ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.102.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 102

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 16. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 370/2011 (2011. gada 11. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 215/2008 par Finanšu regulu, ko piemēro 10. Eiropas Attīstības fondam, attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 371/2011 (2011. gada 15. aprīlis) par dimetilglicīna nātrija sāls izmantošanu kā barības piedevu cāļu nobarošanai (atļaujas turētājs Taminco N.V.) ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 372/2011 (2011. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka kvantitatīvos ierobežojumus ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksportam līdz 2011./2012. tirdzniecības gada beigām

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 373/2011 (2011. gada 15. aprīlis) par atļauju lietot preparātu Clostridium butyricum FERM-BP 2789 kā barības piedevu mazāk svarīgām putnu sugām, izņemot dējējputnus, atšķirtiem sivēniem un mazāk svarīgām (atšķirtu) cūku sugām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 903/2009 (atļaujas turētājs Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., ko pārstāv Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 374/2011 (2011. gada 11. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Farina di castagne della Lunigiana (ACVN))

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 375/2011 (2011. gada 11. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Formaggella del Luinese (ACVN))

15

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 376/2011 (2011. gada 15. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 377/2011 (2011. gada 15. aprīlis) par graudaugu pārdošanas cenām, ņemot vērā desmitos atsevišķos uzaicinājumus uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 1017/2010

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 378/2011 (2011. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka no 2011. gada 16. aprīļa piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

21

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/47/ES (2011. gada 15. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu alumīnija sulfātu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/48/ES (2011. gada 15. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu bromadiolonu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK ( 1 )

28

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/243/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 11. aprīlis), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Itālijas

32

 

 

2011/244/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 15. aprīlis), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz dažus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2517)

33

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 84/2011 (2011. gada 31. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām (OV L 28, 2.2.2011.)

44

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 891/2009 (2009. gada 25. septembris), ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību (OV L 254, 26.9.2009.)

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 370/2011

(2011. gada 11. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 215/2008 par Finanšu regulu, ko piemēro 10. Eiropas Attīstības fondam, attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tika parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1) un pēdējo reizi grozīts Vagadugu, Burkinafaso 2010. gada 22. jūnijā (2),

ņemot vērā Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi ĀKK–EK Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālās palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa (3) (“Iekšējais nolīgums”), un jo īpaši tā 10. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (4),

pēc apspriešanās ar Eiropas Investīciju banku,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 215/2008 (5) nosaka 10. Eiropas Attīstības fonda (turpmāk “EAF”) izveides un tā līdzekļu finansiālas izmantošanas noteikumus.

(2)

Ar Lisabonas līgumu izveido Eiropas Ārējās darbības dienestu (turpmāk “EĀDD”). Lai ņemtu vērā EĀDD izveidi, Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6) (turpmāk “Finanšu regula”), tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1081/2010 (7). Ir nepieciešams grozīt Regulu (EK) Nr. 215/2008, lai nodrošinātu stabilu tiesisko pamatu EAF īstenošanai un ņemtu vērā EĀDD izveidi un grozījumus Finanšu regulā.

(3)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (8), EĀDD ir sui generis dienests, un Finanšu regulas piemērošanas nolūkā tas būtu jāuzskata par iestādi.

(4)

Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir paredzēts, ka Komisijas delegācijas kļūs par Savienības delegācijām un būs daļa no EĀDD. Nepieciešams nodrošināt Savienības delegāciju darbības nepārtrauktību, un jo īpaši delegāciju pārvaldīto EAF līdzekļu nepārtrauktību un efektivitāti. Tādēļ Komisijai būtu jāļauj EAF līdzekļu izmantošanas pilnvaras pastarpināti deleģēt Savienības delegāciju vadītājiem, kas darbojas EĀDD kā atsevišķas iestādes kontrolē. Deleģētajiem kredītrīkotājiem arī turpmāk būtu jāuzņemas atbildība par iekšējās vadības un kontroles sistēmu izstrādi, savukārt Savienības delegāciju vadītājiem vajadzētu būt atbildīgiem par minēto sistēmu pienācīgu ieviešanu un darbību, kā arī par līdzekļu un darbību pārvaldību attiecīgajās delegācijās. Šajā nolūkā viņiem būtu jāsniedz ziņojumi divreiz gadā. Ievērojot Komisijā piemērojamos noteikumus, ir atbilstīgi paredzēt šādas delegācijas atsaukšanas kārtību.

(5)

Lai nodrošinātu atbilstību pareizas finanšu pārvaldības principam, Savienības delegāciju vadītājiem, kad tie darbojas kā kredītrīkotāji, kam pastarpināti deleģētas pilnvaras, būtu jāpiemēro Komisijas noteikumi un tie paši pienākumi, saistības un atbildības prasības, kas attiecas uz visiem citiem kredītrīkotājiem, kam pastarpināti deleģētas pilnvaras. Šim nolūkam delegāciju vadītājiem arī būtu jānorāda, ka to attiecīgā iestāde ir Komisija.

(6)

Saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu, ņemot vērā to, ka Finanšu regulas piemērošanas nolūkā EĀDD būtu jāuzskata par iestādi, uz EĀDD būtu pilnībā jāattiecina procedūras, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 215/2008 142., 143. un 144. pantā. EĀDD būtu pilnībā jāsadarbojas ar iestādēm, kas piedalās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, un attiecīgā gadījumā jāsniedz jebkāda vajadzīgā papildinformācija, tostarp piedaloties attiecīgo struktūru sanāksmēs. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 215/2008 2. pantu Komisija joprojām būtu atbildīga par EAF līdzekļu izlietojumu, tostarp par EAF līdzekļiem, ko izmanto Savienības delegāciju vadītāji, kuri ir pastarpināti deleģētie kredītrīkotāji. Lai Komisija varētu veikt savus pienākumus, Savienības delegāciju vadītājiem būtu jāsniedz nepieciešamā informācija. Vienlaikus būtu jāinformē Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (turpmāk “Augstais pārstāvis”), un viņam būtu jāveicina sadarbība starp Savienības delegācijām un Komisijas dienestiem. Tā kā šī ir jauna kārtība, tai ir jāpiemēro stingri noteikumi par pārredzamību un finanšu pārskatatbildību.

(7)

Komisijas grāmatvedim vajadzētu būt atbildīgam par visu EAF līdzekļu izmantošanu, tostarp par grāmatvedības darbībām, kas saistītas ar Savienības delegāciju vadītājiem pastarpināti deleģētajiem EAF līdzekļiem.

(8)

Lai nodrošinātu saskaņotību un vienlīdzīgu attieksmi pret kredītrīkotājiem ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, neatkarīgi no tā, vai tie ir EĀDD vai Komisijas darbinieki, kā arī lai nodrošinātu to, ka Komisija ir pienācīgi informēta, Komisijas specializētajai finanšu pārkāpumu komisijai būtu jāuzņemas atbildība arī par pārkāpumu izskatīšanu EĀDD, ja Komisija ir pastarpināti deleģējusi izpildes pilnvaras Savienības delegāciju vadītājiem. Tomēr, lai saglabātu saikni starp finanšu pārvaldības pienākumu un disciplināratbildību, Komisijai vajadzētu būt tiesīgai pieprasīt Augstajam pārstāvim sākt lietvedību, ja komisija konstatē pārkāpumus saistībā ar Komisijas pilnvarām, kas pastarpināti deleģētas Savienības delegāciju vadītājiem. Šādā gadījumā Augstajam pārstāvim būtu jāveic atbilstoši pasākumi saskaņā ar Civildienesta noteikumiem.

(9)

Lai nodrošinātu efektīvu un rezultatīvu iekšējās kontroles sistēmu, Komisijas iekšējam revidentam vajadzētu būt tiesīgam pārbaudīt, kā Savienības delegāciju vadītāji veic viņiem pastarpināti deleģēto finanšu pārvaldību.

(10)

Lai nodrošinātu EAF līdzekļu izmantošanas demokrātisku kontroli, Savienības delegāciju vadītājiem būtu jāsniedz apliecinājums kopā ar ziņojumu, kurā ietverta informācija par viņu delegācijās ieviesto iekšējās vadības un kontroles sistēmu lietderību un efektivitāti, kā arī par viņiem pastarpināti deleģēto darbību pārvaldību. Savienības delegāciju vadītāju ziņojumi būtu jāpievieno atbildīgā deleģētā kredītrīkotāja gada darbības pārskatam un jādara pieejami Eiropas Parlamentam un Padomei.

(11)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 215/2008,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 215/2008 groza šādi.

1.

Regulas 14. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“3.   Komisija piemērotā veidā dara pieejamu informāciju par to līdzekļu saņēmējiem, kas ir EAF līdzekļi tās pārvaldībā, ja EAF līdzekļus izmanto centralizēti un ja to tiešā veidā veic tās dienesti vai Savienības delegācijas saskaņā ar 17. panta otro daļu, un to informāciju par līdzekļu saņēmējiem, ko sniedz struktūras, kurām finanšu izpildes uzdevumi ir deleģēti saskaņā ar citiem pārvaldības veidiem.”

