ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.206.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 206

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 8. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 723/2009 (2009. gada 25. jūnijs) par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC)

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 724/2009 (2009. gada 7. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 725/2009 (2009. gada 7. augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pan de Cruz de Ciudad Real (AĢIN))

11

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/603/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 5. augusts), ar ko nosaka prasības bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 6054)  ( 1 )

13

 

 

2009/604/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 7. augusts) par Kopienas finansiālo ieguldījumu 2009. gadam divgadu izmēģinājuma projektā saistībā ar gaisa kvalitāti skolās

16

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/605/KĀDP (2009. gada 7. augusts), ar kuru groza Vienoto rīcību 2009/137/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā

20

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

8.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 723/2009

(2009. gada 25. jūnijs)

par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 171. pantu un 172. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (3),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 171. pantu Kopiena var izveidot kopuzņēmumus vai kādas citas struktūras, kas vajadzīgas Kopienas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu efektīvai īstenošanai.

(2)

Kopienas mērķis vienmēr ir bijis atbalstīt un attīstīt Eiropas pētniecības infrastruktūras; jaunākie dokumenti, kuros tas iestrādāts, ir Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1982/2006/EK (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (4) un Padomes Lēmums 2006/974/EK (2006. gada 19. decembris) par īpašo programmu “Spējas” (5).

(3)

Tradicionāli Eiropas pētniecības infrastruktūru izmantošana un attīstīšana ir atbalstīta, piešķirot dotācijas dalībvalstīs izveidotām pētniecības infrastruktūrām, taču pēdējos gados acīmredzama ir kļuvusi vajadzība pēc papildu centieniem jaunu struktūru izveides stimulēšanai, radot attiecīgu Kopienas tiesisko regulējumu, kam būtu jāveicina to izveidošana un darbība.

(4)

Šo vajadzību politiskā līmenī vairākkārt ir minējušas gan dalībvalstis, gan Kopienas iestādes, kā arī dažādi Eiropas pētniecības aprindu pārstāvji, piemēram, uzņēmumi, pētniecības centri un universitātes, un jo īpaši Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģijas forums (ESFRI).

(5)

Kaut arī Kopienas pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammās jau sen ir atzīts, ka galvenā loma Līguma 163. pantā izklāstīto pētniecības un tehnoloģiju attīstības mērķu sasniegšanā ir pasaules klases zinātniskās pētniecības infrastruktūrām, noteikumi, kuri reglamentē šādu struktūru izveidošanu, finansēšanu un darbību, vēl joprojām ir sadrumstaloti un reģionāli atšķirīgi. Ievērojot to, ka Eiropas pētniecības infrastruktūras konkurē ar infrastruktūrām, ko izveidojuši Kopienas globālie partneri, kuri veic lielus ieguldījumus modernās plaša mēroga pētniecības infrastruktūrās un darīs to arī turpmāk, un to, ka šīs infrastruktūras kļūst arvien sarežģītākas un dārgākas, bieži vien pārsniedzot vienas dalībvalsts vai pat kontinenta iespējas, nu ir radusies vajadzība pilnībā izmantot un izvērst Līguma 171. panta potenciālu, izstrādājot regulējumu, kurā paredzētas procedūras un nosacījumi tādu Eiropas pētniecības infrastruktūru izveidošanai un darbībai Kopienas līmenī, kas nepieciešamas Kopienas pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu efektīvai īstenošanai. Šis jaunais tiesiskais regulējums papildinās citas juridiskās formas, kas pastāv saskaņā ar valsts, starptautiskiem vai Kopienas tiesību aktiem.

(6)

Pretstatā kopuzņēmumu veidā īstenotām Kopīgām tehnoloģiju ierosmēm (KTI), kurās Kopiena ir dalībniece un kurās tā veic finanšu iemaksas, Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcijs (turpmāk “ERIC”) nebūtu jāveido kā Kopienas struktūra nozīmē, kas paredzēta 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6) (Finanšu regula), bet gan kā tiesību subjekts, kurā Kopienai nav obligāti jābūt dalībniecei un kurā tā neveic finanšu iemaksas Finanšu regulas 108. panta 2. punkta f) apakšpunkta nozīmē.

(7)

Ņemot vērā dalībvalstu un Kopienas ciešo sadarbību attiecīgo pētniecības pasākumu plānošanā un īstenošanā savstarpēji papildinošā veidā, kā izklāstīts Līguma 164. un 165. pantā, ieinteresētajām dalībvalstīm (vienām pašām vai kopā ar citiem kvalificētiem tiesību subjektiem) vajadzētu būt iespējai noteikt savas vajadzības pētniecības infrastruktūru izveidei šajā juridiskajā formā, pamatojoties uz to pētniecības un tehnoloģiju attīstības pasākumiem un Kopienas prasībām. Šo pašu iemeslu dēļ ERIC vajadzētu būt atvērtam, lai tajā varētu iesaistīties ieinteresētās dalībvalstis un, iespējams, kvalificētas ar Kopienas pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrācijas programmām saistītas asociētās valstis (turpmāk “asociētās valstis”) un trešās valstis, kā arī specializētas starpvaldību organizācijas. Papildus pilntiesīgai dalībai dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai kļūt par ERIC novērotājām saskaņā ar tā statūtos paredzētiem nosacījumiem.

(8)

Saskaņā ar šo regulu izveidota ERIC galvenajam uzdevumam vajadzētu būt pētniecības infrastruktūras izveidei un vadībai bezpeļņas nolūkā, un lielākā savu līdzekļu daļa tam būtu jānovirza šim galvenajam uzdevumam. Lai veicinātu inovāciju un zināšanu un tehnoloģiju tālāknodošanu, būtu jāatļauj ERIC veikt saimnieciskas darbības ierobežotā apjomā, ja tās ir cieši saistītas ar galveno uzdevumu un neapdraud sasniegumus. Pētniecības infrastruktūru izveidošana ERIC statusā neizslēdz to, ka Eiropas nozīmes pētniecības infrastruktūras, kurām ir cita juridiskā forma, arī var tikt atzītas par tādām, kas palīdz Eiropas pētniecības virzībai, tostarp īstenot ESFRI izstrādātu ceļvedi. Komisijai būtu jānodrošina tas, ka ESFRI dalībnieki un citas ieinteresētās personas tiek informētas par alternatīvām juridiskajām formām.

