ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.031.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 31

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 5. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 101/2011 (2011. gada 4. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 102/2011 (2011. gada 4. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību

13

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 103/2011 (2011. gada 4. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

35

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 104/2011 (2011. gada 4. februāris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

37

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 105/2011 (2011. gada 4. februāris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro olīveļļas ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2011. gada 31. janvārim līdz 1. februārim saskaņā ar Tunisijas tarifu kvotu, un ar ko aptur ievešanas atļauju izdošanu 2011. gada februārim

39

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas Lēmums 2011/79/KĀDP (2011. gada 4. februāris), ar ko īsteno Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

40

 

 

2011/80/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 4. februāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū zivju (Sardinops sagax) peptīdu produktu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 522)

48

 

 

2011/81/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 4. februāris), ar ko groza Lēmumus 2002/741/EK, 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2003/200/EK, 2005/341/EK un 2005/343/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 523)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

5.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 101/2011

(2011. gada 4. februāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/72/KĀDP (2011. gada 31. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (1),

ņemot vērā Savienības Augstās Pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2011/72/KĀDP paredz iesaldēt līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir to konkrētu personu īpašumā, valdījumā vai turējumā, kas ir atbildīgas par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, kuras tādējādi liedz Tunisijas tautai gūt labumu no ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības, kā arī grauj demokrātijas attīstību valstī, kā arī ar tām saistītu personu īpašumā, valdījumā vai turējumā. Minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras ir uzskaitītas lēmuma pielikumā.

(2)

Minētie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(3)

Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un jo īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām.

(4)

Padomei būtu jāīsteno pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikuma sarakstu, ņemot vērā konkrētu apdraudējumu starptautiskajam mieram un drošībai, ko rada situācija Tunisijā, un lai nodrošinātu atbilstību procesam, ar ko groza un pārskata Lēmuma 2011/72/KĀDP pielikumu.

(5)

Procedūrā šīs regulas I pielikuma saraksta grozīšanai būtu jāparedz, ka sarakstā iekļautajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām norāda iemeslus iekļaušanai sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt apsvērumus. Ja tiek iesniegti apsvērumi vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāpārskata lēmums un par to jāinformē attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

(6)

Lai īstenotu šo regulu un lai radītu iespējami lielāku tiesisko noteiktību Savienībā, būtu jādara zināmi atklātībai to fizisko un juridisko personu vārdi, vienību vai struktūru nosaukumi un cita atbilstīga informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu ir jāiesaldē. Jebkurai personas datu apstrādei būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3).

(7)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties līdz ar tās publicēšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai šādi:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās struktūrās, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un atvasinājumu līgumi;

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v)

kredīti, tiesības uz kompensāciju, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu līdzekļu daļas piederību;

b)

“līdzekļu iesaldēšana” ir liegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

c)

“saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida – materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami – līdzekļi, kas nav finanšu līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

d)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp, bet ne tikai, tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

e)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras Padome saskaņā Lēmuma 2011/72/KĀDP 1. panta 1. punktu ir identificējusi kā atbildīgās par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, kā arī ar šīm personām saistīto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, saskaņā ar uzskaitījumu I pielikumā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai šo personu interesēs.

3.   Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet 1. un 2. punktā minētos pasākumus.

3. pants

1.   I pielikumā norāda pamatojumu personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā.

2.   Ja iespējams, I pielikumā norāda arī informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai apmierinātu I pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp segtu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka šajā gadījumā dalībvalsts vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas pārējām dalībvalstīm un Komisijai ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz minētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 2. pantā minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, vai uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b)

minētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no attiecīga apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē attiecīgu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts I pielikumā uzskaitītas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.   Regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai citiem ienākumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētās fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikumā,

ar nosacījumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

2.   Regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko ieskaita sarakstā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontā, ar noteikumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

7. pants

Atkāpjoties no 2. panta un ar nosacījumu, ka I pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu, nolīgumu, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta sarakstā, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

i)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu;

ii)

maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam;

b)

attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu un nodomu piešķirt atļauju ir vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

8. pants

1.   Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Aizliegums, kas paredzēts 2. panta 2. punktā, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kuras ir darījušas pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā minētajam aizliegumam.

9. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas norādīta II pielikumā uzskaitītajā tīmekļa vietnē, kurās ir to pastāvīgā mītnesvieta vai kurās tās atrodas, kā arī – tieši vai ar dalībvalstu starpniecību – Komisijai; un

b)

sadarbojas ar minēto kompetento iestādi saistībā ar jebkādu šīs informācijas pārbaudi.

2.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

10. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē viena otru par pasākumiem, ko veic saskaņā ar šo regulu, un sniedz viena otrai to rīcībā esošu attiecīgu informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un īstenošanas grūtībām, kā arī par valstu tiesu pieņemtiem spriedumiem.

11. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

12. pants

1.   Ja Padome nolemj piemērot fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai 2. panta 1. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2.   Padome savu lēmumu un pamatojumu iekļaušanai sarakstā paziņo 1. punktā minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai, publicējot paziņojumu, dodot šai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju izteikt savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4.   I pielikumā iekļauto sarakstu pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos.

13. pants

1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

2.   Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā un paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

14. pants

Gadījumos, kad šajā regulā ir paredzēts ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

15. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

attiecībā uz jebkuru dalībvalstu jurisdikcijā esošu gaisa kuģi vai kuģi;

c)

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai dibinātas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas pilnīgi vai daļēji veic jebkāda veida darījumdarbību Savienībā.

16. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

MARTONYI J.


(1)  OV 28, 2.2.2011., 62. lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.


I PIELIKUMS

LĒMUMA 2. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTO FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

 

Vārds

Personas informācija

Pamatojums

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bijušais Tunisijas prezidents, dzimis Hamman-Sousse1936. gada 3. septembrī, Selma HASSEN dēls, precējies ar Leïla TRABELSI, nacionālā identitātes karte (NIK) Nr. 00354671

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1956. gada 24. oktobrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Zine El Abidine BEN ALI, NIK Nr. 00683530

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1944. gada 4. martā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Yamina SOUIEI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 11 rue de France- Radès Ben Arous, NIK Nr. 05000799

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Sabha-Lybie1980. gada 7. janvārī, Yamina SOUIEI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, precējies ar Inès LEJRI, adrese: résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, NIK Nr. 04524472

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1981. gada 2. decembrī, Naïma BOUTIBA dēls, precējies ar Nesrine BEN ALI, NIK Nr. 04682068

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1987. gada 16. janvārī, Leïla TRABELSI meita, precējusies ar Fahd Mohamed Sakher MATERI, NIK Nr. 00299177

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1992. gada 17. jūlijā, Leïla TRABELSI meita, dzīvo Prezidenta pilī, NIK Nr. 09006300

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1962. gada 5. novembrī, Saida DHERIF dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, NIK Nr. 00777029

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1948. gada 24. jūnijā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Nadia MAKNI, lauksaimniecības uzņēmējsabiedrības vadītāja vietnieks, adrese: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, NIK Nr. 00104253

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Radès1953. gada 19. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed MAHJOUB, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, NIK Nr. 00403106

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1974. gada 26. augustā, Najia JERIDI dēls, uzņēmējs, adrese: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, NIK Nr. 05417770

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1950. gada 26. aprīlī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Souad BEN JEMIA, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, NIK Nr. 00178522

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1955. gada 25. septembrī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Hela BELHAJ, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, NIK Nr. 05150331

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1958. gada 27. decembrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed Montassar MEHERZI, komercdirektore, adrese: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, NIK Nr. 00166569

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisijas pilsonis, dzimis Marsa1959. gada 5. maijā, Fatma SFAR dēls, precējies ar Samira TRABELSI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, NIK Nr. 00046988

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1960. gada 1. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Habib ZAKIR, adrese: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, NIK Nr. 00235016

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisijas pilsonis, dzimis 1957. gada 5. martā, Saida BEN ABDALLAH dēls, precējies ar Nefissa TRABELSI, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese: rue Ennawras no 4-Gammarth supérieur, NIK Nr. 00547946

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1973. gada 3. jūlijā, Yamina SOUIEI dēls, nekustamā īpašuma projektu attīstīšanas uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, NIK Nr. 05411511

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1975. gada 25. jūnijā, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI māsa) meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, precējusies ar Mourad MEHDOUI, adrese: 41 rue Garibaldi -Tunis, NIK Nr. 05417907

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1962. gada 3. maijā, Neila BARTAJI dēls, precējies ar Lilia NACEF, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 41 rue Garibaldi - Tunis, NIK Nr. 05189459

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1976. gada 18. septembrī, Najia JERIDI dēls, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, NIK Nr. 05412560

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1971. gada 4. decembrī, Yamina SOUIEI meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 2 rue El Farrouj - la Marsa, NIK Nr. 05418095

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1965. gada 20. decembrī, Radhia MATHLOUTHI dēls, precējies ar Linda CHERNI, biroja darbinieks sabiedrībā Tunisair, adrese: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, NIK Nr. 00300638

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisijas pilsonis, dzimis 1988. gada 29. janvārī, Kaouther Feriel HAMZA dēls, uzņēmējsabiedrības Stafiem - Peugeot ģenerāldirektors, adrese 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisijas pilsonis, dzimis 1959. gada 13. janvārī, Leïla CHAIBI dēls, precējies ar Dorsaf BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, NIK Nr. 00400688

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Bardo1965. gada 5. jūlijā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Slim CHIBOUB, adrese: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, NIK Nr. 00589759

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Bardo1971. gada 21. augustā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Marouene MABROUK, Ārlietu ministrijas padomdevēja, NIK Nr. 05409131

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1972. gada 11. martā, Jaouida El BEJI dēls, precējies ar Sirine BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, NIK Nr. 04766495

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Bardo1963. gada 8. martā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Slim ZARROUK, ārste, adrese: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, NIK Nr. 00589758

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1960. gada 13. augustā, Maherzia GUEDIRA dēls, precējies ar Ghazoua BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, NIK Nr. 00642271

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1949. gada 22. novembrī, Selma HASSEN dēls, fotogrāfs un žurnālists Vācijā, adrese: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, NIK Nr. 02951793

