ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.253.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 253

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 25. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 876/2009 (2009. gada 24. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 877/2009 (2009. gada 24. septembris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem 2009./2010. tirdzniecības gadā

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 878/2009 (2009. gada 24. septembris), ar kuru nosaka no 2009. gada 1. oktobra piemērojamās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasei cukura nozarē

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 879/2009 (2009. gada 24. septembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kukurūzai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 676/2009 minēto konkursu

7

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 716/2009/EK (2009. gada 16. septembris), ar ko izveido Kopienas programmu īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā

8

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2009/717/KĀDP (2009. gada 24. septembris), ar ko pagarina Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP par turpmākiem pasākumiem, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

17

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

25.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 876/2009

(2009. gada 24. septembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 25. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. septembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

31,8

ZZ

31,8

0707 00 05

MK

33,2

TR

125,5

ZZ

79,4

0709 90 70

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

96,7

CL

106,0

TR

84,3

UY

117,8

ZA

83,1

ZZ

97,6

0806 10 10

EG

104,8

IL

111,8

TR

95,7

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

62,2

BR

83,8

CL

99,4

NZ

80,2

US

79,8

ZA

76,8

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

81,8

CN

48,1

TR

108,5

US

161,5

ZA

70,1

ZZ

94,0

0809 30

TR

127,1

ZZ

127,1

0809 40 05

TR

90,9

ZZ

90,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


25.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 877/2009

(2009. gada 24. septembris),

ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem 2009./2010. tirdzniecības gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), ir paredzēts, ka baltā cukura un jēlcukura CIF importa cenu uzskata par “reprezentatīvo cenu”. Šīs cenas uzskata par noteiktām standarta kvalitātei, kas attiecīgi norādīta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II un III punktā.

(2)

Nosakot reprezentatīvās cenas, ir jāņem vērā visa informācija, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 951/2006 23. pantā, izņemot gadījumus, kuri uzskaitīti minētās regulas 24. pantā.

(3)

Lai pielāgotu cenas, kuras neattiecas uz standarta kvalitāti, attiecībā uz balto cukuru atlasītajiem piedāvājumiem jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 951/2006 26. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie palielinājumi vai samazinājumi. Attiecībā uz jēlcukuru jāpiemēro minētā punkta b) apakšpunktā noteiktie korekcijas koeficienti.

(4)

Ja starp attiecīgā produkta sprūda cenu un reprezentatīvo cenu ir starpība, jānosaka papildu ievedmuitas nodokļi, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 951/2006 39. pantā paredzētie nosacījumi.

(5)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 951/2006 36. pantam ir jānosaka attiecīgo produktu reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 951/2006 36. pantā minētajiem produktiem, ir noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. septembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.


PIELIKUMS

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2009. gada 1. oktobra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 99

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

35,59

0,61

1701 11 90 (1)

35,59

4,23

1701 12 10 (1)

35,59

0,47

1701 12 90 (1)

35,59

3,93

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


25.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 878/2009

(2009. gada 24. septembris),

ar kuru nosaka no 2009. gada 1. oktobra piemērojamās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasei cukura nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), ir paredzēts, ka melases CIF importa cenu uzskata par “reprezentatīvo cenu”. Šo cenu uzskata par noteiktu Regulas (EK) Nr. 951/2006 27. pantā norādītajai standarta kvalitātei.

(2)

Nosakot reprezentatīvās cenas, ir jāņem vērā visa informācija, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 951/2006 29. pantā, izņemot gadījumus, kuri uzskaitīti minētās regulas 30. pantā, un vajadzības gadījumā šo aprēķinu var veikt, izmantojot Regulas (EK) Nr. 951/2006 33. pantā norādīto metodi.

(3)

Lai pielāgotu cenas, kuras neattiecas uz standarta kvalitāti, tās ir jāpalielina vai jāsamazina atbilstoši piedāvātās melases kvalitātei, piemērojot Regulas (EK) Nr. 951/2006 32. pantu.

(4)

Ja starp attiecīgā produkta sprūda cenu un reprezentatīvo cenu ir starpība, jānosaka papildu ievedmuitas nodokļi, ievērojot Regulas (EK) Nr. 951/2006 39. pantā minētos nosacījumus. Ja aptur ievedmuitas nodokļa piemērošanu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 951/2006 40. pantam, ir jānosaka šo nodokļu summas.

(5)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 951/2006 34. pantam ir jānosaka attiecīgo produktu reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 951/2006 34. pantā minētajiem produktiem, ir noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. septembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.


PIELIKUMS

No 2009. gada 1. oktobris piemērojamās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi melasei cukura nozarē

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Ievedmuitas nodoklis, kas jāpiemēro par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem (1) saistībā ar Regulas (EK) Nr. 951/2006 40. pantā minēto apturēšanu

1703 10 00 (2)

12,98

0

1703 90 00 (2)

8,37

0


(1)  Šī summa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 951/2006 40. pantu aizstāj kopējā muitas tarifa nodokli, kas paredzēts šiem produktiem.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 951/2006 27. pantā.


25.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 879/2009

(2009. gada 24. septembris),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kukurūzai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 676/2009 minēto konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 144. panta 1. punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 676/2009 (2) tika izsludināts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu trešo valstu izcelsmes kukurūzas importam Spānijā.

