstrādāts pirms 2011. gada 11. marta, vai

produkta izcelsme ir prefektūrā un tas ir nosūtīts no prefektūras, kas nav Fukusima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanasi, Saitama, Tokija, Čiba un Kanagava, vai

produkts ir nosūtīts no Fukusimas, Gunmas, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagatas, Niigatas, Nagano, Jamanasi, Saitama, Tokijas, Čibas un Kanagavas prefektūras, bet tā izcelsme nav šajās prefektūrās un to tranzīta laikā nav skārusi radioaktivitāte, vai

ja produktu izcelsme ir Fukusimas, Gunmas, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagatas, Niigatas, Nagano, Jamanasi, Saitama, Tokijas, Čibas un Kanagavas prefektūrā, radionuklīdu joda–131, cēzija–134 un cēzija–137 līmenis produktos nepārsniedz šīs regulas II pielikumā noteiktos maksimālos līmeņus. Šis nosacījums attiecas arī uz produktiem, kuru izcelsme ir šo prefektūru piekrastes ūdeņos, neatkarīgi no tā, kur šos produktus izkrauj.”

2)

Regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1   RKP vai DPE kompetentās iestādes veic dokumentu un identitātes pārbaudes visiem tādu produktu sūtījumiem, kuri minēti 1. pantā šīs regulas darbības jomā, un fiziskas pārbaudes, tostarp laboratorijas analīzes par joda-131, cēzija-134 un cēzija-137 klātbūtni vismaz 10 % tādu produktu sūtījumu, kas minēti 2. panta 3. punkta 4. ievilkumā, un vismaz 20 % tādu produktu sūtījumu, kas minēti 2. panta 3. punkta 2. un 3. ievilkumā.”

3)

Regulas 9. panta otrajā daļā datumu “2011. gada 30. jūnijs” aizstāj ar datumu “2011. gada 30. septembris”;

4)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 80, 26.3.2011., 5. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Image Image


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/56


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 507/2011

(2011. gada 23. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 24. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

50,2

MA

35,3

TN

91,1

TR

112,0

ZZ

72,2

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

116,8

ZZ

79,5

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

52,8

IL

62,4

MA

45,5

TR

74,4

ZZ

58,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

91,2

ZA

176,3

ZZ

113,2

0808 10 80

AR

91,3

BR

86,2

CA

108,5

CL

78,5

CN

102,4

CR

69,1

NZ

116,9

US

102,7

UY

60,0

ZA

85,7

ZZ

90,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


DIREKTĪVAS

24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2011/60/ES

(2011. gada 23. maijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu tebufenozīdu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/934/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē saistībā ar to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Tebufenozīds ir minētajā sarakstā.

(2)

Ziņotājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 11.e pantu divu mēnešu laikā pēc novērtējuma ziņojuma projekta saņemšanas atsauca savu pieteikumu šīs darbīgās vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Līdz ar to tika pieņemts Komisijas 2008. gada 5. decembra Lēmums 2008/934/EK par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (4), attiecībā uz tebufenozīda neiekļaušanu minētajā pielikumā.

(3)

Sākotnējais ziņotājs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu iesniedza jaunu pieteikumu, kurā pieprasīja piemērot paātrināto procedūru, kas noteikta 14.–19. pantā Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (5).

(4)

Pieteikumu iesniedza Vācijai, kura ar Regulu (EK) Nr. 1490/2002 bija izraudzīta par ziņotāju dalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie izmantošanas veidi ir tādi paši kā tie, uz kuriem attiecas Lēmums 2008/934/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā noteiktajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(5)

Vācija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. 2009. gada 23. novembrī Vācija minēto ziņojumu nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai. Iestāde papildu ziņojumu nosūtījām pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, lai tie varētu izteikt piezīmes, un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 2010. gada 19. oktobrī Komisijai iesniedza secinājumu par tebufenozīdu (6). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un Iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 11. martā tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par tebufenozīdu.

(6)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka var uzskatīt, ka tebufenozīdu saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā varētu atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut tebufenozīdu I pielikumā, lai atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs varētu piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(7)

Neskarot šo secinājumu, ir lietderīgi iegūt papildu informāciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka var paredzēt nosacījumus vielas iekļaušanai I pielikumā. Tāpēc ir lietderīgi pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs sniedz apstiprinošu informāciju attiecībā uz metabolītu RH-6595 (7), RH-2651 (8), M2 (9) nozīmīgumu, tebufenozīda sadalīšanos augsnē ar sārmainu pH, kā arī risku zvīņspārņu kārtas (Lepidoptera) insektiem, kuri nav apstrādes mērķis.

(8)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, ir jāparedz pietiekami ilgs laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties šīs iekļaušanas radīto jauno prasību izpildei.

(9)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, ko rada darbīgās vielas iekļaušana I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur tebufenozīdu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK un jo īpaši tās 13. panta prasībām un attiecīgajiem I pielikuma nosacījumiem. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš minētā termiņa, ir jāparedz ilgāks laikposms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietojuma veidu atbilstīgi Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem.

(10)

Par iespējamām grūtībām, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem, liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (10). Lai izvairītos no turpmākiem sarežģījumiem, ir jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozījumiem I pielikumā, neparedz jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem.

(11)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(12)

Lēmumā 2008/934/EK ir paredzēts, ka tebufenozīdu minētajā pielikumā neiekļauj un līdz 2011. gada 31. decembrim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuros ir minētā viela. Minētā lēmuma pielikumā ir jāsvītro rinda attiecībā uz tebufenozīdu.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 2008/934/EK.

(14)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Lēmuma 2008/934/EK pielikumā svītro rindu attiecībā uz tebufenozīdu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK līdz 2011. gada 30. novembrim vajadzības gadījumā groza vai atsauc pašreizējās tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir tebufenozīds kā darbīgā viela.

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz tebufenozīdu, izņemot nosacījumus, kas paredzēti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur tebufenozīdu kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vēlākais līdz 2011. gada 31. maijam, dalībvalstis atkārtoti novērtē saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā ņemot vērā B daļu ierakstā par tebufenozīdu minētās direktīvas I pielikumā. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja tebufenozīds ir vienīgā darbīgā viela līdzeklī, vajadzības gadījumā vēlākais līdz 2015. gada 31. maijam groza vai atsauc atļauju vai,

b)

ja tebufenozīds ir viena no vairākām darbīgajām vielām līdzeklī, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju līdz 2015. gada 31. maijam vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām attiecīgo vielu vai vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2011. gada 1. jūnijā.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)  OV L 333, 11.12.2008., 11. lpp.

(5)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(6)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebufenozide. Summary: EFSA Journal 2010; 8(12):1871. [120. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1871. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(7)  N’-[(4-acetilfenil)karbonil]-N-terc-butil-3,5-dimetilbenzohidrazīds.

(8)  4-({2-terc-butil-2-[(3,5-dimetilfenil)karbonil]hidrazinil}karbonil)benzoskābe.

(9)  Ķīmiskais nosaukums vēl nav identificēts.

(10)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu.

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“355

Tebufenozīds

CAS Nr.: 112410-23-8

CIPAC Nr.: 724

N-terc-butil-N’-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazīds

≥ 970 g/kg

Būtisks piemaisījums

t-butilhidrazīns < 0,001 g/kg

2011. gada 1. jūnijs

2021. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus, kas iekļauti pārskata ziņojumā par tebufenozīdu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2011. gada 11. martā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis:

1)

īpašu uzmanību pievērš operatoru un strādnieku drošībai pēc nogaidīšanas laika beigām un nodrošina, ka atļaujas nosacījumi paredz atbilstošu aizsarglīdzekļu lietošanu;

2)

īpašu uzmanību pievērš gruntsūdens aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto apgabalos ar piesārņojumjutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem;

3)

īpašu uzmanību pievērš ūdensorganismu aizsardzībai un nodrošina, ka lietošanas nosacījumos ir paredzēti atbilstoši riska mazināšanas pasākumi;

4)

pievērš īpašu uzmanību riskam zvīņspārņu kārtas (Lepidoptera) insektiem, kuri nav apstrādes mērķis.

Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt informāciju, kas apstiprina:

1)

metabolītu RH-6595, RH-2651, M2 nozīmīgumu;

2)

tebufenozīda sadalīšanos anaerobā augsnē un augsnē ar sārmainu pH.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs līdz 2013. gada 31. maijam sniedz Komisijai 1) un 2) punktā minēto informāciju.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


LĒMUMI

24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/62


PADOMES LĒMUMS 2011/297/KĀDP

(2011. gada 23. maijs),

ar ko groza Vienoto rīcību 2001/555/KĀDP par Eiropas Savienības Satelītcentra izveidi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad beigsies darbības termiņš grozītajam 1954. gada Briseles līgumam, ar ko dibina Rietumeiropas Savienību (“RES”), desmit dalībvalstu vārdā, kuras piedalās RES, pēc tās darbības pārtraukšanas 2011. gada 30. jūnijā ir jānodrošina dažu neatrisinātu RES administratīvo uzdevumu izpilde, jo īpaši RES darbinieku pensiju un RES sociālā plāna administrēšana, kā arī RES un bijušo darbinieku domstarpību risināšana.

(2)

Šajā nolūkā Eiropas Savienības Satelītcentram, kas izveidots ar Padomes Vienoto rīcību 2001/555/KĀDP (1), būtu jāuzņemas vajadzīgo administratīvo uzdevumu pildīšana.

