ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.314.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 314

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 30. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1059/2010 (2010. gada 28. septembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1060/2010 (2010. gada 28. septembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu ( 1 )

17

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1061/2010 (2010. gada 28. septembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu ( 1 )

47

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2010 (2010. gada 28. septembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz televizoru energomarķējumu ( 1 )

64

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

30.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1059/2010

(2010. gada 28. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/30/ES paredzēts, ka Komisijai jāpieņem deleģētie tiesību akti attiecībā uz tādu ražojumu marķēšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, norādot uz to ievērojamo energoietaupījuma potenciālu un būtiskajām atšķirībām energoefektivitātes rādītājos ar līdzvērtīgām funkcijām.

(2)

Noteikumi par sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu tika paredzēti ar Komisijas 1997. gada 16. aprīļa Direktīvu 97/17/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības trauku mazgājamām mašīnām (2).

(3)

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu elektroenerģijas patēriņš veido būtisku daļu no Eiropas Savienības kopējā elektroenerģijas pieprasījuma. Papildus jau sasniegtajiem energoefektivitātes uzlabojumiem ir svarīgi panākt sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu enerģijas patēriņa turpmāku samazināšanos.

(4)

Direktīva 97/17/EK ir jāatceļ, un ar šo regulu jānosaka jauni noteikumi, lai nodrošinātu, ka energomarķējums ir dinamisks stimuls ražotājiem tālāk uzlabot sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energoefektivitāti un paātrināt tirgus pievēršanos energoefektīvām tehnoloģijām.

(5)

Marķējumā norādītā informācija jāiegūst, izmantojot mūsdienīgas atzītas mērīšanas metodes un procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp attiecīgā gadījumā arī metodes, kas noteiktas saskaņotajos standartos, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kā minēts I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (3).

(6)

Šajā regulā jānosaka sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu marķējuma vienots paraugs un saturs.

(7)

Turklāt šajā regulā jānorāda prasības attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu tehnisko dokumentāciju un datu lapu.

(8)

Turklāt šajā regulā ir arī jānorāda prasības attiecībā uz informāciju, kas sniedzama, ja tiek izmantota sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu tālpārdošana, reklamēšana un tehniskie reklāmizdevumi.

(9)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumus pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību.

(10)

Lai atvieglotu pāreju no Direktīvas 97/17/EK uz šo regulu, ir lietderīgi noteikt, ka sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas, kas marķētas saskaņā ar šo regulu, uzskata par atbilstīgām Direktīvai 97/17/EK.

(11)

Tāpēc Direktīva 97/17/EK jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu nosaka prasības attiecībā uz marķējumu un papildu informācijas sniegšanu par sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras darbina no elektrotīkla vai kuras ir iespējams darbināt gan no elektrotīkla, gan arī ar baterijām vai akumulatoru, tostarp prasības attiecībā uz tādām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras netiek pārdotas izmantošanai mājsaimniecībās, un iebūvējamām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā izklāstītajām definīcijām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“sadzīves trauku mazgāšanas mašīna” ir iekārta, kas mazgā, skalo un žāvē galda traukus, stikla traukus, galda piederumus un ēdiena gatavošanas piederumus, izmantojot ķīmiskus, mehāniskus, termiskus un elektriskus līdzekļus, un kas ir paredzēta izmantošanai galvenokārt neprofesionālām vajadzībām;

2)

“iebūvējamā sadzīves trauku mazgāšanas mašīna” ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīna, ko paredzēts uzstādīt skapī, iepriekš sagatavotā nišā sienā vai līdzīgā vietā un kurai nepieciešama furnitūras apdare;

3)

“trauku komplekts” ir noteikts galda trauku, stikla trauku un galda piederumu komplekts vienai personai;

4)

“nominālā ietilpība” ir ražotāja norādītais maksimālais trauku komplektu skaits kopā ar ēdiena servēšanas piederumiem, ko ir iespējams apstrādāt sadzīves trauku mazgāšanas mašīnā izvēlētajā programmā, ja ievietošana iekārtā tiek veikta atbilstīgi ražotāja norādījumiem;

5)

“programma” ir iepriekš noteiktu darbību kopums, ko ražotājs ir norādījis kā piemērotu noteiktai mazgājamo priekšmetu netīrības pakāpei un/vai veidam, vai abiem šiem parametriem un kas veido pilnu ciklu;

6)

“programmas laiks” ir laiks no programmas sākuma (līdz tās beigām, izņemot lietotāja iestatītu darbības atlikšanu);

7)

“cikls” ir pilns mazgāšanas, skalošanas un žāvēšanas process izvēlētajā programmā;

8)

“izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves trauku mazgāšanas mašīna ir izslēgta, izmantojot iekārtas vadības ierīces vai slēdžus, kas ir pieejami un paredzēti izmantošanai lietotājam parastas lietošanas apstākļos, lai nodrošinātu zemāko jaudas patēriņu, kas var pastāvēt nenoteiktu laiku, kamēr sadzīves trauku mazgāšanas mašīna ir pievienota enerģijas avotam un izmantota saskaņā ar ražotāja norādījumiem; ja šādas vadības ierīces vai slēdži lietotājam nav pieejami, “izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves trauku mazgāšanas mašīna ir automātiski pārslēgusies uz miera stāvokļa jaudas patēriņa režīmu;

9)

“ieslēgtais režīms” ir zemākā jaudas patēriņa režīms, kas var pastāvēt nenoteiktu laiku pēc programmas pabeigšanas un trauku izņemšanas no sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas bez jebkādas lietotāja turpmākas iejaukšanās;

10)

“līdzvērtīga sadzīves trauku mazgāšanas mašīna” ir tirgū laists sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modelis ar tādu pašu nominālo ietilpību, tehniskajiem un darbības rādītājiem, enerģijas un ūdens patēriņu un akustiskā trokšņa emisiju gaisā kā citam sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modelim, ko tas pats ražotājs laidis tirgū ar citu ražojuma numuru;

11)

“lietotājs” ir patērētājs, kurš iegādājas vai, iespējams, iegādāsies sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu;

12)

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas ir izstādītas vai kurā tās piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai.

3. pants

Ražotāju pienākumi

Ražotāji nodrošina, ka:

a)

katrai sadzīves trauku mazgāšanas mašīnai ir drukāts marķējums, kas atbilst I pielikumā noteiktajam formātam un ietver I pielikumā norādīto informāciju;

b)

ir pieejama II pielikumā noteiktā datu lapa;

c)

pēc dalībvalstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar III pielikumā norādīto tehnisko dokumentāciju;

d)

jebkurā reklāmā, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli, ir norādīta energoefektivitātes klase;

e)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu trauku mazgāšanas mašīnas modeli, kas raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta konkrētā modeļa energoefektivitātes klase.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

Izplatītāji nodrošina, ka:

a)

tirdzniecības vietā uz katras sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu priekšējās vai augšējās virsmas ir skaidri redzams ražotāja nodrošināts marķējums atbilstīgi 3. panta a) punktam;

b)

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā vietās, kurās lietotājam nav iespējas pārbaudīt izstādīto sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu, tiek pārdotas, norādot ražotāju sniegto informāciju, kā noteikts IV pielikumā;

c)

jebkura reklāma, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli, ietver atsauci uz energoefektivitātes klasi;

d)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu trauku mazgāšanas mašīnas modeli, kuri raksturo tā tehniskos parametrus, ir ietverta atsauce uz konkrētā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērījumu metodes

Informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot mūsdienīgas atzītas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Dalībvalstis piemēro V pielikumā noteikto kārtību, novērtējot atbilstību deklarētajai energoefektivitātes klasei, enerģijas patēriņam gadā, ūdens patēriņam gadā, žāvēšanas efektivitātei, programmas laikam, patērētajai jaudai izslēgtā režīmā un ieslēgtā režīmā, ieslēgtā režīma ilgumam un akustiskā trokšņa emisijai gaisā.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā četrus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Veicot pārskatīšanu, it sevišķi novērtē V pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides.

8. pants

Atcelšana

Direktīvu 97/17/EK atceļ no 2011. gada 20. decembra.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.   Uz drukātu reklāmu un drukātiem tehniskajiem reklāmizdevumiem, kas ir publicēti līdz 2012. gada 30. martam, neattiecas 3. panta d) un e) punkts un 4. panta b), c) un d) punkts.

2.   Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas, kas laistas tirgū līdz 2011. gada 30. novembrim, atbilst Direktīvas 97/17/EK prasībām.

3.   Ja tiek pieņemts pasākums, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (4) attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas, kuras atbilst minētā īstenošanas pasākuma noteikumiem attiecībā uz mazgāšanas efektivitātes prasībām un šīs regulas noteikumiem un kuras laistas tirgū vai piedāvātas pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā līdz 2011. gada 20. decembrim, uzskata par atbilstīgām Direktīvas 97/17/EK prasībām.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2011. gada 20. decembra. Taču regulas 3. panta d) un e) punktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro no 2012. gada 20. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 118, 7.5.1997., 1. lpp.

(3)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(4)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.


I PIELIKUMS

Marķējums

1.   MARĶĒJUMS

Image

1)

Marķējumā norāda šādu informāciju:

I.

ražotāja nosaukums vai preču zīme;

II.

ražotāja modeļa identifikators – parasti burtu un ciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai ražotāja nosaukumu;

III.

energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu; bultiņai, uz kuras norādīta sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes klase, jābūt tādā pašā augstumā kā bultiņai, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV.

enerģijas patēriņš gadā (AEc), kas izteikts kWh gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu;

V.

ūdens patēriņš gadā (AWc), kas izteikts litros gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 3. punktu;

VI.

žāvēšanas efektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu;

VII.

nominālā ietilpība, kas izteikta kā trauku komplektu skaits, standarta mazgāšanas ciklā;

VIII.

akustiskā trokšņa emisija gaisā, kas izteikta dB(A) re1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim.

2)

Marķējuma noformējums atbilst 2. punktam. Atkāpjoties no šā noteikuma, ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 66/2010 (1), ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

Marķējuma noformējums atbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

Image

Kur:

a)

marķējumam ir jābūt vismaz 110 mm platam un 220 mm augstam. Ja tiek drukāts lielāka formāta marķējums, tā satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

fonam ir jābūt baltam;

c)

krāsas ir CMYK krāsu modelis – ciāns, fuksīns, dzeltens un melns, un tās izmanto atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d)

marķējumā ievēro visas turpmāk norādītās prasības (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu).

Image

Marķējuma ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Enerģijas logotips

:

krāsa: X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā: ES logotips un enerģijas logotips (apvienots): platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A-G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 12 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm; 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melns.

Image

Enerģijas patēriņš gadā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 37 pt, 100 % melns.

Otrā rindiņa: Calibri regular 17 pt, 100 % melns.

Image

Ūdens patēriņš gadā

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Žāvēšanas efektivitātes klase

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri regular 16 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns; Calibri bold 22 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns.

Image

Nominālā ietilpība

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Trokšņa emisija

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Ražotāja nosaukums vai preču zīme

Image

Ražotāja modeļa identifikators

Image

Ražotāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 92 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija: Calibri bold 9 pt, 100 % melns.


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


II PIELIKUMS

Datu lapa

1.

Informāciju sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas datu lapā norāda atbilstoši turpmāk minētajai kārtībai un iekļauj produkta brošūrā vai citos informatīvos dokumentos, kas attiecas uz produktu.

a)

Ražotāja nosaukums vai preču zīme.

b)

Ražotāja modeļa identifikators, kas ir kods – parasti burtu un ciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai ražotāja nosaukumu.

c)

Nominālā ietilpība, kas izteikta kā trauku komplektu skaits, standarta mazgāšanas ciklā.

d)

Energoefektivitātes klase, kā noteikts VI pielikuma 1. punktā.

e)

Ja sadzīves trauku mazgāšanas mašīnai ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, var norādīt šo informāciju.

f)

Enerģijas patēriņš gadā (AEc ), kas izteikts kWh gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu. To apraksta šādi: “Enerģijas patēriņš X kWh gadā 280 standarta mazgāšanas ciklos, izmantojot aukstu ūdeni zemas patērētās jaudas režīmos. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas”.

g)

Enerģijas patēriņš (Et ) standarta mazgāšanas ciklā.

h)

Patērētā jauda izslēgtajā režīmā un ieslēgtajā režīmā (Po un Pl ).

i)

Ūdens patēriņš gadā (AWc ), kas izteikts litros gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 3. punktu. To apraksta šādi: “Ūdens patēriņš X litri gadā 280 standarta mazgāšanas ciklos. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas”.

j)

Žāvēšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu un izteikta kā “Žāvēšanas efektivitātes klase X mērogā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)”. Ja šo informāciju sniedz tabulas veidā, to var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērogs ir no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte).

k)

Norāde, ka “standarta programma” ir standarta mazgāšanas cikls, uz ko attiecas informācija marķējumā un datu lapā, ka šī programma ir piemērota vidēji netīru trauku mazgāšanai un ka tā ir visefektīvākā programma kopējā enerģijas un ūdens patēriņa ziņā.

l)

Programmas laiks standarta mazgāšanas ciklā, izteikts minūtēs un noapaļots līdz veselam skaitlim.

m)

Laiks ieslēgtajā režīmā (Tl ), ja trauku mazgāšanas mašīna ir aprīkota ar jaudas vadības sistēmu.

n)

Akustiskā trokšņa emisija gaisā, kas izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim.

o)

Ja sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu ir paredzēts iebūvēt, par to dod attiecīgu norādi.

2.

Viena datu lapa var attiekties uz vairākiem viena ražotāja piegādātiem sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem.

3.

Datu lapā ietverto informāciju var sniegt marķējuma krāsainas vai melnbaltas kopijas veidā. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kuras nav marķējumā.


III PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.

Regulas 3. panta c) punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver šādu informāciju:

a)

ražotāja nosaukums un adrese;

b)

trauku mazgāšanas mašīnas modeļa vispārīgs apraksts, kas ir pietiekams, lai to varētu nepārprotami un viegli atpazīt;

c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz izmantotajiem saskaņotajiem standartiem, ja tādus piemēro;

d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

tās personas dati un paraksts, kura ir pilnvarota pārstāvēt ražotāju;

f)

šādi mērījumu tehniskie parametri:

i)

enerģijas patēriņš;

ii)

ūdens patēriņš;

iii)

programmas laiks;

iv)

žāvēšanas efektivitāte;

v)

patērētā jauda “izslēgtā režīmā”;

vi)

patērētā jauda “ieslēgtā režīmā”;

vii)

ieslēgtā režīma” ilgums;

viii)

akustiskā trokšņa emisija gaisā;

g)

saskaņā ar VII pielikumu veikto aprēķinu rezultāti.

2.

Ja informācija, kas ietverta konkrēta sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa tehniskajā dokumentācijā, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju, un/vai ar ekstrapolāciju no citām līdzvērtīgām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, tad dokumentācijā iekļauj ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolāciju, un testiem, kurus ražotāji veikuši, lai pārbaudītu veikto aprēķinu precizitāti. Informācijā ietver arī visu citu līdzvērtīgo sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu modeļu sarakstu, attiecībā uz kuriem informācija tikusi iegūta uz tā paša pamata.


