ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.129.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 129

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 17. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 469/2011 (2011. gada 13. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1292/2007, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 470/2011 (2011. gada 16. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 828/2009, ar ko laikposmam no 2009./2010. tirdzniecības gada līdz 2014./2015. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz tarifa pozīcijai 1701 atbilstīgu cukura produktu importu un rafinēšanu saskaņā ar preferenču nolīgumiem

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 471/2011 (2011. gada 16. maijs) par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā 2010./2011. gadam noteikto valsts piena kvotu sadalījumu piegādēs un tiešajā tirdzniecībā

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 472/2011 (2011. gada 16. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 473/2011 (2011. gada 16. maijs), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

12

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/280/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 16. maijs) par Lēmuma 2003/796/EK, ar ko izveido Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupu, atcelšanu

14

 

 

2011/281/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 16. maijs), ar ko groza Lēmumu 2009/146/EK attiecībā uz zinātnisko komiteju locekļu aizstāšanu ar locekļiem no zinātnisko padomdevēju grupas, kura izveidota ar Lēmumu 2008/721/EK

15

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

17.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 469/2011

(2011. gada 13. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1292/2007, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“antidempinga pamatregula”), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu un 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 597/2009 (2009. gada 11. jūnijs) par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (2) (“antisubsidēšanas pamatregula”), un jo īpaši tās 18. panta 1. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Eiropas Komisija (“Komisija”) iesniedza pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

(1)

Padome 1999. gada 10. decembrī un pēc izmeklēšanas (“sākotnējā antisubsidēšanas izmeklēšana”) ar Regulu (EK) Nr. 2597/1999 noteica galīgo kompensācijas maksājumu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam (3). Pēc antidempinga izmeklēšanas (“sākotnējā antidempinga izmeklēšana”) un pēc pagaidu antidempinga maksājuma noteikšanas 2001. gada 24. februārī (4) ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 367/2001 Indijas izcelsmes PET plēves importam ar Regulu (EK) Nr. 1676/2001 (5) noteica galīgo antidempinga maksājumu.

(2)

Attiecībā uz Indijas izcelsmes PET plēves importu 2006. gada 8. martā publicēja divas Padomes regulas: Regulu (EK) Nr. 367/2006 (6), kas sekoja termiņa beigu pārskatīšanas izmeklēšanai un kurā saglabāja galīgo kompensācijas maksājumu (“termiņa beigu pārskatīšanas antisubsidēšanas regula”), un Regulu (EK) Nr. 366/2006 (7) (“antidempinga regula, ar kuru izdara grozījumus”), kas sekoja daļējas starpposma pārskatīšanas izmeklēšanai un ar kuru grozīja šāda importa galīgo antidempinga maksājumu.

(3)

Pēc termiņa beigu pārskatīšanas 2007. gada 6. novembrī ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1292/2007 (8) noteica galīgo antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes PET plēves importam.

(4)

Paziņojumu (9) publicēja 2010. gada 20. maijāEiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minētajā paziņojumā personas tika informētas, ka, ņemot vērā Vispārējās tiesas 2009. gada 17. novembra spriedumu lietā T-143/06 (10) (“spriedums”), MTZ Polyfilms Limited (“MTZ Polyfilms”) ražotās PET plēves importam Eiropas Savienībā vairs nepiemēro antidempinga pasākumus, kas noteikti ar antidempinga regulu, ar kuru izdara grozījumus, un ar Regulu (EK) Nr. 1292/2007, un galīgie antidempinga maksājumi, kas samaksāti saskaņā ar šīm regulām par MTZ Polyfilms importu, būtu jāatmaksā vai jāatlaiž. Ar paziņojumu arī daļēji atsāka attiecīgo antidempinga pārskatīšanas izmeklēšanu attiecībā uz inter alia Indijas izcelsmes PET plēves importu, lai īstenotu iepriekš minēto Vispārējās tiesas spriedumu, ciktāl tas attiecas uz MTZ Polyfilms.

