ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.015.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 15

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 20. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 37/2010 (2009. gada 22. decembris) par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

20.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 15/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 37/2010

(2009. gada 22. decembris)

par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (1), un jo īpaši tās 27. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai aizsargātu sabiedrības veselību, Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulā (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (2), četros pielikumos klasificēja farmakoloģiski aktīvās vielas, pamatojoties uz šo vielu drošuma zinātnisko novērtējumu. I pielikumā iekļāva vielas, kurām bija noteikts atlieku maksimāli pieļaujamais saturs, II pielikumā iekļāva vielas, uz kurām neattiecas prasības par atlieku maksimāli pieļaujamo saturu, III pielikumā norādīja vielas ar noteiktu pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku saturu un IV pielikumā iekļāva vielas, kurām nevarēja noteikt atlieku maksimāli pieļaujamo saturu, jo šo vielu atliekas jebkurā daudzumā ir bīstamas cilvēka veselībai.

(2)

Vienkāršošanas labad šīs farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura ir jāiekļauj Komisijas regulā. Tā kā šī klasifikācija atbilst Regulā (EK) Nr. 470/2009 paredzētajai klasifikācijai, tā jāņem vērā saistībā ar iespēju produktīvajiem dzīvniekiem lietot minētās farmakoloģiski aktīvās vielas.

(3)

Esošā informācija par Regulas (EEK) Nr. 2377/90 pielikumos iekļauto farmakoloģiski aktīvo vielu terapeitisko klasifikāciju jānorāda slejā par vielu terapeitisko klasifikāciju.

(4)

Lietošanas vienkāršības labad visas farmakoloģiski aktīvās vielas pielikumā jānorāda alfabētiskā secībā. Skaidrības labad jāizveido divas atsevišķas tabulas: viena ar atļautajām vielām, kas uzskaitītas Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I, II un III pielikumā, un otra ar aizliegtajām vielām, kas uzskaitītas minētās regulas IV pielikumā.

(5)

Pagaidu maksimāli pieļaujamais atlieku saturs farmakoloģiski aktīvajām vielām, kas ir noteikts Regulas (EEK) Nr. 2377/90 III pielikumā un kura piemērošanas termiņš ir beidzies, nav jāiekļauj šajā regulā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā ir iekļautas farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp.


PIELIKUMS

Farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (MRL)

1. tabula

Atļautās vielas

Farmakoloģiski aktīvā viela

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

MRL

Izmeklējamie audi

Citi noteikumi

(saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)

Terapeitiskā klasifikācija

17β-estradiols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai terapeitiskai un zootehniskai izmantošanai

IERAKSTA NAV

1-metil-2-pirolidons

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

2-aminoetanola glikuronāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

2-aminoetanols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

2-aminoetil-dihidrogēnfosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

2-pirolidons

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugasVisas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

3,5-dijod-L-tirozīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

8-hidroksihinolons

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai jaundzimušiem dzīvniekiem

IERAKSTA NAV

A vitamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Abamektīns

Avermektīns B1a

Liellopi

10 μg/kg

20 μg/kg

Tauki

Aknas

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem.

Aitas

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Ābolskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu.

IERAKSTA NAV

Acetilcisteīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Acetilsovaleriltilosīns

Acetilsovaleriltilosīna un 3-O-acetiltilosīna summa

Mājputni

50 μg/kg

50 μg/kg

Āda un tauki

Aknas

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas, ko paredzēts lietot pārtikā

IERAKSTA NAV

Acetilmetionīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Acetilsalicilskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas, izņemot zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.

IERAKSTA NAV

Acetilsalicilskābes DL-lizīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas, izņemot zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.

IERAKSTA NAV

Aqua levici

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām

IERAKSTA NAV

Adenozīns un tā 5’-monofosfāts, 5’-difosfāts un 5’-trifosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Adonis vernalis

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu.

IERAKSTA NAV

Aesculus hippocastanum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu desmito daļu.

IERAKSTA NAV

Agnus castus

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Ailanthus altissima

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Alanīns

 

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Alantoīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Albendazola oksīds

Albendazola oksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino sulfona summa, ko izsaka ar albendazolu

Liellopi, aitas

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Albendazols

Albendazola sulfoksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino sulfona summa, ko izsaka ar albendazolu

Visi atgremotāji

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Alfacipermetrīns

Cipermetrīns (izomēru summa)

Liellopi, aitas

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz MRL pienā jāievēro turpmākie Komisijas Direktīvas 98/82/EK noteikumi.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem.

Alfakalcidols

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Govīm tikai atnešanās laikā

IERAKSTA NAV

Alfaprostols

NEPIEMĒRO

Liellopi, cūkas, truši, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Allium cepa

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Aloe vera gels un lapu ekstrakts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Altrenogests

Altrenogests

Cūkas

1 μg/kg

0,4 μg/kg

Āda un tauki

Aknas

Tikai izmantošanai zootehnikā un saskaņā ar Direktīvas 96/22/EK noteikumiem.

Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu.

Zirgi

1 μg/kg

0,9 μg/kg

Tauki

Aknas

Alumīnija bāziskais salicilāts

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

IERAKSTA NAV

Visas produktīvās sugas, izņemot zivis.

