ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.260.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 260

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 2. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums 2010/587/KĀDP (2010. gada 14. jūnijs) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

1

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Melnkalni par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

2

 

 

2010/588/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 27. septembris) par apspriežu pabeigšanu ar Nigēras Republiku saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu

6

 

 

2010/589/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 27. septembris), ar ko groza un pagarina piemērošanas termiņu Lēmumam 2007/641/EK par apspriežu pabeigšanu ar Fidži Republiku saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu un Attīstības sadarbības instrumenta 37. pantu

10

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 870/2010 (2010. gada 1. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 871/2010 (2010. gada 1. oktobris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

18

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/590/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 27. septembris), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli un piecus locekļa aizstājējus no Dānijas

20

 

 

2010/591/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 1. oktobris), ar ko Krievijas laboratorijā atļauj veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 6684)  ( 1 )

21

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 987/2008 (2008. gada 8. oktobris), ar ko groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 268, 9.10.2008.)

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

2.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/1


PADOMES LĒMUMS 2010/587/KĀDP

(2010. gada 14. jūnijs)

par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (“LES”) un jo īpaši tā 37. pantu un Līgumu par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) un jo īpaši tā 218. panta 5. punktu un 218. panta 6. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos izteikto priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 10. novembra sanāksmē nolēma pilnvarot prezidentvalsti saskaņā ar LES agrāko 24. pantu sākt sarunas ar Melnkalni, lai noslēgtu nolīgumu par informācijas drošību.

(2)

Pēc šīs pilnvaras saņemšanas prezidentvalsts risināja sarunas ar Melnkalni attiecībā uz nolīgumu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Melnkalni par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas parakstīt minēto nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Savienībai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2010. gada 14. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Melnkalni par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “ES”,

un

MELNKALNE,

turpmāk “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Pusēm ir kopīgi mērķi stiprināt savu drošību visiem iespējamiem līdzekļiem,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Puses ir vienisprātis par to, ka būtu jāizvērš savstarpējas konsultācijas un sadarbība jautājumos, kas drošības jomā izraisa vispārēju ieinteresētību,

ŅEMOT VĒRĀ, ka tādēļ šajā sakarā ir pastāvīga vajadzība Pusēm apmainīties ar klasificētu informāciju,

APZINOTIES, ka pilnvērtīgām un efektīvām konsultācijām un sadarbībai var būt vajadzīga piekļuve Pušu klasificētai informācijai un saistītiem materiāliem un var būt jāapmainās ar tiem,

APZINOTIES, ka piekļuve klasificētai informācijai un saistītiem materiāliem un to apmaiņa prasa veikt atbilstīgus drošības pasākumus,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

1.   Šā nolīguma priekšmets ir drošības procedūras klasificētas informācijas vai materiāla apmaiņai un aizsardzībai jebkādā formā vai jebkurā jomā, ko Puses nodod viena otrai vai ar ko tās savā starpā apmainās, lai īstenotu mērķi visiem iespējamiem līdzekļiem stiprināt katras Puses drošību.

2.   Katra Puse aizsargā no otras Puses saņemtu klasificētu informāciju, jo īpaši no neatļautas izpaušanas, saskaņā ar še izklāstītajiem nosacījumiem un saskaņā ar Pušu attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

2. pants

Šajā nolīgumā “klasificēta informācija” ir jebkura informācija vai materiāls jebkādā formā:

a)

kuru jebkura no Pusēm nosaka kā tādu, kas jāaizsargā, jo tās neatļauta izpaušana varētu dažādās pakāpēs radīt zaudējumus vai kaitēt Melnkalnes vai ES, vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu interesēm; un

b)

kurai piešķirta drošības klasifikācija.

3. pants

ES iestādes un struktūras, uz ko attiecas šis nolīgums, ir: Eiropadome, Eiropas Savienības Padome (“Padome”), Padomes Ģenerālsekretariāts, Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (“EĀDD”). Šajā nolīgumā minētās iestādes un struktūras dēvē par “ES”.

4. pants

Abas Puses un 3. pantā minētās ES iestādes un struktūras nodrošina, ka tām ir drošības sistēma un drošības pasākumi, kas balstīti uz tādiem drošības pamatprincipiem un minimāliem drošības standartiem, kuri noteikti attiecīgos normatīvos aktos un atspoguļoti drošības pasākumos, kas izstrādāti saskaņā ar 12. pantu, lai klasificētai informācijai, ko nodod vai ar ko apmainās saskaņā ar šo nolīgumu, piemērotu līdzīga līmeņa aizsardzību.

5. pants

Abas puses un 3. pantā minētās ES iestādes un struktūras:

a)

aizsargā klasificētu informāciju, kuru Puses sniedz viena otrai vai ar kuru tās apmainās saskaņā ar šo nolīgumu veidā, kas vismaz ir līdzvērtīgs tai aizsardzībai, ko piešķir sniedzēja Puse;

b)

nodrošina, ka klasificētai informācijai, ko sniedz vai ar ko apmainās saskaņā ar šo nolīgumu, saglabā to pašu drošības klasifikācijas atzīmi, kuru devusi sniedzēja Puse, un ka klasifikāciju nepazemina vai neatceļ bez sniedzējas Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Saņēmēja Puse aizsargā klasificētu informāciju saskaņā ar saviem drošības noteikumiem, kuri attiecas uz informāciju vai materiāliem, kam ir līdzvērtīga drošības klasifikācija, kā norādīts 7. pantā;

c)

klasificētu informāciju izmanto tikai izcelsmes paredzētos nolūkos vai tādos nolūkos, kuriem informācija ir nodota vai kuru dēļ ir notikusi tās apmaiņa;

d)

neatklāj šādu klasificētu informāciju trešām personām vai tādām ES iestādēm vai struktūrām, kas nav minētas 3. pantā, ja iepriekš nav saņemta rakstiska sniedzējas Puses piekrišana;

e)

neatļauj personām piekļūt klasificētai informācijai, izņemot gadījumus, ja attiecīgām personām tā ir jāzina un ja vajadzības gadījumā viņi ir izturējuši pienācīga līmeņa drošības pārbaudi un attiecīgā Puse tām ir piešķīrusi atļauju;

f)

nodrošina to iekārtu drošību, kurās uzglabā otrās Puses sniegto klasificēto informāciju; un

g)

nodrošina, ka visas personas, kam ir piekļuve klasificētai informācijai, tiek informētas par pienākumiem aizsargāt informāciju atbilstīgi piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

6. pants

1.   Saskaņā ar izcelsmes piekrišanas principu klasificētu informāciju var izpaust vai atklāt.

2.   Lai informāciju darītu zināmu tādiem informācijas saņēmējiem, kas nav Puses, saņēmēja Puse ar sniedzējas Puses rakstisku piekrišanu un saskaņā ar izcelsmes piekrišanas principu, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieņem lēmumu par klasificētas informācijas izpaušanu vai atklāšanu.

