ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.253.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 253

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 28. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 848/2010 (2010. gada 27. septembris), ar ko 2010./2011. tirdzniecības gadam nosaka atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 63. panta 2. punkta a) apakšpunkta attiecībā uz datumiem, kuros paziņo par cukura pārpalikuma pārnešanu

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 849/2010 (2010. gada 27. septembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem ( 1 )

2

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 850/2010 (2010. gada 27. septembris), ar kuru attiecībā uz jaunu eksportētāju sāk pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1659/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes magnēzija ķieģeļu importam, atceļ maksājumu par importu no viena šīs valsts eksportētāja un kā arī nosaka šo ražojumu importa reģistrāciju

42

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 851/2010 (2010. gada 27. septembris), ar ko 136. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

46

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 852/2010 (2010. gada 27. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

48

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 853/2010 (2010. gada 27. septembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

50

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 854/2010 (2010. gada 27.septembris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2010. gada 8. līdz 14. septembrim un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

52

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2010/573/KĀDP (2010. gada 27. septembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

54

 

 

2010/574/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 21. septembris) par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu (ECB/2010/15)

58

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2010/575/ES

 

*

ES un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2010 (2010. gada 16. septembris), ar kuru groza 3. protokola 15. panta 7. punktu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz jēdziena noteiktas izcelsmes produkti definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

28.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 848/2010

(2010. gada 27. septembris),

ar ko 2010./2011. tirdzniecības gadam nosaka atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 63. panta 2. punkta a) apakšpunkta attiecībā uz datumiem, kuros paziņo par cukura pārpalikuma pārnešanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 85. panta c) punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 63. panta 2. punkta a) apakšpunktu katram uzņēmumam, kurš ir nolēmis pārnest uz nākamo tirdzniecības gadu visu produkciju vai daļu produkcijas, kas saražota, pārsniedzot cukura kvotu, jāinformē dalībvalstis par savu lēmumu pirms datuma, ko minētā dalībvalsts nosaka tajā pašā pantā paredzētajā termiņā.

(2)

Lai atvieglotu ārpuskvotas cukura piegādi Savienības tirgū, tādējādi atļaujot uzņēmumiem reaģēt uz neparedzētām pieprasījuma izmaiņām 2010./2011. tirdzniecības gada pēdējos mēnešos, ir jādod iespēja dalībvalstīm noteikt vēlākus termiņus paziņošanai par pārpalikuma cukura daudzumiem, kurus pārnes uz nākamo tirdzniecības gadu.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1234/2007 63. panta 2. punkta a) apakšpunkta, uzņēmumiem, kas 2010./2011. tirdzniecības gadā nolēmuši uz nākamo tirdzniecības gadu pārnest cukura daudzumus saskaņā ar minētas regulas 63. panta 1. punktu, jāinformē attiecīgās dalībvalstis pirms datuma, ko minētā dalībvalsts nosaka no 2011. gada 1. februāra līdz 15. augustam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. oktobra līdz 2011. gada 30. septembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 27. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.


28.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/2


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 849/2010

(2010. gada 27. septembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (1) un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Izvērtējot pirmo divu gadu datu sūtījumus (2006. un 2008. gadā), tika konstatēts, ka jānovērš atsevišķi konceptuāli Regulas (EK) Nr. 2150/2002 pielikumu trūkumi.

(2)

Komisija ir informējusi Eiropas Parlamentu un Padomi par Regulas (EK) Nr. 2150/2002 (2) īstenošanu un ierosinājusi virkni pārmaiņu.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2150/2002.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2150/2002 I, II un III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 27. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp.

(2)  COM(2008) 355 galīgā redakcija.

(3)  OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

ATKRITUMU RAŠANĀS

1.   IEDAĻA

Aptvērums

1.

Statistiku apkopo par visām darbībām, kuru klasifikācija atbilst NACE 2. red. A–U sadaļai. Šīs sadaļas aptver visas saimnieciskās darbības.

Šis pielikums attiecas arī uz:

a)

mājsaimniecību radītajiem atkritumiem;

b)

atkritumiem, kas rodas no reģenerācijas un/vai apglabāšanas darbībām.

2.

Šis pielikums neattiecas uz atkritumiem, kuri tiek pārstrādāti rašanās vietā.

2.   IEDAĻA

Atkritumu kategorijas

Statistika jāsagatavo par šādām atkritumu kategorijām.

Kopīgais saraksts

 

Atkritumu statistikas nomenklatūra/4. red.

 

Pozīcijas nr.

 

Apraksts

Bīstamie/nebīstamie atkritumi

1

01.1

Izlietotie šķīdinātāji

Bīstamie

2

01.2

Skābju, sārmu vai sāļu atkritumi

Nebīstamie

3

01.2

Skābju, sārmu vai sāļu atkritumi

Bīstamie

4

01.3

Izlietotie naftas produkti

Bīstamie

5

01.4, 02, 03.1

Ķīmiskie atkritumi

Nebīstamie

6

01.4, 02, 03.1

Ķīmiskie atkritumi

Bīstamie

7

03.2

Rūpniecības notekūdeņu dūņas

Nebīstamie

8

03.2

Rūpniecības notekūdeņu dūņas

Bīstamie

9

03.3

Dūņas un šķidrie atkritumi no atkritumu apstrādes

Nebīstamie

10

03.3

Dūņas un šķidrie atkritumi no atkritumu apstrādes

Bīstamie

11

05

Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

Nebīstamie

12

05

Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

Bīstamie

13

06.1

Melno metālu atkritumi

Nebīstamie

14

06.2

Krāsaino metālu atkritumi

Nebīstamie

15

06.3

Jaukti melno un krāsaino metālu atkritumi

Nebīstamie

16

07.1

Stikla atkritumi

Nebīstamie

17

07.1

Stikla atkritumi

Bīstamie

18

07.2

Papīra un kartona atkritumi

Nebīstamie

19

07.3

Gumijas atkritumi

Nebīstamie

20

07.4

Plastmasas atkritumi

Nebīstamie

21

07.5

Koksnes atlikumi

Nebīstamie

22

07.5

Koksnes atlikumi

Bīstamie

23

07.6

Tekstilatkritumi

Nebīstamie

24

07.7

Atkritumi, kas satur PCB

Bīstamie

25

08 (izņemot 08.1, 08.41)

Nolietotas iekārtas (izņemot nolietotus transportlīdzekļus, baterijas un akumulatoru atkritumus)

Nebīstamie

26

08 (izņemot 08.1, 08.41)

Nolietotas iekārtas (izņemot nolietotus transportlīdzekļus, baterijas un akumulatoru atkritumus)

Bīstamie

27

08.1

Nolietoti transportlīdzekļi

Nebīstamie

28

08.1

Nolietoti transportlīdzekļi

Bīstamie

29

08.41

Bateriju un akumulatoru atkritumi

Nebīstamie

30

08.41

Bateriju un akumulatoru atkritumi

Bīstamie

31

09.1

Dzīvnieku un jauktas pārtikas atkritumi

Nebīstamie

32

09.2

Augu atkritumi

Nebīstamie

33

09.3

Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli

Nebīstamie

34

10.1

Sadzīves un līdzīgi atkritumi

Nebīstamie

35

10.2

Jaukti un nediferencēti materiāli

Nebīstamie

36

10.2

Jaukti un nediferencēti materiāli

Bīstamie

37

10.3

Šķirošanas atkritumi

Nebīstamie

38

10.3

Šķirošanas atkritumi

Bīstamie

39

11

Parastās dūņas

Nebīstamie

40

12.1

Būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies minerālu atkritumi

Nebīstamie

41

12.1

Būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies minerālu atkritumi

Bīstamie

42

12.2, 12.3, 12.5

Citu minerālu atkritumi

Nebīstamie

43

12.2, 12.3, 12.5

Citu minerālu atkritumi

Bīstamie

44

12.4

Degšanas atkritumi

Nebīstamie

45

12.4

Degšanas atkritumi

Bīstamie

46

12.6

Augsnes

Nebīstamie

47

12.6

Augsnes

Bīstamie

48

12.7

Bagarēšanas grunts

Nebīstamie

49

12.7

Bagarēšanas grunts

Bīstamie

50

12.8, 13

Atkritumu apstrādē radušies minerālu atkritumi un stabilizēti atkritumi

Nebīstamie

51

12.8, 13

Atkritumu apstrādē radušies minerālu atkritumi un stabilizēti atkritumi

Bīstamie

3.   IEDAĻA

Raksturlielumi

Statistiku apkopo par šādiem raksturlielumiem un dalījumiem.

1.

Par katru atkritumu kategoriju, kas minēta 2. iedaļas 1. punktā, un par katru atkritumus radošu darbību, kas minēta 8. iedaļas 1. punktā, jāapkopo radītais atkritumu daudzums.

2.

Iedzīvotāju kopums, ko apkalpo jauktu sadzīves atkritumu un līdzīgu atkritumu savākšanas shēma.

4.   IEDAĻA

Statistiskās novērošanas vienība

1.

Statistiskās novērošanas vienība, kas jāizmanto visām atkritumu kategorijām, ir 1 tonna (normālu) mitro atkritumu, izņemot attiecībā uz atkritumu kategoriju “rūpniecības notekūdeņu dūņas”, “parastās dūņas”, “dūņas un šķidrie atkritumi no atkritumu apstrādes” un “bagarēšanas grunts”; šīm kategorijām statistiskās novērošanas vienība ir 1 tonna sausnas.

2.

Raksturlielumiem, kas minēti 3. iedaļas 2. punktā, statistiskās novērošanas vienība ir procentuāla apkalpotā iedzīvotāju kopuma daļa.

5.   IEDAĻA

Pirmais pārskata gads un regularitāte

1.

Pirmais pārskata gads ir otrais kalendārais gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2.

Pirmais pārskata gads par atkritumu statistiku, pamatojoties uz šo pārskatīšanu, ir 2010. gads.

3.

Pēc pirmā pārskata gada dalībvalstis sniedz datus par katru otro gadu.

6.   IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana Eurostat

Rezultātus nosūta 18 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

7.   IEDAĻA

Ziņojums par piemērošanas jomu un statistikas kvalitāti

1.