2.

Regulas 17. pantam pievieno šādas daļas:

“Tomēr Komisija var Savienības delegāciju vadītājiem deleģēt savas pilnvaras izmantot EAF līdzekļus. Tā vienlaikus par to informē Savienības Augsto pārstāvi ārpolitikas un drošības politikas jautājumos (Augsto pārstāvi). Ja Savienības delegāciju vadītāji darbojas kā kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, viņi piemēro Komisijas noteikumus par EAF līdzekļu izmantošanu un uz viņiem attiecas tie paši pienākumi, saistības un atbildības prasības, kas attiecas uz visiem citiem kredītrīkotājiem ar pastarpināti deleģētām pilnvarām.

Komisija šo deleģējumu var atsaukt saskaņā ar saviem noteikumiem.

Šā panta otrās daļas piemērošanas nolūkā Augstais pārstāvis veic vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp Savienības delegācijām un Komisijas dienestiem.

Lai veicinātu to, kā Savienības delegācijas izmanto līdzekļus, kas paredzēti atbalsta izdevumiem saistībā ar EAF atbilstīgi Iekšējā nolīguma 6. pantam, Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) var vienoties par sīki izstrādātiem noteikumiem. Minētajos noteikumos neparedz nekādas atkāpes no šīs regulas noteikumiem.”

3.

Regulas 25. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“1.   Ja Komisija EAF līdzekļus izmanto centralizēti, tad izpildes uzdevumus tieši veic tās dienesti vai Savienības delegācijas saskaņā ar 17. panta otro daļu, vai arī tie tiek veikti netieši saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu un 26. līdz 29. pantu.”

4.

Regulas 32. pantam pievieno šādu punktu:

“5.   Ja saskaņā ar 17. panta otro daļu Savienības delegāciju vadītāji darbojas kā kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, viņi ir pakļauti Komisijai kā iestādei, kas ir atbildīga par viņu kā kredītrīkotāju ar pastarpināti deleģētām pilnvarām uzdevumu un pienākumu noteikšanu, izpildi, kontroli un izvērtēšanu. Komisija vienlaikus par to informē Augsto pārstāvi.”

5.

Regulas 38. panta otrajai daļai pievieno šādu teikumu:

“Eiropas Parlamentam un Padomei dara pieejamus arī deleģēto kredītrīkotāju gada darbības pārskatus.”

6.

Iekļauj šādu pantu:

“38.a pants

1.   Ja saskaņā ar 17. panta otro daļu Savienības delegāciju vadītāji darbojas kā kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, viņi cieši sadarbojas ar Komisiju, lai pienācīgi izlietotu līdzekļus, un jo īpaši lai nodrošinātu finanšu darījumu likumību un pareizību, pareizas finanšu pārvaldības principa ievērošanu līdzekļu pārvaldībā, kā arī Savienības finanšu interešu efektīvu aizsardzību.

Šajā nolūkā delegāciju vadītāji veic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu jebkādu situāciju, kurā varētu tikt apšaubīta Komisijas atbildība par EAF līdzekļu izmantošanu, kas viņiem pastarpināti deleģēta, kā arī jebkuru prioritāšu konfliktu, kas varētu ietekmēt viņiem pastarpināti deleģēto finanšu pārvaldības uzdevumu izpildi.

Ja rodas šā punkta otrajā daļā minētā veida situācija vai konflikts, Savienības delegāciju vadītāji nekavējoties par to informē Komisijas un EĀDD atbildīgos ģenerāldirektorus. Minētie ģenerāldirektori veic piemērotus pasākumus, lai šo situāciju atrisinātu.

2.   Ja Savienības delegāciju vadītāji nonāk situācijā, kas minēta 37. panta 4. punktā, viņi vēršas pie specializētās finanšu pārkāpumu komisijas, kas izveidota saskaņā ar 54. panta 3. punktu. Par nelikumīgu darbību, krāpšanu vai korupciju, kas var kaitēt Savienības interesēm, viņi informē iestādes un struktūras, kas šādam nolūkam norādītas spēkā esošajos tiesību aktos.

3.   Savienības delegāciju vadītāji, kuri saskaņā ar 17. panta otro daļu darbojas kā kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, iesniedz ziņojumus savam attiecīgajam deleģētajam kredītrīkotājam, lai viņš saņemtos ziņojumus var iekļaut savā gada darbības pārskatā, kas minēts 38. pantā. Savienības delegāciju vadītāju sniegtajos ziņojumos iekļauj informāciju par viņu delegācijās ieviesto iekšējās vadības un kontroles sistēmu lietderību un efektivitāti, kā arī par viņiem pastarpināti deleģēto darbību pārvaldību un sniedz ticamības apliecinājumu saskaņā ar 54. panta 2.a punktu. Šos ziņojumus pievieno deleģētā kredītrīkotāja gada darbības pārskatam un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā gadījumā ievērojot minēto ziņojumu konfidencialitāti.

Savienības delegāciju vadītāji pilnībā sadarbojas ar iestādēm, kas piedalās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, un attiecīgā gadījumā sniedz jebkādu vajadzīgo papildinformāciju. Šajā sakarā viņus var aicināt piedalīties attiecīgo struktūru sanāksmēs un palīdzēt atbildīgajam deleģētajam kredītrīkotājam.

4.   Savienības delegāciju vadītāji, kas saskaņā ar 17. panta otro daļu darbojas kā kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, atbild uz visiem pieprasījumiem, ko deleģētais kredītrīkotājs iesniedz pēc sava pieprasījuma vai – saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu – pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

5.   Komisija nodrošina, ka pastarpināti deleģētās pilnvaras nekaitē budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrai saskaņā ar 142., 143. un 144. pantu.”

7.

Regulas 39. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

“Komisijas grāmatvedis ir atbildīgs par visu EAF līdzekļu izmantošanu, tostarp par grāmatvedības darbībām, kas saistītas ar Savienības delegāciju vadītājiem pastarpināti deleģētajiem EAF līdzekļiem.”

8.

Šādi groza 54. pantu:

a)

iekļauj šādu punktu:

“2.a   Ja pilnvaras tiek pastarpināti deleģētas Savienības delegāciju vadītājiem, deleģētais kredītrīkotājs ir atbildīgs par izveidoto iekšējās vadības un kontroles sistēmu izstrādi, kā arī par to lietderību un efektivitāti. Savienības delegāciju vadītāji ir atbildīgi par šo sistēmu pienācīgu ieviešanu un darbību saskaņā ar deleģētā kredītrīkotāja norādījumiem, kā arī par to līdzekļu un darbību pārvaldību, ko viņi īsteno Savienības delegācijās. Pirms pienākumu izpildes uzsākšanas saskaņā ar 37. panta 3. punktu viņiem jāpabeidz īpaši mācību kursi par kredītrīkotāju uzdevumiem un pienākumiem un EAF līdzekļu izmantošanu.

Saskaņā ar 38.a panta 3. punktu Savienības delegāciju vadītāji ziņo par savu pienākumu izpildi atbilstoši šā punkta pirmajai daļai.

Katru gadu Savienības delegāciju vadītāji sniedz deleģētajam kredītrīkotājam apliecinājumu par to delegācijās izveidotajām iekšējās vadības un kontroles sistēmām, kā arī par viņiem pastarpināti deleģēto darbību pārvaldību un to rezultātiem, lai kredītrīkotājs varētu sagatavot savu ticamības apliecinājumu, kā paredzēts 38. pantā.”;

b)

pievieno šādu punktu:

“4.   Ja Savienības delegāciju vadītāji saskaņā ar 17. panta otro daļu darbojas kā kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, specializētajai finanšu pārkāpumu komisijai, kuru izveidojusi Komisija saskaņā ar šā panta 3. punktu, ir kompetence lietās, kas norādītas minētajā 3. punktā.

Ja komisija konstatē sistēmiskas problēmas, tā nosūta ziņojumu ar ieteikumiem kredītrīkotājam, Augstajam pārstāvim un deleģētajam kredītrīkotājam, ja pēdējais nav šajos jautājumos iesaistītā persona, kā arī iekšējam revidentam.

Pamatojoties uz komisijas atzinumu, Komisija var prasīt, lai Augstais pārstāvis kā iecēlējinstitūcija sāk lietvedību, kuras rezultātā kredītrīkotājus ar pastarpināti deleģētām pilnvarām var saukt pie disciplināratbildības vai noteikt viņiem pienākumu maksāt kompensāciju, ja pārkāpumi saistīti ar viņiem pastarpināti deleģētajām Komisijas pilnvarām. Šādā gadījumā Augstais pārstāvis veiks piemērotus pasākumus saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, lai atbilstīgi Komisijas ieteikumam īstenotu lēmumus par saukšanu pie disciplināratbildības un/vai par kompensācijas maksāšanu.

