ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.199.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 199

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 31. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 688/2009 (2009. gada 30. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 689/2009 (2009. gada 29. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 690/2009 (2009. gada 30. jūlijs) par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 691/2009 (2009. gada 30. jūlijs), ar ko paredz avansa maksājumus, kas jāizmaksā no 2009. gada 16. oktobra, no piena ražošanas piemaksas un papildu maksājumiem, platībatkarīgā maksājuma par laukaugiem, tiešajiem maksājumiem atbilstīgi POSEI un Egejas jūras salu programmās noteiktajiem pasākumiem, vienotās maksājuma shēmas, kultūratkarīgā maksājuma par rīsiem, piemaksas par proteīnkultūrām, piemaksas par aitas un kazas gaļu, maksājumiem par liellopu un teļa gaļu un vienotās platībmaksājuma shēmas

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 692/2009 (2009. gada 30. jūlijs), ar kuru saistībā ar jaunu eksportētāju sāk pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1001/2008, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu tādu dzelzs vai tērauda cauruļu veidgabalu importam, kuru izcelsme, cita starpā, ir Malaizijā, atceļ maksājumu attiecībā uz viena eksportētāja importu šajā valstī un nosaka šā importa reģistrāciju

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 693/2009 (2009. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot jūrasvelnus VI zonā; EK ūdeņos Vb zonā; starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 694/2009 (2009. gada 30. jūlijs) par importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas iesniegti periodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam saskaņā ar importa tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 748/2008 un paredzēta saldētai liellopu plānajai diafragmai

14

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/88/EK (2009. gada 30. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu tiakloprīdu ( 1 )

15

 

*

Komisijas Direktīva 2009/89/EK (2009. gada 30. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu slāpekli ( 1 )

19

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/556/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 25. jūnijs) par to, lai provizoriski piemērotu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un muitas drošības pasākumiem

22

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un muitas drošības pasākumiem

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

31.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 688/2009

(2009. gada 30. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 31. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

MK

23,0

TR

100,7

ZZ

61,9

0709 90 70

TR

98,5

ZZ

98,5

0805 50 10

AR

69,6

UY

54,4

ZA

62,4

ZZ

62,1

0806 10 10

EG

151,9

MA

152,5

TR

129,4

ZA

114,6

ZZ

137,1

0808 10 80

AR

119,0

BR

73,0

CL

91,0

CN

81,7

NZ

95,5

US

105,4

ZA

92,4

ZZ

94,0

0808 20 50

AR

114,1

CL

56,4

TR

153,3

ZA

105,8

ZZ

107,4

0809 10 00

TR

148,9

ZZ

148,9

0809 20 95

CA

324,1

TR

250,2

US

307,8

ZZ

294,0

0809 30

TR

153,7

ZZ

153,7

0809 40 05

BA

39,5

ZZ

39,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


31.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 689/2009

(2009. gada 29. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 (1) un jo īpaši tās 13. panta a) un d) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 329/2007 I pielikumā ir uzskaitītas divējāda lietojuma preces, kā definēts 2000. gada jūnija Regulā (EK) Nr. 1334/2000, ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei (2), kuras varētu sekmēt Ziemeļkorejas kodolieroču, citu masu iznīcināšanas ieroču vai ballistisko raķešu programmas, kā noteikusi Sankciju komiteja vai ANO Drošības padome, un kurām būtu jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 329/2007 2. panta 1. punktā un 2. panta 3. punktā minētie aizliegumi.

(2)

Sankciju komiteja 2009. gada 16. jūlijā noteica, ka uz dažām preču kategorijām būtu jāattiecina šie aizliegumi. Tādēļ būtu jāpapildina Regulas (EK) Nr. 329/2007 I pielikums.

(3)

Saskaņā ar 6. pantu Regulā (EK) Nr. 329/2007 minētās regulas IV pielikumā ir jāuzskaita personas, iestādes un organizācijas, kuras norādījusi Sankciju komiteja vai ANO Drošības padome un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir jāiesaldē.

(4)

Sankciju komiteja 2009. gada 16. jūlijā noteica, ka uz dažām fiziskām un juridiskām personām, iestādēm un organizācijām būtu jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza IV pielikums.

(6)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 329/2007 I un IV pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas I un II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 88, 29.3.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 159, 30.6.2000., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 329/2007 I pielikumu groza šādi.

Saraksta “1.1. Materiāli, ķīmikālijas, mikroorganismi un toksīni” 1.1A iedaļā “Preces” pievieno šādus ierakstus:

“I.1A.058

Grafīts, kas nav minēts I.0A.012. un I.1A.028. pozīcijā, tas ir:

Grafīts, kas paredzēts izmantošanai elektriskā loka izlādes mehāniskās apstrādes (EDM) mašīnās

I.1A.059

“Šķiedru vai pavedienu materiāli”, kas nav minēti I.1A.024. un I.1A.034. pozīcijā, tas ir:

Aramīdveida “šķiedru vai pavedienu materiāli” (Kevlar® un citi Kevlar® pielīdzināmi materiāli)”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 329/2007 IV pielikumu groza šādi.

1)

Pozīcijā “Fiziskas personas” pievieno šādus ierakstus:

a)

Han Yu-ro. Amats: Korea Ryongaksan General Trading Corporation direktors. Cita informācija: piedalās Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas ballistisko raķešu programmā.

b)

Hwang Sok-hwa. Amats: General Bureau of Atomic Energy (GBAE) direktors. Cita informācija: piedalās Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas kodolenerģijas programmā GBAE Scientific Guidance Bureau vadītāja amatā, piedalījies Joint Institute for Nuclear Research Zinātniskās komitejas darbā.

c)

Ri Hong-sop. Dzimšanas gads: 1940. Amats: Bijušais Yongbyon Nuclear Research Centre direktors. Cita informācija: pārraudzīja trīs galvenās iekārtas, kas iesaistītas ieročiem izmantojamā plutonija ražošanā: degvielas ražošanas iekārtu, kodolreaktoru un pārstrādes iekārtu.

d)

Ri Je-son (alias Ri Che-son). Dzimšanas gads: 1938. Amats: General Bureau of Atomic Energy (GBAE), kas ir galvenā aģentūra, kura vada Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas kodolenerģijas programmu, direktors. Cita informācija: atbalsta vairākus centienus kodolenerģijas jomā, tostarp Yongbyon Nuclear Research Centre un Namchongang Trading Corporation vadību, ko veic GBAE.

e)

Yun Ho-jin (alias Yun Ho-chin). Dzimšanas datums: 13.10.1944. Amats: Namchongang Trading Corporation direktors. Cita informācija: pārrauga urāna bagātināšanas programmai vajadzīgo preču importu.

2)

Pozīcijā “Juridiskās personas, iestādes un organizācijas” pievieno šādus ierakstus:

a)

General Bureau of Atomic Energy (GBAE) (cits nosaukums General Department of Atomic Energy (GDAE)). Adrese: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea. Cita informācija: GBAE atbild par Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas kodolenerģijas programmu, kas ietver Yongbyon Nuclear Research Centre un tā 5 MWe (25 MWt) plutonija ražošanas pētniecības reaktoru, ka arī tā degvielas ražošanas un pārstrādes iekārtas. GBAE organizēja ar kodolenerģiju saistītas sanāksmes un apspriešanas ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru. GBAE ir Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas galvenā aģentūra, kas pārrauga kodolenerģijas programmas, tostarp Yongbyon Nuclear Research Centre darbību.

b)

Hong Kong Electronics (cits nosaukums Hong Kong Electronics Kish Co.). Adrese: Sanaee St., Kish Island, Iran. Cita informācija: a) pieder Tanchon Commercial Bank un KOMID vai atrodas to kontrolē, vai arī rīkojas vai šķietami rīkojas to vārdā vai uzdevumā; b) kopš 2007. gada Hong Kong Electronics ir pārskaitījis Tanchon Commercial Bank un KOMID (abus 2009. gada aprīlī norādījusi ANO Sankciju komiteja) vārdā miljoniem dolāru no līdzekļiem, kas saistīti ar ieroču izplatīšanu. Hong Kong Electronics atviegloja naudas pārvietošanu no Irānas uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku KOMID uzdevumā.

c)

Korea Hyoksin Trading Corporation (cits nosaukums Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Adrese: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea. Cita informācija: a) atrodas Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea; b) Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas uzņēmums, kas pakļauts Korea Ryonbong General Corporation (2009. gada aprīlī norādījusi ANO Sankciju komiteja) un piedalās masu iznīcināšanas ieroču izstrādē.

d)

Korean Tangun Trading Corporation. Cita informācija: a) atrodas Phenjanā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā; b) Korea Tangun Trading Corporation ir pakļauts Korejas Second Academy of Natural Sciences un ir galvenokārt atbildīgs par preču un tehnoloģiju iepirkumu Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas pētniecības un attīstības programmu atbalstam aizsardzības jomā, to skaitā, bet ne tikai par masu iznīcināšanas ieroču un piegādes sistēmu programmām un iepirkumu, ieskaitot materiālus, kas tiek kontrolēti vai ir aizliegti saskaņā ar attiecīgajiem daudzpusējiem kontroles režīmiem.

e)

Namchongang Trading Corporation (citi nosaukumi a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Cita informācija: a) atrodas Phenjanā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā; b) Namchongang ir Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas tirdzniecības uzņēmums, kas pakļauts General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang ir piedalījies Japānā ražotu vakuuma sūkņu iepirkumā, kuri tika konstatēti Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas kodoliekārtā, ka arī ar kodolieročiem saistītā iepirkumā, kas saistīts ar kādu vācu privātpersonu. Turklāt kopš pagājušā gadsimta 90. gadu beigām tas ir bijis iesaistīts alumīnija cauruļu un citu iekārtu iegādē, kuras ir īpaši paredzētas urāna bagātināšanas programmai. Tā pārstāvis ir bijušais diplomāts, kurš 2007. gadā kā Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas pārstāvis piedalījās Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) veiktajā pārbaudē Yongbyon kodoliekārtās. Ņemot vērā Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas iepriekšējo darbību ieroču izplatīšanas jomā, Namchongang ieroču izplatīšanas darbības izraisa lielas bažas.


31.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 690/2009

(2009. gada 30. jūlijs)

par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 216/2008 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka ražojumiem, daļām un ierīcēm ir jāatbilst vides aizsardzības prasībām, kas paredzētas 16. pielikumā Starptautiskajai civilās aviācijas konvencijai (turpmāk – “Čikāgas konvencija”), kā traktēts 2005. gada 24. novembra izdevumā attiecībā uz I un II sējumu, izņemot pielikuma papildinājumus.

(2)

Kopš Regulas (EK) Nr. 216/2008 pieņemšanas Čikāgas konvencijas 16. pielikums ir grozīts, tajā iestrādājot 2008. gada 7. martā izdarīto I sējuma 9. grozījumu un II sējuma 6. grozījumu, kurus abus piemēro kopš 2008. gada 20. novembra.

(3)

Šajā regulā paredzēto pasākumu pamatā ir atzinums, ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (turpmāk – “Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 19. panta 1. punktu. Aģentūra ierosina Regulu (EK) Nr. 216/2008 grozīt, lai tajā atspoguļotu Čikāgas konvencijā izdarītās izmaiņas.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 216/2008 ir attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 216/2008 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ražojumi, daļas un ierīces atbilst vides aizsardzības prasībām, kas paredzētas Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I sējuma 9. grozījumā un II sējuma 6. grozījumā, ko piemēro no 2008. gada 20. novembra, izņemot attiecībā uz 16. pielikuma papildinājumiem.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.


