ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.068.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 68

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 15. marts


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

BUDŽETS

 

 

Eiropas Parlaments

 

 

2011/125/ES, Euratom

 

*

Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta pieņemšana galīgajā variantā

1

Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.Jebkādi ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punktu, kas ir iekļauti ieņēmumu pārskata 5. un 6. sadaļā, var būt par pamatu papildu apropriāciju piešķiršanai tām pozīcijām, kurās bija ietverti sākotnējie izdevumi, kuri bija atbilstošo ieņēmumu pamatā.Izpildes rādītāji attiecas uz visām piešķirtajām apropriācijām, tostarp budžeta apropriācijām, papildu apropriācijām un īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem.

Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

BUDŽETS

 

 

Eiropas Parlaments

 

*

1

Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.Jebkādi ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punktu, kas ir iekļauti ieņēmumu pārskata 5. un 6. sadaļā, var būt par pamatu papildu apropriāciju piešķiršanai tām pozīcijām, kurās bija ietverti sākotnējie izdevumi, kuri bija atbilstošo ieņēmumu pamatā.Izpildes rādītāji attiecas uz visām piešķirtajām apropriācijām, tostarp budžeta apropriācijām, papildu apropriācijām un īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

BUDŽETS

Eiropas Parlaments

15.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 68/1


Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta

PIEŅEMŠANA GALĪGAJĀ VARIANTĀ

(2011/125/ES, Euratom)

EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (1),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (3) un jo īpaši tā I daļā minēto un I pielikumā doto daudzgadu finanšu shēmu,

ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija iesniedza 2010. gada 27. aprīlī,

ņemot vērā 2010. gada 12. augustā pieņemto Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības budžeta projektu,

ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumu vēstuli Nr. 1/2011, ko Komisija iesniedza 2010. gada 15. septembrī,

ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu,

ņemot vērā vispārējā budžeta projekta grozījumus, kurus Parlaments pieņēma 2010. gada 20. oktobrī,

ņemot vērā priekšsēdētāja 2010. gada 22. oktobra vēstuli, kurā ar Padomes priekšsēdētāja piekrišanu 2010. gada 27. oktobrī tiek sasaukta Samierināšanas komitejas sēde,

ņemot vērā Padomes priekšsēdētāja 2010. gada 25. oktobra vēstuli, kurā viņš informē, ka Padome varētu neapstiprināt visus Parlamenta pieņemtos grozījumus,

ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumu vēstuli Nr. 2/2011 un Nr. 3/2011, ko Komisija iesniedza attiecīgi 2010. gada 11. oktobrī un 2010. gada 20. oktobrī,

ņemot vērā to, ka Samierināšanas komiteja nespēja vienoties par kopīgu dokumentu, ievērojot divdesmit vienas dienas termiņu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 6. punktā,

ņemot vērā jauno Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija iesniedza 2010. gada 26. novembrī saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 8. punktu,

ņemot vērā 2010. gada 10. decembrī pieņemto Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības budžeta projektu,

ņemot vērā Reglamenta 75.b, 75.d un 75.e pantu,

ņemot vērā to, ka Parlaments 2010. gada 15. decembrī apstiprināja Padomes nostāju,

PAZIŅO:

Vienīgais pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantā noteiktā procedūra ir izpildīta un Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējais budžets ir pieņemts galīgajā variantā.

Strasbūrā, 2010. gada 15. decembrī

Priekšsēdētājs

J. BUZEK


(1)  OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


2011. FINANŠU GADA EIROPAS SAVIENĪBAS VISPĀRĒJAIS BUDŽETS

SATURS

VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS

A. Ievads un vispārējā budžeta finansējums

B. Vispārējs ieņēmumu dokuments pa budžeta pozīcijām

C. Personāls, kas nodarbināts saskaņā ar štatu sarakstu

D. Ēkas

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM

I iedaļa: Parlaments

— Ieņēmumi

— Izdevumi

— Personāls

II iedaļa: Eiropadome un Padome

— Ieņēmumi

— Izdevumi

— Personāls

III iedaļa: Komisija (II sējums)

— Ieņēmumi

— Izdevumi

— Personāls

IV iedaļa: Eiropas Savienības Tiesa

— Ieņēmumi

— Izdevumi

— Personāls

V iedaļa: Revīzijas palāta

— Ieņēmumi

— Izdevumi

— Personāls

VI iedaļa: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

— Ieņēmumi

— Izdevumi

— Personāls

VII iedaļa: Reģionu komiteja

— Ieņēmumi

— Izdevumi

— Personāls

VIII iedaļa: Eiropas Ombuds

— Ieņēmumi

— Izdevumi

— Personāls

IX iedaļa: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

— Ieņēmumi

— Izdevumi

— Personāls

X iedaļa: Eiropas Ārējās darbības dienests

— Ieņēmumi

— Izdevumi

— Personāls

SATURS

VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS

A. Ievads un vispārējā budžeta finansējums

B. Vispārējs ieņēmumu dokuments pa budžeta pozīcijām

— 1. sadaļa: Pašu resursi

— 3. sadaļa: Pārpalikumi, atlikumi un korekcijas

— 4. sadaļa: Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar iestādēm un citām Savienības struktūrām

— 5. sadaļa: Uzkrātie ieņēmumi no iestāžu administratīvās darbības

— 6. sadaļa: Iemaksas un atmaksājumi Savienības/Kopienas līgumos un programmās

— 7. sadaļa: Procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas

— 8. sadaļa: Aizņēmumu un aizdevumu operācijas

— 9. sadaļa: Dažādi ieņēmumi

C. Personāls, kas nodarbināts saskaņā ar štatu sarakstu

D. Ēkas

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM

I iedaļa: Parlaments

— Ieņēmumi

— 4. sadaļa: Ieņēmumi no Savienības iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem

— 5. sadaļa: Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

— 6. sadaļa: Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām

— 9. sadaļa: Dažādi ieņēmumi

— Izdevumi

— 1. sadaļa: Iestādē strādājošie

— 2. sadaļa: Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

— 3. sadaļa: Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem

— 4. sadaļa: Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

— 10. sadaļa: Citi izdevumi

— Personāls

II iedaļa: Eiropadome un Padome

— Ieņēmumi

— 4. sadaļa: Dažādi Kopienas nodokļi, nodevas un maksājumi

— 5. sadaļa: Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

— 6. sadaļa: Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar ES/Kopienas nolīgumiem un programmām

— 7. sadaļa: Procenti par nokavētiem maksājumiem

— 9. sadaļa: Dažādi ieņēmumi

— Izdevumi

— 1. sadaļa: Iestādē strādājošie

— 2. sadaļa: Ēkas, ierīces un darbības izdevumi

— 3. sadaļa: Izdevumi, kas radušies, iestādei veicot īpašus uzdevumus

— 4. sadaļa: Ar Pārdomu grupu saistīti izdevumi

— 10. sadaļa: Citi izdevumi

— Personāls

IV iedaļa: Eiropas Savienības Tiesa

— Ieņēmumi

— 4. sadaļa: Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar Savienības iestādēm un citām organizācijām

— 5. sadaļa: Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

— 9. sadaļa: Dažādi ieņēmumi

— Izdevumi

— 1. sadaļa: Iestādē strādājošie

— 2. sadaļa: Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

— 3. sadaļa: Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

— 10. sadaļa: Citi izdevumi

— Personāls

V iedaļa: Revīzijas palāta

— Ieņēmumi

— 4. sadaļa: Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

— 5. sadaļa: Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

— 9. sadaļa: Dažādi ieņēmumi

— Izdevumi

— 1. sadaļa: Iestādē strādājošie

— 2. sadaļa: Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

— 10. sadaļa: Citi izdevumi

— Personāls

VI iedaļa: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

— Ieņēmumi

— 4. sadaļa: Ieņēmumi no iestādēs un citās Savienības struktūrās strādājošajiem

— 5. sadaļa: Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

— 9. sadaļa: Dažādi ieņēmumi

— Izdevumi

— 1. sadaļa: Iestādēm piederīgas personas

— 2. sadaļa: Nekustamais īpašums, iekārtas, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

— 10. sadaļa: Citi izdevumi

— Personāls

VII iedaļa: Reģionu komiteja

— Ieņēmumi

— 4. sadaļa: Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar iestādēm un citām Savienības struktūrām

— 5. sadaļa: Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

— 9. sadaļa: Dažādi ieņēmumi

— Izdevumi

— 1. sadaļa: Personas, kas saistītas ar iestādi

— 2. sadaļa: Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

— 10. sadaļa: Citi izdevumi

— Personāls

VIII iedaļa: Eiropas Ombuds

— Ieņēmumi

— 4. sadaļa: Ieņēmumi no Eiropas Savienības iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem

— 6. sadaļa: Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Eiropas Savienības nolīgumiem un programmām

— 9. sadaļa: Dažādi ieņēmumi

— Izdevumi

— 1. sadaļa: Izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

— 2. sadaļa: Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

— 3. sadaļa: Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem

— 10. sadaļa: Citi izdevumi

— Personāls

IX iedaļa: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

— Ieņēmumi

— 4. sadaļa: Dažādi Eiropas Savienības nodokļi, nodevas un maksājumi

— 9. sadaļa: Dažādi ieņēmumi

— Izdevumi

— 1. sadaļa: Izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

— 2. sadaļa: Ēkas, ierīces un izdevumi, kas saistīti ar iestādes darbību

— 10. sadaļa: Citi izdevumi

— Personāls

X iedaļa: Eiropas Ārējās darbības dienests

— Ieņēmumi

— 4. sadaļa: Dažādi Savienības nodokļi, nodevas un maksājumi

— 5. sadaļa: Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

— 6. sadaļa: Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības/Kopienas nolīgumiem un programmām

— 7. sadaļa: Procenti par nokavētiem maksājumiem

— 9. sadaļa: Dažādi ieņēmumi

— Izdevumi

— 1. sadaļa: Personāls centrālajā birojā

— 2. sadaļa: Ēkas, iekārtas un darbības izmaksas centrālajā birojā

— 3. sadaļa: Delegācijas

— 10. sadaļa: Citi izdevumi

— Personāls

A. IEVADS UN VISPĀRĒJĀ BUDŽETA FINANSĒJUMS

IEVADS

Eiropas Savienības vispārējais budžets ir dokuments, kurā noteikta un ar kuru atļauta ieņēmumu un izdevumu kopējā summa, kas ik gadu tiek uzskatīta par nepieciešamu Eiropas Savienībai un Eiropas Atomenerģijas kopienai.

Budžetu veido un izpilda saskaņā ar vienotības, budžeta precizitātes, gada pārskata, līdzsvara, norēķinu vienības, universāluma, specifikācijas, pareizas finanšu vadības un pārredzamības principiem.

Vienotības un budžeta precizitātes princips nozīmē to, ka visi Savienības ieņēmumi un izdevumi, ja tos sedz no budžeta, ir jāiekļauj vienā dokumentā.

Gada pārskata princips nozīmē to, ka budžetu pieņem vienam budžeta gadam un ka gan saistību, gan maksājumu apropriācijas par kārtējo budžeta gadu principā jāizmanto šā gada laikā.

