ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.175.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 10. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 605/2010 (2010. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena un piena produktu ievešanai Eiropas Savienībā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 606/2010 (2010. gada 9. jūlijs), ar ko apstiprina Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) izstrādātu vienkāršotu instrumentu degvielas patēriņa aplēsēm konkrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem, kas ir mazie emitētāji ( 1 )

25

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 607/2010 (2010. gada 9. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1542/2007 par izkraušanas un svēršanas procedūrām siļķei, makrelei un stavridai

27

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 608/2010 (2010. gada 9. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 609/2010 (2010. gada 9. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 576/2010, ar ko nosaka no 2010. gada 1. jūlijs piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

31

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/383/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 29. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcijas)

34

 

 

2010/384/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. jūlijs) par Kopienas kvotu kopapjomu, ko piešķir saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4658)

36

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009.)

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

10.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 605/2010

(2010. gada 2. jūlijs),

ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena un piena produktu ievešanai Eiropas Savienībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu un 4. punktu un 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (2), jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (3), jo īpaši tās 9. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (4), jo īpaši tās 11. panta 1. punktu, 14. panta 4. punktu un 16. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (5), jo īpaši tās 48. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvā 92/46/EEK, ar ko nosaka veselības noteikumus attiecībā uz svaigpiena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanu un laišanu tirgū (6), ir noteikts, ka jāizveido saraksts ar trešajām valstīm vai to daļām, no kurām dalībvalstīm ir jāatļauj piena vai piena produktu ievešana, un tas, ka šādām precēm ir jābūt veselības sertifikātiem un jāatbilst noteiktām prasībām, tostarp termiskās apstrādes prasībām, un garantijām.

(2)

Attiecīgi tika pieņemts Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Lēmums 2004/438/EK, ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta termiski apstrādāta piena, piena produktu un svaigpiena ievešanai Eiropas Savienībā (7).

(3)

Kopš šā lēmuma pieņemšanas ir noteiktas vairākas jaunas dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības prasības, kas veido jaunus reglamentējošos noteikumus šajā jomā, kuri ir jāņem vērā šajā regulā. Turklāt Direktīva 92/46/EEK tika atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/41/EK, ar ko atceļ dažas direktīvas par pārtikas higiēnu un dzīvnieku veselības nosacījumiem attiecībā uz dažu lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ražošanu un laišanu tirgū (8).

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (9), ir noteikti vispārējie principi attiecībā uz pārtiku un barību kopumā Eiropas Savienības un valstu līmenī, jo īpaši attiecībā uz pārtikas un barības nekaitīgumu.

(5)

Direktīvā 2002/99/EK izklāstīti noteikumi, ar ko reglamentē trešajās valstīs iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu un lietošanai pārtikā paredzētu produktu ievešanu no šīm trešajām valstīm. Tajā noteikts, ka šādus produktus ir atļauts ievest Eiropas Savienībā vienīgi tad, ja tie atbilst visām prasībām, kas piemērojamas visiem šo produktu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmiem Eiropas Savienībā, vai sniedz līdzvērtīgas dzīvnieku veselības garantijas.

(6)

Regulā (EK) Nr. 852/2004 izklāstīti vispārēji noteikumi pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem par pārtikas produktu higiēnu visos pārtikas aprites posmos, tostarp primārās ražošanas līmenī.

(7)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 izklāstīti īpaši noteikumi pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem par dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu higiēnu. Šī regula nosaka, ka pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kuri ražo lietošanai pārtikā paredzētu svaigpienu un piena produktus, ir jāievēro attiecīgie regulas III pielikumā minētie noteikumi.

(8)

Regulā (EK) Nr. 854/2004 izklāstīti īpaši noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu.

(9)

Komisijas 2005. gada 15. novembra Regulā (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (10) ir noteikti mikrobioloģiskie kritēriji dažiem mikroorganismiem un izpildes noteikumi, kas jāievēro pārtikas apritē iesaistītajiem tirdzniecības dalībniekiem, kuri īsteno Regulas (EK) Nr. 852/2004 4. pantā minētos vispārējos un specifiskos higiēnas pasākumus. Regulā (EK) Nr. 2073/2005 noteikts, ka pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ir jānodrošina pārtikas produktu atbilstība attiecīgajiem mikrobioloģiskajiem kritērijiem, kas ir izklāstīti regulā.

(10)

Saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/46/EEK svaigpienu un piena produktus var iegūt vienīgi no govīm, aitām, kazām vai bifeļiem. Tomēr Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikumā noteiktās svaigpiena un piena produktu definīcijas paplašina Eiropas Savienības piena higiēnas noteikumus, attiecinot tos uz visām zīdītāju sugām un nosakot, ka svaigpiens ir piens, kas radies lauksaimniecības dzīvnieku piena dziedzeru sekrēcijas rezultātā un kas nav karsēts vairāk kā līdz 40 °C temperatūrā vai kam nav veikta nekāda cita līdzvērtīgas iedarbības apstrāde. Turklāt tajā ir noteikts, ka piena produkti ir pārstrādes produkti, ko iegūst, apstrādājot svaigpienu vai tālāk apstrādājot šādus pārstrādes produktus.

(11)

Ņemot vērā to, ka ir stājusies spēkā Regula (EK) Nr. 852/2004, Regula (EK) Nr. 853/2004, Regula (EK) Nr. 854/2004 un tiesību akti, ar kuriem īsteno šīs regulas, ir jāgroza un jāatjaunina Eiropas Savienības sabiedrības un dzīvnieku veselības nosacījumi un sertifikācijas prasības lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena un piena produktu ievešanai Eiropas Savienībā.

(12)

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktu savstarpējo atbilstību, šajā regulā jāņem vērā arī noteikumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulā (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (11), un tās īstenošanas noteikumi, kas paredzēti Komisijas 2009. gada 22. decembra Regulā (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (12), un Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (13).

