ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.341.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 341

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 23. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1248/2010 (2010. gada 21. decembris), ar ko atklāj tarifa kvotu 2011. gadam dažu tādu preču importam Eiropas Savienībā, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 1216/2009

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1249/2010 (2010. gada 22. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1250/2010, (2010. gada 22. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

11

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1251/2010 (2010. gada 22. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

15

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1252/2010 (2010. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

19

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1253/2010 (2010. gada 22. decembris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

21

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1254/2010 (2010. gada 22. decembris), ar ko nosaka no 2011. gada 1. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

23

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/798/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 20. decembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Slovākijas

26

 

*

Padomes Lēmums 2010/799/KĀDP (2010. gada 13. decembris), ar ko atbalsta uzticības veicināšanas procesu, lai Tuvajos Austrumos izveidotu zonu, kurā nav masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu, atbalstot ES Stratēģijas masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai īstenošanu

27

 

*

Padomes Lēmums 2010/800/KĀDP (2010. gada 22. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2006/795/KĀDP atcelšanu

32

 

*

Padomes Lēmums 2010/801/KĀDP (2010. gada 22. decembris), ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru

45

 

 

2010/802/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 21. decembris), ar ko attiecībā uz konkrētiem pārkāpumiem, kuri radušies saistībā ar darbībām, kas finansētas no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda 2000.–2006. gada plānošanas periodā, nosaka izņēmumus no konkrētām ziņošanas prasībām, kuras noteiktas Regulas (EK) Nr. 1681/94 5. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1831/94 5. panta 2. punktā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 9244)

49

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1248/2010

(2010. gada 21. decembris),

ar ko atklāj tarifa kvotu 2011. gadam dažu tādu preču importam Eiropas Savienībā, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 1216/2009

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1216/2009, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 25. oktobra Lēmumu 2004/859/EK par Nolīguma vēstuļu apmaiņas formā noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par divpusējā Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti Protokolu Nr. 2 (2) un jo īpaši tā 3. pantu,

tā kā:

(1)

Divpusējā Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti protokols Nr. 2 (3) un EEZ līguma protokols Nr. 3 (4) nosaka tirdzniecības režīmu starp līgumslēdzējām pusēm attiecībā uz dažiem lauksaimniecības produktiem un apstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

(2)

EEZ līguma protokols Nr. 3, kas grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 138/2004 (5), paredz nulles nodokļa piemērošanu dažiem ūdeņiem ar cukura vai citu saldinātāju, vai aromātisko vielu piedevu, kuri ir klasificēti ar KN kodu 2202 10 00, un dažiem citiem bezalkoholiskajiem dzērieniem, kas satur cukuru, kuri ir klasificēti ar KN kodu ex 2202 90 10.

(3)

Ar Nolīgumu vēstuļu apmaiņas formā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par divpusējā Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti Protokolu Nr. 2 (6) (turpmāk “Nolīgums”), kas apstiprināts ar Lēmumu 2004/859/EK, Norvēģijai uz laiku ir atlikts nulles nodoklis ūdeņiem un citiem attiecīgajiem dzērieniem. Saskaņā ar nolīguma saskaņotā protokola IV punktu tādu preču beznodokļu imports, kas klasificētas ar KN kodu 2202 10 00 un ex 2202 90 10, kuru izcelsme ir Norvēģijā, ir atļauts vienīgi beznodokļu kvotas robežās, bet par importu, kas pārsniedz noteikto kvotu, jāmaksā nodoklis.

(4)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1255/2009 (7) uz laiku no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim atcēla beznodokļu režīma pagaidu ierobežojumu attiecīgo ūdeņu un dzērienu importam Savienībā.

(5)

Ir nepieciešams atklāt tarifa kvotu 2011. gadam attiecīgajiem ūdeņiem un dzērieniem. Iepriekšējo gada kvotu 2009. gadam attiecīgajiem produktiem atklāja ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 89/2009 (8). Tā kā 2010. gadam gada kvota netika atvērta, kvotas apjomam 2011. gadam jāsaglabājas tādam pašam kā 2009. gadam.

(6)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi (9), izklāstīti tarifu kvotu pārvaldības noteikumi. Ir lietderīgi noteikt, ka ar šo regulu atklāto tarifa kvotu pārvalda saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Pārvaldības komiteja, kas nodarbojas ar horizontāliem jautājumiem par I pielikumā neuzskaitītu pārstrādātu produktu tirdzniecību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Pielikumā norādītā Savienības tarifa kvota Norvēģijas izcelsmes precēm, kas uzskaitītas minētajā pielikumā atbilstoši norādītajiem nosacījumiem, tiek atklāta laikposmam no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

2.   Izcelsmes noteikumi, kas abpusēji piemērojami pielikumā minētajām precēm, ir izklāstīti divpusējā Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti protokolā Nr. 3.

3.   Pārsniedzot šīs kvotas apjomu, importētajiem daudzumiem piemēro preferenciālu nodokli EUR 0,047/litrā.

2. pants

Savienības tarifa kvotu, kas minēta 1. panta 1. punktā, pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

3. pants

Regulu (ES) Nr. 1255/2009 atceļ.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 328, 15.12.2009., 10. lpp.

(2)  OV L 370, 17.12.2004., 70. lpp.

(3)  OV L 171, 27.6.1973., 2. lpp.

(4)  OV L 22, 24.1.2002., 34. lpp.

(5)  OV L 342, 18.11.2004., 30. lpp.

(6)  OV L 370, 17.12.2004., 72. lpp.

(7)  OV L 338, 19.12.2009., 18. lpp.

(8)  OV L 25, 29.1.2009., 14. lpp.

(9)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


PIELIKUMS

Tarifa kvota 2011. gadam, kas piemērojama Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Savienībā

Rīkojums Nr.

KN kods

Produkta apraksts

2011. gada kvotas apjoms

Kvotas robežās piemērojamā nodokļu likme

Nodokļu likme, ko piemēro, ja pārsniedz kvotas robežas

09.0709

2202 10 00

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts

17,303 miljoni litru

Atbrīvojums

EUR 0,047/litrā

Ex22029010

Citi bezalkoholiskie dzērieni, kas satur cukuru (saharozi vai invertcukuru)


23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1249/2010

(2010. gada 22. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (1) un jo īpaši tās 102. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1198/2006 70. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikts, ka dalībvalstīm ir pienākums nepieļaut, konstatēt, labot pārkāpumus un atgūt nepamatoti izmaksātās summas, par tām ziņot Komisijai un pastāvīgi informēt Komisiju par administratīvo procedūru gaitu.

(2)

Ņemot vērā Komisijas un dalībvalstu gūto pieredzi, piemērojot Komisijas 1994. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūrpolitikas finansēšanā un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā (2), ir jāvienkāršo procedūras ziņošanai par turpmākiem pasākumiem attiecībā uz nelikumībām. Turklāt, lai samazinātu dalībvalstīm uzlikto administratīvo slogu, skaidrāk jānosaka, kādu informāciju Komisija pieprasa. Šajā nolūkā informācija par neatgūstamām summām un kopsummām saistībā ar paziņotajām nelikumībām būtu jāiekļauj gada deklarācijā, kas jāiesniedz Komisijai saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 498/2007 (3) 46. pantu.

(3)

Procedūrām ziņošanai par neatgūstamām summām precīzi jāatspoguļo dalībvalstu pienākumi, kuri noteikti Regulas (EK) Nr. 1198/2006 70. pantā, un jo īpaši pienākums nodrošināt efektīvu līdzekļu atgūšanu. Turklāt ir lietderīgi vienkāršot šīs procedūras, ar kurām Komisija uzrauga šo pienākumu izpildi, lai tās būtu efektīvākas un izmaksu ziņā izdevīgākas.

(4)

Kā izriet no Regulas (EK) Nr. 1198/2006 60. panta, būtu skaidri jānorāda, ka sertifikācijas iestāde ir atbildīga par pilnīgas grāmatvedības dokumentācijas glabāšanu, jo īpaši norādot atsauces uz summām, par kuru neatbilstību Komisijai paziņots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. pantu.

(5)

Lai nodrošinātu efektīvu informācijas plūsmu saistībā ar neatbilstībām un lai izvairītos no dažādu kontaktpunktu pārklāšanās, ir lietderīgi apvienot vienā pantā noteikumus par sadarbību ar dalībvalstīm.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 498/2007.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības fonda komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 498/2007 groza šādi.

1.

Regulas 40. pantā pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Saskaņā ar pamatregulas 60. panta f) punktu veiktajā grāmatvedības uzskaitē jebkuru summu, kas saistīta ar Komisijai paziņotu neatbilstību saskaņā ar 55. pantu, apzīmē ar šai neatbilstībai piešķirto atsauces numuru vai arī izmanto jebkādu citu piemērotu identifikācijas metodi.”

2.

Regulas 46. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu groza šādi:

i)

ievadteikumu aizstāj ar šādu ievadteikumu:

“Ik gadu līdz 31. martam sertifikācijas iestāde iesniedz Komisijai deklarāciju atbilstīgi X pielikumā sniegtajam paraugam, kur katram darbības programmas prioritārajam virzienam norādītas:”;

ii)

punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

atgūtās summas, kas tika atskaitītas no tām izdevumu deklarācijām, kas iesniegtas iepriekšējā gada laikā;”;

iii)

iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“d)

to summu sarakstu, par kurām iepriekšēja gadā tika konstatēts, ka tās nav atgūstamas, vai kuru atgūšana nav gaidāma, klasificē pēc gada, kurā izdoti atgūšanas rīkojumu.”;

iv)

pievieno šādas daļas:

“Pirmās daļas a), b) un c) punkta nolūkā kopsummas saistībā ar neatbilstībām, par kurām Komisijai paziņots saskaņā ar 55. pantu, norāda katram prioritārajam virzienam.

Pirmās daļas d) punkta nolūkā jebkuru summu saistībā ar kādu neatbilstību, par kuru Komisijai paziņots saskaņā ar 55. pantu, apzīmē ar šīs neatbilstības atsauces numuru vai izmanto jebkādu citu piemērotu identifikācijas metodi.”;

b)

pievieno šādu 2.a un 2.b punktu:

“2.a   Attiecībā uz katru 2. punkta d) apakšpunktā minēto summu sertifikācijas iestāde norāda, vai tā pieprasa, lai Kopienas daļu segtu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Kopienas daļu sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta līdzekļiem, ja gada laikā kopš deklarācijas iesniegšanas datuma Komisija neveic nevienu no šiem pasākumiem:

a)

informācijas pieprasīšana pamatregulas 70. panta 2. punkta īstenošanas nolūkā;

b)

rakstiska dalībvalsts informēšana par nodomu sākt izmeklēšanu saistībā ar minēto summu;

c)

pieprasījums dalībvalstij turpināt atgūšanas procedūru.

Viena gada termiņu nepiemēro gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu un kad ir konstatēta krāpšana.

2.b   Saistībā ar 2. punktā minēto deklarāciju dalībvalstis, kuras nav ieviesušas euro kā valsts valūtu līdz deklarācijas iesniegšanas datumam, summas valsts valūtā konvertē euro, izmantojot pamatregulas 95. panta 3. punktā minēto maiņas kursu. Ja summas attiecas uz izdevumiem, kas reģistrēti sertifikācijas iestādes grāmatvedības uzskaitē ilgāk nekā vienu mēnesi, var izmantot tā mēneša maiņas kursu, kurā tika reģistrēti pēdējie izdevumi.”

3.

Regulas 55. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta otrās daļas l) līdz o) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“l)

darbībai apstiprinātos kopējos atbilstīgos izdevumus un publisko ieguldījumu kopā ar attiecīgo Kopienas ieguldījuma summu;

m)

Komisijai paziņotos izdevumus un publisko ieguldījumu, kuri ir saistīti ar neatbilstību, kā arī attiecīgo riskam pakļauto Kopienas ieguldījuma summu;

n)

aizdomu par krāpšanu gadījumā un tad, ja publiskā ieguldījuma maksājums nav veikts k) apakšpunktā identificētajām personām vai citiem subjektiem, norāda summas, kas tiktu nepamatoti samaksātas, ja neatbilstība netiktu konstatēta;

o)

tā reģiona vai apgabala kodu, kurā atrodas vai tiek veikta darbība, precizējot NUTS līmeni vai citu iedalījumu;”;

b)

panta 2. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“b)

gadījumos, par kuriem atbalsta saņēmējs brīvprātīgi paziņojis vadošajai vai sertifikācijas iestādei, pirms kāda no tām pati tos ir konstatējusi, pirms vai pēc attiecīgo izdevumu iekļaušanas apstiprinātajā deklarācijā, ko iesniedz Komisijai;

c)

gadījumos, kurus vadošā vai sertifikācijas iestāde ir konstatējusi vai koriģējusi pirms attiecīgo izdevumu iekļaušanas Komisijai iesniegtajā izdevumu deklarācijā.”;

c)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja nav pieejama vai ir jāpārbauda kāda 1. punktā minētās informācijas daļa, jo īpaši informācija attiecībā uz neatbilstības panākšanai izmantotajām darbībām un tās atklāšanas veidu, dalībvalstis pēc iespējas sniedz trūkstošo vai pareizo informāciju, iesniedzot Komisijai attiecīgos ceturkšņa ziņojumus par neatbilstībām.”

4.

Regulas 57. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“57. pants

Ziņošana par turpmākiem pasākumiem

1.   Papildus 55. panta 1. punktā minētajai informācijai divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām dalībvalstis, atsaucoties uz jebkādiem iepriekš sniegtiem ziņojumiem saskaņā ar minēto pantu, detalizēti informē Komisiju par jebkādām procedūrām, kas sāktas, pabeigtas vai pārtrauktas, lai piemērotu administratīvo sodu vai kriminālsodu saistībā ar paziņotajām neatbilstībām, kā arī par šādu procedūru rezultātu.

Attiecībā uz neatbilstībām, kuru dēļ ir piemērots sods, dalībvalstis iekļauj arī šādu informāciju:

a)

vai soda sankcijas ir administratīva vai krimināla rakstura;

b)

vai soda sankcijas tiek piemērotas saskaņā ar Kopienas vai valsts tiesību aktu pārkāpumu;

c)

atsauce uz noteikumiem, kuros noteiktas attiecīgās soda sankcijas;

d)

vai tikusi konstatēta krāpšana.

2.   Pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma dalībvalstis sniedz informāciju saistībā ar konkrētu neatbilstību vai neatbilstību grupu.”

5.

Regulas 60. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

“Sadarbība ar dalībvalstīm”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Neskarot 1. punktā minēto sazināšanos, ja Komisija uzskata, ka neatbilstība liecina par to, ka identiska vai līdzīga prakse var atkārtoties citā dalībvalstī, tā lietu iesniedz Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevējai komitejai, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 94/140/EK (4).

Komisija katru gadu informē šo komiteju un pamatregulas 101. pantā minēto komiteju par to, cik lieli līdzekļi iesaistīti atklātajos pārkāpumos, un par dažādām neatbilstību kategorijām, kas grupētas pēc to veida un skaita.

6.

62. pantu svītro.

7.

Regulas 63. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā svītro otro, trešo un ceturto daļu;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Dalībvalstis, kas līdz 55. panta 1. punktā minētā ziņojuma iesniegšanas datumam nav ieviesušas euro kā valsts valūtu, summas valsts valūtā konvertē euro, izmantojot pamatregulas 95. panta 3. punktā minēto valūtas maiņas kursu.

Ja summas attiecas uz izdevumiem, kas reģistrēti sertifikācijas iestādes grāmatvedības uzskaitē ilgāk nekā vienu mēnesi, var izmantot tā mēneša maiņas kursu, kurā tika reģistrēti pēdējie izdevumi. Ja izdevumi nav iegrāmatoti sertifikācijas iestādes kontos, izmanto Komisijas elektroniski publicēto jaunāko valūtas maiņas kursu.”

8.

Regulas X pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 12.7.1994., 43. lpp.

(3)  OV L 120, 10.5.2007., 1. lpp.

(4)  OV L 61, 4.3.1994., 27. lpp.”