(3)

Visi izdevumi, kas saistīti ar minētajiem uzdevumiem, būtu jāsedz no to desmit dalībvalstu iemaksām, kuras ir puses grozītajā 1954. gada Briseles līgumā, ar ko dibina RES.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Vienotā rīcība 2001/555/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Vienoto rīcību 2001/555/KĀDP groza šādi:

1)

vienotās rīcības 2. pantā iekļauj šādu punktu:

“5.   No 2011. gada 1. jūlija pēc Rietumeiropas Savienības (“RES”) darbības pārtraukšanas Centrs veic 23.a pantā izklāstītos administratīvos uzdevumus.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“23.a pants

Administratīvie uzdevumi pēc RES darbības pārtraukšanas

1.   No 2011. gada 1. jūlija Centrs, Beļģijas, Vācijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Portugāles un Apvienotās Karalistes (turpmāk “desmit dalībvalstis”) vārdā veic šādus RES neatrisinātos administratīvos uzdevumus:

a)

RES bijušo darbinieku pensiju administrēšana;

b)

RES sociālā plāna administrēšana;

c)

RES un jebkura tās bijušā darbinieka domstarpību administrēšana un kompetentās Apelāciju padomes lēmumu īstenošana;

d)

palīdzības sniegšana desmit dalībvalstīm saistībā ar RES līdzekļu likvidēšanu.

2.   RES bijušo darbinieku pensiju administrēšana:

a)

notiek saskaņā ar RES pensiju noteikumiem, kas ir spēkā 2011. gada 30. jūnijā. Vajadzības gadījumā administratīvā padome šos noteikumus var grozīt, kā noteikts 6. punktā un ievērojot koordinēto organizāciju pensiju noteikumus;

b)

to pārvalda koordinēto organizāciju Apvienotā pensiju pārvaldības nodaļa (turpmāk “JPAS/SCAP”). Lai to panāktu, Centrs desmit dalībvalstu vārdā līdz 2011. gada 30. jūnijam noslēdz vienošanās memorandu. RES var būt arī šā vienošanās memoranda puse. Šo vienošanās memorandu apstiprina administratīvā padome, kā noteikts 6. punktā, un to paraksta tās priekšsēdētājs.

Jebkuras domstarpības, kas saistītas ar šīm pensijām un kurās iesaistīti bijušie RES darbinieki, risina saskaņā ar 3. punktu.

3.   Jebkuras domstarpības starp RES un jebkuru no tās bijušajiem darbiniekiem risina saskaņā ar RES domstarpību izšķiršanas noteikumiem, kas ir spēkā 2011. gada 30. jūnijā.

Domstarpību izšķiršanas noteikumus atjaunina administratīvā padome, kas minēta 6. punktā, lai tos Centra satvarā īstenotu no 2011. gada 1. jūlija.

RES bijušo darbinieku statusu regulē RES personāla noteikumi, kas ir spēkā 2011. gada 30. jūnijā, visi spēkā esošie līgumi, visi citi spēkā esoši RES lēmumi, un RES sociālais plāns.

4.   RES sociālā plāna administrēšana notiek saskaņā ar sociālo plānu, ko RES pieņēma 2010. gada 22. oktobrī. Tā ir saskaņā arī turpmākiem saistošiem lēmumiem, ko pieņem kompetentā Apelāciju padome, un ar lēmumiem, ko pieņem RES vai administratīvā padome, kā noteikts 6. punktā, lai īstenotu šādu lēmumu.

5.   Palīdzība RES līdzekļu likvidācijas procesā ietver sevī jebkādu tiesisku vai finanšu jautājumu administrēšanu, kas var rasties sakarā RES darbības pārtraukšanu, ko veic administratīvās padomes vadībā, kā noteikts 6. punktā.

6.   Visus lēmumus saistībā ar šajā pantā izklāstītajiem uzdevumiem, tostarp šajā pantā minētās administratīvās padomes lēmumus, vienprātīgi pieņem administratīvā padome, kuru veido desmit dalībvalstu pārstāvji. Šis administratīvās padomes sastāvs pieņem lēmumu par to, kā to vadīs viens no tās locekļiem. Centra direktors vai tā pārstāvis var piedalīties administratīvās padomes sēdēs, kas notiek šajā sastāvā. Priekšsēdētājs administratīvo padomi sasauc vismaz reizi gadā vai pēc vismaz trīs tās locekļu pieprasījuma. Administratīvās padomes ad-hoc sanāksmes var sasaukt ekspertu līmenī, lai apspriestu konkrētas tēmas vai jautājumus. Administratīvās padomes lēmumus var pieņemt, izmantojot rakstisko procedūru.

7.   Centrs pieņem darbiniekus, kas vajadzīgi 1. punktā minēto uzdevumu izpildei. Ja kāda no desmit dalībvalstīm piedāvā šajā nolūkā norīkot kādu personu, šo personu pieņem darbā. Ja tas nenotiek vai ja ar norīkojumu nepietiek, lai aizpildītu visus vajadzīgos amatus, ar vajadzīgajiem darbiniekiem noslēdz līgumus. Centra darbinieku nodarbināšanas kārtību piemēro, ievērojot šā panta noteikumus.

8.   Visi izdevumu posteņi, kas radušies šā panta īstenošanā, un visi ieņēmumu posteņi, kas ir saistīti ar šā panta īstenošanu, veido Centra atsevišķa budžeta daļu. Šo budžetu katru gadu līdz 1. septembrim sastāda katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, un administratīvā padome to pieņem, kā noteikts 6. punktā, lemjot pēc tās priekšsēdētāja priekšlikuma. Šā budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvaroti. Budžetā ir ietverts to darbinieku saraksts, ko pieņēma darbā, lai pildītu 7. punktā minētos uzdevumus. Ieņēmumus veido desmit dalībvalstu iemaksas, ko nosaka saskaņā ar noteikumiem, ko 2011. gada 30. jūnijā piemēro to ieguldījumam RES, un dažādi ieņēmumi. Lai izveidotu EUR 5,3 miljonu sākotnējo līdzekļu fondu, sākotnējās iemaksas, kas atbilst 20 % no kopējās summas, ir jāveic līdz 2011. gada 30. jūnijam. Administratīvā padome, kas minēta 6. punktā, pieņem vajadzīgos finanšu noteikumus, cik vien iespējams balstoties uz Centra finanšu noteikumiem un noteikumiem par budžeta kontroli un izpildi. Kamēr nav pieņemti šādi noteikumi, piemēro RES noteikumus.

9.   Centrs līdz 2011. gada 30. jūnijam noslēdz līgumu vai administratīvu vienošanos ar RES par šā panta īstenošanu, ko apstiprina administratīvā padome, kura minēta6. punktā, un ko paraksta administratīvās padomes priekšsēdētājs.”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 200, 25.7.2001., 5. lpp.


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/64


PADOMES LĒMUMS 2011/298/KĀDP

(2011. gada 23. maijs),

ar ko groza Lēmumu 2010/279/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu un 43. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 30. maijā pieņēma Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP (1), ar ko izveido Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN).

(2)

Padome 2010. gada 18. maijā pieņēma Lēmumu 2010/279/KĀDP (2), ar ko EUPOL AFGHANISTAN termiņu pagarina līdz 2013. gada 31. maijam.

(3)

Lēmumā 2010/279/KĀDP noteiktā finanšu atsauces summa, kas paredzēta ar EUPOL AFGHANISTAN saistīto izdevumu segšanai laikposmā līdz 2011. gada 31. maijam, būtu jāattiecina uz laikposms līdz 2011. gada 31. jūlijam.

(4)

Lēmums 2010/279/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/279/KĀDP 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ar EUPOL AFGHANISTAN saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam līdz 2011. gada 31. jūlijam ir EUR 54 600 000.”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 139, 31.5.2007., 33. lpp.

(2)  OV L 123, 19.5.2010., 4. lpp.


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/65


PADOMES LĒMUMS 2011/299/KĀDP

(2011. gada 23. maijs),

ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 26. jūlijā pieņēma Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (1).

(2)

Lēmuma 2011/413/KĀDP II pielikumā iekļautais personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām.

(3)

Būtu jāgroza ieraksti attiecībā uz dažām personām un vienībām, kas iekļautas Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā.

(4)

Attiecībā uz Ali Akbar Salehi kungu būtu jāaptur ceļošanas ierobežojumu piemērošana.

(5)

Lēmums 2010/413/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/413/KĀDP 26. pantam pievieno šādu punktu:

“4.   Lēmuma 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie pasākumi, ciktāl tie attiecināmi uz Ali Akbar Salehi kungu, tiek apturēti.”

2. pants

Šā lēmuma I pielikumā uzskaitītās personas un vienības pievieno sarakstam, kas iekļauts Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā.

3. pants

Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā esošos ierakstus par šādām personām un vienībām –

1)

Ali Akbar Salehi kungs;

2)

Iran Centrifuge Technology Company (pazīstams arī kā TSA or TESA);

3)

Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrija (MODAFL);

4)

Research Institute of Nuclear Science and Technology (pazīstams arī kā Nuclear Science & Technology Research Institute),

aizstāj ar ierakstiem, kas izklāstīti šā lēmuma II pielikumā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.


I PIELIKUMS

LĒMUMA 2. PANTĀ MINĒTĀS PERSONAS UN VIENĪBAS

I.   Personas un vienības, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Mohammad Ahmadian

 

Bijušais Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītāja pienākumu izpildītājs, pašlaik – AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.05.2011.

2.

Inženieris Naser Rastkhah

 

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.05.2011.

3.

Behzad Soltani

 

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.05.2011.

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

AEOI vadītāja vietnieks plānošanas, starptautiskos un ar parlamentu saistītos jautājumos. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.05.2011.