(13)

Padomes 1996. gada 17. decembra Direktīva 96/93/EK par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu sertificēšanu (14) paredz noteikumus, kas jāievēro, izsniedzot veterinārajos tiesību aktos noteiktos sertifikātus, lai novērstu maldinošu sertificēšanu vai krāpšanu sertificēšanas jomā. Ir lietderīgi nodrošināt, ka eksportētāju trešo valstu kompetentās iestādes piemēro tādas sertificēšanas prasības, kas ir vismaz līdzvērtīgas šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

(14)

Turklāt Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Eiropas Savienības iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (15), paredz Eiropas Savienībā izveidotu datorizētu sistēmu, kas savieno veterinārās iestādes. Ir jāgroza visu veselības sertifikātu paraugu formāts, lai nodrošinātu to savietojamību ar iespējamo elektronisko sertificēšanu integrētā datorizētā veterinārajā sistēmā TRACES (Trade Control and Expert System), ko paredz Direktīva 90/425/EEK. Attiecīgi šīs regulas noteikumos ir jāņem vērā TRACES.

(15)

Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvā 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (16), ir paredzēti noteikumi par veterinārajām pārbaudēm dzīvnieku izcelsmes produktiem, kurus ieved Eiropas Savienībā no trešajām valstīm importam vai tranzītam, tostarp par noteiktām prasībām attiecībā uz sertificēšanu. Šie noteikumi jāpiemēro attiecībā uz šajā regulā iekļautajām precēm.

(16)

Īpaši nosacījumi ir jānosaka attiecībā uz preču pārvadāšanu tranzītā caur Eiropas Savienību uz Krieviju un no tās, ņemot vērā Kaļiņingradas ģeogrāfisko stāvokli, kas ietekmē vienīgi Latviju, Lietuvu un Poliju.

(17)

Eiropas Savienības tiesību aktu skaidrības labad Komisijas Lēmums 2004/438/EK ir jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(18)

Lai netraucētu tirdzniecību, pārejas periodā ir jāatļauj to veselības sertifikātu izmantošana, kas izdoti saskaņā ar Lēmumu 2004/438/EK.

(19)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir izstrādāti saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā noteikti:

a)

sabiedrības un dzīvnieku veselības nosacījumi un sertificēšanas prasības svaigpiena un piena produktu sūtījumu ievešanai Eiropas Savienībā;

b)

to trešo valstu saraksts, no kurām ir atļauta šādu sūtījumu ievešana Eiropas Savienībā.

2. pants

Svaigpiena vai piena produktu imports no trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kuras ir norādītas I pielikuma A slejā

Dalībvalstis atļauj svaigpiena un piena produktu sūtījumu importu no tām trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kuras ir norādītas I pielikuma A slejā.

3. pants

Noteiktu piena produktu imports no trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kuras ir norādītas I pielikuma B slejā

Dalībvalstis atļauj no govs, aitas, kazas vai bifeļa svaigpiena iegūtu piena produktu sūtījumu importu no I pielikuma B slejā norādītajām trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kurās nepastāv nagu un mutes sērgas risks, ja šie piena produkti ir pasterizēti vai izgatavoti no svaigpiena, kas pasterizēts, izmantojot vienreizēju termisko apstrādi:

a)

ar termisko iedarbību, kas ir vismaz līdzvērtīga termiskajai iedarbībai, ko sasniedz pasterizācijas procesā 72 °C temperatūrā 15 sekundēs;

b)

kas vajadzības gadījumā ir pietiekama, lai nodrošinātu negatīvu reakciju uz bāziskās fosfatāzes testu, kuru veic uzreiz pēc termiskās apstrādes.

4. pants

Noteiktu piena produktu imports no trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kuras ir norādītas I pielikuma C slejā

1.   Dalībvalstis atļauj no govs, aitas, kazas vai bifeļa svaigpiena iegūtu piena produktu sūtījumu importu no I pielikuma C slejā norādītajām trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kurās pastāv nagu un mutes sērgas risks, ja šiem piena produktiem vai svaigpienam, no kā tie ir izgatavoti, ir veikta šāda termiskā apstrāde:

a)

sterilizācija, sasniedzot F0 vērtību, kas ir vienāda ar trīs vai lielāka par to;

b)

ultrasterilizācija temperatūrā, kas nav zemāka par 135 °C (UHT), apvienojumā ar piemērotu izturēšanas laiku;

c)

i)

divkārša pasterizācija augstā temperatūrā uz īsu laiku (HTST) 72 °C temperatūrā 15 sekundes pienam, kura pH ir 7,0 vai lielāks, attiecīgā gadījumā panākot negatīvu reakciju uz bāziskās fosfatāzes testu, ko veic uzreiz pēc termiskās apstrādes, vai

ii)

apstrāde ar līdzvērtīgu pasterizācijas iedarbību kā i) punktā, attiecīgā gadījumā panākot negatīvu reakciju uz bāziskās fosfatāzes testu, ko veic uzreiz pēc termiskās apstrādes;

d)

HTST apstrāde pienam ar Ph, kas zemāks par 7,0, vai

e)

HTST apstrāde kopā ar citu fizikālu apstrādi:

i)

pazeminot pH līmeni zem 6 vismaz vienu stundu vai

ii)

veicot papildu karsēšanu temperatūrā, kas vienāda 72 °C ar vai augstāka par to, apvienotu ar žāvēšanu.

2.   Dalībvalstis atļauj no 1. punktā neminētu dzīvnieku svaigpiena iegūtu piena produktu sūtījumu importu no I pielikuma C slejā norādītajām trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kurās pastāv nagu un mutes sērgas risks, ja šiem piena produktiem vai svaigpienam, no kā tie ir izgatavoti, ir veikta šāda apstrāde:

a)

sterilizācija, lai sasniegtu F0 vērtību, kas ir trīs vai lielāka, vai

b)

ultrasterilizācija temperatūrā, kas nav zemāka par 135 °C (UHT), apvienojumā ar piemērotu izturēšanas laiku.

5. pants

Sertifikāti

Sūtījumiem, ko atļauts importēt saskaņā ar 2., 3. un 4. pantu, pievieno veselības sertifikātus, kuri sagatavoti atbilstīgi konkrētajai precei piemērojamam paraugam, kas norādīts II pielikuma 2. daļā, un aizpildīti saskaņā ar šā pielikuma 1. daļā izklāstītajiem paskaidrojumiem.

Tomēr šajā pantā noteiktā prasība neliedz izmantot elektronisko sertificēšanu vai citas sistēmas, par kurām ir panākta vienošanās un kuras saskaņotas Eiropas Savienības līmenī.

