ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.297.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 297

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 13. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 37 – Vienoti noteikumi par tādu kvēlspuldžu apstiprināšanu, kas paredzētas izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju lukturos

1

 

*

Grozījumi Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumos Nr. 13 – Vienotos noteikumos par M, N un O kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz bremzēm

183

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

13.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/1


Saskaņā ar starptautisko publisko tiesību normām juridisks spēks ir tikai ANO EEK dokumentu oriģināliem. Šo noteikumu statuss un spēkā stāšanās diena ir jāpārbauda ANO EEK dokumenta TRANS/WP/.29/343 jaunākajā redakcijā, kas pieejama

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 37 – Vienoti noteikumi par tādu kvēlspuldžu apstiprināšanu, kas paredzētas izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju lukturos

Ar visiem grozījumiem līdz

03. grozījumu sērijas 34. papildinājumam, kas stājies spēkā 2010. gada 19. augustā

SATURS

NOTEIKUMI

1.

Darbības joma

2.

Administratīvie noteikumi

2.1.

Definīcijas

2.2.

Apstiprinājuma pieteikums

2.3.

Uzraksti

2.4.

Apstiprinājums

3.

Tehniskās prasības

3.1.

Definīcijas

3.2.

Vispārīgas specifikācijas

3.3.

Ražošana

3.4.

Testi

3.5.

Kvēldiega novietojums un izmēri

3.6.

Krāsa

3.7.

UV starojums

3.8.

Piezīme par izteikti dzeltenu krāsu

3.9.

Optiskās kvalitātes pārbaude

3.10.

Standarta kvēlspuldzes

4.

Ražošanas atbilstība

5.

Sankcijas par ražošanas neatbilstību

6.

Pilnīga ražošanas izbeigšana

7.

To tehnisko dienestu nosaukums un adrese, kas atbildīgi par apstiprināšanas testu veikšanu, kā arī administratīvo struktūrvienību nosaukums un adrese

8.

Pārejas noteikumi

PIELIKUMI

1. pielikums –

Kvēlspuldžu tehnisko datu lapas

2. pielikums –

Paziņojums par kvēlspuldzes tipa apstiprināšanu vai apstiprinājuma paplašināšanu, vai apstiprinājuma atteikumu, vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 37

3. pielikums –

Apstiprinājuma marķējuma izvietojuma paraugs

4. pielikums –

Kvēlspuldžu gaismas centrs un forma

5. pielikums –

Kvēlspuldžu krāsas pārbaude

6. pielikums –

Prasību minimums izgatavotajam attiecībā uz kontroles procedūrām ražošanas atbilstības nodrošināšanai

7. pielikums –

Paraugu ņemšana un atbilstības līmeņi izgatavotāju veikto testu ierakstiem

8. pielikums –

Prasību minimums attiecībā uz neplānotām pārbaudēm, ko veic administratīvā iestāde

9. pielikums –

Atbilstība, ko apstiprina neplānotā pārbaudē

10. pielikums –

1. pielikuma rasējumos izmantoto terminu tulkojums

1.   DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz kvēlspuldzēm, kas norādītas 1. pielikumā un ko izmanto apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju lukturu mezglos.

2.   ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

2.1.   Definīcijas

2.1.1.   “Kategorijas” definīcija

Šajos noteikumos termins “kategorija” tiek lietots, lai raksturotu standartizētu kvēlspuldžu atšķirīgo pamatkonstrukciju. Katrai kategorijai ir īpašs apzīmējums, piemēram, “H4”, “P21W”, “T4W”, “PY21W” vai “RR10W”.

2.1.2.   “Tipa” definīcija

Dažādu “tipu” kvēlspuldzes (1) ir kvēlspuldzes, kuras ir iekļautas vienā kategorijā, bet atšķiras tādu būtisku parametru ziņā kā:

2.1.2.1.

tirdzniecības nosaukums vai preču zīme (kvēlspuldzes, kam ir vienāds tirdzniecības nosaukums vai preču zīme, bet ko izgatavojuši dažādi izgatavotāji, uzskata par atšķirīgu tipu kvēlspuldzēm. Kvēlspuldzes, ko izgatavojis viens izgatavotājs, bet kam atšķiras tikai tirdzniecības nosaukums vai preču zīme, var uzskatīt par viena tipa kvēlspuldzēm);

2.1.2.2.

spuldzes un/vai cokola konstrukcija, ciktāl šīs atšķirības ietekmē optiskos rezultātus;

2.1.2.3.

nominālais spriegums;

2.1.2.4.

halogēns.

2.2.   Apstiprinājuma pieteikums

2.2.1.

Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

2.2.2.

Kopā ar katru apstiprinājuma pieteikumu iesniedz (sk. arī 2.4.2. punktu):

2.2.2.1.

rasējumus trīs eksemplāros, kas ir pietiekami detalizēti, lai varētu identificēt tipu;

2.2.2.2.

īsu tehnisko aprakstu;

2.2.2.3.

piecus paraugus katrai krāsai, par ko iesniegts pieteikums.

2.2.3.

Ja kvēlspuldzes tips atšķiras no jau apstiprināta tipa tikai tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes ziņā, ir pietiekami, ja iesniedz:

2.2.3.1.

izgatavotāja paziņojumu par to, ka iesniegtais tips (izņemot tā tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi) ir identisks un ka to izgatavojis tas pats izgatavotājs, kas izgatavojis apstiprināto tipu, norādot šā tipa apstiprinājuma kodu;

2.2.3.2.

divus paraugus, uz kuriem ir jaunais tirdzniecības nosaukums vai preču zīme.

2.2.4.

Kompetentā iestāde pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, ka ir paredzēti pasākumi, lai nodrošinātu efektīvu ražošanas atbilstības kontroli.

2.3.   Uzraksti

2.3.1.

Uz apstiprināšanai iesniegto kvēlspuldžu cokoliem vai spuldzēm norāda: (2)

2.3.1.1.

pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi;

2.3.1.2.

nominālo spriegumu. Tomēr uz kvēlspuldzēm, kurām standartizēts ir tikai 12 V tips un maksimālais pieļaujamais spuldzes diametrs nav lielāks par 7,5 mm, nominālais spriegums nav jānorāda;

2.3.1.3.

attiecīgās kategorijas starptautisko apzīmējumu. Šā apzīmējuma simbols “W”, kas attiecas uz jaudu, nav jānorāda, ja maksimālais pieļaujamais kvēlspuldzes spuldzes diametrs nav lielāks par 7,5 mm;

2.3.1.4.

nominālo aktīvo jaudu (secīgi – lielas jaudas/mazas jaudas kvēldiegs divkārša kvēldiega spuldzēm); tā nav jānorāda atsevišķi, ja tā ir daļa no attiecīgās kvēlspuldžu kategorijas starptautiskā apzīmējuma;

2.3.1.5.

vietu, kas ir pietiekami plaša, lai uz tās varētu piestiprināt apstiprinājuma marķējumu.

2.3.2.

Vietu, kas minēta 2.3.1.5. punktā, norāda rasējumos, ko iesniedz kopā ar apstiprinājuma pieteikumu.

2.3.3.

Halogēnās kvēlspuldzes, kas atbilst 3.7. punktā noteiktajām prasībām, marķē ar burtu “U”.

2.3.4.

Var piestiprināt uzrakstus, uz kuriem neattiecas 2.3.1. un 2.4.3. punkts, ar nosacījumu, ka tie nelabvēlīgi neietekmē gaismas parametrus.

2.4.   Apstiprinājums

2.4.1.

Ja visi saskaņā ar 2.2.2.3. vai 2.2.3.2. punktu iesniegtie kvēlspuldžu tipa paraugi atbilst šiem noteikumiem, piešķir apstiprinājumu.

2.4.2.

Apstiprinājuma kodu piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmā zīme (patlaban 2, kas atbilst grozījumu 02. sērijai, kura stājās spēkā 1983. gada 27. oktobrī, un grozījumu 03. sērijai (nav vajadzības mainīt apstiprinājuma numuru), kas stājās spēkā 1984. gada 1. jūnijā) norāda grozījumu sēriju, kura ietver jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus, kas šajos noteikumos izdarīti līdz apstiprinājuma izsniegšanas dienai. Aiz tās norāda identifikācijas kodu, kurā ir ne vairāk kā divas zīmes. Izmanto tikai zemsvītras piezīmē (3) uzskaitītos arābu ciparus un lielos burtus. Viena puse nedrīkst piešķirt tādu pašu kodu citam kvēlspuldžu tipam. Paziņojumu par apstiprinājuma piešķiršanu vai tā paplašināšanu, vai atteikumu, vai apstiprinājuma atsaukšanu, vai kāda kvēlspuldžu tipa pilnīgu ražošanas izbeigšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot tehnisko datu lapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, kopā ar pieteikuma iesniedzēja iesniegtu rasējumu, kura formāts nepārsniedz A4 (210 × 297 mm) un kura mērogs ir vismaz 2:1. Pēc pieteikuma iesniedzēja vēlēšanās to pašu apstiprinājuma kodu var piešķirt kvēlspuldzei, kura izstaro baltu gaismu, un kvēlspuldzei, kura izstaro izteikti dzeltenu gaismu (sk. 2.1.2.3. punktu).

2.4.3.

Katrai kvēlspuldzei, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, vietā, kas minēta 2.3.1.5. punktā, papildus 2.3.1. punktā paredzētajiem uzrakstiem piestiprina starptautisku apstiprinājuma marķējumu, ko veido:

2.4.3.1.

nošķelts aplis, kurā ir burts “E” un tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu (4);

2.4.3.2.

apstiprinājuma kods, kas norādīts netālu no nošķeltā apļa.

2.4.4.

Ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis vienu apstiprinājuma kodu par vairākiem tirdzniecības nosaukumiem vai preču zīmēm, ir pietiekami, ja viena vai vairākas no tām atbilst 2.3.1.1. punkta prasībām.

2.4.5.

Marķējumi un uzraksti, kas minēti 2.3.1. un 2.4.3. punktā, ir skaidri salasāmi un neizdzēšami.

2.4.6.

Šo noteikumu 3. pielikumā sniegts apstiprinājuma marķējuma izkārtojuma paraugs.

3.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

3.1.   Definīcijas

3.1.1.   Nominālais spriegums: spriegums (voltos), kas norādīts uz kvēlspuldzes;

3.1.2.   nominālā jauda: jauda (vatos), kas norādīta uz kvēlspuldzes un ko var iekļaut attiecīgās kategorijas starptautiskajā apzīmējumā;

3.1.3.   testēšanas spriegums: spriegums kvēlspuldzes spailēs, kādam paredzēti kvēlspuldzes elektriskie un fotometriskie parametri un kādā kvēlspuldze jātestē;

3.1.4.   objektīvie lielumi: lielumi, kas iegūstami noteikto pielaižu robežās, kad kvēlspuldzei pievada strāvu tās testēšanas spriegumā;

3.1.5.   standarta (etalona) kvēlspuldze: kvēlspuldze, kas izstaro baltu, dzeltenu vai sarkanu gaismu ar samazinātām izmēru pielaidēm un ko izmanto apgaismojuma un gaismas signālierīču fotometriskajā testēšanā. Standarta kvēlspuldzes norāda tikai vienā nominālajā spriegumā attiecībā uz katru kategoriju;

3.1.6.   atskaites gaismas plūsma: noteikta standarta kvēlspuldzes gaismas plūsma, pēc kuras nosaka apgaismes ierīces optiskos parametrus;

3.1.7.   mērījumu gaismas plūsma: noteikts gaismas plūsmas lielums kvēlspuldzes testēšanai standarta galvenajā lukturī, kā noteikts 3.9. punktā;

3.1.8.   atskaites ass: ass, kuru nosaka attiecībā pret cokolu un pēc kuras nosaka konkrētus kvēlspuldzes izmērus;

3.1.9.   atskaites plakne: plakne, kuru definē attiecībā pret cokolu un pēc kuras nosaka konkrētus kvēlspuldzes izmērus.

3.2.   Vispārīgas specifikācijas

3.2.1.

Katrs iesniegtais paraugs atbilst attiecīgajām šo noteikumu specifikācijām.

3.2.2.

Kvēlspuldžu konstrukcija nodrošina, ka tās ir un arī turpmāk saglabātos labā darba kārtībā, kad tās izmanto normālā režīmā. Turklāt tām nav konstrukcijas vai ražošanas defektu.

3.3.   Ražošana

3.3.1.

Uz kvēlspuldžu spuldzēm nav švīku vai plankumu, kas varētu mazināt to efektivitāti un optisko veiktspēju.

3.3.2.

Kvēlspuldzes ir aprīkotas ar standarta cokoliem, kas atbilst cokolu tehnisko datu lapām, kuras noteiktas SEK publikācijā 60061, trešajā izdevumā, kā noteikts 1. pielikumā ietvertajās atsevišķajās tehnisko datu lapās.

3.3.3.

Cokols ir stingrs un stingri piestiprināts pie spuldzes.

3.3.4.

Lai pārliecinātos, vai kvēlspuldzes atbilst 3.3.1.–3.3.3. punkta prasībām, veic vizuālu pārbaudi, izmēru pārbaudi un vajadzības gadījumā arī izmēģinājuma uzstādīšanu.

3.4.   Testi

3.4.1.

Kvēlspuldzes vispirms veco to testēšanas spriegumā apmēram stundu. Divkārša kvēldiega spuldzēm katru kvēldiegu veco atsevišķi.

3.4.2.

Ja kvēlspuldzei ir pārklāta spuldze, pēc vecošanas perioda, kas atbilst 3.4.1. punktā noteiktajam, spuldzes virsmu viegli notīra ar kokvilnas drānu, kas izmērcēta šķīdumā, kurā 70 procentu tilpuma ir n-heptāns, bet 30 procentu tilpuma – toluols. Pēc apmēram piecām minūtēm virsmu pārbauda vizuāli. Tai nedrīkst būt redzamas izmaiņas.

3.4.3.