(9)

Pētniecības infrastruktūrām būtu jāpalīdz saglabāt zinātnisko izcilību Kopienas pētniecībā un Kopienas ekonomikas konkurētspēju atbilstīgi vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēm, efektīvi atbalstot Eiropas pētniecības pasākumus. Lai to panāktu, saskaņā ar statūtos noteiktajiem noteikumiem tām vajadzētu būt faktiski atvērtām plašām Eiropas pētnieku aprindām un būtu jātiecas uz mērķi vairot Eiropas zinātniskās spējas, pārsniedzot pašreizējos sasniegumus, un tādējādi jāpalīdz veidot Eiropas pētniecības telpu.

(10)

Lai nodrošinātu efektīvu procedūru ERIC izveidošanai, ERIC izveidē ieinteresētajām struktūrām ir jāiesniedz pieteikums Komisijai, kurai ar neatkarīgu ekspertu palīdzību, kas var ietvert ESFRI, būtu jāizvērtē, vai ierosinātā pētniecības infrastruktūra atbilst šīs regulas prasībām. Šādā pieteikumā būtu jāiekļauj uzņēmējas dalībvalsts deklarācija, ar ko ERIC no tā izveides brīža atzīst par starptautisku struktūru vai organizāciju, lai varētu piemērot Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (7) un Padomes Direktīvu 92/12/EEK (1992. gada 25. februāris) par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību (8). Saskaņā ar noteikumiem par valsts atbalstu ERIC kā starptautiskai organizācijai vajadzētu būt arī tiesībām izmantot noteiktus atbrīvojumus, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (9).

(11)

Pārskatāmības labad lēmums par ERIC izveidošanu būtu jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šā paša iemesla dēļ šādu lēmumu pielikumā būtu jāpievieno būtiski elementi no tā statūtiem.

(12)

Lai savus uzdevumus veiktu pēc iespējas efektīvāk, ERIC vajadzētu būt tiesību subjektam, un tam vajadzētu būt visplašākajai tiesībspējai un rīcībspējai no dienas, kad stājas spēkā lēmums par tā izveidošanu. Lai noteiktu piemērojamās tiesības, tā statūtos noteiktajai atrašanās vietai vajadzētu būt tāda ERIC dalībnieka teritorijā, kas ir dalībvalsts vai asociētā valsts.

(13)

ERIC dalībnieku vidū vajadzētu būt vismaz trim dalībvalstīm, un dalībnieki var būt arī kvalificētas asociētās valstis un trešās valstis, kas nav asociētās valstis, kā arī specializētas starpvaldību organizācijas.

(14)

Ņemot vērā šīs regulas Kopienas aspektu, dalībvalstīm kopīgi vajadzētu būt balsu vairākumam ERIC dalībnieku kopsapulcē.

(15)

Šā regulējuma īstenošanai statūtos būtu jāparedz sīkāk izstrādāti noteikumi, uz kuru pamata Komisijai būtu jāpārbauda pieteikuma atbilstība ar šo regulu izveidotajam regulējumam.

(16)

Ir jānodrošina, ka, no vienas puses, ERIC ir nepieciešamās iespējas grozīt savus statūtus un, no otras puses, Kopiena, kas izveido ERIC, saglabā kontroli pār konkrētiem būtiskiem elementiem. Ja grozījums attiecas uz būtisku statūtu elementu, kas ietverts lēmumam par ERIC izveidi pievienotajā statūtu izrakstā, šāds grozījums pirms tā stāšanās spēkā būtu jāapstiprina ar Komisijas lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar to pašu procedūru, ko piemēro ERIC izveidei. Visi pārējie grozījumi būtu jāpaziņo Komisijai, kurai vajadzētu būt iespējai iebilst, ja tā uzskata, ka grozījums ir pretrunā šai regulai.

(17)

Ir nepieciešams izveidot ERIC struktūrvienības tā darbību efektīvai vadīšanai. Statūtos būtu jānosaka veids, kā šīs struktūrvienības juridiski pārstāv ERIC.

(18)

Savas finansiālās atbildības īstenošanas nolūkā ERIC darbības ir jāveic saskaņā ar pareiziem budžeta principiem.

(19)

ERIC ir tiesīgs pretendēt uz finansējuma saņemšanu saskaņā ar Finanšu regulas VI sadaļu. Saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem finansējumu var piešķirt arī saistībā ar kohēzijas politiku.

(20)

Lai ERIC varētu veikt savus uzdevumus visefektīvākajā veidā, tam vajadzētu būt atbildīgam par saviem parādiem, kā tas loģiski izriet no ERIC tiesību subjekta statusa. Lai tā dalībnieki varētu atrast piemērotus risinājumus attiecībā uz savu atbildību, būtu jādod iespēja statūtos paredzēt dažādus atbildības režīmus, neaprobežojoties tikai ar atbildību par dalībnieku iemaksu apjomu.

(21)

Ņemot vērā to, ka ERIC tiek izveidots saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, papildus tās valsts tiesību aktiem, kurā ir ERIC statūtos noteiktā atrašanās vieta, uz to būtu jāattiecas arī Kopienas tiesību aktiem. Tomēr ERIC darbības vieta varētu būt citā valstī. Pēdējās minētās valsts tiesību akti būt jāpiemēro attiecībā uz statūtos noteiktiem īpašiem jautājumiem. Turklāt ERIC darbība būtu jāreglamentē ar īstenošanas noteikumiem, kas atbilst statūtiem.

(22)

Dalībvalstis var brīvi piemērot vai pieņemt tādus normatīvus vai administratīvus aktus, kas nav pretrunā šīs regulas darbības jomai vai mērķiem.