Dalībvalstis pilnībā atbalsta Savienību Civildienesta noteikumu 22. pantā paredzēto saistību noteikšanā pagaidu darbiniekiem, attiecībā uz kuriem piemēro Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta e) punktu.”

9.

Regulas 89. pantam pievieno šādu daļu:

“EĀDD iekšējās revīzijas nolūkā Komisijas iekšējais revidents ir tiesīgs pārbaudīt, kā Savienības delegāciju vadītāji, kas saskaņā ar 17. panta otro daļu darbojas kā kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām, veic viņiem pastarpināti deleģēto finanšu pārvaldību.”

10.

Iekļauj šādu pantu:

“144.a pants

Uz EĀDD pilnībā attiecas procedūras, kas paredzētas 142., 143. un 144. pantā. EĀDD pilnībā sadarbojas ar iestādēm, kas piedalās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, un attiecīgā gadījumā sniedz jebkādu vajadzīgo papildinformāciju, tostarp piedaloties attiecīgo struktūru sanāksmēs.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2011. gada 11. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

PINTÉR S.


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.

(3)  OV L 247, 9.9.2006., 32. lpp.

(4)  OV C 66, 1.3.2011., 1. lpp.

(5)  OV L 78, 19.3.2008., 1. lpp.

(6)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1081/2010 (2010. gada 24. novembris), ar kuru attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 311, 26.11.2010., 9. lpp.).

(8)  OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 371/2011

(2011. gada 15. aprīlis)

par dimetilglicīna nātrija sāls izmantošanu kā barības piedevu cāļu nobarošanai (atļaujas turētājs Taminco N.V.)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka par piedevu izmantošanu dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un noteikts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju dimetilglicīna nātrija sāls izmantošanai. Minētajam pieteikumam pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju par dimetilglicīna nātrija sāls izmantošanu kā barības piedevu cāļu nobarošanai, kuru klasificē kā barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2010. gada 7. decembra atzinumā (2) secināja, ka ierosinātajos lietošanas apstākļos dimetilglicīna nātrija sāls nerada nelabvēlīgu ietekmi uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka šī piedeva var ievērojami uzlabot nobarojamo cāļu svara pieaugumu un barības patēriņa rādītāju. Iestāde uzskata, ka nav vajadzīgas īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās Kopienas references laboratorijas barības piedevu jomā iesniegto ziņojumu par barībā lietotās dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Dimetilglicīna nātrija sāls novērtējums liecina, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi. Tādēļ šo preparātu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā raksturoto preparātu, kas ietilpst piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(1):1950.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (zootehnisko parametru uzlabošana)

4d4

Taminco N.V.

Dimetilglicīna nātrija sāls

 

Piedevas sastāvs

Dimetilglicīna nātrija sāls ar vismaz 97 % tīrību

 

Aktīvā viela

Nātrija N,N-dimetilglicīns

C4H8NO2Na, kas iegūts ķīmiskās sintēzes procesā

 

Analīzes metodes  (1)

Aktīvās vielas noteikšana piedevā un premiksos: augstas izšķirtspējas šķidrumu hromatogrāfijas metode (HPLC) kopā ar diodu matricas detektoru (DAD) pie 193 nm.

Aktīvo vielu noteikšana lopbarībā: gāzu hromatogrāfijas metode (GC), izmantojot pirmskolonnas derivatizāciju un liesmas jonizācijas detektoru (FID).

Gaļas cāļi

 

1 000

1.

Drošības apsvērumi: apstrādes laikā jāizmanto aizsargbrilles un cimdi.

2.

Mazākā ieteicamā deva: 1 000 mg/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %.

2021. gada 6. maijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Eiropas Savienības references laboratorijas barības piedevu jomā tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 372/2011

(2011. gada 15. aprīlis),

ar ko nosaka kvantitatīvos ierobežojumus ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksportam līdz 2011./2012. tirdzniecības gada beigām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 61. panta pirmās daļas d) punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 61. panta pirmās daļas d) punktu saražoto cukura vai izoglikozes daudzumu, kas pārsniedz minētās regulas 56. pantā norādīto kvotu, var eksportēt tikai tad, ja ir ievērots noteiktais kvantitatīvais ierobežojums.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 951/2006 (2) ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi ārpuskvotas eksportam, jo īpaši attiecībā uz eksporta licenču izdošanu. Tomēr kvantitatīvais ierobežojums ir jānosaka katram tirdzniecības gadam, ņemot vērā varbūtējās iespējas eksporta tirgos.

(3)

Dažiem ES ražotājiem cukura un izoglikozes eksports no Savienības veido būtisku saimnieciskās darbības daļu, un viņi ir izveidojuši tradicionālus tirgus ārpus Savienības. Cukura un izoglikozes eksports uz šiem tirgiem varētu būt ekonomiski izdevīgs arī bez eksporta kompensāciju piešķiršanas. Tāpēc jānosaka kvantitatīvais ierobežojums ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksportam, lai attiecīgie ES ražotāji varētu turpināt piegādes tradicionālajos tirgos.

(4)

Attiecībā uz 2011./2012. tirdzniecības gadu ir aplēsts, ka tirgus pieprasījumam atbilstu ārpuskvotas cukura eksporta kvantitatīvais ierobežojums sākotnēji 650 000 tonnu apmērā, izsakot baltā cukura ekvivalentā, un ārpuskvotas izoglikozes eksporta kvantitatīvais ierobežojums 50 000 tonnu apmērā, izsakot sausnas ekvivalentā.

(5)

Cukura cenas pasaules tirgū pastāvīgi ir bijušas augstas kopš 2010. gada oktobra, un pasaules tirgus cenu prognozes, pamatojoties uz cukura cenām Londonas un Ņujorkas biržas nākotnes darījumiem, norāda, ka pasaules tirgū augsta cena saglabāsies visu 2011. gadu un turpmāk. Tādēļ ir grūti veikt drošas aplēses par apjomiem, ko galu galā ievedīs Eiropas Savienībā. Pieredze, kas gūta 2010./2011. tirdzniecības gadā, norāda uz to, ka noteikts daudzums ārpuskvotas cukura bija jāizlaiž iekšējā tirgū, lai nodrošinātu pietiekamu piegādi Savienības tirgū. Tādēļ ir atbilstīgi noteikt, ka ārpuskvotas eksportu ir iespējams veikt no 2012. gada 1. janvāra, kad būs pieejama precīzāka informācija par faktisko piegādes situāciju Eiropas Savienībā.

(6)

Cukura eksportam no Savienības uz atsevišķiem tuviem galamērķiem un trešām valstīm, kurās ES produktiem piemēro preferenciālu importa režīmu, pašlaik ir īpaši labvēlīgi konkurences apstākļi. Tā kā nav piemērota regulējuma savstarpējai sadarbībai cīņā pret pārkāpumiem, tad, lai samazinātu krāpšanas risku un novērstu ļaunprātības, kas izpaužas kā ārpuskvotas cukura reimports vai atkārtota laišana Savienības tirgū, no pieļaujamo galamērķu saraksta jāizslēdz atsevišķi tuvi galamērķi.

(7)

Tā kā attiecībā uz izoglikozi krāpšanas risks produkta īpatnību dēļ ir zemāks, nav vajadzības ierobežot pieļaujamo galamērķu sarakstu ārpuskvotas izoglikozes eksportam.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ārpuskvotas cukura eksporta kvantitatīvā ierobežojuma noteikšana

1.   Ārpuskvotas baltajam cukuram, kuru eksportē bez kompensācijas un kas atbilst KN kodam 1701 99, 2011./2012. tirdzniecības gadam laika posmā no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 30. septembrim kvantitatīvais ierobežojums, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 61. panta pirmās daļas d) punktā, ir 650 000 tonnu.

2.   Ievērojot 1. punktā noteikto kvantitatīvo ierobežojumu, eksportu atļauj uz visiem galamērķiem, izņemot šādus:

a)

trešās valstis: Andora, Lihtenšteina, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Sanmarīno, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija (3), Melnkalne, Albānija un Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija;

b)

Savienības muitas teritorijā neiekļautās dalībvalstu teritorijas–Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Melilja, Livinjo un Campione d'Italia pašvaldības un Kipras Republikas apgabali, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nepārvalda;

c)

Savienības muitas teritorijā neiekļautās Eiropas teritorijas, kuru ārējās attiecības ir dalībvalsts kompetencē, – Gibraltārs.

2. pants

Ārpuskvotas izoglikozes eksporta kvantitatīvā ierobežojuma noteikšana

1.   Ārpuskvotas izoglikozei, ko eksportē bez kompensācijas un kas atbilst KN kodiem 1702 40 10, 1702 60 10 un 1702 90 30, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 61. panta pirmās daļas d) punktā minētais kvantitatīvais ierobežojums 2011./2012. tirdzniecības gadam laika posmā no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 30. septembrim ir 50 000 tonnu sausnas.

