ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.097.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 97

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 17. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 316/2010 (2010. gada 16. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pommes des Alpes de Haute Durance (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 317/2010 (2010. gada 16. aprīlis), ar ko pieņem 2011. gada ad hoc moduļa specifikācijas par personu ar invaliditāti nodarbinātību darbaspēka izlases veida apsekojumam saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 318/2010 (2010. gada 16. aprīlis), ar ko 124. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

10

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 319/2010 (2010. gada 16. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/218/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 16. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnas H5N1 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu mājputniem Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2348)  ( 1 )

14

 

 

2010/219/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 16. aprīlis), ar ko atceļ Lēmumu 2006/236/EK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zvejniecības produktiem, kas ievesti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai cilvēku uzturā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2354)  ( 1 )

16

 

 

2010/220/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 16. aprīlis) par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz saimniecībās audzētiem zivsaimniecības produktiem, kas importēti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai pārtikā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2358)  ( 1 )

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

17.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 316/2010

(2010. gada 16. aprīlis)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pommes des Alpes de Haute Durance (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu un piemērojot minētās regulas 17. panta 2. punktu, Francijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Pommes des Alpes de Haute Durance ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 199, 25.8.2009., 19. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

FRANCIJA

Pommes des Alpes de Haute Durance (AĢIN)


17.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 317/2010

(2010. gada 16. aprīlis),

ar ko pieņem 2011. gada ad hoc moduļa specifikācijas par personu ar invaliditāti nodarbinātību darbaspēka izlases veida apsekojumam saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 9. marta Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Kopienas un visu tās dalībvalstu parakstītās ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk “ANO konvencija”) 31. pantā par statistiku un datu vākšanu teikts, ka dalībvalstis apņemas vākt atbilstošu informāciju, tostarp statistikas un pētījumu datus, lai tās varētu izstrādāt un īstenot stratēģijas šīs konvencijas, tostarp 27. panta noteikumu par darbu un nodarbinātību, īstenošanai.

(2)

Padome 2008. gada 17. marta rezolūcijā par personu ar invaliditāti situāciju Eiropas Savienībā (2) uzsvēra, ka ir vajadzīga statistika par invaliditāti, lai būtu pārskats par personu ar invaliditāti vispārējo situāciju Eiropā un, pateicoties šādai statistikai un pētījumu datiem, varētu sagatavot pamatotu politiku invaliditātes jomā, kas jāizstrādā un jāīsteno dažādos vadības līmeņos. Padome aicina dalībvalstis un Komisiju atbilstoši kompetencēm nodrošināt, lai tiktu sākts darbs pie Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā, kas nomainīs pašreizējo Eiropas rīcības plānu invaliditātes jomā 2004. līdz 2010. gadam, tostarp novērtējot, kā valstu pasākumos atspoguļotas Eiropas Kopienas un dalībvalstu saistības, lai pilnībā īstenotu ANO konvenciju Eiropas mērogā, apsverot šim nolūkam saskaņotu un salīdzināmu valstu mērķu noteikšanu.

(3)

Vajadzīga visaptveroša un salīdzināma datu kopa par personu ar invaliditāti nodarbinātību, lai uzraudzītu progresu, īstenojot ANO konvencijas 27. pantu, Eiropas nodarbinātības stratēģijas un Eiropas invaliditātes jomas stratēģijas mērķus, kā arī noteiktu personu ar invaliditāti dalības pārmaiņas darba tirgū.

(4)

Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 365/2008, ar ko pieņem 2010., 2011. un 2012. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 (3), ir iekļauts ad hoc modulis par personu ar invaliditāti nodarbinātību. Jādefinē mainīgo lielumu saraksts šim modulim.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīts detalizēts to mainīgo lielumu saraksts, kas 2011. gadā jāvāc ad hoc modulī par personu ar invaliditāti nodarbinātību.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp.

(2)  OV C 75, 26.3.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 112, 24.4.2008., 22. lpp.


PIELIKUMS

DARBASPĒKA IZLASES VEIDA APSEKOJUMS

2011. gada ad hoc moduļa par personu ar invaliditāti nodarbinātību specifikācijas

1.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: visi.

