ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.076.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 76

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 22. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 269/2011 (2011. gada 21. marts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1284/2009 par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 270/2011 (2011. gada 21. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

4

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 271/2011 (2011. gada 21. marts), ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām

13

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 272/2011 (2011. gada 21. marts), ar ko īsteno 16. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 273/2011 (2011. gada 21. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (AĢIN))

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 274/2011 (2011. gada 21. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Traditional Cumberland Sausage (AĢIN))

38

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 275/2011 (2011. gada 21. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

40

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 276/2011 (2011. gada 21. marts), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

42

 

 

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 277/2011 (2011. gada 21. marts) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

44

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 278/2011 (2011. gada 21. marts) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

46

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 279/2011 (2011. gada 21. marts), ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2011. gada 1. līdz 7. martam un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

48

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 280/2011 (2011. gada 21. marts) par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009

50

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 281/2011 (2011. gada 21. marts) par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

51

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/167/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 10. marts), ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi

53

 

*

Padomes Lēmums 2011/168/KĀDP (2011. gada 21. marts) par Starptautisko Krimināltiesu un par Kopējās nostājas 2003/444/KĀDP atcelšanu

56

 

*

Padomes Lēmums 2011/169/KĀDP (2011. gada 21. marts), ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku

59

 

*

Padomes Lēmums 2011/170/KĀDP (2011. gada 21. marts), ar ko groza Lēmumu 2010/330/KĀDP par Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā EUJUST LEX-IRAQ

61

 

*

Padomes Lēmums 2011/171/KĀDP (2011. gada 21. marts), ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

62

 

*

Padomes Lēmums 2011/172/KĀDP (2011. gada 21. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

63

 

*

Padomes Lēmums 2011/173/KĀDP (2011. gada 21. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Bosnijā un Hercegovinā

68

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/174/KĀDP (2011. gada 21. marts), ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

72

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/175/KĀDP (2011. gada 21. marts), ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

95

 

 

2011/176/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 21. marts), ar kuru pagarina spēkā esības termiņu Lēmumam 2006/502/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1754)  ( 1 )

99

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 269/2011

(2011. gada 21. marts),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1284/2009 par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes 2011. gada 21. marta Lēmumu 2011/169/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku (1), kas pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļas 2. nodaļu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1284/2009 (2) tika noteikti daži ierobežojoši pasākumi attiecībā uz Gvinejas Republiku saskaņā ar Kopējo nostāju 2009/788/KĀDP (3) (ko vēlāk aizstāja ar Lēmumu 2010/638/KĀDP (4), reaģējot uz drošības spēku vardarbīgo vēršanos pret politiskās demonstrācijas dalībniekiem Konakri 2009. gada 28. septembrī.

(2)

Ar Lēmumu 2011/169/KĀDP Padome 2011. gada 21. martā nolēma, ka pret Gvinejas Republiku noteiktie ierobežojošie pasākumi būtu jāgroza, ņemot vērā politisko situāciju un Starptautiskās izmeklēšanas komisijas izstrādāto ziņojumu, kuras uzdevums bija noskaidrot 2009. gada 28. septembra notikumu Gvinejā faktus un apstākļus.

(3)

Regulā (ES) Nr. 1284/2009, kurā grozījumi izdarīti ar šo regulu, ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un jo īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Regula (ES) Nr. 1284/2009 būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(4)

Padomei būtu jāīsteno pilnvaras grozīt Regulas (ES) Nr. 1284/2009 II pielikumā iekļauto sarakstu, ņemot vērā politisko situāciju Gvinejas Republikā, un lai nodrošinātu atbilstību procesam, ar ko groza un pārskata Lēmuma 2010/638/KĀDP pielikumu.

(5)

Procedūrā, kas attiecas uz Regulas (ES) Nr. 1284/2009 II pielikumā iekļautā saraksta grozīšanu, būtu jāparedz, ka sarakstā iekļautajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai organizācijām norāda iemeslus iekļaušanai sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt apsvērumus. Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā minētos apsvērumus, būtu jāpārskata lēmums un par to attiecīgi jāinformē konkrētā persona, vienība vai organizācija.

(6)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

(7)

Regula (ES) Nr. 1284/2009 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1284/2009 groza šādi.

1.

Regulas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Šīs regulas II pielikumā iekļauj personas, kuras Starptautiskās izmeklēšanas komisijas ziņojumā atzītas par atbildīgām par 2009. gada 28. septembra notikumiem Gvinejas Republikā, un ar tām saistītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai organizācijas, kā noteikusi Padome saskaņā ar Padomes Lēmuma 2010/638/KĀDP (2010. gada 25. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku (5) 4. panta 1. punktu.

2.

15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“15. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt III pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.”

3.

Regulā iekļauj šādu pantu:

“15.a pants

1.   Ja Padome izlemj uz fizisku vai juridisku personu, vienību vai organizāciju attiecināt 6. panta 1. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza II pielikumu.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai 1. punktā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai organizācijai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju iesniegt apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē fizisko vai juridisko personu, vienību vai organizāciju.

4.   II pielikumā iekļauto sarakstu regulāri un ne retāk kā reizi 12 mēnešos pārskata.”

4.

Regulas II pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 59. lpp.

(2)  OV L 346, 23.12.2009., 26. lpp.

(3)  Padomes Kopējā nostāja 2009/788/KĀDP (2009. gada 27. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku (OV L 281, 28.10.2009., 7. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2010/638/KĀDP (2010. gada 25. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku (OV L 280, 26.10.2010., 10. lpp.).

(5)  OV L 280, 26.10.2010., 10. lpp.”


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Regulas 6. panta 3. punktā minēto personu, vienību un organizāciju saraksts

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Personas informācija

(dzimšanas datums un vieta, pases/personas apliecības numurs, …)

Iemesli

1.

Kapteinis Moussa Dadis CAMARA

dz.d.: 01.01.64 vai 29.12.68

pases Nr.: R0001318

Starptautiskā izmeklēšanas komisija ir atzinusi, ka šī persona ir atbildīga par Gvinejas 2009. gada 28. septembra notikumiem

2.

Majors Moussa Tiégboro CAMARA

dz.d.: 01.01.68

pases Nr.: 7190

Starptautiskā izmeklēšanas komisija ir atzinusi, ka šī persona ir atbildīga par Gvinejas 2009. gada 28. septembra notikumiem

3.

Pulkvedis Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

dz.d.:26.02.57

pases Nr.: 13683

Starptautiskā izmeklēšanas komisija ir atzinusi, ka šī persona ir atbildīga par Gvinejas 2009. gada 28. septembra notikumiem

4.

Leitnants Aboubacar Chérif (arī Toumba) DIAKITÉ

 

Starptautiskā izmeklēšanas komisija ir atzinusi, ka šī persona ir atbildīga par Gvinejas 2009. gada 28. septembra notikumiem

5.

Leitnants Jean-Claude PIVI (arī Coplan)

dz.d.:01.01.60

Starptautiskā izmeklēšanas komisija ir atzinusi, ka šī persona ir atbildīga par Gvinejas 2009. gada 28. septembra notikumiem”


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/4


PADOMES REGULA (ES) Nr. 270/2011

(2011. gada 21. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/172/KĀDP (2011. gada 21. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2011/172/KĀDP paredz iesaldēt līdzekļus un saimnieciskos resursus konkrētām personām, kuras ir identificētas kā atbildīgas par Ēģiptes valsts līdzekļu izšķērdēšanu, un ar tām saistītām fiziskām un juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, un kuras tādējādi liedz Ēģiptes iedzīvotājiem to ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības priekšrocības un kavē demokrātijas attīstību valstī. Šīs fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras ir uzskaitītas Lēmuma 2011/172/KĀDP pielikumā.

(2)

Šie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, tādēļ, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības šo pasākumu īstenošanai.

(3)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un pamatprincipi, kuri īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un jo īpaši tiesības uz efektīvu aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām.

(4)

Ņemot vērā Ēģiptes politiskās un drošības situācijas nopietnību un lai nodrošinātu atbilstību procesam, ar ko groza un pārskata Lēmuma 2011/172/KĀDP pielikumu, pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikumā iekļauto sarakstu būtu jāīsteno Padomei.

(5)

Procedūrā, ar ko groza šīs regulas I pielikumā iekļauto sarakstu, būtu jāparedz, ka attiecīgajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām norāda iemeslus to iekļaušanai sarakstā, lai tām dotu iespēju iesniegt apsvērumus. Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāpārskata tās lēmums par I pielikumu un par to jāinformē attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

(6)

Šīs regulas īstenošanai un lai radītu iespējami lielāku juridisko noteiktību Savienībā, būtu jādara publiski zināmi to fizisko un juridisko personu vārdi, vienību un struktūru nosaukumi un cita atbilstīga informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu jāiesaldē. Jebkurai personas datu apstrādei jānotiek, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3).

(7)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās struktūrās, kontu atlikumi, parādi un parādsaistības;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantiju vērtspapīri, ķīlu zīmes un atvasinājumu līgumi;

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v)

kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii)

dokumenti, kas apliecina dalību fondos vai finanšu līdzekļu daļas piederību;

b)

“līdzekļu iesaldēšana” ir liegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

c)

“saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

d)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums tos izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp, bet ne tikai – tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

e)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to personu īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuras, kā minēts Lēmuma 2011/172/KĀDP 1. panta 1. punktā, ir identificētas kā atbildīgas par Ēģiptes valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, un ar tām saistīto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā, kā uzskaitīts I pielikumā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to interesēs.

3.   Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieša vai netieša 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

3. pants

1.   Regulas I pielikumā norāda pamatojumu, kāpēc fiziskas vai juridiskas personas, vienības un struktūras ir iekļautas sarakstā.

2.   Regulas I pielikumā norāda arī informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras, ja šāda informācija ir pieejama. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un identifikācijas kartes numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu I pielikumā uzskaitīto fizisko personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, jo īpaši maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotekāro aizdevumu, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

vajadzīgi ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi visām pārējām dalībvalstīm un Komisijai apsvērumus, kāpēc tā uzskata par vajadzīgu piešķirt šādu atļauju.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras norādītas II pielikumā dotajās tīmekļa vietnēs, var atļaut noteiktu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz minētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta I pielikumā, vai tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts spriedums, kas pasludināts pirms minētā datuma;

b)

minētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas uzskaitītas I pielikumā; kā arī

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.   Regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldēto kontu papildinājumiem:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikumā,

ja šādi procenti, citi ieņēmumi un maksājumi tiks iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

2.   Regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko ieskaita sarakstā iekļauto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontā, ar nosacījumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

7. pants

Atkāpjoties no 2. panta un ar nosacījumu, ka I pielikumā uzskaitītai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas minētajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad attiecīgā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta I pielikumā, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

i)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā minētai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu; un

ii)

maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam;

b)

attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu un nodomu piešķirt atļauju ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas.

8. pants

1.   Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Aizliegums, kas paredzēts 2. panta 2. punktā, nerada nekādu atbildību attiecīgām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras deva piekļuvi līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, ja tās nezināja un tām nebija vērā ņemamu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā minētajam aizliegumam.

9. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz kompetentajai iestādei, kas norādīta II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, tajā dalībvalstī, kuras rezidenti tās ir vai kurā tās atrodas, kā arī – tieši vai ar dalībvalstu starpniecību – Komisijai visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 2. panta 1. punktu; un

b)

sadarbojas ar minēto kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šīs informācijas pārbaudēm.

2.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

10. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši ziņas par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

11. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

12. pants

1.   Ja Padome nolemj uz fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru attiecināt 2. panta 1. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2.   Padome 1. punktā minēto lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju sniegt savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai būtiski jauni pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minēto lēmumu un atbilstīgi informē attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4.   Regulas I pielikumā iekļauto sarakstu pārskata regulāri un ne retāk kā reizi 12 mēnešos, sākot ar 2011. gada 21. martu.

13. pants

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto noteikumu izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

2.   Dalībvalstis šos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem tajos.

14. pants

Gadījumos, kad šajā regulā ir paredzēts ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, minētajai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

15. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošajos gaisa kuģos un uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem;

c)

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras reģistrētas vai dibinātas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

16. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 63 lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 2. panta 1. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

 

Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)

Informācija personas identificēšanai

Iekļaušanas pamatojums

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušais prezidents

Dzimšanas datums: 04.05.1928.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

2.

Suzanne Saleh Thabet

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 28.02.1941.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak dēls

Dzimšanas datums: 26.11.1960.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta dēla Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 05.10.1971.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak dēls

Dzimšanas datums: 28.12.1963.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta dēla Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 13.10.1982.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Bijušais Parlamenta deputāts

Dzimšanas datums: 12.01.1959.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Ahmed Abdelaziz Ezz kunga laulātā

Dzimšanas datums: 31.01.1963.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezz kunga laulātā

Dzimšanas datums: 25.05.1959.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezz kunga laulātā

Dzimšanas datums: 09.10.1969.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Bijušais mājokļu, komunālo pakalpojumu un pilsētu attīstības ministrs

Dzimšanas datums: 16.05.1945.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby kunga laulātā

Dzimšanas datums: 03.06.1956.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Bijušais tirdzniecības un rūpniecības ministrs

Dzimšanas datums: 09.02.1955.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Rachid Mohamed Rachid Hussein kunga laulātā

Dzimšanas datums: 05.07.1959.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bijušais tūrisma ministrs

Dzimšanas datums: 20.02.1959.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana kunga laulātā

Dzimšanas datums: 08.01.1960.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana kunga dēls

Dzimšanas datums: 21.09.1990.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bijušais iekšlietu ministrs

Dzimšanas datums: 01.03.1938.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli kunga laulātā

Dzimšanas datums: 23.01.1963.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju


II PIELIKUMS

Regulas 4. panta 1. punktā, 5. panta 1. punktā, 7. pantā un 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto dalībvalstu kompetento iestāžu saraksts un adrese paziņojumu sniegšanai Komisijai

A.   Kompetentās iestādes katrā dalībvalstī

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/pages/view/5519

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ĢRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adrese paziņojumu vai citas informācijas nosūtīšanai Eiropas Komisijai

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr. +32 22955585

Fakss +32 22990873


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/13


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 271/2011

(2011. gada 21. marts),

ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām (1) un jo īpaši tās 8.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā, Regulas (EK) Nr. 765/2006 I un IA pielikumā iekļauto personu saraksti, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām. Papildus būtu jāatjaunina informācija par dažām personām, kas ir iekļautas minētās regulas I un IA pielikuma sarakstos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 765/2006 I un IA pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas I un II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

To fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru saraksts, kas minētas 2. panta 1., 2. un 4. punktā

 

Vārdi

transkripcija angļu valodā no baltkrievu valodas

transkripcija angļu valodā no krievu valodas

Vārdi

(baltkrievu valodā)

Vārdi

(krievu valodā)

Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta

Adrese

Pases numurs

Amats

1.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954.

Kopisja, Vitebskas rajons

 

 

Prezidents

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954.

Parahonska, Pinskas rajons

 

 

Bijušais Prezidenta administrācijas vadītājs

3.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna (Petkevich, Natalya Vladimirovna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972.

Minska

 

 

Bijusī Prezidenta administrācijas vadītāja vietniece

4.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939.

Mogiļeva

 

 

Parlamenta augšpalātas priekšsēdētājs,

Bijušais Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks masu informācijas līdzekļu un ideoloģijas jautājumos

5.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963.

Zagorska (Sergijevposada/Krievija)

 

 

Informācijas ministrs

6.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951.

Votņa, Mogiļevas rajons

 

 

Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks

7.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947.

Vigonošči, Brestas rajons

 

 

Bijušais informācijas ministrs

8.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952.

Borisova

 

 

Tieslietu ministrs

9.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961.

Vācija

 

 

Bijušais Valsts televīzijas priekšsēdētājs

10.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954.

Akuļinci, Mogiļevas rajons

 

 

Bijušais Parlamenta apakšpalātas priekšsēdētājs

11.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937.