3.   Informāciju nevar atklāt plašai sabiedrībai, ja vien Puses nav savstarpēji vienojušās par procedūrām attiecībā uz konkrētām informācijas kategorijām, kas ir būtiska to īpašām vajadzībām.

4.   Neko šajā nolīgumā nevar uzskatīt par pamatu obligātai klasificētas informācijas nodošanai starp Pusēm.

5.   No sniedzējas Puses saņemtu klasificētu informāciju var sniegt līgumslēdzējam vai iespējamam līgumslēdzējam tikai tad, ja informācijas sniedzēja Puse ir devusi iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Pirms šādas informācijas nodošanas saņēmēja Puse nodrošina, ka šāds līgumslēdzējs vai iespējamais līgumslēdzējs un līgumslēdzēja iekārtas spēj informāciju aizsargāt un ka tam ir piešķirta atbilstīga drošības pielaide.

7. pants

Lai noteiktu līdzvērtīgu aizsardzības līmeni klasificētai informācijai, ko Puses nodod viena otrai vai ar ko tās apmainās, drošības klasifikāciju atbilsmes ir šādas:

ES

Melnkalne

RESTREINT UE

INTERNO

CONFIDENTIEL UE

POVJERLJIVO

SECRET UE

TAJNO

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

STROGO TAJNO

8. pants

1.   Puses nodrošina, ka visām personām, kam amata pienākumu pildīšanai ir vajadzīga piekļuve tādai informācijai, kas sniegta vai ar ko veikta apmaiņa saskaņā ar šo nolīgumu un kas klasificēta kā CONFIDENTIEL UE vai POVJERLJIVO vai augstāk, vai kuru pienākumi vai funkcijas var dot tām piekļuvi šādai informācijai, ir atbilstīga drošības pielaide, pirms šīm personām piešķir piekļuvi šādai informācijai.

2.   Drošības pielaides procedūras izstrādā tā, lai noteiktu, vai attiecīgajai personai, ņemot vērā personas lojalitāti, uzticamību un noturību, drīkst būt piekļuve klasificētai informācijai.

9. pants

Puses sniedz savstarpēju palīdzību attiecībā uz tādas klasificētas informācijas drošību, ko nodod vai ar ko apmainās saskaņā ar šo nolīgumu, un drošības jautājumos, kas izraisa kopīgu ieinteresētību. Šā lēmuma 12. pantā minētās iestādes rīko savstarpējas ar drošības jautājumiem saistītas konsultācijas un novērtējuma apmeklējumus, izvērtējot saskaņā ar minēto pantu attiecīgām iestādēm uzticēto drošības pasākumu efektivitāti.

10. pants

1.   Šajā nolīgumā:

a)

attiecībā uz ES – visu korespondenci sūta ar Padomes Kancelejas vadītāja starpniecību, un viņš to pārsūta dalībvalstīm un 3. pantā minētajām iestādēm vai struktūrām, ievērojot 2. punktu;

b)

attiecībā uz Melnkalni – visu korespondenci sūta ar Melnkalnes misijas Eiropas Savienībā starpniecību Klasificētas informācijas aizsardzības direktorāta centrālajai kancelejai.

2.   Vienas Puses sūtīto korespondenci, kas ir pieejama tikai konkrētiem kompetentiem tās ierēdņiem, struktūrām vai dienestiem, izņēmuma gadījumos operatīvu iemeslu dēļ var adresēt vai tā var būt pieejama tikai konkrētiem kompetentiem otras Puses ierēdņiem, struktūrām vai dienestiem, kas īpaši izraudzīti par saņēmējiem, ņemot vērā viņu kompetenci un ievērojot informācijas nepieciešamības principu. Attiecībā uz ES tādu korespondenci pēc vajadzības sūta ar Padomes Kancelejas vadītāja, Eiropas Komisijas Kancelejas vadītāja vai EĀDD Kancelejas vadītāja starpniecību.

11. pants

Šā nolīguma īstenošanu pārrauga Melnkalnes ārlietu ministrs un Melnkalnes Klasificētas informācijas aizsardzības direktorāta direktors, Padomes ģenerālsekretārs un Eiropas Komisijas loceklis, kas atbild par drošības jautājumiem.

12. pants

1.   Nolīguma īstenošanai trīs turpmāk norādītās iestādes kopīgi izstrādā drošības pasākumus, katra rīkojoties savu organizatorisko vadītāju vadībā un to vārdā, lai noteiktu standartus savstarpējai klasificētas informācijas aizsardzībai saskaņā ar šo nolīgumu:

attiecībā uz klasificētu informāciju, ko saskaņā ar šo nolīgumu sniedz Melnkalnei, – Melnkalnes Klasificētas informācijas aizsardzības direktorāts,

attiecībā uz klasificētu informāciju, ko saskaņā ar šo nolīgumu sniedz ES, – Padomes Ģenerālsekretariāta Drošības birojs,

attiecībā uz klasificētu informāciju, ko saskaņā ar šo nolīgumu sniedz vai ar ko apmainās Eiropas Komisijā un tās telpās, – Eiropas Komisijas Drošības direktorāts.

2.   Pirms Puses saskaņā ar šo nolīgumu viena otrai nodod klasificētu informāciju vai apmainās ar to, šā panta 1. punktā minētās kompetentās drošības iestādes vienojas, ka saņēmēja Puse spēj aizsargāt informāciju atbilstīgi drošības pasākumiem, kas jāievieš saskaņā ar minēto punktu.

13. pants

1.   Šā lēmuma 12. pantā minētās jebkuras Puses kompetentās iestādes nekavējoties informē otras Puses kompetento iestādi, ja ir aizdomas vai pierādījumi par to, ka ir notikusi minētās Puses sniegtas klasificētas informācijas neatļauta izpaušana vai pazaudēšana, un veic izmeklēšanu, kā arī paziņo izmeklēšanas rezultātus otrai Pusei.

