ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.053.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 53

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 4. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 182/2010 (2010. gada 3. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Belokranjska pogača (GTĪ))

1

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 183/2010 (2010. gada 3. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 184/2010 (2010. gada 3. marts), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

5

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2010/14/ES (2010. gada 3. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu heptamaloksilglikānu kā darbīgo vielu ( 1 )

7

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/134/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 1. marts), ar kuru groza Lēmumu 2006/473/EK attiecībā uz kontinentālās Austrālijas atzīšanu par tādu teritoriju, kurā nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1063)

10

 

 

2010/135/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 2. marts) par kartupeļu produkta (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnija), kas ģenētiski modificēts, lai palielinātu amilopektīna saturu cietē, laišanu tirgū saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1193)  ( 1 )

11

 

 

2010/136/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 2. marts), ar ko ļauj laist tirgū barību, kas ražota no ģenētiski modificētiem kartupeļiem EH92-527-1 (BPS-25271-9), un ar ko pieļauj nejaušu vai tehniski nenovēršamu šo kartupeļu sastopamību pārtikā un citos barības produktos, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1196)  ( 1 )

15

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA valstu Pastāvīgās komitejas Lēmums Nr. 1/2010/SC (2010. gada 28. janvāris), ar ko izveido EEZ Finanšu mehānisma pagaidu komiteju 2009.–2014. gadam

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

4.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 182/2010

(2010. gada 3. marts)

par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Belokranjska pogača (GTĪ))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (1) un jo īpaši tās 9. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006 8. panta 2. punkta pirmo daļu un piemērojot minētās regulas 19. panta 3. punktu, Slovēnijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Belokranjska pogača ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006 9. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāieraksta reģistrā.

(3)

Vienlaikus tika prasīta Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 2. punktā paredzētā aizsardzība. Šāda aizsardzība nosaukumam Belokranjska pogača būtu jāpiešķir, jo nav saņemti iebildumi un nav pierādīts, ka šis nosaukums likumīgā, atzītā un ekonomiski nozīmīgā veidā tiktu izmantots līdzīgiem lauksaimniecības produktiem vai pārtikas produktiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 2. punktā paredzēto aizsardzību.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 3. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.

(2)  OV C 137, 17.6.2009., 19. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 509/2006 I pielikumā uzskaitītie pārtikas produkti:

2.3. grupa.   Konditorejas izstrādājumi, maize, mīklas izstrādājumi, cepumi

SLOVĒNIJA

Belokranjska pogača (GTĪ)

Nosaukuma izmantošana ir rezervēta.


4.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 183/2010

(2010. gada 3. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 4. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 3. martā

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

67,6

MA

114,4

TN

135,3

TR

129,4

ZZ

111,7

0707 00 05

EG

211,5

JO

145,3

MK

147,9

TR

154,5

ZZ

164,8

0709 90 70

MA

135,4

TR

90,4

ZZ

112,9

0709 90 80

EG

40,8

ZZ

40,8

0805 10 20

CL

52,4

EG

44,1

IL

56,9

MA

47,1

TN

55,1

TR

46,3

ZZ

50,3

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

59,9

TR

74,0

ZZ

71,6

0808 10 80

CA

76,4

CN

69,3

MK

24,7

US

98,2

ZZ

67,2

0808 20 50

AR

82,2

CL

188,1

CN

54,8

US

95,6

ZA

90,3

ZZ

102,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


4.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/5


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 184/2010

(2010. gada 3. marts),

ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2009./10. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 877/2009 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 180/2010 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 877/2009 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 4. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 3. martā

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 253, 25.9.2009., 3. lpp.

(4)  OV L 52, 3.3.2010., 46. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2010. gada 4. marta piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

40,51

0,00

1701 11 90 (1)

40,51

2,75

1701 12 10 (1)

40,51

0,00

1701 12 90 (1)

40,51

2,45

1701 91 00 (2)

45,67

3,77

1701 99 10 (2)

45,67

0,64

1701 99 90 (2)

45,67

0,64

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


DIREKTĪVAS

4.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/7


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/14/ES

(2010. gada 3. marts),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu heptamaloksilglikānu kā darbīgo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Francija 2006. gada 9. maijā saņēma pieteikumu no Elicityl SA par darbīgās vielas heptamaloksilglikāna iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2007/560/EK (2) tika apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga, t. i., principā to var uzskatīt par atbilstīgu Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikuma prasībām par datiem un informāciju.

(2)

Šīs darbīgās vielas iedarbība uz cilvēku veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja paredzētajiem izmantošanas veidiem. Izraudzītā ziņotāja dalībvalsts 2007. gada 26. jūlijā iesniedza novērtējuma ziņojuma projektu.

(3)

Dalībvalstu un EFSA speciālisti pārskatīja novērtējuma ziņojumu un 2009. gada 17. jūlijā iesniedza to Komisijai kā EFSA zinātnisko ziņojumu par heptamaloksilglikānu (3). Šo ziņojumu dalībvalstis un Komisija pārskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2009. gada 27. novembrī tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par heptamaloksilglikānu.