Minska

 

 

Parlamenta augšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

12.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941.

Usohi, Mogiļevas rajons

 

 

Parlamenta apakšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

13.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966.

Djatlova, Grodņas rajons

(Дятлово Гродненской области)

 

 

Parlamenta augšpalātas deputāts, bijušais Baltkrievijas Jaunatnes savienības (BRSM) vadītājs

14.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951.

Neviņani, Minskas rajons

(Невиняны Вилейского р-на Минской обл)

 

 

CVK sekretārs

15.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954.

Kosuta, Minskas rajons

 

 

Ģenerālprokurors

16.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

CVK loceklis

17.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas Sociālo organizāciju, partiju un NVO nodaļas konsultants

18.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949.

Rjazaņas rajons, Krievija

 

 

Saimnieciskās tiesas priekšsēdētāja pirmais vietnieks

19.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minskas Maskavas rajona tiesnese

20.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minskas Partizānu rajona tiesnesis

21.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Bijušais Ģenerālprokurora vietnieks

22.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957.

Zdudiči, Gomeļas rajons

 

 

Bijušais VDK priekšsēdētājs

23.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks

24.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948.

Borisova

 

 

Arodbiedrību federācijas vadītājs

25.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Centrālās vēlēšanu komitejas (CVK) loceklis

26.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Bijušais Gomeļas rajona Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) priekšsēdētājs

27.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947.

Minskas rajons

 

 

Bijušais Grodņas rajona RVK priekšsēdētājs

28.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964.

Novokuzņecka, Krievija

 

 

Minskas pilsētas Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

29.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Bijušais Minskas rajona RVK priekšsēdētājs

30.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Bijušais Mogiļevas rajona RVK priekšsēdētājs

31.

Rybakou, Aliaksei (Rybakov, Aliaksey)

Rybakov, Aleksei (Rybakov, Alexey)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Jeseņina iela 31-1-104, Minska

 

Minskas Maskavas rajona tiesas tiesnesis

32.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953.

Minska

Surganova iela 80-263, Minska

MP0469554

Prokurors

33.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961.

Buhani, Vitebskas rajons

Gorovca iela 4-104, Minska

MP0515811

Minskas Centra rajona tiesas tiesnesis

34.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978.

Minska

Goretskovo Maksima iela 53-16, Minska

MP1313262

Prokurors

35.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958.

Grodņas apgabals

 

 

Bijušais Drošības padomes sekretārs, tagad prezidenta īpašais palīgs

36.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956.

Smoļenska

 

 

Bijušais iekšlietu ministrs

37.

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

 

Сиваков, Юрий Леонидович

5.8.1946.

Sahalīnas apgabals

 

 

Bijušais tūrisma ministrs un bijušais iekšlietu ministrs

38.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966.

Vitebska

 

 

Iekšlietu ministrijas Īpašās reaģēšanas grupas (SOBR) vadītājs

39.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953.

Slucka (Minskas apgabals)

 

 

Baltkrievijas Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja

40.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962.

Slucka (Minskas apgabals)

 

 

Speciālo uzdevumu vienība, Iekšlietu ministrija”


II PIELIKUMS

“IA PIELIKUMS

2. panta 1., 2. un 5. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru saraksts

 

Vārds

transkripcija angļu valodā no baltkrievu valodas

transkripcija angļu valodā no krievu valodas

Vārds baltkrievu valodā

Vārds krievu valodā

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

Лукашэнка Вiктар Аляксандравiч

Лукашенко Виктор Александрович

1976.

Prezidenta palīgs nacionālās drošības jautājumos

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

 

Prezidenta administrācijas Informācijas un analīzes centra direktors

3.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

Гусеў Аляксей Вiктаравiч

Гусев Алексей Викторович

 

Prezidenta administrācijas Informācijas un analīzes centra direktora pirmais vietnieks

4.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

Крыштаповiч Леў Еўстафьевiч

Криштапович Лев Евстафьевич

 

Prezidenta administrācijas Informācijas un analīzes centra direktora vietnieks

5.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

Колас Алена Пятроўна

Колос Елена Петровна

 

Prezidenta administrācijas Informācijas un analīzes centra direktora vietniece

6.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

Макей Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

1958. gada 5. augusts, Grodņas apgabals

Prezidenta administrācijas vadītājs

7.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

Янчэўскi Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

1976. gada 22. aprīlis, Borisova

Prezidenta palīgs, Prezidenta administrācijas Ideoloģijas nodaļas vadītājs

8.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

Мальцаў Леанiд Сямёнавiч

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

1949. gada 29. augusts, Vetenevka, Slonimas rajons, Grodņas apgabals

Drošības padomes sekretārs

9.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

Уцюрын Андрэй Аляксандравiч

Втюрин, Андрей Александрович

 

Prezidenta Drošības nodaļas vadītājs

10.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja vietnieks

11.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953. gads, Mogiļeva

CVK locekle

12.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CVK loceklis

13.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CVK locekle

14.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CVK locekle

15.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CVK loceklis

16.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CVK locekle

17.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CVK loceklis

18.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

Кiсялёў Анатоль Сямёнавiч

Киселев, Анатолий Семенович

 

Brestas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

19.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

Крукоўскi, Вячаслаў Яфiмавiч

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Vitebskas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

20.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

Стош Мiкалай Мiкалаевiч

Стош, Николай Николаевич

 

Gomeļas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

21.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

Саўко Валерый Iосiфавiч

Савко, Валерий Иосифович

 

Grodņas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

22.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

Васiльеў Аляксей Аляксандравiч

Васильев, Алексей Александрович

 

Minskas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

23.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

Берастаў Валерый Васiльевiч

Берестов, Валерий Васильевич

 

Mogiļevas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

24.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

Васiлевiч Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

1955. gada 13. februāris

Ģenerālprokurors

25.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

Швед Андрэй Iванавiч

Швед Андрей Иванович

 

Ģenerālprokurora vietnieks

26.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

Лашын Аляксандр Мiхайлавiч

Лашин, Александр Михайлович

 

Ģenerālprokurora vietnieks

27.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

Конан Вiктар Аляксандравiч

Конон, Виктoр Александрович

 

Ģenerālprokurora vietnieks

28.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

Стук Аляксей Канстанцiнавiч

Стук, Алексей Константинович

 

Ģenerālprokurora vietnieks

29.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

Куклiс Мiкалай Iванавiч

Куклис, Николай Иванович

 

Ģenerālprokurora vietnieks

30.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

Хмарук Сяргей Канстанцiнавiч

Хмарук, Сергей Константинович

 

Brestas rajona prokurors

31.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Дыско Генадзь Iосiфавiч

Дыско, Генадий Иосифович

 

Vitebskas rajona prokurors

32.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

Шаеў Валянцiн Пятровiч

Шаев, Валентин Петрович

 

Gomeļas rajona prokurors

33.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

Марозаў Вiктар Мiкалаевiч

Морозов, Виктор Николаевич

 

Grodņas rajona prokurors

34.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

Архiпаў Аляксандр Мiхайлавiч

Архипов, Александр Михайлович

1959. gads, Mogiļeva

Minskas rajona prokurors

35.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

Сянькевiч Эдуард Аляксандравiч

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Mogiļevas rajona prokurors

36.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

Кулiк Мiкалай Мiкалаевiч

Кулик, Николай Николаевич

 

Minskas pilsētas prokurors

37.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

Дудкiн Анатоль Канстанцiнавiч

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Baltkrievijas Republikas transporta lietu prokurors

38.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

Дранiца Аляксандр Мiкалаевiч

Драница, Александр Николаевич

 

Armijas prokurors

39.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

Бiлейчык Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964.

Tieslietu ministra pirmais vietnieks

40.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

Ломаць Зянон Кузьмiч

Ломать, Зенон Кузьмич

1944. gads, Karabani

Bijušais Valsts Kontroles komitejas priekšsēdētājs

41.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

Куляшоў Анатоль Нiлавiч

Кулешов Анатолий Нилович

25.07.1959.

Iekšlietu ministrs

42.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

Пякарскi Алег Анатольевiч

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Iekšlietu ministra pirmais vietnieks

43.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Poludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

Полудзень Яўген Яўгенавiч

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Iekšlietu ministra vietnieks

44.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

Яўсееў Iгар Уладзiмiравiч

Евсеев, Игорь Владимирович

 

OMON operatīvās vienības vadītājs

45.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

Фармагей Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962.

Minskas pilsētas milicijas komandieris

46.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

Лукомскi Аляксандр Валянцiнавiч

Лукомский, Александр Валентинович

 

Iekšlietu ministrijas Minskas pilsētas speciālā pulka komandieris

47.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

Зайцаў Вадзiм Юр'евiч

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964.

VDK vadītājs

48.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

Дзядкоў Леанiд Мiкалаевiч

Дедков, Леонид Николаевич

 

VDK vadītāja vietnieks, Vitebskas rajona VDK vadītājs

49.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Бахматаў Iгар Андрэевiч

Бахматов, Игорь Андреевич

 

VDK vadītāja vietnieks

50.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

Церцель Iван Станiслававiч

Тертель Иван Станиславович

 

VDK vadītāja vietnieks

51.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

Смаленскi Мiкалай Зiноўевiч

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

Bijušais VDK vadītāja pirmais vietnieks

52.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

Вегера Вiктар Паўлавiч

Вегера Виктор Павлович

 

VDK vadītāja pirmais vietnieks

53.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

Свораб Мiкалай Канстанцiнавiч

Свороб Николай Константинoвич

 

Bijušais VDK vadītāja vietnieks

54.

Tratsiak, Piotr

Tretiak, Petr

(Tretyak, Piotr)

Траццяк Пётр

Третьяк, Петр

 

Bijušais VDK vadītāja vietnieks

55.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

Захараў Аляксей Iванавiч

Захаров Алексей Иванович

 

Bijušais VDK Militārās pretizlūkošanas padomes vadītājs

56.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

Талсташоў Аляксандр Алегавiч

Толсташов Александр Олегович

 

VDK Konstitucionālās kārtības un terorisma apkarošanas padomes vadītājs

57.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

Русак Вiктар Уладзiмiравiч

Русак Виктор Владимирович

 

VDK Ekonomiskās drošības padomes vadītājs

58.

Iaruta, Viktar

(Yaruta, Viktar)

Iaruta, Viktor

(Yaruta, Viktor)

Ярута Вiктар

Ярута, Виктор

 

VDK Valsts sakaru padomes vadītājs

59.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

Варапаеў Iгар Рыгоравiч

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Bijušais VDK Valsts sakaru padomes vadītājs

60.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

Калач Уладзiмiр Вiктаравiч

Калач Владимир Викторович

 

Bijušais Minskas rajona VDK vadītājs

61.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

Бусько Iгар Яўгенавiч

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Brestas rajona VDK vadītājs

62.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

Корж Iван Аляксеевiч

Корж Иван Алексеевич

 

Grodņas rajona VDK vadītājs

63.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

Сяргеенка Iгар Пятровiч

Сергеенко Игорь Петрович

 

Mogiļevas pilsētas rajona VDK vadītājs

64.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

Герасiменка Генадзь Анатольевiч

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Vitebskas rajona VDK vadītājs

65.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

Ляскоўскi Iван Анатольевiч

Лесковский Иван Анатольевич

 

Bijušais Gomeļas rajona VDK vadītājs

66.

Maslakou, Valery

Maslakov, Valeri

Маслакоў Валерый

Маслаков Валерий

 

VDK Izlūkošanas padomes vadītājs

67.

Volkau, Siarhei

Volkov, Sergei

(Volkov, Sergey)

Волкаў Сяргей

Волков Сергей

 

Bijušais VDK Izlūkošanas padomes vadītājs

68.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

Жадобiн Юрый Вiктаравiч

ЖАДОБИН Юрий Викторович

1954. gada 14. novembris

Aizsardzības ministrs

69.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Крашэўскi Вiктар

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) vadītājs

70.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

Ананiч Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960.

Informācijas ministra pirmā vietniece

71.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

Лапцёнак Iгар Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1947. gads, Minska

Informācijas ministra vadītāja vietnieks

72.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

Давыдзька Генадзь Бранiслававiч

Давыдько, Геннадий Брониславович

 

Valsts TV priekšsēdētājs

73.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

Казiятка Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964. gads, Bresta

“Stolichnoe Televidenie” ģenerāldirektors

74.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

Якубовiч Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

1946. gada 23. septembris

Sovietskaia Belarus” galvenais redaktors

75.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

Лемяшонак Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

“Republika” galvenais redaktors

76.

Prakopau, Iury (Prakopau, Yury)

Prokopov, Iuri (Prokopov, Yuri)

Пракопаў Юрый

Прокопов Юрий

 

Valsts TV kanāla “Pervi” (№ 1) svarīgs žurnālists ar lielu ietekmi

77.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

Мiхальчанка Аляксей

Михальченко Алексей

 

Valsts TV kanāla ONT svarīgs žurnālists ar lielu ietekmi

78.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

Таранда Аляксандр Мiхайлавiч

Таранда Александр Михайлович

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” redaktora vietnieks

79.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

Гардзiенка Сяргей Аляксандравiч

Гордиенко Сергей Александрович

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” redaktora vietnieks

80.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

Тарапецкая Галiна Мiхайлаўна

Торопецкая Галина Михайловна

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” redaktora vietniece

81.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” redaktora vietniece

82.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

Жук Дзмiтрый Аляксандравiч

Жук Дмитрий Александрович

 

Valsts ziņu aģentūras BELTA ģenerāldirektors

83.

Hihin, Vadzim

Gigin, Vadim

Гiгiн Вадзiм

Гигин Вадим

 

Mēnešraksta “Belorusskaia Dumka” galvenais redaktors

84.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

Абламейка Сяргей Уладзiмiравiч

Абламейко, Сергей Владимирович

1956. gads, Grodņas apgabals

Baltkrievijas Valsts universitātes rektors

85.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Сiрэнка Вiктар Iванавiч

Сиренко Виктор Иванович

 

Minskas slimnīcas galvenais ķirurgs

86.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

Ананiч Алена Мiкалаеўна

Ананич Елена Николаевна

 

Minskas pilsētas Pirmā maija rajona tiesas tiesnese

87.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

Равiнская Таццяна Уладзiмiраўна

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Minskas pilsētas Pirmā maija rajona tiesas tiesnese

88.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

Есьман Валерый Аляксандравiч

Есьман Валерий Александрович

 

Minskas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesis

89.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

Бычко Аляксей Вiктаравiч

Бычко Алексей Викторович

 

Minskas Centra rajona tiesas tiesnesis

90.