IV PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājiem nav iespējas pārbaudīt izstādīto ražojumu

1.

Regulas 4. panta b) apakšpunktā minēto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a)

energoefektivitātes klase atbilstīgi VI pielikuma 1. punktam;

b)

nominālā ietilpība, kas izteikta kā trauku komplektu skaits, standarta mazgāšanas ciklā;

c)

enerģijas patēriņš gadā (AEc ), kas izteikts kWh gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktam;

d)

ūdens patēriņš gadā (AWc ), kas izteikts litros gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi VII pielikuma 3. punktam;

e)

žāvēšanas efektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu;

f)

akustiskā trokšņa emisija gaisā, kas izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

g)

ja modeli ir paredzēts iebūvēt, par to dod attiecīgu norādi.

2.

Ja sniedz arī citu informāciju, kas ietverta preces datu lapā, to norāda II pielikumā noteiktajā formā un kārtībā.

3.

Visu šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai norāda salasāmā izmērā un fontā.


V PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Lai pārbaudītu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes testē vienu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu. Ja izmērītie parametri neatbilst ražotāja norādītajām vērtībām 1. tabulā noteiktajos diapazonos, mērījumus veic vēl trim sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām. Šo trīs sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām izmērīto vērtību vidējai aritmētiskajai vērtībai ir jāatbilst ražotāja norādītajām vērtībām 1. tabulā noteiktajā diapazonā, izņemot enerģijas patēriņu, kura izmērītā vērtība nepārsniedz Et nominālo vērtību vairāk kā par 6 %.

Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka konkrētais modelis un visi citi līdzvērtīgie sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu modeļi neatbilst 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām.

Dalībvalsts iestādes izmanto atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1.   tabula

Mērāmais parametrs

Verifikācijas pielaides

Enerģijas patēriņš gadā

Izmērītā vērtība nepārsniedz AEC nominālo vērtību (1) vairāk kā par 10 %.

Ūdens patēriņš

Izmērītā vērtība nepārsniedz Wt nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Žāvēšanas efektivitātes indekss

Izmērītā vērtība nav mazāka par ID nominālo vērtību vairāk kā par 19 %.

Enerģijas patēriņš

Izmērītā vērtība nepārsniedz Et nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Programmas laiks

Izmērītā vērtība nepārsniedz Tt nominālās vērtības vairāk kā par 10 %.

Patērētā jauda izslēgtajā režīmā un ieslēgtajā režīmā

Patērētās jaudas Po un Pl izmērītā vērtība, kas ir lielāka par 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 10 %. Patērētās jaudas Po un Pl izmērītā vērtība, kas nav lielāka par 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Ieslēgtā režīma ilgums

Izmērītā vērtība nepārsniedz Tl nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Akustiskā trokšņa emisija gaisā

Izmērītā vērtība sakrīt ar nominālo vērtību.


(1)  “nominālā vērtība” ir ražotāja norādītā vērtība


VI PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases un žāvēšanas efektivitātes klases

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes klasi nosaka atbilstīgi energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes indeksu (EEI) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 1. punktu.

1.   tabula

Energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (viszemākā efektivitāte)

EEI ≥ 90

2.   ŽĀVĒŠANAS EFEKTIVITĀTES KLASES

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas efektivitātes klasi nosaka atbilstīgi energoefektivitātes indeksam (ID ), kā norādīts 2. tabulā.

Žāvēšanas efektivitātes indeksu (ID ) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 2. punktu.

2.   tabula

Žāvēšanas efektivitātes klases

Žāvēšanas efektivitātes klase

Žāvēšanas efektivitātes indekss

A (visaugstākā efektivitāte)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (viszemākā efektivitāte)

0,33 ≥ ID


VII PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa, žāvēšanas efektivitātes indeksa un ūdens patēriņa aprēķināšanas metode

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa energoefektivitātes indeksa (EEI) aprēķināšanai sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas enerģijas patēriņu gadā salīdzina ar tās standarta enerģijas patēriņu gadā.

a)

Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz vienai decimālzīmei:

Formula

kur:

AEC

=

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas enerģijas patēriņš gadā;

SAEC

=

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas standarta enerģijas patēriņš gadā.

b)

Enerģijas patēriņu gadā (AEc ) aprēķina kWh gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

i)

Formula

kur:

Et

=

enerģijas patēriņš standarta ciklā, izteikts kWh un noapaļots līdz trīs decimālzīmēm;

Pl

=

jauda “ieslēgtajā režīmā” standarta mazgāšanas ciklā, izteikta W un noapaļota līdz divām decimālzīmēm;

Po

=

jauda “izslēgtajā režīmā” standarta mazgāšanas ciklā, izteikta W un noapaļota līdz divām decimālzīmēm;

Tt

=

programmas laiks standarta mazgāšanas ciklā, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei;

280

=

standarta mazgāšanas ciklu kopējais skaits viena gada laikā.

ii)

Ja tiek nodrošināta jaudas vadība un sadzīves trauku mazgāšanas mašīna pēc programmas beigām automātiski atgriežas “izslēgtajā režīmā”, AEC aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu, ņemot vērā “ieslēgtā režīma” faktisko ilgumu:

Formula

kur:

Tt

=

izmērītais laiks “ieslēgtajā režīmā” standarta mazgāšanas ciklā, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei;

280

=

standarta mazgāšanas ciklu kopējais skaits viena gada laikā.

c)

Standarta enerģijas patēriņu gadā (SAEC ) aprēķina kWh gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

i)

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību ps ≥ 10 un platumu > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību ps ≤ 9 un sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību 9 < ps ≤ 11 un platumu ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

kur:

ps

=

trauku komplektu skaits.

2.   ŽĀVĒŠANAS EFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Lai aprēķinātu žāvēšanas efektivitātes indeksu (ID ) sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modelim, šīs sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas efektivitāti salīdzina ar standarta trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas efektivitāti, ja standarta trauku mazgāšanas mašīnas raksturlielumi ir tādi, kā norādīts atzītās mūsdienīgās mērīšanas metodēs, tostarp metodēs, kas izklāstītas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

a)

Žāvēšanas efektivitātes indeksu (ID ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

Formula

ID = exp(lnID )

kur:

DT,i

=

testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas efektivitāte vienā testa ciklā (i);

DR,i

=

standarta sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas efektivitāte vienā testa ciklā (i);

n

=

testa ciklu skaits, n ≥ 5.

b)

Žāvēšanas efektivitāte (D) ir visu mazgājamo priekšmetu vidējā mitruma pakāpe pēc standarta mazgāšanas cikla beigām. Mitruma pakāpi nosaka atbilstīgi 1. tabulai.

1.   tabula

Ūdens pēdu (WT ) vai mitruma joslu (WS ) skaits

Kopējā mitrā platība (Aw), izteikta mm2

Mitruma pakāpe

WT = 0 un WS = 0

Nav

2 (visaugstākā efektivitāte)

1 < WT ≤ 2 vai WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT vai WS = 2

vai WS = 1 un WT = 1

Aw > 50

0 (viszemākā efektivitāte)

3.   IKGADĒJĀ ŪDENS PATĒRIŅA APRĒĶINĀŠANA

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas ūdens patēriņu gadā (AWC ) aprēķina litros saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz veselam skaitlim:

AWC = Wt × 280

kur:

Wt

=

ūdens patēriņš standarta mazgāšanas ciklā, izteikts litros un noapaļots līdz vienai decimālzīmei.


30.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/17


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1060/2010

(2010. gada 28. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2010/30/ES paredz, ka Komisijai ir jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz marķējumiem enerģiju patērējošiem ražojumiem, kuriem ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un kuriem ir būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos, bet ir līdzvērtīga funkcionalitāte.

(2)

Noteikumi par mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu ir paredzēti ar Komisijas 1994. gada 21. janvāra Direktīvu 94/2/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem ledusskapjiem, saldētavām un to apvienojumiem (2).

(3)

Mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu elektroenerģijas patēriņš veido būtisku daļu no Eiropas Savienības kopējā elektroenerģijas pieprasījuma. Papildus jau sasniegtajiem energoefektivitātes uzlabojumiem ir svarīgi panākt mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu enerģijas patēriņa turpmāku samazināšanos.

(4)

Direktīva 94/2/EK jāatceļ un ar šo regulu ir jānosaka jauni noteikumi, lai nodrošinātu, ka energomarķējums ir dinamisks stimuls ražotājiem tālāk uzlabot mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energoefektivitāti un paātrināt tirgus pievēršanos energoefektīvām tehnoloģijām.

(5)

Šīs regulas un Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regulas (EK) Nr. 643/2009, ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (3), noteikumu ieviešanas kopējais efekts varētu būt ikgadējs elektroenerģijas ietaupījums 6 TWh apmērā līdz 2020. gadam (4) salīdzinājumā ar situāciju, ja pasākumi netiktu veikti.

(6)

Pastāv arī iespēja taupīt enerģiju ar ražojumiem pieaugošajā absorbcijas tipa aukstumiekārtu un vīna uzglabāšanas iekārtu tirgū. Tāpēc šīs iekārtas jāiekļauj šīs regulas darbības jomā.

(7)

Absorbcijas tipa aukstumiekārtas darbojas bez trokšņa, bet patērē būtiski vairāk enerģijas nekā kompresijas tipa iekārtas. Lai lietotāji varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu, marķējumā jāiekļauj informācija par mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu gaisā emitēto akustisko troksni.

(8)

Marķējumā norādāmā informācija jāiegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp arī metodes, kuras noteiktas saskaņotajos standartos, kurus pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kas minētas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (5).

(9)

Šajā regulā jānosaka mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu marķējuma vienots paraugs un saturs.

(10)

Turklāt šajā regulā jānosaka prasības par mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu tehnisko dokumentāciju un speciālo zīmi.

(11)

Turklāt šajā regulā jānosaka prasības par informāciju, kas jāsniedz, mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas pārdodot tālpārdošanā, to reklāmās un ražojumu veicināšanas tehniskajā literatūrā.

(12)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumus pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību.

(13)

Lai atvieglotu pāreju no Direktīvas 94/2/EK uz šo regulu, mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas, kas marķētas atbilstīgi šai regulai, jāuzskata par atbilstīgām Direktīvai 94/2/EK.

(14)

Tādēļ Direktīva 94/2/EK jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā noteiktas prasības no maiņstrāvas tīkla darbināmu mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu ar uzglabāšanas tilpumu no 10 līdz 1 500 litriem marķēšanai un papildu informācijas sniegšanai par ražojumu.

2.   Šo regulu piemēro no maiņstrāvas tīkla darbināmām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, tostarp tām, ko pārdod lietošanai ārpus mājsaimniecībām vai nepārtikas preču saldēšanai, ietverot iebūvētas iekārtas.

To piemēro arī no maiņstrāvas tīkla darbināmām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kuras var darboties ar akumulatoru.

3.   Šo regulu nepiemēro:

a)

aukstumiekārtām, kuras galvenokārt darbina no citiem enerģijas avotiem, izņemot elektroenerģiju, piemēram, ar sašķidrinātu naftas gāzi (LPG), petroleju vai biodīzeļdegvielu;

b)

tādām aukstumiekārtām, kuras var pieslēgt elektrotīklam ar maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju, kas jāpērk atsevišķi;

c)

pēc pasūtījuma vienā eksemplārā izgatavotām aukstumiekārtām, kas nav ekvivalentas citiem aukstumiekārtu modeļiem;

d)

aukstumiekārtām lietošanai terciārajā sektorā, kuras saldēto pārtikas produktu izņemšanu uzskaita elektroniski, un šo informāciju caur tīkla savienojumu automātiski var pārraidīt uz attālu kontroles sistēmu reģistrācijai;

e)

iekārtām, kuru primārā funkcija nav pārtikas produktu uzglabāšana tos saldējot, piemēram, autonomiem ledus gatavošanas aparātiem vai atdzesētu dzērienu automātiem.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā izklāstītajām definīcijām, šajā regulā tiek izmantotas šādas definīcijas:

1)

“pārtikas produkti” ir pārtika, sastāvdaļas, dzērieni, tostarp vīns, un citi produkti, kas galvenokārt paredzēti patēriņam un kuriem nepieciešama atdzesēšana noteiktā temperatūrā;

2)

“mājsaimniecībā lietojama aukstumiekārta” ir izolēta kamera ar vienu vai vairākiem nodalījumiem, paredzēta pārtikas produktu atdzesēšanai vai saldēšanai, vai atdzesētu vai sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai neprofesionālos nolūkos, dzesēta ar viena vai vairāku enerģiju patērējošu procesu palīdzību, tostarp iekārtas, ko pārdod kā iebūves, kuras uzstāda lietotājs;

3)

“iebūvēta iekārta” ir fiksēta aukstumiekārta, kuru paredzēts uzstādīt skapī, iepriekš sagatavotā nišā sienā vai līdzīgā vietā un kurai nepieciešama furnitūras apdare;

4)

“ledusskapis” ir aukstumiekārta, kas paredzēta pārtikas produktu uzglabāšanai, ar vismaz vienu svaigas pārtikas un/vai dzērienu, tostarp vīna, uzglabāšanai piemērotu nodalījumu;

5)

“kompresijas tipa aukstumiekārta” ir aukstumiekārta, kurā saldēšanu nodrošina ar motoru darbināts kompresors;

6)

“absorbcijas tipa aukstumiekārta” ir aukstumiekārta, kurā saldēšanu nodrošina absorbcijas process, kurā kā enerģijas avotu izmanto siltumu;

7)

“ledusskapis–saldētājs” ir aukstumiekārta ar vismaz vienu svaigas pārtikas nodalījumu un vismaz vienu nodalījumu, kas piemērots svaigas pārtikas saldēšanai un saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai trīs zvaigznīšu uzglabāšanas apstākļos (pārtikas saldēšanas nodalījums);

8)

“saldētas pārtikas uzglabāšanas kamera” ir aukstumiekārta ar vienu vai vairākiem saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai piemērotiem nodalījumiem;

9)

“pārtikas saldētājs” ir aukstumiekārta ar vienu vai vairākiem nodalījumiem, kas piemēroti pārtikas produktu saldēšanai un kurā temperatūra ir robežās no apkārtējās vides temperatūras līdz – 18 °C, un ir piemērots arī saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai trīs zvaigznīšu uzglabāšanas apstākļos; pārtikas saldētājā var būt arī divu zvaigznīšu sekcijas un/vai nodalījumi attiecīgajā nodalījumā vai kamerā;

10)

“vīna uzglabāšanas iekārta” ir aukstumiekārta, kurai ir tikai viens vai vairāki vīna uzglabāšanas nodalījumi;

11)

“daudzfunkcionāla iekārta” ir aukstumiekārta, kurai ir tikai viens vai vairāki daudzfunkcionāli nodalījumi;

12)

“ekvivalenta mājsaimniecībā lietojama aukstumiekārta” ir mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modelis, kas laists tirgū ar tādiem pašiem bruto un uzglabāšanas tilpumiem, tādiem pašiem tehniskajiem, efektivitātes un raksturlielumu rādītājiem un tāda paša veida nodalījumiem kā cits mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modelis, ko tas pats ražotājs laidis tirgū ar citu tirdzniecības koda numuru;

13)

“lietotājs” ir patērētājs, kurš iegādājas vai sagaidāms, ka iegādāsies aukstumiekārtu;

14)

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas ir izstādītas vai kurā tās piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai.