Dalībvalstis par katru 8. iedaļā (darbības un mājsaimniecības) uzskaitīto pozīciju norāda, cik procentu no kopējā atkritumu apjoma attiecīgajā pozīcijā ir aptverti apkopotajos datos. Obligātās prasības piemērošanas jomā nosaka Komisija. Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus šajā regulā, to papildinot, pieņem atbilstīgi regulatīvajai kontroles procedūrai saskaņā ar 7. panta 3. punktu.

2.

Dalībvalstis iesniedz kvalitātes ziņojumu, norādot savākto datu precizitātes pakāpi. Tajā sniedz aprakstu par novērtējumu, summēšanu vai izslēgšanu, kā arī to, kā šīs procedūras ietekmē 2. iedaļas 1. punktā uzskaitīto atkritumu kategoriju sadalījumu pēc saimnieciskajām darbībām un mājsaimniecībām, kā minēts 8. iedaļā.

3.

Komisija ietver ziņojumus par piemērošanas jomu un kvalitāti ziņojumā, kas minēts šīs regulas 8. pantā.

8.   IEDAĻA

Rezultātu sagatavošana

1.

Rezultāti par 3. iedaļas 1. punktā norādītajiem raksturlielumiem ir jāapkopo par:

1.1.

šādām pozīcijām, kā norādīts NACE 2. red.:

Pozīcijas nr.

 

Apraksts

1

A sadaļa

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

2

B sadaļa

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3

10. nodaļa

Pārtikas produktu ražošana

11. nodaļa

Dzērienu ražošana

12. nodaļa

Tabakas izstrādājumu ražošana

4

13. nodaļa

Tekstilizstrādājumu ražošana

14. nodaļa

Apģērbu ražošana

15. nodaļa

Ādas un ādas izstrādājumu ražošana

5

16. nodaļa

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

6

17. nodaļa

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

18. nodaļa

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

7

19. nodaļa

Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana

8

20. nodaļa

Ķīmisko vielu un to izstrādājumu ražošana

21. nodaļa

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

22. nodaļa

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

9

23. nodaļa

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

10

24. nodaļa

Metālu ražošana

25. nodaļa

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

11

26. nodaļa

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

27. nodaļa

Elektrisko iekārtu ražošana

28. nodaļa

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

29. nodaļa

Mehānisko transportlīdzekļu, piekabju un puspiekabju ražošana

30. nodaļa

Citu transportlīdzekļu ražošana

12

31. nodaļa

Mēbeļu ražošana

32. nodaļa

Cita ražošana

33. nodaļa

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

13

D iedaļa

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

14

36. nodaļa

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

37. nodaļa

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

39. nodaļa

Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

15

38. nodaļa

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

16

F sadaļa

Būvniecība

17

 

Pakalpojumu darbības:

G sadaļa, izņemot 46.77 klasi

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

H sadaļa

Transports un uzglabāšana

I sadaļa

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

J sadaļa

Informācija un komunikācija

K sadaļa

Finanšu un apdrošināšanas darbības

L sadaļa

Operācijas ar nekustamo īpašumu

M sadaļa

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

N sadaļa

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

O sadaļa

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātais sociālais nodrošinājums

P sadaļa

Izglītība

Q sadaļa

Veselība un sociālā aprūpe

R sadaļa

Māksla, izklaide un atpūta

S sadaļa

Citi pakalpojumi

T sadaļa

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās

U sadaļa

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

18

46.77 klase

Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība

1.2.

mājsaimniecībām:

Pozīcijas nr.

 

Apraksts

19

 

Mājsaimniecībās radītie atkritumi

2.

Attiecībā uz saimnieciskām darbībām statistikas vienības saskaņā ar katras valsts statistikas sistēmu ir vietējās vienības vai darbības veida vienības, kā definēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93 (1).

Kvalitātes ziņojumā, kas jāsagatavo saskaņā ar 7. iedaļu, jāietver apraksts par to, kā izraudzītā statistikas vienība ietekmē datu dalījumu grupās saskaņā ar NACE 2. red.

II PIELIKUMS

ATKRITUMU REĢENERĀCIJA UN APGLABĀŠANA

1.   IEDAĻA

Aptvērums

1.

Statistika jāapkopo par visām reģenerācijas un apglabāšanas iekārtām, kuras veic jebkuras no 8. iedaļas 2. punktā minētajām darbībām un ir saistītas ar vai ir daļa no saimnieciskajām darbībām saskaņā ar NACE 2. red. iedalījumu grupās, kas minēts I pielikuma 8. iedaļas 1.1. punktā.

2.

Šis pielikums neattiecas uz iekārtām, ar kurām veic vienīgi atkritumu pārstrādi to rašanās vietā.

2.   IEDAĻA

Atkritumu kategorijas

To atkritumu kategoriju saraksts, par kurām jāapkopo statistika saskaņā ar 8. iedaļas 2. punktā minētajām reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, ir I pielikuma 2. iedaļas 1. punktā minētās kategorijas.

3.   IEDAĻA

Raksturlielumi

Statistiku apkopo par šādiem raksturlielumiem un dalījumiem.

Pozīcija

Apraksts

Reģiona mērogs

1

Apstrādāto atkritumu daudzums par katru atkritumu kategoriju, kas minēta 2. iedaļā, un par katru reģenerācijas un apglabāšanas darbību pozīciju, kas minēta 8. iedaļas 2. punktā, izņemot atkritumu pārstrādi atkritumu rašanās vietā.

Valsts

2

Iekārtu skaits un jauda attiecībā uz 8. iedaļas 2. punkta 4. pozīciju šādos dalījumos:

a) bīstamie atkritumi, b) nebīstamie atkritumi un c) inertie atkritumi.

Valsts

3

To iekārtu skaits attiecībā uz 8. iedaļas 2. punkta 4. pozīciju, kuras ir slēgtas (vairs nedeponē) kopš pēdējā pārskata gada, šādos dalījumos:

a) bīstamie atkritumi, b) nebīstamie atkritumi un c) inertie atkritumi.

Valsts

4

To iekārtu skaits, kas paredzētas reģenerācijas un apglabāšanas darbībām, kuras minētas 8. iedaļas 2. punktā, izņemot 5. pozīciju.

NUTS 2

5

To iekārtu jauda, kas paredzētas reģenerācijas un apglabāšanas darbībām, kas minētas 8. iedaļas 2. punktā, izņemot 3. un 5. pozīciju.

NUTS 2

4.   IEDAĻA

Statistiskās novērošanas vienība

Statistiskās novērošanas vienība, kas jāizmanto visām atkritumu kategorijām, ir 1 tonna (normālu) mitro atkritumu, izņemot attiecībā uz atkritumu kategoriju “rūpniecības notekūdeņu dūņas”, “parastās dūņas”, “dūņas un šķidrie atkritumi no atkritumu apstrādes” un “bagarēšanas grunts”; šīm kategorijām statistiskās novērošanas vienība ir 1 tonna sausnas.

5.   IEDAĻA

Pirmais pārskata gads un regularitāte

1.

Pirmais pārskata gads ir otrais kalendārais gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās.

2.

Pirmais pārskata gads par atkritumu statistiku, pamatojoties uz šo pārskatīšanu, ir 2010. gads.

3.

Pēc pirmā pārskata gada dalībvalstis sniedz datus par katru otro gadu par 8. iedaļas 2. punktā minētajām iekārtām.

6.   IEDAĻA

Rezultātu nosūtīšana Eurostat

Rezultātus nosūta 18 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

7.   IEDAĻA

Ziņojums par aptvērumu un statistikas kvalitāti

1.

Raksturlielumiem, kuri norādīti 3. iedaļā, kā arī katrai pozīcijai, kura ietverta darbības veidos, kas uzskaitīti 8. iedaļas 2. punktā, dalībvalstis norāda, cik procentu no kopējā atkritumu apjoma attiecīgajā pozīcijā ir aptverti apkopotajos datos. Obligātās prasības par aptvērumu nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 7. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.

Par raksturlielumiem, kas norādīti 3. iedaļā, dalībvalstis iesniedz kvalitātes ziņojumu, norādot savākto datu precizitātes pakāpi.

3.

Komisija ietver ziņojumus par aptvērumu un kvalitāti ziņojumā, kas minēts šīs regulas 8. pantā.

8.   IEDAĻA

Reģenerācijas un apglabāšanas darbības

1.

Rezultāti jāapkopo atbilstoši raksturlielumiem, kas minēti 3. iedaļā, par katru pozīciju, kas ietverta starp darbības veidiem, kuri norādīti 8. iedaļas 2. punktā.

2.

Reģenerācijas un apglabāšanas darbību saraksts; kodi attiecas uz kodiem Direktīvas 2008/98/EK I un II pielikumā (2).

Pozīcijas nr.

 

Reģenerācijas un apglabāšanas darbības veids

Sadedzināšana

1

R1

Izmanto galvenokārt kā degvielu vai citus līdzekļus enerģijas ražošanai

2

D10

Sadedzināšana uz zemes

Reģenerācijas darbības (izņemot enerģijas reģenerāciju)

3a

R2 +

Šķīdinātāja reģenerācija

R3 +

Tādu organisku vielu otrreizējā pārstrāde/reģenerācija, ko neizmanto kā šķīdinātājus (ieskaitot kompostēšanu un citus bioloģiskus pārveidošanās procesus)

R4 +

Metālu un metālu maisījumu pārstrāde/reģenerācija

R5 +

Citu neorganisku materiālu otrreizējā pārstrāde/reģenerācija

R6 +

Skābju vai bāzu reģenerācija

R7 +

Piesārņojuma mazināšanā izmantoto sastāvdaļu reģenerācija

R8 +

Katalizatoru sastāvdaļu reģenerācija

R9 +

Naftas pārstrāde vai citāda naftas otrreizēja izmantošana

R10 +

Zemes apstrāde, kuras rezultātā tiek radīts labums lauksaimniecībai vai ekoloģisks uzlabojums

R11

To atkritumu izmantošana, kuri rodas no jebkuras darbības, kas numurēta ar R1 līdz R10

3b

 

Atpakaļiepildīšana

Apglabāšanas darbības

4

D1 +

Nogulsnēšana zemē vai uz zemes (piemēram, poligonā un citur)

D5 +

Novietošana īpašos tehniski izstrādātos poligonos (piemēram, ievietošana izoderētās atsevišķās kamerās, kuras ir aizvākotas un izolētas cita no citas, kā arī no apkārtējās vides, un citur)

D12

Pastāvīga uzglabāšana (piemēram, konteinera ievietošana šahtās un citur)

5

D2 +

Zemes apstrāde (piemēram, šķidro vai dūņveida izmešu biodegradācija augsnē utt.)