2.

Mainīgajiem lielumiem piešķir šādus kodus.

Darbaspēka izlases veida apsekojuma mainīgo lielumu kodi slejā “Filtrs” attiecas uz III pielikumu Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Regulā (EK) Nr. 377/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009. gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu (1).

Nosaukums

Sleja

Kods

Apraksts

Filtrs

HEALTHMA

197–198

 

Ilgstošas veselības stāvokļa problēmas vai slimības veids (pirmā galvenā veida kods)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem

01

Problēmas ar rokām vai plaukstām (tostarp artrīts vai reimatisms)

02

Problēmas ar kājām vai pēdām (tostarp artrīts vai reimatisms)

03

Problēmas ar muguru vai kaklu (tostarp artrīts vai reimatisms)

04

Vēzis

05

Ādas problēmas, tostarp alerģiskas reakcijas un nopietni bojājumi

06

Sirds, asinsspiediena vai asinsrites problēmas

07

Plaušu vai elpošanas problēmas, tostarp astma un bronhīts

08

Kuņģa, aknu, nieru vai gremošanas problēmas

09

Diabēts

10

Epilepsija (tostarp lēkmes)

11

Lielas galvassāpes, piemēram, migrēna

12

Mācīšanās grūtības (nespēja iemācīties lasīt, rakstīt vai veikt matemātiskas darbības)

13

Hroniskas bailes

14

Depresija

15

Citas garīgas, nervu vai emocionālas problēmas

16

Citas progresējošas slimības (tostarp izkaisītā skleroze, HIV, Alcheimera slimība, Parkinsona slimība)

17

Citas ilgstošas veselības problēmas

18

Nav ilgstošu veselības stāvokļa problēmu vai slimību

99

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

HEALTHSE

199–200

 

Ilgstošas veselības stāvokļa problēmas vai slimības veids (otrā galvenā veida kods)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un HEALTHMA = 1–17

01

Problēmas ar rokām vai plaukstām (tostarp artrīts vai reimatisms)

02

Problēmas ar kājām vai pēdām (tostarp artrīts vai reimatisms)

03

Problēmas ar muguru vai kaklu (tostarp artrīts vai reimatisms)

04

Vēzis

05

Ādas problēmas, tostarp alerģiskas reakcijas un nopietni bojājumi

06

Sirds, asinsspiediena vai asinsrites problēmas

07

Plaušu vai elpošanas problēmas, tostarp astma un bronhīts

08

Kuņģa, aknu, nieru vai gremošanas problēmas

09

Diabēts

10

Epilepsija (tostarp lēkmes)

11

Lielas galvassāpes, piemēram, migrēna

12

Mācīšanās grūtības (nespēja iemācīties lasīt, rakstīt vai veikt matemātiskas darbības)

13

Hroniskas bailes

14

Depresija

15

Citas garīgas, nervu vai emocionālas problēmas

16

Citas progresējošas slimības (tostarp izkaisītā skleroze, HIV, Alcheimera slimība, Parkinsona slimība)

17

Citas ilgstošas veselības problēmas

18

Nav citu ilgstošu veselības stāvokļa problēmu vai slimību

99

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

DIFFICMA

201–202

 

1. pamatdarbības grūtība (pirmās lielākās grūtības kods)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem

01

Redzēt, pat ja tiek izmantotas brilles

02

Dzirdēt, pat ja tiek izmantots dzirdes aparāts

03

Staigāt, kāpt pa kāpnēm

04

Sēdēt vai stāvēt

05

Atcerēties, koncentrēties

06

Sazināties, piemēram, saprast vai tikt saprastam

07

Aizsniegt vai izstiepties

08

Celt un nest

09

Liekties

10

Turēt, tvert vai griezties

11

Nav

99

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

DIFFICSE

203–204

 

2. pamatdarbības grūtība (otrās lielākās grūtības kods)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un DIFFICMA = 1–10

01

Redzēt, pat ja tiek izmantotas brilles

02

Dzirdēt, pat ja tiek izmantots dzirdes aparāts

03

Staigāt, kāpt pa kāpnēm

04

Sēdēt vai stāvēt

05

Atcerēties, koncentrēties

06

Sazināties, piemēram, saprast vai tikt saprastam

07

Aizsniegt vai izstiepties

08

Celt un nest

09

Liekties

10

Turēt, tvert vai griezties

11

Nav

99

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

LIMHOURS

205

 

Veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as), vai grūtības ierobežo to nedēļas stundu skaitu, kurās persona var strādāt

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

Jā, veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as)

2

Jā, grūtības veikt darbību

3

Jā, abi, veselības stāvokļa problēma(-as)/slimība(-as) un grūtības veikt darbību

4

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

LIMTYPEW

206

 

Veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as), vai grūtības ierobežo tā darba veidu, kuru persona var veikt (piemēram, problēmas ar smagumu nešanu, darbu ārpus telpām, ilgstošu sēdēšanu)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

Jā, veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as)

2

Jā, grūtības veikt darbību

3

Jā, abi, veselības stāvokļa problēma(-as)/slimība(-as) un grūtības veikt darbību

4

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

LIMTRANS

207

 

Veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as), vai grūtības ierobežo personas iespējas nokļūt darbā un no darba

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

Jā, veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as)

2

Jā, grūtības veikt darbību

3

Jā, abi, veselības stāvokļa problēma(-as)/slimība(-as) un grūtības veikt darbību

4

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

NEEDHELP

208

 

Veselības stāvokļa problēmas(-u)/slimības(-u) vai darbības veikšanas grūtību dēļ personai nepieciešams personisks atbalsts (nenodarbinātas personas)/persona izmanto personisku atbalstu (nodarbinātas personas), lai tā varētu strādāt

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

2

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

NEEDADAP

209

 

Veselības stāvokļa problēmas(-u)/slimības(-u) vai darbības veikšanas grūtību dēļ personai nepieciešamas īpašas ierīces (nenodarbinātas personas)/persona izmanto īpašas ierīces (nodarbinātas personas) vai nepieciešams pielāgot personas darbavietu (nenodarbinātas personas)/ir pielāgota personas darbavieta (nodarbinātas personas), lai tā varētu strādāt

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

2

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

NEEDORGA

210

 

Veselības stāvokļa problēmas(-u)/slimības(-u) vai darbības veikšanas grūtību dēļ personai nepieciešami īpaši pasākumi (nenodarbinātas personas)/ir veikti īpaši pasākumi (nodarbinātas personas), lai tā varētu strādāt (piemēram, sēdošs darbs, tāldarbs, elastīgas darba stundas vai ne pārāk grūts darbs)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

2

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

LIMREAS

211–212

 

Galvenais darba ierobežojuma iemesls (stundu skaits, veids, nokļūšana darbā un no darba), kura iemesls nav ilgstošas veselības stāvokļa problēmas/slimības vai pamatdarbību veikšanas grūtības

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem

01

Nepietiekama kvalifikācija/pieredze

02

Nav piemērotu darba iespēju

03

Nav transporta vai slikts transports uz darbavietu un no tās

04

Nepietiekams darba devēja elastīgums

05

Ietekmē priekšrocību izmantošanu

06

Ģimenes/aprūpes pienākumi

07

Personiski iemesli

08

Cits iemesls

09

Nav darba ierobežojumu

99

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes


Nosaukums

Sleja

Kods

Apraksts

Filtrs

 

213/218

 

Svaru koeficients 2010. gada ad hoc modulim (fakultatīvs)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem

0000–9999

213.–216. slejā atspoguļoti veseli skaitļi

00–99

217.–218. slejā atspoguļoti decimāldaļskaitļi


(1)  OV L 114, 26.4.2008., 57. lpp.


17.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 318/2010

(2010. gada 16. aprīlis),

ar ko 124. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2010. gada 29. martā nolēma svītrot vienu fizisko personu no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāatjaunina I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

João VALE DE ALMEIDA


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

No sadaļas “Fiziskās personas” svītro šādu ierakstu:

Azahari Husin . Tituls: Dr. Adrese: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Dzimšanas datums: 14.9.1957. Dzimšanas vieta: Negeri Sembilan, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A 11512285. Valsts identifikācijas Nr.: 570914-05- 5411. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2005. gadā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.”