2.   Kompetentās iestādes, kas minētas 12. pantā, izstrādā procedūras, kas jāievēro šādos gadījumos.

14. pants

Katra Puse sedz izdevumus, kas tai ir radušies, īstenojot šo nolīgumu.

15. pants

Nekas šajā nolīgumā nemaina starp Pusēm esošos nolīgumus vai pasākumus, ne arī nolīgumus starp Melnkalni un ES dalībvalstīm. Šis nolīgums neliedz Pusēm slēgt citus nolīgumus par tādas klasificētas informācijas sniegšanu vai apmaiņu ar noteikumu, ka tie nav pretrunā ar šā nolīguma saistībām.

16. pants

Visas domstarpības starp Pusēm, kas rodas, interpretējot vai piemērojot šo nolīgumu, risina Pušu savstarpējās sarunās. Sarunu laikā abas Puses turpina pildīt visas savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu.

17. pants

1.   Šis nolīgums stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses viena otrai ir rakstiski paziņojušas par to iekšējo procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā.

2.   Katra Puse dara zināmas otrai Pusei visas izmaiņas savos normatīvajos aktos, kas varētu ietekmēt klasificētas informācijas aizsardzību, kura minēta šajā nolīgumā.

3.   Pēc jebkuras Puses lūguma šo nolīgumu var pārskatīt, lai apsvērtu iespējamos grozījumus.

4.   Jebkuru grozījumu šajā nolīgumā veic vienīgi rakstiski, abām Pusēm savstarpēji vienojoties. Nolīgums stājas spēkā pēc savstarpējiem paziņojumiem, kā paredzēts saskaņā ar 1. punktu.

18. pants

Šo nolīgumu viena Puse var izbeigt, rakstiski par to paziņojot otrai Pusei. Šāda izbeigšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad otra Puse ir saņēmusi paziņojumu, bet tā neietekmē saistības, kas jau ir radušās saskaņā ar šo nolīgumu. Konkrēti – visu klasificēto informāciju, kas ir nodota vai ar ko ir veikta apmaiņa saskaņā ar šo nolīgumu, joprojām aizsargā saskaņā ar še izklāstītajiem noteikumiem.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Briselē, 2010. gada trīspadsmitajā septembrī, divos eksemplāros, angļu valodā

Melnkalnes vārdā

ārlietu ministrs

Eiropas Savienības vārdā

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos


2.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/6


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 27. septembris)

par apspriežu pabeigšanu ar Nigēras Republiku saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu

(2010/588/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu,

ņemot vērā Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas dalībnieku, no vienas puses, un Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1) un pārskatīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (2) (“ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”), un jo īpaši tā 96. pantu,

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem, kas sanāca Padomē, par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu (3), un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Tika pārkāpti būtiski elementi, kas noteikti ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 9. pantā.

(2)

Saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu 2009. gada 8. decembrī un 2010. gada 26. maijā tika sāktas apspriedes ar Nigēras Republiku Āfrikas, Karību un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupas pārstāvju klātbūtnē. Pēdējā apspriežu reizē Nigēras pārejas posma valdības pārstāvji iesniedza apmierinošus priekšlikumus un saistības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pabeigtas apspriedes, kas saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu tika sāktas ar Nigēras Republiku.

2. pants

Pasākumi, kas precizēti pievienotajā vēstulē, ir pieņemti kā atbilstīgi pasākumi saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tas paliek spēkā 12 mēnešus. To pārskata vismaz reizi sešos mēnešos, pamatojoties uz Savienības īstenoto pārraudzības misiju.

Briselē, 2010. gada 27. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K. PEETERS


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 287, 28.10.2005., 4. lpp.

(3)  OV L 317, 15.12.2000., 376. lpp.


PIELIKUMS

VĒSTULES PROJEKTS

Demokrātijas atjaunošanas augstākās padomes prezidentam

Premjerministram

Kungi!

Eiropas Savienība (ES) uzskata, ka politiskā krīze, kas notika jūsu valstī 2009. gadā, kā arī valsts apvērsums 2010. gada 18. februārī, ir ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 9. pantā minēto svarīgāko elementu nopietns pārkāpums. Tādējādi ES 2010. gada 19. februāra paziņojumā, ko sniedza Augstās pārstāves Catherine Ashton pārstāvis, nepārprotami nosodīja šo valsts apvērsumu, jo tas ir pretrunā pašiem demokrātijas principiem. ES ir aicinājusi Nigēras iestādes piedalīties apspriedēs Briselē saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu un ir iesaistījusies politiskā dialogā ar valdošo režīmu, lai izpētītu situāciju un izskatītu iespējamos risinājumus. Apspriedes sākās 2009. gada 8. decembrī, un otrā kārta notika 2010. gada 26. maijā. Pēc šīs pēdējās sanāksmes ES pārstāvji izteica savu vēlmi ierosināt Eiropas Savienības Padomes struktūrām atbilstīgus pasākumus, lai atbalstītu pašreiz notiekošo pārejas posmu Nigērā, lai atjaunotu konstitucionālo kārtību, kā to paziņojušas Nigēras iestādes.

2010. gada 26. maija sanāksmē puses pārrunāja, kā organizēt atgriešanos pie konstitucionālas kārtības, un demokrātiskas valdības izveidošanu, kas būtu ievēlēta brīvās un pārredzamās vēlēšanās. Nigēra arī iesniedza memorandu, kurā izklāstīti pārejas posmi un problēmjautājumi. Tādējādi ES ņēma vērā, ka tika paziņots par:

plurālistisku iestāžu, kas pārstāv visus Nigēras politiskos elementus, izveidi pārejas posmam,

vēlēšanu kodeksa, par kuru panākta vienošanās, pieņemšanu,

valsts neatkarīgas vēlēšanu komisijas (CENI) izveidi.

ES pauda arī gandarījumu par ceļveža pieņemšanu, kurš, īstenojot noteiktu skaitu vēlēšanu posmu, iezīmē jauna konstitucionālā satvara un jaunu demokrātiski ievēlētu iestāžu izveidi. Visbeidzot, ES ņem vērā Demokrātijas atjaunošanas augstākās padomes (CSRD) locekļu un pilsoniskās valdības, kas izveidota 2010. gada februārī, lai vadītu pārejas posmu, locekļu apņemšanos nepieteikt savu kandidatūru vēlēšanās un nodot varu civilpersonām, kuras tiks ievēlētas pārejas laika beigās, kas paredzētas 2011. gada martā.

