ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.343.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 343

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 29. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par dienu, kad stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1256/2010 (2010. gada 17. decembris), ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas Melnajā jūrā

2

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1257/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko pagarina ar Regulu (EK) Nr. 920/2005 ieviestos pagaidu izņēmuma pasākumus attiecībā uz Regulu Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un Regulu Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas

5

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1258/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 104/2000 nosaka orientējošās cenas un Savienības ražotāju cenas dažiem zvejas produktiem 2011. zvejas gadam

6

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1259/2010 (2010. gada 20. decembris), ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1260/2010 (2010. gada 22. decembris), ar kuru 2011. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, ko ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87

17

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1261/2010 (2010. gada 22. decembris), ar kuru atsevišķu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam uzliek pagaidu kompensācijas maksājumu

57

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1262/2010 (2010. gada 22. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 462/2010, (ES) Nr. 463/2010 un (ES) Nr. 464/2010 attiecībā uz termiņu konkursiem par ievedmuitas nodokļa samazinājumu, kuru 2010. kvotas gadam piemēro Spānijā un Portugālē importētajai kukurūzai un Spānijā importētajam sorgo, kā arī attiecībā uz minēto regulu darbības termiņa beigām

76

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/813/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2009/25 par 2010. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2010/32)

78

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 772/2010 (2010. gada 1. septembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 555/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē (OV L 232, 2.9.2010.)

79

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

29.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/1


Informācija par dienu, kad stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās (1), kas parakstīts Briselē 2009. gada 30. novembrī un Tokijā 2009. gada 15. decembrī, stājas spēkā 2011. gada 2. janvārī saskaņā ar nolīguma 31. pantu.


(1)  OV L 39, 12.2.2010., 20. lpp.


REGULAS

29.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/2


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1256/2010

(2010. gada 17. decembris),

ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas Melnajā jūrā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 43. panta 3. punktu Padome pēc Komisijas priekšlikuma paredz pasākumus par zvejas iespēju noteikšanu un iedalīšanu.

(2)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) paredzēts, ka jāpieņem pasākumi, kuri reglamentē piekļuvi ūdeņiem un resursiem un ilgtspējīgu zvejas darbību veikšanu, ņemot vērā pieejamo zinātnisko ieteikumu un jo īpaši ziņojumu, ko sagatavojusi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja.

(3)

Padomei ir jāpieņem pasākumi par zvejas iespēju noteikšanu un iedalīšanu zvejniecībām vai zvejniecību grupām un attiecīgā gadījumā jānosaka ar tām funkcionāli saistīti konkrēti nosacījumi. Zvejas iespējas būtu jāsadala starp dalībvalstīm tā, lai nodrošinātu katras dalībvalsts zvejas darbību relatīvu stabilitāti attiecībā uz katru krājumu vai zvejniecību un pienācīgi ņemtu vērā kopējās zivsaimniecības politikas mērķus, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 2371/2002.

(4)

Kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) būtu jānosaka, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem un ņemot vērā bioloģiskos un sociāli ekonomiskos aspektus, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem zvejas sektoriem, kā arī ņemot vērā viedokļus, kas izteikti, apspriežoties ar ieinteresētajām personām.

(5)

Uz šajā regulā noteikto zvejas iespēju izmantošanu attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (2), un jo īpaši tās 33. un 34. pants par nozveju un zvejas piepūles reģistrēšanu un ar zvejas iespēju pilnīgu izmantošanu saistītu datu paziņošanu. Tāpēc ir jānorāda kodi, kas dalībvalstīm jāizmanto, nosūtot Komisijai datus par nozvejām no krājumiem, uz kuriem attiecas šī regula.

(6)

Saskaņā ar 2. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 847/96 (1996. gada 6. maijs), ar ko ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (3), ir jānorāda krājumi, uz kuriem attiecas dažādie minētajā regulā paredzētie pasākumi.

(7)

Lai izvairītos no zvejas darbību pārtraukuma un lai nodrošinātu Savienības zvejnieku iztikas līdzekļus, ir svarīgi minēto zveju sākt 2011. gada 1. janvārī. Steidzamības iemeslu dēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas Melnajā jūrā.

2. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro ES kuģiem, kas zvejo Melnajā jūrā.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

GFCM” ir Vidusjūras Vispārējā zvejniecības komisija;

b)

“Melnā jūra” ir GFCM teritorijas ģeogrāfiskais apakšapgabals atbilstīgi definīcijai rezolūcijā GFCM/33/2009/2;

c)

“ES kuģis” ir zvejas kuģis, kas kuģo ar dalībvalsts karogu un ir reģistrēts Savienībā;

d)

“kopējā pieļaujamā nozveja (KPN)” ir daudzums, ko katru gadu var iegūt no katra krājuma;

e)

“kvota” ir KPN daļa, kas iedalīta Savienībai, dalībvalstij vai trešai valstij.

II   NODAĻA

ZVEJAS IESPĒJAS

4. pants

KPN un tās sadalījums

KPN, šo KPN sadalījums starp dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā ar to funkcionāli saistīti nosacījumi ir noteikti pielikumā.

5. pants

Īpaši noteikumi par sadalījumu

Šajā regulā izklāstītais zvejas iespēju sadalījums starp dalībvalstīm neskar:

a)

zvejas iespēju apmaiņu, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. panta 5. punktu;

b)

zvejas iespēju pārdali, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 37. pantu;

c)

papildu izkrāvumus, kas atļauti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu;

d)

daudzumus, kas ieturēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu;

e)

atvilkumus, kas veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 37., 105. un 107. pantu.

6. pants

Nozvejas un piezvejas izkraušanas nosacījumi

Zivis no krājumiem, kam zvejas iespējas nosaka ar šo regulu, patur uz kuģa vai izkrauj tikai tad, ja:

a)

nozveju guvuši tādas dalībvalsts kuģi, kurai ir kvota, kas nav pilnībā apgūta; vai

b)

nozveja ir daļa no Savienības kvotas, kura kvotu veidā nav sadalīta starp dalībvalstīm, un minētā Savienības kvota nav pilnībā apgūta.

III   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7. pants

Datu nosūtīšana

Kad dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 33. un 34. pantu nosūta Komisijai datus par nozvejas izkrāvumiem, tās izmanto šīs regulas pielikumā noteiktos krājumu kodus.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 17. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. VANACKERE


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.


PIELIKUMS

KPN, KO PIEMĒRO ES KUĢIEM APGABALOS, KUROS NOTEIKTA KPN (PA SUGĀM UN APGABALIEM)

Turpmāk tabulās ir noteiktas katra krājuma KPN un kvotas (dzīvsvara tonnās) un attiecīgā gadījumā ar tām funkcionāli saistītie nosacījumi.

Zivju krājumi nosaukti alfabētiskā secībā, pirmo norādot sugas nosaukumu latīņu valodā. Šīs regulas īstenošanas vajadzībām turpmāk sniegta atbilstības tabula ar sugu nosaukumiem latīņu valodā un vispārpieņemtajiem nosaukumiem.

Zinātniskais nosaukums

Trīsburtu kods

Vispārpieņemtais nosaukums

Psetta maxima

TUR

Akmeņplekste

Sprattus sprattus

SPR

Brētliņa


Suga

:

Akmeņplekste

Psetta maxima

Zona

:

Melnā jūra

TUR/F3742C

Bulgārija

43,2 (1)

 

Rumānija

43,2 (1)

 

ES

86,4 (1)

 

KPN

Nepiemēro

Analītiskā KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.


Suga

:

Brētliņa

Sprattus sprattus

Zona

:

Melnā jūra

SPR/F3742C

Bulgārija

8 032,5

 

Rumānija

3 442,5

 

ES

11 475

 

KPN

Nepiemēro

Analītiskā KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.


(1)  No 2011. gada 15. aprīļa līdz 15. jūnijam zvejas darbības nav atļautas.


29.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/5


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1257/2010

(2010. gada 20. decembris),

ar ko pagarina ar Regulu (EK) Nr. 920/2005 ieviestos pagaidu izņēmuma pasākumus attiecībā uz Regulu Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un Regulu Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 342. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 920/2005 (2005. gada 13. jūnijs), ar kuru groza 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas, un ar kuru ievieš pagaidu izņēmuma pasākumus no minētajām regulām (1), piešķīra īru valodai Eiropas Savienības oficiālās valodas un Savienības iestāžu darba valodas statusu.

(2)

Regulā (EK) Nr. 920/2005 paredzēts, ka praktisku iemeslu dēļ un pārejas kārtā Savienības iestādēm nav saistošs pienākums visus tiesību aktus, tostarp Tiesas spriedumus, izstrādāt un tulkot īru valodā, izņemot regulas, ko kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome. Padomei četru gadu laikā pēc Regulas (EK) Nr. 920/2005 piemērošanas dienas un pēc tam ik pēc pieciem gadiem ir jānosaka, vai šis izņēmums ir jāatceļ.

(3)

Savienības iestādes turpina iniciatīvas, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai īru valodā par Savienības darbībām. Joprojām pastāv grūtības pieņemt darbā pietiekamu skaitu īru valodas tulkotāju, juristu lingvistu, tulku un asistentu. Līdz ar to no 2012. gada 1. janvāra uz pieciem gadiem jāpagarina Regulas (EK) Nr. 920/2005 2. panta pirmajā daļā paredzētā izņēmuma darbību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 920/2005 2. panta pirmajā daļā paredzētā izņēmuma darbība no 2012. gada 1. janvāra ir pagarināta uz pieciem gadiem.

Šo pantu nepiemēro regulām, ko kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  OV L 156, 18.6.2005., 3. lpp.


29.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/6


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1258/2010

(2010. gada 20. decembris),

ar ko atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 104/2000 nosaka orientējošās cenas un Savienības ražotāju cenas dažiem zvejas produktiem 2011. zvejas gadam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 43. panta 3. punktu Padome, balstoties uz Komisijas priekšlikumu, pieņem pasākumus par cenu noteikšanu.

(2)

Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000 (1999. gada 17. decembris) par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (1) paredz, ka katram zvejas gadam nosaka orientējošās cenas un Savienības ražotāju cenas, lai noteiktu cenu līmeņus intervencei konkrētu zvejas produktu tirgū.

(3)

Padomes pienākums ir noteikt orientējošās cenas produktiem un produktu grupām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 104/2000 I un II pielikumā, un Savienības ražotāju cenas produktiem, kas uzskaitīti minētās regulas III pielikumā.

(4)

Pamatojoties uz patlaban pieejamajiem datiem par attiecīgo produktu cenām un kritērijiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 2. punktā, orientējošās cenas 2011. zvejas gadam atkarībā no sugas ir jāpalielina, jāsaglabā nemainīgas vai jāsamazina.

