ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.201.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 201

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 1. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 695/2009 (2009. gada 31. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 696/2009 (2009. gada 31. jūlijs), ar ko nosaka no 2009. gada 1. augusta piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 697/2009 (2009. gada 31. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1913/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus euro agromonetārā režīma piemērošanai lauksaimniecībā, attiecībā uz noteicošajām dienām programmā Augļi skolai un atkāpjas no minētās regulas

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 698/2009 (2009. gada 31. jūlijs), ar kuru attiecībā uz iekšējam tirgum paredzētām piena un piena produktu informācijas un veicināšanas programmām atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 501/2008, ar ko nosaka kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 699/2009 (2009. gada 31. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot melno paltusu IIa un IV zonas EK ūdeņos; VI zonas EK un starptautiskajos ūdeņos

9

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/66/EK (2009. gada 13. jūlijs) par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu (kodificēta versija) ( 1 )

11

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/76/EK (2009. gada 13. jūlijs) par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji (kodificēta versija) ( 1 )

18

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/79/EK (2009. gada 13. jūlijs) par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (kodificēta versija) ( 1 )

29

 

*

Komisijas Direktīva 2009/90/EK (2009. gada 31. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/60/EK nosaka tehniskās specifikācijas ūdens stāvokļa ķīmiskajām analīzēm un monitoringam ( 1 )

36

 

*

Komisijas Direktīva 2009/91/EK (2009. gada 31. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu dinātrija tetraborātu ( 1 )

39

 

*

Komisijas Direktīva 2009/92/EK (2009. gada 31. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu bromadiolonu ( 1 )

43

 

*

Komisijas Direktīva 2009/93/EK (2009. gada 31. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu alfahloralozi ( 1 )

46

 

*

Komisijas Direktīva 2009/94/EK (2009. gada 31. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu borskābi ( 1 )

50

 

*

Komisijas Direktīva 2009/95/EK (2009. gada 31. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu alumīnija fosfīdu, kas izdala fosfīnu ( 1 )

54

 

*

Komisijas Direktīva 2009/96/EK (2009. gada 31. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu dinātrija oktaborāta tetrahidrātu ( 1 )

58

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/583/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 27. jūlijs), ar ko ieceļ amatā vienu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Ungārijas

62

 

 

Komisija

 

 

2009/584/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 31. jūlijs), ar ko izveido augsta līmeņa vadības grupu SafeSeaNet jautājumos (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5924)  ( 1 )

63

 

 

2009/585/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 31. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2008/965/EK par Kopienas finansiālo atbalstu 2009. gadā atsevišķām Kopienas references laboratorijām dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5947)

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 695/2009

(2009. gada 31. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

MK

25,2

TR

100,7

ZZ

63,0

0709 90 70

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

AR

57,8

UY

54,4

ZA

63,0

ZZ

58,4

0806 10 10

EG

146,9

MA

136,8

TR

87,6

ZA

127,1

ZZ

124,6

0808 10 80

AR

74,7

BR

76,7

CL

89,2

CN

81,7

NZ

101,3

US

105,4

ZA

89,2

ZZ

88,3

0808 20 50

AR

83,2

CL

77,9

TR

153,3

ZA

106,6

ZZ

105,3

0809 20 95

CA

324,1

TR

267,9

US

318,6

ZZ

303,5

0809 30

TR

159,0

ZZ

159,0

0809 40 05

BA

39,5

ZZ

39,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 696/2009

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko nosaka no 2009. gada 1. augusta piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 1002, ex 1005, izņemot hibrīdu sēklas, un ex 1007, izņemot hibrīdu sēklas materiālu, ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu importam, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 2. punktā paredzēts, ka, aprēķinot tā paša panta 1. punktā minēto ievedmuitas nodokli, attiecīgajiem produktiem regulāri jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktu izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 un 1007 00 90 ir reprezentatīvā dienas CIF importa cena, kas noteikta pēc minētās regulas 4. pantā paredzētās metodes.

(4)

Laikposmam no 2009. gada 1. augusta jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2009. gada 1. augusta, piemērojamais Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2009. gada 1. augusta

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

65,86

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

33,54

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

33,54

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

70,85


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

16.7.2009-30.7.2009

1)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

169,99

88,81

FOB cena, ASV

170,60

160,60

140,60

71,58

Piemaksa par Persijas līča reģionu

18,56

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

6,22

2)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

21,11 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

19,59 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 697/2009

(2009. gada 31. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1913/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus euro agromonetārā režīma piemērošanai lauksaimniecībā, attiecībā uz noteicošajām dienām programmā “Augļi skolai” un atkāpjas no minētās regulas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka euro agromonetāro režīmu (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (2) un Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (3), kuras grozītas ar Regulu (EK) Nr. 13/2009 (4), izveidoja Kopienas līdzfinansētu programmu “Augļi skolai”.

(2)

Kopienas atbalsta piešķīrumi, kas minēti Komisijas 2009. gada 7. aprīļa Regulā (EK) Nr. 288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu “Augļi skolai” (5), ir izteikti euro. Tāpēc ir jānosaka noteicošā diena attiecībā uz to dalībvalstu valūtu maiņas kursu, kuras nav ieviesušas euro.

(3)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (6) paredzētas noteicošās dienas attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro Kopienas tiesību aktos saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanu. Ir lietderīgi paredzēt noteicošās dienas, kas īpaši saistītas ar programmas “Augļi skolai” īstenošanu. Atšķirīga noteicošā diena tomēr ir jānosaka vienīgi laika periodam no 2009. gada 1. augusta līdz 2010. gada 31. jūlijam.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1913/2006.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 1913/2006 aiz 5. panta iekļauj šādu 5.a pantu:

“5.a pants

Ar programmu “Augļi skolai” saistītā atbalsta apjoms un maksājumi

Atbalstam, ko piešķir augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem un kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 288/2009 (7) 1. pantā, noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu ir 1. janvāris pirms tā laika perioda, kurš noteikts minētās regulas 4. panta 1. punktā.

2. pants

Atkāpjoties no 5.a panta Regulā (EK) Nr. 1913/2006, kas grozīta ar šo regulu, laika periodam no 2009. gada 1. augusta līdz 2010. gada 31. jūlijam noteicošā diena, kas paredzēta minētajā pantā, ir 2009. gada 31. maijs.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(3)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(4)  OV L 5, 9.1.2009., 1. lpp.

(5)  OV L 94, 8.4.2009., 38. lpp.

(6)  OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.

(7)  OV L 94, 8.4.2009., 38. lpp.”


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 698/2009

(2009. gada 31. jūlijs),

ar kuru attiecībā uz iekšējam tirgum paredzētām piena un piena produktu informācijas un veicināšanas programmām atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 501/2008, ar ko nosaka kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 15. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 3/2008 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēts, ka nozares vai produktus, uz kuriem var attiecināt tos informācijas un veicināšanas pasākumus attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kurus pilnībā vai daļēji finansē no Kopienas budžeta, nosaka, ņemot vērā vajadzību pārvarēt konkrētas vai īslaicīgas grūtības atsevišķās nozarēs.

(2)

Piena un piena produktu nozare patlaban pārdzīvo lielas ekonomiskās grūtības, kas var apdraudēt daudzu lauksaimniecības uzņēmumu ekonomisko izdzīvošanu.

(3)

Šādos apstākļos ir lietderīgi piedāvāt piena un piena produktu nozares organizācijām iespēju izmantot Kopienas līdzfinansējumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 3/2008 un šim nolūkam tuvāko nedēļu laikā iesniegt kompetentajām valsts iestādēm informācijas un veicināšanas pasākumu programmas, lai tās izraudzītos un, ja vajadzīgs, lai Komisija tās pieņemtu pirms kārtējā gada beigām, tādējādi atkāpjoties no programmu pieņemšanas ikgadējā ritma un kalendārā grafika, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 501/2008 (2) 8. un 11. pantā.

(4)

Tāpēc attiecībā uz iekšējam tirgum paredzētām piena un piena produktu informācijas un veicināšanas programmām un attiecībā uz 2009. gadu jāatkāpjas no Regulas (EK) Nr. 501/2008 11. panta 1. un 3. punkta noteikumiem.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Neskarot ierasto gada kalendāro grafiku, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 501/2008, attiecībā uz iekšējam tirgum paredzētām piena un piena produktu informācijas un veicināšanas programmām, ko nozares organizācijas iesniedz dalībvalstīm līdz 2009. gada 15. oktobrim, no minētā kalendārā grafika atkāpjas šādi:

a)

atkāpjoties no 11. panta 1. punkta pirmās daļas, dalībvalstis līdz 31. oktobrim nosūta Komisijai izraudzīto programmu pagaidu sarakstu;

b)

atkāpjoties no 11. panta 3. punkta otrās daļas, Komisija vēlākais 15. decembrī izlemj, kuras programmas tā var līdzfinansēt.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 3, 5.1.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 147, 6.6.2008., 3. lpp.


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 699/2009

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot melno paltusu IIa un IV zonas EK ūdeņos; VI zonas EK un starptautiskajos ūdeņos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2009. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (3), ir noteiktas kvotas 2009. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2009. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2009. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

4/T&Q

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

GHL/2A-C46

Suga

Melnais paltuss (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

IIa un IV zonas EK ūdeņi; VI zonas EK un starptautiskie ūdeņi

Datums

2009. gada 15. jūnijs


DIREKTĪVAS

1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/11


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/66/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 75/321/EEK (1975. gada 20. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu (3) ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt minētās direktīvas kodifikāciju.

(2)

Direktīva 75/321/EEK ir viena no atsevišķām direktīvām par EK tipa apstiprināšanas procedūru, kas paredzēta Padomes Direktīvā 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu, ko atcēla ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām (5), un kas nosaka tehniskos priekšrakstus attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtas projektēšanu un izgatavošanu. Šie tehniskie priekšraksti attiecas uz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, lai nodrošinātu EK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta Direktīvā 2003/37/EK un jāpiemēro katram traktoru tipam. Tātad Direktīvas 2003/37/EK noteikumus, kas attiecas uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēro šai direktīvai.

(3)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un tās piemērošanai, kā izklāstīts II pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   “Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktors” ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis, kuram ir riteņi vai kāpurķēdes un vismaz divas asis, kura galvenā funkcija ir vilces spēka radīšana un kurš ir īpaši konstruēts, lai vilktu, stumtu, pārvietotu vai darbinātu noteiktus lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbarīkus, mehānismus vai piekabes. Tas var būt aprīkots kravu un pasažieru pārvadāšanai.

2.   Šī direktīva attiecas tikai uz tiem 1. punktā definētajiem traktoriem, kuri aprīkoti ar pneimatiskajām riepām un kuru maksimālais paredzētais ātrums ir starp 6 un 40 km/h.

2. pants

1.   Dalībvalstis nedrīkst atteikt piešķirt EK tipa apstiprinājumu, Direktīvas 2003/37/EK 2. panta u) punktā minētā dokumenta izsniegšanu, kā arī atteikt piešķirt traktora tipa valsts tipa apstiprinājumu, atsaucoties uz stūres iekārtu, ja tā atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām.

2.   Dalībvalstis nedrīkst izsniegt Direktīvas 2003/37/EK 2. panta u) punktā minēto dokumentu traktora tipam, ja tas neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

Dalībvalstis var atteikt piešķirt valsts tipa apstiprinājumu traktora tipam, ja tas neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

3. pants

Dalībvalstis nedrīkst atteikt traktoru reģistrāciju vai aizliegt to pārdošanu, pirmo nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar stūres iekārtu, ja tā atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām.

4. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai I pielikuma prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 3. punktā minēto procedūru.

5. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

6. pants

Direktīvu 75/321/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar II pielikuma A daļā minētajām direktīvām, ar šo atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

7. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 13. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. ERLANDSSON


(1)  OV C 161, 13.7.2007., 38. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija Atzinums (OV C 146 E, 12.6.2008., 73. lpp.) un Padomes 2009. gada 22. jūnija Lēmums.

(3)  OV L 147, 9.6.1975., 24. lpp.

(4)  Sk. II pielikuma A daļu.

(5)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

1.   DEFINĪCIJAS

1.1.   Stūres iekārta

“Stūres iekārta” ir visa iekārta, kuras funkcija ir mainīt traktora braukšanas virzienu.