6. pants

Tranzīta un uzglabāšanas nosacījumi

Tādu svaigpiena un piena produktu sūtījumu ievešanu Eiropas Savienībā, kas nav paredzēti importēšanai Eiropas Savienībā, bet gan ievešanai trešajā valstī tiešā tranzītā caur Eiropas Savienību vai pēc preču uzglabāšanas Eiropas Savienībā saskaņā ar Padomes Direktīvas 97/78/EK 11., 12. vai 13. pantu, atļauj tikai tad, ja sūtījumi atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tie ir ievesti no trešās valsts vai kādas tās daļas, no kuras ir atļauta svaigpiena vai piena produktu sūtījumu ievešana Eiropas Savienībā, un atbilst attiecīgajiem termiskās apstrādes nosacījumiem, kas noteikti šādiem sūtījumiem 2., 3. un 4. pantā;

b)

tie atbilst īpašiem dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas noteikti svaigpiena vai attiecīgā piena produkta importam Eiropas Savienībā un izklāstīti II pielikuma 2. daļā – attiecīgā veselības sertifikāta parauga II.1. daļā iekļautajā dzīvnieku veselības apliecinājumā;

c)

tiem ir pievienots veselības sertifikāts, kas sagatavots attiecībā uz konkrēto sūtījumu saskaņā ar atbilstīgo II pielikuma 3. daļā noteikto paraugu un aizpildīts saskaņā ar šā pielikuma 2. daļā izklāstītajiem paskaidrojumiem;

d)

kopīgajā veterinārajā ievešanas dokumentā, kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 136/2004 (17) 2. panta 1. punktā un ko Eiropas Savienības ievešanas robežkontroles punktā ir parakstījis valsts pilnvarots veterinārārsts, ir apstiprināta sūtījuma tranzīta atļauja, kurā attiecīgā gadījumā ietilpst arī uzglabāšanas atļauja.

7. pants

Atkāpe no tranzīta un uzglabāšanas nosacījumiem

1.   Atkāpjoties no 6. panta, starp izraudzītiem robežkontroles punktiem Latvijā, Lietuvā un Polijā, kas norādīti Komisijas Lēmumā 2009/821/EK (18), atļauj tādu sūtījumu sauszemes vai dzelzceļa tranzītpārvadājumus, kurus, šķērsojot Eiropas Savienību, uz Krieviju un no tās ved tieši vai caur citu trešo valsti, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

kompetentās iestādes veterinārais dienests ir aizzīmogojis sūtījumu robežkontroles punktā, caur kuru to ieved Eiropas Savienībā, ar zīmogu ar sērijas numuru;

b)

sūtījumam pievienotajos dokumentos, kas minēti Direktīvas 97/78/EK 7. pantā, kompetentās iestādes valsts pilnvarots veterinārārsts, kurš ir atbildīgs par attiecīgo robežkontroles punktu, caur kuru notiek ievešana Eiropas Savienībā, katrā lappusē iespiež uzrakstu “TIKAI KĀ TRANZĪTKRAVA UZ KRIEVIJU, ŠĶĒRSOJOT ES”;

c)

ir ievēroti Direktīvas 97/78/EK 11. pantā paredzētie procedūras noteikumi;

d)

kopīgajā veterinārajā ievešanas dokumentā šā sūtījuma tranzīta atļauju ir apstiprinājis valsts pilnvarots Eiropas Savienības ievešanas robežkontroles punkta veterinārārsts.

2.   Šādu sūtījumu izkraušana un uzglabāšana Eiropas Savienības teritorijā atbilstīgi tam, kā noteikts Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktā vai 13. pantā, ir aizliegta.

3.   Kompetentā iestāde regulāri veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka to sūtījumu skaits un produktu daudzums, ko izved no Eiropas Savienības teritorijas, atbilst Eiropas Savienībā ievestajam sūtījumu skaitam un produktu daudzumam.

8. pants

Īpaša apstrāde

Piena produktu sūtījumus, kuru ievešana Eiropas Savienībā ir atļauta saskaņā ar 2., 3., 4., 6. vai 7. pantu, no trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kurās mutes un nagu sērga ir uzliesmojusi 12 mēnešu laikā pirms veselības sertifikāta izsniegšanas vai kurās šajā periodā ir veikta vakcinācija pret minēto slimību, atļauj ievest Eiropas Savienībā tikai tad, ja šie produkti ir apstrādāti vienā no 4. pantā minētajiem veidiem.

9. pants

Atcelšana

Lēmumu 2004/438/EK atceļ.

Atsauces uz Lēmumu 2004/438/EK uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

10. pants

Pārejas noteikumi

Pārejas posmā līdz 2010. gada 30. novembrim Eiropas Savienībā var ievest Lēmumā 2004/438/EK noteikto svaigpiena un piena produktu sūtījumus, attiecībā uz kuriem atbilstīgi veselības sertifikāti ir izsniegti saskaņā ar Lēmumu 2004/438/EK.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 2. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(5)  OV L 165, 30.4.2004., 206. lpp.

(6)  OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp.

(7)  OV L 154, 30.4.2004., 72. lpp.

(8)  OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.

(9)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(10)  OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.

(11)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(12)  OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.

(13)  OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.

(14)  OV L 13, 16.1.1997., 28. lpp.

(15)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(16)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(17)  OV L 21, 28.1.2004., 11. lpp.

(18)  OV L 296, 12.11.2009., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Trešās valstis vai šo valstu daļas, no kurām ir atļauta svaigpiena un piena produktu sūtījumu ievešana Eiropas Savienībā, un šādām precēm piemērojamais termiskās apstrādes veids

“+”

:

ievešana no trešās valsts ir atļauta

“0”

:

ievešana no trešās valsts nav atļauta


Trešās valsts ISO kods

Trešā valsts

A sleja

B sleja

C sleja

AD

Andora

+

+

+

AL

Albānija

0

0

+

AN

Nīderlandes Antiļas

0

0

+

AR

Argentīna

0

0

+

AU

Austrālija

+

+

+

BR

Brazīlija

0

0

+

BW

Botsvāna

0

0

+

BY

Baltkrievija

0

0

+

BZ

Beliza

0

0

+

BA

Bosnija un Hercegovina

0

0

+

CA

Kanāda

+

+

+

CH

Šveice (1)

+

+

+

CL

Čīle

0

+

+

CN

Ķīna

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžīrija

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenlande

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Honkonga

0

0

+

HN

Hondurasa

0

0

+

HR

Horvātija

0

+

+

IL

Izraēla

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Islande

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Maroka

0

0

+

MG

Madagaskara

0

0

+

MK (2)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

0

+

+

MR

Mauritānija

0

0

+

MU

Maurīcija

0

0

+

MX

Meksika

0

0

+

NA

Namībija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Jaunzēlande

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paragvaja

0

0

+

RS (3)

Serbija

0

+

+

RU

Krievija

0

0

+

SG

Singapūra

0

0

+

SV

Salvadora

0

0

+

SZ

Svazilenda

0

0

+

TH

Taizeme

0

0

+

TN

Tunisija

0

0

+

TR

Turcija

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Amerikas Savienotās Valstis

+

+

+

UY

Urugvaja

0

0

+

ZA

Dienvidāfrika

0

0

+

ZW

Zimbabve

0

0

+


(1)  Sertifikāti saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.).