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1947. gada 13. martā, precējies ar Zohra BEN AMMAR, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: rue El Moez - Hammam - Sousse, NIK Nr. 02800443

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Hammam-Sousse1952. gada 16. maijā, Selma HASSEN meita, precējusies ar Fathi REFAT, sabiedrības Tunisair pārstāve, adrese: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, NIK Nr. 02914657

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Sousse1956. gada 18. septembrī, Selma HASSEN meita, precējusies ar Sadok Habib MHIRI, uzņēmuma vadītāja, adrese: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, NIK Nr. 02804872

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1938. gada 28. oktobrī, Selma HASSEN dēls, pensionārs, Selma MANSOUR atraitnis, adrese: 255 cité El Bassatine - Monastir, NIK Nr. 028106l4

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1969. gada 21. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, precējies ar Monia CHEDLI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: avenue Hédi Nouira - Monastir, NIK Nr. 04180053

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1974. gada 29. aprīlī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, uzņēmuma vadītājs, adrese: 83 Cap Marina - Monastir, NIK Nr. 04186963

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1972. gada 12. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, nodarbojas ar komerciālu eksportu un importu, adrese: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, NIK Nr. 04192479

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1980. gada 8. martā, Selma MANSOUR meita, precējusies ar Zied JAZIRI, uzņēmējsabiedrības sekretāre, adrese: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, NIK Nr. 06810509

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1978. gada 8. oktobrī, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, NIK Nr. 05590835

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1977. gada 9. augustā, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, NIK Nr. 05590836

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1982. gada 30. augustā, Hayet BEN ALI meita, precējusies ar Badreddine BENNOUR, adrese: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, NIK Nr. 08434380

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1970. gada 13. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, nodaļas vadītājs sabiedrībā Tunisair, adrese: résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, NIK Nr. 05514395

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1967. gada 22. oktobrī, Naïma BEN ALI dēls, Transporta ministrijas pilnvarotais pārstāvis, adrese: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, NIK Nr. 05504161

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1973. gada 3. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, precējies ar Lamia JEGHAM, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, NIK Nr. 05539378

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Parīzē 1966. gada 27. oktobrī, Paulette HAZAT dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, NIK Nr. 05515496 (dubultpilsonība)

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Parīzē 1971. gada 16. aprīlī, Paulette HAZAT dēls, precējies ar Amel SAID, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, NIK Nr. 00297112

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1974. gada 28. augustā, Leila DEROUICHE dēls, komercdirektors, adrese: 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, NIK Nr. 04622472

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām


II PIELIKUMS

REGULAS 4. PANTA 1. PUNKTĀ, 5. PANTA 1. PUNKTĀ, 7. PANTĀ UN 9. PANTA 1. PUNKTA a) APAKŠPUNKTĀ MINĒTO DALĪBVALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS UN ADRESE PAZIŅOJUMU SNIEGŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

A.   Kompetentās iestādes katrā dalībvalstī

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEHIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adrese paziņojumu vai citas informācijas nosūtīšanai Eiropas Komisijai

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr.: +32 22955585

Fakss: +32 22990873


5.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/13


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 102/2011

(2011. gada 4. februāris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2010. gada 23. novembra Regulā (ES) Nr. 1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību (2), ir izklāstīti tehniskie noteikumi par telpisko datu kopu savstarpējo izmantojamību, tostarp definēti telpisko objektu tipu un datu tipu atribūtiem un saistības lomām izmantojamie kodu saraksti.

(2)

Regulā (ES) Nr. 1089/2010 ir ietverta prasība, saskaņā ar ko tādu telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtu vai saistības lomu, kuru tips ir kodu saraksts, vērtībām jābūt derīgām atbilstīgi attiecīgajam kodu sarakstam.

(3)

Regulā (ES) Nr. 1089/2010 definētās pieļaujamās kodu sarakstu vērtības ir vajadzīgas, lai īstenotu minētajā regulā paredzētās prasības, tāpēc tās arī būtu jānosaka minētajā regulā.

(4)

Izstrādājot šajā regulā iekļautās kodu sarakstu vērtības, ir ievēroti tie paši principi attiecībā uz lietotāju vajadzībām, uzziņas materiāliem, attiecināmām Savienības politikas nostādnēm vai darbībām, iespējamo izmaksu un ieguvumu realizējamību un proporcionalitāti, ieinteresēto personu iesaistīšanu un apspriešanos ar tām, kā arī starptautiskajiem standartiem, kuri tika piemēroti, izstrādājot citus Komisijas Regulā (ES) Nr. 1089/2010 noteiktos tehniskos nosacījumus.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 1089/2010.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2007/2/EK 22. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1089/2010 groza šādi.

1.

Regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Uzskaites un kodu saraksti, ko izmanto telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtos vai saistības lomās, atbilst II pielikumā noteiktajām definīcijām un ietver tajā norādītās vērtības. Uzskaites un kodu saraksta vērtības ir valodas ziņā neitrāli mnemoniski kodi datorlietojumiem.”

b)

svītro 4. punktu.

2.

Regulas 6. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

kodu saraksti, kurus dalībvalstis nepapildina;”

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtiem vai saistības lomām, kuru tips ir kodu saraksts atbilstīgi definīcijai 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā, drīkst būt tikai kodu sarakstam paredzētajā sarakstā norādītās vērtības.

Telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtiem vai saistības lomām, kuru tips ir kodu saraksts atbilstīgi definīcijai 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā, drīkst būt tikai tādas vērtības, kas ir derīgas saskaņā ar reģistru, kurā pārzina šo kodu sarakstu.”

3.

Regulas I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas I pielikumā.

4.

Regulas II pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 323, 8.12.2010., 11. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1089/2010 I pielikumu groza šādi.

1.

Visus teikumus “Šo kodu sarakstu pārzina kopīgo kodu sarakstu reģistrā.” aizstāj ar teikumu “Dalībvalstis nepapildina šo kodu sarakstu.”

2.

Pielikuma 4.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “ConditionOfFacilityValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

disused

Objekts netiek lietots.

functional

Objekts funkcionē.

projected

Objekts tiek projektēts. Būvniecība vēl nav sākta.

underConstruction

Objekts tiek būvēts un vēl nefunkcionē. Tas attiecas tikai uz objekta sākotnējo būvniecību, nevis uz apkopes darbiem.

3.

Pielikuma 4.2. punktā pievieno šādas daļas.

“Dalībvalstis nepapildina šo kodu sarakstu.

Šā kodu saraksta atļautās vērtības ir Eiropas Savienības Publikāciju biroja publicētajā Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā uzskaitītie valstu divburtu kodi.”

4.

Pielikuma 5.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “ConnectionTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

crossBorderConnected

Savienojums starp diviem tīkla elementiem dažādos viena un tā paša tipa tīklos blakusesošās teritorijās. Tīkla elementi, uz kuriem tiek norādīts, apzīmē dažādas, taču telpiski savienotas reālās pasaules parādības.

crossBorderIdentical

Savienojums starp diviem tīkla elementiem dažādos viena un tā paša tipa tīklos blakusesošās teritorijās. Tīkla elementi, uz kuriem tiek norādīts, apzīmē vienādas reālās pasaules parādības.

intermodal

Savienojums starp diviem tīkla elementiem dažādos transporta tīklos, kuri izmanto atšķirīgu transporta veidu. Savienojums norāda iespēju mainīt pasažieru, preču u.c. pārvadāšanai izmantojamo transporta veidu uz citu transporta veidu.

5.

Pielikuma 5.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “LinkDirectionValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

bothDirections

Abos virzienos.

inDirection

Saites virzienā.

inOppositeDirection

Pretēji saites virzienam.


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1089/2010 II pielikumu groza šādi.

1.

Visus teikumus “Šo kodu sarakstu pārzina kopīgo kodu sarakstu reģistrā.” aizstāj ar teikumu “Dalībvalstis nepapildina šo kodu sarakstu.”

2.

Pielikuma 3.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “GrammaticalGenderValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

common

Kopīga dzimte (aptver gan vīriešu, gan sieviešu dzimti).

feminine

Sieviešu dzimte.

masculine

Vīriešu dzimte.

neuter

Nekatrā dzimte.

3.

Pielikuma 3.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “GrammaticalNumberValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

dual

Divskaitlis.

plural

Daudzskaitlis.

singular

Vienskaitlis.

4.

Pielikuma 3.3.3. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “NameStatusValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

historical

Vēsturiskais nosaukums, kas pašlaik netiek lietots.

official

Nosaukums pašlaik tiek lietots un ir oficiāli apstiprināts vai noteikts tiesību aktos.

other

Pašreizējais neoficiālais un neapstiprinātais nosaukums.

standardised

Nosaukums pašlaik tiek lietots, un to ir akceptējusi vai ieteikusi struktūra, kam piešķirtas konsultatīvas funkcijas un/vai lēmējvara toponīmijas jautājumos.

5.

Pielikuma 3.3.4. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “NamedPlaceTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

administrativeUnit

Administratīvas vienības, kas sadala apgabalus, kuros dalībvalstīm ir un/vai dalībvalstis īsteno jurisdikcijas tiesības, pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes nolūkā un kas atdalītas ar administratīvo robežu palīdzību.

building

Ēku ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

hydrography

Hidrogrāfiski elementi, tostarp jūras teritorijas un visi citi ūdens objekti un ar tiem saistītie elementi, tostarp upju baseini un apakšbaseini.

landcover

Zemes virsmas fiziskais un bioloģiskais segums, tostarp mākslīgas virsmas, lauksaimniecības teritorijas, meži, (daļēji) dabiskas platības, mitrāji.

landform

Ģeomorfoloģisks reljefa raksturlielums.

other

Telpisks objekts, kas nav kāda cita kodu sarakstā iekļautā tipa objekts.

populatedPlace

Cilvēku apdzīvota vieta.

protectedSite

Teritorija, kas noteikta vai pārvaldīta saskaņā ar starptautiskiem, Kopienas un dalībvalstu tiesību aktiem, lai nodrošinātu īpašu vides saglabāšanas mērķu īstenošanu.

transportNetwork

Autoceļu, dzelzceļa, gaisa, ūdens un trošu transporta tīkli un ar tiem saistītā infrastruktūra. Te ietver arī dažādu tīklu savienojumus.

6.

