ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.086.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 86

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 1. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 310/2011 (2011. gada 28. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu saistībā ar maksimāli pieļaujamo aldikarba, bromopropilāta, hlorfenvinfosa, endosulfāna, EPTC, etiona, fentiona, fomesafēna, metabenztiazurona, metidationa, simazīna, tetradifona un triforīna atlieku daudzumu konkrētos produktos vai uz tiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 311/2011 (2011. gada 31. marts), ar kuru aizstāj I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

51

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 312/2011 (2011. gada 30. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

53

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 313/2011 (2011. gada 30. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

55

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 314/2011 (2011. gada 30. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

57

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 315/2011 (2011. gada 30. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

59

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 316/2011 (2011. gada 30. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

61

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 317/2011 (2011. gada 31. marts), ar ko 147. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

63

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 318/2011 (2011. gada 31. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

65

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 319/2011 (2011. gada 31. marts), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

67

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 320/2011 (2011. gada 31. marts), ar ko nosaka no 2011. gada 1. aprīļa piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

69

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/203/KĀDP (2011. gada 31. marts), ar kuru groza Lēmumu 2010/445/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim saistībā ar krīzi Gruzijā

72

 

 

2011/204/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 31. marts) par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Dānijā un Nīderlandē 2010. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1979)

73

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2011/205/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2011. gada 17. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2011/2)

75

 

 

2011/206/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2011. gada 18. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu (ECB/2011/3)

77

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1004/2010 (2010. gada 8. novembris) par atvilkumu veikšanu no dažām nozvejas kvotām 2010. gadā, pamatojoties uz pārzvejas gadījumiem iepriekšējā gadā (OV L 291, 9.11.2010.)

78

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

1.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 86/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 310/2011

(2011. gada 28. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu saistībā ar maksimāli pieļaujamo aldikarba, bromopropilāta, hlorfenvinfosa, endosulfāna, EPTC, etiona, fentiona, fomesafēna, metabenztiazurona, metidationa, simazīna, tetradifona un triforīna atlieku daudzumu konkrētos produktos vai uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Maksimāli pieļaujamais aldikarba, bromopropilāta, hlorfenvinfosa, endosulfāna, EPTC, etiona, fentiona, metidationa, simazīna un triforīna atlieku daudzums (MAL) ir noteikts Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā un III pielikuma B daļā. Fomesafēna, metabenztiazurona un tetradifona MAL ir noteikts Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikuma A daļā.

(2)

Aldikarba neiekļaušana Padomes Direktīvas 91/414/EEK (2) I pielikumā ir noteikta ar Padomes Lēmumu 2003/199/EK (3), un vairākām dalībvalstīm atļāva piešķirt papildperiodu, kas beidzas vēlākais 2007. gada 31. decembrī. Bromopropilāta, hlorfenvinfosa, EPTC, etiona, fomesafēna, tetradifona un triforīna neiekļaušana ir noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2002 (4), un vairākām dalībvalstīm atļāva piešķirt papildperiodu, kas beidzas vēlākais 2007. gada 31. decembrī. Endosulfāna neiekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir noteikta ar Komisijas Lēmumu 2005/864/EK (5), un vairākām dalībvalstīm atļāva piešķirt papildperiodu, kas beidzas vēlākais 2007. gada 31. decembrī. Fentiona neiekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir noteikta ar Komisijas Lēmumu 2004/140/EK (6), un vairākām dalībvalstīm atļāva piešķirt papildperiodu, kas beidzas vēlākais 2007. gada 31. decembrī. Metabenztiazurona neiekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir noteikta ar Komisijas Lēmumu 2006/302/EK (7), un vairākām dalībvalstīm atļāva piešķirt papildperiodu, kas beidzas vēlākais 2009. gada 31. decembrī. Metidationa neiekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir noteikta ar Komisijas Lēmumu 2004/129/EK (8), un vairākām dalībvalstīm atļāva piešķirt papildperiodu, kas beidzas vēlākais 2007. gada 31. decembrī. Simazīna neiekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir noteikta ar Komisijas Lēmumu 2004/247/EK (9), un vairākām dalībvalstīm atļāva piešķirt papildperiodu, kas beidzas vēlākais 2007. gada 31. decembrī.

