ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.174.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 174

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 9. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 599/2010 (2010. gada 8. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1077/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1566/2007

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 600/2010 (2010. gada 8. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu attiecībā uz to pasugu vai radniecīgu produktu piemēru paplašināšanu vai grozīšanu, uz kuriem attiecina tos pašus MAL ( 1 )

18

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 601/2010 (2010. gada 8. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

40

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 602/2010 (2010. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka sviesta minimālo pārdošanas cenu trešajā individuālajā uzaicinājumā uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 446/2010

42

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 603/2010 (2010. gada 8. jūlijs) par minimālās pārdošanas cenas nenoteikšanu trešajā individuālajā uzaicinājumā uz konkursu sausā vājpiena pārdošanai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 447/2010

43

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 604/2010 (2010. gada 8. jūlijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

44

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/380/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 7. jūlijs), ar ko attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu Savienībā, groza Lēmumu 2008/840/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4546)

46

 

 

2010/381/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 8. jūlijs) par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz tādu akvakultūras produktu sūtījumiem, kas importēti no Indijas un paredzēti lietošanai pārtikā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4563)  ( 1 )

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

9.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 599/2010

(2010. gada 8. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1077/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1566/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1966/2006 (1) par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem, jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1966/2006 paredz, ka jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi, kuros noteikts formāts, kas jāizmanto kompetentajām valsts iestādēm, lai apmainītos ar zvejniecības kontroles un pārbaudes vajadzībām izmantojamo informāciju.

(2)

Pielikumā pašreizējās versijas Komisijas 2008. gada 3. novembra Regulā (EK) Nr. 1077/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1566/2007 (2), noteiktā formāta piemērošana un notikumu attīstība dalībvalstīs rāda, ka tas jāpilnveido, lai nodrošinātu datu apmaiņas savstarpēju savietojamību atbilstoši saskaņotajam XML formātam. Tāpēc pielikums ir jāaizstāj ar jaunu pielikumu.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1077/2008

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1077/2008 groza šādi.

Pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 409, 30.12.2006., 1. lpp., labots OV L 36, 8.2.2007., 3. lpp.

(2)  OV L 340, 22.12.2007., 46. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS (1)

INFORMĀCIJAS ELEKTRONISKĀS APMAIŅAS FORMĀTS

1.

Rakstzīmju kopu definīcijas pieejamas tīmekļa vietnē http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used, ERS ziņojumos jāizmanto Rietumeiropas rakstzīmju kopa (UTF-8).

2.

Visi kodi (vai attiecīgas norādes) tiks ievietoti EK Zivsaimniecības tīmekļa vietnē (precīza adrese tiks norādīta vēlāk) http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (tostarp kodi, ar kuriem apzīmē labojumus, ostas, zvejas apgabalus, plānus iziet no ostas, iemeslus atgriezties ostā, zvejas veidus un mērķsugas, kodi, ar kuriem apzīmē ieiešanu krājumu saglabāšanas/zvejas piepūles zonā, un citi kodi vai norādes).

3.

Visi trīs rakstzīmju kodi ir XML elementi (trīs rakstzīmju kods), visi divu rakstzīmju kodi ir XML atribūti.

4.

Šā pielikuma XML datņu piemēri un XSD atsauces definīcija tiks ievietota EK tīmekļa vietnē, precīza adrese tiks norādīta vēlāk.

5.

Tabulā svara norādes ir dotas kilogramos, vajadzības gadījumā ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.”

Darbības datu pārskata tabula

Nr.

Elementa vai atribūta nosaukums

Kods

Apraksts un būtība

Obligāts (C)/ Obligāts, ja (CIF) (2)/ Fakultatīvs (O) (3)

1

OPS ELEMENTS

OPS

Darbības datu elements:ar šo elementu sākas ikviens elektronisko datu centram nosūtītais darbības ziņojums. OPS elements ietver vienu no šiem apakšelementiem: DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Saņēmēja valsts

AD

Ziņojuma adresāts (ISO trīsburtu valsts kods)

C

3

Sūtītāja valsts

FR

Datu sūtītāja valsts (ISO trīsburtu valsts kods)

C

4

Darbības numurs

ON

Sūtītāja izveidots unikāls identifikators (AAAYYYYMMDD999999)

C

5

Darbības datums

OD

Ziņojuma pārraidīšanas datums (YYYY-MM-DD)

C

6

Darbības laiks

OT

Ziņojuma pārraidīšanas laiks UTC (HH:MM)

C

7

Testa režīma karodziņš

TS

Iestatīt uz “1”, ja ziņojums ir testa ziņojums

O

8

Datu sniegšanas darbība

DAT

(Sk. DAT pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF

9

Datu saņemšanas apstiprinājuma ziņojums

RET

(Sk. RET pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF

10

Datu svītrošanas darbība

DEL

(Sk. DEL pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF

11

Datu labošanas darbība

COR

(Sk. COR pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF

12

Datu vaicājuma darbība

QUE

(Sk. QUE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF

13

Datu atbildējuma darbība

RSP

(Sk. RSP pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF

14

 

 

 

 

15

Datu sniegšanas darbība

DAT

Datu sniegšanas darbība, ar kuru zvejas žurnāla vai pārdošanas zīmes informāciju sūta citai dalībvalstij

 

16

ERS ziņojums

ERS

Ietver visus attiecīgos ERS datus, t. i., pilnu ziņojumu

C

17

 

 

 

 

18

Datu svītrošanas darbība

DEL

Datu svītrošanas darbība, ar kuru lūdz saņēmēju dalībvalsti svītrot iepriekš nosūtītus datus

 

19

Ieraksta numurs

RN

Svītrojamā ieraksta numurs (AAAYYYYMMDD999999)

C

20

Atteikuma iemesls

RE

Atteikuma pamatojuma izklāsts brīvā formā

O

21

 

 

 

 

22

Datu labošanas darbība

COR

Datu labošanas darbība, ar kuru lūdz citu dalībvalsti pārlabot iepriekš nosūtītus datus

 

23

Sākotnējā ziņojuma numurs

RN

Labojamā ziņojuma ieraksta numurs (formāts AAAYYYYMMDD999999)

C

24

Labojuma iemesls

RE

Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm Brīvas formas teksta lauks

O

25

Jaunie, pārlabotie dati

ERS

Ietver visus attiecīgos ERS datus, t. i., pilnu ziņojumu

C

26

 

 

 

 

27

Datu saņemšanas apstiprinājuma darbība

RET

Datu saņemšanas apstiprinājuma darbība, atbildot uz DAT, DEL vai COR darbību

 

28

Nosūtītā ziņojuma numurs

ON

Darbības numurs (AAAYYYYMMDD999999), kuras datu saņemšana tiek apstiprināta

C

29

Ziņojuma statuss

RS

Norāda saņemtā ziņojuma/paziņojuma statusu. Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

30

Atteikuma iemesls

RE

Atteikuma pamatojuma izklāsts brīvā formā

O

31

 

 

 

 

32

Datu vaicājuma darbība

QUE

Datu vaicājuma darbība, ar kuru zvejas žurnāla vai pārdošanas zīmes informāciju prasa no citas dalībvalsts

 

33

Izpildāmā komanda

CD

Viena no šīm: get_vessel_data / get_historical_data / get_all_vessel_data

C

34

Kuģa identifikatora tips

ID

Vismaz viens no šādiem: RC/IR/XR/NA

O

35

Kuģa identifikatora vērtība

IV

Piemērs:

O

36

Sākuma datums

SD

Vaicājuma laikposma sākuma datums (YYYY-MM-DD)

CIF get_all_vessel_data

37

Beigu datums

ED

Vaicājuma laikposma beigu datums (YYYY-MM-DD)

O

38

 

 

 

 

39

Datu atbildējuma darbība

RSP

Atbilde uz QUE darbību

 

40

ERS ziņojums

ERS

Ietver visus attiecīgos ERS datus, t. i., pilnu ziņojumu

O

41

Ziņojuma statuss

RS

Norāda saņemtā ziņojuma/paziņojuma statusu. Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

42

Darbības numurs

ON

Darbības numurs (AAAYYYYMMDD999999), par kuras datiem tiek sniegta atbilde

C

43

Atteikuma iemesls

RE

Atteikuma gadījumā, datu nesniegšanas iemesls. Atteikuma pamatojuma izklāsts brīvā formā

O

44

 

 

 

 


Zvejas žurnāla un pārdošanas zīmes datu pārskata tabula

Nr.

Elementa vai atribūta nosaukums

Kods

Apraksts un būtība

Obligāts (C)/ Obligāts, ja (CIF) (2)/ Fakultatīvs (O) (3)

45

ERS ziņojums

 

 

 

46

Ziņojuma sākums

ERS

Tags, kas apzīmē ERS ziņojuma sākumu

C

47

Ziņojuma (ieraksta) numurs

RN

Ziņojuma kārtas numurs (formāts AAAYYYYMMDD999999)

C

48

Ziņojuma (ieraksta) datums

RD

Ziņojuma pārraidīšanas datums (YYYY-MM-DD)

C

49

Ziņojuma (ieraksta) laiks

RT

Ziņojuma atkārtotas pārraidīšanas laiks UTC (HH:MM)

C

50

 

 

 

 

51

Zvejas žurnāla datu deklarācija: LOG

 

LOG = zvejas žurnāla datu deklarācija

 

52

Jānorāda turpmāk minētie atribūti

 

LOG ietver vienu vai vairākas no šīm deklarācijām: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

 

53

Zvejas žurnāla ieraksta sākums

LOG

Tags, kas apzīmē zvejas žurnāla ieraksta sākumu

C

54

Kuģa numurs Kopienas flotes reģistrā (KFR)

IR

Formātā AAAXXXXXXXXX, kur A ir lielais burts un apzīmē pirmās reģistrācijas valsti ES un X ir burts vai cipars

C

55

Kuģa galvenā identifikācija

RC

Starptautiskais radio izsaukuma signāls

CIF KFR ir novecojis

56

Kuģa ārējā identifikācija

XR

Kuģa reģistrācijas numurs, kas redzams uz sānu borta (korpusa)

O

57

Kuģa vārds

NA

Kuģa vārds

O

58

Kapteiņa vārds un uzvārds

MA

Kuģa kapteinis (visas izmaiņas, kas rodas reisa laikā, jāpaziņo nākamajā LOG pārraidē)

C

59

Kapteiņa adrese

MD

Kapteiņa adrese (visas izmaiņas, kas rodas reisa laikā, jāpaziņo nākamajā LOG pārraidē)

C

60

Reģistrācijas valsts

FS

Karoga valsts, kurā kuģis reģistrēts. ISO trīsburtu valsts kods

C

61

 

 

 

 

62

DEP: deklarācijas elements

 

Jāpaziņo pēc katras iziešanas no ostas, nosūtāms nākamajā ziņojumā

 

63

Jūrā iziešanas datu deklarācijas sākums

DEP

Tags, kas apzīmē no ostas iziešanas datu deklarācijas sākumu

C

64

Datums

DA

Jūrā iziešanas datums (YYYY-MM-DD)

C

65

Laiks

TI

Jūrā iziešanas laiks UTC (HH:MM)

C

66

Ostas nosaukums

PO

Ostas kods (ISO divburtu valsts kods + trīsburtu ostas kods).

Ostas kodu saraksts (CCPPP) pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

67

Plānotā darbība

AA

Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF plānotajai darbībai prasīta ziņošana par zvejas piepūli

68

Zvejas rīki uz kuģa

GEA

(Sk. GEA pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

69

Uz kuģa paturētās nozvejas datu apakšdeklarācija (sugu apakšdeklarāciju SPE saraksts)

SPE

(Sk. SPE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF uz kuģa ir nozveja

70

 

 

 

 

71

FAR: zvejas darbības datu deklarācija

 

Jānosūta līdz pusnaktij par katru jūrā pavadīto dienu vai atbildē uz karoga valsts pieprasījumu

 

72

Zvejas darbību ziņojuma datu deklarācijas sākums

FAR

Tags, kas apzīmē zvejas darbību ziņojuma datu deklarācijas sākumu

C

73

Pēdējā ziņojuma marķieris

LR

Marķieris, kas norāda, ka šis ir pēdējais nosūtāmais FAR ziņojums (LR=1)

CIF pēdējais ziņojums

74

Inspekcijas marķieris

IS

Marķieris, kas norāda, ka šis ziņojums par zvejas darbībām tika saņemts pēc inspekcijas, kura veikta uz kuģa (IS=1)

CIF veikta inspekcija

75

Datums

DA

Datums, par kuru paziņotas zvejas darbības, kamēr kuģis ir jūrā (YYYY-MM-DD)

C

76

Laiks

TI

Zvejas darbības sākums UTC (HH:MM)

O

77

Attiecīgā apgabala datu apakšdeklarācija

RAS

Jānorāda, ja nozveja nav gūta (zvejas piepūles datu vajadzībām). Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Sk. RAS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF nav reģistrējamu SPE

78

Zvejas darbības

FO

Zvejas darbību skaits

O

79

Zvejā pavadītais laiks

DU

Zvejas darbības ilgums minūtēs — zvejā pavadītais laiks ir jūrā pavadīto stundu skaits, atskaitot laiku, kas pavadīts, pārvietojoties uz vai starp zvejas vietām, atgriežoties no zvejas vietām, manevrējot, nezvejojot vai gaidot remontu

