ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.102.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 102

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 23. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 330/2010 (2010. gada 20. aprīlis) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 331/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu gurķiem un ķiršiem (izņemot skābos ķiršus)

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 332/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Izraēlu trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 333/2010 (2010. gada 22. aprīlis) par atļauju jaunā veidā izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), lai lietotu to kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Calpis Co. Ltd., Japāna, ko Eiropas Savienībā pārstāv Calpis Co. Ltd. Eiropas pārstāvniecības birojs) ( 1 )

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 334/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 721/2008 attiecībā uz barības piedevas sastāvu ( 1 )

21

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 335/2010 (2010. gada 22. aprīlis) par atļaujas piešķiršanu metionīna hidroksianaloga cinka helātam kā barības piedevai visām dzīvnieku sugām ( 1 )

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 336/2010 (2010. gada 21. aprīlis) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

25

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 337/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 338/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

29

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 339/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensācijas par sviestu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kurš paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

33

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 340/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

34

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 341/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas olu nozarē

35

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 342/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļas nozarē

37

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 343/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē

39

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 344/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

41

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 345/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

43

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/227/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 19. aprīlis) par Eiropas Medicīnas ierīču datubanku (Eudamed) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2363)  ( 1 )

45

 

 

2010/228/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 21. aprīlis), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū Morinda citrifolia augļu koncentrātu un biezeni kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2397)

49

 

 

2010/229/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 22. aprīlis) par projektu Itālijas izstrādātajam dekrētam, ar kuru nosaka standartus, lai reglamentētu ilgi glabājama piena, ultrasterilizēta piena, mikrofiltrēta pasterizēta piena un augstā temperatūrā pasterizēta piena, kā arī piena produktu marķēšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2436)  ( 1 )

52

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2257/2003 (2003. gada 25. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, lai pielāgotu apsekojuma mainīgos lielumus (OV L 336, 23.12.2003.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 5. nodaļa, 4. sējums, 396. lpp.)

54

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/98/EK (2003. gada 17. novembris) par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 345, 31.12.2003.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 13. nodaļa, 32. sējums, 701. lpp.)

55

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 330/2010

(2010. gada 20. aprīlis)

par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1965. gada 2. marta Regulu Nr. 19/65/EEK par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu atsevišķām līgumu un saskaņotu darbību kategorijām (1) un jo īpaši tās 1. pantu,

publicējusi šīs regulas projektu,

apspriedusies ar Aizliegtu vienošanos un monopoluzņēmumu padomdevēja komiteju,

tā kā:

(1)

Ar Regulu Nr. 19/65/EEK Komisija ir pilnvarota, izmantojot regulu, piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību (2) 101. panta 3. punktu noteiktām vertikālu nolīgumu un attiecīgu saskaņotu darbību kategorijām, uz ko attiecas Līguma 101. panta 1. punkts.

(2)

Komisijas 1999. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 2790/99 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām (3) definē tādu vertikālu vienošanos kategoriju, attiecībā uz kurām Komisija uzskatīja, ka tās parasti atbilst Līguma 101. panta 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Ņemot vērā kopumā pozitīvo pieredzi minētās regulas piemērošanā, kura zaudē spēku 2010. gada 31. maijā, un papildu pieredzi, kas gūta kopš tās pieņemšanas, ir lietderīgi pieņemt jaunu grupālā atbrīvojuma regulu.

(3)

Kategorija, kas attiecas uz nolīgumiem, kurus parasti var uzskatīt par atbilstīgiem Līguma 101. panta 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, ietver vertikālus nolīgumus preču vai pakalpojumu pirkšanai vai pārdošanai, ja šie nolīgumi ir starp nekonkurējošiem uzņēmumiem, starp noteiktiem konkurentiem vai starp noteiktām preču mazumtirgotāju apvienībām. Tā ietver arī vertikālus nolīgumus, kuros ir iekļauti papildnoteikumi par intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu vai izmantošanu. Terminam “vertikāli nolīgumi” būtu jāietver arī attiecīgas saskaņotās darbības.

(4)

Lai piemērotu Līguma 101. panta 3. punktu, izmantojot regulu, nav jādefinē tie vertikālie nolīgumi, uz kuriem varētu attiekties Līguma 101. panta 1. punkts. Atsevišķi vērtējot nolīgumus saskaņā ar Līguma 101. panta 1. punktu, ir jāņem vērā vairāki faktori un jo īpaši tirgus struktūra no piedāvājuma un no pieprasījuma puses.

(5)

Šajā regulā noteiktais grupālais atbrīvojums būtu jāattiecina tikai uz tiem vertikālajiem nolīgumiem, kurus pietiekami droši var uzskatīt par atbilstīgiem Līguma 101. panta 3. punkta nosacījumiem.

(6)

Daži vertikālu nolīgumu veidi var uzlabot ekonomisko efektivitāti ražošanas vai izplatīšanas ķēdē, veicinot labāku koordināciju starp dalībuzņēmumiem. Jo īpaši tie var samazināt pušu darījumu un izplatīšanas izmaksas un optimizēt pārdošanas un ieguldījumu līmeni.

(7)

Varbūtība, ka šādi efektivitātes ieguvumi atsvērs jebkādu ar konkurenci nesaderīgu ietekmi, kas rodas no vertikālā nolīgumā ietvertiem ierobežojumiem, ir atkarīga no attiecīgo nolīguma pušu tirgus varas pakāpes un tādējādi no pakāpes, kādā šie uzņēmumi sastopas ar konkurenci, ko rada citi piegādātāji, kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus, kurus to klienti uzskata par savstarpēji aizstājamiem vai aizvietojamiem produktu īpašību, cenu vai paredzētā izmantojuma dēļ.

(8)

Var pieņemt, ka gadījumos, kad katra uzņēmuma, kuri ir nolīguma dalībnieki, atsevišķā tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 30 %, vertikālie nolīgumi, kas neietver noteiktus nopietnu konkurences ierobežojumu veidus, parasti palīdz uzlabot ražošanu vai izplatīšanu un dod patērētājiem pienācīgu daļu no iegūtajiem labumiem.

(9)

Virs 30 % tirgus daļas sliekšņa nevar pieņemt, ka vertikāli nolīgumi, uz kuriem attiecas Līguma 101. panta 1. punkts, parasti radīs objektīvas tāda veida un apjoma priekšrocības, kas kompensēs šo nolīgumu nelabvēlīgo ietekmi uz konkurenci. Vienlaikus nav prezumpcijas, ka šiem vertikāliem nolīgumiem ir piemērojams Līguma 101. panta 1. punkts vai ka tie neatbilst Līguma 101. panta 3. punktam.

(10)

Ar šo regulu nebūtu jāatbrīvo tādi vertikāli nolīgumi, kas ietver ierobežojumus, kuri, iespējams, ierobežotu konkurenci un kaitētu patērētājiem vai kuri nav obligāti vajadzīgi, lai sasniegtu efektivitātes ieguvumu. Šajā regulā noteiktā grupālā atbrīvojuma priekšrocības neatkarīgi no attiecīgo uzņēmumu tirgus daļas jo īpaši nebūtu jāattiecina uz vertikāliem nolīgumiem, kas ietver noteiktus nopietnu konkurences ierobežojumu veidus, piemēram, minimālas un fiksētas tālākpārdošanas cenas, kā arī dažus teritoriālās aizsardzības veidus.

(11)

Lai nodrošinātu piekļuvi konkrētajam tirgum vai tajā novērstu slepenu nolīgumu, uz grupālo atbrīvojumu būtu jāattiecina daži nosacījumi. Tādēļ atbrīvojums attiecībā uz nekonkurēšanas saistībām būtu jāattiecina tikai uz saistībām, kas neturpinās ilgāk par noteiktu laika posmu. Šo pašu iemeslu dēļ jebkuras tiešas vai netiešas saistības, kas liedz selektīvas izplatīšanas sistēmas dalībniekiem pārdot konkrētu konkurējošu piegādātāju zīmolpreces, būtu jāizslēdz no šīs regulas piemērošanas jomas.

(12)

Tirgus daļas ierobežojumi, dažu vertikālo nolīgumu neatbrīvošana un šajā regulā paredzētie nosacījumi parasti nodrošina, ka nolīgumi, uz kuriem attiecas grupālais atbrīvojums, nedod dalībuzņēmumiem iespēju novērst konkurenci attiecībā uz būtisku attiecīgo produktu daļu.

(13)

Komisija saskaņā ar 29. panta 1. punktu Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (4), var atsaukt šīs regulas piemērošanu, ja konkrētā gadījumā tā konstatē, ka nolīgums, uz kuru attiecas šajā regulā paredzētais atbrīvojums, tomēr rada tādu ietekmi, kas nav saderīga ar Līguma 101. panta 3. punktu.

(14)

Dalībvalsts konkurences iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 29. panta 2. punktu var attiecībā uz minētās dalībvalsts teritoriju vai tās daļu atsaukt šīs regulas piemērošanu, ja konkrētā gadījumā nolīgums, uz kuru attiecas šajā regulā paredzētais atbrīvojums, tomēr rada tādu ietekmi, kas nav saderīga ar Līguma 101. panta 3. punktu attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai tās daļā, kurai ir visas atsevišķa ģeogrāfiskā tirgus pazīmes.

(15)

Nosakot, vai būtu atsaucama šīs regulas piemērošana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 29. pantu, īpaši svarīga ir ar konkurenci nesaderīga ietekme, kas var rasties, ja pastāv vertikālu nolīgumu paralēli tīkli, kuriem ir līdzīga ietekme, kas būtiski ierobežo piekļuvi konkrētajam tirgum vai konkurenci tajā. Šāda kumulatīva ietekme, piemēram, var rasties selektīvas izplatīšanas vai nekonkurēšanas saistību gadījumā.