PIELIKUMS

“X PIELIKUMS

GADA ZIŅOJUMS PAR ATSAUKTĀM UN ATGŪTĀM SUMMĀM UN SUMMĀM, KAS JĀATGŪST, UN NEATGŪSTAMĀM SUMMĀM ATBILSTĪGI 46. PANTA 2. PUNKTAM

1.   Atsauktās summas par 20… gadu, kas atskaitītas no izdevumu deklarācijām attiecībā uz atbilstīgajiem reģioniem

Atsauktās summas (1)

Saskaņā ar konverģences mērķi

a

b

c

d

e

f

g

Prioritārais virziens

Atbalsta saņēmēju maksāto atsaukto izdevumu kopsumma EUR (2)

Attiecīgais atsauktais publiskais ieguldījums EUR

Attiecīgais atsauktais EZF ieguldījums EUR (3)

To izdevumu kopsumma EUR, kas atsaukta, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (4)

Attiecīgais atsauktais publiskais ieguldījums EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu

Attiecīgais atsauktais EZF ieguldījums EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar nekonverģences mērķi

a

b

c

d

e

f

g

Prioritārais virziens

Atbalsta saņēmēju maksāto atsaukto izdevumu kopsumma EUR (2)

Attiecīgais atsauktais publiskais ieguldījums EUR

Attiecīgais atsauktais EZF ieguldījums EUR (3)

To izdevumu kopsumma EUR, kas atsaukta, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (4)

Attiecīgais atsauktais publiskais ieguldījums EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu

Attiecīgais atsauktais EZF ieguldījums EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 


2.   Atgūtās summas par 20… gadu, kas atskaitītas no izdevumu deklarācijām attiecībā uz atbilstīgajiem reģioniem

Atgūtās summas (6)

Saskaņā ar konverģences mērķi

h

i

j

k

l

m

n

Prioritārais virziens

Atbalsta saņēmēju maksāto izdevumu kopsumma EUR (7)

Atgūtais publiskais ieguldījums EUR (8)

Attiecīgais atgūtais EZF ieguldījums EUR (9)

To izdevumu kopsumma EUR, kas atgūta, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (10)

Atgūtā publiskā ieguldījuma kopsumma EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (11)

Attiecīgie atgūtie EZF izdevumi EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar nekonverģences mērķi

h

i

j

k

l

m

n

Prioritārais virziens

Atbalsta saņēmēju maksāto izdevumu kopsumma EUR (7)

Atgūtais publiskais ieguldījums EUR (8)

Attiecīgais atgūtais EZF ieguldījums EUR (9)

To izdevumu kopsumma EUR, kas atgūta, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (10)

Atgūtā publiskā ieguldījuma kopsumma EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (11)

Attiecīgie atgūtie EZF izdevumi EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 


3.   Ssituācija 31.12.20… par vēl atgūstamajām summām

Konverģence

a

b

c

d

e

f

g

h

Prioritārais virziens

Gads, kurā sākts atgūšanas process

Atbalsta saņēmēju maksāto attiecināmo izdevumu kopsumma EUR (13)

Atgūstamais publiskais ieguldījums EUR (14)

Attiecīgais atgūstamais EZF ieguldījums EUR (15)

To izdevumu kopsumma EUR, kas saistāmi ar neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (16)

Atgūstamā publiskā ieguldījuma kopsumma EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (17)

Attiecīgie atgūstamie EZF izdevumi EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (18)

1

2007.

 

 

 

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007.

 

 

 

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007.

 

 

 

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

Nekonverģence

a

b

c

d

e

f

g

h

Prioritārais virziens

Gads, kurā sākts atgūšanas process

Atbalsta saņēmēju maksāto attiecināmo izdevumu kopsumma EUR (13)

Atgūstamais publiskais ieguldījums EUR (14)

Attiecīgais atgūstamais EZF ieguldījums EUR (15)

To izdevumu kopsumma EUR, kas saistāmi ar neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (16)

Atgūstamā publiskā ieguldījuma kopsumma EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (17)

Attiecīgie atgūstamie EZF izdevumi EUR, pamatojoties uz neatbilstībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. panta 1. punktu (18)

1

2007.

 

 

 

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007.

 

 

 

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007.

 

 

 

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 


4.   Situācija 31.12.20… par neatgūstamām summām

Konverģence

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Darbību skaits

Prioritārais virziens

Neatbilstības identifikācijas numurs, ja ir (19)

Gads, kurā sākts atgūšanas process

Kopējā atbalsta saņēmēju maksāto izdevumu summa EUR, kas deklarēta kā neatgūstama (20)

Publiskais ieguldījums EUR, kas deklarēts kā neatgūstams (21)

Attiecīgais EZF ieguldījums EUR, kas deklarēts kā neatgūstams (22)

Publiskā ieguldījuma pēdējā maksājuma datums atbalsta saņēmējam

Datums, kurā atzīta neatgūstamība

Neatgūstamības iemesls

Veiktie atgūšanas pasākumi, norādot atgūšanas rīkojuma datumu

Norādīt, vai Kopienas daļa jāsedz no ES budžeta (JĀ/NĒ)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekonverģence

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Darbību skaits

Prioritārais virziens

Neatbilstības identifikācijas numurs, ja ir (19)

Gads, kurā sākts atgūšanas process

Kopējā atbalsta saņēmēju maksāto izdevumu summa EUR, kas deklarēta kā neatgūstama (20)

Publiskais ieguldījums EUR, kas deklarēts kā neatgūstams (21)

Attiecīgais EZF ieguldījums EUR, kas deklarēts kā neatgūstams (22)

Publiskā ieguldījuma pēdējā maksājuma datums atbalsta saņēmējam

Datums, kurā atzīta neatgūstamība

Neatgūstamības iemesls

Veiktie atgūšanas pasākumi, norādot atgūšanas rīkojuma datumu

Norādīt, vai Kopienas daļa jāsedz no ES budžeta (JĀ/NĒ)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Tabulā (atsauktās summas) jānorāda izdevumi, kas jau paziņoti Komisijai un pēc neatbilstības konstatēšanas ir atsaukti no programmas. Ja ir aizpildīta 1. tabula, šā pielikuma 2., 3. un 4. tabulu aizpildīt nav nepieciešams.

(2)  To Komisijai paziņoto izdevumu kopsumma, kas saistīta ar neatbilstībām un ir atsaukta.

(3)  Šī summa ir izdevumu EZF daļa, kas paziņota Komisijai un saistīta ar neatbilstībām, un atsaukta.

(4)  Šī summa ir daļa no b ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(5)  Šī summa ir daļa no d ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(6)  Tabulā (atgūtās summas) jānorāda izdevumi, kas, gaidot atgūšanas procesa rezultātu, bija iekļauti programmā un pēc atgūšanas tika atskaitīti. Ja ir aizpildīta 2. tabula, šā pielikuma 1., 3. un 4. tabulu aizpildīt nav nepieciešams.

(7)  To izdevumu kopsumma, kas paziņota Komisijai un saistīta ar neatbilstībām un attiecībā uz kuru ir atgūts attiecīgais publiskais ieguldījums.

(8)  Publiskā ieguldījuma summa, kas veiksmīgi atgūta no atbalsta saņēmēja.

(9)  Šī summa ir attiecīgā izdevumu EZF daļa, kas paziņota Komisijai un saistīta ar neatbilstībām, un atgūta.

(10)  Šī summa attiecas uz daļu no i ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(11)  Šī summa ir daļa no j ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(12)  Šī summa ir daļa no k ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(13)  Izdevumu summa, ko atbalsta saņēmējs maksājis atbilstoši publiskajam ieguldījumam d ailē.

(14)  Publiskais ieguldījums, uz kuru attiecas atbalsta saņēmēja veiktais atgūšanas process.

(15)  EZF ieguldījums, uz kuru attiecas atbalsta saņēmēja veiktais atgūšanas process.

(16)  Šī summa attiecas uz daļu no c ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(17)  Šī summa attiecas uz daļu no d ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(18)  Šī summa attiecas uz daļu no e ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 498/2007 55. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(19)  Neatbilstībai piešķirtais atsauces numurs vai Regulas (EK) Nr. 498/2007 40. panta 4. punktā minētā cita veida identifikācija.

(20)  Izdevumu summa, ko ir samaksājis atbalsta saņēmējs un kas atbilst f ailē minētajam publiskajam ieguldījumam.

(21)  Samaksātā publiskā ieguldījuma summa, par kuru konstatēts, ka tās atgūšana nav iespējama vai nenotiks.

(22)  Samaksātais EZF ieguldījums, par kuru konstatēts, ka tā atgūšana nav iespējama vai nenotiks.”


23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/11


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1250/2010,

(2010. gada 22. decembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1183/2005 I pielikumā ir uzskaitītas fiziskas un juridiskas personas, vienības un struktūras, uz kurām saskaņā ar regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2010. gada 1. decembrī iekļāva 4 fiziskas personas to personu, struktūru un organizāciju sarakstā, kurām piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, un grozīja datus dažos šā saraksta ierakstos. Tālab attiecīgi jāgroza I pielikums.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai ir jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1183/2005 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

David O'SULLIVAN


(1)  OV L 193, 23.7.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Regulas 2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts:

A.   Fiziskas personas

(1)

Frank Kakolele Bwambale (alias: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale). Papildu informācija: 2008. gada janvārī atstāja CNDP (Congrès National pour la Défense du Peuple). No 2008. decembra uzturas Kinshasa, KDR. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(2)

Jérôme Kakwavu Bukande (alias a) Jérôme Kakwavu , b) Commandant Jérôme). Tituls: ģenerālis. Valstspiederība: Kongo. Papildu informācija: Arestēts 2010. gada jūnijā un tiek turēts Kinshasa centrālcietumā. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(3)

Gaston Iyamuremye (alias: a) Rumuli, b) Byiringiro Victor Rumuli, c) Victor Rumuri, d) Michel Byiringiro). Dzimšanas datums: 1948. Dzimšanas vieta: a) Musanze apgabals (Ziemeļu province), Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda. Tituls: brigādes ģenerālis. Amats: FDLR otrais viceprezidents. Papildu informācija: a) pašreizējā atrašanās vieta: Kibua, Kivu ziemeļi, Kongo Demokrātiskā Republika, b) cita iespējamā atrašanās vieta: Aru, KDR. c) saskaņā ar vairākiem avotiem, tostarp ANO DP KDR Sankciju komitejas ekspertu grupas datiem, Gaston Iyamuremye ir FDLR otrais viceprezidents un tiek uzskatīts par vienu no FDLR militārās un politiskās vadības svarīgākajām personām, d) Gaston Iyamuremye vadīja Ignace Murwanashyaka (FDLR prezidents) biroju Kibua, KDR, līdz 2009. gada decembrim. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: [publicēšanas datums].

(4)

Germain Katanga . Valstspiederība: Kongo. Papildu informācija: Kongo DR valdība 18.10.2007. viņu nodeva Starptautiskajai krimināltiesai (ICC). 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(5)

Thomas Lubanga . Dzimšanas vieta: Ituri, KDR. Valstspiederība: Kongo. Papildu informācija: Kongo iestādes 17.3.2006. viņu nodeva ICC. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(6)

Khawa Panga Mandro (alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa) g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro). Dzimšanas datums: 20.8.1973. Dzimšanas vieta: Bunia, KDR. Valstspiederība: Kongo. Papildu informācija: Kongo iestādes viņu arestēja 2005. gada oktobrī, Kisangani Apelācijas tiesa viņu attaisnoja, vēlāk viņš tika nodots tiesu iestādēm Kinshasa sakarā ar jaunām apsūdzībām. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(7)

Callixte Mbarushimana . Dzimšanas datums: 24.7.1963. Dzimšanas vieta: Ndusu/Ruhengeri, Ziemeļu province, Ruanda. Valstspiederība: Ruandas. Papildu informācija: Pašreizējā uzturēšanās vieta: Parīzē vai Thiais, Francija. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 21.3.2009.

(8)

Iruta Douglas Mpamo (alias a) Mpano, b) Douglas Iruta Mpamo). Adrese: Bld Kanyamuhanga 52, Goma, DRC. Dzimšanas datums: a) 28.12.1965., b) 29.12.1965. Dzimšanas vieta: a) Bashali, Masisi, KDR (saistībā ar a) punktā minēto dzimšanas datumu), b) Goma, KDR (saistībā ar b) punktā minēto dzimšanas datumu). Valstspiederība: Kongo. Papildu informācija: Darbojas Gomā, KDR, un Gisenyi, Ruandā. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(9)

Sylvestre Mudacumura (alias a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) General Major Mupenzi, d) General Mudacumura). Valstspiederība: Ruandas. Papildu informācija: No 2009. gada novembra turpina darboties kā FDLR-FOCA militārais komandieris. Darbojas Kibua, Masisi teritorija, KDR. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(10)

Leodomir Mugaragu (alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi). Dzimšanas datums: a) 1954., (b) 1953. Dzimšanas vieta: a) Kigali, Ruanda, b) Rushashi (Ziemeļu province), Ruanda. Tituls: brigādes ģenerālis. Amats: FDLR/FOCA štāba priekšnieks. Papildu informācija: a) saskaņā ar atklātām un oficiālām ziņām Leodomir Mugaragu ir Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), FDLR bruņotā spārna, štāba priekšnieks, b) pēc oficiālām ziņām Mugaragu ir FDLR militāro operāciju galvenais plānotājs KDR austrumu daļā. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: [publicēšanas datums].

(11)

Leopold Mujyambere (alias a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim. Tituls: Pulkvedis. Dzimšanas datums: a) 17.3.1962., b) 1966. gads (pieņēmums). Dzimšanas vieta: Kigali, Ruanda. Valstspiederība: Ruandas. Papildu informācija: Pašreizējā uzturēšanās vieta: Mwenga, Kivu Dienvidi, KDR. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 21.3.2009.

(12)

Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Tituls: Dr.: Dzimšanas datums: 14.5.1963. Dzimšanas vieta: a) Butera, Ruanda; b) Ngoma, Butare, Ruanda. Valstspiederība: Ruandas. Papildu informācija: Dzīvo Vācijā. Kopš 2009. gada novembra vēl aizvien tiek atzīts kā FDLR-FOCA politiskā virziena prezidents un FDLR bruņoto spēku virspavēlnieks. Vācijas federālā policija viņu arestēja 2009. gada 17. novembrī. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(13)

Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Dzimšanas datums: a) 6.4.1961., b) 4.6.1961. Dzimšanas vieta: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Papildu informācija: a) Ruandas pases derīguma termiņš ir beidzies 10.9.2004., b) Neuffen (Vācija) pastāvīgais iedzīvotājs, c) Līdz 2009. gada novembra tika atzīts kā FDLR-FOCA politiskā virziena 1. viceprezidents un FDLR augstākās militārās pavēlniecības prezidents, d) Vācijas federālā policija viņu arestēja 2009. gada 17. novembrī. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 13.4.2007.

(14)

Jules Mutebutsi (alias a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) pulkvedis Mutebutsi). Dzimšanas vieta: Kivu Dienvidi, Kongo DR. Valstspiederība: Kongo. Papildu informācija: Ruandas varas iestādes viņu arestēja 2007. gada decembrī. Ir ziņas, ka pašreiz viņš ir “aizturēts”. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(15)

Mathieu Chui Ngudjolo (alias Cui Ngudjolo). Papildu informācija: Pazīstams kā “Pulkvedis” vai “Ģenerālis”. Kongo DR valdība 2008. gada 7. februārī viņu nodeva Starptautiskajai krimināltiesai. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(16)

Floribert Ngabu Njabu (alias a) Floribert Njabu , b) Floribert Ndjabu , c) Floribert Ngabu , d) Ndjabu). Papildu informācija: Arestēts un kopš 2005. gada marta atrodas mājas arestā Kinshasa. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(17)

Laurent Nkunda (alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) Laurent Nkunda Batware, e) ģenerālis Nkunda, f) Nkunda Mihigo Laurent). Dzimšanas datums: a) 6.2.1967., b) 2.2.1967. Dzimšanas vieta: North Kivu/Rutshuru, KDR (attiecas uz dzimšanas datumu a)). Valstspiederība: Kongo. Papildu informācija: a) Pazīstams kā “Chairman” un “Papa Six”, b) arestēts Ruandas teritorijā 2009. gadā un vairs nav CNDP komandieris Ziemeļu Kivu. Līdz 2009. gada novembrim viņš daļēji kontrolēja CNDP un tā starptautisko tīklu. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(18)

Félicien Nsanzubukire (alias Fred Irakeza). Dzimšanas datums: 1967. Dzimšanas vieta: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda. Papildu informācija: a) pašreizējā atrašanās vieta: Uvira-Sange apgabals, Uvira teritorija, Dienvidu Kivu province, KDR, b) saskaņā ar vairākiem avotiem Félicien Nsanzubukire ir FDLR 1. bataljona līderis. Félicien Nsanzubukire ir FDLR biedrs vismaz kopš 1994. gada un darbojas KDR Austrumos kopš 1998. gada oktobra. ANO DP KDR Sankciju komitejas ekspertu grupa ziņo, ka Félicien Nsanzubukire vismaz no 2008. gada novembra līdz 2009. gada aprīlim ir pārraudzījis un koordinējis FDLR vienībām domātas munīcijas un ieroču kontrabandu no Tanzānijas Savienotās Republikas caur Tanganyika ezeru uz Uvira un Fizi apgabaliem Kivu dienvidos. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: [publicēšanas datums].

