ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.197.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 197

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 29. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 679/2009 (2009. gada 7. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1386/2007, ar ko nosaka Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā piemērojamos saglabāšanas un izpildes pasākumus

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 680/2009 (2009. gada 27. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

17

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 681/2009 (2009. gada 27. jūlijs), ar kuru pabeidz pārskatīšanu saistībā ar jaunu eksportētāju attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 192/2007, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu polietilēntereftalātu importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Malaizijā, ar kuru atkārtoti piemēro maksājumu attiecībā uz viena šīs valsts eksportētāja importu un pārtrauc šā importa reģistrāciju

18

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 682/2009 (2009. gada 27. jūlijs), ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 683/2009 (2009. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2009 (2009. gada 24. jūlijs), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 685/2009 (2009. gada 28. jūlijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

65

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/84/EK (2009. gada 28. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sulfurilfluorīdu ( 1 )

67

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/567/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 9. jūlijs) par ekoloģisko kritēriju noteikšanu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4595)  ( 1 )

70

 

 

2009/568/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 9. jūlijs) par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai salvešpapīram (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4596)  ( 1 )

87

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/569/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs) par atbalstu OPCW darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

96

 

*

Padomes Lēmums 2009/570/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs), ar ko groza un pagarina Lēmumu 2008/901/KĀDP par neatkarīgu starptautisku izmeklēšanas misiju par konfliktu Gruzijā

108

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/571/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim saistībā ar krīzi Gruzijā

109

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/572/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2008/736/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

110

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2009/573/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs), ar ko groza Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

111

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 679/2009

(2009. gada 7. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1386/2007, ar ko nosaka Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā piemērojamos saglabāšanas un izpildes pasākumus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1386/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko nosaka Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā piemērojamos saglabāšanas un izpildes pasākumus (1), un jo īpaši tās 70. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1386/2007 īsteno dažus Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) pieņemtos saglabāšanas un noteikumu izpildes pasākumus. Minētajā regulā grozījumi ir izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 538/2008 (2). Ir konstatēta neatbilstība starp Regulu (EK) Nr. 1386/2007 un NAFO noteikumiem par saglabāšanu un izpildi.

(2)

Trīsdesmitajā gadskārtējā sanāksmē, kas notika 2008. gada septembrī, NAFO grozīja vairākus saglabāšanas un noteikumu izpildes pasākumus. Grozījumi attiecas uz pasākumiem par grunts zveju, lieguma zonām, lai aizsargātu jūras pacēlumus, marķēšanas prasībām un ostas valstu papildu pasākumiem.

(3)

Ar 2010. gada 1. janvāri piemēros Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (3).

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1386/2007 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1386/2007 ar šo groza šādi:

1)

regulas 3. pantam pievieno šādus punktus:

“21)

“grunts zvejas darbības” ir zvejas darbības, kurās izmanto zvejas rīkus, kas parastu zvejas darbību laikā nonāk vai var nonākt saskarē ar okeāna gultni;

22)

“pastāvoši grunts zvejas apgabali” ir apgabali, kuros saskaņā ar VMS un/vai citiem ģeogrāfisko pozicionēšanas sistēmu datiem atsauces periodā no 1987. līdz 2007. gadam vismaz divos gados ir veiktas grunts zvejas darbības;

23)

“jauni grunts zvejas apgabali” ir jebkuri apgabali, izņemot pastāvošus grunts zvejas apgabalus, kuros veic grunts zvejas darbības.”;

2)

regulas 6. pantam pievieno šādu punktu:

“4.   Kopienas kuģu kapteiņi reģistrē saskaņā ar 3. punktu veikto zvejas rīku izmēģinājuma iemetienu vietu koordinātas iemetienu sākumā un beigās.”;

3)

regulas 7. pantam pievieno šādu punktu:

“5.   Kuģiem, kas veic tādu sugu specializētu zveju, kas nav minētas šā panta 1., 2. un 3. punktā, reglamentētās sugas ļauts zvejot ar zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir mazāks, nekā noteikts minētajos punktos, ar nosacījumu, ka ievēro 4. pantā noteiktās prasības attiecībā uz piezveju.”;

4)

regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Tomēr uz Kopienas kuģiem, kas zvejo teritorijās ārpus NAFO pārvaldības apgabala, drīkst atrasties zvejas rīki ar mazāku linuma acs izmēru, nekā noteikts 7. pantā, ja minētie zvejas rīki ir droši nostiprināti, uzglabāti un nav gatavi tūlītējai lietošanai.”;

5)

regulas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Īpaši noteikumi garneļu zvejai 3L rajonā

Garneles 3L rajonā zvejo ūdeņos, kas dziļāki par 200 metriem.”;

6)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

Apgabali ar zvejas ierobežojumiem

1.   Grunts zvejas darbības aizliegtas šādos apgabalos:

Apgabals

1 koordināta

2 koordināta

3 koordināta

4 koordināta

Orphan Knoll

50.00.30 Z

45.00.30 R

51.00.30 Z

45.00.30 R

51.00.30 Z

47.00.30 R

50.00.30 Z

47.00.30 R

Corner

jūras pacēlumi

35.00.00 Z

48.00.00 R

36.00.00 Z

48.00.00 R

36.00.00 Z

52.00.00 R

35.00.00 Z

52.00.00 R

Newfoundland

jūras pacēlumi

43.29.00 Z

43.20.00 R

44.00.00 Z

43.20.00 R

44.00.00 Z

46.40.00 R

43.29.00 Z

46.40.00 R

New England

jūras pacēlumi

35.00.00 Z

57.00.00 R

39.00.00 Z

57.00.00 R

39.00.00 Z

64.00.00 R

35.00.00 Z

64.00.00 R

Fogo

1 jūras pacēlums

42.31.33 Z

53.23.17 R

42.31.33 Z

52.33.37 R

41.55.48 Z

53.23.17 R

41.55.48 Z

52.33.37 R

Fogo

2 jūras pacēlums

41.07.22 Z

52.27.49 R

41.07.22 Z

51.38.10 R

40.31.37 Z

52.27.49 R

40.31.37 Z

51.38.10 R

2.   Visām grunts zvejas darbībām ir slēgts NAFO 3O rajona apgabals, ko nosaka, savienojot šādas koordinātas (secīgi un atpakaļ uz 1. koordinātu):

Koordināta

Ģeogr. platums

Ģeogr. garums

1

42°53′00″Z

51°00′00″R

2

42°52′04″Z

51°31′44″R

3

43°24′13″Z

51°58′12″R

4

43°24′20″Z

51°58′18″R

5

43°39′38″Z

52°13′10″R

6

43°40′59″Z

52°27′52″R

7

43°56′19″Z

52°39′48″R

8

44°04′53″Z

52°58′12″R

9

44°18′38″Z

53°06′00″R

10

44°18′36″Z

53°24′07″R

11

44°49′59″Z

54°30′00″R

12

44°29′55″Z

54°30′00″R

13

43°26′59″Z

52°55′59″R

14

42°48′00″Z

51°41′06″R

15

42°33′02″Z

51°00′00″R”

7)

iekļauj šādu nodaļu:

“IIa NODAĻA

JUTĪGU JŪRAS EKOSISTĒMU AIZSARDZĪBA

12.a pants

Jutīgu jūras ekosistēmu definīcija

Šajā nodaļā “jutīgas jūras ekosistēmas” ir:

a)

jūras ekosistēmas, kuras ir unikālas vai kurās sastopamas retas sugas, kuru izzušanu nevarētu kompensēt līdzīgi apgabali vai ekosistēmas. Pie šādām ekosistēmām pieder:

i)

biotopi, kuros sastopamas endēmiskas sugas;

ii)

retu, apdraudētu vai izzūdošu sugu biotopi, kas sastopami vienīgi atsevišķi izvietotos apgabalos;

iii)

mazuļu uzturēšanās vietas vai atsevišķi izvietoti barošanās, vairošanās vai nārstošanas apgabali;

b)

jūras ekosistēmas, kas vajadzīgas zivju krājumu vai retu, apdraudētu vai izzūdošu jūras zivju sugu izdzīvošanai, funkcionēšanai, nārstošanas/atražošanās vai atjaunošanās procesiem, īpašiem dzīves cikla posmiem (piemēram, mazuļu uzturēšanās vietas vai augšanas apgabali);

c)

jūras ekosistēmas, kas ir ļoti uzņēmīgas pret antropogēnu darbību izraisītu degradāciju;

d)

jūras ekosistēmas, kam raksturīgas populācijas vai sugu kopumi, kuriem piemīt viena vai vairākas šādas pazīmes:

i)

lēns augšanas ātrums;

ii)

vēlīna dzimumgatavība;

iii)

lēna vai neparedzama krājumu papildināšanās gaita; vai

iv)

ilgs mūžs;

e)

jūras ekosistēmas, kam raksturīgas sarežģītas fiziskas struktūras, ko radījusi ievērojama biotisku un abiotisku pazīmju koncentrācija. Šajās ekosistēmās ekoloģiskie procesi parasti ir ļoti atkarīgi no šādām strukturālām sistēmām. Turklāt šādās ekosistēmās bieži vērojama liela daudzveidība, kas ir atkarīga no struktūru veidojošajiem organismiem.