Khadanevich, Aliaksandr Aliaksandravich

Khodanevich, Aleksandr Aleksandrovich

Хаданевiч Аляксандр Аляксандравiч

Ходаневич Александр Александрович

 

Minskas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesis

91.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

Бараноўскi Андрэй Фёдаравiч

Барановский Андрей Федорович

 

Minskas pilsētas Partizānu rajona tiesas tiesnesis

92.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

Цiцянкова Алена Вiктараўна

Титенкова Елена Викторовна

 

Minskas pilsētas Partizānu rajona tiesas tiesnese

93.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

Тупiк Вера Мiхайлаўна

Тупик Вера Михайловна

 

Minskas pilsētas Ļeņina rajona tiesas tiesnese

94.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

Някрасава Алена Цiмафееўна

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Minskas pilsētas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese

95.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

Лапцева Алена Вячаславаўна

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese

96.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

Балаўнёў Мiкалай Васiльевiч

Боловнев Николай Васильевич

 

Minskas pilsētas Zavodskoi rajona tiesas tiesnesis

97.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

Казак Вiктар Уладзiмiравiч

Казак Виктор Владимирович

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnesis

98.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

99.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

Сiмахiна Любоў Сяргееўна

Симахина Любовь Сергеевна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

100.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

Кузняцова Наталля Анатольеўна

Кузнецова Наталья Анатольевна

1973. gads, Minska

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

101.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

Целiца Лiдзiя Фёдараўна

Телица Лидия Федоровна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

102.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

Чарняк Алена Леанiдаўна

Черняк Елена Леонидовна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

103.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

Шастакоў Юрый Валер'евiч

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnesis

104.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

Матыль Таццяна Яраславаўна

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

105.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

Хаткевiч Яўген Вiктаравiч

Хаткевич Евгений Викторович

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnesis

106.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

Гусакова Вольга Аркадзьеўна

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Minskas Oktobra rajona tiesas tiesnese

107.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

Шаграй Рыта Пятроўна

Шаграй Рита Петровна

 

Minskas pilsētas Oktobra rajona tiesas tiesnese

108.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

Мiтраховiч Iрына Аляксееўна

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Minskas pilsētas Oktobra rajona tiesas tiesnese

109.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

Пратасавiцкая Наталля Уладзiмiраўна

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Minskas Oktobra rajona tiesas tiesnese

110.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

Лапко Максiм Фёдаравiч

Лапко Максим Федорович

 

Minskas pilsētas Oktobra rajona tiesas tiesnesis

111.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

Варэнiк Наталля Сямёнаўна

Вареник Наталья Семеновна

 

Minskas pilsētas Frunzes rajona tiesas tiesnese

112.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

Жукоўская Жанна Аляксееўна

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Minskas pilsētas Frunzes rajona tiesas tiesnese

113.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

Самалюк Ганна Валер'еўна

Самолюк Анна Валерьевна

 

Minskas pilsētas Frunzes rajona tiesas tiesnese

114.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Лукашэнка Дзмiтрый Аляксандравiч

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Uzņēmējs, aktīvi piedalās finanšu darījumos, kuros iesaistīta Lukašenko ģimene

115.

Shuhaeu, Siarhei (Shuhayeu, Siarhei)

Shugaev, Sergei (Shugayev, Sergey)

Шугаеў Сяргей

Шугаев Сергей

 

VDK vadītāja vietnieks,

VDK Pretizlūkošanas padomes vadītājs

116.

Kuzniatsou, Ihar

Kuznetsov, Igor

Кузняцоў Iгар

Кузнецов Игорь

 

VDK Mācību centra vadītājs

117.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

(Gaidukevich Valeri Vladimirovich)

Гайдукевiч Валерый Уладзiмiравiч

Гайдукевич Валерий Владимирович

 

Iekšlietu ministra vietnieks,

iekšējo karaspēka daļu komandieris,

kā iekšējo karaspēka daļu komandieris viņš ir atbildīgs par protestu vardarbīgu apspiešanu

118.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich, Gureev Sergei Viktorovich, Gureyev Sergey Viktorovich)

Гурэеў Сяргей Вiктаравiч

Гуреев Сергей Викторович

 

Iekšlietu ministra vietnieks,

Pirmstiesas izmeklēšanas vadītājs,

kā iekšlietu ministra vietnieks viņš ir atbildīgs par protestu vardarbīgu apspiešanu un cilvēktiesību pārkāpumiem izmeklēšanas procedūru laikā

119.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

(Kachanov Vladimir Vladimirovich)

Качанаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Качанов Владимир Владимирович

 

Tieslietu ministra palīgs/padomdevējs, kā tieslietu

ministra palīgs viņš ir atbildīgs par Baltkrievijas tiesu iestāžu darbību

120.

Badak Ala Mikalaeuna

(Bodak Alla Nikolaevna)

Бадак Ала Мiкалаеўна

Бодак Алла Николаевна

 

Tieslietu ministra vietniece,

kā tieslietu ministra vietniece viņa ir atbildīga par Baltkrievijas tiesu iestāžu darbību

121.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

(Simonov Aleksandr Anatolievich)

Сiманаў Аляксандр Анатольевiч

Симонов Александр Анатольевич

 

Tieslietu ministra vietnieks,

kā tieslietu ministra vietnieks viņš ir atbildīgs par Baltkrievijas tiesu iestāžu darbību

122.

Tushynski Ihar Heraninavich

(Tushinski Igor Geroninovich)

Тушынскi Iгар Геранiнавiч

Тушинский Игорь Геронинович

 

Tieslietu ministra vietnieks,

kā tieslietu ministra vietnieks viņš ir atbildīgs par Baltkrievijas tiesu iestāžu darbību

123.

Skurat, Viktar

(Skurat, Viktor)

Скурат Вiктар

Скурат Виктор

 

Iekšlietu ministrijas Valsts drošības nodaļas Minskas Pašvaldības direktorāta vadītājs, milicijas pulkvedis

Lukašenko viņu apbalvoja par aktīvu piedalīšanos un pavēļu izpildi 2010. gada 19. decembra demonstrācijas apspiešanā

124.

Ivanou, Siarhei

(Ivanov, Sergei, Ivanov, Sergey)

Iваноў Сяргей

Иванов Сергей

 

Minskas Pašvaldības iekšlietu nodaļas Ideoloģijas un personāla direktorāta Piegādes daļas vadītāja vietnieks, milicijas majors,

Lukašenko viņu apbalvoja par aktīvu piedalīšanos un pavēļu izpildi 2010. gada 19. decembra demonstrācijas apspiešanā

125.

Kadzin, Raman

(Kadin, Roman)

Кадзiн Раман

Кадин Роман

 

Motorizētu patruļu dienesta ieroču un tehniskās apgādes komandieris, milicijas majors.

Lukašenko viņu apbalvoja par aktīvu piedalīšanos un pavēļu izpildi 2010. gada 19. decembra demonstrācijas apspiešanā

126.

Komar, Volha

(Komar, Olga)

Комар Вольга

Комар Ольга

 

Minskas Frunzes rajona tiesnese, izskatīja Vasili Parfenkov lietu

127.

Zaharouski, Anton

(Zagorovski, Anton)

Загароўскi Антон

Загоровский Антон

 

Minskas Frunzes rajona prokurors, izskatīja Vasili Parfenkov lietu

128.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna; Cherkas, Tatiana Stanislavovna

Чаркас (Чэркас) Таццяна Станiславаўна

Черкас Татьяна Станиславовна

 

Minskas Frunzes rajona tiesnese, izskatīja Aleksandr Otroshchenkov lietu (notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem slēgta tipa cietumā), Aleksandr Molchanov lietu (3 gadu cietumsods) un Dmitri Novik lietu (3,5 gadu ieslodzījums slēgta tipa cietumā)

129.

Maladtsova, Tatsiana

(Molodtsova, Tatiana)

Маладцова Таццяна

Молодцова Татьяна

 

Minskas Frunzes rajona prokurore, izskatīja Aleksandr Otroshchenkov, Aleksandr Molchanov un Dmitri Novik lietu

130.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

(Lebedik, Mikhail Petrovich)

Лябедзiк Мiхаiл Пятровiч

Лебедик Михаил Петрович

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” redaktora pirmais vietnieks,

aktīvi izplata un analizē valdības diktētu politiku, viltojot datus un negodīgi komentējot Baltkrievijā notiekošās pret pilsonisko sabiedrību vērstās darbības

131.

Padhaiski, Henadz Danatavich

(Podgaiski, Gennadi Donatovich

Падгайскi Генадзь Данатавiч

Подгайский Геннадий Донатович

 

Minskas Valsts politehniskās koledžas direktors,

ir atbildīgs par studentu eksmatrikulāciju

132.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

(Kukharchik, Piotr Dmitrievich)

Кухарчык Пётр Дзмiтрыевiч

Кухарчик Пётр Дмитриевич

 

Minskas Valsts pedagoģiskās universitātes rektors,

ir atbildīgs par studentu eksmatrikulāciju

133.

Batura, Mikhail Paulavich

(Batura, Mikhail Pavlovich)

Батура Мiхаiл Паўлавiч

Батура Михаил Павлович

 

Minskas Valsts informātikas un radioelektronikas universitātes rektors,

ir atbildīgs par studentu eksmatrikulāciju

134.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

Часноўскi Мечыслаў Эдвардавiч

Чесновский Мечислав Эдвардович

 

Brestas Valsts Puškina vārdā nosauktās universitātes rektors,

ir atbildīgs par studentu eksmatrikulāciju

135.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna; Alpeeva, Tamara Mikhailovna; Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

Алпеева Тамара Мiхайлаўна

Алпеева Тамара Михайловна

 

Starptautiskā Humanitāro zinātņu un ekonomikas

institūta rektore, ir atbildīga par studentu eksmatrikulāciju”.


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/32


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 272/2011

(2011. gada 21. marts),

ar ko īsteno 16. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 204/2011 (2011. gada 2. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 2. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Lībijā, minētās regulas III pielikumā norādīto personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikuma sarakstā iekļauj šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas un vienības.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minēto personu un vienību saraksts

Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

Mohamed Abou El-Kassim Zouai

 

Tautas ģenerālkongresa ģenerālsekretārs; piedalīšanās pret manifestantiem vērstās represijās

21.3.2011

2.

Baghdadi Al-Mahmoudi

 

Ministru prezidents pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011

3.

Mohamad Mahmoud Hijazi

 

Veselības un vides ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011

4.

Abdelhaziz Zlitni

 

Plānošanas un finanšu ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011

5.

Mohamad Ali Houej

 

Rūpniecības, ekonomikas un tirdzniecības ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011

6.

Abdelmajid Al-Gaoud

 

Lauksaimniecības un dzīvnieku un jūras resursu ministrs pulkveža Kadhafi valdībā

21.3.2011

7.

Ibrahim Zarroug Al-Charif

 

Sociālo lietu ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011

8.

Abdelkebir Mohamad Fakhiri

 

Izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011

9.

Mohamad Ali Zidane

 

Transporta ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011

10.

Moussa Mohamad Koussa

 

Ārlietu ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011

11.

Abdallah Mansour

 

Pulkveža Kadhafi tuvs līdzstrādnieks, svarīga persona drošības dienestos un bijušais radio un televīzijas direktors; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011


Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

Ekonomiskās un sociālās attīstības fonds (FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Tālrunis: +218 21 490 8893 -

Fakss: +218 21 491 8893 –

E-pasts: info@esdf.ly

Ir Mouammar Kadhafi režīma kontrolē un ir viņa iespējamais finansēšanas avots

21.3.2011

2.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Tīmekļa vietne: http://www.laaico.com

Sabiedrība ir izveidota 1981. gadā

76351 Janzour-Libya.81370 Tripoli-Libya

Tālr.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fakss: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-pasts: info@laaico.com

Ir Mouammar Kadhafi režīma kontrolē un ir viņa iespējamais finansēšanas avots

21.3.2011

3.

Qadhafi fonds labdarības organizācijām un attīstībai

Administrācijas kontaktinformācija: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYE

Tālrunis: (+218) 214778301 -

Fakss: (+218) 214778766;

E-pasts: info@gicdf.org

Ir Mouammar Kadhafi režīma kontrolē un ir viņa iespējamais finansēšanas avots

21.3.2011

4.

Waatassimou fonds

Galvenā mītne ir Tripolē

Ir Mouammar Kadhafi režīma kontrolē un ir viņa iespējamais finansēšanas avots

21.3.2011

5.

Lībijas radio un televīzijas galvenais birojs

Kontaktinformācija:

tālr.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00;

fakss: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

e-pasts: info@ljbc.net

Sabiedrības kūdīšana uz naidu un vardarbību, piedaloties desinformēšanas kampaņās

21.3.2011

6.

Revolūcijas gvardes korpuss

 

Piedalīšanās pret manifestantiem vērstās represijās

21.3.2011

7.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tālr.: +218 21-361-2429

Fakss: +218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank ir Lībijas komercbanka. Banka ir dibināta 1970. gadā un tās galvenā mītne ir Albajadā, Lībijā. Tai ir mītnes Tripolē un Albajadā, kā arī tai ir filiāles Lībijā. Tā ir pilnīgā valsts īpašumā.

21.3.2011

8.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tālr.: +218 21-333-4035+218 21-444-2541+218 21-444-2544+218 21-333-4031

Fakss: +218 21-444-2476+218 21-333-2505

E-pasts: info@gumhouria-bank.com.ly

Tīmekļa vietne: www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank ir Lībijas komercbanka. Tā ir pilnīgā valsts īpašumā. Banka ir izveidota 2008. gadā, apvienojoties Al Ummah un Gumhouria bankām.

21.3.2011

9.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tālr.:+218 21-379-0022

Fakss:+218 21-333-7922

E-pasts: info@saharabank.com.ly

Tīmekļa vietne: www.saharabank.com.ly

Sahara Bank ir Lībijas komercbanka. Tā par 81 % ir valsts īpašumā.

21.3.2011


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 273/2011

(2011. gada 21. marts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Vācijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 204, 28.7.2010., 15. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.1. grupa.   Svaiga gaļa (un subprodukti)

VĀCIJA

Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (AĢIN)


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 274/2011

(2011. gada 21. marts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Traditional Cumberland Sausage (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Apvienotās Karalistes iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Traditional Cumberland Sausage ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 208, 31.7.2010., 8. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.2. grupa.   Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)

APVIENOTĀ KARALISTE

Traditional Cumberland Sausage (AĢIN)


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 275/2011

(2011. gada 21. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 22. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,4

TN

103,8

TR

80,0

ZZ

77,5

0707 00 05

JO

110,6

TR

142,4

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

41,6

TR

112,3

ZZ

77,0

0805 10 20

EG

54,3

IL

76,5

MA

54,1

TN

48,6

TR

72,7

ZZ

61,2

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

49,7

ZZ

53,8

0808 10 80

AR

92,4

BR

74,9

CA

88,7

CL

104,4

CN

97,0

MK

50,2

US

135,7

UY

66,1

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

90,0

CL

77,5

CN

67,5

US

79,9

ZA

96,4

ZZ

82,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 276/2011

(2011. gada 21. marts),

ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2010./11. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 867/2010 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 262/2011 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (ES) Nr. 867/2010 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 22. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 259, 1.10.2010., 3. lpp.

(4)  OV L 70, 17.3.2011., 37. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2011. gada 22. marta piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

50,36

2,36

1701 99 10 (2)

50,36

0,00

1701 99 90 (2)

50,36

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 277/2011

(2011. gada 21. marts)

par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotās TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 14. maija Regulu (EK) Nr. 533/2007 par tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu mājputnu gaļas nozarē (3) un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 533/2007 ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu importam.

(2)

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2011. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 533/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2011. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 22. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 125, 15.5.2007., 9. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2011-30.6.2011

(%)

P1

09.4067

5,364212

P3

09.4069

0,428145


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/46


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 278/2011

(2011. gada 21. marts)

par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 774/94 piemērošanas kārtību attiecībā uz dažu Kopienas tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldību mājputnu gaļai (3), un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2011. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2011. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 22. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 309, 27.11.2007., 47. lpp.


PIELIKUMS

Grupas nr.

Kārtas nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2011-30.6.2011

(%)

1

09.4410

0,366598

3

09.4412

0,374816

4

09.4420

0,458298

6

09.4422

0,476877


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 279/2011

(2011. gada 21. marts),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2011. gada 1. līdz 7. martam un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2009. gada 25. septembra Regulu (EK) Nr. 891/2009, ar ko atver dažas Kopienas tarifa kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību (3), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, uz kuriem attiecas importa licenču pieteikumi, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 iesniegti kompetentajām iestādēm no 2011. gada 1. līdz 7. martam, pārsniedz daudzumu, kas pieejams atbilstīgi kārtas numuram 09.4320.

(2)

Tāpēc saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006 jānosaka piešķīruma koeficients licencēm, kas izdodamas attiecībā uz kārtas numuru 09.4320. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 līdz tirdzniecības gada beigām jāpārtrauc turpmāka licenču pieteikumu iesniegšana attiecībā uz licencēm ar minēto kārtas numuru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 no 2011. gada 1. līdz 7. martam iesniegtajos importa licenču pieteikumos norādītos daudzumus reizina ar šīs regulas pielikumā norādītajiem piešķīruma koeficientiem.

2.   Turpmāku pielikumā norādītajiem kārtas numuriem atbilstošu licenču pieteikumu iesniegšanu pārtrauc līdz 2010./2011. tirdzniecības gada beigām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 254, 26.9.2009., 82. lpp.