31.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 691/2009

(2009. gada 30. jūlijs),

ar ko paredz avansa maksājumus, kas jāizmaksā no 2009. gada 16. oktobra, no piena ražošanas piemaksas un papildu maksājumiem, platībatkarīgā maksājuma par laukaugiem, tiešajiem maksājumiem atbilstīgi POSEI un Egejas jūras salu programmās noteiktajiem pasākumiem, vienotās maksājuma shēmas, kultūratkarīgā maksājuma par rīsiem, piemaksas par proteīnkultūrām, piemaksas par aitas un kazas gaļu, maksājumiem par liellopu un teļa gaļu un vienotās platībmaksājuma shēmas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (1), un īpaši tās 29. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 73/2009 29. panta 2. punkts paredz, ka tās I pielikumā uzskaitītie atbalsta shēmu maksājumi jāizmaksā no 1. decembra līdz nākamā kalendārā gada 30. jūnijam. Tomēr atbilstīgi minētās regulas 29. panta 4. punkta a) apakšpunktam Komisija var paredzēt avansa maksājumus.

(2)

2009. gadā zemo lauksaimniecības cenu un augsto ražošanas izmaksu dēļ lauksaimnieki šobrīd ir nonākuši nopietnās finansiālās un skaidras naudas grūtībās. Lai palīdzētu mazināt šīs grūtības, ir lietderīgi atļaut lauksaimniekiem no atbalsta shēmām saņemt avansa maksājumus līdz pat 70 % apmērā, ja pirms šāda avansa maksājuma izmaksāšanas ir iespējams veikt atbilstības nosacījumu pārbaudi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 73/2009 29. panta 3. punktam. Attiecīgās atbalsta shēmas ir piena ražošanas piemaksa un papildu maksājumi un platībatkarīgie maksājumi par laukaugiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 (2) IV sadaļas 7. un 10. nodaļai, tiešie maksājumi atbilstīgi pasākumiem, kas noteikti POSEI programmās, kuras paredzētas Padomes Regulas (EK) Nr. 247/2006 (3) III sadaļā, un tiešie maksājumi atbilstīgi pasākumiem, kas noteikti Egejas jūras salu programmās, kuras paredzētas Padomes Regulas (EK) Nr. 1405/2006 (4) III nodaļā, vienotā maksājuma shēma, kultūratkarīgais maksājums par rīsiem, piemaksa par proteīnaugiem, piemaksa par aitas un kazas gaļu, maksājumi par liellopu un teļa gaļu un vienotā platībmaksājuma shēma, kas paredzēta attiecīgi Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļā, IV sadaļas 1. nodaļas 1., 3., 10. un 11. iedaļā un V sadaļas 2. nodaļā.

(3)

Lai nodrošinātu to, ka maksājumi tiek iegrāmatoti attiecībā uz 2010. budžeta gadu, tos izmaksā no 2009. gada 16. oktobra. Tomēr pareizas finanšu pārvaldības labad pirms avansu izmaksāšanas jāveic vajadzīgās atbilstības nosacījumu pārbaudes atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 73/2009 29. panta 3. punktam.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstis, sākot no 2009. gada 16. oktobra, var lauksaimniekiem izmaksāt avansu līdz pat 70 % no maksājumiem attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti 2009. gadā, ja ir izdarīta atbilstības nosacījumu pārbaude saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 20. pantu par:

a)

piena ražošanas piemaksu un papildu maksājumiem un platībatkarīgajiem maksājumiem par laukaugiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 7. un 10. nodaļai;

b)

tiešajiem maksājumiem atbilstīgi pasākumiem, kas noteikti POSEI programmās, kuras paredzētas Padomes Regulas (EK) Nr. 247/2006 III sadaļā;

c)

tiešajiem maksājumiem atbilstīgi pasākumiem, kas noteikti Egejas jūras salu programmās, kuras paredzētas Padomes Regulas (EK) Nr. 1405/2006 III nodaļā; kā arī,

d)

vienoto maksājuma shēmu, kultūratkarīgo maksājumu par rīsiem, piemaksu par proteīnaugiem, piemaksu par aitas un kazas gaļu, maksājumiem par liellopu un teļa gaļu un vienoto platībmaksājuma shēmu, kas paredzēta attiecīgi Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļā, IV sadaļas 1. nodaļas 1., 3., 10. un 11. iedaļā un V sadaļas 2. nodaļā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 42, 14.2.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 265, 26.9.2006., 1. lpp.


31.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 692/2009

(2009. gada 30. jūlijs),

ar kuru saistībā ar “jaunu eksportētāju” sāk pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1001/2008, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu tādu dzelzs vai tērauda cauruļu veidgabalu importam, kuru izcelsme, cita starpā, ir Malaizijā, atceļ maksājumu attiecībā uz viena eksportētāja importu šajā valstī un nosaka šā importa reģistrāciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PĀRSKATĪŠANAS PIEPRASĪJUMS

(1)

Komisija atbilstīgi pamatregulas 11. panta 4. punktam ir saņēmusi pieprasījumu veikt pārskatīšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju”. Pieprasījumu iesniedza Pantech Steel Industries SDN. BHD. (“pieprasījuma iesniedzējs”), ražotājs eksportētājs Malaizijā (“attiecīgā valsts”).

B.   RAŽOJUMS

(2)

Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana, ir Malaizijas izcelsmes dzelzs vai tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) caurules un cauruļvadu savienotājelementi (izņemot lietus savienotājelementus, atlokus un savienotājelementus ar iegrieztu vītni), kuru lielākais ārējais diametrs nepārsniedz 609,6 mm un ko izmanto sadurmetināšanai vai citiem mērķiem (“attiecīgais ražojums”), kuri patlaban atbilst KN kodam ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 un ex 7307 99 90.

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(3)

Patlaban spēkā esošais pasākums ir galīgais antidempinga maksājums, kas piemērots ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1001/2008 (2), saskaņā ar kuru tāda Malaizijas izcelsmes attiecīgā ražojuma importam Kopienā, ieskaitot attiecīgo ražojumu, kuru ražojis pieprasījuma iesniedzējs, piemēro galīgo antidempinga maksājumu 75 % apmērā, izņemot vienu īpaši minētu uzņēmumu, kam piemēro individuālu maksājuma likmi.

D.   PĀRSKATĪŠANAS PAMATOJUMS

(4)

Pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka tas nav eksportējis attiecīgo ražojumu uz Kopienu izmeklēšanas laikā, kuras rezultātā ieviesa antidempinga pasākumus, tas ir, laikposmā no 2000. gada 1. aprīļa līdz 2001. gada 31. martam (“sākotnējais izmeklēšanas periods”), un ka tas nav saistīts ne ar vienu no attiecīgā ražojuma ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas iepriekšminētie antidempinga pasākumi.

(5)

Pieprasījuma iesniedzējs arī apgalvo, ka tas ir uzņēmies neatsaucamas līgumsaistības tuvākajā nākotnē eksportēt attiecīgo ražojumu uz Kopienu.

E.   PROCEDŪRA

(6)

Zināmie iesaistītie Kopienas ražotāji ir informēti par minēto pieprasījumu, un tiem bija iespēja izteikt piezīmes. Piezīmes netika saņemtas.

(7)

Pārbaudījusi pieejamos pierādījumus, Komisija secina, ka ir pietiekami daudz pierādījumu tam, lai pamatotu pārskatīšanas sākšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju” atbilstoši pamatregulas 11. panta 4. punktam, lai noteiktu pieprasījuma iesniedzēja individuālo dempinga starpību un, ja tiktu konstatēts dempings, to maksājuma līmeni, kāds jāpiemēro tā veiktajam attiecīgā ražojuma importam Kopienā.

(8)

Ja konstatē, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst prasībām, lai tam noteiktu individuālo maksājumu, iespējams, ir jāgroza maksājuma likme, kas patlaban ir piemērojama attiecīgā ražojuma importam no uzņēmumiem, kas nav atsevišķi minēti Regulas (EK) Nr. 1001/2008 1. pantā.

a)   Anketas

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par nepieciešamu izmeklēšanai, tā pieprasījuma iesniedzējam nosūtīs anketu.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšanas organizēšana

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt pamatojošus pierādījumus.

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa, norādot konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa.

Uzmanība tiek vērsta uz to, ka lielākā daļa pamatregulā noteikto procesuālo tiesību tiek īstenotas atkarībā no tā, vai personas ir pieteikušās šajā regulā paredzētajā termiņā.

F.   SPĒKĀ ESOŠĀ MAKSĀJUMA ATCELŠANA UN IMPORTA REĢISTRĒŠANA

(9)

Atbilstīgi pamatregulas 11. panta 4. punktam jāatceļ spēkā esošais antidempinga maksājums par tā attiecīgā ražojuma importu, ko pieprasījuma iesniedzējs ir izgatavojis un pārdevis eksportam uz Kopienu. Vienlaikus šāds imports saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu ir jāreģistrē, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja pārskatīšanā tiek atklāts dempings attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju, būtu iespējams uzlikt antidempinga maksājumus ar atpakaļejošu datumu no šīs pārskatīšanas sākšanas dienas. Šajā procedūras posmā nevar noteikt pieprasījuma iesniedzēja iespējamo nākotnes saistību apjomu.

G.   TERMIŅI

(10)

Pienācīgas pārvaldības labad jānosaka termiņi, kādos:

a)

ieinteresētās personas var paziņot par sevi Komisijai, rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt atbildes uz šīs regulas 8. apsvēruma a) punktā minētās anketas jautājumiem vai sniegt visu pārējo informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanā;

b)

ieinteresētās personas var iesniegt Komisijai rakstisku pieprasījumu par uzklausīšanu.

H.   NESADARBOŠANĀS

(11)

Ja ieinteresētā persona atsakās darīt pieejamu nepieciešamo informāciju vai nesniedz to paredzētajos termiņos, vai arī ievērojami kavē izmeklēšanu, pozitīvus vai negatīvus konstatējumus var izdarīt saskaņā ar pamatregulas 18. pantu, balstoties uz pieejamajiem faktiem.

(12)

Ja konstatē, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepareizu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un saskaņā ar pamatregulas 18. pantu var izmantot pieejamos faktus. Ja kāda ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tādēļ saskaņā ar pamatregulas 18. pantu secinājumi tiek izdarīti, balstoties uz pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt nelabvēlīgāks nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

I.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(13)

Tiek norādīts, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3).

J.   UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONA

(14)

Turklāt jānorāda, ka tad, ja ieinteresētās personas uzskata, ka tām radušās grūtības izmantot tiesības uz aizstāvību, tās var pieprasīt, lai procedūrā iesaistītos Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersona. Tā darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas dienestiem, vajadzības gadījumā piedāvājot mediāciju procedūras jautājumos, kas skar to interešu aizstāvību šajā izmeklēšanā, īpaši jautājumos par lietas pieejamību, konfidencialitāti, termiņu pagarināšanu un viedokļu iesniegšanu rakstiski un/vai mutiski. Ieinteresētās personas papildu informāciju un kontaktinformāciju var meklēt uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/trade),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 4. punktam sāk pārskatīt Regulu (EK) Nr. 1001/2008, lai noteiktu, vai un kādā mērā ar Regulu (EK) Nr. 1001/2008 piemērojamais antidempinga maksājums jāattiecina uz tādu Malaizijas izcelsmes dzelzs vai tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) cauruļu un cauruļvadu savienotājelementu importu (izņemot lietus savienotājelementus, atlokus un savienotājelementus ar iegrieztu vītni), kuru lielākais ārējais diametrs nepārsniedz 609,6 mm un ko izmanto sadurmetināšanai vai citiem mērķiem, kuri patlaban atbilst KN kodam ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 un ex 7307 99 90, ko ražo un pārdod eksportam uz Kopienu uzņēmums Pantech Steel Industries SDN. BHD. (Taric papildkods A961).

2. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 1001/2008 piemērotais antidempinga maksājums tiek atcelts attiecībā uz 1. pantā minēto importu.

3. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 14. panta 5. punktu muitas dienestiem uzdod veikt atbilstošos pasākumus, lai reģistrētu 1. pantā minēto importu. Reģistrēšana beidzas deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

4. pants

1.   Lai izmeklēšanā varētu ņemt vērā ieinteresēto personu viedokli, tām 40 dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ja vien nav noteikts citādi, jāpiesakās Komisijā un rakstiski jāpauž savs viedoklis, jāsniedz atbildes uz šīs regulas 8. apsvēruma a) punktā minētās anketas jautājumiem, kā arī jāiesniedz visa pārējā informācija. Turklāt ieinteresētās personas tajā pašā 40 dienu termiņā var rakstiski pieprasīt uzklausīšanu Komisijā.