CIF prasīts (3)

80

Zvejas rīku datu apakšdeklarācija

GEA

(Sk. GEA pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF veikta zvejas darbība

81

Zvejas rīku zaudējuma datu apakšdeklarācija

GLS

(Sk. GLS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF paredzēts noteikumos (3)

82

Nozvejas datu apakšdeklarācija (sugu apakšdeklarāciju SPE saraksts)

SPE

(Sk. SPE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF nozvejotas zivis

83

 

 

 

 

84

RLC: pārvietošanas datu deklarācija

 

Izmanto, ja nozveja (visa vai tās daļa) tiek pārvietota no kopēja zvejas rīka uz kuģi vai no kuģa tilpnes vai zvejas rīkiem uz tādu zvejas rīku, tvertni vai sprostu (ārpus kuģa), kurā dzīvā nozveja tiek turēta līdz izkraušanai

 

85

Pārvietošanas datu deklarācijas sākums

RLC

Tags, kas apzīmē pārvietošanas datu deklarācijas sākumu

C

86

Datums

DA

Nozvejas pārvietošanas datums, kuģim esot jūrā (YYYY-MM-DD)

C

87

Laiks

TI

Pārvietošanas laiks UTC (HH:MM)

C

88

Saņēmējkuģa KFR numurs

IR

Formātā AAAXXXXXXXXX, kur A ir lielais burts un apzīmē pirmās reģistrācijas valsti ES un X ir burts vai cipars

CIF kopīga zvejas darbība un ES kuģis

89

Saņēmējkuģa radio izsaukuma signāls

TT

Saņēmējkuģa starptautiskais radio izsaukuma signāls

CIF kopīga zvejas darbība

90

Saņēmējkuģa karoga valsts

TC

Tā kuģa karoga valsts, kas uzņem nozveju (ISO trīsburtu valsts kods)

CIF kopīga zvejas darbība

91

Cita partnerkuģa vai partnerkuģu KFR numurs

RF

Formātā AAAXXXXXXXXX, kur A ir lielais burts un apzīmē pirmās reģistrācijas valsti ES un X ir burts vai cipars

CIF kopīga zvejas darbība un partnerkuģis ir ES kuģis

92

Cita partnerkuģa vai partnerkuģu radio izsaukuma signāls

TF

Partnerkuģa vai partnerkuģu starptautiskais radio izsaukuma signāls

CIF kopīga zvejas darbība un partnerkuģis nav ES kuģis

93

Cita partnerkuģa vai partnerkuģu karoga valsts

FC

Partnerkuģa vai partnerkuģu karoga valsts (ISO trīsburtu valsts kods)

CIF kopīga zvejas darbība un partnerkuģis nav ES kuģis

94

Pārvietošanas galamērķis

RT

Pārvietošanas galamērķa trīsburtu kods (turēšanas tīkls: KNE, sprosts: CGE, u. c.) Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

95

POS apakšdeklarācija

POS

Pārvietošanas vieta (sk. POS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

96

Nozvejas datu apakšdeklarācija (sugu apakšdeklarāciju SPE saraksts)

SPE

Pārvietoto zivju daudzums (sk. SPE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

97

 

 

 

 

98

TRA: citā kuģī pārkraušanas datu deklarācija

 

Par katru nozvejas pārkraušanu citā kuģī deklarāciju nosūta gan pārkrāvējkuģis, gan saņēmējkuģis

 

99

Citā kuģī pārkraušanas datu deklarācijas sākums

TRA

Tags, kas apzīmē citā kuģī pārkraušanas datu deklarācijas sākumu

C

100

Datums

DA

TRA sākums (YYYY-MM-DD)

C

101

Laiks

TI

TRA sākums UTC (HH:MM)

C

102

Attiecīgā apgabala datu apakšdeklarācija

RAS

Ģeogrāfiskais apgabals, kurā notikusi pārkraušana citā kuģī.

Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Sk. RAS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF notikusi jūrā

103

Ostas nosaukums

PO

Ostas kods (ISO divburtu valsts kods + trīsburtu ostas kods).

Ostas kodu saraksts (CCPPP) pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF notikusi ostā

104

Saņēmējkuģa KFR numurs

IR

Formātā AAAXXXXXXXXX, kur A ir lielais burts un apzīmē pirmās reģistrācijas valsti ES un X ir burts vai cipars

CIF Eiropas Savienības zvejas kuģis

105

Pārkraušana citā kuģī: saņēmējkuģis

TT

Ja pārkrāvējkuģis — saņēmējkuģa starptautiskais radio izsaukuma signāls

C

106

Pārkraušana citā kuģī: saņēmējkuģa karoga valsts

TC

Ja pārkrāvējkuģis — pārkrautās nozvejas saņēmējkuģa karoga valsts (ISO trīsburtu valsts kods)

C

107

Pārkrāvējkuģa KFR numurs

RF

Formātā AAAXXXXXXXXX, kur A ir lielais burts un apzīmē pirmās reģistrācijas valsti ES un X ir burts vai cipars

CIF Eiropas Savienības zvejas kuģis

108

Pārkraušana citā kuģī: pārkrāvējkuģis

TF

Ja saņēmējkuģis — pārkrāvējkuģa starptautiskais radio izsaukuma signāls

C

109

Pārkraušana citā kuģī: pārkrāvējkuģa karoga valsts

FC

Ja saņēmējkuģis — pārkrāvējkuģa karoga valsts (ISO trīsburtu valsts kods)

C

110

POS apakšdeklarācija

POS

(Sk. POS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF prasīts (3) (NEAFC, NAFO ūdeņi vai zilās tunzivs zvejniecība)

111

Citā kuģī pārkrautā nozveja (sugu apakšdeklarāciju SPE saraksts)

SPE

(Sk. SPE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

112

 

 

 

 

113

COE: zonā ieiešanas datu deklarācija

 

Ja zvejo krājuma atjaunošanas apgabalā vai Rietumu ūdeņos

 

114

Zvejas piepūles datu deklarācijas sākums: ieiešana zonā

COE

Tags, kas apzīmē zvejas piepūles zonā ieiešanas datu deklarācijas sākumu

C

115

Datums

DA

Ieiešanas datums (YYYY-MM-DD)

C

116

Laiks

TI

Ieiešanas laiks UTC (HH:MM)

C

117

Mērķsuga vai mērķsugas

TS

Zvejas mērķsugas, atrodoties zonā (bentiskās, pelaģiskās, ķemmīšgliemenes, krabji).

Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

118

Attiecīgā apgabala datu apakšdeklarācija

RAS

Kuģa ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Sk. RAS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

119

Uz kuģa paturētās nozvejas datu apakšdeklarācija (sugu apakšdeklarāciju SPE saraksts)

SPE

(Sk. SPE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

O

120

 

 

 

 

121

COX: no zonas iziešanas datu deklarācija

 

Ja zvejo krājuma atjaunošanas apgabalā vai Rietumu ūdeņos

 

122

Zvejas piepūles datu deklarācijas sākums: iziešana no zonas

COX

Tags, kas apzīmē no zvejas piepūles zonas iziešanas datu deklarācijas sākumu

C

123

Datums

DA

Iziešanas datums (YYYY-MM-DD)

C

124

Laiks

TI

Iziešanas laiks UTC (HH:MM)

C

125

Mērķsuga vai mērķsugas

TS

Zvejas mērķsugas, atrodoties zonā (bentiskās, pelaģiskās, ķemmīšgliemenes, krabji). Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF neveic citas zvejas darbības

126

Attiecīgā apgabala datu apakšdeklarācija

RAS

Kuģa ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Sk. RAS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF neveic citas zvejas darbības

127

Atrašanās vietas datu apakšdeklarācija

POS

Iziešanas vieta (sk. POS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

128

Gūtās nozvejas datu apakšdeklarācija

SPE

Zonā iegūtā nozveja (sk. SPE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

O

129

 

 

 

 

130

CRO: zonas šķērsošanas datu deklarācija

 

Ja šķērso krājuma atjaunošanas vai Rietumu ūdeņu zonu

 

131

Zvejas piepūles datu deklarācijas sākums:zonas šķērsošana

CRO

Tags, kas apzīmē zvejas piepūles zonas šķērsošanas datu deklarācijas sākumu (zvejas darbības netiek veiktas). COE un COX deklarācijās jānorāda tikai DA TI POS

C

132

Zonā ieiešanas datu deklarācija

COE

(Sk. COE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

133

No zonas iziešanas datu deklarācija

COX

(Sk. COX pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

134

 

 

 

 

135

TRZ: pārzonu zvejas datu deklarācija

 

Ja veic pārzonu zveju

 

136

Zvejas piepūles datu deklarācijas sākums: pārzonu zveja

TRZ

Tags, kas apzīmē pārzonu zvejas datu deklarācijas sākumu

C

137

Ieiešanas datu deklarācija

COE

Pirmā ieiešana (sk. COE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

138

Iziešanas datu deklarācija

COX

Pēdējā iziešana (sk. COX pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

139

 

 

 

 

140

INS: inspekcijas datu deklarācija

 

Sniedz iestādes, nevis kapteinis

 

141

Inspekcijas datu deklarācijas sākums

INS

Tags, kas apzīmē inspekcijas datu apakšdeklarācijas sākumu

O

142

Valsts, kas veic inspekciju

IC

ISO trīsburtu valsts kods

C

143

Norīkotais inspektors

IA

Katra valsts piešķir savam inspektoram četrciparu identifikācijas numuru

C

144

Datums

DA

Inspekcijas datums (YYYY-MM-DD)

C

145

Laiks

TI

Inspekcijas laiks UTC (HH:MM)

C

146

Atrašanās vietas datu apakšdeklarācija

POS

Inspekcijas vieta (sk. POS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

147

 

 

 

 

148

DIS: izmetumu datu deklarācija

 

 

CIF prasīts (3) (NEAFC, NAFO)

149

Izmetumu datu deklarācijas sākums

DIS

Tags, kas apzīmē izmetumu datu deklarācijas sākumu

C

150

Datums

DA

Izmešanas datums (YYYY-MM-DD)

C

151

Laiks

TI

Izmešanas laiks UTC (HH:MM)

C

152

Atrašanās vietas datu apakšdeklarācija

POS

Izmešanas vieta (sk. POS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

153

Zivju izmetumu datu apakšdeklarācija

SPE

Izmestās zivis (sk. SPE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

154

 

 

 

 

155

PNO: iepriekšēja paziņojuma par atgriešanos datu deklarācija

 

Jānosūta pirms atgriešanās ostā, ja tas prasīts Kopienas noteikumos

CIF prasīts (3)

156

Iepriekšēja paziņojuma sākums

PNO

Tags, kas apzīmē iepriekšēja paziņojuma datu deklarācijas sākumu

C

157

Plānotais ostā ierašanās datums

PD

Plānotais ierašanās/šķērsošanas datums (YYYY-MM-DD)

C

158

Plānotais ostā ierašanās laiks

PT

Plānotais ierašanās/šķērsošanas laiks UTC (HH:MM)

C

159

Ostas nosaukums

PO

Ostas kods (divburtu valsts kods (ISO divburtu valsts kods) + trīsburtu ostas kods). Ostas kodu saraksts (CCPPP) pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

160

Attiecīgā apgabala datu apakšdeklarācija

RAS

Zvejas apgabals, kas jānorāda iepriekšējā paziņojumā par mencu [nozveju]. Zvejas un zvejas piepūles/saglabāšanas apgabalu kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Sk. RAS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF Baltijas jūrā

161

Plānotais datums

DA

Plānotais izkraušanas datums (YYYY-MM-DD) Baltijas jūrā apgabalam, no kura iziet

CIF Baltijas jūrā

162

Plānotais laiks

TI

Plānotais izkraušanas laiks UTC (HH:MM) Baltijas jūrā apgabalam, no kura iziet

CIF Baltijas jūrā

163

Uz kuģa paturētās nozvejas datu apakšdeklarācija (sugu apakšdeklarāciju SPE saraksts)

SPE

Uz kuģa paturētā nozveja (pelaģiskajām sugām jānorāda ICES zona). (Sk. SPE apakšdeklarācijas norādes)

C

164

Atrašanās vietas datu apakšdeklarācija

POS

Vieta, kurā ieiet apgabalā/zonā vai iziet no apgabala/zonas (Sk. POS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF

165

 

 

 

 

166

EOF: zvejas beigu datu deklarācija

 

Jāpārraida nekavējoties pēc pēdējās zvejas darbības un pirms atgriešanās ostā un zivju izkraušanas

 

167

Nozvejas datu deklarācijas pārraides beigas

EOF

Tags, kas apzīmē zvejas darbību pabeigšanu pirms atgriešanās ostā

C

168

Datums

DA

Pārraides beigu datums (YYYY-MM-DD)

C

169

Laiks

TI

Pārraides beigu laiks UTC (HH:MM)

C

170

 

 

 

 

171

RTP: ostā atgriešanās datu deklarācija

 

Jāpārraida, ieejot ostā, pēc ikvienas PNO deklarācijas un pirms zivju izkraušanas

 

172

Ostā atgriešanās datu deklarācijas sākums

RTP

Tags, kas apzīmē atgriešanos ostā zvejas reisa beigās

C

173

Datums

DA

Atgriešanās datums (YYYY-MM-DD)