Saskaņā ar līdzsvara principu budžeta gada ieņēmumu prognozēm jāsakrīt ar minētā gada maksājumu apropriācijām: aizņēmumi iespējamā budžeta deficīta segšanai nav samērojami ar pašu resursu sistēmu un netiks atļauti.

Saskaņā ar norēķinu vienības principu budžetu izstrādā un izpilda euro un pārskatus veido euro.

Universāluma princips nozīmē to, ka kopējie ieņēmumi paredzēti kopējo maksājumu apropriāciju segšanai, izņemot dažus ieņēmumu posteņus, kurus piešķir konkrētiem izdevumu posteņiem. Ieņēmumus un izdevumus iegrāmato budžetā pilnā apmērā, neizdarot to starpā nekādas korekcijas.

Saskaņā ar specifikācijas principu katrai apropriācijai jābūt konkrētam nolūkam un tai jābūt attiecinātai uz konkrētu mērķi, lai novērstu neskaidrības starp apropriācijām.

Pareizas finanšu pārvaldības principu formulē, atsaucoties uz saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu.

Budžetu sastāda saskaņā ar pārredzamības principu, nodrošinot pareizu informāciju par budžeta un kontu izpildi.

Budžets attiecas uz noteiktiem mērķiem paredzētām apropriācijām un līdzekļiem, tas ir, budžeta līdzekļi jāsadala pēc darbības jomām, lai paaugstinātu budžeta vadības pārredzamību, ņemot vērā pareizas finanšu vadības mērķus, jo īpaši lietderību un efektivitāti.

Izdevumi, kas atļauti pašreizējā budžetā, kopā ir EUR 141 909 398 849 saistību apropriācijās un EUR 126 527 133 762 maksājumu apropriācijās, attiecīgi veidojot 0,25 % un 2,90 % pieaugumu salīdzinājumā ar 2010. gada budžetu.

Budžeta ieņēmumi kopā sastāda EUR 126 527 133 762. Vienotā PVN resursu pieprasījuma likme ir 0,30 %, (izņemot Austriju, Vāciju, Nīderlandi un Zviedriju, kurām pieprasījuma likmi noteica attiecīgi 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % un 0,10 % apmērā) bet NKI resursu pieprasījuma likme ir 0,7538 %. Tradicionālie pašu resursi (muitas nodokļi un cukura nodevas) veido 13,26 % no 2011. gada budžeta finansējuma. PVN resursi veido 10,90 % un NKI resursi –74,72 %. Pārējie šā finanšu gada ieņēmumi tiek prognozēti EUR 1 421 368 232 apmērā.

Pašu resursi, kas vajadzīgi, lai finansētu 2011. gada budžetu, ir 1,00 % no kopējā NKI, tādējādi nesasniedzot maksimālo robežu 1,23 % apmērā no NKI, kas aprēķināta ar metodi, kura noteikta 3. panta 1. punktā Padomes Lēmumā 2007/436/EK, Euratom (2007. gada 7. jūnijs) par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.).

Turpmākajās tabulās pakāpeniski ir izklāstīta metode, ko izmanto, lai aprēķinātu 2011. gada budžeta finansējumu.

VISPĀRĒJĀ BUDŽETA FINANSĒJUMS

Apropriācijas, kuras 2011. finanšu gadā paredzētas saskaņā ar 1. pantu Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumā 2007/436/EK, Euratom, par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

IZDEVUMI

Apraksts

2011. gada budžets

2010. gada budžets (1)

Izmaiņas (%)

1. Ilgtspējīga izaugsme

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. ES nozīme pasaules līmenī

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Administrācija

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Kopējie izdevumi  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


IEŅĒMUMI

Apraksts

2011. gada budžets

2010. gada budžets (3)

Izmaiņas (%)

Dažādi ieņēmumi (4.–9. sadaļa)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada (3 0. nodaļa, 3 0 0. pants)

p. m.

2 253 591 199

Pašu resursu atlikums, kas radies, atmaksājot atlikumu no Garantiju fonda ārējiem darījumiem (3 0. nodaļa, 3 0 2. pants)

p. m.

p. m.

Pašu resursu atlikums, kas uzkrāts no iepriekšējo gadu pašu resursiem, kuru pamatā ir PVN un NKP/NKI (3 1. un 3 2. nodaļa)

p. m.

p. m.

Kopējie 3. līdz 9. sadaļas ieņēmumi

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Muitas nodokļu un cukura nodevu neto summa (1 1. un 1 2. nodaļa)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

PVN pašu resursi ar vienoto likmi (1. un 2. tabula, 1 3. nodaļa)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Atlikums, ko finansē no papildu resursiem (NKI pašu resursi, 3. tabula, 1 4. nodaļa)

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Apropriācijas, ko finansē no Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. pantā minētajiem pašu resursiem (4)

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Kopējie ieņēmumi  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


1. TABULA

Saskaņotā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksimuma aprēķināšana atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

Dalībvalsts

1 % no PVN bāzes, kurai nav noteikta nepārsniedzamā likme

1 % no nacionālā kopienākuma

Nepārsniedzamā likme (%)

1 % no nacionālā kopienākuma, kas reizināts ar nepārsniedzamo likmi

1 % no nepārsniedzamās PVN resursu bāzes (6)

Dalībvalstis, kurām ir noteikta nepārsniedzamā PVN resursu bāze

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Beļģija

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

Bulgārija

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Čehija

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Dānija

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Vācija

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Igaunija

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Īrija

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Īrija

Grieķija

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Spānija

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Francija

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Itālija

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Kipra

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Kipra

Latvija

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Lietuva

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Lietuva

Luksemburga

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Luksemburga

Ungārija

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Malta

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Malta

Nīderlande

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Austrija

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Polija

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Polija

Portugāle

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Portugāle

Rumānija

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Slovēnija

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Slovēnija

Slovākija

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Somija

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Zviedrija

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Apvienotā Karaliste

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

Kopā

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


2. TABULA

PVN pašu resursu sadalījums atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam (1 3. nodaļa)

Dalībvalsts

1 % no nepārsniedzamās PVN likmes bāzes

PVN pašu resursu vienotā likme (7) (%)

PVN pašu resursi ar vienotu likmi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Beļģija

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bulgārija

166 799 000

0,300

50 039 700

Čehija

661 192 000

0,300

198 357 600

Dānija

960 047 000

0,300

288 014 100

Vācija

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Igaunija

67 256 000

0,300

20 176 800

Īrija

664 784 000

0,300

199 435 200

Grieķija

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Spānija

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Francija

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Itālija

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Kipra

86 943 000

0,300

26 082 900

Latvija

67 515 000

0,300

20 254 500

Lietuva

136 215 000

0,300

40 864 500

Luksemburga

146 023 000

0,300

43 806 900

Ungārija

435 758 000

0,300

130 727 400

Malta

28 855 500

0,300

8 656 650

Nīderlande

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Austrija

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Polija

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugāle

816 689 000

0,300

245 006 700

Rumānija

484 272 000

0,300

145 281 600

Slovēnija

178 039 500

0,300

53 411 850

Slovākija

265 882 000

0,300

79 764 600

Somija

804 121 000

0,300

241 236 300

Zviedrija

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Apvienotā Karaliste

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

Kopā

54 680 820 000

 

13 786 799 525


3. TABULA

Vienotas likmes un nacionālā kopienākuma resursu sadalījuma noteikšana atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktam (1 4. nodaļa)

Dalībvalsts

1 % no nacionālā kopienākuma

Vienotā papildu bāzes likme, pašu resursi

Papildu bāze, pašu resursi ar vienotu likmi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Beļģija

3 616 891 000

 

2 726 497 830

Bulgārija

348 101 000

 

262 406 752

Čehija

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Dānija

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Vācija

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Igaunija

137 606 000

 

103 730 652

Īrija

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Grieķija

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Spānija

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Francija

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Itālija

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Kipra

173 886 000

 

131 079 372

Latvija

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Lietuva

272 430 000

 

205 364 166

Luksemburga

292 046 000

 

220 151 170

Ungārija

989 419 000

 

745 847 402

Malta

57 711 000

 

43 503 914

Nīderlande

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Austrija

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Polija

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Portugāle

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Rumānija

1 280 218 000

 

965 058 554

Slovēnija

356 079 000

 

268 420 757

Slovākija

688 108 000

 

518 712 057

Somija

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Zviedrija

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Apvienotā Karaliste

17 661 074 000

 

13 313 334 558

Kopā

125 416 430 000

 

94 541 866 005


4. TABULA

Nīderlandei un Zviedrijai piemērotā NKI bruto iemaksas samazinājuma aprēķināšana un tā finansējums atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 5. punktam (1 6. nodaļa)

Dalībvalsts

Bruto samazinājums

NKI bāzes procentuālā daļa

Bruto samazinājumam piemērotā NKI skala

Nīderlandei un Zviedrijai piemērotā samazinājuma finansējums

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Beļģija

 

2,88

23 934 277

23 934 277

Bulgārija

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Čehija

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Dānija

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Vācija

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Igaunija

 

0,11

910 589

910 589

Īrija

 

1,06

8 798 233

8 798 233

Grieķija

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Spānija

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Francija

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Itālija

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Kipra

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Latvija

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Lietuva

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Luksemburga

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Ungārija

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

 

0,05

381 895

381 895

Nīderlande

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Austrija

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Polija

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugāle

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Rumānija

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Slovēnija

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Slovākija

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Somija

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Zviedrija

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Apvienotā Karaliste

 

14,08

116 869 718

116 869 718

Kopā

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

ES IKP cenu deflators, EUR (2010. gada pavasara ekonomikas prognoze):

a) 2004. gads ES-25 = 107,4023 / b) 2006. gads ES-25 = 112,1509 / c) 2006. gads ES-27 = 112,4894 / d) 2011. gads ES-27 = 118,4172

Vienreizēja summa Nīderlandei: 2011. gada cenās:

EUR 605 000 000 × [(b/a) × (d/c)] = EUR 665 039 963

Vienreizēja summa Zviedrijai: 2011. gada cenās:

EUR 150 000 000 × [(b/a) × (d/c)] = EUR 164 885 941


5. TABULA

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcija 2010. gadam atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom, 4. pantam (1 5. nodaļa)

Apraksts

Koeficients (9) (%)

Summa

1. Apvienotās Karalistes daļa (%) neierobežotās PVN bāzes domājamā daļā

15,3816

 

2. Apvienotās Karalistes daļa (%) kopējos iedalītajos izdevumos, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Kopējie iedalītie izdevumi

 

112 118 871 234

5. Ar paplašināšanos saistītie izdevumi (10) = (5.a + 5.b)

 

25 444 654 082

5.a Pirmspievienošanās izdevumi

 

2 981 845 806

5.b Ar 4. panta 1. punkta g) apakšpunktu saistītie izdevumi

 

22 462 808 276

6. Kopējie iedalītie izdevumi, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus = (4) – (5)

 

86 674 217 152

7. Apvienotās Karalistes korektīvais sākotnējais apjoms = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Apvienotās Karalistes priekšrocības (11)

 

1 046 923 607

9. Apvienotās Karalistes pamatkorekcija = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Neplānotie ieguvumi no tradicionālajiem pašu resursiem (12)

 

26 548 215

11. Korekcija Apvienotajai Karalistei = (9) – (10)

 

3 079 226 649


Saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 4. panta 2. punktu laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam Apvienotās Karalistes papildu iemaksas, kas rodas iedalīto izdevumu ar paplašināšanos saistīto izdevumu samazinājuma rezultātā atbilstīgi 1. punkta g) apakšpunktam, nepārsniedz EUR 10 500 000 000 2004. gada cenās. Attiecīgie skaitļi ir atspoguļoti turpmāk dotajā tabulā.