Piemēro arī definīcijas, kas ietvertas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju atbildība

Piegādātāji nodrošina, ka:

a)

katrai mājsaimniecībā lietojamai aukstumiekārtai ir drukāts marķējums, kas atbilst II pielikumā noteiktajam formātam un ietver II pielikumā norādīto informāciju;

b)

ir pieejama III pielikumā noteiktā speciālā zīme;

c)

pēc dalībvalstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar IV pielikumā norādīto tehnisko dokumentāciju;

d)

jebkurā reklāmā, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas modeli, ir norādīta energoefektivitātes klase;

e)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas modeli, kas raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta konkrētā modeļa energoefektivitātes klase.

4. pants

Tirgotāju atbildība

Tirgotāji nodrošina, ka:

a)

pārdošanas vietā katrai mājsaimniecībā lietojamai aukstumiekārtai uz tās priekšējās vai augšējās virsmas saskaņā ar 3. panta a) punktu ir skaidri redzams marķējums, ko nodrošina piegādātājs;

b)

mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā vietās, kurās lietotājam nav iespējas pārbaudīt izstādīto iekārtu, ir marķētas ar piegādātāja sniegto informāciju, kā norādīts V pielikumā;

c)

jebkurā reklāmā, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas modeli, ir norādīta energoefektivitātes klase;

d)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas modeli, kuri raksturo tā tehniskos parametrus, ir ietverta atsauce uz konkrētā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, kā noteikts VI pielikumā.

6. pants

Tirgus uzraudzībai izmantojamā verifikācijas procedūra

Novērtējot deklarētās energoefektivitātes klases, ikgadējā enerģijas patēriņa, svaigas un saldētas pārtikas nodalījumu tilpumu, saldēšanas jaudas un gaisā emitētā trokšņa atbilstību, dalībvalstis piemēro VII pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā četrus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Pārskatīšanā it sevišķi izvērtē VII pielikumā izklāstītās verifikācijas pielaides un iespējas atcelt VIII pielikumā noteiktos korekcijas koeficientus vai samazināt to vērtību.

8. pants

Atcelšana

Direktīva 94/2/EK tiek atcelta no 2011. gada 30. novembra.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.   Uz drukātu reklāmu un tehniskajiem reklāmizdevumiem, kas ir publicēti pirms 2012. gada 30. marta, neattiecas 3. panta d) un e) punkts un 4. panta b), c) un d) punkts.

2.   Mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas, ko laiž tirgū pirms 2011. gada 30. novembra, atbilst Direktīvas 94/2/EK noteikumiem.

3.   Mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas, kas atbilst šīs regulas noteikumiem un ko laiž tirgū vai piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai pirms 2011. gada 30. novembra, uzskata par atbilstīgām Direktīvas 94/2/EK prasībām.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro, sākot no 2011. gada 30. novembra. Tomēr 3. panta d) un e) punktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro, sākot no 2012. gada 30. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010.,1. lpp.

(2)  OV L 45, 17.2.1994., 1. lpp.

(3)  OV L 191, 23.7.2009., 53. lpp.

(4)  Mērīts atbilstīgi Cenelec standartam EN 153, 2006. gada februāris/EN ISO 15502, 2005. gada oktobris.

(5)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.


I PIELIKUMS

Definīcijas, ko izmanto II līdz IX pielikumā

Regulas II līdz IX pielikumā izmanto šādas definīcijas:

a)

“bezsarmas sistēma” ir sistēma, kura darbojas automātiski, lai novērstu pastāvīgu sarmas veidošanos – ja dzesēšanu nodrošina piespiedu gaisa cirkulācija, iztvaices aparātu vai aparātus atkausē automātiska atkausēšanas sistēma, un ūdeni no atkausēšanas novada automātiski;

b)

“bezsarmas nodalījums” ir jebkurš nodalījums, kuru atkausē ar bezsarmas sistēmu;

c)

“ledusskapis–pieliekamais” ir aukstumiekārta, kurā ir vismaz viens nodalījums svaigas pārtikas uzglabāšanai un viens pieliekamā nodalījums, bet nav saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma, dzesēšanas nodalījuma vai ledus gatavošanas nodalījuma;

d)

“pieliekamais” ir aukstumiekārta, kurā ir tikai viens vai vairāki pieliekamā nodalījumi;

e)

“ledusskapis–dzesētājs” ir aukstumiekārta, kurā ir vismaz svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījums un dzesēšanas nodalījums, bet nav saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu;

f)

“nodalījumi” ir jebkurš no g) līdz n) punktā minētajiem nodalījumiem;

g)

“svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījums” ir nodalījums, kas paredzēts nesaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai un kas var būt sadalīts apakšnodalījumos;

h)

“pieliekamā nodalījums” ir nodalījums, kas paredzēts konkrētu pārtikas produktu vai dzērienu uzglabāšanai temperatūrā, kas ir augstāka nekā svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījumā;

i)

“dzesēšanas nodalījums” ir nodalījums, kas īpaši paredzēts ātrbojīgu pārtikas produktu uzglabāšanai;

j)

“ledus gatavošanas nodalījums” ir zemas temperatūras nodalījums, kas īpaši paredzēts ledus saldēšanai un uzglabāšanai;

k)

“saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums” ir zemas temperatūras nodalījums, kas īpaši paredzēts saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai un ko klasificē atbilstīgi temperatūrai šādi:

i)   “vienas zvaigznītes nodalījums”: saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums, kurā temperatūra nav augstāka par –6 °C;

ii)   “divu zvaigznīšu nodalījums”: saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums, kurā temperatūra nav augstāka par –12 °C;

iii)   “trīs zvaigznīšu nodalījums”: saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums, kurā temperatūra nav augstāka par –18 °C;

iv)   “pārtikas saldēšanas nodalījums” (jeb “četru zvaigznīšu nodalījums”): nodalījums, kas piemērots vismaz 4,5 kg pārtikas produktu saldēšanai uz 100 l uzglabāšanas tilpuma un nekādā gadījumā ne mazāk par 2 kg – no apkārtējās vides temperatūras līdz –18 °C 24 stundu laikā un kas ir piemērots arī saldētas pārtikas uzglabāšanai trīs zvaigznīšu uzglabāšanas apstākļos, un nodalījumā var būt divu zvaigznīšu sekcijas;

v)   “bezzvaigznītes nodalījums”: ir saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums, kurā temperatūra ir < 0 °C un kuru var izmantot arī ledus saldēšanai un uzglabāšanai, bet kas nav paredzēts ātrbojīgu pārtikas produktu uzglabāšanai;

l)

“vīna uzglabāšanas nodalījums” ir nodalījums, kas paredzēts vienīgi vai nu īslaicīgai vīna uzglabāšanai, lai atdzesētu vīnu līdz ideālai dzeršanas temperatūrai, vai ilgstošai vīna uzglabāšanai, tas ir, vīna izturēšanai, ar šādiem raksturlielumiem:

i)

pastāvīga uzglabāšanas temperatūra, kas ir vai nu iepriekš iestatīta, vai iestatāma ar roku atbilstīgi ražotāja norādījumiem robežās no +5 °C līdz +20 °C;

ii)

uzglabāšanas temperatūra(-s) ar novirzi laikā, kas nepārsniedz 0,5 K pie katras deklarētās apkārtējās vides temperatūras, ko nosaka mājsaimniecībā lietojamu aukstumiekārtu klimata klase;

iii)

aktīva vai pasīva mitruma regulēšana nodalījumā robežās no 50 % līdz 80 %;

iv)

projektēts, lai samazinātu vibrācijas pārraidi uz nodalījumu neatkarīgi no tā, vai tā ir ledusskapja kompresora vai ārēja avota radīta vibrācija;

m)

“daudzfunkcionāls nodalījums” ir nodalījums, kas paredzēts lietošanai divu vai vairāku nodalījumu veidu temperatūrās un ko atbilstīgi ražotāja norādījumiem var iestatīt lietotājs, lai pastāvīgi uzturētu temperatūru katram nodalījuma veidam piemērotās robežās; tomēr, ja ar šīs funkcijas iestatījumu var mainīt nodalījuma temperatūras tikai uz ierobežotu laiku (piemēram, ātrās sasaldēšanas iekārta), nodalījums saskaņā ar šajā regulā noteikto definīciju nav “daudzfunkcionāls nodalījums”;

n)

“cits nodalījums” ir nodalījums, kas nav vīna uzglabāšanas nodalījums un kas paredzēts konkrētu pārtikas produktu uzglabāšanai temperatūrā virs +14 °C;

o)

“divu zvaigznīšu sekcija” ir pārtikas saldētāja, pārtikas saldētāja nodalījuma, trīs zvaigznīšu nodalījuma vai trīs zvaigznīšu saldētas pārtikas uzglabāšanas kameras daļa, kam nav savas atsevišķas piekļuves durvis vai vāks un kurā temperatūra nav augstāka par –12 °C;

p)

“saldēšanas skapis” ir pārtikas saldētājs, kurā nodalījumam(-iem) var piekļūt no iekārtas augšas vai kuram ir gan no augšas atverama veida, gan vertikālā veida nodalījumi, bet kurā no augšas atverama veida nodalījuma(-u) bruto tilpums pārsniedz 75 % no kopējā iekārtas bruto tilpuma;

q)

“no augšas atverams veids” vai “skapja veids” ir aukstumiekārta, kuras nodalījumam(-iem) var piekļūt no iekārtas augšpuses;

r)

“vertikālais veids” ir aukstumiekārta, kuras nodalījumam(-iem) var piekļūt no iekārtas priekšpuses;

s)

“ātrā saldēšana” ir atgriezeniska funkcija, kas jāaktivizē lietotājam atbilstīgi ražotāja norādījumiem un kas samazina saldētāja vai saldētāja nodalījuma uzglabāšanas temperatūru, lai panāktu nesasaldēto pārtikas produktu ātrāku sasaldēšanu;

t)

“modeļa identifikators” ir kods, parasti sastāv no burtiem un cipariem, ar kuru atšķir īpašu aukstumiekārtas modeli no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu.


II PIELIKUMS

Marķējums

1.   MARĶĒJUMS MĀJSAIMNIECĪBĀ LIETOJAMĀM AUKSTUMIEKĀRTĀM, KAS KLASIFICĒTAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASĒS NO A+++ LĪDZ C

Image

1)

Marķējumā norāda šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators;

III.

energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar IX pielikumu; tās bultas smailei, uz kuras norādīta mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas energoefektivitātes klase, jābūt tādā pašā augstumā kā attiecīgās energoefektivitātes klases bultas smailei;

IV.

ikgadējais enerģijas patēriņš (AEC) kWh gadā, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikuma 3. punkta 2. apakšpunktu;

V.

visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpumu summa, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam (t. i., ekspluatācijas temperatūra > – 6 °C); summu noapaļo līdz veselam skaitlim;

VI.

visu to saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpumu summa, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam (t. i., ekspluatācijas temperatūra ≤ – 6 °C); summu noapaļo līdz veselam skaitlim; norāda tā nodalījuma zvaigznīšu apzīmējumu, kurš veido lielāko daļu no šīs summas; ja mājsaimniecībā lietojamai aukstumiekārtai nav saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma(-u), piegādātājs vērtības vietā norāda “- L” un atstāj tukšu vietu tur, kur būtu jānorāda zvaigznīšu apzīmējums;

VII.

gaisā emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW, noapaļojot līdz veselam skaitlim.

Tomēr vīna uzglabāšanas iekārtām V un VI punktu aizstāj ar nominālo ietilpību, kas izteikta kā standarta 75 cl tilpuma pudeļu skaits, kuras var ievietot iekārtā atbilstīgi ražotāja norādījumiem.

2)

Marķējuma noformējums atbilst šā pielikuma 3. punkta 1. apakšpunktam. Atkāpjoties no šā noteikuma, ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 66/2010 (1), ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   MARĶĒJUMS MĀJSAIMNIECĪBĀ LIETOJAMĀM AUKSTUMIEKĀRTĀM, KAS KLASIFICĒTAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASĒS NO D LĪDZ G

Image

1)

Marķējumā norāda informāciju, kas noteikta 1. punkta 1. apakšpunktā.

2)

Marķējuma noformējums atbilst šā pielikuma 3. punkta 2. apakšpunktam. Atkāpjoties no šā noteikuma, ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 66/2010, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

3.   MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

1)

Visām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kas klasificētas energoefektivitātes klasēs no A+++ līdz C, izņemot vīna uzglabāšanas iekārtas, marķējums atbilst turpmāk norādītajam attēlam.

Image

Kur:

a)

marķējums ir vismaz 110 mm plats un 220 mm augsts. Ja marķējumu iespiež lielākā formātā, tā saturu attēlo, saglabājot iepriekš norādīto elementu proporcijas;

b)

marķējuma fons ir balts;

c)

krāsas ir CMYK – ciānfuksīndzeltenmelnais krāsu modelis, un tās norāda atbilstīgi šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

d)

marķējums atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz attēlu iepriekš):

Image

ES marķējuma ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums

:

krāsa X-00-00-00.

Piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A-G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

pēdējā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 19 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 13 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna;

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, melni.

Image

Ikgadējais enerģijas patēriņš:

Ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 45 pt, 100 % melni.

Otrā rindiņa: Calibri regular 17 pt, 100 % melni.

Image

Visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam:

Ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 25 pt, 100 % melni. Calibri regular 17 pt, 100 % melni.

Image

Gaisā emitētais akustiskais troksnis:

Ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība

:

Calibri bold 25 pt, 100 % melni.

Calibri regular 17 pt, 100 % melni.

Image

Visu to saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam:

Ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība

:

Calibri bold 25 pt, 100 % melni.

Calibri regular 17 pt, 100 % melni.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Ražotāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 90 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija:

Teksts: Calibri bold 11 pt.

2)

Visām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kas klasificētas energoefektivitātes klasēs no D līdz G, izņemot vīna uzglabāšanas iekārtas, marķējums atbilst turpmāk norādītajam attēlam.

Image

Kur:

marķējuma noformējums atbilst šā pielikuma 3. punkta 1. apakšpunktam, izņemot 8. ievilkumu, uz kuru attiecas turpmāk minētie nosacījumi.

Image

Ikgadējais enerģijas patēriņš:

Ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 32 pt, 100 % melni.

Otrā rindiņa: Calibri regular 14 pt, 100 % melni.

3)

Vīna uzglabāšanas iekārtu marķējums atbilst turpmāk norādītajam attēlam.

Image

Kur:

a)

marķējums ir vismaz 110 mm plats un 220 mm augsts. Ja marķējumu iespiež lielākā formātā, tā saturu attēlo, saglabājot iepriekš norādīto elementu proporcijas;

b)

marķējuma fons ir balts;

c)

krāsas ir CMYK – ciānfuksīndzeltenmelnais krāsu modelis, un tās norāda atbilstīgi šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

d)

marķējums atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz attēlu iepriekš):

Image

ES marķējuma ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums

:

krāsa: X-00-00-00.

Piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A-G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

pēdējā(-s) klase(-s): 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 19 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 13 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna;

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, melni.

Image

Ikgadējais enerģijas patēriņš

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 30 pt, 100 % melni.

Otrā rindiņa: Calibri regular 14 pt, 100 % melni.

Image

Nominālā ietilpība, kas izteikta kā standarta vīna pudeļu skaits

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība

:

Calibri bold 28 pt, 100 % melni.

Calibri regular 15 pt, 100 % melni.

Image

Gaisā emitētais akustiskais troksnis

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība

:

Calibri bold 25 pt, 100 % melni.

Calibri regular 17 pt, 100 % melni.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Informācijai par piegādātāja nosaukumu vai preču zīmi un modeli jāietilpst 90 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija

Teksts: Calibri bold 11 pt.


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


III PIELIKUMS

Speciālā zīme

1.

Informāciju speciālajā zīmē norāda turpmāk noteiktajā kārtībā un iekļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu.

a)

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme.

b)

Piegādātāja modeļa identifikators, kā definēts I pielikuma t) punktā.

c)

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modeļa kategorija, kā noteikts VIII pielikuma 1. punktā.

d)

Modeļa energoefektivitātes klase, kā noteikts IX pielikumā.

e)

Ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, var norādīt šo informāciju.

f)

Ikgadējais enerģijas patēriņš (AEC ) kWh gadā, ko noapaļo līdz veselam skaitlim un aprēķina saskaņā ar VIII pielikuma 3. punkta 2. apakšpunktu. To izsaka šādi: “Enerģijas patēriņš “XYZ” kWh gadā, balstoties uz 24 stundu standarta testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmantošanas un tās atrašanās vietas”.

g)

Katra nodalījuma uzglabāšanas tilpums un zvaigznīšu apzīmējums, kā noteikts II pielikuma 1. punkta 1. apakšpunkta VI daļā.

h)

Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” I pielikuma n) punkta nozīmē. Vīna uzglabāšanas nodalījumiem norāda zemāko uzglabāšanas temperatūru, kura nodalījumam ir iepriekš iestatīta vai kuru lietotājs var iestatīt un pastāvīgi saglabāt atbilstīgi ražotāja norādījumiem.

i)

Norāde “bezsarmas” attiecībā uz attiecīgo(-iem) nodalījumu(-iem), kā noteikts I pielikuma b) punktā.

j)

“Enerģijas pārtraukšanas drošs “X” h” definēts kā “temperatūras paaugstināšanās laiks”.

k)

Saldēšanas jauda, kg/24 h.

l)

“Klimata klase”, kā noteikts VIII pielikuma 1. punkta 3. tabulā, izteikta šādi: “Klimata klase: W [klimata klase]. Šī iekārta paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no “X” [zemākā temperatūra] °C līdz “Y” [augstākā temperatūra] °C”.

m)

Gaisā emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW, noapaļojot līdz veselam skaitlim.

n)

Ja modeli paredzēts izmantot kā iebūvējamu iekārtu, to norāda.

o)

Vīna uzglabāšanas iekārtām šāda informācija: “šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai”. Šo punktu nepiemēro mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kas nav īpaši paredzētas vīna uzglabāšanai, bet kuras tomēr var izmantot šādā nolūkā, ne arī mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kurās ir vīna uzglabāšanas nodalījums apvienojumā ar jebkuru citu nodalījuma veidu.

2.

Vienā speciālajā zīmē var ietvert vairākus viena piegādātāja piegādātus aukstumiekārtu modeļus.

3.

Speciālajā zīmē ietverto informāciju var sniegt marķējuma krāsainas vai melnbaltas kopijas veidā. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informācija, kuras nav marķējumā.


IV PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.

Regulas 3. panta c) apakšpunktā minētā tehniskā dokumentācija ietver šādu informāciju:

a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

b)

vispārējs aukstumiekārtas modeļa apraksts, kas pietiekams tā nepārprotamai un vieglai identificēšanai;

c)

vajadzības gadījumā atsauces uz piemērotiem saskaņotiem standartiem;

d)

vajadzības gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

piegādātāju pārstāvēt pilnvarotās personas vārds un paraksts;

f)

mērāmie tehniskie raksturlielumi saskaņā ar VIII pielikumu:

i)

vispārējie izmēri;

ii)

kopējā izmantošanai nepieciešamā vieta;

iii)

kopējais bruto tilpums(-i);

iv)

uzglabāšanas tilpums(-i) un kopējais uzglabāšanas tilpums(-i);

v)

saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma(-u) zvaigznīšu apzīmējums;

vi)

atkausēšanas veids;

vii)

uzglabāšanas temperatūra;

viii)

enerģijas patēriņš;

ix)

temperatūras paaugstināšanās laiks;

x)

saldēšanas jauda;

xi)

elektroenerģijas patēriņš;

xii)

vīna uzglabāšanas nodalījuma mitrums;

xiii)

gaisā emitētais akustiskais troksnis;

g)

saskaņā ar VIII pielikumu veikto aprēķinu rezultāti.

2.

Ja informācija, kas ietverta tehniskajā dokumentācijā konkrētam mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modelim, ir iegūta pēc aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju, un/vai ekstrapolāciju no citām ekvivalentām aukstumiekārtām, tad dokumentācijā iekļauj ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolācijām, un testiem, kurus veikuši piegādātāji, lai pārbaudītu veikto aprēķinu precizitāti. Informācijai pievieno arī visu citu ekvivalento mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu modeļu sarakstu, ja informācija tika iegūta uz tā paša pamata.


V PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājs nevar pats veikt piedāvātā ražojuma apsekošanu

1.

Regulas 4. panta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a)

modeļa energoefektivitātes klase atbilstoši IX pielikumam;

b)

ikgadējais enerģijas patēriņš, kas izteikts kWh/gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi VIII pielikuma 3. punkta 2. apakšpunktam;

c)

katra nodalījuma uzglabāšanas tilpums un zvaigznīšu apzīmējums, kā noteikts II pielikuma 1. punkta 1. apakšpunkta VI daļā;

d)

“klimata klase”, kā noteikts VIII pielikuma 1. punkta 3. tabulā;

e)

gaisā emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW, noapaļojot līdz veselam skaitlim;

f)

ja modeli paredzēts izmantot kā iebūvējamu iekārtu, to norāda;

g)

vīna uzglabāšanas iekārtām šāda informācija: “šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai”. Šo punktu nepiemēro mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kas nav īpaši paredzētas vīna uzglabāšanai, bet kuras tomēr var izmantot šādā nolūkā, ne arī mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kurās ir vīna uzglabāšanas nodalījums apvienojumā ar jebkuru citu nodalījuma veidu.

2.

Ja sniedz arī citu speciālajā zīmē ietverto informāciju, to norāda III pielikumā noteiktajā veidā un kārtībā.

3.

Šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un fontu.


VI PIELIKUMS

Mērījumi

1.   Lai noteiktu un verificētu atbilstību šīs regulas prasībām, jāveic mērījumi, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodes, kas izklāstītas dokumentos, kuru atsauces numuri šādā nolūkā publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   TESTĒŠANAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Testēšanai jāievēro šādi vispārīgi noteikumi:

1)

ja ir antikondensācijas sildītāji, kurus lietotājs var ieslēgt un izslēgt, tos ieslēdz un, ja tie ir regulējami, iestata uz maksimālo sildīšanu;

2)

ja ir “caur durvīm apkalpojamas iekārtas” (piemēram, ledus vai dzesēta ūdens/dzērienu automāti), kuras lietotājs var ieslēgt un izslēgt, elektroenerģijas patēriņa mērīšanas laikā tās ieslēdz, bet nedarbina;

3)

daudzfunkcionālajām iekārtām un nodalījumiem elektroenerģijas patēriņa mērīšanas laikā uzglabāšanas temperatūra ir aukstākā nodalījuma veida nominālā temperatūra, kas paredzēta pastāvīgai normālai izmantošanai atbilstīgi ražotāja norādījumiem;

4)

mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas elektroenerģijas patēriņu nosaka aukstākajā konfigurācijā atbilstīgi ražotāja norādījumiem pastāvīgai normālai izmantošanai jebkuram “citam nodalījumam” saskaņā ar VIII pielikuma 5. tabulā definēto.

3.   TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

Nosaka šādus raksturlielumus:

a)

“vispārējie izmēri”, kurus izsaka milimetros, noapaļojot līdz veselam skaitlim;

b)

“kopējā izmantošanai nepieciešamā vieta”, kuru izsaka milimetros, noapaļojot līdz veselam skaitlim;

c)

“kopējais bruto tilpums(-i)”, ko izsaka kubikdecimetros vai litros, noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

d)

“uzglabāšanas tilpums(-i) un kopējais uzglabāšanas tilpums(-i)”, ko izsaka kubikdecimetros vai litros, noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

e)

“atkausēšanas veids”;

f)

“uzglabāšanas temperatūra”;

g)

“elektroenerģijas patēriņš”, ko izsaka kilovatstundās diennaktī (kWh/24 h), noapaļojot līdz trim decimālzīmēm aiz komata;

h)

“temperatūras paaugstināšanās laiks”;

i)

“saldēšanas jauda”;

j)

“vīna uzglabāšanas nodalījuma mitrums”, kuru izsaka procentos, noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim; un

k)

“gaisā emitētais akustiskais troksnis”.


VII PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Lai pārbaudītu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes testē vienu mājsaimniecībā lietojamu aukstumiekārtu. Ja raksturlielumu izmērītās vērtības neatbilst piegādātāja deklarētajām vērtībām 1. tabulā norādītajās vērtību robežās, mērījumus veic trīs papildu mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām. Šīm trijām papildu mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām izmērīto raksturlielumu vidējai aritmētiskajai vērtībai ir jābūt 1. tabulā norādītajās vērtību robežās.

Pretējā gadījumā uzskatāms, ka attiecīgais modelis un visi citi ekvivalentās mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas modeļi neatbilst prasībām.

Papildus VI pielikumā noteiktajai procedūrai dalībvalstu iestādes izmanto vispāratzītas, mūsdienīgas mērījumu metodes un procedūras, pēc kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. tabula

Mērāmais raksturlielums

Verifikācijas pielaides

Nominālais bruto tilpums

Izmērītā vērtība nedrīkst būt mazāka par nominālo vērtību (1) vairāk kā par 3 % vai 1 l – lielāko no šīm vērtībām.

Nominālais uzglabāšanas tilpums

Izmērītā vērtība nedrīkst būt mazāka par nominālo vērtību vairāk kā par 3 % vai 1 l – lielāko no šīm vērtībām. Ja pieliekamā nodalījuma un svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma tilpumus lietotājs var regulēt attiecībā vienu pret otru, šī mērījuma mainīgumu izmanto, ja pieliekamais nodalījums ir noregulēts līdz tā minimālajam tilpumam.

Saldēšanas jauda

Izmērītā vērtība nedrīkst būt mazāka par nominālo vērtību par vairāk kā par 10 %.

Enerģijas patēriņš

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt nominālo vērtību (E24 h ) vairāk kā par 10 %.

Vīna uzglabāšanas iekārtas

Izmērītā relatīvā mitruma vērtība nedrīkst pārsniegt nominālo diapazonu vairāk kā par 10 %.

Gaisā emitētais akustiskais troksnis

Izmērītā vērtība sakrīt ar nominālo vērtību.


(1)  “nominālā vērtība” ir ražotāja deklarētā vērtība.


VIII PIELIKUMS

Mājsaimniecībā lietojamu aukstumiekārtu klasifikācija, ekvivalentā tilpuma un energoefektivitātes indeksa aprēķināšanas metode

1.   MĀJSAIMNIECĪBĀ LIETOJAMU AUKSTUMIEKĀRTU KLASIFIKĀCIJA

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas klasificē kategorijās, kā norādīts 1. tabulā.

Katra kategorija ir definēta pēc īpaša nodalījumu sastāva, kā norādīts 2. tabulā, un tā nav atkarīga no durvju un/vai atvilktņu skaita.

1.   tabula

Mājsaimniecībā lietojamu aukstumiekārtu kategorijas

Kategorija

Raksturojums

1

Ledusskapis ar vienu vai vairākiem svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījumiem

2

Ledusskapis–pieliekamais, pieliekamais un vīna uzglabāšanas iekārtas

3

Ledusskapis–dzesētājs un ledusskapis ar bezzvaigznītes nodalījumu

4

Ledusskapis ar 1 zvaigznītes nodalījumu

5

Ledusskapis ar 2 zvaigznīšu nodalījumu

6

Ledusskapis ar 3 zvaigznīšu nodalījumu

7

Ledusskapis–saldētājs

8

Vertikālais saldētājs

9

Saldēšanas skapis

10

Daudzfunkcionālas un citas aukstumiekārtas

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas, kuras nevar klasificēt 1. līdz 9. kategorijā nodalījuma temperatūras dēļ, klasificē kā 10. kategorijas iekārtas.

2.   tabula

Mājsaimniecībā lietojamu aukstumiekārtu klasifikācija un attiecīgais nodalījumu sastāvs

Nominālā temperatūra (EEI) (°C)

Projektētā T

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategorija

(numurs)

Nodalījumu veidi

Cits

Vīna uzglabāšana

Pieliekamais

Svaigas pārtikas uzglabāšana

Dzesēšana

Bezzvaigznītes/Ledus gatavošana

1 zvaigznīte

2 zvaigznītes

3 zvaigznītes

4 zvaigznītes

Iekārtas kategorija

Nodalījumu sastāvs

Ledusskapis ar vienu vai vairākiem svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījumiem

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

Ledusskapis–pieliekamais, pieliekamais un vīna uzglabāšanas iekārta

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Ledusskapis–dzesētājs un ledusskapis ar bezzvaigznītes nodalījumu

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

Ledusskapis ar 1 zvaigznītes nodalījumu

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

Ledusskapis ar 2 zvaigznīšu nodalījumu

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

Ledusskapis ar 3 zvaigznīšu nodalījumu

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

Ledusskapis–saldētājs

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

Vertikālais saldētājs

N

N

N

N

N

N

N

O

(Y) (1)

Y

8

Saldēšanas skapis

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

Daudzfunkcionālas un citas iekārtas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Piezīmes:

Y = nodalījums ir; N = nodalījuma nav; O = nodalījuma var nebūt;

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas klasificē vienā vai vairākās klimata klasēs, kā norādīts 3. tabulā.

3.   tabula

Klimata klases

Klase

Simbols

Vidējā apkārtējās vides temperatūra

°C

Subnormālā

SN

no + 10 līdz + 32

Mērenā

N

no + 16 līdz + 32

Subtropiskā

ST

no + 16 līdz + 38

Tropiskā

T

no + 16 līdz + 43

Aukstumiekārta spēj uzturēt nepieciešamās uzglabāšanas temperatūras dažādos nodalījumos vienlaikus un pieļaujamo temperatūras noviržu ietvaros (atkausēšanas cikla laikā), kas noteiktas 4. tabulā dažādu veidu mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām un attiecīgajām klimata klasēm.