(4)

No dažādajām veiktajām pārbaudēm izriet, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur heptamaloksilglikānu, kopumā varētu atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā noteiktajām prasībām, jo īpaši saistībā ar pārbaudītajiem lietošanas veidiem, kas sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tādēļ ir lietderīgi iekļaut heptamaloksilglikānu minētās direktīvas I pielikumā, lai atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs varētu piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(5)

Neierobežojot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, kas izriet no darbīgās vielas iekļaušanas I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo pagaidu atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur heptamaloksilglikānu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK, jo īpaši tās 13. panta, prasībām un attiecīgajiem I pielikumā izvirzītajiem nosacījumiem. Dalībvalstīm pašreizējās pagaidu atļaujas jāpārveido par pastāvīgām atļaujām, tās jāgroza vai jāatsauc saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jāparedz ilgāks laikposms, kurā iesniegt un novērtēt visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietošanas veidu saskaņā ar vienotajiem principiem, kas izklāstīti Direktīvā 91/414/EEK.

(6)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EKK.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 30. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2010. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

1.   Vajadzības gadījumā dalībvalstis līdz 2010. gada 30. novembrim saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK groza vai atsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur heptamaloksilglikānu kā darbīgo vielu. Līdz minētajai dienai tās jo īpaši pārliecinās, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz heptamaloksilglikānu, izņemot nosacījumus, kas noteikti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētāja rīcībā ir dokumentācija, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta 2. punkta nosacījumiem, kā arī vai šāda dokumentācija ir pieejama.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur heptamaloksilglikānu kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vēlākais līdz 2010. gada 31. maijam, dalībvalstis atkārtoti novērtē saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma heptamaloksilglikāna ieraksta B daļu. Pamatojoties uz minēto vērtējumu, dalībvalstis nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Pēc tam, kad tas ir konstatēts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur heptamaloksilglikānu kā vienīgo darbīgo vielu, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2011. gada 30. novembrim; vai

b)

ja līdzeklis satur heptamaloksilglikānu kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2011. gada 30. novembrim vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2010. gada 1. jūnijā.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 3. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 213, 15.8.2007., 29. lpp.

(3)  EFSA zinātniskais ziņojums (2009) 334, 1.–52. lpp., Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance heptamaloxyloglucan (pabeigts 2009. gada 17. jūlijā).


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās iekļauj šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (2)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“304

Heptamaloksilglikāns

CAS Nr.

870721-81-6

CIPAC Nr.

Nav pieejams

Pilns IUPAC nosaukums zemsvītras piezīmē (1)

 

Xyl p: ksilopiranozils

 

Glc p: glikopiranozils

 

Fuc p: fukopiranozils

 

Gal p: galaktopiranozils

 

Glc-ol: glicitols

≥ 780 g/kg

Patulīna piemaisījums tehniskajos līdzekļos nedrīkst pārsniegt 50 μg/kg.

2010. gada 1. jūnijs

2020. gada 31. maijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par heptamaloksilglikānu, ko 2009. gada 27. novembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši tā I un II papildinājumu.


(1)  Formula

(2)  Sīkāka informācija par darbīgo vielu identitāti un to specifikācija ir sniegta pārskata ziņojumā.


LĒMUMI

4.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/10


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 1. marts),

ar kuru groza Lēmumu 2006/473/EK attiecībā uz kontinentālās Austrālijas atzīšanu par tādu teritoriju, kurā nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1063)

(2010/134/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2006. gada 5. jūlija Lēmumu 2006/473/EK, ar ko dažas trešās valstis un dažas trešo valstu teritorijas atzīst par tādām, kurās nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem), Cercospora angolensis Carv. et Mendes un Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) (2), Jaundienvidvelsa, Dienvidaustrālija un Viktorija Austrālijā tiek atzītas par tādām teritorijām, kurās nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem).

(2)

Austrālija ir iesniegusi sīki izstrādātu tehnisku informāciju, kas pamatota ar slimības kontroles un izskaušanas programmu, kā arī daudzgadīgu oficiālu pārbaužu rezultātiem, kurā norādīts, ka Xanthomonas campestris uzliesmojums Kvīnslendā ir veiksmīgi izskausts un ka Ziemeļu teritorijā un Rietumaustrālijā Xanthomonas campestris nav sastopams. Tādējādi visas kontinentālās Austrālijas citrusu audzēšanas teritorijas jāatzīst par tādām, kurās minētais kaitīgais organisms nav sastopams.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2006/473/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/473/EK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

Austrālijā – Jaundienvidvelsa, Ziemeļu teritorija, Kvīnslenda, Dienvidaustrālija, Viktorija un Rietumaustrālija;”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 1. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 187, 8.7.2006., 35. lpp.


4.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/11


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 2. marts)

par kartupeļu produkta (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnija), kas ģenētiski modificēts, lai palielinātu amilopektīna saturu cietē, laišanu tirgū saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1193)

(Autentisks ir tikai teksts zviedru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/135/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 18. panta 1. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK produktu, kas sastāv no ģenētiski modificētiem organismiem vai ģenētiski modificētu organismu kombinācijām vai satur tos, laiž tirgū, iepriekš saņemot rakstisku atļauju no dalībvalsts kompetentās iestādes, kurai saskaņā ar minētajā direktīvā paredzēto procedūru ir iesniegts paziņojums par šā produkta laišanu tirgū.

(2)

BASF Plant Science (agrākā Amylogen HB) iesniedza Zviedrijas kompetentajai iestādei paziņojumu (atsauce C/SE/96/3501) par ģenētiski modificēta kartupeļu produkta (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnija) laišanu tirgū.

