ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.105.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 105

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 27. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 356/2010 (2010. gada 26. aprīlis), ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar situāciju Somālijā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 357/2010 (2010. gada 23. aprīlis), ar kuru groza Komisijas 2010. gada 4. marta Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 358/2010 (2010. gada 23. aprīlis), ar kuru groza Komisijas 2010. gada 4. marta Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ( 1 )

12

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 359/2010 (2010. gada 26. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

15

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2010/231/KĀDP (2010. gada 26. aprīlis), par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP

17

 

*

Padomes Lēmums 2010/232/KĀDP (2010. gada 26. aprīlis), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

22

 

 

2010/233/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 26. aprīlis), ar ko izveido vienotā Eiropas līgumtiesību modeļa ekspertu grupu

109

 

 

2010/234/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 26. aprīlis), ar ko Luksemburgai piešķir daļēju atkāpi no Lēmuma 2006/66/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu ritošais sastāvs – troksnis un no Lēmuma 2006/861/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu ritošais sastāvs – kravas vagoni (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2546)

112

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

27.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 356/2010

(2010. gada 26. aprīlis),

ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar situāciju Somālijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 1. un 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/231/KĀDP (1) (2010. gada 26 aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (turpmāk “Drošības padome”) 2008. gada 20. novembrī, rīkojoties saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas VII nodaļu, pieņēma Rezolūciju 1844 (2008), ar ko nosaka vispārēju un pilnīgu ieroču embargo pret Somāliju, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijā (ANO DPR) 733 (1992), un ieviesa turpmākus ierobežojošus pasākumus.

(2)

Papildu ierobežojošie pasākumi ietver iekļūšanas un finanšu ierobežojumus Drošības padomes vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Sankciju komitejas, kas izveidota saskaņā ar ANO DPR 751 (1992) par Somāliju (turpmāk “Sankciju komiteja”), noteiktām personām un vienībām. Papildu vispārējam ieroču embargo, rezolūcija ievieš īpašu ieroču un militārās tehnikas aizliegumu tiešu vai netiešu piegādi, pārdošanu vai pārvešanu un īpašu aizliegumu sniegt ar to saistītu palīdzību vai pakalpojumus Sankciju komitejas noteiktām personām un vienībām.

(3)

Ierobežojošos pasākumus attiecina uz personām un vienībām, kuras Apvienoto Nāciju Organizācija norādījusi kā tādas, kas iesaistījušās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Somālijā, ietverot rīcības, kuras apdraud 2008. gada 18. augustā noslēgto Džibuti nolīgumu vai politikas procesu, vai, pielietojot spēku, apdraud federālās pārejas laika iestādes (TFI) vai Āfrikas Savienības misiju Somālijā (AMISOM), kā tādas, kas rīkojušās, pārkāpjot ieroču embargo un saistītus pasākumus, vai kā tādas, kas kavē humānās palīdzības sniegšanu Somālijā, vai piekļuvi humānai palīdzībai vai tās sadali Somālijā.

(4)

Eiropas Savienības Padome 2009. gada 16. februārī pieņēma Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju (2), ar ko inter alia nosaka finanses ierobežojošus pasākumus attiecībā uz fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuras norādījusi ANO, kā arī aizliegumu tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai pārvest ieročus un militāro tehniku šādām personām, vienībām vai struktūrām.

(5)

2010. gada 19. martā Drošības padome pieņēma ANO DPR 1916 (2010), ar ko inter alia nolemts atvieglot dažus ierobežojumus un pienākumus, kas noteikti saskaņā ar sankciju režīmu, lai starptautiskām, reģionālām un apakšreģionālām organizācijām dotu iespēju veikt piegādes un sniegt tehnisku palīdzību, kā arī nodrošināt steidzami vajadzīgas ANO humānās palīdzības laicīgu piegādi.

(6)

2010. gada 12. aprīlī Sankciju komiteja pieņēma to personu un vienību sarakstu, uz kurām attiecināmi ierobežojoši pasākumi.

(7)

Pamatojoties uz to, Padome 2010. gada 26. aprīlī pieņēma Lēmumu 2010/231/KĀDP.

(8)

Šie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, tādēļ, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, ir nepieciešami Savienības tiesību akti pasākumu īstenošanai, ciktāl tas attiecas uz Savienību.

(9)

Padomes Regula (EK) Nr. 147/2003 (2003. gada 27. janvāris) par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju (3) noteica vispārēju aizliegumu sniegt jebkādu ar militāro darbību saistītu tehnisko atbalstu, konsultēšanu, finansējumu vai finanšu atbalstu vai apmācību jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Somālijā. Būtu jāpieņem jauna Padomes regula, lai īstenotu pasākumus attiecībā uz fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuras noteikusi ANO.

(10)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un pamatprincipi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (4), un īpaši tiesības uz efektīvu aizsardzību un taisnīgu tiesu, īpašuma tiesībām un tiesībām uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(11)

Šajā regulā tāpat pilnībā ievēroti dalībvalstu pienākumi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Statūtiem un Drošības padomes rezolūciju juridiski saistošā būtība.

(12)

Ņemot vērā īpašos draudus starptautiskajam mieram un drošībai reģionā, ko rada situācija Somālijā, un lai nodrošinātu atbilstību ar Padomes Lēmuma 2010/231/KĀDP grozīšanu un pārskatīšanu, pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikumu būtu jāīsteno Padomei.

(13)

Procedūrā, kas ierosināta saraksta grozīšanai šīs regulas I pielikumā, būtu jāparedz, ka sarakstā iekļautajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām norāda iemeslus iekļaušanai Sankciju komitejas nosūtītajā sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt apsvērumus. Ja tiek iesniegti apsvērumi vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāpārskata lēmums un jāinformē par to attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

(14)

Lai radītu iespējami lielāku juridisko noteiktību Savienībā, būtu jāpublicē vārdi un cita atbilstīga informācija, lai noteiktu tās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu ir iesaldēti.

(15)

Jebkuru fizisko personu datu apstrādei saskaņā ar šo regulu būtu jānotiek, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (6).

(16)

Dalībvalstīm būtu jānosaka sankcijas, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem. Paredzētajām sankcijām vajadzētu būt samērīgām, iedarbīgām un atturošām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un labumi, tostarp, bet ne tikai šādi:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un derivatīvu līgumi;

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v)

kredīts, tiesības uz kompensāciju, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pārvedu vekseļi;

vii)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

b)

“līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

c)

“saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

d)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums to izmantošanai, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp ne tikai tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot, bet arī citādi;

e)

“Sankciju komiteja” ir komiteja, Drošības padome, kas izveidota saskaņā ar ANO DPR 751 (1992) attiecībā uz Somāliju;

f)

“tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, uzturēšanu, vai jebkāds cits tehnisks pakalpojums, un tā var būt tādos veidos kā, piemēram, sagatavošana, konsultēšana, apmācīšana, darba zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultatīvi pakalpojumi; tostarp mutiska palīdzība;

g)

“ieguldījumu pakalpojumi” ir:

i)

rīkojumu pieņemšana un pārsūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem;

ii)

rīkojumu izpilde klientu vārdā;

iii)

darījumu veikšana uz sava rēķina;

iv)

portfeļa pārvaldība;

v)

konsultēšana par ieguldījumiem;

vi)

finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai un/vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana;

vii)

finanšu instrumentu izvietošana, nepamatojoties uz stingri noteiktām saistībām; vai

viii)

operācijas ar daudzpusējām tirdzniecības sistēmām,

ar noteikumu, ka darbība attiecas uz finanšu instrumentiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (7) (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, I pielikuma C daļā;

h)

“Savienības teritorija” ir teritorijas, kurām piemēro Līgumus saskaņā ar Līgumos paredzētajiem nosacījumiem;

i)

“iemeslu pamatojums” ir publiskā lietas paziņojuma daļa, ko iesniegusi Sankciju komiteja, un/vai attiecīgos gadījumos Sankciju komitejas iesniegtais apraksts par iekļaušanas sarakstā iemesliem.

2. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir to fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras uzskaitītas I pielikumā.

2.   Liedz piekļuvi visiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kas tieši vai netieši dod labumu I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām.

3.   I pielikumā uzskaitītas fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, ko noteikusi Drošības padome vai Sankciju komiteja saskaņā ar ANO DPR 1844 (2008).

4.   Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet 1. un 2. punktā minētos pasākumus.

5.   Aizliegumi, kas paredzēti 2. punktā, nerada nekādu atbildību attiecīgajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas deva piekļuvi līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, ja tās nezināja un ja tām nebija vērā ņemamu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība pārkāptu šos aizliegumus.

3. pants

1.   Regulas 2. panta 2. punkts neattiecas uz iesaldēto kontu papildinājumiem:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem, vai

b)

maksājumiem, kam ir termiņš saskaņā ar līgumiem vai vienošanos, kas noslēgta, vai saistībām, kas radušās līdz dienai, kad 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, ko noteikusi Sankciju komiteja vai Drošības padome,

ar noteikumu, ka uz jebkuriem šādiem procentiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina attiekties 2. panta 1. punkts.

2.   Regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko ieskaita sarakstā iekļauto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontā, ar noteikumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par šādiem darījumiem nekavējoties informē dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts tīmekļa vietnēs, kuras uzskaitītas II pielikumā.

4. pants

1.   Regulas 2. panta 1. un 2. punktu nepiemēro to līdzekļu vai saimniecisko resursu pieejamībai, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu tādas humānās palīdzības laicīgu piegādi Somālijā, ko veic Apvienoto Nāciju Organizācija, tās specializētās aģentūras vai programmas, tādas humānās organizācijas, kurām Apvienoto Nāciju Ģenerālā asamblejā ir novērotāja statuss un kuras sniedz humānu palīdzību, vai to humānās palīdzības piegādes veicošie partneri.

2.   Panta 1. punktā noteiktie izņēmumi nerada nekāda veida atbildību tām fiziskajām un juridiskajām personām un vienībām vai struktūrām, kuras ir darījušas pieejamus naudas līdzekļus vai saimnieciskus resursus, ja tās nezināja un tām nebija pamatota iemesla uzskatīt, ka šis izņēmums neattieksies uz viņu darbībām.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai atļaut padarīt pieejamus konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

i)

vajadzīgi, lai segtu I pielikumā uzskaitīto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, jo īpaši maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotekāro aizdevumu, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

ii)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem; vai

iii)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai glabāšanu; kā arī

b)

attiecīgā dalībvalsts ir ziņojusi Sankciju komitejai par minēto pārbaudi un plānoto atļaujas piešķiršanu un ka Sankciju komiteja piecās darbadienās pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret minēto rīcību.

2.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras minētas II pielikumā, var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus, ja tās iepriekš ir pārbaudījušas, ka tie ir nepieciešami ārkārtas izdevumiem, ar noteikumu, ka tās par šo nodomu ir paziņojušas Sankciju komitejai un Sankciju komiteja šo nodomu ir apstiprinājusi.

3.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. un 2. punktu.

6. pants

Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad Sankciju komiteja vai Drošības padome ir norādījusi 2. pantā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru, vai tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts spriedums, kas pasludināts pirms minētā datuma;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamajos normatīvajos aktos un noteikumos, kuri reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

arests vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas uzskaitītas I pielikumā;

d)

apgrūtinājums vai spriedums nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai; un

e)

dalībvalsts ir ziņojusi par arestu vai spriedumu Sankciju komitejai.

7. pants

Līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās šos līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojoties uz to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, nav par pamatu tam, lai sauktu pie jebkāda veida atbildības fizisko vai juridisko personu vai vienību, kas to īsteno, vai to vadītājus vai darbiniekus, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti nolaidības dēļ.

8. pants

1.   Ir aizliegts I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām tieši vai netieši:

a)

sniegt tehnisku palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, vai preču un tehnoloģijas, kas iekļauta ES Kopējā militāro preču sarakstā (8), piegādi, ražošanu, uzturēšanu vai izmantošanu;

b)

finansēt vai sniegt finanšu palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, vai preču un tehnoloģijas, kas iekļauta ES Kopējā militāro preču sarakstā, piegādi, ražošanu, uzturēšanu vai izmantošanu;

c)

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas saistīti ar militārām darbībām, vai preču un tehnoloģijas, kas iekļauta ES Kopējā militāro preču sarakstā, piegādi, ražošanu, uzturēšanu vai izmantošanu.

2.   Aizliegta ir apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai iznākums ir tieši vai netieši apiet aizliegumu, kas minēts 1. punktā.

3.   Aizliegumi, kas paredzēti 1. punkta b) apakšpunktā, nerada nekādu atbildību attiecīgajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas finansēja vai sniedza finanšu palīdzību, ja tās nezināja un ja tām nebija vērā ņemamu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā šiem aizliegumiem.

9. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras:

a)

nekavējoties sniedz kompetentajām iestādēm, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs attiecībā uz valsti, kurā tās ir reģistrētas vai atrodas, visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, ko iesaldē saskaņā ar 2. pantu, un tieši vai ar šo kompetento iestāžu starpniecību nodod šādu informāciju Komisijai; un

b)

sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, attiecībā uz jebkuru šīs informācijas verifikāciju.

2.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

10. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē viena otru par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši ziņas par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu nolēmumiem.

11. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

12. pants

1.   Ja Drošības padome vai Sankciju komiteja sarakstā iekļauj fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un ir sniegusi iemeslu pamatojumu šādai iekļaušanai, Padome pieņem lēmumu iekļaut šādu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru I pielikumā. Padome savu lēmumu un iemeslu pamatojumu paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

2.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu, vienību vai struktūru.

13. pants

Ja ANO nolemj no saraksta svītrot personu, vienību vai struktūru, vai grozīt datus par sarakstā esošu personu, vienību vai struktūru, Padome attiecīgi groza I pielikumu.

14. pants

Regulas I pielikumā iekļauj, ja iespējams, Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai atpazītu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras. Attiecībā uz fiziskajām personām šāda informācija var ietvert vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, tautību, pases un identitātes kartes numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām šāda informācija var ietvert reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu. I pielikumā ietver arī Drošības padomes vai Sankciju komitejas paziņošanas datumu.

15. pants

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis šos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

16. pants

1.   Dalībvalstis nosaka šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību.

2.   Pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par savām kompetentajām iestādēm, kā arī paziņo par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

3.   Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta II pielikumā.

17. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

jebkurai personai Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurai ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d)

visām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

18. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2010. gada 26. aprīlī.

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 17. lpp.

(2)  OV L 46, 17.2.2009., 73. lpp.

