ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.118.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 118

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 12. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 407/2010 (2010. gada 11. maijs), ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 408/2010 (2010. gada 11. maijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

5

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 409/2010 (2010. gada 11. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Castaña de Galicia (AĢIN))

6

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 410/2010 (2010. gada 11. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ACVN))

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 411/2010 (2010. gada 10. maijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

10

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 412/2010 (2010. gada 11. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

43

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/269/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. marts) par uzņēmumam Farm Dairy piešķirto valsts atbalstu (C 45/08) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1240)

45

 

 

2010/270/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 6. maijs), ar ko groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 1. un 2. daļu attiecībā uz veselības sertifikātu paraugiem dzīvniekiem no saimniecībām un bitēm un kamenēm (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2624)  ( 1 )

56

 

 

2010/271/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 11. maijs), ar ko groza Lēmuma 2008/185/EK II pielikumu attiecībā uz Īrijas iekļaušanu to reģionu sarakstā, kur Aujeski slimībai ir apstiprināta valsts kontroles programma (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2983)  ( 1 )

63

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2010/272/ES

 

*

Eiropas Centrālās Bankas Pamatnostādne (2010. gada 21. aprīlis) par TARGET2 vērtspapīriem (ECB/2010/2)

65

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

 

2010/273/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 24. marts) par valsts atbalstu C 47/05 (ex NN 86/05), ko īstenojusi Grieķija Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) labā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1476)  ( 1 )

81

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 407/2010

(2010. gada 11. maijs),

ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 122. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līguma 122. panta 2. punktā paredzēta iespēja piešķirt Savienības finansiālu atbalstu dalībvalstij, kurai ir grūtības vai kuru nopietni apdraud lielas grūtības, ko izraisījuši ārkārtēji notikumi, kurus tā nevar ietekmēt.

(2)

Šādas grūtības var radīt nopietna starptautiskās ekonomikas un finanšu vides pasliktināšanās.

(3)

Vēl nepieredzētā globālā finanšu un ekonomikas krīze, kas pasauli skar pēdējos divus gadus, ir nopietni iedragājusi ekonomisko izaugsmi un finansiālo stabilitāti un izraisījusi dalībvalstu stāvokļa krasu pasliktināšanos attiecībā uz finanšu deficītu un parādiem.

(4)

Finanšu krīzes padziļināšanās novedusi pie vairāku euro zonas dalībvalstu aizņēmuma nosacījumu krasas pasliktināšanās, ko nevar izskaidrot ar ekonomikas pamatprincipiem. Ja šo stāvokli steidzami nelabos, tas var nopietni apdraudēt finansiālo stabilitāti Eiropas Savienībai kopumā.

(5)

Lai labotu šo ārkārtas situāciju, ko dalībvalstis nevar kontrolēt, šķiet nepieciešams nekavējoties izveidot Savienības stabilizācijas mehānismu finanšu stabilitātes saglabāšanai Eiropas Savienībā. Šādam mehānismam būtu jānodrošina Savienībai iespēja koordinēti, ātri un efektīvi reaģēt uz grūtībām, kas saasinājušās kādā konkrētā dalībvalstī. Tā iedarbināšana būs saistībā ar vienotu ES/Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) atbalstu.

(6)

Ņemot vērā to, ka lēmumi piešķirt Savienības finansiālo atbalstu rada konkrētu finansiālu ietekmi, ir jāizpilda īstenošanas pilnvaras, kuras būtu jāuztic Padomei.

(7)

Šā mehānisma iedarbināšanas gadījumā būtu jānosaka stingri ekonomikas politikas nosacījumi, lai saglabātu saņēmējas dalībvalsts valsts finanšu ilgtspējību un atgūtu tās pašfinansēšanas spēju finanšu tirgos.

(8)

Komisijai būtu regulāri jāpārskata, vai ārkārtas apstākļi, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu stabilitāti kopumā, joprojām pastāv.

(9)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002 (1) noteiktais esošais vidēja termiņa finansiālās palīdzības mehānisms dalībvalstīm, kas neietilpst euro zonā, būtu jāsaglabā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis un darbības joma

Lai saglabātu Eiropas Savienības finanšu stabilitāti, ar šo regulu paredz nosacījumus un kārtību, kādā piešķirams Savienības finansiālais atbalsts dalībvalstij, kam ir grūtības vai ko nopietni apdraud lielas ekonomiskas un finanšu grūtības, kuras izraisījuši ārkārtēji notikumi, ko tā nevar ietekmēt, ņemot vērā esošo vidēja termiņa finansiālās palīdzības mehānismu dalībvalstīm, kas neietilpst euro zonā, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 332/2002.

2. pants

Veids, kādā piešķir Savienības finansiālo atbalstu

1.   Šajā regulā Savienības finansiālais atbalsts ir attiecīgajai dalībvalstij piešķirta aizdevuma vai kredītlīnijas veidā.

Tādēļ saskaņā ar Padomes lēmumu atbilstīgi 3. pantam Komisiju pilnvaro Eiropas Savienības vārdā slēgt aizņēmuma līgumus kapitāla tirgos vai ar finanšu iestādēm.

2.   Ievērojot 3. pantu, aizdevumu vai kredītlīnijas izmaksājamās summas, kas dalībvalstij piešķiramas saskaņā ar šo stabilizācijas mehānismu, ierobežo, lai tās nepārsniegtu maksājumu apropriācijām noteiktās pieejamās rezerves pašu resursu maksimālajās robežās.

3. pants

Procedūra

1.   Dalībvalsts, kas lūdz Savienības finansiālo atbalstu, risina sarunas ar Komisiju saziņā ar Eiropas Centrālo banku (ECB) par savu finanšu vajadzību novērtējumu un iesniedz Komisijai un Ekonomikas un finanšu komitejai ekonomikas un finanšu pielāgojuma programmas projektu.

2.   Savienības finansiālo atbalstu piešķir, Padomei pēc Komisijas priekšlikuma pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

3.   Lēmumā par aizdevuma piešķiršanu ietilpst:

a)

summa, vidējais atmaksas termiņš, cenu noteikšanas formula, maksimālais iemaksu skaits, Savienības finansiālā atbalsta spēkā esības termiņš un citi sīki izstrādāti noteikumi, kas nepieciešami atbalsta īstenošanai;

b)

vispārīgie ekonomikas politikas nosacījumi, ar kādiem sniedzams Savienības finansiālais atbalsts ar mērķi atveseļot ekonomiku un finanšu stāvokli saņēmējā dalībvalstī un atgūtu tās pašfinansēšanas spēju finanšu tirgos; šos nosacījumus noteiks Komisija, apspriežoties ar ECB, un

c)

apstiprinājums saņēmējas dalībvalsts pielāgojumu programmai, lai tā izpildītu ekonomiskos nosacījumus, kas saistīti ar Savienības finansiālo atbalstu.

4.   Lēmumā par kredītlīnijas piešķiršanu ietilpst:

a)

summa, kredītlīnijas pieejamības likme, cenu noteikšanas formula, kas piemērojama fondu piešķiršanai, un Savienības finansiālā atbalsta spēkā esības termiņš, un citi sīki izstrādāti noteikumi, kas nepieciešami atbalsta īstenošanai;

b)

vispārīgie ekonomikas politikas nosacījumi, ar kādiem sniedzams Savienības finansiālais atbalsts ar mērķi atveseļot ekonomiku un finanšu stāvokli saņēmējā dalībvalstī un atgūtu tās pašfinansēšanas spēju finanšu tirgos, kas jānosaka Komisijai, apspriežoties ar ECB, un

c)

apstiprinājums saņēmējas dalībvalsts sagatavotajai pielāgojumu programmai to ekonomisko nosacījumu izpildei, kuri saistīti ar Savienības finansiālo atbalstu.

5.   Komisija un saņēmēja dalībvalsts noslēdz saprašanās memorandu, kurā izklāstīti vispārīgie ekonomikas politikas nosacījumi, ko noteikusi Padome. Komisija paziņo saprašanās memorandu Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Komisija, apspriežoties ar ECB, pārskata 3. punkta b) apakšpunktā un 4. punkta b) apakšpunktā minētos ekonomikas politikas nosacījumus vismaz ik pēc sešiem mēnešiem un apspriež ar saņēmēju dalībvalsti izmaiņas, kas var būt vajadzīgas tās pielāgojumu programmā.

7.   Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma, pieņem lēmumu par katru pielāgojumu, kas jāveic sākotnējos vispārīgajos ekonomikas politikas nosacījumos, un apstiprina pārskatīto pielāgojumu programmu, ko sagatavojusi saņēmēja dalībvalsts.

8.   Ja, ievērojot ekonomikas politikas nosacījumus, paredzēts finansējums ārpus Savienības, jo īpaši no SVF, tad attiecīgā dalībvalsts vispirms apspriežas ar Komisiju. Komisija izskata, kādas ir iespējas saskaņā ar Savienības finansiālā atbalsta mehānismu, un pārbauda plānotās ekonomikas politikas nosacījumu saderību ar attiecīgās dalībvalsts pieņemtajām saistībām Padomes ieteikumu un to Padomes lēmumu īstenošanai, kuri pieņemti, pamatojoties uz LESD 121. pantu, 126. pantu un 136. pantu. Komisija informē Ekonomikas un finanšu komiteju.

4. pants

Aizdevuma izmaksāšana

1.   Aizdevumu parasti izmaksā pa daļām.

2.   Komisija regulāri pārbauda, vai saņēmējas dalībvalsts ekonomikas politika atbilst pielāgojumu programmai un nosacījumiem, ko Padome noteikusi saskaņā ar 3. panta 3. punkta b) apakšpunktu. Šādā nolūkā minētā dalībvalsts sniedz Komisijai visu vajadzīgo informāciju un pilnībā sadarbojas ar to.

3.   Pamatojoties uz šādas pārbaudes rezultātiem, Komisija lemj par turpmāku aizdevuma daļu izmaksāšanu.

5. pants

Līdzekļu piešķiršana

1.   Attiecīgā dalībvalsts 20 darbdienas iepriekš informē Komisiju par savu nodomu izmantot līdzekļus no savas kredītlīnijas. Lēmumā, kas minēts 3. panta 4. punktā, nosaka sīki izstrādātus noteikumus.

2.   Komisija regulāri pārbauda, vai saņēmējas dalībvalsts ekonomikas politika atbilst tās pielāgojumu programmai un nosacījumiem, ko Padome noteikusi saskaņā ar 3. panta 4. punkta b) apakšpunktu. Šādā nolūkā minētā dalībvalsts sniedz Komisijai visu vajadzīgo informāciju un pilnībā sadarbojas ar to.

3.   Pamatojoties uz šādas pārbaudes rezultātiem, Komisija lemj par līdzekļu piešķiršanu.

6. pants

Aizņemšanās un aizdošanas darbības

1.   Aizņemšanās un aizdošanas darbības, kas minētas 2. pantā, veic euro.

2.   Saņēmēja dalībvalsts un Komisija savstarpēji vienojas par nosacījumiem attiecībā uz secīgajiem maksājumiem, ko Savienība veic saskaņā ar finansiālā atbalsta mehānismu.

3.   Tiklīdz Padome ir pieņēmusi lēmumu par aizdevumu, Komisija ir pilnvarota aizņemties kapitāla tirgos vai finanšu iestādēs vispiemērotākajā laikā starp plānotajām izmaksas reizēm, lai optimizētu finansējuma izmaksas un saglabātu savu reputāciju kā Savienības emitents finanšu tirgos. Piesaistītos, bet vēl neizmaksātos līdzekļus visu laiku glabā speciālā naudas vai vērtspapīru kontā, kuru pārvalda saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro ārpusbudžeta darbībām, un tos nevar izmantot nekādam citam mērķim, kā tikai tam, lai sniegtu dalībvalstīm finansiālu atbalstu saskaņā ar šo finanšu mehānismu.

4.   Ja kāda dalībvalsts saņem aizdevumu, kam ir paredzēta iespēja veikt atmaksāšanu pirms termiņa, un pieņem lēmumu izmantot šo iespēju, Komisija veic vajadzīgos pasākumus.

5.   Pēc saņēmējas dalībvalsts lūguma un ja apstākļi ļauj samazināt aizdevuma procentu likmi, Komisija var refinansēt visu tās sākotnējo aizdevumu vai tā daļu vai pārstrukturēt atbilstīgos finanšu nosacījumus.

6.   Ekonomikas un finanšu komiteju informē par to, kā norisinās darbības, kas paredzētas 5. punktā.

7. pants

Izmaksas

Visas Savienības izmaksas, kas rodas katras darbības apstiprināšanā un īstenošanā, sedz saņēmēja dalībvalsts.

8. pants

Aizdevumu pārvaldība

1.   Komisija nosaka vajadzīgos pasākumus aizdevumu pārvaldībai ar ECB.

2.   Saņēmēja dalībvalsts atver īpašu kontu valsts centrālajā bankā, lai pārvaldītu no Savienības saņemto finansiālo atbalstu. Tā pārskaita pamatsummu un aizdevuma procentus ECB kontā četrpadsmit TARGET2 darbdienu laikā pirms attiecīgā maksājumu termiņa.

3.   Neskarot Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 27. pantu, Eiropas Revīzijas palātai ir tiesības veikt jebkādas finanšu kontroles vai revīziju saņēmējā dalībvalstī, kuras tā uzskata par vajadzīgām saistībā ar minētā atbalsta pārvaldību. Komisijai, tostarp Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai, jo īpaši ir tiesības nosūtīt savus ierēdņus vai pienācīgi pilnvarotus pārstāvjus, lai saņēmējā dalībvalstī veiktu tehniskas vai finanšu kontroles vai revīziju, ko tā uzskata par vajadzīgām saistībā ar minēto atbalstu.

9. pants

Pārskatīšana un pielāgošana

1.   Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā un, vajadzības gadījumā, ik sešus mēnešus pēc tam Komisija nosūta Ekonomikas un finanšu komitejai un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu un par to ārkārtas apstākļu saglabāšanos, kas bija par pamatu šīs regulas pieņemšanai.

2.   Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumus šīs regulas grozīšanai, lai pielāgotu iespēju sniegt finansiālu atbalstu, neietekmējot jau pieņemto lēmumu spēkā esību.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 11. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 332/2002 (2002. gada 24. jūnijs), ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp.).


12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/5


PADOMES REGULA (ES) Nr. 408/2010

(2010. gada 11. maijs),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/232/KĀDP (2010. gada 26. aprīlis), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu (1),

ņemot vērā Eiropas Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lēmuma 2010/232/KĀDP 4. pantā noteikts, ka jāaizliedz dažu kategoriju preču pirkšana, importēšana un transportēšana no Birmas/Mjanmas uz Savienību.

(2)

Lēmuma 2010/232/KĀDP 8. pantā noteikts, ka jāpārtrauc programmas, kas nav humānās palīdzības, un attīstības programmas, bet izņēmumi jāizdara attiecībā uz projektiem un programmām, ar kurām atbalsta dažus konkrētus mērķus.

(3)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008 (2) paredz tās 2. panta 2. punktā noteikto dažu kategoriju preču pirkšanas, importēšanas un transportēšanas aizliegumu. Tomēr būtu jāprecizē, ka šis preču pirkšanas aizliegums Birmā/Mjanmā nebūtu jāpiemēro tad, ja pirkums ir veikts kā daļa no humānās palīdzības projekta vai programmas vai palīdzības, kas nav humānā palīdzība, attīstības projekta vai programmas, ar kurām atbalsta mērķus, kas aprakstīti Lēmuma 2010/232/KĀDP 8. panta a), b) un c) punktā.

(4)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 194/2008,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 194/2008 2. pantam pievieno šādu punktu:

“5.   Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēto ierobežotu preču pirkšanas aizliegumu nepiemēro humānās palīdzības projektiem vai programmām vai palīdzības, kas nav humānā palīdzība, attīstības projektiem un programmām, kurus veic Birmā/Mjanmā un ar kuriem atbalsta:

a)

cilvēktiesības, demokrātiju, labu pārvaldi, konfliktu novēršanu un pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšanu;

b)

veselības aizsardzību un izglītību, nabadzības mazināšanu un jo īpaši pamatvajadzību un iztikas līdzekļu nodrošināšanu nabadzīgākajām un neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām; vai

c)

vides aizsardzību, jo īpaši programmas, kas cīnās pret pārmērīgu mežizstrādi, kura nav ilgtspējīga un izraisa atmežošanu.

Atbilstīgā kompetentā iestāde, kas norādīta IV pielikumā norādītajās tīmekļa vietnēs, iepriekš sniedz atļauju attiecīgo ierobežoto preču pirkšanai. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā šo punktu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 11. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  OV L 105, 27.4.2010., 22. lpp.

(2)  OV L 66, 10.3.2008., 1. lpp.


12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/6


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 409/2010

(2010. gada 11. maijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Castaña de Galicia (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Spānijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu “Castaña de Galicia” ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 11. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 232, 26.9.2009., 22. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

SPĀNIJA

Castaña de Galicia (AĢIN)


12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/8


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 410/2010

(2010. gada 11. maijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu un piemērojot minētās regulas 17. panta 2. punktu, Grieķijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 11. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 232, 26.9.2009., 27. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.5. grupa.   Eļļas un tauki (sviests, margarīns, eļļa u. c.)

GRIEĶIJA

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ACVN)


12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 411/2010

(2010. gada 10. maijs),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 25. februāra Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu un atceļ Regulu (EK) Nr. 817/2006 (1), un jo īpaši tās 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 194/2008 VI pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Regulas (EK) Nr. 194/2008 VII pielikumā ir uzskaitīti Birmas/Mjanmas valdības, tās locekļu vai ar tiem saistītu personu īpašumā esoši vai kontrolēti uzņēmumi, uz kuriem attiecas ierobežojumi ieguldījumiem saskaņā ar minēto regulu.

(3)

Padomes 2010. gada 26. aprīļa Lēmuma 2010/232/KĀDP (2) II un III pielikumā noteiktas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecas ierobežojumi, kā paredzēts minētā lēmuma 10. pantā, un ar Regulu (EK) Nr. 194/2008 minētais lēmums stājas spēkā tādā mērā, ka ir nepieciešama rīcība Savienības līmenī. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 194/2008 VI un VII pielikums.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 194/2008 VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

2.   Regulas (EK) Nr. 194/2008 VII pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 10. maijs

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

João VALE DE ALMEIDA


(1)  OV L 66, 10.3.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 105, 27.4.2010., 22. lpp.


I PIELIKUMS

VI PIELIKUMS

Regulas 11. pantā minēto Birmas/Mjanmas valdības locekļu un ar tiem saistītu personu, organizāciju un struktūru saraksts

Piezīmes

1.

Pieņemti vārdi vai vārdi atšķirīgā rakstībā ir apzīmēti ar “pazīstams arī kā”.

2.

Dz. d. nozīmē “dzimšanas datums”.

3.

Dz. v. nozīmē “dzimšanas vieta”.

4.

Ja nav norādīts citādi, visas pases un personas apliecības ir Birmas/Mjanmas pases un personas apliecības.

A.   VALSTS MIERA UN ATTĪSTĪBAS PADOME (SPDC)

#

Vārds, uzvārds (un iespējamie pieņemtie vārdi, uzvārdi)

Personas informācija (funkcija/amats, dzimšanas datums un vieta (dz. d. un dz. v.), pases/personas numurs, … laulātais vai dēls/meita)

Dzimums (V/S)

A1a

Ģenerālisimuss Than Shwe

Priekšsēdētājs, dz. d. 02.02.1933.

V

A1b

Kyaing Kyaing

Ģenerālisimusa Than Shwe sieva

S

A1c

Thandar Shwe

Ģenerālisimusa Than Shwe meita

S

A1d

Majors Zaw Phyo Win

Thandar Shwe vīrs, Tirdzniecības ministrijas Eksporta nodaļas direktora vietnieks

V

A1e

Khin Pyone Shwe

Ģenerālisimusa Than Shwe meita

S

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Ģenerālisimusa Than Shwe meita

S

A1g

Tun Naing Shwe, pazīstams arī kā Tun Tun Naing

Ģenerālisimusa Than Shwe dēls, J and J Company īpašnieks

V

A1h

Khin Thanda

Tun Naing Shwe sieva

S

A1i

Kyaing San Shwe

Ģenerālisimusa Than Shwe dēls, J's Donuts īpašnieks

V

A1j

Dr. Khin Win Sein

Kyaing San Shwe sieva

S

A1k

Thant Zaw Shwe, pazīstams arī kā Maung Maung

Ģenerālisimusa Than Shwe dēls

V

A1l

Dewar Shwe

Ģenerālisimusa Than Shwe meita

S

A1m

Kyi Kyi Shwe, pazīstama arī kā Ma Aw

Ģenerālisimusa Than Shwe meita

S

A1n

Pulkvežleitnants Nay Soe Maung

Kyi Kyi Shwe vīrs

V

A1o

Pho La Pyae (Full Moon), pazīstams arī kā Nay Shwe Thway Aung

Kyi Kyi Shwe un Nay Soe Maung dēls, Yadanabon Cybercity direktors

V

A2a

Viceģenerālisimuss Maung Aye

Priekšsēdētāja vietnieks, dz. d. 25.12.1937.

V

A2b

Mya Mya San

Viceģenerālisimusa Maung Aye sieva

S

A2c

Nandar Aye

Viceģenerālisimusa Maung Aye meita, ģenerāļa Pye Aung sieva (D15g). Queen Star Computer Co. īpašniece

S

A3a

Ģenerālis Thura Shwe Mann

Štāba priekšnieks un īpašo operāciju koordinators (armija, jūras un gaisa spēki), dz. d. 11.07.1947.

V

A3b

Khin Lay Thet

Ģenerāļa Thura Shwe Mann sieva, dz. d. 19.06.1947.

S

A3c

Aung Thet Mann, pazīstams arī kā Shwe Mann Ko Ko

Ģenerāļa Thura Shwe Mann dēls, Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon un līdzīpašnieks uzņēmumā RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, dz. d. 19.6.1977.

V

A3d

Khin Hnin Thandar

Aung Thet Mann sieva

S

A3e

Toe Naing Mann

Ģenerāļa Thura Shwe Mann dēls, dz. d. 29.06.1978., interneta pakalpojuma uzņēmuma Global Net and Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, īpašnieks

V

A3f

Zay Zin Latt

Toe Naing Mann sieva, Khin Shwe meita (J5a), dz. d. 24.03.1981.

S

A4a

Ģenerālleitnants Thein Sein

“Ministru prezidents”, dz. d. 20.04.1945., Pathein

V

A4b

Khin Khin Win

Ģenerālleitnanta Thein Sein sieva

S

A5a

Ģenerālis (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura ir tituls) “1. sekretārs”, dz. d. 29.05.1950., Mjanmas Valsts Olimpiskās padomes priekšsēdētājs un Mjanmas Ekonomiskās korporācijas priekšsēdētājs

V

A5b

Khin Saw Hnin

Ģenerālleitnanta Thiha Thura Tin Aung Myint Oo sieva

S

A5c

Kapteinis Naing Lin Oo

Ģenerālleitnanta Thiha Thura Tin Aung Myint Oo dēls

V

A5d

Hnin Yee Mon

Kapteiņa Naing Lin Oo sieva

S

A6a

Ģenerālmajors Min Aung Hlaing

Īpašo operāciju 2. biroja vadītājs (Kayah, Shan štats) kopš 23.06.2008.

V

A6b

Kyu Kyu Hla

Ģenerālmajora Min Aung Hlaing sieva

S

A7a

Ģenerālleitnants Tin Aye

Militārā arsenāla priekšnieks, UMEHL vadītājs

V

A7b

Kyi Kyi Ohn

Ģenerālleitnanta Tin Aye sieva

S

A7c

Zaw Min Aye

Ģenerālleitnanta Tin Aye dēls

V

A8a

Ģenerālmajors Thar Aye, pazīstams arī kā Tha Aye

Īpašo operāciju 1. biroja vadītājs (Kachin, Chin, Sagaing) kopš 2009. gada maija, dz. d. 16.02.1945. (iepriekš A11a)

V

A8b

Wai Wai Khaing, pazīstama arī kā Wei Wei Khaing

Ģenerālmajora Thar Aye sieva (iepriekš A11b)

S

A8c

See Thu Aye

Ģenerālmajora Thar Aye dēls (iepriekš A11c)

V

A9a

Ģenerālmajors Hla Htay Win

Bruņoto spēku apmācības vadītājs kopš 23.06.2008. (iepriekš B1a), Htay Co. (mežizstrāde un kokapstrāde) īpašnieks

V

A9b

Mar Mar Wai

Ģenerālmajora Hla Htay Win sieva

S

A10a

Ģenerālmajors Ko Ko

Īpašo operāciju 3. biroja vadītājs (Pegu, Irrawaddy, Arakan) kopš 23.06.2008.