(5)

Ar termiņa beigu pārskatīšanas antisubsidēšanas regulu noteiktā kompensācijas maksājuma termiņš beidzās 2011. gada 9. martā (11) atbilstoši antisubsidēšanas pamatregulas 18. panta 1. punktam. Atbilstoši principam, kas saskaņā ar antidempinga pamatregulas 14. panta 1. punktu paredz, ka nevienu ražojumu nepakļauj abiem – gan antidempinga, gan kompensācijas – maksājumiem, lai risinātu vienu un to pašu situāciju, kas izriet no dempinga vai no eksporta subsidēšanas, ar Regulu (EK) Nr. 1292/2007 noteikto antidempinga maksājuma likmju līmeni noteica, ņemot vērā kompensācijas maksājumu, kas noteikts ar termiņa beigu pārskatīšanas antisubsidēšanas regulu. Ņemot vērā kompensācijas maksājuma termiņa beigas, jākoriģē antidempinga maksājuma likmes.

2.   ANTIDEMPINGA MAKSĀJUMA LIKMES PĒC KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMA TERMIŅA BEIGĀM, KAS NOTEIKTS VIENAM UN TAM PAŠAM IMPORTAM

(6)

Kā norādīts 5. apsvērumā, Indijas izcelsmes PET plēvei noteiktā kompensācijas maksājuma termiņš beidzās 2011. gada 9. martā, tādēļ jākoriģē antidempinga maksājuma likmes. Ar Regulu (EK) Nr. 1292/2007 noteiktais antidempinga maksājums sastāv no dempinga starpības, no kuras atņemta subsidēšanas robeža, kas saistīta ar eksporta subsīdijām. Tā kā kompensācijas maksājuma termiņš jau ir beidzies, antidempinga maksājuma likmju līmenis ir jānosaka atkārtoti.

(7)

Saskaņā ar antidempinga pamatregulas 9. panta 4. punktu antidempinga maksājuma lielums nedrīkst pārsniegt noteikto dempinga starpību, bet tam vajadzētu būt mazākam par minēto starpību, ja šāds mazāks maksājums būtu atbilstošs, lai novērstu kaitējumu Savienības rūpniecības nozarei. Tādēļ būtu jānosaka tāds maksājuma līmenis, kas atbilst zemākajam dempinga starpības līmenim un kaitējuma novēršanas līmenim.

(8)

Saistībā ar šo jāatgādina, ka sākotnējā antidempinga izmeklēšanā kaitējuma novēršanas līmenis visos gadījumos bija augstāks par dempinga starpību, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 367/2001 195. apsvērumā un apstiprināts Regulas (EK) Nr. 1676/2001 74. apsvērumā. Tādēļ antidempinga maksājums būtu jānosaka dempinga starpību līmenī, kas noteiktas attiecībā uz dažādiem Indijas ražotājiem, un tās ir šādas:

Uzņēmums

Dempinga starpība un antidempinga maksājuma likme

Atsauce

Ester Industries Limited

29,3 %

Regula (EK) Nr. 366/2006

Garware Polyester Limited

0 %

Īstenošanas regula (ES) Nr. 38/2011 (12)

Jindal Poly Films Limited

0 %

Regula (EK) Nr. 1676/2001 (15)

Polyplex Corporation Limited

3,7 %

Regula (EK) Nr. 366/2006

SRF Limited

15,5 %

Regula (EK) Nr. 1424/2006 (13)

Uflex Limited

3,2 %

Regula (EK) Nr. 366/2006 (16)

Vacmet India Limited

0 %

Īstenošanas regula (ES) Nr. 205/2011 (14)

Visi pārējie uzņēmumi (izņemot MTZ Polyfilms)

29,3 %

Regula (EK) Nr. 366/2006

(9)

Visi zināmie Indijas PET plēves ražotāji eksportētāji, Indijas iestādes un Savienības ražošanas nozare saņēma informāciju par iepriekš minēto rīcību.

