ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.321.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 8. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1193/2009 (2009. gada 3. novembris), ar ko labo Regulu (EK) Nr. 1762/2003, (EK) Nr. 1775/2004, (EK) Nr. 1686/2005 un (EK) Nr. 164/2007 un nosaka ražošanas maksājumu apjomu cukura nozarē 2002./2003., 2003./2004., 2004./2005., 2005./2006. tirdzniecības gadam

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1194/2009 (2009. gada 30. novembris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju ( 1 )

5

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/895/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 26. novembris) par Eiropas Kopienas nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti

36

 

 

2009/896/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu

38

 

 

2009/897/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu tarp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību ar īstermiņa vīzu atcelšanu

39

 

 

2009/898/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu

40

 

 

2009/899/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

41

 

 

2009/900/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

42

 

 

2009/901/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas-Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu

43

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/902/TI (2009. gada 30. novembris), ar ko izveido Eiropas Noziedzības novēršanas tīklu (EUCPN) un atceļ Lēmumu 2001/427/TI

44

 

 

V   Akti, kuri no 2009. gada 1. decembra ir pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Euratom līgumu

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA IR OBLIGĀTA

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1195/2009 (2009. gada 7. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

47

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1196/2009 (2009. gada 4. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar dalībvalstu karogu, zvejot sarkanasarus NAFO apgabala 3M rajonā

49

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA NAV OBLIGĀTA

 

 

2009/903/ES

 

*

Padomes Lēmums, kas pieņemts, vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju (2009. gada 4. decembris), un ar ko apstiprina pārējo personu sarakstu, kuras viņš ierosina iecelt par Komisijas locekļiem

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1193/2009

(2009. gada 3. novembris),

ar ko labo Regulu (EK) Nr. 1762/2003, (EK) Nr. 1775/2004, (EK) Nr. 1686/2005 un (EK) Nr. 164/2007 un nosaka ražošanas maksājumu apjomu cukura nozarē 2002./2003., 2003./2004., 2004./2005., 2005./2006. tirdzniecības gadam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 15. panta 8. punkta pirmo ievilkumu un 16. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 8. pantu Komisijas 2002. gada 20. februāra Regulā (EK) Nr. 314/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus kvotu sistēmas piemērošanai cukura nozarē (2), ražošanas maksājumi tika noteikti šādi:

2002./2003. tirdzniecības gadam – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1762/2003 (3),

2003./2004. tirdzniecības gadam – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1775/2004 (4),

2004./2005. tirdzniecības gadam – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1686/2005 (5),

2005./2006. tirdzniecības gadam – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 164/2007 (6).

(2)

Eiropas Kopienu Tiesa 2008. gada 8. maijā pasludināja spriedumu apvienotajās lietās C-5/06 un C-23/06–C-36/06, kurā noteikts, ka Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. punkta d) apakšpunkts interpretējams tā, ka, aprēķinot vidējos zaudējumus no vienas tonnas attiecīgā produkta, ņem vērā visu to eksportēto produktu daudzumu, uz ko attiecas minētais pants, neatkarīgi no tā, vai kompensācijas ir faktiski izmaksātas. Līdz ar to Tiesa atzina par spēkā neesošu Komisijas 2003. gada 7. oktobra Regulu (EK) Nr. 1762/2003, ar ko 2002./2003. tirdzniecības gadam nosaka ražošanas maksājumu apjomu cukura nozarē, un Komisijas 2004. gada 14. oktobra Regulu (EK) Nr. 1775/2004, ar ko 2003./2004. tirdzniecības gadam nosaka ražošanas maksājumu apjomus cukura nozarē.

(3)

Vadoties pēc tās pašas loģikas vidējo zaudējumu no vienas tonnas attiecīgā produkta aprēķināšanai Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē, Tiesa ar 2008. gada 6. oktobra rīkojumiem apvienotajās lietās C-175/07–C-184/07, kā arī lietās C-466/06 un C-200/06 atzina par spēkā neesošu Komisijas 2005. gada 14. oktobra Regulu (EK) Nr. 1686/2005, ar ko 2004./2005. tirdzniecības gadam nosaka ražošanas maksājumu apjomus un papildu maksājuma koeficientu cukura nozarē.

(4)

Metode, ko Tiesa atzina par spēkā neesošu 2002./2003., 2003./2004. un 2004./2005. tirdzniecības gadam, tika piemērota arī 2005./2006. tirdzniecības gadam. Tādēļ jauni cukura ražošanas maksājumi šim tirdzniecības gadam ir jānosaka pēc jaunās aprēķināšanas metodes.

(5)

Tiesa 2008. gada 8. maija spriedumā apvienotajās lietās C-5/06 un C-23/06–C-36/06 secināja, ka, izskatot Komisijas 2002. gada 15. oktobra Regulu (EK) Nr. 1837/2002, ar ko 2001./2002. tirdzniecības gadam nosaka ražošanas maksājumu apjomus, kā arī papildu maksājuma koeficientu cukura nozarē (7), nav atklāti tādi faktori, kas ietekmētu tās spēkā esību. Lai noteiktu ražošanas maksājumu minētajā tirdzniecības gadā, vidējos zaudējumus Komisija rēķinātu, balstoties uz kopējo pārstrādāta produkta veidā eksportētā cukura daudzumu, neatkarīgi no tā, vai par to var saņemt kompensāciju.

(6)

Tādēļ Komisijai pienākas noteikt ražošanas maksājumus, izmantojot to pašu aprēķināšanas metodi, kas izmantota 2001./2002. tirdzniecības gadā, vajadzības gadījumā iekļaujot papildu maksājuma koeficientu.

(7)

Kopējo zaudējumu iepriekšējais aprēķins, kas bija reģistrēts 2002./2003. tirdzniecības gadam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. un 2. punktu, prasīja aprēķināt pamata ražošanas maksājumu un B maksājumu, kā noteikts minētā panta 3. un 4. punktā. Pamata maksājums tika noteikts 2 %, B maksājums – 19,962 %. Tajā pašā laikā vispārējo zaudējumu, kas reģistrēts, balstoties uz zināmiem datiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. punktu, pilnībā sedza ieņēmumi no pamata ražošanas maksājuma un B maksājuma un nebija vajadzības noteikt tās pašas regulas 16. panta 2. punktā minēto koeficientu 2002./2003. tirdzniecības gadam. Piemērojot 5. apsvērumā minēto aprēķināšanas metodi, tiek iegūts pamata maksājums 2 % un B maksājums 19,958 %. Kopējos zaudējumus, kas reģistrēti, pamatojoties uz zināmajiem datiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. punktu, pilnībā sedz ieņēmumi no pamata ražošanas maksājuma un B maksājuma. Tādēļ 2002./2003. tirdzniecības gadam nav vajadzīgs noteikt minētās regulas 16. panta 2. punktā minēto koeficientu.

(8)

Kopējo zaudējumu iepriekšējais aprēķins, kas sākotnēji bija reģistrēts 2003./2004. tirdzniecības gadam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. un 2. punktu, prasīja aprēķināt pamata ražošanas maksājumu un B maksājumu, kā noteikts minētā panta 3. un 4. punktā. Pamata maksājums tika noteikts 2 %, B maksājums – 27,050 %. Tajā pašā laikā vispārējo zaudējumu, kas reģistrēts, balstoties uz zināmiem datiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. punktu, pilnībā sedza ieņēmumi no pamata ražošanas maksājuma un B maksājuma un nebija vajadzības noteikt tās pašas regulas 16. panta 2. punktā minēto koeficientu 2003./2004. tirdzniecības gadam. Piemērojot 5. apsvērumā minēto aprēķināšanas metodi, tiek iegūts pamata maksājums 2 % un B maksājums 27,169 %. Kopējos zaudējumus, kas reģistrēti, pamatojoties uz zināmajiem datiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. punktu, pilnībā sedz ieņēmumi no pamata ražošanas maksājuma un B maksājuma. Tādēļ 2003./2004. tirdzniecības gadam nav vajadzīgs noteikt minētās regulas 16. panta 2. punktā minēto koeficientu.

(9)

Ar Komisijas 2004. gada 17. augusta Regulu (EK) Nr. 1462/2004, ar ko pārskata B ražošanas maksājuma maksimālo apmēru un groza B biešu minimālo cenu cukura nozarē 2004./2005. tirdzniecības gadam (8), Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 4. punkta otrās daļas pirmajā ievilkumā minēto B ražošanas maksājuma maksimālo summu 2004./2005. tirdzniecības gadam palielināja līdz 37,5 % no baltā cukura intervences cenas. Minētajā tirdzniecības gadā sakarā ar paredzamajiem kopējiem zaudējumiem, kas reģistrēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. un 2. punktu, pamata ražošanas maksājumu apjoms ir 2 % un B maksājumu apjoms ir 37,5 %. Piemērojot 5. apsvērumā minēto aprēķināšanas metodi, minētajam tirdzniecības gadam nemainās pamata maksājums un B maksājums. Regulas (EK) Nr. 1260/2001 16. panta 1. punktā paredzēts, ka papildu maksājumu izdara tad, ja kopējos zaudējumus, kas reģistrēti par attiecīgo tirdzniecības gadu saskaņā ar minētās regulas 15. panta 1. un 2. punktu, pilnībā neatlīdzina ieņēmumi no ražošanas pamatmaksājumiem un B maksājumiem. Kopējie neatlīdzinātie zaudējumi 2004./2005. tirdzniecības gadā pēc jaunās aprēķinu metodes ir EUR 125 129 948. Tādēļ ir jānosaka Regulas (EK) Nr. 1260/2001 16. panta 2. punktā norādītais koeficients. Lai noteiktu minēto koeficientu, ir jāņem vērā 2003./2004. tirdzniecības gadam noteikto maksājumu apjomi, kas attiecās uz dalībvalstīm, kuras veidoja Kopienu 2004. gada 30. aprīlī.

(10)

Kopējo zaudējumu iepriekšējais aprēķins, kas bija reģistrēts 2005./2006. tirdzniecības gadā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. un 2. punktu, prasīja aprēķināt pamata ražošanas maksājumu 1,0022 %, kā noteikts minētā panta 3. punktā. Tajā pašā laikā vispārējo zaudējumu, kas reģistrēts, balstoties uz zināmiem datiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. punktu, pilnībā sedza ieņēmumi no pamata ražošanas maksājuma un 2005./2006. tirdzniecības gadam nebija vajadzības noteikt B maksājumu vai koeficientu, kas veido papildu maksājumu. Piemērojot 5. apsvērumā minēto aprēķināšanas metodi, tiek iegūts pamata maksājums 0,9706 % un B maksājums nav vajadzīgs. Kopējos zaudējumus, kas reģistrēti, pamatojoties uz zināmajiem datiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 1. punktu, pilnībā sedz ieņēmumi no pamata ražošanas maksājuma, un nav vajadzīgs noteikt minētās regulas 16. panta 2. punktā minēto koeficientu.

(11)

Ņemot vērā iepriekš teikto, attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1762/2003, (EK) Nr. 1775/2004, (EK) Nr. 1686/2005 un (EK) Nr. 164/2007.

(12)

Juridiskas noteiktības labad ierosinātie labojumi jāpiemēro no tās dienas, kad stājušies spēkā labojamie noteikumi.

(13)

Juridiskas noteiktības un dalībvalstu līdztiesības labad ir jānoliek vienots datums, līdz kuram saskaņā ar šo regulu labotie maksājumi ir nosakāmi Padomes 2000. gada 22. maija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (9), 2. panta 2. punkta izpratnē.

(14)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja ir sniegusi nelabvēlīgu atzinumu par šajā regulā paredzētajiem pasākumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1762/2003 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Cukura nozarē 2002./2003. tirdzniecības gadam ir noteikti šādi ražošanas maksājumu apjomi:

a)

EUR 12,638 par tonnu baltā cukura kā pamata ražošanas maksājums par A cukuru un B cukuru;

b)

EUR 126,113 par tonnu baltā cukura kā B maksājums par B cukuru;

c)

EUR 5,330 par tonnu sausnas kā pamatražošanas maksājums par A izoglikozi un B izoglikozi;

d)

EUR 55,082 par tonnu sausnas kā B maksājums par B izoglikozi;

e)

EUR 12,638 par tonnu cukura/izoglikozes sausnas ekvivalenta kā pamata ražošanas maksājums par A inulīna sīrupu un B inulīna sīrupu;

f)

EUR 126,113 par tonnu cukura/izoglikozes sausnas ekvivalenta kā B maksājums par B inulīna sīrupu.”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1775/2004 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Cukura nozarē 2003./2004. tirdzniecības gadam ir noteikti šādi ražošanas maksājumu apjomi:

a)

EUR 12,638 par tonnu baltā cukura kā pamata ražošanas maksājums par A cukuru un B cukuru;

b)

EUR 171,679 par tonnu baltā cukura kā B maksājums par B cukuru;

c)

EUR 5,330 par tonnu sausnas kā pamatražošanas maksājums par A izoglikozi un B izoglikozi;

d)

EUR 73,310 par tonnu sausnas kā B maksājums par B izoglikozi;

e)

EUR 12,638 par tonnu cukura/izoglikozes sausnas ekvivalenta kā pamata ražošanas maksājums par A inulīna sīrupu un B inulīna sīrupu;

f)

EUR 171,679 par tonnu cukura/izoglikozes sausnas ekvivalenta kā B maksājums par B inulīna sīrupu.”

