ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.275.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 275

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 21. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 978/2009 (2009. gada 20. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 979/2009 (2009. gada 20. oktobris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2009. gada 1. līdz 7. oktobrim un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 980/2009 (2009. gada 19. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot dzelkņu haizivis EK ūdeņos ICES IIIa zonā

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 981/2009 (2009. gada 19. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot parastās jūrasmēles ICES IIIa zonā, EK ūdeņos IIIb, IIIc un IIId zonā

7

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/770/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 13. oktobris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK nosaka standarta ziņojuma paraugus monitoringa rezultātu paziņošanai par to ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē, kas ir produkti vai iekļauti produktos ar mērķi tos laist tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7680)  ( 1 )

9

 

 

2009/771/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 20. oktobris), ar ko apstiprina konkrētas valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei tītariem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7735)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

21.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 978/2009

(2009. gada 20. oktobris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 21. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

41,9

MK

25,8

TR

56,3

ZZ

41,3

0707 00 05

MK

31,4

TR

112,4

ZZ

71,9

0709 90 70

TR

109,4

ZZ

109,4

0805 50 10

AR

75,4

CL

83,5

TR

74,4

US

56,3

ZA

64,4

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

219,3

EG

80,3

TR

125,7

US

205,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AU

175,3

CL

114,8

CN

78,3

MK

16,1

NZ

86,9

US

111,0

ZA

70,8

ZZ

93,3

0808 20 50

CN

58,4

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 979/2009

(2009. gada 20. oktobris),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2009. gada 1. līdz 7. oktobrim un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2009. gada 25. septembra Regulu (EK) Nr. 891/2009, ar ko atver dažas Kopienas tarifa kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību (3), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, uz kuriem attiecas importa licenču pieteikumi, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 iesniegti kompetentajām iestādēm no 2009. gada 1. līdz 7. oktobrim, pārsniedz daudzumu, kas pieejams atbilstīgi kārtas numuram 09.4320.

(2)

Tāpēc saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006 jānosaka piešķīruma koeficients licencēm, kas izdodamas attiecībā uz kārtas numuru 09.4320. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 līdz tirdzniecības gada beigām jāpārtrauc turpmāka licenču pieteikumu iesniegšana attiecībā uz licencēm ar minēto kārtas numuru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 no 2009. gada 1. līdz 7. oktobrim iesniegtajos importa licenču pieteikumos norādītos daudzumus reizina ar šīs regulas pielikumā norādītajiem piešķīruma koeficientiem.

2.   Turpmāku pielikumā norādītajiem kārtas numuriem atbilstošu licenču pieteikumu iesniegšanu pārtrauc līdz 2009/10 tirdzniecības gada beigām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 254, 26.9.2009., 82. lpp.


PIELIKUMS

CXL koncesiju cukurs

2009./10. tirdzniecības gads

No 1.10.2009. līdz 7.10.2009. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Valsts

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4317

Austrālija

 

09.4318

Brazīlija

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Citas trešās valstis

10,3842

Pārtraukti

09.4321

Indija

 (1)

 

Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


Balkānu cukurs

2009./10. tirdzniecības gads

No 1.10.2009. līdz 7.10.2009. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Valsts

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4324

Albānija

 

09.4325

Bosnija un Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Serbija, Melnkalne un Kosova (3)

 (2)

 

09.4327

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

09.4328

Horvātija

 (2)

 

Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


Īpašais importa un rūpnieciskais importa cukurs

2009./10. tirdzniecības gads

No 1.10.2009. līdz 7.10.2009. iesniegtie pieteikumi

Kārtas Nr.

Veids

Piešķīruma koeficients

(%)

Turpmākie pieteikumi

09.4380

Īpašais

 

09.4390

Rūpnieciskais

 (4)

 

Nepiemēro: Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


(1)  Nepiemēro: pieteikumos norādītie daudzumi nepārsniedz pieejamos daudzumus un tiek piešķirti pilnā apjomā.

(2)  Nepiemēro: pieteikumos norādītie daudzumi nepārsniedz pieejamos daudzumus un tiek piešķirti pilnā apjomā.

(3)  Kosova saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1244/1999.

(4)  Nepiemēro: pieteikumos norādītie daudzumi nepārsniedz pieejamos daudzumus un tiek piešķirti pilnā apjomā.


21.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 980/2009

(2009. gada 19. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot dzelkņu haizivis EK ūdeņos ICES IIIa zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2009. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (3), ir noteiktas kvotas 2009. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2009. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2009. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

E2/SE/NS/002

Dalībvalsts

Zviedrija

Krājums

DGS/03A–C.

Suga

DGS – Dzelkņu haizivs (Squalus acanthias)

Zona

EK ūdeņi IIIa zonā

Datums

2009. gada 24. septembris


21.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 981/2009

(2009. gada 19. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot parastās jūrasmēles ICES IIIa zonā, EK ūdeņos IIIb, IIIc un IIId zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2009. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (3), ir noteiktas kvotas 2009. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2009. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2009. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

E2/SE/BS/001

Dalībvalsts

Zviedrija

Krājums

SOL/3A/BCD

Suga

SOL – parastā jūrasmēle (Solea solea)

Zona

IIIa zona; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

Datums

2009. gada 24. septembris


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

21.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/9


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 13. oktobris),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK nosaka standarta ziņojuma paraugus monitoringa rezultātu paziņošanai par to ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē, kas ir produkti vai iekļauti produktos ar mērķi tos laist tirgū

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7680)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/770/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (1) un jo īpaši tās VII pielikuma pirmās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK pirms ģenētiski modificēta organisma (ĢMO) laišanas tirgū par to iesniedz paziņojumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā attiecīgo ĢMO paredzēts laist tirgū pirmo reizi. Atbilstīgi minētās direktīvas VII pielikumam paziņojumā iekļauj monitoringa plānu.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK paziņojuma iesniedzējs var sākt laišanu tirgū tikai tad, kad ir saņēmis kompetentās iestādes rakstveida piekrišanu, un atbilstīgi minētajā piekrišanā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Rakstveida piekrišanā par ĢMO laišanu tirgū skaidri norāda prasības monitoringa jomā atbilstīgi Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumam, tostarp pienākumu ziņot Komisijai un kompetentajām iestādēm.