(5)

Ir lietderīgi noteikt Savienības ražotāju cenu vienam no Regulas (EK) Nr. 104/2000 III pielikumā uzskaitītajiem produktiem un aprēķināt Savienības ražotāju cenas pārējiem produktiem, izmantojot pārrēķina koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 802/2006 (2006. gada 30. maijs), ar ko nosaka Thunnus un Euthynnus ģinšu zivīm piemērojamos pārrēķina koeficientus (2).

(6)

Savienības ražotāju cena 2011. zvejas gadam būtu jāpielāgo, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 2. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā un 26. panta 1. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Zvejas gadam no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim orientējošās cenas, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 1. punktā, ir noteiktas šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Zvejas gadam no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Savienības ražotāju cenas, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 104/2000 26. panta 1. punktā, ir noteiktas šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.

(2)  OV L 144, 31.5.2006., 15. lpp.


I PIELIKUMS

Pielikums

Suga

Regulas (EK) Nr. 104/2000 I un II pielikumā uzskaitītie produkti

Tirdzniecības specifikācija

Orientējošā cena

(EUR/t)

I

1.

Siļķe (Clupea harengus)

Nesadalīta zivs

274

2.

Sardīne (Sardina pilchardus)

Nesadalīta zivs

574

3.

Dzelkņu haizivs (Squalus acanthias)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

1 090

4.

Kaķhaizivis (Scyliorhinus spp.)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

704

5.

Sarkanasari (Sebastes spp.)

Nesadalīta zivs

1 212

6.

Menca (Gadus morhua)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

1 589

7.

Saida (Pollachius virens)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

799

8.

Pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

956

9.

Merlangs (Merlangius merlangus)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

889

10.

Jūras līdakas (Molva spp.)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

1 153

11.

Atlantijas makrele (Scomber scombrus)

Nesadalīta zivs

320

12.

Austrumu makrele (Scomber japonicus)

Nesadalīta zivs

285

13.

Anšovi (Engraulis spp.)

Nesadalīta zivs

1 274

14.

Jūras zeltplekste (Pleuronectes platessa)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

no 1.1.2011. līdz 30.4.2011.

1 026

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

no 1.5.2011. līdz 31.12.2011.

1 425

15.

Heks (Merluccius merluccius)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

3 318

16.

Megrimi (Lepidorhombus spp.)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

2 342

17.

Limanda (Limanda limanda)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

803

18.

Plekste (Platichthys flesus)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

486

19.

Garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

Nesadalīta zivs

2 308

Ķidāta zivs ar galvu

2 437

20.

Sēpijas (Sepia officinalis un Rossia macrosoma)

Nesadalītas

1 781

21.

Jūrasvelni (Lophius spp.)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

2 923

Bez galvas

6 015

22.

Brūnā garnele (Crangon crangon)

Vārītas ūdenī

2 423

23.

Ziemeļu garnele (Pandalus borealis)

Vārītas ūdenī

6 668

Svaigas vai atvēsinātas

1 614

24.

Ēdamais krabis (Cancer pagurus)

Nesadalīts

1 676

25.

Norvēģijas omārs (Nephrops norvegicus)

Nesadalīts

5 119

Astes

3 979

26.

Jūrasmēles (Solea spp.)

Nesadalīta zivs vai ķidāta zivs ar galvu

6 843

II

1.

Grenlandes paltuss (Reinhardtius hippoglossoides)

Saldēts, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

1 916

2.

Heki (Merluccius spp.)

Saldēti, nesadalīti, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

1 232

Saldēta fileja, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

1 498

3.

Zobaines un pageles (Dentex dentex un Pagellus spp.)

Saldētas, partijās vai oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

1 447

4.

Zobenzivs (Xiphias gladius)

Saldēta, nesadalīta, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

4 058

5.

Sēpijas (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Saldētas, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

1 915

6.

Astoņkāji (Octopus spp.)

Saldēti, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

2 161

7.

Kalmāri (Loligo spp.)

Saldēti, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

1 173

8.

Kalmārs (Ommastrephes sagittatus)

Saldēti, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

961

9.

Argentīnas īsspuru kalmārs (Illex argentinus)

Saldēti, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

873

10.

Penaeidae dzimtas garneles

 

 

garnele Parapenaeus longirostris

Saldētas, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

4 072

citas Penaeidae dzimtas sugas

Saldētas, oriģinālajā iepakojumā, kurā ir viens un tas pats produkts

7 813


II PIELIKUMS

Suga

Regulas (EK) Nr. 104/2000 III pielikumā uzskaitītie produkti

Svars

Komerciālie rādītāji

Savienības ražotāju cena

(EUR/t)

Dzeltenspuru tunzivs (Thunnus albacares)

katra sver vairāk nekā 10 kg

Nesadalīta

1 200

Bez galvas un ķidāta

 

Cita

 

katra sver ne vairāk kā 10 kg

Nesadalīta

 

Bez galvas un ķidāta

 

Cita

 

Garspuru tunzivs (Thunnus alalunga)

katra sver vairāk nekā 10 kg

Nesadalīta

 

Bez galvas un ķidāta

 

Cita

 

katra sver ne vairāk kā 10 kg

Nesadalīta

 

Bez galvas un ķidāta

 

Cita

 

Svītrainā tunzivs (Katsuwonus pelamis)

 

Nesadalīta

 

 

Bez galvas un ķidāta

 

 

Cita

 

Zilā tunzivs (Thunnus thynnus)

 

Nesadalīta

 

 

Bez galvas un ķidāta

 

 

Cita

 

Citas Thunnus un Euthynnus ģints sugas

 

Nesadalīta

 

 

Bez galvas un ķidāta

 

 

Cita

 


29.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/10


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1259/2010

(2010. gada 20. decembris),

ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 81. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/405/ES (2010. gada 12. jūlijs), ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (1),

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Savienība ir izvirzījusi mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kurā ir nodrošināta personu brīva pārvietošanās. Lai pakāpeniski izveidotu šādu telpu, Savienībai jāpieņem pasākumi, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās, kurās ir pārrobežu elementi, īpaši, kad tas vajadzīgs iekšējā tirgus pareizai darbībai.

(2)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. pantu minētajiem pasākumiem jāietver pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstību noteikumiem, kas piemērojami dalībvalstīs attiecībā uz tiesību normu kolīzijām.

(3)

Komisija 2005. gada 14. martā pieņēma Zaļo grāmatu par laulības šķiršanai piemērojamiem tiesību aktiem un jurisdikciju. Ar Zaļo grāmatu tika uzsākta plaša sabiedriska apspriešana par iespējamiem to problēmu risinājumiem, kuras var rasties pašreizējā situācijā.

(4)

Komisija 2006. gada 17. jūlijā iesniedza priekšlikumu regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 (2) attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamiem tiesību aktiem.

(5)

Padome 2008. gada 5. un 6. jūnija sanāksmē Luksemburgā secināja, ka nav vienprātības par priekšlikumu un ka pastāv nepārvaramas grūtības, kas padara vienprātību neiespējamu gan tajā brīdī, gan tuvākajā nākotnē. Tā konstatēja, ka priekšlikuma mērķus pieņemamā termiņā nevar panākt, piemērojot attiecīgos Līgumu noteikumus.

(6)

Beļģija, Bulgārija, Vācija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Latvija, Luksemburga, Ungārija, Malta, Austrija, Portugāle, Rumānija un Slovēnija iesniedza Komisijai pieprasījumu, kurā norādīja, ka tās plāno savā starpā izveidot ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības lietās. Grieķija 2010. gada 3. martā atsauca savu pieprasījumu.

(7)

Padome 2010. gada 12. jūlijā pieņēma Lēmumu 2010/405/ES, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai.

(8)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 328. panta 1. punktu, izveidojot ciešāku sadarbību, tai jābūt pieejamai visām dalībvalstīm, ja tās ievēro līdzdalības nosacījumus, kas noteikti lēmumā, ar kuru dod šādas sadarbības atļauju. Tai jābūt tām pieejamai arī jebkurā citā laikā, ja papildus minētajiem nosacījumiem tās ievēro šajā sakarā jau pieņemtos aktus. Komisija un dalībvalstis, kas iesaistās ciešākā sadarbībā, nodrošina, ka līdzdalība tiek sekmēta iespējami lielākam dalībvalstu skaitam. Šai regulai būtu jāuzliek saistības kopumā un vajadzētu būt tieši piemērojamai tikai iesaistītajās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

(9)

Šai regulai iesaistītajās dalībvalstīs būtu jānodrošina skaidrs un vispusīgs tiesiskais regulējums attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, jāsniedz pilsoņiem pienācīgs rezultāts tiesiskās noteiktības, paredzamības un elastības ziņā, kā arī jānovērš tādas situācijas rašanās, kad viens no laulātajiem ceļ laulības šķiršanas prasību, pirms to izdarījis otrs, lai nodrošinātu, ka tiesvedību reglamentē konkrēti tiesību akti, kurus viņš vai viņa uzskata par savām interesēm labvēlīgākiem.

(10)

Šīs regulas materiāltiesiskajai darbības jomai un noteikumiem vajadzētu būt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003. Tomēr tā nebūtu jāpiemēro laulības atzīšanai par neesošu.

Šī regula būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz laulības saišu saraušanu vai iziršanu. Tiesību akti, ko nosaka ar šīs regulas kolīziju normām, būtu jāpiemēro kā pamats laulības šķiršanai vai laulāto atšķiršanai.

Iepriekš izskatāmie jautājumi kā, piemēram, tiesībspēja un rīcībspēja un laulības spēkā esamība un tādi jautājumi kā laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas sekas attiecībā uz mantu, vārdu, vecāku atbildību, uzturēšanas saistībām vai jebkuriem citiem saistītiem pasākumiem būtu jānosaka ar kolīziju normām, ko piemēro attiecīgā iesaistītajā dalībvalstī.

(11)

Lai skaidri norādītu šīs regulas teritoriālo darbības jomu, būtu jānosaka dalībvalstis, kuras piedalās ciešākā sadarbībā.

(12)

Šai regulai vajadzētu būt universālai, proti, tās vienotajām kolīziju normām vajadzētu spēt noteikt, vai piemēro kādas iesaistītas dalībvalsts tiesību aktus, neiesaistītas dalībvalsts tiesību aktus vai kādas tādas valsts tiesību aktus, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

(13)

Šī regula būtu jāpiemēro neatkarīgi no tās tiesas veida, kurā ir celta prasība. Attiecīgā gadījumā būtu jāuzskata, ka prasība tiesā ir celta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003.

