ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.013.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 13

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 19. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 36/2010 (2009. gada 3. decembris) par Kopienas paraugiem, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK noteikti vilciena vadītāja apliecībām, papildu sertifikātiem, apliecinātām papildu sertifikātu kopijām un pieteikuma veidlapām vilciena vadītāja apliecību saņemšanai ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

19.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 13/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 36/2010

(2009. gada 3. decembris)

par Kopienas paraugiem, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK noteikti vilciena vadītāja apliecībām, papildu sertifikātiem, apliecinātām papildu sertifikātu kopijām un pieteikuma veidlapām vilciena vadītāja apliecību saņemšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvu 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Dzelzceļu aģentūras 2008. gada 19. decembra Ieteikumu Nr. ERA/REC/SAF/04-2008 par vilciena vadītāja apliecību, papildu sertifikātu un vilciena vadītāju papildu sertifikātu apliecinātu kopiju harmonizētajiem formātiem atbilstoši Direktīvai 2007/59/EK un Eiropas Dzelzceļu aģentūras 2008. gada 19. decembra Ieteikumu Nr. ERA/REC/SAF/06-2008 par harmonizēta parauga izmantošanu pieteikuma veidlapai vilciena vadītāja apliecības saņemšanai,

tā kā:

(1)

Direktīva 2007/59/EK paredz, ka visiem vilciena vadītājiem ir vilcienu vadīšanai vajadzīgā sagatavotība un kvalifikācija, kā arī šādi dokumenti: apliecība, kas norāda, ka vadītājs atbilst obligātajiem nosacījumiem attiecībā uz medicīniskajām prasībām, pamatizglītību un vispārējām profesionālajām iemaņām, un viens vai vairāki sertifikāti, kas norāda infrastruktūras, pa kādām sertifikāta īpašniekam ir atļauts braukt, un ritošo sastāvu, kādu sertifikāta īpašniekam atļauts vadīt.

(2)

Dalībvalstu tiesību akti par vilciena vadītāju sertificēšanas nosacījumiem ievērojami atšķiras. Tāpēc, lai atbalstītu attiecīgo Kopienas tiesību aktu īstenošanu, jāpieņem harmonizēti vilciena vadītāju sertificēšanas paraugi.

(3)

Apliecību un papildu sertifikātu harmonizēšanas mērķis ir, pirmkārt, atvieglot vilciena vadītāju pārvietošanos no vienas dalībvalsts uz citu, kā arī atvieglot viņu pārvietošanos no viena dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma uz citu, kā arī kopumā panākt, ka apliecības un harmonizētos papildu sertifikātus atzīst visas dzelzceļa nozarē iesaistītās puses. Tādēļ ir svarīgi noteikumos paredzēt obligātās prasības, kas pieteikumu iesniedzējiem jāizpilda, lai saņemtu apliecību vai harmonizēto papildu sertifikātu. Lai nodrošinātu vajadzīgo vienveidību un pārskatāmību, dalībvalstīm jāpieņem harmonizēts vilciena vadītāja apliecību paraugs, bet dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem jāizdod harmonizēti papildu sertifikāti.

(4)

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem, kas nodarbina vilcienu vadītājus vai slēdz līgumus ar viņiem, un jo īpaši dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas sniedz starptautiskus pakalpojumus, ir svarīgi, lai papildu sertifikātu formāts dažādās dalībvalstīs būtu vienāds; tādēļ tas jāharmonizē, lai apliecinātu vilciena vadītāju atbilstību konkrētiem obligātiem nosacījumiem, profesionālo kvalifikāciju un valodu zināšanas.

(5)

Saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 4. panta 4. punktu Eiropas Dzelzceļu aģentūrai jāsagatavo apliecības, papildu sertifikāta un apstiprinātas papildu sertifikāta kopijas Kopienas parauga projekts, kā arī jānosaka šo dokumentu fiziskie raksturlielumi, ņemot vērā viltošanas novēršanas pasākumus. Saskaņā ar iepriekšminēto pantu aģentūrai jāiesaka Kopienas kodi attiecībā uz dažādiem A un B vadīšanas kategoriju veidiem, kas jānorāda papildu sertifikātā. Direktīvas 2007/59/EK I pielikuma 2. punkta g) apakšpunktā noteikts, ka Komisija lemj par papildinformācijas vai medicīnisko ierobežojumu kodu iekļaušanu vilciena vadītāja apliecībās.

(6)

Dalībvalstīm jāpiešķir katrai vilciena vadītāja apliecībai atsevišķs numurs; šim numuram arī jāatvieglo apliecības reģistrēšana valsts vilciena vadītāja apliecību reģistrā, kas jāizveido saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 22. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

(7)

Drošības iestādēm jāizmanto visa vilcienu vadītāju apliecībās, papildu sertifikātos un minētajos reģistros ietvertā informācija, lai atvieglotu personāla sertificēšanas procesa izvērtēšanu, kas paredzēts 10. un 11. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) (2), un lai paātrinātu minētajos pantos paredzēto drošības sertifikātu izdošanu.

(8)

Tam, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji nodarbina tādus vilciena vadītājus, kas sertificēti saskaņā ar Direktīvu 2007/59/EK, nebūtu jāatbrīvo tie no pienākuma izveidot vilciena vadītāju kompetences un uzvedības pārraudzības un iekšējās kontroles sistēmu atbilstīgi Direktīvas 2004/49/EK 9. pantam un III pielikumam, un tam vajadzētu būt minētās sistēmas daļai. Harmonizētajam papildu sertifikātam nebūtu jāatbrīvo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji no atbildības par savas dzelzceļa sistēmas daļas drošu darbību, jo īpaši no atbildības par personāla apmācību.

(9)

Direktīvas 2007/59/EK 7. panta 1. punktā noteikts, ka apliecība ir derīga visā Kopienas teritorijā, un minētās direktīvas 4. panta 4. punktā pieprasīts izstrādāt apliecības Kopienas paraugu. Tādējādi harmonizēta apliecības pieteikuma veidlapa atvieglotu to kompetento iestāžu darbu dalībvalstīs, kurām jāvāc informācija apliecības izdošanai.

(10)

Direktīvas 2007/59/EK 14. panta 1. punktā noteikta prasība, ka dalībvalstu kompetentās iestādes publicē informāciju par procedūru, kas jāievēro, lai saņemtu apliecību. Nosakot šādas procedūras, kompetentajām iestādēm jāiekļauj noteikumi harmonizētās pieteikuma veidlapas izmantošanai.

(11)

Harmonizēto pieteikuma veidlapu var izmantot, lai sniegtu pietiekamu informāciju par valsts noteikumiem, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3) attiecībā uz personu aizsardzību, apstrādājot to datus. Kompetentās iestādes veidlapu var izmantot, lai saņemtu atļauju apstrādāt vilciena vadītāja apliecības pieteikumu iesniedzēju vai šo apliecību īpašnieku datus, kad tas ir nepieciešams.