(2)

Saskaņā ar 8. pantu Komisijas 2008. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1296/2008, kas apstiprina noteikumus, ar kādiem var iesniegt pieteikumus par tarifa kvotām kukurūzas un sorgo importam Spānijā un kukurūzas importam Portugālē (3), Komisija atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minētajai procedūrai var pieņemt lēmumu par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. Nosakot šo maksimālo nodokļa samazinājumu, jo īpaši jāņem vērā kritēriji, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1296/2008 7. un 8. pantā.

(3)

Par konkursa uzvarētājiem tiek pasludināti visi pretendenti, kuru piedāvātais samazinājums atbilst ievedmuitas nodokļa maksimālajam samazinājumam vai ir mazāks par to.

(4)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz piedāvājumiem, kas iesniegti no 2009. gada 11. septembra līdz 24. septembrim saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 676/2009 minēto konkursu, ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kukurūzai nosaka 30,25 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 25 000 tonnu apjomā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 25. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. septembrī

Komisijas vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 196, 28.7.2009., 6. lpp.

(3)  OV L 340, 19.12.2008., 57. lpp.


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

25.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/8


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 716/2009/EK

(2009. gada 16. septembris),

ar ko izveido Kopienas programmu īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Finanšu pakalpojumu nozare ir viens no svarīgākajiem iekšējā tirgus komponentiem, kam ir būtiska nozīme Eiropas ekonomikas sekmīgā darbībā un globālajā konkurētspējā. Labi attīstītai un dinamiskai finanšu nozarei ir vajadzīga stabila regulēšanas un uzraudzības sistēma, kas spēj atbilst aizvien integrētāku Kopienas finanšu tirgu prasībām.

(2)

Ņemot vērā krīzi finanšu tirgos, kas kopš 2007. gada kļuvusi aizvien plašāka, finanšu iestāžu un finanšu pārskatu un revīzijas uzraudzība ir kļuvusi par Kopienas politiskās darba kārtības centrālo jautājumu, attiecībā uz kuru ir jānodrošina iekšējā tirgus sekmīgi funkcionējošs kopējs regulējums.

(3)

Arī globālajā ekonomikā ir vajadzība pēc standartu tuvināšanas starp dažādām jurisdikcijām un pēc starptautisku standartu izveides, izmantojot pārredzamu un demokrātiski atbildīgu procesu. Tādēļ ir svarīgi, lai Kopienai būtu zināma nozīme starptautisko finanšu tirgu standartu izveides procesā. Lai nodrošinātu Kopienas interešu ievērošanu un augstu globālo standartu kvalitāti un atbilstību Kopienas tiesību aktiem, ļoti svarīga ir Kopienas interešu pienācīga pārstāvība minētajā starptautisko standartu izveides procesā.

(4)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (3) (SGS regula) starptautiskos finanšu pārskatu standartus (IFRS) vajadzētu iekļaut Kopienas tiesību aktos, lai tos piemērotu uzņēmumi, kuru vērtspapīri tiek kotēti regulētā Kopienas tirgū, ar nosacījumu, ka IFRS atbilst minētajā regulā noteiktajiem kritērijiem. Tādēļ IFRS ir viens no nozīmīgākajiem elementiem iekšējā tirgus darbībā, un tādējādi Kopiena ir tieši ieinteresēta nodrošināt, lai IFRS izstrādes un apstiprināšanas procesa rezultātā tiktu izveidoti tādi standarti, kas atbilst iekšējā tirgus tiesiskā regulējuma prasībām.

(5)

IFRS izstrādā Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB), un ar tiem saistītās interpretācijas sagatavo Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komiteja (SFPIK) – divas Starptautisko grāmatvedības standartu komitejas fonda (IASCF) struktūras. Tādēļ ir svarīgi izstrādāt piemērotus IASCF finansēšanas pasākumus.

(6)

Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu (EFRAG) 2001. gadā izveidoja finanšu pārskatu procesā iesaistīto emitentu, ieguldītāju un grāmatvedības speciālistu Eiropas organizāciju pārstāvji. Saskaņā ar SGS regulu EFRAG sniedz Komisijai atzinumus par to, vai IASB izstrādātais grāmatvedības standarts vai apstiprināmā SFPIK sagatavotā interpretācija atbilst Kopienas tiesību aktiem. Turklāt EFRAG aizvien vairāk tiek izmantota kā platforma, lai nodrošinātu augšupēju, tehnisku atbalstu saistībā ar grāmatvedības standartu projektu izstrādi.

(7)

Ņemot vērā EFRAG svarīgo nozīmi attiecībā uz iekšējā tirgus tiesību un politikas virzienu nostiprināšanu un Eiropas interešu pārstāvību standartu izveides procesā starptautiskā mērogā, Kopienai ir jāveic ieguldījums EFRAG finansēšanā.

(8)

Obligātās revīzijas jomā Uzraudzības grupa – starptautiska struktūra, kas atbildīga par Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) pārvaldības reformas uzraudzību – 2005. gadā izveidoja Sabiedrības interešu uzraudzības padomi (PIOB). PIOB uzdevums ir pārraudzīt procesu, kura rezultātā tiek pieņemti starptautiskie revīzijas standarti (SRS), kā arī citas sabiedrisko interešu jomas darbības, ko veic IFAC. SRS var pieņemt piemērošanai Kopienā jo īpaši ar nosacījumu, ka tie ir izstrādāti atbilstošā procesā, publiskā pārraudzībā un atklāti, kā noteikts 26. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (4).

