ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.288.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 288

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 5. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2010/666/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 3. jūnijs) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem

1

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 990/2010 (2010. gada 4. novembris), par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Jabłka łąckie (AĢIN)]

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 991/2010 (2010. gada 4. novembris), par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Olive de Nîmes (ACVN)]

12

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 992/2010 (2010. gada 4. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

14

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 993/2010 (2010. gada 4. novembris), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

16

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2010/71/ES (2010. gada 4. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metoflutrīnu ( 1 )

17

 

*

Komisijas Direktīva 2010/72/ES (2010. gada 4. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu spinosadu ( 1 )

20

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/667/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 4. novembris), ar ko groza Lēmumu 2007/66/EK par pagaidu izmēģinājumu, lai palielinātu dažu veidu lopbarības augu sēklu partijas maksimālo svaru, kas noteikts Padomes Direktīvā 66/401/EEK (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7474)  ( 1 )

23

 

 

2010/668/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 4. novembris), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7555)

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/1


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 3. jūnijs)

par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem

(2010/666/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome ar savu 2003. gada 5. jūnija lēmumu pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar nolīgumu Savienības līmenī aizstātu dažus noteikumus šobrīd spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(2)

Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas par nolīgumu ar Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem (turpmāk “nolīgums”) saskaņā ar mehānismiem un direktīvām, kas minētas Padomes 2003. gada 5. jūnija lēmuma pielikumā.

(3)

Nolīgums, par kuru Komisija risina sarunas, būtu jāparaksta un jāpiemēro provizoriski, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā ir apstiprināta Nolīguma starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem parakstīšana, ņemot vērā nolīguma noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Līdz tā spēkā stāšanās dienai nolīgumu piemēro provizoriski no pirmā mēneša pirmās dienas pēc datuma, kad puses viena otrai paziņojušas par to, ka ir pabeigtas šim nolūkam vajadzīgās procedūras (1).

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots uzsākt nolīguma 7. panta 2. punktā paredzēto paziņošanas procedūru.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

6. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2010. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Dienu, no kuras nolīgumu piemēros provizoriski, Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

VJETNAMAS SOCIĀLISTISKĀS REPUBLIKAS VALDĪBA,

no otras puses

(turpmāk “Puses”),

IEVĒROJOT, ka starp septiņpadsmit Eiropas Savienības dalībvalstīm un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību ir noslēgti divpusēji gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi, kuros iekļauti noteikumi, kas ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Savienībai ir ekskluzīva kompetence vairākos aspektos, uz ko var attiekties divpusēji gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi, kuri noslēgti starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešām valstīm,

IEVĒROJOT, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem Eiropas Savienības gaisa pārvadātājiem, kas reģistrēti kādā dalībvalstī, ir tiesības nediskriminējoši piekļūt lidojuma maršrutiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešām valstīm,

ŅEMOT VĒRĀ nolīgumus starp Eiropas Savienību un dažām trešām valstīm, kuros šo trešo valstu valstspiederīgajiem paredzēta iespēja kļūt par tādu gaisa pārvadātāju īpašniekiem, kam piešķirta licence saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem,

ATZĪSTOT, ka daži noteikumi, kas iekļauti starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību noslēgtajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos un kas ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem, jāsaskaņo ar šiem tiesību aktiem, tādējādi izveidojot labu juridisko pamatu gaisa pārvadājumiem starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku un saglabājot šādu gaisa pārvadājumu nepārtrauktību,

IEVĒROJOT, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem gaisa pārvadātāji principā nedrīkst slēgt nolīgumus, kuri var ietekmēt tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un kuru mērķis vai iedarbība ir nepieļaut, ierobežot vai traucēt konkurenci,

ATZĪSTOT, ka noteikumi, kas iekļauti divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību un kas i) paredz pieņemt vai atbalsta nolīgumus starp uzņēmumiem, arī – uzņēmumu apvienību lēmumus vai saskaņotas darbības, ar kurām nepieļauj, izkropļo vai ierobežo konkurenci starp gaisa pārvadātājiem attiecīgajos maršrutos; vai ii) pastiprina šādu nolīgumu, lēmumu vai saskaņotu darbību ietekmi; vai iii) deleģē gaisa pārvadātājiem vai citiem privātiem uzņēmējiem atbildību par tādu pasākumu veikšanu, lai nepieļautu, kropļotu vai ierobežotu konkurenci starp gaisa pārvadātājiem attiecīgajos maršrutos, var padarīt neefektīvus uzņēmumiem piemērojamos konkurences noteikumus,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Savienības mērķis šajās sarunās nav palielināt kopējo gaisa pārvadājumu apjomu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, ietekmēt līdzsvaru starp Eiropas Savienības gaisa pārvadātājiem un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas gaisa pārvadātājiem vai apspriest grozījumus spēkā esošo divpusējo gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu noteikumos, kas attiecas uz satiksmes tiesībām,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Šajā nolīgumā “dalībvalstis” ir Eiropas Savienības dalībvalstis un “ES Līgumi” ir Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību.

2.   Atsauces visos nolīgumos, kas uzskaitīti 1. pielikumā, attiecībā uz tādas dalībvalsts valstspiederīgajiem, kas ir šā nolīguma Puse, saprot kā atsauces attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem.

3.   Atsauces visos nolīgumos, kas uzskaitīti 1. pielikumā, attiecībā uz tādas dalībvalsts gaisa pārvadātājiem vai aviokompānijām, kas ir šā nolīguma Puse, saprot kā atsauces attiecībā uz šīs dalībvalsts izraudzītajiem gaisa pārvadātājiem vai aviokompānijām.

2. pants

Pārvadātāja izraudzīšana dalībvalstī

1.   Ar šā panta 2. un 3. punkta noteikumiem aizstāj attiecīgi 2. pielikuma a) un b) punktā uzskaitītos atbilstīgos noteikumus par gaisa pārvadātāja izraudzīšanu attiecīgajā dalībvalstī, tam piešķirtajām Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības pilnvarām un atļaujām, kā arī attiecīgi par gaisa pārvadātāja pilnvaru vai atļauju atteikumu, atsaukšanu, apturēšanu vai ierobežošanu.

2.   Saņemot informāciju par dalībvalsts veiktu pārvadātāja izraudzīšanu, Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdība ar minimālu procesuālu kavēšanos piešķir atbilstīgas pilnvaras un atļaujas ar noteikumu, ka:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar ES Līgumiem veic uzņēmējdarbību tās dalībvalsts teritorijā, kura to izraudzījusi, un tam ir derīga darbības licence atbilstīgi Eiropas Savienības tiesību aktiem; un

ii)

gaisa pārvadātāja efektīvu reglamentējošo kontroli veic un uztur tā dalībvalsts, kas atbild par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanu, un izraudzīšanas dokumentā ir skaidri norādīta attiecīgā aeronavigācijas atbildīgā iestāde; un

iii)

gaisa pārvadātājs tieši vai ar akciju kontrolpaketi pieder un to faktiski kontrolē dalībvalstis un/vai to valstspiederīgie un/vai citas 3. pielikumā uzskaitītās valstis un/vai to valstspiederīgie.

3.   Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdība var atteikties izsniegt, var atsaukt, apturēt vai ierobežot dalībvalsts izraudzīta gaisa pārvadātāja pilnvaras vai atļaujas, ja:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar ES Līgumiem neveic uzņēmējdarbību tās dalībvalsts teritorijā, kura to izraudzījusi, vai tam nav derīgas darbības licences atbilstīgi Eiropas Savienības tiesību aktiem; vai

ii)

gaisa pārvadātāja efektīvu reglamentējošu kontroli neveic vai neuztur dalībvalsts, kas atbild par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanu, vai izraudzīšanas dokumentā nav skaidri norādīta attiecīgā aeronavigācijas atbildīgā iestāde; vai

iii)

gaisa pārvadātājs tieši vai ar akciju kontrolpaketi nepieder un to faktiski nekontrolē dalībvalstis un/vai to valstspiederīgie un/vai citas 3. pielikumā uzskaitītās valstis un/vai to valstspiederīgie.