(16)

Lai stiprinātu to vertikālu nolīgumu paralēlo tīklu pārraudzību, kam ir līdzīga ar konkurenci nesaderīga ietekme un kas attiecas uz vairāk nekā 50 % no attiecīgā tirgus, Komisija, izmantojot regulu, var pasludināt šo regulu par nepiemērojamu vertikāliem nolīgumiem, kuri ietver īpašus ierobežojumus, kas attiecas uz konkrēto tirgu, tādējādi pilnībā atjaunojot Līguma 101. panta piemērošanu šādiem nolīgumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vertikāli nolīgumi” ir nolīgumi vai saskaņotas darbības starp diviem vai vairākiem uzņēmumiem, kas katrs attiecīgā nolīguma vai saskaņotas darbības mērķiem darbojas citā ražošanas vai izplatīšanas ķēdes posmā, un kuri attiecas uz nosacījumiem, ar kādiem dalībnieki drīkst pirkt, pārdot vai tālākpārdot konkrētas preces vai pakalpojumus;

b)

“vertikāli ierobežojumi” ir konkurences ierobežojumi vertikālā nolīgumā, uz kuriem attiecas Līguma 101. panta 1. punkts;

c)

“konkurējošs uzņēmums” ir faktisks vai potenciāls konkurents; “faktisks konkurents” ir uzņēmums, kas darbojas tajā pašā konkrētajā tirgū; “potenciāls konkurents” ir uzņēmums, kurš tad, ja vertikālā nolīguma nebūtu, neliela, taču pastāvīga relatīvo cenu kāpuma gadījumā ne tikai teorētiski, bet reāli varētu īsā laikā veikt vajadzīgos papildu ieguldījumus vai segt pārorientācijas izmaksas, lai ieietu konkrētajā tirgū;

d)

“nekonkurēšanas saistības” ir jebkuras tiešas vai netiešas saistības, kas liedz pircējam ražot, pirkt, pārdot vai tālākpārdot preces vai pakalpojumus, kuri konkurē ar līguma precēm vai pakalpojumiem, vai jebkuras tiešas vai netiešas saistības pircējam pirkt no piegādātāja vai no piegādātāja norādīta uzņēmuma vairāk nekā 80 % no pircēja kopējā līguma preču vai pakalpojumu un to aizstājēju pirkumu apjoma konkrētajā tirgū, ko aprēķina pēc pirkumu vērtības iepriekšējā kalendārajā gadā vai, ja to paredz nozares parastā prakse, pēc pirkumu apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā;

e)

“selektīva izplatīšanas sistēma” ir izplatīšanas sistēma, kurā piegādātājs apņemas līguma preces vai pakalpojumus tieši vai netieši pārdot tikai pēc īpašiem kritērijiem izvēlētiem izplatītājiem un kurā šie izplatītāji apņemas piegādātāja noteiktajā sistēmas darbības teritorijā nepārdot attiecīgās preces vai pakalpojumus nepilnvarotiem izplatītājiem;

f)

“intelektuālā īpašuma tiesības” ietver rūpnieciskā īpašuma tiesības, zinātību, autortiesības un blakustiesības;

g)

“zinātība” ir nepatentētas praktiskas informācijas kopums, kas piegādātājam rodas pieredzes un pārbaužu rezultātā, un ir slepens, būtisks un precizēts; šajā kontekstā “slepens” nozīmē, ka zinātība nav vispārzināma vai viegli pieejama; “būtisks” nozīmē, ka zinātība ir svarīga un noderīga pircējam, lai izmantotu, pārdotu vai tālākpārdotu līguma preces vai pakalpojumus; “precizēts” nozīmē, ka zinātība ir aprakstīta pietiekami vispusīgi, lai būtu iespējams pārbaudīt, vai tā atbilst slepenības un būtiskuma kritērijiem;

h)

“pircēja” jēdziens ietver uzņēmumus, kas saskaņā ar nolīgumu, uz kuru attiecas Līguma 101. panta 1. punkts, pārdod preces vai pakalpojumus cita uzņēmuma vārdā;

i)

“pircēja klients” ir uzņēmums, kas nav nolīguma dalībnieks un kas pērk līguma preces vai pakalpojumus no pircēja, kurš ir nolīguma dalībnieks.

2.   Šajā regulā termini “uzņēmums”, “piegādātājs” un “pircējs” ietver to attiecīgos saistītos uzņēmumus.

“Saistīti uzņēmumi” ir:

a)

uzņēmumi, kuros kādam no nolīguma dalībniekiem tieši vai netieši:

i)

ir pilnvaras izmantot vairāk nekā pusi balsstiesību, vai

ii)

ir pilnvaras iecelt vairāk nekā pusi uzraudzības padomes, valdes vai uzņēmuma likumīgas pārstāvības struktūru locekļu, vai

iii)

ir tiesības vadīt uzņēmuma darījumus;

b)

uzņēmumi, kuriem attiecībā uz kādu no nolīguma dalībniekiem tieši vai netieši ir a) apakšpunktā norādītās tiesības vai pilnvaras;

c)

uzņēmumi, kuros b) apakšpunktā minētam uzņēmumam tieši vai netieši ir a) apakšpunktā norādītās tiesības vai pilnvaras;

d)

uzņēmumi, kuros kādam no nolīguma dalībniekiem kopā ar vienu vai vairākiem a), b) vai c) apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem vai kuros diviem vai vairākiem pēdējiem minētajiem uzņēmumiem kopīgi ir a) apakšpunktā norādītās tiesības vai pilnvaras;

e)

uzņēmumi, kuros a) apakšpunktā minētās tiesības vai pilnvaras kopīgi ir:

i)

nolīguma dalībniekiem vai to attiecīgajiem saistītajiem uzņēmumiem, kas minēti a) līdz d) apakšpunktā, vai

ii)

vienam vai vairākiem nolīguma dalībniekiem vai vienam vai vairākiem to saistītajiem uzņēmumiem, kas minēti a) līdz d) apakšpunktā, un vienai vai vairākām trešām personām.

2. pants

Atbrīvojums

1.   Atbilstoši Līguma 101. panta 3. punktam, un ievērojot šīs regulas noteikumus, ar šo tiek noteikts, ka Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro vertikāliem nolīgumiem.

Šo atbrīvojumu piemēro, ja minētie nolīgumi ietver vertikālus ierobežojumus.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētais atbrīvojums attiecas uz vertikāliem nolīgumiem starp uzņēmumu apvienību un tās dalībniekiem vai starp šādu apvienību un tās piegādātājiem tikai tad, ja visi tās dalībnieki ir preču mazumtirgotāji un ja nevienam no apvienības individuālajiem dalībniekiem kopā ar tā saistītajiem uzņēmumiem kopējais gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus. Šī regula attiecas uz vertikāliem nolīgumiem, kurus ir noslēgušas šādas apvienības, neskarot Līguma 101. panta piemērošanu horizontāliem nolīgumiem starp apvienības dalībniekiem vai apvienības pieņemtiem lēmumiem.

3.   Šā panta 1. punktā paredzētais atbrīvojums attiecas uz vertikāliem nolīgumiem, kas ietver noteikumus attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu pircējam vai to izmantošanu, ja šie noteikumi nav šo nolīgumu galvenais priekšmets un ir tieši saistīti ar preču vai pakalpojumu izmantošanu, pārdošanu vai tālākpārdošanu, ko veic pircējs vai tā klienti. Atbrīvojumu piemēro ar nosacījumu, ka attiecībā uz līguma precēm vai pakalpojumiem minētie noteikumi neietver konkurences ierobežojumus, kuru mērķis ir tāds pats kā vertikāliem ierobežojumiem, uz kuriem saskaņā ar šo regulu atbrīvojums neattiecas.

4.   Šā panta 1. punktā paredzētais atbrīvojums neattiecas uz vertikāliem nolīgumiem starp konkurējošiem uzņēmumiem. Tomēr to piemēro, ja konkurējošie uzņēmumi noslēdz vertikālu nolīgumu, kas nav abpusējs, un:

a)

piegādātājs ir preču ražotājs un izplatītājs, savukārt pircējs ir izplatītājs un nav konkurējošs uzņēmums ražošanas līmenī; vai

b)

piegādātājs ir pakalpojumu sniedzējs dažādos tirdzniecības līmeņos, savukārt pircējs pārdod savas preces vai sniedz pakalpojumus mazumtirdzniecības līmenī un nav konkurējošs uzņēmums tajā tirdzniecības līmenī, kurā tas pērk līguma pakalpojumus.

5.   Šo regulu nepiemēro vertikāliem nolīgumiem, uz kuru priekšmetu attiecas citas grupālā atbrīvojuma regulas, ja vien attiecīgajā regulā nav noteikts citādi.

3. pants

Tirgus daļas slieksnis

1.   Atbrīvojumu, kas paredzēts 2. pantā, piemēro ar nosacījumu, ka piegādātāja tirgus daļa konkrētajā tirgū, kurā tas pārdod līguma preces vai pakalpojumus, nepārsniedz 30 %, un pircēja tirgus daļa konkrētajā tirgū, kurā tas pērk līguma preces vai pakalpojumus, nepārsniedz 30 %.

2.   Attiecībā uz 1. punktu, ja saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu uzņēmums pērk līguma preces vai pakalpojumus no viena šā nolīguma dalībnieka un pārdod līguma preces vai pakalpojumus citam šā nolīguma dalībniekam, pirmā uzņēmuma tirgus daļai jāatbilst minētajā punktā noteiktajam tirgus daļas slieksnim gan kā pircējam, gan kā piegādātājam, lai varētu piemērot 2. pantā paredzēto atbrīvojumu.

4. pants

Ierobežojumi, kas liedz piemērot grupālo atbrīvojumu – stingri ierobežojumi

Atbrīvojumu, kas paredzēts 2. pantā, nepiemēro vertikāliem nolīgumiem, kuru priekšmets tieši vai netieši, atsevišķi vai kopā ar citiem faktoriem, ko var ietekmēt nolīgumu dalībnieki, ir:

a)

ierobežot pircēja spēju noteikt pārdošanas cenu, neskarot piegādātāja iespējas noteikt maksimālo pārdošanas cenu vai ieteikt pārdošanas cenu, ja tā nekļūst par fiksēto vai minimālo pārdošanas cenu jebkura dalībnieka spiediena vai piedāvātu stimulu dēļ;

b)

ierobežot teritoriju, kurā, vai klientu loku, kuram pircējs, kas ir nolīguma dalībnieks, neskarot reģistrācijas vietas ierobežojumus, var pārdot līguma preces vai pakalpojumus, izņemot:

i)

aktīvās pārdošanas ierobežošanu ekskluzīvā teritorijā vai ekskluzīvai klientu grupai, kas rezervēta piegādātājam vai ko piegādātājs iedalījis citam pircējam, ja šāds ierobežojums neattiecas uz pārdošanu, ko veic pircēja klienti,

ii)

pircējam, kas darbojas vairumtirdzniecības līmenī, noteiktus pārdošanas ierobežojums galalietotājiem,

iii)

selektīvas izplatīšanas sistēmas dalībniekiem noteiktus pārdošanas ierobežojumus nepilnvarotiem izplatītājiem piegādātāja noteiktajā sistēmas darbības teritorijā, un

iv)

ierobežojumus pircēja spējai pārdot sastāvdaļas, kas ir piegādātas iestrādāšanai precēs, tādiem klientiem, kuri tās varētu izmantot tāda paša veida preču izgatavošanai, ko ražo piegādātājs;

c)

ierobežot aktīvo vai pasīvo pārdošanu galalietotājiem, ko veic selektīvas izplatīšanas sistēmas dalībnieki, kuri darbojas mazumtirdzniecības līmenī, neskarot iespēju aizliegt šīs sistēmas dalībniekam darboties nepilnvarotā tirdzniecības vietā;

d)

ierobežot savstarpēju piegādi starp izplatītājiem selektīvā izplatīšanas sistēmā, tai skaitā starp izplatītājiem, kas darbojas dažādos tirdzniecības līmeņos;

e)

pēc sastāvdaļu piegādātāja un pircēja, kurš šīs sastāvdaļas iestrādā, vienošanās ierobežot piegādātāja iespēju pārdot sastāvdaļas kā rezerves daļas galalietotājiem, remonta vai citu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem pircējs nav uzticējis remontēt vai apkalpot šīs preces.

5. pants

Izslēgtie ierobežojumi

1.   Atbrīvojumu, kas noteikts 2. pantā, nepiemēro šādām vertikālā nolīgumā iekļautām saistībām:

a)

jebkādām tiešām vai netiešām nekonkurēšanas saistībām, kuru ilgums ir nenoteikts vai pārsniedz piecus gadus;

b)

jebkādām tiešām vai netiešām saistībām, kas liedz pircējam pēc nolīguma darbības beigām ražot, pirkt, pārdot vai tālākpārdot preces vai pakalpojumus;

c)

jebkādām tiešām vai netiešām saistībām, kas selektīvas izplatīšanas sistēmas dalībniekiem liedz pārdot konkrētu konkurējošu piegādātāju zīmolpreces.