12.b pants

Būtiskas negatīvas ietekmes definīcija

Šajā nodaļā “būtiska negatīva ietekme” ir ietekme, kas kaitē ekosistēmas struktūrai vai funkcijām tādējādi, ka:

a)

traucē tās skarto populāciju spējas atjaunoties;

b)

mazina biotopu dabīgo produktivitāti ilgtermiņa; vai

c)

nodara ievērojamu ilgtermiņa kaitējumu sugu dažādībai, biotopu vai kopienu veidiem.

12.c pants

Jutīgu jūras ekosistēmu indikatorsugu definīcija

Šajā nodaļā “jutīgu jūras ekosistēmu indikatorsugas” ir melnie koraļļi, gorgonārijas, kātanemoņu lauki, lofēlijas un jūrasspalvu lauki.

12.d pants

Jutīgu jūras ekosistēmu konstatēšanas definīcija

Šajā nodaļā “jutīgu jūras ekosistēmu konstatēšana” ir jutīgu jūras ekosistēmu indikatorsugu nozveja, zvejas rīka iemetienā nozvejojot vairāk nekā 100 kg dzīvu koraļļu un/vai 1 000 kg dzīvu sūkļu.

12.e pants

Grunts zvejas novērtējums

1.   Dalībvalstis, kuru kuģi gatavojas veikt grunts zvejas darbības NAFO pārvaldības apgabalā, 2009. gadā novērtē šo darbību zināmo un paredzamo ietekmi uz jutīgām jūras ekosistēmām. Dalībvalstis atļauj veikt grunts zvejas darbības tikai tad, ja novērtējumā secināts, ka nav gaidāma šādu darbību būtiska negatīva ietekme uz jutīgām jūras ekosistēmām.

2.   Veicot 1. punktā minēto novērtējumu, dalībvalstis izmanto labāko pieejamo zinātnisko un tehnisko informāciju par jutīgu jūras ekosistēmu atrašanās vietām apgabalos, kuros paredzēta to zvejas kuģu darbība. Minētā informācija ietver zinātniskus datus, ko var izmantot par pamatu, novērtējot šādu ekosistēmu sastopamības iespējamību, ja šādi dati ir pieejami.

3.   Izvērtējot būtiskas negatīvas ietekmes risku attiecībā uz jutīgām jūras ekosistēmām saskaņā ar 1. punktā minēto novērtējumu, attiecīgi ņem vērā jaunos un pastāvošos grunts zvejas apgabalos valdošos atšķirīgos apstākļus.

4.   Dalībvalstis iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 2009. gada 30. jūnijā iesniedz Komisijai 1. punktā minēto novērtējumu. Novērtējumā iekļauj arī riska mazināšanas pasākumus, kuru mērķis ir mazināt būtisku negatīvu ietekmi uz jutīgām jūras ekosistēmām. Komisija nekavējoties nosūta šo informāciju NAFO Sekretariātam.

12.f pants

Grunts zvejas darbības jaunos grunts zvejas apgabalos

1.   Visas zvejas darbības jaunos grunts zvejas apgabalos vai ar grunts zvejas rīkiem, kas attiecīgajā apgabalā iepriekš nav izmantoti, uzskatāmas par izpētes zveju un veicamas saskaņā ar 2. punktā minēto izpētes zvejas protokolu.

2.   Dalībvalstis, kuru kuģi gatavojas veikt zvejas darbības jaunos grunts zvejas apgabalos vai ar grunts zvejas rīkiem, kas attiecīgajā apgabalā iepriekš nav izmantoti, sagatavo izpētes zvejas protokolu, izmantojot paraugus XVI pielikumā.

3.   Izpētes zvejas protokolā iekļauj šādu informāciju:

a)

ieguves plāns, kurā norāda mērķsugas, zvejas datumus un apgabalus. Ievēro apgabalu un zvejas piepūles ierobežojumus, lai nodrošinātu vienmērīgu zveju ierobežotā ģeogrāfiskā apgabalā;

b)

riska mazināšanas pasākumu plāns, kurā iekļauj pasākumus, lai mazinātu būtisku negatīvu ietekmi uz zvejas laikā konstatētām jutīgām jūras ekosistēmām;

c)

nozvejas uzraudzības plāns, kas ietver visu nozvejoto sugu reģistrēšanu un ziņošanu par tām, 100 % satelītuzraudzību un 100 % novērotāju klātbūtni. Ziņojumiem un reģistrācijai jābūt pietiekami detalizētai, lai vajadzības gadījumā varētu veikt darbības novērtējumu;

d)

datu vākšanas plāns, lai zvejas apgabalā atvieglotu jutīgu jūras ekosistēmu un sugu noteikšanu.

4.   Dalībvalstis nodrošina, lai pirms izpētes grunts zvejas darbībām tiktu veikts 12.e pantā minētais novērtējums.

5.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai 2. punktā minēto izpētes zvejas protokolu un 12.e panta 1. punktā minēto novērtējumu nosūtīšanai NAFO Sekretariātam. Dalībvalstis nodrošina, lai izpētes grunts zvejas darbības netiktu atļautas, iekams NAFO Sekretariāts nav saņēmis šo informāciju.

12.g pants

Jutīgu jūras ekosistēmu neparedzēta konstatēšana pastāvošos grunts zvejas apgabalos

1.   Ja kuģis, kas veic zvejas darbības pastāvošos grunts zvejas apgabalos, zvejas darbību laikā konstatē jutīgu jūras ekosistēmu indikatorus, kapteinis nosaka nozvejoto jutīgo jūras ekosistēmu indikatorsugu daudzumu.

2.   Ja zvejas darbību laikā, piemēram, traļa vilkšanas vai žaunu tīklu vai āķu jedu ievietošanas laikā, nozvejoto jutīgo jūras ekosistēmu indikatorsugu daudzums pārsniedz 12.d pantā noteikto robežvērtību, piemēro šā panta 3. un 4. punkta noteikumus.

3.   Kuģa kapteinis par šādu atgadījumu ziņo karoga dalībvalstij, kura ar Komisijas starpniecību nekavējoties nosūta šo informāciju izpildsekretāram. Komisija tūlīt brīdina pārējās dalībvalstis, kuru kuģi darbojas attiecīgajā apgabalā. Attiecīgās dalībvalstis tūlīt brīdina visus minētajā apgabalā esošos zvejas kuģus, kas peld ar šo dalībvalstu karogu.

4.   Kuģa kapteinis pārtrauc zveju un dodas projām vismaz divu jūras jūdžu attālumā no zvejas rīka iemetiena/ievietošanas beigu punkta virzienā, kur ir vismazākā jutīgu jūras ekosistēmu atkārtotas konstatēšanas iespējamība. Kapteinis pieņem pamatotāko lēmumu, ņemot vērā visus pieejamos informācijas avotus.

12.h pants

Jutīgu jūras ekosistēmu neparedzēta konstatēšana jaunos grunts zvejas apgabalos

1.   Ja kuģis, kas veic zvejas darbības jaunos grunts zvejas apgabalos, zvejas darbību laikā konstatē jutīgu jūras ekosistēmu indikatorus, kapteinis nosaka nozvejoto jutīgo jūras ekosistēmu indikatorsugu daudzumu. Uz kuģa esošie novērotāji nosaka koraļļus, sūkļus un citus organismus līdz zemākajai iespējamai taksonomiskajai vienībai.

2.   Ja zvejas rīku, piemēram, traļa vai žaunu tīklu vai āķu jedu, izmantošanas laikā nozvejoto jutīgo jūras ekosistēmu indikatorsugu daudzums pārsniedz 12.d pantā noteikto robežvērtību, piemēro šā panta 3., 4. un 5. punkta noteikumus.

3.   Kuģa kapteinis par šādu atgadījumu ziņo karoga dalībvalstij, kura ar Komisijas starpniecību nekavējoties nosūta šo informāciju izpildsekretāram. Komisija tūlīt brīdina pārējās dalībvalstis, kuru kuģi darbojas attiecīgajā apgabalā. Attiecīgās dalībvalstis tūlīt brīdina visus minētajā apgabalā esošos zvejas kuģus, kas peld ar šo dalībvalstu karogu.

4.   Zvejas apgabalu uz laiku slēdz divu jūdžu rādiusā ap konstatētās ekosistēmas atrašanās vietu, kuru ir paziņojis kuģis, kas peld ar NAFO Līgumslēdzējas puses karogu. Atrašanās vieta ir kuģa paziņotā vieta, kas ir vai nu zvejas rīka iemetiena/ievietošanas tālākais punkts, vai cita vieta, kura, spriežot pēc faktiem, atrodas vistuvāk precīzajai konstatēšanas vietai. Zvejas apgabals paliek uz laiku slēgts, līdz NAFO Sekretariāts paziņo, ka drīkst atsākt zveju.

5.   Kuģis pārtrauc zveju un dodas projām vismaz divu jūras jūdžu attālumā no zvejas rīka iemetiena/ievietošanas beigu punkta virzienā, kur ir vismazākā jutīgu jūras ekosistēmu atkārtotas konstatēšanas iespējamība. Kapteinis pieņem pamatotāko lēmumu, ņemot vērā visus pieejamos informācijas avotus.”;

8)

regulas 20. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Visas apstrādātās zivis, kas nozvejotas NAFO pārvaldības apgabalā, marķē tā, lai būtu iespējams identificēt katru sugu un produktu kategoriju, kā minēts 1. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 104/2000 (1999. gada 17. decembris) par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (4), un – attiecībā uz garnelēm – lai būtu iespējams identificēt nozvejas datumu, izmantojot attiecīgi trīs burtu kodu minētās regulas I pielikumā un produkta veida kodus šīs regulas XIV pielikuma b) daļā.

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Visas garneles, kas nozvejotas 3L un 3M rajonā, un visus melnos paltusus, kas nozvejoti 2. apakšapgabalā un 3KLMNO rajonos, marķē kā nozvejotus attiecīgajās zonās.”;

9)

regulas 47. pantam pievieno šādu punktu:

“g)

pēc inspektora pieprasījuma dara viņam zināmas saskaņā ar 6. panta 4. punktu veiktu zvejas rīku izmēģinājuma iemetienu vietu koordinātas iemetienu sākumā un beigās.”;

10)

regulas V nodaļu aizstāj ar šādu nodaļu:

“V   NODAĻA

OSTAS VALSTS VEIKTA KONTROLE ATTIECĪBĀ UZ KUĢIEM, KAS PELD AR CITAS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES KAROGU

62. pants

Darbības joma

1.   Šo nodaļu piemēro, dalībvalstu ostās izkraujot vai pārkraujot citā kuģī zivis, ko NAFO pārvaldības apgabalā nozvejojuši ar citas Līgumslēdzējas puses karogu peldoši zvejas kuģi, vai šādu zivju produktus, kuri iepriekš ostā nav izkrauti vai pārkrauti.

2.   Šo nodaļu piemēro, neskarot Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un Regulu (EK) Nr. 1005/2008.

63. pants

Apstiprinātās ostas

Dalībvalstis apstiprina ostas, ko zvejas kuģiem atļauts izmantot, lai veiktu izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī. Dalībvalstis paziņo apstiprinātās ostas Komisijai, kura šo ostu sarakstu nosūta NAFO Sekretariātam. Visus turpmākos saraksta grozījumus paziņo NAFO Sekretariātam vismaz piecpadsmit dienas pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.

63.a pants

Kompetentā iestāde

1.   Dalībvalstis izraugās kompetento iestādi, kas darbojas kā kontaktpunkts paziņojumu saņemšanai saskaņā ar 63.b pantu, apstiprinājumu saņemšanai un atļauju izdošanai saskaņā ar 63.c pantu.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai kompetentās iestādes nosaukumu un kontaktinformāciju. Komisija nosūta šo informāciju NAFO Sekretariātam.

63.b pants

Iepriekšējs paziņojums par ienākšanu ostā

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 28.e panta 1. punkta, šīs regulas 62. panta 1. punktā minētā tāda zvejas kuģa kapteinis vai viņa pārstāvis, kurš plāno ienākt ostā, lai veiktu izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, vismaz trīs darbdienas pirms paredzamā ierašanās laika informē šīs regulas 63.a pantā minēto ostas dalībvalsts kompetento iestādi.

2.   Tomēr dalībvalsts var noteikt citu iepriekšējas paziņošanas termiņu, ņemot vērā, inter alia, attālumu starp zvejas darbību vietām un ostu. Par šo iepriekšējas paziņošanas termiņu dalībvalstis informē Komisiju vai tās izraudzītu struktūru. Komisija nosūta šo informāciju NAFO Sekretariātam.

3.   Iepriekšējam paziņojumam pievieno šādas veidlapas ar pienācīgi aizpildītu A daļu:

a)

ja kuģis gatavojas izkraut vai pārkraut citā kuģī savu nozveju – XV pielikuma A daļā atrodamo veidlapu PSC 1;

b)

ja kuģis gatavojas izkraut vai pārkraut citā kuģī nozveju, kas saņemta pēc pārkraušanas citā kuģī, – XV pielikuma B daļā atrodamo veidlapu PSC 2. Par katru pārkrāvējkuģi aizpilda atsevišķu veidlapu;

c)

ja kuģis gatavojas izkraut vai pārkraut citā kuģī gan savu nozveju, gan nozveju, kas saņemta pēc pārkraušanas citā kuģī,– veidlapu PSC 1 un veidlapu PSC 2.

4.   Kapteiņi vai viņu pārstāvji var anulēt iepriekšēju paziņojumu, par to vismaz 24 stundas pirms paziņotā ienākšanas laika paziņojot tās ostas kompetentajām iestādēm, kuru tie gatavojās izmantot. Tomēr ostas dalībvalsts var noteikt citu paziņošanas termiņu. Paziņojumam pievieno sākotnējo veidlapu PSC 1 vai PSC 2 eksemplārus, kam pāri uzrakstīts vārds “Anulēts”.

5.   Ostas dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties nosūta 3. un 4. punktā minētā iepriekšējā paziņojuma veidlapas eksemplāru tā zvejas kuģa karoga Līgumslēdzējai pusei, kurš gatavojas veikt izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, un pārkrāvējkuģu karoga Līgumslēdzējai pusei, ja kuģis ir iesaistīts citā kuģī pārkraušanas darbībās.

6.   Veidlapas eksemplāru nosūta arī Komisijai vai tās izraudzītai struktūrai, kas to nekavējoties nosūta NAFO Sekretariātam.

63.c pants

Atļauja izkraut vai pārkraut citā kuģī

1.   Izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī drīkst sākt tikai pēc tam, kad ostas dalībvalsts kompetentā iestāde ir devusi atļauju. Šādu atļauju dod tikai tad, ja karoga valsts ir atsūtījusi atpakaļ saskaņā ar 63.b panta 5. punktu nosūtīto veidlapas PSC 1 un/vai veidlapas PSC 2 eksemplāru ar pienācīgi aizpildītu B daļu, kurā apstiprināts, ka:

a)

zvejas kuģim, kas ir deklarējis attiecīgo zivju nozveju, ir pietiekama kvota deklarētās sugas zvejai;

b)

uz kuģa esošo zivju daudzums pa sugām ir pienācīgi paziņots un ņemts vērā, aprēķinot visus iespējami piemērojamos nozvejas vai zvejas piepūles ierobežojumus;

c)

zvejas kuģim, kas ir deklarējis attiecīgo zivju nozveju, ir atļauja zvejot deklarētajos apgabalos;

d)

kuģa atrašanās deklarētajā nozvejas apgabalā ir apstiprināta ar VMS datiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ostas dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut veikt pilnīgu vai daļēju izkraušanu bez 1. punktā minētā apstiprinājuma saņemšanas. Šādos gadījumos attiecīgās zivis patur glabāšanā kompetentās iestādes kontrolē. Zivis nodod pārdošanai, pārņemšanai vai transportēšanai tikai pēc tam, kad kompetentās iestādes ir saņēmušas un pārbaudījušas 1. punktā minēto apstiprinājumu. Ja 14 dienu laikā pēc izkraušanas apstiprinājums nav saņemts, ostas dalībvalsts kompetentā iestāde var zivis konfiscēt un likvidēt saskaņā ar valsts noteikumiem.

3.   Lēmumu atļaut vai neatļaut izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī ostas dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties paziņo kapteinim, aizsūtot atpakaļ veidlapas PSC 1 un/vai veidlapas PSC 2 eksemplāru ar pienācīgi aizpildītu C daļu. Vienu eksemplāru nekavējoties nosūta arī Komisijai vai tās izraudzītai struktūrai, kas šo informāciju nosūta NAFO Sekretariātam.

63.d pants

Inspekcijas

1.   Ja krājumu atjaunošanas plānā nav noteikts citādi, ostas dalībvalsts katrā pārskata gadā inspicē vismaz 15 % šādu izkrāvumu vai pārkrāvumu citā kuģī.

2.   Inspekcijas veic pilnvaroti valstu inspektori, kas pirms kuģa inspicēšanas uzrāda kapteinim pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

3.   Ostas dalībvalsts var pieaicināt citu Līgumslēdzēju pušu inspektorus pavadīt tās inspektorus un novērot viņu darbu, inspicējot izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, šīs nodaļas nozīmē.

4.   Inspekcijas laikā attiecīgajā ostā tiek uzraudzīta visa izkraušana vai pārkraušana citā kuģī, un valstu inspektoru obligātie pienākumi ir:

a)

veikt šķērspārbaudes, kurās izkrauto vai citā kuģī pārkrauto nozvejas daudzumu pa sugām salīdzina ar:

i)

zvejas žurnālā reģistrēto daudzumu pa sugām;

ii)

nozvejas un darbības ziņojumiem; un

iii)

visu iepriekšējā paziņojumā norādīto informāciju par nozveju (veidlapa PSC 1 vai PSC 2);

b)

pārbaudīt un reģistrēt pēc izkraušanas beigām vai pārkraušanas citā kuģī uz kuģa atlikušās nozvejas daudzumu pa sugām;

c)

pārbaudīt jūrā veiktu inspekciju informāciju;

d)

pārbaudīt visus uz kuģa esošos zvejas rīkus un atzīmēt linuma acu izmērus;

e)

pārbaudīt zivju izmērus, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas prasības par zivju minimālo izmēru.

5.   Valstu inspektori veic visus iespējamos pasākumus, lai nepieļautu zvejas kuģa nepamatotu aizkavēšanu un nodrošinātu, ka kuģa darbības traucējumi un neērtības ir minimālas un ka nevajadzīgi netiek pieļauta zivju kvalitātes pasliktināšanās.

6.   Zvejas kuģa kapteinis:

a)

sadarbojas un palīdz zvejas kuģa inspicēšanā, ko veic saskaņā ar šīm procedūrām, nekavē ostas valsts inspektorus, neiebaida un netraucē inspektoriem veikt savus pienākumus;

b)

nodrošina piekļuvi visām kuģa vietām, klājiem, telpām, lomam, zvejas rīkiem un citiem rīkiem vai aprīkojumam un sniedz visu attiecīgo informāciju, ko pieprasa ostas valsts inspektori, tostarp jebkādu attiecīgu dokumentu kopijas.

63.e pants

Smagi pārkāpumi

1.   Par smagiem pārkāpumiem uzskata:

a)

inspektoru atturēšanu no pienākumu izpildes;

b)

izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, ko veic neapstiprinātā ostā;

c)

ar iepriekšēju kuģa ienākšanas paziņošanu saistīto noteikumu neievērošanu;

d)

izkraušanu un pārkraušanu citā kuģī bez ostas dalībvalsts atļaujas.

2.   Katra ostas dalībvalsts veic noteikumu izpildes pasākumus attiecībā uz zvejas kuģi, ja saskaņā ar tās tiesību aktiem ir pierādīts, ka kuģis ir izdarījis kādu no 1. punktā minētajiem smagiem pārkāpumiem. Pasākumi, jo īpaši atkarībā no nodarījuma smaguma pakāpes un saskaņā ar valsts tiesību aktu atbilstīgajiem noteikumiem, var ietvert:

a)

soda naudas;

b)

aizliegto zvejas rīku un nozvejas konfiskāciju;

c)

kuģa aizturēšanu.

63.f pants

Inspekcijas ziņojumi

1.   Katru inspekciju dokumentē, aizpildot XII pielikumā atrodamo ostā veiktas inspekcijas ziņojuma veidlapu.

2.   Kapteinis var komentēt inspekcijas ziņojumu, un inspekcijas beigās to paraksta inspektors un kapteinis. Zvejas kuģa kapteinis saņem inspekcijas ziņojuma eksemplāru.

3.   Katra inspekcijas ziņojuma vienu eksemplāru nekavējoties nosūta inspicētā zvejas kuģa karoga valstij un pārkrāvējkuģa karoga valstij, ja kuģis bijis iesaistīts pārkraušanas citā kuģī darbībās. Vienu eksemplāru nekavējoties nosūta arī Komisijai vai tās izraudzītai struktūrai, kura šo informāciju nosūta NAFO Sekretariātam. Pēc pieprasījuma inspicētā kuģa karoga valstij nosūta katra inspekcijas ziņojuma oriģinālu vai apstiprinātu kopiju.”;

11)

regulas 68. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“68. pants

Ienākšana ostā

1.   Neskarot Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1005/2008, dalībvalstis nodrošina, ka tādus zvejas kuģus, kas nav Līgumslēdzējas puses kuģi, šo kuģu kapteiņi drīkst ievest tikai saskaņā ar 63. pantu apstiprinātās ostās. Kapteinis, kas plāno ievest kuģi apstiprinātā ostā, saskaņā ar 63.b panta noteikumiem paziņo par to ostas dalībvalsts kompetentajai iestādei. Ostas dalībvalsts nekavējoties nosūta šo informāciju kuģa karoga valstij un Komisijai vai tās izraudzītai struktūrai, kura šo informāciju nekavējoties nosūta NAFO Sekretariātam.

2.   Regulas 63.b un 63.c panta noteikumus piemēro mutatis mutandis. Ostas dalībvalsts aizliedz tās ostās ieiet kuģiem, kuri nav nosūtījuši 1. punktā minēto iepriekšējo paziņojumu un par kuriem karoga valsts nav sniegusi 63.c panta 1. punktā minēto apstiprinājumu.

3.   Dalībvalsts, kas aizliedz izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, par šo lēmumu informē attiecīgā kuģa kapteini.”;

12)

regulā iekļauj šādu pantu:

“68.a pants

Inspekcijas ostā

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka tās kompetentās iestādes inspicē visus kuģus, kas nav Līgumslēdzējas puses kuģi un ienāk kādā tās ostā. Kuģis nedrīkst veikt izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, iekams nav veikta minētā inspekcija. Inspekcija ietver kuģa dokumentus, kuģa žurnālus, zvejas rīkus, uz kuģa esošo nozveju un jebkurus citus aspektus, kam ir sakars ar kuģa darbību NAFO pārvaldības apgabalā.

2.   Ja, veicot inspekciju, kompetentās iestādes atklāj, ka uz kuģa, kas nav Līgumslēdzējas puses kuģis, atrodas nozveja no krājumiem vai krājumu grupām, ko regulē NAFO vai kas minēti šīs regulas II pielikumā, attiecīgā dalībvalsts aizliedz jebkādu nozvejas izkraušanu no minētā kuģa un/vai pārkraušanu citā kuģī.

3.   Šādu aizliegumu tomēr nepiemēro, ja inspicētā kuģa kapteinis vai viņa pārstāvis sniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm pietiekamus pierādījumus par to, ka:

a)

sugas, kas atrodas uz kuģa, ir nozvejotas ārpus NAFO pārvaldības apgabala; vai ka

b)

sugas, kas atrodas uz kuģa un ir uzskaitītas II pielikumā, ir nozvejotas, ievērojot NAFO saglabāšanas un noteikumu izpildes pasākumus.

4.   Dalībvalsts, kas aizliedz izkraušanu vai pārkraušanu, par šo lēmumu informē attiecīgā kuģa kapteini.

5.   Inspekciju dokumentē, aizpildot vismaz XII pielikumā atrodamo ostā veiktas inspekcijas ziņojuma veidlapu.

6.   Informāciju par visu kuģu, kas nav Līgumslēdzējas puses kuģi, inspicēšanas rezultātiem dalībvalstu ostās un visiem turpmākajiem pasākumiem nekavējoties nosūta attiecīgā kuģa karoga valstij un Komisijai vai tās izraudzītai struktūrai, kas šo informāciju nekavējoties nosūta NAFO Sekretariātam.”;

13)

regulas V pielikumā svītro 3. punktu;

14)

regulas XII pielikumā A punktu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

15)

šīs regulas II pielikuma tekstu pievieno regulai kā XV pielikumu;

16)

šīs regulas III pielikuma tekstu pievieno regulai kā XVI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 7. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. BORG


(1)  OV L 318, 5.12.2007., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 538/2008 (2008. gada 29. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1386/2007, ar ko nosaka Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā piemērojamos saglabāšanas un izpildes pasākumus (OV L 157, 17.6.2008., 1. lpp.).

