ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.036.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 36

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 9. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 107/2010 (2010. gada 8. februāris) par atļauju izmantot Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 kā piedevu gaļas cāļu barībai (atļaujas turētājs Kemin Europa N.V.) ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 108/2010 (2010. gada 8. februāris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

4

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 109/2010 (2010. gada 5. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 110/2010 (2010. gada 5. februāris), ar ko 120. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

9

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 111/2010 (2010. gada 8. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 112/2010 (2010. gada 8. februāris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

19

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2010/4/ES (2010. gada 8. februāris), ar ko groza III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai ( 1 )

21

 

*

Komisijas Direktīva 2010/5/ES (2010. gada 8. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu akroleīnu ( 1 )

24

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/68/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 2. februāris) par Maltas maksājumu aģentūras grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētiem lauku attīstības pasākumu izdevumiem 2008. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 468)

27

 

 

2010/69/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 8. februāris), ar ko groza Lēmumu 2008/456/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 574/2007/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Ārējo robežu fondu kā daļu no vispārīgās programmas Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 694)

30

 

 

2010/70/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 8. februāris), ar ko groza Lēmumu 2008/458/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 575/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 695)

32

 

 

2010/71/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 8. februāris) par diazinona neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 749)  ( 1 )

34

 

 

2010/72/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 8. februāris) par dažu vielu neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 751)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 107/2010

(2010. gada 8. februāris)

par atļauju izmantot Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 kā piedevu gaļas cāļu barībai (atļaujas turētājs Kemin Europa N.V.)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku barības piedevu izmantošanai jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju mikroorganismam Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), lai to lietotu kā dzīvnieku barības piedevu gaļas cāļiem un klasificētu piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2009. gada 15. septembra atzinumā (2) secināja, ka Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) nav kaitīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, patērētāju veselību vai vidi un ka minētā preparāta lietošana var uzlabot dzīvnieku produktivitāti. Iestāde uzskata, ka nav vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(5)

Minētā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  The EFSA Journal 2009; 7(9): 1314.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

CFU/kg no kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Piedevas sastāvs:

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 preparāts satur vismaz 1 × 1010 CFU/g piedevas

 

Aktīvās vielas raksturojums:

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 sporas

 

Analīzes metode (1):

 

skaitīšanas metode, kurā izmanto triptonsojas agaru kopā ar iepriekš termiski apstrādātiem piedevu paraugiem un saskaita to izvietojumu uz plāksnītes.

 

Identifikācija, izmantojot lauka gela elektroforēzes metodi (PFGE).

Gaļas cāļi

1 × 107

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: deklazurilu, dekokvinātu, salinomicīnnātriju, narazīnu/nikarbazīnu un lazalocīda A nātrija sāli.

1.3.2020.


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 108/2010

(2010. gada 8. februāris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1) un jo īpaši tās 91. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 izveidoja vienotu tiesisko regulējumu atbalstam lauku attīstībai no ELFLA visā Kopienā. Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1974/2006 (2) minēto regulējumu papildināja, ieviešot sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1698/2005 38. panta 2. punktā ir noteikts, ka maksājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (3), paredz sīki izstrādātus noteikumus, tostarp maksimālo atbalsta summu.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 7. punktu dalībvalstīm pasākumu programma katram upju baseinu apgabalam ir jāsagatavo līdz 2009. gada 22. decembrim. Saskaņā ar minētās direktīvas 11. panta 2. punktu šajos pasākumos jāietver pamatpasākumi, tostarp pasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu Savienības tiesību aktus ūdens resursu aizsardzībai, kā noteikts minētās direktīvas 11. panta 3. punktā, un vajadzības gadījumā papildpasākumi, kuri, kā noteikts 11. panta 4. punktā, var būt jebkāda veida pasākumi, kas uzskaitīti minētās direktīvas VI pielikuma B daļā, vai citi minētajā pielikumā neuzskaitīti pasākumi. Kaut arī brīvprātīgiem pasākumiem un dažiem obligātiem pasākumiem var būt paredzēts atbalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 31. un 39. pantu, ir jānosaka sīki izstrādāti noteikumi minētās regulas 38. panta 2. punkta īstenošanai, lai aptvertu citus obligātus pasākumus.

(4)

Lai izvairītos no pārklāšanās starp Regulas (EK) Nr. 1698/2005 31. pantā minēto atbalstu standartu ievērošanai, no vienas puses, kura mērķis ir kompensēt pagaidu nelabvēlīgos faktorus, kas saņēmējam radīti, nosakot pienākumu pielāgot darbību atbilstīgi Savienības standartiem dažās jomās, un saskaņā ar minētās regulas 38. pantu veikto maksājumu, kurš ir saistīts ar Direktīvu 2000/60/EK, no otras puses, un kura mērķis ir kompensēt pastāvīgus nelabvēlīgus faktorus, kas saņēmējam radīti, nosakot pienākumu ievērot konkrētas prasības, lai izpildītu minētās direktīvas vides aizsardzības mērķus, ir jāparedz noteikums, ar kuru nošķir attiecīgos darbību veidus.

(5)

Direktīvā 2000/60/EK ir paredzēti vienoti principi un sistēma Savienības rīcībai ūdens resursu politikas jomā. Savienības tiesību akti par ūdens resursiem tiek saskaņoti atbilstīgi minētajai direktīvai, ar kuru tika atceltas un aizstātas vairākas ūdens resursu direktīvas un kuras “pasākumu programmās” ir ietverti pasākumi, kas ir paredzēti aizvien spēkā esošajās iepriekšējās ūdens resursu direktīvās, kā arī papildu pasākumi, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu pašas Direktīvas 2000/60/EK mērķus. Ņemot vērā to, ka daļa prasību, kas oficiāli ir saistītas ar Direktīvas 2000/60/EK īstenošanu, pēc būtības izriet no citiem Savienības tiesību aktiem par ūdens resursu aizsardzību un ka dalībvalstis šīs prasības ir izpildījušas vai tām jau ir jābūt izpildītām, izmaksas un neiegūtos ienākumus, kas šobrīd, iespējams, rodas minēto prasību piemērošanas dēļ, nav jāuzskata par atbilstīgiem kompensācijas saņemšanai. Turklāt Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 9. punktā ir paredzēts, ka, piemērojot jaunus minētās direktīvas noteikumus, ir jāgarantē vismaz tāds pats aizsardzības līmenis, kādu nodrošina spēkā esošie Kopienas tiesību akti. Tādējādi, šķiet, ir atbilstīgi un piemēroti noteikt, ka kompensācija nav jāmaksā par izmaksām un neiegūtiem ienākumiem saistībā ar prasībām, kas ir saistītas ar Direktīvas 2000/60/EK īstenošanu un izriet no citiem Savienības tiesību aktiem par ūdens resursu aizsardzību, un ka atbalstu var sniegt tikai tādu prasību gadījumā, kuras pārsniedz aizsardzības līmeni, kas paredzēts minētās direktīvas pieņemšanas laikā spēkā esošajos Savienības tiesību aktos.

(6)

Turklāt daļa tiesību aktu, kas ir saistīti ar Direktīvas 2000/60/EK īstenošanu, jau ir iekļauti savstarpējās atbilstības sistēmā. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 38. pantu veikto maksājumu saņēmējiem ir jāievēro likumā noteiktās pārvaldības prasības un jāuztur labs lauksaimniecības un vides stāvoklis, kā tas attiecīgi paredzēts 5. un 6. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 (4), kurā ir paredzēti kopēji noteikumi tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, kā arī ir izveidotas dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un minētās regulas II un III pielikumā. Tādējādi kompensācija nav jāpiešķir saistībā ar prasībām, kas ir saistītas ar Direktīvas 2000/60/EK īstenošanu, jo arī tās ir savstarpējās atbilstības prasības.

(7)

Īstenojot Direktīvu 2000/60/EK, var ieviest dažāda līmeņa ierobežojumus lauksaimniekiem. Pastāvīgu kompensāciju jāpiešķir tikai būtisku nelabvēlīgu faktoru gadījumā.

(8)

Jānosaka maksimālā atbalsta summa. Turklāt jānosaka pastāvīgā atbalsta minimālā summa, lai atspoguļotu to, ka kompensācija ir jāpiešķir tikai būtisku nelabvēlīgu faktoru gadījumā, un jāparedz noteikums par maksimālās summas pārsniegšanu, ņemot vērā īpašus apstākļus, kas jāpamato lauku attīstības programmās.

(9)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1974/2006.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1974/2006 groza šādi.

1.

Pēc regulas 26. panta iekļauj šādu 26.a pantu:

“26.a pants

1.   Saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (5) īstenošanu darbību veidi, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 38. pantu, nav tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar minētās regulas 31. pantu.

2.   Regulas (EK) Nr. 1698/2005 38. panta 1. punktā paredzēto atbalstu, kas ir saistīts ar Direktīvu 2000/60/EK, sniedz tikai attiecībā uz izmaksām un neiegūtajiem ienākumiem, ko rada nelabvēlīgi faktori, kuri ir saistīti ar konkrētām prasībām, kas:

a)

tika ieviestas ar Direktīvu 2000/60/EK, ir saskaņā ar upes baseina apsaimniekošanas plānu pasākumu programmām, lai izpildītu minētās direktīvas vides aizsardzības mērķus, un pārsniedz pasākumus, kuri ir vajadzīgi, lai īstenotu citus Savienības tiesību aktus par ūdens resursu aizsardzību;

b)

pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības prasības un prasības par labu lauksaimniecības un vides stāvokli, kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 (6) 5. un 6. pantā un minētās regulas II un III pielikumā;

c)

pārsniedz aizsardzības līmeni, kas paredzēts Direktīvas 2000/60/EK pieņemšanas laikā spēkā esošajos Savienības tiesību aktos, kā noteikts Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 9. punktā; un

d)

paredz būtiskas izmaiņas saistībā ar zemes izmantojuma veidu un/vai būtiskus lauksaimniecības prakses ierobežojumus, kuri rada būtisku ienākumu samazinājumu.

3.   Saistībā ar ikgadējo atbalsta summu piemēro šādus nosacījumus:

a)

atbalsta minimālā summa ir EUR 50 par katru izmantotās lauksaimniecības zemes platības (turpmāk “ILZP”) hektāru,

b)

atbalsta maksimālā summa nepārsniedz EUR 200 par ILZP hektāru.

Atkāpjoties no pirmās daļas b) punkta:

a)

atbalsta sākotnējā maksimālā summa uz laikposmu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nepārsniedz EUR 500 par ILZP hektāru;

b)

maksimālās summas drīkst palielināt, ņemot vērā īpašus apstākļus, kas jāpamato lauku attīstības programmās.

2.

Regulas II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 368, 23.12.2006., 15. lpp.

(3)  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

(4)  OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.

(5)  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

(6)  OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.”


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1974/2006 II pielikuma 5.3.2.1.3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.3.2.1.3    Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK:

teritorijas, kas izraudzītas Direktīvas 79/409/EEK, Direktīvas 92/43/EEK un Direktīvas 2000/60/EK īstenošanai, un saistības lauksaimniekiem, kuras izriet no atbilstīgiem valsts/reģionālās pārvaldības noteikumiem; visām saistībām, kas attiecas uz Direktīvu 2000/60/EK – skaidrojums par vides aizsardzības mērķi (piem., aizsargāt ūdensteci no piesārņojuma ar pesticīdiem) un tā saistību ar Direktīvā 2000/60/EK paredzētajiem mērķiem (atsauce uz attiecīgo 11. panta 3. punkta vai 11. panta 4. punkta apakšpunktu vai daļu),

kompensācijai, kas saistīta ar Direktīvu 2000/60/EK:

i)

norāde uz attiecīgām konkrētām prasībām, kuras ieviestas ar Direktīvu 2000/60/EK, saskaņā ar upes baseina apsaimniekošanas plānu pasākumu programmām, lai izpildītu Direktīvas 2000/60/EK vides aizsardzības mērķus; un

ii)

atbilstīgi pierādījumi, ka paredzētā kompensācija nesedz izmaksas un neiegūtos ienākumus, ko rada nelabvēlīgi faktori, kas ir saistīti ar citiem Savienības tiesību aktiem par ūdens resursu aizsardzību un ar likumā noteiktām pārvaldības prasībām un labu lauksaimniecības un vides stāvokli, kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 5. un 6. pantā,

apraksts par metodoloģiju un agronomiskajiem pieņēmumiem, kas izmantoti par atskaites punktu aprēķiniem, ar kuriem pamato papildu izmaksas un neiegūtos ienākumus, kas radušies no nelabvēlīgiem faktoriem attiecīgajā teritorijā saistībā ar Direktīvas 79/409/EEK, Direktīvas 92/43/EEK un Direktīvas 2000/60/EK īstenošanu,

atbalsta summas.”