(4)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (2) atļaujas pieteikumam attiecībā uz ĢMO vai pārtiku un barību, kas satur ĢMO vai sastāv no tiem, pievieno arī vides ietekmējumu monitoringa plānu, kas atbilst Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumā noteiktajām prasībām.

(5)

Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumā vispārīgi raksturoti sasniedzamie mērķi un pamatprincipi, kas jāievēro, izstrādājot monitoringa plānu.

(6)

Atbilstīgi minētajam pielikumam tehniskos norādījumus ir iespējams izstrādāt saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 30. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru, lai sniegtu paskaidrojumus saistībā ar VII pielikumu un tādējādi sekmētu minētā pielikuma īstenošanu.

(7)

Padomes Lēmumā 2002/811/EK (3) izklāstīti norādījumi, ar kuriem papildina Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumā sniegto informāciju. Lai nodrošinātu pēc iespējas konsekventāku, pārredzamāku un rūpīgāku Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumā minēto mērķu izpildi, ir lietderīgi papildināt minēto pielikumu, pieņemot paraugus monitoringa rezultātu paziņošanai par ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) laišanu tirgū, īpašu uzmanību pievēršot ģenētiski modificētiem augstākiem augiem.

(8)

Tā kā pastāv dažādas prasības attiecībā uz ĢMO audzēšanas monitoringu un monitoringu attiecībā uz ĢMO importu un pārstrādi un ĢMO lietojumu pārtikā un barībā, jāizveido atsevišķi paraugi.

(9)

Tā kā pastāv nepieciešamība apsvērt nelabvēlīgo ietekmi, ņemot vērā tādus faktorus kā kultūraugs, jaunā iezīme, saņēmējvide, kā arī secinājumus vides risku novērtējumā, ziņojumā jāņem vērā neizsmeļošs to paskaidrojošās piezīmēs minēto ietekmējumu, seku un iznākumu saraksts, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt vidi.

(10)

Var būt jāpielāgo esošie ziņojuma paraugi vai jāizstrādā jauni paraugi, lai ņemtu vērā atļauju piešķiršanu jauniem ĢMO veidiem vai jaunas monitoringa un uzraudzības pieejas.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst atzinumam, ko sniegusi saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 30. panta 2. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

I un II pielikumā izklāstītos ziņojuma paraugus izmanto kā tehniskos norādījumus, lai sekmētu Direktīvas 2001/18/EK VII pielikuma īstenošanu un skaidrošanu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 280, 18.10.2002., 27. lpp.


I PIELIKUMS

MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR AUDZĒŠANU

Paraugs monitoringa rezultātu sniegšanai par ģenētiski modificētu organismu audzēšanu saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 19. panta 3. punktu, 20. panta 1. punktu un VII pielikumu, kā arī Regulas (EK) Nr. 1829/2003 9. panta 1. punktu un 21. panta 1. punktu

1.   Vispārīga informācija

1.1.

Kultūraugs/iezīme(-es): …

1.2.

Atļaujas piešķiršanas lēmuma numurs un piekrišanas numurs un datums atbilstīgi Direktīvai 2001/18/EK: …

1.3.

Atļaujas piešķiršanas lēmuma numurs un atļaujas piešķiršanas datums atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1829/2003: …

1.4.

Unikālais identifikators: …

1.5.

Ziņošanas periods: no xx/xx/xx līdz xx/xx/xx

1.6.

Citi monitoringa ziņojumi tika iesniegti saistībā ar:

Importēšanu un pārstrādi

:

Pārtiku/barību

:

2.   Kopsavilkums

 

3.   Monitoringa rezultāti

Turpmākās iedaļas jāaizpilda saskaņā ar 2. papildinājumu

3.1.   Vispārējā uzraudzība

3.1.1.

Vispārējās uzraudzības apraksts

 

3.1.2.

Ziņas par uzraudzības tīkliem, kas izmantoti, lai veiktu vides ietekmes monitoringu vispārējās uzraudzības laikā, un citu metožu apraksts

 

3.1.3.

Ziņas par uzņēmējiem un patērētājiem u. c. sniegto informāciju un/vai apmācību

 

3.1.4.

Vispārējās uzraudzības rezultāti

 

3.1.5.

Papildinformācija

 

3.1.6.

Pārskats par zinātniski recenzētām publikācijām – papildinājums

 

3.2.   Monitorings konkrētos gadījumos

3.2.1.

Konkrētos gadījumos veiktā monitoringa apraksts un rezultāti (vajadzības gadījumā)

 

3.2.2.

Nejaušas izkaisīšanas izraisītās nelabvēlīgās ietekmes monitorings un paziņošana (vajadzības gadījumā)

 

3.3.   Nobeiguma piezīmes

 

4.   Rezultātu un secinājumu kopsavilkums

 

5.   Monitoringa plāna un attiecīgo metožu pielāgošana turpmākajiem gadiem

 

Paraksts: …

Datums: …

1. papildinājums

PĀRSKATS PAR ZINĀTNISKI RECENZĒTĀM PUBLIKĀCIJĀM

Dažās publikācijās var būt iekļauti materiāli, kas attiecas uz vairākām vides riska novērtēšanas jomām (skatīt 2. papildinājuma 3.1.6. iedaļu). Šādos gadījumos materiālus raksturo atsevišķi katrā attiecīgajā tabulā.

Vides riska novērtējuma joma

Publikācija

Pētījuma un rezultātu kopsavilkums

Aizsardzības mērķis

Novērotais parametrs

Nelabvēlīga ietekme

Atsauksmes par sākotnējo vides riska novērtējumu

 

 

 

 

 

 


Vides riska novērtējuma joma

Publikācija

Pētījuma un rezultātu kopsavilkums

Aizsardzības mērķis

Novērotais parametrs

Nelabvēlīga ietekme

Atsauksmes par sākotnējo vides riska novērtējumu

 

 

 

 

 

 


Vides riska novērtējuma joma

Publikācija

Pētījuma un rezultātu kopsavilkums

Aizsardzības mērķis

Novērotais parametrs

Nelabvēlīga ietekme

Atsauksmes par sākotnējo vides riska novērtējumu

 

 

 

 

 

 

2. papildinājums

PASKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

A.   Vispārīgas piezīmes

Monitorings konkrētos gadījumos jāveic saskaņā ar piekrišanā/atļaujā izklāstītajiem nosacījumiem un paziņojumā norādīto monitoringa plānu.