Attiecībā uz pirmās daļas a) apakšpunktu, nekonkurēšanas saistības, ko automātiski atjauno pēc piecu gadu ilgas spēkā esības, ir uzskatāmas par noslēgtām uz nenoteiktu laiku.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, piecu gadu termiņa ierobežojums nav piemērojams gadījumos, kad pircējs pārdod līguma preces vai pakalpojumus no telpām un zemes, kas pieder piegādātājam vai ko piegādātājs nomā no trešām personām, kas nav saistītas ar pircēju, ar nosacījumu, ka nekonkurēšanas saistību ilgums nepārsniedz laikposmu, uz kādu pircējs aizņem telpas un zemi.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta b) apakšpunkta, 2. pantā noteikto atbrīvojumu piemēro jebkādām tiešām vai netiešām saistībām, kas liedz pircējam pēc nolīguma darbības beigām ražot, pirkt, pārdot vai tālākpārdot preces vai pakalpojumus, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

a)

saistības attiecas uz precēm un pakalpojumiem, kas konkurē ar līguma precēm un pakalpojumiem;

b)

saistības attiecas vienīgi uz telpām un zemi, no kurām pircējs darbojies līguma darbības laikā;

c)

saistības ir obligāti vajadzīgas, lai aizsargātu zinātību, ko piegādātājs nodevis pircējam;

d)

saistību ilgums nepārsniedz vienu gadu pēc nolīguma darbības beigām.

1. punkta b) apakšpunkts neskar iespēju noteikt beztermiņa ierobežojumu par tādas zinātības izmantošanu un izpaušanu, kas nav publiskā apritē.

6. pants

Šīs regulas nepiemērošana

Ievērojot Regulas Nr. 19/65/EEK 1.a pantu, Komisija var ar regulu noteikt, ka, ja līdzīgu vertikālo ierobežojumu paralēlie tīkli aptver vairāk nekā 50 % no konkrētā tirgus, šo regulu nepiemēro vertikāliem nolīgumiem, kuri ietver īpašus ierobežojumus, kas attiecas uz minēto tirgu.

7. pants

Tirgus daļas sliekšņa piemērošana

Lai piemērotu 3. pantā paredzētos tirgus daļas sliekšņus, piemēro šādus noteikumus:

a)

piegādātāja tirgus daļu aprēķina, pamatojoties uz datiem par pārdoto produktu vērtību tirgū, un pircēja tirgus daļu aprēķina, pamatojoties uz datiem par iegādāto produktu vērtību tirgū. Ja dati par pārdoto vai iegādāto produktu vērtību tirgū nav pieejami, attiecīgā uzņēmuma tirgus daļas noteikšanai var izmantot aprēķinus, kas pamatojas uz citu uzticamu tirgus informāciju, tostarp par pārdošanas vai pirkumu apjomu tirgū;

b)

tirgus daļas aprēķina, pamatojoties uz iepriekšējā kalendārā gada datiem;

c)

piegādātāja tirgus daļa ietver preces vai pakalpojumus, kas pārdošanas nolūkā piegādāti vertikāli integrētiem izplatītājiem;

d)

ja sākotnēji tirgus daļa nepārsniedz 30 %, bet turpmāk pieaug, tomēr nepārsniedzot 35 %, 2. pantā paredzēto atbrīvojumu turpina piemērot divus turpmākos kalendāros gadus pēc gada, kad pirmoreiz pārsniegts 30 % tirgus daļas slieksnis;

e)

ja sākotnēji tirgus daļa nepārsniedz 30 %, bet turpmāk pieaug, pārsniedzot 35 %, 2. pantā paredzēto atbrīvojumu turpina piemērot vienu kalendāro gadu pēc gada, kad pirmoreiz pārsniegts 35 % līmenis;

f)

šā punkta d) un e) apakšpunkta nosacījumus nedrīkst apvienot tā, ka atbrīvojuma ilgums pārsniedz divus kalendāros gadus;

g)

tirgus daļu, kas ir 1. panta 2. punkta otrās daļas e) apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem, sadala vienlīdzīgi katram uzņēmumam, kuram ir 1. panta 2. punkta otrās daļas a) apakšpunktā minētās tiesības vai pilnvaras.

8. pants

Apgrozījuma sliekšņa piemērošana

1.   Lai aprēķinātu kopējo gada apgrozījumu 2. panta 2. punkta nozīmē, summē attiecīgā vertikālā nolīguma dalībnieka un tā saistīto uzņēmumu iepriekšējā finanšu gada apgrozījumu par visām precēm un pakalpojumiem, atskaitot nodokļus un nodevas. Šajā aprēķinā neņem vērā darījumus starp vertikālā nolīguma dalībnieku un tā saistītajiem uzņēmumiem un darījumus starp saistītajiem uzņēmumiem.

2.   Atbrīvojumu, kas paredzēts 2. pantā, turpina piemērot, ja jebkurā divu secīgu finanšu gadu periodā kopējā gada apgrozījuma slieksnis nav pārsniegts vairāk kā par 10 %.

9. pants

Pārejas periods

Līguma 101. panta 1. punktā noteikto aizliegumu no 2010. gada 1. jūnija līdz 2011. gada 31. maijam nepiemēro attiecībā uz nolīgumiem, kuri jau bija spēkā 2010. gada 31. maijā un kuri neatbilst atbrīvojuma nosacījumiem, kas paredzēti šajā regulā, bet kuri 2010. gada 31. maijā atbilda Regulā (EEK) Nr. 2790/1999 paredzētajiem atbrīvojuma nosacījumiem.

10. pants

Spēkā esības laiks

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 1. jūnijā.

Tā zaudē spēku 2022. gada 31. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 20. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV 36, 6.3.1965., 533. lpp.

(2)  Sākot no 2009. gada 1. decembra, EK līguma 81. pants ir kļuvis attiecīgi par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu. Šie panti pēc būtības ir identiski. Šajā regulā atsauces uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu attiecīgajos gadījumos uzskatāmas par atsaucēm uz EK līguma 81. pantu.

(3)  OV L 336, 29.12.1999., 21. lpp.

(4)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/8


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 331/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu gurķiem un ķiršiem (izņemot skābos ķiršus)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. panta b) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), ir paredzēta tās XVII pielikumā uzskaitīto produktu importa uzraudzība. Šī uzraudzība jāveic atbilstīgi kārtībai, kas paredzēta 308.d pantā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3).

(2)

Lai piemērotu 5. panta 4. punktu Līgumā par lauksaimniecību (4), kas noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas ietvaros, un pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem datiem par 2007., 2008. un 2009. gadu, ir jāpielāgo apjomi, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz gurķiem un ķiršiem (izņemot skābos ķiršus).

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1580/2007.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 XVII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.


PIELIKUMS

“XVII PIELIKUMS

PAPILDU IEVEDMUITAS NODOKĻI: IV SADAĻA, II NODAĻA, 2. IEDAĻA

Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka preču apraksta formulējumam ir vienīgi orientējoša nozīme. Šajā pielikumā papildu nodokļu piemērojuma jomu nosaka pēc tādiem KN kodiem, kādi tie ir šīs regulas pieņemšanas brīdī.

Kārtas numurs

KN kods

Preču nosaukums

Piemērošanas laiks

Apjoms, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu (tonnās)

78.0015

0702 00 00

Tomāti

No 1. oktobra līdz 31. maijam

415 907

78.0020

No 1. jūnija līdz 30. septembrim

40 107

78.0065

0707 00 05

Gurķi

No 1. maija līdz 31. oktobrim

11 879

78.0075

No 1. novembra līdz 30. aprīlim

18 611

78.0085

0709 90 80

Artišoki

No 1. novembra līdz 30. jūnijam

8 866

78.0100

0709 90 70

Cukīni

No 1. janvāra līdz 31. decembrim

55 369

78.0110

0805 10 20

Apelsīni

No 1. decembra līdz 31. maijam

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementīni

No 1. novembra līdz februāra beigām

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas); vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugu hibrīdu augļi

No 1. novembra līdz februāra beigām

96 377

78.0155

0805 50 10

Citroni

No 1. jūnija līdz 31. decembrim

334 680

78.0160

No 1. janvāra līdz 31. maijam

62 311

78.0170

0806 10 10

Galda vīnogas

No 21. jūlija līdz 20. novembrim

89 140

78.0175

0808 10 80

Āboli

No 1. janvāra līdz 31. augustam

829 840

78.0180

No 1. septembra līdz 31. decembrim

884 648

78.0220

0808 20 50

Bumbieri

No 1. janvāra līdz 30. aprīlim

224 927

78.0235

No 1. jūlija līdz 31. decembrim

38 957

78.0250

0809 10 00

Aprikozes

No 1. jūnija līdz 31. jūlijam

5 785

78.0265

0809 20 95

Ķirši, izņemot skābos ķiršus

No 21. maija līdz 10. augustam

90 511

78.0270

0809 30

Persiki, tostarp gludie persiki un nektarīni

No 11. jūnija līdz 30. septembrim

131 459

78.0280

0809 40 05

Plūmes

No 11. jūnija līdz 30. septembrim

129 925”


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 332/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Izraēlu trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu un 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 24. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2002/99/EK paredz vispārējos dzīvnieku veselības noteikumus, kas reglamentē visus posmus tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanā, pārstrādē un izplatīšanā Savienības teritorijā un ievešanā no trešām valstīm, kuri paredzēti lietošanai pārtikā. Minētajā direktīvā paredzēts ieviest īpašus importa noteikumus katrā trešā valstī vai trešo valstu grupā, ņemot vērā dzīvnieku veselības stāvokli tajās.

(2)

Direktīvā 2009/158/EK paredzēti dzīvnieku veselības nosacījumi, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Savienībā un to importu no trešām valstīm. Minētajā direktīvā noteikts, ka mājputni jāieved no trešām valstīm, kuras ir putnu gripas neskartas vai kuras, lai arī tās ir slimības skartas, veic pasākumus tās apkarošanai, kas ir vismaz līdzvērtīgi pasākumiem, kuri noteikti ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

(3)

Komisijas 2008. gada 8. augusta Regulā (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (3) paredzēts, ka preces, uz kurām attiecas minētā regula, var importēt Savienībā un tranzītā caur to pārvadāt tikai no trešām valstīm, teritorijām, zonām un nodalījumiem, kas iekļauti minētās regulas I pielikuma 1. daļas tabulā.

(4)

Saskaņā ar minēto regulu, ja augstas patogenitātes putnu gripas uzliesmojums konstatēts trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā, kas iepriekš bijis šīs slimības neskarts, šī trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums atkal uzskatāmi par augstas patogenitātes putnu gripas neskartiem ar nosacījumu, ka ievēroti konkrēti nosacījumi; minētie nosacījumi ir slimības kontroles nolūkā īstenota sistēmiskas dzīvnieku iznīcināšanas politika, tostarp visās iepriekš inficētajās audzētavās veikta atbilstoša tīrīšana un dezinfekcija. Turklāt trīs mēnešu laikā pēc sistēmiskas dzīvnieku iznīcināšanas politikas pabeigšanas un tīrīšanas un dezinfekcijas ir jāveic putnu gripas uzraudzība saskaņā ar minētās regulas IV pielikuma II daļu.