(3)

Tā kā šie papildperiodi ir beigušies, ir lietderīgi pazemināt šo vielu MAL līdz attiecīgam analītiski nosakāmam daudzumam (noteikšanas robeža). To nepiemēro CXL, kas pamatots ar izmantojumu trešās valstīs, jo šie CXL ir pieņemami attiecībā uz patērētāju drošību. Tāpat to nepiemēro gadījumos, kad MAL ir īpaši noteikts kā importa pielaide.

(4)

Komisija lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk “iestāde”) sniegt atzinumu par CXL, kas pamatoti ar izmantojumu trešās valstīs, attiecībā uz bromopropilātu, metidationu un triforīnu, jo īpaši izvērtējot riskus patērētājiem un attiecīgā gadījumā dzīvniekiem. Iestāde sniedza argumentētus atzinumus par šīm vielām un tos nosūtīja Komisijai un dalībvalstīm, un tos publiskoja.

(5)

Iestāde 2010. gada 31. maija atzinumā (10) par bromopropilātu secināja, ka spēkā esošie CXL citrusaugļiem, sēkleņiem un vīnogām nav uzskatāmi par pieņemamiem attiecībā uz ietekmi uz patērētājiem. Tāpēc spēkā esošie MAL minētajām kultūrām ir jāsamazina līdz attiecīgai noteikšanas robežai (LOD).

(6)

Iestāde 2010. gada 31. maija atzinumā (11) par metidationu secināja, ka pieejamie dati neapstiprina spēkā esošos MAL citrusaugļiem, ķiršiem, persikiem, plūmēm, olīvām, sīpoliem, tomātiem, gurķiem, galviņkāpostiem, kaltētiem zirņiem, rapšu sēklām, saulespuķu sēklām, kukurūzai, tējai, sēkleņiem un ananasiem. Taču attiecībā uz sēkleņiem un ananasiem iestāde piedāvāja jaunu MAL, pamatojoties uz pieejamajiem datiem. Attiecībā uz zirņiem ar pākstīm un apiņiem iestāde secināja, ka spēkā esošie MAL ir novecojuši un tie starptautiskajā tirdzniecībā vairs nav nepieciešami. Tāpēc spēkā esošie MAL visām minētajām kultūrām ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Iestāde 2010. gada 31. maija atzinumā (12) par triforīnu secināja, ka pieejamie dati neapstiprina spēkā esošos MAL sēkleņiem, kauleņiem, jāņogām, ērkšķogām, ķirbjaugiem (ar ēdamu mizu), miežiem, auzām, rudziem, kviešiem un apiņiem. Tāpēc spēkā esošie MAL minētajām kultūrām ir jāsamazina līdz attiecīgai noteikšanas robežai.

(8)

Komisija apspriedās ar Eiropas Savienības references laboratorijām pesticīdu atlieku noteikšanai par nepieciešamību pielāgot atsevišķas noteikšanas robežas. Par bromopropilātu, EPTC, fentionu, metabenztiazuronu, simazīnu, tetradifonu un triforīnu šīs laboratorijas secināja, ka attiecībā uz atsevišķām precēm tehnoloģiju attīstība atļauj noteikt zemāku noteikšanas robežu. Turklāt šīs laboratorijas ieteica palielināt noteikšanas robežu attiecībā uz aldikarbu koku riekstos un sīpolu dārzeņos, attiecībā uz hlorfenvinfosu koku riekstos, sīpolu dārzeņos, eļļas augu sēklās un eļļas augu augļos, attiecībā uz endosulfānu sīpolu dārzeņos, attiecībā uz etionu koku riekstos, sīpolu dārzeņos, tējā, kafijā, zāļu tējās un kakao, apiņos un garšvielās, attiecībā uz fentionu koku riekstos un sīpolu dārzeņos, attiecībā uz fomesafēnu koku riekstos, sīpolu dārzeņos, eļļas augu sēklās un eļļas augu augļos, tējā, kafijā, zāļu tējās un kakao, apiņos un garšvielās un attiecībā uz metidationu sīpolu dārzeņos, eļļas augu sēklās un eļļas augu augļos.