(14)

Lai dotu laulātajiem iespēju izvēlēties piemērojamos tiesību aktus, ar kuriem viņi ir cieši saistīti, vai, ja izvēle nav izdarīta, lai šie tiesību akti būtu piemērojami viņu laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas lietai, attiecīgie tiesību akti būtu jāpiemēro pat tādā gadījumā, ja tie nav iesaistītās dalībvalsts tiesību akti. Ja ir norādīti kādas citas dalībvalsts tiesību akti, tad tīkls, kas izveidots ar Padomes Lēmumu 2001/470/EK (2001. gada 28. maijs), ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (3), varētu palīdzēt tiesām izprast ārvalstu tiesību aktu saturu.

(15)

Līdz ar pilsoņu pieaugošo mobilitāti ir nepieciešama gan lielāka elastība, gan tiesiskā noteiktība. Lai sasniegtu šo mērķi, šai regulai būtu jāpalielina pušu autonomija laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas jomā, sniedzot laulātajiem ierobežotu iespēju izvēlēties laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas lietai piemērojamos tiesību aktus.

(16)

Kā laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamos tiesību aktus laulātajiem vajadzētu spēt izvēlēties tās valsts tiesību aktus, ar kuru tiem ir īpaša saistība, vai tās valsts tiesību aktus, kurā atrodas tiesa. Laulāto izvēlētajiem tiesību aktiem ir jābūt saskaņā ar Līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītajām pamattiesībām.

(17)

Ir svarīgi, lai pirms piemērojamo tiesību aktu norādīšanas laulātajiem būtu pieeja aktuālai informācijai par būtiskiem aspektiem valstu un Savienības tiesību aktos, kā arī par procedūrām, kas reglamentē laulības šķiršanu un laulāto atšķiršanu. Lai nodrošinātu pieeju pienācīgai un kvalitatīvai informācijai, Komisija to regulāri atjaunina internetā sabiedrībai paredzētās informācijas sistēmā, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2001/470/EK.

(18)

Abu laulāto apzināta izvēle ir šīs regulas pamatprincips. Katram laulātajam būtu precīzi jāzina, kādas ir piemērojamo tiesību aktu izvēles juridiskās un sociālās sekas. Iespējai izvēlēties piemērojamos tiesību aktus pēc kopīgas vienošanās nebūtu jāskar abu laulāto tiesības un vienlīdzīgas iespējas. Līdz ar to tiesnešiem iesaistītajās dalībvalstīs būtu jāapzinās, cik liela nozīme ir abu laulāto apzinātai izvēlei attiecībā uz juridiskajām sekām, ko rada noslēgtā vienošanās par tiesību aktu izvēli.

(19)

Noteikumi par spēkā esamību pēc būtības un spēkā esamību pēc formas būtu jānosaka tā, lai laulātajiem palīdzētu izdarīt apzinātu izvēli un lai tiktu ievērota to piekrišana, nolūkā nodrošināt tiesisko noteiktību, kā arī uzlabot tiesu iestāžu pieejamību. Attiecībā uz spēkā esamību pēc formas būtu jāievieš īpašas garantijas, lai nodrošinātu to, ka laulātie apzinās savas izvēles sekas. Būtu vismaz jānoslēdz rakstiska vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli, kam būtu pievienots vienošanās noslēgšanas datums un ko parakstītu abas puses. Tomēr gadījumā, ja tās iesaistītās dalībvalsts tiesību aktos, kurā abiem laulātajiem ir pastāvīgā dzīvesvieta vienošanās noslēgšanas laikā, ir noteiktas papildu prasības par formu, šīs prasības būtu jāievēro. Piemēram, šādas papildu prasības par formu var būt spēkā iesaistītā dalībvalstī, kurā šādu vienošanos iekļauj laulības līgumā. Ja vienošanās noslēgšanas laikā laulāto pastāvīgās dzīvesvietas ir dažādās iesaistītajās dalībvalstīs, kurās ir paredzētas atšķirīgas prasības par formu, pietiktu ievērot vienā no šīm dalībvalstīm paredzētās prasības par formu. Ja vienošanās noslēgšanas laikā tikai viens no laulātajiem pastāvīgi dzīvo kādā iesaistītajā dalībvalstī, kurā ir noteiktas papildu prasības par formu, šīs prasības būtu jāievēro.

(20)

Vajadzētu būt iespējai noslēgt un izmainīt vienošanos par piemērojamo tiesību aktu norādīšanu vēlākais tad, kad tiesā tiek celta prasība, un pat tiesvedības gaitā, ja tas paredzēts tās valsts tiesību aktos, kurā atrodas tiesa. Tādā gadījumā būtu jāpietiek ar šādas norādīšanas reģistrēšanu tiesā saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas tiesa.

(21)

Ja piemērojamo tiesību aktu izvēle nav notikusi, ar šo regulu būtu jāievieš saskaņotas kolīziju normas, pamatojoties uz secīgu piesaistes faktoru gradāciju, kuras pamatā ir laulāto cieša saistība ar attiecīgajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un paredzamību un lai novērstu tādas situācijas rašanos, kad viens no laulātajiem ceļ laulības šķiršanas prasību, pirms to izdarījis otrs, ar nolūku panākt, ka tiesvedību reglamentē konkrēti tiesību akti, kurus tas uzskata par savām interesēm labvēlīgākiem. Šādi piesaistes faktori būtu jāizvēlas tā, lai nodrošinātu, ka laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas tiesvedību reglamentē tās valsts tiesību akti, ar kuru laulātajiem ir cieša saistība.

(22)

Ja šajā regulā kādas valsts tiesību aktu piemērošanas nolūkos kā piesaistes faktors ir minēta valstspiederība, jautājumam par to, kā risināt gadījumus, kad iesaistītas vairākas valstspiederības, būtu jāpaliek valsts tiesību aktu ziņā, pilnībā ievērojot Eiropas Savienības vispārējos principus.

(23)

Ja tiesā ceļ prasību, lai laulāto atšķiršanu pārveidotu par laulības šķiršanu, un ja puses nav izdarījušas izvēli par piemērojamiem tiesību aktiem, tad tiesību akti, ko piemēroja laulāto atšķiršanai, būtu jāpiemēro arī laulības šķiršanai. Tāda nepārtrauktība pusēm veicinātu paredzamību un palielinātu tiesisko noteiktību. Ja tiesību aktos, ko piemēroja laulāto atšķiršanai, nav paredzēta laulāto atšķiršanas pārveide par laulības šķiršanu, šķiršanai būtu jāpiemēro kolīziju normas, kuras piemēro gadījumos, kad puses nav izdarījušas izvēli. Tam nevajadzētu liegt laulātajiem iespēju celt laulības šķiršanas prasību, pamatojoties uz citiem šīs regulas noteikumiem.

(24)

Konkrētās situācijās, piemēram, gadījumos, kad piemērojamie tiesību akti neparedz laulības šķiršanu vai nepiešķir vienam laulātajam vienlīdzīgu pieeju laulības šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, pamatojoties uz dzimumu, tomēr būtu jāpiemēro tās tiesas valsts tiesību akti, kurā celta prasība. Tomēr tam nevajadzētu skart sabiedriskās kārtības klauzulu.

(25)

Sabiedrības interesēs būtu jādod iesaistīto dalībvalstu tiesām iespēja izņēmuma apstākļos atteikties piemērot konkrētajam gadījumam kādu ārvalstu tiesību aktu noteikumu, ja tas būtu acīmredzami pretrunā tiesas atrašanās valsts sabiedriskajai kārtībai. Tomēr nebūtu jādod iespēja tiesām piemērot sabiedriskās kārtības nosacīto izņēmumu, lai noraidītu citas valsts tiesību akta noteikumu, ja tāda rīcība būtu pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, un jo īpaši tās 21. pantam, kurā aizliegta jebkāda veida diskriminācija.

(26)

Ja šajā regulā ir atsauce uz to, ka tās iesaistītās dalībvalsts tiesību aktos, kuras tiesā celta prasība, nav paredzēta laulības šķiršana, tad tas būtu jāinterpretē tā, ka šīs dalībvalsts tiesību aktos nav laulības šķiršanas institūta. Šādā gadījumā tiesai nebūtu jāuzliek par pienākumu pasludināt laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu saskaņā ar šo regulu.

Ja šajā regulā ir atsauce uz to, ka saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuras tiesā celta prasība, attiecīgā laulība netiek uzskatīta par spēkā esošu, lai to varētu izskatīt laulības šķiršanas tiesvedībā, tas būtu jāinterpretē tā, ka inter alia saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem šāda laulība nepastāv. Šādā gadījumā tiesai nebūtu jāuzliek par pienākumu pasludināt laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu saskaņā ar šo regulu.

(27)

Tā kā ir valstis un iesaistītās dalībvalstis, kurās attiecībā uz jautājumiem, ko reglamentē šī regula, ir spēkā divas vai vairākas tiesību sistēmas vai normu kopumi, būtu jāparedz noteikums, kas reglamentē to, cik lielā mērā šo regulu piemēro dažādās attiecīgo valstu un iesaistīto dalībvalstu teritoriālajās vienībās vai dažādām šo valstu un iesaistīto dalībvalstu personu kategorijām.

(28)

Ja nav noteikumu par to, kuras valsts tiesību akti ir piemērojami, tad pusēm, kas izvēlas vienas vai otras puses valstspiederības valsts tiesību aktus, būtu vienlaikus arī jānorāda, par kuras teritoriālās vienības tiesību aktiem tās ir vienojušās, gadījumā, ja valsts, kuras tiesību akti ir izraudzīti, ietver vairākas teritoriālās vienības, kam ir katrai sava tiesību sistēma vai tiesību normu kopums attiecībā uz laulības šķiršanu.

(29)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, tiesiskās noteiktības, paredzamības un elastības palielināšanu starptautiska rakstura laulības lietu tiesvedībā un tādējādi arī personu brīvas pārvietošanās Savienībā veicināšanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šīs regulas mēroga un iedarbības dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu Savienība var pieņemt pasākumus, atbilstīgā gadījumā izmantojot ciešāku sadarbību. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(30)

Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un principi, un jo īpaši tās 21. pants, kurā noteikts, ka ir aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar piederību pie nacionālās minoritātes, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. Šī regula būtu jāpiemēro iesaistīto dalībvalstu tiesās, ievērojot minētās tiesības un principus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

DARBĪBAS JOMA, SAIKNE AR REGULU (EK) Nr. 2201/2003, DEFINĪCIJA UN UNIVERSĀLA PIEMĒROŠANA

1. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai tiesību normu kolīziju situācijās.