Kvēldiega atrašanās vietu un izmērus nosaka, kvēlspuldzēm pievadot strāvu 90 līdz 100 procentu testēšanas spriegumā.

3.4.4.

Ja vien nav noteikts citādi, elektriskos un fotometriskos mērījumus veic testēšanas spriegumā.

3.4.5.

Elektriskos mērījumus veic ar vismaz 0.2. grupas instrumentiem.

3.4.6.

Gaismas plūsma (lūmenos), kas norādīta 1. pielikumā ietvertajās kvēlspuldžu tehnisko datu lapās, attiecas uz kvēlspuldzēm, kas izstaro baltu gaismu, ja vien minētajās lapās nav noteikta konkrēta krāsa.

Ja ir atļauta izteikti dzeltena krāsa, tādas kvēlspuldzes gaismas plūsma, kurai ir izteikti dzeltena ārējā spuldze, ir vismaz 85 procenti no attiecīgās kvēlspuldzes gaismas intensitātes, kad tā izstaro baltu gaismu.

3.5.   Kvēldiega novietojums un izmēri

3.5.1.

Principā kvēldiega ģeometriskā forma ir tāda, kāda noteikta 1. pielikumā ietvertajās kvēlspuldžu tehnisko datu lapās.

3.5.2.

Līnijveida kvēldiegu pareizo atrašanās vietu un formu pārbauda, kā noteikts attiecīgajās tehnisko datu lapās.

3.5.3.

Ja kvēlspuldzes tehnisko datu lapā kvēldiegs vismaz vienā skatā ir attēlots kā punkts, gaismas centra atrašanās vietu nosaka saskaņā ar 4. pielikumu.

3.5.4.

Līnijveida kvēldiega garumu nosaka pēc tā galiem, ko, ja vien attiecīgajā tehnisko datu lapā nav noteikts citādi, definē kā kvēldiega pirmā un pēdējā tinuma virsotnes, skatoties projekcijā, kas ir perpendikulāra kvēlspuldzes atskaites asij. Šāda virsotne atbilst prasībai, ka leņķis, ko veido kājiņas, nav lielāks par 90°. Dubultspirāles kvēldiegiem ņem vērā sekundāro tinumu virsotnes.

3.5.4.1.

Aksiāliem kvēldiegiem attiecīgo virsotņu galējo atrašanās vietu nosaka, griežot kvēlspuldzi ap tās atskaites asi. Tad izmēra garumu paralēli atskaites asij.

3.5.4.2.

Šķērseniskiem kvēldiegiem to asi novieto perpendikulāri projekcijas virzienam. Garumu izmēra perpendikulāri atskaites asij.

3.6.   Krāsa

3.6.1.

Kvēlspuldzes izstarotās gaismas krāsa ir balta, ja vien attiecīgajā tehnisko datu lapā nav noteikts citādi.

3.6.2.

Uz šiem noteikumiem attiecas izstarotās gaismas krāsas definīcijas, kas sniegtas Noteikumos Nr. 48 un to grozījumu sērijās, kuras ir spēkā tipa apstiprinājuma piešķiršanas laikā.

3.6.3.

Izstarotās gaismas krāsu mēra, izmantojot 5. pielikumā noteikto metodi. Katrs izmērītais lielums atbilst vajadzīgajam pielaides diapazonam (5). Turklāt kvēlspuldzēm, kas izstaro baltu gaismu, izmērītie lielumi nedrīkst novirzīties par vairāk nekā 0,020 vienībām x vai/un y virzienā no izvēlēta punkta uz Planka līknes (SEK publikācija 15.2, Kolorimetrija, 1986. gads). Kvēlspuldzes, kas paredzētas izmantošanai gaismas signālierīcēs, atbilst prasībām, kas noteiktas SEK publikācijas 60809 2. izdevuma 5. grozījuma 2.4.2. punktā.

3.7.   UV starojums

Halogēnu lampas UV starojums ir tāds, ka:

Formula

Formula

kur:

Ee(λ)

(W/nm)

ir starojuma plūsmas spektrālais sadalījums;

V (λ)

(1)

ir spektrālās gaismas lietderības koeficients;

km = 683

(lm/W)

ir fotometriskā starojuma ekvivalents;

λ

(nm)

ir viļņu garums.

Šo lielumu aprēķina, izmantojot piecu nanometru intervālu.

3.8.   Piezīme par izteikti dzeltenu krāsu

Kvēlspuldzes tipa apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem atbilstoši 3.6. punktam var piešķirt kvēlspuldzei, kas izstaro balto gaismu, kā arī kvēlspuldzei, kas izstaro izteikti dzeltenu gaismu; 3. pants nolīgumā, kam pievienoti šie noteikumi, neliedz pusēm aizliegt transportlīdzekļos, ko tās reģistrējušas, izmantot kvēlspuldzes, kas izstaro baltu vai izteikti dzeltenu gaismu.

3.9.   Optiskās kvalitātes pārbaude

(Attiecas tikai uz R2, H4 un HS1 kategorijas kvēlspuldzēm.)

3.9.1.

Optiskās kvalitātes pārbaudi veic tādā spriegumā, lai varētu noteikt mērījumu gaismas plūsmu; attiecīgi jāievēro 3.4.6. punktā noteiktās specifikācijas.

3.9.2.

Kvēlspuldzes, kuru jauda ir 12 volti un kuras izstaro baltu gaismu.

Paraugu, kas visvairāk atbilst prasībām, kuras noteiktas standarta kvēlspuldzei, testē standarta galvenajā lukturī, kā noteikts 3.9.5. punktā, un pārbauda, vai komplekts, kas ietver iepriekš minēto galveno lukturi un testējamo kvēlspuldzi, atbilst gaismas sadalījuma prasībām, kas attiecīgajos noteikumos noteiktas priekšējam tuvās gaismas lukturim.

3.9.3.

Kvēlspuldzes, kuru jauda ir 6 un 24 volti un kuras izstaro baltu gaismu.

Paraugu, kas visvairāk atbilst nominālajiem izmēriem, testē standarta galvenajā lukturī, kā noteikts 3.9.5. punktā, un pārbauda, vai komplekts, kas ietver iepriekš minēto galveno lukturi un testējamo kvēlspuldzi, atbilst gaismas sadalījuma prasībām, kas attiecīgajos noteikumos noteiktas priekšējam tuvās gaismas lukturim. Pieņemamas ir novirzes, kas nav lielākas par 10 procentiem no minimālajiem lielumiem.

3.9.4.

Kvēlspuldzes, kas izstaro izteikti dzeltenu krāsu, testē tāpat, kā izklāstīts 3.9.2. un 3.9.3. punktā, standarta galvenajā lukturī, kā noteikts 3.9.5. punktā, lai nodrošinātu to, ka apgaismojums atbilst vismaz 85 procentiem attiecībā uz 12 voltu kvēlspuldzēm un vismaz 77 procentiem attiecībā uz 6 un 24 voltu kvēlspuldzēm, un gaismas sadalījuma prasību minimālie lielumi ir tādi, kādi attiecīgajos noteikumos noteikti priekšējam tuvās gaismas lukturim. Apgaismojuma maksimālie ierobežojumi nemainās.

Ja kvēlspuldzei ir izteikti dzeltenas krāsas spuldze, šādu testu neveic, ja apstiprinājums ir piešķirts tāda paša tipa kvēlspuldzei, kas izstaro baltu gaismu.

3.9.5.

Galveno lukturi uzskata par standarta galveno lukturi, ja:

3.9.5.1.

tas atbilst attiecīgajiem apstiprināšanas nosacījumiem;

3.9.5.2.

tā faktiskais diametrs ir vismaz 160 mm;

3.9.5.3.

komplektā ar standarta kvēlspuldzi dažādos punktos un dažādās zonās, kas noteiktas attiecīgajam galveno lukturu tipam, tas rada apgaismojumu, kas vienāds ar:

3.9.5.3.1.

ne vairāk kā 90 procentiem no maksimālās robežvērtības;

3.9.5.3.2.

ne mazāk kā 120 procentiem no minimālās robežvērtības, kas noteikta attiecīgajam galveno lukturu tipam.

3.10.   Standarta kvēlspuldzes

Papildu prasības standarta (etalona) kvēlspuldzēm ir noteiktas attiecīgajās 1. pielikumā ietvertajās tehnisko datu lapās.

Spuldzes standarta (etalona) kvēlspuldzēs, kas izstaro baltu gaismu, tāda gaismas avota CIE trihromatiskās koordinātes, kura krāsas temperatūra ir 2 856 K, nemaina vairāk kā par 0,010 vienībām x un/vai y virzienā.

Standarta (etalona) kvēlspuldzēs, kas izstaro dzeltenu vai sarkanu gaismu, spuldzes temperatūras izmaiņas neietekmē gaismas plūsmu, kas varētu pasliktināt gaismas signālierīču fotometriskos mērījumus.

4.   RAŽOŠANAS ATBILSTĪBA

4.1.

Saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātas kvēlspuldzes izgatavo atbilstīgi apstiprinātajam tipam saskaņā ar uzrakstiem un tehniskajām prasībām, kas noteiktas 3. punktā un šo noteikumu 1., 3. un 4. pielikumā.

4.2.

Lai pārbaudītu, ka ir ievērotas 4.1. punkta prasības, veic atbilstošas ražojumu pārbaudes.

4.3.

Apstiprinājuma turētājs jo īpaši:

4.3.1.

nodrošina to, ka ir izstrādātas efektīvas ražošanas kvalitātes kontroles procedūras;

4.3.2.

var izmantot kontroles iekārtas, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu katra apstiprinātā tipa atbilstību;

4.3.3.

nodrošina to, lai testu rezultātu dati tiktu reģistrēti un lai saistītie dokumenti būtu pieejami tik ilgā laikposmā, ko nosaka iepriekš saskaņā ar attiecīgo administratīvo dienestu;

4.3.4.

piemērojot 7. pielikumā noteiktos kritērijus, analizē katra testa veida rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojuma tehnisko īpašību stabilitāti, ņemot vērā rūpnieciskās ražošanas procesa svārstības;

4.3.5.

nodrošina to, ka attiecībā uz katru ražojuma tipu tiek veikti vismaz šo noteikumu 6. pielikumā paredzētie testi;

4.3.6.

nodrošina to, lai jebkurai paraugu ņemšanai, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testa tipam, sekotu cita paraugu ņemšana vai cits tests. Veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atjaunotu attiecīgās ražošanas atbilstību.

4.4.

Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražojuma vienībai piemērojamo kontroles metožu atbilstību.

4.4.1.

Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un ražošanas uzraudzības ierakstus.

4.4.2.

Inspektors var ņemt paraugus izlases veidā testēšanai izgatavotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu var noteikt, ņemot vērā izgatavotāja veiktās pārbaudes rezultātus.

4.4.3.

Ja kvalitātes līmenis šķiet neapmierinošs vai ja jāpārbauda to testu derīgums, kas veikti, piemērojot 4.4.2. punktu, inspektors ņem paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kurš veicis tipa apstiprināšanas testus.

4.4.4.

Kompetentā iestāde var veikt jebkuru šajos noteikumos paredzēto testu. Ja kompetentā iestāde nolemj veikt izlases veida pārbaudes, piemēro šo noteikumu 8. un 9. pielikumā noteiktos kritērijus.

4.4.5.

Parastais kompetentās iestādes noteiktais pārbaužu biežums ir reizi divos gados. Ja kādā no šīm pārbaudēm reģistrē negatīvus rezultātus, kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai pēc iespējas drīzāk atjaunotu ražošanas atbilstību.

5.   SANKCIJAS PAR RAŽOŠANAS NEATBILSTĪBU

5.1.

Apstiprinājumu, kas kvēlspuldzei piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, drīkst atsaukt, ja nav ievērotas prasības vai ja kvēlspuldze, uz kuras ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

5.2.

Ja nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc iepriekš piešķirtu apstiprinājumu, tā, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, nekavējoties informē pārējās puses, kuras piemēro šos noteikumus.

6.   PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnīgi izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta kvēlspuldžu tipa ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde par to informē pārējās 1958. gada nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā norādītajam paraugam.

7.   TO TEHNISKO DIENESTU NOSAUKUMS UN ADRESE, KAS ATBILDĪGI PAR APSTIPRINĀŠANAS TESTU VEIKŠANU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMS UN ADRESE

1958. gada nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam to tehnisko dienestu nosaukumu un adresi, kas atbildīgi par apstiprināšanas testu veikšanu, kā arī to administratīvo struktūrvienību nosaukumu un adresi, kas piešķir apstiprinājumu un kam jānosūta veidlapas, kas apliecina citās valstīs izdotu apstiprinājumu, tā paplašinājumu, atteikumu vai atsaukšanu, vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu.

8.   PĀREJAS NOTEIKUMI

8.1.

Apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar iepriekšējām grozījumu sērijām, paliek spēkā, izņemot to, ka attiecībā uz ražošanas atbilstību pašreizējās kvēlspuldzes atbilst prasībām, kas noteiktas jaunākajās grozījumu sērijās, sākot no 12 mēnešiem pēc šo grozījumu piemērošanas dienas (6).

8.2.

Atbilstība starp iepriekšējiem apzīmējumiem un jaunajiem apzīmējumiem ir norādīta turpmāk tabulā.

Vecie apzīmējumi

Jaunie apzīmējumi grozījumu 03. sērijā

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3.

Sākot no 12. mēneša pēc Noteikumu Nr. 37 grozījumu 03. sērijas 28. papildinājuma, neizmanto R2, S1 un C21W kategorijas kvēlspuldzes lukturos, ko izmanto tipa apstiprinājuma nolūkos.

8.4.

Tomēr puses, kas piemēro šos noteikumus, var turpināt piešķirt apstiprinājumus lukturiem, kuros izmanto R2, S1 un C21W kategorijas kvēlspuldzes, ja šie lukturi ir paredzēti kā rezerves daļas uzstādīšanai ekspluatācijā esošos transportlīdzekļos.