(23)

Lai nodrošinātu pietiekamu kontroli pār atbilstību šai regulai, ERIC būtu jānosūta Komisijai un attiecīgām valsts iestādēm savs gada ziņojums un visa informācija par apstākļiem, kas var nopietni apdraudēt tā uzdevumu izpildi. Ja Komisija gada ziņojumā vai citos avotos saskata pazīmes, ka ERIC rīkojas, nopietni pārkāpjot šo regulu vai citus piemērojamos tiesību aktus, tai būtu jāpieprasa, lai ERIC sniedz paskaidrojumus un/vai lai ERIC un/vai tā dalībnieki veic attiecīgas darbības. Ekstrēmos gadījumos un tad, ja darbība stāvokļa labošanai netiek veikta, Komisija varētu atsaukt lēmumu par ERIC izveidošanu, tādējādi uzsākot ERIC likvidāciju.

(24)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, izstrādāt tiesisko regulējumu vairāku dalībvalstu izveidotām Eiropas pētniecības infrastruktūrām – problēmas starpvalstu rakstura dēļ nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs atbilstīgi to attiecīgajām konstitucionālajām sistēmām, un to, ka tādēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(25)

Ņemot vērā to, ka šī regula ir galvenokārt izstrādāta, lai efektīvi īstenotu Kopienas pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrācijas programmas, un to, ka tās īstenošanai vajadzīgie pasākumi ir būtiski pārvaldības pasākumi, tie būtu jāpieņem saskaņā ar vadības procedūru, kas paredzēta 4. pantā Padomes Lēmumā 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (10),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido tiesisku regulējumu, kurā noteiktas prasības un procedūras Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija (turpmāk “ERIC”) izveidošanai un tā izveides rezultāti.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“pētniecības infrastruktūra” ir iekārtas, resursi un saistītie pakalpojumi, ko zinātnieki izmanto, lai veiktu augstākā līmeņa pētniecību atbilstīgajās jomās, un tā ietver zinātniskās iekārtas un instrumentu komplektus; uz zināšanām balstītus resursus, piemēram, kolekcijas, arhīvus vai strukturētu zinātnisku informāciju; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru, piemēram, GRID tipa tīmekli, datortehniku, programmatūru un sakaru tehniku; vai ikvienu citu līdzekli, kas ir būtisks izcilības sasniegšanai pētniecībā. Šāda infrastruktūra var būt izvietota vienkopus vai izkliedēta (organizēts resursu tīkls);

b)

“trešās valstis” ir valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

c)

“asociētā valsts” ir trešā valsts, ko ar Kopienu saista starptautisks nolīgums, saskaņā ar kuru vai pamatojoties uz kuru tā sniedz finansiālu ieguldījumu visās Kopienas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrāciju programmās vai kādā to daļā.

3. pants

Uzdevums un citas darbības

1.   ERIC galvenais uzdevums ir izveidot un ekspluatēt pētniecības infrastruktūru.

2.   Veicot savu galveno uzdevumu, ERIC nav peļņas nolūku. Tomēr ERIC var īstenot arī ierobežota apjoma saimnieciska rakstura darbības, ja tās ir cieši saistītas ar tā galveno uzdevumu un nekaitē šā uzdevuma izpildei.

3.   ERIC nošķirti uzskaita ar saimnieciska rakstura darbību saistītos izdevumus un ieņēmumus un par šādām darbībām iekasē samaksu atbilstīgi tirgus cenām vai, ja tās nevar precīzi noskaidrot, samaksu, ko veido visas izmaksas, kam pieskaitīta pieņemama peļņas norma.

4. pants

Prasības attiecībā uz infrastruktūru

ERIC veidojamā pētniecības infrastruktūra atbilst šādām prasībām:

a)

tā ir vajadzīga Eiropas pētījumu programmu un projektu īstenošanai, tostarp Kopienas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu veiksmīgai īstenošanai;

b)

tā rada pievienoto vērtību Eiropas pētniecības telpas (EPT) stiprināšanā un strukturēšanā un būtisku starptautiska mēroga uzlabojumu attiecīgajās zinātnes un tehnoloģijas jomās;

c)

dalībvalstu un asociēto valstu pētniekiem ir nodrošināta efektīva piekļuve saskaņā ar statūtos paredzētiem noteikumiem;

d)

ar to veicina pētnieku zināšanu mobilitāti Eiropas pētniecības telpā (EPT) un/vai palielina intelektuālā potenciāla izmantošanu Eiropā; un

e)

tā palīdz izplatīt un optimizēt Kopienas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu darbību rezultātus.

5. pants

Pieteikums par ERIC izveidošanu

1.   Tiesību subjekti, kas pretendē uz ERIC izveidošanu (turpmāk “pretendenti”), iesniedz pieteikumu Komisijai. Pieteikumu iesniedz rakstiski vienā no Savienības iestāžu oficiālajām valodām un tajā iekļauj:

a)

Komisijai adresētu lūgumu par ERIC izveidošanu;

b)

ierosinātos ERIC statūtus, kas minēti 10. pantā;

c)

tehnisko un zinātnisko aprakstu par pētniecības infrastruktūru, kas jāizveido un jāizmanto ERIC, īpašu uzmanību pievēršot 4. pantā izklāstītajām prasībām;

d)

uzņēmējas dalībvalsts deklarāciju, ar ko ERIC no tā izveides brīža atzīst par starptautisku struktūru Direktīvas 2006/112/EK 143. panta g) punkta un 151. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē un par starptautisku organizāciju Direktīvas 92/12/EEK 23. panta 1. punkta otrā ievilkuma nozīmē. Šajos noteikumos paredzētos atbrīvojumu ierobežojumus un nosacījumus paredz nolīgumā starp ERIC dalībniekiem.