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Galvenā mītne: Depenau 2, D-20095 Hamburga; Kīšas filiāle, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kīšas sala 79415

Teherānas filiāle, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teherāna, Irāna

EIH ir bijusi būtiska nozīme, piedāvājot vairākām Irānas bankām alternatīvas iespējas, lai tās varētu pabeigt darījumus, kas bija pārtraukti ar ES sankcijām pret Irānu. Ir konstatēts, ka EIH darbojas kā padomdevēja banka un starpniecības banka darījumos ar sarakstā iekļautām Irānas vienībām.

EIH, piemēram, 2010. gada augusta sākumā iesaldēja ES sarakstā iekļauto banku – Bank Saderat Iran un Bank Mellat – līdzekļus, kas atrodas Hamburgas EIH. Drīz pēc tam EIH atsāka euro denominētus darījumus, Bank Mellat un Bank Saderat Iran izmantojot EIH kontus, ar Irānas banku, kas nav iekļauta ES sarakstā. EIH 2010. gada augustā izveidoja sistēmu, lai varētu veikt regulārus maksājumus Bank Saderat London un Future Bank Bahrain tādā veidā, lai varētu izvairīties no ES sankcijām.

No 2010. gada oktobra EIH turpināja darboties kā maksājumu kanāls tādām Irānas bankām, pret kurām noteiktas ES sankcijas, tostarp Bank Mellat un Bank Saderat. Minētās bankas, pret kurām ir noteiktas sankcijas, novirza maksājumus uz EIH, izmantojot Irānas Bank of Industry and Mine. Kopš 2009. gada Post Bank izmantoja EIH sistēmā, ar ko izvairās no sankcijām un kurā ietilpa darījumu apstrāde Bank Sepah vārdā, kura ir iekļauta ANO sarakstā. Viena no EIH mātesbankām ir Bank Mellat, kas ir iekļauta ES sarakstā.

23.05.2011.

2.

Onerbank ZAO (pazīstama arī kā Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minska 220004, Baltkrievija

Banka, kas atrodas Baltkrievijā un pieder Bank Refah Kargaran, Bank Saderat un Export Development Bank of Iran.

23.05.2011.

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teherāna

Iesaistīšanās materiālu iegādē Iran Centrifuge Technology Company, pret kuru ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

4.

EMKA Company

 

TAMAS (pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas) meitasuzņēmums, kas ir atbildīgs par urāna meklēšanu un ieguvi.

23.05.2011.

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teherāna

Rūpnieciskās automatizācijas uzņēmums, kas ir darbojies Kalaye Electric Company (KEC) labā (ANO ir noteikusi sankcijas pret KEC) urāna kodoldegvielas bagātināšanas rūpnīcā Natanzā.

23.05.2011.

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teherāna, 15875-6653

Iesaistīšanās tādu specializētu iekārtu un materiālu iegāde, ko tieši izmanto Irānas kodolprogrammā.

23.05.2011.

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teherāna

Iesaistīšanās tādu materiālu iegādē, kas tiek kontrolēti un ko tieši izmanto Irānas urāna bagātināšanas programmas centrifūgu ražošanā.

23.05.2011.

8.

Noor Afza Gostar (pazīstams arī kā Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Meitasuzņēmums Irānas Atomenerģijas organizācijai (AEOI), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas. Iesaistīšanās kodolprogrammai paredzētu iekārtu iegādē.

23.05.2011.

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teherāna

Uzņēmums, kas saistīts ar invertoru iegādi aizliegtajai Irānas urāna bagātināšanas programmai.

23.05.2011.

10.

Raad Iran (pazīstams arī kā Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teherāna

Uzņēmums, kas saistīts ar invertoru iegādi aizliegtajai Irānas urāna bagātināšanas programmai. RaadIran tika izveidots, lai ražotu un izstrādātu kontroles sistēmas, un nodrošina invertoru un programmējamu loģisko kontrolleru tirdzniecību un montāžu.

23.05.2011.

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Galvenā mītne: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherānas komplekss: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Uzņēmums, kas pakļauts Irānas Atomenerģijas organizācijai (AEOI) un kurā ietilpst Urāna konversijas iekārtu komplekss, Kodoldegvielas ražošanas rūpnīca un Cirkonija ražošanas rūpnīca.

23.05.2011.

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Uzņēmums, kas iegādājas paaugstināta riska preces Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) vajadzībām. Sun Middle East izmanto starpniekus, kas atrodas ārpus Irānas, lai iegūtu SUREH vajadzīgās preces. Sun Middle East šiem starpniekiem sniedz viltotu informāciju par tiešajiem lietotājiem attiecībā uz laiku, kad preces tiks sūtītas uz Irānu, tādējādi cenšoties apiet attiecīgās valsts muitas režīmu.

23.05.2011.

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teherāna

Elektrisku iekārtu (sadales iekārtu) ražotājs, kas ir iesaistīts Fordow iekārtas (Kuma (Qom)) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011.

14.

Bals Alman

 

Elektrisku iekārtu (sadales iekārtu) ražotājs, kas ir iesaistīts pašlaik veiktajā Fordow iekārtas (Kuma) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011.

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teherāna 14316

Uzņēmums, kas ir iegādājies preces un ekipējumu, kurš ir paredzēts Irānas kodolprogrammai un ballistisko raķešu programmai Kalaye Electric Company (KEC), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teherāna

Transformatoru ražotājs, kas ir iesaistīts pašlaik veiktajā Fordow iekārtas (Kuma) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011.

17.

Marou Sanat (pazīstams arī kā Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teherāna

Iepirkumu uzņēmums, kas ir darbojies Mesbah Energy labā, kurš ir minēts ANO DPR 1737.

23.05.2011.

18.

Paya Parto (pazīstams arī kā Paya Partov)

 

Novin Energy meitasuzņēmums, kas ir iesaistīts lāzera metināšanā un pret ko noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1747.

23.05.2011.

19.

Safa Nicu

 

Sakaru uzņēmums, kas piegādāja ekipējumu Fordow (Kuma) iekārtā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.05.2011.

20.

Taghtiran

 

Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas veic iekārtu iegādi Irānas IR-40 smagā ūdens pētniecības reaktoram.

23.05.2011.

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuana 87000 Malaizija

Pearl Energy Company Ltd. ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder First East Export Bank (FEEB), kuru 2010. gada jūnijā ANO iekļāva sarakstā ar Drošības padomes Rezolūciju 1929. FEEB izveidoja Pearl Energy Company, lai veiktu ekonomikas pētījumus attiecībā uz vairākām globālām nozarēm.

Bank Mellat vadītājs Ali Divandari ir Pearl Energy Company direktoru padomes priekšsēdētājs.

23.05.2011.

22.

Pearl Energy Services, SA

5 Avenue de Montchoisi, Lozanna, 1006 VD, Šveice; Uzņēmuma reģistrācijas dokuments #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder Pearl Energy Company Ltd un atrodas Šveicē; tas paredzēts, lai sniegtu finansējumu un speciālistu palīdzību vienībām, kas vēlas iekļūt Irānas naftas nozarē.

23.05.2011.

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburga 22085, Vācija; tālrunis: 0049 40 2270170; Uzņēmuma registrācijas dokuments # HRB45757 (Vācija)

Machine Sazi Arak īpašumā vai kontrolē.

23.05.2011.

24.

MAAA Synergy

Malaizija

Iesaistīts Irānas iznīcinātājlidmašīnām paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.05.2011.

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Apvienotie Arābu Emirāti

Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.05.2011.

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti

Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.05.2011.

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Austrumazerbaidžāna, Irāna

Saistīts ar AEOI.

23.05.2011.

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teherāna, Irāna

Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.05.2011.

29.

Lietišķās fizikas institūts (Institute of Applied Physics – IAP)

 

Vada pētniecību attiecībā uz Irānas kodolprogrammas militāru izmantojumu.

23.05.2011.

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Saistīts ar MTFZC tīklu.

23.05.2011.

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (pazīstams arī kā Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teherāna, Irāna

Iesaistīts Irānas raķešu programmai paredzētas iegādes centienos.

23.05.2011.

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Šīrāza, Irāna

Iran Electronics Industries meitasuzņēmums.

23.05.2011.

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shīrāza, Irāna

Iran Electronics Industries meitasuzņēmums.

23.05.2011.

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teherāna, Irāna

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters īpašumā vai kontrolē.

23.05.2011.

35.

Shahid Beheshti universitāte

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teherāna, Irāna

Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (MODAFL) īpašumā vai kontrolē.

Veic zinātnisku izpēti par kodolieročiem.

23.05.2011.

II.   Islāma revolucionāro gvardu korpuss (IRGC)

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Bonyad Taavon Sepah (pazīstams arī kā IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta’avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teherāna, Irāna

Bonyad Taavon Sepah, kas pazīstams arī kā IRGC Cooperative Foundation, izveidoja IRGC komandieri, lai strukturizētu IRGC investīcijas. To kontrolē IRGC. Bonyad Taavon Sepah Pilnvaroto padomē ietilpst deviņi locekļi, no kuriem astoņi ir IRGC locekļi. Starp minētajām amatpersonām ir IRGC virspavēlnieks, kas ir Pilnvaroto padomes priekšsēdētājs, augstākā vadītāja pārstāvis IRGC, Basij komandieris, IRGC sauszemes spēku komandieris, IRGC gaisa spēku komandieris, IRGC jūras spēku komandieris, IRGC Informācijas drošības organizācijas vadītājs, IRGC vecākais virsnieks no bruņoto spēku ģenerālštāba, IRGC vecākais virsnieks no MODAFL.

