ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.060.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 60

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 5. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par provizorisku piemērošanu attiecībā uz Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam

1

 

 

2011/144/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 15. februāris), lai noslēgtu Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 221/2011 (2011. gada 4. marts) par atļauju lietot no Aspergillus oryzae DSM 14223 iegūtu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu lašu dzimtas zivīm (atļaujas turētājs DSM Nutritional Products Ltd, ko pārstāv DSM Nutritional products Sp. Z o.o) ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 222/2011 (2011. gada 3. marts), ar ko nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz ārpuskvotas cukura un izoglikozes laišanu Savienības tirgū ar samazinātu pārpalikuma maksājumu 2010./2011. tirdzniecības gadā

6

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 223/2011 (2011. gada 4. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

10

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2011/27/ES (2011. gada 4. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā kā darbīgo vielu iekļautu orizalinu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/934/EK ( 1 )

12

 

*

Komisijas Direktīva 2011/28/ES (2011. gada 4. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu indolilsviestskābi kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK ( 1 )

17

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2011/145/ES

 

*

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 1/2011 (2011. gada 17. februāris) par Ekvatoriālās Gvinejas statusu saistībā ar grozīto ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu

21

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2009/564/EK (2009. gada 9. jūlijs) par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai kempinga pakalpojumiem (OV L 196, 28.7.2009.)

23

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

5.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/1


Paziņojums par provizorisku piemērošanu attiecībā uz Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam

Saskaņā ar minētā nolīguma 3. panta trešo daļu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam (1), ko Briselē parakstīja 2010. gada 28. jūlijā un 19. augustā, provizoriski piemēro no 2011. gada 1. janvāra.


(1)  OV L 291, 9.11.2010., 4. lpp.


5.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/2


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 15. februāris),

lai noslēgtu Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

(2011/144/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta iii) punktu un 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 12. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas, lai noslēgtu ekonomisko partnerattiecību nolīgumus ar ĀKK valstīm.

(2)

Sarunas par Partnerattiecību pagaidu nolīgumu (turpmāk “pagaidu EPN”) 2007. gada 23. novembrī noslēdzās ar Papua-Jaungvineju un Fidži Salu Republiku.

(3)

Pagaidu EPN vēl nav noslēgts. Tā kā ir stājies spēkā Lisabonas līgums, procedūra, kas šajā nolūkā jāievēro, ir noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantā.

(4)

Pagaidu EPN būtu jānoslēdz Savienības vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz pagaidu EPN 76. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Nolīguma spēkā stāšanās datumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 15. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

MATOLCSY Gy.


REGULAS

5.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 221/2011

(2011. gada 4. marts)

par atļauju lietot no Aspergillus oryzae DSM 14223 iegūtu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu lašu dzimtas zivīm (atļaujas turētājs DSM Nutritional Products Ltd, ko pārstāv DSM Nutritional products Sp. Z o.o)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku barībā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju fermentu preparātam, no Aspergillus oryzae DSM 14223 iegūtai 6-fitāzei (EC 3.1.3.26). Pieteikumam bija pievienota informācija un dokumenti, kas tiek prasīti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktu.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju lietot no Aspergillus oryzae DSM 14223 iegūtu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu lašu dzimtas zivīm, un to klasificē piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Pagaidu atļauja šīs piedevas izmantošanai lašu dzimtas zivīm tika piešķirta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 521/2005 (2).

(5)

Tika iesniegti jauni dati, lai pamatotu pieteikumu atļaujai lietot no Aspergillus oryzae DSM 14223 iegūtu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) lašu dzimtas zivīm. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2010. gada 10. novembra atzinumā (3) secināja, ka no Aspergillus oryzae DSM 14223 iegūtai 6-fitāzei (EC 3.1.3.26) ieteiktajos lietošanas apstākļos nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka, izmantojot minēto preparātu, iespējams uzlabot fosfora sagremojamību. Iestāde uzskata, ka nav nepieciešamas īpašas prasības pēcpārdošanas uzraudzības veikšanai. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barības piedevas analīzes metodi barībā, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Eiropas Savienības references laboratorija barības piedevu jomā.