Ja temperatūras var iestatīt lietotājs atbilstīgi ražotāja norādījumiem, daudzfunkcionālās iekārtas un/vai nodalījumi spēj uzturēt dažādajiem nodalījumu veidiem nepieciešamās uzglabāšanas temperatūras.

4.   tabula

Uzglabāšanas temperatūras

Uzglabāšanas temperatūras (°C)

Cits nodalījums

Vīna uzglabāšanas nodalījums

Pieliekamais nodalījums

Svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījums

Dzesēšanas nodalījums

Vienas zvaigznītes nodalījums

Divu zvaigznīšu nodalījums/sekcija

Pārtikas saldētājs un trīs zvaigznīšu nodalījums/kamera

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Piezīmes:

tom: uzglabāšanas temperatūra citā nodalījumā

twma: uzglabāšanas temperatūra ar novirzi 0,5 K vīna uzglabāšanas nodalījumā

tcm: uzglabāšanas temperatūra pieliekamā nodalījumā

t1m, t2m, t3m: uzglabāšanas temperatūras svaigas pārtikas nodalījumā

tma: vidējā uzglabāšanas temperatūra svaigas pārtikas nodalījumā

tcc: tūlītējā uzglabāšanas temperatūra dzesēšanas nodalījumā

t*, t**, t***: maksimālās temperatūras saldētās pārtikas uzglabāšanas nodalījumos

uzglabāšanas temperatūra ledus gatavošanas nodalījumā un bezzvaigznītes nodalījumā ir zem 0 °C

2.   EKVIVALENTĀ TILPUMA APRĒĶINĀŠANA

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas ekvivalentais tilpums ir visu nodalījumu ekvivalento tilpumu summa. To aprēķina litros un noapaļo līdz veselam skaitlim:

Formula

kur:

n ir nodalījumu skaits,

Vc ir nodalījuma(-u) uzglabāšanas tilpums,

Tc ir 2. tabulā noteiktā nodalījuma(-u) nominālā temperatūra,

Formula ir 5. tabulā norādītais termodinamiskais koeficients,

FFc , CC un BI ir 6. tabulā norādītie tilpuma korekcijas koeficienti.

Termodinamiskais korekcijas koeficients Formula ir temperatūras starpība starp nodalījuma Tc nominālo temperatūru (norādīta 2. tabulā) un apkārtējās vides temperatūru standarta testa apstākļos pie + 25 °C, izteikta kā tās pašas starpības attiecība svaigas pārtikas nodalījumam pie + 5 °C.

Termodinamiskie koeficienti nodalījumiem, kas uzskaitīti I pielikuma g) līdz n) punktā, ir norādīti 5. tabulā.

5.   tabula

Aukstumiekārtu nodalījumu termodinamiskie koeficienti

Nodalījums

Nominālā temperatūra

(25-Tc )/20

Cits nodalījums

Projektētā temperatūra

Formula

Pieliekamā nodalījums / vīna uzglabāšanas nodalījums

+12 °C

0,65

Svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījums

+5 °C

1,00

Dzesēšanas nodalījums

0 °C

1,25

Ledus gatavošanas nodalījums un bezzvaigznītes nodalījums

0 °C

1,25

Vienas zvaigznītes nodalījums

–6 °C

1,55

Divu zvaigznīšu nodalījums

–12 °C

1,85

Trīs zvaigznīšu nodalījums

–18 °C

2,15

Pārtikas saldēšanas nodalījums (četru zvaigznīšu nodalījums)

–18 °C

2,15

Piezīmes:

i)

daudzfunkcionāliem nodalījumiem termodinamisko koeficientu nosaka pēc 2. tabulā norādītās aukstākā nodalījuma veida nominālās temperatūras, kuru lietotājs var iestatīt un pastāvīgi saglabāt atbilstīgi ražotāja norādījumiem;

ii)

jebkurai divu zvaigznīšu sekcijai (saldētājā) termodinamisko koeficientu nosaka pie Tc = – 12 °C;

iii)

citiem nodalījumiem termodinamisko koeficientu nosaka pēc zemākās projektētās temperatūras, kuru lietotājs var iestatīt un pastāvīgi saglabāt atbilstīgi ražotāja norādījumiem.

6.   tabula

Korekcijas koeficientu vērtības

Korekcijas koeficients

Vērtība

Nosacījumi

FF (bezsarmas)

1,2

Bezsarmas saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumiem

1

Citādi

CC (klimata klase)

1,2

T klases (tropiskām) iekārtām

1,1

ST klases (subtropiskām) iekārtām

1

Citādi

BI (iebūvēts)

1,2

Iebūvētām iekārtām, kuru platums nepārsniedz 58 cm

1

Citādi

Piezīmes:

i)

FF ir tilpuma korekcijas koeficients bezsarmas nodalījumiem.

ii)

CC ir tilpuma korekcijas koeficients konkrētajai klimata klasei. Ja aukstumiekārta klasificēta vairākās klimata klasēs, ekvivalentā tilpuma aprēķināšanai izmanto klimata klasi ar lielāko korekcijas koeficientu.

iii)

BI ir tilpuma korekcijas koeficients iebūvētām iekārtām.

3.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modeļa energoefektivitātes indeksa (EEI) aprēķināšanai mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas ikgadējo enerģijas patēriņu salīdzina ar standarta ikgadējo enerģijas patēriņu.

1)

Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina un noapaļo līdz vienai decimālzīmei aiz komata šādi:

Formula

kur:

AEC

=

mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas ikgadējais enerģijas patēriņš,

SAEC

=

mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas standarta ikgadējais enerģijas patēriņš.

2)

Enerģijas ikgadējo patēriņu (AEC) aprēķina kWh/gadā un noapaļo līdz divām decimālzīmēm aiz komata šādi:

AEC = E24h × 365

kur:

E24h

ir mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas enerģijas patēriņš kWh/diennaktī, noapaļojot līdz trīs decimālzīmēm aiz komata.

3)

Standarta ikgadējo enerģijas patēriņu (SAEC ) aprēķina kWh/gadā un noapaļo līdz divām decimālzīmēm aiz komata šādi:

SAEC = Veq × M + N + CH

kur:

 

Veq ir mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas ekvivalentais tilpums,

 

CH ir vienāds ar 50 kWh/gadā mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām ar dzesēšanas nodalījumu, kura uzglabāšanas tilpums ir vismaz 15 litru,

 

M un N vērtības katrai mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas kategorijai dotas 7. tabulā.

7.   tabula

M un N vērtības pēc mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas kategorijas

Kategorija

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  ietver arī saldētas pārtikas 3 zvaigznīšu kameras.

(2)  mājsaimniecībā lietojamām bezsarmas aukstumiekārtām atkausēšanas cikla laikā ir pieļaujama temperatūras novirze, kas nepārsniedz 3 K 4 stundu laikā vai 20 % no darbības cikla ilguma – īsāko no šiem periodiem.

(3)  Piezīme: 10. kategorijas mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām M un N vērtības ir atkarīgas no temperatūras un zvaigznīšu skaita nodalījumam ar zemāko uzglabāšanas temperatūru, ko atbilstīgi ražotāja norādījumiem var iestatīt un pastāvīgi uzturēt lietotājs. Ja ir tikai “cits nodalījums”, kā definēts 2. tabulā un I pielikuma n) punktā, izmanto M un N vērtības 1. kategorijai. Iekārtas ar trīs zvaigznīšu nodalījumiem vai pārtikas saldēšanas nodalījumiem uzskata par ledusskapjiem–saldētājiem.


IX PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases

Mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energoefektivitātes klasi nosaka pēc energoefektivitātes indeksa (EEI), kas norādīts 1. tabulā periodam no 2011. gada 20. decembra līdz 2014. gada 30. jūnijam un 2. tabulā periodam no 2014. gada 1. jūlija.

Mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energoefektivitātes indeksu nosaka saskaņā ar VIII pielikuma 3. punktu.

1.   tabula

Energoefektivitātes klases līdz 2014. gada 30. jūnijam

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (viszemākā efektivitāte)

EEI ≥ 150


2.   tabula

Energoefektivitātes klases no 2014. gada 1. jūlija

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (viszemākā efektivitāte)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/47


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1061/2010

(2010. gada 28. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/30/ES prasīts, ka Komisijai jāpieņem deleģētie tiesību akti attiecībā uz tādu ražojumu marķēšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, norādot uz to ievērojamo energoietaupījuma potenciālu un būtiskajām atšķirībām energoefektivitātes rādītājos ar līdzvērtīgām funkcijām.

(2)

Noteikumi par sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu tika paredzēti ar Komisijas 1995. gada 23. maija Direktīvu 95/12/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības veļas mazgājamām mašīnām (2).

(3)

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu elektroenerģijas patēriņš veido būtisku daļu no Eiropas Savienības kopējā elektroenerģijas pieprasījuma. Papildus jau sasniegtajiem energoefektivitātes uzlabojumiem ir svarīgi panākt sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu enerģijas patēriņa turpmāku samazināšanos.

(4)

Direktīva 95/12/EK būtu jāatceļ, un ar šo regulu būtu jānosaka jauni noteikumi, lai nodrošinātu, ka energomarķējums ir dinamisks stimuls ražotājiem tālāk uzlabot sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energoefektivitāti un paātrināt tirgus pievēršanos energoefektīvām tehnoloģijām.

(5)

Uz mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām attiecas Komisijas 1996. gada 19. septembra Direktīva 96/60/EK, ar kuru īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz energomarķējumu mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām (3), tādēļ tās ir jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. Tomēr, ņemot vērā to līdzīgās funkcijas ar sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, Direktīva 96/60/EK ir jāpārskata pēc iespējas ātrāk.

(6)

Marķējumā norādītā informācija būtu jāiegūst, izmantojot mūsdienīgas atzītas mērīšanas metodes un procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp attiecīgā gadījumā arī metodes, kas noteiktas saskaņotajos standartos, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kā minēts I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (4).

(7)

Šajā regulā būtu jānosaka sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu marķējuma vienots paraugs un saturs.

(8)

Turklāt šajā regulā būtu jānorāda prasības attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu tehnisko dokumentāciju un datu lapu.

(9)

Turklāt šajā regulā ir arī jānorāda prasības attiecībā uz informāciju, kas sniedzama, ja tiek izmantota sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu tālpārdošana, reklamēšana un ražojumu veicināšanas tehniskā literatūra.

(10)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumus pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību.

(11)

Lai atvieglotu pāreju no Direktīvas 95/12/EK uz šo regulu, ir lietderīgi noteikt, ka sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas, kas marķētas saskaņā ar šo regulu, uzskata par atbilstīgām Direktīvai 95/12/EK.

(12)

Tāpēc Direktīva 95/12/EK būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu nosaka prasības attiecībā uz marķējumu un papildu informācijas sniegšanu par sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kas pieslēdzamas pie elektrotīkla, un tādām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras pieslēdzamas pie elektrotīkla un kuras ir iespējams darbināt arī ar baterijām vai akumulatoru, tostarp prasības attiecībā uz tādām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras tiek pārdotas lietojumiem, kas nav izmantošana mājsaimniecībās, un iebūvējamām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām.

2.   Šī regula neattiecas uz kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā izklāstītajām definīcijām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir automātiska veļas mazgāšanas mašīna, kura tīra un skalo tekstilizstrādājumus, izmantojot ūdeni, un kura ir aprīkota arī ar centrifugēšanas funkciju un ir paredzēta izmantošanai galvenokārt neprofesionālām vajadzībām;

2)

“iebūvējamā sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” nozīmē sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu, kuru paredzēts uzstādīt skapī, iepriekš sagatavotā nišā sienā vai līdzīgā vietā un kurai nepieciešama furnitūras apdare;

3)

“automātiska veļas mazgāšanas mašīna” ir veļas mazgāšanas mašīna, kura apstrādā veļu bez lietotāja iejaukšanās kādā programmas izpildes brīdī;

4)

“sadzīves kombinēta veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kurā ir iekļauta gan centrifugēšanas funkcija, gan arī žāvēšanas funkcija, kas parasti tiek īstenota, karsējot un griežot tekstilizstrādājumus;

5)

“programma” ir iepriekš noteiktu darbību sērija, ko ražotājs ir norādījis kā piemērotu noteikta veida tekstilizstrādājumu mazgāšanai;

6)

“cikls” ir pabeigts mazgāšanas, skalošanas un centrifugēšanas process izvēlētajā programmā;

7)

“programmas laiks” ir laiks no programmas sākuma (izņemot lietotāja iestatītu darbības atlikšanu) līdz tās beigām;

8)

“nominālā ietilpība” ir noteikta veida sausu tekstilizstrādājumu maksimālā pieļaujamā masa kilogramos, ko ražotājs ir norādījis 0,5 kg intervālos un ko ir iespējams apstrādāt izvēlētajā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas programmā, ja veļa tiek ievietota saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

9)

“daļēja noslodze” ir puse no sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas nominālās ietilpības, kas noteikta attiecīgai programmai;

10)

“atlikušā mitruma saturs” ir mitruma daudzums tekstilizstrādājumos pēc centrifugēšanas pabeigšanas;

11)

“izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ir izslēgta, izmantojot iekārtas vadības ierīces vai slēdžus, kas ir pieejami un paredzēti izmantošanai lietotājam parastas lietošanas apstākļos, lai nodrošinātu zemāko jaudas patēriņu, kas var pastāvēt nenoteiktu laiku, kamēr sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ir pievienota enerģijas avotam un izmantota saskaņā ar ražotāja norādījumiem; ja šādas vadības ierīces vai slēdži lietotājam nav pieejami, “izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ir automātiski pārslēgusies uz stacionāra jaudas patēriņa režīmu;

12)

“ieslēgtais režīms” ir zemākā jaudas patēriņa režīms, kas bez jebkādas lietotāja turpmākas iejaukšanās var pastāvēt nenoteiktu laiku pēc programmas pabeigšanas un veļas izņemšanas;

13)

“līdzvērtīga sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir tirgū laists sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modelis ar tādu pašu nominālo ietilpību, tehniskajiem un darbības rādītājiem, enerģijas un ūdens patēriņu un gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisiju mazgāšanas un centrifugēšanas laikā kā citam sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modelim, ko tas pats ražotājs laidis tirgū ar citu ražojuma numuru;

14)

“lietotājs” ir patērētājs, kurš iegādājas vai, iespējams, iegādāsies sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu;

15)

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas tiek izstādītas vai kurā tās piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai.