Izmantojot savas tiesības saskaņā ar šo punktu, Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdība nediskriminē Eiropas Savienības gaisa pārvadātājus to valstiskās piederības dēļ.

3. pants

Drošums

1.   Ar šā panta 2. punkta noteikumiem papildina 2. pielikuma c) punktā minētos pantus.

2.   Ja dalībvalsts ir izraudzījusi gaisa pārvadātāju, kura reglamentējošo kontroli veic un uztur cita dalībvalsts, tad Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības tiesības saskaņā ar drošības noteikumiem nolīgumā starp dalībvalsti, kas izraudzījusi gaisa pārvadātāju, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku vienlīdz attiecas gan uz šīs citas dalībvalsts veikto drošības standartu pieņemšanu, izpildi un uzturēšanu, gan arī uz gaisa pārvadātāja darbības atļauju.

4. pants

Atbilstība konkurences noteikumiem

1.   Divpusējie gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi, kas noslēgti starp dalībvalstīm un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, neskar Pušu konkurences noteikumus.

2.   Nolīguma 2. pielikuma d) punktā uzskaitītie noteikumi vairs nav spēkā.

5. pants

Nolīguma pielikumi

Šā nolīguma pielikumi ir tā sastāvdaļa.

6. pants

Pārskatīšana vai grozīšana

Puses jebkurā laikā var pārskatīt vai grozīt šo nolīgumu ar savstarpēju piekrišanu.

7. pants

Stāšanās spēkā un provizoriska piemērošana

1.   Šis nolīgums stājas spēkā, kad Puses viena otrai ir rakstiski paziņojušas, ka ir pabeigtas attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai nolīgums stātos spēkā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta Puses piekrīt piemērot šo nolīgumu provizoriski no pirmā mēneša pirmās dienas pēc dienas, kad Puses paziņo viena otrai par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

3.   Nolīgumi un citi noteikumi starp dalībvalstīm un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušies spēkā un netiek piemēroti provizoriski, ir uzskaitīti 1. pielikuma b) punktā. Šo nolīgumu piemēro visiem šādiem nolīgumiem un noteikumiem, tiklīdz tie stājas spēkā vai tos piemēro provizoriski.

8. pants

Darbības izbeigšana

1.   Gadījumā, ja tiek izbeigts kāds no 1. pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, vienlaikus spēku zaudē visi šā nolīguma noteikumi, kas saistīti ar attiecīgo 1. pielikumā minēto nolīgumu.

2.   Gadījumā, ja tiek izbeigti visi 1. pielikumā uzskaitītie nolīgumi, vienlaikus spēku zaudē arī šis nolīgums.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

Sagatavots Briselē divos eksemplāros 2010. gada 4. oktobrī angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un vjetnamiešu valodā.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

1. PIELIKUMS

Šā nolīguma 1. pantā minēto nolīgumu saraksts

a)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi starp Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību un Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri šā nolīguma parakstīšanas brīdī ir bijuši noslēgti, parakstīti un/vai tikuši piemēroti provizoriski:

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Austrijas federālo valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Hanojā 1995. gada 27. martā, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Austrijas nolīgums”:

jaunākie grozījumi izdarīti ar Saprašanās protokolu, kas noslēgts Hanojā 2006. gada 5. aprīlī,

Nolīgums starp Beļģijas Karalistes valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa transportu, kas noslēgts Briselē 1992. gada 21. oktobrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Beļģijas nolīgums”,

Nolīgums starp Bulgārijas Tautas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, kas noslēgts Sofijā 1979. gada 1. oktobrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Bulgārijas nolīgums”,

Nolīgums starp Čehijas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, kas noslēgts Prāgā 1997. gada 23. maijā, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Čehijas nolīgums”,

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Dānijas Karalistes valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Hanojā 1997. gada 25. septembrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Dānijas nolīgums”:

lasāms kopā ar saprašanās memorandu starp Dānijas Karalisti, Norvēģijas Karalisti un Zviedrijas Karalisti un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, kas parakstīts Hanojā 1997. gada 25. septembrī,

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Somijas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas parakstīts Hanojā 2000. gada 26. oktobrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Somijas nolīgums”,

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Francijas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Parīzē 1977. gada 14. aprīlī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Francijas nolīgums”,

Gaisa transporta nolīgums starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Bonnā 1994. gada 26. augustā, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Vācijas nolīgums”,

Nolīgums starp Ungārijas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, kas noslēgts Hanojā 1998. gada 4. februārī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Ungārijas nolīgums”,

Nolīgums starp Luksemburgas Lielhercogistes valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, kas noslēgts Luksemburgā 1994. gada 26. oktobrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Luksemburgas nolīgums”,

Nolīgums starp Nīderlandes Karalisti un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par gaisa pārvadājumiem starp to teritorijām un ārpus tām, kas noslēgts Hanojā 1993. gada 1. oktobrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Nīderlandes nolīgums”,

Civilā gaisa transporta nolīgums starp Polijas Tautas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Varšavā 1976. gada 11. septembrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Polijas nolīgums”,

Gaisa transporta nolīgums starp Portugāles Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Lisabonā 1998. gada 3. februārī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Portugāles nolīgums”,

Civilās gaisa satiksmes nolīgums starp Rumānijas Sociālistiskās Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Hanojā 1979. gada 26. jūnijā, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Rumānijas nolīgums”,

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Zviedrijas Karalistes valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Hanojā 1997. gada 25. septembrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Zviedrijas nolīgums”:

lasāms kopā ar saprašanās memorandu starp Dānijas Karalisti, Norvēģijas Karalisti un Zviedrijas Karalisti un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, kas parakstīts Hanojā 1997. gada 25. septembrī,

Gaisa transporta nolīgums starp Slovākijas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Hanojā 1997. gada 6. novembrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Slovākijas nolīgums”,

Nolīgums starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, kas noslēgts Londonā 1994. gada 19. augustā, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Apvienotās Karalistes nolīgums”:

jaunākie grozījumi izdarīti ar notu apmaiņu, kas veikta Hanojā 2000. gada 8. un 26. septembrī.

b)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi un citas vienošanās, kas parafētas vai parakstītas starp Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību un Eiropas Savienības dalībvalstīm un kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušās spēkā un netiek piemērotas provizoriski.