D3 +

Dziļā iesūknēšana (piemēram, sūknējamo izmešu iesūknēšana akās, sāls velvēs vai dabiski izveidojušās iedobēs un citur)

D4 +

Virsmas aizpildīšana (piemēram, šķidro vai dūņu izmešu ievietošana šahtās, nožogotās teritorijās vai lagūnās un citur)

D6 +

Ielaišana ūdenstilpēs, izņemot jūras/okeānus

D7

Ielaišana jūrās/okeānos, arī jūras gultnes insercija

III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA,

kas minēta Regulas (EK) Nr. 2150/2002 1. panta 5. punktā, starp atkritumu statistikas nomenklatūru 4. red. (vielu statistikas nomenklatūra) un Eiropas atkritumu sarakstu, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK  (3)

01   

Ķīmisko savienojumu atkritumi

01.1   

Izlietotie šķīdinātāji

01.11   

Halogenētie izlietotie šķīdinātāji

1   

Bīstamie

 

 

 

 

07 01 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 02 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 03 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 04 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 05 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 06 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 07 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

14 06 01*

hlorfluorogļūdeņraži, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

 

 

 

 

14 06 04*

nogulsnes vai cietie atkritumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus

01.12   

Nehalogenēti izlietotie šķīdinātāji

1   

Bīstamie

 

 

 

 

07 01 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 02 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 03 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 04 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 05 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 06 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

07 07 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

 

 

 

 

14 06 03*

citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

 

 

 

 

14 06 05*

nogulsnes vai cietie atkritumi, kas satur citus šķīdinātājus

 

 

 

 

20 01 13*

šķīdinātāji

01.2   

Skābju, sārmu un sāļu atkritumi

01.21   

Skābju atkritumi

1   

Bīstamie

 

 

 

 

06 01 01*

sērskābe un sērpaskābe

 

 

 

 

06 01 02*

sālsskābe

 

 

 

 

06 01 03*

sālsskābe

 

 

 

 

06 01 04*

fosforskābe un fosforpaskābe

 

 

 

 

06 01 05*

slāpekļskābe un slāpekļpaskābe

 

 

 

 

06 01 06*

citas skābes

 

 

 

 

06 07 04*

šķīdumi un skābes, piemēram, kontaktskābe

 

 

 

 

08 03 16*

atkritumu kodināšanas šķīdums

 

 

 

 

09 01 04*

fiksāžas šķīdumi

 

 

 

 

09 01 05*

balinātāja šķīdumi un balinošās fiksāžas šķīdumi

 

 

 

 

10 01 09*

sērskābe

 

 

 

 

11 01 05*

kodināšanas skābes

 

 

 

 

11 01 06*

citur neminētas skābes

 

 

 

 

16 06 06*

atsevišķi no baterijām un akumulatoriem savākts elektrolīts

 

 

 

 

20 01 14*

skābes

01.22   

Sārmainie atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

03 03 09

kaļķu sārņu atkritumi

 

 

 

 

11 01 14

attaukošanas atkritumi, kas nav minēti 11 01 13 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

05 01 11*

atkritumi, kas radušies degvielu bāziskā attīrīšanā

 

 

 

 

06 02 01*

kalcija hidroksīds

 

 

 

 

06 02 03*

amonija hidroksīds

 

 

 

 

06 02 04*

nātrija un kālija hidroksīds

 

 

 

 

06 02 05*

citas bāzes

 

 

 

 

09 01 01*

attīstītāju un aktivatoru šķīdumi uz ūdens bāzes

 

 

 

 

09 01 02*

ofseta plašu attīstītāju šķīdumi uz ūdens bāzes

 

 

 

 

09 01 03*

attīstītāju šķīdumi uz šķīdinātāju bāzes

 

 

 

 

11 01 07*

kodināšanas bāzes

 

 

 

 

11 01 13*

attaukošanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

11 03 01*

atkritumi, kas satur cianīdu

 

 

 

 

19 11 04*

atkritumi, kas radušies kurināmā bāziskā attīrīšanā

 

 

 

 

20 01 15*

sārmi

01.24   

Citi sāls atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

05 01 16

sēru saturoši atkritumi, kas radušies naftas desulfurizācijā

 

 

 

 

05 07 02

atkritumi, kas satur sēru

 

 

 

 

06 03 14

cieti sāļi un šķīdumi, kas nav minēti 06 03 11 un 06 03 13 pozīcijā

 

 

 

 

06 03 16

metālu oksīdi, kas nav minēti 06 03 15 pozīcijā

 

 

 

 

06 06 03

atkritumi, kas satur sulfīdus, kuri nav minēti 06 06 02 pozīcijā

 

 

 

 

11 02 06

vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas nav minēti 11 02 05 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

06 03 11*

cietie sāļi un šķīdumi, kas satur cianīdu

 

 

 

 

06 03 13*

cietie sāļi un šķīdumi, kas satur smagos metālus

 

 

 

 

06 03 15*

metālu oksīdi, kas satur smagos metālus

 

 

 

 

06 04 03*

atkritumi, kas satur arsēnu

 

 

 

 

06 04 04*

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

 

 

 

 

06 04 05*

atkritumi, kas satur citus smagos metālus

 

 

 

 

06 06 02*

atkritumi, kas satur bīstamus sulfīdus

 

 

 

 

10 03 08*

sāļu sārņi no sekundārās ražošanas

 

 

 

 

10 04 03*

kalcija arsenāts

 

 

 

 

11 01 08*

fosfatēšanas nosēdumi

 

 

 

 

11 02 05*

vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

11 03 02*

citi atkritumi

 

 

 

 

11 05 04*

izlietotie kausējumi

 

 

 

 

16 09 01*

permanganāti, piemēram, kālija permanganāts

 

 

 

 

16 09 02*

hromāti, piemēram, kālija hromāts, kālija vai nātrija dihromāts

01.3   

Izlietotie naftas produkti

01.31   

Izlietotā motoreļļa

1   

Bīstamie

 

 

 

 

13 02 04*

hlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes

 

 

 

 

13 02 05*

nehlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes

 

 

 

 

13 02 06*

sintētiskās motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas

 

 

 

 

13 02 07*

viegli biodegradējamas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas

 

 

 

 

13 02 08*

citas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas

01.32   

Citi izlietotie naftas produkti

1   

Bīstamie

 

 

 

 

05 01 02*

atsāļotājas nogulsnes

 

 

 

 

05 01 03*

nogulsnes tvertņu apakšā

 

 

 

 

05 01 04*

skābās alkilnogulsnes

 

 

 

 

05 01 12*

naftas produkti, kas satur skābes

 

 

 

 

08 03 19*

disperģēta eļļa

 

 

 

 

08 04 17*

kolofonija eļļa

 

 

 

 

12 01 06*

tādas apstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras satur halogēnus (izņemot emulsijas un šķīdumus)

 

 

 

 

12 01 07*

tādas apstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras nesatur halogēnus (izņemot emulsijas un šķīdumus)

 

 

 

 

12 01 08*

apstrādes emulsijas un šķīdumi, kas satur halogēnus

 

 

 

 

12 01 09*

apstrādes emulsijas un šķīdumi, kas nesatur halogēnus

 

 

 

 

12 01 10*

sintētiskā apstrādes eļļa

 

 

 

 

12 01 12*

izlietotie vaski un tauki

 

 

 

 

12 01 18*

metālu nogulsnes (slīpēšanā, trīšanā un lepēšanā radušies nosēdumi), kas satur eļļu

 

 

 

 

12 01 19*

viegli biodegradējama mašīneļļa

 

 

 

 

13 01 04*

hlorētas emulsijas

 

 

 

 

13 01 05*

nehlorētas emulsijas

 

 

 

 

13 01 09*

hlorētas hidrauliskās eļļas uz minerāleļļu bāzes

 

 

 

 

13 01 10*

nehlorētas hidrauliskās eļļas uz minerāleļļu bāzes

 

 

 

 

13 01 11*

sintētiskā hidrauliskā eļļa

 

 

 

 

13 01 12*

viegli biodegradējamas hidrauliskās eļļas

 

 

 

 

13 01 13*

citas hidrauliskās eļļas

 

 

 

 

13 03 06*

hlorētas izolācijas un siltumnesējas eļļas uz minerāleļļu bāzes, kas nav minētas 13 03 01 pozīcijā

 

 

 

 

13 03 07*

nehlorētas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas uz minerāleļļu bāzes

 

 

 

 

13 03 08*

sintētiskās izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

 

 

 

 

13 03 09*

viegli biodegradējamas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

 

 

 

 

13 03 10*

citas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

 

 

 

 

13 05 06*

nafta no naftas/ūdens separatoriem

 

 

 

 

20 01 26*

eļļas un tauki, kas nav minēti 20 01 25 pozīcijā

01.4   

Izlietoti ķīmiskie katalizatori

01.41   

Izlietoti ķīmiskie katalizatori

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

16 08 01

izlietoti katalizatori, kas satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 16 08 07 pozīcijā minētos)

 

 

 

 

16 08 03

izlietoti katalizatori, kas satur pārejas metālus, kas nav minēti citur, vai pārejas metālu savienojumus

 

 

 

 

16 08 04

izlietoti šķidrie katalītiskā krekinga katalizatori (izņemot 16 08 07 pozīcijā minētos)

1   

Bīstamie

 

 

 

 

16 08 02*

izlietotie katalizatori, kas satur bīstamus pārejas metālus vai bīstamu pārejas metālu savienojumus

 

 

 

 

16 08 05*

izlietotie katalizatori, kas satur fosforskābi

 

 

 

 

16 08 06*

izlietotie šķidrumi, kas lietoti kā katalizatori

 