2.   Šā panta 1. punktā minēto produktu eksportu atļauj tikai tad, ja ir ievēroti Regulas (EK) Nr. 951/2006 4. panta nosacījumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Tā ir spēkā līdz 2012. gada 30. septembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  Kā arī Kosova saskaņā ar ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūciju Nr. 1244.


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 373/2011

(2011. gada 15. aprīlis)

par atļauju lietot preparātu Clostridium butyricum FERM-BP 2789 kā barības piedevu mazāk svarīgām putnu sugām, izņemot dējējputnus, atšķirtiem sivēniem un mazāk svarīgām (atšķirtu) cūku sugām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 903/2009 (atļaujas turētājs Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., ko pārstāv Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku barībā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība, kā arī iespēja grozīt barības piedevas atļaujas nosacījumus pēc atļaujas turētāja pieprasījuma un pēc Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (turpmāk “Iestāde”) atzinuma saņemšanas.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 903/2009 (2) preparātam Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) uz desmit gadiem tika piešķirta atļauja kā barības piedevai gaļas cāļiem.

(3)

Pieteikuma iesniedzējs lūdza mainīt celma apzīmējumu no Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) uz Clostridium butyricum FERM-BP 2789 un atļaujas turētāja pārstāvja nosaukumu no Mitsui & Co. Deutschland GmbH uz Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U., kā arī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu pieprasīja atļaut jaunu šīs piedevas lietojumu mazāk svarīgām putnu sugām (izņemot dējējvistas), atšķirtiem sivēniem un mazāk svarīgām atšķirtu cūku sugām, pieprasot klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti un attiecīgie pieteikumu pamatojošie dati.

(5)

Iestāde 2010. gada 8. decembra atzinumā (3) secināja, ka pielikumā raksturotais preparāts Clostridium butyricum FERM-BP 2789 saskaņā ar ierosinātajiem lietošanas nosacījumiem kaitīgi neietekmē dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka šī piedeva var uzlabot svara pieaugumu un barības pārstrādes efektivitāti mērķa sugām. Iestāde arī secināja, ka iepriekšējais celma apzīmējums bija nepiemērots iegūšanas celma nepārprotamai identifikācijai un tāpēc tā atbalsta pieteikuma iesniedzēja vēlmi mainīt apzīmējumu uz Clostridium butyricum FERM-BP 2789. Turklāt Iestāde secināja, ka ir pierādīta savienojamība attiecībā uz diviem papildu kokcidiostatiem. Iestāde uzskata, ka nav nepieciešamas īpašas prasības pēcpārdošanas uzraudzības veikšanai. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barības piedevas analīzes metodi barībā, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Eiropas Savienības references laboratorija barības piedevu jomā.

(6)

Ierosinātie atļaujas nosacījumu grozījumi, kas attiecas uz atļaujas turētāja pārstāvja nosaukumu, pēc būtības ir pilnībā administratīvi, tāpēc nav jāveic jauns attiecīgās piedevas novērtējums. Iestāde ir informēta par pieteikumu.

(7)

Preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 903/2009.

(9)

Tā kā atļaujas nosacījumu grozījumi nav saistīti ar drošības apsvērumiem, ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai izlietotu esošos premiksu un barības maisījumu krājumus.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Regulā (EK) Nr. 903/2009 vārdus “Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)” un vārdus “Mitsui & Co. Deutschland GmbH” attiecīgi aizstāj ar vārdiem “Clostridium butyricum FERM-BP 2789” un “Pharmaceutical Europe S.L.U.”.

Regulas (EK) Nr. 903/2009 pielikumā slejas “Citi noteikumi” 2. punktu papildina ar vārdiem “monensīnnātrijs vai lazalocīds”.

3. pants

Barību, kas satur Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) un kas marķēta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 903/2009, var turpināt laist tirgū un lietot, līdz būs beigušies krājumi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 256, 29.9.2009., 26. lpp.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(1):1951.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., ko pārstāv Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Piedevas sastāvs

Clostridium butyricum FERM BP-2789 preparāts, kurā ir vismaz 5 × 108 KVV/g piedevas cietā veidā

 

Aktīvās vielas raksturojums

Clostridium butyricum FERM BP-2789

 

Analīzes metode  (1)

 

Kvantitatīva noteikšana: uzlietās plates metode, kas balstīta uz ISO 15213 standartu.

 

Identifikācija: izmantojot lauka gela elektroforēzes (PFGE) metodi.

Mazāk svarīgas putnu sugas (izņemot dējējputnus)

5 × 108 KVV

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Drīkst izmantot barībā, kas satur šādus atļautos kokcidiostatus: monensīnnātrijs, diklazurils, maduramicīnamonijs, robenidīns, narazīns, narazīns/nikarbazīns, semduramicīns, dekokvināts, salinomicīnnātrijs vai lazalocīdnātrijs.

3.

Drošības apsvērumi: veicot manipulācijas, izmanto elpceļu aizsarglīdzekļus.

2021. gada 6. maijs

Sivēni (atšķirti) un mazāk svarīgas (atšķirtu) cūku sugas

2,5 × 108 KVV


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Eiropas Savienības references laboratorijas barības piedevu jomā tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 374/2011

(2011. gada 11. aprīlis)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Farina di castagne della Lunigiana (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Itālijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Farina di castagne della Lunigiana ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 11. aprīlī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 220, 14.8.2010., 14. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

ITĀLIJA

Farina di castagne della Lunigiana (ACVN)


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 375/2011

(2011. gada 11. aprīlis)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Formaggella del Luinese (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Itālijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Formaggella del Luinese ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 11. aprīlī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 220, 14.8.2010., 18. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.3. grupa.   Siers

ITĀLIJA

Formaggella del Luinese (ACVN)


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 376/2011

(2011. gada 15. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 16. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 15. aprīlī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 377/2011

(2011. gada 15. aprīlis)

par graudaugu pārdošanas cenām, ņemot vērā desmitos atsevišķos uzaicinājumus uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 1017/2010

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 43. panta f) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1017/2010 (2) ir uzsākta konkursa procedūra graudaugu pārdošanai saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti Komisijas 2009. gada 11. decembra Regulā (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (3).

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1272/2009 46. panta 1. punktu un Regulas (ES) Nr. 1017/2010 4. pantu, ņemot vērā piedāvājumus, kas iesniegti atbilstīgi atsevišķajiem uzaicinājumiem uz konkursu, Komisijai ir jānosaka minimālā pārdošanas cena katram graudaugu veidam un katrai dalībvalstij vai arī jānolemj minimālo pārdošanas cenu nenoteikt.

(3)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas iesniegti atbilstīgi desmitajiem atsevišķajiem uzaicinājumiem uz konkursu, nolemts, ka jānosaka minimālā pārdošanas cena dažiem graudaugu veidiem un dažām dalībvalstīm, bet pārējiem graudaugu veidiem un pārējām dalībvalstīm minimālā pārdošanas cena nav jānosaka.

(4)

Lai nekavējoties dotu signālu tirgum un nodrošinātu šā pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz desmitajiem atsevišķajiem uzaicinājumiem uz konkursu graudaugu pārdošanai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 1017/2010 un kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2011. gada 13. aprīlis, lēmumi par pārdošanas cenu katram graudaugu veidam un katrai dalībvalstij ir izklāstīti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 15. aprīlī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 293, 11.11.2010., 41. lpp.

(3)  OV L 349, 29.12.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Lēmumi par pārdošanu

(EUR/t)

Dalībvalsts

Minimālā pārdošanas cena

Mīkstie kvieši

Mieži

Kukurūza

KN kods 1001 90

KN kods 1003 00

KN kods 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

minimālā pārdošanas cena nav noteikta (visi piedāvājumi noraidīti)

°

piedāvājumu nav

X

pārdošanai pieejamu graudaugu nav

#

nepiemēro


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 378/2011

(2011. gada 15. aprīlis),

ar ko nosaka no 2011. gada 16. aprīļa piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2010. gada 20. jūlija Regulu (ES) Nr. 642/2010 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 1002, ex 1005, izņemot hibrīdu sēklas, un ex 1007, izņemot hibrīdu sēklas materiālu, ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu importam, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 2. punktā paredzēts, ka, aprēķinot tā paša panta 1. punktā minēto ievedmuitas nodokli, attiecīgajiem produktiem regulāri jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktu izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 un 1007 00 90 ir reprezentatīvā dienas CIF importa cena, kas noteikta pēc minētās regulas 5. pantā paredzētās metodes.