Pielikuma 3.3.5. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “NativenessValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

endonym

Nosaukums, ko lieto ģeogrāfiska raksturlieluma apzīmēšanai, kas atrodas teritorijā, kurā šī valoda ir oficiāla vai iesakņojusies.

exonym

Nosaukums, ko noteiktā valodā lieto, lai apzīmētu ģeogrāfisku raksturlielumu, kas atrodas ārpus teritorijas, kurā šī valoda ir plaši izplatīta, un kura forma atšķiras no attiecīgā(-ajiem) endonīma(-iem), ko lieto teritorijā, kurā atrodas ģeogrāfiskais raksturlielums.

7.

Pielikuma 4.4.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “AdministrativeHierarchyLevel” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

1stOrder

Valsts administratīvās hierarhijas augstākais līmenis (valsts līmenis).

2ndOrder

Valsts administratīvās hierarhijas 2. līmenis.

3rdOrder

Valsts administratīvās hierarhijas 3. līmenis.

4thOrder

Valsts administratīvās hierarhijas 4. līmenis.

5thOrder

Valsts administratīvās hierarhijas 5. līmenis.

6thOrder

Valsts administratīvās hierarhijas 6. līmenis.

8.

Pielikuma 5.4.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “GeometryMethodValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

byAdministrator

Lēmumu pieņem un manuāli reģistrē oficiālā struktūra, kas atbildīga par adrešu piešķiršanu, vai datu kopas pārvaldītājs.

byOtherParty

Lēmumu pieņem un manuāli reģistrē cita persona.

fromFeature

Iegūst automātiski no cita INSPIRE telpiskā objekta, kas ir saistīts ar adresi vai adreses sastāvdaļu.

9.

Pielikuma 5.4.2. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “GeometrySpecificationValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

addressArea

Atrašanās vieta iegūta no saistītās adreses teritorijas.

adminUnit1stOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 1. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit2ndOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 2. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit3rdOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 3. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit4thOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 4. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit5thOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 5. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit6thOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 6. līmeņa administratīvās vienības.

building

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt saistīto ēku.

entrance

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt ieejas durvis vai vārtus.

parcel

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt saistīto zemes gabalu.

postalDelivery

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt pasta piegādes punktu.

postalDescriptor

Atrašanās vieta iegūta no saistītās pasta indeksa teritorijas.

segment

Atrašanās vieta iegūta no saistītā satiksmes ceļa segmenta.

thoroughfareAccess

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt piekļuves punktu no satiksmes ceļa.

utilityService

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt komunālo pakalpojumu mezglu.

10.

Pielikuma 5.4.3. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “LocatorDesignatorTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

addressIdentifierGeneral

Adreses identifikators, ko veido cipari un/vai rakstzīmes.

addressNumber

Adreses identifikators, ko veido tikai cipari.

addressNumber2ndExtension

Adreses numura otrais paplašinājums.

addressNumberExtension

Adreses numura paplašinājums.

buildingIdentifier

Ēkas identifikators, ko veido cipari un/vai rakstzīmes.

buildingIdentifierPrefix

Ēkas numura prefikss.

cornerAddress1stIdentifier

Adreses identifikators, kas saistīts ar stūra adreses primārā satiksmes ceļa nosaukumu.

cornerAddress2ndIdentifier

Adreses identifikators, kas saistīts ar stūra adreses sekundārā satiksmes ceļa nosaukumu.

entranceDoorIdentifier

Ieejas durvju, vārtu vai segtas ieejas identifikators.

floorIdentifier

Ēkas iekšpusē esoša stāva vai līmeņa identifikators.

kilometrePoint

Zīme uz ceļa, kuras numurs apzīmē attālumu no ceļa sākumpunkta līdz šai zīmei, mērot pa ceļu.

postalDeliveryIdentifier

Pasta piegādes punkta identifikators.

staircaseIdentifier

Kāpņu identifikators, parasti ēkas iekšpusē.

unitIdentifier

Ēkas iekšpusē esošu durvju, mājokļa, numura vai telpas identifikators.

11.

Pielikuma 5.4.4. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “LocatorLevelValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

accessLevel

Vietrādis identificē noteiktu piekļuves vietu zemes gabalam, ēkai vai tamlīdzīgam objektam, izmantojot ieejas numuru vai līdzīgu identifikatoru.

postalDeliveryPoint

Vietrādis identificē pasta piegādes punktu.

siteLevel

Vietrādis identificē konkrētu zemes gabalu, ēku vai tamlīdzīgu īpašumu, izmantojot adreses numuru, ēkas numuru, ēkas vai īpašuma nosaukumu.

unitLevel

Vietrādis identificē konkrētu ēkas daļu.

12.

Pielikuma 5.4.5. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “LocatorNameTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

buildingName

Ēkas vai ēkas daļas nosaukums.

descriptiveLocator

Atrašanās vietas vai objekta ar adresi tekstuāls apraksts stāstījuma formā.

roomName

Ēkas iekšpusē esoša mājokļa, numura vai telpas identifikators.

siteName

Nekustamā īpašuma, ēku kompleksa vai vietas nosaukums.

13.

Pielikuma 5.4.6. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “PartTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

name

Nosaukuma daļa ir satiksmes ceļa nosaukuma kodols vai sakne.

namePrefix

Nosaukuma daļa tiek lietota, lai atdalītu savienojošus vārdus no satiksmes ceļa nosaukuma, nešķirojot to nozīmību.

qualifier

Nosaukuma daļa raksturo satiksmes ceļa nosaukumu.

type

Nosaukuma daļa norāda satiksmes ceļa kategoriju vai tipu.

14.

Pielikuma 5.4.7. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “StatusValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

alternative

Adrese vai adreses sastāvdaļa, kas tiek bieži lietota, bet atšķiras no adreses šablona vai adreses sastāvdaļas šablona, ko noteikusi par adrešu piešķiršanu atbildīgā oficiālā struktūra vai datu kopas pārvaldītājs.

current

Pašreizējā un spēkā esošā adrese vai adreses sastāvdaļa saskaņā ar oficiālās struktūras, kas atbildīga par adrešu piešķiršanu, datiem, vai ko datu kopas pārvaldītājs uzskata par vispiemērotāko bieži lietoto adresi.

proposed

Adrese vai adreses sastāvdaļa, kas gaida datu kopas pārvaldītāja vai par adrešu piešķiršanu atbildīgās oficiālās struktūras apstiprinājumu.

reserved

Adrese vai adreses sastāvdaļa, ko apstiprinājusi par adrešu piešķiršanu atbildīgā oficiālā struktūra vai datu kopas pārvaldītājs, bet kas vēl jāievieš.

retired

Adrese vai adreses sastāvdaļa, kas vairs netiek lietota ikdienā vai ko atcēlusi par adrešu piešķiršanu atbildīgā oficiālā struktūra vai datu kopas pārvaldītājs.

15.

Pielikuma 6.2.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “CadastralZoningLevelValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

1stOrder

Kadastrālā zonējuma hierarhijas augstākais līmenis (lielākās teritorijas), kas ir vienāds ar pašvaldību vai līdzvērtīgs tai.

2ndOrder

Kadastrālā zonējuma hierarhijas otrais līmenis.

3rdOrder

Kadastrālā zonējuma hierarhijas trešais līmenis.

16.

Pielikuma 7.1. punktā pievieno šādas daļas:

“—

“reģionālā navigācija (RNAV)” ir navigācijas metode, kas ļauj ekspluatēt gaisa kuģus jebkurā vēlamā lidojuma maršrutā, kurš atrodas tādu navigācijas līdzekļu pārklājuma teritorijā, kuri izmanto stacijas norādes, vai autonomu līdzekļu darbības robežās, vai abu līdzekļu darbības robežās vienlaikus,

TACAN navigācija” ir navigācijas metode, kas ļauj ekspluatēt gaisa kuģus jebkurā vēlamā lidojuma maršrutā, kurš atrodas tādu taktisko gaisa navigācijas bāku (Tactical Air Navigation BeaconTACAN) pārklājuma teritorijā, kuras izmanto stacijas norādes.”

17.

Pielikuma 7.3.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “AccessRestrictionValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

forbiddenLegally

Piekļuve transporta elementam ir aizliegta ar likumu.

physicallyImpossible

Piekļuve transporta elementam ir fiziski neiespējama barjeru vai citu fizisku šķēršļu dēļ.

private

Piekļuve transporta elementam ir ierobežota, jo tas pieder privātpersonai.

publicAccess

Transporta elements ir publiski pieejams.

seasonal

Piekļuve transporta elementam ir atkarīga no gadalaika.

toll

Piekļuve transporta elementam ir par maksu.

18.

Pielikuma 7.3.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “RestrictionTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

maximumDoubleAxleWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā slodze uz divām asīm.

maximumDraught

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā iegrime.

maximumFlightLevel

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa maksimālais lidojuma augstums.

maximumHeight

Transportlīdzekļa maksimālais augstums, kas ļauj pabraukt zem cita objekta.

maximumLength

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa maksimālais garums.

maximumSingleAxleWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā slodze uz ass.

maximumTotalWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā kopējā masa.

maximumTripleAxleWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā slodze uz trijām asīm.

maximumWidth

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa maksimālais platums.

minimumFlightLevel

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa minimālais lidojuma augstums.

19.

Pielikuma 7.4.2.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “AerodromeCategoryValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

domesticNational

Lidlauks, kas apkalpo valsts iekšzemes gaisa satiksmi.

domesticRegional

Lidlauks, kas apkalpo valsts reģionālo gaisa satiksmi.

international

Lidlauks, kas apkalpo starptautisko gaisa satiksmi.

20.

Pielikuma 7.4.2.2. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “AerodromeTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

aerodromeHeliport

Lidlauks ar helikopteru nosēšanās laukumu.

aerodromeOnly

Tikai lidlauks.

heliportOnly

Tikai heliports.

landingSite

Nosēšanās vieta.

21.

Pielikuma 7.4.2.3. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “AirRouteLinkClassValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

conventional

Parasts navigācijas maršruts: gaisa satiksmes maršruts, kurā gaisa satiksmes dienesti neizmanto ne reģionālo navigāciju, ne TACAN navigāciju.

RNAV

Reģionālās navigācijas maršruts: gaisa satiksmes maršruts, kurā gaisa satiksmes dienesti izmanto reģionālo navigāciju (RNAV).