V

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Ģenerālmajora Ko Ko sieva

S

A11a

Ģenerālleitnants Khin Zaw

Īpašo operāciju 4. biroja vadītājs (Karen, Mon, Tenas serim) kopš 2009. gada maija, agrāk Īpašo operāciju 6. biroja vadītājs kopš 2008. gada jūnija (iepriekš G42a)

V

A11b

Khin Pyone Win

Ģenerālleitnanta Khin Zaw sieva (iepriekš G42b)

S

A11c

Kyi Tha Khin Zaw

Ģenerālleitnanta Khin Zaw dēls (iepriekš G42c)

V

A11d

Su Khin Zaw

Ģenerālleitnanta Khin Zaw meita (iepriekš G42d)

S

A12a

Ģenerālleitnants Myint Swe

Īpašo operāciju 5. biroja vadītājs (Ranguna/Jangona)

V

A12b

Khin Thet Htay

Ģenerālleitnanta Myint Swe sieva

S

A13a

Arnt Maung

Atvaļināts ģenerāldirektors, Reliģijas lietu direktorāts

V

A14a

Ģenerālleitnants Ohn Myint

Īpašo operāciju 6. biroja vadītājs (Naypyidaw un Mandalay) kopš 2009. gada maija (iepriekš A8a)

V

A14b

Nu Nu Swe

Ģenerālleitnanta Ohn Myint sieva

S

A14c

Kyaw Thiha, pazīstams arī kā Kyaw Thura

Ģenerālleitnanta Ohn Myint dēls

V

A14d

Nwe Ei Ei Zin

Kyaw Thiha sieva

S


B.   REĢIONĀLIE KOMANDIERI

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija (tostarp pavēlniecība)

Dzimums (V/S)

B1a

Ģenerālmajors Win Myint

Ranguna (Jangona)

V

B1b

Kyin Myaing

Ģenerālmajora Win Myint sieva

S

B2a

Ģenerālmajors Yar Pyae, pazīstams arī kā Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye un Yar Pyrit

Austrumu (Shan štats (dienvidi))

V

B2b

Thinzar Win Sein

Ģenerālmajora Yar Paye, pazīstams arī kā Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye un Yar Pyrit, sieva

S

B3a

Ģenerālmajors Myint Soe

Ziemeļrietumu (Sagaing divīzija) un reģionāls ministrs bez portfeļa

V

B4a

Ģenerālmajors Khin Zaw Oo

Piekrastes (Tanintharyi divīzija), dz. d. 24.06.1951.

V

B5a

Ģenerālmajors Aung Than Htut

Ziemeļaustrumu (Shan štats (ziemeļi))

V

B5b

Cherry

Ģenerālmajora Aung Than Htut sieva

S

B6a

Ģenerālmajors Tin Ngwe

Centrālā (Mandalay divīzija)

V

B6b

Khin Thida

Ģenerālmajora Tin Ngwe sieva

S

B7a

Ģenerālmajors Thaung Aye

Rietumu (Rakhine štats)

V

B7b

Thin Myo Myo Aung

Ģenerālmajora Thaung Aye sieva

S

B8a

Ģenerālmajors Kyaw Swe

Dienvidrietumu (Irrawaddy divīzija) un reģionāls ministrs bez portfeļa

V

B8b

Win Win Maw

Ģenerālmajora Kyaw Swe sieva

S

B9a

Ģenerālmajors Soe Win

Ziemeļu (Kachin štats)

V

B9b

Than Than Nwe

Ģenerālmajora Soe Win sieva

S

B10a

Ģenerālmajors Hla Min

Dienvidu (Bago divīzija)

V

B11a

Ģenerālmajors Thet Naing Win

Dienvidaustrumu (Mon štats)

V

B12a

Ģenerālmajors Kyaw Phyo

Trijstūra (Shan štats (austrumi))

V

B13a

Ģenerālmajors Wai Lwin

Naypyidaw

V

B13b

Swe Swe Oo

Ģenerālmajora Wai Lwin sieva

S

B13c

Wai Phyo Aung

Ģenerālmajora Wai Lwin dēls

V

B13d

Oanmar Kyaw Tun, pazīstama arī kā Ohnmar Kyaw Tun

Wai Phyo Aung sieva

S

B13e

Wai Phyo

Ģenerālmajora Wai Lwin dēls

V

B13f

Lwin Yamin

Ģenerālmajora Wai Lwin meita

S


C.   REĢIONĀLO KOMANDIERU VIETNIEKI

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija (tostarp pavēlniecība)

Dzimums (V/S)

C1a

Brigādes ģenerālis Kyaw Kyaw Tun

Rangunas (Jangonas)

V

C1b

Khin May Latt

Brigādes ģenerāļa Kyaw Kyaw Tun sieva

S

C2a

Brigādes ģenerālis Than Htut Aung

Centra

V

C2b

Moe Moe Nwe

Brigādes ģenerāļa Than Htut Aung sieva

S

C3a

Brigādes ģenerālis Tin Maung Ohn

Ziemeļrietumu

V

C4a

Brigādes ģenerālis San Tun

Ziemeļu, dz. d. 02.03.1951., Ranguna/Jangona

V

C4b

Tin Sein

Brigādes ģenerāļa San Tun sieva, dz. d. 27.09.1950., Ranguna/Jangona

S

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Brigādes ģenerāļa San Tun meita, dz. d. 16.09.1979., Ar Let Yone Co. Ltd direktore

S

C4d

Min Thant

Brigādes ģenerāļa San Tun dēls, dz. d. 11.11.1982., Ranguna/Jangona, Ar Let Yone Co. Ltd direktors

V

C4e

Khin Mi Mi Tun

Brigādes ģenerāļa San Tun meita, dz. d. 25.10.1984., Ranguna/Jangona, Ar Let Yone Co. Ltd direktore

S

C5a

Brigādes ģenerālis Hla Myint

Ziemeļaustrumu

V

C5b

Su Su Hlaing

Brigādes ģenerāļa Hla Myint sieva

S

C6a

Brigādes ģenerālis Wai Lin

Trijstūra

V

C7a

Brigādes ģenerālis Chit Oo

Austrumu

V

C7b

Kyin Myaing

Brigādes ģenerāļa Chit Oo sieva

S

C8a

Brigādes ģenerālis Zaw Min

Dienvidaustrumu

V

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Brigādes ģenerāļa Zaw Min sieva

S

C9a

Brigādes ģenerālis Hone Ngaing, pazīstams arī kā Hon Ngai

Piekrastes

V

C9b

Wah Wah

Brigādes ģenerāļa Hone Ngaing, pazīstams arī kā Hon Ngai, sieva

S

C10a

Brigādes ģenerālis Win Myint

(iepriekš C7a) Dienvidu

V

C10b

Mya Mya Aye

Brigādes ģenerāļa Win Myint sieva

S

C11a

Brigādes ģenerālis Tint Swe

Dienvidrietumu

V

C11b

Khin Thaung

Brigādes ģenerāļa Tint Swe sieva

S

C11c

Ye Min, pazīstams arī kā Ye Kyaw Swar Swe

Brigādes ģenerāļa Tint Swe dēls

V

C11d

Su Mon Swe

Ye Min sieva

S

C12a

Brigādes ģenerālis Tin Hlaing

Rietumu

V

C12b

Hla Than Htay

Brigādes ģenerāļa Tin Hlaing sieva

S


D.   MINISTRI

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija (tostarp ministrija)

Dzimums (V/S)

D1a

Ģenerālmajors Htay Oo

Lauksaimniecības un apūdeņošanas ministrija kopš 18.09.2004. (agrāk kooperatīvu ministrs kopš 25.08.2003.), USDA ģenerālsekretārs, dz. d. 20.01.1950., dz. v. Hinzada, pases Nr. DM 105413, personas apliecības Nr. 10/Khatana (N) 009325

V

D1b

Ni Ni Win

Ģenerālmajora Htay Oo sieva

S

D1c

Thein Zaw Nyo

Ģenerālmajora Htay Oo jaunākais dēls M

V

D2a

Brigādes ģenerālis Tin Naing Thein

Tirdzniecības ministrija (kopš 18.09.2004.), agrākais mežsaimniecības ministra vietnieks, dz. d. 1955. gads

V

D2b

Aye Aye

Brigādes ģenerāļa Tin Naing Thein sieva

S

D3a

Ģenerālmajors Khin Maung Myint

Būvniecības ministrija, arī elektroenerģijas ministrs (2)

V

D3b

Win Win Nu

Ģenerālmajora Khin Maung Myint sieva

S

D4a

Ģenerālmajors Tin Htut

Kooperatīvu ministrija (kopš 15.05.2006.)

V

D4b

Tin Tin Nyunt

Ģenerālmajora Tin Htut sieva

S

D5a

Ģenerālmajors Khin Aung Myint

Kultūras ministrija (kopš 15.05.2006.)

V

D5b

Khin Phyone

Ģenerālmajora Khin Aung Myint sieva

S

D6a

Dr. Chan Nyein

Izglītības ministrija (kopš 10.08.2005.), iepriekš zinātnes un tehnoloģiju ministra vietnieks, USDA izpildkomitejas loceklis, dz. d. 15.12.1944.

V

D6b

Sandar Aung

Dr. Chan Nyein sieva

S

D7a

Pulkvedis Zaw Min

Elektroenerģijas ministrija (1) (kopš 15.05.2006.), dz. d. 10.01.1949.

V

D7b

Khin Mi Mi

Pulkveža Zaw Min sieva

S

D8a

Brigādes ģenerālis Lun Thi

Enerģētikas ministrija (kopš 20.12.1997.), dz. d. 18.07.1940.

V

D8b

Khin Mar Aye

Brigādes ģenerāļa Lun Thi sieva

S

D8c

Mya Sein Aye

Brigādes ģenerāļa Lun Thi meita

S

D8d

Zin Maung Lun

Brigādes ģenerāļa Lun Thi dēls

V

D8e

Zar Chi Ko

Zin Maung Lun sieva

S

D9a

Ģenerālmajors Hla Tun

Finanšu un ienākumu ministrija (kopš 01.02.2003.), dz. d. 11.07.1951.

V

D9b

Khin Than Win

Ģenerālmajora Hla Tun sieva

S

D10a

Nyan Win

Ārlietu ministrija (kopš 18.09.2004.), iepriekš Bruņoto spēku apmācības vadītāja vietnieks, dz. d. 22.01.1953.

V

D10b

Myint Myint Soe

Nyan Win sieva, dz. d. 15.01.1953.

S

D11a

Brigādes ģenerālis Thein Aung

Mežsaimniecības ministrija (kopš 25.08.2003.)

V

D11b

Khin Htay Myint

Brigādes ģenerāļa Thein Aung sieva

S

D12a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Veselības ministrija (kopš 01.02.2003.), dz. d. 1940. gads

V

D12b

Nilar Thaw

Prof. Dr. Kyaw Myint sieva

S

D13a

Ģenerālmajors Maung Oo

Iekšlietu ministrija (kopš 05.11.2004.) un Imigrācijas un iedzīvotāju ministrs kopš 2009. gada februāra, dz. d. 1952. gads

V

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Ģenerālmajora Maung Oo sieva

S

D14a

Ģenerālmajors Maung Maung Swe

Sociālās labklājības, palīdzības un izmitināšanas ministrija (kopš 15.05.2006.)

V

D14b

Tin Tin Nwe

Ģenerālmajora Maung Maung Swe sieva

S

D14c

Ei Thet Thet Swe

Ģenerālmajora Maung Maung Swe meita

S

D14d

Kaung Kyaw Swe

Ģenerālmajora Maung Maung Swe dēls

V

D15a

Aung Thaung

Rūpniecības ministrija (1) (kopš 15.11.1997.)

V

D15b

Khin Khin Yi

Aung Thaung sieva

S

D15c

Majors Moe Aung

Aung Thaung dēls

V

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Majora Moe Aung sieva

S

D15e

Nay Aung

Aung Thaung dēls, uzņēmējs, Aung Yee Phyoe Co. Ltd rīkotājdirektors un IGE Co.Ltd direktors

V

D15f

Khin Moe Nyunt

Nay Aung sieva

S

D15g

Majors Pyi Aung, pazīstams arī kā Pye Aung

Aung Thaung dēls (precējies ar A2c). IGE Co.Ltd direktors

V

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaung meita

S

D15i

Dr. Thu Nanda Aung

Aung Thaung meita

S

D15j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaung meita

S

D16a

Viceadmirālis Soe Thein

Rūpniecības ministrija (2) (kopš 2008. gada jūnija) (iepriekš G38a)

V

D16b

Khin Aye Kyin, pazīstama arī kā Aye Aye

Viceadmirāļa Soe Thein sieva

S

D16c

Yimon Aye

Viceadmirāļa Soe Thein meita, dz. d. 12.07.1980., pašlaik ASV

S

D16d

Aye Chan

Viceadmirāļa Soe Thein dēls, dz. d. 23.09.1973.

V

D16e

Thida Aye

Viceadmirāļa Soe Thein meita, dz. d. 23.03.1979.

S

D17a

Brigādes ģenerālis Kyaw Hsan

Informācijas ministrija (kopš 13.09.2002.)

V

D17b

Kyi Kyi Win

Brigādes ģenerāļa Kyaw Hsan sieva, Mjanmas Sieviešu lietu federācijas informācijas nodaļas vadītāja

S

D18a

Brigādes ģenerālis Maung Maung Thein

Lopkopības un zivsaimniecības ministrija

V

D18b

Myint Myint Aye

Brigādes ģenerāļa Maung Maung Thein sieva

S

D18c

Min Thein, pazīstams arī kā Ko Pauk

Brigādes ģenerāļa Maung Maung Thein dēls

V

D19a

Brigādes ģenerālis Ohn Myint

Raktuvju ministrija (kopš 15.11.1997.).

V

D19b

San San

Brigādes ģenerāļa Ohn Myint sieva

S

D19c

Thet Naing Oo

Brigādes ģenerāļa Ohn Myint dēls

V

D19d

Min Thet Oo

Brigādes ģenerāļa Ohn Myint dēls

V

D20a

Soe Tha

Valsts plānošanas un ekonomikas attīstības ministrija (kopš 20.12.1997.), dz. d. 07.11.1944.

V

D20b

Kyu Kyu Win

Soe Tha sieva, dz. d. 03.11.1949.

S

D20c

Kyaw Myat Soe, pazīstams arī kā Aung Myat Soe

Soe Tha dēls, dz. d. 14.02.1973./07.10.1974., pašlaik Austrālijā

V

D20d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soe sieva, dz. d. 12.09.1978./18.08.1975., pašlaik Austrālijā

S

D20e

Aung Soe Tha

Soe Tha dēls, dz. d. 05.10.1980.

V

D20f

Myat Myitzu Soe

Soe Tha meita, dz. d. 14.02.1973.

S

D20g

San Thida Soe

Soe Tha meita, dz. d. 12.09.1978.

S

D20h

Phone Myat Soe

Soe Tha dēls, dz. d. 03.03.1983.

V

D21a

Pulkvedis Thein Nyunt

Pierobežu attīstības, etnisko grupu un attīstības lietu ministrija (kopš 15.11.1997.), un Naypyidaw pilsētas mērs

V

D21b

Kyin Khaing, pazīstama arī kā Kyin Khine

Pulkveža Thein Nyunt sieva

S

D22a

Ģenerālmajors Aung Min

Dzelzceļa pārvadājumu ministrija (kopš 01.02.2003.)

V

D22b

Wai Wai Thar, pazīstama arī kā Wai Wai Tha

Ģenerālmajora Aung Min sieva

S

D22c

Aye Min Aung

Ģenerālmajora Aung Min meita

S

D22d

Htoo Char Aung

Ģenerālmajora Aung Min dēls

V

D23a

Brigādes ģenerālis Thura Myint Maung

Reliģijas lietu ministrija (kopš 25.08.2003.)

V

D23b

Aung Kyaw Soe

Brigādes ģenerāļa Thura Myint Maung dēls

V

D23c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soe sieva

S

D23d

Zin Myint Maung

Brigādes ģenerāļa Thura Myint Maung meita

S

D24a

Thaung

Zinātnes un tehnoloģijas ministrija (kopš 1998. gada novembra), dz. d. 06.07.1937., Čaushe

V

D24b

May Kyi Sein

Thaung sieva

S

D24c

Aung Kyi

Thaung dēls, dz. d. 1971. gads

V

D25a

Brigādes ģenerālis Thura Aye Myint

Sporta lietu ministrija (kopš 29.10.1999.)

V

D25b

Aye Aye

Brigādes ģenerāļa Thura Aye Myint sieva

S

D25c

Nay Linn

Brigādes ģenerāļa Thura Aye Myint dēls

V

D26a

Brigādes ģenerālis Thein Zaw

Telekomunikāciju, pasta un telegrāfa ministrs (kopš 10.05.2001.)

V

D26b

Mu Mu Win

Brigādes ģenerāļa Thein Zaw sieva

S

D27a

Ģenerālmajors Thein Swe

Transporta ministrija kopš 18.09.2004. (iepriekš Ministru prezidenta birojs no 25.08.2003.)

V

D27b

Mya Theingi

Ģenerālmajora Thein Swe sieva

S

D28a

Ģenerālmajors Soe Naing

Viesnīcu un tūrisma ministrs (kopš 15.05.2006.)

V

D28b

Tin Tin Latt

Ģenerālmajora Soe Naing sieva

S

D28c

Wut Yi Oo

Ģenerālmajora Soe Naing meita

S

D28d

Kapteinis Htun Zaw Win

Wut Yi Oo vīrs

V

D28e

Yin Thu Aye

Ģenerālmajora Soe Naing meita

S

D28f

Yi Phone Zaw

Ģenerālmajora Soe Naing dēls

V

D29a

Aung Kyi

Nodarbinātības/darba ministrija (iecelts attiecību ministra amatā 08.10.2007., atbild par attiecībām ar Aung San Suu Kyi)

V

D29b

Thet Thet Swe

Aung Kyi sieva

S

D30a

Kyaw Thu

Civildienesta atlases un apmācības valdes priekšsēdētājs, dz. d. 15.08.1949.

V

D30b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thu sieva

S


E.   MINISTRU VIETNIEKI

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija (tostarp ministrija)

Dzimums (V/S)

E1a

Ohn Myint

Lauksaimniecības un apūdeņošanas ministrija (kopš 15.11.1997.)

V

E1b

Thet War

Ohn Myint sieva

S

E2a

Brigādes ģenerālis Aung Tun

Tirdzniecības ministrija (kopš 13.09.2003.)

V

E3a

Brigādes ģenerālis Myint Thein

Būvniecības ministrija (kopš 05.01.2000.)

V

E3b

Mya Than

Brigādes ģenerāļa Myint Thein sieva

S

E4a

Tint Swe

Būvniecības ministrija (kopš 07.05.1998.), dz. d. 07.11.1936.

V

E5a

Ģenerālmajors Aye Myint

Aizsardzības ministrija (kopš 15.05.2006.)

V

E6a

Brigādes ģenerālis Aung Myo Min

Izglītības ministrija (kopš 19.11.2003.)

V

E6b

Thazin Nwe

Brigādes ģenerāļa Aung Myo Min sieva

S

E6c

Si Thun Aung

Brigādes ģenerāļa Aung Myo Min dēls

V

E7a

Myo Myint

Elektroenerģijas ministrija (1) (kopš 29.10.1999.)

V

E7b

Tin Tin Myint

Myo Myint sieva

S

E8a

Brigādes ģenerālis Than Htay

Enerģētikas ministrija (kopš 25.08.2003.)

V

E8b

Soe Wut Yi

Brigādes ģenerāļa Than Htay sieva

S

E9a

Pulkvedis Hla Thein Swe

Dz. d. 08.03.1957. Finanšu un ienākumu ministrija (kopš 25.08.2003.)

V

E9b

Thida Win

Pulkveža Hla Thein Swe sieva

S

E10a

Brigādes ģenerālis Win Myint

Elektroenerģijas ministrija (2)

V

E10b

Tin Ma Ma Than

Brigādes ģenerāļa Win Myint sieva

S

E11a

Maung Myint

Dz. d. 21.05.1958., Mandalay, Ārlietu ministrija (kopš 18.09.2004.)

V

E11b

Dr. Khin Mya Win

Dz. d. 21.01.1956., Maung Myint sieva

S

E12a

Prof. Dr. Mya Oo

Veselības ministrija (kopš 16.11.1997.), dz. d. 25.01.1940.

V

E12b

Tin Tin Mya

Prof. Dr. Mya Oo sieva

S

E12c

Dr. Tun Tun Oo

Prof. Dr. Mya Oo dēls, dz. d. 26.07.1965.

V

E12d

Dr. Mya Thuzar

Prof. Dr. Mya Oo meita, dz. d. 23.09.1971.

S

E12e

Mya Thidar

Prof. Dr. Mya Oo meita, dz. d. 10.06.1973.

S

E12f

Mya Nandar

Prof. Dr. Mya Oo meita, dz. d. 29.05.1976.

S

E13a

Brigādes ģenerālis Phone Swe

Iekšlietu ministrija (kopš 25.08.2003.)

V

E13b

San San Wai

Brigādes ģenerāļa Phone Swe sieva

S

E14a

Brigādes ģenerālis Aye Myint Kyu

Viesnīcu un tūrisma ministrija (kopš 16.11.1997.)

V

E14b

Prof. Khin Swe Myint

Brigādes ģenerāļa Aye Myint Kyu sieva

S

E15a

Brigādes ģenerālis Win Sein

Imigrācijas un iedzīvotāju ministrija (kopš 2006. gada novembra)

V

E15b

Wai Wai Linn

Brigādes ģenerāļa Win Sein sieva

S

E16a

Brigādes ģenerālis Thein Tun

Rūpniecības ministrija (1) (ministra papildu vietnieks)

V

E17a

Pulkvežleitnants Khin Maung Kyaw

Rūpniecības ministrija (2) (kopš 05.01.2000.)

V

E17b

Mi Mi Wai

Pulkvežleitnanta Khin Maung Kyaw sieva

S

E18a

Ģenerālmajors Kyaw Swa Khine

Rūpniecības ministrija (2) (kopš 24.10.2007.) (iepriekš G29a), (ministra papildu vietnieks)

V

E18b

Khin Phyu Mar

Ģenerālmajora Kyaw Swa Khine sieva

S

E19a

Pulkvedis Tin Ngwe

Pierobežu attīstības, etnisko grupu un attīstības lietu ministrija (kopš 25.08.2003.)

V

E19b

Khin Mya Chit

Pulkveža Tin Ngwe sieva

S

E20a

Thaung Lwin

Dzelzceļa pārvadājumu ministrija (kopš 16.11.1997.)

V

E20b

Dr. Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwin sieva

S

E21a

Brigādes ģenerālis Aung Ko

Reliģijas lietu ministrija, USDA, centrālās izpildkomitejas biedrs (kopš 17.11.1997.)

V

E21b

Myint Myint Yee, pazīstama arī kā Yi Yi Myint

Brigādes ģenerāļa Thura Aung Ko sieva

S

E22a

Kyaw Soe

Dz. d. 16.10.1944., Zinātnes un tehnoloģijas ministrija (kopš 15.11.2004.)

V

E23a

Pulkvedis Thurein Zaw

Valsts plānošanas un ekonomikas attīstības ministrija (kopš 10.08.2005.)

V

E23b

Tin Ohn Myint

Pulkveža Thurein Zaw sieva

S

E24a

Brigādes ģenerālis Kyaw Myin

Sociālās labklājības, palīdzības un izmitināšanas ministrija (kopš 25.08.2003.)

V

E24b

Khin Nwe Nwe

Brigādes ģenerāļa Kyaw Myin sieva

S

E25a

Pe Than

Dzelzceļa pārvadājumu ministrija (kopš 14.11.1998.)

V

E25b

Cho Cho Tun

Pe Than sieva

S

E26a

Pulkvedis Nyan Tun Aung

Transporta ministrija (kopš 25.08.2003.)

V

E26b

Wai Wai

Pulkveža Nyan Tun Aung sieva

S

E27a

Dr. Paing Soe

Veselības aizsardzības ministrija (papildu ministra vietnieks) (kopš 15.05.2006.)

V

E27b

Khin Mar Swe

Dr. Paing Soe sieva

S

E28a

Ģenerālmajors Thein Tun

Pasta un telekomunikāciju ministra vietnieks

V

E28b

Mya Mya Win

Thein Tun sieva

S

E29a

Ģenerālmajors Kyaw Swa Khaing

Rūpniecības ministra 2. vietnieks

V

E29b

Khin Phyu Mar

Kyaw Swa Khaing sieva

S

E30a

Ģenerālmajors Thein Htay

Aizsardzības ministra vietnieks

V

E30b

Myint Myint Khine

Ģenerālmajora Thein Htay sieva

S

E31a

Brigādes ģenerālis Tin Tun Aung

Darba ministra vietnieks (kopš 07.11.2007.)

