ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.314.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 314

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 1. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1158/2009 (2009. gada 30. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1159/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko nosaka no 2009. gada 1. decembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1160/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1161/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu attiecībā uz pārtikas aprites informācijas sniegšanu pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kuri vada kautuves ( 1 )

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1162/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko nosaka pārejas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 īstenošanai ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1163/2009 (2009. gada 30. novembris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 417/2002, ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem ( 1 )

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1164/2009 (2009. gada 27. novembris), ar kuru attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 18. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1165/2009 (2009. gada 27. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 4. un 7. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) ( 1 )

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1166/2009 (2009. gada 30. novembris), ar kuru groza un labo Komisijas Regulu (EK) Nr. 606/2009, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumus attiecībā uz vīnkopības produktu kategorijām, vīndarības metodēm un piemērojamiem ierobežojumiem

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1167/2009 (2009. gada 30. novembris) par atteikumu piešķirt atļauju dažām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību ( 1 )

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1168/2009 (2009. gada 30. novembris) par atteikumu piešķirt atļauju veselīguma norādei uz pārtikas produktiem, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību ( 1 )

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1169/2009 (2009. gada 30. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 353/2008, ar ko izveido īstenošanas noteikumus pieteikumiem par veselīguma norāžu atļaujām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. pantu ( 1 )

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1170/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz sarakstiem ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem, tostarp uztura bagātinātājiem ( 1 )

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1171/2009 (2009. gada 30. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 9. interpretāciju un 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) ( 1 )

43

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1172/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko 2009./2010. tirdzniecības gadā starp Dāniju, Grieķiju, Īriju, Itāliju un Luksemburgu saskaņā ar katrai valstij garantēto daudzumu sadala 5000 tonnu īso linšķiedru un kaņepju šķiedru

47

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1173/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko izraugās cieto kviešu un rīsu intervences centrus

48

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1174/2009 (2009. gada 30. novembris), ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot 34.a un 37. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1798/2003 attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 2008/9/EK

50

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1175/2009 (2009. gada 30. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Aglio Bianco Polesano (ACVN))

60

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1176/2009 (2009. gada 30. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Redykołka (ACVN))

62

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1177/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās ( 1 )

64

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/152/EK (2009. gada 30. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz termiņu, līdz kuram darbīgā viela karbendazīms paliek iekļauta I pielikumā ( 1 )

66

 

*

Komisijas Direktīva 2009/153/EK (2009. gada 30. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu attiecībā uz plaši pazīstamo nosaukumu un darbīgās (aktīvās) vielas hidrolizētu proteīnu tīrību ( 1 )

67

 

*

Komisijas Direktīva 2009/154/EK (2009. gada 30. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu ciflufenamīdu kā darbīgo (aktīvo) vielu ( 1 )

69

 

*

Komisijas Direktīva 2009/155/EK (2009. gada 30. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz darbīgās vielas metazahlora tīrību ( 1 )

72

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/857/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 13. decembris) attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 9.C panta 4. punkta un Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. panta 2. punkta īstenošanu laikposmā no 2014. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31. martam, no vienas puses, un pēc 2017. gada 1. aprīļa, no otras puses

73

 

 

Komisija

 

 

2009/858/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 27. novembris), ar ko apstiprina dažas grozītās dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas un uzraudzības programmas 2009. gadam un groza Lēmumu 2008/897/EK par atsevišķām dalībvalstīm pārdalīto Kopienas finansiālo ieguldījumu attiecībā uz programmām, kas apstiprinātas ar minēto lēmumu un ar Lēmumu 2009/560/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembris) neiekļaut difenilamīnu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atsaukt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9262)  ( 1 )

79

 

 

2009/860/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembris) neiekļaut triazoksīdu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atsaukt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9271)  ( 1 )

81

 

 

2009/861/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembris) par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz prasībām neatbilstoša svaigpiena pārstrādi konkrētos piena pārstrādes uzņēmumos Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9282)  ( 1 )

83

 

 

2009/862/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembris), ar ko groza Lēmumu 2008/866/EK attiecībā uz tā piemērošanas laiku (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9326)  ( 1 )

90

 

 

2009/863/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembris) par Kopienas finansiālo atbalstu dažām Kopienas references laboratorijām dzīvnieku barības un pārtikas kontroles jomā 2010. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembris), ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK attiecībā uz žāvētas gaļas strēmeļu ar garšvielām importu Kopienā no atsevišķām Dienvidāfrikas un Urugvajas daļām (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9362)  ( 1 )

97

 

 

2009/865/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembris), ar ko dalībvalstīm atļauj pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunām darbīgajām vielām – metaflumizonam un gamma-cihalotrīnam (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9366)  ( 1 )

100

 

 

2009/866/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembrī), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9399)  ( 1 )

102

 

 

2009/867/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembris), ar kuru dažām personām piešķir atbrīvojumu no tāda antidempinga maksājuma par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdiem attiecināšanas uz dažām velosipēdu daļām, kas piemērots ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93, pēdējo reizi saglabāts un grozīts ar Regulu (EK) Nr. 1095/2005, kā arī atceļ saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97 dažām personām noteikto tāda antidempinga maksājuma samaksas atlikšanu, kas attiecināts uz dažām Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļām (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9406)

106

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1158/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

LA

36,8

MA

36,7

MK

52,7

TR

63,0

ZZ

47,3

0707 00 05

MA

59,4

TR

80,0

ZZ

69,7

0709 90 70

MA

34,1

TR

128,4

ZZ

81,3

0805 20 10

MA

72,6

ZZ

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

39,1

MA

63,0

TR

78,0

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

64,7

MA

61,1

TR

70,7

ZZ

65,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

108,9

MK

22,6

US

100,5

ZA

125,2

ZZ

94,9

0808 20 50

CN

39,2

TR

91,0

US

258,9

ZZ

129,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1159/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko nosaka no 2009. gada 1. decembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 1002, ex 1005, izņemot hibrīdu sēklas, un ex 1007, izņemot hibrīdu sēklas materiālu, ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu importam, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 2. punktā paredzēts, ka, aprēķinot tā paša panta 1. punktā minēto ievedmuitas nodokli, attiecīgajiem produktiem regulāri jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktu izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 un 1007 00 90 ir reprezentatīvā dienas CIF importa cena, kas noteikta pēc minētās regulas 4. pantā paredzētās metodes.

(4)

Laikposmam no 2009. gada 1. decembra jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2009. gada 1. decembra, piemērojamais Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2009. gada 1. decembra

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

14,17

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

37,85

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

17,53

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

17,53

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

37,85


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

13.11.2009-27.11.2009

1)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

152,42

103,68

FOB cena, ASV

128,00

118,00

98,00

75,75

Piemaksa par Persijas līča reģionu

14,49

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

13,89

2)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

22,76 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

44,86 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1160/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2009./10. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 877/2009 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1146/2009 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 877/2009 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 253, 25.9.2009., 3. lpp.

(4)  OV L 312, 27.11.2009., 40. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2009. gada 1. decembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

35,70

0,58

1701 11 90 (1)

35,70

4,19

1701 12 10 (1)

35,70

0,44

1701 12 90 (1)

35,70

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1161/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu attiecībā uz pārtikas aprites informācijas sniegšanu pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kuri vada kautuves

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 853/2004 paredz īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Konkrēti minētās regulas II pielikuma III sadaļā ir noteikta prasība, ka pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kuri vada kautuves, ir jāpieprasa, jāsaņem, jāpārbauda pārtikas aprites informācija par visiem dzīvniekiem, kas nav medījamie dzīvnieki un kas nosūtīti vai ko plāno nosūtīt uz kautuvi, attiecīgi reaģējot uz to.

(2)

Minētās sadaļas 2. punktā ir noteikts, ka pārtikas aprites informācija ir jānogādā minētajiem pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ne vēlāk kā 24 stundas pirms dzīvnieku nogādāšanas kautuvē, izņemot 7. punktā minētos apstākļus. 7. punktā noteikts, ka konkrētiem dzīvniekiem, ja kompetentā iestāde ļauj, minēto informāciju var sūtīt uz kautuvi līdz ar dzīvniekiem, uz kuriem tā attiecas, nevis 24 stundas iepriekš.

(3)

Pārtikas aprites informācijas sniegšana ir jauna prasība, ko pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem paredz Regula (EK) Nr. 853/2004, tādēļ Komisijas 2005. gada 5. decembra Regulā (EK) Nr. 2076/2005, ar ko nosaka pārejas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, Nr. 854/2004 un Nr. 882/2004 īstenošanai un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 853/2004 un Nr. 854/2004 (2), ir noteikts pārejas periods minētās prasības pilnīgai īstenošanai.

(4)

Netraucētu pārtikas aprites informācijas plūsmu no zemnieku saimniecības uz kautuvi jo īpaši atvieglo Regulas (EK) Nr. 2076/2005 8. panta 2. punkts, kurā paredzēta atkāpe no Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma III sadaļas 2. punktā noteiktās prasības sniegt informāciju 24 stundas, pirms dzīvnieki nonāk kautuvē, ja kompetentā iestāde to atļauj un ja tas neapdraud minētās regulas mērķu īstenošanu.

(5)

Pieredze liecina, ka, ļaujot kompetentajām iestādēm brīvāk izskatīt konkrētus gadījumus, kad pārtikas aprites informācija var būt nosūtīta uz kautuvi kopā ar dzīvniekiem, uz kuriem tā attiecas, nevis 24 stundas iepriekš, var sekmīgi īstenot prasību par pārtikas aprites informācijas sniegšanu. Tātad ir lietderīgi noteikt, ka pārejas noteikumi ir pastāvīgi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma III sadaļas 7. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“7.

Ja kompetentā iestāde to atļauj un ja tas neapdraud šīs regulas mērķu īstenošanu, pārtikas aprites informāciju par visu sugu dzīvniekiem drīkst saņemt mazāk nekā 24 stundas pirms dzīvnieku, uz kuriem tā attiecas, saņemšanas kautuvē, vai nosūtīt to kopā ar šiem dzīvniekiem uz kautuvi.

Tomēr ikviena informācija, kuras rezultātā var tikt nopietni traucēts kautuves darbs, ir savlaicīgi pirms dzīvnieku nogādāšanas kautuvē jādara zināma pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam, kurš vada kautuvi, lai minētais pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks varētu attiecīgi plānot kautuves darbību.

Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam, kurš vada kautuvi, jānovērtē attiecīgā informācija un jāiesniedz saņemtā pārtikas aprites informācija valsts pilnvarotajam veterinārārstam. Šos dzīvniekus nedrīkst nokaut vai dīrāt, pirms valsts pilnvarotais veterinārārsts to nav atļāvis.”


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1162/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko nosaka pārejas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 īstenošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (2), un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (3), un jo īpaši tās 63. panta 1. punkta pirmo daļu un otrās daļas b) punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 (4), (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 paredz ievērojamas izmaiņas noteikumos un procedūrās, kas jāievēro pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Minētās regulas piemēro no 2006. gada 1. janvāra. Tomēr vairāku minēto pasākumu piemērošana, tiem stājoties spēkā uzreiz minētajā datumā, atsevišķos gadījumos varēja radīt praktiskas grūtības.

(2)

Tāpēc Komisijas 2005. gada 5. decembra Regula (EK) Nr. 2076/2005, ar ko nosaka pārejas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 (5) īstenošanai, paredz konkrētus pārejas noteikumus pārejas periodā, kas beidzas 2009. gada 31. decembrī, lai būtu iespējams netraucēti sākt jauno noteikumu un procedūru pilnīgu īstenošanu. Pārejas perioda ilgumu noteica, ievērojot ar higiēnu saistīto tiesību aktu izskatīšanu.

(3)

Regulās (EK) Nr. 852/2004, (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikts, ka Komisija līdz 2009. gada 20. maijam sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā aplūkota pieredze, kas gūta, īstenojot jaunos tiesību aktus higiēnas jomā.

(4)

Ziņojumu iesniedza 2009. gada jūlijā. Tomēr ziņojums nepiedāvā konkrētākus ziņoto grūtību risinājumus, un tāpēc tam nav pievienoti priekšlikumi. Komisija apsvērs, ņemot vērā apzinātās grūtības, vai ir nepieciešami priekšlikumi regulu pilnveidošanai pārtikas higiēnas jomā.

(5)

Tikmēr, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no Pārtikas un veterinārā biroja, dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgajām Eiropas pārtikas uzņēmumu nozarēm jāsaglabā konkrēti pārejas noteikumi, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 2076/2005, līdz būs pabeigta izskatīšana.

(6)

Tāpēc jāparedz noteikums turpmākam pārejas periodam, kad jāturpina piemērot Regulā (EK) Nr. 2076/2005 paredzētie konkrētie pārejas noteikumi. Lai pieeja būtu saskaņota, minētajam pārejas periodam principā jāilgst četrus gadus, tomēr tas var būt īsāks, ja tam ir pamatojums.

(7)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 darbības jomā nav ietverta tādu mājputnu un zaķveidīgo gaļas, kas nokauti saimniecībā, tieša piegāde mazos daudzumos no ražotāja galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri šādu gaļu kā svaigu gaļu tieši piegādā galapatērētājam. Tomēr mazajiem ražotājiem rastos papildu slogs, ja paredzētu, ka noteikumu līdz izskatīšanas beigām piemēro tikai svaigai gaļai. Tāpēc Regula (EK) Nr. 2076/2005 paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 853/2004 vispārīgām prasībām šādu preču tiešai piegādēm noteiktos apstākļos, to neattiecinot tikai uz svaigu gaļu. Minētā iespēja jāsaglabā papildu pārejas periodā, kas paredzēts šajā regulā.

(8)

Regulās (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 izklāstīti konkrēti noteikumi par dzīvnieku izcelsmes produktu un pārtiku, kas satur augu izcelsmes produktus un apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, importu Kopienā. Regula (EK) Nr. 2076/2005 nosaka pārejas noteikumus, atkāpjoties no konkrētiem minētajiem noteikumiem par konkrētu importu, par kuru sabiedrības veselības nosacījumi, lai to varētu importēt Kopienā, Kopienas līmenī vēl nav saskaņoti. Minētie nosacījumi pilnībā nebūs saskaņoti līdz 2009. gada 31. decembrim. Tāpēc, kamēr turpinās Kopienas tiesību aktu saskaņošana, ir nepieciešams paredzēt atkāpes papildu pārejas periodā, kas noteikts šajā regulā.

(9)

Regula (EK) Nr. 853/2004 izklāsta konkrētas prasības attiecībā uz izejvielām, kas izmantotas maltās gaļas ražošanai, un marķējumu. Tomēr Regula (EK) Nr. 2076/2005 paredz pārejas noteikumus, atkāpjoties no konkrētām prasībām, kas minētas par pārejas periodu, kad bija jānovērtē maltās gaļas sastāva kritēriji, jo īpaši attiecībā uz tauku saturu, saistaudu un gaļas proteīna attiecību. Pamatojoties uz novērtējumu, minētos kritērijus iekļāva Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem (6). Komisija 2008. gada 30. janvārī šo priekšlikumu pieņēma un iesniedza to Eiropas Parlamentā un Padomē. Līdz priekšlikuma pieņemšanai ir lietderīgi papildu pārejas periodā, kas noteikts šajā regulā, saglabāt šādas atkāpes no konkrētām prasībām attiecībā uz malto gaļu.

(10)

Regulā (EK) Nr. 882/2004 noteikts, ka laboratorijām, kur tiek analizēti oficiālās kontroles laikā ņemtie paraugi, ir jābūt akreditētām. Regula (EK) Nr. 2076/2005 paredz pārejas noteikumus, atkāpjoties no minētās prasības konkrētām laboratorijām, kurām nebija izvirzīta prasība par akreditāciju saskaņā ar iepriekšējiem Kopienas tiesību aktiem. Pieredze rāda, ka ir nepieciešams papildu laiks, lai pilnībā akreditētu laboratorijas, kas veic oficiālās Trichinella pārbaudes un atrodas kautuvēs vai medījumu apstrādes uzņēmumos, jo tas ir sarežģīti un darbietilpīgi. Tāpēc ar šo regulu jāparedz papildu pārejas pasākumi attiecībā uz minētajām laboratorijām, par kurām ir spēkā konkrēti nosacījumi.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Pārejas periods

Šī regula nosaka pārejas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 īstenošanai pārejas periodā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim (“pārejas periods”).

II   NODAĻA

PĀREJAS PASĀKUMI REGULAS (EK) Nr. 853/2004 ĪSTENOŠANAI

2. pants

Mājputnu un zaķveidīgo gaļas tieša piegāde mazos daudzumos

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 1. panta 3. punkta d) apakšpunkta un neskarot tās 1. panta 4. punktu, šajā regulā paredzētos noteikumus nepiemēro attiecībā uz saimniecībā nokautu mājputnu un zaķveidīgo gaļas tiešu piegādi mazos daudzumos no ražotāja galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri šādu gaļu piegādā tieši galapatērētājam.

3. pants

Veselības nosacījumi importam

1.   Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punktu nepiemēro tādas dzīvnieku izcelsmes pārtikas importam, kam nav noteikti saskaņotie sabiedrības veselības nosacījumi importam, tostarp trešo valstu saraksti un trešo valstu daļu un uzņēmumu saraksti, no kuriem importēt ir atļauts.

Minēto produktu imports atbilst iesaistītās dalībvalsts sabiedrības veselības nosacījumiem importam.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punkta, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, kas importē gan augu izcelsmes produktus, gan apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, ir atbrīvoti no minētajā pantā noteiktā pienākuma.

Šādu produktu imports atbilst saskaņotajiem Kopienas noteikumiem, ja nepieciešams, un pārējos gadījumos – dalībvalstu īstenotajiem noteikumiem.

4. pants

Maltās gaļas sastāva kritēriji un etiķetēšanas prasības

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma V sadaļas II nodaļas 1. punktā noteiktajām prasībām, pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam jāpārbauda izejvielas, ko saņem uzņēmums, lai attiecībā uz galaproduktu nodrošinātu atbilstību produkta nosaukumam turpmāk iekļautajā tabulā.

Tabula:

Sastāva kritēriji, ko pārbauda, pamatojoties uz dienas vidējo rādītāju

 

Tauku saturs

Saistaudi: gaļas proteīna attiecība

liesa maltā gaļa

≤ 7 %

≤ 12

malta liellopa gaļa

≤ 20 %

≤ 15

maltā gaļa ar cūkgaļu

≤ 30 %

≤ 18

malta citu sugu dzīvnieku gaļa

≤ 25 %

≤ 15

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma V sadaļas IV nodaļā noteiktajām prasībām, uz etiķetējuma jābūt arī šādiem vārdiem:

“tauku procents mazāks par..”,

“saistaudi: gaļas proteīna attiecība mazāka par..”.

3.   Dalībvalstis var atļaut laist savā tirgū malto gaļu, kas neatbilst minētajiem kritērijiem, ar valsts marķējumu, ko nevar sajaukt ar marķējumu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. panta 1. punktā.

III   NODAĻA

PĀREJAS PASĀKUMI REGULAS (EK) Nr. 854/2004 ĪSTENOŠANAI

5. pants

Veselības nosacījumi importam

Regulas (EK) Nr. 854/2004 III nodaļu nepiemēro tādas dzīvnieku izcelsmes pārtikas importam, kam nav noteikti saskaņoti sabiedrības veselības nosacījumi importam, tostarp trešo valstu saraksti un trešo valstu daļu un uzņēmumu saraksti, no kuriem importēt ir atļauts.

Šādu produktu imports atbilst iesaistītās dalībvalsts sabiedrības veselības nosacījumiem importam.

IV   NODAĻA

PĀREJAS PASĀKUMI REGULAS (EK) Nr. 882/2004 ĪSTENOŠANAI

6. pants

Tādu oficiālo laboratoriju akreditēšana, kuras veic Trichinella pārbaudes

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 882/2004 12. panta 2. punkta kompetentā iestāde var izraudzīties laboratoriju, kas veic oficiālo Trichinella pārbaudi un atrodas kautuvē vai medījumu apstrādes uzņēmumā ar nosacījumu, ka, lai gan laboratorija nav akreditēta, tā

a)

pierāda, ka vajadzīgās akreditācijas procedūras ir sāktas un tiek turpinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004;

b)

nodrošina kompetentajai iestādei pietiekošas garantijas par oficiālajai kontrolei veikto analīžu kvalitātes kontroles shēmām.

Dalībvalstis, kas piemēro šo pārejas pasākumu, katra gada beigās ziņo Komisijai par panākumiem šādu izraudzīto laboratoriju akreditēšanā.

V   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 2076/2005.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.

(2)  OV L 226, 25.6.2004., 83. lpp.

(3)  OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 226, 25.6.2004., 3. lpp.

(5)  OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.

(6)  COM(2008) 40, galīgā redakcija.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1163/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 417/2002, ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. februāra Regulu (EK) Nr. 417/2002, ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem (1), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 417/2002 ir atsauces uz definīcijām un standartiem, kas noteikti I pielikumā Starptautiskajai konvencijai par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (turpmāk – “MARPOL”).

(2)

Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) Jūras vides aizsardzības komiteja (MEPC) 2004. gada 15. oktobrī uzsāka pilnīgu MARPOL konvencijas I pielikuma pārskatīšanu, nemainot tā būtību. Pārskatītais pielikums stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī.

(3)

MEPC2006. gada 24. martā izdarīja grozījumus definīcijā par smagajiem naftas produktiem MARPOL I pielikuma 21.2. noteikumā. Grozījumi stājās spēkā 2007. gada 1. augustā.

(4)

Tāpēc jāizdara grozījumi Regulā (EK) Nr. 417/2002.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 417/2002 groza šādi.

1.

Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

1)

MARPOL 73/78” ir 1973. gada Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu, kurā grozījumi izdarīti ar 1978. gada protokolu, kas attiecas uz minēto konvenciju, un abu dokumentu atjauninātās redakcijas;

2)

“naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis atbilstoši MARPOL 73/78 I pielikuma 1.5. noteikumam;

3)

“pilnā kravnesība” ir pilnā kravnesība atbilstoši MARPOL 73/78 I pielikuma 1.23. noteikumam;

4)

“1. kategorijas naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis, kura pilnā kravnesība ir 20 000 tonnu vai lielāka un kurš kā kravu pārvadā jēlnaftu, mazutu, smago dīzeļdegvielu vai smēreļļu; vai tankkuģis, kura pilnā kravnesība ir 30 000 tonnu vai lielāka un kurš pārvadā citus naftas produktus, nekā minēts iepriekš, bet neatbilst prasībām MARPOL 73/78 I pielikuma 18.1. līdz 18.9., 18.12. līdz 18.15., 30.4., 33.1., 33.2., 33.3., 35.1., 35.2. un 35.3. noteikumā;

5)

“2. kategorijas naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis, kura pilnā kravnesība ir 20 000 tonnu vai lielāka un kurš kā kravu pārvadā jēlnaftu, mazutu, smago dīzeļdegvielu vai smēreļļu; vai tankkuģis, kura pilnā kravnesība ir 30 000 tonnu vai lielāka un kurš pārvadā citus naftas produktus, nekā minēts iepriekš, un tas atbilst prasībām MARPOL 73/78 I pielikuma 18.1. līdz 18.9., 18.12. līdz 18.15., 30.4., 33.1., 33.2., 33.3., 35.1., 35.2. un 35.3. noteikumā un ir aprīkots ar izolētām balasta tilpnēm, kuru novietojums atbilst prasībām par aizsargizvietojumu (SBT/PL);

6)

“3. kategorijas naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis, kura pilnā kravnesība ir 5 000 tonnu vai lielāka, bet mazāka nekā 4. un 5. punktā norādītajās definīcijās;

7)

“vienkārša korpusa naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis, kurš neatbilst prasībām par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju, kas noteiktas MARPOL 73/78 I pielikuma 19. un 28.6. noteikumā;

8)

“dubultkorpusu naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis, kurš atbilst šādām prasībām:

a)

tankkuģa pilnā kravnesība ir 5 000 tonnu vai lielāka, tankkuģis atbilst prasībām par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju, kas noteiktas MARPOL 73/78 I pielikuma 19. un 28.6. noteikumā, vai prasībām minētās konvencijas 20.1.3. noteikumā; vai

b)

tankkuģa pilnā kravnesība ir 600 tonnu vai lielāka (bet mazāk nekā 5 000 tonnu), tas aprīkots ar rezervuāru, kuram ir dubulta apakšējā daļa, vai tvertnēm atbilstoši MARPOL 73/78 I pielikuma 19.6.1. noteikumam un ar sāna rezervuāru vai tvertnēm atbilstoši minētās konvencijas 19.3.1. noteikumam un kas atbilst 19.6.2. noteikuma prasībām par distanci;

9)

“vecums” ir kuģa vecums, izteikts kā gadu skaits pēc tā nodošanas dienas;

10)

“smagā dīzeļdegviela” ir dīzeļdegviela atbilstoši definīcijai MARPOL 73/78 I pielikuma 20. noteikumā;

11)

“mazuts” ir jēlnaftas smagie destilāti vai atliekas vai tādu materiālu maisījumi atbilstoši definīcijai MARPOL 73/78 I pielikuma 20. noteikumā;

12)

“smagie naftas produkti” ir šādi produkti:

a)

jēlnaftas, kuru blīvums 15 °C temperatūrā ir lielāks nekā 900 kg/m3  (2);

b)

eļļas, kas nav jēlnafta un kuru blīvums 15 °C temperatūrā ir lielāks nekā 900 kg/m3 vai kuru kinemātiskā viskozitāte 50 °C temperatūrā ir lielāka nekā 180 mm2/s (3);

c)

bitumens un darva, kā arī to emulsijas.