TACAN

TACAN maršruts: gaisa satiksmes maršruts, kurā gaisa satiksmes dienesti izmanto TACAN navigāciju.

22.

Pielikuma 7.4.2.4. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “AirRouteTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

ATS

ATS maršruts, kā aprakstīts ICAO 11. pielikumā.

NAT

Ziemeļatlantijas maršruts (organizētās maršrutu sistēmas daļa).

23.

Pielikuma 7.4.2.5. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “AirUseRestrictionValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

reservedForMilitary

Gaisa transporta tīkla objekts ir paredzēts lietošanai tikai militārām vajadzībām.

temporalRestrictions

Gaisa transporta tīkla objekta lietošanas laiks ir ierobežots.

24.

Pielikuma 7.4.2.6. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “AirspaceAreaTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

ATZ

Lidostas satiksmes zona. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kas izveidota ap lidostu, lai aizsargātu lidostas satiksmi.

CTA

Kontroles teritorija. Kontrolēta gaisa telpa augstāk par noteiktu augstumu virs zemes.

CTR

Kontroles zona. Kontrolēta gaisa telpa no zemes virsmas līdz noteiktai augšējai robežai.

D

Bīstamā zona. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kurā noteiktā laikā var notikt darbības, kas apdraud gaisa kuģu lidojumus.

FIR

Lidojumu informācijas reģions. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kurā tiek nodrošināti lidojumu informācijas pakalpojumi un brīdināšanas pakalpojumi. To var izmantot, piemēram, ja pakalpojumu nodrošina vairākas vienības.

P

Aizliegta teritorija. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem virs kādas valsts sauszemes teritorijas vai teritoriālajiem ūdeņiem, kurā gaisa kuģu lidojumi ir aizliegti.

R

Ierobežota teritorija. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem virs kādas valsts sauszemes teritorijas vai teritoriālajiem ūdeņiem, kurā gaisa kuģu lidojumiem ir noteikti ierobežojumi saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem.

TMA

Termināla kontroles teritorija. Kontroles teritorija, ko parasti nosaka vietās, kur viena vai vairāku lielu lidlauku tuvumā saplūst vairāki ATS maršruti. To galvenokārt izmanto Eiropā saskaņā ar gaisa telpas elastīgas izmantošanas koncepciju.

UIR

Augšējais lidojumu informācijas reģions (UIR). Augšējā gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kurā tiek nodrošināti lidojumu informācijas pakalpojumi un brīdināšanas pakalpojumi. Katra valsts nosaka savu augšējās gaisa telpas definīciju.

25.

Pielikuma 7.4.2.7. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “NavaidTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

DME

Iekārta attāluma mērīšanai.

ILS

Instrumentālās nosēšanās sistēma.

ILS-DME

ILS izvietota kopā ar DME.

LOC

Lokalizators.

LOC-DME

LOC un DME izvietoti kopā.

MKR

Marķierbāka.

MLS

Nosēšanās vadības mikroviļņu sistēma.

MLS-DME

MLS izvietota kopā ar DME.

NDB

Nevirzīta radiobāka.

NDB-DME

NDB un DME izvietotas kopā.

NDB-MKR

Nevirzīta radiobāka un marķierbāka.

TACAN

Gaisa navigācijas taktiskā bāka.

TLS

Transpondera nosēšanās sistēma.

VOR

VHF rotējošā radiobāka.

VOR-DME

VOR un DME izvietotas kopā.

VORTAC

VOR un TACAN izvietotas kopā.

26.

Pielikuma 7.4.2.8. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “PointRoleValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

end

Skrejceļa virziena fiziskās beigas.

mid

Skrejceļa viduspunkts.

start

Skrejceļa virziena fiziskais sākums.

threshold

Tās skrejceļa daļas sākums, ko var izmantot nosēšanās vajadzībām.

27.

Pielikuma 7.4.2.9. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “RunwayTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

FATO

Pieejas beigu posma un pacelšanās teritorija helikopteriem.

runway

Lidmašīnu skrejceļš.

28.

Pielikuma 7.4.2.10. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “SurfaceCompositionValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

asphalt

Virsma no asfalta slāņa.

concrete

Virsma no betona slāņa.

grass

Virsma no zāles slāņa.

29.

Pielikuma 7.5.2.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “CablewayTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

cabinCableCar

Trošu ceļa transports, kura transportlīdzekļi ir piekārtas kabīnes, kas paredzētas tajās esošo cilvēku grupu un/vai preču pārvadāšanai no vienas vietas uz citu.

chairLift

Trošu ceļa transports, kura transportlīdzekļi ir piekārti krēsli, kas paredzēti atsevišķu cilvēku vai cilvēku grupu pārvadāšanai no vienas vietas uz citu, izmantojot tērauda kabeli vai trosi, kas cilpveidā savieno divus punktus.

skiTow

Trošu ceļa transports slēpotāju vai snovbordistu uzvilkšanai kalnā.

30.

Pielikuma 7.6.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “FormOfRailwayNodeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

junction

Dzelzceļa mezglpunkts, kur dzelzceļa tīklā ir mehānisms, ko veido dzelzceļa sliežu ceļš ar divām kustīgām sliedēm un nepieciešamajiem savienojumiem, lai ritekļi varētu nogriezties no viena sliežu ceļa uz citu.

levelCrossing

Dzelzceļa mezglpunkts, kur dzelzceļa tīkls vienā līmenī krustojas ar autoceļu.

pseudoNode

Dzelzceļa mezglpunkts, kas apzīmē punktu, kur maina vērtību viens vai vairāki ar to savienoto dzelzceļa posmu atribūti, vai punktu, kas vajadzīgs, lai aprakstītu tīkla ģeometriju.

railwayEnd

Dzelzceļa mezglpunktā ir savienojums tikai ar vienu dzelzceļa posmu. Tas apzīmē dzelzceļa līnijas beigas.

railwayStop

Vieta dzelzceļa tīklā, kur vilcieni apstājas, lai iekrautu/izkrautu kravu vai ļautu pasažieriem iekāpt vilcienā un izkāpt no tā.

31.

Pielikuma 7.6.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “RailwayTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

cogRailway

Dzelzceļa transports, kas ļauj ritekļiem darboties stāvā slīpumā un ko veido dzelzceļš ar zobstieni (parasti starp gaitas sliedēm), kur ritekļi ir aprīkoti ar vienu vai vairākiem riteņiem ar tapu sazobi vai zobratiem, kas saķeras ar minēto zobstieni.

funicular

Dzelzceļa transports, ko veido trose, kas piestiprināta uz sliedēm novietotam riteklim un kas pārvieto to augšup un lejup ļoti stāvā slīpumā. Ja iespējams, augšup un lejup braucošie ritekļi atsver viens otru.

magneticLevitation

Dzelzceļa transports ar vienu sliedi, kas ir ritekļa virzītāja un balsts, kurā izmantots magnētiskā “spilvena” mehānisms.

metro

Pilsētas dzelzceļa transporta sistēma, ko izmanto lielās pilsētās un kas brauc pa atsevišķu sliežu ceļu, kuru neizmanto citas transporta sistēmas; to parasti darbina ar elektroenerģiju, un dažos gadījumos tā atrodas pazemē.

monorail

Dzelzceļa transports ar vienu sliedi, kas ir vienīgais balsts un virzītāja.

suspendedRail

Dzelzceļa transports ar vienu sliedi, kas ir gan balsts, gan virzītāja un kurā riteklis ir iekārts, lai pārvietotos pa dzelzceļu.

train

Dzelzceļa transports, ko parasti veido divas paralēlas sliedes, pa kurām motorvagons vai vilciena lokomotīve velk savienotu ritekļu rindu, lai pārvietotu tos pa dzelzceļu nolūkā pārvadāt kravu vai pasažierus no viena galapunkta uz otru.

tramway

Dzelzceļa transporta sistēma, ko izmanto pilsētās, bieži ielas līmenī, un kas pārvietojas pa ceļu kopā ar autotransporta satiksmi un gājējiem. Tramvajus parasti darbina ar elektroenerģiju.

32.

Pielikuma 7.6.3.3. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “RailwayUseValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

cargo

Dzelzceļš ir paredzēts tikai kravu pārvadājumiem.

carShuttle

Dzelzceļš ir paredzēts tikai automobiļu transportēšanai abos virzienos.

mixed

Dzelzceļš paredzēts jaukta tipa darbībām. To izmanto pasažieru un kravu pārvadājumiem.

passengers

Dzelzceļš ir paredzēts tikai pasažieru pārvadājumiem.

33.

Pielikuma 7.7.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “AreaConditionValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

inNationalPark

Braukšanas ātruma ierobežojums nacionālajā parkā.

insideCities

Braukšanas ātruma ierobežojums pilsētās.

nearRailroadCrossing

Braukšanas ātruma ierobežojums pie dzelzceļa pārbrauktuvēm.

nearSchool

Braukšanas ātruma ierobežojums pie skolām.

outsideCities

Braukšanas ātruma ierobežojums ārpus pilsētām.

trafficCalmingArea

Braukšanas ātruma ierobežojums satiksmes intensitātes mazināšanas zonā.

34.

Pielikuma 7.7.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “FormOfRoadNodeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

enclosedTrafficArea

Autoceļa mezglpunkts atrodas noslēgtā satiksmes zonā un/vai apzīmē to. Satiksmes zona ir zona bez tiesību aktos definētu braukšanas virzienu iekšējas struktūras. Ar zonu ir savienoti vismaz divi autoceļi.

junction

Autoceļu mezglpunkts, kur krustojas trīs vai vairāk autoceļa posmi.

levelCrossing

Autoceļa mezglpunkts, kur autoceļu tīkls vienā līmenī krustojas ar dzelzceļu.

pseudoNode

Ar autoceļa mezglpunktu ir savienoti tieši divi autoceļa posmi.

roadEnd

Ar autoceļa mezglpunktu ir savienots tikai viens autoceļa posms. Tas apzīmē autoceļa beigas.

roadServiceArea

Autoceļam pieguļoša virsma, kas paredzēta, lai sniegtu noteiktus pakalpojumus ceļā.

roundabout

Autoceļa mezglpunkts apzīmē apļveida krustojumu vai ir tā daļa. Apļveida krustojums ir autoceļa apļveida segments, kurā satiksmes kustība atļauta tikai vienā virzienā.

trafficSquare

Autoceļa mezglpunkts atrodas autoceļu norobežotā laukumā un/vai apzīmē to. Autoceļu norobežots laukums ir platība, ko (daļēji) ietver autoceļi un kas netiek izmantota satiksmei, un kas nav apļveida krustojums.