V


F.   CITAS AR TŪRISMA NOZARI SAISTĪTAS AMATPERSONAS

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija

(tostarp amati)

Dzimums (V/S)

F1a

Hla Htay

Viesnīcu un tūrisma direktorāta ģenerāldirektors (Mjanmas Viesnīcu un tūrisma pakalpojumu rīkotājdirektors līdz 2004. gada augustam)

V

F2a

Tin Maung Shwe

Viesnīcu un tūrisma direktorāta ģenerāldirektora vietnieks

V

F3a

Soe Thein

Mjanmas Viesnīcu un tūrisma pakalpojumu rīkotājdirektors kopš 2004. gada oktobra (līdz tam ģenerāldirektors)

V

F4a

Khin Maung Soe

Ģenerāldirektors

V

F5a

Tint Swe

Ģenerāldirektors

V

F6a

Pulkvežleitnants Yan Naing

Ģenerāldirektors, Viesnīcu un tūrisma ministrija

V

F7a

Kyi Kyi Aye

Tūrisma veicināšanas nodaļas direktore, Viesnīcu un tūrisma ministrija

S

G.   AUGSTĀKĀ RANGA VIRSNIEKI

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija (tostarp amati)

Dzimums (V/S)

G1a

Ģenerālmajors Hla Shwe

Ģenerāladjutanta vietnieks

V

G2a

Ģenerālmajors Soe Maung

Galvenais kara prokurors

V

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Ģenerālmajora Soe Maung sieva

S

G3a

Ģenerālmajors Thein Htaik, pazīstams arī kā Hteik

Ģenerālinspektors

V

G4a

Ģenerālmajors Saw Hla

Militārās policijas priekšnieks

V

G4b

Cho Cho Maw

Ģenerālmajora Saw Hla sieva

S

G5a

Ģenerālmajors Htin Aung Kyaw

Galvenais viceintendants

V

G5b

Khin Khin Maw

Ģenerālmajora Htin Aung Kyaw sieva

S

G6a

Ģenerālleitnants Lun Maung

Ģenerālrevidents

V

G6b

May Mya Sein

Ģenerālleitnanta Lun Maung sieva

S

G7a

Ģenerālmajors Nay Win

SPDC vadītāja militārais asistents

V

G8a

Ģenerālmajors Hsan Hsint

Militārās sadales ģenerālis, dz. d. 1951. gads

V

G8b

Khin Ma Lay

Ģenerālmajora Hsan Hsint sieva

S

G8c

Okkar San Sint

Ģenerālmajora Hsan Hsint dēls

V

G9a

Ģenerālmajors Hla Aung Thein

Nometnes komandants, Ranguna

V

G9b

Amy Khaing

Hla Aung Thein sieva

S

G10a

Ģenerālleitnants Ye Myint

Militāro lietu drošības vadītājs

V

G10b

Myat Ngwe

Ģenerālleitnanta Ye Myint sieva

S

G11a

Brigādes ģenerālis Mya Win

Valsts aizsardzības koledžas komandants

V

G12a

Brigādes ģenerālis Maung Maung Aye

Ģenerālštāba koledžas komandants (kops 2008. gada jūnija)

V

G12b

San San Yee

Brigādes ģenerāļa Maung Maung Aye sieva

S

G13a

Brigādes ģenerālis Tun Tun Oo

Sabiedrisko attiecību un psiholoģiskā kara jautājumu vadītājs

V

G14a

Ģenerālmajors Thein Tun

Signālu pārraides sistēmas direktors; Valsts Konventa, ar ko sasauc vadības komiteju, loceklis

V

G15a

Ģenerālmajors Than Htay

Piegādes un transporta direktors

V

G15b

Nwe Nwe Win

Ģenerālmajora Than Htay sieva

S

G16a

Ģenerālmajors Khin Maung Tint

Drošības jomas iespieddarbu direktors

V

G17a

Ģenerālmajors Sein Lin

Direktors, Aizsardzības ministrija (Precīzs darba nosaukums nav zināms. Agrāk Arsenāla direktors)

V

G18a

Ģenerālmajors Kyi Win

Artilērijas ieroču un bruņutehnikas direktors, UMEHL valdes loceklis

V

G18b

Khin Mya Mon

Ģenerālmajora Kyi Win sieva

S

G19a

Ģenerālmajors Tin Tun

Militārās inženierijas direktors

V

G19b

Khin Myint Wai

Ģenerālmajora Tin Tun sieva

S

G20a

Ģenerālmajors Aung Thein

Izmitināšanas direktors

V

G20b

Htwe Yi, pazīstama arī kā Htwe Htwe Yi

Ģenerālmajora Aung Thein sieva

S

G21a

Brigādes ģenerālis Than Maung

Valsts aizsardzības koledžas komandanta vietnieks

V

G22a

Brigādes ģenerālis Win Myint

Aizsardzības dienesta tehnoloģiju akadēmijas direktors

V

G23a

Brigādes ģenerālis Tun Nay Lin

Aizsardzības dienesta medicīnas akadēmijas rektors/komandants

V

G24a

Brigādes ģenerālis Than Sein

Komandants, Aizsardzības dienesta slimnīca, Mingaladon, dz. d. 01.02.1946., dz. v. Bago

V

G24b

Rosy Mya Than

Brigādes ģenerāļa Than Sein sieva

S

G25a

Brigādes ģenerālis Win Than

Union of Myanmar Economic Holdings iepirkuma direktors un rīkotājdirektors (bijušais ģenerālmajors Win Hlaing, K1a)

V

G26a

Brigādes ģenerālis Than Maung

Tautas milicijas un robežspēku direktors

V

G27a

Ģenerālmajors Khin Maung Win

Aizsardzības jomas rūpniecības direktors

V

G28a

Brigādes ģenerālis Win Aung

Civildienesta atlases un apmācību valdes loceklis

V

G29a

Brigādes ģenerālis Soe Oo

Civildienesta atlases un apmācību valdes loceklis

V

G30a

Brigādes ģenerālis Nyi Tun, pazīstams arī kā Nyi Htun

Civildienesta atlases un apmācību valdes loceklis

V

G31a

Brigādes ģenerālis Kyaw Aung

Civildienesta atlases un apmācību valdes loceklis

V

G32a

Ģenerālleitnants Myint Hlaing

Štāba priekšnieks (pretgaisa aizsardzība)

V

G32b

Khin Thant Sin

Ģenerālleitnanta Myint Hlaing sieva

S

G32c

Hnin Nandar Hlaing

Ģenerālleitnanta Myint Hlaing meita

S

G32d

Thant Sin Hlaing

Ģenerālleitnanta Myint Hlaing dēls

V

G33a

Ģenerālmajors Mya Win

Artilērijas ieroču direktors, Aizsardzības ministrija

V

G34a

Ģenerālmajors Tin Soe

Bruņutehnikas direktors, Aizsardzības ministrija

V

G35a

Ģenerālmajors Than Aung

Medicīniskā personāla direktorāta direktors, Aizsardzības ministrija

V

G36a

Ģenerālmajors Ngwe Thein

Aizsardzības ministrija

V

G37a

Pulkvedis Thant Shin

Premjerministra biroja ģenerāldirektors

V

G38a

Ģenerālleitnants Thura Myint Aung

Ģenerāladjutants (agrāk B8a, iecelts amatā no Dienvidrietumu reģionālās pavēlniecības)

V

G39a

Ģenerālmajors Maung Shein

Aizsardzības dienestu inspekcija un ģenerālrevidents

V

G40a

Ģeenerālmajors Tha Aye

Aizsardzības ministrija

V

G41a

Pulkvedis Myat Thu

Rangunas 1. militārā apgabala komandieris (ziemeļu Ranguna)

V

G42a

Pulkvedis Nay Myo

Rangunas 2. militārā apgabala komandieris (austrumu Ranguna)

V

G43a

Pulkvedis Tin Hsan

Rangunas 3. militārā apgabala komandieris (rietumu Ranguna)

V

G44a

Pulkvedis Khin Maung Htun

Rangunas 4. militārā apgabala komandieris (dienvidu Ranguna)

V

G45a

Pulkvedis Tint Wai

Operāciju kontroles komandieris pavēlniecībā Nr. 4 (Mawbi)

V

G46a

San Nyunt

Militāro lietu drošības militārā atbalsta vienības Nr. 2 komandieris

V

G47a

Pulkvežleitnants Zaw Win

Lon Htein bataljona 3. bāzes komandieris, Shwemyayar

V

G48a

Majors Mya Thaung

Lon Htein bataljona 5. bāzes komandieris, Mawbi

V

G49a

Majors Aung San Win

Lon Htein bataljona 7. bāzes komandieris, Thanlin apgabals

V


Jūras spēki

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija (tostarp amati)

Dzimums (V/S)

G50a

Viceadmirālis Nyan Tun

Augstākais virspavēlnieks (jūras spēki), kopš 2008. gada jūnija. UMEHL valdes loceklis (iepriekš G39a)

V

G50b

Khin Aye Myint

Nyan Tun sieva

S

G51a

Komodors Win Shein

Jūras spēku apmācību štāba komandieris

V

G52a

Brigādes ģenerālis komodors Thura Thet Swe

Taninthayi jūras spēku apgabala pavēlniecības komandieris

V

G53a

Komodors Myint Lwin

Irrawaddy jūras spēku apgabala komandieris

V


Gaisa spēki

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija (tostarp amati)

Dzimums (V/S)

G54a

Ģenerālleitnants Myat Hein

Augstākais virspavēlnieks (gaisa spēki)

V

G54b

Htwe Htwe Nyunt

Ģenerālleitnanta Myat Hein sieva

S

G55a

Ģenerālmajors Khin Aung Myint

Štāba priekšnieks (gaisa spēki)

V

G56a

Brigādes ģenerālis Ye Chit Pe

Gaisa spēku virspavēlnieka štābs, Mingaladon

V

G57a

Brigādes ģenerālis Khin Maung Tin

Shande Gaisa spēku skolas komandants, Meiktila

V

G58a

Brigādes ģenerālis Zin Yaw

Pathein gaisa spēku bāzes komandieris, štāba priekšnieks (gaisa spēki), UMEHL valdes loceklis

V

G58b

Khin Thiri

Brigādes ģenerāļa Zin Yaw sieva

S

G58c

Zin Mon Aye

Brigādes ģenerāļa Zin Yaw meita, dz. d. 26.03.1985.

S

G58d

Htet Aung

Brigādes ģenerāļa Zin Yaw dēls, dz. d. 09.07.1988.

V


Vieglo kājnieku divīzijas (VKD)

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija (tostarp amati)

Dzimums (V/S)

G59a

Brigādes ģenerālis Than Htut

11.VKD

V

G60a

Brigādes ģenerālis Tun Nay Lin

22.VKD

V

G61a

Brigādes ģenerālis Kyaw Htoo Lwin

33.VKD, Sagaing

V

G62a

Brigādes ģenerālis Taut Tun

44.VKD

V

G63a

Brigādes ģenerālis Aye Khin

55.VKD, Lalaw

V

G64a

Brigādes ģenerālis San Myint

66.VKD, Pyi

V

G65a

Brigādes ģenerālis Tun Than

77.VKD, Bago

V

G66a

Brigādes ģenerālis Aung Kyaw Hla

88.VKD, Magwe

V

G67a

Brigādes ģenerālis Tin Oo Lwin

99.VKD, Meiktila

V

G68a

Brigādes ģenerālis Sein Win

101.VKD, Pakokku

V

G69a

Pulkvedis Than Han

66.VKD

V

G70a

Pulkvežleitnants Htwe Hla

66.VKD

V

G71a

Pulkvežleitnants Han Nyunt

66.VKD

V

G72a

Pulkvedis Ohn Myint

77.VKD

V

G73a

Pulkvežleitnants Aung Kyaw Zaw

77.VKD

V

G74a

Majors Hla Phyo

77.VKD

V

G75a

Pulkvedis Myat Thu

11.VKD taktiskā līmeņa komandieris

V

G76a

Pulkvedis Htein Lin

11.VKD taktiskā līmeņa komandieris

V

G77a

Pulkvežleitnants Tun Hla Aung

11.VKD taktiskā līmeņa komandieris

V

G78a

Pulkvedis Aung Tun

66.brigāde

V

G79a

Kapteinis Thein Han

66.brigāde

V

G79b

Hnin Wutyi Aung

Kapteiņa Thein Han sieva

S

G80a

Pulkvežleitnants Mya Win

77.VKD taktiskā līmeņa komandieris

V

G81a

Pulkvedis Win Te

77.VKD taktiskā līmeņa komandieris

V

G82a

Pulkvedis Soe Htway

77.VKD taktiskā līmeņa komandieris

V

G83a

Pulkvežleitnants Tun Aye

702.vieglo kājnieku bataljona komandieris

V

G84a

Nyan Myint Kyaw

281.kājnieku bataljona komandieris (Mongyang Shan štata austrumi)

V


Citi brigādes ģenerāļi

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija (tostarp amati)

Dzimums (V/S)

G85a

Brigādes ģenerālis Htein Win

Taikkyi garnizons

V

G86a

Brigādes ģenerālis Khin Maung Htay

Meiktila garnizona komandieris

V

G87a

Brigādes ģenerālis Kyaw Oo Lwin

Kalay garnizona komandieris

V

G88a

Brigādes ģenerālis Khin Zaw Win

Khamaukgyi garnizons

V

G89a

Brigādes ģenerālis Kyaw Aung

Dienvidu MR, Toungoo garnizona komandieris

V

G90a

Brigādes ģenerālis Myint Hein

Militāro operāciju pavēlniecība-3, Mogaung garnizons

V

G91a

Brigādes ģenerālis Tin Ngwe

Aizsardzības ministrija

V

G92a

Brigādes ģenerālis Myo Lwin

Militāro operāciju pavēlniecība-7, Pekon garnizons

V

G93a

Brigādes ģenerālis Myint Soe

Militāro operāciju pavēlniecība-5, Taungup garnizons

V

G94a

Brigādes ģenerālis Myint Aye

Militāro operāciju pavēlniecība-9, Kyauktaw garnizons

V

G95a

Brigādes ģenerālis Nyunt Hlaing

Militāro operāciju pavēlniecība-17, Mong Pan garnizons

V

G96a

Brigādes ģenerālis Ohn Myint

Mon štata USDA CEC biedrs

V

G97a

Brigādes ģenerālis Soe Nwe

Militāro operāciju pavēlniecība-21, Bhamo garnizons

V

G98a

Brigādes ģenerālis Than Tun

Kyaukpadaung garnizona komandieris

V

G99a

Brigādes ģenerālis Than Tun Aung

Reģionālo operāciju pavēlniecība - Sittwe

V

G100a

Brigādes ģenerālis Thet Naing

Aungban garnizona komandieris

V

G101a

Brigādes ģenerālis Thein Hteik

Militāro operāciju pavēlniecība-13, Bokpyin garnizons

V

G102a

Brigādes ģenerālis Thura Myint Thein

Namhsan taktiskā līmeņa operāciju pavēlniecība, pašlaik Mjanmas Ekonomikas korporācijas rīkotājdirektors

V

G103a

Brigādes ģenerālis Win Aung

Mong Hsat garnizona komandieris

V

G104a

Brigādes ģenerālis Myo Tint

Īpašo uzdevumu virsnieks Satiksmes ministrijā

V

G105a

Brigādes ģenerālis Thura Sein Thaung

Īpašo uzdevumu virsnieks Sociālās labklājības ministrijā

V

G106a

Brigādes ģenerālis Phone Zaw Han

Mandalay mērs kopš 2005. gada februāra un Mandalay Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs, iepriekš Kyaukme komandieris

V

G106b

Moe Thidar

Brigādes ģenerāļa Phone Zaw Han sieva

S

G107a

Brigādes ģenerālis Win Myint

Pyinmana garnizona komandieris

V

G108a

Brigādes ģenerālis Kyaw Swe

Pyin Oo Lwin garnizona komandieris

V

G109a

Brigādes ģenerālis Soe Win

Bahtoo garnizona komandieris

V

G110a

Brigādes ģenerālis Thein Htay

Kaujas ieroču ražošanas vadītāja vietnieks, Aizsardzības ministrija

V

G111a

Brigādes ģenerālis Myint Soe

Rangunas garnizona komandieris

V

G112a

Brigādes ģenerālis Myo Myint Thein

Komandants, Aizsardzības dienesta slimnīca, Pyin Oo Lwin

V

G113a

Brigādes ģenerālis Sein Myint

Bago (Pegu) divīzijas Miera un attīstības padomes priekšsēdētājs

V

G114a

Brigādes ģenerālis Hong Ngai (Ngaing)

Chin štata Miera un attīstības padomes priekšsēdētājs

V

G115a

Brigādes ģenerālis Win Myint

Kayah štata Miera un attīstības padomes priekšsēdētājs

V

H.   MILITĀRIE VIRSNIEKI, KAS PĀRVALDA CIETUMUS UN POLICIJU

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija (tostarp amati)

Dzimums (V/S)

H1a

Brigādes ģenerālis Khin Yi

Mjanmas Policijas spēku ģenerāldirektors, dz. d. 29.12.1952.

V

H1b

Khin May Soe

Brigādes ģenerāļa Khin Yi sieva

S

H2a

Zaw Win

Cietumu dep. ģenerāldirektors (Iekšlietu ministrija) kopš 2004. gada augusta, iepriekš Mjanmas Policijas spēku ģenerāldirektora vietnieks, un bijušais brigādes ģenerālis, bijusī militārpersona

V

H2b

Nwe Ni San

Zaw Win sieva

S

H3a

Aung Saw Win

Īpašās izmeklēšanas biroja ģenerāldirektors

V

H4a

Policijas brigādes ģenerālis Khin Maung Si

Policijas centrālā biroja priekšnieks

V

H5a

Pulkvežleitnants Tin Thaw

Valdības Tehniskā institūta komandieris

V

H6a

Maung Maung Oo

Militāru lietu drošības vadītājs, pratināšanas vienība Insein cietumā

V

H7a

Myo Aung

Rangunas apcietinājuma iestāžu direktors

V

H8a

Policijas brigādes ģenerālis Zaw Win

Policijas direktora vietnieks

V

H9a

Policijas pulkvežleitnants Zaw Min Aung

Īpašā nodaļa

V


I.   APVIENOTĀ SOLIDARITĀTES UN ATTĪSTĪBAS ASOCIĀCIJA (USDA)

(augstākās USDA amatpersonas, kuras nav iekļautas citās saraksta pozīcijās)

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija

(tostarp amati)

Dzimums (V/S)

I1a

Brigādes ģenerālis Aung Thein Lin, pazīstams arī kā Aung Thein Lynn

Jangonas mērs un Attīstības komitejas priekšsēdētājs (sekretārs), USDA centrālās izpildkomitejas loceklis, dz. d. 1952. gads

V

I1b

Khin San Nwe

Brigādes ģenerāļa Aung Thein Lin sieva

S

I1c

Thidar Myo

Brigādes ģenerāļa Aung Thein Lin meita

S

I2a

Pulkvedis Maung Par, pazīstams arī kā Maung Pa

Jangonas pilsētas mēra vietnieks, Attīstības komiteja (I) (Centrālās izpildkomitejas (1) loceklis)

V

I2b

Khin Nyunt Myaing

Pulkveža Maung Par sieva

S

I2c

Naing Win Par

Pulkveža Maung Par dēls

V

I3a

Nyan Tun Aung

Centrālās izpildkomitejas loceklis

V

I4a

Aye Myint

Rangunas Centrālās izpildkomitejas loceklis

V

I5a

Tin Hlaing

Rangunas Centrālās izpildkomitejas loceklis

V

I6a

Soe Nyunt

Štāba virsnieks austrumu Jangonā

V

I7a

Chit Ko Ko

Mingala Taungnyunt apgabala Miera un attīstības padomes priekšsēdētājs

V

I8a

Soe Hlaing Oo

Mingala Taungnyunt apgabala Miera un attīstības padomes priekšsēdētājs

V

I9a

Kapteinis Kan Win

Mingala Taungnyunt apgabala Policijas spēku vadītājs

V

I10a

That Zin Thein

Mingala Taungnyunt Attīstības lietu komitejas vadītājs

V

I11a

Khin Maung Myint

Mingala Taungnyunt Imigrācijas un iedzīvotāju dep. vadītājs

V

I12a

Zaw Lin

Mingala Taungnyunt apgabala USDA sekretārs

V

I13a

Win Hlaing

Mingala Taungnyunt apgabala USDA līdzsekretārs

V

I14a

San San Kyaw

Mingala Taungnyunt apgabala Informācijas ministrijas Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas štāba virsniece

S

I15a

Ģenerālleitnants Myint Hlaing

Aizsardzības ministrija un USDA loceklis

V

J.   PERSONAS, KURAS GŪST LABUMU NO VALDĪBAS EKONOMIKAS POLITIKAS, UN CITAS AR VALDĪBAS REŽĪMU SAISTĪTAS PERSONAS

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija

(tostarp uzņēmums)

Dzimums (V/S)

J1a

Tay Za

Htoo Trading Co un Htoo Construction Co. rīkotājdirektors, dz. d. 18.07.1964.; personas apliecības Nr. MYGN 006415.

Futbola kluba Yangon United īpašnieks. Tēvs: Myint Swe (06.11.1924.). Māte: Ohn (12.08.1934.)

V

J1b

Thidar Zaw

Tay Za sieva; dz. d. 24.02.1964.,

personas apliecības Nr. KMYT 006865.

Vecāki: Zaw Nyunt (miris), Htoo (mirusi)

S

J1c

Pye Phyo Tay Za

Tay Za dēls, dz. d. 29.01.1987.

V

J1d

Ohn

Tay Za māte, dz. d. 12.08.1934.

S

J2a

Thiha

Tay Za (J1a) brālis, dz. d. 24.06.1960.

Htoo Trading direktors, London cigarettes izplatītājs (Myawaddy Trading)

V

J2b

Shwe Shwe Lin

Thiha sieva

S

J3a

Aung Ko Win, pazīstams arī kā Saya Kyaung

Kanbawza banka, arī Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd un London Cigarettes aģents Shan un Kayah štatā un Kanbawza futbola kluba īpašnieks

V

J3b

Nan Than Htwe, pazīstama arī kā Nan Than Htay

Aung Ko Win sieva

S

J3c

Nang Lang Kham, pazīstama arī kā Nan Lan Khan

Aung Ko Win meita, dz. d. 01.06.1988.

S

J4a

Tun Myint Naing, pazīstams arī kā Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

Asia World Co., dz. d. 15.05.1958. vai 27.08.1960., Magway futbola kluba īpašnieks

V

J4b

Ng Seng Hong, pazīstama arī kā Seng Hong, Cecilia Ng or Ng Sor Hon

Tun Myint Naing sieva, Golden Aaron Pte Ltd (Singapūra) izpilddirektore

S

J4c

Lo Hsing-han

Tun Myint Naing, pazīstama arī kā Steven Law, tēvs, Asia World Co., dz. d. 1938. vai 1935. gads

V

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, dz. d. 21.01.1952. Skatīt arī A3f

V

J5b

San San Kywe

Khin Shwe sieva

S

J5c

Zay Thiha

Khin Shwe dēls, dz. d. 01.01.1977., Zaykabar Co. Ltd rīkotājdirektors

V

J5d

Nandar Hlaing

Zay Thiha sieva

S

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., dz. d. 06.02.1955., arī Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project un futbola kluba Southern Myanmar United īpašnieks

V

J6b

Aye Aye Maw

Htay Myint sieva, dz. d. 17.11.1957.

S

J6c

Win Myint

Htay Myint brālis, dz. d. 29.05.1952.Yuzana Co. direktors

V

J6d

Lay Myint

Htay Myint brālis, dz. d. 06.02.1955.Yuzana Co. direktors

V

J6e

Kyin Toe

Htay Myint brālis, dz. d. 29.04.1957.Yuzana Co. direktors

V

J6f

Zar Chi Htay

Htay Myint meita, Yuzana Co. direktore, dz. d. 17.02.1981.

S

J6g

Khin Htay Lin

Yuzana Co. direktors, dz. d. 14.04.1969.

V

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (Thaton Tires vienīgie izplatītāji Rūpniecības ministrijas (2) pakļautībā)

V

J7b

Nan Mauk Loung Sai, pazīstama arī kā Nang Mauk Lao Hsai

Kyaw Win sieva

S

J8a

Ģenerālmajors (atvaļināts) Nyunt Tin

Bijušais lauksaimniecības un irigācijas ministrs, pensionējies 2004. gada septembrī

V

J8b

Khin Myo Oo

Ģenerālmajora (atvaļināts) Nyunt Tin sieva

S

J8c

Kyaw Myo Nyunt

Ģenerālmajora (atvaļināts) Nyunt Tin dēls

V

J8d

Thu Thu Ei Han

Ģenerālmajora (atvaļināts) Nyunt Tin meita

S

J9a

Than Than Nwe

Bijušā (mirušā) ministru prezidenta ģenerāļa Soe Win sieva

S

J9b

Nay Soe

Bijušā (mirušā) ministru prezidenta ģenerāļa Soe Win dēls

V

J9c

Theint Theint Soe

Bijušā (mirušā) ministru prezidenta ģenerāļa Soe Win meita

S

J9d

Sabai Myaing

Nay Soe sieva

S

J9e

Htin Htut

Theint Theint Soe vīrs

V

J10a

Maung Maung Myint

Myangon Myint Co. Ltd. rīkotājdirektors

V

J11a

Maung Ko

Htarwara Mining Company pārvaldnieks

V

J12a

Zaw Zaw, pazīstams arī kā Phoe Zaw

Max Myanmar rīkotājdirektors, dz. d. 22.10.1966.