Apvienotās Karalistes korekcija 2007.–2012. gadā

Starpība – sākotnējais apjoms pret EUR 10,5 miljardu robežu

(2007. gada PRL pret 2000. gada PRL), EUR

Starpība

patreizējās

cenas

Starpība

nemainīgās

2004. gada cenas

(A) Apvienotās Karalistes 2007. gada korekcija

0

0

(B) Apvienotās Karalistes 2008. gada korekcija

– 299 990 334

– 278 238 906

(C) Apvienotās Karalistes 2009. gada korekcija

–1 349 647 274

–1 270 060 542

(D) Apvienotās Karalistes 2010. gada korekcija

–2 280 386 723

–2 106 891 926

(E) Apvienotās Karalistes 2011. gada korekcija

n.p.

n.p.

(F) Apvienotās Karalistes 2012. gada korekcija

n.p.

n.p.

(G) Starpību summa = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 930 024 332

–3 655 191 375


6. TABULA

Aprēķināts finansējums korekcijai attiecībā uz Apvienoto Karalisti – EUR 3 079 226 649 (1 5. nodaļa)

Dalībvalsts

Samazinātas NKI bāzes procentuālā daļa

Daļas bez Apvienotās Karalistes

Daļas bez Vācijas, Nīderlandes, Austrijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes

Trīs ceturtdaļas no 2. ailē minētās Vācijas, Nīderlandes, Austrijas un Zviedrijas daļas

4. aile sadalīta saskaņā ar 3. ailē minēto

Finansēšanas skala

Korekcijai piemērotā finansēšanas skala

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Beļģija

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

Bulgārija

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Čehija

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Dānija

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Vācija

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Igaunija

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Īrija

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Grieķija

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Spānija

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Francija

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Itālija

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Kipra

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Latvija

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Lietuva

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Luksemburga

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

11 744 250

Ungārija

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Nīderlande

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Austrija

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Polija

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Portugāle

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Rumānija

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Slovēnija

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Slovākija

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Somija

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Zviedrija

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Apvienotā Karaliste

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

Kopā

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Aprēķini tiek veikti līdz 15 zīmēm aiz komata.

7. TABULA

Vispārējā budžeta finansējuma (13) kopsavilkums pēc pašu resursu veida un pēc dalībvalstīm

Dalībvalsts

Tradicionālie pašu resursi (TPR)

PVN un NKI pašu resursi, ieskaitot korekcijas

Pašu resursi kopā (14)

Neto cukura nozares nodevas (75 %)

Neto muitas nodokļi (75 %)

Neto tradicionālie pašu resursi kopā (75 %)

Iekasēšanas izmaksas (25 % no bruto TPR) p. m.

PVN pašu resursi

NKI pašu resursi

Nīderlandei un Zviedrijai piemērotais samazinājums

Apvienotās Karalistes korekcija

Kopā “valstu iemaksas”

Daļa kopējās “valstu iemaksās” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Beļģija

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

Bulgārija

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Čehija

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Dānija

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Vācija

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Igaunija

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Īrija

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Grieķija

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Spānija

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Francija

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Itālija

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Kipra

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Latvija

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Lietuva

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Luksemburga

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Ungārija

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Malta

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Nīderlande

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Austrija

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Polija

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Portugāle

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Rumānija

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Slovēnija

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Slovākija

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Somija

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Zviedrija

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Apvienotā Karaliste

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

Kopā

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

B. VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS PA BUDŽETA POZĪCIJĀM

Sadaļa

Pozīcija

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

1

PAŠU RESURSI

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

PĀRPALIKUMI, ATLIKUMI UN KOREKCIJAS

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDĒM UN CITĀM SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀM

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

UZKRĀTIE IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAVIENĪBAS/KOPIENAS LĪGUMOS UN PROGRAMMĀS

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM UN SODA NAUDAS

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJAS

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

KOPSUMMA

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

1. SADAĻA

PAŠU RESURSI

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

1 1. NODAĻA

1 1 0

Ražošanas nodevas par 2005./2006. tirdzniecības gadu un iepriekšējiem gadiem

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Cukura uzglabāšanas maksājumi

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Maksājumi, ko uzliek par neeksportēta C cukura, C izoglikozes un C inulīna sīrupa ražošanu un par C cukura un C izoglikozes aizstājēju

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Ražošanas nodeva

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Vienreizēja nodeva par papildu cukura kvotu un papildu izoglikozes kvotu

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Pārpalikuma maksājums

p.m.

p.m.

944 778,39

 

1 1. NODAĻA – KOPĀ

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

1 2. NODAĻA

1 2 0

Muitas nodokļi un citas nodevas, kas minētas Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

1 2. NODAĻA – KOPĀ

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

1 3. NODAĻA

1 3 0

Pašu resursi no pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

1 3. NODAĻA – KOPĀ

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

1 4. NODAĻA

1 4 0

Pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

1 4. NODAĻA – KOPĀ

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

1 5. NODAĻA

1 5 0

Budžeta nelīdzsvarotības korekcija, kas piešķirta Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 4. un 5. pantu

0

0

– 315 228 368,69

 

1 5. NODAĻA – KOPĀ

0

0

– 315 228 368,69

1 6. NODAĻA

1 6 0

Nīderlandei un Zviedrijai piešķirtais bruto samazinājums ikgadējām NKI iemaksām saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 5. punktu

0

0

4 142 307,78

 

1 6. NODAĻA – KOPĀ

0

0

4 142 307,78

 

1. sadaļa – Kopā

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

1 1. NODAĻA —

MAKSĀJUMI UN CITAS NODEVAS, KAS PAREDZĒTAS CUKURA TIRGU KOPĪGĀS ORGANIZĀCIJAS SISTĒMĀ (LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

1 2. NODAĻA —

MUITAS NODOKĻI UN CITAS NODEVAS, KAS MINĒTAS LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTĀ

1 3. NODAĻA —

PAŠU RESURSI NO PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA ATBILSTOŠI LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTAM

1 4. NODAĻA —

PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU

1 5. NODAĻA —

BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJA

1 6. NODAĻA —

NĪDERLANDEI UN ZVIEDRIJAI PIEŠĶIRTAIS BRUTO SAMAZINĀJUMS IKGADĒJĀM NKI IEMAKSĀM

1 1. NODAĻA —   MAKSĀJUMI UN CITAS NODEVAS, KAS PAREDZĒTAS CUKURA TIRGU KOPĪGĀS ORGANIZĀCIJAS SISTĒMĀ (LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

1 1 0   Ražošanas nodevas par 2005./2006. tirdzniecības gadu un iepriekšējiem gadiem

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Piezīmes

Saskaņā ar cukura tirgus kopīgo organizāciju cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa ražotāji maksāja pamata un B ražošanas nodevas. Šīs nodevas bija paredzētas, lai segtu tirgus atbalsta izdevumus. Pašlaik summas, kas iekļautas šajā pantā, ir iepriekš noteikto nodevu pārskatīšanas sekas. Nodevas 2007./2008. tirdzniecības gadam un turpmākiem gadiem ir iekļautas šīs nodaļas 1 1 7. pantā kā “ražošanas nodeva”.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2001. gada 19. jūnija Regula (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

p.m.

p.m.

0,—

Bulgārija

0,—

Čehija

p.m.

p.m.

0,—

Dānija

p.m.

p.m.

0,—

Vācija

p.m.

p.m.

0,—

Igaunija

0,—

Īrija

p.m.

p.m.

0,—

Grieķija

p.m.

p.m.

0,—

Spānija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Itālija

p.m.

p.m.

0,—

Kipra

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Lietuva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburga

0,—

Ungārija

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nīderlande

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Polija

p.m.

p.m.

0,—

Portugāle

p.m.

p.m.

0,—

Rumānija

0,—

Slovēnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovākija

p.m.

p.m.

0,—

Somija

p.m.

p.m.

0,—

Zviedrija

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Apvienotā Karaliste

p.m.

p.m.

0,—

1 1 0. pants – kopā

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Cukura uzglabāšanas maksājumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Piezīmes

Šis pants paredzēts ienākumu, ko uzliek jaunās dalībvalstis par cukura krājumu pārpalikuma izņemšanu, uzskaitei Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regulas (EK) Nr. 60/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos (OV L 9, 15.1.2004., 8. lpp.), nozīmē.

Tas attiecas arī uz ieņēmumiem no neapmaksātās cukura uzglabāšanas maksājumiem, tā kā ar Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.) tika atcelti uzglabāšanas maksājumi.

Šis pants arī ietver summas, kas vēl nav saņemtas, bet ir jāmaksā saskaņā ar 5. pantu Komisijas 1982. gada 13. janvāra Regulā (EEK) Nr. 65/82, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus cukura pārnešanai uz nākamo tirdzniecības gadu (OV L 9, 14.1.1982., 14. lpp.), ja nav izpildītas saistības par pārnestā cukura uzglabāšanu, un summas, kas jāmaksā saskaņā ar Padomes 1981. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1789/81, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus attiecībā uz obligātajiem krājumiem cukura nozarē (OV L 177, 1.7.1981., 39. lpp.), ja nav ievēroti vispārīgi noteikumi par obligātajiem krājumiem cukura nozarē.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

p.m.

p.m.

0,—

Bulgārija

p.m.

p.m.

0,—

Čehija

p.m.

p.m.

0,—

Dānija

p.m.

p.m.

0,—

Vācija

p.m.

p.m.

0,—

Igaunija

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Īrija

p.m.

p.m.

0,—

Grieķija

p.m.

p.m.

0,—

Spānija

p.m.

p.m.

303 588,38

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Itālija

p.m.

p.m.

0,—

Kipra

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Latvija

p.m.

p.m.

813 292,38

Lietuva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburga

0,—

Ungārija

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

229 645,13

Nīderlande

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Polija

p.m.

p.m.

0,—

Portugāle

p.m.

p.m.

0,—

Rumānija

p.m.

p.m.

0,—

Slovēnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovākija

p.m.

p.m.

789 334,88

Somija

p.m.

p.m.

0,—

Zviedrija

p.m.

p.m.

0,—

Apvienotā Karaliste

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1. pants – kopā

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Maksājumi, ko uzliek par neeksportēta C cukura, C izoglikozes un C inulīna sīrupa ražošanu un par C cukura un C izoglikozes aizstājēju

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

397 365,75

Piezīmes

Summas, kas atbilst maksājumiem, ko uzliek par neeksportēta C cukura, C izoglikozes un C inulīna sīrupa ražošanu. Tajās ietverti arī maksājumi, ko uzliek par C cukura un C izoglikozes aizstājēju.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Komisijas 1981. gada 14. septembra Regula (EEK) Nr. 2670/81, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus attiecībā uz cukura produkciju, kas pārsniedz kvotu (OV L 262, 16.9.1981., 14. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

p.m.

p.m.