23.05.2011.

2.

Ansar Bank (pazīstama arī kā Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teherāna, Irāna

Bonyad Taavon Sepah izveidoja Ansar Bank, lai IRGC personālam sniegtu finanšu pakalpojumus un kredītpakalpojumus. Sākotnēji Ansar Bank bija krājaizdevumu sabiedrība, un 2009. gada vidū tā kļuva par pilntiesīgu banku, saņemot licenci no Irānas Centrālās bankas. Ansar Bank, kas agrāk bija pazīstama kā Ansar al Mojahedin, jau vairāk nekā 20 gadus ir saistīta ar IRGC. IRGC locekļi saņēma atalgojumu ar Ansar Bank starpniecību.

Ansar Bank papildus nodrošināja īpašus pabalstus IRGC personālam, tostarp samazinātas likmes mājokļa iekārtošanai un bezmaksas vai lētāku veselības aprūpi.

23.05.2011.

3.

Mehr Bank (pazīstama arī kā Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teherāna, Irāna

Bonyas Taavon Sepah un IRGC kontrolē Mehr Bank. Mehr Bank sniedz finanšu pakalpojumus IRGC. Atbilstīgi atklātai intervijai ar Bonyad Taavon Sepah vadītāju Parviz Fattah (dzimis 1961. gadā) Bonyad Taavon Sepah izveidoja Mehr Bank, lai tā kalpotu Basij (IRGC paramilitārā vienība) vajadzībām.

23.05.2011.

III.    Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmums (Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL)

A.   Persona

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Dzimšanas datums: 1956. gada 19. februāris Pase: K13644968 (Irāna), derīga līdz 2013. gada maijam.

IRISL Valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors. Viņš ir arī Valdes priekšsēdētājs Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) un Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), kas ir zināmie ar IRISL saistītie uzņēmumi.

23.05.2011.


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94311 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā, Schottweg 6, 22087 Hamburga, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB96253, izsniegta 2006. gada 30. janvārī

Darya Capital Administration ir IRISL Europe GmbH pilnībā piederošs meitasuzņēmums. Tā rīkotājdirektors ir Mohammad Talai.

23.05.2011.

2.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102485 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. augustā; tālrunis: 004940278740

Pieder Ocean Capital Administration un IRISL Europe. Ahmad Sarkandi ir arī Ocean Capital Administration GmbH un Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG direktors.

23.05.2011.

3.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB92501 (Vācija), izsniegta 2005. gada 4. janvārī; Tālrunis: 004940278740

Vācijā reģistrēts IRISL holdinga uzņēmums, kam kopīgi ar IRISL Europe pieder Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration and Nari Shipping and Chartering ir arī tāda pati adrese Vācijā kā IRISL Europe GmbH.

23.05.2011.

4.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94311 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

4.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna;

uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102601 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī;

e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

5.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94312 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

5.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102502 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā; e-pasta adrese: info@hdslines.com; tīmekļa vietne: www.hdslines.com; tālrunis: 00982126100733; fakss: 00982120100734

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

6.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94313 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

6.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102520 (Vācija), izsniegta 2005. gada 29. augustā;

e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

7.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94314 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

7.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102600 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00494070383392; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

8.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94315 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

8.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherāna, Irāna; Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102599 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī; e-pasta adrese: info@hdslines.com; tīmekļa vietne: www.hdslines.com; tālrunis: 00494070383392; tālrunis: 00982126100733; fakss: 00982120100734

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

9.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94316 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

9.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102501 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā; e-pasta adrese: info@hdslines.com; tīmekļa vietne: www.hdslines.com; tālrunis: 00982126100733; fakss: 00982120100734

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

10.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94829 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

10.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102655 (Vācija), izsniegta 2005. gada 26. septembrī; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

11.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94633 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

11.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102533 (Vācija), izsniegta 2005. gada 1. septembrī; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL

23.05.2011.

12.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94698 (Vācija), izsniegta 2005. gada 9. septembrī

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

12.a

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102565 (Vācija), izsniegta 2005. gada 15. septembrī; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

13.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

13.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102679 (Vācija), izsniegta 2005. gada 27. septembrī e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

14.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94632 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

14.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102544 (Vācija), izsniegta 2005. gada 9. septembrī e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 004940302930; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

15.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94573 (Vācija), izsniegta 2005. gada 18. augustā

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

15.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherāna, Irāna; Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102506 (Vācija), izsniegta 2005. gada 25. augustā e-pasta adrese: info@hdslines.com; tīmekļa vietne: www.hdslines.com; tālrunis: 00982126100733; fakss: 00982120100734

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

16.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

16.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA104149 (Vācija), izsniegta 2006. gada 10. jūlijā; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

17.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

17.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA104174 (Vācija), izsniegta 2006. gada 12. jūlijā; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

18.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

18.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA104175 (Vācija), izsniegta 2006. gada 12. jūlijā; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

19.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija;

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

19.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.05.2011.

20.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Daglasa, Menas sala, IM1 3DA

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL.

Honkongas uzņēmumi ir: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd un New Desire Ltd.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

20.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Insight World Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

20.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Kingdom New Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

20.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Logistic Smart Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

20.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Neuman Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

20.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

New Desire Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

21.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Menas sala. IM1 3DA

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus pārvalda Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL.

Viens no akcionāriem ir Gholamhossein Golpavar, SAPID kuģniecības izpilddirektors, IRISL komercdirektors.

Honkogas uzņēmumi ir: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd un Great Method Ltd.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

21.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Advance Novel ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

21.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Alpha Effort Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kas agrāk piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

21.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Best Precise Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

21.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Concept Giant Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

21.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Great Method Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

22.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Menas sala. IM1 3DA

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus pārvalda Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL.

Viens no akcionāriem ir Mohammed Mehdi Rasekh, IRISL Valdes loceklis.

Honkongas uzņēmumi ir Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

22.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Smart Day Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

22.b.

System Wise Ltd (pazīstams arī kā Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

System Wise Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

22.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Trade Treasure ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

22.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

True Honour Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

23.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Menas sala, IM1 3DA.

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL. Viens no akcionāriem ir Mohammed Hossein Dajmar, IRISL izpilddirektors.

Honkogas uzņēmumi ir: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group un Sino Access Holdings.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.05.2011.

23.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

New Synergy Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

23.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Partner Century Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

23.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Sackville Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

23.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Sanford Group ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

23.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Sino Access Holdings ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.05.2011.

24.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta C37423, reģistrēts Maltā 2005. gadā

Kerman Shipping Company Ltd ir IRISL meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder IRISL.

Tam ir tāda pati adrese Maltā kā Woking Shipping Investments Ltd un tam piederošiem uzņēmumiem.

23.05.2011.

25.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta C39912, izsniegts 2006. gadā

Woking Shipping Investments Ltd ir IRISL meitasuzņēmums, kam pieder Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limite un Vobster Shipping Company, kuriem visiem ir viena un tā pati adrese Maltā.

23.05.2011.

25.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited ir IRISL piederošā uzņēmuma Woking Shipping Investments Ltd meitasuzņēmums, kas tam pilnībā pieder.

23.05.2011.

25.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Tongham Shipping Co. Ltd ir IRISL īpašumā esošā uzņēmuma Woking Shipping Investments Ltd meitasuzņēmums, kas tam pilnībā pieder.

23.05.2011.

25.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Uppercourt Shipping Company Limited ir IRISL īpašumā esošā uzņēmuma Woking Shipping Investments Ltd meitasuzņēmums, kas tam pilnībā pieder.

23.05.2011.

25.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company Limited ir IRISL īpašumā esošā uzņēmuma Woking Shipping Investments Ltd meitasuzņēmums, kas tam pilnībā pieder.

23.05.2011.

26.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’ Avenue, 2nd Floor, 3105 Limasola, Kipra.

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. C133993 (Kipra), izsniegta 2002. gadā

Lancelin Shipping Company Ltd pilnībā pieder IRISL.

Lancelin Shipping vadītājs ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

27.

Ashtead Shipping Company Ltd

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala.

Ashtead Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

28.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd – uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 118117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala.

Byfleet Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

29.

Cobham Shipping Company Ltd

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala.

Cobham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100% pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

30.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108119C

Dorking Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

31.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108120C

Effingham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

32.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108146C

Farnham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

33.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 111998C

Gomshall Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.

34.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 111999C

Horsham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.05.2011.


II PIELIKUMS

LĒMUMA 3. PANTĀ MINĒTĀS PERSONAS UN VIENĪBAS

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Ārlietu ministrs. Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) bijušais vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (pazīstams arī kā Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teherāna

Pakārtots AEOI un turpina tā agrākās pētniecības nodaļas darbu. Tā rīkotājdirektors ir AEOI priekšsēdētāja vietnieks Mohammad Ghannadi (minēts ANO DPR 1737).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas atbalsta ministrija) (pazīstama arī kā Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; pazīstama arī kā MODAFL; pazīstama arī kā MODSAF;

Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherāna, Irāna

Atbildīga par Irānas aizsardzības pētniecības, attīstības un ražošanas programmām, tostarp atbalstu raķešu programmai un kodolprogrammai.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (pazīstams arī kā TSA vai TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teherāna.

Iran Centrifuge Technology Company ir pārņēmis Farayand Technique darbības (minēts ANO DPR 1737). Tas ražo urāna bagātināšanas centrifūgu daļas un tieši atbalsta ar ieroču izplatīšanu saistītu paaugstināta riska darbību, ko Irānai ar ANO DP rezolūcijām ir prasīts pārtraukt. Veic darbu Kalaye Electric Company uzdevumā (minēts ANO DPR 1737).