(6)

No Aspergillus oryzae DSM 14223 iegūtās 6-fitāzes (EC 3.1.3.26) novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo preparātu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Skaidrības labad Regulā (EK) Nr. 521/2005 ir jāsvītro ieraksts attiecībā uz 6-fitāzi (EC 3.1.3.26), kas iegūta no Aspergillus oryzae DSM 14223.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Regulā (EK) Nr. 521/2005 svītro 2. pantu un II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 4. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 84, 2.4.2005., 3. lpp.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(12):1915.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % aktīvās vienības/kg

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a1641(i)

DSM Nutritional Products Ltd, ko pārstāv DSM Nutritional products Sp. Z o.o

6-fitāze

(EC 3.1.3.26)

 

Piedevas sastāvs

No Aspergillus oryzae DSM 14223 iegūtas 6-fitāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti:

šķidrā veidā: 20 000FYT  (1)/g

 

Aktīvās vielas raksturojums

No Aspergillus oryzae DSM 14223 iegūta 6-fitāze

 

Analīzes metode  (2)

Kolorimetriska metode, kuras pamatā ir vanadomolibdāta reakcija ar neorganisko fosfātu, ko 37 °C temperatūrā pie pH 5,5 iegūst 6-fitāzes, kas iegūta no Aspergillus oryzae DSM 14223, reakcijā ar fitātu, kura sastāvā ir substrāts (nātrija fitāts), izsakot skaitļos attiecībā pret neorganiskā fosfāta standarta līkni.

Lašu dzimtas zivis

750 FYT

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Lietošanai barībā, kas satur vairāk par 0,23 % ar fitīnu saistītā fosfora.

3.

Drošības apsvērumi: rīkojoties ar piedevu, jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

2021. gada 25. marts


(1)  Viens FYT ir fermenta daudzums, kas minūtē no nātrija fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta, ja reakcijas nosacījumi ir šādi: 5,0 mM fitāta koncentrāts, pH ir 5,5 un temperatūra 37 °C 30 inkubācijas minūšu laikā.

(2)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Eiropas Savienības references laboratorijas barības piedevu jomā tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


5.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/6


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 222/2011

(2011. gada 3. marts),

ar ko nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz ārpuskvotas cukura un izoglikozes laišanu Savienības tirgū ar samazinātu pārpalikuma maksājumu 2010./2011. tirdzniecības gadā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 64. panta 2. punktu un 187. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Kopš 2010./2011. tirdzniecības gada sākuma cukura cenas pasaules tirgū pastāvīgi ir bijušas augstas. Pasaules tirgus cenu prognozes, pamatojoties uz cukura cenām Ņujorkas biržas nākotnes darījumiem 2011. gada martā, maijā un jūlijā, norāda, ka pasaules tirgū arī turpmāk saglabāsies augsta cena.

(2)

Kumulētā negatīvā starpība starp cukura un izoglikozes pieejamību un izmantošanu pēdējos divos tirdzniecības gados ir aplēsta 1,0 miljona tonnu apmērā, un tas varētu izraisīt viszemāko krājumu atlikuma līmeni ES kopš 2006. gada cukura nozares reformas īstenošanas. Turpmāks nepietiekams imports draud nopietni traucēt Savienības cukura tirgus apgādi, un situācija var vēl pasliktināties, ja cukura nozarē netiks pieņemti attiecīgi pasākumi.

(3)

Nav gaidāms, ka tuvākajā laikā palielināsies eksports no Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm un vismazāk attīstītajām valstīm.

(4)

Savukārt labā raža dažos Savienības reģionos ir izraisījusi to, ka saražotais cukura daudzums pārsniedz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 56. pantā noteikto kvotu. Lai daļēji apmierinātu pieprasījumu un izvairītos no pārmērīgas cenu celšanās, daļa šā cukura jādara pieejama Savienības cukura tirgū. Tiek lēsts, ka pieejamais ārpuskvotas cukura daudzums ir 0,5 miljoni tonnu. Šajās aplēsēs ņemtas vērā cukura ražotāju līgumiskās saistības attiecībā uz dažiem rūpnieciskiem izmantojumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 62. pantā, un daudzumi, par kuriem jau izsniegtas eksporta licences.

(5)

Ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 64. panta 2. punktu Komisiju pilnvaro cukuram un izoglikozei, kas saražoti ārpus kvotas, noteikt pārpalikuma maksājumu pietiekami augstā līmenī, lai novērstu pārpalikuma uzkrāšanos. Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr. 967/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu (2), 3. panta 1. punktā šis pārpalikuma maksājums ir noteikts EUR 500 par tonnu.

(6)

Neparasti zemais cukura piegāžu apjoms iekšējā tirgū 2010./2011. tirdzniecības gadā var ļaut Komisijai ierobežotam cukura daudzumam, kas saražots ārpus kvotas, izņēmuma kārtā bez pārpalikuma uzkrāšanās riska noteikt pārpalikuma maksājumu nulles apmērā.

(7)

Regulā (EK) Nr. 1234/2007 noteiktas kvotas cukuram un izoglikozei, tāpēc līdzīgs pasākums jāpiemēro attiecīgam ārpus kvotas saražotam izoglikozes daudzumam, jo šis produkts zināmā mērā ir cukura komerciāls aizstājējs. Lai saglabātu līdzsvaru starp abiem saldinātājiem, attiecīgais ārpus kvotas saražotais izoglikozes daudzums, kas laižams iekšējā tirgū, jānosaka, pamatojoties uz attiecību starp abu produktu kvotām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 VI pielikumā.