(5)

Izraēla pašlaik ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļā kā trešā valsts, kas ir augstas patogenitātes putnu gripas neskarta. Tāpēc mājputnu izcelsmes preču, uz kurām attiecas minētā regula, imports ir atļauts no minētās trešās valsts visas teritorijas.

(6)

Izraēla ir informējusi Komisiju par augsti patogēnās H5N1 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu tās teritorijā.

(7)

Apstiprinātā APPG uzliesmojuma dēļ Izraēlas teritoriju vairs nevar uzskatīt par šīs slimības neskartu, un Izraēlas kompetentās veterinārās iestādes attiecīgi ir pārtraukušas izdot veterināros sertifikātus atsevišķu mājputnu izcelsmes preču sūtījumiem. Slimības kontroles nolūkā un lai ierobežotu tās izplatību, Izraēla ir arī īstenojusi sistēmiskas iznīcināšanas politiku.

(8)

Informācija par veiktajiem kontroles pasākumiem ir iesniegta Komisijai. Komisija ir novērtējusi šo informāciju un epidemioloģisko situāciju Izraēlā.

(9)

Izraēlas ātrā un izlēmīgā rīcība, lai ierobežotu slimību, un epidemioloģiskās situācijas novērtējuma pozitīvais rezultāts dod iespēju atsevišķu mājputnu izcelsmes preču importa ierobežojumus attiecināt tikai uz slimības skartajām zonām, kurām Izraēlas veterinārās iestādes noteikušas ierobežojumus augstas patogenitātes putnu gripas uzliesmojuma dēļ.

(10)

Turklāt Izraēla veic putnu gripas uzraudzības pasākumus, kuri atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 798/2008 IV pielikuma II daļā.

(11)

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas labvēlīgo attīstību un ar to saistītos putnu gripas uzraudzības pasākumus uzliesmojuma apturēšanā, ir lietderīgi līdz 2010. gada 1. maijam noteikt periodu, kura laikā ir apturēta atļauja importam Savienības teritorijā.

(12)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikums.

(13)

Lai īstenotu zonēšanas prasības un tādējādi dotu iespēju pēc iespējas ātrāk atjaunot tirdzniecību, šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 26. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 74. lpp.

(3)  OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļu aizstāj ar šādu daļu:

“1.   DAĻA

Trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksts

Trešās valsts vai teritorijas ISO kods un nosaukums

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma kods

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma apraksts

Veterinārais sertifikāts

Īpašie nosacījumi

Īpašie nosacījumi

Putnu gripas uzraudzības statuss

Putnu gripas vakcinācijas statuss

Salmonellu kontroles statuss

Paraugs(-i)

Papildu garantijas

Beigu datums (1)

Sākuma datums (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albānija

AL-0

Visa valsts

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentīna

AR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Austrālija

AU-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazīlija

BR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Šādas pavalstis:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo un Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Šādas pavalstis:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina un São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Šādi federāli apgabali un pavalstis:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina un São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botsvāna

BW-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Baltkrievija

BY-0

Visa valsts

EP un E (abi “tikai tranzītam caur ES”)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanāda

CA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Šveice

CH-0

Visa valsts

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Čīle

CL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Ķīna

CN-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Shandong province

POU, E

VI

P2

6.2.2004.

 

 

S4

GL – Grenlande

GL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Honkonga

HK-0

Visa Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Horvātija

HR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Izraēla

IL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Izraēlas teritorija, izņemot IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Izraēlas teritorija, kuras robežas ir šādas:

rietumos –

ceļš Nr. 4,

dienvidos –

ceļš Nr. 5812, kas savienojas ar ceļu Nr. 5815,

austrumos –

drošības siena līdz ceļam Nr. 6513,

ziemeļos –

ceļš Nr. 6513 līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 65.

No šā punkta taisnā līnijā līdz ieejai Givat Nili un no turienes taisnā līnijā līdz ceļu Nr. 652 un 4 krustojumam.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010.

1.5.2010.

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010.

1.5.2010.

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010.

1.5.2010.

 

 

S4

IN – Indija

IN-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islande

IS-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korejas Republika

KR-0

Visa valsts

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Melnkalne

ME-O

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskara

MG-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaizija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Rietumu pussala

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004.

 

 

 

S4

MK –

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (4)

MK-0 (4)

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namībija

NA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Jaunkaledonija

NC-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Jaunzēlande

NZ-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Senpjēra un Mikelona

PM-0

Visa teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbija (5)

RS-0 (5)

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Krievija

RU-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapūra

SG-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Taizeme

TH-0

Visa valsts

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004.

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004.

 

 

 

S4

TN – Tunisija

TN-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turcija

TR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Amerikas Savienotās Valstis

US-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Urugvaja

UY-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Dienvidāfrika

ZA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

Visa valsts

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Preces, tostarp tādas, kas pārvadātas atklātā jūrā, kuras ražotas pirms šā datuma, atļauts ievest Savienībā 90 dienas pēc šā datuma.

(2)  Savienībā atļauts ievest tikai preces, kas ražotas pēc šā datuma.

(3)  Saskaņā ar nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.).

(4)  Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika: pagaidu kods, kas neietekmē valsts nomenklatūru, par kuru tiks panākta vienošanās pēc tam, kad būs pabeigtas sarunas par šo jautājumu, kuras patlaban norisinās Apvienoto Nāciju Organizācijā.

(5)  Neietverot Kosovu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija 1244. rezolūcijas izpratnē.”


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/19


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 333/2010

(2010. gada 22. aprīlis)

par atļauju jaunā veidā izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), lai lietotu to kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Calpis Co. Ltd., Japāna, ko Eiropas Savienībā pārstāv Calpis Co. Ltd. Eiropas pārstāvniecības birojs)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku barības piedevu izmantošanai jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļaujas saņemšanu, lai jaunā veidā izmantotu preparātu Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem, un to klasificē barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1444/2006 (2) šo mikroorganismu preparātu atļāva izmantot gaļas cāļiem.

(5)

Iesniedza jaunus datus, lai pamatotu pieteikumu atļaujai lietot preparātu atšķirtiem sivēniem. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2009. gada 9. decembra atzinumā (3) secināja, ka Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nav kaitīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka minētā preparāta lietošana var uzlabot dzīvnieku produktivitāti. Iestāde uzskata, ka nav vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 271, 30.9.2006., 19. lpp.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1426.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg barības maisījuma ar 12 % mitruma saturu

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa – zarnu floras stabilizatori

4b1820

Calpis Co. Ltd., Japāna, ko Eiropas Savienībā pārstāv Calpis Co. Ltd. Eiropas pārstāvniecības birojs, Francija

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Piedevas sastāvs:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ar vismaz 1,0 × 1010 KVV/g

 

Aktīvās vielas raksturojums:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dzīvotspējīgas sporas (KVV)

 

Analīzes metode (1):

 

Skaitīšanas metode: visās mērķa matricās izmanto triptonsojas agaru un saskaita izvietojumu uz plāksnītes (EN 15874:2009)

 

Identifikācija: izmanto lauka gela elektroforēzi (PFGE)

Sivēni (atšķirti)

3 × 108

1.

Piedevas, premiksa un barības maisījuma lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, derīguma termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas

2.

Izmantošanai barībā, kas paredzēta atšķirtiem sivēniem līdz apmēram 35 kg

3.

Drošības apsvērumi: apstrādes laikā jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi

2020. gada 13. maijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/21


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 334/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 721/2008 attiecībā uz barības piedevas sastāvu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 721/2008 (2) atļauj līdz 2018. gada 15. augustam lietot preparātu no baktērijas Paracoccus carotinifaciens, kura satur daudz sarkano karotinoīdu, kā barības piedevu lašiem un forelēm. Minētā barības piedeva ir iekļauta kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “a ii) krāsvielas; vielas, kas, ja tās izbaro dzīvniekiem, piešķir nokrāsas dzīvnieku izcelsmes pārtikai”.

(2)

Komisija saņēma pieteikumu ar prasību grozīt atļaujas nosacījumus attiecībā uz barības piedevas sastāvu. Minētajam pieteikumam bija pievienoti attiecīgie papildu dati. Komisija šo pieteikumu pārsūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“iestāde”).

(3)

Iestāde 2010. gada janvāra atzinumā secināja, ka prasītais grozījums neietekmēs minētā produkta drošumu un iedarbīgumu (3).

(4)

Grozītā preparāta novērtējums liecina, ka tas atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem atļaujas piešķiršanas nosacījumiem.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 721/2008.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 721/2008 pielikuma trešajā ailē “Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode”

 

vārdus:

“—

10–15 g/kg adonirubīna,

3–5 g/kg kantaksantīna”

 

aizstāj ar vārdiem:

“—

7–15 g/kg adonirubīna,

1–5 g/kg kantaksantīna”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 198, 26.7.2008., 23. lpp.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/22


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 335/2010

(2010. gada 22. aprīlis)

par atļaujas piešķiršanu metionīna hidroksianaloga cinka helātam kā barības piedevai visām dzīvnieku sugām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku barības piedevu izmantošanai jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju metionīna hidroksianaloga cinka helātam, lai to izmantotu kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām un klasificētu piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”.

(4)

No Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestāde”) 2009. gada 11. novembra atzinuma (2), kas jālasa kopā ar 2008. gada 16. aprīļa atzinumu (3) un 2009. gada 2. aprīļa atzinumu (4), izriet, ka metionīna hidroksianaloga cinka helātam nav kaitīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi. Saskaņā ar 2008. gada 16. aprīļa atzinumu minētā preparāta lietošanu var uzskatīt par pieejamā cinka avotu, un tas atbilst visu dzīvnieku sugu uzturfizioloģiskas piedevas kritērijiem. Iestāde iesaka atbilstošus pasākumus lietotāju drošībai. Tā neuzskata, ka jāievieš īpašas pēcpārdošanas uzraudzības prasības. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(5)

Minētā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Attiecīgi ir jāatļauj šā preparāta izmantošana, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Ar Komisijas 2009. gada 25. septembra Regulu (EK) Nr. 888/2009 par atļaujas piešķiršanu metionīna hidroksianaloga cinka helātam kā gaļas cāļu barības piedevai (5) šis preperāts jau tika atļauts kā barības piedeva gaļas cāļiem. Minētā regula ir jāatceļ.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “mikroelementu maisījumi”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu atbilstīgi pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 888/2009 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  The EFSA Journal (2009) 7, 11. lpp. 1381.

(3)  The EFSA Journal (2008) 694, 1. lpp.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1042, 1. lpp.