0,—

Bulgārija

0,—

Čehija

p.m.

p.m.

0,—

Dānija

p.m.

p.m.

0,—

Vācija

p.m.

p.m.

397 365,75

Igaunija

0,—

Īrija

p.m.

p.m.

0,—

Grieķija

p.m.

p.m.

0,—

Spānija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Itālija

p.m.

p.m.

0,—

Kipra

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Lietuva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburga

0,—

Ungārija

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nīderlande

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Polija

p.m.

p.m.

0,—

Portugāle

p.m.

p.m.

0,—

Rumānija

0,—

Slovēnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovākija

p.m.

p.m.

0,—

Somija

p.m.

p.m.

0,—

Zviedrija

p.m.

p.m.

0,—

Apvienotā Karaliste

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3. pants – kopā

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Ražošanas nodeva

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Piezīmes

Saskaņā ar cukura tirgu kopīgo faktisko organizāciju ražošana nodeva tiek iekasēta no uzņēmumiem, kas ražo cukura, izoglikozes un inulīna sīrupu.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2006. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.) un jo īpaši tās 16. pants.

Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.), un jo īpaši tās 51. pants.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgārija

400 000

400 000

401 391,—

Čehija

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Dānija

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Vācija

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Igaunija

0,—

Īrija

p.m.

p.m.

0,—

Grieķija

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Spānija

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Francija

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Itālija

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Kipra

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Lietuva

800 000

800 000

812 268,—

Luksemburga

0,—

Ungārija

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Malta

0,—

Nīderlande

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Austrija

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polija

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Portugāle

200 000

200 000

56 250,—

Rumānija

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Slovēnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovākija

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Somija

800 000

800 000

728 991,—

Zviedrija

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Apvienotā Karaliste

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

1 1 7. pants – kopā

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Vienreizēja nodeva par papildu cukura kvotu un papildu izoglikozes kvotu

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 58. pantu par uzņēmumiem piešķirto papildu cukura kvotu vai papildu izoglikozes kvotu tiek uzlikta vienreizēja nodeva.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2006. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.) un jo īpaši tās 8. pants un 9. panta 2. un 3. punkts.

Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

p.m.

p.m.

0,—

Bulgārija

p.m.

p.m.

0,—

Čehija

p.m.

p.m.

0,—

Dānija

p.m.

p.m.

0,—

Vācija

p.m.

p.m.

0,—

Igaunija

0,—

Īrija

p.m.

p.m.

0,—

Grieķija

p.m.

p.m.

0,—

Spānija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Itālija

p.m.

p.m.

0,—

Kipra

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Lietuva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburga

0,—

Ungārija

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nīderlande

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Polija

p.m.

p.m.

0,—

Portugāle

p.m.

p.m.

0,—

Rumānija

p.m.

p.m.

0,—

Slovēnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovākija

p.m.

p.m.

0,—

Somija

p.m.

p.m.

0,—

Zviedrija

p.m.

p.m.

0,—

Apvienotā Karaliste

p.m.

p.m.

0,—

1 1 8. pants – kopā

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Pārpalikuma maksājums

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

944 778,39

Piezīmes

Dalībvalsts tās teritorijā esošiem uzņēmumiem piemēro un iekasē pārpalikuma maksājumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 64. pantu.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2006. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.) un jo īpaši tās 15. pants.

Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 967/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu (OV L 176, 30.6.2006., 22. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

p.m.

p.m.

0,—

Bulgārija

p.m.

p.m.

0,—

Čehija

p.m.

p.m.

0,—

Dānija

p.m.

p.m.

0,—

Vācija

p.m.

p.m.

914 135,91

Igaunija

0,—

Īrija

p.m.

p.m.

0,—

Grieķija

p.m.

p.m.

0,—

Spānija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Itālija

p.m.

p.m.

0,—

Kipra

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Lietuva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburga

0,—

Ungārija

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nīderlande

p.m.

p.m.

24 549,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Polija

p.m.

p.m.

661,60

Portugāle

p.m.

p.m.

0,—

Rumānija

p.m.

p.m.

0,—

Slovēnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovākija

p.m.

p.m.

0,—

Somija

p.m.

p.m.

5 431,88

Zviedrija

p.m.

p.m.

0,—

Apvienotā Karaliste

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9. pants – kopā

p.m.

p.m.

944 778,39

1 2. NODAĻA —   MUITAS NODOKĻI UN CITAS NODEVAS, KAS MINĒTAS LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTĀ

1 2 0   Muitas nodokļi un citas nodevas, kas minētas Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Piezīmes

Muitas nodokļu kā pašu resursu apropriācija kopējo izdevumu finansēšanai ir loģiskas sekas preču brīvai apritei Savienībā. Šis pants var iekļaut nodevas, piemaksas, papildu vai kompensācijas summas, papildu summas vai faktorus, kopējā muitas tarifa nodokļus un citus nodokļus, kurus noteikušas vai noteiks Eiropas Savienības iestādes attiecībā uz tirdzniecību ar trešām valstīm, un muitas nodokļus izstrādājumiem saskaņā ar spēku zaudējušo Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bulgārija

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Čehija

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Dānija

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Vācija

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Igaunija

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Īrija

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Grieķija

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Spānija

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Francija

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Itālija

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Kipra

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Latvija

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Lietuva

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Luksemburga

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Ungārija

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Nīderlande

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Austrija

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Polija

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugāle

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Rumānija

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Slovēnija

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Slovākija

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Somija

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Zviedrija

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Apvienotā Karaliste

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

1 2 0. pants – kopā

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

1 3. NODAĻA —   PAŠU RESURSI NO PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA ATBILSTOŠI LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTAM

1 3 0   Pašu resursi no pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Piezīmes

Visās dalībvalstīs spēkā esošā vienotā likme, kuru piemēro saskaņotajām PVN aprēķina bāzēm, ko nosaka saskaņā ar Savienības noteikumiem, ir 0,30 %. Izmantotā aprēķina bāze nedrīkst pārsniegt 50 % no katras dalībvalsts NKI. Tikai laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam PVN pašu resursu piesaistīšanas likmi Austrijai nosaka 0,225 % apjomā, Vācijai –0,15 % apjomā un Nīderlandei un Zviedrijai –0,10 % apjomā.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 4. punkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bulgārija

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Čehija

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Dānija

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Vācija

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Igaunija

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Īrija

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Grieķija

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Spānija

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Francija

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Itālija

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Kipra

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Latvija

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Lietuva

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Luksemburga

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Ungārija

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Malta

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Nīderlande

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Austrija

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Polija

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugāle

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Rumānija

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Slovēnija

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Slovākija

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Somija

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Zviedrija

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Apvienotā Karaliste

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

1 3 0. pants – kopā

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

1 4. NODAĻA —   PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU

1 4 0   Pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Piezīmes

NKI resursi ir “papildu” resursi, kas nodrošina ieņēmumus, ko izmanto, lai segtu izdevumus, kas pārsniedz summu, ko veido tradicionālie pašu resursi, PVN maksājumi un citi ieņēmumi jebkurā noteiktā gadā. Tādējādi NKI resursu izmantošana vienmēr nodrošina Eiropas Savienības vispārējā budžeta iepriekšēju līdzsvarotību.

NKI pieprasījuma likmi nosaka atbilstoši papildu ieņēmumiem, kas nepieciešami, lai finansētu budžeta izdevumus, ko nesedz citi resursi (PVN maksājumi, tradicionālie pašu resursi un citi ieņēmumi). Tādējādi pieprasījuma likmi piemēro katras dalībvalsts NKI.

Likme, ko piemēro dalībvalstu nacionālajam kopienākumam, šajā finanšu gadā ir 0,7538 %.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

Bulgārija

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Čehija

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Dānija

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Vācija

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Igaunija

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Īrija

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Grieķija

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Spānija

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Francija

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Itālija

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Kipra

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Latvija

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Lietuva

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Luksemburga

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Ungārija

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Malta

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Nīderlande

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Austrija

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Polija

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugāle

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Rumānija

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Slovēnija

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Slovākija

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Somija

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Zviedrija

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Apvienotā Karaliste

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

1 4 0. pants – Kopā

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

1 5. NODAĻA —   BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJA

1 5 0   Budžeta nelīdzsvarotības korekcija, kas piešķirta Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 4. un 5. pantu

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

0

0

– 315 228 368,69

Piezīmes

Budžeta nelīdzsvarotības korekcijas mehānismu, kas ir labvēlīgs Apvienotajai Karalistei (AK korekcija), Eiropadome ieviesa Fontenblo sanāksmē 1984. gada jūnijā ar tajā pieņemto 1985. gada lēmumu par pašu resursiem. Mehānisma mērķis ir samazināt Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotību, samazinot Apvienotās Karalistes maksājumus Savienībai.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 4. un 5. pants.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bulgārija

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Čehija

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Dānija

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Vācija

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Igaunija

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Īrija

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Grieķija

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Spānija

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Francija

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Itālija

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Kipra

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Latvija

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Lietuva

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Luksemburga

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Ungārija

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Malta

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Nīderlande

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Austrija

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Polija

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugāle

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Rumānija

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Slovēnija

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Slovākija

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Somija

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Zviedrija

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Apvienotā Karaliste

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

1 5 0. pants – Kopā

0

0

– 315 228 368,69

1 6. NODAĻA —   NĪDERLANDEI UN ZVIEDRIJAI PIEŠĶIRTAIS BRUTO SAMAZINĀJUMS IKGADĒJĀM NKI IEMAKSĀM

1 6 0   Nīderlandei un Zviedrijai piešķirtais bruto samazinājums ikgadējām NKI iemaksām saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 5. punktu

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

0

0

4 142 307,78

Piezīmes

Tikai laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam Nīderlandei piemēro EUR 605 000 000 lielu bruto samazinājumu tās ikgadējām NKI iemaksām un Zviedrijai – EUR 150 000 000 lielu bruto samazinājumu tās ikgadējām NKI iemaksām 2004. gada cenās. Šīs summas ir koriģētas atbilstīgi pašreizējām cenām.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.), un jo īpaši tās 10. panta 9. punkts.

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 5. punkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

Bulgārija

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Čehija

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Dānija

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Vācija

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Igaunija

910 589

885 244

987 074,04

Īrija

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Grieķija

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Spānija

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Francija

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Itālija

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Kipra

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Latvija

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Lietuva

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Luksemburga

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Ungārija

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

Nīderlande

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Austrija

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Polija

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugāle

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Rumānija

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Slovēnija

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Slovākija

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Somija

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Zviedrija

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Apvienotā Karaliste

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

1 6 0. pants – Kopā

0

0

4 142 307,78

3. SADAĻA

PĀRPALIKUMI, ATLIKUMI UN KOREKCIJAS

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

3 0. NODAĻA

3 0 0

Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Pašu resursu pārpalikums, kas radies, atmaksājot pārpalikumu no Garantiju fonda ārējiem darījumiem

p.m.

p.m.