3. pants

Ražotāju pienākumi

Ražotāji nodrošina, ka:

a)

katra sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ir aprīkota ar drukātu marķējumu, kas atbilst I pielikumā noteiktajai formai un ietver I pielikumā norādīto informāciju;

b)

ir pieejama II pielikumā noteiktā datu lapa;

c)

pēc dalībvalstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma nodrošina tām iespēju iepazīties ar III pielikumā norādīto tehnisko dokumentāciju;

d)

jebkurā reklāmā, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu, ir nodrošināts marķējums, kurā norādīta energoefektivitātes klase;

e)

ražojuma veicināšanas jebkāda tehniskā literatūra attiecībā uz konkrētu veļas mazgāšanas mašīnas modeli, kas raksturo tās tehniskos parametrus, ietver konkrētā modeļa energoefektivitātes klasi.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

Izplatītāji nodrošina, ka:

a)

tirdzniecības vietā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu priekšējās vai augšējās virsmas ir skaidri redzams ražotāja nodrošināts marķējums atbilstīgi 3. panta a) punktam;

b)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā, kur lietotājam nav iespējas pārbaudīt izstādīto sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu, tiek pārdotas, norādot ražotāja sniegto informāciju, kā noteikts IV pielikumā;

c)

jebkura reklāma, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modeli, ietver atsauci uz tās energoefektivitātes klasi;

d)

ražojuma veicināšanas jebkāda tehniskā literatūra attiecībā uz konkrētu veļas mazgāšanas mašīnas modeli, kas raksturo tās tehniskos parametrus, ietver atsauci uz konkrētā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērījumu metodes

Informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot mūsdienīgas atzītas mērīšanas procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Dalībvalstis piemēro V pielikumā noteikto procedūru, pārbaudot ierīces atbilstību norādītajai energoefektivitātes klasei, enerģijas patēriņam gadā, ūdens patēriņam gadā, centrifugēšanas efektivitātei, jaudas patēriņam izslēgtajā un ieslēgtajā režīmā, ieslēgtā režīma ilgumam, atlikušā mitruma saturam, griešanās ātrumam un gaisa vadītajai akustiskā trokšņa emisijai.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā četrus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Veicot pārskatīšanu, it sevišķi novērtē V pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides.

8. pants

Atcelšana

Direktīvu 95/12/EK atceļ no 2011. gada 20. decembra.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.   Uz drukātu reklāmu un drukātu ražojuma veicināšanas tehnisko literatūru, kas ir publicēta pirms 2012. gada 20. aprīļa, neattiecas 3. panta d) un e) punkts un 4. panta b), c) un d) punkts.

2.   Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas, kas laistas tirgū pirms 2011. gada 20. decembra, atbilst Direktīvas 95/12/EK prasībām.

3.   Ja tiek pieņemts pasākums, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (5) attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas mazgājamām mašīnām, mājsaimniecības veļas mazgājamās mašīnas, kuras atbilst minētā īstenošanas pasākuma noteikumiem attiecībā uz mazgāšanas efektivitātes prasībām un šīs regulas noteikumiem un kuras laistas tirgū vai piedāvātas pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā līdz 2011. gada 20. decembrim, uzskata par atbilstīgām Direktīvas 95/12/EK prasībām.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2011. gada 20. decembra. Taču regulas 3. panta d) un e) punktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro no 2012. gada 20. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 47, 24.2.1996., 35. lpp.

(3)  OV L 266, 18.10.1996., 1. lpp.

(4)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(5)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.


I PIELIKUMS

Marķējums

1.   MARĶĒJUMS

Image

1)

Marķējumā norāda šādu informāciju:

I.

ražotāja nosaukums vai preču zīme;

II.

ražotāja modeļa identifikators – parasti burtu un ciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai ražotāja nosaukumu;

III.

energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu; bultiņai, uz kuras norādīta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes klase, jābūt tādā pašā augstumā kā bultiņai, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV.

novērtētais enerģijas patēriņš gadā (AEc ), kas izteikts kWh gadā un noapaļots līdz veselam skaitlim saskaņā ar VII pielikumu;

V.

novērtētais ūdens patēriņš gadā (AWC ), kas izteikts litros gadā un noapaļots līdz veselam skaitlim saskaņā ar VII pielikumu;

VI.

nominālā ietilpība kilogramos kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā pilnā noslodzē atkarībā no tā, kura nominālā ietilpība ir mazāka;

VII.

centrifugēšanas efektivitātes kategorija atbilstīgi VI pielikuma 2. punktam;

VIII.

gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, kas rodas mazgāšanas un centrifugēšanas posmā kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē un kas izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim.

2)

Marķējuma noformējums atbilst 2. punktam. Ja modelim ir piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (1), tad, atkāpjoties no 2. punkta, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

Marķējuma noformējums atbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

Image

Kur:

a)

marķējumam ir jābūt vismaz 110 mm platam un 220 mm augstam. Ja tiek drukāts lielāka formāta marķējums, tā satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

fonam ir jābūt baltam;

c)

krāsas ir CMYK krāsu modelis – ciāna, fuksīna, dzeltena un melna krāsa –, un tās izmanto atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00 – 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d)

marķējumam jāatbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

Marķējuma ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Enerģijas logotips: krāsa: X-00-00-00.

Piktogramma kā attēlā: ES logotips un enerģijas logotips (apvienots) – platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A-G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 12 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm; 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija: teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melns.

Image

Novērtētais enerģijas patēriņš gadā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 42 pt, 100 % melns; un Calibri regular 17 pt, 100 % melns.

Image

Novērtētais ūdens patēriņš gadā

Piktogramma kā attēlā.

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Nominālā ietilpība

Piktogramma kā attēlā.

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Centrifugēšanas efektivitātes klase

Piktogramma kā attēlā.

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri regular 16 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns; un Calibri bold 22 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns.

Image

Akustiskā trokšņa emisija gaisā

Piktogrammas kā attēlā.

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Ražotāja nosaukums vai preču zīme

Image

Ražotāja modeļa identifikators

Image

Ražotāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 92 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija: Calibri bold 12 pt, 100 % melns.


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


II PIELIKUMS

Datu lapa

1.

Informāciju sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas datu lapā norāda atbilstoši turpmāk minētajai kārtībai un iekļauj produkta brošūrā vai citos informatīvos dokumentos attiecībā uz produktu:

a)

ražotāja nosaukums vai preču zīme;

b)

ražotāja modeļa identifikators – parasti burtu un ciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai ražotāja nosaukumu;

c)

nominālā ietilpība kilogramos kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā pilnā noslodzē atkarībā no tā, kura nominālā ietilpība ir mazāka;

d)

energoefektivitātes klase, kā noteikts VI pielikuma 1. punktā;

e)

ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīnai ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, var norādīt šo informāciju;

f)

novērtētais ūdens patēriņš gadā (AWC ), kas izteikts litros gadā un noapaļots līdz veselam skaitlim; to apraksta šādi: “Enerģijas patēriņš “X” kWh gadā, pamatojoties uz enerģijas patēriņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas programmās 60 °C un 40 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē un enerģijas patēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

g)

enerģijas patēriņš (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē un kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

h)

novērtētais jaudas patēriņš “izslēgtā režīmā” un “ieslēgtā režīmā”;

i)

novērtētais ūdens patēriņš gadā (AW c), kas izteikts litros gadā un noapaļots līdz veselam skaitlim; to apraksta šādi: “Ūdens patēriņš “X” litri gadā, pamatojoties uz ūdens patēriņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas programmās 60 °C un 40 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

j)

centrifugēšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu un izteikta kā “centrifugēšanas efektivitātes klase “X” skalā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)”; to var izteikt arī citādi, skaidri nosakot, ka mērogs ir no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte);

k)

maksimālais griešanās ātrums kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē atkarībā no tā, kurā programmā šis rādītājs ir mazāks, un atlikušā mitruma saturs kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē atkarībā no tā, kurā programmā šis rādītājs ir lielāks;

l)

norāde, ka “kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programma 60 °C temperatūrā” un “kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programma 40 °C temperatūrā” ir standarta mazgāšanas programmas, uz kurām attiecas marķējumā un datu lapā norādītā informācija, un ka šīs programmas ir piemērotas vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai un ir visefektīvākās programmas enerģijas un ūdens kopējā patēriņa ziņā;

m)

programmas laiks “kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā” un “kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā” daļējā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei;

n)

laiks ieslēgtā režīmā (Tl ), ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ir aprīkota ar jaudas vadības sistēmu;

o)

gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim, kas rodas mazgāšanas un centrifugēšanas posmā kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

p)

ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu ir paredzēts iebūvēt, par to dod attiecīgu norādi.

2.

Viena datu lapa var attiekties uz vairākiem viena ražotāja piegādātiem sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeļiem.

3.

Datu lapā ietverto informāciju var sniegt kā krāsainu vai melnbaltu marķējuma kopiju. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kas nav norādīta marķējumā.


III PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.

Regulas 3. panta c) punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver šādu informāciju:

a)

ražotāja nosaukums un adrese;

b)

veļas mazgāšanas mašīnas modeļa vispārīgs apraksts, kas ir pietiekams, lai to varētu nepārprotami un viegli atpazīt;

c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz saskaņotajiem standartiem, ja tādus piemēro;

d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

tās personas dati un paraksts, kura ir pilnvarota pārstāvēt ražotāju;

f)

norāde, vai sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modelis izdala sudraba jonus mazgāšanas ciklā, kas skan šādi: “Šis produkts izdala/neizdala sudraba jonus mazgāšanas ciklā.”;

g)

šādi mērījumu tehniskie parametri:

i)

enerģijas patēriņš;

ii)

programmas laiks;

iii)

ūdens patēriņš;

iv)

jaudas patēriņš izslēgtajā režīmā;

v)

jaudas patēriņš ieslēgtajā režīmā;

vi)

ieslēgtā režīma ilgums;

vii)

atlikušā mitruma saturs;

viii)

gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija;

ix)

maksimālais griešanās ātrums;

h)

saskaņā ar VII pielikumu veikto aprēķinu rezultāti.

2.

Ja informācija, kas ietverta konkrēta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modeļa tehniskajā dokumentācijā, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju, un/vai ar ekstrapolāciju no citām līdzvērtīgām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, tad dokumentācijā iekļauj ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolāciju, un testiem, kurus ražotāji veikuši, lai pārbaudītu veikto aprēķinu precizitāti. Informācijā iekļauj arī visu citu to līdzvērtīgo sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeļu sarakstu, par kuriem informācija tika iegūta uz tā paša pamata.


IV PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājiem nav iespējas pārbaudīt izstādīto ražojumu

1.

Regulas 4. panta b) punktā minēto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a)

nominālā ietilpība kilogramos kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā pilnā noslodzē atkarībā no tā, kura nominālā ietilpība ir mazāka;

b)

energoefektivitātes klase atbilstīgi VI pielikuma 1. punktam;

c)

novērtētais enerģijas patēriņš gadā, kas izteikts kWh gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi VII pielikuma 1. punkta c) apakšpunktam;

d)

novērtētais ūdens patēriņš gadā, kas izteikts litros gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi VII pielikuma 2. punkta a) apakšpunktam;

e)

centrifugēšanas efektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu;

f)

maksimālais griešanās ātrums kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē atkarībā no tā, kurā programmā šis rādītājs ir mazāks, un atlikušā mitruma saturs kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē atkarībā no tā, kurā programmā šis rādītājs ir lielāks;

g)

gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim, kas rodas mazgāšanas un centrifugēšanas posmā kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

h)

ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu ir paredzēts iebūvēt, par to dod attiecīgu norādi.

2.

Ja sniedz arī citu informāciju, kas ietverta preces datu lapā, to norāda II pielikumā noteiktajā formā un kārtībā.

3.

Visu šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai norāda salasāmā izmērā un fontā.


V PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Lai pārbaudītu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes pārbauda vienu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu. Ja izmērītie parametri neatbilst ražotāja norādītajām vērtībām 1. tabulā noteiktajos vērtību diapazonos, mērījumus veic vēl trim sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām. Šo trīs sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām izmērīto vērtību vidējai aritmētiskajai vērtībai ir jāatbilst ražotāja norādītajām vērtībām 1. tabulā noteiktajā diapazonā, izņemot enerģijas patēriņu, kura izmērītā vērtība nepārsniedz nominālo vērtību Et vairāk kā par 6 %.

Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka konkrētais modelis un visi citi līdzvērtīgie sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeļi neatbilst 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām.

Dalībvalsts iestādes izmanto atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. tabula

Mērāmais parametrs

Verifikācijas pielaides

Enerģijas patēriņš gadā

Izmērītā vērtība nepārsniedz AEC nominālo vērtību (1) vairāk kā par 10 %.

Enerģijas patēriņš

Izmērītā vērtība nepārsniedz Et nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Programmas laiks

Izmērītā vērtība nepārsniedz Tt nominālās vērtības vairāk kā par 10 %.

Ūdens patēriņš

Izmērītā vērtība nepārsniedz Wt nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Atlikušā mitruma saturs

Izmērītā vērtība nepārsniedz D nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Griešanas ātrums

Izmērītā vērtība nav mazāka par nominālo vērtību Tt vairāk kā par 10 %.

Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā un ieslēgtā režīmā

Patērētās jaudas Po un Pl izmērītā vērtība, kas ir lielāka par 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 10 %. Patērētās jaudas Po un Pl izmērītā vērtība, kas nav lielāka 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Ieslēgtā režīma ilgums

Izmērītā vērtība nepārsniedz Tl nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Akustiskā trokšņa emisija gaisā

Izmērītā vērtība sakrīt ar nominālo vērtību.


(1)  “Nominālā vērtība” ir ražotāja norādītā vērtība.


VI PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases un centrifugēšanas efektivitātes klases

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes klasi nosaka atbilstīgi energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes indeksu (EEI) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 1. punktu.

1.   tabula

Energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (viszemākā efektivitāte)

EEI ≥ 87

2.   CENTRIFUGĒŠANAS EFEKTIVITĀTES KLASES

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas centrifugēšanas efektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz 2. tabulā norādīto atlikušā mitruma saturu (D).

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas atlikušā mitruma saturu (D) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 3. punktu.