2. PIELIKUMS

Šā nolīguma 1. pielikumā uzskaitīto un 2. līdz 4. pantā minēto nolīgumu pantu saraksts

a)

Pārvadātāja izraudzīšana dalībvalstī:

Vjetnamas un Austrijas nolīguma 3. panta 5. punkts,

Vjetnamas un Bulgārijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Dānijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Čehijas nolīguma 4. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Somijas nolīguma 4. panta 5. punkts,

Vjetnamas un Francijas nolīguma 7. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Vācijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Ungārijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Luksemburgas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Nīderlandes nolīguma 4. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Polijas nolīguma 3. panta 2. punkts,

Vjetnamas un Portugāles nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Rumānijas nolīguma 3. pants,

Vjetnamas un Zviedrijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Slovākijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Apvienotās Karalistes nolīguma 4. panta 4. punkts.

b)

Pilnvaru vai atļauju atteikums, atsaukšana, apturēšana vai ierobežošana:

Vjetnamas un Austrijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Beļģijas nolīguma 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts,

Vjetnamas un Bulgārijas nolīguma 4. panta a) punkts,

Vjetnamas un Čehijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Dānijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Somijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Francijas nolīguma 9. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Vācijas nolīguma 4. panta 1. punkts,

Vjetnamas un Ungārijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Luksemburgas nolīguma 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts,

Vjetnamas un Nīderlandes nolīguma 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts,

Vjetnamas un Polijas nolīguma 4. panta 1. punkts,

Vjetnamas un Portugāles nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Rumānijas nolīguma 4. pants,

Vjetnamas un Zviedrijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Slovākijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Apvienotās Karalistes nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

c)

Drošums:

Vjetnamas un Austrijas nolīguma 6.a pants,

Vjetnamas un Beļģijas nolīguma 7. pants,

Vjetnamas un Čehijas nolīguma 11. pants,

Vjetnamas un Somijas nolīguma 18. pants,

Vjetnamas un Francijas nolīguma 4. pants,

Vjetnamas un Ungārijas nolīguma 9. pants,

Vjetnamas un Luksemburgas nolīguma 6. pants,

Vjetnamas un Nīderlandes nolīguma 14. pants,

Vjetnamas un Rumānijas nolīguma 9. pants,

Vjetnamas un Slovākijas nolīguma 7. pants,

Vjetnamas un Apvienotās Karalistes nolīguma 9.a pants.

d)

Atbilstība konkurences noteikumiem:

Vjetnamas un Beļģijas nolīguma 13. panta 1. un 7. punkts,

Vjetnamas un Bulgārijas nolīguma 9. panta 3. līdz 8. punkts,

Vjetnamas un Čehijas nolīguma 7. panta 2. punkts,

Vjetnamas un Dānijas nolīguma 11. panta 2. punkts,

Vjetnamas un Francijas nolīguma 12. panta 2. līdz 7. punkts,

Vjetnamas un Ungārijas nolīguma 6. panta 1. un 4. līdz 6. punkts,

Vjetnamas un Luksemburgas nolīguma 11. panta 2. līdz 4. punkts,

Vjetnamas un Nīderlandes nolīguma 6. panta 2. līdz 6. punkts,

Vjetnamas un Polijas nolīguma 20. panta 2. un 4. punkts,

Vjetnamas un Portugāles nolīguma 16. panta 2. līdz 6. punkts,

Vjetnamas un Rumānijas nolīguma 14. panta 1. līdz 6. punkts,

Vjetnamas un Slovākijas Republikas 12. panta 3., 5. un 6. punkts,

Vjetnamas un Zviedrijas nolīguma 11. panta 2. punkts,

Vjetnamas un Apvienotās Karalistes nolīguma 7. panta 3. un 4. punkts.

3. PIELIKUMS

Šā nolīguma 2. pantā minēto citu valstu saraksts

a)

Īslandes Republika (saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu);

b)

Lihtenšteinas Firstiste (saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu);

c)

Norvēģijas Karaliste (saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu);

d)

Šveices Konfederācija (saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa transportu).


REGULAS

5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 990/2010

(2010. gada 4. novembris),

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Jabłka łąckie (AĢIN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Polijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu “Jabłka łąckie” ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 4. novembrīs

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 42, 19.2.2010., 7. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

POLIJA

Jabłka łąckie (AĢIN)


5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/12


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 991/2010

(2010. gada 4. novembris),

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Olive de Nîmes (ACVN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Francijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu “Olive de Nîmes” ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 44, 20.2.2010., 13. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

FRANCIJA

Olive de Nîmes (ACVN)


5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/14


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 992/2010

(2010. gada 4. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 5. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 4. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

57,0

MA

76,8

MK

43,6

TR

95,0

ZZ

68,1

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

166,0

ZA

121,6

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

60,3

TR

146,2

ZZ

103,3

0805 20 10

MA

74,4

ZA

154,0

ZZ

114,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

57,1

TR

68,6

ZA

60,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

58,7

BR

83,8

CL

81,9

TR

74,8

UY

41,2

ZA

95,2

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

213,1

TR

147,3

US

248,8

ZA

75,4

ZZ

171,2

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

BR

82,6

CL

84,6

CN

69,0

MK

26,7

NZ

117,8

US

118,9

ZA

85,3

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

53,7

US

163,9

ZZ

108,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/16


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 993/2010

(2010. gada 4. novembris),

ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka, ka netiks piešķirtas eksporta kompensācijas attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2010. gada 2. novembrī.

(3)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, attiecībā uz konkursa posmu, kurš beidzas 2010. gada 2. novembrī, kompensācijas par produktiem un galamērķiem, kas norādīti attiecīgi minētās regulas 1. panta c) apakšpunktā un 2. pantā, netiek piešķirtas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 5. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 4. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


DIREKTĪVAS

5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/17


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/71/ES

(2010. gada 4. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metoflutrīnu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2005. gada 23. decembrī no Sumitomo Chemical Plc (Apvienotā Karaliste) saņēma pieteikumu saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 1. punktu aktīvās vielas metoflutrīna iekļaušanai minētās direktīvas I pielikumā, lai šo vielu izmantotu insekticīdos, akaricīdos un produktos citu posmkāju kontrolei, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 18. produktu veids. Metoflutrīns Direktīvas 98/8/EK 34. panta 1. punktā minētajā dienā nebija laists tirgū kā biocīdo produktu aktīvā viela.

(2)

Pēc novērtējuma veikšanas Apvienotā Karaliste 2008. gada 19. jūnijā iesniedza Komisijai savu sagatavoto novērtējuma ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(3)

Dalībvalstis un Komisija izskatīja ziņojumu Biocīdo produktu pastāvīgajā komitejā 2010. gada 27. maijā un secinājumus iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(4)

No veikto pārbaužu rezultātiem izriet, ka biocīdie produkti, kurus izmanto kā insekticīdus, akaricīdus un produktus citu posmkāju apkarošanai un kuri satur metoflutrīnu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi metoflutrīnu iekļaut minētās direktīvas I pielikumā.

(5)

ES mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm izvērtēt tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā ES mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt to, ka tiek veikti pienācīgi pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieņemamam līmenim.

(6)

Ir svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur metoflutrīnu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(7)

Pirms aktīvās vielas ietveršanas I pielikumā jāatvēl pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstīs stātos spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

(8)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(9)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 30. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Šos noteikumus dalībvalstis piemēro no 2011. gada 1. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmu Komisijai tiesību aktu svarīgāko noteikumu tekstu, ko tā pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.


PIELIKUMS

Par metoflutrīnu Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numurs

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamā biocīdā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām (izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz aktīvajām vielām to sastāvā)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“36

Metoflutrīns

 

RTZ izomērs:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-ēnil)ciklopropānkarboksilāts

EK Nr.: n. a.

CAS Nr.: 240494-71-7

 

Visu izomēru summa:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil-(EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-ēnil)ciklopropānkarboksilāts

EK Nr.: n. a.

CAS Nr.: 240494-70-6

Aktīvajai vielai jāatbilst šādām divām minimālajām tīrības pakāpēm:

 

RTZ izomērs

754 g/kg

 

Visu izomēru summa

930 g/kg

2011. gada 1. maijs

Nav piemērojams

2021. gada 30. aprīlis

18

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā ES mērogā. Jo īpaši attiecīgā gadījumā dalībvalstis izvērtē lietojumu ārpus telpām.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem skatīt Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/20


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/72/ES

(2010. gada 4. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu spinosadu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Spinosads ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 spinosads ir novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai insekticīdos, akaricīdos produktos citu posmkāju apkarošanai, kas ir minētās direktīvas V pielikumā definētais 18. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Nīderlande, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2008. gada 1. aprīlī Komisijai iesniedza kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā iegūtos secinājumus 2010. gada 27. maijā iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(5)

No veikto pārbaužu rezultātiem izriet, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par insekticīdiem, akaricīdiem un produktiem citu posmkāju apkarošanai un kuri satur spinosadu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi spinosadu iekļaut minētās direktīvas I pielikumā.