9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/7


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2010

(2010. gada 5. februāris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jāparedz pasākumi attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnībā vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. slejā aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar KN kodu, kas norādīts minētās tabulas 2. slejā, atbilstīgi 3. slejā noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi paredzēt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, šīs izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. slejā, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. slejā.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. februārī

Komisijas vārdā, priekšsēdētājs vārdā –

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Priekšmetam ir:

cilindrisks tērauda konteiners, apmēram 33 cm augsts, diametrā apmēram 29 cm,

tērauda vāks ar diviem apļveida atvērumiem diametrā attiecīgi 5 cm un 6 cm,

cilindrisks tērauda siets, apmēram 8 cm augsts, diametrā apmēram 12,5 cm,

lokana tērauda caurule un

iesūkšanas sprausla.

Tērauda siets ir pierīkots vāka apakšpusē zem viena no atvērumiem.

Caurule ar iesūkšanas sprauslu ir pierīkota otram atvērumam.

Priekšmets ir domāts, piemēram, kamīnu tīrīšanai, izmantojot to kopā ar putekļsūcēju, putekļsūcēja šļūteni pievienojot atvērumam ar sietu vāka augšējā daļā.

Darbinot putekļsūcēju, rupjās daļiņas paliek konteinera dibenā, bet lidojošās daļiņas siets izfiltrē no gaisa plūsmas.

8421 39 20

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu, XV sadaļas 1.f) piezīmi un KN kodu 8421, 8421 39 un 8421 39 20 aprakstus.

Tā kā cilindriskais siets aiztur lidojošās daļiņas un laiž cauri tikai attīrīto gaisu, tas darbojas kā filtrs. Tādēļ priekšmetam ir pozīcijā 8421 iekļauto filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču īpašības.

To nav iespējams klasificēt pozīcijā 7323 kā tērauda mājsaimniecības priekšmetu, jo saskaņā ar XV sadaļas 1.f) piezīmi minētajā sadaļā neietilpst XVI sadaļas priekšmeti.

Priekšmets ir klasificējams ar KN kodu 8421 39 20 kā gaisa filtrēšanas vai attīrīšanas ierīce.


9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/9


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 110/2010

(2010. gada 5. februāris),

ar ko 120. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2010. gada 25. janvārī nolēma svītrot piecas fiziskās personas no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tajā pašā datumā tā nolēma grozīt identifikācijas datus par vairākām fiziskām vai juridiskām personām, grupām vai organizācijām šajā sarakstā.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāatjaunina I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. februārī

Pārstāvot Komisiju, priekšsēdētāja vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

João Vale DE ALMEIDA


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

(1)

Sadaļā “Fiziskas personas” svītro šādus ierakstus:

(a)

Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma ārlietu ministrs. Adrese: Spin Kalay intersection, Khan Mina rajons Ward, Khoshhal, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1970. gads. Dzimšanas vieta: Maiwand apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Pases Nr.: a) OR 35914 (Afganistānas pase, izdota 26.8.2005., derīga līdz 27.3.2008.). Valsts identifikācijas Nr.: 615565. Valstspiederība: Afganistānas.

(b)

Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Tituls: a) Maulavi, b) Haji. Amats: Taliban režīma plānošanas ministra vietnieks. Adrese: Deh Now district Ward, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1954. gads. Dzimšanas vieta: Jelrez apgabals, Maidan, Vardākas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) parlamenta deputāts, kas ievēlēts no Vardākas provinces, b) no 2007. gada maija Afganistānas parlamenta Iekšējās drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

(c)

Shams-us-Safa Aminzai. Amats: Ārlietu ministrijas preses centrs Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.

(d)

Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma robežu lietu ministra vietnieks. Adrese: a) Hazarkhel ciemats, Zormat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna, b) Uruzgānas province, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1974. gads. Dzimšanas vieta: Hazarkhel ciemats, Zurmat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 004548 (Afganistānas pase). Valsts identifikācijas Nr.: 22273. Papildu informācija: a) izstājās no Taliban un pievienojās pārvaldei, kas pārstāv Zurmat apgabalu Loya Jirga, b) no 2007. gada maija Afganistānas Uruzgānas provinces gubernators.

(e)

Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma tirdzniecības ministra vietnieks. Adrese: Khair Kot apgabals, Pāktikas province, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1969. gads. Dzimšanas vieta: Khair Kot apgabals, Pāktikas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: vēlētāja reģistrācijas kartes numurs ir 07503858.

(2)

Ierakstu “Al-Haramain Foundation (Amerikas Savienotās Valstis). Adrese: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA” sadaļā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Al-Haramain Foundation (Amerikas Savienotās Valstis). Adrese: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, ASV, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, ASV, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, ASV. Cita informācija: Amerikas Savienotajās valstīs dibināta Al-Haramain Foundation filiāle, ko 1997. gadā formāli nodibināja Suliman Hamd Suleiman al-Buthe un partneris. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 28.9.2004.”

(3)

Ierakstu “Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS; b) El-Ahouel). Papildu informācija: a) GIA (Groupement islamique armé) atzars, kas veidojies 1996. gada šķelšanās dēļ, kad Afganistānas veterāns Kada Benchikha Larbi nolēma pretoties GIA vadītājam, b) tiek lēsts, ka 2007. gada novembrī GIA sastāvā bija aptuveni 50 biedru, c) atrodas Alžīrijas rietumos” sadaļā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS; b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Papildu informācija: a) GIA (Groupement islamique armé) atzars, kas veidojies 1996. gada šķelšanās dēļ, kad Afganistānas veterāns Kada Benchikha Larbi nolēma pretoties GIA vadītājam. Grupa vēlāk kļuva par daļu no Al-Qaida organizācijas Islama Magrebas valstī, b) tiek lēsts, ka 2007. gada novembrī GIA sastāvā bija aptuveni 50 biedru, c) atrodas Alžīrijas rietumos. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 11.11.2003.”

(4)

Ierakstu “Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L’il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adrese: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingema B 111 EX, Apvienotā Karaliste, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Mančestra M9 2TB, Apvienotā Karaliste c) P.O. Box 50, Mančestra M19 25P, Apvienotā Karaliste d) 98 Gresham Road, Midlsbrough, Apvienotā Karaliste e) 54 Anson Road, Londona NW2 6AD, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) tīmekļa vietne: http://www.sanabel.org.uk, b) e-pasts: info@sanabel.org.uk, c) labdarības organizācijas reģistrācijas numurs: 1083469, d) reģistrācijas numurs: 3713110” sadaļā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L’il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adrese: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingema B 111 EX, Apvienotā Karaliste, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Mančestra M9 2TB, Apvienotā Karaliste c) P.O. Box 50, Mančestra M19 25P, Apvienotā Karaliste d) 98 Gresham Road, Midlsbrough, Apvienotā Karaliste e) 54 Anson Road, Londona NW2 6AD, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) labdarības organizācijas reģistrācijas numurs: 1083469, b) reģistrācijas numurs: 3713110. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 7.2.2006.”

(5)

Ierakstu “Moustafa Abbes (alias: Mostafa Abbes). Adrese: Via Padova 82, Milan, Italy (iepriekšējā adrese 2004. gada martā). Dzimšanas datums: 5.2.1962. Dzimšanas vieta: Osniers, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) 30.1.2006. atbrīvots no ieslodzījuma Itālijā; c) 2008. gada novembrī pastāvīgi uzturējās Alžīrijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.3.2004.” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Moustafa Abbes (alias a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas, d) Moustapha Abbes). Adrese: Via Padova 82, Milan, Italy (iepriekšējā adrese 2004. gada martā). Dzimšanas datums: 5.2.1962. Dzimšanas vieta: a) Osniers, Alžīrija, b) Francija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) 30.1.2006. atbrīvots no ieslodzījuma Itālijā; c) 2008. gada novembrī pastāvīgi uzturējās Alžīrijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.3.2004.”

(6)

Ierakstu “Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud; b) Mourad; c) Rabah Di Roma). Adrese: Via Lungotevere Dante, Roma, Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 7.9.1967. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Papildu informācija: Neapoles tiesa 19.5.2005. aizmuguriski piesprieda piecu gadu cietumsodu. Bēguļo kopš 2007. gada septembra” aizstāj ar šādu ierakstu:

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma), d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said). Adrese: Via Lungotevere Dante, Roma, Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: a) 7.9.1967., b) 30.10.1958., c) 30.10.1968. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Papildu informācija: bēguļo kopš 2009. gada jūnija. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.3.2004.”

(7)

Ierakstu “Zulkifli ABDUL HIR [Zulkifli ABDUL HIR] (pseidonīms Musa Abdul Hir), Adrese: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaizija; dzimšanas datums – 1966. gada 5. janvāris; dzimšanas vieta – Johor, Malaizija; valsts piederība – Malaizija, pase Nr. A 11263265, valsts identifikācijas Nr. 660105 – 01 – 5297” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adrese: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaizija. Dzimšanas datums: a) 5.1.1966., b) 5.10.1966. Dzimšanas vieta: Muar Johor, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A 11263265. Valsts identifikācijas Nr.: 660105-01-5297. Cita informācija: a) mātes vārds ir Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) vadītāja apliecības Nr.: D2161572, izdota Kalifornijā, ASV. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 9.9.2003.”

(8)

Ierakstu “Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir’Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Dzimšanas datums: 24.9.1959. Dzimšanas vieta: Al-Khitan reģions, Kuveita. Valstspiederība: Kuveitas. Pases Nr.: a) 101423404, b) 2541451 (Kuveitas pase, derīga līdz 16.2.2017.)” sadaļā “Fiziskās personas aizstāj ar šādu ierakstu:”

Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jal ahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Dzimšanas datums: 24.9.1959. Dzimšanas vieta: Al-Khitan reģions, Kuveita. Valstspiederība: Kuveitas. Pases Nr.: a) 101423404, b) 2541451 ((Kuveitas pase, derīga līdz 16.2.2017.), c) 002327881. Valsts identifikācijas Nr: 259092401188 (Kuveita). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 16.1.2008.”

(9)

Ierakstu “Farid Aider (alias: Achour Ali). Adrese: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy. Dzimšanas datums: 12.10.1964. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DRAFRD64R12Z301C” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Farid Aider (alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Adrese: a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itālija, b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 12.10.1964. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Cita informācija: nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs DRAFRD64R12Z301. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.3.2004.”

(10)

Ierakstu “Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Dzimšanas datums: 19.11.1971. Adrese: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Dzimšanas vieta: Medina, Saūda Arābija. Valstspiederība: Jemenas. Pases Nr.: 541939 (Jemenas pase, izdota Al- Hudaydah, Jemenā, izdota 31.7.2000. uz Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal vārda). Valsts identifikācijas Nr.: 216040 (Jemenas personas apliecības numurs). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.10.2001” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal d) Abu Asim Al-Makki e) Ahmed). Dzimšanas datums: 19.11.1971. Adrese: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemena. Dzimšanas vieta: Medina, Saudi Arabia. Valstspiedrība: Jemenas. Pases Nr.: 541939 (Jemenas pase, izdota Al- Hudaydah, Jemenā, izdota 31.7.2000. uz Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal vārda). Valsts identifikācijas Nr.: 216040 (Jemenas personas apliecības numurs). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.10.2001.”

(11)

Ierakstu “Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-’Ali, c) Hamed bin ’Abdallah Al-’Ali, d) Hamid ’Abdallah Al-’Ali, e) Hamid ’Abdallah Ahmad Al-’Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Dzimšanas datums: 20.1.1960. Dzimšanas vieta: Kuveita. Valstspiederība: Kuveitas. Pases Nr.: 1739010 (Kuveitas pase, izdota Kuveitā 26.5.2003., derīga līdz 25.5.2008.)” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Dzimšanas datums: 20.1.1960. Dzimšanas vieta: Kuveita. Valstspiederība: Kuveitas. Pases Nr.: 1739010 (Kuveitas pase, izdota Kuveitā 26.5.2003., derīga līdz 25.5.2008.). Cita informācija: dzīvo Kuveitā (2009. gada martā). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 16.1.2008.”