(2)  Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika; par galīgo nomenklatūru šai valstij vienosies pēc tam, kad būs noslēgušās sarunas, kas par šo tematu pašlaik notiek ANO līmenī.

(3)  Neattiecas uz Kosovu, kurā pašlaik ir izveidota starptautiskā pārvalde saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūciju 1244.


II PIELIKUMS

1.   DAĻA

Veselības sertifikātu paraugi

“Milk-RM”

veselības sertifikāts svaigpienam, kas iegūts I pielikuma A slejā apstiprinātajās trešajās valstīs vai šo valstu daļās un ko Eiropas Savienībā pirms lietošanas pārtikā ir paredzēts pārstrādāt.

“Milk-RMP”

veselības sertifikāts no svaigpiena iegūtiem, lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no I pielikuma A slejā apstiprinātām trešajām valstīm vai šo valstu daļām.

“Milk-HTB”

veselības sertifikāts no govs, aitas, kazas un bifeļa piena iegūtiem, lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no I pielikuma B slejā apstiprinātām trešajām valstīm vai šo valstu daļām.

“Milk-HTC”

veselības sertifikāts lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no I pielikuma C slejā apstiprinātām trešajām valstīm vai šo valstu daļām.

“Milk-T/S”

dzīvnieku veselības sertifikāts lietošanai pārtikā paredzētam svaigpienam vai piena produktiem to tranzītam caur Eiropas Savienību/uzglabāšanai Eiropas Savienībā.

Paskaidrojumi

a)

Veselības sertifikātus izsniedz kompetentās iestādes trešajā valstī, kas ir izcelsmes valsts, saskaņā ar atbilstīgo II pielikuma 2. daļā norādīto paraugu, ievērojot svaigpienam vai konkrētajam piena produktam piemērotā parauga noformējumu. Tie satur – numurētā secībā, kā norādīts paraugā – apliecinājumus, ko pieprasa jebkurai trešajai valstij, un atkarībā no situācijas tās papildu garantijas, ko pieprasa eksportētājai trešajai valstij.

b)

Veselības sertifikāta oriģinālu sagatavo uz vienas lapas, kas apdrukāta no abām pusēm, vai, ja teksta apjoms ir lielāks, uz vairākām lapām, kas kopā veido vienu nedalāmu dokumentu.

c)

Par katru preču sūtījumu, ko no I pielikuma tabulas 2. slejā norādītas trešās valsts eksportē uz vienu un to pašu galamērķi un pārvadā vienā un tajā pašā dzelzceļa vagonā, sauszemes transportlīdzeklī, lidmašīnā vai kuģī, ir jāuzrāda atsevišķs veselības sertifikāts.

d)

Veselības sertifikāta oriģinālu un sertifikāta paraugā minētos marķējumus sagatavo vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā veic robežkontroli, un galamērķa ES dalībvalsts oficiālajā valodā. Tomēr dalībvalstis var atļaut veselības sertifikātos aizstāt savas valsts valodu ar kādu citu Eiropas Savienības oficiālo valodu, vajadzības gadījumā pieprasot pievienot oficiālu tulkojumu.

e)

Ja veselības sertifikātam ir pievienotas papildu lapas, lai identificētu sūtījumā iekļautās preces, arī šīs papildu lapas uzskata par daļu no sertifikāta oriģināla, ja uz katras lappuses ir apstiprinātāja valsts pilnvarotā veterinārārsta paraksts un zīmogs.

f)

Ja veselības sertifikāts sastāv no vairāk nekā vienas lappuses, tad katru lappusi numurē “–x (lappuses numurs) no y (kopējais lappušu skaits)–” tās lejasdaļā, un lappuses augšdaļā norāda kompetentās iestādes piešķirto sertifikāta atsauces numuru.

g)

Veselības sertifikāta oriģināls ir jāaizpilda un jāparaksta kompetentās iestādes pārstāvim, kurš ir atbildīgs par to, lai tiktu pārbaudīta un apstiprināta svaigpiena vai piena produktu atbilstība veselības nosacījumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļā un Direktīvā 2002/99/EK.

h)

Eksportētājas trešās valsts kompetentās iestādes nodrošina, ka tiek ievēroti Padomes Direktīvā 96/93/EK (1) noteiktajiem principiem līdzvērtīgi sertifikācijas principi.

i)

Valsts pilnvarotā veterinārārsta paraksta krāsa atšķiras no veselības sertifikāta veidlapā izmantotās iespiedkrāsas. Šī prasība attiecas arī uz zīmogiem, ja vien tie nav reljefi vai ar ūdenszīmēm.

j)

Veselības sertifikāta oriģinālam ir jābūt pievienotam sūtījumam, līdz tas sasniedz Eiropas Savienības ievešanas robežkontroles punktu.

k)

Ja sertifikāta paraugā ir noteikts, ka jāatstāj tikai atbilstīgais paziņojums, neattiecināmos paziņojumus atbildīgā amatpersona var izsvītrot, svītrojumu parakstot, apzīmogojot un sniedzot paraksta atšifrējumu, vai arī pilnīgi izdzēst no sertifikāta veidlapas.