PIELIKUMS

CXL koncesiju cukurs

2010./2011. tirdzniecības gads

No 1.3.2011. līdz 7.3.2011. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Valsts

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4317

Austrālija

Pārtraukti

09.4318

Brazīlija

Pārtraukti

09.4319

Kuba

 

09.4320

Citas trešās valstis

3,5075

Pārtraukti

09.4321

Indija

Pārtraukti

Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


Balkānu cukurs

2010./2011. tirdzniecības gads

No 1.3.2011. līdz 7.3.2011. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Valsts

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4324

Albānija

 

09.4325

Bosnija un Hercegovina

 

09.4326

Serbija

 (1)

 

09.4327

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

09.4328

Horvātija

 (1)

 

Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


Īpašais importa un rūpnieciskais importa cukurs

2010./2011. tirdzniecības gads

No 1.3.2011. līdz 7.3.2011. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Veids

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4380

Īpašais

 

09.4390

Rūpnieciskais

 (2)

 

Nepiemēro: Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


(1)  Nepiemēro: pieteikumos norādītie daudzumi nepārsniedz pieejamos daudzumus un tiek piešķirti pilnā apjomā.

(2)  Nepiemēro: pieteikumos norādītie daudzumi nepārsniedz pieejamos daudzumus un tiek piešķirti pilnā apjomā.


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/50


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 280/2011

(2011. gada 21. marts)

par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 620/2009, ar ko paredz importa tarifa kvotu pārvaldību augstas kvalitātes liellopu gaļai (3), ir izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi importa licenču iesniegšanai un izdošanai.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā paredzēts, ka gadījumos, kad licenču pieteikumos pieprasītie daudzumi pārsniedz attiecīgajā kvotas periodā pieejamos daudzumus, jānosaka piešķīruma koeficienti attiecībā uz katrā licences pieteikumā norādītajiem daudzumiem. Daudzumi, kas pieprasīti importa licenču pieteikumos, kuri laikposmā no 2011. gada 1. marta līdz 7. martam iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 620/2009 3. pantu, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tādējādi jānosaka, par kādu apjomu var izdot importa licences, nosakot piešķīruma koeficientu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, uz kuriem attiecas kvota ar kārtas numuru 09.4449 un kuri iesniegti laikposmā no 2011. gada 1. marta līdz 7. martam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 620/2009 3. pantu, piemēro piešķīruma koeficientu 28,677523 % apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 182, 15.7.2009., 25. lpp.


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/51


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 281/2011

(2011. gada 21. marts)

par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 15. maija Regulu (EK) Nr. 539/2007 par tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu olu un olu albumīna nozarē (3) un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 539/2007 ir atvērtas tarifa kvotas olu un olu albumīna produktu importam.

(2)

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2011. gada marta pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2011. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 30. jūnijam, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2011. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādītos piešķīruma koeficientus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 22. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 128, 16.5.2007., 19. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2011-30.6.2011

(%)

E2

09.4401

41,799476


LĒMUMI

22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/53


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 10. marts),

ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi

(2011/167/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 329. panta 1. punktu,

ņemot vērā Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Čehijas Republikas, Dānijas Karalistes, Vācijas Federatīvās Republikas, Igaunijas Republikas, Īrijas Republikas, Grieķijas Republikas, Francijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Ungārijas Republikas, Maltas, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumus,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 3. punktu Savienība izveido iekšējo tirgu, tās darbība ir vērsta uz to, lai panāktu ilgtspējīgu Eiropas attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme, un tā veicina zinātnes un tehnikas attīstību. Lai sasniegtu šo mērķi, ir lietderīgi izveidot tādus juridiskus nosacījumus, lai uzņēmumi varētu pielāgot ražošanu un ražojumu izplatīšanu pāri valstu robežām un lai uzņēmumiem pavērtu plašākas izvēles iespējas un izdevības. Vienam no uzņēmumiem pieejamajiem juridiskajiem līdzekļiem vajadzētu būt vienotajam patentam, kam ir vienāds spēks visā Savienībā.

(2)

Ievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 118. pantu un izveidojot iekšējo tirgu, un nodrošinot tā darbību, vienam no īstenojamiem pasākumiem vajadzētu būt vienotas patentaizsardzības izveidei visā Savienībā un centralizētas atļauju piešķiršanas, koordinācijas un uzraudzības kārtības izveidei visā Savienībā.

(3)

Komisija 2000. gada 5. jūlijā pieņēma priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas patentu, lai varētu izveidot vienotu patentu, kas nodrošina vienotu aizsardzību visā Savienībā. Komisija 2010. gada 30. jūnijā pieņēma priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Savienības patenta tulkošanas kārtību (turpmāk “ierosinātā regula par tulkošanas kārtību”), kurā paredzēta Eiropas Savienības patentam piemērojamā tulkošanas kārtība.

(4)

Padomes 2010. gada 10. novembra sanāksmē tika norādīts, ka nav vienprātības, lai turpinātu ierosinātās regulas par tulkošanas kārtību pieņemšanu. 2010. gada 10. decembrī tika apstiprināts, ka pastāv nepārvaramas grūtības, kuru dēļ vienprātība nav iespējama ne attiecīgajā brīdī, ne tuvākajā nākotnē. Tā kā vienošanās par ierosināto regulu par tulkošanas kārtību ir vajadzīga, lai panāktu galīgo vienošanos par vienotu patentaizsardzību Savienībā, tiek konstatēts, ka, piemērojot attiecīgos Līgumu noteikumus, mērķi – izveidot vienotu patentaizsardzību Savienībā – pieņemamā termiņā nebūtu iespējams sasniegt.

(5)

Šajos apstākļos, divpadsmit dalībvalstis, proti, Dānija, Vācija, Igaunija, Francija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Polija, Slovēnija, Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste, 2010. gada 7., 8. un 13. decembra vēstulēs adresēja Komisijai lūgumus, kuros norādīja, ka tās savā starpā vēlas izveidot ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi, balstoties uz pašreizējiem priekšlikumiem, kurus sarunu laikā šīs dalībvalstis atbalstīja, un ka Komisijai tālab būtu jāiesniedz attiecīgs priekšlikums Padomei. Lūgumi tika atkārtoti pausti Padomes sanāksmē 2010. gada 10. decembrī. Pa šo laiku vēl trīspadsmit dalībvalstis, proti, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Īrija, Grieķija, Kipra, Latvija, Ungārija, Malta, Austrija, Portugāle, Rumānija un Slovākija ir rakstiski informējušas Komisiju, norādot, ka tās arī vēlas iesaistīties paredzētajā ciešākā sadarbībā. Ciešāku sadarbību ir lūgušas kopumā divdesmit piecas dalībvalstis.

(6)

Ciešāka sadarbībai būtu jānodrošina vajadzīgais tiesiskais regulējums vienotas patentaizsardzības izveidei iesaistītajās dalībvalstīs un jāļauj uzņēmumiem visā Savienībā uzlabot konkurētspēju, jo tiem būtu iespēja iegūt vienotu patentaizsardzību iesaistītajās dalībvalstīs, turklāt tas sekmētu arī zinātnes un tehnikas progresu.

(7)

Ciešākas sadarbības mērķim vajadzētu būt vienota patenta izveidei, kas nodrošinātu vienotu patentaizsardzību visu iesaistīto dalībvalstu teritorijā, ko attiecībā uz visām minētajām dalībvalstīm piešķirtu Eiropas Patentu iestāde (EPI). Tulkošanas kārtība ir vienotā patenta neatņemama daļa, tāpēc tai vajadzētu būt vienkāršai un ekonomiski izdevīgai, kā arī tai būtu jāatbilst tulkošanas kārtībai, kas paredzēta priekšlikumā Padomes regulai par Eiropas Savienības patenta tulkošanas kārtību, ar kuru Komisija nāca klajā 2010. gada 30. jūnijā, ietverot kompromisa elementus, kurus prezidentūra ierosināja 2010. gada novembrī un kuri guva plašu Padomes atbalstu. Tulkošanas kārtība saglabātu iespēju iesniegt patenta pieteikumus EPI ikvienā Savienības valodā, vienlaikus nodrošinot, ka tiek kompensētas izmaksas, kas saistītas ar to pieteikumu tulkošanu, kuri iesniegti valodā, kas nav EPI oficiālā valoda. Patents ar vienādu tiesisko spēku būtu jāpiešķir tikai vienā no EPI oficiālajām valodām, kā noteikts Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas Patentu konvencijā). Nebūtu vajadzīgi citi tulkojumi, neskarot samērīgus pārejas noteikumus, kas paredzētu pagaidu prasību veikt papildu tulkojumus tikai informatīvos nolūkos, bez juridiska spēka. Jebkurā gadījumā brīdī, kad top pieejami kvalitatīvi mašīntulkojumi, kuru kvalitāte ir objektīvi novērtēta, pārejas noteikumi vairs nebūtu spēkā. Strīda gadījumā uz patenta īpašnieku būtu jāattiecina obligāts tulkošanas pienākums.

(8)

Ir izpildīti LES 20. panta un LESD 326. pantā un 329. pantā paredzētie noteikumi.

(9)

Joma, kurā ciešāka sadarbība tiktu īstenota – tādu pasākumu ieviešana, kuru mērķis ir izveidot vienotu patentu, kurš nodrošina aizsardzību visā Savienībā, un centralizētas atļauju piešķiršanas, koordinācijas un uzraudzības kārtības izveide visā Savienībā – ir noteikta LESD 118. pantā kā viena no jomām, uz ko attiecas Līgumi.

(10)

Kā konstatēts Padomes 2010. gada 10. novembra sanāksmē un apstiprināts 2010. gada 10. decembra sanāksmē, Savienība kopumā nevar pieņemamā termiņā sasniegt mērķi izveidot vienotu patentaizsardzību Savienībā, un tādējādi ir izpildīta LES 20. panta 2. punkta prasība, ka ciešāka sadarbība ir galējais līdzeklis.

(11)

Ciešākas sadarbības mērķis attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi ir stiprināt zinātnes un tehnikas progresu un iekšējā tirgus darbību. Vienotas patentaizsardzības izveide grupā dalībvalstu uzlabotu patentaizsardzības līmeni, nodrošinot iespēju iegūt vienotu patentaizsardzību visā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, un novērstu izmaksas un atvieglotu procesu minētajās dalībvalstīs. Tādējādi tā veicina Savienības mērķu sasniegšanu, aizsargā tās intereses un pastiprina integrācijas procesu saskaņā ar LES 20. panta 1. punktu.

(12)

Vienotas patentaizsardzības izveide nav iekļauta LESD 3. panta 1. punktā minētajā to jomu sarakstā, kurās Savienībai ir ekskluzīva kompetence. Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību izveides juridiskais pamats ir LESD 118. pants, kas ietilpst VII sadaļas (Kopīgi noteikumi par konkurenci, nodokļiem un tiesību aktu tuvināšanu) 3. nodaļā (Tiesību aktu tuvināšana) un kurā ir īpaša atsauce uz iekšējā tirgus izveidi un darbību, kas ir viena no jomām, uz kuru saskaņā ar LESD 4. pantu attiecas Savienības un dalībvalstu dalītā kompetence. Tādējādi vienotas patentaizsardzības izveide, tostarp piemērojamā tulkošanas kārtība, ir Savienības neekskluzīvās kompetences jomā.

(13)

Ciešāka sadarbība attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi atbilst Līgumiem un Savienības tiesību aktiem un neapdraud iekšējo tirgu vai ekonomisko, sociālo vai teritoriālo kohēziju. Tā nerada šķēršļus vai diskrimināciju tirdzniecībā starp dalībvalstīm un nerada traucējumus dalībvalstu savstarpējā konkurencē.

(14)

Īstenojot ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi, tiek ievērota neiesaistīto dalībvalstu kompetence, tiesības un pienākumi. Iespēja iegūt vienotu patentaizsardzību iesaistīto dalībvalstu teritorijā neietekmē patentaizsardzības pieejamību vai nosacījumus neiesaistīto dalībvalstu teritorijā. Turklāt neiesaistīto dalībvalstu uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai iegūt vienotu patentaizsardzību iesaistīto dalībvalstu teritorijā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā iesaistīto dalībvalstu uzņēmumiem. Netiek skarti neiesaistītajās dalībvalstīs spēkā esošie noteikumi, kas paredz nosacījumus patentaizsardzības iegūšanai to teritorijā.

(15)

Jo īpaši ciešāka sadarbība attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi atbilstu Savienības tiesību aktiem par patentiem, jo ciešākā sadarbībā tiktu ņemti vērā jau esošie acquis.

(16)

Ar noteikumu, ka tiek ievēroti visi šajā lēmumā paredzētie līdzdalības nosacījumi, visas dalībvalstis var jebkurā laikā iesaistīties ciešākā sadarbībā attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi, ja tās ir gatavas ievērot visus tiesību aktus, kas jau pieņemti šajā jomā saskaņā ar LESD 328. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Igaunijas Republikai, Īrijas Republikai, Grieķijas Republikai, Francijas Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Ungārijas Republikai, Maltai, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovēnijas Republikai, Slovākijas Republikai, Somijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei atļauj savā starpā izveidot ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi, piemērojot atbilstīgus Līgumu noteikumus.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 10. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

CSÉFALVAY Z.


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/56


PADOMES LĒMUMS 2011/168/KĀDP

(2011. gada 21. marts)

par Starptautisko Krimināltiesu un par Kopējās nostājas 2003/444/KĀDP atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Savienība, darbojoties starptautiskā mērogā, tiecas veicināt šādus principus – demokrātija, tiesiskums, universāls un nedalāms cilvēktiesību un pamatbrīvību princips, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzība un solidaritāte, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un Līguma 21. pantā noteikto starptautisko tiesību principu ievērošana. Savienība cenšas attīstīt attiecības un veidot partnerību inter alia ar starptautiskām organizācijām, kas atzīst šos principus.

(2)

Viens no Savienības mērķiem ir saglabāt mieru, novērst konfliktus un stiprināt starptautisko drošību saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem.

(3)

Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūti (turpmāk “Romas Statūti”) stājās spēkā 2002. gada 1. jūlijā.

(4)

Visas dalībvalstis ir ratificējušas Romas Statūtus.

(5)

Romas Statūtu principi, kā arī principi, kas nosaka Starptautiskās Krimināltiesas (turpmāk “SKT”) darbību, pilnībā atbilst Savienības principiem un mērķiem. Smagie noziegumi, kas ir SKT kompetencē, rada bažas visai starptautiskajai kopienai, kā arī Savienībai un tās dalībvalstīm.

(6)

Savienība un tās dalībvalstis ir apņēmušās izbeigt minēto noziegumu izdarītāju nesodāmību, veicot pasākumus valsts mērogā un stiprinot starptautisko sadarbību, lai nodrošinātu to efektīvu kriminālvajāšanu.

(7)

Savienība un SKT 2006. gada 10. aprīlī parakstīja nolīgumu par sadarbību un palīdzības sniegšanu, kas stājās spēkā 2006. gada 1. maijā (1).

(8)

Starptautisko krimināltiesību principus un noteikumus, kas iekļauti Romas Statūtos, vajadzētu ņemt vērā citos starptautiskos juridiskos instrumentos.

(9)

Savienība ir pārliecināta, ka vispārēja pievienošanās Romas Statūtiem ir būtiska SKT pilnīgai efektivitātei, un tāpēc uzskata, ka ir jāuzlabo Romas Statūtu pieņemšanas veicināšanas iniciatīvas ar noteikumu, ka tās atbilst Romas Statūtu tekstam un būtībai.

(10)

Ārkārtīgi svarīgi ir saglabāt Romas Statūtu nedalāmību un SKT neatkarību.

(11)

Padome savos 2002. gada 30. septembra Secinājumos par Starptautisko Krimināltiesu ir izstrādājusi principu kopumu, kas pievienoti minētajiem secinājumiem, lai dalībvalstis minētos principus izmantotu kā pamatnostādnes, apsverot iespējamu nolīgumu vai pasākumu nepieciešamību un apjomu attiecībā uz priekšlikumiem par nosacījumiem personu izdošanai SKT.

