ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.100.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 100

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 14. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 359/2011 (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 360/2011 (2011. gada 12. aprīlis), ar ko īsteno 16. panta 1. un 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 361/2011 (2011. gada 13. aprīlis) par atļauju izmantot Enterococcus faecium NCIMB 10415 kā barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs DSM Nutritional products Ltd, ko pārstāv DSM Nutritional Products Sp. z o.o) un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 943/2005 ( 1 )

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 362/2011 (2011. gada 13. aprīlis), ar ko attiecībā uz vielu monepantelu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura ( 1 )

26

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 363/2011 (2011. gada 13. aprīlis), ar ko attiecībā uz izoeigenolu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura ( 1 )

28

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 364/2011 (2011. gada 13. aprīlis), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1291/2008 saistībā ar salmonellu kontroles programmu dažiem mājputniem un olām Horvātijā un labo Komisijas Regulu (ES) Nr. 925/2010 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 955/2010 ( 1 )

30

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 365/2011 (2011. gada 13. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

37

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/43/ES (2011. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu sērkaļķi kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/44/ES (2011. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu azadiraktīnu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/45/ES (2011. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu diklofopu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/934/EK ( 1 )

47

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/235/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

51

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/236/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis), ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

58

 

 

2011/237/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums Atalanta/1/2011 (2011. gada 13. aprīlis), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

72

 

 

2011/238/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 13. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2007/843/EK par salmonellu kontroles programmu attiecībā uz atsevišķiem mājputniem un olām Tunisijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2520)  ( 1 )

73

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2011/101/KĀDP (2011. gada 15. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi (OV L 42, 16.2.2011.)

74

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 359/2011

(2011. gada 12. aprīlis)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/235/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā (1), kurš pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V daļas 2. sadaļu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2011/235/KĀDP ir paredzēts iesaldēt līdzekļus un saimnieciskos resursus konkrētām, par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem atbildīgām personām Irānā. Šīs personas un vienības ir uzskaitītas šā lēmuma pielikumā.

(2)

Ierobežojošiem pasākumiem būtu jāattiecas uz personām, kas ir atbildīgas par smagu cilvēktiesību pārkāpumu izvēršanu vai īstenošanu vai ir saistītas ar tiem, apspiežot miermīlīgus demonstrāciju dalībniekus, žurnālistus, cilvēktiesību aizstāvjus, studentus vai citas personas, kas atklāti aizstāv savas likumīgās tiesības, tostarp tiesības uz vārda brīvību, kā arī uz personām, kas ir atbildīgas par smagu pārkāpumu izvēršanu vai īstenošanu vai saistītas ar tiem, saistībā ar tiesību uz pienācīgu lietas izskatīšanu neievērošanu, spīdzināšanu, cietsirdīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai neizvēlīgu, pārmērīgu un aizvien plašāku nāvessoda piemērošanu, tostarp publisku nāvessoda izpildi, nomētāšanu ar akmeņiem, pakāršanu vai nāvessoda izpildi nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, pārkāpjot Irānas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā.

(3)

Minētie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, un tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(4)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un pamatprincipi, kas ietverti arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām.

(5)

Padomei būtu jāizmanto pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikumā iekļauto sarakstu, ņemot vērā politisko situāciju Irānā un lai nodrošinātu atbilstību procesam, ar ko groza un pārskata Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumu.

(6)

Šīs regulas I pielikuma sarakstu grozīšanas procedūrā būtu jāparedz, ka sarakstā iekļautajām personām, vienībām vai struktūrām norāda iemeslus iekļaušanai sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt komentārus. Ja tiek iesniegti komentāri vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šos komentārus, būtu jāpārskata savs lēmums un jāinformē par to attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

(7)

Lai īstenotu šo regulu un lai radītu iespējami lielāku juridisko noteiktību Savienībā, būtu jādara publiski zināmi to fizisko un juridisko personu vārdi, vienību un struktūru nosaukumi, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu jāiesaldē, kā arī cita svarīga informācija. Jebkurai personas datu apstrādei būtu jānotiek, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3).

(8)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai ir jāstājas spēkā publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, pārvedu vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksājumu instrumenti;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v)

kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii)

dokumenti, kas apliecina dalību fondos vai finanšu līdzekļu daļas piederību;

b)

“līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

c)

“saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

d)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums tos izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp, bet ne tikai, tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

e)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir to fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru turējumā, īpašumā, valdījumā vai kontrolē, kuras minētas I pielikuma sarakstā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai izmantošanai to interesēs.

3.   Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieša vai netieša 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

3. pants

1.   Šīs regulas I pielikuma sarakstā iekļauj sarakstu ar personām, ko saskaņā ar Lēmuma 2011/235/KĀDP 2. panta 1. punktu Padome ir identificējusi kā atbildīgās par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, un ar šīm personām saistītas personas, vienības vai struktūras.

2.   Šīs regulas I pielikumā ir dots pamatojums personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā.

3.   Šīs regulas I pielikumā sniedz arī informāciju (ja tāda ir pieejama), kas vajadzīga, lai atpazītu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī ieņemamo amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu I pielikumā uzskaitīto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, it īpaši maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotekāro aizdevumu, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai glabāšanu; vai

d)

vajadzīgi ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka šajā gadījumā dalībvalsts vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi visām pārējām dalībvalstīm un Komisijai apsvērumus, kāpēc tā uzskata par vajadzīgu piešķirt šādu atļauju.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz minētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 2. pantā minētā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta I pielikuma sarakstā, vai tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts spriedums, kas pasludināts pirms minētās dienas;

b)

minētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas iekļautas I pielikuma sarakstā; un

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.   Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldēto kontu papildinājumiem:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ienākumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikuma sarakstā,

ja šādi procenti, citi ieņēmumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

2.   Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko ieskaita sarakstā iekļauto personu, vienību vai struktūru kontā, ar noteikumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

7. pants

Atkāpjoties no 2. panta un ar noteikumu, ka I pielikumā iekļautai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu, nolīgumu vai saistībām, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi vai kas tai radušās pirms dienas, kad attiecīgā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta sarakstā, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

i)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikuma sarakstā iekļautai personai, vienībai vai struktūrai būs jāizmanto, lai veiktu maksājumu; un

ii)

maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam; un

b)

attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu un nodomu piešķirt atļauju ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas.

8. pants

1.   Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Aizliegums, kas paredzēts 2. panta 2. punktā, nerada nekādu atbildību attiecīgām fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kuras ir darījušas pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās nezināja un tām nebija vērā ņemamu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā minētajam aizliegumam.

9. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz kompetentajai iestādei, kas norādīta II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, tajā dalībvalstī, kuras rezidenti tās ir vai kurā tās atrodas, kā arī – tieši vai ar dalībvalstu starpniecību – Komisijai visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 2. pantu; un

b)

sadarbojas ar minēto kompetento iestādi saistībā ar jebkādām minētās informācijas pārbaudēm.

2.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

10. pants

Dalībvalstis un Komisija nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši ziņas par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

11. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

12. pants

1.   Ja Padome nolemj fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai piemērot 2. panta 1. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2.   Padome savu lēmumu, kā arī iekļaušanas pamatojumu paziņo fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai, vienībai vai struktūrai iespēju iesniegt savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un par to informē personu, vienību vai struktūru.

4.   Šīs regulas I pielikumā iekļauto sarakstu regulāri – vismaz reizi 12 mēnešos – pārskata.

13. pants

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto noteikumu izpildi. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis šos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

14. pants

Gadījumos, kad šajā regulā ir paredzēts ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, minētajai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

15. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošajos gaisa kuģos un uz to jurisdikcijā esošajiem kuģiem;

c)

attiecībā uz visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, organizācijām vai struktūrām, kuras reģistrētas vai dibinātas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

16. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2011. gada 12. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 51. lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 2. panta 1. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru saraksts

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Dzimšanas vieta: Teherāna (Irāna) Dzimšanas datums: 1961

Irānas valsts policijas priekšnieks. Viņa pakļautībā esošie spēki 2009. gada 15. jūnijā veica nežēlīgus uzbrukumus pret miermīlīgiem protestētājiem un varmācīgus nakts uzbrukumus Teherānas universitātes kopmītnēs

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah priekšnieks un IRGC pulkvedis. Ansar-e Hezbollah līdzdibinātājs. Viņa pusmilitārais formējums bija atbildīgs par ārkārtīgo nežēlību apspiešanas pasākumos pret studentiem un universitātēm 1999., 2002. un 2009. gadā.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

IRGC sauszemes spēku priekšnieka vietnieks.

Viņš ir tieši un personīgi atbildīgs par protestētāju apspiešanu visu 2009. gada vasaru.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij komandiera vietnieks, IRGC Seyyed al-Shohada Corps bijušais vadītājs, Teherānas apgabals (līdz 2010. gada februārim). Seyyed al-Shohada Corps ir atbildīgs par drošību Teherānas apgabalā un bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanā 2009. gadā.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

IRGC Rassoulollah Corps vadītājs - kopš 2009. gada novembra viņa atbildībā ir Teherānas teritorijā. Rassoulollah Corps ir atbildīgs par drošību Teherānas provincē un bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanā 2009. gadā. Atbildīgs par bargajiem pasākumiem pret protestētājiem visos Ashura notikumos (2009. gada decembris).

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(pazīstams arī kā “Aziz Jafari”)

Dzimšanas vieta: Yazd (Irāna) - Dzimšanas datums: 1.9.1957

IRGC virspavēlnieks. IRGC un ģenerāļa Aziz Jafari pavēlniecībā esošā Sarollah Base ir bijušas ietekmīgs spēks nelikumīgā iejaukšanās 2009. gada prezidenta vēlēšanās, arestējot un aizturot politiskos aktīvistus, kā arī radot sadursmes ar protestētājiem ielās.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC ģenerālis, Sarollah bāzes medicīnas dienesta vadītājs. Viņš parakstīja vēstuli, kas 2009. gada 26. jūnijā tika nosūtīta veselības ministram, un ar ko aizliedza sniegt dokumentus vai medicīnas informāciju ikvienam, kas ievainots vai hospitalizēts notikumos pēc vēlēšanām.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

IRGC Seyyed al-Shohada Corps priekšnieks, Teherānas apgabals. Seyyed al-Shohada Corps bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanas organizēšanā.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Dzimšanas vieta: Najaf (Irāka) – Dzimšanas datums: aptuveni 1952. gads

Basij komandieris. Kā IRGC Basij komandieris Naqdi bija atbildīgs par Basij varmācību 2009. gada beigās vai bija iesaistīts tajā, tostarp vardarbīgajā reakcijā uz 2009. gada decembra Ashura dienas protestiem, kā rezultātā tika nogalināti 15 cilvēki un simtiem protestētāju tika arestēti.

Pirms viņu 2009. gada oktobrī iecēla par Basij komandieri, Naqdi bija izlūkošanas daļas vadītājs Basij - tā ir atbildīga par to personu nopratināšanu, kuras bija arestētas apspiešanas pasākumos pēc vēlēšanām.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna) - Dzimšanas datums:1963

Irānas valsts policijas priekšnieka vietnieks. Radan kā Valsts policijas priekšnieka vietnieks kopš 2008. gada ir atbildīgs par piekaušanu, slepkavībām un patvaļīgiem protestētāju arestiem un aizturēšanu, ko veikuši policijas spēki.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Bijušais Teherānas policijas vadītājs (līdz 2010. gada janvārim). Azizollah Rajabzadeh kā Teherānas teritorijas tiesībsargājošo spēku komandieris ir augstākā amatpersona, kāda apsūdzēta par varmācību Kahrizak ieslodzījuma centrā.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherānas policijas priekšnieks, bijušais Irānas valsts policijas priekšnieka vietnieks, kas atbild par policijas operācijām. Viņš ir atbildīgs par Iekšlietu ministrijas uzdevumā koordinētām represijām Irānas galvaspilsētā.

 

13.

TAEB Hossein

Dzimšanas vieta: Teherāna - Dzimšanas datums: 1963

Bijušais Basij komandieris (līdz 2009. gada oktobrim). Pašlaik - IRGC izlūkdienesta komandieris. Viņa pārvaldībā esošie spēki piedalījās miermīlīgu protestētāju masveida piekaušanā, slepkavības, aizturēšanā un spīdzināšanā.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhad tiesu iestāžu priekšnieks. Viņa pārraudzībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības un paļaujoties uz atzīšanos, kas panāktas zem spiediena un spīdzināšanā. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Dzimšanas vieta: Najafabad (Irāna) - Dzimšanas datums: 1945

Bijušais Irānas ģenerālprokurors - līdz 2009. gada septembrim (Khatami prezidentūras laikā bijušais izlūkošanas ministrs). Kā Irānas ģenerālprokurors viņš pavēlēja un pārraudzīja paraugprāvas pēc pirmajiem pēcvēlēšanu protestiem - apsūdzētajiem bija liegtas viņu tiesības un advokāts. Viņš ir atbildīgs arī par varmācību Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(pazīstams arī kā Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Teherānas revolucionārās tiesas tiesnesis, 26. nodaļa. Viņa atbildībā bija tādas aizturēto lietas, kas bija saistītas ar pēcvēlēšanu krīzi, un regulāri draudi aizturēto ģimenēm, lai viņus apklusinātu. Viņš bija svarīga persona, izdodot aizturēšanas rīkojumus Kahrizak ieslodzījuma centrā.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Mashhad revolucionārajā tiesas tiesnesis. Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Teherānas revolucionārajā tiesas tiesnesis. Viņš piedalījās protestētāju tiesāšanā. Tiesnesis viņu pratināja par Kahrizak represijām. Viņš bija svarīga persona, izdodot aizturēšanas rīkojumus, pamatojoties uz ko aizturētas personas nosūtīja uz Kahrizak ieslodzījuma centru.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teherānas ģenerālprokurors kopš 2009. gada augusta. Dolatabadi birojs izvirzīja apsūdzību lielam skaitam protestētāju, tostarp atsevišķām personām, kuras piedalījās Ashura dienas protestos 2009. gada decembrī. Viņš pavēlēja 2009. gada septembrī slēgt Karroubi biroju un arestēt vairākus reformistu politiķus, un 2010. gada jūnijā viņš aizliedza divas reformistu politiskās partijas. Viņa birojs apsūdzēja protestētājus par Muharebeh, vai naidu pret Dievu, par ko piespriež nāve sodu, un liedza atbilstīgu lietas procesu tiem, kurus gaida nāvessods. Viņa birojs politiskās opozīcijas plašākas apspiešanas ietvaros vērsās arī pret reformistiem, cilvēktiesību aktīvistiem un plašsaziņas līdzekļu locekļiem.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(pazīstams arī kā NASSERIAN)

 

Tiesnesis, Teherānas revolucionārās tiesas priekšnieks, 28. nodaļa. Viņš atbild par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām. Netaisnīgās tiesas prāvās viņš piesprieda garus cietumsodus sociālajiem un politiskajiem aktīvistiem un žurnālistiem un vairākus nāvessodus protestētājiem un politiskajiem aktīvistiem.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Dzimšanas vieta: Ejiyeh - Dzimšanas datums: aptuveni 1956

Kopš 2009. gada septembra - Irānas ģenerālprokurors un Tiesu iestāžu pārstāvis (2009. gada vēlēšanu laikā viņš bija izlūkošanas ministrs). Kamēr viņš vēlēšanu laikā bija izlūkošanas ministrs, viņa pakļautībā esošie izlūkošanas aģenti bija atbildīgi par simtiem aktīvistu, žurnālistu, disidentu un reformistu politiķu aizturēšanu, spīdzināšanu un par nepatiesu atzīšanos izspiešanu no tiem. Turklāt politiskās amatpersonas bija spiestas sniegt nepatiesas liecības neizturamās pratināšanās, kas ietvēra spīdzināšanu, varmācību, šantāžu un ģimenes locekļu iebiedēšanu.