(9)

SRS iekļaušana Kopienas tiesību aktos un PIOB svarīgais uzdevums nodrošināt šo standartu atbilstību Direktīvas 2006/43/EK prasībām nozīmē, ka Kopiena ir tieši ieinteresēta nodrošināt, lai šādu standartu izstrādes un apstiprināšanas procesa rezultātā tiktu izveidoti tādi standarti, kas atbilst iekšējā tirgus tiesiskajam regulējumam. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt piemērotus PIOB finansēšanas pasākumus.

(10)

Tādēļ piemērots risinājums ir Kopienas programmas (turpmāk “Programma”) izveide, ļaujot līdzfinansēt EFRAG, IASCF un PIOB darbību, kuras mērķis saskaņā ar 162. pantu Komisijas Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (2002. gada 23. decembris), ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (5), atbilst Eiropas vispārējām interesēm, izstrādājot un apstiprinot standartus vai uzraugot standartu izveides procesus finanšu pārskatu un revīzijas jomā.

(11)

Lietderīgi ir arī nodrošināt dotācijas trīs juridiskajām atbalsta struktūrām, kuru vienīgais uzdevums ir sniegt administratīvu atbalstu Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejai, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (6), Eiropas Banku uzraudzītāju komitejai, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (7), un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komitejai, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (8) (turpmāk kopā “uzraudzītāju komitejas”), savu pilnvaru un tādu projektu īstenošanai, kas, inter alia, saistīti ar uzraudzības konverģenci, jo īpaši valstu uzraudzības iestāžu personāla apmācību un informācijas tehnoloģiju projektu pārvaldību.

(12)

Finanšu krīze ir pierādījusi, ka steidzami ir vajadzīga attīstība uzraudzības konverģences un sadarbības jomā. Tādēļ ir lietderīgi, ka Kopiena sniedz finansiālu ieguldījumu uzraudzītāju komiteju konkrētās darbībās, kas jāveic, lai panāktu šādu attīstību.

(13)

Finanšu pakalpojumu jomu reglamentējošo Kopienas tiesību aktu vienādai ieviešanai un piemērošanai attiecībā uz uzraudzību ir būtiska nozīme, lai novērstu atlikušos šķēršļus, kuri kavē iekšējā tirgus netraucētu darbību. Uzraudzītāju komiteju nodrošināta valstu uzraudzības iestāžu personāla labāka vispārēja apmācība un kopīgu informācijas tehnoloģijas rīku izstrāde ir vieni no efektīvākajiem un piemērotākajiem līdzekļiem šā mērķa sasniegšanai.

(14)

Struktūras, kas darbojas uzraudzības, grāmatvedības un revīziju jomā, ir lielā mērā atkarīgas no finansējuma, un, kaut arī to funkcijas Kopienai ir ļoti svarīgas, neviens no ierosinātajiem Programmas līdzekļu saņēmējiem negūst nekādu finansiālu atbalstu no Kopienas budžeta, kas savukārt var ietekmēt šo struktūru spēju pildīt savus uzdevumus, kuriem ir būtiska nozīme iekšējā tirgus darbībā.

(15)

Kopienas līdzfinansējums nodrošina līdzekļu saņēmējiem skaidru, stabilu, daudzveidīgu, pienācīgu un atbilstīgu finansējumu, ļaujot tiem neatkarīgi un efektīvi pildīt savas funkcijas, kas saistītas ar Kopienas sabiedriskajām interesēm.

(16)

Būtu jānodrošina pietiekams finansējums, paredzot Kopienas ieguldījumu uzraudzītāju komiteju darbībā, kā arī starptautisko grāmatvedības un revīzijas standartu izstrādē un jo īpaši IASCF, tostarp EFRAG un PIOB, darbībā.

(17)

Kopienas finansējuma piešķiršana, jo īpaši IASCF konkrētajā gadījumā, būtu jāpakārto nosacījumam, ka praksē ir īstenotas Kopienas pieprasītās reformas pārvaldības jomā.

(18)

Katru gadu iesniedzot Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai savu darba programmu projektus, kā prasīts Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. oktobra Rezolūcijā (9) un Padomes 2008. gada 14. maija Secinājumos, uzraudzītāju komitejām šajās darba programmās vajadzētu iekļaut sadaļu, kurā sīki izklāstīti darba programmu iesniegšanas gadā saskaņā ar Programmu finansētie pasākumi, jo īpaši norādot finansējuma summas un finansēto pasākumu rezultātus, kā arī izklāstīt pasākumus, ko Programmas finansējuma saņemšanai uzraudzītāju komitejas plāno iesniegt Komisijai nākamā gada laikā.