(6)

ES mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm izvērtēt tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā ES mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt, ka tiek veikti pienācīgi pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieņemamam līmenim.

(7)

Ņemot vērā novērtēšanas ziņojumā konstatēto, ir lietderīgi noteikt, ka produktu atļauju piešķiršanas procesā jāparedz riska mazināšanas pasākumi. Jo īpaši ņemot vērā identificēto nelabvēlīgo ietekmi uz veselību, ko spinosadu saturošu biocīdo produktu lietošana, tos izsmidzinot, var izraisīt neaizsargātiem profesionāliem lietotājiem, ir lietderīgi noteikt, ka produktu atļauju piešķiršanas procesā produktus, kas paredzēti profesionālai lietošanai, tos izsmidzinot, lieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien nav iespējams uzskatāmi parādīt, ka risku rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem. Turklāt, ņemot vērā secinājumus attiecībā uz iespējamu netiešo nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību pārtikas patēriņa ceļā, ir lietderīgi attiecīgajā gadījumā pieprasīt pārbaudīt nepieciešamību noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) un pieņemt pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi netiek pārsniegti.

(8)

Ir svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur spinosadu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(9)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(10)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai.

(11)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(12)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 31. oktobrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2012. gada 1. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmas Komisijai galveno tiesību aktu redakcijas, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Par spinosadu Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numurs

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamā biocīdā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām (izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz aktīvajām vielām to sastāvā)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“37

Spinosads

EK Nr. 434-300-1

CAS Nr.: 168316-95-8

Spinosads ir 50–95 % spinosina A un 5–50 % spinosina D maisījums.

Spinosins A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranozil)-oksi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oksi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-14-metil-1H-as-indacēn[3,2-d]oksaciklododecīn-7,15-dions CAS Nr.: 131929-60-7

Spinosins D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranozil)-oksi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oksi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-4,14-dimetil-1H-as-indacēn[3,2-d]oksaciklododecīn-7,15-dions CAS Nr.: 131929-63-0

850 g/kg

2012. gada 1. novembris

2014. gada 31. oktobris

2022. gada 31. oktobris

18

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā ES mērogā.

Dalībvalstis nodrošina, ka atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

Uz atļaujām attiecas atbilstoši riska mazināšanas pasākumi. Jo īpaši produkti, kas atļauti profesionālai lietošanai, tos izsmidzinot, jālieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja pieteikumā produkta atļaujas saņemšanai nav datu, kas liecina, ka risku profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem.

Attiecībā uz spinosadu saturošiem produktiem, kura atliekas var nonākt pārtikā vai barībā, dalībvalstis pārbauda nepieciešamību noteikt jaunus un/vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) atbilstoši Regulai (EK) Nr. 470/2009 un/vai Regulai (EK) Nr. 396/2005 un veikt atbilstošus riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi netiek pārsniegti.”


(1)  Par VI pielikumā noteikto vienoto novērtēšanas principu īstenošanu, novērtējuma pārskatu saturu un secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


LĒMUMI

5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/23


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 4. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2007/66/EK par pagaidu izmēģinājumu, lai palielinātu dažu veidu lopbarības augu sēklu partijas maksimālo svaru, kas noteikts Padomes Direktīvā 66/401/EEK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7474)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/667/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 13.a pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2007/66/EK (2) paredzētais pagaidu izmēģinājums beigsies 2012. gada 30. jūnijā.

(2)

Lēmumā 2007/66/EK paredzēts, ka, atkāpjoties no noteikumiem par stiebrzāļu sēklu partijas maksimālo lielumu, ir jāievēro ISTA (Starptautiskās Sēklu kontroles asociācijas)/ISF (Starptautiskās Sēklu federācijas) dokuments “Izmēģinājums attiecībā uz zālaugu sēklu partijas lielumu”, ko pieņēmusi ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) padome. ISTA/ISF izmēģinājums attiecībā uz zālaugu sēklu partijas lielumu turpināsies līdz 2013. gada 31. decembrim.

(3)

Lēmumā 2007/66/EK paredzētajam pagaidu izmēģinājumam arī būtu jābeidzas 2013. gada 31. decembrī, lai saskaņotu šā izmēģinājuma beigu datumu ar ISTA/ISF izmēģinājuma beigu datumu.

(4)

Turklāt ir jāatjaunina atsauce uz ISTA/ISF izmēģinājumu, jo ir izveidota jauna tīmekļa vietne.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2007/66/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/66/EK 3. panta aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Pagaidu izmēģinājumu sāk 2007. gada 1. janvārī un beidz 2013. gada 31. decembrī.”

2. pants

Lēmuma 2007/66/EK 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu zemsvītras piezīmi:

“(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html”.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2298./66. lpp.

(2)  OV L 32, 6.2.2007., 161. lpp.


5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/24


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 4. novembris),

ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7555)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāļu, lietuviešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovēņu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā)

(2010/668/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (2) un jo īpaši tās 31. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1258/1999 7. panta 4. punktu un Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. pantu Komisijai jāveic vajadzīgās pārbaudes, jāpaziņo dalībvalstīm šo pārbaužu rezultāti, jāņem vērā dalībvalstu apsvērumi, jāsasauc divpusējas apspriedes, lai panāktu vienošanos ar attiecīgajām dalībvalstīm, un oficiāli jāpaziņo tām savi secinājumi.

(2)

Dalībvalstīm ir bijusi iespēja pieprasīt saskaņošanas procedūras uzsākšanu. Dažos gadījumos šī iespēja ir izmantota, un Komisija ir izskatījusi procedūras rezultātā sagatavotos ziņojumus.

(3)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1258/1999 un Regulu (EK) Nr. 1290/2005 finansēt drīkst vienīgi lauksaimniecības izdevumus, kas veikti, nepārkāpjot Eiropas Savienības noteikumus.

(4)

Ņemot vērā veiktās pārbaudes, divpusējo apspriežu rezultātus un saskaņošanas procedūras, atklājās, ka daļa no dalībvalstu deklarētajiem izdevumiem neatbilst šim nosacījumam, un tāpēc tos nevar finansēt no ELVGF Garantiju nodaļas, ELGF un ELFLA.

(5)

Ir jānorāda summas, kuras nevar finansēt no ELVGF Garantiju nodaļas, ELGF un ELFLA. Šīs summas nav saistītas ar izdevumiem, kas radušies vairāk nekā divdesmit četrus mēnešus pirms Komisijas rakstveida ziņojuma dalībvalstīm par veikto pārbaužu rezultātiem.

(6)

Šajā lēmumā paredzētajos gadījumos to summu novērtējumu, kuras jāizslēdz no finansējuma sakarā ar to neatbilstību Eiropas Savienības noteikumiem, Komisija dalībvalstīm darīja zināmu attiecīgajā kopsavilkuma ziņojumā.