 

 

 

16 08 07*

izlietotie katalizatori, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

02   

Ķīmisko preparātu atkritumi

02.1   

Normām neatbilstoši ķīmiskie atkritumi

02.11   

Agroķīmisko preparātu atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

02 01 09

agroķīmijas atkritumi, kas nav minēti 02 01 08 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

02 01 08*

agroķīmijas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

06 13 01*

neorganiskie augu aizsardzības līdzekļi, koksnes konservanti un citi biocīdi

 

 

 

 

20 01 19*

pesticīdi

02.12   

Neizlietotās zāles

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

07 05 14

cietie atkritumi, kas nav minēti 07 05 13 pozīcijā

 

 

 

 

18 01 09

zāles, kas nav minētas 18 01 08 pozīcijā

 

 

 

 

18 02 08

zāles, kas nav minētas 18 02 07 pozīcijā

 

 

 

 

20 01 32

zāles, kas nav minētas 20 01 31 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

07 05 13*

cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

18 01 08*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

 

 

 

 

18 02 07*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

 

 

 

 

20 01 31*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

02.13   

Krāsas, lakas, tinte un adhezīvie atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

04 02 17

krāsvielas un pigmenti, kas nav minēti 04 02 16 pozīcijā

 

 

 

 

08 01 12

krāsu un laku atkritumi, kas nav minēti 08 01 11 pozīcijā

 

 

 

 

08 01 14

krāsu un laku nogulsnes, kas nav minētas 08 01 13 pozīcijā

 

 

 

 

08 01 16

ūdeņainas nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 15 pozīcijā

 

 

 

 

08 01 18

atkritumi no krāsu un laku tīrītājiem, kas nav minēti 08 01 17 pozīcijā

 

 

 

 

08 01 20

ūdeņainas nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 19 pozīcijā

 

 

 

 

08 02 01

pārklājuma pulvera atkritumi

 

 

 

 

08 03 07

ūdeņainas nogulsnes, kas satur tinti

 

 

 

 

08 03 08

ūdeņaini šķidrie atkritumi, kas satur tinti

 

 

 

 

08 03 13

tintes atkritumi, kas nav minēti 08 03 12 pozīcijā

 

 

 

 

08 03 15

tintes atkritumi, kas nav minēti 08 03 14 pozīcijā

 

 

 

 

08 03 18

drukas tonera atkritumi, kas nav minēti 08 03 17 pozīcijā

 

 

 

 

08 04 10

adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kas nav minēti 08 04 09 pozīcijā

 

 

 

 

08 04 12

adhezīvu un hermētiķu nogulsnes, kas nav minētas 08 04 11 pozīcijā

 

 

 

 

08 04 14

ūdeņainas nogulsnes, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 13 pozīcijā

 

 

 

 

08 04 16

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 15 pozīcijā

 

 

 

 

20 01 28

krāsas, tintes, adhezīvi un sveķi, kas nav minēti 20 01 27 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

04 02 16*

krāsvielas un pigmenti, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

08 01 11*

krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

 

 

 

 

08 01 13*

krāsu vai laku nogulsnes, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

 

 

 

 

08 01 15*

ūdeņaini nosēdumi, kas satur krāsu vai laku, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

 

 

 

 

08 01 17*

krāsu vai laku tīrītāju atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

 

 

 

 

08 01 19*

ūdeņainas suspensijas, kas satur krāsu vai laku, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

 

 

 

 

08 03 12*

tintes atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

08 03 14*

tintes nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

08 03 17*

drukas tonera atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

08 04 09*

adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

 

 

 

 

08 04 11*

adhezīvu un hermētiķu nosēdumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

 

 

 

 

08 04 13*

ūdeņaini nosēdumi, kas satur adhezīvus vai hermētiķus, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

 

 

 

 

08 04 15*

ūdeņaini šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus vai hermētiķus, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

 

 

 

 

20 01 27*

krāsa, tinte, adhezīvi un sveķi, kas satur bīstamas vielas

02.14   

Citi ķīmisko preparātu atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

02 07 03

ķīmiskās apstrādes atkritumi

 

 

 

 

03 02 99

koksnes aizsardzības līdzekļi, kas nav minēti citur

 

 

 

 

04 01 09

palīgvielu un apdares atkritumi

 

 

 

 

04 02 15

apdares atkritumi, kas nav minēti 04 02 14 pozīcijā

 

 

 

 

07 02 15

apdares atkritumi, kas nav minēti 07 02 14 pozīcijā

 

 

 

 

07 02 17

apdares atkritumi, kas nav minēti 07 02 16 pozīcijā

 

 

 

 

10 09 16

plaisu indikatoru atkritumi, kas nav minēti 10 09 15 pozīcijā

 

 

 

 

10 10 14

saistvielu atkritumi, kas nav minēti 10 10 13 pozīcijā

 

 

 

 

10 10 16

plaisu indikatoru atkritumi, kas nav minēti 10 10 15 pozīcijā

 

 

 

 

16 01 15

antifrīza šķidrumi, kas nav minēti 16 01 14 pozīcijā

 

 

 

 

16 05 05

gāzes aerosola balonos, kas nav minētas 16 05 04 pozīcijā

 

 

 

 

18 01 07

ķīmiskas vielas, kas nav minētas 18 01 06 pozīcijā

 

 

 

 

18 02 06

ķīmiskas vielas, kas nav minētas 18 02 05 pozīcijā

 

 

 

 

20 01 30

mazgāšanas līdzekļi, kas nav minēti 20 01 29 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

03 02 01*

nehalogenēti organiski koksnes aizsardzības līdzekļi

 

 

 

 

03 02 02*

hlororganiskie koksnes aizsardzības līdzekļi

 

 

 

 

03 02 03*

metālorganiskie koksnes aizsardzības līdzekļi

 

 

 

 

03 02 04*

neorganiskie koksnes aizsardzības līdzekļi

 

 

 

 

03 02 05*

citi koksnes aizsardzības līdzekļi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

04 02 14*

apdares atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus

 

 

 

 

05 07 01*

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

 

 

 

 

06 08 02*

atkritumi, kas satur bīstamos hlorsilānus

 

 

 

 

06 10 02*

atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

07 02 14*

atkritumi no piedevām, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

07 02 16*

atkritumi, kas satur bīstamos silikonus

 

 

 

 

07 04 13*

cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

08 01 21*

krāsas vai lakas tīrītāja atkritumi

 

 

 

 

08 05 01*

izocianāta atkritumi

 

 

 

 

10 09 13*

saistvielu atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 09 15*

plaisu indikatoru atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 10 13*

saistvielu atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 10 15*

plaisu indikatoru atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

11 01 16*

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

 

 

 

 

11 01 98*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

16 01 13*

bremžu šķidrums

 

 

 

 

16 01 14*

antifrīzu šķidrums, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

16 05 04*

gāzes aerosolu balonos (ieskaitot halonu), kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

16 09 03*

peroksīdi, piemēram ūdeņraža peroksīds

 

 

 

 

16 09 04*

oksidētājvielas, kas nav minētas citur

 

 

 

 

18 01 06*

ķīmiskas vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

 

 

 

 

18 02 05*

ķīmiskas vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

 

 

 

 

20 01 17*

fotoķimikālijas

 

 

 

 

20 01 29*

mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas

02.2   

Neizlietotās sprāgstvielas

02.21   

Sprāgstvielu un pirotehnikas produktu atkritumi

1   

Bīstamie

 

 

 

 

16 04 02*

pirotehnikas atkritumi

 

 

 

 

16 04 03*

citi sprāgstvielu atkritumi

02.22   

Munīcijas atkritumi

1   

Bīstamie

 

 

 

 

16 04 01*

munīcijas atkritumi

02.3   

Jaukti ķīmiskie atkritumi

02.31   

Nelieli jaukti ķīmiskie atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

16 05 09

nederīgi ķīmiskie atkritumi, kas nav minēti 16 05 06, 16 05 07 vai 16 05 08 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

16 05 06*

laboratorijā izmantojamas ķimikālijas, kas sastāv no bīstamajām vielām vai kas satur tās, tostarp laboratorijā izmantojamu ķimikāliju maisījumi

 

 

 

 

16 05 07*

nederīgi neorganiskās ķīmijas produkti, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

 

 

 

 

16 05 08*

nederīgi organiskās ķīmijas produkti, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

02.33   

Iepakojums, kas piesārņots ar bīstamām vielām

1   

Bīstamie

 

 

 

 

15 01 10*

iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām

03   

Citi ķīmiskie atkritumi

03.1   

Ķīmiskās nogulsnes un atlikumi

03.11   

Darva un oglekļa atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

05 01 17

bitums

 

 

 

 

06 13 03

melnā ogle

 

 

 

 

10 01 25

atkritumi no degvielas uzglabāšanas un termoelektrocentrāļu sagatavošanas

 

 

 

 

10 03 02

anodu lūžņi

 

 

 

 

10 03 18

anodu ražošanā radušies oglekli saturoši atkritumi, kas nav minēti 10 03 17 pozīcijā

 

 

 

 

10 08 13

oglekli saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 08 12 pozīcijā

 

 

 

 

10 08 14

anodu lūžņi

 

 

 

 

11 02 03

atkritumi, kas radušies ūdens elektrolīzes procesam paredzētu anodu ražošanā

 

 

 

 

20 01 41

atkritumi no skursteņu tīrīšanas

1   

Bīstamie

 

 

 

 

05 01 07*

skābie gudroni

 

 

 

 

05 01 08*

cita darva

 

 

 

 

05 06 01*

skābie gudroni

 

 

 

 

05 06 03*

cita darva

 

 

 

 

06 13 05*

sodrēji

 

 

 

 

10 03 17*

darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi

 

 

 

 

10 08 12*

darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi

 

 

 

 

19 11 02*

skābie gudroni

03.12   

Eļļu/ūdens emulsiju nosēdumi

1   

Bīstamie

 

 

 

 

05 01 06*

eļļaini sārņi, kas radušies uzņēmumu vai iekārtu apkopē

 

 

 

 

13 04 01*

kuģu tilpņu eļļa no iekšzemes navigācijas

 

 