 

22.

MORTAZAVI Said

Dzimšanas vieta: Meybod, Yazd (Irāna) - Dzimšanas datums: 1967

Irānas kontrabandas apkarošanas spēku priekšnieks, bijušais Teherānas ģenerālprokurors - līdz 2009. gada augustam. Kā Teherānas ģenerālprokurors viņš izdeva virspavēli, ko izmantoja simtiem aktīvistu, žurnālistu un studentu aizturēšanai Viņu atstādināja no amata 2010. gada augustā pēc Irānas tiesu iestāžu veiktas izmeklēšanas par viņa iesaisti trīs vīriešu nāvē pēc viņa pavēles pēc vēlēšanām.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherānas revolucionārā tiesa, 26. un 28. nodaļa. Viņš ir atbildīgs par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām, viņš piesprieda garus cietumsodus cilvēktiesību aktīvistiem un piesprieda vairākus nāvessodus protestētājiem.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad prokurora vietnieks. Pēc viņa apsūdzības veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Tiesnesis, Teherānas revolucionārās tiesas priekšnieks, 15. nodaļa. Viņš atbild par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām, prezidējošais tiesnesis 2009. gada vasarā notikušajās “paraugprāvās”, paraugprāvās viņš piesprieda nāvessodu diviem monarhistiem. Viņš ir piespriedis garus cietumsodus vairāk nekā simts politiskajiem ieslodzītajiem, cilvēktiesību aktīvistiem un demonstrantiem.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Austrumazerbaidžānas tiesu iestāžu priekšnieks. Viņš bija atbildīgs par Sakineh Mohammadi-Ashtiani notiesāšanu.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Teherānas apelācijas tiesas tiesnesis, 36. nodaļa. Viņš apstiprināja protestētāju ilgtermiņa ieslodzījuma un nāvessoda orderus.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Mashhad revolucionārās tiesas tiesnesis. Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evin cietuma 350. nodaļas priekšnieks Vairākos gadījumos viņš ļāvis vaļu nesamērīgai vardarbībai pret ieslodzītajiem.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Irānas cietumu organizācijas priekšnieks. Pildot savus pienākumus, viņš piedalījās politisku protestētāju masveida aizturēšanā un slēpa cietumu sistēmā veiktos pārkāpumus.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherānas vispārējās cietumu administrācijas sekretāra asistents, bijušais Evin cietuma priekšnieks Teherānā - līdz 2010. gada oktobrim; šajā laikā notika spīdzināšana. Viņš bija cietuma priekšnieks un vairākas reizes draudēja un izmantoja spiedienu uz cietumniekiem.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Kā Irānas cietumu organizācijas priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par ļaunprātīgu izmantošanu un tiesību liegšanu apcietinājuma centros. Viņš pavēlēja daudzus ieslodzītos pārvietot uz viennīcām.

 


II PIELIKUMS

Regulas 4. panta 1. punktā, 5. panta 1. punktā, 7. pantā un 9. panta 1. punktā minēto dalībvalstu kompetento iestāžu saraksts un adrese paziņojumu sniegšanai Eiropas Komisijai

A.

Kompetentās iestādes katrā dalībvalstī

 

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

ČEHIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt

 

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adrese paziņojumu vai citas informācijas nosūtīšanai Eiropas Komisijai

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr. +32 22955585

Fakss +32 22990873


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/12


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 360/2011

(2011. gada 12. aprīlis),

ar ko īsteno 16. panta 1. un 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 204/2011 (2011. gada 2. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1) un jo īpaši tās 16. panta 1. un 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 2. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Lībijā, Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikumā minēto personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām.

(3)

Turklāt no saraksta III pielikumā būtu jāsvītro viena persona un būtu jāatjaunina informācija par dažām personām un iestādēm, kas ir iekļautas minētās regulas II un III pielikuma sarakstos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 204/2011 II un III pielikumu aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts attiecīgi šīs regulas I un II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2011. gada 12. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 1. lpp.


I PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Regulas 6. panta 1. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

1.

QADHAFI, Aisha Muamma

Dzimšanas datums: 1978. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI meita. Cieši saistīta ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

2.

QADHAFI, Hannibal Muamma

Pases Nr.: B/002210. Dzimšanas datums: 20.9.1975. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI dēls. Cieši saistīts ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

3.

QADHAFI, Khamis Muamma

Dzimšanas datums: 1978. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI dēls. Cieši saistīts ar režīmu. Demonstrāciju apspiešanā iesaistīto militāro vienību komandieris.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Dzimšanas datums: 1942. gads. Dzimšanas vieta: Sirte, Lībija.

Revolūcijas vadonis, bruņoto spēku virspavēlnieks. Atbildīgs par rīkojumu apspiest demonstrācijas un par cilvēktiesību pārkāpumiem.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

5.

QADHAFI, Mutassim

Dzimšanas datums: 1976. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Nacionālās drošības padomnieks. Muammar QADHAFI dēls. Cieši saistīts ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Qadhafi fonda direktors. Pases Nr.: B014995. Dzimšanas datums: 25.6.1972. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI dēls. Cieši saistīts ar režīmu. Uzkurinoši publiski izteikumi, kas rosina uz vardarbību pret demonstrantiem.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Uma

Amats: Ārējās drošības organizācijas direktors.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

8.

JABIR, ģenerālmajors Abu Bakr Yunis

Amats: aizsardzības ministrs.

Pakāpe: ģenerālmajors. Dzimšanas datums: 1952. gads. Dzimšanas vieta: Jalo, Lībija.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Amats: sabiedrisko pakalpojumu ministrs.

Dzimšanas datums: 1956. gads. Dzimšanas vieta: Khoms, Lībija.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Muammar QADHAFI dēls. Cieši saistīts ar režīmu.

Dzimšanas datums: 1970. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

11.

QADHAFI, Saadi

Amats: īpašo spēku komandieris.

Muammar QADHAFI dēls. Cieši saistīts ar režīmu. Demonstrāciju apspiešanā iesaistīto militāro vienību komandieris. Dzimšanas datums: 27.5.1973. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Muammar QADHAFI dēls. Cieši saistīts ar režīmu.

Dzimšanas datums: 1982. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

13.

AL-SENUSSI, pulkvedis Abdullah

Amats: militārā izlūkdienesta direktors.

Dzimšanas datums: 1949. gads. Dzimšanas vieta: Sudāna.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

Vienības

1.

Lībijas Centrālā banka (Central Bank of Libya – CLB)

Atrodas Muammar Qadhafi un viņa ģimenes kontrolē, iespējams finansējuma avots viņa režīmam.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 10.3.2011.)

2.

Lībijas Ieguldījumu iestāde (Libyan Investment Authority)

Atrodas Muammar Qadhafi un viņa ģimenes kontrolē, iespējams finansējuma avots viņa režīmam.

Cits nosaukums: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 10.3.2011.)

3.

Lībijas Ārzemju banka (Libyan Foreign Bank)

Atrodas Muammar Qadhafi un viņa ģimenes kontrolē, iespējams finansējuma avots viņa režīmam.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 10.3.2011.)

4.

Lībijas Āfrikas ieguldījumu portfelis (Libya Africa Investment Portfolio)

Atrodas Muammar Qadhafi un viņa ģimenes kontrolē, iespējams finansējuma avots viņa režīmam.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 10.3.2011.)

5.

Lībijas Nacionālā naftas korporācija (Libyan National Oil Corporation)

Atrodas Muammar Qadhafi un viņa ģimenes kontrolē, iespējams finansējuma avots viņa režīmam.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

ANO norādes datums: 17.3.2011.”


II PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Regulas 6. panta 2. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

Pulkvedis ABDULHAFIZ, Mas'ud

Amats - bruņoto spēku komandieris

Bruņoto spēku 3. virspavēlnieks. Nozīmīga loma militārajā izlūkošanā.

28.2.2011.

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Amats – pretterorisma vadītājs, Ārējās drošības organizācija

Dzimšanas gads – 1952.

Dzimšanas vieta – Tripole, Lībija

Ievērojams Revolucionārās komitejas dalībnieks.

Muammar QADHAFI līdzgaitnieks

28.2.2011.

3.

ABU SHAARIYA

Amats – priekšnieka vietnieks, Ārējās drošības organizācija

Režīma augsta amatpersona.

Muammar QADHAFI svainis.

28.2.2011.

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Amats – militārā izlūkdienesta direktora vietnieks.

Režīma augsta amatpersona.

28.2.2011.

5.

ASHKAL, Omar

Amats – vadītājs, revolucionāro komiteju kustība

Dzimšanas vieta – Sirte, Lībija.

Revolucionārās komitejas ir iesaistītas pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

28.2.2011.

6.

Dr. AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Amats – Revolucionāro komiteju koordinācijas biroja vadītājs. Pase Nr. B010574

Dzimšanas datums – 1.7.1950.

Revolucionārās komitejas ir iesaistītas pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

28.2.2011.

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Amats – Muammar QADHAFI personiskās drošības dienesta vadītājs.

Dzimšanas gads – 1946.

Dzimšanas vieta – Houn, Lībija.

Atbildīgais par režīma drošības jautājumiem Pazīstams ar to, ka vardarbīgi vērsies pret disidentiem.

28.2.2011.

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Dzimšanas gads – 1952.

Dzimšanas vieta – Ēģipte

Muammar QADHAFI brālēns. Uzskata, ka kopš 1995. gada viņš ir komandējis armijas elites bataljonu, kas bija atbildīgs par Qadhafi personisko aizsardzību, un ieņēmis nozīmīgu amatu Ārējās drošības organizācijā. Viņš ir bijis iesaistīts operāciju plānošanā pret lībiešu disidentiem ārzemēs un bijis tieši iesaistīts teroristiskās darbībās.

28.2.2011.

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Dzimšanas gads – 1948.

Dzimšanas vieta – Sirte, Lībija.

Muammar QADHAFI brālēns. Astoņdesmitajos gados Sayyid bija iesaistīts disidentu slepkavošanas kampaņā, uzskata, ka viņš atbildīgs par vairākām slepkavībām Eiropā. Uzskata, ka viņš saistīts arī ar ieroču sagādi.

28.2.2011.

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Dzimšanas gads – 1952.

Dzimšanas vieta – Al Bayda, Lībija.

Muammar QADHAFI sieva.

Cieša saistība ar režīmu.

28.2.2011.

11.

SALEH, Bachir

Dzimšanas gads – 1946.

Dzimšanas vieta – Traghen.

Prezidenta kabineta vadītājs.

Cieša saistība ar režīmu.

28.2.2011.

12.

Ģenerālis TOHAMI, Khaled

Dzimšanas gads – 1946.

Dzimšanas vieta – Genzur.

Iekšējās drošības biroja direktors.

Cieša saistība ar režīmu.

28.2.2011.

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Dzimšanas datums – 1949. gada 1. jūlijs

Dzimšanas vieta – Al Bayda.

Ārējās drošības biroja izlūkošanas direktors.

Cieša saistība ar režīmu.

28.2.2011.

14.

ZARTI, Mustafa

Dzimis 1970. gada 29. martā, Austrijas pilsonis (pase Nr. P1362998, derīga no 2006. gada 6. novembra līdz 2016. gada 5. novembrim)

Cieša saistība ar režīmu un “Lībijas Investīciju iestādes” (Libyan Investment Authority) vadītāja vietnieks, Nacionālās naftas korporācijas valdes loceklis un Pirmās enerģijas bankas (First Energy Bank) Bahreinā prezidenta vietnieks.

10.3.2011.

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Vispārējā tautas kongresa (General People's Congress) ģenerālsekretārs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Pulkveža Qadhafi valdības premjerministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Pulkveža Qadhafi valdības veselības un vides ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Dzimšanas gads – 1935.

Pulkveža Qadhafi valdības plānošanas un finanšu ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Dzimšanas gads – 1949.

Dzimšanas vieta – Al Azizia (Tripoles tuvumā).

Pulkveža Qadhafi valdības rūpniecības, ekonomikas un tirdzniecības ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Dzimšanas gads – 1943.

Pulkveža Qadhafi valdības lauksaimniecības, dzīvnieku un jūras resursu ministrs.

21.3.2011.

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Pulkveža Qadhafi valdības sociālo lietu ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Dzimšanas datums – 1963. gada 4. maijs

Pase Nr. B/014965 (derīga līdz 2013. gada beigām)

Pulkveža Qadhafi valdības izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Dzimšanas gads – 1958.

Pase Nr. B/0105075 (derīga līdz 2013. gada beigām)

Pulkveža Qadhafi valdības transporta ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

24.

MANSOUR, Abdallah

Dzimšanas datums – 8.7.1954.

Pase Nr. B/014924 (derīga līdz 2013. gada beigām)

Ciešs pulkveža Qadhafi līdzgaitnieks, augsta amata pakāpe drošības dienestos, bijušais radio un televīzijas direktors, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Lībijas vēstnieks Čadā. No Čadas ir devies uz Sabhu. Tieši iesaistīts režīma algotņu vervēšanā un koordinēšanā.

12.4.2011.

26.

Pulkvedis AL KUNI, Amid Husain

 

Gātas (Dienvidlībija) pārvaldnieks. Tieši iesaistīts algotņu vervēšanā.

12.4.2011.


Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) (Lībijas Mājokļu un infrastruktūras pārvalde)

Tajora, Tripole, Lībija Likums Nr. 60/2006 Lībijas Vispārējā tautas komitejā

Tālr.: +218 21 369 1840,

Fakss: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Vienība ir Muammar Qadhafi un viņa ģimenes kontrolē, un, iespējams, ir viņa režīma finansējuma avots.

10.3.2011.

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF) (Ekonomikas un sociālās attīstības fonds)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Tālr.: +218 21 490 8893

Fakss: +218 21 491 8893 E-pasts: info@esdf.ly

Tas ir Muammar Qadhafi režīma kontrolē, un, iespējams, tā finansējuma avots.

21.3.2011.

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO (Lībijas arābu Āfrikas investīciju sabiedrība)

Tīmekļa vietne: http://www.laaico.com

Sabiedrība dibināta 1981. gadā.

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Tālr.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

akss: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-pasts: info@laaico.com

Tā ir Muammar Qadhafi režīma kontrolē, un, iespējams, tā finansējuma avots.

21.3.2011.