(1)  Izteikti dzeltena spuldze vai izteikti dzeltena ārējā papildu spuldze, kas paredzēta tikai tādēļ, lai mainītu krāsu, bet ne pārējos baltas gaismas kvēlspuldzes parametrus, nav uzskatāma par mainītu kvēlspuldzes tipu.

(2)  Pēdējā minētajā gadījumā gaismas parametri netiek nelabvēlīgi ietekmēti.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

(4)  1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai, 10 – Serbijai, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot attiecīgo EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai, 51 – Korejas Republikai, Malaizijai, 53 Taizemei, 54 un 55 (brīvs) un 56 Melnkalnei, 57 (brīvs) un 58 Tunisijai. Nākamos numurus piešķir pārējām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē nolīgumu vai pievienojas nolīgumam par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo nolīguma pusēm tām piešķirtos numurus.

(5)  Izstrādājuma atbilstības nolūkos un tikai attiecībā uz dzelteno un sarkano krāsu vismaz 80 procentu no izmērītajiem rezultātiem atbilst vajadzīgajam pielaides diapazonam.

(6)  Šā punkta grozītais teksts ieviests ar grozījumu 03. sērijas 14. papildinājumu. Minētais papildinājums stājās spēkā 1997. gada 3. septembrī, un ar to šo noteikumu tekstā tika iekļauti jauni punkti, proti, 2.3.3. un 3.7. punkts, un 1. pielikumā tika iekļautas jaunas tehnisko datu lapas HIR1 un PY27/7W.


1. PIELIKUMS

KVĒLSPULDŽU TEHNISKO DATU LAPAS  (1)

Kvēlspuldžu kategoriju un to tehnisko datu lapu numuru saraksts.

1.   grupa

Bez vispārīgiem ierobežojumiem:

Kategorija

Tehnisko datu lapu numurs(-i)

H1

H1/1 līdz 3

H3

H3/1 līdz 4

H4

H4/1 līdz 5

H7

H7/1 līdz 4

H8

H8/1 līdz 4

H8B

H8/1 līdz 4

H9 (3)

H9/1 līdz 4

H9B (3)

H9/1 līdz 4

H10

H10/1 līdz 3

H11

H11/1 līdz 4

H11B

H11/1 līdz 4

H12

H12/1 līdz 3

H13

H13/1 līdz 4

H13A

H13/1 līdz 4

H14

H14/1 līdz 4

H15

H15/1 līdz 5

H16

H16/1 līdz 4

H21W (2)

H21W/1 līdz 2

H27W/1

H27W/1 līdz 3

H27W/2

H27W/1 līdz 3

HB3

HB3/1 līdz 4

HB3A

HB3/1 līdz 4

HB4

HB4/1 līdz 4

HB4A

HB4/1 līdz 4

HIR1 (3)

HIR1/1 līdz 3

HIR2

HIR2/1 līdz 3

HS1

HS1/1 līdz 5

HS2

HS2/1 līdz 3

HS5

HS5/1 līdz 4

HS5A (5)

HS5A/1 līdz 3

HS6 (4)

HS6/1 līdz 4

PSX24W (2)

P24W/1 līdz 3

PSX26W (2)

PSX26W1 līdz 3

PX24W (2)

P24W/1 līdz 3

S2

S1/S2/1 līdz 2

S3

S3/1

2.   grupa

Tikai signāllukturiem, pagrieziena lukturiem, atpakaļgaitas lukturiem un aizmugurējās numura zīmes lukturiem:

Kategorija

Tehnisko datu lapu numurs(-i)

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/1 līdz 2

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/1 līdz 2

HY21W

H21W/1 līdz 2

P13W

P13W/1 līdz 3

P19W

P19W/1 līdz 3

P21W

P21W/1 līdz 2

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/2 līdz 3)

P21/5W

P21/5W/1 līdz 3

P24W

P24W/1 līdz 3

P27W

P27W/1 līdz 2

P27/7W

P27/7W/1 līdz 3

PC16W

PC16W/1 līdz 3

PCR16W

PC16W/1 līdz 3

PCY16W

PC16W/1 līdz 3

PR19W

P19W/1 līdz 3

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/2 līdz 3)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/2 līdz 3)

PR24W

P24W/1 līdz 3

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/2 līdz 3)

PS19W

P19W/1 līdz 3

PS24W

P24W/1 līdz 3

PSR19W

P19W/1 līdz 3

PSR24W

P24W/1 līdz 3

PSY19W

P19W/1 līdz 3

PSY24W

P24W/1 līdz 3

PY19W

P19W/1 līdz 3

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/1 līdz 3

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/2 līdz 3)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/1 līdz 3

W16W

W16W/1

W21W

W21W/1 līdz 2

W21/5W

W21/5W/1 līdz 3

WP21W

WP21W/1 līdz 2

WPY21W

WP21W/1 līdz 2

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/2 līdz 3)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/1 līdz 2

3.   grupa

Tikai rezerves daļām (sk. pārejas noteikumus 8.3. un 8.4. punktā):

Kategorija

Tehnisko datu lapu numurs(-i)

C21W

C21W/1 līdz 2

R2

R2/1 līdz 3

S1

S1/S2/1 līdz 2

To tehnisko datu lapu saraksts, kuras attiecas uz kvēlspuldzēm, un to secība šajā pielikumā.

Tehnisko datu lapu numurs(-i)

 

C5W/1

 

C21W/1 līdz 2

 

H1/1 līdz 3

 

H3/1 līdz 4

 

H4/1 līdz 5

 

H7/1 līdz 4

 

H8/1 līdz 4

 

H9/1 līdz 4

 

H10/1 līdz 3

 

H11/1 līdz 4

 

H12/1 līdz 3

 

H13/1 līdz 4

 

H14/1 līdz 4

 

H15/1 līdz 5

 

H16/1 līdz 4

 

H6W/1

 

H10W/1 līdz 2

 

H21W/1 līdz 2

 

H27W/1 līdz 3

 

HB3/1 līdz 4

 

HB4/1 līdz 4

 

HIR1/1 līdz 3

 

HIR2/1 līdz 3

 

HS1/1 līdz 5

 

HS2/1 līdz 3

 

HS5/1 līdz 4

 

HS5A/1 līdz 3

 

HS6/1 līdz 4

 

P13W/1 līdz 3

 

P19W/1 līdz 3

 

P21W/1 līdz 2

 

P21/4W/1

 

P21/5W/1 līdz 3

 

P24W/1 līdz 3

 

P27W/1 līdz 2

 

P27/7W/1 līdz 3

 

PC16W/1 līdz 3

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/1 līdz 3

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1 līdz 3

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/1 līdz 2

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/1 līdz 3

 

W16W/1

 

W21W/1 līdz 2

 

W21/5W/1 līdz 3

 

WP21W/1 līdz 2

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/1 līdz 2

KATEGORIJA C5W — Tehnisko datu lapa C5W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

Cokols SV8,5 saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-81-4)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

6

12

24

12

Vati

5

5

Testēšanas spriegums

Volti

6,75

13,5

28,0

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

5,5 maks.

7,7 maks.

5,5 maks.

Gaismas plūsma

45 ± 20 %

 

Atskaites gaismas plūsma: 45 lm pie apmēram 13,5 V

KATEGORIJA C21W — Tehnisko datu lapa C21W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

KVĒLSPULDZE TIKAI ATPAKAĻGAITAS LUKTURIM

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

minim.

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

Cokols SV8,5 saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-81-4)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

21

21

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

26,5 maks.

26,5 maks.

Gaismas plūsma

460 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma: 460 lm pie apmēram 13,5 V.

KATEGORIJA C21W — Tehnisko datu lapa C21W/2

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un kvēlspuldzes garuma centru, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

12 V

a

h

k

parastā ražojuma kvēlspuldzes

4,0 + d

14,5

2,0

standarta kvēlspuldze

2,0 + d

14,5

0,5

d= nominālais kvēldiega diametrs, ko noteicis izgatavotājs.

Testa procedūra un prasības.

1.

Kvēlspuldzi ievieto aptverē (spuldzes turētājā), ko var grozīt 360° leņķī ap atskaites asi tā, lai priekšējais pacēlums būtu redzams uz ekrāna, uz kura tiek projicēts kvēldiega attēls. Atskaites plakne uz ekrāna atbilst kvēlspuldzes centram. Uz ekrāna vēlamā centrālā ass atbilst kvēlspuldzes garuma centram.

2.

Priekšpuses pacēlums

2.1.

Kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūra iekšpusē, kad kvēlspuldzi groza 360° leņķī.

2.2.

Kvēldiega centra nobīde no vēlamās centrālās ass nav lielāka par attālumu “k”.

KATEGORIJA H1 — Tehnisko datu lapa H1/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJA H1 — Tehnisko datu lapa H1/2

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50/– 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

Cokols P14,5s saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-46-2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

6

12

24

12

Vati

55

70

55

Testēšanas spriegums

Volti

6,3

13,2

28,0

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

63 maks.

68 maks.

84 maks.

68 maks.

Gaismas plūsma ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Atskaites gaismas plūsma: 1150 pie apmēram 12 V

12 V

1 150

13,2 V

1 550

KATEGORIJA H1 — Tehnisko datu lapa H1/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= kvēldiega diametrs.

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā H1/1.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega sākums, kas noteikts tehnisko datu lapā H1/2, piezīmē 10/, atrodas starp līnijām Z1 un Z2.

KATEGORIJA H3 — Tehnisko datu lapa H3/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJA H3 — Tehnisko datu lapa H3/2

Image

KATEGORIJA H3 — Tehnisko datu lapa H3/3

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

3,0minim.

4,0 minim.

5,0 ± 0,50

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

Cokols PK22s saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-47-4)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

6

12

24

12

Vati

55

70

55

Testēšanas spriegums

Volti

6,3

13,2

28,0

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

63 maks.

68 maks.

84 maks.

68 maks.

Gaismas plūsma ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram:

12 V

1 100

13,2 V

1 450

KATEGORIJA H3 — Tehnisko datu lapa H3/4

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai tas atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega centrs atrodas “k” lieluma robežās.

KATEGORIJA H4 — Tehnisko datu lapa H4/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

2.

attēls

3.

attēls

Spuldzes maksimālās kontūras (4)

Image

(1)

Atskaites plakne ir plakne, ko veido visu trīs cokola gredzena mēlīšu atrašanās vietas punkti.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso tā apļa centru, kura diametrs ir “M”.

(3)

Izstarotās gaismas krāsa ir balta vai izteikti dzeltena.

(4)

Spuldze un stiprinājumi nepārsniedz 2. attēlā norādīto aptveri. Tomēr, ja izmanto izteikti dzeltenu ārējo spuldzi, šī spuldze un stiprinājumi nepārsniedz 3. attēlā norādīto aptveri.

(5)

Obskurācija ir redzama vismaz tik tālu, cik tālu atrodas spuldzes cilindriskā daļa. Tā arī pārklājas ar iekšējo vairogu, kad vairogu novēro virzienā perpendikulāri atskaites asij.

KATEGORIJA H4 — Tehnisko datu lapa H4/2

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35/– 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20/– 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

maks. 40°

maks. 40°

Cokols P43t saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-39-6)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12 (22)

24 (22)

12 (22)

Vati

60

55

75

70

60

55

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

28,0

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

75 maks.

68 maks.

85 maks.

80 maks.

75 maks.

68 maks.

Gaismas plūsma ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Mērījumu plūsma (lm) (23)

750

800

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

1 250

750

13,2 V

1 650

1 000

KATEGORIJA H4 — Tehnisko datu lapa H4/3

Vairoga atrašanās vieta

Image

Šis rasējums nav obligāts attiecībā uz vairoga konstrukciju

Kvēldiegu novietojums

Image

KATEGORIJA H4 — Tehnisko datu lapa H4/4

To izmēru (milimetros) tabula, kas minēti tehnisko datu lapas H4/3 rasējumos

Atsauce (24)

Lielums (25)

Pielaide

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

b1/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mv

b2/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mv

c/30,0 mv

± 0,35

± 0,15

d

minim. 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mv

h/30,0 mv

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Atkarībā no vairoga formas

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

KATEGORIJA H4 — Tehnisko datu lapa H4/5

Papildu paskaidrojumi, kas attiecas uz tehnisko datu lapu H4/3

Turpmāk norādītos lielumus mēra trīs virzienos:

(1)

attiecībā uz lielumiem a, b1, c, d, e, f, lR un lC;

(2)

attiecībā uz lielumiem g, h, p un q;

(3)

attiecībā uz lielumu b2.

Lielumus p un q mēra plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei un atrodas 33 mm attālumā no tās.

Lielumus b1, b2, c un h mēra plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei un atrodas 29,5 mm (30,0 mm attālumā, ja kvēlspuldzes spriegums ir 24 V) un 33 mm attālumā no tās.

Lielumus a un q mēra plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei un atrodas 26,0 mm un 23,5 mm attālumā no tās.

Piezīme. Attiecībā uz mērījumu metodi sk. SEK publikācijas 60809 E papildinājumu.

KATEGORIJA H7 — Tehnisko datu lapa H7/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

2.   attēls.

Kvēlspuldzes maksimālās kontūras (5)

Image

3.   attēls.

Atskaites ass definīcija (2)

Image

(1)

Atskaites plakni nosaka pēc to aptveres virsmu punktiem, uz kurām atrodas visi trīs cokola gredzena atbalsta punkti.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso punktu, kurā krustojas abi perpendikuli, kā norādīts 3. attēlā.

(3)

Izstarotās gaismas krāsa ir balta vai izteikti dzeltena.

(4)

Piezīmes par kvēldiega diametru.

a)

Nepiemēro faktiskus diametra ierobežojumus, taču mērķis, kas sasniedzams turpmākā attīstībā, ir nodrošināt to, lai d maks. = 1,3 mm 12 V kvēlspuldzēm un d maks. = 1,7 24 V kvēlspuldzēm.

b)

Vienam un tam pašam izgatavotājam standarta (etalona) kvēlspuldzes un parastā ražojuma kvēlspuldzes projektētais diametrs ir vienāds.