 

 

13 04 02*

kuģu tilpņu eļļa no ostas mola kanalizācijas

 

 

 

 

13 04 03*

kuģu tilpņu eļļa no cita veida navigācijas

 

 

 

 

13 05 01*

cietie atkritumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem

 

 

 

 

13 05 02*

nosēdumi no eļļas/ūdens separatoriem

 

 

 

 

13 05 03*

kolektoru nosēdumi

 

 

 

 

13 05 07*

eļļains ūdens no eļļas/ūdens separatoriem

 

 

 

 

13 05 08*

atkritumu maisījumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem

 

 

 

 

13 07 01*

mazuts un dīzeļdegviela

 

 

 

 

13 07 02*

benzīns

 

 

 

 

13 07 03*

citas degvielas (ieskaitot maisījumus)

 

 

 

 

13 08 01*

atsāļotāju nosēdumi vai emulsijas

 

 

 

 

13 08 02*

citas emulsijas

 

 

 

 

13 08 99*

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

16 07 09*

atkritumi, kas satur citas bīstamas vielas

 

 

 

 

19 02 07*

nafta un koncentrāts no separācijas

03.13   

Ķīmisko reakciju pārpalikumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

03 03 02

zaļā atsārma nogulsnes (radušies vārīšanas atsārma reģenerācijā)

 

 

 

 

04 01 04

miecēšanas atsārms, kas satur hromu

 

 

 

 

04 01 05

miecēšanas atsārms, kas nesatur hromu

 

 

 

 

11 01 12

ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kas nav minēti 11 01 11 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

04 01 03*

attaukošanā radušies atkritumi, kas satur šķīdinātājus bez šķidrās fāzes

 

 

 

 

06 07 03*

bārija sulfāta nosēdumi, kas satur dzīvsudrabu

 

 

 

 

07 01 01*

ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi

 

 

 

 

07 01 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 01 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 02 01*

ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi

 

 

 

 

07 02 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 02 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 03 01*

ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi

 

 

 

 

07 03 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 03 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 04 01*

ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi

 

 

 

 

07 04 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 04 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 05 01*

ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi

 

 

 

 

07 05 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 05 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 06 01*

ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi

 

 

 

 

07 06 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 06 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 07 01*

ūdeņaini mazgājošie šķidrumi un citi izejas atsārmi

 

 

 

 

07 07 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

07 07 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

 

 

 

 

09 01 13*

sudraba vietējā reģenerācijā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 09 01 06 pozīcijā

 

 

 

 

11 01 11*

ūdeņaini skalojamie šķidrumi, kas satur bīstamas vielas

03.14   

Izlietoti filtrācijas un absorbējoši materiāli

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

15 02 03

absorbenti, filtrēšanas līdzekļi, lupatas un aizsargtērps, kas nav minēti 15 02 02 pozīcijā

 

 

 

 

19 09 03

nosēdumi no ogļskābās gāzes atdalīšanas

 

 

 

 

19 09 04

izlietota aktīvā ogle

 

 

 

 

19 09 05

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

 

 

 

 

19 09 06

šķīdumi un nogulsnes, kas radušās jonu apmaiņas sveķu reģenerācijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

05 01 15*

izlietoti filtrmāli

 

 

 

 

06 07 02*

aktīvā ogle, kas radusies hlora ražošanā

 

 

 

 

06 13 02*

izlietota aktīvā ogle (izņemot 06 07 02 pozīcijā minēto)

 

 

 

 

07 01 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 01 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 02 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 02 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 03 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 03 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 04 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 04 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 05 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 05 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 06 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 06 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 07 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

07 07 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

 

 

 

 

11 01 15*

membrānu sistēmu vai jonu apmaiņas sistēmu eluāts un nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

15 02 02*

absorbenti, filtrēšanas līdzekļi (ieskaitot eļļas filtrus, kas nav minēti citur), lupatas, aizsargtērps, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

 

 

 

 

19 01 10*

dūmvadu gāzu attīrīšanai izlietota aktīvā ogle

 

 

 

 

19 08 06*

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

 

 

 

 

19 08 07*

šķīdumi un nogulsnes, kas radušās jonu apmaiņas sveķu reģenerācijā

 

 

 

 

19 08 08*

membrānu sistēmu atkritumi, kas satur smagos metālus

 

 

 

 

19 11 01*

izlietoti filtrmāli

03.2   

Rūpniecības notekūdeņu dūņas

03.21   

Rūpniecisko procesu un notekūdeņu attīrīšanas nosēdumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

03 03 05

nogulsnes, kas radušās, makulatūras pārstrādē atdalot tipogrāfijas krāsu

 

 

 

 

03 03 10

šķiedras brāķis, šķiedras, pildvielas un pārklājuma nogulsnes, kas radušās mehāniskā atdalīšanā

 

 

 

 

04 01 06

nogulsnes, jo īpaši hromu saturošas nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas

 

 

 

 

04 01 07

nogulsnes, jo īpaši hromu nesaturošas nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas

 

 

 

 

04 02 20

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 04 02 19 pozīcijā

 

 

 

 

05 01 10

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 05 01 09 pozīcijā

 

 

 

 

05 01 14

dzesēšanas kolonnu atkritumi

 

 

 

 

05 06 04

dzesēšanas kolonnu atkritumi

 

 

 

 

06 05 03

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 06 05 02 pozīcijā

 

 

 

 

07 01 12

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 01 11 pozīcijā

 

 

 

 

07 02 12

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 02 11 pozīcijā

 

 

 

 

07 03 12

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 03 11 pozīcijā

 

 

 

 

07 04 12

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 04 11 pozīcijā

 

 

 

 

07 05 12

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 05 11 pozīcijā

 

 

 

 

07 06 12

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 06 11 pozīcijā

 

 

 

 

07 07 12

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 07 07 11 pozīcijā

 

 

 

 

10 01 21

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 10 01 20 pozīcijā

 

 

 

 

10 01 23

ūdeņainas katlu tīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 10 01 22 pozīcijā

 

 

 

 

10 01 26

atkritumi no dzesēšanas ūdens attīrīšanas

 

 

 

 

10 02 12

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 02 11 pozīcijā

 

 

 

 

10 02 15

citi nosēdumi un nogulsnes uz filtra

 

 

 

 

10 03 28

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 03 27 pozīcijā

 

 

 

 

10 04 10

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 04 09 pozīcijā

 

 

 

 

10 05 09

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 05 08 pozīcijā

 

 

 

 

10 06 10

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 06 09 pozīcijā

 

 

 

 

10 07 08

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 07 07 pozīcijā

 

 

 

 

10 08 20

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 08 19 pozīcijā

 

 

 

 

10 11 20

cietie atkritumi, kas radušies notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuri nav minēti 10 11 19 pozīcijā

 

 

 

 

10 12 13

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas

 

 

 

 

11 01 10

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 11 01 09 pozīcijā

 

 

 

 

12 01 15

apstrādes nosēdumi, kas nav minēti 12 01 14 pozīcijā

 

 

 

 

16 10 02

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 16 10 01 pozīcijā

 

 

 

 

16 10 04

ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 16 10 03 pozīcijā

 

 

 

 

19 08 12

rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 08 11 pozīcijā

 

 

 

 

19 08 14

rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 08 13 pozīcijā

 

 

 

 

19 13 04

augsnes attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 13 03 pozīcijā

 

 

 

 

19 13 06

gruntsūdens attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 13 05 pozīcijā

 

 

 

 

19 13 08

gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 19 13 07 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

04 02 19*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

05 01 09*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

06 05 02*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

07 01 11*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

07 02 11*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

07 03 11*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

07 04 11*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

07 05 11*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

07 06 11*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

07 07 11*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 01 20*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 01 22*

ūdeņainas katlu tīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 11 19*

cietie atkritumi, kas radušies notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuri satur bīstamas vielas

 

 

 

 

11 01 09*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

11 02 07*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

12 01 14*

apstrādes nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

16 10 01*

ūdeņaini skalojamie šķidrumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

16 10 03*

ūdeņaini koncentrāti, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 08 11*

rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 08 13*

rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 13 03*

augsnes attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 13 05*

gruntsūdeņu attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 13 07*

gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas

03.22   

Ogļūdeņražus saturoši nosēdumi

1   

Bīstamie

 

 

 

 

01 05 05*

urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas satur naftas produktus

 

 

 

 

10 02 11*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

 

 

 

 

10 03 27*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

 

 

 

 

10 04 09*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

 

 

 

 

10 05 08*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

 

 

 

 

10 06 09*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

 

 

 

 

10 07 07*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

 

 

 

 

10 08 19*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

 

 

 

 

12 03 01*

ūdeņaini mazgājošie šķidrumi

 

 

 

 

12 03 02*

atkritumi, kas rodas attaukošanā ar ūdens tvaikiem

 

 

 

 

16 07 08*

atkritumi, kas satur naftas produktus

 

 

 

 

19 08 10*

eļļas/ūdens atdalīšanā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas nav minēti 19 08 09 pozīcijā

 

 

 

 

19 11 03*

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi

03.3   

Dūņas un šķidrie atkritumi no atkritumu apstrādes

03.31   

Dūņas un šķidrie atkritumi no atkritumu apstrādes

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

19 02 06

nogulsnes no fizikāli ķīmiskās apstrādes, kas nav minētas 19 02 05 pozīcijā

 

 

 

 

19 04 04

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas radušies pārstiklotu atkritumu dzesēšanā

 

 

 

 

19 06 03

šķidrums, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē

 

 

 

 

19 06 04

hidrolizāts, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē

 

 

 

 

19 06 05

šķidrums, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē

 

 

 

 

19 06 06

hidrolizāts, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē

 

 

 

 

19 07 03

atkritumu poligona notekūdeņi, kas nav minēti 19 07 02 pozīcijā

 

 

 

 

19 11 06

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 19 11 05 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

19 02 05*

nogulsnes no fizikāli ķīmiskās apstrādes, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 02 08*

šķidri viegli uzliesmojoši atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 02 11*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 07 02*

atkritumu poligona notekūdeņi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 11 05*

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras satur bīstamas vielas

05   

Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

05.1   

Infekciozi veselības aprūpes atkritumi

05.11   

Infekciozi cilvēku veselības aprūpes atkritumi

1   

Bīstamie

 