ES iepazinās ar priekšlikumiem, ko apspriešanās laikā izteica Nigēras puse, un uzskata, ka īpaši svarīgas ir šādas Nigēras saistības:

1.

Pieņemt pamatdokumentus CSRD.

2.

Sarīkot konstitucionālu referendumu, pamatojoties uz šiem dokumentiem.

3.

Sarīkot pašvaldību, parlamenta un prezidenta vēlēšanas līdz 2011. gada martam.

4.

Ievērot pamattiesības un pilsoniskās brīvības, tostarp politisko partiju rīcības brīvību.

5.

Atcelt kriminālsoda piemērošanu par preses nodarījumiem un nodrošināt regulatīvo iestāžu neatkarību, kā arī piekļuvi informācijai.

6.

Apņemšanās veikt pareizu ekonomikas un finanšu pārvaldību pārejas posmā.

ES vispārējā ziņā uzskatīja, ka saistības, ko uzņēmusies Nigēra, rosina cerības. Tāpēc tika nolemts pieņemt pievienotajā saistību tabulā uzskaitītos atbilstīgos pasākumus saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. panta 2. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz sadarbības pakāpenisku atsākšanu, lai atbalstītu pārejas posmu.

Jo īpaši ES turpinās finansēt darbības, kas saistītas ar humāno palīdzību, steidzamus pasākumus, tieša atbalsta pasākumus iedzīvotājiem, pasākumus, lai atbalstītu politisko pārejas posmu un palīdzētu izkļūt no krīzes. Šajā kontekstā ES var sniegt jaunu atbalstu parlamenta un prezidenta vēlēšanu sagatavošanai.

Tomēr Eiropas Komisija patur tiesības vajadzības gadījumā pati pārņemt Eiropas Attīstības fonda (EAF) valsts kredītrīkotāja pienākumus.

Saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantā paredzēto procedūru Eiropas Savienība 12 mēnešus turpinās rūpīgi uzraudzīt situāciju Nigērā. Šajā laikposmā saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 8. pantu tiks saglabāts pastiprināts dialogs ar Nigēras valdību, lai atbalstītu pārejas procesu, un Eiropas Savienība regulāri veiks situācijas pārskatīšanu. Pirmā pārraudzības misija notiks laikposmā, kas nepārsniegs sešus mēnešus kopš šīs vēstules parakstīšanas dienas.

ES patur tiesības grozīt “atbilstīgos pasākumus” atkarībā no tā, kā notiek saistību īstenošana.

ES arī paredz saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 8. pantu turpināt regulāru politisku dialogu ar jauno valdību, kas tiks izveidota pēc vēlēšanām, īpaši par reformām politiskas, tiesu un ekonomiskas pārvaldības jomā, kā arī par reformām drošības jomā.

Ar cieņu,

Padomes vārdā

Komisijas vārdā

PIELIKUMA PIELIKUMS: SAISTĪBU KOPUMS

Partneru saistības

Nigēra

ES

Situācija 2010. gada 26. maijā

Eiropas Savienība turpinās finansēt darbības, kas saistītas ar humāno palīdzību, steidzamus pasākumus, tieša atbalsta pasākumus iedzīvotājiem un, visbeidzot, pasākumus, lai atbalstītu politisko pārejas posmu un izkļūšanu no krīzes

Vēlēšanu kodeksa, par kuru panākta vienošanās, pieņemšana (ar Valsts konsultatīvās padomes labvēlīgu atzinumu)

Valsts neatkarīgas vēlēšanu komisijas izveide (ar Valsts konsultatīvās padomes labvēlīgu atzinumu)

Atsākt projektu “Demokrātijas nostiprināšana”, jo īpaši tā daļas “Vēlēšanu atbalsts” turpināšana līdz nākamajām vēlēšanām. Spēkā ir finansēšanas līgums

Apstrādāt iestāžu pieprasījumu palielināt finansēšanas līguma “Vēlēšanu atbalsts” līdzekļus

Atjaunot institucionālo atbalstu attiecībā uz reformām valsts finanšu pārvaldības jomā, tostarp atbalstu Revīzijas palātai, lai saglabātu tiesības saņemt budžeta atbalstu

Atjaunot tiesiskuma atbalsta programmu

Ierosināto pamatdokumentu pieņemšana Demokrātijas atjaunošanas augstākajā padomē (ar Valsts konsultatīvās padomes labvēlīgu atzinumu)

Vēlēšanu sarakstu publiskošana (lai atjauninātu vēlēšanu reģistru)

Kriminālsoda piemērošanas atcelšana par “preses nodarījumiem”

Atkārtoti iesniegt apstiprināšanai projektus tirdzniecības atbalstam un valsts statistikas sistēmas atbalstam

Atsākt izvērtēšanas procesu programmām, kas ietvertas 10. EAF valsts indikatīvajā programmā (tieslietas, decentralizācija, lauku attīstība u. c.), un uzsākt nepieciešamo izpēti

Saglabāt 9. EAF budžeta atbalsta finansēšanas līguma atlikušās summas

Uzsākt pētījumu, lai noteiktu atbalsta pasākumus situācijas stabilizēšanai ziemeļos

Uzsākt atbalstu lauku attīstības stratēģijai (10. EAF)

Atjaunot “Atbalsta programmu ieguves rūpniecības attīstībai”

Konstitucionāla referenduma rīkošana apstākļos, kuri tiek uzskatīti par apmierinošiem

Pakāpeniska budžeta atbalsta izmaksa (9. un 10. EAF)

Atjaunot konkursa procedūru par 10. EAF finansētu ceļu uzturēšanu

Atjaunot konkursa procedūru par Arlit slimnīcas paplašināšanu (programma ieguves nozarē)

Parlamenta vēlēšanu un prezidenta vēlēšanu 1. kārtas rīkošana apstākļos, kuri tiek uzskatīti par apmierinošiem

Prezidenta vēlēšanu 2. kārtas (ja nepieciešams) rīkošana apstākļos, kuri tiek uzskatīti par apmierinošiem

Jaunās Nacionālās asamblejas atklāšana

Republikas prezidenta stāšanās amatā

Turpināt jau uzsākto budžeta atbalsta izmaksu

Parakstīt finansēšanas līgumus attiecībā uz projektiem tirdzniecības atbalstam un valsts statistikas sistēmas atbalstam