2.   tabula

Centrifugēšanas efektivitātes klases

Centrifugēšanas efektivitātes klase

Atlikušā mitruma saturs (%)

A (visaugstākā efektivitāte)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (viszemākā efektivitāte)

D ≥ 90


VII PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa, ūdens patēriņa gadā un atlikušā mitruma satura aprēķināšanas metode

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Lai aprēķinātu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes indeksu (EEI), sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas novērtēto enerģijas gada patēriņu kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē un kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē salīdzina ar standarta enerģijas patēriņu gadā.

a)

Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz vienai decimālzīmei:

Formula

kur:

AEC

=

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas enerģijas patēriņš gadā;

SAEC

=

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas standarta enerģijas patēriņš gadā.

b)

Standarta enerģijas patēriņu gadā (SAEC ) aprēķina kWh gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

kur:

c

=

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas nominālā ietilpība kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā pilnā noslodzē – mazākais no šiem rādītājiem.

c)

Novērtēto enerģijas patēriņu gadā (AEC ) aprēķina kWh gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

i)

Formula

kur:

Et

=

novērtētais enerģijas patēriņš;

Po

=

jauda izslēgtā režīmā;

Pl

=

svērtā jauda ieslēgtā režīmā;

Tt

=

novērtētais programmas laiks;

220

=

standarta mazgāšanas ciklu kopējais skaits gada laikā;

ii)

ja tiek nodrošināta jaudas vadība un sadzīves veļas mazgāšanas mašīna pēc programmas beigām automātiski atgriežas “izslēgtajā režīmā”, novērtēto enerģijas patēriņu gadā (AEC ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu, ņemot vērā “ieslēgtā režīma” faktisko ilgumu:

Formula

kur:

Tl

=

laiks “ieslēgtajā režīmā”.

d)

Novērtēto enerģijas patēriņu (Ec ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un izsaka kWh, noapaļojot līdz trīs decimālzīmēm:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

kur:

Et,60

=

enerģijas patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Et,60½

=

enerģijas patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Et,40½

=

enerģijas patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

e)

Novērtēto jaudu “izslēgtā režīmā” (Po ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un izsaka W, noapaļojot līdz divām decimālzīmēm:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

kur:

Po,60

=

jauda “izslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Po,60½

=

jauda “izslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Po,40½

=

jauda “izslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

f)

Novērtēto jaudu “ieslēgtā režīmā” (Pl ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un izsaka W, noapaļojot līdz divām decimālzīmēm:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

kur:

Pl,60

=

jauda “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Pl,60½

=

jauda “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Pl,40½

=

jauda “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

g)

Novērtēto programmas laiku (Tt ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un izsaka minūtēs, noapaļojot līdz pilnai minūtei:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

kur:

Tt,60

=

programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Tt,60½

=

programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Tt,40½

=

programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

h)

Novērtēto programmas laiku “ieslēgtā režīmā” (Tl ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un izsaka minūtēs, noapaļojot līdz pilnai minūtei:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

kur:

Tl,60

=

laiks “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Tl,60½

=

laiks “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Tl,40½

=

laiks “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

2.   NOVĒRTĒTĀ ŪDENS PATĒRIŅA GADĀ APRĒĶINĀŠANA

a)

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas novērtēto ūdens patēriņu gadā (AWC ) aprēķina litros saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz veselam skaitlim:

AWc = Wt × 220

kur:

Wt

=

novērtētais ūdens patēriņš gadā;

220

=

standarta mazgāšanas ciklu kopējais skaits gada laikā.

b)

Novērtēto ūdens patēriņu (Wt ) aprēķina litros saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz veselam skaitlim:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

kur:

Wt,60

=

ūdens patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Wt,60½

=

ūdens patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Wt,40½

=

ūdens patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

3.   NOVĒRTĒTĀ ATLIKUŠĀ MITRUMA SATURA APRĒĶINĀŠANA

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas novērtēto atlikušā mitruma saturu (D) aprēķina procentos saskaņā ar turpmāk norādīto formulu, noapaļojot līdz veselam skaitlim:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

kur:

D60

atlikušā mitruma saturs kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē, izteikts procentos un noapaļots līdz veselam skaitlim;

D60½

atlikušā mitruma saturs kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē, izteikts procentos un noapaļots līdz veselam skaitlim;

D40½

atlikušā mitruma saturs kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē, izteikts procentos un noapaļots līdz veselam skaitlim.


30.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/64


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1062/2010

(2010. gada 28. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz televizoru energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2010/30/ES paredz, ka Komisijai ir jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, kuriem ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un kuriem ir būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos, bet ir līdzvērtīga funkcionalitāte.

(2)

Televizoru patērētā elektroenerģija veido ievērojamu daļu no kopējā mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņa Savienībā, un televizoriem ar līdzvērtīgu funkcionalitāti ir būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos. Televizoru energoefektivitāti ir iespējams ievērojami uzlabot. Tādēļ televizoriem ir jāpiemēro prasības par energomarķējumu.

(3)

Ir vajadzīgi saskaņoti noteikumi televizoru energoefektivitātes un enerģijas patēriņa norādīšanai, izmantojot marķējumus un preču standarta informāciju, lai motivētu ražotājus uzlabot televizoru energoefektivitāti, mudinātu lietotājus iegādāties energoefektīvos modeļus, samazinātu šo ražojumu elektroenerģijas patēriņu un pilnveidotu iekšējā tirgus darbību.

(4)

Tiek plānots, ka noteikumi, kurus paredz šī regula un Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 642/2009, ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām televizoriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (2), līdz 2020. gadam kopumā varētu radīt ikgadēju elektroenerģijas ietaupījumu 43 TWh apjomā salīdzinājumā ar situāciju, ja netiktu veikti nekādi pasākumi.

(5)

Marķējumā norādītā informācija jāgūst, izmantojot mūsdienīgas mērīšanas metodes un procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp attiecīgā gadījumā arī metodes, kas noteiktas saskaņotajos standartos, kurus pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kas minētas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvai 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (3).

(6)

Šajā regulā ir jānosaka televizoru marķējumu vienotais dizains un saturs.

(7)

Turklāt šajā regulā ir arī jānorāda prasības attiecībā uz televizoru tehnisko dokumentāciju un speciālajām zīmēm.

(8)

Turklāt šajā regulā ir arī jānorāda prasības attiecībā uz informāciju, kas sniedzama, ja tiek izmantota televizoru tālpārdošana, reklamēšana un ražojumu veicināšanas tehniskā literatūra.

(9)

Lai veicinātu energoefektīvu televizoru ražošanu, ražotājiem, kas vēlas laist tirgū televizorus, kuri var atbilst augstākām energoefektivitātes klasēm, jāļauj izmantot marķējumus, kas parāda šīs klases, pirms šo klašu obligātās uzrādīšanas datuma.

(10)

Jānodrošina šīs regulas pārskatīšana, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteiktas prasības attiecībā uz marķējumiem un ražojumu papildu informācijas sniegšanu par televizoriem.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā izklāstītajām definīcijām šajā regulā tiek izmantotas arī turpmāk minētās definīcijas:

1)

“televizors” ir televīzijas uztvērējs vai televizora monitors;

2)

“televīzijas uztvērējs” ir ražojums, kas galvenokārt paredzēts audiovizuālo signālu uztveršanai un rādīšanai un kas tiek laists tirgū ar vienu modeļa vai sistēmas nosaukumu, un kam ir šādas sastāvdaļas:

a)

displejs;

b)

viens vai vairāki skaņotāji/uztvērēji un izvēles papildu funkcijas datu uzglabāšanai un/vai attēlošanai, piemēram, ciparvideodisku diskdzinis (DVD), cietā diska diskdzinis (HDD) vai videokasešu ierakstītājs (VCR), vai nu apvienoti vienā ierīcē ar displeju, vai vienā vai vairākās atsevišķās ierīcēs;

3)

“televizora monitors” ir ražojums, kas paredzēts, lai integrētā ekrānā attēlotu videosignālu no dažādiem avotiem, tostarp televīzijas apraides signālus, un kas var vadīt un reproducēt arī audiosignālus no ārējas ierīces, kas ir savienota, izmantojot standartizētas videosignāla ieejas, tostarp RCA tipa savienotājkabeli (komponento, kompozīto), SCART, HDMI un nākotnē iespējamos bezvadu savienojumu standarta risinājumus (bet neiekļaujot nestandartizētās videosignāla ieejas, piemēram, DVI un SDI), bet kas nevar uztvert un apstrādāt apraides signālus;

4)

“aktīvais režīms” ir stāvoklis, kad televizors ir pieslēgts strāvas avotam un rada skaņu un attēlu;

5)

“mājas režīms” ir televizora iestatījumi, kurus ražotājs ir ieteicis parastai izmantošanai mājas apstākļos;

6)

“gatavības režīms(-i)” ir stāvoklis, kad iekārta ir pieslēgta strāvas avotam, tās pareiza darbība ir atkarīga no enerģijas padeves no strāvas avota un tā var nenoteiktu laiku nodrošināt tikai šādas funkcijas:

a)

reaktivizēšanas funkcija vai reaktivizēšanas funkcija un tikai indikators, kas signalizē par ieslēgtu reaktivizēšanas funkciju; un/vai

b)

informācijas vai statusa rādījumi;

7)

“izslēgts režīms” ir stāvoklis, kad iekārta ir pieslēgta strāvas avotam un nenodrošina nekādas funkcijas; par izslēgtu režīmu uzskata arī šādus stāvokļus:

a)

stāvokli, kurā tiek tikai norādīts, ka aprīkojums ir izslēgtā režīmā;

b)

stāvokli, kurā tiek nodrošinātas tikai ar elektromagnētiskās stabilitātes saglabāšanu saistītās funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/108/EK (4);

8)

“reaktivizēšanas funkcija” ir funkcija, ar kuru, izmantojot tālvadības slēdzi, tostarp tālvadības pulti, iekšēju sensoru vai taimeri, var aktivizēt citus režīmus, tostarp aktīvo režīmu, lai nodrošinātu papildu funkcijas, tostarp aktīvo režīmu;

9)

“informācijas vai statusa rādījumi” ir pastāvīga funkcija, ar kuru displejā sniedz informāciju vai rāda iekārtas statusu, tostarp laiku;

10)

“piespiedu izvēlne” ir ražotāja ieprogrammētu televizora uzstādījumu kopums, no kura televizora lietotājam jāizvēlas konkrēts uzstādījums pirms pirmās televizora ieslēgšanas;

11)

“maksimālā spilgtuma koeficients” ir attiecība starp maksimālo spilgtumu mājas režīma stāvoklī vai aktīvā režīma stāvoklī televizoram, kā to piegādājis ražotājs attiecīgā gadījumā, un maksimālo spilgtumu televizoram spilgtākajā aktīvā režīma stāvoklī;

12)

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā televizori tiek demonstrēti vai piedāvāti pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai uz nomaksu;

13)

“lietotājs” ir patērētājs, kas pērk televizoru vai kurš uzskatāms par potenciālu televizora pircēju.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

1.   Piegādātāji nodrošina, ka:

a)

katram televizoram ir drukāts marķējums, kas atbilst V pielikumā noteiktajam formātam un ietver tur norādīto informāciju;

b)

ir pieejama III pielikumā noteiktā speciālā zīme;

c)

pēc dalībvalstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar IV pielikumā norādīto tehnisko dokumentāciju;

d)

jebkurā reklāmā, ja tā ietver informāciju par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu televizora modeli, ir norādīta energoefektivitātes klase;

e)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu televizora modeli, kas raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta konkrētā modeļa energoefektivitātes klase.

2.   Energoefektivitātes klašu pamatā ir energoefektivitātes indekss, ko aprēķina saskaņā ar II pielikumu.

3.   Saskaņā ar turpmāk norādīto grafiku piemēro V pielikumā izklāstīto marķējuma formātu.

a)

Televizoriem, ko laiž tirgū no 2011. gada 30. novembra, televizoru marķējumi ar energoefektivitātes klasēm:

i)

A, B, C, D, E, F, G atbilst V pielikuma 1. punktam vai, ja piegādātāji to uzskata par piemērotu, V pielikuma 2. punktam;

ii)

A+ atbilst V pielikuma 2. punktam;

iii)

A++ atbilst V pielikuma 3. punktam;

iv)

A+++ atbilst V pielikuma 4. punktam.

b)

Televizoriem, ko laiž tirgū no 2014. gada 1. janvāra, ar energoefektivitātes klasēm A+, A, B, C, D, E, F marķējumi atbilst V pielikuma 2. punktam vai, ja piegādātāji to uzskata par piemērotu, V pielikuma 3. punktam.

c)

Televizoriem, ko laiž tirgū no 2017. gada 1. janvāra, ar energoefektivitātes klasēm A++, A+, A, B, C, D, E marķējumi atbilst V pielikuma 3. punktam vai, ja piegādātāji to uzskata par piemērotu, V pielikuma 4. punktam.

d)

Televizoriem, ko laiž tirgū no 2020. gada 1. janvāra, ar energoefektivitātes klasēm A+++, A++, A+, A, B, C, D marķējumi atbilst V pielikuma 4. punktam.

4. pants

Tirgotāju pienākumi

Tirgotāji nodrošina, ka:

a)

tirdzniecības vietās katram televizoram ir piestiprināts marķējums, ko nodrošina piegādātāji saskaņā ar 3. panta 1. punktu, un ka tas piestiprināts televizora priekšpusē tā, lai būtu labi redzams;

b)

televizorus, ko piedāvā pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai uz nomaksu tādā veidā, ka lietotājs nevar pats veikt piedāvātā televizora apsekošanu, nodrošina ar informāciju, ko sniedz piegādātājs saskaņā ar VI pielikumu;

c)

jebkurā reklāmā, ja tā ietver informāciju par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu televizora modeli, ir norādīta energoefektivitātes klase;

d)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu televizora modeli, kuri raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta konkrētā modeļa energoefektivitātes klase.

5. pants

Mērījumu metodes

Informāciju, kas ir nepieciešama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot mūsdienīgas mērīšanas metodes un procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, atbilstoši VII pielikumam.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Dalībvalstis, novērtējot deklarētās energoefektivitātes klases atbilstību, piemēro VIII pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

8. pants

Pārejas noteikumi

Uz drukātu reklāmu un drukātiem tehniskajiem reklāmizdevumiem, kas publicēti pirms 2012. gada 30. marta, neattiecas 3. panta 1. punkta d) un e) apakšpunkts un 4. panta b), c) un d) punkts.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 30. novembra. Tomēr 3. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro no 2012. gada 30. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 191, 23.7.2009., 42. lpp.

(3)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(4)  OV L 390, 31.12.2004., 24. lpp.


I PIELIKUMS

Energoefektivitātes klase

Televizora energoefektivitātes klasi nosaka atbilstoši energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā. Televizora energoefektivitātes indeksu nosaka atbilstoši II pielikuma 1. punktam.

1.   tabula

Televizora energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (viszemākā efektivitāte)

1,00 ≤ EEI


II PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa un ikgadējā aktīvā režīma enerģijas patēriņa aprēķināšanas metode

1.

Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina pēc formulas EEI = P/Pref (A), kur:

Pref (A)

=

Ppam + A × 4,3224 W/dm2,

Ppam

=

20 W televīzijas uztvērējiem ar vienu skaņotāju/uztvērēju un bez cietā diska,

Ppam

=

24 W televizoriem ar cieto(-ajiem) disku(-iem),

Ppam

=

24 W televizoriem ar vienu vai vairākiem skaņotājiem/uztvērējiem,

Ppam

=

28 W televizoriem ar cieto(-ajiem) disku(-iem) un vienu vai vairākiem skaņotājiem/uztvērējiem,

Ppam

=

15 W televizoru monitoriem,

A ir ekrāna laukums, kas izteikts dm2,

P ir televizora aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš (W), kas izmērīts atbilstīgi VII pielikumam, noapaļojot līdz vienai decimālzīmei.

2.

Ikgadējo aktīvā režīma enerģijas patēriņu E izsaka kWh un aprēķina pēc formulas E = 1,46 × P.

3.

Televizori ar automātisku spilgtuma kontroli

Lai aprēķinātu 1. un 2. punktā minēto energoefektivitātes indeksu un ikgadējo aktīvā režīma enerģijas patēriņu, atbilstīgi VII pielikumā izklāstītajai procedūrai noteikto aktīvā režīma enerģijas patēriņu samazina par 5 %, ja ir izpildīti šādi nosacījumi, kad televizors tiek laists tirgū:

a)

televizora spilgtums mājas režīmā vai aktīvajā režīmā, kā to ieprogrammējis piegādātājs, ir automātiski samazināts līdz apkārtējās vides gaismas intensitātei no vismaz 20 lux līdz 0 lux;

b)

automātiskās spilgtuma kontroles funkcija ir aktivizēta attiecīgi televizora mājas režīmā vai aktīvajā režīmā, kā to ieprogrammējis piegādātājs.