(3)  OV L 24, 29.1.2003., 2. lpp.

(4)  OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(6)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(7)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(8)  OV C 69, 18.3.2010., 19. lpp.


I PIELIKUMS

REGULAS 2. UN 8. PANTĀ MINĒTO FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

I.   Fiziskās personas

1)

Yasin Ali Baynah (pazīstams arī kā a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Valstspiederība: Somālija. Cita iespējamā valstspiederība: Zviedrija. Atrašanās vieta: Rinkeby, Stokholma, Zviedrija; Mogadiša, Somālija.

2)

Hassan Dahir Aweys (pazīstams arī kā a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) “Hassan, Sheikh”) Dzimšanas datums: 1935. gads. Pilsonība: Somālija. Valstspiederība: Somālija. Atrašanās vieta: Somālija; Eritreja.

3)

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (pazīstams arī kā a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Dzimšanas datums: aptuveni 1944. gads. Dzimšanas vieta: Ogadenas reģions, Etiopija. Valstspiederība: Somālija. Atrašanās vieta: Somālija.

4)

Ahmed Abdi aw-Mohamed (pazīstams arī kā a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) “Godane”, f) “Godani”, g) “Mukhtar, Shaykh”, h) “Zubeyr, Abu”) Dzimšanas datums: 1977. gada 10. jūlijs. Dzimšanas vieta: Hargeisa, Somālija. Valstspiederība: Somālija.

5)

Fuad Mohamed Khalaf (pazīstams arī kā a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Valstspiederība: Somālija. Atrašanās vieta: Mogadiša, Somālija. Cita iespējamā atrašanās vieta: Somālija.

6)

Bashir Mohamed Mahamoud (pazīstams arī kā a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) “Abu Muscab”, i) “Qorgab”) Dzimšanas datums: aptuveni 1979.–1982. gads. Cits iespējamais dzimšanas datums: 1982. gads.Valstspiederība: Somālija. Atrašanās vieta: Mogadiša, Somālija.

7)

Mohamed Sa’id (pazīstams arī kā a) “Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: Galgala, Somālija. Atrašanās vieta: Galgala, Somālija. Cita iespējamā atrašanās vieta: Badhan, Somālija.

8)

Fares Mohammed Mana'a (pazīstams arī kā: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Dzimšanas datums: 1965. gada 8. februāris. Dzimšanas vieta: Sadah, Jemena. Pases Nr.: 00514146; izdošanas vieta: Sanaa, Jemena. Personas apliecības Nr.: 1417576; izdošanas vieta: Al-Amana, Jemena; izdošanas datums: 1996. gada 7. janvāris.

II.   Vienības

AL-SHABAAB (pazīstama arī kā a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Atrašanās vieta: Somālija.


II PIELIKUMS

TĪMEKĻA VIETNES INFORMĀCIJAI PAR 3. PANTA 2. PUNKTĀ, 5., 6. UN 9. PANTĀ MINĒTAJĀM KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM UN ADRESE PAZIŅOJUMU SNIEGŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

 

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGĀRIJA

http://www.mfa.government.bg

 

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRIEĶIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPĀNIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NĪDERLANDE

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGĀLE

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

APVIENOTĀ KARALISTE

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr +32 22955585

Fakss +32 22990873


27.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 357/2010

(2010. gada 23. aprīlis),

ar kuru groza Komisijas 2010. gada 4. marta Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 8. augusta Regulā (EK) Nr. 820/2008, ar ko nosaka pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (2), ir paredzētas drošības procedūras attiecībā uz šķidrumu un aizzīmogojamu maisiņu krājumiem. Tomēr minētā regula no 2010. gada 29. aprīļa būs atcelta.

(2)

Komisijas 2010. gada 4. marta Regula (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (3), aizstās Regulu (EK) Nr. 820/2008. Regulā (ES) Nr. 185/2010 nav paredzētas drošības procedūras attiecībā uz šķidrumu un aizzīmogojamu maisiņu krājumiem.

(3)

Lai civilo aviāciju aizsargātu pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām, kas apdraudētu civilās aviācijas drošību, ir jāsaglabā drošības procedūras attiecībā uz šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamu drošības maisiņu krājumiem, kurus pārdod Savienības lidostās. Tāpēc tās ir jāiekļauj Regulā (ES) Nr. 185/2010.

(4)

Regulu (ES) Nr. 185/2010 piemēros no 2010. gada 29. aprīļa. Tāpēc šai regulai ir steidzami jāstājas spēkā, lai to varētu piemērot no minētā datuma.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 185/2010.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar 19. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 300/2008 izveidotā Civilās aviācijas drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 29. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  OV L 221, 19.8.2008., 8. lpp.

(3)  OV L 55, 5.3.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza šādi.

1)

Pielikuma 8. nodaļā iekļauj šādu 8.3. punktu:

“8.3.   PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI PAR LIDOJUMU LAIKĀ PATĒRĒJAMIEM ŠĶIDRUMU, AEROSOLU UN GELU (LAG) UN AIZZĪMOGOJAMO DROŠĪBAS MAISIŅU (STEB) KRĀJUMIEM

1.

Lidojuma laikā patērējamos aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumus piegādā aizzīmogojamā iesaiņojumā kontrolējamā teritorijā vai ierobežotas iekļuves drošības zonā.

2.

No šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumu sākotnējās saņemšanas kontrolējamā teritorijā vai ierobežotas iekļuves drošības zonā līdz to galīgajai pārdošanai gaisa kuģī tiem jābūt aizsargātiem pret neatļautām darbībām.

3.

Sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz papildu drošības noteikumiem par lidojuma laikā patērējamo šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumiem ir izklāstīti atsevišķā lēmumā.”

2)

Pielikuma 9. nodaļā iekļauj šādu 9.3. punktu:

“9.3.   PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI PAR ŠĶIDRUMU, AEROSOLU UN GELU (LAG) UN AIZZĪMOGOJAMO DROŠĪBAS MAISIŅU (STEB) KRĀJUMIEM

1.

Aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumus piegādā aizzīmogojamā iesaiņojumā kontrolējamā teritorijā aiz iekāpšanas karšu pārbaudes punkta vai ierobežotas iekļuves drošības zonā.

2.

No šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumu sākotnējās saņemšanas kontrolējamā teritorijā vai ierobežotas iekļuves drošības zonā līdz to galīgajai pārdošanai tirdzniecības vietā tiem jābūt aizsargātiem pret neatļautām darbībām.

3.

Sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz papildu drošības noteikumiem par šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumiem ir izklāstīti atsevišķā lēmumā.”


27.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/12


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 358/2010

(2010. gada 23. aprīlis),

ar kuru groza Komisijas 2010. gada 4. marta Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ierobežojumi attiecībā uz līdzpaņemtajiem šķidrumiem, aerosoliem un gēliem pasažieriem, kuri ielido no trešām valstīm un pārsēžas Kopienas lidostās, rada zināmas grūtības šo lidostu darbā, kā arī rada neērtības pašiem pasažieriem.

(2)

Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 820/2008, ar ko nosaka pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (2), ir paredzēti atbrīvojumi no šiem ierobežojumiem, kurus var piešķirt, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Pārbaudījusi atbilstību šiem nosacījumiem dažu trešo valstu lidostās un secinājusi, ka šim valstīm ir sekmīga sadarbība ar Savienību un tās dalībvalstīm, Komisija šādus atbrīvojumus ir piešķīrusi.