(5)  OV L 254, 26.9.2009., 71. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Elementa (Zn) saturs mg/kg kompleksā barībā ar 12 % mitruma saturu

Uzturfizioloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa – mikroelementu maisījumi

3b6.10

Metionīna hidroksianaloga cinka helāts

 

Piedevas raksturojums:

 

metionīna hidroksianaloga cinka helāts, kas satur ne mazāk kā 17,5 %–18 % cinka un 81 % (2-hidroksi-4-metiltio) butānskābes

 

Minerāleļļa: ≤ 1 %

 

Analīzes metode (1):

Induktīvi saistītas plazmas atomu emisijas spektrometrija (ICP-AES) saskaņā ar EN 15510:2007

Visas sugas

 

Lolojumdzīvnieki: 250 (kopā)

Zivis: 200 (kopā)

Citas sugas: 150 (kopā)

Piena kompleksā vai papildu aizstājējbarība: 200 (kopā)

1.

Piedevu iekļauj barībā iepriekš sagatavota maisījuma veidā.

2.

Lietotāju drošībai: apstrādes laikā lieto elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

2020. gada 13. maijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/25


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 336/2010

(2010. gada 21. aprīlis)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru, un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jāparedz pasākumi attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnībā vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar KN kodu, kas norādīts minētās tabulas 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi paredzēt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, šīs izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 21. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.

Disks, kura diametrs ir apm. 580 mm, biezums apm. 3 mm, kas sastāv no 2 poliuretāna materiāla slāņiem, no kuriem viens ir rievots, bet otram slānim ir adhezīvs pārklājums, kas aizsargāts ar noņemamu plastmasas loksni (t. s. “polimēru paliktnis”).

Šo izstrādājumu lieto silīcija un pusvadītājplākšņu ražošanas iekārtās. To nostiprina uz šādu iekārtu maināmā instrumenta nesējgalviņas un izmanto plākšņu planarizācijai/nolīdzināšanai un pulēšanai.

3919 90 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 3919 un 3919 90 00 aprakstu.

Izstrādājumu nevar klasificēt pozīcijā 8486 kā tādas iekārtas daļu vai piederumu, kura tikai un vienīgi tiek izmantota pusvadītājplākšņu ražošanai, jo izstrādājuma raksturīgo īpašību dēļ tas nav uzskatāms par šādas iekārtas daļu vai piederumu.

Tā kā izstrādājums ir palīgmateriāls, tas klasificējams pēc materiāla, no kura tas sastāv, t. i., ar KN kodu 3919 90 00 kā pašlīmējoša plātne vai loksne no plastmasas.

2.

Disks, kura diametrs ir apm. 580 mm, biezums apm. 2 mm un kas sastāv no 2 sintētiska filca slāņiem, no kuriem viens ir piesūcināts ar polimēru materiāla (poliuretāna) saistvielu (t. s. “poromēra paliktnis”). Otram slānim ir adhezīvs pārklājums, kas aizsargāts ar noņemamu plastmasas loksni.

Šo izstrādājumu lieto silīcija un pusvadītājplākšņu ražošanas iekārtās. To nostiprina uz šādu iekārtu maināmā instrumenta nesējgalviņas un izmanto plākšņu planarizācijai/nolīdzināšanai un pulēšanai.

5911 90 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu XI sadaļas 7.a) piezīmi, XVI sadaļas 1.e) piezīmi, 59. nodaļas 7.b) piezīmi un KN kodu 5911, 5911 90 un 5911 90 90 aprakstu.

Izstrādājumu nevar klasificēt pozīcijā 8486 kā tādas iekārtas daļu vai piederumu, kura tikai un vienīgi tiek izmantota pusvadītājplākšņu ražošanai, jo izstrādājuma raksturīgo īpašību dēļ tas nav uzskatāms par šādas iekārtas daļu vai piederumu.

Šis produkts ir izstrādājums tehniskām vajadzībām XVI sadaļas 1.e) piezīmes nozīmē, jo tiek izmantots silīcija un pusvadītājplākšņu ražošanas iekārtām, ko izmanto šo plākšņu planarizācijai/nolīdzināšanai un pulēšanai.

Tāpēc tas klasificējams ar KN kodu 5911 90 90 kā tekstilizstrādājums (materiāls, no kura tas sastāv) tehniskām vajadzībām (sk. 59. nodaļas 7.b) piezīmi).


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/27


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 337/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 23. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/29


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 338/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punkta pēdējo daļu un 170. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XV daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli liellopu gaļas tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. līdz 164. pantā un 167. līdz 170. pantā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktu eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensācijas var piešķirt tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienā un kuriem ir veselības marķējums, kas paredzēts 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2). Šiem produktiem ir jāatbilst arī prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (4).

(5)

Nosacījumi 7. panta 2. punkta trešajā daļā Komisijas 2007. gada 21. novembra Regulā (EK) Nr. 1359/2007, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai noteiktiem atkaulotas liellopu gaļas izcirtņiem (5), paredz samazināt izmaksājamo īpašo kompensāciju, ja eksportējamais atkaulotās gaļas daudzums nepārsniedz 95 %, bet ir ne mazāks par 85 % no kopējā izcirtņu svara.

(6)

Tāpēc Komisijas Regula (EK) Nr. 62/2010 (6) ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā paredzētās eksporta kompensācijas piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem šā panta 2. punktā paredzēto nosacījumu.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā, un Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma I sadaļas III nodaļā noteiktajām prasībām par veselības marķējumu.

2. pants

Gadījumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1359/2007 7. panta 2. punkta trešajā daļā, kompensāciju par produktiem ar kodu 0201 30 00 9100 samazina par EUR 7/100 kg.

3. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 62/2010.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 23. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(5)  OV L 304, 22.11.2007., 21. lpp.

(6)  OV L 17, 22.1.2010., 33. lpp.


PIELIKUMS

No 2010. gada 23. aprīlī piemērotās eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg dzīvsvara

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg dzīvsvara

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

36,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

48,8

B03

EUR/100 kg tīrā svara

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

48,8

B03

EUR/100 kg tīrā svara

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

36,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

61,0

B03

EUR/100 kg tīrā svara

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

36,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

CA (5)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

22,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg tīrā svara

84,7

B03

EUR/100 kg tīrā svara

49,8

EG

EUR/100 kg tīrā svara

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg tīrā svara

50,8

B03

EUR/100 kg tīrā svara

29,9

EG

EUR/100 kg tīrā svara

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

CA (5)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

22,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

20,7

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa kodi ir definēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.).

Pārējie galamērķi ir definēti šādi:

B00

:

jebkurš galamērķis (trešās valstis, citas teritorijas, pārtikas piegādes un galamērķi, kas pielīdzināmi eksportam no Kopienas).

B02

:

B04 un EG galamērķi.

B03

:

Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, Kosova (), Melnkalne, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, piegādes un rezerves (Komisijas Regulas (EK) Nr. 612/2009 33. un 42. pantā un, attiecīgā gadījumā, 41. pantā paredzētie galamērķi (OV L 186, 17.7.2009., 1. lpp.)).

B04

:

Turcija, Ukraina, Baltkrievija, Moldova, Krievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna, Maroka, Alžīrija, Tunisija, Lībija, Libāna, Sīrija, Irāka, Irāna, Izraēla, Jordānas Rietumkrasts/Gazas josla, Jordānija, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Jemena, Pakistāna, Šrilanka, Mjanma (Birma), Taizeme, Vjetnama, Indonēzija, Filipīnas, Ķīna, Ziemeļkoreja, Honkonga, Sudāna, Mauritānija, Mali, Burkinafaso, Nigēra, Čada, Kaboverde, Senegāla, Gambija, Gvineja-Bisava, Gvineja, Sjerraleone, Libērija, Kotdivuāra, Gana, Togo, Benina, Nigērija, Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Ekvatoriālā Gvineja, Santome un Prinsipi, Gabona, Kongo, Kongo (Demokrātiskā Republika), Ruanda, Burundi, Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibutija, Somālija, Uganda, Tanzānija, Seišelu salas un piederīgās teritorijas, Britu teritorija Indijas okeānā, Mozambika, Maurīcija, Komoru salas, Majota, Zambija, Malāvija, Dienvidāfrika, Lesoto.


(1)  Kā tas definēts Apvienoto Nāciju Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244.

(2)  Iekļaut produktu šajā apakšpozīcijā var tad, ja tiek uzrādīts Komisijas Regulas (EK) Nr. 433/2007 pielikumā norādītais apliecinājums (OV L 104, 21.4.2007., 3. lpp.).

(3)  Kompensāciju piešķir, ja ir ievēroti nosacījumi, kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1359/2007 (OV L 304, 22.11.2007., 21. lpp.) un – attiecīgā gadījumā – Komisijas Regulā (EK) Nr. 1741/2006 (OV L 329, 25.11.2006., 7. lpp.).

(4)  Eksports atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1643/2006 (OV L 308, 8.11.2006., 7. lpp.).

(5)  Eksports atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1041/2008 (OV L 281, 24.10.2008., 3. lpp.).

(6)  Kompensācijas piešķir, ja ir ievēroti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1731/2006 paredzētie noteikumi (OV L 325, 24.11.2006., 12. lpp.).

(7)  Liesas liellopu gaļas daudzumu (izņemot taukus) nosaka atbilstīgi Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2429/86 pielikumā iekļautajai analīzes procedūrai (OV L 210, 1.8.1986., 39. lpp.).

Termiņš “vidējais daudzums” attiecas uz tāda parauga daudzumu, kas definēts 2. panta 1. punktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 765/2002 (OV L 117, 4.5.2002., 6. lpp.). Paraugu ņem no attiecīgā sūtījuma daļas, kas varētu būt visbīstamākā.


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/33


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 339/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensācijas par sviestu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kurš paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka, ka netiks piešķirtas eksporta kompensācijas attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2010. gada 20. aprīlī.

(3)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, konkursa posmam, kurš beidzas 2010. gada 20. aprīlī, eksporta kompensācijas par produktiem un galamērķiem, kas uzskaitīti attiecīgi minētās regulas 1. panta a) un b) apakšpunktā un 2. pantā, netiek piešķirtas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 23. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/34


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 340/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka, ka netiks piešķirtas eksporta kompensācijas attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2010. gada 20. aprīlī.

(3)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, attiecībā uz konkursa posmu, kurš beidzas 2010. gada 20. aprīlī, kompensācijas par produktiem un galamērķiem, kas norādīti attiecīgi minētās regulas 1. panta c) apakšpunktā un 2. pantā, netiek piešķirtas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 23. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/35


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 341/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas olu nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punkta pēdējo daļu un 170. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XIX daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli olu tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. līdz 164. pantā, 167., 169. un 170. pantā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktā paredzēts, ka eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensācijas var piešķirt tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienā un kuri atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (3), kā arī marķēšanas noteikumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A punktā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā paredzētās eksporta kompensācijas piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem šā panta 2. punktā paredzēto nosacījumu.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā un Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā noteiktajām prasībām par identifikācijas marķējumu, kā arī Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A punktā noteiktajām marķēšanas prasībām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 23. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.


PIELIKUMS

Olu eksporta kompensācijas no 2010. gada 23. aprīlī

Produktu kodi

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 vienības

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 vienības

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

E09

:

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, Krievija, Turcija,

E10

:

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna, Filipīnas,

E19

:

visi galamērķi, izņemot Šveici un E09 un E10 grupas valstis.