(10)

Pēc šīs informācijas atklāšanas vairāki Indijas uzņēmumi apgalvoja, ka, tā kā netika pieprasīta kompensācijas pasākumu termiņa beigu pārskatīšana, Savienības ražošanas nozare acīmredzot bija labā situācijā tādēļ arī būtu jāpārtrauc antidempinga pasākumi. Turklāt viens ražotājs eksportētājs apgalvoja, ka būtu jāpārrēķina parauga vidējā dempinga starpība, jo pēc starpposma pārskatīšanas uzņēmumam Garware Polyester Limited, kas bija viens no atlasē iekļautajiem uzņēmumiem, nesen noteica labotu individuālu dempinga starpību. Būtu jānorāda, ka abas prasības pārsniedz spēkā esošās regulas ierobežoto darbības jomu, kuras mērķis ir tikai koriģēt spēkā esošo antidempinga likmju līmeni pēc vienlaicīgiem kompensācijas pasākumiem šim pašam importam. Ikviens pieprasījums grozīt antidempinga maksājuma likmju līmeni pēc apgalvotās apstākļu maiņas būtu jāiesniedz saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu. Tādēļ šie pieprasījumi jānoraida.

(11)

Viens Indijas ražotājs eksportētājs apgalvoja, ka, tā kā kompensācijas maksājumu termiņš ir beidzies, Komisijai patlaban būtu jāļauj koriģēt cenas tiem Indijas eksportētajiem, kuri izmanto DEPB shēmu, ko tā bija atteikusies atļaut sākotnējās izmeklēšanas un starpposma izmeklēšanas laikā. Neatkarīgi no tā, vai šo pieprasījumu varētu izskatīt saistībā ar spēkā esošo grozīto regulu, būtu jānorāda, ka cenu korekcijas pieprasījums attiecībā uz DEPB, kā apkopots Regulas (EK) Nr. 367/2001 50. apsvērumā un antidempinga regulas, ar kuru izdara grozījumus, 47. apsvērumā, netika pieņemts, jo attiecīgie ražotāji nepierādīja, ka DEPB shēmas radītās priekšrocības ietekmēja vietējo un ES pārdevumu cenu salīdzināmību. Šī situācija nav mainījusies, beidzoties kompensācijas maksājuma termiņam, un tādēļ šī prasība jānoraida.

(12)

Papildu būtiskas piezīmes netika saņemtas. Tādēļ maksājuma likmes būtu jāpārskata atbilstoši iepriekš 8. apsvēruma tabulā norādītajiem dempinga starpības līmeņiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1292/2007 groza šādi.

Regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Galīgā antidempinga maksājuma likme, kas piemērojama ražojumu, kurus ražojuši tabulā uzskaitītie uzņēmumi, Savienības brīvas robežpiegādes neto cenai pirms nodokļa nomaksas ir šāda:

Uzņēmums

Galīgais maksājums

(%)

Taric papildkods

Ester Industries Limited

75-76, Amrit Nagar,

Behind South Extension Part-1,

New Delhi – 110 003,

India

29,3

A026

Garware Polyester Limited

Garware House,

50-A, Swami Nityanand

Marg, Vile Parle (East),

Mumbai 400 057,

India

0

A028

Jindal Poly Films Limited

56 Hanuman Road,

New Delhi 110 001,

India

0

A030

Polyplex Corporation Limited

B-37, Sector-1,

Noida 201 301,

Dist. Gautam Budh Nagar,

Uttar Pradesh,

India

3,7

A032

SRF Limited

Block C, Sector 45,

Greenwood City,

Gurgaon 122 003, Haryana,

India

15,5

A753

Uflex Limited

A-1, Sector 60,

Noida 201 301, (U.P.),

India

3,2

A027

Vacmet India Limited

Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2A,

Civil Lines, Church Road,

Agra 282 002, Uttar Pradesh,

India

0

A992

Visi pārējie uzņēmumi (izņemot MTZ Polyfilms LimitedTaric papildkods A031 (17))

29,3

A999

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 13. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

MARTONYI J.