Var uzskatīt, ka stūres iekārtu veido:

stūres vadības ierīce,

stūres mehānisms,

vadāmie riteņi,

īpaša iekārta, kas dod papildu vai neatkarīgu enerģiju, ja tāda iekārta ir.

1.1.1.   Stūres vadības ierīce

“Stūres vadības ierīce” ir tā daļa, ko tieši darbina vadītājs, lai stūrētu traktoru.

1.1.2.   Stūres mehānisms

“Stūres mehānisms” ir visas detaļas, kas atrodas starp stūres vadības ierīci un vadāmajiem riteņiem, izņemot speciālo aprīkojumu, kas definēts 1.1.4. punktā. Stūres mehānisms var būt mehānisks, hidraulisks, pneimatisks, elektrisks vai jaukta tipa.

1.1.3.   Vadāmie riteņi

“Vadāmie riteņi” ir:

riteņi, kuru virzienu attiecībā pret traktoru var tieši vai netieši mainīt, lai mainītu traktora braukšanas virzienu,

posmainajiem traktoriem visi riteņi,

vienas ass riteņi, kas var griezties ar dažādu ātrumu, lai mainītu traktora braukšanas virzienu.

Pašregulējoši rullīšriteņi nav vadāmie riteņi.

1.1.4.   Īpašā iekārta

“Īpašā iekārta” ir tā stūres iekārtas daļa, kas dod papildu vai neatkarīgo enerģiju. Papildu vai neatkarīgo enerģiju var dot jebkura mehāniska, hidrauliska, pneimatiska, elektriska vai jaukta sistēma, piemēram, eļļas sūknis, gaisa sūknis vai akumulators u. c.

1.2.   Dažādu tipu stūres iekārtas

1.2.1.

Atkarībā no vadāmo riteņu virzīšanai vajadzīgā enerģijas avota izšķir šādu tipu stūres iekārtas:

1.2.1.1.

mehāniskās stūres iekārtas, kurās stūrēšanai vajadzīgo enerģiju nodrošina tikai vadītāja muskuļi;

1.2.1.2.

stūres iekārtas ar stūres palīgiekārtu, kurās stūrēšanai vajadzīgo enerģiju nodrošina vadītāja muskuļi un īpašā iekārta, kas minēta 1.1.4. punktā.

Stūres iekārtas, kurās normālos apstākļos enerģiju stūrēšanai dod tikai īpašā iekārta, kas definēta 1.1.4. punktā, bet kuras bojājuma gadījumā stūrēšanai var izmantot vadītāja muskuļu enerģiju, uzskata par “stūres iekārtām ar stūres palīgiekārtu”;

1.2.1.3.

Stūres iekārtas ar pastiprinātāju, kurās enerģiju stūrēšanai dod tikai īpašā iekārta, kas minēta 1.1.4. punktā.

1.3.   Stūres spēka moments

“Stūres spēka moments” ir spēks, kādu vadītājs pieliek stūres vadības ierīcei, lai stūrētu traktoru.

2.   UZBŪVES, MONTĀŽAS UN PĀRBAUDES PRASĪBAS

2.1.   Vispārīgas prasības

2.1.1.

Stūres iekārtai jānodrošina traktora viegla un droša vadīšana un jāatbilst prasībām, kas sīki izklāstītas 2.2. punktā.

2.2.   Sīki izstrādātas prasības

2.2.1.   Stūres vadības ierīce

2.2.1.1.

Stūres vadības ierīcei jābūt viegli lietojamai un satveramai. Tai jābūt projektētai tā, lai riteņus var novirzīt pakāpeniski. Stūres vadības ierīces kustības virzienam jāatbilst vēlamajai traktora braukšanas virziena maiņai.

2.2.1.2.

Stūres spēka moments, kas vajadzīgs, lai traktors, kas brauc taisni, apgrieztos ar 12 metru pagrieziena rādiusu, nedrīkst pārsniegt 25 daN. Ja ir stūres palīgiekārta, kas nav saistīta ar pārējām iekārtām, papildu enerģijas apgādes pārtraukuma gadījumā vajadzīgais stūres spēka moments nedrīkst pārsniegt 60 daN.

2.2.1.3.

Lai pārbaudītu atbilstību 2.2.1.2. punktā noteiktajai prasībai, traktors, kas ar ātrumu 10 kilometri stundā brauc taisni pa sausu, līdzenu ceļu, ar kura virsmu riepām ir laba saķere, izdara spirālveida kustību. Stūres vadības ierīcei pielikto spēka momentu reģistrē, līdz tā sasniedz stāvokli, kas atbilst traktora ievirzei 12 metru rādiusa pagriezienā. Manevra ilgums (laiks no stūres vadības ierīces darbināšanas sākuma līdz brīdim, kad tā sasniedz stāvokli, kurā izdara mērījumus) nedrīkst pārsniegt piecas sekundes normālos nosacījumos un astoņas sekundes, ja īpašā iekārta ir bojāta. Viens manevrs jāizdara pa kreisi un viens pa labi.

Testa vajadzībām traktors jāpiekrauj līdz tehniski pieļaujamam maksimālajam svaram; spiedienam riepās un svara sadalījumam pa asīm jāatbilst izgatavotāja norādījumiem.

2.2.2.   Stūres mehānisms

2.2.2.1.

Stūres iekārtai var nebūt elektriska vai pilnīgi pneimatiska stūres mehānisma.

2.2.2.2.

Stūres mehānismam jābūt projektētam tā, lai tas atbilst visām ekspluatācijas prasībām. Apkopes un pārbaudes nolūkā tam jābūt viegli pieejamam.

2.2.2.3.

Ja stūres mehānisms nav pilnīgi hidraulisks, traktoram jābūt vadāmam pat hidraulisko vai pneimatisko detaļu bojājuma gadījumā.

2.2.2.4.

Tikai hidrauliski darbināmam stūres mehānismam un īpašajai iekārtai, kas definēta 1.1.4. punktā, jāatbilst šādām prasībām:

2.2.2.4.1.

vienai vai vairākām spiediena ierobežošanas ierīcēm jāaizsargā visa ķēde vai tās daļa pret pārāk augstu spiedienu;

2.2.2.4.2.

spiediena ierobežošanas ierīcēm jābūt noregulētām tā, lai nepārsniegtu spiedienu T, kas ir vienāds ar izgatavotāja noteikto maksimālo darba spiedienu;

2.2.2.4.3.

cauruļvadu sistēmu raksturlielumiem un izmēriem jābūt tādiem, lai caurules iztur četrkāršu spiedienu T, kādu pieļauj spiediena ierobežošanas ierīces, un tām jābūt aizsargātām attiecīgās vietās un novietotām tā, lai līdz minimumam samazinātu tādu bojājumu risku, kas rodas no trieciena, un lai berzes radītu bojājumu risku varētu uzskatīt par nenozīmīgu.

2.2.3.   Vadāmie riteņi

2.2.3.1.

Visi riteņi var būt vadāmie riteņi.

2.2.4.   Īpašā iekārta

2.2.4.1.

Īpašā iekārta, kas definēta 1.1.4. punktā un ko lieto 1.2.1.2. un 1.2.1.3. punktā definēto tipu stūres iekārtās, ir pieņemama ar šādiem nosacījumiem:

2.2.4.1.1.

Ja traktors ir aprīkots ar stūres palīgiekārtu, kas definēta 1.2.1.2. punktā, tam jābūt vadāmam pat tad, ja īpašā iekārta ir bojāta, kā noteikts 2.2.1.2. punktā Ja stūres palīgiekārtai nav sava enerģijas avota, tā jāaprīko ar enerģijas rezervuāru. Šo enerģijas rezervuāru var aizstāt ar patstāvīgu ierīci, kas stūres iekārtu ar enerģiju apgādā prioritāri attiecībā pret pārējām sistēmām, kuras ir pievienotas pie kopīgā enerģijas avota. Neskarot Padomes Direktīvas 76/432/EEK (1976. gada 6. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām (1) noteikumus, kas skar bremzēšanu, ja starp hidraulisko stūres iekārtu un hidraulisko bremžu iekārtu pastāv hidraulisks savienojums un ja abām iekārtām ir vienots enerģijas avots, stūres iekārtas iedarbināšanai vajadzīgais spēks nedrīkst pārsniegt 40 daN, ja kāda no šīm sistēmām nedarbojas. Ja enerģijas avots ir saspiests gaiss, gaisa cilindrs jāaizsargā ar vienvirziena vārstu.

Ja normālos nosacījumos stūres iekārtu ar enerģiju apgādā tikai 1.1.4. punktā minētā īpašā iekārta, stūres palīgiekārtai jābūt aprīkotai ar ierīci, kas īpašās iekārtas bojājuma gadījumā dod gaismas vai skaņas brīdinājuma signālu, ja stūres spēka moments pārsniedz 25 daN.

2.2.4.1.2.

Ja traktors ir aprīkots ar stūres iekārtu ar pastiprinātāju, kas definēta 1.2.1.3. punktā, un ja šī iekārta ir apgādāta tikai ar hidraulisko stūres pārvadu, īpašās iekārtas vai motora kļūmes gadījumā jānodrošina iespēja veikt divus 2.2.1.3. punktā minētos manevrus ar īpašās papildiekārtas palīdzību. Īpašā papildierīce var būt saspiesta gaisa vai gāzes cilindrs. Eļļas sūkni vai kompresoru var izmantot par īpašo papildierīci, ja minēto ierīci darbina traktora riteņu griešanās un ja tā nevar atvienoties no riteņiem. Īpašās iekārtas bojājuma gadījumā jādarbojas gaismas vai skaņas brīdinājuma signālam.

2.2.4.1.2.1.

Ja īpašā iekārta ir pneimatiska, tai jābūt aprīkotai ar saspiesta gaisa cilindru, ko aizsargā vienvirziena vārsts. Saspiestā gaisa cilindra tilpums jāaprēķina tā, lai var izdarīt vismaz septiņus pilnus pagriezienus (no atdures līdz atdurei), pirms spiediens cilindrā pazeminās līdz pusei no tā darba spiediena; tests jāizdara, vadāmajiem riteņiem nesaskaroties ar zemi.


(1)  OV L 122, 8.5.1976., 1. lpp.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar sekojošiem grozījumiem

(minēta 6. pantā)

Padomes Direktīva 75/321/EEK

(OV L 147, 9.6.1975., 24. lpp.)

 

Padomes Direktīva 82/890/EEK

(OV L 378, 31.12.1982., 45. lpp.)

Tikai attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvu 75/321/EEK 1. panta 1. punktā

Komisijas Direktīva 88/441/EEK

(OV L 200, 26.7.1988., 30. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/54/EK

(OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.)

Tikai attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvu 75/321/EEK 1. panta pirmajā ievilkumā

Komisijas Direktīva 98/39/EK

(OV L 170, 16.6.1998., 15. lpp.)

 

B   DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 6. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

75/321/EEK

1976. gada 22. novembris

82/890/EEK

1984. gada 22. jūnijs

88/411/EEK

1988. gada 30. septembris (1)

97/54/EK

1998. gada 22. septembris

1998. gada 23. septembris

98/39/EK

1999. gada 30. aprīlis (2)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 88/411/EEK 2. pantu:

“1.   No 1988. gada 1. oktobra neviena dalībvalsts nedrīkst:

atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu kādam traktoru tipam,

aizliegt sākt traktoru ekspluatāciju,

ja šāda traktora vai traktoru tipa stūres iekārta atbilst šīs direktīvas prasībām.

2.   No 1989. gada 1. oktobra dalībvalstis:

vairs neizdod Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu tādiem traktora tipiem, kuru stūres iekārta neatbilst šīs direktīvas prasībām,

var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu tādam traktora tipam, kura stūres iekārta neatbilst šīs direktīvas prasībām.”

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 98/39/EK 2. pantu:

“1.   No 1999. gada 1. maija neviena dalībvalsts nedrīkst:

atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu, izdot Padomes Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā minēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu kādam traktora tipam, kā arī:

aizliegt sākt traktoru ekspluatāciju,

ja šie traktori atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 75/321/EEK prasībām.