(4)

Laikposmam no 2011. gada 16. aprīļa jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2011. gada 16. aprīļa, piemērojamais Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 16. aprīļī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 15. aprīļī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 187, 21.7.2010., 5. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2011. gada 16. aprīļa

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

0,00

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

0,00

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

0,00


(1)  Par precēm, ko Savienībā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras vai Melnās jūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 642/2010 3. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

1.4.2011-14.4.2011

1.

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

253,38

208,52

FOB cena, ASV

238,83

228,83

208,83

162,14

Piemaksa par Persijas līča reģionu

14,64

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

74,16

2.

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

17,88 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

49,29 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).


DIREKTĪVAS

16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2011/47/ES

(2011. gada 15. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu alumīnija sulfātu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1112/2002 (2) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 2229/2004 (3) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas ceturtā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē saistībā ar to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Alumīnija sulfāts ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 24.e pantu ziņotājs atsauca savu atbalstu šīs darbīgās vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā divu mēnešu laikā no novērtējuma ziņojuma projekta saņemšanas. Līdz ar to attiecībā uz alumīnija sulfāta neiekļaušanu minētajā pielikumā tika pieņemts Komisijas 2008. gada 8. decembra Lēmums 2008/941/EK par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (4).

(3)

Sākotnējais ziņotājs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu iesniedza jaunu pieteikumu, kurā pieprasīja piemērot paātrināto procedūru, kas paredzēta 14.–19. pantā Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (5).

(4)

Pieteikumu iesniedza Nīderlandei, kura ar Regulu (EK) Nr. 2229/2004 bija izraudzīta par ziņotāju dalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie izmantošanas veidi ir tādi paši kā tie, uz kuriem attiecas Lēmums 2008/941/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā noteiktajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(5)

Nīderlande izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. Tā minēto ziņojumu 2010. gada 9. martā nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai. Iestāde par papildu ziņojuma saņemšanu informēja pārējās dalībvalstis un pieteikuma iesniedzēju, lai tie varētu izteikt piezīmes, un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 2010. gada 28. oktobrī iesniedza Komisijai secinājumu par alumīnija sulfātu (6). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un Iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 11. martā tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par alumīnija sulfātu.

(6)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka alumīnija sulfātu saturošus augu aizsardzības līdzekļus var uzskatīt par tādiem, kas kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut alumīnija sulfātu I pielikumā, lai atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs varētu piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(7)

Neatkarīgi no šā secinājuma ir lietderīgi iegūt papildu informāciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka var paredzēt nosacījumus vielas iekļaušanai I pielikumā. Tāpēc ir lietderīgi prasīt, lai pieteikuma iesniedzējs iesniegtu apstiprinošu informāciju atbilstošu analītisku datu veidā par rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikāciju.

(8)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, ir jāparedz pietiekami ilgs laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties šīs iekļaušanas radīto jauno prasību izpildei.

(9)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, ko rada darbīgās vielas iekļaušana I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur alumīnija sulfātu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK, un jo īpaši tās 13. panta, prasībām un attiecīgajiem I pielikuma nosacījumiem. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jāparedz ilgāks laikposms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietojuma veidu atbilstīgi Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem.

(10)

Par iespējamām grūtībām, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem, liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (7). Lai izvairītos no turpmākiem sarežģījumiem, ir jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdzšinējām direktīvām par grozījumiem I pielikumā, neparedz jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem.

(11)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(12)

Lēmumā 2008/941/EK ir paredzēts, ka alumīnija sulfātu minētajā pielikumā neiekļauj un līdz 2011. gada 31. decembrim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuros ir minētā viela. Minētā lēmuma pielikumā ir jāsvītro rinda attiecībā uz alumīnija sulfātu.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 2008/941/EK.

(14)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Lēmuma 2008/941/EK pielikumā svītro rindu par alumīnija sulfātu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK līdz 2011. gada 30. novembrim vajadzības gadījumā groza vai atsauc pašreizējās tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir alumīnija sulfāts kā darbīgā viela.

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz alumīnija sulfātu, izņemot nosacījumus, kas paredzēti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur alumīnija sulfātu kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas vēlākais līdz 2011. gada 31. maijam ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, dalībvalstis atkārtoti novērtē līdzekli saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā B daļu ierakstā par alumīnija sulfātu minētās direktīvas I pielikumā. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur alumīnija sulfātu kā vienīgo darbīgo vielu, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2015. gada 31. maijam; vai

b)

ja līdzeklis satur alumīnija sulfātu kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju līdz 2015. gada 31. maijam vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2011. gada 1. jūnijā.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 27.6.2002., 14. lpp.

(3)  OV L 379, 24.12.2004., 13. lpp.

(4)  OV L 335, 13.12.2008., 91. lpp.

(5)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(6)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aluminium sulfate. EFSA Journal 2010; 8(11):1889 (32. lpp.). doi:10.2903/j.efsa2010.1889. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“351

Alumīnija sulfāts

CAS Nr. 10043-01-3

CIPAC nav pieejams

Alumīnija sulfāts

970 g/kg

2011. gada 1. jūnijs

2021. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai telpās kā baktericīdu dekoratīvajiem augiem pēc ražas novākšanas.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus, kas iekļauti pārskata ziņojumā par alumīnija sulfātu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2011. gada 11. martā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Attiecīgās dalībvalstis prasa, lai pieteikuma iesniedzējs iesniegtu apstiprinošu informāciju atbilstošu analītisku datu veidā par rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikāciju.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz šo informāciju Komisijai līdz 2011. gada 1. decembrim.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2011/48/ES

(2011. gada 15. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu bromadiolonu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1112/2002 (2) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 2229/2004 (3) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas ceturtā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē saistībā ar to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Bromadiolons ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 24.e pantu ziņotājs atsauca savu atbalstu šīs darbīgās vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā divu mēnešu laikā no novērtējuma ziņojuma projekta saņemšanas. Līdz ar to attiecībā uz bromadiolona neiekļaušanu minētajā pielikumā tika pieņemts Komisijas 2008. gada 8. decembra Lēmums 2008/941/EK par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (4).

(3)

Sākotnējais ziņotājs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu iesniedza jaunu pieteikumu, kurā pieprasīja piemērot paātrināto procedūru, kas paredzēta 14.–19. pantā Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (5).

(4)

Pieteikumu iesniedza Zviedrijai, kura ar Regulu (EK) Nr. 2229/2004 bija izraudzīta par ziņotāju dalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie izmantošanas veidi ir tādi paši kā tie, uz kuriem attiecas Lēmums 2008/941/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā noteiktajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(5)

Zviedrija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. Tā minēto ziņojumu 2009. gada 4. decembrī nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai. Iestāde papildu ziņojumu nosūtīja pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, lai tie varētu izteikt piezīmes, un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 2010. gada 15. septembrī Komisijai iesniedza secinājumu par bromadiolonu (6). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un Iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 11. martā tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par bromadiolonu.

(6)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka bromadiolonu saturošus augu aizsardzības līdzekļus var uzskatīt par tādiem, kas kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut bromadiolonu I pielikumā, lai atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs varētu piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(7)

Neatkarīgi no šā secinājuma ir lietderīgi iegūt papildu informāciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka var paredzēt nosacījumus vielas iekļaušanai I pielikumā. Tāpēc ir lietderīgi prasīt, lai pieteikuma iesniedzējs iesniegtu apstiprinošu informāciju par rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācijām (atbilstošu analītisku datu veidā), piemaisījumu ietekmi, bromadiolona noteikšanu ūdenī, tādu ierosināto riska mazināšanas pasākumu efektivitāti, kas vērsti uz putnu un pie mērķa grupas nepiederošu zīdītāju aizsardzību, kā arī gruntsūdeņu riska novērtējumu attiecībā uz metabolītiem.

(8)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, ir jāparedz pietiekami ilgs laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties šīs iekļaušanas radīto jauno prasību izpildei.

(9)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, ko rada darbīgās vielas iekļaušana I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur bromadiolonu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK, un jo īpaši tās 13. panta, prasībām un attiecīgajiem I pielikuma nosacījumiem. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jāparedz ilgāks laikposms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietojuma veidu atbilstīgi Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem.

(10)

Par iespējamām grūtībām, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem, liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (7). Lai izvairītos no turpmākiem sarežģījumiem, ir jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdzšinējām direktīvām par grozījumiem I pielikumā, neparedz jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem.

(11)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(12)

Lēmumā 2008/941/EK ir paredzēts, ka bromadiolonu minētajā pielikumā neiekļauj un līdz 2011. gada 31. decembrim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuros ir minētā viela. Minētā lēmuma pielikumā ir jāsvītro rinda attiecībā uz bromadiolonu.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 2008/941/EK.

(14)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Lēmuma 2008/941/EK pielikumā svītro rindu attiecībā uz bromadiolonu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK līdz 2011. gada 30. novembrim vajadzības gadījumā groza vai atsauc pašreizējās tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir bromadiolons kā darbīgā viela.