(5)

Stikla spuldzes un stiprinājumi nepārsniedz apvalku, kā norādīts 2. attēlā. Apvalks ir koncentrisks attiecībā pret atskaites asi.

KATEGORIJA H7 — Tehnisko datu lapa H7/2

4.   attēls

Zona bez novirzēm (6) un melnā augšpuse (7)

Image

5.   attēls

Zona bez metāla detaļām (8)

Image

6.   attēls

Kvēldiega ass pieļaujamā novirze (9)

(tikai standarta kvēlspuldzēm)

Image

7.   attēls

Spuldzes asu nesakritība

Image

(6)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm leņķu γ1 un γ2. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γrobežās.

(7)

Obskurācija sniedzas vismaz līdz spuldzes cilindriskajai daļai visā spuldzes augšpuses apkārtmērā. Turklāt tā sniedzas vismaz līdz plaknei, kas ir paralēla atskaites plaknei vietā, kur 3 šķērso spuldzes ārējo virsmu (skats B, kā norādīts tehnisko datu lapā H7/1).

(8)

Kvēlspuldzes iekšējā konstrukcija ir tāda, ka izkliedētā gaisma un atstarojums ir tikai virs kvēldiega, skatoties horizontālā virzienā. (A skats, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H7/1.)

Aizēnotajā zonā, kas redzama 5. attēlā, nav metāla detaļu, izņemot kvēldiega tinumus.

KATEGORIJA H7 — Tehnisko datu lapa H7/3

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

0,5 minim.

tiek izskatīts

h1 (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

40° minim.

40° minim.

γ2

50° minim.

50° minim.

γ3

30° minim.

30° minim.

Cokols PX26d saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-5-6)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

24

12

Vati

55

70

55

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

28,0

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

58 maks.

75 maks.

58 maks.

Gaismas plūsma

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

1 100

13,2 V

1 500

KATEGORIJA H7 — Tehnisko datu lapa H7/4

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

(Izmēri milimetros)

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā H7/1, 1. attēlā.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā H7/3, piezīmē 9/, pilnībā atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

KATEGORIJAS H8 UN H8B — Tehnisko datu lapa H8/1

Rasējumu mērķis ir tikai attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenie rasējumi

Image

2.   attēls.

Kvēlspuldzes maksimālās kontūras (3)

Image

(1)

Atskaites plakne ir plakne, ko veido cokola koniskā ievada atloka apakšējā mala.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso 19 mm diametra cokola centru.

(3)

Stikla spuldzes un stiprinājumi nepārsniedz apvalku, kā norādīts 2. attēlā. Apvalks ir koncentrisks attiecībā pret atskaites asi.

(4)

Izstarotās gaismas krāsa ir balta vai izteikti dzeltena.

(5)

Piezīmes par kvēldiega diametru.

a)

Netiek piemēroti faktiski diametra ierobežojumi, bet mērķis turpmākajā attīstībā ir nodrošināt to, lai d maks. = 1,2 mm.

b)

Vienam un tam pašam izgatavotājam standarta (etalona) kvēlspuldzes un parastā ražojuma kvēlspuldzes projektētais diametrs ir vienāds.

KATEGORIJAS H8 UN H8B — Tehnisko datu lapa H8/2

3.   attēls

Zona bez novirzēm (6) un melnā augšpuse (7)

Image

4.   attēls

Zona bez metāla detaļām (8)

Image

5.   attēls

Kvēldiega ass pieļaujamā novirze (9)

(tikai standarta kvēlspuldzēm)

Image

6.   attēls

Spuldzes asu nesakritība (10)

Image

(6)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm leņķu γ1 un γ2. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γ2 robežās.

(7)

Obskurācija sniedzas vismaz līdz spuldzes cilindriskajai daļai visā spuldzes augšpuses apkārtmērā. Turklāt tā sniedzas vismaz līdz plaknei, kas ir paralēla atskaites plaknei vietā, kur γ3 šķērso spuldzes ārējo virsmu (skats B, kā norādīts tehnisko datu lapā H8/1).

(8)

Kvēlspuldzes iekšējā konstrukcija ir tāda, ka izkliedētā gaisma un atstarojums ir tikai virs kvēldiega, skatoties horizontālā virzienā. (A skats, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H8/1.) Aizēnotajā zonā, kas redzama 4. attēlā, nav metāla detaļu, izņemot kvēldiega tinumus.

(9)

Kvēldiega nobīdi attiecībā pret atskaites asi mēra tikai A un B skatīšanās virzienā, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H8/1. Punkti, kas jāmēra, ir punkti, kuros to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso atskaites asi.

(10)

Kvēldiega nobīdi attiecībā pret spuldzes asi mēra divās plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei, kurā to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso kvēldiega asi.

KATEGORIJAS H8 UN H8B — Tehnisko datu lapa H8/3

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

0,5 minim.

tiek izskatīts

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

50° minim.

50° minim.

γ2

40° minim.

40° minim.

γ3

30° minim.

30° minim.

Cokols:

H8:

PGJ19-1

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-110-2)

H8B:

PGJY19-1

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-146-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

35

35

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

43 maks.

43 maks.

Gaismas plūsma

800 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

600

13,2 V

800

KATEGORIJAS H8 UN H8B — Tehnisko datu lapa H8/4

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai tas atbilst konkrētajām prasībām.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā H8/1, 1. attēlā.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā H8/3, piezīmē 11/, pilnībā atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

KATEGORIJAS H9 UN H9B — Tehnisko datu lapa H9/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

2.   attēls.

Kvēlspuldzes maksimālās kontūras (3)

Image

(1)

Atskaites plakne ir plakne, ko veido cokola koniskā ievada atloka apakšējā mala.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso 19 mm diametra cokola centru.

(3)

Stikla spuldzes un stiprinājumi nepārsniedz apvalku, kā norādīts 2. attēlā. Apvalks ir koncentrisks attiecībā pret atskaites asi.

(4)

Piezīmes par kvēldiega diametru.

a)

Netiek piemēroti faktiski diametra ierobežojumi, bet mērķis turpmākajā attīstībā ir nodrošināt to, lai d maks. = 1,4 mm.

b)

Vienam un tam pašam izgatavotājam standarta (etalona) kvēlspuldzes un parastā ražojuma kvēlspuldzes projektētais diametrs ir vienāds.

KATEGORIJAS H9 UN H9B — Tehnisko datu lapa H9/2

3.   attēls

Zona bez novirzēm (5)

Image

4.   attēls

Zona bez metāla detaļām (6)

Image

5.   attēls

Kvēldiega ass pieļaujamā novirze (7)

(tikai standarta kvēlspuldzēm)

Image

6.   attēls

Spuldzes asu nesakritība (8)

Image

(5)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm leņķu γ1 un γ2 robežās. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γ2 robežās.

(6)

Kvēlspuldzes iekšējā konstrukcija ir tāda, ka izkliedētā gaisma un atstarojums ir tikai virs kvēldiega, skatoties horizontālā virzienā. (A skats, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H9/1.) Aizēnotajā zonā, kā redzams 4. attēlā, nav metāla detaļu, izņemot kvēldiega tinumus.

(7)

Kvēldiega nobīdi attiecībā pret atskaites asi mēra tikai A un B skatīšanās virzienā, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H9/1. Punkti, kas jāmēra, ir punkti, kuros to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso kvēldiega asi.

(8)

Kvēldiega nobīdi attiecībā pret spuldzes asi mēra divās plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei, kurā to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso kvēldiega asi.

KATEGORIJAS H9 UN H9B — Tehnisko datu lapa H9/3

Izmēri milimetros

Pielaides

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

50° minim.

γ2

40° minim.

Cokols:

H9:

PGJ19-5

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-110-2)

H9B:

PGJY19-5

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-146-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

65

65

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

73 maks.

73 maks.

Gaismas plūsma

2 100 ± 10 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

1 500

13,2 V

2 100

KATEGORIJAS H9 UN H9B — Tehnisko datu lapa H9/4

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai tas atbilst konkrētajām prasībām.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā H9/1, 1. attēlā.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā H9/3, piezīmē 10/, pilnībā atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

KATEGORIJA H10 — Tehnisko datu lapa H10/1

Rasējumu mērķis ir tikai attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJA H10 — Tehnisko datu lapa H10/2

Izmēri milimetros (43)

Pielaide

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

50° minim.

γ2

52° minim.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Cokols PY20d saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-31-2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

42

42

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

50 maks.

50 maks.

Gaismas plūsma

850 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

600

13,2 V

850

KATEGORIJA H10 — Tehnisko datu lapa H10/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā H10/1.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā H10/2, piezīmē 10/, pilnībā atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

KATEGORIJAS H11 UN H11B — Tehnisko datu lapa H11/1

Rasējumu mērķis ir tikai attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

2.   attēls.

Kvēlspuldzes maksimālās kontūras (3)

Image

(1)

Atskaites plakne ir plakne, ko veido cokola koniskā ievada atloka apakšējā mala.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso 19 mm diametra cokola centru.

(3)

Stikla spuldze un stiprinājumi nepārsniedz apvalku, kā norādīts 2. attēlā. Apvalks ir koncentrisks attiecībā pret atskaites asi.

(4)

Izstarotās gaismas krāsa ir balta vai izteikti dzeltena.

(5)

Piezīmes par kvēldiega diametru.

a)

Netiek piemēroti faktiski diametra ierobežojumi, bet mērķis turpmākajā attīstībā ir nodrošināt to, lai d maks. = 1,4 mm.

b)

Vienam un tam pašam izgatavotājam standarta (etalona) kvēlspuldzes un parastā ražojuma kvēlspuldzes projektētais diametrs ir vienāds.

KATEGORIJAS H11 UN H11B — Tehnisko datu lapa H11/2

3.   attēls.

Zona bez novirzēm (6) un melnā augšpuse (7)

Image

4.   attēls.

Zona bez metāla detaļām (8)

Image

5.   attēls.

Kvēldiega ass pieļaujamā novirze (9)

(tikai standarta kvēlspuldzēm)

Image

6.   attēls.

Spuldzes asu nesakritība (10)

Image

(6)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm leņķu γ1 un γ2 robežās. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γ2 robežās.

(7)

Obskurācija sniedzas vismaz līdz spuldzes cilindriskajai daļai visā spuldzes augšpuses apkārtmērā. Turklāt tā sniedzas vismaz līdz plaknei, kas ir paralēla atskaites plaknei vietā, kur γ3 šķērso spuldzes ārējo virsmu (skats B, kā norādīts tehnisko datu lapā H11/1).

(8)

Kvēlspuldzes iekšējā konstrukcija ir tāda, ka izkliedētā gaisma un atstarojums ir tikai virs kvēldiega, skatoties horizontālā virzienā (A skats, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H11/1). Aizēnotajā zonā, kas redzama 4. attēlā, nav metāla detaļu, izņemot kvēldiega tinumus.

(9)

Kvēldiega nobīdi attiecībā pret atskaites asi mēra tikai A un B skatīšanās virzienā, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H11/1. Punkti, kas jāmēra, ir punkti, kuros to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso kvēldiega asi.

(10)

Spuldzes asu nesakritību attiecībā pret kvēldiega asi mēra divās plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei, kurā to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso kvēldiega asi.

KATEGORIJAS H11 UN H11B — Tehnisko datu lapa H11/3

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3 (14)

4,5 ± 0,1

g

0,5 minim.

tiek izskatīts

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

50° minim.

50° minim.

γ2

40° minim.

40° minim.

γ3

30° minim.

30° minim.

Cokols:

H11:

PGJ19-2

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-110-2)

H11B:

PGJY19-2

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-146-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

24

12

Vati

55

70

55

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

28,0

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

62 maks.

80 maks.

62 maks.

Gaismas plūsma

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

1 000

13,2 V

1 350

KATEGORIJAS H11 UN H11B — Tehnisko datu lapa H11/4

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai tas atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā H11/1, 1. attēlā.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā H11/3, piezīmē 11, pilnībā atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

KATEGORIJA H12 — Tehnisko datu lapa H12/1

Rasējumu mērķis ir tikai attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJA H12 — Tehnisko datu lapa H12/2

Izmēri milimetros (51)

Pielaide

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

4,8 minim.

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

50° minim.

γ2

52° minim.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Cokols PZ20d saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-31-2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

53

53

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

61 maks.

61 maks.

Gaismas plūsma

1 050 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

775

13,2 V

1 050

KATEGORIJA H12 — Tehnisko datu lapa H12/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= kvēldiega diametrs

Attiecībā uz A, B un C skatīšanās virzienu sk. tehnisko datu lapu H12/1.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega centrs atrodas lielumu b1 un b2 robežās.

KATEGORIJAS H13 UN H13A — Tehnisko datu lapa H13/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

KATEGORIJAS H13 UN H13A — Tehnisko datu lapa H13/2

2.   attēls.

Atskaites ass definīcija (2)

Image

4.   attēls.

Spuldzes novirze (8)

Image

3.   attēls.

Zona bez novirzēm (6) un necaurredzamais pārklājums (7)

Image

5.   attēls.

Gaismas bloķēšana virzienā uz cokolu (9)

Image

(6)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm aksiāli leņķu β un δ robežās. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu β un δ robežās un nav jāpārbauda necaurredzamā pārklājuma zonā.

(7)

Necaurredzamais pārklājums ir līdz leņķim β un sniedzas vismaz līdz spuldzes cilindriskajai daļai visā spuldzes augšpuses apkārtmērā. Turklāt tas sniedzas vismaz līdz plaknei, kas ir paralēla atskaites plaknei vietā, kur γ3 šķērso spuldzes ārējo virsmu (skats B, kā norādīts tehnisko datu lapā H13/).