2.   No 1999. gada 1. oktobra dalībvalstis:

vairs nedrīkst izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā minēto dokumentu nevienam traktora tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 75/321/EEK prasībām,

var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu jebkuram traktora tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 75/321/EEK prasībām.”


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 75/321/EEK

Direktīva 98/39/EK

Šī direktīva

1. pants

 

1. pants

 

2. pants

2. pants

3. un 4. pants

 

3. un 4. pants

5. panta 1. punkts

 

5. panta 2. punkts

 

5. pants

 

6. pants

 

7. pants

6. pants

 

8. pants

Pielikums

 

I pielikums

 

II pielikums

 

III pielikums


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/18


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/76/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 77/311/EEK (1977. gada 29. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji (3), ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt attiecīgās direktīvas kodifikāciju.

(2)

Direktīva 75/311/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par Kopienas tipa apstiprināšanas sistēmu, kas paredzēta Padomes Direktīvā 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu, kura aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām (5), un kas nosaka tehniskos priekšrakstus attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtas projektēšanu un izgatavošanu. Šie tehniskie priekšraksti attiecas uz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, lai EK tipa apstiprinājuma procedūra, kas paredzēta Direktīvā 2003/37/EK, varētu tikt piemērota attiecībā uz katru traktora tipu. Tātad Direktīvā 2003/37/EK izklāstītos noteikumus, kas attiecas uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēro šai direktīvai.

(3)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz IV pielikuma B daļā minētajiem termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Šajā direktīvā “traktors” (lauksaimniecības vai mežsaimniecības) nozīmē jebkādu mehānisko transportlīdzekli ar riteņiem vai kāpurķēdēm un vismaz divām asīm, kura galvenā funkcija saistīta ar tā vilkmes spēku un kurš īpaši konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu vai darbinātu noteiktus darbarīkus, mehānismus vai piekabes, kas paredzētas lietošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Tas var būt aprīkots kravas un pasažieru pārvadāšanai.

2.   Šī direktīva attiecas tikai uz tiem 1. punktā definētajiem traktoriem, kuri aprīkoti ar pneimatiskajām riepām un kuru maksimālais paredzētais ātrums ir starp 6 un 40 km/h.

2. pants

1.   Dalībvalstis nedrīkst atteikt piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktora tipu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar trokšņu līmeni, kam ir pakļauti vadītāji, ja tas ir šādās robežās:

90 dB(A), mērot saskaņā ar I pielikumu,

vai

86 dB(A), mērot saskaņā ar II pielikumu.

2.   Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar šīs direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

vairs neizsniedz EK tipa apstiprinājumu,

var neizsniegt valsts tipa apstiprinājumu.

3.   Attiecībā uz jauniem transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar šīs direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas ir līdzi jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK noteikumiem, vairs nav derīgi minētās direktīvas 7. panta 1. punkta nolūkiem,

var noraidīt minēto jauno transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.

4.   Dalībvalstis nedrīkst atteikt traktoru reģistrāciju vai aizliegt to pārdošanu, laišanu ekspluatācijā vai lietošanu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar trokšņu līmeni, kam ir pakļauti vadītāji, ja tas ir šādās robežās:

90 dB(A), mērot saskaņā ar I pielikumu,

vai

86 dB(A), mērot saskaņā ar II pielikumu.

3. pants

Šajā direktīvā “kabīne” ir jebkāda no cietām daļām veidota būve, caurspīdīga vai necaurspīdīga, kas no visām pusēm apņem vadītāju un izolē viņu no ārpuses, kā arī kuru darba laikā iespējams pastāvīgi turēt slēgtu.

4. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tirdzniecības izstādēs un reklāmās neizmanto elementus, kas varētu vedināt uz domām, ka traktoriem ir kaut kādas īpašības attiecībā uz troksni, kam pakļauti traktoru vadītāji, ja šajos traktoros tādu faktiski nav.

5. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai I līdz III pielikuma prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 3. punktā minēto procedūru.

6. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

7. pants

Direktīvu 77/311/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar IV pielikuma A daļā minētajiem aktiem, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz IV pielikuma B daļā minētajiem termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu V pielikumā.

8. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 13. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. ERLANDSSON


(1)  OV C 120, 16.5.2008., 15. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 25. jūnija Lēmums.

(3)  OV L 105, 28.4.1977., 1. lpp.

(4)  Sk. IV pielikuma A daļu.

(5)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

APARĀTI, MĒRĪJUMU NOSACĪJUMI UN METODES

1.   MĒRVIENĪBAS UN MĒRAPARĀTS

1.1.   Mērvienības

Trokšņu līmeni LA mēra A decibelos, ko izsaka dB(A).

1.2.   Mēraparāts

Trokšņu līmeni, kam pakļauts vadītājs, mēra ar skaņas līmeņa mēraparātu, kāds aprakstīts Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas publikācijas Nr. 179/1965 pirmajā izdevumā.

Mainīgu rādījumu gadījumā jāņem maksimālo rādījumu vidējā vērtība.

2.   MĒRĪŠANAS NOSACĪJUMI

Mērījumus veic, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus:

2.1.

traktoriem jābūt bez kravas, t. i., bez neobligātām papildierīcēm, bet ar dzesēšanas šķidrumu, smēreļļām, pilnu degvielas tvertni un vadītāju. Vadītājs nedrīkst valkāt pārāk biezas drēbes, šalli vai cepuri. Uz traktora nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti, kas varētu kropļot trokšņu līmeni;

2.2.

riepām jābūt piesūknētām līdz tādam spiedienam, kādu ieteicis traktora ražotājs, motoram, sajūgam un velkošajām asīm jābūt normālā darba temperatūrā, kā arī mērījumu laikā jātur atvērti radiatora aizvirtņi, ja tādi ir;

2.3.

papildu aprīkojums, ko darbina motors vai kas darbojas autonomi, piemēram, logu tīrītāji, siltā gaisa ventilators vai agregātu vārpsta, mērījumu veikšanas laikā jāatslēdz, ja tas var iespaidot trokšņu līmeni; traktora daļas, kas parasti darbojas līdz ar motoru, piemēram, motora dzesēšanas ventilators, mērījumu veikšanas laikā jādarbina;

2.4.

testa norises vietai jābūt pietiekami klusai un atklātai; tā, piemēram, var būt atklāta telpa 50 m rādiusā, kuras centrālā daļa vismaz 20 m rādiusā ir praktiski gluda, vai tai ir gluda daļa ar cietu trasi ar plakanu virsmu un pēc iespējas mazāk kanalizācijas šahtu. Trasei jābūt cik vien iespējams tīrai un sausai (attīrītai no grants, lapām, sniega utt.). Nogāzes un nelīdzenas vietas ir pieļaujamas tikai tad, ja pārmaiņas, ko tās rada trokšņu līmenī, ir mēraparāta pieļaujamās kļūdas robežās;

2.5.

testa trases virsma nedrīkst radīt pārmērīgu riepu troksni;

2.6.

laikam jābūt skaidram un sausam bez vēja vai ar nelielu vēju.

Apkārtnes un vēja trokšņiem, kuriem vadītājs ir pakļauts, jābūt vismaz par 10 dB(A) zemākiem nekā traktora trokšņu līmenim;

2.7.

ja mērījumos izmanto transportlīdzekli, tas jāvelk, izmantojot tauvu, vai jāvada pietiekami lielā attālumā no traktora, lai izvairītos no jebkādiem traucējumiem. Mērījumu laikā 20 metru attālumā no trases abām pusēm vai tuvāk par 20 metriem no traktora priekšgala vai aizmugures nedrīkst novietot virsmas, kas atstaro skaņu, kā arī jebkādus priekšmetus, kas var radīt traucējumus mērījumos. Šo noteikumu var uzskatīt par izpildītu, ja trokšņu līmeņa variācijas ir pieļaujamās kļūdas robežās; pretējā gadījumā traucējumu laikā mērījumi jāpārtrauc;

2.8.

visi vienas sērijas mērījumi jāveic uz vienas un tās pašas trases.

3.   MĒRĪŠANAS METODE

3.1.

Mikrofons jānovieto 250 mm attālumā no sēdekļa vidusplaknes, izvēloties to sēdekļa pusi, kurā ir fiksēts augstākais trokšņu līmenis.

Mikrofona membrāna jāpavērš uz priekšu, mikrofona centram jābūt 790 mm virs un 150 mm priekšā sēdekļa atsauces punktam, kas aprakstīts III pielikumā. Jāizvairās no pārmērīgas mikrofona vibrācijas.

3.2.

Maksimālo trokšņu līmeni dB(A) nosaka šādi:

3.2.1.

traktoriem, kas sērijveidā aprīkoti ar kabīnēm ar veramām daļām (piemēram, durvīm, logiem), sākotnējo mērījumu virknes laikā tās jāaizver;

3.2.1.1.

izdarot mērījumus otrreiz, tās jāatstāj vaļā, ja tās atvērtā veidā nerada satiksmes drošības risku, bet nolaižamie un paceļamie sānu logi jātur aizvērti;

3.2.2.

troksnis jāmēra ar mēraparāta lēno reakciju pie slodzes, kas atbilst maksimālajam troksnim pārnesumā, kurš, braucot uz priekšu, ļauj sasniegt ātrumu, kas ir vistuvākais 7,5 km/h.

Akseleratora svirai jābūt nospiestai līdz galam. Sākot mērījumus bez slodzes, tā jāpalielina, kamēr iegūst maksimālo trokšņu līmeni. Pēc katra slodzes palielinājuma, izdarot mērījumu, jādod laiks, kamēr trokšņu līmenis stabilizējas;

3.2.3.

troksnis jāmēra ar mēraparāta lēno reakciju pie slodzes, kas atbilst maksimālajam troksnim jebkurā pārnesumā, izņemot 3.2.2. punktā minēto pārnesumu, kurā reģistrētais trokšņu līmenis ir vismaz par 1 dB(A) augstāks nekā 3.2.2. punktā minētajā pārnesumā.

Akseleratora svirai jābūt nospiestai līdz galam. Uzsākot mērījumus bez slodzes, tā jāpalielina, kamēr iegūst maksimālo trokšņu līmeni. Pēc katra slodzes palielinājuma, izdarot mērījumu, jādod laiks, kamēr trokšņu līmenis stabilizējas;

3.2.4.

troksnis jāmēra traktoram bez kravas maksimālajā projektētajā ātrumā.

3.3.

Testa ziņojumā jāiekļauj trokšņu līmeņa mērījumi, kas veikti šādos apstākļos:

3.3.1.

pārnesumā, kas ļauj sasniegt ātrumu, kas ir vistuvākais 7,5 km/h;

3.3.2.

jebkurā pārnesumā, ja ievēroti 3.2.3. punktā aprakstītie noteikumi;

3.3.3.

maksimālajā projektētajā ātrumā.

4.   VĒRTĒŠANA

Mērījumi, kas aprakstīti 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.2.4. punktā, nedrīkst pārsniegt 2. pantā noteiktās vērtības.


II PIELIKUMS

APARĀTI, MĒRĪJUMU APSTĀKĻI UN METODES

1.   MĒRVIENĪBAS UN MĒRAPARĀTS

1.1.   Mērvienības

Trokšņu līmeni LA mēra A decibelos, ko izsaka dB(A).

1.2.   Mēraparāts

Trokšņu līmeni, kam pakļauts vadītājs, mēra ar skaņas līmeņa mēraparātu, kāds aprakstīts Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas publikācijas Nr. 179/1965 pirmajā izdevumā.

Mainīgu rādījumu gadījumā jāņem maksimālo rādījumu vidējā vērtība.