(8)

Cukura un izoglikozes ražotājiem jāiesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm pieteikums, lai saņemtu sertifikātu, kas ļauj tiem Savienības tirgū pārdot konkrētus ārpus kvotas ierobežojumiem saražotus daudzumus.

(9)

Nosakot maksimālo ierobežojumu daudzumam, ko katrs ražotājs var pieprasīt vienā pieteikumu iesniegšanas periodā, un izsniedzot sertifikātus tikai produktiem, ko saražojis pats pieteikuma iesniedzējs, ar šo regulu izveidotā sistēma novērstu spekulatīvu rīcību.

(10)

Pieteikumu iesniegšanai jābūt iespējamai tikai līdz jūnija beigām, un tiem jābūt derīgiem tikai īslaicīgi. Tas veicinātu attiecīgo daudzumu ātru nonākšanu Savienības tirgū.

(11)

Iesniedzot pieteikumu, cukura ražotājiem jāapņemas samaksāt minimālo cenu par cukurbietēm, kas izmantotas to pieprasītā cukura daudzuma saražošanai.

(12)

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāpaziņo Komisijai par saņemtajiem pieteikumiem.

(13)

Komisijai jānodrošina, ka sertifikātus piešķir, nepārsniedzot šajā regulā noteiktos daudzuma ierobežojumus. Tāpēc Komisijai vajadzības gadījumā jābūt iespējai noteikt piešķīruma koeficientu, kas piemērojams saņemtajiem pieteikumiem.

(14)

Dalībvalstīm nekavējoties jāpaziņo pieteikuma iesniedzējiem par to, vai to pieprasītais daudzums piešķirts pilnībā vai daļēji.

(15)

Ņemot vērā to, ka, laižot Savienības tirgū daudzumus, kas pārsniedz izsniegtajos sertifikātos norādītos daudzumus, jāmaksā pārpalikuma maksājums, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 64. panta 2. punktā, ir lietderīgi noteikt, ka jebkuram pieteikuma iesniedzējam, kurš nepilda saistības par tam izsniegtajā sertifikātā norādītā daudzuma laišanu Savienības tirgū, arī nākas maksāt EUR 500 par tonnu, lai nodrošinātu konsekvenci un lai novērstu to, ka ārkārtas pasākumi attiecībā uz ārpuskvotas cukura un izoglikozes laišanu Savienības tirgū 2010./2011. tirdzniecības gadā tiek izmantoti ļaunprātīgi.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pārpalikuma maksājuma pagaidu samazinājums

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 967/2006 3. panta 1. punkta, pārpalikuma maksājuma apmēru par maksimālo daudzumu 500 000 tonnu cukura, izsakot baltā cukura ekvivalentā, un 26 000 tonnu izoglikozes, izsakot sausnā, kas saražots, pārsniedzot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 VI pielikumā noteikto kvotu, un laists Savienības tirgū 2010./2011. tirdzniecības gadā, nosaka EUR 0 par tonnu.

2. pants

Pieteikums sertifikāta saņemšanai

1.   Lai izmantotu 1. pantā norādītos nosacījumus, cukura un izoglikozes ražotāji iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai.

2.   Pieteikumu var iesniegt vienīgi uzņēmumi, kas ražo cukurbiešu vai cukurniedru cukuru vai izoglikozi un kas apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 57. pantu, un kam saskaņā ar minētās regulas 56. pantu piešķirta ražošanas kvota 2010./2011. tirdzniecības gadam.

3.   Katrs pieteikuma iesniedzējs nedēļā var iesniegt vienu pieteikumu par katru produktu.

4.   Pieteikumus sertifikāta saņemšanai iesniedz pa faksu vai elektronisko pastu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā uzņēmums ir apstiprināts. Dalībvalstu kompetentās iestādes var pieprasīt, lai elektroniski iesniegtajiem pieteikumiem būtu pievienots uzlabots elektroniskais paraksts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/93/EK (3) nozīmē.

5.   Pieteikumus pieņem, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tajos norāda:

i)

pieteikuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu/nosaukumu, adresi un PVN maksātāja numuru; un

ii)

pieprasītos daudzumus, kas izteikti baltā cukura ekvivalenta tonnās vai izoglikozes sausnas tonnās;

b)

pieprasītais cukura daudzums nepārsniedz ārpus kvotas saražotā cukura daudzumu, ko pieteikuma iesniedzējs jaunākajā paziņojumā, kas iesniegts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 952/2006 (4) 21. panta 1. punktu, norādījis kā glabāšanā esošu. Šo daudzumu samazina par daudzumiem, uz ko attiecas neizmantoti sertifikāti un eksporta licences, kas pieteikuma iesniedzējam jau izsniegti saskaņā ar šo regulu vai saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 397/2010 (5). Pieprasītais izoglikozes daudzums nepārsniedz 10 % no pieteikuma iesniedzējam piešķirtās izoglikozes kvotas;

c)

ja pieteikums attiecas uz cukuru, pieteikuma iesniedzējs apņemas samaksāt cukurbiešu minimālo cenu, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 49. pantā, par cukura daudzumu, uz ko attiecas saskaņā ar šīs regulas 6. pantu piešķirtie sertifikāti;

d)

pieteikumu raksta tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā iesniegts pieteikums.