23.05.2011


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/85


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/300/KĀDP

(2011. gada 23. maijs),

ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/137/KĀDP (2011. gada 28. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1) un jo īpaši tā 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 28. februārī pieņēma Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Lībijā, Lēmuma 2011/137/KĀDP II un IV pielikumā iekļautie personu un vienību saraksti, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunu personu un jaunu vienību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Šā lēmuma I pielikumā minēto personu pievieno sarakstiem, kas iekļauti Lēmuma 2011/137/KĀDP II un IV pielikumā.

2.   Šā lēmuma II pielikumā minēto vienību pievieno sarakstam, kas iekļauts Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 53. lpp.


I PIELIKUMS

LĒMUMA 1. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTĀ PERSONA

 

Vārds, uzvārds

Informācija identificēšanai

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Iekļaušanas datums

1.

Pulkvedis Taher Juwadi

Ceturtā persona Revolucionārās gvardes komandķēdē

Qadhafi režīma svarīgs loceklis

23.05.2011


II PIELIKUMS

LĒMUMA 1. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTĀ VIENĪBA

 

Nosaukums

Informācija identificēšanai

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Iekļaušanas datums

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

e-pasta adrese: afriqiyah@afriqiyah.aero

Lībijas Āfrikas investīciju portfeļa filiāle/īpašums – šī vienība pieder režīmam un ir tā kontrolē un ir iekļauta ES regulā

23.05.2011


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/87


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/301/KĀDP

(2011. gada 23. maijs),

ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/639/KĀDP (2010. gada 25. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām (1) un jo īpaši tā 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā, Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA pielikumā iekļauto personu saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA pielikumā iekļauto sarakstu papildina ar šā lēmuma pielikumā uzskaitītajām personām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 280, 26.10.2010., 18. lpp.


PIELIKUMS

1. PANTĀ MINĒTĀS PERSONAS

 

Vārdi

transkripcijā no baltkrievu valodas,

transkripcijā no krievu valodas

Vārdi (baltkrievu valodā)

Vārdi (krievu valodā)

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Vitebskas Zheleznodorozhny rajona tiesas tiesnesis. Apelācijas tiesā viņš notiesāja vairākus protestētājus, neskatoties uz to, ka Pirmās instances tiesa viņus nebija atzinusi par vainīgiem.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Dzimšanas datums:

13.11.1964

Pukhovichi rajona Talkov pilsētas vidusskolas direktore. 2011. gada 27. janvārī viņa atlaida no darba ļoti cienītu vidusskolas skolotāju par viņas politiskajiem uzskatiem un par dalību 2010. gada 19. decembra notikumos.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Dzimšanas datums:

27.08.1948 vai 1949

Pukhovichi rajona tiesas tiesnese. Viņa pretlikumīgi noraidīja iesniegumu tikt atjaunotai skolotājas amatā Talkov pilsētas vidusskolā.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Tiesnese Partizanski rajona tiesā, kas izskata Likhovid lietu. Viņa piesprieda “Brīvības kustības” aktīvistam Likhovid kungam 3 ar pusi gadu cietumsodu stingrā režīma cietumā.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Prokurors Daskevich un Lobov lietā. “Jaunatnes frontes” aktīvistiem Dmitri Dashkevich un Eduard Lobov tika piespriesti vairāki gadi cietumsoda par huligānismu. Viņu apcietināšanas patiesais iemesls bija tas, ka viņi abi aktīvi piedalījās 2010. gada decembra vēlēšanu kampaņā, kurā viņi atbalstīja vienu no opozīcijas kandidātiem.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Augstākās ekonomiskās tiesas tiesnesis. Viņš apstiprināja aizliegumu raidīt neatkarīgo “Autoradio”. (“Autoradio” tika aizliegta, jo “raidīja aicinājumus uz masu nemieriem 2010. gada decembra prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā”. Saskaņā ar spēkā esošu līgumu raidstacija raidīja viena opozīcijas kandidāta, Sannikov kunga, vēlēšanu programmu, kurā viņš esot teicis “nākotni izlems uz laukuma, nevis virtuvē!”)

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Vada prezidenta administrācijas analītisko centru, kas atbild par telekomunikācijām, tostarp uzraudzību, filtrēšanu, noklausīšanos, kontroli un iejaukšanos dažādos saziņas kanālos, piemēram, internetā.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnese. Viņa tiesāja bijušā prezidenta kandidāta Andrei Sannikov, pilsoniskās sabiedrības aktīvista Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik un Vladimir Yeriomenok lietu. Veids, kādā viņa vadīja tiesu, ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu pret apsūdzētajām personām, kam ar šīm personām nav nekāda sakara.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Minskas Oktiabrski (Kastrichnitski) rajona tiesas tiesnese. Viņa strādāja ar Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia, Vladimir Homichenko lietu. Veids, kādā viņa vadīja tiesu, ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu pret apsūdzētajām personām, kam ar šīm personām nav nekāda sakara.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Minskas Oktiabrski (Kastrichnitski) rajona tiesas prokurors. Viņš strādāja ar Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Vladimir Homichenko lietu. Viņa iesniegtajai apsūdzībai ir skaidrs nenoliedzams politisks pamatojums un tā ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu formulējumu, kas nav pamatots ar liecībām, pierādījumiem un liecinieku liecībām.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер’евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Minskas Pervomaiski rajona tiesas prokurors. Viņš strādāja ar Dmitri Bondarenko lietu. Viņa iesniegtajai apsūdzībai ir skaidrs nenoliedzams politisks pamatojums un tā ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu formulējumu, kas nav pamatots ar liecībām, pierādījumiem un liecinieku liecībām.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese, kas strādāja ar Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, izcilu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, lietu. Veids, kādā viņa vadīja tiesu, ir skaidrs Kriminālprocesa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu pret apsūdzētajām personām, kam ar šīm personām nav nekāda sakara.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas prokurors, kurš strādāja ar Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, izcilu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, lietu. Viņa iesniegtajai apsūdzībai ir skaidrs nenoliedzams politisks pamatojums un tā ir skaidrs Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu formulējumu, kas nav pamatots ar liecībām, pierādījumiem un liecinieku liecībām.


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/91


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/302/KĀDP

(2011. gada 23. maijs),

ar ko īsteno Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/273/KĀDP (2011. gada 9. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1) un jo īpaši tā 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 9. maijā pieņēma Lēmumu 2011/273/KĀDP.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Sīrijā, Lēmuma 2011/273/KĀDP pielikumā minēto personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām.

(3)

Būtu jāatjaunina informācija par dažām personām, kas ir iekļautas sarakstā minētā lēmuma pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/273/KĀDP pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 121, 10.5.2011., 11. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

LĒMUMA 3. UN 4. PANTĀ MINĒTO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS

Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Bashar Al-Assad

dzimis 11.09.1965, dzimšanas vieta Damascus; diplomātiskā pase Nr. D1903

Republikas prezidents, pret demonstrāciju dalībniekiem vērsto represiju rīkotājs un vadītājs

23.05.2011

2.

Mahir (pazīstams arī kā Maher Al)-Assad

dzimis 08.12.1967; diplomātiskā pase Nr. 4138

armijas 4. bruņotās divīzijas vadītājs, Baath centrālās pavēlniecības loceklis, nozīmīga persona Republikas gvardē (La Garde républicaine), prezidenta Bashar Al-Assad brālis; galvenais represiju veicējs pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (pazīstams arī kā Mamlouk)

dzimis 19.02.1946, dzimšanas vieta Damascus; diplomātiskā pase Nr. 983

Sīrijas izlūkdienesta vadītājs; iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (pazīstams arī kā Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

iekšlietu ministrs; iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011

5.

Atej (pazīstams arī kā Atef, Atif) Najib

 

bijušais Politiskās drošības direktorāta vadītājs Deraa; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (pazīstams arī kā Hafez Makhlouf)

dzimis 02.04.1971, dzimšanas vieta Damascus; diplomātiskā pase Nr. 2246

pulkvedis, kas vada nodaļu izlūkdienestā (General Intelligence Directorate Damascus Branch); prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; Mahir Al-Assad tuvu stāvoša persona; iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (pazīstams arī kā Mohammed Dib Zeitoun)

Dzimis 20.05.1951, dzimšanas vieta Damascus; diplomātiskā pase Nr. D 000 00 13 00

Politiskās drošības direktorāta vadītājs; iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

atbildīgais par politisko drošību Banyas, iesaistīts represiju veikšanā pret demonstrāciju dalībniekiem Baida

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

dzimis 10.07.1969, dzimšanas vieta Damascus; pase Nr. 454224

sīriešu uzņēmējs; ar Mahir Al-Assad saistīta persona; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns; finansē režīmu, tādējādi ļaujot veikt represijas pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

dzimis 1953. gadā, dzimšanas vieta Hama; diplomātiskā pase Nr. D0005788

Sīrijas militārā izlūkdienesta vadītājs un iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Sīrijas gaisa spēku izlūkdienesta vadītājs un iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

dzimis 3.05.1953, dzimšanas vieta Deraa; diplomātiskā pase Nr. D 000 000 887

Sīrijas militārā izlūkdienesta Damaskas lauku filiāles vadītājs un iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

dzimis 18.06.1962, dzimšanas vieta Kerdala; pase Nr. 88238

Shabiha kaujinieku rindās iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

dzimis 1.03.1961, dzimšanas vieta Lattaquié; pase Nr. 86449 un Nr. 842781

Shabiha kaujinieku rindās iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

dzimis 01.05.1950, dzimšanas vieta Al-Madehleh, Tartus

Drošības un izlūkošanas štāba vadītāja vietnieks, iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

dzimis 1941. gadā

Sīrijas valsts drošības dienesta vadītājs, iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar'

dzimis 10.12.1938

Sīrijas viceprezidents, iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

dzimis 10.04.1937, (iespējams 20.05.1937, dzimšanas vieta Hama, diplomātiskās pases Nr. 0002250

Sīrijas viceprezidenta palīgs valsts drošības jautājumos, iesaistīts represiju veikšanā pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

20.05.1966, pases Nr. 002954347

Mahir Al-Assad svainis; uzņēmējs un vairāku ārvalstu uzņēmumu vietējais aģents; finansē režīmu, tādējādi ļaujot veikt represijas pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011

20.