(9)

Balstoties uz iestādes argumentētajiem atzinumiem un šo laboratoriju tehnisko konsultāciju un ņemot vērā ar aplūkojamo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(10)

Apspriedes ar Savienības tirdzniecības partneriem par jaunajiem MAL notika ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību, un viņu komentāri ir ņemti vērā.

(11)

Pirms piemēro grozītos MAL, jāparedz pietiekami ilgs termiņš, lai trešās valstis un pārtikas nozares uzņēmēji varētu sagatavoties jauno prasību izpildei, kas izriet no izmaiņām MAL.

(12)

Tāpēc atbilstoši jāgroza Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikums.

(13)

Lai nodrošinātu produktu normālu tirdzniecību, pārstrādi un patēriņu, regulā ir paredzēti pārejas pasākumi attiecībā uz produktiem, kuri ir ražoti saskaņā ar noteikumiem pirms izmaiņām MAL un par kuriem iestādes modelis par akūtu un hronisku riska novērtēšanu liecina, ka tiek saglabāts augsts patērētāju aizsardzības līmenis.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Uz šajā sarakstā noteiktajām aktīvajām vielām un produktiem, kas likumīgi ražoti pirms 2011. gada 21. oktobra, joprojām attiecas Regula (EK) Nr. 396/2005 iepriekšējā redakcijā, pirms tā tika grozīta ar šo regulu:

a)   aldikarbs: labība;

b)   brompropilāts: cidoniju želeja, vīns, rozīnes, tomātu sula, konservēti tomāti, pupas, zāļu tējas (ziedi);

c)   hlorfenvinfoss: audzētas sēnes;

d)   endosulfāns: konservēti tomāti, vīns, rozīnes, bumbieru sula, tomātu sula, vīnogu sula, zāļu tējas (ziedi, lapas, saknes);

e)   EPTC: kartupeļu pārslas, cepti kartupeļi, kukurūza, saulespuķu sēklas, pākšaugu dārzeņi;

f)   etions: vilkābeles ogu sula, čerimojas sula, gvajaves sula, lēcas, bambusa dzinumi, kaltēti garšaugi (salvija, rozmarīns, timiāns, baziliks, lauru lapas un estragons);

g)   fentions: olīveļļa;

h)   fomesafēns: pupas un zirņi (ar pāksti vai bez tās, pākšaugi), sojas pupas;

i)   metabenztiazurons: visi dārzeņi;

j)   metidations: visi augļi un dārzeņi, izņemot citrusaugļus; kaltēti zirņi, kukurūza, sorgo, saulespuķu sēklas un rapšu sēklas;

k)   simazīns: visi augļi un dārzeņi, pākšaugi, eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi, labība;

l)   tetradifons: vīns, rozīnes, pākšaugi;

m)   triforīns: visi augļi un dārzeņi, izņemot sēkleņus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 21. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 28. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(3)  OV L 76, 22.3.2003., 21. lpp.

(4)  OV L 319, 23.11.2002., 3. lpp.

(5)  OV L 317, 3.12.2005., 25. lpp.

(6)  OV L 46, 17.2.2004., 32. lpp.

(7)  OV L 112, 26.4.2006., 15. lpp.

(8)  OV L 37, 10.2.2004., 27. lpp.

(9)  OV L 78, 16.3.2004., 50. lpp.

(10)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Patērētāju drošības novērtējums attiecībā uz konkrētiem ES MAL, kas noteikti bromopropilātam. EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

(11)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Patērētāju drošības novērtējums attiecībā uz konkrētiem ES MAL, kas noteikti metidationam. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

(12)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Codex Alimentarius komisijas sagatavotais novērtējums par maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu attiecībā uz triforīnu. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi.