Vispārējā uzraudzība attiecībā uz negaidītu vai neparedzētu nelabvēlīgo ietekmi arī jāuzskata par monitoringa plāna obligāto daļu.

Par nelabvēlīgo ietekmi ziņo, ņemot vērā tādus faktorus kā kultūraugs, jaunā iezīme, saņēmējvide, kā arī secinājumus vides riska novērtējumā, kuru veic, katru gadījumu izskatot atsevišķi. Turpmāk tekstā sniegts neizsmeļošs saraksts, kurā uzskaitītas ietekmes un sekas vai iznākumi, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt vidi:

a)

noturība un invazivitāte, selektīvi labvēlīgie vai nelabvēlīgie faktori, tostarp:

palielināta pašizsējas augu sastopamība,

palielināta ģenētiski modificēto (ĢM) augu ieviešanās ārpus lauka,

palielināta ĢM augu izplatība, noturība un akumulēšanās vidē (tostarp neradniecīga krustošanās ar savvaļas augiem),

palielināta ĢM augu produktu izplatība vidē;

b)

pārveidoto gēnu pārnese:

iespējama apputeksnēšanās samazināšanās,

biežāka horizontālā gēnu pārnese no auga uz mikrobu populācijām;

c)

mijiedarbība starp ĢM augiem un mērķorganismiem:

nezāļu daudzuma un daudzveidības samazināšanās,

rezistences veidošanās kaitēkļu populācijās,

rezistences veidošanās augos,

sekundāro kaitēkļu skaita palielināšanās;

d)

mijiedarbība starp ĢM augiem un blakusorganismiem:

tieša/netieša ietekme uz blakusorganismiem,

izmaiņas nemērķa kaitēkļu un slimību uzņēmībā,

ietekme uz biotopu un bioloģisko daudzveidību;

e)

izmaiņas bioķīmiskajos procesos;

f)

izmaiņas audzēšanas metodēs;

g)

vides faktoru ietekme uz cilvēka un dzīvnieku veselību.

B.   Instrukcija par parauga aizpildīšanu

Ziņojums jāaizpilda piekrišanas turētājam saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai atļaujas turētājam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

Ziņojums jāaizpilda atbilstīgi paraugam, piekrišanas vai atļaujas noteikumiem, kas izsniegta saskaņā ar attiecīgi Direktīvu 2001/18/EK vai Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un attiecīgajam monitoringa plānam.

Cik vien tas iespējams, ziņojumā sniegtos datus ilustrē, izmantojot diagrammas, attēlus un tabulas. Vajadzības gadījumā sniedz arī statistikas datus.

Atbilžu lauks aiz katra jautājuma neliecina par ziņojumā sniedzamās informācijas apjomu. Pielikumā pievieno attiecīgos pamatojošos dokumentus, skaidri norādot, uz kurām ziņojuma iedaļām tie attiecas.

Ja nav iespējams paziņot vajadzības gadījumā konkrētajā piekrišanā vai atļaujā vai monitoringa plānā paredzēto informāciju, jāsniedz detalizēts pamatojums.

C.   Konfidencialitāte

Konfidenciālās ziņojuma daļas jāiesniedz kā atsevišķi dokumenti.

C.1.   Pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK

Neskarot Direktīvas 2001/18/EK 25. pantā paredzētos noteikumus, ziņojumā sniegtā informācija nav uzskatāma par konfidenciālu.

Tas neliedz kompetentajai iestādei, kas izdeva piekrišanu saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 19. pantu, un Komisijai no ziņojuma iesniedzēja pieprasīt papildu informāciju (konfidenciālu un nekonfidenciālu).

Ziņojumā pēc iespējas neiekļauj konfidenciālus datus. Konfidenciālos datus iekļauj ziņojuma pielikumā, sniedzot nekonfidenciālu kopsavilkumu vai vispārīgu aprakstu par šiem datiem, kas tiks publiskots.

C.2.   Pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003

Ziņojumā pēc iespējas neiekļauj konfidenciālus datus. Ziņojumā skaidri jānorāda, kuras sniegtās informācijas daļas uzskatāmas par konfidenciālām, pievienojot pierādāmu pamatojumu par konfidencialitātes nepieciešamību atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1829/2003 30. pantam. Ziņojuma pielikumā sniedz nekonfidenciālu kopsavilkumu vai vispārīgu aprakstu par šiem datiem, kas tiks publiskots.

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Ja kultūraugu audzē un pārstrādā vai izmanto pārtikā/barībā ES, jāaizpilda arī monitoringa ziņojums par ĢMO lietojumiem, kas nav audzēšana.

2.   KOPSAVILKUMS

Jāsniedz kopsavilkums par iegūtajiem monitoringa rezultātiem un vispārīgie secinājumi. Jāapraksta monitoringa plāna un attiecīgo metožu pielāgojumi, kas ierosināti, pamatojoties uz šiem rezultātiem un secinājumiem.

3.   MONITORINGA REZULTĀTI

3.1.   Vispārējā uzraudzība

3.1.1.   Vispārējās uzraudzības apraksts

Jāsniedz vispārējās uzraudzības apraksts, kurā cita starpā norāda:

a)

ziņas par visām izmantotajām metodēm, tostarp novērotajiem parametriem, apsekošanas metodēm, vietu un biežumu;

b)

informāciju par uzziņu tālruņu izmantošanu;

c)

uzņēmuma pārstāvjus katrā dalībvalstī;

d)

tīmekļa vietnes;

e)

informāciju par lauksaimnieku anketu vai citu uzraudzības metožu izmantošanu;

f)

anketas aizpildījušo lauksaimnieku skaitu, audzēšanas vietu un šo lauksaimnieku atlases kritērijus;

g)

iesaistītās trešās personas un šo personu atlases kritērijus.

Audzēšanas platībai, kurā veic monitoringu, jābūt proporcionālai un reprezentatīvai pret kopējo reģionālo platību, kurā audzē ĢMO. Jāsniedz apraksts un sīkāka informācija par monitoringam pakļautās vides proporcionalitāti un reprezentativitāti, kā arī kritēriji, pēc kuriem šīs platības tiek uzskatītas par reprezentatīvām un tādējādi izvēlētas monitoringam.