6.   Pieteikumu pēc iesniegšanas nedrīkst atsaukt vai grozīt pat tad, ja pieprasītais daudzums piešķirts tikai daļēji.

3. pants

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumus sertifikāta saņemšanai iesniedz katru nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai 13.00 (Briseles laiks), sākot ar pirmo pirmdienu pēc šīs regulas stāšanās spēkā un līdz 2011. gada 24. jūnijam.

4. pants

Dalībvalstu ziņošana par pieteikumiem

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes, pamatojoties uz 2. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, lemj par to, vai pieteikumus var pieņemt. Ja kompetentās iestādes nolemj, ka pieteikumu nevar pieņemt, tās nekavējoties par to paziņo pieteikuma iesniedzējam.

2.   Kompetentā iestāde ne vēlāk kā pirmdienā pa faksu vai elektronisko pastu paziņo Komisijai par visiem pieņemtajiem pieteikumiem, kas iesniegti iepriekšējā nedēļā. Dalībvalstis, kas nav saņēmušas pieteikumus, bet kurām 2010./2011. tirdzniecības gadā piešķirta cukura vai izoglikozes kvota, tajā pašā termiņā arī nosūta Komisijai paziņojumu par to, ka pieteikumi nav iesniegti.

3.   Paziņojumu formu un saturu nosaka, pamatojoties uz paraugiem, kurus Komisija darījusi pieejamus dalībvalstīm.

5. pants

Ierobežojumu pārsniegums

Ja informācija, ko dalībvalstu kompetentās iestādes paziņojušas saskaņā ar 4. panta 2. punktu, liecina, ka pieprasītie daudzumi pārsniedz 1. pantā noteiktos ierobežojumus, Komisija:

a)

nosaka piešķīruma koeficientu, ko dalībvalstis piemēro daudzumiem, uz ko attiecas katrs paziņotais pieteikums sertifikāta saņemšanai;

b)

noraida vēl nepaziņotos pieteikumus;

c)

noslēdz pieteikumu iesniegšanas termiņu.

6. pants

Sertifikātu izsniegšana

1.   Neskarot 5. pantu, dalībvalstu kompetentās iestādes katru nedēļu no pirmdienas vēlākais līdz piektdienai izsniedz sertifikātus attiecībā uz pieteikumiem, par kuriem iepriekšējā nedēļā Komisijai paziņots saskaņā ar 4. panta 2. punktu.

Sertifikāta veidlapa norādīta šīs regulas pielikumā.

2.   Katru pirmdienu dalībvalstis paziņo Komisijai par cukura un/vai izoglikozes daudzumiem, par ko tās izsniegušas sertifikātus iepriekšējā nedēļā.

7. pants

Sertifikātu derīgums

Sertifikāti ir derīgi līdz nākamā mēneša beigām pēc mēneša, kad sertifikāts izsniegts.

8. pants

Sertifikātu nododamība

No sertifikātiem izrietošās tiesības un saistības nav nododamas.

9. pants

Uzraudzība

1.   Pieteikuma iesniedzēji Regulas (EK) Nr. 952/2006 21. panta 1. punktā paredzētajiem ikmēneša paziņojumiem pievieno daudzumus, par kuriem tie saņēmuši sertifikātus saskaņā ar šīs regulas 6. pantu.

2.   Līdz otrā mēneša beigām pēc mēneša, kad tika izsniegts sertifikāts, katrs pieteikuma iesniedzējs dalībvalstu kompetentajām iestādēm iesniedz pierādījumu par to, ka visi attiecīgajā sertifikātā norādītie daudzumi ir laisti Savienības tirgū. Par sertifikātā norādītajiem daudzumiem, kas nav laisti Savienības tirgū nevis nepārvaramas varas apstākļu, bet citu iemeslu dēļ, nosaka maksājumu EUR 500 par tonnu. Dalībvalstis paziņo Komisijai Savienības tirgū laistos daudzumus.

3.   Dalībvalstis aprēķina un paziņo Komisijai starpību starp cukura un izoglikozes kopējo daudzumu, ko katrs ražotājs saražojis ārpus kvotas, un daudzumiem, no kuriem ražotāji atbrīvojušies saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 967/2006 4. panta 1. punkta otro daļu. Ja ražotāja ārpuskvotas cukura vai izoglikozes atlikušais daudzums ir mazāks nekā daudzumi, par kuriem šis ražotājs iesniedzis pieteikumu saskaņā ar šo regulu, ražotājs par šo starpību maksā EUR 500 par tonnu.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā zaudē spēku 2012. gada 30. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 3. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 176, 30.6.2006., 22. lpp.