(3)

Tā kā Regulu (EK) Nr. 820/2008 no 2010. gada 29. aprīļa atceļ, atceļ arī šos atbrīvojumus. Tomēr spēkā paliek ierobežojumi attiecībā uz līdzpaņemtajiem šķidrumiem, aerosoliem un gēliem pasažieriem, kuri ielido no trešām valstīm un pārsēžas Savienības lidostās, kā tas paredzēts 2010. gada 9. aprīļa Regulā (ES) Nr. 297/2010 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus (3).

(4)

Tādējādi, kamēr šie ierobežojumi ir spēkā, ir jāpaildzina darbības laiks atbrīvojumiem no ierobežojumiem attiecībā uz līdzpaņemtajiem šķidrumiem, aerosoliem un gēliem pasažieriem, kuri ielido no trešām valstīm, ja šīs trešās valstis joprojām nodrošina atbilstību nosacījumiem, ar kādiem atbrīvojumus piešķir.

(5)

Tādēļ 2010. gada 4. marta Regula (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (4), ir attiecīgi jāgroza.

(6)

2010. gada 9. aprīļa Regulu (ES) Nr. 297/2010 piemēros no 2010. gada 29. aprīļa. Tāpēc šai regulai ir steidzami jāstājas spēkā, lai to varētu piemērot no minētā datuma.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar 19. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 300/2008 izveidotā Civilās aviācijas drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 29. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  OV L 221, 19.8.2008., 8. lpp.

(3)  OV L 90, 10.4.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 55, 5.3.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Pielikuma 4. nodaļu groza šādi:

1)

4.0.4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Šajā pielikumā:

a)

“šķidrumi, aerosoli un gēli” (LAG) ir pastas, losjoni, šķidrumu/cietvielu maisījumi un spiedientvertņu saturs, piemēram, zobu pasta, matu želeja, dzērieni, zupas, sīrupi, smaržas, skūšanās putas un citas līdzīgas konsistences vielas;

b)

“aizzīmogots drošības maisiņš” (STEB) ir maisiņš, kas atbilst Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas norādījumiem par ieteicamajām drošības kontroles vadlīnijām.”

2)

Nodaļas 4.1.3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Pasažieru līdzpaņemtos šķidrumus, aerosolus un gēlus var atbrīvot no pārbaudēm, ja tie ir:

a)

atsevišķās tvertnēs, katras tvertnes ietilpībai nepārsniedzot 100 mililitrus vai to ekvivalentu, kas ievietotas vienā caurspīdīgā atkārtoti noslēdzamā plastmasas maisiņā, kura ietilpība nepārsniedz vienu litru, turklāt saturam ērti jāietilpst maisiņā, kam jābūt pilnīgi noslēgtam; vai

b)

paredzēti lietošanai ceļojuma laikā medicīniskiem nolūkiem vai īpašām diētas vajadzībām, tostarp zīdaiņu barība. Pēc pieprasījuma pasažierim jāuzrāda no aizlieguma atbrīvotā šķidruma, aerosola vai gēla autentiskuma apliecinājums; vai

c)

iegādāti lidostas kontrolējamajā teritorijā aiz iekāpšanas karšu pārbaudes punkta tirdzniecības vietā, uz ko attiecas lidostas drošības programmas ietvaros veiktas atzītas drošības procedūras, – ar nosacījumu, ka šis šķidrums, aerosols vai gēls ir ievietots aizzīmogotā drošības maisiņā, kurā ir uzskatāmi redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgās lidostas kontrolējamajā teritorijā tajā pašā dienā; vai

d)

iegādāti ierobežotas iekļuves drošības zonā tirdzniecības vietā, uz ko attiecas lidostas drošības programmas ietvaros veiktas atzītas drošības procedūras; vai

e)

iegādāti citā Savienības lidostā – ar nosacījumu, ka šis šķidrums, aerosols vai gēls ir ievietots aizzīmogotā drošības maisiņā, kurā ir uzskatāmi redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgās lidostas kontrolējamajā teritorijā tajā pašā dienā; vai

f)

iegādāti kāda Kopienas gaisa pārvadātāja gaisa kuģī – ar nosacījumu, ka šis šķidrums, aerosols vai gēls ir ievietots aizzīmogotā drošības maisiņā, kurā ir uzrādīts pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgajā gaisa kuģī tajā pašā dienā; vai

g)

iegādāti kādā no trešo valstu lidostām, kas minētas 4.D papildinājumā, – ar nosacījumu, ka šis šķidrums, aerosols vai gēls ir ievietots aizzīmogotā drošības maisiņā un ir uzskatāmi redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgās lidostas kontrolējamajā teritorijā iepriekšējo 36 stundu laikā. Šajā punktā paredzētā atbrīvojuma darbības laiks beidzas 2011. gada 29. aprīlī.”

3)

Pievieno šādu 4.D papildinājumu.

4.D PAPILDINĀJUMS

Lidosta(-as), no kuras(-ām) veic lidojumus uz Savienības lidostām:

Kanāda:

visas starptautiskās lidostas

Horvātijas Republikā:

Dubrovnikas (DBV) lidosta,

Pulas (PUY) lidosta,

Rijekas (RJK) lidosta,

Splitas (SPU) lidosta,

Zadaras (ZAD) lidosta,

Zagrebas (ZAG) lidosta

Malaizija

Kuala Lumpur International (KUL) lidosta

Singapūras Republika:

Changi (SIN) lidosta

Amerikas Savienotās Valstis

visas starptautiskās lidostas”.


27.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/15


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 359/2010

(2010. gada 26. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 27. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

94,2

MA

84,5

TN

113,3

TR

95,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

47,7

TR

115,4

ZZ

81,6

0709 90 70

MA

86,8

TR

95,1

ZZ

91,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

59,5

MA

53,3

TN

49,5

TR

75,7

ZZ

56,8

0805 50 10

IL

58,2

TR

67,6

ZA

70,1

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

92,8

BR

81,3

CA

113,4

CL

85,7

CN

79,2

MK

26,2

NZ

120,4

US

131,1

UY

68,9

ZA

83,0

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

92,3

CL

102,3

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

86,8

ZZ

105,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

27.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/17


PADOMES LĒMUMS 2010/231/KĀDP

(2010. gada 26. aprīlis),

par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju (ANO DPR) 733 (1992), 1356 (2001) un 1425 (2002) pieņemšanas attiecībā uz embargo ieroču piegādei Somālijai, Padome 2002. gada 10. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2002/960/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju (1).

(2)

Padome 2009. gada 16. februārī pieņēma Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2002/960/KĀDP (2), ar ko īsteno ANO DPR 1844 (2008), ar kuru ievieš ierobežojošus pasākumus pret tiem, kas cenšas aizkavēt vai bloķēt mierīgu politikas procesu, vai tiem, kas, pielietojot spēku, apdraud Somālijas Federālās pārejas iestādes (TFI) vai Āfrikas Savienības misiju Somālijā (AMISOM) vai veic darbības, kas mazina stabilitāti Somālijā vai reģionā.

(3)

Padome 2010. gada 1. martā pieņēma Padomes Lēmumu 2010/126/KĀDP, ar ko groza Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP un īsteno ANO DPR 1907 (2009), kurā aicināja visas valstis saskaņā ar to valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskajām tiesībām savā teritorijā, tostarp jūras ostās un lidostās, pārbaudīt visas kravas, kas tiek sūtītas uz Somāliju un saņemtas no tās, ja attiecīgās valsts rīcībā ir informācija, kas nodrošina pamatotu iemeslu aizdomām, ka kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar ANO DPR 733 (1992) 5. pantā noteikto un turpmākajās rezolūcijās izvērsto un grozīto vispārējo un pilnīgo ieroču piegādes embargo Somālijai.