C

174

Laiks

TI

Atgriešanās laiks UTC (HH:MM)

C

175

Ostas nosaukums

PO

Ostas kodu (ISO divburtu valsts kods + trīsburtu ostas kods) saraksts (CCPPP) pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

176

Atgriešanās iemesls

RE

Iemesls, kāpēc notiek atgriešanās ostā (piemēram, patvēruma vietas meklēšana, kuģa krājumu atjaunošana, izkraušana). Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

177

Zvejas rīki uz kuģa

GEA

(Sk. GEA pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

O

178

 

 

 

 

179

LAN: izkraušanas datu deklarācija

 

Jāpārraida pēc nozvejas izkraušanas

 

180

Izkraušanas datu deklarācijas sākums

LAN

Tags, kas apzīmē izkraušanas datu deklarācijas sākumu

C

181

Datums

DA

Izkraušanas datums (YYYY-MM-DD)

C

182

Laiks

TI

Izkraušanas laiks UTC (HH:MM)

C

183

Nosūtītājs

TS

Trīsburtu kods (MAS: kapteinis, REP: kapteiņa pārstāvis, AGE: aģents)

C

184

Ostas nosaukums

PO

Ostas kods (divburtu valsts kods (ISO divburtu valsts kods) + trīsburtu ostas kods). Ostas kodu saraksts (CCPPP) pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

185

Izkrautās nozvejas datu apakšdeklarācija (SPE saraksts ar PRO apakšdeklarācijām)

SPE

Sugas, zvejas apgabali, izkrāvumu svars, attiecīgie zvejas rīki un sagatavošanas veidi (Sk. SPE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

186

 

 

 

 

187

POS: atrašanās vietas datu apakšdeklarācija

 

 

 

188

Atrašanās vietas datu apakšdeklarācijas sākums

POS

Tags, kas apzīmē ģeogrāfiskās atrašanās vietas koordinātas

C

189

Ģeogrāfiskais platums (decimāldaļskaitļos)

LT

Ģeogrāfisko platumu izsaka WGS84 formātā, ko izmanto VMS

C

190

Ģeogrāfiskais garums (decimāldaļskaitļos)

LG

Ģeogrāfisko garumu izsaka WGS84 formātā, ko izmanto VMS

C

191

 

 

 

 

192

GEA: zvejas rīku izmantošanas datu apakšdeklarācija

 

 

 

193

Zvejas rīku izmantošanas datu apakšdeklarācijas sākums

GEA

Tags, kas apzīmē ģeogrāfiskās atrašanās vietas koordinātas

C

194

Zvejas rīku tips

GE

Zvejas rīku kods atbilstīgi FAO“Starptautiskajai Zvejas rīku statistiskajai standartklasifikācijai”

C

195

Linuma acs izmērs

ME

Linuma acu izmērs (milimetros)

CIF attiecībā uz zvejas rīku noteiktas prasības par linuma acs izmēru

196

Zvejas rīku kapacitāte

GC

Zvejas rīku izmērs un skaits

CIF prasīts izmantotā zvejas rīka tipam

197

Zvejas darbības

FO

Zvejas darbību skaits 24 stundu periodā

CIF, ja kuģim ir licence zvejai no dziļūdens krājumiem

198

Zvejā pavadītais laiks

DU

Zvejas rīka izmantošanas ilgums stundās

CIF, ja kuģim ir licence zvejai no dziļūdens krājumiem

199

Zvejas rīku ievietošanas datu apakšdeklarācija

GES

Zvejas rīku ievietošanas apakšdeklarācija (sk. GES pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF prasīts (3) (kuģis izmanto stacionārus vai noenkurotus zvejas rīkus)

200

Zvejas rīku izcelšanas datu apakšdeklarācija

GER

Zvejas rīku izcelšanas datu apakšdeklarācija (sk. GER pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF prasīts (3) (kuģis izmanto stacionārus vai noenkurotus zvejas rīkus)

201

Žaunu tīkla izmantošanas datu apakšdeklarācija

GIL

Žaunu tīkla izmantošanas datu apakšdeklarācija (Sk. GIL pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF kuģim iratļauja zvejot ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k un XII zonā

202

Zvejošanas dziļums

FD

Attālums no ūdens virsmas līdz zvejas rīka zemākajai daļai (metros). Piemēro kuģiem, kas izmanto velkamos zvejas rīkus, āķu jedas un noenkurotus zvejas rīkus

CIF veic dziļūdens zveju un zveju Norvēģijas ūdeņos

203

Vidējais āķu skaits uz āķu jedas

NH

Vidējais āķu skaits uz āķu jedas

CIF veic dziļūdens zveju un zveju Norvēģijas ūdeņos

204

Zvejas rīka vidējais garums

GL

Zvejas rīka vidējais garums (metros), ja izmanto noenkurotus zvejas rīkus

CIF veic dziļūdens zveju un zveju Norvēģijas ūdeņos

205

Zvejas rīka vidējais augstums

GD

Zvejas rīku vidējais augstums (metros), ja izmanto noenkurotus zvejas rīkus

CIF veic dziļūdens zveju un zveju Norvēģijas ūdeņos

206

 

 

 

 

207

GES: zvejas rīku ievietošanas datu apakšdeklarācija

 

 

CIF paredzēts noteikumos (3)

208

Atrašanās vietas datu apakšdeklarācijas sākums

GES

Tags, kas ietver ziņas par zvejas rīku ievietošanu

C

209

Datums

DA

Zvejas rīka ievietošanas datums (YYYY-MM-DD)

C

210

Laiks

TI

Zvejas rīka ievietošanas laiks UTC (HH:MM)

C

211

POS apakšdeklarācija

POS

Zvejas rīka ievietošanas vieta (sk. POS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

212

 

 

 

 

213

GER:zvejas rīka izcelšanas datu apakšdeklarācija

 

 

CIF paredzēts noteikumos (3)

214

Atrašanās vietas datu apakšdeklarācijas sākums

GER

Tags, kas ietver ziņas par zvejas rīka izcelšanu

C

215

Datums

DA

Zvejas rīka izcelšanas datums (YYYY-MM-DD)

C

216

Laiks

TI

Zvejas rīka izcelšanas laiks UTC (HH:MM)

C

217

POS apakšdeklarācija

POS

Vieta, kurā notikusi zvejas rīka izcelšana (Sk. POS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

218

 

 

 

 

219

GIL: žaunu tīklu izmantošanas datu apakšdeklarācija

 

 

CIF kuģim iratļauja zvejot ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k un XII zonā

220

Žaunu tīklu izmantošanas datu apakšdeklarācijas sākums

GIL

Tags, kas apzīmē žaunu tīklu izmantošanas sākumu

 

221

Viena tīkla nominālais garums

NL

Informācija jāreģistrē katrā zvejas reisā (metros)

C

222

Tīklu skaits

NN

Tīklu skaits vienā izlikto tīklu rindā

C

223

Izlikto tīklu rindu skaits

FL

Kopējais izlikto tīklu rindu skaits

C

224

POS apakšdeklarācija

POS

Katras izliktās tīklu rindas atrašanās vieta (Sk. POS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

225

Dziļums, kādā izlikta katra tīklu rinda

FD

Dziļums, kādā izlikta katra tīklu rinda (attālums no ūdens virsmas līdz zvejas rīka zemākajai daļai)

C

226

Katras izliktās tīklu rindas ūdenī atrašanās laiks

ST

Katras izliktās tīklu rindas ūdenī atrašanās laiks (stundās)

C

227

 

 

 

 

228

GLS: zvejas rīka zaudējuma datu deklarācija

 

Noenkurota zvejas rīka zaudējums

CIF paredzēts noteikumos (3)

229

GLS apakšdeklarācijas sākums

GLS

Dati par noenkurota zvejas rīka zaudējumu

 

230

Zvejas rīka zaudēšanas datums

DA

Zvejas rīka zaudēšanas datums (YYYY-MM-DD)

C

231

Vienību skaits

NN

Zaudēto zvejas rīku skaits

CIF

232

POS apakšdeklarācija

POS

Zvejas rīka pēdējā zināmā atrašanās vieta (sk. POS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF

233

 

 

 

 

234

RAS: attiecīgā apgabala datu apakšdeklarācija

RAS

Attiecīgais apgabals atkarībā no attiecīgās ziņošanas prasības — jāaizpilda vismaz viens lauks. Kodu saraksts tiks ievietots EK tīmekļa vietnē, precīza adrese tiks norādīta vēlāk

CIF

235

FAO apgabals

FA

FAO apgabals (piemēram, 27)

CIF

236

FAO (ICES) apakšapgabals

SA

FAO (ICES) apakšapgabals (piemēram, 3)

CIF

237

FAO (ICES) rajons

ID

FAO (ICES) rajons (piemēram, d)

CIF

238

FAO (ICES) apakšrajons

SD

FAO (ICES) apakšrajons (piemēram, 24) (Kopā ar iepriekšējām norādēm 27.3.d.24)

CIF

239

Ekonomikas zona

EZ

Ekonomikas zona

CIF

240

ICES statistiskais taisnstūris

SR

ICES statistiskais taisnstūris (piemēram, 49E6)

CIF

241

Zvejas piepūles zona

FE

Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

242

 

 

 

 

243

SPE: sugu apakšdeklarācija

 

Agregētais daudzums pa sugām

 

244

SPE apakšdeklarācijas sākums

SPE

Dati par nozvejotajām zivīm (pa sugām)

C

245

Sugas nosaukums

SN

Sugas nosaukums (FAO trīsburtu kods)

C

246

Zivju svars

WT

Pēc vajadzības viens no minētajiem.

1.

Kopējais zivju svars (kilogramos) nozvejas periodā

2.

Kopējais zivju svars (kilogramos) uz kuģa (agregētais svars)

3.

Kopējais izkrauto zivju svars (kilogramos)

4.

Kopējais izmesto vai dzīvās ēsmas zivju svars

CIF netiek skaitītas; zilās tunzivs zvejniecībā

247

Zivju skaits

NF

Zivju skaits (ja nozveja jāreģistrē pēc zivju skaita, piemēram, laši, tunzivis)

CIF laša un tunzivju zvejniecībā

248

Zvejas rīkos paturēto zivju daudzums

NQ

Novērtētais daudzums, kas paturēts zvejas rīkos, t. i., kas neatrodas kuģa tilpnē

CIF dzīvas tunzivis

249

Zvejas rīkos paturēto zivju skaits

NB

Novērtētais zivju skaits, kas paturēts zvejas rīkos, t. i., kas neatrodas kuģa tilpnē

CIF dzīvas tunzivis

250

Attiecīgā apgabala datu apakšdeklarācija

RAS

Ģeogrāfiskais apgabals, kurā gūta nozvejas lielākā daļa.

Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Sk. RAS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

251

Zvejas rīka tips

GE

Burtu kods atbilstīgi FAO“Starptautiskajai Zvejas rīku statistiskajai standartklasifikācijai”

CIF izkraušanas datu deklarācija tikai konkrētām sugām un nozvejas apgabaliem

252

Apstrādes datu apakšdeklarācija

PRO

(Sk. PRO pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF izkraušanas (citā kuģī pārkraušanas) datu deklarācija

253

 

 

 

 

254

PRO: apstrādes datu apakšdeklarācija

 

Apstrādes/sagatavošanas veids (par katru izkrauto sugu)

 

255

Apstrādes datu apakšdeklarācijas sākums

PRO

Tags, kas ietver ziņas par zivju apstrādi

C

256

Zivju svaiguma kategorija

FF

Zivju svaiguma kategorija (A, B, E, V, SO)

CIF pārdošanas zīme

257

Uzglabāšanas veids

PS

Burtu kods zivju uzglabāšanas veida apzīmēšanai, piemēram, dzīvas, saldētas, sālītas. Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

258

Zivju sagatavošanas veids

PR

Burtu kods produktu sagatavošanas veida apzīmēšanai (norāda apstrādes veidu). Kodu saraksts pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

259

Apstrādāto produktu iepakojuma veids

TY

Trīsburtu kods (CRT = kartona kārbas, BOX = kastes, BGS = maisi, BLC = bloki)

CIF (ja TRA), O (ja LAN)

260

Iepakojuma vienību skaits

NN

Iepakojuma vienību skaits: kartona kārbas, kastes, maisi, tvertnes, bloki u. c.