0,—

 

3 0. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 1. NODAĻA

3 1 0

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 1 0 3

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem gadiem

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

3 1 0. pants – Kopā

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

3 1. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

3 2. NODAĻA

3 2 0

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 2 0 3

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

3 2 0. pants – Kopā

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

3 2. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

3 4. NODAĻA

3 4 0

Korekcijas ietekmei, ko rada dažu dalībvalstu nepiedalīšanās dažās brīvības, drošības un tiesiskuma politikas jomās

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

3 4. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

5 690 587,91

3 5. NODAĻA

3 5 0

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts

3 5 0 4

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts

p.m.

0

–5 894 916,19

 

3 5 0. pants – Kopā

p.m.

0

–5 894 916,19

 

3 5. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

0

–5 894 916,19

3 6. NODAĻA

3 6 0

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma atjauninātā aprēķina rezultāts

3 6 0 4

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma atjauninātā aprēķina rezultāts

p.m.

0

0,—

 

3 6 0. pants – Kopā

p.m.

0

0,—

 

3 6. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

0

0,—

3 7. NODAĻA

3 7 0

Korekcija saistībā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom īstenošanu 2007. un 2008. gadam

–88 684 851,97

 

3 7. NODAĻA – KOPĀ

–88 684 851,97

 

3. sadaļa – Kopā

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

3 0. NODAĻA —

PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

3 1. NODAĻA —

ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA, PAMATOJOTIES UZ IEPRIEKŠĒJO FINANŠU GADU PVN, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) NR. 1150/2000 10. PANTA 4., 5. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

3 2. NODAĻA —

ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA IEPRIEKŠĒJIEM FINANŠU GADIEM, PAMATOJOTIES UZ NACIONĀLO KOPIENĀKUMU/KOPPRODUKTU, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) NR. 1150/2000 10. PANTA 6., 7. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

3 4. NODAĻA —

KOREKCIJAS, KAS IR SAISTĪTAS AR DAŽU DALĪBVALSTU NEPIEDALĪŠANOS DAŽĀS BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN TIESISKUMA POLITIKAS JOMĀS

3 5. NODAĻA —

APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA GALĪGĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

3 6. NODAĻA —

APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA STARPPOSMA ATJAUNINĀTĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

3 7. NODAĻA —

KOREKCIJA SAISTĪBĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM ĪSTENOŠANU

3 0. NODAĻA —   PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

3 0 0   Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Piezīmes

Finanšu regulas 15. pants paredz, ka katra finanšu gada atlikums – pārpalikums vai iztrūkums – jāiegrāmato kā nākamā finanšu gada budžeta ieņēmumi vai izdevumi.

Attiecīgās šādu ieņēmumu vai izdevumu aplēses budžetā iegrāmato budžeta izstrādes laikā un, attiecīgā gadījumā, saskaņā ar Finanšu regulas 34. pantu iesniegtajos labojumos. Tās sastāda saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 15. pantā norādītajiem principiem.

Pēc kontu slēgšanas par katru finanšu gadu ikvienu neatbilstību attiecībā uz tāmēm reģistrē nākamā finanšu gada budžetā, izdarot budžeta grozījumus, ko Komisija iesniedz 15 dienu laikā pēc provizorisko pārskatu iesniegšanas.

Iztrūkumu iekļauj III iedaļas “Komisija” izdevumu pārskata 27 02 01. pantā.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.).

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 15. pants.

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 7. pants.

3 0 2   Pašu resursu pārpalikums, kas radies, atmaksājot pārpalikumu no Garantiju fonda ārējiem darījumiem

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot pārpalikumus Garantiju fondā ārējai darbībai, līdzko ir sasniegta plānotā kopsumma, saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 480/2009 3. pantu.

Juridiskais pamats

Padomes 2009. gada 25. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (OV L 145, 10.6.2009., 10. lpp.).

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 4. panta 3. punkts.

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.).

3 1. NODAĻA —   ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA, PAMATOJOTIES UZ IEPRIEKŠĒJO FINANŠU GADU PVN, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) NR. 1150/2000 10. PANTA 4., 5. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

3 1 0   Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 1 0 3   Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem gadiem

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Piezīmes

Saskaņā ar Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 7. panta 1. punktu dalībvalstis līdz 31. jūlijam par iepriekšējo kalendāro gadu nosūta Komisijai pārskatu par kopējo PVN resursu bāzi.

Katru dalībvalsti debitē ar summu, ko aprēķina saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, ņemot vērā pārskatu, un kreditē ar 12 maksājumiem, kas faktiski veikti iepriekšējā finanšu gadā. Komisija aprēķina atlikumu un savlaicīgi informē dalībvalstis, lai tās varētu ierakstīt atlikumu Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 9. panta 1. punktā minētajā Komisijas kontā tā paša gada decembra pirmajā darbdienā.

Jebkuras korekcijas iepriekš minētajos pārskatos, kas rodas, piemērojot Komisijas kontroles mehānismu saskaņā ar Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 9. pantu, un/vai jebkuras iepriekšējo finanšu gadu NKI izmaiņas, kas ietekmē PVN bāzes maksimālā apjoma ierobežojumu, izraisīs PVN atlikumu korekcijas.

Juridiskais pamats

Padomes 1989. gada 29. maija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (OV L 155, 7.6.1989., 9. lpp.).

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.), un jo īpaši tās 10. panta 4., 5. un 8. punkts.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

Bulgārija

p.m.

p.m.

411 027,82

Čehija

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Dānija

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Vācija

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Igaunija

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Īrija

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Grieķija

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Spānija

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Francija

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Itālija

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Kipra

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Latvija

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Lietuva

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Luksemburga

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Ungārija

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

–78 142,09

Nīderlande

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Austrija

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Polija

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugāle

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Rumānija

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Slovēnija

p.m.

p.m.

774 359,64

Slovākija

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Somija

p.m.

p.m.

440 108,29

Zviedrija

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Apvienotā Karaliste

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

3 1 0 3. postenis – kopā

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

3 2. NODAĻA —   ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA IEPRIEKŠĒJIEM FINANŠU GADIEM, PAMATOJOTIES UZ NACIONĀLO KOPIENĀKUMU/KOPPRODUKTU, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) NR. 1150/2000 10. PANTA 6., 7. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

3 2 0   Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 2 0 3   Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Piezīmes

Pamatojoties uz rādītājiem par iepriekšējā gada nacionālo kopienākumu kopsummu un tā sastāvdaļām, ko dalībvalstis iesniedz saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 2. panta 2. punktu, katru dalībvalsti debitē ar summu, ko aprēķina saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, un kreditē ar 12 maksājumiem, kas veikti iepriekšējā finanšu gadā.

Komisija aprēķina atlikumu un savlaicīgi informē dalībvalstis, lai tās varētu ierakstīt atlikumu Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 9. panta 1. punktā minētajā kontā tā paša gada decembra pirmajā darbdienā.

Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 2. panta 2. punktu jebkuras iepriekšējo finanšu gadu nacionālā kopprodukta un nacionālā kopienākuma izmaiņas, uz kurām attiecas 4. un 5. pants, paredz pielāgojumu katras attiecīgās dalībvalsts atlikumā atbilstoši Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 7. punktam.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.), un jo īpaši tās 10. panta 6., 7. un 8. punkts.

Padomes 2003. gada 15. jūlija Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.).

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bulgārija

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Čehija

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Dānija

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Vācija

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Igaunija

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Īrija

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Grieķija

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Spānija

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Francija

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Itālija

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Kipra

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Latvija

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Lietuva

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Luksemburga

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Ungārija

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Nīderlande

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Austrija

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Polija

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugāle

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Rumānija

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Slovēnija

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Slovākija

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Somija

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Zviedrija

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Apvienotā Karaliste

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

3 2 0 3. postenis – kopā

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

3 4. NODAĻA —   KOREKCIJAS, KAS IR SAISTĪTAS AR DAŽU DALĪBVALSTU NEPIEDALĪŠANOS DAŽĀS BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN TIESISKUMA POLITIKAS JOMĀS

3 4 0   Korekcijas ietekmei, ko rada dažu dalībvalstu nepiedalīšanās dažās brīvības, drošības un tiesiskuma politikas jomās

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Piezīmes

3. pants Protokolā par Dānijas nostāju un 5. pants Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, paredz pilnīgu šo dalībvalstu atbrīvojumu no finansiālo seku atbalstīšanas dažās noteiktās brīvības, drošības un tiesiskuma politikas jomās, izņemot saistītās administratīvās izmaksas. Tālab tām ir tiesības uz korekciju attiecībā uz gadskārtējām iemaksām Kopienu pašu resursos gadījumos, kad tās nepiedalās.

Katras dalībvalsts iemaksas korekcijas mehānismam aprēķina, budžeta izdevumiem, kas rodas šīs darbības vai politikas rezultātā, piemērojot iepriekšējā gada nacionālo kopienākumu kopsummas un tā sastāvdaļu rādītāju, par ko dalībvalstis ziņo saskaņā ar 2. panta 2. punktu Padomes 2003. gada 15. jūlija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.).

Komisija aprēķina katras dalībvalsts atlikumu un savlaicīgi informē tās, lai dalībvalstis varētu ierakstīt atlikumu Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 9. panta 1. punktā minētajā kontā tā paša gada decembra pirmajā darbdienā saskaņā ar šīs pašas regulas 10.a pantu.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.), un jo īpaši tās 10.a pants.

Protokols par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 3. pants, un Protokols par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju brīvības, drošības un tieslietu jomā, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 5. pants.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

p.m.

p.m.

1 125 764,94

Bulgārija

p.m.

p.m.

106 840,71

Čehija

p.m.

p.m.

425 107,23

Dānija

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Vācija

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Igaunija

p.m.

p.m.

48 527,82

Īrija

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Grieķija

p.m.

p.m.

749 192,01

Spānija

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Francija

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Itālija

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Kipra

p.m.

p.m.

52 265,07

Latvija

p.m.

p.m.

72 316,90

Lietuva

p.m.

p.m.

101 252,43

Luksemburga

p.m.

p.m.

96 426,56

Ungārija

p.m.

p.m.

292 790,85

Malta

p.m.

p.m.

17 929,03

Nīderlande

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Austrija

p.m.

p.m.

901 516,03

Polija

p.m.

p.m.

960 515,15

Portugāle

p.m.

p.m.

516 028,30

Rumānija

p.m.

p.m.

359 225,17

Slovēnija

p.m.

p.m.

117 048,93

Slovākija

p.m.

p.m.

210 732,09

Somija

p.m.

p.m.

599 685,24

Zviedrija

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Apvienotā Karaliste

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

3 4 0. pants – kopā

p.m.

p.m.

5 690 587,91

3 5. NODAĻA —   APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA GALĪGĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

3 5 0   Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts

3 5 0 4   Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

0

–5 894 916,19

Piezīmes

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts.

Skaitļi 2009. gadam atbilst Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultātam attiecībā uz 2005. gada korekciju.