(4)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (turpmāk “Drošības padome”) 2010. gada 19. martā pieņēma ANO DPR 1916 (2010), ar ko inter alia pagarināja ANO DPR 1558 (2004) 3. punktā minētās uzraudzības grupas pilnvaru termiņu un nolēma mazināt dažus ar sankciju režīmu paredzētos ierobežojumus un pienākumus, lai starptautiskās, reģionālās un apakšreģionālās organizācijas varētu veikt piegādes un sniegt tehnisku palīdzību un lai nodrošinātu steidzami nepieciešamās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) humānās palīdzības savlaicīgu sniegšanu.

(5)

2010. gada 12. aprīlī Sankciju komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO DPR 751 (1992) par Somāliju (turpmāk “Sankciju komiteja”), pieņēma to personu un vienību sarakstu, uz kurām attiecināmi ierobežojoši pasākumi.

(6)

Lai panāktu skaidrību, vienā juridiskā instrumentā būtu jāiekļauj pasākumi, kas paredzēti Kopējā nostājā 2009/138/KĀDP, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2010/126/KĀDP, un izņēmumi, kas paredzēti ANO DPR 1916 (2010).

(7)

Kopējā nostāja 2009/138/KĀDP tādēļ būtu jāatceļ.

(8)

Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un pamatprincipi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (3), un īpaši tiesības uz efektīvu aizsardzību un taisnīgu tiesu, īpašuma tiesībām un tiesībām uz personas datu aizsardzību. Šis lēmums būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(9)

Šajā lēmumā tāpat pilnībā ievēroti dalībvalstu pienākumi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Statūtiem un Drošības padomes rezolūciju juridiski saistošā būtība.

(10)

Procedūrā, kas ierosināta saraksta grozīšanai šī lēmuma pielikumā, būtu jāparedz, ka sarakstā iekļautajām personām un vienībām norāda iemeslus iekļaušanai Sankciju komitejas nosūtītajā sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt apsvērumus. Ja tiek iesniegti apsvērumi vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāpārskata lēmums un jāinformē par to attiecīgā persona vai vienība.

(11)

Ir vajadzīga turpmāka Eiropas Savienības rīcība, lai īstenotu konkrētus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ir aizliegta dalībvalstu valstspiederīgo vai no dalībvalstu teritorijām, neatkarīgi no izcelsmes, veikta ieroču un ar tiem saistīto visa veida materiālu tieša vai netieša piegāde, pārdošana vai nodošana Somālijai, ietverot ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro spēku aprīkojumu un rezerves daļas.

2.   Ir aizliegta dalībvalstu valstspiederīgo vai no dalībvalstu teritorijām veikta tieša vai netieša tehnisko konsultāciju, finanšu un cita veida palīdzības un ar militāro darbību saistītas izglītības sniegšana, ietverot tehnisku izglītību un palīdzību saistībā ar 1. punktā minēto priekšmetu nodrošināšanu, ražošanu, uzturēšanu vai lietošanu.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro:

a)

ieroču un ar tiem saistīto visa veida materiālu piegādei, pārdošanai vai nodošanai, kā arī tiešām vai netiešām tehniskām konsultācijām, finanšu un cita veida palīdzībai un ar militāro darbību saistītām apmācībām, kas paredzētas vienīgi AMISOM atbalstam vai tās vajadzībām, kā noteikts ANO DPR 1744 (2007) 4. punktā, vai vienīgi to valstu un reģionālo organizāciju vajadzībām, kas veic pasākumus saskaņā ar ANO DPR 1851 (2008) 6. punktu un ANO DPR 1846 (2008) 10. punktu;

b)

ieroču un ar tiem saistīto visa veida materiālu piegādei, pārdošanai vai nodošanai, kā arī tiešām vai netiešām tehniskām konsultācijām, kas paredzētas tikai, lai palīdzētu izveidot drošības nozares iestādes atbilstīgi politiskajam procesam, kas izklāstīts ANO DPR 1744 (2007) 1., 2. un 3. punktā, un ja komiteja piecu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu;

c)

tāda militārā aprīkojuma piegādēm, pārdošanai vai nodošanai, kas nav paredzētas nonāvēšanai, bet kas paredzēts vienīgi izmantošanai humānos vai aizsardzības nolūkos, vai tādu materiālu piegādēm, kas paredzēti Savienības vai dalībvalstu iestāžu darba uzlabošanas programmām, tostarp drošības jomā, kuras īsteno saistībā ar miera un izlīguma procesu, kā iepriekš ir apstiprinājusi Sankciju komiteja, un uz aizsargapģērbu, tostarp artilērijas jakām un militārajām ķiverēm, ko ANO personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un humāno un attīstības organizāciju darbinieki, kā arī ar viņiem saistītais personāls uz laiku eksportē uz Somāliju tikai savām personīgajām vajadzībām.

2. pants

Ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti 3. pantā, 5. panta 1. punktā un 6. panta 1. un 2. punktā, piemēro personām un vienībām, ko Sankciju komiteja norādījusi kā personas vai vienības:

kas iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Somālijā, tostarp darbības, kas apdraud 2008. gada 18. augustā noslēgto Džibuti nolīgumu vai politikas procesu, vai, pielietojot spēku, apdraud TFI vai AMISOM;

kas rīkojas, pārkāpjot ieroču embargo un citus saistītus pasākumus, kuri minēti 1. pantā;

kas kavē humānās palīdzības sniegšanu Somālijā vai piekļuvi humānai palīdzībai, vai tās sadali Somālijā.

Attiecīgās personas un vienības ir uzskaitītas pielikumā.

3. pants

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu ieroču un militārā aprīkojuma tiešu vai netiešu piegādi, pārdošanu vai nodošanu un tiešas vai netiešas tehniskas konsultācijas, finanšu un cita veida palīdzību, ietverot ieguldījumus, brokeru darbību vai citus finanšu pakalpojumus, kas saistīti ar militāro darbību vai ieroču un militāra aprīkojuma piegādi, pārdošanu, nodošanu, ražošanu, apkopi vai izmantošanu personām vai vienībām, kas minētas 2. pantā.

4. pants

1.   Saskaņā ar savām valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskajām tiesībām dalībvalstis savā teritorijā, tostarp jūras ostās un lidostās, pārbauda visas kravas, kas tiek sūtītas uz Somāliju un saņemtas no tās, ja to rīcībā ir informācija, kas nodrošina pamatotu iemeslu aizdomām, ka kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar 3. pantu.

2.   Uz gaisa kuģiem un kuģiem, kas transportē kravas uz Somāliju un no tās, attiecas prasība pirms iebraukšanas un pirms izbraukšanas sniegt papildu informāciju par visām precēm, ko ieved dalībvalstī vai izved no tās.

3.   Ja tiek konstatēti priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar 3. pantu, dalībvalstis tos konfiscē un likvidē (iznīcinot vai padarot izmantošanai nederīgus).