Atsākt visus sadarbības pasākumus


2.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/10


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 27. septembris),

ar ko groza un pagarina piemērošanas termiņu Lēmumam 2007/641/EK par apspriežu pabeigšanu ar Fidži Republiku saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu un Attīstības sadarbības instrumenta 37. pantu

(2010/589/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (1) un pārskatīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (2) (“ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”), un jo īpaši tā 96. pantu,

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, lai īstenotu ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu (3), un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1905/2006 (2006. gada 18. decembris), ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (4) (“Attīstības sadarbības instruments”), un jo īpaši tās 37. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lēmums 2007/641/EK (5) par apspriežu pabeigšanu ar Fidži Republiku saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu un Attīstības sadarbības instrumenta 37. pantu tika pieņemts, lai īstenotu atbilstīgus pasākumus, ņemot vērā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 9. pantā norādīto būtisko elementu un Attīstības sadarbības instrumenta 3. pantā norādīto vērtību pārkāpumu.

(2)

Minēto pasākumu piemērošanas termiņš tika pagarināts ar Lēmumu 2009/735/EK (6) un pēc tam ar Lēmumu 2010/208/ES (7), jo Fidži Republikai ne tikai vēl jāīsteno svarīgas apņemšanās attiecībā uz ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma būtiskajiem elementiem un Attīstības sadarbības instrumentu, bet pēdējā laikā vairāku apņemšanos sakarā ir notikuši arī nozīmīgi regresīvi pavērsieni.

(3)

Lēmumā 2007/641/EK paredzēto pasākumu piemērošanas termiņš beidzas 2010. gada 1. oktobrī. Minētā lēmuma spēkā esība ir jāpagarina, un atbilstīgo pasākumu saturs būtu attiecīgi tehniski jāatjaunina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2007/641/EK ar šo groza šādi.

1.

Lēmuma 3. pantā otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Tas ir spēkā līdz 2011. gada 31. martam. To regulāri pārskata vismaz reizi sešos mēnešos.”

2.

Pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Vēstuli šā lēmuma pielikumā adresē Fidži Republikai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2010. gada 27. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K. PEETERS


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 287, 28.10.2005., 4. lpp.

(3)  OV L 317, 15.12.2000., 376. lpp.

(4)  OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.

(5)  OV L 260, 5.10.2007., 15. lpp.

(6)  OV L 262, 6.10.2009., 43. lpp.

(7)  OV L 89, 9.4.2010., 7. lpp.


PIELIKUMS

VĒSTULES PROJEKTS

Fidži Republikas prezidentam

Viņa Ekselencei Ratu Epeli NAILATIKAU

Suva

Fidži Republika

Ekselence!

Eiropas Savienība (ES) piešķir lielu nozīmi ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 9. panta un Attīstības sadarbības instrumenta 3. panta noteikumiem. ĀKK un ES partnerattiecības ir balstītas uz cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu un tiesiskumu, kas ir ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma būtiskie elementi un ir mūsu attiecību pamatā.

ES Padome 2006. gada 11. decembrī nosodīja militāro apvērsumu Fidži.

Saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu un ņemot vērā to, ka 2006. gada 5. decembra militārais apvērsums ir tā 9. pantā uzskaitīto būtisko elementu neievērošana, ES aicināja Fidži Republiku uz apspriedēm, lai, kā paredzēts ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumā, rūpīgi izanalizētu situāciju un nepieciešamības gadījumā veiktu pasākumus tās labošanai.

Minēto apspriežu oficiālā daļa sākās Briselē 2007. gada 18. aprīlī. ES bija gandarīta, ka tajā laikā pagaidu valdība apstiprināja vairākas svarīgas apņemšanās attiecībā uz cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, demokrātijas principu ievērošanu un tiesiskumu, kā tas atzīmēts turpmāk, un ierosināja pozitīvus pasākumus attiecībā uz to īstenošanu.

Diemžēl kopš tā laika ir bijuši vairāki regresīvi notikumi, jo īpaši 2009. gada aprīlī, kas nozīmē, ka Fidži tādējādi nav izpildījusi vairākas apņemšanās. Tas īpaši attiecas uz Konstitūcijas atcelšanu, ļoti lielo kavēšanos ar parlamenta vēlēšanu organizēšanu un uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Lai gan apņemšanos īstenošana ir ievērojami aizkavējusies, šo apņemšanos lielākā daļa ir ārkārtīgi svarīgas Fidži pašreizējā situācijā, tāpēc pievienotas šai vēstulei. Tā kā Fidži ir vienpusēji nolēmusi nepildīt vairākas svarīgas apņemšanās, tā ir zaudējusi attīstības līdzekļus.

Tomēr partnerattiecību garā, kas ir ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma stūrakmens, ES pauž savu gatavību sākt jaunas oficiālas apspriedes, tiklīdz ir pamatotas izredzes šādu apspriežu pozitīvam noslēgumam. Pagaidu premjerministrs 2009. gada 1. jūlijā iesniedza reformu un demokrātiskas valsts iekārtas atjaunošanas plānu. ES ir gatava sākt dialogu par šo plānu un apsvērt, vai tas var kalpot par pamatu jaunām apspriedēm. Tādējādi ES ir nolēmusi pagarināt esošos atbilstīgos pasākumus pret Fidži, lai radītu iespējas jaunām apspriedēm. Lai gan daži no atbilstīgajiem pasākumiem tagad ir novecojuši, ir secināts, ka tā vietā, lai atjauninātu tos vienpusēji, ES dod priekšroku papildus izpētīt iespējas jaunām apspriedēm ar Fidži. Tādējādi ir īpaši svarīgi, lai pagaidu valdība apņemas risināt plašu vietējo politisko dialogu un nodrošināt elastību attiecībā uz plāna termiņu. Lai gan ES savā nostājā vadās un vienmēr vadīsies pēc ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma būtiskajiem elementiem un tā pamatprincipiem, īpaši attiecībā uz dialoga nozīmīgo lomu un savstarpēju saistību izpildi, tiek uzsvērts, ka no ES puses nav iepriekšēju secinājumu par turpmāko apspriežu iznākumu.