2.   Ieinteresētajām personām visa informācija un pieprasījumi jāiesniedz rakstiski (nevis elektroniski, ja vien nav noteikts citādi), un tajos jānorāda ieinteresētās personas nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visiem ieinteresēto personu rakstiski iesniegtajiem apsvērumiem, tostarp šajā regulā pieprasītajai informācijai, atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, kas veikta konfidenciāli, jābūt ar norādi “Limited” (4), un saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 19. panta 2. punktu dokumentiem jāpievieno nekonfidenciāla versija ar norādi “For inspection by interested parties”.

Visa informācija, kas attiecas uz šo lietu, un/vai visi uzklausīšanas pieprasījumi jānosūta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Brussels

BELGIUM

Fakss +32 2295 65 05

5. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Catherine ASHTON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 275, 16.10.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(4)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar 19. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 384/96 (OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.) un 6. pantu PTO Nolīgumā par GATT 1994 VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums).


31.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 693/2009

(2009. gada 27. jūlijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot jūrasvelnus VI zonā; EK ūdeņos Vb zonā; starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2009. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (3), ir noteiktas kvotas 2009. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2009. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2009. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

1. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

6/T&Q

Dalībvalsts

Vācija

Krājums

ANF/561214

Suga

Jūrasvelni (Lophiidae)

Zona

VI zona; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

Datums

2009. gada 1. júlijs


31.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 694/2009

(2009. gada 30. jūlijs)

par importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas iesniegti periodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam saskaņā ar importa tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 748/2008 un paredzēta saldētai liellopu plānajai diafragmai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2008. gada 30. jūlija Regulu (EK) Nr. 748/2008, ar ko atver un paredz tās importa tarifu kvotas saldētai liellopu plānajai diafragmai pārvaldību, kas atbilst KN kodam 0206 29 91 (3), ir atvērta tarifu kvota liellopu gaļas produktu importam.

(2)

Daudzumi, kas ir pieprasīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti periodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, kuri attiecas uz kvotu ar kārtas numuru 09.4020 un kuri iesniegti periodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2008, piemēro piešķīruma koeficientu 9,164852 %.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 31. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 202, 31.7.2008., 28. lpp.


DIREKTĪVAS

31.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/15


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/88/EK

(2009. gada 30. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu tiakloprīdu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2006. gada 20. februārī no Lanxess Deutschland GmbH saņēma pieteikumu saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 1. punktu aktīvās vielas tiakloprīda iekļaušanai minētās direktīvas I vai IA pielikumā, lai šo vielu izmantotu koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids. Tiakloprīds Direktīvas 98/8/EK 34. panta 1. punktā minētajā dienā nebija laists tirgū kā biocīda produkta aktīvā viela.

(2)

Pēc novērtējuma veikšanas Apvienotā Karaliste 2007. gada 3. jūlijā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(3)

Dalībvalstis un Komisija izskatīja kompetentās iestādes ziņojumu Biocīdo produktu pastāvīgajā komitejā 2008. gada 28. maijā un secinājumus iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(4)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur tiakloprīdu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut tiakloprīdu I pielikumā.

(5)

Tomēr in situ tika identificēti nepieņemami riski, ja apstrādā koka konstrukcijas ūdeņu tuvumā, jo nav iespējams novērst tiešu noplūdi ūdens vidē. Tāpēc atļaujas šiem lietojumiem drīkst piešķirt tikai tad, ja ir iesniegti dati, kas parāda, ka produktus var lietot, neradot nepieņemamus riskus videi.

(6)

Kopienas mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm novērtēt tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt to, ka tiek veikti piemēroti pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(7)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā konstatēto, ir lietderīgi noteikt, ka produktu atļauju piešķiršanas procesā jāpiemēro īpaši riska mazināšanas pasākumi produktiem, kuri satur tiakloprīdu un kurus izmanto par koksnes konservantiem, lai samazinātu risku līdz pieņemamam līmenim atbilstīgi Direktīvas 98/8/EK 5. pantam un VI pielikumam. Jo īpaši jāveic piemēroti pasākumi augsnes un ūdens vides aizsardzībai, jo novērtēšanas gaitā attiecībā uz tām ir identificēti nepieņemami riski. Rūpnieciskai un/vai profesionālai lietošanai paredzēti produkti jālieto, izmantojot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja attiecībā uz rūpnieciskiem un/vai profesionāliem lietotājiem atklāto risku nevar mazināt ar citiem līdzekļiem.

(8)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstīs varētu stāties spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

(9)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(10)

2008. gada 30. maijā notika apspriešanās ar Biocīdo produktu pastāvīgo komiteju, un tā sniedza pozitīvu atzinumu par projektu Komisijas Direktīvai, ar kuru groza Direktīvas 98/8/EK I pielikumu, lai tajā iekļautu aktīvo vielu tiakloprīdu. Komisija 2008. gada 11. jūnijā iesniedza minēto projektu direktīvai Eiropas Parlamenta un Padomes kontrolei. Noteiktajā termiņā Eiropas Parlaments neiebilda par pasākumu projektu, bet Padome iebilda, ka Komisija pieņem minētos pasākumus, norādot, ka tādējādi ir pārsniegtas Direktīvā 98/8/EK norādītās īstenošanas pilnvaras. Tāpēc Komisija nepieņēma pasākumu projektu un iesniedza grozīto projektu par attiecīgo direktīvu Biocīdo produktu pastāvīgajai komitejai. 2009. gada 20. februārī notika apspriešanās ar Biocīdo produktu pastāvīgo komiteju.

(11)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais 6 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu Nr. 18:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“18

Tiakloprīds

(Z)-3-(6-hlor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidīn-2-ilidēnciānamīds

EK Nr.: nav pieejams

CAS Nr.: 111988-49-9

975 g/kg

2010. gada 1. janvāris

Nav pieejams

2019. gada 31. decembris

8

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis, ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu, novērtē, kuras populācijas produkts varētu ietekmēt, un novērtē lietošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā.

Piešķirot produkta atļauju, dalībvalstis izvērtē riskus un pēc tam nodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi.

1)

Ņemot vērā riska novērtēšanas laikā izdarītos pieņēmumus, rūpnieciskai un/vai profesionālai lietošanai paredzēti produkti jālieto, tikai izmantojot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par atļauju izmantot produktu nav uzskatāmi parādīts, ka risku rūpnieciskiem un/vai profesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim, izmantojot citus līdzekļus.

2)

Ņemot vērā attiecībā uz augsnes un ūdens vidi identificētos riskus, jāveic piemēroti riska mazināšanas pasākumi augsnes un ūdens vides aizsardzībai. Jo īpaši uz rūpnieciskai lietošanai paredzētu produktu marķējuma un/vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka produktu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai.

3)

Atļauju nedrīkst piešķirt produkta lietošanai koka konstrukciju apstrādei in situ ūdeņu tuvumā, ja nav iespējams novērst tiešu noplūdi ūdens vidē, vai apstrādājot koksni, kas nonāks saskarē ar ūdens virsējo slāni, ja vien nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka produkts atbildīs 5. pantā un VI pielikumā noteiktajām prasībām, vajadzības gadījumā piemērojot atbilstošus riska mazināšanas pasākumus.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


31.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/19


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/89/EK

(2009. gada 30. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu slāpekli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Minētajā sarakstā ir slāpeklis.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 slāpeklis novērtēts atbilstīgi Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai insekticīdos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 18. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Īrija, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2007. gada 13. novembrī ir iesniegusi Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2008. gada 28. novembrī iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par insekticīdiem un kuri satur slāpekli, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut slāpekli I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdajiem produktiem, kurus izmanto par insekticīdiem un kuri satur slāpekli, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Kopienas mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm novērtēt tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt to, ka tiek veikti pienācīgi pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(7)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā konstatēto, ir lietderīgi noteikt, ka produktu atļauju piešķiršanas procesā jāpiemēro īpaši riska mazināšanas pasākumi produktiem, kuri satur slāpekli un kurus izmanto par insekticīdiem. Jo īpaši produkti jāpārdod tikai īpaši apmācītiem profesionāļiem, un vienīgi tie drīkst lietot šos produktus, izmantojot drošus darba paņēmienus un drošas darba sistēmas, lai nodrošinātu minimālu risku.

(8)

Ir svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaikus visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur slāpekli, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(9)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(10)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas slāpekli saturošiem 18. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(11)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(12)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu Nr. 27:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“27

Slāpeklis

Slāpeklis

EK Nr.: 231-783-9

CAS Nr.: 7727-37-9

999 g/kg

2011. gada 1. septembris

2013. gada 31. augusts

2021. gada 31. augusts

18

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – novērtē, kuras populācijas produkts varētu ietekmēt, un novērtē lietošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Kopienas mērogā.

Piešķirot produkta atļauju, dalībvalstis izvērtē riskus un pēc tam nodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus ir iespējams samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Dalībvalstis nodrošina, ka atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1.

Produktus pārdod tikai apmācītiem profesionāļiem, un vienīgi tie drīkst izmantot šos produktus.

2.

Jābūt drošiem darba paņēmieniem un drošām darba sistēmām, lai nodrošinātu minimālu risku, tostarp – ja nepieciešams, personāla aizsargapģērbam.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

31.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/22


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 25. jūnijs)

par to, lai provizoriski piemērotu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un muitas drošības pasākumiem

(2009/556/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar tā 300. panta 3. punkta pirmo teikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 28. martā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Šveices Konfederāciju, lai vienotos par nolīgumu, ar kuru groza 1990. gada 21. novembra Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un muitas drošības pasākumiem (1) (turpmāk “1990. gada Nolīgums”).

(2)

Komisija un Šveices Konfederācija ir vienojušās par turpmāk minēto grozījumu, kurš paplašina 1990. gada Nolīguma darbības jomu, inter alia iekļaujot tajā muitas drošības pasākumus. Jaunajā konsolidētajā Nolīgumā būtu jāiekļauj 1990. gada Nolīguma saturs.

(3)

Jaunais konsolidētais Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Līdz brīdim, kad Līgumslēdzējas puses pabeidz iekšējās procedūras, jaunais konsolidētais Nolīgums būtu jāpiemēro provizoriski no 2009. gada 1. jūlija, proti, no datuma, kad stājas spēkā attiecīgi 2005. un 2006. gadā ieviestie muitas drošības pasākumi (2), grozot Kopienas Muitas kodeksu un tā piemērošanas noteikumus (3).

(5)

Būtu jāiedibina Kopienas pārstāvība saskaņā ar jauno konsolidēto Nolīgumu izveidotajā Apvienotajā komitejā, un būtu jānosaka iekšējās procedūras, lai nodrošinātu minētā Nolīguma pienācīgu darbību,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Kopienas vārdā ir apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un muitas drošības pasākumiem.

Nolīguma teksts ir pievienots šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas paziņot Šveices Konfederācijas iestādēm, ka ir izpildītas Kopienas procedūras Nolīguma apstiprināšanai (4).

3. pants

Līdz Nolīguma noslēgšanai vajadzīgo procedūru pabeigšanai, sākot ar 2009. gada 1. jūliju, Nolīgumu piemēro provizoriski.

Saskaņā ar Nolīguma 33. panta 3. punktu Komisija ir pilnvarota vienoties par vēlāku dienu tā provizoriskai piemērošanai.

4. pants

Kopienu saskaņā ar Nolīguma 19. pantu Apvienotajā komitejā pārstāv Komisija, kurai palīdz dalībvalstu pārstāvji.

5. pants

Kopienas pozīciju Apvienotajā komitejā, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, nosaka Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Kopienas pozīciju jautājumos, kuros Apvienotajai komitejai ir lēmējtiesības saskaņā ar 19. panta 4. un 5. punktu un 21. panta 2. punktu, ja tas attiecas uz grozījumiem Nolīguma I un II pielikumā, pieņem Komisija.