(3)  OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp”;


I PIELIKUMS

“A.   OSTĀ VEIKTAS INSPEKCIJAS ZIŅOJUMA VEIDLAPA

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

“XV PIELIKUMS

OSTAS VALSTS VEIKTAS KONTROLES PAZIŅOŠANAS VEIDLAPAS

Image

Image


III PIELIKUMS

“XVI PIELIKUMS

PROTOKOLU PARAUGI IZPĒTES ZVEJAI JAUNOS ZVEJAS APGABALOS, KUROS ZVEJAS RĪKI VAR NONĀKT SASKARĒ AR JŪRAS GULTNI

I.   Dalībvalsts ar Komisijas starpniecību iesniedz NAFO Sekretariātam paziņojumu par nodomu veikt izpētes zveju

Ieguves plāns

Riska mazināšanas pasākumu plāns

Nozvejas uzraudzības plāns

Datu vākšanas plāns

Mērķsugas

Pasākumi, lai mazinātu būtisku negatīvu ietekmi uz jutīgām jūras ekosistēmām

Visas uz kuģa uzceltās nozvejas sugu noteikšana un reģistrācija līdz zemākajai iespējamai taksonomiskajai vienībai

Datus vāc un paziņo standarta formātā

Zvejas datumi

 

100 % satelītuzraudzība

 

Paredzētā zvejas apgabala apzīmējums

 

100 % novērotāju klātbūtne

 

Paredzētā zvejas piepūle

 

 

 

Izmantojamie grunts zvejas rīku veidi

 

 

 

II.   Dalībvalsts ar Komisijas starpniecību iesniedz NAFO Sekretariātam ziņojumu par reisu

IEPRIEKŠĒJS PAZIŅOJUMS PAR NODOMU VEIKT IZPĒTES ZVEJU (1)

KUĢA NOSAUKUMS:

KUĢA KAROGA VALSTS:

PAREDZĒTĀ(-ĀS) IZPĒTES ZVEJAS DARBĪBU VIETA(-AS) (NORĀDIET ĢEOGRĀFISKO PLATUMU/GARUMU):

PAREDZĒTIE IZPĒTES ZVEJAS DARBĪBU DATUMI:

VAI BLAKUSAPGABALOS IEPRIEKŠ IR VEIKTA ZVEJA (JA IR, NORĀDIET INFORMĀCIJAS AVOTU):

DZIĻUMI, KĀDOS PAREDZĒTS VEIKT IZPĒTES ZVEJAS DARBĪBAS:

VAI IR APGABALA BIOTOPU KARTES (JA IR, NORĀDIET AVOTU(-US)):

VAI IR PIEEJAMAS TAKSONOMISKAS NORĀDES POTENCIĀLI JUTĪGU SUGU NOTEIKŠANAI (JA IR, NORĀDIET AVOTU(-US)):

ZINĀMAS JUTĪGAS JŪRAS EKOSISTĒMAS (JJE) (2) PAREDZĒTAJĀS ZVEJAS VIETĀS:

RISKA MAZINĀŠANAS PASĀKUMI, LAI MAZINĀTU BŪTISKU NEGATĪVU IETEKMI UZ PAMANĪTĀM JJE:

VAI IR IZPĒTES ZVEJAS APGABALA BATIMETRISKĀS KARTES (JA IR, NORĀDIET AVOTU(-US)):

VAI IR ZINĀTNISKA ZVEJAS INFORMĀCIJA PAR IZPĒTES ZVEJAS APGABALU (JA IR, NORĀDIET AVOTU(-US)):

MEKLĒJAMĀS MĒRĶSUGAS:

KĀDU(-US) ZVEJAS RĪKU VEIDU(-US) (LŪDZU, NOSAUCIET) KĀDOS APGABALOS (NORĀDIET ĢEOGRĀFISKO PLATUMU/GARUMU) PAREDZĒTS IZMANTOT:

III.   Dalībvalsts ziņojums par izpētes zvejas  (3) reisu, ko iesniedz NAFO Zinātniskajai padomei

KUĢA NOSAUKUMS:

KUĢA KAROGA VALSTS:

ZVEJAS VIETA(-AS) (NORĀDIET ĢEOGRĀFISKO PLATUMU/GARUMU):

ZVEJAS DARBĪBU DATUMI:

DZIĻUMI, KĀDOS VEIKTA ZVEJA (KATRĀ IEMETIENĀ, NORĀDOT ĢEOGRĀFISKO PLATUMU/GARUMU):

ZVEJAS STUNDU KOPSKAITS/ZVEJAS APGABALS (KATRĀ IEMETIENĀ, NORĀDOT ĢEOGRĀFISKO PLATUMU/GARUMU):

ZVEJAS RĪKU VEIDS(-I) (LŪDZU, NOSAUCIET) UN APGABALI, KUROS ZVEJAS RĪKI IZMANTOTI (NORĀDIET ĢEOGRĀFISKO PLATUMU/GARUMU):

KONSTATĒTĀS JUTĪGĀS JŪRAS EKOSISTĒMAS (JJE) (4) (KATRĀ IEMETIENĀ, NORĀDOT ĢEOGRĀFISKO PLATUMU/GARUMU):

VEIKTIE RISKA MAZINĀŠANAS PASĀKUMI, LAI MAZINĀTU BŪTISKU NEGATĪVU IETEKMI UZ SASTAPTĀM JJE:

VISU UZ KUĢA UZCELTO ORGANISMU (PATURĒTO, PIEZVEJAS) SARAKSTS (NOSAKOT LĪDZ ZEMĀKAJAI TAKSONOMISKAJAI VIENĪBAI):

UZ KUĢA UZCELTO POTENCIĀLO JUTĪGO INDIKATORSUGU (5) SARAKSTS, NORĀDOT ZVEJAS VIETAS (IESKAITOT ĢEOGRĀFISKO PLATUMU/GARUMU):

TO ORGANISMU SARAKSTS, KAS PATURĒTI UZ KUĢA BIOLOĢISKAJIEM PARAUGIEM (PIEMĒRAM, GARUMA, SVARA, DZIMUMA, VECUMA NOTEIKŠANAI), JA TĀDI IR:

Piezīme: dati jāziņo saskaņā ar standarta specifikāciju, piemēram, kā pieņemts Zinātnisko novērotāju programmās.


(1)  Izpētes zveja ir visas grunts zvejas darbības jaunos apgabalos vai ar grunts zvejas rīkiem, kas attiecīgajā apgabalā iepriekš nav izmantoti.

(2)  Sk. FAO Starptautiskās pamatnostādnes par dziļūdens zvejas pārvaldību tāljūrā.

(3)  Izpētes zveja ir visas grunts zvejas darbības jaunos apgabalos vai ar grunts zvejas rīkiem, kas attiecīgajā apgabalā iepriekš nav izmantoti.

(4)  Sk. FAO Starptautiskās pamatnostādnes par dziļūdens zvejas pārvaldību tāljūrā.

(5)  Sk. FAO Starptautisko pamatnostādņu par dziļūdens zvejas pārvaldību tāljūrā 1. pielikumu.”


29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/17


PADOMES REGULA (EK) Nr. 680/2009

(2009. gada 27. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2008/652/KĀDP (2008. gada 7. augusts), ar ko groza Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (1),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Kopējai nostājai 2008/625/KĀDP ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1110/2008 (2) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 423/2007 (3) ieviesa papildu ierobežojošus pasākumus un jo īpaši pienākumu sniegt iepriekšēju paziņojumu attiecībā uz dažiem sūtījumiem uz Irānu un no tās.

(2)

Tehnisku iemeslu dēļ tika paredzētas atkāpes no noteikumiem attiecībā uz šā iepriekšējas paziņošanas pienākuma īstenošanu pārejas perioda laikā. Ņemot vērā to, ka šā pasākuma īstenošanas noteikumu sarežģītības rezultātā tā īstenošana ir neparedzēti aizkavējusies, pārejas periods būtu jāpagarina līdz 2010. gada 31. decembrim.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 423/2007,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 423/2007 4.a panta ceturto un piekto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Līdz 2010. gada 31. decembrim ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas un šajā pantā minētos vajadzīgos papildu datus var iesniegt rakstiski, izmantojot tirdzniecības, ostas vai transporta informāciju, ar nosacījumu, ka tajos ir ietverti vajadzīgie dati.

No 2011. gada 1. janvāra šajā pantā minētos vajadzīgos papildu datus sniedz vai nu rakstiski, vai arī vajadzības gadījumā izmantojot ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  OV L 213, 8.8.2008., 58. lpp.

(2)  OV L 300, 11.11.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 103, 20.4.2007., 1. lpp.


29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/18


PADOMES REGULA (EK) Nr. 681/2009

(2009. gada 27. jūlijs),

ar kuru pabeidz pārskatīšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju” attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 192/2007, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu polietilēntereftalātu importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Malaizijā, ar kuru atkārtoti piemēro maksājumu attiecībā uz viena šīs valsts eksportētāja importu un pārtrauc šā importa reģistrāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniedza pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   IEPRIEKŠĒJĀ PROCEDŪRA

(1)

Pēc tam, kad bija pabeigta termiņa beigu pārskatīšanas izmeklēšana, Padome ar Regulu (EK) Nr. 192/2007 (2) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu dažu tādu polietilēntereftalāta (PET) veidu importam Kopienā, kuru izcelsme bija, inter alia, Malaizijā. Spēkā esošais pasākums ir maksājuma likme EUR 160,1 par tonnu, izņemot īpaši minētus uzņēmumus, kuriem piemēro individuālas maksājuma likmes. Saskaņā ar minēto regulu antidempinga maksājumus piemēroja arī Indijas, Indonēzijas, Korejas Republikas, Taizemes un Taivānas izcelsmes PET importam. Pēc izmeklēšanas (“sākotnējā izmeklēšana”) pabeigšanas sākotnējos pasākumus noteica ar Regulu (EK) Nr. 2604/2000 (3).