Ja jauno apspriežu rezultātā būs panāktas būtiskas Fidži apņemšanās, ES apņemas veikt šo atbilstīgo pasākumu drīzu, pozitīvu pārskatīšanu. Un otrādi, ja situācija Fidži neuzlabojas, tad Fidži arī turpmāk zaudēs attīstības līdzekļus. Tas nozīmē, ka progresa novērtējums par atgriešanos pie konstitucionālas valsts iekārtas būs galvenais faktors, kas ietekmēs ES pēc lēmumiem par papildu pasākumiem attiecībā uz Cukura protokola valstīm un 10. Eiropas attīstības fonda (EAF) Valsts indikatīvo programmu attiecībā uz Fidži.

ES aicina Fidži līdz jauno apspriežu sākšanai turpināt uzlaboto politisko dialogu un padarīt to intensīvāku.

Atbilstīgie pasākumi ir šādi:

var turpināt humāno palīdzību un tiešu atbalstu pilsoniskai sabiedrībai,

var turpināt notiekošos sadarbības pasākumus, jo īpaši saskaņā ar 8. un 9. EAF,

var īstenot sadarbības pasākumus, kas palīdzētu atjaunot demokrātiju un uzlabot pārvaldību, izņemot ļoti ārkārtējos apstākļos,

var veikt 2006. gadā paredzēto cukura reformas papildu pasākumu īstenošanu. Finansēšanas nolīgumu Fidži tehniskā līmenī parakstīja 2007. gada 19. jūnijā. Tiek atzīmēts, ka finansēšanas nolīgumā ietverta atlikšanas klauzula,

var veikt daudzgadu indikatīvās programmas sagatavošanu un iespējamo parakstīšanu 2011.–2013. gadam paredzētiem cukura reformas papildu pasākumiem,

10. EAF paredzētā Valsts stratēģijas dokumenta un Valsts indikatīvās programmas noformēšana, parakstīšana tehniskajā līmenī un īstenošana ar indikatīvu finanšu dotāciju, kā arī motivēšanas finansējuma iespējamā piešķiršana līdz 25 % apjomā no šīs summas būs atkarīga no tā, kā tiks īstenotas apņemšanās attiecībā uz cilvēktiesībām un tiesiskumu, īpaši tas, vai pagaidu valdība atbalsta Konstitūciju, vai tiek pilnībā ievērota tiesu iestāžu neatkarība, vai pēc iespējas drīz atceļ Valsts ārkārtējā stāvokļa noteikumus, ko atkārtoti ieviesa 2007. gada 6. septembrī, vai visi iespējamie cilvēktiesību pārkāpumi tiek izmeklēti vai izskatīti atbilstīgi Fidži tiesību aktos noteiktajām dažādajām procedūrām un tajos paredzētajās instancēs un vai pagaidu valdība dara visu iespējamo, lai novērstu drošības aģentūru paziņojumus iebiedēšanas nolūkā,

piešķīrums cukura nozarei 2007. gadā bija nulle,

piešķīrums cukura nozarei 2008. gadā bija atkarīgs no vēlēšanu ticamas un savlaicīgas sagatavošanas pierādījumiem saskaņā ar saskaņoto apņemšanos, jo īpaši attiecībā uz tautas skaitīšanu, vēlēšanu iecirkņu atkārtotu noteikšanu un vēlēšanu reformu saskaņā ar Konstitūciju, kā arī no tādu pasākumu veikšanas, kas nodrošina vēlēšanu biroja funkcionēšanu, tostarp vēlēšanu uzrauga iecelšanu līdz 2007. gada 30. septembrim saskaņā ar Konstitūciju. Piešķīrums cukura nozarei par 2008. gadu tika zaudēts 2009. gada 31. decembrī,

2009. gada piešķīrums cukura nozarei tika atcelts 2009. gada maijā, jo pagaidu valdība nolēma aizkavēt vispārējo vēlēšanu rīkošanu līdz 2014. gada septembrim,

2010. gada piešķīrums tika atcelts līdz 2010. gada 1. maijam, jo demokrātijas procesa turpināšanā nebija nekāda progresa; tomēr, ņemot vērā kritisko situāciju cukura nozarē, Komisija daļu no piešķīruma rezervēja tiešai palīdzībai, ko centrāli pārvaldītu ES delegācija Suvā un kas netiktu virzīta caur valdību, lai to sniegtu iedzīvotājiem, kuri ir tiešā veidā atkarīgi no cukura ražošanas, tādējādi cenšoties mazināt negatīvās sociālās sekas. Šāda atbalsta sniegšana būtu jāapstiprina ES likumdevējām iestādēm un budžeta lēmējiestādēm,

iespējams apsvērt papildu atbalstu galveno apņemšanos sagatavošanai un īstenošanai, jo īpaši – lai atbalstītu vēlēšanu sagatavošanu un/vai norisi, un šāds papildu atbalsts varētu pārsniegt šajā vēstulē aprakstīto,

netiek ietekmēta reģionālā sadarbība un Fidži dalība tajā,

sadarbība ar Eiropas Investīciju banku un Uzņēmumu attīstības centru var turpināties atkarībā no apņemšanos savlaicīgas izpildes.

Turpmākā apņemšanos uzraudzība notiks, ņemot vērā apņemšanās, kas uzskaitītas šīs vēstules pielikumā attiecībā uz regulāru dialogu, sadarbību ar misijām un ziņojumu sniegšanu.

Turklāt ES sagaida, ka, īstenojot Ievērojamu cilvēku grupas ieteikumus, kuriem foruma ārlietu ministri piekrituši savā sanāksmē Vanuatu 2007. gada 16. martā, Fidži pilnībā sadarbosies ar Klusā okeāna salu forumu.

ES turpinās cieši sekot situācijai Fidži. Saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 8. pantu ar Fidži notiks pastiprināts politiskais dialogs, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu, demokrātijas atjaunošanu un tiesiskuma ievērošanu, līdz abas puses secinās, ka pastiprinātais dialogs ir kalpojis šim mērķim.

Ja pagaidu valdības apņemšanos īstenošana palēninās, tiek pārtraukta vai apdraudēta, ES saglabā tiesības pielāgot atbilstīgos pasākumus.

ES uzsver, ka Fidži privilēģijas sadarbībā ar ES ir atkarīgas no ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma būtisko elementu un Attīstības sadarbības instrumentā minēto vērtību ievērošanas. Lai pārliecinātu ES, ka pagaidu valdība ir pilnībā gatava īstenot apņemšanās, ir svarīgi panākt drīzu un būtisku progresu saskaņoto apņemšanos izpildē.