2.   Šo regulu nepiemēro šādiem jautājumiem, pat ja tie rodas kā iepriekš izlemjami jautājumi laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas tiesvedības kontekstā:

a)

fizisko personu tiesībspēja un rīcībspēja;

b)

laulības pastāvēšana, spēkā esamība vai atzīšana;

c)

laulības atzīšana par neesošu;

d)

laulāto vārdi;

e)

laulības mantiskās sekas;

f)

vecāku atbildība;

g)

uzturēšanas saistības;

h)

trasti vai mantošana.

2. pants

Saikne ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003

Šī regula neietekmē Regulas (EK) Nr. 2201/2003 piemērošanu.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura piedalās ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, ņemot vērā Lēmumu 2010/405/ES vai lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 331. panta 1. punkta otro vai trešo daļu;

2)

“tiesa” ietver visas tās iesaistīto dalībvalstu iestādes, kam ir jurisdikcija lietās, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma.

4. pants

Universāla piemērošana

Ar šo regulu norādītos tiesību aktus piemēro neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iesaistītās dalībvalsts tiesību akti.

II NODAĻA

VIENOTI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBU AKTIEM, KAS PIEMĒROJAMI LAULĪBAS ŠĶIRŠANAI UN LAULĀTO ATŠĶIRŠANAI

5. pants

Pušu izvēlētie piemērojamie tiesību akti

1.   Laulātie var vienoties norādīt laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamos tiesību aktus ar noteikumu, ka tie ir kādi no šiem tiesību aktiem:

a)

tās valsts tiesību akti, kurā vienošanās noslēgšanas laikā atrodas laulāto pastāvīgā dzīvesvieta; vai

b)

tās valsts tiesību akti, kurā atrodas laulāto pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta, ar noteikumu, ka vienošanās noslēgšanas laikā viens no viņiem tur joprojām dzīvo; vai

c)

tās valsts tiesību akti, kuras valstspiederība ir vienam no laulātajiem vienošanās noslēgšanas laikā; vai

d)

tās valsts tiesību akti, kurā atrodas tiesa.

2.   Neskarot 3. punktu, vienošanos, ar ko norāda piemērojamos tiesību aktus, var noslēgt un grozīt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā tad, kad ceļ prasību tiesā.

3.   Ja tās valsts tiesību aktos, kurā atrodas tiesa, tas ir paredzēts, laulātie piemērojamos tiesību aktus var norādīt arī tiesvedības laikā tiesā. Tādā gadījumā šādu norādīšanu reģistrē tiesā saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas tiesa.

6. pants

Piekrišana un spēkā esamība pēc būtības

1.   Vienošanās vai jebkura vienošanās noteikuma pastāvēšanu un spēkā esamību nosaka saskaņā ar tiesību aktiem, kas to reglamentētu saskaņā ar šo regulu, ja attiecīgā vienošanās vai noteikums būtu bijis spēkā.

2.   Tomēr, lai noteiktu, ka tas nav devis piekrišanu, laulātais var atsaukties uz tās valsts tiesību aktiem, kurā bijusi tā pastāvīgā dzīvesvieta laikā, kad tiesā celta prasība, ja no apstākļu kopuma izriet, ka nebūtu pamata viņa rīcības sekas noteikt saskaņā ar 1. punktā norādītajiem tiesību aktiem.

7. pants

Spēkā esamība pēc formas

1.   Šīs regulas 5. panta 1. un 2. punktā minēto vienošanos izsaka rakstiski, tajā norāda datumu, un to paraksta abi laulātie. Visi paziņojumi ar elektroniskiem līdzekļiem, kas paliekoši reģistrē vienošanos, ir līdzvērtīgi rakstiskiem līdzekļiem.

2.   Tomēr, ja tās iesaistītās dalībvalsts tiesību aktos, kurā abiem laulātajiem vienošanās noslēgšanas laikā ir pastāvīgā dzīvesvieta, ir paredzētas papildu prasības par formu attiecībā uz šādu vienošanos, piemēro šīs prasības.

3.   Ja vienošanās noslēgšanas laikā laulāto pastāvīgā dzīvesvieta ir dažādās iesaistītajās dalībvalstīs un ja šo valstu tiesību aktos ir paredzētas atšķirīgas prasības par formu, vienošanās ir spēkā pēc formas, ja tā atbilst vienas vai otras minētās valsts tiesību aktos paredzētajām prasībām.

4.   Ja vienošanās noslēgšanas laikā tikai viens no laulātajiem pastāvīgi dzīvo kādā iesaistītajā dalībvalstī un ja šajā valstī attiecībā uz tāda veida vienošanos ir noteiktas papildu prasības par formu, piemēro šīs papildu prasības.

8. pants

Piemērojamie tiesību akti, ja puses nav izdarījušas izvēli

Ja nav izdarīta izvēle saskaņā ar 5. pantu, tad laulības šķiršana un laulāto atšķiršana notiek saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem:

a)

kurā atrodas laulāto pastāvīgā dzīvesvieta laikā, kad ceļ prasību tiesā; vai, ja tas nav piemērojams, tad

b)

kurā atrodas laulāto pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta – ar noteikumu, ka šis laikposms nav beidzies vairāk kā vienu gadu pirms prasības celšanas tiesā, ja viens no viņiem šajā valstī joprojām dzīvo laikā, kad ceļ prasību tiesā; vai, ja tas nav piemērojams, tad

c)

kuras valstspiederīgie ir abi laulātie laikā, kad ceļ prasību tiesā; vai, ja tas nav piemērojams, tad

d)

kurā ir celta prasība tiesā.

9. pants

Laulāto atšķiršanas pārveide par laulības šķiršanu

1.   Gadījumos, kad notiek laulāto atšķiršanas pārveide par laulības šķiršanu, laulības šķiršanai piemēro tiesību aktus, ko piemēroja laulāto atšķiršanai, ja vien puses saskaņā ar 5. pantu nav vienojušās citādi.

2.   Tomēr, ja tiesību aktos, ko piemēroja laulāto atšķiršanai, nav paredzēta laulāto atšķiršanas pārveide par laulības šķiršanu, piemēro 8. pantu, ja vien puses saskaņā ar 5. pantu nav vienojušās citādi.

10. pants

Tās valsts tiesību aktu piemērošana, kurā atrodas tiesa

Ja saskaņā ar 5. vai 8. pantu piemērojamie tiesību akti neparedz laulības šķiršanu vai, pamatojoties uz dzimumu, nepiešķir vienam laulātajam vienlīdzīgu pieeju laulības šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā atrodas tiesa.

11. pants

Atgriezeniskās norādes nepiemērojamība

Ja šajā regulā ir paredzēta kādas valsts tiesību aktu piemērošana, tas attiecas uz tiesību normām, kuras ir spēkā attiecīgajā valstī, izņemot šīs valsts starptautisko privāttiesību normas.

12. pants

Sabiedriskā kārtība

Ar šo regulu norādīto tiesību aktu kāda noteikuma piemērošanu var atteikt tikai tad, ja šāda piemērošana ir acīmredzami nesaderīga ar sabiedrisko kārtību valstī, kur atrodas attiecīgā tiesa.

13. pants

Valstu tiesību aktu atšķirība

Nekas šajā regulā neuzliek pienākumu tiesām tādā iesaistītajā dalībvalstī, kuras tiesību aktos nav paredzēta laulības šķiršana vai attiecīgā laulība netiek uzskatīta par spēkā esošu laulības šķiršanas tiesvedības nolūkā, saskaņā ar šo regulu pasludināt laulību par šķirtu.

14. pants

Valstis ar divām vai vairākām tiesību sistēmām – teritoriālas tiesību normu kolīzijas

Ja valsti veido vairākas teritoriālās vienības, kurā katrai ir sava tiesību sistēma vai savs tiesību normu kopums to jautājumu jomā, uz kuriem attiecas šī regula:

a)

jebkura atsauce uz šīs valsts tiesību aktiem, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus saskaņā ar šo regulu, uzskata par atsaucēm uz attiecīgajā teritoriālajā vienībā spēkā esošiem tiesību aktiem;

b)

jebkura atsauce uz pastāvīgo dzīvesvietu šādā valstī uzskata par norādēm uz pastāvīgo dzīvesvietu teritoriālajā vienībā;

c)

jebkura atsauce uz valstspiederību attiecas uz teritoriālo vienību, kas norādīta attiecīgās valsts tiesību aktos, vai, ja nav attiecīgu noteikumu, uz pušu izraudzīto teritoriālo vienību, vai, ja izvēle nav izdarīta, uz teritoriālo vienību, ar kuru attiecīgajam laulātajam vai laulātajiem ir visciešākā saikne.

15. pants

Valstis ar divām vai vairākām tiesību sistēmām – tiesību normu kolīzijas attiecībā uz personu kategorijām

Attiecībā uz valsti, kurai ir divas vai vairākas tiesību sistēmas vai tiesību normu kopumi, kas saistībā ar jautājumiem, kurus reglamentē šī regula, piemērojami atšķirīgām personu kategorijām, visas norādes uz šādas valsts tiesību aktiem interpretē tā, ka tās attiecas uz tiesību sistēmu, kuru nosaka saskaņā ar šajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Ja šādu noteikumu nav, piemēro to tiesību sistēmu vai tiesību normu kopumu, ar kuru attiecīgajam laulātajam vai laulātajiem ir visciešākā saikne.

16. pants

Šīs regulas nepiemērošana iekšējām tiesību normu kolīzijām

Iesaistītajai dalībvalstij, kurā jautājumiem, ko reglamentē šī regula, ir piemērojamas atšķirīgas tiesību sistēmas vai tiesību normu kopumi, nav pienākuma piemērot šo regulu tiesību normu kolīzijām, kas rodas tikai starp šādām atšķirīgām tiesību sistēmām vai tiesību normu kopumiem.

III NODAĻA

CITI NOTEIKUMI

17. pants

Iesaistīto dalībvalstu sniedzamā informācija

1.   Līdz 2011. gada 21. septembrim iesaistītās dalībvalstis dara Komisijai zināmus savus valsts noteikumus – ja tādi ir – attiecībā uz:

a)

prasībām par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli saskaņā ar 7. panta 2. līdz 4. punktu; un

b)

iespēju norādīt piemērojamos tiesību aktus saskaņā ar 5. panta 3. punktu.

Iesaistītās dalībvalstis dara Komisijai zināmas visas turpmākās izmaiņas šajos noteikumos.