2.   DAĻA

Paraugs“Milk-RM”

Veselības sertifikāts svaigpienam, kas iegūts Komisijas Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma A slejā apstiprinātajās trešajās valstīs vai šo valstu daļās un ko Eiropas Savienībā pirms lietošanas pārtikā ir paredzēts pārstrādāt

Image

Image

Image

Paraugs“Milk-RMP”

Veselības sertifikāts no svaigpiena iegūtiem, lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma A slejā apstiprinātām trešajām valstīm vai to daļām

Image

Image

Image

Paraugs“Milk-HTB”

Veselības sertifikāts no govs, aitas, kazas un bifeļa piena iegūtiem, lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma B slejā apstiprinātām trešajām valstīm vai to daļām

Image

Image

Image

Paraugs“Milk-HTC”

Veselības sertifikāts lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma C slejā apstiprinātām trešajām valstīm vai to daļām

Image

Image

Image

Image

3.   DAĻA

Paraugs“Milk-T/S”

Dzīvnieku veselības sertifikāts pārtikas svaigpienam vai pārtikas piena produktiem, kas ir paredzēti (tranzītam caur Eiropas Savienību)/(uzglabāšanai Eiropas Savienībā) (1) (2)

Image

Image

Image


(1)  OV L 13, 16.1.1997., 28. lpp.


10.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/25


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 606/2010

(2010. gada 9. jūlijs),

ar ko apstiprina Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) izstrādātu vienkāršotu instrumentu degvielas patēriņa aplēsēm konkrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem, kas ir mazie emitētāji

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Fundamentāls priekšnosacījums ar Direktīvu 2003/87/EK izveidotās siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības shēmas efektīvai darbībai ir visaptverošs, konsekvents, pārskatāms un precīzs siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī ziņošana par tām atbilstīgi pamatnostādnēm, kas noteiktas Komisijas 2007. gada 18. jūlija Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai par tām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (2).

(2)

Direktīvas 2003/87/EK 14. panta 3. punktā ir noteikts, ka no 2010. gada 1. janvāra gaisa kuģu ekspluatantiem jāveic monitorings un jāziņo par oglekļa dioksīda emisijām no gaisa kuģa, ko tie ekspluatē, katra kalendārā gada laikā, ievērojot ar Lēmumu 2007/589/EK noteiktās pamatnostādnes.

(3)

Visiem gaisa kuģu ekspluatantiem ir jāsagatavo un jāiesniedz attiecīgajai administrējošajai dalībvalstij monitoringa plāns, kurā izklāstīti emisiju monitoringam un ziņošanai par tām iecerētie pasākumi, un administrējošās dalībvalsts kompetentajām iestādēm šie plāni jāapstiprina saskaņā ar Lēmumā 2007/589/EK noteiktajām pamatnostādnēm.

(4)

Ar Lēmuma 2007/589/EK XIV pielikuma 4. daļu tiek samazināts administratīvais slogs konkrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem, proti, tiem, kas ik gadus veic ierobežotu skaitu lidojumu vai kuru kopējās oglekļa dioksīda emisijas ir nelielas, nosakot šiem ekspluatantiem vienkāršotu procedūru viņu ekspluatēto gaisa kuģu degvielas patēriņa aplēšanai, izmantojot Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) vai citu attiecīgu organizāciju ieviestos instrumentus, ar kuriem var apstrādāt visu attiecīgo gaisa satiksmes informāciju, piemēram, to, kas pieejama Eurocontrol, ar nosacījumu, ka šos instrumentus ir apstiprinājusi Komisija.

(5)

Eurocontrol ir izstrādāts un dokumentēts vienkāršots instruments degvielas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju aplēsēm konkrētos lidojumos starp lidlaukiem. Šajā instrumentā tiek izmantots faktiskais katra lidojuma maršruta garums, pamatojoties uz visizsmeļošākajiem rīcībā esošajiem gaisa satiksmes datiem un operatīvo informāciju par lidojumu, un ar šo instrumentu aprēķina patērētās degvielas daudzumu visos konkrētā lidojuma posmos, t. i., atrodoties pie izlidošanas vārtiem, manevrējot uz zemes, nosēžoties, paceļoties un kreisējot, kā arī satiksmes vadības darbību laikā. Šis instruments izmanto statistiski uzticamus degvielas patēriņa koeficientus nozīmīgākajiem gaisa kuģu tipiem, bet elastīgāku pieeju – cita tipa gaisa kuģiem, degvielas patēriņa koeficientus nosakot pēc gaisa kuģa maksimālās pacelšanās masas, no kā savukārt izriet pieņemams neprecizitātes līmenis.

(6)

Šis instruments atbilst prasībām, kas noteiktas Lēmumā 2007/589/EK izklāstītajās vadlīnijās attiecībā uz pieeju, kuras pamatā ir atsevišķi lidojumi, faktiskais maršruta garums un statistiski uzticama attiecība pret degvielas patēriņu. Tāpēc šim instrumentam ir jābūt pieejamam, un tā izmantošana ir jāapstiprina attiecīgajiem gaisa kuģu ekspluatantiem, lai tādējādi tie varētu izpildīt pienākumu attiecībā uz monitoringu un ziņošanu, administratīvo slogu samazinot.

(7)

Ir apstākļi, kas nav atkarīgi no gaisa kuģu ekspluatanta un kuros ekspluatants nespēj pārraudzīt faktisko lidojuma laikā patērēto degvielas daudzumu. Šādā gadījumā, ja nav iespējams citādi noteikt faktisko degvielas patēriņu, degvielas patēriņa aplēšu instrumentam, ko izmanto mazie emitētāji, ir jābūt pieejamam arī citu gaisa kuģu ekspluatantiem šo degvielas patēriņa aplēšu veikšanai konkrētos lidojumos, ja faktisko datu par degvielas patēriņu nav.

(8)

Lēmuma 2007/589/EK XIV pielikuma 6. daļā ir noteikts, ka gaisa kuģu ekspluatantam, kas izmanto degvielas patēriņa aplēšanas instrumentu, monitoringa plānā jāiekļauj pierādījums tam, ka ir ievērotas mazajiem emitētājiem piemērotās prasības, kā arī jāapstiprina, kāds instruments izmantots, un jāsniedz šā instrumenta apraksts.