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz bromadiolonu, izņemot nosacījumus, kas paredzēti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur bromadiolonu kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vēlākais līdz 2011. gada 31. maijam, dalībvalstis atkārtoti novērtē saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā B daļu ierakstā par bromadiolonu minētās direktīvas I pielikumā. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis joprojām atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur bromadiolonu kā vienīgo darbīgo vielu, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais 2015. gada 31. maijā; vai

b)

ja līdzeklis satur bromadiolonu kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju līdz 2015. gada 31. maijam vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2011. gada 1. jūnijā.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 27.6.2002., 14. lpp.

(3)  OV L 379, 24.12.2004., 13. lpp.

(4)  OV L 335, 13.12.2008., 91. lpp.

(5)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(6)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromadiolone. EFSA Journal 2010; 8(10):1783 (44. lpp.). doi:10.2903/j.efsa2010.1783. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“352

bromadiolons

CAS Nr. 28772-56-7

CIPAC Nr. 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenil-4-yl)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksikumarīns

≥ 970 g/kg

2011. gada 1. jūnijs

2021. gada 31. maijs

A   DAĻA

Atļauts lietot tikai kā rodenticīdu iepriekš sagatavotas ēsmas veidā, kas ievietota grauzēju ejās.

Darbīgās vielas nominālā koncentrācija augu aizsardzības līdzekļos nepārsniedz 50 mg/kg.

Lietošanas atļaujas piešķir tikai profesionāliem lietotājiem.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus, kas iekļauti pārskata ziņojumā par bromadiolonu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2011. gada 11. martā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā.

Veicot šo vispārējo novērtēšanu, dalībvalstis:

īpašu uzmanību pievērš profesionālu operatoru apdraudējumam un nodrošina, lai lietošanas noteikumos būtu paredzēts, ka vajadzības gadījumā ir jāizmanto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi,

īpašu uzmanību pievērš putnu un pie mērķa grupas nepiederošu zīdītāju aizsardzībai pret primāro un sekundāro saindēšanos.

Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā paredz pasākumus riska mazināšanai.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt apstiprinošu informāciju par:

a)

rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācijām, iesniedzot atbilstošus analītiskus datus;

b)

piemaisījumu ietekmi;

c)

bromadiolona noteikšanu ūdenī ar kvantitatīvās noteikšanas robežu 0,01 μg/l;

d)

tādu ierosināto riska mazināšanas pasākumu efektivitāti, kas vērsti uz putnu un pie mērķa grupas nepiederošu zīdītāju aizsardzību;

e)

gruntsūdeņu riska novērtējumu attiecībā uz metabolītiem.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs a), b) un c) punktā minēto informāciju Komisijai iesniegtu līdz 2011. gada 30. novembrim un d) un e) punktā minēto informāciju – līdz 2013. gada 31. maijam.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


LĒMUMI

16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/32


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 11. aprīlis),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Itālijas

(2011/243/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Itālijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumu 2009/1014/ES (1) un Lēmumu 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Riccardo VENTRE kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku līdz 2015. gada 25. janvārim Reģionu komitejā atkārtoti ieceļ par locekli:

Riccardo VENTRE kungu, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (pilnvaru maiņa).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2011. gada 11. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

PINTÉR S.


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 15. aprīlis),

ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz dažus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2517)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāļu, portugāļu, rumāņu, spāņu un vācu valodā)

(2011/244/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (2) un jo īpaši tās 31. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1258/1999 7. panta 4. punktu un Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. pantu Komisijai jāveic vajadzīgās pārbaudes, jāpaziņo dalībvalstīm šo pārbaužu rezultāti, jāņem vērā dalībvalstu apsvērumi, jāsasauc divpusējas apspriedes, lai panāktu vienošanos ar attiecīgajām dalībvalstīm, un oficiāli jāpaziņo tām savi secinājumi.

(2)

Dalībvalstīm ir bijusi iespēja pieprasīt saskaņošanas procedūras uzsākšanu. Dažos gadījumos šī iespēja ir izmantota, un Komisija ir izskatījusi procedūras rezultātā sagatavotos ziņojumus.

(3)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1258/1999 un Regulu (EK) Nr. 1290/2005 finansēt drīkst vienīgi lauksaimniecības izdevumus, kas radušies, nepārkāpjot Eiropas Savienības noteikumus.

(4)

Ņemot vērā veiktās pārbaudes, divpusējo apspriežu rezultātus un saskaņošanas procedūras, atklājās, ka daļa no dalībvalstu deklarētajiem izdevumiem neatbilst šim nosacījumam, un tāpēc tos nevar finansēt no ELVGF Garantiju nodaļas, ELGF un ELFLA.

(5)

Ir jānorāda summas, kuras nevar finansēt no ELVGF Garantiju nodaļas, ELGF un ELFLA. Šīs summas nav saistītas ar izdevumiem, kas radušies vairāk nekā divdesmit četrus mēnešus pirms Komisijas rakstveida paziņojuma dalībvalstīm par veikto pārbaužu rezultātiem.

(6)

Šajā lēmumā paredzētajos gadījumos to summu novērtējumu, kuras jāizslēdz no finansējuma sakarā ar to neatbilstību Eiropas Savienības noteikumiem, Komisija dalībvalstīm darīja zināmu attiecīgajā kopsavilkuma ziņojumā.

(7)

Šis lēmums neskar finansiāla rakstura secinājumus, ko Komisija varētu izdarīt saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem tādās lietās par šā lēmuma tematu, kuru izskatīšana 2010. gada 31. decembrī vēl nebija pabeigta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pielikumā uzskaitītos dalībvalstu akreditēto maksājumu aģentūru izdevumus, kas deklarēti, tos attiecinot uz ELVGF Garantiju nodaļu, ELGF vai ELFLA, izslēdz no Eiropas Savienības finansējuma, jo tie neatbilst Eiropas Savienības noteikumiem.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Portugāles Republikai, Rumānijai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2011. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

Dalībvalsts

Pasākums

Finanšu gads

Pamatojums

Veids

%

Valūta

Summa

Atvilkumi

Finansiālā ietekme

BUDŽETA POSTENIS 6701

BG

Atsaistīti tiešie atbalsti

2009

Nepilnības ZGIS-ĢIS darbībā

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

 

 

 

 

 

KOPĀ (BG)

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

DK

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2007

Nepietiekami efektīvas pārbaudes uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

2,00

DKK

–36 186,06

0,00

–36 186,06

DK

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2008

Nepietiekami efektīvas pārbaudes uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

2,00

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

DK

Sausā lopbarība

2005

Nav ievērota minimālā procentuālā daļa, cik tirgus dalībnieku, kuriem piegādāta sausā lopbarība, jāpārbauda papildu pārbaudēs; gada statistika iesniegta novēloti

AR VIENOTU LIKMI

2,00

DKK

–81 519,23

0,00

–81 519,23

DK

Sausā lopbarība

2006

Nav ievērota minimālā procentuālā daļa, cik tirgus dalībnieku, kuriem piegādāta sausā lopbarība, jāpārbauda papildu pārbaudēs; gada statistika iesniegta novēloti

AR VIENOTU LIKMI

2,00

DKK

– 384 358,59

0,00

– 384 358,59

DK

Sausā lopbarība (2007+)

2007

Nav ievērota minimālā procentuālā daļa, cik tirgus dalībnieku, kuriem piegādāta sausā lopbarība, jāpārbauda papildu pārbaudēs; gada statistika iesniegta novēloti

AR VIENOTU LIKMI

2,00

DKK

– 376 720,62

0,00

– 376 720,62

DK

Sausā lopbarība (2007+)

2008

Nav ievērota minimālā procentuālā daļa, cik tirgus dalībnieku, kuriem piegādāta sausā lopbarība, jāpārbauda papildu pārbaudēs; gada statistika iesniegta novēloti

AR VIENOTU LIKMI

2,00

DKK

–54 280,43

0,00

–54 280,43

 

 

 

 

 

KOPĀ (DK)

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

 

 

 

 

 

KOPĀ (DK)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

ES

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2004

Novēloti sāktas pārbaudes uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

2,00

EUR

–1 559 059,12

0,00

–1 559 059,12

ES

Piemaksas par gaļu – liellopi

2004

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–13 753,33

0,00

–13 753,33

ES

Piemaksas par gaļu – liellopi

2004

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs – nepietiekama vai neatbilstoša pārbaužu kvalitāte – nepiemērotas pārbaudes

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–1 401 451,46

0,00

–1 401 451,46

ES

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2005

Novēloti sāktas pārbaudes uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

2,00

EUR

–1 652 652,30

0,00

–1 652 652,30

ES

Piemaksas par gaļu – liellopi

2005

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–14 080,18

0,00

–14 080,18

ES

Piemaksas par gaļu – liellopi

2005

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs – nepietiekama vai neatbilstoša pārbaužu kvalitāte – nepiemērotas pārbaudes