Iyad (pazīstams arī kā Eyad) Makhlouf

dzimis 21.01.1973, dzimšanas vieta Damascus, pases Nr. 001820740

Rami Makhlouf brālis un Politiskās drošības direktorāta darbinieks, kas iesaistīts represijās pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

prezidenta padomdevējs stratēģijas jautājumos; iesaistīts represijās pret civiliedzīvotājiem

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

bruņoto spēku štāba vadītājs, kas atbildīgs par militāro darbību represijās pret mierīgiem protestētājiem

23.05.2011

23.

Ihab (pazīstams arī kā Ehab, Iehab) Makhlouf

dzimis 21.01.1973, dzimšanas vieta Damascus, pases Nr. 002848852

SyriaTel priekšsēdētāja vietnieks un rūpējas par Rami Makhlouf uzņēmumu ASV; nodrošina finansējumu režīmam, pieļaujot vardarbību pret demonstrāciju dalībniekiem

23.05.2011”


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/95


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 20. maijs),

ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Nīderlandē

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3427)

(Autentisks ir tikai teksts holandiešu valodā)

(2011/303/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. panta m) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B nodaļas IV iedaļas 1. punktā paredzēts, ka cūku liemeņu klasifikācijas nolūkā muskuļaudu daudzums jānovērtē, izmantojot Komisijas atļautas klasifikācijas metodes. Apstiprināt drīkst tikai statistiski pierādītas novērtējuma metodes, kuru pamatā ir cūkas liemeņa vienas vai vairāku anatomisko daļu fiziska izmērīšana. Klasificēšanas metodes atļauj izmantot, ja statistiskā kļūda novērtējumā nepārsniedz maksimālo pielaidi. Minētā pielaide ir noteikta 23. panta 3. punktā Komisijas 2008. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (2).

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2005/627/EK (3) Komisija apstiprināja divu metožu izmantošanu cūku liemeņu klasificēšanai Nīderlandē.

(3)

Ņemot vērā tehnikas attīstību un to, ka Nīderlandes cūku populācijā paredzētas izmaiņas, jo sagaidāms, ka drīzumā vairs nebūs vepru (kastrētu tēviņu), Nīderlande ir lūgusi Komisiju apstiprināt trīs metodes cūku liemeņu klasificēšanai tās teritorijā un ir iesniegusi sīki izstrādātu sadalīšanas izmēģinājuma aprakstu, norādot principus, uz kuriem šīs metodes pamatojas, sadalīšanas izmēģinājuma rezultātus, kā arī vienādojumus, ko lieto liesās gaļas procentuālā daudzuma novērtēšanai protokolā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/2008 23. panta 4. punktā.

(4)

Pārbaudot šo lūgumu, tika secināts, ka ir izpildīti minēto klasifikācijas metožu apstiprināšanas nosacījumi. Tāpēc šīs klasifikācijas metodes ir jāapstiprina Nīderlandē.

(5)

Aparātu vai klasifikācijas metožu izmaiņas nav atļautas, ja vien tās nav skaidri apstiprinātas ar Komisijas lēmumu.

(6)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad Lēmums 2005/627/EK ir jāatceļ.

(7)

Ņemot vērā tehniskos apstākļus saistībā ar jaunu aparātu un jaunu vienādojumu ieviešanu, cūku liemeņu klasifikācijas metodes, kas apstiprinātas ar šo lēmumu, ir jāpiemēro no 2011. gada 3. oktobra.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Klasificējot cūku liemeņus Nīderlandē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B nodaļas IV iedaļas 1. punktu, ir atļauts izmantot šādas metodes:

Hennessy Grading Probe (HGP 7) aparātu un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kuru sīks apraksts sniegts pielikuma 1. daļā,

Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM) aparātu un ar to saistītās novērtējuma metodes, kuru sīks apraksts sniegts pielikuma 2. daļā,

CSB Image-Meater (CSB) aparātu un ar to saistītās novērtējuma metodes, kuru sīks apraksts sniegts pielikuma 3. daļā.

2. pants

Apstiprināto aparātu vai novērtēšanas metožu izmaiņas nav atļautas, ja vien šīs izmaiņas nav skaidri apstiprinātas ar Komisijas lēmumu.

3. pants

Atceļ Lēmumu 2005/627/EK.

4. pants

Šo lēmumu piemēro no 2011. gada 3. oktobra.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2011. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 337, 16.12.2008., 3. lpp.

(3)  OV L 224, 30.8.2005., 17. lpp.


PIELIKUMS

METODES CŪKU LIEMEŅU KLASIFICĒŠANAI NĪDERLANDĒ

1.   DAĻA

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1.

Šajā daļā iekļautos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņu klasifikāciju veic ar aparātu, kura nosaukums ir “Hennessy grading probe (HGP 7)”.

2.

Aparāts ir aprīkots ar zondi, kuras diametrs ir 5,95 milimetri (zondes priekšgalā ir 6,3 milimetrus plats asmens), zondē ir iebūvēta fotodiode (Siemens LED modelis LYU 260-EO un 58 MR fotodetektors) un zondes darbības zona ir 0 līdz 120 mm. Mērījumu rezultātus izsaka aplēstajā liesās gaļas saturā ar HPG 7 vai tam pievienoto datoru.

3.

Cūku liemeņa muskuļaudu daudzumu aprēķina pēc šādas formulas:

LMP = 65,92 – 0,6337 * tauki + 0,0446 * muskuļi,

kur

LMP

=

aplēstais liemeņa muskuļaudu procentuālais daudzums,

tauki

=

HGP7 tauku slāņa (ieskaitot ādu) biezums milimetros, kuru mēra pie trešās līdz ceturtās ribas, skaitot no pēdējās ribas, 6 cm no muguras viduslīnijas,

muskuļi

=

HGP7 muskuļu (ieskaitot ādu) biezums milimetros, kuru mēra tajā pašā laikā un tajā pašā vietā kā taukus.

Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 73,5 līdz 107,5 kilogramiem.

2.   DAĻA

Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)

1.

Šajā daļā iekļautos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņu klasifikāciju veic ar aparātu, kura nosaukums ir “Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)”.

2.

Aparāts ir aprīkots ar augstas izšķirtspējas Sydel zondi, kuras diametrs ir 8 mm, ar infrasarkanās gaismas diodi (Honeywell) un diviem gaismas detektoriem (Honeywell). Darbības attālums ir no 0 līdz 95 mm.

Mērījumu rezultātus CGM aparāts aprēķina, izsakot tos kā liesās gaļas procentuālo saturu.

3.

Liemeņu liesās gaļas saturu aprēķina pēc šādas formulas:

LMP = 66,86 – 0,6549 * tauki + 0,0207 * muskuļi,

kur

LMP

=

aplēstais liemeņa muskuļaudu procentuālais daudzums,

tauki

=

CGM tauku slāņa (ieskaitot ādu) biezums milimetros, kuru mēra pie trešās līdz ceturtās ribas, skaitot no pēdējās ribas, 6 cm no muguras viduslīnijas,

muskuļi

=

CGM muskuļu (ieskaitot ādu) biezums milimetros, kuru mēra tajā pašā laikā un tajā pašā vietā kā taukus.

Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 73,5 līdz 107,5 kilogramiem.

3.   DAĻA

CSB Image-Meater (CSB)

1.

Šajā daļā iekļautos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņu klasifikāciju veic ar aparātu, kura nosaukums ir “CSB Image-Meater (CSB)”.

2.

Aparātu CSB Image-Meater galvenokārt veido videokamera, ar attēlu analīzes karti aprīkots personālais dators, ekrāns, printeris, vadības mehānisms, vērtēšanas mehānisms un saskarnes. Visus Image-Meater mainīgos lielumus (16) mēra uz liemeņa viduslīnijas šķiņķī (ap gluteus medius muskuli).

Mērījumu rezultātus ar datora palīdzību aprēķina, izsakot tos kā muskuļaudu procentuālā daudzuma aplēses.

3.

Liemeņa liesās gaļas procentuālo daudzumu aprēķina pēc šādas formulas:

LMP = 65,2212 – 0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS,

kur 16 CSB objektīvie mērījumi, ko veic pie liemeņa viduslīnijas, ir

LMP

=

aplēstais liemeņa muskuļaudu procentuālais daudzums,

S

=

tauku slāņa biezums, minimālais tauku slāņa biezums virs gluteus medius muskuļa (mm),

F

=

minimālais muskuļu slāņa biezums, ko mēra no gluteus medius muskuļa priekšējā gala līdz mugurkaula kanāla augšējai (dorsālai) malai (mm),

ML

=

gluteus medius muskuļa garums (mm),

MS

=

vidējais speķa biezums zem gluteus medius muskuļa (mm),

MF

=

vidējais liesās gaļas biezums zem gluteus medius muskuļa (mm),

WL

=

vidējais mugurkaula garums, ieskaitot muguras skriemeļus (mm),

Wa,b,c,dS

=

vidējais speķa biezums zem 1. mērītā muguras skriemeļa (a) un trīs citiem muguras skriemeļiem (b, c, d) (mm),

Wa,b,c,dF

=

vidējais liesās gaļas biezums zem 1. mērītā muguras skriemeļa (a) un trīs citiem muguras skriemeļiem (b, c, d) (mm),

ES

=

vidējais ārējā speķa platums virs četriem mērītiem muguras skriemeļiem (mm),

IS

=

vidējais iekšējā speķa platums virs četriem mērītiem muguras skriemeļiem (mm),

4.