(8)

Tuvās gaismas kvēldiega nobīdi attiecībā pret spuldzes asi mēra divās plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei, kurā to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso tuvās gaismas kvēldiega asi.

(9)

Gaisma tiek bloķēta virs spuldzes cokola gala, kas stiepjas līdz leņķim θ. Šī prasība ir piemērojama visos virzienos ap atskaites asi.

KATEGORIJAS H13 UN H13A — Tehnisko datu lapa H13/3

6.   attēls.

Kvēldiegu atrašanās vietas un izmēri (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORIJAS H13 UN H13A — Tehnisko datu lapa H13/4

Izmēri milimetros

Pielaide

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

d1 (13) (58)

1,8 maks.

d2 (13) (58)

1,8 maks.

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

42° minim.

δ

52° minim.

γ

43°

+ 0°/– 5°

+ 0°/– 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Cokols:

H13:

P26.4t

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-128-3)

H13A:

PJ26.4t

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI (59)

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

55

60

55

60

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

68 maks.

75 maks.

68 maks.

75 maks.

Gaismas plūsma

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

800

1 200

13,2 V

1 100

1 700

KATEGORIJA H14 — Tehnisko datu lapa H13/4

Rasējumu mērķis ir tikai attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

2.   attēls.

Kvēlspuldzes maksimālās kontūras (3)

Image

(1)

Atskaites plakni nosaka pēc to aptveres virsmu punktiem, uz kurām balstās visas trīs cokola gredzena mēlītes.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso tā cokola apļa centru, kura diametrs ir “M”.

(3)

Stikla spuldzes un stiprinājumi nepārsniedz apvalku, kā norādīts 2. attēlā. Apvalks ir koncentrisks attiecībā pret atskaites asi.

KATEGORIJA H14 — Tehnisko datu lapa H13/5

3.   attēls.

Zona bez novirzēm (4) un melnā augšpuse (5)

Image

4.   attēls.

Spuldzes asu nesakritība

Image

5.   attēls.

Kvēldiega ass novirze (7)

(tikai standarta kvēlspuldzēm)

Image

(4)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm leņķu γ1 un γ2 robežās. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γ2 robežās un nav jāpārbauda obskurācijas zonā.

(5)

Obskurācija sniedzas vismaz līdz spuldzes cilindriskajai daļai visā spuldzes augšpuses apkārtmērā. Turklāt tā sniedzas vismaz līdz plaknei, kas ir paralēla atskaites plaknei vietā, kur γ3 šķērso spuldzes ārējo virsmu (skats B, kā norādīts tehnisko datu lapā H14/1).

(6)

Spuldzes asu nesakritību attiecībā pret tuvās gaismas kvēldiega asi mēra divās plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei, kurā to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso tuvās gaismas kvēldiega asi.

(7)

Kvēldiegu nobīdi attiecībā pret atskaites asi mēra tikai A, B un C skatīšanās virzienā, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H14/1. Punkti, kas jāmēra, ir punkti, kuros to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso kvēldiega asi.

KATEGORIJA H14 — Tehnisko datu lapa H13/6

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldze

Standarta kvēlspuldzes

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

0,3 minim.

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

55° minim.

γ2

52° minim.

γ3

43°

0/– 5°

0/– 5°

Cokols P38t saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-133-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

55

60

55

60

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

68 maks.

75 maks.

68 maks.

75 maks.

Gaismas plūsma

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

860

1 300

13,2 V

1 150

1 750

KATEGORIJA H14 — Tehnisko datu lapa H13/7

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegi ir pareizi izvietoti attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

d1 ir tuvās gaismas kvēldiega diametrs, un d2 ir tālās gaismas kvēldiega diametrs.

Piezīmes par kvēldiegu diametru.

a)

Netiek piemēroti faktiski diametra ierobežojumi, bet mērķis turpmākajā attīstībā ir nodrošināt to, lai d1 maks. = 1,6 mm un d2 maks. = 1,6 mm.

b)

Vienam un tam pašam izgatavotājam standarta kvēlspuldžu un parastā ražojuma kvēlspuldžu projektētais diametrs ir vienāds.

Kvēldiegu atrašanās vietu pārbauda tikai A, B un C virzienā, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H14/1.

Tuvās gaismas kvēldiegs pilnībā atrodas taisnstūrī A, un tālās gaismas kvēldiegs pilnībā atrodas taisnstūrī B.

Tuvās gaismas kvēldiega gali, kā noteikts tehnisko datu lapā H14/3, piezīmē 8, atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

KATEGORIJA H15 — Tehnisko datu lapa H15/1

Rasējumu mērķis ir tikai attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenais rasējums

3.   attēls.

Kvēlspuldzes maksimālās kontūras (3)

Image

2.   attēls.

Atskaites ass definīcija (2)

Image

4.   attēls.

Zona bez novirzēm (4)

Image

(1)

Atskaites plakni nosaka pēc punktiem, kuros aptvere saskaras ar trīs cokola gredzena mēlītēm no ligzdas puses. To ir paredzēts izmantot kā iekšējo atskaites plakni.

Atskaites palīgplakni nosaka pēc to aptveres virsmu punktiem, uz kurām balstās visi trīs cokola gredzena atbalsta punkti. To ir paredzēts izmantot kā ārējo atskaites plakni.

Cokols ir izstrādāts izmantošanai uz (iekšējās) atskaites plaknes, taču konkrētos gadījumos tās vietā var izmantot (ārējo) atskaites palīgplakni.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso punktu, kurā krustojas abi perpendikuli, kā norādīts 2. attēlā tehnisko datu lapā H15/1.

(3)

Stikla spuldze un stiprinājumi nepārsniedz apvalku, kā norādīts 3. attēlā. Apvalks ir koncentrisks attiecībā pret atskaites asi.

(4)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm leņķu γ1 un γ2 robežās, kā norādīts 4. attēlā. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γ2 robežās.

KATEGORIJA H15 — Tehnisko datu lapa H15/2

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35/– 0,25

30,0 + 0,35/– 0,25

30,0 + 0,20/– 0,15

γ1

50° min

50° min

50° min

γ2

50° minim.

50° minim.

50° minim.

r

Plašāka informācija pieejama cokola tehnisko datu lapā

Cokols PGJ23t-1 saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-155-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

Vati

15

55

20

60

15

55

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

28,0

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

19 maks.

64 maks.

24 maks.

73 maks.

19 maks.

64 maks.

 

Gaismas plūsma

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram 12 V

 

1 000

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram 13,2 V

 

1 350

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram 13,5 V

290

 

KATEGORIJA H15 — Tehnisko datu lapa H15/3

Position of the shield

Image

Position of the filaments

Image

KATEGORIJA H15 — Tehnisko datu lapa H15/4

To izmēru (milimetros) tabula, kas minēti rasējumos tehnisko datu lapā H15/3

Atsauce (64)

Lielums (65)

Pielaide

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mv

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

minim. 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mv

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Atkarībā no vairoga formas

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

KATEGORIJA H15 — Tehnisko datu lapa H15/5

Papildu paskaidrojumi, kas attiecas uz tehnisko datu lapu H15/3

Turpmāk norādītos lielumus mēra trīs virzienos:

(1)

attiecībā uz lielumiem a, c1, c2, d, e, f, lR un lC;

(2)

attiecībā uz lielumiem g, h, p un q;

(3)

attiecībā uz lielumu b1;

(4)

attiecībā uz lielumu b2.

Lielumus b1, b2, c1 un h mēra plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei un atrodas 31,0 mm un 33,5 mm attālumā no tās (34,0 mm 24 voltu tipam).

Lielumus c2, p un q mēra plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei un atrodas 33,5 mm attālumā no tās (34,0 mm 24 voltu tipam).

Lielumus a un g mēra plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei un atrodas 24,0 mm (24,5 mm 24 voltu tipam) un 26,0 mm attālumā no tās.

KATEGORIJA H16 — Tehnisko datu lapa H16/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

KATEGORIJA H16

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

2.   attēls.

Kvēlspuldzes maksimālās kontūra (3)

Image

(1)

Atskaites plakne ir plakne, ko veido cokola koniskā ievada atloka apakšējā mala.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso 19 mm diametra cokola centru.

(3)

Stikla spuldzes un stiprinājumi nepārsniedz apvalku, kā norādīts 2. attēlā. Apvalks ir koncentrisks attiecībā pret atskaites asi.

(4)

Izstarotās gaismas krāsa ir balta vai izteikti dzeltena.

(5)

Piezīmes par kvēldiega diametru.

Netiek piemēroti faktiski diametra ierobežojumi, bet mērķis turpmākajā attīstībā ir nodrošināt to, lai d maks. = 0,9 mm.

Vienam un tam pašam izgatavotājam standarta (etalona) kvēlspuldzes un parastā ražojuma kvēlspuldzes projektētais diametrs ir vienāds.

KATEGORIJA H16 — Tehnisko datu lapa H16/2

3.   attēls

Zona bez novirzēm (6) un melnā augšpuse (7)

Image

4.   attēls

Zona bez metāla detaļām (8)

Image

5.   attēls

Kvēldiega ass pieļaujamā novirze (9)

(tikai standarta kvēlspuldzēm)

Image

6.   attēls

Spuldzes asu nesakritība (10)

Image

(6)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm leņķu γ1 un γ2 robežās. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γ2 robežās.

(7)

Obskurācija ir redzama vismaz līdz leņķim γ3 un sniedzas vismaz līdz spuldzes cilindriskajai daļai visā spuldzes augšpuses apkārtmērā.

(8)

Kvēlspuldzes iekšējā konstrukcija ir tāda, ka izkliedētā gaisma un atstarojums ir tikai virs kvēldiega, skatoties horizontālā virzienā. (A skats, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H16/1.) Aizēnotajā zonā, kas redzama 4. attēlā, nav metāla detaļu, izņemot kvēldiega tinumus.

(9)

Kvēldiega nobīdi attiecībā pret atskaites asi mēra tikai A un B skatīšanās virzienā, kā norādīts 1. attēlā tehnisko datu lapā H16/1. Punkti, kas jāmēra, ir punkti, kuros to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso kvēldiega asi.

(10)

Kvēldiega nobīdi attiecībā pret spuldzes asi mēra divās plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei, kurā to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso kvēldiega asi.

KATEGORIJA H16 — Tehnisko datu lapa H16/3

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

0,5 minim.

tiek izskatīts

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

50° minim.

50° minim.

γ2

40° minim.

40° minim.

γ3

30° minim.

30° minim.

Cokols: H16: PGJ19-3 saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-110-2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

19

19

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

22 maks.

22 maks.

Gaismas plūsma

500 + 10 %/– 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma: 500 lm pie apmēram 13,2 V

Atskaites gaismas plūsma: 550 lm pie apmēram 13,5 V

KATEGORIJA H16 — Tehnisko datu lapa H16/4

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai tas atbilst konkrētajām prasībām.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā H16/1, 1. attēlā.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā H16/3, piezīmē 11/, pilnībā atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

KATEGORIJAS H6W UN HY6W — Tehnisko datu lapa H6W/1

Rasējumu mērķis ir tikai attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Sānu novirze (1)

 

 

0,75

0,4 maks.

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° minim.

Cokols:

H6W:

BAX9s

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-8-1)

HY6W:

BAZ9s

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-150-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

6

6

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

7,35 maks.

7,35 maks.

Gaismas plūsma

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram 13,5 V

Balta: 125 lm

Dzeltena: 75 lm

(1)

Kvēldiega centra maksimālā sānu novirze no divām savstarpēji perpendikulārām plaknēm, kuras abas ietver atskaites asi un no kurām viena ietver asi X-X.

(2)

Zonā starp leņķu γ1 un γ2, ārējām kājiņām spuldzei nav optisku noviržu zonu, un spuldzes izliekuma rādiuss ir ne mazāks kā 50 procentu no spuldzes faktiskā diametra.

(3)

Visā cokola garumā nav izvirzītu daļu vai lodējumu, kas pārsniedz maksimālo pieļaujamo cokola diametru.

(4)

Gaisma, ko izstaro parastā ražojuma kvēlspuldzes, ir balta kategorijai H6W un dzeltena kategorijai HY6W.

(5)

Gaisma, ko izstaro standarta kvēlspuldzes, ir balta kategorijai H6W un dzeltena kategorijai HY6W.

KATEGORIJAS H10W/1 UN HY10W — Tehnisko datu lapa H10W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Sānu novirze (1)

 

 

0,75

0,4 maks.

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° minim.

Cokols:

H10W/1:

BAU9s

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-150A-1)

HY10W:

BAUZ9s

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-150B-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

10

10

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

12 maks.

12 maks.

Gaismas plūsma

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram 13,5 V

Balta: 200 lm

Dzeltena: 120 lm

(1)

Kvēldiega centra maksimālā sānu novirze divām savstarpēji perpendikulārām plaknēm, kuras abas ietver atskaites asi un no kurām viena ietver asi X-X.

(2)

Zonā starp leņķu γ1 un γ2, ārējām kājiņām spuldzei nav optisku noviržu zonu, un spuldzes izliekuma rādiuss ir ne mazāks kā 50 procenti no spuldzes faktiskā diametra.

(3)

Visā cokola garumā nav izvirzītu daļu vai lodējumu, kas pārsniedz maksimālo pieļaujamo cokola diametru.

(4)

Gaisma, ko izstaro parastā ražojuma kvēlspuldzes, ir balta kategorijai H10W/1 un dzeltena kategorijai HY10W.

(5)

Gaisma, ko izstaro standarta kvēlspuldzes, ir balta kategorijai H10W/1 un dzeltena vai balta kategorijai HY10W.

KATEGORIJAS H21W UN HY21W — Tehnisko datu lapa H21W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/– 1

24 V

 

 

4,5

 

Sānu novirze (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

45° minim.

Cokols:

H21W:

BAY9s

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-9-1)

HY21W:

BAW9s

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-149-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

24

12

Vati

21

21

21

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

28,0

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

26,25 maks.