2.   Informāciju, kas darīta zināma saskaņā ar 1. punktu, Komisija dara pieejamu sabiedrībai, izmantojot atbilstīgus līdzekļus, jo īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās tīmekļa vietni.

18. pants

Pārejas noteikumi

1.   Šo regulu piemēro attiecībā uz tiesvedību, kas uzsākta, un uz 5. pantā minēto vienošanos, kas noslēgta, sākot no 2012. gada 21. jūnija.

Tomēr vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli, kura ir noslēgta pirms 2012. gada 21. jūnija, arī ir spēkā – ar noteikumu, ka tā atbilst 6. un 7. pantam.

2.   Šī regula neskar vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli, kuras ir noslēgtas saskaņā ar tās iesaistītās dalībvalsts tiesību aktiem, kuras tiesā prasība ir celta pirms 2012. gada 21. jūnija.

19. pants

Saistība ar spēkā esošām starptautiskām konvencijām

1.   Neskarot iesaistīto dalībvalstu saistības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 351. pantu, šī regula neietekmē tādu starptautisku konvenciju piemērošanu, kuru puses šīs regulas vai lēmuma saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 331. panta 1. punkta otro vai trešo daļu pieņemšanas laikā ir viena vai vairākas iesaistītās dalībvalstis un kurās ir paredzētas kolīziju normas attiecībā uz laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu.

2.   Tomēr attiecībās starp iesaistītajām dalībvalstīm šī regula prevalē pār konvencijām, kas ekskluzīvi noslēgtas starp divām vai vairākām dalībvalstīm, ciktāl šādas konvencijas attiecas uz šajā regulā reglamentētiem jautājumiem.

20. pants

Pārskatīšanas klauzula

1.   Līdz 2015. gada 31. decembrim un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par šīs regulas piemērošanu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno šīs regulas pielāgojumu priekšlikumus.

2.   Tādēļ iesaistītās dalībvalstis Komisijai nosūta attiecīgu informāciju par to, kā šī regula tiek piemērota to tiesās.

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 21. jūnija, izņemot 17. pantu, kuru piemēro no 2011. gada 21. jūnija.

Dalībvalstis, kuras ir iesaistītas ciešākā sadarbībā, saskaņā ar lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 331. panta 1. punkta otro vai trešo daļu, šo regulu piemēro, sākot no attiecīgajā lēmumā noteiktās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama iesaistītajās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2010. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  OV L 189, 22.7.2010., 12. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību (OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 174, 27.6.2001., 25. lpp.


29.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/17


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1260/2010

(2010. gada 22. decembris),

ar kuru 2011. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, ko ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1),

ņemot vērā Komisijas 1987. gada 17. decembra Regulu (EEK) Nr. 3846/87, ar ko izveido lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām (2), un jo īpaši tās 3. panta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu eksporta režīmu jāpublicē kompensāciju nomenklatūras pilnīgā redakcija, kas ir spēkā no 2011. gada 1. janvāra.

(2)

Tādēļ jāatceļ Komisijas 2009. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1298/2009, ar kuru 2010. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, ko ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87 (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 3846/87 groza šādi.

(1)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

(2)

Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Regulu (ES) Nr. 1298/2009 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Tā zaudē spēku 2011. gada 31. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.

(3)  OV L 353, 31.12.2009., 9. lpp.


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU NOMENKLATŪRA EKSPORTA KOMPENSĀCIJĀM

SATURS

Sektors

1.

Labība un kviešu vai rudzu milti, putraimi vai rupja maluma milti

2.

Rīsi un šķeltie rīsi

3.

Labības pārstrādes produkti

4.

Kombinētā lopbarība uz labības pamata

5.

Liellopu gaļa un teļa gaļa

6.

Cūkgaļa

7.

Mājputnu gaļa

8.

Olas

9.

Piens un piena produkti

10.

Tālāk nepārstrādāts baltais cukurs un jēlcukurs

11.

Sīrupi un citi cukura produkti

1.   Labība un kviešu vai rudzu milti, putraimi vai rupja maluma milti

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

1001

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums:

 

1001 10 00

cietie kvieši:

 

– –

sēkla

1001 10 00 9200

– –

citādi

1001 10 00 9400

ex 1001 90

citādi:

 

 

– –

citādi speltas kvieši, parastie kvieši un kviešu un rudzu maisījums:

 

1001 90 91

– – –

parasto kviešu un kviesu un rudzu maisījuma sēkla

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – –

citādi

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rudzi

1002 00 00 9000

1003 00

Mieži:

 

1003 00 10

sēklai

100300109000

1003 00 90

citādi

1003 00 90 9000

1004 00 00

Auzas:

 

sēklai

1004 00 00 9200

citādi

1004 00 00 9400

1005

Kukurūza:

 

ex 1005 10

sēkla:

 

1005 10 90

– –

citādi

1005 10 90 9000

1005 90 00

citādi

1005 90 00 9000

1007 00

Graudu sorgo:

 

1007 00 90

citādi

100700909000

ex 1008

Griķi, sāre un miežabrāļi; citādi graudaugu produkti:

 

1008 20 00

sāre

1008 20 00 9000

1101 00

Kviešu vai labības maisījuma milti:

 

 

kviešu milti:

 

1101 00 11

– –

cieto kviešu:

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

parasto un speltas kviešu:

 

– – –

ar pelnu saturu no 0 līdz 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

ar pelnu saturu no 601 līdz 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

ar pelnu saturu no 901 līdz 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

ar pelnu saturu no 1 101 līdz 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

ar pelnu saturu no 1 651 līdz 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

ar pelnu saturu vairāk par 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

labības maisījuma milti

1101 00 90 9000

ex 1102

Labības milti, izņemot kviešu miltus un labības maisījuma miltus:

 

1102 10 00

rudzu milti:

 

– –

ar pelnu saturu no 0 līdz 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– –

ar pelnu saturu no 1 400 līdz 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– –

ar pelnu saturu vairāk par 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Labības putraimi, rupja maluma milti un granulas:

 

 

putraimi un rupja maluma milti:

 

1103 11

– –

kviešu:

 

1103 11 10

– – –

cieto kviešu:

 

– – – –

ar pelnu saturu no 0 līdz 1 300 mg/100 g:

 

– – – – –

rupja maluma milti, no kuriem mazāk par 10 % no masas var izbirt caur sietu ar 0,160 mm aci

1103 11 10 9200

– – – – –

citādi

1103 11 10 9400

– – – –

ar pelnu saturu vairāk par 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

parasto kviešu un speltas kviešu:

 

– – – –

ar pelnu saturu no 0 līdz 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

ar pelnu saturu vairāk par 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Rīsi un šķeltie rīsi

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

1006

Rīsi:

 

1006 20

lobīti (brūnie) rīsi:

 

 

– –

tvaicēti:

 

1006 20 11

– – –

apaļgraudu

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

vidējgraudu

1006 20 13 9000

 

– – –

garengraudu:

 

1006 20 15

– – – –

ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

1006 20 17 9000

 

– –

citādi:

 

1006 20 92

– – –

apaļgraudu

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

vidējgraudu

1006 20 94 9000

 

– – –

garengraudu:

 

1006 20 96

– – – –

ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

1006 20 98 9000

1006 30

daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti:

 

 

– –

daļēji slīpēti rīsi:

 

 

– – –

tvaicēti:

 

1006 30 21

– – – –

apaļgraudu

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

vidējgraudu

1006 30 23 9000

 

– – – –

garengraudu:

 

1006 30 25

– – – – –

ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

1006 30 27 9000

 

– – –

citādi:

 

1006 30 42

– – – –

apaļgraudu

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

vidējgraudu

1006 30 44 9000

 

– – – –

garengraudu:

 

1006 30 46

– – – – –

ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

1006 30 48 9000

 

– –

pilnīgi noslīpēti rīsi:

 

 

– – –

tvaicēti:

 

1006 30 61

– – – –

apaļgraudu:

 

– – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 61 9100

– – – – –

citādi

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

vidējgraudu:

 

– – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 63 9100

– – – – –

citādi

1006 30 63 9900

 

– – – –

garengraudu:

 

1006 30 65

– – – – –

ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3:

 

– – – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 65 9100

– – – – – –

citādi

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku:

 

– – – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 67 9100

– – – – – –

citādi

1006 30 67 9900

 

– – –

citādi:

 

1006 30 92

– – – –

apaļgraudu:

 

– – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 92 9100

– – – – –

citādi

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

vidējgraudu:

 

– – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 94 9100

– – – – –

citādi

1006 30 94 9900

 

– – – –

garengraudu:

 

1006 30 96

– – – – –

ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3:

 

– – – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 96 9100

– – – – – –

citādi

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku:

 

– – – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 98 9100

– – – – – –

citādi

1006 30 98 9900

1006 40 00

šķeltie rīsi

1006 40 00 9000


3.   Labības pārstrādes produkti

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 1102

Labības milti, izņemot kviešu miltus un labības maisījuma miltus:

 

ex 1102 20

kukurūzas milti:

 

ex 1102 20 10

– –

kuru tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara:

 

– – –

kuru tauku saturs nepārsniedz 1,3 % un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,8 % (2)

1102 20 10 9200

– – –

kuru tauku saturs pārsniedz 1,3 %, bet nepārsniedz 1,5 %, un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 1 % (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

citādi:

 

– – –

kuru tauku saturs pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 1,7 %, un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 1 % (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

citādi:

 

1102 90 10

– –

miežu milti:

 

– – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 0,9 % un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,9 %

1102 90 10 9100

– – –

citādi

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

auzu milti:

 

– – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 2,3 %, jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 1,8 %, mitruma saturs nepārsniedz 11 % un kā peroksidāze ir faktiski neaktīva

1102 90 30 9100

ex 1103

Labības putraimi, rupja maluma milti un granulas:

 

 

putraimi un rupja maluma milti:

 

ex 1103 13

– –

kukurūzas:

 

ex 1103 13 10

– – –

ar tauku saturu līdz 1,5 %:

 

– – – –

kuru tauku saturs nepārsniedz 0,9 % un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,6 % un kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru lielu atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 10 9100

– – – –

kuru tauku saturs pārsniedz 0,9 %, bet nepārsniedz 1,3 %, un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,8 % un kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru lielu atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 10 9300

– – – –

kuru tauku saturs pārsniedz 1,3 %, bet nepārsniedz 1,5 %, un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 1,0 % un kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru lielu atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – –

citādi:

 

– – – –

kuru tauku saturs pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 1,7 %, un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 1 % un kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru lielu atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

citas labības:

 

1103 19 10

– – –

rudzu

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – –

miežu:

 

– – – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 1 % un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,9 %

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – –

auzu:

 

– – – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 2,3 % un kam apvalku saturs nepārsniedz 0,1 %, mitruma saturs nepārsniedz 11 %, un kā peroksidāze ir faktiski neaktīva

1103 19 40 9100

ex 1103 20

granulas:

 

1103 20 20

– –

miežu

1103 20 20 9000

1103 20 60

– –

kviešu

1103 20 60 9000

ex 1104

Citādi apstrādāti labības graudi (piemēram, atsēnaloti, placināti, pārslas, grūbas, šķelti vai drupināti), izņemot pozīcijas 1006 rīsus; graudu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti:

 

 

placināti graudi vai graudu pārslas:

 

ex 1104 12

– –

auzu:

 

ex 1104 12 90

– – –

pārslas:

 

– – – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 2,3 % un kam apvalku saturs nepārsniedz 0,1 %, mitruma saturs nepārsniedz 12 %, un kā peroksidāze ir faktiski neaktīva

1104 12 90 9100

– – – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 2,3 % un kam apvalku saturs pārsniedz 0,1 %, bet nepārsniedz 1,5 %, mitruma saturs nepārsniedz 12 %, un kā peroksidāze ir faktiski neaktīva

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

citu labības graudu:

 

1104 19 10

– – –

kviešu

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

kukurūzas:

 

– – – –

pārslas:

 

– – – – –

kuru tauku saturs sausnā nepārsniedz 0,9 % un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,7 % (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

kuru tauku saturs sausnā pārsniedz 0,9 %, bet nepārsniedz 1,3 %, un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,8 % (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

miežu:

 

ex 1104 19 69

– – – –

pārslas

 

– – – – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 1 % un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,9 %

1104 19 69 9100

 

citi apstrādāti graudi (piemēram, atsēnaloti, grūbas, šķelti vai drupināti):

 

ex 1104 22

– –

auzu:

 

ex 1104 22 20

– – –

atsēnaloti (izlobīti vai spraukti):

 

– – – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 2,3 % un kam apvalku saturs nepārsniedz 0,5 %, mitruma saturs nepārsniedz 11 %, un kā peroksidāze ir faktiski neaktīva, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – –

atsēnaloti, šķelti vai drupināti (putraimi):

 

– – – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 2,3 % un kam apvalku saturs nepārsniedz 0,1 %, mitruma saturs nepārsniedz 11 %, un kā peroksidāze ir faktiski neaktīva, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– –

kukurūzas:

 

ex 1104 23 10

– – –

atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti:

 

– – – –

kuru tauku saturs sausnā nepārsniedz 0,9 % un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,6 % (putraimi), atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1)  (3) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 23 10 9100

– – – –

kuru tauku saturs sausnā pārsniedz 0,9 %, bet nepārsniedz 1,3 %, un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,8 % (putraimi), atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1)  (3) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 23 10 9300

1104 29

– –

citas labības:

 

 

– – –

miežu:

 

ex 1104 29 01

– – – –

atsēnaloti (izlobīti vai spraukti):

 

– – – – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 1 % un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,9 %, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – –

atsēnaloti un šķelti vai drupināti (putraimi):

 

– – – – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 1 % un jēlšķiedras saturs sausnā nepārsniedz 0,9 %, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – –

grūbas:

 

– – – – –

kuru pelnu saturs sausnā nepārsniedz 1 % (bez talka):

 

– – – – – –

pirmās kategorijas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 05 9100

– – – – – –

otrās kategorijas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 05 9300

 

– – –

citādi:

 

 

– – – –

atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti:

 

ex 1104 29 11

– – – – –

kviešu, nešķelti un nedrupināti, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 11 9000

 

– – – –

citādi neapstrādāti, kā tikai drupināti:

 

1104 29 51

– – – – –

kviešu

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

rudzu

1104 29 55 9000

1104 30

graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti:

 

1104 30 10

– –

kviešu

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

citu graudaugu

1104 30 90 9000

1107

Iesals, arī grauzdēts:

 

1107 10

negrauzdēts:

 

 

– –

kviešu:

 

1107 10 11

– – –

miltu veidā

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

citāds:

1107 10 19 9000

 

– –

citāds:

 

1107 10 91

– – –

miltu veidā

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

citāds

1107 10 99 9000

1107 20 00

grauzdēts

1107 20 00 9000

ex 1108

Cietes; inulīns:

 

 

cietes (4):

 

ex 1108 11 00

– –

kviešu ciete:

 

– – –

kurā sausnas saturs nav mazāks par 87 % un tīrība sausnā nav mazāka par 97 %

1108 11 00 9200

– – –

kurā sausnas saturs nav mazāks par 84 %, bet ir mazāks par 87 %, un tīrība sausnā nav mazāka par 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

kukurūzas ciete:

 

– – –

kurā sausnas saturs nav mazāks par 87 % un tīrība sausnā nav mazāka par 97 %

1108 12 00 9200

– – –

kurā sausnas saturs nav mazāks par 84 %, bet ir mazāks par 87 %, un tīrība sausnā nav mazāka par 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

kartupeļu ciete:

 

– – –

kurā sausnas saturs nav mazāks par 80 % un tīrība sausnā nav mazāka par 97 %

1108 13 00 9200

– – –

kurā sausnas saturs nav mazāks par 77 %, bet ir mazāks par 80 %, un tīrība sausnā nav mazāka par 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

citādas cietes:

 

ex 1108 19 10

– – –

rīsu ciete:

 

– – – –

kurā sausnas saturs nav mazāks par 87 % un tīrība sausnā nav mazāka par 97 %

1108 19 10 9200

– – – –

kurā sausnas saturs nav mazāks par 84 %, bet ir mazāks par 87 %, un tīrība sausnā nav mazāka par 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Kviešu lipeklis, arī kaltēts:

 

kaltēts kviešu lipeklis ar proteīnu saturu sausnā 82 % no masas vai vairāk (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs:

 

ex 1702 30

glikoze un glikozes sīrups, kas nesatur fruktozi vai sausā veidā satur mazāk par 20 % no svara fruktozi:

 

 

– –

citādi:

 

1702 30 50

– – –

balta kristāliska pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

citādi (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

glikoze un glikozes sīrups, kas sausā veidā satur vismaz 20 % no svara, bet mazāk par 50 % no svara fruktozi, neskaitot invertcukuru:

 

1702 40 90

– –

citādi (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

citādi produkti, ieskaitot invertcukuru un citus cukurus un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozi:

 

1702 90 50

– –

maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups:

 

– – –

maltodekstrīns baltas cietas vielas veidā, aglomerēts vai neaglomerēts

1702 90 50 9100

– – –

citādi (6)

1702 90 50 9900

 

– –

grauzdētais cukurs:

 

 

– – –

citādi:

 

1702 90 75

– – – –

pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

citādi

1702 90 79 9000

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

ex 2106 90

citādi:

 

 

– –

cukura sīrupi ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām:

 

 

– – –

citādi:

 

2106 90 55

– – – –

glikozes sīrups un maltodekstrīna sīrups (6)

2106 90 55 9000


4.   Kombinētā lopbarība uz labības pamata

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā (7):

 

ex 2309 10

suņu vai kaķu barība, safasēta mazumtirdzniecībai:

 

 

– –

kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups, kas minēti apakšpozīcijās 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55, vai piena produkti:

 

 

– – –

kuros ir ciete, glikoze, sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups:

 

 

– – – –

kuros nav cietes vai cietes saturs ir 10 % no svara vai mazāk (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 10 13 9000

 

– – – –

kuros cietes saturs pārsniedz 10 % no svara, bet nepārsniedz 30 % no svara (8):

 

2309 10 31

– – – – –

kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 10 33 9000

 

– – – –

kuros cietes saturs pārsniedz 30 % no svara (8):

 

2309 10 51

– – – – –

kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 10 53 9000

ex 2309 90

citādi:

 

 

– –

citādi, ieskaitot premiksus:

 

 

– – –

kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups, kas minēti apakšpozīcijās 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55, vai piena produkti:

 

 

– – – –

kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups:

 

 

– – – – –

kuros nav cietes vai cietes saturs ir 10 % no svara vai mazāk (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 90 33 9000

 

– – – – –

kuros cietes saturs pārsniedz 10 % no svara, bet nepārsniedz 30 % no svara (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 90 43 9000

 

– – – – –

kuros cietes saturs pārsniedz 30 % no svara (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 90 53 9000


5.   Liellopu gaļa un teļa gaļa

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 0102

Dzīvi liellopi:

 

ex 0102 10

tīršķirnes vaislas lopi:

 

ex 0102 10 10

– –

teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei):

 

– – –

ar dzīvsvaru, kas vienāds ar vai lielāks par 250 kg:

 

– – – –

līdz 30 mēnešu vecumam

0102 10 10 9140

– – – –

citādi

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– –

govis:

 

– – –

ar dzīvsvaru, kas vienāds ar vai lielāks par 250 kg:

 

– – – –

līdz 30 mēnešu vecumam

0102 10 30 9140

– – – –

citādi

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– –

citādi:

 

– – –

ar dzīvsvaru, kas vienāds ar vai lielāks par 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

citādi:

 

 

– –

mājlopu sugas:

 

 

– – –

kuru svars pārsniedz 160 kg, bet nepārsniedz 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – –

kaušanai:

 

– – – – –

kuru svars pārsniedz 220 kg

0102 90 41 9100

 

– – –

kuru svars pārsniedz 300 kg:

 

 

– – – –

teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei):

 

0102 90 51

– – – – –

kaušanai

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – –

citādi

0102 90 59 9000

 

– – – –

govis:

 

0102 90 61

– – – – –

kaušanai

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – –

citādi

0102 90 69 9000

 

– – – –

citādi:

 

0102 90 71

– – – – –

kaušanai

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – –

citādi

0102 90 79 9000

0201

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa:

 

0201 10 00

liemeņi un pusliemeņi:

 

– –

liemeņa vai pusliemeņa priekšējā daļa ar visiem kauliem un sprandu, turklāt kakla un pleca gabalam ir ne mazāk kā 10 ribas:

 

– – –

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 10 00 9110

– – –

citādi

0201 10 00 9120

– –

citādi:

 

– – –

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 10 00 9130

– – –

citādi

0201 10 00 9140

0201 20

citādi neatkauloti izcirtņi:

 

0201 20 20

– –

rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas:

 

– – –

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 20 20 9110

– – –

citādas

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas:

 

– – –

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 20 30 9110

– – –

citādas

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas:

 

– – –

ar maksimums astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem:

 