B.   PAŠREIZĒJĀ PROCEDŪRA

1.   Pārskatīšanas pieprasījums

(2)

Pēc tam Komisija no uzņēmuma Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (“pieprasījuma iesniedzējs”) saņēma pieprasījumu atbilstoši pamatregulas 11. panta 4. punktam sākt pārskatīšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju” Regulā (EK) Nr. 192/2007. Pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka tas nav eksportējis uz Kopienu dažus PET veidus izmeklēšanas laikā, pamatojoties uz kuru ieviesti antidempinga pasākumi, t. i., laikposmā no 1998. gada 1. oktobra līdz 1999. gada 30. septembrim (“sākotnējās izmeklēšanas periods”), un ka tas nav saistīts ne ar vienu no dažu PET veidu ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas iepriekšminētie antidempinga pasākumi. Pieprasījuma iesniedzējs arī apgalvoja, ka tas bija sācis eksportēt dažus PET veidus uz Kopienu pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda beigām.

2.   Pārskatīšanas sākšana attiecībā uz “jaunu eksportētāju”

(3)

Komisija pārbaudīja pieprasījuma iesniedzēja iesniegtos prima facie pierādījumus un atzina tos par pietiekamiem, lai sāktu pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu. Pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju un pēc tam, kad attiecīgajai Kopienas ražošanas nozarei bija dota iespēja sniegt atsauksmes, Komisija ar Regulu (EK) Nr. 1082/2008 (4) sāka pārskatīt Regulu (EK) Nr. 192/2007 attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju.

(4)

Saskaņā ar 2. pantu Regulā (EK) Nr. 1082/2008 tika atcelts antidempinga maksājums EUR 160,1 par tonnu, kas ar Regulu (EK) Nr. 192/2007 bija piemērots dažu PET veidu importam, kurus pieprasījuma iesniedzējs ražo un pārdod eksportam uz Kopienu. Vienlaikus saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu muitas dienestiem tika uzdots veikt attiecīgus pasākumus, lai reģistrētu šādu importu.

3.   Attiecīgais ražojums

(5)

Ražojums, uz kuru attiecas pašreizējā pārskatīšana, ir ražojums, kurš tika aplūkots sākotnējā izmeklēšanā, t. i., PET, kura viskozitātes koeficients saskaņā ar ISO standartu 1628-5 ir 78 ml/g vai augstāks un uz kuru attiecas KN kods 3907 60 20.

4.   Personas, uz kurām attiecas procedūra

(6)

Komisija oficiāli paziņoja pieprasījuma iesniedzējam, Kopienas ražošanas nozarei un eksportētājvalsts pārstāvjiem par pārskatīšanas sākšanu. Ieinteresētajām personām bija dota iespēja rakstiski darīt zināmu savu viedokli un tikt uzklausītām.

(7)

Komisija nosūtīja pieprasījuma iesniedzējam anketu un šim nolūkam noteiktajā termiņā saņēma atbildi. Komisija centās pārbaudīt visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu, lai konstatētu dempingu, un veica pārbaudes apmeklējumu pieprasījuma iesniedzēja telpās.

5.   Pārskatīšanas izmeklēšanas periods

(8)

Pārskatīšanas izmeklēšanas periods attiecībā uz “jauno eksportētāju” aptvēra laikposmu no 2007. gada 1. oktobra līdz 2008. gada 30. septembrim.

C.   AR “JAUNO EKSPORTĒTĀJU” SAISTĪTĀS PĀRSKATĪŠANAS PIEPRASĪJUMA ATSAUKŠANA

(9)

Pieprasījuma iesniedzējs ar Komisijai adresētu 2009. gada 22. aprīļa vēstuli bez īpaša pamatojuma oficiāli atsauca pieprasījumu veikt pārskatīšanu saistībā ar “jauno eksportētāju”.

(10)

Šajos apstākļos Komisija nevarēja noteikt pieprasījuma iesniedzēja individuālo dempinga starpību un maksājuma likmi. Tāpēc tika secināts, ka tāda Malaizijas izcelsmes PET importam Kopienā, kura viskozitātes koeficients saskaņā ar ISO standartu 1628-5 ir 78 ml/g vai augstāks, uz kuru attiecas KN kods 3907 60 20 un kuru uzņēmums Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD ražo un pārdod eksportam uz Kopienu, ir jāpiemēro valsts mēroga maksājums (EUR 160,1 par tonnu), kas ar Regulu (EK) Nr. 192/2007 noteikts “visiem pārējiem uzņēmumiem” Malaizijā, un ka tāpēc atkal jāpiemēro minētā maksājuma likme.

D.   ANTIDEMPINGA MAKSĀJUMA UZLIKŠANA AR ATPAKAĻEJOŠU DATUMU

(11)

Ņemot vērā iepriekšminētos secinājumus, antidempinga maksājumu, kas jāpiemēro uzņēmumam Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, uzliek ar atpakaļejošu datumu no pārskatīšanas sākšanas dienas tāda attiecīgā ražojuma importam, uz kuru ir attiecināta reģistrācija atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1082/2008 3. pantam.

E.   INFORMĒŠANA PAR PASĀKUMIEM UN PASĀKUMU ILGUMS

(12)

Pieprasījuma iesniedzējs un pārējās attiecīgās personas tika informētas par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata bija iecerēts atkārtoti piemērot galīgo antidempinga maksājumu to dažu PET veidu importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Malaizijā un kurus uzņēmums Eastman Chemical Malaysia SDN.BHD ražo un pārdod eksportam uz Kopienu, un ar atpakaļejošu datumu uzlikt šo maksājumu importam, uz kuru attiecas reģistrācija. To piezīmes tika izskatītas un attiecīgos gadījumos ņemtas vērā.

(13)

Šī pārskatīšana neietekmē dienu, no kuras saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu vairs nav spēkā Regulas (EK) Nr. 192/2007 noteiktie pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar Regulu (EK) Nr. 1082/2008 sāktā pārskatīšana saistībā ar “jaunu eksportētāju” tiek izbeigta, un antidempinga maksājums, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 192/2007 1. pantu jāpiemēro “visiem pārējiem uzņēmumiem” Malaizijā, tiek atkārtoti piemērots Regulas (EK) Nr. 1082/2008 1. pantā minētajam importam.

2.   Antidempinga maksājums, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 192/2007 1. pantu jāpiemēro “visiem pārējiem uzņēmumiem” Malaizijā, no 2008. gada 6. novembra tiek uzlikts dažu tādu polietilēntereftalāta veidu importam, kas ticis reģistrēts atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1082/2008 3. pantam.

3.   Muitas dienestiem ir uzdots pārtraukt importa reģistrāciju, ko veic atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1082/2008 3. pantam.

4.   Piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodokļiem, ja vien nav noteikts citādi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 59, 27.2.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 301, 30.11.2000., 21. lpp.

(4)  OV L 296, 5.11.2008., 5. lpp.


29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/20


PADOMES REGULA (EK) Nr. 682/2009

(2009. gada 27. jūlijs),

ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniedza pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Padome ar Regulu (EK) Nr. 1425/2006 (2) 2006. gada septembrī noteica galīgo antidempinga maksājumu noteiktu tādu plastikāta maisu un maisiņu importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā. Minētajā regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 189/2009 (3). Astoņiem uzņēmumiem, kuriem noteica individuālas maksājumu likmes, spēkā esošie maksājumi ir no 4,3 % līdz 12,8 %. Maksājums 8,4 % apjomā ir noteikts uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet kuriem nepiemēro individuālas likmes, un atlikušais maksājums ir 28,8 %.

2.   Pārskatīšanas pieprasījums

(2)

Komisija 2008. gada 25. martā no viena ražotāja eksportētāja saņēma pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu atbilstoši pamatregulas 11. panta 3. punktam attiecībā uz noteiktiem plastikāta maisiem un maisiņiem, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā.

(3)

Pieprasījumu iesniedza CeDo Shanghai Limited (“CeDo Shanghai” vai “pieteikuma iesniedzējs”).

(4)

Pieteikuma iesniedzējs apgalvoja, inter alia, ka noteiktu plastikāta maisu un maisiņu eksporta cenas uz Kopienu ir būtiski pieaugušas un ir ievērojami lielākas par salikto normālvērtību, kuras pamatā ir pieteikuma iesniedzēja ražošanas izmaksas Ķīnas Tautas Republikā, un ka tas ļāvis samazināt vai likvidēt dempingu. Tāpēc, lai neitralizētu dempingu, vairs nav jāturpina to pasākumu piemērošana esošajā līmenī, kas bija pamatoti ar iepriekš noteikto dempinga līmeni.