2.   Komisija izvērtē pieteikumu saskaņā ar šajā regulā noteiktajām prasībām. Izvērtēšanas laikā tā lūdz neatkarīgu ekspertu atzinumus, kuri darbojas jo īpaši ERIC plānoto darbību jomā. Šāda izvērtējuma rezultātus paziņo pretendentiem, kurus vajadzības gadījumā uzaicina papildināt vai grozīt pieteikumu.

6. pants

Lēmums par pieteikumu

1.   Komisija, ņemot vērā 5. panta 2. punktā minētā izvērtējuma rezultātus, saskaņā ar 20. pantā minēto procedūru:

a)

pēc pārliecināšanās, ka šajā regulā izklāstītās prasības ir izpildītas, pieņem lēmumu par ERIC izveidošanu; vai

b)

noraida pieteikumu, ja tā secina, ka šajā regulā izklāstītās prasības nav izpildītas, tostarp – ja nav 5. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētās deklarācijas.

2.   Lēmumu par pieteikumu dara zināmu pretendentiem. Atteikuma gadījumā šādu lēmumu skaidri un precīzi paskaidro pretendentiem.

Lēmumu par ERIC izveidošanu arī publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijā.

3.   Statūtu būtiskus elementus, kas izklāstīti 10. panta b) līdz f) punktā un g) punkta i) līdz vi) apakšpunktā un ietverti pieteikumā, pievieno lēmumam par ERIC izveidi.

7. pants

ERIC statuss

1.   Dienā, kad stājas spēkā lēmums par ERIC izveidošanu, ERIC iegūst tiesību subjekta statusu.

2.   Visās dalībvalstīs ERIC ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko šo dalībvalstu tiesību akti piešķir juridiskām personām. Jo īpaši tas var iegūt, turēt un atsavināt kustamu, nekustamu un intelektuālu īpašumu, slēgt līgumus un būt par pusi tiesas procesā.

3.   ERIC ir starptautiska organizācija Direktīvas 2004/18/EK 15. panta c) punkta nozīmē.

8. pants

Juridiskā adrese un nosaukums

1.   ERIC juridiskā adrese ir tāda dalībnieka teritorijā, kas ir dalībvalsts vai asociētā valsts.

2.   ERIC nosaukumā ir ietverts saīsinājums “ERIC”.

9. pants

Prasības attiecībā uz dalību

1.   Par ERIC dalībniekiem var kļūt:

a)

dalībvalstis;

b)

asociētās valstis;

c)

trešās valstis, kas nav asociētās valstis;

d)

starpvaldību organizācijas.

2.   ERIC dalībnieku vidū ir vismaz trīs dalībvalstis. Citas dalībvalstis var kļūt par ERIC dalībniekiem jebkurā laikā, izpildot taisnīgus un pieņemamus nosacījumus, kas precīzi norādīti statūtos, un kā novērotājas bez balsošanas tiesībām saskaņā ar statūtos noteiktiem nosacījumiem. Citas asociētās valstis un trešās valstis, kas nav asociētās valstis, kā arī starpvaldību organizācijas arī var piedalīties saskaņā ar 12. panta a) punktā minētās dalībnieku kopsapulces piekrišanu, ievērojot statūtos izklāstītos nosacījumus un dalībnieku uzņemšanas procedūras.

3.   Dalībvalstīm kopā ir balsu vairākums dalībnieku kopsapulcē.

4.   Attiecībā uz īpašu ERIC dalībnieka tiesību īstenošanu un saistību izpildi ikvienu dalībvalsti, asociēto valsti vai trešo valsti var pārstāvēt viens vai vairāki publisko tiesību subjekti, tostarp reģioni vai viena vai vairākas privātas struktūras, kas pilda publiskās pārvaldības uzdevumus.

5.   Asociētās valstis, trešās valstis un starpvaldību organizācijas, kas iesniedz pieteikumu ERIC izveidošanai vai pretendē uz dalību tajā, atzīst ERIC tiesību subjekta statusu un tā tiesībspēju un rīcībspēju saskaņā ar 7. panta 1. un 2. punktu un to, ka uz to attiecas noteikumi, kas paredzēti, piemērojot 15. pantu.

6.   Asociētās valstis un trešās valstis, kas pretendē uz dalību ERIC, piešķir ERIC statusu, kas ir līdzvērtīgs statusam, kas izriet no 5. panta 1. punkta d) apakšpunkta un 7. panta 3. punkta.

10. pants

Statūti

ERIC statūtos ir vismaz šāda informācija:

a)

dalībnieku, novērotāju un, attiecīgā gadījumā, locekļu pārstāvošo tiesību subjektu saraksts un nosacījumi un procedūras attiecībā uz izmaiņām dalībnieku sastāvā un pārstāvībā atbilstīgi 9. pantam;

b)

ERIC uzdevumi un darbības;

c)

juridiskā adrese atbilstīgi 8. panta 1. punktam;

d)

ERIC nosaukums atbilstīgi 8. panta 2. punktam;

e)

ERIC darbības ilgums un likvidācijas process atbilstīgi 16. pantam;

f)

atbildības režīms, piemērojot 14. panta 2. punktu;

g)

pamatprincipi, ko ievēro:

i)

lietotāju piekļuves politikā;

ii)

zinātniskās novērtēšanas politikā;

iii)

rezultātu izplatīšanas politikā;

iv)

intelektuālā īpašuma tiesību politikā;

v)

nodarbinātības politikā, tostarp vienādu iespēju nodrošināšanā;

vi)

publisko iepirkumu politikā atbilstīgi pārskatāmības, nediskriminēšanas un konkurences principiem;

vii)

darbības izbeigšanā (attiecīgā gadījumā);

viii)

datu politikā;

h)

dalībnieku tiesības un pienākumi, tostarp pienākums veikt iemaksas līdzsvarotā budžetā un balsošanas tiesības;

i)

ERIC struktūrvienības, to funkcijas, pienākumi un sastāvs, kā arī to lēmuma pieņemšanas procedūras, tostarp attiecībā uz lēmumiem par statūtu grozījumiem atbilstīgi 11. un 12. pantam;

j)

darba valoda vai valodas;

k)

atsauces uz noteikumiem statūtu īstenošanai.