CIF (ja TRA), O (ja LAN)

261

Iepakojuma vienības vidējais svars

AW

Produktu svars (kg)

CIF (ja TRA), O (ja LAN)

262

Pārrēķina koeficients

CF

Skaitlisks koeficients, ko izmanto, lai apstrādāto zivju svaru pārrēķinātu zivju dzīvsvarā

O

263

 

 

 

 

264

Pārdošanas ziņojums: SAL

 

SAL = pārdošanas ziņojums

 

265

Norādīt turpmāk minētos atribūtus

 

Pārdošanas ziņojumā var pārraidīt pārdošanas zīmes ierakstu vai pārņemšanas dokumenta ierakstu

 

266

Pārdošanas reģistra sākums

SAL

Tags, kas apzīmē pārdošanas reģistra sākumu

C

267

Kuģa numurs Kopienas flotes reģistrā

IR

Formātā AAAXXXXXXXXX, kur A ir lielais burts un apzīmē pirmās reģistrācijas valsti ES un X ir burts vai cipars

C

268

Kuģa izsaukuma signāls

RC

Starptautiskais radio izsaukuma signāls

CIF KFR ir novecojis

269

Kuģa ārējā identifikācija

XR

Zivju izkrāvējkuģa reģistrācijas numurs, kas redzams uz sānu borta (korpusa)

O

270

Reģistrācijas valsts

FS

ISO trīsburtu valsts kods

C

271

Kuģa vārds

NA

Zivju izkrāvējkuģa vārds

O

272

SLI deklarācija

SLI

(Sk. SLI pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF pārdošana

273

TLI deklarācija

TLI

(Sk. TLI pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

CIF pārņemšana

274

 

 

 

 

275

SLI: pārdošanas zīmes ieraksta datu deklarācija

 

 

 

276

Pārdošanas zīmes ieraksta datu deklarācijas sākums

SLI

Tags, kas ietver ziņas par sūtījuma pārdošanu

C

277

Datums

DA

Pārdošanas datums (YYYY-MM-DD)

C

278

Pārdošanas valsts

SC

Valsts, kurā notika pārdošana (ISO trīsburtu valsts kods)

C

279

Pārdošanas vieta

SL

Ostas kodu saraksts (CCPPP) pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

280

Pārdevējs

NS

Izsoļu nams vai cita struktūra vai persona, kas pārdod zivis

C

281

Pircējs

NB

Struktūra vai persona, kas pērk zivis

C

282

Pirkuma līguma atsauces numurs

CN

Pirkuma līguma atsauces numurs

O

283

Primārā dokumenta datu apakšdeklarācija

SRC

(Sk. SRC pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

284

Pārdotā sūtījuma datu apakšdeklarācija

CSS

(Sk. CSS pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

285

 

 

 

 

286

SRC apakšdeklarācija

 

Karoga valsts iestādēm jānosaka primārais dokuments, pamatojoties uz kuģa zvejas žurnāla un izkraušanas datiem

 

287

Primārā dokumenta datu apakšdeklarācijas sākums

SRC

Tags, kas ietver ziņas par pārdotā sūtījuma primāro dokumentu

C

288

Izkraušanas datums

DL

Izkraušanas datums (YYYY-MM-DD)

C

289

Valsts un osta

PO

Izkraušanas vietas valsts un ostas nosaukums. Ostas kodu saraksts (CCPPP) pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

290

 

 

 

 

291

CSS apakšdeklarācija

 

 

 

292

Pārdotā sūtījuma datu apakšdeklarācijas sākums

CSS

Tags, kas ietver ziņas par pārdoto preci

C

293

Zivju cena

FP

Cena par kilogramu

C

294

Pārdošanas valūta

CR

Pārdošanas cenas valūta. Valūtas simbolu/kodu saraksts tiks ievietots EK tīmekļa vietnē, precīza adrese tiks norādīta vēlāk

C

295

Zivju izmēra kategorija

SF

Zivju izmērs (pēc vajadzības: 1–8; viens izmērs, kg, g, cm, mm, zivju skaits kilogramā)

CIF

296

Paredzētais produkta lietojums

PP

Kodi attiecībā uz lietošanu pārtikā, pārnesumiem un rūpnieciskām vajadzībām

CIF

297

Izņemts no tirgus

WD

No tirgus izņēmusi ražotāju organizācija (Y – jā, N – nē, T – uz laiku)

C

298

Ražotāju organizācijas izmantojuma kods

OP

Kodu saraksts tiks ievietots EK tīmekļa vietnē, precīza adrese tiks norādīta vēlāk

O

299

Sūtījuma sugas

SPE

(Sk. SPE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

300

TLI: pārņemšanas datu deklarācija

 

 

 

301

TLI deklarācijas sākums

TLI

Tags, kas ietver ziņas par pārņemšanu

C

302

Datums

DA

Pārņemšanas datums (YYYY-MM-DD)

C

303

Pārņemšanas valsts

SC

Valsts, kurā notikusi pārņemšana (ISO trīsburtu valsts kods)

C

304

Pārņemšanas vieta

SL

Pārņemšanas ostas kods vai pārņemšanas vietas nosaukums (ja pārņemšana veikta ārpus ostas) — saraksts pieejams EK tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

C

305

Pārņēmējas organizācijas nosaukums

NT

Zivis pārņēmušās organizācijas nosaukums

C

306

Pārņemšanas līguma atsauces numurs

CN

Pārņemšanas līguma atsauces numurs

O

307

SRC apakšdeklarācija

SRC

(Sk. SRC pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

308

Pārņemtā sūtījuma datu apakšdeklarācija

CST

(Sk. CST pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C

309

 

 

 

 

310

CST apakšdeklarācija

 

 

 

311

Katra pārņemtā sūtījuma ieraksta sākums

CST

Tags, kas ietver ziņas par katru pārņemto sugu

C

312

Zivju izmēra kategorija

SF

Zivju izmērs (pēc vajadzības: 1–8; viens izmērs, kg, g, cm, mm, zivju skaits kilogramā)

O

313

Sūtījuma sugas

SPE

(Sk. SPE pakārtoto elementu un atribūtu norādes)

C


(1)  Ar šo pielikumu pilnībā aizstāj pielikumu Komisijas Regulai (EK) Nr. 1566/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem.

(2)  Jānorāda obligāti, ja prasīts Kopienas noteikumos, starptautiskos vai divpusējos nolīgumos.

(3)  Ja CIF nepiemēro, atribūta izmantošana nav obligāta.

1.

Rakstzīmju kopu definīcijas pieejamas tīmekļa vietnē http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used, ERS ziņojumos jāizmanto Rietumeiropas rakstzīmju kopa (UTF-8).

2.

Visi kodi (vai attiecīgas norādes) tiks ievietoti EK Zivsaimniecības tīmekļa vietnē (precīza adrese tiks norādīta vēlāk) http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (tostarp kodi, ar kuriem apzīmē labojumus, ostas, zvejas apgabalus, plānus iziet no ostas, iemeslus atgriezties ostā, zvejas veidus un mērķsugas, kodi, ar kuriem apzīmē ieiešanu krājumu saglabāšanas/zvejas piepūles zonā, un citi kodi vai norādes).

3.

Visi trīs rakstzīmju kodi ir XML elementi (trīs rakstzīmju kods), visi divu rakstzīmju kodi ir XML atribūti.

4.

Šā pielikuma XML datņu piemēri un XSD atsauces definīcija tiks ievietota EK tīmekļa vietnē, precīza adrese tiks norādīta vēlāk.

5.

Tabulā svara norādes ir dotas kilogramos, vajadzības gadījumā ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.”


9.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/18


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 600/2010

(2010. gada 8. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu attiecībā uz to pasugu vai radniecīgu produktu piemēru paplašināšanu vai grozīšanu, uz kuriem attiecina tos pašus MAL

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Vairākas dalībvalstis lūgušas veikt nelielus grozījumus un iekļaut jaunu informāciju Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikuma slejā “Piemēri pasugām vai radniecīgiem produktiem, uz kuriem attiecina tos pašus MAL”.

(2)

Šie grozījumi un jaunas informācijas iekļaušana ir vajadzīga, lai Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumā iekļautu jaunus augļus, dārzeņus un graudaugus, kas kļuvuši pieejami dalībvalstu tirgū.

(3)

Ir lietderīgi pievienot šādus augļus, dārzeņus, graudaugus un dzīvnieku produktus: mineola, ērkšķu plūme, ziemeļu kaulene, kauleņavene, fizālis, laimkvats, mangostāns, pūķauglis (sarkanā pitaija), zemes mandele (čufa), kivioga, ārstniecības lupstāja sakne, zirdzenes sakne, genciāna sakne, tamarillo, parastās līcijas ogas (goji), Ķīnas līcijas ogas, Ķīnas kāposts, Portugāles lapu kāposts, Portugāles galviņkāposts, zirņu un redīsu lapas, amaranta spināti un sēklas, agretti, ķirbju dzimtas augu sēklas (izņemot ķirbju sēklas), kvinoja, plūškoka ziedi, ginko lapas, ēdami ziedi, mētras un medījums. Brūklenes pārceļ no melleņu kategorijas uz dzērveņu kategoriju. Vīnogu nosaukumu latīņu valodā groza saskaņā ar starptautisko nomenklatūru.

(4)

Tāpēc ir attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti, kas minēti 2. panta 1. punktā

Koda Nr. (1)

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Atsevišķu produktu piemēri grupās, uz kurām attiecina MAL

Zinātniskais nosaukums (2)

To pasugu vai radniecīgu produktu piemēri, uz kuriem attiecina tos pašus MAL

Produkta daļas, uz kurām attiecina MAL

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusaugļi

 

 

 

Viss produkts

0110010

 

Greipfrūti

Citrus paradisi

Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas), mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi

 

0110020

 

Apelsīni

Citrus sinensis

Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi

 

0110030

 

Citroni

Citrus limon

Dažādi citroni

 

0110040

 

Laimi

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarīni

Citrus reticulata

Klementīni, tanžerīni, mineolas un pārējie hibrīdi

 

0110990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0120000

ii)

Koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

 

 

 

Viss produkts pēc čaumalas atdalīšanas (izņemot kastaņus)

0120010

 

Mandeles

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Brazīlijas rieksti

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Indijas rieksti

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kastaņi

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosrieksti

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lazdu rieksti

Corylus avellana

Dižlazdu rieksti

 

0120070

 

Makadāmiju rieksti

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekanrieksti

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Priežu rieksti

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistācijas

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Valrieksti

Juglans regia

 

 

0120990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0130000

iii)

Sēkleņi

 

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0130010

 

Āboli

Malus domesticus

Mežāboli

 

0130020

 

Bumbieri

Pyrus communis

Bumbierāboli

 

0130030

 

Cidonijas

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mespili (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Eriobotrijas (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0140000

iv)

Kauleņi

 

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0140010

 

Aprikozes

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Ķirši

Prunus cerasus, Prunus avium

Saldie ķirši, skābie ķirši

 

0140030

 

Persiki

Prunus persica

Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi

 

0140040

 

Plūmes

Prunus domestica

Damsonplūmes, renklodes, mirabeles, ērkšķu plūmes

 

0140990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0150000

v)

Ogas un sīkie augļi

 

 

 

Viss produkts pēc kauslapiņu un kātiņu atdalīšanas, izņemot jāņogas un upenes: augļi ar kātiņiem

0151000

a)

Galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

 

 

 

 

0151010

 

Galda vīnogas

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Vīna vīnogas

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Zemenes

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Ogas uz dzinumiem

 

 

 

 

0153010

 

Kazenes

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Ziemeļu kaulenes

Rubus ceasius

Kazeņavenes, boizenes un lācenes

 

0153030

 

Avenes

Rubus idaeus

Japānas avenes, ziemeļu kaulenes/avenes (Rubus arcticus), kauleņavene (Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0154000

d)

Pārējie sīkie augļi un ogas

 

 

 

 

0154010

 

Vairogu zilenes

Vaccinium spp. izņemot V. macrocarpon un V. vitis-idaea

Mellenes

 

0154020

 

Dzērvenes

Vaccinium macrocarpon un V. vitis-idaea

Brūklenes

 

0154030

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Ērkšķogas

Ribes uva-crispa

Arī citu jāņogu ģints sugu hibrīdi

 

0154050

 

Mežrožu paaugļi

Rosa canina

 

 

0154060

 

Zīdkoka ogas (4)

Morus spp.

Lielaugļu zemeņkoka augļi

 

0154070

 

Vilkābeles ogas (4)

Crataegus azarolus

Kiviogas (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Plūškoka ogas (4)

Sambucus nigra

Aronijas, pīlādžogas, smiltsērkšķa ogas, paērkšķa ogas un citas koku ogas

 

0154990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0160000

vi)

Dažādi augļi

 

 

 

Viss produkts pēc tam, kad atdalīts kātiņš vai lapu vainags (ananasiem)

0161000

a)

Ar ēdamu mizu

 

 

 

 

0161010

 

Dateles

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Vīģes

Ficus carica

 

 

0161030

 

Galda olīvas

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkvati (4)

Fortunella species

Marumi kumkvati, Nagami kumkvati, laimkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambolas (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Hurmas (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Javas salas plūmes (4)

Syzygium cumini

Javas salas āboli, pomeraki, Malabāras plūmes, pitangas (grumichama Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0162000

b)

Mazi, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

0162010

 

Kivi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Ličī

Litchi chinensis

Pulasāna un rambutāna koka augļi, mangostāni

 

0162030

 

Pasifloru augļi

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncijas (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Hrizofilas (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Amerikas hurmas (4)

Diospyros virginiana

Sapotes (melnās, baltās, zaļās, dzeltenās un meimija sapotes)

 

0162990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0163000

c)

Lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

0163010

 

Avokado

Persea americana

 

 

0163020

 

Banāni

Musa x paradisica

Pundurbanāni, miltu banāni, ābolbanāni

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaijas

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granātāboli

Punica granatum

 

 

0163060

 

Čerimojas (4)

Annona cherimola

Anonas, ilamas un pārējie vidēji lielie anonu dzimtas augu augļi

 

0163070

 

Gvajaves (4)

Psidium guajava

Sarkanā pitaija jeb pūķauglis (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananasi

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Maizeskoka augļi (4)

Artocarpus altilis

Džekfrūti

 

0163100

 

Duriana augļi (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Guanabanas (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

0210000

i)

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

 

Viss produkts pēc virsdaļas (ja ir) atdalīšanas un augsnes palieku aizvākšanas, noskalojot vai notīrot

0211000

a)

Kartupeļi

 

Bumbuļu formas Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

 

 

0212010

 

Manioki

Manihot esculenta

Kolokāzijas, tannijas

 

0212020

 

Batātes

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jamsi

Dioscorea sp.