3.1.2.   Ziņas par uzraudzības tīkliem, kas izmantoti, lai veiktu vides ietekmes monitoringu vispārējās uzraudzības laikā

Jāsniedz detalizēta informācija par visiem uzraudzības tīkliem, kas izmantoti, lai veiktu vides ietekmes monitoringu vispārējās uzraudzības laikā. Saistībā ar katru identificēto uzraudzības tīklu jāsniedz šāda informācija:

a)

nosaukums;

b)

dalībvalstis, kurās darbojas uzraudzības tīkli, un vai tie darbojas vietējā, reģionālā vai valsts mērogā;

c)

tīmekļa vietnes adrese;

d)

aizsardzības mērķis;

e)

par to, kā tīkls ievāc informāciju vispārējās uzraudzības vajadzībām;

f)

procedūra, lai par nelabvēlīgu ietekmi paziņotu atļaujas/piekrišanas turētājam;

g)

vajadzības gadījumā ziņas par jebkādiem līgumiem, kas noslēgti starp atļaujas/piekrišanas turētāju, tīklu un/vai trešo personu;

h)

kritēriji, kas izmantoti, izvēloties uzraudzības tīklu.

3.1.3.   Ziņas par uzņēmējiem un patērētājiem u. c. sniegto informāciju un/vai apmācību

Jāsniedz ziņas par informāciju, kas darīta pieejama uzņēmējiem un patērētājiem, jo īpaši par konkrētā ĢM kultūrauga ieviešanu Kopienā, par produkta nekaitīgumu un tā galvenajām īpašībām un par nosacījumiem monitoringa jomā. Jāsniedz ziņas arī par to, kā un kad šī informācija tika darīta pieejama uzņēmējiem un patērētājiem, un par pasākumiem, kas veikti, lai uzņēmēji un patērētāji būtu laikus informēti par jebkādām izmaiņām esošajā informācijā vai jaunu informāciju.

Attiecībā uz Bt kukurūzas produktiem un ja tas norādīts vides riska novērtējumā (VRN), jāsniedz ziņas par lauksaimniekiem organizētajiem izglītības un apmācības pasākumiem un tiem sniegto informāciju par produktu ar mērķi informēt par pienākumu novērst insektu rezistences veidošanos. Ziņojumam pievieno produkta informācijas kopiju.

3.1.4.   Vispārējās uzraudzības rezultāti

Jānorāda veiktās vispārējās uzraudzības rezultāti, tostarp novērotā tiešā, netiešā, aizkavētā un/vai kumulatīvā ietekme un jo īpaši novērotās nelabvēlīgās ietekmes veids un izdarītie secinājumi. Visu monitoringa metožu parametriem, tostarp monitoringa vietai, jābūt sīki analizētiem, interpretētiem un apspriestiem, vienlaikus uzskatāmi parādot to, kā šie rezultāti pamato atļaujas/piekrišanas turētāja izdarītos secinājumus.

Ja tiek izmantotas lauksaimnieku anketas, ziņojuma pielikumā jāsniedz iegūto rezultātu analīze. Ja anketā paredzēts sniegt šāda veida informāciju, analīzē jāiekļauj vispārīga informācija par lauku saimniecību, piemēram, dati par mēslošanas līdzekļu lietošanu, augseku/kultūraugu ražību, kaitēkļiem un slimībām, pesticīdu lietošanu un nezāļu daudzumu, savvaļas faunas un floras sastopamību, kā arī informācija par konkrēto platību, īpaši atsaucoties uz informāciju, kas liecina par negaidītu ietekmi. Korelāciju nosaka, salīdzinot reģionu anketas vai saistot atbildes ar uzraudzības tīklu vai ar citām uzraudzības metodēm gūtajiem novērojumiem.

Piekrišanas vai atļaujas turētājam jo īpaši jānovērtē tas, vai informācija, kas gūta no vispārējās uzraudzības, ir piemērota un lietderīga tiešas, netiešas, aizkavētas un/vai kumulatīvas ietekmes monitoringam/konstatēšanai. Turklāt novērtējumā jāidentificē jomas (piemēram, lauku malas, nemērķa sugu grupas), par kurām varētu būt vajadzīgi papildu vai kvalitatīvāki dati.

Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma iedaļai jābūt pēc iespējas detalizētākai.

3.1.5.   Papildinformācija

Ja ir novērota nelabvēlīga vai negaidīta ietekme, papildus jānorāda, piemēram, attiecīgais reģions vai vieta, veģetācijas perioda posms, darbības ietekmes novēršanai vai riska mazināšanas pasākumi, ko bija vai būs vajadzīgs īstenot, lai cīnītos pret nelabvēlīgo ietekmi, un kā tas atsaucas uz vides riska novērtējumu (VRN), kā arī citi izdarītie secinājumi. Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma iedaļai jābūt pēc iespējas detalizētākai.

3.1.6.   Pārskats par zinātniski recenzētām publikācijām

Monitoringa rezultātu un plāna kontekstā jāņem vērā un jāanalizē zinātniski recenzētas publikācijas, tostarp zinātniski recenzētu žurnālu raksti, konferenču raksti, pārskati un jebkādi papildu pētījumi vai citi informācijas avoti saistībā ar kultūraugu audzēšanu/iezīmju kombināciju, par ko tiek sagatavots ziņojums. Šīs publikācijas jāuzskaita, jāapkopo un sīkāka informācija jānorāda papildinājumā. Literatūras pārskatā jānorāda visas attiecīgās publikācijas, kas ir parādījušās ziņošanas periodā. Vajadzības gadījumā var iesniegt konferenču rakstus, pārskatus un piekrišanas turētāja veiktus papildpētījumus, kas nav zinātniski recenzēti.