6. pants

Lai nodrošinātu Nolīguma 22. panta 4. punkta piemērošanu, Komisija paziņo Šveices Konfederācijai par tādu Kopienas tiesību aktu pieņemšanu, kas ietekmē Kopienas tiesību aktus, uz kuriem attiecas Nolīguma III nodaļa un I un II pielikums.

Komisija ir pilnvarota veikt nepieciešamos pasākumus, kas paredzēti Nolīguma 22. un 29. pantā, lai nodrošinātu Līgumslēdzēju pušu muitas drošības pasākumu līdzvērtību.

Ja dienā, kad tiek īstenoti atbilstīgie Kopienas tiesību akti, Apvienotā komiteja nav varējusi pieņemt lēmumu par Nolīguma grozījumu un jauno provizorisko noteikumu piemērošana nav iespējama, Komisija paziņo Šveices Konfederācijai par Nolīguma III nodaļas apturēšanu saskaņā ar tā 29. panta 2. punktu.

7. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2009. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. MIKO


(1)  OV L 116, 8.5.1990., 19. lpp.

(2)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(4)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un muitas drošības pasākumiem

EIROPAS KOPIENA,

no vienas puses, un

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

no otras puses,

turpmāk attiecīgi “Kopiena” un “Šveice” un kopā – “Līgumslēdzējas puses”,

ņemot vērā 1990. gada 21. novembra Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem, turpmāk “1990. gada Nolīgums”,

tā kā būtu jāpaplašina 1990. gada Nolīguma darbības joma, tajā iekļaujot muitas drošības pasākumus, attiecīgi pievienojot jaunu nodaļu par šo jautājumu,

tā kā skaidrības un lielākas tiesiskās drošības interesēs 1990. gada Nolīgums ir ietverts šajā Nolīgumā, kas nomainīs 1990. gada Nolīgumu,

ņemot vērā Brīvās tirdzniecības nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju 1972. gada 22. jūlijā,

ņemot vērā kopīgo deklarāciju, ko 1984. gada 9. aprīlī Luksemburgā pieņēma EBTA valstu ministri un Kopienas dalībvalstis, un Eiropas Kopienu Komisija, un paziņojumu par dinamiskas Eiropas Ekonomikas zonas izveidi, lai sekmētu savu valstu labklājību, ko 1988. gada 2. februārī Briselē pieņēma EBTA valstu ministri un Kopienas dalībvalstu ministri,

tā kā Līgumslēdzējas puses ir ratificējušas Starptautisko konvenciju par preču robežkontroles saskaņošanu,

paturot prātā vajadzību saglabāt esošo pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanas līmeni, precēm šķērsojot Kopienas un Šveices robežu, un tādējādi nodrošināt netraucētu tirdzniecību starp abām pusēm,

tā kā šāda vienkāršošana būtu jāievieš pakāpeniski,

tā kā veterināro un fitosanitāro kontroli tagad reglamentē 1999. gada 21. jūnija Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību,

atzīstot, ka nosacījumus, ar kuriem veic pārbaudes un formalitātes, var pilnībā saskaņot, nekaitējot to mērķiem, pareizai izpildei vai efektivitātei,

tā kā nedrīkst pieļaut tādu šā nolīguma noteikumu interpretāciju, kas Līgumslēdzējas puses atbrīvo no saistībām, kuras tām jāpilda saskaņā ar citiem starptautiskajiem nolīgumiem,

tā kā Līgumslēdzējas puses apņemas nodrošināt katra savā teritorijā līdzvērtīgu drošības līmeni, kas atbilst pieņemtajiem pasākumiem atbilstīgi Kopienā spēkā esošajiem tiesību aktiem,

tā kā ir vēlams, lai ar Šveici notiktu konsultācijas par Kopienas noteikumu attīstību attiecībā uz muitas drošības pasākumiem, lai tā piedalītos attiecīgajā darbā Muitas kodeksa komitejā, kas izveidota ar 247.a pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un būtu informēta par šādu noteikumu īstenošanu,

tā kā Līgumslēdzējas puses ir apņēmušās uzlabot to teritorijā ievesto vai no tām izvesto preču tirdzniecības drošību, nekavējot tirdzniecības plūsmu,

tā kā Līgumslēdzēju pušu interesēs ir ieviest līdzvērtīgus muitas drošības pasākumus tādu preču pārvadāšanai, ko ieved no vai izved uz trešām valstīm,

tā kā šie muitas drošības pasākumi attiecas uz datu pirmsievešanas un pirmsizvešanas deklarēšanu drošības nolūkos, ar drošību saistīta riska pārvaldību un atbilstīgām muitas pārbaudēm, kā arī atzīta uzņēmēja statusa piešķiršanu savstarpēji atzītos drošības nolūkos,

tā kā Šveice nodrošina atbilstīgu personas datu aizsardzības līmeni,

tā kā attiecībā uz muitas drošības pasākumiem ir lietderīgi paredzēt atbilstīgus līdzsvara atjaunošanas pasākumus, ietverot attiecīgo noteikumu piemērošanas apturēšanu, ja vairs netiek nodrošināts muitas drošības pasākumu līdzvērtīgums,

IR NOLĒMUŠAS NOSLĒGT ŠO NOLĪGUMU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“pārbaudes” ir visas darbības, ar kurām muitas dienesti vai jebkuri citi kontroles dienesti veic transporta līdzekļu vai pašu preču fizisku vai vizuālu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai to būtība, izcelsme, stāvoklis, daudzums un vērtība atbilst datiem uzrādītajos dokumentos;

b)

“formalitātes” ir visas formalitātes, kuras iestādes piemēro uzņēmējam un kuras izpaužas kā dokumentu, precēm pievienoto sertifikātu vai citu datu uzrādīšana vai pārbaude neatkarīgi no izmantotās metodes vai datu nesēja, un kuras ir saistītas ar precēm vai transporta līdzekļiem;

c)

“risks” ir iespējamība, ka saistībā ar to preču ievešanu, izvešanu, tranzītu, pārvietošanu un galapatēriņu, kuras pārvietotas starp kādas Līgumslēdzējas puses muitas teritoriju un trešām valstīm, un ar precēm, kuras nevar brīvi pārvietot kādas Līgumslēdzējas puses teritorijā, var notikt incidents, kas apdraud Kopienas, tās dalībvalstu vai Šveices drošību un drošumu, sabiedrības veselību, vidi vai patērētājus;

d)

“riska pārvaldība” ir riska sistemātiska noteikšana un visu to pasākumu īstenošana, kas ir nepieciešami, lai ierobežotu apdraudējumu. Pie tās pieder, piemēram, datu un informācijas vākšana, riska analīze un novērtēšana, rīcības izvēle un īstenošana, kā arī procesa un tā rezultātu regulāra uzraudzība un pārskatīšana, balstoties uz Kopienas, tās dalībvalstu un Šveices vai starptautiskiem avotiem un stratēģijām.

2. pants

Darbības joma

1.   Neskarot īpašos noteikumus, kas ir spēkā saskaņā ar nolīgumiem, kuri ir noslēgti starp Kopienu un Šveici, šis nolīgums attiecas uz pārbaudēm un formalitātēm, kas saistītas ar preču pārvadājumiem, šķērsojot Šveices un Kopienas robežu, kā arī uz muitas drošības pasākumiem, ko piemēro tādu preču pārvadājumiem, ko izved uz vai ieved no trešām valstīm.

2.   Šis nolīgums neattiecas uz pārbaudēm vai formalitātēm, kas saistītas ar kuģiem un gaisakuģiem kā transporta līdzekļiem; tomēr tas attiecas uz transportlīdzekļiem un precēm, kuras tiek pārvadātas ar minētajiem transporta līdzekļiem.

3. pants

Aptvertās teritorijas

1.   Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, Kopienas muitas teritorijai un, no otras puses, Šveices muitas teritorijai un tās muitas anklāviem.

2.   Šo nolīgumu piemēro arī Lihtenšteinas Firstistē, kamēr to ar Šveici saista muitas savienības līgums.

II   NODAĻA

PROCEDŪRAS

4. pants

Izlases pārbaudes un formalitātes, kas nav muitas drošības pārbaudes, kuras minētas III nodaļā

1.   Ja vien šajā nolīgumā nav skaidri noteikts citādi, Līgumslēdzējas puses veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

dažādās pārbaudes un formalitātes, kas paredzētas 2. panta 1. punktā, tiek veiktas bez liekas kavēšanās un pēc iespējas vienā vietā,

pārbaudes tiek veiktas izlases veidā, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus.

2.   Lai piemērotu 1. punkta otro ievilkumu, veicot izlases pārbaudes, par pamatu pieņem to sūtījumu kopskaitu, kuri šķērso robežkontroles punktu, tiek uzrādīti muitas punktam vai citai pārbaudes iestādei noteiktā laikposmā, nevis preču kopskaitu, kas veido katru sūtījumu.

3.   Līgumslēdzējas puses preču nosūtīšanas un galamērķa vietās veicina vienkāršotu procedūru, kā arī datu apstrādes un datu pārsūtīšanas metožu izmantošanu importam, tranzītam un eksportam.

4.   Līgumslēdzējas puses cenšas izvietot muitas punktus, tostarp to teritoriju iekšienē izvietotās muitas iestādes, tā, lai vislabāk ievērotu uzņēmēju prasības.

5. pants

Pilnvaru deleģēšana

Līgumslēdzējas puses nodrošina, ka gadījumā, ja kompetentās iestādes skaidri izteiktā veidā ir deleģējušas pilnvaras un ir dota atļauja rīkoties kompetento iestāžu vārdā, viens no pārējiem pārstāvētajiem dienestiem, vēlams, muitas dienests, var veikt pārbaudes, par kurām šīs iestādes ir atbildīgas, ciktāl tas attiecas uz nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu, dokumentu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī dokumentos deklarēto preču identitātes pārbaudi. Tādā gadījumā attiecīgās iestādes nodrošina, lai būtu pieejami šo pārbaužu veikšanai vajadzīgie līdzekļi.

6. pants

Pārbaužu un dokumentu atzīšana

Lai īstenotu šo nolīgumu un neskarot izlases pārbaužu veikšanas iespēju, Līgumslēdzējas puses preču importa vai ienākošā preču tranzīta gadījumā atzīst otras Līgumslēdzējas puses kompetento iestāžu veiktās pārbaudes un to sagatavotos dokumentus, kas apliecina, ka preces atbilst importētājvalsts tiesiskajām prasībām vai līdzvērtīgām eksportētājvalsts prasībām.

7. pants

Robežkontroles punktu darba laiks

1.   Ja to atļauj satiksmes plūsmas intensitāte, Līgumslēdzējas puses nodrošina, ka:

a)

robežkontroles punkti ir atvērti, izņemot gadījumus, kad satiksme ir aizliegta, tā, lai:

robežas var šķērsot 24 stundas diennaktī ar atbilstīgām pārbaudēm un formalitātēm attiecībā uz precēm, kam piemēro muitas tranzīta procedūru, to transporta līdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas brauc bez kravas, izņemot gadījumus, kad robežkontrole ir nepieciešama, lai novērstu slimību izplatību vai aizsargātu dzīvniekus,

pārbaudes un formalitātes, kas attiecas uz transporta līdzekļu kustību un to preču pārvadājumiem, kam nepiemēro muitas tranzīta procedūru, var veikt no pirmdienas līdz piektdienai ne mazāk kā desmit stundas bez pārtraukuma un sestdienās ne mazāk kā sešas stundas bez pārtraukuma, ja vien šīs dienas nav valsts svētku dienas;

b)

ja preces un transportlīdzekļus pārvadā ar gaisa transportu, a) apakšpunkta otrajā ievilkumā minēto darba laiku pielāgo tā, lai tas atbilstu faktiskajām vajadzībām, un šajā nolūkā to vajadzības gadījumā var sadalīt vai pagarināt.