5. pants

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu visu 2. pantā minēto personu ieceļošanu dalībvalstīs vai tranzītu caur dalībvalstīm.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt tās valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja:

a)

izskatot katru gadījumu atsevišķi, nosaka, ka šāda ieceļošana vai tranzīts ir attaisnojams humānu apsvērumu dēļ, tostarp reliģisku pienākumu dēļ;

b)

izskatot katru gadījumu atsevišķi, nosaka, ka izņēmums vairāk sekmētu mērķus attiecībā uz mieru un valsts izlīgumu Somālijā un stabilitāti reģionā.

4.   Gadījumos, ja saskaņā ar 3. punktu dalībvalsts ļauj savā teritorijā ieceļot vai to tranzītā šķērsot Sankciju komitejas norādītajām personām, atļauja attiecas tikai uz to mērķi, kam atļauja piešķirta, un to var izmantot tikai tās personas, uz kurām tā attiecas.

6. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas tieši vai netieši pieder 2. pantā minētajām personām vai vienībām vai ko tās tieši vai netieši kontrolē, vai kas pieder vienībām, kuras ir tieši vai netieši pakļautas šādām personām vai jebkurai personai vai vienībai, kura rīkojas šādu personu vārdā vai vadībā, kā noteikusi Sankciju komiteja. Attiecīgās personas un vienības ir norādītas pielikumā.

2.   Nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus 1. punktā minētajām personām un vienībām vai to interesēs.

3.   Dalībvalstis var pieļaut izņēmumus saistībā ar 1. un 2. punktā minētajiem pasākumiem attiecībā uz līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, ja:

a)

tie nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

tie paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

tie paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai pakalpojumu maksājumiem par iesaldēto līdzekļu un saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu un glabāšanu atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem;

d)

tie ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir nosūtījusi paziņojumu Sankciju komitejai un Sankciju komiteja to ir apstiprinājusi;

e)

uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai šķīrējtiesas noteikts apgrūtinājums vai spriedums; tādā gadījumā šos līdzekļus un saimnieciskos resursus var izmantot, lai apmierinātu šādu apgrūtinājumu vai spriedumu, ja vien apgrūtinājums vai spriedums stājies spēkā, pirms Sankciju komiteja noteikusi attiecīgo personu vai vienību, ja tas nav par labu 2. pantā minētai personai vai vienībai un ja attiecīgā dalībvalsts par to ir paziņojusi Sankciju komitejai.

4.   Šā panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos izņēmumus pieļauj pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi Sankciju komitejai paziņojumu par nodomu vajadzības gadījumā atļaut pieeju šādiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem un ja Sankciju komiteja trīs darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi pretēju lēmumu.

5.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas nokārtojami saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem un saistībām, ko noslēdza vai kas radās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja ierobežojošus pasākumus,

ja uz šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem arī turpmāk attiecina 1. punktu.

6.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro to līdzekļu, citu finanšu aktīvu vai saimniecisko resursu pieejamībai, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu tādas steidzami nepieciešamās humānās palīdzības savlaicīgu piegādi Somālijai, ko sniedz ANO, tās specializētās aģentūras vai programmas, humānās palīdzības organizācijas, kurām ir novērotāja statuss ANO Ģenerālajā asamblejā un kuras sniedz humāno palīdzību, vai to īstenošanas partneri.

7. pants

Padome izveido pielikumā sniegto sarakstu un veic tajā grozījumus saskaņā ar Drošības padomes vai Sankcijas komitejas izdarītajiem konstatējumiem.

8. pants

1.   Ja Drošības padome vai Sankciju komiteja sarakstā iekļauj personu vai vienību un ir sniegusi iemeslu pamatojumu šādai iekļaušanai, Padome pieņem lēmumu iekļaut šādu personu vai vienību pielikumā. Padome savu lēmumu un iemeslu pamatojumu paziņo attiecīgajai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

2.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu vai vienību.

9. pants

Pielikumā iekļauj, ja iespējams, Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai atpazītu attiecīgās personas vai vienības. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, tautību, pases un identitātes kartes numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu. Pielikumā ietver arī datumu, kad Drošības padome vai Sankciju komiteja veikusi iekļaušanu.

10. pants

Šo lēmumu vajadzības gadījumā pārskata, groza vai atceļ saskaņā ar attiecīgiem ANO Drošības padomes lēmumiem.

11. pants

Ar šo atceļ Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP.

12. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2010. gada 26. aprīlis

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 334, 11.12.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 46, 17.2.2009., 73. lpp.

(3)  OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.


PIELIKUMS

TO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS, KAS MINĒTAS 2. PANTĀ

I.   Personas

1.

Yasin Ali Baynah (pazīstams arī kā a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Valstspiederība: Somālija. Cita iespējamā valstspiederība: Zviedrija. Atrašanās vieta: Rinkeby, Stokholma, Zviedrija; Mogadiša, Somālija.

2.

Hassan Dahir Aweys (pazīstams arī kā a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) “Hassan, Sheikh”) Dzimšanas datums: 1935. gads. Pilsonība: Somālija. Valstspiederība: Somālija. Atrašanās vieta: Somālija; Eritreja.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (pazīstams arī kā a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Dzimšanas datums: aptuveni 1944. gads. Dzimšanas vieta: Ogadenas reģions, Etiopija. Valstspiederība: Somālija. Atrašanās vieta: Somālija.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (pazīstams arī kā a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) “Godane”, f) “Godani”, g) “Mukhtar, Shaykh”, h) “Zubeyr, Abu”) Dzimšanas datums: 1977. gada 10. jūlijs. Dzimšanas vieta: Hargeisa, Somālija. Valstspiederība: Somālija.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (pazīstams arī kā a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Valstspiederība: Somālija. Atrašanās vieta: Mogadiša, Somālija. Cita iespējamā atrašanās vieta: Somālija.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (pazīstams arī kā a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) “Abu Muscab”, i) “Qorgab”) Dzimšanas datums: aptuveni 1979.–1982. gads. Cits iespējamais dzimšanas datums: 1982. gads. Valstspiederība: Somālija. Atrašanās vieta: Mogadiša, Somālija.

7.

Mohamed Sa’id (pazīstams arī kā a) “Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: Galgala, Somālija. Atrašanās vieta: Galgala, Somālija. Cita iespējamā atrašanās vieta: Badhan, Somālija.

8.

Fares Mohammed Mana’a (pazīstams arī kā: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Dzimšanas datums: 1965. gada 8. februāris. Dzimšanas vieta: Sadah, Jemena. Pases Nr.: 00514146; izdošanas vieta: Sanaa, Jemena. Personas apliecības Nr.: 1417576; izdošanas vieta: Al-Amana, Jemena; izdošanas datums: 1996. gada 7. janvāris.

II.   Vienības

AL-SHABAAB (pazīstama arī kā a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Atrašanās vieta: Somālija.


27.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/22


PADOMES LĒMUMS 2010/232/KĀDP

(2010. gada 26. aprīlis),

ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 27. aprīlī pieņēma Kopējo nostāju 2006/318/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu (1). Ar šiem pasākumiem aizstāja iepriekšējos pasākumus – pirmie no tiem bija pieņemti 1996. gadā ar Kopējo nostāju 96/635/KĀDP (2).

(2)

Ar Padomes Kopējo nostāju 2009/351/KĀDP (3), ko pieņēma 2009. gada 27. aprīlis, pagarināja Kopējo nostāju 2006/318/KĀDP līdz 2010. gada 30. aprīlim.