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/37


KOMISIJASREGULA (ES) Nr. 342/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļas nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punkta pēdējo daļu un 170. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XX daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli mājputnu gaļas tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. līdz 164. pantā, 167., 169. un 170. pantā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktā paredzēts, ka eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensācija ir jāpiešķir tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienā un kuriem ir identifikācijas marķējums, kas paredzēts 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004 par īpašiem higiēnas noteikumiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2). Tāpat šiem produktiem jāatbilst prasībām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā paredzētās eksporta kompensācijas piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem šā panta 2. punktā paredzēto nosacījumu.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā un Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā noteiktajām prasībām par identifikācijas marķējumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 23. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2010. gada 23. aprīļa

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Produktu kodi, kā arī A sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

V03:

A24, Angola, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Jordānija, Jemena, Libāna, Irāka, Irāna.


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/39


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 343/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punkta pēdējo daļu un 170. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XVII daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cūkgaļas tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. līdz 164. pantā, 167., 169. un 170. pantā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktu eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensācijas var piešķirt tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienā un kuriem ir veselības marķējums, kas paredzēts 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2). Šiem produktiem ir jāatbilst arī prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (4).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā paredzētās eksporta kompensācijas piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem šā panta 2. punktā paredzēto nosacījumu.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā, un Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma I sadaļas III nodaļā noteiktajām prasībām par veselības marķējumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 23. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.


PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē, kuras piemēro no 2010. gada 23. aprīļa

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju apjoms

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir definēti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/41


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 344/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. pantu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 614/2009 par vienotu sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (2) un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/95 (3) tika noteikti sīki izstrādāti noteikumi par papildu ievedmuitas sistēmas ieviešanu un reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam.

(2)

Regulāri pārbaudot datus, uz kuriem balstīta reprezentatīvo cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, kļuvis skaidrs, ka ir jāgroza reprezentatīvās cenas konkrētu produktu ievešanai, ņemot vērā cenu svārstības atkarībā no produktu izcelsmes. Tāpēc reprezentatīvās cenas ir jāpublicē.

(3)

Ņemot vērā stāvokli tirgū, šis grozījums ir jāpiemēro pēc iespējas drīzāk.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 181, 14.7.2009., 8. lpp.

(3)  OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2010. gada 22. aprīlis Regulai, ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

“I PIELIKUMS

KN kods

Preču apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

Regulas 3. panta 3. punktā minētais nodrošinājums

(EUR/100 kg)

Izcelsme (1)

0207 12 10

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “70 % cāļi”

114,5

0

AR

0207 12 90

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “65 % cāļi”

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Atkauloti, saldēti gaiļu vai vistu gabali

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Saldētas krūtiņas un to gabali

190,1

7

BR

0207 14 60

Saldētas kājas un to gabali

110,3

10

BR

0207 25 10

Nesadalīti, saldēti tītari, t. s. “80 % cāļi”

146,0

4

BR

0207 27 10

Atkauloti, saldēti tītaru gabali

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Olu dzeltenumi

318,2

0

AR

0408 91 80

Žāvētas olas bez čaumalām

325,9

0

AR

1602 32 11

Termiski neapstrādāti gaiļa vai vistas gaļas izstrādājumi

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Žāvēts olu albumīns

531,4

0

AR


(1)  Valstu nomenklatūra noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Ar kodu “ZZ” apzīmē “citu izcelsmi”.”


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/43


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 345/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta s) apakšpunktā un I pielikuma XIX daļā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas minētās regulas XX pielikuma V daļā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XX pielikuma V daļā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 2. punkta b) apakšpunktā kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta jānosaka tādam pašam laikposmam, kādu ievēro kompensāciju noteikšanai par šiem produktiem, ja tos eksportē nepārstrādātus.

(4)

Lauksaimniecības nolīguma, kurš noslēgts sarunu Urugvajas kārtā, 11. pantā paredzēts, ka eksporta kompensācija, kuru piemēro par preces sastāvā esošu produktu, nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šo produktu, to eksportējot bez turpmākas pārstrādes.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensāciju likmes, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1234/2007 1. panta 1. punkta s) apakšpunktā minētajiem pamatproduktiem, ko eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XX pielikuma V daļā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 23. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2010. gada 23. aprīla piemēro olām un olu dzeltenumiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Galamērķis (1)

Kompensācijas likme

0407 00

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai termiski apstrādātas:

 

 

– Mājputnu:

 

 

0407 00 30

– – Citas:

 

 

a)

eksportējot olu albumīnu ar KN kodiem 3502 11 90 un 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

eksportējot citas preces

01

0,00

0408

Putnu olas bez čaumalas un dzeltenumi, svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukuru vai citiem saldinātājiem:

 

 

– Olu dzeltenumi:

 

 

0408 11

– – Žāvēti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

84,72

0408 19

– – Citi:

 

 

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Šķidri:

 

 

nesaldināti

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Saldēti:

 

 

nesaldināti

01

42,53

– Citi:

 

 

0408 91

– – Žāvēti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

53,67

0408 99

– – Citi:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

9,00


(1)  Galamērķi ir šādi:

01

trešās valstis. Šveicei un Lihtenšteinai šīs likmes nav piemērojamas precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā;

02

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Turcija, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals un Krievija;

03

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna un Filipīnas;

04

visi galamērķi, izņemot Šveici un galamērķus 02 un 03.


LĒMUMI

23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/45


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 19. aprīlis)

par Eiropas Medicīnas ierīču datubanku (Eudamed)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2363)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/227/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 20. jūnija Direktīvu 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm (1) un jo īpaši tās 10.b panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (2) un jo īpaši tās 14.a panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 27. oktobra Direktīvu 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā (3), un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 90/385/EEK, Direktīvā 93/42/EEK un Direktīvā 98/79/EK paredzēti noteikumi par Eiropas Medicīnas ierīču datubanku, saskaņā ar kuriem jāizveido šāda datubanka.

(2)

Eiropas Medicīnas ierīču datubankas izveides mērķis ir stiprināt tirgus uzraudzību, nodrošinot, ka kompetentajām iestādēm ātri ir pieejama informācija par ražotājiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem, ierīcēm un sertifikātiem, kā arī vigilances dati, apmainīties ar informāciju par klīnisko pētījumu datiem un sekmēt minēto direktīvu vienotu piemērošanu, īpaši attiecībā uz reģistrācijas prasībām.

(3)

Tāpēc datubankā jāietver dati, kas ir paredzēti Direktīvā 90/385/EEK, Direktīvā 93/42/EEK un Direktīvā 98/79/EK, jo īpaši dati par ražotāju un ierīču reģistrāciju, dati par izdotiem vai atjaunotiem, labotiem, papildinātiem, apturētiem, atsauktiem vai noraidītiem sertifikātiem, dati, kas iegūti saskaņā ar vigilances procedūru, un dati par klīniskiem pētījumiem.

(4)

Šādu datubanku ar nosaukumu “Eiropas Medicīnas ierīču datubanka (Eudamed)” sadarbībā ar dalībvalstīm ir izstrādājusi Eiropas Komisija, un to pēc brīvprātības principa izmanto daudzas dalībvalstis.

(5)

Datubankā jāievada dati, izmantojot paredzētās datu pārsūtīšanas metodes.

(6)

Ievadot datus datubankā Eudamed, ir lietderīgi izmantot starptautiski atzītu medicīnas ierīču nomenklatūru, lai nodrošinātu attiecīgo ierīču vienotu aprakstu un minētās datubankas efektīvu izmantošanu. Ņemot vērā to, ka datus var ievadīt visās Eiropas Kopienas oficiālajās valodās, lai atvieglotu ierīču meklēšanu, jāizmanto ciparu kods.

(7)

Tāda starptautiski atzīta nomenklatūra ir Globālā medicīnas ierīču nomenklatūra, kas izstrādāta, pamatojoties uz EN ISO 15225:2000 Nomenklatūra – Specifikācija Medicīnas ierīču nomenklatūras sistēmas normatīvo datu apmaiņai. Nepieciešamību izveidot un uzturēt Eudamed un sākt Globālās medicīnas ierīču nomenklatūras īstenošanu kā pamatu minētajai datubankai atgādināja Padomes 2003. gada 2. decembra secinājumos par medicīnas ierīcēm (4).

(8)

Nepieciešams atbilstošs pārejas periods, lai dalībvalstis varētu sagatavoties obligātai Eudamed izmantošanai un ņemt vērā izmaiņas, kas ieviestas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/47/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, Padomes Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm un Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (5).

(9)

Dalībvalstīm jāievada pirms 2011. gada 1. maija pieejamie dati tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams Eudamed turpmākajai darbībai. Lai Eudamed būtu pilnīga, jāievada pirms 2011. gada 1. maija pieejamie dati par ražotāju, pilnvaroto pārstāvju un ierīču reģistrāciju, ko paredz Direktīva 93/42/EEK un Direktīva 98/79/EK, tādā formā, kādā minētie dati ir pieejami valsts līmenī.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Medicīnas ierīču komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu izveido Eiropas Medicīnas ierīču datubanku (Eudamed), ko izmantos kā datubanku atbilstoši Direktīvas 90/385/EEK 10.b panta 3. punktā, Direktīvas 93/42/EEK 14.a panta 3. punktā un Direktīvas 98/79/EK 12. panta 3. punktā noteiktajām prasībām.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai Direktīvas 90/385/EEK 10.b panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, Direktīvas 93/42/EEK 14.a panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā un Direktīvas 98/79/EK 12. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos datus ievadītu datubankā Eudamed saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

Attiecībā uz klīniskiem pētījumiem dalībvalstis nodrošina, lai Direktīvas 90/385/EEK 10. panta 1. punktā un Direktīvas 93/42/EEK 15. panta 1. punktā minētās informācijas izvilkumi, kā arī Direktīvas 90/385/EEK 10. panta 3. un 4. punktā un Direktīvas 93/42/EEK 15. panta 6. un 7. punktā minētā informācija tiktu ievadīta datubankā Eudamed saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

3. pants

Eudamed izmanto hiperteksta drošas pārsūtīšanas protokolu (HTTPS) un paplašināmās iezīmēšanas valodu (XML).

4. pants

Ievadot datus Eudamed, dalībvalstis var izvēlēties tiešsaistes datu ievadi vai XML datņu augšupielādi.

Dalībvalstis nodrošina, lai, ievadot datus Eudamed, medicīniskās ierīces aprakstītu, izmantojot starptautiski atzītas medicīnas ierīču nomenklatūras kodu.

5. pants

Attiecībā uz datiem, kas bija pieejami pirms 6. pantā minētās dienas, dalībvalstis nodrošina, lai Eudamed datubankā ievadītu datus par ražotāju, pilnvaroto pārstāvju un ierīču reģistrāciju saskaņā ar Direktīvas 93/42/EEK 14.a panta 1. punkta a) apakšpunktu un Direktīvas 98/79/EK 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Minētie dati ir jāievada reģistrā vēlākais līdz 2012. gada 30. aprīlim.

6. pants

Dalībvalstis piemēro šo lēmumu no 2011. gada 1. maija.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 189, 20.7.1990., 17. lpp.

(2)  OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.

(4)  OV C 20, 24.1.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 247, 21.9.2007., 21. lpp.