3.2.   Monitorings konkrētos gadījumos

3.2.1.   Konkrētos gadījumos veiktā monitoringa rezultāti (vajadzības gadījumā)

Jānorāda vides riska novērtējumā (VRN) un attiecīgajā lēmumā minētās prasības par konkrētos gadījumos veicamo monitoringu, kā arī konkrētos gadījumos veiktā monitoringa rezultāti, tostarp detalizēta informācija par metodēm, biežumu, ilgumu, monitoringa rezultātiem, analīzi un secinājumiem. Šajā iedaļā atļaujas/piekrišanas turētājam jāparāda tas, kā tika apkopota un analizēta informācija, lai pamatotu izdarītos secinājumus. Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma iedaļai jābūt pēc iespējas detalizētākai.

3.2.2.   Nejaušas izkaisīšanas izraisītās nelabvēlīgās ietekmes monitorings un paziņošana (vajadzības gadījumā)

Jāsniedz pārskats par pasākumiem, kas īstenoti, lai veiktu nelabvēlīgās ietekmes monitoringu pēc nejaušas izkaisīšanas, ja atļaujā vai esošajā monitoringa plānā paredzēts šāds monitorings, proti, šāda monitoringa īstenošanas biežums, izmantotās monitoringa metodes, pasākumi izkaisīšanās mazināšanai un piesārņojuma likvidēšanas procedūras vietā, kur notika nejaušā izkaisīšanas. Jāatzīmē jebkura novērotā neierastā, nelabvēlīgā vai ar ĢMO saistītā ietekme.

3.3.   Nobeiguma piezīmes

Jāsniedz kopsavilkums par monitoringa rezultātiem, kas iegūti ar anketu, tīklu vai citu uzraudzības metožu un iesaistīto personu palīdzību, literatūras pārskats, kā arī vispārīgie izdarītie secinājumi.

Ziņojumā jāiekļauj no uzraudzības tīkliem vai ar citu uzraudzības metožu palīdzību gūtā informācija, kas pamato jebkuru veiktā monitoringa aspektu, un pilnīgs ziņojums par lauksaimnieku anketās sniegtajām atbildēm, tostarp anketas aizpildīšanas rokasgrāmatas kopija, vajadzības gadījumā atsauces uz tiem norādot ziņojumā.

4.   REZULTĀTU UN SECINĀJUMU KOPSAVILKUMS

Jāsniedz kopsavilkums par iegūtajiem monitoringa rezultātiem un vispārīgie secinājumi. Kopsavilkumā skaidri jāparāda tas, kā veiktā monitoringa konstatējumi un datu interpretācija pamato šos secinājumus.

Šajā ziņojuma sadaļā atļaujas/piekrišanas turētājam jāmin arī iepriekšējos gados veikto monitoringa pasākumu galvenie konstatējumi, lai analizētu un novērtētu savstarpējas vai kumulatīvas ietekmes rašanās iespēju vai iespējamību, ko var būt sarežģīti pilnībā novērtēt vienā monitoringa gadā.

5.   MONITORINGA PLĀNA UN ATTIECĪGO METOŽU PIELĀGOŠANA TURPMĀKAJIEM GADIEM

Jāsniedz novērtējums par monitoringa plānu un attiecīgajām metodēm, kas izmantotas ziņojuma sagatavošanā. Jāizvērtē nelabvēlīgās ietekmes noteikšanai izmantoto metožu efektivitāte un nepilnības, kā arī jānorāda tas, vai ir vajadzīgs mainīt vai pielāgot monitoringa plānu un attiecīgās metodes, ņemot vērā monitoringa informāciju attiecībā uz iegūto datu lietderību un kvalitāti un ziņojumā sniegto rezultātu nenoteiktību.


II PIELIKUMS

MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR ĢMO LIETOJUMIEM, KAS NAV AUDZĒŠANA

Paraugs monitoringa rezultātu paziņošanai par ĢMO lietojumiem, kas nav audzēšana, saskaņā ar: Direktīvas 2001/18/EK 19. panta 3. punktu, 20. panta 1. punktu un VII pielikumu, kā arī Regulas (EK) Nr. 1829/2003 9. panta 1. punktu un 21. panta 1. punktu

1.   Vispārīga informācija

1.1.

Kultūraugs/iezīme(-es): …

1.2.

Atļaujas piešķiršanas lēmuma numurs un piekrišanas numurs un datums atbilstīgi Direktīvai 2001/18/EK: …

1.3.

Atļaujas piešķiršanas lēmuma numurs un atļaujas piešķiršanas datums atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1829/2003: …

1.4.

Unikālais identifikators: …

1.5.

Ziņošanas periods: no xx/xx/xx līdz xx/xx/xx

1.6.

Citi monitoringa ziņojumi tika iesniegti saistībā ar:

Audzēšanu

:

2.   Kopsavilkums

 

Turpmākās iedaļas jāaizpilda saskaņā ar 2. papildinājumu.

3.   ĢMO lietojumi, kas nav audzēšana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī sadaļa attiecas uz to vides ietekmējumu monitoringu, ko rada ĢMO lietojumi, kas nav audzēšana. Šādi lietojumi ietver tādas pārtikas un barības lietošanu, kas satur vai sastāv no ĢMO (dzīvi organismi).

3.1.   Preču imports Kopienā

3.1.1.

Kultūraugu (ģenētiski modificētu un nemodificētu) imports Kopienā pēc izcelsmes valsts

Izcelsmes valsts

Daudzums

(tonnas)

Aplēses, cik lielu daļu no importa veido ĢMO (ja to nav iespējams norādīt, aptuvena izaudzētā daļa izcelsmes valstī)

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Kultūraugu (ģenētiski modificētu un nemodificētu) imports Kopienā pēc galamērķa valsts

Galamērķa valsts

Daudzums

(tonnas)

 

 

 

 

3.1.3.

Tabulā 3.1.1. un 3.1.2. sniegto datu analīze

 

3.2.   Vispārējā uzraudzība

3.2.1.

Vispārējās uzraudzības apraksts

 

3.2.2.

Ziņas par tiem vispārējās uzraudzības laikā izmantotajiem uzraudzības tīkliem, kas saistīti ar rūpniecību, vidi, pārtiku un/vai barību

 

3.2.3.

Ziņas par importētājiem, tirgotājiem, operatoriem, pārstrādātājiem u. c. sniegto informāciju un/vai apmācību

 

3.2.4.

Vispārējās uzraudzības rezultāti

 

3.2.5.

Papildinformācija

 

3.2.6.