3. pants

Regulas (EK) Nr. 1686/2005 1. un 2. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“1. pants

Cukura nozarē 2004./2005. tirdzniecības gadam ir noteikti šādi ražošanas maksājumu apjomi:

a)

EUR 12,638 par tonnu baltā cukura kā pamata ražošanas maksājums par A cukuru un B cukuru;

b)

EUR 236,963 par tonnu baltā cukura kā B maksājums par B cukuru;

c)

EUR 5,330 par tonnu sausnas kā pamatražošanas maksājums par A izoglikozi un B izoglikozi;

d)

EUR 99,424 par tonnu sausnas kā B maksājums par B izoglikozi;

e)

EUR 12,638 par tonnu cukura/izoglikozes sausnas ekvivalenta kā pamata ražošanas maksājums par A inulīna sīrupu un B inulīna sīrupu;

f)

EUR 236,963 par tonnu cukura/izoglikozes sausnas ekvivalenta kā B maksājums par B inulīna sīrupu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 16. panta 2. punktā paredzētais koeficients 2004./2005. tirdzniecības gadam ir 0,25466 Čehijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai un 0,14911 – pārējām dalībvalstīm.”

4. pants

Regulas (EK) Nr. 164/2007 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Cukura nozarē 2005./2006. tirdzniecības gadam ir noteikti šādi ražošanas maksājumu apjomi:

a)

EUR 6,133 par tonnu baltā cukura kā pamata ražošanas maksājums par A cukuru un B cukuru;

b)

EUR 2,726 par tonnu sausnas kā pamatražošanas maksājums par A izoglikozi un B izoglikozi;

c)

EUR 6,133 par tonnu cukura/izoglikozes sausnas ekvivalenta kā pamata ražošanas maksājums par A inulīna sīrupu un B inulīna sīrupu.”

5. pants

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 2. panta 2. punkta otrajā daļā minētā noteikšanas diena saskaņā ar šo regulu labotajiem maksājumiem ir ne vēlāk kā otrā mēneša pēdējā dienā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

6. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. pantu piemēro no 2003. gada 8. oktobra.

Regulas 2. pantu piemēro no 2004. gada 15. oktobra.

Regulas 3. pantu piemēro no 2005. gada 18. oktobra.

Regulas 4. pantu piemēro no 2007. gada 23. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Brisele, 2009. gada 3. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. No 2006./2007. tirdzniecības gada Regula (EK) Nr. 1260/2001 tika atcelta un aizstāta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006, kas tika atcelta un aizstāta ar Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 50, 21.2.2002., 40. lpp. Regula (EK) Nr. 314/2002 tika atcelta un aizstāta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 952/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp.).

(3)  OV L 254, 8.10.2003., 4. lpp.

(4)  OV L 316, 15.10.2004., 64. lpp.

(5)  OV L 271, 15.10.2005., 12. lpp.

(6)  OV L 51, 20.2.2007., 17. lpp.

(7)  OV L 278, 16.10.2002., 13. lpp.

(8)  OV L 270, 18.8.2004., 4. lpp.

(9)  OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.


8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1194/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, kura atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Lai uzturētu augstu kopējo aviācijas drošības līmeni Eiropā, ir jāievieš izmaiņas gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikācijas prasībās un kārtībā, jo īpaši, lai ieviestu galvenās uzņēmējdarbības vietas jēdziena definīciju, lai uzlabotu autorizētā izmantošanas sertifikāta “EASA 1. veidlapa” saturu un pārskatītu noteikumus par lidošanas atļaujām.

(2)

Tādēļ Komisijas Regula (EK) Nr. 1702/2003 (2) ir attiecīgi jāgroza.

(3)

Šajā regulā paredzēto pasākumu pamatā ir atzinumi (3), kurus sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 216/2008 17. panta 2. punkta b) apakšpunktam un 19. panta 1. punktam.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1702/2003 groza šādi.

1.

Regulas 1. panta 2. punktu papildina ar šādiem e), f), g) un h) punktiem:

“e)

“galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir uzņēmuma galvenais birojs vai juridiskā adrese, kurā tiek īstenotas šajā regulā minēto darbību galvenās finanšu funkcijas un operatīvā kontrole;

f)

“izstrādājums” ir jebkura daļa un ierīce, kas izmantojama civilās aviācijas gaisa kuģī;

g)

ETSO” ir Eiropas Tehnisko standartu prasības. Eiropas Tehnisko standartu prasības ir lidojumderīguma detalizēta specifikācija, ko izdevusi Aģentūra, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas prasībām kā minimālajam darbības standartam, kas piemērojams noteiktiem izstrādājumiem;

h)

EPA” ir Eiropas Rezerves daļu apstiprinājums. Eiropas Rezerves daļu apstiprinājums nozīmē, ka izstrādājums izgatavots saskaņā ar apstiprinātiem projekta datiem, kas nepieder attiecīgā ražojuma tipa sertifikāta turētājam, izņemot attiecībā uz ETSO atbilstīgajiem izstrādājumiem.”.

2.

Regulas 3. panta 5. punktā atsauci uz “21A.112.” aizstāj ar “21A.112A.”.

3.

Regulas 5. pantu papildina ar šādu 5. punktu:

“5.   Atkāpjoties no 1. punkta, atbilstīgi šīs regulas Pielikuma (21. daļas) A iedaļas F un G apakšiedaļai apstiprinātās ražošanas organizācijas var turpināt izdot autorizētos izmantošanas sertifikātus vai atbilstības apliecinājumus, izmantojot EASA 1. veidlapas sākotnējo izdevumu, kā to paredz šīs regulas pielikuma (21. daļas) I papildinājums, līdz 2010. gada 28. septembrim.”.

4.

Pielikumu (21. daļu) groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp.

(3)  Atzinums Nr. 03/2006 par redakcionālām izmaiņām, Atzinums Nr. 05/2006 par galveno uzņēmējdarbības vietu, Atzinums Nr. 06/2008 par EASA 1. veidlapu, Atzinums Nr. 04/2007 par lidošanas atļaujām.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 Pielikumu (21. daļu) groza šādi.

1.

Satura rādītāju aizstāj ar šādu:

Saturs

21.1.

Vispārīgā daļa

A IEDAĻA – TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠIEDAĻA – VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21A.1.

Darbības joma

21A.2.

Saistības, ko uzņemas cita persona, kas nav sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vai sertifikāta turētājs

21A.3.

Bojājumi, darbības traucējumi un defekti

21A.3B.

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

21A.4.

Projektēšanas un ražošanas koordinēšana

B APAKŠIEDAĻA – TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21A.11.

Darbības joma

21A.13.

Atbilstība

21A.14.

Iespēju pierādīšana

21A.15.

Pieteikums

21A.16A.

Lidojumderīguma normas

21A.16B.

Īpaši nosacījumi

21A.17.

Tipa sertifikācijas bāze

21A.18.

Norādes uz piemērojamām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām

21A.19.

Izmaiņas, kam nepieciešams jauns tipa sertifikāts

21A.20.

Atbilstība tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām

21A.21.

Tipa sertifikāta izdošana

21A.23.

Ierobežota tipa sertifikāta izdošana

21A.31.

Tipa projekts

21A.33.

Pārbaudes un testi

21A.35.

Lidojuma pārbaudījumi

21A.41.

Tipa sertifikāts

21A.44.

Turētāja pienākumi

21A.47.

Nodošana

21A.51.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.55.

Uzskaite

21A.57.

Rokasgrāmatas

21A.61.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

(C. APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA – IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

21A.90.

Darbības joma

21A.91.

Tipa projekta izmaiņu klasifikācija

21A.92.

Atbilstība

21A.93.

Pieteikums

21A.95.

Sīkas izmaiņas

21A.97.

Lielākas izmaiņas

21A.101.

Norādes uz piemērojamām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām

21A.103.

Apstiprinājuma izdošana

21A.105.

Uzskaite

21A.107.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21A.109.

Pienākumi un EPA marķējums

E. APAKŠIEDAĻA – PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

21A.111.

Darbības joma

21A.112A.

Atbilstība

21A.112B.

Iespēju pierādīšana

21A.113.

Papildu tipa sertifikāta pieteikums

21A.114.

Atbilstības pierādīšana

21A.115.

Papildu tipa sertifikāta izdošana

21A.116.

Nodošana

21A.117.

Izmaiņas tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts

21A.118A.

Pienākumi un EPA marķējums

21A.118B.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.119.

Rokasgrāmatas

21A.120.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

F APAKŠIEDAĻA – RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21A.121.

Darbības joma

21A.122.

Atbilstība

21A.124.

Pieteikums

21A.125A.

Vienošanās dokumenta izdošana

21A.125B.

Atzinumi

21A.125C.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.126.

Ražošanas pārbaudes sistēma

21A.127.

Testi: gaisa kuģis

21A.128.

Testi: dzinēji un propelleri

21A.129.

Ražotāja pienākumi

21A.130.

Atbilstības apliecinājums

G APAKŠIEDAĻA – RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21A.131.

Darbības joma

21A.133.

Atbilstība

21A.134.

Pieteikums

21A.135.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

21A.139.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

21A.143.

Pašraksturojums

21A.145.

Apstiprināšanas prasības

21A.147.

Izmaiņas apstiprinātajā ražošanas organizācijā

21A.148.

Atrašanās vietas maiņas

21A.149.

Nodošana

21A.151.

Apstiprinājuma noteikumi

21A.153.

Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

21A.157.

Pārbaudes

21A.158.

Atzinumi

21A.159.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.163.

Prerogatīvas

21A.165.

Turētāja pienākumi

H APAKŠIEDAĻA – LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21A.171.

Darbības joma

21A.172.

Atbilstība

21A.173.

Klasifikācija

21A.174.

Pieteikums

21A.175.

Valoda

21A.177.

Grozīšana vai modificēšana

21A.179.

Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

21A.180.

Pārbaudes

21A.181.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.182.

Gaisa kuģa identifikācija

I APAKŠIEDAĻA – TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21A.201.

Darbības joma

21A.203.

Atbilstība

21A.204.

Pieteikums

21A.207.

Grozīšana vai modificēšana

21A.209.

Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

21A.210.

Pārbaudes

21A.211.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

J APAKŠIEDAĻA – PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21A.231.

Darbības joma

21A.233.

Atbilstība

21A.234.

Pieteikums

21A.235.

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

21A.239.

Projekta nodrošināšanas sistēma

21A.243.

Dati

21A.245.

Apstiprināšanas prasības

21A.247.

Izmaiņas projekta nodrošināšanas sistēmā

21A.249.

Nodošana

21A.251.

Apstiprinājuma noteikumi

21A.253.

Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

21A.257.

Pārbaudes

21A.258.

Atzinumi

21A.259.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.263.

Prerogatīvas

21A.265.

Turētāja pienākumi

K APAKŠIEDAĻA – DAĻAS UN IERĪCES

21A.301.

Darbības joma

21A.303.

Atbilstība piemērojamajām prasībām

21A.305.

Daļu un ierīču apstiprināšana

21A.307.

Daļu un ierīču izlaišana uzstādīšanai

(L. APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

M. APAKŠIEDAĻA – REMONTI

21A.431.

Darbības joma

21A.432A.

Atbilstība

21A.432B.

Iespēju pierādīšana

21A.433.

Remonta projekts

21A.435.

Remontu klasifikācija

21A.437.

Remonta projekta apstiprinājuma izdošana

21A.439.

Rezerves daļu ražošana

21A.441.

Remonta veikšana

21A.443.

Ierobežojumi

21A.445.

Neremontēts bojājums

21A.447.

Uzskaite

21A.449.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21A.451.

Pienākumi un EPA marķējums

(N APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA – EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

21A.601.

Darbības joma

21A.602A.

Atbilstība

21A.602B.

Iespēju pierādīšana

21A.603.

Pieteikums

21A.604.

ETSO atļauja palīgdzinējam (APU)

21A.605.

Datu pieprasījumi

21A.606.

ETSO atļaujas izdošana

21A.607.

ETSO atļaujas prerogatīvas

21A.608.

Deklarācija par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP)

21A.609.

ETSO atļauju turētāju pienākumi

21A.610.

Atkāpes apstiprinājums

21A.611.

Projekta izmaiņas

21A.613.

Uzskaite

21A.615.

Aģentūras pārbaude

21A.619.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.621.

Nodošana

P APAKŠIEDAĻA – LIDOŠANAS ATĻAUJA

21A.701.

Darbības joma

21A.703.

Atbilstība

21A.705.

Kompetentā iestāde

21A.707.

Lidošanas atļaujas pieteikums

21A.708.

Lidojuma nosacījumi

21A.709.

Lidojuma nosacījumu apstiprinājuma pieteikums

21A.710.

Lidojuma nosacījumu apstiprinājums

21A.711.

Lidošanas atļaujas izdošana

21A.713.

Izmaiņas

21A.715.

Valoda

21A.719.

Nodošana

21A.721.

Pārbaudes

21A.723.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.725.

Lidošanas atļaujas atjaunošana

21A.727.

Lidošanas atļaujas turētāja pienākumi

21A.729.

Uzskaite

Q APAKŠIEDAĻA – RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

21A.801.

Ražojumu identifikācija

21A.803.

Apiešanās ar identifikācijas datiem

21A.804.

Daļu un ierīču identifikācija

21A.805.

Ļoti būtisku daļu identifikācija

21A.807.

ETSO atbilstīgo izstrādājumu identifikācija

B IEDAĻA – PROCEDŪRAS KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠIEDAĻA – VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21B.5.

Darbības joma

21B.20.

Kompetentās iestādes pienākumi

21B.25.