(12)

Ierakstu “Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad ; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik ; c) Ben Muhammad Aiadi ; d) Ben Muhammad Aiady ; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed ; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed ; g) Chafiq Ayadi ; h) Chafik Ayadi ; i) Ayadi Chafiq ; j) Ayadi Chafik ; k) Ajadi Chafik ; l) Abou El Baraa ). Adrese: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Minhene, Vācija; b) 129 Park Road, London NW8, Anglija; c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Beļģija; d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnija un Herzegovina (pēdējā reģistrētā adrese Bosnijā); e) Dublina, Īrija. Dzimšanas datums: a) 21.3.1963; b) 21.1.1963 Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: a) E423362 (Tunisijas pase, izdota Islamabadā 15.5.1988, derīga līdz 14.5.1993); b) 0841438 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota 30.12.1998, derīga līdz 30.12.2003); c) 0898813 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota 30.12.1999 Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā); d) 3449252 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota 30.5.2001 Bosnijas un Hercegovinas konsulārajā pārstāvniecībā Londonā, derīga līdz 30.5.2006). Valsts identifikācijas nr.: 1292931. Cita informācija: a) adrese Beļģijā ir pastkastītes numurs. Beļģijas iestādes apliecina, ka šī persona nekad nav dzīvojusi Beļģijā; b) saskaņā ar pieejamām ziņām dzīvo Dublinā, Īrijā; c) tēva vārds ir Mohamed, mātes vārds ir Medina Abid; d) saistīts ar Al-Haramain Islamic Foundation; e) Bosnijas un Hercegovinas pilsonība atņemta 2006. gada jūlijā, un viņam nav derīga identifikācijas dokumenta. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.10.2001” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Adrese: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Minhene, Vācija; b) 129 Park Road, Londona NW8, Anglija; c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Beļģija; d) 20 Provare Street Sarajeva, (pēdējā reģistrētā adrese Bosnijā un Herzegovinā); e) Dublina, Īrija (dzīvesvieta 2009. gada augustā). Dzimšanas datums: a) 21.3.1963.; b) 21.1.1963. Dzimšanas vieta: Sfax, Tunisia. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: a) E423362 (Tunisijas pase, izdota Islamabadā 15.5.1988., derīga līdz 14.5.1993.); b) 0841438 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota 30.12.1998., derīga līdz 30.12.2003.); c) 0898813 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota 30.12.1999. Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā); d) 3449252 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota 30.5.2001. Bosnijas un Hercegovinas konsulārajā pārstāvniecībā Londonā, derīga līdz 30.5.2006.). Valsts identifikācijas Nr.: 1292931. Cita informācija: a) iepriekš minētā adrese Beļģijā ir pastkastītes numurs. Beļģijas iestādes apliecina, ka šī persona nekad nav dzīvojusi Beļģijā; b) saskaņā ar pieejamām ziņām dzīvo Dublinā, Īrijā; c) tēva vārds ir Mohamed, mātes vārds ir Medina Abid; d) saistīts ar Al-Haramain Islamic Foundation; e) Bosnijas un Hercegovinas pilsonība atņemta 2006. gada jūlijā, un viņam nav derīga Bosnijas un Hercegovinas identifikācijas dokumenta. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.10.2001.”

(13)

Ierakstu “Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adrese: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itālija; b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 28.6.1963. Dzimšanas vieta: Tataouene, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L183017 (Tunisijas pase, izdota 14.2.1996., derīga līdz 13.2.2001.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: HDDFTH63H28Z352V; b) Neapoles tiesa 19.5.2005. piesprieda piecu gadu cietumsodu. Atbrīvots 22.3.2007. saskaņā ar rīkojumu par sprieduma atcelšanu.” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Adrese: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itālija, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: a) 28.6.1963. b) 28.3.1963. Dzimšanas vieta: Tataouene, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L183017 (Tunisijas pase, izdota 14.2.1996., derīga līdz 13.2.2001.). Cita informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: HDDFTH63H28Z352V, b) apcietināts 16.12.2006. Atbrīvots 22.3.2007. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.3.2004.”

(14)

Ierakstu “Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adrese: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium. Dzimšanas datums: 23.11.1965. Dzimšanas vieta: Ghardimaou, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas, b) Beļģijas (kopš 8.11.1993.). Pases Nr.: E590976 (Tunisijas pase, izdota 19.6.1987., derīga līdz 18.6.1992.). Papildu informācija: a) 18.12.2001. apcietināts Beļģijā, b) atbrīvots kopš 2008. gada sākuma. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.9.2002.” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adrese: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brisele, Beļģija, b) Rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek Brisele, Beļģija, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brisele, Beļģija. Dzimšanas datums: 23.11.1965. Dzimšanas vieta: Ghardimaou, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas b) Beļģijas (kopš 8.11.1993.). Pases Nr.: E590976 (Tunisijas pase, izdota 19.6.1987. derīga līdz 18.6.1992.). Cita informācija: a) apcietināts Beļģijā 18.12.2001., b) atbrīvots kopš 2008. gada sākuma, atkārtoti apcietināts 2009. gada jūnijā nosacītas atbrīvošanas nosacījumu neievērošanas dēļ. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 3.9.2002.”

(15)

Ierakstu “Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Dzimšanas datums: 1.1.1965. Valstspiederība: Kataras. Pases Nr.: 00685868 (Katara). Personas apliecības numurs: 26563400140 (Katara). Papildu informācija: a) terorisma finansētājs un koordinators (uzturēšanās vieta – Katara), kurš sniedzis finanšu atbalstu Al-Qaida augstākajai vadībai un rīkojies tās uzdevumā, tostarp pārsūtījis savervētos jaunos teroristus uz Al-Qaida apmācību nometnēm Dienvidāzijā; b) Bahreinas Augstā krimināltiesa (Bahraini High Criminal Court) 2008. gada janvārī viņu in absentia notiesāja par terorisma finansēšanu, piedalīšanos teroristu apmācībās un līdzdalību teroristu organizācijā, kā arī par to, ka atvieglojis citu personu pārvietošanos, lai tās varētu piedalīties teroristu apmācībās ārvalstīs; c) arestēts Katarā 2008. gada martā. Izcieš sodu Katarā (2008. gada jūnijs).” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Dzimšanas datums: 1.1.1965. Valstspiederība: Kataras. Pases Nr.: 00685868 (izsniegta Doha5.2.2006. un derīga līdz 4.2.2010.). Personas apliecības numurs: 26563400140 (Katara). Adrese: Doha, Katara. Papildu informācija: apcietināts 2008. gada martā. Sodu izcieta Katarā un ir atbrīvots no apcietinājuma. Mātes vārds ir Hamdah Ahmad Haidoos. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 10.10.2008.”

(16)

Ierakstu “Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic). Dzimšanas datums: 14.1.1965. Dzimšanas vieta: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk apgabals, Čečenijas-Ingušijas Autonomā Padomju Sociālistiskā Republika, Krievijas Federācija, (b) Vedenskiey apgabals, Čečenijas Republika, Krievijas Federācija. Valstspiederība: Krievijas. Pases Nr.: 623334 (Krievijas pase, 2002. gada janvāris). Valsts identifikācijas Nr.: IY-OZH Nr. 623334 (izdots Vedensk apgabalā 9.6.1989.). Papildu informācija: Krievijas valdības izdots starptautisks apcietināšanas orderis.” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Dzimšanas datums: 14.1.1965. Dzimšanas vieta: a) Dyshni-Vedeno, Vedensk apgabals, Čečenijas-Ingušijas Autonomā Padomju Sociālistiskā Republika, Krievijas Federācija, b) Vedenskiey apgabals, Čečenijas Republika, Krievijas Federācija. Valstspiederība: Krievijas. Pases Nr.: 623334 (Krievijas pase, 2002. gada janvāris). Valsts identifikācijas Nr.: IY-OZH Nr. 623334 (izdots Vedensk apgabalā 9.6.1989.). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 12.8.2003.”

(17)

Ierakstu “Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Balmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Dzimšanas datums: 1.6.1972. Dzimšanas vieta: Ghardaia, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: Mohamed un Zohra Chemkha dēls” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Dzimšanas datums: 1.6.1972. Dzimšanas vieta: Ghardaia, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) Mohamed un Zohra Chemkha dēls, b) darbojas Mali ziemeļos. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 11.11.2003.”

(18)

Ierakstu “Othman Deramchi (alias: Abou Youssef). Adrese: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy (iepriekšējā adrese 2004. gada martā); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italy (iepriekšējā adrese 2002. gada oktobrī). Dzimšanas datums: 7.6.1954. Dzimšanas vieta: Tighennif, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Valsts identifikācijas Nr.: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs DRMTMN54H07Z301T. Papildu informācija: a) 30.7.2008. atbrīvots no ieslodzījuma Itālijā; b) 2008. gada novembrī pastāvīgi uzturējās Alžīrijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.3.2004.” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adrese: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itālija (iepriekšējā adrese 2004. gada martā); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Itālija (iepriekšējā adrese 2002. gada oktobrī). Dzimšanas datums: 7.6.1954. Dzimšanas vieta: Tighennif, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DRMTMN54H07Z301T. Cita informācija: 2008. gada novembrī pastāvīgi uzturējās Alžīrijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.3.2004.”

(19)

Ierakstu “Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed; b) Alì Di Roma). Adrese: a) via D. Fringuello 20, Roma, Itālija; b) Milāna, Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: a) 20.3.1970.; b) 30.1.1971. Dzimšanas vieta: Rouiba, Alžīrija. Papildu informācija: Neapoles tiesa 19.5.2005. piesprieda piecu gadu cietumsodu. Atbrīvots 5.10.2006. Atkārtoti arestēts 11.8.2006. par teroristiskām darbībām. Atrodas apcietinājumā Itālijā kopš 2007. gada septembra.” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ali Mohamed El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma c) Ali Il Barbuto). Dzimšanas datums: a) 20.3.1970., b) 30.1.1971. Dzimšanas vieta: Rouiba, Alžīrija. Adrese: a) via D. Fringuello 20, Roma, Itālija, b) 3 via Ajraghi Milāna, Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Cita informācija: mātes vārds ir Hamadche Zoulicha. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.3.2004.”

(20)

Ierakstu “Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi). Adrese: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Dzimšanas datums: 1965. gads. Dzimšanas vieta: a) Al-Mukalla, Jemena; b) Al-Mukala, Jemena. Valstspiederība: Jemenas. Pases Nr.: 00385937 (Jemenas pase). Papildu informācija: a) adrese ir iepriekšējā adrese, b) 2008. gada novembrī no apcietinājuma Amerikas Savienotajās Valstīs pārvietots uz Jemenu. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adrese: Shari Tunis, Sana'a, Jemena. Dzimšanas datums: 1965. Dzimšanas vieta: a) Al-Mukalla, Jemena, b) Al-Mukala, Jemena. Valstspiederība: Jemenas. Pases Nr.: 00385937 (Jemenas pase). Cita informācija: a) norādītā adrese ir iepriekšējā adresse, b) 2008. gada novembrī no apcietinājuma Amerikas Savienotajās Valstīs pārvietots uz Jemenu. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 25.1.2001.”

(21)

Ierakstu “Abderrahmane Kifane. Adrese: via S. Biagio 32 vai 35, Sant’Anastasia (NA), Itālija. Dzimšanas datums: 7.3.1963. Dzimšanas vieta: Kasablanka, Maroka. Papildu informācija: Itālijā 1995. gada 22. jūlijā piespriests 20 mēnešu cietumsods par atbalsta sniegšanu Bruņotajai islāma grupai (GIA). Neapoles apelācijas tiesa 16.3.2004. piesprieda trīs gadu un sešu mēnešu cietumsodu. Pamatojoties uz Augstākās Tiesas lēmumu, notiks jauna tiesa” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Abderrahmane Kifane . Adrese: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Itālija. Dzimšanas datums: 7.3.1963. Dzimšanas vieta: Kasablanka, Maroka. Valstspiederība: Marokas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.3.2004.”

(22)

Ierakstu “Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Dzimšanas datums: a) 30.12.1960., b) 13.12.1960. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 17.10.2001. Cita informācija: Apcietinājumā Apvienotajā Karalistē līdz izraidīšanas procesa beigām (2009. gada martā)” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Omar Mahmoud Uthman (alias a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail). Dzimšanas datums: a) 30.12.1960., b) 13.12.1960. Dzimšanas vieta: Bētleme, Rietumkrasts, Palestīniešu teritorijā. Valstspiederība: Jordānijas. Adrese: Apvienotā Karaliste (kopš 1993. gada). Cita informācija: aizturēts Apvienotajā Karalistē no 2002. gada oktobra līdz 2005. gada martam un no 2005. gada augusta līdz 2008. gada jūnijam. Apcietinājumā Apvienotajā Karalistē kopš 2008. gada decembra (2009. gada martā). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.10.2001.”