III PIELIKUMS

Produkta speciālā zīme

1.

Informāciju produkta speciālajā zīmē norāda turpmāk minētajā kārtībā un to ietver ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu.

a)

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme.

b)

Piegādātāja modeļa identifikators – kods (parasti – burtciparu), kas konkrēto televizora modeli atšķir no citiem tās pašas preču zīmes vai piegādātāja modeļiem.

c)

Modeļa energoefektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 1. tabulai; ja televizoram ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (1), var iekļaut arī šo informāciju.

d)

Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli centimetros un collās.

e)

Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš, ko mēra atbilstoši VII pielikumā noteiktajai procedūrai.

f)

Ikgadējais enerģijas patēriņš, kas aprēķināts atbilstoši II pielikumam, izsakot to kWh un noapaļojot līdz veselam skaitlim, un raksturojot šādi: “Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots”.

g)

Gatavības režīma un izslēgtā režīma vai abu režīmu elektroenerģijas patēriņš, ko mēra atbilstoši VII pielikumā noteiktajai procedūrai.

h)

Ekrāna izšķirtspēja, norādot pikseļu fizisko skaitu horizontāli un vertikāli.

2.

Vienā speciālajā zīmē var aprakstīt vairākus viena piegādātāja televizoru modeļus.

3.

Informāciju speciālajā zīmē var iekļaut kā melnbaltu vai krāsainu marķējuma kopiju. Šādā gadījumā papildus sniedz arī to informāciju, kas norādīta 1. punktā, bet kas nav iekļauta marķējumā.


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


IV PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, iekļauj turpmāk minēto informāciju:

a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

b)

televizora modeļa vispārējs apraksts, lai ierīci varētu viennozīmīgi un viegli atpazīt;

c)

vajadzības gadījumā atsauces uz izmantotajiem saskaņotajiem standartiem;

d)

vajadzības gadījumā atsauces uz citiem izmantotajiem tehniskajiem standartiem un specifikācijām;

e)

tās personas dati un paraksts, kura ir tiesīga uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

f)

mērījumu testu parametri:

i)

temperatūra telpā;

ii)

testa spriegums (V) un frekvence (Hz);

iii)

elektroapgādes sistēmas signāla kopējais harmoniskais kropļojums;

iv)

testa audio un videosignālu ievades terminālis;

v)

informācija un dokumentācija par elektriskajos testos izmantotajiem instrumentiem, konfigurāciju un strāvas slēgumiem;

g)

aktīvā režīma parametri:

i)

elektroenerģijas patēriņa dati (W), noapaļojot līdz vienai decimālzīmei, ja tiek mērīta jauda līdz 100 W, vai līdz veselam skaitlim, ja mērītā jauda pārsniedz 100 W;

ii)

tāda dinamiska satura apraides videosignāla raksturlielumi, kas raksturīgs tipiskam televīzijas apraides saturam;

iii)

darbību secība, lai nodrošinātu stabilu stāvokli attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu;

iv)

televizoriem ar piespiedu izvēlni procentuālā attiecība starp maksimālo spilgtumu mājas režīmā un maksimālo spilgtumu aktīvā režīma spilgtākajā stāvoklī, ko nodrošina attiecīgais televizors;

v)

televizoru monitoriem – mērījumos izmantotā uztvērēja raksturlielumu apraksts;

h)

katram gatavības vai izslēgtajam režīmam:

i)

elektroenerģijas patēriņa dati (W), noapaļojot līdz divām decimālzīmēm;

ii)

izmantotā mērījumu metode;

iii)

apraksts par to, kā tika izvēlēts vai ieprogrammēts attiecīgais režīms;

iv)

darbību secība, lai ieslēgtu režīmu, kurā televizors automātiski maina režīmus.


V PIELIKUMS

Marķējums

1.   MARĶĒJUMS NR. 1

Image

a)

Marķējumā norāda šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators – kods (parasti – burtciparu), kas konkrēto televizora modeli atšķir no citiem tās pašas preču zīmes vai piegādātāja modeļiem;

III.

televizora energoefektivitātes klase, kas noteikta atbilstoši I pielikumam. Bultiņa, uz kuras norādīta televizora energoefektivitātes klase, ir novietota tādā pašā augstumā kā attiecīgās energoefektivitātes klases bultiņa;

IV.

aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš (W), noapaļojot līdz veselam skaitlim;

V.

ikgadējais aktīvā režīma enerģijas patēriņš, kas aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 2. punktu, izteikts kWh un noapaļots līdz veselam skaitlim;

VI.

ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli collās un centimetros.

Televizoriem ar labi saskatāmu slēdzi, ar kuru televizoru var pārslēgt stāvoklī, kad tā elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 0,01 W, slēdzim atrodoties izslēgtā pozīcijā, marķējumā var iekļaut 5. punkta 8. apakšpunktā noteikto simbolu.

Ja televizora modelim ir piešķirts “Eiropas Savienības ekomarķējums” atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 66/2010, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

b)

Marķējuma dizaina elementus izstrādā atbilstoši 5. punktam.

2.   MARĶĒJUMS NR. 2

Image

a)

Marķējumā norāda 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitīto informāciju.

b)

Marķējuma dizaina elementus izstrādā atbilstoši 5. punktam.

3.   MARĶĒJUMS NR. 3

Image

a)

Marķējumā norāda 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitīto informāciju.

b)

Marķējuma dizaina elementus izstrādā atbilstoši 5. punktam.

4.   MARĶĒJUMS NR. 4

Image

a)

Marķējumā norāda 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitīto informāciju.

b)

Marķējuma dizaina elementus izstrādā atbilstoši 5. punktam.

5.   Marķējuma dizaina elementus izstrādā atbilstīgi turpmāk norādītajam attēlam.

Image

Kur:

a)

marķējums ir vismaz 60 mm plats un 120 mm augsts. Ja tiek drukāts lielāka formāta marķējums, tā satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

televizoriem, kuru ekrāna laukums ir lielāks par 29 dm2, marķējuma fons ir balts. Televizoriem, kuru ekrāna laukums ir 29 dm2 vai mazāks, marķējuma fons ir balts vai caurspīdīgs;

c)

krāsas ir CMYK – ciāns, madženta, dzeltena un melna –, un tās izmanto atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % – ciāns, 70 % madženta, 100 % – dzeltens, 0 % melns;

d)

marķējums atbilst visām turpmāk norādītajām prasībām (skaitļi attiecas uz iepriekš norādīto attēlu).

Image

Robežlīnijas biezums: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Marķējuma logotipi

krāsa: X-00-00-00

Piktogramma kā attēlā; ES logotips un etiķetes logotips (apvienots): platums: 51 mm, augstums: 9 mm.

Image

Apakšlogotipu robežlīnija: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 51 mm.

Image

A-G klases gradācija

Bultiņa: augstums: 3,8 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

pēdējā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 10 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 7 pt, lielie burti, balti.

Image

Energoefektivitātes klase

Bultiņa: platums: 26 mm, augstums: 8 mm, 100 % melna;

Teksts: Calibri bold 15 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 10 pt, lielie burti, balti.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 7 pt, lielie burti, 100 % melni.

Image

Slēdža logotips

Piktogramma kā attēlā, robežlīnija: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Teksts saistībā ar elektroenerģijas patēriņu aktīvā režīmā

Robežlīnija: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 14 pt, 100 % melni.

Otrā rindiņa: Calibri regular 11 pt, 100 % melni.

Image

Televizora ekrāna izmērs pa diagonāli

Piktogramma kā attēlā

Robežlīnija: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 14 pt, 100 % melni. Calibri regular 11 pt, 100 % melni.

Image

Teksts saistībā ar ikgadējo elektroenerģijas patēriņu

Robežlīnija: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 25 pt, 100 % melni.

Otrā rindiņa: Calibri regular 11 pt, 100 % melni.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Informācijai par piegādātāja nosaukumu vai preču zīmi un modeli jāietilpst 51 × 8 mm laukumā.

Image

Pārskata laikposms

Teksts: Calibri bold 8 pt

Teksts: Calibri light 9 pt


VI PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājs nevar pats veikt piedāvātā ražojuma apsekošanu

1.

Regulas 4. panta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a)

modeļa energoefektivitātes klase atbilstoši I pielikumam;

b)

aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš atbilstoši II pielikuma 1. punktam;

c)

ikgadējais elektroenerģijas patēriņš atbilstoši II pielikuma 2. punktam;

d)

ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli.

2.

Ja sniedz arī citu informāciju, kas ietverta ražojuma speciālajā zīmē, ievēro III pielikumā noteikto formu un secību.

3.

Šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un fontu.


VII PIELIKUMS

Mērījumi

1.   Lai nodrošinātu un pārbaudītu atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām, veic mērījumus un aprēķinus, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas mērījumu procedūras, kurās ņemtas vērā mūsdienīgas un vispāratzītas mērījumu metodes, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šādiem nolūkiem ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa mērījumi, kā minēts II pielikuma 1. punktā.

a)

Vispārīgie nosacījumi:

i)

mērījumus veic apkārtējās vides temperatūrā 23 °C +/– 5 °C;

ii)

mērījumos izmanto dinamisku satura apraides videosignālu, kas raksturīgs tipiskam televīzijas apraides saturam; mērījuma rezultāts ir vidējais elektroenerģijas patēriņš desmit secīgu minūšu laikā;

iii)

mērījumus veic pēc tam, kad televizors vismaz vienu stundu ir bijis izslēgtā režīmā, pēc kura tūlīt seko vismaz vienu stundu ilga darbība aktīvajā režīmā, mērījumus beidz ne vēlāk kā pēc trīs stundu ilgas darbības aktīvajā režīmā; attiecīgais videosignāls tiek vizualizēts visu aktīvā režīma darbības laiku; televizoriem, kuriem ir raksturīga stabilizēšanās vienas darbības stundas laikā, mērījumu ilgumu ir atļauts samazināt, ja iegūto mērījumu rezultātu atšķirība nepārsniedz 2 % salīdzinājumā ar mērījumu, kurā būtu ievēroti iepriekš norādītie ilguma nosacījumi;

iv)

pieļaujamā mērījumu nenoteiktība var būt mazāka par vai vienāda ar 2 %, nodrošinot 95 % ticamības līmeni;

v)

mērījumus veic, atslēdzot automātiskās spilgtuma kontroles funkciju, ja tāda ir pieejama; ja automātiskās spilgtuma kontroles funkcija ir pieejama, bet to nav iespējams atslēgt, tad mērījumus veic, gaismu ar intensitāti 300 lux vai vairāk virzot tieši uz apkārtējās vides gaismas sensoru.

b)

Televizoru aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa mērījumu nosacījumi:

i)

televīzijas uztvērējiem bez piespiedu izvēlnes: elektroenerģijas patēriņu mēra televizora aktīvā režīma stāvoklī, kādā televizoru piegādājis ražotājs, t. i., televizora spilgtuma kontroles ierīces ir pozīcijā, kādā tās iestatījis ražotājs lietotāja vajadzībām;

ii)

televīzijas uztvērējiem ar piespiedu izvēlni: elektroenerģijas patēriņu mēra “mājas režīmā”;

iii)

televizoru monitoriem bez piespiedu izvēlnes: televizora monitoru pievieno atbilstošam uztvērējam. Elektroenerģijas patēriņu mēra televizora aktīvā režīma stāvoklī, kādā televizoru piegādājis ražotājs, t. i., televizora monitora spilgtuma kontroles ierīces ir pozīcijā, kādā tās iestatījis ražotājs lietotāja vajadzībām. Uztvērēja elektroenerģijas patēriņš neattiecas uz televizora monitora aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa mērījumiem;

iv)

televizoru monitoriem ar piespiedu izvēlni: televizora monitoru pievieno atbilstošam uztvērējam. Elektroenerģijas patēriņu mēra “mājas režīmā”.

3.   Gatavības/izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņa mērījumi, kā minēts III pielikuma 1. punkta g) apakšpunktā.

Mērot jaudu, kas ir 0,50 W vai lielāka, pieļaujamā mērījumu nenoteiktība var būt mazāka par vai vienāda ar 2 %, nodrošinot 95 % ticamības līmeni. Mērot jaudu, kas ir mazāka nekā 0,50 W, pieļaujamā mērījumu nenoteiktība var būt mazāka par vai vienāda ar 0,01 W, nodrošinot 95 % ticamības līmeni.

4.   Maksimālā spilgtuma mērījumi, kā minēts VIII pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā.

a)

Maksimālo spilgtumu mēra, izmantojot spilgtummēru, ar kuru veic mērījumus daļā no ekrāna, kurā tiek rādīts pilnīgi (100 %) balts attēls un kas ir daļa no “pilnīga ekrāna testa” testa šablona, un nosaka, vai netiek pārsniegts vidējā attēla līmeņa (APL) punkts, pie kura displeja spilgtuma regulēšanas sistēmā notiek jebkādi jaudas ierobežojumi;

b)

spilgtuma koeficientu mēra, nenobīdot spilgtummēra detektora punktu uz displeja, kamēr notiek pārslēgšana attiecīgi starp mājas režīma stāvokli vai aktīvā režīma stāvokli, kā to iestatījis piegādātājs, un spilgtāko aktīvā režīma stāvokli.


VIII PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Lai pārbaudītu atbilstību prasībām, kas noteiktas 3. un 4. pantā, dalībvalstu iestādes piemēro turpmāk norādīto verifikācijas procedūru attiecībā uz aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņu, kā minēts II pielikuma 1. punktā, un uz gatavības režīma/izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņu, kā minēts III pielikuma 1. punkta g) apakšpunktā.

1.

Dalībvalstu iestādes pārbauda vienu iekārtu.

2.

Modeli uzskata par atbilstošu deklarētajai aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa vērtībai un gatavības un/vai izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņa vērtībai, ja:

a)

iegūtais aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa rezultāts nepārsniedz deklarēto elektroenerģijas patēriņa vērtību par vairāk kā 7 %; un

b)

iegūtais gatavības un izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz deklarēto elektroenerģijas patēriņa vērtību par vairāk kā 0,10 W; un

c)

maksimālā spilgtuma koeficients pārsniedz 60 %.

3.

Ja nav iegūts 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā norādītais rezultāts, pārbauda vēl trīs šī modeļa iekārtas.

4.

Pēc vēl trīs šī modeļa iekārtu pārbaudes modeli uzskata par atbilstošu deklarētajai aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa vērtībai un gatavības un izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņa vērtībai, ja:

a)

pēdējo trīs iekārtu vidējais aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz deklarēto elektroenerģijas patēriņa vērtību par vairāk kā 7 %; un

b)

pēdējo trīs iekārtu vidējais gatavības un izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz deklarēto elektroenerģijas patēriņa vērtību par vairāk kā 0,10 W; un

c)

pēdējo trīs iekārtu vidējais maksimālā spilgtuma koeficients pārsniedz 60 %.

5.

Ja nav iegūts 4. punkta a), b) vai c) apakšpunktā norādītais rezultāts, modeli uzskata par neatbilstošu prasībām.