2.

Regulas 4. panta 2. punktā atsauci “MARPOL 73/78 I pielikuma pārskatītā 13.G noteikuma 1. punkta c) apakšpunkta” aizstāj ar šādu: “MARPOL 73/78 I pielikuma 20.1.3. noteikuma”.

3.

Regulas 7. pantā atsauces “MARPOL 73/78 I pielikuma pārskatītā 13.G noteikuma 5. punktu” aizstāj ar šādu: “MARPOL 73/78 I pielikuma 20.5. noteikumu”.

4.

Regulas 9. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 2. punktā:

i)

atsauci “MARPOL 73/78 I pielikuma pārskatītā 13.G noteikuma 5. punktu” aizstāj ar šādu: “MARPOL 73/78 I pielikuma 20.5. noteikumu”;

ii)

atsauci “MARPOL 73/78 I pielikuma pārskatītā 13.G noteikuma 8. punkta b) apakšpunkta” aizstāj ar šādu: “MARPOL 73/78 I pielikuma 20.8.2. noteikuma”;

b)

minētā panta 3. punktā atsauci “MARPOL 73/78 I pielikuma pārskatītā 13.G noteikuma 8. punkta a) apakšpunkta” aizstāj ar šādu: “MARPOL 73/78 I pielikuma 20.8.1. noteikuma”.

2. pants

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 64, 7.3.2002, 1. lpp.

(2)  Atbilst zemākai API klasei nekā 25.7.

(3)  Kinemātiskā viskozitāte ir lielāka nekā 180 cSt.”.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1164/2009

(2009. gada 27. novembris),

ar kuru attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 18. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komiteja (SFPIK) 2009. gada 29. janvārī publicēja SFPIK 18. interpretāciju Klientu aktīvu pārvedumi, turpmāk “SFPIK 18. interpretācija”. SFPIK 18. interpretācija ir interpretācija, kas sniedz skaidrojumus un vadlīnijas, kā veicama uzskaite, pārvedot klientu pamatlīdzekļu sastāvdaļas, iekārtas un aprīkojumu, vai arī naudas plūsmas, kas paredzētas, lai iegādātos vai būvētu pamatlīdzekļus, iekārtas vai aprīkojumu.

(3)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstiprina, ka SFPIK 18. interpretācija atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem. Saskaņā ar Komisijas 2006. gada 14. jūlija Lēmumu 2006/505/EK, ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) atzinumu objektivitāti un neitralitāti (3), Grāmatvedības standartu pārskata grupa izskatīja EFRAG atzinumu par apstiprināšanu un Komisijai ziņoja, ka tas ir līdzsvarots un objektīvs.

(4)

Pieņemot SFPIK 18. interpretāciju, secīgi tiek izdarīti grozījumi Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) Nr. 1, lai vienkāršotu SFPS normu pirmreizējo ieviešanu.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi.

1)

Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 18. interpretāciju Klientu aktīvu pārvedumi iekļauj, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2)

Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Nr. 1 groza, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Katrs uzņēmums piemēro SFPIK 18. interpretāciju un grozījumus SFPS Nr. 1, kā noteikts šīs regulas pielikumā, vēlākais no dienas, kurā sākas tā pirmais finanšu gads, pēc 2009. gada 31. oktobra.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 199, 21.7.2006., 33. lpp.


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI

SFPIK 18. INTERPRETĀCIJA

SFPIK 18. interpretācija Klientu aktīvu pārvedumi

“Pavairošana atļauta Eiropas ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no IASB šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org”

18. SFPIK INTERPRETĀCIJA

Klientu aktīvu nodošana

ATSAUCES

Pamatnostādnes par finanšu pārskatu sagatavošanu un sniegšanu

1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana (grozīts 2008. gadā)

8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas

16. SGS Pamatlīdzekļi

18. SGS Ieņēmumi

20. SGS Valsts dotāciju uzskaite un informācijas atklāšana par valsts palīdzību

12. SFPIK Vienošanās par pakalpojumu koncesiju

PAPILDU INFORMĀCIJA

1

Komunālo pakalpojumu nozarē uzņēmums no saviem klientiem var saņemt pamatlīdzekļu objektus, kas nepieciešami, lai izveidotu šiem klientiem savienojumu ar tīklu un nodrošinātu tiem pastāvīgu piekļuvi tādu preču kā elektrība, gāze vai ūdens piegādei. Uzņēmums arī var no klientiem saņemt naudu šādu pamatlīdzekļu objektu iegādei vai būvniecībai. Parasti klientiem, pamatojoties uz izmantojumu, tiek prasīts maksāt papildu summu par preču vai pakalpojumu iegādi.

2

Klients savus aktīvus var nodot arī nozarēs, kas nav komunālie pakalpojumi. Piemēram, uzņēmums, kas savas informācijas tehnoloģijas funkcijas ir uzticējis ārpakalpojumu sniedzējam, var nodot ārpakalpojumu sniedzējam savus pašreizējos pamatlīdzekļu objektus.

3

Atsevišķos gadījumos uzņēmums, kurš aktīvu nodod, var eventuāli nesaņemt pastāvīgu piekļuvi preču un pakalpojumu piegādei un nebūt šo preču vai pakalpojumu saņēmējs. Taču ērtības labad šī interpretācija attiecas uz uzņēmumu, kas aktīvus nodod kā klients.

DARBĪBAS JOMA

4

Šī interpretācija attiecas uz nodoto pamatlīdzekļu objektu uzskaiti, ko veic uzņēmumi, kas no saviem klientiem saņem šādus nodotos objektus.

5

Līgumi, kas ietilpst šīs interpretācijas darbības jomā, ir līgumi, saskaņā ar kuriem uzņēmums no klienta saņem pamatlīdzekļu objektu, kas uzņēmumam jāizmanto, lai izveidotu klientam savienojumu ar tīklu vai nodrošinātu klientam pastāvīgu piekļuvi preču vai pakalpojumu piegādei, vai arī veiktu abas darbības.

6

Šī interpretācija attiecas arī uz līgumiem, saskaņā ar kuriem uzņēmums saņem no klienta naudu un šie naudas līdzekļi jāizmanto, lai uzbūvētu vai iegādātos pamatlīdzekļu objektu, un šis pamatlīdzekļu objekts uzņēmumam jāizmanto, lai klientam izveidotu savienojumu ar tīklu vai nodrošinātu klientam pastāvīgu piekļuvi preču vai pakalpojumu piegādei, vai arī veiktu abas darbības.

7

Šī interpretācija neattiecas uz līgumiem, saskaņā ar kuriem tiek nodota valsts dotācija, kā noteikts 20. SGS, vai infrastruktūra, ko izmanto saskaņā ar vienošanos par pakalpojumu koncesiju, kas ietilpst 12. SFPIK.

JAUTĀJUMI

8

Interpretācijā aplūkoti šādi jautājumi:

a)

Vai ir ievērota aktīva definīcija?

b)

Ja ir ievērota aktīva definīcija, kā nodotais pamatlīdzekļu objekts jānovērtē, veicot sākotnējo atzīšanu?

c)

Ja pamatlīdzekļu objektu, veicot sākotnējo atzīšanu, novērtē patiesajā vērtībā, kā jāuzskaita izrietošais kredīts?

d)

Kā uzņēmumam jāuzskaita klienta veikts naudas pārvedums?

KOMISIJAS VIEDOKLIS

Vai ir ievērota aktīva definīcija?

9

Ja klients uzņēmumam nodod pamatlīdzekļu objektu, tam jānovērtē, vai nodotais objekts atbilst aktīva definīcijai, kas izklāstīta pamatnostādnēs. Pamatnostādņu 49. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka “aktīvs ir resurss, ko uzņēmums kontrolē pagātnes notikumu rezultātā un no kura ir sagaidāma nākotnes saimniecisko labumu ieplūde uzņēmumā”. Vairumā gadījumu uzņēmums iegūst nodotā pamatlīdzekļu objekta īpašumtiesības. Taču, nosakot, vai aktīvs eksistē, jautājums par īpašumtiesībām nav būtisks. Tādēļ, ja klients turpina kontrolēt nodoto objektu, aktīva definīcija netiek ievērota, lai arī īpašumtiesības ir nodotas.

10

Uzņēmums, kas kontrolē aktīvu, parasti var izmantot aktīvu, kā vēlas. Piemēram, uzņēmums var apmainīt šo aktīvu pret citiem aktīviem, izmantot to preču vai pakalpojumu ražošanai, pieprasīt no citiem maksu par tā izmantošanu, izmantot to, lai nokārtotu saistības, vai sadalīt to īpašniekiem. Uzņēmums, kam klients nodod pamatlīdzekļu objektu, novērtējot nodotā objekta kontroli, ņem vērā visus būtiskos faktus un apstākļus. Piemēram, lai arī uzņēmumam jāizmanto nodotais pamatlīdzekļu objekts, lai sniegtu klientam vienu vai vairākus pakalpojumus, tam var būt tiesības izlemt, kā nodotais pamatlīdzekļu objekts tiek izmantots un uzturēts un kad tas tiek nomainīts. Šādā gadījumā uzņēmums parasti secina, ka tas kontrolē nodoto pamatlīdzekļu objektu.

Kā nodotais pamatlīdzekļu objekts jānovērtē, veicot sākotnējo atzīšanu?

11

Ja uzņēmums secina, ka ir ievērota aktīva definīcija, tas saskaņā ar 16. SGS 7. punktu atzīst nodoto aktīvu par pamatlīdzekļu objektu un saskaņā ar šī standarta 24. punktu, veicot sākotnējo atzīšanu, novērtē tā iegādes vērtību patiesajā vērtībā.

Kā jāuzskaita kredīts?

12

Turpmākie apsvērumi ir balstīti uz pieņēmumu, ka uzņēmums, kas saņēmis pamatlīdzekļu objektu, ir secinājis, ka nodotais objekts jāatzīst un jānovērtē saskaņā ar 9.–11. punktu.

13

18. SGS 12. punkts nosaka, ka “Ja preces pārdod vai pakalpojumus sniedz apmaiņā pret atšķirīgām precēm vai pakalpojumiem, maiņu uzskata par darījumu, kas rada ieņēmumus”. Saskaņā ar šīs interpretācijas ietvaros parakstītu līgumu noteikumiem pamatlīdzekļu nodošana uzskatāma par apmaiņu pret atšķirīgām precēm vai pakalpojumiem. Tādējādi uzņēmumam jāatzīst ieņēmumi saskaņā ar 18. SGS.

Atsevišķi identificējamu pakalpojumu identificēšana

14

Apmaiņā pret nodoto pamatlīdzekļu objektu uzņēmums var piekrist sniegt vienu vai vairākus pakalpojumus, piemēram, izveidot klientam tīkla savienojumu, nodrošināt klientam pastāvīgu piekļuvi preču vai pakalpojumu padevei vai arī veikt abas darbības. Saskaņā ar 18. SGS 13. punktu uzņēmumam jāidentificē atsevišķi identificējami pakalpojumi, kas iekļauti līgumā.

15

Pazīmes, kas norāda, ka klienta savienojuma ar tīklu izveide ir atsevišķi identificējams pakalpojums, ietver to, ka:

a)

savienojuma izveides pakalpojums tiek sniegts klientam un nodrošina šim klientam autonomu vērtību;

b)

ir iespējams ticami novērtēt savienojuma izveides pakalpojuma patieso vērtību.

16

Pazīme, kas norāda, ka pastāvīgas klienta piekļuves precēm vai pakalpojumiem nodrošināšana ir atsevišķi identificējams pakalpojums, ir tāda, ka klients, kas veic nodošanu, nākotnē saņems pastāvīgu piekļuvi, preces vai pakalpojumus, vai arī abus, maksājot mazāku cenu nekā maksātu, nenododot pamatlīdzekļu objektu.

17

Un otrādi, pazīme, kas norāda, ka pienākums nodrošināt klientam pastāvīgu piekļuvi precēm vai pakalpojumiem izriet no uzņēmuma darbības licences noteikumiem vai citiem noteikumiem, nevis no līguma par pamatlīdzekļu objekta nodošanu, ir tāda, ka klients, kas veic nodošanu, par pastāvīgu piekļuvi vai par precēm vai pakalpojumiem, vai arī par abiem, maksā tādu pašu cenu kā klienti, kas pamatlīdzekļu objektus nenodod.

Ieņēmumu atzīšana

18

Ja tiek identificēts tikai viens pakalpojums, saskaņā ar 18. SGS 20. punktu uzņēmumam jāatzīst ieņēmumi, kad pakalpojums tiek sniegts.

19

Ja tiek identificēts vairāk nekā viens atsevišķi identificējams pakalpojums, 18. SGS 13. punktā pieprasīts norādīt par katru pakalpojumu saņemtās vai līgumā paredzētās saņemamās kopējās atlīdzības patieso vērtību, un tad katram pakalpojumam tiek piemēroti 18. SGS atzīšanas kritēriji.

20

Ja pastāvīgs pakalpojums tiek identificēts kā līguma daļa, periods, kurā par šo pakalpojumu tiks atzīti ieņēmumi, parasti tiek noteikts ar klientu noslēgta līguma noteikumos. Ja līgumā nav norādīts periods, ieņēmumi jāatzīst periodā, kas nav ilgāks par pastāvīgā pakalpojuma sniegšanai izmantotā nodotā aktīva lietderīgās lietošanas laiku.

Kā uzņēmumam jāuzskaita klienta veikta naudas nodošana?

21

Kad uzņēmums no klienta saņem naudu, tam saskaņā ar 6. punktu jānovērtē, vai līgums ietilpst šīs interpretācijas darbības jomā. Ja tā ir, uzņēmumam jānovērtē, vai būvētais vai iegādātais pamatlīdzekļu objekts atbilst aktīva definīcijai saskaņā ar 9. un 10. punktu. Ja ir ievērota aktīva definīcija, saskaņā ar 16. SGS pamatlīdzekļu objekts uzņēmumam jāatzīst tā izmaksu vērtībā un saskaņā ar 13.–20. punktu ieņēmumi jāatzīst atbilstoši no klienta saņemtajai naudas summai.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

22

Uzņēmums perspektīvā veidā piemēro šo interpretāciju klientu nodotiem aktīviem, kas saņemti 2009. gada 1. jūlijā vai pēc tam. Ir atļauta agrāka piemērošana, ja vērtējumi un cita informācija, kas nepieciešami, lai piemērotu šo interpretāciju nodotajiem aktīviem, ir iegūti aktīvu nodošanas laikā. Uzņēmumam jāatklāj, no kura datuma interpretācija tika piemērota.

Pielikums

Grozījums 1. SFPS

Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana (grozīts 2008. gadā)

A1

D pielikumā D1. punkts tiek grozīts šādi.

“D1

Uzņēmums var izlemt izmantot vienu vai vairākus šādus atbrīvojumus:

a)

maksājumi ar akcijām (D2. un D3. punkts);

m)

finanšu aktīvu vai nemateriālo aktīvu uzskaite saskaņā ar 12. SFPIK Vienošanās par pakalpojumu koncesiju (D22. punkts);

n)

aizņēmumu izmaksas (D23. punkts); un

o)

klientu aktīvu nodošana (D24. punkts).”

A2

Pēc D23. punkta pievienots virsraksts un D24. punkts.

Klientu aktīvu nodošana

D24

Pirmreizējs piemērotājs var piemērot 18. SFPIK Klientu aktīvu nodošana 22. punktā izklāstītos pārejas noteikumus. Šajā punktā atsauce uz spēkā stāšanās datumu jāinterpretē kā 2009. gada 1. jūlijs vai pārejas datums SFPS ieviešanā atkarībā no tā, kurš pienāk vēlāk. Pirmreizējs piemērotājs var arī noteikt jebkuru citu datumu pirms pārejas datuma uz SFPS un piemērot 18. SFPIK visiem klienta nodotajiem aktīviem, kas saņemti šajā datumā vai pēc tā.”


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1165/2009

(2009. gada 27. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 4. un 7. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti noteikti starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautiskā grāmatvedības standartu padome (IASB) 2009. gada 5. martā publicēja grozījumus starptautisko finanšu pārskatu standartā (SFPS) Nr. 4 “Apdrošināšanas līgumi” un SFPS Nr. 7 “Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana”, turpmāk tekstā “grozījumi SFPS Nr. 4 un SFPS Nr. 7”. Grozījumi SFPS Nr. 4. un SFPS Nr. 7 paredzēti, lai sekmētu informācijas atklāšanu par patiesās vērtības novērtējumu un likviditātes risku saistībā ar finanšu instrumentiem.

(3)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstiprina, ka SFPS Nr. 4 un SFPS Nr. 7 grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem. Saskaņā ar Komisijas 2006. gada 14. jūlija Lēmumu 2006/505/EK, ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par EFRAG atzinumu objektivitāti un neitralitāti (3), Grāmatvedības standartu pārskata grupa izskatīja EFRAG atzinumu par apstiprināšanu un Komisijai ziņoja, ka tas ir līdzsvarots un objektīvs.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi.

(1)

Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Nr. 4 groza, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā;

(2)

SFPS Nr. 7 groza, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Katrs uzņēmums piemēro grozījumus SFPS Nr. 4 un SFPS Nr. 7, kā noteikts šīs regulas pielikumā, vēlākais no dienas, kurā sākas tā pirmais finanšu gads pēc 2008. gada 30. decembra.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 199, 21.7.2006., 33. lpp.


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI

SFPS Nr. 4

Grozījums starptautiskā finanšu pārskatu standartā Nr. 4 “Apdrošināšanas līgumi”

SFPS Nr. 7

Grozījums starptautiskā finanšu pārskatu standartā Nr. 7 Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana

Pavairošana atļauta Eiropas ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no IASB šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org

Grozījumi 7. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā

Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana

Labots 27. punkts. Pievienots 27A un 27B punkts.

FINANŠU INSTRUMENTU NOZĪMĪGUMS ATTIECĪBĀ UZ FINANSIĀLO STĀVOKLI UN DARBĪBAS REZULTĀTIEM

Citas informācijas atklāšana

Patiesā vērtība

27

Par katru finanšu instrumentu grupu uzņēmums atklāj informāciju par metodēm un, ja tiek lietots novērtēšanas paņēmiens, pieņēmumiem, kas izmantoti katras finanšu aktīvu vai finanšu saistību grupas patieso vērtību noteikšanai. Piemēram, attiecīgos gadījumos uzņēmums atklāj informāciju par pieņēmumiem saistībā ar priekšapmaksas likmēm, aplēsto kredītu zaudējumu likmēm un procentu likmēm vai diskonta likmēm. Ja vērtēšanas paņēmieni ir mainīti, uzņēmums atklāj informāciju par šo maiņu un tās iemesliem.

27A

Lai atklātu 27B punktā pieprasīto informāciju, uzņēmums klasificē patiesās vērtības novērtējumus, izmantojot patiesās vērtības hierarhiju, kas atspoguļo novērtēšanā izmantoto datu nozīmīgumu. Patiesās vērtības hierarhijai ir šādi līmeņi:

a)

kotētās cenas (nekoriģētās) aktīvos tirgos par identiskiem aktīviem vai saistībām (1.līmenis);

b)

dati, kas nav 1.līmenī ietilpstošās kotētās cenas un ko tieši (t.i., kā cenas) vai netieši (t.i., atvasināti no cenām) (2.līmenis) novēro saistībā ar aktīviem vai saistībām; un

c)

dati par aktīviem vai saistībām, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem (nenovērojamie dati) (3.līmenis).

Patiesās vērtības hierarhijas līmeni, kurā tiek kategorizēts patiesās vērtības novērtējums kopumā, nosaka, pamatojoties uz zemākā līmeņa datiem, kas ir būtiski, lai novērtētu patieso vērtību kopumā. Tādēļ datu nozīmīgumu novērtē, ņemot vērā patiesās vērtības novērtēšanu kopumā. Ja patiesās vērtības novērtēšanā izmantoti novērojami dati, kuros, pamatojoties uz nenovērojamiem datiem, jāveic nozīmīga korekcija, novērtējums ir 3. līmeņa novērtējums. Novērtējot konkrētu datu nozīmi patiesās vērtības novērtējumā kopumā, jāpieņem lēmums, kurā ņemti vērā aktīviem vai saistībām specifiski faktori.

27B

Saistībā ar pārskatā par finanšu stāvokli atzītiem patiesās vērtības novērtējumiem uzņēmums par katru finanšu instrumentu grupu atklāj šādu informāciju:

a)

patiesās vērtības hierarhijas līmenis, kurā tiek kategorizēti patiesās vērtības novērtējumi kopumā, nodalot patiesās vērtības novērtējumus atbilstoši 27A punktā definētajiem līmeņiem;

b)

jebkāda būtiska pārnešana no patiesās vērtības novērtējuma 1.līmeņa uz 2.līmeni un šādas pārnešanas iemesli. Informācija par pārnešanu uz katru līmeni jāsniedz un jāapraksta atsevišķi no informācijas par pārnešanu no katra līmeņa. Šim nolūkam jānovērtē nozīmīguma attiecība pret peļņu vai zaudējumiem un kopējiem aktīviem vai kopējām saistībām;

c)

saistībā ar patiesās vērtības novērtējumiem patiesās vērtības hierarhijas 3.līmenī saskaņošana no sākuma bilances līdz beigu bilancei, atsevišķi atklājot informāciju par izmaiņām periodā, attiecināma uz tālāk minēto:

i)

kopējie guvumi un zaudējumi konkrētā periodā, kas atzīti peļņā vai zaudējumos, un apraksts par to, kur tie norādīti apvienotajā ienākumu pārskatā vai atsevišķā ienākumu pārskatā (ja tādu iesniedz);

ii)

kopējie guvumi vai zaudējumi, kas atzīti citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

iii)

iegāde, pārdošana, emisija un norēķini (informācija par katru darbību jāatklāj atsevišķi); un

iv)

pārnešana uz 3. līmeni vai no tā (piem., pārnešana, ko izraisa tirgus datu novērojamības izmaiņas) un šādu pārnešanu iemesli. Saistībā ar nozīmīgām pārnešanām informācija par pārnešanu uz 3. līmeni tiek atklāta un aprakstīta atsevišķi no informācijas par pārnešanu no 3. līmeņa.

d)

kopējais guvumu vai zaudējumu apjoms konkrētā periodā, kas norādīts c) apakšpunkta i) apakšpunktā un iekļauts peļņā vai zaudējumos, kas attiecināmi uz guvumiem vai zaudējumiem saistībā ar pārskata perioda beigās uzkrātajiem aktīviem un saistībām, un apraksts par to, kur šādi guvumi vai zaudējumi ir uzrādīti apvienotajā ienākumu pārskatā vai atsevišķā ienākumu pārskatā (ja tādu iesniedz);

e)

attiecībā uz patiesās vērtības novērtēšanu 3.līmenī, ja, nomainot vienu vai vairākus izejas datus ar pamatoti iespējamiem alternatīviem pieņēmumiem, būtiski mainītos patiesā vērtība, uzņēmums norāda šo faktu un atklāj šādu izmaiņu sekas. Uzņēmums atklāj, kā tika aprēķināts rezultāts nomaiņai ar pamatoti iespējamiem alternatīviem pieņēmumiem. Šai nolūkā nozīmīgumu novērtē, ņemot vērā peļņu vai zaudējumus un kopējos aktīvus vai kopējās saistības, vai arī kopējo pašu kapitālu, ja patiesās vērtības izmaiņas ir atzītas citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Uzņēmums atklāj šajā punktā pieprasīto kvantitatīvo informāciju tabulas formā, ja vien kāds cits formāts nav piemērotāks.

Labots 39. punkts. Pievienots 44G punkts.

Likviditātes risks

39

Uzņēmums atklāj šādu informāciju:

a)

neatvasināto finanšu saistību termiņanalīze (ieskaitot noslēgtos finanšu garantiju līgumus), kas atspoguļo atlikušos līgumu termiņus;

b)

atvasināto finanšu saistību termiņanalīze. Termiņanalīzē jāiekļauj atlikušie līgumu termiņi tādām atvasinātām finanšu saistībām, par kurām ir būtiski zināt līgumu termiņus, lai saprastu, kāds ir naudas plūsmas laika grafiks (sk. B11B punktu);

c)

apraksts par to, kā tas pārvalda a) un b) raksturīgo likviditātes risku.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

44G

Ar Informācijas par finanšu instrumentiem atklāšanas uzlabošana (7. SFPS grozījumi), kas izdoti 2009. gada martā, labots 27., 39. un B11. Punkts un pievienots 27A., 27B., B10A. un B11A. – B11F punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus ar pārskata gadu, kurš sākas 2009. gada 1. janvārī vai pēc tā. Pirmajā piemērošanas gadā uzņēmumam nav jāsniedz salīdzināmie rādītāji grozījumos pieprasītajai uzrādāmajai informācijai. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

A pielikums

Definētie termini

Labots šāds termins.

likviditātes risks

Risks, ka uzņēmumam radīsies grūtības izpildīt pienākumus, kas saistīti ar tādām finanšu saistībām, par kurām norēķinās, nododot naudu vai citu finanšu aktīvu.

B pielikums

Norādījumu piemērošana

Labots virsraksts un B11. punkts. Pievienots B10A. un B11A. – B11F punkts un dzēsts B12. – B16. punkts. B12. un B13. punkts aizstāts ar B11C punkta a) un b) apakšpunktu. B14. un B16. punkts aizstāts ar B11D punktu.

No finanšu instrumentiem izrietošo risku veids un apmērs (31. – 42. punkts)

Kvantitatīvas informācijas par likviditātes risku atklāšana (34. punkta a) apakšpunkts un 39. punkta a) un b) apakšpunkts)

B10A

Saskaņā ar 34. punkta a) apakšpunktu uzņēmums atklāj kopsavilkuma kvantitatīvos datus par savu pakļautību likviditātes riskam, pamatojoties uz informāciju, kas iekšēji sniegta galvenajam vadības personālam. Uzņēmums paskaidro, kā šie dati ir noteikti. Ja šajos datos iekļautās izejošās naudas (vai citu finanšu aktīvu) plūsmas:

a)

notiek ievērojami agrāk nekā norādīts datos vai arī

b)

to summa ievērojami atšķiras no datos norādītās (piemēram, par atvasinājumu, kas ir iekļauts datos, pamatojoties uz neto norēķinu, taču darījumu partnerim ir iespēja pieprasīt par to bruto norēķinu),

uzņēmums atklāj šo faktu un sniedz kvantitatīvu informāciju, kas ļauj tā finanšu pārskata lietotājiem novērtēt šāda riska apmēru, ja vien šāda informācija nav iekļauta 39. punkta a) vai b) apakšpunktā pieprasītajā līguma termiņanalīzē.

B11

Sagatavojot termiņanalīzi, kas pieprasīta 39. punkta a) un b) apakšpunktā, uzņēmums izmanto savu vērtējumu, lai noteiktu atbilstošu laika diapazonu skaitu. Piemēram, uzņēmums varētu noteikt, ka ir piemēroti šādi laika diapazoni:

a)

līdz vienam mēnesim;

b)

no viena mēneša līdz trijiem mēnešiem;

c)

no trijiem mēnešiem līdz vienam gadam; un

d)

no viena gada līdz pieciem gadiem.

B11A

Izpildot 39. punkta a) un b) apakšpunktu, uzņēmums nenodala iegulto atvasināto finanšu instrumentu no hibrīda (saliktā) finanšu instrumenta. Šādam instrumentam uzņēmums piemēro 39. punkta a) apakšpunktu.

B11B

39. punkta b) apakšpunktā uzņēmumam pieprasīts atklāt kvantitatīvu atvasināto finanšu saistību termiņanalīzi, kas atspoguļo atlikušos līgumu termiņus, ja ir būtiski zināt līgumu termiņus, lai saprastu, kāds ir naudas plūsmas laika grafiks. Piemēram, tas attiektos uz:

a)

procentu likmes mijmaiņa ar atlikušo piecu gadu termiņu, kas izmantota mainīgas likmes finanšu aktīvu vai saistību naudas plūsmas riska ierobežošanai;

b)

visām aizņēmuma saistībām.

B11C

39. punkta a) un b) apakšpunktos uzņēmumam pieprasīts atklāt finanšu saistību termiņanalīzi, kas atspoguļo dažu finanšu saistību atlikušos līgumu termiņus. Saistībā ar šīs informācijas atklāšanu:

a)

ja darījuma partneris var izvēlēties, kad summa ir maksājama, saistības iekļauj, pamatojoties uz visagrāko periodu, kurā uzņēmumam var pieprasīt maksāt. Piemēram, finanšu saistības, kuras uzņēmums var būt spiests atmaksāt pēc pieprasījuma (piem., pieprasījuma noguldījumi), iekļauj visagrākajā laika diapazonā.

b)

ja uzņēmums ir apņēmies summas darīt pieejamas pa daļām, katru daļu attiecina uz visagrāko periodu, kurā uzņēmumam var pieprasīt maksājumu. Piemēram, neizņemtu piešķirto aizņēmumu iekļauj laika diapazonā, kurā ietilpst visagrākais datums, kad to var izmantot.

c)

noslēgtajiem finanšu garantiju līgumiem maksimālo garantijas summu attiecina uz visagrāko periodu, kurā var izmantot garantiju.

B11D

39. punkta a) un b) apakšpunktā pieprasītās līguma summas, kas atklātas termiņanalīzē, ir līguma nediskontētas naudas plūsmas, piemēram:

a)

bruto finanšu nomas maksājumu saistības (pirms finanšu izmaksu atskaitīšanas);

b)

cenas, kas noteiktas nākotnes līgumos finanšu aktīvu pirkšanai par naudu;

c)

neto summas par maksātu brīvi svārstīgu/saņemtu nemainīgu procentu likmju mijmaiņas darījumiem, kuru ietvaros notiek apmaiņa ar neto naudas plūsmām;

d)

līguma summas, ar kurām jāveic apmaiņa atvasinātā finanšu instrumentā (piem., valūtas mijmaiņas darījums), kuru ietvaros notiek apmaiņa ar bruto naudas plūsmām; un

e)

bruto aizdevumu piešķiršanas saistības.

Šādas nediskonētas naudas plūsmas atšķiras no finanšu stāvokļa pārskatā iekļautās summas, jo šajā pārskatā norādītā summa ir balstīta uz diskontētām naudas plūsmām. Ja maksājamā summa nav noteikta, uzrādāmo summu nosaka, pamatojoties uz apstākļiem, kas pastāv pārskata perioda beigās. Piemēram, ja maksājamā summa mainās līdz ar indeksa izmaiņām, uzrādāmo summu var balstīt uz indeksa līmeni pārskata perioda beigās.

B11E

39. punkta c) apakšpunktā uzņēmumam pieprasīts aprakstīt, kā tas pārvalda likviditātes risku, kas raksturīgs posteņiem, kas atklāti 39. punkta a) un b) apakšpunktos pieprasītajā kvantitatīvajā informācijā. Uzņēmums atklāj likviditātes riska vadībai turēto finanšu aktīvu (piemēram, finanšu aktīvi, kas ir sagatavoti pārdošanai vai paredzēti tādas ienākošās naudas plūsmas radīšanai, kas atbilst nepieciešamai izejošai naudas plūsmai, lai nokārtotu finanšu saistības) termiņanalīzi, ja šāda informācija nepieciešama, lai ļautu tā finanšu pārskatu lietotājiem novērtēt likviditātes riska veidu un apmēru.

B11F

Citi faktori, ko uzņēmums var ņemt vērā, atklājot 39. punkta c) apakšpunktā pieprasīto informāciju, ietver, bet neaprobežojas ar to, vai uzņēmumam:

a)

ir apstiprināti aizņēmuma resursi (piemēram, privātuzņēmumu izdotas obligācijas) vai citas kreditēšanas iespējas (piemēram, rezervētas kredītlīnijas), ko tas var izmantot, lai izpildītu likviditātes vajadzības;

b)

ir noguldījumi centrālajās bankās, lai nodrošinātu likviditātes vajadzības;

c)

ir pieejami ļoti dažādi finansēšanas avoti;

d)

ir nozīmīga likviditātes riska koncentrācija uzņēmuma aktīvos vai finansēšanas avotos;

e)

ir iekšējas kontroles procesi un rezerves plāni likviditātes riska pārvaldīšanai;

f)

ir instrumenti, kas ietver paātrinātas atmaksas noteikumus (piemēram, samazinoties uzņēmuma kredītreitingam);

g)

ir instrumenti, kas pieprasa izveidot nodrošinājumu (piemēram, pieprasījumi atvasinājumu papildu segumam);

h)

ir instrumenti, kas ļauj uzņēmumam izvēlēties, vai tas nokārto finanšu saistības, atmaksājot naudu (vai citu finanšu aktīvu) vai savas akcijas; vai arī

i)

ir instrumenti, ko regulē ģenerālvienošanās par neto norēķiniem.

B12-B16

[Svītrots]

Grozījumi 4. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā

Apdrošināšanas līgumi

Labots 39. punkta d) apakšpunkts.

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

No apdrošināšanas līgumiem izrietošo risku veids un apmērs

39

d)

informāciju par kredītrisku, likviditātes risku un tirgus risku, ko 7. SFPS 31. līdz 42. punkts pieprasītu, ja apdrošināšanas līgumi ietilpst 7. SFPS darbības jomā. Tomēr:

i)

apdrošinātājam nav jāsniedz termiņu analīzes, kas pieprasītas 7. SFPS 39. punkta a) un b) apakšpunktā, ja tas tā vietā atklāj informāciju par aplēsto laika grafiku neto izejošajām naudas plūsmām, kuras rodas no atzītām apdrošināšanas saistībām. To varētu sniegt parādot finanšu stāvokļa pārskatā atzīto summu analīzi aplēstā laika grafika griezumā.

ii)


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1166/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar kuru groza un labo Komisijas Regulu (EK) Nr. 606/2009, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumus attiecībā uz vīnkopības produktu kategorijām, vīndarības metodēm un piemērojamiem ierobežojumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 113.d panta 2. punktu un 121. panta trešo un ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Aizsargātie cilmes vietas nosaukumi Prosecco di Conegliano Valdobbiadene un Montello e Colli Asolani ir minēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 606/2009 (2). Saskaņā ar Itālijas 2009. gada 17. jūlija dekrētu, kas 2009. gada 28. jūlijā publicēts Itālijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) Nr. 173, šie nosaukumi ir aizstāti ar aizsargātajiem cilmes vietas nosaukumiem Prosecco, Conegliano Valdobbiadene – Prosecco, Colli Asolani – Prosecco un Asolo – Prosecco.

(2)

Saskaņā ar minēto dekrētu vīnogu šķirnes Prosecco nosaukums tagad ir Glera. Lai nejauktu cilmes vietas nosaukumu Prosecco un vīnogu šķirni ar tādu pašu nosaukumu, Regulā (EK) Nr. 606/2009 vīnogu šķirnes nosaukums Prosecco būtu jāaizstāj ar nosaukumu Glera.

(3)

Itālijas iestādes oficiāli paziņoja, ka vīnogu šķirni Prosecco/Glera nevar audzēt reģionā Trentino-Alto Adige; tāpēc Regulā (EK) Nr. 606/2009 šis reģions vairs nevar būt minēts kā vieta, kurā drīkst ražot šo šķirni.

(4)

Tipogrāfiska kļūda ir konstatēta Regulas (EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 7. papildinājumā noteiktajās prasībās attiecībā uz apstrādi ar elektrodialīzes metodi. Attiecīgo savienojumu maksimālais daudzums imitatorā ir jāizsaka μg/l, nevis g/l.

(5)

Tāpēc ir jāgroza un jālabo Regula (EK) Nr. 606/2009.

(6)

Regulu (EK) Nr. 606/2009 piemēro no 2009. gada 1. augusta. Lai panāktu saskaņotību ar Itālijas tiesību aktiem un lai nodrošinātu vienādu vīndarības metožu piemērošanu 2009. gada vīnogu ražām, šiem grozījumiem un labojumiem būtu jāstājas spēkā ar atpakaļejošu datumu no 2009. gada 1. augusta.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniedza regulatīvā komiteja, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 3. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 606/2009

Regulas (EK) Nr. 606/2009 II pielikumu groza šādi.

1.

B daļas 4. punkta a) apakšpunkta otro teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Tomēr augstas kvalitātes aromātisko dzirkstošo vīnu var ražot tradicionālā veidā, kā raudzējuma (cuvée) sastāvdaļas izmantojot vīnus, kas iegūti no Glera šķirnes vīnogām, ko ievāc Veneto un Friuli-Venezia Giulia reģionos;”.

2.

C daļu groza šādi:

a)

tās 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.

Tomēr tādu raudzējumu (cuvées) kopējā spirta tilpumkoncentrācija, kas paredzēti, lai gatavotu augstas kvalitātes dzirkstošos vīnus ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu Prosecco, Conegliano Valdobbiadene – Prosecco un Colli Asolani – Prosecco vai Asolo – Prosecco, un kas iegūti no vienas vīnogu šķirnes, nedrīkst būt mazāka par 8,5 %.”;

b)

tās 9. punkta a) apakšpunkta otro teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“No tā atkāpjoties, augstas kvalitātes aromātiskos dzirkstošos vīnus ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu var ražot, raudzējuma (cuvée) izgatavošanai izmantojot vīnus, kas iegūti no Glera šķirnes vīnogām, kuru raža ievākta reģionos ar cilmes vietas nosaukumu Prosecco, Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco, Colli Asolani – Prosecco un Asolo – Prosecco;”.

3.

Pielikuma 1. papildinājumā aiz nosaukuma Girò N iekļauj nosaukumu Glera, savukārt nosaukumu Prosecco svītro.

2. pants

Labojumi Regulā (EK) Nr. 606/2009

Regulas (EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 7. papildinājuma 1.4. punkta sestās daļas trešo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Imitatorā visu dozēto savienojumu saturam kopumā jābūt mazākam nekā 50 μg/l.”

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 24.7.2009., 1. lpp.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1167/2009

(2009. gada 30. novembris)

par atteikumu piešķirt atļauju dažām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 17. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija nav tām piešķīrusi atļauju saskaņā ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Regula (EK) Nr. 1924/2006 arī paredz, ka uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, var iesniegt pieteikumus par atļauju piešķiršanu veselīguma norādēm dalībvalsts kompetentajai iestādei. Dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta derīgus pieteikumus Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) (turpmāk “iestāde”).

(3)

Pēc pieteikuma saņemšanas iestādei ir nekavējoties jāinformē pārējās dalībvalstis un Komisija par šo pieteikumu un jāsniedz atzinums par attiecīgo veselīguma norādi.

(4)

Komisijai ir jālemj par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm, ņemot vērā iestādes sniegto atzinumu.

(5)

Komisija un dalībvalstis 2009. gada 13. februārī saņēma četrus atzinumus no minētās iestādes par pieteikumiem atļauju piešķiršanai veselīguma norādēm. Komisija un dalībvalstis 2009. gada 16. martā saņēma vienu atzinumu no minētās iestādes par pieteikumu atļaujas piešķiršanai veselīguma norādei.

(6)

Divi atzinumi bija saistīti ar pieteikumiem slimības riska samazināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un trīs atzinumi bija saistīti ar pieteikumiem par veselīguma norādēm attiecībā uz bērnu attīstību un veselību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pa šo laiku tiks pieņemts vēl viens lēmums par vienu pieteikumu atļaujas piešķiršanai veselīguma norādei.

(7)

Pēc tam, kad uzņēmums UNICER Bebidas de Portugal SGPS iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iestāde tika lūgta sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Melgaço® minerālūdens ietekmi uz glikozes līmeņa samazināšanos (jautājums Nr. EFSA-Q-2008-219) (2). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Regulāra Melgaço minerālūdens lietošana pārtikā organismā samazina hiperglikēmiju (palielināts glikozes līmenis asinīs)”.

(8)

Pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, iestāde secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Melgaço® minerālūdens lietošanu pārtikā un norādīto ietekmi. Līdz ar to veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajiem kritērijiem, tādēļ tai nevar piešķirt atļauju.

(9)

Pēc tam, kad uzņēmums Ocean Spray International Services (UK) Ltd. iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iestāde tika lūgta sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Ocean Spray Cranberry Products® ietekmi uz urīnizvades sistēmas infekcijām sievietēm (jautājums Nr. EFSA-Q-2008-117) (3). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Regulāra kāda Ocean Spray produkta lietošana pa 2 porcijām dienā, no kurām katra parasti satur 80 mg dzērveņu proantocianidīna, palīdz samazināt urīnceļu infekcijas risku sievietēm, nepieļaujot konkrētu baktēriju iekļūšanu urīnizvades sistēmā”.

(10)

Pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, iestāde secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Ocean Spray Cranberry Products® lietošanu pārtikā un norādīto ietekmi. Līdz ar to veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajiem kritērijiem, tādēļ tai nevar piešķirt atļauju.

(11)

Pēc tam, kad uzņēmums Soremartec Italia S.R.L. iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu, iestāde tika lūgta sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Kinder Chocolate® ietekmi uz augšanu (jautājums Nr. EFSA-Q-2008-283) (4). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Kinder Chocolate – šokolāde, kas palīdz augt”.

(12)

Pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, iestāde secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Kinder Chocolate® lietošanu pārtikā un norādīto ietekmi. Līdz ar to veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajiem kritērijiem, tādēļ tai nevar piešķirt atļauju.

(13)

Pēc tam, kad uzņēmums Plada Industriale S.R.L. iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu, iestāde tika lūgta sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem ar bioaktīvām sastāvdaļām ietekmi uz kuņģa–zarnu trakta saslimšanām (jautājums Nr. EFSA-Q-2008-270) (5). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Palīdz vieglu kuņģa–zarnu trakta saslimšanu gadījumos (piemēram, kolikas, aizcietējumi, gremošanas traucējumi)”.

(14)

Pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, iestāde secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp mākslīgā papildu ēdināšanas maisījuma zīdaiņiem ar nemainīgu sastāvu, kurā ietilpst īsas virknes galakto-oligosaharīdi, skābpiens, nukleotīdi un beta-palmitāts, lietošanu pārtikā un norādīto ietekmi. Līdz ar to veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajiem kritērijiem, tādēļ tai nevar piešķirt atļauju.

(15)

Nosakot šajā regulā paredzētos pasākumus, Komisija ņēma vērā atsauksmes, ko tā saņēmusi no pieteikuma iesniedzējiem un no dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 6. punktu.

(16)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 28. panta 6. punktu tās 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās veselīguma norādes, kurām nepiešķir atļauju ar lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 17. panta 3. punktu, var turpināt izmantot sešus mēnešus pēc šīs regulas pieņemšanas. Tomēr šos pieteikumus neiesniedza pirms 2008. gada 19. janvāra, tādējādi nav ievērota 28. panta 6. punkta b) apakšpunktā minētā prasība un minētajā pantā paredzēto pārejas periodu nepiemēro. Līdz ar to jānosaka sešu mēnešu pārejas periods, lai uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, varētu pielāgoties šajā regulā paredzētajām prasībām.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minētās veselīguma norādes neiekļauj Kopienas atļauto norāžu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punktu.

Tomēr Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās veselīguma norādes, kuras ir iekļautas šīs regulas pielikuma sarakstā, var turpināt izmantot sešus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  The EFSA Journal (2009) 944, 1.–9. lpp.

(3)  The EFSA Journal (2009) 943, 1.–16. lpp.

(4)  The EFSA Journal (2009) 940, 1.–8. lpp.

(5)  The EFSA Journal (2009) 939, 1.–10. lpp.


PIELIKUMS

NORAIDĪTĀS VESELĪGUMA NORĀDES

Pieteikums – Regulas (EK) Nr. 1924/2006 attiecīgie noteikumi

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Atsauce uz EFSA atzinumu

14. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselīguma norāde, kas attiecas uz slimības riska samazināšanu

Melgaço® minerālūdens

Regulāra Melgaço minerālūdens lietošana pārtikā organismā samazina hiperglikēmiju

Q-2008-219

14. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselīguma norāde, kas attiecas uz slimības riska samazināšanu

Ocean Spray Cranberry Products®

Regulāra kāda Ocean Spray produkta lietošana pa 2 porcijām dienā, no kurām katra parasti satur 80 mg dzērveņu proantocianidīna, palīdz samazināt urīnceļu infekcijas risku sievietēm, nepieļaujot konkrētu baktēriju iekļūšanu urīnizvades sistēmā

Q-2008-117

14. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā veselīguma norāde, kas attiecas uz bērnu attīstību un veselību

Kinder Chocolate®

Kinder Chocolate – šokolāde, kas palīdz augt

Q-2008-283

14. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā veselīguma norāde, kas attiecas uz bērnu attīstību un veselību

Mākslīgs papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem ar nemainīgu sastāvu, kurā ietilpst īsas virknes galakto-oligosaharīdi, skābpiens, nukleotīdi un beta-palmitāts

Palīdz vieglu kuņģa–zarnu trakta saslimšanu gadījumos (piemēram, kolikas, aizcietējumi, gremošanas traucējumi)

Q-2008-270


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1168/2009

(2009. gada 30. novembris)

par atteikumu piešķirt atļauju veselīguma norādei uz pārtikas produktiem, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 18. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija nav tām piešķīrusi atļauju saskaņā ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Regula (EK) Nr. 1924/2006 arī paredz, ka uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, pieteikumus par atļauju piešķiršanu veselīguma norādēm var iesniegt dalībvalsts kompetentajai iestādei. Dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta derīgus pieteikumus Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) (turpmāk “iestāde”).

