ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.303.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 303

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 18. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2009 (2009. gada 24. septembris) par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā ( 1 )

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1100/2009 (2009. gada 17. novembris), ar ko īsteno 7. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un atceļ Lēmumu 2008/475/EK

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1101/2009 (2009. gada 17. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

37

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1102/2009 (2009. gada 16. novembris), ar ko 116. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

39

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1103/2009 (2009. gada 17. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Apvienotās Karalistes karogu, zvejot siļķes EK un starptautiskajos ūdeņos Vb un VIb, un VIaN zonā

60

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1104/2009 (2009. gada 17. novembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

62

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/840/KĀDP (2009. gada 17. novembris), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

64

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/841/KĀDP (2009. gada 17. novembris), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2008/112/KĀDP par Eiropas Savienības misiju, atbalstot drošības sektora reformu Gvinejas-Bisavas Republikā (EU SSR GUINEA-BISSAU)

70

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/842/KĀDP (2009. gada 17. novembris), ar kuru groza Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

71

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

18.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1099/2009

(2009. gada 24. septembris)

par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 93/119/EK (1993. gada 22. decembris) par dzīvnieku aizsardzību kaušanas vai nonāvēšanas laikā (3) ir noteiktas kopējas obligātās prasības dzīvnieku aizsardzībai kaušanas vai nonāvēšanas laikā Kopienā. Šī direktīva nav būtiski grozīta kopš tās pieņemšanas.

(2)

Dzīvnieku nonāvēšana var izraisīt sāpes, stresu, bailes vai cita veida ciešanas dzīvniekiem pat vislabākajos iespējamos tehniskajos apstākļos. Zināmas darbības saistībā ar nonāvēšanu var radīt ļoti lielu stresu, un jebkurai apdullināšanas tehnikai ir savi trūkumi. Uzņēmējiem vai jebkurai personai, kas saistīta ar dzīvnieku nonāvēšanu, būtu jāīsteno nepieciešamie pasākumi, lai kaušanas vai nonāvēšanas procesa laikā atbrīvotu no sāpēm un mazinātu dzīvnieku stresu un ciešanas, piemērojot labāko nozarē pastāvošo praksi un metodes, kuras atļautas ar šo regulu. Tādējādi gadījumos, kad uzņēmēji vai jebkura persona, kas saistīta ar dzīvnieku nonāvēšanu, pārkāpj kādu no šīs regulas prasībām vai pielieto atļautus līdzekļus, neapsverot to modernizāciju, un tīšām vai nevērības dēļ izraisa dzīvniekiem sāpes, stresu vai ciešanas, būtu jāatzīst, ka no sāpēm, stresa vai ciešanām bija iespējams izvairīties.

(3)

Dzīvnieku aizsardzība kaušanas vai nonāvēšanas laikā ir aplūkota Kopienas tiesību aktos kopš 1974. gada, un to būtiski pastiprināja ar Direktīvu 93/119/EK. Tomēr ir novērotas lielas atšķirības starp dalībvalstīm šīs direktīvas īstenošanā, un tika uzsvērtas būtiskas labturības problēmas un atšķirības, kas varētu iespaidot uzņēmēju savstarpējo konkurētspēju.

(4)

Dzīvnieku labturība ir Kopienas vērtība, kas nostiprināta Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienotajā Protokolā Nr. 33 par dzīvnieku aizsardzību un labturību (“protokols Nr. 33”). Dzīvnieku aizsardzība kaušanas vai nonāvēšanas laikā ir svarīgs sabiedrisks jautājums, kas skar patērētāju attieksmi pret lauksaimniecības produktiem. Turklāt, uzlabojot dzīvnieku aizsardzību kaušanas laikā, tiks veicināta augstāka gaļas kvalitāte un netiešā veidā pozitīvi ietekmēta darba drošība kautuvēs.

(5)

Valstu tiesību akti, kas attiecas uz dzīvnieku aizsardzību kaušanas vai nonāvēšanas laikā, ietekmē konkurenci un attiecīgi arī Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā iekļauto dzīvnieku izcelsmes produktu iekšējā tirgus darbību. Ir nepieciešams pieņemt vienotus noteikumus, lai nodrošinātu racionālu šo produktu iekšējā tirgus attīstību.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (4), ir pieņēmusi divus atzinumus par labturības aspektiem saistībā ar dažu sugu dzīvnieku apdullināšanas un nonāvēšanas galvenajām sistēmām, proti, 2004. gadā – par galveno komerciālo sugu dzīvnieku apdullināšanas un nonāvēšanas galveno sistēmu labturības aspektiem un 2006. gadā – par komerciāli audzēto briežu, kazu, trušu, strausu, pīļu, zosu un paipalu apdullināšanas un nonāvēšanas galveno sistēmu labturības aspektiem. Kopienas tiesību akti šajā jomā būtu jāpapildina, lai ņemtu vērā šos zinātniskos atzinumus. Ieteikumi pakāpeniski izbeigt ogļskābās gāzes lietošanu cūkām, kā arī mājputnu apdullināšanu ūdens peldē šai regulā nav iekļauti, jo to ietekmes novērtējumā noskaidrojās, ka šobrīd šādi ieteikumi ES nav ekonomiski dzīvotspējīgi. Tomēr ir svarīgi turpināt šīs apspriedes nākotnē. Šajā nolūkā Komisijai būtu jāsagatavo un jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par dažādām mājputniem paredzētām apdullināšanas metodēm, un jo īpaši par iekārtām daudzu putnu apdullināšanai ūdens peldē. Turklāt citus ieteikumus nevajadzētu iekļaut šajā regulā, jo tie attiecas uz tehniskajiem parametriem, kuri būtu jāiekļauj īstenošanas pasākumos vai Kopienas pamatnostādnēs. Ieteikumi par saimniecībās audzētām zivīm šai regulā nav iekļauti, jo šajā jomā bija nepieciešami papildu zinātniskie atzinumi un ekonomiskais novērtējums.

(7)

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) 2007. gadā pieņēma Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksu, kurā iekļautas pamatnostādnes dzīvnieku nokaušanai un dzīvnieku nonāvēšanai slimību izplatības apturēšanai. Šajās starptautiskajās pamatnostādnēs iekļauti ieteikumi, kas attiecas uz apiešanos ar dzīvniekiem, to savaldīšanu, apdullināšanu un atasiņošanu kautuvēs, kā arī dzīvnieku nonāvēšanu infekcijas slimību uzliesmojumu gadījumos. Šie starptautiskie standarti būtu jāņem vērā arī šajā regulā.

(8)

Kopš Direktīvas 93/119/EK pieņemšanas Kopienas tiesību akti pārtikas nekaitīguma jomā attiecībā uz kautuvēm ir būtiski grozīti, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (6). Šajās regulās uzsvērta pārtikas nozares uzņēmēju atbildība, nodrošinot pārtikas nekaitīgumu. Uz kautuvēm attiecas arī iepriekšējas novērtēšanas procedūra, kuras laikā kompetentā iestāde novērtē celtniecību, iekārtojumu un tehnisko aprīkojumu, lai pārliecinātos, ka tas atbilst attiecīgajiem tehniskajiem noteikumiem pārtikas nekaitīguma jomā. Rūpēm par dzīvnieku labturību vajadzētu būt labāk integrētām kautuvēs, to konstrukcijās un izvietojumā, kā arī tur izmantotajās iekārtās.

(9)

Reorganizētas arī pārtikas ķēdes oficiālās kontroles, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (7), un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (8).

(10)

Apstākļiem, kādos mājdzīvnieki tiek nonāvēti, ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas, dzīvnieku barības vai citu produktu tirgu un attiecīgo uzņēmēju konkurētspēju. Tāpēc šādas ar nonāvēšanu saistītas darbības būtu jāregulē ar Kopienas tiesību aktiem. Tomēr tradicionālās mājdzīvnieku sugas, piemēram, zirgus, ēzeļus, liellopus, aitas, kazas vai cūkas, var turēt arī citos nolūkos, piemēram, kā lolojumdzīvniekus izrādēm, darbam vai sportam. Ja minēto sugu dzīvnieku nonāvēšana notiek nolūkā izgatavot pārtikas vai citus produktus, tad šādām darbībām vajadzētu būt šīs regulas darbības jomā. Attiecīgi šīs regulas darbības jomā nebūtu jāietilpst savvaļas vai noklīdušu dzīvnieku nonāvēšanai populācijas kontroles nolūkos.

(11)

Fizioloģiskā ziņā zivis būtiski atšķiras no sauszemes dzīvniekiem, un mākslīgi audzētās zivis tiek nonāvētas pilnīgi citādā veidā, jo īpaši attiecībā uz kontroles procesu. Turklāt zivju apdullināšanas izpēte ir daudz mazāk attīstīta nekā attiecībā uz citām saimnieciski audzētām sugām. Būtu jāizveido atsevišķi standarti nonāvēšanai paredzēto zivju aizsardzībai. Tāpēc noteikumi, kas piemērojami zivīm, pašlaik būtu jāierobežo ar pamatprincipu ievērošanu. Turpmākām Kopienas ierosmēm būtu jāpamatojas uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes veikto ar zivju nonāvēšanu saistīto zinātnisko riska novērtējumu un būtu jāņem vērā sociālās, ekonomiskās un administratīvās sekas.

(12)

Nonāvēt produktīvu dzīvnieku, kas cieš lielas sāpes, ja ekonomiski neattaisnojas šādas sāpes novērst, ir ētisks pienākums. Lielākajā daļā gadījumu dzīvniekus var nonāvēt, ievērojot pareizus labturības apstākļus. Tomēr izņēmuma apstākļos, tādos kā nelaimes gadījumi nomaļās vietās, kurās kompetenta personāla piekļūšana dzīvniekiem ar iekārtām nav iespējama, optimālu labturības noteikumu ievērošana varētu nozīmēt viņu ciešanu paildzināšanu. Tāpēc dzīvnieku interesēs ir nepiemērot zināmus šīs regulas noteikumus attiecībā uz ārkārtas nonāvēšanu.

(13)

Dažkārt dzīvnieki var apdraudēt cilvēkus, iespējams, pat viņu dzīvību, nopietni ievainojot vai aplipinot ar dzīvībai bīstamām slimībām. Lai novērstu šos draudus, parasti dzīvniekus pienācīgi savalda, taču zināmos apstākļos var rasties nepieciešamība nonāvēt bīstamus dzīvniekus, lai likvidētu šādus draudus. Šādos gadījumos ārkārtas situācijas dēļ nonāvēšanu ne vienmēr var veikt labākajos labturības apstākļos. Tāpēc šādos gadījumos jāparedz atkāpe no pienākuma apdullināt vai nekavējoties nonāvēt dzīvniekus.

(14)

Medības vai amatierzveja notiek apstākļos, kuros nonāvēšana norit pavisam citādi nekā mājdzīvniekiem, un uz tām attiecas speciāli tiesību akti. Tādēļ ir lietderīgi no šīs regulas darbības jomas izslēgt nonāvēšanu medību vai amatierzvejas laikā.

(15)

Protokolā Nr. 33 uzsvērta arī nepieciešamība ievērot dalībvalstu normatīvos aktus un paražas, jo īpaši tās, kas saistītas ar reliģiskiem rituāliem, kultūras tradīcijām un reģionālo mantojumu, formulējot un īstenojot Kopienas politiku inter alia lauksaimniecības un iekšējā tirgus jomās. Tādēļ ir lietderīgi no šīs regulas darbības jomas izslēgt kultūras pasākumus, kur dzīvnieku labturības prasību ievērošana nelabvēlīgi ietekmētu attiecīgo pasākumu būtību.

(16)

Bez tam kultūras tradīcijas saistītas ar mantotu, iesakņojušos vai ierastu domāšanas veidu, darbību vai uzvedību, kas faktiski ietver sevī kaut ko nodotu vai iegūtu no senčiem. Tās veicina senu sociālo saikņu kopšanu starp paaudzēm. Ar noteikumu, ka šīs darbības neietekmē dzīvnieku izcelsmes produktu tirgu un to pamatā nav nolūka veikt ražošanu, ir lietderīgi no šīs regulas darbības jomas izslēgt dzīvnieku nonāvēšanu, kas notiek šajos pasākumos.

(17)

Mājputnu, trušu un zaķu kaušana privātai lietošanai mājās netiek veikta tādos apjomos, lai tā varētu iespaidot komerciālu kautuvju konkurētspēju. Līdzīgi pūles, ko valsts iestādēm prasītu šādu darbību atklāšana un kontrole, nebūtu samērojamas ar potenciāli risināmajām problēmām. Tādēļ ir lietderīgi izslēgt šādas darbības no šīs regulas darbības jomas.

(18)

Ar Direktīvu 93/119/EK ir atcelta nepieciešamība pēc apdullināšanas reliģiskas nokaušanas gadījumā, ja tā notiek kautuvē. Tā kā Kopienas noteikumi, kas piemērojami, veicot reliģisku nokaušanu, transponēti atkarībā no valstu apstākļiem, kā arī ņemot vērā to, ka valstu tiesību aktos ietverti aspekti, kas nav saistīti ar šīs regulas mērķiem, ir svarīgi, lai tiktu saglabāta iespēja atkāpties no prasības par dzīvnieku apdullināšanu pirms to nokaušanas, tādējādi atstājot zināmu rīcības brīvību katras dalībvalsts ziņā. Tādējādi šajā regulā ir respektēta reliģiskā brīvība un tiesības paust reliģiju vai ticību dievkalpojumu, sludināšanas, rituālu un ceremoniju laikā, kā paredzēts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. pantā.

(19)

Ir pietiekami daudz zinātnisku pierādījumu, kas liecina, ka mugurkaulnieki ir jutīgi dzīvnieki, tāpēc tiem vajadzētu būt šīs regulas darbības jomā. Savukārt rāpuļi un abinieki nav dzīvnieki, ko parasti audzē Kopienas fermās, tādēļ nebūtu lietderīgi un samērīgi iekļaut tos regulas darbības jomā.

(20)

Daudzas dzīvnieku nonāvēšanas metodes ir sāpīgas. Tāpēc dzīvnieku nonāvēšanas laikā vai pirms tās nepieciešama apdullināšana, jo tā izraisa bezsamaņu un nejutīgumu. Pārliecināšanās par bezsamaņas un nejutīguma iestāšanos ir sarežģīts uzdevums, un tas jāveic saskaņā ar zinātniski atzītu metodiku. Tomēr pārraudzība, izmantojot rādītājus, lai noteiktu procedūras efektivitāti, būtu jāveic reālos apstākļos.

(21)

Apdullināšanas efektivitātes pārraudzība galvenokārt pamatojas uz dzīvnieku samaņas un jutīguma noteikšanu. Būtībā dzīvnieka samaņa nozīmē tā spēju izjust emocijas un apzināti kontrolēt kustības. Neskatoties uz dažiem izņēmumiem, piemēram, elektroimobilizāciju vai citādi izraisītu paralīzi, var uzskatīt, ka dzīvnieks ir bezsamaņā, ja tas zaudējis dabisko stāvēšanas pozīciju, nav nomodā un tam nav vērojamas pozitīvu vai negatīvu emociju, piemēram, baiļu vai uztraukuma, pazīmes. Dzīvnieka jutīgums faktiski nozīmē tā spēju izjust sāpes. Visumā dzīvnieku var uzskatīt par nejutīgu brīdī, kad tam nav nekādu refleksu vai tas nereaģē uz tādiem stimuliem kā skaņa, smarža, gaisma vai fizisks kontakts.

(22)

Lai risinātu jaunās problēmas lopkopības un gaļas nozarē, regulāri tiek izstrādātas un piedāvātas tirgū jaunas apdullināšanas metodes. Tāpēc ir svarīgi pilnvarot Komisiju apstiprināt jaunās apdullināšanas metodes, uzturot vienotu un augstu dzīvnieku aizsardzības pakāpi.

(23)

Kopienas pamatnostādnes ir noderīgs instruments, lai uzņēmējus un kompetentās iestādes nodrošinātu ar specifisku informāciju par parametriem, kas izmantojami, lai nodrošinātu augstas pakāpes dzīvnieku aizsardzību un līdzvērtīgus darbības apstākļus uzņēmējiem. Tāpēc nepieciešams pilnvarot Komisiju izstrādāt šādas pamatnostādnes.

(24)

Atkarībā no tā, kā kaušanas vai nonāvēšanas laikā tiek izmantotas apdullināšanas metodes, dažas no tām var izraisīt dzīvnieku nāvi bez sāpēm, mazinot stresu un ciešanas. Dažas apdullināšanas metodes var neizraisīt nāvi, un turpmākās sāpīgās procedūras laikā dzīvnieki var atgūt samaņu vai jutīgumu. Tādēļ šādas metodes būtu jāpapildina ar citiem paņēmieniem, kuri izraisa drošu nāvi pirms dzīvnieku atgūšanās. Tādēļ ir būtiski norādīt, kuras apdullināšanas metodes jāpapildina ar nonāvēšanas metodēm.

(25)

Apstākļi, kādos dzīvnieki tiek apdullināti, un šādas apdullināšanas rezultāti praksē atšķiras daudzu faktoru iespaidā. Tāpēc būtu regulāri jāveic apdullināšanas rezultātu izvērtējums. Šajā nolūkā uzņēmējiem vajadzētu izveidot kontrolparaugu, lai pārbaudītu savu apdullināšanas paņēmienu efektivitāti, ņemot vērā dzīvnieku grupas viendabīgumu un citus izšķirošus faktorus, piemēram, izmantotās iekārtas un iesaistīto personālu.

(26)

Var izrādīties, ka dažas apdullināšanas procedūras ir pietiekami drošas, lai neatgriezeniski nogalinātu dzīvniekus jebkādos apstākļos, ja tiek piemēroti konkrēti būtiski parametri. Šādos gadījumos apdullināšanas pārbaudes varētu izrādīties nevajadzīgas un nesamērīgas. Tādēļ gadījumos, kad ir pietiekami zinātniski pierādījumi, ka attiecīgā apdullināšanas procedūra nodrošina neatgriezenisku nāvi visiem dzīvniekiem zināmos komerciālos apstākļos, ir piemēroti paredzēt iespēju piešķirt atkāpes no pienākuma veikt apdullināšanas pārbaudes.

(27)

Dzīvnieku labturību lielā mērā iespaido ikdienas darba veikšana, un drošus rezultātus var iegūt tikai tad, ja uzņēmēji izstrādā pārraudzības instrumentus, ar kuru palīdzību novērtēt iegūtos rezultātus. Tāpēc standarta darba procedūras būtu jāizstrādā visiem ražošanas cikla posmiem, ņemot vērā riska faktorus. Tajās būtu jānosaka skaidri mērķi, atbildīgās personas, darbības veidi, izmērāmi kritēriji, kā arī pārraudzības un reģistrācijas procedūras. Katrai apdullināšanas metodei noteiktie galvenie parametri būtu jāizstrādā tādā veidā, lai tie nodrošinātu visu procesam pakļauto dzīvnieku pienācīgu apdullināšanu.

(28)

Labi apmācīts un prasmīgs personāls uzlabo apstākļus, kādos notiek darbs ar dzīvniekiem. Ar dzīvnieku labturību saistītā kvalifikācija ietver svarīgākās zināšanas par dzīvniekiem raksturīgo uzvedību un attiecīgo sugu vajadzībām, kā arī par pazīmēm, kas liecina par jutīgumu un esamību pie samaņas. Tā ietver arī tehnisko pieredzi saistībā ar izmantojamām apdullināšanas iekārtām. Tāpēc personālam, kas veic konkrētas kaušanas darbības, un cilvēkiem, kas pārrauga sezonas kažokzvēru nonāvēšanu, vajadzētu būt kvalifikācijas sertifikātam par atbilstību uzticētā darba veikšanai. Tomēr prasīt kvalifikācijas sertifikātu no citām dzīvnieku nonāvēšanā iesaistītām personām nebūtu samērīgi ar izvirzītajiem mērķiem.

(29)

Var pieņemt, ka personālam, kam ir vairāku gadu ilga darba pieredze, ir zināms speciālo zināšanu līmenis. Tādēļ šajā regulā būtu jāparedz pārejas noteikumi, kas minētajam personālam ļautu iegūt kvalifikācijas sertifikātu un tādējādi izpildīt regulas prasības.

(30)

Apdullināšanas iekārtas tiek veidotas tā, lai tās efektīvi darbotos konkrētos apstākļos. Tāpēc, lai nodrošinātu optimālu dzīvnieku labturību, ražotājiem būtu jānodrošina lietotājiem sīki izstrādātas instrukcijas, ņemot vērā apstākļus, kuros iekārta būtu jālieto un jāuztur darba kārtībā.

(31)

Lai nodrošinātu efektivitāti, apdullināšanas un savaldīšanas iekārtas būtu jāuztur pienācīgā darba kārtībā. Iekārtai, kuru intensīvi izmanto, varētu būt nepieciešams nomainīt zināmas detaļas, un pat iekārta, kuru izmanto tikai dažkārt, var kļūt mazāk efektīva korozijas vai citu vides apstākļu dēļ. Līdzīgā kārtā dažas iekārtas nepieciešams precīzi kalibrēt. Tāpēc uzņēmējiem vai jebkurai personai, kas saistīta ar dzīvnieku nonāvēšanu, būtu jāveic uzturēšanas procedūras šādai iekārtai.

(32)

Darbinieku drošībai un dažu apdullināšanas metožu pareizai piemērošanai vajadzīga dzīvnieku savaldīšana. Tomēr savaldīšana dzīvniekiem var izraisīt nemieru, tādēļ tā būtu jāpiemēro pēc iespējas īsāku laiku.

(33)

Ja apdullināšanas procedūras neizdodas, var ciest dzīvnieki. Tādēļ ar šo regulu būtu jānodrošina atbilstīgu rezerves apdullināšanas iekārtu pieejamība, lai mazinātu dzīvnieku sāpes, stresu vai ciešanas.

(34)

Mājputnu, trušu un zaķu kaušana apjomā, lai nelielu gaļas daudzumu piegādātu tiešajam patērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas ar šādu gaļu kā svaigu gaļu patērētājus apgādā tieši, ir atšķirīga dažādās dalībvalstīs, jo šīs darbības nosaka valsts noteikumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 1. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 4. pantu. Tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai šīm darbībām piemēro zināmu dzīvnieku labturības prasību minimumu.

(35)

Attiecībā uz dažu citu kategoriju dzīvnieku (ne mājputnu, trušu vai zaķu) kaušanu privātam patēriņam mājās jau ir spēkā zināms Kopienas prasību minimums, piemēram, apdullināšanas prasība, kā arī valstu noteikumi. Tādējādi ir lietderīgi nodrošināt, lai dzīvnieku labturības noteikumu minimums būtu paredzēts arī šajā regulā.

(36)

Regulā (EK) Nr. 854/2004 iekļauts to uzņēmumu saraksts, no kuriem atļauts Kopienā importēt konkrētus dzīvnieku izcelsmes produktus. Kautuvēm izvirzītās vispārīgās un papildu prasības, kas ietvertas šajā regulā, būtu jāņem vērā arī attiecībā uz minēto sarakstu.

(37)

Kopiena vēlas veicināt augstus dzīvnieku labturības standartus mājlopiem visā pasaulē, īpaši attiecībā uz to tirdzniecību. Tā atbalsta Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas specifiskos standartus un ieteikumus par dzīvnieku labturību, tostarp par dzīvnieku kaušanu. Šādi standarti un ieteikumi būtu jāņem vērā, ja saskaņā ar šo regulu jānodrošina līdzvērtība ar Kopienas prasībām attiecībā uz importu.

(38)

Uzņēmēju organizāciju sagatavotās labas prakses rokasgrāmatas ir vērtīgi instrumenti, kas palīdz uzņēmējiem ievērot konkrētas šajā regulā izvirzītās prasības, piemēram, izstrādāt un īstenot standarta darbības procedūras.

(39)

Kautuves un tajās izmantotās iekārtas paredzētas noteiktai dzīvnieku kategorijai un daudzumam. Iekārtas ietilpības pārsniegšana vai tās izmantošana neparedzētiem mērķiem nelabvēlīgi iespaido dzīvnieku labturību. Tāpēc informācija par šiem aspektiem būtu jāpaziņo kompetentajām iestādēm, un tām būtu jākļūst par daļu no kautuves apstiprināšanas procedūras.

(40)

Pārvietojamas kautuves samazina vajadzību transportēt dzīvniekus lielā attālumā, tādējādi tās var veicināt dzīvnieku labturības ievērošanu. Tomēr tehniskie ierobežojumi pārvietojamām kautuvēm atšķiras no fiksētām kautuvēm, un var būt nepieciešams attiecīgi pielāgot tehniskos noteikumus. Tādēļ šajā regulā attiecībā uz pārvietojamām kautuvēm būtu jāparedz atkāpes no prasībām par kautuvju iekārtojumu, celtniecību un tehnisko aprīkojumu. Kamēr šādas atkāpes nav pieņemtas, ir piemēroti atļaut dalībvalstīm izstrādāt vai saglabāt valstu noteikumus attiecībā uz pārvietojamām kautuvēm.

(41)

Zinātnes un tehnikas progresa rezultātā pastāvīgi notiek uzlabojumi kautuvju konstrukcijā, iekārtojumā un tehniskajā aprīkojumā. Tāpēc ir svarīgi pilnvarot Komisiju veikt grozījumus prasībās, kas attiecas uz kautuvju celtniecību, iekārtojumu un tehnisko aprīkojumu, uzturot vienotu un augstu dzīvnieku aizsardzības pakāpi.

(42)

Kopienas pamatnostādnes ir noderīgas, lai uzņēmējus un kompetentās iestādes nodrošinātu ar specifisku informāciju attiecībā uz kautuvju celtniecību, iekārtojumu un tehnisko aprīkojumu, šādi nodrošinot augstu dzīvnieku aizsardzības pakāpi un vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmējiem. Tāpēc nepieciešams pilnvarot Komisiju pieņemt šādas pamatnostādnes.

(43)

Kaušana bez apdullināšanas prasa precīzu kakla pārgriešanu ar asu nazi ciešanu mazināšanai. Turklāt dzīvniekiem, kas nav mehāniski savaldīti, pēc kakla pārgriešanas asiņošanas process palēninās, tādejādi nevajadzīgi paildzinot dzīvnieka ciešanas. Parasti tie ir liellopu, aitu un kazu sugu dzīvnieki, ko visbiežāk kauj, izmantojot šo procedūru. Tāpēc atgremotāji, kurus nonāvē bez apdullināšanas, būtu jāsavalda atsevišķi, izmantojot mehāniskus līdzekļus.

(44)

Zinātnes un tehnikas progresa rezultātā pastāvīgi notiek uzlabojumi attiecībā uz apiešanos ar dzīvniekiem un to savaldīšanu kautuvēs. Tāpēc ir svarīgi pilnvarot Komisiju veikt grozījumus prasībās, kas attiecas uz apiešanos ar dzīvniekiem un to savaldīšanu pirms kaušanas, uzturot vienotu un augstu dzīvnieku aizsardzības pakāpi.