Pārskats par zinātniski recenzētām publikācijām – papildinājums

 

3.3.   Monitorings konkrētos gadījumos

3.3.1.

Konkrētos gadījumos veiktā monitoringa apraksts un rezultāti (vajadzības gadījumā)

 

3.3.2.

Pārstrāde (vajadzības gadījumā)

ES dalībvalsts

Ievešanas punkts/audzēšanas vieta

Pārstrādes punkts

Attālums no ievešanas punkta/audzēšanas vietas

Izmantotais transports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

Nejaušas izkaisīšanas izraisītās nelabvēlīgās ietekmes monitorings un paziņošana (vajadzības gadījumā)

 

3.4.   Nobeiguma piezīmes

 

4.   Rezultātu un secinājumu kopsavilkums

 

5.   Monitoringa plāna un attiecīgo metožu pielāgošana turpmākajiem gadiem

 

Paraksts: …

Datums: …

1. papildinājums

PĀRSKATS PAR ZINĀTNISKI RECENZĒTĀM PUBLIKĀCIJĀM

Dažās publikācijās var būt iekļauti materiāli, kas attiecas uz vairākām vides riska novērtēšanas jomām (skatīt 2. papildinājuma 3.2.6. iedaļu). Šādos gadījumos materiālus raksturo atsevišķi katrā attiecīgajā tabulā.

Vides riska novērtējuma joma

Publikācija

Pētījuma un rezultātu kopsavilkums

Aizsardzības mērķis

Novērotais parametrs

Nelabvēlīga ietekme

Atsauksmes par sākotnējo vides riska novērtējumu

 

 

 

 

 

 


Vides riska novērtējuma joma

Publikācija

Pētījuma un rezultātu kopsavilkums

Aizsardzības mērķis

Novērotais parametrs

Nelabvēlīga ietekme

Atsauksmes par sākotnējo vides riska novērtējumu

 

 

 

 

 

 


Vides riska novērtējuma joma

Publikācija

Pētījuma un rezultātu kopsavilkums

Aizsardzības mērķis

Novērotais parametrs

Nelabvēlīga ietekme

Atsauksmes par sākotnējo vides riska novērtējumu

 

 

 

 

 

 

2. papildinājums

PASKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

A.   Vispārīgas piezīmes

Monitoringu konkrētos gadījumos veic saskaņā ar piekrišanā/atļaujā izklāstītajiem nosacījumiem un paziņojumā norādīto monitoringa plānu.

Vispārējā uzraudzība attiecībā uz negaidītu vai neparedzētu nelabvēlīgo ietekmi arī jāuzskata par monitoringa plāna obligāto daļu.

Par nelabvēlīgo ietekmi ziņo, ņemot vērā tādus faktorus kā kultūraugs, jaunā iezīme, saņēmējvide, kā arī secinājumus vides riska novērtējumā, kuru veic, katru gadījumu izskatot atsevišķi. Turpmāk tekstā sniegts neizsmeļošs saraksts, kurā uzskaitītas ietekmes un sekas vai iznākumi, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt vidi:

a)

noturība un invazivitāte, selektīvi labvēlīgie vai nelabvēlīgie faktori, tostarp:

palielināta pašizsējas augu sastopamība,

palielināta ģenētiski modificēto (ĢM) augu ieviešanās ārpus lauka,

palielināta ĢM augu izplatība, noturība un akumulēšanās vidē (tostarp neradniecīga krustošanās ar savvaļas augiem);

b)

pārveidoto gēnu pārnese:

iespējama apputeksnēšanās samazināšanās,

biežāka horizontālā gēnu pārnese no auga uz mikrobu populācijām;

c)

mijiedarbība starp ĢM augiem un blakusorganismiem:

tieša/netieša ietekme uz blakusorganismiem,

izmaiņas nemērķa kaitēkļu un slimību uzņēmībā,

ietekme uz biotopu un bioloģisko daudzveidību;

d)

izmaiņas bioķīmiskajos procesos;

e)

vides faktoru ietekme uz cilvēka un dzīvnieku veselību.

B.   Instrukcija par parauga aizpildīšanu

Ziņojums jāaizpilda piekrišanas turētājam saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai atļaujas turētājam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

Ziņojums jāaizpilda atbilstīgi paraugam, piekrišanas vai atļaujas noteikumiem, kas izsniegta saskaņā ar attiecīgi Direktīvu 2001/18/EK vai Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un attiecīgajam monitoringa plānam.

Cik vien tas iespējams, ziņojumā sniegtos datus ilustrē, izmantojot diagrammas, attēlus un tabulas. Vajadzības gadījumā sniedz arī statistikas datus.

Atbilžu lauks aiz katra jautājuma neliecina par ziņojumā sniedzamās informācijas apjomu. Pielikumā pievieno attiecīgos pamatojošos dokumentus, skaidri norādot, uz kurām ziņojuma iedaļām tie attiecas.

Ja nav iespējams paziņot konkrētajā piekrišanā vai atļaujā vai monitoringa plānā prasīto informāciju, jāsniedz detalizēts pamatojums.

C.   Konfidencialitāte

Konfidenciālās ziņojuma daļas jāiesniedz kā atsevišķi dokumenti.

C.1.   Pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK

Neskarot Direktīvas 2001/18/EK 25. pantā paredzētos noteikumus, ziņojumā sniegtā informācija nav uzskatāma par konfidenciālu.

Tas neliedz kompetentajai iestādei, kas izdeva piekrišanu saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 19. pantu, un Komisijai no ziņojuma iesniedzēja pieprasīt papildu informāciju (konfidenciālu un nekonfidenciālu).

Ziņojumā pēc iespējas neiekļauj konfidenciālus datus. Konfidenciālos datus iekļauj ziņojuma pielikumā, sniedzot nekonfidenciālu kopsavilkumu vai vispārīgu aprakstu par šiem datiem, kas tiks publiskots.

C.2.   Pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003

Ziņojumā pēc iespējas neiekļauj konfidenciālus datus. Ziņojumā skaidri jānorāda, kuras sniegtās informācijas daļas uzskatāmas par konfidenciālām, pievienojot pierādāmu pamatojumu par konfidencialitātes nepieciešamību atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1829/2003 30. pantam. Ziņojuma pielikumā sniedz nekonfidenciālu kopsavilkumu vai vispārīgu aprakstu par šiem datiem, kas tiks publiskots.