(12)

Padome 2010. gada 25. maijā pieņēma Secinājumus par Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtu pārskatīšanas konferenci (turpmāk “pārskatīšanas konference”), kas notika Kampalā, Ugandā, no 2010. gada 31. maija līdz 11. jūnijam.

(13)

Pārskatīšanas konferencē saskaņā ar Romas Statūtu 5. panta 2. punktu tika pieņemti to grozījumi, lai definētu agresijas noziegumus un paredzētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem SKT varētu īstenot jurisdikciju attiecībā uz minētajiem noziegumiem; tajā tika pieņemti Romas Statūtu grozījumi, lai paplašinātu SKT jurisdikciju, attiecinot to vēl uz trim papildu kara noziegumiem, ja tos izdara bruņotos konfliktos, kas nav starptautiska mēroga konflikti; un tika nolemts pagaidām saglabāt Romas Statūtu 124. pantu. Minētos grozījumus ratificē vai pieņem, un tie stājas spēkā saskaņā ar Romas Statūtu 121. panta 5. punktu. SKT īsteno jurisdikciju attiecībā uz tādiem agresijas noziegumiem, par kuriem lēmums jāpieņem pēc 2017. gada 1. janvāra ar tādu pašu Statūtu dalībvalstu vairākumu, kāds ir nepieciešams, lai pieņemtu grozījumu Romas Statūtos.

(14)

Savienība pārskatīšanas konferencē apņēmās pārskatīt un atjaunināt savus instrumentus, kas paredzēti SKT atbalstam, un arī turpmāk sekmēt Romas Statūtu universāluma un nedalāmības saglabāšanu.

(15)

Romas Statūtu īstenošanai ir vajadzīgi praktiski pasākumi, kas būtu pilnīgi jāatbalsta Savienībai un tās dalībvalstīm.

(16)

Rīcības plānu, kas – kā inter alia aicināts Eiropas Parlamenta 2002. gada 28. februārī apstiprinātā Rezolūcijā par Starptautiskās Krimināltiesas Statūtu spēkā stāšanos – bija nepieciešams pēc Padomes Kopējās nostājas 2001/443/KĀDP (2001. gada 11. jūnijs) par Starptautisko Krimināltiesu (2), pieņēma 2004. gada 4. februārī, un to vajadzētu atbilstīgi pielāgot.

(17)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Kopējā nostāja 2003/444/KĀDP (2003. gada 16. jūnijs) par Starptautisko Krimināltiesu (3) būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Lai nepieļautu un novērstu tās jurisdikcijā esošo smago noziegumu pastrādāšanu, Starptautiskā Krimināltiesa (turpmāk “SKT”) ir būtisks līdzeklis, ar kuru sekmē to, ka tiek ievērotas starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēktiesības, tādējādi veicinot brīvību, drošību, taisnīgumu un tiesiskumu, kā arī miera saglabāšanu, konfliktu novēršanu un starptautiskās drošības stiprināšanu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem.

2.   Šā lēmuma mērķis ir sekmēt vispārēju atbalstu Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtiem (turpmāk “Romas Statūti”), veicinot iespējami plašāku līdzdalību tajos, saglabāt Romas Statūtu nedalāmību, atbalstīt SKT neatkarību un tās efektīvu un produktīvu darbību, atbalstīt sadarbību ar SKT un atbalstīt papildināmības principa īstenošanu.

2. pants

1.   Lai veicinātu iespējami plašāku līdzdalību Romas Statūtos, Savienība un tās dalībvalstis pieliek visas vajadzīgās pūles, lai veicinātu šo procesu, attiecīgā gadījumā sarunās, tostarp sarunās par nolīgumiem, vai politiskajā dialogā ar trešām valstīm, valstu grupām vai attiecīgajām reģionālajām organizācijām, izvirzot jautājumu par iespējami plašāku ratifikāciju, pieņemšanu, apstiprināšanu vai pievienošanos Romas Statūtiem, kā arī to īstenošanu.

2.   Savienība un tās dalībvalstis veicina pasaules valstu līdzdalību Romas Statūtos un to īstenošanā arī ar citiem līdzekļiem, piemēram, ar iniciatīvu pieņemšanu par Romas Statūtos un ar tiem saistītos dokumentos ietverto vērtību, principu un nosacījumu izplatīšanu. Šā lēmuma mērķu veicināšanai Savienība vajadzības gadījumā sadarbojas ar citām ieinteresētām valstīm, starptautiskām iestādēm, nevalstiskām organizācijām un citiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

3.   Dalībvalstis dalās pieredzē jautājumos par Statūtu īstenošanu ar visām ieinteresētajām valstīm un attiecīgā gadījumā šim nolūkam sniedz cita veida atbalstu. Dalībvalstis pēc pieprasījuma sniedz tehnisku un vajadzības gadījumā finanšu palīdzību likumdošanas darbā, kas vajadzīgs, lai trešās valstis varētu piedalīties Romas Statūtos un īstenot tos. Arī Savienība pēc pieprasījuma var sniegt šādu palīdzību. Valstis, kas apsver iespēju kļūt par Romas Statūtu dalībvalstīm vai sadarboties ar SKT, tiek aicinātas informēt Savienību par grūtībām, ar ko tās saskaras šajā ceļā.

4.   Īstenojot šo pantu, Savienība un tās dalībvalstis koordinē politisko un tehnisko atbalstu SKT attiecībā uz dažādām valstīm vai valstu grupām.

3. pants

Lai atbalstītu SKT neatkarību, Savienība un tās dalībvalstis jo īpaši:

a)

mudina Statūtu dalībvalstis nekavējoties un pilnā apmērā iemaksāt tām aprēķinātos ieguldījumus saskaņā ar Statūtu dalībvalstu asamblejas lēmumiem;

b)

veic visus vajadzīgos pasākumus, lai Savienības dalībvalstis, cik ātri vien iespējams, pievienotos Līgumam par Starptautiskās Krimināltiesas privilēģijām un imunitātēm vai to ratificētu, un veicina to, lai arī citas valstis tam pievienotos vai to ratificētu; kā arī

c)

vajadzības gadījumā cenšas sekmēt apmācību un sniegt atbalstu tiesnešiem, prokuroriem, amatpersonām un juristiem ar SKT saistītajā darbā.

4. pants

1.   Savienība un tās dalībvalstis uzmanīgi seko norisēm attiecībā uz sadarbību ar SKT saskaņā ar Romas Statūtiem.

2.   Savienība pastāvīgi pārskata, kā tiek īstenots nolīgums, kas noslēgts starp Starptautisko Krimināltiesu un Eiropas Savienību par sadarbību un palīdzības sniegšanu.

3.   Savienība un tās dalībvalstis vajadzības gadījumā apsver iespēju paredzēt ad hoc pasākumus un nolīgumus, lai nodrošinātu efektīvu SKT darbību, un aicina trešās puses rīkoties tāpat.

4.   Savienība un tās dalībvalstis vajadzības gadījumā turpina pievērst trešo valstu uzmanību Padomes 2002. gada 30. septembra Secinājumiem par Starptautisko Krimināltiesu un tiem pievienotajiem ES pamatprincipiem attiecībā uz priekšlikumiem par nolīgumiem un pasākumiem saistībā ar nosacījumiem personu izdošanai SKT.

5. pants

Savienība un tās dalībvalstis vajadzības gadījumā uzņemas iniciatīvas vai veic pasākumus, lai valsts līmenī nodrošinātu papildināmības principa īstenošanu.

6. pants

Padome un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos vajadzības gadījumā koordinē Savienības un tās dalībvalstu pasākumus 2. līdz 5. panta īstenošanai.

7. pants

ES dalībvalstis sadarbojas, lai visās jomās nodrošinātu sekmīgu Statūtu dalībvalstu asamblejas darbību.

8. pants

Savienība nodrošina tās instrumentu un stratēģiju saskaņotību un konsekvenci visās tās ārējās un iekšējās darbības jomās attiecībā uz vissmagākajiem starptautiskajiem noziegumiem, kas minēti Romas Statūtos.

9. pants

Padome vajadzības gadījumā pārskata šo lēmumu.

10. pants

Ar šo atceļ Kopējo nostāju 2003/444/KĀDP un to aizstāj ar šo lēmumu. Atsauces uz atcelto Kopējo nostāju 2003/444/KĀDP uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

11. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. ASHTON


(1)  OV L 115, 28.4.2006., 50. lpp.

(2)  OV L 155, 12.6.2001., 19. lpp.

(3)  OV L 150, 18.6.2003., 67. lpp.


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/59


PADOMES LĒMUMS 2011/169/KĀDP

(2011. gada 21. marts),

ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 27. oktobrī pieņēma Kopējo nostāju 2009/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku (1), reaģējot uz drošības spēku vardarbīgo vēršanos pret politiskās demonstrācijas dalībniekiem Konakri 2009. gada 28. septembrī.

(2)

Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Lēmumu 2010/638/KĀDP (2), ar ko līdz 2011. gada 27. oktobrim atjaunina ierobežojošos pasākumus un ar kuru atceļ Kopējo nostāju 2009/788/KĀDP.

(3)

Lēmumu 2010/638/KĀDP vajadzētu grozīt, ņemot vērā politisko situāciju un Starptautiskās izmeklēšanas komisijas ziņojumu, kurai tika uzdots izmeklēt 2009. gada 28. septembra notikumu Gvinejā faktus un apstākļus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/638/KĀDP groza šādi.

1.

Lēmuma 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu pielikumā minētajām personām, kas Starptautiskās izmeklēšanas komisijas ziņojumā atzītas par vainīgām 2009. gada 28. septembra notikumos Gvinejā, un ar tām saistītām personām ieceļot to teritorijā vai šķērsot to.”

2.

Lēmuma 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir atsevišķu pielikumā minētu personu, kas Starptautiskās izmeklēšanas komisijas ziņojumā atzītas par vainīgām 2009. gada 28. septembra notikumos Gvinejā, un ar tām saistītu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā.”

3.

Lēmuma 2010/638/KĀDP pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. ASHTON


(1)  OV L 281, 28.10.2009., 7. lpp.

(2)  OV L 280, 26.10.2010., 10. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Lēmuma 3. un 4. pantā minēto personu saraksts

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Personas informācija

(dzimšanas datums un vieta, pases/identitātes kartes numurs, …)

Iemesli

1.

Kapteinis Moussa Dadis CAMARA

dz.d.: 01.01.64 vai 29.12.68

pases Nr.: R0001318

Starptautiskā izmeklēšanas komisija ir atzinusi, ka šī persona ir atbildīga par Gvinejas 2009. gada 28. septembra notikumiem

2.

Majors Moussa Tiégboro CAMARA

dz.d.: 01.01.68

pases Nr.: 7190

Starptautiskā izmeklēšanas komisija ir atzinusi, ka šī persona ir atbildīga par Gvinejas 2009. gada 28. septembra notikumiem

3.

Pulkvedis Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

dz.d.: 26.02.57

pases Nr.: 13683

Starptautiskā izmeklēšanas komisija ir atzinusi, ka šī persona ir atbildīga par Gvinejas 2009. gada 28. septembra notikumiem

4.

Leitnants Aboubacar Chérif (arī Toumba) DIAKITÉ

 

Starptautiskā izmeklēšanas komisija ir atzinusi, ka šī persona ir atbildīga par Gvinejas 2009. gada 28. septembra notikumiem

5.

Leitnants Jean-Claude PIVI (arī Coplan)

dz.d.: 01.01.60

Starptautiskā izmeklēšanas komisija ir atzinusi, ka šī persona ir atbildīga par Gvinejas 2009. gada 28. septembra notikumiem”


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/61


PADOMES LĒMUMS 2011/170/KĀDP

(2011. gada 21. marts),

ar ko groza Lēmumu 2010/330/KĀDP par Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā EUJUST LEX-IRAQ

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu un 43. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 7. martā pieņēma Vienoto rīcību 2005/190/KĀDP par Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā, EUJUST LEX  (1). Minētās vienotās rīcības, kas vēlāk grozīta un paplašināta, darbības termiņš beidzās 2009. gada 30. jūnijā.

(2)

Padome 2009. gada 11. jūnijā pieņēma Vienoto rīcību 2009/475/KĀDP (2), ar ko pagarināja EUJUST LEX pilnvaru termiņu vēl uz 12 mēnešiem līdz 2010. gada 30. jūnijam un kas paredzēja, ka šajā laikā EUJUST LEX bija jāsāk izmēģinājuma fāze Irākā.

(3)

Padome 2010. gada 14. jūnijā pieņēma Lēmumu 2010/330/KĀDP (3), ar ko pagarināja EUJUST LEX pilnvaru termiņu vēl uz 24 mēnešiem līdz 2012. gada 30. jūnijam un kas paredzēja, ka šajā laikā EUJUST LEX-IRAQ vajadzētu pakāpeniski pārcelt savas darbības un attiecīgās struktūras uz Irāku, koncentrējoties uz specializētām mācībām, vajadzības gadījumā turpinot veikt darbības ārpus valsts.

(4)

Lēmumā 2010/330/KĀDP paredzēja bāzes finansējumu, lai segtu ar EUJUST LEX-IRAQ saistītos izdevumus laikposmā no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30. jūnijam. Šī bāzes finansējuma summa būtu jāpalielina, lai segtu misijas operatīvās vajadzības, un tādējādi atbilstīgi būtu jāgroza Lēmums 2010/330/KĀDP.

(5)

Misijas pilnvaras īsteno drošības situācijā, kura var pasliktināties un varētu kaitēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanai.

(6)

Misijas vadības un kontroles struktūra nedrīkstētu skart misijas vadītāja līgumsaistības ar Komisiju, īstenojot misijas budžetu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/330/KĀDP 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ar misijas īstenošanu saistīto izdevumu segšanai paredzētais bāzes finansējums laikposmam no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30. jūnijam ir EUR 22 300 000.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. ASHTON


(1)  OV L 62, 9.3.2005., 37. lpp.

(2)  OV L 156, 19.6.2009., 57. lpp.

(3)  OV L 149, 15.6.2010., 12. lpp.


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/62


PADOMES LĒMUMS 2011/171/KĀDP

(2011. gada 21. marts),

ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 27. septembrī pieņēma Lēmumu 2010/573/KĀDP (1).

(2)

Pamatojoties uz Lēmuma 2010/573/KĀDP pārskatīšanu, ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2012. gada 31. martam.

(3)

Tomēr nolūkā veicināt to, ka tiek panākts Piedņestras konflikta politisks noregulējums, risinātas vēl neatrisinātās problēmas attiecībā uz skolām, kurās rakstībā izmanto latīņu alfabētu, un atjaunotas personu brīvas pārvietošanās iespējas, ierobežojošie pasākumi būtu jāaptur līdz 2011. gada 30. septembrim. Minētajam laikposmam beidzoties, Padome pārskatīs ierobežojošos pasākumus, ņemot vērā notikumu attīstību, jo īpaši minētajās jomās. Padome var izlemt jebkurā laikā atsākt piemērot vai atcelt ceļošanas ierobežojumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/573/KĀDP groza šādi.

1.

Lēmuma 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2012. gada 31. martam. To regulāri pārskata. Lēmumu var atjaunināt vai izdarīt tajā grozījumus, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.”

2.

Lēmuma 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Šajā lēmumā paredzētos ierobežojošos pasākumus aptur līdz 2011. gada 30. septembrim. Minētā laikposma beigās Padome pārskata ierobežojošos pasākumus.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. ASHTON


(1)  OV L 253, 28.9.2010., 54. lpp.


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/63


PADOMES LĒMUMS 2011/172/KĀDP

(2011. gada 21. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība 2011. gada 21. februārī paziņoja par gatavību atbalstīt mierīgu un organizētu pāreju uz civilu un demokrātisku pārvaldi Ēģiptē, kuras pamatā būtu tiesiskums un cilvēktiesību un pamatbrīvību pilnīga ievērošana, kā arī atbalstīt centienus veidot tautsaimniecību, kas sekmē sociālo kohēziju un veicina izaugsmi.