35.

Pielikuma 7.7.3.3. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “FormOfWayValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

bicycleRoad

Ceļš, pa kuru atļauts braukt tikai velosipēdiem.

dualCarriageway

Autoceļš ar fiziski atdalītām brauktuvēm neatkarīgi no braukšanas joslu skaita, kas nav ātrgaitas autoceļš vai automaģistrāle.

enclosedTrafficArea

Zona bez tiesību aktos definētu braukšanas virzienu iekšējas struktūras. Ar zonu ir savienoti vismaz divi autoceļi.

entranceOrExitCarPark

Autoceļš, kas īpaši paredzēts iebraukšanai stāvvietā vai izbraukšanai no tās.

entranceOrExitService

Autoceļš, ko izmanto tikai, lai iebrauktu apkopes zonā vai izbrauktu no tās.

freeway

Autoceļš, kam nav viena līmeņa krustojumu ar citiem autoceļiem.

motorway

Autoceļš, kam parasti tiek piemēroti noteikumi attiecībā uz uzbraukšanu uz tā un tā lietošanu. Tam ir divas vai vairākas galvenokārt fiziski atdalītas brauktuves un nav viena līmeņa krustojumu.

pedestrianZone

Zona ar ceļu tīklu, kas ir īpaši paredzēts gājējiem.

roundabout

Autoceļa apļveida segments, kurā satiksmes kustība atļauta tikai vienā virzienā.

serviceRoad

Autoceļš, kas atrodas paralēli autoceļam ar salīdzinoši lielu pievedceļu skaitu un kas paredzēts, lai nodrošinātu savienojumu ar autoceļiem ar mazāku pievedceļu skaitu.

singleCarriageway

Autoceļš, kur satiksmi nenodala nekāds fizisks objekts.

slipRoad

Autoceļš, kas īpaši konstruēts, lai izbrauktu uz cita autoceļa vai nobrauktu no tā.

tractorRoad

Īpašs autoceļš, ko var lietot tikai traktori (lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļi) vai apvidus transportlīdzekļi (transportlīdzekļi ar augstāku šasiju, lieliem riteņiem un četru riteņu piedziņu).

trafficSquare

Zona, ko (daļēji) ietver autoceļi un kas netiek izmantota satiksmei, un kas nav apļveida krustojums.

walkway

Ceļš, kas paredzēts tikai gājējiem un kas ir slēgts parastai transportlīdzekļu kustībai, izmantojot fizisku barjeru.

36.

Pielikuma 7.7.3.4. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “RoadPartValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

carriageway

Autoceļa daļa, kas paredzēta satiksmei.

pavedSurface

Autoceļa virsmas daļa ar cieto segumu.

37.

Pielikuma 7.7.3.5. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “RoadServiceTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

busStation

Autoceļa apkalpes zona ir autobusu pietura.

parking

Autoceļa apkalpes zona ir stāvvieta.

restArea

Autoceļa apkalpes zona ir atpūtas vieta.

toll

Zona, kas nodrošina ar maksas ceļu lietošanu saistītus pakalpojumus, piemēram, biļešu automāti, vai maksas iekasēšanas pakalpojumus.

38.

Pielikuma 7.7.3.6. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “RoadSurfaceCategoryValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

paved

Autoceļš ar cietā seguma virsmu.

unpaved

Autoceļš bez cietā seguma virsmas.

39.

Pielikuma 7.7.3.7. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “ServiceFacilityValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

drinks

Ir pieejami dzērieni.

food

Ir pieejama pārtika.

fuel

Ir pieejama degviela.

picnicArea

Ir pieejama piknika zona.

playground

Ir pieejams rotaļu laukums.

shop

Ir pieejams veikals.

toilets

Ir pieejamas tualetes.

40.

Pielikuma 7.7.3.8. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “SpeedLimitSourceValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

fixedTrafficSign

Avots ir fiksēta ceļa zīme (no vietas atkarīga administratīva kārtība, tiešs braukšanas ātruma ierobežojums).

regulation

Avots ir noteikumi (valsts tiesību akti, noteikumi vai “netiešs braukšanas ātruma ierobežojums”).

variableTrafficSign

Avots ir mainīga ceļa zīme.

41.

Pielikuma 7.7.3.9. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “VehicleTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

allVehicle

Jebkurš transportlīdzeklis, neieskaitot gājējus.

bicycle

Jebkurš divriteņu transportlīdzeklis ar pedāļiem.

carWithTrailer

Jebkurš pasažieru automobilis ar pievienotu piekabi.

deliveryTruck

Salīdzinoši neliels kravas automobilis, kuru galvenokārt izmanto, lai piegādātu preces un materiālus.

emergencyVehicle

Operatīvais transportlīdzeklis, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un ugunsdzēsības transportu.

employeeVehicle

Transportlīdzeklis, ko lieto organizācijas darbinieks saskaņā ar šīs organizācijas noteikto kārtību.

facilityVehicle

Transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai noteiktā platībā privātā vai ierobežotā īpašumā.

farmVehicle

Transportlīdzeklis, kas parasti saistīts ar lauksaimniecības darbībām.

highOccupancyVehicle

Transportlīdzeklis, kurā ir liels skaits pasažieru, kas atbilst noteiktajam minimālajam pasažieru skaitam (vai pārsniedz to).

lightRail

Vilcienam līdzīgs transportlīdzeklis, kas tiek lietots ierobežotas platības sliežu ceļa tīklā.

mailVehicle

Transportlīdzeklis, kas savāc, pārvadā vai piegādā pastu.

militaryVehicle

Ar militāru pilnvaru sankcionēts transportlīdzeklis.

moped

Divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju, kura tilpums ir mazāks par 50 cm3, un kura maksimālais braukšanas ātrums nepārsniedz 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju, kura tilpums ir lielāks par 50 cm3, un kura maksimālais braukšanas ātrums pārsniedz 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Mazs transportlīdzeklis, kas paredzēts privātiem cilvēku pārvadājumiem.

pedestrian

Cilvēks, kas pārvietojas kājām.

privateBus

Privāts vai saskaņā ar līgumu norīkots transportlīdzeklis, kas paredzēts lielu cilvēku grupu pārvadāšanai.

publicBus

Transportlīdzeklis, kas paredzēts lielu cilvēku grupu pārvadāšanai, ko parasti raksturo vispārēji publiskoti maršruti un kustības grafiki.

residentialVehicle

Transportlīdzeklis, kura īpašnieks dzīvo (vai viesojas) noteiktā pilsētas ielā vai rajonā.

schoolBus

Transportlīdzeklis, ko ekspluatē skolas vārdā, lai pārvadātu skolēnus.

snowChainEquippedVehicle

Jebkurš transportlīdzeklis, kas aprīkots ar sniega ķēdēm.

tanker

Kravas automobilis ar vairāk nekā divām asīm, kas tiek izmantots, lai transportētu šķidrumu vai gāzveida beztaras kravas.

taxi

Transportlīdzeklis, kas tiek iznomāts saskaņā ar licenci un parasti ir aprīkots ar skaitītāju.

transportTruck

Kravas transportlīdzeklis tāliem preču pārvadājumiem.

trolleyBus

Autobusam līdzīgs transportlīdzeklis lielu cilvēku grupu pārvadāšanai, kura energoapgādi nodrošina savienojums ar elektrotīklu.

vehicleForDisabledPerson

Transportlīdzeklis ar papildu identifikāciju, kas norāda, ka tas ir paredzēts invalīdiem.

vehicleWithExplosiveLoad

Transportlīdzeklis, kas pārvadā sprādzienbīstamu kravu.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Transportlīdzeklis, kas pārvadā bīstamu kravu, kura nav sprādzienbīstama vai nerada ūdens piesārņojumu.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Transportlīdzeklis, kas pārvadā kravu, kura rada ūdens piesārņojumu.

42.

Pielikuma 7.7.3.10. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “WeatherConditionValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

fog

Braukšanas ātruma ierobežojums miglas apstākļos.

ice

Braukšanas ātruma ierobežojums apledojuša ceļa apstākļos.

rain

Braukšanas ātruma ierobežojums lietus apstākļos.

smog

Braukšanas ātruma ierobežojums noteikta biezuma smoga apstākļos.

snow

Braukšanas ātruma ierobežojums sniega apstākļos.

43.

Pielikuma 7.8.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “FerryUseValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

cars

Prāmis pārvadā automobiļus.

other

Prāmis pārvadā kravu, kas nav pasažieri, automobiļi, kravas automobiļi vai vilcieni.

passengers

Prāmis pārvadā pasažierus.

train

Prāmis pārvadā vilcienus.

trucks

Prāmis pārvadā kravas automobiļus.

44.

Pielikuma 7.8.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “FormOfWaterwayNodeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

junctionFork

Infrastruktūras elementi, kur viena kuģu satiksmes plūsma krusto otru kuģu satiksmes plūsmu, vai punkti, kur kuģu satiksmes plūsmas sadalās vai saplūst.

lockComplex

Slūžas vai slūžu grupa, kas paredzēta, lai upju un kanālu ūdensceļos paceltu vai nolaistu kuģus starp ūdensceļu posmiem ar dažādu ūdens līmeni.

movableBridge

Tilts, ko var pagriezt vai pacelt, lai ļautu caurbraukt kuģiem.

shipLift

Iekārta kuģu transportēšanai no viena ūdens objekta uz citu ūdens objektu ar atšķirīgu ūdens līmeni, ko izmanto kā kanāla slūžu alternatīvu.

waterTerminal

Vieta, kur pārkrauj preces.

turningBasin

Vieta, kur kanāls vai šaurs ūdensceļš ir paplašināts, lai kuģi varētu apgriezties.

45.