Statūti ir publiski pieejami ERIC tīmekļa vietnē un tā juridiskajā adresē.

11. pants

Statūtu grozījumi

1.   Visus grozījumus statūtos saistībā ar jautājumiem, kas minēti 10. panta b) līdz f) punktā vai g) punkta i) līdz vi) apakšpunktā, ERIC iesniedz apstiprināšanai Komisijā. Šādi grozījumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad ir stājies spēkā lēmums par grozījumu apstiprināšanu. Komisija mutatis mutandis piemēro 5. panta 2. punktu un 6. pantu.

2.   Statūtu grozījumus, kas nav minēti 1. punktā, ERIC iesniedz Komisijai desmit dienās pēc to pieņemšanas.

3.   Komisija pret šādiem grozījumiem var iebilst sešdesmit dienās pēc to iesniegšanas, norādot iemeslus, kāpēc grozījumi neatbilst šīs regulas prasībām.

4.   Grozījumi nestājas spēkā, kamēr iebildumu izteikšanas termiņš nav beidzies vai Komisija to nav atcēlusi vai kamēr nav atsaukti iebildumi.

5.   Grozījuma pieteikumā ietver šādu informāciju:

a)

ierosināto vai, attiecīgā gadījumā, pieņemto grozījumu tekstu, tostarp to spēkā stāšanās dienu;

b)

statūtu grozīto konsolidēto versiju.

12. pants

ERIC organizatoriskā struktūra

Statūtos paredz vismaz šādas struktūrvienības, kurām ir turpmāk norādītā kompetence:

a)

dalībnieku kopsapulce – struktūrvienība ar pilnīgām lēmumu pieņemšanas tiesībām, tostarp budžeta pieņemšanas tiesībām;

b)

dalībnieku kopsapulces iecelts direktors vai valde – ERIC izpildstruktūra un juridiskais pārstāvis.

Statūtos norāda veidu, kā valdes locekļi juridiski pārstāv ERIC.

13. pants

Budžeta principi, pārskati un revīzija

1.   Visas ERIC ieņēmumu un izdevumu pozīcijas ietver tāmēs, ko sagatavo katram finanšu gadam, un iekļauj budžetā. Budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

2.   ERIC dalībnieki nodrošina to, ka apropriācijas izlieto saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu.

3.   Budžetu sagatavo un izpilda un pārskatus iesniedz, ievērojot pārskatāmības principu.

4.   ERIC pārskatiem pievieno ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību attiecīgajā finanšu gadā.

5.   ERIC izpilda piemērojamo tiesību aktu prasības par pārskatu sagatavošanu, sistematizāciju, revīziju un publiskošanu.

14. pants

Atbildība un apdrošināšana

1.   ERIC ir atbildīgs par saviem parādiem.

2.   Dalībnieku finansiālā atbildība par ERIC parādiem nepārsniedz to attiecīgās iemaksas ERIC budžetā. Dalībnieki statūtos var norādīt, ka tie uzņemas noteikta apjoma atbildību, kas pārsniedz to attiecīgās iemaksas, vai arī neierobežotu atbildību.

3.   Gadījumā, ja dalībnieku finansiālā atbildība ir neierobežota, ERIC noslēdz piemērotus apdrošināšanas līgumus, lai segtu ar konsorcija un infrastruktūras darbību saistītus riskus.

4.   Kopiena nav atbildīga par ERIC parādiem.

15. pants

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

1.   ERIC izveidošanu un iekšējo darbību reglamentē:

a)

Kopienas tiesību akti, jo īpaši šī regula un lēmumi, kas minēti tās 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 11. panta 1. punktā;

b)

tās valsts tiesību akti, kurā ir ERIC statūtos noteiktā juridiskā adrese, gadījumos, kuri nav vai tikai daļēji tiek reglamentēti ar a) apakšpunktā minētajiem tiesību aktiem;

c)

statūti un to īstenošanas noteikumi.

2.   Saistībā ar ERIC Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē ir jebkāda tiesvedība starp dalībniekiem, starp dalībniekiem un ERIC un jebkāda tiesvedība, kurā viena no pusēm ir Kopiena.

3.   Domstarpībām starp ERIC un trešām personām piemēro Kopienas tiesību aktus par jurisdikciju. Gadījumos, uz kuriem Kopienu tiesību akti neattiecas, šādu domstarpību izšķiršanas jurisdikciju nosaka saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā ir ERIC juridiskā adrese.

16. pants

Likvidācija un maksātnespēja

1.   Statūtos nosaka procedūru, kas piemērojama gadījumā, ja ERIC likvidē saskaņā ar dalībnieku kopsapulces lēmumu. Likvidācija var ietvert darbības nodošanu citai juridiskai personai.

2.   Uzreiz pēc tam, kad dalībnieku kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu par likvidāciju, un katrā ziņā desmit dienās pēc šāda lēmuma pieņemšanas ERIC par to paziņo Komisijai. Komisija publicē attiecīgu paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

3.   Tūlīt pēc likvidācijas procesa pabeigšanas un katrā ziņā desmit dienās ERIC par to paziņo Komisijai. Komisija publicē attiecīgu paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā. ERIC beidz pastāvēt dienā, kad publicēts paziņojums.

4.   Jebkurā gadījumā, ja ERIC nevar samaksāt savus parādus, tas tūlīt paziņo par to Komisijai. Komisija publicē attiecīgu paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

17. pants

Ziņošana un kontrole

1.   ERIC sniedz gada darbības pārskatu, kurā galvenokārt ietverti tā zinātniski, darbības un finanšu aspekti, kas minēti 3. pantā. To apstiprina dalībnieku kopsapulcē un nosūta Komisijai un attiecīgām valsts iestādēm sešos mēnešos pēc attiecīgā finanšu gada beigām. Šo pārskatu dara publiski pieejamu.