(2)

Šajā sakarā būtu jāpiemēro ierobežojoši pasākumi attiecībā uz personām, kas identificētas kā atbildīgas par Ēģiptes valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos un kuras tādējādi liedz Ēģiptes tautai gūt labumu no ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības, kā arī grauj demokrātijas attīstību valstī.

(3)

Ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība, lai īstenotu konkrētus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir pielikumā uzskaitīto personu un ar tām saistītu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras ir identificētas kā atbildīgas par Ēģiptes valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, vai to interesēs.

3.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut, ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus atbrīvo vai arī ka konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus dara pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai apmierinātu pielikumā uzskaitīto fizisko personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp segtu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde citu dalībvalstu kompetentām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķīrusi saskaņā ar šo punktu.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz attiecīgajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 1. panta 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta pielikumā, vai uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b)

attiecīgos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no attiecīga apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē attiecīgu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts pielikumā minētas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu.

5.   Ar 1. punktu neierobežo to, ka sarakstā iekļauta fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra veic obligātus maksājumus saskaņā ar līgumu, kas stājies spēkā pirms šīs personas, vienības vai struktūras iekļaušanas pielikumā, ja vien attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem šā panta 1. punktā minētā persona, vienība vai struktūra.

6.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja 1. un 2. punktā noteiktos pasākumus,

ar noteikumu, ka visiem šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktā noteiktos pasākumus.

2. pants

1.   Padome pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma nolemj izstrādāt un grozīt pielikumā iekļauto sarakstu.

2.   Padome 1. punktā minēto lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minēto lēmumu un par to informē attiecīgo personu, vienību vai struktūru.

3. pants

1.   Pielikumā norāda pamatojumu 1. panta 1. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā.

2.   Pielikumā norāda arī informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgās fiziskās un juridiskās personas, vienības vai struktūras, ja šāda informācija ir pieejama. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un identifikācijas kartes numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

4. pants

Lai 1. panta 1. un 2. punktā minēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt šajā lēmumā noteiktajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Šo lēmumu piemēro līdz 2012. gada 22. martam.

Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. Ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti, lēmumu attiecīgi atjauno vai groza.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Informācija personas identificēšanai

Iekļaušanas pamatojums

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušais prezidents

Dzimšanas datums: 4.5.1928.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

2.

Suzanne Saleh Thabet

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 28.02.1941.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak dēls

Dzimšanas datums: 26.11.1960.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta dēla Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 5.10.1971.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak dēls

Dzimšanas datums: 28.12.1963.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta dēla Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 13.10.1982.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Bijušais Parlamenta deputāts

Dzimšanas datums: 12.1.1959.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Ahmed Abdelaziz Ezz kunga laulātā

Dzimšanas datums: 31.1.1963.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezz kunga laulātā

Dzimšanas datums: 25.5.1959.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezz kunga laulātā

Dzimšanas datums: 9.10.1969.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Bijušais mājokļu, komunālo pakalpojumu un pilsētu attīstības ministrs

Dzimšanas datums: 16.5.1945.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby kunga laulātā

Dzimšanas datums: 3.6.1956.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Bijušais tirdzniecības un rūpniecības ministrs

Dzimšanas datums: 9.2.1955.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Rachid Mohamed Rachid Hussein kunga laulātā

Dzimšanas datums: 5.7.1959.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bijušais tūrisma ministrs

Dzimšanas datums: 20.2.1959.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana kunga laulātā

Dzimšanas datums: 08.1.1960.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana kunga dēls

Dzimšanas datums: 21.9.1990.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bijušais iekšlietu ministrs

Dzimšanas datums: 01.3.1938.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli kunga laulātā

Dzimšanas datums: 23.1.1963.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/68


PADOMES LĒMUMS 2011/173/KĀDP

(2011. gada 21. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Bosnijā un Hercegovinā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 14. decembrī apstiprināja savu apņemšanos atbalstīt Deitonas/Parīzes Vispārējo pamatlīgumu par mieru un savu gatavību apsvērt priekšlikumus, kuru mērķis ir stiprināt Savienības spēju sekmīgi sadarboties ar Bosniju un Hercegovinu šajā jautājumā.

(2)

Šajā kontekstā būtu jāparedz ierobežojoši pasākumi pret dažām fiziskām un juridiskām personām, kuru darbība kaitē Bosnijas un Hercegovinas suverenitātei, teritoriālajai integritātei, konstitucionālajai kārtībai un starptautiskas personas statusam, nopietni apdraud situāciju Bosnijā un Hercegovinā drošības jomā vai kaitē Deitonas/Parīzes Vispārējam pamatlīgumam par mieru un tā pielikumiem.

(3)

Ir nepieciešama turpmāka Savienības rīcība, lai īstenotu konkrētus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai liegtu savās teritorijās ieceļot vai to šķērsot personām, kuru darbība:

a)

kaitē Bosnijas un Hercegovinas suverenitātei, teritoriālajai integritātei, konstitucionālajai kārtībai un starptautiskas personas statusam;

b)

nopietni apdraud situāciju Bosnijā un Hercegovinā drošības jomā; vai

c)

kaitē Deitonas/Parīzes Vispārējam pamatlīgumam par mieru un tā pielikumiem, tostarp pasākumiem, kas noteikti, lai šo līgumu īstenotu,

un personām, kuras ar tām ir saistītas, kā uzskaitīts pielikumā.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij liegt savā teritorijā ieceļot tās valstspiederīgajiem.

3.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalstij ir jāpilda starptautisko tiesību aktu saistības, proti:

a)

kad tā ir starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalsts;

b)

kad tā uzņem ANO sasauktu vai tās aizgādībā rīkotu starptautisku konferenci;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna paktu), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī tajos gadījumos, kad dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu, ievērojot 3. vai 4. punktu.

6.   Īstenojot pasākumus, kas noteikti saskaņā ar 1. punktu, dalībvalstis var pieļaut izņēmumus, ja brauciens notiek steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tā mērķis ir piedalīšanās starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, kuras atbalsta Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, kas tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Bosnijā un Hercegovinā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas pieļaut izņēmumus atbilstīgi 6. punktā minētajiem iemesliem, par to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par atļautu, ja vien viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst pret šādu rīcību divu darbdienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par to, ka ir ierosināts pieļaut izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu ierosināto izņēmumu atļaut.

8.   Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu dalībvalsts ļauj savā teritorijā ieceļot vai to šķērsot pielikumā uzskaitītajām personām, atļauja attiecas tikai uz konkrēto nolūku, kādā tā ir piešķirta, un tikai uz tām personām, kurām tā ir piešķirta.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuru darbība:

a)

kaitē Bosnijas un Hercegovinas suverenitātei, teritoriālajai integritātei, konstitucionālajai kārtībai un starptautiskas personas statusam;

b)

nopietni apdraud situāciju Bosnijā un Hercegovinā drošības jomā; vai

c)

kaitē Deitonas/Parīzes Vispārējam pamatlīgumam par mieru un tā pielikumiem, tostarp pasākumiem, kas noteikti, lai šo līgumu īstenotu,

kā arī to fizisko vai juridisko personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras ir ar šīm personām saistītas, kā uzskaitīts pielikumā.

2.   Pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām tiek liegta gan tieša, gan netieša pieeja līdzekļiem vai saimnieciskiem resursiem un labuma gūšanai no tiem.

3.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var dot atļauju atbrīvot daļu no iesaldētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem vai ļaut izmantot daļu no iesaldētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem ar nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, pēc tam, kad tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai apmierinātu pielikumā uzskaitīto fizisko personu un viņu apgādībā esošo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp – lai norēķinātos par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un medicīnisko aprūpi, lai maksātu nodokļus, apdrošināšanas prēmijas un norēķinātos par komunālajiem pakalpojumiem;

b)

paredzēti vienīgi tam, lai samaksātu saprātīga apjoma honorārus par profesionāliem pakalpojumiem un segtu izdevumus saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi tam, lai segtu komisijas un apkalpošanas maksas, kas ir saistītas ar iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu ikdienas apkalpošanu vai pārvaldību; vai

d)

ir nepieciešami ārkārtas izdevumu segšanai, ja kompetentās iestādes vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot daļu no iesaldētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas apgrūtinājums, kas tiesā, administratīvajā tiesā vai šķīrējtiesā ir noteikts pirms dienas, kad 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona tika iekļauta pielikumā, vai uz tiem attiecas tiesas, administratīvās tiesas vai šķīrējtiesas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos tikai tādā nolūkā, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgu spriedumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kas reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

kāda no pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām negūst labumu no šā apgrūtinājuma vai sprieduma; un

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā ar attiecīgās dalībvalsts sabiedrisko kārtību.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

5.   Šā panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautai personai veikt obligātus maksājumus saskaņā ar līgumu, kas stājies spēkā pirms šīs personas iekļaušanas sarakstā, ja vien attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem kāda persona, kas minēta 1. punktā.

6.   Šā panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas ir noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja šo lēmumu,

ar noteikumu, ka visiem šāda veida procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

3. pants

1.   Padome, rīkojoties saskaņā ar priekšlikumu, kas saņemts no kādas dalībvalsts vai Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos, izstrādā un groza sarakstu, kas ir pievienots pielikumā.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai nu tieši, ja ir zināma adrese, vai arī publicējot paziņojumu, tādējādi šai personai vai struktūrai dodot iespēju paust savus apsvērumus.

3.   Ja tiek iesniegti apsvērumi vai saņemti jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un par to informē attiecīgo personu.

4. pants

1.   Pielikumā tiek norādīts pamatojums attiecīgo personu iekļaušanai sarakstā.

2.   Ja iespējams, pielikumā tiek iekļauta arī informācija, kas vajadzīga šo personu identificēšanai. Informācija par fiziskām personām var ietvert vārdus un uzvārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numurus, dzimumu, adresi, ja tā ir zināma, un darbības jomu vai profesiju. Informācija par juridiskām personām var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

5. pants

Lai šajā lēmumā noteikto ierobežojošo pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība mudina trešās valstis pieņemt līdzīgus pasākumus.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Šo lēmumu piemēro līdz 2012. gada 22. martam.

Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. Ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti, lēmumu attiecīgi atjauno vai groza.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


PIELIKUMS

To fizisko un juridisko personu saraksts, uz kurām attiecas 1. un 2. pants


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/72


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/174/KĀDP

(2011. gada 21. marts),

ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/639/KĀDP (2010. gada 25. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām (1) un jo īpaši tā 4. panta 1. punktu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 31. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā, Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA un IV pielikumā iekļauto personu saraksti, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām. Papildus būtu jāatjaunina informācija par dažām personām, kas ir iekļautas minētā lēmuma I, II, III, IIIA un IV pielikuma sarakstos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/639/KĀDP I, II, III, IIIA un IV pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I, II, III, IV un V pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 280, 26.10.2010., 18. lpp.


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

To personu saraksts, kas minētas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā

 

Vārdi

transkripcija angļu valodā no baltkrievu valodas

transkripcija angļu valodā no krievu valodas

Vārdi

(baltkrievu valodā)

Vārdi

(krievu valodā)

Dzimšanas datums un vieta

Amats

1.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958., Grodņas apgabals

Bijušais Drošības padomes sekretārs, tagad prezidenta īpašais palīgs

2.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956., Smoļenska

Bijušais iekšlietu ministrs

3.

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

 

Сиваков, Юрий Леонидович

5.8.1946., Sahalīnas apgabals

Bijušais tūrisma ministrs un bijušais iekšlietu ministrs

4.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966., Vitebska

Iekšlietu ministrijas Īpašās reaģēšanas grupas (SOBR) vadītājs”


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

To personu saraksts, kas minētas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā

 

Vārdi

transkripcija angļu valodā no baltkrievu valodas

transkripcija angļu valodā no krievu valodas

Vārdi

(baltkrievu valodā)

Vārdi

(krievu valodā)

Dzimšanas datums un vieta

Amats

1.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953., Slucka (Minskas apgabals)

Baltkrievijas Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja

2.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962., Slucka (Minskas apgabals)

Speciālo uzdevumu vienība, Iekšlietu ministrija”


III PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

To personu saraksts, kas minētas 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā

 

Vārdi

transkripcija angļu valodā no baltkrievu valodas

transkripcija angļu valodā no krievu valodas

Vārdi

(baltkrievu valodā)

Vārdi

(krievu valodā)

Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta

Adrese

Pases numurs

Amats

1.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954.

Kopisja, Vitebskas rajons

 

 

Prezidents

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954.

Parahonska, Pinskas rajons

 

 

Bijušais Prezidenta administrācijas vadītājs

3.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972.

Minska

 

 

Bijusī Prezidenta administrācijas vadītāja vietniece

4.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939.

Mogiļeva

 

 

Parlamenta augšpalātas priekšsēdētājs,

Bijušais Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks masu informācijas līdzekļu un ideoloģijas jautājumos

5.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963.

Zagorska

(Sergijevposada/Krievija)

 

 

Informācijas ministrs

6.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951.

Votņa, Mogiļevas rajons

 

 

Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks

7.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947.

Vigonošči, Brestas rajons

 

 

Bijušais informācijas ministrs

8.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952.

Borisova

 

 

Tieslietu ministrs

9.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961.

Vācija

 

 

Bijušais Valsts televīzijas priekšsēdētājs

10.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954.

Akuļinci, Mogiļevas rajons

 

 

Bijušais Parlamenta apakšpalātas priekšsēdētājs

11.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937.

Minska

 

 

Parlamenta augšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

12.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941.

Usohi, Mogiļevas rajons

 

 

Parlamenta apakšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

13.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966.

Djatlova, Grodņas rajons

(Дятлово Гродненской области)

 

 

Parlamenta augšpalātas deputāts, bijušais Baltkrievijas Jaunatnes savienības (BRSM) vadītājs

14.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951.

Neviņani, Minskas rajons

(Невиняны Вилейского р-на Минской обл)

 

 

CVK sekretārs

15.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954.

Kosuta, Minskas rajons

 

 

Ģenerālprokurors

16.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

CVK loceklis

17.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas Sociālo organizāciju, partiju un NVO nodaļas konsultants

18.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949.

Rjazaņas rajons, Krievija

 

 

Saimnieciskās tiesas priekšsēdētāja pirmais vietnieks

19.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minskas Maskavas rajona tiesnese

20.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minskas Partizānu rajona tiesnesis

21.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Bijušais Ģenerālprokurora vietnieks

22.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957.

Zdudiči, Gomeļas rajons

 

 

Bijušais VDK priekšsēdētājs

23.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks

24.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948.

Borisova

 

 

Arodbiedrību federācijas vadītājs

25.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Centrālās vēlēšanu komitejas (CVK) loceklis

26.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Bijušais Gomeļas rajona Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) priekšsēdētājs

27.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947.

Minskas rajons

 

 

Bijušais Grodņas rajona RVK priekšsēdētājs

28.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964.

Novokuzņecka, Krievija

 

 

Minskas pilsētas Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

29.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Bijušais Minskas rajona RVK priekšsēdētājs

30.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Bijušais Mogiļevas rajona RVK priekšsēdētājs

31.

Rybakou, Aliaksei

(Rybakov, Aliaksey)

Rybakov, Aleksei

(Rybakov, Alexey)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Jeseņina iela 31-1-104, Minska

 

Minskas Maskavas rajona tiesas tiesnesis

32.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953.

Minska

Surganova iela 80-263, Minska

MP0469554

Prokurors

33.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961.

Buhani, Vitebskas rajons

Gorovca iela 4-104, Minska

MP0515811

Minskas Centra rajona tiesas tiesnesis

34.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978.

Minska

Goretskovo Maksima iela 53-16, Minska

MP1313262

Prokurors”


IV PIELIKUMS

“IIIA PIELIKUMS

To personu saraksts, kas minētas 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā

 

Vārds

transkripcija angļu valodā no baltkrievu valodas

transkripcija angļu valodā no krievu valodas

Vārds baltkrievu valodā

Vārds krievu valodā

Dzimšanas datums un vieta

Amats

1.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

Лукашэнка Вiктар Аляксандравiч

Лукашенко Виктор Александрович

1976.