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–1 421 329,38

0,00

–1 421 329,38

ES

Piemaksas par gaļu – liellopi

2006

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs – nepietiekama vai neatbilstoša pārbaužu kvalitāte – nepiemērotas pārbaudes

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–1 379 600,32

–4 082,25

–1 375 518,07

ES

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2006

Trūkumi iepakojuma apsaimniekošanā videi nekaitīgā veidā

VIENREIZĒJA

 

EUR

–2 672 816,95

0,00

–2 672 816,95

ES

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2007

Trūkumi iepakojuma apsaimniekošanā videi nekaitīgā veidā

VIENREIZĒJA

 

EUR

–16 985 313,14

0,00

–16 985 313,14

ES

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2008

Trūkumi iepakojuma apsaimniekošanā videi nekaitīgā veidā

VIENREIZĒJA

 

EUR

–17 594 421,01

0,00

–17 594 421,01

ES

Piemaksas par gaļu – liellopi

2006

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

2,00

EUR

– 187 589,74

0,00

– 187 589,74

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2003

Trūkumi ražas pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

2,00

EUR

–21 570,64

0,00

–21 570,64

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2003

Nepareizas tehniskās pielaides, kuru rezultātā nav ievērotas olīvu audžu ĢIS prasības pirmajā piemērošanas gadā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–4 462,77

0,00

–4 462,77

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2004

Tās ietekmes koriģēšana, ko korekcija ar vienotu likmi radījusi uz vienreizēju korekciju

VIENREIZĒJA

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2004

Trūkumi ražas pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

2,00

EUR

–16 844 579,61

0,00

–16 844 579,61

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2004

Nepareizi aprēķinātas sankcijas

VIENREIZĒJA

 

EUR

–5 230 671,00

0,00

–5 230 671,00

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2004

Nepareizas tehniskās pielaides, kuru rezultātā nav ievērotas olīvu audžu ĢIS prasības pirmajā piemērošanas gadā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–5 678 034,36

0,00

–5 678 034,36

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2005

Tās ietekmes koriģēšana, ko korekcija ar vienotu likmi radījusi uz vienreizēju korekciju

VIENREIZĒJA

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2005

Trūkumi ražas pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

2,00

EUR

–19 830 448,92

0,00

–19 830 448,92

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2005

Nepareizi aprēķinātas sankcijas

VIENREIZĒJA

 

EUR

–3 923 380,00

0,00

–3 923 380,00

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2005

Nepareizas tehniskās pielaides, kuru rezultātā nav ievērotas olīvu audžu ĢIS prasības pirmajā piemērošanas gadā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–89 880,78

0,00

–89 880,78

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2006

Tās ietekmes koriģēšana, ko korekcija ar vienotu likmi radījusi uz vienreizēju korekciju

VIENREIZĒJA

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2006

Trūkumi ražas pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

2,00

EUR

–19 030 403,00

0,00

–19 030 403,00

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2006

Nepareizi aprēķinātas sankcijas

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 553 003,00

0,00

– 553 003,00

ES

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2006

Nepareizas tehniskās pielaides, kuru rezultātā nav ievērotas olīvu audžu ĢIS prasības pirmajā piemērošanas gadā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–10 623,55

0,00

–10 623,55

 

 

 

 

 

KOPĀ (ES)

EUR

– 115 843 350,82

–4 082,25

– 115 839 268,57

FR

Tiešie maksājumi

2007

Administratīvās procedūras nepilnības

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 724 823,68

0,00

– 724 823,68

FR

Atsaistīts tiešais atbalsts (vienotā maksājuma shēma, VMS)

2008

Administratīvās procedūras nepilnības

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 872 782,68

0,00

– 872 782,68

FR

Atsaistīti tiešie atbalsti

2009

Administratīvās procedūras nepilnības

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 727 988,33

0,00

– 727 988,33

 

 

 

 

 

KOPĀ (FR)

EUR

–2 325 594,69

0,00

–2 325 594,69

GB

Eksporta kompensācijas – citi produkti

2006

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

– 339,41

0,00

– 339,41

GB

Eksporta kompensācijas – I pielikumā nenorādīti produkti

2006

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–1 551,62

0,00

–1 551,62

GB

Eksporta kompensācijas – cukurs un izoglikoze

2006

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–2 957,78

0,00

–2 957,78

GB

Eksporta kompensācijas – citi produkti

2007

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

– 224,14

0,00

– 224,14

GB

Eksporta kompensācijas – I pielikumā nenorādīti produkti

2007

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–1 024,64

0,00

–1 024,64

GB

Eksporta kompensācijas – cukurs un izoglikoze

2007

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–1 953,22

0,00

–1 953,22

GB

Eksporta kompensācijas – cukurs un izoglikoze

2008

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

– 153,04

0,00

– 153,04

GB

Eksporta kompensācijas – citi produkti

2008

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–17,57

0,00

–17,57

GB

Eksporta kompensācijas – I pielikumā nenorādīti produkti

2008

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–80,28

0,00

–80,28

GB

Eksporta kompensācijas – cukurs un izoglikoze

2009

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–7,57

0,00

–7,57

GB

Eksporta kompensācijas – citi produkti

2009

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–0,87

0,00

–0,87

GB

Eksporta kompensācijas – I pielikumā nenorādīti produkti

2009

Nepilnības izvešanas apliecināšanas procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–3,97

0,00

–3,97

GB

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2006

Trūkumi atzīšanas un darbības programmu galvenajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

– 508 223,82

0,00

– 508 223,82

GB

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2006

Trūkumi atzīšanas un darbības programmu galvenajās pārbaudēs

VIENREIZĒJA

 

EUR

–6 171 594,78

0,00

–6 171 594,78

GB

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2007

Trūkumi atzīšanas un darbības programmu galvenajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

– 999 359,83

0,00

– 999 359,83

GB

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2007

Trūkumi atzīšanas un darbības programmu galvenajās pārbaudēs

VIENREIZĒJA

 

EUR

–12 135 684,18

0,00

–12 135 684,18

GB

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2008

Trūkumi atzīšanas un darbības programmu galvenajās pārbaudēs

VIENREIZĒJA

 

EUR

–6 589 732,17

0,00

–6 589 732,17

GB

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2008

Trūkumi atzīšanas un darbības programmu galvenajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

– 542 656,97

0,00

– 542 656,97

GB

Atbalsta ārkārtas pasākumi

2009

Likvidēšanas un transporta izmaksas nepamatoti segtas no ES budžeta; ES finansējums pieprasīts par mirušiem dzīvniekiem

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 284 317,36

0,00

– 284 317,36

 

 

 

 

 

KOPĀ (GB)

EUR

–27 239 883,22

0,00

–27 239 883,22

GR

Atbalsta papildsummas

2008

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–3 685 863,71

0,00

–3 685 863,71

GR

Cits tiešais atbalsts cukura nozarē – cits atbalsts, nevis eksporta kompensācijas

2008

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

– 130 504,79

0,00

– 130 504,79

GR

Cits tiešais atbalsts – tiešie maksājumi

2008

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–1 497 576,86

0,00

–1 497 576,86

GR

Cits tiešais atbalsts – kokvilna

2008

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–9 155 093,09

0,00

–9 155 093,09

GR

Cits tiešais atbalsts – Regulas (EK) Nr. 1782/2003 69. pants, izņemot par aitām un liellopiem

2008

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–3 310 395,31

0,00

–3 310 395,31

GR

Atsaistīts tiešais atbalsts (vienotā maksājuma shēma, VMS)

2008

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–91 632 386,41

0,00

–91 632 386,41

GR

Citi tiešie atbalsti

2009

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Cits tiešais atbalsts – Regulas (EK) Nr. 1782/2003 69. pants, izņemot par aitām un liellopiem

2009

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Atbalsta papildsummas

2009

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Atsaistīti tiešie atbalsti

2009

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

– 810 049,67

0,00

– 810 049,67

GR

Olīveļļa – ražošanas atbalsts

2004

Nepilnības eļļas spiestuvju pārbaudēs un olīvu audzēšanas ĢIS

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

– 193 490,20

0,00

– 193 490,20

GR

Olīveļļa – ražošanas atbalsts (2007+)

2005

Nepilnības eļļas spiestuvju pārbaudēs un olīvu audzēšanas ĢIS

AR VIENOTU LIKMI

15,00

EUR

– 283 443,46

0,00

– 283 443,46

GR

Olīveļļa – ražošanas atbalsts (2007+)

2005

Nepilnības eļļas spiestuvju pārbaudēs un olīvu audzēšanas ĢIS

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

–43 471 909,07

0,00

–43 471 909,07

GR

Olīveļļa – ražošanas atbalsts (2007+)