(7)

Šis lēmums neskar finansiāla rakstura secinājumus, ko Komisija varētu izdarīt saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem tādās lietās par šā lēmuma tematu, kuru izskatīšana 2010. gada 31. augustā vēl nebija pabeigta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pielikumā uzskaitītos dalībvalstu akreditēto maksājumu aģentūru izdevumus, kas deklarēti, tos attiecinot uz ELVGF Garantiju nodaļu, ELGF vai ELFLA, izslēdz no Eiropas Savienības finansējuma, jo tie neatbilst Eiropas Savienības noteikumiem.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Īrijai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai, Lietuvas Republikai, Ungārijas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovēnijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2010. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

BUDŽETA POSTENIS 6701 AD HOC 34

DV

Pasākums

FG

Korekcijas pamatojums

Korekcijas veids

%

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

BG

Platībatkarīgais atbalsts

2008

Trūkumi ZGIS-ĢIS un uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

Kopā BG (EUR)

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

CY

Finanšu revīzija – pārsniegti finanšu griesti

2009

Pārsniegti finanšu griesti

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

Kopā CY (EUR)

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

CZ

Eksporta kompensācijas un pārtikas palīdzība ārpus ES

2004

Nepietiekams paraugu skaits fiziskajām pārbaudēm

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

– 207 934,24

0,00

– 207 934,24

CZ

Eksporta kompensācijas un pārtikas palīdzība ārpus ES

2005

Nepietiekams paraugu skaits fiziskajām pārbaudēm

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

CZ

Eksporta kompensācijas un pārtikas palīdzība ārpus ES

2006

Nepietiekams paraugu skaits fiziskajām pārbaudēm

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–76 644,28

0,00

–76 644,28

Kopā CZ (EUR)

– 670 342,36

0,00

– 670 342,36

DE

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi un maksājumu termiņi

2009

Novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

–17 700,87

–17 700,87

0,00

DE

Finanšu revīzija – ierobežojuma pārsniegšana

2009

Pārsniegti finanšu griesti, neattiecināmie izdevumi un samazinājums saskaņā ar grāmatojumu noskaidrošanas lēmumu

VIENREIZĒJA

 

EUR

–1 971 342,57

–1 971 342,57

0,00

DE

Grāmatojumu noskaidrošana

2007

2007. g. grāmatojumu noskaidrošana: kopējā kļūda pārsniedz būtiskuma līmeni; visticamāk, pieļauta kļūda

EKSTRAPOLĒTA

 

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

DE

Grāmatojumu noskaidrošana

2007

Nav veikta atgūšana

VIENREIZĒJA

 

EUR

–28 585,26

0,00

–28 585,26

DE

Grāmatojumu noskaidrošana

2007

2007. g. finanšu grāmatojumu noskaidrošana: finanšu kļūda parādnieku reģistrā

VIENREIZĒJA

 

EUR

–17 617,33

0,00

–17 617,33

DE

Grāmatojumu noskaidrošana

2007

2007. g. grāmatojumu noskaidrošana: visticamāk, pieļauta kļūda

EKSTRAPOLĒTA

 

EUR

–23 324,14

0,00

–23 324,14

DE

Grāmatojumu noskaidrošana

2007

2007. g. grāmatojumu noskaidrošana: zināma kļūda

EKSTRAPOLĒTA

 

EUR

–1 091,19

0,00

–1 091,19

Kopā DE (EUR)

–2 402 519,88

–1 989 043,44

– 413 476,44

DK

Finanšu revīzija – ierobežojuma pārsniegšana

2009

Pārsniegti finanšu griesti

VIENREIZĒJA

 

EUR

–3 921,96

–3 921,96

0,00

Kopā DK (EUR)

–3 921,96

–3 921,96

0,00

ES

Piemaksas par gaļu – liellopi

2006

Nav piemērotas sankcijas par dzīvnieku kaušanas datuma nenorādīšanu (piemaksa par liellopiem un maksājumi saistībā ar 69. pantu)

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 126 294,37

0,00

– 126 294,37

ES

Cits tiešais atbalsts – liellopi

2007

Nav piemērotas sankcijas par dzīvnieku kaušanas datuma nenorādīšanu (piemaksa par liellopiem un 69. panta maksājumi)

VIENREIZĒJA

 

EUR

–26 323,44

0,00

–26 323,44

ES

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi un maksājumu termiņi

2009

Finanšu revīzija: novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

–4 376 321,75

–4 376 321,75

0,00

ES

Finanšu revīzija – ierobežojuma pārsniegšana

2009

Pārsniegti finanšu griesti, neattiecināmie izdevumi un piena nodevas atgūšana

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

Kopā ES (EUR)

–4 912 358,77

–4 759 740,96

– 152 617,81

FR

Eksporta kompensācijas – dzīvi dzīvnieki

2006

Trūkumi tādu dzīvu liellopu transportēšanas pārraudzībā, par kuriem pienākas eksporta kompensācijas

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

FR

Eksporta kompensācijas – dzīvi dzīvnieki

2007

Trūkumi tādu dzīvu liellopu transportēšanas pārraudzībā, par kuriem pienākas eksporta kompensācijas

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–93 084,22

0,00

–93 084,22

FR

Eksporta kompensācijas – dzīvi dzīvnieki

2008

Trūkumi tādu dzīvu liellopu transportēšanas pārraudzībā, par kuriem pienākas eksporta kompensācijas

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–18 984,38

0,00

–18 984,38

FR

Eksporta kompensācijas – dzīvi dzīvnieki

2009

Trūkumi tādu dzīvu liellopu transportēšanas pārraudzībā, par kuriem pienākas eksporta kompensācijas

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–13 068,04

0,00

–13 068,04

FR

Piena kvota

2003

Pārsniegtas kvotas

VIENREIZĒJA

 

EUR

–7 646 623,00

0,00

–7 646 623,00

FR

Zvejniecības pasākumi

2005

Neatbilstoša sankciju sistēma

VIENREIZĒJA

 

EUR

–47 793,25

0,00

–47 793,25

FR

Zvejniecības pasākumi

2006

Neatbilstoša sankciju sistēma

VIENREIZĒJA

 

EUR

–4 584,36

0,00

–4 584,36

FR

Zvejniecības pasākumi

2007

Neatbilstoša sankciju sistēma

VIENREIZĒJA

 

EUR

–66 300,98

0,00

–66 300,98

FR

Laukaugi

2006

Nepilnības uz vietas veikto pārbaužu procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

–5 938 935,20

0,00

–5 938 935,20

FR

Laukaugi

2007

Nepilnības uz vietas veikto pārbaužu procedūrā

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

–2 006 102,83

0,00

–2 006 102,83

FR

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi un maksājumu termiņi

2008

Novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

–24 913,70

–24 913,70

0,00

FR

Finanšu revīzija – ierobežojuma pārsniegšana

2008

Pārsniegti finanšu griesti

VIENREIZĒJA

 

EUR

–1 277 884,58

–1 277 884,58

0,00

FR

Sertifikācija

2005

2005. g. finanšu grāmatojumu noskaidrošana: visticamāk, pieļauta kļūda

VIENREIZĒJA

 

EUR

–3 385 578,07

0,00

–3 385 578,07

FR

Grāmatojumu noskaidrošana

2007

2007. g. finanšu grāmatojumu noskaidrošana: trūkumi saistībā ar pierādījumu par galamērķa sasniegšanu augļu nozarē

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 191 612,32

0,00

– 191 612,32

FR

Grāmatojumu noskaidrošana

2007

2007. g. finanšu grāmatojumu noskaidrošana: trūkumi saistībā ar pierādījumu par galamērķa sasniegšanu

VIENREIZĒJA

 

EUR

–83 652,18

0,00

–83 652,18

FR

Grāmatojumu noskaidrošana

2007

2007. g. finanšu grāmatojumu noskaidrošana: trūkumi saistībā ar pierādījumu par galamērķa sasniegšanu vīna nozarē