29,4 maks.

26,25 maks.

Gaismas plūsma

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

Balta: 415 lm

13,2 V

Balta: 560 lm

13,5 V

Balta: 600 lm

Dzeltena: 300 lm

(1)

Jāpārbauda, izmantojot “kārbu sistēmu”; tehnisko datu lapa H21W/2.

(2)

Kvēldiega centra maksimālā sānu novirze no divām savstarpēji perpendikulārām plaknēm, kuras abas ietver atskaites asi un no kurām viena ietver asi X-X.

(3)

Sānu novirzi attiecībā pret plakni, kas ir perpendikulāra asij X-X, mēra pozīcijā, kas raksturota testa procedūras 1. noteikumā tehnisko datu lapā H21W/2.

(4)

Zonā starp leņķu γ1 un γ2, ārējām kājiņām spuldzei nav optisku noviržu zonu, un spuldzes izliekuma rādiuss ir ne mazāks kā 50 procentu no spuldzes faktiskā diametra.

(5)

Gaisma, ko izstaro parastā ražojuma kvēlspuldzes, ir balta kategorijai H21W un dzeltena kategorijai HY21W.

(6)

Gaisma, ko izstaro standarta kvēlspuldzes, ir balta kategorijai H21W un dzeltena vai balta kategorijai HY21W.

KATEGORIJAS H21W UN HY21W — Tehnisko datu lapa H21W/2

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni un vai tā ass, pieļaujot ± 7,5°, novirzi, ir perpendikulāra plaknei, kura šķērso atskaites tapas un atskaites ass centra līniju, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

Atsauce

a

b

h

k

Lielums

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

kvēldiega faktiskais diametrs

f

=

kvēldiega faktiskais garums

Testa procedūras un prasības.

1.   Kvēlspuldzi ievieto aptverē, ko var grozīt ap tās asi un kam ir vai nu kalibrēta skala, vai fiksēti aizturi, kuri atbilst leņķiskās novirzes pielaides robežām. Tad aptveri pagriež tā, lai kvēldiega gala skats būtu redzams uz ekrāna, uz kura tiek projicēts kvēldiega attēls. Kvēldiega gala skatu iegūst atbilstoši leņķiskās novirzes pielaides robežām.

2.   Sānu pacēlums

Kad kvēlspuldze ir novietota ar cokolu uz leju un atskaites ass ir vertikāli, bet kvēldiegs redzams ar galu uz augšu, kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura augstums ir “a” un platums ir “b” un kura centrs ir kvēldiega centra teorētiskajā atrašanās vietā.

3.   Priekšpuses pacēlums

Kad kvēlspuldze ir novietota ar cokolu uz leju un atskaites ass ir vertikāli, bet kvēlspuldzi novēro virzienā, kas ir taisnleņķī pret kvēldiega asi:

3.1.

kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura augstums ir “a” un platums ir “h” un kura centrs ir kvēldiega centra teorētiskajā atrašanās vietā;

3.2.

kvēldiega centrs nav novirzīts no atskaites ass vairāk kā par attālumu “k”.

KATEGORIJAS H27W/1 UN H27W/2 — Tehnisko datu lapa H27W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

KATEGORIJA H27W/1

Image

KATEGORIJA H27W/2

Image

(1)

Atskaites plakne ir plakne, ko nosaka pēc plaknes, kuru veido cokola koniskā ievada atloka apakšējā mala.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso 13,10 mm diametra cokola centru.

(3)

Stikla spuldze un stiprinājumi nav lielāki par teorētisko cilindru, kas centrēts uz atskaites asi.

(4)

Obskurācija ir redzama visā spuldzes virspusē, ieskaitot spuldzes cilindrisko daļu līdz pat punktam, kur tā krustojas ar γ1.

KATEGORIJAS H27W/1 UN H27W/2 — Tehnisko datu lapa H27W/2

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldze

Standarta kvēlspuldze

e

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

4,8 maks.

4,2 ± 0,20

k

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

38° nom.

38° nom.

γ2 (76)

44° nom.

44° nom.

Cokols

H27W/1:

PG13

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-107-4)

H27W/2:

PGJ13

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

27

27

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

31 maks.

31 maks.

Gaismas plūsma

477 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

350 lm

13,2 V

450 lm

13,5 V

477 lm

KATEGORIJAS H27W/1 UN H27W/2 — Tehnisko datu lapa H27W/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

(Izmēri milimetros)

Image

Atsauce

a

c

k

g

Izmēri

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= kvēldiega faktiskais diametrs

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega centrs atrodas “k” lieluma robežās.

KATEGORIJAS HB3 UN HB3A — Tehnisko datu lapa HB3/1

Rasējumu mērķis ir tikai attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJAS HB3 UN HB3A — Tehnisko datu lapa HB3/2

Zona bez novirzēm (7)

Image

Kvēldiega atrašanās vieta un izmēri

Image

(6)

Izstarotās gaismas krāsa ir balta vai izteikti dzeltena.

(7)

Stikla spuldzes perifērija ir bez optiskām novirzēm aksiāli leņķu γ1 un γ2 robežās. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γ2 robežās.

KATEGORIJAS HB3 UN HB3A — Tehnisko datu lapa HB3/3

Izmēri milimetros (84)

Pielaides

Parastā ražojuma kvēlspuldze

Standarta kvēlspuldze

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

1

45° minim.

2

52° minim.

Cokols P20d saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-31-2) (85)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

60

60

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

73 maks.

73 maks.

Gaismas plūsma

1 860 ± 12 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

1 300

13,2 V

1 860

KATEGORIJAS HB3 UN HB3A — Tehnisko datu lapa HB3/4

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā HB3/1.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega sākums, kas noteikts tehnisko datu lapā HB3/3, piezīmē 11, atrodas lielumā “B”, un kvēldiega gals atrodas lielumā “C”.

Lielums “A” nav saistīts ne ar vienu no prasībām, ko piemēro kvēldiega centram.

KATEGORIJAS HB4 UN HB4A — Tehnisko datu lapa HB4/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJAS HB4 UN HB4A — Tehnisko datu lapa HB4/2

Zona bez novirzēm (7) un melnā augšpuse (8)

Image

Spuldzes asu nesakritība

Image

Kvēldiega novietojums un izmēri

Image

(6)

Izstarotās gaismas krāsa ir balta vai izteikti dzeltena.

(7)

Stikla spuldzes perifērija ir bez optiskām novirzēm aksiāli leņķu γ1 un γ2 robežās. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γ2 robežās un nav jāpārbauda obskurācijas zonā.

(8)

Obskurācija notiek vismaz līdz leņķim γ3 un sniedzas vismaz līdz tai spuldzes daļai, kas nav nobīdījusies un ko nosaka pēc leņķa γ1.

KATEGORIJAS HB4 UN HB4A — Tehnisko datu lapa HB4/3

Izmēri milimetros (91)

Pielaides

Parastā ražojuma kvēlspuldze

Standarta kvēlspuldze

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

50° minim.

γ2

52° minim.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Cokols P22d saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-32-2) (92)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

51

51

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

62 maks.

62 maks.

Gaismas plūsma

1 095 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

825

13,2 V

1 095

KATEGORIJAS HB4 UN HB4A — Tehnisko datu lapa HB4/4

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā HB4/1.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega sākums, kā noteikts tehnisko datu lapā HB4/3, piezīmē 12, atrodas lielumā “B”, un kvēldiega gals atrodas lielumā “C”.

Lielums “A” nav saistīts ne ar vienu no prasībām, ko piemēro kvēldiega centram.

KATEGORIJA HIR1 — Tehnisko datu lapa HIR1/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJA HIR1 — Tehnisko datu lapa HIR1/2

Izmēri milimetros (98)

Pielaides

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7/– 0,0

+ 0,4/– 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

1,6 maks.

 

 

γ1

50° minim.

γ2

50° minim.

Cokols PX20d saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-31-2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

65

65

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

73 maks.

73 maks.

Gaismas plūsma

2 500 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

1 840

13,2 V

2 500

KATEGORIJA HIR1 — Tehnisko datu lapa HIR1/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā HIR1/1.

Kvēldiega gali, kā noteikts tehnisko datu lapā HIR1/2, piezīmē 10/, atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

KATEGORIJA HIR2 — Tehnisko datu lapa HIR2/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJA HIR2 — Tehnisko datu lapa HIR2/2

Izmēri milimetros (103)

Pielaides

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

1,6 maks.

γ1

50° minim.

γ2

50° minim.

Cokols PX22d saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-32-2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

55

55

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

63 maks.

63 maks.

Gaismas plūsma

1 875 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

1 355

13,2 V

1 875

KATEGORIJA HIR2 — Tehnisko datu lapa HIR2/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= kvēldiega diametrs

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda tikai A un B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā HIR2/1.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā HIR2/2, piezīmē 10, atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

KATEGORIJA HS1 — Tehnisko datu lapa HS1/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

Maximum lamp outlines (4)

2.   attēls

3.   attēls

Image

(1)

Atskaites plakne ir plakne, ko veido visu trīs cokola gredzena mēlīšu atrašanās vietas punkti.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso tā apļa centru, kura diametrs ir “M”.

(3)

Izstarotās gaismas krāsa ir balta vai izteikti dzeltena.

(4)

Spuldze un stiprinājumi nepārsniedz 2. attēlā norādīto apvalku. Tomēr, ja izmanto izteikti dzeltenu ārējo spuldzi, šī spuldze un stiprinājumi nepārsniedz 3. attēlā norādīto apvalku.

(5)

Obskurācija notiek vismaz tik tālu, cik tālu atrodas spuldzes cilindriskā daļa. Tā arī pārklājas ar iekšējo vairogu, kad vairogu novēro virzienā perpendikulāri atskaites asij.

KATEGORIJA HS1 — Tehnisko datu lapa HS1/2

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45/– 0,25

28,5 + 0,20/– 0,00

p

28,95

28,95

a

maks. 40°

maks. 40°

Cokols PX43t saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-34-2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

6 (104)

12 (104)

12 (104)

Vati

35

35

35

35

35

35

Testēšanas spriegums

Volti

6,3

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati ± %

35

35

35

35

35

35

5

5

Gaismas plūsma ± %

700

440

825

525

 

15

 

Mērījumu plūsma (105) lm

 

450

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

700

450

13,2 V

825

525

KATEGORIJA HS1 — Tehnisko datu lapa HS1/3

Vairoga novietojums

Image

Kvēldiegu novietojums

Image

KATEGORIJA HS1 — Tehnisko datu lapa HS1/4

To izmēru (milimetros) tabula, kas minēti rasējumus tehnisko datu lapā HS1/3

Atsauce (106)

Izmēri (107)

Pielaide

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

minim. 0,1/max. 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45/– 0,25

+ 0,20/– 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50/– 0,30

+ 0,30/– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mv

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Atkarībā no vairoga formas

q/33

(p + q)/2

± 0,60

± 0,30

KATEGORIJA HS1 — Tehnisko datu lapa HS1/5

Papildu paskaidrojumi, kas attiecas uz tehnisko datu lapu HS1/3

Turpmāk norādītos lielumus mēra trīs virzienos:

(1)

attiecībā uz lielumiem a, b1, c, d, e, f, lR un lC;

(2)

attiecībā uz lielumiem g, h, p un q;

(3)

attiecībā uz lielumu b2.

Lielumus p un q mēra plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei un atrodas 33 mm attālumā no tās.

Lielumus b1 un b2 mēra plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei un atrodas 29,5 mm un 33 mm attālumā no tās.

Lielumus a un q mēra plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei un atrodas 25,0 mm un 26,0 mm attālumā no tās.

Lielumus c un h mēra plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei un atrodas 29,5 mm un 31 mm attālumā no tās.

Piezīme Attiecībā uz mērījumu metodi sk. SEK publikācijas 60809 E papildinājumu.

KATEGORIJA HS2 — Tehnisko datu lapa HS2/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJA HS2 — Tehnisko datu lapa HS2/2

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

15° minim.

γ (4)

40°

 

 

40° minim.

Cokols PX13,5s saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-35-2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

6

12

6

Vati

15

15

Testēšanas spriegums

Volti

6,75

13,5

6,75

Objektīvie lielumi

Vati

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Gaismas plūsma

320 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma: 320 lm pie apmēram 6,75 V

KATEGORIJA HS2 — Tehnisko datu lapa HS2/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām, pārbaudītu, vai tā ir pareizi izvietota attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni.

Image

Atsauce

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Lielums

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= kvēldiega faktiskais diametrs

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega sākums atrodas starp līnijām Z1 un Z2.

KATEGORIJA HS5 — Tehnisko datu lapa HS5/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

KVĒLSPULDZE MOTOCIKLIEM

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

2.   attēls

Zona bez novirzēm (4) un melnā augšpuse (5)

Image

(1)

Atsauces plakni nosaka pēc visiem trim slīpumiem virsmas iekšpusē.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso cokola 23 mm diametra cokola centru.

(3)

Stikla spuldze un stiprinājumi nepārsniedz apvalku, kā norādīts 1. attēlā. Apvalks ir koncentrisks attiecībā pret atskaites asi.

(4)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm leņķu γ1 un γ2 robežās. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γ2 robežās.

(5)

Obskurācija ir redzama vismaz līdz leņķim γ3 un sniedzas vismaz līdz spuldzes cilindriskajai daļai visā spuldzes augšpuses apkārtmērā.

KATEGORIJA HS5 — Tehnisko datu lapa HS5/2

3.   attēls.

Kvēldiega novietojums un izmēri

Tālās gaismas kvēldiega B skats

Image

Tuvās gaismas kvēldiega A skats

Image

Tālās gaismas kvēldiega skats no augšas

Image

Tuvās gaismas kvēldiega skats no augšas

Image

KATEGORIJA HS5 — Tehnisko datu lapa HS5/3

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

50° minim.

γ2

23° minim.