2.   Ja tās pašas pierobežas zonas tuvākajā apkārtnē atrodas vairāki robežkontroles punkti, Līgumslēdzējas puses var kopīgi vienoties, ka attiecībā uz konkrētiem šādiem punktiem notiks atkāpe no 1. punkta ar noteikumu, ka šajā zonā ir pieejami citi punkti efektīvai preču un transportlīdzekļu muitošanai saskaņā ar minēto šā panta punktu.

3.   Attiecībā uz 1. punktā minētajiem robežkontroles punktiem, muitas punktiem un dienestiem un saskaņā ar Līgumslēdzēju pušu noteiktajiem nosacījumiem kompetentās iestādes izņēmuma kārtā nodrošina pārbaužu un formalitāšu veikšanu ārpus darba laika, ja to īpaši pieprasa darba laikā ar attaisnojošiem iemesliem, ar nosacījumu, ka attiecīgos gadījumos tiek samaksāts par šādi sniegtajiem pakalpojumiem.

8. pants

Ātrās joslas

Līgumslēdzējas puses cenšas visos robežkontroles punktos, kuros vien tas ir tehniski iespējams un kuros to attaisno satiksmes plūsmas intensitāte, izveidot ātrās joslas, kas ir paredzētas precēm, kurām piemēro muitas tranzīta procedūru, to transporta līdzekļiem, transportlīdzekļiem, kas brauc bez kravas, un visām tām precēm, kam piemēro pārbaudes un formalitātes, kuras nepārsniedz prasības, kas ir attiecinātas uz muitas tranzīta procedūrai pakļautajām precēm.

III   NODAĻA

MUITAS DROŠĪBAS PASĀKUMI

9. pants

Vispārīgi drošības noteikumi

1.   Līgumslēdzējas puses apņemas ieviest un piemērot tādu preču pārvadājumiem, ko izved uz vai ieved no trešām valstīm, muitas drošības pasākumus, kas noteikti šajā nodaļā, un tādējādi garantēt drošības līmeni, kas ir līdzvērtīgs drošības līmenim uz to ārējām robežām.

2.   Līgumslēdzējas puses atsakās piemērot muitas drošības pasākumus, kas noteikti šajā nodaļā, preču pārvadājumiem starp to muitas teritorijām.

3.   Pirms noslēgt nolīgumus tajās jomās, uz kurām attiecas šī nodaļa, Līgumslēdzējas puses iepriekš apspriežas ar trešām valstīm, lai nodrošinātu atbilstību šim nolīgumam, īpaši – ja paredzamais nolīgums ietver noteikumus, kuros ir atkāpe no muitas drošības pasākumiem, kas noteikti šajā nodaļā.

10. pants

Preču pirmsievešanas un pirmsizvešanas deklarēšana

1.   Precēm, kuras ir ievestas Līgumslēdzēju pušu muitas teritorijā no trešām valstīm, drošības nolūkos veic ievešanas deklarēšanu (turpmāk “ievešanas kopsavilkuma deklarācija”), izņemot tās preces, kas tiek pārvadātas ar transporta līdzekļiem, kas tiešā tranzītā šķērso attiecīgās muitas teritorijas teritoriālos ūdeņus vai tās gaisa telpu.

2.   Precēm, kuras tiek izvestas no Līgumslēdzēju pušu muitas teritorijas uz trešām valstīm, drošības nolūkos veic izvešanas deklarēšanu (turpmāk “izvešanas kopsavilkuma deklarācija”), izņemot tās preces, kas tiek pārvadātas ar transportlīdzekļiem, kas tiešā tranzītā šķērso muitas teritorijas teritoriālos ūdeņus vai tās gaisa telpu.

3.   Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas tiek iesniegta pirms preču ievešanas vai izvešanas no Līgumslēdzēju pušu muitas teritorijas.

4.   Panta 1. un 2. punktā paredzēto ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai ir fakultatīvs raksturs līdz 2010. gada 31. decembrim, kamēr Kopienā ir spēkā pagaidu pasākumi, kas pieļauj atkāpes no prasības iesniegt šādas deklarācijas.

Ja saskaņā ar pirmo daļu ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija netiek iesniegta, drošības riska analīzi, kas minēta 12. pantā, muitas dienesti veic, pamatojoties uz preču muitas deklarācijām vai uz jebkuru citu to rīcībā esošu informāciju, ne vēlāk kā preču uzrādīšanas brīdī, tās ievedot vai izvedot.

5.   Katra Līgumslēdzēja puse nosaka personas, kurām ir jāiesniedz ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija, kā arī kompetentās iestādes, kurām tā jāpieņem.

6.   Šā nolīguma I pielikums nosaka:

ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju formu un saturu,

izņēmumus ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai,

ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanas vietu,

ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanas termiņu un

jebkurus citus pasākumus, kas nepieciešami šā panta piemērošanai.

7.   Muitas deklarāciju var izmantot kā ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, ja tā atbilst nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgajai kopsavilkuma deklarācijai.

11. pants

Atzītais uzņēmējs

1.   Līgumslēdzēja puse atbilstīgi šā nolīguma II pielikumā noteiktajiem kritērijiem drošības nolūkos piešķir “atzītā uzņēmēja” statusu ikvienam uzņēmējam, kas veic uzņēmējdarbību tās muitas teritorijā.

Tomēr ar dažiem nosacījumiem un attiecībā uz konkrētām atzīto uzņēmēju kategorijām ir iespējama atkāpe no prasības par uzņēmējdarbības veikšanu Līgumslēdzējas puses muitas teritorijā, ja šā statusa piešķiršana tiek prasīta, jo īpaši – ņemot vērā nolīgumus ar trešām valstīm. Turklāt katra Līgumslēdzēja puse var izlemt, vai un ar kādiem nosacījumiem aviosabiedrībai vai kuģošanas sabiedrībai, kas neveic uzņēmējdarbību tās teritorijā, bet kurai tur atrodas savs reģionālais birojs, var piešķirt šo statusu.

Atzītais uzņēmējs izmanto atvieglojumus attiecībā uz muitas drošības pārbaudēm.

Atbilstīgi 2. punkta noteikumiem un nosacījumiem vienas Līgumslēdzējas puses piešķirto atzītā uzņēmēja statusu, neskarot muitas pārbaudes, atzīst otra Līgumslēdzēja puse, īpaši īstenojot nolīgumus ar trešām valstīm, kas paredz atzītā uzņēmēja statusa savstarpējās atzīšanas kārtību.

2.   Šā nolīguma II pielikums nosaka:

noteikumus attiecībā uz atzītā uzņēmēja statusa piešķiršanu un jo īpaši šā statusa piešķiršanas kritērijus un to piemērošanas nosacījumus,

atvieglojumus, ko var piešķirt,

noteikumus attiecībā uz atzītā uzņēmēja statusa apturēšanu vai atcelšanu,

grozījumus attiecībā uz informācijas apmaiņu starp Līgumslēdzējām pusēm par to atzītajiem uzņēmējiem,

jebkurus citus noteikumus, kas nepieciešami šā panta piemērošanai.

12. pants

Muitas drošības pārbaužu un ar drošību saistīta riska pārvaldība

1.   Muitas drošības pārbaudes, kas nav izlases veida pārbaudes, balstās uz datorizētu riska analīzi, izmantojot datu apstrādes metodes.

2.   Katra Līgumslēdzēja puse nosaka riska pārvaldības sistēmu, riska kritērijus un prioritārās jomas ar drošību saistītai muitas kontrolei.

3.   Līgumslēdzējas puses atzīst to ar drošību saistīta riska pārvaldības sistēmu līdzvērtīgumu.

4.   Līgumslēdzējas puses sadarbojas, lai:

apmainītos ar informāciju nolūkā uzlabot un pastiprināt riska analīzi un muitas kontroles efektivitāti drošības jomā un

noteiktu piemērotos termiņos kopēju riska pārvaldības sistēmu, kopējus riska kritērijus, kā arī prioritārās kontroles jomas un ieviestu elektronisko sistēmu kopējai riska pārvaldības īstenošanai.

5.   Apvienotā komiteja pieņem visus pasākumus, kas nepieciešami šā panta piemērošanai.

13. pants

Muitas drošības pasākumu īstenošanas uzraudzība

1.   Apvienotā komiteja nosaka, kā Līgumslēdzējām pusēm jāuzrauga šīs nodaļas īstenošana un jāpārbauda atbilstība tās noteikumiem, kā arī noteikumiem šā nolīguma pielikumos.

2.   Uzraudzību, kas minēta 1. punktā, var veikt:

periodiski izvērtējot šīs nodaļas īstenošanu un jo īpaši muitas drošības pasākumu līdzvērtīgumu,

veicot pārskatīšanu, lai uzlabotu tās piemērošanu vai grozītu tās noteikumus tā, lai šī nodaļa labāk atbilstu izvirzītajiem mērķiem,

organizējot tematiskas apspriedes starp abu Līgumslēdzēju pušu ekspertiem un veicot administratīvo procedūru revīziju, tostarp uz vietas.

3.   Apvienotā komiteja nodrošina, lai saskaņā ar šo pantu piemērotajos pasākumos tiktu ievērotas uzņēmēju tiesības.

14. pants

Dienesta noslēpuma un personas datu aizsardzība

Uz informācijas apmaiņu starp Līgumslēdzējām pusēm atbilstīgi šajā nodaļā iekļautajiem pasākumiem attiecas dienesta noslēpuma un personas datu aizsardzība, kā noteikts attiecīgos saņēmējas Līgumslēdzējas puses teritorijā piemērojamajos tiesību aktos.

Jo īpaši šo informāciju nedrīkst izpaust personām, kas nav attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes, un šīs iestādes to drīkst izmantot vienīgi šajā nolīgumā paredzētajiem mērķiem.

IV   NODAĻA

SADARBĪBA

15. pants

Iestāžu sadarbība

1.   Lai atvieglotu robežu šķērsošanu, Līgumslēdzējas puses veic nepieciešamos pasākumus, lai paplašinātu sadarbību valsts un reģionālā vai vietējā līmenī starp iestādēm, kas atbildīgas par pārbaužu organizēšanu, un starp dažādām struktūrvienībām, kas veic pārbaudes un formalitātes abās robežas pusēs.

2.   Katra Līgumslēdzēja puse, ciktāl tas uz šo pusi attiecas, gādā, lai personas, kas iesaistītas šajā nolīgumā aprakstītajā tirdzniecībā, var ātri informēt kompetentās iestādes par jebkādām problēmām, kas radušās, šķērsojot robežas.

3.   Sadarbība, kas minētā 1. punktā, jo īpaši ietver:

a)

robežkontroles punktu iekārtošanu atbilstīgi pārvadājumu vajadzībām;

b)

robežkontroles punktu pārveidi, ja iespējams, blakus izvietojot pārbaudes punktus;

c)

robežas abās pusēs izvietoto robežkontroles punktu un iestāžu atbildības sfēras saskaņošanu;

d)

piemērotu risinājumu meklēšanu paziņotajām problēmām.

4.   Līgumslēdzējas puses sadarbojas, lai saskaņotu darba laiku dažādām struktūrvienībām, kuras veic pārbaudes un formalitātes abās robežas pusēs.

16. pants

Paziņošana par jaunām pārbaudēm un formalitātēm, kas nav ietvertas III nodaļā minētajos muitas drošības pasākumos

Ja kāda no Līgumslēdzējām pusēm paredz ieviest jaunu pārbaudi vai formalitāti jomā, uz ko neattiecas III nodaļa, tā par to informē otru Līgumslēdzēju pusi.

Attiecīgā Līgumslēdzēja puse nodrošina, lai pasākumi, kas veikti robežu šķērsošanas atvieglošanai, netiktu padarīti par spēkā neesošiem, piemērojot šīs jaunās pārbaudes vai formalitātes.

17. pants

Satiksmes plūsma

1.   Līgumslēdzējas puses veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dažādo pārbaužu un formalitāšu radītais gaidīšanas laiks nepārsniedz laiku, kas vajadzīgs to pienācīgai veikšanai. Tādēļ tās organizē struktūrvienību darba laiku, kurām jāveic pārbaudes un formalitātes, pieejamo personālu un praktiskos preču un dokumentu, kas saistīti ar pārbaužu un formalitāšu veikšanu, apstrādes noteikumus tā, lai līdz minimumam samazinātu gaidīšanas laiku satiksmes plūsmā.