(45)

Kopienas pamatnostādnes ir noderīgas, lai uzņēmējus un kompetentās iestādes nodrošinātu ar konkrētu informāciju par apiešanos ar dzīvniekiem un to savaldīšanu pirms kaušanas, nodrošinot augstu dzīvnieku aizsardzības pakāpi un vienādus konkurences nosacījumus visiem uzņēmējiem. Tāpēc nepieciešams pilnvarot Komisiju pieņemt šādas pamatnostādnes.

(46)

Dažās dalībvalstīs gūtā pieredze liecina, ka īpaši kvalificēta speciālista iecelšana par dzīvnieku labturības inspektoru, kas koordinē un uzrauga dzīvnieku labturības procedūru īstenošanu kautuvēs, palīdz nodrošināt dzīvnieku labturību. Tāpēc šis pasākums būtu piemērojams visā Kopienā. Dzīvnieku labturības inspektoram vajadzētu būt pietiekamām pilnvarām un tehniskajai kvalifikācijai, lai nodrošinātu atbilstīgus norādījumus kaušanas konveijera darbiniekiem.

(47)

Mazajām kautuvēm, kas galvenokārt iesaistītas nepastarpinātā pārtikas pārdošanā tiešajiem patērētajiem, nav nepieciešama kompleksa vadības sistēma šīs regulas vispārīgo principu īstenošanai. Šādos gadījumos prasība ieviest dzīvnieku labturības inspektora posteni nebūtu samērīga ar izvirzītajiem mērķiem, un šajā regulā būtu jāparedz atkāpe no šīs prasības šādās kautuvēs.

(48)

Piespiedu nokaušana bieži vien ir saistīta ar krīzes pārvaldību un paralēlām prioritātēm, piemēram, dzīvnieku veselību, sabiedrības veselību, vides aizsardzību vai dzīvnieku labturību. Kaut arī ir svarīgi, lai dzīvnieku labturības noteikumi tiktu ievēroti visos piespiedu nokaušanas posmos, var gadīties, ka ārkārtas apstākļos šo noteikumu ievērošana var apdraudēt cilvēku veselību vai būtiski palēnināt slimības apkarošanas procesu, tā pakļaujot vēl vairāk dzīvnieku slimībai un nāvei.

(49)

Kompetentajām iestādēm būtu attiecīgi jāpieļauj atkāpes no dažiem šīs regulas noteikumiem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, ja dzīvnieku veselības stāvoklis prasa dzīvnieku ārkārtas nonāvēšanu un/vai nepastāv cits piemērots rīcības variants, kas nodrošinātu optimālu labturību. Ar šādām atkāpēm tomēr nedrīkstētu aizstāt pienācīgu plānošanu. Šajā nolūkā plānošanas līmenis būtu jāpaaugstina un dzīvnieku labturība atbilstīgi jāintegrē ārkārtas situāciju rīcības plānos infekcijas slimību gadījumos.

(50)

Veicot dzīvnieku slimību izziņošanas procedūras, informāciju par slimību uzliesmojumiem atbilstīgi Padomes Direktīvai 82/894/EEK (1982. gada 21. decembris) par dzīvnieku slimību paziņošanu Kopienā (9) sniedz, izmantojot Dzīvnieku slimību reģistra sistēmu (ADNS). Patlaban Dzīvnieku slimību reģistra sistēma nesniedz konkrētu informāciju par dzīvnieku labturību, bet to var pilnveidot, lai nākotnē tā sniegtu šādu informāciju. Tādēļ būtu jāparedz atkāpe pienākumam ziņot par dzīvnieku labturību piespiedu izkaušanas gadījumos, lai ņemtu vērā Dzīvnieku slimību reģistra sistēmas turpmāku pilnveidošanu.

(51)

Modernās apdullināšanas un savaldīšanas iekārtas kļūst arvien sarežģītākas, tāpēc vajadzīgas speciālas zināšanas un analīze. Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai kompetentajai iestādei būtu pieejama atbilstīga zinātniska atbalsta struktūra, pie kuras amatpersonas varētu vērsties, kad jānovērtē dzīvnieku apdullināšanas iekārtas vai metodes.

(52)

Katras apdullināšanas metodes efektivitātes pamatā ir galveno parametru kontrole un tās regulāra novērtēšana. Labas prakses rokasgrāmatu izstrāde attiecībā uz darbības un pārraudzības procedūrām, ko paredzēts izmantot, nonāvējot dzīvniekus, ir svarīga, lai sniegtu uzņēmējiem atbilstīgus norādījumus par dzīvnieku labturību. Šādu norādījumu izvērtēšanai vajadzīgas zinātniskas zināšanas, praktiska pieredze un kompromiss starp ieinteresētajām personām. Šo uzdevumu katrā dalībvalstī vajadzētu veikt atsauces centram vai tīklam sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.

(53)

Kvalifikācijas sertifikātu izsniegšana būtu jānodrošina vienotā veidā. Tāpēc struktūrām vai iestādēm, kas izsniedz šādus sertifikātus, vajadzētu būt akreditētām saskaņā ar konsekventiem standartiem, kuri būtu zinātniski jāizvērtē. Attiecīgi struktūrai, kas sniedz zinātnisku atbalstu saskaņā ar 20. pantu, vajadzības gadījumā būtu jāsniedz atzinums par to struktūru vai iestāžu atbilstību un piemērotību, kas izsniedz kvalifikācijas sertifikātus.

(54)

Regulā (EK) Nr. 882/2004 paredzēts, ka kompetentajai iestādei jāveic konkrēti pasākumi noteikumu nepildīšanas gadījumā, jo īpaši attiecībā uz labturības noteikumu ievērošanu. Attiecīgi nepieciešams vienīgi paredzēt specifisku papildu darbību īstenošanu attiecībā uz šīs regulas ievērošanu.

(55)

Regulā (EK) Nr. 178/2002 paredzēts, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde veicinās to organizāciju tīkla izveidi, kuru darbība ir iestādes kompetencē, lai sekmētu zinātnisku sadarbību, informācijas apmaiņu, kopīgu projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī speciālo zināšanu un paraugprakses apmaiņu pārtikas tiesību jomā.

(56)

Kvalifikācijas un mācību kursu beigšanas sertifikāti būtu jāizdod pēc vienotiem principiem. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka dalībvalstu pienākumi šai sakarā un nosacījumi, saskaņā ar kuriem kvalifikācijas sertifikāti jāizsniedz, jāanulē vai jāatsauc.

(57)

Eiropas iedzīvotāji sagaida, ka dzīvnieku kaušanas laikā tiek ievēroti minimālie labturības noteikumi. Konkrētās jomās attieksme pret dzīvniekiem atkarīga arī no valsts izpratnes, tādēļ dažās dalībvalstīs ir prasība saglabāt vai pieņemt plašāk attiecināmus labturības noteikumus nekā tie, par ko panākta vienošanās Kopienas līmenī. Tādēļ dzīvnieku interesēs un ar noteikumu, ka tas neietekmē iekšējā tirgus darbību, ir piemēroti dalībvalstīm piešķirt zināmu pielāgošanas iespēju, lai saglabātu vai dažās īpašās jomās pieņemtu plašākus valsts noteikumus.

Ir svarīgi nodrošināt, ka dalībvalsts šādus valsts noteikumus neizmanto tādā veidā, kas kaitē pareizai iekšējā tirgus darbībai.

(58)

Dažās jomās, kas saistītas ar šīs regulas piemērošanu, Padomei nepieciešama papildu zinātniska, sociāla un ekonomiska informācija, lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus, jo īpaši sakarā ar mākslīgi audzētām zivīm un dzīvnieku savaldīšanu, apgriežot ar kājām gaisā. Tādējādi ir nepieciešams, lai Komisija sniegtu Padomei minēto informāciju, pirms tā ierosina jebkādus grozījumus, kas saistīti ar minētajām šīs regulas jomām.

(59)

Kautuvju plānojums, izbūve un iekārtas prasa ilgtermiņa plānošanu un investīcijas. Attiecīgi šajā regulā būtu jānodrošina atbilstīgs pārejas laiks, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams, lai nozare varētu pielāgoties attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām. Minētajā laikposmā būtu jāturpina piemērot tās prasības Direktīvā 93/119/EK, kas attiecas uz kautuvju plānojumu, izbūvi un iekārtām.

(60)

Dalībvalstīm būtu jāizstrādā noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas, ja pārkāpj šīs regulas noteikumus, un jānodrošina to piemērošana. Šīm sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(61)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, nodrošināt saskaņotu pieeju attiecībā uz dzīvnieku labturības standartiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šīs regulas mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams un ir lietderīgi izstrādāt īpašus noteikumus attiecībā uz dzīvnieku nonāvēšanu, ko veic pārtikas, vilnas, ādu, kažokādu vai citu produktu ražošanas nolūkos, un attiecībā uz saistītām darbībām. Šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas nepieciešami šā mērķa sasniegšanai.

(62)

Pasākumi, kas nepieciešami šīs regulas īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (10),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā paredzēti noteikumi to dzīvnieku nonāvēšanai, kurus audzē vai tur pārtikas, vilnas, ādas, kažokādu vai citu produktu ražošanai, kā arī dzīvnieku nonāvēšanai piespiedu kaušanas nolūkā un attiecībā uz saistītām darbībām.

Tomēr attiecībā uz zivīm piemērojamas tikai 3. panta 1. punktā izklāstītās prasības.

2.   Regulas II nodaļa, izņemot 3. panta 1. un 2. punktu, III nodaļa un IV nodaļa, izņemot 19. pantu, nav piemērojama ārkārtas nonāvēšanas gadījumā ārpus kautuves vai apstākļos, kad šo noteikumu ievērošana radītu tūlītēju un nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai.

3.   Šo regulu nepiemēro:

a)

gadījumos, kad dzīvniekus nonāvē:

i)

zinātnisku eksperimentu laikā, ko veic kompetentās iestādes uzraudzībā;

ii)

medībās vai amatierzvejā;

iii)

kultūras vai sporta pasākumu laikā;

b)

mājputniem, trušiem un zaķiem, kurus to īpašnieks nokauj ārpus kautuves privātam patēriņam mājās.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā lietotas šādas definīcijas:

a)

“nonāvēšana” nozīmē jebkuru tīši uzsāktu procesu, kas izraisa dzīvnieka nāvi;

b)

“saistītas darbības” nozīmē, piemēram, apiešanos ar dzīvniekiem, izvietošanu, savaldīšanu, apdullināšanu un atasiņošanu, ko veic apstākļos un vietā, kur dzīvniekus nonāvē;

c)

“dzīvnieks” nozīmē jebkuru mugurkaulnieku, izņemot rāpuļus un abiniekus;

d)

“ārkārtas nonāvēšana” nozīmē tādu dzīvnieku nonāvēšanu, kuri ir ievainoti vai saslimuši, un šo iemeslu dēļ viņi pakļauti stiprām sāpēm vai ciešanām, un praktiski nav iespējams remdēt šīs sāpes vai ciešanas;

e)

“izvietošana” nozīmē dzīvnieku turēšanu ar kautuves darbību saistītos un tai piederošos staļļos, aplokos, nojumēs vai laukumos;

f)

“apdullināšana” nozīmē jebkuru tīši radītu procesu, kas izraisa samaņas un jušanas zudumu bez sāpēm, ietverot jebkuru procesu, kas var izraisīt tūlītēju nāvi;

g)

“reliģisks rituāls” nozīmē darbību virkni, kas saistīta ar dzīvnieku nokaušanu, kura paredzēta reliģijā;

h)

“kultūras vai sporta pasākumi” nozīmē pasākumus, kuri pēc to būtības vai lielā mērā saistīti ar senām kultūras tradīcijām vai sporta nodarbībām, tostarp skriešanās sacīkstes vai citus sacensības veidus, kas nav gaļas ražošana vai citu dzīvnieku produktu ražošana, vai kuros šī ražošana ir maznozīmīga salīdzinājumā ar pasākumu kā tādu un neatstāj būtisku saimniecisku iespaidu;

i)

“standarta darba procedūras” nozīmē rakstisku instrukciju kopumu, kas paredzēts konkrētas funkcijas vai standarta vienotai izpildei;

j)

“kaušana” nozīmē tādu dzīvnieku nonāvēšanu, kas paredzēti cilvēku patēriņam;

k)

“kautuve” nozīmē jebkuru uzņēmumu, ko izmanto sauszemes dzīvnieku kaušanai un kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 853/2004 darbības jomā;

l)

“uzņēmējs” nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas atbildīga par uzņēmumu, kurā veic dzīvnieku nonāvēšanu vai jebkādas saistītas darbības, kas ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā;

m)

“kažokzvēri” nozīmē zīdītāju klases dzīvniekus, kurus galvenokārt audzē kažokādas ieguvei, piemēram, ūdeles, seski, lapsas, jenoti, nutrijas un šinšillas;

n)

“piespiedu kaušana” nozīmē dzīvnieku nonāvēšanas procesu sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības vai vides aizsardzības nolūkos, ko veic kompetentās iestādes uzraudzībā;

o)

“mājputni” nozīmē saimniecībā audzētus putnus, ietverot putnus, kas netiek uzskatīti par mājputniem, bet kuri tiek turēti kā mājputni, izņemot skrējējputnus;

p)

“savaldīšana” nozīmē dzīvnieka pakļaušanu jebkādai procedūrai ar mērķi ierobežot tā kustības, aiztaupot tam jebkādas sāpes, bailes vai satraukumu, no kā iespējams izvairīties, lai veicinātu apdullināšanas un nonāvēšanas efektivitāti;

q)

“kompetentā iestāde” ir dalībvalsts centrālā iestāde, kas ir pilnvarota nodrošināt šīs regulas prasību ievērošanu, vai jebkura cita iestāde, kam minētā centrālā iestāde ir deleģējusi šādas pilnvaras;

r)

“muguras smadzeņu iznīcināšana” ir centrālās nervu sistēmas audu un muguras smadzeņu pārraušana, izmantojot garu stieņveida instrumentu, ievadot to galvaskausa dobumā.

II   NODAĻA

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

3. pants

Vispārīgās prasības attiecībā uz nonāvēšanu un saistītām darbībām

1.   Dzīvniekiem aiztaupa jebkuras sāpes, stresu vai ciešanas, no kurām nonāvēšanas laikā vai saistītas darbības veikšanas laikā iespējams izvairīties.

2.   Šā panta 1. punkta īstenošanai uzņēmēji veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

a)

dzīvniekiem ir nodrošināts fizisks komforts un aizsardzība, turot tos tīrus un atbilstīgā temperatūrā un pasargājot no kritieniem vai paslīdēšanas;

b)

dzīvnieki ir pasargāti no ievainojumiem;

c)

dzīvnieki ir aprūpēti un izmitināti, ņemot vērā viņu parasto uzvedību;

d)

dzīvniekiem nav vērojamas sāpju, baiļu vai anormālas uzvedības pazīmes, no kurām var izvairīties;

e)

dzīvnieki necieš no ilgstoša barības vai ūdens trūkuma;

f)

tie ir pasargāti no saskares ar citiem dzīvniekiem, kas varētu kaitēt to labturībai, ja no tā ir iespējams izvairīties.

3.   Iekārtas, ko izmanto nonāvēšanai un saistītu darbību veikšanai, projektē, pielieto un uztur tādā kārtībā, lai tās nodrošinātu atbilstību 1. un 2. punktā noteiktajām prasībām saskaņā ar paredzamo iekārtas noslodzi visa gada garumā.

4. pants

Apdullināšanas paņēmieni

1.   Dzīvniekus nonāvē tikai pēc tam, kad tie ir apdullināti atbilstīgi I pielikumā izklāstītajiem paņēmieniem un specifiskām prasībām, kas saistītas ar šo paņēmienu piemērošanu. Samaņas un jutīguma zudumu saglabā līdz pat dzīvnieka nāvei.

Izmantojot I pielikumā minētos paņēmienus, kuru rezultātā neiestājas tūlītēja nāve (turpmāk “vienkārša apdullināšana”), pēc iespējas ātrāk pēc tiem īsteno procedūru, kas nodrošina nāvi, piemēram, iztecina asinis, pārgriež muguras smadzenes, izdara nāvējošu elektriskās strāvas triecienu vai ilgstoši pakļauj anoksijai.

2.   Regulas I pielikumu var grozīt, pamatojoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu un saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru, ņemot vērā zinātnes un tehnikas progresu.

Visi šādi grozījumi nodrošina tādu dzīvnieku labturības pakāpi, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, ko var nodrošināt ar esošajiem paņēmieniem.

3.   Var pieņemt Kopienas pamatnostādnes attiecībā uz paņēmieniem, kas minēti I pielikumā, saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.   Gadījumā, ja dzīvniekus pakļauj īpašām kaušanas metodēm, ko nosaka reliģiski rituāli, 1. punkta prasības nav spēkā ar noteikumu, ka kaušana notiek kautuvē.

5. pants

Apdullināšanas pārbaudes

1.   Uzņēmēji nodrošina, ka personas, kas atbildīgas par apdullināšanu, vai citi norīkoti darbinieki veic regulāras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka dzīvniekiem nav vērojamas nekādas samaņas vai jutīguma pazīmes laikposmā starp apdullināšanas procesa beigām un nāvi.

Šīs pārbaudes veic pietiekami reprezentatīvai dzīvnieku izlasei un to biežumu nosaka, ņemot vērā iepriekšējo pārbaužu rezultātus un jebkurus citus apstākļus, kas var ietekmēt apdullināšanas procesa efektivitāti.

Ja pārbaužu rezultāti liecina, ka dzīvnieks nav pienācīgi apdullināts, par apdullināšanu atbildīgā persona nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, kā norādīts standarta darbības procedūrās, kas izstrādātas saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

2.   Ja, piemērojot 4. panta 4. punktu, dzīvniekus nonāvē, iepriekš tos neapdullinot, personas, kas atbildīgas par kaušanu, veic sistemātiskas pārbaudes, lai nodrošinātu to, ka dzīvnieki neizrāda nekādas samaņas vai jutības pazīmes, pirms tos atbrīvo no savaldīšanas iekārtām, un neizrāda nekādas dzīvības pazīmes, pirms sāk apstrādi vai plaucēšanu.

3.   Piemērojot šā panta 1. un 2. punktu, uzņēmēji drīkst izmantot pārbaudes procedūras, kuras izklāstītas labas prakses rokasgrāmatās, kas minētas 13. pantā.

4.   Atbilstīgos gadījumos, ņemot vērā dažu apdullināšanas paņēmienu augsto uzticamības pakāpi un pamatojoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu, saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt atkāpes no 1. punktā izklāstītajām prasībām.

6. pants

Standarta darba procedūras

1.   Uzņēmēji savlaicīgi plāno dzīvnieku nonāvēšanu un saistītās darbības un izpilda tās saskaņā ar standarta darba procedūrām.

2.   Uzņēmēji sastāda un izpilda šādas standarta darba procedūras, lai nodrošinātu, ka nonāvēšana un saistītās darbības tiek veiktas saskaņā ar 3. panta 1. punktu.

Attiecībā uz apdullināšanu, veicot standarta darba procedūras:

a)

ņem vērā ražotāju ieteikumus;

b)

pamatojoties uz pieejamām zinātniskām atziņām, katram izmantotajam apdullināšanas paņēmienam nosaka galvenos parametrus, kas minēti I pielikuma I nodaļā, nodrošinot to iedarbīgumu dzīvnieku apdullināšanā;

c)

norāda, kādi pasākumi jāveic, ja 5. pantā minētās pārbaudes liecina, ka dzīvnieks nav pienācīgi apdullināts vai gadījumā, ja dzīvniekus kauj saskaņā ar 4. panta 4. punktu, – ka dzīvnieks joprojām uzrāda dzīvības pazīmes.

3.   Šā panta 2. punkta vajadzībām uzņēmējs drīkst izmantot standarta darba procedūras, kuras izklāstītas labas prakses rokasgrāmatās, kas minētas 13. pantā.

4.   Uzņēmēji savas standarta darba procedūras pēc pieprasījuma dara pieejamas kompetentajai iestādei.

7. pants

Kvalifikācijas pakāpe un sertifikāts

1.   Nonāvēšanu un saistītas darbības veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija uzdevuma veikšanai, neradot dzīvniekiem sāpes, stresu vai ciešanas, no kā var izvairīties.

2.   Kā paredzēts 21. pantā, uzņēmumi nodrošina, ka turpmāk norādītās kaušanas darbības veic tikai tādas personas, kam izsniegts kvalifikācijas sertifikāts šādu darbību veikšanai, kurā norādīta personas piemērotība veikt šīs darbības saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem:

a)

apiešanās ar dzīvniekiem un to aprūpe pirms to savaldīšanas;

b)

dzīvnieku savaldīšana apdullināšanas vai nonāvēšanas nolūkā;

c)

dzīvnieku apdullināšana;

d)

efektīvas apdullināšanas novērtēšana;

e)

dzīvu dzīvnieku iekāršana važās vai pacelšana;

f)

dzīvu dzīvnieku atasiņošana;

g)

kaušana saskaņā ar 4. panta 4. punktu.

3.   Neskarot šā panta 1. punktā izklāstīto pienākumu, kažokzvēru nonāvēšanu veic tādu personu klātbūtnē un tiešā uzraudzībā, kam izsniegts 21. pantā minētais kvalifikācijas sertifikāts, kas izdota visām tām darbībām, ko veic viņa pārraudzībā. Kažokzvēru audzētavu uzņēmēji savlaicīgi informē kompetento iestādi par to, kad paredzēts nonāvēt dzīvniekus.

8. pants

Instrukcijas savaldīšanas un apdullināšanas iekārtu lietošanai

Produktus, ko tirgo vai reklamē kā savaldīšanas vai apdullināšanas iekārtas, pārdod tikai tad, ja tiem pievienota pienācīga instrukcija par to lietošanu tādā veidā, kas nodrošina optimālus apstākļus dzīvnieku labturībai. Minētās instrukcijas ražotāji publisko arī ar interneta palīdzību.

Šajās instrukcijās konkrēti norāda:

a)

to dzīvnieku sugas, kategorijas, daudzumu un/vai svaru, kam iekārtu paredzēts lietot;

b)

ieteicamos parametrus dažādiem lietošanas apstākļiem, tostarp galvenos parametrus, kas minēti I pielikuma I nodaļā;

c)

pārraudzības metodi apdullināšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai, kas attiecas uz šajā regulā minēto noteikumu izpildi;

d)

ieteikumus apdullināšanas iekārtu apkopei un vajadzības gadījumā – kalibrēšanai.

9. pants

Savaldīšanas un apdullināšanas iekārtu izmantošana

1.   Uzņēmēji nodrošina, ka visām iekārtām, ko lieto dzīvnieku savaldīšanai vai apdullināšanai, apkopi un pārbaudes veic atbilstīgi ražotāju instrukcijām un to dara personas, kas apmācītas konkrēti šim mērķim.

Uzņēmēji reģistrē datus par veiktajām apkopēm. Šos reģistrus uzglabā vismaz vienu gadu un pēc pieprasījuma dara pieejamus kompetentajai iestādei.

2.   Uzņēmēji nodrošina, ka apdullināšanas darbību laikā uz vietas un nekavējoties ir pieejama atbilstīga rezerves iekārta, kuru izmanto gadījumā, ja sākotnēji izmantotā apdullināšanas iekārta sabojājusies. Rezerves metode drīkst būt atšķirīga no sākotnēji izmantotās.

3.   Uzņēmēji nodrošina, ka dzīvniekus neievieto savaldīšanas iekārtā, tostarp galvas kustības ierobežojošā iekārtā, kamēr persona, kas atbildīga par apdullināšanu vai atasiņošanu, nav sagatavojusies apdullināt vai atasiņot dzīvniekus, cik ātri vien iespējams.

10. pants

Privāts patēriņš mājās

Dzīvnieku īpašnieks vai persona, kura atrodas privātam patēriņam mājās paredzēto dzīvnieku īpašnieka atbildībā un uzraudzībā, kaujot dzīvniekus, kas nav mājputni, truši vai zaķi, un veicot ar to saistītas darbībām, kuras nenorisinās kautuvē, piemēro tikai 3. panta 1. punktā, 4. panta 1. punktā un 7. panta 1. punktā izklāstītās prasības.

Tomēr dzīvnieku īpašnieks vai persona, kura atrodas privātam patēriņam mājās paredzēto dzīvnieku īpašnieka atbildībā un uzraudzībā, kaujot dzīvniekus, kas nav mājputni, truši vai zaķi, cūkas, aitas vai kazas, citur, nevis kautuvē, piemēro arī prasības, kas izklāstītas 15. panta 3. punktā un III pielikuma 1.8. līdz 1.11. punktā, 3.1. punktā un tādā apmērā, kādā tas attiecas uz vienkāršu apdullināšanu, – 3.2. punktā.

11. pants

Neliela daudzuma mājputnu, trušu un zaķu gaļas tieša piegāde

1.   Mājputnu, trušu un zaķu kaušanai saimniecībā piemēro tikai 3. panta 1. punktā, 4. panta 1. punktā un 7. panta 1. punktā izklāstītās prasības, ja ražotājs paredzējis tiešu neliela daudzuma gaļas piegādi tiešajam patērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri šādu gaļu kā svaigu gaļu tieši piegādā tiešajiem patērētājiem, ar noteikumu, ka saimniecībā kauto dzīvnieku skaits nepārsniedz dzīvnieku maksimālo skaitu, kas noteikts saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.   Šādu dzīvnieku kaušanai piemēro arī šīs regulas II un III nodaļā izklāstītās prasības, ja to skaits pārsniedz šā panta 1. punktā minēto maksimālo skaitu.

12. pants

Imports no trešām valstīm

Prasības, kas minētas šīs regulas II un III nodaļā, piemēro Regulas (EK) Nr. 854/2004 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta īstenošanai.

No trešās valsts importētai gaļai pievienoto veselības sertifikātu papildina ar apliecinājumu, kas apstiprina, ka ir ievērotas prasības, kuras ir vismaz līdzvērtīgas tām, kas minētas šīs regulas II un III nodaļā.

13. pants

Labas prakses rokasgrāmatu izstrāde un izplatīšana

1.   Dalībvalstis veicina labas prakses rokasgrāmatu izstrādi un izplatīšanu, lai veicinātu šīs regulas īstenošanu.

2.   Kad šādas labas prakses rokasgrāmatas sagatavo, tās izstrādā un izplata uzņēmēju organizācijas:

a)

konsultējoties ar nevalstisko organizāciju, kompetento iestāžu pārstāvjiem vai citām ieinteresētajām personām;

b)

ņemot vērā 20. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās zinātnes atziņas.

3.   Kompetentā iestāde izvērtē labas prakses rokasgrāmatas, lai nodrošinātu, ka tās izstrādātas atbilstīgi 2. punktam un ka tās atbilst spēkā esošajām Kopienas pamatnostādnēm.

4.   Ja uzņēmēju organizācijas neiesniedz labas prakses rokasgrāmatas, kompetentā iestāde var izstrādāt un publicēt pati savas labas prakses rokasgrāmatas.

5.   Dalībvalstis nosūta Komisijai visas labas prakses rokasgrāmatas, kuras apstiprinājusi kompetentā iestāde. Komisija izveido un uztur šādu rokasgrāmatu reģistrācijas sistēmu un dara to pieejamu dalībvalstīm.

III   NODAĻA

PAPILDU PRASĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS KAUTUVĒM

14. pants

Kautuvju plānojums, izbūve un iekārtas

1.   Uzņēmēji nodrošina, ka kautuvju plānojums un izbūve, un iekārtas, kas tajās izmantotas, atbilst II pielikumā minētajiem noteikumiem.

2.   Piemērojot šo regulu, uzņēmēji pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei, kas minēta Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. pantā, par katru kautuvi vismaz turpmāk norādīto:

a)

maksimālo dzīvnieku skaitu stundā katrai kautuves līnijai;

b)

dzīvnieku kategorijas un svaru, attiecībā uz ko atļauts izmantot pieejamo savaldīšanas un apdullināšanas iekārtu;

c)

katras izvietošanas platības maksimālo ietilpību.

Kompetentā iestāde, apstiprinot kautuvi, izvērtē uzņēmēja iesniegto informāciju saskaņā ar pirmo daļu.

3.   Saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt:

a)

atkāpes no noteikumiem, kas minēti II pielikumā attiecībā uz pārvietojamām kautuvēm;

b)

grozījumus, kas nepieciešami, lai II pielikumu pielāgotu zinātnes un tehnikas progresam.

Kamēr nav pieņemtas pirmās daļas a) apakšpunktā minētās atkāpes, dalībvalstis drīkst izveidot vai saglabāt valstu noteikumus, kas attiecas uz pārvietojamām kautuvēm.

4.   Kopienas pamatnostādnes šā panta 2. punkta un II pielikuma īstenošanai var pieņemt saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.

15. pants

Apiešanās ar dzīvniekiem un to savaldīšana kautuvēs

1.   Uzņēmēji nodrošina, ka tiek izpildīti III pielikumā aprakstītie kautuvju darba noteikumi.

2.   Uzņēmēji nodrošina, ka visus dzīvniekus, kurus saskaņā ar 4. panta 4. punktu nonāvē bez iepriekšējas apdullināšanas, savalda katru atsevišķi; atgremotājus savalda ar mehāniskiem līdzekļiem.

Liellopu savaldīšanai neizmanto iekārtas, kurās dzīvnieki tiek apgriezti kājām gaisā vai nostādīti citā nedabiskā stāvoklī, izņemot gadījumus, kad dzīvniekus nokauj saskaņā ar 4. panta 4. punktu, un ar noteikumu, ka minētās iekārtas ir aprīkotas ar ierīci, kas ierobežo gan sāniskas, gan vertikālas dzīvnieka galvas kustības, un ir pielāgojamas dzīvnieka izmēram.

3.   Šādi savaldīšanas paņēmieni ir aizliegti:

a)

pie samaņas esošu dzīvnieku pakarināšana vai pacelšana;

b)

dzīvnieku pēdu vai kāju mehāniska saspiešana vai sasiešana;

c)

muguras smadzeņu pārgriešana, piemēram, ar nazi vai dunci;

d)

elektriskās strāvas izmantošana, lai padarītu dzīvnieku nekustīgu, bet kas to neapdullina un nenonāvē kontrolētos apstākļos, jo īpaši – izmantojot tādu elektriskās strāvas triecienu, kas neiedarbojas uz smadzenēm.

Tomēr a) un b) apakšpunkts neattiecas uz važām, kuras izmanto mājputniem.

4.   Ņemot vērā zinātnes un tehnikas progresu, tostarp Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu, III pielikumu var grozīt saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.

5.   Kopienas pamatnostādnes III pielikumā minēto noteikumu īstenošanai var pieņemt saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.

16. pants

Pārraudzības procedūras kautuvēs

1.   Piemērojot 5. pantu, uzņēmēji ievieš un īsteno atbilstīgas pārraudzības procedūras kautuvēs.

2.   Šā panta 1. punktā minētajās pārraudzības procedūrās aprakstīts, kā veicamas 5. pantā minētās pārbaudes, un tajās ietverts vismaz turpmāk norādītais:

a)

par pārraudzības procedūru atbildīgās personas vārds;

b)

rādītāji, kas paredzēti, lai noteiktu nesamaņas un samaņas vai jutīguma pazīmes dzīvniekos; rādītāji, kas paredzēti, lai noteiktu dzīvības pazīmju trūkumu dzīvniekiem, ko kauj saskaņā ar 4. panta 4. punktu;

c)

kritēriji, lai noteiktu, vai b) apakšpunktā minēto rādītāju uzrādītie rezultāti ir apmierinoši;

d)

apstākļi un/vai laiks, kad jānotiek pārraudzībai;

e)

dzīvnieku skaits katrā grupā, kas jāpārbauda pārraudzības laikā;

f)

atbilstīgas procedūras, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja c) apakšpunktā minētie kritēriji nav izpildīti, apdullināšanas vai kaušanas darbības tiek pārskatītas, lai noteiktu trūkumu iemeslus un veiktu nepieciešamās izmaiņas.

3.   Uzņēmēji ievieš īpašu pārraudzības procedūru katrai kaušanas līnijai.

4.   Nosakot pārbaužu biežumu, ņem vērā galvenos riska faktorus, piemēram, kaujamo dzīvnieku tipa vai lieluma vai personāla darba paņēmienu izmaiņas, un tās veic tā, lai būtu nodrošināta augsta rezultātu ticamības pakāpe.

5.   Piemērojot šā panta 1. līdz 4. punktu, uzņēmēji drīkst izmantot pārraudzības procedūras, kā aprakstīts labas prakses rokasgrāmatās, kas minētas 13. pantā.

6.   Kopienas pamatnostādnes attiecībā uz pārraudzības procedūrām kautuvēs var pieņemt saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.

17. pants

Dzīvnieku labturības inspektors

1.   Uzņēmēji katrai kautuvei ieceļ dzīvnieku labturības inspektoru, kas palīdz viņiem nodrošināt atbilstību šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

2.   Dzīvnieku labturības inspektors ir tieši pakļauts uzņēmējam un atskaitās tieši viņam par jautājumiem, kas saistīti ar dzīvnieku labturības jautājumiem. Viņš var pieprasīt kautuves personālam veikt jebkurus labojumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

3.   Dzīvnieku labturības inspektora pienākumus izklāsta kautuves standarta darba procedūrās un efektīvi paziņo attiecīgajam personālam.

4.   Kā minēts 21. pantā, dzīvnieku labturības inspektoram ir kvalifikācijas sertifikāts, kas izdots to visu darbību veikšanai, kas notiek kautuvē, par kuru viņš ir atbildīgs.

5.   Dzīvnieku labturības inspektors reģistrē pasākumus, ko veic, lai uzlabotu dzīvnieku labturību kautuvē, kurā viņš veic savus pienākumus. Šos reģistrus glabā vismaz gadu un pēc pieprasījuma dara pieejamus kompetentajām iestādēm.

6.   Šā panta 1. līdz 5. punkts neattiecas uz kautuvēm, kurās nokauj mazāk par 1 000 zīdītāju mājlopu vienību vai 150 000 mājputnu vai trušu gadā.

Piemērojot pirmo daļu, “mājlopu vienība” ir standarta mērvienība, kurā iespējams apkopot dažādas mājlopu kategorijas, lai tās varētu salīdzināt.

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis izmanto šādas konversijas likmes:

a)

pieauguši liellopi Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (11), nozīmē un zirgu dzimtas dzīvnieki – 1 mājlopu vienība;

b)

citi liellopi – 0,50 mājlopu vienības;

c)

cūkas, kuru dzīvsvars pārsniedz 100 kg, – 0,20 mājlopu vienības;

d)

citas cūkas – 0,15 mājlopu vienības;

e)

aitas un kazas – 0,10 mājlopu vienības;

f)

jēri, kazlēni un sivēni, kuru dzīvsvars ir mazāks nekā 15 kg, – 0,05 mājlopu vienības.

IV   NODAĻA

PIESPIEDU NOKAUŠANA UN ĀRKĀRTAS NONĀVĒŠANA

18. pants

Piespiedu nokaušana

1.   Kompetentā iestāde, kas atbildīga par piespiedu nokaušanas darbību, pirms darbības sākšanas izstrādā rīcības plānu, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā minētajiem noteikumiem.

Konkrēti, plānotos apdullināšanas un nonāvēšanas paņēmienus un attiecīgās standarta darba procedūras, ar ko nodrošina atbilstību šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem, iekļauj ārkārtas situāciju plānos, kas pieprasīti Kopienas tiesību aktos dzīvnieku veselības jomā, balstoties uz hipotētiskiem notikumiem un ārkārtas situāciju plānā paredzētajiem slimības uzliesmojumu apmēriem un vietu.

2.   Kompetentā iestāde:

a)

nodrošina, ka šādas darbības tiek veiktas saskaņā ar rīcības plānu, kas minēts 1. punktā;

b)

veic jebkuru nepieciešamo darbību, lai aizsargātu dzīvnieku labturību vislabākajā iespējamā veidā.

3.   Piemērojot šo pantu un ārkārtas apstākļos kompetentā iestāde var pieļaut atkāpi no viena vai vairākiem šīs regulas noteikumiem, ja tā uzskata, ka to izpilde varētu iespaidot cilvēku veselību vai būtiski paildzināt slimības apkarošanas procesu.

4.   Katru gadu līdz 30. jūnijam 1. punktā minētā kompetentā iestāde iesniedz Komisijai ziņojumu par piespiedu nokaušanas darbībām, kas īstenotas iepriekšējā gada laikā, un publisko šo ziņojumu ar interneta starpniecību.

Attiecībā uz katru piespiedu nokaušanas darbību minētajā ziņojumā konkrēti iekļauj:

a)

piespiedu nokaušanas iemeslus;

b)

nonāvēto dzīvnieku skaitu un sugu;

c)

izmantotos apdullināšanas un nonāvēšanas paņēmienus;

d)

konstatēto problēmu aprakstu un, ja iespējams, rastos risinājumus, lai novērstu vai samazinātu attiecīgo dzīvnieku ciešanas;

e)

visas atkāpes, kas piešķirtas saskaņā ar 3. punktu.

5.   Kopienas pamatnostādnes piespiedu nokaušanas rīcības plāna izstrādei un īstenošanai var pieņemt saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.

6.   Vajadzības gadījumā, lai ņemtu vērā informāciju, kas apkopota Dzīvnieku slimību reģistra sistēmā (ADNS), saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt atkāpi no 4. punktā noteiktās ziņošanas prasības.

19. pants

Ārkārtas nonāvēšana

Ārkārtas nonāvēšanas gadījumā attiecīgo dzīvnieku īpašnieks veic visu iespējamo, lai nonāvētu dzīvnieku tik ātri, cik vien iespējams.

V   NODAĻA

KOMPETENTĀ IESTĀDE

20. pants

Zinātnisks atbalsts

1.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka ir pieejams pietiekams, neatkarīgs zinātnisks atbalsts, lai pēc kompetento iestāžu lūguma palīdzētu tām, sniedzot:

a)

zinātniskas un tehniskas zināšanas saistībā ar kautuvju apstiprināšanu, kā minēts 14. panta 2. punktā, un izstrādājot jaunus apdullināšanas paņēmienus;

b)

zinātniskus atzinumus par ražotāju sagatavotajām instrukcijām par savaldīšanas un apdullināšanas iekārtu lietošanu un apkopi;

c)

zinātniskus atzinumus par labas prakses rokasgrāmatām, kas izstrādātas tās teritorijā sakarā ar šīs regulas mērķiem;

d)

ieteikumus šīs regulas piemērošanai, jo īpaši saistībā ar pārbaudēm un revīzijām;

e)

atzinumus par atsevišķu struktūru un vienību spējām un piemērotību īstenot prasības, kas izklāstītas 21. panta 2. punktā.

2.   Zinātnisku atbalstu var sniegt, izmantojot tīklu, ja tiek nodrošināta visu 1. punktā uzskaitīto uzdevumu izpilde attiecībā uz visiem atbilstīgajiem pasākumiem katrā attiecīgajā dalībvalstī.

Šajā nolūkā katra dalībvalsts izvirza vienu kontaktpunktu un dara to publiski pieejamu ar interneta starpniecību. Šādi kontaktpunkti ir atbildīgi par to, lai ar citiem kontaktpunktiem un Komisiju notiktu apmaiņa ar tehnisko un zinātnisko informāciju un ar informāciju par paraugpraksi, kas attiecas uz šīs regulas īstenošanu.

21. pants

Kvalifikācijas sertifikāts

1.   Piemērojot 7. pantu, dalībvalstis izraugās kompetento iestādi, kas atbildīga par:

a)

mācību kursu pieejamības nodrošināšanu personālam, kas saistīts ar dzīvnieku nonāvēšanu vai saistītām darbībām;

b)

kvalifikācijas sertifikātu izdošanu, kas apstiprina neatkarīga galaeksāmena nokārtošanu; šā eksāmena temati ir saistīti ar attiecīgo dzīvnieku kategorijām un atbilst tām darbībām, kas minētas 7. panta 2. un 3. punktā, un tematiem, kas minēti IV pielikumā;

c)

šā punkta a) apakšpunktā minēto kursu mācību programmu un b) apakšpunktā minētā eksāmena satura un kārtības apstiprināšanu.

2.   Kompetentā iestāde var deleģēt galaeksāmena organizēšanu, kā arī kvalifikācijas sertifikātu izdošanu atsevišķai struktūrai vai vienībai:

a)

kurai ir speciālās zināšanas, personāls un aprīkojums, lai to īstenotu;

b)

kas ir neatkarīga un brīva no jebkādiem interešu konfliktiem attiecībā uz galaeksāmenu organizēšanu un kvalifikācijas sertifikātu izdošanu.

Kompetentā iestāde var arī deleģēt mācību kursu organizēšanu atsevišķai struktūrai vai vienībai, kuras rīcībā ir šim nolūkam vajadzīgās speciālās zināšanas, personāls un ierīces.

Datus par struktūrām un vienībām, kam deleģēti šādi uzdevumi, kompetentā iestāde dara publiski pieejamus ar interneta starpniecību.

3.   Kvalifikācijas sertifikātos norāda, kādām dzīvnieku kategorijām, kādiem iekārtu veidiem un kādām darbībām, kas uzskaitītas 7. panta 2. vai 3. punktā, tie ir derīgi.

4.   Dalībvalstis savstarpēji atzīst kvalifikācijas sertifikātus, kas izdoti citā dalībvalstī.

5.   Kompetentā iestāde drīkst izdot pagaidu kvalifikācijas sertifikātus ar noteikumu, ka:

a)

pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts kādā no mācību kursiem, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā;

b)

pieteikuma iesniedzējam jāstrādā tādas citas personas klātbūtnē un tiešā uzraudzībā, kurai ir kvalifikācijas sertifikāts, kas izdots konkrētajām veicamajām darbībām;

c)

pagaidu sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz trīs mēnešus; un

d)

pieteikuma iesniedzējs iesniedz rakstisku paziņojumu, ka iepriekš viņš nav saņēmis citu pagaidu kvalifikācijas sertifikātu tādā pašā darbības jomā, vai pierāda kompetentajai iestādei, ka viņš nespēja piedalīties galaeksāmenā.

6.   Neskarot tiesu iestādes vai kompetentās iestādes lēmumu, ar ko aizliedz strādāt ar dzīvniekiem, kvalifikācijas sertifikātu, tostarp pagaidu sertifikātu, izsniedz tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka trīs gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas šādam sertifikātam viņš nav veicis rupjus Kopienas tiesību aktu un/vai valsts tiesību aktu pārkāpumus dzīvnieku aizsardzības jomā.

7.   Piemērojot šo regulu, dalībvalstis var atzīt par līdzvērtīgu kvalifikācijas sertifikātiem arī kvalifikāciju, kas iegūta citos nolūkos, ar noteikumu, ka tā iegūta saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kas minēti šajā pantā. Kompetentā iestāde ar interneta starpniecību dara zināmu un pastāvīgi atjaunina to kvalifikāciju sarakstu, ko atzīst par līdzvērtīgām kvalifikācijas sertifikātam.

8.   Kopienas pamatnostādnes šā panta 1. punkta piemērošanai drīkst pieņemt saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.

VI   NODAĻA

NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANA, SANKCIJAS UN ĪSTENOŠANAS PILNVARAS

22. pants

Noteikumu neievērošana

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 882/2004 54. pantu, kompetentā iestāde konkrēti var:

a)

prasīt uzņēmējiem mainīt viņu standarta darba procedūras, jo īpaši – palēnināt vai apturēt ražošanu;

b)

prasīt uzņēmējiem palielināt 5. pantā minēto pārraudzības procedūru biežumu un uzlabot 16. pantā minētās pārraudzības procedūras;

c)

apturēt vai anulēt kvalifikācijas sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar šo regulu, personālam, kas vairs neuzrāda pietiekamu kompetenci, zināšanas vai izpratni par saviem uzdevumiem, lai turpinātu veikt darbības, kurām sertifikāts izsniegts;

d)

apturēt vai atsaukt 21. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu;

e)

pieprasīt 8. pantā minēto instrukciju grozīšanu, pienācīgi ņemot vērā saskaņā ar 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu sniegtās zinātniskās atziņas.

2.   Ja kompetentā iestāde aptur vai anulē kvalifikācijas sertifikātu, tā par savu lēmumu informē izdevēju kompetento iestādi.

23. pants

Sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Šos noteikumus dalībvalstis dara zināmus Komisijai līdz 2013. gada 1. janvārim un nekavējoties paziņo tai par visiem grozījumiem, kas uz tiem attiecas.

24. pants

Īstenošanas noteikumi

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgos sīki izstrādātos noteikumus var pieņemt saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.

25. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. pantu.

2.   Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Termiņš, kas minēts Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā, ir trīs mēneši.

VII   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

26. pants

Stingrāki valstu noteikumi

1.   Šī regula neattur dalībvalstis no jebkuru tādu valsts noteikumu saglabāšanas, kuru mērķis ir nodrošināt plašāku dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un kuri ir spēkā brīdī, kad stājas spēkā šī regula.

Pirms 2013. gada 1. janvāra dalībvalstis informē Komisiju par šādiem valsts noteikumiem. Komisija vērš uz tiem citu dalībvalstu uzmanību.

2.   Dalībvalstis var pieņemt valsts noteikumus, ar ko nodrošina plašāku dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā nekā ar šīs regulas noteikumiem, saistībā ar šādām jomām:

a)

dzīvnieku nonāvēšana un ar to saistītas darbības ārpus kautuves;

b)

nebrīvē audzētu medību dzīvnieku, tostarp ziemeļbriežu, kaušana un ar to saistītas darbības, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.6. punktā;

c)

dzīvnieku kaušana un ar to saistītas darbības saskaņā ar 4. panta 4. punktu.

Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem šādiem valsts noteikumiem. Komisija vērš uz tiem citu dalībvalstu uzmanību.

3.   Ja, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes atzinumiem, kādai dalībvalstij šķiet, ka jāveic pasākumi, lai nodrošinātu plašāku dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā saistībā ar apdullināšanas metodēm, kas minētas I pielikumā, tā paziņo Komisijai par paredzētajiem pasākumiem. Komisija vērš uz tiem citu dalībvalstu uzmanību.

Komisija mēneša laikā pēc paziņojuma nodod lietu 25. panta 1. punktā minētajai komitejai un, pamatojoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu un 25. panta 2. punktā minēto procedūru, apstiprina vai noraida attiecīgos valsts pasākumus.

Ja Komisija to uzskata par lietderīgu, tā var, balstoties uz apstiprinātiem valsts pasākumiem, saskaņā ar 4. panta 2. punktu ierosināt grozījumus I pielikumā.

4.   Dalībvalstis neaizliedz vai nekavē laist apgrozībā savā teritorijā dzīvnieku izcelsmes produktus, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri nonāvēti citās dalībvalstīs, pamatojoties uz to, ka attiecīgie dzīvnieki nav nonāvēti saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kuru mērķis ir plašāka dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā.

27. pants

Ziņojumu sniegšana

1.   Ne vēlāk kā 2014. gada 8. decembrī Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par iespēju ieviest dažas prasības attiecībā uz zivju aizsardzību nonāvēšanas laikā, ņemot vērā dzīvnieku labturības aspektus, kā arī sociāli ekonomisko ietekmi un ietekmi uz vidi. Minētajam ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno tiesību aktu priekšlikumus, lai izdarītu grozījumus šajā regulā, iekļaujot specifiskus noteikumus attiecībā uz zivju aizsardzību nonāvēšanas laikā.

Kamēr minētie pasākumi nav pieņemti, dalībvalstis drīkst saglabāt vai pieņemt valstu noteikumus attiecībā uz zivju aizsardzību kaušanas vai nonāvēšanas laikā un par to informē Komisiju.

2.   Ne vēlāk kā 2012. gada 8. decembrī Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par liellopu savaldīšanas iekārtām, kurās dzīvnieki tiek apgriezti kājām gaisā vai nostādīti citā nedabiskā stāvoklī. Minēto ziņojumu pamato ar zinātnisku pētījumu rezultātiem, kuros minētās iekārtas salīdzinātas ar tādām iekārtām, kurās liellopi atrodas stāvus, un ņem vērā dzīvnieku labturības aspektus, kā arī sociāli ekonomiskās sekas, arī to, vai iekārtas ir pieņemamas reliģiskām kopienām un attiecībā uz darbinieku drošību. Vajadzības gadījumā šim ziņojumam pievieno tiesību aktu priekšlikumus, lai izdarītu grozījumus šajā regulā attiecībā uz tādām iekārtām, ar kurām liellopus savalda, apgriežot kājām gaisā vai nostādot citā nedabiskā stāvoklī.

3.   Ne vēlāk kā 2013. gada 8. decembrī Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par dažādām mājputnu apdullināšanas iekārtām, un jo īpaši par iekārtām, kurās daudzus putnus apdullina ūdens peldē, ņemot vērā dzīvnieku labturības aspektus, kā arī sociāli ekonomisko ietekmi un ietekmi uz vidi.

28. pants

Atcelšana

1.   Direktīvu 93/119/EEK atceļ.

Tomēr, piemērojot šīs regulas 29. panta 1. punktu, turpina piemērot šādus Direktīvas 93/119/EEK noteikumus:

a)

A pielikums:

i)

I iedaļas 1. punkts;

ii)

II iedaļas 1. punkts un 3. punkta otrais teikums, un 6., 7., 8. punkts, un 9. punkta pirmais teikums;

b)

C pielikums, II iedaļas 3.A.2. punkts, 3.B.1. punkta pirmā daļa, 3.B.2., 3.B.4. punkts un 4.2. un 4.3. punkts.

2.   Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

29. pants

Pārejas noteikumi

1.   Līdz 2019. gada 8. decembrim 14. panta 1. punktu piemēro tikai jaunām kautuvēm vai jebkuram jaunam plānojumam, izbūvei vai iekārtām, uz ko attiecas II pielikumā minētie noteikumi, kas nav stājušies spēkā pirms 2013. gada 13. janvāra.

2.   Līdz 2015. gada 8. decembrim dalībvalstis var paredzēt, ka 21. pantā minētos kvalifikācijas sertifikātus izsniedz, izmantojot vienkāršotu procedūru, personām, kam ir atbilstīga vismaz trīs gadus ilga darba pieredze.

30. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

M. OLOFSSON


(1)  2009. gada 6. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2009. gada 25. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 340, 31.12.1993., 21. lpp.

(4)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(6)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(7)  OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.

(8)  OV L 226, 25.6.2004., 83. lpp.

(9)  OV L 378, 31.12.1982., 58. lpp.

(10)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(11)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.


I PIELIKUMS

APDULLINĀŠANAS METOŽU SARAKSTS UN AR TO SAISTĪTĀS SPECIFIKĀCIJAS

(kā minēts 4. pantā)

I   NODAĻA

Metodes

1. tabula.   Mehāniskās metodes

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Izmantošanas nosacījumi

Galvenie parametri

Specifiskas prasības attiecībā uz dažām metodēm – šā pielikuma II nodaļa

1

Caururbēja triecienierīce

Stiprs un neatgriezenisks smadzeņu bojājums, ko rada šoks un lādiņa ieurbšanās.

Vienkārša apdullināšana.

Visas sugas.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Šāviena pozīcija un virziens.

Dzīvnieka lielumam un sugai atbilstīgs lādiņa ātrums, izejas garums un diametrs.

Maksimālais intervāls (sekundēs) starp apdullināšanu un cirtienu/nonāvēšanu.

Nepiemēro.

2

Necaururbjoša triecienierīce

Stiprs smadzeņu bojājums, ko rada šoks bez lādiņa ieurbšanās.

Vienkārša apdullināšana.

Atgremotāji, mājputni, truši un zaķi.

Tikai atgremotāju kaušana.

Mājputnu, trušu un zaķu kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Šāviena pozīcija un virziens.

Dzīvnieka lielumam un sugai atbilstīgs lādiņa ātrums, diametrs un forma.

Izmantotās patronas stiprums.

Maksimālais intervāls (sekundēs) starp apdullināšanu un cirtienu/nonāvēšanu.

1. punkts.

3

Šaujamierocis ar brīvi maināmu lādiņu

Stiprs un neatgriezenisks smadzeņu bojājums, ko rada šoks un viena vai vairāku lādiņu ieurbšanās.

Visas sugas.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Šāviena pozīcija.

Patronas spēks un kalibrs.

Šāviņa tips.

Nepiemēro.

4

Macerācija

Visa dzīvnieka tūlītēja sasmalcināšana.

Līdz 72 stundām veci cāļi un olu embriji.

Visi gadījumi, izņemot kaušanu.

Maksimālais darbībai pakļautās partijas lielums.

Attālums starp asmeņiem un griešanās ātrums.

Pasākumi, lai nepieļautu iekārtas pārslodzi.

2. punkts.

5

Kakla skriemeļu dislokācija

Manuāla vai mehāniska kakla izstiepšana un pagriešana, izraisot cerebrālo išēmiju.

Mājputni līdz 5 kg dzīvsvarā.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Nepiemēro.

3. punkts.

6

Spēcīgs sitiens pa galvu

Noteikts un precīzs sitiens pa galvu, izraisot stipru smadzeņu bojājumu.

Sivēni, jēri, kazlēni, truši, zaķi, kažokzvēri un mājputni līdz 5 kg dzīvsvarā.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Sitiena spēks un vieta.

3. punkts.


2. tabula.   Elektriskās metodes

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Izmantošanas nosacījumi

Galvenie parametri

Šā pielikuma II nodaļas specifiskās prasības

1

Galvas elektriskā apdullināšana

Smadzeņu pakļaušana strāvai, radot vispārīgu epileptisku stāvokli elektroencefalogrammā (EEG).

Vienkārša apdullināšana.

Visas sugas.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Minimālais strāvas stiprums (A vai mA).

Minimālais spriegums (V).

Maksimālā frekvence (Hz).

Minimālais iedarbības laiks.

Maksimālais intervāls (sekundēs) starp apdullināšanu un cirtienu/nonāvēšanu.

Iekārtas kalibrācijas biežums.

Strāvas plūsmas optimizēšana.

Elektrisko šoku novēršana pirms apdullināšanas.

Elektrodu stāvoklis un kontaktu virsmas lielums.

4. punkts.

2

Apdullināšana ar elektrības triecienu no galvas līdz rumpim

Rumpja pakļaušana strāvai, radot vispārīgu epileptisku formu elektroencefalogrammā (EEG) un fibrillāciju vai sirds apstāšanos.

Kaušanas gadījumā – vienkārša apdullināšana.

Visas sugas.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Minimālais strāvas stiprums (A vai mA).

Minimālais spriegums (V).

Maksimālā frekvence (Hz).

Minimālais iedarbības laiks.

Iekārtas kalibrācijas biežums.

Strāvas plūsmas optimizēšana.

Elektrisko šoku novēršana pirms apdullināšanas.

Elektrodu stāvoklis un kontaktu virsmas lielums.

Maksimālais intervāls (sekundēs) starp apdullināšanu un cirtienu vienkāršas apdullināšanas gadījumā(-os).

5. punkts.

3

Elektriskās ūdens peldes

Visa rumpja pakļaušana strāvai, radot vispārīgu epileptisku formu elektroencefalogrammā (EEG) un, iespējams, fibrillāciju vai sirds apstāšanos ūdens peldes laikā.

Vienkārša apdullināšana, izņemot gadījumus, ja frekvence nepārsniedz 50 Hz.

Mājputni.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Minimālais strāvas stiprums (A vai mA).

Minimālais spriegums (V).

Maksimālā frekvence (Hz).

Iekārtas kalibrācijas biežums.

Elektrisko šoku novēršana pirms apdullināšanas.

Sāpju mazināšana važošanas laikā.

Strāvas plūsmas optimizēšana.

Maksimālais važošanas laiks pirms ūdens peldes.

Minimālais iedarbības laiks katram dzīvniekam.

Putnu iemērkšana līdz spārnu pamatnei.

Maksimālais intervāls (sekundēs) starp apdullināšanu un cirtienu/nonāvēšanu, ja frekvence pārsniedz 50 Hz (sekundē).

6. punkts.


3. tabula.   Gāzes metodes

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Izmantošanas nosacījumi

Galvenie parametri

Šā pielikuma II nodaļas specifiskās prasības

1

Oglekļa dioksīds augstā koncentrācijā

Pie samaņas esošu dzīvnieku tieša vai pakāpeniska pakļaušana gāzes maisījumam, kas satur vairāk nekā 40 % oglekļa dioksīda. Šo metodi var izmantot šahtās, maisos, tuneļos, konteineros vai iepriekš noblīvētās ēkās.

Cūku kaušanas gadījumā – vienkārša apdullināšana.

Cūkas, caunas, šinšillas, mājputni, izņemot pīles un zosis.

Kaušana – vienīgi cūkām.

Citi gadījumi, nevis mājputnu, caunu, šinšillu, cūku kaušana.

Oglekļa dioksīda koncentrācija.

Iedarbības ilgums.

Maksimālais intervāls (sekundēs) starp apdullināšanu un cirtienu vienkāršas apdullināšanas gadījumā.

Gāzes kvalitāte.

Gāzes temperatūra.

7. punkts.

8. punkts.

2

Oglekļa dioksīds divās fāzēs

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzu maisījuma, kas satur līdz 40 % oglekļa dioksīda, iedarbībai un, kad dzīvnieki zaudē samaņu, – augstākai oglekļa dioksīda koncentrācijai.

Mājputni.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Oglekļa dioksīda koncentrācija.

Iedarbības ilgums.

Gāzes kvalitāte.

Gāzes temperatūra.

Nepiemēro.

3

Oglekļa dioksīds kombinācijā ar inertām gāzēm

Tieša vai pakāpeniska pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzu maisījuma, kas satur līdz 40 % oglekļa dioksīda kombinācijā ar inertām gāzēm, iedarbībai, izraisot anoksiju. Šo metodi var izmantot šahtās, maisos, tuneļos, konteineros vai iepriekš noblīvētās ēkās.

Vienkārša cūku apdullināšana, ja vismaz 30 % oglekļa dioksīda iedarbības ilgums ir mazāks par septiņām minūtēm.

Vienkārša mājputnu apdullināšana, ja vismaz 30 % oglekļa dioksīda iedarbības kopīgais ilgums ir mazāks par trim minūtēm.

Cūkas un mājputni.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Oglekļa dioksīda koncentrācija.

Iedarbības ilgums.

Maksimālais intervāls (sekundēs) starp apdullināšanu un cirtienu/nonāvēšanu vienkāršas apdullināšanas gadījumā.

Gāzes kvalitāte.

Gāzes temperatūra.

Skābekļa koncentrācija.

8. punkts.

4

Inertās gāzes

Pie samaņas esošu dzīvnieku tieša vai pakāpeniska pakļaušana inertu gāzu maisījumam, piemēram, argonam vai slāpeklim, izraisot anoksiju. Šo metodi var izmantot šahtās, maisos, tuneļos, konteineros vai iepriekš noblīvētās ēkās.

Cūku kaušanas gadījumā – vienkārša apdullināšana.

Vienkārša mājputnu apdullināšana, ja anoksijas iedarbības ilgums ir mazāks par trim minūtēm.

Cūkas un mājputni.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Skābekļa koncentrācija.

Iedarbības ilgums.

Gāzes kvalitāte.

Maksimālais intervāls (sekundēs) starp apdullināšanu un cirtienu/nonāvēšanu vienkāršas apdullināšanas gadījumā.

Gāzes temperatūra.

8. punkts.

5

Oglekļa monoksīds (tīrs avots)

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzes maisījumam, kas satur vairāk nekā 4 % oglekļa monoksīda.

Kažokzvēri, mājputni un sivēni.

Citi gadījumi, nevis kaušana.

Gāzes kvalitāte.

Oglekļa monoksīda koncentrācija.

Iedarbības ilgums.

Gāzes temperatūra.

9.1., 9.2. un 9.3. punkts.

6

Oglekļa monoksīds kopā ar citām gāzēm

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzes maisījumam, kas satur vairāk nekā 1 % oglekļa monoksīda kopā ar citām toksiskām gāzēm.

Kažokzvēri, mājputni un sivēni.

Citi gadījumi, nevis kaušana.

Oglekļa monoksīda koncentrācija.

Iedarbības ilgums.

Gāzes temperatūra.

Gāzes, ko iegūst no motora, filtrācija.

9. punkts.


4. tabula.   Citas metodes

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Izmantošanas nosacījumi

Galvenie parametri

Šā pielikuma II nodaļas specifiskās prasības

1

Nāvējoša injekcija

Samaņas un jušanas zudums, kam seko neatgriezeniska nāve, ko izraisa veterināro zāļu injekcija.

Visas sugas.

Citi gadījumi, nevis kaušana.

Injekcijas tips.

Apstiprinātu medikamentu lietošana.

Nepiemēro.

II   NODAĻA

Specifiskas prasības attiecībā uz dažām metodēm

1.   Necaururbjoša triecienierīce

Izmantojot šo metodi, uzņēmumam jāpievērš uzmanība tam, lai izvairītos no galvaskausa lūzuma.

Šo metodi izmanto tikai atgremotājiem, kuru dzīvsvars nepārsniedz 10 kg.

2.   Macerācija

Šī metode nodrošina tūlītēju dzīvnieku macerāciju un tūlītēju nāvi. Ierīcē ir ātri rotējoši mehāniski darbināmi nāvējoši asmeņi vai paplašināti polistirola izvirzījumi. Ierīces jauda ir pietiekama, lai nodrošinātu visu dzīvnieku acumirklīgu nonāvēšanu, pat tad, ja dzīvnieku ir daudz.

3.   Kakla skriemeļu dislokācija un spēcīgs sitiens pa galvu

Šīs metodes neizmanto kā parastus paņēmienus, bet vienīgi tad, ja apdullināšanai nav pieejamas citas metodes.

Šīs metodes lopkautuvēs izmanto vienīgi kā rezerves metodi apdullināšanai.

Neviens nedrīkst izmantot manuālu kakla skriemeļu dislokācijas metodi vai spēcīgu sitienu pa galvu, lai nonāvētu vairāk nekā septiņdesmit dzīvnieku dienā.

Manuālu kakla skriemeļu dislokāciju neizmanto dzīvniekiem, kuru dzīvsvars pārsniedz 3 kg.

4.   Galvas elektriskā apdullināšana

4.1.

Izmantojot galvas elektriskās apdullināšanas metodi, elektrodi aptver dzīvnieka smadzenes un ir pielāgoti to izmēram.

4.2.

Galvas elektrisko apdullināšanu veic saskaņā ar noteikto minimālo strāvas stiprumu, kas norādīts 1. tabulā.

1. tabula.   Minimālais strāvas stiprums galvas elektriskai apdullināšanai

Dzīvnieku kategorija

Sešus mēnešus veci vai vecāki liellopi

Liellopi, kas jaunāki par sešiem mēnešiem

Aitu un kazu sugas dzīvnieki

Cūku sugas dzīvnieki

Vistas

Tītari

Minimālais strāvas stiprums

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240 mA

400 mA

5.   Apdullināšana ar elektrības triecienu no galvas līdz rumpim

5.1.   Aitu, kazu un cūku sugu dzīvnieki

Minimālais strāvas stiprums apdullināšanai ar elektrības triecienu no galvas līdz rumpim ir 1 ampērs aitām un kazām un 1,30 ampēri cūkām.

5.2.   Lapsas

Elektrodi ir novietoti pie mutes un taisnās zarnas izejas ar strāvas minimālo stiprumu 0,3 ampēri un minimālo spriegumu 110 volti vismaz trīs sekundes.

5.3.   Šinšillas

Elektrodi ir novietoti pie auss un astes ar minimālo strāvas stiprumu 0,57 ampēri vismaz 60 sekundes.

6.   Mājputnu apdullināšana ar elektrisko ūdens peldi

6.1.

Dzīvniekiem nedrīkst izmantot važas, ja tie ir pārāk mazi apdullināšanai ūdens peldēs vai ja važas var izraisīt vai palielināt sāpes (piemēram, acīm redzami ievainotiem dzīvniekiem). Šajos gadījumos tie jānonāvē ar citu metodi.

6.2.

Važas ir samitrinātas, pirms dzīvus putnus saslēdz važās un pakļauj strāvas iedarbībai. Putnus pakarina aiz abām kājām.

6.3.

Dzīvniekiem, kuri minēti 2. tabulā, apdullināšanu ūdens peldē veic, nodrošinot tādu minimālo strāvas stiprumu, kā norādīts minētajā tabulā, un dzīvniekus šai strāvai pakļauj vismaz četras sekundes.

2. tabula.   Prasības attiecībā uz elektrību apdullināšanas iekārtām, kas ietver ūdens peldi

(vidējie rādītāji uz vienu dzīvnieku)

Frekvence (Hz)

Vistas

Tītari

Pīles un zosis

Paipalas

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

No 200 līdz 400 Hz

150 mA

400 mA

Nav atļauts

Nav atļauts

No 400 līdz 1 500 Hz

200 mA

400 mA

Nav atļauts

Nav atļauts

7.   Oglekļa dioksīds augstā koncentrācijā

Cūku, caunu un šinšillu gadījumā lieto oglekļa dioksīda minimālo koncentrāciju 80 %.

8.   Oglekļa dioksīds, inertu gāzu vai gāzu sajaukumu kombinācijas izmantojums

Nekādos apstākļos gāzes nedrīkst iekļūt kamerā vai vietā, kurā paredzēta dzīvnieku apdullināšana un nonāvēšana, tādā veidā, ka tiktu radīti apdegumi vai uzbudinājums no nosalšanas vai mitruma trūkuma.

9.   Oglekļa monoksīds (tīrs avots vai samaisīts kopā ar citām gāzēm)

9.1.

Dzīvniekus uzrauga nepārtraukti.

9.2.

Dzīvniekus kamerā ielaiž pa vienam, pārliecinoties, ka pirms katra nākamā dzīvnieka ielaišanas iepriekšējais ir bezsamaņā vai miris.

9.3.

Dzīvnieki paliek kamerā tik ilgi, līdz tie ir miruši.

9.4.

Gāzi, ko rada motors, kas speciāli pielāgots dzīvnieku nonāvēšanas nolūkam, var izmantot ar nosacījumu, ka persona, kas atbildīga par nonāvēšanu, iepriekš pārliecinājusies, ka izmantojamā gāze:

i)

ir pietiekami atdzesēta;

ii)

ir pietiekami izfiltrēta;

iii)

ir brīva no kairinošām sastāvdaļām vai citas gāzes piejaukuma.

Motoru pārbauda katru gadu pirms dzīvnieku kaušanas.

9.5.

Dzīvniekus neievieto kamerā, kamēr nav sasniegta noteiktā minimālā oglekļa monoksīda koncentrācija.


II PIELIKUMS

KAUTUVJU PLĀNOJUMS, IZBŪVE UN IEKĀRTAS

(kā minēts 14. pantā)

1.   Visas izvietošanas iekārtas

1.1.

Ventilācijas sistēmas projektē, izbūvē un uztur tādā kārtībā, lai pastāvīgi nodrošinātu dzīvnieku labturību, ņemot vērā gaidāmos mainīgos laika apstākļus.

1.2.

Vietās, kurās nepieciešama mehāniska telpu vēdināšana, nodrošina trauksmes un rezerves iekārtas ventilācijas sistēmu sabojāšanās gadījumiem.

1.3.

Izvietošanas iekārtas projektē un izbūvē tā, lai līdz minimumam samazinātu dzīvnieku savainojumu iespējas un pēkšņu trokšņu rašanos.

1.4.

Izvietošanas iekārtas projektē un izbūvē tā, lai atvieglinātu dzīvnieku pārbaudi. Nodrošina atbilstīgu fiksētu vai pārnēsājamu apgaismojumu, lai nodrošinātu dzīvnieku pārbaudi jebkurā laikā.

2.   Tādu dzīvnieku izvietošanas iekārtas, kas nav piegādāti konteineros

2.1.

Aplokus, ejas un skrejceļus projektē un izbūvē tā, lai ļautu:

a)

dzīvniekiem brīvi pārvietoties vajadzīgajā virzienā viņiem raksturīgajā uzvedības veidā un bez apjukuma;

b)

cūkām un aitām iet vienai otrai blakus, izņemot celiņus, kas ved uz savaldīšanas iekārtu.

2.2.

Rampas un tiltiņus aprīko ar sānu aizsarglīdzekļiem, lai nodrošinātu to, ka dzīvnieki nevar nokrist.

2.3.

Ūdensapgādes sistēmu aizgaldos projektē, izbūvē un uztur tā, lai dzīvniekiem jebkurā laikā būtu pieejams tīrs dzeramais ūdens un tam varētu piekļūt nesavainojoties un bez kustību ierobežojumiem.

2.4.

Ja izmanto uzgaidāmo aizgaldu, to izbūvē ar līdzenu grīdu un stingriem norobežojumiem starp aizgaldu un eju, kas ved uz apdullināšanas vietu, un to projektē tā, lai dzīvnieki nesapītos un lai tos nevarētu samīdīt.

2.5.

Grīdas būvē un uztur tā, lai mazinātu dzīvnieku paslīdēšanas, nokrišanas vai kāju savainošanas iespēju.

2.6.

Ja kautuvēm ir atklāti aploki bez dabiskas nojumes vai paēnas, nodrošina atbilstīgu aizsardzību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Ja šādas aizsardzības nav, šos aplokus neizmanto nelabvēlīgos laika apstākļos. Ja nav pieejams dabisks ūdens avots, nodrošina dzirdināšanas ierīces.

3.   Savaldīšanas iekārtas un ierīces

3.1.

Savaldīšanas iekārtas un ierīces projektē, būvē un uztur tā, lai:

a)

optimizētu apdullināšanas un nonāvēšanas metožu pielietojumu;

b)

novērstu dzīvnieku savainošanās vai kontūzijas iespēju;

c)

līdz minimumam samazinātu dzīvnieku savstarpējos cīniņus un trokšņošanu savaldīšanas laikā;

d)

līdz minimumam samazinātu savaldīšanas laiku.

3.2.

Liellopu sugas dzīvniekiem paredzētās savaldīšanas kastes un pneimatiskās triecienpistoles aprīko ar ierīci, kas dzīvnieka galvai neļautu kustēties ne horizontālā, ne vertikālā virzienā.

4.   Elektriskās apdullināšanas iekārtas (izņemot iekārtas apdullināšanai ūdens peldē)

4.1.

Elektriskās apdullināšanas iekārtas aprīko ar ierīci, kas parāda un reģistrē galvenos elektriskos parametrus par katru apdullināto dzīvnieku. Ierīci novieto tā, lai tā būtu skaidri saskatāma personālam un lai tā sniegtu skaidri redzamu un dzirdamu brīdinājuma signālu, ja iedarbības laiks nesasniedz vajadzīgo ilgumu. Šādus datus glabā vismaz vienu gadu.

4.2.

Automātiskā elektriskā apdullināšanas iekārta, kas saistīta ar savaldīšanas iekārtu, nodrošina pastāvīgu strāvas stiprumu.

5.   Ūdens peldes apdullināšanas iekārtas

5.1.

Putnu važošanas konveijera līnijas projektē un novieto tā, lai putnus, kas tajās tiek iekārti, netraucētu nekādi šķēršļi un būtu līdz minimumam samazināti visi citi traucējumi.

5.2.

Važošanas konveijera līnijas projektē tā, lai pakārtie putni nepaliktu karājoties tajās pie samaņas ilgāk par minūti. Savukārt pīles, zosis un tītari nedrīkst palikt karājoties tajās pie samaņas ilgāk par divām minūtēm.

5.3.

Važošanas līnija ir brīvi pieejama visā konveijera līnijas garumā līdz pat ieejai plaucēšanas tvertnē gadījumam, ja rodas nepieciešamība dzīvniekus no kaušanas līnijas noņemt.

5.4.

Metāla važu lielums un forma atbilst nonāvēšanai paredzēto mājputnu kāju lielumam, lai elektriskais kontakts notiktu bez sāpju izraisīšanas.

5.5.

Ūdens peldes apdullināšanas iekārta ir aprīkota ar elektriski izolētu ieejas rampu, un to projektē un uztur tā, lai ūdens nepārplūstu pāri tilpnes malām, kad putni tajā tiek ievietoti.

5.6.

Ūdens tvertni projektē tā, lai putnu iegremdēšanas līmeni varētu viegli pielāgot.

5.7.

Ūdens peldes apdullināšanas iekārtas elektrodi ir visas ūdens tilpnes garumā. Ūdens peldes iekārtu konstruē un uztur tā, lai, važām slīdot pāri ūdens tilpnei, tās nepārtraukti saskartos ar iezemēto berzes stieni.

5.8.

Sistēma, kas saskaras ar putnu krūšu daļu, ir iebūvēta no važošanas sākuma punkta līdz vietai, kur putnus iegremdē ūdens tvertnē, lai mazinātu putnu satraukumu.

5.9.

Nodrošina netraucētu pieeju putnu apdullināšanas iekārtai, lai ļautu atasiņot putnus, kas apdullināti un palikuši ūdens peldē gadījumā, ja līnija sabojājusies vai notikusi aizkavēšanās.

5.10.

Ūdens peldes apdullināšanas iekārtas aprīko ar ierīci, kas parāda un reģistrē datus par galvenajiem izmantotajiem elektriskajiem parametriem. Šādus datus glabā vismaz gadu.

6.   Cūkām un mājputniem paredzēta gāzes apdullināšanas iekārta

6.1.

Gāzes apdullināšanas iekārtu, arī konveijera lentas, projektē un izbūvē tā, lai:

a)

optimizētu apdullināšanas ar gāzi pielietojumu;

b)

novērstu dzīvnieku savainošanās vai kontūzijas iespēju;

c)

līdz minimumam samazinātu dzīvnieku savstarpējos cīniņus un trokšņošanu savaldīšanas laikā.

6.2.

Gāzes apdullināšanas iekārtas aprīko tā, lai tās pastāvīgi mērītu, parādītu un reģistrētu gāzes koncentrāciju un iedarbības laiku un dotu skaidri redzamu un dzirdamu brīdinājuma signālu, ja gāzes koncentrācija ir mazāka, nekā vajadzīgs. Ierīci novieto tā, lai tā būtu skaidri saskatāma personālam. Šādus datus glabā vismaz gadu.

6.3.

Gāzes apdullināšanas iekārtu projektē tā, lai pat maksimāli atļautās noslodzes gadījumā dzīvnieki varētu nogulties zemē, neguļoties viens otram virsū.


III PIELIKUMS

KAUTUVJU DARBĪBAS NOTEIKUMI

(kā minēts 15. pantā)

1.   Dzīvnieku atvešana, pārvietošana un apiešanās ar tiem

1.1.

Dzīvnieku labturības inspektors vai persona, kura ir tiešā labturības inspektora pakļautībā, sistemātiski novērtē labturības apstākļus katram dzīvnieku sūtījumam pēc atvešanas, lai noteiktu prioritātes, konkrētāk, nosakot, kuriem dzīvniekiem ir specifiskas labturības vajadzības un kādi pasākumi veicami.

1.2.

Dzīvniekus pēc to atvešanas izkrauj, cik ātri vien iespējams, un pēc tam nokauj bez liekas kavēšanās.

Zīdītājus, izņemot trušus un zaķus, kurus pēc atvešanas neved tieši uz kautuves vietu, novieto aplokā.

Dzīvniekus, kuri nav nokauti 12 stundu laikā pēc to atvešanas, pabaro un arī vēlāk piemērotos laikos tiem dod mērenas barības devas. Šādos gadījumos dzīvniekus nodrošina ar atbilstīgu guļvietas segumu vai ekvivalentu materiālu, kas garantē komforta līmeni, kas piemērots katrai sugai un attiecīgajam dzīvnieku skaitam. Šis materiāls garantē urīna un izkārnījumu efektīvu drenāžu vai adekvātu absorbēšanu.

1.3.

Konteinerus, kuros dzīvniekus transportē, uztur labā kārtībā, pārvieto uzmanīgi, jo īpaši – ja tiem ir caurumota vai elastīga pamatne, un:

a)

tos nesviež, nenomet vai neapgāž;

b)

kad vien iespējams, konteinerus piekrauj un izkrauj horizontālā stāvoklī un mehāniski.

Kad vien iespējams, dzīvnieki jāizkrauj katrs atsevišķi.

1.4.

Ja konteineri tiek novietoti viens uz otra, ievēro šādus profilaktiskus pasākumus:

a)

samazina urīna un izkārnījumu noplūšanas iespēju uz apakšā novietotajiem dzīvniekiem;

b)

nodrošina konteineru stabilitāti;

c)

nodrošina netraucētu ventilāciju.

1.5.

Kaušanai paredzētajiem dzīvnieku mazuļiem, kas pārtiek no mātes piena, laktācijas piena lopiem, mātītēm, kas dzemdējušas transportēšanas laikā, vai dzīvniekiem, kuri transportēti konteineros, ir priekšroka salīdzinājumā ar pārējiem dzīvniekiem. Ja to nodrošināt nav iespējams, rada apstākļus, kas atbrīvotu viņus no ciešanām, konkrēti:

a)

slaucot piena lopus intervālos, kas nepārsniedz 12 stundas;

b)

nodrošinot atbilstīgus apstākļus zīdīšanai un jaundzimušo dzīvnieku labturībai gadījumā, ja kāda mātīte ir dzemdējusi;

c)

nodrošinot ūdeni gadījumos, ja dzīvniekus piegādā konteineros.

1.6.

Zīdītājus, izņemot trušus un zaķus, kas netiek uzreiz nogādāti uz kaušanas vietu, pēc izkraušanas visu laiku nodrošina ar dzeramo ūdeni no atbilstīgām iekārtām.

1.7.

Nodrošina vienmērīgu dzīvnieku piegādi apdullināšanai un nonāvēšanai, lai dzīvnieku kopējiem nevajadzētu trenkt dzīvniekus no uzgaidāmajiem aizgaldiem.

1.8.

Aizliegts:

a)

sist vai spert dzīvniekiem;

b)

izdarīt spiedienu uz jebkuru īpaši jutīgu ķermeņa daļu, radot dzīvniekiem sāpes vai ciešanas, no kurām varētu izvairīties;

c)

pacelt vai vilkt dzīvniekus aiz galvas, ausīm, ragiem, kājām, astes vai vilnas vai apieties ar viņiem veidos, kas radītu dzīvniekiem sāpes vai ciešanas.

Tomēr aizliegums pacelt dzīvniekus aiz kājām neattiecas uz mājputniem, trušiem un zaķiem;

d)

izmantot bakstāmos vai citus rīkus ar asiem galiem;

e)

savērpt, satriekt vai salauzt dzīvnieku astes vai satvert dzīvniekus aiz acīm.

1.9.

Cik vien iespējams, jāizvairās no tādu instrumentu lietošanas, kas rada elektriskās strāvas triecienus. Jebkurā gadījumā šādus instrumentus drīkst izmantot tikai pieaugušiem liellopiem un cūkām, kas citādi atsakās kustēties, un tikai tajā gadījumā, ja dzīvnieku priekšā ir brīva vieta, uz kuru doties. Strāvas trieciena ilgums nedrīkst būt garāks par vienu sekundi, starp tiem jābūt atbilstīgiem starplaikiem, un tos drīkst pielietot tikai uz gurnu muskuļiem. Ja dzīvnieks nereaģē, strāvas triecienus atkārtot nedrīkst.

1.10.

Dzīvniekus nedrīkst piesiet aiz ragiem, atradžiem vai deguna riņķiem, to kājas nedrīkst sasiet kopā. Ja dzīvniekus nepieciešams piesiet, tad jāizmanto virves, valgi vai citi līdzekļi, kuri ir:

a)

pietiekami stipri, lai tos nepārrautu;

b)

tik gari, lai dzīvnieki, ja nepieciešams, var nogulties zemē, ēst un dzert;

c)

tādi, lai izslēgtu jebkuru iespēju nožņaugties vai savainoties un lai nepieciešamības gadījumā dzīvniekus varētu ātri atbrīvot.

1.11.

Dzīvniekus, kuri nespēj paiet, nevelk uz kautuves vietu, bet nonāvē tur, kur tie guļ.

2.   Papildu noteikumi attiecībā uz aplokā izvietotiem zīdītājiem (izņemot trušus un zaķus)

2.1.

Katram dzīvniekam jābūt pietiekami lielai vietai, lai varētu stāvēt, apgulties un, izņemot liellopus, ko tur katru atsevišķi, apgriezties.

2.2.

Aplokā dzīvniekus tur drošībā, rūpējoties, lai tie neizbēgtu, un pasargājot tos no plēsoņām.

2.3.

Katram aizgaldam pievieno skaidri saskatāmu zīmi, kurā norāda dzīvnieku ierašanās datumu un laiku, kā arī (izņemot lopus, ko tur atsevišķi) maksimālo dzīvnieku skaitu, ko tajā tur.

2.4.

Katrā kautuves darba dienā pirms dzīvnieku atvešanas jāsagatavo un tūlītējai izmantošanai jānodrošina to dzīvnieku izolācijas aploki, kam nepieciešama īpaša aprūpe.

2.5.

Dzīvnieku labturības inspektors vai atbilstīga kompetenta persona regulāri kontrolē aplokā izvietoto dzīvnieku stāvokli un veselību.

3.   Dzīvnieku atasiņošana

3.1.

Ja viena un tā pati persona ir atbildīga par dzīvnieku apdullināšanu, važošanu, pacelšanu un atasiņošanu, tad šī persona visas minētās darbības veic secīgi ar vienu dzīvnieku pirms procedūras atkārtošanas ar nākamo dzīvnieku.

3.2.

Vienkāršas apdullināšanas gadījumā vai kaušanas atbilstīgi 4. panta 4. punktam gadījumā sistemātiski pārrauj abas miega artērijas vai asinsvadus, no kuriem tās atdalās. Elektrostimulāciju veic tikai tad, kad ir pārbaudīts, ka dzīvnieks zaudējis samaņu. Turpmāku apstrādi un plaucēšanu veic vienīgi tad, kad ir pārbaudīts, ka dzīvnieks zaudējis samaņu.

3.3.

Putnus nedrīkst nokaut ar automātiskajiem kakla cirtņiem, ja nav iespējams pārliecināties, ka kakla cirtņi ir sekmīgi pārgriezuši abus asinsvadus. Ja kakla cirtņi izrādījušies neefektīvi, putnu nekavējoties nokauj.


IV PIELIKUMS

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA PRASĪBU ATBILSTĪBA VEICAMAJĀM DARBĪBĀM

(kā minēts 21. pantā)

Kaušanas darbības, kas uzskaitītas 7. panta 2. punktā

Kvalifikācijas eksāmena temati

Visas darbības, kas uzskaitītas 7. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā:

Dzīvnieku uzvedība, dzīvnieku ciešanas, samaņa un jutīgums, dzīvnieku stress.

a)

apiešanās ar dzīvniekiem un to aprūpe pirms to savaldīšanas;

Apiešanās ar dzīvniekiem un to savaldīšanas praktiskie aspekti.

Mehāniskas savaldīšanas gadījumā – ražotāju instrukciju pārzināšana par izmantotās savaldīšanas ierīces veidu.

b)

dzīvnieku savaldīšana apdullināšanas vai nonāvēšanas nolūkā;

c)

dzīvnieku apdullināšana;

Dzīvnieku savaldīšanas paņēmienu praktiskie aspekti un ražotāju instrukciju pārzināšana par izmantoto apdullināšanas ierīču veidu.

Apdullināšanas un/vai nonāvēšanas rezerves paņēmieni.

Apdullināšanas un/vai nonāvēšanas iekārtu tehniskās apkopes pamati un tīrīšana.

d)

efektīvas apdullināšanas novērtēšana;

Apdullināšanas efektivitātes uzraudzība.

Apdullināšanas un/vai nonāvēšanas rezerves paņēmieni.

e)

dzīvu dzīvnieku iekāršana važās vai pacelšana;

Apiešanās ar dzīvniekiem un to savaldīšanas praktiskie aspekti.

Apdullināšanas efektivitātes uzraudzība.

f)

dzīvu dzīvnieku atasiņošana;

Apdullināšanas efektivitātes un dzīvības pazīmju neesamības uzraudzība.

Apdullināšanas un/vai nonāvēšanas rezerves paņēmieni.

Atasiņošanas nažu piemērota lietošana un apkope.

g)

kaušana saskaņā ar 4. panta 4. punktu.

Atasiņošanas nažu piemērota lietošana un apkope.

Dzīvības pazīmju neesamības uzraudzība.


Nonāvēšanas darbības, kas uzskaitītas 7. panta 3. punktā

Kvalifikācijas eksāmena temati

Kažokzvēru nonāvēšana

Apiešanās ar dzīvniekiem un to savaldīšanas praktiskie aspekti.

Dzīvnieku savaldīšanas paņēmienu praktiskie aspekti un zināšanas par apdullināšanas ierīču ražotāju instrukcijām.

Apdullināšanas un/vai nonāvēšanas rezerves paņēmieni.

Apdullināšanas efektivitātes uzraudzība un nāves apstiprināšana.

Apdullināšanas un/vai nonāvēšanas iekārtu tehniskās apkopes pamati un tīrīšana.


18.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/31


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1100/2009

(2009. gada 17. novembris),

ar ko īsteno 7. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un atceļ Lēmumu 2008/475/EK

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 423/2007 (1) un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 19. aprīlī pieņēma Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu. Minētās regulas 15. panta 2. punktā paredzēts, ka Padome izveido, pārskata un groza tās 7. panta 2. punktā minēto personu, vienību un struktūru sarakstu.

(2)

Padome 2008. gada 23. jūnijā izveidoja to personu, vienību un struktūru sarakstu – kas iekļauts V pielikumā – attiecībā uz kurām piemēro Regulas (EK) Nr. 423/2007 7. panta 2. punktu. Saskaņā ar minētās regulas 15. panta 3. punktu Padome noteica individuālos un īpašos iemeslus lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 15. panta 2. punktu, un darīja tos zināmus attiecīgajām personām, vienībām un struktūrām.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 423/2007 15. panta 2. punktu Padome pilnībā pārskatīja minētās regulas 7. panta 2. punktā minēto personu, vienību un struktūru sarakstu. To darot, Padome ņēma vērā novērojumus, ko tai iesniedza iesaistītās puses.

(4)

Padome secināja, ka attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 423/2007 V pielikumā uzskaitītajām personām, vienībām un struktūrām būtu jāturpina attiecināt īpašus ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti minētajā regulā.

(5)

Personu un vienību saraksts būtu jāgroza, lai ņemtu vērā izmaiņas Irānas valdībā un valsts pārvaldē, kā arī izmaiņas attiecīgo personu un vienību situācijā.

(6)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāatjaunina to personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas Regulas (EK) Nr. 423/2007 7. panta 2. punktā.

(7)

Šī regula aizstāj Padomes Lēmumu 2008/475/EK (2008. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno 7. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (2). Tādēļ minētais lēmums būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 423/2007 V pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 2008/475/EK.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 17. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  OV L 103, 20.4.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 163, 24.6.2008., 29. lpp.


PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

7. panta 2. punktā minēto personu, vienību un struktūru saraksts

A.   Fiziskas personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Reza AGHAZADEH

Dzimšanas datums: 15.03.1949., pases numurs: S4409483, Derīguma termiņš – 26.04.2000.–27.04.2010. Izdota Teherānā, diplomātiskās pases numurs: D9001950, izdota 22.1.2008., derīga līdz 21.1.2013, dzimšanas vieta: Khoy

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) bijušais vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

24.4.2007

2.

IRGC brigādes ģenerālis Javad DARVISH-VAND

 

MODAFL pārstāvis inspekciju jomā. Atbildīgs par visām MODAFL iekārtām un instalācijām

24.6.2008

3.

IRGC brigādes ģenerālis Seyyed Mahdi FARAHI

 

ANO DPR 1737 (2006) minētās Aizsardzības nozaru organizācijas (Defence Industries Organisation (DIO)) rīkotājdirektors

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC adrese: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Pārstāvis un ģenerāldirektors uzņēmumā Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), kas ir daļa no AEOI. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006). NFPC ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbības, kuras SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt.

24.4.2007

5.

Inženieris Mojtaba HAERI

 

MODAFL pārstāvis rūpniecības jomā. Pārrauga AIO un DIO.

24.6.2008

6.

IRGC brigādes ģenerālis Ali HOSEYNITASH

 

Valsts Augstākās drošības padomes Ģenerāldepartamenta vadītājs, iesaistīts kodoljautājumu politikas veidošanā

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Pilda komandiera pienākumus IRGC struktūrā

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Dzimšanas datums: 21.04.1946., pases Nr.: T12838903

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītāja vietnieks.

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (pazīstams arī kā LANGROUDI)

Dzimšanas datums: 24.11.1945., dzimšanas vieta: Langroud

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC adrese: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; fakss: (+9821) 8021412

AEOI Teherānas kodolpētniecības centra vadītājs. SAEA joprojām gaida Irānas paskaidrojumus par plutonija atdalīšanas eksperimentiem, kas veikti TNRC, tostarp par augsti bagātināta urāna daļiņu klātbūtni vides paraugos, kas iegūti Keredžes Atkritumu uzglabāšanas kompleksā, kur atrodas konteineri, kuros agrāk glabāts vājināts urāns, kas izmantots šajos eksperimentos. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries rīkotājdirektors

24.6.2008

12.

Brigādes ģenerālis Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pārstāvis piegāžu un loģistikas jomā

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies vadītājs; viņa uzņēmums ir mēģinājis iegādāties paaugstināta riska preces tādu organizāciju interesēs, kuras minētas ANO DPR 1737.

24.6.2008

14.

Brigādes ģenerālis Mohammad NADERI

 

Aerospace Industries Organisation (AIO) vadītājs.AIO ir piedalījusies Irānas veiktās paaugstināta riska programmās

24.6.2008

15.

IRGC brigādes ģenerālis Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Iekšlietu ministrs un bijušais MODAFL ministrs, atbildīgs par visām militārajām programmām, tostarp ballistisko raķešu programmām

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Dzimšanas datums: 21.04.1954., dzimšanas datums pēc vecā Irānas kalendāra: 1.05.1954., dzimšanas vieta: Mashad

AEOI Neitronu fizikas grupas vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

17.11.2009

18.

Kontradmirālis Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

MODAFL pārstāvis koordinācijas jomā.

24.6.2008

19.

IRGC brigādes ģenerālis Ali SHAMSHIRI

 

MODAFL pārstāvis pretizlūkošanas jomā, atbildīgs par MODAFL personāla un iekārtu drošību

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility (UCF)) rīkotājdirektors. Šis komplekss ražo izejmateriālu (UF6) Natanzas bagātināšanas iekārtām. Solat Sana2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par darbību.

24.4.2007

21.

IRGC brigādes ģenerālis Ahmad VAHIDI

 

MODAFL ministrs un bijušais MODAFL vadītāja vietnieks

24.6.2008

B.   Juridiskās personas, vienības un struktūras

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO pārrauga Irānas veikto raķešu ražošanu, tostarp Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group un Fajr Industrial Group, kuras visas ir minētas ANO DPR 1737 (2006). ANO DPR 1737 (2006) minēts arī AIO vadītājs un divas citas augsta ranga amatpersonas.

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO (Defence Industries Organisation) meitasuzņēmums

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Uzskata, ka nodrošina ģeokotelpisku informāciju ballistisko raķešu programmai

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (arī visas filiāles) un meitasuzņēmumi

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Sniedz vai mēģina sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā un raķešu programmā vai iegādājas šīm programmām paredzētas preces (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company un DIO). Bank Melli veicina Irānas paaugstināta riska darbības. Tā ir daudzkārt veicinājusi paaugstināta riska materiālu iegādi Irānas kodolprogrammai un raķešu programmai. Tā ir sniegusi dažādus finanšu pakalpojumus tādu organizāciju vārdā, kuras ir saistītas ar Irānas kodolrūpniecību un raķešu rūpniecību, tostarp atvērusi akreditīvus un uzturējusi kontus. Daudzi no iepriekšminētajiem uzņēmumiem ir minēti ANODPR 1737 (2006) un 1747 (2007).

Bank Melli turpina darboties šajā lomā, iesaistoties darbībās, kas atbalsta un sekmē Irānas augsta riska darbības. Izmantojot savus sakarus bankās, tā turpina atbalstīt un sniegt finansiālus pakalpojumus ANO un ES melnajos sarakstos iekļautajām organizācijām saistībā ar minētajām darbībām. Tā arī rīkojas šādu organizāciju, tostarp arī Bank Sepah, vārdā un vadībā, bieži vien darbojoties ar to meitasuzņēmumu un saistītu organizāciju starpniecību.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – pazīstams arī kā Educational Research Institute/ Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

Atbildīgs par pētniecību un attīstību. DIO meitasuzņēmums. DTSRC veic lielu daļu iepirkumu DIO vajadzībām.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

MODAFL filiāle, kas ir pilnīgā MODAFL īpašumā (tāpēc tā ir AIO, AvIO un DIO māsas organizācija). Tās uzdevums ir izgatavot elektroniskus komponentus Irānas ieroču sistēmām.

24.6.2008

7.

IRGC gaisa spēki

 

Pārvalda Irānas īsa un vidēja darbības rādiusa ballistisko raķešu krājumu. IRGC gaisa spēku vadītājs ir minēts ANO DPR 1737 (2006).

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Uzņēmumu grupa, kas ir IRGC īpašumā. Izmanto IRGC inženiertehniskos resursus celtniecībai un ir galvenais darbuzņēmējs lielos projektos, tostarp tuneļu būvē; tiek uzskatīts, ka šī organizācija atbalsta Irānas ballistisko raķešu programmu un kodolprogrammu.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar universitāte

 

Saistīta ar Aizsardzības ministriju, 2003. gadā ciešā sadarbībā ar AIO izveidojusi mācību kursu par raķetēm.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO meitasuzņēmums

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Piedalījās komponenšu ražošanā ballistisko raķešu programmai.

24.6.2008

12.

Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrija (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Atbildīga par Irānas aizsardzības pētniecības, attīstības un ražošanas programmām, tostarp atbalstu raķešu programmai un kodolprogrammai.

24.6.2008

13.

Aizsardzības ministrijas loģistikas eksports (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

Tā ir MODAFL eksporta aģentūra, un to izmanto, lai eksportētu gatavus ieročus valstu savstarpējos darījumos. Saskaņā ar ANO DPR 1747 (2007) MODLEX nedrīkstētu tirgoties.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Uzņēmums ir AIO fasāde un ir iesaistīts iepirkumos ballistisko raķešu jomā.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

AEOI Kodoldegvielas ražošanas nodaļa (NFPD) nodarbojas ar pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp urāna apzināšanu, ieguvi raktuvēs, malšanu, konversiju un kodolatkritumu pārvaldību. NFPC ir NFPD pēctecis, AEOI meitasuzņēmums, kas veic pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp konversiju un bagātināšanu.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Strādāja pie dzinēju tehnoloģijām Irānas ballistisko raķešu programmai

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO meitasuzņēmums

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Iespējams, ka SPO veicina nokomplektētu ieroču importu. Iespējams, ka tas ir MODAFL meitasuzņēmums.

24.6.2008”


18.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1101/2009

(2009. gada 17. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 18. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

38,6

MA

29,0

MK

38,6

TR

58,9

ZZ

41,3

0707 00 05

JO

171,8

MA

69,5

TR

87,9

ZZ

109,7

0709 90 70

MA

62,7

TR

110,7

ZZ

86,7

0805 20 10

MA

74,5

ZA

117,3

ZZ

95,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

64,5

MA

74,5

TR

78,3

ZZ

67,4

0805 50 10

AR

59,1

TR

69,2

ZA

72,0

ZZ

66,8

0806 10 10

AR

196,3

BR

259,2

LB

313,2

TR

146,3

US

292,2

ZZ

241,4

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

NZ

102,0

US

92,6

ZA

95,1

ZZ

105,1

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


18.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/39


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1102/2009

(2009. gada 16. novembris),

ar ko 116. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2008. gada 11. augustā, 2008. gada 16. septembrī, 2008. gada 3. oktobrī, 2008. gada 21. oktobrī, 2008. gada 2. decembrī, 2008. gada 10. decembrī, 2008. gada 23. decembrī, 2009. gada 30. janvārī, 2009. gada 13. februārī, 2009. gada 23. februārī, 2009. gada 5. martā, 2009. gada 13. martā, 2009. gada 18. martā, 2009. gada 23./24. martā, 2009. gada 20. aprīlī, 2009. gada 3. jūnijā, 2009. gada 17. jūlijā un 2009. gada 10. augustā nolēma grozīt identifikācijas datus par vairākām personām, grupām un organizācijām, kurām būtu jāpiemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāatjaunina I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 16. novembrī

Komisijas vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi

Grozījumi pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas”

(1)

Ierakstu “Aid Organisation of The Ulema (alias (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Adrese: (a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tālr. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; fakss 662 38 14), (c) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan – I Iqbal, Karachi (tālr. 497 92 63), (d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (tālr. 587 25 45), (e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tālr. 262 38 18-19), (f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tālr. 042-681 20 81). Papildu informācija: (a) Galvenā mītne Pakistānā, (b) konta numuri Habib Bank Ltd., ārvalstu valūtas filiāle: 05501741 un 06500138.” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Al Rashid Trust (alias) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistāna, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adrese: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) birojs Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) birojs Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; e) birojs Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) birojs Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tālr. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fakss 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan – I Igbal, Karachi, Pakistan (tālr. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (tālr. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tālr. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tālr. 042-681 20 81). Papildu informācija: a) galvenā mītne Pakistānā; b) darbības Afganistānā: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, darbības arī Kosovā, Čečenijā; c) divi konta numuri Habib Bank Ltd.., ārvalstu valūtas filiāle, Pakistāna: 05501741 un 06500138; d) līdz 21.10.2008. ANO sarakstā bija ieraksti “Al Rashid Trust” (QE.A.5.01, iekļauts sarakstā 6.10.2001.) un “Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QE.A.73.02, iekļauts sarakstā 24.4.2002. un grozīts 25.7.2006.). Pamatojoties uz informāciju, kas apstiprina, ka abi ieraksti attiecas uz vienu un to pašu organizāciju, Al-Qaida un Taliban Sankciju komiteja 21.10.2008. nolēma abos ierakstos iekļauto attiecīgo informāciju konsolidēt šajā ierakstā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.10.2001.”

(2)

Ierakstu “Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Adrese: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Papildu informācija: Pakistānas reģionālās iestādes: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhamma. Akhtarabad Medical Camp atrodas Spin Boldak Afganistānā.” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Adrese: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Papildu informācija: Pakistānas reģionālās iestādes: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhamma. Akhtarabad Medical Camp atrodas Spin Boldak Afganistānā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.8.2005.”

(3)

Ierakstu “Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa; c) Al-Haramayn un Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Filiāles adrese: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia and Herzegovina. Papildu informācija: slēgušas Bosnijas iestādes” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adrese: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (filiāles adrese); b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina; d) Zenica, Bosnia and Herzegovina. Papildu informācija: a) bija oficiāli reģistrēts Bosnijā un Hercegovinā ar reģistrācijas numuru 24; b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation pārtrauca darbu ar Bosnijas un Hercegovinas Federācijas Tieslietu ministrijas lēmumu (lēmums Nr. 03-05-2-203/04 par darbības pārtraukšanu); c) 2008. gada decembrī vairs nepastāvēja; d) tā telpas un humānās palīdzības pasākumi valdības uzraudzībā tika nodoti jaunai organizācijai Sretna Buducnost. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 28.6.2004.”

(4)

Ierakstu “Al-Haramain Islamic Foundation (alias a)Vazir , b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Adrese: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina; b) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Papildu informācija: darbinieku un dalībnieku vidū ir Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz un Safet Durguti. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 13.3.2002.”

(5)

Ierakstu “Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (arī Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Egyptian Islamic Jihad (alias a) Egyptian Al-Jihad, b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.10.2001.”

(6)

Ierakstu “Al Qaida/Islamic Army (arī “The Base”, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation)” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Al-Qaida (alias a) “The Base”, b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network, h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa’ida, j) Islamic Army). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.10.2001..”

(7)

Ierakstu “Al Baraka Exchange L. L. C., PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE; PO Box 20066, Dubai, UAE” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Al Baraka Exchange L.L.C. Adrese: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE; b) PO Box 20066, Dubai, UAE. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju atrodas Ali Ahmed Nur Jim’Ale īpašumā vai kontrolē. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.11.2001.”

(8)

Ierakstu “Al Furqan (alias a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem’ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies; f) Sirat; g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat; h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat; i) Istikamet; j) In Siratel). Adreses: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia and Herzegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Al Furqan (alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adrese: a) 30a Put Mladih Muslimana (bijušais nosaukums Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina). Papildu informācija: a) reģistrēta 26.9.1997. Bosnijā un Hercegovinā kā pilsoņu asociācija ar nosaukumu “Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan”; b) Al Furqan pārtrauca savu darbu ar Bosnijas un Hercegovinas Federācijas Tieslietu mnistrijas lēmumu (8.11.2002. lēmums Nr. 03-054-286/97); c) Al Furqan 2008. gada decembrī vairs nepastāvēja. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 11.5.2004.”

(9)

Ierakstu “Ansar al–Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al–Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f)Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al–Sunna Army j) Jaish Ansar al–Sunna, k) Ansar al–Sunna); atrašanās vieta: ziemeļaustrumu Irāka” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ansar al–Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al–Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al–Sunna Army, j) Jaish Ansar al–Sunna, k) Ansar al–Sunna). Papildu informācija: atrašanās vieta ziemeļu Irākā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 24.2.2003.”

(10)

Ierakstu “Asbat al-Ansar” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Asbat al-Ansar. Adrese: Ein el-Hilweh camp, Lebanon. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.10.2001.”

(11)

Ierakstu “Barakat Banks and Remittances (alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia). Adrese: a) Mogadishu, Somalia; b) Dubai, UAE” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Barakaat Bank of Somalia (alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adrese: a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia; b) Dubai, UAE. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju atrodas Ali Ahmed Nur Jim’Ale īpašumā vai kontrolē. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.11.2001.”

(12)

Ierakstu “Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, UAE” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas”aizstāj ar šādu ierakstu:

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adrese: PO Box 3313, Dubai, UAE. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju atrodas Ali Ahmed Nur Jim’Ale īpašumā vai kontrolē (QI.J.41.01). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.11.2001.”

(13)

Ierakstus “Barako Trading Company, L. L. C., PO Box 3313, Dubai, UAE” un “Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Barako Trading Company, LLC (alias: Baraka Trading Company). Adrese: PO Box 3313, Dubai, UAE. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju atrodas Ali Ahmed Nur Jim’Ale īpašumā vai kontrolē. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.11.2001.”

(14)

Ierakstu “Bosanska Idealna Futura (arī Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); zināmās adreses un biroji: – Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, – Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina, – Sehidska Street, Breza, Bosnia-Herzegovina, – Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina, – Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Bosanska Idealna Futura (alias a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Adrese: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia and Herzegovina; b) Sehidska Street Breza, Bosnia and Herzegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia and Herzegovina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnia and Herzegovina; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Papildu informācija: a) Bosanska Idealna Futura tika oficiāli reģistrēta Bosnijā un Hercegovinā kā asociācija un humānās palīdzības organizācija ar reģistrācijas numuru 59; b) tā bija Benevolence International Foundation Bosnijas un Hercegovinas biroju tiesību un saistību pārņēmēja, kas veic darbību kā BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) 2008. gada decembrī Bosanska Idealna Futura vairs nepastāvēja. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 21.11.2002.”

(15)

Ierakstu “Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial – Kosova, (j) Fondation Secours Mondial “World Relief”. Adrese: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., c) 49 C, 67100 Strasbourg, France, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium, e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgium, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgium, g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Papildu informācija: a) citas atrašanās vietas ārzemēs: Afganistāna, Azerbaidžāna, Bangladeša, Čečenija (Krievija), Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Krievija), Irāka, Jordānas Rietumkrasts un Gazas josla, Jordānija, Ķīna, Libāna, Sīrija, Sjerraleone un Somālija; b) identifikācijas numurs “U.S. Federal Employer Identification”: 36-3804626; c) PVN maksātāja numurs: BE 454419759; d) adreses Beļģijā ir tādas, kādas kopš 1998. gada norādītas Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l un Fondation Secours Mondial vzw.” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Global Relief Foundation (GRF) (alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial“World Relief”. Adrese: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgium; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; m) House 267 Street No 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Papildu informācija: a) citas atrašanās vietas ārvalstīs: Afganistāna, Azerbaidžāna, Bangladeša, Čečenija (Krievija), Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Krievija), Irāka, Jordānas Rietumkrasts un Gazas josla, Jordānija, Ķīna, Libāna, Sīrija, Sjerraleone un Somālija; b) identifikācijas numurs “U.S. Federal Employer Identification”: 36-3804626; c) PVN maksātāja numurs: BE 454419759; d) adreses Beļģijā ir tādas, kādas kopš 1998. gada norādītas Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l un Fondation Secours Mondial vzw, un Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 22.10.2002.”

(16)

Ierakstu “Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 11.9.2002.”

(17)

Ierakstu “Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: a) JTJ; b) al-Zarqawi tīkls; c) al-Tawhid; d) Monotheism and Jihad Group; e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; f)Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Al-Qaida in Iraq (alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 18.10.2004.”

(18)

Ierakstu “Lajnat Al Daawa Al Islamiya” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (alias: LDI). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 20.2.2003.”

(19)

Ierakstu“Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET)” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa, z) Jamaati-ud-Dawa. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 2.5.2005.”

(20)

Ierakstu “Libyan Islamic Fighting Group” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Libyan Islamic Fighting Group (alias: LIFG). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.10.2001.”

(21)

Ierakstu “Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Makhtab Al-Khidamat (alias a) MAK, b) Al Kifah). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.10.2001.”

(22)

Ierakstu “NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (agrāk c/o Asat Trust reg.)” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Nada International Anstalt. Adrese: Vaduz, Liechtenstein (agrāk c/o Asat Trust reg.). Papildu informācija: likvidēta un dzēsta no komercreģistra. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.9.2002.”

(23)

Ierakstu “Tunisian Combatant Group (alias a) GCT; b) Groupe Combattant Tunisien; c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; d) GICT” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Tunisian Combatant Group (alias a) Groupe Combattant Tunisien, b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.10.2002.”

(24)

Ierakstu “Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl.; d) Taibah International Aide Association). Adreses: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Herzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Herzegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Adrese: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Herzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Herzegovina. Papildu informācija: a) 2002.-2004. gadā Taibah International – Bosnia offices izmantoja Kultūras nama telpas Hadzici, Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā; b) organizācija tika oficiāli reģistrēta Bosnijā un Hercegovinā kā Taibah International Aid Association filiāle ar reģistrācijas numuru 7; c) Taibah International – Bosnia offices pārtrauca darbu ar Bosnijas un Hercegovinas Federācijas Tieslietu ministrijas lēmumu (lēmums Nr. 03-05-2-70/03 par darbības pārtraukšanu). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 11.5.2004.”

Grozījumi pozīcijā “Fiziskās personas”

(25)

Ierakstu “Moustafa Abbes . Adrese: Via Padova 82, Milāna, Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 5.2.1962. Dzimšanas vieta: Osniers, Alžīrija. Papildu informācija: Neapoles tiesa 19.5.2005. piesprieda trīs gadu un sešu mēnešu cietumsodu. Atbrīvots 30.1.2006. saskaņā ar rīkojumu par sprieduma atlikšanu.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Moustafa Abbes (alias: Mostafa Abbes ). Adrese: Via Padova 82, Milan, Italy (iepriekšējā adrese 2004. gada martā). Dzimšanas datums: 5.2.1962. Dzimšanas vieta: Osniers, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) 30.1.2006. atbrīvots no ieslodzījuma Itālijā; c) 2008. gada novembrī pastāvīgi uzturējās Alžīrijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.3.2004.”

(26)

Ierakstu “Abdulbasit Abdulrahim (alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim , b) Abdelbasit Abdelrahim , c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Adrese: Londona, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: 2.7.1968. Dzimšanas vieta: Gdabia, Lībija. Pases Nr.: 800220972 (Apvienotās Karalistes pase). Valstspiederība: Apvienotās Karalistes. Cita informācija: A) Apvienotās Karalistes valsts apdrošināšanas numurs PX053496A; b) Iesaistīts līdzekļu piesaistē organizācijai Libyan Islamic Fighting Group; c) bija augstu stāvoša persona LIFG Apvienotajā Karalistē; d) saistīts ar SANABEL Relief Agency direktoriem Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf un Abdulbaqi Mohammed Khaled un LIFG locekļiem Apvienotajā Karalistē, ieskaitot Ismail Kamoka, kas ir augsta ranga LIFG loceklis Apvienotajā Karalistē, un kurš ir notiesāts un kuram piespriests sods Apvienotajā Karalistē 2007. gada jūnijā par terorisma finansēšanu.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Abdulbasit Abdulrahim (alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim , b) Abdelbasit Abdelrahim , c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Adrese: a) London, United Kingdom; b) Birmingham, United Kingdom. Dzimšanas datums: a) 2.7.1968.; b) 2.9.1968. Dzimšanas vieta: a) Gdabia, Lībija; b) Ammāna, Jordānija. Valstspiederība: a) Lielbritānijas, b) Jordānijas. Pases Nr.: 800220972 (Lielbritānijas pase). Papildu informācija: a) Lielbritānijas valsts apdrošināšanas numurs PX053496A; b) Lielbritānijas valsts apdrošināšanas numurs SJ855878C. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 21.10.2008.”

(27)

Ierakstu “Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Dzimšanas datums: 1.12.1973. Dzimšanas vieta: Suleimānija, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments (“Reiseausweis”) A 0020375. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Štutgartē, Vācijā” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Dzimšanas datums: 1.12.1973. Dzimšanas vieta: Suleimānija, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments (“Reiseausweis”) A 0020375. Papildu informācija: kopš 2004. gada decembra atrodas ieslodzījumā Vācijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.12.2005.”

(28)

Ierakstu “Muhameds Abu Dhess [Mohamed ABU DHESS] (pseidonīmi: a) Yaser Hassan, dzimis 1966. gada 1. februārī, Hasmijā [Hasmija]; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, dzimis 1966. gada 1. februārī, Hasmijā [Hasmija]; c) Mohamed Abu Dhess, dzimis 1966. gada 1. februārī, Hasmijā [Hasmija]; Irākā). Dzimšanas datums – 1964. gada 22. februāris. Dzimšanas vieta – Irbida [Irbid], Jordānija. Valstspiederība – Jordānija. Pase Nr.: a) Vācijas Starptautiskais ceļošanas dokuments Nr. 0695982, izbeidzies derīguma termiņš; b) Vācijas Starptautiskais ceļošanas dokuments Nr. 0785146, derīgs līdz 2004. gada 8. aprīlim. Cita informācija: a) tēva vārds – Mouhemad Saleh Hassan; b) mātes vārds – Mariam Hassan, née Chalabia; c) Īpašas pazīmes – sastindzis/deformēts kreisais rādītājpirksts; d) pašreiz apcietinājumā gaida tiesas sēdi” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mohamed Abu Dhess (alias a) Yaser Hassan, dzimis 1.2.1966., b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, dzimis 1.2.1966. Hasmijā, c) Mohamed Abu Dhess, dzimis 1.2.1966. Hashmijā, Irākā). Dzimšanas datums: a) 22.2.1964., b) 1.2.1966. Dzimšanas vieta: Irbida, Jordānija. Valstspiederība: Jordānijas. Pases Nr.: a) Vācijas Starptautiskais ceļošanas dokuments Nr. 0695982, izbeidzies derīguma termiņš; b) Vācijas Starptautiskais ceļošanas dokuments Nr. 0785146, derīgs līdz 8.4.2004. Papildu informācija: a) tēva vārds – Mouhemad Saleh Hassan; b) mātes vārds – Mariam Hassan, dzimusi Chalabia; e) kopš 2008. gada oktobra atrodas ieslodzījumā Vācijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.9.2003.”

(29)

Ierakstu “Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adrese: nav pastāvīgas adreses Itālijā. Dzimšanas datums: 18.12.1969. Dzimšanas vieta: Asima-Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas, b) Bosnijas un Hercegovinas. Pases Nr.: a) G737411 (Tunisijas pase, izdota 24.10.1990., derīga līdz 20.9.1997.), b) 0801888 (Bosnija un Hercegovina). Papildu informācija: a) saskaņā ar pieejamajām ziņām arestēts Stambulā, Turcijā, un deportēts uz Itāliju; b) 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 3 gadu cietumsods; c) 2004. gada 17. maijā Itālijas Apelācijas tiesa piesprieda 2 gadu un 6 mēnešu cietumsodu.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adrese: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Dzimšanas datums: 18.12.1969. Dzimšanas vieta: Asima-Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: a) G737411 (Tunisijas pase, izdota 24.10.1990., derīga līdz 20.9.1997.); b) Bosnijas un Hercegovinas 0801888, izdota Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā, izdota 14.9.1998., derīga līdz 14.9.2003.). Papildu informācija: a) 2006. gada jūlijā atņemta Bosnijas un Hercegovinas pilsonība; b) adrese ir pēdējā reģistrētā adrese Bosnijā un Hercegovinā; c) saskaņā ar pieejamo informāciju arestēts Stambulā, Turcijā, un deportēts uz Itāliju; d) viņam nav derīga Bosnijas un Hercegovinas identifikācijas dokumenta. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(30)

Ierakstu “Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Dzimšanas datums: 29.4.1949. Dzimšanas vieta: Unaizah, Saūda Arābija. Pilsonība: Saūda Arābijas. Pases Nr.: (a) C 1415363 (izdota 21.5.2000. (16/2/1421H)), (b) E 839024 (izdota 3.1.2004., derīga līdz 8.11.2008.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Dzimšanas datums: 29.4.1949. Dzimšanas vieta: Uneizah, Saūda Arābija. Valstspiederība: Saūda Arābijas. Pases Nr.: a) C 1415363 (izdota 21.5.2000. (16/2/1421H); b) E 839024 (izdota 3.1.2004., derīga līdz 8.11.2008.). Papildu informācija: atrodas Saūda Arābijā (2009. gada aprīlī). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.7.2004.”

(31)

Ierakstu “Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adrese: Via di Saliceto 51/9, Boloņa, Itālija. Dzimšanas datums: 19.12.1965. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr. L246084 (Tunisijas pase, izdota 10.6.1996., derīga līdz 9.6.2001.). Papildu informācija: 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 2 gadu un 1 mēneša cietumsods.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias: Hichem Abu Hchem). Adrese: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Dzimšanas datums: 19.12.1965. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L246084 (Tunisijas pase, izdota 10.6.1996., derīga līdz 9.6.2001.). Papildu informācija: izdots Tunisijai 13.3.2006. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(32)

Ierakstu “Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adrese: Via di Saliceto 51/9, Boloņa, Itālija. Dzimšanas datums: 18.3.1967. Dzimšanas vieta: Kairuana, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K602878 (Tunisijas pase, izdota 5.11.1993., derīga līdz 9.6.2001.). Papildu informācija: 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 2 gadu un 6 mēneša cietumsods.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias: Hamza). Adrese: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Dzimšanas datums: 18.3.1967. Dzimšanas vieta: Kairuana, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K602878 (Tunisijas pase, izdota 5.11.1993., derīga līdz 9.6.2001.). Papildu informācija: izdots Francijai 4.9.2003. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(33)

Ierakstu “Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi; b) Haroun; c) Frank). Adrese: Viale Bligny 42, Milāna, Itālija. Dzimšanas datums: 31.3.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L579603 (Tunisijas pase, izdota Milānā 19.11.1997., derīga līdz 18.11.2002.). Valsts identifikācijas numurs: 007-99090. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: CHRTRK70C31Z352U; b) mātes vārds ir Charaabi Hedia; c) atbrīvots no cietuma 28.5.2004. Milānas tiesu iestāde 18.5.2005. izdeva viņa aresta orderi. Bēguļo kopš 2007. gada oktobra.” pozīcijā „“Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi , b) Haroun, c) Frank). Adrese: Viale Bligny 42, Milan, Italy. Dzimšanas datums: 31.3.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L579603 (Tunisijas pase, izdota Milānā 19.11.1997., derīga līdz 18.11.2002.). Valsts identifikācijas Nr.: 007-99090. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: CHRTRK70C31Z352U, b) mātes vārds ir Charaabi Hedia, c) atbrīvots no ieslodzījuma Itālijā 28.5.2004., d) bēguļo kopš 2007. gada oktobra, e) kopš 2004. gada uzturās Šveicē. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 24.4.2002.”

(34)

Ierakstu “Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman). Adrese: Corso Lodi 59, Milāna, Itālija. Dzimšanas datums: 25.1.1970. Dzimšanas vieta: Menzel Temime, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: M307968 (Tunisijas pase izdota 8.9.2001., derīga līdz 7.9.2006.). Papildu informācija: Milānas Pirmās instances tiesa 9.5.2005. piesprieda četru gadu un sešu mēnešu cietumsodu un sešu gadu cietumsodu 5.10.2006. Atrodas apcietinājumā Itālijā kopš 2007. gada septembra.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adrese: Corso Lodi 59, Milan, Italy. Dzimšanas datums: 25.1.1970. Dzimšanas vieta: Menzel Temime, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: M307968 (Tunisijas pase izdota 8.9.2001., derīga līdz 7.9.2006.). Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Itālijā kopš 2008. gada februāra. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.”

(35)

Ierakstu “Aškrafts Al – Dagma [Aschraf AL – DAGMA], (pseidonīmi: a) Aschraf Al – Dagma, dzimis 1969. gada 28. aprīlī Kanojuzā [Kannyouiz], Palestīniešu teritorijā; b) Aschraf Al Dagma, dzimis 1969. gada 28. aprīlī Gazas sektorā, Palestīniešu teritorijā; c) Aschraf Al Dagma, dzimis 1969. gada 28. aprīlī Palestīniešu teritorijā; d) Aschraf Al Dagma, dzimis 1969. gada 28. aprīlī Abasānā [Abasan], Gazas sektorā). Dzimšanas datums – 1969. gada 28. aprīlis. Dzimšanas vieta – Ansāna [Absan], Gazas sektors, Palestīniešu teritorija. Valstspiederība – Nenoskaidrota/Palestīnas izcelsmes pase Nr.: Landratsamt Altenburger Land (Altenburgas apgabala administratīvā biroja) izsniegts bēgļa ceļošanas dokuments, Vācija, 2000. gada 30. aprīlis. Cita informācija – pašreiz apcietinājumā gaida tiesas sēdi” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Aschraf Al-Dagma (alias: Aschraf Al Dagma). Dzimšanas datums: 28.4.1969. Dzimšanas vieta: a) Ansāna, Gazas sektors, Palestīniešu teritorija, b) Kanojuza, Palestīniešu teritorija. Valstspiederība: nenoskaidrota/Palestīnas izcelsmes pase Nr.: Landratsamt Altenburger Land (Altenburgas apgabala administratīvā biroja) izsniegts bēgļa ceļošanas dokuments, Vācija, 2000. gada 30. aprīlis. Papildu informācija: 2008. gada oktobrī atrodas ieslodzījumā Vācijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.9.2003.”

(36)

Ierakstu “Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Tituls: Doktors. Adrese: Londona, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: (a) 1.2.1957., (b) 31.1.1957. Dzimšanas vieta: Zubair, Irāka. Pilsonība: Saūda Arābija.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al- Fageeh). Tituls: doktors. Adrese: London, United Kingdom. Dzimšanas datums: a) 1.2.1957., b) 31.1.1957. Dzimšanas vieta: Al-Zubair, Irāka. Valstspiederība: Saūda Arābijas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.12.2004.”

(37)

Ierakstu “Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adrese: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brisele, Beļģija. Dzimšanas datums: 23.11.1965. Dzimšanas vieta: Ghardimaou, Tunisija. Valstspiederība: (a) Tunisijas, (b) Beļģijas (kopš 8.11.1993.). Pases Nr.: E590976 (Tunisijas pase izdota 19.6.1987., derīga līdz 18.6.1992.). Papildu informācija: 18.12.2001. apcietināts Beļģijā un 2003. gada septembrī notiesāts uz 6 gadu ieslodzījumu. Pārsūdzībā viņa sods tika palielināts līdz 7 gadiem (lēmums pieņemts 9.6.2004.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adrese: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium. Dzimšanas datums: 23.11.1965. Dzimšanas vieta: Ghardimaou, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas, b) Beļģijas (kopš 8.11.1993.). Pases Nr.: E590976 (Tunisijas pase, izdota 19.6.1987., derīga līdz 18.6.1992.). Papildu informācija: a) 18.12.2001. apcietināts Beļģijā, b) atbrīvots kopš 2008. gada sākuma. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.9.2002.”

(38)

Ierakstu “Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adrese: Via Bolgeri 4, Barni (Komo), Italy. Dzimšanas datums: 1.7.1977. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L886177 (Tunisijas pase, izdota 14.12.1998., derīga līdz 13.12.2003.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Adrese: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy (iepriekšējā adrese 2002. gada vidū). Dzimšanas datums: 1.7.1977. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L886177 (Tunisijas pase, izdota 14.12.1998., derīga līdz 13.12.2003.) Papildu informācija: kopš 2002. gada vidus atrašanās vieta un statuss nezināms. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.”

(39)

Ierakstu “Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adrese: Via Geromini 15, Kremona, Itālija. Dzimšanas datums: 20.5.1969. Dzimšanas vieta: Menzel Temime, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: G827238 (Tunisijas pase, izdota 1.6.1996., derīga līdz 31.5.2001.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias: Abou Djarrah). Adrese: Via Geromini 15, Cremona, Italy. Dzimšanas datums: 20.5.1969. Dzimšanas vieta: Menzel Temime, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: G827238 (Tunisijas pase, izdota 1.6.1996., derīga līdz 31.5.2001.). Papildu informācija: 13.12.2008. izdots Tunisijai. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.”

(40)

Ierakstu “Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adrese: Vicolo dei Prati 2/2, Boloņa, Itālija. Dzimšanas datums: 12.4.1960. Dzimšanas vieta: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K815205 (Tunisijas pase, izdota 17.9.1994., derīga līdz 16.9.1999.). Papildu informācija: 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 6 mēnešu cietumsods.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias: Ouaz Najib). Adrese: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italy. Dzimšanas datums: 12.4.1960. Dzimšanas vieta: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K815205 (Tunisijas pase, izdota 17.9.1994., derīga līdz 16.9.1999.). Papildu informācija: saistīts ar Al-Haramain Islamic Foundation. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(41)

Ierakstu “Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga; b) Nadra). Adrese: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italy. Dzimšanas datums: 15.1.1973. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: M174950 (Tunisijas pase, izdota 27.4.1999., derīga līdz 26.4.2004.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adrese: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italy. Dzimšanas datums: 15.1.1973. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: M174950 (Tunisijas pase, izdota 27.4.1999., derīga līdz 26.4.2004.). Papildu informācija: kopš 11.4.2008. atrodas apcietinājumā Itālijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.”

(42)

Ierakstu “Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Dzimšanas datums: 1.3.1965. Valstspiederība: Pakistānas. Pases Nr.: A-374184 (Pakistāna). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.12.2008.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Haji Muhammad Ashraf (alias: Haji M. Ashraf). Dzimšanas datums: 1.3.1965. Valstspiederība: Pakistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.12.2008. Papildu informācija: tēva vārds ir Noor Muhammad.”

(43)

Ierakstu “Sayed Allamuddin Athear . Amats: otrais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 15.2.1955. Dzimšanas vieta: Badakshan. Pilsonība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000994 (Afganistānas pase).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Sayed Allamuddin Atheer (alias: Sayed Allamuddin Athear). Amats: otrais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 15.2.1955. Dzimšanas vieta: Badakhshan, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000994 (Afganistānas pase). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

(44)

Ierakstu “L’Hadi Bendebka (alias a) Abd Al Hadi; b) Hadi). Adrese: a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Itālija; b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itālija (Pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 17.11.1963. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Papildu informācija: a) iedaļā norādītā adrese tiek lietota no 17.12.2001., b) Neapoles apelācijas tiesa 16.3.2004. piesprieda astoņu gadu cietumsodu. Atrodas apcietinājumā Itālijā kopš 2007. gada septembra.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Abdelhadi Ben Debka (alias a) L'Hadi Bendebka , b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adrese: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italy (iepriekšējā adrese 17.12.2001.); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italy (iepriekšējā adrese 2004. gada martā). Dzimšanas datums: 17.11.1963. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) kopš 2007. gada septembra atrodas apcietinājumā Itālijā, b) 2008. gada novembrī pastāvīgi uzturējās Alžīrijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.3.2004.”

(45)

Ierakstu “Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Dzimšanas datums: (a) 9.2.1960., (b) 2.2.1960. Dzimšanas vieta: Solokuro apakšapgabals Lamongan apgabalā, Austrumjavas provincē, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Dzimšanas datums: a) 9.2.1960., b) 2.2.1960. Dzimšanas vieta: Solokuro apakšapgabals Lamongan apgabalā, Austrumjavas provincē, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2008. gada novembrī. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.”

(46)

Ierakstu “Zulkepli bin Marzuki (Zulkepli Bin Marzuki), Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaizija. Dzimšanas datums: 1968. gada 3. jūlijs. Dzimšanas vieta: Selangor, Malaizija. Valsts piederība: Malaizija. Pase Nr.: A 5983063. Valsts identifikācijas numurs: 680703-10-5821.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Zulkepli Bin Marzuki . Adrese: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Malaysia. Dzimšanas datums: 3.7.1968. Dzimšanas vieta: Selangor, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A 5983063. Valsts identifikācijas Nr.: 680703-10-5821. Papildu informācija: a) Malaizijas iestādes viņu aizturēja 2007. gada 3. februārī, un 2009. gada aprīlī viņš joprojām atrodas apcietinājumā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.”

(47)

Ierakstu “Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed ). Dzimšanas datums: a) 29.5.1966.; b) 25.5.1966. (Gamel Mohamed ). Adrese: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy. Dzimšanas vieta: a) Tunisija; b) Maroka (Gamel Mohamed). Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L723315 (Tunisijas pase, izdota 5.5.1998., derīga līdz 4.5.2003.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias: Gamel Mohamed ). Adrese: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy. Dzimšanas datums: a) 29.5.1966.; b) 25.5.1966. (Gamel Mohamed ). Dzimšanas vieta: a) Tunisija; b) Maroka (Gamel Mohamed ). Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L723315 (Tunisijas pase, izdota 5.5.1998., derīga līdz 4.5.2003.). Papildu informācija: 2008. gada jūlijā atrodas apcietinājumā Itālijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.”

(48)

Ierakstu “Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mošeja), Milāna, Itālija. Dzimšanas vieta: Somālija. Dzimšanas datums: 1974. gada 8. oktobris.” pozīcijā “Fiziskās personas”aizstāj ar šādu ierakstu:

Maxamed Cabdullaah Ciise (alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adrese: a) London, United Kingdom (2008. gada novembrī); b) Via Quaranta, Milan, Italy (iepriekšējā adrese). Dzimšanas datums: 8.10.1974. Dzimšanas vieta: Kismaayo, Somālija. Valstspiederība: Somālijas. Valsts identifikācijas numurs: PX910063D (Apvienotās Karalistes identifikācijas numurs). Papildu informācija: atrodas Apvienotajā Karalistē. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.”

(49)

Ierakstu “Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji . Adrese: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varēze), Itālija. Dzimšanas datums: 22.7.1967. Dzimšanas vieta: Menzel Bouzelfa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L029899 (Tunisijas pase, izdota 14.8.1995., derīga līdz 13.8.2000.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) 3.12.2004. Milānas Pirmās instances tiesa piesprieda 5 gadu un 10 mēnešu cietumsodu. 29.9.2005. Milānas Apelācijas tiesa samazināja šo termiņu līdz 3 gadiem un 7 mēnešiem. Laika posmā no 24.6.2003. līdz 17.11.2006. viņš atradās ieslodzījumā vai viņam tika piemēroti alternatīvi līdzekļi. Ar tiesas spriedumu izraidīts no Itālijas teritorijas.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias: Kamel Darraji). Adrese: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italy. Dzimšanas datums: 22.7.1967. Dzimšanas vieta: Menzel Bouzelfa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L029899 (Tunisijas pase, izdota 14.8.1995., derīga līdz 13.8.2000.). Valsts identifikācijas Nr.: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs). Papildu informācija: a) laika posmā no 24.6.2003. līdz 17.11.2006. viņš atradās ieslodzījumā vai viņam tika piemēroti alternatīvi līdzekļi; b) ar tiesas spriedumu izraidīts no Itālijas teritorijas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.6.2004.”

(50)

Ierakstu “Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Dzimšanas datums: a) 1976. gads; b) ap 1974. gadu. Dzimšanas vieta: ārpus Damaskas Sīrijā. Pilsonība: Sīrijas. Pases Nr.: a) 3936712; b) 11012” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Sulayman Khalid Darwish (alias: Abu Al-Ghadiya). Dzimšanas datums: a) 1976. gads; b) ap 1974. gadu. Dzimšanas vieta: ārpus Damaskas Sīrijā. Valstspiederība: Sīrijas. Pases Nr.: a) 3936712 (Sīrijas pase), b) 11012 (Sīrijas pase). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju nogalināts 2005. gadā Irākā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 28.1.2005.”

(51)

Ierakstu “Pio Abogne De Vera (alias a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adrese: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines. Dzimšanas datums: 19.12.1969. Dzimšanas vieta: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines. Valstspiederība: filipīnietis. Papildu informācija: a) Rajah Solaiman Movement loceklis; b) Filipīnu varas iestādes viņu arestēja 2005. gada 15. decembrī. Situācija 2008. gada jūnijā – atrodas apcietinājumā Filipīnās.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Pio Abogne De Vera (alias a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adrese: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines. Dzimšanas datums: 19.12.1969. Dzimšanas vieta: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines. Valstspiederība: Filipīnu. Papildu informācija: a) Filipīnu iestādes viņu arestēja 15.12.2005.; b) 2008. gada jūnijā joprojām bija apcietinājumā Filipīnās; c) tēva vārds ir Honorio Devera; d) mātes vārds ir Fausta Abogne. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 4.6.2008.”

(52)

Ierakstu “Redendo Cain Dellosa (alias a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa , f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adrese: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines; b) Mataba, Aroroy Masbate, Philippines (iepriekšējā adrese); c) Anda, Pangasinan, Philippines, (iepriekšējā adrese); d) Jolo, Sulu, Philippines, (iepriekšējā adrese); e) Pollok, Cotabato, Philippines, (iepriekšējā adrese); Dzimšanas datums: 15.5.1972. Dzimšanas vieta: Punta, Santa Ana, Manila, Filipīnas. Valstspiederība: filipīnietis. Papildu informācija: a) pašreizējā atrašanās vieta (no 2007. gada 10. decembra): Manila, Filipīnas. Agrākā atrašanās vieta: Masbate, Filipīnas; b) Rajah Solaiman Movement loceklis un saistīts ar Abu Sayyaf Group; c) Filipīnu varas iestādes viņu arestēja 2004. gada 30. martā. Situācija 2008. gada jūnijā – Philippines Regional Trial Court Branch 261, Pasig City, notiek tiesvedība.” pozīcijā “Fiziskās personas”aizstāj ar šādu ierakstu:

Redendo Cain Dellosa (alias a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa , f) Uthman, g) Dodong, h) Troy). Adrese: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines; b) Manila, Philippines (atrašanās vieta 2009. gada aprīlī); c) Mataba, Aroroy Masbate, Philippines (iepriekšējā adrese); d) Anda, Pangasinan, Philippines (iepriekšējā adrese); e) Jolo, Sulu, Philippines (iepriekšējā adrese); f) Pollok, Cotabato, Philippines (iepriekšējā adrese); g) Masbate, Philippines (iepriekšējā atrašanās vieta). Dzimšanas datums: 15.5.1972. Dzimšanas vieta: Punta, Santa Ana, Manila, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu. Papildu informācija: a) Filipīnu iestādes viņu arestēja 30.3.2004.; b) 2008. gada jūnijā notiek tiesvedība; c) tēva vārds ir Fernando Rafael Dellosa; d) mātes vārds ir Editha Parado Cain. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 4.6.2008.”

(53)

Ierakstu “Feliciano Semborio Delos Reyes jr (alias a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Tituls: Ustadz. Adrese: a) San Jose, Zamboanga City, Philippines (iepriekšējā adrese), b) Siasi, Sulu, Philippines (iepriekšējā adrese), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines (iepriekšējā adrese). Dzimšanas datums: 4.11.1963. Dzimšanas vieta: Arco, Lamitan, Basilan, Philippines. Valstspiederība: filipīnietis. Papildu informācija: a) agrākā atrašanās vieta: Arco, Lamitan, Philippines; b) Rajah Solaiman Movement loceklis; c) Filipīnu varas iestādes viņu arestēja 2006. gada novembrī. Situācija 2008. gada jūnijā – atrodas apcietinājumā Filipīnās.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Feliciano Semborio Delos Reyes jr. (alias a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Tituls: Ustadz. Adrese: a) San Jose, Zamboanga City, Philippines (iepriekšējā adrese); b) Siasi, Sulu, Philippines (iepriekšējā adrese); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines (iepriekšējā adrese); d) Arco, Lamitan, Philippines (iepriekšējā atrašanās vieta). Dzimšanas datums: 4.11.1963. Dzimšanas vieta: Arco, Lamitan, Basilan, Philippines. Valstspiederība: Filipīnu. Papildu informācija: c) Filipīnu iestādes viņu arestēja 2006. gada novembrī; b) 2008. gada jūnijā joprojām bija apcietinājumā Filipīnās; c) tēva vārds ir Feliciano Delos Reyes Sr.; d) mātes vārds ir Aurea Semborio. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 4.6.2008.”

(54)

Ierakstu “Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adrese: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni, Itālija; b) Piazza Trieste, 11, Mortara, Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta kopš 2002. gada oktobra). Dzimšanas datums: 7.6.1954. Dzimšanas vieta: Tighennif, Alžīrija. Papildu informācija: a) Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DRMTMN54H07Z301T; b) Neapoles tiesa 19.5.2005. piesprieda astoņu gadu cietumsodu. Atrodas apcietinājumā Itālijā kopš 2007. gada septembra.” pozīcijā “Fiziskās personas”aizstāj ar šādu ierakstu:

Othman Deramchi (alias: Abou Youssef). Adrese: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy (iepriekšējā adrese 2004. gada martā); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italy (iepriekšējā adrese 2002. gada oktobrī). Dzimšanas datums: 7.6.1954. Dzimšanas vieta: Tighennif, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Valsts identifikācijas Nr.: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs DRMTMN54H07Z301T. Papildu informācija: a) 30.7.2008. atbrīvots no ieslodzījuma Itālijā; b) 2008. gada novembrī pastāvīgi uzturējās Alžīrijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.3.2004.”