(12)

Harmonizētās pieteikuma veidlapas pieņemšanai ir ļoti ierobežota ekonomiskā ietekme, un tā rada ļoti niecīgu administratīvo slogu, jo, izmantojot vienoto pieteikumu, pastāv iespēja izvēlēties starp drukātu dokumentu un IT saskarni.

(13)

Saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 36. panta 3. punktu minētā direktīva neattiecas uz Kipru un Maltu. Tādējādi šī regula nav jāpiemēro Kiprā un Maltā, kamēr šo dalībvalstu teritorijā nav dzelzceļa sistēmas.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 96/48/EK 21. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vilciena vadītāja apliecības Kopienas paraugs

Kopienas paraugu, kas noteikts šīs regulas I pielikumā, izmanto vilciena vadītāja apliecībām, kā minēts Direktīvas 2007/59/EK 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Šo formātu izmanto katru reizi, kad tiek izdota, atjaunota, atjaunināta, grozīta vai anulēta vilciena vadītāja apliecība.

Izmanto vienu vai vairākas Eiropas Kopienas oficiālās valodas.

2. pants

Papildu sertifikāta Kopienas paraugs

Kopienas paraugu, kas noteikts šīs regulas II pielikumā, izmanto papildu sertifikātiem, kā minēts Direktīvas 2007/59/EK 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Šo formātu lieto katru reizi, kad tiek izdots, atjaunots, atjaunināts, grozīts vai anulēts papildu sertifikāts.

Izmanto vienu vai vairākas Eiropas Kopienas oficiālās valodas.

3. pants

Apstiprinātas papildu sertifikāta kopijas Kopienas paraugs

Kopienas paraugu, kas noteikts šīs regulas III pielikumā, izmanto apstiprinātām papildu sertifikāta kopijām saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 17. pantu.

4. pants

Vilciena vadītāja apliecības pieteikuma veidlapa

1.   Pieteikuma veidlapas Kopienas paraugu, kas noteikts šīs regulas IV pielikumā, var izmantot vilciena vadītāja apliecības pieteikuma veidlapām, kas minētas Direktīvas 2007/59/EK 14. pantā. Šis paraugs ir tāds, ka tajā var iekļaut valsts prasības, kas var papildināt šīs regulas IV pielikumā izklāstīto informāciju.

2.   Pieteikuma veidlapas Kopienas paraugu var izmantot, lai iesniegtu pieteikumu jaunas apliecības saņemšanai, atjauninātu apliecības datus, atjaunotu apliecību vai saņemtu tās dublikātu.

3.   Pieteikuma veidlapas Kopienas parauga aizpildīšanas norādījumi ir izklāstīti IV pielikumā.

4.   Kompetentās iestādes var iekļaut Kopienas parauga noformējumu procedūrā, kas jāpublicē saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 14. panta 1. punktu, un IT saskarnēs.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs, izņemot Kipru un Maltu, kamēr šo dalībvalstu teritorijā nav dzelzceļa sistēmas.

Briselē, 2009. gada 3. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.

(2)  OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.


I PIELIKUMS

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBAS KOPIENAS PARAUGS

1.   VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBAS FIZISKIE RAKSTURLIELUMI

Vilciena vadītāja apliecība atbilst ID-1 formātam, kas noteikts starptautiskajā standartā ISO/IEC 7810:2003 “Identifikācijas kartes. Fiziskie raksturlielumi”.

Neskarot datu aizsardzības noteikumus, dalībvalstis savā teritorijā kā apliecības daļu var izmantot datu glabāšanas vidi (mikroshēmu), lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji varētu glabāt tajā informāciju par uzņēmumu, tostarp datus, kas jāietver papildu sertifikātā, ar nosacījumu, ka tas nekādā veidā netraucē īstenot šo regulu.

Šādas mikroshēmas ievietošana notiek saskaņā ar starptautisko standartu ISO 7816-1:1998 “Identifikācijas kartes. Integrētās(-o) shēmas(-u) kartes ar kontaktiem. 1. daļa: Fiziskie raksturlielumi”.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji netiks atbrīvoti no II pielikuma 4. nodaļā aprakstītā papildu sertifikāta Kopienas parauga pieņemšanas līdz harmonizētu viedkartes izmantošanas prasību ieviešanai.

Lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem standartiem, kartes raksturlielumu pārbaudes metodēm jāatbilst standartam ISO/IEC 10373-1:2006 “Identifikācijas kartes. Testēšanas metodes. 1. daļa: Vispārīgs raksturojums”.

2.   VILTOŠANAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

a)

Materiālu, ko lieto vadītāju apliecībām, padara drošu pret viltojumiem, izmantojot šādus paņēmienus (obligāti drošības elementi):

kartes neatstaro ultravioletos starus,

fona drošības rakstu izstrādā tā, lai to nevarētu viltot skenējot, drukājot vai kopējot, izmantojot varavīksnes iespiedumu ar daudzkrāsainām drošības krāsām un gijošas rakstu pozitīvā un negatīvā; rakstu neveido pamatkrāsas (CMYK), tajā ir sarežģīti raksti vismaz divās speciālajās krāsās un mikroiespiedums,

optiski mainīgi elementi nodrošina pietiekamu aizsardzību pret kopēšanu un viltošanu fotografējot,

fotogrāfijai paredzētajā vietā aizsargfons un fotogrāfija pārklājas vismaz fotoattēla malās (rakstam jābūt blāvākam).

b)

Materiālu, ko lieto vadītāju apliecībām, papildus iepriekš minētajiem pasākumiem nodrošina pret viltojumiem, izmantojot vismaz vienu no šiem paņēmieniem (papildu drošības elementi):

iespiedkrāsas, kas maina krāsu,

iespiedkrāsas, kas maina krāsu siltuma iespaidā,

pielāgotas hologrammas,

mainīgi lāzeriespieduma attēli,

reljefas rakstzīmes, simboli vai raksti.

Izmantotajam paņēmienam jāļauj kompetentajām iestādēm pārbaudīt kartes derīgumu, nelietojot īpašas ierīces.

Ar tehnoloģiju nesaistīti viltošanas novēršanas pasākumi attiecas uz drošības pārvaldības sistēmas uzraudzību, kuru dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji ievieš saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK III pielikuma 2. punkta j) apakšpunktu.

3.   VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBAS NOFORMĒJUMS

Vilciena vadītāja apliecība atbilst Kopienas paraugam, standartkrāsām (Pantone Reflex Blue un Pantone Yellow) un paraugam, kuru noformējums sniegts pielikumā.

Aģentūra sniedz augstas izšķirtspējas grafiskā noformējuma elektronisko versiju, kas ietver atvērtos fontus (Myriad Pro un Minion Pro, kas pieejami visu ES valodu alfabētos) un fontu izmērus.

Informācija ir norādīta uz abām vilciena vadītāja apliecības pusēm.