(19)

Pacifique Ntawunguka (alias a) pulkvedis Omega, b) Nzeri, c) Israel, d) Pacifique Ntawungula). Tituls: Pulkvedis. Dzimšanas datums: a) 1.1964., b) 1964. gads (pieņēmums). Dzimšanas vieta: Gaseke, Gisenyi province, Ruanda. Valstspiederība: Ruandas. Papildu informācija: a) Pašreizējā uzturēšanās vieta: Peti, WalikaleMasisis robeža, KDR, b) saņēmis militāru apmācību Ēģiptē. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 21.3.2009.

(20)

James Nyakuni . Valstspiederība: Ugandas. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(21)

Stanislas Nzeyimana (alias a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Bigaruka, c) Bigurura, d) Izabayo Deo e) Jules Mateso Mlamba). Dzimšanas datums: a) 1.1.1966., b) 1967. (pieņēmums), c) 28.8.1966. Dzimšanas vieta: Mugusa (Butare), Ruanda. Valstspiederība: Ruandas. Papildu informācija: a) Līdz 2009. gada novembrim zināms kā Stanislas Nzeyimana, FDLR komandiera vietnieks, b) pašreizējā atrašanās vieta: Kalonge, Masisi, Kivu Ziemeļi, KDR, vai Kibua, KDR. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 21.3.2009.

(22)

Dieudonné Ozia Mazio (alias a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari). Dzimšanas datums: 6.6.1949. Dzimšanas vieta: Ariwara, KDR. Valstspiederība: Kongo. Papildu informācija: Miris 2008. gada 23. septembrī, Ariwara. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(23)

Bosco Taganda (alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) ģenerālis Taganda. Valstspiederība: Kongo. Papildu informācija: a) pazīstams arī kā “Terminator” un “Major”, b) darbojas Bunagana un Rutshuru, c) faktiskais CNDP militārais vadītājs pēc ģenerāļa Laurent Nkunda aresta 2009. gada janvārī. Bijušais CNDP štāba priekšnieks. Darbojas Bunagana un Rutshuru. d) kopš viņa norīkošanas par CNDP faktisko militāro vadītāju 2009. gada janvārī ir saņēmis norādes vadīt iekļaušanos FARDC and norīkots par Kimia II operatīvā komandiera vietnieku, kaut arī FARDC to oficiāli noliedz. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(24)

Innocent Zimurinda . Tituls: Pulkvežleitnants. Dzimšanas datums: a) 1.9.1972., b) 1975. Dzimšanas vieta: Ngungu, Masisi teritorija, Ziemeļu Kivu province, KDR. Papildu informācija: a) pašreizējā atrašanās vieta: Masisi teritorija, Ziemeļu Kivu province, KDR, b) saskaņā ar atklātām un oficiālām ziņām pulkvežleitnants Innocent Zimurinda bija virsnieks Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP), kas 2009. gada sākumā iekļāvās Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Saskaņā ar vairākiem avotiem viņš deva rīkojumus, kuru rezultātā 2009. gada aprīlī militārās operācijas laikā Shalio apgabalā tika no noslepkavoti 100 Ruandas bēgļi, un 2008. gada novembrī viņš piedalījās CNDP operācijā, kurā tika noslepkavoti 89 civiliedzīvotāji Kiwanji reģionā. 2010. gada martā 51 cilvēktiesību grupa, kas darbojas KDR austrumos, ievietoja internetā paziņojumu, kurā teikts, ka viņš ir atbildīgs par vairākiem cilvēktiesību pārkāpumiem no 2007. gada februāra līdz 2007. gada augustam, tostarp daudzu civiliedzīvotāju nogalināšanu un daudzu sieviešu un meiteņu izvarošanu. Saskaņā ar ANO DP KDR Sankciju komitejas ekspertu grupas datiem viņš ir tieši atbildīgs kā komandieris par bērnu rekrutēšanu un bērnu paturēšanu savā pakļautībā, 2009. gada 29. augustā viņš atteicās atlaist trīs bērnus no savas vienības Kalehe. Saskaņā ar ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja jautājumos par bērniem bruņotos konfliktos paziņojumu 2010. gada 21. maijā viņš ir bijis iesaistīts bērnu-kareivju patvaļīgās eksekūcijās, tostarp operācijas Kimia II laikā, un liedza piekļuvi ANO Misijai KDR (MONUC), kad tā gribēja pārbaudīt, vai viņa vienībās ir nepilngadīgie. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: [publicēšanas datums].

B.   Juridiskās personas, vienības un struktūras

(1)

Butembo Airlines (alias BAL). Adrese: Butembo, DRC. Papildu informācija: No 2008. gada decembra BAL vairs nav gaisa kuģu ekspluatācijas licences Kongo DR. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 13.4.2007.

(2)

Congocom Trading House. Adrese: Butembo, DRC. Tālruņa numurs: +253 (0) 99 983 784. Papildu informācija: zelta tirdzniecības uzņēmums Butembo. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 13.4.2007.

(3)

Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL), (alias Great Lakes Business Company (GLBC)). Adrese: a) CAGL: Avenue President Mobutu, Goma, (CAGL ir birojs arī Gisenyi, Ruandā); b) GLBC: PO Box 315, Goma, DRC (GLBC ir birojs arī Gisenyi, Ruandā). 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 13.4.2007.

(4)

Machanga Ltd. Adrese: Kampala, Uganda. Papildu informācija: Zelta eksporta uzņēmums Kampala (direktori: Rajendra Kumar Vaya un Hirendra M. Vaya). 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 13.4.2007.

(5)

Tous Pour la Paix et le Développement (alias TPD). Adrese: Goma, North Kivu, DRC. Papildu informācija: TPD ir nevalstiska organizācija. TPD pastāvēja līdz 2008. gada decembrī un tai bija biroji vairākās Masisi un Rutshuru teritorijas pilsētās, tagad tās darbība ir tikpat kā pārtraukta. 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.11.2005.

(6)

Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Adrese: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda, b) PO Box 22709, Kampala, Uganda. Papildu informācija: Zelta eksporta uzņēmums Kampala (direktori: Kunal Lodhia un J.V. Lodhia). 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 13.4.2007.”


23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/15


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1251/2010

(2010. gada 22. decembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 (1) un jo īpaši tās 13. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 329/2007 I pielikumā ir uzskaitītas personas, vienības un struktūras, uz kurām pēc Padomes norādījuma saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Padome 2010. gada 22. decembrī nolēma grozīt to personu, vienību un struktūru sarakstu, kurām piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. Tādēļ V pielikums būtu jāatjaunina.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 329/2007 V pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

David O'SULLIVAN


(1)  OV L 88, 29.3.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

6. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTO PERSONU, VIENĪBU UN STRUKTŪRU SARAKSTS

A.   Regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās fiziskās personas

#

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

CHANG Song-taek (arī JANG Song-Taek)

Dzimšanas datums – 2.2.1946. vai 6.2.1946. vai 23.2.1946. (Ziemeļu Hamgyong province)

Pases Nr. (2006. gadā): PS 736420617

Valsts aizsardzības komisijas loceklis. Korejas Darbaļaužu partijas administrācijas nodaļas vadītājs

2.

CHON Chi Bu

 

Atomenerģijas galvenā biroja loceklis, bijušais Njonbjonas objekta tehniskais direktors

3.

CHU Kyu-Chang (arī JU Kyu-Chang)

Dzimšanas datums– laikā starp 1928. un 1933. g.

Aizsardzības rūpniecības departamenta (ballistisko raķešu programma) vadītāja pirmais vietnieks, Korejas Darbaļaužu partija, Valsts aizsardzības komisijas loceklis

4.

HYON Chol-hae

Dzimšanas datums– 1934. g.

(Mandžūrija, Ķīna)

Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta vadītāja vietnieks (Kim Jong-Il militārais padomnieks)

5.

JON Pyong-ho

Dzimšanas datums– 1926. g.

Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas sekretārs, Centrālās komitejas Militāro piegāžu rūpniecības departamenta vadītājs, kurš kontrolē Centrālās komitejas Otro ekonomikas komiteju, Valsts aizsardzības komisijas loceklis

6.

KIM Yong-chun (arī Young-chun)

Dzimšanas datums – 4.3.1935.

Pases Nr.: 554410660

Valsts aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Tautas bruņoto spēku ministrs, Kim Jong-Il īpašais padomnieks kodolstratēģijas jautājumos

7.

O Kuk-Ryol

Dzimšanas datums– 1931. g.

(Jilin province, Ķīna)

Valsts aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš pārrauga jaunāko tehnoloģiju iepirkumus ārvalstīs kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām

8.

PAEK Se-bong

Dzimšanas datums– 1946. g.

Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas Otrās ekonomikas komitejas priekšsēdētājs (atbildīgs par ballistisko raķešu programmu). Valsts aizsardzības komisijas loceklis.

9.

PAK Jae-gyong (arī Chae-Kyong)

Dzimšanas datums – 1933. g.

Pases Nr.: 554410661

Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta vadītāja vietnieks un Tautas bruņoto spēku Loģistikas biroja vadītāja vietnieks (Kim Jong-Il militārais padomnieks)

10.

PYON Yong Rip (arī Yong-Nip)

Dzimšanas datums 20.9.1929.

Pases Nr.: 645310121 (izdota 13.9.2005.).

Zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs, kurš ir iesaistīts bioloģiskos pētījumos saistībā ar masu iznīcināšanas ieročiem

11.

RYOM Yong

 

Atomenerģētikas galvenā biroja vadītājs (organizācija, kas iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā), atbildīgs par starptautiskajiem sakariem

12.

SO Sang-kuk

Dzimšanas datums– laikā starp 1932. un 1938. g.

Kim Il Sung universitātes Kodolfizikas departamenta vadītājs


B.   Regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās juridiskās personas, vienības un struktūras

#

Nosaukums

(un iespējamie pseidonīmi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Green Pine Associated Corporation

(arī Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap ir noteikta sankciju piemērošanai par ieroču vai ar tiem saistīto materiālu eksportu no Ziemeļkorejas. Green Pine specializējas jūras militāro kuģu un bruņojuma, piemēram, zemūdeņu, militāro kuģu un raķešu sistēmu, ražošanā un ir eksportējusi torpēdas un tehnisko palīdzību Irānas uzņēmumiem, kas saistīti ar aizsardzības jomu. Green Pine ir atbildīgs par aptuveni pusi no Ziemeļkorejas ieroču un ar tiem saistīto materiālu eksporta un ir pārņēmis daudzas KOMID darbības kopš tā iekļaušanas ANO DP sarakstā.

2

Korea Heungjin Trading Company

Atrašanās vieta: Pyongyang

Pyongyang bāzēta struktūra, ko tirdzniecības mērķiem izmanto Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (KOMID tika iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā, 24.4.2009.). Korea Heungjin Trading Company arī tiek turēta aizdomās par iesaistīšanos ar raķetēm saistītu preču piegādāšanā Irānas Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Korea Ryongbong General Corporation filiāle (organizācija, kas iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā, 24.04.2009.); pārvalda rūpnīcas, kurās ražo alumīnija pulveri, ko var izmantot raķetēs.

4.

Korea Taesong Trading Company

Atrašanās vieta: Pyongyang

Pyongyang bāzēta struktūra, ko tirdzniecības mērķiem izmanto Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (KOMID tika iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā, 24.4.2009.). Korea Taesong Trading Company KOMID vārdā ir rīkojusies darījumos ar Sīriju.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Ziemeļkoreja

Korea Ryongbong General Corporation filiāle (organizācija, kas iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā, 24.4.2009.).

6.

Otrā ekonomikas komiteja un Second Academy of Natural Sciences

 

Otrā ekonomikas komiteja ir iesaistīta galvenajos Ziemeļkorejas raķešu programmas aspektos. Otrā ekonomikas komiteja ir atbildīga par Ziemeļkorejas ballistisko raķešu ražošanas pārraudzību. Tā arī vada KOMID darbību (KOMID tika iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā, 24.4.2009.). Tā ir valsts līmeņa organizācija, kas atbild par Ziemeļkorejas modernāko ieroču sistēmu, tostarp raķešu un, iespējams, arī kodolieroču, pētniecību un izstrādi. Tā izmanto vairākas pakļautās organizācijas tehnoloģijas, iekārtu un informācijas iegūšanai no ārvalstīm, tostarp Korea Tangun Trading Corporation, lai izmantotu Ziemeļkorejas raķešu un, iespējams, kodolieroču programmās.

7.

Sobaeku United Corp (arī Sobaeksu United Corp)

 

Valsts sabiedrība, kas iesaistīta slepenos pētījumos vai paaugstināta riska ražojumu un iekārtu iepirkumos. Tās īpašumā ir vairākas dabīga grafīta atradnes, kuras ar izejvielām apgādā divas pārstrādes rūpnīcas, kuras cita starpā ražo grafīta blokus, ko var izmantot raķetēs.

8.

Njonbjonas Kodolpētījumu centrs

 

Pētniecības centrs, kas piedalījās militārām vajadzībām piemērota plutonija ražošanā. Centrs ir pakļauts Atomenerģētikas galvenajam birojam (organizācijai, kas iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā, 16.7.2009.).


C.   Regulas 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās fiziskās personas

#

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

JON Il-chun

Dzimšanas datums– 24.8.1941.

2010. gada februārī KIM Tong-un tika atlaists no direktora amata “39. birojā”, kas cita starpā ir atbildīgs par preču iegādi ar KTDR diplomātisko pārstāvniecību starpniecību, apejot sankcijas. Viņu aizstāja JON Il-chun. Tiek apgalvots, ka JON Il-chun ir viens no vadošajām personām Valsts attīstības bankā.

2.

KIM Tong-un

 

Ieroču izplatīšanas finansēšanā iesaistītā Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas “39. biroja” bijušais direktors.


D.   Regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras

#

Nosaukums

(un iespējamie pseidonīmi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Korea Daesong Bank

(arī Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adrese:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Tālrunis: 850 2381 8221

Tālrunis: 850 2 18111, paplašinājums 8221

Fakss: 850 2381 4576

Ziemeļkorejas finanšu iestāde, kas ir tieši pakļauta 39. birojam un ir iesaistīta Ziemeļkorejas ieroču izplatīšanas finansēšanas projektu sekmēšanā.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(arī Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adrese:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Tālrunis: 850 2 18111, paplašinājums 8204/8208

Tālrunis: 850 2381 8208/4188

Fakss: 850 2381 4431/4432

Uzņēmums, kas ir pakļauts 39. birojam un tiek izmantots, lai veicinātu ārvalstu darījumus 39. biroja vārdā.

39. biroja direktors Kim Ton-un ir iekļauts Padomes Regulas (EK) Nr. 329/2007 V pielikumā).”


23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/19


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1252/2010

(2010. gada 22. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 23. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

87,5

MA

43,2

TR

107,5

ZZ

79,4

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

124,5

ZZ

141,0

0709 90 70

MA

88,3

TR

129,0

ZZ

108,7

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

IL

67,1

MA

60,8

PE

58,9

TR

67,1

UY

48,7

ZA

43,8

ZZ

53,9

0805 20 10

MA

61,0

ZZ

61,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,9

IL

71,3

JM

144,2

TR

72,6

ZZ

87,5

0805 50 10

AR

49,2

TR

61,0

UY

49,2

ZZ

53,1

0808 10 80

AR

65,9

CA

84,9

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

116,8

ZA

124,1

ZZ

83,0

0808 20 50

CN

86,2

US

131,9

ZZ

109,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/21


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1253/2010

(2010. gada 22. decembris),

ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2010./11. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 867/2010 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1247/2010 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (ES) Nr. 867/2010 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 23. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 259, 1.10.2010., 3. lpp.