VIENREIZĒJA

 

EUR

–6 513,57

0,00

–6 513,57

Kopā FR (EUR)

–21 039 161,85

–1 302 798,28

–19 736 363,57

GB

Finanšu revīzija – ierobežojuma pārsniegšana

2009

Pārsniegti finanšu griesti

VIENREIZĒJA

 

EUR

–17 583,27

–17 583,27

0,00

GB

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi un maksājumu termiņi

2009

Novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

–3 761 659,41

–3 761 659,41

0,00

Kopā GB (EUR)

–3 779 242,68

–3 779 242,68

0,00

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2003

Nepilnības papildu pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

–1 893 244,19

0,00

–1 893 244,19

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2004

Nepilnības papildu pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

–2 915,08

0,00

–2 915,08

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2004

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–2 651 588,33

0,00

–2 651 588,33

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2004

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–5 514 428,97

0,00

–5 514 428,97

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2005

Nepilnības shēmas pārvaldībā, vīnadārzu reģistra pārvaldībā un saistībā ar minimālo ieņēmumu samazinājumiem

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

– 129,11

0,00

– 129,11

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2005

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–2 652 459,19

0,00

–2 652 459,19

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2005

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–72 521,21

0,00

–72 521,21

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2005

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

25

EUR

–15 013 342,96

0,00

–15 013 342,96

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2006

Nepilnības shēmas pārvaldībā, vīnadārzu reģistra pārvaldībā un saistībā ar minimālo ieņēmumu samazinājumiem

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

–2 140,06

0,00

–2 140,06

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2006

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–6 902,48

0,00

–6 902,48

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2006

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

117,11

0,00

117,11

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2006

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

25

EUR

–26 702 055,52

0,00

–26 702 055,52

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2007

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–8 122,42

0,00

–8 122,42

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2007

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–3 615,33

0,00

–3 615,33

GR

Augļi un dārzeņi – žāvētu vīnogu atbalsta shēma

2007

Nepilnības primārajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

GR

Cits tiešais atbalsts – POSEI

1999

Nepilnības atbalsta pieteikumu pārvaldībā un pārbaudes sistēmā

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–1 263 139,23

0,00

–1 263 139,23

GR

Cits tiešais atbalsts – POSEI

2000

Nepilnības atbalsta pieteikumu pārvaldībā un pārbaudes sistēmā

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–1 351 453,75

0,00

–1 351 453,75

GR

Cits tiešais atbalsts – POSEI

2001

Nepilnības atbalsta pieteikumu pārvaldībā un pārbaudes sistēmā

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–1 355 809,10

0,00

–1 355 809,10

GR

Piemaksas par tabaku

2006

Novēlotas tabakas piegādes

VIENREIZĒJA

 

EUR

–6 108 114,95

0,00

–6 108 114,95

GR

Piemaksas par tabaku

2006

Kultivācijas līgumu pārnešana

VIENREIZĒJA

 

EUR

–12 930 014,00

0,00

–12 930 014,00

GR

Piemaksas par tabaku

2006

Apstiprināti pirmsapstrādātāji, kuriem nav tiesību uz piemaksu

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

GR

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2004

Nepilnības pārvaldībā un pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–25 128 277,52

0,00

–25 128 277,52

GR

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2005

Nepilnības pārvaldībā un pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–24 975 648,06

0,00

–24 975 648,06

GR

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2006

Nepilnības pārvaldībā un pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–62 666,39

0,00

–62 666,39

GR

Cits tiešais atbalsts – tiešie maksājumi

2007

Trūkumi ZGIS-ĢIS un uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

GR

Cits tiešais atbalsts – Regulas (EK) Nr. 1782/2003 69. pants, izņemot par aitām un liellopiem

2007

Trūkumi ZGIS-ĢIS un uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–4 478 362,23

0,00

–4 478 362,23

GR

Savstarpējā atbilstība

2006

Nepilnības savstarpējās atbilstības pārvaldībā un pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–4 138 354,61

0,00

–4 138 354,61

GR

Savstarpējā atbilstība

2007

Nepilnības savstarpējās atbilstības pārvaldībā un pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–29 267,04

0,00

–29 267,04

GR

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi un maksājumu termiņi

2007

Novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

–1 819 599,31

–1 819 599,31

0,00

GR

Finanšu revīzija – ierobežojuma pārsniegšana

2007

Pārsniegti LA piešķīruma griesti

VIENREIZĒJA

 

EUR

–1 953 465,43

–1 953 465,43

0,00

GR

Finanšu revīzija – ierobežojuma pārsniegšana

2007

Neattiecināmie izdevumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

–4 910,61

–4 910,61

0,00

GR

Finanšu revīzija – ierobežojuma pārsniegšana

2008

Pārsniegti finanšu griesti

VIENREIZĒJA

 

EUR

–11 724,24

0,00

–11 724,24

Kopā GR (EUR)

– 330 989 615,81

–3 777 975,35

– 327 211 640,46

IE

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi un maksājumu termiņi

2009

Novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

Kopā IE (EUR)

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

IT

Vājpiena pulveris izmantošanai dzīvnieku barībā

2003

Regulatīvo atbalsta samazinājumu un sankciju nepiemērošana vai nepareiza piemērošana

VIENREIZĒJA

 

EUR

–19 021,62

0,00

–19 021,62

IT

Vājpiena pulveris izmantošanai dzīvnieku barībā

2003

Regulatīvo atbalsta samazinājumu un sankciju nepiemērošana vai nepareiza piemērošana

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

IT

Vājpiena pulveris izmantošanai dzīvnieku barībā

2004

Regulatīvo atbalsta samazinājumu un sankciju nepiemērošana vai nepareiza piemērošana

VIENREIZĒJA

 

EUR

–2 961,86

0,00

–2 961,86

IT

Vājpiena pulveris izmantošanai dzīvnieku barībā

2004

Regulatīvo atbalsta samazinājumu un sankciju nepiemērošana vai nepareiza piemērošana

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

IT

Vājpiena pulveris izmantošanai dzīvnieku barībā

2005

Regulatīvo atbalsta samazinājumu un sankciju nepiemērošana vai nepareiza piemērošana

VIENREIZĒJA

 

EUR

–86 072,22

0,00

–86 072,22

IT

Vājpiena pulveris izmantošanai dzīvnieku barībā

2005

Regulatīvo atbalsta samazinājumu un sankciju nepiemērošana vai nepareiza piemērošana

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

–47 374,31

0,00

–47 374,31

IT

Tiešie maksājumi

2005

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

– 595 287,34

0,00

– 595 287,34

IT

Tiešie maksājumi

2006

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

– 627 815,82

0,00

– 627 815,82

IT

Tiešie maksājumi

2007

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–36 181,44

0,00

–36 181,44

IT

Tiešie maksājumi

2007

Nepilnības pārbaudes sistēmā

AR VIENOTU LIKMI

1,34

EUR

–21 082 134,82

0,00

–21 082 134,82

IT

Tiešie maksājumi

2007

Nepareizi aprēķinātas sankcijas

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 472 302,78

0,00

– 472 302,78

IT

Atgūšanas

2001–2002

Finanšu kļūda pārādnieku grāmatā

VIENREIZĒJA

 

EUR

–14 257 072,07

0,00

–14 257 072,07

Kopā IT (EUR)

–38 758 843,59

0,00

–38 758 843,59

LT

Sertifikācija

2006

2006. g. finanšu grāmatojumu noskaidrošana: zināma kļūda

VIENREIZĒJA

 

LTL

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

Kopā LT (LTL)