Prezidenta palīgs nacionālās drošības jautājumos

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

 

Prezidenta administrācijas Informācijas un analīzes centra direktors

3.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

Гусеў Аляксей Вiктаравiч

Гусев Алексей Викторович

 

Prezidenta administrācijas Informācijas un analīzes centra direktora pirmais vietnieks

4.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

Крыштаповiч Леў Еўстафьевiч

Криштапович Лев Евстафьевич

 

Prezidenta administrācijas Informācijas un analīzes centra direktora vietnieks

5.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

Колас Алена Пятроўна

Колос Елена Петровна

 

Prezidenta administrācijas Informācijas un analīzes centra direktora vietniece

6.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

Макей Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

1958. gada 5. augusts, Grodņas apgabals

Prezidenta administrācijas vadītājs

7.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

Янчэўскi Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

1976. gada 22. aprīlis, Borisova

Prezidenta palīgs, Prezidenta administrācijas Ideoloģijas nodaļas vadītājs

8.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

Мальцаў Леанiд Сямёнавiч

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

1949. gada 29. augusts, Vetenevka, Slonimas rajons, Grodņas apgabals

Drošības padomes sekretārs

9.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

Уцюрын Андрэй Аляксандравiч

Втюрин, Андрей Александрович

 

Prezidenta Drošības nodaļas vadītājs

10.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja vietnieks

11.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953. gads, Mogiļeva

CVK locekle

12.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CVK locekle

13.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CVK locekle

14.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CVK locekle

15.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CVK locekle

16.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CVK locekle

17.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CVK locekle

18.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

Кiсялёў Анатоль Сямёнавiч

Киселев, Анатолий Семенович

 

Brestas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

19.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

Крукоўскi, Вячаслаў Яфiмавiч

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Vitebskas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

20.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

Стош Мiкалай Мiкалаевiч

Стош, Николай Николаевич

 

Gomeļas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

21.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

Саўко Валерый Iосiфавiч

Савко, Валерий Иосифович

 

Grodņas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

22.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

Васiльеў Аляксей Аляксандравiч

Васильев, Алексей Александрович

 

Minskas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

23.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

Берастаў Валерый Васiльевiч

Берестов, Валерий Васильевич

 

Mogiļevas apgabala Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

24.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

Васiлевiч Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

1955. gada 13. februāris

Ģenerālprokurors

25.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

Швед Андрэй Iванавiч

Швед Андрей Иванович

 

Ģenerālprokurora vietnieks

26.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

Лашын Аляксандр Мiхайлавiч

Лашин, Александр Михайлович

 

Ģenerālprokurora vietnieks

27.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

Конан Вiктар Аляксандравiч

Конон, Виктoр Александрович

 

Ģenerālprokurora vietnieks

28.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

Стук Аляксей Канстанцiнавiч

Стук, Алексей Константинович

 

Ģenerālprokurora vietnieks

29.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

Куклiс Мiкалай Iванавiч

Куклис, Николай Иванович

 

Ģenerālprokurora vietnieks

30.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

Хмарук Сяргей Канстанцiнавiч

Хмарук, Сергей Константинович

 

Brestas rajona prokurors

31.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Дыско Генадзь Iосiфавiч

Дыско, Генадий Иосифович

 

Vitebskas rajona prokurors

32.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

Шаеў Валянцiн Пятровiч

Шаев, Валентин Петрович

 

Gomeļas rajona prokurors

33.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

Марозаў Вiктар Мiкалаевiч

Морозов, Виктор Николаевич

 

Grodņas rajona prokurors

34.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

Архiпаў Аляксандр Мiхайлавiч

Архипов, Александр Михайлович

1959. gads, Mogiļeva

Minskas rajona prokurors

35.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

Сянькевiч Эдуард Аляксандравiч

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Mogiļevas rajona prokurors

36.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

Кулiк Мiкалай Мiкалаевiч

Кулик, Николай Николаевич

 

Minskas pilsētas prokurors

37.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

Дудкiн Анатоль Канстанцiнавiч

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Baltkrievijas Republikas transporta lietu prokurors

38.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

Дранiца Аляксандр Мiкалаевiч

Драница, Александр Николаевич

 

Armijas prokurors

39.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

Бiлейчык Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964.

Tieslietu ministra pirmais vietnieks

40.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

Ломаць Зянон Кузьмiч

Ломать, Зенон Кузьмич

1944. gads, Karabani

Bijušais Valsts Kontroles komitejas priekšsēdētājs

41.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

Куляшоў Анатоль Нiлавiч

Кулешов Анатолий Нилович

25.07.1959.

Iekšlietu ministrs

42.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

Пякарскi Алег Анатольевiч

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Iekšlietu ministra pirmais vietnieks

43.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Poludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

Полудзень Яўген Яўгенавiч

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Iekšlietu ministra vietnieks

44.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

Яўсееў Iгар Уладзiмiравiч

Евсеев, Игорь Владимирович

 

OMON operatīvās vienības vadītājs

45.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

Фармагей Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962.

Minskas pilsētas milicijas komandieris

46.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

Лукомскi Аляксандр Валянцiнавiч

Лукомский, Александр Валентинович

 

Iekšlietu ministrijas Minskas pilsētas speciālā pulka komandieris

47.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

Зайцаў Вадзiм Юр'евiч

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964.

VDK vadītājs

48.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

Дзядкоў Леанiд Мiкалаевiч

Дедков, Леонид Николаевич

 

VDK vadītāja vietnieks, Vitebskas rajona VDK vadītājs

49.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Бахматаў Iгар Андрэевiч

Бахматов, Игорь Андреевич

 

VDK vadītāja vietnieks

50.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

Церцель Iван Станiслававiч

Тертель Иван Станиславович

 

VDK vadītāja vietnieks

51.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

Смаленскi Мiкалай Зiноўевiч

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

Bijušais VDK vadītāja pirmais vietnieks

52.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

Вегера Вiктар Паўлавiч

Вегера Виктор Павлович

 

VDK vadītāja pirmais vietnieks

53.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

Свораб Мiкалай Канстанцiнавiч

Свороб Николай Константинoвич

 

Bijušais VDK vadītāja vietnieks

54.

Tratsiak, Piotr

Tretiak, Petr

(Tretyak, Piotr)

Траццяк Пётр

Третьяк, Петр

 

Bijušais VDK vadītāja vietnieks

55.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

Захараў Аляксей Iванавiч

Захаров Алексей Иванович

 

Bijušais VDK Militārās pretizlūkošanas padomes vadītājs

56.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

Талсташоў Аляксандр Алегавiч

Толсташов Александр Олегович

 

VDK Konstitucionālās kārtības un terorisma apkarošanas padomes vadītājs

57.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

Русак Вiктар Уладзiмiравiч

Русак Виктор Владимирович

 

VDK Ekonomiskās drošības padomes vadītājs

58.

Iaruta, Viktar

(Yaruta, Viktar)

Iaruta, Viktor

(Yaruta, Viktor)

Ярута Вiктар

Ярута, Виктор

 

VDK Valsts sakaru padomes vadītājs

59.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

Варапаеў Iгар Рыгоравiч

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Bijušais VDK Valsts sakaru padomes vadītājs

60.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

Калач Уладзiмiр Вiктаравiч

Калач Владимир Викторович

 

Bijušais Minskas rajona VDK vadītājs

61.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

Бусько Iгар Яўгенавiч

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Brestas rajona VDK vadītājs

62.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

Корж Iван Аляксеевiч

Корж Иван Алексеевич

 

Grodņas rajona VDK vadītājs

63.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

Сяргеенка Iгар Пятровiч

Сергеенко Игорь Петрович

 

Mogiļevas pilsētas rajona VDK vadītājs

64.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

Герасiменка Генадзь Анатольевiч

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Vitebskas rajona VDK vadītājs

65.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

Ляскоўскi Iван Анатольевiч

Лесковский Иван Анатольевич

 

Bijušais Gomeļas rajona VDK vadītājs

66.

Maslakou, Valery Maslakov, Valeri

Маслакоў Валерый

Маслаков Валерий

 

VDK Izlūkošanas padomes vadītājs

67.

Volkau, Siarhei Volkov, Sergei

(Volkov, Sergey)

Волкаў Сяргей

Волков Сергей

 

Bijušais VDK Izlūkošanas padomes vadītājs

68.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

Жадобiн Юрый Вiктаравiч

ЖАДОБИН Юрий Викторович

1954. gada 14. novembris

Aizsardzības ministrs

69.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Крашэўскi Вiктар

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) vadītājs

70.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

Ананiч Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960.

Informācijas ministra pirmā vietniece

71.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

Лапцёнак Iгар Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1947. gads, Minska

Informācijas ministra vadītāja vietnieks

72.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

Давыдзька Генадзь Бранiслававiч

Давыдько, Геннадий Брониславович

 

Valsts TV priekšsēdētājs

73.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

Казiятка Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964. gads, Bresta

“Stolichnoe Televidenie” ģenerāldirektors

74.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

Якубовiч Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

1946. gada 23. septembris

“Sovietskaia Belarus” galvenais redaktors

75.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

Лемяшонак Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

“Republika” galvenais redaktors

76.

Prakopau, Iury

(Prakopau, Yury)

Prokopov, Iuri

(Prokopov, Yuri)

Пракопаў Юрый

Прокопов Юрий

 

Valsts TV kanāla “Pervi” (№ 1) svarīgs žurnālists ar lielu ietekmi

77.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

Мiхальчанка Аляксей

Михальченко Алексей

 

Valsts TV kanāla ONT svarīgs žurnālists ar lielu ietekmi

78.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

Таранда Аляксандр Мiхайлавiч

Таранда Александр Михайлович

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” redaktora vietnieks

79.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

Гардзiенка Сяргей Аляксандравiч

Гордиенко Сергей Александрович

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” redaktora vietnieks

80.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

Тарапецкая Галiна Мiхайлаўна

Торопецкая Галина Михайловна

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” redaktora vietniece

81.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” redaktora vietniece

82.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

Жук Дзмiтрый Аляксандравiч

Жук Дмитрий Александрович

 

Valsts ziņu aģentūras BELTA ģenerāldirektors

83.

Hihin, Vadzim

Gigin, Vadim

Гiгiн Вадзiм

Гигин Вадим

 

Mēnešraksta “Belorusskaia Dumka” galvenais redaktors

84.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

Абламейка Сяргей Уладзiмiравiч

Абламейко, Сергей Владимирович

1956. gads, Grodņas apgabals

Baltkrievijas Valsts universitātes rektors

85.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Сiрэнка Вiктар Iванавiч

Сиренко Виктор Иванович

 

Minskas slimnīcas galvenais ķirurgs

86.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

Ананiч Алена Мiкалаеўна

Ананич Елена Николаевна

 

Minskas pilsētas Pirmā maija rajona tiesas tiesnese

87.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

Равiнская Таццяна Уладзiмiраўна

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Minskas pilsētas Pirmā maija rajona tiesas tiesnese

88.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

Есьман Валерый Аляксандравiч

Есьман Валерий Александрович

 

Minskas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesis

89.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

Бычко Аляксей Вiктаравiч

Бычко Алексей Викторович

 

Minskas Centra rajona tiesas tiesnesis

90.

Khadanevich, Aliaksandr Aliaksandravich

Khodanevich, Aleksandr Aleksandrovich

Хаданевiч Аляксандр Аляксандравiч

Ходаневич Александр Александрович

 

Minskas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesis

91.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

Бараноўскi Андрэй Фёдаравiч

Барановский Андрей Федорович

 

Minskas pilsētas Partizānu rajona tiesas tiesnesis

92.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

Цiцянкова Алена Вiктараўна

Титенкова Елена Викторовна

 

Minskas pilsētas Partizānu rajona tiesas tiesnese

93.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

Тупiк Вера Мiхайлаўна

Тупик Вера Михайловна

 

Minskas pilsētas Ļeņina rajona tiesas tiesnese

94.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

Някрасава Алена Цiмафееўна

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Minskas pilsētas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese

95.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

Лапцева Алена Вячаславаўна

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese

96.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

Балаўнёў Мiкалай Васiльевiч

Боловнев Николай Васильевич

 

Minskas pilsētas Zavodskoi rajona tiesas tiesnesis

97.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

Казак Вiктар Уладзiмiравiч

Казак Виктор Владимирович

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnesis

98.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

99.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

Сiмахiна Любоў Сяргееўна

Симахина Любовь Сергеевна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

100.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

Кузняцова Наталля Анатольеўна

Кузнецова Наталья Анатольевна

1973. gads, Minska

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

101.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

Целiца Лiдзiя Фёдараўна

Телица Лидия Федоровна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

102.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

Чарняк Алена Леанiдаўна

Черняк Елена Леонидовна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

103.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

Шастакоў Юрый Валер'евiч

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnesis

104.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

Матыль Таццяна Яраславаўна

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnese

105.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

Хаткевiч Яўген Вiктаравiч

Хаткевич Евгений Викторович

 

Minskas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnesis

106.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

Гусакова Вольга Аркадзьеўна

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Minskas Oktobra rajona tiesas tiesnese

107.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

Шаграй Рыта Пятроўна

Шаграй Рита Петровна

 

Minskas pilsētas Oktobra rajona tiesas tiesnese

108.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

Мiтраховiч Iрына Аляксееўна

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Minskas pilsētas Oktobra rajona tiesas tiesnese

109.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

Пратасавiцкая Наталля Уладзiмiраўна

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Minskas Oktobra rajona tiesas tiesnese

110.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

Лапко Максiм Фёдаравiч

Лапко Максим Федорович

 

Minskas pilsētas Oktobra rajona tiesas tiesnesis

111.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

Варэнiк Наталля Сямёнаўна

Вареник Наталья Семеновна

 

Minskas pilsētas Frunzes rajona tiesas tiesnese

112.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

Жукоўская Жанна Аляксееўна

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Minskas pilsētas Frunzes rajona tiesas tiesnese

113.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

Самалюк Ганна Валер'еўна

Самолюк Анна Валерьевна

 

Minskas pilsētas Frunzes rajona tiesas tiesnese

114.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Лукашэнка Дзмiтрый Аляксандравiч

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Uzņēmējs, aktīvi piedalās finanšu darījumos, kuros iesaistīta Lukašenko ģimene

115.

Shuhaeu, Siarhei

(Shuhayeu, Siarhei)

Shugaev, Sergei

(Shugayev, Sergey)

Шугаеў Сяргей

Шугаев Сергей

 

VDK vadītāja vietnieks,

VDK Pretizlūkošanas padomes vadītājs

116.

Kuzniatsou, Ihar

Kuznetsov, Igor

Кузняцоў Iгар

Кузнецов Игорь

 

VDK Mācību centra vadītājs

117.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

(Gaidukevich Valeri Vladimirovich)

Гайдукевiч Валерый Уладзiмiравiч

Гайдукевич Валерий Владимирович

 

Iekšlietu ministra vietnieks,

iekšējo karaspēka daļu komandieris, kā iekšējo karaspēka daļu komandieris viņš ir atbildīgs par protestu vardarbīgu apspiešanu

118.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich, Gureev Sergei Viktorovich, Gureyev Sergey Viktorovich)

Гурэеў Сяргей Вiктаравiч

Гуреев Сергей Викторович

 

Iekšlietu ministra vietnieks,

Pirmstiesas izmeklēšanas vadītājs,

kā iekšlietu ministra vietnieks viņš ir atbildīgs par protestu vardarbīgu apspiešanu un cilvēktiesību pārkāpumiem izmeklēšanas procedūru laikā

119.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

(Kachanov Vladimir Vladimirovich)

Качанаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Качанов Владимир Владимирович

 

Tieslietu ministra palīgs/padomdevējs, kā tieslietu ministra palīgs viņš ir atbildīgs par Baltkrievijas tiesu iestāžu darbību

120.