(3)

Sākotnēji paziņojums attiecās uz Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijas laišanu tirgū audzēšanai un pārstrādei rūpnieciskajā cietē, kā arī izmantošanai lopbarībā Kopienā.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 14. pantā paredzēto procedūru Zviedrijas kompetentā iestāde sagatavoja novērtējuma ziņojumu, kurā secināts, ka nav zinātnisku pierādījumu, kas liecinātu par to, ka, laižot tirgū Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līniju izmantošanai pieprasītajos veidos, rastos draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi.

(5)

Novērtējuma ziņojumu iesniedza Komisijai un pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras izvirzīja un uzturēja iebildumus pret produkta laišanu tirgū.

(6)

BASF Plant Science2005. gada 9. decembrī informēja Zviedrijas kompetento iestādi par savu nodomu atbilstīgi Direktīvai 2001/18/EK izslēgt no paziņojuma kartupeļu (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnija) izmantošanu lopbarībā, ierobežojot to jomu ar audzēšanu un cietes ražošanu izmantošanai rūpniecībā.

(7)

BASF Plant Science saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (2)2005. gada 25. aprīlī iesniedza pieteikumu par tādas pārtikas un lopbarības laišanu tirgū, kas satur Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līniju, sastāv vai ir ražota no tās.

(8)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2006. gada 24. februārī publicētajos atzinumos par Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijas laišanu tirgū audzēšanai un rūpnieciskās cietes ražošanai saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK un izmantošanai pārtikā un lopbarībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 secināts, ka produkts ierosinātajos izmantošanas veidos nevarētu būt kaitīgs cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi.

(9)

Izskatot visus dalībvalstu iebildumus atbilstīgi Direktīvai 2001/18/EK, paziņojumā sniegto informāciju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu, nav atklāti pierādījumi, kas liktu uzskatīt, ka Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijas laišana tirgū ierosinātajos izmantošanas veidos varētu kaitēt cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi.

(10)

Pēc tam, kad Pasaules Veselības organizācija publicēja ziņojumu, kurā kanamicīns un neomicīns minēti kā “izšķiroši svarīgas antibakteriālas vielas gan izmantošanai cilvēku ārstniecībā, gan riska vadības stratēģijās, kas nav saistītas ar cilvēkiem”, Eiropas Zāļu aģentūra 2007. gada 26. februārī nāca klajā ar paziņojumu par abu minēto antibiotiku ārstniecisko nozīmi gan cilvēku, gan veterinārajā medicīnā. Ņemot vērā šo paziņojumu, EFSA2007. gada 13. aprīlī norādīja, ka nptII gēna klātbūtne ĢM augos nemazinās konkrēto antibiotiku ārstniecisko iedarbību. Šā apgalvojuma pamatā ir ļoti niecīgā varbūtība, ka gēni varētu tikt pārnesti no augiem uz baktērijām un tādējādi izpausties, turklāt šis pret antibiotikām rezistentais gēns baktērijās dabā jau ir plaši sastopams. TādējādiEFSA apstiprināja savu iepriekšējo novērtējumu par antibiotiku rezistences marķiergēna nptII izmantošanas drošumu ģenētiski modificētos organismos un no tiem iegūtajos produktos, kas paredzēti izmantošanai pārtikā un barībā.

(11)

Komisija 2008. gada 14. maijā pilnvaroja EFSA veikt šādus uzdevumus: i) sagatavot konsolidētu zinātnisko atzinumu, kurā būtu ņemts vērā iepriekšējais atzinums un pārskats par antibiotiku rezistences marķiergēnu izmantošanu ĢM augiem, kurus paredzēts vai jau atļauts laist tirgū, un to iespējamo izmantošanu importam, pārstrādei un audzēšanai; ii) norādīt, kādas sekas varētu būt šim konsolidētajam atzinumam par EFSA iepriekš veiktiem atsevišķu ĢMO novērtējumiem, kuros ir antibiotiku rezistences marķiergēni. Saistībā ar šo pilnvarojumu Komisija cita starpā lūdza EFSA pievērst uzmanību vēstulēm no Dānijas un Greenpeace.

(12)

EFSA2009. gada 11. jūnijā publicēja pārskatu par antibiotiku rezistences marķiergēnu izmantošanu ĢM augiem, kurā secināts, ka EFSA iepriekš veiktais novērtējums par Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līniju ir saskaņā ar pārskatā aprakstīto riska novērtējuma stratēģiju un ka nav gūti jauni pierādījumi, kuri liktu EFSA mainīt iepriekš apstiprināto viedokli.

(13)

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulai (EK) 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (3), un Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regulai Nr. 65/2004, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (4), Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijai jāpiešķir unikāls identifikators.

(14)

Ierosinātajā marķējumā (uz etiķetes vai pavaddokumentā) produktiem, kas satur Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līniju vai sastāv no tās, jāiekļauj teksts, lai informētu uzņēmējus un galīgos lietotājus par to, ka šo produktu nedrīkst izmantot cilvēku vai dzīvnieku patēriņam.