PIELIKUMS

Tabula, kurā sīki izklāstīti obligātie datu lauki attiecīgajā datubankas Eudamed modulī saskaņā ar pienākumiem, kas izriet no Direktīvas 93/42/EEK, Direktīvas 90/385/EEK un Direktīvas 98/79/EK

Direktīva 93/42/EEK

Obligātie dati, kas vajadzīgi Eudamed datu ierakstā

14.a panta 1. punkta a) apakšpunkts un 14. panta 1. un 2. punkts

1.

Subjekts (ražotājs/pilnvarotais pārstāvis)

a)

Nosaukums

b)

Iela

c)

Apdzīvotā vieta

d)

Pasta indekss

e)

Valsts

f)

Telefons vai e-pasts

g)

Pienākumi

2.

Ierīce

a)

Starptautiski atzītas nomenklatūras kods (Datiem, kas iegūti pēc 2011. gada 1. maija)

b)

Ierīces nosaukums/preču zīme vai, ja nav pieejams, vispārējs nosaukums.

14.a panta 1. punkta b) apakšpunkts

3.

Sertifikāts

a)

Sertifikāta numurs

b)

Sertifikāta tips

c)

Izsniegšanas datums

d)

Derīguma termiņš

e)

Ražotājs un attiecīgā gadījumā pilnvarotais pārstāvis (sk. ierakstus 1. sadaļā “Subjekts”)

f)

Pilnvarotā iestāde (izvēlēties no sistēmas)

g)

Vispārīgs darbības jomas apraksts un attiecīgā gadījumā sīka informācija par ierīci (sk. ierakstus 2. sadaļā “Ierīce”)

h)

Statuss un attiecīgā gadījumā iemesli pilnvarotās iestādes lēmumam

14.a panta 1. punkta c) apakšpunkts un 10. panta 3. punkts

4.

Negadījums (valsts kompetentās iestādes ziņojums)

a)

Atsauce uz kompetento iestādi

b)

Ražotājs un attiecīgā gadījumā pilnvarotais pārstāvis (sk. ierakstus 1. sadaļā “Subjekts”)

c)

Ražotāja kontaktinformācija

d)

Atsauce uz ražotāju/koriģējošas darbības drošības jomā (FSCA) Nr.

e)

Ierīce (sk. ierakstus 2. sadaļā “Ierīce”) un attiecīgā gadījumā partijas numurs, sērijas numurs, programmatūras versija

f)

Pilnvarotā iestāde (izvēlēties no sistēmas)

g)

Ierīce, par kuru zināms, ka to pārdod [valsts nosaukums] tirgū:

h)

Konfidenciāli

i)

Pilnīga izmeklēšana

j)

Vispārēja informācija (apraksts)

k)

Secinājumi

l)

Ieteikumi

m)

Rīcība un rīcības apraksts

14.a panta 1. punkta d) apakšpunkts un 15. panta 1., 6. un 7. punkts

5.

Klīniskais pētījums

a)

Ražotājs un attiecīgā gadījumā pilnvarotais pārstāvis (sk. ierakstus 1. sadaļā “Subjekts”)

b)

Ierīce (sk. ierakstus 2. sadaļā “Ierīce”)

c)

Izmeklēšanas nosaukums

d)

Protokola numurs

e)

Primārais mērķis

f)

Kompetentās iestādes kontaktpersona šim klīniskajam pētījumam

g)

Lēmumi, kurus saskaņā ar 15. panta 6. punktu pieņēmusi kompetentā iestāde, lēmuma datums un pamatojums

h)

Pirmstermiņa izbeigšana, ievērojot drošības apsvērumus, saskaņā ar 15. panta 7. punktu, lēmuma datums un pamatojums

Direktīva 90/385/EEK

Obligātie dati, kas vajadzīgi Eudamed datu ierakstā

10.b panta 1. punkta a) apakšpunkts

6.

Sertifikāts (sk. ierakstus 3. sadaļā “Sertifikāts”)

10.b panta 1. punkta b) apakšpunkts un 8. panta 3. punkts

7.

Negadījums (sk. ierakstus 4. sadaļā “Negadījums”)

10.b panta 1. punkta c) apakšpunkts un 10. panta 1., 3. un 4. punkts

8.

Klīniskais pētījums (sk. a) līdz f) ierakstu 5. sadaļā “Klīniskais pētījums”)

a)

Lēmumi, kurus saskaņā ar 10. panta 3. punktu pieņēmusi kompetentā iestāde, lēmuma datums un pamatojums

b)

Pirmstermiņa izbeigšana, ievērojot drošības apsvērumus, saskaņā ar 10. panta 4. punktu, lēmuma datums un pamatojums

Direktīva 98/79/EK

Obligātie dati, kas vajadzīgi Eudamed datu ierakstā

12. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 10. panta 1., 3. un 4. punkts un VIII pielikuma 4. punkts

9.

Subjekts (visām medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā (IVD))

Ražotāja un attiecīgā gadījumā pilnvarotā pārstāvja adrese (sk. ierakstus 1. sadaļā “Subjekts”)

10.

Ierīce:

Visām IVD ierīcēm

a)

Ierīce (sk. ierakstus 2. sadaļā “Ierīce”)

b)

Informācija, vai ierīce ir “jauna”

c)

Tirgū laišanas pārtraukšana

Papildus II pielikumam, paškontrole

d)

Attiecīgā gadījumā darbības novērtēšanas iznākums

e)

Sertifikāts (sk. ierakstus 3. sadaļā “Sertifikāts”)

f)

Attiecīgā gadījuma atbilstība kopējiem tehniskajiem parametriem

g)

Ierīces identifikācija

12. panta 1. punkta b) apakšpunkts

11.

Sertifikāts (sk. ierakstus 3. sadaļā “Sertifikāts”)

12. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 11. panta 3. punkts

12.

Negadījums (sk. ierakstus 4. sadaļā “Negadījums”)


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/49


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 21. aprīlis),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū Morinda citrifolia augļu koncentrātu un biezeni kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2397)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2010/228/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regulu (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums Tahitian Noni International Inc. 2006. gada 20. aprīlī iesniedza Beļģijas kompetentajām iestādēm pieteikumu par Morinda citrifolia augļu koncentrāta un biezeņa kā jaunas pārtikas produktu sastāvdaļas laišanu tirgū.

(2)

Beļģijas kompetentā pārtikas produktu novērtēšanas iestāde 2007. gada 28. februārī sniedza sākotnējā novērtējuma ziņojumu. Minētajā ziņojumā tā secināja, ka ir pieļaujami lietot Morinda citrifolia augļu koncentrātu un biezeni kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu.

(3)

Komisija 2007. gada 28. martā nosūtīja sākotnējā novērtējuma ziņojumu visām dalībvalstīm.

(4)

Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 4. punktā noteiktajā 60 dienu laikā saskaņā ar minēto noteikumu tika izteikti pamatoti iebildumi pret šā produkta tirdzniecību.

(5)

Tāpēc 2007. gada 7. novembrī notika apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EPNI).

(6)

EPNI 2009. gada 13. martā“Diētisko produktu, uztura un alerģiju zinātnes ekspertu grupas zinātniskajā atzinumā pēc Komisijas lūguma par Morinda citrifolia (noni) augļu koncentrātu un biezeni kā jaunu pārtikas produkta sastāvdaļu” secināja, ka noni augļu biezenis un koncentrāts ir sabiedrībai nekaitīgs.

(7)

Pamatojoties uz zinātnisko novērtējumu, ir noteikts, ka augļu biezenis un koncentrāts no Morinda citrifolia (noni) atbilst Regulas (EK) Nr. 258/97 3. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Morinda citrifolia (noni) augļu biezeni un koncentrātu, kā norādīts I pielikumā, drīkst laist Savienības tirgū kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu II pielikumā norādītajos lietošanas veidos.

2. pants

Ar šo lēmumu atļautā Morinda citrifolia augļu biezeņa nosaukums uz to saturošā pārtikas produkta etiķetes ir “Morinda citrifolia augļu biezenis” vai “noni augļu biezenis”.

Ar šo lēmumu atļautā Morinda citrifolia augļu koncentrāta nosaukums uz to saturošā pārtikas produkta etiķetes ir “Morinda citrifolia augļu koncentrāts” vai “noni augļu koncentrāts”.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts uzņēmumam Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA.

Briselē, 2010. gada 21. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Morinda citrifolia augļu biezeņa un koncentrāta specifikācija

Apraksts

Morinda citrifolia augļus novāc ar rokām. No biezenī pārstrādātajiem augļiem mehāniski atdala sēklas un mizu. Pēc pasterizācijas biezeni fasē aseptiskos iesaiņojumos un uzglabā aukstumā.

Morinda citrifolia koncentrātu gatavo no M. citrifolia biezeņa, apstrādājot to ar pektinolītiskiem enzīmiem (50–60 °C 1–2 h). Tad biezeni karsē, lai inaktivētu pektināzes, un pēc tam nekavējoties atdzesē. Sulu atdala novades centrifūgā. Pēc tam sulu savāc un pasterizē, pirms koncentrē vakuumiztvaicētājā no 6–8 grādiem pēc Briksa līdz 49–51 grādam pēc Briksa, tādējādi iegūstot galakoncentrātu.

Morinda citrifolia augļu biezeņa un koncentrāta sastāvs

Mitrums

89–93 %

48–53 %

Olbaltumvielas

< 0,6 g/100 g

3–3,5 g/100 g

Tauki

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Pelni

< 1 g/100 g

4,5–5 g/100 g

Kopējie ogļhidrāti

5–10 g/100 g

37–45 g/100 g

Fruktoze

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Glikoze

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Diētiskās šķiedrvielas

1,5–3 g/100 g

1,5–5 g/100 g

5,15-dimetilmorindols (1)

0,19–0,20 μg/mL

0,11–0,77 μg/mL

Lucidīns (1)

Nav nosakāms

Nav nosakāms

Alizarīns (1)

Nav nosakāms

Nav nosakāms

Rubiadīns (1)

Nav nosakāms

Nav nosakāms


(1)  Ar HPLC-UV metodi, ko izstrādājis un apstiprinājis pieteikuma iesniedzējs antrahinonu analīzei Morinda citrifolia biezenī un koncentrātā.

Noteikšanas robežas: 2,5 ng/mL (5,15-dimetilmorindols); 50,0 ng/mL (lucidīns); 6,3 ng/mL (alizarīns) un 62,5 ng/mL (rubiadīns).


II PIELIKUMS

Morinda citrifolia augļu biezeņa un koncentrāta lietošanas veidi

Lietošanas grupa

Maksimālais Morinda citrifolia augļu lietojuma līmenis

biezenis

koncentrāts

Konfektes / konditorejas izstrādājumi

45 g/100 g

10 g/100 g

Graudu batoniņi

53 g/100 g

12 g/100 g

Pulverveida uzturvielu dzērienu kokteiļi (sausnas svars)

53 g/100 g

12 g/100 g

Gāzēti dzērieni

11 g/100 g

3 g/100 g

Saldējums un šerbets

31 g/100 g

7 g/100 g

Jogurts

12 g/100 g

3 g/100 g

Cepumi

53 g/100 g

12 g/100 g

Bulciņas, kūkas un smalkmaizītes

53 g/100 g

12 g/100 g

Brokastu pārslas (pilngraudu)

88 g/100 g

20 g/100 g

Ievārījumi un želejas (augļu konservi)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Saldi uzziežamie, pildījumi un glazūras

31 g/100 g

7 g/100 g

Pikantas mērces, marinējumi, gaļas mērces un garšvielas

88 g/100 g

20 g/100 g

Uztura bagātinātāji (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK (2))

26 g uz ražotāja ieteikto dienas devu

6 g uz ražotāja ieteikto dienas devu


(1)  Aprēķināts, balstoties uz daudzumu pirms pārstrādes, kas vajadzīgs 100 g galaprodukta pagatavošanai.

