ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.041.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 41

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 15. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 131/2011 (2011. gada 14. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 132/2011 (2011. gada 14. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Piacentinu Ennese (ACVN))

2

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 133/2011 (2011. gada 14. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 134/2011 (2011. gada 14. februāris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

6

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/99/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2011. gada 3. februāris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2010/012 NL/Ziemeļholandes IKT)

8

 

*

Padomes Lēmums 2011/100/KĀDP (2011. gada 14. februāris), ar kuru groza Kopējo nostāju 2003/495/KĀDP, kas attiecas uz Irāku

9

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

15.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 131/2011

(2011. gada 14. februāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 1. punktu,

ņemot vērā Kopējo nostāju 2011/100/KĀDP, ar kuru groza Kopējo nostāju 2003/495/KĀDP kas attiecas uz Irāku (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Rezolūcijai 1483 (2003) ar 2. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1210/2003 (2003. gada 7. jūlijs) par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku (2) noteica īpašus režīmus attiecībā uz maksājumiem par naftu, naftas produktiem un dabasgāzi, ko eksportē no Irākas, savukārt ar minētās regulas 10. pantu tika noteikti īpaši režīmi attiecībā uz konkrētu Irākas aktīvu imunitāti pret tiesvedību. Šos īpašos režīmus piemēroja līdz 2010. gada 31. decembrim.

(2)

ANO DP Rezolūcijā 1956(2010) bija paredzēts, ka minētie īpašie režīmi būtu jāpagarina līdz 2011. gada 30. jūnijam un pēc šā datuma vairs nebūtu jāpiemēro. Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/100/KĀDP tagad būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1210/2003.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai ir jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1210/2003 18. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Regulas 2. un 10. pantu piemēro līdz 2011. gada 30. jūnijam.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 14. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

HOFFMANN R.


(1)  Sk. šo 9 lpp. OV.

(2)  OV L 169, 8.7.2003., 6. lpp.


15.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/2


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 132/2011

(2011. gada 14. februāris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Piacentinu Ennese (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Itālijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Piacentinu Ennese ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 14. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 164, 24.6.2010., 26. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.3. grupa.   Siers

ITĀLIJA

Piacentinu Ennese (ACVN)


15.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 133/2011

(2011. gada 14. februāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 15. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 14. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

107,9

JO

87,5

MA

55,3

TN

102,0

TR

106,5

ZZ

91,8

0707 00 05

JO

101,4

TR

178,9

ZZ

140,2

0709 90 70

MA

47,3

TR

149,4

ZA

57,4

ZZ

84,7

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,9

IL

78,0

MA

53,9

TN

56,1

TR

69,7

ZA

41,5

ZZ

54,6

0805 20 10

IL

163,3

MA

82,8

TR

79,6

ZZ

108,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

113,4

JM

131,0

MA

117,3

TR

66,9

ZZ

107,2

0805 50 10

MA

49,9

TR

47,4

ZZ

48,7

0808 10 80

CA

104,5

CL

54,0

CM

52,0

CN

101,1

US

123,7

ZZ

87,1

0808 20 50

AR

130,7

CL

60,7

CN

50,1

US

104,4

ZA

122,1

ZZ

93,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


15.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/6


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 134/2011

(2011. gada 14. februāris),

ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2010./11. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 867/2010 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 129/2011 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (ES) Nr. 867/2010 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 15. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 14. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 259, 1.10.2010., 3. lpp.

(4)  OV L 38, 12.2.2011., 29. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2011. gada 15. februāra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

57,94

0,00

1701 11 90 (1)

57,94

0,00

1701 12 10 (1)

57,94

0,00

1701 12 90 (1)

57,94

0,00

1701 91 00 (2)

55,93

0,69

1701 99 10 (2)

55,93

0,00

1701 99 90 (2)

55,93

0,00

1702 90 95 (3)

0,56

0,19


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


LĒMUMI

15.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/8


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 3. februāris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2010/012 NL/Ziemeļholandes IKT)

(2011/99/ES)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (2) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) ir izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)

Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības joma ir paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

(3)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksimālo apjomu gadā.

(4)

Nīderlande 2010. gada 8. aprīlī iesniedza pieteikumu izmantot EGF saistībā ar atlaišanas gadījumiem divos uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 46. nodaļas (Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus) nozarē un atrodas NUTS II līmeņa reģionā Ziemeļholandē (NL32), un līdz 2010. gada 5. augustam iesniedza papildu informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. panta prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina šajā nolūkā piešķirt EUR 2 557 135.

(5)

Tādēļ EGF ir jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Nīderlandes iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, lai piešķirtu EUR 2 557 135 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 3. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

FELLEGI T.


(1)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


15.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/9


PADOMES LĒMUMS 2011/100/KĀDP

(2011. gada 14. februāris),

ar kuru groza Kopējo nostāju 2003/495/KĀDP, kas attiecas uz Irāku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2003. gada 7. jūlijā pieņēma Kopējo nostāju 2003/495/KĀDP, kas attiecas uz Irāku (1), īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Rezolūciju 1483 (2003).

(2)

ANO DP 2010. gada 15. decembrī pieņēma Rezolūciju 1956 (2010), ar kuru tā nolēma, inter alia, līdz 2011. gada 30. jūnijam pagarināt pasākumus attiecībā uz tādu ieņēmumu noguldīšanu Irākas Attīstības fondā, kas gūti no Irākas naftas, naftas produktu un dabas gāzes eksporta, un pasākumus attiecībā uz dažu Irākas īpašumu imunitāti tiesvedībā, kā izklāstīts ANO DP Rezolūcijās 1483 (2003) un 1546 (2004).

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Kopējā nostāja 2003/495/KĀDP.

(4)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopējās nostājas 2003/495/KĀDP 7. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šīs kopējās nostājas 4. un 5. pantu piemēro līdz 2011. gada 30. jūnijam.”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 14. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

HOFFMANN R.


(1)  OV L 169, 8.7.2003., 72. lpp.