(15)

Barība, kas ražota no Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijas, kā arī nejauša vai tehniski nenovēršama šo kartupeļu sastopamība pārtikā un citos barības produktos ir atļauta ar Komisijas Lēmumu 2010/136/ES (5) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

(16)

Dalībvalstīm jāizmanto reģistri, kas izveidoti saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 31. panta 3. punkta b) apakšpunktu, kuros reģistrē to ĢMO atrašanās vietu, ko audzē saskaņā ar direktīvas C daļu, cita starpā, lai atvieglotu pārraudzību un vispārējo uzraudzību un veiktu pārbaudi un kontroli.

(17)

Ņemot vērā EFSA atzinumu, paredzētajam lietojumam nav vajadzīgi īpaši nosacījumi attiecībā uz produkta apstrādi vai iepakošanu un uz konkrētu ekosistēmu, vides vai ģeogrāfisko apgabalu aizsardzību.

(18)

Lai papildinātu Ziemeļeiropā līdz šim veiktos lauka pētījumus, kas liecināja, ka Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijas audzēšanai nevarētu būt kaitīga ietekme uz vidi, kā uzraudzības programmas daļa jāievieš papildu pasākumi to organismu pārraudzībai, kas barojas ar kartupeļiem laukos, kuros komerciāliem nolūkiem audzē Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līniju, un to tuvumā.

(19)

Pirms Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijas laišanas tirgū jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu marķēšanu un izsekojamību visos tirgū laišanas posmos, tostarp pārbaudi, kurā izmanto atbilstoši apstiprinātas noteikšanas metodes.

(20)

Regulas (EK) Nr. 1829/2003 32. pantā minētā Kopienas references laboratorija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 6. aprīļa Regulu (EK) Nr. 641/2004 par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1829/2003 īstenošanas noteikumiem attiecībā uz jaunas ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļauju pieteikumiem, paziņošanu par esošajiem produktiem un tāda ģenētiski modificēta materiāla nejaušu vai tehniski nenovēršamu klātbūtni, par ko saņemts labvēlīgs riska novērtējums (6), ir apstiprinājusi Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijas noteikšanas metodi.

(21)

Komiteja, kas izveidota, ievērojot Direktīvas 2001/18/EK 30. panta 1. punktu, nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā.

(22)

Padome 2007. gada 16. jūlija sanāksmē nevarēja ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemt lēmumu par vai pret priekšlikumu. Tāpēc šie pasākumi attiecīgi ir jāpieņem Komisijai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Piekrišana

Neskarot citus Kopienas tiesību aktus, jo īpaši Regulu (EK) Nr. 1829/2003, Zviedrijas kompetentā iestāde dod rakstisku piekrišanu saskaņā ar šo lēmumu laist tirgū 2. pantā identificēto produktu, par ko paziņoja BASF Plant Science (atsauce C/SE/96/3501).

Atbilstīgi Direktīvas 2001/18/EK 19. panta 3. punktam piekrišanā skaidri nosaka piekrišanas nosacījumus, kas izklāstīti 3. un 4. pantā.

2. pants

Ražojums

1.   Ģenētiski modificētie organismi, kas paredzēti laišanai tirgū kā produkti vai produktu sastāvā, turpmāk tekstā – “produkts”, ir kartupeļi (Solanum tuberosum L.), kuri cietes amilopektīna satura palielināšanai ģenētiski modificēti, transformējot ar Agrobacterium tumefaciens, izmantojot pHoxwG vektoru, kā rezultātā iegūta EH92-527-1 līnija. Produkts satur šādu DNS divās kasetēs.

a)

1. kasete:

nptII tipa kanamicīna rezistences gēns, kas iegūts no Tn5; šā gēna aktivitāti ekspresijai augu audos regulē nopalīna sintāzes promoters, un tā terminācijas sekvence ir Agrobacterium tumefaciens nopalīna sintāzes gēna poliadenilācijas sekvence.

b)

2. kasete:

Kartupeļu gbss (granulām piesaistīts cietes sintāzes proteīns) gēna segments, kas ievadīts apgrieztā orientācijā un ko regulē no kartupeļiem izdalīts gbss promoters; šā gēna terminators ir Agrobacterium tumefaciens nopalīna sintāzes gēna poliadenilācijas sekvence.

2.   Piekrišana attiecas uz ģenētiski modificētajiem kartupeļiem (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnija) kā produktiem vai produktu sastāvdaļu.

3. pants

Tirgū laišanas nosacījumi

Produktu var laist tirgū, lai to audzētu un izmantotu rūpniecībā, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

atbilstīgi Direktīvas 2001/18/EK 15. panta 4. punktam piekrišanas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 gadiem, sākot no dienas, kurā dota piekrišana Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijai;

b)

produkta unikālais identifikators ir BPS-25271-9;

c)

neskarot Direktīvas 2001/18/EK 25. pantu, piekrišanas saņēmējs pēc pieprasījuma dalībvalstu kompetentajām iestādēm un pārbaudes dienestiem, kā arī Kopienas kontroles laboratorijām dara pieejamus produkta pozitīvos un negatīvos kontrolparaugus, tā ģenētisko materiālu un references materiālus;

d)

lai veiktu pārbaudi un kontroli, izmanto īpašu Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijas noteikšanas metodi, ko apstiprinājusi Kopienas references laboratorija, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 pielikumā;

e)