(55)

Ierakstu “Lionel Dumont (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Adrese: nav pastāvīgas adreses Itālijā. Dzimšanas datums: a) 21.1.1971., b) 29.1.1975., c) 1971., d) 21.1.1962., e) 24.8.1972. Dzimšanas vieta: Rubē, Francija. Papildu informācija: a) Interpols attiecībā uz viņu izdevis starptautisko aresta orderi. Aizturēts Vācijā 13.12.2003., izdots Francijai 18.5.2004. No 2004. gada oktobra atrodas apcietinājumā; b) 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 5 gadu cietumsods. 2004. gada 17. maijā Boloņas Apelācijas tiesa lietu nosūtīja atpakaļ pirmās instances tiesai izskatīšanai jaunā atsevišķā procesā, jo 2004. gada maijā viņš jau atradās apcietinājumā Francijā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Lionel Dumont (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Adrese: pēdējā reģistrētā adrese Bosnijā un Hercegovinā: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina. Dzimšanas datums: a) 21.1.1971., b) 29.1.1975., c) 1971., d) 21.1.1962., e) 24.8.1972., h) 29.1.1975. Dzimšanas vieta: a) Rubē, Francija. Valstspiederība: Francijas. Pases Nr.: a) 674460 (Itālijas pase uz Di Karlo Antonio vārda); b) 96DH25457 (Francijas pase uz Merlin Oliver Christian Rene vārda); c) GE1638E (Tunisijas pase uz Arfani Imad Ben Yousset vārda). Papildu informācija: a) 2004. gada oktobrī viņš bija apcietinājumā Francijā; b) precējies ar Bosnijas un Hercegovinas pilsoni. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(56)

Ierakstu “Safet DURGUTI . Date of birth: 10 May 1967. Place of birth: Orahovac, Kosovo (Serbia and Montenegro)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Safet Ekrem Durguti . Adrese: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia and Hezegovina. Dzimšanas datums: 10.5.1967. Dzimšanas vieta: Orahovac, Kosovo. Valstspiederība: Bosnija un Hercegovina. Pases Nr.: 4725900 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota Travnik20.10.2005. un derīga līdz 20.10.2009.). Valsts identifikācijas numurs: a) JMB 1005967953038 (Bosnijas un Hercegovinas valsts identifikācijas numurs), b) 04DFC71259 (Bosnijas un Hercegovinas personas apliecība), c) 04DFA8802 Bosnijas un Hercegovinas autovadītāja apliecība, ko izdevusi Centrālās Bosnijas kantona Iekšlietu ministrija, Travnik, Bosnija un Hercegovina). Papildu informācija: a) tēva vārds – Ekrem; b) Al-Haramain Islamic Foundation dibinātājs un vadītājs no 1998. gada līdz 2002. gadam; c) saskaņā ar pieejamo informāciju 2008. gada decembrī atradās Bosnijā un Hercegovinā; saskaņā ar pieejamo informāciju arī bieži ceļo Kosovas apgabalā; d) strādā par skolotāju Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosnija un Hercegovina. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 26.12.2003.”

(57)

Ierakstu “Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias a) Mohamed Atef; b) Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir; e) Taysir). Dzimšanas datums: 17.1.1958. Dzimšanas vieta: El Behira, Ēģipte. Valstspiederība: tiek uzskatīts par Ēģiptes valstspiederīgo. Papildu informācija: Osamas Bin Ladena vecākais leitnants” pozīcijā “Fiziskās persona” aizstāj ar šadu ierakstu:

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Dzimšanas datums: 17.1.1958. Dzimšanas vieta: El Behira, Ēģipte. Valstspiederība: tiek uzskatīts par Ēģiptes valstspiederīgo. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris Afganistānā 2001. gada novembrī. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

(58)

Ierakstu “Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adrese: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Vācija (iepriekšējā adrese). Dzimšanas datums: 20.12.1969.; dzimšanas vieta: Kasablanka, Maroka. Valstspiederība: Vācijas. Pases Nr.: 1005552350 (izdota 27.3.2001. Ķīles pašvaldībā, Vācijā, derīga līdz 26.3.2011.). Personas apliecības Nr.: 1007850441 (Vācijas federālā personas apliecība, izdota 27.3.2001. Ķīles pašvaldībā, Vācijā, derīga līdz 2011. gada 26. martam). Cita informācija: Pašlaik cietumā Lībekā, Vācijā” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adrese: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany (iepriekšējā adrese). Dzimšanas datums: 20.12.1969. Dzimšanas vieta: Kasablanka, Maroka. Valstspiederība: a) Vācijas, b) Marokas. Pases Nr.: 1005552350 (Vācijas pase, izdota 27.3.2001. Ķīles pašvaldībā, Vācijā, derīga līdz 26.3.2011.). Personas apliecības Nr.: 1007850441 (Vācijas federālā personas apliecība, izdota 27.3.2001. Ķīles pašvaldībā, Vācijā, derīga līdz 26.3.2011.). Papildu informācija: pašlaik atrodas ieslodzījumā Vācijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2008.”

(59)

Ierakstu “Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Adrese: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itālija. Dzimšanas datums: 10.2.1968. Dzimšanas vieta: Menzel Jemil Bizerte, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr. K929139 (Tunisijas pase, izdota 14.2.1995., derīga līdz 13.2.2000.). Valsts identifikācijas nr. 00319547 (piešķirts 8.12.1994.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: SSDSBN68B10Z352F; b) mātes vārds ir Beya Al-Saidani; c) piespriests piecu gadu cietumsods, Milānas apelācijas tiesa 14.12.2006. samazināja cietumsodu līdz vienam gadam un astoņiem mēnešiem. Milānas tiesu iestāde 2.6.2007. izdeva viņa aresta orderi. Atrodas apcietinājumā Itālijā kopš 2007. gada oktobra.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adrese: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italy. Dzimšanas datums: 10.2.1968. Dzimšanas vieta: Menzel Jemil Bizerte, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K929139 (Tunisijas pase, izdota 14.2.1995., derīga līdz 13.2.2000.). Valsts identifikācijas Nr.: 00319547 (piešķirts 8.12.1994.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: SSDSBN68B10Z352F, b) mātes vārds ir Beya al-Saidani, c) kopš 2007. gada oktobra atrodas apcietinājumā Itālijā, d) 2008. gada 3. jūnijā izdots Tunisijai. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 24.4.2002.”

(60)

Ierakstu “Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adrese: Via Milano 108, Breša, Itālija. Dzimšanas datums: 4.12.1964. Dzimšanas vieta: Tabarka, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L335915 (Tunisijas pase, izdota 8.11.1996., derīga līdz 7.11.2001.). Papildu informācija: 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 2 gadu cietumsods.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adrese: Via Milano 108, Brescia, Italy. Dzimšanas datums: 4.12.1964. Dzimšanas vieta: Tabarka, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L335915 (Tunisijas pase, izdota 8.11.1996., derīga līdz 7.11.2001.). Papildu informācija: kopš 2001. gada pastāvīgi uzturas Sudānā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(61)

Ierakstu “Rachid Fettar (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Adrese: Via degli Apuli 5, Milāna, Itālija. Dzimšanas datums: 16.4.1969. Dzimšanas vieta: Boulogin, Alžīrija. Papildu informācija: 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 2 gadu un 6 mēnešu cietumsods.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Rachid Fettar (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Adrese: Via degli Apuli 5, Milan, Italy (pēdējā zināmā adrese). Dzimšanas datums: 16.4.1969. Dzimšanas vieta: Boulogin, Alžīrija. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(62)

Ierakstu “Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi). Adrese: Shari Tunis, Sana’a, Jemena. Dzimšanas datums: 1965. Dzimšanas vieta: Al-Mukalla, Jemena. Pilsonība: Jemenas. Pases Nr.: 00385937 (Jemenas pase). Papildu informācija: (a) adrese ir iepriekš norādītā, (b) Osamas Bin Ladena šoferis un personīgais miesassargs no 1996. gada līdz 2001. gadam.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi). Adrese: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Dzimšanas datums: 1965. gads. Dzimšanas vieta: a) Al-Mukalla, Jemena; b) Al-Mukala, Jemena. Valstspiederība: Jemenas. Pases Nr.: 00385937 (Jemenas pase). Papildu informācija: a) adrese ir iepriekšējā adrese, b) 2008. gada novembrī no apcietinājuma Amerikas Savienotajās Valstīs pārvietots uz Jemenu. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

(63)

Ierakstu “Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani , b) Jallalouddin Haqqani ). Tituls: maulavi. Amats: Taliban režīma robežu lietu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1942. gads. Dzimšanas vieta: Khost province, Zadran apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēvs, b) viņš ir aktīvs Taliban vadonis, c) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā, d) lai gan tika ziņots, ka ir miris 2007. gada jūnijā, tomēr joprojām bija dzīvs 2008. gada maijā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani , b) Jallalouddin Haqqani , c) Jallalouddine Haqani). Tituls: maulavi. Amats: Taliban režīma robežu lietu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1942. gads. Dzimšanas vieta: Khost province, Zadran apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēvs; b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā; c) lai gan saskaņā ar pieejamo informāciju ir miris 2007. gada jūnijā, tomēr joprojām bija dzīvs 2008. gada maijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 31.1.2001.”

(64)

Ierakstu “Moslim Haqqani. Tituls: Maulavi. Amats: a) Taliban režīma hādžu un reliģijas lietu ministra vietnieks, b) Taliban režīma augstākās izglītības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Baglānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) etniskais paštuns no Baglānas provinces, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mohammad Moslim Haqqani (alias: Moslim Haqqani ). Tituls: maulavi. Amats: a) Taliban režīma hādžu un reliģijas lietu ministra vietnieks, b) Taliban režīma augstākās izglītības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Baglānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

(65)

Ierakstu “Azahari Husins [Azahari HUSIN], Taman Sri Pulai, Johor, Malaizija; tituls – Dr.; dzimšanas datums – 1957. gada 14. septembris; dzimšanas vieta – Negeri Sembilan, Malaizija; valstspiederība – Malaizija, pase Nr. A 11512285, valsts identifikācijas Nr. 570914-05-5411.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Azahari Husin . Tituls: Dr. Adrese: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Dzimšanas datums: 14.9.1957. Dzimšanas vieta: Negeri Sembilan, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A 11512285. Valsts identifikācijas Nr.: 570914-05-5411. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2005. gadā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.”

(66)

Ierakstu “Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Dzimšanas datums: 12.3.1971. Dzimšanas vieta: Rijāda, Saūda Arābija. Valstspiederība: Palestīnas. Pases Nr.: 484824 (Ēģiptes pase, izdota 1984. gada 18. janvārī Ēģiptes vēstniecībā Rijādā). Papildu informācija: a) tuvs Usama Bin Laden līdzgaitnieks un teroristu pārvietošanās veicinātājs, b) kopš 2007. gada jūlija atrodas apcietinājumā Amerikas Savienotajās Valstīs.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Dzimšanas datums: a) 12.3.1971., b) 31.12.1971. Dzimšanas vieta: Rijāda, Saūda Arābija. Valstspiederība: Palestīnas. Pases Nr.: 484824 (Ēģiptes pase, izdota 18.1.1984. Ēģiptes vēstniecībā Rijādā). Papildu informācija: kopš 2007. gada jūlija atrodas apcietinājumā Amerikas Savienotajās Valstīs. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

(67)

Ierakstu “Khadafi Abubakar Janjalani (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Dzimšanas datums: 3.3.1975. Dzimšanas vieta: Isabela, Basilana, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Khadafi Abubakar Janjalani (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Dzimšanas datums: 3.3.1975. Dzimšanas vieta: Isabela, Basilana, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2006. gadā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 22.12.2004.”

(68)

Ierakstu “Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) Khalil Yarraya , b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adrese: a) Via Bellaria 10, Boloņa, Itālija, b) Via Lazio 3, Boloņa, Itālija, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina. Pases Nr.: K989895 (Tunisijas pase, izdota 26.7.1995., derīga līdz 25.7.2000.). Dzimšanas datums: 8.2.1969. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas, b) Bosnijas un Hercegovinas. Papildu informācija: a) viņš ir atpazīts arī kā Abdel Aziz Ben Narvan, dzimis Serekā (bijušajā Dienvidslāvijā) 15.8.1970.; b) 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 5 gadu un 6 mēnešu cietumsods. 2004. gada 10. maijā Itālijā Apelācijas tiesa piesprieda 4 gadu un 6 mēnešu cietumsodu.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šadu ierakstu:

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) Khalil Yarraya , b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Dzimšanas datums: a) 8.2.1969., b) 15.8.1970. Adrese: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italy; b) Via Lazio 3, Bologna, Italy; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina. Dzimšanas vieta: a) Sfāksa, Tunisija; b) Sereka, bijušā Dienvidslāvija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: a) K989895 (Tunisijas pase, izdota 26.7.1995. Dženovā, Itālijā, derīga līdz 25.7.2000.), b) 0899199 (Bosnijas un Hercegovinas pase izdota Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā, izdota 16.4.1999., derīga līdz 16.4.2004.), c) 3816349 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā 18.7.2001., derīga līdz 18.7.2006.), d) 4949636 Bosnijas un Hercegovinas pase, 27.12.2005. izdevis Bosnijas un Hercegovinas konsulārais birojs Milānā, derīga līdz 27.12.2010. (10.12.2007. šī pase tika atzīta par spēkā neesošu). Papildu informācija: a) dzimšanas datums: 15.8.1970. un dzimšanas vieta: Sereka, bijušā Dienvidslāvija, attiecas uz alias: Ben Narvan Abdel Aziz un alias: Abdel Aziz Ben Narvan; b) atņemta Bosnijas un Hercegovinas pilsonība; c) viņam nav derīga Bosnijas un Hercegovinas identifikācijas dokumenta. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(69)

Ierakstu “Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adrese: P.O. Box 3312, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti. Dzimšanas datums: 1954. gads. Valstspiederība: Somālijas. Papildu informācija: a) profesija: grāmatvedis, Mogadišu, Somālija; b) saistīts ar Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale). Tituls: šeihs. Adrese: a) P.O. Box 3312, Dubai, United Arab Emirates, b) P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates (iepriekšējā adrese); c) Djibouti, Republic of Djibouti. Dzimšanas datums: 1954. gads. Dzimšanas vieta: Eilbur, Somālija. Valstspiederība: a) Somālijas, b) Džibutijas rezidents. Pases Nr.: A0181988 (Somālijas Demokrātiskās Republikas pase, izdota 1.10.2001. Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, un atjaunota 24.1.2008. Džibutijā, derīga līdz 22.1.2011.). Papildu informācija: a) pašlaik atrodas Mogadišu, Somālijā; b) profesija – grāmatvedis un uzņēmējs; c) tēva vārds ir Ali Jumale, mātes vārds ir Enab Raghe; d) saskaņā ar pieejamo informāciju viņa īpašumā vai kontrolē ir Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia un Barako Trading Company, LLC. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.11.2001.”

(70)

Ierakstu “Salims Y Salamudins Julkipli [Salim Y Salamuddin JULKIPLI] (pseidonīmi: a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); dzimšanas datums – 1967. gada 20. jūnijs; dzimšanas vieta – Tulay, Jolo Sulu, Filipīnas” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Salim Y Salamuddin Julkipli (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Dzimšanas datums: 20.6.1967. Dzimšanas vieta: Tulay, Jolo Sulu, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.”

(71)

Ierakstu “Khairullah Mohammad Khairkhwah . Tituls: Maulavi. Amats: Herātas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Argistānas apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Khairullah Khairkhwah (alias: Khairullah Mohammad Khairkhwah ). Tituls: maulavi. Amats: Herātas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Argistānas apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

(72)

Ierakstu “Shamsalah Kmalzada . Tituls: Mr. Amats: otrais sekretārs Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Shamsullah Kmalzada (alias: Shamsalah Kmalzada ). Dzimums: vīrietis. Amats: otrais sekretārs Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

(73)

Ierakstu “Ruben Pestano Lavilla, JR (alias a) Reuben Lavilla , b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla , d) Reymund Lavilla , e) Ramo Lavilla , f) Mike de Lavilla , g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla , j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Tituls: Sheik. Adrese: a) 10th Avenue, Caloocan City, Philippines; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines (iepriekšējā). Dzimšanas datums: 4.10.1972. Dzimšanas vieta: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines. Valstspiederība: filipīnietis. Pases Nr.: a) Filipīnu pases numurs MM611523 (2004. gads); b) Filipīnu pases numurs EE947317 (2000.–2001. gads); c) Filipīnu pases numurs P421967 (1995.–1997. gads). Papildu informācija: a) Rajah Solaiman Movement garīgais līderis. Saistīts ar Khadafi Abubakar Janjalani un International Islamic Relief Organization, Filipīnas, filiālēm; b) aktīvi iesaistīts finansēšanas un vervēšanas pasākumos Rajah Solaiman Movement labā; c) bijis ķīmisko tehnoloģiju students (University of the Philippines Visayas universitātes pilsētiņa) un bijis filipīniešu strādnieks-ārvalstnieks Saūda Arābijā; d) situācija 2008. gada jūnijā – bēguļo. Tiek uzskatīts, ka slēpjas ārpus Filipīnām.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ruben Pestano Lavilla, Jr. (alias a) Reuben Lavilla , b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla , d) Reymund Lavilla , e) Ramo Lavilla , f) Mike de Lavilla , g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla , j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Tituls: šeihs. Adrese: a) 10th Avenue, Caloocan City, Philippines; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines (iepriekšējā). Dzimšanas datums: 4.10.1972. Dzimšanas vieta: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines. Valstspiederība: Filipīnu. Pases Nr.: a) MM611523 (Filipīnu pase, 2004. gads); b) EE947317 (Filipīnu pase, 2000.–2001. gads); c) P421967 (Filipīnu pases numurs (1995.–1997. gads)). Papildu informācija: a) saistīts ar International Islamic Relief Organization, Filipīnas (filiāles); b) 30.8.2008. atrodas apcietinājumā Filipīnās. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 4.6.2008.”

(74)

Ierakstu “Jamel Lounici . Dzimšanas datums: 1.2.1962. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) Abdelkader un Johra Birouh dēls, b) no 2007. gada novembra atrodas apcietinājumā Itālijā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Djamel Lounici (alias: Jamal Lounici ). Dzimšanas datums: 1.2.1962. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) Abdelkader un Johra Birouh dēls; b) 23.5.2008. atbrīvots no ieslodzījuma Itālijā; c) 2008. gada novembrī pastāvīgi uzturējās Alžīrijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 16.1.2004.”

(75)

Ierakstu “Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Tituls: Qazi. Amats: a) otrais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna, b) pirmais sekretārs Taliban“vēstniecībā”, Islamabadā, Pakistāna, c) speciālo uzdevumu “vēstnieks”, d) Taliban režīma Ārlietu ministrijas Apvienoto Nāciju departamenta vadītājs. Adrese: Dehbori district Ward, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1961. gads. Dzimšanas vieta: Atal ciemats, Ander apgabals, Gazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: a) D 010678 (Afganistānas pase, izdota 19.12.1993.), b) OR 733375 (Afganistānas pase, izdota 2005. gada 28. jūnijā, derīga līdz 2010. gadam).” pozīcijā “Fiziskās personas”aizstāj ar šādu ierakstu:

Habibullah Fawzi (alias a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Tituls: qazi. Amats: a) otrais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna, b) pirmais sekretārs Taliban“vēstniecībā”, Islamabadā, Pakistāna, c) speciālo uzdevumu “vēstnieks”, d) Taliban režīma Ārlietu ministrijas Apvienoto Nāciju departamenta vadītājs. Adrese: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Dzimšanas datums: 1961. gads. Dzimšanas vieta: Atal ciemats, Ander apgabals, Gazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: a) D 010678 (Afganistānas pase, izdota 19.12.1993.), b) OR 733375 (Afganistānas pase, izdota 28.6.2005., derīga līdz 2010. gadam). Papildu informācija: tēva vārds ir Mohammad Mangal. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

(76)

Ierakstu “Mohammad Husayn Mastasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Tituls: Mullah. Amats: Zinātņu akadēmijas vadītājs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1964. gads. Papildu informācija: domājams, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mohammad Husayn Mustas’id (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed , b) Mstasaeed , c) Mostas’eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Tituls: mulla. Amats: Zinātņu akadēmijas vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1964. gads. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.2.2001.”

(77)

Ierakstu “Fazel Mohammad Mazloom. Tituls: Mullah. Amats: armijas štāba priekšnieka vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Uruzgāna, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.” pozīcijā “Fiziskās personas”aizstāj ar šadu ierakstu:

Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Tituls: mulla. Amats: armijas štāba priekšnieka vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Uruzgāna, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.2.2001.”

(78)

Ierakstu “Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Dzimšanas datums: 27.8.1974. Dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments (“Reiseausweis”) A 0092301. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Manheimā, Vācijā” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Dzimšanas datums: 27.8.1974. Dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments (“Reiseausweis”) A 0092301. Papildu informācija: kopš 2004. gada decembra atrodas ieslodzījumā Vācijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.12.2005.”

(79)

Ierakstu “Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban“vēstnieks” Apvienoto Nāciju Organizācijā Taliban režīmā. Adrese: Dehbori apgabals Ward, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1956. gads. Dzimšanas vieta: Khajakhel ciems, Sharan apgabals, Pāktikas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Valsts identifikācijas Nr.: 106266.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (alias a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Tituls: maulavi. Amats: Taliban“vēstnieks” Apvienoto Nāciju Organizācijā Taliban režīma laikā. Adrese: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Dzimšanas datums: 1956. gads. Dzimšanas vieta: Khajakhel ciems, Sharan apgabals, Pāktikas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Valsts identifikācijas Nr.: 106266. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

(80)

Ierakstu “Nordins Mohds Tops [Nordin MOHD TOP], Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaizija; dzimšanas datums – 1969. gada 11. augusts; dzimšanas vieta – Johor, Malaizija; valsts piederība – Malaizija, pase Nr. A 9775183, valsts identifikācijas Nr. 690811-10-5873.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Noordin Mohammad Top (alias: Nordin Mohd Top ). Adrese: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Dzimšanas datums: 11.8.1969. Dzimšanas vieta: Johor, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A 9775183. Valsts identifikācijas Nr.: 690811-10-5873. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.”

(81)

Ierakstu “Mohamed Moumou (alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman. Adrese: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Sweden, b) Jungfruns Gata 413; Pasta kastīte 3027, 13603 Haninge, Sweden, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Sweden, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Sweden. Dzimšanas datums: a) 30.7.1965., b) 30.9.1965. Dzimšanas vieta: Fez, Maroka. Valstspiederība: a) Marokas, b) Zviedrijas. Pases nr. 9817619 (Zviedrijas pase, derīga līdz 14.12.2009.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mohamed Moumou (alias a) Mohamed Mumu , b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman, f) Abu Qaswarah, g) Abu Sara). Adrese: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Sweden, b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Sweden; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Sweden; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Sweden. Dzimšanas datums: a) 30.7.1965., b) 30.9.1965. Dzimšanas vieta: Fez, Maroka. Valstspiederība: a) Marokas, b) Zviedrijas. Pases Nr.: 9817619 (Zviedrijas pase, derīga līdz 14.12.2009.). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris Irākas ziemeļos 2008. gada oktobrī. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 7.12.2006.”

(82)

Ierakstu “Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-Kini, Usama, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Adrese: Mombasa, Kenija. Dzimšanas datums: 19.2.1976. Dzimšanas vieta: Mombasa, Kenija. Valstspiederība: Kenijas. Pases Nr.: (a) A260592 (Kenijas pase), (b) A056086 (Kenijas pase), (c) A435712 (Kenijas pase), (d) A324812 (Kenijas pase), (e) 356095 (Kenijas pase). Valsts identifikācijas Nr.: 12771069 (Kenijas personas apliecība).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adrese: Mombasa, Kenya. Dzimšanas datums: 19.2.1976. Dzimšanas vieta: Mombasa, Kenija. Valstspiederība: Kenijas. Pases Nr.: a) A260592 (Kenijas pase), b) A056086 (Kenijas pase), c) A435712 (Kenijas pase), d) A324812 (Kenijas pase), e) 356095 (Kenijas pase). Valsts identifikācijas Nr.: 12771069 (Kenijas personas apliecība). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris Pakistānā 2009. gada janvārī. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.10.2001.”

(83)

Ierakstu “Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Tituls: Mullah. Amats: Taliban režīma finanšu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandaharas pilsēta, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Abdul Wasay Mu’tasim Agha (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Tituls: mulla. Amats: Taliban režīma finanšu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandaharas pilsēta, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 31.1.2001.”

(84)

Ierakstu “Al-Hamati, Muhammad (arī Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; arī Al-Makki, Abu Asim), Yemen” pozīcijā “Fiziskās personas”aizstāj ar šādu ierakstu:

Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Dzimšanas datums: 19.11.1971. Adrese: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Dzimšanas vieta: Medina, Saūda Arābija. Valstspiederība: Jemenas. Pases Nr.: 541939 (Jemenas pase, izdota Al-Hudaydah, Jemenā, izdota 31.7.2000. uz Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal vārda). Valsts identifikācijas Nr.: 216040 (Jemenas personas apliecības numurs). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.10.2001.”

(85)

Ierakstu “Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida). Adrese: Mančestra, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: a) 4.11.1961., b) 11.4.1961. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adrese: Manchester, United Kingdom. Dzimšanas datums: a) 4.11.1961., b) 11.4.1961. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Valstspiederība: Lībijas. Pases Nr.: RP0178772 (Lībijas pases numurs). Valsts identifikācijas Nr.: PW548083D (Lielbritānijas valsts apdrošināšanas numurs). Papildu informācija: 2009. gada janvārī Apvienotās Karalistes rezidents. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 7.2.2006.”

(86)

Ierakstu “Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias a) Johnny Pareja , b) Khalil Pareja , c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adrese: a) Atimonan, Quezon Province, Philippines, b) Plaridel Street, Mandaue City, Philippines (iepriekšējā adrese). Dzimšanas datums: 19.7.1981. Dzimšanas vieta: Cebu City, Filipīnas. Valstspiederība: filipīnietis. Papildu informācija: a) pašreizējā atrašanās vieta (2007. gada 10. decembrī): Cebu City, Filipīnas. Agrākās atrašanās vietas: Anahawan, Leyte, Philippines; Sariaya, Quezon, Philippines; Dasmarinas, Cavite, Filipīnas; b) speciālists sprāgstvielu jomā; c) Rajah Solaiman Movement loceklis; d) Filipīnu tiesu iestāde izdeva viņa apcietināšanas orderi 2006. gada 5. jūnijā. Situācija 2008. gada jūnijā – atrodas meklēšanā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias a) Johnny Pareja , b) Khalil Pareja , c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adrese: a) Atimonana, Quezon Province, Philippines (2009. gada aprīlī); b) Plaridel Street, Mandaue City, Philippines (iepriekšējā adrese); c) Cebu City, Philippines (atrašanās vieta 2009. gada aprīlī); d) Anahawan, Leyte, Philippines (iepriekšējā atrašanās vieta); e) Sariaya, Quezon, Philippines (iepriekšējā atrašanās vieta); f) Dasmarinas, Cavite, Philippines (iepriekšējā atrašanās vieta). Dzimšanas datums: 19.7.1981. Dzimšanas vieta: Cebu City, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu. Papildu informācija: a) Filipīnu tiesu iestāde 5.6.2006. izdeva viņa apcietināšanas orderi; b) 2008. gada jūnijā atrodas meklēšanā; c) tēva vārds ir Amorsolo Jarabata Pareja; d) mātes vārds ir Leonila Cambaya Rosalejos. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 4.6.2008.”