Pielikuma 8.4.2.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “HydroNodeCategoryValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

boundary

Mezglpunkts, ko izmanto, lai savienotu dažādus tīklus.

flowConstriction

Tīkla mezglpunkts, kas pats nav saistīts ar tīkla topoloģiju, bet ir piesaistīts hidrogrāfiski ievērojamam punktam vai iekārtai, vai cilvēka veidotam objektam, kas ietekmē plūsmu tīklā.

flowRegulation

Tīkla mezglpunkts, kas pats nav saistīts ar tīkla topoloģiju, bet ir piesaistīts hidrogrāfiski ievērojamam punktam vai iekārtai, vai cilvēka veidotam objektam, kas regulē plūsmu tīklā.

junction

Mezglpunkts, kur sastopas trīs vai vairāk posmi.

outlet

Savstarpēji savienotu saišu virknes noslēguma mezglpunkts.

source

Savstarpēji savienotu saišu virknes sākuma mezglpunkts.

46.

Pielikuma 8.5.4.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “CrossingTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

aqueduct

Caurule vai mākslīgs kanāls, kas paredzēts ūdens transportēšanai no attāla avota, parasti izmantojot smaguma spēka iedarbību, lai nodrošinātu saldūdens apgādi vai ūdensapgādi lauksaimniecības un/vai rūpniecības vajadzībām.

bridge

Konstrukcija, kas savieno divas vietas un nodrošina iespēju transporta ceļam pārvarēt reljefa radītu šķērsli.

culvert

Slēgts kanāls ūdensteces novadīšanai zem transporta ceļa.

siphon

Caurule, kas tiek izmantota, lai pārvietotu šķidrumu no viena līmeņa uz zemāku līmeni, izmantojot šķidruma spiediena starpību, lai pārvietotu šķidruma stabu augšup, pirms tas ieplūst izvades caurulē.

47.

Pielikuma 8.5.4.2. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “HydrologicalPersistenceValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

dry

Piepildīts un/vai plūstošs reti, parasti tikai stipru nokrišņu laikā un/vai tūlīt pēc stipriem nokrišņiem.

ephemeral

Piepildīts un/vai plūstošs stipru nokrišņu laikā un tūlīt pēc stipriem nokrišņiem.

intermittent

Piepildīts un/vai plūstošs kādā noteiktā gada daļā.

perennial

Piepildīts un/vai plūstošs nepārtraukti visu gadu.

48.

Pielikuma 8.5.4.3. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “InundationValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

controlled

Josla, kas periodiski tiek applūdināta, regulējot ar aizsprostu ierobežota ūdens līmeni.

natural

Josla, ko periodiski klāj plūdu ūdeņi, izņemot plūdmaiņu ūdeņus.

49.

Pielikuma 8.5.4.4. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “ShoreTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

boulders

Lieli ūdens erozijas vai laika apstākļu ietekmē erodēti akmeņi.

clay

Stingra, sīksta, smalkgraudaina zeme, kas sastāv galvenokārt no ūdeni saturošiem alumīnija silikātiem; pievienojot ūdeni, tā kļūst plastiskāka, un to var veidot un izžāvēt.

gravel

Nelieli ūdenī nodiluši vai apdrupuši akmeņi.

mud

Mīksta, mitra augsne, smiltis, putekļi un/vai cits zemjains materiāls.

rock

Jebkura lieluma akmeņi.

sand

Graudains materiāls, kas sastāv no sīkām, erodētām iežu (galvenokārt silīcijiežu) drumslām, smalkāks nekā grants un rupjāks nekā rupji nogulumu graudi.

shingle

Sīki, brīvi, apaļi, ūdens nogludināti oļi, it sevišķi sakrājušies jūras krastmalā.

stone

Iežu vai minerālvielu (kas nav metāls) noteiktas formas un lieluma gabali, kuriem parasti ir mākslīgi veidota forma un kas tiek lietoti kādā īpašā nolūkā.

50.

Pielikuma 8.5.4.5. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “WaterLevelValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

equinoctialSpringLowWater

Augstāko plūdmaiņu zemākais bēguma ūdens līmenis apmēram ekvinokcijas laikā.

higherHighWater

Augstākais paisuma ūdens līmenis jebkurā norādītā plūdmaiņu dienā Mēness un Saules A1 deklinācijas ietekmes rezultātā.

higherHighWaterLargeTide

Gada augstāko paisuma ūdens līmeņu vidējais rādītājs no 19 gadu novērojumiem.

highestAstronomicalTide

Augstākais plūdmaiņu līmenis, ko var paredzēt vidējos laika apstākļos un jebkuras astronomisko apstākļu kombinācijas ietekmē.

highestHighWater

Augstākais kādā vietā novērotais ūdens līmenis.

highWater

Augstākais līmenis, ko kādā vietā sasniedz ūdens virsma vienā plūdmaiņu ciklā.

highWaterSprings

Pieņemts līmenis, kas tuvinās augstāko paisuma līmeņu vidējam rādītājam augstāko plūdmaiņu laikā.

indianSpringHighWater

Plūdmaiņu ūdens līmeņa rādītājs, kas tuvojas augstāko paisuma ūdens līmeņu vidējam rādītājam augstāko plūdmaiņu laikā.

indianSpringLowWater

Plūdmaiņu ūdens līmeņa rādītājs, kas tuvojas zemāko bēguma atzīmju vidējam rādītājam augstāko plūdmaiņu laikā.

localDatum

Pieņemts līmenis, ko definējusi vietējās ostas pārvalde un no kura šī pārvalde mēra ūdens līmeni un plūdmaiņu augstumu.

lowerLowWater

Zemākais bēguma ūdens līmenis jebkurā norādītā plūdmaiņu dienā Mēness un Saules A1 deklinācijas ietekmes rezultātā.

lowerLowWaterLargeTide

Gada zemāko bēguma ūdens līmeņu vidējais rādītājs no 19 gadu novērojumiem.

lowestAstronomicalTide

Zemākais plūdmaiņu līmenis, ko var paredzēt vidējos laika apstākļos un jebkuras astronomisko apstākļu kombinācijas ietekmē.

lowestLowWater

Pieņemts līmenis, kas atbilst kādā vietā novērotajam zemākajam plūdmaiņu līmenim vai nedaudz zemākam līmenim.

lowestLowWaterSprings

Pieņemts līmenis, kas atbilst kādā vietā novērotajam zemākajam ūdens līmenim augstāko plūdmaiņu laikā laikposmā, kas īsāks nekā 19 gadi.

lowWater

Aptuveni noteikts bēguma līmeņu vidējais rādītājs, kas pieņemts kā atsauces līmenis ierobežotam reģionam neatkarīgi no tā, vai ir precīzāk noteikti rādītāji.

lowWaterDatum

Aptuveni noteikts bēguma līmeņu vidējais rādītājs, kas pieņemts kā standarta atsauces līmenis ierobežotai teritorijai.

lowWaterSprings

Līmenis, kas tuvojas bēguma zemāko līmeņu vidējam rādītājam augstāko plūdmaiņu laikā.

meanHigherHighWater

Kādā vietā noteikto visaugstāko paisuma līmeņu vidējais rādītājs 19 gadu laikposmā.

meanHigherHighWaterSprings

Kādā vietā augstāko plūdmaiņu laikā noteikto visaugstāko paisuma līmeņu vidējais rādītājs.

meanHigherLowWater

Katras plūdmaiņu dienas augstāko bēguma līmeņu vidējais rādītājs, ko novēro valsts plūdmaiņu rādītāju reģistrēšanas cikla laikā (National Tidal Datum Epoch).

meanHighWater

Visu paisuma līmeņu vidējais rādītājs kādā vietā 19 gadu laikposmā.

meanHighWaterNeaps

Zemāko plūdmaiņu paisuma līmeņu vidējais rādītājs.

meanHighWaterSprings

Augstāko plūdmaiņu paisuma līmeņu vidējais rādītājs.

meanLowerHighWater

Katras plūdmaiņu dienas zemāko paisuma līmeņu vidējais rādītājs, ko novēro valsts plūdmaiņu rādītāju reģistrēšanas cikla laikā (National Tidal Datum Epoch).

meanLowerLowWater

Zemāko bēguma līmeņu vidējais rādītājs kādā vietā 19 gadu laikposmā.

meanLowerLowWaterSprings

Zemāko bēguma līmeņu vidējais rādītājs augstāko plūdmaiņu laikā kādā vietā.

meanLowWater

Visu bēguma līmeņu vidējais rādītājs kādā vietā 19 gadu laikposmā.

meanLowWaterNeaps

Vidējais bēguma līmenis zemāko plūdmaiņu laikā.

meanLowWaterSprings

Vidējais bēguma līmenis augstāko plūdmaiņu laikā.

meanSeaLevel

Vidējais jūras līmenis plūdmaiņu kontroles punktā, ko mēra no fiksēta iepriekš noteikta atsauces līmeņa.

meanTideLevel

Vidējā paisuma līmeņa un vidējā bēguma līmeņa vidējais aritmētiskais.

meanWaterLevel

Visu stundu ūdens līmeņu vidējais rādītājs par laikposmu, kurā pieejami reģistrēti dati.

nearlyHighestHighWater

Pieņemts līmenis, kas tuvojas kādā vietā novērotajam augstākajam ūdens līmenim, parasti līdzvērtīgs augstāko plūdmaiņu paisuma līmenim.

nearlyLowestLowWater

Līmenis, kas tuvojas kādā vietā novērotajam zemākajam ūdens līmenim, parasti līdzvērtīgs Indijas augstāko plūdmaiņu bēguma līmenim.

tropicHigherHighWater

Augstākais paisuma līmenis, kas vērojams plūdmaiņās divreiz mēnesī, kad Mēness maksimālās deklinācijas ietekme ir vislielākā.

tropicLowerLowWater

Zemākais bēguma līmenis, kas vērojams plūdmaiņās divreiz mēnesī, kad Mēness maksimālās deklinācijas ietekme ir vislielākā.

51.

Pielikuma 9.4.1. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “DesignationSchemeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

emeraldNetwork

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar programmu Emerald Network.

IUCN

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar Starptautiskās dabas un dabas resursu saglabāšanas savienības klasifikācijas shēmu.

nationalMonumentsRecord

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra (National Monuments Record) klasifikācijas shēmu.

natura2000

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (92/43/EEK) vai Putnu direktīvu (79/409/EEK).

ramsar

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar Ramsāres konvenciju.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar UNESCO programmu “Cilvēks un biosfēra”.