3.   Procedūras sākšana

(5)

Apspriedusies ar Padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi, lai sāktu daļēju starpposma pārskatīšanu, Komisija ar paziņojumu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4), sāka daļēju starpposma pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu tikai attiecībā uz dempingu saistībā ar uzņēmumu CeDo Shanghai.

(6)

Dempinga izmeklēšana aptvēra laikposmu no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam.

(7)

Komisija oficiāli paziņoja pieteikuma iesniedzējam, Kopienas ražošanas nozares pārstāvjiem un eksportētājvalsts pārstāvjiem par pārskatīšanas uzsākšanu. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja paziņojumā par procedūras sākšanu noteiktajā termiņā rakstiski darīt zināmu savu viedokli un lūgt, lai tās uzklausa.

B.   ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS

(8)

“Attiecīgais ražojums” ir tas pats, kas minēts grozītajā Regulā (EK) Nr. 1425/2006, proti, Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes plastikāta maisi un maisiņi, kuri satur vismaz 20 svara % polietilēna un kuru biezums nepārsniedz 100 mikrometru (μm), un kurus klasificē ar KN kodiem ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 un ex 3923 29 90 (Taric kodi 3923210020, 3923291020 un 3923299020).

C.   PIEPRASĪJUMA ATSAUKŠANA UN PROCEDŪRAS IZBEIGŠANA

(9)

CeDo Shanghai2009. gada 24. martā nosūtīja Komisijai vēstuli, ar kuru oficiāli atsauca pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro tādu noteiktu plastikāta maisu un maisiņu importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā.

(10)

Tika apsvērts, vai būtu pamatoti turpināt izmeklēšanu ex officio. Komisija uzskatīja, ka izmeklēšanas pārtraukšana neietekmē jau spēkā esošo antidempinga pasākumu un ka tā nebūs pretrunā Kopienas interesēm. Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, izmeklēšana būtu jāizbeidz.

(11)

Ieinteresētās personas tika informētas par nodomu izbeigt izmeklēšanu, un tām tika dota iespēja iesniegt piezīmes. Tomēr netika saņemtas piezīmes, kas varētu ietekmēt šo lēmumu.

(12)

Tādēļ tiek secināts, ka pārskatīšana attiecībā uz noteiktu tādu plastikāta maisu un maisiņu importu, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā, būtu jāizbeidz, nemainot spēkā esošos antidempinga pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo pārtrauc atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 3. punktam sākto daļējo starpposma pārskatīšanu par antidempinga pasākumiem, kas attiecas uz tādu noteiktu plastikāta maisu un maisiņu importu, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā, negrozot spēkā esošos antidempinga pasākumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 270, 29.9.2006., 4. lpp.

(3)  OV L 67, 12.3.2009., 5. lpp.

(4)  OV C 176, 11.7.2008., 9. lpp.


29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 683/2009

(2009. gada 28. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 29. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

99,3

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

98,0

ZZ

98,0

0805 50 10

AR

62,4

UY

54,8

ZA

64,3

ZZ

60,5

0806 10 10

EG

156,7

MA

167,9

TR

113,8

US

141,6

ZA

127,0

ZZ

141,4

0808 10 80

AR

82,3

BR

85,5

CL

85,9

CN

97,1

NZ

86,0

US

105,4

ZA

88,6

ZZ

90,1

0808 20 50

AR

111,9

CL

75,5

TR

146,4

ZA

112,4

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

156,4

ZZ

156,4

0809 20 95

CA

324,1

TR

265,4

US

270,6

ZZ

286,7

0809 30

TR

152,8

ZZ

152,8

0809 40 05

BA

58,0

ZZ

58,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 684/2009

(2009. gada 24. jūlijs),

ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Akcīzes preču pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā veic, izmantojot elektronisko administratīvo dokumentu, kas minēts Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 1. punktā un kam ir izveidota datorizēta sistēma, kas noteikta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Lēmumu Nr. 1152/2003/EK par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču apritei un kontrolei (2).

(2)

Tā kā datorizēta sistēma ir paredzēta, lai ievērotu un pārraudzītu akcīzes preču pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, jānosaka preču apritē izmantojamo elektronisko ziņojumu struktūra un saturs.

(3)

Ņemot vērā to, ka akcīzes preču pārvietošanu veic, izmantojot elektronisko administratīvo dokumentu, jānosaka šajā dokumentā ietverto ziņojumu struktūra un saturs. Jānosaka arī to ziņojumu struktūra un saturs, kurus norāda saņemšanas apliecinājumā un eksporta apliecinājumā.

(4)

Saskaņā ar Direktīvu 2008/118/EK elektronisko administratīvo dokumentu var anulēt, preču piegādes vietu var mainīt un akcīzes preču pārvietošanu var sadalīt. Tādēļ jānosaka to ziņojumu struktūra un saturs, kas saistīti ar elektroniskā administratīvā dokumenta anulēšanu, piegādes vietas maiņu un sūtījuma sadalīšanu, kā arī jānosaka noteikumi un procedūras, kas piemērojamas attiecībā uz ziņojumu apmaiņu saistībā ar šādu anulēšanu, piegādes vietas maiņu un sadalīšanu.

(5)

Jānosaka papīra dokumenta, kas minēts Direktīvas 2008/118/EK 26. un 27. pantā, struktūra, kas jāizmanto tajos gadījumos, kad datorizētā sistēma nav pieejama.

(6)

Tā kā Komisijas 1992. gada 11. septembra Regulas (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā (3) noteikumus aizstāj ar šo regulu pieņemtie noteikumi, minētā regula jāatceļ.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka pasākumus, kas attiecināmi uz:

a)

elektronisko ziņojumu struktūru un saturu, kurus nosūta, izmantojot datorizētu sistēmu, kas minēta Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 2. punktā, lai piemērotu šīs direktīvas 21.–25. pantu;

b)

noteikumiem un procedūrām, kas jāievēro, nosūtot a) apakšpunktā minētos ziņojumus;

c)

papīra dokumentu struktūru, kas minēti Direktīvas 2008/118/EK 26. un 27. pantā.

2. pants

Prasības, ko piemēro ziņojumu nosūtīšanai, izmantojot datorizētu sistēmu

Attiecībā uz ziņojumu struktūru un saturu, ziņojumi, kas nosūtīti Direktīvas 2008/118/EK 21.–25. pantā noteiktajos gadījumos, atbilst šīs regulas I pielikumam. Ja noteiktu datu lauku aizpildīšanai šajos ziņojumos vajadzīgi kodi, lieto II pielikumā uzskaitītos kodus.

3. pants

Nosacījumi, kas jāievēro pirms akcīzes preču pārvietošanas

1.   Elektroniskā administratīvā dokumenta projekts, kas iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 2. punktu, un elektroniskais administratīvais dokuments, kam saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 3. punkta trešo daļu ir piešķirts administratīvās atsauces kods, atbilst prasībām, kas izklāstītas šīs regulas I pielikuma 1. tabulā.

2.   Elektroniskā administratīvā dokumenta projektu iesniedz ne ātrāk kā 7 dienas pirms attiecīgajā dokumentā norādītā akcīzes preču nosūtīšanas datuma.

4. pants

Elektroniskā administratīvā dokumenta anulēšana

1.   Akcīzes preču nosūtītājs, kas vēlas anulēt elektronisko administratīvo dokumentu, kā minēts Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 7. punktā, aizpilda anulēšanas ziņojuma projekta atbilstošos laukus un iesniedz ziņojumu nosūtītājas dalībvalsts kompetentai iestādei. Anulēšanas ziņojuma projektam jāatbilst šīs regulas I pielikuma 2. tabulā izklāstītajām prasībām.

2.   Nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde elektroniski pārbauda anulēšanas ziņojuma projekta datus.

Ja dati ir apstiprināti, attiecīgā iestāde norāda anulēšanas ziņojuma apstiprināšanas datumu un laiku, paziņojot šo informāciju nosūtītājam, un pārsūta anulēšanas ziņojumu saņēmēja dalībvalsts kompetentai iestādei. Ja dati nav apstiprināti, par to nekavējoties informē nosūtītāju.

3.   Pēc anulēšanas ziņojuma saņemšanas, saņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde pārsūta anulēšanas ziņojumu preču saņēmējam, ja saņēmējs ir apstiprināts noliktavas turētājs vai reģistrēts saņēmējs.

5. pants

Ziņojumi, kas attiecas uz piegādes vietas maiņu

1.   Akcīzes preču nosūtītājs, kas vēlas mainīt preču piegādes vietu, kā paredzēts Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 8. punktā, vai pabeigt preču pārvietošanu, kā paredzēts tās 22. pantā, aizpilda atbilstošos laukus piegādes vietas maiņas ziņojuma projektā un iesniedz ziņojumu nosūtītājas dalībvalsts kompetentai iestādei. Piegādes vietas maiņas ziņojuma projektam jāatbilst šīs regulas I pielikuma 3. tabulā noteiktajām prasībām.