(87)

Ierakstu “Abdelhalim Remadna . Adrese: Alžīrija. Dzimšanas datums: 2.4.1966. Dzimšanas vieta: Biskra, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: 2006. gada 13. augustā deportēts uz Alžīriju.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (alias a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul. Adrese: Alžīrija. Dzimšanas datums: 2.4.1966. Dzimšanas vieta: Biskra, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) atradās apcietinājumā Itālijā, tika deportēts uz Alžīriju līdz 13.8.2006. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.9.2002.”

(88)

Ierakstu “Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adrese: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itālija. Dzimšanas datums: 20.11.1975. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: P182583 (Tunisijas pase, izdota 13.9.2003., derīga līdz 12.9.2007.). Papildu informācija: Milānas pirmās instances tiesa 9.5.2005. piesprieda divu gadu un sešu mēnešu cietumsodu. Apelācijas sūdzība tiek skatīta Milānas apelācijas tiesā kopš 2007. gada septembra. Atbrīvots kopš 2007. gada septembra.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adrese: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (pastāvīga dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 20.11.1975. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: P182583 (Tunisijas pase, izdota 13.9.2003., derīga līdz 12.9.2007.). Papildu informācija: 2008. gada jūlijā atrašanās vieta nav zināma. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.”

(89)

Ierakstu “Muhammad Saeed (alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji). Adrese: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (atrašanās vieta 2008. gada maijā). Dzimšanas datums: 5.6.1950. Dzimšanas vieta: Sargodha, Pendžaba, Pakistāna. Valstspiederība: Pakistānas. Valsts identifikācijas Nr.: 3520025509842-7 (Pakistāna). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.12.2008.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Hafiz Muhammad Saeed (alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji, k) Muhammad Saeed). Adrese: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (atrašanās vieta 2008. gada maijā). Dzimšanas datums: 5.6.1950. Dzimšanas vieta: Sargodha, Pendžaba, Pakistāna. Valstspiederība: Pakistānas. Valsts identifikācijas Nr.: 3520025509842-7 (Pakistāna). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.12.2008.”

(90)

Ierakstu “Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh , b) Salah Nedal, c) Hitem). Adrese: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Kazerta), Itālija, b) Via di Saliceto 51/9, Boloņa, Itālija. Dzimšanas datums: a) 1.3.1970., b) 26.3.1972. Dzimšanas vieta: Taiz, Jemena. Valstspiederība: Jemenas. Papildu informācija: 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 2 gadu cietumsods. 2004. gada 17. maijā Boloņas Apelācijas tiesa apstiprināja spriedumu apsūdzētā prombūtnē (in absentia).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh , b) Salah Nedal, c) Hitem, d) Hasim). Adrese: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italy; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy; c) 8 Dzamijska Street (iepriekšējais nosaukums Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia and Herzegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia and Herzegovina. Dzimšanas datums: a) 1.3.1970., b) 26.3.1972. Dzimšanas vieta: Taiz, Jemena. Valstspiederība: Jemenas. Pases Nr.: 3545686 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota Travnik, Bosnijā un Hercegovinā, 26.7.2001., derīga līdz 26.7.2006.). Papildu informācija: Bosnijas un Hercegovinas pilsonība atņemta 2006. gada jūlijā, un viņam nav derīga Bosnijas un Hercegovinas identifikācijas dokumenta. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(91)

Ierakstu “Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias a) Saadi Nassim; b) Abou Anis). Adrese: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milāna), Itālija; b) Via Cefalonia 11, Milāna, Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 30.11.1974. Dzimšanas vieta: Haidra Al-Qasreen, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: M788331 (Tunisijas pase, izdota 28.9.2001., derīga līdz 27.9.2006.). Papildu informācija: Milānas pirmās instances tiesa 9.5.2005. piesprieda četru gadu un sešu mēnešu cietumsodu un izraidīšanu no valsts. Atbrīvots 6.8.2006. Milānas prokurors iesniedza pārsūdzību, lieta tiek skatīta kopš 2007. gada septembra.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias a) Nassim Saadi, b) Abou Anis). Adrese: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (pastāvīgā dzīvesvieta, pēdējā zināmā adrese). Dzimšanas datums: 30.11.1974. Dzimšanas vieta: Haidra Al-Qasreen, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: M788331 (Tunisijas pase, izdota 28.9.2001., derīga līdz 27.9.2006.). Papildu informācija: a) 2009. gada aprīlī atrodas apcietinājumā Itālijā; b) tēva vārds ir Mohamed Sharif; c) mātes vārds ir Fatima. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.”

(92)

Ierakstu “Abdulhai Salek . Tituls: maulavi. Amats: Uruzgan provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīmā. Valstspiederība: Afganistānas.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Abdulhai Salek . Tituls: maulavi. Amats: Uruzgan provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.2.2001.”

(93)

Ierakstu “Jainal Antel Sali (juniors) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Dzimšanas datums: 1.6.1965. Dzimšanas vieta: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilana, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Jainal Antel Sali (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Dzimšanas datums: 1.6.1965. Dzimšanas vieta: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilana, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2007. gadā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.12.2005.”

(94)

Ierakstu “Imams Samudra [Imam SAMUDRA] (pseidonīmi: a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar); dzimšanas datums – 1970. gada 14. janvāris; dzimšanas vieta – Serang, Banten, Indonēzija” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Imam Samudra (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Dzimšanas datums: 14.1.1970. Dzimšanas vieta: Serang, Banten, Indonēzija. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2008. gada novembrī. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.”

(95)

Ierakstu “Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias a) Ally, Ahmed; b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; c) Swedan, Sheikh; d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheik Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum; i) Sheikh Ahmed Salam; j) Ahmed The Tall; k) Bahamad; l) Bahamad, Sheik; m) Bahamadi, Sheikh; n) Sheikh Bahamad). Tituls: šeihs. Dzimšanas datums: a) 9.4.1969.; b) 9.4.1960.; c) 4.9.1969. Dzimšanas vieta: Mombasa, Kenija. Valstspiederība: Kenijas. Pases nr.: A163012 (Kenijas pase). Valsts identifikācijas nr.: 8534714 (Kenijas personas apliecība, izdota 14.11.1996.). Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka viņš bijis iesaistīts uzbrukumos Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībām Nairobi un Daresalamā 1998. gada augustā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Tituls: šeihs. Dzimšanas datums: a) 9.4.1969.; b) 9.4.1960.; c) 4.9.1969. Dzimšanas vieta: Mombasa, Kenija. Valstspiederība: Kenijas. Pases Nr.: A163012 (Kenijas pase). Valsts identifikācijas Nr.: 8534714 (Kenijas personas apliecība, izdota 14.11.1996.). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris Pakistānā 2009. gada janvārī. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.10.2001.”

(96)

Ierakstu “Jalaluddine Shinwari. Tituls: Maulavi. Amats: tieslietu ministra vietnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Shinwar apgabals, Ningarhāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Jalaluddin Shinwari (alias: Jalaluddine Shinwari). Tituls: maulavi. Amats: tieslietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Shinwar apgabals, Ningarhāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 31.1.2001.”

(97)

Ierakstu “Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar). Adrese: Taman Bukit Ampang, Selangora, Malaizija Dzimšanas datums: 1964. gada 20. janvāris. Dzimšanas vieta: Johor, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A 10472263. Valsts identifikācijas nr.: 640120-01-5529. Papildu informācija 2007. gada jūnijā: apcietinājumā no 2001. gada decembra.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar). Adrese: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Dzimšanas datums: 20.1.1964. Dzimšanas vieta: Johor, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A 10472263. Valsts identifikācijas Nr.: 640120-01-5529. Papildu informācija: Malaizijas iestādes viņu aizturēja 2001. gada decembrī un atbrīvoja no apcietinājuma 24.11.2008. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.”

(98)

Ierakstu “Mansour Thaer . Dzimšanas datums: 21.3.1974. Dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka. Papildu informācija Deportēts no Vācijas uz Jordāniju 2005. gada februārī” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Isam Ali Mohamed Alouche (alias: Mansour Thaer). Dzimšanas datums: a) 1972. gads, b) 21.3.1974. Dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka. Valstspiederība: Jordānijas. Papildu informācija: 2005. gada februārī deportēts no Vācijas uz Jordāniju. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.9.2002.”

(99)

Ierakstu “Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Dzimšanas datums: 19.10.1953. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: iespējams, ka dzīvo Pakistānas/Afganistānas pierobežā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Dzimšanas datums: 19.10.1953. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris Pakistānā.”

(100)

Ierakstu “Nazirullah Aanafi Waliullah. Tituls: a) Maulavi, b) Haji. Amats: tirdzniecības atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1962. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000912 (Afganistānas pase, izdota 30.6.1998.). Papildu informācija: 2006. gada oktobrī repatriēts uz Afganistānu.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias: Nazirullah Aanafi Waliullah ). Tituls: a) maulavi, b) haji. Amats: tirdzniecības atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1962. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000912 (Afganistānas pase, izdota 30.6.1998.). Papildu informācija: 2006. gada oktobrī repatriēts uz Afganistānu. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.1.2001.”

(101)

Ierakstu “Abdul-Haq Wasseq. Tituls: Maulavi. Amats: drošības ministra vietnieks izlūkošanas jautājumos Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Centrālās Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.” pozīcijā “Fiziskās personas”aizstāj ar šādu ierakstu:

Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq ). Tituls: maulavi. Amats: drošības ministra vietnieks izlūkošanas jautājumos Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Centrālās Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 31.1.2001.”

(102)

Ierakstu “Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); dzimšanas datums: a) 7.7.1966., b) aptuveni 7.7.1966.; dzimšanas vieta: domājams, Lanao del Sur, Filipīnās” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Yunos Umpara Moklis (alias a) Muklis Yunos , b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos). Dzimšanas datums: 7.7.1966. Dzimšanas vieta: Lanao del Sur, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu. Papildu informācija: 2009. gada aprīlī atradās apcietinājumā Filipīnās. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.”

(103)

Ierakstu “Zaini Zakaraia [Zaini ZAKARIA] (pseidonīms: Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaizija; dzimšanas datums – 1967. gada 16. maijs; dzimšanas vieta – Kelantan, Malaizija; valsts piederība – Malaizija, pase Nr. A 11457974, valsts identifikācijas Nr. 670516-03-5283” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Zaini Zakaria (alias: Ahmad). Adrese: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Dzimšanas datums: 16.5.1967. Dzimšanas vieta: Kelantan, Malaizija. Valstspiederība: Malaizijas. Pases Nr.: A11457974. Valsts identifikācijas Nr.: 670516-03-5283. Papildu informācija: Malaizijas iestādes viņu arestēja 2002. gada 18. decembrī un paturēja apcietinājumā līdz 2009. gada 12. februārim. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 9.9.2003.”

(104)

Ierakstu “Merai Zoghbai (alias a) F’raji di Singapore; b) F’raji il Libico; c) Mohamed Lebachir; d) Meri Albdelfattah Zgbye ; e) Zoghbai Merai Abdul Fattah; f) Lazrag Faraj ; g) Larzg Ben Ila ; h) Lazrag Faraj; i) Farag; j) Fredj; k) Muhammed El Besir ); Dzimšanas datums: a) 4.4.1969.; b) 4.6.1960. (Meri Albdelfattah Zgbye ); c) 13.11.1960. (Lazrag Faraj ); d) 11.8.1960. (Larzg Ben Ila ); e) 13.11.1960. (Fredj). Dzimšanas vieta: a) Bengāzī, Lībija; b) Bendasi, Lībija (Meri Albdelfattah Zgbye). Adrese: a) via Bordighera 34, Milan, Italy; b) Senis, Oristano, Sardinia, Italy. Papildu informācija: uz minēto personu attiecas Tribunale de Milano2005. gada 17. maija uzraudzības rīkojums Nr. 36601/2001 R.G.N.R. – 7464/2001 R.G.GIP. Bēglis.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Merai Zoghbai (alias a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah Zgbye , c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F’raji di Singapore, g) F’raji il Libico, h) Farag, i) Fredj). Adrese: a) via Bordighera 34, Milan, Italy (pēdēja zināmā adrese), b) Senis, Oristano, Sardinia, Italy. Dzimšanas datums: a) 4.4.1969., b) 4.4.1960., c) 4.6.1960. (Meri Albdelfattah Zgbye), d) 13.11.1960. (Lazrag Faraj), e) 11.8.1960. (Larzg Ben Ila), f) 13.11.1960. (Fredj), g) 14.1.1968. (Mohamed Lebachir). Dzimšanas vieta: a) Bengāzī, Lībija; b) Bendasi, Lībija (Meri Albdelfattah Zgbye); c) Maroka (Mohamed Lebachir). Papildu informācija: 2009. gada aprīlī bēguļo. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 2.8.2006.”


18.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/60


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1103/2009

(2009. gada 17. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Apvienotās Karalistes karogu, zvejot siļķes EK un starptautiskajos ūdeņos Vb un VIb, un VIaN zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2009. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (3), ir noteiktas kvotas 2009. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2009. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2009. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

28/T&Q

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste/GBR

Krājums

HER/5B6ANB

Suga

Siļķe (Clupea harengus)

Zona

EK un starptautiskie ūdeņi Vb un VIb, un VIaN zonā

Datums

2009. gada 15. oktobris


18.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/62


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1104/2009

(2009. gada 17. novembris),

ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2009./10. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 877/2009 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1084/2009 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 877/2009 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 18. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 253, 25.9.2009., 3. lpp.

(4)  OV L 295, 12.11.2009., 9. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2009. gada 18. novembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

35,69

0,58

1701 11 90 (1)

35,69

4,20

1701 12 10 (1)

35,69

0,44

1701 12 90 (1)

35,96

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

18.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/64


PADOMES LĒMUMS 2009/840/KĀDP

(2009. gada 17. novembris),

ar ko īsteno Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 27. februārī pieņēma Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu.

(2)

Saskaņā ar Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP 8. panta 2. punktu Padome pilnībā pārskatīja II pielikumā ietverto to personu un vienību sarakstu, attiecībā uz kurām piemēro minētās kopējās nostājas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

(3)

Padome secināja, ka attiecībā uz Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP II pielikumā uzskaitītajām personām un vienībām būtu jāturpina attiecināt īpašus ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti minētajā kopējā nostājā.

(4)

Personu un vienību saraksts būtu jāgroza, lai ņemtu vērā izmaiņas Irānas valdībā un valsts pārvaldē, kā arī izmaiņas attiecīgo personu un vienību situācijā.

(5)

Būtu atbilstīgi jāatjaunina to personu un vienību saraksts, kas ir minētas Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP II pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 17. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  OV L 61, 28.2.2007., 49. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Kopējās nostājas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu un 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu un vienību saraksts

A.   Fiziskas personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Reza AGHAZADEH

Dzimšanas datums: 15.03.1949., pases numurs: S4409483, Derīguma termiņš – 26.04.2000.–27.04.2010. Izdota Teherānā, diplomātiskās pases numurs: D9001950, izdota 22.1.2008., derīga līdz 21.1.2013, dzimšanas vieta: Khoy

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) bijušais vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

24.4.2007

2.

IRGC brigādes ģenerālis Javad DARVISH-VAND

 

MODAFL pārstāvis inspekciju jomā. Atbildīgs par visām MODAFL iekārtām un instalācijām

24.6.2008

3.

IRGC brigādes ģenerālis Seyyed Mahdi FARAHI

 

ANO DPR 1737 (2006) minētās Aizsardzības nozaru organizācijas (Defence Industries Organisation (DIO)) rīkotājdirektors

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC adrese: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Pārstāvis un ģenerāldirektors uzņēmumā Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), kas ir daļa no AEOI. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006). NFPC ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbības, kuras SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt.

24.4.2007

5.

Inženieris Mojtaba HAERI

 

MODAFL pārstāvis rūpniecības jomā. Pārrauga AIO un DIO.

24.6.2008

6.

IRGC brigādes ģenerālis Ali HOSEYNITASH

 

Valsts Augstākās drošības padomes Ģenerāldepartamenta vadītājs, iesaistīts kodoljautājumu politikas veidošanā

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Pilda komandiera pienākumus IRGC struktūrā

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Dzimšanas datums: 21.04.1946., pases Nr.: T12838903

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītāja vietnieks.

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (pazīstams arī kā LANGROUDI)

Dzimšanas datums: 24.11.1945., dzimšanas vieta: Langroud

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC adrese: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; fakss: (+9821) 8021412

AEOI Teherānas kodolpētniecības centra vadītājs. SAEA joprojām gaida Irānas paskaidrojumus par plutonija atdalīšanas eksperimentiem, kas veikti TNRC, tostarp par augsti bagātināta urāna daļiņu klātbūtni vides paraugos, kas iegūti Keredžes Atkritumu uzglabāšanas kompleksā, kur atrodas konteineri, kuros agrāk glabāts vājināts urāns, kas izmantots šajos eksperimentos. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries rīkotājdirektors

24.6.2008

12.

Brigādes ģenerālis Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pārstāvis piegāžu un loģistikas jomā

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies vadītājs; viņa uzņēmums ir mēģinājis iegādāties paaugstināta riska preces tādu organizāciju interesēs, kuras minētas ANO DPR 1737.

24.6.2008

14.

Brigādes ģenerālis Mohammad NADERI

 

Aerospace Industries Organisation (AIO) vadītājs.AIO ir piedalījusies Irānas veiktās paaugstināta riska programmās

24.6.2008

15.

IRGC brigādes ģenerālis Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Iekšlietu ministrs un bijušais MODAFL ministrs, atbildīgs par visām militārajām programmām, tostarp ballistisko raķešu programmām

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Dzimšanas datums: 21.04.1954., dzimšanas datums pēc vecā Irānas kalendāra: 1.05.1954., dzimšanas vieta: Mashad

AEOI Neitronu fizikas grupas vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

17.11.2009

18.

Kontradmirālis Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

MODAFL pārstāvis koordinācijas jomā.

24.6.2008

19.

IRGC brigādes ģenerālis Ali SHAMSHIRI

 

MODAFL pārstāvis pretizlūkošanas jomā, atbildīgs par MODAFL personāla un iekārtu drošību

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility (UCF)) rīkotājdirektors. Šis komplekss ražo izejmateriālu (UF6) Natanzas bagātināšanas iekārtām. Solat Sana2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par darbību.

24.4.2007

21.

IRGC brigādes ģenerālis Ahmad VAHIDI

 

MODAFL ministrs un bijušais MODAFL vadītāja vietnieks

24.6.2008

B.   Juridiskās personas un vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO pārrauga Irānas veikto raķešu ražošanu, tostarp Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group un Fajr Industrial Group, kuras visas ir minētas ANO DPR 1737 (2006). ANO DPR 1737 (2006) minēts arī AIO vadītājs un divas citas augsta ranga amatpersonas.

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO (Defence Industries Organisation) meitasuzņēmums

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Uzskata, ka nodrošina ģeokotelpisku informāciju ballistisko raķešu programmai

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (arī visas filiāles) un meitasuzņēmumi

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Sniedz vai mēģina sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā un raķešu programmā vai iegādājas šīm programmām paredzētas preces (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company un DIO). Bank Melli veicina Irānas paaugstināta riska darbības. Tā ir daudzkārt veicinājusi paaugstināta riska materiālu iegādi Irānas kodolprogrammai un raķešu programmai. Tā ir sniegusi dažādus finanšu pakalpojumus tādu organizāciju vārdā, kuras ir saistītas ar Irānas kodolrūpniecību un raķešu rūpniecību, tostarp atvērusi akreditīvus un uzturējusi kontus. Daudzi no iepriekšminētajiem uzņēmumiem ir minēti ANODPR 1737 (2006) un 1747 (2007).

Bank Melli turpina darboties šajā lomā, iesaistoties darbībās, kas atbalsta un sekmē Irānas augsta riska darbības. Izmantojot savus sakarus bankās, tā turpina atbalstīt un sniegt finansiālus pakalpojumus ANO un ES melnajos sarakstos iekļautajām organizācijām saistībā ar minētajām darbībām. Tā arī rīkojas šādu organizāciju, tostarp arī Bank Sepah, vārdā un vadībā, bieži vien darbojoties ar to meitasuzņēmumu un saistītu organizāciju starpniecību.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – pazīstams arī kā Educational Research Institute/ Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

Atbildīgs par pētniecību un attīstību. DIO meitasuzņēmums. DTSRC veic lielu daļu iepirkumu DIO vajadzībām.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

MODAFL filiāle, kas ir pilnīgā MODAFL īpašumā (tāpēc tā ir AIO, AvIO un DIO māsas organizācija). Tās uzdevums ir izgatavot elektroniskus komponentus Irānas ieroču sistēmām.

24.6.2008

7.

IRGC gaisa spēki

 

Pārvalda Irānas īsa un vidēja darbības rādiusa ballistisko raķešu krājumu. IRGC gaisa spēku vadītājs ir minēts ANO DPR 1737 (2006).

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Uzņēmumu grupa, kas ir IRGC īpašumā. Izmanto IRGC inženiertehniskos resursus celtniecībai un ir galvenais darbuzņēmējs lielos projektos, tostarp tuneļu būvē; tiek uzskatīts, ka šī organizācija atbalsta Irānas ballistisko raķešu programmu un kodolprogrammu.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar universitāte

 

Saistīta ar Aizsardzības ministriju, 2003. gadā ciešā sadarbībā ar AIO izveidojusi mācību kursu par raķetēm.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO meitasuzņēmums

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Piedalījās komponenšu ražošanā ballistisko raķešu programmai.

24.6.2008

12.

Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrija (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Atbildīga par Irānas aizsardzības pētniecības, attīstības un ražošanas programmām, tostarp atbalstu raķešu programmai un kodolprogrammai.

24.6.2008

13.

Aizsardzības ministrijas loģistikas eksports (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

Tā ir MODAFL eksporta aģentūra, un to izmanto, lai eksportētu gatavus ieročus valstu savstarpējos darījumos. Saskaņā ar ANO DPR 1747 (2007) MODLEX nedrīkstētu tirgoties.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Uzņēmums ir AIO fasāde un ir iesaistīts iepirkumos ballistisko raķešu jomā.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

AEOI Kodoldegvielas ražošanas nodaļa (NFPD) nodarbojas ar pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp urāna apzināšanu, ieguvi raktuvēs, malšanu, konversiju un kodolatkritumu pārvaldību. NFPC ir NFPD pēctecis, AEOI meitasuzņēmums, kas veic pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp konversiju un bagātināšanu.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Strādāja pie dzinēju tehnoloģijām Irānas ballistisko raķešu programmai

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO meitasuzņēmums

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Iespējams, ka SPO veicina nokomplektētu ieroču importu. Iespējams, ka tas ir MODAFL meitasuzņēmums.

24.6.2008”


18.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/70


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2009/841/KĀDP

(2009. gada 17. novembris),

ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2008/112/KĀDP par Eiropas Savienības misiju, atbalstot drošības sektora reformu Gvinejas-Bisavas Republikā (EU SSR GUINEA-BISSAU)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 12. februārī pieņēma Vienoto rīcību 2008/112/KĀDP par Eiropas Savienības misiju, atbalstot drošības sektora reformu Gvinejas-Bisavas Republikā (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1). Minētā vienotā rīcība bija jāpiemēro līdz 2009. gada 31. maijam.

(2)

2009. gada 18. maijā Padome pieņēma Vienoto rīcību 2009/405/KĀDP (2), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/112/KĀDP. Minētā vienotā rīcība jāpiemēro līdz 2009. gada 30. novembrim.

(3)

Gvineja-Bisava 2009. gada 9. oktobra vēstulē aicināja Eiropas Savienību pagarināt misiju par sešiem mēnešiem – līdz 2010. gada 31. maijam.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Vienotā rīcība 2008/112/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo Vienoto rīcību 2008/112/KĀDP groza šādi.

1)

Vienotās rīcības 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ar šo Eiropas Savienība (ES) izveido ES misiju drošības sektora reformas atbalstam Gvinejas-Bisavas Republikā, (turpmāk “EU SSR GUINEA-BISSAU” vai “Misija”), kas sastāv no sagatavošanās fāzes, kura sākas 2008. gada 26. februārī, un no īstenošanas fāzes, kura sākas ne vēlāk kā 2008. gada 1. maijā. Misijas ilgums būs līdz 24 mēnešiem, sākot no brīža, kad pasludināta sākotnējo operatīvo spēju gatavība.”.

2)

Vienotās rīcības 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta ar misiju saistīto izdevumu segšanai laikposmā no 2008. gada 26. februāra līdz 2009. gada 30. novembrim, ir EUR 5 650 000.

Finanšu atsauces summa, kas paredzēta ar misiju saistīto izdevumu segšanai laikposmā no 2009. gada 1. decembra līdz 2010. gada 31. maijam, ir EUR 1 530 000.”.

3)

Vienotās rīcības 17. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“To piemēro līdz 2010. gada 31. maijam.”.

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 17. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  OV L 40, 14.2.2008., 11. lpp.

(2)  OV L 128, 27.5.2009., 60. lpp.


18.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/71


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2009/842/KĀDP

(2009. gada 17. novembris),

ar kuru groza Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 30. maijā uz trim gadiem pieņēma Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP (1). EUPOL AFGHANISTAN operatīvā fāze sākās 2007. gada 15. jūnijā.

(2)

Padomes Lēmumā 2008/884/KĀDP (2008. gada 21. novembris), ar ko īsteno Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) (2), bija paredzēta finanšu atsauces summa, lai segtu ar misiju saistītos izdevumus laikposmā no 2008. gada 1. decembra līdz 2009. gada 30. novembrim. Minētā finanšu atsauces summa būtu jāpalielina, lai segtu ar EUPOL AFGHANISTAN saistītus izdevumus laikposmā līdz 2010. gada 30. maijam.

(3)

EUPOL AFGHANISTAN vajadzētu būt projektu vienībai, lai apzinātu un īstenotu projektus, un būtu jāparedz šādas vienības izveidošana.

(4)

Būtu attiecīgi jāgroza Vienotā rīcība 2007/369/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP groza šādi.

1)

Vienotās rīcības 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   EUPOL AFGHANISTAN ir projektu vienība, lai apzinātu un īstenotu projektus. Jomās, kas ir saistītas ar misiju, kā arī nolūkā palīdzēt sasniegt attiecīgus mērķus EUPOL AFGHANISTAN pēc vajadzības koordinē un sekmē projektus, ko dalībvalstis un trešās valstis īsteno pašas, kā arī sniedz konsultācijas par tiem.”

2)

Vienotās rīcības 13. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ar EUPOL AFGHANISTAN saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2008. gada 1. decembra līdz 2010. gada 30. maijam ir EUR 81 400 000.”

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 17. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  OV L 139, 31.5.2007., 33. lpp.

(2)  OV L 316, 26.11.2008., 21. lpp.