(9)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Instrumentu, kuru degvielas patēriņa aplēsēm izstrādājusi un piedāvājusi izmantošanai Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija (Eurocontrol) (3), apstiprina, un to var izmantot:

1)

mazie emitētāji, pildot savu monitoringa un ziņošanas pienākumu atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 14. panta 3. punktam un Lēmuma 2007/589/EK XIV pielikuma 4. daļai;

2)

visi gaisa kuģu ekspluatanti atbilstīgi Lēmuma 2007/589/EK XIV pielikuma 5. daļai, lai aplēstu degvielas patēriņu konkrētos lidojumos, uz kuriem attiecas Direktīvas 2003/87/EK I pielikums, ja no attiecīgā gaisa kuģu ekspluatanta neatkarīgu apstākļu dēļ oglekļa dioksīda emisiju monitoringam nepieciešamo datu nav un ja šīs aplēses nav iespējams veikt ar alternatīvu, attiecīgā ekspluatanta sagatavotajā monitoringa plānā paredzētu metodi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  OV L 229, 31.8.2007., 1. lpp.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/27


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 607/2010

(2010. gada 9. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1542/2007 par izkraušanas un svēršanas procedūrām siļķei, makrelei un stavridai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (1), un jo īpaši tās 5. panta b) punktu,

tā kā:

(1)

Izkraušanas un svēršanas procedūras izstrādātas, Kopienai cieši sadarbojoties ar Norvēģiju un Fēru salām. Minētās procedūras ir noteiktas ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1542/2007 (2). Šos noteikumus piemēroja tikai krājumiem, kurus pārvalda sadarbībā ar Norvēģiju un Fēru salām. Tie nebija spēkā makreles un stavridas krājuma dienvidu daļai atbilstošajās zonās un citās zonās, kurās piemēro nozvejas ierobežojumus. Ir lietderīgi paplašināt minēto noteikumu darbības jomu, attiecinot tos uz visām zonām, kurās pastāv nozvejas ierobežojumi un kurās to prasa krājumu saglabātības stāvoklis un vajadzība nodrošināt faktisku kontroli.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1542/2007 9. panta 3. punktu zivju svērējai pusei jāveic ieraksti svēršanas žurnālā, taču nav norādīts šā pienākuma izpildes termiņš. Lai novērstu minētā noteikuma interpretēšanas neskaidrības, jānosaka konkrēts termiņš ierakstu veikšanai šajā žurnālā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1542/2007 9. panta 3. punkta b) apakšpunktu, transportējot zivis no kuģu piestātnes uz apstrādes uzņēmumu, katras autocisternas kravu sver un reģistrē atsevišķi. Tomēr, lai kravu lieki neaizkavētu, no viena kuģa iegūtu autocisternu kravu gadījumā vajadzētu būt iespējamam reģistrēt tikai šo autocisternu kravu kopējo svaru ar nosacījumu, ka tās tiek svērtas secīgi un vienā svēršanas reizē.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1542/2007.

(5)

Ar 60. pantu Padomes 2009. gada 20. novembra Regulā (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (3), paredz vispārīgus noteikumus par zvejas produktu svēršanu un Komisiju pilnvaro pieņemt sīki izstrādātus šā panta īstenošanas noteikumus. Tā kā minēto pantu piemēro tikai no 2011. gada 1. janvāra, bet ir steidzama vajadzība Regulas (EK) Nr. 1542/2007 grozījumus piemērot jau 2010. gada zvejas sezonā, ir lietderīgi par šo grozījumu juridisko pamatu izmantot Regulas (EEK) Nr. 2847/93 5. panta b) punktu.

(6)

Zvejniecības un akvakultūras komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1542/2007 groza šādi.

1.

Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro izkrāvumiem, kuri veikti Eiropas Savienības (ES) teritorijā no ES kuģiem un trešo valstu zvejas kuģiem vai trešās valstīs no ES zvejas kuģiem un kuru svars pārsniedz 10 tonnas siļķu (Clupea harengus), makreļu (Scomber scombrus) un stavridu (Trachurus spp.) atsevišķi vai jauktā veidā, ja tās nozvejotas:

a)

siļķes – ICES  (4) I, II, IIIa, IV, Vb, VI un VII zonā;

b)

makreles – ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā un ES piekritīgajos CECAF  (5) ūdeņos;

c)

stavridas – ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā un ES piekritīgajos CECAF ūdeņos.

2.

Regulas 9. pantā 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Zivju svērēja puse par katru svēršanas sistēmu veic ierakstus iesietā reģistrācijas žurnālā ar numurētām lapām (“svēršanas žurnāls”). Ierakstus izdara tūlīt pēc katra atsevišķa izkrāvuma nosvēršanas un vēlākais plkst. 23.59 (vietējais laiks) nosvēršanas dienā. Svēršanas žurnālā norāda:

a)

tā zvejas kuģa vārdu un reģistrācijas numuru, no kura izkrautas zivis;

b)

autocisternu reģistrācijas numuru, ja zivis pirms svēršanas atbilstīgi 7. pantam ir transportētas no izkraušanas ostas. Katras autocisternas kravu sver un reģistrē atsevišķi. Tomēr, ja visas no viena kuģa iegūtas autocisternu kravas tiek svērtas secīgi un vienā svēršanas reizē, šo autocisternu kravu kopējo svaru drīkst reģistrēt kā vienu svērumu;

c)

zivju sugas;

d)

katra izkrāvuma svaru;

e)

svēršanas sākuma un beigu datumu un laiku.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 337, 21.12.2007., 56. lpp.

(3)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(4)  ICES (Starptautiskā Jūras pētniecības padome) zonas, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 218/2009 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (OV L 87, 31.3.2009., 70. lpp.).

(5)  CECAF (Vidusatlantijas austrumu daļa jeb FAO 34. galvenā zvejas zona), kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 216/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (OV L 87, 31.3.2009., 1. lpp.).”


10.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/29


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 608/2010

(2010. gada 9. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 10. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


10.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/31


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 609/2010

(2010. gada 9. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 576/2010, ar ko nosaka no 2010. gada 1. jūlijs piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 576/2010 (3) noteica no 2010. gada 1. jūlijs piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(2)

Ņemot vērā to, ka aprēķinātā vidējā ievedmuitas nodokļa likme par EUR 5 tonnā atšķiras no noteiktās likmes, jāizdara korekcija atbilstīgi ievedmuitas nodoklim, kas noteikts ar Regulu (ES) Nr. 576/2010.

(3)

Attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 576/2010,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 576/2010 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 10. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp.