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Ja kultūraugu audzē un pārstrādā vai izmanto pārtikā/barībā ES, jāaizpilda arī monitoringa ziņojums par ĢMO audzēšanu.

Kukurūza 1507 (OV L 291, 5.11.2005.), kukurūza MON 863 (OV L 207, 10.8.2005.) un kukurūza NK603 (OV L 295, 18.9.2004.) tika apstiprinātas saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK importēšanai un lietošanai kā jebkuru citu kukurūzu, izņemot audzēšanu.

2.   KOPSAVILKUMS

Jāsniedz kopsavilkums par iegūtajiem monitoringa rezultātiem un vispārīgie secinājumi. Jāapraksta monitoringa plāna un attiecīgo metožu pielāgojumi, kas ierosināti, pamatojoties uz šiem rezultātiem un secinājumiem.

3.   ĢMO LIETOJUMI, KAS NAV AUDZĒŠANA

3.1.   Preču imports Kopienā

3.1.1.   Kultūraugu (ģenētiski modificētu un nemodificētu) imports Kopienā pēc izcelsmes valsts

3.1.2.   Kultūraugu (ģenētiski modificētu un nemodificētu) imports Kopienā pēc galamērķa valsts

Turpmāk tekstā sniegta sīkāka informācija par to, kas jānorāda 3.1.1. un 3.1.2. tabulā. Jāsniedz nevis provizoriskie dati, bet gan faktiskie dati (izņemot to, cik lielu daļu no importa veido ĢMO).

a)

Eksportētāja valsts, kurā audzē ĢM kultūraugus;

b)

eksportētais kultūraugu (ģenētiski modificēto un nemodificēto) daudzums tonnās;

c)

Kopienas dalībvalstis, kurās tiek importēti kultūraugi (ģenētiski modificēti un nemodificēti);

d)

importētais kultūraugu (ģenētiski modificēto un nemodificēto) daudzums tonnās.

3.1.3.   Tabulā 3.1.1. un 3.1.2. sniegto datu analīze

Šajā analīzē jānorāda sniegto datu avots, tas, vai imports iepriekšējos gados ir palielinājies vai samazinājies un šo izmaiņu iemesli, lielākie to kultūraugu piegādātāji Kopienā, kuru izcelsme nav Kopiena, kā arī lielākie to kultūraugu importētāji Kopienā, kuru izcelsme nav Kopiena, izmaiņas tendencēs attiecībā uz nozīmīgākajiem importa tirgiem salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un šo izmaiņu iemesli.

3.2.   Vispārējā uzraudzība

3.2.1.   Vispārējās uzraudzības apraksts

Jāsniedz īstenotās vispārējās uzraudzības apraksts, cita starpā iekļaujot ziņas par visām izmantotajām metodēm (ieskaitot novērotos parametrus, datu vākšanas metodes, vietu veidus).

3.2.2.   Ziņas par tiem uzraudzības tīkliem, kas saistīti ar rūpniecību, vidi, pārtiku un/vai barību

Jāsniedz ziņas par tiem vispārējās uzraudzības laikā izmantotajiem tīkliem, kas saistīti ar nozari, vidi, pārtiku un/vai barību. Saistībā ar katru identificēto uzraudzības tīklu jāsniedz šāda informācija:

a)

nosaukums, norādot to, vai tas ir ar rūpniecību, vidi, pārtiku un/vai barību saistīts tīkls;

b)

dalībvalstis, kurās darbojas uzraudzības tīkli, un vai tie darbojas vietējā, reģionālā vai valsts mērogā;

c)

tīmekļa vietnes adrese;

d)

aizsardzības mērķis;

e)

par to, kā tīkls ievāc informāciju vispārējās uzraudzības vajadzībām;

f)

procedūra, lai par nelabvēlīgu ietekmi paziņotu atļaujas/piekrišanas turētājam;

g)

kritēriji, kas izmantoti, izvēloties uzraudzības tīklu.

3.2.3.   Ziņas par importētājiem, tirgotājiem, operatoriem, pārstrādātājiem u. c. sniegto informāciju un/vai apmācību

Jāsniedz ziņas par importētājiem, tirgotājiem, operatoriem, pārstrādātājiem u. c. sniegto informāciju, par to, kad un kā šī informācija tika sniegta, un par noteikumiem attiecībā uz minēto lietotāju grupu informēšanu par izmaiņām esošajā informācijā vai jaunu informāciju.

3.2.4.   Vispārējās uzraudzības rezultāti

Jānorāda veiktās vispārējās uzraudzības rezultāti, tostarp novērotā tiešā, netiešā, aizkavētā un/vai kumulatīvā ietekme un jo īpaši novērotās nelabvēlīgās ietekmes veids un izdarītie secinājumi. Visu monitoringa metožu novērotajiem parametriem jābūt sīki analizētiem, interpretētiem un apspriestiem, vienlaikus uzskatāmi parādot to, kā šie rezultāti pamato atļaujas/piekrišanas turētāja izdarītos secinājumus. Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma iedaļai jābūt pēc iespējas detalizētākai.

3.2.5.   Papildinformācija

Ja ir novērota nelabvēlīga vai negaidīta ietekme, jāsniedz papildinformācija, piemēram, attiecīgais reģions vai vieta, pasākumi, kas veikti, lai apstiprinātu nelabvēlīgo ietekmi, darbības ietekmes novēršanai vai riska mazināšanas pasākumi, ko bija vai būs vajadzīgs īstenot, lai cīnītos pret nelabvēlīgo ietekmi, un kā tas atsaucas uz VRN, kā arī citi izdarītie secinājumi. Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma iedaļai jābūt pēc iespējas detalizētākai.