1.

II pielikumā slejas attiecībā uz aldikarbu, bromopropilātu, hlorfenvinfosu, endosulfānu, EPTC, etionu, fentionu, metidationu, simazīnu un triforīnu aizstāj šādi:

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (1)

Aldikarbs (aldikarba, aldikarna sulfoksīda un aldikarba sulfona summa, kas izteikta kā aldikarbs)

Brompropilāts (F)

Hlorfenvimfoss (F)

Endosulfāns (alfa un beta izomēru un endosulfāna sulfāta summa, kas izteikta kā endosulfāns) (F)

Etions

Fentions (fentiona un tā skābekļa analoga, šo vielu sulfoksīdu un sulfonu summa, kas izteikta kā fentions) (F)

Metidations

Triforīns

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

citrusaugļi

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0110010

Greipfrūti (Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas), mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsīni (Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroni (Dažādi citroni)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarīni (Klementīni, tanžerīni, mineolas un pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

0120010

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lazdu rieksti (Dižlazdu rieksti)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Ciedru rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

sēkleņi

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,03

0,01  (2)

0130010

Āboli (Mežāboli)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Bumbieri (Bumbierāboli)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Mespili

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Eriobotrijas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

kauleņi

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0140010

Aprikozes

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Ķirši (Saldie ķirši, skābie ķirši)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Persiki (Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Plūmes (Damsonplūmes, renklodes, mirabeles, ērkšķu plūmes)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

ogas un sīkie augļi

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vīnogas pārstrādei

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

zemenes

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Kazenes

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Zilganās kazenes (Kazeņavenes, boizenes un lācenes)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Avenes (Japānas avenes, ziemeļu kaulenes/avenes (Rubus arcticus), kauleņavene (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Vairogu zilenes (Mellenes )

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Dzērvenes (Brūklenes)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Ērkšķogas (arī citu jāņogu ģints sugu hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Zīdkoka ogas (Lielaugļu zemeņkoka augļi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Vilkābeles ogas (Kiviogas (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Plūškoka ogas (Aronijas, pīlādžogas, smiltsērkšķa ogas, paērkšķa ogas un citas koku ogas)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

dažādi augļi

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dateles

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Vīģes

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Galda olīvas

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumkvati (Marumi kumkvati, Nagami kumkvati, laimkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambolas (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Hurmas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Javas salas plūmes (Javas salas āboli, pomeraki, Malabāras plūmes, pitangas (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Ličī (Pulasāna un rambutāna koka augļi, mangostāni)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Pasifloras

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncijas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Hrizofilas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikas hurmas (Sapotes (melnās, baltās, zaļās, dzeltenās un meimija sapotes))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banāni (Pundurbanāni, miltu banāni, ābolbanāni)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaijas

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granātāboli

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Čerimojas (Anonas, ilamas un pārējie vidēji lielie anonu dzimtas augu augļi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Gvajaves (Sarkanā pitaija jeb pūķauglis (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananāsi

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Maizeskoka augļi (Džekfrūti)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Duriana augļi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Guanabanas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0211000

a)

kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Manioka (Kolokāzijas, tannijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamsi (Jamsa pupas, Meksikas jamsa pupas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Marantas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Galda bietes

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Burkāni

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Sakņu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Mārrutki (Zirdzenes saknes, ārstniecības lupstāja saknes, genciāna saknes)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambūri

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaki

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Redīsi (Melnie redīsi, Japānas redīsi, mazie redīsi un tiem līdzīgās pasugas, zemes mandeles (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Plostbārži (Melnie plostbārži, Spānijas plostbārži)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Kāļi

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Rāceņi

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

sīpolu dārzeņi

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0220010

Ķiploki

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Sīpoli (Sīpoli konservēšanai)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Šalotes

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Vasaras sīpoli (Velsas sīpoli un tiem līdzīgas pasugas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

augļu dārzeņi

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomāti (Ķiršveida tomāti, tamarillo, fizāļi, parastās līcijas ogas (goji), Ķīnas līcijas ogas (Lycium barbarum un L. chinense))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Pipari (Čilli pipari)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Baklažāni (Pepino)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Garaugļu gurķi