UNESCOWorldHeritage

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar UNESCO Pasaules mantojuma konvenciju.

52.

Pielikuma 9.4.3. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “IUCNDesignationValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

habitatSpeciesManagementArea

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā dzīvotņu sugu pārvaldības teritorija.

managedResourceProtectedArea

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā pārvaldītu resursu aizsargājama teritorija.

nationalPark

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā nacionālais parks.

naturalMonument

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā dabas piemineklis.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā aizsargājama dabas vai jūras ainava.

strictNatureReserve

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā stingrs dabas rezervāts.

wildernessArea

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā neskarta teritorija.

53.

Pielikuma 9.4.4. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “NationalMonumentsRecordDesignationValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

agricultureAndSubsistence

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā lauksaimniecības vai naturālās saimniecības piemineklis.

civil

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā civilas nozīmes piemineklis.

commemorative

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā piemiņas vieta.

commercial

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā tirdzniecības nozares piemineklis.

communications

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā sakaru nozares piemineklis.

defence

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā aizsardzības piemineklis.

domestic

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā iekšzemes nozīmes piemineklis.

education

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā izglītības piemineklis.

gardensParksAndUrbanSpaces

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā dārzs, parks vai pilsētvides piemineklis.

healthAndWelfare

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā piemineklis veselības aizsardzības un labklājības jomā.

industrial

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā rūpnieciska rakstura piemineklis.

maritime

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā jūrniecības piemineklis.

monument

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā neklasificētas formas piemineklis.

recreational

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā piemineklis rekreācijas jomā.

religiousRitualAndFunerary

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā reliģiska vai rituāla rakstura, vai ar bērēm saistīts piemineklis.

settlement

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā apmetne.

transport

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā transporta jomas piemineklis.

waterSupplyAndDrainage

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra klasifikācijas shēmu kā ūdensapgādes un novadīšanas jomas piemineklis.

54.

Pielikuma 9.4.5. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “Natura2000DesignationValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

proposedSiteOfCommunityImportance

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar Natura2000 ir piedāvāta kā Kopienas nozīmes teritorija (SCI).

proposedSpecialProtectionArea

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar Natura2000 ir piedāvāta kā īpaši aizsargājama teritorija (SPA).

siteOfCommunityImportance

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar Natura2000 ir noteikta kā Kopienas nozīmes teritorija (SCI).

specialAreaOfConservation

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar Natura2000 ir noteikta kā īpašas saglabāšanas teritorija (SAC).

specialProtectionArea

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar Natura2000 ir noteikta kā īpaši aizsargājama teritorija (SPA).

55.

Pielikuma 9.4.6. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “RamsarDesignationValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

ramsar

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar Ramsāres konvenciju.

56.

Pielikuma 9.4.7. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

biosphereReserve

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar programmu “Cilvēks un biosfēra” ir noteikta kā biosfēras rezervāts.

57.

Pielikuma 9.4.8. punktā pievieno šādu tabulu.

Kodu saraksta “UNESCOWorldHeritageDesignationValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

cultural

Aizsargājamā teritorija ir noteikta kā pasaules kultūras mantojuma vieta.

mixed

Aizsargājamā teritorija ir noteikta kā jauktas nozīmes pasaules mantojuma vieta.

natural

Aizsargājamā teritorija ir noteikta kā pasaules dabas mantojuma vieta.


5.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/35


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 103/2011

(2011. gada 4. februāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 5. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


5.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/37


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 104/2011

(2011. gada 4. februāris),

ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2010./11. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 867/2010 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 70/2011 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (ES) Nr. 867/2010 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 5. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 259, 1.10.2010., 3. lpp.

(4)  OV L 26, 29.1.2011., 7. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2011. gada 5. februāra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


5.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/39


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 105/2011

(2011. gada 4. februāris),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro olīveļļas ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2011. gada 31. janvārim līdz 1. februārim saskaņā ar Tunisijas tarifu kvotu, un ar ko aptur ievešanas atļauju izdošanu 2011. gada februārim

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar 1. protokola (3) 3. panta 1. un 2. punktu Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumā par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses (4), atver tarifa kvotu ar nulles nodokļa likmi, lai ievestu Tunisijas izcelsmes neapstrādātu olīveļļu ar KN kodu 1509 10 10 un 1509 10 90, ko tieši no Tunisijas ieved Eiropas Savienībā, nepārsniedzot katram gadam noteikto ierobežojumu.

(2)

Komisijas 2006. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 1918/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai (5) 2. panta 2. punktā noteikti kvantitatīvie ierobežojumi ievešanas atļauju izdošanai mēnesī.

(3)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 1. punktam kompetentajām iestādēm iesniegto pieteikumu skaits ievešanas atļauju saņemšanai attiecas uz kopējo daudzumu, kas pārsniedz minētās regulas 2. panta 2. punktā februārim noteikto ierobežojumu.

(4)

Šajā gadījumā Komisijai ir jānosaka piešķīruma koeficients, lai varētu izdot ievešanas atļaujas proporcionāli pieejamajam daudzumam.

(5)

Tā kā ir sasniegts februāra maksimālais daudzums, minētajam mēnesim nevar izdot ievešanas atļaujas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti no 2011. gada 31. janvārim līdz 1. februārim, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 1. punktam piemēro piešķīruma koeficientu 95,463571 %.

Ievešanas atļauju izdošana 2011. gada februārim par daudzumiem, kas pieprasīti no 2011. gada 7. februāra, ir apturēta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 5. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 97, 30.3.1998., 57. lpp.

(4)  OV L 97, 30.3.1998., 2. lpp.

(5)  OV L 365, 21.12.2006., 84. lpp.


LĒMUMI

5.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/40


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/79/KĀDP

(2011. gada 4. februāris),

ar ko īsteno Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/72/KĀDP (2011. gada 31. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (1), un jo īpaši tā 2. panta 1. punktu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 31. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 31. janvārī pieņēma Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā.

(2)

To personu saraksts minētā lēmuma pielikumā, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāgroza un būtu jāatjaunina informācija saistībā ar konkrētām personām sarakstā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/72/KĀDP pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

MARTONYI J.


(1)  OV L 28, 2.2.2011., 62. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

LĒMUMA 1. PANTĀ MINĒTO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS

 

Vārds

Personas informācija

Pamatojums

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bijušais Tunisijas prezidents, dzimis Hamman-Sousse1936. gada 3. septembrī, Selma HASSEN dēls, precējies ar Leïla TRABELSI, nacionālā identitātes karte (NIK) Nr. 00354671

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1956. gada 24. oktobrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Zine El Abidine BEN ALI, NIK Nr. 00683530

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1944. gada 4. martā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Yamina SOUIEI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 11 rue de France- Radès Ben Arous, NIK Nr. 05000799

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Sabha-Lybie1980. gada 7. janvārī, Yamina SOUIEI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, precējies ar Inès LEJRI, adrese: résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, NIK Nr. 04524472

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1981. gada 2. decembrī, Naïma BOUTIBA dēls, precējies ar Nesrine BEN ALI, NIK Nr. 04682068

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1987. gada 16. janvārī, Leïla TRABELSI meita, precējusies ar Fahd Mohamed Sakher MATERI, NIK Nr. 00299177

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1992. gada 17. jūlijā, Leïla TRABELSI meita, dzīvo Prezidenta pilī, NIK Nr. 09006300

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1962. gada 5. novembrī, Saida DHERIF dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, NIK Nr. 00777029

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1948. gada 24. jūnijā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Nadia MAKNI, lauksaimniecības uzņēmējsabiedrības vadītāja vietnieks, adrese: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, NIK Nr. 00104253

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Radès1953. gada 19. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed MAHJOUB, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, NIK Nr. 00403106

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1974. gada 26. augustā, Najia JERIDI dēls, uzņēmējs, adrese: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, NIK Nr. 05417770

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1950. gada 26. aprīlī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Souad BEN JEMIA, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, NIK Nr. 00178522

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1955. gada 25. septembrī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Hela BELHAJ, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, NIK Nr. 05150331

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1958. gada 27. decembrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed Montassar MEHERZI, komercdirektore, adrese: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, NIK Nr. 00166569

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisijas pilsonis, dzimis Marsa1959. gada 5. maijā, Fatma SFAR dēls, precējies ar Samira TRABELSI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, NIK Nr. 00046988

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1960. gada 1. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Habib ZAKIR, adrese: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, NIK Nr. 00235016

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisijas pilsonis, dzimis 1957. gada 5. martā, Saida BEN ABDALLAH dēls, precējies ar Nefissa TRABELSI, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese: rue Ennawras no 4-Gammarth supérieur, NIK Nr. 00547946

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1973. gada 3. jūlijā, Yamina SOUIEI dēls, nekustamā īpašuma projektu attīstīšanas uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, NIK Nr. 05411511

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1975. gada 25. jūnijā, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI māsa) meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, precējusies ar Mourad MEHDOUI, adrese: 41 rue Garibaldi -Tunis, NIK Nr. 05417907

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1962. gada 3. maijā, Neila BARTAJI dēls, precējies ar Lilia NACEF, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 41 rue Garibaldi - Tunis, NIK Nr. 05189459

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1976. gada 18. septembrī, Najia JERIDI dēls, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, NIK Nr. 05412560

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1971. gada 4. decembrī, Yamina SOUIEI meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 2 rue El Farrouj - la Marsa, NIK Nr. 05418095

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1965. gada 20. decembrī, Radhia MATHLOUTHI dēls, precējies ar Linda CHERNI, biroja darbinieks sabiedrībā Tunisair, adrese: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, NIK Nr. 00300638

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisijas pilsonis, dzimis 1988. gada 29. janvārī, Kaouther Feriel HAMZA dēls, uzņēmējsabiedrības Stafiem - Peugeot ģenerāldirektors, adrese 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisijas pilsonis, dzimis 1959. gada 13. janvārī, Leïla CHAIBI dēls, precējies ar Dorsaf BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, NIK Nr. 00400688

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Bardo1965. gada 5. jūlijā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Slim CHIBOUB, adrese: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, NIK Nr. 00589759