Badak Ala Mikalaeuna

(Bodak Alla Nikolaevna)

Бадак Ала Мiкалаеўна

Бодак Алла Николаевна

 

Tieslietu ministra vietniece,

kā tieslietu ministra vietniece viņa ir atbildīga par Baltkrievijas tiesu iestāžu darbību

121.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

(Simonov Aleksandr Anatolievich)

Сiманаў Аляксандр Анатольевiч

Симонов Александр Анатольевич

 

Tieslietu ministra vietnieks,

kā tieslietu ministra vietnieks viņš ir atbildīgs par Baltkrievijas tiesu iestāžu darbību

122.

Tushynski Ihar Heraninavich

(Tushinski Igor Geroninovich)

Тушынскi Iгар Геранiнавiч

Тушинский Игорь Геронинович

 

Tieslietu ministra vietnieks,

kā tieslietu ministra vietnieks viņš ir atbildīgs par Baltkrievijas tiesu iestāžu darbību

123.

Skurat, Viktar

(Skurat, Viktor)

Скурат Вiктар

Скурат Виктор

 

Iekšlietu ministrijas Valsts drošības nodaļas Minskas Pašvaldības direktorāta vadītājs, milicijas pulkvedis

Lukašenko viņu apbalvoja par aktīvu piedalīšanos un pavēļu izpildi 2010. gada 19. decembra demonstrācijas apspiešanā

124.

Ivanou, Siarhei

(Ivanov, Sergei , Ivanov, Sergey)

Iваноў Сяргей

Иванов Сергей

 

Minskas Pašvaldības iekšlietu nodaļas Ideoloģijas un personāla direktorāta Piegādes daļas vadītāja vietnieks, milicijas majors,

Lukašenko viņu apbalvoja par aktīvu piedalīšanos un pavēļu izpildi 2010. gada 19. decembra demonstrācijas apspiešanā

125.

Kadzin, Raman

(Kadin, Roman )

Кадзiн Раман

Кадин Роман

 

Motorizētu patruļu dienesta ieroču un tehniskās apgādes komandieris, milicijas majors.

Lukašenko viņu apbalvoja par aktīvu piedalīšanos un pavēļu izpildi 2010. gada 19. decembra demonstrācijas apspiešanā

126.

Komar, Volha

(Komar, Olga)

Комар Вольга

Комар Ольга

 

Minskas Frunzes rajona tiesnese, izskatīja Vasili Parfenkov lietu

127.

Zaharouski, Anton

(Zagorovski, Anton)

Загароўскi Антон

Загоровский Антон

 

Minskas Frunzes rajona prokurors, izskatīja Vasili Parfenkov lietu

128.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna; Cherkas, Tatiana Stanislavovna

Чаркас (Чэркас) Таццяна Станiславаўна

Черкас Татьяна Станиславовна

 

Minskas Frunzes rajona tiesnese, izskatīja Aleksandr Otroshchenkov lietu (notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem slēgta tipa cietumā), Aleksandr Molchanov lietu (3 gadu cietumsods) un Dmitri Novik lietu (3,5 gadu ieslodzījums slēgta tipa cietumā)

129.

Maladtsova, Tatsiana

(Molodtsova, Tatiana)

Маладцова Таццяна

Молодцова Татьяна

 

Minskas Frunzes rajona prokurore, izskatīja Aleksandr Otroshchenkov, Aleksandr Molchanov un Dmitri Novik lietu

130.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

(Lebedik, Mikhail Petrovich)

Лябедзiк Мiхаiл Пятровiч

Лебедик Михаил Петрович

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” redaktora pirmais vietnieks, aktīvi izplata un analizē valdības diktētu politiku, viltojot datus un negodīgi komentējot Baltkrievijā notiekošās pret pilsonisko sabiedrību vērstās darbības

131.

Padhaiski, Henadz Danatavich

(Podgaiski, Gennadi Donatovich

Падгайскi Генадзь Данатавiч

Подгайский Геннадий Донатович

 

Minskas Valsts politehniskās koledžas direktors,

ir atbildīgs par studentu eksmatrikulāciju

132.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

(Kukharchik, Piotr Dmitrievich)

Кухарчык Пётр Дзмiтрыевiч

Кухарчик Пётр Дмитриевич

 

Minskas Valsts pedagoģiskās universitātes rektors,

ir atbildīgs par studentu eksmatrikulāciju

133.

Batura, Mikhail Paulavich

(Batura, Mikhail Pavlovich)

Батура Мiхаiл Паўлавiч

Батура Михаил Павлович

 

Minskas Valsts informātikas un radioelektronikas universitātes rektors, ir atbildīgs par studentu eksmatrikulāciju

134.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

Часноўскi Мечыслаў Эдвардавiч

Чесновский Мечислав Эдвардович

 

Brestas Valsts Puškina vārdā nosauktās universitātes rektors,

ir atbildīgs par studentu eksmatrikulāciju

135.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna; Alpeeva, Tamara Mikhailovna; Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

Алпеева Тамара Мiхайлаўна

Алпеева Тамара Михайловна

 

Starptautiskā Humanitāro zinātņu un ekonomikas institūta rektore, ir atbildīga par studentu eksmatrikulāciju”.


V PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu saraksts

 

Vārdi

transkripcija angļu valodā no baltkrievu valodas

transkripcija angļu valodā no krievu valodas

Vārdi

(baltkrievu valodā)

Vārdi

(krievu valodā)

Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta

Adrese

Pases numurs

Amats

1.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954.

Kopisja, Vitebskas rajons

 

 

Prezidents

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954.

Parahonska, Pinskas rajons

 

 

Bijušais Prezidenta administrācijas vadītājs

3.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972.

Minska

 

 

Bijusī Prezidenta administrācijas vadītāja vietniece

4.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939.

Mogiļeva

 

 

Parlamenta augšpalātas priekšsēdētājs,

Bijušais Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks masu informācijas līdzekļu un ideoloģijas jautājumos

5.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963.

Zagorska (Sergijevposada/Krievija)

 

 

Informācijas ministrs

6.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951.

Votņa, Mogiļevas rajons

 

 

Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks

7.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947.

Vigonošči, Brestas rajons

 

 

Bijušais informācijas ministrs

8.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952.

Borisova

 

 

Tieslietu ministrs

9.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961.

Vācija

 

 

Bijušais Valsts televīzijas priekšsēdētājs

10.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954.

Akuļinci, Mogiļevas rajons

 

 

Bijušais Parlamenta apakšpalātas priekšsēdētājs

11.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937.

Minska

 

 

Parlamenta augšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

12.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941.

Usohi, Mogiļevas rajons

 

 

Parlamenta apakšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

13.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966.

Djatlova, Grodņas rajons

(Дятлово Гродненской области)

 

 

Parlamenta augšpalātas deputāts, bijušais Baltkrievijas Jaunatnes savienības (BRSM) vadītājs

14.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951.

Neviņani, Minskas rajons

(Невиняны Вилейского р-на Минской обл)

 

 

CVK sekretārs

15.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954.

Kosuta, Minskas rajons

 

 

Ģenerālprokurors

16.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

CVK loceklis

17.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas Sociālo organizāciju, partiju un NVO nodaļas konsultants

18.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949.

Rjazaņas rajons, Krievija

 

 

Saimnieciskās tiesas priekšsēdētāja pirmais vietnieks

19.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minskas Maskavas rajona tiesnese

20.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minskas Partizānu rajona tiesnesis

21.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Bijušais Ģenerālprokurora vietnieks

22.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957.

Zdudiči, Gomeļas rajons

 

 

Bijušais VDK priekšsēdētājs

23.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks

24.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948.

Borisova

 

 

Arodbiedrību federācijas vadītājs

25.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Centrālās vēlēšanu komitejas (CVK) loceklis

26.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Bijušais Gomeļas rajona Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) priekšsēdētājs

27.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947.

Minskas rajons

 

 

Bijušais Grodņas rajona RVK priekšsēdētājs

28.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964.

Novokuzņecka, Krievija

 

 

Minskas pilsētas Reģionālās vēlēšanu komisijas (RVK) vadītājs

29.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Bijušais Minskas rajona RVK priekšsēdētājs

30.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Bijušais Mogiļevas rajona RVK priekšsēdētājs

31.

Rybakou, Aliaksei

(Rybakov, Aliaksey)

Rybakov, Aleksei

(Rybakov, Alexey)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Jeseņina iela 31-1-104, Minska

 

Minskas Maskavas rajona tiesas tiesnesis

32.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953.

Minska

Surganova iela 80-263, Minska

MP0469554

Prokurors

33.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961.

Buhani, Vitebskas rajons

Gorovca iela 4-104, Minska

MP0515811

Minskas Centra rajona tiesas tiesnesis

34.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978.

Minska

Goretskovo Maksima iela 53-16, Minska

MP1313262

Prokurors

35.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958.

Grodņas apgabals

 

 

Bijušais Drošības padomes sekretārs, tagad prezidenta īpašais palīgs

36.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956.

Smoļenska

 

 

Bijušais iekšlietu ministrs

37.

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

 

Сиваков, Юрий Леонидович

5.8.1946.

Sahalīnas apgabals

 

 

Bijušais tūrisma ministrs un bijušais iekšlietu ministrs

38.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер’евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966.

Vitebska

 

 

Iekšlietu ministrijas Īpašās reaģēšanas grupas (SOBR) vadītājs

39.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953.

Slucka (Minskas apgabals)

 

 

Baltkrievijas Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja

40.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962.

Slucka (Minskas apgabals)

 

 

Speciālo uzdevumu vienība, Iekšlietu ministrija”


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/95


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/175/KĀDP

(2011. gada 21. marts),

ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/137/KĀDP (2011. gada 28. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1) un jo īpaši tā 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 28. februārī pieņēma Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Lībijā, minētā lēmuma II un IV pielikumā norādīto personu un vienību saraksti, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām un vienībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Lēmuma 2011/137/KĀDP II un IV pielikuma sarakstā iekļauj šā lēmuma I pielikumā uzskaitītās personas.

2.   Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikuma sarakstā iekļauj šā lēmuma II pielikumā uzskaitītās vienības.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 53. lpp.


I PIELIKUMS

Lēmuma 1. panta 1. punktā minēto personu saraksts

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

Mohamed Abou El-Kassim Zouai

 

Tautas ģenerālkongresa ģenerālsekretārs; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.

2.

Baghdadi Al-Mahmoudi

 

Ministru prezidents pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.

3.

Mohamad Mahmoud Hijazi

 

Veselības un vides ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.

4.

Abdelhaziz Zlitni

 

Plānošanas un finanšu ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.

5.

Mohamad Ali Houej

 

Rūpniecības, ekonomikas un tirdzniecības ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.

6.

Abdelmajid Al-Gaoud

 

Lauksaimniecības un dzīvnieku un jūras resursu ministrs pulkveža Kadhafi valdībā

21.3.2011.

7.

Ibrahim Zarroug Al-Charif

 

Sociālo lietu ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.

8.

Abdelkebir Mohamad Fakhiri

 

Izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.

9.

Mohamad Ali Zidane

 

Transporta ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.

10.

Moussa Mohamad Koussa

 

Ārlietu ministrs pulkveža Kadhafi valdībā; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.

11.

Abdallah Mansour

 

Pulkveža Kadhafi tuvs līdzstrādnieks, liela nozīme drošības dienestos un bijušais radio un televīzijas direktors; piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.


II PIELIKUMS

Lēmuma 1. panta 2. punktā minēto vienību saraksts

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

1.

Ekonomiskās un sociālās attīstības fonds (FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Tālrunis: +218 21 490 8893 -

Fakss: +218 21 491 8893 –

E-pasts: info@esdf.ly

Ir Mouammar Kadhafi režīma kontrolē un ir viņa iespējamais finansēšanas avots

21.3.2011.

2.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Tīmekļa vietne: http://www.laaico.com

Sabiedrība ir izveidota 1981. gadā

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Tālr.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fakss: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-pasts: info@laaico.com

Ir Mouammar Kadhafi režīma kontrolē un ir viņa iespējamais finansēšanas avots

21.3.2011.

3.

Qadhafi fonds labdarības organizācijām un attīstībai

Administrācijas kontaktinformācija: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYE

Tālrunis: (+218) 214778301 -

Fakss: (+218) 214778766;

E-pasts: info@gicdf.org

Ir Mouammar Kadhafi režīma kontrolē un ir viņa iespējamais finansēšanas avots

21.3.2011.

4.

Waatassimou fonds

Galvenā mītne ir Tripolē

Ir Mouammar Kadhafi režīma kontrolē un ir viņa iespējamais finansēšanas avots

21.3.2011.

5.

Lībijas radio un televīzijas galvenais birojs

Kontaktinformācija:

tālr.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00;

fakss: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

e-pasts: info@ljbc.net

Sabiedrības kūdīšana uz naidu un vardarbību, piedaloties dezinformēšanas kampaņās

21.3.2011.

6.

Revolūcijas gvardes korpuss

 

Piedalīšanās pret demonstrantiem vērstās represijās

21.3.2011.

7.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tālr.: +218 21-361-2429

Fakss: +218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank ir Lībijas komercbanka. Banka ir dibināta 1970. gadā un tās galvenā mītne ir Albajadā, Lībijā. Tai ir mītnes Tripolē un Albajadā, kā arī tai ir filiāles Lībijā. Tā ir pilnīgā valsts īpašumā.

21.3.2011.

8.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tālr.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031

Fakss: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505

E-pasts: info@gumhouria-bank.com.ly

Tīmekļa vietne: www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank ir Lībijas komercbanka. Tā ir pilnīgā valsts īpašumā. Banka ir izveidota 2008. gadā, apvienojoties Al Ummah un Gumhouria bankām.

21.3.2011.

9.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tālr.: +218 21-379-0022

Fakss: +218 21-333-7922

E-pasts: info@saharabank.com.ly

Tīmekļa vietne: www.saharabank.com.ly

Sahara Bank ir Lībijas komercbanka. Tā par 81 % ir valsts īpašumā.

21.3.2011.


22.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/99


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 21. marts),

ar kuru pagarina spēkā esības termiņu Lēmumam 2006/502/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1754)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/176/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (1) un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2006/502/EK (2) dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai atļautu laist tirgū tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu laist tirgū jaunrades šķiltavas.

(2)

Lēmumu 2006/502/EK pieņēma saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 13. panta noteikumiem, kuros paredzēts, ka lēmums ir spēkā laika posmā, kas nepārsniedz vienu gadu, bet šo spēkā esamību var pagarināt uz turpmākiem laika posmiem, no kuriem neviens nav ilgāks par vienu gadu.

(3)

Lēmums 2006/502/EK ir grozīts četras reizes – pirmoreiz ar Komisijas Lēmumu 2007/231/EK (3), ar kuru lēmuma spēkā esības termiņu pagarināja līdz 2008. gada 11. maijam, otrreiz ar Komisijas Lēmumu 2008/322/EK (4), ar kuru lēmuma spēkā esības termiņu pagarināja līdz 2009. gada 11. maijam, trešoreiz ar Komisijas Lēmumu 2009/298/EK (5), ar kuru lēmuma spēkā esības termiņu pagarināja par vēl vienu gadu līdz 2010. gada 11. maijam un ceturto reizi ar Komisijas Lēmumu 2010/157/ES (6), ar kuru lēmuma spēkā esības termiņu pagarināja par gadu līdz 2011. gada 11. maijam.

(4)

Tā kā nav ieviesti citi apmierinoši pasākumi, kas attiektos uz bērniem drošām šķiltavām, Lēmuma 2006/502/EK spēkā esības termiņš ir jāpagarina vēl par 12 mēnešiem.

(5)

Tāpēc Lēmums 2006/502/EK ir attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 2001/95/EK izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/502/EK 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2012. gada 11. maijam.”

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 11. maijam veic pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma izpildei, un publicē tos. Par to dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 21. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(2)  OV L 198, 20.7.2006., 41. lpp.

(3)  OV L 99, 14.4.2007., 16. lpp.

(4)  OV L 109, 19.4.2008., 40. lpp.

(5)  OV L 81, 27.3.2009., 23. lpp.