2.   MĒRĪŠANAS NOSACĪJUMI

Mērījumus veic, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus:

2.1.

traktoriem jābūt bez kravas, t. i., bez neobligātām papildierīcēm, bet ar dzesēšanas šķidrumu, smēreļļām, pilnu degvielas tvertni un vadītāju. Vadītājs nedrīkst valkāt pārāk biezas drēbes, šalli vai cepuri. Uz traktora nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti, kas varētu kropļot trokšņu līmeni;

2.2.

riepām jābūt piesūknētām līdz tādam spiedienam, kādu ieteicis traktora ražotājs, motoram, sajūgam un velkošajām asīm jābūt normālā darba temperatūrā, kā arī mērījumu laikā jātur pilnīgi atvērti dzinēja dzesēšanas aizvirtņi, ja tādi ir;

2.3.

papildu aprīkojums, ko darbina motors vai kas darbojas autonomi, piemēram, logu tīrītāji, siltā gaisa ventilators vai agregātu vārpsta, mērījumu veikšanas laikā jāatslēdz, ja tas var iespaidot trokšņu līmeni; traktora daļas, kas parasti darbojas līdz ar motoru, piemēram, motora dzesēšanas ventilators, mērījumu veikšanas laikā jādarbina;

2.4.

testa norises vietai jābūt pietiekami klusai un atklātai; tā, piemēram, var būt atklāta telpa 50 m rādiusā, kuras centrālā daļa vismaz 20 m rādiusā ir praktiski gluda, vai tai ir gluda daļa ar cietu trasi ar plakanu virsmu un pēc iespējas mazāk kanalizācijas šahtu. Trasei jābūt cik vien iespējams tīrai un sausai (attīrītai no grants, lapām, sniega utt.). Nogāzes un nelīdzenas vietas ir pieļaujamas tikai tad, ja pārmaiņas, ko tās rada trokšņu līmenī, ir mēraparāta pieļaujamās kļūdas robežās;

2.5.

testa trases virsma nedrīkst radīt pārmērīgu riepu troksni;

2.6.

laikam jābūt skaidram un sausam bez vēja vai ar nelielu vēju.

Apkārtnes un vēja trokšņiem, kuriem vadītājs ir pakļauts, jābūt vismaz par 10 dB(A) zemākiem nekā traktora trokšņu līmenim;

2.7.

ja mērījumos izmanto transportlīdzekli, tas jāvelk, izmantojot tauvu, vai jāvada pietiekami lielā attālumā no traktora, lai izvairītos no jebkādiem traucējumiem. Mērījumu laikā 20 metru attālumā no trases abām pusēm vai tuvāk par 20 metriem no traktora priekšgala vai aizmugures nedrīkst novietot virsmas, kas atstaro skaņu, kā arī jebkādus priekšmetus, kas var radīt traucējumus mērījumos. Šo noteikumu var uzskatīt par izpildītu, ja trokšņu līmeņa variācijas ir pieļaujamās kļūdas robežās; pretējā gadījumā traucējumu laikā mērījumi jāpārtrauc;

2.8.

visi vienas sērijas mērījumi jāveic uz vienas un tās pašas trases.

3.   MĒRĪŠANAS METODE

3.1.

Mikrofons jānovieto 250 mm attālumā no sēdekļa centrālās plaknes, izvēloties to sēdekļa pusi, kurā ir fiksēts augstākais trokšņu līmenis.

Mikrofona membrāna jāpavērš uz priekšu, mikrofona centrs atrodas 790 mm virs un 150 mm priekšā sēdekļa atsauces punktam, kas aprakstīts III pielikumā. Jāizvairās no pārmērīgas mikrofona vibrācijas.

3.2.

Trokšņu līmeni nosaka šādi:

3.2.1.

traktoram jābrauc pa trases daļu ar vienādu ātrumu vismaz trīs reizes un vismaz 10 sekundes;

3.2.2.

traktoriem, kas sērijveidā aprīkoti ar kabīnēm ar veramām daļām (piemēram, durvīm, logiem), sākotnējo mērījumu virknes laikā tās jāaizver;

3.2.2.1.

izdarot mērījumus otrreiz, tās jāatstāj vaļā, ja tās atvērtā veidā nerada satiksmes drošības risku, bet nolaižamie un paceļamie sānu logi jātur aizvērti;

3.2.3.

troksnis jāmēra ar mēraparāta lēno reakciju pie motora maksimālā apgriezienu skaita minūtē, t. i., pārnesumā, kas ar šādi nostādītu apgriezienu skaitu ļauj sasniegt ātrumu, kas ir vistuvākais 7,5 km/h. Mērījumu veikšanas laikā traktoram jābūt bez kravas.

4.   VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Mērījumi, kas aprakstīti 3.2.2. un 3.2.3. punktā, nedrīkst pārsniegt 2. pantā noteiktās vērtības.


III PIELIKUMS

SĒDEKĻA ATSAUCES PUNKTA NOTEIKŠANA

1.   DEFINĪCIJA

1.1.

Sēdekļa atsauces punkts (S) ir punkts sēdekļa gareniskajā vidusplaknē, kur krustojas atzveltnes apakšējās daļas tangenciālā plakne un horizontālā plakne. Šī horizontālā plakne 150 mm priekšā sēdekļa atsauces punktam šķeļ sēdekļa pamatnes zemāko virsmu.

2.   SĒDEKĻA ATSAUCES PUNKTA NOTEIKŠANA

2.1.

Atsauces punktu nosaka, izmantojot šā pielikuma papildinājuma 1. un 2. zīmējumā parādīto ierīci, kas ļauj imitēt cilvēka noslogota sēdekļa stāvokli.

2.2.

Sēdeklis jānostāda vertikālās regulācijas diapazona viduspunktā, kura ir neatkarīga no horizontālās regulācijas. Lai noteiktu mikrofona novietojumu, kas minēts I un II pielikuma 3. iedaļā, sēdeklim horizontālās regulācijas robežās jābūt viduspunktā vai cik vien iespējams tuvu viduspunktam.

3.   IERĪCES APRAKSTS

3.1.

Ierīci, kas minēta 2.1. punktā, veido sēdekļa plāksne un divas atzveltnes plāksnes.

3.2.

Apakšējai atzveltnes plāksnei jābūt lokāmai sēžas pauguru (A) un krustu (B) rajonā, turklāt locījuma vietas (B) augstumam jābūt regulējamam (sk. 2. zīmējumu).

4.   IERĪCES UZSTĀDĪŠANA

Ierīci uzstāda šādi:

4.1.

ierīci novieto uz sēdekļa;

4.2.

uz to punktā, kas atrodas 50 mm priekšā stiprinājuma punktam (A), iedarbojas ar 550 N spēku un abus atzveltnes dēļus tangenciāli nedaudz piespiež atzveltnei;

4.3.

ja nav iespējams precīzi noteikt atzveltnes apakšējās daļas tangenti, atzveltnes apakšējās daļas plāksne vertikālā stāvoklī nedaudz jāpaspiež pret atzveltni;

4.4.

sēdekļiem, kuru atsperojums ir regulējams atbilstīgi vadītāja svaram, atsperojumu noregulē tā, ka sēdeklis atrodas punktā, kas ir vienādā attālumā no tā abiem galējiem stāvokļiem.

Papildinājums

Image

Image


IV PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar turpmāko grozījumu sarakstu

(minēti 7. pantā)

Padomes Direktīva 77/311/EEK

(OV L 105, 28.4.1977., 1. lpp.)

 

Padomes Direktīva 82/890/EEK

(OV L 378, 31.12.1982., 45. lpp.)

tikai atsauces, kas attiecās uz Direktīvas 77/311/EEK 1. panta 1. punktu

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/54/EK

(OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.)

tikai atsauces, kas attiecās uz Direktīvas 77/311/EEK 1. panta pirmo ievilkumu

Komisijas Lēmums 96/627/EK

(OV L 282, 1.11.1996., 72. lpp.)

 

Komisijas Lēmums 2000/63/EK

(OV L 22, 27.1.2000., 66. lpp.)

 

Komisijas Direktīva 2006/26/EK

(OV L 65, 7.3.2006., 22. lpp.)

tikai 2. pants un II pielikums

B   DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 7. pantā)

Tiesību akts

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

77/311/EEK

1978. gada 1. oktobris

82/890/EEK

1984. gada 22. jūnijs

97/54/EK

1998. gada 22. septembris

1998. gada 23. septembris

96/627/EK

1999. gada 29. septembris

2000/63/EK

2001. gada 30. septembris

2006/26/EK

2006. gada 31. decembris (1)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 2006/26/EK 5. pantu:

“1.   No 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas atbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

izsniedz EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

neaizliedz šāda transportlīdzekļa reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.

2.   No 2007. gada 1. jūlija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

vairs neizsniedz EK tipa apstiprinājumu;

b)

var neizsniegt valsts tipa apstiprinājumu.

3.   No 2009. gada 1. jūlija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst prasībām, kuras attiecīgi noteiktas ar šo direktīvu grozītajās Direktīvās 74/151/EEK, 78/933/EEK, 77/311/EEK un 89/173/EEK, pamatojoties uz jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās direktīvas priekšmetu, dalībvalstis:

a)

uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas ir līdzi jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK noteikumiem, vairs nav derīgi 7. panta 1. punkta nolūkiem;

b)

var noraidīt minēto jauno transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā.”


V PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 77/311/EEK

Direktīva 2006/26/EK

Šī direktīva

1. pants

 

1. pants

2. panta 1. punkta pirmā daļa

 

2. panta 1. un 4. punkts

2. panta 1. punkta otrā daļa

 

2. panta 2. punkts

 

 

5. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

 

5. panta 3. punkts

2. panta 3. punkts

3., 4. un 5. pants

 

3., 4. un 5. pants

6. panta 1. punkts

 

6. panta 2. punkts

 

6. pants

 

7. pants

 

8. pants

7. pants

 

9. pants

I pielikums

 

I pielikums

II pielikums

 

II pielikums

III pielikums

 

III pielikums

 

IV pielikums

 

V pielikums


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/29


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/79/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 93/32/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (3) ir būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva ir jākodificē.

(2)

Direktīva 93/32/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta Padomes Direktīvā 92/61/EEK (1992. gada 30. jūnijs) par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, ko atcēla ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/24/EK (2002. gada 18. marts), kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (5), un nosaka divriteņu mehānisko transportlīdzekļu dizaina un uzbūves tehniskos priekšrakstus attiecībā uz to līdzbraucēja roku turekļiem. Šie tehniskie priekšraksti ir vērsti uz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, lai nodrošinātu EK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta Direktīvā 2002/24/EK un jāpiemēro katram transportlīdzekļu tipam. Tātad Direktīvas 2002/24/EK noteikumi par transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecas uz šo direktīvu.

(3)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, piešķirt EK detaļas tipa apstiprinājumu divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga vai iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(4)

Šī direktīva nedrīkst skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un tās piemērošanai, kā izklāstīts II pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz līdzbraucēja roku turekļiem visu tipu divriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā noteikts Direktīvas 2002/24/EK 1. pantā.

2. pants

Procedūra, saskaņā ar kuru piešķir EK detaļas tipa apstiprinājumu attiecībā uz līdzbraucēja roku turekļiem divriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un nosacījumi par šādu transportlīdzekļu neierobežotu laišanu tirgū ir paredzēti Direktīvas 2002/24/EK II un III nodaļā.

3. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai I pielikumā noteiktās prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Direktīvas 2002/24/EK 18. panta 2. punktā.

4. pants

1.   Dalībvalstis līdzbraucēja roku turekļu dēļ nedrīkst:

atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz divriteņu mehāniskā transportlīdzekļa tipu vai līdzbraucēja roku turekļa tipu,

aizliegt reģistrēt un pārdot divriteņu mehāniskos transportlīdzekļus vai sākt to ekspluatāciju, vai pārdot līdzbraucēja roku turekļus, vai sākt to ekspluatāciju,

ja līdzbraucēja roku turekļi atbilst šīs direktīvas prasībām.

2.   Dalībvalstis atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu divriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipam līdzbraucēja roku turekļu dēļ, ja tie neatbilst šīs direktīvas prasībām.

3.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Direktīvu 93/32/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar direktīvu, kā izklāstīts II pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un tās piemērošanai, kā izklāstīts II pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 13. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. ERLANDSSON


(1)  OV C 234, 30.9.2003., 19. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. septembra Atzinums (OV C 219 E, 28.8.2008., 65. lpp.) un Padomes 2009. gada 7. jūlija Lēmums.

(3)  OV L 188, 29.7.1993., 28. lpp.

(4)  Sk. II pielikuma A daļu.

(5)  OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp.


I PIELIKUMS

1.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

Ja ir paredzēts pārvadāt līdzbraucēju, tad transportlīdzeklis jāaprīko ar līdzbraucēja roku turekļu sistēmu, kas izveidota kā satveres siksna vai rokturis, vai rokturi.

1.1.   Satveres siksna

Satveres siksna jāpiestiprina pie sēdekļa vai pie citas rāmja daļas tā, lai pasažieris varētu to izmantot bez grūtībām. Satveres siksna un tās stiprinājums jākonstruē tā, lai tie bez bojājumiem izturētu 2 000 N lielu vertikālo vilces spēku, ko piemēro statiski pret satveres siksnas centru ar maksimālo spiedienu 2 MPa.

1.2.   Rokturis

Ja izmanto rokturi, tas jāpiestiprina pie sēdekļa cieši un simetriski pret transportlīdzekļa garenisko vidusplakni.

Rokturis jākonstruē tā, lai tas bez bojājumiem izturētu 2 000 N lielu vertikālo vilces spēku, ko piemēro statiski pret roktura centru ar maksimālo spiedienu 2 MPa.

Ja izmanto divus rokturus, tie jāpiestiprina katrā pusē simetriski.

Šie rokturi jākonstruē tā, lai katrs no tiem bez bojājumiem izturētu 1 000 N lielu vertikālo vilces spēku, ko piemēro statiski pret roktura centru ar maksimālo spiedienu 1 MPa.

1. papildinājums

Informācijas dokuments attiecībā uz līdzbraucēja roku turekļiem divriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipam

(jāpievieno pieteikumam par EK detaļas tipa apstiprināšanu, ja to iesniedz atsevišķi no pieteikuma par transportlīdzekļa EK tipa apstiprināšanu)

Kārtas Nr. (piešķir pieteikuma iesniedzējs): …

Pieteikumā par EK detaļas tipa apstiprināšanu attiecībā uz līdzbraucēja roku turekļiem divriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem jāiekļauj informācija, kas izklāstīta Direktīvas 2002/24/EK II pielikumā:

1. daļas A iedaļas šādos punktos:

0.1.,

0.2.,

0.4. līdz 0.6.,

1. daļas B iedaļas šādos punktos:

1.4. līdz 1.4.2.

2. papildinājums

Administratīvās iestādes nosaukums

EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāts attiecībā uz līdzbraucēja roku turekļiem divriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipam

PARAUGS

Ziņojums Nr. … tehniskais dienests … datums …

EK detaļas tipa apstiprinājuma Nr. … Attiecinājums uz citu tipu Nr. …

1.

Transportlīdzekļa preču zīme vai tirdzniecības nosaukums …

2.

Transportlīdzekļa tips …

3.

Ražotāja nosaukums un adrese …

4.

Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese …

5.

Datums, kad transportlīdzekli nodod testēšanai …

6.

EK detaļas tipa apstiprinājums piešķirts/noraidīts (1)

7.

Vieta …

8.

Datums …

9.

Paraksts …


(1)  Lieko svītrot.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar grozījumiem

(minēta 5. pantā)

Padomes Direktīva 93/32/EEK

(OV L 188, 29.7.1993., 28. lpp.)

Komisijas Direktīva 1999/24/EK

(OV L 104, 21.4.1999., 16. lpp.)

B   DAĻA

Termiņu uzskaitījums transponēšanai valsts tiesībās un piemērošanai

(minēts 5. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

93/32/EEK

1994. gada 14. decembris

1995. gada 14. jūnijs (1)

1999/24/EK

1999. gada 31. decembris

2000. gada 1. janvāris (2)


(1)  Atbilstoši Direktīvas 93/32/EEK 4. panta 1. punkta trešajai daļai:

“No dienas, kas minēta pirmajā daļā, dalībvalstis nedrīkst ar līdzbraucēja roku turekļiem saistītu iemeslu dēļ aizliegt sākt tādu transportlīdzekļu ekspluatāciju, kuri atbilst šīs direktīvas prasībām.”

Minētais datums ir 1994. gada 14. decembris; skatīt Direktīvas 93/32/EEK 4. panta 1. punkta pirmo daļu.

(2)  Atbilstoši Direktīvas 1999/24/EK 2. pantam:

“1.   Dalībvalstis no 2000. gada 1. janvāra līdzbraucēja roku turekļu dēļ nedrīkst:

atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz divriteņu mehāniskā transportlīdzekļa tipu vai līdzbraucēja roku turekļa tipu,

aizliegt reģistrēt un pārdot divriteņu mehāniskos transportlīdzekļus vai sākt to ekspluatāciju, vai pārdot līdzbraucēja roku turekļus, vai sākt to ekspluatāciju,

ja līdzbraucēja roku turekļi atbilst prasībām, kas noteiktas ar Padomes Direktīvu 93/32/EEK, kura grozīta ar šo direktīvu.

2.   Dalībvalstis no 2000. gada 1. jūlija atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu divriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipam līdzbraucēja roku turekļu dēļ, ja tie neatbilst prasībām, kas noteiktas ar Padomes Direktīvu 93/32/EEK, kura grozīta ar šo direktīvu.”


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 93/32/EEK

Direktīva 1999/24/EK

Šī direktīva

1, 2. un 3. pants

 

1, 2. un 3. pants

4. panta 1. punkts

 

 

2. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

 

2. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

 

4. panta 3. punkts

 

5. pants

 

6. pants

5. pants

 

7. pants

Pielikums

 

I pielikums

1. papildinājums

 

1. papildinājums

2. papildinājums

 

2. papildinājums

 

II pielikums

 

III pielikums


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/36


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/90/EK

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/60/EK nosaka tehniskās specifikācijas ūdens stāvokļa ķīmiskajām analīzēm un monitoringam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ir jānodrošina tādu laboratoriju analītisko rezultātu kvalitāte un salīdzināmība, kuras dalībvalstu kompetentās iestādes izraudzījušās ūdens ķīmiskās kvalitātes monitoringa veikšanai saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 8. pantu. EN ISO/IEC-17025 standartā par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgām prasībām ir paredzēti atbilstoši starptautiskie standarti izmantoto analīzes metožu validēšanai.

(2)

Lai izpildītu validēšanas prasības, visām analīzes metodēm, ko dalībvalstis izmanto ūdens stāvokļa ķīmiskās kvalitātes monitoringa programmās, jāatbilst noteiktiem minimāliem veiktspējas kritērijiem, tostarp noteikumiem par mērījumu nenoteiktību un par metožu kvantitatīvās noteikšanas robežu. Lai nodrošinātu ķīmiskās kvalitātes monitoringa rezultātu salīdzināmību, kvantitatīvās noteikšanas robeža ir jānosaka saskaņā ar kopīgi atzītu definīciju.

(3)

Ja nav metožu, kas atbilst kritērijiem, monitoringā jāizmanto labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, kuri nerada pārmērīgas izmaksas.

(4)

Vidējo vērtību aprēķināšanā ir jāņem vērā mērījumu rezultāti, kas ir zem analīzes metožu kvantitatīvās noteikšanas robežas. Ir jāparedz noteikumi, kas jāizmanto šādā gadījumā.

(5)

Tehniskām darbībām analītisko rezultātu kvalitātes un salīdzināmības nodrošināšanai ir jābūt saskaņā ar starptautiski atzītu kvalitātes pārvaldības sistēmu paņēmieniem. Šim nolūkam ir piemēroti EN ISO/IEC-17025 standartā noteiktie paņēmieni. Būtu jānodrošina, ka laboratorijas, kas veic ķīmiskās analīzes, apliecina savu kompetenci, piedaloties starptautiski vai valstiski atzītās prasmes pārbaudes programmās un izmantojot pieejamos references materiālus. Ņemot vērā paņēmienu saskaņošanu Kopienas līmenī, prasmes pārbaudes programmu organizācijas pamatā jābūt attiecīgiem starptautiskiem standartiem. Šim nolūkam piemērota rokasgrāmata ir ISO/IEC 43-1 rokasgrāmatas par prasmes pārbaudēm, veicot starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu, 1. daļa: Prasmes pārbaudes shēmu izstrāde un darbība. Minēto programmu rezultāti ir jāvērtē, pamatojoties uz starptautiski atzītām vērtēšanas sistēmām. Šajā ziņā par piemērotu uzskatāms ISO-13528 standarts par statistikas metodēm, kas izmantojamas prasmes pārbaudēs, veicot starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu.

(6)

Apspriešanās ar Direktīvas 2000/60/EK 21. panta 1. punktā minēto komiteju notika 2008. gada 15. maijā, un komiteja sniedza labvēlīgu atzinumu par Komisijas direktīvas projektu, ar ko atbilstoši Direktīvai 2000/60/EK nosaka tehniskās specifikācijas ūdens stāvokļa ķīmiskajām analīzēm un monitoringam. Komisija 2008. gada 6. jūnijā minēto projektu iesniedza izskatīšanai Eiropas Parlamentam un Padomei. Eiropas Parlaments neiebilda pret pasākumu projektu noteiktajā termiņā. Padome iebilda pret pieņemšanu Komisijā, norādot, ka ierosinātie pasākumi pārsniedz Direktīvā 2000/60/EK paredzētās īstenošanas pilnvaras. Šā iemesla dēļ Komisija nepieņēma pasākumu projektu un iesniedza attiecīgās direktīvas grozīto projektu Direktīvas 2000/60/EK 21. panta 1. punktā minētajai komitejai. Apspriešanās ar komiteju par minēto projektu tika uzsākta rakstiskas procedūras veidā 2009. gada 28. janvārī, un komiteja sniedza labvēlīgu atzinumu.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 21. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets

Šajā direktīvā ir noteiktas tehniskās specifikācijas ūdens stāvokļa ķīmiskajām analīzēm un monitoringam saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 8. panta 3. punktu. Tajā noteikti obligātie kritēriji attiecībā uz analīzes metodēm, kas jāizmanto dalībvalstīm, veicot ūdens stāvokļa, sedimentu un biotas monitoringu, kā arī noteikumi analītisko rezultātu kvalitātes apliecināšanai.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“noteikšanas robeža” ir izejas signāls vai koncentrācijas vērtība, virs kuras var ar iepriekš noteiktu ticamību apgalvot, ka paraugs atšķiras no tukša parauga, kurā nav nosakāmā parametra;

2)

“kvantitatīvās noteikšanas robeža” ir iepriekš noteikts noteikšanas robežas daudzkārtnis pie tādas nosakāmā parametra koncentrācijas, ko var pamatoti noteikt ar pieņemamu pareizības un precizitātes līmeni. Kvantitatīvās noteikšanas robežu var aprēķināt, izmantojot atbilstošo standartu vai paraugu, un to var iegūt no zemākā kalibrēšanas punkta kalibrēšanas līknē, neņemot vērā tukšo paraugu;

3)

“mērījumu nenoteiktība” ir parametrs, kas nav negatīvs un kas raksturo mērlieluma kvantitatīvo vērtību izkliedi, pamatojoties uz izmantoto informāciju.

3. pants

Analīzes metodes

Dalībvalstis nodrošina, ka visas analīzes metodes, tostarp laboratorijas, lauka un tiešsaistes metodes, ko izmanto ķīmiskās kvalitātes monitoringa programmās, kuras īsteno saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK, ir validētas un dokumentētas saskaņā ar EN ISO/IEC-17025 standartu vai citu līdzvērtīgu starptautiski atzītu standartu.

4. pants

Analīžu metožu obligātie kritēriji

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka obligātie kritēriji visām izmantotajām analīzes metodēm pamatojas uz mērījumu nenoteiktību 50 % vai mazāku (k = 2), kas novērtēta atbilstīgo vides kvalitātes standartu līmenī, un kvantitatīvās noteikšanas robežu, kas ir vienāda ar vai mazāka par 30 % vērtību no atbilstīgā vides kvalitātes standarta vērtības.

2.   Ja konkrētajam parametram nav atbilstīga vides kvalitātes standarta vai ja nav tādas analīzes metodes, kas atbilst 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, dalībvalstis nodrošina, ka monitoringu veic, izmantojot labākos pieejamos paņēmienus, kas nerada pārmērīgas izmaksas.

5. pants

Vidējo vērtību aprēķināšana

1.   Ja fizikāli ķīmiskie vai ķīmiskie mērlielumi konkrētajā paraugā ir zem kvantitatīvās noteikšanas robežas, mērījumu rezultātus vidējo vērtību aprēķināšanai nosaka kā pusi no attiecīgās kvantitatīvās noteikšanas robežas vērtības.

2.   Ja 1. punktā minētā aprēķinātā mērījumu rezultātu vidējā vērtība ir zem kvantitatīvās noteikšanas robežas, vērtību norāda kā “mazāka par kvantitatīvās noteikšanas robežu”.

3.   Šā panta 1. punkts neattiecas uz mērlielumiem, kas ir fizikāli ķīmisko parametru grupas vai ķīmisko mērlielumu grupas kopējā summa, ieskaitot to būtiskos metabolītus, sadalīšanās un reakcijas produktus. Minētajos gadījumos rezultātus zem atsevišķu vielu kvantitatīvās noteikšanas robežas pielīdzina nullei.

6. pants

Kvalitātes nodrošināšana un kontrole

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka laboratorijas vai laboratoriju nolīgtie apakšuzņēmēji piemēro kvalitātes pārvaldības sistēmas paņēmienus saskaņā ar EN ISO/IEC-17025 vai citiem līdzvērtīgiem starptautiski atzītiem standartiem.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka laboratorijas vai laboratoriju nolīgtie apakšuzņēmēji apliecina savu kompetenci, analizējot attiecīgos fizikāli ķīmiskos vai ķīmiskos mērlielumus šādā veidā:

a)

piedaloties prasmes pārbaudes programmās, kas aptver šīs direktīvas 3. pantā minētās analīzes metodes, attiecībā uz mērlielumiem tādu koncentrāciju līmenī, kas ir reprezentatīvas attiecībā uz ķīmiskās kvalitātes monitoringa programmām, ko īsteno saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK; un

b)

veicot tādu pieejamo references materiālu analīzi, kas ir reprezentatīvi attiecībā uz ievāktajiem paraugiem, kuros koncentrācijas līmenis ir atbilstīgs piemērojamajiem vides kvalitātes standartiem, kuri minēti 4. panta 1. punktā.

3.   Prasmes pārbaudes programmas, kas minētas 2. punkta a) apakšpunktā, organizē akreditētas organizācijas vai starptautiski vai valstiski atzītas organizācijas, kas atbilst ISO/IEC rokasgrāmatas 43-1 prasībām vai citiem līdzvērtīgiem starptautiski atzītiem standartiem.

Rezultātus, kas gūti, piedaloties minētajās programmās, vērtē, pamatojoties uz vērtēšanas sistēmām, kas noteiktas ISO/IEC rokasgrāmatā 43-1 vai ISO-13528 standartā, vai citos līdzvērtīgos starptautiski atzītos standartos.

7. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais divu gadu laikā pēc direktīvas stāšanās spēkā. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/39


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/91/EK

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu dinātrija tetraborātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļauts dinātrija tetraborāts.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 dinātrija tetraborāts novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Nīderlande, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2006. gada 7. jūlijā ir iesniegusi Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2009. gada 20. februārī iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur dinātrija tetraborātu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut dinātrija tetraborātu I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur dinātrija tetraborātu, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Tomēr tika konstatēti nepieņemami riski, ja produktu izmanto in situ koksnes apstrādei ārpus telpām un ja apstrādāta koksne pakļauta laika apstākļu iedarbībai. Tāpēc atļaujas šiem lietojumiem drīkst piešķirt tikai tad, ja ir iesniegti dati, kas uzskatāmi parāda, ka produktus var lietot, neradot nepieņemamus riskus videi.

(7)

Kopienas mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm novērtēt tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt to, ka tiek veikti piemēroti pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(8)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā izklāstītos secinājumus, ir lietderīgi noteikt, ka jāveic īpaši riska mazināšanas pasākumi atļauju piešķiršanas procesā attiecībā uz produktiem, kuri satur dinātrija tetraborātu un kurus izmanto par koksnes konservantiem. Jo īpaši jāveic piemēroti pasākumi augsnes un ūdens vides aizsardzībai, jo novērtēšanas gaitā attiecībā uz tām ir identificēti nepieņemami riski. Lietojot produktus, jāizmanto arī atbilstoši aizsardzības līdzekļi, ja identificēto risku attiecībā uz profesionālajiem un rūpnieciskajiem lietotājiem nevar mazināt savādāk.

(9)

Svarīgi ir šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaikus visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur dinātrija tetraborātu, un lai kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši – lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas dinātrija tetraborātu saturošiem 8. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(12)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2011. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu Nr. 24:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“24

dinātrija tetraborāts

dinātrija tetraborāts

EK Nr.: 215-540-4

CAS Nr. (bezūdens): 1330-43-4

CAS Nr. (pentahidrāts): 12267-73-1

CAS Nr. (dekahidrāts): 1303-96-4

990 g/kg

2011. gada 1. septembris

2013. gada 31. augusts

2021. gada 31. augusts

8

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – novērtē, kuras populācijas produkts varētu ietekmēt, un novērtē lietošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā.

Piešķirot produkta atļauju, dalībvalstis izvērtē riskus un pēc tam nodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus ir iespējams samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1)

produkti, kurus atļauj izmantot rūpnieciskām un profesionālām vajadzībām jālieto, izmantojot tikai atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja produkta atļaujas pieteikumā nav minēti pierādījumi tam, ka riskus attiecībā uz rūpnieciskajiem un/vai profesionālajiem lietotājiem var mazināt līdz pieņemamam līmenim ar citiem līdzekļiem;

2)

ņemot vērā attiecībā uz augsni un ūdenstilpnēm identificētos riskus, atļauju nedrīkst piešķirt produkta lietošanai koksnes apstrādei in situ un apstrādātai koksnei, kas tiks pakļauta laika apstākļu iedarbībai, ja nav iesniegti dati, kas parāda to, ka produkts atbildīs 5. pantā un VI pielikumā noteiktajām prasībām, vajadzības gadījumā piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Jo īpaši uz rūpnieciskām vajadzībām paredzētu produktu marķējuma un/vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes un/vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka produktu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/43


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/92/EK

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu bromadiolonu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Bromadiolons ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 bromadiolons novērtēts atbilstīgi Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai rodenticīdos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 14. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Zviedrija, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2006. gada 30. jūnijā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2008. gada 30. maijā iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(5)

No veikto pārbaužu rezultātiem izriet, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par rodenticīdiem un kuri satur bromadiolonu, nevarētu radīt risku cilvēkiem, izņemot nejaušus negadījumus ar bērniem. Attiecībā uz nemērķa dzīvniekiem un vidi ir identificēts risks. Tomēr mērķa grupa – grauzēji – ir kaitēkļi, kas apdraud sabiedrības veselību. Turklāt pagaidām nav apstiprināts, ka pastāvētu pienācīgi bromadiolonam alternatīvi līdzekļi, kas būtu gan tikpat efektīvi, gan mazāk kaitējoši videi. Tāpēc, ņemot vērā Direktīvas 98/8/EK VI pielikuma 63. un 96. punktu, ir pamatoti bromadiolonu I pielikumā iekļaut uz ierobežotu laiku, lai nodrošinātu, ka biocīdajiem produktiem, kurus izmanto par rodenticīdiem un kuri satur bromadiolonu, visās dalībvalstīs var piešķirt, grozīt vai anulēt atļaujas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā konstatēto, ir lietderīgi noteikt, ka produktu atļauju piešķiršanas procesā jāpiemēro īpaši riska mazināšanas pasākumi produktiem, kuri satur bromadiolonu un kurus izmanto par rodenticīdiem. Šādu pasākumu mērķim jābūt – mazināt primārās un sekundārās iedarbības risku attiecībā uz cilvēkiem un nemērķa dzīvniekiem, kā arī mazināt vielas ilgtermiņa ietekmi uz vidi.

(7)

Identificētais risks un vielas īpašības, kas liecina par tās iespējamo noturību, spēju bioloģiski akumulēties un toksiskumu vai par ļoti lielu noturību un ļoti lielu spēju bioloģiski akumulēties, ir iemesls tam, ka bromadiolons jāiekļauj I pielikumā tikai uz pieciem gadiem un pirms tā atkārtotas iekļaušanas I pielikumā jāveic salīdzinošs riska novērtējums saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 5. punkta i) apakšpunkta otro daļu.

(8)

Svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaikus visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur bromadiolonu, un lai kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(9)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(10)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekami ilgs laiks, lai īstenotu Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu un jo īpaši lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas bromadiolonu saturošiem 14. produktu veida biocīdajiem produktiem nolūkā nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(11)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(12)

2008. gada 30. maijā notika apspriešanās ar Biocīdo produktu pastāvīgo komiteju, un tā sniedza pozitīvu atzinumu par projektu Komisijas Direktīvai, ar kuru groza Direktīvas 98/8/EK I pielikumu, lai tajā iekļautu aktīvo vielu bromadiolonu. Komisija 2008. gada 11. jūnijā iesniedza minēto projektu direktīvai Eiropas Parlamenta un Padomes kontrolei. Noteiktajā termiņā Eiropas Parlaments neiebilda par pasākumu projektu, bet Padome iebilda, ka Komisija pieņem minētos pasākumus, norādot, ka tādējādi ir pārsniegtas Direktīvā 98/8/EK norādītās īstenošanas pilnvaras. Tāpēc Komisija nepieņēma pasākumu projektu un iesniedza grozīto projektu par attiecīgo direktīvu Biocīdo produktu pastāvīgajai komitejai. 2009. gada 20. februārī notika apspriešanās ar Biocīdo produktu pastāvīgo komiteju.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu Nr. 17:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“17

Bromadiolons

3-[3-(4’-brom[1,1’-bifenil]-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2H-1-benzopirān-2-ons

EK Nr.: 249-205-9

CAS Nr.: 28772-56-7

969 g/kg

2011. gada 1. jūlijs

2013. gada 30. jūnijs

2016. gada 30. jūnijs

14

Ņemot vērā to, ka aktīvās vielas īpašības liecina par tās iespējamo noturību, spēju bioloģiski akumulēties un toksiskumu vai par ļoti lielu noturību un ļoti lielu spēju bioloģiski akumulēties, pirms aktīvās vielas atkārtotas iekļaušanas šajā pielikumā jāveic tās salīdzinošais riska novērtējums saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 5. punkta i) apakšpunkta otro daļu.

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1)

Aktīvās vielas nominālā koncentrācija produktos nedrīkst pārsniegt 50 mg/kg, un drīkst atļaut tikai lietošanai gatavus produktus.

2)

Produkta sastāvā jābūt aversīvai vielai un attiecīgā gadījumā krāsvielai.

3)

Produktus neizmanto par iezīmēšanas pulveri.

4)

Primāro un sekundāro iedarbību uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi pēc iespējas mazina, ņemot vērā un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Cita starpā tas ietver nosacījumu, ka produktu var izmantot tikai profesionāliem lietojumiem, iepakojuma maksimāli pieļaujamā izmēra ierobežojumu un noteikumu, ka jāizmanto tikai pret piekļūšanu drošas un nodrošinātas ēsmas kastes.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/46


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/93/EK

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu alfahloralozi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļauta alfahloraloze.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 alfahloraloze novērtēta atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai rodenticīdos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 14. produktu veids.

(3)

Par ziņotājvalsti tika izraudzīta Portugāle, un tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2006. gada 14. novembrī ir iesniegusi Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Izskatīšanā konstatēto saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja 2008. gada 30. maijā iekļāvusi novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par rodenticīdiem un kuri satur alfahloralozi, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut alfahloralozi I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, kurus izmanto par rodenticīdiem un kuri satur alfahloralozi, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Ne visi iespējamie lietojumi ir izvērtēti Kopienas līmenī. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāizvērtē vides segmenti un populācijas, kam nav pievērsta pienācīga uzmanība Kopienas līmeņa riska novērtēšanā; tāpat, piešķirot produktu atļaujas, dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai konstatēto risku samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(7)

Ņemot vērā novērtēšanas ziņojumā konstatēto, ir lietderīgi noteikt, ka produktiem, kuri satur alfahloralozi un kurus lieto par rodenticīdiem, atļaujas tiek piešķirtas, paredzot īpašus riska samazināšanas pasākumus. Šādiem pasākumiem jābūt vērstiem uz primārās un sekundārās iedarbības riska samazināšanu attiecībā uz cilvēkiem un nemērķa dzīvniekiem, kā arī uz samazinātu vielas ilgstošo iedarbību uz vidi.