Ar cieņu

Briselē,

Komisijas vārdā

Padomes vārdā

PIELIKUMA PIELIKUMS

AR FIDŽI REPUBLIKU SASKAŅOTĀS APŅEMŠANĀS

A.   Demokrātijas principu ievērošana

Apņemšanās Nr. 1

Brīvas un taisnīgas parlamenta vēlēšanas notiek 24 mēnešu laikā no 2007. gada 1. marta atbilstīgi konstatējumiem novērtējumā, kas ir jāveic neatkarīgiem revidentiem, kurus iecēlis Klusā okeāna salu foruma sekretariāts. Vēlēšanu sagatavošana un norise tiks kopīgi uzraudzīta, pielāgota un pārskatīta pēc vajadzības, pamatojoties uz savstarpēji saskaņotiem kritērijiem. Tas jo īpaši nozīmē, ka:

līdz 2007. gada 30. jūnijam pagaidu valdība pieņems grafiku, kurā norādīti datumi dažādo pasākumu pabeigšanai, kuri ir jāveic, lai sagatavotos jaunajām parlamenta vēlēšanām,

grafikā nosaka tautas skaitīšanas laiku, vēlēšanu iecirkņu atkārtotu noteikšanu un vēlēšanu reformu,

vēlēšanu iecirkņu noteikšanu un vēlēšanu reformu veiks saskaņā ar Konstitūciju,

tiks veikti pasākumi, lai nodrošinātu vēlēšanu biroja funkcionēšanu, tostarp vēlēšanu uzrauga iecelšanu līdz 2007. gada 30. septembrim saskaņā ar Konstitūciju,

viceprezidenta iecelšana tiks veikta saskaņā ar Konstitūciju.

Apņemšanās Nr. 2

Pagaidu valdība, pieņemot galvenās likumdošanas, finanšu un citas politikas iniciatīvas un izmaiņas, ņems vērā apspriedes ar pilsonisko sabiedrību un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.

B.   Tiesiskums

Apņemšanās Nr. 1

Pagaidu valdība darīs visu iespējamo, lai novērstu drošības aģentūru paziņojumus iebiedēšanas nolūkā.

Apņemšanās Nr. 2

Pagaidu valdība atbalsta 1997. gada Konstitūciju un garantē konstitucionālu iestāžu, piemēram, Fidži Cilvēktiesību komisijas, Valsts dienesta komisijas un Konstitucionālo iestāžu komisijas, normālu un neatkarīgu funkcionēšanu. Tiks saglabāta Lielās virsaišu padomes būtiska neatkarība un funkcionēšana.

Apņemšanās Nr. 3

Tiek pilnībā ievērota tiesu iestāžu neatkarība, tās var brīvi darboties, un visas attiecīgās personas ievēro to nolēmumus, jo īpaši:

pagaidu valdība apņemas līdz 2007. gada 15. jūlijam iecelt tribunālu saskaņā ar Konstitūcijas 138. panta 3. punktu,

tiesnešu iecelšanu un/vai atlaišanu turpmāk veic, stingri ievērojot konstitucionālos noteikumus un procedūras noteikumus,

karaspēks, policija un pagaidu valdība nekādā veidā neiejauksies tiesu darbībā, tostarp pilnībā respektēs advokatūru.

Apņemšanās Nr. 4

Visi kriminālprocesi saistībā ar korupciju notiek ar atbilstīgu tiesas kanālu starpniecību, un jebkuras citas iestādes, kuras tiktu izveidotas, lai izmeklētu iespējamus korupcijas gadījumus, darbosies saskaņā ar Konstitūciju.

C.   Cilvēktiesības un pamatbrīvības

Apņemšanās Nr. 1

Pagaidu valdība veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu visu iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanu vai izskatīšanu atbilstīgi Fidži tiesību aktos noteiktajām dažādajām procedūrām un tajos paredzētajās instancēs.

Apņemšanās Nr. 2

Ja nepastāvēs draudi valsts drošībai, sabiedriskai kārtībai un drošībai, pagaidu valdība 2007. gada maijā atcels Valsts ārkārtējā stāvokļa noteikumus.

Apņemšanās Nr. 3

Pagaidu valdība ir apņēmusies nodrošināt, lai Fidži Cilvēktiesību komisija funkcionētu pilnīgi neatkarīgi un saskaņā ar Konstitūciju.

Apņemšanās Nr. 4

Tiek pilnībā ievērota izpausmes brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība visos tās veidos, kā paredzēts Konstitūcijā.

D.   Turpmākie pasākumi attiecībā uz apņemšanos

Apņemšanās Nr. 1

Pagaidu valdība apņemas uzturēt regulāru dialogu, lai varētu pārbaudīt panākto progresu, un nodrošina ES un EK iestādēm/pārstāvjiem pilnīgu piekļuvi informācijai par visiem jautājumiem attiecībā uz cilvēktiesībām, demokrātijas un tiesiskuma atjaunošanu Fidži miermīlīgā ceļā.

Apņemšanās Nr. 2

Pagaidu valdība pilnībā sadarbojas ar jebkuru ES un EK misiju progresa novērtēšanai un uzraudzībai.

Apņemšanās Nr. 3

Pagaidu valdība, sākot no 2007. gada 30. jūnija, reizi trijos mēnešos nosūta progresa ziņojumus par Kotonū nolīguma būtiskajiem elementiem un apņemšanos.

Tiek atzīmēts, ka konkrētus jautājumus var efektīvi risināt tikai ar pragmatisku pieeju, kas atzīst faktisko situāciju un ir vērsta uz nākotni.


REGULAS

2.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/16


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 870/2010

(2010. gada 1. oktobris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 2. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 1. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

84,4

MK

49,2

XS

54,8

ZZ

62,8

0707 00 05

MK

26,7

TR

126,1

ZZ

76,4

0709 90 70

TR

100,1

ZZ

100,1

0805 50 10

AR

92,9

CL

49,6

EG

66,3

IL

119,1

MA

157,0

TR

102,8

UY

128,7

ZA

96,3

ZZ

101,6

0806 10 10

TR

118,1

ZA

60,3

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

72,2

AU

203,7

BR

52,7

CL

87,7

CN

82,6

NZ

99,2

US

84,1

ZA

80,3

ZZ

95,3

0808 20 50

CN

83,7

ZA

92,6

ZZ

88,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


2.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/18


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 871/2010

(2010. gada 1. oktobris),

ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2010./11. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 867/2010 (3).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (ES) Nr. 867/2010 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 2. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 1. oktobrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 259, 1.10.2010., 3. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2010. gada 2. oktobris piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

55,47

0,00

1701 11 90 (1)

55,47

0,00

1701 12 10 (1)

55,47

0,00

1701 12 90 (1)

55,47

0,00

1701 91 00 (2)

45,21

3,91

1701 99 10 (2)

45,21

0,77

1701 99 90 (2)

45,21

0,77

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


LĒMUMI

2.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/20


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 27. septembris),

ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli un piecus locekļa aizstājējus no Dānijas

(2010/590/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Dānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma attiecīgi Lēmumu 2009/1014/ES un Lēmumu 2010/29/ES, ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (1).