(3)  OV L 166, 1.7.2010., 11. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2010. gada 10. jūlija

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

29,07

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

5,34

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

5,34

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

29,07


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras vai Melnās jūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

30.6.2010-8.7.2010

1)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

170,70

111,08

FOB cena, ASV

139,88

129,88

109,88

74,05

Piemaksa par Persijas līča reģionu

14,26

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

40,50

2)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

26,36 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

53,91 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


LĒMUMI

10.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/34


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 29. jūnijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcijas)

(2010/383/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu un 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tā 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

EEZ līguma 31. protokolā ir iekļauti konkrēti noteikumi par Eiropas Savienības un EEZ EBTA valstu sadarbību jomās, kas nav četras pamatbrīvības.

(2)

Ir lietderīgi pēc 2009. gada 31. decembra turpināt Līgumslēdzēju pušu sadarbību Savienības pasākumos, kurus finansē no Savienības vispārējā budžeta un kuri saistīti ar iekšējā tirgus īstenošanu, darbību un attīstību. Tas attiecas uz šādām budžeta pozīcijām:

12 01 04 01 Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība – Administratīvās pārvaldības izdevumi.

12 02 01 Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība.

02 03 01 Iekšējā tirgus darbība un attīstība, jo īpaši paziņošanas, sertificēšanas un nozaru tuvināšanas jomā.

02 01 04 01 Iekšējā tirgus darbība un attīstība, jo īpaši paziņošanas, sertificēšanas un nozaru tuvināšanas jomā – Administratīvās pārvaldības izdevumi.

(3)

Tāpēc būtu atbilstīgi jāgroza EEZ līguma 31. protokols. Ir lietderīgi paredzēt nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Nostāja, kas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz paredzēto grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības, ir apstiprināt EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projektu, kas pievienots šim lēmumam.

Luksemburgā, 2010. gada 29. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

E. ESPINOSA


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.


PIELIKUMS

PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr.

gada.

ar kuru groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “līgums”, un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 31. protokols ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2009. gada 3. jūlija Lēmumu Nr. 93/2009 (1).

(2)

Ir lietderīgi turpināt Līgumslēdzēju pušu sadarbību Savienības pasākumos, kurus finansē no Savienības vispārējā budžeta un kuri saistīti ar iekšējā tirgus īstenošanu, darbību un attīstību.

(3)

Tādēļ, lai šī paplašinātā sadarbība varētu turpināties pēc 2009. gada 31. decembra, būtu jāgroza līguma 31. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo līguma 31. protokola 7. pantu groza šādi:

1)

panta 6. punktā tekstu “2004., 2005., 2006., 2007., 2008. un 2009. gadam” aizstāj ar tekstu “2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. un 2010. gadam”;

2)

panta 7. punktā tekstu “2006., 2007., 2008. un 2009. gadam” aizstāj ar tekstu “2006., 2007., 2008., 2009. un 2010. gadam”;

3)

panta 8. punktā tekstu “2008. un 2009. gadam” aizstāj ar tekstu “2008., 2009. un 2010. gadam”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (2).

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

EEZ Apvienotās komitejas

sekretāri


(1)  OV L 277, 22.10.2009., 49. lpp.

(2)  (Konstitucionālas prasības nav norādītas.) (Norādītas konstitucionālas prasības.).


10.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/36


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 9. jūlijs)

par Kopienas kvotu kopapjomu, ko piešķir saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 2013. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4658)

(2010/384/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka siltumnīcefekta radīto gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 9. pantu Komisija pamato Kopienas kvotu kopapjomu 2013. gadam, ņemot vērā to kvotu kopējo daudzumu, kuru dalībvalstis piešķīrušas vai kurš tām jāpiešķir saskaņā ar Komisijas lēmumiem par emisiju kvotu valsts sadales plāniem laikposmā no 2008. gada līdz 2012. gadam.

(2)

Kopienas neatkarīgo darījumu uzskaites žurnālā ir atbilstoša informācija par kvotu daudzumiem, kas piešķirti vai ko plāno piešķirt saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 9. pantu. Papildu informācija par kvotu daudzumiem, ko paredzēts izsolīt laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, ir sniegta emisijas kvotu valsts sadales plāna tabulās, kas minētas 44. pantā Komisijas 2004. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 2216/2004 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK (2).

(3)

Attiecībā uz kvotām, kas piešķirtas vai ko plāno piešķirt iekārtām ES emisijas tirdzniecības sistēmā, ieskaitot jaunās iekārtas, un kvotām saskaņā ar emisijas kvotu valsts sadales plāna tabulām, un kvotām, ko piešķir izsolēm, kā norādīts emisijas kvotu valsts sadales plānā, jāņem vērā tas, lai šīs kvotas būtu kvotas Direktīvas 2003/87/EK 9. panta izpratnē.

(4)

Minētās kvotas ir kvotas Direktīvas 2003/87/EK 9. panta izpratnē, jo ietver kvotu daudzumu sākotnējai piešķiršanai, kā norādīts attiecīgajā dalībvalsts emisijas kvotu valsts sadales plāna tabulā laikposmā no 2008. gada līdz 2012. gadam un saskaņā ar 45. pantu Regulā (EK) Nr. 2216/2004.

(5)

Šā lēmuma nolūkā kvotas, kas rezervētas jaunām iekārtām, kuras nav piešķirtas jaunai iekārtai pirms 2010. gada 30. aprīļa, jāuzskata par kvotām Direktīvas 2003/87/EK 9. panta izpratnē, ja tās piešķirs jaunām iekārtām vai attiecīgi pārdos vai izsolīs pirms 2008. līdz 2012. gada laikposma beigām, jo atbilstošais kvotu daudzums tiks piešķirts tikai piešķiršanas laikposmā.

(6)

Lai gan papildu informācija, konkrēti – izmaiņas emisijas kvotu valsts sadales plānos, tostarp tiesvedības procesa rezultātā, var būt pieejama, tomēr aizvien būs iespējams, ka minētā informācija tiek atspoguļota turpmākajās Kopienas kvotu kopapjoma korekcijās 2013. gadam.