2.   To valstu kompetentās iestādes, kuru teritorijā atgadās nopietni preču pārvadāšanas traucējumi, kas var apdraudēt atvieglotu un paātrinātu robežu šķērsošanu, nekavējoties informē citu valstu kompetentās iestādes, kuras skar minētie traucējumi.

3.   Katras skartās valsts kompetentās iestādes nekavējoties veic atbilstīgus pasākumus, lai pēc iespējas nodrošinātu brīvu satiksmes plūsmu. Par pasākumiem ziņo Apvienotajai komitejai, kura vajadzības gadījumā organizē ārkārtas sēdi pēc Līgumslēdzējas puses pieprasījuma, lai pārrunātu šos pasākumus.

18. pants

Administratīvā palīdzība

1.   Lai nodrošinātu netraucētu tirdzniecības norisi starp Līgumslēdzējām pusēm un atvieglotu visu neatbilstību vai pārkāpumu atklāšanu, attiecīgo valstu muitas iestādes, atbildot uz pieprasījumu vai uzskatot, ka tas ir otras Līgumslēdzējas puses interesēs, pēc savas iniciatīvas sniedz viena otrai visu pieejamo informāciju (tostarp administratīvā kārtā iegūtos datus un ziņojumus), kas var noderēt šā nolīguma pienācīgai īstenošanai.

2.   Palīdzību var pilnībā vai daļēji pārtraukt vai atteikt, ja pieprasījumu saņēmusī valsts uzskata, ka šāda palīdzība apdraud tās drošību, sabiedrisko kārtību vai citas būtiski svarīgas intereses vai liek izpaust rūpniecības, komerciālu vai dienesta noslēpumu.

3.   Ja palīdzība tiek pārtraukta vai liegta, lēmumu un tā iemeslus nekavējoties paziņo valstij, kas izteikusi pieprasījumu.

4.   Ja kādas valsts muitas iestāde pieprasa tādu palīdzību, ko tā pati nespētu sniegt, ja tai to pieprasītu, tā šo faktu norāda prasījumā. Muitas iestāde, kas šādu pieprasījumu saņem, ir kompetenta lemt par pieprasījuma izpildi.

5.   Informāciju, kas iegūta saskaņā ar 1. punktu, izmanto vienīgi šā nolīguma mērķiem, un saņēmēja valsts nodrošina tai tādu pašu aizsardzību, kādu šīs valsts tiesību akti paredz līdzīga rakstura informācijas aizsardzībai. Šādu informāciju citiem nolūkiem izmanto ar tā muitas dienesta rakstisku atļauju, kas to sniedzis, un attiecībā uz šo informāciju ievēro visus šā dienesta noteiktos ierobežojumus.

V   NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀS STRUKTŪRAS

19. pants

Apvienotā komiteja

1.   Ar šo izveido Apvienoto komiteju, kurā pārstāvētas Līgumslēdzējas puses.

2.   Apvienotā komiteja rīkojas, savstarpēji vienojoties.

3.   Apvienotā komiteja rīko sanāksmes pēc vajadzības, bet vismaz vienu reizi gadā. Katra Līgumslēdzēja puse var pieprasīt sanāksmes sasaukšanu.

4.   Apvienotā komiteja pieņem savu reglamentu, kurā inter alia paredzēta sanāksmju sasaukšanas, priekšsēdētāja iecelšanas un tā pilnvaru noteikšanas kārtība.

5.   Apvienotā komiteja var nolemt izveidot jebkādu apakškomiteju vai darba grupu, kas varētu palīdzēt tās pienākumu veikšanā.

20. pants

Apspriežu grupas

1.   Attiecīgo valstu kompetentās iestādes var izveidot jebkādu apspriežu grupu, kas atbildīga par praktisku, tehnisku vai organizatorisku jautājumu risināšanu reģionālā vai vietējā līmenī.

2.   Apspriežu grupas, kas minētas 1. punktā, pēc valsts kompetento iestāžu pieprasījuma rīko sanāksmi, kad vien tas nepieciešams. Atbildīgās Līgumslēdzējas puses regulāri informē Apvienoto komiteju par savām apspriedēm.

21. pants

Apvienotās komitejas pilnvaras

1.   Apvienotā komiteja ir atbildīga par šā nolīguma pārvaldi un nodrošina tā pareizu īstenošanu. Šajā nolūkā tā sniedz ieteikumus un pieņem lēmumus.

2.   Pieņemot lēmumu, Apvienotā komiteja var grozīt III nodaļu un pielikumus.

3.   Papildus šajā nolīgumā konkrēti paredzētajiem jautājumiem tā pieņem lēmumus par tehnisku un administratīvu pasākumu īstenošanu, lai samazinātu pārbaudes un formalitātes.

4.   Līgumslēdzējas puses lēmumus īsteno saskaņā ar saviem noteikumiem.

5.   Lai nodrošinātu šā nolīguma pienācīgu īstenošanu, Līgumslēdzējas puses regulāri informē Apvienoto komiteju par pieredzi, kas gūta tā īstenošanā, un Līgumslēdzējas puses pēc jebkuras puses pieprasījuma apspriežas Apvienotajā komitejā.

22. pants

Tiesību aktu attīstība

1.   Tiklīdz Kopiena izstrādā jaunus tiesību aktus jomā, ko reglamentē III nodaļa, tā neformāli prasa Šveices ekspertu viedokli tādā pašā veidā, kādā tā prasa dalībvalstu ekspertu viedokli.

2.   Kad Eiropas Komisija nosūta savu priekšlikumu dalībvalstīm vai Eiropas Savienības Padomei, tā nosūta kopiju Šveicei.

Ja kāda no Līgumslēdzējām pusēm to pieprasa, Apvienotajā komitejā notiek iepriekšēja viedokļu apmaiņa.

3.   Laikā līdz Kopienas akta pieņemšanai Līgumslēdzējas puses atkārtoti apspriežas Apvienotajā komitejā, ja to pieprasa kāda no pusēm, notiekot nepārtrauktam informācijas apmaiņas un konsultāciju procesam.

4.   Lēmumi par III nodaļas grozījumiem, kas nepieciešami, lai ņemtu vērā attiecīgo Kopienas tiesību aktu attīstību jomās, uz kurām attiecas šī nodaļa, tiek pieņemti pēc iespējas ātrāk, lai ļautu tos īstenot vienlaikus ar grozījumiem Kopienas tiesību aktos, ievērojot Līgumslēdzēju pušu iekšējās procedūras.

Ja lēmumu nav iespējams pieņemt, lai nodrošinātu vienlaicīgu īstenošanu, lēmuma projektā paredzētie grozījumi, kas iesniegti Līgumslēdzējām pusēm apstiprināšanai, tiek piemēroti provizoriski, tiklīdz tas ir iespējams, ievērojot Līgumslēdzēju pušu iekšējās procedūras.

5.   Līgumslēdzējas puses sadarbojas informācijas apmaiņas un apspriežu posmā, lai procesa noslēgumā atvieglotu lēmuma pieņemšanu Apvienotajā komitejā.

23. pants

Piedalīšanās Muitas kodeksa komitejā

Kopiena nodrošina Šveices ekspertu dalību sēdēs novērotāja statusā jautājumos, kas tos skar, Muitas kodeksa komitejā, kura palīdz Eiropas Komisijai tās pilnvaru īstenošanā jomās, uz kurām attiecas III nodaļa.

24. pants

Domstarpību izšķiršana

Visas domstarpības starp Līgumslēdzējām pusēm par šā nolīguma interpretēšanu vai piemērošanu, neskarot 29. pantu, tiek izskatītas Apvienotajā komitejā, kas cenšas panākt izlīgumu.

25. pants

Nolīgumi ar trešām valstīm

Līgumslēdzējas puses vienojas, ka nolīgumi, ko jebkura no tām noslēgusi ar trešo valsti jomā, uz kuru attiecas III nodaļa, neuzliek saistības otrai Līgumslēdzējai pusei, ja vien Apvienotā komiteja nelemj citādi.

VI   NODAĻA

DAŽĀDI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

26. pants

Maksājumu atvieglojumi

Līgumslēdzējas puses gādā, lai summas, kas maksājamas par pārbaudēm un formalitātēm, kuras piemēro tirdzniecībai, var samaksāt, izmantojot arī banku garantētus vai apstiprinātus starptautiskus čekus tās valsts valūtā, kurā šīs summas ir maksājamas.

27. pants

Nolīguma īstenošana

Katra Līgumslēdzēja puse veic attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu šā nolīguma noteikumu efektīvu un saskaņotu piemērošanu, ņemot vērā vajadzību atvieglot preču pārvietošanu pāri robežai un vajadzību panākt abpusēji pieņemamus risinājumus, ja ir radušās grūtības sakarā ar minēto noteikumu piemērošanu.

28. pants

Pārskatīšana

Ja kāda no Līgumslēdzējām pusēm vēlas pārskatīt šo nolīgumu, tā iesniedz priekšlikumu otrai Līgumslēdzējai pusei. Pārskatītais nolīgums stāsies spēkā pēc pušu iekšējo procedūru pabeigšanas.

29. pants

Līdzsvara atjaunošanas pasākumi

1.   Līgumslēdzēja puse pēc apspriešanās Apvienotajā komitejā var veikt attiecīgus līdzsvara atjaunošanas pasākumus, tostarp šā nolīguma III nodaļas piemērošanas apturēšanu, ja tā konstatē, ka otra Līgumslēdzēja puse neievēro tās nosacījumus vai ka vairs netiek nodrošināts Līgumslēdzēju pušu drošības pasākumu līdzvērtīgums.

Ja jebkāda kavēšanās varētu apdraudēt muitas drošības pasākumu efektivitāti, var pieņemt pagaidu drošības pasākumus bez iepriekšējas apspriešanās ar noteikumu, ka apspriešanās tiek uzsākta uzreiz pēc minēto pasākumu pieņemšanas.

2.   Ja vairs netiek nodrošināts Līgumslēdzēju pušu drošības pasākumu līdzvērtīgums, jo nav pieņemti šā nolīguma 22. panta 4. punktā paredzētie grozījumi, kāda no Līgumslēdzējām pusēm var apturēt III nodaļas piemērošanu, sākot ar attiecīgā Kopienas tiesību akta spēkā stāšanās dienu, ja vien Apvienotā komiteja, apsvērusi, kā turpināt tās piemērošanu, nelemj citādi.

3.   Šādu pasākumu darbības joma un termiņi ir spēkā tikai tik ilgi, kamēr situācija neatrisinās un netiek nodrošināts atbilstīgs līdzsvars starp tiesībām un saistībām, kas izriet no šā nolīguma. Līgumslēdzēja puse var lūgt Apvienoto komiteju apspriesties par pasākumu proporcionalitāti un attiecīgā gadījumā lemt par domstarpību izskatīšanu šķīrējtiesā saskaņā ar procedūru, kas paredzēta III pielikumā. Šādi nevar atrisināt nekādus šā nolīguma noteikumu interpretēšanas jautājumus, kas ir identiski atbilstīgajiem noteikumiem Kopienas tiesību aktos.

30. pants

Preču importa, eksporta vai tranzīta aizliegumi vai ierobežojumi

Šā nolīguma noteikumi neliek šķēršļus preču importa, eksporta vai tranzīta aizliegumam vai ierobežojumiem, ko noteikušas Līgumslēdzējas puses vai Kopienas dalībvalstis un kas pamatoti ar sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai sabiedrības drošības, veselības, cilvēku dzīvības, dzīvnieku, augu vai vides, nacionālo kultūras bagātību, kam ir mākslinieciska, vēsturiska vai arheoloģiska vērtība, vai rūpnieciskā un komercīpašuma aizsardzību.

31. pants

Nolīguma darbības izbeigšana

Jebkura Līgumslēdzēja puse var izbeigt šā nolīguma darbību, paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Nolīgums beidz darboties 12 mēnešus pēc šāda paziņojuma dienas.