(2)

Pēc Tove LARSEN kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa vieta. Pēc četru Reģionu komitejas locekļu aizstājēju: Erik Bent NIELSEN kunga, Johnny SØTRUP kunga, Bo ANDERSEN kunga un Jane Findahl LINDSKOV kundzes, pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās četras Reģionu komitejas locekļu aizstājēju vietas. Pēc Jan BOYE kunga iecelšanas par Reģionu komitejas locekli ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku līdz 2015. gada 25. janvārim Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

komitejas locekļa amatā

Kirstine Helene BILLE kundze, Borgmester

un

b)

komitejas locekļu aizstājēju amatā

Steen Ole DAHLSTRØM kungs, Borgmester,

Carsten KISSMEYER-NIELSEN kungs, Borgmester,

Martin MERRILD kungs, 2. viceborgmester,

Tatiana SØRENSEN kundze, Byrådsmedlem,

Hans Freddie Holmgaard MADSEN kungs, Byrådsmedlem.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2010. gada 27. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K. PEETERS


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp. un OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


2.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 1. oktobris),

ar ko Krievijas laboratorijā atļauj veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 6684)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/591/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. marta Lēmumu 2000/258/EK, ar ko tiek izraudzīta īpaša iestāde, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai (1), un jo īpaši tā 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2000/258/EK laboratorija Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (“Nansī AFSSA laboratorija”) ir izraudzīta par īpašo iestādi, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi seroloģisko testu standartizācijai, lai pārraudzītu trakumsērgas vakcīnu efektivitāti. Minētajā lēmumā noteikti arī šīs laboratorijas pienākumi.

(2)

Jo īpaši Nansī AFSSA laboratorijai ir jānovērtē laboratorijas dalībvalstīs un trešās valstīs, lai atļautu tām veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai.

(3)

Krievijas kompetentā iestāde ir iesniegusi pieteikumu, lai saņemtu atļauju veikt minētos seroloģiskos testus vienā no šādām trešās valsts laboratorijām.

(4)

Nansī AFSSA laboratorija ir novērtējusi minēto laboratoriju un 2010. gada 19. februārī sniegusi Komisijai labvēlīgu novērtējuma ziņojumu.

(5)

Tādēļ šai laboratorijai jādod atļauja veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai suņiem, kaķiem un seskiem.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ievērojot 3. panta 2. punktu Lēmumā 2000/258/EK, seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai suņiem, kaķiem un seskiem ļauj veikt šādā laboratorijā:

Federal Centre for Animal Health (FGI“ARRIAH”), 600901 Vladimir, Urjvets, Krievija”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2010. gada 15. oktobrī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 1. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 79, 30.3.2000., 40. lpp.


Labojumi

2.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/22


Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 987/2008 (2008. gada 8. oktobris), ar ko groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 268, 2008. gada 9. oktobris )

14. lappusē 4. apsvēruma pirmajā teikumā:

tekstu:

“no IV pielikuma ir jāpārvieto uz V pielikumu.”

lasīt šādi:

“no V pielikuma ir jāpārvieto uz IV pielikumu.”

14. lappusē 4. apsvēruma piektajā teikumā:

tekstu:

“neviena no minētajām vielām neatbilst”

lasīt šādi:

“ne visas no minētajām vielām atbilst”.

14. lappusē 5. apsvēruma otrajā teikumā:

tekstu:

“magnijs”

lasīt šādi:

“magnija oksīds”.

14. lappusē 5. apsvēruma trešajā teikumā:

tekstu:

“nav pieejamas vielu apritē.”

lasīt šādi:

“nav pieejamas.”

17. lappusē I pielikumā:

tekstu:

“hidroģenēti”

lasīt šādi:

“hidrogenēti”.

17. lappusē I pielikumā:

tekstu:

“Celulozes pulpa”

lasīt šādi:

“Celulozes masa”.

18. lappusē II pielikumā, V pielikuma 10. punktā:

tekstu:

“magnijs.”

lasīt šādi:

“magnija oksīds.”

19. lappusē II pielikumā, V pielikuma 11. punktā:

tekstu:

“Šādas vielas, ja tās neatbilst Direktīvā 67/548/EEK iestrādātajiem bīstamo vielu klasifikācijas kritērijiem un ja tās nesatur Direktīvā 67/548/EEK iestrādātajiem bīstamo vielu kritērijiem atbilstošas sastāvdaļas tādā koncentrācijā, kas pārsniedz ar Direktīvu 1999/45/EK noteiktos koncentrācijas ierobežojumus vai Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā noteiktos koncentrācijas limitus, izņemot gadījumus, kad pārliecinoši zinātnisko eksperimentu dati liecina par to, ka šīs sastāvdaļas visā vielas dzīves cikla laikā nav pieejamas vielu apritē, un ir apstiprināts, ka minētie dati ir pietiekami un ticami:”

lasīt šādi:

“Šādas vielas, ja tās neatbilst Direktīvā 67/548/EEK iestrādātajiem bīstamo vielu klasifikācijas kritērijiem un ja tās nesatur Direktīvā 67/548/EEK iestrādātajiem bīstamo vielu kritērijiem atbilstošas sastāvdaļas tādā koncentrācijā, kas pārsniedz ar Direktīvu 1999/45/EK noteiktos viszemākos piemērojamos koncentrācijas ierobežojumus vai Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā noteiktos koncentrācijas ierobežojumus, izņemot gadījumus, kad pārliecinoši zinātnisko eksperimentu dati liecina par to, ka šīs sastāvdaļas visā vielas dzīves cikla laikā nav pieejamas, un ir apstiprināts, ka minētie dati ir pietiekami un ticami:”.