(4)  OV L 338, 22.12.2010., 42. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2010. gada 23. decembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

66,09

0,00

1701 11 90 (1)

66,09

0,00

1701 12 10 (1)

66,09

0,00

1701 12 90 (1)

66,09

0,00

1701 91 00 (2)

61,65

0,00

1701 99 10 (2)

61,65

0,00

1701 99 90 (2)

61,65

0,00

1702 90 95 (3)

0,62

0,16


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/23


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1254/2010

(2010. gada 22. decembris),

ar ko nosaka no 2011. gada 1. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2010. gada 20. jūlija Regulu (ES) Nr. 642/2010 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 1002, ex 1005, izņemot hibrīdu sēklas, un ex 1007, izņemot hibrīdu sēklas materiālu, ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu importam, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 2. punktā paredzēts, ka, aprēķinot tā paša panta 1. punktā minēto ievedmuitas nodokli, attiecīgajiem produktiem regulāri jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktu izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 un 1007 00 90 ir reprezentatīvā dienas CIF importa cena, kas noteikta pēc minētās regulas 5. pantā paredzētās metodes.

(4)

Laikposmam no 2011. gada 1. janvāra jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2011. gada 1. janvāra, piemērojamais Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 187, 21.7.2010., 5. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2011. gada 1. janvāra

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

0,00

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

0,00

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

0,00


(1)  Par precēm, ko Savienībā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras vai Melnās jūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 642/2010 3. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

15.12.2010-21.12.2010

1)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

249,34

176,75

FOB cena, ASV

234,56

224,56

204,56

135,89

Piemaksa par Persijas līča reģionu

15,41

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

30,57

2)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

19,99 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

49,01 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).


LĒMUMI

23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/26


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 20. decembris),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Slovākijas

(2010/798/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Slovākijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma attiecīgi Lēmumu 2009/1014/ES un Lēmumu 2010/29/ES, ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (1).

(2)

Pēc Juraj BLANÁR kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejas locekļa amatā tiek iecelts:

Pavol FREŠO kungs

predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2010. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp. un OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/27


PADOMES LĒMUMS 2010/799/KĀDP

(2010. gada 13. decembris),

ar ko atbalsta uzticības veicināšanas procesu, lai Tuvajos Austrumos izveidotu zonu, kurā nav masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu, atbalstot ES Stratēģijas masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai īstenošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 26. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

ES aktīvi īsteno ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai un piemēro tās III nodaļā uzskaitītos pasākumus, piemēram, padarīt efektīvāku daudzpusējību un veicināt starptautiskās un reģionālās vides stabilitāti.

(2)

ES atbalsta daudzpusēju līgumu sistēmu, kas dod tiesisku un normatīvu pamatu visiem neizplatīšanas centieniem. ES politika paredz īstenot spēkā esošās atbruņošanās un neizplatīšanas normas un panākt, lai tās pieņemtu visi. ES palīdzēs trešām valstīm īstenot saistības, ko uzliek daudzpusējas konvencijas un režīmi.

(3)

Stabilas starptautiskas un reģionālas vides izveides veicināšana ir priekšnoteikums tam, lai apkarotu masu iznīcināšanas ieroču (MII) izplatīšanu. Lai to panāktu, ES veicinās reģionālus drošības mehānismus, ieroču izplatīšanas kontroli un atbruņošanās procesus reģionos.

(4)

Svarīga nozīme var būt pozitīvām un negatīvām drošības garantijām – tās var noderēt gan par stimulu atteikties no MII iegūšanas, gan par līdzekli, lai atturētos tos lietot. ES centīsies panākt, lai drošības garantijas tiktu ņemtas vērā arī turpmāk.

(5)

MII izplatīšana ir pasaules mēroga apdraudējums, kas prasa pasaules mēroga pieeju. Tomēr, tā kā Eiropas drošība ir cieši saistīta ar drošību un stabilitāti Vidusjūras reģionā un Tuvajos Austrumos, ES ir pārliecināta, ka tai ir pienākums veicināt drošību un stabilitāti norādītajā reģionā.

(6)

Parīzes Augstākā līmeņa sanāksmes Vidusjūrai 2008. gada 13. jūlija Kopīgā deklarācija, ar ko izveidoja Savienību Vidusjūrai, atkārtoti apliecināja kopējo ieceri panākt mieru un drošību reģionā, kā izklāstīts Barselonas deklarācijā, kura pieņemta 1995. gada 27. un 28. novembra Eiropas un Vidusjūras valstu konferencē un kurā, inter alia, ir aicināts panākt reģiona drošību, atbalstot kodolieroču, ķīmisko ieroču un bioloģisko ieroču neizplatīšanu, pievienojoties un ievērojot daudzus dažādus starptautiskus un reģionālus neizplatīšanas režīmus un ieroču kontroles un atbruņošanās nolīgumus, piemēram, Kodolieroču neizplatīšanas līgumu (KNL), Ķīmisko ieroču konvenciju, Bioloģisko un toksisko ieroču konvenciju, Vispārējo kodolizmēģinājumu aizlieguma līgumu un/vai reģionālus mehānismus, piemēram, zonas, kurās nav ieroču, tostarp to pārbaudes režīmus, kā arī labticīgi pildot savus pienākumus, kuri izriet no konvencijām ieroču kontroles, atbruņošanās un neizplatīšanas jomā.

(7)

Savienības Vidusjūrai puses centīsies izveidot savstarpēji un efektīvi pārbaudāmu Tuvo Austrumu zonu, kas būtu brīva no MII – kodolieročiem, ķīmiskajiem ieročiem un bioloģiskajiem ieročiem – un to nogādes sistēmām. Turklāt puses apsvērs iespējas veikt praktiskus pasākumus, inter alia, lai novērstu kodolieroču, ķīmisko ieroču un bioloģisko ieroču izplatīšanu, kā arī parasto ieroču pārmērīgu uzkrāšanu.

(8)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumos, ko ES ir noslēgusi ar partnervalstīm Vidusjūras reģionā, ir paredzēts sākt regulāru politisku dialogu, stiprinot reģiona drošību un stabilitāti un aptverot visus vispārējas ieinteresētības tematus, jo īpaši mieru, drošību, demokrātiju un reģionālu attīstību.

(9)

ES 2008. gada 19. un 20. jūnijā Parīzē organizēja semināru “Tuvo Austrumu drošība, MII neizplatīšana un atbruņošanās”, kurā pulcēja reģiona valstu un ES dalībvalstu pārstāvjus, kā arī zinātniekus un valstu kodolenerģētikas aģentūru pārstāvjus. Dalībnieki aicināja ES sekmēt debašu turpināšanu dažādos forumos un pakāpeniski pāriet uz oficiālāku formātu, pie kā piederētu valstu valdību amatpersonu diskusijas, balstoties uz Barselonas sistēmu, tomēr ģeogrāfiski plašākā formātā.

(10)

2010. gada KNL pārskatīšanas konferencē uzsvēra, cik būtisks ir process, lai pilnībā īstenotu tās 1995. gada Rezolūciju par Tuvajiem Austrumiem (“1995. gada Rezolūcija”). Tālab konferencē apstiprināja turpmākus pasākumus, inter alia, visu to piedāvājumu izskatīšanu, kuru mērķis ir atbalstīt 1995. gada Rezolūcijas īstenošanu, ietverot ES piedāvājumu organizēt turpinājuma semināru, kurš būtu saistīts ar 2008. gada jūnijā organizēto semināru.

(11)

2010. gada KNL pārskatīšanas konferencē arī atzina, cik būtiska loma 1995. gada Rezolūcijas īstenošanā ir pilsoniskajai sabiedrībai, un atbalstīja visāda veida centienus šajā ziņā.

(12)

ES un Persijas līča Apvienotās padomes un ministru 20. sanāksmē Luksemburgā 2010. gada 14. jūnijā pauda gandarījumu par 2010. gada KNL pārskatīšanas konferences sekmīgu iznākumu. Dalībnieki atkārtoti izteica atbalstu tādas zonas izveidei Tuvajos Austrumos, tostarp Persijas līča reģionā, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Kā turpmākus pasākumus pēc 2008. gadā notikušā ES semināra “Tuvo Austrumu drošība, MII neizplatīšana un atbruņošanās” ES atbalsta darbības, lai sekmētu šādu mērķu sasniegšanu:

veicināt reģionālu dialogu politikas un drošības jomā ar pilsonisko sabiedrību un valdībām, un konkrētāk – starp ekspertiem, amatpersonām un zinātniekiem,

apzināt uzticības veicināšanas pasākumus, kurus varētu izmantot kā praktiskus soļus, Tuvajos Austrumos perspektīvā veidojot zonu, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu,

sekmēt diskusiju par to, kā panākt vispārēju pievienošanos atbilstīgiem starptautiskiem līgumiem un citiem instrumentiem MII un to nogādes līdzekļu izplatīšanas novēršanas jomā un kā tos īstenot,

apspriest jautājumus par kodolenerģijas izmantošanu miera mērķiem un par starptautisku un reģionālu sadarbību šajā jomā.

2.   Šajā sakarā ES atbalstītie projekti aptvers šādas konkrētas darbības:

a)

nodrošināt līdzekļus, lai organizētu turpinājuma semināru, kas saistīts ar 2008. gadā notikušo ES semināru “Tuvo Austrumu drošība, MII neizplatīšana un atbruņošanās”;

b)

nodrošināt līdzekļus, lai izstrādātu informatīvus dokumentus jautājumos, kurus skatīs minētajā turpinājuma seminārā.

Projektu detalizēts apraksts ir dots pielikumā.

2. pants

1.   Par šā lēmuma īstenošanu atbild Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP).

2.   Šā lēmuma 1. panta 2. punktā minētos projektus tehniski īsteno ES MII neizplatīšanas konsorcijs, kurš šo uzdevumu veic AP pārziņā. Tālab AP panāk vajadzīgās vienošanās ar ES MII neizplatīšanas konsorciju.

3. pants

1.   Bāzes finansējums 1. panta 2. punktā minēto projektu īstenošanai ir EUR 347 700.

2.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā norādītās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības budžetam.

3.   Šā panta 1. punktā minēto izdevumu pareizu pārvaldību pārrauga Komisija. Tālab tā noslēdz finansējuma līgumu ar ES MII neizplatīšanas konsorciju. Finansējuma līgumā paredz, ka ES MII neizplatīšanas konsorcijam jānodrošina ES ieguldījuma publiskums, kas atbilst ieguldījuma apjomam.

4.   Komisija 3. punktā minēto finansējuma līgumu cenšas noslēgt cik drīz vien iespējams pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tā ziņo Padomei par jebkādām grūtībām šajā procesā, kā arī par finansējuma līguma noslēgšanas dienu.

4. pants

1.   AP ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu, pamatojoties uz regulāriem ziņojumiem, ko gatavo ES MII neizplatīšanas konsorcijs. Minētos ziņojumus izmanto Padomes veiktajos izvērtējumos.

2.   Komisija sniedz informāciju par 1. panta 2. punktā minēto projektu finansiālajiem aspektiem.

5. pants

1.   Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   Tas zaudē spēku 18 mēnešus pēc 3. panta 3. punktā minēto finansēšanas līgumu noslēgšanas. Tomēr šis lēmums zaudē spēku, ja sešos mēnešos pēc tā stāšanās spēkā finansēšanas līgumi nav noslēgti.

Briselē, 2010. gada 13. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


PIELIKUMS

Projekts, ar kuru atbalsta uzticības veicināšanas procesu, lai tuvajos austrumos izveidotu zonu, kurā nav masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu, atbalstot es stratēģijas masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai īstenošanu

1.   Mērķi

Barselonas deklarācijā, ko pieņēma 1995. gada 27. un 28. novembra Eiropas un Vidusjūras valstu konferencē, ES un tās Vidusjūras reģiona partneri vienojās, ka centīsies izveidot efektīvi pārbaudāmu Tuvo Austrumu zonu, kurā nav masu iznīcināšanas ieroču (MII) un to nogādes sistēmu. 2008. gada Parīzes Vidusjūras reģiona valstu samita kopīgajā deklarācijā ir apliecināta ES gatavība apsvērt un izstrādāt praktiskus pasākumus, sagatavojot augsni tam, lai pilnībā īstenotu KNL Pārskatīšanas konferences 1995. gada Rezolūciju par Tuvajiem Austrumiem (“1995. gada Rezolūcija”) un lai tādu zonu izveidotu. Šādus praktiskus pasākumus izskatīja ES seminārā “Tuvo Austrumu drošība, MII neizplatīšana un atbruņošanās”, kurš notika Parīzē 2008. gada jūnijā.

ES ieskatā ar praktiskiem pasākumiem būtu, inter alia, jāveicina vispārēja pievienošanās visiem daudzpusējiem nolīgumiem un instrumentiem MII neizplatīšanas, ieroču kontroles un atbruņošanās jomā, piemēram, Kodolieroču neizplatīšanas līgumam (KNL), Ķīmisko ieroču konvencijai, Bioloģisko un toksisko ieroču konvencijai, Vispārējā kodolizmēģinājumu aizlieguma līgumam un Hāgas Rīcības kodeksam pret ballistisko raķešu izplatīšanu, kā arī SAEA vispārējiem drošības nolīgumiem un papildprotokoliem, un šādu nolīgumu un instrumentu ievērošana. Vēl viens būtisks solis šajā sakarībā būtu sarunu sākšana par Skaldāmo materiālu aizlieguma līgumu. Tādi pasākumi būtu nozīmīgi uzticību veicinoši pasākumi reģionā, lai izveidotu pārbaudāmu zonu, kurā nav MII un to nogādes sistēmu.

ES vēlas turpināt un pastiprināt politisku un drošības dialogu starp Savienības Vidusjūrai atbilstīgiem partneriem un visām pārējām Tuvo Austrumu valstīm jautājumos saistībā ar zonas izveidi, kurā nav MII. ES uzskata, ka zonas, kurā nav MII, izveides procesu varētu sekmēt konkrētu uzticības veicināšanas pasākumu izstrāde un īstenošana. Šādi uzticības veicināšanas pasākumi varētu būt, inter alia, mazi projekti zinātnes un pilsoniskās sabiedrības jomā, kur ir iespējams gūt panākumus, kā arī apmācību semināri diplomātiem un militārpersonām un uzticības veicināšanas apmeklējumi reģiona valstīs.

Tā kā reģionā palielinās ieinteresētība attīstīt kodolenerģētiku miera mērķiem, būtu arī jātiecas nodrošināt, ka kodolenerģētiku miera mērķiem attīstīs saskaņā ar labākajiem drošuma, drošības un neizplatīšanas standartiem. Jautājums par to, kā stiprināt sadarbību kodolenerģētikas jomā miera mērķiem, būtu jāizskata gan vispār, gan arī konkrētāk, piemēram, reģionā attīstot daudzām valstīm kopīgus kodolenerģētikas objektus.

ES ir pārliecināta, ka tādu mērķu sasniegšanu var veicināt, inter alia, rīkojot turpinājuma semināru “Tuvo Austrumu drošība, MII neizplatīšana un atbruņošanās”, kurā iesaistītu visas attiecīgās puses. Šāds turpinājuma seminārs ļautu izvērst konkrētu un strukturētu diskusiju par prasībām, pēc kurām nākotnē Tuvajos Austrumos varētu izveidot efektīvi pārbaudāmu zonu, kurā nav kodolieroču, citu MII ieroču un to nogādes līdzekļu. Gatavošanās semināram būtu jāveic ciešā koordinācijā ar visām atbilstīgajām pusēm.