V

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Zaw Zaw sieva

S

J13a

Chit Khaing, pazīstams arī kā Chit Khine

Eden uzņēmumu grupas rīkotājdirektors un futbola kluba Delta United īpašnieks

V

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

V

J15a

Aung Htwe

Golden Flower Construction Company rīkotājdirektors

V

J16a

Kyaw Thein

Htoo Trading direktors un partneris, dz. d. 25.10.1947.

V

J17a

Kyaw Myint

Golden Flower Co. Ltd. īpašnieks, 214 Wardan Street, Lamadaw, Jangona

V

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade un Gems Co. Ltd

V

J19a

Win Myint

Tirdzniecības un rūpniecības palātu Mjanmas federācijas apvienības (UMFCCI) priekšsēdētājs un Shwe Nagar Min Co īpašnieks, futbola kluba Zeya Shwe Myay īpašnieks

V

J20a

Eike (Eik) Htun, pazīstams arī kā Ayke Htun, pazīstams arī kā Aik Tun, pazīstams arī kā Patric Linn

Dz. d. 21.10.1948., dz. v. Mongkai. Olympic Construction Co., Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7 th Street un Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon), un Asia Wealth bankas rīkotājdirektors

V

J20b

Sandar Tun

Eike Htun meita, dz. d. 23.08.1974. Jangona

S

J20c

Aung Zaw Naing

Eike Htun dēls

V

J20d

Mi Mi Khaing

Eike Htun dēls

V

J21a

“Dagon” Win Aung

Dagon International Co. Ltd, dz. d. 30.09.1953., dz. v. Pyay, personas apliecības Nr.: PRE 127435

V

J21b

Moe Mya Mya

“Dagon” Win Aung sieva, dz. d. 28.08.1958., personas apliecības Nr.: B/ RGN 021998

S

J21c

Ei Hnin Pwint, pazīstama arī kā Christabelle Aung

“Dagon” Win Aung meita,

dz. d. 22.02.1981.,

Palm Beach Resort Ngwe Saung direktore

S

J21d

Thurane Aung, pazīstams arī kā Christopher Aung, Thurein Aung

“Dagon” Win Aung dēls, dz. d. 23.07.1982.

V

J21e

Ei Hnin Khine, pazīstama arī kā Christina Aung

“Dagon” Win Aung meita, dz. d. 18.12.1983., pašlaik Apvienotajā Karalistē

S

J22a

Aung Myat, pazīstams arī kā Aung Myint

Mother Trading

V

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

V

J24a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co., strādā sadarbībā ar Rūpniecības ministriju Nr. 1, Yadanabon futbola kluba īpašnieks

V

J25a

San San Yee (Yi)

Super One uzņēmumu grupa

S

J26a

Aung Zaw Ye Myint

Yetagun Construction Co īpašnieks

V


Tiesu iestāžu sistēmas locekļi

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija

(tostarp uzņēmums)

Dzimums (V/S)

J27a

Aung Toe

Galvenais tiesnesis

V

J28a

Aye Maung

Ģenerālprokurors

V

J29a

Thaung Nyunt

Juriskonsults

V

J30a

Dr. Tun Shin

Dz. d. 02.10.1948., ģenerālprokurora vietnieks

V

J31a

Tun Tun Oo, pazīstams arī kā Htun Htun Oo

Ģenerālprokurora vietnieks

V

J32a

Tun Tun Oo

Galvenā tiesneša vietnieks

V

J33a

Thein Soe

Galvenā tiesneša vietnieks

V

J34a

Tin Aung Aye

Augstākās tiesas tiesnesis

V

J35a

Tin Aye

Augstākās tiesas tiesnesis

V

J36a

Myint Thein

Augstākās tiesas tiesnesis

V

J37a

Chit Lwin

Augstākās tiesas tiesnesis

V

J38a

Tiesnesis Thaung Lwin

Kyauktada apgabala tiesa

V

J39a

Thaung Nyunt

Tiesnesis, Ziemeļu apgabala tiesa, arī Valsts Konventa sasaukšanas darba grupas sekretārs

V

J40a

Nyi Nyi Soe

Tiesnesis, Rietumu apgabala tiesa

Adrese: No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta-Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tarmway Township, Rangoon, Birma

V

J41a

Myint Kyine

Valsts prokurors, Ziemeļu apgabala tiesa

V

K.   ARMIJAI PIEDEROŠIE UZŅĒMUMI

Personas

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija

(tostarp uzņēmums)

Dzimums (V/S)

K1a

Ģenerālmajors (atvaļināts) Win Hlaing

Union of Myanmar Economic Holdings bijušais rīkotājdirektors, Myawaddy banka

V

K1b

Ma Ngeh

Ģenerālmajora (atvaļināts) Win Hlaing meita

S

K1c

Zaw Win Naing

Kambawza (Kanbawza) bankas rīkotājdirektors, Ma Ngeh (K1b) vīrs un Aung Ko Win (J3b) brāļadēls

V

K1d

Win Htway Hlaing

Ģenerālmajora (atvaļināts) Win Hlaing dēls, KESCO uzņēmuma pārstāvis

V

K2a

Pulkvedis Myo Myint

Union of Myanmar Economic Holdings LTD (UMEHL) rīkotājdirektors

V

K2b

Khin Htay Htay

Pulkveža Myo Myint sieva

S

K3a

Pulkvedis Ye Htut

Mjanmas Ekonomikas korporācija

V

K4a

Pulkvedis Myint Aung

Myawaddy Trading Co. rīkotājdirektors, dz. d. 11.08.1949.

V

K4b

Nu Nu Yee

Myint Aung sieva, laborante, dz. d. 11.11.1954.

S

K4c

Thiha Aung

Myint Aung dēls, strādā Schlumberger, dz. d. 11.06.1982.

V

K4d

Nay Linn Aung

Myint Aung dēls, jūrnieks, dz. d. 11.4.1981

V

K5a

Pulkvedis Myo Myint

Bandoola Transportation Co rīkotājdirektors

V

K6a

Pulkvedis (atvaļināts) Thant Zin

Myanmar Land and Development rīkotājdirektors

V

K7a

Pulkvežleitnants (atvaļināts) Maung Maung Aye

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL) rīkotājdirektors

V

K8a

Pulkvedis Aung San

Hsinmin cementa rūpnīcas celtniecības projekta rīkotājdirektors

V

K9a

Ģenerālmajors Maung Nyo

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd direktoru valdes loceklis

V

K10a

Ģenerālmajors Kyaw Win

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd direktoru valdes loceklis

V

K11a

Brigādes ģenerālis Khin Aung Myint

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd direktoru valdes loceklis

V

K12a

(Jūras kājnieku) pulkvedis Nyun Tun

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd direktoru valdes loceklis

V

K13a

Pulkvedis Thein Htay (atvaļināts)

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd direktoru valdes loceklis

V

K14a

Pulkvežleitnants Chit Swe (atvaļināts)

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd direktoru valdes loceklis

V

K15a

Myo Nyunt

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd direktoru valdes loceklis

V

K16a

Myint Kyine

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd direktoru valdes loceklis

V

K17a

Pulkvežleitnants Nay Wynn

Myawaddy Trading nodaļas rīkotājdirektors

V


Valdības finanšu iestādes

#

Vārds, uzvārds

Personas informācija

(tostarp uzņēmums)

Dzimums (V/S)

K18a

Than Nyein

Mjanmas Centrālās bankas pārvaldnieks (Finanšu ministrijas pakļautībā)

V

K19a

Maung Maung Win

Mjanmas Centrālās bankas pārvaldnieka vietnieks (Finanšu ministrijas pakļautībā)

V

K20a

Mya Than

Mjanmas Investīciju un komercbankas (MICB) rīkotājdirektora vietas izpildītājs

V

K21a

Soe Min

MICB ģenerāldirektors

V


Uzņēmumi

#

Nosaukums

Adrese

Direktors/īpašnieks/papildinformācija

Datums, kad iekļauts sarakstā

I.    UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL), pazīstama arī kā UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.

K22a

Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd., pazīstama arī kā Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street Yangon

Priekšsēdētājs: ģenerālleitnants Tin Aye, rīkotājdirektors: ģenerālmajors Win Than

13.08.2009.

A.   

RŪPNIECĪBA

K22b

Myanmar Ruby Enterprise, pazīstams arī kā Mayanma Ruby Enterprise

24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.08.2009.

K22c

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd, pazīstams arī kā Myanma Imperial Jade Co.

Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.08.2009.

K22d

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd., pazīstams arī kā Myanma Rubber Wood Co. Ltd.

 

 

13.8.2009

K22e

Myanmar Pineapple Juice Production, pazīstams arī kā Myanma Pineapple Juice Production

 

 

13.08.2009.

K22f

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009.

K22g

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

Pulkvedis Maung Maung Aye, rīkotājdirektors

13.08.2009.

K22h

Tailoring Shop Service

 

 

13.08.2009.

K22i

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

13.08.2009.

K22j

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

 

13.08.2009.

K22k

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Pulkvedis Myint Aung, rīkotājdirektors

13.08.2009.

B.   

TIRDZNIECĪBA

K22l

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Pulkvedis Myint Aung, rīkotājdirektors

13.08.2009.

C.   

PAKALPOJUMI

K22m

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon and/or Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Pulkvedis Myo Myint, rīkotājdirektors

13.08.2009.

K22n

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

13.08.2009.

K22o

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

Pulkvedis (atvaļināts) Maung Thaung, rīkotājdirektors

13.08.2009.

K22p

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.08.2009.

K22q

Myanmar Ar (Power) Construction Services, pazīstams arī kā Myanma Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.08.2009.

KOPUZŅĒMUMI

A.   

RŪPNIECĪBA

#

Nosaukums

Adrese

Direktors/īpašnieks/papildinformācija

Datums, kad iekļauts sarakstā

K22r

Myanmar Segal International Ltd., pazīstams arī kā Myanma Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

Be Aung, pārvaldnieks

13.08.2009.

K22s

Myanmar Daewoo International, pazīstams arī kā Myanma Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009.

K22t

Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd., pazīstams arī kā

Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

Galvenais izpilddirektors Lai Wei Chin

13.08.2009.

K22u

Myanmar Brewery Ltd., pazīstams arī kā

Myanma Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

Pulkvežleitnants (atvaļināts) Ne Win,

priekšsēdētājs, pazīstams arī kā Nay Win

13.08.2009.

K22v

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.,

pazīstams arī kā Myanma Posco Steel Co.

Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009.

K22w

Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd., pazīstams arī kā Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009.

K22x

Berger Paint Manufactoring

Co. Ltd.

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp Yangon

 

13.08.2009.

K22y

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp, Yangon

U Aye Cho un/vai pulkvežleitnants Tun Myint, rīkotājdirektors

13.08.2009.

B.   

PAKALPOJUMI

K22z

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, priekšsēdētājs

13.08.2009.

K22aa

Hantha Waddy Golf Resort

and Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

and Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp, Yangon

 

13.08.2009.

II.    MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC), pazīstams arī kā MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

K23a

Myanmar Economic

Corporation (MEC), pazīstams arī kā

Myanma Economic

Corporation (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

Priekšsēdētājs, ģenerālleitnants Tin Aung

Myint Oo,

pulkvedis Ye Htut vai brigādes ģenerālis

Kyaw Win,

rīkotājdirektors: brigādes ģenerālis (atvaļināts) Thura Myint Thein

13.08.2009.

K23b

Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Pulkvedis Khin Maung Soe

13.08.2009.

K23c

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

13.08.2009.

K23d

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/ Ywama

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Pulkvedis Khin Maung Soe

13.08.2009.

K23e

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

13.08.2009.

K23f

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

13.08.2009.

K23g

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

13.08.2009.

K23h

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

13.08.2009.

K23i

Mec Myanmar Cable Wire Factory, pazīstams arī kā Mec Myanma Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

13.08.2009.

K23j

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

13.08.2009.

K23k

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

13.08.2009.

K23l

Gypsum Mine

Thibaw

 

13.08.2009.

III.   VALDĪBAI PIEDEROŠI KOMERCUZŅĒMUMI

K24a

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise, pazīstams arī kā Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township, Yangon

Rīkotājdirektors: Win Htain (Raktuvju ministrija)

13.08.2009.

K25a

Myanmar Defence Products Industry, pazīstams arī kā Myanma Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Aizsardzības ministrija)

13.08.2009.

K26a

Myanma Timber Enterprise, pazīstams arī kā Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon and 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

Rīkotājdirektors: Win Tun

13.08.2009.

K27a

Myanmar Gems Enterprise, pazīstams arī kā Myanma Gems Enterprise

(Raktuvju ministrija), Head Office Building 19, Naypyitaw

Rīkotājdirektors: Thein Swe

13.08.2009.

K28a

Myanmar Pearls Enterprise, pazīstams arī kā Myanma Pearls Enterprise

(Raktuvju ministrija), Head Office Building 19, Naypyitaw

Rīkotājdirektors: Maung Toe

13.08.2009.

K29a

Myanmar Mining Enterprise Number 1, pazīstams arī kā Myanma Mining Enterprise Number 1

(Raktuvju ministrija), Head Office Building 19, Naypyitaw

Rīkotājdirektors: Saw Lwin

13.08.2009.

K30a

Myanmar Mining Enterprise Number 2, pazīstams arī kā Myanma Mining Enterprise Number 2

(Raktuvju ministrija), Head Office Building 19, Naypyitaw

Rīkotājdirektors: Hla Theing

13.08.2009.

K31a

Myanmar Mining Enterprise Number 3, pazīstams arī kā Myanma Mining Enterprise Number 1

(Raktuvju ministrija), Head Office Building 19, Naypyitaw

Rīkotājdirektors: San Tun

13.08.2009.

K32a

Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI), pazīstams arī kā Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Mjanma Tālrunis: 095-1-660437, 662324, 650822

Rīkotājdirektors: Kyaw Win

Direktors: Win Tint

13.08.2009.

K33a

Myanmar Paper & Chemical Industries, pazīstams arī kā Myanma Paper & Chemical Industries

 

Rīkotājdirektors: Nyunt Aung

13.08.2009.

K34a

Myanma General and Maintenance Industries, pazīstams arī kā Myanmar General and Maintenance Industries

 

Rīkotājdirektors: Aye Mauk

13.08.2009.

K35a

Road Transport Enterprise

(Transporta ministrija)

Rīkotājdirektors: Thein

Swe

13.08.2009.

K36a

Inland Water Transport

No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar

Rīkotājdirektors: Soe Tint

13.08.2009.

K37a

Myanma Shipyards, pazīstams arī kā Myanmar Shipyards, Sinmalike

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

Rīkotājdirektors: Kyi Soe

13.08.2009.

K38a

Myanma Five Star Line, pazīstams arī kā Myanmar Five Star Line

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

Rīkotājdirektors: Maung Maung Nyein

13.08.2009.

K39a

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries, pazīstams arī kā Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

Rīkotājdirektors: Hla Myint Thein

13.08.2009.

K40a

Myanmar Infotech, pazīstams arī kā Myanma Infotech

 

(Pasta un tālsakaru ministrija)

13.08.2009.

K41a

Myanma Industrial Construction Services, pazīstams arī kā Myanmar Industrial Construction Services

No. (1), Thitsa Road, Yankin

Township, Yangon, Myanmar

Rīkotājdirektors: Soe Win

13.08.2009.

K42a

Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise, pazīstams arī kā Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise

Hlaing Township, Yangon

 

13.08.2009.

IV.   VALDĪBAI PIEDEROŠI PLAŠSAZIŅAS UZŅĒMUMI, KAS IESAISTĪTI REŽĪMA POLITIKAS UN PROPAGANDAS VEICINĀŠANĀ

K43a

Myanmar News and Periodicals Enterprise, pazīstams arī kā Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tālr.: +95-1-200810, +95-1-200809)

Rīkotājdirektors: Soe Win (sieva: Than Than Aye, MWAF locekle)

13.08.2009.

K44a

Myanmar Radio and Television (MRTV), pazīstams arī kā Myanma Radio and Television (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tālr.: +95- 1-527122, +95-1-527119) (tālr.: +95-

Ģenerāldirektors: Khin Maung Htay (sieva: Nwe New, MWAF locekle)

13.08.2009.

K45a

Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit

Hmawbi Township, Yangon

(tālr.: +95-1-600294)

 

13.08.2009.

K46a

Myanma Motion Picture Enterprise, pazīstams arī kā Myanmar Motion Picture Enterprise

 

Rīkotājdirektors: Aung Myo Myint (sieva: Malar Win, MWAF locekle)

13.08.2009.


II PIELIKUMS

“VII PIELIKUMS

Birmas/Mjanmas valdības, tās locekļu vai ar tiem saistītu personu īpašumā esoši vai kontrolēti uzņēmumi, kas minēti regulas 15. pantā

Nosaukums

Adrese

Direktors/īpašnieks/papildinformācija

Datums, kad iekļauts sarakstā

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

PAKALPOJUMI

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Brigādes ģenerālis Win Hlaing (K1a, II pielikums) un U Tun Kyi, rīkotājdirektori

25.10.2004.

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Innwa Bank

554-556, Merchant Street,

Corner of 35th Street,

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, ģenerāldirektors

25.10.2004.

III.   VALDĪBAI PIEDEROŠI KOMERCUZŅĒMUMI

1.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Elektroenerģijas ministrija (2)),

Rīkotājdirektors: Dr. San Oo, pazīstams arī kā Sann Oo

29.4.2008.

2.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(Elektroenerģijas ministrija (2)),

Rīkotājdirektors: Tin Aung

27.4.2009.

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

Rīkotājdirektors: Kyaw Htoo (Tirdzniecības ministrija)

29.4.2008.

4.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(Rūpniecības ministrija (2)), rīkotājdirektors: Oo Zune

29.4.2008.

5.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(Kooperatīvu ministrija),

rīkotājdirektors: Hla Moe

29.4.2008.

IV.   CITI

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (J1a, II pielikums)

10.3.2008.

2.

Htoo Group of Companies

5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

 

 (1)

3.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008.

4.

Htoo Furniture, pazīstams arī kā Htoo Wood Products, pazīstams arī kā Htoo Wood based Industry, pazīstams arī kā Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon And5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

Tay Za

29.4.2008.

5.

Treasure Hotels and Resorts (tostarp Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle)

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008.

6.

Aureum Palace Hotels And Resorts (tostarp Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008.

7.

Malikha Lodge, Putao; Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin

No 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon

Tay Za

 (1)

8.

Espace Avenir

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (1)

9.

Yangon United Football Club

No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar

Tay Za

 (1)

10.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008.

11.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008.

12.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd, pazīstams arī kā Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008.

13.

Kanbawza Bank

Galvenais birojs: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win (J3a, II pielikums)

10.3.2008.

14.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Priekšsēdētājs: Khin Shwe (J5a, II pielikums), rīkotājdirektors: Zay Thiha (J5c, II pielikums)

10.3.2008.

15.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (J7a, II pielikums)

10.3.2008.

16.

Max Myanmar Co. Ltd (tostarp Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw, pazīstams arī kā Phoe Zaw (J12a, II pielikums), Daw Htay Htay Khaing, Zaw Zaw sieva (J12b, II pielikums), galvenais izpilddirektors: U Than Zaw

10.3.2008.

17.

Hsinmin cementa rūpnīcas

celtniecības projekts

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Pulkvedis Aung San (K8a, II pielikums)

10.3.2008.

18.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann, pazīstams arī kā Shwe Mann Ko Ko (A3c, II pielikums) un Tay Za

10.3.2008.

19.

Myanmar Land And Development

 

Pulkvedis (atvaļināts) Thant Zina (K6a, II pielikums)

10.3.2008.

20.

Eden uzņēmumu grupa

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing, pazīstams arī kā Chit Khine (J13a, II pielikums)

10.3.2008.

21.

Eden Hotels and Resorts (tostarp Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant and Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

Rīkotājdirektors: Chit Khaing, pazīstams arī kā Chit Khine (J13a, II pielikums)

 (1)

22.

Golden Flower Co. Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Rīkotājdirektors: Aung Htwe (J15a, II pielikums),

īpašnieks: Kyaw Myint (J17a, II pielikums)

10.3.2008.

23.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (J14a, II pielikums)

10.3.2008.

24.

National Development

Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008.

25.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tālr.: 00-95-1-241905/245323/254812

Fakss: 00 95 1 252806

E-pasts: aone@mptmail.net.mm

Rīkotājdirektors: U Yan Win

10.3.2008.

26.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon And 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing, pazīstams arī kā Steven Law (J4a, II pielikums)

10.3.2008.

27.

Asia World meitasuzņēmumi:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port

 

Management Co.

 

Ahlon Warves

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Priekšsēdētājs/direktors: Tun Myint Naing, pazīstams arī kā Steven Law (J4a, II pielikums)

29.4.2008.

28.

Leo Express Bus

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

Priekšsēdētājs/direktors: Tun Myint Naing, pazīstams arī kā Steven Law (J4a, II pielikums)

 (1)

29.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Priekšsēdētājs/direktors: Htay Myint (J6a, II pielikums)

10.3.2008.

30.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Priekšsēdētājs/direktors: Htay Myint (J6a, II pielikums)

10.3.2008.

31.

Yuzana Hotels (tostarp Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

Priekšsēdētājs/direktors: Htay Myint

 (1)

32.

Myangonmyint Co (USDA uzņēmums)

 

 

10.3.2008.

33.

Dagon International/Dagon Timber Ltd,

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

Direktori: “Dagon” Win Aung (J21a, II pielikums) un Daw Moe Mya Mya (J21b, II pielikums)

29.4.2008.

34.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

Īpašnieks: Dagon International, direktori, “Dagon” Win Aung (J21a, II pielikums),

Daw Moe Mya Mya (J21b, II pielikums) un Ei Hnin Pwint, pazīstama arī kā Chistabelle Aung (J21c, II pielikums)

29.4.2008.

35.

IGE Co Ltd

No. 27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Tālr.: 95-1-558266

Fakss: 95-1-555369

un

No. H-11, Naypyitaw,

Naypuitaw

Tālr.: 95-67-41-4211

Direktori Nay Aung (D15e, II pielikums) un Pyi (Pye) Aung (D15g, II pielikums),

rīkotājdirektors Win Kyaing

29.4.2008.

36.

Aung Yee Phyo Co.

 

Īpašnieki: Aung Thaung ģimene (Rūpniecības ministrija (1)) (D15a, II pielikums)

27.4.2009.

37.

Queen Star Computer Company

 

Īpašnieks: Nandar Aye (A2c, II pielikums), Maung Aye meita

27.4.2009.

38.

Htay Co.

 

Īpašnieks: ģenerālmajors Hla Htay Win (A9a, II pielikums)

27.4.2009.

39.

Mother Trading and Construction

77/78, Wadan Street,Bahosi

Ward, Lanmadaw, Yangon

Tālr.: 95-1-21-0514

E-pasts:

mother.trade@mptmail.net.mm

Direktors Aung Myat, pazīstams arī kā Aung Myint (J22a, II pielikums)

29.4.2008.

40.

Kyaw Tha Company un Kyaw Tha Construction Group

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tālr.: 95-1-296733

Fakss: 95-1-296914

E-pasts:

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Tīmekļa vietne: http://www.kyawtha.com

Direktors: U Win Lwin (J23a, II pielikums),

rīkotājdirektors: Maung Aye

29.4.2008.

41.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

Īpašnieks: Aung Zaw Ye Myint (J26a, II pielikums), ģenerāļa Ye Myint dēls (iepriekš A9a)

29.4.2008.

42.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tālr.: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon

Tālr.: 95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

Tālr.: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tālr.: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tālr.: 95-1-243178

Īpašnieks: Kyaing San Shwe (A1i, II pielikums) ģenerālisimusa Than Shwe dēls (A1a, II pielikums)

29.4.2008.

43.

Sun Tac or Sun Tec Suntac Int'l Trading Co. Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tālr.: 01- 650021 654463

Īpašnieks: Sit Taing Aung, Aung Phone (bijušais mežsaimniecības ministrs) dēls

29.4.2008.

44.

(MMS) Min Min Soe uzņēmumu grupa

23-A, Inya Myaing Street,

Bahan Tsp. Tālr.: 95-1-511098,

514262 E-pasts:

mms@mptmail.net.mm

Akcionārs Kyaw Myo Nyunt (J8c, II pielikums), ģenerālmajora Nyunt Tin, lauksaimniecības ministra (atvaļināts) dēls (J8a, II pielikums)

29.4.2008.

45.