(19)

Vienlaikus ar IASCF un EFRAG finansējuma modeļa maiņu patlaban šajās struktūrās notiek pārvaldības reforma, kuras nepieciešamību ir akcentējusi finanšu krīze, lai nodrošinātu, ka to struktūra un procedūras ļauj tām neatkarīgi, efektīvi, pārredzami un demokrātiski atbildīgi pildīt savas funkcijas, kas saistītas ar sabiedriskajām interesēm. Šo reformu nozīmi uzsvēra Finanšu uzraudzības jautājumu augsta līmeņa darba grupa, kuras vadītājs ir Jacques de Larosière, (Larosière grupa) savā 2009. gada 25. februāra ziņojumā, Komisija 2009. gada 4. marta paziņojumā Eiropadomes pavasara sanāksmei “Impulsi Eiropas atveseļošanai”, kā arī Divdesmit valstu grupa (G20) 2009. gada 2. aprīļa sanāksmē. Šīm reformām būtu jāstājas spēkā līdz Kopienas līdzfinansējuma sākšanai. Attiecībā uz IASCF šīm reformām būtu jāietver tas, inter alia, ka tiek īstenotas ieceres, kas izklāstītas Eiropas Parlamenta 2008. gada 24. aprīļa Rezolūcijā par Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS) un Starptautisko grāmatvedības standartu padomes (IASB) pārvaldi un Padomes 2008. gada 8. jūlija Secinājumos, jo īpaši attiecībā uz uzraudzības padomes izveidi ar attiecīgām pilnvarām un atbilstīgu sastāvu, lielāku pārredzamību un leģitimitāti IASCF standartu un darba kārtības izstrādes procedūrās, Standartu konsultatīvās padomes efektīvāku darbību, kā arī oficiālas nozīmes piešķiršanu ietekmes novērtējumiem kā atbilstošas IASB procedūras elementiem.

(20)

Līdzekļu saņēmējiem, kuri veic starptautiskas darbības trešās valstīs, piemēram, PIOB un IASCF, Kopienas līdzfinansējumu vairs nevajadzētu piešķirt, ja pēc pirmajiem diviem līdzfinansējuma gadiem šie līdzekļu saņēmēji nav panākuši vērā ņemamu progresu, lai nodrošinātu, ka neitrālā finansējuma daļa ir lielākā to kopējā, tostarp trešo valstu dalībnieku nodrošinātā, finansējuma daļa.

(21)

Direktīvā 2006/43/EK ir noteikts, ka dalībvalstis izveido neatkarīgas pārraudzības struktūras revīzijas jomā. Neseno tirgus notikumu rezultātā tomēr ir atklājušies trūkumi daudzās jomās, tostarp revīzijas jomā. Lai turpinātu uzlabot revīzijas kvalitāti Eiropas Savienībā, Komisijai līdz 2010. gada 1. jūlijam vajadzētu iesniegt ziņojumu par Eiropas līmeņa sadarbības veicināšanu starp revīzijas uzņēmumu uzraudzības iestādēm.

(22)

Finanšu krīzes dēļ var tikt izveidotas jaunas struktūras Kopienas vai starptautiskā līmenī, kuru pilnvaras ietver Kopienas mērķus, kas ir līdzīgi Programmas līdzekļu saņēmēju mērķiem.

(23)

Būtu jārod iespēja šādas struktūras ietvert Programmā kā jaunus līdzekļu saņēmējus, ja tās atbilst šajā lēmumā izklāstītajiem atbilstības kritērijiem.

(24)

Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (10).

(25)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro izvēlēties jaunus Programmas līdzekļu saņēmējus un attiecīgi grozīt pielikumu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šā lēmuma elementus, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(26)

Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (11) (Finanšu regula), un Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, kuras aizsargā Kopienas finansiālās intereses, piemēro, ņemot vērā vienkāršības un konsekvences principus budžeta instrumentu izvēlē, ierobežojumu to gadījumu skaitam, kad Komisija saglabā tiešo atbildību par ieviešanu un pārvaldību, un vajadzīgo proporcionalitāti starp resursu līmeni un ar to izmantošanu saistīto administratīvo slogu.

(27)

Finanšu krīze ir akcentējusi nepieciešamību veikt Eiropas Savienības finanšu nozares regulēšanas un uzraudzības modeļu reformu. Komisija paziņojumā “Impulsi Eiropas atveseļošanai” ir apliecinājusi, ka plāno iesniegt vajadzīgos likumdošanas priekšlikumus, pienācīgi ņemot vērā Larosière grupas iesniegtos secinājumus. Eiropadomes 2009. gada 19. un 20. marta sanāksmē tika panākta vienošanās, ka ir jāuzlabo finanšu iestāžu regulēšana un uzraudzība Eiropas Savienībā, par pamatu rīcībai izmantojot Larosière grupas ziņojumu. Komisijai iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 2010. gada 1. jūlijā vajadzētu iesniegt attiecīgus priekšlikumus Eiropas Parlamentam un Padomei.

(28)

Ar šo lēmumu būtu jāparedz iespēja līdzfinansēt konkrētas struktūras, kuru darbības mērķi atbilst Kopienas vispārējām interesēm un kuras Kopienas mērogā darbojas finanšu pakalpojumu jomā, kā arī izstrādā un apstiprina standartus vai uzrauga standartu izveides procesus finanšu pārskatu un revīzijas jomā.

(29)

Kopienas finansējums ir paredzēts skaidri noteiktam un ierobežotam svarīgāko struktūru skaitam finanšu pakalpojumu jomā. Pašreizējā institucionālajā struktūrā jaunā finansēšanas sistēma nodrošinās stabilu, daudzveidīgu, pienācīgu un atbilstīgu finansējumu, ļaujot attiecīgajām struktūrām neatkarīgi un efektīvi pildīt savas funkcijas, kas saistītas ar Kopienu vai tās sabiedriskajām interesēm. Finanšu atbalstu piešķirs saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Finanšu regulā un Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002.