17.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/12


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 318/2010

(2010. gada 16. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 17. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

87,5

MA

80,1

TN

109,3

TR

111,1

ZZ

97,0

0707 00 05

MA

93,5

TR

124,4

ZZ

109,0

0709 90 70

MA

49,0

TR

99,2

ZZ

74,1

0805 10 20

EG

51,1

IL

52,2

MA

52,7

TN

56,0

TR

64,0

ZZ

55,2

0805 50 10

EG

66,0

TR

60,3

ZA

64,4

ZZ

63,6

0808 10 80

AR

90,3

BR

85,3

CA

111,7

CL

85,8

CN

86,7

MK

22,1

NZ

105,3

US

135,1

UY

72,5

ZA

81,8

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

86,3

CN

50,4

ZA

105,4

ZZ

82,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

17.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 16. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnas H5N1 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu mājputniem Rumānijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2348)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/218/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (3), un jo īpaši tās 18. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (4), un jo īpaši tās 63. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 14. jūnija Lēmumā 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem (5) paredzēti daži aizsardzības pasākumi, kas piemērojami, lai nepieļautu minētās slimības izplatīšanos, tostarp A un B apgabala noteikšana, kolīdz rodas aizdomas par slimības uzliesmojumu vai tas ir apstiprināts. Šie apgabali norādīti minētā lēmuma pielikumā.

(2)

Pēc tam, kad tika apstiprināts augsti patogēnās H5N1 apakštipa putnu gripas uzliesmojums Rumānijā, minētā dalībvalsts veica aizsardzības pasākumus saskaņā ar Lēmumu 2006/415/EK, tostarp atbilstīgi minētā lēmuma 4. pantam izveidoja A un B apgabalu.

(3)

Pēc minētās slimības uzliesmojuma Rumānijā tika pieņemts Komisijas 2010. gada 16. marta Lēmums 2010/158/ES par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēno H5N1 apakštipa putnu gripu Rumānijā (6). Ar minēto lēmumu nosaka apgabalus, kuros piemēro aizsardzības pasākumus, kas paredzēti Lēmumā 2006/415/EK, un šo pasākumu piemērošanas ilgumu.

(4)

Pagaidu aizsardzības pasākumi patlaban ir pārskatīti Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un tie ir jāapstiprina.

(5)

Pēc Lēmuma 2010/158/ES pieņemšanas ir apstiprināts vēl viens slimības uzliesmojums apgabalā, uz kuru jau attiecas minētajā lēmumā paredzētie pagaidu aizsardzības pasākumi. Tādēļ, nosakot A apgabala teritoriju un aizsardzības pasākumu piemērošanas termiņu, kas patlaban ir jāapstiprina, ir lietderīgi ņemt vērā jauno uzliesmojumu.

(6)

Tāpēc Lēmuma 2006/415/EK pielikums ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Savienības tiesību aktu skaidrības labad Lēmums 2010/158/ES ir pilnībā jāatceļ.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/415/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Lēmumu 2010/158/ES atceļ.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.

(4)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(5)  OV L 164, 16.6.2006., 51. lpp.

(6)  OV L 67, 17.3.2010., 10. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

A   DAĻA

A apgabals, kas noteikts saskaņā ar 4. panta 2. punktu:

ISO valsts kods

Dalībvalsts

A apgabals

Datums, līdz kuram piemēro, saskaņā ar 4. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktu

Kods

(ja ir)

Nosaukums

RO

Rumānija

00038

Apgabals, kurā ietilpst:

17.4.2010.

Aizsardzības zona:

Letea

Uzraudzības zonas:

C.A. Rosetti

Sfiștofca

Cardon

RO

Rumānija

00038

Aizsardzības zona:

Plauru

27.4.2010.

B   DAĻA

B apgabals, kas noteikts saskaņā ar 4. panta 2. punktu:

ISO valsts kods

Dalībvalsts

B apgabals

Datums, līdz kuram piemēro, saskaņā ar 4. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktu

Kods

(ja ir)

Nosaukums

RO

Rumānija

00038

Pārējās Tulčas (Tulcea) administratīvā apgabala daļas, kas nav minētas A daļā

27.4.2010.”


17.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/16


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 16. aprīlis),

ar ko atceļ Lēmumu 2006/236/EK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zvejniecības produktiem, kas ievesti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai cilvēku uzturā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2354)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/219/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (2), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 21. marta Lēmums 2006/236/EK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zvejniecības produktiem, kas ievesti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai cilvēku uzturā (3), tika pieņemts pēc tam, kad Eiropas Komisijas pārbaudes apmeklējumā Indonēzijā atklāja nopietnus trūkumus minētajā trešā valstī saistībā ar zvejniecības produktu higiēnu, veicot pārkraušanu.

(2)

Lēmumu 2006/236/EK grozīja ar Komisijas Lēmumu 2008/660/EK (4), kurā atjaunoja prasību par Indonēzijas izcelsmes zvejniecības produktu testēšanu, lai noteiktu histamīna un smago metālu klātbūtni akvakultūras produktos.

(3)

Lēmumā 2006/236/EK paredzēts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai katram no Indonēzijas importētajam zvejniecības produktu sūtījumam (izņemot akvakultūras izcelsmes produktus) tiktu veikti vajadzīgie testi, kas garantētu, ka produktos nav pārsniegts noteiktais maksimāli pieļaujamais smago metālu līmenis.

(4)

Lēmumā 2006/236/EK arī paredzēts, ka tas jāpārskata, ņemot vērā kompetento Indonēzijas iestāžu sniegtās garantijas un pamatojoties uz dalībvalstu veikto testu rezultātiem.

(5)

To testu rezultāti, ko dalībvalstis veikušas no Indonēzijas importētajiem zvejniecības produktiem, ir labvēlīgi attiecībā uz smagajiem metāliem. Turklāt Indonēzija ir sniegusi Komisijai vajadzīgās garantijas. Tāpēc vairs nav jāveic smago metālu testi katram zvejniecības produktu sūtījumam.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāatceļ Lēmums 2006/236/EK.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 2006/236/EK.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 83, 22.3.2006., 16. lpp.

(4)  OV L 215, 12.8.2008., 6. lpp.


17.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/17


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 16. aprīlis)

par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz saimniecībās audzētiem zivsaimniecības produktiem, kas importēti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai pārtikā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2358)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/220/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2009. gada novembra pārbaudes apmeklējuma Indonēzijā rezultāti atklāja trūkumus attiecībā uz atlieku kontroles sistēmu akvakultūras dzīvniekiem un saimniecībās audzētiem zivsaimniecības produktiem, kā arī to, ka atbilstošu laboratorijas iekārtu jauda ir nepietiekama, lai noteiktu atliekas un konkrētas farmakoloģiski aktīvās vielas akvakultūras dzīvniekos un saimniecībās audzētos zivsaimniecības produktos saskaņā ar noteikumiem Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvā 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (2), un Komisijas 2002. gada 14. augusta Lēmumā 2002/657/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 96/23/EK par analīzes metožu veiktspēju un rezultātu interpretēšanu (3).

(2)

Tāpēc pastāv risks, ka saimniecībās audzēti zivsaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā un importēti no Indonēzijas, satur tādu konkrētu farmakoloģiski aktīvu vielu atliekas, ko lieto slimību apkarošanai vai akvakultūras dzīvnieku ražīguma uzlabošanai un kas var kaitēt cilvēka veselībai. Konkrēti tās var būt šādas vielas: hloramfenikols, nitrofurāni un tetraciklīni. Tādēļ ir jāveic pasākumi šāda riska mazināšanai. Pasākumiem jābūt proporcionāliem, un tie nedrīkst paredzēt plašākus tirdzniecības ierobežojumus, nekā vajadzīgs, lai panāktu augsta līmeņa aizsardzību patērētājiem.

(3)

Ja ievērojamai no Indonēzijas importēto akvakultūras produktu daļai pirms to laišanas tirgū tiktu veiktas obligātas pārbaudes saistībā ar attiecīgajām atliekām, samazinātos risks, ka tirgū tiek laisti sūtījumi, kas satur atliekas, kā arī būtu pieejama precīzāka informācija par Indonēzijas zivsaimniecības produktu faktisko piesārņojumu ar atliekām, un tas atturētu Indonēzijas ražotājus no nepareizas vielu lietošanas.

(4)

Ir jāizstrādā vienotas prasības pārbaudēm, ko veic importētajiem saimniecībās audzētu zivsaimniecības produktu sūtījumiem no Indonēzijas, nosakot konkrētu obligāti kontrolējamo daudzumu, jo produktus var importēt caur vairākām dalībvalstīm.

(5)

Izmantojot ar Regulu (EK) Nr. 178/2002 izveidoto ātrās brīdināšanas sistēmu, dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai, ja tās konstatē tādu farmakoloģiski aktīvu vielu klātbūtni, kuru lietošana nav atļauta produktīvajiem dzīvniekiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 (4), vai ja tās konstatē farmakoloģiski aktīvo vielu atliekas koncentrācijā, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus, kas noteikti ar Regulu (EK) Nr. 470/2009, un regulāri iesniegt ziņojumus par visām pārbaudēm, lai Komisija iegūtu informāciju, kas tai vajadzīga šā pagaidu pasākuma saglabāšanas vai grozīšanas lietderīguma izvērtēšanai, ņemot vērā sniegto informāciju.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums attiecas uz saimniecībās audzētu zivsaimniecības produktu sūtījumiem, kas importēti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai pārtikā.

2. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina paraugu ņemšanu vismaz 20 % sūtījumu, kas minēti 1. pantā un attiecīgās valsts teritorijā esošos robežkontroles punktos tiek deklarēti importam.

2.   Saskaņā ar 1. punktu ņemtajiem paraugiem veic analītiskas pārbaudes, lai noteiktu Regulas (EK) Nr. 470/2009 2. panta a) punktā definēto farmakoloģiski aktīvo vielu atliekas, konkrēti, lai noteiktu hloramfenikolu, kā arī nitrofurānu un tetraciklīnu metabolītus (vismaz tetraciklīnu, oksitetraciklīnu un hlortetraciklīnu).

3. pants

Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde oficiāli aiztur sūtījumus, no kuriem ir paņemti paraugi saskaņā ar 2. panta 1. punktu, kamēr tiek pabeigtas analītiskās pārbaudes. Šos sūtījumus drīkst laist tirgū vienīgi tad, ja analītisko pārbaužu rezultāti apliecina sūtījumu atbilstību Regulas (EK) Nr. 470/2009 prasībām.

4. pants

1.   Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par analītisko pārbaužu rezultātiem, ja tajās atklājas šādi fakti:

a)

kādu no farmakoloģiski aktīvajām vielām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, konstatē koncentrācijā, kas pārsniedz ar minēto regulu noteiktos maksimāli pieļaujamos daudzumus; vai

b)

konstatē farmakoloģiski aktīvas vielas, kas nav klasificētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktu, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar šo regulu vai ar Komisijas 2002. gada 12. augusta Lēmumu 2002/657/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 96/23/EK par analīzes metožu veiktspēju un rezultātu interpretēšanu (5), attiecīgajai vielai ir noteikta atsauces vērtība un atlieku daudzums nav vienāds ar vai lielāks par minēto atsauces vērtību.

Izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 178/2002, šo pārbaužu rezultātus nosūta Komisijai.

2.   Reizi trijos mēnešos dalībvalstis sagatavo ziņojumu, kurā apraksta visus iepriekšējo trīs mēnešu laikā veikto analītisko pārbaužu rezultātus saimniecībās audzētu zivsaimniecības produktu sūtījumiem, kas importēti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai pārtikā.

Minētos ziņojumus iesniedz Komisijai mēneša laikā pēc katra ziņošanas perioda beigām (aprīlī, jūlijā, oktobrī un janvārī).

5. pants

Visus izdevumus, kas radušies, piemērojot šo lēmumu, apmaksā nosūtītājs vai sūtījuma saņēmējs, vai to pārstāvis.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.

(3)  OV L 221, 17.8.2002., 8. lpp.

(4)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(5)  OV L 221, 17.8.2002., 8. lpp.