(3)

Pēc pieteikuma saņemšanas iestādei ir nekavējoties jāinformē pārējās dalībvalstis un Komisija un jāsniedz atzinums par attiecīgo veselīguma norādi.

(4)

Komisijai ir jālemj par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm, ņemot vērā iestādes sniegto atzinumu.

(5)

Pēc tam, kad uzņēmums Brudy Technology S.L.2008. gada 9. oktobrī iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu, iestāde tika lūgta sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Algatrium® ietekmi uz antioksidatīvo atbildes reakciju (jautājums Nr. EFSA-Q-2008-705) (2). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Algatrium® jūsu organismā veicina antioksidatīvo atbildes reakciju – tā ir vienīgā pārtikā izmantojamā viela, attiecībā uz kuru ir zinātniski pierādīts, ka tā cilvēka organismā stimulē šūnu antioksidatīvos pašaizsardzības mehānismus”.

(6)

Komisija un dalībvalstis 2009. gada 16. martā saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Algatrium® lietošanu pārtikā un norādīto ietekmi. Līdz ar to veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajiem kritērijiem, tādēļ tai nevar piešķirt atļauju.

(7)

Nosakot šajā regulā paredzētos pasākumus, Komisija ņēma vērā atsauksmes, ko tā saņēmusi no pieteikuma iesniedzējiem un sabiedrības pārstāvjiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 6. punktu.

(8)

Uz Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām veselīguma norādēm attiecas pārejas pasākumi, kas noteikti minētās regulas 28. panta 5. punktā. Tomēr attiecībā uz veselīguma norādi “Algatrium® jūsu organismā veicina antioksidatīvo atbildes reakciju – tā ir vienīgā pārtikā izmantojamā viela, attiecībā uz kuru ir zinātniski pierādīts, ka tā cilvēka organismā stimulē šūnu antioksidatīvos pašaizsardzības mehānismus” iestāde secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Algatrium® lietošanu pārtikā un norādīto ietekmi. Tādēļ šī norāde neatbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 prasībām, un līdz ar to Regulas 28. panta 5. punktā paredzētais pārejas periods nav piemērojams. Tāpēc jānosaka sešu mēnešu pārejas periods, lai uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, varētu pielāgoties šajā regulā paredzētajām prasībām.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto veselīguma norādi neiekļauj Kopienas atļauto norāžu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktu.

Tomēr to var turpināt izmantot sešus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  The EFSA Journal (2009) 942, 1.–9. lpp.


PIELIKUMS

NORAIDĪTĀ VESELĪGUMA NORĀDE

Pieteikums – Regulas (EK) Nr. 1924/2006 attiecīgie noteikumi

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Atsauce uz EFSA atzinumu

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātnes atziņām un/vai ietver prasību par īpašumtiesību datu aizsardzību

Algatrium®

Algatrium® jūsu organismā veicina antioksidatīvo atbildes reakciju – tā ir vienīgā pārtikā izmantojamā viela, attiecībā uz kuru ir zinātniski pierādīts, ka tā cilvēka organismā stimulē šūnu antioksidatīvos pašaizsardzības mehānismus

Q-2008-705


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1169/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 353/2008, ar ko izveido īstenošanas noteikumus pieteikumiem par veselīguma norāžu atļaujām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. pantu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka no visām pārtikas produktu veselīguma norāžu kategorijām Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA), turpmāk “Iestāde”, tiek iesniegtas tikai veselīguma norādes, kuras atbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 vispārējiem principiem un nosacījumiem un kurām attiecīgi var piemērot atļaujas procedūru, jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem pieteikumus par veselīguma norāžu atļaujām uzskata par derīgiem, un jāskaidro dalībvalstu atbildība šajā sakarā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. panta 2. punktam un 18. panta 3. punktam.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 20. pantu pārredzamības labad atļauto un noraidīto norāžu saraksts jāpublicē reģistrā. Saskaņā ar skaidrojumu Regulas (EK) Nr. 1924/2006 31. apsvērumā mērķis ir izvairīties no daudzkārtējiem pieteikumiem attiecībā uz norādēm, kuras jau ir novērtētas un uz kurām attiecas atļaujas procedūra. Tādēļ pieteikuma iesniegšanas nosacījumos jāskaidro arī noteikumi par pieteikuma atsaukšanu, kā arī par termiņiem, lai iesniegtu atsaukšanas pieprasījumu.

(3)

Pieteikuma iesniedzējam būtu jāļauj atsaukt pieteikumu tikai līdz brīdim, kad Iestāde pieņem atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 1. punktu vai 18. panta 3. punktu. Šis termiņš ir nepieciešams, lai saglabātu Iestādes veiktā norāžu novērtējuma derīgumu un norāžu atļaujas un noraidīšanas procedūras efektivitāti, kā arī lai izvairītos no pieteikumu iesniegšanas par norādēm, kuras jau ir novērtētas. Tādēļ atļaujas procedūru, kura pretējā gadījumā turpinātos vēl pēc Iestādes atzinuma sniegšanas, var izbeigt tikai ar tādu pieteikuma atsaukumu, kas iesniegts saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem nosacījumiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komisijas Regulu (EK) Nr. 353/2008 (2) groza šādi.

1.

Pēc 7. panta iekļauj šādu 7.a pantu:

“7.a pants

Dalībvalstu veiktā pieteikumu derīguma pārbaude

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 18. panta 3. punktu dalībvalstīm jāpārbauda pieteikumu derīgums pirms to iesniegšanas Iestādei.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām valsts kompetentā iestāde pārliecinās, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. vai 18. pantu iesniegtie pieteikumi ietver informāciju, kas noteikta minētās regulas 15. panta 3. punktā.

3.   Valsts kompetentā iestāde arī pārbauda, vai:

i)

pieteikumos, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. pantu, veselīguma norāde ir veselīguma norāde par samazinātu slimības risku vai norāde, kas attiecas uz bērnu attīstību un veselību;

ii)

pieteikumos, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 18. pantu, veselīguma norāde ir jebkāda veselīguma norāde, kā minēts minētās regulas 13. panta 5. punktā, izņemot veselīguma norādes, kas attiecas uz bērnu attīstību un veselību.”

2.

Pēc 7.a panta iekļauj šādu 7.b pantu:

“7.b pants

Pieteikumu atsaukšana

1.   Pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. vai 18. pantu, pieteikuma iesniedzējs var atsaukt līdz brīdim, kad Iestāde pieņem atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 1. punktu vai 18. panta 3. punktu.

2.   Pieteikuma atsaukšanas pieprasījums ir jāiesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. panta 2. punktu vai 18. panta 2. punktu ir iesniegts pieteikums.

3.   Valsts kompetentā iestāde par atsaukšanu nekavējoties informē Iestādi, Komisiju un citas dalībvalstis. Procedūru var pārtraukt tikai ar pieteikuma atsaukumu, kas iesniegts saskaņā ar 1. punktā un šajā punktā minētajiem nosacījumiem.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  OV L 109, 19.4.2008., 11. lpp.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1170/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz sarakstiem ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem, tostarp uztura bagātinātājiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (1) un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (2) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2002/46/EK I un II pielikumā izveidoti saraksti ar tiem vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko var izmantot uztura bagātinātāju ražošanā. Izmaiņas šajos sarakstos pieņem atbilstīgi minētās direktīvas 4. panta prasībām un saskaņā ar tās 13. panta 3. punktā minēto kārtību.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1925/2006 I un II pielikumā izveidoti saraksti ar tiem vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem. Izmaiņas šajos sarakstos pieņem atbilstīgi minētās regulas 3. panta prasībām un saskaņā ar tās 14. panta 3. punktā minēto kārtību.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir novērtējusi jaunus vitamīnu un minerālvielu veidus. Vielas, par kurām sniegts labvēlīgs zinātniskais atzinums un kuras atbilst prasībām Direktīvā 2002/46/EK un Regulā (EK) Nr. 1925/2006, jāietver minēto tiesību aktu attiecīgajos sarakstos.

(4)

Ir notikusi apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm, un ir ņemti vērā sniegtie komentāri.

(5)

Pēc Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātniskā vērtējuma ir lietderīgi ieviest specifikācijas dažu vitamīnu un minerālvielu identificēšanai.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/46/EK un Regula (EK) Nr. 1925/2006.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2002/46/EK I un II pielikumu aizstāj attiecīgi ar šīs regulas I un II pielikuma tekstu.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 1925/2006 groza šādi.

1.

Regulas I pielikuma saraksta 2. punktā iekļauj vārdu “bors”.

2.

Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.

(2)  OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Vitamīni un minerālvielas, ko var izmantot uztura bagātinātāju ražošanā

1.   Vitamīni

A vitamīns (μg RE)

D vitamīns (μg)

E vitamīns (mg α-TE)

K vitamīns (μg)

B1 vitamīns (mg)

B2 vitamīns (mg)

Niacīns (mg NE)

Pantotēnskābe (mg)

B6 vitamīns (mg)

Folijskābe (μg) (1)

B12 vitamīns (μg)

Biotīns (μg)

C vitamīns (mg)

2.   Minerālvielas

Kalcijs (mg)

Magnijs (mg)

Dzelzs (mg)

Varš (μg)

Jods (μg)

Cinks (mg)

Mangāns (mg)

Nātrijs (mg)

Kālijs (mg)

Selēns (μg)

Hroms (μg)

Molibdēns (μg)

Fluorīds (mg)

Hlorīds (mg)

Fosfors (mg)

Bors (mg)

Silīcijs (mg)


(1)  Folijskābe ir termins, kas iekļauts Komisijas 2008. gada 28. oktobra Direktīvas 2008/100/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 90/496/EEK par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu attiecībā uz ieteicamajām diennakts devām, enerģētiskās vērtības pārrēķina koeficientiem un definīcijām, I pielikumā uzturvielu marķējuma vajadzībām, un tas attiecas uz visiem folātu veidiem.”


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Vitamīni un minerālvielas, ko var izmantot uztura bagātinātāju ražošanā

A.   Vitamīni

1.   A VITAMĪNS

a)

retinols

b)

retinilacetāts

c)

retinilpalmitāts

d)

beta-karotīns

2.   D VITAMĪNS

a)

holekalciferols

b)

ergokalciferols

3.   E VITAMĪNS

a)

D-alfa-tokoferols

b)

DL-alfa-tokoferols

c)

D-alfa-tokoferilacetāts

d)

DL-alfa-tokoferilacetāts

e)

skābais D-alfa-tokoferilsukcināts

f)

jauktie tokoferoli (1)

g)

tokotrienols tokoferols (2)

4.   K VITAMĪNS

a)

filohinons (fitomenadions)

b)

menahinons (3)

5.   B1 VITAMĪNS

a)

tiamīna hidrohlorīds

b)

tiamīna mononitrāts

c)

tiamīna monofosfāta hlorīds

d)

tiamīna pirofosfāta hlorīds

6.   B2 VITAMĪNS

a)

riboflavīns

b)

nātrija riboflavīn-5′-fosfāts

7.   NIACĪNS

a)

nikotīnskābe

b)

nikotīnamīds

c)

inozitola heksanikotināts (inozitola heksaniacināts)

8.   PANTOTĒNSKĀBE

a)

kalcija D-pantotenāts

b)

nātrija D-pantotenāts

c)

dekspantenols

d)

pantetīns

9.   B6 VITAMĪNS

a)

piridoksīna hidrohlorīds

b)

piridoksīn-5′-fosfāts

c)

piridoksāl-5′-fosfāts

10.   FOLĀTS

a)

pteroilmonoglutamīnskābe

b)

kalcija-L-metilfolāts

11.   B12 VITAMĪNS

a)

ciānkobalamīns

b)

hidroksokobalamīns

c)

5′-dezoksiadenozilkobalamīns

d)

metilkobalamīns

12.   BIOTĪNS

a)

D-biotīns

13.   C VITAMĪNS

a)

L-askorbīnskābe

b)

nātrija L-askorbāts

c)

kalcija L-askorbāts (4)

d)

kālija L-askorbāts

e)

L-askorbil-6-palmitāts

f)

magnija L-askorbāts

g)

cinka L-askorbāts

B.   Minerālvielas

kalcija acetāts

kalcija L-askorbāts

kalcija bisglicināts

kalcija karbonāts

kalcija hlorīds

kalcija citrāta malāts

citronskābes kalcija sāļi

kalcija glikonāts

kalcija glicerofosfāts

kalcija laktāts

kalcija piruvāts

ortofosforskābes kalcija sāļi

kalcija sukcināts

kalcija hidroksīds

kalcija L-lizināts

kalcija malāts

kalcija oksīds

kalcija L-pidolāts

kalcija L-treonāts

kalcija sulfāts

magnija acetāts

magnija L-askorbāts

magnija bisglicināts

magnija karbonāts

magnija hlorīds

citronskābes magnija sāļi

magnija glikonāts

magnija glicerofosfāts

ortofosforskābes magnija sāļi

magnija laktāts

magnija L-lizināts

magnija hidroksīds

magnija malāts

magnija oksīds

magnija L-pidolāts

magnija kālija citrāts

magnija piruvāts

magnija sukcināts

magnija sulfāts

magnija taurāts

magnija acetiltaurāts

dzelzs karbonāts

dzelzs citrāts

dzelzs amonija citrāts

dzelzs glikonāts

dzelzs fumarāts

dzelzs nātrija difosfāts

dzelzs laktāts

dzelzs sulfāts

dzelzs difosfāts (dzelzs pirofosfāts)

dzelzs saharāts

elementārā dzelzs (karbonil- + elektrolītiski + reducēta ar ūdeņradi)

dzelzs bisglicināts

dzelzs L-pidolāts

dzelzs fosfāts

dzelzs (II) taurāts

vara karbonāts

vara citrāts

vara glikonāts

vara sulfāts

vara L-aspartāts

vara bisglicināts

vara-lizīna komplekss

vara (II) oksīds

nātrija jodīds

nātrija jodāts

kālija jodīds

kālija jodāts

cinka acetāts

cinka L-askorbāts

cinka L-aspartāts

cinka bisglicināts

cinka hlorīds

cinka citrāts

cinka glikonāts

cinka laktāts

cinka L-lizināts

cinka malāts

cinka mono-L-metionīna sulfāts

cinka oksīds

cinka karbonāts

cinka L-pidolāts

cinka pikolināts

cinka sulfāts

mangāna askorbāts

mangāna L-aspartāts

mangāna bisglicināts

mangāna karbonāts

mangāna hlorīds

mangāna citrāts

mangāna glikonāts

mangāna glicerofosfāts

mangāna pidolāts

mangāna sulfāts

nātrija bikarbonāts

nātrija karbonāts

nātrija hlorīds

nātrija citrāts

nātrija glikonāts

nātrija laktāts

nātrija hidroksīds

ortofosforskābes nātrija sāļi

kālija bikarbonāts

kālija karbonāts

kālija hlorīds

kālija citrāts

kālija glikonāts

kālija glicerofosfāts

kālija laktāts

kālija hidroksīds

kālija L-pidolāts

kālija malāts

ortofosforskābes kālija sāļi

L-selēnmetionīns

ar selēnu bagātināts raugs (5)

selēnskābe

nātrija selenāts

nātrija hidrogēnselenīts

nātrija selenīts

hroma (III) hlorīds

hroma (III) laktāta trihidrāts

hroma nitrāts

hroma pikolināts

hroma (III) sulfāts

amonija molibdāts (molibdēns (VI))

kālija molibdāts (molibdēns (VI))

nātrija molibdāts (molibdēns (VI))

kalcija fluorīds

kālija fluorīds

nātrija fluorīds

nātrija monofluorfosfāts

borskābe

nātrija borāts

ar holīnu stabilizēta ortosilīcijskābe

silīcija dioksīds

silīcijskābe (6)


(1)  Alfa-tokoferols < 20 %, beta-tokoferols < 10 %, gamma-tokoferols 50–70 % un delta-tokoferols 10–30 %.

(2)  Atsevišķu tokoferolu un tokotrienolu raksturīgais līmenis:

115 mg/g alfa-tokoferols (101 mg/g minimums)

5 mg/g beta-tokoferols (< 1 mg/g minimums)

45 mg/g gamma-tokoferols (25 mg/g minimums)

12 mg/g delta-tokoferols (3 mg/g minimums)

67 mg/g alfa-tokotrienols (30 mg/g minimums)

< 1 mg/g beta-tokotrienols (< 1 mg/g minimums)

82 mg/g gamma-tokotrienols (45 mg/g minimums)

5 mg/g delta-tokotrienols (< 1 mg/g minimums).

(3)  Menahinons galvenokārt sastopams kā menahinons-7 un retāk kā menahinons-6.

(4)  Drīkst saturēt līdz 2 % treonāta.

(5)  Ar selēnu bagātināti raugi, ko iegūst no kultūras, pievienojot nātrija selenītu kā selēna avotu, un kas sausā veidā, kādā tos tirgo, satur ne vairāk kā 2,5 mg Se/g. Raugā dominējošais organiskā selēna veids ir selēnmetionīns (60–85 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā). Citu organiskā selēna savienojumu, ieskaitot selēncisteīnu, saturs nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā. Neorganiskā selēna koncentrācija parasti nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā.

(6)  Gela veidā.”


III PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Vitamīnu preparāti un minerālvielas, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem

1.   Vitamīnu preparāti

A VITAMĪNS

retinols

retinilacetāts

retinilpalmitāts

beta-karotīns

D VITAMĪNS

holekalciferols

ergokalciferols

E VITAMĪNS

D-alfa-tokoferols

DL-alfa-tokoferols

D-alfa-tokoferilacetāts

DL-alfa-tokoferilacetāts

skābais D-alfa-tokoferilsukcināts

K VITAMĪNS

filohinons (fitomenadions)

menahinons (1)

B1 VITAMĪNS

tiamīna hidrohlorīds

tiamīna mononitrāts

B2 VITAMĪNS

riboflavīns

nātrija riboflavīn-5′-fosfāts

NIACĪNS

nikotīnskābe

nikotīnamīds

PANTOTĒNSKĀBE

kalcija D-pantotenāts

nātrija D-pantotenāts

dekspantenols

B6 VITAMĪNS

piridoksīna hidrohlorīds

piridoksīn-5′-fosfāts

piridoksīna dipalmitāts

FOLIJSKĀBE

pteroilmonoglutamīnskābe

kalcija-L-metilfolāts

B12 VITAMĪNS

ciānkobalamīns

hidroksokobalamīns

BIOTĪNS

D-biotīns

C VITAMĪNS

L-askorbīnskābe

nātrija L-askorbāts

kalcija L-askorbāts

kālija L-askorbāts

L-askorbil-6-palmitāts

2.   Minerālvielas

kalcija karbonāts

kalcija hlorīds

kalcija citrāta malāts

citronskābes kalcija sāļi

kalcija glikonāts

kalcija glicerofosfāts

kalcija laktāts

ortofosforskābes kalcija sāļi

kalcija hidroksīds

kalcija malāts

kalcija oksīds

kalcija sulfāts

magnija acetāts

magnija karbonāts

magnija hlorīds

citronskābes magnija sāļi

magnija glikonāts

magnija glicerofosfāts

ortofosforskābes magnija sāļi

magnija laktāts

magnija hidroksīds

magnija oksīds

magnija kālija citrāts

magnija sulfāts

dzelzs bisglicināts

dzelzs karbonāts

dzelzs citrāts

dzelzs amonija citrāts

dzelzs glikonāts

dzelzs fumarāts

dzelzs nātrija difosfāts

dzelzs laktāts

dzelzs sulfāts

dzelzs difosfāts (dzelzs pirofosfāts)

dzelzs saharāts

elementārā dzelzs (karbonil- + elektrolītiski + reducēta ar ūdeņradi)

vara karbonāts

vara citrāts

vara glikonāts

vara sulfāts

vara-lizīna komplekss

nātrija jodīds

nātrija jodāts

kālija jodīds

kālija jodāts

cinka acetāts

cinka bisglicināts

cinka hlorīds

cinka citrāts

cinka glikonāts

cinka laktāts

cinka oksīds

cinka karbonāts

cinka sulfāts

mangāna karbonāts

mangāna hlorīds

mangāna citrāts

mangāna glikonāts

mangāna glicerofosfāts

mangāna sulfāts

nātrija bikarbonāts

nātrija karbonāts

nātrija citrāts

nātrija glikonāts

nātrija laktāts

nātrija hidroksīds

ortofosforskābes nātrija sāļi

ar selēnu bagātināts raugs (2)

nātrija selenāts

nātrija hidrogēnselenīts

nātrija selenīts

nātrija fluorīds

kālija fluorīds

kālija bikarbonāts

kālija karbonāts

kālija hlorīds

kālija citrāts

kālija glikonāts

kālija glicerofosfāts

kālija laktāts

kālija hidroksīds

ortofosforskābes kālija sāļi

hroma (III) hlorīds un tā heksahidrāts

hroma (III) sulfāts un tā heksahidrāts

amonija molibdāts (molibdēns (VI))

nātrija molibdāts (molibdēns (VI))

borskābe

nātrija borāts


(1)  Menahinons galvenokārt sastopams kā menahinons-7 un retāk kā menahinons-6.

(2)  Ar selēnu bagātināti raugi, ko iegūst no kultūras, pievienojot nātrija selenītu kā selēna avotu, un kas sausā veidā, kādā tos tirgo, satur ne vairāk kā 2,5 mg Se/g. Raugā dominējošais organiskā selēna veids ir selēnmetionīns (60–85 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā). Citu organiskā selēna savienojumu, ieskaitot selēncisteīnu, saturs nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā. Neorganiskā selēna koncentrācija parasti nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā.”


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/43


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1171/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 9. interpretāciju un 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautiskā grāmatvedības standartu padome (SGSP) 2009. gada 12. martā publicēja grozījumus Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 9. interpretācijā “Iegulto atvasinājumu atkārtota novērtēšana” un 39. starptautiskajā grāmatvedības standartā “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”, turpmāk tekstā “grozījumi SFPIK 9. interpretācijā un 39. SGS.” Grozījumi SFPIK 9. interpretācijā un 39. SGS izskaidro metodi par atvasinātiem finanšu instrumentiem, kas iegulti citos līgumos, kad hibrīda finanšu aktīvs tiek pārklasificēts no tā patiesās vērtības, izmantojot peļņas vai zaudējumu kategoriju.

(3)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFPPG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstiprina, ka SFPIK 9. interpretācijas un 39. SGS grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem. Saskaņā ar Komisijas 2006. gada 14. jūlija Lēmumu 2006/505/EK, ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFPPG) atzinumu objektivitāti un neitralitāti (3), Grāmatvedības standartu pārskata grupa izskatīja EFPPG atzinumu par apstiprināšanu un Komisijai ziņoja, ka tas ir līdzsvarots un objektīvs.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumā Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 9. interpretācijā “Iegulto atvasinājumu atkārtota novērtēšana” un 39. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” tiek izdarīti grozījumi, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Katrs uzņēmums piemēro grozījumus SFPIK 9. interpretācijā un 39. SGS, kā noteikts šīs regulas pielikumā, vēlākais no dienas, kurā sākas tā pirmais finanšu gads pēc 2008. gada 31. decembra.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 199, 21.7.2006., 33. lpp.


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI

SFPIK 9. interpretācija

Grozījumi SFPIK 9. interpretācijā “Iegulto atvasinājumu atkārtota novērtēšana”

39. SGS

Grozījumi 39. starptautiskajā grāmatvedības standartā “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”

“Pavairošana atļauta Eiropas Ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no IASB tīmekļa vietnē: www.iasb.org”

Grozījumi 9. SFPIK interpretācijā

Iegulto atvasinājumu atkārtota novērtēšana

Grozīts 7. punkts. Pievienots 7A. un 10. punkts.

KOMISIJAS VIEDOKLIS

7

Uzņēmums novērtē, vai iegultais atvasinājums jāatdala no galvenā līguma un jāuzskaita kā atvasinājums, kad uzņēmums pirmoreiz kļūst par līgumslēdzēju pusi. Turpmāka atkārtota novērtēšana ir aizliegta, ja vien a) nerodas izmaiņas līguma noteikumos, kas būtiski maina tās naudas plūsmas, kas citādi būtu nepieciešamas saskaņā ar līgumu, vai b) nenotiek finanšu aktīva pārklasificēšana ārpus patiesās vērtības, izmantojot peļņu vai zaudējumus, kategorijas - šādos gadījumos atkārtota novērtēšana ir vajadzīga. Uzņēmums nosaka, vai naudas plūsmu izmaiņas ir būtiskas, ņemot vērā apmēru, kādā ir mainījušās prognozētās nākotnes naudas plūsmas saistībā ar iegulto atvasinājumu, galveno līgumu vai abiem, un vai izmaiņas ir būtiskas attiecībā pret iepriekš prognozētajām naudas plūsmām par līgumu.

7A

To, vai iegultais atvasinājums jāatdala no galvenā līguma un jāuzskaita kā atvasinājums, veicot finanšu aktīva pārklasifikāciju ārpus patiesās vērtības, izmantojot peļņu vai zaudējumus, kategorijas saskaņā ar 7. punktu, novērtē, ņemot vērā apstākļus vēlākajā no datumiem, kad:

a)

uzņēmums pirmoreiz kļūst par līgumslēdzēju pusi; un

b)

notiek izmaiņas līguma noteikumos, kas būtiski maina naudas plūsmas, kas citādi būtu nepieciešamas saskaņā ar līgumu.

Šajā novērtējumā netiek piemērots 39. SGS 11. c) punkts (t. i., hibrīda (saliktā) instrumenta līgums tiek novērtēts tā, it kā tas nebūtu bijis vērtēts patiesajā vērtībā, attiecinot patiesās vērtības izmaiņas uz peļņu vai zaudējumiem). Ja uzņēmums nevar veikt šādu novērtējumu, visu hibrīda (salikto) instrumentu līgumu kopumā turpina klasificēt kā tādu, kas novērtēts patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

10

Iegultie atvasinājumi (9. SFPIK un 39. SGS grozījumi), izdoti 2009. gada martā, grozīts 7. punkts, pievienots 7A. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus pārskata gadam, kas beidzas 2009. gada 30. jūnijā vai pēc tā.

Grozījumi 39. Starptautiskajā grāmatvedības standartā

Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana

Grozīts 12. punkts. Pievienots 103J. punkts.

IEGULTIE ATVASINĀJUMI

12

Ja saskaņā ar šo Standartu uzņēmumam iegultais atvasinājums jānodala no galvenā līguma, bet tas nevar atsevišķi novērtēt iegulto atvasinājumu iegādes brīdī vai finanšu pārskata perioda beigās, uzņēmums nosaka visu hibrīda (salikto) instrumenta līgumu kā novērtējamu patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus. Tāpat, ja uzņēmums nevar atsevišķi novērtēt iegulto atvasinājumu, kas būtu jānodala, veicot hibrīda (salikto) instrumentu līgumu pārklasifikāciju ārpus patiesās vērtības, izmantojot peļņu vai zaudējumus, kategorijas, šāda pārklasifikācija ir aizliegta. Šādos apstākļos visu hibrīda (salikto) instrumentu līgumu kopā turpina klasificēt kā novērtējamu patiesā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

103J

Uzņēmums piemēro Iegultie atvasinājumi (9. SFPIK un 39. SGS grozījumi) grozīto 12. punktu, kas izdots 2009. gada martā, pārskata gados, kas beidzas 2009. gada 30. jūnijā vai pēc tā.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1172/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko 2009./2010. tirdzniecības gadā starp Dāniju, Grieķiju, Īriju, Itāliju un Luksemburgu saskaņā ar katrai valstij garantēto daudzumu sadala 5 000 tonnu īso linšķiedru un kaņepju šķiedru

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 95. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 8. panta 1. punktu Komisijas 2008. gada 6. jūnija Regulā (EK) Nr. 507/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopīgo organizāciju piemērošanai (2), noteikts, ka attiecībā uz īso linšķiedru un kaņepju šķiedru 5 000 tonnām daudzumi, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 94. panta 1.a punktu 2009./2010. tirdzniecības gadā jāsadala kā valstij garantētie daudzumi, jāiedala līdz kārtējā tirdzniecības gada 16. novembrim.

(2)

Tādēļ Dānija ir nosūtījusi Komisijai informāciju par jomām, uz ko attiecas pārdošanas/pirkuma līgumi, pārstrādes saistības un pārstrādes līgumi, un paredzamo linu un kaņepju stiebru un šķiedru ražu.

(3)

Un pretēji – Itālijā, Grieķijā, Īrijā un Luksemburgā 2009./2010. tirdzniecības gadam neražos ne linu, ne kaņepju šķiedras.

(4)

Pamatojoties uz ražošanas novērtējumu, kas iegūts no sniegtās informācijas, kopējais produkcijas apjoms attiecīgajās piecās dalībvalstīs nesasniegs tām piešķirto 5 000 tonnu kopējo daudzumu un tāpēc jānosaka valsts garantētie daudzumi, kā norādīts turpmāk.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Valstij garantēto daudzumu 2009./2010. tirdzniecības gadam, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 94. panta 1.a punktā saistībā ar XI pielikuma A.II punkta b) apakšpunktu, sadala šādi:

Dānija

95,2 tonnas,

Īrija

0 tonnu,

Grieķija

0 tonnu,

Itālija

0 tonnu,

Luksemburga

0 tonnu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 16. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 149, 7.6.2008., 38. lpp.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/48


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1173/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko izraugās cieto kviešu un rīsu intervences centrus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 41. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijai ir jāizraugās dalībvalstu intervences centri, kuri atbilst nosacījumu minimumam, kas noteikts 2. pantā 2009. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 670/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz valsts intervenci cieto kviešu un nelobītu rīsu iepirkšanai konkursa kārtībā (2).

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 670/2009 23. panta 1. punktu dalībvalstis ir paziņojušas Komisijas dienestiem intervences centru sarakstu to faktiskajai norīkošanai un sarakstu ar šo centru glabāšanas vietām, kuras ir apstiprinātas kā Kopienas regulējuma nosacījumu minimuma prasībām atbilstīgas.

(3)

Lai nodrošinātu labu valsts intervences režīma darbību, Komisijai jāizraugās intervences centri, pamatojoties uz centru ģeogrāfisko atrašanās vietu, un jāpublicē saraksts ar šo centru noliktavām, iekļaujot visu informāciju, kura ir nepieciešama valsts intervencē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem.

(4)

Ņemot vērā biežās izmaiņas, kas var rasties šajā sakarā, un intervences labas pārvaldības labad Komisijai jānodrošina lietotājiem pastāvīgi šīs informācijas atjauninājumi un šajā nolūkā jāparedz glabāšanas vietu saraksta detalizēto elementu pirmā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) un tad – šīs informācijas atjaunināšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 670/2009 23. panta 3. punktu, izmantojot visus atbilstīgos tehniskos līdzekļus un Komisijas ieviestās informācijas sistēmas, tostarp publikāciju internetā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 670/2009 2. pantā minētie intervences centri ir norādīti šīs regulas pielikumā.

Katra intervences centra glabāšanas vietu adreses un sīkāku informāciju par šīm glabāšanas vietām un intervences centriem dara zināmu lietotājiem, publicējot Komisijas paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā).

Šīs informācijas izmaiņas un atjaunināšanu veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 670/2009 23. panta 3. punktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann Fischer BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 194, 25.7.2009., 22. lpp.


PIELIKUMS

A:   Cieto kviešu intervences centri

GRIEĶIJA

Θράκη

Ανατολική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

SPĀNIJA

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Burgos

Palencia

Salamanca

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Badajoz

Caceres

Navarra

FRANCIJA

Le Pouzin

Castelnaudary

Angouleme

Moulins-sur-Yevre

Orgeres en Beauce

Saint Sauveur

Toury

Voves

Fourques

Aigues-Mortes

Baziege

Lespinasse

Sainte Christie

L’Isle Jourdain

Sete

Issoudun

La Ville aux Dames

Mer

Artenay

La Creche

Lavaur

Beaumont de Lomagne

Fontenay le Comte

PORTUGĀLE

Beja

B:   Rīsu intervences centri

BULGĀRIJA

Plovdiv

GRIEĶIJA

Κεντρική Ελλάδα

Μακεδονία

SPĀNIJA

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Zaragoza

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Lerida

Badajoz

Caceres

Navarra

FRANCIJA

Arles

Fourques

Aigues-Mortes

ITĀLIJA

Piemonte

PORTUGĀLE

Beja


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/50


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1174/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot 34.a un 37. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1798/2003 attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 2008/9/EK

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 7. oktobra Regulu (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļu jomā un Regulas (EEK) Nr. 218/92 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 34.a un 37. pantu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Direktīvu 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (2), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 2. punkts paredz, ka atmaksas dalībvalsts var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs sniedz papildu elektronisku kodētu informāciju, kas papildina Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 1. punktā noteiktos kodus, ciktāl šāda informācija ir vajadzīga sakarā ar jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz atskaitīšanas tiesībām saskaņā ar Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (3), vai attiecībā uz atkāpes piemērošanu, ko piešķir atmaksas dalībvalstij saskaņā ar minētās direktīvas 395. vai 396. pantu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1798/2003 34.a panta 2. punktu atmaksas dalībvalsts kompetentajām iestādēm elektroniskā veidā jāsniedz citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm visa informācija, ko tās pieprasījušas saskaņā ar Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 2. punktu.

(3)

Šim nolūkam jānosaka tehniskie noteikumi attiecībā uz papildu informācijas nosūtīšanu, kuru dalībvalstis pieprasījušas saskaņā ar Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 2. punktu. Jo īpaši jānosaka kodi, kuri jāizmanto šādas informācijas nosūtīšanai. Šīs regulas pielikumā noteiktos kodus ir izstrādājusi Administratīvās sadarbības pastāvīgā komiteja (ASPK), pamatojoties uz informāciju, kuru pieprasījušas dalībvalstis, lai piemērotu Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 2. punktu.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/9/EK 11. pantu pieteikuma iesniedzējiem var pieprasīt sniegt savas uzņēmējdarbības aprakstu, izmantojot saskaņotos kodus. Šim nolūkam jālieto parasti izmantotie kodi, kas sniegti 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (4).

(5)

Regulas (EK) Nr. 1798/2003 14. pantā noteikts, ka pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes pieprasījuma informē adresātus par visiem tiesību aktiem un lēmumiem, kurus izdevušas administratīvās iestādes un kuri attiecas uz tiesību aktu PVN jomā piemērošanu tās dalībvalsts teritorijā, kur atrodas pieprasījuma iesniedzēja iestāde.

(6)

Ja atmaksas dalībvalsts pieprasa uzņēmējdarbības veicējai dalībvalstij informēt pieprasījuma iesniedzēju par saviem lēmumiem un instrumentiem, lai piemērotu Direktīvu 2008/9/EK datu aizsardzības nodrošināšanai, jāparedz iespēja, ka šādu informēšanu veic, izmantojot kopējo sakaru tīklu/kopējo sistēmas saskarni (CCN/CSI), kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1798/2003 2. panta 1. punkta 19) apakšpunktā.

(7)

Šajā regulā paredz noteikumus, ar ko īsteno, inter alia, 34.a pantu, ko Regulā (EK) Nr. 1798/2003 iekļauj ar 1. pantu Padomes 2008. gada 12. februāra Regulā (EK) Nr. 143/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvas sadarbības pasākumu un informācijas apmaiņas ieviešanu saistībā ar noteikumiem par pakalpojumu sniegšanas vietu, īpašajiem režīmiem un pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu (5). Tādējādi šai regulai jāstājas spēkā tajā pašā datumā, kad stājas spēkā Regulas (EK) Nr. 143/2008 1. pants.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Administratīvās sadarbības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ja atmaksas dalībvalsts paziņo citām dalībvalstīm, ka tā pieprasa papildu elektronisku kodētu informāciju, kā paredzēts Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 2. punktā, šādas informācijas nosūtīšanai izmanto kodus, kas noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ja atmaksas dalībvalsts pieprasa pieteikuma iesniedzēja uzņēmējdarbības aprakstu, kā noteikts Direktīvas 2008/9/EK 11. pantā, šādu informāciju sniedz NACE 2. red. kodu ceturtajā līmenī, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1893/2006 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

3. pants

Ja atmaksas dalībvalsts pieprasa uzņēmējdarbības veicējai dalībvalstij paziņot adresātam par tiesību aktiem un lēmumiem, kas attiecas uz atmaksāšanu saskaņā ar Direktīvu 2008/9/EK, šādu paziņojuma pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot CCN/CSI tīklu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1798/2003 2. panta 1. punkta 19) apakšpunktā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 264, 15.10.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 44, 20.2.2008., 23. lpp.

(3)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 44, 20.2.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

Kodi, kurus izmanto informācijas nosūtīšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1798/2003 34.a panta 2. punktu

1. kods.   Degviela

1.1.

Degviela transportlīdzekļiem ar masu, kas lielāka par 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

1.1.1.

Benzīns

1.1.2.

Dīzeļdegviela

1.1.3.

Sašķidrināta naftas gāze

1.1.4.

Dabasgāze

1.1.5.

Biodegviela

1.2.

Degviela transportlīdzekļiem ar masu, kas mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

1.2.1.

Benzīns

1.2.2.

Dīzeļdegviela

1.2.3.

Sašķidrināta naftas gāze

1.2.4.

Dabasgāze

1.2.5.

Biodegviela

1.2.6.

Vieglais automobilis

1.2.7.

Kravas automobilis

1.3.

Degviela transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu

1.3.1.

Benzīns

1.3.2.

Dīzeļdegviela

1.3.3.

Sašķidrināta naftas gāze

1.3.4.

Dabasgāze

1.3.5.

Biodegviela

1.4.

Degviela, ko lieto īpaši pārbaudēm izmantojamajiem transportlīdzekļiem

 

1.5.

Naftas produkti, ko lieto transportlīdzekļu vai dzinēju eļļošanai

 

1.6.

Degviela, kas iepirkta tālākai pārdošanai

 

1.7.

Degviela kravas transportlīdzekļiem

 

1.8.

Degviela pasažieru un daudzfunkcionāliem automobiļiem

1.8.1.

Izmanto tikai uzņēmējdarbībai

1.8.2.

Izmanto daļēji pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai vai nomai

1.8.3.

Izmanto daļēji nolūkiem, kas nav minēti 1.8.2. punktā

1.9.

Degviela motocikliem, autofurgoniem, atpūtas vai sporta kuģiem, kā arī lidmašīnām, kuru masa ir mazāka par 1 550 kg

1.9.1.

Izmanto pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai vai nomai

1.9.2.

Izmanto uzņēmējdarbībai

1.10.

Degviela mašīnām un lauksaimniecības traktoriem

1.10.1.

Benzīns

1.10.2.

Dīzeļdegviela

1.10.3.

Sašķidrināta naftas gāze

1.10.4.

Dabasgāze

1.10.5.

Biodegviela

1.11.

Degviela pasažieru transportlīdzekļiem ar mazāk par 9 vietām vai nomas automobiļiem

1.11.1.

Benzīns

1.11.2.

Dīzeļdegviela

1.11.3.

Sašķidrināta naftas gāze

1.11.4.

Dabasgāze

1.11.5.

Biodegviela

1.12.

Degviela pasažieru transportlīdzekļiem, kas nav minēti 1.8. un 1.9. punktā

 

1.13.

Degviela transportlīdzekļiem, uz kuriem neattiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

1.14.

Degviela transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

2. kods.   Transportlīdzekļu noma

2.1.

To transportlīdzekļu noma, kuru masa ir lielāka par 3 500 kg, kas nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

 

2.2.

To transportlīdzekļu noma, kuru masa ir mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kas nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

2.2.1.

Uz secīgu periodu, kas pārsniedz 6 mēnešus

2.2.2.

Uz secīgu periodu, kas vienāds ar 6 mēnešiem vai nepārsniedz 6 mēnešus

2.2.3.

Vieglais automobilis

2.2.4.

Kravas automobilis

2.3.

Transportlīdzekļu noma pasažieru pārvadāšanai par maksu

2.3.1.

Uz secīgu periodu, kas pārsniedz 6 mēnešus

2.3.2.

Uz secīgu periodu, kas vienāds ar 6 mēnešiem vai nepārsniedz 6 mēnešus

2.4.

Kravas transportlīdzekļu noma

 

2.5.

Pasažieru vai daudzfunkcionālu automobiļu noma

2.5.1.

Izmanto tikai uzņēmējdarbībai

2.5.2.

Izmanto daļēji pasažieru komercpārvadājumiem vai braukšanas apmācībai

2.5.3.

Izmanto daļēji nolūkiem, kas nav minēti 2.5.2. punktā

2.6.

Motociklu, autofurgonu, atpūtas vai sporta kuģu, kā arī lidmašīnu, kuru masa ir mazāka par 1 550 kg, noma

2.6.1.

Izmanto pasažieru komercpārvadājumiem vai braukšanas apmācībai

2.6.2.

Izmanto citai uzņēmējdarbībai

2.7.

M1 kategorijas pasažieru automobiļu noma

 

2.8.

Pasažieru transportlīdzekļu ar vairāk par 9 vietām noma

 

2.9.

Pasažieru transportlīdzekļu ar mazāk par 9 vietām noma

2.9.1.

Izmanto komercpārvadājumiem

2.9.2.

Izmanto pārvadājumos, kas nav komercpārvadājumi

2.10.

To transportlīdzekļu noma, uz kuriem neattiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

2.11.

To transportlīdzekļu noma, uz kuriem attiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

2.12.

To transportlīdzekļu noma, kuri nav minēti 2.5. un 2.6. punktā

 

3. kods.   Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem (tādas preces un pakalpojumi, kas nav minēti 1. un 2. punktā)

3.1.

Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem, kuru masa ir lielāka par 3 500 kg, kas nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.1.1.

To transportlīdzekļu iegāde, kuru masa ir lielāka par 3 500 kg un kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.1.2.

To transportlīdzekļu tehniskā apkope, kuru masa ir lielāka par 3 500 kg un kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.1.3.

Papildierīču iegāde un uzstādīšana transportlīdzekļiem ar masu, kas lielāka par 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.1.4.

To transportlīdzekļu novietošana garāžā vai stāvvietā, kuru masa ir lielāka par 3 500 kg un kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.1.5.

Citi izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem ar masu, kas lielāka par 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.

Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem, kuru masa ir mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kas nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.1.

To transportlīdzekļu iegāde, kuru masa ir mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg un kas nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.2.

To transportlīdzekļu tehniskā apkope, kuru masa ir mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg un kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.3.

Papildierīču iegāde un uzstādīšana transportlīdzekļiem ar masu, kas mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.4.

To transportlīdzekļu novietošana garāžā vai stāvvietā, kuru masa ir mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg un kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.5.

Citi izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem ar masu, kas mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.6.

Vieglais automobilis

3.2.7.

Kravas automobilis

3.3.

Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.3.1.

To transportlīdzekļu iegāde, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.3.2.

To transportlīdzekļu tehniskā apkope, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.3.3.

Papildierīču iegāde un uzstādīšana transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.3.4.

To transportlīdzekļu novietošana garāžā vai stāvvietā, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.3.5.

Citi izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.4.

Izdevumi saistībā ar kravas transportlīdzekļiem

3.4.1.

Kravas transportlīdzekļu iegāde

3.4.2.

Kravas transportlīdzekļu tehniskā apkope

3.4.3.

Kravas transportlīdzekļu novietošana garāžā vai stāvvietā

3.4.4.

Izdevumi saistībā ar kravas transportlīdzekļiem, kas nav minēti 3.4.1., 3.4.2. un 3.4.3. punktā

3.5.

Pasažieru un daudzfunkcionālu automobiļu tehniskā apkope

3.5.1.

Izmanto tikai uzņēmējdarbībai

3.5.2.

Izmanto daļēji pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai vai nomai

3.5.3.

Izmanto daļēji uzņēmējdarbībai, kas nav minēta 3.5.2. punktā

3.6.

Motociklu, autofurgonu, atpūtas un sporta kuģu, kā arī lidmašīnu, kuru masa ir lielāka par 1 550 kg, tehniskā apkope

3.6.1.

Izmanto pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai, nomai

3.6.2.

Izmanto citai uzņēmējdarbībai

3.7.

Izdevumi, kas nav tehniskā apkope, novietošana garāžā vai stāvvietā saistībā ar pasažieru un daudzfunkcionāliem automobiļiem

3.7.1.

Izmanto tikai uzņēmējdarbībai

3.7.2.

Izmanto daļēji pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai vai nomai

3.7.3.

Izmanto daļēji nolūkiem, kas nav minēti 3.7.2. punktā

3.8.

Izdevumi, kas nav tehniskā apkope, novietošana garāžā vai stāvvietā saistībā ar motocikliem, autofurgoniem, atpūtas un sporta kuģiem, kā arī lidmašīnām, kuru masa ir lielāka par 1 550 kg

3.8.1.

Izmanto pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai, nomai vai tālākai pārdošanai

3.8.2.

Izmanto citai uzņēmējdarbībai

3.9.

M1 kategorijas pasažieru automobiļu iegāde

 

3.10.

Papildierīču iegāde M1 kategorijas pasažieru automobiļiem, tostarp to montāža un uzstādīšana

 

3.11.

Izdevumi saistībā ar pasažieru transportlīdzekļiem ar vairāk par 9 vietām vai kravas transportlīdzekļiem

 

3.12.

Izdevumi saistībā ar pasažieru transportlīdzekļiem ar mazāk par 9 vietām, kurus izmanto komercpārvadājumiem

 

3.13.

Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem, uz kuriem neattiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

3.14.

Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

3.15.

To pasažieru transportlīdzekļu tehniskā apkope, kas nav pasažieru un daudzfunkcionālie automobiļi, motocikli, autofurgoni, atpūtas un sporta kuģi, kā arī lidmašīnas, kuru masa ir lielāka par 1 550 kg

 

3.16.

Pasažieru transportlīdzekļu novietošana garāžā vai stāvvietā

 

3.17.

Izdevumi, kas nav tehniskā apkope, novietošana garāžā vai stāvvietā saistībā ar pasažieru un daudzfunkcionāliem automobiļiem, motocikliem, autofurgoniem, atpūtas un sporta kuģiem, kā arī lidmašīnām, kuru masa ir lielāka par 1 550 kg

 

4. kods.   Ceļa nodevas un ceļa lietošanas maksa

4.1.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem ar masu, kas lielāka par 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

 

4.2.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem ar masu, kas mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

4.2.1.

Vieglais automobilis

4.2.2.

Kravas automobilis

4.3.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu

 

4.4.

Ceļa nodevas visiem transportlīdzekļiem, kas šķērso tiltu Great Belt Bridge

 

4.5.

Ceļa nodevas visiem transportlīdzekļiem, kas šķērso tiltu Öresund Bridge

 

4.6.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu ar vairāk par 9 vietām

 

4.7.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu ar mazāk par 9 vietām

 

4.8.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem, kurus izmanto saistībā ar konferenci, gadatirgu, izstādi vai kongresu

4.8.1.

Pasākuma rīkotājam

4.8.2.

Pasākuma dalībniekam, ja rēķinu izraksta pats rīkotājs

5. kods.   Ceļošanas izdevumi, piemēram, braukšanas maksa taksometrā, braukšanas maksa sabiedriskajā transportā

5.1.

Nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam

 

5.2.

Personai, kas nav nodokļa maksātājs vai nodokļa maksātāja darbinieks

 

5.3.

Nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam, kas darbojas saistībā ar konferenci, gadatirgu, izstādi vai kongresu

5.3.1.

Pasākuma rīkotājam

5.3.2.

Pasākuma dalībniekam, ja rēķinu izraksta pats rīkotājs

6. kods.   Izmitināšanas pakalpojumi

6.1.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam

 

6.2.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem personai, kas nav nodokļa maksātājs vai nodokļa maksātāja darbinieks

 

6.3.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam, kas piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas konferencēs

 

6.4.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam, kas darbojas saistībā ar konferenci, gadatirgu, izstādi vai kongresu

6.4.1.

Pasākuma rīkotājam

6.4.2.

Pasākuma dalībniekam, ja rēķinu izraksta pats rīkotājs

6.5.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam, kas veic preču piegādes vai sniedz pakalpojumus

 

6.6.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem attiecībā uz tālāku piegādi

 

6.7.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem, kas nav minēti 6.5. vai 6.6. punktā

 

7. kods.   Pārtika, dzērieni un restorānu pakalpojumi

7.1.

Pārtika un dzērieni viesnīcās, bāros, restorānos un pansijās, tostarp brokastis

7.1.1.

Nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam

7.1.2.

Personai, kas nav nodokļa maksātājs vai nodokļa maksātāja darbinieks

7.2.

Pārtika un dzērieni, kas tiek nodrošināti saistībā ar konferenci, gadatirgu, izstādi vai kongresu

7.2.1.

Pasākuma rīkotājam

7.2.2.

Pasākuma dalībniekam, ja rēķinu izraksta pats rīkotājs

7.3.

Pārtika un dzērieni nodokļa maksātāja darbiniekam, kas veic preču piegādes vai sniedz pakalpojumus

 

7.4.

Restorānu pakalpojumi, kas iegādāti tālākai piegādei

 

7.5.

Pārtikas, dzērienu vai restorānu pakalpojumu iegāde, kas nav minēta 7.2., 7.3. un 7.4. punktā

 

8. kods.   Ieejas biļetes gadatirgos un izstādēs

8.1.

Nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam

 

8.2.

Personai, kas nav nodokļa maksātājs vai nodokļa maksātāja darbinieks

 

9. kods.   Izdevumi par luksusa precēm, atrakcijām un izklaidi

9.1.

Alkoholisko dzērienu iegāde

 

9.2.

Tabakas izstrādājumu iegāde

 

9.3.

Izdevumi par pieņemšanām un izklaidi

9.3.1.

Reklāmas nolūkos

9.3.2.

Ne reklāmas nolūkos

9.4.

Izdevumi par izpriecu kuģu tehnisko apkopi

 

9.5.

Izdevumi par mākslas darbiem, kolekciju un antīkiem priekšmetiem

 

9.6.

Izdevumi par luksusa precēm, atrakcijām un izklaidi reklāmas nolūkā

 

9.7.

Izdevumi par luksusa precēm, atrakcijām un izklaidi, kas nav minēti 9.1., 9.2. un 9.3. punktā

 

10. kods.   Citi

10.1.

Darbarīki

 

10.2.

Remonti ar garantijas periodu

 

10.3.

Pakalpojumi, kas saistīti ar izglītību

 

10.4.

Darbs saistībā ar īpašumu

10.4.1.

Darbs saistībā ar nekustamo īpašumu

10.4.2.

Darbs saistībā ar nekustamo īpašumu, ko izmanto kā mājokli

10.4.3.

Darbs saistībā ar kustamo īpašumu, kas nav minēts 3. punktā

10.5.

Īpašuma iegāde vai noma

10.5.1.

Nekustamā īpašuma iegāde vai noma

10.5.2.

Nekustamā īpašuma iegāde vai noma, ko izmanto kā mājokli, atpūtai vai brīvā laika pavadīšanai

10.5.3.

Tāda kustamā īpašuma iegāde vai noma, kurš saistīts ar nekustamo īpašumu vai kuru izmanto nekustamajā īpašumā, ko izmanto kā mājokli, atpūtai vai brīvā laika pavadīšanai

10.5.4.

Tāda kustamā īpašuma iegāde vai noma, kurš nav minēts 2. punktā

10.6.

Ūdensapgāde, gāzapgāde un elektroapgāde, izmantojot sadales tīklu

 

10.7.

Dāvanas ar nelielu vērtību

 

10.8.

Biroja izmaksas

 

10.9.

Piedalīšanās gadatirgos un semināros, izglītībā vai apmācībā

10.9.1.

Gadatirgi

10.9.2.

Semināri

10.9.3.

Izglītība

10.9.4.

Apmācība

10.10.

Vienotas likmes pieskaitāmās izmaksas mājlopiem un lauksaimniecības produktiem

 

10.11.

Izdevumi par pasta sūtījumiem ārpus ES

 

10.12.

Izdevumi par faksu un tālruni saistībā ar izmitināšanu

 

10.13.

Preces un pakalpojumi, kurus ceļojuma organizētājs iegādājas, lai tie dotu tiešu labumu ceļotājam

 

10.14.

To preču iegāde tālākai pārdošanai, kuras nav minētas 1.6. punktā

 

10.15.

To pakalpojumu iegāde tālākai pārdošanai, kuri nav minēti 6.6. un 7.4. punktā

 

10.16.

Darbs saistībā ar īpašumu

10.16.1.

Darbs saistībā ar nekustamo īpašumu, ko izmanto kā dzīvesvietu, atpūtas vai brīvā laika pavadīšanas vietu

10.16.2.

Darbs saistībā ar nekustamo īpašumu, kurš nav minēts 10.16.1. punktā

10.16.3.

Darbs saistībā ar kustamo īpašumu, kas saistīts ar nekustamo īpašumu vai ko izmanto nekustamajā īpašumā, kurš minēts 10.16.1. punktā

10.16.4.

Darbs saistībā ar kustamo īpašumu, kurš nav minēts 10.16.3. punktā

10.17.

Izdevumi par īpašumu

10.17.1.

Izdevumi par nekustamo īpašumu, ko izmanto kā mājokli, atpūtai vai brīvā laika pavadīšanai

10.17.2.

Izdevumi par nekustamo īpašumu, kurš nav minēts 10.17.1. punktā


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/60


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1175/2009

(2009. gada 30. novembris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Aglio Bianco Polesano (ACVN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu Itālijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Aglio Bianco Polesano ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 104, 6.5.2009., 16. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

ITĀLIJA

Aglio Bianco Polesano (ACVN)


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/62


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1176/2009

(2009. gada 30. novembris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Redykołka (ACVN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Polijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Redykołka ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 103, 5.5.2009., 21. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.3. grupa.   Siers

POLIJA

Redykołka (ACVN)


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/64


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1177/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1), un jo īpaši tās 69. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), un jo īpaši tās 78. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK (3), un jo īpaši tās 68. pantu,

pēc apspriešanās ar Valsts līgumu padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Padome ar 1994. gada 22. decembra Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (4), noslēdza nolīgumu par valsts iepirkumu (turpmāk tekstā “Nolīgums”). Nolīgumu piemēro visiem iepirkumu līgumiem, kuru vērtība sasniedz vai pārsniedz summas (turpmāk tekstā “robežvērtības”), kas ir paredzētas Nolīgumā un noteiktas kā īpašas aizņēmumtiesības.

(2)

Viens no Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK mērķiem ir ļaut līgumslēdzējiem un līgumslēdzējām iestādēm, kuras piemēro minētās direktīvas, vienlaikus ievērot Nolīgumā paredzētās saistības. Lai to panāktu, ir jāsaskaņo minētajās direktīvās paredzētās robežvērtības valsts līgumiem, uz kuriem attiecas arī Nolīgums, lai nodrošinātu to atbilstību Nolīgumā noteikto robežvērtību euro ekvivalentiem, kas noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim.

(3)

Saskaņotības labad ir lietderīgi saskaņot arī tās robežvērtības Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK, kuras nav ietvertas Nolīgumā. Tajā pašā laikā robežvērtības, kas noteiktas Direktīvā 2009/81/EK, jāsaskaņo ar pārskatītajām robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvas 2004/17/EK 16. pantā.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvu 2004/17/EK groza šādi.

1.

Direktīvas 16. pantu groza šādi:

a)

minētā panta a) apakšpunktā summu “EUR 412 000” aizstāj ar summu “EUR 387 000”;

b)

minētā panta b) apakšpunktā summu “EUR 5 150 000” aizstāj ar summu “EUR 4 845 000”.

2.

Direktīvas 61. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktā summu “EUR 412 000” aizstāj ar summu “EUR 387 000”;

b)

minētā panta 2. punktā summu “EUR 412 000” aizstāj ar summu “EUR 387 000”.

2. pants

Direktīvu 2004/18/EK groza šādi.

1.

Direktīvas 7. pantu groza šādi:

a)

minētā panta a) apakšpunktā summu “EUR 133 000” aizstāj ar summu “EUR 125 000”;

b)

minētā panta b) apakšpunktā summu “EUR 206 000” aizstāj ar summu “EUR 193 000”;

c)

minētā panta c) apakšpunktā summu “EUR 5 150 000” aizstāj ar summu “EUR 4 845 000”.

2.

Direktīvas 8. panta pirmo daļu groza šādi:

a)

minētā panta a) apakšpunktā summu “EUR 5 150 000” aizstāj ar summu “EUR 4 845 000”;

b)

minētā panta b) apakšpunktā summu “EUR 206 000” aizstāj ar summu “EUR 193 000”.

3.

Direktīvas 56. pantā summu “EUR 5 150 000” aizstāj ar summu “EUR 4 845 000”.

4.

Direktīvas 63. panta 1. punkta pirmajā daļā summu “EUR 5 150 000” aizstāj ar summu “EUR 4 845 000”.

5.

Direktīvas 67. panta 1. punktu groza šādi:

a)

minētā panta a) apakšpunktā summu “EUR 133 000” aizstāj ar summu “EUR 125 000”;

b)

minētā panta b) apakšpunktā summu “EUR 206 000” aizstāj ar summu “EUR 193 000”;

c)

minētā panta c) apakšpunktā summu “EUR 206 000” aizstāj ar summu “EUR 193 000”.

3. pants

Direktīvas 2009/81/EK 8. pantu groza šādi.

1.

Minētā panta a) apakšpunktā summu “EUR 412 000” aizstāj ar summu “EUR 387 000”.

2.

Minētā panta b) apakšpunktā summu “EUR 5 150 000” aizstāj ar summu “EUR 4 845 000”.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(3)  OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.

(4)  OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.


DIREKTĪVAS

1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/66


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/152/EK

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz termiņu, līdz kuram darbīgā viela karbendazīms paliek iekļauta I pielikumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otrās daļas otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2006/135/EK (2) karbendazīmu kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Šis termiņš beidzas 2009. gada 31. decembrī.

(2)

Darbīgas vielas iekļaušanu pēc pieprasījuma var atjaunot uz laikposmu, kas nepārsniedz desmit gadus. Komisija 2007. gada 6. augustā no pieteikuma iesniedzēja saņēma pieprasījumu par minētās vielas iekļaušanas atjaunošanu.

(3)

Pieteikuma iesniedzējs 2008. gada 10. janvārī pieprasījuma pamatošanai iesniedza tehnisko dokumentāciju ziņotājai dalībvalstij Vācijai. Vācija 2009. gada 27. jūlijā sniedza atkārtota novērtējuma ziņojuma projektu. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes speciālistiem jāveic salīdzinoša pārskatīšana.

(4)

Atjaunošanas procedūru nav iespējams pabeigt pirms karbendazīma iekļaušanas termiņa beigām, un pieteikums par šādu atjaunošanu tika iesniegts laikus, tādēļ saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 5. punktu atļauja par atjaunošanu jāpiešķir uz laiku, kāds nepieciešams, lai pabeigtu šo procedūru.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EEK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā 149. rindā (Karbendazīms (stereoķīmija nav noteikta) CAS Nr. 10605-21-7 CIPAC Nr. 263) sestajā slejā (Iekļaušana ir spēkā līdz) vārdus “2009. gada 31. decembris” aizstāj ar vārdiem “2010. gada 31. decembris”.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2010. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 349, 12.12.2006., 37. lpp.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/67


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/153/EK

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu attiecībā uz plaši pazīstamo nosaukumu un darbīgās (aktīvās) vielas hidrolizētu proteīnu tīrību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otrās daļas otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Direktīva 91/414/EEK tika grozīta ar Komisijas Direktīvu 2008/127/EK (2), lai ietvertu noteiktus hidrolizētus proteīnus.

(2)

Ziņotāja dalībvalsts ir saņēmusi papildu informāciju par hidrolizētiem proteīniem. Izrādās, ka hidrolizētus proteīnus var radīt dažādi organiskie savienojumi. Tādēļ ir lietderīgi atsaukties uz plaši pazīstamo nosaukumu un tīrības specifikācijām, kas izklāstītas pārskata ziņojumā par hidrolizētiem proteīniem.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EEK.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 28. februārim pieņem un publicē šīs direktīvas izpildīšanai nepieciešamos normatīvos un administratīvos aktus. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2010. gada 1. marta.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 344, 20.12.2008., 89. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma 240. rindu aizstāj ar šādu rindu:

Nr.

Plaši pazīstamais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“240

Hidrolizēti proteīni

CAS Nr.: nav piešķirts

CIPAC Nr.: nav piešķirts

Nav zināms

Sk. ziņojumu (SANCO/2615/2008)

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A.   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā atraktantu. Hidrolizētiem dzīvnieku izcelsmes proteīniem jābūt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002.

B.   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par hidrolizētiem proteīniem (SANCO/2615/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgo vielu identitāti un to specifikācija ir sniegta pārskata ziņojumā.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/69


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/154/EK

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu ciflufenamīdu kā darbīgo (aktīvo) vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Apvienotā Karaliste 2003. gada 17. martā saņēma pieteikumu no Nisso Chemical Europe GmbH par darbīgās vielas ciflufenamīda iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2003/636/EK (2) tika apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga, t. i., principā to var uzskatīt par atbilstīgu Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikuma prasībām par datiem un informāciju.

(2)

Šīs darbīgās vielas iedarbība uz cilvēka veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja paredzētajiem izmantošanas veidiem. Izraudzītā ziņotājdalībvalsts 2006. gada 30. janvārī iesniedza novērtējuma ziņojuma projektu.

(3)

Dalībvalstu un EPNI speciālisti pārskatīja novērtējuma ziņojumu un 2009. gada 8. aprīlī iesniedza to Komisijai kā EPNI zinātnisko ziņojumu par ciflufenamīdu (3). Šo ziņojumu dalībvalstis un Komisija pārskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2009. gada 2. oktobrī tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par ciflufenamīdu.

(4)

Vairākās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur ciflufenamīdu, kopumā varētu apmierināt Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā noteiktās prasības, jo īpaši attiecībā uz lietošanas veidiem, kas pārbaudīti un sīki aprakstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tādēļ ir lietderīgi iekļaut ciflufenamīdu minētās direktīvas I pielikumā, lai atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs varētu piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(5)

Neierobežojot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, kas izriet no darbīgās vielas iekļaušanas I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo pagaidu atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur ciflufenamīdu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvā 91/414/EEK, un jo īpaši tās 13. pantā, paredzētajām prasībām un I pielikumā izvirzītajiem nosacījumiem. Dalībvalstīm pašreizējās pagaidu atļaujas jāpārveido par pastāvīgām atļaujām, tās jāgroza vai jāatsauc saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem. Atkāpjoties no minētā termiņa, jāparedz ilgāks laika posms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietošanas veidu saskaņā ar vienotajiem principiem, kas izklāstīti Direktīvā 91/414/EEK.

(6)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EKK.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 30. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2010. gada 1. oktobra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

1.   Vajadzības gadījumā dalībvalstis līdz 2010. gada 30. septembrim saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK groza vai atsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur ciflufenamīdu kā darbīgo vielu. Līdz minētajai dienai tās jo īpaši pārliecinās, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz ciflufenamīdu, izņemot nosacījumus, kas noteikti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētāja rīcībā ir dokumentācija, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta 2. punkta nosacījumiem, vai arī šāda dokumentācija ir pieejama.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur ciflufenamīdu kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vēlākais līdz 2010. gada 31. martam, dalībvalstis atkārtoti novērtē līdzekli saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma ciflufenamīda ieraksta B daļu. Pamatojoties uz minēto vērtējumu, dalībvalstis nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Kad tas ir konstatēts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur ciflufenamīdu kā vienīgo darbīgo vielu, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2011. gada 30. septembrim; vai

b)

ja līdzeklis satur ciflufenamīdu kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2011. gada 30. septembrim vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2010. gada 1. aprīlī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 221, 4.9.2003., 42. lpp.

(3)  Secinājumi par darbīgās vielas ciflufenamīda riska novērtējuma pārskatīšanu. EPNI zinātniskais ziņojums (2009) 258, 1.–99. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās iekļauj šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“302

Ciflufenamīds

CAS Nr.: 180409-60-3

CIPAC Nr.: 759

(Z)-N-[α-(ciklopropilmetoksimino) – 2,3-difluor-6-(trifluormetil)benzil]-2-fenilacetamīds

≥ 980 g/kg

2010. gada 1. aprīlis

2020. gada 31. marts

A DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2009. gada 2. oktobrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par ciflufenamīdu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu lieto apgabalos ar piesārņojumjutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgo vielu identitāti un to specifikācija ir sniegta pārskata ziņojumā.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/72


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/155/EK

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz darbīgās vielas metazahlora tīrību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otrās daļas otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Pēc pārskatīšanas, kurā ziņotāja dalībvalsts bija Apvienotā Karaliste, ar Komisijas Direktīvu 2008/116/EK (2) Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļāva darbīgo vielu metazahloru. Attiecībā uz šo vielu Direktīvā 2008/116/EK noteikts, ka toluola piemaisījuma, kurš radies ražošanas procesā, maksimālais līmenis ir 0,01 %. Šā līmeņa noteikšanas pamatā bija pieteikuma iesniedzēja sniegtā specifikācija.

(2)

Pieteikuma iesniedzējs pieprasījis Direktīvas 91/414/EEK grozījumu, lai palielinātu minēto maksimālo līmeni līdz 0,05 %. Tas iesniedzis informāciju, kas vajadzīga, lai pamatotu pieprasījumu. Ziņotāja dalībvalsts 2009. gada 2. februārī publicēja papildinājumu (3) novērtējuma ziņojuma projektam, kurā secināja, ka 0,05 % maksimālais līmenis nerada cita veida risku papildus riskam, kas jau ņemts vērā Komisijas pārskata ziņojumā par minēto vielu.

(3)

Tāpēc toluola piemaisījuma, kurš radies metazahlora ražošanas procesā, maksimālais līmenis jāpalielina līdz 0,05 %.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EEK.

(5)

Šī direktīva būtu jāsāk piemērot tajā pašā dienā, kad sāk piemērot Direktīvu 2008/116/EK, tāpēc šai direktīvai jāstājas spēkā iespējami drīz.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Vārdus “0,01 %” Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma 223. rindā (metazahlors) 4. ailē (tīrība) aizstāj ar vārdiem “0,05 %”.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2010 gada 1. februāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 337, 16.12.2008., 86. lpp.

(3)  2009. gada janvāra 2. papildinājums 4. sējumam, C pielikums, Apvienotās Karalistes ziņojums un lēmuma priekšlikums, kas iesniegts Eiropas Komisijā saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 1. punktu.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/73


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 13. decembris)

attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 9.C panta 4. punkta un Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. panta 2. punkta īstenošanu laikposmā no 2014. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31. martam, no vienas puses, un pēc 2017. gada 1. aprīļa, no otras puses

(2009/857/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

tā kā:

(1)

Būtu jāpieņem noteikumi, kas ļautu veiksmīgi pāriet no sistēmas, kurā lēmumus Padomē pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu – kā tā definēta tā Protokola par pārejas noteikumiem 3. panta 3. punktā, kuru turpinās piemērot līdz 2014. gada 31. oktobrim –, uz balsošanas sistēmu, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienību 9.C panta 4. punktā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. panta 2. punktā, kuru piemēros, sākot no 2014. gada 1. novembra, tostarp – pārejas perioda laikā līdz 2017. gada 31. martam – specifiski noteikumi, kas paredzēti minētā protokola 3. panta 2. punktā.

(2)

Tiek atgādināts, ka Padomes prakse ir veltīt visas pūles tam, lai stiprinātu to lēmumu demokrātisko leģitimitāti, kas pieņemti ar kvalificētu balsu vairākumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1.   IEDAĻA

NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO LAIKPOSMĀ NO 2014. GADA 1. NOVEMBRA LĪDZ 2017. GADA 31. MARTAM

1. pants

Laikposmā starp 2014. gada 1. novembri un 2017. gada 31. martu, ja Padomes locekļi, kas pārstāv:

a)

vismaz trīs ceturtdaļas iedzīvotāju kopskaita vai

b)

vismaz trīs ceturtdaļas dalībvalstu kopskaita,

kas vajadzīgs, lai būtu panākts bloķējošais mazākums, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienību 9.C panta 4. punkta pirmās daļas vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. panta 2. punkta piemērošanas, izsaka iebildumus sakarā ar kāda akta pieņemšanu Padomē ar kvalificētu balsu vairākumu, Padome apspriežas par šo jautājumu.

2. pants

Šādas apspriešanās gaitā Padome dara visu, kas ir tās spēkos, lai saprātīgā laikposmā, un neskarot ar Savienības tiesību aktiem noteiktos obligātos laika ierobežojumus, panāktu apmierinošu risinājumu, kas varētu kliedēt visas 1. pantā minēto Padomes locekļu bažas.

3. pants

Šajā sakarā Padomes priekšsēdētājs ar Komisijas palīdzību un atbilstīgi Padomes reglamentam uzņemas jebkādu iniciatīvu, lai nodrošinātu plašāku vienošanās pamatu Padomē. Padomes locekļi sniedz priekšsēdētājam savu palīdzību.

2.   IEDAĻA

NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO LAIKPOSMĀ PĒC 2017. GADA 1. APRĪĻA

4. pants

Sākot no 2017. gada 1. aprīļa, ja Padomes locekļi, kas pārstāv:

a)

vismaz 55 % iedzīvotāju kopskaita vai

b)

vismaz 55 % dalībvalstu kopskaita,

kas vajadzīgs, lai būtu panākts bloķējošais mazākums, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienību 9.C panta 4. punkta pirmās daļas vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. panta 2. punkta piemērošanas, izsaka iebildumus sakarā ar kāda akta pieņemšanu Padomē ar kvalificētu balsu vairākumu, Padome apspriežas par šo jautājumu.

5. pants

Šādas apspriešanās gaitā Padome dara visu, kas ir tās spēkos, lai saprātīgā laikposmā, un neskarot ar Savienības tiesību aktiem noteiktos obligātos laika ierobežojumus, panāktu apmierinošu risinājumu, kas varētu kliedēt visas 4. pantā minēto Padomes locekļu bažas.

6. pants

Šajā sakarā Padomes priekšsēdētājs ar Komisijas palīdzību un atbilstīgi Padomes reglamentam uzņemas jebkādu iniciatīvu, lai nodrošinātu plašāku vienošanās pamatu Padomē. Padomes locekļi sniedz priekšsēdētājam savu palīdzību.

3.   IEDAĻA

SPĒKĀ STĀŠANĀS

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā Lisabonas līguma spēkā stāšanās dienā.

Briselē, 2007. gada 13. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. AMADO


Komisija

1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/75


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 27. novembris),

ar ko apstiprina dažas grozītās dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas un uzraudzības programmas 2009. gadam un groza Lēmumu 2008/897/EK par atsevišķām dalībvalstīm pārdalīto Kopienas finansiālo ieguldījumu attiecībā uz programmām, kas apstiprinātas ar minēto lēmumu un ar Lēmumu 2009/560/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9193)

(2009/858/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 27. panta 5. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 2009/470/EK paredzētas procedūras, kā tiek piešķirts Kopienas finansiālais ieguldījums programmām, kas paredzētas dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai.

(2)

Komisijas 2008. gada 28. novembra Lēmumā 2008/897/EK, ar ko apstiprina tās gada un daudzgadu programmas un Kopienas finansiālo ieguldījumu atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, ko dalībvalstis iesniegušas 2009. gadam un turpmākajiem gadiem (2), apstiprinātas dažas valstu programmas un noteikta Kopienas finansiālā ieguldījuma likme un maksimālais apmērs katrai programmai, ko iesniegušas dalībvalstis.

(3)

Ar Komisijas 2009. gada 22. jūlija Lēmumu 2009/560/EK, ar ko apstiprina dažas grozītās dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas un uzraudzības programmas 2009. gadam un groza Lēmumu 2008/897/EK par atsevišķām dalībvalstīm paredzēto Kopienas finansiālo ieguldījumu attiecībā uz programmām, kas apstiprinātas ar minēto lēmumu (3), apstiprina dažu ar Lēmumu 2008/897/EK apstiprināto valstu programmu grozītās redakcijas.

(4)

Komisija ir izvērtējusi dalībvalstu iesniegtos ziņojumus par minēto programmu faktiskajiem izdevumiem. Minētā izvērtējuma rezultāti liecina, ka atsevišķas dalībvalstis neizmantos visus tām piešķirtos līdzekļus 2009. gadam, savukārt citas piešķirto apmēru pārtērēs.

(5)

Tādēļ jākoriģē Kopienas ieguldījums vairākās no minētajām valstu programmām. Ir lietderīgi pārdalīt finansējumu no valstu programmām, kas visus piešķirtos līdzekļus neizmanto, un nodot tos programmām, kas piešķirto summu pārtērē. Pārdale balstāma uz jaunāko informāciju par attiecīgo dalībvalstu faktiskajiem izdevumiem.

(6)

Turklāt Rumānija un Slovākija ir iesniegušas grozītās programmas attiecībā uz trakumsērgas izskaušanu, un Polija un Slovēnija ir iesniegušas grozītās programmas attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi.

(7)

Komisija ir izvērtējusi minēto dalībvalstu grozītās programmas gan no veterinārā, gan finansiālā viedokļa. Minētās programmas tika uzskatītas par atbilstošām attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem veterinārijas jomā un jo īpaši Lēmumā 2008/341/EK izklāstītajiem kritērijiem. Tādēļ jāapstiprina minēto četru dalībvalstu grozītās programmas.

(8)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2008/897/EK.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo apstiprina Polijas 2009. gada 30. aprīlī iesniegto infekciozā katarālā drudža uzraudzības un izskaušanas grozīto programmu laika posmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

2. pants

Ar šo apstiprina Slovēnijas 2009. gada 23. jūlijā iesniegto infekciozā katarālā drudža uzraudzības un izskaušanas grozīto programmu laika posmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

3. pants

Ar šo apstiprina Rumānijas 2009. gada 20. augustā iesniegto trakumsērgas izskaušanas grozīto programmu laika posmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

4. pants

Ar šo apstiprina Slovākijas 2009. gada 3. augustā iesniegto trakumsērgas izskaušanas grozīto programmu laika posmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

5. pants

Lēmumu 2008/897/EK groza šādi.

1.

Lēmuma 1. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

EUR 1 400 000 Īrijai;

b)

EUR 2 500 000 Spānijai;”;

b)

punkta g) apakšpunktā “EUR 2 000 000” aizstāj ar “EUR 1 370 000”.

2.

Lēmuma 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Kopienas finansiālais ieguldījums ir 50 % no izmaksām, kas radušās katrai no 1. punktā minētajām dalībvalstīm, lai veiktu tuberkulīna un gamma–interferona testus un īpašniekiem kompensētu to nokauto dzīvnieku vērtību, uz kuriem attiecas minētās programmas, un minētais ieguldījums nepārsniedz šādu summu:

a)

EUR 14 000 000 Īrijai;

b)

EUR 9 100 000 Spānijai;

c)

EUR 2 900 000 Itālijai;

d)

EUR 120 000 Polijai;

e)

EUR 200 000 Portugālei.”

3.

Lēmuma 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

EUR 3 600 000 Spānijai;”.

4.

Lēmuma 4. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta e) līdz g) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“e)

EUR 16 650 000 Vācijai;

f)

EUR 90 000 Igaunijai;

g)

EUR 60 000 Īrijai;”;

b)

punkta j) līdz l) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“j)

EUR 55 000 000 Francijai;

k)

EUR 2 000 000 Itālijai;

l)

EUR 20 000 Latvijai;”;

c)

punkta o) apakšpunktā “EUR 1 400 000” aizstāj ar “EUR 300 000”;

d)

punkta r) līdz u) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“r)

EUR 3 550 000 Austrijai;

s)

EUR 100 000 Polijai;

t)

EUR 2 700 000 Portugālei;

u)

EUR 100 000 Rumānijai;”;

e)

punkta w) un x) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“w)

EUR 490 000 Somijai;

x)

EUR 1 600 000 Zviedrijai.”

5.

Lēmuma 5. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta c) apakšpunktā “EUR 1 400 000” aizstāj ar “EUR 1 600 000”;

b)

punkta d) apakšpunktā “EUR 75 000” aizstāj ar “EUR 140 000”;

c)

punkta f) apakšpunktā “EUR 600 000” aizstāj ar “EUR 350 000”;

d)

punkta h) līdz m) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“h)

EUR 700 000 Grieķijai;

i)

EUR 1 250 000 Spānijai;

j)

EUR 1 450 000 Francijai;

k)

EUR 1 700 000 Itālijai;

l)

EUR 100 000 Kiprai;

m)

EUR 90 000 Latvijai;”;

e)

punkta q) apakšpunktā “EUR 1 700 000” aizstāj ar “EUR 2 350 000”;

f)

punkta s) līdz u) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“s)

EUR 4 500 000 Polijai;

t)

EUR 650 000 Portugālei;

u)

EUR 50 000 Rumānijai;”.

6.

Ar šādu tekstu aizstāj 6. panta 2. punkta c) apakšpunktu:

“c)

EUR 670 000 Francijai;”.

7.

Lēmuma 8. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta e) apakšpunktā “EUR 500 000” aizstāj ar “EUR 250 000”;

b)

punkta k) apakšpunktā “EUR 550 000” aizstāj ar “EUR 1 400 000”;

c)

punkta s) apakšpunktā “EUR 50 000” aizstāj ar “EUR 80 000”;

d)

punkta v) apakšpunktā “EUR 400 000” aizstāj ar “EUR 220 000”.

8.

Lēmuma 9. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta a) līdz c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

EUR 1 400 000 Beļģijai;

b)

EUR 350 000 Bulgārijai;

c)

EUR 1 050 000 Čehijai;”;

b)

punkta g) līdz k) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“g)

EUR 3 300 000 Īrijai;

h)

EUR 1 200 000 Grieķijai;

i)

EUR 5 400 000 Spānijai;

j)

EUR 14 100 000 Francijai;

k)

EUR 5 350 000 Itālijai;”;

c)

punkta m) apakšpunktā “EUR 230 000” aizstāj ar “EUR 250 000”;

d)

punkta r) apakšpunktā “EUR 2 900 000” aizstāj ar “EUR 2 600 000”;

e)

punkta t) līdz v) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“t)

EUR 790 000 Polijai;

u)

EUR 1 530 000 Portugālei;

v)

EUR 580 000 Rumānijai;”;

f)

punkta x) un y) apakšpunktus aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“x)

EUR 500 000 Slovākijai;

y)

EUR 500 000 Somijai;”;

g)

punkta za) apakšpunktā “EUR 5 900 000” aizstāj ar “EUR 4 600 000”.

9.

Lēmuma 10. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta a) līdz c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

EUR 1 100 000 Bulgārijai;

b)

EUR 500 000 Lietuvai;

c)

EUR 880 000 Ungārijai;”;

b)

punkta f) apakšpunktā “EUR 500 000” aizstāj ar “EUR 760 000”.

10.

Lēmuma 11. panta 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

EUR 1 100 000 Polijai.”

11.

Lēmuma 12. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

EUR 1 650 000 Polijai.”

12.

Lēmuma 13. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“c)

EUR 870 000 Igaunijai;

d)

EUR 850 000 Latvijai;

e)

EUR 550 000 Slovēnijai;”.

13.

Lēmuma 14. panta 2. punktā “EUR 175 000” aizstāj ar “EUR 310 000”.

14.

Lēmuma 15. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

EUR 460 000 Portugālei.”

15.

Lēmuma 15.a panta 4. punktā “EUR 5 400 000” aizstāj ar “EUR 3 000 000”.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 322, 2.12.2008., 39. lpp.

(3)  OV L 194, 25.7.2009., 56. lpp.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/79


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris)

neiekļaut difenilamīnu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atsaukt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir minētā viela

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9262)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/859/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā noteikts, ka 12 gadu laikā pēc minētās direktīvas izziņošanas dalībvalsts var atļaut tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kuri satur I pielikumā neiekļautas darbīgās vielas, kas jau ir pieejamas tirgū divus gadus pēc direktīvas izziņošanas dienas, kamēr minētās vielas pakāpeniski pārbauda atbilstīgi darba programmai.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un sniegts to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē saistībā ar to iespējamu iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Difenilamīns ir minētajā sarakstā.

(3)

Difenilamīna iedarbība uz cilvēka veselību un vidi pieteikuma iesniedzēja ierosinātajos izmantošanas veidos ir izvērtēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 451/2000 un Regulas (EK) Nr. 1490/2002 noteikumiem. Turklāt minētajās regulās ir izraudzītas ziņotājas dalībvalstis, kurām jāiesniedz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EPNI) attiecīgie novērtējuma ziņojumi un ieteikumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 10. panta 1. punktu. Ziņotāja dalībvalsts par difenilamīnu bija Īrija, un visa vajadzīgā informācija tika iesniegta 2007. gada 20. jūnijā.

(4)

Dalībvalstu un EPNI speciālisti darba grupas novērtējumā veica novērtējuma ziņojuma salīdzinošo pārskatīšanu un 2008. gada 30. septembrī to iesniedza Komisijai kā EPNI atzinumu par darbīgās vielas difenilamīna pesticīdu riska novērtējuma salīdzinošo pārskatīšanu (4). Šo ziņojumu dalībvalstis un Komisija pārskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un tas tika pabeigts 2009. gada 26. februārī kā Komisijas pārskata ziņojums par difenilamīnu.

(5)

Šīs darbīgās vielas novērtēšanas gaitā radās bažas par vairākiem aspektiem. Nebija iespējams veikt uzticamu novērtējumu par vielas ietekmi uz patērētājiem, jo trūkst datu par vielas neidentificēto metabolītu klātbūtni un indīgumu, kā arī par iespējamu nitrozoamīnu veidošanos darbīgās vielas uzglabāšanas laikā un ar minēto vielu apstrādātu ābolu pārstrādē. Turklāt nebija datu par difenilamīna atlieku potenciālu sadalīšanos vai reakcijas galaproduktu pārstrādātās precēs. Tādējādi, pamatojoties uz pieejamo informāciju, nebija iespējams izdarīt secinājumu par to, ka difenilamīns atbilst kritērijiem, lai to iekļautu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(6)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt apsvērumus par salīdzinošās pārskatīšanas rezultātiem un par to, vai darbīgo vielu turpmāk atļaut vai neatļaut. Pieteikuma iesniedzējs iesniedza apsvērumus, kas tika rūpīgi izskatīti. Tomēr, neskatoties uz iesniedzēja minētajiem argumentiem, aspektus, kas radīja bažas, nevarēja novērst, un novērtējumi, kurus veica, pamatojoties uz informāciju, ko iesniedza un novērtēja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes speciālistu sanāksmēs, neliecina, ka, ņemot vērā paredzētos izmantošanas nosacījumus, difenilamīnu saturošie augu aizsardzības līdzekļi kopumā atbilstu Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta prasībām.

(7)

Tāpēc difenilamīns nav iekļaujams Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(8)

Jāveic pasākumi, lai noteiktā laikposmā atsauktu un nepagarinātu atļaujas difenilamīnu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem un tādiem produktiem neizsniegtu jaunas atļaujas.

(9)

Papildlaiks, ko dalībvalsts piešķir difenilamīnu saturošu augu aizsardzības līdzekļu krājumu likvidēšanai, glabāšanai, laišanai tirgū un lietošanai, jāierobežo līdz divpadsmit mēnešiem, lai ļautu lietot esošos krājumus vēl vienu augšanas periodu, tādējādi nodrošinot, ka difenilamīnu saturoši augu aizsardzības līdzekļi ir pieejami lauksaimniekiem 18 mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas.

(10)

Šis lēmums neierobežo iespēju iesniegt pieteikumus attiecībā uz difenilamīnu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu, kuras īstenošana noteikta ar Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulu (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas ir iekļautas darba programmā, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (5), saistībā ar šīs vielas iespējamo iekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā.

(11)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu par šajā lēmumā noteiktajiem pasākumiem komitejas priekšsēdētāja noteiktajā termiņā, un tāpēc Komisija Padomei iesniedza priekšlikumu par minētajiem pasākumiem. Tā kā Direktīvas 91/414/EEK 19. panta 2. punkta otrajā daļā noteiktā termiņa beigās Padome nebija pieņēmusi ierosinātos pasākumus, nedz arī norādījusi uz iebildumiem pret tiem, minētie pasākumi jāpieņem Komisijai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Difenilamīnu kā darbīgo vielu neiekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir difenilamīns, atsauc līdz 2010. gada 30. maijam;

b)

no šā lēmuma publicēšanas dienas nepiešķir un nepagarina atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir difenilamīns.

3. pants

Papildlaikam, ko piešķir dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu, jābūt iespējami īsam un jābeidzas ne vēlāk kā 2011. gada 30. maijā.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)  EPNI zinātniskais ziņojums (2008) 188. Secinājums par difenilamīna salīdzinošo pārskatīšanu (pabeigts 2008. gada 30. septembrī).

(5)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/81


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris)

neiekļaut triazoksīdu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atsaukt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir minētā viela

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9271)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/860/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā noteikts, ka 12 gadu laikā pēc minētās direktīvas izziņošanas dalībvalsts var atļaut tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kuri satur I pielikumā neiekļautas darbīgās vielas, kas jau ir pieejamas tirgū divus gadus pēc direktīvas izziņošanas dienas, kamēr minētās vielas pakāpeniski pārbauda atbilstīgi darba programmai.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un sniegts to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Triazoksīds ir minētajā sarakstā.

(3)

Triazoksīda iedarbība uz cilvēka veselību un vidi pieteikuma iesniedzēja ierosinātajos izmantošanas veidos ir izvērtēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 451/2000 un Regulas (EK) Nr. 1490/2002 noteikumiem. Turklāt minētajās regulās ir izraudzītas ziņotājas dalībvalstis, kuru pienākums ir iesniegt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EPNI) attiecīgos novērtējuma ziņojumus un ieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 10. panta 1. punktu. Ziņotāja dalībvalsts par triazoksīdu bija Apvienotā Karaliste, un visa attiecīgā informācija tika iesniegta 2007. gada 25. jūnijā.

(4)

Dalībvalstu un EPNI speciālisti darba grupas novērtējumā pārskatīja novērtējuma ziņojumu un 2008. gada 30. septembrī to iesniedza Komisijai kā EPNI atzinumu par darbīgās vielas triazoksīda pesticīdu riska novērtējuma salīdzinošo pārskatīšanu (4). Šo ziņojumu dalībvalstis un Komisija pārskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un tas tika pabeigts 2009. gada 26. februārī kā Komisijas pārskata ziņojums par triazoksīdu.

(5)

Darbīgās vielas novērtēšanas gaitā radās bažas par vairākiem aspektiem. Nebija iespējams veikt uzticamu patērētāju riska novērtējumu, jo trūkst datu, lai noteiktu atlieku īpašības augu precēs un atlieku iespējamo tālāknodošanu dzīvnieku produktos. Turklāt pieejamie dati nenorādīja, ka ilgtermiņa risks zīdītājiem, putniem, zivīm un sliekām ir pieņemams. Tādējādi, pamatojoties uz pieejamo informāciju, nebija iespējams izdarīt secinājumu par to, ka triazoksīds atbilst kritērijiem, lai to iekļautu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(6)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt apsvērumus par salīdzinošās pārskatīšanas rezultātiem un par to, vai darbīgo vielu turpmāk atļaut vai neatļaut. Pieteikuma iesniedzējs iesniedza apsvērumus, kas tika rūpīgi izskatīti. Tomēr, neskatoties uz iesniedzēja minētajiem argumentiem, aspektus, kas radīja bažas, nevarēja novērst, un novērtējumi, kurus veica, pamatojoties uz informāciju, ko iesniedza un novērtēja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes speciālistu sanāksmēs, neliecina, ka, ņemot vērā paredzētos izmantošanas nosacījumus, triazoksīdu saturošie augu aizsardzības līdzekļi kopumā atbilstu Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta prasībām.

(7)

Tāpēc triazoksīds nav iekļaujams Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(8)

Jāveic pasākumi, lai noteiktā laika posmā atsauktu un nepagarinātu atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur triazoksīdu, un tādiem produktiem neizsniegtu jaunas atļaujas.

(9)

Papildlaiks, ko dalībvalsts piešķir triazoksīdu saturošu augu aizsardzības līdzekļu krājumu likvidēšanai, glabāšanai, laišanai tirgū un lietošanai, jāierobežo līdz 12 mēnešiem, lai ļautu lietot esošos krājumus vēl vienu augšanas periodu, tādējādi nodrošinot, ka triazoksīdu saturoši augu aizsardzības līdzekļi ir pieejami lauksaimniekiem 18 mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas.

(10)

Šis lēmums neierobežo iespēju iesniegt pieteikumus attiecībā uz triazoksīdu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu, kuras īstenošana noteikta ar Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulu (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas ir iekļautas darba programmā, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (5), saistībā ar šīs vielas iespējamo iekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā.

(11)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu par šajā lēmumā noteiktajiem pasākumiem komitejas priekšsēdētāja noteiktajā termiņā, un tāpēc Komisija Padomei iesniedza priekšlikumu par minētajiem pasākumiem. Tā kā Direktīvas 91/414/EEK 19. panta 2. punkta otrajā daļā noteiktā termiņa beigās Padome nebija pieņēmusi ierosinātos pasākumus, nedz arī norādījusi uz iebildumiem pret tiem, minētie pasākumi jāpieņem Komisijai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Triazoksīdu kā darbīgo vielu neiekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir triazoksīds, atsauc līdz 2010. gada 30. maijam;

b)

no šā lēmuma publicēšanas dienas nepiešķir un nepagarina atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir triazoksīds.

3. pants

Papildlaikam, ko piešķir dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu, jābūt iespējami īsam un jābeidzas ne vēlāk kā 2011. gada 30. maijā.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)  EPNI zinātniskais ziņojums (2008) 193. Secinājums par darbīgās vielas triazoksīda pesticīdu riska novērtējuma salīdzinošo pārskatīšanu (pabeigts 2008. gada 26. septembrī).

(5)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/83


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris)

par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz prasībām neatbilstoša svaigpiena pārstrādi konkrētos piena pārstrādes uzņēmumos Bulgārijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9282)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/861/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (2) ir paredzēti vispārēji noteikumi pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem attiecībā uz pārtikas produktu higiēnu, cita starpā, pamatojoties uz riska analīzes un kritisko punktu kontroles principiem. Regulā noteikts, ka pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem jāievēro konkrētas procedūras, kas ir balstītas uz minētajiem principiem.

(2)

Regula (EK) Nr. 853/2004 paredz īpašus noteikumus pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtikas higiēnu un papildina Regulas (EK) Nr. 852/2004 noteikumus. Regulā (EK) Nr. 853/2004 paredzētajos noteikumos ir ietvertas higiēnas prasības attiecībā uz svaigpienu un piena produktiem.

(3)

Saskaņā ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta (“Pievienošanās akts”) VI pielikuma 4. nodaļas B iedaļas c) punktu Bulgārijai attiecībā uz to, lai konkrēti piena pārstrādes uzņēmumi izpildītu minētās higiēnas prasības, ir piešķirts pārejas periods, kas beigsies 2009. gada 31. decembrī.

(4)

Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājuma I nodaļas sarakstā ir minēti konkrēti uzņēmumi, kuriem ir atļauts pārstrādāt Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām neatbilstošu svaigpienu (“prasībām neatbilstošs piens”). Iepriekš minētā papildinājuma II nodaļas sarakstā ir minēti konkrēti uzņēmumi, kuriem ir atļauts pārstrādāt gan prasībām atbilstošu, gan prasībām neatbilstošu pienu ar nosacījumu, ka pienu pārstrādā nošķirtās ražošanas līnijās.

(5)

Piena ražošanas saimniecības, kurās neievēro Regulā (EK) Nr. 853/2004 noteiktās higiēnas prasības, atrodamas visā Bulgārijas teritorijā. Bulgārijas piena pārstrādes uzņēmumiem piegādātā prasībām atbilstošā piena īpatsvars pēdējos gados ir tikai nedaudz palielinājies.

(6)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli, ir lietderīgi noteikt laika ierobežojuma atkāpi no Regulā (EK) Nr. 853/2004 noteiktajām higiēnas prasībām, lai ļautu Bulgārijai sakārtot piena nozari atbilstoši minētajām prasībām.

(7)

Ņemot vērā minēto stāvokli, konkrētiem piena pārstrādes uzņēmumiem, kuri ir minēti šā lēmuma I pielikumā, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004, jāļauj arī pēc 2009. gada 31. decembra turpināt pārstrādāt prasībām atbilstošu un prasībām neatbilstošu pienu ar nosacījumu, ka pienu pārstrādā nošķirtās ražošanas līnijās. Turklāt konkrētiem piena pārstrādes uzņēmumiem, kuri ir minēti šā lēmuma II pielikumā, jāļauj turpināt pārstrādāt prasībām neatbilstošu pienu, to nepārstrādājot nošķirtās ražošanas līnijās.

(8)

Tomēr piena produktus, kuri iegūti no prasībām neatbilstoša piena, var atļaut pārdot tikai Bulgārijā vai izmantot tālākai pārstrādei piena pārstrādes uzņēmumos, uz kuriem attiecas šajā lēmumā noteiktā atkāpe.

(9)

Pārejas periods, ko piešķir ar šo lēmumu, ir jānosaka uz divdesmit četriem mēnešiem no 2010. gada 1. janvāra. Piena nozares stāvoklis Bulgārijā ir jāpārskata pirms minētā perioda beigām. Tāpēc Bulgārijai ir pienākums iesniegt Komisijai ikgadējus ziņojumus par pārkārtošanās procesa virzību piena ražošanas saimniecībās, kuras piegādā svaigpienu piena pārstrādes uzņēmumiem minētajā dalībvalstī, un prasībām neatbilstoša piena savākšanas un transportēšanas sistēmas pārkārtošanas procesa virzību.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šajā lēmumā “prasībām neatbilstošs piens” ir svaigpiens, kas neatbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II un III apakšnodaļā noteiktajām prasībām.

2. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II un III apakšnodaļā noteiktajām prasībām, šā lēmuma I pielikumā minētie piena pārstrādes uzņēmumi līdz 2011. gada 31. decembrim drīkst turpināt pārstrādāt prasībām atbilstošu un prasībām neatbilstošu pienu ar nosacījumu, ka prasībām atbilstošo un prasībām neatbilstošo pienu pārstrādā nošķirtās ražošanas līnijās.

3. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II un III apakšnodaļā noteiktajām prasībām, šā lēmuma II pielikumā minētie piena pārstrādes uzņēmumi līdz 2011. gada 31. decembrim drīkst turpināt pārstrādāt prasībām neatbilstošu pienu, to nepārstrādājot nošķirtās ražošanas līnijās.

4. pants

Piena produktus, kuri iegūti no prasībām neatbilstoša piena, drīkst:

a)

laist tikai Bulgārijas vietējā tirgū; vai

b)

izmantot turpmākai pārstrādei 2. un 3. pantā minētajos piena pārstrādes uzņēmumos Bulgārijā.

Šādus piena produktus marķē ar veselības un identifikācijas marķējumu, kas atšķiras no Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. pantā minētā veselības un identifikācijas marķējuma.

5. pants

Bulgārija iesniedz Komisijai ikgadējus ziņojumus par pārkārtošanās procesa virzību, lai panāktu atbilstību Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, attiecībā uz:

a)

ražošanas saimniecībām, kurās ražo prasībām neatbilstošu pienu;

b)

prasībām neatbilstoša piena savākšanas un transportēšanas sistēmu.

Pirmais ikgadējais ziņojums Komisijai jāiesniedz vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim un otrais ikgadējais ziņojums – vēlākais līdz 2011. gada 31. oktobrim.

Minētajiem ziņojumiem izmantojama III pielikumā noteiktā veidlapa.

6. pants

Šo lēmumu piemēro no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.


I PIELIKUMS

To piena pārstrādes uzņēmumu saraksts, kuriem ir atļauts pārstrādāt prasībām atbilstošu un prasībām neatbilstošu pienu saskaņā ar 2. pantu

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

Pilsētas/ielas vai ciema/reģiona nosaukums

1

BG 0412010

“Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena

ul. “Treti mart” 19

2

BG 0512025

“El Bi Bulgarikum” EAD

gr. Vidin

YUPZ

3

BG 0612027

“Mlechen ray — 99” EOOD

gr. Vratsa

4

BG 0612043

ET “Zorov- 91 -Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

5

BG 1912013

“ZHOSI” OOD

s. Chernolik

6

BG 2012020

“Yotovi” OOD

gr. Sliven

kv. “Rechitsa”

7

BG 2512020

“Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

8

BG 0812009

“Serdika — 90” AD

gr. Dobrich

ul. “25 septemvri” 100

9

BG 2112001

“Rodopeya — Belev” EOOD

4700 town Smolyan,

“Traciya” 1 str.

10

BG 1212001

“S i S — 7” EOOD

gr. Montana

“Vrachansko shose” 1

11

BG 2812003

“Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska


II PIELIKUMS

To piena pārstrādes uzņēmumu saraksts, kuriem ir atļauts pārstrādāt prasībām neatbilstošu pienu saskaņā ar 3. pantu

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

Pilsētas/ielas vai ciema/reģiona nosaukums

1

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

2

0112014

ET „Veles — Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

3

2312041

„Danim — D. Stoyanov“

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

4

2712010

„Kamadzhiev — milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

5

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N.Yo. Vaptsarov“ 8

6

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

7

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

8

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

9

2312030

ET „Favorit — D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

10

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

11

BG 1512033

ET „Voynov — Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

12

BG 1612020

ET „Bor — Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

13

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

14

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

15

BG 1612051

ET „Radev — Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

16

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

17

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

18

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

19

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

20

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

21

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

22

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

23

0512003

SD „LAF — Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

24

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

25

0612041

ET „Ekoprodukt — Megiya — Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

26

0612042

ET „Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

27

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

28

1212022

„Milkkomm“

EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

29

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

30

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

31

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

32

1512010

ET „Militsa Lazarova — 90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

33

1612024

SD „Kostovi — EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

34

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

35

1712046

ET „Stem — Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

36

2012012

ET „Olimp- P. Gurtsov“

gr. Sliven

m — t „Matsulka“

37

2112003

„Milk — inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

38

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

39

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech, ul. „Ruse“ 4

40

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“2

41

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

42

2812018

ET „Bulmilk — Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

43

2812010

ET „Mladost — 2 — Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

44

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

45

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Trojan

ul. „V.Levski“ 281

46

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

47

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

48

BG 0912011

ET „Alada — Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

50

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

51

1712010

„Bulagrotreyd — chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

52

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

53

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

54

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

55

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

56

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

57

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 19

58

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

59

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

60

2612049

ET „Todorovi — 53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65


III PIELIKUMS

Ziņojuma veidlapa saskaņā ar 5. pantu

Reģions

Piena saimniecību kopējais skaits 31.12.2009.

Piena saimniecību skaits, kurās ražo prasībām neatbilstošu pienu, 31.12.2009.

Prasībām neatbilstošo piena saimniecību % daļa no kopējā skaita 31.12.2009.

Piena saimniecību kopējais skaits 30.11.2010.

Piena saimniecību skaits, kurās ražo prasībām neatbilstošu pienu, 30.11.2010.

Prasībām neatbilstošo piena saimniecību % daļa no kopējā skaita 30.11.2010.

Piena saimniecību kopējais skaits 30.9.2011.

Piena saimniecību skaits, kurās ražo prasībām neatbilstošu pienu, 30.9.2011.

Prasībām neatbilstošo piena saimniecību % daļa no kopējā skaita 30.9.2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā BU

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reģions

Piena savākšanas punktu kopējais skaits 31.12.2009.

Prasībām neatbilstošo piena savākšanas punktu skaits 31.12.2009.

Prasībām neatbilstošo savākšanas punktu % daļa no kopējā skaita 31.12.2009.

Piena savākšanas punktu kopējais skaits 30.11.2010.

Prasībām neatbilstošo piena savākšanas punktu skaits 30.11.2010.

Prasībām neatbilstošo savākšanas punktu % daļa no kopējā skaita 30.11.2010.

Piena savākšanas punktu kopējais skaits 30.9.2011.

Prasībām neatbilstošo piena savākšanas punktu skaits 30.9.2011.

Prasībām neatbilstošo savākšanas punktu % daļa no kopējā skaita 30.9.2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā BU

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/90


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2008/866/EK attiecībā uz tā piemērošanas laiku

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9326)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/862/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 12. novembra Lēmumu 2008/866/EK par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru (2), pieņēma pēc tam, kad bija konstatēts, ka konkrētas no Peru importētas gliemenes ir inficētas ar A hepatīta vīrusu (HAV) un ka tās izraisījušas A hepatīta vīrusa uzliesmojumu cilvēkiem. Sākotnēji minēto lēmumu piemēroja līdz 2009. gada 31. martam, taču ar Komisijas 2009. gada 26. marta Lēmumu 2009/297/EK, ar ko groza Lēmumu 2008/866/EK attiecībā uz tā piemērošanas laiku (3), minētā lēmuma piemērošanas laiks tika pagarināts līdz 2009. gada 30. novembrim.

(2)

Peru iestādes ir sniegušas informāciju par korektīvajiem pasākumiem, kas veikti, lai uzlabotu eksportam uz Kopienu paredzētu gliemeņu ražošanas kontroli.

(3)

Komisija no 2009. gada 7. līdz 18. septembrim veica pārbaudes apmeklējumu, lai novērtētu esošās kontroles sistēmas, ar kurām reglamentē eksportam uz Eiropas Savienību paredzētu gliemeņu un zivsaimniecības produktu ražošanu.

(4)

Pārbaudes apmeklējumā pārbaudīja, ka Peru iestādes ievieš korektīvus pasākumus, kas norādīti to sniegtajā informācijā pēc A hepatīta vīrusa uzliesmojuma. Tās jo īpaši pilnībā pārskata ražošanas apgabalu klasifikāciju, kā arī paredz pārskatīt ražošanas apgabalu uzraudzību attiecībā uz paraugu ņemšanas procedūrām un tās biežumu. Minētā pārskatīšana vēl joprojām turpinās.

(5)

Lai aizsargātu patērētāju veselību, ar Lēmumu 2008/866/EK noteiktie aizsardzības pasākumi ir jāsaglabā līdz laikam, kad Peru iestādes būs pabeigušas korektīvo pasākumu īstenošanu un Komisija būs veikusi turpmāku pārbaudi uz vietas. Tāpēc ir lietderīgi pagarināt Lēmuma 2008/866/EK piemērošanu līdz 2010. gada 30. novembrim, neierobežojot Komisijas pilnvaras grozīt, atsaukt vai paplašināt šos pasākumus, ņemot vērā visu jauno pieejamo informāciju par situācijas virzību Peru un Komisijas dienestu veikto pārbaužu rezultātus.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2008/866/EK.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2008/866/EK 5. pantā datumu “2009. gada 30. novembrim” aizstāj ar datumu “2010. gada 30. novembrim”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 307, 18.11.2008., 9. lpp.

(3)  OV L 81, 27.3.2009., 22. lpp.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/91


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris)

par Kopienas finansiālo atbalstu dažām Kopienas references laboratorijām dzīvnieku barības un pārtikas kontroles jomā 2010. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9343)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, dāņu, franču, holandiešu, itāļu, spāņu, vācu un zviedru valodā)

(2009/863/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 32. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Kopienas references laboratorijām pārtikas un dzīvnieku barības kontroles jomā var piešķirt Kopienas finansiālo atbalstu saskaņā ar 28. pantu Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumā 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (2).

(2)

Komisijas 2006. gada 28. novembra Regula (EK) Nr. 1754/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanu Kopienas references laboratorijām dzīvnieku barības, pārtikas un dzīvnieku veselības nozarē (3), paredz, ka Kopienas finansiālo atbalstu piešķir, ja efektīvi tiek īstenotas apstiprinātās darba programmas un ja atbalsta saņēmēji noteiktajos termiņos sniedz visu vajadzīgo informāciju.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1754/2006 2. pantu Komisijas un Kopienas references laboratoriju savstarpējās attiecības ir noteiktas partnerattiecību nolīgumā, kuru noslēdz kopā ar daudzgadu darba programmu.

(4)

Komisija ir novērtējusi Kopienas references laboratoriju iesniegtās darba programmas un tām atbilstošās budžeta tāmes 2010. gadam.

(5)

Tāpēc Kopienas finansiālais atbalsts jāpiešķir izraudzītajām Kopienas references laboratorijām, lai līdzfinansētu to darbības, īstenojot Regulā (EK) Nr. 882/2004 minētās funkcijas un pienākumus. Kopienas finansiālais atbalsts jāpiešķir 100 % apmērā no attaisnotajām izmaksām, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006.

(6)

Regula (EK) Nr. 1754/2006 paredz noteikumus par attaisnotiem izdevumiem attiecībā uz semināriem, kurus organizē Kopienas references laboratorijas. Tā arī nosaka finansiālā atbalsta apjomu ne vairāk kā 32 semināra dalībniekiem. Atkāpes no šā ierobežojuma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1754/2006 13. panta 3. punktu var piešķirt dažām Kopienas references laboratorijām, kurām vajadzīgs atbalsts, lai nodrošinātu semināra apmeklējumu vairāk nekā 32 dalībniekiem un lai panāktu vislabākos rezultātus semināros, ko tās organizē. Atkāpes no šā noteikuma var piešķirt, ja Kopienas references laboratorija uzņemas vadību un atbildību, organizējot semināru kopā ar citu Kopienas references laboratoriju.

(7)

Saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (4) dzīvnieku slimību izskaušanas un kontroles programmas (veterināros pasākumus) finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF). Turklāt minētās regulas 13. panta otrajā daļā paredzēts, ka attiecīgi pamatotos ārkārtas gadījumos attiecībā uz pasākumiem un programmām, uz ko attiecas Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmums 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (5), fonds sedz izdevumus, kas saistīti ar dalībvalstu un ELGF atbalsta saņēmēju administratīvajām un personāla izmaksām. Finanšu kontroles nolūkos jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 1290/2005 9., 36. un 37. pants.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), kas darbojas Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) pakļautībā un atrodas Maisons-Alfort Francijā, to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, piena un piena produktu analīžu un testu veikšanai.

Laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 302 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 23 000.

2. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Bilthovenā Nīderlandē to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) 882/2004 32. pantā, analīžu un testu veikšanai attiecībā uz zoonozēm (salmonellām).

Laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 354 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 30 000.

3. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) Vigo Spānijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, jūras biotoksīnu monitoringa veikšanai.

Laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 260 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 25 000.

4. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Vides, zivsaimniecības un akvakultūras zinātnes centra (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science) laboratorijai Weymouth Apvienotajā Karalistē to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Lēmuma (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, divvāku gliemeņu bakteriālā un virusālā piesārņojuma monitoringa veikšanai.

Laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 265 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 35 000.

5. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), kas darbojas Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) pakļautībā un atrodas Maisons-Alfort Francijā, to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, Listeria monocytogenes analīžu un testu veikšanai.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 309 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 22 500.

6. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), kas darbojas Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) pakļautībā un atrodas Maisons-Alfort Francijā, to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, koagulāzes pozitīvo stafilokoku, tostarp Staphylococccus aureus analīžu un testu veikšanai.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 291 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 22 500.

7. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Istituto Superiore di Sanità (ISS) Romā Itālijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, Escherichia coli, tostarp Verotoxigenic E. Coli (VTEC) analīžu un testu veikšanai.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 250 381.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 20 000.

8. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) Upsalā Zviedrijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, Campylobacter monitoringa veikšanai.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 275 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 30 000.

9. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Istituto Superiore di Sanità (ISS) Romā Itālijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, saistībā ar analīžu un testu veikšanu, lai noteiktu parazītus (jo īpaši Trichinella, Echinococcus un Anisakis).

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 312 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 30 000.

10. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Kopenhāgenā Dānijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, mikrobu rezistences monitoringa veikšanai.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 370 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 27 000.

11. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) Gembloux Beļģijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, analīžu un testu veikšanai, lai noteiktu dzīvnieku olbaltumvielas lopbarībā.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 525 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 30 000.

12. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Bilthovenā Nīderlandē to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, attiecībā uz noteiktu vielu atliekām, kuras minētas Padomes Direktīvas 96/23/EK (6) I pielikumā un uz kurām sniegta atsauce Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikuma I iedaļas 12. punkta a) apakšpunktā.

Laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 450 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 25 000.

13. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants, kas darbojas Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments pakļautībā un atrodas Fougères Francijā, to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, attiecībā uz noteiktu vielu atliekām, kuras minētas Direktīvas 96/23/EK I pielikumā un uz kurām sniegta atsauce Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikuma I iedaļas 12. punkta a) apakšpunktā.

Laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 450 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 25 000.

14. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Berlīnē Vācijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, attiecībā uz noteiktu vielu atliekām, kuras minētas Direktīvas 96/23/EK I pielikumā un uz kurām sniegta atsauce Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikuma I iedaļas 12. punkta a) apakšpunktā.

Laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 450 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 25 000.

15. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Istituto Superiore di Sanità Romā Itālijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, attiecībā uz noteiktu vielu atliekām, kuras minētas Direktīvas 96/23/EK I pielikumā un uz kurām sniegta atsauce Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikuma I iedaļas 12. punkta a) apakšpunktā.

Laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 275 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 25 000.

16. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburgā Vācijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, analīžu un testu veikšanai, lai noteiktu pesticīdu atliekas dzīvnieku izcelsmes pārtikā un produktos ar augstu tauku saturu.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 198 900.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 25 000.

17. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Kopenhāgenā Dānijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, analīžu un testu veikšanai, lai noteiktu pesticīdu atliekas graudaugos un lopbarībā.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 198 900.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 25 000.

18. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/ Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG) Spānijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, analīžu un testu veikšanai, lai noteiktu pesticīdu atliekas augļos un dārzeņos, tostarp produktos ar augstu ūdens un skābes saturu.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 445 840.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 45 000.

Atkāpjoties no 13. panta 1. punkta Regulā (EK) Nr. 1754/2006, 1. punktā minētā laboratorija ir tiesīga pieprasīt finansiālu atbalstu ne vairāk kā 50 cilvēku dalībai kādā no tās semināriem, kas minēti šā panta 2. punktā un ko tā organizē kopīgi ar citu laboratoriju.

19. pants

Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Štutgartē Vācijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, analīžu un testu veikšanai, lai noteiktu pesticīdu atliekas, izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 352 000.

20. pants

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburgā Vācijā to funkciju un pienākumu īstenošanai, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. pantā, analīžu un testu veikšanai, lai noteiktu dioksīnus un pentahlorbenzolu dzīvnieku barībā un pārtikā.

Laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim minētais finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 432 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu 1. punktā minētajai laboratorijai semināru organizēšanai. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 55 410.

21. pants

Šā lēmuma 1. līdz 21. pantā minēto Kopienas finansiālo atbalstu piešķir 100 % apmērā no attaisnotajām izmaksām, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006.

22. pants

Šis lēmums ir adresēts:

attiecībā uz pienu un tā produktiem – Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), of the Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

attiecībā uz analīžu un testu veikšanu zoonožu (salmonellu) noteikšanai – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands,

attiecībā uz jūras biotoksīnu monitoringu – Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spain,

attiecībā uz divvāku gliemeņu virusālā un bakteriālā piesārņojuma monitoringu – Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, United Kingdom,

attiecībā uz Listeria monocytogenesLaboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), of the Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

attiecībā uz kogulāzes pozitīviem stafilokokiem, ieskaitot Staphylococcus aureusLaboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), of the Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

attiecībā uz Escherichia coli, ieskaitot Verotoxigenic E. Coli (VTEC)Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy,

attiecībā uz CampylobacterStatens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Sweden,

attiecībā uz parazītiem (jo īpaši Trichinella, Echinococcus un Anisakis) – Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy,

attiecībā uz mikrobu rezistenci – Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Denmark,

attiecībā uz dzīvnieku olbaltumvielām lopbarībā – Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgium,

attiecībā uz atliekvielām – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands,

attiecībā uz atliekvielām – Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, France,

attiecībā uz atliekvielām – Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Germany,

attiecībā uz atliekvielām – Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy,

attiecībā uz analīzēm un testiem pesticīdu atlieku noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikā – Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germany,

attiecībā uz analīzēm un testiem pesticīdu atlieku noteikšanai graudaugos – Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Denmark,

attiecībā uz analīzēm un testiem pesticīdu atlieku noteikšanai augļos un dārzeņos – Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Spain,

attiecībā uz analīzēm un testiem pesticīdu atlieku noteikšanai, izmantojot vienas atliekvielas noteikšanas metodes – Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Germany,

attiecībā uz analīzēm un testiem dioksīnu un pentahlorbenzola noteikšanai dzīvnieku barībā un pārtikā – Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germany.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(3)  OV L 331, 29.11.2006., 8. lpp.

(4)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(5)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.

(6)  OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.


1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/97


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK attiecībā uz žāvētas gaļas strēmeļu ar garšvielām importu Kopienā no atsevišķām Dienvidāfrikas un Urugvajas daļām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9362)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/864/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu, 8. panta 4. punktu un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 29. novembra Lēmumā 2007/777/EK, ar kuru paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā (2), ir paredzēti noteikumi dažu tādu gaļas produktu sūtījumu importam Kopienā, kas paredzēti lietošanai pārtikā. Šajā lēmumā ir iekļauts arī to trešo valstu un to daļu saraksts, no kurām ir jāatļauj šāds imports, sabiedrības veselības aizsardzības un dzīvnieku veselības sertifikātu paraugi, kā arī noteikumi par šādu importētu produktu izcelsmi un apstrādi.

(2)

Minētā lēmuma II pielikuma 3. daļā ir iekļauts to trešo valstu un to daļu saraksts, no kurām jāatļauj žāvētas gaļas strēmeļu ar garšvielām vai pasterizētu gaļas produktu imports Eiropas Savienībā.

(3)

Saskaņā ar Lēmumu 2007/777/EK no Dienvidāfrikas reģiona, kurā nav konstatēta mutes un nagu sērga, ir atļauts Kopienā importēt tādas žāvētas gaļas strēmeles ar garšvielām, kas izgatavotas no mājas liellopu, aitu un kazu gaļas, kā arī no saimniecībā audzētu medījamu pārnadžu (izņemot cūku) gaļas, kas ir īpaši apstrādāta.

(4)

Dienvidāfrika ir lūgusi atļaut no saimniecībā audzētu medījamu pārnadžu gaļas izgatavotu žāvētas gaļas strēmeļu ar garšvielām importu Kopienā no tā paša Dienvidāfrikas reģiona, no kura jau ir atļauts importēt no mājlopu gaļas izgatavotas žāvētas gaļas strēmeles ar garšvielām.

(5)

Vairākas Komisijas veiktās pārbaudes Dienvidāfrikā pierādīja, ka minētās trešās valsts kompetentā veterinārā iestāde garantē pietiekamu atbilstību Kopienas tiesību aktiem saskaņā ar Direktīvas 2002/99/EK 1. panta 8. punkta pirmo daļu.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi atļaut Kopienā importēt no saimniecībā audzētu medījamu pārnadžu gaļas izgatavotas žāvētas gaļas strēmeles ar garšvielām no tā paša Dienvidāfrikas reģiona, no kura jau ir atļauts importēt no mājlopu gaļas izgatavotas žāvētas gaļas strēmeles ar garšvielām, nodrošinot, ka tās ir bijušas īpašā apstrādē “E”, kā norādīts Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 4. daļā.

(7)

Turklāt Urugvaja šobrīd ir iekļauta Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā. Attiecīgi Kopienā ir atļauts no šīs trešās valsts importēt produktus, kas izgatavoti no īpaši apstrādātas mājas liellopu gaļas.

(8)

Urugvaja ir lūgusi Komisijai atļaut no šīs trešās valsts Kopienā importēt arī tādas žāvētas gaļas strēmeles ar garšvielām, kas izgatavotas no mājas liellopu gaļas, kura pakļauta iepriekš minētajai īpašajai apstrādei.

(9)

Ņemot vērā dzīvnieku veselības stāvokli Urugvajā, ir lietderīgi atļaut no šīs trešās valsts importēt Kopienā tādas žāvētas gaļas strēmeles ar garšvielām, kas izgatavotas no mājas liellopu gaļas, kura ir bijusi īpašā apstrādē “E”, kā noteikts Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 4. daļā.

(10)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2007/777/EK.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

2007/777/EK lēmuma II pielikumu groza šādi.

1.

Ierakstu “Urugvaja” 2. daļā aizstāj ar šādu ierakstu: “Urugvaja (1)”.

2.

Pielikuma 3. daļas tekstu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.


PIELIKUMS

3.   DAĻA

Trešās valstis vai to daļas, kam nav atļaujas nespecifiska apstrādes režīma (“A”) ietvaros, bet no kurām atļauj žāvētas gaļas strēmeļu ar garšvielām un pasterizētu gaļas produktu importu Kopienā

ISO kods

Izcelsmes valsts vai tās daļa

1.

Mājas liellopi

2.

Saimniecībā audzēti medījamie pārnadži (izņemot cūkas)

Mājas aitas/kazas

1.

Mājas cūkas

2.

Saimniecībā audzēti medījamie pārnadži (cūkas)

Mājas nepārnadži

1.

Mājputni

2.

Saimniecībā audzēti medījamie putni

Skrējējputni

Mājas truši un saimniecībā audzēti zaķveidīgie dzīvnieki

Savvaļas medījamie pārnadži

(izņemot cūkas)

Mežacūkas

Savvaļas nepārnadži

Savvaļas zaķveidīgie dzīvnieki

(truši un zaķi)

Savvaļas medījamie putni

Savvaļas medījamie zīdītāji

(izņemot nagaiņus, nepārnadžus un zaķveidīgo kārtas dzīvniekus)

AR

Argentīna – AR

F

F