– – – –

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 20 50 9110

– – – –

citādas

0201 20 50 9120

– – –

ar vairāk nekā astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem:

 

– – – –

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 20 50 9130

– – – –

citādas

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

citādas:

 

– – –

kaulu svars nepārsniedz vienu trešdaļu no izcirtņa svara

0201 20 90 9700

0201 30 00

bezkaula izcirtņi:

 

– –

bezkaula izcirtņi, ko eksportē uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar Komisijas Regulā (EK) Nr. 1643/2006 (12) paredzētajiem nosacījumiem vai uz Kanādu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1041/2008 (13) paredzētajiem nosacījumiem

0201 30 00 9050

– –

bezkaula izcirtņi, ieskaitot malto gaļu, ar vidējo liesas liellopu gaļas saturu (izņemot taukus) 78 % vai vairāk (15)

0201 30 00 9060

– –

citādi, katrs gabals atsevišķi iesaiņots, ar vidējo liesas liellopu gaļas saturu (izņemot taukus) 55 % vai vairāk (15):

 

– – –

no pieaugušu vīriešu dzimuma liellopu pakaļējām liemeņa ceturtdaļām ar maksimums astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem, taisns izcirtnis vai izcirtnis, saukts “pistola (11)

0201 30 00 9100

– – –

no nesadalītām vai sadalītām pieaugušu vīriešu dzimuma liellopu priekšējām liemeņa ceturtdaļām, taisns izcirtnis vai izcirtnis, saukts “pistola (11)

0201 30 00 9120

– –

citādi

0201 30 00 9140

ex 0202

Saldēta liellopu gaļa:

 

0202 10 00

liemeņi un pusliemeņi:

 

– –

liemeņa vai pusliemeņa priekšējā daļa ar visiem kauliem un sprandu, turklāt kakla un pleca gabalam ir vairāk nekā 10 ribas

0202 10 00 9100

– –

citādi

0202 10 00 9900

ex 0202 20

citādi neatkauloti izcirtņi:

 

0202 20 10

– –

rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas:

 

– – –

ar maksimums astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem

0202 20 50 9100

– – –

ar vairāk nekā astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

citādas:

 

– – –

kaulu svars nepārsniedz vienu trešdaļu no izcirtņa svara

0202 20 90 9100

0202 30

bezkaula izcirtņi:

 

0202 30 90

– –

citāda:

 

– – –

bezkaula izcirtņi, ko eksportē uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1643/2006 (12) paredzētajiem nosacījumiem vai uz Kanādu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1041/2008 (13) paredzētajiem nosacījumiem

0202 30 90 9100

– – –

citādi, ieskaitot malto gaļu, ar vidējo liesas liellopu gaļas saturu (izņemot taukus) 78 % vai vairāk (15)

0202 30 90 9200

– – –

citādi

0202 30 90 9900

0206

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti:

 

0206 10

svaigi un atdzesēti liellopu subprodukti:

 

 

– –

citādi:

 

0206 10 95

– – –

diafragmas biezā un plānā daļa

0206 10 95 9000

 

liellopu, saldēti:

 

0206 29

– –

citādi:

 

 

– – –

citādi:

 

0206 29 91

– – – –

diafragmas biezā un plānā daļa

0206 29 91 9000

ex 0210

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem:

 

ex 0210 20

liellopu gaļa:

 

ex 0210 20 90

– –

neatkaulota:

 

– – –

sālīta un žāvēta

0210 20 90 9100

ex 1602

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

 

ex 1602 50

liellopu:

 

 

– –

citādi:

 

ex 1602 50 31

– – –

sālīta liellopu gaļa hermētiskā tarā; nesatur citu dzīvnieku gaļu kā vien liellopu:

 

– – – –

ar kolagēna/proteīna attiecību ne vairāk par 0,35 (16) un kas pēc svara satur šādas liellopu gaļas (izņemot subproduktus un taukus) procentuālās daļas:

 

– – – – –

90 % vai vairāk:

 

– – – – – –

produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (14) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 31 9125

– – – – –

80 % vai vairāk, bet mazāk nekā 90 %:

 

– – – – – –

produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (14) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

citādi, hermētiskā tarā:

 

– – – –

nesatur citu dzīvnieku gaļu kā vien liellopu:

 

– – – – –

ar kolagēna/proteīna attiecību ne vairāk par 0,35 (16) un kas pēc svara satur šādas liellopu gaļas (izņemot subproduktus un taukus) procentuālās daļas:

 

– – – – – –

90 % vai vairāk:

 

– – – – – – –

produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (14) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 95 9125

– – – – – –

80 % vai vairāk, bet mazāk nekā 90 %:

 

– – – – – – –

produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (14) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 95 9325


6.   Cūkgaļa

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 0103

Dzīvas cūkas:

 

 

citādas:

 

ex 0103 91

– –

kuru svars nepārsniedz 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

mājlopu sugas

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

kuru svars ir 50 kg vai vairāk:

 

 

– – –

mājlopu sugas:

 

0103 92 19

– – – –

citādas

0103 92 19 9000

ex 0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa:

 

 

svaiga vai atdzesēta:

 

ex 0203 11

– –

liemeņi un pusliemeņi:

 

0203 11 10

– – –

mājas cūku (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

šķiņķi, pleči un to izcirtņi ar kauliem:

 

 

– – –

mājas cūku:

 

ex 0203 12 11

– – – –

šķiņķi un to izcirtņi:

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

pleči un to izcirtņi (29):

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

citādi:

 

 

– – –

mājas cūku:

 

ex 0203 19 11

– – – –

priekšējās daļas un to izcirtņi (30):

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

garie muguras gabali un to izcirtņi ar kauliem:

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi:

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 15 % no svara

0203 19 15 9100

 

– – – –

citādi:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

bezkaula:

 

– – – – – –

kājas, priekšējās daļas, pleči vai garie muguras gabali un to izcirtņi (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – –

vēderdaļas un to izcirtņi, ar kopējo skrimšļu saturu mazāk par 15 % no svara (17)  (27)

0203 19 55 9310

 

saldēta:

 

ex 0203 21

– –

liemeņi un pusliemeņi:

 

0203 21 10

– – –

mājas cūku (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem:

 

 

– – –

mājas cūku:

 

ex 0203 22 11

– – – –

šķiņķi un to izcirtņi:

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

pleči un to izcirtņi (29):

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

citāda:

 

 

– – –

mājas cūku:

 

ex 0203 29 11

– – – –

priekšējās daļas un to izcirtņi (30):

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

020329119100

ex 0203 29 13

– – – –

garie muguras gabali un to izcirtņi ar kauliem:

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

vēderdaļas (cauraugušas) un to izcirtņi:

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 15 % no svara

0203 29 15 9100

 

– – – –

citāda:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

bezkaula:

 

– – – – – –

šķiņķi, priekšējās daļas, pleči un to izcirtņi (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem:

 

 

cūkgaļa:

 

ex 0210 11

– –

šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem:

 

 

– – –

mājas cūku:

 

 

– – – –

sālīti vai sālījumā:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

šķiņķi un to izcirtņi:

 

– – – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0210 11 11 9100

 

– – – –

žāvēti vai kūpināti

 

ex 0210 11 31

– – – – –

šķiņķi un to izcirtņi:

 

– – – – – –

Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele  (18)

 

– – – – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0210 11 31 9110

– – – – – –

citādi

 

– – – – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi:

 

 

– – –

mājas cūku:

 

ex 0210 12 11

– – – –

sālīti vai sālījumā:

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 15 % no svara

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

žāvēti vai kūpināti:

 

– – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 15 % no svara

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

citādi:

 

 

– – –

mājas cūku:

 

 

– – – –

sālīti vai sālījumā:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

muguras gabali un to izcirtņi:

 

– – – – – –

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk par 25 % no svara

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – –

citādi:

 

 

– – – – – –

bezkaula:

 

– – – – – – –

šķiņķis, priekšējās daļas, pleči vai garie muguras gabali un to izcirtņi (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

vēderdaļas un to izcirtņi, bez ādas (17):

 

– – – – – – – –

ar kopējo skrimšļu saturu mazāk par 15 % no svara

0210 19 50 9310

 

– – – –

žāvēti vai kūpināti:

 

 

– – – – –

citādi:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

bezkaula:

 

– – – – – – –

Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele un to izcirtņi (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

šķiņķis, priekšējās daļas, pleči vai garie muguras gabali un to izcirtņi (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes:

 

 

citādi (24):

 

1601 00 91

– –

termiski neapstrādātas žāvētas vai uzziežamās desas (20)  (22):

 

– – –

nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus

1601 00 91 9120

– – –

citādas

1601 00 91 9190

1601 00 99

– –

citādas (19)  (22):

 

– – –

nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus

1601 00 99 9110

– – –

citādas

1601 00 99 9190

ex 1602

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

 

 

cūku:

 

ex 1602 41

– –

šķiņķi un to izcirtņi:

 

ex 1602 41 10

– – –

mājas cūku (23):

 

– – – –

termiski apstrādāti, kas satur 80 % no svara vai vairāk gaļas un tauku (24)  (25):

 

– – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 1 kg vai vairāk (33)

1602 41 10 9110

– – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru mazāk par 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

pleči un to izcirtņi:

 

ex 1602 42 10

– – –

mājas cūku (23):

 

– – – –

termiski apstrādāti, kas satur 80 % no svara vai vairāk gaļas un tauku (24)  (25):

 

– – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 1 kg vai vairāk (34)

1602 42 10 9110

– – – – –

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru mazāk par 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

citādi, ieskaitot maisījumus:

 

 

– – –

mājas cūku:

 

 

– – – –

kas satur 80 svara % un vairāk jebkuras gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkāda veida un izcelsmes taukus:

 

ex 1602 49 19

– – – – –

citādi (23)  (26):

 

– – – – – –

termiski apstrādāti, kas satur 80 % no svara vai vairāk gaļas un tauku (24)  (25):

 

– – – – – – –

nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus:

 

– – – – – – – –

satur produktu, kas sastāv no skaidri atpazīstamiem muskuļu gaļas gabaliem, ko to izmēru dēļ nevar identificēt kā iegūtus no šķiņķiem, plečiem, garajiem muguras gabaliem vai kakla gabaliem, kopā ar mazām redzamu tauku daļiņām un nelieliem želejas nogulšņu daudzumiem

1602 49 19 9130


7.   Mājputnu gaļa

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 0105

Dzīvi mājputni, t. i., vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas:

 

 

svarā līdz 185 g:

 

0105 11

– –

vistas:

 

 

– – –

cilts vistu un vaislas vistu cāļi

 