Mērījumu punkti ir aprakstīti II daļā protokolā, kuru Nīderlande ir iesniegusi Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/2008 23. panta 4. punktu.

Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 73,5 līdz 107,5 kilogramiem.


24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/99


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 23. maijs),

ar ko konkrētas personas atbrīvo no tāda paplašinātā antidempinga maksājuma par konkrētām velosipēdu daļām, kurš ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdiem, pēdējo reizi saglabāts un grozīts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1095/2005, un ar ko atceļ saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97 konkrētām personām piešķirto tāda antidempinga maksājuma atlikšanu, kurš attiecināts uz konkrētām Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļām, un ar ko atsauc atbrīvojumu no minētā maksājuma

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3543)

(2011/304/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), (“pamatregula”),

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 (2) (“paplašināšanas regula”), ar ko Regulā (EEK) Nr. 2474/93 (3) paredzēto galīgo antidempinga maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdiem attiecina arī uz konkrētu velosipēdu daļu importu no Ķīnas Tautas Republikas, kā arī uzliek paplašināto maksājumu šādam importam, kas reģistrēts atbilstoši Regulai (EK) Nr. 703/96,

ņemot vērā Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97 1997. gada 20. janvāra (“atbrīvojuma regula”) par atļauju atbrīvot konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļu importu no paplašinātā antidempinga maksājuma, kas noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97, un kas sākotnēji noteikts ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 (4), un jo īpaši tās 7. pantu,

pēc apspriešanās ar padomdevēja komiteju,

tā kā:

(1)

Pēc atbrīvojuma regulas stāšanās spēkā vairāki velosipēdu montētāji saskaņā ar minētās regulas 3. pantu iesniedza pieprasījumus par atbrīvojumu no antidempinga maksājuma, kas ar Regulu (EK) Nr. 71/97 bija attiecināts arī uz konkrētu velosipēdu daļu importu no Ķīnas Tautas Republikas (“paplašinātais antidempinga maksājums”). Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēja secīgus velosipēdu montētāju sarakstus (5), attiecībā uz kuriem saskaņā ar atbrīvojuma regulas 5. panta 1. punktu tika atlikta paplašinātā antidempinga maksājuma samaksa attiecībā uz to svarīgāko velosipēdu daļu importu, kuras bija deklarētas laišanai brīvā apgrozībā.

(2)

Pēc tam, kad bija publicēts pēdējais pārbaudāmo personu saraksts (6), tika izvēlēts galvenais pārbaudes periods. Šo periodu noteica no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. augustam. Tika pieprasīta arī papildu informācija par 2008. un 2009. gadu. Visām vērtējamajām personām nosūtīja anketas un lūdza sniegt informāciju par montāžas operācijām, kas veiktas attiecīgajā pārbaudes periodā.

(3)

Komisija bija informēta arī par divu tādu uzņēmumu likvidēšanu, kuri bija atbrīvoti no paplašinātā antidempinga maksājuma par velosipēdu daļām. Turklāt viens cits uzņēmums neizpildīja Komisijas Regulas (EK) Nr. 88/97 nosacījumus. Attiecībā uz šiem uzņēmumiem atbrīvojums tiks atsaukts.

A.   ATBRĪVOJUMA PIEPRASĪJUMI, KURIEM IEPRIEKŠ TIKA PIEŠĶIRTA MAKSĀJUMA ATLIKŠANA

A.1.   Pieņemami pieprasījumi par atbrīvojumu

(4)

Komisija no 1. tabulā minētajām personām saņēma visu pieprasīto informāciju, kas bija vajadzīga, lai noteiktu šo personu pieprasījumu pieņemamību. Šīm personām jau bija piešķirta atļauja atlikt maksājuma samaksu no dienas, kad Komisijas telpās pirmo reizi bija saņemta pilnīga pieteikuma dokumentācija. No jauna pieprasīto un sniegto informāciju izskatīja un nepieciešamības gadījumā pārbaudīja attiecīgo personu telpās. Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija konstatēja, ka 1. tabulā minēto personu pieprasījumi ir pieņemami saskaņā ar atbrīvojuma regulas 4. panta 1. punktu.

1.   tabula

Nosaukums

Adrese

Valsts

Taric papildu kods

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI)

Itālija

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (pasta indekss mainīsies uz 20847)

Itālija

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Itālija

A963

(5)

Komisija procedūras rezultātā ieguva informāciju, kas liecina par to, ka visās šo pieprasījuma iesniedzēju velosipēdu montāžas operācijās izmantoto Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļu vērtība bija zemāka par 60 % no montāžas operācijās izmantoto velosipēdu daļu kopējās vērtības, tādēļ tās neietilpst pamatregulas 13. panta 2. punkta darbības jomā.

(6)

Tāpēc un saskaņā ar atbrīvojuma regulas 7. panta 1. punktu 1. tabulā minētās personas būtu jāatbrīvo no paplašināta antidempinga maksājuma.

(7)

Saskaņā ar atbrīvojuma regulas 7. panta 2. punktu 1. tabulā minēto personu atbrīvojumam no paplašinātā antidempinga maksājuma būtu jāstājas spēkā no šo personu pieprasījumu saņemšanas dienas. Turklāt no dienas, kad saņemti pieprasījumi par atbrīvojumu, šo personu muitas parāds attiecībā uz paplašināto antidempinga maksājumu uzskatāms par spēkā neesošu.

(8)

Uzņēmums Sintema Sport S.R.L. informēja Komisiju par to, ka šī uzņēmuma pasta indekss 2011. gada aprīlī mainīsies no 20042 uz 20847, jo Albiates rajons būs nevis Moncas, bet Milānas provincē.

A.2.   Nepieņemami pieprasījumi par atbrīvojumu

(9)

Šā apsvēruma 2. tabulā minētās personas arī iesniedza pieprasījumus par atbrīvojumu no paplašinātā antidempinga maksājuma.

2.   tabula

Nosaukums

Adrese

Valsts

Taric papildu kods

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Spānija

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Beļģija

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Vācija

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Vācija

A965

S.C. Rich Euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, no 54A, 077010 Afumati, Ilfov County

Rumānija

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Čehija

A962

(10)

Divas personas pārbaudes periodā montāžas operācijās neizmantoja velosipēdu daļas, uz kurām attiecas antidempinga maksājums. Viena persona informēja Komisiju, ka tai turpmāk nebūs vajadzīgs atbrīvojums. Divas personas neiesniedza atbildes uz anketu un apgalvoja, ka montāžas darbībā nav izmantojušas velosipēdu daļas, uz kurām attiecas antidempinga maksājums. Viena persona tiek likvidēta.

(11)

Tā kā 2. tabulā minētās personas neatbilda atbrīvojuma kritērijiem, Komisijai bija jānoraida to pieprasījumi par atbrīvojumu atbilstoši atbrīvojuma regulas 7. panta 3. punktam. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jāatceļ atbrīvojuma regulas 5. pantā minētā atļauja atlikt paplašinātā antidempinga maksājuma samaksu, un paplašinātais antidempinga maksājums jāiekasē no dienas, kad saņemts šīs personas pieprasījums.

A.3.   Atsaukšana

(12)

Personām, kuras norādītas 3. tabulā, atbrīvojums būtu jāatsauc.

3.   tabula

Nosaukums

Adrese

Valsts

Taric papildu kods

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Vācija

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Apvienotā Karaliste

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Vācija

A852

(13)

Šīs personas bija atbrīvotas no paplašinātā antidempinga maksājuma par velosipēdu daļām. Komisija tika informēta, ka viena no šīm personām jau ir likvidēta, savukārt otra ir likvidācijas procesā. Komisijai pieejamie pierādījumi liecina, ka cits uzņēmums ir apturējis montāžas darbības un pārdevis importētās daļas personai, kura nebija atbrīvota no maksājuma. Lai gan minētais imports ir ārpus atbrīvojuma shēmas, uzņēmums turpināja deklarēt importu, it kā uz to attiektos shēma. Tā kā uzņēmums pats neveic montāžas operācijas, uzņēmums neizpilda saistības, kas izriet no atbrīvojuma regulas 8. panta, proti, tas nenodrošina, ka tā montāžas operācijas ir ārpus Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 2. punkta darbības jomas, un nevar iesniegt noslēguma dokumentāciju, kas parāda, kā izmantotas piegādes. Līdz ar to atbrīvojums būtu jāatsauc saskaņā ar atbrīvojuma regulas 10. pantu.

B.   PIEPRASĪJUMI PAR ATBRĪVOJUMU NO MAKSĀJUMA, PAR KURU IEPRIEKŠ NETIKA PIEŠĶIRTA ATĻAUJA ATLIKT SAMAKSU

(14)

Ar šo ieinteresētās personas tiek informētas par to, ka no 3. tabulā minētajām personām saskaņā ar atbrīvojuma regulas 3. pantu ir saņemti vēl citi pieprasījumi par atbrīvojumu. Pēc šo pieprasījumu saņemšanas atļaujai atlikt paplašinātā maksājuma samaksu būtu jāstājas spēkā no ailē “Spēkā stāšanās datums” norādītās dienas.