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Īsaugļu gurķi

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukini (Kabači, patisoni)

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melones (Kivano)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Lielaugļu ķirbji (Vēlie ķirbji)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbūzi

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

krustziežu dārzeņi

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0241000

a)

ziedošie krustzieži

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokoļi (sparģeļkāposti) (Kalabrijas, Ķīnas brokoļi, pavasara brokoļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rožkāposti (Briseles kāposti)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Galviņkāposti (Smailie kāposti, sarkanie kāposti, Savojas kāposti, baltie kāposti)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Ķīnas kāposti (Sareptas sinepes, pak choi, Ķīnas plakanie kāposti, Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lapu kāposti (Kroklapu kāposti, kolardi, Portugāles lapu kāposti, Portugāles galviņkāposti, lopbarības kāposti)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Salātu baldriņi (Dūnaugļu baldriņi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Salāti (Galviņsalāti, Lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas) (Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu cigoriņi, Itālijas cigoriņi, kroklapu endīvijas, salātgalvas cigoriņi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Kressalāti

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Barbarejas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Sējas pazvērītes, rukola salāti (Šaurlapu divsēkle)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Brūnās sinepes

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp. lapas un dzinumi (Mizuna, zirņu un redīsu lapas, kā arī citu krustziežu dzimtas augu jaunās lapiņas (augi, ko novāc līdz īsto lapu 8. fāzei))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgie (lapas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Spināti (Jaunzēlandes spināti, amaranta spināti)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulaki (Ziemas portulaki, dārza portulaki, parastie portulaki, skābenes, salikornijas, agretti (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Lapu bietes (Galda biešu lapas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

ūdenskreses

 

 

 

 

 

 

 

 

0255000

e)

lapu cigoriņi

 

 

 

 

 

 

 

 

0256000

f)

garšaugi

 

 

 

 

 

 

 

 

0256010

Kārveles

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Maurloki

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Lapu selerijas (Fenheļa lapas, koriandra lapas, diļļu zariņi, ķimeņu lapas, ārstniecības lupstājs, zirdzene, mirres un citu čemurziežu dzimtas augu lapas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvija (Kalnumētras)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmarīns

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timiāns (Majorāns, raudene)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Baziliks (Melisa, mētras, piparmētra)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Lauru lapas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragons (Izops)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Pārējie (Ēdamie ziedi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0260010

Pupas (ar pākstīm) (Zaļās pupiņas, turku pupas, baltās pupiņas, sparģeļpupiņas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Pupas (bez pākstīm) (Lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm) (Cukurzirņi, sējas zirņi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm) (Dārza zirņi, zaļie zirņi, aunazirņi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Lēcas

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

vii)

stublāju dārzeņi (svaigi)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0270010

Sparģeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Lapu artišoki

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Fenhelis

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Artišoki

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Puravi

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarberi

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusa dzinumi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmas sirds

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

viii)

sēnes

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0280010

Kultivētas sēnes (Šampinjoni (atmatenes), austersēnes, šitaki sēnes)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Meža sēnes (Gailenes, trifeles, lāčpurni, baravikas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

jūras zāles

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

Pupas (Cūku pupas, baltās pupiņas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lauka pupas, lopbarības pupas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lēcas

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Zirņi (Aunazirņi, lauka zirņi, sējas dedestiņa)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupīna

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4)

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

 

 

 

 

 

 

 

0401000

i)

eļļas augu sēklas

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

0401010

Linsēklas

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401020

Zemesrieksti

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401030

Magoņu sēklas

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401040

Sezama sēklas

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401060

Rapša sēklas (Ripša sēklas, ripsis)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401070

Sojas pupas

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (2)

 

0401080

Sinepju sēklas

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

 

 

0,3

 

 

1

 

0401100

Ķirbju sēklas (Citu ķirbju dzimtas augu sēklas)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0401110

Saflora sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Gurķenes sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Sējas idras sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kaņepju sēklas

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401150

Rīcinaugs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Pārējie

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0402000

ii)

eļļas augu augļi

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olīvas pārstrādei eļļā

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0402020

Eļļas palmas rieksti (kodoli)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Eļļas palmas augļi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapoka sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Pārējie

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0500000

5.