(30)

Ņemot vērā to, ka šā lēmuma mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šo mērķu mēroga un ietekmes dēļ tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim izveido Kopienas programmu (turpmāk “Programma”), lai atbalstītu tādu struktūru darbību, kuras veicina Kopienas politikas mērķu sasniegšanu attiecībā uz uzraudzības konverģenci un sadarbību finanšu pakalpojumu jomā un saistībā ar finanšu pārskatiem un revīziju.

2. pants

Mērķi

1.   Programmas vispārīgais mērķis ir uzlabot apstākļus iekšējā tirgus darbībai, atbalstot konkrētu struktūru darbību, pasākumus vai rīcību finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu vai revīzijas jomā.

2.   Programmā ir ietvertas šādas darbības:

a)

Kopienas politikas virzienu īstenošanas darbības, kuru mērķis ir uzraudzības konverģence, jo īpaši izmantojot valstu uzraudzības iestāžu personāla apmācību un informācijas tehnoloģiju projektu pārvaldību finanšu pakalpojumu jomā; un

b)

standartu izstrādes vai tās veicināšanas darbības, standartu piemērošanas, izvērtēšanas vai uzraudzības darbības vai standartu izveides procesa kontroles darbības, veicinot Kopienas politikas virzienu īstenošanu finanšu pārskatu un revīzijas jomā.

3.   Programmas īstenošana neierobežo uzraudzītāju komiteju neatkarību, kā tā noteikta Lēmumos 2009/77/EK, 2009/78/EK un 2009/79/EK.

3. pants

Piekļuve Programmai

Lai saskaņā ar Programmu saņemtu Kopienas finansējumu, līdzekļu saņēmējs atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tas ir bezpeļņas juridiska persona, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un darboties Eiropas vispārējās interesēs, kā norādīts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 162. pantā; un

b)

dotāciju piešķiršanas laikā tas nedrīkst atrasties nevienā no situācijām, kas minētas Finanšu regulas 93. panta 1. punktā, 94. pantā vai 96. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

4. pants

Programmas līdzekļu saņēmēji

1.   Programmas līdzekļus saņem pielikumā uzskaitītie līdzekļu saņēmēji.

2.   Līdzekļu saņēmējiem, kuri veic starptautiskas darbības trešās valstīs, piemēram, IASCF un PIOB, Programmas finansējumu vairs nepiešķir, ja pēc pirmajiem diviem līdzfinansējuma gadiem šie līdzekļu saņēmēji nav panākuši vērā ņemamu progresu, lai nodrošinātu, ka neitrālā finansējuma daļa ir lielākā to kopējā, tostarp trešo valstu dalībnieku nodrošinātā, finansējuma daļa.

5. pants

Dotāciju piešķiršana

1.   Saskaņā ar Programmu Komisija sniedz finansējumu kā dotācijas un vienīgi pēc tam, kad saņemta attiecīga darba programma un veiktas kopējā budžeta aplēses.

2.   Kopienas finansējumu piešķir kā pamatdarbības izmaksu subsīdijas vai darbības dotācijas ar šādiem nosacījumiem:

a)

pielikuma A sadaļā norādītajiem līdzekļu saņēmējiem Kopienas finansējumu piešķir kā pamatdarbības izmaksu subsīdijas; un

b)

pielikuma B sadaļā norādītie līdzekļu saņēmēji:

i)

var izvēlēties, vai tie saņem darbības dotāciju vai pamatdarbības izmaksu subsīdiju; un

ii)

saskaņā ar 1. punktu iesniedzot Komisijai savu darba programmu un paredzēto kopējo budžetu, attiecīgajam līdzekļu saņēmējam ir jāiesniedz Komisijai rakstisks apstiprinājums tam, ka finansējuma pieprasījums neierobežo to uzraudzītāju komiteju neatkarību, kurām līdzekļu saņēmējs sniedz administratīvu atbalstu.

3.   Pamatdarbības izmaksu subsīdijas piešķir vienīgi līdzekļu saņēmēju pamatdarbības izmaksu un izdevumu finansēšanai, tostarp sekretariātu uzturēšanai un darbinieku atalgojumam.

Atjaunošanas gadījumā pamatdarbības izmaksu subsīdijas automātiski nesamazina.

4.   Darbības dotācijas piešķir tikai 6. pantā norādītajiem pasākumiem, un uz tām attiecas šādi nosacījumi:

a)

to ekskluzīvajam mērķim jābūt, lai pielikuma B sadaļā norādītie līdzekļu saņēmēji varētu sniegt administratīvu atbalstu uzraudzītāju komitejām lēmumos par darbības dotācijām noteikto projektu īstenošanai; un

b)

pielikuma B sadaļā norādīto līdzekļu saņēmēju administratīvā atbalsta funkcijai jābūt skaidri izklāstītai to attiecīgajos statūtos.

Pielikuma B sadaļā uzskaitīto līdzekļu saņēmēju vienīgais nolūks ir b) apakšpunktā minētā administratīvā atbalsta funkcija, un tā ietver 6. pantā noteikto pasākumu veikšanu uzraudzītāju komitejas vajadzībām.