(3)

Ņemot vērā situāciju Birmā/Mjanmā, jo īpaši to, ka nav panākti uzlabojumi saistībā ar cilvēktiesībām un nav būtisku panākumu iekļaujoša demokrātiska procesa īstenošanā, un lai gan ir izsludināts jauns vēlēšanu likums un Birmas/Mjanmas valdība ir paziņojusi, ka 2010. gadā notiks daudzpartiju vēlēšanas, Kopējā nostājā 2006/318/KĀDP noteikto ierobežojošo pasākumu termiņš būtu jāpagarina vēl par 12 mēnešiem.

(4)

To personu un uzņēmumu saraksts, uz ko attiecas ierobežojošie pasākumi, būtu jāgroza, lai ņemtu vērā izmaiņas Birmas/Mjanmas valdībā, drošības spēkos, Valsts Miera un attīstības padomē un administrācijā, kā arī izmaiņas katras konkrētās iesaistītās personas stāvoklī, un lai atjauninātu to uzņēmumu sarakstu, kuri ir Birmas/Mjanmas valdošā režīma vai ar to saistītu personu īpašumā vai valdījumā.

(5)

Ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība, lai īstenotu dažus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ieroču un ar tiem saistīto visu veidu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un visa minētā rezerves daļu, kā arī iekšējām represijām izmantojama ekipējuma pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports uz Birmu/Mjanmu, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai ko veic no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidmašīnas, ir aizliegts neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Birmā/Mjanmā vai izmantošanai Birmā/Mjanmā sniegt tehnisku palīdzību, brokeru pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas saistīti ar militārām darbībām un ieroču un visu veidu ar tiem saistīto materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un visa minētā rezerves daļu, kā arī iekšējām represijām izmantojama ekipējuma piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi vai izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Birmā/Mjanmā vai izmantošanai Birmā/Mjanmā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, jo īpaši ietverot piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai ieroču un ar tiem saistītu materiālu, kā arī iekšējām represijām izmantojama ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, vai lai sniegtu saistītu tehnisko palīdzību, brokera un citus pakalpojumus;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai rezultāts ir a) vai b) apakšpunktā minēto aizliegumu neievērošana.

2. pants

1.   Lēmuma 1. pantu nepiemēro:

a)

tikai humānām vai aizsardzības vajadzībām paredzēta nenāvējoša militārā ekipējuma vai iekšējām represijām izmantojama ekipējuma, vai ANO un ES administratīvās sistēmas izveides programmām, vai ES un ANO krīzes situācijas pārvarēšanas operācijām paredzētu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam;

b)

tāda atmīnēšanas ekipējuma un materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas paredzēts atmīnēšanas operācijām;

c)

finansējuma un finansiālās palīdzības sniegšanai attiecībā uz šādu ekipējumu vai šādām programmām un darbībām;

d)

tehniskās palīdzības sniegšanai attiecībā uz šādu ekipējumu vai šādām programmām un darbībām;

ar nosacījumu, ka šādam eksportam iepriekš piekritusi attiecīgā kompetentā iestāde.

2.   Lēmuma 1. pants neattiecas uz aizsargtērpiem, tostarp pretšķembu vestēm un militārām aizsargķiverēm, ko ANO personāls, ES vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības programmu darbinieki un ar to saistītais personāls izved uz Birmu/Mjanmu tikai personīgām vajadzībām.

3. pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai ikvienam no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus vai gaisa kuģus, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt attiecīgas iekārtas un tehnoloģijas – neatkarīgi no to izcelsmes –, kas paredzētas Birmas/Mjanmas uzņēmumiem, kuri darbojas šādās rūpniecības nozarēs:

a)

mežizstrāde un kokapstrāde;

b)

zelta, alvas, dzelzs, vara, volframa, sudraba, akmeņogļu, svina, mangāna, niķeļa un cinka ieguves rūpniecība;

c)

dārgakmeņu un pusdārgakmeņu, tostarp dimantu, rubīnu, safīru, nefrītu un smaragdu ieguves un apstrādes rūpniecība.

2.   Ir aizliegts:

a)

sniegt tehnisku palīdzību vai mācības saistībā ar attiecīgām iekārtām un tehnoloģijām, kas paredzētas Birmas/Mjanmas uzņēmumiem, kuri darbojas 1. punktā minētajās rūpniecības nozarēs;

b)

sniegt finansējumu vai finansiālu atbalstu, lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu attiecīgas iekārtas vai tehnoloģijas, kas paredzētas I pielikumā uzskaitītiem Birmas/Mjanmas uzņēmumiem, kuri darbojas 1. punktā minētajās rūpniecības nozarēs, vai lai sniegtu ar to saistītu tehnisku palīdzību vai mācības.

4. pants

Aizliegts pirkt, importēt vai transportēt no Birmas/Mjanmas uz Savienību šādus izstrādājumus:

a)

baļķus, koksni un koksnes izstrādājumus;

b)

zeltu, alvu, dzelzi, varu, volframu, sudrabu, akmeņogles, svinu, mangānu, niķeli un cinku;

c)

dārgakmeņus un pusdārgakmeņus, tostarp dimantus, rubīnus, safīrus, nefrītus un smaragdus.

5. pants

Ir aizliegts:

a)

piešķirt finanšu aizdevumu vai kredītu tādiem I pielikumā uzskaitītiem uzņēmumiem Birmā/Mjanmā, kas darbojas 3. panta 1. punktā minētajās rūpniecības nozarēs;

b)

iegūt vai palielināt līdzdalību tādos I pielikumā uzskaitītos uzņēmumos Birmā/Mjanmā, kas darbojas 3. panta 1. punktā minētajās rūpniecības nozarēs, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādus uzņēmumus vai iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas un vērtspapīrus;

c)

veidot jebkādu kopuzņēmumu ar tādiem I pielikumā uzskaitītiem uzņēmumiem Birmā/Mjanmā, kas darbojas 3. panta 1. punktā minētajās rūpniecības nozarēs, vai ar šo uzņēmumu kontrolētiem meitasuzņēmumiem vai filiālēm.

6. pants

1.   Lēmuma 3. panta 1. punktā un 4. pantā minētie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi, kuru pamatā ir līgumi, kas attiecas uz precēm, kuru pārvadāšana bija sākusies pirms 2007. gada 19. novembra.

2.   Lēmuma 3. pantā minētie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi, kuru pamatā ir līgumi, ko uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, ir noslēguši pirms 2007. gada 19. novembra un kas saistīti ar investīcijām, kuras ir veiktas Birmā/Mjanmā pirms minētā datuma.

3.   Lēmuma 5. panta a) un b) apakšpunktā minētie aizliegumi attiecīgi:

i)

neskar tādu saistību izpildi, kuru pamatā ir līgumi vai nolīgumi, kas noslēgti pirms attiecīgā uzņēmuma iekļaušanas I pielikumā sniegtajā sarakstā;

ii)

neliedz dalības paplašināšanu I pielikumā uzskaitītos uzņēmumos, ja šāda paplašināšana ir paredzēta saskaņā ar nolīgumu, kas ar šiem uzņēmumiem ir noslēgts pirms to iekļaušanas I pielikumā sniegtajā sarakstā.

7. pants

Aizliegts apzināti un ar nodomu piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas tiešā vai netiešā veidā ir apiet 3., 4. un 5. panta noteikumus.