Myanmar Information and Communication Technology, pazīstams arī kā Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University

Campus

Līdzīpašnieks: Aung Soe Tha (D20e, II pielikums)

29.4.2008.

46.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Īpašnieks: Yin Win Thu, partneris:

Nandar Aye (A2c, II pielikums)

29.4.2008.

47.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tālr.: 95-1-204013,

95-1-204107

E-pasts:

forevergroup@mptmail.net.mm

Rīkotājdirektors: Daw Khin Khin Lay, direktoru valdes loceklis: Khin Maung Htay,

augstākais pārvaldnieks: Kyaw Kyaw

29.4.2008.


(1)  OV: lūdzu papildināt ar lēmuma pieņemšanas datumu.”


12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/43


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 412/2010

(2010. gada 11. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 12. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 11. maijā

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

65,5

TN

120,6

TR

73,2

ZZ

86,4

0707 00 05

EG

140,2

MA

41,0

MK

54,8

TR

118,3

ZZ

88,6

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,7

MA

53,2

TN

46,4

TR

51,4

US

67,7

ZZ

55,0

0805 50 10

TR

68,2

ZA

78,6

ZZ

73,4

0808 10 80

AR

87,0

BR

76,9

CA

119,3

CL

80,6

CN

78,9

CR

59,1

MK

22,1

NZ

113,0

US

126,3

UY

72,1

ZA

86,3

ZZ

83,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/45


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 9. marts)

par uzņēmumam Farm Dairy piešķirto valsts atbalstu (C 45/08)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1240)

(Autentisks ir tikai teksts nīderlandiešu valodā)

(2010/269/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) (1) un jo īpaši tā 108. panta 2. punkta pirmo daļu,

uzaicinājusi ieinteresētās personas iesniegt savas piezīmes atbilstīgi minētajam pantam un ņemot vērā šīs piezīmes,

tā kā:

I.   Procedūra

(1)

Izskatot papildinformācijas lapu, kura tika nosūtīta saistībā ar atbrīvošanas pieprasījumu, pamatojoties uz Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam (2), Komisija saņēma informāciju par atbalstu, kas piešķirts vai ko piešķirs Farm Dairy Flevoland. Ar 2004. gada 29. jūnija vēstuli (atsauce AGR/16887) Komisija Nīderlandes iestādēm pieprasīja informāciju par šo pasākumu.

(2)

Ar 2005. gada 28. novembra vēstuli, kura reģistrēta 2005. gada 29. novembrī, Nīderlandes iestādes sniedza atbildi.

(3)

Ar 2007. gada 22. maija vēstuli Komisija lūdza sniegt papildinformāciju, uz ko Nīderlandes iestādes atbildēja 2007. gada 22. jūnija vēstulē, kura reģistrēta 2007. gada 25. jūnijā.

(4)

Pasākums tika iekļauts nepaziņotā atbalsta reģistrā ar numuru NN 97/05.

(5)

Komisija 2008. gada 26. novembrī pieņēma lēmumu par procedūras uzsākšanu, šis lēmums tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3). Komisija aicināja citas dalībvalstis un ieinteresētās trešās personas sniegt savas piezīmes par šo atbalstu.

(6)

Ar 2009. gada 19. janvāra vēstuli, kas reģistrēta tajā pašā datumā, Nīderlandes iestādes nosūtīja savus komentārus.

(7)

Ar 2009. gada 18. maija vēstuli Komisija saņēma ieinteresētās trešās personas Farm Dairy piezīmes. Saistībā ar lūgumu pagarināt termiņu, kā arī ņemot vērā Farm Dairy izklāstītos īpašos apstākļus, ar 2009. gada 15. jūnija vēstuli, kura tika reģistrēta 2009. gada 18. jūnijā, Komisijai tika nosūtīti 2009. gada 18. maija vēstules papildu pielikumi. Ar 2009. gada 24. jūnija vēstuli šīs piezīmes tika nosūtītas Nīderlandes iestādēm. Savukārt Nīderlandes iestādes nosūtīja atbildi ar 2009. gada 17. jūlija vēstuli, kas reģistrēta tajā pašā datumā.

(8)

Ar 2009. gada 18. septembra vēstuli Komisija Nīderlandes iestādēm uzdeva papildu jautājumus. Tās savukārt ar 2009. gada 16. oktobra vēstuli lūdza pagarināt atbildes sniegšanas termiņu līdz 2009. gada 18. novembrim. Ar 2009. gada 10. novembra vēstuli tām tika piešķirts termiņa pagarinājums. Ar 23. novembra vēstuli, kura reģistrēta tajā pašā dienā, Nīderlandes iestādes sniedza papildu informāciju.

II.   Apraksts

II.1.   Pasākuma konteksts

(9)

Farm Dairy ir piena produktu ražošanas uzņēmums. Tas pārcēlās uz pašreizējo ražotni Farm Dairy Leleistadē, Flevolandē, kas ir klasificēts kā mērķreģions Nr. 1. Farm Dairy1998. gada 24. augustā iesniedza lūgumu saistībā ar atbalstu ieguldījumiem atbilstīgi Flevolandes provinces VPD (Vienotā programmdokumenta/Enig Programmeringsdocument) 3.3. punktam. Bija paredzēts, ka šā uzņēmuma izveides rezultātā tieši un netieši tiks radītas darba vietas reģionā.

(10)

Provinces pašvaldība 1998. gada 23. septembrī apstiprināja šo lūgumu sniegt atbalstu. Šajā lēmumā provinces pašvaldība cita starpā balstījās uz labvēlīgām prognozēm attiecībā uz darba vietu radīšanu, vidi, piena transportēšanas izmaksu samazinājumu (līdz tam Flevolandē ražotais piens tika pārstrādāts ārpus Flevolandes un pat Beļģijā), kā arī uz uzņēmuma rentabilitāti nākotnē. Farm Dairy plānoja slēgt līgumus ar piena ražotājiem Flevolandē, kā arī nolīgumus ar pazīstamu lielveikalu ķēdi, kas nodrošinātu piena produktu noietu. Farm Dairy plānoja gadā pārstrādāt 48 miljonus kilogramu piena.

(11)

Provinces pašvaldība Lauksaimniecības ministrijai (Ministerie voor Landbouw, Natuur and VoedselkwaliteitLNV) iesniedza lūgumu par šo projektu līdzfinansējumu, kā arī lūgumu to novērtēt. Provinces iestāžu un Lauksaimniecības ministrijas Directie Noordwest viedokļi par līdzfinansējumu atšķīrās, jo īpaši attiecībā uz projekta inovatīvo raksturu. Tāpēc IKC sniedza otru atzinumu. Šajā otrajā atzinumā, kas iesniegts 1998. gada 17. decembrī, norādīts uz projekta kvalitāti attiecībā uz nodarbinātību, noieta tirgu un rentabilitāti. Tomēr tajā tiek secināts, ka projekts ir vājš attiecībā uz jauninājumiem. Tik tiešām, ražošanas process kā tāds nav novatorisks, pat ja tajā tiek izmantota modernāka tehnika, taču projektā bija jauninājumi attiecībā uz tirgu. Šajā otrajā atzinumā tiek ņemti vērā vairāki kritēriji, piemēram, reģiona attīstība un projekta finanšu perspektīvas. Tā kā projektam īpaši labvēlīga ietekme būs reģiona līmenī (mazāk valsts līmenī), tika pārskatīta un samazināta parastā subsīdiju sadales shēma, palielinot tā finansējuma daļu, ko sedz province.

(12)

Atbilstīgi Lauksaimniecības ministrijas nostājai provinces pašvaldība pieņēma lēmumu piešķirt Farm Dairy NLG 1 575 000, t. i., EUR 715 909, lielu subsīdiju un paziņoja Farm Dairy par savu nodomu šo subsīdiju piešķirt 1999. gada 3. martā. Šo subsīdiju segs no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF), kā arī valsts un provinces līdzekļiem.

(13)

Tā kā bija šaubas par iespējām saņemt Eiropas Komisijas atļauju sniegt šo atbalstu, Lauksaimniecības ministrija nolēma nepiešķirt valsts līdzekļus, un ar 1999. gada 14. septembra vēstuli Lauksaimniecības ministrija par to paziņoja provinces pašvaldībai.

(14)

Pēc Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta veiktās pārbaudes tika secināts, ka projektu nevar finansēt no VPD un ka tādēļ finansējuma daļa no ELVGF netiks piešķirta. Ar 1999. gada 25. jūnija vēstuli Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts par šo lēmumu paziņoja provinces pašvaldībai.

(15)

Provinces pašvaldība tomēr nolēma projektu finansēt, izmantojot tikai provinces līdzekļus. Ar 2000. gada 20. novembra vēstuli Farm Dairy tika informēts par šīs subsīdijas galīgo piešķiršanu un izmaksu.

(16)

Pēc Flevolandes provinces pārstāvju lūguma 2001. gada 23. februārī notika Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta ierēdņu un Flevolandes provinces pārstāvju neformāla sanāksme. Šīs sanāksmes laikā ierēdņi norādīja, ka atbalsts Farm Dairy nav saderīgs ar iekšējo tirgu, tas ir jāatgūst un šie līdzekļi jāpiešķir citam projektam.

(17)

Provinces pašvaldība nolēma Farm Dairy piešķirt atbalstu kompensācijas veidā par zaudējumiem, ko izraisīja lēmuma par atbalsta piešķiršanu atsaukšana. Šīs kompensācijas apjoms bija vienāds ar to summu, ko Farm Dairy būtu saņēmis, ja atbalsta piešķiršana būtu atļauta. Patiešām, provinces pašvaldība uzskatīja, tā kā atbalsta piešķiršanas lēmumā nebija paredzēta iespēja atbalsta piešķiršanu atcelt, provinces pašvaldībai šis lēmums bija saistošs un tai atbalsts bija jāpiešķir, pretējā gadījumā Farm Dairy pret pašvaldību varētu uzsākt juridiskas darbības. Ar 2001. gada 10. maija vēstuli provinces pašvaldība paziņoja Farm Dairy par priekšlikumu izmaksāt kompensāciju. Ar 2001. gada 21. maija vēstuli Farm Dairy pieņēma šo priekšlikumu.

II.2.   Juridiskais pamats

(18)

Iesākumā atbalsts tika piešķirts no Flevolandes provinces VPD kā atbalsts ieguldījumiem atbilstīgi VPD 3.3. punktam. Pēc tam, kā arī iepriekšminēto iemeslu dēļ atbalsts tika piešķirts kompensācijas veidā par zaudējumiem, ko izraisīja lēmuma par atbalsta piešķiršanu atsaukšana.

II.3.   Atbalsta summa

(19)

Atbalsta summa ir NLG 1 575 000 jeb EUR 715 909. Šī summa atbilst 8,5 % no kopējās ieguldījumu summas – NLG 18 597 000 jeb EUR 8 438 951.

II.4.   Atbalsta saņēmējs

(20)

Atbalsta saņēmējs ir Farm Dairy Holding B.V., kas atrodas Leleistadē. Tas ir uzņēmums, kas ražo piena produktus (tostarp jogurtus un citus desertus, ko ražo no piena).

II.5.   Atbalsta pasākuma ilgums

(21)

Atbalsts tika piešķirts laikposmam no 1998. gada 1. oktobra līdz 2000. gada 1. maijam, kas atbilst Farm Dairy projekta sākuma un beigu datumam. Lēmums par piešķiršanu kā tāds tika pieņemts 1999. gada 3. martā.

III.   Komisijas argumenti par pārbaudes procedūras uzsākšanu

(22)

Komisija uzsāka LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru, jo tai bija nopietnas šaubas par šā atbalsta saderību ar iekšējo tirgu.

(23)

Jo īpaši Komisija iesākumā pārbaudīja šo pasākumu atbilstību no ieguldījumu atbalsta, kā arī zaudējumu kompensācijas aspekta.

(24)

Ieguldījumu atbalsta gadījumā Komisija piemēroja noteikumus, kas bija piemērojami atbalsta piešķiršanas brīdī, proti, pamatnostādnes par valsts atbalstu saistībā ar ieguldījumiem lauksaimniecības produktu pārstrādē un tirdzniecībā (4) (turpmāk “pamatnostādnes”), jo runa bija par ieguldījumiem. Šajās pamatnostādnēs vispār tiek izslēgts atbalsts ieguldījumiem govs piena un šā piena produktu nozarei, tas neattiecas uz izņēmumiem, kas minēti Komisijas 1994. gada 22. marta Lēmuma 94/173/EK, ar ko nosaka atlases kritērijus ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības apstākļu uzlabošanai (5), pielikuma 2.3. punktā. Šie izņēmumi cita starpā attiecas uz ieguldījumiem, kuru nozīmīga daļa atvēlēta jauninājumiem. Šajā sakarā Komisija lēmumā par procedūras uzsākšanu secināja, ka tās rīcībā nav pietiekami daudz faktu, kas ļautu izteikt viedokli par to, ka attiecīgais atbalsts neatbilst nosacījumiem, kas nepieciešami, lai uz to varētu attiekties paredzētie izņēmumi. Pamatnostādņu 3. punkta d) apakšpunktā noteikta iespēja konkrētu atbalstu pasludināt par saderīgu, ja par to ir tiesības saņemt līdzfinansējumu. Lēmumā par procedūras uzsākšanu Komisija secināja, ka šajā konkrētajā gadījumā šo iespēju nevar piemērot, jo ar 1999. gada 25. jūnija vēstuli Nīderlandes iestādēm Komisija noraidīja jebkādu finansējumu no VPD.

(25)

Komisija izskatīja arī Nīderlandes iestāžu argumentu, atbilstīgi kuram atbalsts tika sniegts kā kompensācija par zaudējumiem, ko radīja iestāde, kura sākotnēji piekrita atbalstam, kas pēc tam izrādījās nelikumīgs un, iespējams, nesaderīgs. Komisija secināja, ka uzņēmums, kas ir atbalsta saņēmējs, tomēr nevarēja atsaukties uz tiesisko paļāvību, ka atbalsts ir likumīgs, ja tas nebija piešķirts, ievērojot paredzēto procedūru. Tāpēc tā izteica šaubas par to, ka kompensācija ir atbilstošs pamatojums, kas ļauj secināt, ka konkrētais pasākums nav atbalsts.

(26)

Tā kā Nīderlandes iestādes neminēja nekādu citu juridisko pamatu, Komisija secināja, ka joprojām ir šaubas par konkrēto pasākumu saderību, un uzskatīja, ka nav izslēgts, ka tas ir atbalsts darbībai.

IV.   Trešo personu iesniegtās piezīmes

(27)

Iesākumā Farm Dairy pauž izbrīnu lēmuma par oficiālas pārbaudes procedūras uzsākšanu publicēšanas laikā. Patiešām, Farm Dairy bija pārliecināts, ka lieta jau sen izbeigta. Vēlāk Farm Dairy sūdzas par to, ka tas nevarēja nekādā veidā ietekmēt Flevolandes provinces pašvaldības un Komisijas saraksti, jo tas par Komisijas pārbaudi tika informēts tikai tad, kad tika uzsākta oficiāla pārbaudes procedūra.

(28)

Farm Dairy komentāri iedalāmi četrās grupās: pirmā – vispārējais konteksts un atbalsta saņēmēja tiesiskā paļāvība, otrā – Flevolandes VPD pasākumu piemērošana, trešā – novērtējums atbilstīgi Lēmumam 94/173/EK un ceturtā – salikto procentu piemērošanas apstrīdēšana negatīva lēmuma gadījumā ar atgūšanu.

IV.1.   Pasākuma vispārējais konteksts

(29)

Farm Dairy 1998. gada augustā atbilstīgi 1994.–1999. gada VPD iesniedza Flevolandes pašvaldībai lūgumu piešķirt finansējumu. Šajā VPD īpaši uzsvērta nepieciešamība paplašināt iespējas attiecībā uz lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību Flevolandes provincē. Šajā sakarā Farm Dairy projekts šķita īpaši perspektīvs, jo tā mērķis bija izveidot neatkarīgu piena pārstrādes uzņēmumu Leleistadē.

(30)

Farm Dairy a posteriori atsaucas uz pozitīvajiem rezultātiem, ko rada rūpnīcas uzcelšana Leleistadē – konkurences parādīšanās Nīderlandes piena produktu tirgū, kurā tolaik dominēja Friesland Coberco un Campina Melkunie; piena piegādātāju tuvums; jauninājumi (sistēma “ražot pēc pasūtījuma” (make-to-order)); divu litru tilpuma pudeļu ieviešana Nīderlandes tirgū; nodarbinātības palielināšana 1. mērķreģionā; tautsaimniecības augšupejas veicināšana reģionā. Tolaik Farm Dairy bija nodoms attīstīt īpašu un novatorisku produktu līniju Nīderlandes tirgū.

(31)

Farm Dairy norāda, ka provinces pašvaldība un Lauksaimniecības ministrija (LNV), pamatojoties uz neatkarīgu vērtētāju IKC atzinumu, subsīdijas pieprasījumu novērtēja pozitīvi, šajā atzinumā tika izdarīts secinājums par to, ka projekts ir daļēji inovatīvs. Tāpēc 1999. gada 24. februārī tika noslēgta vienošanās starp Flevolandes provinces pašvaldību un Farm Dairy, ar ko piešķīra finansējumu atbilstīgi Flevolandes VPD 3.3. punktā minētajam pasākumam. Farm Dairy uzsver, ka tikai 2001. gadā Flevolandes provinces pašvaldība to informēja, ka atbalsts netika atļauts, ņemot vērā noteikumus valsts atbalsta jomā. Lai izvairītos no juridiskas procedūras, provinces pašvaldība izteica priekšlikumu izmaksāt kompensāciju. Farm Dairy norāda, ka lēmumā par procedūras uzsākšanu minēts, ka sarunās provinces pašvaldība un Komisija atsaucās uz atbalsta nesaderību. Provinces pašvaldība norādīja Farm Dairy, ka Komisijas ierēdnis ieteicis izmaksāt kompensāciju. Ņemot vērā šos faktus, Farm Dairy norāda, ka tam varēja būt tiesiskā paļāvība attiecībā uz to, ka lieta izbeigta.

(32)

Attiecībā uz atbalsta intensitāti Farm Dairy norāda, ka tā galīgā intensitāte bija […] (6) % no reālajām ieguldījumu izmaksām pretēji lēstajām ieguldījumu izmaksām – 8,5 %. Šī procentuālā attiecība ir daudz zemāka par atļauto procentuālo attiecību (piemēram, maziem un vidējiem uzņēmumiem).

IV.2.   Farm Dairy piezīmes par novērtējumu attiecībā uz Flevolandes VPD

(33)

Flevolandes provinces pašvaldība novērtēja pasākumu attiecībā uz Flevolandes VPD 3.3. punktā minēto pasākumu, kurš paredzēts ar lauksaimniecību saistītu darbību veicināšanai, lai radītu darba vietas un sasniegtu ar vidi saistītus mērķus. Farm Dairy pauž izbrīnu par to, ka Komisija kvalificējusi šo pasākumu kā tādu, kurš jānovērtē attiecībā uz Flevolandes VPD 3.2. punktu saistībā ar Padomes 1990. gada 29. marta Regulu (EEK) Nr. 866/90 par lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības apstākļu uzlabošanu (7). Novērtējot šādā aspektā, obligāti jāievēro kritēriji attiecībā uz ieguldījumiem, kas iekļauti Lēmuma 94/173/EK pielikuma 2.3. punktā.

(34)

Farm Dairy norāda uz savu viedokli par to, ka ir izpildīti nosacījumi, kuri paredzēti Flevolandes VPD 3.3. punktā, jo īpaši 2000. gadā Farm Dairy radīja 61 darba vietu (nevis 35, kā bija paredzēts iesākumā) un ieguldīja kopsummā NLG […] miljonus, nevis 18,5 miljonus, kā bija paredzēts iesākumā. Turklāt ieguldījums bija pozitīvs arī attiecībā uz vidi – tika samazināts CO2 izmešu daudzums, kā arī samazināts degvielas patēriņš, jo samazinājies attālums līdz piena piegādātājiem. Inovatīvā “ražot pēc pasūtījuma” (make-to-order) sistēma samazināja vajadzību pēc aukstumiekārtām, kuras patērē daudz enerģijas.

(35)

Farm Dairy šā punkta beigās norāda, ka Komisijai vajadzētu apstiprināt finansējumu atbilstīgi Flevolandes VPD 3.3. punktam, nevis tā 3.2. punktam.

IV.3.   Farm Dairy piezīmes par novērtējumu attiecībā uz Lēmumu 94/173/EK

(36)

Farm Dairy, pirmkārt, uzskata, ka atbalsts ir saderīgs ar Lēmuma 94/173/EK 1.1. punktā noteiktajiem kritērijiem. Patiešām, kā minēts iepriekš, ieguldījums labvēlīgi ietekmēja vidi un radīja tehnoloģiju jauninājumus. Turklāt tas, ka piena piegādātāji atrodas tuvu, ļāva samazināt piena savākšanas papildizmaksas, kā arī ražošanas ķēdes centralizācijas koncepcija uzņēmumā ļāva veikt tiešu piegādi.

(37)

Otrkārt, Farm Dairy uzskata, ka konkrētais atbalsts atbilst prasībām, kas noteiktas iepriekšminētā Lēmuma 94/173/EK pielikuma 2.3. punktā.

(38)

Jo īpaši Farm Dairy apgalvo, ka ieguldījumos ir liela jauninājumu daļa divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, uzņēmuma iekšējais process balstīts uz sistēmu “ražot pēc pasūtījuma”. Tas nozīmē, ka izejviela – piens – tiek pārstrādāta uzņēmumā un iegūts galaprodukts, kuru iepilda uz vietas un kurš tiek nekavējoties iekrauts kravas refrižeratoros. Tāpēc nav nepieciešams izmantot izplatīšanas loģistikas centru. Šī sistēma padara iespējamu to, ka iesākumā piegādātais piena daudzums precīzi atbilst konkrēto pasūtījumu daudzumam. Tāpēc tas ievērojami samazina piena transportēšanai no rūpnīcas paredzēto refrižeratoru izmaksas. Farm Dairy uzsver, ka ir ieguldījis modernās pasterizācijas iekārtās, kuru lietderības koeficients attiecībā pret enerģijas patēriņu ir augstāks. Šis ražošanas process veicināja Farm Dairy produktu kvalitātes paaugstināšanu.

(39)

Otrkārt, Farm Dairy norāda, ka ir veicis jauninājumus arī ražošanas līmenī, ieviešot divu litru polietilēna pudeles Nīderlandes tirgū. Farm Dairy 1999. gadā bija pirmais piena produktu ražošanas uzņēmums, kas šīs pudeles laida tirgū. Toreiz bija pieejams tikai mazāka tilpuma kartona iepakojums. Šajā nolūkā Farm Dairy no ASV ieveda īpašu iekārtu šo pudeļu ražošanai. 1999. gadā pieprasījums pēc šāda iepakojuma vēl nebija liels. Tikai 2004. gadā šis iepakojums bija ļoti pieprasīts. Kopš 2004. gada Farm Dairy divu litru tilpuma pudelēs iepilda vairāk nekā […] miljonus litru piena, tas ir, […] % no kopējā piena produktu daudzuma. Farm Dairy saviem komentāriem pievieno rakstu presē, kurā aprakstīts šis jauninājums, kā arī uzņēmuma statistikas datus par pieaugošo pārdotā divu litru tilpuma pudeļu proporciju no 1999. līdz 2008. gadam.

(40)

Farm Dairy saviem komentāriem pievieno arī ziņojumu “Farm Diary ieviestās inovācijas VPD pieprasījuma laikā 1998. gadā”, kura autors ir […], kas tolaik bija konkurenta […] […]. Farm Dairy uzsver, ka šajā neatkarīgajā ziņojumā norādīts, ka divu litru tilpuma pudeļu ieviešana Nīderlandes tirgū ir revolūcija, jo abi dominējošie uzņēmumi (Freisland-Coberco un Campina Melkunie) mēģināja bremzēt šā iepakojuma ieviešanu. Šim iepakojumam, salīdzinot ar tolaik pieejamo kartona iepakojumu, ir vairākas priekšrocības. Farm Dairy patiešām bija pirmais uzņēmums, kurš ieviesa šo iepakojumu Nīderlandē. Turklāt uzņēmuma loģistikas koncepcija (ražošanas ķēde vienā uzņēmumā) ļauj ilgāk saglabāt pienu svaigu, jo nav izplatīšanas loģistikas centrālo punktu un nav nepieciešami gari piegādes ceļi.

(41)

Farm Dairy sniedz arī tabulu, kurā īpašās ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar divu litru tilpuma pudeļu ražošanu, skatītas atsevišķi no pārējām ieguldījumu izmaksām. Farm Dairy celtniecības laikā ierīkotas četras iepildīšanas līnijas, no kurām viena ir speciāli paredzēta divu litru tilpuma pudeļu iepildīšanai. Šīs izmaksas arī tika nodalītas no pārējām ieguldījumu izmaksām.

(42)

Farm Dairy norāda arī, ka ieguldījumu pieprasījuma laikā uzņēmums jau plānoja ieviest speciālu produktu līniju, domātu krējumam trauciņos, augļu jogurtiem un citiem desertiem, kas ražoti no krējuma un augļiem.

(43)

Attiecībā uz kritēriju, kas minēts Lēmuma 94/173/EK pielikuma 2.3. punktā saistībā ar pieprasījuma novērtējumu, Farm Dairy norāda, ka pieprasījumu veido galvenokārt lielveikali un tie ar sajūsmu uzņēma ideju par jauna dalībnieka ienākšanu tirgū. Jau pašā sākumā Farm Dairy bija piegādes līgumi ar galvenajiem lielveikaliem, kuri darbojas Nīderlandes tirgū.

(44)

Attiecībā uz izņēmumu saistībā ar nepietiekamu ražošanas jaudu, kā arī ar reālu un efektīvu noieta tirgu no 43. apsvērumā minētās lielveikalu reakcijas izriet, ka reāla un efektīva noieta esība tika skaidri pierādīta. Farm Dairy uzskata, ka jaudas nepietiekamība izriet no Nīderlandes konkurences iestāžu (NMa) 1998. gada 23. decembra lēmuma saistībā ar to, ka Friesland Coberco Dairy Foods pārņēma piena produktu ražošanas uzņēmumu De Kievit. Nīderlande importē vairāk piena no lauku saimniecībām, nekā eksportē. Importa–eksporta saldo parāda, ka 2,5 % no Nīderlandē pārstrādātā piena tika importēti. No visas šīs informācijas Farm Dairy secina, ka svaiga piena tirgus Nīderlandē nav pārsātināts.

(45)

Papildus Farm Dairy norāda, ka Flevolandes piena piegādātāji bija nolēmuši vairs nepiegādāt pienu savam klientam Campina Melkunie, lai to piegādātu Comelco Beļģijā. Tomēr Campina Melkuni veiktā Comelco pārņemšana 1991. gadā un tās galīgā pabeigšana 1996. gadā piena piegādātājus spieda meklēt citu alternatīvu. Šī alternatīva bija Farm Dairy parādīšanās 1999. gadā.

(46)

Farm Dairy noslēdz šo punktu, norādot uz grūtībām 10 gadus pēc notikumiem atrast precīzāku informāciju, un apšauba procedūras ilgumu starp Komisiju un Nīderlandi.

IV.4.   Salikto procentu samaksa

(47)

Farm Dairy min procedūras ilgumu un tiesisko paļāvību attiecībā uz to, ka lietu viņi uzskatīja par izbeigtu, lai apstrīdētu salikto procentu piemērošanu, sākot no atbalsta piešķiršanas. Farm Dairy nevar uzskatīt par atbildīgu par to, ka ilgu laiku lieta bija novārtā, kas izraisīja procentu uzkrāšanos. Ja Farm Dairy būtu norādes par to, ka atbalsts ir nelikumīgs, un ja tam būtu izvēle, tas būtu samaksājis šo summu agrāk, tāpēc Farm Dairy lūdz piemērot vienkāršu procentu likmi.

(48)

Farm Dairy prasības pamats ir Komisijas 2003. gada 8. maija paziņojums, kurā norādīts, ka līdz tam nebija skaidrs, kāda veida procentu likme jāpiemēro. Atbilstīgi vienlīdzības principam Farm Dairy lūdz Komisiju lemt par to, ka laikposmam līdz 2003. gada 8. maijam netiek piemērota saliktā procentu likme.

V.   Nīderlandes piezīmes

(49)

Ar 2009. gada 19. janvāra vēstuli Nīderlandes iestādes nosūtīja savas piezīmes par Komisijas lēmumu uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz nepaziņoto atbalstu. Nīderlandes iestādes reaģēja, tikai norādot, ka tām nav nekādas papildu informācijas, ko tās varētu nosūtīt, jo visa informācija tika nosūtīta saistībā ar iepriekšējo pārbaudi.

(50)

Pēc Farm Dairy komentāru saņemšanas Komisija tomēr vēlējās saņemt papildu paskaidrojumus. Šajā nolūkā tā lūdza Nīderlandes iestādēm norādīt, vai divu litru tilpuma pudeļu ieviešana bija jauninājums, kā norādīja Farm Dairy, kā arī to, vai šo aspektu, novērtējot projektu, ņēma vērā Nīderlandes iestādes. Attiecībā uz procesu “ražot pēc pasūtījuma” (make-to-order) Komisija lūdza Nīderlandes iestādēm komentārus par informāciju, ko iesniedza Farm Dairy, atbilstīgi kurai ieguldījumu pieprasījuma laikā šis process bija jauninājums. Visbeidzot, Komisija lūdza Nīderlandes iestādes izteikt piezīmes par reāla noieta tirgu, kā arī par ražošanas jaudu nepietiekamību atbalsta piešķiršanas laikā, šajā sakarā iesniedzot visus pētījumus vai dokumentus, kas varētu būt noderīgi.

(51)

Nīderlandes iestādes norādīja, ka divu litru tilpuma pudeļu ieviešana 1999. gadā bija reāls jauninājums. Nīderlandes iestādes šajā jautājumā balstās uz TNO  (8), Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) un lielveikalu ķēdes [x] veiktajiem pētījumiem. Nīderlandes iestādes iesniedza TNO ziņojumu, kā arī NZO un [x] vēstules. No šīs informācijas izriet, ka Farm Dairy patiešām bija pirmais, kurš ieviesa divu litru tilpuma pudeles Nīderlandes tirgū, un ka 1999. gadā tās bija jaunums, jo līdz tam pienu pārdeva tikai viena litra vai pusotra litra tilpuma kartona iepakojumā.

(52)

IKC veiktajā novērtējumā šis aspekts netika ņemts vērā, un provinces pašvaldība nebija informēta par šo aspektu. Nīderlandes iestādes norādīja, ka šis aspekts, bez šaubām, būtu mainījis IKC tolaik sniegto atzinumu, grozot atzinumu par projekta inovatīvo raksturu. Tā kā IKC vairs nepastāv, nav iespējams lūgt IKC otru atzinumu.

(53)

Pēc Komisijas pieprasījuma Nīderlandes iestādes iesniedza izmaksu aprakstu tikai attiecībā uz ieguldījumiem divu litru tilpuma pudeļu ieviešanai. Atbilstīgi šiem skaitļiem FL 1 840 000 (t. i., EUR 834 956) tika piešķirti īpašajiem ieguldījumiem divu litru tilpuma pudeļu ieviešanai. Tam Nīderlandes iestādes pievienoja vienu ceturtdaļu no iepildes līniju izmaksām, jo no četrām iepildes līnijām viena būtu paredzēta tikai divu litru tilpuma pudeļu iepildīšanai. Šī summa ir FL 2 936 250 (t. i., EUR 1 332 412). Kopā – FL 4 776 250 (t. i., EUR 2 167 367).

(54)

Attiecībā uz “ražot pēc pieprasījuma” koncepciju Komisija pieprasīja Nīderlandes iestādēm komentēt tās inovatīvo raksturu un norādīt, vai piezīmes, ko iesniedza Farm Dairy, varētu grozīt iepriekš veikto novērtējumu, atbilstīgi kuram projekta inovatīvais raksturs ir vāji izteikts. Nīderlandes iestādes atbildēja, ka IKC atzinums bija, ka projekts ir daļēji inovatīvs tajā ziņā, ka inovatīvais raksturs neattiecās uz produktiem, bet gan uz tirgu. Novērtējums tika veikts saistībā ar lūgumu saņemt Lauksaimniecības ministrijas līdzfinansējumu. Tomēr Nīderlandes iestādes norāda citus argumentus, lai pamatotu projekta inovatīvo raksturu, – sistēma “ražot pēc pieprasījuma” (make-to-order) varētu palielināt piena piegādes efektivitāti, ļaujot pienu saglabāt svaigu ilgāku laiku valstī, kur galvenokārt tiek patērēts pasterizēts piens (nevis sterilizēts piens, kas saglabājas ilgāku laiku). Nīderlandes iestādes norāda arī TNO veikto pētījumu par sistēmas “ražot pēc pieprasījuma” inovatīvo raksturu. Šajā pētījumā norādīts, ka tolaik galvenā sistēma bija “ražot noliktavai”, kad noteikti uzkrājumi tiek saglabāti rezervē, lai pēc tam tos pārdotu. Samazinās piegāžu laiks, taču samazinās arī elastība attiecībā uz klientiem, piemēram, lielveikaliem. Sistēma “ražot pēc pasūtījuma” ļauj labāk atbilst vajadzībai būt elastīgam. Tāpēc Nīderlandes iestādes secina, ka šī koncepcija ir jauninājums.

(55)

Attiecībā uz noieta tirgus esību un to, ka ražošanas jauda nav lielāka, kā nepieciešams, Nīderlandes iestādes norāda Rabobank International 1999. gada aprīļa ziņojumu, kurā norādīts, ka tiek importēti 2,5 % no pārstrādātā lauku piena kopējā daudzuma. Ja ņem vērā pārstrādes uzņēmumā ražoto pienu (proti, pasterizētu pienu, lai to varētu transportēt ilgākā laika periodā), 10,5 % no pārstrādātā piena tiek importēti. Atbilstīgi Nīderlandes iestāžu viedoklim tas parāda to, ka Nīderlandē nesaražo vairāk, kā var patērēt. Attiecībā uz noieta tirgu Nīderlandes iestādes apstiprina Farm Dairy veikto izpēti (skatīt 44. un 45. apsvērumu). Turklāt Farm Dairy statistika norāda uz noieta tirgus iespējamību. No [x] vēstules izriet arī, ka Farm Dairy saražoto divu litru tilpuma pudeļu pārdošanas apjomi palielināja šā uzņēmuma apgrozījumu.

VI.   Novērtējums

(56)

Komisija konstatē, ka atbilstīgi 23. pantam Padomes 1968. gada 27. jūnija Regulā (EEK) Nr. 804/68 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (9), kura bija spēkā atbalsta piešķiršanas laikā, attiecībā uz piena produktu un citu no piena ražotu desertu ražošanu bija jāpiemēro EK līguma 92., 93. un 94. pants (kas kļuvuši par LESD 107., 108. un 109. pantu).

VI.1.   Valsts atbalsts LESD 107. panta 1. punkta nozīmē

(57)

LESD 107. panta 1. punktā noteikts, ka ar iekšējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko piešķir dalībvalstis vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai.

(58)

Valsts piešķirts atbalsts: šis nosacījums ir izpildīts, jo atbalstu sniedza Flevolandes provinces pašvaldība.

(59)

Atbalsta pasākums, kas iespaido tirdzniecību un kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus: piena produktu nozare Kopienas līmenī ir atvērta konkurencei (10), tāpēc tā ir jutīga pret jebkādiem pasākumiem ražošanas atbalstam vienā vai otrā dalībvalstī. Turklāt konkrētajā gadījumā mērķis bija pārstrādāt pienu Flevolandes provincē, kaut gan iepriekš pienu daļēji pārstrādāja Beļģijā. Tāpēc šis pasākums draud radīt konkurences izkropļojumus piena un piena produktu tirgū.

(60)

Atbalsta pasākums, kas dod priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai: atbalsts piešķirts tikai vienam uzņēmumam – Farm Dairy.

(61)

Šo iemeslu dēļ Komisija izdara secinājumu, ka attiecīgais pasākums attiecināms uz LESD 107. panta 1. punktu un ir valsts atbalsts. Pēc procedūras uzsākšanas saņemtajos komentāros šāds pasākuma novērtējums netika apstrīdēts.

VI.2.   Atbalsta pasākuma noteikšana par nelikumīgu atbalstu

(62)

Atbalsts, kas piešķirts un izmaksāts, iepriekš par to nepaziņojot, tiek kvalificēts kā nelikumīgs atbalsts Padomes 1999. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (11), 1. panta f) punkta nozīmē.

VI.3.   Atbalsta saderības novērtēšana

(63)

Iepriekšminētajā lēmumā par procedūras uzsākšanu ir atsauce uz diviem iespējamiem Nīderlandes iestāžu izvirzītiem atbalsta pamatojumiem. Sākotnēji, proti, atbalsta piešķiršanas laikā, šīs iestādes norādīja, ka runa ir par atbalstu ieguldījumiem, kuram vajadzētu attiekties uz Flevolandes VPD (skatīt iepriekš 9. apsvērumu). Pēc tam Flevolandes provinces pašvaldība šo atbalstu ieguldījumiem pārveidoja par kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies atbalsta nepiešķiršanas dēļ. Farm Dairy sniegtā informācija saistībā ar procedūras uzsākšanu skatīta sadaļā par atbalsta kā atbalsta ieguldījumiem saderību. Atbalsta pasākuma saderības pārbaude notiek divās daļās – atbalsta kā atbalsta ieguldījumiem saderības pārbaude (VI.3.1.) un atbalsta kā kompensācijas saderības pārbaude (VI.3.2.).

(64)

Sākotnēji Komisija tomēr vēlējās pārbaudīt Farm Dairy izvirzīto argumentu, ar ko apstrīd to, ka Komisija kvalificējusi šo pasākumu kā pasākumu, kas attiecas uz Flevolandes VPD 3.2. punktu, lai gan Flevolandes pašvaldība šo pasākumu Komisijai bija raksturojusi kā pasākumu, kurš attiecas uz Flevolandes VPD 3.3. punktu (skatīt iepriekš 33. apsvērumu).

(65)

Vispirms Komisija uzskata, ka šīs debates attiecas uz Kopienas finansējuma piešķiršanu, kas nav šā lēmuma priekšmets, kurā piešķirtais atbalsts tiek skatīts, pamatojoties tikai uz provinces pašvaldības piešķirto atbalstu, pēc tam, kad Lauksaimniecības ministrija pieņēma zināšanai Komisijas atteikumu piešķirt Kopienas finansējumu. Šajā lēmumā netiek novērtēti tie iemesli, atbilstīgi kuriem Komisija atteica piešķirt Kopienas finansējumu, un tas būtu savlaicīgi jāapstrīd atbilstīgi Kopienas finansējuma piešķiršanas procedūrām. Tā kā ar 1999. gada 25. jūnija vēstuli Nīderlandes iestādēm tika paziņots Komisijas atteikums piešķirt finansējumu, tā kā Nīderlandes iestādes to pieņēma zināšanai un nemēģināja apstrīdēt pasākumu (12), attiecīgais lēmums šajā lēmumā vairs nav apstrīdams.

(66)

Komisija tomēr atzīmē, ka pasākumu novērtējumā izmantotie kritēriji attiecībā uz noteikumiem par valsts atbalstu ieguldījumiem ir saistīti ar tādiem pašiem kritērijiem, kuri izmantoti, veicot novērtējumu attiecībā uz VPD 2.3. punktu. Patiešām, noteikumi attiecībā uz valsts atbalstu, kas piemērojami atbalsta piešķiršanas brīdī, ir iekļauti pamatnostādnēs, kuru 3. punkta b) apakšpunktā ir atsauce uz Lēmuma 94/173/EK 1.2. un 2. punktu. Šajā lēmumā tika vispārīgā veidā aplūkoti Kopienas atlases kritēriji, lai izvēlētos ieguldījumus, kuriem var piešķirt Kopienas finansējumu atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 866/90 un Padomes 1990. gada 29. marta Regulai (EEK) Nr. 867/90 par mežsaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nosacījumu uzlabošanu (13). Tas tāpēc, lai panāktu konsekvenci starp Kopienas un valsts finansējumu. Komisija tomēr uzsver, ka tā nepiemēro Lēmumu 94/173/EK kā tādu, bet gan tikai tiktāl, ciktāl uz to ir atsauce pamatnostādnēs.

VI.3.1.   Atbalsts ieguldījumiem

(67)

Komisija pasākumus pārbaudīja atbilstīgi pamatnostādnēm, kas bija spēkā atbalsta piešķiršanas brīdī, proti, 1999. gada 3. martā.

(68)

Atbilstīgi pamatnostādņu 3. punkta b) apakšpunktam atbalsts ieguldījumiem, kuri minēti Lēmuma 94/173/EK pielikuma 1.2. punkta otrajā un trešajā ievilkumā, nevar tikt uzskatīts par saderīgu ar iekšējo tirgu. Tāpat arī ieguldījumi, kuri tiek izslēgti atbilstīgi šā paša pielikuma 2. punktam, tiek uzskatīti par nesaderīgiem ar iekšējo tirgu, ja netiek ievēroti tajā punktā minētie nosacījumi.

(69)

Lēmuma 94/173/EK pielikuma 2.3. punktā noteikts: “Govs piena un šā piena produktu nozarē netiek atļauti:

(..)

ieguldījumi šādiem produktiem: sviestam, seruma pulverim, piena pulverim, sviesta eļļai, laktozei, kazeīnam un kazeinātam,

ieguldījumi svaigu produktu vai sieru ražošanai, izņemot gadījumus, ja ražošanā daudz jauninājumu, kas saskaņoti ar izmaiņām pieprasījumā, izņemot produktus, attiecībā uz kuriem ir pierādīta ražošanas jaudu nepietiekamība, kā arī reāla un efektīva noieta tirgus esība, izņemot, ja produkti tiek ražoti atbilstīgi tradicionālām vai bioloģiskām metodēm, kas noteiktas Kopienas normatīvajos aktos.

Ja vien ieguldījumi nerada ražošanas jaudu palielināšanos, iepriekš minētajos ievilkumos norādītie aizliegumi neattiecas uz šādiem ieguldījumiem:

ieguldījumi, lai pielāgotos Kopienas sanitārajām normām,

ieguldījumi vides aizsardzībai.”

(70)

No tā izriet, ka a priori atbalsts ieguldījumiem svaigu produktu ražošanai, kas pārbaudīts šajā konkrētajā gadījumā, nav saderīgs ar iekšējo tirgu, izņemot gadījumus, kad ieguldījumi attiecas uz kādu no Lēmuma 94/173/EK pielikuma 2.3. punktā minētajiem izņēmumiem.

(71)

Viens no galvenajiem jautājumiem, kas tika minēts lēmumā par procedūras uzsākšanu, bija jautājums par to, vai ir izpildīti nosacījumi, lai atbilstu kādam no Lēmuma 94/173/EK pielikuma 2.3. punktā minētajiem izņēmumiem. Tāpēc šajā lēmumā tiks izskatīti trīs izņēmumi – nozīmīga jauninājumu daļa ražošanā atbilstīgi pieprasījuma izmaiņām, ražošanas jaudas nepietiekamība, kā arī reāls un efektīvs noieta tirgus, produkta izstrāde, izmantojot tradicionālās un bioloģiskās metodes, kas noteiktas Kopienas normatīvajos aktos.

a)   Kritērijs attiecībā uz nozīmīgu jauninājumu daļu atbilstīgi pieprasījuma izmaiņām

(72)

No dokumentiem, ko Nīderlandes iestādes 2005. gadā iesniedza Komisijai, izriet, ka ražošanas process nav inovatīvs, ņemot vērā tolaik iesniegto informāciju. Kā norādīts lēmumā par procedūras uzsākšanu, IKC uzskatīja, ka projekts nav pilnīgi inovatīvs. Jo īpaši projekts netika uzskatīts par inovatīvu attiecībā uz jauniem produktiem, bet par inovatīvu attiecībā uz tirgu, ražošanas process nav inovatīvs, bet gan tāds, kurā izmantota modernāka tehnika. Tomēr attiecībā uz to, ka citi IKC novērtētie kritēriji bija ievēroti, IKC secināja, ka projekts atbilst subsīdijas saņemšanai noteiktajiem kritērijiem, taču tika samazināti tās apjomi (skatīt iepriekš 11. apsvērumu).

(73)

Jautājums ir, vai Farm Dairy un Nīderlandes iestāžu iesniegtā informācija saistībā ar procedūras uzsākšanu ir pamats, lai apšaubītu izpēti, kura tolaik tika veikta atbilstīgi VPD subsīdiju piešķiršanas kritēriju pārbaudei. Šī informācija (skatīt 36.–46. apsvērumu) parādīja, ka tā ieguldījumu daļa, kas attiecās uz jaunajām divu litru tilpuma polietilēna pudelēm, bija pilnīgi inovatīva un ka Farm Dairy bija pirmais uzņēmums, kas ražo šo produktu un laiž to Nīderlandes tirgū. Ziņojumā, ko šajā sakarā iesniedza Farm Dairy, minēts inovatīvais raksturs, un tas šķiet ticami, ciktāl šo ziņojumu sagatavoja nozares eksperts, kas tolaik strādāja pie Fairm Dairy konkurenta. Attiecīgajā ziņojumā netiek apstrīdēta izpēte, ko tolaik veica IKC un Lauksaimniecības ministrija, taču tajā ir informācija, kas netika nosūtīta Komisijai, pirms tika pieņemts lēmums par procedūras uzsākšanu, un kas netika minēta Komisijai iepriekš nosūtītajos dokumentos. Minētajai divu litru tilpuma pudelei jau bija lieli panākumi Lielbritānijas un ASV tirgos. Farm Dairy bija pirmais uzņēmums, kas šādu pudeli laida tirgū. Pēc tam Farm Dairy izrādījās jauninājuma ieviesējs, jo divu litru pudele bija plaši izplatīta Nīderlandē.

(74)

Pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, Komisijai jāņem vērā dažādā tai iesniegtā informācija, kā arī jāiegūst visi nepieciešamie viedokļi, jo īpaši – pieprasot informāciju no saņēmējiem, lai, pilnīgi pārzinot attiecīgo informāciju lēmuma pieņemšanas brīdī, to pieņemtu (14).

(75)

Konkrētajā gadījumā Komisija pieprasīja Nīderlandes iestādēm apstiprināt Farm Dairy iesniegto informāciju. Tās apstiprināja Farm Dairy iesniegto informāciju un iesniedza trīs neatkarīgus dokumentus (skatīt iepriekš 51.–53. apsvērumu), kas pierāda, ka ieguldījumi divu litru tilpuma pudelēm ir jauninājums. No šīs informācijas izriet, no vienas puses, ka Nīderlandes iestādes, novērtējot inovatīvo raksturu, nav ņēmušas vērā informāciju par ieguldījumiem tajā daļā, kas attiecas uz divu litru tilpuma pudelēm, droši vien tāpēc, ka pārbaude tika veikta, pamatojoties uz VPD kritērijiem, nevis pamatojoties īpaši uz iepriekšminētajām pamatnostādnēm. No otras puses, Nīderlandes iestādes uzaicināja neatkarīgus ekspertus, kuri pārzina tirgu un veidu, kādā piena produkti tika laisti tirgū. Šo ekspertu veiktie pētījumi norādīja, ka patiešām uzņēmums Farm Dairy bija pirmais uzņēmums, kas šāda veida pudeles laida Nīderlandes tirgū.

(76)

Pamatojoties uz šo jauno informāciju, ko pēc procedūras uzsākšanas iesniedza iestādes un Farm Dairy, Komisija uzskata, ka divu litru tilpuma pudeļu ražošana un to laišana tirgū ir jauninājums.

(77)

Attiecībā uz koncepciju “ražot pēc pasūtījuma” rodas līdzīgs jautājums: vai Farm Dairy un Nīderlandes iestāžu iesniegtie precizējumi var grozīt Komisijas novērtējumu, kas veikts procedūras uzsākšanas posmā?

(78)

Pretēji gadījumam ar divu litru tilpuma pudelēm Nīderlandes iestādes ņēma vērā koncepciju “ražot pēc pasūtījuma”, veicot novērtējumu saistībā ar subsīdiju pieprasījumu 1998. gadā. Tolaik tika secināts, ka ražošanas process kā tāds nav inovatīvs, bet ka tajā izmantota vismodernākā tehnika un tas ir ļoti efektīvs enerģijas patēriņa samazinājuma ziņā un videi draudzīgāks. Šos argumentus Nīderlandes iestādes un Farm Dairy jau izmantoja iepriekšējās vēstulēs. Nekāds cits jauninājums attiecībā uz koncepciju “ražot pēc pasūtījuma” netika pierādīts.

(79)

Ir svarīgi pārbaudīt arī, vai ražošana ir atbilstīga pieprasījuma izmaiņām, kā noteikts attiecībā uz pirmo izņēmumu, kas minēts Lēmumā 94/173/EK. No Komisijai iesniegtās informācijas izriet (skatīt 43. apsvērumu), ka šos produktus pieprasīja galvenokārt lielveikali un ka tika noslēgti līgumi vismaz ar pieciem lielveikaliem. Komisija uzskata, ka tā ir nopietns rādītājs tam, ka jauninājums atbilst pieprasījuma izmaiņām. To pastiprina tas, ka [x], ko minēja Nīderlandes iestādes (skatīt 55. apsvērumu), būtiski palielināja savu apgrozījumu, pateicoties Farm Dairy pārdotajam pienam.

(80)

Visbeidzot, Komisija uzskata, ka konkrētajā gadījumā ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz pirmo izņēmumu saistībā ar ieguldījumiem divu litru pudeļu ražošanai, jo tās ir jauninājums attiecībā uz pieprasījuma izmaiņām. Pamatojoties uz informāciju, kas tai tika iesniegta pēc oficiālās pārbaudes procedūras uzsākšanas, Komisija vēl nevar izdarīt secinājumus par to, ka nebūtu ievēroti kritēriji attiecībā uz pirmo izņēmumu. Patiešām, Komisijai nav administratīvā kārtā jāpārbauda, kāda informācija tai varētu tikt iesniegta, taču Komisijai, no vienas puses, jāiegūst visi nepieciešamie viedokļi, no otas puses, tai par pamatu jāizmanto informācija, kas ir tās rīcībā lēmuma pieņemšanas brīdī (15). Konkrētajā gadījumā Komisija uzsāka procedūru un ar 2009. gada 18. septembra vēstuli pieprasīja Nīderlandes iestādēm apstiprināt dažus informācijas elementus, ko savās piezīmēs minēja Farm Dairy. No vienas puses, tādā veidā Komisija izmantoja visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai iegūtu informāciju no trešām personām vai no dalībvalsts. No otras puses, šajā lēmumā Komisija par pamatu izmanto visu informāciju, kas saņemta pēc procedūras uzsākšanas. Nekāda pretēja informācija tomēr netika iesniegta, kas varētu norādīt uz to, ka ieguldījumi divu litru pudelēm nav jauninājums un neatbilst pieprasījuma izmaiņām.

(81)

Ņemot vērā to, ka pamatnostādnēs minētie kritēriji saistībā ar Lēmumu 94/173/EK ir ievēroti attiecībā uz jauninājumiem to ieguldījumu sakarā, kas paredzēti divu litru pudelēm, taču tie nav ievēroti attiecībā uz atlikušo ieguldījumu daļu, ir svarīgi nošķirt uz šiem ieguldījumiem attiecināmās izmaksas, lai samazinātu atbalsta maksimālo intensitāti.

(82)

Nīderlandes iestādes norādīja, ka FL 1 840 000 (t. i., EUR 834 956) tika piešķirti ieguldījumiem divu litru pudeļu ražošanai. Šo summu Nīderlandes iestādes papildināja ar iepildīšanas līniju vienas ceturtdaļas izmaksām, jo no četrām iepildīšanas līnijām tikai viena būs pilnībā paredzēta divu litru pudeļu iepildīšanai. Šī summa ir FL 2 936 250 (t. i., EUR 1 332 412). Kopējā summa ir FL 4 776 250 (t. i., EUR 2 167 367) (skatīt 53. apsvērumu). Šajā kopsummā netika iekļautas nekādas vispārējās izmaksas (piemēram, ēkas un zeme).

(83)

Atbalsta maksimālā intensitāte tāpēc jānovērtē no attiecināmo izmaksu viedokļa. Tā kā Flevolande ieguldījumu pieprasījuma laikā bija mērķreģions Nr. 1, tam var piešķirt atbalstu līdz 75 % no attiecināmajām izmaksām. Piešķirtā subsīdija EUR 715 909 apmērā ir mazāka par 75 % no attiecināmajām izmaksām. Tāpēc piedāvātie ieguldījumi ir saderīgi ar noteikumiem valsts atbalsta jomā.

b)   Noieta tirgus esība un ražošanas jaudas nepietiekamība

(84)

Tā kā nosacījumi attiecībā uz pirmo izņēmumu, kas minēts Lēmuma 94/173/EK pielikuma 2.3. punktā, ir ievēroti un tas ļauj apstiprināt piešķirto atbalstu kopumā, nav pamata izteikties par to, ka citi kritēriji attiecībā uz izņēmumiem ir ievēroti.

c)   Produktu izstrāde, izmantojot tradicionālas vai bioloģiskas metodes, kas noteiktas Kopienas normatīvajos aktos

(85)

Tāpat kā attiecībā uz iepriekšminēto b) apakšpunktu šā trešā izņēmuma analīze nav nepieciešama, ciktāl pirmā izņēmuma analīze ļāva izdarīt secinājumu par to, ka attiecīgais atbalsts ir saderīgs. Turklāt šis punkts nav atbilstīgs attiecībā uz konkrēto ieguldījumu projektu, kas nekādā veidā neattiecas uz produktu izstrādi atbilstīgi tradicionālām vai bioloģiskām metodēm.

(86)

Turklāt Komisija pārbaudīja konkrēto atbalstu atbilstīgi iepriekšminēto pamatnostādņu 3. punkta d) apakšpunktam, kurā norādīts, ka “Komisija izskata katru atbalsta pasākumu atsevišķi, nosakot, kuri, piemērojot šīs pamatnostādnes un šos atbilstošos pasākumus, būtu jāizslēdz, taču par kuriem principā būtu tiesības saņemt Kopienas līdzfinansējumu atbilstīgi Padomes Regulai (EEK) Nr. 2328/91 (16)”. No vēstules, kuru Komisija 1999. gada 25. jūnijā nosūtīja Nīderlandes iestādēm, izriet, ka projekts nevar saņemt finansējumu no VPD. Tāpēc Komisija uzskata, ka uz attiecīgo pasākumu neattiecas iepriekšminēto pamatnostādņu 3. punkta d) apakšpunktā paredzētās atkāpes.

VI.3.2.   Citi argumenti, kuri izskatīti, uzsākot procedūru par atbalsta saderību kopumā

(87)

Uzsākot procedūru, Komisija kā pamatu ieguldījumu apstiprināšanai kopumā izskatīja kompensāciju par zaudējumiem atbalsta nepiešķiršanas dēļ. Iesākuma posmā Nīderlandes iestādes norādīja, ka atbalsts piešķirts kā kompensācija par zaudējumiem, kas radušies tās iestādes kļūdas dēļ, kura sākotnēji piešķīra atbalstu, taču vēlāk izrādījās, ka šis atbalsts ir nelikumīgs un, iespējams, nesaderīgs.

(88)

Tiesa norādīja, ka zaudējumu kompensācija un procentu samaksa nav atbalsts (17). Šajā sakarā Tiesa par pamatu izmantoja faktu, ka valsts atbalsta juridiskā būtība ir pavisam atšķirīga no zaudējumu/procentu būtības, ko valsts iestādēm eventuāli vajadzētu maksāt privātpersonām, kompensējot zaudējumus, ko tās varētu būt tām radījušas. Tāpēc principā zaudējumu un procentu samaksa nesniedz saņēmējam nekādas priekšrocības, jo runa ir par vienkāršu kompensāciju, ko viņš saņem.

(89)

Konkrētajā gadījumā grūti runāt par saņēmēja tiesībām uz kompensāciju, jo šo šķietamo tiesību pamatā jau sākotnēji ir dalībvalsts nelikumīga rīcība. Judikatūrā pastāvīgi pausts uzskats, ka, ņemot vērā to valsts atbalsta pārbaužu obligāto raksturu, kuras veic Komisija atbilstīgi LESD 108. pantam, atbalsta saņēmēji uzņēmumi principā var iegūt tiesisko paļāvību par atbalsta likumību tikai tad, ja tas ticis piešķirts, ievērojot minētajā pantā noteikto procedūru. Patiešām, rūpīgam uzņēmējam parasti būtu jāspēj pārliecināties par to, ka šī procedūra ir ievērota (18).

(90)

Konkrētajā gadījumā ir svarīgi uzsvērt, ka kompensācijas piešķiršana būtu atbalsta pieteikuma atteikuma apiešana bez Komisijas piekrišanas. To cita starpā apstiprina tas, ka tad, kad Flevolandes provinces pašvaldība norādīja, ka attiecīgais atbalsts tika piešķirts kā kompensācija par administrācijas pieļauto kļūdu, provinces pašvaldība pilnībā apzinājās to, ka pirms atbalsta saņemšanas jāsaņem Komisijas piekrišana.

(91)

Tāpēc Komisija uzskata, ka ieguldījumi kopumā nevar tikt uzskatīti par saderīgiem, pamatojot ar to, ka attiecīgais atbalsts ir kompensācija par zaudējumiem, ko cietis saņēmējs.

VI.3.3.   Citi Farm Dairy argumenti saistībā ar procedūras uzsākšanu

(92)

Farm Dairy apstrīdēja saliktās procentu likmes piemērošanu Komisijas negatīva lēmuma gadījumā, paredzot atbalsta atgūšanu (skatīt iepriekš 47. apsvērumu). Tā kā lēmumā par minēto jautājumu secināts, ka atbalsts ir saderīgs, netiek paredzēta nelikumīga atbalsta atgūšana, un tāpēc Farm Dairy komentāriem vairs nav nozīmes.

VII.   Secinājums

(93)

Valsts atbalsts, ko Nīderlandes iestādes ir piešķīrušas Farm Dairy, ir saderīgs attiecībā uz ieguldījumiem jauno divu litru pudeļu ražošanai. Atbalsta iesākuma summa tāpēc tika pārrēķināta attiecībā uz šo kopējo ieguldījumu daļu, no šiem aprēķiniem izriet, ka piešķirtais atbalsts ir saderīgs ar prasībām, kuras izvirzītas pamatnostādnēs par valsts atbalstu, kas saistīts ar ieguldījumiem lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē.

(94)

Tomēr Komisija pauž nožēlu par to, ka Nīderlandes iestādes īstenoja šo atbalstu, pārkāpjot LESD 108. panta 3. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nīderlandes iestāžu piešķirtais valsts atbalsts Farm Dairy EUR 715 909 apmērā ir saderīgs ar iekšējo tirgu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2010. gada 9. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOŞ


(1)  Kopš 2009. gada 1. decembra EK līguma 87. un 88. pants ir attiecīgi LESD 107. un 108. pants. Pēc būtības abas noteikumu grupas ir identiskas. Šā lēmuma vajadzībām atsauces uz LESD 107. un 108. pantu vajadzības gadījumā uzskatāmas par atsaucēm attiecīgi uz EK līguma 87. un 88. pantu.

(2)  OV L 10, 13.1.2001., 20. lpp.

(3)  OV C 87, 16.4.2009., 5. lpp.

(4)  OV C 29, 2.2.1996., 4. lpp.

(5)  OV L 79, 23.3.1994., 29. lpp.

(6)  Konfidenciāla informācija.

(7)  OV L 91, 6.4.1990., 1. lpp.

(8)  TNO ir neatkarīgs pētījumu birojs, kura uzdevums ir zinātniskos pētījumus padarīt pielietojamus praksē, lai palielinātu uzņēmumu un valsts iestāžu inovatīvo potenciālu (www.tno.nl).

(9)  OV L 148, 28.6.1968., 13. lpp.

(10)  Atbilstīgi Tiesas judikatūrai kāda uzņēmuma konkurētspējas palielināšana, piešķirot valsts atbalstu, parasti ir pierādījums, ka konkurence ar citiem uzņēmumiem, kuri nav saņēmuši līdzīgu atbalstu, ir izkropļota (lieta 730/79, recueil 1980., 2671. lpp., 11. un 12. punkts). Attiecībā uz tirdzniecību Kopienā piena tirgū skatīt iepriekš 44., 45. un 55. apsvērumu, kurus Komisija uzskata par pamatotiem.

(11)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.

(12)  Patiešām, 1999. gada 15. jūlija vēstulē, kas nosūtīta Flevolandes provinces iestādēm, Lauksaimniecības ministrija norāda, ka Komisija nav apstiprinājusi projektu, un šajā sakarā noraida jebkādu finansējumu no Lauksaimniecības ministrijas.

(13)  OV L 91, 6.4.1990., 7. lpp.

(14)  PIT, 2009. gada 9. septembris, lieta T-369/06, Holland Malt pret Komisiju, 195. punkts (vēl nav publicēta).

(15)  Lieta T-369/06, op. cit., 195.–198. punkts.

(16)  OV L 218, 6.8.1991., 1. lpp.

(17)  EKT, apvienotās lietas 106/87–120/87, “Asteris” un citi pret Grieķiju un EEK, Rec. 1988., I–5515. lpp.

(18)  EKT, lieta C-169/95, Spānija pret Komisiju, Rec. 1997., I–135. lpp.


12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/56


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 6. maijs),

ar ko groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 1. un 2. daļu attiecībā uz veselības sertifikātu paraugiem dzīvniekiem no saimniecībām un bitēm un kamenēm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2624)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/270/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (1), un jo īpaši tās 22. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 92/65/EEK 10. pantā ir noteiktas dzīvnieku veselības prasības, kas reglamentē suņu, kaķu un balto sesku tirdzniecību.

(2)

Minētās direktīvas E pielikuma 1. daļā noteikts veselības sertifikāta paraugs tirdzniecībai ar dzīvniekiem no saimniecībām, ieskaitot suņus, kaķus un baltos seskus.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 998/2003 (2) noteiktas dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un noteikumi, kas attiecas uz šādas pārvietošanas pārbaudēm. Regula attiecas uz I pielikumā norādīto sugu lolojumdzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm vai no trešām valstīm. I pielikuma A un B daļā ir minēti suņi, kaķi un baltie seski.

(4)

Regulā (EK) Nr. 998/2003 noteiktās prasības dažādām galamērķa dalībvalstīm un izcelsmes dalībvalstīm vai izcelsmes trešām valstīm atšķiras.

(5)

Tās trešās valstis, kas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvadāšanai piemēro noteikumus, kuri ir vismaz līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 998/2003 izklāstītajiem noteikumiem, ir uzskaitītas minētās regulas II pielikuma B daļas 2. iedaļā.

(6)

Lai izvairītos no tā, ka komerciālu pārvietošanu krāpnieciski maskē kā lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 998/2003, minētās regulas 12. panta pirmās daļas b) punktā ir paredzēts, ka prasības un pārbaudes, kas noteiktas Direktīvā 92/65/EEK, ir piemērojamas vairāk nekā piecu lolojumdzīvnieku pārvietošanas gadījumā, ja dzīvniekus ieved Savienībā no trešās valsts, kas nav iekļauta minētās regulas II pielikuma B daļas 2. iedaļā.

(7)

Turklāt Komisijas 2010. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 388/2010, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 998/2003 attiecībā uz dažu sugu lolojumdzīvnieku maksimālo skaitu nekomerciālai pārvietošanai (3), nosaka, ka prasības un pārbaudes, kas minētas Regulas (EK) Nr. 998/2003 12. panta pirmās daļas b) punktā, attiecas arī uz suņu, kaķu un balto sesku pārvietošanu gadījumos, kad to dzīvnieku kopējais skaits, kurus ieved kādā dalībvalstī no citas dalībvalsts vai trešās valsts, kas norādīta minētās regulas II pielikuma B daļas 2. iedaļā, pārsniedz piecus.

(8)

Regulā (EK) Nr. 998/2003 arī noteikts, ka uz suņu, kaķu un balto sesku ievešanu nekomerciālā nolūkā Īrijas, Maltas, Zviedrijas vai Apvienotās Karalistes teritorijā pārejas laikā attiecināmas konkrētas papildu prasības.

(9)

Direktīvā 92/65/EEK šīs papildu prasības minētas tikai attiecībā uz tirdzniecību ar suņiem, kaķiem un baltajiem seskiem, kas paredzēti sūtīšanai uz Īriju, Zviedriju vai Apvienoto Karalisti.

(10)

Savienības iekšējai tirdzniecībai paredzēto sertifikātu paraugiem jābūt saderīgiem ar integrēto datorizēto veterināro sistēmu “TRACES”, kas izveidota saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2003/623/EK (4).

(11)

Lai nodrošinātu, ka prasības un pārbaudes vairāk nekā piecu suņu, kaķu un balto sesku nekomerciālai pārvietošanai visās dalībvalstīs, ieskaitot Maltu, piemēro vienādi, ir nepieciešams pielāgot Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 1. daļā paredzēto veselības sertifikāta paraugu.

(12)

Turklāt Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 2. daļā ir noteikts veselības sertifikāta paraugs Savienības iekšējai tirdzniecībai ar dzīvām bitēm (Apis mellifera) un kamenēm (Bombus spp.).

(13)

Minētajā sertifikātā noteiktas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz Amerikas peru puvi gan bitēm, gan kamenēm. Saskaņā ar šīm prasībām ir atļauta bišu un kameņu pārvietošana tikai no apgabaliem, kuri ir brīvi no minētās slimības. Uzliesmojuma gadījumā ir noteikts 30 dienu pārtraukums, un to piemēro trīs kilometru rādiusā ap uzliesmojuma vietu.

(14)

Tomēr lielākajā daļā gadījumu kamenes audzē struktūrās, kas ir izolētas no apkārtējās vides, un kompetentā iestāde šīs struktūras regulāri kontrolē un pārbauda, vai tajās nav slimību. Pretstatā savvaļas kolonijām šādas audzētavas, kuras atzinusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas tās uzrauga, visticamāk neskars Amerikas peru puve E pielikuma 2. daļā noteiktajā trīs kilometru rādiusā.

(15)

Tāpēc ir nepieciešams grozīt veselības sertifikāta paraugu Savienības iekšējai tirdzniecībai ar dzīvām bitēm un kamenēm, lai tajā ietvertu īpašas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz kamenēm, ko audzē no apkārtējās vides izolētā struktūrā.

(16)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 1. un 2. daļa.

(17)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 92/65/EEK E pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 6. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(2)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 114, 7.5.2010., 3. lpp.

(4)  OV L 216, 28.8.2003., 58. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 92/65/EEK E pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma 1. daļu aizstāj ar šādu daļu:

“1. daļa –   Veselības sertifikāts tirdzniecībai ar dzīvniekiem no saimniecībām (nagaiņiem, putniem, zaķveidīgajiem, suņiem, kaķiem un baltajiem seskiem)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Pielikuma 2. daļu aizstāj ar šādu daļu:

“2. daļa –   Veselības sertifikāts tirdzniecībai ar bitēm un kamenēm

92/65 EII

Image

Image


12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/63


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 11. maijs),

ar ko groza Lēmuma 2008/185/EK II pielikumu attiecībā uz Īrijas iekļaušanu to reģionu sarakstā, kur Aujeski slimībai ir apstiprināta valsts kontroles programma

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2983)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/271/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 64/432/EEK paredzēti noteikumi, kas piemērojami liellopu un cūku tirdzniecībai Kopienā. Minētās direktīvas 9. pantā noteikti kritēriji konkrētu lipīgo slimību, tostarp Aujeski slimības, obligāto valsts kontroles programmu apstiprināšanai.

(2)

Komisijas 2008. gada 21. februāra Lēmumā 2008/185/EK par papildu garantijām Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūkām attiecībā uz Aujeski cūku slimību un kritērijiem, ar kuriem nodrošina informāciju par šo slimību (2), ir noteiktas papildu garantijas attiecībā uz cūku pārvietošanu starp dalībvalstīm. Šīs garantijas ir saistītas ar dalībvalstu klasificēšanu pēc to statusa attiecībā uz slimību.

(3)

Lēmuma 2008/185/EK II pielikumā minētas dalībvalstis vai to reģioni, kur ir apstiprinātas Aujeski slimības valsts kontroles programmas.

(4)

Īrija ir iesniegusi Komisijai apstiprinošus dokumentus attiecībā uz Aujeski slimības statusu minētajā dalībvalstī. Aujeski slimības valsts kontroles programma Īrijā ir īstenota vairākus gadus.

(5)

Komisija ir pārbaudījusi Īrijas iesniegtos dokumentus un ir konstatējusi, ka valsts kontroles programma šajā dalībvalstī atbilst Direktīvas 64/432/EEK 9. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem. Tāpēc Īrija ir jāiekļauj Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma sarakstā.

(6)

Skaidrības labad nepieciešams veikt atsevišķus sīkus grozījumus Direktīvas 2008/185/EK II pielikuma ierakstā par Spāniju.

(7)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Lēmuma 2008/185/EK II pielikums.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2008/185/EK II pielikuma tekstu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 11. maijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

(2)  OV L 59, 4.3.2008., 19. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Dalībvalstis vai to reģioni, kur ir apstiprinātas valsts kontroles programmas Aujeski slimības izskaušanai

ISO kods

Dalībvalsts

Reģioni

BE

Beļģija

Visi reģioni

ES

Spānija

Galīsijas, Basku zemes, Astūrijas, Kantabrijas, Navarras, Larjohas autonomā apgabala teritorija

Leonas, Zamoras, Palencijas, Burgosas, Valladolidas province un Avila Kastīlijas un Leonas autonomajā apgabalā

Laspalmas provinces teritorija Kanāriju salu autonomajā apgabalā

HU

Ungārija

Visi reģioni

IE

Īrija

Visi reģioni

IT

Itālija

Bolcāno province

UK

Apvienotā Karaliste

Visi reģioni Ziemeļīrijā”


PAMATNOSTĀDNES

12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/65


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2010. gada 21. aprīlis)

par TARGET2 vērtspapīriem

(ECB/2010/2)

(2010/272/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – ECBS Statūti) un jo īpaši to 3.1., 12.1., 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2006. gada 6. jūlijā nolēma sadarbībā ar centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) un citiem tirgus dalībniekiem izpētīt iespēju izveidot jaunu Eurosistēmas pakalpojumu vērtspapīru norēķiniem, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, kura nosaukums būtu TARGET2 vērtspapīriem (T2V). Lai īstenotu daļu no Eurosistēmas uzdevumiem saskaņā ar ECBS Statūtu 17., 18. un 22. pantu, T2V mērķis ir atvieglot pēctirdzniecības integrāciju, sniedzot iespēju visā Eiropā neitrāli un bez robežām veikt naudas un vērtspapīru pamatnorēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, tā, lai CVD saviem klientiem varētu integrētā tehniskā vidē ar pārrobežu iespējām sniegt saskaņotus un standartizētus norēķinu pakalpojumus saskaņā ar piegādes pret samaksu principu. T2V ir publiska pakalpojuma raksturs, jo centrālās bankas naudas līdzekļu nodrošināšana ir viens no Eurosistēmas pamatuzdevumiem. T2V ietvaros euro zonas NCB sniegs nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumus un nodrošinās norēķinus, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus.

(2)

ECBS Statūtu 22. pants uzdod Eurosistēmai “Savienībā nodrošināt efektīvas un drošas klīringa un norēķinu sistēmas”. Turklāt norēķinu veikšana, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, sniedz iespēju izvairīties no likviditātes riskiem, un tāpēc tā ir būtiska drošai vērtspapīru pēctirdzniecībai, kā arī finanšu tirgum kopumā.

(3)

Padome 2008. gada 17. jūlijā nolēma uzsākt T2V projekta izveidi un nodrošināt nepieciešamos līdzekļus līdz tā pabeigšanai. Balstoties uz Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France un Banca d’Italia (tālāk tekstā – 4CB) piedāvājumu, Padome nolēma, ka 4CB izveidos un nodrošinās T2V darbību.

(4)

Padome 2009. gada 19. martā pieņēma Lēmumu ECB/2009/6 par TARGET2 vērtspapīriem programmas Valdes (TARGET2-Securities Programme Board) izveidi (1), kas ir vienkāršota Eurosistēmas vadības struktūra, kura izstrādās priekšlikumus Padomei par būtiskiem stratēģiskiem jautājumiem un pildīs tehniska rakstura uzdevumus. Lēmuma ECB/2009/6 pielikumā noteiktās T2V programmas Valdes pilnvaras ir viens no T2V pārvaldības stūrakmeņiem. Vienlaikus Eurosistēmas centrālās bankas T2V programmas Valdei ir uzticējušas veikt noteiktus īstenošanas uzdevumus, lai tā būtu pilnībā darboties spējīga un varētu rīkoties visas Eurosistēmas vārdā.

(5)

Šī pamatnostādne jo īpaši nosaka galvenos T2V programmas pamatus tās specifikācijas un izveides posmā. Tajā iekļauti minētie Padomes lēmumi, un tā nosaka T2V programmas Valdes un 4CB funkcijas un pienākumus, kā arī to savstarpējās attiecības. T2V programmas tālākās attīstības gaitā šo pamatnostādni papildinās citi tiesību akti un līgumiski pasākumi, par ko galīgo atbildību uzņemsies Padome.

(6)

Saskaņā ar minētajiem Padomes lēmumiem T2V programmas pārvaldība balstās uz trim līmeņiem. Pirmajā pārvaldības līmenī galīgos lēmumus pieņem Padome, kas uzņemas vispārēju atbildību par T2V programmu un saskaņā ar ECBS Statūtu 8. pantu ir visas Eurosistēmas lēmējinstitūcija. Otrajā pārvaldības līmenī izveidota T2V programmas Valde, lai palīdzētu ECB lēmējinstitūcijām nodrošināt veiksmīgu un savlaicīgu T2V programmas pabeigšanu. Visbeidzot, trešo pārvaldības līmeni veido 4CB.