(2)  OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/52


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 22. aprīlis)

par projektu Itālijas izstrādātajam dekrētam, ar kuru nosaka standartus, lai reglamentētu ilgi glabājama piena, ultrasterilizēta piena, mikrofiltrēta pasterizēta piena un augstā temperatūrā pasterizēta piena, kā arī piena produktu marķēšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2436)

(Autentisks ir tikai teksts itāļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/229/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (1) un jo īpaši tās 19. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 19. panta otrajā daļā noteikto procedūru Itālijas iestādes 2009. gada 25. augustā informēja Komisiju par dekrētu, ar kuru nosaka standartus, kas reglamentē ilgi glabājama piena, ultrasterilizēta piena, mikrofiltrēta pasterizēta piena un augstā temperatūrā pasterizēta piena, kā arī piena produktu marķēšanu.

(2)

Saskaņā ar paziņotā dekrēta 1. pantu tas attiecas uz ilgi glabājamu pienu, ultrasterilizētu pienu, mikrofiltrētu pasterizētu pienu un augstā temperatūrā pasterizētu pienu, kā arī uz piena produktiem.

(3)

Paziņotā dekrēta 2. pantā ir prasība par to, ka uz sterilizēta ilgi glabājama piena, ultrasterilizēta piena, mikrofiltrēta pasterizēta piena un augstā temperatūrā pasterizēta piena marķējuma jānorāda piena, kam veikta attiecīgā apstrāde, izcelsmes vieta.

(4)

Paziņotā dekrēta 3. panta 1. punktā minēts, ka uz piena produktu marķējuma jānorāda šādu produktu ražošanai izmantotā piena izcelsmes vieta.

(5)

Paziņotā dekrēta 3. panta 3. punktā minēts, ka piena vai piena produktu pārstrādes procesā iegūtās vielas, ko izmanto siera, tai skaitā biezpiena, ražošanā, jāiekļauj sastāvdaļu sarakstā uz šo produktu marķējuma, norādot minēto vielu ražošanai izmantotā piena izcelsmes vietu.

(6)

Paziņotā dekrēta 4. pantā noteikts, ka no biezpiena iegūta siera marķējumā jānorāda biezpienā izmantotā piena izcelsmes vieta.

(7)

Direktīva 2000/13/EK harmonizē noteikumus, kas reglamentē pārtikas produktu marķēšanu, pirmkārt, pieņemot noteikumus, ar ko saskaņo dažus dalībvalstu noteikumus, un, otrkārt, paredzot rīcību attiecībā uz neharmonizētiem dalībvalstu noteikumiem. Harmonizēšanas darbības joma ir noteikta minētās direktīvas 3. panta 1. punktā, kur uzskaitītas norādes, kas obligāti jāiekļauj pārtikas produktu marķējumā saskaņā ar 4.–17. pantu un ievērojot šajos punktos minētos izņēmumus.

(8)

It īpaši saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punkta 8) apakšpunktu obligāta ir norāde par izcelsmes vietu vai pirmavotu, ja šādas informācijas trūkums var ievērojami maldināt patērētāju attiecībā uz pārtikas produkta īsto izcelsmi. Ar šo noteikumu ir iedibināts pienācīgs mehānisms, kā aizsargāt patērētājus no riska tikt maldinātiem gadījumos, ja konkrētas informācijas dēļ varētu uzskatīt, ka dotajam pārtikas produktam ir cita izcelsme vai pirmavots, kas atšķiras no īstās izcelsmes vai pirmavota.

(9)

Turklāt Direktīvas 2000/13/EK 4. panta 2. punktā ir noteikts, ka īpašiem pārtikas produktiem Savienības noteikumos vai gadījumā, ja tādu nav, dalībvalstu noteikumos var iekļaut prasību par citām norādēm papildus tām, kas uzskaitītas minētās direktīvas 3. panta 1. punktā.

(10)

Direktīvas 2000/13/EK 18. panta 2. punkts pieļauj neharmonizētu dalībvalsts noteikumu pieņemšanu, ja tie ir pamatoti ar vienu no tajā minētajiem iemesliem, tai skaitā, inter alia, krāpšanas novēršanu un sabiedrības veselības aizsardzību, un ja tie netraucē piemērot Direktīvā 2000/13/EK izklāstītās definīcijas un noteikumus. Tādēļ gadījumā, ja dalībvalstī sagatavo valsts marķēšanas noteikumu projektu, jāpārbauda šo noteikumu atbilsme iepriekšminētajiem Līguma noteikumiem un prasībām.

(11)

Itālijas iestādes uzskata, ka attiecīgais dekrēts ir nepieciešams, lai definētu un reglamentētu sterilizēta ilgi glabājama piena, ultrasterilizēta piena, mikrofiltrēta pasterizēta piena un augstā temperatūrā pasterizēta piena, kā arī piena produktu izsekojamības sistēmu. Turklāt minētās iestādes informē, ka attiecīgais dekrēts ir nepieciešams, lai reglamentētu 1. pantā uzskaitīto pārtikas produktu marķēšanu un pilnā apmērā nodrošinātu patērētāju interešu aizsardzību.

(12)

Attiecībā uz paziņotā dekrēta 1. pantā minēto pārtikas produktu izsekojamību Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (2), pārtikas uzņēmumiem prasīts izveidot visaptverošu izsekojamības sistēmu, kas attiecas uz visiem ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmiem, lai varētu mērķtiecīgi un precīzi izņemt produktus no tirgus vai sniegt informāciju patērētājiem vai amatpersonām, kas veic kontroli. It īpaši saskaņā ar minētās regulas 18. pantu uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, jāspēj identificēt jebkuru personu, kas tiem piegādājusi pārtiku, un pārējos uzņēmumus, kuriem piegādāta to pārtika. Turklāt minētās regulas 19. pantā uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, paredzēti īpaši pienākumi. Obligātā izcelsmes norāde uz attiecīgo gatavo produktu marķējuma nav tāda informācija, kas nepieciešama minēto izsekojamības prasību nodrošināšanai.

(13)

Turklāt, izņemot sākotnējo atsauci uz nepieciešamību aizsargāt patērētāja intereses, Itālijas iestādes nesniedza nekādu pamatojumu, kas ļautu secināt, ka paziņotā dekrēta 1. pantā minētajiem produktiem būtu nepieciešama obligāta izcelsmes norāde, neskarot Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punkta 8) apakšpunktā minēto pienākumu.

(14)

Tādēļ Itālijas iestādes nav pierādījušas, ka izcelsmes norāde, kas minēta paziņotajā dekrētā, ir nepieciešama, lai sasniegtu kādu no Direktīvas 2000/13/EK 18. panta 2. punktā minētajiem mērķiem.

(15)

Ievērojot šos konstatējumus, Komisija saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 19. panta trešo daļu sniedz negatīvu atzinumu par iepriekšminētajiem paziņotā dekrēta noteikumiem.

(16)

Komisija attiecīgi aicina Itālijas iestādes nepieņemt paziņotā dekrēta noteikumus.

(17)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Itālija nepieņem 2. pantu, 3. panta 1. un 3. punktu un 4. pantu (attiecībā uz pienākumu norādīt biezpienā izmantotā piena izcelsmes vietu) paziņotajā dekrētā, ar kuru nosaka standartus, kas reglamentē ilgi glabājama piena, ultrasterilizēta piena, mikrofiltrēta pasterizēta piena un augstā temperatūrā pasterizēta piena, kā arī piena produktu marķēšanu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.


Labojumi

23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/54


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2257/2003 (2003. gada 25. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, lai pielāgotu apsekojuma mainīgos lielumus

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 336, 2003. gada 23. decembris )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 5. nodaļa, 4. sējums, 396. lpp.)

396. lappusē 1. panta 1. punktā c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

pamatdarba mainīgie lielumi:

profesionālais statuss,

vietējās vienības ekonomiskā aktivitāte,

amats,

pārraudzības kompetence,

vietējā vienībā strādājošo personu skaits,

darba vietas valsts,

darba vietas reģions,

gads un mēnesis, kad persona uzsākusi strādāt pašreizējā darbā,

valsts nodarbinātības dienesta līdzdalība pašreizējā darba atrašanā,

darba pastāvīgums (un iemesli),

pagaidu darba vai ierobežota ilguma darba līguma ilgums,

pilnas slodzes/pusslodzes atšķirība (un iemesli),

līgums ar pagaidu darba devēju,

darbs mājās;”

lasīt šādi:

“c)

pamatdarba mainīgie lielumi:

nodarbinātības statuss,

vietējās vienības ekonomiskās darbības veids,

profesija/amats,

pārraudzības kompetence,

vietējā vienībā strādājošo personu skaits,

darba vietas valsts,

darba vietas reģions,

gads un mēnesis, kad persona uzsākusi strādāt pašreizējā darbā,

valsts nodarbinātības dienesta līdzdalība pašreizējā darba atrašanā,

darba pastāvīgums (un iemesli),

pagaidu darba vai darba līguma uz noteiktu laiku ilgums,

pilna darba laika / nepilna darba laika nodalīšana (un iemesli),

līgums ar pagaidu nodarbinātības aģentūru,

darbs mājās;”.

396. lappusē 1. panta 1. punktā d) apakšpunktā:

tekstu:

“d)

nostrādātās stundas:

nedēļā parasti strādājamo stundu skaits,

faktiski nostrādāto stundu skaits,

virsstundu skaits pārskata nedēļā,

galvenais iemesls, kādēļ faktiski nostrādātās stundas atšķiras no normālā darba laika ilguma;”

lasīt šādi:

“d)

nostrādātās stundas:

nedēļā parasti strādājamo stundu skaits,

faktiski nostrādāto stundu skaits,

virsstundu skaits pārskata nedēļā,

galvenais iemesls, kādēļ faktiski nostrādāto stundu skaits atšķiras no parasti strādājamo stundu skaita;”.

397. lappusē 1. panta 2. punktā n) apakšpunktā:

tekstu:

“n)

netipiski darba laiki (..)”

lasīt šādi:

“n)

netipisks darba laiks (..)”.


23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/55


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/98/EK (2003. gada 17. novembris) par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 345, 2003. gada 31. decembris )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 13. nodaļa, 32. sējums, 701. lpp.)

706. lappusē IV nodaļā 11. panta 3. punktā:

tekstu:

“3.   Esošās ekskluzīvās vienošanās, kuras atbilst nosacījumiem attiecībā uz 2. punktā paredzēto izņēmumu, tiek izbeigtas, beidzoties termiņam vai jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2008. gada 31. decembrī.”

lasīt šādi:

“3.   Esošās ekskluzīvās vienošanās, kuras neatbilst nosacījumiem attiecībā uz 2. punktā paredzēto izņēmumu, tiek izbeigtas, beidzoties termiņam vai jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2008. gada 31. decembrī.”