4.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Gaddafi starptautiskais labdarības un attīstības fonds)

Administrācijas kontaktinformācija: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101LIBYE Tālr.: (+218) 214778301 Fakss: (+218) 214778766; E-pasts: info@gicdf.org

Tas ir Muammar Qadhafi režīma kontrolē, un, iespējams, tā finansējuma avots.

21.3.2011.

5.

Waatassimou Foundation (Waatassimou fonds)

Mītnes vieta ir Tripolē.

Tas ir Muammar Qadhafi režīma kontrolē, un, iespējams, tā finansējuma avots.

21.3.2011.

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Lībijas Džamahīrijas apraides korporācija)

Kontaktinformācija:

Tālr.:00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

fakss: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

e-pasts: info@ljbc.net

Publiska kūdīšana uz naidu un vardarbību, piedaloties dezinformācijas kampaņās attiecībā uz vardarbību pret demonstrantiem.

21.3.2011.

7.

Revolūcijas gvardes korpuss

 

Iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

8.

National Commercial Bank (Valsts komercbanka)

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tālr.:

+218 21-361-2429

Fakss:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank ir Lībijas komercbanka. Banka ir dibināta 1970. gadā un tās galvenā mītne ir Albajadā, Lībijā. Tai ir mītnes Tripolē un Albajadā, kā arī tai ir filiāles Lībijā. Tā simtprocentīgi ir valsts īpašumā un iespējams režīma finansējuma avots.

21.3.2011.

9.

Gumhouria Bank (Gumhouria banka)

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tālr.: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Fakss:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

E-pasts:

info@gumhouria-bank.com.ly

Tīmekļa vietne:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank ir Lībijas komercbanka. Banka ir izveidota 2008. gadā, apvienojoties Al Ummah un Gumhouria bankām. Tā simtprocentīgi ir valsts īpašumā un iespējams režīma finansējuma avots.

21.3.2011.

10.

Sahara Bank (Sahara banka)

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tālr.:

+218 21-379-0022

Fakss:

+218 21-333-7922

E-pasts:

info@saharabank.com.ly

Tīmekļa vietne:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank ir Lībijas komercbanka. Tās 81 % ir valsts īpašumā, un tā ir iespējams režīma finansējuma avots.

21.3.2011.

11.

Azzawia (Azawiya) Refining (Azzawia (Azawiya) rafinērija)

P.O. Box 6451

Tripoli

Libya

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Vienība ir Muammar Qadhafi kontrolē un iespējams viņa režīma finansējuma avots.

23.3.2011.

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) (Ras Lanuf naftas un gāzes pārstrādes uzņēmums)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libya

Tālr.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Fakss: +218 21-360-5174

E-pasts: info@raslanuf.ly

Tīmekļa vietne: www.raslanuf.ly

Vienība ir Muammar Qadhafi kontrolē un, iespējams, viņa režīma finansējuma avots.

23.3.2011.

13.

Brega

Galvenais birojs: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tālr.: 2 – 625021-023 / 3611222

Fakss: 3610818

Telekss: 30460 / 30461 / 30462

Vienība ir Muammar Qadhafi kontrolē un iespējams viņa režīma finansējuma avots.

23.3.2011.

14.

Sirte Oil Company (Sirte naftas uzņēmums)

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tālr.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Fakss:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

E-pasts: info@soc.com.ly

Tīmekļa vietne: www.soc.com.ly

Vienība ir Muammar Qadhafi kontrolē un iespējams viņa režīma finansējuma avots.

23.3.2011.

15.

Waha Oil Company (Waha naftas uzņēmums)

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libya

Sarakstes adrese: P.O. Box 395

Tripoli

Libya

Tālr.: +218 21-3331116

Fakss: +218 21-3337169

Telekss: 21058

Vienība ir Muammar Qadhafi kontrolē un iespējams viņa režīma finansējuma avots.

23.3.2011.

16.

Libyan Agricultural Bank (arī Agricultural Bank; arī Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; arī Al Masraf Al Zirae; arī Libyan Agricultural Bank) (Lībijas lauksaimniecības banka)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; e-pasts: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

tālr. (218)214870586;

tālr. (218) 214870714;

tālr. (218) 214870745;

tālr. (218) 213338366;

tālr. (218) 213331533;

tālr. (218) 213333541;

tālr. (218) 213333544;

tālr. (218) 213333543;

tālr. (218) 213333542;

fakss (218) 214870747;

fakss (218) 214870767;

fakss (218) 214870777;

fakss (218) 213330927;

fakss (218) 213333545

Lībijas centrālās bankas meitas uzņēmums.

12.4.2011.

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (arī Oil Libya Holding Company)

 

Libya Africa Investment Portfolio (Lībijas Āfrikas investīciju portfelis) meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments (Al-Inma Holding Co. investīcijām pakalpojumos)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments (Al-Inma Holding Co. investīcijām rūpniecībā)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment (Al-Inma Holding Company investīcijām tūrismā)

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

tālr. (218) 213345187

fakss: +218.21.334.5188

e-pasts: info@ethic.ly

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment (Libyan Holding Company attīstībai un investīcijām)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments (Al-Inma Holding Co. būvniecībai un nekustamajam īpašumam)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

23.

First Gulf Libyan Bank (First Gulf Libyan banka)

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

tālr. (218) 213622262;

fakss (218) 213622205

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

24.

LAP Green Networks (arī LAP Green Holding Company)

 

Libya Africa Investment Portfolio (Lībijas Āfrikas investīciju portfelis) meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (arī National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; arī National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.) (Valsts naftas atradņu un urbumu un ieguves uzņēmums)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libya

tālr. (218) 213332411;

tālr. (218) 213368741;

tālr. (218) 213368742

Fakss: 218) 214446743

E-pasts: info@nwd-ly.com

Tīmekļa vietne: www.nwd-ly.com

Nacionālās naftas korporācijas (NOC) meitas uzņēmums Lībijā.

Uzņēmums tika izveidots 2000. gadā, apvienojoties National Drilling Co. un National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011.

26.

North African Geophysical Exploration Company (arī NAGECO; arī North African Geophysical Exploration) (Ziemeļāfrikas ģeofizikālās izpētes uzņēmums)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya

Tālr. (218) 215634670/4

Fakss: (218) 215634676

E-pasts: nageco@nageco.com

Tīmekļa vietne: www.nageco.com

Nacionālās naftas korporācijas (NOC) meitas uzņēmums Lībijā.

2008. gadā NOC ieguva 100 % īpašumtiesības NAGECO.

12.4.2011.

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company (Valsts naftas atradņu un terminālu apgādes uzņēmums)

Airport Road Km 3, Tripoli, Libya

Nacionālās naftas korporācijas (NOC) meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Total un Nacionālās naftas korporācijas (NOC) kopuzņēmums.

12.4.2011.

29.

Zuietina Oil Company (arī ZOC; arī Zueitina) (Zueitina naftas uzņēmums)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya

Occidental un Nacionālās naftas korporācijas (NOC) kopuzņēmums.

12.4.2011.

30.

Harouge Oil Operations (arī Harouge; arī Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya

Petro Canada un Nacionālās naftas korporācijas (NOC) kopuzņēmums.

12.4.2011.

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Papildinformācija: reģ. Nr. 01612618 (UK)

Nacionālās naftas korporācijas (NOC) meitas uzņēmums Apvienotajā Karalistē.

12.4.2011.

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Papildinformācija: reģ. Nr. 02439691

Nacionālās naftas korporācijas (NOC) meitas uzņēmums Apvienotajā Karalistē.

12.4.2011.

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Papildinformācija: reģ. Nr. 01794877 (UK)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitas uzņēmums Apvienotajā Karalistē.

12.4.2011.

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, UK Papildinformācija: reģ. Nr. 06962288 (UK)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitas uzņēmums Apvienotajā Karalistē.

12.4.2011.

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Papildinformācija: reģ. Nr. 1510484 (BVI)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitas uzņēmums Britu Virdžīnu salās.

12.4.2011.

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Papildinformācija: reģ. Nr. 1526359 (BVI)

Saadi Qadhafi īpašumā esoša vienība Britu Virdžīnu salās.

12.4.2011.

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Papildinformācija: reģ. Nr. 1534407 (BVI)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitas uzņēmums Britu Virdžīnu salās.

12.4.2011.

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Papildinformācija: reģ. Nr. 59058C (IOM)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitas uzņēmums Menas salā.

12.4.2011.

39.

Mediterranean Oil Services Company (arī Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.

NOC īpašumā vai kontrolē.

12.4.2011.

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (arī MED OIL OFFICE DUESSELDORF vai MEDOIL)

Werdener strasse 8

Duesseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Germany

National Oil Company īpašumā vai kontrolē

12.4.2011.

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libya

Biroja tālr. + 218 (21) 602 093

Biroja fakss + 218 (22) 30970-

100 % Lībijas valdības īpašumā

12.4.2011.”


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 361/2011

(2011. gada 13. aprīlis)

par atļauju izmantot Enterococcus faecium NCIMB 10415 kā barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs DSM Nutritional products Ltd, ko pārstāv DSM Nutritional Products Sp. z o.o) un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 943/2005

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku barībā jāsaņem atļauja, kā arī paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā ir noteikts, ka atkārtoti jāvērtē piedevas, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2).

(2)

Atbilstoši Direktīvai 70/524/EEK preparātu Enterococcus faecium NCIMB 10415 ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1288/2004 (3) atļāva izmantot kā barības piedevu bez termiņa ierobežojuma teļiem līdz sešu mēnešu vecumam, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 943/2005 (4) – gaļas cāļiem un gaļas cūkām, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1200/2005 (5) – sivēnmātēm, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 252/2006 (6) – sivēniem un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 102/2009 (7) – kaķiem un suņiem. Pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu minēto piedevu kā esošu lopbarības līdzekli iekļāva Kopienas lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu un saistībā ar šīs regulas 7. pantu tika iesniegts pieteikums atkārtoti novērtēt preparātu Enterococcus faecium NCIMB 10415 kā barības piedevu gaļas cāļiem, pieprasot to klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2010. gada 22. jūnija atzinumā (8) secināja, ka ieteiktajos izmantošanas apstākļos preparātam Enterococcus faecium NCIMB 10415 nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka šī piedeva var palielināt gaļas cāļu galīgo ķermeņa masu. Iestāde uzskata, ka īpašas pēcpārdošanas uzraudzības prasības nav nepieciešamas. Iestāde pārbaudīja arī ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi, kuru iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Eiropas Savienības references laboratorija barības piedevu jomā.

(5)

Enterococcus faecium NCIMB 10415 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi šo preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas I pielikumā.

(6)

Ar šo regulu tiek piešķirta jauna atļauja, tāpēc Regulā (EK) Nr. 943/2005 ir jāsvītro ieraksts par Enterococcus faecium NCIMB 10415 izmantošanu gaļas cāļiem.

(7)

Tā kā izmaiņas atļaujas piešķiršanas nosacījumos nav saistītas ar drošības apsvērumiem, ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, kurā izlietot esošos premiksu un barības maisījumu krājumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

I pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot kā piedevu dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar minētajā pielikumā ietvertajiem nosacījumiem.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 943/2005 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

3. pants

Premiksus un barības maisījumus, kas satur Enterococcus faecium NCIMB 10415 un kas ir marķēti saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK, var turpināt laist apgrozībā un lietot, līdz būs beigušies krājumi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

(3)  OV L 243, 15.7.2004., 10. lpp.

(4)  OV L 159, 22.6.2005., 6. lpp.

(5)  OV L 195, 27.7.2005., 6. lpp.

(6)  OV L 44, 15.2.2006., 3. lpp.

(7)  OV L 34, 4.2.2009., 8. lpp.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7):1661.


I PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieka suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg no kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, ko pārstāv DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Piedevas sastāvs

Preparāts Enterococcus faecium

NCIMB 10415, kas satur vismaz:

 

pārklātā veidā (ar šellaku):

2 × 1010 KVV/g piedevas;

 

citās mikroinkapsulētās formās:

1 × 1010 KVV/g piedevas

 

Aktīvās vielas apraksts

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analīzes metode  (1)

Skaitīšana: metode, kurā izmanto žults eskulīna azīda agaru

Identifikācija: pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE)

Gaļas cāļi

 

3 × 108

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Drīkst izmantot barībā, kas satur atļautos kokcidiostatus: dekokvinātu, monenzīnnātriju, robenidīna hidrohlorīdu, diklazurilu vai semduramicīnu.

2021. gada 4. maijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Eiropas Savienības references laboratorijas barības piedevu jomā tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives.


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 943/2005 I pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“I PIELIKUMS

EK Nr.

 

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieka suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg kompleksās barības

Mikroorganismi

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Enterococcus faecium preparāts, kas satur vismaz:

 

mikrokapsulu veidā:

1,0 × 1010 KVV/g piedevas;

 

granulētā veidā:

3,5 × 1010 KVV/g piedevas

Gaļas cūkas

0,35 × 109

1,0 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

Bez termiņa ierobežojuma”


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/26


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 362/2011

(2011. gada 13. aprīlis),

ar ko attiecībā uz vielu monepantelu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (1), un jo īpaši tās 14. pantu saistībā ar 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumu, ko formulējusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

To farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku maksimāli pieļaujamais saturs (MRL), kas Savienībā paredzētas izmantošanai veterinārās zālēs produktīvajiem dzīvniekiem vai biocīdos produktos, ko izmanto lopkopībā, jānosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 470/2009.

(2)

Farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes produktos ir noteikta pielikumā Komisijas 2009. gada 22. decembra Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (2).

(3)

Monepantels pašlaik ir iekļauts Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā kā atļauta viela, un to piemēro aitām un kazām attiecībā uz muskuļiem, taukiem, aknām un nierēm, izņemot dzīvniekus, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā. Šai vielai attiecībā uz kazām noteiktais pagaidu maksimāli pieļaujamais atlieku saturs (turpmāk “MRL”) ir spēkā līdz 2011. gada 1. janvārim.

(4)

Eiropas Zāļu aģentūrai ir iesniegts pieteikums, lai ierakstā par monepantelu pagarinātu pagaidu MRL derīguma termiņu attiecībā uz kazām.

(5)

Veterināro zāļu komiteja ir ieteikusi pagarināt monepantela pagaidu MRL derīguma termiņu attiecībā uz kazām.

(6)

Tādēļ, lai pagarinātu vielas monepantela pagaidu MRL derīguma termiņu attiecībā uz kazām, jāgroza ieraksts par monepantelu Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā. Minētajā tabulā noteiktajam monepantela pagaidu MRL attiecībā uz kazām jābūt spēkā līdz 2012. gada 1. janvārim.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(2)  OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Ierakstu par monepantelu Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā aizstāj ar šādu ierakstu:

Farmakoloģiski aktīvā viela

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

MRL

Izmeklējamie audi

Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)

Terapeitiskā klasifikācija

“Monepantels

Monepantel-sulfons

Aitas

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Kazas

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Pagaidu MRL ir spēkā līdz 2012. gada 1. janvārim.

Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem”


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/28


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 363/2011

(2011. gada 13. aprīlis),

ar ko attiecībā uz izoeigenolu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (1), un jo īpaši tās 14. pantu saistībā ar 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumu, ko formulējusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

To farmakoloģiski aktīvo vielu maksimāli pieļaujamais atlieku saturs (MRL), kas paredzētas izmantošanai Eiropas Savienībā veterinārās zālēs produktīvajiem dzīvniekiem vai biocīdos produktos, ko izmanto lopkopībā, jānosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 470/2009.

(2)

Farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes produktos ir noteiktas pielikumā Komisijas 2009. gada 22. decembra Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (2).

(3)

Eiropas Zāļu aģentūrai iesniegts pieteikums par izoeigenola atlieku maksimāli pieļaujamā satura (turpmāk “MRL”) noteikšanu Atlantijas lašos un varavīksnes forelēs.

(4)

Veterināro zāļu komiteja ieteica noteikt izoeigenola MRL zivīm muskuļos un ādā dabīgās proporcijās.

(5)

Tādēļ, lai iekļautu izoeigenola MRL attiecībā uz zivīm, jāgroza Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabula.

(6)

Ir lietderīgi noteikt pamatotu termiņu, lai attiecīgās ieinteresētās personas varētu veikt vajadzīgos pasākumus jaunā noteiktā MRL ievērošanai.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 14. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(2)  OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā alfabēta kārtībā iekļauj šādu vielu:

Farmakoloģiski aktīvā viela

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

MRL

Izmeklējamie audi

Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)

Terapeitiskā klasifikācija

“Izoeigenols

Izoeigenols

Zivis

6 000 μg/kg

Muskuļi un āda dabīgās proporcijās

Neattiecas

Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu/līdzekļi, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu”


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/30


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 364/2011

(2011. gada 13. aprīlis),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1291/2008 saistībā ar salmonellu kontroles programmu dažiem mājputniem un olām Horvātijā un labo Komisijas Regulu (ES) Nr. 925/2010 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 955/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli (2) un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (3), un jo īpaši tās 23. panta 1. punktu un 26. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 8. augusta Regulā (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (4) attiecībā uz minēto preču importu Savienībā un tranzītu caur Savienību paredzēti veterinārās sertifikācijas noteikumi. Tajā paredzēts, ka preces, uz kurām attiecas minētā regula, importē Savienībā un pārvadā tranzītā caur to no trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem, kas ir iekļauti regulas I pielikuma 1. daļas tabulas 1. un 3. slejā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (5), I pielikuma 5.1. punktā sniegtajā olu definīcijā apstrādātas olas nav iekļautas, bet minētās regulas I pielikuma 7.3. punktā sniegtajā olu produktu definīcijā apstrādātas olas ir iekļautas. Tādēļ Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 2. daļā sniegtajā veterinārā sertifikāta paraugā olu produktiem jānorāda atbilstīgais Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kods apstrādātām olām – 04.07.

(3)

Ja Savienībā importē olu produktus, kurus klasificē ar HS kodu 04.07. un kuru izcelsme ir teritorijā, kur noteikti dzīvnieku veselības ierobežojumi, lai inaktivētu slimības ierosinātājus, nepieciešams, lai minētie produkti tiktu atbilstoši apstrādāti. Tālab jāņem vērā daži olu produktu apstrādes veidi, kas ieteikti Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā kā starptautiskās tirdzniecības standarti, un attiecībā uz olu produktiem jāiekļauj dzīvnieku veselības apliecinājumā veterinārā sertifikāta parauga II daļā.

(4)

Attiecīgi ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 2. daļā iekļautais veterinārā sertifikāta paraugs olu produktiem.

(5)

Regulā (EK) Nr. 2160/2003 ir paredzēti salmonellu kontroles noteikumi dažādās mājputnu populācijās Savienībā. Tā paredz, ka attiecīgās sugas vai kategoriju iekļauj vai saglabā Savienības tiesību aktos attiecīgai sugai vai kategorijai paredzētajā to trešo valstu sarakstā, no kurām dalībvalstīm atļauts importēt minētajā regulā iekļautos dzīvniekus vai inkubējamas olas, ja attiecīgā trešā valsts ir iesniegusi Komisijai salmonellu kontroles programmu ar garantijām, kas līdzvērtīgas dalībvalstu salmonellu kontroles programmās noteiktajām garantijām.

(6)

Komisijas 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1291/2008 par salmonellu kontroles programmu apstiprināšanu dažās trešās valstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un par putnu gripas uzraudzības programmu sarakstu dažās trešās valstīs, un grozījumiem Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumā (6) apstiprina Horvātijas 2008. gada 11. martā iesniegtās kontroles programmas attiecībā uz salmonellām Gallus gallus vaislas mājputniem, to inkubējamām olām, Gallus gallus dējējvistām, to pārtikas olām un Gallus gallus diennakti veciem cāļiem, kas paredzēti vaislai vai dēšanai.

(7)

Turklāt kontroles programmas, kuras 2008. gada 11. martā iesniedza Horvātija, nodrošina Regulā (EK) Nr. 2160/2003 pieprasītās garantijas par salmonellu kontroli visās pārējās Gallus gallus saimēs. Tādēļ minētās programmas jāapstiprina. Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1291/2008.

(8)

Lai ņemtu vērā to, ka visas Gallus gallus saimju salmonellu kontroles programmas ir apstiprinātas, jāgroza ieraksts par Horvātiju Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas sarakstā.

(9)

Komisijas 2007. gada 11. decembra Lēmums 2007/843/EK par to, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 dažu trešo valstu Gallus gallus sugas vaislas saimēm apstiprina salmonellu kontroles programmas un groza Lēmumu 2006/696/EK attiecībā uz dažām mājputnu un inkubējamu olu importa sabiedrības veselības prasībām (7), apstiprina Tunisijas iesniegto kontroles programmu attiecībā uz vaislas vistu saimēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2160/2003. Minētajā lēmumā, kas grozīts ar Komisijas Lēmumu 2011/238/ES (8), tika svītrota programma, ko iesniedza Tunisija, jo šī trešā valsts ir apturējusi programmas darbību. Tādēļ, lai ņemtu vērā, ka šī programma ir svītrota, jāgroza ieraksts par Tunisiju Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas sarakstā.

(10)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 798/2008 un Regula (EK) Nr. 1291/2008.

(11)

Komisijas 2010. gada 15. oktobra Regulas (ES) Nr. 925/2010, ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK un Regulu (EK) Nr. 798/2008 attiecībā uz mājputnu gaļas un mājputnu gaļas produktu tranzītu caur Savienību no Krievijas (9), II pielikuma tabulas 7. slejā ierakstā par Izraēlu (IL-2) ir pieļauta acīmredzama kļūda, kas jālabo. Labotā regula jāpiemēro no minētās regulas spēkā stāšanās dienas.

(12)

Komisijas 2010. gada 22. oktobra Regulas (ES) Nr. 955/2010, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 798/2008 attiecībā uz vakcīnu pret Ņūkāslas slimību izmantošanu (10), pielikumā veterinārā sertifikāta paraugā mājputnu gaļai (POU) ir kļūda. Proti, ieraksts “Apstrādes veids” tika kļūdaini iekļauts minētā setifikāta I daļas (Ziņas par sūtījumu) I.28. ailē. Ieraksts “Apstrādes veids” uz mājputnu gaļu neattiecas, tādēļ tas no sertifikāta parauga ir jāsvītro. Minētā kļūda ir jālabo.

(13)

Ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ļautu dalībvalstīm un nozarei veikt vajadzīgos pasākumus veterinārās sertifikācijas prasību izpildei pēc Regulas (ES) Nr. 955/2010 labojuma.

(14)

Tāpēc attiecīgi jālabo Regula (EK) Nr. 925/2010 un Regula (EK) Nr. 955/2010.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 798/2008 grozījums

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1291/2008 grozījums

Regulas (EK) Nr. 1291/2008 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Ar šo kontroles programmas, ko Horvātija 2008. gada 11. martā iesniedza Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2160/2003 10. panta 1. punktu, apstiprina attiecībā uz salmonellām visās Gallus gallus saimēs.”

3. pants

Labojumi Regulā (ES) Nr. 925/2010

Regulas (ES) Nr. 925/2010 II pielikumā ierakstā par Izraēlu (IL-2) 7. aili labo šādi:

a)

ailē, kurā norādīti veterināro sertifikātu paraugi “BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP”, datumu “1.5.2010.” aizstāj ar burtu “A”;

b)

ailē, kurā norādīts veterinārā sertifikāta modelis “WGM”, svītro “A”.

4. pants

Labojumi Regulā (ES) Nr. 955/2010

Regulas (ES) Nr. 955/2010 pielikumā veterinārā sertifikāta paraugā mājputnu gaļai (POU) I daļas I.28. ailē svītro vārdus “Apstrādes veids”.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. maija.

Tomēr 3. pantu piemēro no 2010. gada 5. novembra un 4. pantu piemēro no 2011. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 343, 22.12.2009., 74. lpp.

(4)  OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.

(5)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(6)  OV L 340, 19.12.2008., 22. lpp.

(7)  OV L 332, 18.12.2007., 81. lpp.

(8)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 73. lpp.

(9)  OV L 272, 16.10.2010., 1. lpp.

(10)  OV L 279, 23.10.2010., 3. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļu groza šādi:

i)

ierakstu par Horvātiju aizstāj ar šādu ierakstu:

“HR – Horvātija

HR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0”

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii)

ierakstu par Tunisiju aizstāj ar šādu ierakstu:

“TN – Tunisija

TN-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4”

b)

pielikuma 2. daļā veterinārā sertifikāta paraugu olu produktiem (EP) aizstāj ar šādu:

Veterinārā sertifikāta paraugs olu produktiem (EP)

Image

Image

Image


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 365/2011

(2011. gada 13. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 14. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


DIREKTĪVAS

14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2011/43/ES

(2011. gada 13. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu sērkaļķi kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1112/2002 (2) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 2229/2004 (3) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas ceturtā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē saistībā ar to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētajā sarakstā bija iekļauts sērkaļķis.

(2)

Pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 24.e pantu divu mēnešu laikā pēc novērtējuma ziņojuma projekta saņemšanas atsauca savu pieteikumu šīs darbīgās vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Līdz ar to attiecībā uz sērkaļķa neiekļaušanu minētajā pielikumā tika pieņemts Komisijas 2008. gada 8. decembra Lēmums 2008/941/EK par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (4).

(3)

Sākotnējais ziņotājs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu iesniedza jaunu pieteikumu, kurā pieprasīja piemērot paātrināto procedūru, kas noteikta 14.–19. pantā Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (5).

(4)

Pieteikumu iesniedza Spānijai, kura ar Regulu (EK) Nr. 2229/2004 bija izraudzīta par ziņotājdalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie izmantošanas veidi ir tādi paši kā tie, uz kuriem attiecas Lēmums 2008/941/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā noteiktajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(5)

Spānija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. Tā 2010. gada 14. februārī nosūtīja minēto ziņojumu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai. Iestāde par papildu ziņojuma saņemšanu informēja pārējās dalībvalstis un pieteikuma iesniedzēju, lai tie varētu izteikt piezīmes, un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 2010. gada 28. oktobrī iesniedza Komisijai savu secinājumu par sērkaļķi (6). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un Iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 11. martā tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par sērkaļķi.

(6)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka var uzskatīt, ka sērkaļķi saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut sērkaļķi I pielikumā, lai atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs varētu piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(7)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, ir jāparedz pietiekami ilgs laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties šīs iekļaušanas radīto jauno prasību izpildei.

(8)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, ko rada darbīgas vielas iekļaušana I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur sērkaļķi, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK, un jo īpaši tās 13. panta, prasībām un attiecīgajiem I pielikuma nosacījumiem. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš minētā termiņa, ir jāparedz ilgāks laikposms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietojuma veidu atbilstīgi Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem.

(9)

Par iespējamām grūtībām, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem, liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (7). Lai izvairītos no turpmākiem sarežģījumiem, ir jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozījumiem I pielikumā, neparedz jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem.

(10)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(11)

Lēmumā 2008/941/EK ir paredzēts, ka sērkaļķi minētajā pielikumā neiekļauj un līdz 2011. gada 31. decembrim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuros ir minētā viela. Minētā lēmuma pielikumā ir jāsvītro rinda attiecībā uz sērkaļķi.

(12)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 2008/941/EK.

(13)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Lēmuma 2008/941/EK pielikumā svītro rindu par sērkaļķi.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK līdz 2011. gada 30. novembrim vajadzības gadījumā groza vai atsauc pašreizējās tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir sērkaļķis kā darbīgā viela.

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz sērkaļķi, izņemot nosacījumus, kas paredzēti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur sērkaļķi kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas vēlākais līdz 2011. gada 30. aprīlim ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, dalībvalstis atkārtoti novērtē līdzekli saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā B daļu ierakstā par sērkaļķi minētās direktīvas I pielikumā. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja sērkaļķis ir vienīgā darbīgā viela līdzeklī, vajadzības gadījumā vēlākais līdz 2015. gada 31. maijam groza vai atsauc atļauju; vai

b)

ja sērkaļķis ir viena no vairākām darbīgajām vielām līdzeklī, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju līdz 2015. gada 31. maijam vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām attiecīgo vielu vai vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2011. gada 1. jūnijā.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 27.6.2002., 14. lpp.

(3)  OV L 379, 24.12.2004., 13. lpp.

(4)  OV L 335, 13.12.2008., 91. lpp.

(5)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(6)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance picloram. EFSA Journal 2010; 8(11):1890 (45. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(7)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“349

Sērkaļķis

CAS Nr.: 1344-81-6

CIPAC Nr.: 17

Kalcija polisulfīds

≥ 290 g/kg

2011. gada 1. jūnijs

2021. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus, kas iekļauti pārskata ziņojumā par sērkaļķi, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2011. gada 11. martā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

operatoru drošībai un nodrošina, ka atļaujas piešķiršanas nosacījumos ir paredzēti atbilstoši aizsargpasākumi,

ūdens organismu un pie mērķa grupas nepiederošu posmkāju aizsardzībai un nodrošina, ka lietošanas noteikumos vajadzības gadījumā ir paredzēti risku mazinoši pasākumi.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2011/44/ES

(2011. gada 13. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu azadiraktīnu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1112/2002 (2) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 2229/2004 (3) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas ceturtā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē saistībā ar to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Azadiraktīns ir minētajā sarakstā.

(2)

Pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 24.e pantu divu mēnešu laikā pēc novērtējuma ziņojuma projekta saņemšanas atsauca savu pieteikumu šīs darbīgās vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Līdz ar to attiecībā uz azadiraktīna neiekļaušanu minētajā pielikumā tika pieņemts Komisijas 2008. gada 8. decembra Lēmums 2008/941/EK par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (4).

(3)

Sākotnējais ziņotājs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu iesniedza jaunu pieteikumu, kurā pieprasīja piemērot paātrināto procedūru, kas noteikta 14.–19. pantā Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (5).