Jamsa pupas, Meksikas jamsa pupas

 

0212040

 

Marantas (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Pārējie (3)  (4)

 

 

 

0213000

c)

Pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

 

0213010

 

Galda bietes

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Burkāni

Daucus carota

 

 

0213030

 

Sakņu selerijas

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Mārrutki

Armoracia rusticana

Zirdzenes saknes, ārstniecības lupstāja saknes, genciāna saknes

 

0213050

 

Topinambūri

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinaki

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Sakņu pētersīļi

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Redīsi

Raphanus sativus var. saitvus

Melnie redīsi, Japānas redīsi, mazie redīsi un tiem līdzīgās pasugas, zemes mandeles (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Puravlapu plostbārži

Tragopogon porrifolius

Melnie plostbārži, Spānijas plostbārži

 

0213100

 

Kāļi

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Rāceņi

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0220000

ii)

Sīpolu dārzeņi

 

 

 

Viss produkts pēc tam, kad noņemta viegli atdalāmā miza un augsnes paliekas (sausiem dārzeņiem) vai saknes un augsnes paliekas (svaigiem dārzeņiem)

0220010

 

Ķiploki

Allium sativum

 

 

0220020

 

Sīpoli

Allium cepa

Sīpoli konservēšanai

 

0220030

 

Šalotes

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Lielie loksīpoli

Allium cepa

Velsas sīpoli un tiem līdzīgas pasugas

 

0220990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0230000

iii)

Augļu dārzeņi

 

 

 

Viss produkts pēc kātiņu atdalīšanas (cukurkukurūza – bez vālītes apvalka, fizālis – bez kauslapām)

0231000

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

 

 

 

0231010

 

Tomāti

Lycopersicum esculentum

Ķiršveida tomāti, tamarillo, fizāļi, parastās līcijas ogas (goji), Ķīnas līcijas ogas (Lycium barbarum un L. chinense)

 

0231020

 

Pipari

Capsicum annuum, var grossum un var. longum

Čilli pipari

 

0231030

 

Baklažāni

Solanum melongena

Pepino

 

0231040

 

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0232000

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

 

 

0232010

 

Gurķi

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Pipargurķīši

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Tumšzaļie kabači

Cucurbita pepo var. melopepo

Kabači, patisoni

 

0232990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0233000

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

 

 

0233010

 

Melones

Cucumis melo

Kivano

 

0233020

 

Lielaugļu ķirbji

Cucurbita maxima

Vēlie ķirbji

 

0233030

 

Arbūzi

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0234000

d)

Cukurkukurūza

 

Zea mays var. sacharata

 

Serde un vālīte bez apvalka

0239000

e)

Pārējie augļu dārzeņi

 

 

 

 

0240000

iv)

Krustziežu dārzeņi

 

 

 

 

0241000

a)

Ziedošie krustzieži

 

 

 

Tikai blīvākās daļas

0241010

 

Brokoļi

Brassica oleracea

Kalabrijas, Ķīnas brokoļi, pavasara brokoļi

 

0241020

 

Ziedkāposti

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0242000

b)

Galviņu krustzieži

 

 

 

Viss augs pēc sakņu un bojāto lapu atdalīšanas

0242010

 

Briseles kāposti

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Tikai galviņas

0242020

 

Galviņkāposti

Brassica oleracea convar. capitata

Smailie kāposti, sarkanie kāposti, Savojas kāposti, baltie kāposti

 

0242990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0243000

c)

Lapu krustzieži

 

 

 

Viss augs pēc sakņu un bojāto lapu atdalīšanas

0243010

 

Ķīnas kāposti

Brassica rapa subspecies pekinensis group

Sareptas sinepes, pak choi, Ķīnas plakanie kāposti, Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

 

0243020

 

Lapu kāposti

Brassica oleracea convar. Acephalea

Kroklapu kāposti, kolardi, Portugāles lapu kāposti, Portugāles galviņkāposti, lopbarības kāposti

 

0243990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0244000

d)

Kolrābji

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Viss produkts pēc sakņu un augsnes palieku (ja ir) atdalīšanas

0250000

v)

Lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

 

 

Viss produkts pēc sakņu, bojāto ārējo lapu un augsnes palieku (ja ir) atdalīšanas

0251000

a)

Salāti un salātveidīgie

 

 

 

 

0251010

 

Salātu baldriņi

Valerianella locusta

Dūnaugļu baldriņi

 

0251020

 

Dārza salāti

Lactuca sativa

Galviņsalāti, lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti

 

0251030

 

Platlapu cigoriņi (endīvijas)

Cichorium endiva

Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu cigoriņi, Itālijas cigoriņi, kroklapu endīvijas, salātgalvas cigoriņi

 

0251040

 

Kressalāti (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Barbarejas (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Sējas pazvērītes, rukola salāti (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Šaurlapu divsēkle

 

0251070

 

Brūnās sinepes (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Brassica spp. lapas un dzinumi, arī rāceņu laksti (4)

Brassica spp.

Mizuna, zirņu un redīsu lapas, kā arī citu krustziežu dzimtas augu jaunās lapiņas (augi, ko novāc līdz īsto lapu 8. fāzei)

 

0251990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0252000

b)

Spināti un tiem līdzīgie (lapas)

 

 

 

 

0252010

 

Spināti

Spinacia oleracea

Jaunzēlandes spināti, amaranta spināti

 

0252020

 

Portulaki (4)

Portulaca oleracea

Ziemas portulaki, dārza portulaki, parastie portulaki, skābenes, salikornijas, agretti (Salsola soda)

 

0252030

 

Lapu bietes (mangoldi)

Beta vulgaris

Galda biešu lapas

 

0252990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0253000

c)

Vīnogulāju lapas (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

d)

Ūdenskreses

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Lapu cigoriņi

 

Cichorium intybus. var. Foliosum

 

 

0256000

f)

Garšaugi

 

 

 

 

0256010

 

Kārveles

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Maurloki

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Lapu selerijas

Apium graveolens var. seccalinum

Fenheļa lapas, koriandra lapas, diļļu zariņi, ķimeņu lapas, ārstniecības lupstājs, zirdzene, mirres un citu čemurziežu dzimtas augu lapas

 

0256040

 

Pētersīļi

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Salvija (4)

Salvia officinalis

Kalnumētras

 

0256060

 

Rozmarīns (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Timināns (4)

Thymus spp.

Majorāns, raudene

 

0256080

 

Baziliks (4)

Ocimum basilicum

Melisa, mētras, piparmētra

 

0256090

 

Lauru lapas (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragons (4)

Artemisia dracunculus

Izops

 

0256990

 

Pārējie (3)

 

Ēdamie ziedi

 

0260000

vi)

Pākšaugu dārzeņi (svaigi)

 

 

 

Viss produkts

0260010

 

Pupas (ar pākstīm)

Phaseolus vulgaris

Zaļās pupiņas, turku pupas, baltās pupiņas, sparģeļpupiņas

 

0260020

 

Pupas (bez pākstīm)

Phaseolus vulgaris

Lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas

 

0260030

 

Zirņi (ar pākstīm)

Pisum sativum

Cukurzirņi, sējas zirņi

 

0260040

 

Zirņi (bez pākstīm)

Pisum sativum

Dārza zirņi, zaļie zirņi, aunazirņi

 

0260050

 

Lēcas (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0270000

vii)

Stublāju dārzeņi (svaigi)

 

 

 

Viss produkts pēc bojāto audu, kā arī augsnes un sakņu atdalīšanas

0270010

 

Sparģeļi

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Lapu artišoki

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Selerijas

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fenheļi

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artišoki

Cynara scolymus

 

Visa ziedkopa, arī tās pamatne

0270060

 

Puravi

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarberi

Rheum x hybridum

 

Kāti pēc sakņu un lapu atdalīšanas

0270080

 

Bambusa dzinumi (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmu serdes (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0280000

viii)

Sēnes

 

 

 

Viss produkts pēc augsnes vai tās substrāta atdalīšanas

0280010

 

Audzētas sēnes

 

Šampinjoni (atmatenes) (4), austersēnes, šitaki sēnes (4)

 

0280020

 

Savvaļas sēnes (4)

 

Gailenes, trifeles, lāčpurni, baravikas

 

0280990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0290000

ix)

Jūras zāles  (4)

 

 

 

Viss produkts pēc bojāto lapu atdalīšanas

0300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

 

 

 

Sausas sēklas

0300010

 

Pupas

Phaseolus vulgaris

Cūku pupas, baltās pupiņas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lauka pupas, lopbarības pupas

 

0300020

 

Lēcas

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Zirņi

Pisum sativum

Aunazirņi, lauka zirņi, sējas dedestiņa

 

0300040

 

Lupīnas (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

 

 

Viss produkts pēc čaumalas, kauliņa vai apvalka atdalīšanas, ja tas ir iespējams

0401000

i)

Eļļas augu sēklas

 

 

 

 

0401010

 

Linsēklas

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Zemesrieksti

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Magoņu sēklas

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezama sēklas

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Saulgriežu sēklas

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapšu sēklas

Brassica napus

Ripša sēklas, ripsis

 

0401070

 

Sojas pupas

Glycine max

 

 

0401080

 

Sinepju sēklas

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Kokvilnas sēklas

Gossypium spp.

 

Neatdalītas

0401100

 

Ķirbju sēklas (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Citu ķirbju dzimtas augu sēklas

 

0401110

 

Saflora sēklas (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Gurķenes sēklas (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Sējas idras sēklas (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Kaņepju sēklas (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Rīcinaugs

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0402000

ii)

Eļļas augu augļi

 

 

 

 

0402010

 

Olīvas eļļas ražošanai (4)

Olea europaea

 

Viss auglis pēc kātiņa (ja ir) un augsnes palieku (ja ir) atdalīšanas

0402020

 

Eļļas palmas rieksti (kodoli) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Eļļas palmas augļi (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapoks (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0500000

5.

GRAUDAUGI

 

 

 

Veseli graudi

0500010

 

Mieži

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Griķi

Fagopyrum esculentum

Amarants, kvinoja

 

0500030

 

Kukurūza

Zea mays

 

 

0500040

 

Prosa (4)

Panicum spp.

Itālijas sarene, tefa

 

0500050

 

Auzas

Avena sativa

 

 

0500060

 

Rīsi

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Rudzi

Secale cereale

 

 

050080

 

Sorgo (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Kvieši

Triticum aestivum, T. durum

Speltas kvieši, tritikāle

 

0500990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

Tēja

Camellia sinensis

 

Viss produkts

0620000

ii)

Kafijas pupiņas  (4)

 

 

 

Zaļas pupiņas

0630000

iii)

Zāļu tējas  (4) (kaltētas)

 

 

 

 

0631000

a)

Ziedi

 

 

 

Viss zieds pēc ziedkāta un bojāto lapu atdalīšanas

0631010

 

Kumelīšu ziedi

Matricaria recutita,

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Hibiska ziedi

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Rožu ziedlapiņas

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Jasmīna ziedi

Jasminum officinal

Plūškoka ziedi (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Liepu ziedi

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0632000

b)

Lapas

 

 

 

Viss produkts pēc sakņu un bojāto lapu atdalīšanas

0632010

 

Zemeņu lapas

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Roibosa krūma lapas

Aspalathus spec.

Ginko lapas

 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0633000

c)

Saknes

 

 

 

Viss produkts pēc virsdaļas atdalīšanas un augsnes palieku aizvākšanas noskalojot vai notīrot

0633010

 

Baldriāna sakne

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Žeņšeņa sakne

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0639000

d)

Pārējās zāļu tējas

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakao pupiņas  (4) (fermentētas vai žāvētas)

 

Theobroma cacao

 

Pupiņas pēc čaumalas atdalīšanas

0650000

v)

Ceratonijas augļi  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Viss produkts pēc kātiņa vai augšdaļas atdalīšanas

0700000

7.

APIŅI (kaltēti), arī apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

 

Humulus lupulus

 

Žāvētas rogas

0800000

8.