(8)

Ir svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur alfahloralozi, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(9)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties ar to saistīto jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(10)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši, lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas alfahloralozi saturošiem 14. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(11)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(12)

2008. gada 30. maijā notika apspriešanās ar Biocīdo produktu pastāvīgo komiteju, un tā sniedza pozitīvu atzinumu par projektu Komisijas Direktīvai, ar kuru groza Direktīvas 98/8/EK I pielikumu, lai tajā iekļautu aktīvo vielu alfahloralozi. Komisija 2008. gada 11. jūnijā iesniedza minēto projektu direktīvai Eiropas Parlamenta un Padomes kontrolei. Noteiktajā termiņā Eiropas Parlaments neiebilda par pasākumu projektu, bet Padome iebilda, ka Komisija pieņem minētos pasākumus, norādot, ka tādējādi ir pārsniegtas Direktīvā 98/8/EK norādītās īstenošanas pilnvaras. Tāpēc Komisija nepieņēma pasākumu projektu un iesniedza grozīto projektu par attiecīgo direktīvu Biocīdo produktu pastāvīgajai komitejai. 2009. gada 20. februārī notika apspriešanās ar Biocīdo produktu pastāvīgo komiteju.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2011. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iestarpina šādu ierakstu Nr. 15:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“15

alfahloraloze

(R)-1,2-O-(2,2,2-tri-hlor-etilidēn)-α-D-glikofuranoze

EK Nr.: 240-016-7

CAS Nr.: 15879-93-3

825 g/kg

2011. gada 1. jūlijs

2013. gada 30. jūnijs

2021. gada 30. jūnijs

14

Saskaņā ar 5. punktu un VI pielikumu vērtējot produkta atļaujas pieteikumu, dalībvalstis, ja tas attiecas uz konkrēto produktu, izvērtē populācijas, kas varētu būt pakļautas produkta iedarbībai, un lietošanas/iedarbības scenārijus, kas nav pienācīgi aplūkoti Kopienas līmeņa riska novērtējumā.

Piešķirot produkta atļauju, dalībvalstis izvērtē riskus un pēcāk nodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai konstatēto risku samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā pierādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Atļauju nedrīkst piešķirt produkta lietošanai ārpus telpām, ja nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka produkts atbildīs 5. pantā un VI pielikumā noteiktajām prasībām, vajadzības gadījumā piemērojot atbilstīgi riska samazināšanas pasākumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi.

1)

aktīvās vielas nominālā koncentrācija produktos nedrīkst pārsniegt 40 g/kg;

2)

produkta sastāvā jābūt aversīvai vielai un krāsvielai;

3)

atļauju piešķir tikai produktiem cietos blokos un izmantošanai pret piekļūšanu drošās un nodrošinātās ēsmas kastēs.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/50


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/94/EK

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu borskābi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļauta borskābe.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 borskābe novērtēta atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Nīderlande, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2006. gada 7. jūlijā ir iesniegusi Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2009. gada 20. februārī iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto kā koksnes konservantus un kuri satur borskābi, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut borskābi I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdajiem produktiem, kurus izmanto kā koksnes konservantus un kuri satur borskābi, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Tomēr tika identificēti nepieņemami riski, ja produktu izmanto in situ koksnes apstrādei ārpus telpām un apstrādāta koksne tiek pakļauta laika apstākļu iedarbībai. Tāpēc atļaujas šiem lietojumiem drīkst piešķirt tikai tad, ja ir iesniegti dati, kas uzskatāmi parāda, ka produktus var lietot, neradot nepieņemamus riskus videi.

(7)

Kopienas mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm novērtēt tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt to, ka tiek veikti pienācīgi pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(8)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā izklāstītos secinājumus, ir lietderīgi noteikt, ka jāveic īpaši riska mazināšanas pasākumi atļauju piešķiršanas procesā attiecībā uz produktiem, kuri satur borskābi un kurus izmanto par koksnes konservantiem. Jo īpaši jāveic pienācīgi pasākumi augsnes un ūdenstilpņu aizsardzībai, jo novērtēšanas gaitā attiecībā uz tām ir atklāti nepieņemami riski. Lietojot produktus, jāizmanto arī atbilstoši aizsardzības līdzekļi, ja identificēto risku attiecībā uz profesionālajiem un rūpnieciskajiem lietotājiem nevar mazināt savādāk.

(9)

Ir svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur borskābi, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas borskābi saturošiem 8. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(12)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2011. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu Nr. 22:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“22

Borskābe

Borskābe

EK Nr.: 233-139-2

CAS Nr.: 10043-35-3

990 g/kg

2011. gada 1. septembris

2013. gada 31. augusts

2021. gada 31. augusts

8

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – novērtē, kuras populācijas produkts varētu ietekmēt, un novērtē izmantošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā.

Piešķirot produkta atļauju, dalībvalstis izvērtē riskus un pēc tam nodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1.

Produkti, kurus atļauj izmantot rūpnieciskām un profesionālām vajadzībām, jālieto, izmantojot tikai atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja produkta atļaujas pieteikumā nav minēti pierādījumi tam, ka riskus attiecībā uz rūpnieciskajiem un/vai profesionālajiem lietotājiem var mazināt līdz pieņemamam līmenim ar citiem līdzekļiem.

2.

Ņemot vērā attiecībā uz augsni un ūdenstilpnēm atklātos riskus, atļauju nedrīkst piešķirt produkta lietošanai koksnes apstrādeiin situ un apstrādātai koksnei, kas pakļauta laika apstākļu iedarbībai, ja nav iesniegti dati, kas uzskatāmi parāda to, ka produkts atbildīs 5. pantā un VI pielikumā noteiktajām prasībām, vajadzības gadījumā īstenojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Jo īpaši uz rūpnieciskai lietošanai paredzētu produktu marķējuma un/vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes un/vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka produktu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/54


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/95/EK

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu alumīnija fosfīdu, kas izdala fosfīnu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Alumīnija fosfīds ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 alumīnija fosfīds novērtēts atbilstīgi Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai rodenticīdos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 14. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Vācija, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2006. gada 19. jūlijā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2008. gada 30. maijā iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par rodenticīdiem un kuri satur alumīnija fosfīdu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi alumīnija fosfīdu iekļaut I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdajiem produktiem, kurus izmanto par rodenticīdiem un kuri satur alumīnija fosfīdu, visās dalībvalstīs var piešķirt, grozīt vai anulēt atļaujas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Kopienas mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm novērtēt tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt to, ka tiek veikti piemēroti pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(7)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā izklāstītos secinājumus, ir lietderīgi noteikt, ka produktus, kuri satur alumīnija fosfīdu un kurus izmanto par rodenticīdiem, atļauts lietot tikai īpaši apmācītiem profesionāļiem saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 2. punkta i) apakšpunkta e) punktu un ka atļauju piešķiršanas procesā attiecībā uz šādiem produktiem jāveic īpaši riska mazināšanas pasākumi. Šādu pasākumu mērķim jābūt līdz pieļaujamam līmenim mazināt alumīnija fosfīda ietekmes risku attiecībā uz lietotājiem un nemērķa dzīvniekiem.

(8)

Svarīgi ir šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaikus visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur alumīnija fosfīdu, un lai kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(9)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(10)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekami ilgs laiks, lai īstenotu Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu un jo īpaši lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas alumīnija fosfīdu saturošiem 14. produktu veida biocīdajiem produktiem nolūkā nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(11)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(12)

2008. gada 30. maijā notika apspriešanās ar Biocīdo produktu pastāvīgo komiteju, un tā sniedza pozitīvu atzinumu par projektu Komisijas Direktīvai, ar kuru groza Direktīvas 98/8/EK I pielikumu, lai tajā iekļautu aktīvo vielu alumīnija fosfīdu. Komisija 2008. gada 11. jūnijā iesniedza minēto projektu direktīvai Eiropas Parlamenta un Padomes kontrolei. Noteiktajā termiņā Eiropas Parlaments neiebilda par pasākumu projektu, bet Padome iebilda, ka Komisija pieņem minētos pasākumus, norādot, ka tādējādi ir pārsniegtas Direktīvā 98/8/EK norādītās īstenošanas pilnvaras. Tāpēc Komisija nepieņēma pasākumu projektu un iesniedza grozīto projektu par attiecīgo direktīvu Biocīdo produktu pastāvīgajai komitejai. 2009. gada 20. februārī notika apspriešanās ar Biocīdo produktu pastāvīgo komiteju.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu Nr. 20:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“20

Alumīnija fosfīds, kas izdala fosfīnu

Alumīnija fosfīds

EK Nr.: 244-088-0

CAS Nr.: 20859-73-8

830 g/kg

2011. gada 1. septembris

2013. gada 31. augusts

2021. gada 31. augusts

14

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – novērtē, kuras populācijas produkts varētu ietekmēt, un novērtē lietošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā.

Piešķirot produkta atļauju, dalībvalstis izvērtē riskus un pēc tam nodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus ir iespējams samazināt līdz pieļaujamam līmenim. Jo sevišķi nevar atļaut produkta lietošanu telpās, ja vien nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka produkts atbildīs 5. pantā un VI pielikumā noteiktajām prasībām, vajadzības gadījumā piemērojot atbilstošus riska mazināšanas pasākumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1)

Produktus pārdod tikai īpaši apmācītiem profesionāļiem, un vienīgi tie drīkst izmantot šos produktus.

2)

Ņemot vērā attiecībā uz lietotājiem identificētos riskus, jāveic pienācīgi riska mazināšanas pasākumi. Cita starpā tie ietver piemērotu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, aplikatoru lietošanu un to, ka produkts pieejams tādā veidā, ka tā iedarbība uz lietotāju ir samazināta līdz pieļaujamam līmenim.

3)

Ņemot vērā attiecībā uz sauszemes nemērķa sugām identificētos riskus, jāveic piemēroti riska mazināšanas pasākumi. Cita starpā tie ietver to, ka netiek apstrādāti apgabali, kuros sastopamas ne tikai mērķa sugas, bet arī citi alās dzīvojoši zīdītāji.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/58


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/96/EK

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu dinātrija oktaborāta tetrahidrātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļauts dinātrija oktaborāta tetrahidrāts.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 dinātrija oktaborāta tetrahidrāts novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Nīderlande, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2006. gada 7. jūlijā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2009. gada 20. februārī iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur dinātrija oktaborāta tetrahidrātu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut dinātrija oktaborāta tetrahidrātu I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur dinātrija oktaborāta tetrahidrātu, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Tomēr tika identificēti nepieņemami riski, ja produktu izmanto in situ koksnes apstrādei ārpus telpām un ja apstrādāta koksne tiek pakļauta laika apstākļu iedarbībai. Tāpēc atļaujas šiem lietojumiem drīkst piešķirt tikai tad, ja ir iesniegti dati, kas uzskatāmi parāda, ka produktus var lietot, neradot nepieņemamus riskus videi.

(7)

Kopienas mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm novērtēt tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt to, ka tiek veikti piemēroti pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(8)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā izklāstītos secinājumus, ir lietderīgi noteikt riska mazināšanas pasākumus atļauju piešķiršanas procesā attiecībā uz produktiem, kuri satur dinātrija oktaborāta tetrahidrātu. Jo īpaši jāveic pienācīgi pasākumi augsnes un ūdens vides aizsardzībai, jo novērtēšanas gaitā attiecībā uz tām ir identificēti nepieņemami riski. Lietojot produktus, jāizmanto arī atbilstoši aizsardzības līdzekļi, ja identificēto risku attiecībā uz profesionālajiem un rūpnieciskajiem lietotājiem nevar mazināt savādāk.

(9)

Svarīgi ir šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaikus visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur dinātrija oktaborāta tetrahidrātu, un lai kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas dinātrija oktaborāta tetrahidrātu saturošiem 8. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(12)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Tās piemēro minētos tiesību aktus no 2011. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu Nr. 25:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“25

dinātrija oktaborāta tetrahidrāts

dinātrija oktaborāta tetrahidrāts

EK Nr.: 234-541-0

CAS Nr.: 12280-03-4

975 g/kg

2011. gada 1. septembris

2013. gada 31. augusts

2021. gada 31. augusts

8

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis, ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu, novērtē, kuras populācijas produkts varētu ietekmēt, un novērtē lietošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā.

Piešķirot produkta atļauju, dalībvalstis izvērtē riskus un pēc tam nodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus ir iespējams samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1)

Produkti, kurus atļauj izmantot rūpnieciskām un profesionālām vajadzībām, jālieto, izmantojot tikai atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja produkta atļaujas pieteikumā nav minēti pierādījumi tam, ka riskus attiecībā uz rūpnieciskajiem un/vai profesionālajiem lietotājiem var mazināt līdz pieņemamam līmenim ar citiem līdzekļiem.

2)

Ņemot vērā attiecībā uz augsni un ūdens vidi identificētos riskus, atļauju nedrīkst piešķirt produkta lietošanai koksnes apstrādei in situ un apstrādātai koksnei, kas tiks pakļauta laika apstākļu iedarbībai, ja nav iesniegti dati, kas uzskatāmi parāda to, ka produkts atbildīs 5. pantā un VI pielikumā noteiktajām prasībām, vajadzības gadījumā piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Jo īpaši uz rūpnieciskai lietošanai paredzētu produktu marķējuma un/vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes un/vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka produktu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/62


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 27. jūlijs),

ar ko ieceļ amatā vienu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Ungārijas

(2009/583/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 259. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 167. pantu,

ņemot vērā Lēmumu 2006/524/EK, Euratom (1),

ņemot vērā Ungārijas valdības priekšlikumu,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

tā kā pēc István GARAI kunga nāves ir atbrīvojusies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa vieta,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2010. gada 20. septembrim, József NAGY kungs, Various Interest Group (GROUP III), tiek iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2009. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  OV L 207, 28.7.2006., 30. lpp.


Komisija

1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/63


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko izveido augsta līmeņa vadības grupu SafeSeaNet jautājumos

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5924)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/584/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu (1), un jo īpaši tās III pielikuma 2.2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ir atbildīga par SafeSeaNet centrālās sistēmas vadību un attīstību politiskā līmenī un par SafeSeaNet sistēmas pārraudzību.

(2)

Direktīvas 2002/59/EK III pielikuma 2.2. punktā paredzēts, ka Komisija izveido augsta līmeņa vadības grupu, kura palīdz SafeSeaNet sistēmas vadībā.

(3)

Tāpēc ir jāizveido augsta līmeņa vadības grupa un jānosaka tās uzdevumi un struktūra.

(4)

Augsta līmeņa vadības grupā jāiekļauj dalībvalstu un Komisijas pārstāvji.

(5)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1406/2002 (2) Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) ir atbildīga par SafeSeaNet sistēmas tehnisko īstenošanu sadarbībā ar dalībvalstīm un Komisiju. Tāpēc tai cieši jāiesaistās augsta līmeņa vadības grupas darbā.

(6)

Turklāt šķiet lietderīgi pievērsties stratēģiskiem jautājumiem, kas saistīti ar SafeSeaNet sistēmas turpmāko attīstību, jo īpaši ņemot vērā Eiropas Savienības integrētās jūrniecības politikas mērķus un laikposmam līdz 2018. gadam izvirzītos jūras transporta politikas mērķus, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā “Stratēģiskie mērķi un rekomendācijas ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā” (3).

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Augsta līmeņa vadības grupa SafeSeaNet jautājumos

Ar šo izveido augsta līmeņa vadības grupu SafeSeaNet jautājumos (turpmāk “grupa”).

2. pants

Uzdevumi

Komisija var apspriesties ar grupu visos jautājumos, kas saistīti ar SafeSeaNet pašreizējo un turpmāko attīstību, tostarp par tās ieguldījumu jūrniecības pārraudzībā holistiskā skatījumā.

Grupas uzdevumi ir:

a)

sniegt ieteikumus SafeSeaNet efektivitātes un drošības uzlabošanai;

b)

sagatavot attiecīgas vadlīnijas SafeSeaNet attīstībai;

c)

palīdzēt Komisijai SafeSeaNet darbības izvērtēšanā;

d)

apstiprināt Direktīvas 2002/59/EK III pielikuma 2.3. punktā minēto saskarnes un funkcionalitātes kontroldokumentu un tā turpmākos grozījumus.

3. pants

Dalībnieki un to iecelšana

1.   Grupā ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis.

2.   Dalībvalstis savus pārstāvjus un viņu aizvietotājus norīko darbam grupā uz triju gadu termiņu, kuru var atjaunot. Tie ir vecākās amatpersonas.

3.   Komisijas norīkotie grupas dalībnieki ir augstākā līmeņa ierēdņi.

4.   Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) grupas sanāksmēs piedalās novērotāja statusā. EMSA jābūt pārstāvētai augstā līmenī.

5.   Eiropas Ekonomikas zonas valstu pārstāvji sanāksmēs var piedalīties novērotāju statusā.

6.   Dalībnieki turpina darbu līdz pilnvaru beigām vai brīdim, kad tos aizstāj cits dalībnieks.

7.   Dalībniekus, kuri vairs nespēj efektīvi piedalīties grupas darbā vai kuri atkāpjas, var aizstāt ar citiem dalībniekiem.

4. pants

Darbība

1.   Grupas darbu vada Komisijas pārstāvis.

2.   Vienojoties ar Komisiju, var izveidot apakšgrupas īpašu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupai noteiktajām pilnvarām. Šādas apakšgrupas izformē, tiklīdz to uzdevums ir izpildīts.

3.   Ja tas ir lietderīgi un/vai nepieciešami, Komisijas pārstāvis, kurš vada grupu, var lūgt piedalīties darba grupas vai apakšgrupas darbā ekspertus, kuriem ir īpaša kompetence kādā darba kārtībā izskatāmā jautājumā.

4.   Ja Komisija uzskata, ka informācija, kas iegūta, piedaloties grupas vai apakšgrupas darbā, ir saistīta ar konfidenciāliem jautājumiem, šo informāciju nedrīkst izpaust.

5.   Grupas un tās apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktām procedūrām un grafiku. Komisija nodrošina grupas sekretariātu.

6.   Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto standarta reglamentu.

7.   Komisija var publicēt grupas sagatavotu kopsavilkumu, secinājumu, secinājumu daļu vai darba dokumentu.

5. pants

Sanāksmju izdevumi

Komisija grupas dalībniekiem, ekspertiem un novērotājiem atlīdzina ceļa izdevumus un attiecīgā gadījumā uzturēšanās izdevumus, kas ir saistīti ar grupas darbu, atbilstīgi Komisijas noteikumiem par kompensācijām ekspertiem.

Dalībniekiem nemaksā atlīdzību par veiktajiem uzdevumiem.

Sanāksmju izdevumus atbildīgie Komisijas dienesti grupai atlīdzina piešķirtā gada budžeta robežās.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 208, 5.8.2002., 10. lpp.

(2)  OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.

(3)  COM(2009) 8, galīgā redakcija.


1.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/65


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 31. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2008/965/EK par Kopienas finansiālo atbalstu 2009. gadā atsevišķām Kopienas references laboratorijām dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5947)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2009/585/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (2), un jo īpaši tās 32. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Lēmuma 2009/470/EK 31. panta 1. punktu, Kopienas atbalstu drīkst piešķirt Kopienas references laboratorijām, kuras darbojas dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā.

(2)

Atbilstīgi Komisijas 2006. gada 28. novembra Regulai (EK) Nr. 1754/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanu Kopienas references laboratorijām dzīvnieku barības, pārtikas un dzīvnieku veselības nozarē (3), ar Komisijas Lēmumu 2008/965/EK (4) piešķīra Kopienas finansiālo atbalstu par kopējo maksimālo summu EUR 400 000 un 100 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, kas radušās saistībā ar darba programmas īstenošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, Kopienas putnu gripas references laboratorijai – Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Apvienotā Karaliste.

(3)

Kopienas putnu gripas references laboratorijas apstiprinātā darba programma paredz, ka, ņemot vērā putnu un citu dzīvnieku saslimšanas gadījumus ar putnu gripu, ir pastāvīgi jāseko iespējamai zoonotiskai ietekmei, ko izraisa minēto gripas vīrusu risks.

(4)

Jaunais gripas vīruss A/H1N1, kas nesen izraisīja cilvēku saslimšanas gadījumus Meksikā, ASV un pēc tam citur pasaulē, satur cūku, putnu un cilvēka gripas vīrusu ģenētisko materiālu, tomēr, šķiet, atšķiras no citiem H1N1 vīrusiem, kas sastopami cūkām. Jaunais gripas vīruss A/H1N1 tika konstatēts cūku ganāmpulkā Kanādā, un tas ir pirmais gadījums, kad šis īpašais jaunais vīrusa apakštips, iespējams, ir ticis pārnests no cilvēka uz dzīvnieku. Šā konstatējuma nozīmi zinātniskās aprindas vēl nav pilnībā izpratušas un novērtējušas, jo vēl nav savākti pietiekami zinātniskie dati.

(5)

Lai iegūtu vajadzīgos zinātniskos pierādījumus veterinārā riska novērtējumam, ir ļoti svarīgi veikt pētījumus par šā jaunā gripas vīrusa A/H1N1 infekcijas dinamiku, patoģenēzi, saimniekorganisma uzņēmību un pārnesamību dažādās dzīvnieku sugās un jo īpaši cūkās. Galvenais šāda pētījuma uzdevums būs izstrādāt reaģentu un laboratorijas diagnozes materiālu līdzekļu kopumu.

(6)

Šie pētījumi ir jāiekļauj Kopienas putnu gripas references laboratorijas 2009. gada darba programmā; laboratorijā jau ir izstrādāti infekcijas parametru izpētes modeļi, un tā jau ir veikusi pārbaudes ar gripas vīrusiem no dažādiem avotiem. Papildu izmeklēšanām izmantos cūkas, un, kombinējot daudzpusīgus mērījumus, to uzdevums būs sniegt pierādījumus par cūku uzņēmību un iespējamām cūku inficēšanās sekām ar jauno gripas vīrusu A/H1N1. Visi eksperimenti (ar dzīvniekiem un laboratorijā) tiks veikti, stingri ievērojot bioloģisko drošību un bioloģiskā piesārņojuma nosacījumus, kurus Kopienas putnu gripas references laboratorija piemēro jau tagad.

(7)

Regula (EK) Nr. 1754/2006 paredz, ka Kopienas finansiālais atbalsts jāpiešķir tad, ja apstiprinātās darba programmas tiek efektīvi īstenotas un ja atbalsta saņēmēji sniedz visu vajadzīgo informāciju noteiktos termiņos.

(8)

Komisija ir novērtējusi Kopienas putnu gripas references laboratorijas iesniegto grozīto papildu darba programmu un tai atbilstošo budžeta tāmi.

(9)

Tāpēc papildu Kopienas finansiālais atbalsts jāpiešķir Kopienas putnu gripas references laboratorijai, lai veiktu papildu izmeklēšanas saistībā ar jauno gripas vīrusu A/H1N1.

(10)

Saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (5) dzīvnieku slimību izskaušanas un kontroles programmas (veterināros pasākumus) finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF). Turklāt minētās regulas 13. panta otrajā daļā paredzēts, ka attiecīgi pamatotos ārkārtas gadījumos attiecībā uz pasākumiem un programmām, uz ko attiecas Padomes Lēmums 90/424/EEK (6), fonds sedz izdevumus, kas saistīti ar dalībvalstu un ELGF atbalsta saņēmēju administratīvajām un personāla izmaksām, un šajā gadījumā ierosinātie izdevumi ir attiecināmi. Finanšu kontroles nolūkos jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 1290/2005 9., 36. un 37. pants.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2008/965/EK 13. panta otrajā daļā “EUR 400 000” aizstāj ar “EUR 530 000”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Apvienotajā Karalistē; Mr Ian Brown, Tel. +44 1932357339.

Briselē, 2009. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 331, 29.11.2006., 8. lpp.

(4)  OV L 344, 20.12.2008., 112. lpp.

(5)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(6)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.