3.2.6.   Pārskats par zinātniski recenzētām publikācijām – papildinājums

Monitoringa rezultātu un plāna kontekstā jāņem vērā un jāanalizē zinātniski recenzētas publikācijas, tostarp zinātniski recenzētu žurnālu raksti, konferenču raksti, pārskati un jebkādi papildu pētījumi vai citi informācijas avoti saistībā ar importēšanu un apstrādi un ar kultūrauga/iezīmju kombinācijas izmantošanu pārtikā un/vai barībā, par ko tiek sagatavots ziņojums. Šīs publikācijas jāuzskaita, jāapkopo un sīkāka informācija jānorāda papildinājumā. Literatūras pārskatā jānorāda visas attiecīgās publikācijas, kas ir parādījušās ziņošanas periodā. Vajadzības gadījumā var iesniegt konferenču rakstus, pārskatus un piekrišanas turētāja veiktus papildpētījumus, kas nav zinātniski recenzēti.

3.3.   Monitorings konkrētos gadījumos

3.3.1.   Konkrētos gadījumos veiktā monitoringa rezultāti (vajadzības gadījumā)

Jānorāda vides riska novērtējumā (VRN) un attiecīgajā lēmumā minētās prasības par konkrētos gadījumos veicamo monitoringu, kā arī konkrētos gadījumos veiktā monitoringa rezultāti, tostarp detalizēta informācija par metodēm, biežumu, ilgumu, monitoringa rezultātiem, analīzi un secinājumiem. Šajā iedaļā atļaujas/piekrišanas turētājam jāparāda tas, kā tika apkopota un analizēta informācija, lai pamatotu izdarītos secinājumus. Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma iedaļai jābūt pēc iespējas detalizētākai.

3.3.2.   Pārstrāde (vajadzības gadījumā)

Šajā iedaļā norādītā informācija jāsniedz tikai tad, ja atļaujā vai monitoringa plānā paredzēts monitorings nejaušas izkaisīšanas gadījumā un:

a)

ja pārstrāde notiek ārpus importēšanas ostas teritorijas; vai

b)

attiecībā uz dalībvalstī/Kopienā audzēto ĢM kultūraugu pārstrādes vietām.

3.3.3.   Nejaušas izkaisīšanas izraisītās nelabvēlīgās ietekmes monitorings un paziņošana (vajadzības gadījumā)

Jāsniedz pārskats par pasākumiem, kas īstenoti, lai veiktu nelabvēlīgās ietekmes monitoringu pēc nejaušas izkaisīšanas, ja atļaujā vai esošajā monitoringa plānā paredzēts šāds monitorings, piemēram, šāda monitoringa īstenošanas biežums, izmantotās monitoringa metodes, pasākumi izkaisīšanās mazināšanai un piesārņojuma likvidēšanas procedūras. Turklāt jāatzīmē jebkura novērotā neierastā, nelabvēlīgā vai ar ĢMO saistītā ietekme. Šī informācija jāsniedz attiecībā uz:

a)

ostām, kur tiek importēti ĢM kultūraugi un ja pārstrāde notiek ostas robežās;

b)

3.3.2. iedaļā norādītajām pārstrādes vietām.

3.4.   Nobeiguma piezīmes

Ziņojumā jāiekļauj no uzraudzības tīkliem vai ar citu uzraudzības metožu palīdzību gūtā informācija, kas pamato jebkuru veiktā monitoringa aspektu, vajadzības gadījumā atsauces uz tiem norādot ziņojumā. Jāsniedz kopsavilkums par monitoringa rezultātiem, kas iegūti ar tīklu starpniecību, literatūras pārskats un vispārīgie secinājumi.

4.   REZULTĀTU UN SECINĀJUMU KOPSAVILKUMS

Jāsniedz kopsavilkums par iegūtajiem monitoringa rezultātiem un vispārīgie secinājumi. Kopsavilkumā skaidri jāparāda tas, kā veiktā monitoringa konstatējumi un datu interpretācija pamato šos secinājumus.

5.   MONITORINGA PLĀNA UN ATTIECĪGO METOŽU PIELĀGOŠANA TURPMĀKAJIEM GADIEM

Jāsniedz novērtējums par monitoringa plānu un attiecīgajām metodēm, kas izmantotas ziņojuma sagatavošanā. Jāizvērtē nelabvēlīgās ietekmes noteikšanai izmantoto metožu efektivitāte un nepilnības, kā arī jānorāda tas, vai ir vajadzīgs mainīt vai pielāgot monitoringa plānu un attiecīgās metodes, ņemot vērā monitoringa informāciju attiecībā uz iegūto datu lietderību un kvalitāti un ziņojumā sniegto rezultātu nenoteiktību.


21.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 20. oktobris),

ar ko apstiprina konkrētas valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei tītariem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7735)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/771/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli (1) un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 mērķis ir nodrošināt, ka tiek veikti pienācīgi un iedarbīgi pasākumi salmonellas un citu zoonozes izraisītāju atklāšanai un kontrolei visos atbilstošos ražošanas, pārstrādes un realizācijas posmos, jo īpaši primārās ražošanas līmenī, lai ierobežotu to izplatību un sabiedrības veselības apdraudējumu.

(2)

Minētā regula paredz, ka jānosaka Kopienas mērķi, lai samazinātu dažu regulas I pielikumā uzskaitīto zoonožu un zoonozes izraisītāju izplatību dzīvnieku populācijās.

(3)

Kopienas mērķis samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium izplatību tītariem primārās ražošanas līmenī ir noteikts ar Komisijas 2008. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 584/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Kopienas uzdevumu samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium izplatību tītariem (2).

(4)

Lai sasniegtu šo Kopienas mērķi, dalībvalstīm jāizveido valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei tītariem un jāiesniedz šīs programmas Komisijai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2160/2003.

(5)

Dažas dalībvalstis iesniedza attiecīgās programmas, kuras tika atzītas par atbilstošām attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem veterinārijas jomā, un jo īpaši Regulai (EK) Nr. 2160/2003.

(6)

Tāpēc minētās valstu kontroles programmas ir jāapstiprina.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pielikumā minēto dalībvalstu iesniegtās valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei tītariem ir apstiprinātas.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 162, 21.6.2008., 3. lpp.


PIELIKUMS

Beļģija

Bulgārija

Čehija

Dānija

Vācija

Īrija

Grieķija

Spānija

Francija

Itālija

Kipra

Lietuva

Ungārija

Malta

Nīderlande

Austrija

Polija

Portugāle

Rumānija

Slovēnija

Slovākija

Somija

Zviedrija

Apvienotā Karaliste