neskarot Regulā (EK) Nr. 1829/2003 paredzētās īpašās marķējuma prasības, teksts “Šā produkta sastāvā ir ģenētiski modificēti organismi” vai “Šā produkta sastāvā ir ģenētiski modificēti EH92-527-1 kartupeļi” un teksts “Nelietot cilvēku pārtikā” attiecīgi ir jānorāda uz etiķetes vai produkta pavaddokumentā;

f)

uz etiķetes vai pavaddokumentā ir jānorāda arī, ka produkts satur cieti ar citādu sastāvu;

g)

visā piekrišanas termiņā piekrišanas saņēmējs, laižot dalībvalsts tirgū Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līniju, tieši informē uzņēmējus un lietotājus par produkta nekaitīgumu un vispārējām īpašībām, par juridiskajām prasībām, lai laistu tirgū materiālu, kas ievākts no kultūrām, kas satur šo līniju;

h)

ņemot vērā, ka šis lēmums attiecas tikai uz produkta audzēšanu un izmantošanu rūpniecībā, piekrišanas saņēmējs nodrošina, ka Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijas kartupeļu bumbuļi:

i)

stādīšanas, augšanas, ražas novākšanas, transportēšanas, glabāšanas laikā un apstrādājot tos vidē, ir fiziski nodalīti no kartupeļiem, kurus izmanto pārtikā un lopbarībā;

ii)

tiek piegādāti tikai uz izraudzītām, konkrētai valsts kompetentai iestādei paziņotām cietes pārstrādes rūpnīcām, lai pārstrādātu tos rūpnieciskajā cietē slēgtā sistēmā, vai nu dažādos laikos, vai telpās, lai novērstu jebkuru sajaukšanos ar materiālu, kas iegūts no pārtikai vai lopbarībai paredzētiem kartupeļiem.

4. pants

Uzraudzība

1.   Visā piekrišanas derīguma termiņā:

a)

piekrišanas saņēmējs nodrošina, ka tiek ieviests un īstenots uzraudzības plāns, lai pārraudzītu ikvienu kaitīgo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, kas rodas, apstrādājot vai izmantojot produktu. Šis uzraudzības plāns ietver paziņojumā ietverto uzraudzību konkrētos gadījumos, vispārēju uzraudzību un identitātes saglabāšanas sistēmu, un uz to attiecas turpmākie grozījumi, kā izklāstīts šajā pantā;

b)

piekrišanas saņēmējs nodrošina, ka uzraudzībā ietverti dati par zemes platību, kurā audzē Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līniju, un novāktā materiāla daudzumu;

c)

piekrišanas saņēmējs sniedz apliecinājumus Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm:

i)

par to, ka esošie uzraudzības tīkli apkopo informāciju par produktu uzraudzību, kā norādīts paziņojumā ietvertajā uzraudzības plānā; kā arī

ii)

par to, ka minētie esošie uzraudzības tīkli ir piekrituši darīt šo informāciju pieejamu piekrišanas saņēmējam pirms dienas, kad saskaņā ar 2. punktu notiek uzraudzības ziņojumu iesniegšana Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

d)

izmantojot anketu un paziņojumā sīki izklāstīto ziņošanas sistēmu, piekrišanas saņēmējs paplašina esošos uzraudzības tīklus, iekļaujot tajos visus Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnijas audzētājus;

e)

piekrišanas saņēmējs saskaņā ar pielikumā noteiktajām prasībām veic īpašus lauka pētījumus, lai pārraudzītu iespējamo kaitīgo ietekmi uz organismiem, kas barojas ar kartupeļiem laukos, kuros audzē Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līniju, un to tuvumā.

2.   Piekrišanas saņēmējs iesniedz Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm gada pārskatus par visu uzraudzības pasākumu rezultātiem, pirmo reizi – gadu pēc galīgās piekrišanas piešķiršanas.

3.   Neskarot Direktīvas 2001/18/EK 20. pantu, ņemot vērā uzraudzības pasākumu rezultātus, paziņoto uzraudzības plānu vajadzības gadījumā pārskata piekrišanas saņēmējs, saskaņojot ar Komisiju un tās dalībvalsts kompetento iestādi, kas saņēmusi sākotnējo paziņojumu, un/vai tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas saņēmusi sākotnējo paziņojumu, saskaņojot ar Komisiju. Pārskatītā uzraudzības plāna priekšlikumus iesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

5. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2010. gada 2. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.

(4)  OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp.

(5)  Sk. šā 15. Oficiālā Vēstneša lpp.

(6)  OV L 102, 7.4.2004., 14. lpp.


PIELIKUMS

To organismu uzraudzība, kas barojas ar kartupeļiem laukos, kuros audzē Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līniju, un to tuvumā

1.

Piekrišanas saņēmējs veic lauka pētījumus, lai pārraudzītu iespējamo kaitīgo ietekmi uz organismiem, kas barojas ar kartupeļiem laukos, kuros audzē Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līniju, un to tuvumā.

2.

Uzraudzības pētījumi koncentrējas uz paraugorganismiem, kas barojas ar kartupeļiem kartupeļu laukos un to tuvumā, kuri ir raksturīgi attiecībā uz galvenajām ekoloģiskajām funkcijām lauksaimniecības vidē.

3.

Uzraudzības pētījumos ņem vērā jaunākos zinātnes atzinumus un izmanto jaunākos protokolus, tostarp datu statistisko analīzi atbilstīgi standarta metodēm.