(4)

Pieteikumu iesniedza Vācijai, kura ar Regulu (EK) Nr. 2229/2004 bija izraudzīta par ziņotājdalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie izmantošanas veidi ir tādi paši kā tie, uz kuriem attiecas Lēmums 2008/941/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā noteiktajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(5)

Vācija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. Tā 2009. gada 10. decembrī minēto ziņojumu nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai. Iestāde papildu ziņojumu nosūtīja pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, lai tie varētu izteikt piezīmes, un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 2010. gada 28. oktobrī Komisijai iesniedza savu secinājumu par azadiraktīnu (6). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un Iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 11. martā tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par azadiraktīnu.

(6)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka var uzskatīt, ka azadiraktīnu saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut azadiraktīnu I pielikumā, lai atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs varētu piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(7)

Neatkarīgi no šā secinājuma ir lietderīgi iegūt papildu informāciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka var paredzēt nosacījumus vielas iekļaušanai I pielikumā. Tāpēc ir lietderīgi prasīt, lai pieteikuma iesniedzējs iesniegtu sīkāku informāciju, kas apstiprina azadiraktīna A saistību ar citām darbīgajām vielām Indijas azadiraktas sēklu ekstraktā, ņemot vērā to daudzumu, bioloģisko aktivitāti un noturīgumu, lai apliecinātu, ka azadiraktīns A ir galvenā darbīgā viela, un apstiprinātu tehniskā materiāla specifikācijas, atlieku definīciju un riska novērtējumu attiecībā uz gruntsūdeņiem.

(8)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, ir jāparedz pietiekami ilgs laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties šīs iekļaušanas radīto jauno prasību izpildei.

(9)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, ko rada darbīgas vielas iekļaušana I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur azadiraktīnu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK, un jo īpaši tās 13. panta, prasībām un attiecīgajiem I pielikuma nosacījumiem. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš minētā termiņa, ir jāparedz ilgāks laikposms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietojuma veidu atbilstīgi Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem.

(10)

Par iespējamām grūtībām, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem, liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (7). Lai izvairītos no turpmākiem sarežģījumiem, ir jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozījumiem I pielikumā, neparedz jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem.

(11)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(12)

Lēmumā 2008/941/EK ir paredzēts, ka azadiraktīnu minētajā pielikumā neiekļauj un līdz 2011. gada 31. decembrim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuros ir minētā viela. Minētā lēmuma pielikumā ir jāsvītro rinda attiecībā uz azadiraktīnu.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 2008/941/EK.

(14)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Lēmuma 2008/941/EK pielikumā svītro rindu attiecībā uz azadiraktīnu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK līdz 2011. gada 30. novembrim vajadzības gadījumā groza vai atsauc pašreizējās tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir azadiraktīns kā darbīgā viela.

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz azadiraktīnu, izņemot nosacījumus, kas paredzēti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur azadiraktīnu kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vēlākais līdz 2011. gada 30. aprīlim, dalībvalstis atkārtoti novērtē saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā ņemot vērā B daļu ierakstā par azadiraktīnu minētās direktīvas I pielikumā. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja azadiraktīns ir vienīgā darbīgā viela līdzeklī, vajadzības gadījumā vēlākais līdz 2015. gada 31. maijam groza vai atsauc atļauju; vai

b)

ja azadiraktīns ir viena no vairākām darbīgajām vielām līdzeklī, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju līdz 2015. gada 31. maijam vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām attiecīgo vielu vai vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2011. gada 1. jūnijā.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 27.6.2002., 14. lpp.

(3)  OV L 379, 24.12.2004., 13. lpp.

(4)  OV L 335, 13.12.2008., 91. lpp.

(5)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(6)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin. EFSA Journal 2011; 9(3):2008 (76. lpp.). doi:10.2903/j.efsa2011.2088. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(7)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“350

Azadiraktīns

CAS Nr.: 11141-17-6 kā azadiraktīns A

CIPAC Nr.: 627 kā azadiraktīns A

Azadiraktīns A:

dimetil (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoksi-3,5-dihidroksi-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hidroksi-7a-metil-3a,6a,7,7a-tetrahidro-2,7-metanofuro[2,3-b]oksirēno[e]oksepīn-1a(2H)-yl]-4-metil-8-{[(2E)-2-metilbut-2-enoil]oksi}oktahidro-1H-nafto[1,8a-c:4,5-b’c’]difuran-5,10a(8H)- dikarboksilāts

Izteikts kā azadiraktīns A

≥ 111 g/kg

Aflatoksīnu B1, B2, G1, G2 summa nedrīkst pārsniegt 300 μg/kg no azadiraktīna A satura.

2011. gada 1. jūnijs

2021. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus, kas iekļauti pārskata ziņojumā par azadiraktīnu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2011. gada 11. martā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

uztura ietekmei uz patērētājiem, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu pārskatīšanu nākotnē,

pie mērķa grupas nepiederošu posmkāju un ūdens organismu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā piemēro risku mazinošus pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt informāciju, kas apstiprina:

azadiraktīna A saistību ar pārējām darbīgajām vielām Indijas azadiraktas sēklu ekstraktā, ņemot vērā to daudzumu, bioloģisko aktivitāti un noturīgumu, lai apliecinātu, ka azadiraktīns A ir galvenā darbīgā viela, un apstiprinātu tehniskā materiāla specifikācijas, atlieku definīciju un riska novērtējumu attiecībā uz gruntsūdeņiem.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs līdz 2013. gada 31. decembrim iesniedz šādu informāciju Komisijai.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2011/45/ES

(2011. gada 13. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu diklofopu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/934/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un sniegts to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Diklofops ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 11.e pantu iesniedzējs atsauca savu atbalstu šīs darbīgās vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā divu mēnešu laikā no novērtējuma ziņojuma projekta saņemšanas. Līdz ar to attiecībā uz diklofopa neiekļaušanu minētajā pielikumā tika pieņemts Komisijas 2008. gada 5. decembra Lēmums 2008/934/EK par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (4).

(3)

Sākotnējais iesniedzējs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu iesniedza jaunu pieteikumu, kurā pieprasīja piemērot paātrināto procedūru, kas paredzēta 14. līdz 19. pantā Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta norādītās direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (5).

(4)

Pieteikumu iesniedza Francijai, kura ar Regulu (EK) Nr. 1490/2002 bija izraudzīta par ziņotājdalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie izmantošanas veidi ir tādi paši kā tie, uz kuriem attiecas Lēmums 2008/934/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā noteiktajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(5)

Francija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. Tā 2009. gada 11. augustā minēto ziņojumu nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai. Iestāde papildu ziņojumu nosūtīja pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, lai tie varētu izteikt piezīmes, un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 2010. gada 1. septembrī Komisijai iesniedza savu secinājumu par diklofopu (vērā ņemts variants diklofopmetils) (6). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un Iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 11. martā tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par diklofopu.

(6)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka var uzskatīt, ka diklofopu saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut diklofopu I pielikumā, lai atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs varētu piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(7)

Neatkarīgi no šā secinājuma ir lietderīgi iegūt papildu informāciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka var paredzēt nosacījumus vielas iekļaušanai I pielikumā. Tāpēc ir lietderīgi prasīt, lai pieteikuma iesniedzējs iesniegtu sīkāku informāciju, kas apstiprina riska novērtējuma rezultātus, pamatojoties uz jaunākajām zinātnes atziņām attiecībā uz metabolisma pētījumiem par graudaugiem. Turklāt ir lietderīgi pieprasīt iesniegt apstiprinošu informāciju par izomēru pastiprinātas noārdīšanās/pārveidošanās iespējamo ietekmi uz vidi.

(8)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, ir jāparedz pietiekami ilgs laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties šīs iekļaušanas radīto jauno prasību izpildei.

(9)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, ko rada darbīgas vielas iekļaušana I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur diklofopu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK, un jo īpaši tās 13. panta, prasībām un attiecīgajiem I pielikuma nosacījumiem. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jāparedz ilgāks laikposms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietojuma veidu atbilstīgi Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem.

(10)

Par iespējamām grūtībām, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem, liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (7). Lai izvairītos no turpmākiem sarežģījumiem, ir jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozījumiem I pielikumā, neparedz jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem.

(11)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(12)

Lēmumā 2008/934/EK ir paredzēts, ka diklofopmetilu neiekļauj minētajā pielikumā un līdz 2011. gada 31. decembrim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuros ir minētā viela. Minētā lēmuma pielikumā ir nepieciešams svītrot rindu attiecībā uz diklofopmetilu.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 2008/934/EK.

(14)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Lēmuma 2008/934/EK pielikumā svītro rindu attiecībā uz diklofopu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK līdz 2011. gada 30. novembrim vajadzības gadījumā groza vai atsauc pašreizējās tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir diklofops kā darbīgā viela. Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz diklofopu, izņemot nosacījumus, kas paredzēti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur diklofopu kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vēlākais līdz 2011. gada 31. maijam, dalībvalstis atkārtoti novērtē saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā B daļu ierakstā par diklofopu minētās direktīvas I pielikumā. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur diklofopu kā vienīgo darbīgo vielu, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais 2015. gada 31. maijā; vai

b)

ja līdzeklis satur diklofopu kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju līdz 2015. gada 31. maijam vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2011. gada 1. jūnijā.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)  OV L 333, 11.12.2008., 11. lpp.

(5)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(6)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diclofop. EFSA Journal 2010; 8(10):1718 (74. lpp.). doi:10.2903/j.efsa2010.1718. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(7)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“348

Diklofops

CAS Nr. 40843-25-2 (pamatviela)

CAS Nr. 257-141-8 (diklofopmetils)

CIPAC Nr. 358 (pamatviela)

CIPAC Nr. 358.201 (diklofopmetils)

 

Diklofops

(RS)-2-[4-(2,4-diklorofenoksi)fenoksi]propionskābe

 

Diklofopmetils

metil (RS)-2-[4-(2,4-diklorofenoksi)fenoksi]propionāts

≥ 980 g/kg (izteikts kā diklofopmetils)

2011. gada 1. jūnijs

2021. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus, kuri iekļauti pārskata ziņojumā par diklofopu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2011. gada 11. martā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis:

pievērš īpašu uzmanību operatoru un darbinieku drošībai un kā nosacījumu atļaujas saņemšanai paredz atbilstošu individuālās aizsardzības līdzekļu izmantošanu,

pievērš īpašu uzmanību ūdens organismu un tādu augu apdraudējumam, kas neietilpst mērķgrupā, un pieprasa, lai tiktu piemēroti risku mazinoši pasākumi.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt informāciju, kas apstiprinātu:

a)

metabolisma pētījumu par graudaugiem;

b)

pēdējās izmaiņas riska novērtējumā attiecībā uz izomēru pastiprinātas noārdīšanās/pārveidošanās iespējamo ietekmi uz vidi.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs a) punktā minēto informāciju Komisijai iesniegtu līdz 2013. gada 31. maijam un b) punktā minēto informāciju – ne vēlāk kā divus gadus pēc tam, kad ir pieņemti īpaši norādījumi izomēru maisījumu novērtēšanai.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


LĒMUMI

14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/51


PADOMES LĒMUMS 2011/235/KĀDP

(2011. gada 12. aprīlis)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 21. martā atkārtoti pauda nopietnas bažas par stāvokļa pasliktināšanos cilvēktiesību jomā Irānā.

(2)

Padome īpaši uzsvēra to, ka pēdējo mēnešu laikā ir ievērojami palielinājies izpildīto nāvessodu skaits un notiek sistemātiska Irānas iedzīvotāju apspiešana – viņi tiek vajāti, un viņus arestē par to, ka tie izmanto savas likumīgās tiesības uz vārda brīvību un miermīlīgu pulcēšanos. Tāpat Savienība atkārtoti pauda stingru nosodījumu par to, ka tiek izmantota spīdzināšana, un par citu cietsirdīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību.

(3)

Ņemot vērā minēto, Padome atkārtoti apstiprināja savu apņēmību turpināt pievērsties cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā un paziņoja par gatavību ieviest ierobežojošus pasākumus, kas ir vērsti pret personām, kuras ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

(4)

Ierobežojošiem pasākumiem būtu jāattiecas uz personām, kas ir atbildīgas par smagu cilvēktiesību pārkāpumu izvēršanu vai īstenošanu vai ir saistītas ar tiem, apspiežot miermīlīgus demonstrāciju dalībniekus, žurnālistus, cilvēktiesību aizstāvjus, studentus vai citas personas, kas atklāti aizstāv savas likumīgās tiesības, tostarp tiesības uz vārda brīvību, kā arī uz personām, kas ir atbildīgas par smagu pārkāpumu izvēršanu vai īstenošanu vai saistītas ar tiem, saistībā ar tiesību uz pienācīgu lietas izskatīšanu neievērošanu, spīdzināšanu, cietsirdīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai neizvēlīgu, pārmērīgu un aizvien plašāku nāvessoda piemērošanu, tostarp publisku nāvessoda izpildi, nomētāšanu ar akmeņiem, pakāršanu vai nāvessoda izpildi nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, pārkāpjot Irānas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā.

(5)

Dažu pasākumu īstenošanai ir vajadzīga Savienības papildu rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu pielikumā minētajām personām, kas atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, un ar tām saistītām personām ieceļot to teritorijā vai šķērsot to.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro gadījumos, ja dalībvalstij ir jāievēro starptautiskos tiesību aktos paredzētas saistības, proti:

a)

tā ir starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalsts;

b)

tā uzņem Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktu vai tās aizgādībā rīkotu starptautisku konferenci;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar šā panta 3. vai 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar 1. punktu, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, kuras Savienība atbalsta vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, ar ko tieši atbalsta demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Irānā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. punktā minētos izņēmumus, rakstiski par to paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja vien viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst pret šādu rīcību divu darbdienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu tomēr var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

8.   Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 6. vai 7. punktu dalībvalsts atļauj savā teritorijā ieceļot vai to šķērsot pielikumā uzskaitītajām personām, atļauja attiecas tikai uz konkrēto nolūku, kādā tā ir piešķirta, un tikai uz tām personām, kurām tā ir piešķirta.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir pielikumā uzskaitīto personu, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir pielikumā uzskaitīto ar tām saistīto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

2.   Pielikumā minētajām personām un vienībām liedz tiešu vai netiešu piekļuvi līdzekļiem un saimnieciskiem resursiem.

3.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut dažu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un medicīnisko aprūpi, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumu segšanai, ja kompetentā iestāde vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas noteikts, administratīvs vai arbitrāžas apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 1. punktā minētā persona vai vienība tika iekļauta sarakstā, vai tiesas, administratīvs vai arbitrāžas spriedums, kas pasludināts pirms minētās dienas;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no attiecīgā apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgo spriedumu, ievērojot ierobežojumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos, ar ko reglamentē attiecīgu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām vai vienībām, kas uzskaitītas pielikumā; un

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu.

5.   Ar 1. punktu neierobežo to, ka sarakstā iekļauta persona vai vienība veic maksājumus saskaņā ar līgumu, kas stājies spēkā pirms šīs personas vai vienības iekļaušanas pielikumā iekļautajā sarakstā, ja vien attiecīgā dalībvalsts nav secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši saņem šā panta 1. punktā minētā persona vai vienība.