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.

(3)  OV L 316, 10.12.1999., 1. lpp.

(4)  OV L 55, 24.2.2001., 16. lpp.

(5)  OV L 227, 23.8.2001., 1. lpp.

(6)  OV L 68, 8.3.2006., 15. lpp.

(7)  OV L 68, 8.3.2006., 6. lpp.

(8)  OV L 288, 6.11.2007., 1. lpp.

(9)  OV C 131, 20.5.2010., 3. lpp.

(10)  Eiropas Tiesas ziņojumi 2009, II-04133. lpp.

(11)  Paziņojums par termiņa beigām, OV C 68, 3.3.2011., 6. lpp.

(12)  OV L 15, 20.1.2011., 1. lpp.

(13)  OV L 270, 29.9.2006., 1. lpp.

(14)  OV L 58, 3.3.2011., 14. lpp.

(15)  Jindal Poly Films Limited tolaik bija zināms kā Jindal Polyester Limited.

(16)  Uflex Limited tolaik bija zināms kā Flex Industries Limited.

(17)  Attiecībā uz MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, India) atsauce tiek izdarīta uz paziņojumu, kas publicēts OV C 131, 20.5.2010., 3. lpp.”


17.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 470/2011

(2011. gada 16. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 828/2009, ar ko laikposmam no 2009./2010. tirdzniecības gada līdz 2014./2015. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz tarifa pozīcijai 1701 atbilstīgu cukura produktu importu un rafinēšanu saskaņā ar preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (1), un jo īpaši tās 9. panta 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 22. jūlija Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim un par grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, (EK) Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās (EK) Nr. 1100/2006 un (EK) Nr. 964/2007 (2) un jo īpaši tās 11. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 828/2009 (3) 1. panta 4. punktu valsts, kas ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumā vai minēta starp vismazāk attīstītajām valstīm Regulas (EK) Nr. 732/2008 I pielikumā, var pretendēt uz iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 828/2009 I pielikumā.

(2)

Uganda ir vismazāk attīstīta valsts un iekļauta Regulas (EK) Nr. 732/2008 I pielikuma vismazāk attīstīto valstu sarakstā, un tā ir lūgusi Komisiju, lai to iekļauj Regulas (EK) Nr. 828/2009 I pielikumā. Uganda ražo cukuru un tādējādi ir potenciāla eksportētāja uz Eiropas Savienību.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 828/2009.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 828/2009 I pielikuma I daļu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 240, 11.9.2009., 14. lpp.


PIELIKUMS

I daļa.   Vismazāk attīstītās valstis

Grupas apzīmējums

Trešās valstis

Atsauces numurs

Ne-ĀKK–LDC

Bangladeša

Kambodža

Laosa

Nepāla

09.4221

ĀKK–LDC

Benina

Burkinafaso

Kongo Demokrātiskā Republika

Etiopija

Madagaskara

Malāvija

Mozambika

Senegāla

Sjerraleone

Sudāna

Tanzānija

Togo

Uganda

Zambija

09.4231”


17.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 471/2011

(2011. gada 16. maijs)

par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā 2010./2011. gadam noteikto valsts piena kvotu sadalījumu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 69. panta 1. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 67. panta 2. punktā paredzēts, ka ražotājiem var būt viena vai divas individuālās kvotas – viena piegādēm un otra tiešai tirdzniecībai – un daudzumus no vienas kvotas otrajā var pārvērst tikai dalībvalsts kompetentā iestāde pēc ražotāja pienācīgi pamatota pieprasījuma.

(2)

Komisijas 2010. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 445/2010 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā 2009./2010. gadam noteikto valsts piena kvotu sadalīšanu piegādēs un tiešajā tirdzniecībā (2) visām dalībvalstīm ir noteikts sadalījums “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā” laikposmā no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. martam.