32. pants

Pielikumi

Pielikumi ir šā nolīguma sastāvdaļa.

33. pants

Ratifikācija

1.   Šo nolīgumu Līgumslēdzējas puses apstiprina saskaņā ar savām procedūrām. Tas stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā ar noteikumu, ka Līgumslēdzējas puses pirms minētās dienas viena otru ir informējušas, ka ir pabeigtas nepieciešamās procedūras.

2.   Ja šis nolīgums nestājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā, tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc datuma, kad Līgumslēdzējas puses viena otrai paziņojušas par nepieciešamo procedūru pabeigšanu.

3.   Kamēr nav pabeigtas 1. un 2. punktā minētās procedūras, Līgumslēdzējas puses piemēro šo nolīgumu provizoriski no 2009. gada 1. jūlija vai vēlāk, pusēm par to vienojoties.

4.   Šis nolīgums pēc tā stāšanās spēkā aizstāj 1990. gada 21. novembra Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem.

34. pants

Valodas

Šis nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юни две хиляди и девета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de junio de dos mil nueve.

V Bruselu dne dvacátého pátého června dva tisíce devět.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juni to tusind og ni.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendneun.

Kahe tuhande üheksanda aasta juunikuu kahekünne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille neuf.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque giugnio duemilanove.

Briselē, divtūkstoš devītā gada divdesmit piektajā junijā

Priimta du tūkstančiai devintų metų birželio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u disgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juni tweeduizend negen.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego czerwca roku tysiące dziewiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Junho de dois mil e nove.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și cinci iunie două mii nouă.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícdeväť.

V Bruslju, dne petindvajsetega junija leta dva tisoč devet.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juni tjugohundranio.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos Bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederací

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image

I PIELIKUMS

IEVEŠANAS UN IZVEŠANAS KOPSAVILKUMA DEKLARĀCIJAS

1. pants

Ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas veids un saturs

1.   Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju sastāda datorizēti. Var izmantot tirdzniecības, ostu vai transporta dokumentus, ja tajos ir vajadzīgās ziņas.

2.   Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijā ietver informāciju, kas šādai deklarācijai paredzēta 30.a pielikumā Komisijas Regulai (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) (turpmāk “Regula (EEK) Nr. 2454/93”). To aizpilda saskaņā ar minētajā 30.a pielikumā sniegtajām skaidrojošajām piezīmēm. To autentificē persona, kas to sagatavo.

3.   Muitas dienesti ļauj iesniegt papīra dokumenta formā vai citādā veidā noformētu ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju tikai šādos gadījumos:

a)

muitas dienestu datorizētā sistēma nedarbojas;

b)

personas, kura iesniedz ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, lietojumprogramma nedarbojas,

ar nosacījumu, ka tie šīm deklarācijām nodrošina tādu pašu riska pārvaldības līmeni, kāds piemērojams ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijām, kas iesniegtas, izmantojot datu apstrādes paņēmienus.

Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas, kas noformētas papīra dokumenta formā, paraksta persona, kas tās aizpilda. Tām vajadzības gadījumā pievieno kravas sarakstus vai citus atbilstīgus sarakstus un tajās iekļauj informāciju, kas minēta 2. punktā.

4.   Katra Līgumslēdzēja puse nosaka nosacījumus un kārtību, kādā personai, kurai jāiesniedz ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija, ir tiesības grozīt vienu vai vairākus datus šajā deklarācijā pēc tās iesniegšanas.

2. pants

Izņēmumi ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai

1.   Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju neiesniedz par šādām precēm:

a)

elektroenerģiju;

b)

precēm, ko ieved vai izved pa cauruļvadiem;

c)

vēstulēm, pastkartēm un iespieddarbiem, tostarp, ja izmantoti elektroniskie informācijas nesēji;

d)

precēm, ko pārvadā saskaņā ar Pasaules Pasta savienības noteikumiem;

e)

precēm, attiecībā uz kurām pieļaujama mutiska muitas deklarācija vai kuras tiek deklarētas, šķērsojot robežu, saskaņā ar Līgumslēdzēju pušu pieņemtajiem noteikumiem, izņemot paletes, konteinerus un autoceļu, dzelzceļa, gaisa, jūras un upju transporta līdzekļus, ko izmanto saskaņā ar pārvadājumu līgumu;

f)

precēm, kas ir ceļotāju personīgajā bagāžā;

g)

precēm, uz kurām attiecas ATA un CPD karnetes;

h)

precēm, kurām ir atbrīvojumi saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajām attiecībām, 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajām attiecībām vai citām konsulārām konvencijām, vai saskaņā ar 1969. gada 16. decembra Ņujorkas konvenciju par īpašām misijām;

i)

ieročiem un militārām iekārtām, ko vienas Līgumslēdzējas puses muitas teritorijā ieved iestādes, kas atbildīgas par militāro aizsardzību kādā dalībvalstī vai Šveicē, saistībā ar militāru pārvadājumu vai pārvadājumu, ko veic tikai militāro iestāžu vajadzībām;

j)

šādām precēm, kuras vienas Līgumslēdzējas puses muitas teritorijā ieved tieši urbšanas vai ekspluatācijas platformām, ko izmanto persona, kas veic uzņēmējdarbību Līgumslēdzēju pušu muitas teritorijā:

precēm, kas kļūst par minēto platformu sastāvdaļu saistībā ar to būvniecību, remontu, apkopi vai pārbūvi,

precēm, kas ir šo platformu aprīkojums; citām precēm, ko uz tām izmanto vai patērē; un uz tām radītiem atkritumiem, kas nav bīstami;

k)

precēm, kas iekļautas sūtījumos, kuru vērtība nepārsniedz EUR 22, ar noteikumu, ka muitas dienesti ar uzņēmēja atļauju piekrīt veikt riska analīzi, izmantojot informāciju, kas iekļauta uzņēmēja izmantotajā sistēmā vai ko tā sniegusi.

2.   Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija nav jāiesniedz gadījumos, kas paredzēti starptautiskā nolīgumā starp Līgumslēdzēju pusi un trešo valsti drošības jomā, ievērojot šā nolīguma 9. panta 3. punktā paredzēto procedūru.

3.   Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija Kopienā nav jāiesniedz attiecībā uz precēm, kas minētas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 181.c panta i) un j) punktā, 592.a panta i) un j) punktā un 842.a panta 2. punkta b) apakšpunktā.

4.   Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija Šveicē nav jāiesniedz par:

lidmašīnu remontam un tehniskajai apkopei paredzētām rezerves daļām,

lidmašīnas darbībai nepieciešamām smērvielām un gāzei un

pārtikas produktiem, ko paredzēts patērēt lidmašīnā,

kas iepriekš novietoti muitas noliktavā, kura atrodas Šveices lidostu teritorijā, un kas pēc tam tiek nogādāti uz lidmašīnām saskaņā ar Šveices pieņemtajiem noteikumiem, ja tie neietekmē šajā līgumā paredzēto drošības līmeni.

3. pants

Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanas vieta

1.   Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz tās Līgumslēdzējas puses kompetentajā iestādē, kuras muitas teritorijā tiek ievestas preces no trešās valsts. Šī iestāde veic riska analīzi, izmantojot deklarācijā iekļautos datus, un muitas pārbaudes, kas nepieciešamas drošības jomā, tostarp gadījumos, kad šīs preces ir paredzētas otrai Līgumslēdzējai pusei.

2.   Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz tās Līgumslēdzējas puses kompetentajā iestādē, kuras muitas teritorijā tiek veiktas formalitātes izvešanai uz trešām valstīm. Tomēr muitas eksporta deklarāciju, kas izmantota kā izvešanas kopsavilkuma deklarācija, iesniedz tās Līgumslēdzējas puses kompetentajā iestādē, kuras muitas teritorijā tiek veiktas formalitātes eksportam uz trešām valstīm. Abos gadījumos kompetentā iestāde veic riska analīzi, izmantojot deklarācijā iekļauto informāciju, un muitas pārbaudes, kas nepieciešamas drošības jomā.

3.   Ja preces no vienas Līgumslēdzējas puses muitas teritorijas uz trešo valsti izved, šķērsojot otras Līgumslēdzējas puses muitas teritoriju, pirmās Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde nodod otras Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei datus, kas minēti 1. panta 2. punktā.

Tomēr Apvienotā komiteja var noteikt gadījumus, kuros šīs informācijas nodošana nav nepieciešama, ja vien tā neietekmē šajā nolīgumā paredzēto drošības līmeni.

Līgumslēdzējas puses veic pasākumus, lai izveidotu savstarpēju savienojumu un izmantotu kopīgu sistēmu to datu pārraidei, kuri ietver informāciju, kas nepieciešama attiecīgo preču izvešanas kopsavilkuma deklarācijai.

Gadījumā, ja šā nolīguma piemērošanas dienā Līgumslēdzējas puses nespēj veikt pirmajā daļā minēto datu nodošanu, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju par precēm, ko no vienas Līgumslēdzējas puses muitas teritorijas uz trešo valsti izved, šķērsojot otras Līgumslēdzējas puses muitas teritoriju, iesniedz tikai un vienīgi šīs otras Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei, izņemot tiešo gaisa satiksmi.

4. pants

Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanas termiņi

1.   Ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanas termiņi ir noteikti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 184.a un 592.b pantā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta katra Līgumslēdzēja puse var noteikt atšķirīgus termiņus:

to pārvadājumu gadījumā, kas minēti 3. panta 3. punktā, lai varētu veikt uzticamu riska analīzi un pārtvert sūtījumus nolūkā veikt ar drošību saistītas muitas pārbaudes,

starptautiska nolīguma gadījumā, kas noslēgts starp šo Līgumslēdzēju pusi un trešo valsti, ievērojot šā nolīguma 9. panta 3. punktā paredzēto procedūru.


(1)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

II PIELIKUMS

Atzītais uzņēmējs

I   DAĻA

ATZĪTĀ UZŅĒMĒJA STATUSA PIEŠĶIRŠANA

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Kritēriji atzītā uzņēmēja statusa piešķiršanai ietver:

a)

apmierinošu apliecinājumu tam, ka uzņēmējs ievēro muitas prasības;

b)

efektīvu komercdarbības un attiecīgos gadījumos transporta uzskaites sistēmu, kas dod iespēju veikt muitas kontroli drošības nolūkā;

c)

pierādītu maksātspēju; un

d)

piemērotus drošības un drošuma standartus.

2.   Katra Līgumslēdzēja puse nosaka atzītā uzņēmēja statusa pieprasīšanas un piešķiršanas procedūru, kā arī šā statusa juridiskās sekas.

3.   Līgumslēdzējas puses nodrošina, ka to muitas dienesti kontrolē to, kā atzītais uzņēmējs ievēro atbilstīgos nosacījumus un kritērijus, un šos nosacījumus un kritērijus pārskata gadījumā, ja tiek ievērojami grozīti attiecīgie tiesību akti vai ja pastāv apstākļi, kas ļauj pamatoti uzskatīt, ka atzītais uzņēmējs vairs neievēro piemērojamās prasības.

2. pants

Muitas prasību agrāka ievērošana

1.   Dokumentu, kas apstiprina muitas prasību ievērošanu, uzskata par apmierinošu, ja pēdējo trīs gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas neviena no turpmāk minētajām personām nav izdarījusi smagus vai atkārtotus muitas noteikumu pārkāpumus:

a)

pieteikuma iesniedzējs;

b)

par pieteikuma iesniedzēja uzņēmumu atbildīgās personas vai personas, kuras veic uzņēmuma vadības kontroli;

c)

attiecīgā gadījumā pieteikuma iesniedzēja pilnvarotais pārstāvis muitas lietās;

d)

persona, kura pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā atbildīga par muitas lietām.

2.   Dokumentu, kas apliecina atbilstību muitas prasībām, var uzskatīt par apmierinošu, ja kompetentais muitas dienests uzskata minētos pārkāpumus par nenozīmīgiem saistībā ar muitas darbību skaitu vai apjomu un var uzskatīt, ka tas nerada šaubas par pieteikuma iesniedzēja labticību.