Apliecības priekšpusē norāda šādu informāciju:

a)

vārdus “vilciena vadītāja apliecība”, kas iespiesti ar lieliem burtiem tās dalībvalsts valodā vai valodās, kura izdod apliecību;

b)

tās dalībvalsts nosaukumu, kura izdod apliecību;

c)

apliecības izdevējas dalībvalsts atšķirības zīmi, kuras pamatā ir ISO 3166 alpha 2 kods, kas drukāts negatīvā uz zila taisnstūra un kam apkārt ir 12 dzeltenas zvaigznes.

Atšķirības zīmes ir šādas:

[(*) CH un NO minētas informācijai]

AT

:

Austrija

BE

:

Beļģija

BG

:

Bulgārija

CY

:

Kipra (1)

CZ

:

Čehija

DK

:

Dānija

EE

:

Igaunija

FI

:

Somija

FR

:

Francija

DE

:

Vācija

EL

:

Grieķija

HU

:

Ungārija

IS

:

Īslande

IE

:

Īrija

IT

:

Itālija

LV

:

Latvija

LI

:

Lihtenšteina

LT

:

Lietuva

LU

:

Luksemburga

MA

:

Malta (1)

[NO]:

:

[Norvēģija] (*)

NL

:

Nīderlande

PL

:

Polija

PT

:

Portugāle

RO

:

Rumānija

SK

:

Slovākija

SI

:

Slovēnija

ES

:

Spānija

SE

:

Zviedrija

[CH]:

:

[Šveice] (*)

UK

:

Apvienotā Karaliste;

d)

informāciju par izdoto apliecību, kas numurēta šādi:

1.

apliecības īpašnieka uzvārds(-i). Uzvārdam(-iem) jāsaskan ar to (tiem), kas norādīts(-i) pasē / valsts identifikācijas kartē / citā atzītā dokumentā, ar kuru pierāda identitāti;

2.

īpašnieka vārds(-i). Vārdam(-iem) jāsaskan ar to (tiem), kas norādīts(-i) pasē / valsts identifikācijas kartē / citā atzītā dokumentā, ar kuru pierāda identitāti;

3.

īpašnieka dzimšanas datums un vieta;

4.a

apliecības izdošanas datums;

4.b

apliecības derīguma termiņa beigu datums;

4.c

izdevējas iestādes nosaukums;

4.d

atsauces numurs, ko darba ņēmējam piešķīris darba devējs (var nenorādīt);

5.

apliecības numurs, kas nodrošina piekļuvi valsts reģistram, balstīts uz Eiropas Identifikācijas numuru – (EIN), kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 653/2007 (2).

Šā dokumenta veida divu ciparu EIN kods ir šāds:

71 līdz skaitlim 9 999;

ja gadā tiek izdotas vairāk nekā 9 999 apliecības:

72, ja skaitlis ir no 10 000 līdz 19 999;

ja gadā tiek izdotas vairāk nekā 19 999 apliecības:

73, ja skaitlis ir no 20 000 līdz 29 999;

6.

īpašnieka fotogrāfija;

7.

īpašnieka paraksts.

Apliecības aizmugurē norāda šādu informāciju:

8.

īpašnieka pastāvīgā dzīvesvieta vai pasta adrese (var nenorādīt), ko norāda ar skaitli 8 apzīmētā lauciņā;

9.

papildinformācija (apzīmēta kā “9.a” lodziņi) vai medicīniski ierobežojumi (apzīmēti kā “9.b” lodziņi) apliecības izmantošanai, kurus noteikusi kompetentā iestāde. Medicīniskie ierobežojumi tiks norādīti kodu veidā.

9.a

Papildinformāciju norāda lodziņos, kas apzīmēti ar skaitli 9.a, šādā kārtībā:

a.1

vilciena vadītāja dzimtā(-ās) valoda(-as) saskaņā ar dalībvalstī lietoto klasifikāciju;

a.2

lauciņš, kurā apliecības izdevēja dalībvalsts ieraksta informāciju, ko paredz valsts tiesību akti.

9.b

Medicīniskus ierobežojumus norāda lodziņos, kas apzīmēti ar skaitli 9.b. Kodi “b.1” un “b.2” ir harmonizētie Kopienas medicīnisko ierobežojumu kodi:

b.1

obligāta briļļu/kontaktlēcu lietošana;

b.2

obligāta dzirdes aparāta/sakaru palīglīdzekļa lietošana.

Attiecīgo kodu ieraksta vienā no lodziņiem, un tie lodziņi, kuri netiek izmantoti, paliek tukši.

Papildus iepriekšminētajam vārdus “Eiropas Kopienu paraugs” tās dalībvalsts valodā vai valodās, kura izdod apliecību, un vārdus “vilciena vadītāja apliecība” citās Kopienas valodās drukā šādi:

bulgāru:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

čehu:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

dāņu:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

holandiešu:

VERGUNNING MACHINIST (Nīderlande)

VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Beļģija)

angļu:

TRAIN DRIVING LICENCE

igauņu:

VEDURIJUHILUBA

somu:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

franču:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Beļģija, Francija, Luksemburga)

vācu:

EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Beļģija, Vācija)

FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Austrija)

grieķu:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

ungāru:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

īru:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

itāļu:

PATENTE DEL MACCHINISTA

latviešu:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

lietuviešu:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

maltiešu:

LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[norvēģu:]

[FØRERBEVIS] (*) (informācijai)

poļu:

LICENCJA MASZYNISTY

portugāļu:

CARTA DE MAQUINISTA

rumāņu:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

slovāku:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

slovēņu:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

spāņu:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

zviedru:

FÖRARBEVIS

4.   VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBAS STATUSS UN NUMURĒŠANA

Numuru piešķir kompetentā iestāde vai deleģētā institūcija, izdodot vilciena vadītāja apliecību. Apliecības atjaunošanas, grozīšanas, atjaunināšanas vai apliecības dublikāta izdošanas gadījumā apliecības numuru saglabā.

Ja apliecību atjauno pēc 10 gadiem, tai pievieno jaunu īpašnieka fotogrāfiju un norāda jaunu derīguma termiņu.

Apliecību atjaunina gadījumos, kad notiek izmaiņas fakultatīvajos datos, piemēram, adreses maiņa, darbinieka atsauces numura maiņa.

Apliecību groza, ja apliecībā tās derīguma termiņa laikā ir jāieraksta medicīniskie ierobežojumi. Jaunu(-us) kodu(-us) pievieno atbilstoši procedūrai, kas noteikta saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 14. panta 1. punktu.

Kompetentā iestāde atjaunina apliecību saskaņā ar procedūru un termiņu, kas noteikts atbilstīgi Direktīvas 2007/59/EK 14. panta 1. punktam. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji, kas nodarbina vilciena vadītājus vai slēdz līgumus ar tiem, nekavējoties īsteno jebkuru lēmumu, kas pieņemts medicīnisko pārbaužu veikšanas rezultātā.

Visas vilciena vadītāja apliecību statusa izmaiņas reģistrē valsts vilciena vadītāja apliecību reģistrā.