4.

Šo pētījumu rezultātus novērtē, ņemot vērā paziņojumā ietverto riska novērtējumu, un paziņo atbilstīgi 4. panta 2. punktam.

5.

Vajadzības gadījumā šo pētījumu rezultātus izmanto, lai pārskatītu un grozītu paziņojumā ierosināto uzraudzības plānu, kā norādīts 4. panta 3. punktā.


4.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/15


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 2. marts),

ar ko ļauj laist tirgū barību, kas ražota no ģenētiski modificētiem kartupeļiem EH92-527-1 (BPS-25271-9), un ar ko pieļauj nejaušu vai tehniski nenovēršamu šo kartupeļu sastopamību pārtikā un citos barības produktos, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1196)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/136/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums BASF Plant Science GmbH2005. gada 28. februārī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu iesniedza pieteikumu Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, lai laistu tirgū ģenētiski modificētus kartupeļus EH92-527-1 izmantošanai pārtikā un barībā, kā arī pārtikai un barībai, kas satur kartupeļus EH92-527-1, sastāv vai ir ražoti no tiem, izņemot audzēšanai.

(2)

No pieteikuma izriet, ka barība, kas ražota no ģenētiski modificētiem kartupeļiem EH92-527-1 tāpat kā no jebkuriem citiem parastiem cietes kartupeļiem, ir cietes pārstrādes blakusprodukts un tas paredzēts tikai izmantošanai pārtikas un barības ķēdēs.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“EFSA”) 2006. gada 10. novembrī sniedza labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu un secināja, ka ir maz ticams, ka, laižot tirgū produktus, kas satur kartupeļus EH92-527-1 (2), sastāv vai ir ražoti no tiem, kā minēts pieteikumā (produkti), tiks negatīvi ietekmēta cilvēku vai dzīvnieku veselība vai vide. Pēc apspriešanās ar valstu kompetentajām iestādēm, kā noteikts minētās regulas 6. panta 4. punktā un 18. panta 4. punktā, EFSA, sniedzot atzinumu, ņēma vērā visus dalībvalstu uzdotos konkrētos jautājumus un paustās bažas.

(4)

Tādējādi EFSA apliecināja, ka nav vajadzīgas īpašas marķēšanas prasības papildus tām, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā. EFSA atzina arī to, ka nav jāpiemēro īpaši nosacījumi vai ierobežojumi sakarā ar laišanu tirgū un/vai īpaši nosacījumi vai ierobežojumi attiecībā uz izmantošanu un apriti, ieskaitot uzraudzību pēc laišanas tirgū, kā arī īpaši nosacījumi konkrētu ekosistēmu/vides un/vai ģeogrāfisko teritoriju aizsardzībai, kā paredzēts regulas 6. panta 5. punkta e) apakšpunktā un 18. panta 5. punkta e) apakšpunktā.

(5)

Turklāt EFSA atzinumā secināja, ka pieteicēja iesniegtais vides uzraudzības plāns atbilst paredzētajam produktu izmantošanas veidam. Šo vides uzraudzību veiks saistībā ar Komisijas 2010. gada 2. marta Lēmumu 2010/135/ES par kartupeļu produkta (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnija), kas ģenētiski modificēts, lai palielinātu amilopektīna saturu cietē, laišanu tirgū saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (3).

(6)

Pēc tam, kad Pasaules Veselības organizācija publicēja ziņojumu, kurā kanamicīns un neomicīns minēti kā “izšķiroši svarīgas antibakteriālas vielas gan izmantošanai cilvēku ārstniecībā, gan riska vadības stratēģijās, kas nav saistītas ar cilvēkiem”, Eiropas Zāļu aģentūra 2007. gada 26. februārī nāca klajā ar paziņojumu par abu minēto antibiotiku ārstniecisko nozīmi gan cilvēku, gan veterinārajā medicīnā. Ņemot vērā šo paziņojumu, EFSA2007. gada 13. aprīlī norādīja, ka nptII gēna klātbūtne ĢM augos nemazinās konkrēto antibiotiku ārstniecisko iedarbību. Šā apgalvojuma pamatā ir ļoti niecīgā varbūtība, ka gēni varētu tikt pārnesti no augiem uz baktērijām un tādējādi izpausties, turklāt šis pret antibiotikām rezistentais gēns baktērijās dabā jau ir plaši sastopams. Tādējādi EFSA apstiprināja savu iepriekšējo novērtējumu par antibiotiku rezistences marķiergēna nptII izmantošanas drošumu ģenētiski modificētos organismos un no tiem iegūtajos produktos, kas paredzēti izmantošanai pārtikā un barībā.

(7)

Komisija 2008. gada 14. maijā pilnvaroja EFSA veikt šādus uzdevumus: i) sagatavot konsolidētu zinātnisko atzinumu, kurā būtu ņemts vērā iepriekšējais atzinums un pārskats par antibiotiku rezistences marķiergēnu izmantošanu ĢM augiem, kurus paredzēts vai jau atļauts laist tirgū, un to iespējamo izmantošanu importam, pārstrādei un audzēšanai; ii) norādīt, kādas sekas varētu būt šim konsolidētajam atzinumam par EFSA iepriekš veiktiem atsevišķu ĢMO novērtējumiem, kuros ir antibiotiku rezistences marķiergēni. Saistībā ar šo pilnvarojumu Komisija cita starpā lūdza EFSA pievērst uzmanību vēstulēm no Dānijas un Greenpeace.