Skaitļi 2010. gadam atbilst Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultātam attiecībā uz 2006. gada korekciju.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmums 2000/597/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.) un jo īpaši tā 4. un 5. pants.

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 4. un 5. pants.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

p.m.

5 025 912

591 653,04

Bulgārija

p.m.

489 243

0,—

Čehija

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Dānija

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Vācija

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Igaunija

p.m.

–69 352

627 249,96

Īrija

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Grieķija

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Spānija

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Francija

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Itālija

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Kipra

p.m.

107 925

–55 882,63

Latvija

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Lietuva

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Luksemburga

p.m.

– 281 514

628 919,04

Ungārija

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Malta

p.m.

128 050

122 538,96

Nīderlande

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Austrija

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Polija

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Portugāle

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Rumānija

p.m.

6 495 846

0,—

Slovēnija

p.m.

1 562 004

888 598,40

Slovākija

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Somija

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Zviedrija

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Apvienotā Karaliste

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

3 5 0 4. postenis – kopā

p.m.

0

–5 894 916,19

3 6. NODAĻA —   APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA STARPPOSMA ATJAUNINĀTĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

3 6 0   Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma atjauninātā aprēķina rezultāts

3 6 0 4   Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma atjauninātā aprēķina rezultāts

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

0

0,—

Piezīmes

Šis postenis paredzēts, lai ierakstītu starpību starp iepriekšējā budžetā iekļauto un jaunāko Apvienotās Karalistes korekciju, pirms veikt galīgo aprēķinu.

Skaitļi 2010. gadam atbilst Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma aprēķina rezultātam attiecībā uz 2008. gada korekciju.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 4. un 5. pants.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

p.m.

–3 504 541

0,—

Bulgārija

p.m.

–1 523 420

0,—

Čehija

p.m.

496 143

0,—

Dānija

p.m.

–8 155 544

0,—

Vācija

p.m.

– 213 638

0,—

Igaunija

p.m.

– 602 251

0,—

Īrija

p.m.

–7 602 523

0,—

Grieķija

p.m.

–7 281 407

0,—

Spānija

p.m.

–17 398 703

0,—

Francija

p.m.

–22 865 571

0,—

Itālija

p.m.

–18 521 220

0,—

Kipra

p.m.

– 379 606

0,—

Latvija

p.m.

224 016

0,—

Lietuva

p.m.

–1 577 325

0,—

Luksemburga

p.m.

–2 092 216

0,—

Ungārija

p.m.

–2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Nīderlande

p.m.

–5 075 335

0,—

Austrija

p.m.

– 501 383

0,—

Polija

p.m.

–2 489 164

0,—

Portugāle

p.m.

– 312 262

0,—

Rumānija

p.m.

–10 996 050

0,—

Slovēnija

p.m.

–1 405 069

0,—

Slovākija

p.m.

–3 676 917

0,—

Somija

p.m.

–7 803 260

0,—

Zviedrija

p.m.

1 895 807

0,—

Apvienotā Karaliste

p.m.

124 294 781

0,—

3 6 0 4. postenis – kopā

p.m.

0

0,—

3 7. NODAĻA —   KOREKCIJA SAISTĪBĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM ĪSTENOŠANU

3 7 0   Korekcija saistībā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom īstenošanu 2007. un 2008. gadam

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

–88 684 851,97

Piezīmes

Aprēķina rezultāts attiecībā uz Lēmuma 2007/436/EK, Euratom īstenošanu ar atpakaļejošu spēku 2007. un 2008. gadam.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 11. pants.

Dalībvalsts

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009. gadā

Beļģija

204 589 861,—

Bulgārija

17 366 133,—

Čehija

71 898 232,29

Dānija

143 817 127,80

Vācija

–1 736 354 527,—

Igaunija

8 734 505,06

Īrija

91 629 026,—

Grieķija

126 166 977,—

Spānija

592 534 409,—

Francija

1 096 152 291,—

Itālija

949 414 872,—

Kipra

8 837 040,27

Latvija

11 682 657,39

Lietuva

16 715 516,02

Luksemburga

16 872 718,—

Ungārija

51 074 101,48

Malta

3 006 056,—

Nīderlande

–2 108 712 670,—

Austrija

–30 989 269,—

Polija

146 112 853,43

Portugāle

89 132 398,—

Rumānija

61 014 784,18

Slovēnija

19 006 610,—

Slovākija

36 944 055,65

Somija

110 353 342,—

Zviedrija

– 609 395 301,23

Apvienotā Karaliste

523 711 348,69

3 7 0. pants – Kopā

–88 684 851,97

4. SADAĻA

IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDĒM UN CITĀM SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀM

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

4 0. NODAĻA

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no algām un pabalstiem, ko saņem iestāžu locekļi, amatpersonas, citi darbinieki un pensiju saņēmēji, kā arī Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Centrālās bankas, Eiropas Investīciju fonda vadības institūciju locekļi, darbinieki un pensiju saņēmēji

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksām no iestāžu pārstāvju, amatpersonu un cita aktīvi nodarbinātā personāla algām

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Speciālā atskaitījuma ienākums, kas skar institūciju locekļu, ierēdņu un cita aktīvi nodarbinātā personāla atalgojumu

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

4 0. NODAĻA – KOPĀ

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

4 1. NODAĻA

4 1 0

Darbinieku iemaksas pensiju shēmā

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Iemaksas pensiju shēmā, ko veic ierēdņi un pagaidu darbinieki, kuri atrodas atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

110 000

105 000

57 339,85

 

4 1. NODAĻA – KOPĀ

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

4 2. NODAĻA

4 2 0

Decentralizēto aģentūru un starptautisko organizāciju veiktās darba devēja iemaksas pensiju shēmā

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Eiropas Parlamenta locekļu iemaksas pensiju shēmā

p.m.

p.m.

820 485,—

 

4 2. NODAĻA – KOPĀ

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

4. sadaļa – Kopā

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

4 0. NODAĻA —

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATVILKUMI

4 1. NODAĻA —

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

4 2. NODAĻA —

CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

4 0. NODAĻA —   DAŽĀDI NODOKĻI UN ATVILKUMI

4 0 0   Nodokļu ieņēmumi no algām un pabalstiem, ko saņem iestāžu locekļi, amatpersonas, citi darbinieki un pensiju saņēmēji, kā arī Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Centrālās bankas, Eiropas Investīciju fonda vadības institūciju locekļi, darbinieki un pensiju saņēmēji

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Piezīmes

Šie ieņēmumi ir visi nodokļi, kas piemērojami jebkāda veida darba algām un papildu maksājumiem, izņemot pabalstus un ģimenes pabalstus, ko izmaksā Komisijas locekļiem, amatpersonām, pārējiem darbiniekiem un personām, kas saņem kompensācijas maksājumus sakarā ar darba attiecību izbeigšanu, kā paredzēts katras izdevumu pārskata sadaļas 01. nodaļā, un personām, kas saņem pensiju.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pants.

Padomes 1967. gada 25. jūlija Regula Nr. 422/67/EEK, Nr. 5/67/Euratom par Komisijas priekšsēdētāja un tās locekļu, Kopienu Tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu, ģenerāladvokātu un sekretāra, Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja, tās locekļu un sekretāra, kā arī Eiropas Savienības Civildienesta tiesas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāra atalgojumu (OV 187, 8.8.1967., 1. lpp.).

Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68, ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

Padomes 1976. gada 29. jūnija Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1860/76, ar ko nosaka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 214, 6.8.1976., 24. lpp.).

Padomes 1977. gada 18. oktobra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu (OV L 268, 20.10.1977., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmums 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.).

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2002. gada 1. jūlija Lēmums Nr. 1247/2002/EK par noteikumiem un vispārīgiem nosacījumiem, kas reglamentē Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumu izpildi (OV L 183, 12.7.2002., 1. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/909/ES, ar ko nosaka Eiropadomes priekšsēdētāja nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 35. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/910/ES, ar ko nosaka Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 36. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/912/ES, ar ko nosaka Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 38. lpp.).

Parlaments

 

47 464 953

Padome

 

22 212 000

Komisija:

 

408 054 400

— administrācija

(330 928 000)

 

— zinātniskā izpēte un tehnoloģiju attīstība

(14 581 831)

 

— pētniecība (netiešās darbības)

(16 491 055)

 

— Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(2 761 000)

 

— Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

(579 000)

 

— Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB)

(2 438 000)

 

— Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā (OIL)

(859 000)

 

— Birojs atsevišķu tiesību pārvaldībai un izmaksai (PMO)

(1 157 000)

 

— Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP)

(3 109 000)

 

— ES Aģentūra valsts energoregulatoru sadarbībai (ACER)

(256 812)

 

— Aģentūra lielapjoma IT sistēmu operatīvajai pārvaldei brīvības, drošības un tiesiskuma jomā

(418 716)

 

— Kopuzņēmums Artemis: iegulto datorsistēmu iniciatīva (KU Artemis)

(44 663)

 

— Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācija (BEREC)

(66 994)

 

— Tīra gaisa KU

(100 492)

 

— Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (CFCA)

(391 237)

 

— Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

(254 739)

 

— Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

(990 871)

 

— Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra

(p.m.)

 

— Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

(259 194)

 

— Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām robežām (Frontex)

(970 832)

 

— Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

(212 149)

 

— Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

(3 251 522)

 

— Eiropas Banku iestāde (EBA)

(111 657)

 

— Eurojust

(614 658)

 

— Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

(805 557)

 

— Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

(578 823)

 

— Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

(3 526 495)

 

— Eiropas Vides aģentūra (EVA)

(1 272 098)

 

— Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

(1 836 615)

 

— Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

(654 087)

 

— Eiropas GNSS aģentūra (Galileo)

(274 705)

 

— Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

(150 738)

 

— Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

(156 320)

 

— Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde (EAFPI)

(106 075)

 

— Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstība (F4E)

(1 068 623)

 

— Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

(897 451)

 

— Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA)

(3 805 436)

 

— Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (ENNUC)

(527 789)

 

— Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevējas padomes KU (ENIAC)

(33 497)

 

— Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

(245 646)

 

— Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

(163 468)

 

— Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

(1 381 083)

 

— Eiropas Dzelzceļa aģentūra (EDA)

(666 433)

 

— Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

(879 910)

 

— Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

(120 032)

 

— Eiropas Izglītības fonds (EIF)

(774 812)

 

— Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

(337 534)

 

— Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (EACI)

(551 422)

 

— Veselības un patērētāju izpildaģentūra (EAHC)

(164 497)

 

— Pētniecības izpildaģentūra (REA)

(1 035 699)

 

— Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūra (TEN-T EA)

(244 737)

 

— Kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģijas KU (FCH)

(100 492)

 

— Novatorisku medikamentu ierosmes KU (IMI)

(161 903)

 

— Jaunās paaudzes gaisa satiksmes vadības sistēmas KU (SESAR)

(217 732)

 

— Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)

(3 374 913)

 

— Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

(1 091 356)

 

Eiropas Savienības Tiesa

 

22 159 000

Revīzijas palāta

 

10 497 081

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

4 436 469

Reģionu komiteja

 

3 008 956

Eiropas Ombuds

 

546 866

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

452 000

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

17 672 000

Eiropas Investīciju banka

 

38 840 000

Eiropas Centrālā banka

 

14 250 000

Eiropas Investīciju fonds

 

2 100 000

 

Kopā

591 693 725

4 0 3   Ieņēmumi no pagaidu iemaksām no iestāžu pārstāvju, amatpersonu un cita aktīvi nodarbinātā personāla algām

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

190 856,57

Piezīmes

Noteikumus par pagaidu iemaksām piemēroja līdz 2003. gada 30. jūnijam. Tāpēc šī pozīcija ietvers jebkurus ieņēmumus no pagaidu iemaksu atlikušajām summām, ko iekasē no Komisijas locekļu, amatpersonu un cita aktīvi nodarbinātā personāla algām.