ES joprojām atbalsta 1995. gada KNL pārskatīšanas un pagarināšanas konferences lēmumus un rezolūciju par Tuvajiem Austrumiem, kā arī 2000. gada KNL pārskatīšanas konferences un 2010. gada KNL pārskatīšanas konferences nobeiguma dokumentu. 2010. gada KNL pārskatīšanas konferencē apstiprināja vairākus praktiskus pasākumus, tostarp visu piedāvājumu izskatīšanu, kuru mērķis ir atbalstīt 1995. gada Rezolūcijas īstenošanu, ietverot ES piedāvājumu organizēt turpinājuma semināru, kurš būtu saistīts ar 2008. gada jūnijā organizēto semināru. Konferencē arī atzina, cik būtiska loma 1995. gada Rezolūcijas īstenošanā ir pilsoniskajai sabiedrībai.

ES vēlas šādi atbalstīt minētos mērķus:

organizējot turpinājuma semināru, kas būtu saistīts ar 2008. gada ES semināru “Tuvo Austrumu drošība, MII neizplatīšana un atbruņošanās”,

nodrošinot līdzekļus, lai izstrādātu informatīvus dokumentus jautājumos, kurus skatīs minētajā turpinājuma seminārā.

2.   Projektu apraksts

2.1.   Projekts “Seminārs uzticības veicināšanas procesa atbalstīšanai, kura rezultātā Tuvajos Austrumos tiks izveidota zona, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu”

2.1.1.   Projekta mērķis

Minētajā projektā:

a)

tiks nodrošināts turpinājuma seminārs, kas saistīts ar Parīzē 2008. gada 19. un 20. jūnijā notikušo ES semināru “Tuvo Austrumu drošība, MII neizplatīšana un atbruņošanās”;

b)

apspriedīs jautājumus saistībā ar reģionālo drošību Tuvajos Austrumos, tostarp MII un to nogādes līdzekļu izplatīšanu un jautājumus saistībā ar parastajiem ieročiem;

c)

izpētīs iespējamus uzticības veicināšanas pasākumus, lai sekmētu procesu, kura rezultātā Tuvajos Austrumos tiks izveidota zona, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu, tostarp balstoties uz pieredzi, kura ir uzkrāta saistībā ar jau esošām šādām zonām;

d)

apspriedīs iespējas panākt vispārēju pievienošanos starptautiskiem nolīgumiem MII neizplatīšanas un atbruņošanās jomā un citiem instrumentiem, kā arī šādu nolīgumu un instrumentu īstenošanu;

e)

izskatīs iespējas sadarbībai kodolenerģētikas jomā miera mērķiem un ar to saistītām palīdzības darbībām, tostarp balstoties uz Euratom gūto pieredzi.

2.1.2.   Projekta rezultāti

Minētais projekts:

a)

padziļinās dialogu un veidos uzticību pilsoniskajā sabiedrībā un valdībās, lai panāktu turpmāku progresu atbalstā drošībai Tuvo Austrumu reģionā un tādas zonas izveidei Tuvajos Austrumos, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu;

b)

uzlabos savstarpēju saprašanos jautājumos, kuri skar reģionālo drošību, tostarp attiecībā uz MII un to nogādes līdzekļu izplatīšanu un jautājumiem saistībā ar parastajiem ieročiem;

c)

uzlabos informētību, zināšanas un izpratni par praktiskiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai Tuvajos Austrumos izveidotu zonu, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu;

d)

sekmēs centienus panākt vispārēju pievienošanos starptautiskiem nolīgumiem MII neizplatīšanas un atbruņošanās jomā un citiem instrumentiem, kā arī šādu nolīgumu un instrumentu īstenošanu;

e)

veicinās starptautisku un reģionālu sadarbību kodolenerģētikas izmantošanā miera mērķiem, ievērojot labākos standartus kodoldrošības, drošuma un MII neizplatīšanas jomā.

2.1.3.   Projekta apraksts

Projektā ir paredzēts organizēt ne vairāk kā divas dienas ilgu semināru, vislabāk – Briselē vai Vidusjūras reģionā.

Tajā piedalīsies pārstāvji no atbilstīgām ES iestādēm, ES dalībvalstīm, visām Tuvo Austrumu valstīm, valstīm, kurām ir kodolieroči, atbilstīgām starptautiskām organizācijām, kā arī zinātniski eksperti. Ir paredzams, ka seminārā piedalīsies ap 100 dalībnieku.

Diskusijas seminārā vadīs zinātniski eksperti. Tā kā izskatāmie jautājumi ir sensitīvi, diskusijas īstenos saskaņā ar Chatham House normu, lai debates varētu būt mazāk oficiālas un atklātākas un netiktu identificēts sanāksmē iegūtās informācijas avots.

Uzaicinātajiem dalībniekiem un lektoriem tiks segtas izmaksas – ceļa un uzturēšanās izdevumi, kā arī dienasnaudas. Padomes lēmumā ir paredzēti finanšu līdzekļi arī visu citu izmaksu segšanai, ietverot izdevumus par konferenču iekārtām, pusdienām, vakariņām, kafijas pauzēm, dokumentu tulkošanu un mutisko tulkošanu.

Dalībniekus uz semināru aicinās ES MI neizplatīšanas konsorcijs, apspriežoties ar AP pārstāvi un ES dalībvalstīm.

Seminārs notiks 2011. gadā. ES MII neizplatīšanas konsorcijs izstrādās un nosūtīs AP pārstāvim ziņojumu par semināru. Ziņojumu var izplatīt atbilstīgām ES struktūrām, visām Tuvo Austrumu valstīm, citām ieinteresētām valstīm un kompetentām starptautiskām organizācijām.

2.2.   Projekts “Informatīvi dokumenti”

2.2.1.   Projekta mērķis

Minētajā projektā:

a)

tiks izstrādāti ne vairāk kā astoņi informatīvi dokumenti par jautājumiem, kurus skatīs seminārā uzticības veicināšanas procesa atbalstīšanai, kura rezultātā Tuvajos Austrumos tiks izveidota zona, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu;

b)

piedāvās rīkus, lai izprastu jautājumus saistībā ar reģionālo drošību, tostarp attiecībā uz MII un to nogādes līdzekļu izplatīšanu un jautājumiem saistībā ar parastajiem ieročiem;

c)

apzinās iespējamus uzticības veicināšanas pasākumus, kurus varētu izmantot kā praktiskus soļus, Tuvajos Austrumos perspektīvā veidojot zonu, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu;

d)

apzinās veidus, kā gūt turpmākus panākumus, lai panāktu vispārēju pievienošanos starptautiskiem nolīgumiem MII neizplatīšanas un atbruņošanās jomā un citiem instrumentiem, kā arī tādu nolīgumu un instrumentu īstenošanu;

e)

apzinās perspektīvas sadarbībai kodolenerģētikā miera mērķiem, ievērojot valstu enerģētikas politiku un vajadzības.

2.2.2.   Projekta rezultāti

Minētais projekts:

a)

sniegs idejas un ierosinājumus semināram uzticības veicināšanas procesa atbalstīšanai, kura rezultātā Tuvajos Austrumos tiks izveidota zona, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu, un sekmēs konkrētu un strukturētu diskusiju visos atbilstīgos jautājumos;

b)

uzlabos pilsoniskās sabiedrības un valdību informētību, zināšanas un izpratni jautājumos saistībā ar Tuvajiem Austrumiem kā zonu, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu, kā arī par drošību Tuvo Austrumu reģionā;

c)

piedāvās politiskas un/vai darbības iespējas valdībām un starptautiskām organizācijām, lai atvieglinātu procesu, veidojot Tuvajos Austrumos zonu, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu, kā arī drošību Tuvo Austrumu reģionā.

2.2.3.   Projekta apraksts

Projekta mērķis ir izstrādāt ne vairāk kā astoņus informatīvus dokumentus, katru 10–15 lappušu (5 000–7 000 vārdu) apjomā. Informatīvos dokumentus izstrādās vai pasūtīs ES MII neizplatīšanas konsorcijs, un tiem nav obligāti jāatbilst ES iestāžu un ES dalībvalstu uzskatiem.

Informatīvos dokumentus izstrādās par jautājumiem, kurus skatīs seminārā uzticības veicināšanas procesa atbalstīšanai, kura rezultātā Tuvajos Austrumos tiks izveidota zona, kurā nav MII un to nogādes līdzekļu. Katrā no dokumentiem ietvers politiskas un/vai darbības politikas iespējas.

Informatīvos dokumentus izplatīs semināra dalībniekiem, atbilstīgām ES un ES dalībvalstu struktūrām, visām Tuvo Austrumu valstīm, citām ieinteresētām valstīm un kompetentām starptautiskām organizācijām. Informatīvos dokumentus varētu publicēt ES MII neizplatīšanas konsorcija vietnē.

Pēc semināra informatīvos dokumentus varētu apkopot publicēšanai vienā sējumā.

3.   Ilgums

Iecerētais projektu īstenošanas ilgums kopumā ir 18 mēneši.

4.   Atbalsta saņēmēji

Šā projekta atbalsta saņēmēji ir:

a)

Tuvo Austrumu valstis;

b)

citas ieinteresētās valstis;

c)

attiecīgas starptautiskas organizācijas;

d)

pilsoniskā sabiedrība.

5.   Procesuāli aspekti, koordinācija un vadības komiteja

Vadības komitejā būs viens AP pārstāvis un pa vienam pārstāvim no katra konkrēta projekta īstenotājstruktūras. Vadības komiteja regulāri, vismaz reizi sešos mēnešos, pārskatīs Padomes lēmuma īstenošanu, arī izmantojot elektroniskus saziņas līdzekļus.

6.   Īstenotājstruktūras

Šā Padomes lēmuma tehniska īstenošana tiks uzticēta ES MII neizplatīšanas konsorcijam.

Uzdevumus ES MII neizplatīšanas konsorcijs veiks AP pārziņā. Veicot darbības, tas attiecīgi sadarbosies ar AP, ES dalībvalstīm, citām iesaistītām valstīm un starptautiskām organizācijām.


23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/32


PADOMES LĒMUMS 2010/800/KĀDP

(2010. gada 22. decembris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2006/795/KĀDP atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 20. novembrī pieņēma Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (1) (“KTDR”), ar ko īstenoja Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju (“ANO DPR”) 1718 (2006).

(2)

Padome 2009. gada 27. jūlijā pieņēma Kopējo nostāju 2009/573/KĀDP (2), ar ko grozīja Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP un īstenoja ANO DPR 1874 (2009).

(3)

Padome 2009. gada 22. decembrī pieņēma Lēmumu 2009/1002/KĀDP (3), ar ko groza Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP.

(4)

Saskaņā ar Kopējās nostājas 2006/795/KĀDP 7. panta 2. punktu Padome ir pilnībā pārskatījusi minētās kopējās nostājas II un III pielikumā izklāstītos to personu un vienību sarakstus, kurām piemēro minētās kopējās nostājas 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu un 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu. Padome ir secinājusi, ka būtu jāturpina ierobežojošos pasākumus piemērot attiecīgajām personām un vienībām.

(5)

Padome ir apzinājusi vēl vairākas personas un vienības, uz kurām būtu jāattiecina ierobežojoši pasākumi.

(6)

Procedūrā šā lēmuma I un II pielikuma grozīšanai būtu jānosaka, ka sarakstā iekļautās personas un vienības ir jāinformē par to, kāpēc viņas ir iekļautas sarakstā, lai dotu viņām iespēju izteikt savus apsvērumus. Ja tiek izteikti jebkādi apsvērumi vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāpārskata lēmums un jāinformē par to attiecīgā persona vai vienība.

(7)

Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un pamatprincipi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un, konkrēti, tiesības uz efektīvu aizsardzību un taisnīgu tiesu, īpašumtiesībām un tiesībām uz personas datu aizsardzību. Šis lēmums būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(8)

Šajā lēmumā tāpat pilnībā ievēroti dalībvalstu pienākumi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un Drošības padomes rezolūciju juridiski saistošā būtība.

(9)

Kopējā nostāja 2006/795/KĀDP būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu.

(10)

Savienības īstenošanas pasākumi ir izklāstīti Padomes Regulā (EK) Nr. 329/2007 (2007. gada 27. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Turpmāk minēto priekšmetu un tehnoloģiju, tostarp programmatūras, tieša vai netieša piegāde, pārdošana vai nodošana KTDR, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai ko veic no dalībvalstu teritorijas vai caur to teritoriju, vai kam izmanto kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidaparātus, ir aizliegta neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā:

a)

ieroči un ar tiem saistīti visa veida materiāli, tostarp ieroči un munīcija, militārie transportlīdzekļi un ekipējums, paramilitārais ekipējums un visa minētā rezerves daļas, izņemot transportlīdzekļus, kas nav kaujas transportlīdzekļi un kuri ir izgatavoti no materiāliem vai aprīkoti ar materiāliem, kas nodrošina ballistisko aizsardzību un paredzēti vienīgi Savienības un tās dalībvalstu personāla aizsardzības vajadzībām KTDR;

b)

visi priekšmeti, materiāli, ekipējums, preces un tehnoloģija, ko noteikusi Drošības padome vai komiteja, kas izveidota atbilstīgi ANO DPR 1718 (2006) 12. punktam (“Sankciju komiteja”), saskaņā ar ANO DPR 1718 (2006) 8. punkta a) apakšpunkta ii) punktu, ar ko varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolprogrammās, ballistisko raķešu un citu masu iznīcināšanas ieroču programmās;

c)

konkrēti citi priekšmeti, materiāli, ekipējums, preces un tehnoloģija, kas varētu sekmēt KTDR kodolprogrammas, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas vai kas varētu sekmēt tās militārās darbības, tostarp visas divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas I pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (5). Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu konkrētos priekšmetus, attiecībā uz kuriem piemēro šo noteikumu.

2.   Aizliegts arī:

a)

jebkurai personai, vienībai vai struktūrai KTDR vai izmantošanai KTDR sniegt tehniskas apmācības, konsultācijas, pakalpojumus, palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem un tehnoloģiju, vai saistībā ar šo priekšmetu tiešu vai netiešu piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai KTDR vai izmantošanai KTDR piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo priekšmetu un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītām tehniskām apmācībām, konsultācijām, pakalpojumiem, palīdzībai vai starpnieku pakalpojumiem;

c)

apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet a) vai b) apakšpunktā minēto aizliegumu.

3.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, vai dalībvalsts lidaparātus, ir arī aizliegts no KTDR iepirkt 1. punktā minētos priekšmetus un tehnoloģijas, kā arī dalībvalstu valstspiederīgajiem sniegt 2. punktā minēto KTDR tehnisko apmācību, konsultācijas, pakalpojumus, palīdzību, finansējumu un finansiālu palīdzību neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR teritorijā vai ārpus tās.

2. pants

1.   Dalībvalstis neuzņemas jaunas saistības attiecībā uz piešķīrumiem, finansiālu palīdzību vai koncesijas kredītiem KTDR, tostarp izmantojot līdzdalību starptautiskās finanšu iestādēs, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts humāniem un attīstības mērķiem, tieši pievēršoties civiliedzīvotāju vajadzībām vai veicinot atteikšanos no kodolieročiem. Dalībvalstis arī ievēro modrību, lai mazinātu pašreizējās saistības un, ja iespējams, izbeigtu tās.

2.   Dalībvalstis nesniedz valsts finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar KTDR, tostarp eksporta kredītus, garantijas vai apdrošināšanas polises saviem valstspiederīgajiem vai vienībām, kas iesaistītas šādā tirdzniecībā, ja šāds finansiāls atbalsts varētu sekmēt KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas vai darbības.

3. pants

Luksuspreču tieša vai netieša piegāde, pārdošana vai nodošana KTDR, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai ko veic caur dalībvalstu teritoriju vai no tās, vai kam izmanto kuģus, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, vai dalībvalsts lidaparātus, ir aizliegta neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā vai ārpus tās.

4. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai to teritorijā neieceļotu un lai to teritoriju nešķērsotu:

a)

I pielikumā uzskaitītās Sankciju komitejas vai Drošības padomes norādītās personas (arī to ģimenes locekļi), kuras ir atbildīgas par KTDR politiku – tostarp to atbalstot un veicinot – attiecībā uz tās kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām;

b)

II pielikumā uzskaitītās personas, kas nav iekļautas I pielikumā un kuras ir atbildīgas par KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām, tostarp to atbalstīšanu un veicināšanu;

c)

III pielikumā uzskaitītās personas, kuras nav iekļautas I pielikumā vai II pielikumā un kuras uz dalībvalstu teritoriju, caur to vai no tās, vai izmantojot dalībvalstu valstspiederīgo starpniecību, vai izmantojot saskaņā ar to tiesību aktiem izveidotu vienību starpniecību, vai ar personu vai to teritorijā esošu finanšu iestāžu starpniecību sniedz finanšu pakalpojumus vai nodod finanšu vai citus aktīvus vai līdzekļus, kuri varētu sekmēt KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas.