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

Alumīnija distearāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Alumīnija fosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Alumīnija hidroksīdacetāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Alumīnija hidroksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Alumīnija monostearāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Alumīnija tristearāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Alvejas, Barbados un Capae dzimtas augi un no tiem iegūtie preparāti un standartizētie sausie ekstrakti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Amitrāzs

Amitrāza un visu 2,4-dimetilanilīna atliekas saturošo metabolītu summa, ko izsaka ar amitrāzu

Liellopi

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Aitas

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Kazas

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Cūkas

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Bites

200 μg/kg

Medus

Amoksicilīns

Amoksicilīns

Visas produktīvās sugas

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz zivīm minētais MRL muskuļos attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Amonija hlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Amonija laurilsulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Amonija sulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Ampicilīns

Ampicilīns

Visas produktīvās sugas

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Amprolijs

NEPIEMĒRO

Mājputni

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Angelicae radix aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Anisi aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Anisi stellati fructus, standartizēti ekstrakti un to preparāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Apocynum cannabinum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu. Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Apramicīns

Apramicīns

Liellopi

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

NEPIEMĒRO

Aitas, cūkas, vistas, truši

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.

Arginīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Arnica montana (arnicae flos un arnicae planta tota)

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Arnicae radix

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja attiecīgā koncentrācija preparātos nepārsniedz vienu desmito daļu.

IERAKSTA NAV

Artemisia abrotanum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Asparagīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Aspartīnskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Atropa belladonna

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu.

IERAKSTA NAV

Atropīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Avilamicīns

Dihlorizoevernīnskābe

Cūkas, mājputni, truši

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Attiecībā uz cūkām un mājputniem minētais MRL attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Azaglinafarelīns

NEPIEMĒRO

Salmonidae

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Nelietot zivīm, no kurām iegūst ikrus lietošanai pārtikā.

IERAKSTA NAV

Azametifoss

NEPIEMĒRO

Salmonidae

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Azaperons

Azaperona un azaperola summa

Cūkas

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu/līdzekļi, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu

B1 vitamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

B12 vitamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

B2 vitamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

B3 vitamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

B5 vitamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

B6 vitamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Bacitracīns

Bacitracīna A, bacitracīna B un bacitracīna C summa

Liellopi

100 μg/kg

Piens

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Truši

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.

NEPIEMĒRO

Tikai ievadīšanai piena dziedzeros govīm laktācijas periodā.

Bakviloprims

Bakviloprims

Liellopi

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/Ķīmijterapeitiskie līdzekļi

Cūkas

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Balsamum peruvianum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Bārija selenāts

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Beklometazona dipropionāts

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai inhalācijām.

IERAKSTA NAV

Bellis perennis

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Benzalkonija hlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai izmantošanai par palīgvielu koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,05 %.

IERAKSTA NAV

Benzilbenzoāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Benzilpenicilīns

Benzilpenicilīns

Visas produktīvās sugas

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Benzil-p-hidroksibenzoāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Benzilspirts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu

IERAKSTA NAV

Benzokaīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai izmantošanai par lokālās anestēzijas līdzekli.

IERAKSTA NAV

Salmonidae

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

Betaīna glikuronāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Betaīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Betametazons

Betametazons

Liellopi, cūkas

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Kortikoīdi/glikokortikoīdi

Liellopi

0,3 μg/kg

Piens

Biotīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Bismuta bāziskais gallāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Bismuta bāziskais karbonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Bismuta bāziskais nitrāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai ievadīšanai piena dziedzeros.

IERAKSTA NAV

Bismuta bāziskais salicilāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Bituminosulfonāts, tā amonija un nātrija sāļi

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Boldo folium

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Borskābe un borāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Bromheksīns

NEPIEMĒRO

Liellopi, cūkas, mājputni

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.

IERAKSTA NAV

Bromīds, kālija sāls

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Bromīds, nātrija sāls

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Bronopols

NEPIEMĒRO

Zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Brotizolams

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai terapeitiskai lietošanai

IERAKSTA NAV

Buserelīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Butafosfāns

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intravenozai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Butil-4-hidroksibenzoāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Butilskopolamīnija bromīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Butorfanola tartrāts

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intravenozai ievadīšanai.

IERAKSTA NAV

Calendula officinalis

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja attiecīgā koncentrācija preparātos nepārsniedz vienu desmito daļu.

IERAKSTA NAV

Calendulae flos

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Camphora

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu.

IERAKSTA NAV

Capsici fructus acer

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cardiospermum halicacabum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

 

Carlinae radix

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Carvi aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Caryophylli aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cefacetrils

Cefacetrils

Liellopi

125 μg/kg

Piens

Tikai ievadīšanai piena dziedzeros.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.

NEPIEMĒRO

Cefaleksīns

Cefaleksīns

Liellopi

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Cefalonijs

Cefalonijs

Liellopi

20 μg/kg

Piens

Tikai ievadīšanai piena dziedzeros un acu ārstēšanai.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.

NEPIEMĒRO

Cefapirīns

Cefapirīna un dezacetilcefapirīna summa

Liellopi

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Cefazolīns

Cefazolīns

Liellopi, aitas, kazas

50 μg/kg

Piens

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas, kazas

MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.

NEPIEMĒRO

Tikai ievadīšanai piena dziedzeros (izņemot gadījumus, kad tesmeni var lietot kā pārtiku).

Cefkvinoms

Cefkvinoms

Liellopi,

cūkas,

zirgi

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Liellopi

20 μg/kg

Piens

Cefoperazons

Cefoperazons

Liellopi

50 μg/kg

Piens

Tikai ievadīšanai piena dziedzeros govīm laktācijas periodā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.