8. pants

Pārtrauc attīstības programmu īstenošanu un tādas palīdzības sniegšanu, kas nav humānā palīdzība. Izņēmumus pieļauj attiecībā uz projektiem un programmām, kas atbalsta:

a)

cilvēktiesības, demokrātiju, labu pārvaldi, konfliktu novēršanu un pilsoniskās sabiedrības spēju celšanu;

b)

veselības aizsardzību un izglītību, nabadzības mazināšanu un jo īpaši pamatvajadzību un iztikas līdzekļu nodrošināšanu nabadzīgākajām un neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām;

c)

vides aizsardzību un jo īpaši programmas, kas cīnās pret pārmērīgu mežizstrādi, kura nav ilgtspējīga un izraisa atmežošanu.

Projekti un programmas būtu jāīsteno ar ANO aģentūru un nevalstisko organizāciju starpniecību, kā arī decentralizēti sadarbojoties ar vietējās civilās pārvaldes iestādēm. Šajā sakarā Eiropas Savienība turpinās strādāt ar Birmas/Mjanmas valdību attiecībā uz tās pienākumu pielikt lielākas pūles, lai sasniegtu ANO Tūkstošgades attīstības mērķus.

Projekti un programmas, ciktāl iespējams, būtu jānosaka, jāuzrauga, jāveic un jāizvērtē, apspriežoties ar pilsonisko sabiedrību un visām demokrātiskajām grupām, tostarp Nacionālo līgu par demokrātiju.

9. pants

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai to teritorijā neieceļotu un lai to robežas nešķērsotu:

a)

Valsts Miera un attīstības padomes (VMAP) augstākās amatpersonas, Birmas tūrisma nozares iestāžu pārstāvji, augstākās militārās amatpersonas, valsts vai drošības spēku amatpersonas, kuras izstrādā vai īsteno politiku, kas kavē Birmas/Mjanmas pāreju uz demokrātiju vai gūst labumu no tādas politikas, kā arī minēto personu ģimenes locekļi, kas ir II pielikumā uzskaitītās fiziskās personas;

b)

Birmas aktīvā militārā dienestā esošās augstākās amatpersonas un viņu ģimenes locekļi, kas ir II pielikumā uzskaitītās fiziskās personas.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, ja dalībvalstij saistības uzliek starptautiskās tiesības, proti:

a)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b)

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās paspārnē rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar 3. un 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumu no 1. punktā paredzēto pasākumu piemērošanas, ja ieceļošana vajadzīga steidzamu humānu iemeslu dēļ vai lai apmeklētu starpvaldību sanāksmes, tostarp Eiropas Savienības atbalstītās sanāksmes, vai tādas, ko organizē dalībvalsts, kura vada EDSO biroja darbu, ja notiek politisks dialogs, kas tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Birmā/Mjanmā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas izmantot 6. punktā minētos izņēmumus, to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, izņemot tad, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski iebilst pret šādu rīcību divu darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var lemt par ierosinātā izņēmuma piešķiršanu.

8.   Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu dalībvalsts atļauj II pielikumā minētajām personām ieceļot vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajām personām.

10. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir II pielikumā uzskaitītu Birmas/Mjanmas valdības locekļu un ar tiem saistītu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, turējumā vai valdījumā.

2.   Līdzekļi vai saimnieciskie resursi ne tieši, ne netieši nav pieejami II pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, un tās no tiem negūst labumu.

3.   Kompetentā iestāde var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu II pielikumā minēto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai maksai par pakalpojumu par iesaldēto līdzekļu vai iesaldēto saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu vai saglabāšanu;

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumiem, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde citām kompetentām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

4.   Šā panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kuras noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz šiem kontiem sāka attiekties ierobežojoši pasākumi,

ar noteikumu, ka uz visiem procentiem, citu peļņu un maksājumiem joprojām attiecas 1. punkts.

5.   Ir aizliegts:

a)

piešķirt jebkādu finanšu aizdevumu vai kredītu uzņēmumiem, kas ir valdošā režīma vai ar valdošo režīmu saistītu personu vai vienību īpašumā vai valdījumā, kā uzskaitīts III pielikumā, vai iegūt parādzīmes, noguldījuma sertifikātus, garantijas vērtspapīrus un obligācijas, kuras izsniedz šie uzņēmumi;

b)

iegūt vai palielināt līdzdalību tādos uzņēmumos, kas ir valdošā režīma vai ar valdošo režīmu saistītu personu vai vienību īpašumā vai valdījumā, kā uzskaitīts III pielikumā, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādus uzņēmumus vai iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas un vērtspapīrus;

c)

veidot jebkādu kopuzņēmumu ar uzņēmumiem, kas minēti III pielikumā, vai ar to kontrolētiem meitasuzņēmumiem vai filiālēm.

6.   Šā panta 5. punkta a) apakšpunkta noteikumi neskar tādu saistību izpildi, kuru pamatā ir līgumi vai nolīgumi, kas noslēgti ar attiecīgo uzņēmumu pirms tā iekļaušanas III pielikumā sniegtajā sarakstā.

7.   Šā panta 5. punkta b) apakšpunktā minētais aizliegums neliedz dalības paplašināšanu III pielikumā minētajos uzņēmumos, ja šāda paplašināšana ir paredzēta saskaņā ar nolīgumu, kas ar šiem uzņēmumiem ir noslēgts pirms to iekļaušanas III pielikumā sniegtajā sarakstā.

11. pants

Augsta līmeņa divpusējas valdības (ministri un ierēdņi politisko vadītāju līmenī un augstāk) vizītes uz Birmu/Mjanmu joprojām ir pārtrauktas. Ārkārtas apstākļos Padome var piešķirt izņēmumu attiecībā uz šo noteikumu.

12. pants

Dalībvalstis nepieļauj militārā personāla piesaisti Birmas/Mjanmas diplomātiskajām pārstāvniecībām dalībvalstīs. Birmas/Mjanmas diplomātiskajām pārstāvniecībām piesaistītā militārā personāla atsaukums paliek spēkā.

13. pants

Padome, lemjot pēc dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma, pēc vajadzības pieņem grozījumus II pielikumā iekļautajā sarakstā.

14. pants

Šo lēmumu regulāri pārskata. To atjauno vai atbilstīgi groza, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumiem, kas uzskaitīti I un III pielikumā, ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti.

15. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro līdz 2011. gada 30. aprīlim.

Briselē, 2010. gada 26. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 116, 29.4.2006., 77. lpp.

(2)  OV L 287, 8.11.1996., 1. lpp.

(3)  OV L 108, 29.4.2009., 54. lpp.


I PIELIKUMS

3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. un 14. pantā minēto uzņēmumu saraksts

 

KOKSNE UN KOKMATERIĀLI

 

Nosaukums

Datums, kad iekļauts sarakstā

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Name of director: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

KOKRŪPNIECĪBA

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

KOKAPSTRĀDES MAŠĪNAS

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

KOKMATERIĀLU EKSPORTĒTĀJI

 

Nosaukums

Datums, kad iekļauts sarakstā

19.11.2007

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

KOKMATERIĀLI

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Rerentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Name of director: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN,

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Name of director: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Name of director: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalaja

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

DZELZS UN TĒRAUDA RŪPNĪCAS

 

Nosaukums

Datums, kad iekļauts sarakstā

19.11.2007

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

KALNRŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMI

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Name of director: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

KALNRŪPNIECĪBAS IEKĀRTAS UN PIEDERUMI

Mining and Mining Equipment

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

625.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

626.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay