ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.084.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 31. marts


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2010/24/ES (2010. gada 16. marts) par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un citiem pasākumiem

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 270/2010 (2010. gada 29. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 452/2007 par galīgā antidempinga maksājuma uzlikšanu, inter alia, Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gludināmo dēļu importam

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 271/2010 (2010. gada 24. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, attiecībā uz bioloģiskās ražošanas logotipu

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 272/2010 (2010. gada 30. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 972/2006, ar ko nosaka īpašus basmati rīsu ievešanas noteikumus un pārejas posma kontroles sistēmu to izcelsmes noteikšanai

23

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 273/2010 (2010. gada 30. marts), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi ( 1 )

25

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 274/2010 (2010. gada 30. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

50

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/192/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 29. marts), ar kuru naftas un gāzes izpētei un ieguvei Anglijā, Skotijā un Velsā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1920)  ( 1 )

52

 

 

2010/193/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 29. marts), ar ko groza Lēmumu 2003/135/EK attiecībā uz klasiskā cūku mēra izskaušanas plānu savvaļas cūkām un savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijas plānu pret klasisko cūku mēri dažās Ziemeļreinas-Vestfālenes un Reinzemes-Pfalcas daļās (Vācijā) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1931)

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

DIREKTĪVAS

31.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/1


PADOMES DIREKTĪVA 2010/24/ES

(2010. gada 16. marts)

par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un citiem pasākumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. un 115. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālās komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Dalībvalstu savstarpēja palīdzība, piedzenot citai citas un Savienības prasījumus attiecībā uz konkrētiem nodokļiem un citiem pasākumiem, palīdz nodrošināt pienācīgu iekšējā tirgus darbību. Tā nodrošina fiskālu neitralitāti un ir ļāvusi dalībvalstīm atcelt diskriminējošus aizsargpasākumus pārrobežu darījumos, kas izstrādāti, lai novērstu krāpšanos un zaudējumus budžetā.

(2)

Pasākumus savstarpējas palīdzības sniegšanai prasījumu piedziņā pirmoreiz noteica Padomes Direktīvā 76/308/EEK (1976. gada 15. marts) par savstarpēju palīdzību tādu prasījumu piedziņā, kas radušies no darbībām, kuras ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības un muitas nodokļu piedziņā (3). Minētā direktīva un to grozošie tiesību akti tika kodificēti Padomes Direktīvā 2008/55/EK (2008. gada 26. maijs) par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem (4).

(3)

Lai gan šie pasākumi, tuvinot piemērojamos valstu noteikumus, bijuši pirmais solis ceļā uz uzlabotām piedziņas procedūrām Savienībā, tie izrādījušies nepietiekami, lai atbilstu iekšējā tirgus prasībām, jo tas pēdējos 30 gados ir mainījies.

(4)

Lai labāk aizsargātu dalībvalstu finansiālās intereses un iekšējā tirgus neitralitāti, savstarpējā palīdzība prasījumu piedziņā ir jāattiecina arī uz prasījumiem saistībā ar noteiktiem maksājumiem un nodokļiem, uz ko pagaidām vēl neattiecas savstarpēja palīdzība prasījumu piedziņā, savukārt, lai varētu apstrādāt pieaugošo palīdzības pieprasījumu skaitu un nodrošināt labākus rezultātus, jāuzlabo palīdzības efektivitāte un jāveicina tās īstenošana praksē. Lai to īstenotu, vajadzīgi nopietni pielāgojumi, un mērķu sasniegšanai nepietiktu tikai ar spēkā esošās Direktīvas 2008/55/EK grozīšanu. Minētā direktīva tāpēc būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu juridisku instrumentu, kas pamatojas uz Direktīvas 2008/55/EK sasniegumiem, taču attiecīgos gadījumos nodrošina skaidrākus un precīzākus noteikumus.

(5)

Skaidrāki noteikumi sekmētu plašāku informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Tie arī nodrošinās, ka ir aptvertas visas juridiskas un fiziskas personas Savienībā, ņemot vērā, ka aizvien pieaug tiesisko regulējumu skaits, ietverot ne tikai tādus tradicionālus regulējumus kā tresti un fondi, bet arī jebkurus jaunus instrumentus, ko var izveidot nodokļu maksātāji dalībvalstīs. Minētie noteikumi arī ļaus ņemt vērā visus iespējamos valsts iestāžu prasījumu veidus saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, atmaksām un intervencēm, tostarp visus finanšu prasījumus pret attiecīgiem nodokļu maksātājiem vai pret trešo personu, kas aizstāj sākotnējo prasību. Skaidrāki noteikumi galvenokārt ir vajadzīgi, lai labāk definētu visu attiecīgo pušu tiesības un pienākumus.

(6)

Šai direktīvai nebūtu jāietekmē dalībvalstu kompetence noteikt piedziņas pasākumus, kas pieejami atbilstīgi to iekšējiem tiesību aktiem. Tomēr jānodrošina, lai nedz valstu tiesību aktu atšķirības, nedz koordinācijas trūkums starp kompetentajām iestādēm neapdraudētu šajā direktīvā noteiktās savstarpējās palīdzības sistēmas nevainojamu darbību.

(7)

Savstarpēja palīdzība var izpausties šādi: pieprasījuma saņēmēja iestāde var sniegt pieprasījuma iesniedzējai iestādei informāciju, kas tai vajadzīga tās dalībvalstī radušos prasījumu piedziņā, un paziņot parādniekam par visiem dokumentiem saistībā ar šādiem prasījumiem, kuri radušies pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī. Pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma var arī veikt to prasījumu piedziņu, kas radušies pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, vai arī veikt izpildes nodrošināšanas pasākumus, lai garantētu šo prasījumu piedziņu.

(8)

Pieņemot vienotu instrumentu, kas izmantojams izpildes pasākumos pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, kā arī pieņemot vienotu standarta veidlapu paziņošanai par instrumentiem un lēmumiem saistībā ar prasījumu, vajadzētu tikt atrisinātām problēmām ar citā dalībvalstī izdoto instrumentu atzīšanu un tulkošanu, kas pašlaik ir būtisks pašreizējo palīdzības noteikumu neefektivitātes cēlonis.

(9)

Būtu jāizstrādā juridisks pamats informācijas apmaiņai par konkrētu nodokļu atmaksu bez iepriekšēja lūguma. Efektivitātes labad vienas dalībvalsts nodokļu amatpersonām vajadzētu būt iespējai būt klāt vai piedalīties administratīvā izmeklēšanā citā dalībvalstī. Būtu jāpieņem arī noteikums par tiešāku informācijas apmaiņu starp dienestiem, lai paātrinātu palīdzības sniegšanu un uzlabotu tās efektivitāti.

(10)

Ņemot vērā arvien lielāku mobilitāti iekšējā tirgū un Līguma vai citu tiesību aktu noteiktos ierobežojumus attiecībā uz garantijām, ko var prasīt no nodokļu maksātājiem, kuri neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, būtu jāpaplašina iespējas pieprasīt piedziņas vai izpildes nodrošināšanas pasākumu veikšanu citā dalībvalstī. Tā kā prasījuma vecums ir svarīgs faktors, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt savstarpējas palīdzības pieprasījumu, pat ja vietējie piedziņas līdzekļi vēl nav pilnībā izmantoti, inter alia, ja pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī šādas procedūras radītu nesamērīgas grūtības.

(11)

Vispārējam pienākumam iesniegt pieprasījumus un dokumentus digitālā formātā un izmantojot elektronisko tīklu, un precīziem noteikumiem par valodas izmantojumu pieprasījumos un dokumentos vajadzētu ļaut dalībvalstīm ātrāk un vieglāk apstrādāt pieprasījumus.

(12)

Laikā, kad tiek veikta piedziņas procedūra pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, attiecīgā persona varētu apstrīdēt prasījumu, pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts iestāžu paziņojumu vai instrumentu, kas ļauj veikt izpildi. Būtu jānosaka, ka šādos gadījumos attiecīgajai personai būtu jāvēršas ar prasību pie pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentās struktūras un ka, ja vien pieprasījuma iesniedzēja iestāde neprasa ko citu, pieprasījuma saņēmējai iestādei būtu jāaptur visas tās sāktās izpildes darbības līdz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentā struktūra ir pieņēmusi lēmumu.

(13)

Lai mudinātu dalībvalstis veltīt pietiekamus resursus citu dalībvalstu prasījumu piedziņai, pieprasījuma saņēmējai dalībvalstij vajadzētu būt iespējai piedzīt no parādnieka ar piedziņu saistītās izmaksas.

(14)

Efektivitāti vislabāk panāktu, ja, izpildot palīdzības pieprasījumu, pieprasījuma saņēmēja iestāde varētu pilnībā izmantot pilnvaras, kas noteiktas tās valsts tiesību aktos, kurus piemēro prasījumiem attiecībā uz tiem pašiem vai līdzīgiem noteiktiem maksājumiem vai nodokļiem. Ja nav līdzīga noteiktā maksājuma vai nodokļa, vispiemērotākā procedūra būtu tā pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts tiesību aktos paredzētā procedūra, ko piemēro prasījumiem attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli. Valsts tiesību akti parasti nebūtu šādi jāizmanto attiecībā uz priekšrocībām, ko piešķir prasījumiem, kuri radušies pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī. Tomēr būtu jāparedz iespēja attiecināt priekšrocības arī uz citu dalībvalstu prasījumiem, balstoties uz vienošanos starp attiecīgajām dalībvalstīm.

(15)

Attiecībā uz noilguma jautājumiem jāvienkāršo spēkā esošie noteikumi, nodrošinot, ka noilguma apturēšanu, pārtraukšanu vai pagarināšanu kopumā nosaka atbilstīgi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, izņemot gadījumus, kad noilguma apturēšana, pārtraukšana vai pagarināšana saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem nav iespējama.

(16)

Efektivitātes labad būtu jāparedz, ka informāciju, kas paziņota, sniedzot savstarpēju palīdzību, var tikt izmantota dalībvalstī, kura saņem informāciju nolūkos, kas nav šajā direktīvā paredzētie, ja to pieļauj gan šīs dalībvalsts iekšējie tiesību akti, gan tās dalībvalsts iekšējie tiesību akti, kura saņem informāciju.

(17)

Šai direktīvai nebūtu jākavē to pienākumu izpildi saistībā ar plašākas palīdzības sniegšanu, kas izriet no divpusējiem vai daudzpusējiem nolīgumiem vai pasākumiem.

(18)

Pasākumi, kas vajadzīgi šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(19)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu, dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Savienības interesēs izstrādāt savas tabulas, kurās pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(20)

Tā kā šīs direktīvas mērķus, proti, vienotas sistēmas izveidi piedziņas palīdzības sniegšanai iekšējā tirgū, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un vienādības, efektivitātes un lietderības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(21)

Šajā direktīvā respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā direktīvā paredz noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis sniedz palīdzību piedziņā dalībvalstī saistībā ar jebkuriem 2. pantā minētajiem prasījumiem, kas radušies citā dalībvalstī.

2. pants

Darbības joma

1.   Šo direktīvu piemēro prasījumiem, kas saistīti ar:

a)

visiem noteiktajiem maksājumiem un nodokļiem, ko iekasē dalībvalsts vai tās teritoriālās vai administratīvās apakšvienības, tostarp vietējās iestādes, vai ko iekasē šo dalībvalstu vai apakšvienību vārdā, vai ko iekasē Savienības vārdā;

b)

nodokļu atmaksām, intervences un citiem pasākumiem, kas ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pilnīgā vai daļējā finansējuma sistēmas, tostarp summām, kas iekasējamas saistībā ar šīm darbībām;

c)

maksājumiem un citiem nodokļiem, kuri paredzētas saskaņā ar kopējo tirgus organizāciju cukura nozarē.

2.   Šīs direktīvas piemērošanas joma ietver:

a)

administratīvos sodus, naudassodus, maksas un piemaksas saistībā ar prasījumiem, kuru piedziņā atbilstīgi 1. punktam iespējams lūgt savstarpēju palīdzību un kurus noteikušas administratīvās iestādes, kas ir kompetentas iekasēt attiecīgos noteiktos maksājumus vai nodokļus vai veikt administratīvu izmeklēšanu attiecībā uz tiem, vai ko apstiprinājušas administratīvas vai tiesu struktūras pēc minēto administratīvo iestāžu lūguma;

b)

maksas par izziņām vai līdzīgiem dokumentiem, ko izdod saistībā ar administratīvām procedūrām, kuras saistītas ar noteiktiem maksājumiem vai nodokļiem;

c)

procentu maksājumus un izmaksas saistībā ar prasījumiem, kuru piedziņā atbilstīgi 1. punktam vai šā punkta a) vai b) apakšpunktam var lūgt savstarpēju palīdzību.

3.   Šo direktīvu nepiemēro:

a)

sociālā nodrošinājuma obligātajām iemaksām, kas iemaksājamas dalībvalstij vai dalībvalsts apakšvienībai, vai sociālā nodrošinājuma iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar publiskajām tiesībām;

b)

maksām, kas nav minētas 2. punktā;

c)

līgumiskām maksām, piemēram, atlīdzībai par sabiedriskajiem pakalpojumiem;

d)

kriminālsodiem, kas noteikti, pamatojoties uz valsts apsūdzību, vai citiem kriminālsodiem, uz kuriem neattiecas 2. punkta a) apakšpunkts.

3. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

a)

“pieprasījuma iesniedzēja iestāde” ir dalībvalsts centrālais koordinācijas birojs, koordinācijas birojs vai koordinācijas departaments, kurš iesniedz palīdzības pieprasījumu saistībā ar šīs direktīvas 2. pantā minēto prasījumu;

b)

“pieprasījuma saņēmēja iestāde” ir dalībvalsts centrālais koordinācijas birojs, koordinācijas birojs vai koordinācijas departaments, kuram iesniegts palīdzības pieprasījums;

c)

“persona” ir:

i)

fiziska persona;

ii)

juridiska persona;

iii)

ja spēkā esošajos tiesību aktos tā paredzēts, personu apvienība, kam piešķirtas tiesības īstenot juridiskas darbības, bet kam nav juridiskas personas statusa; vai

iv)

jebkurš cits juridisks pasākums jebkurā izpausmē vai veidolā, kam piemīt vai nepiemīt juridiskas personas statuss, kam pieder vai kas pārvalda aktīvus, tostarp no tiem gūtus ienākumus, uz ko attiecas jebkuri no šajā direktīvā aplūkotajiem nodokļiem;

d)

“elektroniski” nozīmē – izmantojot elektroniskas iekārtas datu apstrādei, arī digitālai saspiešanai, un glabāšanai un izmantojot vadus, pārraidi pa radio, optiskas tehnoloģijas vai citus elektromagnētiskus līdzekļus;

e)

CCN tīkls” ir kopīga platforma, kas balstās uz kopīgu komunikāciju tīklu (CCN), ko izveidojusi Savienība visa veida elektroniskiem sūtījumiem starp kompetentām iestādēm muitas un nodokļu jomā.

4. pants

Organizācija

1.   Katra dalībvalsts līdz 2010. gada 20. maijam informē Komisiju par savu kompetento iestādi vai iestādēm (turpmāk attiecīgi “kompetentā iestāde”) šīs direktīvas piemērošanai, kā arī nekavējoties informē Komisiju par jebkādām izmaiņām attiecībā uz to.

Komisija dara šo informāciju pieejamu citām dalībvalstīm un publicē dalībvalstu norādīto kompetento iestāžu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Kompetentā iestāde ieceļ centrālo koordinācijas biroju, kam ir galvenā atbildība par sakariem ar pārējām dalībvalstīm savstarpējās palīdzības jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Centrālo koordinācijas biroju var norīkot arī kā atbildīgo par sakariem ar Komisiju.

3.   Katras dalībvalsts kompetentā iestāde var iecelt koordinācijas birojus, kas ir atbildīgi par sakariem ar citām dalībvalstīm savstarpējās palīdzības jomā saistībā ar vienu vai vairākiem konkrētiem 2. pantā minētajiem noteikto maksājumu un nodokļu veidiem vai kategorijām.

4.   Katras dalībvalsts kompetentā iestāde var izraudzīties par koordinācijas departamentiem birojus, kas nav centrālais koordinācijas birojs vai koordinācijas biroji. Koordinācijas departamenti pieprasa vai sniedz savstarpēju palīdzību saskaņā ar šo direktīvu attiecībā uz savu īpašu teritoriālo kompetenci vai darbības kompetenci.

5.   Ja koordinācijas birojs vai koordinācijas departaments saņem savstarpējas palīdzības pieprasījumu, kura izpildei vajadzīga rīcība, kas pārsniedz tam piešķirto kompetenci, tas nekavējoties pārsūta šādu pieprasījumu kompetentam birojam vai departamentam, ja tāds ir zināms, vai centrālajam koordinācijas birojam un informē par to pieprasījuma iesniedzēju iestādi.

6.   Katras dalībvalsts kompetentā iestāde informē Komisiju par tās centrālo koordinācijas biroju un visiem koordinācijas birojiem vai koordinācijas departamentiem, ko tā izraudzījusies. Komisija saņemto informāciju dara pieejamu dalībvalstīm.

7.   Jebkuru informāciju nosūta vai pilnvaro nosūtīt, vai, ņemot vērā katru atsevišķo gadījumu, piekrīt nosūtīt centrālais koordinācijas birojs, tādējādi nodrošinot saziņas efektivitāti.

II   NODAĻA

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

5. pants

Informācijas pieprasījums

1.   Pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma pieprasījuma saņēmēja iestāde sniedz visu informāciju, kas ir prognozējami svarīga pieprasījuma iesniedzējai iestādei, veicot tās prasījumu piedziņu saskaņā ar 2. pantu.

Lai sniegtu šo informāciju, pieprasījuma saņēmēja iestāde nodrošina tās ieguvei nepieciešamās administratīvās izmeklēšanas veikšanu.

2.   Pieprasījuma saņēmējai iestādei nav pienākuma sniegt informāciju:

a)

ko tā nevarētu iegūt līdzīgu prasījumu piedziņai, kas radušies pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī;

b)

kas atklātu kādu komercnoslēpumu, rūpniecisku vai profesionālu noslēpumu;

c)

kuras izpaušana varētu kaitēt pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts drošībai vai būt pretrunā ar attiecīgās valsts politiku.

3.   Šā panta 2. punkts nekādā veidā nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas dalībvalsts pieprasījuma saņēmējai iestādei ļautu atteikties sniegt informāciju, pamatojoties vien uz to, ka šī informācija ir bankai, citai finanšu iestādei, pārstāvim vai personai, kas darbojas kā aģents vai uzticības persona, vai ka tā ir saistīta ar personas īpašumtiesību interesēm.

4.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi par informācijas pieprasījuma noraidījuma iemesliem.

6. pants

Informācijas apmaiņa bez iepriekšēja pieprasījuma

Ja tādu noteikto maksājumu vai nodokļu atmaksa, kas nav pievienotās vērtības nodoklis, saistīta ar personu, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī vai ir citas dalībvalsts rezidents, dalībvalsts, no kuras atmaksa izdarāma, var informēt dalībvalsti, kurā minētā persona veic uzņēmējdarbību vai kuras rezidents tā ir.

7. pants

Atrašanās administratīvos birojos un piedalīšanās administratīvā izmeklēšanā

1.   Ja ir vienošanās starp pieprasījuma iesniedzēju iestādi un pieprasījuma saņēmēju iestādi, saskaņā ar kārtību, ko noteikusi pieprasījuma saņēmēja iestāde, amatpersonas, ko pilnvarojusi pieprasījuma iesniedzēja iestāde, nolūkā veicināt šajā direktīvā paredzēto savstarpējo palīdzību drīkst:

a)

būt klāt birojos, kur pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts administratīvās iestādes veic savus pienākumus;

b)

būt klāt administratīvā izmeklēšanā pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā;

c)

palīdzēt pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts kompetentām amatpersonām tiesas procesā šajā dalībvalstī.

2.   Ciktāl to pieļauj pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī spēkā esošie tiesību akti, 1. punkta b) apakšpunktā minētajā vienošanās var noteikt, ka pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts ierēdņi var iztaujāt indivīdus un izskatīt oficiālus dokumentus.

3.   Pieprasījuma iesniedzējas iestādes pilnvarotie ierēdņi, kuri izmanto 1. un 2. punktā piedāvātās iespējas, vienmēr spēj uzrādīt rakstisku pilnvarojumu, kas apliecina to identitāti un oficiālo statusu.

III   NODAĻA

PALĪDZĪBA DOKUMENTU PAZIŅOŠANĀ

8. pants

Pieprasījums paziņot par konkrētiem dokumentiem saistībā ar prasījumiem

1.   Pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma pieprasījuma saņēmēja iestāde paziņo adresātam par visiem, tostarp juridiska rakstura, dokumentiem, ko sagatavojusi pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts un kas attiecas uz prasījumu, kā minēts 2. pantā, vai tā piedziņu.

Pieprasījumam paziņot pievieno standarta veidlapu, kurā iekļauta vismaz šāda informācija:

a)

vārds, adrese un citi dati, ar kuriem var identificēt adresātu;

b)

paziņojuma mērķis un laikposms, kurā paziņojums būtu jāveic;

c)

pievienotā dokumenta apraksts un attiecīgā prasījuma būtība un summa;

d)

vārds, adrese un cita kontaktinformācija par:

i)

biroju, kas atbildīgs par pievienoto dokumentu, un, ja tas ir atšķirīgs;

ii)

biroju, kur var iegūt papildu informāciju par pievienoto dokumentu vai iespējām apstrīdēt maksājuma pienākumu.

2.   Pieteikuma iesniedzēja iestāde iesniedz paziņojuma pieprasījumu saskaņā ar šo pantu tikai tad, ja tā nespēj paziņot atbilstīgi noteikumiem, ar ko reglamentē paziņošanu par attiecīgajiem dokumentiem pieteikuma iesniedzējā dalībvalstī, vai tad, ja šāda paziņošana varētu radīt nesamērīgas grūtības.

3.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde nekavējoties informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi par pasākumiem, kas veikti, atbildot uz pieprasījumu par paziņošanu, un konkrētāk par datumu, kurā par dokumentu paziņots adresātam.

9. pants

Paziņošanas līdzekļi

1.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde nodrošina, ka paziņojumu pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī izdara saskaņā ar pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un administratīvo praksi.

2.   Šā panta 1. punkts neskar citu paziņošanas veidu piemērošanu, ko saskaņā ar pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī spēkā esošajiem noteikumiem izmanto šīs dalībvalsts kompetentā iestāde.

Pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī izveidota kompetentā iestāde var ierakstītā vēstulē vai elektroniski tieši paziņot par dokumentu personai citas dalībvalsts teritorijā.

IV   NODAĻA

PIEDZIŅA VAI IZPILDES NODROŠINĀŠANAS PASĀKUMI

10. pants

Piedziņas pieprasījums

1.   Pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma pieprasījuma saņēmēja iestāde veic to prasījumu piedziņu, uz kuriem attiecas instruments, kas atļauj izpildi pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

2.   Tiklīdz pieprasījuma iesniedzēja iestāde uzzina jebkādu būtisku informāciju, kas saistīta ar jautājumu, uz kura pamata ir iesniegts pieprasījums veikt piedziņu, tā šo informāciju nosūta pieprasījuma saņēmējai iestādei.

11. pants

Piedziņas pieprasījumu reglamentējošie nosacījumi

1.   Pieprasījuma iesniedzēja iestāde nevar iesniegt piedziņas pieprasījumu, ja un kamēr prasījums un/vai instruments, kas atļauj tā izpildi pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, ir apstrīdēts šajā dalībvalstī, izņemot gadījumus, kad piemēro 14. panta 4. punkta trešo daļu.

2.   Pirms pieprasījuma iesniedzēja iestāde iesniedz piedziņas pieprasījumu, piemēro pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī pieejamās atbilstīgās piedziņas procedūras, izņemot šādās situācijās:

a)

ja ir skaidrs, ka pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī nav pietiekamu līdzekļu piedziņas veikšanai vai ka šādas procedūras nenodrošinās visu prasījuma apmaksu, un pieprasījuma iesniedzējai iestādei ir konkrēta informācija, kas norāda uz to, ka attiecīgajai personai ir līdzekļi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī;

b)

ja šādu procedūru izmantošana pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī izraisītu nesamērīgas grūtības.

12. pants

Instruments, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, un citi pavaddokumenti

1.   Piedziņas pieprasījumam pievieno vienotu instrumentu, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī.

Šis vienotais instruments, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, rāda tā sākotnējā instrumenta būtisko saturu, ar ko atļauj izpildi, un tas ir vienīgais pamats piedziņai un izpildes nodrošināšanas pasākumiem, kurus veic pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī. Tam nav nepieciešana atzīšana, papildināšana vai aizstāšana minētajā dalībvalstī.

Vienotajā instrumentā, kas atļauj izpildi, ir iekļauta vismaz šāda informācija:

a)

informācija, kas attiecas uz sākotnējā instrumenta, kas atļauj izpildi, identifikāciju, prasījuma apraksts, tostarp tā būtība, laikposms, uz ko attiecas prasījums, visi izpildes procesam būtiski datumi, un prasījuma summa un tās dažādās sastāvdaļas, piemēram, pamatsumma, uzkrātie procenti utt.;

b)

vārds un citi dati, ar kuriem var identificēt parādnieku;

c)

vārds, adrese un cita kontaktinformācija par:

i)

biroju, kas atbildīgs par prasījuma izskatīšanu, un, ja tas ir atšķirīgs;

ii)

biroju, kur var iegūt papildu informāciju par prasījumu vai iespējas apstrīdēt maksājuma pienākumu.

2.   Pieprasījumam veikt prasījuma piedziņu var pievienot citus dokumentus, kas saistīti ar prasījumu un izdoti pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

13. pants

Piedziņas pieprasījuma izpilde

1.   Veicot piedziņu pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, jebkuru prasījumu, saistībā ar kuru iesniegts piedziņas pieprasījums, apstrādā tā, it kā tas būtu pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts prasījums, ja vien šajā direktīvā nav noteikts citādi. Pieprasījuma saņēmēja iestāde izmanto pilnvaras un procedūras, kas paredzētas pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts normatīvajos un administratīvajos aktos un ko piemēro prasījumiem saistībā ar tādiem pašiem noteiktajiem maksājumiem vai nodokļiem vai, ja tādu pašu nav, līdzīgiem noteiktajiem maksājumiem vai nodokļiem, izņemot gadījumus, ja šajā direktīvā paredzēts citādi.

Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde uzskata, ka tās teritorijā nav noteikti tādi paši vai līdzīgi noteiktie maksājumi vai nodokļiem, tā izmanto pilnvaras un procedūras, kas saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem piemērojamas prasījumiem attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja vien šajā direktīvā nav paredzēts citādi.

Pieprasījuma saņēmējai dalībvalstij nav pienākums piešķirt citu dalībvalstu prasījumiem priekšrocības, ko piešķir līdzīgiem prasījumiem, kas rodas šajā dalībvalstī, ja vien starp attiecīgajām dalībvalstīm nav panākta citāda vienošanās vai ja vien tas nav paredzēts pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts tiesību aktos. Dalībvalsts, kas piešķir priekšrocības citu dalībvalstu prasījumiem, nedrīkst atteikt tādas pašas priekšrocības citu dalībvalstu tādiem pašiem vai līdzīgiem prasījumiem saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem.

Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts piedzen prasījumu savas valsts valūtā.

2.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde ar pienācīgu rūpību informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi par darbībām, ko tā veikusi saistībā ar piedziņas pieprasījumu.

3.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde iekasē kavējuma procentus, sākot no dienas, kurā saņemts piedziņas pieprasījums, saskaņā ar pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī spēkā esošajiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem.

4.   Ja to pieļauj pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī spēkā esošie normatīvie vai administratīvie akti, pieprasījuma saņēmēja iestāde var piešķirt parādniekam laiku samaksai vai atļaut samaksu pa daļām, un attiecīgi piemērot procentu maksājumus. Tā sekojoši informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi par jebkuru šādu lēmumu.

5.   Neskarot 20. panta 1. punktu, pieprasījuma saņēmēja iestāde pārskaita pieprasījuma iesniedzējai iestādei saistībā ar prasījumu piedzītās summas un šā panta 3. un 4. punktā minētos procentu maksājumus.

14. pants

Domstarpības

1.   Domstarpības par prasījumu, sākotnējo instrumentu, kas atļauj izpildi pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, vai vienoto instrumentu, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, un domstarpības par pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentās iestādes veiktās paziņošanas likumību risina pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentās struktūras. Ja prasījuma piedziņas procedūras laikā prasījumu, sākotnējo instrumentu, kas atļauj izpildi pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, vai vienoto instrumentu, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, apstrīd kāda ieinteresētā persona, pieprasījuma saņēmēja iestāde šo personu informē, ka tai jāvēršas ar prasību pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentajā struktūrā saskaņā ar šajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2.   Domstarpības par pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī veiktajiem izpildes pasākumiem vai par pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes veiktās paziņošanas likumību risina šīs dalībvalsts kompetentā struktūra saskaņā ar tās spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.   Ja pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentajā struktūrā saņemta 1. punktā minētā prasība, pieprasījuma iesniedzēja iestāde par to informē pieprasījuma saņēmēju iestādi un norāda prasījuma summu, kas netiek apstrīdēta.

4.   Tiklīdz pieprasījuma saņēmēja iestāde vai nu no pieprasījuma iesniedzējas iestādes, vai no ieinteresētās personas ir saņēmusi 3. punktā minēto informāciju, tā aptur izpildes procedūru attiecībā uz prasījuma apstrīdēto daļu, kamēr šajā jautājumā kompetentā struktūra pieņem lēmumu, ja vien pieprasījuma iesniedzēja iestāde nepieprasa ko citu saskaņā ar šā punkta trešo daļu.

Pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma vai citos gadījumos, kad pieprasījuma saņēmēja iestāde to uzskata par nepieciešamu, un neskarot 16. pantu, šī pieprasījuma saņēmēja iestāde var veikt izpildes nodrošināšanas pasākumus, lai garantētu prasījuma piedziņu, ciktāl to atļauj pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī spēkā esošie normatīvie akti.

Saskaņā ar pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un administratīvo praksi pieprasījuma iesniedzēja iestāde var lūgt pieprasījuma saņēmēju iestādi veikt apstrīdētā prasījuma vai prasījuma apstrīdētās daļas piedziņu, ciktāl to atļauj pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī spēkā esošie attiecīgie normatīvie akti un administratīvā prakse. Šādi pieprasījumi ir pamatoti. Ja apstrīdēšanas rezultāti vēlāk ir par labu parādniekam, pieprasījuma iesniedzēja iestāde atbild par piedzīto summu atlīdzināšanu, ietverot visas izmaksājamās kompensācijas, saskaņā ar pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja savstarpējas vienošanās procedūru ir uzsākušas pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vai pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes un procedūras iznākums var ietekmēt prasījumu, attiecībā uz kuru ir prasīta palīdzība, piedzīšanas pasākumus atliek vai pārtrauc uz laiku, kamēr procedūra pabeigta, ja vien tas neattiecas uz lietu, kas jārisina neatliekamā kārtā krāpšanas vai maksātnespējas dēļ. Ja piedzīšanas pasākumus atliek vai pārtrauc, piemēro otro daļu.

15. pants

Piedziņas palīdzības pieprasījuma grozījumi vai tā atsaukšana

1.   Pieprasījuma iesniedzēja iestāde nekavējoties informē pieprasījuma saņēmēju iestādi par turpmākiem grozījumiem tās piedziņas pieprasījumā vai par tā atsaukšanu, norādot grozījumu vai atsaukšanas iemeslus.

2.   Ja pieprasījuma grozījumu iemesls ir 14. panta 1. punktā minētās kompetentās struktūras lēmums, pieprasījuma iesniedzēja iestāde nosūta šo lēmumu un pārstrādāto vienoto instrumentu, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī. Pieprasījuma saņēmēja iestāde tad turpina veikt piedziņas pasākumus, pamatojoties uz pārstrādāto instrumentu.

Piedzīšanas vai izpildes nodrošināšanas pasākumus, kuri jau ir veikti, pamatojoties uz sākotnējo vienoto instrumentu, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, var turpināt, pamatojoties uz pārstrādāto instrumentu, izņemot gadījumus, ja pieprasījums ir grozīts tāpēc, ka sākotnējais instruments, kas atļauj izpildi pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, vai sākotnējais instruments, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalsti, ir nederīgs.

12. un 14. pantu piemēro pārstrādātajam dokumentam.

16. pants

Pieprasījums veikt izpildes nodrošināšanas pasākumus

1.   Pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma pieprasījuma saņēmēja iestāde veic izpildes nodrošināšanas pasākumus, ja to atļauj tās tiesību akti, un ievērojot savu administratīvo praksi, lai nodrošinātu piedziņu gadījumā, ja prasījums vai instruments, kas ļauj izpildi pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, pieprasījuma iesniegšanas laikā tiek apstrīdēts vai ja uz prasījumu vēl neattiecas instruments, kas atļauj izpildi pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, ja vien izpildes nodrošināšanas pasākumi līdzīgā situācijā ir iespējami arī saskaņā ar pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts tiesību aktiem un administratīvo praksi.

Pieprasījumam veikt izpildes nodrošināšanas pasākumus pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī pievieno dokumentu, ja tāds ir, kas sagatavots, lai atļautu veikt izpildes nodrošināšanas pasākumus pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī un kas saistīts ar prasījumu, par kuru tiek pieprasīta savstarpēja palīdzība. Šim dokumentam nav nepieciešana atzīšana, papildināšana vai aizstāšana pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī.

2.   Pieprasījumam veikt izpildes nodrošināšanas pasākumus var pievienot citus dokumentus, kas saistīti ar prasījumu un izdoti pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

17. pants

Noteikumi, kas reglamentē pieprasījumu veikt izpildes nodrošināšanas pasākumus

Lai īstenotu 16. pantu, 10. panta 2. punktu, 13. panta 1. un 2. punktu, 14. un 15. pantu piemēro mutatis mutandis.

18. pants

Pieprasījuma saņēmējas iestādes pienākumu ierobežojumi

1.   Pieprasījuma saņēmējai iestādei nav pienākuma sniegt 10. līdz 16. pantā minēto palīdzību, ja parādnieka situācijas dēļ prasījuma piedziņa izraisītu nopietnas ekonomiskās vai sociālās grūtības pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādus izņēmumus attiecībā uz vietējiem prasījumiem atļauj šajā dalībvalstī spēkā esošie normatīvie akti un administratīvā prakse.

2.   Pieprasījuma saņēmējai iestādei nav pienākuma sniegt 5. un 7. līdz 16. pantā minēto palīdzību, ja sākotnējais palīdzības pieprasījums saskaņā ar 5., 7., 8., 10. vai 16. pantu veikts attiecībā uz prasījumiem, kas vecāki par pieciem gadiem, rēķinot no prasījuma apmaksas termiņa pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī līdz sākotnējā palīdzības pieprasījuma dienai.

Tomēr gadījumos, kad ir apstrīdēts prasījums vai sākotnējais dokuments, kas atļauj izpildi pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, uzskata, ka piecu gadu laikposms sākas no brīža, kad pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī ir noteikts, ka prasījumu vai instrumentu, kas atļauj izpildi, vairs nedrīkst apstrīdēt.

Turklāt gadījumos, kad pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentās iestādes pagarinājušas maksājuma termiņu vai maksājumu plānu, uzskata, ka piecu gadu laikposms sākas no brīža, kad beidzies viss maksājuma termiņš.

Tomēr šādos gadījumos pieprasījuma saņēmējai iestādei nav pienākums sniegt palīdzību attiecībā uz prasījumiem, kas ir vecāki par desmit gadiem, skaitot no sākotnējā palīdzības pieprasījuma dienas pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

3.   Dalībvalstij nav pienākums sniegt palīdzību, ja kopējā to prasījumu summa, uz kuriem attiecas šī direktīva un par kuriem ir lūgta palīdzība, ir mazāka par EUR 1 500.

4.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi par palīdzības pieprasījuma noraidījuma iemesliem.

19. pants

Jautājumi par noilgumu

1.   Jautājumus, kas attiecas uz noilgumu, reglamentē tikai pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī spēkā esošie tiesību akti.

2.   Kas attiecas uz noilguma apturēšanu, pārtraukšanu vai pagarināšanu, uzskata, ka jebkuriem pasākumiem, ko prasījumu piedziņā veic pieprasījuma saņēmēja iestāde vai kas veikti tās vārdā saskaņā ar palīdzības pieprasījumu un kuru sekas saskaņā ar pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem ir noilguma apturēšana, pārtraukšana vai pagarināšana, ir tādas pašas sekas pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, ja vien pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts spēkā esošajos tiesību aktos ir paredzētas atbilstīgas sekas.

Ja noilguma apturēšana, pārtraukšana vai pagarināšana nav iespējama saskaņā ar pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, uzskata, ka jebkuri pasākumi, ko prasījumu piedziņā veic pieprasījuma saņēmēja iestāde vai kas veikti tās vārdā saskaņā ar palīdzības pieprasījumu un kas gadījumā, ja tos savā dalībvalstī būtu veikusi pieprasījuma iesniedzēja iestāde vai arī tie būtu veikti šīs iestādes vārdā, būtu apturējuši, pārtraukuši vai pagarinājuši noilgumu saskaņā ar pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir veikti pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, ciktāl tas attiecas uz sekām.

Pirmā un otrā daļa neietekmē pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetento iestāžu tiesības veikt pasākumus, lai apturētu, pārtrauktu vai pagarinātu noilgumu saskaņā ar šajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

3.   Pieprasījuma iesniedzēja iestāde un pieprasījuma saņēmēja iestāde informē cita citu par darbībām, kas aptur, pārtrauc vai pagarina noilgumu prasījumam, saistībā ar kuru pieprasīts veikt piedziņu vai izpildes nodrošināšanas pasākumus, vai par darbībām, kam varētu būt šādas sekas.

20. pants

Izmaksas

1.   Papildus 13. panta 5. punktā minētajām summām pieprasījuma saņēmēja iestāde mēģina no attiecīgās personas piedzīt un kompensēt ar piedziņu saistītās izmaksas, ievērojot pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts normatīvos aktus.

2.   Dalībvalstis atsakās no visām savstarpējām prasībām attiecībā uz to izmaksu atlīdzināšanu, kas radušās, sniedzot savstarpēju palīdzību saskaņā ar šo direktīvu.

Tomēr, ja piedziņa rada konkrētu problēmu, ir saistīta ar ļoti lielām izmaksām vai attiecas uz organizēto noziedzību, pieprasījuma iesniedzēja un pieprasījuma saņēmēja iestāde var vienoties par īpašu atlīdzināšanas kārtību attiecīgajiem gadījumiem.

3.   Neatkarīgi no 2. punkta pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts saglabā pienākumu atlīdzināt pieprasījuma saņēmējai dalībvalstij visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies saistībā ar darbībām, kuras atzītas par nepamatotām attiecībā uz prasījuma būtību vai tā instrumenta spēkā esamību, kas atļauj izpildi un/vai izpildes nodrošināšanas pasākumus, kuru izdevusi pieprasījuma iesniedzēja iestāde.

V   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI, KAS REGLAMENTĒ VISU VEIDU PALĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMUS

21. pants

Standarta veidlapas un saziņas līdzekļi

1.   Informācijas pieprasījumi saskaņā ar 5. panta 1. punktu, pieprasījumi par paziņošanu saskaņā ar 8. panta 1. punktu, piedziņas pieprasījumi saskaņā ar 10. panta 1. punktu vai pieprasījumi veikt izpildes nodrošināšanas pasākumus saskaņā ar 16. panta 1. punktu sūtāmi elektroniski, izmantojot standarta veidlapu, izņemot, ja tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ. Ciktāl tas iespējams, šīs veidlapas izmanto arī turpmākā saziņā saistībā ar pieprasījumu.

Arī vienotais instruments, kas atļauj veikt izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, dokuments, kas atļauj veikt izpildes nodrošināšanas pasākumus pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī, kā arī citi 12. un 16. pantā minētie dokumenti sūtāmi elektroniski, izņemot, ja tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ.

Attiecīgā gadījumā standarta veidlapām var pievienot ziņojumus, pārskatus un jebkādus citus dokumentus vai to apstiprinātas kopijas vai izrakstus no tiem, kas arī sūtāmi elektroniski, izņemot, ja tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ.

Standarta veidlapas un elektronisko saziņu var izmantot, arī veicot informācijas apmaiņu saskaņā ar 6. pantu.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro informācijai un dokumentiem, kas iegūti, atrodoties citas dalībvalsts administratīvajos birojos vai piedaloties administratīvajā izmeklēšanā citā dalībvalstī saskaņā ar 7. pantu.

3.   Ja saziņa nenotiek elektroniski vai izmantojot standarta veidlapas, tas neietekmē iegūtās informācijas vai palīdzības pieprasījuma izpildei veikto pasākumu spēkā esamību.

22. pants

Valodu lietojums

1.   Visus palīdzības pieprasījumus, standarta veidlapas paziņošanai un vienotos instrumentus, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, nosūta pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajā valodām, vai papildina ar tulkojumu oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām. Fakts, ka konkrētas to daļas ir rakstītas citā valodā, kas nav pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts oficiālā valoda vai viena no oficiālajām valodām, neietekmē to spēkā esamību vai procedūras spēkā esamību, ja vien par šo citu valodu ir vienojušās attiecīgās dalībvalstis.

2.   Dokumentus, par kuriem nepieciešams paziņot saskaņā ar 8. pantu, var nosūtīt pieprasījuma saņēmējai iestādei pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts oficiālajā valodā.

3.   Ja pieprasījumam pievienoti dokumenti, kas nav 1. un 2. punktā minētie dokumenti, pieprasījuma saņēmēja iestāde var pēc vajadzības pieprasījuma iesniedzējai iestādei pieprasīt šādu dokumentu tulkojumu pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai kādā citā valodā, par kuru panākta attiecīgo dalībvalstu divpusēja vienošanās.

23. pants

Informācijas un dokumentu nodošana

1.   Uz informāciju, kas jebkādā veidā paziņota saskaņā ar šo direktīvu, attiecas dienesta noslēpuma pienākums, un tai noteikta tāda pati aizsardzība kā līdzīgai informācijai tās dalībvalsts tiesību aktos, kura to saņēmusi.

Šādu informāciju var izmantot, lai veiktu izpildes vai izpildes nodrošināšanas pasākumus attiecībā uz prasījumiem, kas ietverti šajā direktīvā. To var izmantot arī sociālā nodrošinājuma obligāto iemaksu novērtēšanai un izpildei.

2.   Eiropas Komisijas Drošības akreditācijas iestādes pienācīgi akreditētas personas šai informācijai drīkst piekļūt tikai tad, ja tas ir vajadzīgs CCN tīkla uzturēšanai, tehniskajai apkopei un pilnveidošanai.

3.   Dalībvalsts, kura sniedz informāciju, atļauj to lietot mērķiem, kas nav 1. punktā minētie, dalībvalstī, kura saņem informāciju, ja saskaņā ar informācijas sniedzējas dalībvalsts tiesību aktiem šo informāciju var izmantot līdzīgiem mērķiem.

4.   Ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde vai pieprasījuma saņēmēja iestāde uzskata, ka saskaņā ar šo direktīvu iegūtā informācija var būt noderīga trešai dalībvalstij 1. punktā minētajos nolūkos, tā var pārsūtīt šo informāciju minētajai trešai dalībvalstij, ar noteikumu, ka šī pārsūtīšana norit saskaņā ar šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem un kārtību. Tā informē informācijas izcelsmes dalībvalsti par savu ieceri dalīties informācijā ar trešo dalībvalsti. Informācijas izcelsmes dalībvalsts var iebilst pret šādu dalīšanos informācijā desmit darba dienu laikā no dienas, kad tā saņēmusi paziņojumu no dalībvalsts par vēlmi dalīties informācijā.

5.   Atļauju saskaņā ar 3. punktu izmantot informāciju, kura nosūtīta atbilstīgi 4. pantam, var piešķirt tikai tā dalībvalsts, no kuras šī informācija iegūta.

6.   Informāciju, kas jebkādā veidā paziņota saskaņā ar šo direktīvu, visas iestādes, kas atrodas dalībvalstī, kura saņem informāciju, var lūgt vai izmantot kā pierādījumus ar tādiem pašiem noteikumiem kā līdzīgu informāciju, kas iegūta minētajā valstī.

VI   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

24. pants

Citu palīdzības nolīgumu piemērošana

1.   Šī direktīva neskar jebkura pienākuma izpildi saistībā ar plašākas palīdzības sniegšanu, kas izriet no divpusējiem vai daudzpusējiem nolīgumiem vai norunām, tostarp arī attiecībā uz tiesas aktu un ārpustiesas aktu paziņošanu.

2.   Ja dalībvalstis noslēdz šādus divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai norunas par jautājumiem, uz ko attiecas šī direktīva, tās par to nekavējoties informē Komisiju, izņemot gadījumos, kas attiecas uz atsevišķām lietām. Komisija savukārt informē pārējās dalībvalstis.

3.   Divpusējā vai daudzpusējā nolīgumā vai norunā paredzot šādus lielākus savstarpējas palīdzības pasākumus, dalībvalstis var izmantot elektroniskās saziņas tīklu un šīs direktīvas īstenošanai apstiprinātās standarta veidlapas.

25. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Piedziņas komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais termiņš ir trīs mēneši.

26. pants

Īstenošanas noteikumi

Saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto kārtību Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus 4. panta 2., 3. un 4. punkta, 5. panta 1. punkta, 8. panta, 10. panta, 12. panta 1. punkta, 13. panta 2., 3., 4. un 5. punkta, 15. panta, 16. panta 1. punkta, un 21. panta 1. punkta īstenošanai.

Šie noteikumi attiecas vismaz uz:

a)

praktiskajiem pasākumiem saistībā ar kontaktiem starp 4. panta 2., 3. un 4. punktā minētajiem centrālās koordinācijas birojiem, citiem koordinācijas birojiem un koordinācijas departamentiem un starp dažādām dalībvalstīm, kā arī uz kontaktiem ar Komisiju;

b)

atļautos iestāžu saziņas līdzekļus;

c)

šīs direktīvas 5. panta 1. punkta, 8. panta, 10. panta 1. punkta, 12. panta 1. punkta un 16. panta 1. punkta nolūkiem izmantojamo standarta veidlapu formātu un citu informāciju;

d)

piedzenamo summu konvertēšanu un to pārskaitīšanu.

27. pants

Ziņošana

1.   Ik gadu līdz 31. martam katra dalībvalsts Komisiju informē par:

a)

informācijas pieprasījumu, paziņošanas pieprasījumu un piedziņas vai izpildes nodrošināšanas pasākumu pieprasījumu skaitu, ko tā katru gadu sūta katrai pieprasījuma saņēmējai dalībvalstij un ko tā saņem no katras pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts;

b)

prasījumu summu, par kuru prasīta palīdzība piedziņas veikšanā, un piedzītās summas.

2.   Dalībvalstis var sniegt arī citu informāciju, kas var noderēt, vērtējot savstarpējās palīdzības sniegšanu saskaņā ar šo direktīvu.

3.   Ik pēc pieciem gadiem Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par saskaņā ar šo direktīvu izveidoto pasākumu darbību.

28. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis līdz 2011. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties par to informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2012. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

29. pants

Direktīvas 2008/55/EK atcelšana

Direktīva 2008/55/EK tiek atcelta no 2012. gada 1. janvāra.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.

30. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

31. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 16. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. SALGADO


(1)  2010. gada 10. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2009. gada 16. jūlija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 73, 19.3.1976., 18. lpp.

(4)  OV L 150, 10.6.2008., 28. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

31.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/13


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 270/2010

(2010. gada 29. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 452/2007 par galīgā antidempinga maksājuma uzlikšanu, inter alia, Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gludināmo dēļu importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Padome ar Regulu (EK) Nr. 452/2007 (2) uzlika galīgo antidempinga maksājumu, inter alia, Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes gludināmo dēļu importam. Spēkā esošie pasākumi ir ad valorem nodokļa likme 38,1 %, izņemot piecus īpaši norādītus uzņēmumus, kuriem piemēro individuālas nodokļa likmes.

1.2.   Pārskatīšanas pieprasījums

(2)

Komisija 2008. gadā saņēma daļējas starpposma pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu (“starpposma pārskatīšana”). Pieprasījumu, kurš attiecās tikai uz dempinga pārbaudi, iesniedza kāds Ķīnas ražotājs eksportētājs Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou (“Power Team” jeb “pieprasījuma iesniedzējs”). Galīgā antidempinga maksājuma likme, ko piemēro pieprasījuma iesniedzēja izgatavotajiem ražojumiem, ir 36,5 %.

(3)

Pieprasījuma iesniedzējs savā pieprasījumā apgalvoja, ka apstākļi, uz kuru pamata bija noteikti pasākumi, ir mainījušies un ka šīs pārmaiņas ir ilgstošas. Pieprasījuma iesniedzējs sniedza prima facie pierādījumus tam, ka pasākuma turpmāka piemērošana pašreizējā līmenī, lai neitralizētu dempingu, vairs nav nepieciešama.

(4)

Īpaši jānorāda uz pieteikuma iesniedzēja apgalvojumu, ka tas pašlaik darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, t. i., tas atbilst pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā izklāstītajiem kritērijiem. Tādēļ pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka ražojuma normālā vērtība jānosaka saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu. Salīdzinot ražojuma normālo vērtību un uz Eiropas Savienību (“ES”) veiktā eksporta cenas, atklājās, ka dempinga starpība, šķiet, ir ievērojami mazāka par pašreizējo pasākuma līmeni.

(5)

Tāpēc uzņēmums norādīja, ka vairs nav jāturpina to spēkā esošo pasākumu piemērošana pašreizējā līmenī, kuri bija pamatoti ar iepriekš noteikto dempinga līmeni, lai neitralizētu dempingu,

1.3.   Pārskatīšanas uzsākšana

(6)

Apspriedusies ar Padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka pierādījumi ir pietiekami, lai sāktu starpposma pārskatīšanu, Komisija saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu nolēma sākt starpposma pārskatīšanu, dempinga pārbaudi attiecinot vienīgi uz pieprasījuma iesniedzēju (3).

1.4.   Attiecīgais ražojums un līdzīgs ražojums

(7)

Ražojums, uz kuru attiecas starpposma pārskatīšana, ir tas pats, kas apskatīts izmeklēšanā (“sākotnējā izmeklēšana”), kuras rezultātā piemēroja spēkā esošos pasākumus, t. i., Ķīnas izcelsmes gludināmie dēļi, proti, iebūvēti vai neiebūvēti, ar tvaiku uzsūcošu virsmu un/vai ar uzkarstošu virsmu, un/vai ar piepūšamu virsmu vai bez tās, ieskaitot gludināmo dēli piedurknēm, un to svarīgākās sastāvdaļas, t. i., kājas, virsma un metāla rāmis, kurus pašlaik klasificē ar KN kodu ex 3924 90 00 (4), ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 un ex 8516 90 00.

(8)

Ražojumam, kas izgatavots un pārdots Ķīnas iekšzemes tirgū, un ražojumam, kas eksportēts uz ES, kā arī ražojumam, kas izgatavots un pārdots Ukrainā, ir vienādas fiziskās, tehniskās īpašības un lietojums, un tāpēc tos uzskata par līdzīgiem pamatregulas 1. panta 4. punkta nozīmē.

1.5.   Personas, uz kurām attiecas procedūra

(9)

Komisija oficiāli paziņoja Eiropas Savienības ražošanas nozares pārstāvim, pieprasījuma iesniedzējam un eksportētājvalsts pārstāvjiem par pārskatīšanas sākšanu. Ieinteresētajām personām bija dota iespēja rakstiski darīt zināmu savu viedokli un tikt uzklausītām.

(10)

Komisija nosūtīja pieprasījuma iesniedzējam tirgus ekonomikas režīma (“TER”) pieprasījuma veidlapu un anketu, un atbildi tā saņēma šim mērķim paredzētajā termiņā. Komisija ieguva un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu dempinga noteikšanai, un veica pārbaudes apmeklējumu pieprasījuma iesniedzēja uzņēmumā.

1.6.   Pārskatīšanas izmeklēšanas periods

(11)

Dempinga izmeklēšana attiecās uz periodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim (“pārskatīšanas izmeklēšanas periods” jeb “PIP”). Jāatgādina, ka izmeklēšanas periods, kurā veica sākotnējo izmeklēšanu, pēc kuras noteica galīgos pasākumus, bija no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim (“sākotnējās izmeklēšanas periods”).

2.   IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTI

2.1.   Tirgus ekonomikas režīms (“TER”)

(12)

Ievērojot pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu, antidempinga izmeklēšanās attiecībā uz ĶTR izcelsmes importu normālo vērtību nosaka atbilstīgi pamatregulas 2. panta 1.–6. punktam attiecībā uz tiem ražotājiem, kuri atbilst pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā izklāstītajiem kritērijiem, proti, ja ir pierādīts, ka līdzīgā ražojuma izgatavošanā un pārdošanā dominē tirgus ekonomikas nosacījumi. Šie kritēriji ir apkopoti turpmāk:

lēmumi par uzņēmējdarbību tiek pieņemti, reaģējot uz tirgus signāliem, bez ievērojamas valsts iejaukšanās, un izmaksas atspoguļo tirgus vērtības,

uzņēmumiem ir viens skaidrs grāmatvedības dokumentu kopums, kam tiek veikta neatkarīga revīzija saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (“SGS”) un kas tiek izmantots visām vajadzībām,

nav būtisku traucējumu, kas pārņemti no iepriekšējās sistēmas, kurā nav tirgus ekonomikas,

likumi par maksātnespēju un īpašumu garantē stabilitāti un juridisko noteiktību,

valūtas maiņu veic pēc tirgus kursa.

(13)

Pieprasījuma iesniedzējs pieprasīja TER saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu, un tam lūdza aizpildīt TER pieprasījuma veidlapu.

(14)

Izmeklēšanā noteica, ka pieprasījuma iesniedzējs neatbilst pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā minētajam TER kritērijam (1. kritērijs) attiecībā uz lielāko ieguldījumu izmaksām. Tika konstatēts, ka pēc izmeklēšanas perioda sākotnējā izmeklēšanā, t. i., pēc 2005. gada valsts noteica eksporta ierobežojumus attiecībā uz vairākiem tērauda ražojumiem, ieskaitot galvenos izejmateriālus gludināmo dēļu ražošanai, t. i., tērauda plāksne, tērauda caurules un tērauda stieple. Jānorāda, ka šo materiālu izmaksas veido būtisku daļu no kopējām izejmateriālu izmaksām. Eksporta nodokļu uzlikšana samazināja motivāciju eksportēt un tādējādi palielināja iekšzemes tirgū pieejamos apjomus, kā rezultātā, savukārt, pazeminājās cenas. Turklāt tika konstatēts, ka Ķīnas tērauda ražotājiem (5) bija pieejamas vairākas subsīdiju shēmas, kā arī tas, ka vairāku tērauda ražotāju pārskati, kuri ir pieejami publiski, apstiprina to, ka Ķīnas valsts aktīvi atbalsta tērauda nozares attīstību ĶTR.

(15)

Tā rezultātā pārskatīšanas izmeklēšanas periodā tērauda cenas ĶTR iekšzemes tirgū bija ievērojami zemākas par tērauda cenām citos lielākajos pasaules tirgos, īpaši Ziemeļamerikā un Ziemeļeiropā (6), un šīs cenas starpības nevar būt skaidrojamas ar konkurences priekšrocībām tērauda ražošanā.

(16)

Turklāt uz lietā esošās informācijas pamata tika konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzējs guva labumu no šīm mākslīgi zemajām un sagrozītajām tērauda cenām, jo izejmateriālus tas iepirka Ķīnas iekšzemes tirgū.

(17)

Tādējādi tika konstatēts, ka Power Team lielākie ieguldījumi būtiski neatspoguļo tirgus vērtības. Tātad tika secināts, ka pieprasījuma iesniedzējs nav pierādījis, ka ir izpildīti visi pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktie kritēriji, tāpēc šim uzņēmumam nevarēja piešķirt TER.

(18)

Pieprasījuma iesniedzējam un Eiropas Savienības ražošanas nozarei tika dota iespēja izteikt piezīmes par iepriekš minētajiem konstatējumiem. Piezīmes tika saņemtas no pieprasījuma iesniedzēja un no Eiropas Savienības ražošanas nozares.

(19)

Pieprasījuma iesniedzējs termiņā iesniedza trīs galvenos argumentus. Pirmkārt, tas apgalvoja, ka Power Team izejmateriālu cenas joprojām bija atbilstīgas cenām iekšzemes tirgū un ka šis konstatējums bija pietiekams, lai sākotnējā izmeklēšanā izpildītu 1. kritēriju. Tā rezultātā uzņēmums uzskatīja, ka Ķīnas iekšzemes tirgus cenas, salīdzinot ar cenām citos starptautiskos tērauda tirgus, ir pamatregulas 11. panta 9. punkta pārkāpums. Saistībā ar šo uzņēmums turklāt apšaubīja salīdzinājumam izmantoto Ziemeļeiropas un Ziemeļamerikas tērauda tirgus cenu atbilstību. Pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka, iespējams, arī citas starptautisku tirgu cenas, piemēram, Turcijas eksporta cenas, kas ir zemākas par ĶTR iekšzemes cenām.

(20)

Jāatzīst, ka pieprasījuma iesniedzējs sākotnējā izmeklēšanā izpildīja 1. kritēriju, taču neizpildīja 2. kritēriju. Tomēr tiek uzskatīts, ka pamatregulas 11. panta 9. punkts nav pārkāpts, jo nav mainījusies metodika, lai novērtētu, vai uzņēmums darbojas tirgus ekonomikas apstākļos un jo īpaši vai tas joprojām atbilst 1. kritērijam. Abās izmeklēšanās – sākotnējā izmeklēšanā un pārskatīšanas izmeklēšanā – tika novērtēts jautājums par izejmateriāliem, kas atspoguļoja tirgus vērtības. Abās izmeklēšanās viens no pārbaudītajiem indikatoriem bija tērauda cenas iekšzemes tirgū, taču sākotnējā izmeklēšanā nebija būtisku faktoru, kas, šķiet, ietekmētu izejmateriālu cenas. Tādējādi metodika nemainījās, bet konstatējumi bija atšķirīgi.

(21)

Pārskatīšanas izmeklēšanā atklāja, ka pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda, t. i., no 2006. gada, bija mainījušies apstākļi, jo Ķīnas valsts, ieviešot eksporta nodokli un samazinot eksportā pārmaksātā PVN atmaksu, bija noteikusi vairākus pasākumus, lai atturētu no tērauda plākšņu, cauruļu un vadu eksporta. Tas un iepriekšminētās subsīdiju shēmas sagrozīja tērauda cenas Ķīnas iekšzemes tirgū, jo ievērojami, līdz apmēram 30 %, palielinājās cenas starpība starp minētajām cenām un publicētajām iekšzemes tirgus cenām attiecībā uz Ziemeļameriku un Ziemeļeiropu. Pēc tam, kad tika izpausti TER konstatējumi, pieprasījuma iesniedzējs neapšaubīja šo cenu starpību.

(22)

Attiecībā uz argumentu, ka tērauda cenas Ziemeļamerikas un Ziemeļeiropas iekšzemes tirgū nav vienīgās starptautiski atbilstīgās cenas, jānorāda, ka cenu salīdzināšanai tika izraudzīti abi tērauda tirgi, jo tajos abos ir augsts tērauda patēriņš un šie abi tirgi, kuros darbojas vairāki aktīvi ražotāji, ir konkurētspējīgi. Tādējādi pamatoti var pieņemt, ka minētās iekšējā tirgus cenas bija reprezentatīvas attiecībā uz konkurētspējīgām tirgus cenām. Turklāt apgalvojums, ka Turcijas eksporta cenas varētu būt zemākas par Ķīnas iekšzemes cenām, turpmāk šajā posmā netika pamatots, t. i., termiņā netika iesniegtas konkrētas cenas. Turklāt netika paskaidrots, kāpēc par atbilstīgākām būtu jāuzskata Turcijas eksporta cenas, ievērojot relatīvi nelielo Turcijas eksporta tirgus apjomu salīdzinājumā ar Ziemeļamerikas un Ziemeļeiropas tirgiem.

(23)

Otrkārt, uzņēmums apgalvoja, ka, piemērojot ES tiesību aktus, tas esot diskriminēts, jo vairākos citos nesenos gadījumos, kuros tērauds bija būtiska ražošanai nepieciešamo resursu daļu, daži Ķīnas tērauda uzņēmumi bija atbilstīgi 1. kritērijam. Visi šie apstākļi tika pārbaudīti, un tika konstatēts, ka TER nebija piešķirts nevienam no minētajos gadījumos iesaistītajiem uzņēmumiem, jo šie visi uzņēmumi nebija izpildījuši vismaz vēl vienu pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā minēto kritēriju. Tādējādi pārvaldes efektivitātes labad nebija nepieciešamības sīkāk iztirzāt 1. kritēriju, ja bija skaidrs, ka uzņēmums, iespējams, nav izpildījis vēl vienu nosacījumu. Jebkurā gadījumā Komisija secināja, ka nevienā no nesenajiem gadījumiem Ķīnas iekšzemes tērauda tirgū traucējumi nav bijuši, gluži pretēji, nesenos gadījumos, konstatējot (7) sagrozījumus attiecībā uz izejmateriāliem, TER tika atteikts.

(24)

Visbeidzot, pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka piemērotāka būtu normālās vērtības korekcija, nevis TER atteikšana. Tomēr normālās vērtības korekcija, šķiet, ir nelietderīga, jo viens no TER piešķiršanas kritērijiem ir tas, ka būtisku ražošanai nepieciešamo resursu izmaksām jāatspoguļo tirgus vērtības. Pretējā gadījumā drīzāk jābūt tā, ka TER tiek atteikts un normālā vērtība jāaizstāj ar normālo vērtību analogajā valstī, īpaši ja izejmateriāli ir tik nozīmīga ražošanai nepieciešamo resursu izmaksu daļa.

(25)

Secinot jānorāda, ka Power Team nesniedza nevienu pārliecinošu argumentu vai ka tie būtu pamats, lai nonāktu pie citādiem konstatējumiem.

(26)

Eiropas Savienības ražošanas nozare norādīja uz to, ka Ķīnas valsts bija ievērojami iejaukusies tērauda ražošanas nozarē, kādēļ ES un ASV jau bija pieprasījušas PTO konsultācijas, lai atrisinātu šo jautājumu.

(27)

Pamatojoties uz iepriekš minēto, tiek apstiprināti konstatējumi un secinājums par to, ka TER uzņēmumam Power Team nav jāpiešķir.

(28)

Pēc tādu būtisku faktu un apsvērumu izpaušanas, kuri bija pamatā lēmumam ierosināt grozījumus Regulā (EK) Nr. 452/2007, pieprasījuma iesniedzējs iesniedza papildu piezīmes par konstatējumu attiecībā uz TER.

(29)

Pieprasījuma iesniedzējs vairākkārt atkārtoja savu argumentu, ka tā galvenie ražošanai nepieciešamie resursi atspoguļojot tirgus vērtības ĶTR un ka Ķīnas cenas visumā esot atbilstīgas citiem starptautiskajiem tirgiem. Atzīstot to, ka cenu palielinājums attiecībā uz šiem galvenajiem ieguldījumiem 2008. gadā ĶTR nebija tik izteikts, salīdzinot ar citiem starptautiskiem tērauda tirgiem, pieprasījuma iesniedzējs tomēr apgalvoja, ka iemesls tam ir nevis sagrozījumi, bet gan citi komerciāli faktori, kādēļ, iespējams, cenas Ķīnas iekšzemes tirgū ir zemākas. Pieprasījuma iesniedzējs norādīja uz ražošanas pieaugumu 2008. gadā un minēja, ka pašreizējie antidempinga vai kompensācijas maksājumi ir vērsti pret ĶTR izgatavotā tērauda eksportu, kurš ir būtisks, rāžošanai nepieciešams izejmateriāls, kā rezultātā Ķīnas ražotājiem bija jāsamazina cenas ĶTR iekšzemes tirgū.

(30)

Jānorāda, ka pieprasījuma iesniedzējs sniedza papildu cenu informāciju, kas pamatota ar konstatējumu, ka galvenie izejmateriāli gludināmo dēļu ražošanai 2008. gadā Ķīnas iekšzemes tirgū bija vidēji ievērojami lētāki nekā citos lielākajos pasaules tirgos.

(31)

Runājot par argumentu, ka cenas starpības iemesls bija citi komerciāli faktori, t. i., ražošanas pieaugums ĶTR, jānorāda, ka šis arguments netika pienācīgi pamatots, īpaši attiecībā uz iespējamu korelāciju starp apgalvoto ražošanas pieaugumu un situāciju pieprasījuma jomā. Pieprasījuma iesniedzēja izvirzītais arguments, ka bija ieviesti kompensācijas maksājumi, kas vērsti pret vairāku tērauda ražojumu eksportu no ĶTR, tajā pašā laikā norāda vienīgi uz to, ka Ķīnas tērauda ražotāji bija guvuši labumu no subsīdijām.

(32)

Tā rezultātā nav iespējams apstiprināt pieprasījuma iesniedzēja argumentu, ka tērauda tirgus ĶTR nav deformēts, un galīgais secinājums ir nepārskatīt jautājumu par TER noteikšanu un nepiešķirt TER uzņēmumam Power Team.

2.2.   Atsevišķs režīms (“AR”)

(33)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punktu valstīm, uz kurām attiecas minētais pants, tiek noteikts valsts mēroga maksājums, ja tāds ir, izņemot gadījumus, kad uzņēmums var pierādīt, ka tas atbilst visiem pamatregulas 9. panta 5. punktā noteiktajiem atsevišķa režīma piešķiršanas kritērijiem. Šie kritēriji ir apkopoti turpmāk:

ja firmas vai kopuzņēmumi pilnīgi vai daļēji pieder ārvalstniekiem, eksportētāji var brīvi repatriēt kapitālu un peļņu,

ka eksporta cenas un daudzumi, un pārdošanas noteikumi ir brīvi noteikti,

vairākums akciju pieder privātpersonām, un jāpierāda, ka uzņēmums ir pietiekami neatkarīgs no valsts iejaukšanās,

ka valūtas maiņas kursu pārrēķina atbilstīgi tirgus likmei,

ka valsts iejaukšanās nepieļauj pasākumu apiešanu, ja individuālajiem eksportētājiem piemēro dažādas maksājuma likmes.

(34)

Pieprasījuma iesniedzējs ne vien lūdza tam piešķirt TER, bet pieprasīja arī AR gadījumā, ja tam nepiešķirtu TER.

(35)

Izmeklēšanā atklāja, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst visiem iepriekšminētajiem kritērijiem, un tiek secināts, ka uzņēmumam Power Team jāpiešķir AR.

2.3.   Normālā vērtība

(36)

Ja atbilstīgi pamatregulas 2. panta 7. punktam importa izcelsme ir valstīs, kurās nav tirgus ekonomikas, un ja nav bijis iespējams piešķirt TER, attiecībā uz pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktā minētajām valstīm normālā vērtība jānosaka, izmantojot cenu vai salikto vērtību analogā valstī.

(37)

Paziņojumā par procedūras sākšanu Komisija norādīja uz savu nodomu izmantot atkal Turciju, kuru kā analogu valsti izmantoja sākotnējā izmeklēšanā, jo tā bija atbilstīga analogā valsts, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz ĶTR, taču šajā starpposma pārskatīšanā nebija tādu Turcijas ražotāju, kas sadarbotos. Tomēr sadarbību piedāvāja Ukrainas ražotājs eksportētājs, kurš bija iesaistīts paralēlā izmeklēšanā citā starpposma pārskatīšanā. Ieinteresētās personas tika attiecīgi informētas, un minētajā posmā netika saņemtas iebildes pret Ukrainu kā analogo valsti.

(38)

Nebija acīmredzamu iemeslu, kādēļ Ukrainu neizvēlēties kā analogo valsti, un jo īpaši jānorāda, ka nebija citu trešās valsts ražotāju, kas sadarbotos, tāpēc normālo vērtību noteica saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu, t. i., pamatojoties uz pārbaudītu informāciju, kuru bija sniedzis ražotājs, kurš sadarbojās analogajā valstī.

(39)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 2. punktu tika konstatēts, ka līdzīgā ražojuma, ko analogajā valstī bija izgatavojis ražotājs, kas sadarbojās, pārdošanas apjoms iekšzemes tirgū bija reprezentatīvs, salīdzinot ar pieprasījuma iesniedzēja pārdevumiem eksportam uz ES. Turklāt attiecībā uz visiem eksportētajiem ražojuma veidiem salīdzināmus pārdevumus iekšzemes tirgū (kuri nepieciešamības gadījumā koriģēti attiecībā uz fiziskajām īpašībām) uzskatīja par reprezentatīviem, jo pārdošanas apjoms bija vismaz 5 % no attiecīgo ražojumu apjoma, kas pārdots eksportam uz ES.

(40)

Pēc tam Komisija, nosakot attiecīgā gludināmo dēļu veida rentablo pārdevumu īpatsvaru, pārdodot neatkarīgiem pircējiem, pārbaudīja, vai katra gludināmo dēļu veida pārdevumus, kas reprezentatīvos daudzumos veikti iekšzemes tirgū analogajā valstī, var uzskatīt par tādiem, kas veikti parastā tirdzniecības apritē.

(41)

Iekšzemes tirgū veiktus pārdošanas darījumus uzskatīja par rentabliem, ja konkrētā ražojuma veida vienības cena bija vienāda ar ražošanas izmaksām vai pārsniedza tās. Tāpēc tika noteiktas ražošanas izmaksas katram ražojuma veidam, kas IP bija pārdots analogās valsts iekšējā tirgū.

(42)

Ja kāda ražojuma veida pārdevumi, kuri tika realizēti par neto pārdošanas cenu, kas vienāda ar vai lielāka par aprēķinātajām ražošanas izmaksām, bija vairāk nekā 80 % no konkrētā veida pārdevumu kopapjoma un ja minētā ražojuma veida vidējā svērtā cena bija vienāda ar vai lielāka par ražošanas izmaksām, normālo vērtību noteica, pamatojoties uz faktisko cenu iekšzemes tirgū. Šo cenu aprēķināja kā visu IP veikto minētā veida pārdevumu iekšzemes tirgū vidējo svērto cenu neatkarīgi no tā, vai šie pārdevumi bija vai nebija rentabli.

(43)

Ja kāda ražojuma veida rentablie pārdevumi bija 80 % no konkrētā ražojuma veida pārdevumu kopapjoma vai mazāk vai ja konkrētā veida vidējā svērtā cena bija zemāka par ražošanas izmaksām, normālo vērtību noteica, izmantojot faktisko pārdošanas cenu iekšzemes tirgū, ko aprēķināja kā konkrētā ražojuma veida rentablo pārdevumu vidējo svērto cenu.

(44)

Pēc tam, kad informācija bija izpausta, pieprasījuma iesniedzējs izteica piezīmi, ka gadījumos, kad rentablu pārdevumu būtu mazāk par 10 % no konkrētā ražojuma veida kopējo pārdevumu apjoma, parasti būtu jāizmanto saliktā normālā vērtība.

(45)

Attiecībā uz šo jānorāda, ka šajā izmeklēšanā nekonstatēja situāciju, kurā rentablu pārdevumu būtu mazāk par 10 %. Turklāt vairs nav tādas prakses, kad normālu vērtību aprēķina automātiski.

2.4.   Eksporta cena

(46)

Visos gadījumos izmantojot neatkarīgus tirgotājus ĶTR, attiecīgo ražojumu pārdeva eksportam neatkarīgiem pircējiem Eiropas Savienībā, un tāpēc eksporta cenu noteica saskaņā ar pamatregulas 2. panta 8. punktu, proti, pamatojoties uz cenām, kas faktiski samaksātas vai jāmaksā par ražojumu, pārdodot eksportam uz Eiropas Savienību.

(47)

Pēc tam, kad bija izpausta informācija, pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka eksporta cena jāveido, balstoties uz neatkarīga Ķīnas tirgotāja rēķinā norādīto pārdošanas cenu, pārdodot neatkarīgiem pircējiem ES, nevis uz cenu, kas samaksāta vai jāmaksā par ražojumu, Power Team pārdodot to eksportam neatkarīgam pircējam ĶTR, kā tas tika izdarīts. Tomēr šāda pieeja neatbilstu pamatregulas 2. panta 8. punktam, kurā paredzēts, ka ražojumus pārdodot eksportam, pamatojoties uz pirmo darījumu ar neatkarīgu pircēju, nosaka eksporta cenu. Tādēļ šī prasība bija jānoraida.

2.5.   Salīdzinājums

(48)

Normālo vērtību un eksporta cenu salīdzināja, pamatojoties uz ražotāja cenu. Lai nodrošinātu taisnīgu normālās vērtības un eksporta cenas salīdzinājumu, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punktu ņēma vērā to faktoru atšķirības, par kuriem apgalvoja, ka tie ietekmē cenas un to salīdzināmību, un šis apgalvojums tika pierādīts. Tādējādi gadījumos, kad tas bija lietderīgi un pamatoti, ņēma vērā ražojuma fiziskās īpašības, transporta izmaksas, apdrošināšanu, maksu par kravas apstrādi un kredīta izmaksas. Ievērojot to, ka eksporta cenu noteica, pamatojoties vienīgi uz pārdevumiem eksportam, ko veica iekšzemes tirgū Ķīnas tirgotājiem, nebija iemesla atļaut nodokļa apjoma korekcijas, jo arī normālo vērtību noteica, ievērojot pārdevumus iekšzemes tirgū analogajā valstī, kur spēkā ir līdzīgs nodokļu režīms. Tāpēc gan normālo vērtību, gan eksporta cenu aprēķināja, pamatojoties uz neto PVN.

(49)

Pēc tam, kad bija izpausta informācija, pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka ražojuma veidu grupēšana (tā tika veikta salīdzināšanas mērķim) radītu zināmas šaubas attiecībā uz cenas salīdzinājuma pareizību.

(50)

Saistībā ar šo jānorāda, ka ražojuma veidu grupēšana šajā izmeklēšanā bija tāda pati kā sākotnējā izmeklēšanā, un to uzskatīja par nepieciešamu, lai palielinātu to ražojumu salīdzināmību, kurus eksportam uz Eiropas Savienību pārdevis uzņēmums Power Team, ar ražojumiem, kuri pārdoti iekšzemes tirgū analogajā valstī. Jāatzīmē arī tas, ka pieprasījuma iesniedzējs papildus nepamatoja savu apgalvojumu, īpaši attiecībā uz to, kāpēc grupēšana nebūtu piemērota tādā veidā, kā tā tika veikta (un par to pieprasījuma iesniedzējs tika informēts, nosūtot tam speciālu skaidrojumu). Tā rezultātā iebildums bija jānoraida.

2.6.   Dempinga starpība

(51)

Ka paredzēts pamatregulas 2. panta 11. punktā, katra ražojuma veida vidējo svērto normālo vērtību salīdzināja ar attiecīgā ražojuma atbilstošā veida vidējo svērto eksporta cenu. Šis salīdzinājums liecināja par to, ka pastāv dempings.

(52)

Konstatēja, ka Power Team dempinga starpība bija 39,6 %, izsakot procentos no neto cenas ar piegādi līdz Eiropas Savienības robežai pirms nodokļu samaksas.

3.   MAINĪGO APSTĀKĻU ILGLAICĪGUMS

(53)

Saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu tika arī pārbaudīts, vai varētu pamatoti uzskatīt, ka mainīgie apstākļi ir ilglaicīgi.

(54)

Saistībā ar šo jāatgādina, ka pieprasījuma iesniedzējam sākotnējā izmeklēšanā tika atteikts TER, jo bija konstatēti pārkāpumi attiecībā uz grāmatvedības praksi. Šajā pārskatīšanā secināja, ka šo kritēriju uzņēmums Power Team bija izpildījis. Tomēr, kā norādīts iepriekš, pieprasījuma iesniedzējs neatbilda pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā minētajam TER kritērijam attiecībā uz galveno ražošanai nepieciešamo resursu izmaksām. Tā rezultātā apstākļi, kas skar pieprasījuma iesniedzēju, nebija mainījušies, ciktāl tas attiecas uz TER.

(55)

Tomēr no izmeklēšanā savāktajiem un pārbaudītajiem datiem (t.i., no pieprasījuma iesniedzēja individuālajām cenām, eksportējot uz ES, un no normālās vērtības, kas noteikta Ukrainā kā analogajā valstī) izriet, ka dempinga starpība bija augstāka. Šī apstākļu maiņa jāuzskata par būtisku, un, lai neitralizētu dempingu, vairs nav pietiekami piemērot pasākumu pašreizējā līmenī.

4.   ANTIDEMPINGA PASĀKUMI

(56)

Ņemot vērā šīs pārskatīšanas izmeklēšanas rezultātus, uzskata par lietderīgu grozīt antidempinga maksājumu, ko piemēro attiecīgā Power Team ražojuma importam, proti, nosakot to 39,6 % apmērā.

(57)

Attiecībā uz maksājuma likmi pārējiem uzņēmumiem jāatgādina, ka sākotnējā izmeklēšanā sadarbība bija neliela. Tādējādi maksājumu uzņēmumiem, kuri nesadarbojās, noteica tādā līmenī, kurš atbilst to pārdoto ražojuma veidu vidējai svērtajai dempinga starpībai, kurus izgatavojis ražotājs eksportētājs, kas sadarbojās un kam bija lielākā dempinga starpība. Piemērojot tādu pašu metodiku un izvērtējot attiecīgos datus, ko bija sniedzis pieprasījuma iesniedzējs, bija jāgroza atlikušais maksājums, proti, nosakot to 42,3 % apmērā.

(58)

Ieinteresētās personas tika informētas par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, kuri bija pamatā ieteikumam grozīt Regulu (EK) Nr. 452/2007, un tām tika dota iespēja sniegt piezīmes. Tika izskatītas ieinteresēto personu iesniegtās piezīmes un galīgie secinājumi nepieciešamības gadījumā tika attiecīgi koriģēti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 452/2007 ar šo groza šādi:

Regulas 1. panta 2. punkta tabulas ierakstu attiecībā uz Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, aizstāj ar šādu ierakstu.

Valsts

Izgatavotājs

Maksājuma likme (%)

TARIC papildkods

ĶTR

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Regulas 1. panta 2. punkta tabulas ierakstu attiecībā uz visiem pārējiem uzņēmumiem ĶTR aizstāj ar šādu ierakstu.

Valsts

Izgatavotājs

Maksājuma likme (%)

TARIC papildkods

ĶTR

Visi pārējie uzņēmumi

42,3

A999

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 29. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

E. ESPINOSA


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 109, 26.4.2007., 12. lpp.

(3)  OV C 3, 8.1.2009., 14. lpp. (“Paziņojums par procedūras sākšanu”).

(4)  Grozītais kods (koda 3924 90 90 vietā kods 3924 90 00, kā minēts Paziņojumā par procedūras sākšanu) izriet no jaunās Kombinētās nomenklatūras, ko sāka piemērot no 1.1.2010. (skatīt Regulu (EK) Nr. 948/2009, OV L 287, 31.10.2009., 1. lpp.).

(5)  Piemēram, Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry, Wiley Rein LLP, 2007. gada jūlijs, China Government Subsidies Survey, Anne Stevenson- Yang, 2007.gada februāris, Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000-2007, Usha C.V. Haley, China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal, Ziemeļamerikas Specialty Steel Industry, The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World's Largest Steel Industry, Wiley Rein un Fielding LLP, 2006. gada jūlijs, un The State-Business Nexus in China’s Steel IndustryChinese Market Distortions in Domestic and International Perspective, Prof. Dr. Markus Taube un Dr. Christian Schmidkonz, THINK!DESK China Research & Consulting, 25.2.2009.

(6)  Avots: Steel Business Briefing, 2005. un 2008. gada vidējās cenas.

(7)  Skatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2009 (2009. gada 26. janvāris), ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam (OV L 29, 31.1.2009., 1. lpp.), Komisijas Regulu (EK) Nr. 287/2009 (2009. gada 7. aprīlis), ar ko piemēro pagaidu antidempinga maksājumu tādas dažu veidu alumīnija folijas importam, kuras izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā (OV L 94, 8.4.2009., 17. lpp.).


31.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/19


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 271/2010

(2010. gada 24. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, attiecībā uz bioloģiskās ražošanas logotipu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 25. panta 3. punktu, 38. panta b) punktu un 40. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 834/2007 24. pantā paredzēts, ka Kopienas logotips ir viena no norādēm, kas obligāti jāizvieto uz tādu produktu iesaiņojuma, uz kuriem ir norādes par bioloģiskās ražošanas metodēm, kā minēts 23. panta 1. punktā, un ka šāda logotipa izmantošana nav obligāta produktiem, kas importēti no trešām valstīm. Regulas (EK) Nr. 834/2007 25. panta 1. punktā atļauts izmantot Kopienas logotipu tādu produktu marķēšanai, noformēšanai un reklamēšanai, kas atbilst saskaņā ar minēto regulu noteiktajām prasībām.

(2)

Pieredze, kas gūta, piemērojot Padomes 1991. gada 24. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (2), kura ir aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 834/2007, liecina, ka brīvprātīgi izmantojams Kopienas logotips vairs neatbilst ne nozares dalībnieku, ne patērētāju vēlmēm.

(3)

Ir jāiekļauj jauni noteikumi par logotipu Komisijas 2008. gada 5. septembra Regulā (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (3). Noteikumiem jābūt tādiem, lai logotipu varētu labāk pielāgot norisēm nozarē, proti, lai patērētājiem būtu vieglāk atpazīt bioloģiskos produktus, uz kuriem attiecas ES noteikumi par bioloģisko ražošanu.

(4)

Spēkā ir stājies Lisabonas līgums, tāpēc nosaukuma “Kopienas bioloģiskās ražošanas logotips” vietā būtu jālieto “Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotips”.

(5)

Lai apkopotu ierosinājumus jaunam logotipam, Komisija organizēja konkursu, kurā piedalījās dalībvalstu mākslas un dizaina studenti; neatkarīga žūrija izraudzījās un novērtēja 10 labākos darbus. Rūpīgi izvērtējot ierosinājumus no intelektuālā īpašuma tiesību viedokļa, bija iespējams noteikt trīs šajā ziņā labākos risinājumus, un no 2009. gada 7. decembra līdz 2010. gada 31. janvārim notika to apspriešana internetā. Ierosinātais logotips, ko minētajā laikposmā balsojot izvēlējās vairums tīmekļa vietnes apmeklētāju, būtu jāpieņem kā jaunais Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotips.

(6)

Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipa maiņa, kas notiks 2010. gada 1. jūlijā, nedrīkst radīt problēmas tirgū, proti, jānosaka, ka bioloģiskos produktus, kas jau laisti tirgū, var tirgot bez Regulas (EK) Nr. 834/2007 24. pantā paredzētajām obligātajām norādēm ar nosacījumu, ka šie produkti atbilst Regulas (EEK) Nr. 2092/91 vai Regulas (EK) Nr. 834/2007 noteikumiem.

(7)

Lai logotipu būtu iespējams izmantot, tiklīdz tā lietošana kļūst obligāta saskaņā ar ES tiesību aktiem, un lai nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību, godīgu konkurenci un patērētāju interešu aizsardzību, jauno Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipu reģistrēja Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā kā kolektīvo preču zīmi attiecībā uz bioloģisko ražošanu, un tas nozīmē, ka šī preču zīme ir spēkā, ir izmantojama un ir aizsargāta. Logotipu reģistrēs arī Kopienas un starptautiskajos reģistros.

(8)

Regulas (EK) Nr. 889/2008 58. pantā noteikts, ka kontroles iestādes vai organizācijas kods ir novietots uzreiz zem Kopienas logotipa, taču nav norādījumu par šo kodu formātu un piešķiršanu. Lai kodu izmantošana būtu saskanīga, ir jānosaka sīki izstrādāti noteikumi par to formātu un piešķiršanu.

(9)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 889/2008 ir attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 889/2008 groza šādi.

1)

Regulas III daļas I nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

 

“Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotips”.

2)

Regulas 57. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“57. pants

ES bioloģiskās ražošanas logotips

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 25. panta 3. punktu Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotips (turpmāk “ES bioloģiskās ražošanas logotips”) atbilst šīs regulas XI pielikuma A daļā iekļautajam paraugam.

ES bioloģiskās ražošanas logotipu izmanto tikai tādā gadījumā, ja attiecīgais produkts ir ražots saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Regulā (EEK) Nr. 2092/91 un tās īstenošanas regulās vai Regulā (EK) Nr. 834/2007 un saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajā regulā.”

3)

Regulas 58. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“b)

ietver terminu ar norādi uz bioloģiskās ražošanas metodi, kā minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 23. panta 1. punktā, saskaņā ar šīs regulas XI pielikuma B.2. daļu;

c)

ietver atsauces numuru, par kuru lemj Komisija vai dalībvalstu kompetentā iestāde saskaņā ar šīs regulas XI pielikuma B.3. daļu;

d)

ir novietots tajā pašā vizuālajā laukā, kur ES bioloģiskās ražošanas logotips, ja marķējumā ir izmantots bioloģiskās ražošanas logotips.”

4)

Regulas 95. pantā 9. un 10. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“9.   To produktu krājumus, kas līdz 2010. gada 1. jūlijam saražoti, iesaiņoti un marķēti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2092/91 vai Regulu (EK) Nr. 834/2007, arī turpmāk drīkst laist tirgū ar norādēm uz bioloģisko ražošanu, līdz izbeidzas krājumi.

10.   Iesaiņojamo materiālu, kas saražots saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2092/91 vai Regulu (EK) Nr. 834/2007, līdz 2012. gada 1. jūlijam drīkst izmantot produktiem, kurus laiž tirgū ar norādēm uz bioloģisko ražošanu, ja produkts visos pārējos aspektos atbilst Regulas (EK) Nr. 834/2007 prasībām.”

5)

XI pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 24. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp.

(3)  OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

“XI PIELIKUMS

A.   Regulas 57. pantā minētais ES bioloģiskās ražošanas logotips

1.

ES bioloģiskās ražošanas logotips atbilst zemāk attēlotajam paraugam.

Image

2.

Standartkrāsa Pantone skalā ir Green Pantone Nr. 376, bet, ja izmanto četrkrāsu druku – zaļā [50 % ciāns + 100 % dzeltenais].

3.

ES bioloģiskās ražošanas logotipu var izmantot arī zemāk redzamajā melnbaltajā variantā, taču tikai tādos gadījumos, kad būtu nepraktiski izmantot krāsaino variantu.

Image

4.

Ja iesaiņojuma vai etiķetes pamatkrāsa ir tumša, simbolus var atveidot kā negatīvus attiecībā pret iesaiņojuma vai etiķetes pamatkrāsu.

5.

Ja simbols ir krāsains uz krāsaina pamata un to ir grūti pamanīt, apkārt simbolam atveido norobežojošu līniju, lai uzlabotu kontrastu ar pamatkrāsām.

6.

Dažos īpašos gadījumos, kad norādes uz iesaiņojuma ir tikai vienā krāsā, tādā pašā krāsā var atveidot arī ES bioloģiskās ražošanas logotipu.

7.

ES bioloģiskās ražošanas logotipa augstums ir vismaz 9 mm un platums – vismaz 13,5 mm; augstuma un platuma attiecība allaž ir 1:1,5. Izņēmuma kārtā, ja iesaiņojums ir ļoti mazs, minimālo logotipa izmēru var samazināt līdz 6 mm augstumam.

8.

ES bioloģiskās ražošanas logotipu var saistīt ar grafiskiem vai teksta elementiem, kas norāda uz bioloģisko lauksaimniecību, ar nosacījumu, ka šie elementi nepārveido vai negroza ES bioloģiskās ražošanas logotipa būtību vai kādu 58. pantā minēto norādi. Ja ES bioloģiskās ražošanas logotipu saista ar valsts vai privātuzņēmuma logotipu, kas ir zaļā krāsā, kuras tonis atšķiras no 2. punktā minētās standartkrāsas, ES bioloģiskās ražošanas logotipu var izmantot šajā atšķirīgajā krāsā.

9.

ES bioloģiskās ražošanas logotipa izmantošanai jāatbilst noteikumiem, kas izriet no tā reģistrēšanas par kolektīvu preču zīmi attiecībā uz bioloģisko ražošanu Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā, Kopienas preču zīmju un starptautiskajos preču zīmju reģistros.

B.   58. pantā minētie kodi

Kodu atveido šādi:

AB-CDE-999

kur:

1)

“AB” ir 58. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais ISO kods, kas apzīmē valsti, kurā notiek kontroles; un

2)

“CDE” ir trīsburtu termins, par kuru lemj Komisija vai katra dalībvalsts, piemēram, “bio” vai “öko”, vai “org”, vai “eko”, kas norāda uz bioloģiskās ražošanas metodi, kā norādīts 58. panta 1. punkta b) apakšpunktā; un

3)

“999” ir atsauces numurs (ne vairāk par 3 cipariem), ko, kā norādīts 58. panta 1. punkta c) apakšpunktā, piešķir:

a)

katras dalībvalsts kompetentā iestāde kontroles iestādei vai organizācijai, kurai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. pantu deleģēti kontroles pienākumi;

b)

Komisija:

i)

kontroles organizācijām un kontroles iestādēm, kas minētas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 (1) 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā un uzskaitītas minētās regulas I pielikumā;

ii)

trešo valstu kompetentajām iestādēm vai kontroles organizācijām, kas minētas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 7. panta 2. punkta f) apakšpunktā un uzskaitītas minētās regulas III pielikumā;

iii)

kontroles organizācijām un kontroles iestādēm, kas minētas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 10. panta 2. punkta a) apakšpunktā un uzskaitītas minētās regulas IV pielikumā;

c)

pēc Komisijas priekšlikuma – katras dalībvalsts kompetentā iestāde kontroles iestādēm vai kontroles organizācijām, kam līdz 2012. gada 31. decembrim atļauts izdot inspekcijas sertifikātu saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 19. panta 1. punkta ceturto daļu (importa atļaujas).

Komisija publisko kodus, izmantojot jebkurus piemērotus tehniskos līdzekļus, tostarp publikāciju internetā.


(1)  OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.”


31.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/23


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 272/2010

(2010. gada 30. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 972/2006, ar ko nosaka īpašus basmati rīsu ievešanas noteikumus un pārejas posma kontroles sistēmu to izcelsmes noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 138. un 143. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2004/617/EK (2) apstiprinātajā Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indiju atbilstīgi 1994. gada VVTT XXVIII pantam par grozījumiem koncesijās attiecībā uz rīsiem, kas paredzētas 1994. gada VVTT pievienotajā EK CXL grafikā (3), noteikts, ka Indijas izcelsmes atsevišķu basmati rīsu šķirņu lobītu rīsu importam piemērojamais ievedmuitas nodoklis ir nulle.

(2)

Ar Padomes Lēmumu 2004/618/EK (4) apstiprinātajā Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Pakistānu atbilstīgi 1994. gada VVTT XXVIII pantam par grozījumiem koncesijās attiecībā uz rīsiem, kas paredzētas 1994. gada VVTT pievienotajā EK CXL grafikā (5), noteikts, ka Pakistānas izcelsmes atsevišķu basmati rīsu šķirņu lobītu rīsu importam piemērojamais ievedmuitas nodoklis ir nulle.

(3)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 972/2006 (6) 1. pantā paredzēts, ka minēto regulu piemēro lobītiem basmati rīsiem, kas pieder pie vienas no šķirnēm, kuras norādītas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XVIII pielikumā.

(4)

Regulas (EK) Nr. 972/2006 6. panta 2. punktā noteikts, ka, ja dalībvalstu veikto testu rezultāti attiecībā uz importētajiem basmati rīsiem parāda, ka analizētais produkts neatbilst autentiskuma apliecībā norādītajam, lobītajiem rīsiem ir jāpiemēro ievedmuitas nodoklis. Tomēr minētais noteikums neparedz nekādu pielaidi attiecībā uz tādu rīsu piemaisījumu, kuri neatbilst šķirnēm, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XVIII pielikumā.

(5)

Basmati rīsu ražošanas un tirdzniecības apstākļi ir tādi, kuros ir ļoti grūti nodrošināt, ka rīsu partija sastāv no 100 % tādu basmati šķirņu rīsiem, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XVIII pielikumā. Lai nodrošinātu netraucētu basmati rīsu tirdzniecības plūsmu Eiropas Savienībā, kā arī ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā vēl nedarbojas uz DNS analīzēm balstīta kontroles sistēma un ka tāpēc dalībvalstis var piemērot savus kontroles protokolus ar vismaz 5 % pielaidi attiecībā uz kontrolēm, ko var kumulēt ar jebkuru citu pielaides līmeni, ir lietderīgi attiecībā uz garengraudu rīsiem, kuri neatbilst nevienai no XVIII pielikumā uzskaitītajām šķirnēm, noteikt 5 % pielaidi piemaisījumam importētajos basmati rīsos.

(6)

Lai paplašinātu šī pasākuma labvēlīgo ietekmi uz visiem attiecīgajiem importētājiem, ir jāparedz, ka pielaide ir piemērojama visiem importētajiem basmati rīsiem, par kuriem dalībvalstu atbildīgās iestādes vēl nav pieņēmušas galīgo lēmumu par rīsu partijas atbilstību.

(7)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 972/2006.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 972/2006 6. panta 2. punktā pievieno šādu teikumu:

“Tomēr ir pieļaujams līdz pat 5 % piemaisījums, ko veido lobīti rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, kuri neatbilst nevienai no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (7) XVIII pielikumā uzskaitītajām šķirnēm.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 972/2006 6. panta 2. punktu, kas grozīts ar šīs regulas 1. pantu, piemēro arī basmati rīsiem, kuri importēti pirms šīs regulas stāšanās spēkā un par kuriem dalībvalsts kompetentās iestādes vēl nav pieņēmušas lēmumu par tiesībām uz ievedmuitas nulles likmi, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 138. pantā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 2. pantu pārstāj piemērot līdz ar divpadsmitā mēneša beigām pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 30. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 279, 28.8.2004., 17. lpp.

(3)  OV L 279, 28.8.2004., 19. lpp.

(4)  OV L 279, 28.8.2004., 23. lpp.

(5)  OV L 279, 28.8.2004., 25. lpp.

(6)  OV L 176, 30.6.2006., 53. lpp.

(7)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.”


31.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/25


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 273/2010

(2010. gada 30. marts),

ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Eiropas Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2006. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 474/2006 ir izveidots darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts, kas minēts Regulas (EK) Nr. 2111/2005 (2) II nodaļā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 3. punktu dažas dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai informāciju, kas attiecas uz Kopienas saraksta atjaunināšanu. Attiecīgu informāciju ir paziņojušas arī trešās valstis. Pamatojoties uz to, Kopienas saraksts ir jāatjaunina.

(3)

Komisija ir informējusi visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši, vai, ja tas nav bijis iespējams, ar to iestāžu starpniecību, kuras atbild par gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, norādot būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko tā pamatotu lēmumu noteikt tiem darbības aizliegumu Eiropas Savienībā vai grozīt nosacījumus darbības aizliegumam, kas noteikts Kopienas sarakstā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem.

(4)

Komisija attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem ir devusi iespēju iepazīties ar dalībvalstu iesniegtajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskas piezīmes un mutiski izklāstīt savus apsvērumus Komisijai 10 darbdienu laikā, kā arī Aviācijas drošības komitejai, kas izveidota ar Padomes 1991. gada 16. decembra Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (3).

(5)

Komisija un atsevišķos gadījumos arī dažas dalībvalstis ir apspriedušās ar iestādēm, kas atbild par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību.

(6)

Aviācijas drošības komiteja ir uzklausījusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) un Komisijas izklāstu par tehniskās palīdzības projektiem, ko īsteno valstīs, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 2111/2005. Tā ir informēta par lūgumiem nodrošināt turpmāku tehnisko palīdzību un sadarbību, lai uzlabotu civilās aviācijas iestāžu administratīvās un tehniskās spējas nolūkā novērst jebkuru neatbilstību spēkā esošajiem starptautiskajiem standartiem.

(7)

Aviācijas drošības komiteja ir informēta arī par EASA un dalībvalstu veiktajiem izpildes nodrošināšanas pasākumiem, lai garantētu to gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanu un tehnisko apkopi, kas ir reģistrēti Eiropas Savienībā un ko ekspluatē trešo valstu civilās aviācijas iestāžu sertificēti gaisa pārvadātāji.

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 474/2006.

(9)

Pamatojoties uz informāciju, kuras pamatā ir SAFA perona pārbaudes, kas veiktas dažu Eiropas Savienības gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem, kā arī konkrētās jomās attiecīgo valstu aviācijas iestāžu veiktas inspekcijas un revīzijas, dažas dalībvalstis ir veikušas izpildes nodrošināšanas pasākumus. Dalībvalstis par šiem pasākumiem informēja Komisiju un Aviācijas drošības komiteju; Spānijas kompetentās iestādes 2010. gada 12. martā sāka procedūru, lai apturētu gaisa pārvadājumu uzņēmumam Baleares Link Express piešķirtās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) darbību, bet 2010. gada 12. janvārī apturēja gaisa pārvadājumu uzņēmumam Euro Continental piešķirtās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) darbību; Vācijas kompetentās iestādes no 2010. gada 28. janvāra apturēja Regional Air Express piešķirtās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) darbību; Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka no 2009. gada 8. decembra ir apturēta gaisa pārvadātājam Trans Euro Air Limited piešķirtās AOC darbība; Slovākijas kompetentās iestādes rakstveidā ir paziņojušas, ka 2010. gada 1. martā ir apturēta pārvadātāja Air Slovakia gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) darbība.

(10)

Visbeidzot, Latvijas kompetentās iestādes informēja Aviācijas drošības komiteju par to, ka saistībā ar nopietnām bažām par pārvadājumu uzņēmuma “Inversija” ekspluatēto IL-76 tipa gaisa kuģu darbību drošumu un pastāvīgo lidojumderīgumu, tās 2010. gada 26. februārī ir pieņēmušas lēmumu minētos gaisa kuģus no uzņēmuma “Inversija”AOC svītrot un ka attiecīgā AOC darbība 2010. gada 16. martā ir apturēta.

(11)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1543/2006 Komisija ir ieguvusi savā rīcībā sīku informāciju par pasākumiem, kurus īstenojušas par Air Koryo regulatīvo uzraudzību atbildīgās Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) kompetentās iestādes (GACA) un pārvadātājs Air Koryo, lai novērstu Regulā (EK) Nr. 474/2006 akcentētos drošības trūkumus.

(12)

Komisija 2008. gada decembrī sazinājās ar GACA, pieprasot Air Koryo iesniegt korektīvo pasākumu plānu, kas apliecinātu, ka ir novērsti nopietnie trūkumi drošības jomā, kurus konstatēja perona pārbaužu laikā, kuras tika veiktas vēl pirms šā gaisa pārvadātāja iekļaušanas A pielikumā, kurā uzskaitīti tie gaisa pārvadātāji, kam aizliegts veikt pārvadājumus Eiropas Savienībā. Turklāt Komisija pieprasīja, lai tiktu iesniegta attiecīga informācija, kas apliecinātu, ka GACA ir īstenojusi pienācīgu Air Koryo drošības uzraudzību saskaņā ar ICAO noteikumiem.

(13)

GACA 2009. gada jūnijā sniedza oficiālu atbildi un iesniedza virkni dokumentu, kuros tika izsmeļoši atbildēts uz šo informācijas pieprasījumu. Pēc tam vairākās kārtās sekoja sarakste starp Komisiju un GACA, kuras rezultātā izdevās ieviest skaidrību tajā, kāda ir pašreizējā situācija aviācijas drošības jomā Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā un kas vēl būtu darāms šīs situācijas uzlabošanai.

(14)

No GACA iesniegtajiem dokumentiem un Komisijas un GACA sarunām var secināt, ka, ciktāl tas attiecas uz Tupolev Tu 204-300 gaisa kuģi, pārvadātājs Air Koryo spēj apliecināt gaisa kuģa ekspluatācijas pilnīgu atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem, tostarp lidojumderīguma un lidojuma darbību standartiem, un ka KTDR spēj nodrošināt pienācīgu gaisa pārvadātāja drošības uzraudzību saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

(15)

Attiecībā uz Air Koryo flotes visu citu tipu gaisa kuģiem, GACA apliecināja, ka to atbilstība gaisa kuģu aprīkojuma starptautiskajiem standartiem nav pilnībā nodrošināta un ka GACA nav atļāvusi veikt lidojumus ar šo tipu gaisa kuģiem Eiropas gaisa telpā.

(16)

Visu pārbaužu norises laiku GACA atbilstīgi reaģēja uz Komisijas informācijas pieprasījumiem un aktīvi sadarbojās. Air Koryo2010. gada 18. martā sniedza paskaidrojumus Aviācijas drošības komitejai, kuri apliecināja, ka uzņēmumā situācija ir uzlabojusies.

(17)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto un pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tiek secināts, ka lidojumos uz Eiropas Savienību Air Koryo jāļauj ekspluatēt divi Tupolev Tu-204 tipa gaisa kuģi ar reģistrācijas zīmēm P-632 un P-633, nepiemērojot darbības ierobežojumus. Savukārt, tā kā pārējā flote neatbilst attiecīgajām ICAO prasībām, lidojumus ar cita tipa gaisa kuģiem uz Eiropas Savienību nedrīkst atļaut, līdz nav panākta atbilstība prasībām, kuras nav šobrīd pilnībā izpildītas. Tāpēc, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka Air Koryo jāiekļauj B pielikumā. Air Koryo lidojumus uz ES drīkst veikt tikai ar diviem Tupolev TU-204 tipa gaisa kuģiem.

(18)

Svazilendas kompetentās iestādes 2009. gada 17. decembrī rakstveidā iesniedza pierādījumus, kas apliecināja, ka ir apturēta šādu gaisa pārvadājumu uzņēmumu AOC darbība un darbības licence: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd un Swazi Express Airways. Šie gaisa pārvadātāji no 2009. gada 8. jūlija savu darbību ir pārtraukuši.

(19)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto un pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka iepriekš minētie Svazilendā licencētie gaisa pārvadātāji no A pielikuma ir jāsvītro.

(20)

Ir pārbaudīti fakti par nopietniem trūkumiem Nigērijā sertificētā gaisa pārvadājumu uzņēmuma Bellview Airlines darbībā, par ko liecina Francijas kompetento iestāžu un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras veikto izmeklēšanu rezultāti.

(21)

Francijas kompetentās iestādes (DGAC) informēja Komisiju, ka minētā gaisa pārvadājumu uzņēmuma flotē ir divi Boeing 737-200 tipa gaisa kuģi, kuri reģistrēti Francijā ar reģistrācijas zīmēm F-GHXK un F-GHXL, kuru lidojumderīguma sertifikāta darbības termiņš ir beidzies 2008. gada maijā un — attiecīgi — augustā. No tā izriet, ka šīs lidmašīnas ir tādā stāvoklī, kas lidojumiem nav vairs derīgs.

(22)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (AESA) ir paziņojusi Komisijai, ka 2009. gada 8. maijā ar tūlītēju spēku ir apturēts minētajai organizācijai izsniegtais Part-145 apstiprinājums EASA.145.0172 sakarā ar to, ka nav novērsti nopietni trūkumi drošības jomā, kuri mazina drošības standartus un nopietni apdraud lidojumu drošumu, un ka tiek apsvērta iespēja šo apstiprinājumu atsaukt.

(23)

Ir pierādījumi tam, ka Nigērijā sertificētais pārvadājumu uzņēmums Bellview Airlines ir pārņēmis tā Sjerraleonē sertificētā uzņēmuma Bellview Airlines darbības, kurš 2006. gada 22. martā (4) tika iekļauts A pielikumā un kuru 2008. gada 14. novembrī (5) no tā svītroja pēc tam, kad Sjerraleones kompetentās iestādes bija paziņojušas Komisijai par šā uzņēmuma AOC atsaukšanu.

(24)

2005. gada 22. oktobrī Lagosā avarēja Boeing B737-200 gaisa kuģis ar reģistrācijas zīmi 5N-BFN, kura rezultātā dzīvību zaudēja 117 cilvēki. Nigērijas kompetentās iestādes informāciju par šo avāriju nav sniegušas, un ziņojums par šā negadījuma izmeklēšanu vēl nav publicēts.

(25)

Ņemot vērā iepriekš minētos trūkumus, Komisija uzsāka apspriešanos ar Nigērijas kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par Bellview Airlines darbību drošumu un aicinot iesniegt skaidrojumus par šo situāciju un to, ko kompetentās iestādes un arī attiecīgais gaisa pārvadātājs ir paveicis, lai konstatētos trūkumus novērstu.

(26)

Nigērijas kompetentās iestādes 2010. gada 19. februārī norādīja, ka šim gaisa pārvadājumu uzņēmumam ir AOC, bet ka tas darbības ir pārtraucis. Tomēr šīs iestādes nespēja precizēt, kāds ir minētajam uzņēmumam izsniegto apliecību statuss un šā uzņēmuma ekspluatēto gaisa kuģu statuss.

(27)

Uzņēmums Bellview Airlines lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā un 2010. gada 18. martā attiecīgi sniedza savus paskaidrojumus Nigērijas kompetento iestāžu (NCAA) klātbūtnē. Bellview Airlines uzrādīja AOC, kura derīguma termiņš ir 2010. gada 22. aprīlis, norādot, ka šā AOC darbība ir apturēta sakarā ar visu šajā AOC minēto gaisa kuģu izņemšanu no flotes. NCAA precizēja, ka saskaņā ar Nigērijā spēkā esošajiem tiesību aktiem konkrētā AOC darbība ir beigusies 2009. gada 4. decembrī, proti, 60 dienas pēc tam, kad darbības bija izbeidzis pēdējais no šā gaisa pārvadājumu uzņēmuma gaisa kuģiem; tomēr tās nespēja sniegt pierādījumus, ka konkrētā AOC darbība ir attiecīgi apturēta vai atsaukta. Attiecīgi Nigērijas aviācijas iestādes tika lūgtas steidzamā kārtā rakstveidā iesniegt šādas ziņas: a) administratīvo aktu par uzņēmuma Bellview Airlines AOC darbības apturēšanu vai atsaukšanu, b) apstiprinājumu tam, ka uzņēmums ir uzsācis (atkārtotas) sertifikācijas procedūru, par kuru atbild Nigērijas civilās aviācijas iestāde, c) Nigērijas civilās aviācijas iestādes oficiālu apņemšanos ziņot Komisijai par šīs (atkārtotās) sertifikācijas revīzijas rezultātiem pirms jaunas AOC apliecības izdošanas minētajam uzņēmumam.

(28)

Nigērijas kompetentās iestādes 2010. gada 25. martā iesniedza pieprasīto informāciju. Tādējādi, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka pašreizējos apstākļos papildu pasākumi nav vajadzīgi.

(29)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1144/2009 (6) Ēģiptes kompetentās iestādes iesniedza četrus ikmēneša ziņojumus par 2009. gada novembri un decembri, kā arī par 2010. gada janvāri un 2010. gada februāri, tādējādi informējot par plāna īstenošanu, kuru pārbaudījušas šīs iestādes. Līdztekus šiem ziņojumiem, kuros galvenā uzmanība tika veltīta Egypt Air perona pārbaudēm, 18. novembrī tika nosūtīti revīzijas ziņojumi par nepārtraukto lidojumderīgumu, lidojuma darbībām un darbībām uz zemes.

(30)

Ēģiptes kompetentās iestādes ir arī apņēmušās turpināt sniegt informāciju par to, vai sekmīgi ir novērstas nepilnības, kas atklājās, veicot Egypt Air gaisa kuģu perona pārbaudes 2008., 2009. un 2010. gadā. Šajā nolūkā tās rakstveidā sazinājās ar dažām dalībvalstīm, kurās ir veiktas Egypt Air gaisa kuģu perona pārbaudes. Šajās pārbaudēs atklāto nepilnību novēršana turpinās un tiks regulāri pārbaudīta.

(31)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1144/2009 (7) Eiropas Aviācijas drošības aģentūra, dalībvalstīm līdzdarbojoties, no 2010. gada 21. līdz 25. februārim veica novērtējuma apmeklējumu. Apmeklējuma laikā arī izvērtēja, kā Ēģiptes civilās aviācijas iestāde (ECAA) īsteno drošības uzraudzību vispār un konkrēti saistībā ar Egypt Air korektīvo pasākumu plāna izpildi, kā arī pakāpenisku konstatēto trūkumu novēršanu. Šā novērtējuma apmeklējuma laikā izrādījās, ka ECAA spēj pildīt savus pienākumus atbilstīgi ICAO standartiem attiecībā uz to gaisa pārvadājumu kontroli, kuriem tā izdevusi gaisa kuģa ekspluatanta apliecību, vienlaikus identificējot jomas, kur iespējami uzlabojumi: proti, attiecībā uz visaptverošu sistēmu, kā nodrošināt izpildes kontroli tiem konstatējumiem, kas identificēti ECAA veikto kontroles darbību laikā, kā arī attiecībā uz to darbinieku apmācību, kas licencē gaisa pārvadātāja personālu.

(32)

Novērtējuma vizīte apliecināja, ka Egypt Air ir sācis korektīvo pasākumu plāna izpildi. Kopumā būtiski ICAO noteikumu pārkāpumi nav konstatēti. Komisija atzinīgi novērtē šā gaisa pārvadātāja centienus pilnveidot pasākumus, kas nepieciešami drošības uzlabošanai. Tomēr, ņemot vērā šā gaisa pārvadātāja ierosinātā korektīvo pasākumu plāna apmērus un vērienu, kā arī vajadzību rast ilgtspējīgus/pastāvīgus risinājumus virknei iepriekš konstatētu drošības trūkumu, Komisija pieprasa, lai Ēģiptes kompetentās iestādes turpina iesniegt ikmēneša ziņojumus par korektīvo pasākumu plāna izpildes rezultātu pārbaudi, tostarp informējot par korektīviem pasākumiem, kas īstenoti, lai novērstu novērtējuma apmeklējuma laikā konstatētos trūkumus, kā arī sniegtu informāciju par visām kontroles darbībām pastāvīgā lidojumderīguma, tehniskās apkopes un ekspluatācijas jomā, kuras ECAA veic šim gaisa pārvadātājam.

(33)

Dalībvalstis turpinās pārbaudīt, vai Egypt Air faktiski ievēro attiecīgo drošības standartu prasības, piešķirot prioritāru nozīmi šā gaisa pārvadātāja gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(34)

Novērtējuma apmeklējums attiecās arī uz virkni citu Ēģiptes gaisa pārvadājumu uzņēmumu. Būtiski drošības apsvērumi aktualizējās saistībā ar diviem gaisa pārvadātājiem — AlMasria Universal Airlines un Midwest Airlines.

(35)

AlMasria Universal Airlines gadījumā ir ziņots par būtiskiem trūkumiem lidojuma darbību un apmācības jomā, jo īpaši attiecībā uz dažu ekspluatācijas vadītāju kvalifikāciju un zināšanām. Iepriekš minētais ir vēl jo nozīmīgāks, ja gaisa pārvadātājs savu floti paplašina.

(36)

Ar 2010. gada 3. marta vēstuli gaisa pārvadātājs AlMasria Universal Airlines tika uzaicināts uz Aviācijas drošības komiteju, lai iepazīstinātu ar saviem apsvērumiem. AlMasria sniedza paskaidrojumus Aviācijas drošības komitejai 2010. gada 17. martā, informējot par korektīvajiem pasākumiem novērtējuma apmeklējuma laikā konstatēto trūkumu novēršanai. Ņemot vērā, ka uzņēmums paredz palielināt savu floti, Komisija pieprasa, lai Ēģiptes kompetentās iestādes ik mēnesi ziņotu par korektīvo pasākumu izpildes pārbaužu rezultātiem un sniegtu informāciju par visām kontroles darbībām nepārtrauktā lidojumderīguma, tehniskās apkopes un ekspluatācijas jomā, kuras šim gaisa pārvadātājam veic ECAA.

(37)

Dalībvalstis pārbaudīs, vai AlMasria faktiski ievēro attiecīgo drošības standartu prasības, piešķirot prioritāru nozīmi šā gaisa pārvadātāja gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(38)

Midwest Airlines gadījumā ir pārbaudīti fakti, kas liecina par drošības trūkumiem, kurus konstatējušas Itālijas kompetentās iestādes attiecībā uz Midwest Airlines lidojumu masas un līdzsvara kontroli. Šo konstatējumu rezultātā Itālija šim ekspluatantam atteica atļauju veikt konkrēto lidojumu (8). Turklāt novērtējuma apmeklējuma laikā tika ziņots arī par būtiskiem drošību mazinošiem trūkumiem ekspluatācijas un tehniskās apkopes pārvaldības, funkcionālās kontroles, apkalpes apmācības, kā arī nepārtrauktā lidojumderīguma pārvaldības jomā. Tā rezultātā, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka šis gaisa pārvadājumu uzņēmums nespēj nodrošināt gaisa kuģu ekspluatāciju un tehnisko apkopi saskaņā ar ICAO standartiem. Apmeklējuma laikā Ēģiptes civilās aviācijas iestāde darīja zināmu, ka tā ir uzsākusi darbības, kas nepieciešamas, lai apturētu Midwest Airlines darbību.

(39)

Ar 2010. gada 3. marta vēstuli gaisa pārvadātājs Midwest Airlines tika uzaicināts uz Aviācijas drošības komiteju, lai iepazīstinātu ar saviem apsvērumiem. Ēģiptes kompetentās iestādes 2010. gada 15. martā iesniedza pierādījumus tam, ka Midwest Airlines AOC darbība 2010. gada 28. februārī ir atsaukta.

(40)

Ņemot vērā ECAA īstenotos pasākumus, turpmāki pasākumi nav vajadzīgi. Pirms jaunas AOC apliecības izdošanas minētajam uzņēmumam ECAA ir jāsniedz informācija Komisijai par to, kā un ar kādiem rezultātiem norit tā atkārtotās sertifikācijas procedūra.

(41)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2008 dalībvalstis, veicot regulāras perona pārbaudes Iran Air gaisa kuģiem, kas nolaižas Eiropas Savienības lidostās, turpināja pārbaudīt, vai Iran Air faktiski ievēro attiecīgos drošības standartus. Par šādām pārbaudēm 2009. gadā ir ziņojušas Austrija, Francija, Vācija, Zviedrija, Itālija un Apvienotā Karaliste. Šo pārbaužu rezultāti atklāja, ka pēdējā gada laikā atbilstība starptautiskajiem drošības standartiem ir krasi samazinājusies.

(42)

Lai pārbaudītu, kā konstatētie trūkumi tiek novērsti, Komisija kompetentajām iestādēm un attiecīgajam uzņēmumam pieprasīja informāciju. Gaisa pārvadātājs Iran Air 2010. gada februārī iesniedza rīcības plānu, kurā tika atzītas iepriekšējā rīcības plāna nepilnības, identificēti to iemesli, kā arī ierosināti konkrēti pasākumi konstatēto trūkumu novēršanai.

(43)

Tomēr informācija, kuru iesniedza par Iran Air regulatīvo uzraudzību atbildīgās Irānas kompetentās iestādes (CAO-IRI), liecināja, ka šīs iestādes nevar pierādīt, ka ir veikti efektīvi pasākumi to trūkumu novēršanai, kas konstatēti SAFA programmas ietvaros veiktajās pārbaudēs. Turklāt CAO-IRI nespēja apliecināt, ka ir veikti pienācīgi pasākumi, lai risinātu problēmas un censtos mazināt to Irānā reģistrēto gaisa kuģu ļoti daudzās avārijas, kurus ekspluatē CAO-IRI sertificēti gaisa pārvadātāji.

(44)

Turklāt 2010. gada februārī CAO-IRI iesniedza dokumentus, pēc kuriem varēja secināt par nepilnībām Iran Air kontroles darbībās tehniskās apkopes un lidojumu inspekcijas jomā, kā arī par to, ka nav efektīvas sistēmas būtisku drošības trūkumu novēršanai. Bez tam, CAO-IRI iesniegtā informācija par negadījumiem un incidentiem liecināja par lielu skaitu nopietnu atgadījumu ar Iran Air gaisa kuģiem pēdējo 11 mēnešu laikā, no kuriem vairāk nekā puse bija saistīta ar Fokker 100 tipa gaisa kuģiem. Tomēr iesniegtie dokumenti nesniedza pierādījumus tam, ka CAO-IRI būtu īstenojusi izpildes nodrošināšanas pasākumus.

(45)

CAO-IRI 2010. martā sniedza informāciju, kas liecināja, ka ir notikušas Iran Air pārbaudes, lai pārliecinātos par uzņēmuma darbības atbilstību tehniskās apkopes prasībām, bet konstatētais norādīja uz problēmām attiecībā uz dzinēju kontroli un pārvadājumu uzņēmuma kvalitātes sistēmas darbības traucējumiem.

(46)

Aviācijas drošības komitejas sanāksmē, kura notika 2010. gada 17. martā, gaisa pārvadātājs atzina drošības standartu līmeņa pazemināšanos, bet apstiprināja, ka lidojumderīguma nepilnību risināšanai ir izveidots tehniskās kontroles centrs un tehniskās apkopes pārraudzības padome, ka ir uzlabots apmācības līmenis visos uzņēmuma dienestos, uzlabota drošības un kvalitātes nodrošināšanas departamenta darbība un uzņēmuma dienestos ir izveidotas drošības komitejas. Pārvadātājs ir arī uzsācis visaptverošu uzņēmuma struktūras analīzi nolūkā nostiprināt tā iespējas garantēt ekspluatācijas drošumu. 2010. gada februārī veikto perona pārbaužu rezultāti liecina par būtiskiem uzlabojumiem gaisa pārvadātāja darbībā.

(47)

Ņemot vērā to, ka pēdējā laikā SAFA pārbaužu rezultāti ir uzlabojušies, Iran Air ir atzinusi uzlabojumu nepieciešamību un ir veikusi konkrētus pasākumus, lai risinātu ar drošību saistītās problēmas, Komisija uzskata, ka ir jāaizliedz lidojumi uz Eiropas Savienību ar Fokker 100 gaisa kuģiem ar tiem notikušo incidentu biežuma dēļ. Kas attiecas uz citiem Iran Air flotes gaisa kuģiem (atbilstīgi informācijai, kuru CAO-IRI iesniedza 2010. gada 10. martā), proti, Boeing 747, Airbus A300, A310 un A320, ar šiem gaisa kuģiem veiktie lidojumi nedrīkstētu pārsniegt pašreizējo līmeni (proti, lidojumu biežumu un pašreizējos galamērķus) līdz laikam, kad Komisija uzskatīs, ka ir skaidri pierādījumi tam, ka efektīvā veidā ir novērsti konstatētie trūkumi drošības jomā.

(48)

Šo iemeslu dēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka šis pārvadātājs ir jāiekļauj B pielikumā un ka lidojumus uz Eiropas Savienību tas drīkst veikt tikai tad, ja tā darbības stingri tiek ierobežotas atbilstīgi pašreizējam darbības līmenim (lidojumu biežumam un galamērķiem) un ja lidojumus nodrošina ar pašreiz izmantotajiem gaisa kuģiem. Turklāt lidojumos uz Eiropas Savienību nedrīkst izmantot Fokker 100 floti.

(49)

Komisija turpinās rūpīgi pārraudzīt pārvadātāja Iran Air darbību. Dalībvalstis pārbaudīs, vai tiek nodrošināta faktiska atbilstība attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti pastiprinātām perona pārbaudēm, kas jāveic šā pārvadātāja gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008. Sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru Komisija plāno pārbaudīt, vai CAO-IRI un Iran Air paziņotie pasākumi ir apmierinošā mērā izpildīti, paredzot apmeklējumus uz vietas pirms nākamās Aviācijas drošības komitejas sanāksmes.

(50)

Ir izrādījies, ka iestādes, kas atbild par Sudānā reģistrēto pārvadātāju regulatīvo uzraudzību (SCAA), nespēj pietiekamā mērā novērst ar drošību saistītās nozīmīgās problēmas, kas konstatētas ICAO USOAP revīzijas laikā Sudānā 2006. gada novembrī. SCAA 2008. gada martā paziņoja Komisijai, ka ekspluatācijas, lidojumderīguma un personāla licencēšanas jomā visas būtiskākās problēmas ir vai nu likvidētas vai atrisinātas. 2009. gada decembrī SCAA paziņoja Komisijai, ka 70 % USOAP konstatēto trūkumu ir novērsti saskaņā ar ICAO ieteikumiem.

(51)

Tomēr no informācijas, kuru SCAA iesniedza Komisijai 2009. gada decembrī un 2010. gada martā, izriet, ka liels skaits konstatēto trūkumu vēl nav novērsti un/vai ka pasākumi, kas īstenoti konstatēto trūkumu pilnīgai novēršanai, nav bijuši efektīvi. Jo īpaši nepilnības konstatētas apmācītu un kvalificētu lidojumu ekspluatācijas inspektoru sagatavošanas jomā, kā arī attiecībā uz to, lai pārvadātājiem tiktu nodrošināta apstiprināta apmācības rokasgrāmata.

(52)

Turklāt neilgi pirms Boeing 707 (ar reģistrācijas zīmi ST-AKW) traģiskā negadījuma, SCAA, veicot Azza Air Transport revīziju 2009. gada oktobrī, konstatēja, ka šis gaisa pārvadātājs nav īstenojis nozīmīgus pasākumus drošības garantēšanai apmācības jomā, kas arī bija būtiskākā neatbilstība, kuru konstatēja ICAO revīzija. SCAA apstiprināja, ka šā pārvadātāja AOC apliecība bija ik gadus atjaunota kopš tās sākotnējās izdošanas 1996. gadā.

(53)

SCAA2009. gada 10. decembrī informēja Komisiju par to, ka arī gaisa pārvadājumu uzņēmuma Air West Company Ltd AOC apliecība ir nodota atpakaļ SCAA 2008. gada jūlijā un ka Air West Ltd tādējādi vairs nav reģistrēts AOC turētājs Sudānas Republikā. Tāpēc, ņemot vērā, ka šim pārvadājumu uzņēmumam vairs nav AOC un ka attiecīgi tā darbības licence vairs nav uzskatāma par derīgu, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka Air West Ltd vairs nav “gaisa pārvadātājs”.

(54)

Tā kā nekas neliecina par sekmīgu norisi korektīvo pasākumu izpildē pēc USOAP revīzijas apmeklējuma un SCAA nespēj nodrošināt paziņoto korektīvo pasākumu pienācīgu izpildi, un pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka SCAA nespēj pierādīt, ka tā spēj izpildīt attiecīgos drošības standartus un garantēt to izpildi, kā rezultātā visiem Sudānas Republikā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem ir jāpiemēro darbības aizliegums, un tie jāiekļauj A pielikumā.

(55)

Pēc iepazīšanās ar Albanian Airlines MAK darbības apstākļiem 2009. gada novembrī un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1144/2009 (9) noteikumiem Eiropas Aviācijas drošības aģentūra tika pilnvarota veikt visaptverošu standartizācijas inspekciju Albānijā, kas attiecīgi notika 2010. gada janvārī. Šīs inspekcijas galīgais ziņojums, kas tika publicēts 2010. gada 7. martā, liecināja par būtiskiem trūkumiem revīzijas norises jomās: 13 neatbilstības konstatētas lidojumderīguma jomā, tostarp 6 saistītas ar drošību; 13 neatbilstības konstatētas licencēšanas un medicīniskās piemērotības jomā, tostarp 3 saistītas ar drošību; 9 neatbilstības konstatētas lidojuma darbību jomā, no kurām 6 saistītas ar drošību. Turklāt tieši drošības apdraudējumi tika konstatēti saistībā ar viena no divu AOC turētāju AOC apliecību un tika novērsti apmeklējuma laikā pēc tam, kad Albānijas kompetentās iestādes (DGCA) nekavējoties īstenoja korektīvu pasākumu.

(56)

Albānijas kompetentās iestādes tika uzaicināties iepazīstināt ar saviem apsvērumiem Aviācijas drošības komiteju 2010. gada 18. martā.

(57)

Aviācijas drošības komiteja pieņēma zināšanai, ka Albānijas kompetentās iestādes (DGCA) jau ir iesniegušas EASA pasākumu plānu. DGCA ir aicinātas nodrošināt, lai šis pasākumu plāns EASA būtu pieņemams, un skubinātas veikt pasākumus šā plāna efektīvai īstenošanai, pienācīgu prioritāru raksturu piešķirot EASA konstatēto nepilnību novēršanai, kas rada drošības problēmas gadījumā, ja tās nav nekavējoties pienācīgi labotas.

(58)

Ņemot vērā, ka konstatētie drošības trūkumi Albānijā ir steidzami jānovērš, kamēr DGCA nav īstenojušas visaptverošus un iedarbīgus korektīvos pasākumus, Komisijas uzdevums būs izpildīt tās pienākumus saskaņā ar 21. pantu Daudzpusējā nolīgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Albānijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Īslandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumānijas Republiku, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās gaisa telpas izveidi (ECAA Nolīgums), neskarot Regulā (EK) Nr. 2111/2005 paredzēto pasākumu piemērošanu.

(59)

TAAG Angolan Airlines drīkst nodrošināt lidojumus uz Portugāli vienīgi ar Boeing 777-200 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TED, D2-TEE, D2-TEF un ar četriem Boeing B-737-700 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH un D2-TBJ, ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1144/2009 (10) 88. apsvērumā. Komisija Angolas kompetentajām iestādēm (INAVIC) ir lūgusi sniegt informāciju par gaisa pārvadātāja TAAG Angolan Airlines uzraudzību, jo īpaši par to lidojumu pastiprinātu uzraudzību, kuru galamērķis ir Portugāle, kā arī par šīs uzraudzības rezultātiem.

(60)

INAVIC darīja zināmu Aviācijas drošības komitejai, ka tās ir pastāvīgi turpinājušas pastiprināt TAAG Angolan Airlines kontroli. INAVIC 2009. gadā ir veikusi 34 plānotus inspekcijas apmeklējumus. Turklāt pirms visiem šā pārvadājumu uzņēmuma lidojumiem uz Eiropu sistemātiski ir veiktas perona pārbaudes.

(61)

Pārvadātājs TAAG Angolan Airlines lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā, lai sniegtu atjauninātu informāciju par esošo situāciju, kas arī tika īstenots 2010. gada 18. martā. Pārvadātājs paziņoja, ka no 2009. gada decembra tas atkal ir kļuvis par IATA locekli, un sniedza Komitejai izsmeļošu informāciju, kas apliecināja tā darbību augstos rādītājus lidojumos uz Lisabonu, un uz šīs informācijas pamata lūdza atļauju atsākt lidojumus uz citiem galamērķiem ES teritorijā.

(62)

Portugāles kompetentās iestādes (INAC) sniedza ziņas par to, kā tās novērtējušas TAAG Angolan Airlines perona pārbaužu rezultātus, kuras tās īstenojušas, kopš ir atjaunoti lidojumi uz Lisabonu. INAC darīja zināmu, ka kopš 2009. gada 1. augusta, kad TAAG atjaunoja savu darbību, ir veikti aptuveni 200 šādu pārbaužu. INAC apstiprināja, ka notikušās pārbaudes nav radījušas bažas par drošību un ka INAC ir pilnībā apmierinātas ar to, kā TAAG Angolan Airlines nodrošina lidojumus uz Lisabonu un no Lisabonas, un ka tās attiecīgi var rekomendēt atļaut šim pārvadātājam darbību paplašināt, nodrošinot lidojumus uz galamērķiem citviet ES.

(63)

Pārvadātājs arī ziņoja par ieguldījumiem B737-200 flotes aprīkojuma uzlabošanā, lai atbilstoši starptautiskajiem drošības standartiem to aprīkotu ar EGPWS, ELT406, RVSM sistēmu, ierīkotu lidojuma apkalpes nodalījuma durvis, digitālo lidojuma reģistratoru un digitālo lidmašīnas meteoroloģiskā radara iekārtu, kā arī par to, ka šis uzlabojumu process norit, bet nav vēl pabeigts visiem flotes gaisa kuģiem. Pārvadātājs arī paziņoja, ka plāno no flotes pakāpeniski izņemt Boeing B747-300 tipa gaisa kuģus, jo tie funkcionāli ir mazāk uzticami.

(64)

Tātad, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem un ņemot vērā 62. apsvērumā izklāstītos ieteikumus, kā arī pozitīvos rezultātus, kas gūti šā pārvadātāja gaisa kuģu perona pārbaudēs, ir secināts, ka TAAG jāpaliek B pielikumā, ciktāl tas attiecas uz lidojumiem ar trīs Boeing B777 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TED, D2-TEE un D2-TEF un četriem Boeing B737-700 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH un D2-TBJ, un ka pašreizējos ierobežojumus var likvidēt tikai attiecībā uz lidojumiem ar šiem gaisa kuģiem uz Lisabonu. Tomēr ir attiecīgi jāpārbauda, vai šā pārvadātāja lidojumi uz Eiropas Savienību atbilst attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot pienācīgu prioritāti perona pārbaudēm, kuras šā pārvadātāja gaisa kuģiem jāveic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(65)

INAVIC ziņoja par turpmākajiem rezultātiem, kas sasniegti, cenšoties novērst tos konstatētos trūkumus, kuri joprojām nebija novērsti arī pēc pēdējā ES drošības novērtēšanas apmeklējuma 2009. gada jūnijā. Proti, INAVIC atjaunināja Angolā spēkā esošos tiesību aktus aviācijas drošības jomā, lai tajos atspoguļotu jaunākos grozījumus ICAO standartos, konsolidēja tās īstenoto pārraudzības programmu un pieņēma darbā vēl divus kvalificētus gaisa kuģu ekspluatācijas inspektorus.

(66)

INAVIC arī ziņoja par rezultātiem, kas sasniegti, veicot Angolas gaisa pārvadātāju atkārtotu sertifikāciju, kuru paredzams pabeigt līdz 2010. gada beigām, norādot, ka šiem gaisa pārvadātājiem sava darbība būs jāpārtrauc, ja līdz minētajam datumam tie nebūs atkārtoti sertificēti saskaņā ar Angolā spēkā esošajiem tiesību aktiem drošības jomā. Tomēr, izņemot TAAG Angolan Airlines, neviens cits gaisa pārvadājumu uzņēmums nav atkārtoti sertificēts.

(67)

INAVIC informēja, ka atkārtotās sertifikācijas procedūras gaitā dažu gaisa pārvadātāju kontroles laikā ir atklātas ar drošību saistītas problēmas un spēkā esošo drošības noteikumu pārkāpumi, kuru dēļ INAVIC bija jāpieņem attiecīgi korektīvo pasākumu izpildes nodrošināšanas pasākumi. Tāpēc 2009. gada decembrī AOC apliecība tika atsaukta Air Gemini, bet 2010. gada februārī — pārvadātājiem PHA un SAL. 2010. februārī tika apturēta pārvadātāju Giraglobo, Mavewa un Airnave AOC apliecības darbība. Tomēr INAVIC nav sniegušas pierādījumus tam, ka šo apliecību darbība ir atsaukta.

(68)

Komisija rosina INAVIC apņēmīgi turpināt Angolas gaisa pārvadātāju atkārtoto sertifikāciju un pienācīgu uzmanību veltīt šīs procedūras laikā apzinātajām iespējamajām drošības problēmām. Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka pārējiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem, kas atrodas INAVIC regulatīvā uzraudzībā, proti, Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair un Sonair, kā arī Air Gemini, PHA, SAL, ir jāpaliek A pielikumā.

(69)

Krievijas Federācijas kompetentās iestādes 2010. gada 19. februārī ir informējušas Komisiju par grozījumiem 2008. gada 25. aprīlī pieņemtajā lēmumā, ar ko tās izslēdza no darbības Eiropas Savienībā 13 Krievijas gaisa pārvadātāju AOC iekļautos gaisa kuģus. Šie gaisa kuģi nebija aprīkoti starptautisku lidojumu veikšanai saskaņā ar ICAO standartiem (tiem nebija TAWS/E-GPWS iekārtu), un/vai nebija atjaunotas to lidojumderīguma apliecības, kuru derīguma termiņš bija vai nu beidzies, vai arī nebija atjaunots.

(70)

Jaunajā lēmumā noteikts, ka lidojumus uz Eiropas Savienību, tās teritorijā un no Eiropas Savienības, nedrīkst veikt ar turpmāk norādītajiem gaisa kuģiem:

a)

gaisa pārvadātāja Aircompany Yakutia gaisa kuģiem Antonov AN-140: RA-41250; AN-24 RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

b)

gaisa pārvadātāja Atlant Soyuz gaisa kuģiem Tupolev TU-154M: RA-85672 un RA-85682;

c)

gaisa pārvadātāja Gazpromavia gaisa kuģiem Tupolev TU-154M: RA-85625 un RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 un RA-88300; Yak-40K: RA-21505 un RA-98109; Yak-42D: RA-42437; visiem (22) helikopteriem Kamov Ka-26 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visiem (49) helikopteriem Mi-8 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visiem (11) helikopteriem Mi-171 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visiem (8) helikopteriem Mi-2 (reģistrācijas numuri nav zināmi); vienīgo (proti, 1) helikopteru EC-120B: RA-04116;

d)

gaisa pārvadātāja Kavminvodyavia gaisa kuģiem Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 un RA-85457;

e)

gaisa pārvadātāja Krasnoyarsky Airlines gaisa kuģi TU-154M. Šo TU-154M tipa gaisa kuģi RA-85682, kas iepriekš bija iekļauts Krasnoyarsky Airlines AOC apliecībā, kura 2009. gadā tika atsaukta, pašlaik ekspluatē cits Krievijas Federācijā sertificēts gaisa pārvadātājs;

f)

gaisa pārvadātāja Kuban Airlines gaisa kuģiem Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 un RA-42541;

g)

gaisa pārvadātāja Orenburg Airlines gaisa kuģiem Tupolev TU-154B: RA-85602; visiem TU-134 gaisa kuģiem (reģistrācija numurs nav zināms); visiem Antonov An-24 gaisa kuģiem (reģistrācijas numurs nav zināms); visiem An-2 gaisa kuģiem (reģistrācijas numurs nav zināms); visiem helikopteriem Mi-2 (reģistrācijas numurs nav zināms); visiem helikopteriem Mi-8 (reģistrācijas numurs nav zināms);

h)

gaisa pārvadātāja Siberia Airlines gaisa kuģiem Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 un RA-85690;

i)

gaisa pārvadātāja Tatarstan Airlines gaisa kuģiem Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; visiem Tupolev TU-134A gaisa kuģiem, tajā skaitā RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 un RA-65973; visiem Antonov AN-24RV gaisa kuģiem, tostarp RA-46625 un RA-47818; AN24RV tipa gaisa kuģus ar reģistrācijas zīmēm RA-46625 un RA-47818 pašlaik ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs;

j)

gaisa pārvadātāja Ural Airlines gaisa kuģiem Tupolev TU-154B: RA-85508 (gaisa kuģi RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 un RA-85432 pašlaik netiek ekspluatēti finansiālu iemeslu dēļ).

k)

gaisa pārvadātāja UTAir gaisa kuģiem Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806 un RA-85820; visiem (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902un RA-65977; gaisa kuģus RA-65143 un RA-65916 ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs; visiem (1) TU-134B: RA-65726; visiem (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348(kuru pašreiz neekspluatē finansiālu iemeslu dēļ), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 un RA-88280; visiem helikopteriem Mil-26: (reģistrācijas numurs nav zināms; visiem helikopteriem Mil-10: (reģistrācijas numurs nav zināms; visiem helikopteriem Mil-8 (reģistrācijas numurs nav zināms); visiem helikopteriem AS-355 (reģistrācijas numurs nav zināms); visiem helikopteriem BO-105 (reģistrācijas numurs nav zināms); AN-24B tipa gaisa kuģiem: RA-46388, gaisa kuģus RA-46267 un RA-47289 un AN-24RV RA-46509, RA-46519 un RA-47800 tipa gaisa kuģus ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs;

l)

gaisa pārvadātāja Rossija (STC Russia) gaisa kuģiem Tupolev TU-134: RA-65979, gaisa kuģus RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 un RA-65555 ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs; TU-214: RA-64504 un RA-64505 ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs; Ilyushin IL-18: RA-75454 un RA-75464 ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971 un RA-88200 ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs.

(71)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1144/2009 Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) un dalībvalstis 2009. gada decembrī veica pārbaudes apmeklējumu uz vietas Jemenas Republikā, lai pārbaudītu Yemenia stāvokli drošības jomā, lai novērtētu, vai Yemenia faktiski ievēro starptautisko drošības standartu prasības, kā arī to, vai CAMA spēj nodrošināt civilās aviācijas uzraudzību Jemenā.

(72)

Novērtējuma apmeklējuma laikā izrādījās, ka CAMA spēj īstenot faktisku Yemenia Yemen Airways kontroli un tādējādi spēj nodrošināt, ka pārvadātāji, kuriem šīs iestādes izsniegušas AOC, ir spējīgi nodrošināt drošas lidojumu darbības saskaņā ar ICAO standartiem; izrādījās arī, ka Yemenia Yemen Airways darbības tiek pietiekamā mērā kontrolētas un pārraudzītas tā, lai garantētu tā darbību atbilstību prasībām, kas izvirzītas attiecīgajā AOC.

(73)

Ņemot vērā novērtējuma apmeklējuma rezultātus, turpmāki pasākumi pašreizējos apstākļos nav vajadzīgi. Komisija turpinās rūpīgi uzraudzīt pārvadātāja darbību, un aicina Jemenas iestādes turpināt ieguldīt pūliņus, lai izmeklētu 2009. gada 30. jūnijā notikušā Yemenia Yemen Airways 626. reisa negadījuma apstākļus. Dalībvalstis pārbaudīs, vai tiek nodrošināta faktiska atbilstība attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaudēm, kas jāveic šā pārvadātāja gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(74)

Ir pārbaudīti fakti, kas liecina, ka par gaisa pārvadātāju uzraudzību atbildīgās iestādes Filipīnu Republikā nespēj pietiekamā mērā risināt ar drošību saistītos trūkumus, kā arī par to, ka nav pietiekamu pierādījumu tam, ka Filipīnu Republikā sertificētie gaisa pārvadātāji spētu pietiekamā mērā nodrošināt atbilstību piemērojamajiem ICAO drošības standartiem un ierosinātajai paraugpraksei, kā par to liecina ICAO revīzijas rezultāti, kas Universālās drošības uzraudzības programmas (USOAP) ietvaros norisinājās Filipīnās 2009. gada oktobrī, kā arī fakts, ka saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu kompetento iestāžu klasifikāciju Filipīnu rādītāji drošības jomā pastāvīgi pasliktinās.

(75)

Pēc 2009. gada oktobrī Filipīnās notikušās USOAP revīzijas ICAO informēja visas Čikāgas konvencijas valstis par to, ka pastāv nopietnas drošības problēmas, kas ietekmē Filipīnās reģistrēto gaisa pārvadātāju un gaisa kuģu drošības uzraudzību (11), proti, ka 47 Filipīnu gaisa pārvadājumu uzņēmumi, tostarp starptautiskie gaisa pārvadātāji, darbojas ar gaisa kuģu ekspluatantu apliecībām, kas izdotas saskaņā ar administratīvajiem dekrētiem, kuri šobrīd ir atcelti. Filipīnu kompetentās iestādes nav izstrādājušas nekāda veida īstenošanas plānu vai pārejas plānu, lai nodrošinātu atlikušo gaisa pārvadātāju sertifikāciju saskaņā ar civilās aviācijas regulējumu, kas spēkā pēc minēto administratīvo dekrētu atcelšanas. Turklāt Filipīnu kompetentās iestādes vairāk nekā gadu nav veikušas gaisa pārvadātāju uzraudzības kontroles apmeklējumus. Korektīvo pasākumu plāni, kurus minētās iestādes iesniedza ICAO, nav uzskatāmi par pieņemamiem, lai risinātu nopietnās ar drošību saistītās problēmas, kuras joprojām nav atrisinātas.

(76)

Turklāt atbilstīgi ASV transporta departamenta federālās aviācijas administrācijas (FAA) klasifikācijai Filipīnu drošības rādītāji šobrīd klasificēti 2. drošības kategorijā saskaņā ar IASA programmas klasifikāciju, tādējādi norādot, ka Filipīnu Republika nespēj nodrošināt atbilstību ICAO noteiktajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(77)

ICAO publikācija par ievērojamu drošības problēmu norāda, ka Filipīnu kompetento iestāžu izstrādātais korektīvo pasākumu plāns, kuru tās iesniedza Komisijai 2008. gada 13. oktobrī (12) un kura izpilde bija jāpabeidz līdz 2009. gada 31. martam, nav pabeigts un ka Filipīnu kompetentās iestādes nav bijušas spējīgas laikus īstenot minēto korektīvo pasākumu plānu.

(78)

Komisija, ņemot vērā ICAO publikāciju par ievērojamu drošuma problēmu, ir turpinājusi sarunas ar Filipīnu kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par visu šajā valstī licencēto gaisa pārvadātāju drošumu un pieprasot skaidrojumus attiecībā uz pasākumiem, kurus šīs valsts kompetentās iestādes ir veikušas konstatēto drošības trūkumu novēršanai.

(79)

Laikā no 2010. gada janvāra līdz martam Filipīnu kompetentās iestādes (CAAP) iesniedza dokumentus, bet tām neizdevās iesniegt visu pieprasīto informāciju, jo īpaši, ciktāl tas attiecas uz pierādījumiem par konstatēto drošības trūkumu pienācīgu novēršanu.

(80)

CAAP tika uzklausīta Aviācijas drošības komitejā 2010. gada 18. martā; uzklausīšanas laikā izklāstītie fakti apliecināja, ka 20 gaisa pārvadājumu uzņēmumi — vai nu līdz to atkārtotai sertifikācijai, vai arī vēlākais līdz 2010. gada 1. decembrim — turpina darboties ar AOC, kura izdota saskaņā ar šobrīd atceltiem administratīviem dekrētiem. Runa ir par turpmāk minētajiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc. Turklāt kompetentās iestādes apstiprināja, ka liela daļa šo pārvadājumu uzņēmumu turpina darboties ar AOC, kuras darbība ir beigusies, saskaņā ar noteikumiem par pagaidu atkāpēm, kurām atbilstoši šāda AOC tiem nav nepieciešama. Proti, gaisa pārvadājumu uzņēmums Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. turpina nodrošināt starptautiskos kravas gaisa pārvadājumus ar lielu Boeing B727 tipa gaisa kuģi, lai gan tā AOC apliecībai, kas atbilstīgi atceltam administratīvajam dekrētam tika izdota 2008. gada 31. martā, darbības termiņš ir beidzies 2009. gada 30. martā, un šim uzņēmumam 2009. gada 16. decembrī uz 90 dienām tika piešķirts atbrīvojums no pienākuma būt par šādas AOC apliecības turētāju, kurš, attiecīgi, beidzās 2010. gada 16. martā. CAAP nespēja apstiprināt, ka šis pārvadājumu uzņēmums 2010. gada 18. martā savu darbību būtu attiecīgi pārtraucis.

(81)

CAAP arī ziņoja, ka AOC darbības termiņš ir beidzies un ka šī apliecības nav atjaunota šādiem 9 turpmāk norādītajiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. un Yokota Aviation Corp. Tomēr kompetentās iestādes nespēja pierādīt, ka šo gaisa pārvadātāju AOC būtu atsauktas un ka šie pārvadātāji būtu tāpēc savu darbību izbeiguši.

(82)

CAAP arī norādīja, ka 2009. gada sākumā tās ir sākušas atkārtotās sertifikācijas procedūru un ka 21 gaisa pārvadātājs jau ir sertificēts saskaņā ar civilās aviācijas regulējumu, kas stājās spēkā 2008. gadā. Runa ir par turpmāk minētajiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc. Tomēr CAAP nespēja apliecināt, ka šo pārvadātāju atkārtotās sertifikācijas procedūra būtu bijusi uzticami strikta. CAAP arī neuzrādīja visas minēto pārvadātāju apliecības, un, pamatojoties uz iesniegtajiem AOC, nebija iespējams identificēt šādu atkārtoti sertificēto pārvadātāju reģistrācijas numurus un zīmes: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation and Development Corp. Turklāt CAAP arī nespēja sniegt jebkāda veida pierādījumus tam, ka pirms atkārtotās sertifikācijas būtu notikusi revīzija vai arī veikta pietiekama pārvadātāju darbības un tehniskās apkopes izmeklēšana, lai pārliecinātos par apstiprināto rokasgrāmatu faktisku izpildi un šo pārvadātāju darbību un tehniskās apkopes atbilstību piemērojamajiem drošības standartiem. Pie tam, CAAP nespēja apliecināt, ka atkārtoti sertificētajiem pārvadātājiem tiek piemērota pienācīga sertifikācijas pēckontrole, jo CAAP izstrādātajos lidojumderīguma un licencēšanas kontroles plānos 2010. gadam nebija nekādu norāžu par datumiem, kad šādas darbības būtu plānotas.

(83)

Pārvadātājs Philippines Airlines lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā, kas tika arī īstenots 2010. gada 18. martā. Šis gaisa pārvadājumu uzņēmums iepazīstināja ar savu darbību un atkārtotās sertifikācijas procedūru, kuru tas īstenoja 2009. gadā, līdz 2009. gada 9. oktobrī tam tika izdota jauna AOC apliecība, kas apliecina atbilstību civilās aviācijas regulējumam, kas stājās spēkā 2008. gadā. Pārvadātājs sniedza ziņas par kontroli, kas veikta pirms atkārtotās sertifikācijas, un apliecināja, ka īstenotā kontrole jo īpaši bija vērsta uz jaunu rokasgrāmatu un procedūru pārbaudi un apstiprināšanu. Pārvadātājs arī norādīja, ka pirms atkārtotās sertifikācijas CAAP tam neveica visaptverošu revīziju uz vietas un ka, ciktāl tas attiecas uz tā darbībām, CAAP revīzija tām nav vēl veikta, bet ir plānota. Philippines Airlines arī norādīja, ka pārvadājumus uz ES tas neveic un ka pēc tam, kad ASV FAA pazemināja tā klasifikāciju, arī lidojumiem uz Amerikas Savienotajām Valstīm ir piemēroti ierobežojumi, proti, ka šis pārvadātājs nedrīkst ne apkalpot papildu maršrutus, ne arī mainīt gaisa kuģus lidojumiem tajos maršrutos, kurus tas pašreiz ekspluatē.

(84)

Pārvadātājs Cebu Pacific Airlines lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā, kas tika arī īstenots 2010. gada 18. martā. Šis gaisa pārvadājumu uzņēmums iepazīstināja ar savu darbību un atkārtotās sertifikācijas procedūru, kuru tas veica 2009. gadā, līdz 2009. gada 25. novembrī tam tika izdota jauna AOC apliecība, kas apliecina atbilstību civilās aviācijas regulējumam, kas stājās spēkā 2008. gadā. Pārvadātājs sniedza ziņas par kontroli, kas veikta pirms atkārtotās sertifikācijas, un konkrēti apstiprināja, ka jauniegūtajā apliecībā ir iekļauts jauns apstiprinājums bīstamu kravu pārvadājumiem, lai gan par šo uzņēmuma darbības jomu CAAP revīzija nekad nav notikusi. Pārvadātājs tomēr paziņoja, ka šo apstiprinājumu tas brīvprātīgi neizmantos. Pārvadātājs Cebu Pacific norādīja, ka pēc tam, kad ASV FAA pazemināja tā klasifikāciju, tas lidojumus uz Amerikas Savienotajām Valstīm apkalpot vairs nedrīkst. Pārvadātājs citstarp arī norādīja, ka neplāno veikt lidojumus uz ES.

(85)

Komisija atzinīgi novērtē pūles, kuras kopš neilga laika sākuši ieguldīt divi minētie gaisa pārvadātāji, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju, kā arī atzīst iekšējos pasākumus, ko tie ieviesuši drošības nostiprināšanai. Komisija, dalībvalstīm un Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai līdzdarbojoties, ir gatava apmeklēt šos pārvadājumu uzņēmumus, lai pārbaudītu to darbību atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem.

(86)

Komisija arī atzinīgi novērtē pūles, kurus kopš neilga laika sākušas ieguldīt kompetentās iestādes, lai reformētu civilās aviācijas sistēmu Filipīnās, kā arī pasākumus, ko tās veikušas, lai novērstu drošības trūkumus, par kuriem ziņojušas FAA un ICAO. Taču, tā kā, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, nav efektīvi īstenoti atbilstīgi korektīvi pasākumi, lai novērstu ievērojamos trūkumus drošības jomā, kurus publicējusi ICAO, Komisija secina, ka Filipīnu kompetentās iestādes pašlaik nespēj noteikt un izpildīt attiecīgos drošības standartus visiem to regulatīvajā kontrolē esošajiem gaisa pārvadātājiem. Tāpēc visiem Filipīnās sertificētajiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem ir jānosaka darbības aizliegums, un tie jāiekļauj A pielikumā.

(87)

Komisija tomēr pauž nostāju, ka nesenās pārmaiņas CAAP pārvaldībā, kā arī tūlītējā un konkrētā šīs jaunās pārvaldības rīcība, tostarp fakts, ka darbā ir pieņemti 23 kvalificēti inspektori, kā arī tas, ka būtiskā mērā tiek izmantota ICAO tehniskā palīdzība, liecina par šīs valsts vēlmi nekavējoties novērst FAA un ICAO konstatētos drošības trūkumus un sagatavo ceļu sekmīgam un raitam šo problēmu risinājumam. Komisija ir gatava atbalstīt Filipīnu centienus, veicot apmeklējumu, kura laikā tiks novērtēta gaisa pārvadātāju darbības atbilstība drošības prasībām, lai tādējādi rastu risinājumu konstatētajiem nopietnajiem trūkumiem drošības jomā.

(88)

Lai gan Komisija ir nosūtījusi konkrētus pieprasījumus, līdz šim tā nav saņēmusi pierādījumus, kas liecinātu, ka pārējie 2009. gada 26. novembrī atjauninātajā Kopienas sarakstā iekļautie gaisa pārvadātāji un par šo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību atbildīgās iestādes būtu pilnā mērā īstenojušas atbilstošus nepilnību novēršanas pasākumus. Tādējādi, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka šiem gaisa pārvadātājiem arī turpmāk būtu jāpiemēro darbības aizliegums (A pielikums) vai attiecīgos gadījumos darbības ierobežojumi (B pielikums).

(89)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza šādi.

1.

Regulas A pielikumu aizstāj ar šīs regulas A pielikumu.

2.

Regulas B pielikumu aizstāj ar šīs regulas B pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 30. martā

Pārstāvot Komisiju,

priekšsēdētāja vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(2)  OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.

(3)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.

(4)  2006. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 474/2006 75.–86. apsvērums (OV L 84, 23.3.2006., 19.–21. lpp.).

(5)  2008. gada 14. novembra Regulas (EK) Nr. 1131/2008 21. apsvērums (OV L 306, 15.11.2008., 49. lpp.).

(6)  OV L 312, 27.11.2009., 16. lpp.

(7)  OV L 312, 27.11.2009., 16. lpp.

(8)  Itālijas civilās aviācijas iestādes (ENAC) 2010. gada 5. februārī informēja Midwest Airlines par konstatētajiem drošības trūkumiem, kuru dēļ tika atsaukta atļauja veikt attiecīgo lidojumu.

(9)  2009. gada 26. novembra Regulas (EK) Nr. 1144/2009 10.–16. apsvērums (OV L 312, 27.11.2009., 17. lpp.).

(10)  OV L 312, 27.11.2009., 24. lpp.

(11)  ICAO atzinums OPS/01.

(12)  2008. gada 14. novembra Regulas (EK) Nr. 1131/2008 16. apsvērums (OV L 306, 15.11.2008., 49. lpp.).


A PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM KOPIENĀ PIEMĒRO PILNĪGU DARBĪBAS AIZLIEGUMU  (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistāna

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžas Karaliste

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nav zināms

VRB

Ruandas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Angolā, izņemot pārvadātāju TAAG Angola Airlines , kas iekļauts B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Angolas Republika

AEROJET

015

Nav zināms

Angolas Republika

AIR26

004

DCD

Angolas Republika

AIR GEMINI

002

GLL

Angolas Republika

AIR GICANGO

009

Nav zināms

Angolas Republika

AIR JET

003

MBC

Angolas Republika

AIR NAVE

017

Nav zināms

Angolas Republika

ALADA

005

RAD

Angolas Republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nav zināms

Angolas Republika

DIEXIM

007

Nav zināms

Angolas Republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolas Republika

HELIANG

010

Nav zināms

Angolas Republika

HELIMALONGO

011

Nav zināms

Angolas Republika

MAVEWA

016

Nav zināms

Angolas Republika

PHA

019

Nav zināms

Angolas Republika

RUI & CONCEICAO

012

Nav zināms

Angolas Republika

SAL

013

Nav zināms

Angolas Republika

SERVISAIR

018

Nav zināms

Angolas Republika

SONAIR

014

SOR

Angolas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Beninā, tostarp šādi:

 

Beninas Republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Nav zināms

Beninas Republika

AFRICA AIRWAYS

Nav zināms

AFF

Beninas Republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Nav norādīts

Beninas Republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Nav zināms

Beninas Republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninas Republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninas Republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninas Republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Republikā, tostarp šādi:

 

 

Kongo Republika

AERO SERVICE

RAC 06-002

RSR

Kongo Republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Republika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Nav zināms

Kongo Republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Nav zināms

Kongo Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), tostarp šādi:

 

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministra paraksts (rīkojums Nr. 78/205)

LCG

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Džibutijā, tostarp šādi:

 

 

Džibutija

DAALLO AIRLINES

Nav zināms

DAO

Džibutija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp šādi:

 

 

Ekvatoriālā Gvineja

CRONOS AIRLINES

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

Nav zināms

CEL

Ekvatoriālā Gvineja

EGAMS

Nav zināms

EGM

Ekvatoriālā Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatoriālā Gvineja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Nav norādīts

Ekvatoriālā Gvineja

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatoriālā Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

Nav norādīts

Ekvatoriālā Gvineja

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Indonēzijā, izņemot Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines un Ekspres Transportasi Antarbenua , bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Indonēzijas Republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ASCO NUSA AIR

135-022

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nav zināms

Indonēzijas Republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nav zināms

Indonēzijas Republika

CARDIG AIR

121-013

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonēzijas Republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonēzijas Republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonēzijas Republika

EASTINDO

135-038

Nav zināms

Indonēzijas Republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonēzijas Republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nav zināms

Indonēzijas Republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Nav zināms

Indonēzijas Republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonēzijas Republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonēzijas Republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonēzijas Republika

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonēzijas Republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonēzijas Republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonēzijas Republika

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonēzijas Republika

MIMIKA AIR

135-007

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NYAMAN AIR

135-042

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonēzijas Republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nav zināms

Indonēzijas Republika

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indonēzijas Republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonēzijas Republika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonēzijas Republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nav zināms

Indonēzijas Republika

SKY AVIATION

135-044

Nav zināms

Indonēzijas Republika

SMAC

135-015

SMC

Indonēzijas Republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonēzijas Republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonēzijas Republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonēzijas Republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonēzijas Republika

UNINDO

135-040

Nav zināms

Indonēzijas Republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonēzijas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kazahstānā, izņemot pārvadātāju Air Astana , kas iekļauts B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Kazahstānas Republika

AERO AIR COMPANY

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

AEROPRAKT KZ

Nav zināms

APK

Kazahstānas Republika

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Kazahstānas Republika

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazahstānas Republika

AIR DIVISION OF EKA

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

AIR FLAMINGO

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

AIR TRUST AIRCOMPANY

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Nav zināms

AKS

Kazahstānas Republika

ALMATY AVIATION

Nav zināms

LMT

Kazahstānas Republika

ARKHABAY

Nav zināms

KEK

Kazahstānas Republika

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazahstānas Republika

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Kazahstānas Republika

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazahstānas Republika

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kazahstānas Republika

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Kazahstānas Republika

AVIA-JAYNAR

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

BEYBARS AIRCOMPANY

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Kazahstānas Republika

BERKUT KZ

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Kazahstānas Republika

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Kazahstānas Republika

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Kazahstānas Republika

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kazahstānas Republika

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Kazahstānas Republika

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazahstānas Republika

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Nav zināms

KZE

Kazahstānas Republika

FENIX

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazahstānas Republika

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Kazahstānas Republika

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazahstānas Republika

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Kazahstānas Republika

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Kazahstānas Republika

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Kazahstānas Republika

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazahstānas Republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Kazahstānas Republika

KAZAIRWEST

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

KAZAVIA

Nav zināms

KKA

Kazahstānas Republika

KAZAVIASPAS

Nav zināms

KZS

Kazahstānas Republika

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazahstānas Republika

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Kazahstānas Republika

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Kazahstānas Republika

NAVIGATOR

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Nav zināms

KOV

Kazahstānas Republika

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

PRIME AVIATION

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

SALEM AIRCOMPANY

Nav zināms

KKS

Kazahstānas Republika

SAMAL AIR

Nav zināms

SAV

Kazahstānas Republika

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Kazahstānas Republika

SEMEYAVIA

Nav zināms

SMK

Kazahstānas Republika

SCAT

AK-0350-08

VSV

Kazahstānas Republika

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Kazahstānas Republika

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Kazahstānas Republika

SKYSERVICE

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

TYAN SHAN

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Kazahstānas Republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

Nav zināms

JTU

Kazahstānas Republika

ZHERSU AVIA

Nav zināms

RZU

Kazahstānas Republika

ZHEZKAZGANAIR

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kirgizstānas Republikā, tostarp šādi:

 

 

Kirgizstānas Republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstānas Republika

ASIAN AIR

Nav zināms

AAZ

Kirgizstānas Republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizstānas Republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgizstānas Republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizstānas Republika

DAMES

20

DAM

Kirgizstānas Republika

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgizstānas Republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizstānas Republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizstānas Republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizstānas Republika

KIRGIZSTĀNA

03

LYN

Kirgizstānas Republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizstānas Republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgizstānas Republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizstānas Republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizstānas Republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizstānas Republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizstānas Republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Libērijā, tostarp šādi:

 

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Gabonas Republikā, izņemot pārvadātājus Gabon Airlines, Afrijet un SN2AG , kas iekļauti B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Gabonas Republika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gabonas Republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabonas Republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabonas Republika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Filipīnās, tostarp šādi:

 

 

Filipīnu Republikas

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Nav zināms

Filipīnu Republikas

BEACON

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CM AERO

4AN2000001

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CORPORATE AIR

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Nav zināms

Filipīnu Republikas

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Nav zināms

Filipīnu Republikas

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Nav zināms

Filipīnu Republikas

HUMA CORPORATION

2009014

Nav zināms

Filipīnu Republikas

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ISLAND AVIATION

2009009

Nav zināms

Filipīnu Republikas

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Nav zināms

Filipīnu Republikas

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Nav zināms

Filipīnu Republikas

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Nav zināms

Filipīnu Republikas

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Nav zināms

Filipīnu Republikas

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Nav zināms

Filipīnu Republikas

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Nav zināms

Filipīnu Republikas

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Nav zināms

Filipīnu Republikas

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Nav zināms

Filipīnu Republikas

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Nav zināms

Filipīnu Republikas

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Nav zināms

Filipīnu Republikas

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Nav zināms

Filipīnu Republikas

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Nav zināms

Filipīnu Republikas

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Nav zināms

Filipīnu Republikas

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Nav zināms

Filipīnu Republikas

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Nav zināms

Filipīnu Republikas

WORLD AVIATION, CORP.

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Nav zināms

Filipīnu Republikas

YOKOTA AVIATION, INC.

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ZENITH AIR, INC.

2009012

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Nav zināms

Filipīnu Republikas

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Santomē un Prinsipi, tostarp šādi:

Santome un Prinsipi

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Nav zināms

Santome un Prinsipi

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Santome un Prinsipi

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Santome un Prinsipi

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Nav zināms

Santome un Prinsipi

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Santome un Prinsipi

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Nav zināms

Santome un Prinsipi

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Santome un Prinsipi

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Santome un Prinsipi

TRANSCARG

01/AOC/2009

Nav zināms

Santome un Prinsipi

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Santome un Prinsipi

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sjerraleonē, tostarp šādi:

Sjerraleone

AIR RUM, LTD

Nav zināms

RUM

Sjerraleone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nav zināms

DTY

Sjerraleone

HEAVYLIFT CARGO

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nav zināms

ORJ

Sjerraleone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nav zināms

PRR

Sjerraleone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nav zināms

SVT

Sjerraleone

TEEBAH AIRWAYS

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sudānā, tostarp šādi:

 

 

Sudānas Republika

SUDAN AIRWAYS

Nav zināms

 

Sudānas Republika

SUN AIR COMPANY

Nav zināms

 

Sudānas Republika

MARSLAND COMPANY

Nav zināms

 

Sudānas Republika

ATTICO AIRLINES

Nav zināms

 

Sudānas Republika

FOURTY EIGHT AVIATION

Nav zināms

 

Sudānas Republika

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Nav zināms

 

Sudānas Republika

ALMAJARA AVIATION

Nav zināms

 

Sudānas Republika

BADER AIRLINES

Nav zināms

 

Sudānas Republika

ALFA AIRLINES

Nav zināms

 

Sudānas Republika

AZZA TRANSPORT COMPANY

Nav zināms

 

Sudānas Republika

GREEN FLAG AVIATION

Nav zināms

 

Sudānas Republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Nav zināms

 

Sudānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Svazilendā, tostarp šādi:

Svazilenda

SWAZILAND AIRLINK

Nav zināms

SZL

Svazilenda

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Zambijā, tostarp šādi:

 

 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija


(1)  A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.


B PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM KOPIENĀ PIEMĒRO DARBĪBAS IEROBEŽOJUMUS  (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

Gaisa kuģa tips, uz kuru attiecināts ierobežojums

Reģistrācijas zīme(-s) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

DPRK

Visa flote, izņemot divus Tu 204 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot P-632, P-633

DPRK

AFRIJET  (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot divus Falcon 50 tipa gaisa kuģus; vienu Falcon 900 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabonas Republika

AIR ASTANA  (3)

AK-0388-09

KZR

Kazahstāna

Visa flote, izņemot divus B767 tipa gaisa kuģus; četrus B757 tipa gaisa kuģus; desmit A319/320/321 tipa gaisa kuģus; piecus Fokker 50 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Nīderlandes Karaliste)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladeša

B747-269B

S2-ADT

Bangladeša

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoru salas

Visa flote, izņemot LET 410 UVP

Visa flote, izņemot D6-CAM (851336)

Komoru salas

GABON AIRLINES  (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot vienu Boeing B-767-200 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot TR-LHP

Gabonas Republika

IRAN AIR  (5)

FS100

IRA

Irānas Islāma Republika

Visa flote, izņemot četrpadsmit A300 tipa gaisa kuģus, četrus A310 tipa gaisa kuģus, deviņus B747 tipa gaisa kuģus, vienu B737 tipa gaisa kuģi, sešus A320 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Irānas Islāma Republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot vienu Challenger tipa gaisa kuģi; vienu HS-125-800 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot TR-AAG, ZS-AFG

Gabonas Republika; Dienvidāfrikas Republika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolas Republika

Visa flote, izņemot trīs Boeing B-777 tipa gaisa kuģus un četrus B-737-700 gaisa kuģus

Visa flote, izņemot D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolas Republika

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraina

Visa flote, izņemot vienu MD-83 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot UR-CFF

Ukraina


(1)  B pielikumā minētajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.

(2)  Afrijet ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Kopienā.

(3)  Air Astana ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Kopienā.

(4)  Gabon Airlines ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Kopienā.

(5)  Iran Air ir atļauts nodrošināt lidojumus uz Eiropas Savienību, izmantojot tikai konkrētus gaisa kuģus, atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti šīs regulas 48. un 49. apsvērumā.


31.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/50


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 274/2010

(2010. gada 30. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 31. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 30. martā

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

156,4

JO

98,8

MA

166,6

TN

154,7

TR

123,2

ZZ

139,9

0707 00 05

JO

75,8

MA

108,5

TR

127,2

ZZ

103,8

0709 90 70

MA

142,0

TR

100,2

ZZ

121,1

0805 10 20

EG

47,6

IL

53,2

MA

50,7

TN

46,9

TR

62,7

ZZ

52,2

0805 50 10

EG

63,7

IL

91,6

MA

49,1

TR

64,8

ZA

71,7

ZZ

68,2

0808 10 80

AR

80,6

BR

89,2

CA

74,4

CL

94,4

CN

95,2

MK

23,6

US

132,0

UY

93,5

ZA

92,9

ZZ

86,2

0808 20 50

AR

78,4

CL

150,4

CN

35,0

MX

100,0

UY

106,8

ZA

92,6

ZZ

93,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

31.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/52


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 29. marts),

ar kuru naftas un gāzes izpētei un ieguvei Anglijā, Skotijā un Velsā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1920)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/192/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1), un jo īpaši tās 30. panta 5. un 6. punktu,

ņemot vērā Shell U.K. Limited (turpmāk “Shell”) iesniegto pieprasījumu, kas iesniegts pa e-pastu 2009. gada 15. oktobrī,

apspriedusies ar Publiskā iepirkuma padomdevēju komiteju,

tā kā:

I.   FAKTI

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2004/17/EK 27. pantu līgumslēdzēji, kas veica naftas vai gāzes izpēti vai ieguvi Apvienotajā Karalistē, parasto noteikumu vietā drīkstēja piemērot īpašu režīmu. Šajā īpašajā režīmā bija paredzēti noteikti statistikas pienākumi, kā arī pienākums attiecībā uz piegāžu, būvdarbu un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ievērot nediskriminācijas un iepirkumu konkurences principus, jo īpaši attiecībā uz informāciju par iepirkuma nodomiem, ko subjekts dara pieejamu uzņēmējiem.

(2)

30. panta mehānisms, kas atsevišķos gadījumos dažiem uzņēmējiem pieļauj atkāpi no Direktīvas 2004/17/EK noteikumiem, piemērojams arī attiecībā uz šīm samazinātajām saistībām saskaņā ar minētās direktīvas 27. pantu.

(3)

Shell2009. gada 15. oktobrī pa e-pastu nosūtīja Komisijai pieprasījumu atbilstīgi Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 5. punktam. Saskaņā ar 30. panta 5. punkta pirmo daļu Komisija par to informēja Apvienotās Karalistes iestādes 2009. gada 21. oktobra vēstulē, uz kuru minētās iestādes atbildēja ar 2009. gada 16. novembra e-pasta vēstuli. Komisija 2009. gada 17. novembra e-pasta vēstulē arī pieprasīja Shell sniegt papildinformāciju, ko Shell nosūtīja 2009. gada 25. novembra e-pasta vēstulē.

(4)

Shell pieprasījums attiecas uz naftas un gāzes izpēti un izmantošanu Anglijā, Skotijā un Velsā. Atbilstīgi agrākajiem Komisijas lēmumiem par uzņēmumu apvienošanos (2) pieprasījumā aprakstītas trīs atsevišķas darbības, kuras veic Shell:

a)

naftas un dabasgāzes izpēte;

b)

naftas ieguve; un

c)

dabasgāzes ieguve.

Saskaņā ar minētajiem Komisijas lēmumiem šajā lēmumā ar “ieguvi” saprot arī “apbūvi”, t. i., atbilstīgas infrastruktūras izveidi turpmākajai ieguvei (naftas platformas, cauruļvadi, termināļi utt.).

II.   TIESISKAIS REGULĒJUMS

(5)

Direktīvas 2004/17/EK 30. pantā noteikts, ka direktīva neattiecas uz līgumiem, kas paredzēti, lai dotu tiesības veikt kādu no darbībām, uz kurām attiecas minētā direktīva, ja dalībvalstī, kurā attiecīgo darbību veic, uz to attiecas tieša konkurence tirgos ar neierobežotu piekļuvi. To, vai uz kādu darbību attiecas tieša konkurence, novērtē, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, ņemot vērā attiecīgās nozares īpatnības. Piekļuvi tirgum uzskata par neierobežotu, ja dalībvalsts ir īstenojusi un piemērojusi attiecīgos ES tiesību aktus, atverot konkrēto nozari vai tās daļu.

(6)

Tā kā Apvienotā Karaliste ir īstenojusi un piemērojusi Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (3), piekļuve tirgum jāuzskata par neierobežotu Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 3. punkta pirmās daļas nozīmē. Tas, vai konkrētā tirgū uz darbību attiecas tieša konkurence, jānovērtē, pamatojoties uz dažādiem kritērijiem, no kuriem neviens pats par sevi nav izšķirīgs.

(7)

Lai novērtētu, vai attiecīgie uzņēmumi pakļauti tiešai konkurencei tirgos, uz kuriem attiecas šis lēmums, jāņem vērā galveno dalībnieku tirgus daļa un šo tirgu koncentrācijas līmenis. Tā kā atšķiras to dažādo darbību apstākļi, uz kurām attiecas šis lēmums, tad katrai darbībai/tirgum jāveic atsevišķs novērtējums.

(8)

Šis lēmums neskar konkurences noteikumu piemērošanu.

III.   NOVĒRTĒJUMS

(9)

Agrākajos Komisijas lēmumos, kas minēti 4. apsvērumā, tika uzskatīts, ka katra no trim darbībām, uz kurām attiecas minētais pieprasījums (naftas un dabasgāzes izpēte, naftas ieguve un dabasgāzes ieguve), veido atsevišķu produktu tirgu. Tāpēc šīs darbības jāizskata katra atsevišķi.

(10)

Saskaņā ar iedibināto Komisijas praksi (4) naftas un dabasgāzes izpēte veido vienotu produktu tirgu, jo izpētes sākumā nav iespējams noteikt, vai izpētes rezultātā tiks atrasta nafta vai dabasgāze. Turklāt saskaņā ar to pašu ilgstoši piemēroto Komisijas praksi attiecīgais tirgus ģeogrāfiskā ziņā aptver visu pasauli.

(11)

To uzņēmumu tirgus daļas, kuri veic izpēti, var aprēķināt, izmantojot trīs mainīgos lielumus: kapitālizdevumus, pierādītās rezerves un gaidāmo ieguves apjomu. Kapitālizdevumu izmantošana, lai noteiktu uzņēmumu tirgus daļu izpētes tirgū, ir atzīta par nepiemērotu, kam viens no iemesliem bija lielās atšķirības starp dažādos ģeogrāfiskajos apgabalos nepieciešamo ieguldījumu apjomiem. Naftas un gāzes izpētei Ziemeļjūrā ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi nekā izpētei, piemēram, Tuvajos Austrumos.

(12)

Uzņēmumu tirgus daļu novērtēšanai šajā nozarē parasti piemēro abus pārējos parametrus – pierādīto rezervju daļu un gaidāmo ieguves apjomu (5).

(13)

Saskaņā ar pieejamo informāciju 2008. gada 31. decembrī naftas un gāzes pierādītās rezerves visā pasaulē bija 385 miljardi normālkubikmetru naftas ekvivalenta (turpmāk – nm3 n. e.) (6). Shell daļa sastādīja 1,759 miljardus nm3 n. e., kas atbilst 0,46 % tirgus daļai. Naftas un gāzes kopējās pierādītās rezerves Apvienotajā Karalistē 2009. gada 1. janvārī bija mazliet vairāk nekā 0,88 miljardi nm3 n. e. (7) jeb mazliet vairāk nekā 0,22 %. No tiem Shell daļa ir pat vēl mazāka. Saskaņā ar pieejamo informāciju pastāv tieša saistība starp pierādītajām naftas un gāzes rezervēm un nākotnē gaidāmo ieguves apjomu. Tādēļ pieejamajā informācijā nekas nenorāda, ka Shell tirgus daļa būtu ievērojami atšķirīga, ja to mērītu kā gaidāmo ieguves apjomu, nevis kā tā daļu no pierādītajām rezervēm. Turpmāk 14. un 17. apsvērumā norādīta Shell un tā galveno konkurentu tirgus daļa attiecīgi naftas un gāzes ieguvē. Ņemot vērā saistību starp pierādītajām rezervēm un faktisko ieguvi, šos rādītājus var uzskatīt arī par norādēm uz konkurences stāvokli attiecīgajā tirgū. Izpētes tirgus nav ļoti koncentrēts. Tirgu, izņemot valsts uzņēmumus, raksturo divu citu starptautisku, vertikāli integrētu privāto uzņēmumu, tā saukto super majors (BP un ExxonMobil), kā arī noteikta skaita tā saukto majors dalība. Šie faktori ir norāde, ka uz šo darbību attiecas tieša konkurence.

(14)

Saskaņā ar iedibināto Komisijas praksi (8) naftas (jēlnaftas) izpēte un ieguve ir atsevišķs produktu tirgus, kurš ģeogrāfiskā ziņā aptver visu pasauli. Pieejamā informācija (9) liecina, ka 2008. gadā naftas kopējais dienas ieguves apjoms pasaulē bija 81 820 miljoni barelu. Shell kopējais ieguves apjoms tajā pašā gadā bija 1 771 miljoni barelu dienā, kas atbilst 2,16 % tirgus daļai. Šīs analīzes nolūkā ir svarīgi ņemt vērā koncentrācijas līmeni un attiecīgo tirgu kopumā. Tādēļ Komisija atzīmē, ka jēlnaftas ieguves tirgu raksturo lielu valsts uzņēmumu un divu citu starptautisku, vertikāli integrētu privāto uzņēmumu (tā saukto super majors BP un ExxonMobil dalība, kuru daļa naftas ieguvē 2008. gadā bija attiecīgi 3,08 %, 2,32 %, kā arī noteikta skaita tā saukto majors  (10) dalība. Šie faktori norāda, ka tirgū darbojas vairāki uzņēmumi, starp kuriem, var pieņemt, pastāv efektīva konkurence.

(15)

Agrākā Komisijas lēmumā (11), kas attiecas uz gāzes piegādi galapatērētājiem, izšķir zemas kaloritātes gāzi un augstas kaloritātes gāzi. Turklāt Komisija apsvēra, vai būtu atsevišķi jāizšķir sašķidrinātās dabasgāzes piegādes un dabasgāzes piegādes pa cauruļvadiem (12). Tomēr vēlākā Komisijas lēmumā (13), kas attiecas cita starpā uz dabasgāzes ieguvi, paliek neatbildēts jautājums, vai minētā lēmuma piemērošanai uzskatāms, ka pastāv atsevišķi zemas kaloritātes gāzes, augstas kaloritātes gāzes un sašķidrinātās dabasgāzes tirgi, “jo galīgais novērtējums nav atkarīgs no pieņemtās definīcijas”. Arī šajā lēmumā šo jautājumu var atstāt neatbildētu turpmāk norādīto iemeslu dēļ:

Shell neražo sašķidrinātu dabasgāzi,

Shell U.K. Limited darbojas Lielbritānijā (Skotijā, Anglijā un Velsā), kur gāzes aktuāltirgū tā sauktais valsts līdzsvara punkts nenošķir zemas kaloritātes gāzi un augstas kaloritātes gāzi. National Grid plc (Lielbritānijas valsts gāzes tīkla pārvaldnieks) ir atbildīgs par tīklā ieplūstošās gāzes kvalitātes uzraudzību.

(16)

Kas attiecas uz ģeogrāfisko tirgu, agrākos Komisijas lēmumos (14) tika uzskatīts, ka tas aptver Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) un, iespējams, arī Krieviju un Alžīriju.

(17)

Saskaņā ar pieejamo informāciju (15) 2008. gadā kopējais gāzes ieguves apjoms Eiropas Savienībā bija 190,3 miljardi nm3, un tajā pašā gadā EEZ tas bija 289,5 miljardi nm3. Shell ieguves apjoms 2008. gadā bija 37,60 miljardi nm3, kas atbilst 12,99 % tirgus daļai. Krievijas un Alžīrijas ieguves apjomi 2008. gadā bija attiecīgi 601,7 un 86,5 miljardi nm3. Tādējādi EEZ, Krievijas un Alžīrijas kopējais ieguves apjoms bija 976,7 miljardi nm3, no kuriem Shell daļa bija 3,85 %. Dabasgāzes tirgus koncentrācijas līmenis arī ir zems, ņemot vērā super majors (ExxonMobil un BP, kuru tirgus daļa attiecīgi ir starp (10–20) % un (5–10) %) un majors (Statoil un Total, kuru tirgus daļa attiecīgi ir starp (10–20 %) un (5–10) % katram) dalību, un divu citu svarīgu valsts uzņēmumu spiedienu, proti, Krievijas Gazprom un Alžīrijas Sonatrach (ar tirgus daļām attiecīgi starp (30–40) % un (10–20) % (16)). Šie faktori ir vēl viena norāde, ka uz šo darbību attiecas tieša konkurence.

IV.   SECINĀJUMI

(18)

Ņemot vērā 5.–17. apsvērumā izvērtētos faktorus, jāuzskata, ka Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 1. punkta nosacījums par tiešu konkurenci Anglijā, Skotijā un Velsā ir izpildīts attiecībā uz šādiem pakalpojumiem:

a)

naftas un dabasgāzes izpēte;

b)

naftas ieguve; un

c)

dabasgāzes ieguve.

(19)

Tā kā nosacījums par neierobežotu piekļuvi tirgum uzskatāms par izpildītu, Direktīva 2004/17/EK nav jāpiemēro ne tajos gadījumos, kad līgumslēdzēji piešķir līgumus, kas paredzēti, lai dotu tiesības Anglijā, Skotijā un Velsā sniegt 18. apsvēruma a) līdz c) punktā uzskaitītos pakalpojumus, ne arī tad, kad tiek organizēti projektu konkursi tādas darbības veikšanai minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos.

(20)

Šā lēmuma pamatā ir juridiskā un faktiskā situācija no 2009. gada oktobra līdz decembrim, kā tā ir atspoguļota Shell un Apvienotās Karalistes iestāžu iesniegtajā informācijā. Lēmumu var pārskatīt, ja būtiskas juridiskas vai faktiskas izmaiņas norādīs uz to, ka situācija vairs neatbilst Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 1. punkta piemērošanas nosacījumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīva 2004/17/EK neattiecas uz līgumslēdzēju piešķirtiem līgumiem, kas paredzēti, lai dotu tiesības Anglijā, Skotijā un Velsā sniegt šādus pakalpojumus:

a)

naftas un dabasgāzes izpēti;

b)

naftas ieguvi; un

c)

dabasgāzes ieguvi.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2010. gada 29. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Michel BARNIER


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  Skatīt jo īpaši Komisijas 1999. gada 29. septembra Lēmumu 2004/284/EK, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līgumu (Lieta Nr. IV/M.1383 – Exxon/Mobil) (OV L 103, 7.4.2004., 1. lpp.), kā arī turpmākos lēmumus, tostarp Komisijas 2007. gada 3. maija Lēmumu, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. IV/M.4545 – Statoil/Hydro) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004.

(3)  OV L 164, 30.6.1994., 3. lpp.

(4)  Skatīt jo īpaši iepriekš minēto lēmumu Exxon/Mobil lietā un nesenāku (2007. gada 19. novembra) Komisijas lēmumu, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta COMP/M.4934 – KazMunaiGaz/Rompetrol) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004.

(5)  Skatīt jo īpaši iepriekš minēto lēmumu Exxon/Mobil lietā (25. un 27. apsvērums).

(6)  Skatīt pieteikuma 5.2.1. punktu, kā arī tajā minētos informācijas avotus, jo īpaši tam pievienoto pārskatu BP Statistical Review of World Energy, June 2009.

(7)  Tas ir 0,34 triljoni nm3 gāzes, kas vienāds ar 0,34 miljardiem nm3 n. e., un 3,4 tūkstoši miljonu barelu naftas, kas vienāds ar 0,540 miljardiem nm3, kas kopā ir 0,88 miljardi nm3.

(8)  Skatīt jo īpaši iepriekš minēto lēmumu Exxon/Mobil lietā un nesenāku iepriekš minēto KazMunaiGaz/Rompetrol.

(9)  Skatīt 8. lpp. pārskatā BP Statistical Review of World Energy, June 2009, kas pievienots pieprasījumam; turpmāk – BP Statistics.

(10)  Šo uzņēmumu tirgus daļas ir mazākas nekā super majors tirgus daļas.

(11)  Komisijas 2006. gada 14. novembra Lēmums 2007/194/EK, ar kuru koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (OV L 88, 29.3.2007., 47. lpp.).

(12)  Skatīt jo īpaši minēto lēmumu Gaz de France/Suez lietā.

(13)  Minētais lēmums Statoil/Hydro lietā, 12. punkts.

(14)  Skatīt, piemēram, 4. apsvērumā minētos lēmumus.

(15)  Skatīt jo īpaši BP Statistics 24. lpp.

(16)  Skatīt minēto lēmumu Statoil/Hydro lietā.


31.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/56


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 29. marts),

ar ko groza Lēmumu 2003/135/EK attiecībā uz klasiskā cūku mēra izskaušanas plānu savvaļas cūkām un savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijas plānu pret klasisko cūku mēri dažās Ziemeļreinas-Vestfālenes un Reinzemes-Pfalcas daļās (Vācijā)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1931)

(Autentisks ir tikai teksts vācu un franču valodā)

(2010/193/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (1) un jo īpaši tās 16. panta 1. punkta piekto daļu un 20. panta 2. punkta piekto daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 27. februāra Lēmumu 2003/135/EK, ar ko apstiprina klasiskā cūku mēra izskaušanas plānu un savvaļas cūku ārkārtas vakcināciju pret klasisko cūku mēri Vācijas federālajās zemēs Lejassaksijā, Ziemeļreinā-Vestfālenē, Reinzemē-Pfalcā un Sārzemē (2), pieņēma kā vienu no vairākiem pasākumiem klasiskā cūku mēra apkarošanā.

(2)

Vācija ir informējusi Komisiju par minētās slimības jaunāko attīstības gaitu savvaļas cūku populācijā dažos Ziemeļreinas-Vestfālenes un Reinzemes-Pfalcas federālās zemes apgabalos.

(3)

Minētā informācija liecina, ka klasiskais cūku mēris savvaļas cūku populācijā ir izskausts dažos apgabalos Reinzemes-Pfalcas dienvidos un Eifeles reģionā. Tātad klasiskā cūku mēra izskaušanas plāns savvaļas cūkām un savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijas plāns pret klasisko cūku mēri minētajos apgabalos vairs nav jāpiemēro.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2003/135/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/135/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai un Francijas Republikai.

Briselē, 2010. gada 29. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp.

(2)  OV L 53, 28.2.2003., 47. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

1.   APGABALI, KUROS IR SLIMĪBAS IZSKAUŠANAS PLĀNI

A.   Reinzemes-Pfalcas federālajā zemē:

a)

Kreis Altenkirchen un Kreis Neuwied;

b)

Kreis Westerwald: Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod un Westerburg pašvaldība, Höhr-Grenzhausen pašvaldība automaģistrāles A48 ziemeļos, Montabaur pašvaldība automaģistrāles A3 ziemeļos un Wirges pašvaldība automaģistrāles A48 un A3 ziemeļos;

c)

Landkreis Südwestpfalz: Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben un Wallhalben pašvaldība;

d)

Kreis Kaizerslautern: Bruchmühlbach-Miesau pašvaldība automaģistrāles A6 dienvidos, Kaiserslautern-Süd un Landstuhl pašvaldība;

e)

Kaiserslautern pilsēta automaģistrāles A6 dienvidos.

B.   Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajā zemē:

a)

Rhein-Sieg-Kreis: Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg un Lohmar pilsēta un Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck un Much pašvaldība;

b)

Kreis Siegen-Wittgenstein: Kreuztal pašvaldībā apdzīvotā vieta Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees un Mittelhees, Siegen pilsētā apdzīvotā vieta Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern un Eiserfeld, Freudenberg, Neunkirchen un Burbach pašvaldība, Wilnsdorf pašvaldībā apdzīvotā vieta Rinsdorf un Wilden;

c)

Kreis Olpe: Drolshagen pilsētā apdzīvotā vieta Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth un Buchhagen, Olpe pilsētā apdzīvotā vieta Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen un Rüblinghausen, Wenden pašvaldība;

d)

Märkische Kreis: Halver, Kierspe un Meinerzhagen pilsēta;

e)

Remscheid pilsētā: apdzīvotā vieta Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld un Bergisch Born;

f)

Ķelnes un Bonnas pilsētā: pašvaldības Reinas upes labajā krastā;

g)

Leverkusen pilsēta;

h)

Rheinisch-Bergische Kreis;

i)

Oberbergische Kreis.

2.   APGABALI, KUROS VEIC ĀRKĀRTAS VAKCINĀCIJU

A.   Reinzemes-Pfalcas federālajā zemē:

a)

Kreis Altenkirchen un Kreis Neuwied;

b)

Kreis Westerwald: Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod un Westerburg pašvaldība, Höhr-Grenzhausen pašvaldība automaģistrāles A48 ziemeļos, Montabaur pašvaldība automaģistrāles A3 ziemeļos un Wirges pašvaldība automaģistrāles A48 un A3 ziemeļos;

c)

Landkreis Südwestpfalz: Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben un Wallhalben pašvaldība;

d)

Kreis Kaizerslautern: Bruchmühlbach-Miesau pašvaldība automaģistrāles A6 dienvidos, Kaiserslautern-Süd un Landstuhl pašvaldība;

e)

Kaiserslautern pilsēta automaģistrāles A6 dienvidos.

B.   Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajā zemē:

a)

Rhein-Sieg-Kreis: Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg un Lohmar pilsēta un Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck un Much pašvaldība;

b)

Kreis Siegen-Wittgenstein: Kreuztal pašvaldībā apdzīvotā vieta Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees un Mittelhees, Siegen pilsētā apdzīvotā vieta Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern un Eiserfeld, Freudenberg, Neunkirchen un Burbach pašvaldība, Wilnsdorf pašvaldībā apdzīvotā vieta Rinsdorf un Wilden;

c)

Kreis Olpe: Drolshagen pilsētā apdzīvotā vieta Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth un Buchhagen, Olpe pilsētā apdzīvotā vieta Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen un Rüblinghausen, Wenden pašvaldība;

d)

Märkische Kreis: Halver, Kierspe un Meinerzhagen pilsēta;

e)

Remscheid pilsētā: apdzīvotā vieta Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld un Bergisch Born;

f)

Ķelnes un Bonnas pilsētā: pašvaldības Reinas upes labajā krastā;

g)

Leverkusen pilsēta;

h)

Rheinisch-Bergische Kreis;

i)

Oberbergische Kreis.”