2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja katrā atsevišķā gadījumā konstatē, ka šāds ceļojums ir pamatots ar humāno vajadzību apsvērumiem, tostarp reliģiska pienākuma apsvērumiem, vai ja Sankciju komiteja secina, ka šāds izņēmums citādi sekmētu ANO DPR 1718 (2006) vai ANO DPR 1874 (2009) mērķu sasniegšanu.

3.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt tās valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

4.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalstij saistības uzliek starptautiskās tiesības, proti:

a)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b)

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti;

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

5.   Šā panta 4. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

6.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts piešķir izņēmumu saskaņā ar 4. un 5. punktu.

7.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus 1. punkta b) un c) apakšpunktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, kuras atbalsta Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, kas tieši atbalsta demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu KTDR.

8.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 7. punktā minētos izņēmumus, to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst pret šādu rīcību divās darbdienās no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

9.   Gadījumos, kad saskaņā ar 4., 5. un 7. punktu dalībvalsts atļauj I, II vai III pielikumā uzskaitītajām personām ieceļot dalībvalstī vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajām personām.

5. pants

1.   Visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir turpmāk minēto personu un vienību tiešā vai netiešā īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē:

a)

I pielikumā uzskaitītās Sankciju komitejas vai Drošības padomes norādītās personas un vienības, kuras ir iesaistītas KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās vai sniedz tām atbalstu, tostarp ar nelikumīgu līdzekļu palīdzību;

b)

II pielikumā iekļautās personas un vienības, kuras nav iekļautas I pielikumā un kuras ir atbildīgas par KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām, vai personas vai vienības, kuras rīkojas to vārdā vai vadībā, vai tādas vienības, kas atrodas to īpašumā vai kontrolē;

c)

III pielikumā iekļautās personas un vienības, kas nav iekļautas I pielikumā vai II pielikumā un kas uz dalībvalstu teritoriju, caur to vai no tās, vai izmantojot dalībvalstu valstspiederīgo starpniecību, vai izmantojot saskaņā ar to tiesību aktiem izveidotu vienību starpniecību, vai ar personu vai to teritorijā esošu finanšu iestāžu starpniecību, sniedz finanšu pakalpojumus vai nodod finanšu vai citus aktīvus vai līdzekļus, kuri varētu sekmēt KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas, vai personas vai vienības, kas rīkojas to vārdā vai vadībā, vai tādas vienības, kas atrodas to īpašumā vai kontrolē;

iesaldē.

2.   Nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus 1. punktā minētajām personām un vienībām, vai to interesēs.

3.   Izņēmumi pieļaujami gadījumos, ja līdzekļi un saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai apmierinātu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un publisku komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem; vai

c)

paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai pakalpojumu maksājumiem par iesaldēto līdzekļu un saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu un saglabāšanu atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem;

pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi Sankciju komitejai paziņojumu par nodomu I pielikumā minētajām personām un vienībām vajadzības gadījumā atļaut piekļuvi šādiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem un tad, ja Sankciju komiteja piecās darbadienās pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi pretēju lēmumu.

4.   Izņēmumi pieļaujami arī gadījumos, ja:

a)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir nosūtījusi paziņojumu Sankciju komitejai un Komiteja to ir apstiprinājusi attiecībā uz I pielikumā minētajām personām un vienībām; vai

b)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums vai spriedums; tādā gadījumā šos līdzekļus un saimnieciskos resursus var izmantot, lai apmierinātu šādu apgrūtinājumu vai spriedumu, ja vien apgrūtinājums vai spriedums stājies spēkā pirms dienas, kad 1. punktā minēto personu vai vienību ir norādījusi Sankciju komiteja, Drošības padome vai Padome, un ja tas nav par labu 1. punktā minētai personai vai vienībai, un ja attiecīgā dalībvalsts par to nosūtījusi paziņojumu Sankciju komitejai attiecībā uz I pielikumā minētajām personām un vienībām.

5.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai:

a)

ar procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms 2006. gada 14. oktobra;

ar nosacījumu, ka visiem šādiem procentu ienākumiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

6. pants

1.   Lai nepieļautu to, ka finanšu pakalpojumus sniedz vai tādus finanšu vai citus aktīvus vai līdzekļus nodod uz dalībvalstu teritoriju, caur to vai no tās, vai izmantojot dalībvalstu valstspiederīgo starpniecību, vai izmantojot saskaņā ar to tiesību aktiem izveidotu vienību starpniecību, vai ar personu vai to jurisdikcijā esošu finanšu iestāžu starpniecību, kuri var sekmēt KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas vai darbības, dalībvalstis pastiprināti uzrauga to jurisdikcijā esošo finanšu iestāžu darbības ar:

a)

bankām, kuru domicils ir KTDR;

b)

tādu banku filiālēm un meitasuzņēmumiem dalībvalstu jurisdikcijā, kuru domicils ir KTDR, kā uzskaitīts IV pielikumā;

c)

tādu banku filiālēm un meitasuzņēmumiem ārpus dalībvalstu jurisdikcijas, kuru domicils ir KTDR, kā uzskaitīts V pielikumā; un

d)

finanšu vienībām, kuru domicils nav KTDR un kuras nav dalībvalstu jurisdikcijā, bet kuras ir tādu personu un struktūru kontrolē, kam ir domicils KTDR, kā uzskaitīts V pielikumā;

lai izvairītos no šādām darbībām, kas sekmē KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas vai darbības.

2.   Minēto iemeslu dēļ finanšu iestādēm, veicot darbības ar 1. punktā minētajām bankām un finanšu vienībām, ir pienākums:

a)

nepārtraukti uzraudzīt kontu darbību, tostarp izmantojot klienta uzticamības pārbaudes programmas un ņemot vērā pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu;

b)

pieprasīt, lai tiek aizpildītas visas maksājuma uzdevumu informācijas ailes, kas attiecas uz attiecīgā darījuma maksātāju un saņēmēju, un atteikties veikt darījumu, ja šāda informācija nav sniegta;

c)

piecus gadus glabāt visu darījumu dokumentāciju un pēc pieprasījuma darīt to pieejamu attiecīgo valstu iestādēm;

d)

ja tām ir aizdomas vai pietiekams pamats uzskatīt, ka līdzekļi ir saistīti ar KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmu vai darbību finansēšanu, tūlīt ziņot par aizdomām Finanšu ziņu vākšanas vienībai (Financial Intelligence Unit – FIU) vai citai attiecīgās dalībvalsts norādītai kompetentai iestādei. Finanšu ziņu vākšanas vienībai vai citai šādai kompetentai iestādei ir pagaidu tieša vai netieša piekļuve finanšu, administratīviem un tiesībaizsardzības iestāžu datiem, kas tai vajadzīgi, lai pienācīgu veiktu savus uzdevumus, tostarp aizdomīgo darījumu ziņojumu analīzi.

7. pants

1.   Saskaņā ar savām valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskajām tiesībām dalībvalstis savā teritorijā pārbauda visas kravas, kas tiek sūtītas uz KTDR un saņemtas no KTDR, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar šo lēmumu.

2.   Ar karoga valsts piekrišanu dalībvalstis pārbauda kuģus atklātā jūrā, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka šādu kuģu kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar šo lēmumu.

3.   Dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem iesaistās pārbaudēs saskaņā ar 1. un 2. punktu.

4.   Uz gaisa kuģiem un kuģiem, kas transportē kravas uz KTDR un no tās, attiecas prasība pirms iebraukšanas un pirms izbraukšanas sniegt papildu informāciju par visām precēm, ko ieved dalībvalstī vai izved no tās.

5.   Veicot 1. un 2. punktā minētās pārbaudes, dalībvalstis konfiscē un likvidē priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar šo lēmumu atbilstīgi ANO DPR 1874 (2009) 14. pantam.

6.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai dalībvalstu teritorijās aizliedz KTDR kuģiem sniegt degvielas uzpildīšanas pakalpojumus vai citus kuģu apgādes pakalpojumus, vai citus kuģu apkopes pakalpojumus, ja dalībvalstu rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka ar šiem kuģiem tiek pārvadāti priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar šo lēmumu, izņemot gadījumus, kad šādu pakalpojumu sniegšana ir vajadzīga humānos nolūkos vai kamēr krava tiek pārbaudīta, un saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu šos priekšmetus vajadzības gadījumā konfiscē un likvidē.

8. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai saglabātu modrību un novērstu to, ka to teritorijās vai to valstspiederīgie specializēti māca vai apmāca KTDR valstspiederīgos jomās, kas varētu sekmēt KTDR ar kodolieroču izplatīšanu saistītas darbības un kodolieroču piegādes sistēmu attīstību.

9. pants

1.   Padome pieņem grozījumus I pielikumā, pamatojoties uz Drošības padomes vai Sankciju komitejas noteikto.

2.   Padome pēc dalībvalstu vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos ierosinājuma vienprātīgi pieņem II un III pielikumā iekļauto sarakstu un tajā izdarītos grozījumus.

10. pants

1.   Ja Drošības padome vai Sankciju komiteja iekļauj sarakstā personu vai vienību, Padome šo personu vai vienību iekļauj sarakstā I pielikumā.

2.   Ja Padome nolemj uz personu vai vienību attiecināt 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza II pielikumu.

3.   Padome paziņo 1. un 2. punktā minētai personai vai vienībai par savu lēmumu, tostarp pamatojumu tās iekļaušanai sarakstā, nosūtot to vai nu tieši, ja tās adrese ir zināma, vai arī publicējot paziņojumu, dodot attiecīgai personai vai vienībai iespēju izteikt savus apsvērumus.

4.   Ja ir izteikti jebkādi apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu vai vienību.

11. pants

1.   Šā lēmuma I un II pielikumā norāda pamatojumu personu vai vienību iekļaušanai sarakstā, kā noteikusi Drošības padome vai Sankciju komiteja attiecībā uz I pielikumu.

2.   Šā lēmuma I un II pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo personu vai vienību identificēšanai, ja tāda ir pieejama, kā noteikusi Drošības padome vai Sankciju komiteja attiecībā uz I pielikumu. Attiecībā uz personām šāda informācija var saturēt vārdus un uzvārdus, arī pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi (ja tā ir zināma) un amatu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu. I pielikumā ietver arī datumu, kad Drošības padome vai Sankciju komiteja to ir iekļāvusi sarakstā.

12. pants

1.   Šo lēmumu pārskata un vajadzības gadījumā groza, jo īpaši attiecībā uz tām personu, vienību vai priekšmetu kategorijām vai citām personām, vienībām vai priekšmetiem, kurām jāpiemēro ierobežojošie pasākumi, vai ņemot vērā attiecīgās Drošības padomes rezolūcijas.

2.   Šā lēmuma 6. pantā paredzētos pasākumus pārskata sešos mēnešos pēc šā lēmuma pieņemšanas.

3.   Pasākumus, kas minēti 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos. Tos pārstāj piemērot attiecībā uz attiecīgām personām un vienībām, ja Padome saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru secina, ka vairs netiek izpildīti nosacījumi to piemērošanai.

13. pants

Ar šo atceļ Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP.

14. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2010. gada 22. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. VANACKERE


(1)  OV L 322, 22.11.2006., 32. lpp.

(2)  OV L 197, 29.7.2009., 111. lpp.

(3)  OV L 346, 23.12.2009., 47. lpp.

(4)  OV L 88, 29.3.2007., 1. lpp.

(5)  OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.


I PIELIKUMS

A.   Lēmuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu saraksts

 

Vārds, uzvārds

Pieņemtais vārds

Dzimšanas datums

Datums, kad iekļauts sarakstā

Cita informācija

1.

Yun Ho-jin

zināms arī kā Yun Ho-chin

13.10.1944.

16.7.2009.

Namchongang Trading Corporation direktors, pārrauga preču importu, kas vajadzīgas urāna bagātināšanas programmai.

2.

Ri Je-son

zināms arī kā Ri Che-son

1938.

16.7.2009.

Galvenā atomenerģijas biroja (GAB) direktors, birojs ir galvenā iestāde, kas vada Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas kodolprogrammu; atbalsta vairākas ar kodoljautājumiem saistītas darbības, tostarp Yongbyon Kodolpētījumu centra un Namchongang Trading Corporation darbību GAB vadībā.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009.

Direktors Galvenajā atomenerģijas birojā (GAB); iesaistīts Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas kodolprogrammā; būdams GAB Zinātniskā atbalsta biroja priekšnieks, darbojās Zinātnes komitejā Apvienotā Kodolpētījumu institūta paspārnē.

4.

Ri Hong-sop

 

1940.

16.7.2009.

Bijušais Yongbyon Kodolpētījumu centra direktors, pārraudzīja trīs galvenos objektus, kuri palīdz ieroču klases plutonija ražošanā, proti - degvielas ražošanas rūpnīcu, kodolreaktoru un atkārtotas pārstrādes rūpnīcu.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009.

Korea Ryongaksan General Trading Corporation direktors, iesaistīts Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas ballistisko raķešu programmā.


B.   Lēmuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto vienību saraksts

 

Nosaukums

Pieņemtais nosaukums

Atrašanās vieta

Datums, kad iekļauts sarakstā

Cita informācija

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

zināms kā CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; zināms kā EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; zināms kā DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; zināms kā KOMID

Centrālais rajons, Phenjana, KTDR

24.4.2009.

Galvenais ieroču tirgotājs un galvenais tādu preču un iekārtu eksportētājs, kas saistītas ar ballistiskajām raķetēm un parastajiem ieročiem.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

zināms kā KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; iepriekš zināms kā LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang rajons, Phenjana, KTDR; Rakwon-dong, Pothonggang rajons, Phenjana, KTDR

24.4.2009.

Aizsardzības konglomerāts, kas specializējas iegādē KTDR aizsardzības nozarēm un atbalsta sniegšanā šīs valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

3.

Tanchon Commercial Bank

iepriekš zināma ar nosaukumu CHANGGWANG CREDIT BANK; iepriekš zināma ar nosaukumu KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon rajons, Phenjana, KTDR

24.4.2009.

KTDR galvenā finanšu iestāde parasto ieroču, ballistisko raķešu un tādu preču pārdošanai, kas saistītas ar minēto ieroču komplektāciju un ražošanu.

4.

Namchongang Trading Corporation

zināms kā NCG; zināms kā NAMCHONGANG TRADING; zināms kā NAM CHON GANG CORPORATION; zināms kā NOMCHONGANG TRADING CO.; zināms kā NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Phenjana, KTDR

16.7.2009.

Namchongang ir KTDR tirdzniecības uzņēmums, kas pakļauts Galvenajam atomenerģijas birojam (GAB). Namchongang ir bijis iesaistīts kādā KTDR kodoliekārtā konstatētu Japānas izcelsmes vakuuma sūkņu iepirkumā, kā arī kādā kodolmateriālu pirkšanas darījumā ar kādu Vācijas iedzīvotāju. Uzņēmums arī ir bijis iesaistīts alumīnija cauruļu un citu iekārtu iegādē, kas īpaši piemērotas urāna bagātināšanas programmai 20. gs. deviņdesmito gadu beigās. Uzņēmuma pārstāvis ir kāds bijušais diplomāts, kurš strādāja par KTDR pārstāvi Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) inspekcijā Yongbyon kodoliekārtās 2007. gadā. Namchongang darbības izplatīšanas jomā rada dziļas bažas, zinot KTDR agrākās izplatīšanas darbības.

5.

Hong Kong Electronics

zināms kā HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kiša sala, Irāna

16.7.2009.

Uzņēmums pieder bankai Tanchon Commercial Bank un KOMID vai tie kontrolē uzņēmumu, vai arī uzņēmums rīkojas vai tiek uzskatīts, ka rīkojas, to interesēs vai to vārdā. Kopš 2007. gada Hong Kong Electronics ir pārskaitījis miljoniem dolāru ar izplatīšanu saistītus līdzekļus bankas Tanchon Commercial Bank un KOMID vārdā (Komiteja abas vienības iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī). Hong Kong Electronics ir veicinājis naudas plūsmu no Irānas uz KTDR KOMID vārdā.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

zināms kā KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang rajons, Phenjana, KTDR

16.7.2009.