γ3

50° minim.

Cokols P23t saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-138-2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Spriegums

V

12

12

Jauda

W

35

30

35

30

Testēšanas spriegums

V

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Jauda

W

40 maks.

37 maks.

40 maks.

37 maks.

Gaismas plūsma

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

460

380

13,2 V

620

515

KATEGORIJA HS5 — Tehnisko datu lapa HS5/4

Prasība projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst attiecīgajām prasībām, pārbaudot, vai:

a)

tuvās gaismas kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni; un vai

b)

tālās gaismas kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret tuvās gaismas kvēldiegu.

Izmēri milimetros

Sānu pacēlums

Image

Atsauce

a

b

c

d

v

Izmēri

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

tuvās gaismas kvēldiega diametrs d2: tālās gaismas kvēldiega diametrs

d2

=

tālās gaismas kvēldiega diametrs

Priekšpuses pacēlums

Image

Atsauce

h

k

Izmēri

6,0

0,5

Kvēldiegi pilnībā atrodas norādītajās robežās.

Kvēldiega centrs atrodas “k” lieluma robežās.

KATEGORIJA HS5A — Tehnisko datu lapa HS5A/1

Rasējumu mērķis ir tikai attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

KVĒLSPULDZE MOTOCIKLIEM

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

2.   attēls.

Zona bez novirzēm (4) un melnā augšpuse (5)

Image

(1)

Atsauces plakni nosaka pēc visiem trim slīpumiem virsmas iekšpusē.

(2)

Atskaites ass ir perpendikulāra atskaites plaknei un šķērso 23 mm diametru cokola centru.

(3)

Stikla spuldzes un stiprinājumi nepārsniedz apvalku, kā norādīts 1. attēlā. Apvalks ir koncentrisks attiecībā pret atskaites asi.

(4)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm leņķu γ1 un γ2 robežās. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu γ1 un γ2 robežās.

(5)

Obskurācija ir redzama vismaz līdz leņķim γ3 un sniedzas vismaz līdz spuldzes cilindriskajai daļai visā spuldzes augšpuses apkārtmērā.

KATEGORIJA HS5A — Tehnisko datu lapa HS5A/2

3.   attēls.

Kvēldiega novietojums un izmēri

Image

KATEGORIJA HS5A — Tehnisko datu lapa HS5A/3

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldze

Standarta kvēlspuldze

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

50° minim.

γ2

23° minim.

γ3

50° minim.

Cokols PX23t saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-138A-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Spriegums

V

12 (120)

12 (120)

Jauda

W

45

40

45

40

Testēšanas spriegums

V

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Jauda

W

50 maks.

45 maks.

50 maks.

45 maks.

Gaismas plūsma

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

550 lm

470 lm

13,2 V

750 lm

640 lm

KATEGORIJA HS6 — Tehnisko datu lapa HS6/1

Rasējumu mērķis ir vien…īgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

KATEGORIJA HS6 — Tehnisko datu lapa HS6/2

2.   attēls

Atskaites ass definīcija (9)

Image

4.   attēls

Spuldzes novirze (8)

Image

3.   attēls

Zona bez novirzēm (6) un necaurredzamais pārklājums (7)

Image

5.   attēls

Gaismas bloķēšana virzienā uz cokolu (9)

Image

(6)

Stikla spuldze ir bez optiskām novirzēm aksiāli leņķu β un δ robežās. Šī prasība attiecas uz visu spuldzes apkārtmēru leņķu β un δ robežās un nav jāpārbauda zonā, ko sedz necaurredzamais pārklājums.

(7)

Necaurredzamais pārklājums ir līdz leņķim γ un sniedzas vismaz līdz spuldzes cilindriskajai daļai visā spuldzes augšpuses apkārtmērā. Turklāt tas sniedzas vismaz līdz plaknei, kas ir paralēla atskaites plaknei vietā, kur γ šķērso stikla spuldzes ārējo virsmu, kā parādīts 3. attēlā (skats B virzienā, kā norādīts tehnisko datu lapā HS6/1).

(8)

Tuvās gaismas kvēldiega nobīdi attiecībā pret spuldzes asi mēra divās plaknēs, kas ir paralēlas atskaites plaknei, kurā to galu ārpuses projekcija, kas ir vistuvāk atskaites plaknei vai vistālāk no tās, šķērso tuvās gaismas kvēldiega asi.

(9)

Gaisma tiek bloķēta virs spuldzes cokola gala, kas stiepjas līdz leņķim θ. Šī prasība ir piemērojama visos virzienos ap atskaites asi.

KATEGORIJA HS6 — Tehnisko datu lapa HS6/3

6.   attēls.

Kvēldiegu atrašanās vietas un izmēri (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORIJA HS6 — Tehnisko datu lapa HS6/4

Izmēri milimetros

Pielaide

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

d1 (13) (122)

1,4 maks.

d2 (13) (122)

1,4 maks.

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

42° minim

δ

52° minim

γ

43°

+ 0°/– 5°

+ 0°/– 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Cokols

:

PX26,4t saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-128-3)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI (123)

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

40

35

40

35

Testēšanas spriegums

Volti

13,2

13,2

Objektīvie lielumi

Vati

45 maks.

40 maks.

45 maks.

40 maks.

Gaismas plūsma

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

630/420

13,2 V

900/600

KATEGORIJA P13W — Tehnisko datu lapa P13W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

1.   attēls.

Galvenais rasējums

Image

2.   attēls.

Zona bez metāla detaļām 3)

Image

(1)

Atskaites plakni nosaka pēc cokola aptveres sēžas krustpunktiem.

(2)

Kvēldiega faktiskā diametra ierobežojumi netiek piemēroti, bet mērķis ir d maks. = 1,0 mm.

(3)

Aizēnotajā zonā, kas norādīta 2. attēlā, nedrīkst atrasties necaurredzamas detaļas, izņemot kvēldiega tinumus. Tas attiecas uz rotējošo korpusu leņķu α1 + α2 robežās.

KATEGORIJA P13W — Tehnisko datu lapa P13W/2

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

30,0° min.

30,0° min.

α2  (126)

58,0° min.

58,0° min.

Cokols PG18,5d-1 saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-147-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Spriegums

V

12

12

Jauda

W

13

13

Testēšanas spriegums

V

13,5

13,5

Objektīvie lielumi

Jauda

W

19 maks.

19 maks.

Gaismas plūsma

lm

250

 

±

+ 15 %/– 20 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram 13,5 V

250 lm

KATEGORIJA P13W — Tehnisko datu lapa P13W/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Standarta kvēlspuldzes

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda divās savstarpēji perpendikulārās plaknēs, no kurām viena ir plakne, kas šķērso ievada vadus.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā P13W/2, piezīmē 4, atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

KATEGORIJAS P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W UN PSR19W — Tehnisko datu lapa P19W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJAS P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W UN PSR19W — Tehnisko datu lapa P19W/2

Izmēri milimetros (127)

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

58° minim.

P19W Cokols PGU20-1

PY19W Cokols PGU20-2

PR19W Cokols PGU20-5

PS19W Cokols PG20-1

PSY19W Cokols PG20-2

PSR19W Cokols PG20-5

saskaņā ar SEK publikāciju 60061

(tehnisko datu lapa 7004-127-2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

19

19

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

20 maks.

20 maks.

Gaismas plūsma

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram 13,5 V

Balta: 350 lm

Dzeltena: 215 lm

Sarkana: 80 lm

 

KATEGORIJAS P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W UN PSR19W — Tehnisko datu lapa P19W/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standarta kvēlspuldzes

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Kvēldiega novietojumu pārbauda divās savstarpēji perpendikulārās plaknēs, no kurām viena ir plakne, kas šķērso ievada vadus.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā P19W/2, piezīmē 6, atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

KATEGORIJA P21W — Tehnisko datu lapa P21W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Sānu novirze (1)

6,12 V

 

 

(3)

0,3 maks.

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Cokols BA15s saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-11A-9) 2)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

6

12

24

12

Vati

21

21

Testēšanas spriegums

Volti

6,75

13,5

28,0

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

27,6 maks.

26,5 maks.

29,7 maks.

26,5 maks.

Gaismas plūsma

460 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma: 460 lm pie apmēram 13,5 V

(1)

Kvēldiega centra maksimālā sānu novirze no divām savstarpēji perpendikulārām plaknēm, kuras abas ietver atskaites asi un no kurām viena ietver tapu asi.

(2)

Īpašos nolūkos var izmantot kvēlspuldzes ar BA15d cokolu; tām ir tādi paši izmēri.

(3)

Jāpārbauda, izmantojot “kārbu sistēmu”; tehnisko datu lapa P21W/2.

(4)

Šajā skatā 24 V tipa kvēlspuldzes kvēldiegs var būt taisns vai izliekts V veida formā. To norāda apstiprinājuma pieteikumā. Ja kvēldiegs ir taisns, piemēro tehnisko datu lapā P21W/2 noteiktās prasības projicēšanai uz ekrāna. Ja kvēldiegs ir izliekts V veida formā, tā galiem jābūt vienādā attālumā ± 3 mm diapazonā no atskaites plaknes.

KATEGORIJA P21W — Tehnisko datu lapa P21W/2

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni un vai tā ass, pieļaujot ± 15° novirzi, ir perpendikulāra plaknei, kura šķērso tapu (P21W) vai atskaites tapas (PY21W un PR21W) centra līniju un atskaites ass centra līniju, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Sānu pacēlums

Priekšpuses pacēlums

Image


Atsauce

a

b

h

k

Lielums

3,5

3,0

9,0

1,0

Testa procedūras un prasības.

1.   Kvēlspuldzi ievieto aptverē, ko var grozīt ap tās asi un kam ir vai nu kalibrēta skala, vai fiksēti aizturi, kuri atbilst leņķiskās novirzes pielaides robežām. Tad aptveri pagriež tā, lai kvēldiega gala skats būtu redzams uz ekrāna, uz kura tiek projicēts kvēldiega attēls. Kvēldiega gala skatu iegūst atbilstoši leņķiskās novirzes pielaides robežām.

2.   Sānu pacēlums

Kad kvēlspuldze ir novietota ar cokolu uz leju un atskaites ass ir vertikāli, bet kvēldiegs redzams ar galu uz augšu, kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura augstums ir “a” un platums ir “b” un kura centrs ir kvēldiega centra teorētiskajā atrašanās vietā.

3.   Priekšpuses pacēlums

Kad kvēlspuldze ir novietota ar cokolu uz leju un atskaites ass ir vertikāli, bet kvēlspuldzi novēro virzienā, kas ir taisnleņķī pret kvēldiega asi:

3.1.

kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura augstums ir “a” un platums ir “h” un kura centrs ir kvēldiega centra teorētiskajā atrašanās vietā;

3.2.

kvēldiega centrs nav novirzīts no atskaites ass vairāk kā par attālumu “k”.

KATEGORIJA P21/4W — Tehnisko datu lapa P21/4W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0/– 2

Sānu novirze

 

 

(1)

0,3 maks. (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

Cokols BAZ15d saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-11C-3)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

24

12

Vati

21

4

21

4

21/4

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

28,0

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

26,5 maks.

5,5 maks.

29,7 maks.

8,8 maks.

26,5/5,5 maks.

Gaismas plūsma ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Atskaites gaismas plūsma: 440 lm un 15 lm pie apmēram 13,5 V.

(1)

Šos lielumus pārbauda, izmantojot “kārbu sistēmu” 3, pamatojoties uz iepriekš norādītajiem izmēriem un pielaidēm. “x” un “y” attiecas uz lielāko (lielas jaudas) kvēldiegu, nevis uz atskaites asi. Līdzekļi, kas izmantojami, lai palielinātu kvēldiega un cokola un ietveres komplekta izvietojuma precizitāti, tiek izvērtēti.

(2)

Lielākā kvēldiega centra maksimālā sānu novirze no divām savstarpēji perpendikulārām plaknēm, kuras abas ietver atskaites asi un no kurām viena ietver atskaites tapas asi.

(3)

“Kārbu sistēma” ir tāda pati kā kvēlspuldzei P21/5W.

KATEGORIJA P21/5W — Tehnisko datu lapa P21/5W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0/– 2

Sānu novirze (2)

6,12 V

 

 

(1)

0,3 maks.

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Cokols BAY15d saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-11B-7)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

6

12

24

12

Vati

21

5

21

5

21

5

21/5

Testēšanas spriegums

Volti

6,75

13,5

28,0

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

27,6 maks.

6,6 maks.

26,5 maks.

6,6 maks.

29,7 maks.

11,0 maks.

26,5 un 6,6 maks.

Gaismas plūsma ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Atskaites gaismas plūsma: 440 lm un 35 lm pie apmēram 13,5 V

Piezīmes sk. tehnisko datu lapā P21/5W/2.

KATEGORIJA P21/5W — Tehnisko datu lapa P21/5W/2

Piezīmes.

(1)

Šos lielumus pārbauda, izmantojot “kārbu sistēmu”. Sk. tehnisko datu lapas P21/5W/2 un P21/5W/3. “x” un “y” attiecas uz lielāko (lielas jaudas) kvēldiegu, nevis uz atskaites asi.

(2)

Lielākā (lielas jaudas) kvēldiega centra maksimālā sānu novirze no divām savstarpēji perpendikulārām plaknēm, kuras abas ietver atskaites asi un no kurām viena ietver atskaites tapas asi.

(3)

Šajā skatā 24 V tipa kvēlspuldzes kvēldiegs var būt taisns vai izliekts V veida formā. To norāda apstiprinājuma pieteikumā. Ja kvēldiegi ir taisni, piemēro prasības projicēšanai uz ekrāna. Ja kvēldiegi ir izliekti V veida formā, katra kvēldiega galiem jābūt vienādā attālumā ± 3 mm diapazonā no atskaites plaknes.