5.   Komisija lemj par finansējuma summu un maksimālo procentuālo apjomu un publisko šādus lēmumus.

6. pants

Darbības dotāciju saņemšanai atbilstīgie līdzekļu saņēmēju pasākumi

Neskarot 2. panta 3. punktu, kā arī 3. un 5. pantu, par darbības dotāciju saņemšanai atbilstīgiem uzskata šādus pasākumus, kas ir konkrēti Kopienas mēroga projekti:

a)

informācijas tehnoloģijas projekti;

b)

valstu uzraudzības iestāžu personāla apmācības programmas un personāla apmaiņas shēmas;

c)

konferenču, semināru, kursu un ekspertu sanāksmju rīkošana;

d)

publikāciju sagatavošana un izdošana, citu informatīvu pasākumu sagatavošana un organizēšana;

e)

pētījumu veikšana un izpētes materiālu sagatavošana; un

f)

citi konkrēti atbalsta pasākumi, kas attiecas uz Kopienas tiesību aktiem vai politiku grāmatvedības un revīzijas jomā vai uz uzraudzības konverģenci vai sadarbību.

7. pants

Jaunu līdzekļu saņēmēju atlase

1.   Komisija var izraudzīties jaunus Programmas līdzekļu saņēmējus un attiecīgi grozīt pielikumu. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šā lēmuma elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Lai struktūra varētu kļūt par līdzekļu saņēmēju, tai jāatbilst 3. pantā noteiktajiem kritērijiem un vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

a)

tai tieši jāpārņem tiesības no kāda no pielikumā uzskaitītajiem līdzekļu saņēmējiem;

b)

tai jāveic Kopienas politikas virzienu īstenošanas darbības, kuru mērķis ir uzraudzības konverģence un sadarbība finanšu pakalpojumu jomā; vai

c)

tai jābūt tieši iesaistītai starptautisku standartu izstrādes vai šādas izstrādes veicināšanas procesā, šo standartu piemērošanas, izvērtēšanas vai uzraudzības procesā vai standartu izveides kontroles procesos, veicinot Kopienas politikas virzienu īstenošanu finanšu pārskatu un revīzijas jomā.

3.   Ja struktūra, ko Komisija izraudzījusi par jauno līdzekļu saņēmēju:

a)

atbilst kritērijiem, kas noteikti šā panta 2. punkta a) apakšpunktā, tai var piešķirt pielikumā norādītā tās priekšteča dotācijas ar nosacījumu, ka darbības dotāciju gadījumā šāda struktūra atbilst arī 6. pantā noteiktajiem atbilstīgo pasākumu kritērijiem; vai

b)

atbilst 6. pantā noteiktajiem atbilstīgo pasākumu kritērijiem un kritērijiem, kas noteikti šā panta 2. punkta b) vai c) apakšpunktā, tai var piešķirt darbības dotācijas.

Saskaņā ar šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktu maksimālais finansējuma apjoms, kas pieejams kā darbības dotācijas, gadā nepārsniedz neizmantotos kredītus saistībā ar konkrētām darbībām piešķirtajām dotācijām vai pamatdarbības izmaksu subsīdijām, kā paredzēts 9. pantā.

8. pants

Pārredzamība

Ikviens Programmas finansējuma līdzekļu saņēmējs oficiālā vietā, piemēram, interneta vietnē, publikācijā vai gada pārskatā, norāda, ka ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības budžeta.

9. pants

Finanšu noteikumi

1.   Finansējums, kas paredzēts šā lēmuma īstenošanai laikposmā no 2010. gada līdz 2013. gadam, ir EUR 38 700 000. Šajā finansējumā saistību apropriācijas pielikuma B sadaļā uzskaitītajiem līdzekļu saņēmējiem ir ne mazāk kā EUR 13 500 000, saistību apropriācijas IASCF – ne vairāk kā EUR 12 750 000 un saistību apropriācijas EFRAG – ne vairāk kā EUR 11 250 000.

2.   Saskaņā ar šo lēmumu piešķirtās ikgadējās apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai.

3.   Ja Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai savu pirmo apropriāciju pieprasījumu attiecībā uz IASCF, pieprasījumu iekļaujot provizoriskajā budžeta projektā, vienu mēnesi pirms šāda pieprasījuma tā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par IASCF pārvaldības reformu. Minēto ziņojumu attiecīgi izvērtē Eiropas Parlaments un Padome. Ziņojumā galvenokārt analizē vadības struktūru un procesus, tostarp uzraudzības padomes sastāvu un pilnvaras, jo īpaši šīs struktūras spēju pārredzami un efektīvi pildīt savas funkcijas, kas saistītas ar sabiedriskajām interesēm. Ziņojumā izklāsta arī paveikto saistībā ar trešām valstīm paredzētajiem plāniem IFRS piemērošanai to iekšzemes emitentiem.

4.   Ja Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai savu pirmo apropriāciju pieprasījumu attiecībā uz gadu, kas ir pēc diviem pirmajiem IASCF un PIOB finansēšanas gadiem, pieprasījumu iekļaujot provizoriskajā budžeta projektā, vienu mēnesi pirms šāda pieprasījuma tā iesniedz ziņojumu par to, vai IASCF un PIOB ir panākušas vērā ņemamu progresu, lai nodrošinātu, ka neitrālā finansējuma daļa ir lielākā to kopējā, tostarp trešo valstu dalībnieku nodrošinātā, finansējuma daļa. Minēto ziņojumu attiecīgi izvērtē Eiropas Parlaments un Padome, nosakot, vai ir panākts vērā ņemams progress attiecībā uz neitrālo, tostarp trešo valstu dalībnieku nodrošināto, finansējuma daļu.