5.   SPĒKĀ NEESOŠU KARŠU IZMANTOŠANAS NOVĒRŠANA

Ja apliecībā iekļautā informācija ir mainījusies, īpašniekam nekavējoties karte jāatdod atpakaļ iestādei, kas to izdevusi, lai apliecību varētu aizstāt un spēkā neesošo karti iznīcināt.

Tāda pati procedūra attiecas uz pazaudētu karti, kas aizstāta ar jaunu un pēc tam atrasta.

6.   VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBAS KOPIENAS PARAUGS

Image


(1)  Pienākums transponēt un ieviest šo direktīvu neattiecas uz Kipru un Maltu tik ilgi, kamēr to teritorijā nav izveidota dzelzceļu sistēma (Direktīvas 2007/59/EK 36. panta 3. punkts).

(2)  OV L 153, 14.6.2007., 9. lpp.


II PIELIKUMS

PAPILDU SERTIFIKĀTA KOPIENAS PARAUGS

1.   SATURS

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji izdod papildu sertifikātus, kuri pienākumu pildīšanas laikā atrodas pie vilciena vadītājiem, kurus tie nodarbina vai kuru pakalpojumus izmanto uz līguma pamata, saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 29. pantu.

Papildu sertifikātu izdošanas un atjaunināšanas procedūra, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 15. pantu, nosaka valodu(-as), kādā(-ās) izdod sertifikātus.

Papildu sertifikāti ietver šādu informāciju:

atsauci uz apliecības numuru,

īpašnieka uzvārdu(-us). Dalībvalstis var iekļaut visus zināmos uzvārdus, bet priekšroka jādod galvenajam uzvārdam, un to uzskaitījumam jāatbilst uzvārdiem, kas norādīti apliecībā,

īpašnieka vārdu(-us). Dalībvalstis var iekļaut visus zināmos vārdus, bet to uzskaitījumam jāatbilst vārdiem, kas norādīti apliecībā,

atsauces numuru, ko piešķīris darba devējs (neobligāti),

apliecības izdošanas datumu un derīguma termiņa beigu datumu. Papildu sertifikāta derīguma ilgumu nosaka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi / infrastruktūras pārvaldītāji (DPU/IP), kas nodarbina vilcienu vadītājus vai slēdz līgumus ar viņiem, un to nosaka procedūrā, kura DPU/IP ir jāpublicē saskaņā ar 15. pantu. Ja sertifikāts ir spēkā uz nenoteiktu laiku, tā derīguma termiņa lodziņu neaizpilda,

datus par izdevēju iestādi. Papildu sertifikātu var izdot centrālā vai reģionālā DPU/IP nodaļa, kas iecelta atbilstoši procedūrai saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 15. pantu,

tajos var būt norādīts uzņēmuma iekšējais numurs administratīviem mērķiem.

Turpmāk norādītā informācija tiks numurēta šādā veidā.

1.1.   Dati par darba devēju

Informācija par uzņēmumu, kas nodarbina vilciena vadītāju vai slēdz līgumu ar viņu, ietver šādus datus:

uzņēmuma nosaukums un vajadzības gadījumā darba vieta (piemēram, depo, kurā vadītājs norīkots),

tās organizācijas kategorija, kas nodarbina vilciena vadītāju vai slēdz līgumu ar viņu: “dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums” vai “infrastruktūras pārvaldītājs”,

pasta adrese: adrese, pasta indekss, pilsēta un valsts,

vilciena vadītāja personiskais atsauces numurs uzņēmumā. Šo informāciju var nenorādīt.

1.2.   Dati par īpašnieku

Par īpašnieku tiek sniegti šādi dati:

dzimšanas vieta (vieta un valsts),

dzimšanas datums,

vilciena vadītāja valstspiederība,

pasta adrese (adrese, pasta indekss, pilsēta un valsts). Šo informāciju var nenorādīt.

1.3.   Vadīšanas kategorijas

Vadīšanas kategorijas un vilcienu veidus, kurus vilciena vadītājam ir atļauts vadīt, norāda šādi.

A kategorija

DPU/IP var izmantot “A” kā vispārēju kategoriju, kas ietver visas A kategorijas darbības: manevrēšanas lokomotīves, darba vilcienus, dzelzceļa tehniskās apkopes transportlīdzekļus un visas citas lokomotīves, kuras tiek izmantotas manevriem.

Tā vietā DPU/IP var arī ierobežot sertifikāta darbības jomu līdz vienam vai vairākiem šādiem veidiem:

A1

=

ierobežojot līdz manevrēšanas lokomotīvēm;

A2

=

ierobežojot līdz darba vilcieniem;

A3

=

ierobežojot līdz dzelzceļa tehniskās apkopes transportlīdzekļiem;

A4

=

ierobežojot līdz visām citām lokomotīvēm, kuras tiek izmantotas manevriem;

A5

=

cits, ja atļauja attiecas uz tādiem pakalpojumiem vai ritošo sastāvu, kas nav ietverts iepriekšējās kategorijās. To norāda atbilstošajā lauciņā.

B kategorija

DPU/IP var izmantot “B” kā vispārēju kategoriju, kas ietver pasažieru un preču pārvadājumus.

Tā vietā DPU/IP var arī ierobežot sertifikāta darbības jomu līdz vienam vai vairākiem šādiem veidiem:

B1

=

ierobežojot līdz pasažieru pārvadājumiem;

B2

=

ierobežojot līdz preču pārvadājumiem.

Kategoriju, kuru īpašniekam ir atļauts vadīt, norāda, aizpildot attiecīgo lodziņu, ja ir izvēlēta vispārējā kategorija, vai lodziņus, ja izvēlēta viena vai vairākas apakškategorijas. Lodziņus, kuri nav vajadzīgi, neaizpilda.

Paraugi

A

Image

=

vispārējā A kategorija, apakškategorijas nav izmantotas

A

Image

=

A kategorija, 1. apakškategorija

(atļauja vadīt tikai manevrēšanas lokomotīves)

A

Image

=

A kategorija, 2. un 3. apakškategorija

(atļauja vadīt darba vilcienus un dzelzceļa tehniskās apkopes transportlīdzekļus)

A

Image

=

A kategorija, 5. apakškategorija

(atļauja tādiem pakalpojumiem vai ritošajam sastāvam, kas neatbilst apakškategorijām no A1 līdz A4. Jānorāda lodziņā “piezīmes”)

B

Image

=

vispārējā B kategorija, apakškategorijas nav izmantotas

B

Image

=

B kategorija, 2. apakškategorija

(atļauja vadīt kravas vilcienus)

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji nodrošina, ka apakškategorijas izvēle neietekmē prasības, kas noteiktas Direktīvas 2007/59/EK V un VI pielikumā.

1.4.   Papildinformācija

Šī daļa paredzēta papildinformācijai, kas var būt pieprasīta valstī spēkā esošajos tiesību aktos vai uzņēmuma iekšējās procedūrās.

1.5.   Dati par valodu prasmi

Šeit iekļauj visu to valodu sarakstu – izņemot vilciena vadītāja dzimto valodu –, kuras vajadzīgas, lai darbotos attiecīgajā infrastruktūrā, kuras vilciena vadītājs zina un kuras atbilst Direktīvas 2007/59/EK VI pielikuma prasībām.

1.6.   Ierobežojumi

Šajā daļā norāda ierobežojumus attiecībā uz vadītāja īpašībām un spējām, kas saistītas ar papildu sertifikātā norādīto (piemēram, vadīt vilcienu atļauts tikai diennakts gaišajā laikā).

Ja ierobežojumi attiecas uz ritošo sastāvu (piemēram, ātruma ierobežojumi, vadot noteikta veida lokomotīves) un/vai infrastruktūru, informāciju teksta formātā sniedz lodziņā “piezīmes” līdzās attiecīgajam ritošajam sastāvam un/vai infrastruktūrai.

1.7.   Dati par ritošo sastāvu

Šajā daļā uzskaita ritošā sastāva veidus, kurus vadītājam ir atļauts vadīt pēc Direktīvas 2007/59/EK V pielikumā uzskaitīto kompetenču novērtēšanas.

Dati tiek norādīti šādos lodziņos:

attiecīgās kompetences spēkā esības sākuma datuma lodziņā,

katra ritošā sastāva veida lodziņā,

piezīmju lodziņā (piezīmes var būt zīmogs, kas apstiprina iegūto kompetenci, tās spēkā esības beigu datums vai cita attiecīga informācija, kas norādīta iepriekš 1.6. punktā).

1.8.   Dati par infrastruktūru

Šajā daļā norāda infrastruktūras, pa kurām pēc Direktīvas 2007/59/EK VI pielikuma 1.–7. punktā uzskaitīto kompetenču novērtēšanas vadītājam ir atļauts braukt.

Dati tiek norādīti šādos lodziņos:

attiecīgās kompetences spēkā esības sākuma datuma lodziņā,

tās infrastruktūras lodziņā, pa kuru vadītājam ir atļauts braukt,

piezīmju lodziņā (piezīmes var būt zīmogs, kas apstiprina iegūto kompetenci, tās spēkā esības beigu datums vai cita attiecīga informācija, kas norādīta iepriekš 1.6. punktā).

Infrastruktūru, pa kuru vadītājam ir atļauts braukt, apraksta dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma papildu sertifikātu izdošanas un atjaunināšanas procedūrā. Par katru infrastruktūras daļu, pa kuru vadītājam ir atļauts braukt, tiek pievienota attiecīga informācija vai ierobežojumi.

2.   PAPILDU SERTIFIKĀTA FIZISKIE RAKSTURLIELUMI

Papildu sertifikāta Kopienas paraugs ir salokāms dokuments, kura izmērs ir 10 cm × 21 cm (nesalocītā veidā), ar trīs ārējām un trīs iekšējām lappusēm.

Pirmajā lappusē norāda šādu informāciju:

īpašnieka uzvārdu(-us) un vārdu(-us),

apliecības numuru,

papildu sertifikāta izdošanas datumu un derīguma termiņa beigu datumu,

datus par izdevēju organizāciju un zīmogu. Tajos var būt norādīts uzņēmuma iekšējais numurs administratīviem mērķiem.

Otrajā lappusē norāda datus par darba devēju / līguma slēdzēju organizāciju un papildu datus par īpašnieku, kas numurēti šādi:

1.

dati par darba devēju vai līguma slēdzēju organizāciju;

2.

dati par vilciena vadītāju (papildu sertifikāta īpašnieku).

Trešajā lappusē norāda:

3.

vadīšanas kategorijas;

4.

papildu informāciju;

5.

valodu prasmes;

6.

ierobežojumus.

Iekšējās lappusēs norāda ritošā sastāva veidus, kurus vadītājam ir atļauts vadīt (veidus, sākotnējā novērtējuma datumu), un uzskaita infrastruktūras, pa kurām vadītājam ir atļauts braukt.

Var pievienot papildu iekšējās lappuses, lai norādītu informāciju, kurai nepietiek vietas paredzētajās lappusēs.

Papildu sertifikāts atbilst 4. iedaļā norādītajam paraugam.

3.   VILTOŠANAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

Papildu sertifikātos piemēro šādus divus turpmāk minētos viltošanas novēršanas pasākumus.

Tehniskie pasākumi (visbiežāk sastopamie pasākumi ir uzņēmuma logotips, papīra tekstūra, noturīga tinte, iekšējā atsauces numura norādīšana un zīmogs). Visus atjauninājumus dokumentā apstiprina ar datumu un zīmogu, un tie atbilst ierakstiem reģistrā.

Drošības vadības sistēmas pārraudzības procedūras, ko piemēro, lai pārbaudītu, vai papildu sertifikātā norādītā informācija ir spēkā esoša un nav mainīta, saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 18. panta 1. punktu.

Visu šo informāciju ietver papildu sertifikātu izdošanas un atjaunināšanas noteikumos saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 15. pantu.

4.   PAPILDU SERTIFIKĀTA KOPIENAS PARAUGS

Image

Image


III PIELIKUMS

APSTIPRINĀTAS PAPILDU SERTIFIKĀTA KOPIJAS KOPIENAS PARAUGS

1.   APSTIPRINĀTA PAPILDU SERTIFIKĀTA KOPIJA

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji izdod vilciena vadītājam apstiprinātas papildu sertifikātu kopijas pēc pieprasījuma vai atstājot darbu. Apstiprinātas papildu sertifikāta kopijas Kopienas paraugs ir noteikts šā pielikuma 4. iedaļā.

Papildu sertifikātu izdošanas procedūra, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 15. pantu, nosaka valodu(-as), kurā(-ās) sertifikāti tiek izdoti.

2.   APSTIPRINĀTAS PAPILDU SERTIFIKĀTA KOPIJAS FIZISKIE RAKSTURLIELUMI

Apstiprinātas papildu sertifikāta kopijas Kopienas paraugs ir uz A4 izmēra lapas; tajā uzskaitīta informācija, kas numurēta, kā noteikts II pielikuma 1. iedaļā, un norādīts datums, kad vadītājs ir beidzis vadīt vilcienus DPU/IP uzdevumā, saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 6. panta 2. punktu un 17. pantu.

Apstiprināta papildu sertifikāta kopija sniedz informāciju par vilciena vadītāja iegūtajām kompetencēm, un tā nav atļauja vadīt vilcienu.

Paraugs ir uz A4 izmēra papīra un ne vairāk kā uz vienas lapas. Tomēr, ņemot vērā iespēju, ka informācija var aizņemt vairāk nekā vienu rindu attiecīgajā lodziņā, visa apstiprinātā kopija var būt uz vairāk nekā vienas lapas.

3.   VILTOŠANAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

Apstiprinātu papildu sertifikāta kopiju viltošanas novēršanas pasākumi ir tādi paši kā papildu sertifikātu viltošanas novēršanas pasākumi, kas noteikti II pielikuma 3. iedaļā.

4.   APSTIPRINĀTAS PAPILDU SERTIFIKĀTA KOPIJAS KOPIENAS PARAUGS

Image

Image


IV PIELIKUMS

HARMONIZĒTĀ PIETEIKUMA VEIDLAPA VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBAS SAŅEMŠANAI

1.   VISPĀRĒJAS PIEZĪMES

Kompetentās iestādes var izmantot šādu harmonizētu formātu, lai ievāktu informāciju ar nolūku izdot jaunu, atjaunotu, grozītu vai atjauninātu vilciena vadītāja apliecību vai tās dublikātu. Turklāt iestādes var sniegt veidlapas lietotājam nepieciešamos paskaidrojumus un norādījumus, kas izklāstīti turpmāk.

Pieteikuma veidlapas saturs

Harmonizētā pieteikuma veidlapa sastāv no šādām daļām:

a)

Pieteikuma veidlapa apliecības saņemšanai, kas jāaizpilda, ja pieteikuma iesniedzējs vai organizācija, kas iesniedz pieteikumu viņa vārdā, vēlas saņemt jaunu, atjauninātu, grozītu vai atjaunotu vilciena vadītāja apliecību vai tās dublikātu. Harmonizētā pieteikuma veidlapa ir iekļauta 3. iedaļā.

b)

Personas datu aizsardzības paziņojums. Nepieciešamību aizsargāt personas datus paredz apliecības iegūšanas procedūrā. Datu aizsardzības paziņojuma paraugs ir iekļauts 4. iedaļā. Dalībvalstis var piemērot to savas valsts prasībām saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK (1).

c)

Pievienoto dokumentu saraksts, kas lietojams kā pārbaudes saraksts, izsniedzot sertifikātus, vai jebkurš cits dokuments, kurā sniegta informācija par sākotnējām prasībām, kuras jāievēro, lai pieteiktos apliecības saņemšanai vai atjaunošanai. Tas ir iekļauts 5. iedaļā.

d)

Norādījumi par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu pieteikuma iesniedzējiem un kompetentām iestādēm. Tie ir iekļauti 5. iedaļā.

2.   HARMONIZĒTĀ PIETEIKUMA VEIDLAPA

Image

Image

3.   DATU AIZSARDZĪBAS PAZIŅOJUMA PARAUGI

3.1.   Paraugs, kurš jāpielāgo valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK

Jebkurus personas datus, kurus apstrādā ar nolūku izsniegt vilciena vadītāja apliecības un izpildīt prasības, kas noteiktas Direktīvā 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā, apstrādā saskaņā ar [valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK] par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

Datus apstrādā tikai iepriekš minētajiem mērķiem un lai organizācija, kas veic uzskaiti, uzturētu reģistru. Datu subjektam ir tiesības uz piekļuvi saviem personas datiem un tiesības uz datu labojumiem, ja tie ir nepareizi vai neprecīzi.

Ja datu subjektam rodas jautājumi par savu personas datu apstrādi, datu subjekts tos nosūta organizācijai, kas darbojas kā datu kontrolētājs:

(šeit jānorāda kompetentās iestādes / deleģētās organizācijas personas datu kontrolētāja(u) vārds)

Atkarībā no piekļuves datiem atbilstoši attiecīgajam mērķim datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iesniegt regresa prasību datu aizsardzības uzraudzītājam:

(šeit jānorāda kompetentās iestādes / deleģētās organizācijas datu aizsardzības uzraudzītāja vārds)

***

3.2.   Atļauja apstrādāt personas datus (paraugs)

Datu subjekts ir informēts par personas datu apstrādes mērķi un procedūru un atļauj apstrādāt personas datus saistībā ar vilciena vadītāja apliecības izdošanu un reģistrēt šos datus valsts vilciena vadītāju apliecību reģistrā saskaņā ar Direktīvu 2007/59/EK.

Datums

Pieteikuma iesniedzēja paraksts

***

4.   TO DOKUMENTU SARAKSTS, KURI JĀPIEVIENO PIETEIKUMA VEIDLAPAI VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBAS SAŅEMŠANAI

DOKUMENTI, KURI JĀIESNIEDZ, PIESAKOTIES UZ:

Iesniegšanas datums


1.   JAUNU APLIECĪBU

1.1.

Parakstīta pieteikuma veidlapa

 

1.2.

Atļauja apstrādāt personas datus (Direktīva 95/46/EK)

 

1.3.

Iegūtās augstākā līmeņa izglītības apliecinājums

 

1.4.

Fiziskās sagatavotības apliecinājums

 

1.5.

Psihiskās piemērotības darbam apliecinājums

 

1.6.

Vispārējo profesionālo kompetenču apliecinājums

 

1.7.

Pases / valsts identitātes kartes kopija vai cita tāda atzīta dokumenta kopija, ar kuru pierāda identitāti

 


 2.   APLIECĪBAS ATJAUNINĀŠANU

2.1.

Pašreizējā apliecība

 

2.2.

Izmaiņu pamatojums datu atjaunināšanai

 

2.3.

 


 3.   APLIECĪBAS GROZĪŠANU

3.1.

Pašreizējā apliecība

 

3.2.

Fiziskās sagatavotības apliecinājums

 

3.3.

Izmaiņu pamatojums datu labošanai

 


 4.   APLIECĪBAS DUBLIKĀTA IZSNIEGŠANU

4.1.

Iemesls, kāpēc ir vajadzīgs apliecības dublikāts (iznīcināta / nozagta / ziņots par nozaudēšanu / mainījušies dati)

 

4.2.

Apliecība, tikai gadījumā, kad dublikāts vajadzīgs tāpēc, ka apliecība ir mainīta/bojāta

 


 5.   APLIECĪBAS ATJAUNOŠANU

5.1.

Fiziskās sagatavotības apliecinājums

 

5.2.

Jaunākās apliecības kopija

 

5.3.

Saglabāto kompetenču apliecinājums (attiecīgā gadījumā)

 


Iekšējais atsauces numurs

Pieteikuma aizpildīšanas datums

SAŅĒMĒJAS IESTĀDES ZĪMOGA VIETA

 

 

5.   NORĀDĪJUMI PAR PIETEIKUMA VEIDLAPU

Vispārējas piezīmes

a)

Šī pieteikuma veidlapa jāiekļauj dalībvalstu apliecības pieprasīšanas procedūrā. Harmonizētā parauga pamatā ir Direktīvā 2007/59/EK (“direktīva”) paredzētās prasības.

Šim pieteikumam pievieno dokumentus, kuri parāda, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst Direktīvas 2007/59/EK 11. pantā uzskaitītajām prasībām.

b)

Šī pieteikuma veidlapa tiek izdota visās Eiropas Kopienas valodās, un numurēšanas sistēmu saglabā vienādu visās valodās.

c)

Datus sniedz turpmāk norādītajā formā, lai tie atbilstu datu formai reģistrā. Ja iespējams, datumus norāda GGGG-MM-DD formā saskaņā ar ISO standartu 8601:2004 “Datu elementi un apmaiņas standarti. Informācijas apmaiņa. Datumu un laika attēlojums”.

d)

Ja saskaņā ar direktīvu datu vākšana nav obligāta un attiecīgie dati nav savākti, atbilstošajā lodziņā ieraksta “nav piemērojams”.

e)

Saskaņā ar valsts tiesību aktiem personas identitātes pārbaudei var būt nepieciešama papildinformācija. Visus papildu datus, kurus prasa kompetentās iestādes, pievieno harmonizēto prasību beigās. Īpašo prasību norādīšanai paredzēts 2.24., 2.25. un 2.26. lodziņš, tomēr papildu informācijas daudzumu ierobežo līdz noteikti vajadzīgai informācijai, lai nerastos pretruna ar mērķi harmonizēt dokumentu.

1.   Pirmajā iedaļā ir informācija par izdevēju organizāciju

1.1.   Pielāgo izdevēja organizācija (valsts drošības iestādes, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vai citas kontaktorganizācijas).

1.2.   Aizpildiet ar informāciju par izdevēju organizāciju.

2.   Otrajā iedaļā ir informācija par apliecības statusu

2.1.   Atzīmējiet vienu no četriem dotajiem lodziņiem, lai norādītu pieteikuma iemeslu.

2.2.   Atzīmējiet šo lodziņu, ja pieteikums tiek iesniegts jaunas apliecības saņemšanai, šajā gadījumā jāiesniedz 4.1. iedaļā uzskaitītie dokumenti.

2.3.   Atzīmējiet šo lodziņu, ja pieteikums tiek iesniegts atjauninātas vai grozītas apliecības saņemšanai, un aizpildiet nākamo teksta lodziņu, norādot atjaunināšanas vai grozīšanas iemeslu.

Atjaunināšana: apliecības atjaunināšanas iemesls var būt, piemēram, izmaiņas informācijā, kuru var nenorādīt, tādā kā vilciena vadītāja personiskā adrese vai darba ņēmēja atsauces numurs.

Grozīšana: apliecības grozīšanas iemesls var būt nepieciešamība mainīt papildinformāciju vai informāciju par medicīniskiem ierobežojumiem pēc medicīniskās pārbaudes vai arī – ja lodziņā ir kļūda, kas jālabo.

2.4.   Atzīmējiet šo lodziņu, ja pieteikums tiek iesniegts apliecības atjaunošanai. Apliecība jāatjauno ik pēc 10 gadiem, iesniedzot arī jaunu fotogrāfiju.

2.5.   Atzīmējiet šo lodziņu, ja pieteikums tiek iesniegts apliecības dublikāta saņemšanai, un aizpildiet teksta lauciņu, norādot pieteikuma iemeslu (piemēram, apliecība nozaudēta, nozagta vai nejauši iznīcināta). Kompetentā iestāde pārbauda, vai apliecība, kuras dublikāta izsniegšana pieprasīta, vēl ir derīga un nav apturēta vai anulēta.

2.6.   Kad apliecību izdod pirmo reizi, piešķir Eiropas Identifikācijas numuru. Ja pieteikums iesniegts pirmās apliecības saņemšanai, šo lodziņu atstājiet tukšu.

Norādiet EIN numuru, ja piesakāties uz apliecības grozīšanu, atjaunināšanu, atjaunošanu vai aizvietošanu (dublikāta izdošanu).

2.7.   Aizpildiet šo lodziņu, ja piesakāties uz apliecības grozīšanu, atjaunināšanu, atjaunošanu vai aizvietošanu (dublikāta izdošanu).

2.8.   Jānorāda, vai pieteikumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs vai cita organizācija viņa vai viņas vārdā. Šo informāciju var izmantot, lai izsekotu pieteikumu un nepieciešamības gadījumā sazinātos ar vilciena vadītāju, kura pasta adrese vairs nav derīga.

2.9.   Atzīmējiet šo lodziņu, ja pieteikumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs.

2.10.   Atzīmējiet šo lodziņu, ja pieteikumu iesniedz kāda cita organizācija.

2.11.   Aizpildiet šo iedaļu (no 2.11. līdz 2.13.), ja pieteikumu iesniedz organizācija pieteikuma iesniedzēja vārdā, un norādiet pieteikuma iesniedzējas organizācijas nosaukumu.

2.12.   Norādiet pieteikuma iesniedzējas organizācijas statusu (darba devējs / līguma slēdzēja organizācija / citi). Tas ļauj reģistrēt pastāvīgās apmācības pārbaužu rezultātus, piemēram, to apmācību rezultātus, kuras notiek atbilstoši dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju drošības vadības sistēmā paredzētajam.

2.13.   Norādiet pieteikuma iesniedzējas organizācijas pasta adresi šādā secībā:

numurs (ja tāds ir)/iela

pasta indekss/pilsēta

valsts

2.14.    (no 2.15. līdz 2.23.) Var neaizpildīt 2.21. un 2.22. lauciņu.

2.15.   Norādiet uzvārdu vai uzvārdus tieši tāpat, kā norādīts pieteikuma iesniedzēja pasē vai valsts identifikācijas kartē, vai citā atzītā dokumentā, ar kuru pierāda identitāti.

2.16.   Norādiet vārdu vai vārdus tieši tāpat, kā norādīts pieteikuma iesniedzēja pasē vai valsts identifikācijas kartē, vai citā atzītā dokumentā, ar kuru pierāda identitāti.

2.17.   Atzīmējiet atbilstošo lodziņu, lai norādītu pieteikuma iesniedzēja dzimumu.

2.18.   Norādiet pieteikuma iesniedzēja dzimšanas datumu.

2.19.   Norādiet pieteikuma iesniedzēja dzimšanas vietu (pilsētu vai citu apdzīvotu vietu) šādi:

valsts atšķirības zīme (divas zīmes) (skatīt I pielikuma 3. iedaļu) – pasta indekss – vieta.

Norādiet:

pieteikuma iesniedzēja valstspiederību vai valsti, kurā viņš dzimis, atkarībā no valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz šo informāciju,

pieteikuma iesniedzēja dzimto valodu.

2.20.   Norādiet atsauces numuru, kuru darbiniekam piešķīris darba devējs (šo informāciju var nenorādīt saskaņā ar Direktīvu 2007/59/EK).

2.21.   Norādiet pasta adresi, uz kuru jānosūta apliecība (adrese, kuru paziņojis pieteikuma iesniedzējs vai organizācija, kas viņa vai viņas vārdā iesniegusi pieteikumu), ja tā atšķiras no 2.13. vai 2.22. lodziņā norādītās adreses, šādā secībā:

numurs (ja tāds ir) / iela

pasta indekss / pilsēta

valsts

Šī informācija ir svarīga, jo ļauj kompetentajai iestādei lūgt vilciena vadītājam vai organizācijai, kas iesniedz pieteikumu viņa vai viņas vārdā, dokumentu vai iesniegtās informācijas precizējumus.

2.22.   Pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā adrese, kuru var norādīt uz apliecības (saskaņā ar Direktīvu 2007/59/EK šo informāciju var nenorādīt) šādā secībā:

numurs (ja tāds ir) / iela

pasta indekss / pilsēta

valsts

Papildu informācijai, piemēram, tālruņa numuram vai e-pasta adresei, var tikt pievienoti jauni lodziņi.

2.23.   Pievienojiet pieteikuma iesniedzēja fotogrāfiju, vēlams digitālu fotogrāfiju (vēlamie formāti: .jpeg, .bmp vai .tiff), kas ļauj iegūt labas kvalitātes mazu attēlu. Lai saņemtu atjaunotu apliecību, jāiesniedz jauna fotogrāfija.

Lai gan dažādās valstīs prasības attiecībā uz oficiālo dokumentu fotogrāfiju izmēriem var atšķirties, portreta kvalitātes specifikācija, kas paredzēta ES politikā, ir noteikta ICAO dokumenta 9303 “Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti” 11. pielikuma IV iedaļā (2006. gada izdevums). Tajā atrodami sīki izstrādāti norādījumi, kas īsumā ir šādi:

fotogrāfijā ietverta visa seja pretskatā ar atvērtām acīm,

fotogrāfijā attēlota visa galva, sākot no matu augšējās daļas līdz pleciem,

fotogrāfija uzņemta uz gluda balta vai pelēkbalta fona,

jāizvairās no ēnām uz sejas vai fona,

sejai fotogrāfijā ir dabiska izteiksme (aizvērta mute),

uz acīm nav saulesbriļļu ar krāsainiem stikliem vai briļļu ar biezu rāmi, stiklos neatspīd gaisma,

subjekts ir bez cepures, izņemot gadījumus, kurus akceptē valsts iestādes,

kontrasts un apgaismojums fotogrāfijā ir normāls.

2.24. 2.25. 2.26.   (paredzēts papildu informācijai, kas jāsavāc, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem)

Šie lauciņi ir paredzēti ierakstiem, kurus veic dalībvalstis, kas izdod apliecības, lai ierakstītu visu saskaņā ar valsts tiesību aktiem vajadzīgo informāciju (piemēram, šeit var iekļaut personas identifikācijas numuru saskaņā ar valsts tiesību aktiem; tas ir derīgs tikai tajā valstī, kas izdod apliecību).

2.27.   Pieteikuma iesniedzēji iesniedz parakstītu deklarāciju, drukātu vai elektronisku, par to, ka iesniegtā informācija ir patiesa. Deklarācijai jābūt saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem par nepatiesas informācijas sniegšanu. Attiecīgi to var pielāgot valsts tiesību aktiem, lai atbilstu juridiskajām prasībām, ņemot vērā sagrozījumu, dokumentu viltošanas, krāpšanas utt. sekas.

2.28.   Norādiet pieteikuma parakstīšanas datumu.

2.29.   Pievienojiet pieteikuma iesniedzēja paraksta oriģinālu, kopiju vai saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK (2).

2.30.   Kompetentā iestāde var pievienot iekšējo lietas atsauces numuru (piemēram, saņemtā sūtījuma numuru).

2.31.   Šeit pievieno pieteikuma veidlapas saņemšanas datumu, lai pārbaudītu, vai apliecība tiek izdota termiņā, kas paredzēts Direktīvas 2007/59/EK 14. panta 4. punktā.

2.32.   Šis lauciņš ir paredzēts iestādei, kas saņem pieteikumu (piemēram, zīmogam vai lietvedības norādei).

3.   Personas datu aizsardzība

3.1.   Kompetentām iestādēm jānodrošina, ka Direktīvas 2007/59/EK 22. pantā paredzētie reģistri atbilst prasībām, kas noteiktas Direktīvā 95/46/EK par personas datu aizsardzību (3). Tas attiecas tikai un vienīgi uz tiem datiem, kas sniegti pieteikuma veidlapā iekļaušanai apliecībā.

3.2.   Datu aizsardzība, kas noteikta šā pielikuma 3.1. iedaļā, un 3.2. iedaļā minētā atļauja, kas pieteikuma iesniedzējam jāparaksta, ir tikai iespējamā noformējuma paraugi. Tie jāpielāgo valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK par personas datu aizsardzību.

Pieteikuma iesniedzēja paraksta vietā var izmantot tehniskus līdzekļus, lai dotu atļauju apstrādāt personas datus.

4.   Šī iedaļa attiecas uz tādu dokumentu iesniegšanu, kas apliecina iesniegto informāciju saistībā ar apliecības iespējamo statusu.

4.1.   Lai saņemtu jaunu apliecību, atzīmējiet 4. iedaļas 1. lodziņu (pievienoto dokumentu saraksts) un iesniedziet dokumentus, kas uzskaitīti 1.1. līdz 1.6. lodziņā (sk. direktīvas 14. panta 4. punktu).

[1.2.] Dodiet atļauju apstrādāt personas datus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

[1.3.] Izglītības prasības ir noteiktas Direktīvas 2007/59/EK 11. panta 1. punktā.

[1.4.] Fiziskās sagatavotības prasības ir noteiktas Direktīvas 2007/59/EK 11. panta 2. punktā.

[1.5.] Psihiskās piemērotības prasības ir noteiktas Direktīvas 2007/59/EK 11. panta 3. punktā.

[1.6.] Vispārējās profesionālās kompetences prasības ir noteiktas Direktīvas 2007/59/EK 11. panta 4. punktā.

4.2.   Piesakoties apliecības atjaunināšanai, atzīmējiet 4. iedaļas 2. lodziņu un iesniedziet dokumentus, kas uzskaitīti 2.1., 2.2. vai 2.3. lodziņā.

4.3.   Piesakoties apliecības grozīšanai, atzīmējiet 4. iedaļas 3. lodziņu un iesniedziet dokumentus, kas uzskaitīti 3.1. līdz 3.2. vai 3.3. lodziņā.

4.4.   Lai saņemtu apliecības dublikātu, atzīmējiet 4. lodziņu un iesniedziet dokumentus, kas uzskaitīti 4.1. un 4.2. lodziņā.

4.5.   Piesakoties apliecības atjaunošanai, atzīmējiet 5. lodziņu un iesniedziet dokumentus, kas uzskaitīti 5.1. līdz 5.3. lodziņā.

[5.3.] Saglabāto kompetenču apliecinājums attiecas uz vilciena vadītājiem, kas var nebūt iekļauti DPU/IP drošības vadības sistēmā vai kompetenču saglabāšanas programmā, kuru organizē vai atzīst kompetentās iestādes.

Var tikt pievienoti papildu lodziņi. Tomēr tie nav harmonizētās formas daļa.


(1)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).