Juridiskais pamats

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003. gada 15. decembrim.

Padomes 1967. gada 25. jūlija Regula Nr. 422/67/EEK, Nr. 5/67/Euratom par Komisijas priekšsēdētāja un tās locekļu, Kopienu Tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu, ģenerāladvokātu un sekretāra, Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja, tās locekļu un sekretāra, kā arī Eiropas Savienības Civildienesta tiesas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāra atalgojumu (OV 187, 8.8.1967., 1. lpp.).

Padomes 1977. gada 18. oktobra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu (OV L 268, 20.10.1977., 1. lpp.).

Parlaments

 

p.m.

Padome

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

— administrācija

(p.m.)

 

— zinātniskā izpēte un tehnoloģiju attīstība

(p.m.)

 

— pētniecība (netiešās darbības)

(p.m.)

 

— Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

(p.m.)

 

— Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(p.m.)

 

— Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB)

(p.m.)

 

— Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā (OIL)

(p.m.)

 

— Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO)

(p.m.)

 

— Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP)

(p.m.)

 

— Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra

(p.m.)

 

— Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA)

(p.m.)

 

— Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

(p.m.)

 

— Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

(p.m.)

 

— Eiropas Vides aģentūra (EVA)

(p.m.)

 

— Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

(p.m.)

 

— Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

(p.m.)

 

— Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

(p.m.)

 

— Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

(p.m.)

 

— Eiropas Izglītības fonds (EIF)

(p.m.)

 

— Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)

(p.m.)

 

— Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

(p.m.)

 

Eiropas Savienības Tiesa

 

p.m.

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

 

Kopā

p.m.

4 0 4   Speciālā atskaitījuma ienākums, kas skar institūciju locekļu, ierēdņu un cita aktīvi nodarbinātā personāla atalgojumu

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Piezīmes

Šajā pantā ieraksta ieņēmumus no īpašā atskaitījuma, ko piemēro amatpersonu un cita aktīvi nodarbinātā personāla atalgojumam saskaņā ar Civildienesta noteikumu 66.a pantu.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Padomes 1967. gada 25. jūlija Regula Nr. 422/67/EEK, Nr. 5/67/Euratom par Komisijas priekšsēdētāja un tās locekļu, Kopienu Tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu, ģenerāladvokātu un sekretāra, Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja, tās locekļu un sekretāra, kā arī Eiropas Savienības Civildienesta tiesas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāra atalgojumu (OV 187, 8.8.1967., 1. lpp.).

Padomes 1977. gada 18. oktobra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu (OV L 268, 20.10.1977., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmums 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.).

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2002. gada 1. jūlija Lēmums Nr. 1247/2002/EK par noteikumiem un vispārīgiem nosacījumiem, kas reglamentē Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumu izpildi (OV L 183, 12.7.2002., 1. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/909/ES, ar ko nosaka Eiropadomes priekšsēdētāja nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 35. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/910/ES, ar ko nosaka Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 36. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/912/ES, ar ko nosaka Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 38. lpp.).

Parlaments

 

8 109 730

Padome

 

2 258 000

Komisija:

 

42 428 398

— administrācija

(30 915 000)

 

— zinātniskā izpēte un tehnoloģiju attīstība

(2 348 125)

 

— pētniecība (netiešās darbības)

(2 655 569)

 

— Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(521 000)

 

— Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

(110 000)

 

— Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB)

(410 000)

 

— Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā (OIL)

(139 000)

 

— Birojs atsevišķu tiesību pārvaldībai un izmaksai (PMO)

(215 000)

 

— Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP)

(555 000)

 

— ES Aģentūra valsts energoregulatoru sadarbībai (ACER)

(38 793)

 

— Aģentūra lielapjoma IT sistēmu operatīvajai pārvaldei brīvības, drošības un tiesiskuma jomā

(63 250)

 

— Kopuzņēmums Artemis: iegulto datorsistēmu iniciatīva (KU Artemis)

(6 747)

 

— Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācija (BEREC)

(10 120)

 

— Tīra gaisa KU

(15 180)

 

— Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (CFCA)

(55 242)

 

— Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

(30 058)

 

— Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

(119 424)

 

— Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra

(p.m.)

 

— Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

(32 502)

 

— Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām robežām (Frontex)

(144 330)

 

— Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

(32 046)

 

– Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

(508 242)

 

— Eiropas Banku iestāde (EBA)

(16 867)

 

— Eurojust

(46 805)

 

— Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

(101 587)

 

— Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

(83 938)

 

— Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

(449 786)

 

— Eiropas Vides aģentūra (EVA)

(139 280)

 

— Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

(252 386)

 

— Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

(79 079)

 

— Eiropas GNSS aģentūra (Galileo)

(45 875)

 

— Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

(22 770)

 

— Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

(23 613)

 

— Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde (EAFPI)

(16 023)

 

— Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstība (F4E)

(164 582)

 

— Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

(152 913)

 

— Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA)

(386 863)

 

— Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (ENNUC)

(87 566)

 

— Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevējas padomes KU (ENIAC)

(5 060)

 

— Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

(37 106)

 

— Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

(16 510)

 

— Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

(46 805)

 

— Eiropas Dzelzceļa aģentūra (EDA)

(102 394)

 

— Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

(129 028)

 

— Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

(18 132)

 

— Eiropas Izglītības fonds (EIF)

(103 322)

 

— Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

(43 173)

 

— Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (EACI)

(64 880)

 

— Veselības un patērētāju izpildaģentūra (EAHC)

(23 870)

 

— Pētniecības izpildaģentūra (REA)

(130 550)

 

— Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūra (TEN-T EA)

(34 805)

 

— Kurināmā elementu un ūdeņraža KU (FCH)

(15 180)

 

— Novatorisku medikamentu ierosmes KU (IMI)

(24 457)

 

— Jaunās paaudzes gaisa satiksmes vadības sistēmas KU (SESAR)

(32 890)

 

— Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)

(446 258)

 

— Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

(159 417)

 

Eiropas Savienības Tiesa

 

3 004 000

Revīzijas palāta

 

1 100 000

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

947 174

Reģionu komiteja

 

437 055

Eiropas Ombuds

 

58 425

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

74 000

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

1 712 000

 

Kopā

60 128 782

4 1. NODAĻA —   IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

4 1 0   Darbinieku iemaksas pensiju shēmā

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Piezīmes

Šie ieņēmumi ir darbinieku iemaksas pensiju shēmas finansējumam.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Padomes 1976. gada 29. jūnija Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1860/76, ar ko nosaka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 214, 6.8.1976., 24. lpp.).

Parlaments

 

58 631 602

Padome

 

24 527 000

Komisija:

 

305 137 702

— administrācija

(204 432 325)

 

— zinātniskā izpēte un tehnoloģiju attīstība

(17 597 225)

 

— pētniecība (netiešās darbības)

(19 901 259)

 

— Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(3 268 319)

 

— Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

(996 587)

 

— Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB)

(5 052 000)

 

— Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā (OIL)

(1 516 000)

 

— Birojs atsevišķu tiesību pārvaldībai un izmaksai (PMO)

(2 591 181)

 

— Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP)

(4 542 678)

 

— ES Aģentūra valsts energoregulatoru sadarbībai (ACER)

(367 775)

 

— Aģentūra lielapjoma IT sistēmu operatīvajai pārvaldei brīvības, drošības un tiesiskuma jomā

(599 633)

 

— Kopuzņēmums Artemis: iegulto datorsistēmu iniciatīva (KU Artemis)

(63 961)

 

— Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācija (BEREC)

(95 941)

 

— Tīra gaisa KU

(143 912)

 

— Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (CFCA)

(445 123)

 

— Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

(296 303)

 

— Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

(1 937 575)

 

— Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra

(p.m.)

 

— Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

(375 309)

 

— Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām robežām (Frontex)

(1 192 819)

 

— Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

(303 814)

 

— Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

(3 975 484)

 

— Eiropas Banku iestāde (EBA)

(159 902)

 

— Eurojust

(981 419)

 

— Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

(1 209 354)

 

— Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

(819 457)

 

— Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

(3 090 008)

 

— Eiropas Vides aģentūra (EVA)

(1 260 080)

 

— Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

(2 608 206)

 

— Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

(743 740)

 

— Eiropas GNSS aģentūra (Galileo)

(353 342)

 

— Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

(215 868)

 

— Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

(223 863)

 

— Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde (EAFPI)

(151 907)

 

— Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstība (F4E)

(1 292 617)

 

— Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

(1 380 207)

 

— Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA)

(3 796 239)

 

— Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (ENNUC)

(737 351)

 

— Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevējas padomes KU (ENIAC)

(47 971)

 

— Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

(351 785)

 

— Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

(187 759)

 

— Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

(981 419)

 

— Eiropas Dzelzceļa aģentūra (EDA)

(881 640)

 

— Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

(171 895)

 

— Eiropas Izglītības fonds (EIF)

(884 740)

 

— Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

(426 662)

 

— Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (EACI)

(1 035 003)

 

— Veselības un patērētāju izpildaģentūra (EAHC)

(294 879)

 

— Pētniecības izpildaģentūra (REA)

(2 118 080)

 

— Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūra (TEN-T EA)

(454 054)

 

— Kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģijas KU (FCH)

(143 912)

 

— Novatorisku medikamentu ierosmes KU (IMI)

(231 858)

 

— Jaunās paaudzes gaisa satiksmes vadības sistēmas KU (SESAR)

(311 809)

 

— Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)

(4 271 005)

 

— Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

(1 531 054)

 

Eiropas Savienības Tiesa

 

17 711 000

Revīzijas palāta

 

7 715 532

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

5 974 002

Reģionu komiteja

 

4 303 311

Eiropas Ombuds

 

493 113

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

411 000

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

12 751 541

 

Kopā

437 655 803

4 1 1   Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Piezīmes

Šie ieņēmumi ir aktuāro ekvivalentu vai vienotas likmes izpirkuma vērtības maksājums Eiropas Savienībai, kas atbilst pensijas tiesībām, ko ierēdņi ieguva iepriekšējās darbavietās.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Parlaments

 

9 134 938

Padome

 

p.m.

Komisija

 

66 779 000

Eiropas Savienības Tiesa

 

500 000

Revīzijas palāta

 

1 300 000

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

77 713 938

4 1 2   Iemaksas pensiju shēmā, ko veic ierēdņi un pagaidu darbinieki, kuri atrodas atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

110 000

105 000

57 339,85

Piezīmes

Ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kuri atrodas atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ, var arī turpmāk piemērot pensiju tiesības, ja tie arī sedz darba devēja iemaksu izmaksas.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Parlaments

 

10 000

Padome

 

p.m.