10. pants

Īstenošana

Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgos pasākumus pieņem Komisija saskaņā ar Finanšu regulā un Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 paredzētajām procedūrām.

11. pants

Uzraudzība

1.   Komisija nodrošina, ka:

a)

par jebkuru ar darbības dotācijām Programmas finansēto darbību līdzekļu saņēmējs iesniedz tehnisko un finanšu pārskatu attiecībā uz darba rezultātiem un nobeiguma ziņojumu pēc darbības pabeigšanas; un

b)

par jebkuru ar pamatdarbības izmaksu subsīdijām Programmas finansēto darba programmu līdzekļu saņēmējs reizi gadā iesniedz darbības un finanšu pārskatu par darba programmas īstenošanu un nobeiguma ziņojumu pēc tam, kad ir beidzies atbilstības termiņš Kopienas finansējuma saņemšanai.

Komisija nosaka a) un b) apakšpunktā minēto pārskatu formu un saturu.

2.   Neskarot revīzijas, ko saskaņā ar Līguma 248. pantu veic Revīzijas palāta kopā ar kompetentajām valstu revīzijas iestādēm vai dienestiem, vai jebkādu pārbaudi, kas veikta saskaņā ar Līguma 279. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu, Komisijas amatpersonas vai citi darbinieki var veikt pārbaudes uz vietas, tostarp izlases veidā veiktas pārbaudes par darbībām, ko finansē saskaņā ar Programmu un atbilstīgi Padomes Regulai (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (12). Vajadzības gadījumā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) veic izmeklēšanu, un šo izmeklēšanu reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999 (13).

3.   Komisija nodrošina, ka līgumos un nolīgumos, kas noslēgti saistībā ar Programmas īstenošanu, jo īpaši paredz to, ka Komisija (vai tās pilnvarotie pārstāvji), tostarp OLAF, veic uzraudzību un finanšu kontroli un ka Revīzijas palāta veic revīzijas – vajadzības gadījumā uz vietas.

4.   Komisijas personālam un Komisijas pilnvarotiem ārējiem darbiniekiem ir atbilstīgas piekļuves tiesības, jo īpaši attiecībā uz līdzekļu saņēmēja birojiem un jebkuru informāciju, tostarp elektroniskā formātā, kas vajadzīga šādu revīziju veikšanai.

5.   Revīzijas palātai un OLAF ir tādas pašas tiesības kā Komisijai, jo īpaši piekļuves tiesības.

6.   Pamatdarbības izmaksu subsīdiju vai darbības dotāciju saņēmējs piecus gadus kopš pēdējā maksājuma glabā Komisijai pieejamus visus dotāciju gada izdevumus apliecinošos dokumentus, arī revidēto finanšu pārskatu. Šādu dotāciju saņēmējs nodrošina, ka apliecinošie dokumenti, kas glabājas pie partneriem vai citiem dalībniekiem, vajadzības gadījumā ir pieejami Komisijai.

7.   Pamatojoties uz 1. un 2. punktā minēto pārskatu un izlases veidā veikto pārbaužu rezultātiem, Komisija vajadzības gadījumā nodrošina korekciju veikšanu sākotnēji apstiprinātajā finansiālā atbalsta apjomā vai tā piešķiršanas nosacījumos un maksājumu grafikā.

8.   Komisija nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai pārliecinātos, ka finansētās darbības tiek īstenotas pienācīgi un saskaņā ar šo lēmumu un Finanšu regulu.

12. pants

Kopienas finanšu interešu aizsardzība

1.   Komisija nodrošina, ka Programmas finansētu pasākumu īstenošanā tiek aizsargātas Kopienas finansiālās intereses, piemērojot aizsargpasākumus pret krāpšanu, korupciju un citām prettiesiskām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes un atgūstot nepareizi izmaksātās summas, kā arī, ja ir atklāti pārkāpumi, piemērojot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (14), Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un Regulu (EK) Nr. 1073/1999.

2.   Attiecībā uz Kopienas darbībām, ko finansē saskaņā ar Programmu, Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā minētais pārkāpuma jēdziens nozīmē jebkādu Kopienas tiesību normu pārkāpumu, kuru rada kāda saimnieciskās darbības subjekta rīcība vai nolaidība, kas kaitē vai varētu kaitēt Eiropas Savienības vispārējam budžetam vai Kopienu pārvaldītiem budžetiem, mazinot vai zaudējot ienākumus no Kopienu vārdā tieši izveidotajiem pašu resursiem vai veicot nepamatotus izdevumus.

3.   Ja Komisija atklāj pārkāpumus, tostarp noteikumu neievērošanu attiecībā uz šo lēmumu vai atsevišķu lēmumu, līgumu vai nolīgumu, ar ko tiek piešķirts attiecīgais finansiālais atbalsts, vai ja tiek konstatēts, ka, nelūdzot Komisijas piekrišanu, darbībā ir ieviestas izmaiņas, kas ir pretrunā projekta būtībai vai īstenošanas nosacījumiem, Komisija nodrošina, ka darbībai piešķirtā finansiālā atbalsta apjoms tiek samazināts, tā izmaksāšana tiek pārtraukta vai tas tiek atgūts.