6.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai:

a)

ar procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz šiem kontiem tika attiecināti 1. un 2. punktā minētie pasākumi,

ja uz šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem arī turpmāk attiecina 1. punktā paredzētos pasākumus.

3. pants

1.   Pēc priekšlikuma, kas saņemts no dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padome izstrādā un groza pielikumā iekļauto sarakstu.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai vai vienībai iespēju paust savus komentārus.

3.   Ja ir iesniegti komentāri vai ja ir iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un par to informē attiecīgo personu vai vienību.

4. pants

1.   Pielikumā norāda pamatojumu attiecīgo personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2.   Pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo personu vai vienību identificēšanai, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām tāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības veikšanas vietu.

5. pants

Lai šajā lēmumā paredzēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Šo lēmumu piemēro līdz 2012. gada 13. aprīlim. To pastāvīgi pārskata. To pēc vajadzības atjaunina vai groza, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

Luksemburgā, 2011. gada 12. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


PIELIKUMS

1. un 2. pantā minēto personu un vienību saraksts

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Dzimšanas vieta: Teherāna (Irāna) Dzimšanas datums: 1961

Irānas valsts policijas priekšnieks. Viņa pakļautībā esošie spēki 2009. gada 15. jūnijā veica nežēlīgus uzbrukumus pret miermīlīgiem protestētājiem un varmācīgus nakts uzbrukumus Teherānas universitātes kopmītnēs

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah priekšnieks un IRGC pulkvedis. Ansar-e Hezbollah līdzdibinātājs. Viņa pusmilitārais formējums bija atbildīgs par ārkārtīgo nežēlību apspiešanas pasākumos pret studentiem un universitātēm 1999., 2002. un 2009. gadā.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

IRGC sauszemes spēku priekšnieka vietnieks.

Viņš ir tieši un personīgi atbildīgs par protestētāju apspiešanu visu 2009. gada vasaru.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij komandiera vietnieks, IRGC Seyyed al-Shohada Corps bijušais vadītājs, Teherānas apgabals (līdz 2010. gada februārim). Seyyed al-Shohada Corps ir atbildīgs par drošību Teherānas apgabalā un bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanā 2009. gadā.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

IRGC Rassoulollah Corps vadītājs - kopš 2009. gada novembra viņa atbildībā ir Teherānas teritorijā. Rassoulollah Corps ir atbildīgs par drošību Teherānas provincē un bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanā 2009. gadā. Atbildīgs par bargajiem pasākumiem pret protestētājiem visos Ashura notikumos (2009. gada decembris).

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(pazīstams arī kā “Aziz Jafari”)

Dzimšanas vieta: Yazd (Irāna) - Dzimšanas datums: 1.9.1957

IRGC virspavēlnieks. IRGC un ģenerāļa Aziz Jafari pavēlniecībā esošā Sarollah Base ir bijušas ietekmīgs spēks nelikumīgā iejaukšanās 2009. gada prezidenta vēlēšanās, arestējot un aizturot politiskos aktīvistus, kā arī radot sadursmes ar protestētājiem ielās.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC ģenerālis, Sarollah bāzes medicīnas dienesta vadītājs. Viņš parakstīja vēstuli, kas 2009. gada 26. jūnijā tika nosūtīta veselības ministram, un ar ko aizliedza sniegt dokumentus vai medicīnas informāciju ikvienam, kas ievainots vai hospitalizēts notikumos pēc vēlēšanām.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

IRGC Seyyed al-Shohada Corps priekšnieks, Teherānas apgabals. Seyyed al-Shohada Corps bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanas organizēšanā.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Dzimšanas vieta: Najaf (Irāka) – Dzimšanas datums: aptuveni 1952. gads

Basij komandieris. Kā IRGC Basij komandieris Naqdi bija atbildīgs par Basij varmācību 2009. gada beigās vai bija iesaistīts tajā, tostarp vardarbīgajā reakcijā uz 2009. gada decembra Ashura dienas protestiem, kā rezultātā tika nogalināti 15 cilvēki un simtiem protestētāju tika arestēti.

Pirms viņu 2009. gada oktobrī iecēla par Basij komandieri, Naqdi bija izlūkošanas daļas vadītājs Basij - tā ir atbildīga par to personu nopratināšanu, kuras bija arestētas apspiešanas pasākumos pēc vēlēšanām.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna) - Dzimšanas datums:1963

Irānas valsts policijas priekšnieka vietnieks. Radan kā Valsts policijas priekšnieka vietnieks kopš 2008. gada ir atbildīgs par piekaušanu, slepkavībām un patvaļīgiem protestētāju arestiem un aizturēšanu, ko veikuši policijas spēki.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Bijušais Teherānas policijas vadītājs (līdz 2010. gada janvārim). Azizollah Rajabzadeh kā Teherānas teritorijas tiesībsargājošo spēku komandieris ir augstākā amatpersona, kāda apsūdzēta par varmācību Kahrizak ieslodzījuma centrā.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherānas policijas priekšnieks, bijušais Irānas valsts policijas priekšnieka vietnieks, kas atbild par policijas operācijām. Viņš ir atbildīgs par Iekšlietu ministrijas uzdevumā koordinētām represijām Irānas galvaspilsētā.

 

13.

TAEB Hossein

Dzimšanas vieta: Teherāna - Dzimšanas datums: 1963

Bijušais Basij komandieris (līdz 2009. gada oktobrim). Pašlaik - IRGC izlūkdienesta komandieris. Viņa pārvaldībā esošie spēki piedalījās miermīlīgu protestētāju masveida piekaušanā, slepkavības, aizturēšanā un spīdzināšanā.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhad tiesu iestāžu priekšnieks. Viņa pārraudzībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības un paļaujoties uz atzīšanos, kas panāktas zem spiediena un spīdzināšanā. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Dzimšanas vieta: Najafabad (Irāna) - Dzimšanas datums: 1945

Bijušais Irānas ģenerālprokurors - līdz 2009. gada septembrim (Khatami prezidentūras laikā bijušais izlūkošanas ministrs). Kā Irānas ģenerālprokurors viņš pavēlēja un pārraudzīja paraugprāvas pēc pirmajiem pēcvēlēšanu protestiem - apsūdzētajiem bija liegtas viņu tiesības un advokāts. Viņš ir atbildīgs arī par varmācību Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(pazīstams arī kā Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Teherānas revolucionārās tiesas tiesnesis, 26. nodaļa. Viņa atbildībā bija tādas aizturēto lietas, kas bija saistītas ar pēcvēlēšanu krīzi, un regulāri draudi aizturēto ģimenēm, lai viņus apklusinātu. Viņš bija svarīga persona, izdodot aizturēšanas rīkojumus Kahrizak ieslodzījuma centrā.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Mashhad revolucionārajā tiesas tiesnesis. Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Teherānas revolucionārajā tiesas tiesnesis. Viņš piedalījās protestētāju tiesāšanā. Tiesnesis viņu pratināja par Kahrizak represijām. Viņš bija svarīga persona, izdodot aizturēšanas rīkojumus, pamatojoties uz ko aizturētas personas nosūtīja uz Kahrizak ieslodzījuma centru.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teherānas ģenerālprokurors kopš 2009. gada augusta. Dolatabadi birojs izvirzīja apsūdzību lielam skaitam protestētāju, tostarp atsevišķām personām, kuras piedalījās Ashura dienas protestos 2009. gada decembrī. Viņš pavēlēja 2009. gada septembrī slēgt Karroubi biroju un arestēt vairākus reformistu politiķus, un 2010. gada jūnijā viņš aizliedza divas reformistu politiskās partijas. Viņa birojs apsūdzēja protestētājus par Muharebeh, vai naidu pret Dievu, par ko piespriež nāve sodu, un liedza atbilstīgu lietas procesu tiem, kurus gaida nāvessods. Viņa birojs politiskās opozīcijas plašākas apspiešanas ietvaros vērsās arī pret reformistiem, cilvēktiesību aktīvistiem un plašsaziņas līdzekļu locekļiem.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(pazīstams arī kā NASSERIAN)

 

Tiesnesis, Teherānas revolucionārās tiesas priekšnieks, 28. nodaļa. Viņš atbild par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām. Netaisnīgās tiesas prāvās viņš piesprieda garus cietumsodus sociālajiem un politiskajiem aktīvistiem un žurnālistiem un vairākus nāvessodus protestētājiem un politiskajiem aktīvistiem.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Dzimšanas vieta: Ejiyeh -Dzimšanas datums: aptuveni 1956

Kopš 2009. gada septembra - Irānas ģenerālprokurors un Tiesu iestāžu pārstāvis (2009. gada vēlēšanu laikā viņš bija izlūkošanas ministrs). Kamēr viņš vēlēšanu laikā bija izlūkošanas ministrs, viņa pakļautībā esošie izlūkošanas aģenti bija atbildīgi par simtiem aktīvistu, žurnālistu, disidentu un reformistu politiķu aizturēšanu, spīdzināšanu un par nepatiesu atzīšanos izspiešanu no tiem. Turklāt politiskās amatpersonas bija spiestas sniegt nepatiesas liecības neizturamās pratināšanās, kas ietvēra spīdzināšanu, varmācību, šantāžu un ģimenes locekļu iebiedēšanu.

 

22.

MORTAZAVI Said

Dzimšanas vieta: Meybod, Yazd (Irāna) - Dzimšanas datums: 1967

Irānas kontrabandas apkarošanas spēku priekšnieks, bijušais Teherānas ģenerālprokurors - līdz 2009. gada augustam. Kā Teherānas ģenerālprokurors viņš izdeva virspavēli, ko izmantoja simtiem aktīvistu, žurnālistu un studentu aizturēšanai Viņu atstādināja no amata 2010. gada augustā pēc Irānas tiesu iestāžu veiktas izmeklēšanas par viņa iesaisti trīs vīriešu nāvē pēc viņa pavēles pēc vēlēšanām.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherānas revolucionārā tiesa, 26. un 28. nodaļa. Viņš ir atbildīgs par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām, viņš piesprieda garus cietumsodus cilvēktiesību aktīvistiem un piesprieda vairākus nāvessodus protestētājiem.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad prokurora vietnieks. Pēc viņa apsūdzības veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Tiesnesis, Teherānas revolucionārās tiesas priekšnieks, 15. nodaļa. Viņš atbild par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām, prezidējošais tiesnesis 2009. gada vasarā notikušajās “paraugprāvās”, paraugprāvās viņš piesprieda nāvessodu diviem monarhistiem. Viņš ir piespriedis garus cietumsodus vairāk nekā simts politiskajiem ieslodzītajiem, cilvēktiesību aktīvistiem un demonstrantiem.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Austrumazerbaidžānas tiesu iestāžu priekšnieks. Viņš bija atbildīgs par Sakineh Mohammadi-Ashtiani notiesāšanu.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Teherānas apelācijas tiesas tiesnesis, 36. nodaļa. Viņš apstiprināja protestētāju ilgtermiņa ieslodzījuma un nāvessoda orderus.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Mashhad revolucionārās tiesas tiesnesis. Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evin cietuma 350. nodaļas priekšnieks Vairākos gadījumos viņš ļāvis vaļu nesamērīgai vardarbībai pret ieslodzītajiem.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Irānas cietumu organizācijas priekšnieks. Pildot savus pienākumus, viņš piedalījās politisku protestētāju masveida aizturēšanā un slēpa cietumu sistēmā veiktos pārkāpumus.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherānas vispārējās cietumu administrācijas sekretāra asistents, bijušais Evin cietuma priekšnieks Teherānā - līdz 2010. gada oktobrim; šajā laikā notika spīdzināšana. Viņš bija cietuma priekšnieks un vairākas reizes draudēja un izmantoja spiedienu uz cietumniekiem.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Kā Irānas cietumu organizācijas priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par ļaunprātīgu izmantošanu un tiesību liegšanu apcietinājuma centros. Viņš pavēlēja daudzus ieslodzītos pārvietot uz viennīcām.

 


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/58


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/236/KĀDP

(2011. gada 12. aprīlis),

ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/137/KĀDP (2011. gada 28. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1) un jo īpaši tā 8. panta 1. un 2. punktu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 31. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 28. februārī pieņēma Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Lībijā, Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikumā iekļautais personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām.

(3)

Turklāt no sarakstiem II un IV pielikumā būtu jāsvītro viena persona un būtu jāatjaunina informācija par dažām personām un vienībām, kas ir iekļautas minētā lēmuma I, II, III un IV pielikuma sarakstos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/137/KĀDP I, II, III un IV pielikumu aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts attiecīgi šā lēmuma I, II, III un IV pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2011. gada 12. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 53. lpp.


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Lēmuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu saraksts

1.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Pases numurs: B010574. Dzimšanas datums: 1.7.1950.

Revolucionāro komiteju koordinācijas biroja vadītājs. Revolucionārās komitejas ir iesaistītas pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Dzimšanas datums: 1946. gads. Dzimšanas vieta: Houn, Lībija.

Muammar QADHAFI personiskās drošības dienesta vadītājs. Atbildīgais par režīma drošības jautājumiem. Piedalījies pret disidentiem vērstā vardarbībā.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Ārējās drošības organizācijas direktors. Režīmam lojāla persona. Ārējās izlūkošanas aģentūras vadītājs.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

4.

JABIR, ģenerālmajors Abu Bakr Yunis

Dzimšanas datums: 1952. gads. Dzimšanas vieta: Jalo, Lībija.

Aizsardzības ministrs. Vispārēja atbildība par bruņoto spēku darbībām.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Dzimšanas datums: 1956. gads. Dzimšanas vieta: Khoms, Lībija.

Sabiedrisko pakalpojumu ministrs. Režīma augsta amatpersona. Saistība ar Revolucionārajām komitejām. Ir bijis iesaistīts disidentu apspiešanā un pret tiem vērstā vardarbībā.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

6.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Dzimšanas datums: 1948. gads Dzimšanas vieta: Sirta, Lībija.

Muammar QADHAFI brālēns. Astoņdesmitajos gados Sayyid bija iesaistīts disidentu slepkavošanas kampaņā; uzskata, ka viņš atbildīgs par vairākām slepkavībām Eiropā. Uzskata, ka viņš saistīts arī ar ieroču sagādi.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

7.

QADHAFI, Aisha Muammar

Dzimšanas gatums: 1978. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI meita. Cieša saistība ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

8.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Pases numurs: B/002210. Dzimšanas datums: 20.9.1975. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

9.

QADHAFI, Khamis Muammar

Dzimšanas datums: 1978. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu. Demonstrāciju apspiešanā iesaistīto militāro vienību komandieris.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Dzimšanas datums: 1970. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

11.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Dzimšanas datums: 1942. gads. Dzimšanas vieta: Sirta, Lībija.

Revolūcijas vadītājs, bruņoto spēku virspavēlnieks. Atbildīgs par pavēlēm pret demonstrācijām vērst represijas, apsūdzēts cilvēktiesību pārkāpumos.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

12.

QADHAFI, Mutassim

Dzimšanas datums: 1976. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Valsts drošības padomnieks. Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

13.