(3)  OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

(4)  OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp.

(5)  OV L 115, 8.5.2010., 26. lpp.


PIELIKUMS

(Regulas 6. panta 1. punktā minētā sertifikāta paraugs)

SERTIFIKĀTS

par Regulas (EK) Nr. 967/2006 3. pantā noteiktā maksājuma samazinājumu 2010./2011. tirdzniecības gadā

Dalībvalsts:

Kvotas turētājs:

 

Produkts

 

Pieprasītie daudzumi

 

Piešķirtie daudzumi

 

Regulas (EK) Nr. 967/2006 3. pantā minēto maksājumu 2010./2011. tirdzniecības gadā nepiemēro daudzumiem, kas piešķirti ar šo sertifikātu, ja ir ievēroti Regulas (ES) Nr. 222/2011, jo īpaši tās 2. panta 4. punkta c) apakšpunktā, paredzētie noteikumi.

Dalībvalsts kompetentās iestādes paraksts Izsniegšanas datums

Šis sertifikāts ir derīgs līdz nākamā mēneša beigām pēc mēneša, kad sertifikāts izsniegts.


5.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 223/2011

(2011. gada 4. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 5. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 4. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

122,2

MA

49,6

TN

92,7

TR

97,6

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

163,5

ZZ

163,5

0709 90 70

MA

33,5

TR

132,7

ZZ

83,1

0805 10 20

EG

55,5

IL

67,8

MA

56,2

TN

51,2

TR

66,0

ZA

37,9

ZZ

55,8

0805 50 10

EG

36,5

MA

45,9

TR

55,6

ZZ

46,0

0808 10 80

CA

126,3

CL

90,0

CN

104,6

MK

54,8

US

102,6

ZZ

95,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

85,9

CN

57,6

US

96,8

ZA

111,2

ZZ

87,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


DIREKTĪVAS

5.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/12


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2011/27/ES

(2011. gada 4. marts),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā kā darbīgo vielu iekļautu orizalinu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/934/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulās (EK) Nr. 451/2000 (2) un (EK) Nr. 1490/2002 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un sniegts to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Orizalins ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 11.e pantu ziņotājs atsauca savu atbalstu šīs darbīgās vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā divu mēnešu laikā no novērtējuma ziņojuma projekta saņemšanas. Līdz ar to Komisijas 2008. gada 5. decembra Lēmums 2008/934/EK par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (4), tika pieņemts attiecībā uz orizalina neiekļaušanu.

(3)

Sākotnējais ziņotājs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu iesniedza jaunu pieteikumu, kurā pieprasīja piemērot paātrināto procedūru, kas paredzēta 14. līdz 19. pantā Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (5).

(4)

Pieteikumu iesniedza Francijai, kura ar Regulu (EK) Nr. 1490/2002 bija izraudzīta par ziņotāju dalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie lietošanas veidi ir tādi paši, kā tie, uz kuriem attiecas Lēmums 2008/934/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā minētajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(5)

Francija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. Tā 2009. gada 17. augustā minēto ziņojumu nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “iestāde”) un Komisijai. Iestāde papildu ziņojumu darīja zināmu pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, lai tie varētu izteikt piezīmes, un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma iestāde savu secinājumu par orizalinu iesniedza Komisijai 2010. gada 6. augustā (6). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 28. janvārī tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par orizalinu.

(6)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka var uzskatīt, ka orizalinu saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tādēļ ir lietderīgi iekļaut orizalinu I pielikumā, lai nodrošinātu, ka atļaujas par augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs var piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(7)

Neskarot minēto secinājumu, ir lietderīgi iegūt papildu informāciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā noteikts, ka vielas iekļaušanai I pielikumā var paredzēt nosacījumus. Tādēļ rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācija ir jāapstiprina ar atbilstošiem analītiskiem datiem, ietverot informāciju par piemaisījumu ietekmi, kuri konfidencialitātes apsvērumu dēļ tiek dēvēti par 2., 6., 7., 9., 10., 11., 12. piemaisījumiem. Dokumentācijā par toksiskumu izmantotā testa materiāla atbilstība ir jāapstiprina, ņemot vērā minētā tehniskā materiāla specifikāciju, un ir jāpieprasa informācija, kas apstiprina riska novērtējuma rezultātus attiecībā uz ūdens organismiem. Ja orizalins saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (7) tiek klasificēts kā tāda viela, par ko “ir aizdomas, ka [tā] var izraisīt vēzi”, attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt papildu informāciju, kas apstiprina metabolītu OR13 (8) un OR15 (9) ietekmi, kā arī attiecīgu riska novērtējumu attiecībā uz gruntsūdeņiem.