4.   Ja nav ievēroti termiņi vai ja darbības īstenošanā sasniegtais attaisno tikai daļu piešķirtā finansiālā atbalsta, līdzekļu saņēmējs noteiktā termiņā iesniedz Komisijai savus apsvērumus. Ja līdzekļu saņēmējs nesniedz apmierinošu atbildi, Komisija var atcelt atlikušo finansiālo atbalstu un pieprasīt atmaksāt jau izmaksātās summas.

5.   Komisija nodrošina, ka Komisijai atmaksā jebkādu nepamatotu maksājumu. Summām, ko neatmaksā laikus, piemēro procentu likmi saskaņā ar Finanšu regulā paredzētajiem nosacījumiem.

13. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

14. pants

Izvērtēšana

1.   Ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms Programmas beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par Programmas mērķu sasniegšanu. Minētā ziņojuma pamatā ir, inter alia, 11. panta 1. punktā minētie gada pārskati.

Minētajā ziņojumā izvērtē vismaz Programmas vispārējo piemērotību un saskanību, tās īstenošanas efektivitāti un dažādo pasākumu efektivitāti – kopumā un atsevišķi – attiecībā uz 2. pantā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Ziņojumu nosūta informācijai arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

2.   Saskaņā ar Līgumu Eiropas Parlaments un Padome lemj par to, vai Programmu turpināt pēc 2013. gada 31. decembra.

3.   Komisija iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 2010. gada 1. jūlijā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par finanšu uzraudzības sistēmas turpmāku reformu nepieciešamību Eiropas Savienībā, ņemot vērā Līgumā noteiktās pilnvaras, un attiecīgā gadījumā iesniedz vajadzīgos likumdošanas priekšlikumus.

4.   Komisija kopā ar provizorisko budžeta projektu 2011. gadam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par iespējamām finansējuma korekcijām attiecībā uz saistību apropriācijām, kas paredzētas pielikuma B sadaļā uzskaitītajiem līdzekļu saņēmējiem.

5.   Komisija līdz 2010. gada 1. jūlijam iesniedz ziņojumu par Eiropas līmeņa sadarbības veicināšanu starp revīzijas uzņēmumu uzraudzības iestādēm.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2009. gada 16. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājā

C. MALMSTRÖM


(1)  2009. gada 25. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 27. jūlija Lēmums.

(3)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.

(5)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.

(6)  OV L 25, 29.1.2009., 18. lpp.

(7)  OV L 25, 29.1.2009., 23. lpp.

(8)  OV L 25, 29.1.2009., 28. lpp.

(9)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. oktobra Rezolūcija, kurā iekļauti ieteikumi Komisijai par Lamfalussy atkārtotu izvērtēšanu: nākotnes uzraudzības struktūra (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(10)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(11)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(12)  OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

(13)  OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

(14)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.


PIELIKUMS

Šajā lēmumā paredzētie līdzekļu saņēmēji ir šādi.

A   sadaļa

Līdzekļu saņēmēji finanšu pārskatu jomā:

Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupa (EFRAG),

Starptautisko grāmatvedības standartu komitejas fonds (IASCF).

Līdzekļu saņēmēji revīzijas jomā:

Sabiedrības interešu uzraudzības padome (PIOB).

B   sadaļa

Struktūras, kuru uzdevums ir sniegt administratīvu atbalstu Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejai, Eiropas Banku uzraudzītāju komitejai un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komitejai:

Eiropas Banku uzraudzītāju komitejai (CEBS) – CEBS Secretariat Limited, Apvienotās Karalistes garantiju sabiedrība bez akciju kapitāla, kuras juridiskā adrese ir Londonā un kura Companies House reģistrēta ar numuru 5161108,

Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejai (CESR) – Francijas bezpeļņas organizācija (association loi 1901), kuras juridiskā adrese ir Parīzē un kura préfecture de police reģistrēta ar numuru 441545308,

Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komitejai (CEIOPS) – Vācijas bezpeļņas organizācija (eingetragener Verein (e.V.)), kuras juridiskā adrese ir Frankfurtē un kura Amtsgericht Frankfurt am Main reģistrēta ar numuru VR 12777.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

25.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/17


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2009/717/KĀDP

(2009. gada 24. septembris),

ar ko pagarina Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP par turpmākiem pasākumiem, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 11. oktobrī pieņēma Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP (1), kuras mērķis ir iesaldēt visus līdzekļus un ekonomiskos resursus, kas pieder visām personām, kuras ICTY ir atzinis par vainīgām kara noziegumos, bet kuras tribunāls nav apcietinājis.

(2)

Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP piemēro līdz 2009. gada 10. oktobrim.

(3)

Kopējās nostājas 2004/694/KĀDP darbības termiņš būtu jāpagarina vēl par 12 mēnešiem.

(4)

Kopienas īstenošanas noteikumi ir izklāstīti Padomes Regulā (EK) Nr. 1763/2004 (2004. gada 11. oktobris), ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP pagarina līdz 2010. gada 10. oktobrim.

2. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 24. septembrā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

M. OLOFSSON


(1)  OV L 315, 14.10.2004., 52. lpp.

(2)  OV L 315, 14.10.2004., 14. lpp.