2.   ERIC un attiecīgās dalībvalstis informē Komisiju par jebkādiem apstākļiem, kas nopietni apdraud ERIC uzdevumu labu izpildi vai traucē ERIC izpildīt šajā regulā noteiktās prasības.

3.   Ja Komisija saskata pazīmes, ka ERIC darbojas, nopietni pārkāpjot šo regulu, uz tās pamata pieņemtus lēmumus vai citus piemērojamos tiesību aktus, tā pieprasa paskaidrojumus no ERIC un/vai tā dalībniekiem.

4.   Ja pēc tam, kad ERIC un/vai tā dalībniekiem ir bijis dots pieņemams termiņš iesniegt savus apsvērumus, Komisija secina, ka ERIC darbojas, nopietni pārkāpjot šo regulu, uz tās pamata pieņemtus lēmumus vai citus piemērojamos tiesību aktus, tā var ieteikt ERIC un tā dalībniekiem veikt darbības stāvokļa labošanai.

5.   Ja darbības stāvokļa labošanai neveic, Komisija var saskaņā ar 20. pantā minēto procedūru atcelt lēmumu, ar ko izveido ERIC. Šo lēmumu paziņo ERIC un publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijā. Ar to uzsāk ERIC likvidācijas procesu.

18. pants

Piemēroti noteikumi

Dalībvalstis veic piemērotus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu.

19. pants

Ziņojumi un pārskatīšana

Ne vēlāk kā 2014. gada 27. jūlijā Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās piemērošanu un, attiecīgā gadījumā, pievieno tam priekšlikumus par grozījumiem.

20. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz vadības komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2009. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. MIKO


(1)  2009. gada 19. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2009. gada 14. janvāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV C 76, 31.3.2009., 6. lpp.

(4)  OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 54, 22.2.2007., 101. lpp.

(6)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(7)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(8)  OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.

(9)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(10)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


8.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 724/2009

(2009. gada 7. augusts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 8. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 7. augustā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


8.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 725/2009

(2009. gada 7. augusts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pan de Cruz de Ciudad Real (AĢIN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu Spānijas pieteikums reģistrēt nosaukumu Pan de Cruz de Ciudad Real ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 7. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 324, 19.12.2008., 26. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 510/2006 I pielikumā uzskaitītie pārtikas produkti:

2.4. grupa.   Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

SPĀNIJA

Pan de Cruz de Ciudad Real (AĢIN)


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

8.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/13


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 5. augusts),

ar ko nosaka prasības bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 6054)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/603/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EK (1) un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2006/66/EK paredz bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrāciju. Lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu šiem ražotājiem, ir jānosaka procedūras prasības, kas ir piemērojamas visā Kopienā.

(2)

Ir lietderīgi norādīt informāciju, kuru bateriju un akumulatoru ražotāji sniedz, piesakoties reģistrācijai, lai novērstu prasību pārklāšanos saistībā ar citām reģistrācijas procedūrām.

(3)

Reģistrācijas maksai jābūt samērīgai, un tā jānosaka, pamatojoties uz izmaksām, lai novērstu nevajadzīgas administratīvās izmaksas attiecīgajiem ražotājiem.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Reģistrācijas prasības

Bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācija notiek valsts iestādēs vai dalībvalsts pilnvarotās ražotāju atbildības organizācijās, turpmāk tekstā – “reģistrācijas iestādes”, rakstiskā vai elektroniskā veidā.

Reģistrācijas procedūra var būt citas ražotāju reģistrācijas procedūras daļa.

Bateriju un akumulatoru ražotājiem ir jāreģistrējas tikai vienreiz tajā dalībvalstī, kurā tie profesionālās darbības ietvaros pirmo reizi laiž tirgū baterijas un akumulatorus, un reģistrējoties tiem piešķir reģistrācijas numuru.

2. pants

Informācija, kuru sniedz ražotāji

Bateriju un akumulatoru ražotāji reģistrācijas iestādēm sniedz informāciju, kas ir norādīta pielikumā.

Lēmuma 1. panta otrajā daļā minētās reģistrācijas procedūras nolūkā bateriju un akumulatoru ražotājiem nav jāsniedz nekāda cita informācija kā tikai tā, kas norādīta pielikumā.

3. pants

Reģistrācijas maksa

Reģistrācijas iestādes var piemērot reģistrācijas maksu, ievērojot nosacījumu, ka tā ir noteikta, pamatojoties uz attiecīgajām izmaksām, un ir samērīga.

Reģistrācijas iestādes, kuras piemēro reģistrācijas maksu, informē kompetentās valsts iestādes par metodēm, kas izmantotas reģistrācijas maksas aprēķināšanā.

4. pants

Izmaiņas reģistrācijas datos

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja dati, ko ražotāji iesniedz saskaņā ar šā lēmuma pielikumu, tiek mainīti, ražotāji par to informē attiecīgo reģistrācijas iestādi ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc datu maiņas.

5. pants

Reģistrācijas anulēšana

Ja ražotāji pārstāj būt ražotāji dalībvalstī, tie anulē reģistrāciju, informējot par to attiecīgo reģistrācijas iestādi.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 5. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.


PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJĀ SNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

1.

Ražotāja nosaukums un zīmola nosaukums (ja ir), ar kādu tas darbojas dalībvalstī.

2.

Ražotāja adrese(-es): pasta indekss un atrašanās vieta, ielas nosaukums un numurs, valsts, URL, tālruņa numurs, kā arī ražotāja kontaktpersona, faksa numurs un e-pasta adrese.

3.

Norādes par bateriju un akumulatoru veidiem, ko ražotājs laiž tirgū: pārnēsājamas baterijas un akumulatori, rūpniecībā izmantojamas baterijas un akumulatori vai automobiļu baterijas un akumulatori.

4.

Informācija par to, kā ražotājs pilda savus pienākumus: individuāli vai izmantojot kopsistēmu.

5.

Reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datums.

6.