(3)

Saskaņā ar 25. panta 2. punktu Komisijas 2004. gada 30. marta Regulā (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (3), dalībvalstis ir paziņojušas daudzumus, kas pēc ražotāju pieprasījuma ir neatgriezeniski pārvērsti, sadalot tos piegādēm un tiešajai tirdzniecībai paredzētās individuālās kvotās.

(4)

No 2010. gada 1. aprīļa visām dalībvalstīm par 1 % tika palielināts valsts kvotu kopapjoms, kas noteikts IX pielikuma 1. punktā Regulā (EK) Nr. 1234/2007, kura grozīta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 72/2009 (4), izņemot Itāliju, kuras kvota no 2009. gada 1. aprīļa jau tika palielināta par 5 %. Visas dalībvalstis, izņemot Itāliju un Maltu, kura tiešajai tirdzniecībai nav paredzējusi valsts kvotu, ir paziņojušas Komisijai papildu kvotas sadalījumu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”.

(5)

Tāpēc ir lietderīgi noteikt Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā paredzēto valsts kvotu sadalījumu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”, kas piemērojams laikposmā no 2010. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 31. martam.

(6)

Ņemot vērā to, ka dalījums tiešajā tirdzniecībā un piegādēs tiek izmantots kā kontroles atsauces punkts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2004 19. līdz 21. pantu, kā arī minētās regulas I pielikumā norādītās ikgadējās anketas aizpildīšanai, ir lietderīgi noteikt, ka šī regula ir spēkā līdz minēto pārbaužu pēdējā iespējamā termiņa beigām.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā ir noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā paredzēto valsts kvotu sadalījums “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”, kas piemērojams laikposmā no 2010. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 31. martam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā ir spēkā līdz 2012. gada 30. septembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 126, 22.5.2010., 14. lpp.

(3)  OV L 94, 31.3.2004., 22. lpp.

(4)  OV L 30, 31.1.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Dalībvalstis

Piegāde

(tonnās)

Tiešā tirdzniecība

(tonnās)

Beļģija

3 454 910,898

41 266,346

Bulgārija

942 195,260

76 456,198

Čehijas Republika

2 833 254,842

15 567,839

Dānija

4 705 285,916

47,256

Vācija

29 335 337,102

91 916,439

Igaunija

664 758,821

7 788,376

Īrija

5 612 152,970

2 150,264

Grieķija

852 538,418

1 207,000

Spānija

6 298 788,511

65 910,198

Francija

25 241 237,156

354 420,110

Itālija

10 973 963,234

314 579,632

Kipra

150 243,694

837,196

Latvija

738 964,267

19 195,434

Lietuva

1 696 613,534

77 274,855

Luksemburga

283 644,448

500,000

Ungārija

1 937 342,553

133 318,857

Malta

50 670,366

 

Nīderlande

11 624 729,324

71 360,125

Austrija

2 816 825,721

87 887,065

Polija

9 602 696,317

157 361,235

Portugāle (1)

2 019 643,728

7 826,444

Rumānija

1 495 324,220

1 685 490,394

Slovēnija

579 468,569

20 524,423

Slovākija

1 046 628,953

36 313,043

Somija (2)

2 537 362,535

5 440,665

Zviedrija

3 484 129,778

4 200,000

Apvienotā Karaliste

15 289 460,053

139 724,783


(1)  Izņemot Madeiru.

(2)  Somijas valsts kvota, kas norādīta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā, un Somijas valsts kvotas kopējā summa, kas norādīta šīs regulas pielikumā, atšķiras, jo iepriekš saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 67. panta 4. punktu kvota tika palielināta par 784 683 tonnām, lai kompensētu SLOM ražotājus.