3.   Ja personas, kuras veic pieteikuma iesniedzēja uzņēmuma vadības kontroli, veic uzņēmējdarbību vai atrodas trešā valstī, to atbilstību muitas prasībām muitas dienesti izvērtē, pamatojoties uz uzskaiti un informāciju, kas ir pieejama.

4.   Ja pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību mazāk nekā trīs gadus, tā atbilstību muitas prasībām muitas dienesti izvērtē, pamatojoties uz uzskaiti un informāciju, kas ir pieejama.

3. pants

Efektīva komercdarbības un transporta uzskaites sistēma

Lai ļautu muitas dienestiem konstatēt, vai pieteikuma iesniedzējam ir atbilstīga komercdarbības un attiecīgā gadījumā transporta uzskaites sistēma, pieteikuma iesniedzējs izpilda šādas prasības:

a)

uztur grāmatvedības sistēmu, kas ir saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, ko lieto vietā, kur tiek veikta uzskaite, un kas atvieglos muitas kontroli, kuras pamatā ir revīzija;

b)

nodrošina muitas dienestam fizisku vai elektronisku piekļuvi tā muitas uzskaitei un vajadzības gadījumā transporta uzskaitei;

c)

nodrošina administratīvu organizāciju, kas atbilst uzņēmuma veidam un lielumam un kas ir piemērota preču plūsmas pārvaldībai, un nodrošina iekšējas pārbaudes, kurās iespējams noteikt nelikumīgus vai neatbilstīgus darījumus;

d)

attiecīgā gadījumā ievieš apmierinošu apstrādes procedūru pilnvarām un importa un/vai eksporta atļaujām;

e)

ievieš apmierinošas procedūras uzņēmuma dokumentācijas un informācijas arhivēšanai un aizsardzībai pret informācijas nozaudēšanu;

f)

nodrošina, lai darbinieki apzinātos vajadzību informēt muitas dienestus, ja tiek konstatēta neatbilstība, kā arī lai tiktu nodibināti piemēroti kontakti muitas dienestu informēšanai par šādiem gadījumiem;

g)

ievieš atbilstīgus informācijas tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu pieteikuma iesniedzēja datorsistēmu pret neatļautu ielaušanos sistēmā un nodrošinātu pieteikuma iesniedzēja dokumentācijas saglabāšanu.

4. pants

Maksātspēja

1.   Piemērojot šo pantu, maksātspēja ir labs finansiālais stāvoklis, kas ir pietiekams pieteikuma iesniedzēja saistību izpildei, attiecīgi ņemot vērā uzņēmējdarbības veida iezīmes.

2.   Nosacījumu par pieteikuma iesniedzēja maksātspēju uzskata par izpildītu, ja šo maksātspēju var pierādīt par pēdējiem trim gadiem.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs ir veicis uzņēmējdarbību mazāk nekā trīs gadus, par tā maksātspēju spriež, pamatojoties uz uzskaiti un pieejamo informāciju.

5. pants

Piemēroti drošības un drošuma standarti

1.   Pieteikuma iesniedzēja drošības un drošuma standartus uzskata par atbilstīgiem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

sertifikātā paredzētajai lietošanai izmantojamās ēkas ir celtas no materiāliem, kas neļauj nelikumīgi tajās iekļūt un nodrošina aizsardzību pret nelikumīgu ielaušanos;

b)

ir ieviesti atbilstīgi piekļuves kontroles pasākumi, lai novērstu neatļautu piekļuvi kuģošanas rajoniem, iekraušanas vietām un kravas nodalījumiem;

c)

preču apstrādes pasākumi ietver aizsardzību pret jebkāda materiāla pievienošanu, nomaiņu vai zaudēšanu un manipulācijām ar kravas vienībām;

d)

vajadzības gadījumā ir ieviestas procedūras importa un/vai eksporta atļauju apstrādei saistībā ar aizliegumiem un ierobežojumiem un šo preču atšķiršanai no citām precēm;

e)

pieteikuma iesniedzējs ir īstenojis pasākumus, kas nodrošina tā darījumu partneru skaidru identificēšanu, lai nodrošinātu starptautisko piegādes ķēdi;

f)

pieteikuma iesniedzējs, ciktāl to atļauj tiesību akti, veic potenciālo darbinieku, kuri ieņems no drošības viedokļa jutīgus amatus, drošības pārbaudes, kā arī nodrošina periodiskas šo personu iepriekšējās darbības pārbaudes;

g)

pieteikuma iesniedzējs nodrošina, ka tā attiecīgais personāls aktīvi iesaistās drošības izpratnes programmās.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs, kurš veic uzņēmējdarbību Kopienā vai Šveicē, ir starptautiski atzīta uz starptautisko konvenciju pamata izdota drošības un/vai drošuma sertifikāta turētājs, uz Kopienas tiesību aktu pamata izdota Eiropas drošības un/vai drošuma sertifikāta turētājs, Starptautiskās Standartizācijas organizācijas starptautiskā standarta sertifikāta vai Eiropas Standartu organizācijas Eiropas standarta sertifikāta turētājs vai jebkura cita atzīta sertifikāta turētājs, 1. punktā izklāstītos kritērijus uzskata par izpildītiem, ja minēto sertifikātu izdošanas kritēriji ir identiski vai salīdzināmi ar šajā pielikumā noteiktajiem.

II   DAĻA

ATZĪTAJAM UZŅĒMĒJAM PIEŠĶIRTIE ATVIEGLOJUMI

6. pants

Muitas dienesti atzītajiem uzņēmējiem piešķir konkrēti šādus atvieglojumus:

muitas dienesti var atzītajam uzņēmējam pirms preču nonākšanas muitas teritorijā paziņot, ka drošības apsvērumu un riska analīzes rezultātā sūtījums ir izraudzīts fiziskās kontroles veikšanai, ja vien tas neapdraud veicamās kontroles nodrošināšanu; tomēr muitas dienesti fizisku kontroli var veikt pat tad, ja atzītais uzņēmējs iepriekš netiek informēts,

atzītais uzņēmējs var iesniegt ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas, uz kurām attiecas samazinātas prasības attiecībā uz sniedzamo informāciju, kā noteikts 30.a pielikumā Komisijas Regulai (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1); tomēr, ja atzītais uzņēmējs ir pārvadātājs, kravu ekspeditors vai muitas brokeris, tad samazinātās prasības var izmantot tikai tad, ja tas ir iesaistīts preču importēšanā vai eksportēšanā kāda atzītā uzņēmēja vārdā,

atzītajam uzņēmējam fiziskās un dokumentu pārbaudes piemēro retāk nekā citiem uzņēmējiem; tomēr muitas dienesti var nolemt citādi, lai ņemtu vērā īpašu apdraudējumu vai kontroles saistības, kas noteiktas citos tiesību aktos, kas nav tiesību akti muitas jomā,

gadījumā, ja muitas dienests izvēlas veikt pārbaudi sūtījumam, uz kuru attiecas atzītā uzņēmēja iesniegta ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija, šo pārbaudi veic prioritārā kārtā; turklāt pēc atzītā uzņēmēja lūguma un ar muitas dienesta piekrišanu šo kontroli var veikt citā vietā, nevis tur, kur šis muitas dienests parasti veic savas kontroles.

III   DAĻA

ATZĪTĀ UZŅĒMĒJA STATUSA APTURĒŠANA UN ATCELŠANA

7. pants

Statusa apturēšana

1.   Atzītā uzņēmēja statusu izdevējs muitas dienests var apturēt šādos gadījumos:

a)

ja konstatē neatbilstību atzītā uzņēmēja statusa nosacījumiem vai kritērijiem;

b)

ja muitas dienestiem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka atzītais uzņēmējs ir izdarījis pārkāpumu, par kuru var uzsākt kriminālprocesu un kurš ir saistīts ar muitas noteikumu pārkāpšanu;

c)

ja to lūdz atzītais uzņēmējs, tādēļ ka uz laiku nevar nodrošināt statusa piešķiršanas nosacījumu vai kritēriju ievērošanu.

2.   Tomēr 1. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā muitas dienests var pieņemt lēmumu neapturēt atzītā uzņēmēja statusu, ja tas uzskata, ka pārkāpums ir nenozīmīgs saistībā ar muitas darbību skaitu vai apjomu un ja nerodas šaubas par atzītā uzņēmēja labticību.

3.   Atzītā uzņēmēja statuss tiek apturēts nekavējoties, ja tas nepieciešams tā apdraudējuma būtības vai pakāpes dēļ, kas rodas iedzīvotāju drošībai un drošumam, sabiedrības veselībai vai vides aizsardzībai.

4.   Apturēšana neietekmē tās muitas procedūras, kas sāktas pirms apturēšanas dienas un vēl nav pabeigtas.

5.   Katra Līgumslēdzēja puse nosaka apturēšanas laikposmu tā, lai atzītajam uzņēmējam ļautu situāciju labot.

6.   Kad attiecīgais uzņēmējs atbilstīgi muitas dienestu prasībām ir veicis vajadzīgos pasākumus, lai atbilstu nosacījumiem un kritērijiem, kuriem jāatbilst jebkuram atzītajam uzņēmējam, izdevējs muitas dienests atceļ apturēšanu.

8. pants

Statusa atcelšana

1.   Atzītā uzņēmēja statusu izdevējs muitas dienests atceļ šādos gadījumos:

a)

ja atzītais uzņēmējs ir izdarījis smagus muitas noteikumu pārkāpumus un nepastāv turpmākas pārsūdzības tiesības;

b)

ja atzītais uzņēmējs neveic vajadzīgos pasākumus apturēšanas laikposmā, kas minēts 7. panta 5. punktā;

c)

pēc atzītā uzņēmēja pieprasījuma.

2.   Tomēr 1. punkta a) apakšpunktā minētajā gadījumā muitas dienests var izlemt neatcelt atzītā uzņēmēja statusu, ja tas uzskata, ka pārkāpums ir nenozīmīgs saistībā ar muitas darbību skaitu vai apjomu un ja nerodas šaubas par atzītā uzņēmēja labticību.

3.   Atcelšana stājas spēkā ar nākamo dienu pēc tās izziņošanas.

IV   DAĻA

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

9. pants

Komisija un Šveices kompetentā iestāde regulāri paziņo viena otrai par to drošības jomā atzīto uzņēmēju identitāti un iekļauj šādu informāciju:

a)

komersanta identifikācijas numurs (TIN) formātā, kas ir saderīgs ar uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas tiesību aktiem (EORI);

b)

atzītā uzņēmēja nosaukums/vārds un adrese;

c)

tā dokumenta numurs, ar kuru piešķirts atzītā uzņēmēja statuss;

d)

pašreizējais statuss (ir spēkā, apturēts, atcelts);

e)

mainīta statusa laikposmi;

f)

diena, no kuras sertifikāts ir spēkā;

g)

dienests, kas izsniedzis sertifikātu.


(1)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

III PIELIKUMS

ŠĶĪRĒJTIESAS PROCEDŪRA

1.

Gadījumā, ja domstarpības iesniedz šķīrējtiesai, izraugās trīs šķīrējtiesnešus, ja vien Līgumslēdzējas puses nenolemj citādi.

2.

Katra Līgumslēdzēja puse trīsdesmit dienu laikā izraugās vienu šķīrējtiesnesi.

3.

Abi izraudzītie šķīrējtiesneši pēc kopīgas vienošanās ieceļ šķīrējtiesnesi, kas nav ne vienas, ne otras Līgumslēdzējas puses valstspiederīgais. Ja šķīrējtiesneši nevar vienoties divu mēnešu laikā pēc to izraudzīšanās, viņi no septiņu personu saraksta, ko sastādījusi Apvienotā komiteja, izvēlas starpnieku. Apvienotā komiteja šo sarakstu sastāda un atjaunina saskaņā ar savu reglamentu.

4.

Izņemot tad, ja Līgumslēdzējas puses nolemj citādi, šķīrējtiesa pati pieņem savu reglamentu. Tā savus lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.