(8)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, jāparedz pietiekams laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties šīs iekļaušanas radīto jauno prasību izpildei.

(9)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, ko rada darbīgās vielas iekļaušana I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur orizalinu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK un jo īpaši tās 13. panta prasībām un attiecīgajiem I pielikuma nosacījumiem. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jāparedz ilgāks laikposms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietojuma veidu atbilstīgi Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem.

(10)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (10), gūtā pieredze liecina, ka var rasties grūtības, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos no turpmākām grūtībām, jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozījumiem I pielikumā, neparedz dalībvalstīm vai atļauju turētājiem jaunus pienākumus.

(11)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EEK.

(12)

Lēmumā 2008/934/EK ir paredzēts, ka orizalinu neiekļauj minētajā pielikumā un līdz 2011. gada 31. decembrim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuros ir minētā viela. Minētā lēmuma pielikumā ir nepieciešams svītrot rindu attiecībā uz orizalinu.

(13)

Tādēļ ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 2008/934/EK.

(14)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Lēmuma 2008/934/EK pielikumā svītro rindu par orizalinu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK līdz 2011. gada 30. novembrim vajadzības gadījumā groza vai atsauc pašreizējās tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir orizalins kā darbīgā viela.

Līdz minētajam datumam tās jo īpaši pārliecinās, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz orizalinu, izņemot tos nosacījumus, kas noteikti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur orizalinu kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vēlākais līdz 2011. gada 31. maijam, dalībvalstis atkārtoti novērtē saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma orizalina ieraksta B daļu. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis joprojām atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Pēc tam, kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur orizalinu kā vienīgo darbīgo vielu, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2015. gada 31. maijam; vai

b)

ja līdzeklis satur orizalinu kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju līdz 2015. gada 31. maijam vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2011. gada 1. jūnijā.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 4. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)  OV L 333, 11.12.2008., 11. lpp.

(5)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(6)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oryzalin. EFSA Journal 2010; 8(9):1707. (59 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2010.1707. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(7)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(8)  2-etil-7-nitro-1-propil-1H-benzimidazol-5-sulfonamīds.

(9)  2-etil-7-nitro-1H-benzimidazol-5-sulfonamīds.

(10)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“334

Orizalins

CAS Nr.: 19044-88-3

CIPAC Nr.: 537

3,5-dinitro-N4,N4-dipropilsulfanilamīds

≥ 960 g/kg

N-nitrosodipropilamīns:

≤ 0,1 mg/kg

Toluols: ≤ 4 g/kg

2011. gada 1. jūnijs

2021. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot vienīgi kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par orizalinu un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2011. gada 28. janvārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

1)

darbinieka, kas veic apstrādi, drošībai un lietošanas nosacījumos paredz izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus;

2)

ūdens organismu un augu, kas neietilpst mērķgrupā, aizsardzībai;

3)

gruntsūdens aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem;

4)

riskam attiecībā uz zālēdājiem putniem un zīdītājiem;

5)

riskam attiecībā uz bitēm ziedēšanas sezonā.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis vajadzības gadījumā īsteno pārraudzības programmas, lai jutīgajās zonās pārbaudītu iespējamo gruntsūdeņu piesārņojumu ar metabolītiem OR13 (2-etil-7-nitro-1-propil-1H-benzimidazol-5-sulfonamīds) un OR15 (2-etil-7-nitro-1H-benzimidazol-5-sulfonamīds). Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt apstiprinošu informāciju attiecībā uz:

1)

rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikāciju, iesniedzot atbilstošus analītiskus datus, tostarp informāciju par piemaisījumu ietekmi, kuri konfidencialitātes apsvērumu dēļ tiek dēvēti par 2., 6., 7., 9., 10., 11., 12. piemaisījumiem;

2)

dokumentācijā par toksiskumu izmantotā testa materiāla atbilstību, ņemot vērā minētā tehniskā materiāla specifikāciju;

3)

riska novērtējumu attiecībā uz ūdens organismiem;

4)

metabolītu OR13 un OR15 ietekmi, kā arī attiecīgu riska novērtējumu par gruntsūdeņiem, ja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.) orizalins tiek klasificēts kā tāda viela, par ko “ir aizdomas, ka [tā] var izraisīt vēzi”.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs līdz 2011. gada 1. decembrim iesniegtu Komisijai informāciju, kas noteikta 1. un 2. punktā, un līdz 2013. gada 31. maijam – informāciju, kas noteikta 3. punktā. Informāciju, kas noteikta 4. punktā, iesniedz sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par orizalina klasificēšanu izziņošanas.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


5.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/17


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2011/28/ES

(2011. gada 4. marts),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu indolilsviestskābi kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulās (EK) Nr. 1112/2002 (2) un (EK) Nr. 2229/2004 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas ceturtā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļauta indolilsviestskābe.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 24.e pantu ziņotājs atsauca savu atbalstu šīs darbīgās vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā divu mēnešu laikā no novērtējuma ziņojuma projekta saņemšanas. Līdz ar to Komisijas 2008. gada 8. decembra Lēmums 2008/941/EK par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (4), tika pieņemts attiecībā uz indolilsviestskābes neiekļaušanu.