17.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 472/2011

(2011. gada 16. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 17. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 16. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

60,9

TN

97,6

TR

101,0

ZZ

86,5

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

86,8

TR

123,2

ZZ

105,0

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

59,2

IL

55,6

MA

46,7

TN

54,9

TR

71,6

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

62,0

ZZ

62,0

0808 10 80

AR

85,4

BR

84,6

CA

114,6

CL

85,2

CN

101,2

NZ

124,4

US

180,3

UY

68,4

ZA

83,3

ZZ

103,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


17.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 473/2011

(2011. gada 16. maijs),

ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2010./11. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 867/2010 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 463/2011 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (ES) Nr. 867/2010 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 17. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 16. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 259, 1.10.2010., 3. lpp.

(4)  OV L 124, 13.5.2011., 45. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2011. gada 17. maija piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

41,07

0,00

1701 11 90 (1)

41,07

2,58

1701 12 10 (1)

41,07

0,00

1701 12 90 (1)

41,07

2,29

1701 91 00 (2)

42,59

4,69

1701 99 10 (2)

42,59

1,56

1701 99 90 (2)

42,59

1,56

1702 90 95 (3)

0,43

0,26


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


LĒMUMI

17.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 16. maijs)

par Lēmuma 2003/796/EK, ar ko izveido Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupu, atcelšanu

(2011/280/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2003/796/EK (1) tika izveidota Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa, lai sekmētu apspriešanos, koordinēšanu un sadarbību starp dalībvalstu regulatīvajām iestādēm savā starpā un starp šīm iestādēm un Komisiju ar mērķi konsolidēt iekšējo tirgu un panākt, lai visās dalībvalstīs konsekventi tiktu piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīva 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (2), Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīva 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Regula (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā (4).

(2)

Lai paplašinātu sadarbību starp valstu regulatīvajām iestādēm un veicinātu turpmāku elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu efektīvu darbību, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 713/2009 (5) tika izveidota Energoregulatoru sadarbības aģentūra.

(3)

Energoregulatoru sadarbības aģentūra ir struktūra, kurā valstu regulatīvās iestādes var sadarboties un veikt uzdevumus, kas ir līdzīgi tiem, kurus patlaban veic Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa. Tā kā Energoregulatoru sadarbības aģentūra darbu, ko ir uzsākusi Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa, turpinās efektīvākas pārvaldes struktūrā, ir jāatceļ Lēmums 2003/796/EK.

(4)

Lai nodrošinātu to, ka Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa var pabeigt vairākus iesāktus projektus, Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa jālikvidē tikai no 2011. gada 1. jūlija, lai tādējādi nodrošinātu netraucētu pāreju uz Energoregulatoru sadarbības aģentūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atceļ Lēmumu 2003/796/EK.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. jūlija.

Briselē, 2011. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 296, 14.11.2003., 34. lpp.

(2)  OV L 176, 15.7.2003., 37. lpp.

(3)  OV L 176, 15.7.2003., 57. lpp.

(4)  OV L 176, 15.7.2003., 1. lpp.

(5)  OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.


17.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/15


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 16. maijs),

ar ko groza Lēmumu 2009/146/EK attiecībā uz zinātnisko komiteju locekļu aizstāšanu ar locekļiem no zinātnisko padomdevēju grupas, kura izveidota ar Lēmumu 2008/721/EK

(2011/281/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Komisijas 2008. gada 5. septembra Lēmumu 2008/721/EK, ar ko izveido zinātnisko komiteju un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā un atceļ Lēmumu 2004/210/EK (1), un jo īpaši tā 5. pantu,

tā kā:

(1)

Komisija ar Lēmumu 2008/721/EK ir izveidojusi trīs zinātniskās komitejas – Patērētāju drošības zinātnisko komiteju (SCCP), Veselības un vides apdraudējuma zinātnisko komiteju (SCHER), Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātnisko komiteju (SCENIHR), kā arī zinātnisko padomdevēju grupu par riska novērtējumu (turpmāk – “grupa”) patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā.

(2)

Ar Lēmumu 2009/146/EK (2) Komisija ir iecēlusi SCCS, SCHER un SCENIHR locekļus, kā arī grupas zinātniskos padomdevējus.