 

 

 

18 01 03*

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

05.12   

Infekciozi dzīvnieku veselības aprūpes atkritumi

1   

Bīstamie

 

 

 

 

18 02 02*

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

05.2   

Neinfekciozi veselības aprūpes atkritumi

05.21   

Neinfekciozi cilvēku veselības aprūpes atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

18 01 01

adatas (izņemot 18 01 03 pozīcijā minētās)

 

 

 

 

18 01 02

ķermeņa daļas un orgāni, ieskaitot asins maisiņus un asins pagatavojumu rezerves (izņemot 18 01 03 pozīcijā minētos)

 

 

 

 

18 01 04

atkritumi, kuru savākšanai un noglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi)

05.22   

Neinfekciozi dzīvnieku veselības aprūpes atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

18 02 01

adatas (izņemot 18 02 02 pozīcijā minētās)

 

 

 

 

18 02 03

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

06   

Metālu atkritumi

06.1   

Melno metālu atkritumi

06.11   

Melno metālu atkritumi un lūžņi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

10 02 10

plāva

 

 

 

 

10 12 06

nolietotas veidnes

 

 

 

 

12 01 01

melno metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas

 

 

 

 

12 01 02

melno metālu putekļi un daļiņas

 

 

 

 

16 01 17

melnie metāli

 

 

 

 

17 04 05

dzelzs un tērauds

 

 

 

 

19 01 02

melno metālu materiāli, kas atdalīti no smagajiem pelniem

 

 

 

 

19 10 01

dzelzs un tērauda atkritumi

 

 

 

 

19 12 02

melnie metāli

06.2   

Krāsaino metālu atkritumi

06.23   

Citi alumīnija atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

17 04 02

alumīnijs

06.24   

Vara atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

17 04 01

varš, bronza, misiņš

06.25   

Svina atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

17 04 03

svins

06.26   

Citi metālu atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

11 05 01

cietais cinks

 

 

 

 

12 01 03

krāsaino metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas

 

 

 

 

12 01 04

krāsaino metālu putekļi un daļiņas

 

 

 

 

16 01 18

krāsainais metāls

 

 

 

 

17 04 04

cinks

 

 

 

 

17 04 06

alva

 

 

 

 

17 04 11

kabeļi, kas nav minēti 17 04 10 pozīcijā

 

 

 

 

19 10 02

krāsaino metālu atkritumi

 

 

 

 

19 12 03

krāsainais metāls

06.3   

Metālu atkritumi, jaukti melno un krāsaino metālu atkritumi

06.31   

Jaukts iepakojums no metāla

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

15 01 04

iepakojums no metāla

06.32   

Citi jaukti metālu atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

02 01 10

metāla atkritumi

 

 

 

 

17 04 07

jaukti metāli

 

 

 

 

20 01 40

metāli

07   

Nemetālu atkritumi

07.1   

Stikla atkritumi

07.11   

Stikla tara

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

15 01 07

stikla tara

07.12   

Citi stikla atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

10 11 12

stikla atkritumi, kas nav minēti 10 11 11 pozīcijā

 

 

 

 

16 01 20

stikls

 

 

 

 

17 02 02

stikls

 

 

 

 

19 12 05

stikls

 

 

 

 

20 01 02

stikls

1   

Bīstamie

 

 

 

 

10 11 11*

smagos metālus saturoši stikla atkritumi sīku daļiņu un stikla pulvera veidā (piemēram, no katodstaru lampām)

07.2   

Papīra un kartona atkritumi

07.21   

Papīra un kartona iepakojuma atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

15 01 01

papīra un kartona iepakojums

07.23   

Citi papīra un kartona atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

19 12 01

papīrs un kartons

 

 

 

 

20 01 01

papīrs un kartons

07.3   

Gumijas atkritumi

07.31   

Nolietotas riepas

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

16 01 03

nolietotas riepas

07.4   

Plastmasas atkritumi

07.41   

Plastmasas iepakojuma atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

15 01 02

plastmasas iepakojums

07.42   

Citi plastmasas atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

02 01 04

plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)

 

 

 

 

07 02 13

plastmasas atkritumi

 

 

 

 

12 01 05

plastmasas atgriezumi un virpošanā iegūti atlikumi

 

 

 

 

16 01 19

plastmasa

 

 

 

 

17 02 03

plastmasa

 

 

 

 

19 12 04

plastmasa un gumija

 

 

 

 

20 01 39

plastmasa

07.5   

Koksnes atlikumi

07.51   

Koka tara

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

15 01 03

koka tara

07.52   

Zāģskaidas un atgriezumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

03 01 05

zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas nav minēti 03 01 04 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

03 01 04*

zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas satur bīstamas vielas

07.53   

Citi koksnes atlikumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

03 01 01

mizas un korķa atkritumi

 

 

 

 

03 03 01

mizas un korķa atkritumi

 

 

 

 

17 02 01

koksne

 

 

 

 

19 12 07

koksne, kas nav minēta 19 12 06 pozīcijā

 

 

 

 

20 01 38

koksne, kas nav minēta 20 01 37 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

19 12 06*

koksne, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

20 01 37*

koksne, kas satur bīstamas vielas

07.6   

Tekstila atkritumi

07.61   

Valkāti apģērbi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

20 01 10

apģērbi

07.62   

Dažādi tekstila atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

04 02 09

kompozītmateriālu atkritumi (impregnēts audums, elastomērs, plastomērs)

 

 

 

 

04 02 10

organiskas vielas no dabīgiem produktiem (piemēram, tauki, vasks)

 

 

 

 

04 02 21

atkritumi no neapstrādātām tekstilšķiedrām

 

 

 

 

04 02 22

atkritumi no apstrādātām tekstilšķiedrām

 

 

 

 

15 01 09

tekstilmateriāla iepakojums

 

 

 

 

19 12 08

tekstilpreces

 

 

 

 

20 01 11

tekstilpreces

07.63   

Ādas atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

04 01 01

dīrāšanā un kaļķošanā atdalīti atkritumi

 

 

 

 

04 01 02

kaļķošanas atkritumi

 

 

 

 

04 01 08

miecētas ādas atkritumi, kas satur hromu (zilais aizsargpārklājums, atgriezumi, pulēšanas putekļi)

07.7   

Atkritumi, kas satur PCB

07.71   

Eļļas, kas satur PCB

1   

Bīstamie

 

 

 

 

13 01 01*

hidrauliskās eļļas, kas satur PCB

 

 

 

 

13 03 01*

izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PCB

07.72   

Iekārtas, kas satur vai ir piesārņotas ar PCB

1   

Bīstamie

 

 

 

 

16 01 09*

detaļas, kas satur PCB

 

 

 

 

16 02 09*

transformatori un kondensatori, kas satur PCB

 

 

 

 

16 02 10*

nolietotas PCB saturošas vai ar tiem piesārņotas iekārtas, kas nav minētas 16 02 09 pozīcijā

07.73   

Būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur PCB

1   

Bīstamie

 

 

 

 

17 09 02*

būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur PCB (piemēram, hermētiķi, kas satur PCB, sintētisko materiālu grīdas segumi, kas satur PCB, iekārtas, kas satur PCB, kondensatori, kas satur PCB)

08   

Nolietotas iekārtas

08.1   

Nolietoti transportlīdzekļi

08.12   

Citi nolietoti transportlīdzekļi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

16 01 06

nolietoti transportlīdzekļi, kas nesatur ne šķidrumus, ne citas bīstamas detaļas

1   

Bīstamie

 

 

 

 

16 01 04*

nolietoti transportlīdzekļi

08.2   

Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

08.21   

Nolietotas lielas mājsaimniecības ierīces

1   

Bīstamie

 

 

 

 

16 02 11*

nolietotas iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus, HCFC, HFC

 

 

 

 

20 01 23*

nolietotas iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus

08.23   

Citas nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

09 01 10

vienreizlietojamie fotoaparāti bez baterijām

 

 

 

 

09 01 12

vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām, kas nav minēti 09 01 11 pozīcijā

 

 

 

 

16 02 14

nolietotas iekārtas, kas nav minētas 16 02 09 līdz 16 02 13 pozīcijā

 

 

 

 

20 01 36

nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas nav minētas 20 01 21, 20 01 23 un 21 01 35 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

09 01 11*

vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām, kas norādītas 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā

 

 

 

 

16 02 13*

nolietotas bīstamas detaļas saturošas iekārtas, kas nav minētas 16 02 09 līdz 16 02 12 pozīcijā

 

 

 

 

20 01 35*

nolietotas bīstamas detaļas saturošas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas nav minētas 20 01 21 un 20 01 23 pozīcijā

08.4   

Nolietotas mašīnu un iekārtu detaļas

08.41   

Bateriju un akumulatoru atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

16 06 04

sārmu akumulatori (izņemot 16 06 03 pozīcijā minētos)

 

 

 

 

16 06 05

citas baterijas un akumulatori

 

 

 

 

20 01 34

baterijas un akumulatori, kas nav minēti 20 01 33 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

16 06 01*

svina akumulatori

 

 

 

 

16 06 02*

Ni–Cd baterijas

 

 

 

 

16 06 03*

baterijas, kas satur dzīvsudrabu

 

 

 

 

20 01 33*

baterijas un akumulatori, kas norādīti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā, un šādas baterijas, kas nav šķirotas, un akumulatori, kas satur šādas baterijas

08.43   

Citas nolietotas mašīnu un iekārtu detaļas

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

16 01 12

bremžu kluči, kas nav minēti 16 01 11 pozīcijā

 

 

 

 

16 01 16

sašķidrinātās gāzes baloni

 

 

 

 

16 01 22

citur neminētas detaļas

 

 

 

 

16 02 16

no nolietotām iekārtām noņemtas detaļas, kas nav minētas 16 02 15 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

16 01 07*

eļļas filtri

 

 

 

 

16 01 08*

detaļas, kas satur dzīvsudrabu

 

 

 

 

16 01 10*

sprādzienbīstamas detaļas (piemēram, drošības spilveni)

 

 

 

 