NEPIEMĒRO

Ceftiofūrs

Visu to atlieku summa, kas saglabā betalaktama struktūru, izteikta kā dezfuroilceftiofūrs

Visas produktīvās zīdītāju sugas

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Centellae asiaticae extractum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Cetostearilspirts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cetrimīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Chrysanthemi cinerariifolii flos

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Ciflutrīns

Ciflutrīns (izomēru summa)

Liellopi, kazas

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz pienu ir jāievēro turpmākie Padomes Direktīvas 94/29/EK noteikumi.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Cihalotrīns

Cihalotrīns (izomēru summa)

Liellopi

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Tauki

Nieres

Piens

Attiecībā uz pienu jāievēro turpmākie Padomes Direktīvas 94/29/EK noteikumi.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Cilvēku horionu gonadotropīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cilvēku horionu gonadotropīns (dabīgais HCG un sintētiskos analogos)

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cilvēku menopauzes gonadotropīns

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cimicifugae racemosae rhizoma

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

IERAKSTA NAV

Cinchonae cortex standartizēti ekstrakti un to preparāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinka acetāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinka aspartāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinka glikonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinka hlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinka oksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinka oleāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinka stearāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinka sulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinnamomi cassiae aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinnamoni cassiae cortex standartizēti ekstrakti un to preparāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cinnamoni ceylanici cortex standartizēti ekstrakti un to preparāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Cipermetrīns

Cipermetrīns (izomēru summa)

Visi atgremotāji

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz pienu jāievēro turpmākie Komisijas Direktīvas 98/82/EK noteikumi.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Salmonidae

50 μg/kg

Muskuļi un āda dabīgās proporcijās.

Ciromazīns

Ciromazīns

Aitas

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā..

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Cisteīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Citidīns un tā 5’-monofosfāts, 5’-difosfāts un 5’-trifosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Citri aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Citronellae aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Citrulīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Condurango cortex standartizēti ekstrakti un to preparāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Convallaria majalis

Nepiemēro

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu.

IERAKSTA NAV

Coriandri aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Crataegus

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Cupressi aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

D vitamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dabā iegūstamie ogļūdeņraži ar zemu līdz augstu viskozitāti, tostarp mikrokristāliskie vaski, aptuveni C10-C60; alifātiskie, alifātiskie sazarotie un alicikliskie savienojumi

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izņemot aromātiskos un nepiesātinātos savienojumus.

IERAKSTA NAV

Danofloksacīns

Danofloksacīns

Liellopi, aitas, kazas, mājputni

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Mājputniem šis MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā..

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Visas pārējās produktīvās sugas

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Liellopi, aitas, kazas

30 μg/kg

Piens

Dekokvināts

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

IERAKSTA NAV

Deksametazons

Deksametazons

Liellopi, kazas, cūkas, zirgi

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Kortikoīdi/glikokortikoīdi

Liellopi, kazas

0,3 μg/kg

Piens

Dekspantenols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Deltametrīns

Deltametrīns

Visi atgremotāji

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Zivis

10 μg/kg

Muskuļi un āda dabīgās proporcijās

Dembreksīns

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Denaverīna hidrohlorīds

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Detomidīns

NEPIEMĒRO

Liellopi, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai terapeitiskai izmantošanai

IERAKSTA NAV

Dezlorelīna acetāts

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

D-fenilanalīna (6)-luteinizējošā hormona atbrīvotājhormons

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Diazinons

Diazinons

Liellopi, aitas, kazas, cūkas

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Liellopi, aitas, kazas

20 μg/kg

Piens

Diciklanils

Diciklanila un 2,4,6-triaminopirimidīn-5-karbonitrila summa

Aitas

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Dietilēna glikolmonoetilēteris

NEPIEMĒRO

Visi atgremotāji un cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dietilftalāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dietilsebakāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Difloksacīns

Difloksacīns

Liellopi, aitas, kazas

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas, ko paredzēt lietot pārtikā

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Cūkas

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Mājputni

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Visas pārējās produktīvās sugas

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Diflubenzurons

Diflubenzurons

Salmonidae

1 000 μg/kg

Muskuļi un āda dabīgās proporcijās

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Dihidrostreptomicīns

Dihidrostreptomicīns

Visi atgremotāji, cūkas, truši

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Visi atgremotāji

200 μg/kg

Piens

Diklazurils

NEPIEMĒRO

Visi atgremotāji, cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Diklofenaks

Diklofenaks

Liellopi

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

Cūkas

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Dikloksacilīns

Dikloksacilīns

Visas produktīvās sugas

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Dimangāna trioksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Dimetikons

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dimetilacetamīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dimetilftalāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dimetilsulfoksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dinoprosta trometamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dinoprostons

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dinoprosts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Diprofilīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Divara monoksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Doksaprams

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Doksiciklīns

Doksiciklīns

Liellopi

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Cūkas, mājputni

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Doramektīns

Doramektīns

Visas produktīvās zīdītāju sugas

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem.

Dzelzs amonija citrāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dzelzs dekstrāns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dzelzs dihlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dzelzs fumarāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dzelzs glikoheptonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Dzelzs sulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

E vitamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Echinacea

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatinktūrai un tās atšķaidījumiem. Tikai lokālai lietošanai.

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja attiecīgā koncentrācija preparātos nepārsniedz vienu desmito daļu.

IERAKSTA NAV

Echinacea purpurea

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai

IERAKSTA NAV

Eikaliptols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Emamektīns

Emamektīns B1a

Zivis

100 μg/kg

Muskuļi un āda dabīgās proporcijās

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem

Enilkonazols

NEPIEMĒRO

Liellopi, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Enrofloksacīns

Enrofloksacīna un ciprofloksacīna summa

Liellopi, aitas, kazas

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Cūkas, truši

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Mājputni

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Visas pārējās produktīvās sugas

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Epinefrīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Eprinomektīns

Eprinomektīns B1a

Liellopi

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem

Ergometrīna maleāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Lietošanai dzīvniekiem tikai atnešanās laikā.

IERAKSTA NAV

Eritromicīns

Eritromicīns A

Visas produktīvās sugas

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Olas

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Etamifilīna kamsilāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Etamsilāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Etanols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu.

IERAKSTA NAV

Etilēndiamīntetraetiķskābe un tās sāļi

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Etillaktāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Etiloleāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Etiprostona trometamīns

NEPIEMĒRO

Liellopi, cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Eucalypti aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Eucalyptus globulus

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Euphrasia officinalis

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Febantels

Ekstrahējamo atlieku summa, kas var oksidēties par oksfendazola sulfonu

Visi atgremotāji, cūkas, zirgi

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Visi atgremotāji

10 μg/kg

Piens

Fenbendazols

Ekstrahējamo atlieku summa, kas var oksidēties par oksfendazola sulfonu

Visi atgremotāji, cūkas, zirgi

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Visi atgremotāji

10 μg/kg

Piens

Fenilalanīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Fenoksimetilpenicilīns

Fenoksimetilpenicilīns

Cūkas

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Mājputni

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Fenols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Fenpipramīda hidrohlorīds

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intravenozai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Fenvalerāts

Fenvalerāts (RR, SS, RS un SR izomēru summa)

Liellopi

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Fertirelīna acetāts

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Firokoksibs

Firokoksibs

Zirgi

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

Fitomenadions

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Florfenikols

Florfenikola un tā metabolītu summa, ko izsaka ar florfenikolamīnu

Liellopi, aitas, kazas

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Cūkas

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Mājputni

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Zivis

1 000 μg/kg

Muskuļi un āda dabīgās proporcijās

Visas pārējās produktīvās sugas

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Fluazurons

Fluazurons

Liellopi

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Flubendazols

Flubendazola un (2-amino-1H-benzimidazol-5-il)-(4-florfenil)metanona summa

Mājputni, cūkas

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiemPretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Flubendazols

Mājputni

400 μg/kg

Olas

Flugestona acetāts

Flugestona acetāts

Aitas, kazas

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Tikai intravaginālai lietošanai zootehniskiem mērķiem.

Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu.

Flumekvīns

Flumekvīns

Liellopi, cūkas, aitas, kazas

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Liellopi, aitas, kazas

50 μg/kg

Piens

Mājputni

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Zivis

600 μg/kg

Muskuļi un āda dabīgās proporcijās

Visas pārējās produktīvās sugas

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Flumetrīns

Flumetrīns (trans-Z-izomēru summa)

Liellopi

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Aitas

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā

NEPIEMĒRO

Bites

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

Flumetrīns

 

Bites

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

 

 

Fluniksīns

Fluniksīns

Liellopi

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

Cūkas

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Zirgi

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

5-hidroksifluniksīns

Liellopi

40 μg/kg

Piens

Fluorglicinols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Foeniculi aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Foksīms

Foksīms

Aitas

50 μg/kg

400 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā..

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Cūkas

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Vistas

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Olas

Folikulus stimulējošs hormons (dabīgs folikulus stimulējošs hormons no visām sugām un tā sintētiskie analogi)

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Folskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Formaldehīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Frangulae cortex standartizēti ekstrakti un to preparāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Furosemīds

NEPIEMĒRO

Liellopi, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intravenozai ievadīšanai

IERAKSTA NAV

Gamitromicīns

Gamitromicīns

Liellopi

20 µg/kg

200 µg/kg

100 µg/kg

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Gentamicīns

Gentamicīna C1, gentamicīna C1a, gentamicīna C2 un gentamicīna C2a summa

Liellopi, cūkas

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Liellopi

100 μg/kg

Piens

Gentianae radix standartizēti ekstrakti un to preparāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Ginkgo biloba

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu

IERAKSTA NAV

Ginseng [Parastais jeb īstais žeņšeņs]

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Ginseng standartizēti ekstrakti un to preparāti

Nepiemēro

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Glicerīnformāls

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Glicīns

 

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Glikozaminoglikāna polisulfāts

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Glutamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Glutamīnskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Glutaraldehīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Gonadotropīnu atbrīvojošs hormons

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Grūsnu ķēvju asins seruma gonadotropīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Guanozīns un tā 5’-monofosfāts, 5’-difosfāts un 5’-trifosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Halofuginons

Halofuginons

Liellopi

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret vienšūņiem.

Hamamelis virginiana

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu desmito daļu.

IERAKSTA NAV

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

Harpagophytum procumbens

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Harunga madagascariensis

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu.

IERAKSTA NAV

Heksetidīns

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai

IERAKSTA NAV

Heparīns un tā sāļi

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Heptaminols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Hesperidīna metilhalkons

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Hesperidīns

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Hiāluronskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Hidrohlortiazīds

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Hidrokortizons

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Hidroksietilsalicilāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas, izņemot zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Himotripsīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Hippocastani semen

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai

IERAKSTA NAV

Histidīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Hlorfenamīns

 

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

 

 

Hlorheksidīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Hlorkrezols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Hlormadinons

Hlormadinons

Liellopi

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Tauki

Aknas

Piens

Tikai izmantošanai zootehnikā.

Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu.

Hlortetraciklīns

Pamatvielas un tās 4-epimēra summa

Visas produktīvās sugas

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

Piens

Olas

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Holīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Homeopātiskās veterinārās zāles

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Visas vielas, ko izmanto homeopātiskajās veterinārajās zālēs, ja to koncentrācija zālēs nepārsniedz vienu tūkstošo daļu.

IERAKSTA NAV

Humīnskābes un to nātrija sāļi

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Hyperici oleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Hypericum perforatum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Imidokarbs

Imidokarbs

Liellopi

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret vienšūņiem.

Aitas

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Inozīns un tā 5’-monofosfāts, 5’-difosfāts un 5’-trifosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Inozitols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Ivermektīns

22,23-dihidroavermektīns B1a

Visas produktīvās zīdītāju sugas

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem

Izobutāns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Izoflurāns

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai izmantošanai par anestēzijas līdzekli.

IERAKSTA NAV

Izoksuprīns

NEPIEMĒRO

Liellopi, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai terapeitiskai izmantošanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/22/EEK

IERAKSTA NAV

Izoleicīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Izopropanols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Jecoris oleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Joda organiskie savienojumi:

jodoforms

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Jods un joda neorganiskie savienojumi, tostarp:

nātrija un kālija jodīdi,

nātrija un kālija jodāti,

jodofori, tostarp jodpolivinilpirolidons

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Juniperi fructus

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija acetāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija aspartāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija benzoāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija borglikonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija citrāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija fosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija glicerofosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija glikoheptonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija glikonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija glikonoglikoheptonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija glikonolaktāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija glutamāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija hidroksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija hipofosfīts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija hlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija karbonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija malāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija oksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija pantotenāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija polifosfāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija propionāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija silikāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija stearāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kalcija sulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kālija DL-aspartāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kālija glicerofosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kālija glikuronāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kālija nitrāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kālija selenāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kampars

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai ārējai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Kanamicīns

Kanamicīns A

Visas produktīvās sugas, izņemot zivis

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Karazolols

Karazolols

Liellopi

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu/līdzekļi, kas iedarbojas uz veģetatīvo nervu sistēmu

Cūkas

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Karbasalāta kalcijs

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas, izņemot zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.

IERAKSTA NAV

Karbetocīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kardamonauga ekstrakts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Karnitīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Karprofēns

Karprofēna un karprofēna glikuronīda konjugāta summa

Liellopi, zirgi

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

 

Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs for Piens

NEPIEMĒRO

Ketamīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Ketanserīna tartrāts

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Ketoprofēns

NEPIEMĒRO

Liellopi, cūkas, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Klavulānskābe

Klavulānskābe

Liellopi, cūkas

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Liellopi

200 μg/kg

Piens

Klazurils

NEPIEMĒRO

Baloži

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Klenbuterola hidrohlorīds

Klenbuterols

Liellopi

Zirgi

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu/līdzekļi, kas iedarbojas uz veģetatīvo nervu sistēmu

Liellopi

0,05 μg/kg

Piens

Kloksacilīns

Kloksacilīns

Visas produktīvās sugas

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Kloprostenols

NEPIEMĒRO

Liellopi, cūkas, kazas, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Klorsulons

Klorsulons

Liellopi

35 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Klozantels

Klozantels

Liellopi

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā..

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Aitas

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Kobalta (II) oksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kobalta dihlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kobalta glikonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kobalta karbonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kobalta sulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kobalta trioksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kofeīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Kokoalkildimetilbetaīni

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielus

IERAKSTA NAV

Kolistīns

Kolistīns

Visas produktīvās sugas

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Olas

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Kortikotropīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Ksilazīna hidrohlorīds

NEPIEMĒRO

Liellopi, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

 

 

Kumafoss

Kumafoss

Bites

100 μg/kg

Medus

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Kvatrezīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Var lietot tikai par konservantu koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,5 %

IERAKSTA NAV

Lachnanthes tinctoria

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu

IERAKSTA NAV

Lanolīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Lasalocīds

Lasalocīds A

Mājputni

20 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Olas

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Lauri folii aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Lauri fructus

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Lavandulae aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Lecirelīns

NEPIEMĒRO

Liellopi, zirgi, truši

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Leicīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Lespedeza capitata

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Levamizols

Levamizols

Liellopi, aitas, cūkas, mājputni

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Levometadons

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intravenozai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Levotiroksīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Lidokaīns

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai vietējai vadu anestēzijai.

IERAKSTA NAV

Lineārās alkilbenzolsulfoskābes, kurās alkilķēžu garums ir no C9 līdz C13 un kuras satur ne mazāk kā 2,5 % alkilķēžu, kas garākas par C13

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Lini oleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Linkomicīns

Linkomicīns

Visas produktīvās sugas

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Olas

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Lizīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Lobaria pulmonaria

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Lobelīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Luprostiols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Luteinizējošs hormons (dabīgs luteinizējošs hormons no visām sugām un tā sintētiskie analogi)

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

L-vīnskābe un tās mono- un dibāziskie nātrija, kālija un kalcija sāļi

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu.

IERAKSTA NAV

Magnija acetāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija alumīnija silikāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija aspartāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija citrāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija fosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija glicerfosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija glikonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija glutamāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija hidroksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija hipofosfīts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija hlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija karbonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija oksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija orotāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija stearāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija sulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnija trisilikāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Magnijs

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Majoranae herba

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Mangāna glicerofosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Mangāna glikonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Mangāna hlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Mangāna karbonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Mangāna oksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Mangāna pidolāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Mangāna ribonukleāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Mangāna sulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Mannīts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Marbofloksacīns

Marbofloksacīns

Liellopi, cūkas

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Liellopi

75 μg/kg

Piens

Matricaria recutita un no tās iegūtie preparāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Matricariae flos

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Mebendazols

Mebendazola metil- (5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-il) karbamāta un (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanona summa, ko izsaka kā mebendazola ekvivalentu

Aitas, kazas, zirgi

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā..

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Mecilināms

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intrauterīnai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Medicago sativa extractum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Medroksiprogesterona acetāts

NEPIEMĒRO

Aitas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intravaginālai lietošanai zootehniskiem mērķiem.

IERAKSTA NAV

Melatonīns

NEPIEMĒRO

Aitas, kazas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Melissae aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Melissae folium

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Meloksikāms

Meloksikāms

Liellopi, kazas, cūkas, truši, zirgi

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

Liellopi, kazas

15 μg/kg

Piens

Menadions

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Menbutons

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas, kazas, cūkas, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Menthae arvensis aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Menthae piperitae aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Mentols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Mepivakaīns

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Var lietot tikai ievadīšanai locītavās un epidurāli kā vietējās anestēzijas līdzekli.

IERAKSTA NAV

Merkaptamīna hidrohlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Metamizols

4-metilaminoantipirīns

Liellopi, cūkas, zirgi

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

Liellopi

50 μg/kg

Piens

Metilbenzoāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Metilnikotināts

NEPIEMĒRO

Liellopi, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Metilprednizolons

Metilprednizolons

Liellopi

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Kortikoīdi/glikokortikoīdi

Metilsalicilāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas, izņemot zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Metionīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Migliols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Millefolii herba

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Moksidektīns

Moksidektīns

Liellopi, aitas, zirgi

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem

Liellopi, aitas

40 μg/kg

Piens

Monenzīns

Monenzīns A

Liellopi

2 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

2 μg/kg

2 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Monepantels

Monepantel-sulfons

Aitas

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Kazas

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Pagaidu maksimāli pieļaujamais atlieku līmenis ir spēkā līdz 2011. gada 1. janvārim

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā

Monotiolglicerols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Montanīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Morantels

Atlieku summa, ko var hidrolizēt par N-metil-1,3-propanediamīnu un izteikt kā morantela ekvivalentus

Visi atgremotāji

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Myristicae aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Lietošanai tikai jaundzimušiem dzīvniekiem.

IERAKSTA NAV

Nafcilīns

Nafcilīns

Visi atgremotāji

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Tikai ievadīšanai piena dziedzeros.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Natamicīns

NEPIEMĒRO

Liellopi, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Nātrija 2-metil-2-fenoksi-propanoāts

NEPIEMĒRO

Liellopi, cūkas, kazas, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija acetilsalicilāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas, izņemot zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.

IERAKSTA NAV

Nātrija benzil-4-hidroksibenzoāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija borformiāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija butil-4-hidroksibenzoāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija cetostearilsulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Nātrija dihloroizocianurāts

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas, kazas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Nātrija dioktilsulfosukcināts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija formaldehīdsulfoksilāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija glicerofosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija hipofosfīts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija hlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija hlorīts

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Nātrija kromoglikāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija laurilsulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija nitrīts

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai

IERAKSTA NAV

Nātrija pirosulfīts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija propionāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija salicilāts

NEPIEMĒRO

Liellopi, cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Iekšķīgai lietošanai.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.

IERAKSTA NAV

Visas produktīvās sugas, izņemot zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

Nātrija selenāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija selenīts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija stearāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija tiosulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nātrija tozilhloramīds

NEPIEMĒRO

Liellopi, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lietošanai ūdenī.

n-butanols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu.

IERAKSTA NAV

n-butāns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Neomicīns (tostarp framicetīns)

Neomicīns B

Visas produktīvās sugas

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Olas

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Neostigmīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Netobimīns

Albendazola oksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino sulfona summa, ko izsaka ar albendazolu

Liellopi, aitas

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Tikai iekšķīgai lietošanai.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Nikoboksils

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Niķeļa glikonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Niķeļa sulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Nitroksinils

Nitroksinils

Liellopi, aitas

400 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

400 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā..

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

No sarkanajām kāršu pupiņām (Phaseolus vulgaris) iegūts lektīns

NEPIEMĒRO

Cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Nonivamīds

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai

IERAKSTA NAV

Norgestomets

Norgestomets

Liellopi

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Tikai terapeitiskai un zootehniskai izmantošanai.

Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu.

Novobiocīns

Novobiocīns

Liellopi

50 μg/kg

Piens

Tikai ievadīšanai piena dziedzeros.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

Okoubaka aubrevillei

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Oksacilīns

Oksacilīns

Visas produktīvās sugas

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Oksfendazols

Ekstrahējamo atlieku summa, kas var oksidēties par oksfendazola sulfonu

Visi atgremotāji, cūkas, zirgi

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Visi atgremotāji

10 μg/kg

Piens

Oksibendazols

Oksibendazols

Cūkas

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Oksiklozanīds

Oksiklozanīds

Visi atgremotāji

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Oksitetraciklīns

Pamatvielas un tās 4-epimēra summa

Visas produktīvās sugas

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

Piens

Olas

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Oksitocīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Oksolīnskābe

Oksolīnskābe

Visas produktīvās sugas

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Oleiloleāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Omeprazols

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Orgoteīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Ornitīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Orotīnskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Pankreatīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Papaīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Papaverīns

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai jaundzimuši teļi.

IERAKSTA NAV

Paracetamols

NEPIEMĒRO

Cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Parkonazols

NEPIEMĒRO

Guinea fowl

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Paromomicīns

Paromomicīns

Visas produktīvās sugas

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Pārtikas piedevas (vielas ar derīgu E numuru, kas apstiprinātas kā piedevas pārtikas produktos)

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai vielas, kas apstiprinātas par pārtikas piedevām cilvēku uzturā lietojamos pārtikas produktos, izņemot konservantus, kuri uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/2/EK III pielikuma C daļā.

IERAKSTA NAV

Peforelīns

NEPIEMĒRO

Cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Penetamāts

Benzilpenicilīns

Visas produktīvās zīdītāju sugas

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Pepsīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Permetrīns

Permetrīns (izomēru summa)

Liellopi

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz pienu jāievēro turpmākie Komisijas Direktīvas 98/82/EK noteikumi.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Peroksietiķskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Phytolacca americana

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to home-opātisko veteri-nāro zāļu sastā-vā, kas sagata-votas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu.

IERAKSTA NAV

Piceae turiones recentes extractum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Pienskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Piperazīna dihidrohlorīds

NEPIEMĒRO

Vistas

MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot olas

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Piperazīns

Piperazīns

Cūkas

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Vistas

2 000 μg/kg

Olas

Piperonila butoksīds

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas, kazas, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Pirantela embonāts

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Piretras ekstrakts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Pirlimicīns

Pirlimicīns

Liellopi

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Polietilēna glikol-15-hidroksistearāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu.

IERAKSTA NAV

Polietilēna glikol-7-glicerilkokoāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Polietilēna glikolstearāti ar 8-40 oksietilēna vienībām

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu.

IERAKSTA NAV

Polietilēnglikoli (ar molekulmasu no 200 līdz 10 000)

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Polikrezulēns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Polioksietilēna sorbitāna monooleāts un trioelāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Polioksilēta rīcineļļa, kas satur 40 līdz 60 oksietilēna vienības

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu.

IERAKSTA NAV

Polioksilēta rīcineļļa, kas satur 30 līdz 40 oksietilēna vienības

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu.

IERAKSTA NAV

Polisorbāts 80

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Poloksalēns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Poloksamērs

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Prazikvantels

NEPIEMĒRO

Aitas,

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Prednizolons

Prednizolons

Liellopi

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Kortikoīdi/glikokortikoīdi

Pretkamīds (krotetamīds un kropropamīds)

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Progesterons

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas, kazas, zirgi (female)

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intravaginālai lietošanai terapeitiskiem vai zootehniskiem mērķiem un saskaņā ar Direktīvas 96/22/EK noteikumiem.

IERAKSTA NAV

Prokaīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Prolīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Propāns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Propilēnglikols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Prunus laurocerasus

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu

IERAKSTA NAV

Quercus cortex

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Quillaia saponins

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Rafoksanīds

Rafoksanīds

Liellopi

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Aitas

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Rhei radix standartizēti ekstrakti un to preparāti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Ricini oleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu.

IERAKSTA NAV

Rifaksimīns

Rifaksimīns

Liellopi

60 μg/kg

Piens

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.

NEPIEMĒRO

Tikai ievadīšanai piena dziedzeros, izņemot gadījumus, kad tesmeni var lietot pārtikā, un intrauterīnai lietošanai.

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

R-kloprostenols

NEPIEMĒRO

Liellopi, cūkas, kazas, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Romifidīns

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai terapeitiskai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Rosmarini aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Rosmarini folium

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Ruscus aculeatus

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Ruta graveolens

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to home-opātisko veteri-nāro zāļu sastā-vā, kas sagata-votas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

IERAKSTA NAV

Salicilskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas, izņemot zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Sālsskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Izmantošanai par palīgvielu.

IERAKSTA NAV

Salviae folium

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Sambuci flos

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Sarafloksacīns

Sarafloksacīns

Vistas

10 μg/kg

100 μg/kg

Āda un tauki

Aknas

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Salmonidae

30 μg/kg

Muskuļi un āda dabīgās proporcijās

Selenicereus grandiflorus

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu.

IERAKSTA NAV

Serenoa repens

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Serīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Serotonīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Sērs

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Silybum marianum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Sinapis nigrae semen

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Skābeņskābe

NEPIEMĒRO

Bites

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzeklis

Skudrskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Solidago virgaurea

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Somatosalms

NEPIEMĒRO

Salmon

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Sorbitāna trioleāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Sorbitānseshioleāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Spektinomicīns

Spektinomicīns

Aitas

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Visas pārējās produktīvās sugas

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Spiramicīns

Spiramicīna un neospiramicīna summa

Liellopi

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Vistas

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Spiramicīns 1

Cūkas

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Streptomicīns

Streptomicīns

Visi atgremotāji, cūkas, truši

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Attiecībā uz cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Visi atgremotāji

200 μg/kg

Piens

Strihnīns

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai devā līdz 0,1 mg/kg ķermeņa svara.

IERAKSTA NAV

Strychni semen

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas, kazas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai iekšķīgai lietošanai devās līdz 0,1 mg strihnīna ekvivalenta uz kg ķermeņa svara.

IERAKSTA NAV

Sulfogajakols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Sulfonamīdi

(Visas vielas, kas pieder pie sulfonamīdu grupas.)

Pamatviela

Visas produktīvās sugas

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Sulfonamīdu grupas vielu atlieku kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 100 μg/kg.

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Sulfonamīdu grupas vielu atlieku kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 100 μg/kg

Pretinfekcijas līdzekļi/Ķīmijterapeitiskie līdzekļi

Liellopi, aitas, kazas

100 μg/kg

Piens

Symphyti radix

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Lokālai lietošanai tikai uz veselas ādas.

IERAKSTA NAV

Syzygium cumini

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Tanninum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Taufluvalināts

NEPIEMĒRO

Bites

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Teflubenzurons

Teflubenzurons

Salmonidae

500 μg/kg

Muskuļi un āda dabīgās proporcijās

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

Teobromīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Teofilīns

Nepiemēro

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Terebinthinae laricina

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Terpentīneļļas oksidācijas produkti

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas, kazas, cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Terpīnhidrāts

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas, kazas, cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Tetraciklīns

Pamatvielas un tās 4-epimēra summa

Visas produktīvās sugas

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

Piens

Olas

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Tetrakaīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Var izmantot tikai par anestēzijas līdzekli.

 

Thuja occidentalis

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu.

IERAKSTA NAV

Thymi aetheroleum

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Tiabendazols

Tiabendazola un 5- hidroksitiabendazola summa

Liellopi, kazas

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Tiamfenikols

Tiamfenikols

Visas produktīvās sugas (1)

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi (2)

Tauki (3)

Aknas

Nieres

Piens

Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Tiamilals

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intravenozai ievadīšanai.

IERAKSTA NAV

Tiamulīns

Metabolītu summa, ko var hidrolizēt līdz 8-α-hidroksimutilīnam

Cūkas, truši

100 μg/kg

500 μg/kg

Muskuļi

Aknas

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Vistas

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Tītari

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Tiamulīns

Vistas

1 000 μg/kg

Olas

Tiaprosts

NEPIEMĒRO

Liellopi, aitas, cūkas, zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Tiliae flos

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Tilmikozīns

Tilmikozīns

MājputnI

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Attiecībā uz zivīm minētais MRL muskuļos attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Visas pārējās produktīvās sugas

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Tilozīns

Tilozīns A

Visas produktīvās sugas

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Olas

Attiecībā uz zivīm minētais MRL muskuļos attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Tiludronskābe (dinātrija sāls veidā)

NEPIEMĒRO

Zirgi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intravenozai lietošanai

IERAKSTA NAV

Mājputni

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Parenterālai lietošanai tikai dējējputniem un vaislas putniem

Tilvalozīns

Tilvalozīna un 3-O-acetiltilozīna summa

Cūkas

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Mājputni

50 μg/kg

50 μg/kg

Āda un tauki

Aknas

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Timerfonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Lietošanai tikai par konservantu daudzdevu vakcīnās koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,02 %

IERAKSTA NAV

Timidīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Timols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Tioktīnskābe

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Tiomersāls

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Lietošanai tikai par konservantu daudzdevu vakcīnās koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,02 %

IERAKSTA NAV

Tiopentālnātrijs

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai intravenozai ievadīšanai.

IERAKSTA NAV

Tirozīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Toldimfoss

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Tolfenamskābe

Tolfenamskābe

Liellopi, cūkas

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

Liellopi

50 μg/kg

Piens

Toltrazurils

Toltrazurilsulfons

Visas produktīvās zīdītāju sugas

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Muskuļi

tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā..

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret vienšūņiem.

Mājputni

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Muskuļi

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Tragakants

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Treonīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Trihlormetiazīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās zīdītāju sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Triklabendazols

Ekstrahējamo atlieku summa, kas var oksidēties par ketotriklabendazolu

Visi atgremotāji

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem

Trimetilfloroglucinols

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Trimetoprims

Trimetoprims

Zirgi

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Tauki (1)

Muskuļi (2)

Aknas

Nieres

Attiecībā uz zivīm minētais MRL muskuļos attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/Ķīmijterapeitiskie līdzekļi

Visas pārējās produktīvās sugas

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

Piens

Tripsīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Triptofāns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Tulatromicīns

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetra-hidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetil-Amino)-β-D-ksilo-ksenopiranosil] oksi] -1 – oksa-6-azaciklopent-dekān-15-ons izteiktskā tulatromicīnaekvivalenti

Liellopi

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Tauki

Aknas

Nieres

Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Cūkas

100 μg/kg

3 000 µg/kg

3 000 µg/kg

Āda un tauki

Aknas

Nieres

Turnera diffusa

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV

Ūdeņraža peroksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Urginea maritima

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu. Tikai iekšķīgai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Uridīns un tā 5’-monofosfāts, 5’-difosfāts un 5’-trifosfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Urīnviela

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Urticae herba

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Valīns

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Valnemulīns

Valnemulīns

Cūkas

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskuļi

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

Vara glikonāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Vara heptanoāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Vara hlorīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Vara metionāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Vara oksīds

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Vara sulfāts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Vedaprofēns

Vedaprofēns

Zirgi

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskuļi

Tauki

Aknas

Nieres

IERAKSTA NAV

Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

Vērmeļu ekstrakts

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Vetrabutīna hidrohlorīds

NEPIEMĒRO

Cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

IERAKSTA NAV

Vilnas spirti

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai lokālai lietošanai.

IERAKSTA NAV

Vinkamīns

NEPIEMĒRO

Liellopi

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Lietošanai tikai jaundzimušiem dzīvniekiem.

IERAKSTA NAV

Virola sebifera

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to home-opātisko veteri-nāro zāļu sastā-vā, kas sagata-votas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu.

IERAKSTA NAV

Viscum album

NEPIEMĒRO

Visas produktīvās sugas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.

IERAKSTA NAV


2. tabula

Aizliegtās vielas

Farmakoloģiski aktīvā viela

MRL

Aristolochia spp. un to preparāti

MRL nav iespējams noteikt

Dapsons

MRL nav iespējams noteikt

Dimetridazols

MRL nav iespējams noteikt

Hloramfenikols

MRL nav iespējams noteikt

Hloroforms

MRL nav iespējams noteikt

Hlorpromazīns

MRL nav iespējams noteikt

Kolhicīns

MRL nav iespējams noteikt

Metronidazols

MRL nav iespējams noteikt

Nitrofurāni (tostarp furazolidons)

MRL nav iespējams noteikt

Ronidazols

MRL nav iespējams noteikt