0105 11 11

– – – –

dējējvistas

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

citādas

0105 11 19 9000

 

– – –

citādas:

 

0105 11 91

– – – –

dējējvistas

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

citādas

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

tītari:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– –

citādi:

 

0105 19 20

– – –

zosis

0105 19 20 9000

ex 0207

Pozīcijas 0105 mājputnu gaļa un subprodukti, svaigi, atdzesēti vai saldēti:

 

 

vistas:

 

ex 0207 12

– –

nesadalītas, saldētas:

 

ex 0207 12 10

– – –

noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % cāļi”

 

– – – –

ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – –

citādas

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “65 % cāļi”, vai citādas:

 

– – – –

“65 % cāļi”:

 

– – – – –

ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – –

citādas

0207 12 90 9190

– – – –

vistas, noplūktas un izķidātas, bez galvām un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), neregulārā sastāvā:

 

– – – – –

vistas, ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – –

citādas

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

saldēti gabali un subprodukti:

 

 

– – –

gabali:

 

 

– – – –

neatkauloti:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

puses vai ceturtdaļas:

 

– – – – – –

vistas ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – – –

citādas

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

kājas un to gabali:

 

– – – – – –

vistas ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – – –

citādas

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

citādi:

 

– – – – – –

puses vai ceturtdaļas bez astes gabala:

 

– – – – – – –

vistas ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – – – –

citādas

0207 14 70 9190

– – – – – –

gabali, kas sastāv no veselas kājas vai kājas daļas un muguras daļas, ja muguras svars nepārsniedz 25 % no kopējā svara

 

– – – – – – –

vistas ar pilnībā pārkaulotiem augšstilbiem

 

– – – – – – –

citādas

0207 14 70 9290

 

tītaru:

 

0207 25

– –

nesadalīti, saldēti:

 

0207 25 10

– – –

noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “80 % tītari”

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, arī bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “73 % tītari”, vai citādi:

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

saldēti gabali un subprodukti:

 

 

– – –

gabali:

 

ex 0207 27 10

– – – –

bezkaula:

 

– – – – –

homogenizēta gaļa, ieskaitot mehāniski atgūtu gaļu

 

– – – – –

citāda

 

– – – – – –

izņemot astes gabalus

0207 27 10 9990

 

– – – –

neatkaulota:

 

 

– – – – –

kājas un to gabali:

 

0207 27 60

– – – – – –

stilbiņi un to gabali

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

citādi

0207 27 70 9000


8.   Olas

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 0407 00

Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas:

 

 

mājputnu:

 

 

– –

inkubējamas olas (35):

 

0407 00 11

– – –

tītaru vai zosu

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – –

citādas

0407 00 19 9000

0407 00 30

– –

citādas

0407 00 30 9000

0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti, tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

 

 

olu dzeltenumi:

 

ex 0408 11

– –

žāvēti:

 

ex 0408 11 80

– – –

citādi:

 

– – – –

derīgi lietošanai pārtikā

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

citādi:

 

 

– – –

citādi:

 

ex 0408 19 81

– – – –

šķidri:

 

– – – – –

derīgi lietošanai pārtikā

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

citādi, arī saldēti:

 

 

– – – – –

derīgi lietošanai pārtikā

0408 19 89 9100

 

citādi:

 

ex 0408 91

– –

žāvēti:

 

ex 0408 91 80

– – –

citādi:

 

– – – –

derīgi lietošanai pārtikā

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

citādi:

 

ex 0408 99 80

– – –

citādi:

 

– – – –

derīgi lietošanai pārtikā

0408 99 80 9100


9.   Piens un piena produkti

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

0401

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas (50):

 

0401 10

kura tauku saturs nepārsniedz 1 % no svara:

 

0401 10 10

– –

tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

citāds

0401 10 90 9000

0401 20

kura tauku saturs ir lielāks par 1 %, bet nepārsniedz 6 % no svara:

 

 

– –

nepārsniedz 3 %:

 

0401 20 11

– – –

tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem:

 

– – – –

kura tauku saturs nepārsniedz 1,5 %

0401 20 11 9100

– – – –

kura tauku saturs pārsniedz 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

citāds:

 

– – – –

kura tauku saturs nepārsniedz 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – –

kura tauku saturs pārsniedz 1,5 %

0401 20 19 9500

 

– –

pārsniedz 3 %:

 

0401 20 91

– – –

tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

citāds

0401 20 99 9000

0401 30

kura tauku saturs pārsniedz 6 % no svara

 

 

– –

nepārsniedz 21 %:

 

0401 30 11

– – –

tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem:

 

– – – –

kurā tauku saturs:

 

– – – – –

pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 17 %

0401 30 11 9400

– – – – –

pārsniedz 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – –

citāds:

 

– – – –

kura tauku saturs pārsniedz 17 %

0401 30 19 9700

 

– –

pārsniedz 21 %, bet nepārsniedz 45 %

 

0401 30 31

– – –

tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem:

 

– – – –

kura tauku saturs:

 

– – – – –

nepārsniedz 35 %

0401 30 31 9100

– – – – –

pārsniedz 35 %, bet nepārsniedz 39 %

0401 30 31 9400

– – – – –

pārsniedz 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – –

citāds:

 

– – – –

kura tauku saturs:

 

– – – – –

nepārsniedz 35 %

0401 30 39 9100

– – – – –

pārsniedz 35 %, bet nepārsniedz 39 % no svara

0401 30 39 9400

– – – – –

pārsniedz 39 %

0401 30 39 9700

 

– –

pārsniedz 45 %:

 

0401 30 91

– – –

tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem:

 

– – – –

kura tauku saturs:

 

– – – – –

nepārsniedz 68 %

0401 30 91 9100

– – – – –

pārsniedz 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – –

citāds:

 

– – – –

kura tauku saturs:

 

– – – – –

nepārsniedz 68 %

0401 30 99 9100

– – – – –

pārsniedz 68 %

0401 30 99 9500

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu (43):

 

ex 0402 10

pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5 % no svara (46):

 

 

– –

bez cukura vai citu saldinātāju piedevas (48):

 

0402 10 11

– – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

citāds

0402 10 19 9000

 

– –

citāds (49):

 

0402 10 91

– – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

citāds

0402 10 99 9000

 

pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu par 1,5 % no svara (46):

 

ex 0402 21

– –

bez cukura vai citu saldinātāju piedevas (48):

 

 

– – –

kura tauku saturs nepārsniedz 27 % no svara:

 

0402 21 11

– – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg:

 

– – – – –

kura tauku saturs:

 

– – – – – –

nepārsniedz 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – –

pārsniedz 11 %, bet nepārsniedz 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – –

pārsniedz 17 %, bet nepārsniedz 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – –

pārsniedz 25 %

0402 21 11 9900

 

– – – –

citāds:

 

0402 21 17

– – – – –

kura tauku saturs nepārsniedz 11 % no svara

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – –

kura tauku saturs pārsniedz 11 %, bet nepārsniedz 27 % no svara:

 

– – – – – –

nepārsniedz 17 %

0402 21 19 9300

– – – – – –

pārsniedz 17 %, bet nepārsniedz 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – –

pārsniedz 25 %

0402 21 19 9900

 

– – –

kura tauku saturs pārsniedz 27 % no svara

 

0402 21 91

– – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg:

 

– – – – –

kura tauku saturs:

 

– – – – – –

nepārsniedz 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – –

pārsniedz 28 %, bet nepārsniedz 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – –

pārsniedz 29 %, bet nepārsniedz 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – –

pārsniedz 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – –

citāds:

 

– – – – –

kura tauku saturs:

 

– – – – – –

nepārsniedz 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – –

pārsniedz 28 %, bet nepārsniedz 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – –

pārsniedz 29 %, bet nepārsniedz 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – –

pārsniedz 41 %, bet nepārsniedz 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – –

pārsniedz 45 %, bet nepārsniedz 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – –

pārsniedz 59 %, bet nepārsniedz 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – –

pārsniedz 69 %, bet nepārsniedz 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – –

pārsniedz 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– –

citāds (49):

 

 

– – –

kura tauku saturs nepārsniedz 27 % no svara:

 

 

– – – –

citāds:

 

0402 29 15

– – – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg:

 

– – – – – –

kura tauku saturs:

 

– – – – – – –

nepārsniedz 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – –

pārsniedz 11 %, bet nepārsniedz 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – –

pārsniedz 17 %, bet nepārsniedz 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – –

pārsniedz 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – –

citāds:

 

– – – – – –

kura tauku saturs:

 

– – – – – – –

pārsniedz 11 %, bet nepārsniedz 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – –

pārsniedz 17 %, bet nepārsniedz 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – –

pārsniedz 25 %

0402 29 19 9900

 

– – –

kura tauku saturs pārsniedz 27 % no svara:

 

0402 29 91

– – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg:

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – –

citāds:

 

– – – – –

kura tauku saturs:

 

– – – – – –

nepārsniedz 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – –

pārsniedz 41 %

0402 29 99 9500

 

citāds:

 

0402 91

– –

bez cukura vai citu saldinātāju piedevas (48):

 

0402 91 10

– – –

ar tauku saturu līdz 8 svara %:

 

 

– – – –

ar beztauku piena sausnas saturu 15 % vai vairāk un tauku saturu vairāk par 7,4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – –

ar tauku saturu virs 8 %, bet ne vairāk kā 10 svara %:

 

 

– – – –

ar piena beztauku sausnas saturu 15 % vai vairāk

0402 91 30 9300

 

– – –

ar tauku saturu vairāk par 45 % no svara

 

0402 91 99

– – – –

citāds

0402 91 99 9000

0402 99

– –

citāds (49):

 

0402 99 10

– – –

kura tauku saturs nepārsniedz 9,5 % no svara:

 

 

– – – –

ar saharozes saturu 40 % no svara vai vairāk, piena beztauku sausnas saturu 15 % vai vairāk un tauku saturu vairāk par 6,9 % no svara

0402 99 10 9350

 

– – –

kura tauku saturs pārsniedz 9,5 %, bet nepārsniedz 45 % no svara:

 

0402 99 31

– – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg:

 

– – – – –

kura tauku saturs nepārsniedz 21 % no svara:

 

– – – – – –

kura saharozes saturs ir 40 % no svara vai vairāk un piena beztauku sausnas saturs ir 15 % no svara vai vairāk

0402 99 31 9150

– – – – –

kura tauku saturs pārsniedz 21 %, bet nepārsniedz 39 % no svara:

0402 99 31 9300

– – – – –

kura tauku saturs pārsniedz 39 % no svara

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – –

citāds:

 

– – – – –