16 01 21*

bīstamas detaļas, kas nav minētas 16 01 07 līdz 16 01 11 un 16 01 13 un 16 01 14 pozīcijā

 

 

 

 

16 02 15*

bīstamas detaļas, kas noņemtas no nolietotām iekārtām

 

 

 

 

20 01 21*

luminiscences spuldzes un citi atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

09   

Dzīvnieku un augu atkritumi

09.1   

Dzīvnieku un jauktas pārtikas atkritumi

09.11   

Dzīvnieku izcelsmes atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

02 01 02

dzīvnieku audu atkritumi

 

 

 

 

02 02 01

skalošanas un tīrīšanas nosēdumi

 

 

 

 

02 02 02

dzīvnieku audu atkritumi

 

 

 

 

02 02 03

materiāli, kas nav derīgi patēriņam vai pārstrādei

 

 

 

 

02 05 01

materiāli, kas nav derīgi patēriņam vai pārstrādei

09.12   

Jaukti atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

02 03 02

konservējošo vielu atkritumi

 

 

 

 

02 06 02

konservējošo vielu atkritumi

 

 

 

 

19 08 09

eļļas/ūdens separācijā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus

 

 

 

 

20 01 08

biodegradējami virtuves un ēdnīcu atkritumi

 

 

 

 

20 01 25

pārtikas eļļas un tauki

09.2   

Augu atkritumi

09.21   

Zaļie atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

02 01 07

mežsaimniecības atkritumi

 

 

 

 

20 02 01

biodegradējami atkritumi

09.22   

Augu atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

02 01 01

skalošanas un tīrīšanas nosēdumi

 

 

 

 

02 01 03

augu audu atkritumi

 

 

 

 

02 03 01

nogulsnes, kas radušās mazgāšanā, tīrīšanā, mizošanā, lobīšanā, centrifugēšanā un atdalīšanā

 

 

 

 

02 03 03

atkritumi no ekstrakcijas ar šķīdinātāju

 

 

 

 

02 03 04

materiāli, kas nav derīgi patēriņam vai pārstrādei

 

 

 

 

02 06 01

materiāli, kas nav derīgi patēriņam vai pārstrādei

 

 

 

 

02 07 01

atkritumi, kas radušies izejvielu mazgāšanā, tīrīšanā un smalcināšanā

 

 

 

 

02 07 02

spirta destilācijas atkritumi

 

 

 

 

02 07 04

materiāli, kas nav derīgi patēriņam vai pārstrādei

09.3   

Pusšķidrie mēsli un kūtsmēsli

09.31   

Pusšķidrie mēsli un kūtsmēsli

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

02 01 06

dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (ieskaitot bojātus salmus), atsevišķi savākti un citur apstrādāti notekūdeņi

10   

Jaukti atkritumi

10.1   

Sadzīves un līdzīgi atkritumi

10.11   

Sadzīves atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

20 03 01

jaukti sadzīves atkritumi

 

 

 

 

20 03 02

atkritumi no tirgiem

 

 

 

 

20 03 07

lielgabarīta atkritumi

 

 

 

 

20 03 99

citu neminēti mājsaimniecības atkritumi

10.12   

Ielu tīrīšanas atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

20 03 03

atkritumi, kas radušies ielu slaucīšanā

10.2   

Jaukti un nediferencēti materiāli

10.21   

Jaukts iepakojums

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

15 01 05

iepakojums no kompozītmateriāliem

 

 

 

 

15 01 06

jaukts iepakojums

10.22   

Citi jaukti un nediferencēti materiāli

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

01 03 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

01 04 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

01 05 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

02 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

02 02 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

02 03 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

02 04 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

02 05 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

02 06 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

02 07 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

03 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

03 03 07

mehāniski atdalīts brāķis, pārstrādājot papīru un kartonu papīrmasā

 

 

 

 

03 03 08

atkritumi, kas radušies pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanā

 

 

 

 

03 03 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

04 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

04 02 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

05 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

05 06 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

05 07 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 02 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 03 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 04 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 06 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 07 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 08 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 09 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 10 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 11 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

06 13 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

07 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

07 02 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

07 03 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

07 04 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

07 05 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

07 06 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

07 07 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

08 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

08 02 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

08 03 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

08 04 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

09 01 07

fotofilmas un fotopapīrs, kas satur sudrabu vai sudraba savienojumus

 

 

 

 

09 01 08

fotofilmas un fotopapīrs, kas nesatur sudrabu vai sudraba savienojumus

 

 

 

 

09 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 02 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 03 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 04 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 05 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 06 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 07 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 08 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 09 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 10 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 11 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 12 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

10 13 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

11 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

11 02 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

11 05 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

12 01 13

atkritumi, kas radušies metināšanā

 

 

 

 

12 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

16 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

16 03 04

neorganiski atkritumi, kas nav minēti 16 03 03 pozīcijā

 

 

 

 

16 03 06

organiski atkritumi, kas nav minēti 16 03 05 pozīcijā

 

 

 

 

16 07 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

19 01 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

19 02 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

19 05 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

19 06 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

19 08 01

atkritumi pēc sijāšanas

 

 

 

 

19 08 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

19 09 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

19 11 99

citur neminēti atkritumi

 

 

 

 

20 01 99

citas atkritumu daļas, kas nav minētas citur

1   

Bīstamie

 

 

 

 

09 01 06*

sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu apstrādē to rašanās vietās

 

 

 

 

16 03 03*

neorganiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

16 03 05*

organiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

17 04 09*

metāla atkritumi, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

 

 

 

 

17 04 10*

kabeļi, kas satur naftas produktus, akmeņogļu darvu un citas bīstamas vielas

 

 

 

 

18 01 10*

amalgama atkritumi no zobārstniecības

10.3   

Šķirošanas atlikumi

10.32   

Citi šķirošanas atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

19 02 03

iepriekšēji sajaukti atkritumi, kas sastāv tikai no tādiem atkritumiem, kas nav bīstami

 

 

 

 

19 02 10

viegli uzliesmojoši atkritumi, kas nav minēti 19 02 08 un 19 02 09 pozīcijā

 

 

 

 

19 05 01

sadzīves atkritumu un tiem līdzīgo atkritumu nekompostēta frakcija

 

 

 

 

19 05 02

dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostēta frakcija

 

 

 

 

19 05 03

normām neatbilstošs komposts

 

 

 

 

19 10 04

vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas nav minēti 19 10 03 pozīcijā

 

 

 

 

19 10 06

citas frakcijas, kas nav minētas 19 10 05 pozīcijā

 

 

 

 

19 12 10

viegli uzliesmojoši atkritumi (atkritumi, ko izmanto kā kurināmo)

 

 

 

 

19 12 12

citi atkritumi (ieskaitot materiālu maisījumus), kas radušies tādu atkritumu mehāniskā apstrādē, kuri nav minēti 19 12 11 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

19 02 04*

jaukti atkritumi, starp kuriem ir vismaz viena veida bīstamie atkritumi

 

 

 

 

19 02 09*

cieti viegli uzliesmojoši atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 04 03*

nepārstiklota cietā fāze

 

 

 

 

19 10 03*

vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 10 05*

citas frakcijas, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 12 11*

citi atkritumi (ieskaitot materiālu maisījumus), kas radušies tādu atkritumu mehāniskā apstrādē, kuri satur bīstamas vielas

11   

Parastās dūņas

11.1   

Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumi

11.11   

Kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas nosēdumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

19 08 05

nogulsnes, kas radušās pilsētas notekūdeņu attīrīšanā

11.12   

Biodegradējami nosēdumi no citu notekūdeņu apstrādes

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

02 02 04

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas

 

 

 

 

02 03 05

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas

 

 

 

 

02 04 03

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas

 

 

 

 

02 05 02

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas

 

 

 

 

02 06 03

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas

 

 

 

 

02 07 05

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas

 

 

 

 

03 03 11

nogulsnes, kas radušās notekūdeņu attīrīšanā uz vietas, kuras nav minētas 03 03 10 pozīcijā

11.2   

Nosēdumi, kas radušies dzeramā ūdens un pārstrādes ūdens attīrīšanā

11.21   

Nosēdumi, kas radušies dzeramā ūdens un pārstrādes ūdens attīrīšanā

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

05 01 13

nogulsnes no apsildes sistēmas ūdens

 

 

 

 

19 09 02

nogulsnes, kas radušās ūdens dzidrināšanā

11.4   

Atkritumu bedres saturs

11.41   

Atkritumu bedres saturs

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

20 03 04

nosēdumi uz septiskām tvertnēm

 

 

 

 

20 03 06

notekūdeņu attīrīšanas atkritumi

12   

Minerālu atkritumi

12.1   

Būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi

12.11   

Betona, ķieģeļu un ģipša atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

17 01 01

betons

 

 

 

 

17 01 02

ķieģeļi

 

 

 

 

17 01 03

flīzes un keramikas preces

 

 

 

 

17 01 07

betona, ķieģeļu, flīžu un keramikas maisījumi, kas nav minēti 17 01 06 pozīcijā

 

 

 

 

17 05 08

sliežu balasts, kas nav minēts 17 05 07 pozīcijā

 

 

 

 

17 08 02

celtniecības materiāli uz ģipša bāzes, kas nav minēti 17 08 01 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

17 01 06*

betona, ķieģeļu, flīžu un keramikas atsevišķas daļas un to maisījumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

17 05 07*

sliežu balasts, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

17 08 01*

celtniecības materiāli uz ģipša bāzes, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

12.12   

Ogļūdeņradi saturoši autoceļu seguma materiālu atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

17 03 02

bitumena maisījumi, kas nav minēti 17 03 01 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

17 03 01*

bitumena maisījumi, kas satur akmeņogļu darvu

 

 

 

 

17 03 03*

akmeņogļu darva un darvu saturoši produkti

12.13   

Jaukti atkritumi, kas radušies būvdarbos

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

17 06 04

izolācijas materiāli, kas nav minēti 17 06 01 un 17 06 03 pozīcijā

 

 

 

 

17 09 04

būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies jauktie atkritumi, kas nav minēti 17 09 01, 17 09 02 un 17 09 03 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

17 02 04*

stikls, plastmasa un koks, kas satur bīstamas vielas vai kas ar tām piesārņoti

 