(3)

Sākotnējais ziņotājs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu iesniedza jaunu pieteikumu, kurā pieprasīja piemērot paātrināto procedūru, kas paredzēta 14.–19. pantā Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (5).

(4)

Pieteikumu iesniedza Francijai, kura ar Regulu (EK) Nr. 2229/2004 bija izraudzīta par ziņotāju dalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš. Darbīgās vielas specifikācija un atļautie lietošanas veidi ir tādi paši kā tie, uz kuriem attiecas Lēmums 2008/941/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā minētajām pamatprasībām un procedūras prasībām.

(5)

Francija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu. Tā minēto ziņojumu 2010. gada 26. janvārī nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “iestāde”) un Komisijai. Iestāde papildu ziņojumu darīja zināmu pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, lai tie varētu izteikt piezīmes, un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008 20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma iestāde 2010. gada 3. septembrī (6) Komisijai iesniedza savu secinājumu par indolilsviestskābi. Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2011. gada 28. janvārī tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par indolilsviestskābi.

(6)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka var uzskatīt, ka indolilsviestskābi saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz lietošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tādēļ ir lietderīgi iekļaut indolilsviestskābi I pielikumā, lai atļaujas par augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs varētu piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(7)

Neskarot minēto secinājumu, ir lietderīgi iegūt papildu informāciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā noteikts, ka vielas iekļaušana I pielikumā var būt atkarīga no nosacījumu izpildes. Tādēļ ir lietderīgi pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs iesniegtu papildu informāciju, kas apstiprina: indolilsviestskābes klastogenicitātes potenciāla neesību, indolilsviestskābes tvaika spiedienu (tādēļ iesniedz pētījumu par toksicitāti, ieelpojot) un indolilsviestskābes dabīgo fona koncentrāciju augsnē.

(8)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, jāparedz pietiekams laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties šīs iekļaušanas radīto jauno prasību izpildei.

(9)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, ko rada darbīgās vielas iekļaušana I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur indolilsviestskābi, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK un jo īpaši tās 13. panta prasībām un attiecīgajiem I pielikuma nosacījumiem. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jāparedz ilgāks laikposms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietošanas veidu atbilstīgi Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem.

(10)

Par iespējamām grūtībām, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem, liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas saskaņā ar Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (7). Lai izvairītos no turpmākām grūtībām, jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdzšinējām direktīvām par grozījumiem I pielikumā, neparedz jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem.

(11)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EEK.

(12)

Lēmumā 2008/941/EK ir paredzēts, ka indolilsviestskābi neiekļauj minētajā pielikumā un līdz 2011. gada 31. decembrim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju, kuros ir minētā viela. Minētā lēmuma pielikumā ir nepieciešams svītrot rindu attiecībā uz indolilsviestskābi.

(13)

Tādēļ ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 2008/941/EK.

(14)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Lēmuma 2008/941/EK pielikumā svītro rindu attiecībā uz indolilsviestskābi.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

1.   Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK līdz 2011. gada 30. novembrim vajadzības gadījumā groza vai atsauc pašreizējās tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir indolilsviestskābe kā darbīgā viela.

Līdz minētajai dienai tās jo īpaši pārliecinās, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz indolilsviestskābi, izņemot tos nosacījumus, kas noteikti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve šai dokumentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur indolilsviestskābi kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vēlākais līdz 2011. gada 31. maijam, dalībvalstis atkārtoti novērtē līdzekli saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma indolilsviestskābes ieraksta B daļu. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Pēc tam, kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur indolilsviestskābi kā vienīgo darbīgo vielu, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais 2015. gada 31. maijā; vai

b)

ja līdzeklis satur indolilsviestskābi kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju līdz 2015. gada 31. maijam vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām attiecīgo vielu vai vielas iekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2011. gada 1. jūnijā.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 4. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19. 8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 27.6.2002., 14. lpp.

(3)  OV L 379, 24.12.2004., 13. lpp.

(4)  OV L 335, 13.12.2008., 91. lpp.

(5)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.

(6)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance indolylbutyric acid. EFSA Journal 2010. g.; 8(9):1720. (42. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2010.1720. Pieejams internetā: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, Identifikācijas numurs

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“333

Indolilsviestskābe

CAS Nr.: 133-32-4

CIPAC Nr.: 830

4-(1H-indol-3-il)-sviestskābe

≥ 994 g/kg

2011. gada 1. jūnijs

2021. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā dekoratīvo augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par indolilsviestskābi un jo īpaši tā I un II papildinājumu, kas pabeigts 2011. gada 28. janvārī Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejā.