(8)

EFSA2009. gada 11. jūnijā publicēja pārskatu par antibiotiku rezistences marķiergēnu izmantošanu ĢM augiem, kurā secināts, ka EFSA iepriekš veiktais novērtējums par ģenētiski modificētajiem kartupeļiem EH92-527-1 ir saskaņā ar pārskatā aprakstīto riska novērtējuma stratēģiju un ka nav gūti jauni pierādījumi, kuri liktu EFSA mainīt iepriekš apstiprināto viedokli.

(9)

Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, atļauja ir jāpiešķir.

(10)

Atļauja kartupeļu EH92-527-1 audzēšanai un rūpnieciskai izmantošanai ir paredzēta Lēmumā 2010/135/ES, kurā paredzēti nosacījumi izmantošanai un apritei, lai novērstu sajaukšanos ar materiālu, kas iegūts no parastiem pārtikai vai barībai paredzētiem kartupeļiem.

(11)

Lai gan piemēro minētos pasākumus, nevar izslēgt iespēju, ka ģenētiski modificētie kartupeļi un daži cietes pārstrādes produkti var būt sastopami pārtikā vai barībā. Šāda sastopamība uzskatāma par nejaušu vai tehniski nenovēršamu un ir pieņemama, ja proporcija nepārsniedz 0,9 %.

(12)

Kā paredzēts Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regulā (EK) Nr. 65/2004, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (4), katram ĢMO jāpiešķir unikāls identifikators.

(13)

Visa informācija, kas sniegta pielikumā šim lēmumam par produktu atļaujām, ir jāiekļauj Ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā, kā paredzēts regulā.

(14)

Saskaņā ar regulas 4. panta 2. punktu un 16. panta 2. punktu produktu atļauju sniegšanas nosacījumi ir saistoši visām personām, kas laiž tirgū minētos produktus.

(15)

Šis lēmums ar Bioloģiskās drošības starpniecības centra palīdzību ir jāizziņo valstīm, kuras parakstījušas Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas papildina Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, kā noteikts 9. panta 1. punktā un 15. panta 2. punkta c) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Regulā (EK) Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām (5).

(16)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā.

(17)

Padome 2008. gada 18. februāra sanāksmē nevarēja ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemt lēmumu par vai pret priekšlikumu. Tāpēc šie pasākumi attiecīgi ir jāpieņem Komisijai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ģenētiski modificētais organisms un unikālais identifikators

Kā noteikts šā lēmuma pielikuma b) punktā, ģenētiski modificētiem kartupeļiem (Solanum tuberosum L.) EH92-527-1 ir piešķirts identifikācijas kods BPS-25271-9, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 65/2004.

2. pants

Atļauja

Saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem Regulas (EK) Nr. 1829/2003 4. panta 2. punkta un 16. panta 2. punkta vajadzībām atļaujas ir piešķirtas šādiem produktiem:

a)

barībai, kas ražota no kartupeļiem BPS-25271-9;

b)

pārtikai, kas satur kartupeļus BPS-25271-9, sastāv vai ir ražota no tiem, ja šī ĢMO sastopamība ir nejauša vai tehniski nenovēršama un tās proporcija nepārsniedz 0,9 % no atsevišķām pārtikas sastāvdaļām vai vienīgās sastāvdaļas pārtikā, kurā ir tikai viena sastāvdaļa;

c)

barībai, kas satur kartupeļus BPS-25271-9, sastāv vai ir ražota no tiem, ja šī ĢMO sastopamība ir nejauša vai tehniski nenovēršama un tās proporcija nepārsniedz 0,9 % no barības vai no katras barības, kas ir tās sastāvā.

3. pants

Marķēšana

Lai ievērotu Regulas (EK) Nr. 1829/2003 25. panta 2. punktā paredzētās marķēšanas prasības, “organisma nosaukums” ir “amilopektīna cietes kartupelis”.

4. pants

Ietekmes uz vidi uzraudzība

1.   Vides ietekmes uzraudzības plāns, kas paredzēts Lēmuma 2010/135/ES 4. pantā, uzskatāms par piemērojamu arī šā lēmuma vajadzībām.

2.   Atļaujas turētāji iesniedz Komisijai ikgadējos ziņojumus par uzraudzības pasākumu īstenošanu un rezultātiem.

Minētajos ziņojumos skaidri jānorāda, kuras ziņojuma daļas uzskatāmas par konfidenciālām, pievienojot pierādāmu konfidencialitātes nepieciešamības pamatojumu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1829/2003 30. pantam.

Šādu ziņojumu konfidenciālās daļas jāiesniedz kā atsevišķi dokumenti.

5. pants

Kopienas reģistrs

Šā lēmuma pielikumā ietvertā informācija ir jāiekļauj Ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 28. pantā.

6. pants

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētājs ir BASF Plant Science GmbH Vācijā.

7. pants

Derīgums

Šo lēmumu piemēro 10 gadus no tā izziņošanas dienas.

8. pants

Adresāts

Lēmums ir adresēts uzņēmumam BASF Plant Science GmbH, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Vācija.

Briselē, 2010. gada 2. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-070

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 11 lpp.

(4)  OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp.