2006

Nepilnības eļļas spiestuvju pārbaudēs un olīvu audzēšanas ĢIS

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

– 447 353,51

0,00

– 447 353,51

GR

Olīveļļa – ražošanas atbalsts (2007+)

2006

Nepilnības eļļas spiestuvju pārbaudēs un olīvu audzēšanas ĢIS

AR VIENOTU LIKMI

15,00

EUR

–89 134 155,41

– 215 120,80

–88 919 034,62

GR

Olīveļļa – ĢIS finansēšana

2004

Neattiecināmi izdevumi par darbībām, kas veiktas pēc 2003. gada 31. oktobra

VIENREIZĒJA

 

EUR

–3 437 468,51

0,00

–3 437 468,51

GR

Olīveļļa – ĢIS finansēšana

2006

Neattiecināmi izdevumi par darbībām, kas veiktas pēc 2003. gada 31. oktobra

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 263 620,00

0,00

– 263 620,00

 

 

 

 

 

KOPĀ (GR)

EUR

– 247 443 305,60

– 215 120,80

– 247 228 184,80

IT

Intervences krājumu glabāšana – cukurs

2005

2005. gadā iegrāmatota cukura ievešana noliktavā, lai gan fiziska pārvietošana nav notikusi

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 797 560,00

0,00

– 797 560,00

IT

Intervences krājumu glabāšana – cukurs

2006

Uzglabāšanas izmaksu pieaugums par 35 %

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

– 171 418,00

0,00

– 171 418,00

IT

Intervences krājumu glabāšana – cukurs

2006

Novēlota inventarizācija

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

– 781 044,00

0,00

– 781 044,00

IT

Intervences krājumu glabāšana – cukurs

2007

Uzglabāšanas izmaksu pieaugums par 35 %

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

– 182 006,00

0,00

– 182 006,00

IT

Intervences krājumu glabāšana – cukurs

2008

Uzglabāšanas izmaksu pieaugums par 35 %

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

– 111 062,00

0,00

– 111 062,00

IT

Intervences krājumu glabāšana – cukurs

2009

Uzglabāšanas izmaksu pieaugums par 35 %

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

–34 547,00

0,00

–34 547,00

 

 

 

 

 

KOPĀ (IT)

EUR

–2 077 637,00

0,00

–2 077 637,00

NL

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2006

Neattiecināmas izmaksas par iepakojumu iespiešanu un izdevumi, kas radušies ražotāju organizācijai, kura nodarbojas ar decentralizētu tirdzniecību

VIENREIZĒJA

 

EUR

–5 166 882,80

0,00

–5 166 882,80

NL

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2007

Neattiecināmas izmaksas par iepakojumu iespiešanu un izdevumi, kas radušies ražotāju organizācijai, kura nodarbojas ar decentralizētu tirdzniecību

VIENREIZĒJA

 

EUR

–10 543 404,52

0,00

–10 543 404,52

NL

Darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē

2008

Neattiecināmas izmaksas par iepakojumu iespiešanu un izdevumi, kas radušies ražotāju organizācijai, kura nodarbojas ar decentralizētu tirdzniecību

VIENREIZĒJA

 

EUR

–6 981 120,47

0,00

–6 981 120,47

 

 

 

 

 

KOPĀ (NL)

EUR

–22 691 407,79

0,00

–22 691 407,79

PT

Cits tiešais atbalsts – liellopi

2007

IT sistēmas darbībā konstatētas nepilnības

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 415 669,10

0,00

– 415 669,10

PT

Cits tiešais atbalsts – liellopi

2008

IT sistēmas darbībā konstatētas nepilnības

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 304 813,73

0,00

– 304 813,73

 

 

 

 

 

KOPĀ (PT)

EUR

– 720 482,83

0,00

– 720 482,83

RO

Cits tiešais atbalsts – enerģijas kultūras

2009

Nepilnības, kas ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas/lauka apmeklējumos konstatētas pēc administratīvām kontrolpārbaudēm

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

–6 694,99

0,00

–6 694,99

RO

Cits tiešais atbalsts – enerģijas kultūras

2009

Nepilnības, kas ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas/lauka apmeklējumos konstatētas pēc administratīvām kontrolpārbaudēm

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 108 740,61

0,00

– 108 740,61

RO

Citi tiešie atbalsti

2009

Nepilnības, kas ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas/lauka apmeklējumos konstatētas pēc administratīvām kontrolpārbaudēm

VIENREIZĒJA

 

EUR

–52 831,05

0,00

–52 831,05

RO

Atsaistīti tiešie atbalsti

2009

Nepilnības, kas ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas/lauka apmeklējumos konstatētas pēc administratīvām kontrolpārbaudēm

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

– 489 527,30

0,00

– 489 527,30

RO

Atsaistīti tiešie atbalsti

2009

Nepilnības, kas ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas/lauka apmeklējumos konstatētas pēc administratīvām kontrolpārbaudēm

VIENREIZĒJA

 

EUR

–38 620 445,36

0,00

–38 620 445,36

 

 

 

 

 

KOPĀ (RO)

EUR

–39 278 239,32

0,00

–39 278 239,32

 

 

 

 

 

KOPĀ (6701)

EUR

– 478 526 747,31

– 219 203,05

– 478 307 544,26

 

 

 

 

 

KOPĀ (6701)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

BUDŽETA POSTENIS 6711

BG

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. ass (2007.–2013. gads, platībatkarīgie pasākumi)

2009

Nepilnības ZGIS-ĢIS darbībā

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

–1 204 509,85

0,00

–1 204 509,85

BG

ELFLA atbalsts lauku attīstībai papildus tiešajiem maksājumiem (2007–2013)

2009

Nepilnības ZGIS-ĢIS darbībā un uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–2 490 360,23

0,00

–2 490 360,23

 

 

 

 

 

KOPĀ (BG)

EUR

–3 694 870,08

0,00

–3 694 870,08

GR

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. ass (2007.–2013. gads, platībatkarīgie pasākumi)

2007

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–3 154 596,63

0,00

–3 154 596,63

GR

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. ass (2007.–2013. gads, platībatkarīgie pasākumi)

2008

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

–8 414 084,26

0,00

–8 414 084,26

GR

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. ass (2007.–2013. gads, platībatkarīgie pasākumi)

2009

Nepareiza informācija ZGIS-ĢIS un nepilnības pārbaudēs uz vietas

AR VIENOTU LIKMI

5,00

EUR

– 597 155,10

0,00

– 597 155,10

 

 

 

 

 

KOPĀ (GR)

EUR

–12 165 835,99

0,00

–12 165 835,99

RO

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. ass (2007.–2013. gads, platībatkarīgie pasākumi)

2009

Nepilnības, kas ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas/lauka apmeklējumos konstatētas pēc administratīvām kontrolpārbaudēm

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

–7 246 383,51

0,00

–7 246 383,51

RO

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. ass (2007.–2013. gads, platībatkarīgie pasākumi)

2009

Nepilnības, kas ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas/lauka apmeklējumos konstatētas pēc administratīvām kontrolpārbaudēm

VIENREIZĒJA

 

EUR

–10 512 529,35

0,00

–10 512 529,35

RO

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. ass (2007.–2013. gads, platībatkarīgie pasākumi)

2009

Nepilnības, kas ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas/lauka apmeklējumos konstatētas pēc administratīvām kontrolpārbaudēm

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 877 717,21

0,00

– 877 717,21

RO

ELFLA atbalsts lauku attīstībai papildus tiešajiem maksājumiem (2007–2013)

2009

Nepilnības, kas ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas/lauka apmeklējumos konstatētas pēc administratīvām kontrolpārbaudēm

AR VIENOTU LIKMI

10,00

EUR

–10 975 412,09

0,00

–10 975 412,09

RO

ELFLA atbalsts lauku attīstībai papildus tiešajiem maksājumiem (2007–2013)

2009

Nepilnības, kas ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas/lauka apmeklējumos konstatētas pēc administratīvām kontrolpārbaudēm

VIENREIZĒJA

 

EUR

–6 008 420,75

0,00

–6 008 420,75

 

 

 

 

 

KOPĀ (RO)

EUR

–35 620 462,91

0,00

–35 620 462,91

 

 

 

 

 

KOPĀ (6711)

EUR

–51 481 168,98

0,00

–51 481 168,98

BUDŽETA POSTENIS 05070107

DE

Pārkāpumi

2009

Kompensācija par pārkāpumiem

VIENREIZĒJA

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

KOPĀ (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

KOPĀ (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Labojumi

16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/44


Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 84/2011 (2011. gada 31. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 28, 2011. gada 2. februāris )

Satura rādītājā un 17. lappusē virsrakstā:

tekstu:

lasīt šādi:


16.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/44


Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 891/2009 (2009. gada 25. septembris), ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 254, 2009. gada 26. septembris )

92. lappusē III pielikuma C daļā:

tekstu:

“—

:

vācu valodā

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”

lasīt šādi:

“—

:

vācu valodā

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”.