Phenjanā izvietots KTDR uzņēmums, kurš ir pakļauts uzņēmumam Korea Ryonbong General Corporation (Komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) un iesaistīts masu iznīcināšanas ieroču izstrādē.

7.

Galvenais Atomenerģijas birojs (GAB)

zināms kā Atomenerģijas ģenerāldepartaments (GDAE)

Haeudong, Pyongchen rajons, Phenjana, KTDR

16.7.2009.

GAB ir atbildīgs par KTDR kodolprogrammu, kurā ietilpst Yongbyon kodolpētījumu centrs un tā 5 MWe (25 MWt) plutonija ražošanas pētījumu reaktors, kā arī degvielas ražošanas un atkārtotas apstrādes rūpnīcas. GAB ir rīkojis tikšanās un sarunas ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru par kodoljautājumiem. GAB ir galvenā KTDR valdības aģentūra, kura pārrauga kodolprogrammas, tostarp Yongbyon kodolpētījumu centra darbību.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Phenjana, KTDR

16.7.2009.

Korea Tangun Trading Corporation ir pakļauts KTDR Otrai dabaszinātņu akadēmijai un galvenokārt ir atbildīgs par preču un tehnoloģiju iepirkšanu KTDR aizsardzības jomas pētījumu un attīstības programmu atbalstam, tostarp, bet ne tikai, par masu iznīcināšanas ieroču un to piegādes sistēmu programmām un iepirkumiem, kā arī tādu materiālu iepirkumiem, uz kuriem attiecas kontroles vai aizlieguma noteikumi saistībā ar attiecīgiem daudzpusējiem kontroles režīmiem.


II PIELIKUMS

A.   Lēmuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu saraksts

#

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pieņemtie vārdi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

CHANG Song-taek (arī JANG Song-Taek)

Dzimšanas datums: 02.02.1946. vai 06.02.1946. vai 23.02.1946. (Ziemeļu Hamgyong province)

Pases Nr. (2006. gadā): PS 736420617

Valsts aizsardzības komisijas loceklis. Korejas Darbaļaužu partijas administrācijas nodaļas vadītājs

2.

CHON Chi Bu

 

Atomenerģijas galvenā biroja loceklis, bijušais Yongbyon objekta tehniskais direktors

3.

CHU Kyu-Chang (arī JU Kyu-Chang)

Dzimšanas datums: laikā starp 1928. un 1933. gadu

Aizsardzības rūpniecības departamenta (ballistisko raķešu programma) vadītāja pirmais vietnieks, Korejas Darbaļaužu partija, Valsts aizsardzības komisijas loceklis

4.

HYON Chol-hae

Dzimšanas gads: 1934. g. (Mandžūrija, Ķīna)

Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta vadītāja vietnieks (Kim Jong Il militārais padomnieks)

5.

JON Pyong-ho

Dzimšanas gads: 1926.

Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas sekretārs, Centrālās komitejas Militāro piegāžu rūpniecības departamenta vadītājs, kurš kontrolē Centrālās komitejas Otro ekonomikas komiteju, Valsts aizsardzības komitejas loceklis

6.

KIM Yong-chun (arī Young-chun)

Dzimšanas datums:

04.03.1935.

Pases Nr.: 554410660

Valsts aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Tautas bruņoto spēku ministrs, Kim Jong Il īpašais padomnieks kodolstratēģijas jautājumos

7.

O Kuk-Ryol

Dzimšanas gads: 1931

(Jilin province, Ķīna)

Valsts aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš pārrauga jaunāko tehnoloģiju iepirkumus ārvalstīs kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām

8.

PAEK Se-bong

Dzimšanas gads: 1946.

Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas Otrās ekonomikas komitejas priekšsēdētājs (atbildīgs par ballistisko raķešu programmu). Valsts aizsardzības komisijas loceklis.

9.

PAK Jae-gyong (arī Chae-Kyong)

Dzimšanas gads: 1933.

Pases Nr.: 554410661

Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta vadītāja vietnieks un Tautas bruņoto spēku Loģistikas biroja vadītāja vietnieks (Kim Jong Il militārais padomnieks)

10.

PYON Yong Rip (arī Yong-Nip)

Dzimšanas datums:

20.09.1929.

Pases Nr.: 645310121 (izdota 13.09.2005.)

Zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs, iesaistīts bioloģiskos pētījumos saistībā ar masu iznīcināšanas ieročiem

11.

RYOM Yong

 

Galvenā atomenerģētikas biroja vadītājs (vienība, ko sarakstā iekļāva Apvienoto Nāciju Organizācija), atbildīgs par starptautiskajiem sakariem

12.

SO Sang-kuk

Dzimšanas datums: laikā starp 1932. un 1938. gadu

Kim Il Sung universitātes Kodolfizikas departamenta vadītājs


B.   Lēmuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās vienības

#

Nosaukums

(un iespējamie pieņemtie nosaukumi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Green Pine Associated Corporation (arī Chongsong Yonhap, Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Phenjana/Nungrado, Phenjana

Ch’o’ngsong Yo’nhap ir pakļauta sankcijām saistībā ar ieroču un ar tiem saistītu materiālu eksportēšanu no Ziemeļkorejas. Green Pine specializācija ir jūras spēku iekārtu un ieroču, piemēram, zemūdeņu, militāro kuģu un raķešu sistēmu ražošana, un tā ir eksportējusi torpēdas un tehnisko palīdzību ar aizsardzību saistītiem Irānas uzņēmumiem. Green Pine ir atbildīga par apmēram pusi no visiem Ziemeļkorejas eksportētajiem ieročiem un ar tiem saistītajiem materiāliem, un ir pārņēmusi daudzas no KOMID darbībām pēc tam, kad ANO DP KOMID iekļāva sarakstā.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Atrašanās vieta– Phenjana

Phenjanā reģistrēta vienība, ko tirdzniecības nolūkiem izmanto Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID); (Apvienoto Nāciju Organizācija iekļāva sarakstā 2009. gada 24. aprīlī. Korea Heungjin Trading Company arī tur aizdomās, ka tā ir bijusi iesaistīta ar raķetēm saistītu preču piegādē Irānas Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Korea Ryongbong General Corporation filiāle (Apvienoto Nāciju Organizācija to iekļāva sarakstā 2009. gada 24. aprīlī); tās rīcībā ir iekārtas alumīnko var izmantot raķetēs

4.

Korea Taesong Trading Company

Atrašanās vieta– Phenjana

Vienība darbojas Phenjanā, un Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) to izmanto tirdzniecības nolūkiem (Apvienoto Nāciju Organizācija KOMID iekļāva sarakstā 2009. gada 24. aprīlī). Korea Taesong Trading Company ir rīkojusies KOMID vārdā darījumos ar Sīriju.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang rajons, Phenjana, Ziemeļkoreja

Korea Ryongbong General Corporation filiāle (vienība, ko sarakstā iekļāva Apvienoto Nāciju Organizācija, 24.04.2009.).

6.

Otrā ekonomikas komiteja (Second Economic Committee) un Otrā dabaszinātņu akadēmija (Second Academy of Natural Sciences)

 

Otrā ekonomikas komiteja ir iesaistīta Ziemeļkorejas raķešu programmas svarīgākajos aspektos. Tā atbild par Ziemeļkorejas ballistisko raķešu ražošanas pārraudzību. Tā arī virza KOMID darbības (Apvienoto Nāciju Organizācija KOMID iekļāva sarakstā 2009. gada 24. aprīlī). Otrā ekonomikas komiteja ir valsts līmeņa organizācija, kas atbild par Ziemeļkorejas augsta līmeņa ieroču sistēmu, tostarp raķešu un, iespējams, arī kodolieroču, pētniecību un izstrādi. Tā izmanto vairākas tai pakļautas organizācijas, tostarp Korea Tangun Trading Corporation, lai no ārvalstīm iegūtu tehnoloģijas, iekārtas un informāciju izmantošanai Ziemeļkorejas raķešu un, iespējams, arī kodolieroču programmās.

7.

Sobaeku United Corp. (arī Sobaeksu United Corp.)

 

Valsts sabiedrība, kas iesaistīta pētījumos par paaugstināta riska ražojumiem un iekārtām, kā arī to iepirkumos. Tās īpašumā ir vairākas dabīga grafīta atradnes, kuras ar izejvielām apgādā divas pārstrādes rūpnīcas, kurās papildus citiem izstrādājumiem ražo grafīta blokus, ko var izmantot raķetēs.

8.

Yongbyon Kodolpētījumu centrs

 

Pētniecības centrs, kas piedalījās militārām vajadzībām piemērota plutonija ražošanā. Centrs ir pakļauts Galvenajam atomenerģētikas birojam (vienība, ko sarakstā iekļāva Apvienoto Nāciju Organizācija, 16.07.2009.).


III PIELIKUMS

A.   Lēmuma 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto personu saraksts

#

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pieņemtie vārdi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

JON Il-chun

Dzimšanas datums: 24.08.1941.

2010. gada februārī KIM Tong-un atbrīvoja no direktora amata “39. birojā”, kas ir iesaistīts ieroču izplatīšanas finansēšanā un, cita starpā, atbild par preču izpirkšanu no Ziemeļkorejas diplomātiskajām pārstāvniecībām, apejot sankcijas. Viņu šajā amatā aizstāja JON Il-chun. Tiek arī apgalvots, ka JON Il-chun ir viens no vadošajiem darbiniekiem Valsts attīstības bankā (State Development Bank).

2.

KIM Tong-un

 

Ieroču izplatīšanas finansēšanā iesaistītā Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas “39. biroja” bijušais direktors.


B.   Lēmuma 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto vienību saraksts

#

Nosaukums

(un iespējamie pieņemtie nosaukumi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Korea Daesong Bank

(arī Choson Taesong Unhaeng, Taesong Bank)

Adrese:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang rajons, Phenjana

Tālrunis: 850 2381 8221

Tālrunis: 850 2 18111 papildnumurs: 8221

Fakss: 850 2381 4576

Ziemeļkorejas finanšu iestāde, kas ir tieši pakļauta “39. birojam” un ir iesaistīta Ziemeļkorejas ieroču izplatīšanas finansēšanas projektu veicināšanā.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(arī Daesong Trading, Daesong Trading Company, Korea Daesong Trading Company, Korea Daesong Trading Corporation)

Adrese:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang rajons, Phenjana

Tālrunis: 850 2 18111 papildnumurs: 8204/8208

Tālrunis: 850 2381 8208/4188

Fakss: 850 2381 4431/4432

Uzņēmums, kas ir pakļauts “39. birojam” un ko izmanto ārvalstu darījumu veicināšanai “39. biroja” vārdā.

“39. biroja” direktors Kim Tong-un ir minēts Padomes Regulas Nr. 1283/2009 V pielikumā.


IV PIELIKUMS

Lēmuma 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto filiāļu un meitasuzņēmumu saraksts


V PIELIKUMS

Lēmuma 6. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minēto filiāļu, meitasuzņēmumu un finanšu vienību saraksts


23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/45


PADOMES LĒMUMS 2010/801/KĀDP

(2010. gada 22. decembris),

ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 29. oktobrī pieņēma Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru (1).

(2)

Padome 13. decembrī uzsvēra 2010. gada 31. oktobrī un 28. novembrī notikušo prezidenta vēlēšanu lielo nozīmi miera un stabilitātes atjaunošanai Kotdivuārā un apstiprināja, ka ir absolūti nepieciešams respektēt Kotdivuāras tautas suverēni pausto gribu.

(3)

Padome arī nolēma pieņemt ierobežojošus pasākumus pret personām, kas liek šķēršļus miera un nacionālā izlīguma procesam un cita starpā apdraud vēlēšanu procesa pienācīgu noslēgumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/656/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu, ka to teritorijā ieceļo vai to šķērso:

a)

lēmuma I pielikumā minētās personas, ko norādījusi Sankciju komiteja un kas apdraud miera un nacionālā izlīguma procesu Kotdivuārā, jo īpaši personas, kas kavē Linas-Marcoussis nolīguma un Accra III nolīguma īstenošanu, jebkura cita persona, kas, pamatojoties uz attiecīgu informāciju, atzīta par atbildīgu par smagiem cilvēktiesību un starptautisko humāno tiesību pārkāpumiem Kotdivuārā, jebkura cita persona, kas publiski kurina naidu un aicina uz vardarbību, un jebkura cita persona, par ko Sankciju komiteja konstatējusi, ka tā pārkāpj ar ANO DP rezolūcijas 1572 (2004) 7. punktu noteiktos pasākumus;

b)

lēmuma II pielikumā minētās personas, kas nav iekļautas I pielikuma sarakstā un kas liek šķēršļus miera un nacionālā izlīguma procesam un cita starpā apdraud vēlēšanu procesa pienācīgu noslēgumu.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja nosaka, ka:

a)

ceļojums notiek steidzamu humānu iemeslu dēļ, tostarp reliģiska pienākuma dēļ;

b)

izņēmums sekmētu ANO DP rezolūciju mērķu sasniegšanu, proti, mieru un nacionālo izlīgumu Kotdivuārā, kā arī stabilitāti reģionā.

4.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalstij jāpilda starptautisko tiesību saistības, proti:

i)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

ii)

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādnībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

iii)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti;

iv)

saskaņā ar Izlīguma līgumu (Laterāna Pakts), ko 1929. gadā noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

5.   Šā panta 4. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, kad kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

6.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad kāda dalībvalsts piešķir izņēmumu saskaņā ar 4. un 5. punktu.

7.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus no 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajiem pasākumiem, ja personas pārvietošanās ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai ja persona pārvietojas, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, ko ierosinājusi Eiropas Savienība, vai sanāksmēs, ko rīko kāda dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, kad tajās notiek politisks dialogs, kura mērķis ir tiešs atbalsts demokrātijai, cilvēktiesībām un tiesiskumam Kotdivuārā.

8.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 7. punktā minētos izņēmumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja viens vai vairāki Padomes locekļi pret to rakstiski neiebilst divu darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

9.   Gadījumos, kad kāda dalībvalsts saskaņā ar 4., 5. un 7. punktu I un II pielikumā minētajām personām atļauj ieceļot tās teritorijā vai to šķērsot, atļauja ir derīga tikai mērķim, kuram tā piešķirta, un tikai personām, uz kurām tā attiecas.”;

2)

lēmuma 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kuri tieši vai netieši pieder personām vai vienībām, ko saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu norādījusi Sankciju komiteja, vai kurus tās tieši vai netieši kontrolē, vai kuri ir tādu vienību rīcībā, kas tieši vai netieši pieder minētajām personām vai vienībām vai jebkurai citai personai, kura rīkojas šādu Sankcijas komitejas norādītu personu vārdā vai uzdevumā, vai ko tās tieši vai netieši kontrolē.

Šā punkta pirmajā daļā minēto personu saraksts ir iekļauts I pielikumā.”;

3)

lēmuma 6. pantu aizstāj ar šādu punktu:

“6. pants

1.   Padome izstrādā I pielikumā iekļauto sarakstu un to groza saskaņā ar lēmumiem, ko pieņem vai nu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome, vai arī Sankciju komiteja.

2.   Padome pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos ierosinājuma izstrādā II pielikumā iekļauto sarakstu un to groza.”;

4)

lēmuma 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

1.   Ja Drošības padome vai Sankciju komiteja norāda kādu personu vai vienību, Padome šādu personu vai vienību iekļauj I pielikuma sarakstā.

2.   Ja Padome nolemj kādai personai vai vienībai piemērot pasākumus, kas minēti 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, tā attiecīgi groza II pielikumu.

3.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

4.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu vai vienību.”;

5)

lēmuma 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

1.   Lēmuma I un II pielikumā iekļauj pamatojumu personu vai vienību iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Drošības padome vai attiecībā uz I pielikumu – Sankciju komiteja.