(5)  OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Plant Science GmbH

Adrese

:

Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Vācija

b)   Produktu apzīmējums un specifikācija

1)

Barība, kas ražota no kartupeļiem BPS-25271-9.

2)

Pārtika, kas satur kartupeļus BPS-25271-9, sastāv vai ir ražota no tiem, ja šī ĢMO sastopamība ir nejauša vai tehniski nenovēršama un tās proporcija nepārsniedz 0,9 % no atsevišķām pārtikas sastāvdaļām vai vienīgās sastāvdaļas pārtikā, kurā ir tikai viena sastāvdaļa.

3)

Barība, kas satur kartupeļus BPS-25271-9, sastāv vai ir ražota no tiem, ja šī ĢMO sastopamība ir nejauša vai tehnisko nenovēršama un tās proporcija nepārsniedz 0,9 % no barības vai no katras barības, kas ir tās sastāvā.

Kā aprakstīts pieteikumā, ģenētiski modificētajiem kartupeļiem BPS-25271-9 ir mainīts cietes sastāvs (augstāka amilopektīna/amilozes proporcija). Izmaiņas nozīmē to, ka tiek kavēta darbība granulām piesaistītam cietes sintāzes proteīnam (GBSS), kas atbild par amilozes biosintēzi. Tāpēc saražotajā cietē ir maz amilozes vai nav vispār un tā sastāv no amilopektīna, kas maina cietes fizikālās īpašības. NptII gēnu, kas rada rezistenci pret kanamicīnu, izmantoja kā ģenētisko marķieri ģenētiskās modifikācijas procesā.

c)   Marķējums

Lai ievērotu Regulas (EK) Nr. 1829/2003 25. panta 2. punktā paredzētās marķēšanas prasības, “organisma nosaukums” ir “amilopektīna cietes kartupelis”.

d)   Noteikšanas metode

Konkrētam gadījumam atbilstoša un reālā laikā izmantota kvantitatīva uz polimerāzes ķēdes reakciju balstīta metode ģenētiski modificētajiem kartupeļiem BPS-25271-9.

Validēta Kopienas references laboratorijā, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, publicēta http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

References materiāls: ERM®-BF421, kas ar Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (KPC) Mērījumu un standartmateriālu institūta (IRMM) starpniecību pieejams tīmekļa vietnē: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Unikālais identifikators

BPS-25271-9

f)   Informācija, kas jānodrošina saskaņā ar II pielikumu Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību, kurš papildina Konvenciju par bioloģisko daudzveidību

Bioloģiskās drošības starpniecības centrs, ieraksta identifikācijas numurs: skatīt [aizpildīt, kad izziņos].

g)   Nosacījumi vai ierobežojumi attiecībā uz produktu laišanu tirgū, izmantošanu vai darbībām ar tiem

Nav vajadzīgi.

h)   Uzraudzības plāns

Vides ietekmes uzraudzības plāns, kas paredzēts Lēmuma 2010/135/ES 4. pantā.

i)   Uzraudzības prasības pēc produkta laišanas tirgū attiecībā uz pārtikas produkta izmantošanu cilvēku uzturā

Nav vajadzīgas.

Piezīme. Laika gaitā var būt nepieciešams mainīt saites uz attiecīgajiem dokumentiem. Šādas izmaiņas tiks publiskotas, atjauninot datus Ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā.


III Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

4.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/19


EBTA VALSTU PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 1/2010/SC

(2010. gada 28. janvāris),

ar ko izveido EEZ Finanšu mehānisma pagaidu komiteju 2009.–2014. gadam

EBTA VALSTU PASTĀVĪGĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kas pielāgots ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “EEZ līgums”,

ņemot vērā noslēdzamo līgumu, ar ko izveido jaunu EEZ Finanšu mehānismu laikposmam no 2009. līdz 2014. gadam,

ņemot vērā vienošanos starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Kopienu par Norvēģijas Finanšu mehānisma izveidi laikposmam no 2009. līdz 2014. gadam,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

1.   Ar šo tiek izveidota EEZ Finanšu mehānisma pagaidu komiteja 2009.–2014. gadam, turpmāk “Pagaidu komiteja”, kurai jāsāk darboties, cik drīz vien iespējams.

2.   Pagaidu komiteja palīdz EBTA valstīm sagatavoties īstenot EEZ Finanšu mehānismu 2009.–2014. gadam.

3.   Pagaidu komiteja ziņo Pastāvīgajai komitejai.

4.   Pagaidu komitejai var palīdzēt EEZ EBTA valstu pārstāvniecības ES.

5.   Dienā, kad stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido EEZ Finanšu mehānismu 2009.–2014. gadam, vai dienā, no kuras to piemēro provizoriski, Pagaidu komiteju aizstāj ar EEZ Finanšu mehānisma komiteju 2009.–2014. gadam.

6.   Pagaidu komitejā apspriež un izvērtē iespējamo koordināciju starp EEZ Finanšu mehānismu un Norvēģijas Finanšu mehānismu.

7.   Pagaidu komiteja vienojas par priekšsēdētāju, kuru apstiprina Pastāvīgā komiteja.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nekavējoties.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2010. gada 28. janvārī

Pastāvīgās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Viņa Karaliskā Augstība LIHTENŠTEINAS princis Nikolaus

ģenerālsekretārs

Kåre BRYN