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

NL

Kartupeļu ciete

2003

Nepilnības shēmas pārvaldības un pārbaudes sistēmā

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–5 295 327,28

0,00

–5 295 327,28

NL

Kartupeļu ciete

2004

Nepilnības shēmas pārvaldības un pārbaudes sistēmā

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–5 424 788,14

0,00

–5 424 788,14

NL

Kartupeļu ciete

2005

Nepilnības shēmas pārvaldības un pārbaudes sistēmā

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–5 871 686,22

0,00

–5 871 686,22

NL

Kartupeļu ciete

2006

Nepilnības shēmas pārvaldības un pārbaudes sistēmā

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–5 973 168,71

0,00

–5 973 168,71

NL

Kartupeļu ciete

2007

Nepilnības shēmas pārvaldības un pārbaudes sistēmā

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–3 059 136,00

0,00

–3 059 136,00

NL

Kartupeļu ciete

2008

Nepilnības shēmas pārvaldības un pārbaudes sistēmā

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–3 323 042,96

0,00

–3 323 042,96

NL

Žāvēta lopbarība

2005

Trūkumi paraugu ņemšanas un svēršanas procedūrās

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

–53 756,91

0,00

–53 756,91

NL

Žāvēta lopbarība

2006

Regulas (EK) Nr. 382/2005 29. pantā noteikto sankciju nepiemērošana

VIENREIZĒJA

 

EUR

–51 192,24

0,00

–51 192,24

NL

Žāvēta lopbarība

2006

Nepilnības paraugu ņemšanas un svēršanas procedūrās

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

NL

Žāvēta lopbarība

2007

Regulas (EK) Nr. 382/2005 29. pantā noteikto sankciju nepiemērošana

VIENREIZĒJA

 

EUR

–80 683,48

0,00

–80 683,48

NL

Žāvēta lopbarība

2007

Nepilnības paraugu ņemšanas un svēršanas procedūrās

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

–59 296,58

0,00

–59 296,58

Kopā NL (EUR)

–29 303 218,08

0,00

–29 303 218,08

PL

Intervences krājumu glabāšana – cukurs

2006

Nepareizi rezervēta cukura izvešana

VIENREIZĒJA

 

PLN

–2 748 072,26

0,00

–2 748 072,26

PL

Intervences krājumu glabāšana – labība

2006

Nepareizi rezervēta labības izvešana

VIENREIZĒJA

 

PLN

–1 181 799,38

0,00

–1 181 799,38

PL

Intervences krājumu glabāšana – labība

2007

Nepareizi rezervēta labības izvešana

VIENREIZĒJA

 

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

Kopā PL (PLN)

–4 088 059,92

0,00

–4 088 059,92

PT

POSEI

2005

Nepietiekams uz vietas veikto pārbaužu skaits

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 238 067,66

0,00

– 238 067,66

PT

POSEI

2006

Nepietiekams uz vietas veikto pārbaužu skaits

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

PT

POSEI

2007

Nepietiekams uz vietas veikto pārbaužu skaits

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

PT

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2004

Atbalsts izmaksāts lauksaimniekiem, kuriem ir mazāk nekā 10 tiesību

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

PT

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2004

Neitralizēta vienreizējas/vienotas likmes dubultas korekcijas ietekme

VIENREIZĒJA

 

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

PT

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2004

Nepilnības lauku saimniecību reģistros

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

– 704 557,25

0,00

– 704 557,25

PT

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2005

Atbalsts izmaksāts lauksaimniekiem, kuriem ir mazāk nekā 10 tiesību

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 136 490,69

0,00

– 136 490,69

PT

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2005

Neitralizēta vienreizējas/vienotas likmes dubultas korekcijas ietekme

VIENREIZĒJA

 

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

PT

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2005

Nepilnības lauku saimniecību reģistros

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

–1 221 522,57

0,00

–1 221 522,57

PT

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2006

Atbalsts izmaksāts lauksaimniekiem, kuriem ir mazāk nekā 10 tiesību

VIENREIZĒJA

 

EUR

–10 716,86

0,00

–10 716,86

PT

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2006

Neitralizēta vienreizējas/vienotas likmes dubultas korekcijas ietekme

VIENREIZĒJA

 

EUR

426,48

0,00

426,48

PT

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2006

Nepilnības lauku saimniecību reģistros

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

PT

Laukaugi

2005

Nepilnības ZGIS-ĢIS sistēmā, uz vietas veiktajās pārbaudēs un sankciju aprēķināšanā

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

–77 320,99

0,00

–77 320,99

PT

Laukaugi

2006

Nepilnības ZGIS-ĢIS sistēmā, uz vietas veiktajās pārbaudēs un sankciju aprēķināšanā

AR VIENOTU LIKMI

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

PT

Lauku attīstības garantijas – papildu pasākumi (ar platībām saistīti pasākumi)

2006

Nepilnības ZGIS-ĢIS sistēmā, uz vietas veiktajās pārbaudēs un sankciju aprēķināšanā

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–10 488 632,26

0,00

–10 488 632,26

PT

Laukaugi

2006

Nepilnības ZGIS-ĢIS sistēmā, uz vietas veiktajās pārbaudēs un sankciju aprēķināšanā

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–13 996 538,00

0,00

–13 996 538,00

PT

Lauku attīstības garantijas – jauni pasākumi

2006

Nepilnības ZGIS-ĢIS sistēmā, uz vietas veiktajās pārbaudēs un sankciju aprēķināšanā

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

PT

Atbalsta papildsummas

2007

Nepilnības ZGIS-ĢIS sistēmā, uz vietas veiktajās pārbaudēs un sankciju aprēķināšanā

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

PT

Cits tiešais atbalsts – tiešie maksājumi

2007

Nepilnības ZGIS-ĢIS sistēmā, uz vietas veiktajās pārbaudēs un sankciju aprēķināšanā

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–16 015 420,09

0,00

–16 015 420,09

PT

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi un maksājumu termiņi

2008

Novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

PT

Finanšu revīzija – ierobežojuma pārsniegšana

2009

Finanšu revīzija – pārsniegti finanšu griesti

VIENREIZĒJA

 

EUR

–96 189,49

–96 189,49

0,00

PT

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi un maksājumu termiņi

2009

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 286 327,01

– 286 327,01

0,00

PT

Grāmatojumu noskaidrošana

2006

2006. g. finanšu grāmatojumu noskaidrošana: visticamāk, pieļauta kļūda

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 653 833,00

0,00

– 653 833,00

PT

Grāmatojumu noskaidrošana

2006

2006.g. finanšu grāmatojumu noskaidrošana: sistemātiska kļūda

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 197 091,00

0,00

– 197 091,00

PT

Grāmatojumu noskaidrošana

2007

2007. g. finanšu grāmatojumu noskaidrošana: visticamāk, pieļauta kļūda

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 156 607,00

0,00

– 156 607,00

PT

Grāmatojumu noskaidrošana

2007

2007. g. finanšu grāmatojumu noskaidrošana: sistemātiska kļūda

VIENREIZĒJA

 

EUR

–2 334,00

0,00

–2 334,00

Kopā PT (EUR)

–45 522 353,31

– 530 930,44

–44 991 422,87

RO

Tiešie maksājumi

2008

Nepilnības ZGIS-ĢIS sistēmas darbībā

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–41 707 099,00

0,00

–41 707 099,00

RO

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi un maksājumu termiņi

2008

Novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

–4 659 620,91

–8 629 639,25

3 970 018,34

Kopā RO (EUR)

–46 366 719,91

–8 629 639,25

–37 737 080,66

SE

Cits tiešais atbalsts – Regulas (EK) Nr. 1782/2003 69. pants, izņemot par aitām un liellopiem

2009

Pārsniegti finanšu griesti

VIENREIZĒJA

0

EUR

–13 177,13

–13 177,13

0,00

Kopā SE (EUR)

–13 177,13

–13 177,13

0,00

SI

Piemaksas par gaļu – liellopi

2005

Nepilnības pārbaudēs uz vietas piemaksu saņemšanai par zīdītājgovīm

AR VIENOTU LIKMI

2

SIT

–29 466 458,00

0,00

–29 466 458,00

SI

Piemaksas par gaļu – liellopi

2005

Dzīvnieki kauti pirms 1.5.2004.