(7)

Tāpēc, lai noteiktu Kopienas kvotu kopapjomu, ko piešķir 2013. gadam, Komisija ir ņēmusi vērā šādus kvotu daudzumus:

kvotas, kas ir piešķirtas vai tiks piešķirtas iekārtām, kas ir ES emisijas tirdzniecības sistēmā, sākot no 2008. gada,

kvotas, kas ir izsolītas vai pārdotas vai ko plāno izsolīt vai pārdot ES emisijas tirdzniecības sistēmā laikposmā no 2008. gada līdz 2012. gadam un kuras tāpēc ir norādītas attiecīgās dalībvalstu emisijas kvotu valsts sadales plāna tabulās,

kvotas, kas ir piešķirtas jaunām iekārtām no dalībvalstu rezerves, kas paredzētas jaunām iekārtām no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 30. aprīlim,

kvotas, kas nav piešķirtas jaunām iekārtām no dalībvalsts rezerves, kas paredzēta jaunām iekārtām, ja attiecīgā dalībvalsts savos valsts tiesību aktos vai, ja šādi tiesību akti vēl nav pieņemti, atbilstošos paziņojumos ir paredzējusi tās emisijas kvotu valsts sadales plānā, ka kvotas no rezervēm jaunām iekārtām, kuras vēl nav piešķirtas jaunām iekārtām 2008. līdz 2012. gada laikposmā, tiks izsolītas vai pārdotas.

(8)

Kvotas, kas ir rezervē saskaņā ar Komisijas 2006. gada 13. novembra Lēmumu 2006/780/EK par izvairīšanos no siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu divkāršas uzskaites saskaņā ar Kopienas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu attiecībā uz Kioto protokola projektu aktivitātēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (3) vai, ņemot vērā citus iemeslus, kā norādīts dažu dalībvalstu lēmumos par emisijas kvotu valsts sadales plāna tabulu, ir jāpievieno Kopienas kvotu kopapjomā 2013. gadam un turpmākajiem gadiem tikai tad, ja tās ir piešķirtas un sadalītas vai ja tās ir piešķirtas un izsolītas vai pārdotas līdz 2012. gada 31. decembrim.

(9)

Tā kā Direktīvas 2003/87/EK 10. pantā dalībvalstīm noteikts piešķirt vismaz 90 % kvotu bez maksas, kvotas, kuras rezervētas jaunām iekārtām, jāiekļauj Kopienas kvotu kopapjomā 2013. gadam tikai tad, kad minēto kvotu kopapjoms, tam pieskaitot to kvotu daudzumu, ko paredzēts izsolīt vai pārdot, nepārsniedz 10 % no kopējā kvotu daudzuma, kas norādīts dalībvalsts emisijas kvotu valsts sadales plāna tabulā.

(10)

Kvotu daudzums, ko piešķir gaisa kuģu operatoriem saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, nav iekļauts daudzumos, kas minēti šajā lēmumā, jo atbilstīgi šīs direktīvas 3.c pantam, tam ir vajadzīgs atsevišķs lēmums.

(11)

Kopienas kvotu kopapjoma 2013. gadam aprēķina pamatā ir informācija, kas bija Komisijai pieejama līdz 2010. gada 30. aprīlim.

(12)

Gada vidējais kvotu daudzums, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Komisijas lēmumiem par to emisiju kvotu valsts sadales plāniem laikposmā no 2008. gada līdz 2012. gadam, kuru pamatā ir Kopienas kvotu kopapjoma aprēķins atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 9. pantam, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/29/EK (4), ir 2 032 998 912 kvotas.

(13)

Kopējo kvotu daudzumu, ko piešķir, sākot ar 2013. gadu, kas ir 35 374 181 kvota, katru gadu lineāri samazina par 1,74 %,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas kvotu kopapjoms 2013. gadam, kas minēts Direktīvas 2003/87/EK 9. pantā, ir 1 926 876 368 kvotas.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Connie HEDEGAARD


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  OV L 386, 29.12.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 316, 16.11.2006., 12. lpp.

(4)  OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.


Labojumi

10.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/38


Labojums Padomes Lēmumā 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 325, 2009. gada 11. decembris )

36. lappusē pielikumā “Padomes reglaments” 1. panta 4. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Katrs grupas loceklis pēc kārtas pilda visu padomes sastāvu prezidentūras pienākumus sešus mēnešus, … ”

lasīt šādi:

“Katrs grupas loceklis pēc kārtas pilda visu Padomes sastāvu prezidentūras pienākumus sešus mēnešus, … ”.

39. lappusē pielikumā “Padomes reglaments” 3. panta 4. punktā:

tekstu:

“ …, vēlākais, dienā, kad nosūta minētā darba kārtību.”

lasīt šādi:

“ …, vēlākais, dienā, kad nosūta minēto darba kārtību.”

44. lappuse, pielikums, “Padomes reglaments”, 17. panta 1. punkta d) apakšpunkta otrā daļa

Teksts:

Oficiālajā Vēstnesī sniedz norādi šādu nolīgumu stāšanos spēkā;”

jālasa:

Oficiālajā Vēstnesī sniedz norādi par šādu nolīgumu stāšanos spēkā:”

54. lappuse, pielikums, “Padomes reglaments”, II pielikuma 11. panta 5. punkta d) apakšpunkts

Teksts:

“d)

aktus, ko Padome ir pieņēmusi parastās vai īpašās likumdošanas procedūras gaitā, … ”

jālasa:

“d)

aktus, ko Padome ir pieņēmusi parastās vai īpašas likumdošanas procedūras gaitā, … ”

55. lappuse, pielikums, “Padomes reglaments”, III pielikuma 1. panta tabulas pirmā sleja, trešais ieraksts

Teksts:

“Apvienotā karaliste”

jālasa:

“Apvienotā Karaliste”

57. lappuse, pielikums, “Padomes reglaments”, IV pielikuma 2. punkta d) apakšpunkts

Teksts:

“d)

14. panta 2. punkts (ikviena Padomes locekļa iespēja iebilst pret apspriešanu, ja jebkuru piedāvāto grozījumu teksti nav sagatavoti viņa vai viņas norādītajā valodā).”

jālasa:

“d)

14. panta 2. punkts (ikviena Padomes locekļa iespēja iebilst pret apspriešanu, ja jebkuru piedāvāto grozījumu teksti nav sagatavoti viņa norādītajā valodā).”

60. lappuse, pielikums, “Padomes reglaments”, VI pielikuma A. punkta 4. apakšpunkta a) daļas i) punkts

Teksts:

“i)

teksts “Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.”;”

jālasa:

“i)

teksts “Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.”;”