GARŠVIELAS (4)

 

 

 

Viss produkts, sauss

0810000

i)

Sēklas

 

 

 

 

0810010

 

Anīsa sēklas

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Sējas melnsēklītes sēklas

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Selerijas sēklas

Apium graveolens

Ārstniecības lupstāja sēklas

 

0810040

 

Koriandra sēklas

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Ķimeņu sēklas

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Diļļu sēklas

Anathum graveolens

 

 

0810070

 

Fenheļa sēklas

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Grieķu sieramoliņa sēklas

Trigonella foenum-graecum

 

 

0810090

 

Muskatrieksts

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0820000

ii)

Augļi un ogas

 

 

 

 

0820010

 

Jamaikas pipari

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Anīsa (Japānas) pipari

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Pļavas ķimenes

Carum carvi

 

 

0820050

 

Kardamons

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Kadiķogas

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Pipari (melnie un baltie)

Piper nigrum

Garie pipari, sārtie pipari

 

0820130

 

Vaniļas pākstis

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

Tamarinda augļi

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0830000

iii)

Miza

 

 

 

 

0830010

 

Kanēlis

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Kasijas koka miza

 

0830990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0840000

iv)

Saknes vai sakneņi

 

 

 

 

0840010

 

Lakricas sakne

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ingvers

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkumas sakne

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Mārrutki

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0850000

v)

Pumpuri

 

 

 

 

0850010

 

Krustnagliņas

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kaperi

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0860000

vi)

Zieda drīksna

 

 

 

 

0860010

 

Safrāns

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0870000

vii)

Sēklsedze

 

 

 

 

0870010

 

Muskatriekstu mizas

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI (4)

 

 

 

 

0900010

 

Cukurbietes (sakne)

Beta vulgaris

 

Viss produkts pēc virsdaļas atdalīšanas un augsnes palieku aizvākšanas noskalojot vai notīrot

0900020

 

Cukurniedres

Saccharum officinarum

 

Viss produkts pēc bojāto audu, kā arī augsnes un sakņu atdalīšanas

0900030

 

Cigoriņu (4) saknes

Cichorium intybus

 

Viss produkts pēc virsdaļas atdalīšanas un augsnes palieku aizvākšanas noskalojot vai notīrot

0900990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

 

 

1010000

i)

Gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti, asinis, dzīvnieku tauki, svaigi, dzesināti vai saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti vai pārstrādāti miltos vai rupja maluma miltos; citi pārstrādes produkti, kā desas un pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

 

 

 

Viss produkts vai tikai tauku frakcija (5)

1011000

a)

Cūku

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Gaļa

 

 

 

1011020

 

Tauki bez liesuma

 

 

 

1011030

 

Aknas

 

 

 

1011040

 

Nieres

 

 

 

1011050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1011990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1012000

b)

Liellopu

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Gaļa

 

 

 

1012020

 

Tauki

 

 

 

1012030

 

Aknas

 

 

 

1012040

 

Nieres

 

 

 

1012050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1012990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1013000

c)

Aitas

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Gaļa

 

 

 

1013020

 

Tauki

 

 

 

1013030

 

Aknas

 

 

 

1013040

 

Nieres

 

 

 

1013050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1013990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1014000

d)

Kazas

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Gaļa

 

 

 

1014020

 

Tauki

 

 

 

1014030

 

Aknas

 

 

 

1014040

 

Nieres

 

 

 

1014050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1014990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1015000

e)

Zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Gaļa

 

 

 

1015020

 

Tauki

 

 

 

1015030

 

Aknas

 

 

 

1015040

 

Nieres

 

 

 

1015050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1015990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1016000

f)

Mājputnu – vistu, zosu, pīļu, tītaru un pērļu vistiņu; strausu, baložu

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Gaļa

 

 

 

1016020

 

Tauki

 

 

 

1016030

 

Aknas

 

 

 

1016040

 

Nieres

 

 

 

1016050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1016990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1017000

g)

Citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

Truši, ķenguri, medījumi

 

1017010

 

Gaļa

 

 

 

1017020

 

Tauki

 

 

 

1017030

 

Aknas

 

 

 

1017040

 

Nieres

 

 

 

1017050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1017990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1020000

ii)

Piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, sviests un citi tauki, kas iegūti no piena, siera un rūgušpiena biezmasas

 

 

 

Viss produkts vai tikai tauku frakcija (6)

1020010

 

Liellopi

 

 

 

1020020

 

Aitas

 

 

 

1020030

 

Kazas

 

 

 

1020040

 

Zirgi

 

 

 

1020990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1030000

iii)

Putnu olas, svaigas, konservētas vai pagatavotas; putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

 

 

Viss produkts vai tikai tauku frakcija (7)

1030010

 

Vistas

 

 

 

1030020

 

Pīles

 

 

 

1030030

 

Zosis

 

 

 

1030040

 

Paipalas

 

 

 

1030990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1040000

iv)

Medus

 

Apis melifera, Melipona spec.

Peru pieniņš, ziedputekšņi

 

1050000

v)

Abinieki un rāpuļi

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Varžu kājiņas, krokodili

 

1060000

vi)

Gliemeži

 

Helix spec.

 

Viss produkts pēc čaulas atdalīšanas

1070000

vii)

Citi sauszemes dzīvnieku produkti

 

 

 

 

1100000

11.

ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI, VĒŽVEIDĪGIE, MOLUSKI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

 

 

 

1200000

12.

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

 

 

 


(1)  Šādus koda numurus ievieš ar šo pielikumu, un tos paredzēts izmantot klasifikācijas vajadzībām šajā un citos saistītos Regulas (EK) Nr. 396/2005 pielikumos.

(2)  Slejā “Atsevišķu produktu piemēri grupās, uz kurām attiecina MAL” minētajām vienībām, ja tas ir iespējami un lietderīgi, norāda zinātnisko nosaukumu. Pēc iespējas izmanto starptautisko nomenklatūras sistēmu.

(3)  Formulējums “pārējie” aptver visus produktus, kas nav skaidri norādīti ar pārējiem kodiem “grupās, uz kurām attiecina MAL”.

(4)  Regulas II un III pielikumā norādītos MAL produktam piemēro tikai tad, ja to izmanto pārtikā. Produkta daļām, ko izmanto vienīgi kā dzīvnieku barības sastāvdaļu, piemēros citus MAL.

(5)  Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir ūdenī šķīstošs(-i) (log Pow mazāks nekā 3), MAL izsaka mg uz kg gaļas (ieskaitot taukus), gaļas izstrādājumu, subproduktu vai dzīvnieku tauku. Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir taukos šķīstošs(-i) (log Pow 3 vai lielāks), MAL izsaka mg uz kg tauku, ko satur gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti vai dzīvnieku tauki. Pārtikas produktiem ar 10 % vai mazāku tauku saturu atliekas aprēķina no pārtikas produkta kopsvara, ieskaitot kaulus. Šādos gadījumos maksimāli pieļaujamais līmenis ir viena desmitā daļa no vērtības, kas attiecināta uz tauku saturu, bet nedrīkst būt mazāks par 0,01 mg/kg. Šis nosacījumu nepiemēro, ja MAL ir noteikti atbilstīgi kvalitatīvās noteikšanas robežai.

(6)  Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir ūdenī šķīstošs(-i) (log Pow mazāks nekā 3), MAL izsaka mg uz kg piena vai piena produktu. Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir taukos šķīstošs(-i) (log Pow 3 vai lielāks), MAL izsaka mg uz kg govs piena vai govs pilnpiena. Lai noteiktu atliekas nepasterizētā govs pienā un pilnpienā, par pamatu ņem pienu ar 4 % tauku saturu. Citu dzīvnieku izcelsmes svaigpienam vai pilnpienam atliekas izsaka uz tauku pamata. Citiem minētajiem pārtikas produktiem ar tauku saturu, kas nepārsniedz 2 % no svara, maksimāli pieļaujamais līmenis ir puse no tā, kas noteikts svaigpienam vai pilnpienam; pārtikas produktiem ar tauku saturu 2 % no svara vai vairāk maksimāli pieļaujamo līmeni izsaka mg uz kg tauku. Šādos gadījumos maksimāli pieļaujamais līmenis ir 25 reizes lielāks nekā tas, kas noteikts svaigpienam vai pilnpienam. Šis nosacījums nav piemērojams, ja MAL ir noteikti atbilstīgi kvalitatīvās noteikšanas robežai.

(7)  Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir ūdenī šķīstošs(-i) (log Pow mazāks nekā 3), MAL putnu olām un olu dzeltenumiem izsaka mg uz kg svaigu olu bez čaumalas. Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir taukos šķīstošs(-i) (log Pow 3 vai lielāks), MAL putnu olām un olu dzeltenumiem izsaka arī mg uz kg svaigu olu bez čaumalas. Tomēr olām un olu produktiem ar tauku saturu vairāk nekā 10 % maksimāli pieļaujamo līmeni izsaka mg uz kg tauku. Šādā gadījumā maksimāli pieļaujamais līmenis ir 10 reizes lielāks nekā maksimāli pieļaujamais līmenis svaigām olām. Šis nosacījums nav piemērojams, ja MAL ir noteikti atbilstīgi kvalitatīvās noteikšanas robežai.

(8)  MAL nepiemēro, kamēr netiks noteikti un uzskaitīti atsevišķi produkti.”


9.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/40


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 601/2010

(2010. gada 8. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 9. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

65,6

TR

50,2

ZZ

57,9

0707 00 05

MK

41,0

TR

120,5

ZZ

80,8

0709 90 70

TR

102,1

ZZ

102,1

0805 50 10

AR

104,4

TR

111,6

UY

91,0

ZA

87,2

ZZ

98,6

0808 10 80

AR

118,8

BR

91,1

CA

119,1

CL

104,9

CN

66,0

NZ

115,0

US

110,3

UY

116,3

ZA

98,9

ZZ

104,5

0808 20 50

AR

99,3

CL

110,3

CN

98,4

NZ

148,7

ZA

101,1

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

218,9

ZZ

218,9

0809 20 95

TR

287,7

US

511,3

ZZ

399,5

0809 30

AR

137,1

TR

164,8

ZZ

151,0

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


9.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/42


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 602/2010

(2010. gada 8. jūlijs),

ar ko nosaka sviesta minimālo pārdošanas cenu trešajā individuālajā uzaicinājumā uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 446/2010

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. panta j) punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 446/2010 (2) ir uzsākta konkursa procedūra sviesta pārdošanai saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti Komisijas 2009. gada 11. decembra Regulā (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (3).

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc individuālajiem uzaicinājumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1272/2009 46. panta 1. punktu Komisijai ir jānosaka minimālā pārdošanas cena vai jānolemj minimālo pārdošanas cenu nenoteikt.

(3)

Pamatojoties uz piedāvājumiem, kas saņemti trešajā individuālajā uzaicinājumā uz konkursu, ir jānosaka minimālā pārdošanas cena.

(4)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Trešajā individuālajā uzaicinājumā uz konkursu sviesta pārdošanai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 446/2010 un kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2010. gada 6. jūlijs, sviesta minimālā pārdošanas cena ir EUR 361,00/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 9. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. jūlijā

Komisjas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 126, 22.5.2010., 17. lpp.

(3)  OV L 349, 29.12.2009., 1. lpp.


9.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/43


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 603/2010

(2010. gada 8. jūlijs)

par minimālās pārdošanas cenas nenoteikšanu trešajā individuālajā uzaicinājumā uz konkursu sausā vājpiena pārdošanai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 447/2010

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. panta j) punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 447/2010 (2) ir uzsākta konkursa procedūra sausā vājpiena pārdošanai saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti Komisijas 2009. gada 11. decembra Regulā (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (3).

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc individuālajiem uzaicinājumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1272/2009 46. panta 1. punktu Komisijai ir jānosaka minimālā pārdošanas cena vai jānolemj minimālo pārdošanas cenu nenoteikt.

(3)

Pamatojoties uz piedāvājumiem, kas saņemti trešajā individuālajā uzaicinājumā uz konkursu, minimālā pārdošanas cena nav jānosaka.

(4)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Trešajā individuālajā uzaicinājumā uz konkursu sausā vājpiena pārdošanai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 447/2010 un kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2010. gada 6. jūlijs, sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu nenosaka.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 9. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. jūlijā

Komisjas vārdā, priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 126, 22.5.2010., 19. lpp.

(3)  OV L 349, 29.12.2009., 1. lpp.


9.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/44


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 604/2010

(2010. gada 8. jūlijs),

ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2009./10. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 877/2009 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 592/2010 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 877/2009 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 9. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 253, 25.9.2009., 3. lpp.

(4)  OV L 170, 6.7.2010., 33. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2010. gada 9. jūlija piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,03

3,36

1701 99 10 (2)

47,03

0,23

1701 99 90 (2)

47,03

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


LĒMUMI

9.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/46


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 7. jūlijs),

ar ko attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu Savienībā, groza Lēmumu 2008/840/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4546)

(2010/380/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta ceturto teikumu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 7. novembra Lēmumā 2008/840/EK par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu un izplatību Kopienā (2), noteikts, ka dalībvalstīm jāpieņem pasākumi, lai novērstu Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu un izplatību Savienībā.

(2)

Misijas laikā, ko Komisija no 2009. gada 9. līdz 20. februārim veica Ķīnā, tika konstatēts, ka to ārkārtas pasākumu piemērošana, kas noteikti Lēmumā 2008/840/EK, nenotiek apmierinoši attiecībā uz to augu audzēšanu un uzraudzību, kuri ietilpst minētā lēmuma darbības jomā, turpmāk – “minētie augi”.

(3)

Komisija 2009. gada 3. jūlijā sazinājās ar Ķīnu, izklāstot minētās misijas laikā izdarītos secinājumus.