(3)

Zinātniskās komitejas saskaņā ar Lēmuma 2008/721/EK 12. pantu ir pieņēmušas kopēju reglamentu, kas cita starpā nosaka līdzdalības kritērijus zinātnisko komiteju locekļiem un nosacījumus, ar kādiem beidzas dalība komitejā, kā noteikts lēmuma II pielikuma 4. punkta a) apakšpunktā.

(4)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/721/EK 5. panta 2. punktu, ja zinātniskās komitejas loceklis neatbilst tiem dalības kritērijiem, kas izklāstīti reglamentā, vai ja komitejas loceklis vēlas atkāpties no amata, Komisija var izbeigt šī locekļa līdzdalību un iecelt aizstājēju no grupas.

(5)

No amata ir atkāpušies divi SCHER locekļi, viens SCCS loceklis un viens SCENIHR loceklis, bet divi SCCS locekļi nav atbilduši dalības kritērijiem un viņu līdzdalība ir jāpārtrauc. Lai nodrošinātu vajadzīgo kompetenču klātbūtni attiecīgajās komitejās, nepieciešams iecelt jaunus locekļus.

(6)

Atbilstoši Lēmuma 2008/721/EK 3. panta 2. punktam grupas ekspertus, ar kuriem aizstāj tādus zinātnisko komiteju locekļus, kuri ir atkāpušies no amata vai kuru līdzdalība ir izbeigta, ieceļ, pamatojoties uz viņu kompetenci un saskaņā ar to ģeogrāfisko sadalījumu, kas atspoguļo zinātnisko problēmu un pieeju daudzveidību, jo īpaši Eiropā.

(7)

Locekļus, kuri ir atkāpušies no amata vai kuru līdzdalība ir izbeigta, ieceļ par grupas padomdevējiem riska novērtējuma jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikuma 1. punktā uzskaitīto ekspertu dalība tiek izbeigta.

Minētos ekspertus ieceļ grupas padomdevējiem riska novērtējuma jautājumos.

Šā Lēmuma pielikuma 2. punktā uzskaitītie speciālisti tiek iecelti par zinātnisko komiteju locekļiem, kuras izveidotas ar Lēmumu 2008/721/EK, kā noteikts minētajā pielikumā.

2. pants

Lēmuma 2009/146/EK I un II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 241, 10.9.2008, 21. lpp.

(2)  OV L 49, 20.2.2009, 33. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2009/146/EK I un II pielikumu groza šādi:

1)

šādu ekspertu vārdus, uzvārdus svītro no I pielikuma un iekļauj II pielikumā:

Patērētāju drošības zinātniskā komiteja

Uzvārds

Vārds

Institūts vai organizācija, kurā darbojas

GALLI

Corrado

University of Milan, Milan, Italy

SAVOLAINEN

Kai

Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

EISENBRAND

Gerhard

University of Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany

Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja

Uzvārds

Vārds

Institūts vai organizācija, kurā darbojas

CALOW

Peter

Roskilde University, Roskilde, Denmark

DAVISON

John

French National Institute for Agricultural Research (INRA), Paris, France

Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja

Uzvārds

Vārds

Institūts vai organizācija, kurā darbojas

STAHL

Dorothea

Paracelsus Private Medical University, Salzburg, Austria

2)

šādu ekspertu vārdus, uzvārdus iekļauj I pielikumā un svītro no II pielikuma:

Patērētāju drošības zinātniskā komiteja

Uzvārds

Vārds

Institūts vai organizācija, kurā darbojas

NIELSEN

Elsa

Technical University of Denmark, Søborg, Denmark

VAN BENTHEM

Jan

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands

Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja

Uzvārds

Vārds

Institūts vai organizācija, kurā darbojas

ALTENBURGER

Rolf

Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany

KRÄTKE

Renate

Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany

Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja

Uzvārds

Vārds

Institūts vai organizācija, kurā darbojas

HENSTEN

Arne

University of Tromsö, Tromsö, Norway