Prasības par kompetento iestāžu organizāciju

21B.30.

Dokumentētas procedūras

21B.35.

Izmaiņas organizācijā un procedūrās

21B.40.

Strīdu izšķiršana

21B.45.

Ziņošana/koordinēšana

21B.55.

Uzskaite

21B.60.

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

B APAKŠIEDAĻA – TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

(C APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA – IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

E APAKŠIEDAĻA – PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

F APAKŠIEDAĻA – RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21B.120.

Pārbaudes

21B.125.

Atzinumi

21B.130.

Vienošanās dokumenta izdošana

21B.135.

Vienošanās dokumenta saglabāšana

21B.140.

Vienošanās dokumenta grozīšana

21B.145.

Vienošanās dokumenta ierobežošana, apturēšana un atsaukšana

21B.150.

Uzskaite

G APAKŠIEDAĻA – RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21B.220.

Pārbaudes

21B.225.

Atzinumi

21B.230.

Sertifikāta izdošana

21B.235.

Pastāvīga uzraudzība

21B.240.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma grozīšana

21B.245.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

21B.260.

Uzskaite

H APAKŠIEDAĻA – LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21B.320.

Pārbaudes

21B.325.

Lidojumderīguma sertifikāta izdošana

21B.326.

Lidojumderīguma sertifikāts

21B.327.

Ierobežotais lidojumderīguma sertifikāts

21B.330.

Lidojumderīguma sertifikātu un ierobežoto lidojumderīguma sertifikātu apturēšana un atsaukšana

21B.345.

Uzskaite

I APAKŠIEDAĻA – TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21B.420.

Pārbaudes

21B.425.

Trokšņa līmeņa sertifikātu izdošana

21B.430.

Trokšņa līmeņa sertifikātu apturēšana un atsaukšana

21B.445.

Uzskaite

J APAKŠIEDAĻA – PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

K APAKŠIEDAĻA – DAĻAS UN IERĪCES

(L APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA – REMONTI

(N APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA – EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

P APAKŠIEDAĻA – LIDOŠANAS ATĻAUJA

21B.520.

Pārbaudes

21B.525.

Lidošanas atļauju izdošana

21B.530.

Lidošanas atļauju atsaukšana

21B.545.

Uzskaite

Q APAKŠIEDAĻA – RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

PAPILDINĀJUMI – EASA VEIDLAPAS”.

2.

A iedaļas nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

3.

21A.14. punkta b) apakšpunkta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Fiksēta vai regulējama soļa propellers.”

4.

21A.35. punkta b) apakšpunkta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Lai gaisa kuģi sertificētu saskaņā ar šo iedaļu, izņemot i) karsta gaisa balonus, brīva lidojuma gaisa balonus, atsaitē piestiprinātus gaisa balonus, planierus un planierus ar dzinēju un ii) izņemot lidmašīnas ar 2 722 kg vai mazāku maksimālo pacelšanās masu (MTOM), lai konstatētu, vai ir atbilstīgas garantijas, ka gaisa kuģis, tā daļas un ierīces ir drošas un kārtīgi darbojas.”

5.

21A.112. punktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

Jebkura fiziska vai juridiska persona (“organizācija”), kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas atbilstīgi 21A.112B. pantam, ir tiesīga būt papildu tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.”

6.

21A.124. punkta b) apakšpunkta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

tās informācijas izklāstu, kas noteikta 21A.125A. punkta b) apakšpunktā.”

7.

21A.125. punktu aizstāj ar šādu punktu:

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt vienošanās dokumentu, ko izdevusi kompetentā iestāde, kura piekrīt atbilstības pierādīšanai attiecībā uz atsevišķiem ražojumiem, daļām un ierīcēm, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, pēc:

a)

tādas ražošanas pārbaudes sistēmas izveidošanas, kas nodrošina, ka visi ražojumi, daļas vai ierīces atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

b)

tādas rokasgrāmatas nodrošināšanas, kas ietver:

1.

aprakstu ražošanas pārbaudes sistēmai, kas paredzēta a) apakšpunktā;

2.

aprakstu līdzekļiem, ar ko izdara ražošanas pārbaudes sistēmas noteikšanas;

3.

aprakstu 21A.127. un 21A.128. punktā noteiktajiem testiem un to personu vārdus, kas pilnvarotas 21A.130. punkta a) apakšpunkta mērķiem;

c)

tam, kad tas ir pierādījis spēju nodrošināt palīdzību saskaņā ar 21A.3. un 21A.129. punkta d) apakšpunktu.”

8.

21A.125B. punkta c) apakšpunktā atsauci uz “21B.143. punktu” aizstāj ar atsauci uz “21B.125. punktu”.

9.

21A.126. punktu groza šādi:

i)

a) apakšpunktā “21A.125. punktā” aizstāj ar “21A.125A. punkta a) apakšpunktā”;

i)

b) apakšpunktā “21A.125. punkta a) apakšpunktā” aizstāj ar “21A.125A. punkta a) apakšpunktā”.

10.

21A.127. punkta a) apakšpunktā “21A.125. punkta a) apakšpunktam” aizstāj ar “21A.125A. punkta a) apakšpunktam”.

11.

21A.128. punktā “21A.125. punkta a) apakšpunktam” aizstāj ar “21A.125A. punkta a) apakšpunktam”.

12.

21A.165. punktu groza šādi:

i)

c) apakšpunkta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

konstatē, ka citi ražojumi, daļas vai ierīces ir sakomplektētas un atbilst apstiprinātajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī pirms EASA 1. veidlapas izdošanas, lai apliecinātu atbilstību apstiprinātajiem projekta datiem un ekspluatācijai drošu stāvokli, un dzinēju gadījumā vēl arī saskaņā ar dzinēja tipa sertifikāta turētāja nodrošinātajiem datiem konstatē, ka katrs sakomplektēts dzinējs atbilst piemērojamajām, 21A.18. punkta b) apakšpunktā definētajām emisiju prasībām, kas ir spēkā dzinēja ražošanas dienā, lai apliecinātu emisijas atbilstību, vai”;

ii)

k) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“k)

attiecīgajā gadījumā saskaņā ar 21A.163. punkta e) apakšpunkta prerogatīvām pirms lidošanas atļaujas izdošanas gaisa kuģim nosaka atbilstību 21A.711. punkta c) un e) apakšpunktam.”

13.

21A.174. punkta b) apakšpunkta 3. punkta ii) apakšpunktā “21A.184. punkta c) apakšpunkts” aizstāj ar “21B.327. punkta c) apakšpunkts”.

14.

Svītro 21A.183. punktu.

15.

Svītro 21A.184. punktu.

16.

Svītro 21A.205. punktu.

17.

21A.245. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

visās tehniskajās struktūrvienībās personāls ir pietiekamā skaitā un ar pietiekamu pieredzi, un tam piešķirtas atbilstošām pilnvaras, lai tas varētu veikt tam uzticētos pienākumus, un ka tie kopā ar birojiem, objektiem un iekārtām ir pietiekami, lai personāls varētu sasniegt mērķus attiecībā uz ražojuma lidojumderīgumu un vides aizsardzību.”

18.

21A.263. punktu groza šādi:

a)

b) apakšpunkta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

ETSO atļauju, uz ko attiecas 21A.602B. punkta b) apakšpunkta 1. daļa; vai”;

b)

c) apakšpunktu groza šādi:

i)

3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“3.

Izdot informāciju vai norādījumus, ietverot šādu apliecinājumu: “Uz šā dokumenta tehnisko saturu attiecas projektēšanas organizācijas apstiprinājums (DOA) Nr. EASA.21J.[XXXX].”;

4.

Apstiprināt dokumentāras izmaiņas gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā un tās papildinājumos un izdot šādas izmaiņas, ietverot šādu apliecinājumu: “Uz gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatas (AFM) (vai tās papildinājuma) Nr. [ZZ] redakciju Nr. [YY] attiecas projektēšanas organizācijas apstiprinājums (DOA) Nr. EASA.21J.[XXXX].””;

ii)

7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Saskaņā ar 21A.711. punkta b) apakšpunktu izdot lidošanas atļauju gaisa kuģim, ko tas ir projektējis vai pārveidojis vai ko tas apstiprinājis atbilstīgi 21A.263. punkta c) apakšpunkta 6. daļā noteiktajiem nosacījumiem, ar kuriem drīkst izdot lidošanas atļauju, un gadījumos, kad projektēšanas organizācija saskaņā ar projektēšanas organizācijas apstiprinājumu (DOA) pati kontrolē gaisa kuģa konfigurāciju un apliecina atbilstību apstiprinātajiem projekta nosacījumiem, kas attiecas uz lidošanu.”

19.

21A.265. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

atbilstīgos gadījumos pirms gaisa kuģa lidošanas atļaujas izdošanas saskaņā ar 21A.263. punkta c) apakšpunkta 7. daļas prerogatīvām nosaka atbilstību 21A.711. punkta b) un e) apakšpunktam.”

20.

21A.307. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

klāt autorizēts izmantošanas sertifikāts (EASA 1. veidlapa), kas apliecina, ka izstrādājums izgatavots atbilstīgi apstiprinātajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, un”.

21.

21A.432. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Jebkura fiziska vai juridiskā persona, kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas saskaņā ar 21A.432B. punktu, ir tiesīga būt lielāka remonta projekta pieteikuma iesniedzējs ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.

b)

Jebkura fiziska vai juridiskā persona ir tiesīga būt sīka remonta projekta pieteikuma iesniedzējs.”

22.

21A.601. punktā svītro b) apakšpunktu.

23.

21A.605. punkta d) apakšpunktā “21A.125. punkta b) apakšpunktā” aizstāj ar “21A.125A. punkta b) apakšpunktā”.

24.

21A.606. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

skaidras norādīšanas, ka tas ir gatavs ievērot atbilstību 21A.609. punktam.”

25.

21A.609. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

ievēro atbilstību 21A.3., 21A.3B. un 21A.4. punktam;”.

26.

21A.701. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Saskaņā ar šo apakšiedaļu lidošanas atļaujas izdod gaisa kuģiem, kas neatbilst vai par ko nav pierādīts, ka tie atbilst spēkā esošajām lidojumderīguma prasībām, taču noteiktos apstākļos spēj veikt drošus lidojumus šādā nolūkā:

1.

Izstrādes nolūkā.

2.

Lai pierādītu atbilstību noteikumiem vai sertifikācijas specifikācijām.

3.

Lai apmācītu projektēšanas organizāciju vai ražošanas organizāciju apkalpi.

4.

Lai veiktu jaunizstrādāta gaisa kuģa ražošanas izmēģinājuma lidojumu.

5.

Lai veiktu ražošanā esoša gaisa kuģa pārlidojumus starp ražošanas objektiem.

6.

Lai, demonstrējot gaisa kuģi lidojumā, nodotu to pasūtītājam.

7.

Lai gaisa kuģi piegādātu vai eksportētu.

8.

Lai, demonstrējot gaisa kuģi lidojumā, nodotu to iestādei.

9.

Lai veiktu tirgus izpēti, ieskaitot pasūtītāja apkalpes apmācību.

10.

Lai piedalītos izstādēs un gaisa parādēs.

11.

Lai lidotu uz vietu, kur veic tehnisko apkopi vai lidojumderīguma pārbaudi, vai uz novietni.

12.

Lai lidotu ar svaru, kas pārsniedz gaisa kuģa maksimālo sertificēto pacelšanās svaru lidojumam ārpus parastā lidojuma rādiusa pāri ūdenim vai zemes teritorijai, kur nav pieejamas pietiekamas nosēšanās iespējas vai atbilstoša degviela.

13.

Lai pārsniegtu rekordus, piedalītos gaisa sacīkstēs vai līdzīgās sacensībās.

14.

Lai lidotu ar gaisa kuģi, kas atbilst spēkā esošām lidojumderīguma prasībām, pirms atzīta tā atbilstība vides prasībām.

15.

Lai veiktu nekomerciālus lidojumus ar individuāliem, nesarežģītiem gaisa kuģiem vai gaisa kuģu tipiem, kam nevajag lidojumderīguma sertifikātus vai ierobežotus lidojumderīguma sertifikātus.

b)

Šī apakšiedaļa nosaka kārtību, kādā izsniedzamas lidošanas atļaujas un apstiprināmi saistītie lidojuma nosacījumi, kā arī paredz lidošanas atļauju un lidojuma nosacījumu apstiprinājumu turētāju un pieteikumu iesniedzēju tiesības un pienākumus.”

27.

21A.703. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Lidošanas atļaujas pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, bet gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs lūdz lidošanas atļauju saskaņā ar 21A.701. punkta a) apakšpunkta 15. punktu, pieteikuma iesniedzējs ir gaisa kuģa īpašnieks.

b)

Jebkura fiziska vai juridiska persona var iesniegt arī lidošanas nosacījumu apstiprināšanas pieteikumus.”

28.

21A.710. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Pirms lidošanas nosacījumu apstiprināšanas Aģentūrai, kompetentajai iestādei vai apstiprinātajai organizācijai jāpārliecinās, ka gaisa kuģis spēj veikt drošus lidojumus saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem un ierobežojumiem. Aģentūra vai kompetentā iestāde šajā nolūkā var veikt vai likt pieteikuma iesniedzējam veikt visas vajadzīgās pārbaudes vai izmēģinājumus.”

29.

21A.711. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Kompetentā iestāde drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.a veidlapa, skatīt papildinājumu) atbilstīgi 21B.525. punktā minētajiem nosacījumiem.

b)

Pienācīgi apstiprināta projektēšanas organizācija drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.b veidlapa, skatīt papildinājumu) saskaņā ar 21A.263. punkta c) apakšpunkta 7. daļā paredzētajām tiesībām, ja saskaņā ar 21A.710. punktu ir apstiprināti 21A.708. punktā minētie lidošanas nosacījumi.

c)

Pienācīgi apstiprināta ražošanas organizācija drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.b veidlapa, skatīt papildinājumu) saskaņā ar 21A.163. punkta e) apakšpunktā paredzētajām tiesībām, ja saskaņā ar 21A.710. punktu ir apstiprināti 21A.708. punktā minētie lidošanas nosacījumi.

d)

Pienācīgi apstiprināta lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.b veidlapa, skatīt papildinājumu) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) M.A.711. punktā paredzētajām tiesībām, ja saskaņā ar 21A.710. punktu ir apstiprināti 21A.708. punktā minētie nosacījumi.

e)

Lidošanas atļaujās norāda to izdošanas mērķi(-us) un saskaņā ar 21A.710. punktu apstiprinātos nosacījumus un ierobežojumus.

f)

Ja atļaujas ir izdotas saskaņā ar b), c) vai d) apakšpunktu, kompetentajai iestādei iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā iesniedz lidošanas atļaujas un saistīto lidošanas nosacījumu kopiju.

g)

Ja ir pierādījumi, ka nav izpildīts kāds no 21A.723. punkta a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz kādas organizācijas izdotu lidošanas atļauju, kas ir izdota saskaņā ar b), c) vai d) apakšpunktu, šī organizācija tūlīt atsauc attiecīgo lidošanas atļauju un nekavējoties informē kompetento iestādi.”

30.

21A.723. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Lidošanas atļaujas izsniedz ilgākais uz 12 mēnešiem, un tās paliek spēkā, ja:

1.

ir ievēroti ar lidošanas atļaujām saistītie 21A.711. punkta e) apakšpunktā minētie nosacījumi un ierobežojumi;

2.

no lidošanas atļaujas neatsakās un to neatsauc;

3.

gaisa kuģis paliek tajā pašā reģistrā.”

31.

21A.801. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Gaisa balonam ar apkalpi b) apakšpunktā noteikto identifikācijas plāksni piestiprina pie gaisa balona apvalka un, ja iespējams, tādā vietā, kur tā lietotājam ir skaidri salasāma, kad gaisa balons tiek piepūsts. Turklāt grozu, pastiprinājuma rāmi un sildierīci neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē ar ražotāja vārdu, daļas numuru vai tam līdzvērtīgu marķējumu un sērijas numuru vai tam līdzvērtīgu marķējumu.”

32.

21A.804. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Katru daļu vai ierīci neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē ar:

1.

nosaukumu, preču zīmi vai simbolu, pēc kā identificē ražotāju, kā to paredz piemērojamie projekta dati; un

2.

daļas numuru, kā definēts piemērojamajos projekta datos; un

3.

burtiem EPA (Eiropas Rezerves daļu apstiprinājums) attiecībā uz daļām un ierīcēm, kas ražotas saskaņā ar apstiprinātiem projekta datiem, kas nepieder attiecīgā ražojuma tipa sertifikāta turētājam, izņemot attiecībā uz ETSO atbilstošajiem izstrādājumiem.”

33.

Pievieno šādu 21B.125. punktu:

a)

Ja kompetentā iestāde pārbaužu laikā vai citā veidā atrod objektīvu pierādījumu, ka vienošanās dokumenta turētājs neatbilst pielikuma (21. daļas) A iedaļas piemērojamajām prasībām, šo atzinumu klasificē atbilstoši 21A.125B. punkta a) apakšpunktam.

b)

Kompetentā iestāde veic šādus pasākumus:

1.

attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai atkarībā no atzinuma pakāpes pilnīgi vai daļēji ierobežotu, apturētu vai atsauktu vienošanās dokumentu līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību;

2.

attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstīgs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā posma beigās un atbilstīgi atzinuma raksturam kompetentā iestāde var pagarināt laikposmu vēl par trīs mēnešiem atbilstīgi apmierinošam koriģējošo darbību plānam.

c)

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu vienošanās dokumentu gadījumā, ja neiekļaujas tajā laika posma termiņā, kuru tā ir noteikusi.”

34.

21B.135. punkta b) apakšpunkta 2. daļā “21A.125. punkta b) apakšpunktā” aizstāj ar “21A.125A. punkta b) apakšpunktā”.

35.

Svītro 21B.143. punktu.

36.

21B.145. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Par vienošanās dokumenta ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu vienošanās dokumenta turētājam paziņo rakstveidā. Kompetentā iestāde paziņo ierobežošanas, apturēšanas vai atsaukšanas iemeslus un informē vienošanās dokumenta turētāju par tā apelācijas tiesībām.

b)

Ja vienošanās dokumenta darbību aptur, to atjauno tikai pēc atkārtoti panāktas atbilstības pielikuma (21. daļas) A iedaļas F apakšiedaļai.”

37.

21B.225. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Ja kompetentā iestāde pārbaužu laikā vai citā veidā atrod objektīvu pierādījumu, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neatbilst pielikuma (21. daļas) A iedaļas piemērojamajām prasībām, šo atzinumu klasificē atbilstoši 21A.158. punkta a) apakšpunktam.

b)

Kompetentā iestāde veic šādus pasākumus:

1.

attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai atkarībā no atzinuma pakāpes pilnīgi vai daļēji ierobežotu, apturētu vai atsauktu ražošanas organizācijas apstiprinājumu līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību;

2.

attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstīgs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā posma beigās un atbilstīgi atzinuma raksturam kompetentā iestāde var pagarināt laikposmu vēl par trīs mēnešiem atbilstīgi apmierinošam koriģējošo darbību plānam.

c)

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu apstiprinājumu gadījumā, ja neiekļaujas tajā laika posma termiņā, kuru tā ir noteikusi.”

38.

21B.235. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Lai pamatotu ražošanas organizācijas apstiprinājuma saglabāšanu, kompetentā iestāde veic pastāvīgu uzraudzību:

1.

lai pārliecinātos, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāja kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst šā pielikuma (21. daļas) A iedaļas G apakšiedaļas prasībām;

2.

lai pārliecinātos, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs darbojas saskaņā ar ražošanas organizācijas pašraksturojumu; un

3.

lai pārbaudītu ražošanas organizācijas pašraksturojuma procedūru efektivitāti; un

4.

lai pārraudzītu ražojuma, daļas vai ierīces standartus, ņemot paraugu.”

39.

21B.325. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Pārliecinājusies, ka atbilstība 21B.326. punkta prasībām un piemērojamajām šā pielikuma (21. daļas) A iedaļas H apakšiedaļas prasībām ir ievērota, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi izdod vai groza lidojumderīguma sertifikātu (EASA 25. veidlapa, skatīt papildinājumu).

b)

Pārliecinājusies, ka atbilstība 21B.327. punkta prasībām un piemērojamajām šā pielikuma (21. daļas) A iedaļas H apakšiedaļas prasībām ir ievērota, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi izdod vai groza ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu (EASA 24. veidlapa, skatīt papildinājumu).

c)

Papildus jauna gaisa kuģa vai lietota gaisa kuģa, kam izcelsme ir trešajā valstī, a) vai b) apakšpunktā minētajam atbilstīgam lidojumderīguma sertifikātam reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod sākotnējā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu (EASA 15.a veidlapa, skatīt papildinājumu).”

40.

Pievieno šādu 21B.326. punktu:

Reģistrācijas valsts kompetentā iestāde izdod lidojumderīguma sertifikātu:

a)

jaunam gaisa kuģim:

1.

pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 2. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas;

2.

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes;

b)

lietotam gaisa kuģim:

1.

pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 3. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka:

i)

gaisa kuģis atbilst tipa projektam, kas apstiprināts saskaņā ar tipa sertifikātu un jebkuru papildu tipa sertifikātu, izmaiņai vai remontam, kurš apstiprināts saskaņā ar pielikumu (21. daļu); un

ii)

ir ievērota atbilstība piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu; un

iii)

gaisa kuģis ir pārbaudīts atbilstīgi piemērojamajiem Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) noteikumiem;

2.

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes.”

41.

Pievieno šādu 21B.327. punktu:

a)

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu:

1.

jaunam gaisa kuģim:

i)

pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 2. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas;

ii)

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātajam projektam saskaņā ar ierobežotu tipa sertifikātu vai atbilstīgi noteiktām lidojumderīguma specifikācijām un ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes;

2.

lietotam gaisa kuģim:

i)

pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 3. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka:

A)

gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātajam projektam saskaņā ar ierobežotu tipa sertifikātu vai atbilstīgi noteiktām lidojumderīguma specifikācijām un jebkuram papildu tipa sertifikātam izmaiņai vai remontam, kurš apstiprināts saskaņā ar pielikumu (21. daļu); un

B)

ir ievērota atbilstība piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu; un

C)

gaisa kuģis ir pārbaudīts atbilstīgi piemērojamajiem Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) noteikumiem;

ii)

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes.

b)

Gaisa kuģim, kas nevar atbilst pamatprasībām, kas minētas Pamatregulā, un kas neatbilst ierobežotam tipa sertifikātam, Aģentūra vajadzības gadījumā ņem vērā atkāpes no šīm pamatprasībām un:

1.

izdod īpašas lidojumderīguma specifikācijas, kas nodrošina pietekamu drošību attiecībā uz paredzēto izmantojumu, un pārbauda atbilstību tām; un

2.

nosaka šā gaisa kuģa izmantošanas ierobežojumus.

c)

Izmantošanas ierobežojumi tiks saistīti ar ierobežotiem lidojumderīguma sertifikātiem, kas ietver gaisa telpas ierobežojumus, kuri vajadzīgi, lai ņemtu vērā atkāpes no lidojumderīguma pamatprasībām, kas noteiktas Pamatregulā.”

42.

21B.525. punktu aizstāj ar šādu:

Kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās izdod lidošanas atļauju (EASA 20.a veidlapa, skatīt papildinājumu):

1.

pēc 21A.707. punktā paredzēto datu uzrādīšanas; un

2.

tad, ja atbilstīgi 21A.710. punktam apstiprināti 21A.708. punktā minētie lidošanas nosacījumi; un

3.

tad, ja kompetentā iestāde, veicot patstāvīgu izmeklēšanu, kas var ietvert pārbaudes, vai procedūras, par kurām tā vienojusies ar pieteikuma iesniedzēju, pirms lidojuma ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst 21A.708. punktā definētajam projektam.”

43.

I papildinājumu aizstāj ar šādu:

“I papildinājums

Autorizēts izmantošanas sertifikāts – Pielikumā (21. daļā) minētā EASA 1. veidlapa

Image

Norādījumi EASA 1. veidlapas aizpildīšanai

Šie norādījumi attiecas tikai uz EASA 1. veidlapas lietošanu ražošanas vajadzībām. Pievērš uzmanību Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) II papildinājumam, kas attiecas uz EASA 1. veidlapas lietošanu apkopes vajadzībām.

1.   MĒRĶIS UN PIELIETOJUMS

1.1.

Sertifikāta galvenais mērķis ir apliecināt jaunu aviācijas ražojumu, daļu un ierīču (turpmāk tekstā – “izstrādājuma(-u)”) lidojumderīgumu.

1.2.

Jānodrošina sertifikāta un izstrādājuma(-u) atbilstība. Dokumenta sastādītājam jāsaglabā sertifikāts tādā veidā, lai būtu iespējams pārbaudīt sākotnējos datus.

1.3.

Sertifikāts atbilst daudzu lidojumderīguma apstiprinātāju iestāžu prasībām, taču atbilstīgums var būt atkarīgs no divpusējiem nolīgumiem un/vai lidojumderīguma apstiprinātājas iestādes politikas. Šajā sertifikātā minētie “apstiprinātie projekta dati” šādā gadījumā ir dati, ko apstiprinājusi importētājas valsts lidojumderīguma apstiprinātāja iestāde.

1.4.

Sertifikāts nav paziņojums par piegādi vai nosūtīšanu.

1.5.

Gaisa kuģi nav izlaižami ar šo sertifikātu.

1.6.

Sertifikāts nav atļauja izstrādājuma uzstādīšanai noteiktam gaisa kuģim, dzinējam vai propellerim, taču tas ļauj gala lietotājam noteikt izstrādājuma lidojumderīguma apstiprinājuma statusu.

1.7.

Viens sertifikāts nedrīkst attiekties gan uz ražotāja izlaistiem jauniem izstrādājumiem, gan lietotiem izstrādājumiem, kas izlaisti pēc apkopes.

1.8.

Viens sertifikāts nedrīkst attiekties gan uz izstrādājumiem, kas sertificēti atbilstīgi “apstiprinātajiem datiem”, gan uz izstrādājumiem, kas sertificēti atbilstīgi “neapstiprinātājiem datiem”.

2.   VISPĀRĪGAIS FORMĀTS

2.1.

Sertifikāta formāts, arī aiļu numuri un katras ailes novietojums, ir tāds, kā norādīts iepriekš. Tomēr katras ailes izmēri var atšķirties, lai atbilstu konkrētajam lietojumam, bet ne tādā apjomā, ka tas padarītu sertifikātu neatpazīstamu.

2.2.

Sertifikātam jābūt ainavas formātā, taču tā kopējo izmēru drīkst ievērojami palielināt vai samazināt, ja vien sertifikāts paliek atpazīstams un skaidri salasāms. Ja rodas šaubas, sazinieties ar kompetento iestādi.

2.3.

Paziņojums par lietotāja/uzstādītāja pienākumiem drīkst atrasties jebkurā veidlapas pusē.

2.4.

Visiem drukājumiem jābūt skaidriem un skaidri salasāmiem, lai tos viegli varētu izlasīt.

2.5.

Sertifikāts drīkst būt iespiests vai elektroniski sastādīts, taču abos gadījumos līniju un rakstzīmju drukājumiem jābūt skaidriem un skaidri salasāmiem un jāatbilst noteiktajam formātam.

2.6.

Sertifikātam jābūt angļu valodā un, ja vajadzīgs, vēl kādā vai vairākās citās valodās.

2.7.

Sertifikātā ierakstāmo informāciju drīkst ierakstīt vai nu mašīnas/datora drukā, vai arī rokrakstā, lietojot drukātos burtus, un tai jābūt viegli nolasāmai.

2.8.

Lielākai skaidrībai pēc iespējas mazāk lietojiet saīsinājumus.

2.9.

Vietu, kas paliek sertifikāta otrā pusē, dokumenta sastādītājs drīkst izmantot jebkurai papildu informācijai, taču nedrīkst ietvert nevienu apliecinošu ierakstu. Uz jebkuru sertifikāta otras puses lietojumu jābūt atsaucei sertifikāta pirmās puses attiecīgajā ailē.

3.   KOPIJAS

3.1.

Pircējam nosūtīto vai dokumenta sastādītāja saglabāto sertifikāta kopiju skaits nav ierobežots.

4.   KĻŪDA(-AS) SERTIFIKĀTĀ

4.1.

Ja gala lietotājs sertifikātā konstatē kļūdu(-as), viņam(-ai) rakstiski par to(-ām) jāpaziņo dokumenta sastādītājam. Ja dokumenta sastādītājs var pārbaudīt un izlabot kļūdu(-as), viņš(-a) drīkst izdot jaunu sertifikātu.

4.2.

Jaunajā sertifikātā jābūt jaunam veidlapas numuram, parakstam un datumam.

4.3.

Jauna sertifikāta pieprasījumu drīkst apmierināt, neveicot izstrādājuma(-u) stāvokļa atkārtotu pārbaudi. Jaunais sertifikāts nav pašreizējā stāvokļa apliecinājums, un tā 12. ailē jāievieto atsauce uz iepriekšējo sertifikātu, ierakstot paziņojumu “Ar šo sertifikātu labo kļūdu(-as) sertifikāta Nr. [ierakstiet sākotnējo veidlapas numuru], kas datēts ar [ierakstiet sākotnējo izdošanas datumu], [ierakstiet labotās(-o) ailes(-ļu) numuru(-us)] ailē, un tas neattiecas uz atbilstību/stāvokli/nodošanu ekspluatācijai.” Abi sertifikāti jāsaglabā atbilstīgi pirmā sertifikāta uzglabāšanas termiņam.

5.   SERTIFIKĀTA AIZPILDĪŠANA, KO VEIC DOKUMENTA SASTĀDĪTĀJS

1. aile.   Apstiprinātāja kompetentā iestāde/Valsts

Norādiet tās kompetentās iestādes nosaukumu un valsti, kuras jurisdikcijā izdots šis sertifikāts. Ja kompetentā iestāde ir Aģentūra, jāieraksta tikai “EASA”.

2. aile.   EASA 1. veidlapas galvene

“AUTORIZĒTS IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS EASA 1. VEIDLAPA”

3. aile.   Veidlapas numurs

Izmantojot burtu/ciparu rakstzīmes, ierakstiet unikālo numuru, kas noteikts atbilstīgi 4. ailē norādītās organizācijas numerācijas sistēmai/kārtībai.

4. aile.   Organizācijas nosaukums un adrese

Ierakstiet tās ražošanas organizācijas pilno nosaukumu un adresi (sk. EASA 55. veidlapas A lapu), kas izlaidusi izstrādājumu(-us), uz ko attiecas šis sertifikāts. Ir atļauti organizācijas logotipi utt., ja logotipus var ietvert šajā ailē.

5. aile.   Darbuzdevums/Līgums/Faktūra

Lai atvieglotu izstrādājuma(-u) pircēju izsekojamību, ievadiet darbuzdevuma numuru, līguma numuru, faktūras numuru vai līdzīgu atsauces numuru.

6. aile.   Izstrādājums

Ievadiet rindas vienību numurus, ja ir vairāk par vienu rindas vienību. No šīs ailes iespējams viegli veidot atsauces uz piezīmēm 12. ailē.

7. aile.   Apraksts

Ierakstiet izstrādājuma nosaukumu vai aprakstu. Priekšroka jādod terminam, kas izmantots norādījumos par lidojumderīguma uzturēšanu vai apkopes datiem (piemēram, Ilustrētajā rezerves daļu katalogā, Gaisa kuģa apkopes rokasgrāmatā, Apkopes biļetenā, Sastāvdaļu apkopes rokasgrāmatā).

8. aile.   Daļas numurs

Ierakstiet daļas numuru, kas norādīts uz izstrādājuma vai etiķetes/iepakojuma. Dzinēja vai propellera gadījumā drīkst izmantot tipa apzīmējumu.

9. aile.   Daudzums

Norādiet izstrādājumu skaitu.

10. aile.   Sērijas numurs

Ja saskaņā ar noteikumiem izstrādājums jāidentificē, norādot sērijas numuru, ierakstiet to šeit. Drīkst ierakstīt arī jebkādu citu sērijas numuru, kas nav obligāti jānorāda atbilstīgi noteikumiem. Ja uz izstrādājuma nav sērijas numura, ierakstiet “NAV”.

11. aile.   Statuss/Darbs

Ierakstiet vai nu “PROTOTIPS”, vai “JAUNS”.

Ierakstiet “PROTOTIPS”, ja:

i)

izgatavots jauns izstrādājums atbilstīgi neapstiprinātiem projekta datiem;

ii)

4. ailē norādītā organizācija atkārtoti sertificējusi iepriekšējo sertifikātu pēc izstrādājuma pārveidošanas vai labošanas un pirms tā nodošanas ekspluatācijā (piemēram, pēc projekta izmaiņu ieviešanas, defekta izlabošanas, pārbaudes, testa vai glabāšanas termiņ atjaunošanas). Informācija par sākotnējo izlaišanu un pārveidošanas vai labošanas darbiem ierakstāma 12. ailē.

Ierakstiet “JAUNS”, ja:

i)

izgatavots jauns izstrādājums atbilstīgi apstiprinātajiem projekta datiem;

ii)

4. ailē norādītā organizācija atkārtoti sertificējusi iepriekšējo sertifikātu pēc izstrādājuma pārveidošanas vai labošanas un pirms tā nodošanas ekspluatācijā (piemēram, pēc projekta izmaiņu ieviešanas, defekta izlabošanas, pārbaudes, testa vai glabāšanas termiņ atjaunošanas). Informācija par sākotnējo izlaišanu un pārveidošanas vai labošanas darbiem ierakstāma 12. ailē;

iii)

izstrādājumu ražotājs vai iepriekšējā sertifikāta 4. ailē norādītā organizācija atkārtoti sertificējusi izstrādājumus, mainot to statusu no “prototips” (atbilstība tikai neapstiprinātiem datiem) uz “jauns” (atbilstība apstiprinātiem datiem un gatavība drošai ekspluatācijai) pēc piemērojamo projekta datu apstiprināšanas, ja šie projekta dati nav mainījušies. 12. ailē jāieraksta šāds paziņojums:

“IZSTRĀDĀJUMU ATKĀRTOTA SERTIFIKĀCIJA, MAINOT TO STATUSU NO “PROTOTIPS” UZ “JAUNS”: AR ŠO DOKUMENTU APLIECINA PROJEKTA DATU APSTIPRINĀJUMU [IERAKSTIET TC/STC NUMURU, PĀRSKATĪŠANAS LĪMENI], DATĒTS [IERAKSTIET DATUMU, JA TAS VAJADZĪGS PĀRSKATĪŠANAS STATUSA NOTEIKŠANAI], ATBILSTĪGI KURIEM IZGATAVOTS(-I) ŠIS(-E) IZSTRĀDĀJUMS(-I).”

13.a ailē jābūt atzīmētam lodziņam “apstiprinātiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī”;

iv)

jau izlaistu jaunu izstrādājumu pārbauda pirms nodošanas ekspluatācijā atbilstīgi pircēja norādītam standartam vai specifikācijai (informācija par to un par sākotnējo izlaišanu jāieraksta 12. ailē) vai lidojumderīguma noteikšanai (paskaidrojums par izlaišanas pamatojumu un informācija par sākotnējo izlaišanu jāieraksta 12. ailē).

12. aile.   Piezīmes

Aprakstiet 11. ailē norādīto darbu, vai nu tieši, vai atsaucoties uz papildu dokumentiem, lai lietotājs vai uzstādītājs varētu noteikt izstrādājuma(-u) lidojumderīgumu saistībā ar sertificēto darbu. Pēc vajadzības drīkst izmantot atsevišķu lapu un ievietot uz to atsauces EASA 1. veidlapā. Katrā paziņojumā jābūt nepārprotamām norādēm uz izstrādājumu(-iem) no 6. ailes, uz kuru(-iem) tas attiecas. Ja nav paziņojumu, tad norādiet “Nav”.

12. ailē ievadiet pamatojumu izlaišanai ar neapstiprinātiem projekta datiem (piemēram, līdz tipa sertifikāta saņemšanai, tikai testēšanai, līdz apstiprinātu datu saņemšanai).

Drukājot datus no elektroniskas EASA 1. veidlapas, šajā ailē jāievada visi dati, kas neatbilst citām ailēm.

13.a aile

Atzīmējiet tikai vienu no abiem lodziņiem:

1)

atzīmējiet lodziņu “apstiprinātiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī”, ja izstrādājums(-i) izgatavots(-i) pēc apstiprinātiem projekta datiem un atzīts(-i) par drošu(-iem) ekspluatācijai;

2)

atzīmējiet lodziņu “neapstiprinātiem projekta datiem, kas norādīti 12. ailē”, ja izstrādājums(-i) izgatavots(-i) pēc piemērojamiem neapstiprinātiem projekta datiem. Identificējiet 12. ailes datus (piemēram, līdz tipa sertifikāta saņemšanai, tikai testēšanai, līdz apstiprinātu datu saņemšanai).

Vienā un tajā pašā sertifikātā nedrīkst norādīt izstrādājumus, kas izlaisti atbilstoši apstiprinātiem un neapstiprinātiem projekta datiem.

13.b aile.   Pilnvarotā paraksts

Šajā ailē jābūt pilnvarotās personas parakstam. Šajā ailē drīkst parakstīties tikai personas, kas īpaši pilnvarotas atbilstīgi kompetentās iestādes noteikumiem un politikai. Papildu atpazīstamībai drīkst pievienot arī vienreizēju numuru, ar kuru identificē pilnvaroto personu.

13.c aile.   Apstiprinājuma numurs/Atļaujas numurs

Ierakstiet atļaujas/apstiprinājuma numuru/norādi. Šo numuru vai norādi izdod kompetentā iestāde.

13.d aile.   Vārds, uzvārds

Salasāmi ierakstiet tās personas vārdu un uzvārdu, kuras paraksts ir 13.b ailē.

13.e aile.   Datums

Ierakstiet datumu, kurā parakstīta 13.b aile; datumam jābūt šādā formātā: dd = datums divu ciparu formātā, mmm = mēneša nosaukuma pirmie trīs burti, gggg = gads četru ciparu formātā.

14.a–14.e aile

Vispārīgas prasības 14.a–14.e ailes aizpildīšanai

Neizmanto ražojumu izlaišanai. Ietonējiet, ēnojiet vai citādi iezīmējiet, lai novērstu nejaušu vai neatļautu aizpildīšanu.

lietotāja/uzstādītāja pienākumi

Lai gala lietotājiem paziņotu, ka viņi nav atbrīvoti no saviem pienākumiem attiecībā uz jebkura izstrādājuma, kam pievienota šī veidlapa, uzstādīšanu un lietošanu, iekļaujiet sertifikātā šo paziņojumu:

“ŠIS SERTIFIKĀTS AUTOMĀTISKI NEDOD UZSTĀDĪŠANAS TIESĪBAS.

JA LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS STRĀDĀ SASKAŅĀ AR TĀDAS LIDOJUMDERĪGUMA APSTIPRINĀTĀJAS IESTĀDES NORĀDĪJUMIEM, KAS NAV NORĀDĪTA 1. AILĒ, IR SVARĪGI, LAI LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS PANĀKTU, KA VIŅA LIDOJUMDERĪGUMA APSTIPRINĀTĀJA IESTĀDE PIEŅEM IZSTRĀDĀJUMUS NO 1. AILĒ NORĀDĪTĀS LIDOJUMDERĪGUMA APSTIPRINĀTĀJAS IESTĀDES. IERAKSTI 13.A UN 14.A AILĒ NAV UZSKATĀMI PAR UZSTĀDĪŠANAS APLIECINĀJUMU. VISOS GADĪJUMOS IERAKSTOS PAR GAISA KUĢA APKOPI JĀBŪT UZSTĀDĪŠANAS SERTIFIKĀTAM, KO ATBILSTĪGI VALSTS NOTEIKUMIEM IZDEVIS LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS, PIRMS GAISA KUĢIS DRĪKST VEIKT LIDOJUMUS.””.

44.

II papildinājumu aizstāj ar šādu:

“II Papildinājums

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts – EASA 15.a veidlapa

Image

45.

IV papildinājumu aizstāj ar šādu:

“IV papildinājums

Ierobežots lidojumderīguma sertifikāts – EASA 24. veidlapa

Kompetentās iestādes LOGOTIPS

IEROBEŽOTS LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTS

 (1)

[Reģistrācijas dalībvalsts]

[DALĪBVALSTS KOMPETENTĀ IESTĀDE]

 (1)

1.

Valsts piederība un reģistrācijas zīmes

2.

Ražotājs un ražotāja piešķirtais gaisa kuģa apzīmējums

3.

Gaisa kuģa sērijas numurs

4.

Kategorijas

5.

Šis lidojumderīguma sertifikāts izdots atbilstīgi (2) [1944. gada 7. decembra Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju] un Regulas (EK) Nr. 216/2008 5. panta 4. punkta b) apakšpunktam un attiecas uz iepriekš minēto gaisa kuģi, kas uzskatāms par lidojumderīgu, ja tam ir veikta apkope un tas ir ekspluatēts saskaņā ar iepriekš minētajiem un atbilstošajiem ekspluatācijas ierobežojumiem.

Papildus iepriekš minētajiem piemēro šādus ierobežojumus:

 (1)

 (2) [Gaisa kuģi drīkst izmantot starptautiskajā aeronavigācijā neatkarīgi no iepriekš minētajiem ierobežojumiem].

 

Izdošanas datums:

 

Paraksts:

6.

Šis lidojumderīguma sertifikāts ir derīgs, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde nav to atsaukusi.

Esošo lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu pievieno šim sertifikātam.

EASA 24. veidlapa – 2. izdevums

Šim sertifikātam jābūt gaisa kuģī visu lidojumu laikā

46.

V papildinājumu aizstāj ar šādu:

“V papildinājums

Lidojumderīguma sertifikāts – EASA 25. veidlapa

Kompetentās iestādes LOGOTIPS

LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTS

 (3)

[Reģistrācijas dalībvalsts]

[DALĪBVALSTS KOMPETENTĀ IESTĀDE]

 (3)

1.

Valsts piederība un reģistrācijas zīmes

2.

Ražotājs un ražotāja piešķirtais gaisa kuģa apzīmējums

3.

Gaisa kuģa sērijas numurs

4.

Kategorijas

5.

Šis lidojumderīguma sertifikāts izdots atbilstīgi 1944. gada 7. decembra Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju un Regulas (EK) Nr. 216/2008 5. panta 2. punkta c) apakšpunktam un attiecas uz iepriekš minēto gaisa kuģi, kas uzskatāms par lidojumderīgu, ja tam ir veikta apkope un tas ir ekspluatēts saskaņā ar iepriekš minētajiem un atbilstošajiem ekspluatācijas ierobežojumiem.

Ierobežojumi/piezīme:

 (3)

 

Izdošanas datums:

 

Paraksts:

6.

Šis lidojumderīguma sertifikāts ir derīgs, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde nav to atsaukusi.

Esošo lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu pievieno šim sertifikātam.

EASA 25. veidlapa – 2. izdevums

Šim sertifikātam jābūt gaisa kuģī visu lidojumu laikā

47.

VII papildinājumu aizstāj ar šādu:

“VII papildinājums

Gaisa kuģa atbilstības apliecinājums – EASA 52. veidlapa

GAISA KUĢA ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMS

1.

Ražotāja valsts

2.

[DALĪBVALSTS] (4) Eiropas Savienības dalībvalsts (5)

3.

Apliecinājuma Nr.:

4.

Organizācija

5.

Gaisa kuģa tips

6.

Tipa sertifikāta numuri:

7.

Gaisa kuģa reģistrācija vai zīme

8.

Ražotāja identifikācijas Nr.

9.

Dzinēja/propelera detaļas (6)

10.

Modifikācijas un/vai servisa biļeteni (6)

11.

Norādījumi par lidojumderīgumu

12.

Pielaides

13.

Izņēmumi, atbrīvojumi vai atkāpes (6)

14.

Piezīmes

15.

Lidojumderīguma sertifikāts

16.

Papildu prasības

17.

Atbilstības apliecinājums

Ar šo tiek apliecināts, ka šis gaisa kuģis pilnīgi atbilst sertificēta tipa projektam un pozīcijām, kas minētas iepriekš 9., 10., 11, 12. un 13. ailē.

Gaisa kuģis ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.

Gaisa kuģis ir apmierinoši izturējis testēšanu lidojuma laikā.

18.

Paraksts

19.

Nosaukums

20.

Datums (d/m/g)

21.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma numurs

EASA 52. veidlapa – 2. izdevums

Norādījumi gaisa kuģa atbilstības apliecinājuma – EASA 52. veidlapas aizpildīšanai

1.   MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

1.1.

Tāda gaisa kuģa atbilstības apliecinājuma izmantošana, ko izdevis ražotājs, kurš ražo saskaņā ar 21. daļas A iedaļas F apakšiedaļu, ir aprakstīta atbilstoši 21A.130. punktam un atbilstošajiem atbilstības nodrošināšanas līdzekļiem.

1.2.

Saskaņā ar 21. daļas A iedaļas G apakšiedaļu izdotā gaisa kuģa atbilstības apliecinājuma (EASA 52. veidlapas) mērķis ir dot iespēju atbilstīga ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājam izmantot prerogatīvu saņemt no reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes katra gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikātu.

2.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.

Atbilstības apliecinājuma formāts, arī aiļu numuri un katras ailes novietojums, ir tāds, kā norādīts turpmāk. Taču katras ailes izmēru drīkst mainīt, lai pielāgotu atsevišķam pieteikumam, bet ne tik lielā mērā, ka atbilstības apliecinājums kļūtu neatpazīstams. Ja rodas šaubas, sazinieties ar kompetento iestādi.

2.2.

Atbilstības apliecinājums drīkst būt iespiests vai sagatavots ar datoru, taču abos gadījumos līniju un rakstzīmju drukājumiem jābūt skaidriem un skaidri salasāmiem. Iespiests formulējums ir atļauts saskaņā ar pievienoto paraugu, taču nekādi citi apliecinoši ieraksti nav atļauti.

2.3.

Aizpildīt drīkst ar mašīnu/datoru vai roku, izmantojot lielos burtus, lai varētu viegli izlasīt. Angļu valoda un attiecīgā gadījumā viena vai vairākas izdevējas dalībvalsts valodas ir pieļaujamas.

2.4.

Apliecinājuma kopija un visi norādītie pielikumi apstiprinātajai ražošanas organizācijai ir jāsaglabā.

3.   ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMA AIZPILDĪŠANA, KO VEIC DOKUMENTA SASTĀDĪTĀJS

3.1.

Visās ailēs jābūt kādam ierakstam, lai dokuments būtu derīgs apliecinājums.

3.2.

Atbilstības apliecinājumu nedrīkst izdot reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja nav apstiprināts gaisa kuģa projekts un tajā uzstādītie ražojumi.

3.3.

Informāciju, kas prasīta 9., 10., 11., 12., 13. un 14. ailē, drīkst sniegt ar norādi uz atsevišķiem identificētiem dokumentiem, ko ražošanas organizācija tur lietā, ja kompetentā iestāde nenosaka citādi.

3.4.

Šajā atbilstības apliecinājumā nav paredzēts ietvert tādu aprīkojumu, ko var prasīt uzstādīt, lai atbilstu piemērojamiem ekspluatācijas noteikumiem. Taču dažus no šiem atsevišķajiem izstrādājumiem drīkst iekļaut 10 ailē vai apstiprinātajā tipa projektā. Dokumentu sastādītājiem tāpēc tiek atgādināts par viņu atbildību nodrošināt savu konkrēto darbību atbilstību piemērojamajiem ekspluatācijas noteikumiem.

1. aile

Ieraksta ražotājas valsts nosaukumu.

2. aile

Kompetentā iestāde, ar kuras atļauju atbilstības apliecinājums ir izdots.

3. aile

Vienreizējam sērijas numuram jābūt iespiestam šajā ailē apliecinājuma kontroles un izsekojamības mērķiem. Tas neattiecas uz elektroniski sastādītu dokumentu, kad vienreizējam numuram nav jābūt iespiestam, ja dators ir ieprogrammēts vienreizējo numuru uzrādīt un izdrukāt.

4. aile

Pilns tās organizācijas nosaukums un adrese, kas izdod apliecinājumu. Šo aili drīkst iespiest. Logotipi utt. ir atļauti, ja logotips ietilpst ailē.

5. aile

Gaisa kuģa tipa pilns nosaukums, kas definēts tipa sertifikātā un ar to saistītajā tehnisko datu lapā.

6. aile

Tipa sertifikāta numuri un tā izdošanas numurs attiecīgajam gaisa kuģim.

7. aile

Ja gaisa kuģis ir reģistrēts, tad šī zīme būs reģistrācijas zīme. Ja gaisa kuģis nav reģistrēts, tad tā būs zīme, ko apstiprina dalībvalsts kompetentā iestāde un attiecīgā gadījumā trešās valsts kompetentā iestāde.

8. aile

Identifikācijas numurs, ko piešķīris ražotājs, lai veiktu kontroli un izsekošanu un lai sniegtu tehnisko nodrošinājumu. To reizēm sauc par ražotāja sērijas numuru vai ražotāja numuru.

9. aile

Dzinēja un propellera tipa(-u) pilns nosaukums, kas definēts tipa sertifikātā un ar to saistītajā tehnisko datu lapā. To ražotāja identifikācijas numurs un saistītā atrašanās vieta arī ir jāuzrāda.

10. aile

Apstiprinātas projekta izmaiņas gaisa kuģa definīcijā.

11. aile

Saraksts ar visiem piemērojamajiem norādījumiem par lidojumderīgumu (vai tiem līdzvērtīgiem) un atbilstības deklarācija kopā ar atbilstības metodi, kas attiecas uz konkrēto gaisa kuģi, tostarp ražojumiem un uzstādītajām daļām. Jāuzrāda jebkuras turpmākas atbilstības prasības termiņš.

12. aile

Apstiprinātas neparedzētas atkāpes no apstiprinātā tipa projekta, ko reizēm sauc par pielaidēm, novirzēm vai neatbilstībām.

13. aile

Šeit drīkst iekļaut tikai apstiprinātus izņēmumus, atbrīvojumus vai atkāpes.

14. aile

Piezīmes. Jebkurš ieraksts, informācija, īpaši dati vai ierobežojumi, kas var ietekmēt gaisa kuģa lidojumderīgumu. Ja šādas informācijas nav, ieraksta: “NAV”.

15. aile

Ieraksta “lidojumderīguma sertifikāts” vai “ierobežots lidojumderīguma sertifikāts” vai “prasītajam lidojumderīguma sertifikātam”.

16. aile

Šajā ailē jānorāda papildu prasības, tādās kā ievešanas valsts izziņotās.

17. aile

Atbilstības apliecinājuma derīgums ir atkarīgs no tā, vai veidlapā visas ailes ir aizpildītas. POA turētājam jāglabā lieta ar lidojuma pārbaudes protokola kopiju kopā ar jebkura fiksēta defekta un izlabojuma datiem. Pārbaudes ziņojumam jābūt apstiprinātam kā apmierinošam ar atbilstoša sertifikācijas personāla un gaisa kuģa apkalpes locekļa, piem., pilota izmēģinātāja vai lidojuma pārbaudes inženiera, parakstu. Veiktie lidojuma pārbaudījumi ir tie, kurus nosaka kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas izveidota ar 21A.139 punktu, jo īpaši ar 21A.139. punkta b) apakšpunkta 1. daļas vi) punktu, lai nodrošinātu, ka gaisa kuģis atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir drošas ekspluatācijas stāvoklī.

POA turētājam jāglabā lieta ar to izstrādājumu sarakstu, kas nodrošināti (vai darīti pieejami), lai ievērotu šā apliecinājuma drošās ekspluatācijas aspektus.

18. aile

Atbilstības apliecinājumu drīkst parakstīt persona, ko ražošanas organizācija tam pilnvarojusi saskaņā ar 21A.145. punkta d) apakšpunktu. Ar gumijas zīmogu uzspiestu parakstu neizmanto.

19. aile

Drukāts vai skaidri salasāmi ierakstīts tās personas vārds, kas parakstījusi apliecinājumu.

20. aile

Jānorāda datums, kad atbilstības apliecinājums ir parakstīts.

21. aile

Jāieraksta kompetentās iestādes piešķirtais apstiprinājuma numurs.

48.

IX papildinājumu aizstāj ar šādu:

“IX papildinājums

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikāti, kas minēti Pielikuma (21. daļas) G apakšiedaļā – EASA 55. veidlapa

Image

Image

49.

X papildinājumu aizstāj ar šādu:

“X papildinājums

Vienošanās dokuments – EASA 65. veidlapa, kas minēta Pielikuma (21. daļas) F apakšiedaļā

Image


(1)  Izmanto reģistrācijas valsts.

(2)  Lieko svītrot.”

(3)  Izmanto reģistrācijas valsts.”

(4)  Vai EASA, ja EASA ir kompetentā iestāde.

(5)  Dzēst tādu valstu gadījumā, kas nav ES dalībvalstis, vai EASA gadījumā.

(6)  Lieko svītrot.”


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/36


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 26. novembris)

par Eiropas Kopienas nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti

(2009/895/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 111. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Centrālo banku,

tā kā:

(1)

No euro ieviešanas dienas monetārie un valūtas kursa jautājumi ir Kopienas kompetencē.

(2)

Padomei ir jānosaka kārtība attiecībā uz tādu nolīgumu apspriešanu un noslēgšanu, kas skar monetārā vai ārvalstu valūtu režīma jautājumus.

(3)

Itālijas Republika Kopienas vārdā 2000. gada 29. decembris noslēdza monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti.

(4)

Savos 2009. gada 10. februāra secinājumos Padome aicināja Komisiju pārskatīt esošo monetāro nolīgumu darbību un apsvērt monētu emisijas maksimālā apjoma varbūtēju palielinājumu.

(5)

“Paziņojumā par monetāro nolīgumu ar Monako, Sanmarīno un Vatikānu darbību” Komisija secināja, ka monetārais nolīgums ar Vatikāna Pilsētvalsti pašreizējā formā ir jāgroza, lai nodrošinātu konsekventāku pieeju attiecībās starp Kopienu un valstīm, kuras parakstījušas monetāro nolīgumu.

(6)

Tādēļ iespējami drīz būtu jārīko atkārtotas sarunas ar Vatikānu par monetāro nolīgumu, lai jaunā kārtība stātos spēkā 2010. gada 1. janvārī reizē ar jaunajiem noteikumiem par euro monētu ieviešanas kārtību, kas noteikta ar Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai domāto euro monētu valsts pusi un emisiju (1), kuru Padome apstiprinājusi savos 2009. gada 10. februāra secinājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Itālijas Republika paziņo Vatikāna Pilsētvalstij par vajadzību pēc iespējas drīzāk grozīt pašreizējo monetāro nolīgumu starp Itālijas Republiku Eiropas Kopienas vārdā un Vatikāna Pilsētvalsti (turpmāk “nolīgums”) un piedāvā atkārtotas sarunas par attiecīgajiem nolīguma noteikumiem.

2. pants

Atkārtotajās sarunās ar Vatikāna Pilsētvalsti par nolīgumu Kopiena tiecas panākt šādas izmaiņas:

a)

nolīgumu noslēdz Kopiena un Vatikāna Pilsētvalsts. Nolīguma teksts ir kodificēts pašreizējā nolīguma teksts ar grozījumiem;

b)

Vatikāna Pilsētvalsts apņemas, veicot tiešu transponēšanu vai ar līdzvērtīgām darbībām, pieņemt visus attiecīgos pasākumus, kas vajadzīgi, lai varētu piemērot visus attiecīgos Kopienas tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, krāpšanas un skaidras naudas un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošanas novēršanu. Tā arī apņemas pieņemt visus atbilstīgos Kopienas tiesību aktus par banku darbību un finansēm, ja un kad Vatikāna pilsētvalstī tiks radīts banku sektors;

c)

Vatikāna euro monētu emisijas maksimālā apjoma noteikšanas metode tiek pārskatīta. Jauno maksimālo apjomu aprēķina pēc metodes, kurā apvienota fiksēta daļa, kuras mērķis ir novērst numismātu pārmērīgu spekulāciju ar Vatikāna monētām, apmierinot kolekcionāru monētu tirgus pieprasījumu, un mainīga daļa, ko aprēķina, vidējo Itālijas Republikas monētu emisijas apjomu uz vienu iedzīvotāju n – 1 gadā reizinot ar Vatikāna Pilsētvalsts iedzīvotāju skaitu. Neskarot kolekcionāriem domāto monētu emisiju, nolīgums nosaka, ka Vatikāna euro monētu minimālā daļa, kas ir ieviešama ar nominālvērtību, ir 51 %;

d)

izveido Apvienoto komiteju, kas uzrauga nolīguma īstenošanas gaitu. Tā sastāv no Vatikāna Pilsētvalsts, Itālijas Republikas, Komisijas un ECB pārstāvjiem. Tai ir iespēja katru gadu pārskatīt fiksēto daļu, ievērojot inflāciju un kolekcionāru tirgus attīstību. Ik pēc 5 gadiem tā izvērtē to monētu minimuma proporciju, kas jāievieš pēc nominālvērtības, un var nolemt to palielināt. Lēmumus tā pieņem vienprātīgi. Apvienotā komiteja pieņem savu reglamentu;

e)

Vatikāna Pilsētvalsts euro monētas kaļ Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tomēr ar Apvienotās komitejas piekrišanu Vatikāna Pilsētvalstij ir iespēja vienoties ar citu darbuzņēmēju no to Eiropas Savienības kaltuvju vidus, kas kaļ euro monētas. Vatikāna Pilsētvalsts emitēto monētu apjomu pieskaita Itālijas Republikas monētu emisijas apjomam, lai ECB varētu apstiprināt kopējo emisijas apjomu;

f)

Eiropas Kopienu Tiesa tiek izraudzīta par iestādi, kas risina domstarpības, kuras var izcelties nolīguma piemērošanas gaitā.

Ja Kopiena vai Vatikāna Pilsētvalsts uzskata, ka otra puse nav izpildījusi kādu no monetārā nolīguma uzliktajiem pienākumiem, tā var celt prasību Tiesā. Tiesas spriedums pusēm ir saistošs, un tās veic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Tiesas sprieduma prasības spriedumā noliktajā laikposmā. Ja Kopiena vai Vatikāna Pilsētvalsts neveic nepieciešamos pasākumus, lai noliktajā laikposmā izpildītu sprieduma prasības, otra puse var nolīgumu nekavējoties izbeigt.

3. pants

Sarunas ar Vatikāna Pilsētvalsti risina Itālijas Republika un Komisija Kopienas vārdā. Itālijas Republika un Komisija ir pilnvarotas parafēt nolīgumu Kopienas vārdā. ECB pilnībā iesaistās minētajās sarunās, un tās piekrišanu lūdz jautājumos, kas ir tās kompetences jomā. Itālijas Republika un Komisija iesniedz nolīguma projektu Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK), lai tā sniegtu atzinumu.

4. pants

Parafējot nolīgumu, Komisija ir pilnvarota noslēgt nolīgumu Kopienas vārdā, ja vien EFK un ECB neuzskata, ka minētais nolīgums būtu jāiesniedz Padomei.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai, Komisijai un ECB.

Briselē, 2009. gada 26. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. BJÖRKLUND


(1)  OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.


8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/38


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu

(2009/896/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir veikusi sarunas par nolīgumu ar Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (turpmāk “nolīgums”).

(2)

Ņemot vērā tā noslēgšanu, nolīgums Kopienas vārdā tika parakstīts 2009. gada 28. maijā, un to provizoriski piemēro no minētā datuma saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/478/EK (2).

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kurai būtu jāpieņem savs reglaments. Šā reglamenta pieņemšanai ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, šīs dalībvalstis nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (3).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu (4).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota ar nolīguma 6. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā to prasa nolīguma 6. panta 4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

B. ASK


(1)  2009. gada 20. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 169, 30.6.2009., 1. lpp.

(3)  Nolīguma tekstu skatīt OV L 169, 30.6.2009., 3. lpp.

(4)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/39


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu tarp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību ar īstermiņa vīzu atcelšanu

(2009/897/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir veikusi sarunas par nolīgumu ar Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu (turpmāk “nolīgums”).

(2)

Ņemot vērā tā noslēgšanu, nolīgums Kopienas vārdā tika parakstīts 2009. gada 28. maijā un to provizoriski piemēro no minētā datuma saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/481/EK (2).

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kurai būtu jāpieņem savs reglaments. Šā reglamenta pieņemšanai ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, šīs dalībvalstis nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu (3).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu (4).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota ar nolīguma 6. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā to prasa nolīguma 6. panta 4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

B. ASK


(1)  2009. gada 20. oktobra Atzinums ( Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 169, 30.6.2009., 23. lpp.

(3)  Nolīguma tekstu skatīt OV L 169, 30.6.2009., 24. lpp.

(4)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/40


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu

(2009/898/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir veikusi sarunas par nolīgumu ar Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (turpmāk “nolīgums”).

(2)

Ņemot vērā tā noslēgšanu, šis nolīgums Kopienas vārdā tika parakstīts 2009. gada 28. maijā un to provizoriski piemēro no minētā datuma saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/479/EK (2).

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kurai būtu jāpieņem savs reglaments. Šā reglamenta pieņemšanai ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokola par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, šīs dalībvalstis nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (3).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu (4).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota ar nolīguma 6. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā to prasa nolīguma 6. panta 4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

B. ASK


(1)  2009. gada 20. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 169, 30.6.2009., 9. lpp.

(3)  Nolīguma tekstu skatīt OV L 169, 30.6.2009., 10. lpp.

(4)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/41


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

(2009/899/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir veikusi sarunas par nolīgumu ar Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (turpmāk “nolīgums”).

(2)

Ņemot vērā tā noslēgšanu, šis nolīgums Kopienas vārdā tika parakstīts 2009. gada 28. maijā un to provizoriski piemēro no minētā datuma saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/480/EK (2).

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kurai būtu jāpieņem savs reglaments. Šā reglamenta pieņemšanai ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, šīs dalībvalstis nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (3).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu (4).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota ar nolīguma 6. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā to prasa nolīguma 6. panta 4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

B. ASK


(1)  2009. gada 20. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 169, 30.6.2009., 16. lpp.

(3)  Nolīguma tekstu skatīt OV L 169, 30.6.2009., 17. lpp.

(4)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/42


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

(2009/900/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir veikusi sarunas par nolīgumu ar Seišelu Salu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (turpmāk “nolīgums”).

(2)

Ņemot vērā tā noslēgšanu, šis nolīgums Kopienas vārdā tika parakstīts 2009. gada 28. maijā un to provizoriski piemēro no minētā datuma saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/482/EK (2).

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kurai būtu jāpieņem savs reglaments. Šā reglamenta pieņemšanai ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, šīs dalībvalstis nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (3).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu (4).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota ar nolīguma 6. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā to prasa nolīguma 6. panta 4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

B. ASK


(1)  2009. gada 20. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 169, 30.6.2009., 30. lpp.

(3)  Nolīguma tekstu skatīt OV L 169, 30.6.2009., 31. lpp.

(4)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/43


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas-Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu

(2009/901/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir veikusi sarunas par nolīgumu ar Sentkitsas-Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu (turpmāk “nolīgums”).

(2)

Ņemot vērā tā noslēgšanu, šis nolīgums Eiropas Kopienas vārdā tika parakstīts 2009. gada 28. maijā un to provizoriski piemēro no minētā datuma saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/483/EK (2).

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kurai būtu jāpieņem savs reglaments. Šā reglamenta pieņemšanai ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokola par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, šīs dalībvalstis nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas-Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu (3).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu (4).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota ar nolīguma 6. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā to prasa nolīguma 6. panta 4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

B. ASK


(1)  2009. gada 20. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 169, 30.6.2009., 37. lpp.

(3)  Nolīguma tekstu skatīt OV L 169, 30.6.2009., 38. lpp.

(4)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/44


PADOMES LĒMUMS 2009/902/TI

(2009. gada 30. novembris),

ar ko izveido Eiropas Noziedzības novēršanas tīklu (EUCPN) un atceļ Lēmumu 2001/427/TI

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 30. panta 1. punktu, 31. pantu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Ungārijas Republikas, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes iniciatīvu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Eiropadomes Tamperes sanāksmē 1999. gada 15. un 16. oktobrī tika secināts, ka ir vajadzība izstrādāt noziedzības novēršanas pasākumus, apmainīties ar paraugpraksi un stiprināt valstu kompetento iestāžu tīklu noziedzības novēršanai, kā arī sadarbību starp valstu organizācijām, kas specializējas šajā jomā, nosakot, ka šīs sadarbības galvenās prioritātes varētu būt mazgadīgo, pilsētas un ar narkotikām saistīti noziedzīgi nodarījumi. Tālab tika prasīts veikt pētījumu par iespējām programmu finansēt Kopienai.

(2)

Eiropas Savienības stratēģijas jaunās tūkstošgades sākumam par organizētās noziedzības novēršanu un kontroli (2) 6. ieteikumā prasīts, lai Padomei palīdz eksperti, kas ir atbilstīgi kvalificēti noziedzības novēršanā, piemēram, valstu koordinācijas centri, vai lai palīdzība tai tiktu sniegta, izveidojot ekspertu tīklu, kurā būtu noziedzīgu nodarījumu novēršanas valstu organizācijas.

(3)

Ar Padomes Lēmumu 2001/427/TI izveidoja Eiropas Noziedzības novēršanas tīklu (3).

(4)

Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla ārējā novērtējumā, ko veica 2008. un 2009. gadā, noteica tīkla stiprināšanas iespējas, kuras apstiprināja EUCPN valde un kuru dēļ Lēmums 2001/427/TI ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu Padomes lēmumu par tīklu.

(5)

Novērtējumā tika konstatēts, ka valstu pārstāvjiem ir vairāk jāiesaistās tīkla darbībās.

(6)

Lai stiprinātu tīklu, jāievieš vairākas izmaiņas, kas ietver grozījumus noteikumos par kontaktpunktiem, sekretariātu, valdes struktūru un tās uzdevumiem, tostarp priekšsēdētāja iecelšanu.