2.   Lēmuma I un II pielikumā, ja tā ir pieejama, iekļauj arī informāciju, kas vajadzīga attiecīgo personu vai vienību identificēšanai un ko sniegusi Drošības padome vai attiecībā uz I pielikumu – Sankciju komiteja. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert uzvārdu un vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā ir zināma, amatu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu. Lēmuma I pielikumā iekļauj arī datumu, kad Drošības padome vai Sankciju komiteja to ir iekļāvusi sarakstā.”;

6)

lēmuma 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

1.   Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   Šo lēmumu vajadzības gadījumā pārskata, groza vai atceļ saskaņā ar attiecīgiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes lēmumiem.

3.   Lēmuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos pasākumus regulāri pārskata vismaz reizi divpadsmit mēnešos. Attiecīgajām personām un vienībām tos pārstāj piemērot, ja Padome saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto procedūru konstatē, ka vairs nav izpildīti to piemērošanai vajadzīgie nosacījumi.”.

2. pants

Lēmuma 2010/656/KĀDP pielikums kļūst par I pielikumu un tā virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

3. pants

Šā lēmuma pielikumu pievieno kā Lēmuma 2010/656/KĀDP II pielikumu.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2010. gada 22. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. VANACKERE


(1)  OV L 285, 30.10.2010., 28. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Lēmuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu saraksts

 

Vārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Identifikācijas informācija

Motīvi

1.

Pascal Affi N’Guessan kungs

Dzimis 1953. gada 1. janvārīBouadikro;

pases numurs: PD-AE 09DD00013.

Kotdivuāras Tautas frontes (KTF) ģenerālsekretārs, bijušais ministru prezidents

Radikālas pozīcijas ieņemšana un aktīva dezinformācija;

mudinājumi pielietot vardarbību

2.

Pulkvežleitnants Nathanaël Ahouman Brouha

Dzimis 1960. gada 6. jūnijā

Republikas prezidentūras drošības grupējuma (GSPR) komandieris

Iesaistīts 2004. gada 25. marta represijās

Escadrons de la mort biedrs

3.

Gilbert Marie Aké N'Gbo kungs

Dzimis 1955. gada 8. oktobrī Abidžanā

pases numurs: 08 AA 61107

pretendents uz ministru prezidenta un plānošanas un attīstības ministra amatu

4.

Pierre Israël Amessan Brou kungs

 

Kotdivuāras Radio un Televīzijas (RTI) direktors

Atbildīgs par dezinformācijas kampaņu

5.

Frank Anderson Kouassi kungs

 

Audiovizuālo komunikāciju valsts padomes (CNCA) priekšsēdētājs

Aktīva iesaistīšanās dezinformācijas kampaņā

6.

Nadiana Bamba kundze

Dzimusi 1974. gada 13. jūnijā Abidžanā

pases numurs: PD - AE 061 FP 04

Preses grupas direktore (Le temps Notre voie)

Atbildīga par dezinformācijas kampaņu un naida kurināšanu un mudinājumiem pielietot vardarbību

7.

Kadet Bertin kungs

Dzimis ap 1957. gadu Mamā

Gbagbo kunga padomnieks drošības jautājumos

Atbildīgais par nelegālo ieroču tirdzniecību “prezidentūrai”

8.

Ģenerālis Dogbo Blé

Dzimis 1959. gada 2. februārī Daloa

Republikas apsardzes korpusa vadītājs

Piedalījās 2004. gada 4.-6. novembra uzbrukumā un turpmāko dienu notikumos Abidžanā; Escadrons de la mort biedrs;

Iesaistīts represijās pret sabiedriskām kustībām

9.

Paul Antoine Bohoun Bouabré kungs

Dzimis 1957. gada 9. februārī Issia

pases numurs: PD AE 015 FO 02

bijušais plānošanas un attīstības ministrs

10.

Oulaï Delefosse, apakšprefekts

 

Limas bruņoto spēku bijušais sakaru virsnieks

Lielo rietumu patriotiskās pretošanās savienības (UPRGO) atbildīga amatpersona;

atbildīgs par draudiem pret bruņoto spēku LICORNE karavīriem

Iesaistīts Libērijas algotņu vervēšanā;

Gbagbo simpatizējošās milicijas priekšnieks

Iesaistīts represijās

11.

Admirālis Vagba Faussignau

Dzimis 1954. gada 31. decembrīBobia

Kotdivuāras flotes komandieris, štāba priekšnieka vietnieks

12.

Mācītājs Gammi

 

Kotdivuāras rietumu atbrīvošanās kustības (MILOCI) vadītājs

Iesaistīts uzbrukumā Logoualé (2005. gada 28. februārī)

Iesaistīts represijās pret cittautiešiem valsts rietumu daļā 2010. gada novembrī un decembrī

13.

Laurent Gbagbo kungs

Dzimis 1945. gada 31. maijā Gagnoa

pretendents uz Republikas prezidenta amatu

14.

Simone Gbagbo kundze

Dzimusi 1949. gada 20. jūnijāMoossou

Gbagbo kunga dzīvesbiedre

Kotdivuāras Tautas frontes (KTF) grupas priekšsēdētāja Nacionālajā asamblejā Tiek turēta aizdomās par paralēlu politisku un reliģisku tīklu uzturēšanu, kas vēršas pret starptautiskiem lēmumiem.

15.

Ģenerālis Guiai Bi Poin

Dzimis 1954. gada 31. decembrīGounela

Drošības operāciju komandēšanas centra (CECOS) vadītājs

Iesaistīts 2004. gada marta represijās

Iesaistīts Hôtel Ivoire notikumos (2004. gada novembris)

Iesaistīts represijās pret sabiedriskām kustībām 2010. gada februārī, novembrī un decembrī

16.

Denis Maho Glofiei kungs

Dzimis Valdemarnā

Lielo rietumu atbrīvošanas frontes (FLGO) amatpersona

Gbagbo simpatizējošās milicijas priekšnieks

Iesaistīts represijās

17.

Kapteinis Anselme Séka Yapo

Dzimis 1973. gada 2. maijāAdzopé

Gbagbo kundzes miesassargs;

Escadrons de la mort biedrs. Iesaistīts represijās un slepkavībās

18.

Désiré Tagro kungs

Dzimis 1959. gada 27. janvārīIssia.

pases numurs: PD - AE 065FH08.

pretendents uz iekšlietu ministra amatu, “prezidentūras” ģenerālsekretārs

Iesaistīts nežēlīgajās represijās pret sabiedriskajām kustībām 2010. gada februārī, novembrī un decembrī

19.

Paul Yao N'Dré kungs

Dzimis 1956. gada 29. decembrī

Konstitucionālās padomes priekšsēdētājs

Apzināti apstiprināja 2010. gada 31. oktobra un 28. novembra prezidenta vēlēšanu viltotos rezultātus.”


23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/49


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 21. decembris),

ar ko attiecībā uz konkrētiem pārkāpumiem, kuri radušies saistībā ar darbībām, kas finansētas no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda 2000.–2006. gada plānošanas periodā, nosaka izņēmumus no konkrētām ziņošanas prasībām, kuras noteiktas Regulas (EK) Nr. 1681/94 5. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1831/94 5. panta 2. punktā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 9244)

(2010/802/ES)

EIROPAS KOMISIJA

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (1), un jo īpaši tās 70. panta 3. punktu un 105. panta 1. punktu; Padomes 2006. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (2) un jo īpaši tās 103. panta 3. punktu; Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (3) un jo īpaši tās 74. panta 4. punktu un 92. pantu;

tā kā:

(1)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (EAGGF) Virzības nodaļas, Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumenta (turpmāk “struktūrfondi”) un Kohēzijas fonda tiesiskais regulējums kopumā ir izveidots, bet bieži tiek koriģēts. Plānošana ietver daudzgadu attīstības plānu sagatavošanu vairākos posmos – katrs posms ilgst septiņus gadus. Katru plānošanas periodu reglamentē vairākas atsevišķās regulas, kuras pamatotas uz vieniem un tiem pašiem vispārīgajiem principiem, bet ievieš konkrētus jaunus noteikumus, kas paredzēti konkrēti attiecīgajam plānošanas periodam. Attiecīgie noteikumi, kas reglamentē 2007.–2013. gada plānošanas periodu, ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1083/2006 un Komisijas 2006. gada 8. decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (4), Regulā (EK) Nr. 1198/2006 un Komisijas 2007. gada 26. marta Regulā (EK) No 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (5), Komisijas 2006. gada 14. decembra Regulā (EK) Nr. 1848/2006 par pārkāpumiem un par tādu summu atgūšanu, kas nepareizi izmaksātas saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un informācijas sistēmas organizēšanu šajā jomā, kā arī par Regulas (EEK) Nr. 595/91 atcelšanu (6) un Komisijas 2006. gada 7. decembra Regulā (EK) Nr. 1975/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem (7).

(2)

Attiecīgie noteikumi, kas reglamentē 2000.–2006. gada plānošanas periodu, ir noteikti Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (8), un Padomes 1994. gada 16. maija Regulā (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi (9). Komisijas 1994. gada 11. jūlija Regulā (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūrpolitikas finansēšanā un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā (10) un Komisijas 1994. gada 26. jūlija Regulā (EK) Nr. 1831/94 par pārkāpumiem finansēšanā no Kohēzijas fonda un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā (11) noteikti noteikumi par pārkāpumiem un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu saistībā ar finansējumu, ko no fondiem piešķir politikai un ko piemēro šim plānošanas periodam. Minētajās regulās noteiktas ziņošanas prasības gadījumos, kad atklāti pārkāpumi. Minēto prasību rezultātā dalībvalstīm un Komisijai uzlikts nesamērīgs administratīvais slogs.

(3)

Ņemot vērā 28. panta 1. punktu Protokolā par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā (12), pasākumus, kas pievienošanās dienā saņēma atbalstu saskaņā ar Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1267/1999, ar ko paredz Pirmspievienošanās struktūrpolitikas programmu (13) (ISPA), un nav pabeigti līdz minētajai dienai, uzskata par apstiprinātiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1164/94 un šiem pasākumiem piemēro visus noteikumus, kas reglamentē saskaņā ar minēto regulu apstiprinātos īstenošanas pasākumus. Attiecībā uz bijušajiem ISPA projektiem minētais lēmums tāpēc jāadresē Bulgārijai un Rumānijai.

(4)

Tādējādi, lai samazinātu dalībvalstīm uzlikto slogu un uzlabotu efektivitāti, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2035/2005 (14) tika grozīts Regulas (EK) Nr. 1681/94 3. panta 1. punkts un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2168/2005 (15) tika grozīts Regulas (EK) Nr. 1831/94 3. panta 1. punkts, tādējādi par 2000.–2006. gada plānošanas periodu dalībvalstīm nav jāziņo par gadījumiem, kad pārkāpums ir tikai daļēja vai pilnīga no Savienības budžeta finansētas darbības neizpilde galīgā saņēmēja vai galīgā adresāta bankrota dēļ, ja tas nav saistīts ar citiem pārkāpumiem pirms bankrota vai ar aizdomām par krāpšanu (turpmāk vienkārši bankroti).

(5)

Kaut arī Regula (EK) Nr. 1681/94 ar grozījumiem un Regula (EK) Nr. 1831/94 ar grozījumiem vienkāršoja pašreizējo ziņošanas sistēmu, ieviestie vienkāršojumi neattiecās uz prasību, kas skar abu regulu 5. panta 2. punktā minēto īpašo ziņojumu. Pieredze, kas gūta, izskatot ziņojumus par pārkāpumiem un pārbaudot iesniegtos īpašos ziņojumus, jo īpaši par 1994.–1999. gada plānošanas periodu, liecina, ka administratīvais slogs, kas rodas dalībvalstīm, piemērojot abu regulu 5. panta 2. punktu vienkāršiem bankrotiem, nav samērīgs, ņemot vērā mazo iespējamību, ka šādos gadījumos līdzekļi netiktu atgūti dalībvalstu iestāžu vainas vai nolaidības dēļ.

(6)

Lai sasniegtu mērķus, kas izvirzīti Regulas (EK) Nr. 1681/94 noteikumos ar grozījumiem un Regulas (EK) Nr. 1831/94 noteikumos ar grozījumiem, un lai minētais vienkāršojums darbotos pilnīgāk, ir lietderīgi to attiecināt uz prasību iesniegt īpašu ziņojumu saskaņā ar abu regulu 5. panta 2. punktu, lai dalībvalstis, kas izmanto minēto regulu 3. panta 1. punktā paredzēto vienkāršojumu, varētu izmantot arī vienkāršoto 5. panta 2. punktā noteikto ziņošanas prasību.

(7)

Kaut arī struktūrfondu un Kohēzijas fonda tiesiskais regulējums un pārkāpumi to izmantojumā ir viegli identificējami pēc plānošanas perioda, nesamērīgu administratīvo prasību identifikācija izveidotajā ziņošanas sistēmā ir iespējama vienīgi konkrētā plānošanas perioda beigās. Tāpēc, lai efektīvi novērtētu un uzlabotu ziņošanas sistēmu, bija vajadzīgs zināms laiks.

(8)

Ar Regulu (EK) Nr. 2035/2005 un Regulu (EK) Nr. 2168/2005, ar kurām attiecīgi groza Regulu (EK) Nr. 1681/94 un Regulu (EK) Nr. 1831/94, tika izdarīti vēl citi ziņošanas pienākumu grozījumi. Konkrēti, Regulas (EK) Nr. 1681/94 12. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 1831/94 12. panta 1. punktā noteiktais ziņošanas slieksnis tika palielināts no EUR 4 000 līdz EUR 10 000. Ņemot vērā īso laiku starp Regulas (EK) Nr. 2035/2005 un Regulas (EK) Nr. 2168/2005 stāšanos spēkā un 2000.–2006. gada plānošanas perioda beigām, tomēr iecerēto ziņošanas sistēmas vienkāršošanu minētajam plānošanas periodam nevar pilnībā nodrošināt, tādēļ ir jāatceļ ziņošanas pienākums gadījumiem, kas saistīti ar summām, kuras ir mazākas par EUR 10 000, un kas paziņoti pirms 2006. gada 28. februāra.

(9)

Tāpēc vienlīdzīgas attieksmes labad attiecībā uz visiem ziņošanas pienākumiem, kas saistīti ar pārkāpumiem struktūrfondu un Kohēzijas fonda izmantošanā, jāpiemēro paaugstinātais slieksnis un paredzētais ziņošanas sistēmas vienkāršojums, kas ieviests ar Regulu (EK) Nr. 1681/94 ar grozījumiem un Regulu (EK) Nr. 1831/94 ar grozījumiem.

(10)

Šis lēmums neskar dalībvalstu pienākumu veikt visus attiecīgos pasākumus, lai atgūtu nepareizi izmaksātās summas, un sniegt Komisijai pārskatu par atgūtajām summām.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Fondu koordinācijas komiteja, Eiropas Zivsaimniecības fonda komiteja un Lauku attīstības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz pārkāpumiem, kas saistīti ar darbībām, ko līdzfinansē no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda 2000.–2006. gada plānošanas periodam, dalībvalstīm netiek izvirzīta prasība iesniegt šādus ziņojumus:

a)

īpašos ziņojumus, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1681/94 un Regulas (EK) Nr. 1831/94 5. panta 2. punkts, minēto regulu 3. panta 1. punkta otrās daļas pirmajā ievilkumā minēto vienkāršo bankrotu gadījumā, ja vien Komisija to nav īpaši pieprasījusi;

b)

ziņojumus, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1681/94 un Regulas (EK) Nr. 1831/94 5. panta 2. punkts, gadījumos, kas skar summas, kuras ir mazākas par EUR 10 000, ja vien Komisija to nav īpaši pieprasījusi.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Johannes HAHN


(1)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

(2)  OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 371, 27.12.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 120, 10.5.2007., 1. lpp.

(6)  OV L 355, 15.12.2006., 56. lpp.

(7)  OV L 368, 23.12.2006., 74. lpp.

(8)  OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

(9)  OV L 130, 25.5.1994., 1. lpp.

(10)  OV L 178, 12.7.1994., 43. lpp.

(11)  OV L 191, 27.7.1994., 9. lpp.

(12)  OV L 157, 21.6.2005., 29. lpp.

(13)  OV L 161, 26.6.1999., 73. lpp.

(14)  OV L 328, 15.12.2005., 8. lpp.

(15)  OV L 345, 28.12.2005., 15. lpp.