QADHAFI, Saadi

Pases numurs: 014797. Dzimšanas datums: 27.5.1973. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Īpašo spēku komandieris. Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu. Demonstrāciju apspiešanā iesaistīto militāro vienību komandieris.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

14.

QADHAFI, Saif al-Arab

Dzimšanas datums: 1982. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

15.

QADHAFI, Saif al-Islam

Pases numurs: B014995. Dzimšanas datums: 25.6.1972. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Qadhafi fonda direktors. Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu. Musinoši publiski paziņojumi, kuros pausti mudinājumi uz vardarbību pret demonstrantiem.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

16.

AL-SENUSSI , pulkvedis Abdullah

Dzimšanas datums: 1949. gads. Dzimšanas vieta: Sudāna.

Militārā izlūkdienesta direktors. Militārā izlūkdienesta dalība demonstrāciju apspiešanā. Tiek turēts aizdomās par saistību ar masveida slepkavošanu Abu Selim cietumā. Aizmuguriski notiesāts par UTA lidmašīnas (UTA Flight) uzspridzināšanu. Muammar QADHAFI svainis.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

Lībijas vēstnieks Čadā. No Čadas ir devies uz Sabu. Tieši iesaistīts režīma algotņu rekrutēšanā un koordinēšanā.

ANO norādes datums: 17.3.2011.

18.

AL KUNI , pulkvedis Amid Husain

Ghat (Dienvidlībija) gubernators. Tieši iesaistīts algotņu rekrutēšanā.

ANO norādes datums: 17.3.2011.”


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Lēmuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu saraksts

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

ABDULHAFIZ, pulkvedis Mas’ud

Amats: bruņoto spēku komandieris

Bruņoto spēku 3. virspavēlnieks. Nozīmīga loma militārajā izlūkošanā

28.2.2011.

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Amats: pretterorisma vadītājs, Ārējās drošības organizācija

Dzimšanas datums – 1952. gads

Dzimšanas vieta – Tripole, Lībija

Ievērojams Revolucionārās komitejas dalībnieks. Tuvs Muammar QADHAFI līdzgaitnieks

28.2.2011.

3.

ABU SHAARIYA

Amats: priekšnieka vietnieks, Ārējās drošības organizācija

Režīma augsta amatpersona. Muammar QADHAFI svainis

28.2.2011.

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Amats: Militārā izlūkdienesta direktora vietnieks

Režīma augsta amatpersona

28.2.2011.

5.

ASHKAL, Omar

Amats: vadītājs, revolucionāro komiteju kustība

Dzimšanas vieta – Sirta, Lībija

Revolucionārās komitejas ir iesaistītas pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā

28.2.2011.

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Dzimšanas datums – 1952. gads

Dzimšanas vieta – Ēģipte

Muammar QADHAFI brālēns. Uzskata, ka kopš 1995. gada viņš ir komandējis armijas elites bataljonu, kas bija atbildīgs par Qadhafi personisko aizsardzību, un ieņēmis nozīmīgu amatu Ārējās drošības organizācijā. Viņš ir bijis iesaistīts operāciju plānošanā pret lībiešu disidentiem ārzemēs un bijis tieši iesaistīts teroristiskās darbībās

28.2.2011.

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Dzimšanas datums: 1952. gads

Dzimšanas vieta: Al Bayda, Lībija

Muammar QADHAFI sieva

Cieša saistība ar režīmu

28.2.2011.

8.

SALEH, Bachir

Dzimšanas datums: 1946. gads

Dzimšanas vieta: Traghen

Prezidenta kabineta vadītājs

Cieša saistība ar režīmu

28.2.2011.

9.

Ģenerālis TOHAMI, Khaled

Dzimšanas datums: 1946. gads

Dzimšanas vieta: Genzur

Iekšējās drošības biroja direktors

Cieša saistība ar režīmu

28.2.2011.

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Dzimšanas datums: 1.7.1949.

Dzimšanas vieta: Al-Bayda

Ārējās drošības biroja izlūkošanas direktors

Cieša saistība ar režīmu

28.2.2011.

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Vispārējā tautas kongresa ģenerālsekretārs; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstā vardarbībā

21.3.2011.

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Ministru prezidents pulkveža Qadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstā vardarbībā

21.3.2011.

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Veselības un vides ministrs pulkveža Qadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstā vardarbībā

21.3.2011.

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Dzimšanas datums: 1935. gads

Plānošanas un finanšu ministrs pulkveža Qadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstā vardarbībā

21.3.2011.

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Dzimšanas datums: 1949. gads

Dzimšanas vieta: Al-Azizia (pie Tripoles)

Rūpniecības, ekonomikas un tirdzniecības ministrs pulkveža Qadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstā vardarbībā

21.3.2011.

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Dzimšanas datums: 1943. gads

Lauksaimniecības un dzīvnieku un jūras resursu ministrs pulkveža Qadhafi valdībā

21.3.2011.

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Sociālo lietu ministrs pulkveža Qadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstā vardarbībā

21.3.2011.

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Dzimšanas datums: 4.5.1963.

Pases numurs: B/014965 (dokumenta derīguma termiņš beidzas 2013. gadā)

Izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministrs pulkveža Qadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstā vardarbībā

21.3.2011.

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Dzimšanas datums: 1958. gads

Pases numurs: B/0105075 (dokumenta derīguma termiņš beidzas 2013. gadā)

Transporta ministrs pulkveža Qadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstā vardarbībā

21.3.2011.

20.

MANSOUR, Abdallah

Dzimšanas datums: 8.7.1954.

Pases numurs: B/014924 (dokumenta derīguma termiņš beidzas 2013. gadā)

Pulkveža Qadhafi tuvs līdzstrādnieks, liela nozīme drošības dienestos, bijušais radio un televīzijas direktors; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstā vardarbībā

21.3.2011.”


III PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Lēmuma 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu un vienību saraksts

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Dzimšanas datums: 1978. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI meita. Cieša saistība ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Pases numurs: B/002210. Dzimšanas datums: 20.9.1975. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Dzimšanas datums: 1978. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu. Demonstrāciju apspiešanā iesaistīto militāro vienību komandieris.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Dzimšanas datums: 1942. gads. Dzimšanas vieta: Sirta, Lībija.

Revolūcijas vadītājs, bruņoto spēku virspavēlnieks. Atbildīgs par pavēlēm pret demonstrācijām vērst represijas, apsūdzēts cilvēktiesību pārkāpumos.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

5.

QADHAFI, Mutassim

Dzimšanas datums: 1976. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Valsts drošības padomnieks. Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Qadhafi fonda direktors. Pases numurs: B014995. Dzimšanas datums: 25.6.1972. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu. Musinoši publiski paziņojumi, kuros pausti mudinājumi uz vardarbību pret demonstrantiem.

ANO norādes datums: 26.2.2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Ārējās drošības organizācijas direktors. Režīmam lojāla persona. Ārējās izlūkošanas aģentūras vadītājs.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

8.

JABIR , ģenerālmajors Abu Bakr Yunis

Dzimšanas datums: 1952. gads. Dzimšanas vieta: Jalo, Lībija.

Aizsardzības ministrs. Vispārēja atbildība par bruņoto spēku darbībām.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Dzimšanas datums: 1956. gads. Dzimšanas vieta: Khoms, Lībija.

Sabiedrisko pakalpojumu ministrs. Režīma augsta amatpersona. Saistība ar Revolucionārajām komitejām. Ir bijis iesaistīts disidentu apspiešanā un pret tiem vērstā vardarbībā.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Dzimšanas datums: 1970. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

11.

QADHAFI, Saadi

Īpašo spēku komandieris

Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu. Demonstrāciju apspiešanā iesaistīto militāro vienību komandieris.

Dzimšanas datums: 27.5.1973. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Pases numurs: 014797.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Muammar QADHAFI dēls. Cieša saistība ar režīmu.

Dzimšanas datums: 1982. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

13.

AL-SENUSSI , pulkvedis Abdullah

Dzimšanas datums: 1949. gads. Dzimšanas vieta: Sudāna.

Militārā izlūkdienesta direktors. Militārā izlūkdienesta dalība demonstrāciju apspiešanā. Tiek turēts aizdomās par saistību ar masveida slepkavošanu Abu Selim cietumā. Aizmuguriski notiesāts par UTA lidmašīnas (UTA Flight) uzspridzināšanu. Muammar QADHAFI svainis.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 28.2.2011.)

Vienības

1.

Lībijas Centrālā banka (Central Bank of Libya)

Atrodas Muammar QADHAFI un viņa ģimenes kontrolē, iespējams finansējuma avots viņa režīmam.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 10.3.2011.)

2.

Lībijas Ieguldījumu pārvalde (Libyan Investment Authority)

Atrodas Muammar QADHAFI un viņa ģimenes kontrolē, iespējams finansējuma avots viņa režīmam.

Cits nosaukums: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 10.3.2011.)

3.

Lībijas Ārzemju banka (Libyan Foreign Bank)

Atrodas Muammar QADHAFI un viņa ģimenes kontrolē, iespējams finansējuma avots viņa režīmam.

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 10.3.2011.)

4.

Lībijas Āfrikas ieguldījumu portfelis (Libyan Africa Investment Portfolio)

Atrodas Muammar QADHAFI un viņa ģimenes kontrolē, iespējams finansējuma avots viņa režīmam.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

ANO norādes datums: 17.3.2011. (ES norāde: 10.3.2011.)

5.

Lībijas Nacionālā naftas korporācija (Libyan National Oil Corporation)

Atrodas Muammar QADHAFI un viņa ģimenes kontrolē, iespējams finansējuma avots viņa režīmam.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

ANO norādes datums: 17.3.2011.”


IV PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

Lēmuma 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu un vienību saraksts

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

Pulkvedis ABDULHAFIZ, Mas'ud

Amats - bruņoto spēku komandieris

Bruņoto spēku 3. virspavēlnieks. Nozīmīga loma militārajā izlūkošanā.

28.2.2011.

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Amats – pretterorisma vadītājs, Ārējās drošības organizācija

Dzimšanas gads – 1952.

Dzimšanas vieta – Tripole, Lībija

Ievērojams Revolucionārās komitejas dalībnieks.

Muammar QADHAFI līdzgaitnieks

28.2.2011.

3.

ABU SHAARIYA

Amats – priekšnieka vietnieks, Ārējās drošības organizācija

Režīma augsta amatpersona.

Muammar QADHAFI svainis.

28.2.2011.

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Amats – militārā izlūkdienesta direktora vietnieks.

Režīma augsta amatpersona.

28.2.2011.

5.

ASHKAL, Omar

Amats – vadītājs, revolucionāro komiteju kustība

Dzimšanas vieta – Sirte, Lībija.

Revolucionārās komitejas ir iesaistītas pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

28.2.2011.

6.

Dr. AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Amats – Revolucionāro komiteju koordinācijas biroja vadītājs. Pase Nr. B010574

Dzimšanas datums – 1.7.1950.

Revolucionārās komitejas ir iesaistītas pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

28.2.2011.

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Amats – Muammar QADHAFI personiskās drošības dienesta vadītājs.

Dzimšanas gads – 1946.

Dzimšanas vieta – Houn, Lībija.

Atbildīgais par režīma drošības jautājumiem Pazīstams ar to, ka vardarbīgi vērsies pret disidentiem.

28.2.2011.

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Dzimšanas gads – 1952.

Dzimšanas vieta – Ēģipte

Muammar QADHAFI brālēns. Uzskata, ka kopš 1995. gada viņš ir komandējis armijas elites bataljonu, kas bija atbildīgs par Qadhafi personisko aizsardzību, un ieņēmis nozīmīgu amatu Ārējās drošības organizācijā. Viņš ir bijis iesaistīts operāciju plānošanā pret lībiešu disidentiem ārzemēs un bijis tieši iesaistīts teroristiskās darbībās.

28.2.2011.

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Dzimšanas gads – 1948.

Dzimšanas vieta – Sirte, Lībija.

Muammar QADHAFI brālēns. Astoņdesmitajos gados Sayyid bija iesaistīts disidentu slepkavošanas kampaņā, uzskata, ka viņš atbildīgs par vairākām slepkavībām Eiropā. Uzskata, ka viņš saistīts arī ar ieroču sagādi.

28.2.2011.

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Dzimšanas gads – 1952.

Dzimšanas vieta – Al Bayda, Lībija.

Muammar QADHAFI sieva.

Cieša saistība ar režīmu.

28.2.2011.

11.

SALEH, Bachir

Dzimšanas gads – 1946.

Dzimšanas vieta – Traghen.

Prezidenta kabineta vadītājs.

Cieša saistība ar režīmu.

28.2.2011.

12.

Ģenerālis TOHAMI, Khaled

Dzimšanas gads – 1946.

Dzimšanas vieta – Genzur.

Iekšējās drošības biroja direktors.

Cieša saistība ar režīmu.

28.2.2011.

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Dzimšanas datums – 1949. gada 1. jūlijs

Dzimšanas vieta – Al Bayda.

Ārējās drošības biroja izlūkošanas direktors.

Cieša saistība ar režīmu.

28.2.2011.

14.

ZARTI, Mustafa

Dzimis 1970. gada 29. martā, Austrijas pilsonis (pase Nr. P1362998, derīga no 2006. gada 6. novembra līdz 2016. gada 5. novembrim)

Cieša saistība ar režīmu un “Lībijas Investīciju iestādes” (Libyan Investment Authority) vadītāja vietnieks, Nacionālās naftas korporācijas valdes loceklis un Pirmās enerģijas bankas (First Energy Bank) Bahreinā prezidenta vietnieks.

10.3.2011.

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Vispārējā tautas kongresa (General People's Congress) ģenerālsekretārs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Pulkveža Qadhafi valdības premjerministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Pulkveža Qadhafi valdības veselības un vides ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Dzimšanas gads – 1935.

Pulkveža Qadhafi valdības plānošanas un finanšu ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Dzimšanas gads – 1949.

Dzimšanas vieta – Al Azizia (Tripoles tuvumā).

Pulkveža Qadhafi valdības rūpniecības, ekonomikas un tirdzniecības ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Dzimšanas gads – 1943.

Pulkveža Qadhafi valdības lauksaimniecības, dzīvnieku un jūras resursu ministrs.

21.3.2011.

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Pulkveža Qadhafi valdības sociālo lietu ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Dzimšanas datums – 1963. gada 4. maijs

Pase Nr. B/014965 (derīga līdz 2013. gada beigām)

Pulkveža Qadhafi valdības izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Dzimšanas gads – 1958.

Pase Nr. B/0105075 (derīga līdz 2013. gada beigām)

Pulkveža Qadhafi valdības transporta ministrs, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

24.

MANSOUR, Abdallah

Dzimšanas datums – 8.7.1954.

Pase Nr. B/014924 (derīga līdz 2013. gada beigām)

Ciešs pulkveža Qadhafi līdzgaitnieks, augsta amata pakāpe drošības dienestos, bijušais radio un televīzijas direktors, iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Lībijas vēstnieks Čadā. No Čadas ir devies uz Sabhu. Tieši iesaistīts režīma algotņu vervēšanā un koordinēšanā.