LABĪBA

 

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,01  (2)

0500010

Mieži

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500020

Griķi (Amarants, kvinoja)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Kukurūza

0,05

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0500040

Prosa (Itālijas sarene, tefa)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Auzas

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500060

Rīsi

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500070

Rudzi

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500080

Sorgo

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,2

 

0500090

Kvieši (Speltas kvieši, tritikāle)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500990

Pārējie

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

 

0,05  (2)

0,05 (2)

 

 

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0610000

i)

tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,05 (2)

 

 

30

3

 

 

 

0620000

ii)

kafijas pupiņas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

zāļu tējas (žāvētas)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kumelīšu ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiska ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rožu ziedlapiņas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmīna ziedi (Plūškoka ziedi (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Liepu ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

lapas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Zemeņu lapas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Roibosa krūma lapas (Ginko lapas)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Pārējie5

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

saknes

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Baldriāna sakne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Žeņšeņa sakne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

pārējās zāļu tējas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

kakao (fermentētas pupiņas)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

ceratonijas augļi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

APIŅI (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

GARŠVIELAS

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anīsa sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Selerijas sēklas (Ārstniecības lupstāja sēklas)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandra sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Ķimeņu sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Diļļu sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Fenheļa sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskatrieksts

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

augļi un ogas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Jamaikas pipari

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anīsa (Japānas) pipari

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Pļavas ķimenes

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamons

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Kadiķogas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pipari (melnie un baltie) (Garie pipari, sārtie pipari)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vaniļas pākstis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinda augļi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

miza

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kanēļkoka miza (Kasijas koka miza)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

saknes vai sakneņi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lakricas sakne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingvera saknenis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkumas sakne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Mārrutka sakne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

pumpuri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Krustnagliņas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kaperi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

zieda drīksna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Safrāns

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

sēklsedze

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskatrieksta miza, žāvēta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukurbietes (sakne)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukurniedres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cigoriņu saknes

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

1010000

i)

gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti, asinis, dzīvnieku tauki, svaigi, dzesināti vai saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti vai pārstrādāti miltos vai rupja maluma miltos citi pārstrādes produkti, kā desas un pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

 

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

a)

cūku

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Gaļa

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Tauki bez liesuma

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Aknas

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Nieres

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

liellopu

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Gaļa

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Tauki

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Aknas

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Nieres

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

aitu

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Gaļa

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Tauki

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Aknas

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Nieres

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

kazu

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Gaļa

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Tauki

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Aknas

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Nieres

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Gaļa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Tauki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Aknas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Nieres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

mājputnu – vistu, zosu, pīļu, tītaru un pērļu vistiņu – strausu, baložu

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Gaļa

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Tauki

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Aknas

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Nieres

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku (Truši, ķenguri)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Gaļa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Tauki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Aknas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Nieres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, sviests un citi tauki, kas iegūti no piena, siera un rūgušpiena biezmasas

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1020010

Liellopu

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Aitu

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kazu

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Zirgu

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

putnu olas, svaigas, konservētas vai pagatavotas putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1030010

Vistu

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Pīļu

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Zosu

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Paipalu

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

medus (Peru pieniņš, ziedputekšņi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

abinieki un rāpuļi (Varžu kājiņas, krokodili)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

gliemeži

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

citi sauszemes dzīvnieku produkti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F) = šķīst taukos.”

2.

III pielikuma A daļā slejas attiecībā uz fomesafēnu, metabenztiazuronu un tetradifonu aizstāj šādi:

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (4)

EPTC (etildipropiltiokarbamāts)

Fomesafens

Metabenztiazurons

Simazīns

Tetradifons

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI