ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.012.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 12

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 19. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 41/2010 (2010. gada 18. janvāris), ar ko groza latviešu valodas redakciju Regulai (EK) Nr. 546/2003 par dažiem paziņojumiem attiecībā uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 2771/75, (EEK) Nr. 2777/75 un (EEK) Nr. 2783/75 piemērošanu olu un mājputnu gaļas nozarēs

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 42/2010 (2010. gada 15. janvāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

2

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 43/2010 (2010. gada 18. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 44/2010 (2010. gada 18. janvāris) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2010. gada janvāra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

6

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 45/2010 (2010. gada 18. janvāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 39/2010, ar ko nosaka no 2010. gada 16. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

8

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/29/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 18. janvāris), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus

11

 

 

2010/30/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 9. decembris), ar ko groza tradicionālajās augu izcelsmes zālēs lietojamo augu izcelsmes vielu, preparātu un to kombināciju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9703)  ( 1 )

14

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

19.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 41/2010

(2010. gada 18. janvāris),

ar ko groza latviešu valodas redakciju Regulai (EK) Nr. 546/2003 par dažiem paziņojumiem attiecībā uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 2771/75, (EEK) Nr. 2777/75 un (EEK) Nr. 2783/75 piemērošanu olu un mājputnu gaļas nozarēs

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 192. pantu saistībā ar 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2783/75 par vienotu sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (2) un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Komisija 2009. gada 15. jūnijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 504/2009 (3), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 546/2003 (4). Minētās regulas franču, latviešu un poļu valodas redakcijā termins “barn” pārtulkots nepareizi, tāpēc ir vajadzīgi labojumi šo trīs valodu redakcijā. Uz redakciju citās valodās šis labojums neattiecas.

(2)

Tādēļ attiecīgi jālabo Regula (EK) Nr. 546/2003, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 504/2009.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 546/2003 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu punktu:

“a)

par sprostos dētu A klases olu, kas ir vidējas L un M kategorijai, pārdošanas cenu iesaiņošanas centros vai, ja sprostos dētu olu cena vairs nav reprezentatīva, tad tādu dējējvistu olu pārdošanas cenu, kuras audzētas kūtī, norādot, ka pārdošanas cena attiecas uz kūtī audzētu vistu olām;”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 18. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 282, 1.11.1975., 104. lpp.

(3)  OV L 151, 16.6.2009., 22. lpp.

(4)  OV L 81, 28.3.2003., 12. lpp.


19.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/2


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 42/2010

(2010. gada 15. janvāris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jāparedz pasākumi attiecībā uz šis regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz KN vai papildina to ar papildu apakšnodaļām un kura izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. slejā aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodiem, kas norādīti tabulas 2. slejā, atbilstīgi 3. slejā noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. slejā, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. slejā.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 15. janvārī

Komisijas vārdā,

priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Produkta sastāvs (% no svara):

miežu asnu pulveris

28,8

medus

27,5

kviešu asnu pulveris

21,5

lucernas pulveris

21,5

stearīnskābe

0,4

pipari

0,25

hroma pikolināts

0,01

(atbilst 8,7 μg Cr vienā tabletē)

Produktu pārdod mazumtirdzniecībā tablešu veidā, un to izmanto kā uztura bagātinātāju (vienu tableti divas reizes dienā).

2106 90 98

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, kā arī KN kodu 2106, 2106 90 un 2106 90 98 formulējumu.

Produkts neatbilst 19. nodaļas 2.b piezīmes 2. punktā paredzētajām prasībām tā sastāva un noformējuma dēļ, kā arī tāpēc, ka to izmanto par uztura bagātinātāju.

Produkts neatbilst 30. nodaļas 1. papildu piezīmes prasībām, jo nav sniegtas norādes par tā izmantošanu konkrētu slimību gadījumā vai par tā sastāvā esošo aktīvo vielu koncentrāciju. Tāpēc tas nav uzskatāms par augu izcelsmes medicīnisku preparātu pozīcijas 3004 izpratnē.

Tāpēc jāuzskata, ka produkts atbilst pozīcijai 2106 kā pārtikas izstrādājums, kas nav norādīts vai iekļauts citur un ko izmanto kā uztura bagātinātāju veselības vai labsajūtas vispārējai uzturēšanai. (Sk. arī HS paskaidrojumu par pozīciju 2106, otrā daļa, 16. punkts).


19.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 43/2010

(2010. gada 18. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 19. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 18. janvārī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

122,3

JO

64,0

MA

56,4

TN

112,1

TR

115,2

ZZ

94,0

0707 00 05

EG

174,9

JO

101,4

MA

76,9

TR

113,4

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

152,8

TR

127,2

ZZ

140,0

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

52,6

IL

58,0

MA

51,8

TN

68,2

TR

55,8

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

85,1

ZZ

85,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,8

EG

67,7

HR

59,0

IL

70,1

JM

120,8

TR

64,3

ZZ

72,5

0805 50 10

EG

64,8

IL

88,6

TR

74,7

US

87,7

ZZ

79,0

0808 10 80

CA

75,3

CL

60,1

CN

91,3

MK

24,7

US

126,9

ZZ

75,7

0808 20 50

CN

66,3

US

101,4

ZZ

83,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


19.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/6


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 44/2010

(2010. gada 18. janvāris)

par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2010. gada janvāra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmuus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 4. jūnija Regulu (EK) Nr. 616/2007, ar ko atver Kopienas tarifa kvotas mājputnu gaļai ar izcelsmi Brazīlijā, Taizemē un citās trešās valstīs un paredz to pārvaldību (3), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 616/2007 ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu ievešanai.

(2)

Ievešanas atļauju pieteikumi, kas iesniegti 2010. gada janvāra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2010. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu ievešanas atļaujas var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro prasītajiem daudzumiem.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievešanas atļauju pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 616/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2010. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 19. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 18. janvārī

Komisijas vārdā,

priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 142, 5.6.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2010. līdz 30.6.2010.

(%)

1

09.4211

0,432311

5

09.4215

12,484317


19.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/8


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 45/2010

(2010. gada 18. janvāris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 39/2010, ar ko nosaka no 2010. gada 16. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 39/2010 (3) noteica no 2010. gada 16. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(2)

Ņemot vērā to, ka aprēķinātā vidējā ievedmuitas nodokļa likme par EUR 5 tonnā atšķiras no noteiktās likmes, jāizdara korekcija atbilstīgi ievedmuitas nodoklim, kas noteikts ar Regulu (ES) Nr. 39/2010.

(3)

Attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 39/2010,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 39/2010 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 19. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 18. janvārī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp.

(3)  OV L 11, 16.1.2010., 3. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2010. gada 19. janvāra

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

36,92

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

18,54

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

18,54

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

36,92


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

15.1.2010

1)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

155,97

101,75

FOB cena, ASV

165,85

155,85

135,85

98,98

Piemaksa par Persijas līča reģionu

41,51

15,40

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

2)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

23,48 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

— EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


LĒMUMI

19.1.2010   

LV XM XM

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/11


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 18. janvāris),

ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus

(2010/29/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 300. panta 3. punktu un 305. pantu saistībā ar 8. pantu Protokolā par pārejas noteikumiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā dalībvalstu iesniegtos priekšlikumus,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 300. panta 3. punktā paredzēts, ka Reģionu komitejas locekļi vai locekļa aizstājēji – papildus tam, ka viņi ir reģionālo un vietējo struktūru pārstāvji – ir personas, “kam ir vai nu reģionālas, vai vietējas vēlētas varas pilnvaras, vai arī kuri ir politiski atbildīgi kādam vēlētam forumam”.

(2)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 305. pantā ir noteikts, ka Padome uz pieciem gadiem ieceļ Komitejas locekļus un tādu pašu skaitu locekļu aizstājēju saskaņā ar dalībvalstu iesniegtajiem priekšlikumiem.

(3)

Protokola par pārejas noteikumiem 8. pants nosaka Reģionu komitejas locekļu sadalījumu.

(4)

Ņemot vērā to, ka Reģionu komitejas locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru termiņš beidzas 2010. gada 25. janvārī, Reģionu komitejā būtu jāieceļ jauni locekļi un locekļu aizstājēji.

(5)

Padome 2009. gada 22. decembrī pieņēma Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Dānijas, Igaunijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Nīderlandes, Austrijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes valdību iesniegtos priekšlikumus par locekļiem un viņu aizstājējiem, kā arī Vācijas valdības iesniegto 24 locekļu un 23 locekļu aizstājēju sarakstu (1).

(6)

Vēl darbam Reģionu komitejā būtu jāieceļ Īrijas valdības priekšlikumā minētie locekļi un viņu aizstājēji, kā arī viens Vācijas valdības priekšlikumā minētais aizstājējs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Par Reģionu komitejas locekļiem vai locekļu aizstājējiem laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ:

kā locekļus – personas, kas uzskaitītas šā lēmuma I pielikumus pēc piederības attiecīgai dalībvalstij,

kā locekļu aizstājējus – personas, kas uzskaitītas šā lēmuma II pielikumā pēc piederības attiecīgai dalībvalstij.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tas stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2010. gada 18. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

E. ESPINOSA


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.


ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

IRELAND

 

Mr Gerry BREEN

Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority

 

Ms Constance HANNIFFY

Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority

 

Mr Denis LANDY

Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority

 

Mr Declan MCDONNELL

Member of Galway City Council and West Regional Authority

 

Mr Patrick MCGOWAN

Member of Donegal County Council and Border Regional Authority

 

Mr Brian MEANEY

Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority

 

Ms Michelle MULHERIN

Member of Mayo County Council and West Regional Authority

 

Mr Paul O’DONOGHUE

Member of Kerry County Council and South West Regional Authority

 

Ms Fiona O’LOUGHLIN

Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority


ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter

DEUTSCHLAND

Herr Gustav BERGEMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

IRELAND

 

Mr Terry BRENNAN

Member of Louth County Council

 

Ms Maria BYRNE

Member of Limerick City Council

 

Ms Mary FREEHILL

Member of Dublin City Council

 

Mr John LAHART

Member of South Dublin County Council

 

Mr Michael MCGREAL

Member of Roscommon County Council

 

Mr Niall MCNELIS

Member of Galway City Council

 

Mr John PENDER

Member of Carlow County Council

 

Ms Mary SHIELDS

Member of Cork City Council

 

Mr Barney STEELE

Member of Longford County Council


19.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 9. decembris),

ar ko groza tradicionālajās augu izcelsmes zālēs lietojamo augu izcelsmes vielu, preparātu un to kombināciju sarakstu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9703)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/30/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (1), un jo īpaši tās 16.f pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumus, ko 2008. gada 10. janvārī un 6. martā izstrādāja Augu izcelsmes zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim un Echinacea purpurea (L.) Moench atbilst prasībām, kas izklāstītas Direktīvā 2001/83/EK. Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim un Echinacea purpurea (L.) Moench var uzskatīt par augu izcelsmes vielām, preparātiem vai to kombinācijām.

(2)

Tāpēc Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim un Echinacea purpurea (L.) Moench ir jāiekļauj tradicionālajās augu izcelsmes zālēs lietojamo augu izcelsmes vielu, preparātu un to kombināciju sarakstā, kas noteikts Komisijas Lēmuma 2008/911/EK (2) I pielikumā.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2008/911/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cilvēkiem paredzēto zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2008/911/EK groza šādi.

1)

Lēmuma I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu.

2)

Lēmuma II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētaja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.

(2)  OV L 328, 6.12.2008., 42. lpp.


I PIELIKUMS

Lēmuma 2008/911/EK I pielikumā pēc Calendula officinalis L iekļauj šādas divas vielas:

Echinacea purpurea (L.) Moench

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.”


II PIELIKUMS

Lēmuma 2008/911/EK II pielikumā pēc ieraksta, kas attiecas uz Calendula officinalis L, iekļauj šādu daļu:

IERAKSTS KOPIENAS SARAKSTĀ PAR ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS

Auga zinātniskais nosaukums

Echinacea purpurea (L.) Moench

Auga dzimta

Asteraceae

Augu izcelsmes viela

Purpursarkanās ehinacejas laksti

Augu izcelsmes vielas vispārpieņemtais nosaukums visās ES oficiālajās valodās

 

BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък

 

CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové

 

DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt

 

DE (deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch

 

EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς

 

EN (English): purple coneflower herb

 

ES (español): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas

 

ET (eesti keel): punane siilkübar

 

FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso

 

FR (français): parties aériennes fraîches d’échinacée pourpre

 

HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása

 

IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca

 

LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė

 

LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti

 

MT (malti): Echinacea Vjola

 

NL (nederlands): rood zonnehoedkruid

 

PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele

 

PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas

 

RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria soarelui

 

SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať

 

SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje

 

SV (svenska): röd solhatt, färsk ört

 

IS (íslenska): Sólhattur

 

NO (norsk): Rød solhatt

Augu izcelsmes preparāts(-i)

Svaigu, ziedošu auga virszemes daļu sula un sulas pulveris

Atsauce uz Eiropas farmakopejas monogrāfiju

Nepiemēro

Indikācija(-as)

Tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles mazu virspusēju brūču ārstēšanai.

Šis produkts ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles, ko lieto norādītajām indikācijām, ņemot vērā tikai un vienīgi ilgstošas lietošanas gaitā gūto pieredzi.

Tradicionālās medicīnas veids

Eiropas

Norādītais stiprums

10–20 g/100 g auga sulas vai līdzvērtīga daudzuma sulas pulvera šķidrās vai mīkstās zāļu formās

Norādītā dozēšana

Pusaudžiem, kas vecāki par 12 gadiem, pieaugušajiem, gados vecākiem cilvēkiem

Nelielu daudzumu ziedes 2–3 reizes dienā uzklāt uz bojātās ādas.

Nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem (skatīt sadaļu “Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Lietošanas veids

Lietošanai uz ādas

Lietošanas ilgums vai lietošanas ilguma ierobežojumi

Zāles lietot ne ilgāk kā vienu nedēļu.

Ja zāļu lietošanas laikā simptomi saglabājas, jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes darbinieku.

Jebkura cita drošas lietošanas informācija

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai pret Asteraceae (Compositae) dzimtas augiem.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Novērojot ādas infekcijas pazīmes, jākonsultējas ar ārstu.

Nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, jo nav pietiekami pamatots šo zāļu lietošanas drošums.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināmi.

Grūtniecība un zīdīšana

Nav datu par lietošanu uz ādas grūtniecības vai zīdīšanas laikā.

Echinacea saturošus produktus nedrīkst klāt uz krūtīm sievietes, kuras baro bērnu ar krūti.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Nevēlamās blakusparādības

Iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas (lokāli izsitumi, kontaktdermatīts, ekzēma un lūpu angioedēma).

Biežums nav zināms.

Ja rodas citas šeit neminētas blakusparādības, jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes darbinieku.

Pārdozēšana

Nav ziņu par pārdozēšanas gadījumiem.

IERAKSTS KOPIENAS SARAKSTĀ PAR ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.) MAXIM., RADIX

Auga zinātniskais nosaukums

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim

Auga dzimta

Araliaceae

Augu izcelsmes viela

Eleiterokoka sakne

Augu izcelsmes vielas vispārpieņemtais nosaukums visās ES oficiālajās valodās

 

BG (bălgarski): елеутерокок, корен

 

CS (čeština): eleuterokokový kořen

 

DA (dansk): Russisk rod

 

DE (deutsch): Taigawurzel

 

EL (elliniká): Pίζα Eλευθεροκόκκου

 

EN (English): Eleutherococcus root

 

ES (español): Eleuterococo, raíz de

 

ET (eesti keel): eleuterokokijuur

 

FI (suomi): venäjänjuuren juuri

 

FR (français): racine d’éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien)

 

HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér)

 

IT (italiano): Eleuterococco radice

 

LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys

 

LV (latviešu valoda): eleiterokoka sakne

 

MT (malti): Għerq ta’ l-elewterokokku

 

NL (nederlands): Russische ginsengwortel

 

PL (polski): korzeń eleuterokoka

 

PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano

 

RO (română): Rădăcină de ginseng siberian

 

SK (slovenčina): Všehojovcový koreň

 

SL (slovenščina): korenina elevterokoka

 

SV (svenska): Rysk rot

 

IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót

 

NO (norsk): Russisk rot

Augu izcelsmes preparāts(-i)

Sasmalcināta augu izcelsmes viela zāļu tējas pagatavošanai

Šķidrais ekstrakts (1:1, etilspirts 30–40 tilp. %)

Sausais ekstrakts (13–25:1, etilspirts 28–40 tilp. %)

Sausais ekstrakts (17–30:1, etilspirts 70 tilp. %)

Sausais ūdens ekstrakts (15–17:1)

Tinktūra (1:5, etilspirts 40 tilp. % )

Atsauce uz Eiropas farmakopejas monogrāfiju

Eleutherococcus – Eleutherococci radix (atsauce: 01/2008: 1419, 6.0 redakcija)

Indikācija(-as)

Tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles astēnijas simptomu, piemēram, noguruma un vājuma, ārstēšanai.

Šis produkts ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles, ko lieto norādītajām indikācijām, ņemot vērā tikai un vienīgi ilgstošas lietošanas gaitā gūto pieredzi.

Tradicionālās medicīnas veids

Ķīnas, Eiropas

Norādītais stiprums

Nav piemērojams.

Norādītā dozēšana

Pusaudžiem, kas vecāki par 12 gadiem, pieaugušajiem, gados vecākiem cilvēkiem

Augu izcelsmes preparāti

Dienas deva

Sasmalcināta augu izcelsmes viela zāļu tējas veidā: 0,5–4 g

Tējas pagatavošana: 0,5–4 g sasmalcinātas augu izcelsmes vielas apliet ar 150 ml vāroša ūdens

Lietošanas biežums: 150 ml pagatavotās tējas uzlējuma jāsadala vienā līdz trīs devām dienā

Šķidrais ekstrakts: 2–3 ml

Sausie ekstrakti (etilspirts 28–70 tilp. % ) jeb 0,5–4 g žāvētu sakņu

Sausais ūdens ekstrakts (15–17:1): 90–180 mg

Tinktūra: 10–15 ml

Dienas devu var sadalīt vienā līdz trijām reizes devām.

Nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem (skatīt sadaļu “Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Lietošanas veids

Iekšķīgi

Lietošanas ilgums vai lietošanas ilguma ierobežojumi

Lietot ne ilgāk kā divus mēnešus.

Ja zāļu lietošanas laikā simptomi saglabājas ilgāk nekā divas nedēļas, jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes darbinieku.

Jebkura cita drošas lietošanas informācija

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu.

Arteriālā hipertensija.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietošanas pieredzes datu trūkuma dēļ nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem.

Ja zāļu lietošanas laikā simptomi saasinās, jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes darbinieku.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināmi.

Grūtniecība un zīdīšana

Nekaitīgums grūtniecības un zīdīšanas laikā nav noskaidrots.

Tā kā nav pietiekamu datu, lietošana grūtniecības un zīdīšanas laikā nav ieteicama.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Nevēlamās blakusparādības

Iespējams bezmiegs, uzbudināmība, tahikardija un galvassāpes. Biežums nav zināms.

Pārdozēšana

Nav ziņu par pārdozēšanas gadījumiem.”