4.   tabula

Nosaukums

Adrese

Valsts

Spēkā stāšanās datums

Taric papildu kods

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Vācija

11.6.2010.

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Spānija

16.7.2010.

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (sākotnēji ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa)

Polija

22.1.2010.

A966

JETLANE SAS (sākotnēji JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Francija

18.2.2010.

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgārija

15.10.2010.

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Itālija

13.4.2010.

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austrija

30.3.2010.

A978 (sākotnēji A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Zviedrija

11.1.2010.

A967

(15)

Uzņēmumam Code X Sp. z o.o.2010. gada 22. janvārī piešķīra iespēju atlikt maksājumu. Tikmēr uzņēmums mainīja juridisko adresi no ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa uz Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie. Šī juridiskās adreses maiņa neietekmē sākotnējo atlikšanas pieprasījumu. Uzņēmumam JET’LEAN2010. gada 18. februārī piešķīra iespēju atlikt maksājumu. Tikmēr uzņēmuma JET’LEAN juridiskais nosaukums tika mainīts uz JETLANE. Šī juridiskā nosaukuma maiņa neietekmē sākotnējo atlikšanas pieprasījumu. Uzņēmumam Müller GmbH2010. gada 30. martā piešķīra iespēju atlikt maksājumu. Sākotnēji uzņēmumam Müller GmbH piešķirtais Taric papildkods A977 kļūdaini tika piešķirts divreiz un atsaukts. No 2010. gada 3. jūnija uzņēmumam Müller GmbH tika piešķirts Taric papildkods A978. Šī koda maiņa neietekmē sākotnējo atlikšanas pieprasījumu.

(16)

Visi 1.–4. tabulā minētie uzņēmumi tika informēti, un tiem tika dota iespēja iesniegt piezīmes. Konstatēja, ka pretstatā sākotnējai Komisijas rīcībā esošajai informācijai uzņēmums IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda netika likvidēts. Tādējādi šā uzņēmuma atbrīvojums netiks atsaukts un uzņēmuma nosaukums tika svītrots no 3. tabulas. Netika saņemtas citas piezīmes, kas spētu grozīt šajā lēmumā izklāstītos secinājumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo turpmāk minētajā 1. tabulā norādītās personas ir atbrīvotas no tā galīgā antidempinga maksājuma paplašināšanas atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 71/97 attiecībā uz konkrētu velosipēdu daļu importu no Ķīnas Tautas Republikas, kas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdiem noteikts ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93, kurā jaunākie grozījumi izdarīti un saglabāti ar Regulu (EK) Nr. 1095/2005.

Atbrīvojums attiecībā uz katru personu stājas spēkā no attiecīgās dienas, kas norādīta ailē “Spēkā stāšanās datums”.

1.   tabula

No maksājuma atbrīvojamo personu saraksts

Nosaukums

Adrese

Valsts

Atbrīvojums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 88/97

Spēkā stāšanās datums

Taric papildu kods

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI)

Itālija

7. pants

27.5.2009.

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (pasta indekss mainīsies uz 20847)

Itālija

7. pants

22.2.2010.

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Itālija

7. pants

3.11.2009.

A963

2. pants

Ar šo tiek noraidīti pieprasījumi par atbrīvojumu no paplašinātā antidempinga maksājuma, kurus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 88/97 3. pantu iesniegušas turpmāk 2. tabulā minētās personas.

Ar šo attiecīgajām personām atļauja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 88/97 5. pantu atlikt paplašinātā antidempinga maksājuma samaksu tiek atcelta no attiecīgās dienas, kas norādīta ailē “Spēkā stāšanās datums”.

2.   tabula

To personu saraksts, kam atceļama atļauja atlikt maksājuma samaksu

Nosaukums

Adrese

Valsts

Atlikšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 88/97

Spēkā stāšanās datums

Taric papildu kods

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Spānija

5. pants

5.7.2010.

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Beļģija

5. pants

30.4.2009.

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Vācija

5. pants

15.10.2007.

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Vācija

5. pants

3.12.2009.

A965

S.C. Rich Euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, no 54A, 077010 Afumati, Ilfov County

Rumānija

5. pants

10.7.2008.

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Čehija

5. pants

20.10.2009.

A962

3. pants

Ar šo atsauc atbrīvojumus no paplašinātā antidempinga maksājuma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 88/97 7. pantu attiecībā uz turpmāk minētajā 3. tabulā norādītajām personām saskaņā ar atbrīvojuma regulas 10. pantu.

Ar šo attiecībā uz iesaistītajām personām no attiecīgā datuma, kas norādīts ailē “Spēkā stāšanās datums”, tiek atcelts paplašinātā antidempinga maksājuma atbrīvojums.

3.   tabula

Personu saraksts, attiecībā uz kurām atceļ atbrīvojumu

Nosaukums

Adrese

Valsts

Atbrīvojums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 88/97

Spēkā stāšanās datums

Taric papildu kods

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Vācija

7. pants

Viena diena pēc šā lēmuma publicēšanas

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Apvienotā Karaliste

7. pants

Viena diena pēc šā lēmuma publicēšanas

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Vācija

7. pants

Viena diena pēc šā lēmuma publicēšanas

A852

4. pants

Šā panta 4. tabulā minētās personas ir iekļautas pārbaudāmo personu atjauninātajā sarakstā atbilstoši Regulas (EK) Nr. 88/97 3. pantam. Atļauja atlikt paplašinātā maksājuma samaksu pēc minēto pieprasījumu saņemšanas stājās spēkā no attiecīgās dienas, kas norādīta 4. tabulas ailē “Spēkā stāšanās datums”.

4.   tabula

Pārbaudāmo personu saraksts

Nosaukums

Adrese

Valsts

Atlikšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 88/97

Spēkā stāšanās datums

Taric papildu kods

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Vācija

5. pants

11.6.2010.

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Spānija

5. pants

16.7.2010.

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (sākotnēji ul Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa)

Polija

5. pants

22.1.2010.

A966

JETLANE SAS (sākotnēji JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Francija

5. pants

18.2.2010.

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgārija

5. pants

15.10.2010.

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Itālija

5. pants

13.4.2010.

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austrija

5. pants

30.3.2010.

A978 (sākotnēji A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Zviedrija

5. pants

11.1.2010.

A967

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm un 1., 2., 3. un 4. pantā minētajām personām. Tas ir publicēts arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Karel DE GUCHT


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 16, 18.1.1997., 55. lpp.

(3)  OV L 228, 9.9.1993., 1. lpp. Regula saglabāta ar Regulu (EK) Nr. 1524/2000 (OV L 175, 14.7.2000., 39. lpp.) un grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1095/2005 (OV L 183, 14.7.2005., 1. lpp.).

(4)  OV L 17, 21.1.1997., 17. lpp.

(5)  OV C 45, 13.2.1997., 3. lpp.; OV C 112, 10.4.1997., 9. lpp.; OV C 220, 19.7.1997., 6. lpp.; OV C 378, 13.12.1997., 2. lpp.; OV C 217, 11.7.1998., 9. lpp.; OV C 37, 11.2.1999., 3. lpp.; OV C 186, 2.7.1999., 6. lpp.; OV C 216, 28.7.2000., 8. lpp.; OV C 170, 14.6.2001., 5. lpp.; OV C 103, 30.4.2002., 2. lpp.; OV C 35, 14.2.2003., 3. lpp.; OV C 43, 22.2.2003., 5. lpp.; OV C 54, 2.3.2004., 2. lpp.; OV C 299, 4.12.2004., 4. lpp.; OV L 17, 21.1.2006., 16. lpp.; OV L 313, 14.11.2006., 5. lpp.; OV L 81, 20.3.2008., 73. lpp.; OV C 310, 5.12.2008., 19. lpp., OV L 19, 23.1.2009., 62. lpp.; OV L 314, 1.12.2009., 106. lpp.

(6)  OV L 314, 1.12.2009., 106. lpp.


Labojumi

24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/105


Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 494/2011 (2011. gada 20. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (kadmiju)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 134, 2011. gada 21. maijs )

3. lappusē 2. panta otrajā daļā:

tekstu:

“To piemēro no 2012. gada 10. janvāra.”

lasīt šādi:

“To piemēro no 2011. gada 10. decembra.”

4. lappusē pielikuma 1. punktā grozītās tabulas 1. punkta trešajā daļā:

tekstu:

“Izdarot atkāpi, otro daļu nepiemēro izstrādājumiem, kas tirgū laisti pirms 2012. gada 10. janvāra.”

lasīt šādi:

“Izdarot atkāpi, otro daļu nepiemēro izstrādājumiem, kas tirgū laisti pirms 2011. gada 10. decembra.”

5. lappusē pielikuma 2. punktā grozītās tabulas 11. punktā:

tekstu:

“11.

Izdarot atkāpi, 10. punktu nepiemēro izstrādājumiem, kas tirgū laisti pirms 2012. gada 10. janvāra, un juvelierizstrādājumiem, kas 2012. gada 10. janvārī ir izgatavoti pirms vairāk nekā 50 gadiem.”

lasīt šādi:

“11.

Izdarot atkāpi, 10. punktu nepiemēro izstrādājumiem, kas tirgū laisti pirms 2011. gada 10. decembra, un juvelierizstrādājumiem, kas 2011. gada 10. decembrī ir izgatavoti pirms vairāk nekā 50 gadiem.”