Komisija

 

100 000

Eiropas Savienības Tiesa

 

p.m.

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

110 000

4 2. NODAĻA —   CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

4 2 0   Decentralizēto aģentūru un starptautisko organizāciju veiktās darba devēja iemaksas pensiju shēmā

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Piezīmes

Šie ieņēmumi ir decentralizēto aģentūru un starptautisko organizāciju darba devēja iemaksas pensiju shēmā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Komisija

 

13 123 267

4 2 1   Eiropas Parlamenta locekļu iemaksas pensiju shēmā

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

820 485,00

Piezīmes

Šie ieņēmumi ir Eiropas Parlamenta locekļu iemaksas pensiju shēmas finansējumam.

Juridiskais pamats

Noteikumi, kas regulē izdevumu un pabalstu izmaksu Eiropas Parlamenta locekļiem, un jo īpaši to III pielikums.

Parlaments

 

p.m.

5. SADAĻA

UZKRĀTIE IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

Pants

Postenis

Pozīcija

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

5 0. NODAĻA

5 0 0

Ienākumi no kustamā īpašuma (krājumu) pārdošanas

5 0 0 0

Ienākumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Ienākumi no kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Ienākumi no piegādēm citām iestādēm un organizācijām – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

362 665,38

 

5 0 0. pants – Kopā

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Ienākumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

5 0. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

2 342 620,06

5 1. NODAĻA

5 1 0

Ienākumi no iekārtu un ražošanas līdzekļu nomas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un apakšnomas un no maksājumu, kas saistīti ar iznomāšanu, atmaksājuma

5 1 1 0

Ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un apakšnomas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Atmaksājumi par izdevumiem no iznomāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

5 1 1. pants – Kopā

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

5 1. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

21 098 455,56

5 2. NODAĻA

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citiem procentiem iestāžu kontos

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citiem procentiem, kas saņemti Komisijas subsidēto organizāciju kontos un pārskaitīti Komisijai

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Procenti, kas iegūti no iepriekšējas finansēšanas

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Ieņēmumi, kas iegūti par trasta kontiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

 

 

5 2. NODAĻA – KOPĀ

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

5 5. NODAĻA

5 5 0

Ienākumi no pakalpojumu sniegšanas un būvdarbiem, kas veikti citu iestāžu vai organizāciju labā, ieskaitot citu iestāžu vai organizāciju kompensācijas par komandējumu naudām, kas izmaksātas to vārdā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un būvdarbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

5 5. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

17 785 798,42

5 7. NODAĻA

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Īpašiem mērķiem paredzēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijām, dāvinājumi un novēlējumi, ieskaitot katrai iestādei paredzētos ieņēmumus – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas veikti citas iestādes uzdevumā

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Citas iemaksas un kompensācijas saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Ieņēmumi, ko veido Komisijas ieguldījums EĀDD, lai segtu izdevumus par Komisijas personālu, kas strādā Savienības delegācijās – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

 

 

5 7. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

182 058 615,09

5 8. NODAĻA

5 8 0

Ieņēmumi no maksājumiem, kas saistīti ar iznomāšanu – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

5 8. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

1 808 166,70

5 9. NODAĻA

5 9 0

Citi ieņēmumi no administratīvām darbībām

100 000

100 000

1 746 769,61

 

5 9. NODAĻA – KOPĀ

100 000

100 000

1 746 769,61

 

5. sadaļa – Kopā

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

5 0. NODAĻA —

IENĀKUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (KRĀJUMU) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

5 1. NODAĻA —

IENĀKUMI NO IZĪRĒŠANAS UN IZNOMĀŠANAS

5 2. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTAJIEM AIZDEVUMIEM, BANKU UN CITIEM PROCENTIEM

5 5. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN BŪVDARBIEM

5 7. NODAĻA —

CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀŽU ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

5 8. NODAĻA —

DAŽĀDU VEIDU KOMPENSĀCIJAS

5 9. NODAĻA —

CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

5 0. NODAĻA —   IENĀKUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (KRĀJUMU) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

5 0 0   Ienākumi no kustamā īpašuma (krājumu) pārdošanas

5 0 0 0   Ienākumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

72 027,05

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no iestādēm piederošu transportlīdzekļu pārdošanas vai apmaiņas.

Tajā uzskaita arī ieņēmumus, kas rodas, pārdodot transportlīdzekļus, ko maina vai nodod atkritumos, kad pilnībā amortizē bilances vērtību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) un ea) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Parlaments

 

p.m.

Padome

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p.m.

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

p.m.

5 0 0 1   Ienākumi no kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

39 602,42

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no iestādēm piederoša kustamā īpašuma, izņemot transportlīdzekļus, pārdošanas vai apmaiņas.

Tajā uzskaita arī ieņēmumus, kas rodas, pārdodot transportlīdzekļus, aprīkojumu, iekārtas, materiālus, kā arī tehniskiem un zinātniskiem mērķiem domātu aparatūru, ko maina vai nodod atkritumos, kad pilnībā amortizē bilances vērtību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) un ea) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Parlaments

 

p.m.

Padome

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p.m.

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

p.m.

5 0 0 2   Ienākumi no piegādēm citām iestādēm un organizācijām – Piešķirtie ieņēmumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

362 665,38

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta g) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tas liek radīt papildu apropriācijas budžeta pozīcijās, kurās bija ietverti sākotnēji izdevumi, kuri ir atbilstošu ieņēmumu pamatā.

Parlaments

 

p.m.

Padome

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p.m.

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

p.m.

5 0 1   Ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no iestādēm piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas.

5 0 2   Ienākumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta j) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tas liek radīt papildu apropriācijas budžeta pozīcijās, kurās bija ietverti sākotnēji izdevumi, kuri ir atbilstošu ieņēmumu pamatā.

Šajā pantā ietilpst arī pārdošanas ieņēmumi no produktiem elektroniskajos medijos.

Parlaments

 

p.m.

Padome

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p.m.

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

p.m.

5 1. NODAĻA —   IENĀKUMI NO IZĪRĒŠANAS UN IZNOMĀŠANAS

5 1 0   Ienākumi no iekārtu un ražošanas līdzekļu nomas – Piešķirtie ieņēmumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tas liek radīt papildu apropriācijas budžeta pozīcijās, kurās bija ietverti sākotnēji izdevumi, kuri ir atbilstošu ieņēmumu pamatā.

Parlaments

 

p.m.

Padome

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p.m.

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

p.m.

5 1 1   Ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un apakšnomas un no maksājumu, kas saistīti ar iznomāšanu, atmaksājuma

5 1 1 0   Ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un apakšnomas – Piešķirtie ieņēmumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tas liek radīt papildu apropriācijas budžeta pozīcijās, kurās bija ietverti sākotnēji izdevumi, kuri ir atbilstošu ieņēmumu pamatā.

Parlaments

 

p.m.

Padome

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p.m.

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

p.m.

5 1 1 1   Atmaksājumi par izdevumiem no iznomāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tas liek radīt papildu apropriācijas budžeta pozīcijās, kurās bija ietverti sākotnēji izdevumi, kuri ir atbilstošu ieņēmumu pamatā.

Parlaments

 

p.m.

Padome

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p.m.

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

p.m.

5 2. NODAĻA —   IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTAJIEM AIZDEVUMIEM, BANKU UN CITIEM PROCENTIEM

5 2 0   Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citiem procentiem iestāžu kontos

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, banku un citiem procentiem par iestāžu kontiem.

Parlaments

 

1 300 000

Padome

 

p.m.

Komisija

 

5 600 000

Eiropas Savienības Tiesa

 

130 000

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

64 000

Reģionu komiteja

 

100 000

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

7 194 000

5 2 1   Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citiem procentiem, kas saņemti Komisijas subsidēto organizāciju kontos un pārskaitīti Komisijai

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no to subsidēto organizāciju izmaksātajiem procentiem, kas ir izvietojušas no Komisijas saņemtos avansus kontos, kuri nes procentus. Neizmantošanas gadījumā avansi un procenti ir jāatmaksā Komisijai.

Komisija

 

10 000 000

5 2 2   Procenti, kas iegūti no iepriekšējas finansēšanas

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no iepriekšējā finansējuma iegūtajiem procentiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 5.a pantu šajā postenī uzskaitītās summas var izmantot, lai nodrošinātu papildu apropriācijas budžeta pozīcijās, kurās bija ietverti sākotnējie izdevumi, kuri ir atbilstošu ieņēmumu pamatā. Tādējādi iepriekšēja finansējuma maksājumu radītos procentus attiecina uz attiecīgo programmu vai darbību un ietur no atlikušās summas, kas pienākas saņēmējam.

Regulā, ar kuru nosaka Finanšu regulas īstenošanas noteikumus, precizē gadījumus, kad izņēmuma kārtā atbildīgais kredītrīkotājs šos procentus iekasē reizi gadā.

Komisija

 

40 000 000

Juridiskais pamats

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 5.a pants.

Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 4. un 4.a pants.

5 2 3   Ieņēmumi, kas iegūti par trasta kontiem – Piešķirtie ieņēmumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt procentus un citus ieņēmumus, kas iegūti par trasta kontiem.

Trasta kontus Savienības vārdā tur starptautiskas finanšu iestādes (Eiropas Investīciju fonds, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Padomes Attīstības banka/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka), kas vada Savienības/Kopienas programmas, un Savienības/Kopienas iemaksātās summas paliek kontā tikmēr, kamēr tās netiek darītas pieejamas saņēmējiem atsevišķas programmas ietvaros, piemēram, maziem un vidējiem uzņēmumiem vai iestādēm, kas vada projektus pievienošanās valstīs.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 2. punktu Savienības/Kopienas programmu izmantoto trasta kontu radītos procentus var izmantot kā papildu apropriācijas pozīcijās, no kurām sedz sākotnējos izdevumus, kā rezultātā palielinās atbilstošie ieņēmumi.

Juridiskais pamats

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.), un jo īpaši tās 18. panta 2. punkts.

Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.).

5 5. NODAĻA —   IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN BŪVDARBIEM

5 5 0   Ienākumi no pakalpojumu sniegšanas un būvdarbiem, kas veikti citu iestāžu vai organizāciju labā, ieskaitot citu iestāžu vai organizāciju kompensācijas par komandējumu naudām, kas izmaksātas to vārdā – Piešķirtie ieņēmumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta g) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tas liek radīt papildu apropriācijas budžeta pozīcijās, kurās bija ietverti sākotnēji izdevumi, kuri ir atbilstošu ieņēmumu pamatā.

Parlaments

 

p.m.

Padome

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p.m.

Revīzijas palāta

 

p.m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p.m.

Reģionu komiteja

 

p.m.

Eiropas Ombuds

 

p.m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p.m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p.m.

 

Kopā

p.m.

5 5 1   Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un būvdarbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

2011. finanšu gads

2010. finanšu gads

2009. finanšu gads

p.m.

p.m.

3 289 115,57

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tas liek radīt papildu apropriācijas budžeta pozīcijās, kurās bija ietverti sākotnēji izdevumi, kuri ir atbilstošu ieņēmumu pamatā.

Parlaments

 

p.m.

Padome

 

p.m.

Komisija