Ražotāja valsts identifikācijas kods, tostarp Eiropas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai attiecīgās valsts nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (pēc izvēles).

7.

Deklarācija, kurā ir norādīts, ka sniegtā informācija ir patiesa.


8.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/16


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 7. augusts)

par Kopienas finansiālo ieguldījumu 2009. gadam divgadu izmēģinājuma projektā saistībā ar gaisa kvalitāti skolās

(2009/604/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (1), un jo īpaši tās 49. panta 6. punkta a) un b) apakšpunktu un 75. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2), un jo īpaši tās 90. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienības vispārējā budžetā 2009. finanšu gadam ir ietverta budžeta pozīcija 17 03 09 – Izmēģinājuma projekts “Komplekss pētījums par veselību, vidi, transportu un klimata pārmaiņām – iekštelpu un āra gaisa kvalitātes uzlabošana”.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 49. panta 1. punktu (turpmāk – Finanšu regula), pirms var izmantot budžetā iekļautās apropriācijas kādai Kopienas vai Eiropas Savienības darbībai, ir jābūt pieņemtam pamataktam.

(3)

Saskaņā ar Finanšu regulas 49. panta 6. punkta a) un b) apakšpunktu, atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, apropriācijas eksperimentālām izmēģinājuma programmām, kas paredzētas, lai pārbaudītu kādas darbības īstenošanas iespējas un lietderību, un apropriācijas sagatavošanas darbībām, kuras paredzētas, lai sagatavotu priekšlikumus ar nolūku pieņemt turpmākas darbības, var izpildīt bez pamatakta ar nosacījumu, ka darbības, ko ar tām ir paredzēts finansēt, ir Kopienu vai Eiropas Savienības pilnvarās.

(4)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. panta 2. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās iestādei vai institūcijām, kam iestāde deleģējusi pilnvaras, jāpieņem finansēšanas lēmums.

(5)

Saskaņā ar 90. panta 2. punktu Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (turpmāk – Finanšu regulas īstenošanas kārtība), gadījumos, kad attiecīgo apropriāciju izpildi nodrošina ar gada darba programmu, kas nodrošina pietiekami detalizētu regulējumu, minētā darba programma jāuzskata par finansēšanas lēmumu saistītajām dotācijām un iepirkuma līgumiem.

(6)

Budžeta lēmējinstitūcija ir rezervējusi noteiktu finansējumu ES budžetā 2009. gadam, proti, budžeta 17 03 09 pozīcijā izmēģinājuma projektam “Komplekss pētījums par veselību, vidi, transportu un klimata pārmaiņām – iekštelpu un āra gaisa kvalitātes uzlabošana”.

(7)

Ir lietderīgi pieņemt gada darba programmu izmēģinājuma projektam “Komplekss pētījums par veselību, vidi, transportu un klimata pārmaiņām – iekštelpu un āra gaisa kvalitātes uzlabošana”, kas darbosies kā finansēšanas lēmums minētajam projektam Finanšu regulas 75. panta nozīmē un Finanšu regulas īstenošanas kārtības 90. panta nozīmē,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Pielikumā minētā darba programma ir apstiprināta, un to finansē no budžeta 17 03 09 pozīcijas Eiropas Savienības vispārējā budžetā 2009. finanšu gadam, nepārsniedzot summu EUR 4 000 000.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē un Finanšu regulas īstenošanas kārtības 90. panta nozīmē.

Tā īstenošanu nodrošina Veselības un patērētāju ĢD ģenerāldirektors.

Briselē, 2009. gada 7. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.


PIELIKUMS

Izmēģinājuma projekts “Komplekss pētījums par veselību, vidi, transportu un klimata pārmaiņām – iekštelpu un āra gaisa kvalitātes uzlabošana” (budžeta 17 03 09. pozīcija).

1.   IEVADS

1.1.   Budžeta 17 03 09. pozīcija

1.2.   Pamatakts

Izmēģinājuma projekts Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1525/2007 (2), 49. panta 6. punkta nozīmē.

1.3.   Izmēģinājuma projekta vispārīgie mērķi

Budžeta lēmējinstitūcija ir piešķīrusi Komisijai apropriāciju, lai finansētu izmēģinājuma projektu, kura mērķis ir paplašināt zināšanas par iekštelpu gaisa kvalitāti skolās un bērnu aprūpes iestādēs.

Agrāk iekštelpu gaisa kvalitātei neveltīja tik daudz pētījumu, cik āra gaisa kvalitātei, lai gan atsevišķos gadījumos pētījumus par āra gaisa kvalitāti var izmantot arī attiecībā uz iekštelpām. Āra gaisa kvalitātes jomā ir spēkā arī visaptverošs tiesiskais regulējums, turpretī iekštelpu gaisa kvalitātes jomā spēkā esošais regulējums ir tikai atsevišķas iniciatīvas un tiesību akti. Turklāt iekštelpu gaisa kvalitāte skolās ir daudz mazāk pētīta nekā iekštelpu gaisa kvalitāte cita veida iekštelpās. Tā kā aptuveni 20 % no ES iedzīvotājiem katru dienu pavada daudz laika skolās un Eiropā strauji pieaug saslimstība ar astmu un citām elpošanas orgānu slimībām, īpaši bērnu vidū, projekta mērķis ir:

noteikt un analizēt iekštelpu gaisa kvalitātes problēmas skolās, pievēršot uzmanību ventilācijai, ēkas konstrukcijai, uzturēšanai un tīrīšanai,

izvērtēt atbilstošas ventilācijas efektivitāti, lai mazinātu apkārtējā gaisa piesārņojumu skolu vidē,

novērtēt klimata pārmaiņu (arvien biežāki karstuma viļņi, aukstuma viļņi un apkārtējā gaisa piesārņojums) ietekmi uz skolēnu veselību skolās,

novērtēt apkārtējā gaisa piesārņojuma mazināšanas pasākumu, tostarp īstermiņa pasākumu, ietekmi uz iekštelpu gaisa kvalitāti skolās un uz iedarbību uz bērniem skolu vidē,

sniegt attiecīgus ieteikumus, lai risinātu iekštelpu gaisa kvalitātes problēmas skolu vidē.