(23)

Ierakstu “Amrans Mansors [Amran MANSOR] (pseidonīms Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaizija; dzimšanas datums – 1964. gada 25. maijs; dzimšanas vieta – Johor, Malaizija; valsts piederība – Malaizija, pase Nr. A 10326821, valsts identifikācijas Nr. 640525 – 01 – 5885” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Amran Mansor (alias Henry). Adrese: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaizija. Dzimšanas datums: 25.5.1964. Dzimšanas vieta: Johor, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A 10326821. Valsts identifikācijas Nr.: 640525-01-5885. Cita informācija: atbrīvots no apcietinājuma un tiek uzskatīts, ka atrodas Indonēzijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 9.9.2003.”

(24)

Ierakstu “Noordin Mohammad Top (alias: Nordin Mohd Top ). Adrese: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Dzimšanas datums: 11.8.1969. Dzimšanas vieta: Johor, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A 9775183. Valsts identifikācijas Nr.: 690811-10-5873. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adrese: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaizija. Dzimšanas datums: 11.8.1969. Dzimšanas vieta: Johor, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A 9775183. Valsts identifikācijas Nr.: 690811-10-5873. Cita informācija: apstiprināts, ka miris 2009. gada septembrī. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 9.9.2003.”

(25)

Ierakstu “Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (Dzimšanas datums: 22.8.1973.; dzimšanas vieta: Maroka); b) Kalad Belkasam (Dzimšanas datums: 31.12.1979.); c) Mostafa Djamel (Dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Maskara, Alžīrija); d) Mostefa Djamel (Dzimšanas datums: 26.9.1973.; dzimšanas vieta: Mahdija, Alžīrija); e) Mustafa Djamel (Dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Maskara, Alžīrija); f) Balkasam Kalad (Dzimšanas datums: 26.8.1973.; dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija); g) Bekasam Kalad (Dzimšanas datums: 26.8.1973.; dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija); h) Belkasam Kalad (Dzimšanas datums: 26.8.1973.; dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija); i) Damel Mostafa (Dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija); j) Djamal Mostafa, dzimšanas datums: 31.12.1979. Maskarā, Alžīrijā; k) Djamal Mostafa (Dzimšanas datums: 10.6.1982.); l) Djamel Mostafa (Dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Maskara, Alžīrija); m) Djamel Mostafa (Dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija); n) Fjamel Moustfa (Dzimšanas datums: 28.9.1973.; dzimšanas vieta: Tiareta, Alžīrija); o) Djamel Mustafa (Dzimšanas datums: 31.12.1979.); p) Djamel Mustafa (Dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Maskara, Alžīrija); q) Mustafa). Adrese: Alžīrija. Dzimšanas datums: 28.9.1973. Dzimšanas vieta: Tiareta, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) tēva vārds: Djelalli Moustfa; b) mātes vārds: Kadeja Mansore; c) Alžīrijas dzimšanas apliecība, kas izdota Djamel Mostefa, dzimšanas datums 25.9.1973. Mehdijā, Tiaretas provincē, Alžīrijā; d) autovadītāja apliecība Nr. 20645897 (viltota Dānijas autovadītāja apliecība, kas izdota Ali Barkani, 22.8.1973. Marokā); e) kopš 2006. gada augusta atrodas cietumā Vācijā; f) 2007. gada septembrī deportēts uz Alžīriju” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (dzimšanas datums: 22.8.1973.; dzimšanas vieta: Moroka); b) Kalad Belkasam (dzimšanas datums: 31.12.1979.); c) Mostafa Djamel (dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Mascara, Alžīrija); d) Mostefa Djamel (dzimšanas datums: 26.9.1973.; dzimšanas vieta: Mahdia, Alžīrija); e) Mustafa Djamel (dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Mascara, Alžīrija); f) Balkasam Kalad (dzimšanas datums: 26.8.1973.; dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija); g) Bekasam Kalad (dzimšanas datums: 26.8.1973.; dzimšanas vieta: Alžīra, Alzīrija); h) Belkasam Kalad (dzimšanas datums: 26.8.1973.; dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija); i) Damel Mostafa (dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija); j) Djamal Mostafa, dzimšanas datums: 31.12.1979.Mascara, Alžīrija; k) Djamal Mostafa (dzimšanas datums: 10.6.1982.); l) Djamel Mostafa (dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Maskara, Alžīrija); m) Djamel Mostafa (dzimšanas datums: a) 31.12.1979. b) 22.12.1973.; dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija); n) Fjamel Moustfa (dzimšanas datums: 28.9.1973.; dzimšanas vieta: Tiaret, Alžīrija); o) Djamel Mustafa (dzimšanas datums: 31.12.1979.); p) Djamel Mustafa (dzimšanas datums: 31.12.1979.; dzimšanas vieta: Mascara, Alžīrija); q) Mustafa). Adrese: Alžīrija. Dzimšanas datums: 28.9.1973. Dzimšanas vieta: Tiaret, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Cita informācija: a) tēva vārds ir Djelalli Moustfa; b) mātes vārds ir Kadeja Mansore; c) Alžīrijas dzimšanas apliecība, izdota Djamel Mostefa, dzimšanas datums: 25.9.1973. Mehdia, Tiaret provincē, Alžīrijā; d) vadītāja apliecības Nr.: 20645897 (viltota Dānijas autovadītāja apliecība, kas izdota Ali Barkani, dzimušam 22.8.1973. Marokā); e) kopš 2006. gada augusta atrodas cietumā Vācijā; f) 2007. gada septembrī deportēts uz Alžīriju. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 23.9.2003.”

(26)

Ierakstu “Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adrese: Al-Salibekhat area, Kuwait. Dzimšanas datums: 1.10.1961. Dzimšanas vieta: Kuveita. Valstspiederība: Kuveitas. Pases Nr.: 101856740 (Kuveitas pase, izdota 12.5.2005., derīga līdz 11.5.2007.).” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adrese: Al-Salibekhat area, Kuveita. Dzimšanas datums: 1.10.1961. Dzimšanas vieta: Kuveita. Valstspiederība: Kuveitas. Pases Nr.: a) 101856740 (Kuveitas pase, izdota 12.05.2005. derīga līdz 11.5.2007.), b) 002955916 (Kuveitas pase). Valsts identifikācijas Nr.: 261122400761 (Kuveita). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 16.1.2008.”

(27)

Ierakstu “Yacine Ahmed NACEr (alias Yacine Di Annaba). Dzimšanas datums: 2.12.1967. Dzimšanas vieta: Annaba, Alžīrija. Adrese: a) rue Mohamed Khemisti, 6, Annaba, Alžīrija; b) vicolo Duchessa, 16, Neapole, Itālija; c) via Genova, 121, Neapole, Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Papildu informācija: Neapoles tiesa 19.5.2005. piesprieda piecu gadu cietumsodu. Arestēts Francijā 5.7.2005. un 27.8.2005. izdots Itālijai. Apcietinājumā kopš 2007. gada septembra.” sadaļā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Yacine Ahmed Nacer (alias a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Dzimšanas datums: 2.12.1967. Dzimšanas vieta: Annaba, Alžīrija. Adrese: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžīrija, b) vicolo Duchessa 16, Neapole, Itālija, c) via Genova 121, Neapole, Itālija (pastāvīga dzīvesvieta), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Itālija. Cita informācija: tēva vārds ir Ahmed Nacer Abderrahmane. Mātes vārds ir Hafsi Mabtouka. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais datums: 17.3.2004.”


9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/17


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 111/2010

(2010. gada 8. februāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 9. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

62,3

TN

118,0

TR

102,1

ZZ

96,8

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

142,0

ZZ

125,4

0709 90 70

MA

142,7

TR

131,2

ZZ

137,0

0709 90 80

EG

97,7

MA

131,9

ZZ

114,8

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,6

MA

51,5

TN

46,6

TR

50,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

164,7

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

103,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,7

EG

61,9

IL

92,0

JM

106,7

MA

131,6

PK

35,2

TR

68,9

ZZ

79,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

67,9

ZZ

81,7

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

82,3

MK

24,7

US

123,5

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

64,8

TR

84,8

US

115,7

ZA

113,8

ZZ

94,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/19


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 112/2010

(2010. gada 8. februāris),

ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2009./10. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 877/2009 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 99/2010 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 877/2009 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 9. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 253, 25.9.2009., 3. lpp.

(4)  OV L 34, 5.2.2010., 19. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2010. gada 9. februāra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


DIREKTĪVAS

9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/21


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/4/ES

(2010. gada 8. februāris),

ar ko groza III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Patērētāju drošības zinātnisko komiteju,

tā kā:

(1)

Patlaban ir divas neoksidējošas matu krāsvielas, kuras, ievērojot Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 2. daļā paredzētos ierobežojumus un nosacījumus, pagaidām – līdz 2010. gada 31. decembrim – ir atļauts izmantot kosmētikas līdzekļos.

(2)

Attiecībā uz šīm divām neoksidējošajām matu krāsvielām HC Orange No. 2 un 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, kas ir uzskaitītas III pielikuma 2. daļā ar 26. un 29. atsauces numuru, Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (turpmāk “SCCS”) sniedza galīgos atzinumus par to drošumu. SCCS ierosināja maksimāli pieļaujamo koncentrāciju gatavā kosmētikas līdzeklī 1,0 % apmērā HC Orange No. 2 un 0,2 % apmērā 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. Tādējādi HC Orange No. 2 un 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole var galīgi reglamentēt III pielikuma 1. daļā.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 76/768/EEK.

(4)

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju to produktu tirdzniecībā, kuri satur HC Orange No. 2, kas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām marķēšanas prasībām, jāparedz pienācīgs pārejas periods.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījums Direktīvā 76/768/EEK

Direktīvas 76/768/EEK III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 1. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis piemēro šīs direktīvas pielikumā minētos noteikumus, izņemot prasības attiecībā uz marķēšanu, kas noteiktas 208. ieraksta “f” slejā, no 2010. gada 1. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Pārejas noteikumi

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai pēc 2011. gada 1. novembra Eiropas Savienības ražotāji vai importētāji, kuri reģistrēti Eiropas Savienībā, nelaiž tirgū nevienu kosmētikas līdzekli, kas neatbilst prasībām attiecībā uz marķēšanu, kuras noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma I daļas 208. ieraksta “f” slejā.

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai pēc 2012. gada 1. novembra Eiropas Savienībā netiek tirgoti vai realizēti galapatērētājiem kosmētikas līdzekļi, kas neatbilst prasībām attiecībā uz marķēšanu, kuras noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma I daļas 208. ieraksta “f” slejā.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 76/768/EEK III pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma 1. daļā pievieno šādus ierakstus:

Atsauces numurs

Viela

Ierobežojumi

Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi

Piemērošanas un/vai lietošanas joma

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī

Citi ierobežojumi un prasības

a

b

c

d

e

f

“208

1-(beta-aminoetil)amino-4-(beta-hidroksietil)oksi-2-nitrobenzols un tā sāļi

HC Orange No. 2

CAS Nr. 85765-48-6

EINECS 416-410-1

Matu krāsviela neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

1,0 %

Nelietot nitrozējošās sistēmās

Maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg

Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus

Image

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav permanents.”

209

2-[(2-metoksi-4-nitrofenil)amino]etanols un tā sāļi

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

CAS Nr. 66095-81-6

EINECS 266-138-0

Matu krāsviela neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

0,2 %

Nelietot nitrozējošās sistēmās

Maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg

Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus

 

2.

Pielikuma 2. daļā svītro ierakstus, kas attiecas uz 26. un 29. atsauces numuru.


9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/24


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/5/ES

(2010. gada 8. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu akroleīnu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2006. gada 18. augustā saņēma pieteikumu no Baker Petrolite atbilstīgi Direktīvas 98/8/EK 11. panta 1. punktam saistībā ar aktīvās vielas akroleīna iekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā izmantošanai slimicīdos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 12. produktu veids. Akroleīns Direktīvas 98/8/EK 34. panta 1. punktā minētajā dienā nebija laists tirgū kā biocīda produkta aktīvā viela.

(2)

Pēc novērtējuma veikšanas Apvienotā Karaliste 2009. gada 16. martā Komisijai iesniedza ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(3)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas ziņojumu Biocīdo produktu pastāvīgajā komitejā un izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2009. gada 17. septembrī iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(4)

No veikto pārbaužu rezultātiem izriet, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par slimicīdiem un kuri satur akroleīnu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut akroleīnu I pielikumā.

(5)

Eiropas Savienības mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm izvērtēt tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt to, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(6)

Ņemot vērā novērtēšanas ziņojumā konstatēto, ir lietderīgi noteikt, ka produktu atļauju piešķiršanas procesā jāparedz riska mazināšanas pasākumi attiecībā uz tiem produktiem, kuri satur akroleīnu un kurus lieto par slimicīdiem.

(7)

Jo īpaši lietderīgi ir noteikt, ka produkti, kas ir paredzēti rūpnieciskiem vai profesionāliem lietojumiem, tiktu lietoti, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, un ka tiek paredzētas drošas darba metodes, piemēram, gaisa monitorings un drošības zonu izveide, ja vien nav iespējams uzskatāmi parādīt, ka risku rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem.

(8)

Jāveic atbilstoši pasākumi, lai ierobežotu risku attiecībā uz jūras vidi, jo novērtēšanas gaitā attiecībā uz to ir konstatēti nepieņemami riski. Šajā sakarā, atļaujot izmantot biocīdo produktu, kompetentajām iestādēm ir jāparedz vairāki nosacījumi, piemēram, veikt notekūdeņu monitoringu un vajadzības gadījumā to attīrīšanu pirms novadīšanas, ja vien ir iespējams uzskatāmi parādīt, ka risku videi var samazināt citā veidā.

(9)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstīs varētu stāties spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

(10)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(11)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.


PIELIKUMS

Par akroleīnu Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numurs

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamā biocīdā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz aktīvajām vielām to sastāvā)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“30

Akroleīns

Akrilaldehīds

EK Nr.: 203-453-4

CAS Nr.: 107-02-8

913 g/kg

2010. gada 1. septembris

Nav

2020. gada 31. augusts

12

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – novērtē, kuras populācijas produkts varētu ietekmēt, un novērtē lietošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Dalībvalstis nodrošina, ka atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1.

Akroleīnu saturošiem notekūdeņiem veic monitoringu pirms to novadīšanas, ja vien nav iespējams uzskatāmi parādīt, ka risku videi var samazināt citā veidā. Vajadzības gadījumā, ņemot vērā riskus attiecībā uz jūras vidi, notekūdeņus uzglabā piemērotās tvertnēs vai pirms novadīšanas tos pienācīgi attīra.

2.

Produkti, kas atļauti rūpnieciskiem un/vai profesionāliem lietojumiem, jālieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, un jāparedz drošas darba metodes, ja pieteikumā produkta atļaujas saņemšanai nav datu, kas liecina, ka risku rūpnieciskiem un/vai profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


LĒMUMI

9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/27


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 2. februāris)

par Maltas maksājumu aģentūras grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētiem lauku attīstības pasākumu izdevumiem 2008. finanšu gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 468)

(Autentisks ir tikai teksts maltiešu valodā)

(2010/68/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 30. un 39. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2009/366/EK (2) ir veikta visu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana par 2008. finanšu gadu, izņemot Maltas maksājumu aģentūras “MRRA” grāmatojumus.

(2)

Pēc jaunas informācijas saņemšanas un papildu pārbaudēm Komisija tagad var pieņemt lēmumu par Maltas maksājumu aģentūras “MRRA” iesniegto grāmatojumu pilnīgumu, precizitāti un ticamību attiecībā uz izdevumiem lauku attīstības pasākumu jomā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. panta 2. punktu šis lēmums neskar Komisijas vēlāk pieņemtos lēmumus, ar kuriem no Kopienas finansējuma izslēdz izdevumus, kas nav veikti saskaņā ar Kopienas noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu ir noskaidroti Maltas maksājumu aģentūras “MRRA” grāmatojumi attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētiem izdevumiem 2008. finanšu gadā.

I un II pielikumā ir norādītas summas, kas saskaņā ar šo lēmumu ir atgūstamas no dalībvalsts vai tai izmaksājamas saistībā ar lauku attīstības jomā Maltā veiktajiem pasākumiem.

2. pants

Šis lēmums adresēts Maltas Republikai.

Briselē, 2010. gada 2. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 111, 5.5.2009., 35. lpp.


I PIELIKUMS

Maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana

2008. finanšu gads – ELGF lauku attīstības izdevumi jaunajās dalībvalstīs

No dalībvalsts atgūstamā vai tai izmaksājamā summa

DV

 

2008. g. – to maksājumu aģentūru izdevumi, kuru grāmatojumi ir

Kopā a + b

Samazinājumi

Kopā

Dalībvalstij atlīdzinātie starpposma maksājumi par finanšu gadu

No dalībvalsts atgūstamā (–) vai tai izmaksājamā (+) summa

noskaidroti

atdalīti

= gada deklarācijā deklarētie izdevumi

= kopējie starpposma maksājumi, kas atlīdzināti dalībvalstij par finanšu gadu

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


II PIELIKUMS

ELGF noskaidrotie izdevumi par lauku attīstības pasākumiem 2008. gadā jaunajās dalībvalstīs

Starpība starp gada pārskatiem un izdevumu deklarācijām

DV

Nr.

Pasākumi

2008. g. izdevumi

I pielikuma “a” sleja

Samazinājumi

I pielikuma “d” sleja

2008. gadā noskaidrotā summa

I pielikuma “sleja”

MT

Nr.

Pasākumi

i

ii

iii = i + ii

 

1

Mazāk labvēlīgie apgabali

975,33

0,00

975,33

 

2

Agrovide

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Normu ievērošana

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Ražotāju grupa

0,00

0,00

0,00

 

5

Tehniskā palīdzība

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Valsts atbalsta papildinājums

0,00

0,00

0,00

 

7

Īpašs pasākums

9 759,30

0,00

9 759,30

Kopā

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 8. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2008/456/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 574/2007/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Ārējo robežu fondu kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 694)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā)

(2010/69/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Lēmumu Nr. 74/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (1), un jo īpaši tā 25. pantu,

tā kā:

(1)

Lēmums Nr. 574/2007/EK ir īstenots ar Komisijas Lēmumu 2008/456/EK (2).

(2)

Ņemot vērā pareizas finanšu pārvaldības principu, ir lietderīgi noteikt dalībvalstīm gada programmās veicamo avansa maksājumu maksimālo kumulatīvo summu.

(3)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalījās Lēmuma Nr. 574/2007/EK pieņemšanā, un tādēļ šis lēmums nav tai saistošs un nav jāpiemēro. Tomēr, ņemot vērā to, ka Lēmums Nr. 574/2007/EK pamatojas uz Šengenas acquis saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas V sadaļas noteikumiem, Dānija saskaņā ar protokola 4. pantu 2007. gada 19. jūnija vēstulē paziņoja par Lēmuma Nr. 574/2007/EK transponēšanu savos tiesību aktos. Tādējādi saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai ir saistošs šis lēmums.

(4)

Šis lēmums papildina Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumu 2000/365/EK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (3). Tādēļ Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(5)

Šis lēmums papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/192/EK par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (4). Tādēļ Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(6)

Attiecībā uz Īslandi un Norvēģiju Lēmums Nr. 574/2007/EK papildina Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma nozīmē, ko Eiropas Savienības Padome, Īslandes Republika un Norvēģijas Karaliste noslēgusi par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (5) jomās, kas minētas 1. panta A un B punktā Padomes 1999. gada 17. maija Lēmumā 1999/437/EK par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Īslandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (6).

(7)

Attiecībā uz Šveici Lēmums Nr. 574/2007/EK papildina Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma nozīmē, kas parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (7) jomās, kas minētas Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A un B punktā, tos lasot saistībā ar 3. pantu Padomes 2008. gada 28. janvāra Lēmumā 2008/146/EK par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (8).

(8)

Attiecībā uz Lihtenšteinu Lēmums Nr. 574/2007/EK papildina Šengenas acquis noteikumus tā protokola izpratnē, kurš parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā jomā, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A. un B. punktā, tos lasot kopā ar 3. pantu Padomes 2008. gada 28. februāra Lēmumā 2008/261/EK par Protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (9).

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2008/456/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2008/456/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 24. panta virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

“Progresa un noslēguma ziņojumi par gada programmu un maksājumu pieprasījumu īstenošanu”.

2)

Lēmuma 24. pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Ņemot vērā pamatdokumenta 41. panta 3. un 4. punktu, dalībvalstij veikto avansa maksājumu kumulatīvā summa nepārsniedz 90 % no kopējās summas, kāda šai dalībvalstij piešķirta ar finansēšanas lēmumu, ar kuru apstiprina gada programmu.

Ja dalībvalsts no saviem līdzekļiem piešķīrusi mazāku summu, nekā noteikts finansēšanas lēmumā, ar kuru apstiprina gada programmu, avansa maksājumu kumulatīvā summa nepārsniedz 90 % no summas, kādu dalībvalsts piešķīrusi no saviem līdzekļiem.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Austrijas Republikai, Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Francijas Republikai, Grieķijas Republikai, Igaunijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Maltas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovākijas Republikai, Slovēnijas Republikai, Somijas Republikai, Spānijas Karalistei, Ungārijas Republikai, Vācijas Federatīvajai Republikai un Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 144, 6.6.2007., 22. lpp.

(2)  OV L 167, 27.6.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(4)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(6)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(7)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(8)  OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.

(9)  OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.


9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/32


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 8. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2008/458/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 575/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 695)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, čehu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā)

(2010/70/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Lēmumu Nr. 575/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (1), un jo īpaši tā 23. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 575/2007/EK ir īstenots ar Komisijas Lēmumu 2008/458/EK (2).

(2)

Ņemot vērā pareizas finanšu pārvaldības principu, ir lietderīgi noteikt dalībvalstīm gada programmās veicamo avansa maksājumu maksimālo kumulatīvo summu.

(3)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotajai Karalistei ir saistošs pamatdokuments un tādējādi arī šis lēmums.

(4)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Īrijai ir saistošs pamatdokuments un tādējādi arī šis lēmums.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, šis lēmums nav Dānijai saistošs un nav jāpiemēro.

(6)

Tāpēc Lēmums 2008/458/EK ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU

1. pants

Lēmumu 2008/458/EK groza šādi.

1.

Regulas 24. panta nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

“Progresa un noslēguma ziņojumi par gada programmu un maksājumu pieprasījumu īstenošanu”.

2.

Lēmuma 24. pantam pievieno jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4.   Ņemot vērā pamatdokumenta 39. panta 3. un 4. punktu, dalībvalstij veikto avansa maksājumu kumulatīvā summa nepārsniedz 90 % no kopējās summas, kāda šai dalībvalstij piešķirta ar finansēšanas lēmumu, ar kuru apstiprina gada programmu.

Ja dalībvalsts no saviem līdzekļiem piešķīrusi mazāku summu, nekā noteikts finansēšanas lēmumā, ar kuru apstiprina gada programmu, avansa maksājumu kumulatīvā summa nepārsniedz 90 % no summas, kādu dalībvalsts piešķīrusi no saviem līdzekļiem.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Vācijas Federatīvajai Republikai, Igaunijas Republikai, Īrijai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Ungārijas Republikai, Maltas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovēnijas Republikai, Slovākijas Republikai, Somijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 144, 6.6.2007., 45. lpp.

(2)  OV L 167, 27.6.2008., 135. lpp.


9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/34


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 8. februāris)

par diazinona neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 749)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/71/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(2)

Diazinons ir iekļauts šajā sarakstā izmantošanai insekticīdos, akaricīdos un līdzekļos citu posmkāju apkarošanai, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 18. produktu veids.

(3)

Termiņš, lai iesniegtu pilnīgu dokumentāciju par aktīvajām vielām izmantošanai līdzekļos, kas ir 18. produktu veids, bija 2006. gada 30. aprīlis. Tomēr šajā laika posmā pilnīga dokumentācija netika saņemta.

(4)

Komisija attiecīgi informēja dalībvalstis. Turklāt 2006. gada 14. jūnijā Komisija šo informāciju publiskoja elektroniskā veidā.

(5)

Trijos mēnešos pēc minētās informācijas publiskošanas viens uzņēmums izrādīja interesi pārņemt dalībnieka funkcijas saistībā ar diazinonu izmantošanai līdzekļos, kas ir 18. produktu veids.

(6)

Komisijas 2007. gada 29. novembra Lēmumā 2007/794/EK par jauna dokumentu iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jānovērtē saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu (3) tika noteikts jauns termiņš dokumentācijas iesniegšanai līdz 2008. gada 30. aprīlim.

(7)

Šajā jaunajā termiņā pirms dokumentācijas iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs apspriedās ar Portugāli, kas ir izraudzītā ziņotāja dalībvalsts diazinona novērtēšanai, lai noskaidrotu, vai uzņēmuma references produkts, proti, pretblusu kakla siksna, uzskatāms par biocīdu produktu vai veterinārām zālēm.

(8)

Pēc apspriešanās ar Komisiju un citām dalībvalstīm Portugāle pieteikuma iesniedzējam paziņoja, ka lielākā daļa dalībvalstu pretblusu kakla siksnu, piemēram, to, kuru pieteikuma iesniedzējs ir laidis tirgū, neuzskata par biocīdu produktu, bet par veterinārām zālēm atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/82/EK (4) 1. panta 2. punktam.

(9)

Ņemot vērā šo paziņojumu, pieteikuma iesniedzējs neiesniedza dokumentāciju diazinona iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā kā 18. produktu veidu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 12. panta 4. punktu dalībnieka funkcijas saistībā ar diazinona kā 18. produktu veidu vairs nav iespējams pārņemt.

(10)

Tā kā pieteikuma iesniedzējs dokumentāciju paredzētajā termiņā neiesniedza, diazinons nav jāiekļauj kā 18. produktu veids Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(11)

Ir jānosaka garāks periods pretblusu kakla siksnu pakāpeniskai izņemšanai no tirgus vairākās dalībvalstīs, kurās tās laistas tirgū kā biocīdi produkti, lai tās atļautu izmantot kā veterinārās zāles saskaņā ar Direktīvu 2001/82/EK.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Diazinonu (CAS Nr. 333-41-5, EK Nr. 206-373-8) neiekļauj Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā kā 18. produktu veidu.

2. pants

Pretblusu kakla siksnas, kuras laistas tirgū kā biocīdie produkti un satur diazinonu izmantošanai līdzekļos, kas ir 18. produktu veids, nelaiž tirgū, sākot no 2013. gada 1. marta.

Citus biocīdos produktus, kuri satur diazinonu izmantošanai līdzekļos, kas ir 18. produktu veids, nelaiž tirgū, sākot no 2011. gada 1. marta.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.

(3)  OV L 320, 6.12.2007., 35. lpp.

(4)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.


9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/36


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 8. februāris)

par dažu vielu neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 751)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/72/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(2)

Attiecībā uz vairākām minētajā sarakstā iekļautajām vielām/produktu veida kombinācijām vai nu visi dalībnieki ir pārtraukuši dalību pārbaudes programmā, vai arī dalībvalsts, kas novērtēšanā izraudzīta par ziņotāju, nav saņēmusi pilnīgu dokumentāciju laika periodā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1451/2007 9. pantā un 12. panta 3. punktā.

(3)

Tāpēc, kā arī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 11. panta 2. punktu, 12. panta 1. punktu un 13. panta 5. punktu, par to Komisija attiecīgi informējusi dalībvalstis. Minētā informācija elektroniskā veidā publiskota 2009. gada 13. janvārī, 2009. gada 11. februārī un 2009. gada 11. martā.

(4)

Trijos mēnešos pēc minētajām publikācijām neviena persona vai dalībvalsts nav izrādījusi interesi pārņemt dalībnieka statusu saistībā ar attiecīgajām vielām un produktu veidiem.

(5)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 12. panta 5. punktu attiecīgās vielas un produktu veidi nav jāiekļauj Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(6)

Juridiskās noteiktības labad biocīdos produktus, kas satur aktīvās vielas attiecībā uz šā lēmuma pielikumā norādītajiem produktu veidiem, vairs nedrīkst laist tirgū, sākot no konkrēta datuma.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā norādītās vielas un produktu veidus neiekļauj Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1451/2007 4. panta 2. punkta nolūkā biocīdos produktus, kas satur aktīvās vielas attiecībā uz šā lēmuma pielikumā norādītajiem produktu veidiem, vairs nelaiž tirgū, sākot no 2011. gada 9. februāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Vielas un produktu veidi, kas nav iekļaujami Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā

Nosaukums

EK numurs

CAS numurs

Produkta veids

Ziņotāja dalībvalsts

bis[1-cikloheksil-1,2-di(hidroksi-kapa.O)diazonijato(2-)]-varš

 

312600-89-8

11

AT

Cikloheksilhidroksidiazēn-1-oksīda kālija sāls

 

66603-10-9

11

AT

Peroksioktānskābe

 

33734-57-5

11

FR

Peroksioktānskābe

 

33734-57-5

12

FR

bis[1-cikloheksil-1,2-di(hidroksi-kapa.O)diazonijato(2-)]-varš

 

312600-89-8

12

AT

Bronopols

200-143-0

52-51-7

7

ES

Bronopols

200-143-0

52-51-7

10

ES

Hlorkrezols

200-431-6

59-50-7

10

FR

Skudrskābe

200-579-1

64-18-6

9

BE

Benzoskābe

200-618-2

65-85-0

11

DE

Propān-2-ols

200-661-7

67-63-0

9

DE

Propān-2-ols

200-661-7

67-63-0

10

DE

Propān-2-ols

200-661-7

67-63-0

11

DE

Propān-2-ols

200-661-7

67-63-0

12

DE

Etilēnoksīds

200-849-9

75-21-8

20

N

2-hloracetamīds

201-174-2

79-07-2

7

EE

2-hloracetamīds

201-174-2

79-07-2

9

EE

2-hloracetamīds

201-174-2

79-07-2

10

EE

2-hloracetamīds

201-174-2

79-07-2

11

EE

Glikolskābe

201-180-5

79-14-1

12

LT

L-(+)-pienskābe

201-196-2

79-33-4

20

DE

Simklozēns

201-782-8

87-90-1

7

UK

Simklozēns

201-782-8

87-90-1

9

UK

Dihlorfēns

202-567-1

97-23-4

7

IE

Dihlorfēns

202-567-1

97-23-4

9

IE

Dihlorfēns

202-567-1

97-23-4

10

IE

Dihlorfēns

202-567-1

97-23-4

11

IE

Dihlorfēns

202-567-1

97-23-4

12

IE

Heksa-2,4-diēnskābe/sorbīnskābe

203-768-7

110-44-1

7

DE

Heksa-2,4-diēnskābe/sorbīnskābe

203-768-7

110-44-1

9

DE

Heksa-2,4-diēnskābe/sorbīnskābe

203-768-7

110-44-1

10

DE

Glutarāls

203-856-5

111-30-8

7

FI

Glutarāls

203-856-5

111-30-8

9

FI

Glutarāls

203-856-5

111-30-8

10

FI

Glutarāls

203-856-5

111-30-8

22

FI

2-Fenoksietanols

204-589-7

122-99-6

7

UK

2-Fenoksietanols

204-589-7

122-99-6

10

UK

2-Fenoksietanols

204-589-7

122-99-6

11

UK

Cetilpiridīnija hlorīds

204-593-9

123-03-5

6

UK

Cetilpiridīnija hlorīds

204-593-9

123-03-5

7

UK

Cetilpiridīnija hlorīds

204-593-9

123-03-5

9

UK

Cetilpiridīnija hlorīds

204-593-9

123-03-5

20

UK

Oglekļa dioksīds

204-696-9

124-38-9

15

FR

Oglekļa dioksīds

204-696-9

124-38-9

20

FR

Nitrometilidīntrimetanols

204-769-5

126-11-4

11

UK

Nitrometilidīntrimetanols

204-769-5

126-11-4

12

UK

Tozilhloramīna nātrija sāls

204-854-7

127-65-1

9

ES

Tozilhloramīna nātrija sāls

204-854-7

127-65-1

10

ES

Kālija dimetilditiokarbamāts

204-875-1

128-03-0

10

UK

Nātrija dimetilditiokarbamāts

204-876-7

128-04-1

10

UK

Kaptāns

205-087-0

133-06-2

7

IT

Kaptāns

205-087-0

133-06-2

9

IT

Kaptāns

205-087-0

133-06-2

10

IT

N-(trihlormetiltio)ftalimīds/folpets

205-088-6

133-07-3

10

IT

N,N-dietil-m-toluamīds

205-149-7

134-62-3

22

SE

Tirams

205-286-2

137-26-8

7

BE

Tirams

205-286-2

137-26-8

10

BE

Tirams

205-286-2

137-26-8

11

BE

Tirams

205-286-2

137-26-8

12

BE

Cirams

205-288-3

137-30-4

7

BE

Cirams

205-288-3

137-30-4

9

BE

Cirams

205-288-3

137-30-4

10

BE

Cirams

205-288-3

137-30-4

11

BE

Cirams

205-288-3

137-30-4

12

BE

Kālija metilditiokarbamāts

205-292-5

137-41-7

9

CZ

Kālija metilditiokarbamāts

205-292-5

137-41-7

11

CZ

Kālija metilditiokarbamāts

205-292-5

137-41-7

12

CZ

Metamnātrijs

205-293-0

137-42-8

12

BE

Metamnātrijs

205-293-0

137-42-8

20

BE

Dinātrija ciānditiokarbamāts

205-346-8

138-93-2

9

CZ

Dinātrija ciānditiokarbamāts

205-346-8

138-93-2

11

CZ

Dinātrija ciānditiokarbamāts

205-346-8

138-93-2

12

CZ

1,3-bis(hidroksimetil)urīnviela

205-444-0

140-95-4

9

HU

1,3-bis(hidroksimetil)urīnviela

205-444-0

140-95-4

11

HU

1,3-bis(hidroksimetil)urīnviela

205-444-0

140-95-4

12

HU

Nābams

205-547-0

142-59-6

9

PL

Nābams

205-547-0

142-59-6

10

PL

Nābams

205-547-0

142-59-6

11

PL

Nābams

205-547-0

142-59-6

12

PL

Tiabendazols

205-725-8

148-79-8

11

ES

Tiabendazols

205-725-8

148-79-8

12

ES

Tiabendazols

205-725-8

148-79-8

20

ES

Dazomets

208-576-7

533-74-4

7

BE

Dazomets

208-576-7

533-74-4

9

BE

Dazomets

208-576-7

533-74-4

10

BE

Dazomets

208-576-7

533-74-4

11

BE

Dihlor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metānsulfēnamīds/tolilfluanīds

211-986-9

731-27-1

10

FI

Hidroksil-2-piridons

212-506-0

822-89-9

9

FR

Hidroksil-2-piridons

212-506-0

822-89-9

10

FR

Hidroksil-2-piridons

212-506-0

822-89-9

11

FR

Hidroksil-2-piridons

212-506-0

822-89-9

12

FR

2,6-Dimetil-1,3-dioksān-4-ilacetāts

212-579-9

828-00-2

11

AT

2,6-Dimetil-1,3-dioksān-4-ilacetāts

212-579-9

828-00-2

12

AT

Dihlofluanīds

214-118-7

1085-98-9

10

UK

4,5-Dihlor-3H-1,2-ditiol-3-ons

214-754-5

1192-52-5

9

PL

4,5-Dihlor-3H-1,2-ditiol-3-ons

214-754-5

1192-52-5

11

PL

4,5-Dihlor-3H-1,2-ditiol-3-ons

214-754-5

1192-52-5

12

PL

Cinka sulfīds

215-251-3

1314-98-3

7

UK

Cinka sulfīds

215-251-3

1314-98-3

9

UK

Cinka sulfīds

215-251-3

1314-98-3

10

UK

Dinātrija tetraborāts, bezūdens

215-540-4

1330-43-4

7

NL

Dinātrija tetraborāts, bezūdens

215-540-4

1330-43-4

9

NL

Dinātrija tetraborāts, bezūdens

215-540-4

1330-43-4

10

NL

2,4-dihlorbenzilspirts

217-210-5

1777-82-8

7

CZ

2,4-dihlorbenzilspirts

217-210-5

1777-82-8

9

CZ

2,4-dihlorbenzilspirts

217-210-5

1777-82-8

10

CZ

2,4-dihlorbenzilspirts

217-210-5

1777-82-8

12

CZ

Hlortalonils

217-588-1

1897-45-6

7

NL

Hlortalonils

217-588-1

1897-45-6

9

NL

Hlortalonils

217-588-1

1897-45-6

10

NL

Fluometurons

218-500-4

2164-17-2

7

EL

Fluometurons

218-500-4

2164-17-2

9

EL

Fluometurons

218-500-4

2164-17-2

10

EL

Fluometurons

218-500-4

2164-17-2

11

EL

Fluometurons

218-500-4

2164-17-2

12

EL

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīns

219-145-8

2372-82-9

9

PT

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīns

219-145-8

2372-82-9

10

PT

2,2’-ditio-bis[N-metilbenzamīds]

219-768-5

2527-58-4

7

PL

2,2’-ditio-bis[N-metilbenzamīds]

219-768-5

2527-58-4

9

PL

2,2’-ditio-bis[N-metilbenzamīds]

219-768-5

2527-58-4

12

PL

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons

220-120-9

2634-33-5

7

ES

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons

220-120-9

2634-33-5

10

ES

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons

220-120-9

2634-33-5

22

ES

2-metil-2H-izotiazol-3-ons

220-239-6

2682-20-4

7

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-ons

220-239-6

2682-20-4

9

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-ons

220-239-6

2682-20-4

10

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-ons

220-239-6

2682-20-4

22

SI

Nātrija dihlorizocianurāta dihidrāts

220-767-7

51580-86-0

9

UK

Troklozēnnātrijs

220-767-7

2893-78-9

9

UK

bis(trihlormetil)sulfons

221-310-4

3064-70-8

9

LT

bis(trihlormetil)sulfons

221-310-4

3064-70-8

10

LT

bis(trihlormetil)sulfons

221-310-4

3064-70-8

11

LT

bis(trihlormetil)sulfons

221-310-4

3064-70-8

12

LT

bis(trihlormetil)sulfons

221-310-4

3064-70-8

22

LT

(Etilēndioksi)dimetanols

222-720-6

3586-55-8

9

PL

Dipiritions

223-024-5

3696-28-4

9

SE

Nātrija 2,4,6-trihlorfenolāts

223-246-2

3784-03-0

9

IE

Piridīn-2-tiol-1-oksīda nātrija sāls

223-296-5

3811-73-2

11

SE

Piridīn-2-tiol-1-oksīda nātrija sāls

223-296-5

3811-73-2

12

SE

Metēnamīna 3-hloralilhlorīds

223-805-0

4080-31-3

9

PL

2,2’,2”-(heksahidro-1,3,5-triazīn-1,3,5-triil)trietanols

225-208-0

4719-04-4

9

PL

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dions

226-408-0

5395-50-6

9

ES

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dions

226-408-0

5395-50-6

10

ES

N,N’-metilēnbismorfolīns

227-062-3

5625-90-1

9

AT

N,N’-metilēnbismorfolīns

227-062-3

5625-90-1

11

AT

Terbutilazīns

227-637-9

5915-41-3

11

UK

Terbutilazīns

227-637-9

5915-41-3

12

UK

R)-p-menta-1,8-diēns

227-813-5

5989-27-5

12

PT

Metilēnditiocianāts

228-652-3

6317-18-6

7

FR

Metilēnditiocianāts

228-652-3

6317-18-6

9

FR

Metilēnditiocianāts

228-652-3

6317-18-6

10

FR

Metilēnditiocianāts

228-652-3

6317-18-6

11

FR

Metilēnditiocianāts

228-652-3

6317-18-6

22

FR

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions

229-222-8

6440-58-0

11

PL

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions

229-222-8

6440-58-0

12

PL

(2-brom-2-nitrovinil)benzols

230-515-8

7166-19-0

11

SK

(2-brom-2-nitrovinil)benzols

230-515-8

7166-19-0

12

SK

Didecildimetilamonija hlorīds

230-525-2

7173-51-5

7

IT

Didecildimetilamonija hlorīds

230-525-2

7173-51-5

9

IT

Prometrīns

230-711-3

7287-19-6

7

PT

Prometrīns

230-711-3

7287-19-6

9

PT

Prometrīns

230-711-3

7287-19-6

10

PT

Prometrīns

230-711-3

7287-19-6

11

PT

Prometrīns

230-711-3

7287-19-6

12

PT

Sēra dioksīds

231-195-2

7446-09-5

9

DE

Sēra dioksīds

231-195-2

7446-09-5

11

DE

Sēra dioksīds

231-195-2

7446-09-5

12

DE

Sēra dioksīds

231-195-2

7446-09-5

20

DE

Sēra dioksīds

231-195-2

7446-09-5

22

DE

Kalcija diheksa-2,4-diēnoāts

231-321-6

7492-55-9

7

DE

Kalcija diheksa-2,4-diēnoāts

231-321-6

7492-55-9

9

DE

Kalcija diheksa-2,4-diēnoāts

231-321-6

7492-55-9

20

DE

Jods

231-442-4

7553-56-2

7

SE

Jods

231-442-4

7553-56-2

9

SE

Jods

231-442-4

7553-56-2

10

SE

Jods

231-442-4

7553-56-2

11

SE

Silīcija dioksīds, amorfais

231-545-4

7631-86-9

20

FR

Nātrija hidrogēnsulfīts

231-548-0

7631-90-5

9

DE

Nātrija hidrogēnsulfīts

231-548-0

7631-90-5

11

DE

Nātrija hidrogēnsulfīts

231-548-0

7631-90-5

12

DE

Nātrija hidrogēnsulfīts

231-548-0

7631-90-5

20

DE

Nātrija hidrogēnsulfīts

231-548-0

7631-90-5

22

DE

Nātrija bromīds

231-599-9

7647-15-6

7

NL

Nātrija bromīds

231-599-9

7647-15-6

9

NL

Dinātrija disulfīts

231-673-0

7681-57-4

9

DE

Dinātrija disulfīts

231-673-0

7681-57-4

11

DE

Dinātrija disulfīts

231-673-0

7681-57-4

12

DE

Dinātrija disulfīts

231-673-0

7681-57-4

20

DE

Dinātrija disulfīts

231-673-0

7681-57-4

22

DE

7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazols

231-810-4

7747-35-5

11

PL

7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazols

231-810-4

7747-35-5

12

PL

Nātrija sulfīts

231-821-4

7757-83-7

9

DE

Nātrija sulfīts

231-821-4

7757-83-7

11

DE

Nātrija sulfīts

231-821-4

7757-83-7

12

DE

Nātrija sulfīts

231-821-4

7757-83-7

20

DE

Nātrija sulfīts

231-821-4

7757-83-7

22

DE

Nātrija hlorīts

231-836-6

7758-19-2

11

PT

Nātrija hlorīts

231-836-6

7758-19-2

12

PT

Nātrija hlorīts

231-836-6

7758-19-2

20

PT

Nātrija hlorāts

231-887-4

7775-09-9

11

PT

Nātrija hlorāts

231-887-4

7775-09-9

12

PT

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

7

EL

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

9

EL

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

10

EL

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

11

EL

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

12

EL

Borskābe

233-139-2

10043-35-3

7

NL

Borskābe

233-139-2

10043-35-3

9

NL

Borskābe

233-139-2

10043-35-3

10

NL

Borskābe

233-139-2

10043-35-3

11

NL

Borskābe

233-139-2

10043-35-3

12

NL

Hlora dioksīds

233-162-8

10049-04-4

20

PT

Kālija sulfīts

233-321-1

10117-38-1

9

DE

Kālija sulfīts

233-321-1

10117-38-1

11

DE

Kālija sulfīts

233-321-1

10117-38-1

12

DE

Kālija sulfīts

233-321-1

10117-38-1

20

DE

Kālija sulfīts

233-321-1

10117-38-1

22

DE

Nātrija hidrogēn-2,2’metilēn-bis[4-hlorfenolāts]

233-457-1

10187-52-7

7

LV

Nātrija hidrogēn-2,2’metilēn-bis[4-hlorfenolāts]

233-457-1

10187-52-7

9

LV

Nātrija hidrogēn-2,2’metilēn-bis[4-hlorfenolāts]

233-457-1

10187-52-7

10

LV

Nātrija hidrogēn-2,2’metilēn-bis[4-hlorfenolāts]

233-457-1

10187-52-7

11

LV

Nātrija hidrogēn-2,2’metilēn-bis[4-hlorfenolāts]

233-457-1

10187-52-7

12

LV

2,2-dibrom-2-ciānacetamīds

233-539-7

10222-01-2

3

DK

2,2-dibrom-2-ciānacetamīds

233-539-7

10222-01-2

7

DK

2,2-dibrom-2-ciānacetamīds

233-539-7

10222-01-2

9

DK

2,2-dibrom-2-ciānacetamīds

233-539-7

10222-01-2

10

DK

Karbendazims

234-232-0

10605-21-7

11

DE

Karbendazims

234-232-0

10605-21-7

12

DE

Dinātrija oktaborāta tetrahidrāts

234-541-0

12280-03-4

7

NL

Dinātrija oktaborāta tetrahidrāts

234-541-0

12280-03-4

9

NL

Dinātrija oktaborāta tetrahidrāts

234-541-0

12280-03-4

10

NL

Dinātrija oktaborāta tetrahidrāts

234-541-0

12280-03-4

11

NL

Dinātrija oktaborāta tetrahidrāts

234-541-0

12280-03-4

12

NL

Trimagnija difosfīds

235-023-7

12057-74-8

23

DE

Amonija bromīds

235-183-8

12124-97-9

7

SE

Amonija bromīds

235-183-8

12124-97-9

9

SE

Heksabordicinkundekaoksīds/cinka borāts

235-804-2

12767-90-7

9

ES

Dodecilguanidīna monohidrohlorīds

237-030-0

13590-97-1

7

ES

Dodecilguanidīna monohidrohlorīds

237-030-0

13590-97-1

9

ES

Dodecilguanidīna monohidrohlorīds

237-030-0

13590-97-1

10

ES

Dodecilguanidīna monohidrohlorīds

237-030-0

13590-97-1

12

ES

Dodecilguanidīna monohidrohlorīds

237-030-0

13590-97-1

22

ES

Broma hlorīds

237-601-4

13863-41-7

12

NL

(Benziloksi)metanols

238-588-8

14548-60-8

9

UK

(Benziloksi)metanols

238-588-8

14548-60-8

10

UK

(Benziloksi)metanols

238-588-8

14548-60-8

11

UK

bis(1-hidroksi-1H-piridīn-2-tionāt-O,S)varš

238-984-0

14915-37-8

9

SE

Hlortolurons

239-592-2

15545-48-9

7

ES

Hlortolurons

239-592-2

15545-48-9

9

ES

Hlortolurons

239-592-2

15545-48-9

10

ES

Hlortolurons

239-592-2

15545-48-9

11

ES

Hlortolurons

239-592-2

15545-48-9

12

ES

Nātrija p-hlor-m-krezolāts

239-825-8

15733-22-9

10

FR

Dikālija disulfīts

240-795-3

16731-55-8

9

DE

Dikālija disulfīts

240-795-3

16731-55-8

11

DE

Dikālija disulfīts

240-795-3

16731-55-8

12

DE

Dikālija disulfīts

240-795-3

16731-55-8

20

DE

Dikālija disulfīts

240-795-3

16731-55-8

22

DE

Benzoksonija hlorīds

243-008-1

19379-90-9

9

CY

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluols

243-468-3

20018-09-1

12

UK

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianāts

244-445-0

21564-17-0

7

N

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianāts

244-445-0

21564-17-0

10

N

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianāts

244-445-0

21564-17-0

11

N

Kālija (E,E)-heksa-2,4-diēnoāts

246-376-1

24634-61-5

7

DE

Kālija (E,E)-heksa-2,4-diēnoāts

246-376-1

24634-61-5

9

DE

Kālija (E,E)-heksa-2,4-diēnoāts

246-376-1

24634-61-5

10

DE

.alfa.,.alfa.’,.alfa.”-trimetil-1,3,5-triazīn-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanols

246-764-0

25254-50-6

9

AT

2-oktil-2H-izotiazol-3-ons

247-761-7

26530-20-1

12

UK

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonija hlorīds

248-595-8

27668-52-6

10

ES

N’-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazīn-2,4-diamīns

248-872-3

28159-98-0

9

NL

Bromhlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions

251-171-5

32718-18-6

9

NL

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurīnviela/izoproturons

251-835-4

34123-59-6

9

DE

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurīnviela/izoproturons

251-835-4

34123-59-6

11

DE

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurīnviela/izoproturons

251-835-4

34123-59-6

12

DE

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dihlorfenil)etil]-1H-imidazols/imazalils

252-615-0

35554-44-0

20

DE

2-Brom-2-(brommetil)pentāndinitrils

252-681-0

35691-65-7

7

CZ

2-Brom-2-(brommetil)pentāndinitrils

252-681-0

35691-65-7

9

CZ

2-Brom-2-(brommetil)pentāndinitrils

252-681-0

35691-65-7

10

CZ

2-Brom-2-(brommetil)pentāndinitrils

252-681-0

35691-65-7

11

CZ

4,4-dimetiloksazolidīns

257-048-2

51200-87-4

11

UK

.alfa.-ciān-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts/cipermetrīns

257-842-9

52315-07-8

9

BE

m-fenoksibenzil-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts/permetrīns

258-067-9

52645-53-1

22

IE

3-jod-2-propinilbutilkarbamāts

259-627-5

55406-53-6

11

DK

tetrakis(hidroksimetil)fosfonija sulfāts(2:1)

259-709-0

55566-30-8

9

MT

1-[[2-(2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols/propikonazols

262-104-4

60207-90-1

10

FI

1-[[2-(2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols/propikonazols

262-104-4

60207-90-1

12

FI

1-[[2-(2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols/propikonazols

262-104-4

60207-90-1

20

FI

4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons

264-843-8

64359-81-5

12

N

3,3’-metilēn-bis[5-metiloksazolidīns]/oksazolidīns

266-235-8

66204-44-2

10

AT

cis-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolīns/fenpropimorfs

266-719-9

67564-91-4

7

ES

cis-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolīns/fenpropimorfs

266-719-9

67564-91-4

9

ES

cis-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolīns/fenpropimorfs

266-719-9

67564-91-4

10

ES

cis-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolīns/fenpropimorfs

266-719-9

67564-91-4

12

ES

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetilhlorīdi

269-919-4

68391-01-5

7

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetilhlorīdi

269-919-4

68391-01-5

9

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetilhlorīdi

269-919-4

68391-01-5

17

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetilhlorīdi

270-325-2

68424-85-1

7

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetilhlorīdi

270-325-2

68424-85-1

9

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C8-10-alkildimetilhlorīdi

270-331-5

68424-95-3

7

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C8-10-alkildimetilhlorīdi

270-331-5

68424-95-3

9

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C8-10-alkildimetilhlorīdi

270-331-5

68424-95-3

22

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetilsāļi maisījumā ar 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona 1,1-dioksīdu (1:1)

273-545-7

68989-01-5

11

MT

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetilsāļi maisījumā ar 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona 1,1-dioksīdu (1:1)

273-545-7

68989-01-5

12

MT

Nātrija N-(hidroksimetil)glicināts

274-357-8

70161-44-3

7

AT

Pentakālija bis(peroksimonosulfāts) bis(sulfāts)

274-778-7

70693-62-8

11

SI

Pentakālija bis(peroksimonosulfāts) bis(sulfāts)

274-778-7

70693-62-8

12

SI

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolija hlorīds

274-948-0

70862-65-6

7

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolija hlorīds

274-948-0

70862-65-6

10

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolija hlorīds

274-948-0

70862-65-6

11

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolija hlorīds

274-948-0

70862-65-6

12

CZ

Tributiltetradecilfosfonija hlorīds

279-808-2

81741-28-8

9

PL

Tributiltetradecilfosfonija hlorīds

279-808-2

81741-28-8

11

PL

Tributiltetradecilfosfonija hlorīds

279-808-2

81741-28-8

12

PL

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-14-alkildimetilhlorīdi

287-089-1

85409-22-9

7

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-14-alkildimetilhlorīdi

287-089-1

85409-22-9

9

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-14-alkildimetilhlorīdi

287-089-1

85409-22-9

17

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetilhlorīdi

287-090-7

85409-23-0

9

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetilhlorīdi

287-090-7

85409-23-0

17

IT

N,N’-bis(hidroksimetil)urīnvielas reakcijas produkti ar 2-(2-butoksietoksi)etanolu, etilēnglikolu un formaldehīdu

292-348-7

90604-54-9

11

PL

N,N’-bis(hidroksimetil)urīnvielas reakcijas produkti ar 2-(2-butoksietoksi)etanolu, etilēnglikolu un formaldehīdu

292-348-7

90604-54-9

12

PL

Četraizvietotie amonija savienojumi, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]koko alkildimetilhidroksīdi, iekšējie sāļi

309-206-8

100085-64-1

7

LT

Četraizvietotie amonija savienojumi, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]koko alkildimetilhidroksīdi, iekšējie sāļi

309-206-8

100085-64-1

10

LT

Četraizvietotie amonija savienojumi, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]koko alkildimetilhidroksīdi, iekšējie sāļi

309-206-8

100085-64-1

11

LT

Četraizvietotie amonija savienojumi, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]koko alkildimetilhidroksīdi, iekšējie sāļi

309-206-8

100085-64-1

12

LT

Maisījums: (C8-18)alkil-bis(2-hidroksietil)amonija bis(2-etilheksil)fosfāta un (C8-18)alkil-bis(2-hidroksietil)amonija 2-etilheksilhidrogēnfosfāta maisījums

404-690-8

68132-19-4

7

PL

Maisījums: (C8-18)alkil-bis(2-hidroksietil)amonija bis(2-etilheksil)fosfāta un (C8-18)alkil-bis(2-hidroksietil)amonija 2-etilheksilhidrogēnfosfāta maisījums

404-690-8

68132-19-4

9

PL

6-(ftalimido)peroksiheksānskābe

410-850-8

128275-31-0

11

IT

6-(ftalimido)peroksiheksānskābe

410-850-8

128275-31-0

12

IT

Tetrahlordekaoksīda komplekss

420-970-2

92047-76-2

3

DE

Sudraba nātrija cirkonija hidrogēnfosfāts

422-570-3

10

SE

cis-1-(3-hloralil)-3,5,7-triaza-1-azonijadamantāna hlorīds

426-020-3

51229-78-8

9

PL

cis-1-(3-hloralil)-3,5,7-triaza-1-azonijadamantāna hlorīds

426-020-3

51229-78-8

12

PL

Tiametoksams

428-650-4

153719-23-4

9

ES

5-Hlor-2-(4-hlorfenoksi)fenols

429-290-0

3380-30-1

9

AT

3-Benzo(b)tiēn-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazīna 4-oksīds

431-030-6

163269-30-5

7

PT

3-Benzo(b)tiēn-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazīna 4-oksīds

431-030-6

163269-30-5

10

PT

Dimetiladipāta, dimetilglutarāta, dimetilsukcināta reakcijas produkti ar ūdeņraža peroksīdu/perestāns

432-790-1

11

HU

Dimetiladipāta, dimetilglutarāta, dimetilsukcināta reakcijas produkti ar ūdeņraža peroksīdu/perestāns

432-790-1

12

HU

bis(3-aminopropil)oktilamīns

433-340-7

86423-37-2

11

CZ

bis(3-aminopropil)oktilamīns

433-340-7

86423-37-2

12

CZ

n-C10-16-alkiltrimetilēndiamīnu reakcijas produkti ar hloretiķskābi

Maisījums

139734-65-9

7

IE

n-C10-16-alkiltrimetilēndiamīnu reakcijas produkti ar hloretiķskābi

Maisījums

139734-65-9

10

IE

n-C10-16-alkiltrimetilēndiamīnu reakcijas produkti ar hloretiķskābi

Maisījums

139734-65-9

11

IE

n-C10-16-alkiltrimetilēndiamīnu reakcijas produkti ar hloretiķskābi

Maisījums

139734-65-9

12

IE

1-Fenoksipropān-2-ola (Einecs 212-222-7) un 2-fenoksipropanola (Einecs 224-027-4) maisījums

Maisījums

10

UK

1-Fenoksipropān-2-ola (Einecs 212-222-7) un 2-fenoksipropanola (Einecs 224-027-4) maisījums

Maisījums

11

UK

5-Hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (Einecs 247-500-7) un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (Einecs 220-239-6) maisījums

Maisījums

55965-84-9

7

FR

5-Hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (Einecs 247-500-7) un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (Einecs 220-239-6) maisījums

Maisījums

55965-84-9

9

FR

5-Hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (Einecs 247-500-7) un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (Einecs 220-239-6) maisījums

Maisījums

55965-84-9

10

FR

Četraizvietotā amonija jodīdi

Maisījums

308074-50-2

7

ES

Četraizvietotā amonija savienojumi (benzilalkildimetil- (C8-C22-alkili, piesātinātie un nepiesātinātie, tauku alkili, koko alkili, un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai hidroksīdi)/BKC

Einecs uzskaitīto vielu maisījums

7

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi (dialkildimetil- (C6-C18-alkili, piesātinātie un nepiesātinātie un tauku alkili, koko alkili un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai metilsulfāti)/DDAC

Einecs uzskaitīto vielu maisījums

7

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi (dialkildimetil- (C6-C18-alkili, piesātinātie un nepiesātinātie un tauku alkili, koko alkili un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai metilsulfāti)/DDAC

Einecs uzskaitīto vielu maisījums

9

IT

Četraizvietotā amonija savienojumi (benzilalkildimetil- (C8-C22-alkili, piesātinātie un nepiesātinātie, tauku alkili, koko alkili, un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai hidroksīdi)/BKC

Einecs uzskaitīto vielu maisījums

9

IT

Nātrija lignosulfonāts

Dabīgs polimērs

8061-51-6

12

HU

[1.alfa.(S*),3.alfa]-(.alfa.)-Ciān-(3-fenoksifenil)metil-3-(2,2-dihloretenil)-2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts/alfa-cipermetrīns

Augu aizsardzības līdzeklis

67375-30-8

9

BE

4-Brom-2-(4-hlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbnitrils/hlorfenapirs

Augu aizsardzības līdzeklis

122453-73-0

7

PT

4-Brom-2-(4-hlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbnitrils/hlorfenapirs

Augu aizsardzības līdzeklis

122453-73-0

9

PT

4-Brom-2-(4-hlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbnitrils/hlorfenapirs

Augu aizsardzības līdzeklis

122453-73-0

10

PT

4-Brom-2-(4-hlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbnitrils/hlorfenapirs

Augu aizsardzības līdzeklis

122453-73-0

12

PT

Alumīnija nātrija silikāta – sudraba komplekss/sudraba ceolīts

Augu aizsardzības līdzeklis

130328-18-6

7

SE

N,N”’-1,6-heksāndiil-bis[N’-cianoguanidīna] (Einecs 240-032-4) un heksametilēndiamīna (Einecs 204-679-6) polimēra monohidrohlorīds/poliheksametilēnbiguanīds (monomērs: 1,5-bis(trimetilēn)-guanilguanidīnija monohidrohlorīds)

Polimērs

27083-27-8/32289-58-0

12

FR

N,N”’-1,6-heksāndiil-bis[N’-cianoguanidīna] (Einecs 240-032-4) un heksametilēndiamīna (Einecs 204-679-6) polimēra monohidrohlorīds/poliheksametilēnbiguanīds (monomērs: 1,5-bis(trimetilēn)-guanilguanidīnija monohidrohlorīds)

Polimērs

27083-27-8/32289-58-0

22

FR

N,N,N’,N’–tetrametiletilēndiamīn-bis(2-hloretil)ētera kopolimērs

Polimērs

31075-24-8

9

UK

N,N,N’,N’–tetrametiletilēndiamīn-bis(2-hloretil)ētera kopolimērs

Polimērs

31075-24-8

11

UK

N,N,N’,N’–tetrametiletilēndiamīnbis(2-hloretil)ētera kopolimērs

Polimērs

31075-24-8

12

UK

N-didecil-N-dipolietoksiamonija borāts/Didecilpolioksetilamonija borāts

Polimērs

214710-34-6

9

EL

N-didecil-N-dipolietoksiamonija borāts/Didecilpolioksetilamonija borāts

Polimērs

214710-34-6

10

EL

N-didecil-N-dipolietoksiamonija borāts/Didecilpolioksetilamonija borāts

Polimērs

214710-34-6

11

EL

N-didecil-N-dipolietoksiamonija borāts/Didecilpolioksetilamonija borāts

Polimērs

214710-34-6

12

EL

Poli(heksametilēnbiguanīds)

Polimērs

91403-50-8

10

FR

Poli(oksi-1,2-etāndiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonij)etil]-.omega.-hidroksi-, propanoāts (sāls)

Polimērs

94667-33-1

9

IT

Poli(oksi-1,2-etāndiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonij)etil]-.omega.-hidroksi-, propanoāts (sāls)

Polimērs

94667-33-1

11

IT

Poli(oksi-1,2-etāndiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonij)etil]-.omega.-hidroksi-, propanoāts (sāls)

Polimērs

94667-33-1

12

IT

N-metilmetānamīna (Einecs 204-697-4) polimērs ar (hlormetil)oksirānu (Einecs 203-439-8)/četraizvietotā amonija hlorīda polimērs

Polimērs

25988-97-0

12

HU

Polivinilpirolidonjods

Polimērs

25655-41-8

7

SE

Polivinilpirolidonjods

Polimērs

25655-41-8

9

SE

Polivinilpirolidonjods

Polimērs

25655-41-8

10

SE

Polivinilpirolidonjods

Polimērs

25655-41-8

11

SE