12.4.2011.

26.

Pulkvedis AL KUNI, Amid Husain

 

Gātas (Dienvidlībija) pārvaldnieks. Tieši iesaistīts algotņu vervēšanā.

12.4.2011.


Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) (Lībijas Mājokļu un infrastruktūras pārvalde)

Tajora, Tripole, Lībija Likums Nr. 60/2006 Lībijas Vispārējā tautas komitejā

Tālr.: +218 21 369 1840,

Fakss: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Vienība ir Muammar Qadhafi un viņa ģimenes kontrolē, un, iespējams, ir viņa režīma finansējuma avots.

10.3.2011.

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF) (Ekonomikas un sociālās attīstības fonds)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Tālr.: +218 21 490 8893

Fakss: +218 21 491 8893 E-pasts: info@esdf.ly

Tas ir Muammar Qadhafi režīma kontrolē, un, iespējams, tā finansējuma avots.

21.3.2011.

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO (Lībijas arābu Āfrikas investīciju sabiedrība)

Tīmekļa vietne: http://www.laaico.com

Sabiedrība dibināta 1981. gadā.

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Tālr.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

akss: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-pasts: info@laaico.com

Tā ir Muammar Qadhafi režīma kontrolē, un, iespējams, tā finansējuma avots.

21.3.2011.

4.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Gaddafi starptautiskais labdarības un attīstības fonds)

Administrācijas kontaktinformācija: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101LIBYE Tālr.: (+218) 214778301 Fakss: (+218) 214778766; E-pasts: info@gicdf.org

Tas ir Muammar Qadhafi režīma kontrolē, un, iespējams, tā finansējuma avots.

21.3.2011.

5.

Waatassimou Foundation (Waatassimou fonds)

Mītnes vieta ir Tripolē.

Tas ir Muammar Qadhafi režīma kontrolē, un, iespējams, tā finansējuma avots.

21.3.2011.

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Lībijas Džamahīrijas apraides korporācija)

Kontaktinformācija:

Tālr.:00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

fakss: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

e-pasts: info@ljbc.net

Publiska kūdīšana uz naidu un vardarbību, piedaloties dezinformācijas kampaņās attiecībā uz vardarbību pret demonstrantiem.

21.3.2011.

7.

Revolūcijas gvardes korpuss

 

Iesaistīts pret demonstrantiem vērstajā vardarbībā.

21.3.2011.

8.

National Commercial Bank (Valsts komercbanka)

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tālr.:

+218 21-361-2429

Fakss:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank ir Lībijas komercbanka. Banka ir dibināta 1970. gadā un tās galvenā mītne ir Albajadā, Lībijā. Tai ir mītnes Tripolē un Albajadā, kā arī tai ir filiāles Lībijā. Tā simtprocentīgi ir valsts īpašumā un iespējams režīma finansējuma avots.

21.3.2011.

9.

Gumhouria Bank (Gumhouria banka)

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tālr.: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Fakss:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

E-pasts:

info@gumhouria-bank.com.ly

Tīmekļa vietne:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank ir Lībijas komercbanka. Banka ir izveidota 2008. gadā, apvienojoties Al Ummah un Gumhouria bankām. Tā simtprocentīgi ir valsts īpašumā un iespējams režīma finansējuma avots.

21.3.2011.

10.

Sahara Bank (Sahara banka)

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tālr.:

+218 21-379-0022

Fakss:

+218 21-333-7922

E-pasts:

info@saharabank.com.ly

Tīmekļa vietne:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank ir Lībijas komercbanka. Tās 81 % ir valsts īpašumā, un tā ir iespējams režīma finansējuma avots.

21.3.2011.

11.

Azzawia (Azawiya) Refining (Azzawia (Azawiya) rafinērija)

P.O. Box 6451

Tripoli

Libya

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Vienība ir Muammar Qadhafi kontrolē un iespējams viņa režīma finansējuma avots.

23.3.2011.

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) (Ras Lanuf naftas un gāzes pārstrādes uzņēmums)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libya

Tālr.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Fakss: +218 21-360-5174

E-pasts: info@raslanuf.ly

Tīmekļa vietne: www.raslanuf.ly

Vienība ir Muammar Qadhafi kontrolē un, iespējams, viņa režīma finansējuma avots.

23.3.2011.

13.

Brega

Galvenais birojs: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tālr.: 2 – 625021-023 / 3611222

Fakss: 3610818

Telekss: 30460 / 30461 / 30462

Vienība ir Muammar Qadhafi kontrolē un iespējams viņa režīma finansējuma avots.

23.3.2011.

14.

Sirte Oil Company (Sirte naftas uzņēmums)

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tālr.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Fakss:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

E-pasts: info@soc.com.ly

Tīmekļa vietne: www.soc.com.ly

Vienība ir Muammar Qadhafi kontrolē un iespējams viņa režīma finansējuma avots.

23.3.2011.

15.

Waha Oil Company (Waha naftas uzņēmums)

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libya

Sarakstes adrese: P.O. Box 395

Tripoli

Libya

Tālr.: +218 21-3331116

Fakss: +218 21-3337169

Telekss: 21058

Vienība ir Muammar Qadhafi kontrolē un iespējams viņa režīma finansējuma avots.

23.3.2011.

16.

Libyan Agricultural Bank (arī Agricultural Bank; arī Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; arī Al Masraf Al Zirae; arī Libyan Agricultural Bank) (Lībijas lauksaimniecības banka)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; e-pasts: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

tālr. (218)214870586;

tālr. (218) 214870714;

tālr. (218) 214870745;

tālr. (218) 213338366;

tālr. (218) 213331533;

tālr. (218) 213333541;

tālr. (218) 213333544;

tālr. (218) 213333543;

tālr. (218) 213333542;

fakss (218) 214870747;

fakss (218) 214870767;

fakss (218) 214870777;

fakss (218) 213330927;

fakss (218) 213333545

Lībijas centrālās bankas meitas uzņēmums.

12.4.2011.

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (arī Oil Libya Holding Company)

 

Libya Africa Investment Portfolio (Lībijas Āfrikas investīciju portfelis) meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments (Al-Inma Holding Co. investīcijām pakalpojumos)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments (Al-Inma Holding Co. investīcijām rūpniecībā)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment (Al-Inma Holding Company investīcijām tūrismā)

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

tālr. (218) 213345187

fakss: +218.21.334.5188

e-pasts: info@ethic.ly

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment (Libyan Holding Company attīstībai un investīcijām)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments (Al-Inma Holding Co. būvniecībai un nekustamajam īpašumam)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

23.

First Gulf Libyan Bank (First Gulf Libyan banka)

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

tālr. (218) 213622262;

fakss (218) 213622205

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

24.

LAP Green Networks (arī LAP Green Holding Company)

 

Libya Africa Investment Portfolio (Lībijas Āfrikas investīciju portfelis) meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (arī National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; arī National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.) (Valsts naftas atradņu un urbumu un ieguves uzņēmums)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libya

tālr. (218) 213332411;

tālr. (218) 213368741;

tālr. (218) 213368742

Fakss: 218) 214446743

E-pasts: info@nwd-ly.com

Tīmekļa vietne: www.nwd-ly.com

Nacionālās naftas korporācijas (NOC) meitas uzņēmums Lībijā.

Uzņēmums tika izveidots 2000. gadā, apvienojoties National Drilling Co. un National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011.

26.

North African Geophysical Exploration Company (arī NAGECO; arī North African Geophysical Exploration) (Ziemeļāfrikas ģeofizikālās izpētes uzņēmums)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya

Tālr. (218) 215634670/4

Fakss: (218) 215634676

E-pasts: nageco@nageco.com

Tīmekļa vietne: www.nageco.com

Nacionālās naftas korporācijas (NOC) meitas uzņēmums Lībijā.

2008. gadā NOC ieguva 100 % īpašumtiesības NAGECO.

12.4.2011.

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company (Valsts naftas atradņu un terminālu apgādes uzņēmums)

Airport Road Km 3, Tripoli, Libya

Nacionālās naftas korporācijas (NOC) meitas uzņēmums Lībijā.

12.4.2011.

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Total un Nacionālās naftas korporācijas (NOC) kopuzņēmums.

12.4.2011.

29.

Zuietina Oil Company (arī ZOC; arī Zueitina) (Zueitina naftas uzņēmums)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya

Occidental un Nacionālās naftas korporācijas (NOC) kopuzņēmums.

12.4.2011.

30.

Harouge Oil Operations (arī Harouge; arī Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya

Petro Canada un Nacionālās naftas korporācijas (NOC) kopuzņēmums.

12.4.2011.

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Papildinformācija: reģ. Nr. 01612618 (UK)

Nacionālās naftas korporācijas (NOC) meitas uzņēmums Apvienotajā Karalistē.

12.4.2011.

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Papildinformācija: reģ. Nr. 02439691

Nacionālās naftas korporācijas (NOC) meitas uzņēmums Apvienotajā Karalistē.

12.4.2011.

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Papildinformācija: reģ. Nr. 01794877 (UK)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitas uzņēmums Apvienotajā Karalistē.

12.4.2011.

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, UK Papildinformācija: reģ. Nr. 06962288 (UK)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitas uzņēmums Apvienotajā Karalistē.

12.4.2011.

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Papildinformācija: reģ. Nr. 1510484 (BVI)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitas uzņēmums Britu Virdžīnu salās.

12.4.2011.

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Papildinformācija: reģ. Nr. 1526359 (BVI)

Saadi Qadhafi īpašumā esoša vienība Britu Virdžīnu salās.

12.4.2011.

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Papildinformācija: reģ. Nr. 1534407 (BVI)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitas uzņēmums Britu Virdžīnu salās.

12.4.2011.

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Papildinformācija: reģ. Nr. 59058C (IOM)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitas uzņēmums Menas salā.

12.4.2011.

39.

Mediterranean Oil Services Company (arī Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.

NOC īpašumā vai kontrolē.

12.4.2011.

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (arī MED OIL OFFICE DUESSELDORF vai MEDOIL)

Werdener strasse 8

Duesseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Germany

National Oil Company īpašumā vai kontrolē

12.4.2011.

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libya

Biroja tālr. + 218 (21) 602 093

Biroja fakss + 218 (22) 30970-

100 % Lībijas valdības īpašumā

12.4.2011.”


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/72


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS ATALANTA/1/2011

(2011. gada 13. aprīlis),

ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

(2011/237/KĀDP)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. pantu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP (2008. gada 10. novembris) par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (1) (Atalanta) un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Padome saskaņā ar Vienotās rīcības 2008/851/KĀDP 6. pantu ir pilnvarojusi Politikas un drošības komiteju (PDK) pieņemt lēmumus par ES spēku komandiera iecelšanu.

(2)

PDK 2010. gada 26. novembrī pieņēma Lēmumu Atalanta/5/2010 (2), ar ko viceadmirāli Juan RODRÍGUEZ GARAT ieceļ par ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem.

(3)

ES operācijas komandieris ir ieteicis iecelt komodoru Alberto Manuel Silvestre CORREIA par jauno ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem.

(4)

ES Militārā komiteja atbalsta minēto ieteikumu.

(5)

Saskaņā ar 5. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās tādu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un īstenošanā, kas saistīti ar aizsardzību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo komodors Alberto Manuel Silvestre CORREIA tiek iecelts par ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2011. gada 14. aprīlī.

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

O. SKOOG


(1)  OV L 301, 12.11.2008., 33. lpp.

(2)  OV L 320, 7.12.2010., 8. lpp.


14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/73


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 13. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu 2007/843/EK par salmonellu kontroles programmu attiecībā uz atsevišķiem mājputniem un olām Tunisijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2520)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/238/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli (1) un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 2160/2003 ir paredzēti salmonellu kontroles noteikumi dažādās mājputnu populācijās Savienībā. Tajā noteikts, ka trešās valstis iekļauj vai saglabā Savienības tiesību aktos attiecīgai sugai vai kategorijai paredzētajā to trešo valstu sarakstā, no kurām dalībvalstīm atļauts importēt minētajā regulā iekļautos dzīvniekus vai inkubējamas olas, ja attiecīgā trešā valsts ir iesniegusi Komisijai salmonellu kontroles programmu ar garantijām, kas līdzvērtīgas dalībvalstu salmonellu kontroles programmās noteiktajām garantijām.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2160/2003 Tunisijas iesniegto kontroles programmu salmonellu kontrolei vaislas vistu saimēs apstiprināja ar Komisijas 2007. gada 11. decembra Lēmumu 2007/843/EK par to, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 dažu trešo valstu Gallus gallus sugas vaislas saimēm apstiprina salmonellu kontroles programmas un groza Lēmumu 2006/696/EK attiecībā uz dažām mājputnu un inkubējamu olu importa sabiedrības veselības prasībām (2).

(3)

Tunisija tagad informējusi Komisiju, ka šī programma ir pārtraukta. Tādējādi Tunisijas iesniegto programmu vairs nevar apstiprināt. Tāpēc jāgroza Lēmums 2007/843/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/843/EK 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Ar šo kontroles programmas, ko Kanāda, Izraēla un Amerikas Savienotās Valstis ir iesniegušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2160/2003 10. panta 1. punktu, apstiprina attiecībā uz salmonellām vaislas vistu saimēs.”

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2011. gada 1. maija.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 332, 18.12.2007., 81. lpp.


Labojumi

14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/74


Labojums Padomes Lēmumā 2011/101/KĀDP (2011. gada 15. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 42, 2011. gada 16. februāris )

6. lappusē 3. panta 1. punktā:

tekstu:

“3. pants

1.   Lēmuma 2. pantu nepiemēro:

a)

militārā aprīkojuma, kas nav nāvējošs, vai aprīkojuma, ko varētu izmantot iekšējām represijām, kas paredzēts tikai humānām vai aizsardzības vajadzībām, vai ANO un ES administratīvās sistēmas izveides programmām, vai ES un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām paredzētu materiālu pārdošanai, piegādei, pārvadāšanai vai eksportam;

b)

ar šādu aprīkojumu saistīta finansējuma nodrošināšanai vai finansiālai palīdzībai;

c)

tehniskas palīdzības, kas saistīta ar minēto aprīkojumu, sniegšanai, ar nosacījumu, ka jebkuru šādu eksportu iepriekš ir apstiprinājusi attiecīgā kompetentā iestāde.”

lasīt šādi:

“3. pants

1.   Lēmuma 2. pantu nepiemēro:

a)

militārā aprīkojuma, kas nav nāvējošs, vai aprīkojuma, ko varētu izmantot iekšējām represijām, kas paredzēts tikai humānām vai aizsardzības vajadzībām, vai ANO un ES administratīvās sistēmas izveides programmām, vai ES un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām paredzētu materiālu pārdošanai, piegādei, pārvadāšanai vai eksportam;

b)

ar šādu aprīkojumu saistīta finansējuma nodrošināšanai vai finansiālai palīdzībai;

c)

tehniskas palīdzības, kas saistīta ar minēto aprīkojumu, sniegšanai,

ar nosacījumu, ka jebkuru šādu eksportu iepriekš ir apstiprinājusi attiecīgā kompetentā iestāde.”