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Bardo1971. gada 21. augustā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Marouene MABROUK, Ārlietu ministrijas padomdevēja, NIK Nr. 05409131

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1972. gada 11. martā, Jaouida El BEJI dēls, precējies ar Sirine BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, NIK Nr. 04766495

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Bardo1963. gada 8. martā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Slim ZARROUK, ārste, adrese: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, NIK Nr. 00589758

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1960. gada 13. augustā, Maherzia GUEDIRA dēls, precējies ar Ghazoua BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, NIK Nr. 00642271

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1949. gada 22. novembrī, Selma HASSEN dēls, fotogrāfs un žurnālists Vācijā, adrese: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, NIK Nr. 02951793

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1947. gada 13. martā, precējies ar Zohra BEN AMMAR, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: rue El Moez - Hammam - Sousse, NIK Nr. 02800443

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Hammam-Sousse1952. gada 16. maijā, Selma HASSEN meita, precējusies ar Fathi REFAT, sabiedrības Tunisair pārstāve, adrese: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, NIK Nr. 02914657

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Sousse1956. gada 18. septembrī, Selma HASSEN meita, precējusies ar Sadok Habib MHIRI, uzņēmuma vadītāja, adrese: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, NIK Nr. 02804872

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1938. gada 28. oktobrī, Selma HASSEN dēls, pensionārs, Selma MANSOUR atraitnis, adrese: 255 cité El Bassatine - Monastir, NIK Nr. 028106l4

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1969. gada 21. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, precējies ar Monia CHEDLI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: avenue Hédi Nouira - Monastir, NIK Nr. 04180053

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1974. gada 29. aprīlī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, uzņēmuma vadītājs, adrese: 83 Cap Marina - Monastir, NIK Nr. 04186963

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1972. gada 12. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, nodarbojas ar komerciālu eksportu un importu, adrese: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, NIK Nr. 04192479

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1980. gada 8. martā, Selma MANSOUR meita, precējusies ar Zied JAZIRI, uzņēmējsabiedrības sekretāre, adrese: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, NIK Nr. 06810509

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1978. gada 8. oktobrī, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, NIK Nr. 05590835

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1977. gada 9. augustā, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, NIK Nr. 05590836

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1982. gada 30. augustā, Hayet BEN ALI meita, precējusies ar Badreddine BENNOUR, adrese: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, NIK Nr. 08434380

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1970. gada 13. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, nodaļas vadītājs sabiedrībā Tunisair, adrese: résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, NIK Nr. 05514395

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1967. gada 22. oktobrī, Naïma BEN ALI dēls, Transporta ministrijas pilnvarotais pārstāvis, adrese: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, NIK Nr. 05504161

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1973. gada 3. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, precējies ar Lamia JEGHAM, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, NIK Nr. 05539378

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Parīzē 1966. gada 27. oktobrī, Paulette HAZAT dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, NIK Nr. 05515496 (dubultpilsonība)

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Parīzē 1971. gada 16. aprīlī, Paulette HAZAT dēls, precējies ar Amel SAID, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, NIK Nr. 00297112

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1974. gada 28. augustā, Leila DEROUICHE dēls, komercdirektors, adrese: 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, NIK Nr. 04622472

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām”


5.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/48


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 4. februāris),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū zivju (Sardinops sagax) peptīdu produktu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 522)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2011/80/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regulu (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums Senmi Ekisu Co. Ltd2008. gada 28. aprīlī Somijas kompetentajām iestādēm iesniedza pieteikumu par zivju (Sardinops sagax) peptīdu produkta kā jaunas pārtikas produktu sastāvdaļas laišanu tirgū.

(2)

Somijas kompetentā pārtikas produktu novērtējuma iestāde 2009. gada 12. janvārī sniedza sākotnējo novērtējuma ziņojumu. Ziņojumā tā secināja, ka zivju peptīda produktu var laist tirgū.

(3)

Komisija 2009. gada 10. martā nosūtīja sākotnējo novērtējuma ziņojumu visām dalībvalstīm.

(4)

Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 4. punktā noteiktajā 60 dienu laikā saskaņā ar minēto noteikumu tika izteikti pamatoti iebildumi pret šā produkta tirdzniecību.

(5)

Tāpēc 2009. gada 14. augustā notika apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA).

(6)

EFSA (diētisko produktu, uztura un alerģiju zinātnes ekspertu grupa) 2010. gada 9. jūlijā pieņēma atzinumu Scientific opinion on the safety of “Sardine Peptide Product” as a novel food ingredient  (2), kurā tā secināja, ka zivju peptīdu produkts paredzētajos lietošanas apstākļos un paredzētajos daudzumos ir nekaitīgs.

(7)

Pamatojoties uz zinātnisko novērtējumu, konstatēts, ka zivju peptīdu produkts atbilst Regulas (EK) Nr. 258/97 3. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Zivju (Sardinops sagax) peptīdu produktu, kā norādīts I pielikumā, drīkst laist Savienības tirgū kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu II pielikumā norādītajos lietošanas veidos.

2. pants

Ar šo lēmumu atļautā zivju (Sardinops sagax) peptīdu produkta nosaukums uz to saturoša pārtikas produkta etiķetes ir “zivju (Sardinops sagax) peptīdi”.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts uzņēmumam Senmi Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japānā.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


I PIELIKUMS

ZIVJU (SARDINOPS SAGAX) PEPTĪDU PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA

Apraksts

Jaunā pārtikas produktu sastāvdaļa ir peptīdu maisījums, kuru iegūst no zivju (Sardinops sagax) muskuļaudiem proteāzes katalizētā sārmainās hidrolīzes procesā ar tam sekojošu peptīdu frakcijas izdalīšanu hromatogrāfijas kolonnā un koncentrēšanu ar izsmidzināšanu vakuumžāvētavā. Tas ir dzeltenīgi balts pulveris.

Zivju (Sardinops sagax) peptīdu produkta specifikācija

Peptīdi (1)

(īsas virknes peptīdi, dipeptīdi un tripeptīdi ar molekulmasu, kas mazāka par 2 kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptīds)

0,1 līdz 0,16 g/100 g

Pelni

≤ 10 g/100 g

Mitrums

≤ 8 g/100 g


(1)  Pēc Kjeldāla metodes


II PIELIKUMS

ZIVJU PEPTĪDA PRODUKTU LIETOŠANA

Lietošanas grupa

Zivju peptīda produkta maksimālais līmenis

Pārtikas produkti, kuru pamatā ir jogurts, jogurta dzērieni, fermentēti piena produkti un piena pulveris

0,48 g/100 g (gatavi lietošanai uzturā)

Aromatizēts ūdens un dārzeņu dzērieni

0,3 g/100 g (gatavi lietošanai dzērienā)

Sausās brokastis

2 g/100 g

Zupas, sautējumi un sausās zupas

0,3 g/100 g (gatavi lietošanai ēdienā)


5.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/50


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 4. februāris),

ar ko groza Lēmumus 2002/741/EK, 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2003/200/EK, 2005/341/EK un 2005/343/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 523)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/81/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 4. septembra Lēmums 2002/741/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai kopēšanas un zīmēšanas papīram un groza Lēmumu 1999/554/EK (2), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(2)

Komisijas 2002. gada 9. septembra Lēmums 2002/747/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai spuldzēm un groza Lēmumu 1999/568/EK (3), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(3)

Komisijas 2002. gada 29. novembra Lēmums 2003/31/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai mazgāšanas līdzekļiem trauku mazgājamām mašīnām un groza Lēmumu 1999/427/EK (4), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(4)

Komisijas 2003. gada 14. februāra Lēmums 2003/200/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai veļas mazgāšanas līdzekļiem un groza Lēmumu 1999/476/EK (5), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(5)

Komisijas 2005. gada 11. aprīļa Lēmums 2005/341/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus un ar tiem saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ES ekomarķējuma piešķiršanai personālajiem datoriem (6), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(6)

Komisijas 2005. gada 11. aprīļa Lēmums 2005/343/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus un ar tiem saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ES ekomarķējuma piešķiršanai portatīvajiem datoriem (7), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(7)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 66/2010 ir laikus pārskatīti ekoloģiskie kritēriji, kā arī ar tiem saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības, kas noteiktas ar minētajiem lēmumiem.

(8)

Ņemot vērā minēto lēmumu dažādās pārskatīšanas procesa stadijas, ir lietderīgi pagarināt spēkā esības termiņus lēmumos noteiktajiem ekoloģiskajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām vērtēšanas un verifikācijas prasībām. Lēmumu 2003/31/EK un 2003/200/EK spēkā esības termiņš ir jāpagarina līdz 2011. gada 30. aprīlim. Lēmumu 2002/741/EK, 2005/341/EK un 2005/343/EK spēkā esības termiņš ir jāpagarina līdz 2011. gada 30. jūnijam. Lēmuma 2002/747/EK spēkā esības termiņš ir jāpagarina līdz 2011. gada 31. augustam.

(9)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Lēmumi 2002/741/EK, 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2003/200/EK, 2005/341/EK un 2005/343/EK.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2002/741/EK 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “kopēšanas un zīmēšanas papīrs” un ar tiem saistītās vērtēšanas un pārbaudes prasības ir spēkā līdz 2011. gada 30. jūnijam.”

2. pants

Lēmuma 2002/747/EK 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “spuldzes” un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2011. gada 31. augustam.”

3. pants

Lēmuma 2003/31/EK 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Ražojumu grupai “mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2011. gada 30. aprīlim.”

4. pants

Lēmuma 2003/200/EK 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “veļas mazgāšanas līdzekļi” un saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2011. gada 30. aprīlim.”

5. pants

Lēmuma 2005/341/EK 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “personālie datori”, kā arī ar to saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ir spēkā līdz 2011. gada 30. jūnijam.”

6. pants

Lēmuma 2005/343/EK 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “portatīvie datori”, kā arī saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ir spēkā līdz 2011. gada 30. jūnijam.”

7. pants

Lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 237, 5.9.2002., 6. lpp.

(3)  OV L 242, 10.9.2002., 44. lpp.

(4)  OV L 9, 15.1.2003., 11. lpp.

(5)  OV L 76, 22.3.2003., 25. lpp.

(6)  OV L 115, 4.5.2005., 1. lpp.

(7)  OV L 115, 4.5.2005., 35. lpp.