VIENREIZĒJA

 

SIT

– 677 017 295,96

0,00

– 677 017 295,96

SI

Piemaksas par gaļu – liellopi

2005

Neitralizēta vienreizējas/vienotas likmes dubultas korekcijas ietekme

VIENREIZĒJA

 

SIT

33 850 864,80

0,00

33 850 864,80

SI

Piemaksas par gaļu – liellopi

2005

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs attiecībā uz īpašajām piemaksām par liellopu gaļu un par kaušanu

AR VIENOTU LIKMI

5

SIT

–77 950 627,83

0,00

–77 950 627,83

SI

Piemaksas par gaļu – liellopi

2006

Nepilnības pārbaudēs uz vietas piemaksu saņemšanai par zīdītājgovīm

AR VIENOTU LIKMI

2

SIT

–28 359 536,07

0,00

–28 359 536,07

SI

Piemaksas par gaļu – liellopi

2006

Nepilnības uz vietas veiktajās pārbaudēs attiecībā uz īpašajām piemaksām par liellopu gaļu un par kaušanu

AR VIENOTU LIKMI

5

SIT

–98 115 706,03

0,00

–98 115 706,03

SI

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2005

Atbalsts izmaksāts lauksaimniekiem, kuriem ir mazāk nekā 10 tiesību

VIENREIZĒJA

 

SIT

–11 799 120,10

0,00

–11 799 120,10

SI

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2005

Neitralizēta vienreizējas/vienotas likmes dubultas korekcijas ietekme

VIENREIZĒJA

 

SIT

589 956,01

0,00

589 956,01

SI

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2005

Nepilnības primārajās un papildu pārbaudēs par piemaksu par aitām

AR VIENOTU LIKMI

5

SIT

–6 944 168,27

0,00

–6 944 168,27

SI

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2006

Atbalsts izmaksāts lauksaimniekiem, kuriem ir mazāk nekā 10 tiesību

VIENREIZĒJA

 

SIT

–11 385 314,67

0,00

–11 385 314,67

SI

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2006

Neitralizēta vienreizējas/vienotas likmes dubultas korekcijas ietekme

VIENREIZĒJA

 

SIT

569 265,73

0,00

569 265,73

SI

Piemaksas par gaļu – aitas un kazas

2006

Nepilnības primārajās un papildu pārbaudēs par piemaksu par aitām

VIENREIZĒJA

 

SIT

–7 576 358,35

0,00

–7 576 358,35

Kopā SI (SIT)

– 913 604 498,73

0,00

– 913 604 498,73


BUDŽETA POSTENIS 6500

DV

Pasākums

FG

Korekcijas pamatojums

Korekcijas veids

%

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

CY

Lauku attīstības garantijas (ar platībām saistīti pasākumi)

2005

Nepietiekams uz vietas veikto pārbaužu līmenis

AR VIENOTU LIKMI

5

CYP

–19 607,00

0,00

–19 607,00

CY

Lauku attīstības garantijas (ar platībām saistīti pasākumi)

2006

Nepietiekams uz vietas veikto pārbaužu līmenis

AR VIENOTU LIKMI

5

CYP

– 127 488,00

0,00

– 127 488,00

CY

Lauku attīstības garantijas (ar platībām saistīti pasākumi)

2007

Nepietiekams uz vietas veikto pārbaužu līmenis

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–90 126,00

0,00

–90 126,00

Kopā CY (CYP)

– 147 095,00

0,00

– 147 095,00

Kopā CY (EUR)

–90 126,00

0,00

–90 126,00

PL

ELVGF atbalsts lauku attīstībai, 2. ass (2000–2006, ar platībām saistīti maksājumi)

2006

Nepilnības kontrolē un sankciju piemērošanā agrovides pasākumos

AR VIENOTU LIKMI

5

PLN

–10 579 382,00

–10 579 382,00

0,00

PL

ELVGF atbalsts lauku attīstībai, 2. ass (2000–2006, ar platībām saistīti maksājumi)

2006

Nepilnības kontrolē un sankciju piemērošanā mazāk labvēlīgos apgabalos

AR VIENOTU LIKMI

5

PLN

–50 609 351,00

–50 609 351,00

0,00

Kopā PL (PLN)

–61 188 733,00

–61 188 733,00

0,00


BUDŽETA POSTENIS 6711

DV

Pasākums

FG

Korekcijas pamatojums

Korekcijas veids

%

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

BG

Lauku attīstības garantijas – papildu pasākumi (ar platībām saistīti pasākumi)

2008

Trūkumi ZGIS-ĢIS un uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

–2 245 941,14

0,00

–2 245 941,14

BG

Lauku attīstības garantijas – papildu pasākumi (ar platībām saistīti pasākumi)

2008

Trūkumi ZGIS-ĢIS un uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–1 326 700,51

0,00

–1 326 700,51

Kopā BG (EUR)

–3 572 641,65

0,00

–3 572 641,65

GR

Lauku attīstības garantijas – papildu pasākumi (ar platībām saistīti pasākumi)

2007

Trūkumi ZGIS-ĢIS un uz vietas veiktajās pārbaudēs

AR VIENOTU LIKMI

10

EUR

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

Kopā GR (EUR)

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

PT

Lauku attīstības garantijas – papildu pasākumi (ar platībām saistīti pasākumi)

2007

Nepilnības ZGIS-ĢIS sistēmā uz vietas veikto pārbaužu izpildē un sankciju aprēķināšanā

AR VIENOTU LIKMI

5

EUR

– 213 224,74

0,00

– 213 224,74

Kopā PT (EUR)

– 213 224,74

 

– 213 224,74


BUDŽETA POSTENIS 05 07 01 07

DV

Pasākums

FG

Korekcijas pamatojums

Korekcijas veids

%

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

HU

Intervences uzglabāšana – kukurūza

2007

Tehnisko izmaksu atmaksa par intervences kukurūzu nepareiza iegrāmatojuma dēļ

VIENREIZĒJA

 

HUF

–4 003 360,00

0,00

–4 003 360,00

HU

Intervences uzglabāšana – kukurūza

2007

Finanšu izmaksu atmaksa par intervences kukurūzu nepareiza iegrāmatojuma dēļ

VIENREIZĒJA

 

HUF

1 362 123,00

0,00

1 362 123,00

HU

Intervences uzglabāšana – kukurūza

2007

Realizācijas peļņas atmaksa par intervences kukurūzu nepareiza iegrāmatojuma dēļ

VIENREIZĒJA

 

HUF

844 140 288,00

0,00

844 140 288,00

HU

Lauku attīstības garantija

2005

Valūtas kursa atšķirības dēļ pārmaksātās atlīdzības summas atgūšana pēc divkāršas korekcijas (atbilstīgi Komisijas Lēmumiem 2009/721/EK, 2010/152/ES un atgūšanas rīkojumam GFO.09.025 par TRDI programmu 2004HU06GDO001).

 

 

EUR

–2 719,10

0,00

–2 719,10

Kopā HU (HUF)

841 499 051,00

0

841 499 051,00

Kopā HU (EUR)

–2 719,10

0

–2 719,10