 

 

 

17 06 03*

citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

 

 

 

 

17 09 01*

būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

 

 

 

 

17 09 03*

citi būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi (ieskaitot jauktus atkritumus), kas satur bīstamas vielas

12.2   

Azbesta atkritumi

12.21   

Azbesta atkritumi

1   

Bīstamie

 

 

 

 

06 07 01*

atkritumi, kas satur azbestu no elektrolīzes

 

 

 

 

06 13 04*

atkritumi, kas radušies azbesta pārstrādē

 

 

 

 

10 13 09*

azbestcementa izstrādājumu ražošanā radušies atkritumi, kuri satur azbestu

 

 

 

 

15 01 11*

iepakojums no metāla, kas satur bīstamu cietu porainu saistvielu (piemēram, azbestu), tostarp tukši aerosola baloni

 

 

 

 

16 01 11*

bremžu kluči, kas satur azbestu

 

 

 

 

16 02 12*

nolietotas iekārtas, kas satur azbestu nesaistītā veidā

 

 

 

 

17 06 01*

izolācijas materiāli, kas satur azbestu

 

 

 

 

17 06 05*

celtniecības materiāli, kas satur azbestu

12.3   

Dabā sastopamu minerālvielu atkritumi

12.31   

Dabā sastopamu minerālvielu atkritumi

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

01 01 01

atkritumi, kas rodas metālus saturošu minerālu ieguvē

 

 

 

 

01 01 02

atkritumi, kas rodas nemetālisko minerālu ieguvē

 

 

 

 

01 03 06

frakcijas, kas nav minētas 01 03 04 un 01 03 05 pozīcijā

 

 

 

 

01 03 08

putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 03 07 pozīcijā

 

 

 

 

01 03 09

sarkanās nogulsnes, kas radušās alumīnija oksīda ražošanā, kas nav minēti 01 03 07 pozīcijā

 

 

 

 

01 04 08

grants un drupinātu iežu atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

 

 

 

 

01 04 09

smilšu un māla atkritumi

 

 

 

 

01 04 10

putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

 

 

 

 

01 04 11

kālija sāls un akmeņsāls pārstrādes atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

 

 

 

 

01 04 12

smagās frakcijas un citi atkritumi, kas radušies minerālu mazgāšanā un attīrīšanā, kas nav minēti 01 04 07 un 01 04 11 pozīcijā

 

 

 

 

01 04 13

akmens izciršanā un izzāģēšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

 

 

 

 

01 05 04

saldūdens urbšanas šķidrumi un atkritumi

 

 

 

 

01 05 07

barītu saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05 un 01 05 06 pozīcijā

 

 

 

 

01 05 08

hlorīdus saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05 un 01 05 06 pozīcijā

 

 

 

 

02 04 01

zeme no biešu tīrīšanas un mazgāšanas

 

 

 

 

08 02 02

ūdeņaini nosēdumi, kas satur keramikas materiālus

 

 

 

 

10 11 10

termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kas nav minēti 10 11 09 pozīcijā

 

 

 

 

10 12 01

jaukti šihtas atkritumi pirms termiskās apstrādes

 

 

 

 

10 13 01

jaukti šihtas atkritumi pirms termiskās apstrādes

 

 

 

 

19 08 02

atkritumi no smilšu uztvērējiem

 

 

 

 

19 09 01

cietie atkritumi, kas radušies pirmējā filtrācijā un sijāšanā

 

 

 

 

19 13 02

augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 19 13 01 pozīcijā

 

 

 

 

20 02 03

citi atkritumi, kas nav biodegradējami

1   

Bīstamie

 

 

 

 

01 03 04*

skābās smagās frakcijas, kas radušās sēra rūdas apstrādē

 

 

 

 

01 03 05*

citas smagās frakcijas, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

01 03 07*

citi metālus saturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

01 04 07*

metālus nesaturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

01 05 06*

urbšanas šķidrumi un citi urbšanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 11 09*

tādas termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kura satur bīstamas vielas

 

 

 

 

19 13 01*

augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

12.4   

Degšanas atkritumi

12.41   

Atkritumi no dūmvadu gāzu attīrīšanas

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

10 01 05

cietas formas reakcijas atkritumi uz kalcija bāzes no dūmvadu gāzes atsērošanas

 

 

 

 

10 01 07

nosēdumu veida reakcijas atkritumi uz kalcija bāzes no dūmvadu gāzes atsērošanas

 

 

 

 

10 01 19

gāzu attīrīšanas atkritumi, kas nav minēti 10 01 05, 10 01 07 un 10 01 18 pozīcijā

 

 

 

 

10 02 08

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 02 07 pozīcijā

 

 

 

 

10 02 14

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 02 13 pozīcijā

 

 

 

 

10 03 20

dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 03 19 pozīcijā

 

 

 

 

10 03 24

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 03 23 pozīcijā

 

 

 

 

10 03 26

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 03 25 pozīcijā

 

 

 

 

10 07 03

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

 

 

 

 

10 07 05

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra

 

 

 

 

10 08 16

dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 08 15 pozīcijā

 

 

 

 

10 08 18

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 08 17 pozīcijā

 

 

 

 

10 09 10

dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 09 09 pozīcijā

 

 

 

 

10 10 10

dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 10 09 pozīcijā

 

 

 

 

10 11 16

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 11 15 pozīcijā

 

 

 

 

10 11 18

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 11 17 pozīcijā

 

 

 

 

10 12 05

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra

 

 

 

 

10 12 10

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 12 09 pozīcijā

 

 

 

 

10 13 07

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra

 

 

 

 

10 13 13

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 13 12 pozīcijā

1   

Bīstamie

 

 

 

 

10 01 18*

gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 02 07*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 02 13*

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 03 19*

dūmvadu gāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 03 23*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 03 25*

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 04 04*

dūmvadu gāzu putekļi

 

 

 

 

10 04 06*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

 

 

 

 

10 04 07*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

 

 

 

 

10 05 03*

dūmvadu gāzu putekļi

 

 

 

 

10 05 05*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

 

 

 

 

10 05 06*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

 

 

 

 

10 06 03*

dūmvadu gāzu putekļi

 

 

 

 

10 06 06*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

 

 

 

 

10 06 07*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

 

 

 

 

10 08 15*

dūmvadu gāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 08 17*

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 09 09*

dūmvadu gāzu putekļi, kas satur būstamas vielas

 

 

 

 

10 10 09*

dūmvadu gāzu putekļi, kas satur būstamas vielas

 

 

 

 

10 11 15*

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 11 17*

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 12 09*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 13 12*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 14 01*

atkritumi, kas radušies dzīvsudrabu saturošu gāzu attīrīšanā

 

 

 

 

11 05 03*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

12.42   

Izdedži un pelni, kas rodas termiskā apstrādē un degšanā

0   

Nebīstamie

 

 

 

 

06 09 02

fosforiski izdedži

 

 

 

 

10 01 01

smagie pelni, izdedži un sodrēji (izņemot 10 01 04 pozīcijā minētos sodrējus)

 

 

 

 

10 01 02

akmeņogļu vieglie pelni

 

 

 

 

10 01 03

kūdras un neapstrādātas koksnes vieglie pelni

 

 

 

 

10 01 15

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas nav minēti 10 01 14 pozīcijā

 

 

 

 

10 01 17

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas nav minēti 10 01 16 pozīcijā

 

 

 

 

10 01 24

smiltis no virstošā slāņa

 

 

 

 

10 02 01

atkritumi no izdedžu apstrādes

 

 

 

 

10 02 02

neapstrādāti izdeži

 

 

 

 

10 03 16

apdedži, kas nav minēti 10 03 15 pozīcijā

 

 

 

 

10 03 22

citas makrodaļiņas un putekļi (ieskaitot putekļus no bumbu dzirnavām), kas nav minēti 10 03 21 pozīcijā

 

 

 

 

10 03 30

sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas nav minēti 10 03 29 pozīcijā

 

 

 

 

10 05 01

izdedži, kas rodas primārā un sekundārā ražošanā

 

 

 

 

10 05 04

citas makrodaļiņas un putekļi

 

 

 

 

10 05 11

izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 05 10 pozīcijā

 

 

 

 

10 06 01

izdedži, kas rodas primārā un sekundārā ražošanā

 

 

 

 

10 06 02

izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā

 

 

 

 

10 06 04

citas makrodaļiņas un putekļi

 

 

 

 

10 07 01

izdedži, kas rodas primārā un sekundārā ražošanā

 

 

 

 

10 07 02

izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā

 

 

 

 

10 07 04

citas makrodaļiņas un putekļi

 

 

 

 

10 08 04

makrodaļiņas un putekļi

 

 

 

 

10 08 09

citi izdedži

 

 

 

 

10 08 11

izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 08 10 pozīcijā

 

 

 

 

10 09 03

kurtuvju izdedži

 

 

 

 

10 09 12

citas makrodaļiņas, kas nav minētas 10 09 11 pozīcijā

 

 

 

 

10 10 03

kurtuvju izdedži

 

 

 

 

10 10 12

citas makrodaļiņas, kas nav minētas 10 10 11 pozīcijā

 

 

 

 

10 12 03

makrodaļiņas un putekļi

 

 

 

 

11 05 02

cinka pelni

1   

Bīstamie

 

 

 

 

10 01 04*

mazuta pelnu putekļi un katlu sodrēji

 

 

 

 

10 01 13*

par degvielu izmantotu emulģētu ogļūdeņražu vieglie pelni

 

 

 

 

10 01 14*

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 01 16*

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 03 04*

izdedži, kas radušies primārajā ražošanā

 

 

 

 

10 03 09*

melnie izdedži, kas radušies sekundārajā ražošanā

 

 

 

 

10 03 15*

apdedži, kas ir viegli uzliesmojoši vai kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

 

 

 

 

10 03 21*

citas makrodaļiņas un putekļi, kas satur bīstamas vielas (ieskaitot putekļus no bumbu dzirnavām)

 

 

 

 

10 03 29*

sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

 

 

10 04 01*

izdedži, kas rodas primārā un sekundārā ražošanā

 

 

 

 

10 04 02