Šajā vispārējā novērtēšanā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš lietotāju un darbinieku drošībai. Atļautajos lietošanas nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi un jāveic riska mazināšanas pasākumi, lai samazinātu iedarbību.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt papildu informāciju, lai apstiprinātu:

a)

indolilsviestskābes klastogenicitātes potenciāla neesību;

b)

indolilsviestskābes tvaika spiedienu (tādēļ iesniedz pētījumu par toksicitāti ieelpojot);

c)

indolilsviestskābes dabīgo fona koncentrāciju augsnē.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs līdz 2013. gada 31. maijam iesniegtu šādu apstiprinošu informāciju Komisijai.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

5.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/21


ĀKK UN ES VĒSTNIEKU KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2011

(2011. gada 17. februāris)

par Ekvatoriālās Gvinejas statusu saistībā ar grozīto ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu

(2011/145/ES)

ĀKK UN ES VĒSTNIEKU KOMITEJA,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1), pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (2) (turpmāk “ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”) un otro reizi grozīts Vagadugu 2010. gada 22. jūnijā (3) (turpmāk “grozītais ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”), un jo īpaši tā 15. panta 3. un 4. punktu,

ņemot vērā ĀKK un EK Ministru padomes Lēmumu Nr. 1/2005 (2005. gada 8. marts) par ĀKK un EK Ministru padomes iekšējā reglamenta pieņemšanu (4) un jo īpaši tā 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 93. panta 3. punktu ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums stājās spēkā 2008. gada 1. jūlijā. Grozītais ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums tiek provizoriski piemērots kopš 2010. gada 31. oktobra.

(2)

Ekvatoriālā Gvineja, kas 2005. gada 25. jūnijā parakstīja ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu, deponēja ratifikācijas instrumentu, kuram pievienota atruna un kuru Savienība un tās dalībvalstis noraidīja ar 2008. gada 19. decembra vēstuli. Tādējādi saskaņā ar grozītā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 93. panta 4. punktu ratifikācija nav spēkā.

(3)

Grozītā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 94. pantā ir noteikts, ka jebkuri valstu pievienošanās pieteikumi ir jāiesniedz un jāapstiprina ĀKK un ES Ministru padomei.

(4)

Ekvatoriālā Gvineja 2010. gada maijā iesniedza pievienošanās pieteikumu saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 94. pantu, kā arī lūgumu piešķirt tai novērotāja statusu, kas līdz pievienošanās procesa pabeigšanai ļautu šai valstij līdzdarboties kopīgajās iestādēs, kuras izveidotas ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu.

(5)

Novērotāja statuss būtu spēkā līdz 2011. gada 30. aprīlim. Ekvatoriālajai Gvinejai ne vēlāk kā minētajā dienā būtu jādeponē pievienošanās akts grozītā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma depozitāriem, proti, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam un ĀKK valstu Sekretariātam.

(6)

Saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 15. panta 4. punktu Ministru padome 2010. gada 21. jūnijā Vagadugu vienojās pilnvarot Vēstnieku komiteju pieņemt lēmumu Ministru padomes vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pievienošanās pieteikuma un novērotāja statusa apstiprināšana

Ar šo tiek apstiprināts Ekvatoriālās Gvinejas pieteikums, lai pievienotos Partnerattiecību nolīgumam starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā, pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā un otro reizi grozīts Vagadugu 2010. gada 22. jūnijā (turpmāk “grozītais ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”).

Līdz 2011. gada 30. aprīlim Ekvatoriālajai Gvinejai attiecībā uz grozīto ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu ir novērotāja statuss.

Vēlākais minētajā dienā Ekvatoriālā Gvineja deponē pievienošanās aktu grozītā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma depozitāriem, proti, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam un ĀKK valstu Sekretariātam.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Briselē, 2011. gada 17. februārī

ĀKK un ES Ministru padomes vārdā, ĀKK un ES Vēstnieku komitejas vārdā

priekšsēdētājs

GYÖRKÖS P.


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  Nolīgums, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.).

(3)  Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.).

(4)  OV L 95, 14.4.2005., 44. lpp.


Labojumi

5.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/23


Labojums Komisijas Lēmumā 2009/564/EK (2009. gada 9. jūlijs) par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai kempinga pakalpojumiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 196, 2009. gada 28. jūlijs )

55. lappusē:

tekstu:

“76.   Lietoti tekstilizstrādājumi, mēbeles un citi izstrādājumi (līdz 3 punktiem)”

lasīt šādi:

“76.   Lietoti tekstilizstrādājumi, mēbeles un citi izstrādājumi (līdz 2 punktiem)”.