(7)

Izmaiņām tīkla sastāvā vajadzētu būt efektīvām un rentablām, balstoties uz dalībvalstu iepriekš gūtu pieredzi saistībā ar finansējumu un veicot sekretariāta un citus tīkla uzdevumus. Valdei būtu jāvairo sadarbības centieni, lai izmeklētu un pilnībā izmantotu finansējuma iespējas, ko var saņemt no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. To varētu veikt, pamatojoties vai nu uz sadarbības pamatnolīgumiem, vai iekļaujot tīklu atzītu monopolstruktūru sarakstā attiecīgajās finansējuma programmās.

(8)

Citu noteikumu pamatā vajadzētu būt Lēmumam 2001/427/TI,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izveide

Ar šo tiek izveidots Eiropas Noziedzības novēršanas tīkls (turpmāk “tīkls”). To uzskata par Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla, kurš izveidots ar Lēmumu 2001/427/TI, pēcteci.

2. pants

Mērķis

1.   Tīkls sekmē noziedzības novēršanas dažādo aspektu attīstību Eiropas Savienības līmenī, ņemot vērā Eiropas Savienības noziedzības novēršanas stratēģiju, un atbalsta noziedzības novēršanas darbības valsts un vietējā mērogā.

2.   Noziedzīgu nodarījumu novēršana attiecas uz visiem pasākumiem, kuru mērķis ir kvalitatīvi vai kvantitatīvi samazināt vai citādi sekmēt to, ka mazinās noziedzība un iedzīvotāju nedrošības sajūta, vai nu tieši atturot no noziedzīgām darbībām, vai arī izmantojot politiku un pasākumus, lai samazinātu noziedzības potenciālu un noziedzības iemeslus. Minētais ietver valdības, kompetento iestāžu, krimināltiesvedības dienestu, vietējo iestāžu un to Eiropā izveidoto specializēto asociāciju, privātā un brīvprātīgo dienestu sektora, pētnieku un sabiedrības darbu, ko atbalsta plašsaziņas līdzekļi.

3. pants

Uzbūve un sastāvs

1.   Tīklu veido valde un sekretariāts, kā arī kontaktpunkti, kurus var nozīmēt katra dalībvalsts.

2.   Valdi veido valstu pārstāvji, tai ir priekšsēdētājs un izpildkomiteja.

3.   Katra dalībvalsts ieceļ valsts pārstāvi un var iecelt aizstājēju.

4.   Priekšsēdētāju ieceļ no valstu pārstāvju vidus.

5.   Izpildkomiteju vada priekšsēdētājs, un tajā ir ne vairāk kā seši valdes locekļi un Komisijas iecelts pārstāvis.

4. pants

Tīkla uzdevumi

Tīkls jo īpaši:

a)

sekmē sadarbību, kontaktus, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņu starp dalībniekiem noziedzības novēršanas jomā;

b)

apkopo, novērtē un nosūta novērtēto informāciju, tostarp labu praksi par esošām noziedzības novēršanas darbībām;

c)

organizē konferences, jo īpaši ikgadēju konferenci par paraugpraksi, un citas darbības, tostarp Eiropas Gada balvas par noziedzības novēršanu piešķiršanu, kas paredzētas, lai sasniegtu tīkla mērķus un plaši iepazīstinātu ar tā rezultātiem;

d)

vajadzības gadījumā sniedz savas speciālās zināšanas Padomei un Komisijai;

e)

katru gadu ar valdes un kompetento darba struktūru starpniecību ziņo Padomei par savām darbībām. Padomi aicina apstiprināt ziņojumu un nosūtīt to Eiropas Parlamentam;

f)

izstrādā un īsteno darba programmu, kā pamatā ir skaidri definēta stratēģija, kurā ņemta vērā attiecīgu noziedzības draudu noteikšana un reakcija uz tiem.

5. pants

Informācijas apmaiņa

Lai izpildītu savus uzdevumus, tīkls:

a)

dod priekšroku daudznozaru pieejai;

b)

izmantojot valstu pārstāvjus un kontaktpunktus, ir ciešā saskarsmē ar noziedzības novēršanas struktūrām, vietējām iestādēm, vietējiem sadarbības partneriem un pilsonisko sabiedrību, kā arī ar pētniecības iestādēm un nevalstiskām organizācijām dalībvalstīs;

c)

izveido un uztur savu tīmekļa vietni, kurā ietver parastus ziņojumus un jebkuru citu lietderīgu informāciju, jo īpaši paraugprakses apkopojumu;

d)

cenšas izmantot un sekmēt ar Savienības programmu starpniecību finansēto projektu rezultātus, kas ir būtiski saistībā ar noziedzības novēršanu.

6. pants

Pienākumi

1.   Izpildu komiteja sniedz atbalstu priekšsēdētājam, lai, inter alia, nodrošinātu:

a)

tīkla stratēģijas attīstību, kas valdei jāapstiprina;

b)

efektīvu valdes darbību, un

c)

darba programmas izstrādi un īstenošanu.

2.   Valdes uzdevumi ir šādi:

a)

saskaņā ar šo lēmumu nodrošināt tīkla pienācīgu darbību, tostarp lemt par praktisku sekretariāta funkciju organizēšanu;

b)

izstrādāt un pieņemt finanšu noteikumus;

c)

apstiprināt tīkla stratēģiju, kas palīdz pilnveidot noziedzības novēršanu Savienības mērogā;

d)

pieņemt un nodrošināt tīkla darba programmas īstenošanu;

e)

pieņemt gada ziņojumu par tīkla darbībām.

3.   Valde ar vienprātīgu lēmumu pieņem savu reglamentu, kas ietver, inter alia, noteikumus par priekšsēdētāja un izpildkomitejas locekļu iecelšanu un pilnvaru termiņu, valdes lēmumu pieņemšanas kārtību, sekretariāta valodas lietojumu, pienākumus, izkārtojumu un resursus un administratīvu kārtību sadarbībai ar citām struktūrām, kā minēts 8. pantā.

4.   Sekretariāts palīdz valdei. Tas darbojas pastāvīgi, pilnībā atbalstot tīklu, vienlaikus, kā noteikts, ievērojot konfidencialitāti. Sekretariāta uzdevumi ir šādi:

a)

sniegt administratīvu un vispārēju atbalstu sanāksmju, semināru un konferenču sagatavošanā; izstrādāt gada pārskatu un darba programmu, atbalstīt darba programmas īstenošanu un nodrošināt koordinācijas centru saziņai ar tīkla locekļiem;

b)

nodrošināt analītisku un atbalsta funkciju, lai apzinātu notiekošās pētniecības darbības noziedzības novēršanas jomā un ar to saistītu informāciju, kas tīklam būtu noderīga;

c)

uzņemties vispārēju atbildību vadīt, izstrādāt un uzturēt tīkla tīmekļa vietni.

5.   Katrs valsts pārstāvis sekmē tīkla darbības valsts un vietējā mērogā un palīdz nodrošināt un uzturēt materiālus par noziedzības novēršanu un veikt apmaiņu ar tiem starp savu dalībvalsti un tīklu.

6.   Kontaktpunkti atbalsta valstu pārstāvjus, tiem tīklā apmainoties ar informāciju par noziedzības novēršanu valstu mērogā un speciālajām zināšanām.

7.   Sekretariāts sniedz pārskatu priekšsēdētājam un izpildkomitejai, kuri pārrauga sekretariāta darbību.

8.   Dalībvalstis ir atbildīgas par tīkla un tā darbību finansēšanu. Dalībvalstis sadarbojas ar valdes palīdzību, lai nodrošinātu rentablu tīkla un tā darbību finansējumu.

9.   Šā panta 8. punkts neskar iespējas meklēt un rast finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

7. pants

Valdes sanāksmes

Valde tiekas vismaz reizi pusgadā pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma.

8. pants

Sadarbība ar citām struktūrām

Ja tas ir būtiski mērķu sasniegšanai, tīkls var sadarboties ar citām vienībām, kuras ir kompetentas noziedzības novēršanas jomā.

9. pants

Novērtējums

Komisija līdz 2012. gada 30. novembrim iesniedz Padomei izvērtējuma ziņojumu par tīkla darbībām, īpašu uzmanību pievēršot tīkla un tā sekretariāta darba efektivitātei, attiecīgi ņemot vērā saikni starp tīklu un citām ieinteresētajām personām. Balstoties uz šā izvērtējuma rezultātiem, tiek veikts novērtējums, lai noteiktu iespējamos ieguvumus, ko varētu panākt, piemēram, pārvietojot sekretariātu uz jau pastāvošu biroju.

10. pants

Atcelšana

Ar šo Lēmums 2001/427/TI tiek atcelts.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

B. ASK


(1)  OV C 222, 15.9.2009., 2. lpp.

(2)  OV C 124, 3.5.2000., 1. lpp.

(3)  OV L 153, 8.6.2001., 1. lpp.


V Akti, kuri no 2009. gada 1. decembra ir pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Euratom līgumu

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA IR OBLIGĀTA

8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/47


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1195/2009

(2009. gada 7. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 8. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 7. decembrī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

43,8

MA

40,6

TR

61,8

ZZ

48,7

0707 00 05

MA

49,3

TR

75,7

ZZ

62,5

0709 90 70

MA

41,0

TR

115,8

ZZ

78,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

50,6

TR

64,6

ZA

48,5

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

67,9

IL

68,7

TR

77,1

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

74,9

ZZ

74,9

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

83,6

MK

20,3

US

90,6

ZA

106,2

ZZ

87,9

0808 20 50

CN

36,7

US

213,0

ZZ

124,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/49


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1196/2009

(2009. gada 4. decembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar dalībvalstu karogu, zvejot sarkanasarus NAFO apgabala 3M rajonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2009. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (3), ir noteiktas kvotas 2009. gadam, tostarp vairākiem NAFO apgabala zivju krājumiem.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Kopienas kuģi un citu Līgumslēdzēju pušu kuģi ar nozveju no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2009. gadam iedalīto KPN (kopējo pieļaujamo nozveju).

(3)

Tāpēc saskaņā ar attiecīgo minētās regulas 1. zemsvītras piezīmi jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

KPN 2009. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajām NAFO Līgumslēdzējām pusēm iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minēto dalībvalstu karogu vai ir reģistrēti šajās dalībvalstīs, ir aizliegta. Turklāt ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā,

priekšsēdētāja vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

02/09/NA

Dalībvalsts

Visas dalībvalstis

Krājums

RED/N3M.

Suga

Sarkanasari (Sebastes spp.)

Zona

NAFO pārvaldības apgabals, 3M rajons

Datums

23.11.2009


AKTI, KURU PUBLICĒŠANA NAV OBLIGĀTA

8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/51


PADOMES LĒMUMS,

kas pieņemts, vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju

(2009. gada 4. decembris),

un ar ko apstiprina pārējo personu sarakstu, kuras viņš ierosina iecelt par Komisijas locekļiem

(2009/903/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 17. panta 3. un 4. punktu un 7. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

tā kā:

(1)

Ar Lisabonas Līguma ratifikācijas procesu saistītu apstākļu dēļ Komisija, ko iecēla 2004. gada 22. novembrī, pēc 2009. gada 31. oktobra joprojām pilda savas pilnvaras, gaidot, kad pabeigs jaunās Komisijas iecelšanas procesu, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību noteikumiem, kurā grozījumi veikti ar Lisabonas Līgumu.

(2)

Uz laiku līdz 2014. gada 31. oktobrim jāieceļ jauna Komisija, kuru veido viens pārstāvis no katras dalībvalsts, tostarp tās priekšsēdētājs un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.

(3)

Eiropadome izvirzīja José Manuel DURÃO BARROSO kungu kā personu, ko Eiropas Parlamentam ierosina kā Komisijas priekšsēdētāju, un Eiropas Parlaments ievēlēja šādi izvirzīto kandidātu.

(4)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 18. panta 1. punktu Eiropadome ar Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu ieceļ Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos.

(5)

Padomei, vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, ir jāapstiprina pārējo personu saraksts, kuras viņš ierosina iecelt par Komisijas locekļiem uz laiku līdz 2014. gada 31. oktobrim.

(6)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 7. punkta trešo daļu priekšsēdētāju, Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un pārējos Komisijas locekļus kopumā ar balsojumu apstiprinās Eiropas Parlaments,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vienojoties ar José Manuel DURÃO BARROSO kungu, ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, Padome ierosina par Komisijas locekļiem uz laiku līdz 2014. gada 31. oktobrim iecelt šādas personas:

 

Joaquín ALMUNIA AMANN kungu,

 

László ANDOR kungu,

 

Michel BARNIER kungu,

 

Dacian CIOLOȘ kungu,

 

John DALLI kungu,

 

Maria DAMANAKI kundzi,

 

Karel DE GUCHT kungu,

 

Štefan FÜLE kungu,

 

Máire GEOGHEGAN-QUINN kundzi,

 

Johannes HAHN kungu,

 

Connie HEDEGAARD kundzi,

 

Rumiana JELEVA kundzi,

 

Siim KALLAS kungu,

 

Neelie KROES kundzi,

 

Janusz LEWANDOWSKI kungu,

 

Cecilia MALMSTRÖM kundzi,

 

Günther H. ETTINGER kungu,

 

Andri PIEBALGA kungu,

 

Janez POTOČNIK kungu,

 

Viviane REDING kundzi,

 

Olli REHN kungu,

 

Maroš ŠEFČOVIČ kungu,

 

Algirdas Gediminas ŠEMETA kungu,

 

Antonio TAJANI kungu,

 

Androulla VASSILIOU kundzi.

2. pants

Šo lēmumu pārsūta Eiropas Parlamentam.

To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 4. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

E. BJÖRLING