1.4.   Konkrētas prioritātes 2009. gadam

1)

Veikt iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumus skolās, lai iegūtu jaunus datus par galveno iekštelpu gaisa piesārņotājvielu koncentrāciju skolās.

2)

Novērtēt saistību starp transportu (satiksmi) un klimata pārmaiņu ietekmi uz skolu vidi.

3)

Novērtēt iekštelpu gaisa piesārņotājvielu iedarbību uz bērniem un sniegt ieteikumus elpošanas orgānu slimību profilaksei un saslimšanas gadījumu mazināšanai, uzlabojot skolu vides kvalitāti un veicot citus ar to saistītus pasākumus.

4)

Sistemātiski noteikt iekštelpu gaisa piesārņotājvielu avotu kvantitatīvo sadalījumu skolu vidē. Nosakot galvenos avotus, varētu mazināt piesārņojumu. Saistībā ar iepriekš minēto prioritāte ir paplašināt zināšanas par patēriņa preču un celtniecības materiālu izraisīto ķīmisko vielu emisiju.

5)

Pētīt ķīmiskās un bioķīmiskās mijiedarbības mehānismus iekštelpu gaisa maisījumos, kas raksturīgi skolām un sastopami dažādos ģeogrāfiskā platuma grādos, un izstrādāt metodiku, lai labāk informētu par veselības riska novērtēšanas procesu attiecībā uz šādas mijiedarbības ietekmi uz galīgo risku veselībai.

6)

Pamatojoties uz iepriekš minēto, izstrādāt Eiropas skolu veselības pamatnostādnes.

Komisija un Parlaments iepriekš jau ir atbalstījis divus projektus, kas bija saistīti ar minēto jautājumu.

Komisija 2001. gadā atbalstīja projektu par elpošanas orgānu veselību skolās piecās Eiropas valstu pilsētās Dānijā, Francijā, Itālijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Projekta secinājumi atklāja kopīgas problēmas, piemēram, sliktu ventilāciju, lielu makrodaļiņu, pelējumu un alergēnu koncentrāciju. Projekta gaitā secināja, ka būtu ārkārtīgi vērtīgi veikt līdzīgu pētījumu par visām dalībvalstīm (3).

2008. gadā oficiāli iepazīstināja ar Eiropas Parlamenta finansēto izmēģinājuma projektu par iekštelpu gaisā esošo ķīmisko vielu iedarbību un iespējamo risku veselībai. Projekta gaitā veica analīzi arī par skolām un bērnudārziem izvēlētu ES dalībvalstu pilsētās. Galvenajos secinājumos ir uzsvērts, ka jāturpina pētījumi, lai risinātu iekštelpu gaisa piesārņojuma radītās problēmas sabiedrības veselībai (it īpaši iekštelpu vidē, kur bieži uzturas bērni, piemēram, skolās un bērnudārzos) Eiropas Savienībā (4).

2009. gadā, ņemot vērā pieejamo budžetu, secināja, ka vajadzētu paplašināt šā izmēģinājuma projekta ģeogrāfiskās robežas ES dalībvalstīs, īpaši ietverot jaunās dalībvalstis. Jāietver arī kandidātvalstis un Viduseiropas un Austrumeiropas valstis. Mērķis ir izstrādāt pamatnostādnes par pasākumiem stāvokļa uzlabošanai, kas aptvertu plašāku Eiropā aktuālo problēmu spektru.

Izmēģinājuma projekts jāizstrādā, pamatojoties uz iepriekšējiem projektiem un jānodrošina sinerģija ar pašlaik īstenojamiem projektiem šajā jomā (piemēram, HITEA) (5).

2.   FINANSIĀLĀ ATBALSTA VEIDS – UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS

2.1.   Resursu sadalījums pa jomām/darbībām, kas jāizpilda (skatīt turpmākās iedaļas)

Kopējā pieejamā summa: EUR 4 000 000. Atklātā konkursā piešķirs vienu vispārēju pakalpojumu līgumu.

2.2.   Paredzamie rezultāti darbībām, kurām sniegs atbalstu

Šā uzaicinājuma mērķis ir gūt vairāk zināšanu par iekštelpu gaisa kvalitāti, jo bērni, kurus visvairāk ietekmē piesārņotājvielas, pavada lielāko daļu laika skolu vidē. Turklāt pētījuma mērķis ir gūt zināšanas par daudzām problēmām, kas var rasties skolu vidē visā Eiropā. Pētījuma gaitā tiks izstrādātas pamatnostādnes, kuru mērķis būs ietvert dažādas problēmas, lai varētu izveidot veselīgu vidi skolās.

2.3.   Orientējošs grafiks

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Līdz 2009. gada 1. semestra beigām

Atlase un līguma parakstīšana

Līdz 2009. gada beigām


(1)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 343, 27.12.2007., 9. lpp.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. http://www.hitea.eu/


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

8.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/20


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2009/605/KĀDP

(2009. gada 7. augusts),

ar kuru groza Vienoto rīcību 2009/137/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā (1)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 16. februārī pieņēma Vienoto rīcību 2009/137/KĀDP (2), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim (ESĪP) Kosovā.

(2)

Vienotās rīcības 2009/137/KĀDP 5. panta 1. punktā paredzētais bāzes finansējums ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem līdz 2010. gada 28. februārim ir EUR 645 000. Šis bāzes finansējums būtu jāpalielina par EUR 102 000, lai segtu ar pastiprināto sakaru biroju Belgradā saistītos izdevumus.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza Vienotā rīcība 2009/137/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Vienotās rīcības 2009/137/KĀDP 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētais bāzes finansējums laikposmam no 2009. gada 1. marta līdz 2010. gada 28. februārim ir EUR 747 000.”

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 7. augustā.

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1244 (1999).

(2)  OV L 46, 17.2.2009., 69. lpp.