(7)

T2V pakalpojumi tiek piedāvāti CVD, tāpēc ir svarīgi veidot attiecības ar tiem T2V izveides posmā, migrācijas posmā un darbības laikā. Šim nolūkam tiks izveidota CVD Kontaktgrupa. Nacionālās lietotāju grupas ir forums saziņai un mijiedarbībai ar attiecīgās valsts vērtspapīru tirgus vērtspapīru norēķinu pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. T2V Konsultatīvā grupa ir forums komunikācijai un mijiedarbībai starp Eurosistēmu un T2V ārējām ieinteresētajām pusēm.

(8)

T2V nav komerciāls pasākums, un tā mērķis nav konkurēt ar CVD vai citiem tirgus dalībniekiem. Tāpēc, lai gan T2V finanšu režīma mērķis ir pilnīga izmaksu atgūšana, T2V pakalpojumi netiek sniegti peļņas gūšanas nolūkā. Par kopējo summu, ko Eurosistēma ieguldīs T2V, tiks pieņemts iekšējs lēmums, savukārt lēmuma par T2V pakalpojumu izcenojumu mērķis būs pilnībā atgūt izmaksas. Turklāt attiecībā uz CVD Eurosistēma stingri piemēros diskriminācijas aizlieguma principu un nodrošinās vienlīdzīgus konkurences noteikumus starp CVD, kas ārpakalpojuma veidā T2V nodos savas norēķinu platformas.

(9)

T2V ir tehniska iekārta, kas būs pieejama gan norēķiniem euro, gan atvērta arī ārpus euro zonas esošām NCB un citām centrālajām bankām, kas vēlēsies tajā piedalīties, nodrošinot savas valūtas pieejamību norēķiniem T2V, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, kā noteikts šajā pamatnostādnē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   T2V balstīsies uz vienotu tehnisku platformu, kas tiks integrēta centrālo banku reālā laika bruto norēķinu sistēmās. Tas būs pakalpojums, ko Eurosistēma sniegs CVD, ļaujot visā Eiropā neitrāli un bez robežām veikt naudas un vērtspapīru pamatnorēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, saskaņā ar piegādes pret samaksu principu.

2.   Šī pamatnostādne nosaka T2V programmas pārvaldības noteikumus. Tā paredz arī galvenās T2V programmas pazīmes, nosakot T2V programmas Valdes un 4CB funkcijas un pienākumus, un attiecības starp tām specifikācijas un izveides posmā. Tā nosaka arī galvenos lēmumus, kas Padomei jāpieņem attiecībā uz T2V. Saistībā ar T2V šī pamatnostādne nosaka arī galvenos principus šādiem jautājumiem: a) finanšu režīmam, tiesībām un garantijām; b) to, kā tiek noteikta CVD piekļuve un līgumiskās attiecības ar CVD; c) to, kā valūtas, kas nav euro, kļūst par atbilstošām lietošanai T2V; un d) T2V programmas izveidi.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

“centrālais vērtspapīru depozitārijs” (CVD) (central securities depository (CSD)) ir iestāde, kas: a) ļauj apstrādāt vērtspapīru darījumus un veikt norēķinus dematerializētā veidā; b) sniedz uzskaites un glabāšanas pakalpojumus, piemēram, vērtspapīru notikumu apkalpošanu un vērtspapīru dzēšanu; un c) aktīvi darbojas vērtspapīru emisijas integritātes nodrošināšanā,

“piegāde pret samaksu” (delivery versus payment) ir mehānisms, kas saista vērtspapīru pārvedumu un naudas līdzekļu pārvedumu, nodrošinot, ka vērtspapīru piegāde notiek tikai pēc maksājuma veikšanas,

“euro zonas NCB” (euro area NCB) ir tādas dalībvalsts nacionālā centrālā banka (NCB), kuras valūta ir euro,

“Eurosistēmas centrālā banka” (Eurosystem central bank) atkarībā no situācijas ir euro zonas NCB vai ECB,

“Pamatlīgums” (Framework Agreement) ir līgumiskais regulējums, kuru slēdz CVD un Eurosistēma par izveides un darbības posmu,

“vispārējās funkcionālās specifikācijas” (VFS) (General functional specifications (GFS)) ir vispārējs funkcionālā risinājuma apraksts, ko izveido, lai apmierinātu T2V lietotāju prasības. Tas ietvers tādus elementus kā funkcionālā arhitektūra (domēni, moduļi un mijiedarbības), konceptuālie modeļi, datu modeļi vai datu plūsmas procesi,

“2. līmeņa–3. līmeņa līgums” (Level 2-Level 3 agreement) ir piegādes un darbības nodrošināšanas līgums, par ko ir panākta vienošanās starp T2V programmas Valdi un 4CB, ko ir apstiprinājusi Padome un ko pēc tam ir parakstījušas Eurosistēmas centrālās bankas un 4CB. Tas satur papildu detaļas par 4CB, T2V programmas Valdes un Eurosistēmas centrālo banku uzdevumiem un pienākumiem,

“dalībvalsts” (Member State) ir valsts, kas ir Savienības dalībvalsts,

“ārpus euro zonas esoša NCB” (non-euro area NCB) ir tādas dalībvalsts NCB, kuras valūta nav euro,

“darbības posms” (operational phase) ir laika periods, kas sākas no brīža, kad pirmais CVD ir migrējis uz T2V,

“cita centrālā banka” (other central bank) ir ārpus Savienības esošas valsts centrālā banka,

“maksājumu grafiks” (payment schedule) ir grafiks, kas nosaka kārtību, kādā tiek izmaksāta atlīdzība 4CB,

“pakalpojumu līmeņa līgums” (service level agreement) ir gan līgums, kas nosaka ar T2V saistīto pakalpojumu līmeni, ko 4CB sniedz Eurosistēmai, gan līgums, kas nosaka ar T2V saistīto pakalpojumu līmeni, ko Eurosistēma sniedz CVD,

“specifikāciju un izveides posms” (specification and development phase) ir laika posms, kas sākas ar brīdi, kad Padome apstiprina LPD, un beidzas darbības posma uzsākšanas brīdī,

“T2V lietojumprogramma” (T2S business application) ir programmatūra, kuru Eurosistēmas vārdā izveidojusi un kuras darbību nodrošina 4CB, lai ļautu Eurosistēmai nodrošināt T2V pakalpojumus, izmantojot T2V platformu,

“T2V pārmaiņu un versiju vadības procedūra” (T2S Change and Release Management Procedure) ir noteikumu un procedūru kopums, ko piemēro, ja tiek ierosinātas pārmaiņas T2V pakalpojumos,

“T2V finansējuma robeža” (T2S financial envelope) ir T2V kopējo izmaksu atmaksas augšējā robeža. Finansējuma robeža nosaka: a) maksimālo summu, ko iesaistītās NCB maksā par T2V; un b) summu, ko 4CB, pamatojoties uz maksājumu grafiku, atgūst no iesaistītajām NCB pēc sistēmas izveides,

“T2V platforma” (T2S platform) šajā pamatnostādnē, neskarot jēdziena “T2V platforma” lietojumu citos ar T2V saistītos dokumentos, ir datoraparatūra un visi sistēmas programmatūras komponenti (t. i., visa lietotā programmatūra, izņemot T2V lietojumprogrammu), kas nepieciešami, lai uzsāktu un nodrošinātu T2V lietojumprogrammas darbību,

“T2V programma” (T2S Programme) ir saistītu darbību un īstenojamu rezultātu kopums, kas nepieciešams, lai izveidotu T2V, līdz notiek visu CVD, kas noslēguši Pamatlīgumu ar Eurosistēmu, migrācija,

“T2V programmas Valde” (T2S Programme Board) ir Eurosistēmas vadības struktūra, kas izveidota, pamatojoties uz Lēmumu ECB/2009/6, kuras uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus Padomei par būtiskākajiem stratēģiskajiem jautājumiem un pildīt tehniska rakstura uzdevumus saistībā ar T2V,

“T2V projekta konts” (T2S project account) ir T2V konts, ko izmanto iemaksu, atmaksu un maksājumu vākšanai un sadalei. Projekta kontam var būt subkonti, lai nošķirtu dažādu veidu naudas plūsmas. Tam nav budžeta rakstura,

“T2V pakalpojumi” (T2S services) ir pakalpojumi, ko Eurosistēma sniedz CVD, pamatojoties uz Pamatlīgumu,

“T2V lietotāji” (T2S users) ir juridiskās personas, kas T2V ietvaros stājušās līgumiskās attiecībās ar tādiem CVD, kuri ir noslēguši Pamatlīgumu ar Eurosistēmu. Šis jēdziens ietver arī maksājumu bankas, kam ir līgumiskas attiecības ar centrālajām bankām un kas, izmantojot reālā laika bruto norēķinu sistēmas kontu, nodrošina likviditāti finanšu institūcijai, kura veic norēķinus T2V, nodalītā T2V naudas kontā,

“Detalizētās lietotāju darbības specifikācijas” (DLDS) (User detailed functional specifications (UDFS)) ir sīki izstrādāti funkciju apraksti T2V ārējo datu plūsmu vadībai (no lietojumprogrammas uz lietojumprogrammu). Tās ietver visu informāciju, kas lietotājiem nepieciešama, lai pielāgotu vai izveidotu savu iekšējo informācijas sistēmu ar nolūku to pievienot T2V,

“Lietotāja rokasgrāmata” (User Handbook) ir dokuments, kurā aprakstīts, kā T2V lietotāji var izmantot virkni T2V programmatūras funkciju, kas pieejamas lietotāja – lietojumprogrammas (ekrāna) režīmā,

“Lietotāja prasību dokuments” (LPD) (User requirements document (URD)) ir dokuments, kas nosaka lietotāju prasības T2V, ko ECB publicējusi 2008. gada 3. jūlijā, ņemot vērā grozījumus, kuri veikti, izmantojot T2V Pārmaiņu un versiju vadības procedūru.

II   NODAĻA

T2V PROGRAMMAS PĀRVALDĪBA

3. pants

Pārvaldības līmeņi

T2V programmas pārvaldība ir balstīta trijos līmeņos, kā paredzēts šajā pamatnostādnes nodaļā. Pārvaldības 1. līmeni veido Padome, 2. līmeni veido T2V programmas Valde, un 3. līmeni veido 4CB.

4. pants

Padome

1.   Padome atbild par T2V programmas virzību, vispārējo vadību un kontroli. Tā ir atbildīga arī par galīgo lēmumu pieņemšanu saistībā ar T2V programmu un lemj par to uzdevumu sadalījumu, kas nav īpaši noteikti 2. vai 3. līmenī.

2.   Padomei jo īpaši ir šādas kompetences:

a)

atbildība par T2V programmas pārvaldi visu šo darbību laikā:

i)

pieņemot lēmumus par visiem jautājumiem attiecībā uz T2V pārvaldību, uzņemoties atbildību par visu T2V programmu un tādējādi esot pēdējai lēmējinstancei strīda gadījumā;

ii)

uz ad hoc pamata pieņemot lēmumus par T2V programmas Valdes vai 4CB uzdevumiem;

iii)

lemjot par to, kam – T2V programmas Valdei un/vai 4CB – uzdot vēlāk radušos uzdevumu vai īpašu papilduzdevumu izpildi, kas attiecas uz T2V programmu, vienlaikus nosakot, kurus lēmumus tā saglabā savā kompetencē;

iv)

pieņemot visus lēmumus par T2V programmas Valdes organizāciju;

b)

izskatīt T2V Konsultatīvās grupas locekļu pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar T2V Konsultatīvās grupas darbību regulējošajiem noteikumiem;

c)

lemt par T2V finanšu pamatrežīmu, proti:

i)

T2V pakalpojumu cenu politiku;

ii)

T2V izmaksu metodoloģiju;

iii)

finansējumu saskaņā ar 12. pantu;

d)

lemt par CVD piekļuves nosacījumiem;

e)

apstiprināt un pieņemt T2V programmas plānu, pārraudzīt T2V programmas īstenošanas gaitu un lemt par pasākumiem, lai mazinātu jebkādus kavējumus T2V ieviešanā;

f)

lemt par T2V galvenajiem darbības aspektiem, proti:

i)

T2V darbības principiem, ieskaitot darbības traucējumu un krīzes vadības stratēģiju;

ii)

T2V informācijas drošības sistēmu;

iii)

T2V pārmaiņu un versiju vadības procedūru;

iv)

stratēģiju T2V pārbaudei;

v)

T2V migrācijas stratēģiju;

vi)

T2V riska vadības sistēmu;

g)

apstiprināt galveno līgumisko regulējumu, proti:

i)

līgumus starp 2. un 3. līmeni;

ii)

pakalpojumu līmeņa līgumus, par ko notikusi vienošanās starp T2V programmas Valdi un CVD un Eurosistēmas centrālajām bankām, kā arī ar 4CB;

iii)

līgumus ar CVD, par ko notikusi vienošanās starp T2V programmas Valdi kopā ar Eurosistēmas centrālajām bankām, no vienas puses, un CVD, no otras puses;

iv)

līgumus, ieskaitot attiecīgos pakalpojumu līmeņa līgumus, ar ārpus euro zonas esošām NCB, citām centrālajām bankām un citām kompetentajām monetārajām iestādēm;

h)

pienākums veikt pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu pārraudzības noteikumu un principu ievērošanu;

i)

lemt par datumu, kad sākt CVD migrāciju uz T2V.

5. pants

T2V programmas Valde

1.   T2V programmas Valdes sastāvs un pilnvaras ir noteiktas Lēmumā ECB/2009/6. T2V programmas Valde ir atbildīga par Padomes noteiktā vispārīgā regulējuma ietvaros 2. līmenim piešķirtajiem uzdevumiem.

2.   T2V programmas Valdes pilnvaras ietver arī:

a)

VFS, DLDS un Lietotāja rokasgrāmatas apspriešanu un apstiprināšanu;

b)

T2V darbības sistēmas, ieskaitot darbības traucējumu un krīzes pārvaldības stratēģiju, ieviešanu Padomes noteiktajos parametros;

c)

sarunu vešanu par valūtas dalības līgumu, kas minēti 18. panta 1. un 2. punktā, noslēgšanu;

d)

informācijas sniegšanu attiecīgajām kompetentajām regulatīvajām un pārraudzības iestādēm;

e)

sarunu vešanu par 2. līmeņa–3. līmeņa līguma slēgšanu ar 4CB, ko apstiprinās Padome.

6. pants

4CB

1.   4CB izstrādā un nodrošina T2V darbību un sniedz informāciju par savu iekšējo organizāciju un darba sadalījumu T2V programmas Valdei.

4CB jo īpaši veic visus šos uzdevumus:

a)

balstoties uz LPD un T2V programmas Valdes norādījumiem, sagatavo VFS, DLDS un Lietotāja rokasgrāmatu saskaņā ar T2V programmas plānu;

b)

izveido un izstrādā T2V Eurosistēmas vārdā un nodrošina T2V tehniskos komponentus saskaņā ar T2V programmas plānu, ievērojot LPD, VFS un DLDS, un citas specifikācijas un pakalpojumu līmeņus;

c)

dara T2V pieejamu T2V programmas Valdei saskaņā ar apstiprinātajiem termiņiem, specifikācijām un pakalpojumu līmeņiem;

d)

lai saskaņā ar 12. pantu noteiktu T2V finansējumu, iesniedz T2V programmas Valdei šādus dokumentus:

i)

tāmi par izmaksām, kas tām radīsies saistībā ar T2V izveidi un tehniskās darbības nodrošināšanu formā, kuru attiecīgajai Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) vai Eurosistēmas komitejai un/vai ārējiem revidentiem ir iespējams izvērtēt un/vai revidēt;

ii)

finansiālo piedāvājumu, t. sk. piedāvājuma veidu, maksājumu laika plānu, kā arī laika posmu, uz kuru tas attiecas;

e)

iegūst visas nepieciešamās licences, lai izveidotu T2V un nodrošinātu tās darbību, un ļautu Eurosistēmai sniegt T2V pakalpojumus CVD;

f)

ievieš pārmaiņas T2V saskaņā ar T2V pārmaiņu un versiju vadības procedūru;

g)

sniedz atbildes savas kompetences jomā par pieprasījumiem, ko iesniegusi Padome vai T2V programmas Valde;

h)

nodrošina mācības, tehnisku un operacionālu atbalstu testu veikšanai un migrācijai, ko koordinē T2V programmas Valde;

i)

ved sarunas par 2. līmeņa–3. līmeņa līgumu ar T2V programmas Valdi.

2.   4CB par savu uzdevumu izpildi ir solidāri atbildīgas attiecībā pret Eurosistēmu. Atbildība attiecas uz viltu, tīšu nodarījumu un rupju neuzmanību. Atbildības regulējums tiek sīkāk noteikts 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā.

3.   Minēto uzdevumu nodošana ārpakalpojumā vai nodošana apakšuzņēmējam neskar 4CB atbildību pret Eurosistēmu un citām ieinteresētajām pusēm, un tā ir pārredzama T2V programmas Valdei.

7. pants

Attiecības ar ārējām ieinteresētajām pusēm

1.   T2V Konsultatīvā grupa ir forums komunikācijai un mijiedarbībai starp Eurosistēmu un T2V ārējām ieinteresētajām pusēm. T2V Konsultatīvā grupa ziņo T2V programmas Valdei un izņēmuma gadījumos var informēt Padomi.

T2V Konsultatīvo grupu vada T2V programmas Valdes priekšsēdētājs. T2V Konsultatīvās grupas sastāvs un pilnvaras noteiktas šīs pamatnostādnes pielikumā.

Konsultatīvā grupa darbojas saskaņā ar Reglamentu, ko apstiprina Padome.

2.   CVD Kontaktgrupa ir forums komunikācijai un mijiedarbībai ar CVD. Tā veicina Pamatlīguma sagatavošanu un sarunas, kas vērstas uz tā noslēgšanu, starp Eurosistēmu, no vienas puses, un CVD, kas vēlas piedalīties T2V, no otras puses. CVD Kontaktgrupu vada T2V programmas Valdes priekšsēdētājs. CVD Kontaktgrupas sastāvs un pilnvaras noteiktas pielikumā.

3.   Nacionālo lietotāju grupas ir forums saziņai un mijiedarbībai ar vērtspapīru norēķinu pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem attiecīgās valsts tirgū, lai atbalstītu T2V izveidi un ieviešanu un novērtētu T2V ietekmi uz valstu tirgiem. Nacionālo lietotāju grupas vada attiecīgās NCB. Nacionālo lietotāju grupu sastāvs un pilnvaras noteiktas pielikumā.

8. pants

Laba pārvaldība

1.   Lai novērstu interešu konfliktus starp Eurosistēmas veikto T2V pakalpojumu sniegšanu un tās regulatīvajām funkcijām, Eurosistēmas centrālas bankas nodrošina, ka:

a)

T2V programmas Valdes locekļi nepiedalās centrālo banku veiktajās pārraudzības darbībās saistībā ar T2V, kā noteikts T2V programmas Valdes Reglamentā, ko apstiprinājusi Padome. Viņi nav Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas (MNSK) (Payment and Settlement Systems Committee (PSSC)), Informācijas tehnoloģiju komitejas (ITK) (Information Technology Committee (ITC)) vai Eurosistēmas IT koordinācijas komitejas (EIKK) (Eurosystem IT Steering Committee (EISC)) locekļi;

b)

pastāv nošķirtība starp T2V pārraudzību un T2V darbību.

2.   Uz T2V programmas Valdi attiecas ziņošanas, kontroles un revīzijas pienākums, kā noteikts šajā pamatnostādnē. Revīzijas par T2V izveidi, darbību un izmaksām tiek uzsāktas un veiktas, pamatojoties uz principiem un pasākumiem, kas noteikti Padomes ECBS revīzijas politikā, kura ir spēkā attiecīgās revīzijas veikšanas laikā.

9. pants

Sadarbība un informācija

1.   4CB un T2V programmas Valde savstarpēji sadarbojas, apmainās ar informāciju un sniedz savstarpēju tehnisku un cita veida atbalstu T2V programmas izveides laikā.

2.   4CB, citas Eurosistēmas centrālās bankas un T2V programmas Valde nekavējoties viena otru informē par visiem jautājumiem, kas var būtiski ietekmēt T2V izveidi vai attīstību, un cenšas samazināt visus saistītos riskus.

3.   T2V programmas Valde katru ceturksni ziņo Padomei par T2V programmas izstrādi. Ziņojumu projektus, pirms tos iesniedz Padomei caur Valdi, nosūta MNSK un EIKK komentāru sniegšanai.

4.   T2V programmas Valde tās sēžu darba kārtības, kopsavilkumus un attiecīgo dokumentāciju dara zināmu MNSK locekļiem, lai ļautu šiem locekļiem nepieciešamības gadījumā sniegt savu ieguldījumu.

5.   Ja nepieciešams, T2V programmas Valde var apspriesties ar visām kompetentajām ECBS komitejām pēc savas vai pēc attiecīgās komitejas iniciatīvas.

6.   4CB par T2V programmu sniedz regulārus ziņojumus T2V programmas Valdei.

7.   T2V programmas Valdes un 4CB ziņojumu sniegšanas pienākuma saturs un detalizēta procedūra tiek noteikta 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā.

III   NODAĻA

FINANŠU REŽĪMS

10. pants

Cenu politika

1.   T2V cenu politika tiek veidota, ievērojot šādus pamatprincipus: tai nav peļņas gūšanas rakstura, tās mērķis ir pilna izdevumu atgūšana, un tā nav diskriminējoša attiecībā pret CVD.

2.   T2V programmas Valde sešu mēnešu laikā kopš šīs pamatnostādnes pieņemšanas iesniedz Padomei priekšlikumu par T2V pakalpojumu cenu politiku, kurā ir ietvertas vispārīgās procedūras un ziņojums par T2V atbilstību mērķim darboties bezpeļņas veidā, pilnībā atgūstot visus izdevumus, kā arī ietverts visu izrietošo finanšu risku novērtējums, kam Eurosistēma var būt pakļauta. Pirms iesniegšanas Padomē cenu politiku apspriež ar CVD un lietotājiem.

11. pants

Izmaksu un grāmatvedības metodoloģija

1.   Uz T2V attiecas Eurosistēmas vispārīgā izmaksu metodoloģija un 2006. gada 10. novembra Pamatnostādne ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (2), ja vien Padome nav lēmusi citādi.

2.   T2V programmas Valde jau ļoti agrīnā stadijā iesaista attiecīgās ECBS/Eurosistēmas komitejas, novērtējot:

a)

vai pareizi ieviesta Eurosistēmas vispārējo izmaksu metodoloģija saistībā ar T2V izmaksu tāmēm un T2V ikgadējo izmaksu aprēķināšanu; un

b)

vai ECB un 4CB pareizi ieviesušas Pamatnostādni ECB/2006/16 saistībā ar T2V izmaksu un aktīvu atspoguļošanu.

12. pants

Finansējums

1.   T2V programmas Valde iesniedz Padomei priekšlikumu par T2V finansējumu, kurā ietvertas T2V izmaksas, t. i., 4CB un ECB izmaksas par T2V izveidi, uzturēšanu un darbības nodrošināšanu.

2.   Priekšlikumā ietver arī:

a)

piedāvājuma veidu;

b)

maksājumu laika plānu;

c)

laika posmu, uz kuru tas attiecas;

d)

izmaksu sadales mehānismu;

e)

kapitāla izmaksas.

3.   Padome lemj par finansējumu.

13. pants

Maksājumi

1.   Eurosistēmas vārdā ECB tiek atvērts T2V projekta konts. T2V projekta kontam nav budžeta rakstura, bet to lieto, lai saņemtu un veiktu visus ar T2V izmaksām saistītos priekšmaksājumus, maksājumus un atlīdzības izmaksu, kā arī maksājumus par T2V lietošanu.

2.   Eurosistēmas vārdā T2V projekta kontu pārvalda T2V programmas Valde. Ja 4CB īstenojamie rezultāti ir apstiprināti un pieņemti, T2V programmas Valde apstiprina katru maksājumu, kas saskaņā ar Padomes apstiprināto un 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā izklāstīto maksājumu laika plānu tiek izmaksāts 4CB.

14. pants

Eurosistēmas tiesības uz T2V

1.   T2V uzņēmumu lietojumprogramma ir Eurosistēmas īpašums.

2.   4CB piešķir Eurosistēmai licences attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, kas nepieciešamas, lai ļautu Eurosistēmai sniegt CVD pilnu T2V pakalpojumu klāstu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un kopējiem pakalpojumu līmeņiem un piemērojot vienlīdzīgus nosacījumus. 4CB atlīdzina Eurosistēmai jebkādas trešo personu prasības par intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu.

3.   4CB un T2V programmas Valde 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā vienojas par detaļām, kas attiecas uz Eurosistēmas tiesībām uz T2V. Šādā līgumā tiek paredzētas to iestāžu tiesības, kuras noslēgušas valūtas dalības līgumu, kā noteikts 18. pantā.

IV   NODAĻA

CENTRĀLIE VĒRTSPAPĪRU DEPOZITĀRIJI

15. pants

CVD piekļuves kritēriji

1.   CVD ir tiesīgi piekļūt T2V paka