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai pārbaudītu, vai:

a)

lielākais (lielas jaudas) kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni un vai tā ass, pieļaujot ± 15° novirzi, ir perpendikulāra plaknei, kura šķērso tapu un atskaites tapas centru, un vai

b)

mazākais (mazas jaudas) kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret lielāko (lielas jaudas) kvēldiegu, un vai kvēlspuldze atbilst attiecīgajām prasībām.

Testa procedūra un prasības.

1.   Kvēlspuldzi ievieto aptverē, ko var grozīt ap tās asi un kam ir vai nu kalibrēta skala, vai fiksēti aizturi, kuri atbilst leņķiskās novirzes pielaides robežām (t.i., 15°). Tad aptveri pagriež tā, lai lielākā kvēldiega gala skats būtu redzams uz ekrāna, uz kura tiek projicēts kvēldiega attēls. Šā kvēldiega gala skatu iegūst atbilstoši leņķiskās novirzes pielaides robežām.

2.   Sānu pacēlums

Kad kvēlspuldze ir novietota ar cokolu uz leju, atskaites ass ir vertikāli, atskaites tapa ir pa labi un lielākais kvēldiegs ir redzams ar galu uz augšu:

2.1.

lielākā kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura augstums ir “a” un platums ir “b” un kura centrs ir kvēldiega centra teorētiskajā atrašanās vietā.

2.2.

mazākā kvēldiega projekcija pilnībā atrodas:

2.2.1.

taisnstūrī, kura platums ir “c” un augstums ir “d” un kura centrs ir attālumā “v” pa labi no lielākā kvēldiega centra teorētiskās atrašanās vietas un attālumā “u” virs tā;

2.2.2.

virs taisnas līnijas, kas ir tangenciāla attiecībā pret lielākā kvēldiega projekcijas augšējo malu un virzās no kreisās puses uz labo 25° leņķī;

2.2.3.

pa labi no galvenā kvēldiega projekcijas.

3.   Priekšpuses pacēlums

Kad kvēlspuldze ir novietota ar cokolu uz leju un atskaites ass ir vertikāli, bet kvēlspuldzi novēro virzienā, kas ir taisnleņķī pret lielākā kvēldiega asi:

3.1.

lielākā kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura augstums ir “a” un platums ir “h” un kura centrs ir kvēldiega centra teorētiskajā atrašanās vietā;

3.2.

lielākā kvēldiega centrs nav novirzīts no atskaites ass vairāk kā par attālumu “k”;

3.3.

mazākā kvēldiega centrs nav novirzīts no atskaites ass vairāk kā par ± 2 mm (± 0,4 mm standarta kvēlspuldzēm).

KATEGORIJA P21/5W — Tehnisko datu lapa P21/5W/3

(Izmēri milimetros)

Sānu pacēlums

Image

Atsauce

a

b

c

d

u

v

Lielums

3,5

3,0

4,8

2,8

Priekšpuses pacēlums

Image

Atsauce

a

h

k

Lielums

3,5

9,0

1,0

KATEGORIJAS P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W UN PSR24W — Tehnisko datu lapa P24W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJAS P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W UN PSR24W — Tehnisko datu lapa P24W/2

Izmēri milimetros (132)

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

58,0° minim.

P24W

Cokols PGU20-3

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-127-2)

PX24W

Cokols PGU20-7

PY24W

Cokols PGU20-4

PR24W

Cokols PGU20-6

PS24W

Cokols PG20-3

PSX24W

Cokols PG20-7

PSY24W

Cokols PG20-4

PSR24W

Cokols PG20-6

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

24

24

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

25 maks.

25 maks.

Gaismas plūsma

P24W PS24W

500 + 10/– 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10/– 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15/– 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15/– 25 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

12 V

Balta: 345 lm

13,2 V

Balta: 465 lm

13,5 V

Balta: 500 lm

Dzeltena: 300 lm

Sarkana: 115 lm

KATEGORIJAS P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W UN PSR24W — Tehnisko datu lapa P24W/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standarta kvēlspuldzes

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Standarta kvēlspuldzes

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda divās savstarpēji perpendikulārās plaknēs, no kurām viena ir plakne, kas šķērso ievada vadus.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā P24W/2, piezīmē 6, atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

KATEGORIJA P27W — Tehnisko datu lapa P27W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0/– 2

Sānu novirze (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Cokols W2,5x16d saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-104-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

27

27

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

32,1 maks.

32,1 maks.

Gaismas plūsma

475 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma: 475 lm pie apmēram 13,5 V.

(1)

Atskaites asi nosaka attiecībā pret atskaites ierievjiem, un tā ir perpendikulāra atskaites plaknei.

(2)

Kvēldiega centra maksimālā sānu novirze no divām savstarpēji perpendikulārām plaknēm, kuras abas ietver atskaites asi un no kurām viena ietver asi, kas šķērso atskaites ierievjus.

(3)

Jāpārbauda, izmantojot “kārbu sistēmu”; tehnisko datu lapa P27W/2.

KATEGORIJA P27W — Tehnisko datu lapa P27W/2

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni un vai tā ass, pieļaujot ± 15° novirzi, ir perpendikulāra plaknei, kura šķērso ierievju centru un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

Atsauce

a

b

h

k

Lielums

3,5

3,0

11,9

1,0

Testa procedūras un prasības.

1.   Kvēlspuldzi ievieto aptverē, ko var grozīt ap tās asi un kam ir vai nu kalibrēta skala, vai fiksēti aizturi, kuri atbilst leņķiskās novirzes pielaides robežām. Tad aptveri pagriež tā, lai kvēldiega gala skats būtu redzams uz ekrāna, uz kura tiek projicēts kvēldiega attēls. Kvēldiega gala skatu iegūst atbilstoši leņķiskās novirzes pielaides robežām.

2.   Sānu pacēlums

Kad kvēlspuldze ir novietota ar cokolu uz leju un atskaites ass ir vertikāli, bet kvēldiegs redzams ar galu uz augšu, kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura augstums ir “a” un platums ir “b” un kura centrs ir kvēldiega centra teorētiskajā atrašanās vietā.

3.   Priekšpuses pacēlums

Kad kvēlspuldze ir novietota ar cokolu uz leju un atskaites ass ir vertikāli, bet kvēlspuldzi novēro virzienā, kas ir taisnleņķī pret kvēldiega asi:

3.1.

kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura augstums ir “a” un platums ir “h” un kura centrs ir kvēldiega centra teorētiskajā atrašanās vietā;.

3.2.

kvēldiega centrs nav novirzīts no atskaites ass vairāk kā par attālumu “k”.

KATEGORIJA P27/7W — Tehnisko datu lapa P27/7W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0/– 2

Sānu novirze (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Cokols W2,5x16q saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-104-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

27

7

27

7

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

32,1 maks.

8,5 maks.

32,1 maks.

8,5 maks.

Gaismas plūsma

475 ± 15 %

36 ± 15 %

 

Atskaites gaismas plūsma: 475 lm un 36 lm pie apmēram 13,5 V

(1)

Atskaites asi nosaka attiecībā pret atskaites ierievjiem, un tā ir perpendikulāra atskaites plaknei.

(2)

Galvenā (lielas jaudas) kvēldiega centra maksimālā sānu novirze no divām savstarpēji perpendikulārām plaknēm, kuras abas ietver atskaites asi un no kurām viena ietver asi, kas šķērso atskaites ierievjus.

(3)

Jāpārbauda, izmantojot “kārbu sistēmu”; tehnisko datu lapas P27/7W/2 un P27/7W/3.

(4)

Ar “x” un “y” apzīmē mazākā (mazas jaudas) kvēldiega ass novirzi attiecībā pret lielākā (lielas jaudas) kvēldiega asi.

KATEGORIJA P27/7W — Tehnisko datu lapa P27/7W/2

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai pārbaudītu, vai:

a)

galvenais (lielas jaudas) kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni un vai tā ass, pieļaujot ± 15° novirzi, ir perpendikulāra plaknei, kura šķērso ierievju centru un atskaites asi; un vai

b)

mazākais (mazas jaudas) kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret lielāko (lielas jaudas) kvēldiegu, un vai kvēlspuldze atbilst attiecīgajām prasībām.

Testa procedūra un prasības

1.   Kvēlspuldzi ievieto aptverē, ko var grozīt ap tās asi un kam ir vai nu kalibrēta skala, vai fiksēti aizturi, kuri atbilst leņķiskās novirzes pielaides robežām. Tad aptveri pagriež tā, lai lielākā kvēldiega gala skats būtu redzams uz ekrāna, uz kura tiek projicēts kvēldiega attēls. Šā kvēldiega gala skatu iegūst atbilstoši leņķiskās novirzes pielaides robežām.

2.   Sānu pacēlums

Kad kvēlspuldze ir novietota ar cokolu uz leju, atskaites ass ir vertikāli, atskaites ierievis ir pa labi un lielākais kvēldiegs ir redzams ar galu uz augšu:

2.1.

lielākā kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura augstums ir “a” un platums ir “b” un kura centrs ir kvēldiega centra teorētiskajā atrašanās vietā;

2.2.

mazākā kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura platums ir “c” un augstums ir “d” un kura centrs ir attālumā “u” virs lielākā kvēldiega centra teorētiskās atrašanās vietas.

3.   Priekšpuses pacēlums

Kad kvēlspuldze ir novietota ar cokolu uz leju un atskaites ass ir vertikāli, bet kvēlspuldzi novēro virzienā, kas ir taisnleņķī pret lielākā kvēldiega asi:

3.1.

lielākā kvēldiega projekcija pilnībā atrodas taisnstūrī, kura augstums ir “a” un platums ir “h” un kura centrs ir kvēldiega centra teorētiskajā atrašanās vietā;

3.2.

lielākā kvēldiega centrs nav novirzīts no atskaites ass vairāk kā par attālumu “k”;

3.3.

mazākā kvēldiega ass centrs nav novirzīts no atskaites ass vairāk kā par ± 2 mm (± 0,4 mm standarta kvēlspuldzēm).

KATEGORIJA P27/7W — Tehnisko datu lapa P27/7W/3

Sānu pacēlums

Image

Atsauce

a

b

c

d

u

Izmēri

3,5

3,0

4,8

5,1

Priekšpuses pacēlums

Image

Atsauce

a

h

k

Izmēri

3,5

11,9

1,0

KATEGORIJAS PC16W, PCY16W UN PCR16W — Tehnisko datu lapa PC16W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

KATEGORIJAS PC16W, PCY16W UN PCR16W — Tehnisko datu lapa PC16W/2

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 (140)

e (137)  (138)

 

18,5

 

18,5

f (137)  (138)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (139)

54°

 

 

54° minim.

PC16W

Cokols PU20d-1

saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-157-1)

PCY16W

Cokols PU20d-2

PCR16W

Cokols PU20d-7

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

12

Vati

16

16

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

13,5

Objektīvie lielumi

Vati

17 maks.

17 maks.

Gaismas plūsma

PC16W

300 ± 15 %

 

PCY16W

180 ± 20 %

 

PCR16W

70 ± 20 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram

13,5 V

Balta: 300 lm

Dzeltena: 180 lm

Sarkana: 70 lm

KATEGORIJAS PC16W, PCY16W UN PCR16W — Tehnisko datu lapa PC16W/3

Prasības projicēšanai uz ekrāna

Šo testu izmanto, lai, pārbaudot, vai kvēldiegs ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, noteiktu, vai kvēlspuldze atbilst konkrētajām prasībām.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standarta kvēlspuldzes

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Kvēldiega atrašanās vietu pārbauda divās savstarpēji perpendikulārās plaknēs, no kurām viena ir plakne, kas šķērso ievada vadus.

Kvēldiega gali, kas noteikti tehnisko datu lapā P16W/2, piezīmē 5, atrodas starp līnijām Z1 un Z2 un starp līnijām Z3 un Z4.

Kvēldiegs pilnībā atrodas norādītajās robežās.

KATEGORIJA PR21W — Tehnisko datu lapa PR21W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

Sānu novirze (1)

12 V

 

 

(3)

0,3 maks.

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Cokols BAW15s saskaņā ar SEK publikāciju 60061 (tehnisko datu lapa 7004-11E-1)

ELEKTRISKIE UN FOTOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālie lielumi

Volti

12

24

12

Vati

21

21

Testēšanas spriegums

Volti

13,5

28,0

 

Objektīvie lielumi

Vati

26,5 maks.

29,7 maks.

26,5 maks.

Gaismas plūsma

110 ± 20 %

 

Atskaites gaismas plūsma pie apmēram 13,5 V:

Balta: 460 lm

Sarkana: 110 lm

 

(1)

Kvēldiega centra maksimālā sānu novirze no divām savstarpēji perpendikulārām plaknēm, kuras abas ietver atskaites asi un no kurām viena ietver atskaites tapas asi.

(2)

Gaisma, ko izstaro parastā ražojuma spuldzes, ir sarkana (sk. arī piezīmi 4).

(3)

Jāpārbauda, izmantojot “kārbu sistēmu”; tehnisko datu lapa P21W/2.

(4)

Gaisma, ko izstaro standarta kvēlspuldzes, ir balta vai sarkana.

(5)

Šajā skatā 24 V tipa kvēlspuldzes kvēldiegs var būt taisns vai izliekts V veida formā. To norāda apstiprinājuma pieteikumā. Ja kvēldiegs ir taisns, piemēro tehnisko datu lapā P21W/2 noteiktās prasības projicēšanai uz ekrāna. Ja kvēldiegs ir izliekts V veida formā, tā galiem jābūt vienādā attālumā ± 3 mm diapazonā no atskaites plaknes.

KATEGORIJA PR21/4W — Tehnisko datu lapa PR21/4W/1

Rasējumu mērķis ir vienīgi attēlot kvēlspuldzes galvenos izmērus (milimetros)

Image

Izmēri milimetros

Parastā ražojuma kvēlspuldzes (145)

Standarta kvēlspuldze

minim.

nom.

maks.

 (146)

e

 

31,8 (141)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0/– 2

Sānu novirze