(4)

Ķīna 2009. gada 29. septembrī iepazīstināja ar virkni pasākumu, kas varētu uzlabot Anoplophora chinensis (Forster) kontroli, audzējot minētos augus, kurus paredzēts eksportēt uz Savienību. Konkrēti Ķīna ir veikusi to audzēšanas vietu reģistrācijas procedūru, kuru produkcija tiks eksportēta uz Savienību. Tā ir ierobežojusi to audzēšanas vietu skaitu, no kurām minētos augus var eksportēt uz Savienību, un iekļāvusi tikai tās audzēšanas vietas, kuras ir reģistrējusi valsts augu aizsardzības organizācija saskaņā ar grozītā Lēmuma 2008/840/EK I pielikuma I iedaļas B daļas 1. punkta b) apakšpunktu. Šis reģistrs tika paziņots Komisijai tajā pašā dienā. Ķīna arī paziņoja par pasākumiem, kas tiks pieņemti, ja Anoplophora chinensis (Forster) konstatēs kādā no reģistrētajām audzēšanas vietām, tostarp par attiecīgās audzēšanas vietas izslēgšanu no reģistra konkrētos apstākļos. Komisija izplatīja dalībvalstīm no Ķīnas saņemto informāciju.

(5)

Komisija 2009. gada 23. decembrī informēja Ķīnu, ka tā sagaida, lai Anoplophora chinensis (Forster) konstatēšana kādā audzēšanas vietā būtu pamats attiecīgās audzēšanas vietas automātiskai izslēgšanai no reģistra.

(6)

Līdz 2010. gada februārim netika ziņots par konstatējumiem attiecībā uz minētajiem augiem, kas importēti no Ķīnas. Tomēr Nīderlande 2010. gada 1. un 3. martā paziņoja, ka Anoplophora chinensis (Forster) konstatēts uz minētajiem augiem, kuri importēti no divām reģistrā iekļautām audzēšanas vietām.

(7)

Ķīna 2010. gada 25. martā paziņoja Komisijai, ka ir apņēmusies atjaunināt 2009. gada 29. septembrī Komisijai paziņoto reģistru, tostarp nekavējoties izslēdzot no reģistra abas minētās audzēšanas vietas un iesniedzot Komisijai jaunākās reģistra versijas.

(8)

Ņemot vērā šīs pārmaiņas, jāpielāgo Lēmumā 2008/840/EK paredzētie pasākumi attiecībā uz minēto augu importu no Ķīnas.

(9)

Tā kā lielākā daļa atrasto kaitīgo organismu uz minētajiem augiem, kas importēti no Ķīnas un par kuriem sniegtas ziņas, konstatēti Acer spp. sugas augos, ir lietderīgi, ņemot vērā kukaiņu dzīves ciklu, aizliegt to importu uz diviem gadiem.

(10)

Papildus prasībām, ko piemēro minētajiem augiem, kurus importē no tādām trešām valstīm, kurās ir sastopams Anoplophora chinensis (Forster), minētos augus, kuru izcelsmes vieta ir Ķīna, ir pieļaujams importēt tikai tad, ja tie ir no audzēšanas vietas, kas norādīta Ķīnas audzēšanas vietu reģistrā, kuru ir izveidojusi Ķīnas valsts augu aizsardzības organizācija. Komisijai ir jāinformē dalībvalstis par visām pārmaiņām, ko Ķīnas iestādes ir veikušas reģistrā. Ja Ķīnas iestādes ir izslēgušas audzēšanas vietu no reģistra, minētos augus, kas audzēti šajā audzēšanas vietā, nedrīkst importēt Savienībā divus gadus, sākot no datuma, kad Komisija ir informējusi dalībvalstis par šādu pārmaiņu reģistrā.

(11)

Ja Komisijai ir pierādījumi, ka reģistrā iekļautā audzēšanas vieta vairs neatbilst Lēmuma 2008/840/EK I pielikuma I iedaļas B daļas 1. punkta b) apakšpunktam vai arī Anoplophora chinensis (Forster) ir konstatēts no šādas audzēšanas vietas importētos minētajos augos, šāda informācija ir jāpaziņo dalībvalstīm. Pēc paziņošanas minētos augus, kuru izcelsme ir konkrētajā audzēšanas vietā, divus gadus nedrīkst importēt Savienībā, sākot no datuma, kad Komisija ir paziņojusi dalībvalstīm par neatbilstību, neņemot vērā Ķīnas rīcību, atjauninot datus reģistrā.

(12)

Tāda audzēšanas vieta trešā valstī, kas atrodas no kaitēkļiem brīvā apgabalā, ir jāreģistrē un jāuzrauga šīs valsts augu aizsardzības organizācijai saskaņā ar Lēmuma 2008/840/EK I pielikuma I iedaļas 1. punkta a) apakšpunktu jaunākajā redakcijā.

(13)

Ņemot vērā minēto augu jaunāko pārbaužu rezultātus, kuras veiktas ievešanas robežpunktā vai galamērķa vietā saskaņā ar Lēmuma 2008/840/EK I pielikuma I iedaļas 2. punkta jaunāko redakciju, kā daļa no pārbaudēm trešās valstīs tieši pirms eksportēšanas un kā daļa no pārbaudēm saskaņā ar minētajiem noteikumiem ir jāveic arī iznīcināmu paraugu ņemšana.

(14)

Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Lēmums 2008/840/EK.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Lēmuma 2008/840/EK 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

Minēto augu imports no trešām valstīm, izņemot Ķīnu

Attiecībā uz importu no trešām valstīm, par kurām zināms, ka tajās sastopams Anoplophora chinensis (Forster), izņemot Ķīnu, minētos augus var ievest Savienībā tikai tad, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tie atbilst īpašajām importa prasībām, kas minētas I pielikuma I iedaļas A daļas 1. punktā;

b)

neskarot Direktīvas 2000/29/EK 13.a panta 1. punktu, ievedot minētos augus Savienībā, atbildīgā valsts iestāde saskaņā ar šā lēmuma I pielikuma I iedaļas A daļas 2. punktu tos pārbauda attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni, un netiek konstatētas šā organisma klātbūtnes pazīmes.

2.a pants

Minēto augu imports no Ķīnas

1.1.   Attiecībā uz importu no Ķīnas, minētos augus var ievest Savienībā tikai tad, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tie atbilst īpašajām importa prasībām, kas minētas I pielikuma I iedaļas B daļas 1. punktā;

b)

neskarot Direktīvas 2000/29/EK 13.a panta 1. punktu, ievedot minētos augus Savienībā, atbildīgā valsts iestāde saskaņā ar šā lēmuma I pielikuma I iedaļas B daļas 2. punktu tos pārbauda attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni, un netiek konstatētas šā organisma klātbūtnes pazīmes;

c)

šo augu audzēšanas vieta:

i)

ir apzīmēta ar unikālu reģistrācijas numuru, kuru tai ir piešķīrusi Ķīnas valsts augu aizsardzības organizācija;

ii)

ir iekļauta jaunākajā reģistra versijā, kuru Komisija ir paziņojusi dalībvalstīm saskaņā ar 3. punktu;

iii)

pēdējos divos gados Komisijai nav bijis jāziņo dalībvalstīm par tās izslēgšanu no reģistra saskaņā ar 3. punktu; un

iv)

pēdējos divos gados Komisijai par to nav bijis jāziņo dalībvalstīm, kā noteikts 4. vai 5. punktā.

2.   Tomēr Acer spp. augus neieved Savienībā līdz 2012. gada 30. aprīlim.

No 2012. gada 1. maijaAcer spp. augiem piemēro lēmuma 1. punktu.

3.   Komisija paziņo dalībvalstīm to Ķīnas audzēšanas vietu reģistru, kuru Ķīnas valsts augu aizsardzības organizācija ir izveidojusi saskaņā ar I pielikuma I iedaļas B daļas 1. punkta b) apakšpunktu.

Ja minētā organizācija atjaunina reģistru, izslēdzot no tā audzēšanas vietu tādēļ, ka minētā organizācija ir konstatējusi, ka audzēšanas vieta vairs neatbilst I pielikuma I iedaļas B daļas 1. punkta b) apakšpunktam, vai arī tādēļ, ka Komisija ir informējusi Ķīnu par pierādījumiem, ka no kādas audzēšanas vietas importētajos minētajos augos ir atrasts Anoplophora chinensis (Forster), un Ķīna iesniedz Komisijai atjauninātu reģistra versiju, Komisija, izmantojot informācijas vietnes internetā, paziņo dalībvalstīm atjaunināto versiju.

Ja minētā organizācija atjaunina reģistru, iekļaujot tajā audzēšanas vietu tādēļ, ka minētā organizācija ir konstatējusi, ka audzēšanas vieta atbilst I pielikuma I iedaļas B daļas 1. punkta b) apakšpunktam, un Ķīna iesniedz Komisijai atjauninātu reģistra versiju kopā ar nepieciešamajiem paskaidrojumiem, Komisija, izmantojot informācijas vietnes internetā, paziņo dalībvalstīm šo atjaunināto versiju un vajadzības gadījumā – paskaidrojumus.

Izmantojot informācijas vietnes internetā, Komisija padara reģistru un tā atjauninātās versijas publiski pieejamas.

4.   Ja Ķīnas augu aizsardzības organizācija, veicot pārbaudi reģistrētā audzēšanas vietā, kā norādīts I pielikuma I iedaļas B daļas 1. punkta b) apakšpunkta ii), iii) un iv) daļā, konstatē Anoplophora chinensis (Forster) organisma klātbūtni un Ķīna par to ir informējusi Komisiju, tā, izmantojot informācijas vietnes internetā, nekavējoties paziņo par šo konstatējumu dalībvalstīm.

Izmantojot informācijas vietnes internetā, Komisija arī šo informāciju padara publiski pieejamu.

5.   Ja Komisija gūst pierādījumus no citiem avotiem, kas nav minēti 3. un 4. punktā, ka audzēšanas vieta reģistrā neatbilst I pielikuma I iedaļas B daļas 1. punkta b) apakšpunktam vai ka Anoplophora chinensis (Forster) ir konstatēts uz minētajiem augiem, kas importēti no šādas audzēšanas vietas, Komisija, izmantojot informācijas vietnes internetā, paziņo dalībvalstīm informāciju, kas saistīta ar šo audzēšanas vietu.

Izmantojot informācijas vietnes internetā, Komisija arī šo informāciju padara publiski pieejamu.”

2.   Lēmuma 2008/840/EK I pielikums ir grozīts saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 7. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 300, 11.11.2008., 36. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2008/840/EK I pielikuma I iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“I.   Īpašās importa prasības

A.   Imports no trešām valstīm, izņemot Ķīnu

1)

Neskarot Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma A daļā (9., 16., 18. punkts) un IV pielikuma A daļas I iedaļā (14., 15., 17., 18., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1., 39., 40., 43., 44., 46. punkts) paredzētos noteikumus, minētajiem augiem, kuru izcelsmes vieta ir trešās valstis (izņemot Ķīnu), par kurām ir zināms, ka tajās sastopams Anoplophora chinensis (Forster), pievieno minētās direktīvas 13. panta 1. punktā paredzēto sertifikātu, kurā zem virsraksta “Papildu deklarācija” norāda, ka:

a)

augi visu audzēšanas laiku ir audzēti audzēšanas vietā, kuru ir reģistrējusi un uzrauga valsts augu aizsardzības organizācija izcelsmes valstī, un tā atrodas no kaitēkļiem brīvā apgabalā, ko saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem noteikusi minētā organizācija. No kaitēkļiem brīvā apgabala nosaukumu norāda sertifikātā zem virsraksta “Izcelsmes vieta”; vai

b)

augi vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti tādā audzēšanas vietā, kas saskaņā ar starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem noteikta kā brīva no Anoplophora chinensis (Forster):

i)

to ir reģistrējusi un uzrauga valsts augu aizsardzības organizācija izcelsmes valstī; un

ii)

tajā katru gadu noteiktā laikā tiek veiktas vismaz divas oficiālas pārbaudes, lai konstatētu jebkādas Anoplophora chinensis (Forster) pazīmes, un šā organisma pazīmes nav konstatētas; un

iii)

ja augus audzē vietā,

kas fiziski ir pilnībā aizsargāta pret Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu, vai

kurā tiek veikta atbilstoša profilaktiska apstrāde, un tai apkārt vismaz 2 km rādiusā atrodas buferzona, kurā katru gadu noteiktos laikos tiek veikti oficiāli apsekojumi attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni vai pazīmēm. Ja tiek konstatētas Anoplophora chinensis (Forster) pazīmes, nekavējoties tiek veikti izskaušanas pasākumi, lai buferzonā atjaunotu no kaitēkļiem brīvu stāvokli; un

iv)

ja tieši pirms eksportēšanas augu sūtījumiem ir veiktas rūpīgas oficiālas pārbaudes attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni, jo īpaši pārbaudot augu saknes un stumbrus. Šajā pārbaudē jāietver arī mērķtiecīga iznīcināmu paraugu ņemšana. Pārbaudē izmanto tādu parauga lielumu, lai ar 99 % ticamību varētu noteikt vismaz 1 % invāzijas gadījumu;

2)

Minētos augus, kas importēti saskaņā ar 1. punktu, rūpīgi pārbauda ievešanas robežpunktā vai galamērķa vietā, kas noteikta atbilstīgi Komisijas Direktīvai 2004/103/EK (1). Izmantotās pārbaužu metodes nodrošina visu iespējamo Anoplophora chinensis (Forster) pazīmju noteikšanu, jo īpaši uz augu saknēm un stumbriem. Šajā pārbaudē jāietver arī mērķtiecīga iznīcināmu paraugu ņemšana. Pārbaudē izmanto tādu parauga lielumu, lai ar 99 % ticamību varētu noteikt vismaz 1 % invāzijas gadījumu.

B.   Imports no Ķīnas

1)

Neskarot Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma A daļā (9., 16., 18. punkts) un IV pielikuma A daļas I iedaļā (14., 15., 17., 18., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1., 39., 40., 43., 44., 46. punkts) paredzētos noteikumus, minētajiem augiem, kuru izcelsmes vieta ir Ķīna, pievieno minētās direktīvas 13. panta 1. punktā paredzēto sertifikātu, kurā zem virsraksta “Papildu deklarācija” norāda, ka:

a)

augi visu audzēšanas laiku ir audzēti audzēšanas vietā, ko ir reģistrējusi un uzrauga Ķīnas valsts augu aizsardzības organizācija, un tā atrodas no kaitēkļiem brīvā apgabalā, ko saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem ir noteikusi minētā organizācija. No kaitēkļiem brīvā apgabala nosaukumu norāda sertifikātā zem virsraksta “Izcelsmes vieta”; vai

b)

augi vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti tādā audzēšanas vietā, kas saskaņā ar starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem noteikta kā brīva no Anoplophora chinensis (Forster):

i)

kas ir reģistrēta un kuru uzrauga valsts augu aizsardzības organizācija; un

ii)

kurā katru gadu noteiktā laikā tiek veiktas vismaz divas oficiālas pārbaudes, lai konstatētu jebkādas Anoplophora chinensis (Forster) pazīmes, un šā organisma pazīmes nav konstatētas; un

iii)

ja augus audzē vietā,

kas fiziski ir pilnībā aizsargāta pret Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu, vai

kurā tiek veikta atbilstoša profilaktiska apstrāde, un tai apkārt vismaz 2 km rādiusā atrodas buferzona, kurā katru gadu noteiktos laikos tiek veikti oficiāli apsekojumi attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni vai pazīmēm. Ja tiek konstatētas Anoplophora chinensis (Forster) pazīmes, nekavējoties tiek veikti izskaušanas pasākumi, lai buferzonā atjaunotu no kaitēkļiem brīvu stāvokli; un

iv)

ja tieši pirms eksportēšanas augu sūtījumiem ir veiktas rūpīgas oficiālas pārbaudes, ieskaitot mērķtiecīgu iznīcināmu paraugu ņemšanu no katras partijas, attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni, jo īpaši uz augu saknēm un stumbriem.

Pārbaudē izmanto tādu parauga lielumu, lai ar 99 % ticamību varētu noteikt vismaz 1 % invāzijas gadījumu;

c)

audzēšanas vietas reģistrācijas numurs.

2)

Minētos augus, kas importēti saskaņā ar 1. punktu, rūpīgi pārbauda ievešanas robežpunktā vai galamērķa vietā, kas noteikta atbilstīgi Direktīvai 2004/103/EK. Izmantotās pārbaužu metodes, tostarp mērķtiecīga iznīcināmu paraugu ņemšana no katras partijas, nodrošina visu iespējamo Anoplophora chinensis (Forster) pazīmju noteikšanu, jo īpaši uz augu saknēm un stumbriem. Pārbaudē izmanto tādu parauga lielumu, lai ar 99 % ticamību varētu noteikt vismaz 1 % invāzijas gadījumu.

1. punktā minēto iznīcināmo paraugu ņemšanu veic šajā tabulā noteiktajā daudzumā.

Augu skaits partijā

Iznīcināmo paraugu daudzums (to augu skaits, kurus paredzēts sagriezt)

1–4 500

10 % no partijas

> 4 500

450


(1)  OV L 313, 12.10.2004., 16. lpp.


9.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 8. jūlijs)

par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz tādu akvakultūras produktu sūtījumiem, kas importēti no Indijas un paredzēti lietošanai pārtikā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4563)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/381/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 178/2002 izklāstīti vispārīgi principi, kas Savienības un valsts līmenī reglamentē pārtiku un barību vispār, un jo īpaši pārtikas un barības nekaitīgumu. Tajā paredzēti ārkārtas pasākumi gadījumos, kad no trešās valsts ievesta pārtika nepārprotami var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi un kad šos draudus nevar apmierinoši novērst ar attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) veiktiem pasākumiem.

(2)

Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvā 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos (2), noteikts, ka dzīvnieku audzēšanas un pirmapstrādes dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas procesu uzrauga, lai atklātu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos, to ekskrementos un izdalījumos, kā arī audos, dzīvnieku produktos, dzīvnieku barībā un dzeramajā ūdenī.

(3)

Komisijas 2002. gada 12. augusta Lēmumā 2002/657/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 96/23/EK par analīzes metožu veiktspēju un rezultātu interpretēšanu (3), paredzēti noteikumi attiecībā uz analītiskajām metodēm, kuras izmanto, pārbaudot oficiālus paraugus, kas ņemti saskaņā ar Direktīvu 96/23/EK, un tajā precizēti kopīgi kritēriji oficiālo kontroles laboratoriju analīžu rezultātu interpretēšanai attiecībā uz šādiem paraugiem.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulā (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (4), paredzēti noteikumi un procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu klasifikācijai un lai noteiktu šādu vielu atlieku maksimāli pieļaujamās koncentrācijas dzīvnieku izcelsmes pārtikā.

(5)

Turklāt Regulā (EK) Nr. 470/2009 paredzēti noteikumi un procedūras, lai noteiktu farmakoloģiski aktīvās vielas atlieku daudzumu kontroles nolūkos konkrētu vielu gadījumā, kurām nav noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums saskaņā ar minēto regulu.

(6)

Komisijas 2009. gada septembra pārbaudes apmeklējuma rezultāti Indijā atklāja trūkumus sistēmā, ar ko kontrolē atliekas akvakultūras produktos, un to, ka laboratoriju kapacitāte ir nepietiekama, lai noteiktu dažas farmakoloģiski aktīvas vielas šādos produktos atbilstoši Direktīvai 96/23/EK un Lēmumam 2002/657/EK.

(7)

Pēc šā pārbaudes apmeklējuma Indija iesniedza rīcības plānu un garantijas, lai īstenotu pārbaudes ziņojumā sniegtos ieteikumus. Līdz laikam, kad pilnībā tiks īstenots minētais plāns un garantijas, saglabājas risks, ka Indijas izcelsmes akvakultūras produkti satur dažu farmakoloģiski aktīvu vielu atliekas. Tādēļ ir jāveic turpmāki pasākumi Savienības līmenī, lai šo risku samazinātu.

(8)

Komisijas 2009. gada 30. septembra Lēmumā 2009/727/EK par ārkārtas pasākumiem, kuri piemērojami no Indijas importētiem vēžveidīgajiem, kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībā (5), jau ir paredzēts, ka tādu akvakultūras izcelsmes vēžveidīgo sūtījumiem, kas ievesti no Indijas un paredzēti lietošanai cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībā, pirms importēšanas Savienībā pārbauda nitrofurānu vai to metabolītu klātbūtni. Turklāt ir arī zināms, ka Indijā akvakultūras produktiem, kas nav vēžveidīgie, tiek izmantots hloramfenikols un tetraciklīni.

(9)

Kopš Lēmuma 2009/727/EK pieņemšanas ir samazinājies dalībvalstu paziņoto tādu gadījumu skaits, kad vēžveidīgajos konstatēti nitrofurāni un to metabolīti. Tādēļ ir lietderīgi pieņemt pasākumus, kas līdzinās minētajā lēmumā noteiktajiem pasākumiem attiecībā uz visiem akvakultūras produktiem, kuri importēti no Indijas un paredzēti lietošanai pārtikā.

(10)

Turklāt ievērojamai no Indijas importēto akvakultūras produktu daļai pirms šo produktu laišanas tirgū ir jāveic obligāta testēšana dalībvalstīs, lai noteiktu Regulā (EK) Nr. 470/2009 definētās farmakoloģiski aktīvās vielas. Šīs obligātās testēšanas rezultātiem ir jāsniedz precīzāka informācija par faktisko Indijas izcelsmes akvakultūras produktu piesārņojumu ar minēto vielu atliekām. Šai testēšanai arī būtu jāattur Indijas ražotāji no nepareizas minēto vielu lietošanas.

(11)

Ir lietderīgi, ka dalībvalstis Komisijai paziņo veikto testu rezultātus gadījumā, ja ir atklāta tādu attiecīgo farmakoloģiski aktīvo vielu klātbūtne, kuras nav atļauts lietot pārtikas ražošanā izmantojamiem dzīvniekiem, vai ja ir pārsniegti Savienības tiesību aktos noteiktie maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi. Dalībvalstīm arī regulāri jāiesniedz ziņojumi par visiem to veiktajiem testiem.

(12)

Šā lēmuma darbības jomā ietverti arī akvakultūras izcelsmes vēžveidīgie, uz kuriem pašreiz attiecas Lēmums 2009/727/EK. Līdz ar to Savienības tiesību aktu skaidrības un saskaņotības labad minētais lēmums ir jāatceļ.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums attiecas uz tādu akvakultūras produktu sūtījumiem no Indijas, kuri paredzēti lietošanai pārtikā (“sūtījumi”).

2. pants

1.   Dalībvalstis atļauj importēt sūtījumus Savienībā ar nosacījumu, ka tiem ir pievienoti izcelsmes vietā veikta analītiska testa rezultāti, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka produkti neapdraud cilvēku veselību.

Analītiskajam testam jābūt veiktam, izmantojot oficiālu paraugu, jo īpaši nolūkā noteikt hloramfenikola, tetraciklīna, oksitetraciklīna un hlortetraciklīna un nitrafurānu metabolītu klātbūtni.

Šiem paraugiem jāveic analīzes, izmantojot analītiskās metodes, kas atbilst Lēmuma 2002/657/EK 3. un 4. pantam.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis atļauj tādu sūtījumu importu, kuriem nav pievienoti analītiskā testa rezultāti, ar nosacījumu, ka importētāja dalībvalsts nodrošina, ka pēc ievešanas katram sūtījumam veic šādus analītiskos testus, lai noteiktu hloramfenikolu, tetraciklīnu, oksitetraciklīnu, hlortetraciklīnu un nitrafurānu metabolītus.

3. pants

1.   Dalībvalstis, izmantojot atbilstošus paraugu ņemšanas plānus, nodrošina oficiālu paraugu ņemšanu vismaz 20 % sūtījumu, kuri attiecīgās valsts teritorijā esošajos robežkontroles punktos tiek deklarēti importam.

2.   Saskaņā ar 1. punktu ņemtajiem oficiālajiem paraugiem veic analītiskos testus, lai noteiktu Regulas (EK) Nr. 470/2009 2. panta a) apakšpunktā definēto farmakoloģiski aktīvo vielu atliekas un jo īpaši hloramfenikola, tetraciklīna, oksitetraciklīna, hlortetraciklīna un nitrofurānu metabolītu atliekas.

4. pants

Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde oficiāli aiztur sūtījumus, no kuriem ir paņemti oficiāli paraugi saskaņā ar 2. panta 2. punktu un 3. panta 1. punktu, kamēr tiek pabeigti analītiskie testi.

Šos sūtījumus drīkst laist tirgū vienīgi tad, ja analītisko testu rezultāti apstiprina sūtījumu atbilstību Regulas (EK) Nr. 470/2009 prasībām.

5. pants

1.   Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par analītisko testu rezultātiem, ja tajos atklāta šādu farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku klātbūtne:

a)

vielas, kas ir klasificētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktu, konstatē koncentrācijā, kas pārsniedz ar minēto regulu noteiktos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus; vai

b)

vielas, kas nav klasificētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktu; tomēr attiecīgajai dalībvalstij netiek prasīts nekavējoties informēt Komisiju par šādu testu rezultātiem, ja atlieku daudzums ir mazāks par:

i)

attiecīgās vielas atsauces vērtību atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 470/2009; vai

ii)

minimālo vajadzīgo veiktspējas robežu, kas noteikta attiecīgajai vielai atbilstīgi Lēmumam 2002/657/EK.

Šo analītisko testu rezultātus paziņo Komisijai, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantu.

2.   Ik pēc trim mēnešiem dalībvalstīm Komisijai jāiesniedz ziņojums par visiem analītisko testu rezultātiem, kuri sūtījumiem veikti iepriekšējo trīs mēnešu laikā.

Pirmo ziņojumu Komisijai iesniedz līdz 2010. gada 1. oktobrim.

6. pants

Visus izdevumus, kas radušies, piemērojot šo lēmumu, apmaksā nosūtītājs vai sūtījuma saņēmējs, vai nosūtītāja vai sūtījuma saņēmēja pārstāvis.

7. pants

Lēmumu 2009/727/EK atceļ.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.

(3)  OV L 221, 17.8.2002., 8. lpp.

(4)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(5)  OV L 258, 1.10.2009., 31. lpp.