2.   Nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde elektroniski pārbauda piegādes vietas maiņas ziņojuma projekta datus.

Ja dati ir apstiprināti, nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde:

a)

norāda piegādes vietas maiņas ziņojuma apstiprināšanas datumu un laiku, un kārtas numuru, paziņojot šo informāciju nosūtītājam;

b)

ieraksta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā pēdējās datu izmaiņas atbilstoši informācijai, kas norādīta piegādes vietas maiņas ziņojumā.

Ja izmaiņu rezultātā tiks mainīta saņēmēja dalībvalsts vai preču saņēmējs, piemēro Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 4. un 5. punktu attiecībā uz atjaunotu elektronisko administratīvo dokumentu.

3.   Ja, veicot izmaiņas atbilstoši 2. punkta b) apakšpunktam, tiks mainīta saņēmēja dalībvalsts, nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pārsūta piegādes vietas maiņas ziņojumu saņēmēja dalībvalsts kompetentai iestādei, kas norādīta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā.

Saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde informē sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā norādīto preču saņēmēju par piegādes vietas maiņu, izmantojot “paziņojumu par piegādes vietas maiņu”, kas atbilst I pielikuma 4. tabulā noteiktajām prasībām.

4.   Ja, veicot izmaiņas atbilstoši 2. punkta b) apakšpunktam, tiks mainīta piegādes vieta, kas minēta elektroniskā administratīvā dokumenta 7. datu grupā, taču netiks mainīta saņēmēja dalībvalsts vai preču saņēmējs, nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pārsūta piegādes vietas maiņas ziņojumu saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas norādīta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā.

Saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde pārsūta piegādes vietas maiņas ziņojumu preču saņēmējam.

5.   Ja dati piegādes vietas maiņas ziņojuma projektā nav apstiprināti, par to nekavējoties informē nosūtītāju.

6.   Ja pēc izmaiņu veikšanas elektroniskā administratīvā dokumentā tiek norādīts jauns preču saņēmējs tajā pašā saņēmēja dalībvalstī, kas norādīta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā, šīs dalībvalsts kompetentā iestāde informē sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā norādīto preču saņēmēju par piegādes vietas maiņu, izmantojot “paziņojumu par piegādes vietas maiņu”, kas atbilst I pielikuma 4. tabulā noteiktajām prasībām.

6. pants

Ziņojumi, kas attiecas uz sūtījuma sadalīšanu

1.   Akcīzes preču nosūtītājs, kas vēlas akcīzes preču pārvietošanu veikt vairākās daļās, kā paredzēts Direktīvas 2008/118/EK 23. pantā, aizpilda atbilstošos laukus sūtījuma sadalīšanas ziņojuma projektā par katru piegādes vietu un iesniedz ziņojumu nosūtītājas dalībvalsts kompetentai iestādei. Sūtījuma sadalīšanas ziņojuma projektam jāatbilst šīs regulas I pielikuma 5. tabulā noteiktajām prasībām.

2.   Nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde elektroniski pārbauda sūtījuma sadalīšanas ziņojuma projekta datus.

Ja dati ir apstiprināti, nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde:

a)

izveido jaunu elektronisko administratīvo dokumentu par katru piegādes vietu, kas aizstāj sākotnējo elektronisko administratīvo dokumentu;

b)

izveido sākotnējam elektroniskam administratīvam dokumentam “paziņojumu par sūtījuma sadalīšanu”, kas atbilst šīs regulas I pielikuma 4. tabulā noteiktajām prasībām;

c)

nosūta paziņojumu par sūtījuma sadalīšanu preču nosūtītājam un saņēmēja dalībvalsts kompetentai iestādei, kas norādīta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā.

Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 3. punkta trešo daļu un 21. panta 4., 5. un 6. punktu piemēro attiecībā uz katru jaunu a) apakšpunktā minēto elektronisko administratīvo dokumentu.

3.   Saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde, kas norādīta sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā, pārsūta paziņojumu par sūtījuma sadalīšanu preču saņēmējam, kas norādīts sākotnējā elektroniskā administratīvā dokumentā, ja saņēmējs ir apstiprināts noliktavas turētājs vai reģistrēts saņēmējs.

4.   Ja dati sūtījuma sadalīšanas ziņojuma projektā nav apstiprināti, par to nekavējoties informē nosūtītāju.

7. pants

Nosacījumi, kas jāievēro pēc akcīzes preču pārvietošanas

Saņemšanas apliecinājumam, kas iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 24. pantu, un eksporta apliecinājumam, kas iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 25. pantu, jāatbilst šīs regulas I pielikuma 6. tabulā noteiktajām prasībām.

8. pants

Atkāpšanās procedūras

1.   Direktīvas 2008/118/EK 26. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā papīra dokumenta nosaukums ir “Alternatīvais pavaddokuments akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā”. Pieprasītos datus norāda datu elementu formā, kas izteikti tādā pašā formātā kā elektroniskā administratīvā dokumentā norādītie dati. Visus datu elementus, kā arī datu grupas un tiem atbilstošās datu apakšgrupas identificē skaitļu un burtu izteiksmē, tos norādot šīs regulas I pielikuma 1. tabulas A un B ailēs.

2.   Direktīvas 2008/118/EK 26. panta 5. punktā minēto informāciju, ko preču nosūtītājs paziņo nosūtītājas dalībvalsts kompetentai iestādei, norāda datu elementu formā, kas izteikti tādā pašā formātā kā piegādes vietas maiņas ziņojumā vai sūtījuma sadalīšanas ziņojumā norādītie dati, atkarībā no konkrētā gadījuma. Visus datu elementus, kā arī datu grupas un tiem atbilstošās datu apakšgrupas identificē skaitļu un burtu izteiksmē, tos norādot šīs regulas I pielikuma 3. tabulas, vai, atkarībā no konkrētā gadījuma, 5. tabulas A un B ailēs.

3.   Direktīvas 2008/118/EK 27. panta 1. un 2. punktā minētā papīra dokumenta nosaukums ir “Alternatīvais saņemšanas apliecinājums/eksporta apliecinājums akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā”. Pieprasītos datus norāda datu elementu formā, kas izteikti tādā pašā formātā kā saņemšanas apliecinājumā vai eksporta apliecinājumā norādītie dati. Visus datu elementus, kā arī datu grupas un tiem atbilstošās datu apakšgrupas identificē skaitļu un burtu izteiksmē, tos norādot šīs regulas I pielikuma 6. tabulas A un B ailēs.

9. pants

Atcelšana

Regula (EEK) Nr. 2719/92 tiek atcelta, sākot ar 2010. gada 1. aprīli. Tomēr to arī turpmāk piemēro attiecībā uz Direktīvas 2008/118/EK 46. pantā minēto preču pārvietošanu.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. aprīļa, izņemot 6. pantu, ko piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.

(2)  OV L 162, 1.7.2003., 5. lpp.

(3)  OV L 276, 19.9.1992., 1. lpp.


I PIELIKUMS

ELEKTRONISKIE ZIŅOJUMI, KO LIETO AKCĪZES PREČU PĀRVIETOŠANAI ATLIKTĀS NODOKĻA MAKSĀŠANAS REŽĪMĀ

PASKAIDROJUMI

1.

Elektronisko ziņojumu datu elementi, ko lieto datorizētajā sistēmā, kas minēta Direktīvas 2008/118/EK 21. panta 2. punktā, tiek strukturēti datu grupās un – vajadzības gadījumā – datu apakšgrupās. Informācija, kas attiecas uz datiem un to izmantošanu, ir norādīta 1.–6. tabulā, kur:

a)

A aile norāda skaitlisko kodu (numurs), ko piešķir katrai datu grupai un apakšgrupai; katrai apakšgrupai tiek norādīts tai atbilstošās datu (apakš)grupas kārtas numurs (piemēram, ja datu grupas numurs ir 1, viena šīs grupas datu apakšgrupa ir 1.1 un viena šīs apakšgrupas datu apakšgrupa ir 1.1.1);

b)

B aile norāda alfabētisko kodu (burts), ko piešķir katram datu elementam datu (apakš)grupā;

c)

C aile identificē datu (apakš)grupu vai datu elementu;

d)

D aile norāda katras datu (apakš)grupas vai datu elementa vērtību, kas norāda, vai attiecīgo datu norādīšana ir:

“R” (Obligāta): dati jānorāda obligāti. Ja datu (apakš)grupa ir “O” (Izvēles) vai “C” (Nosacīta), šajā datu grupā ietilpstošie elementi joprojām ir jānorāda “R” (Obligāti), ja dalībvalsts kompetentā iestāde ir pieņēmusi lēmumu, ka šajā (apakš)grupā dati ir jānorāda obligāti vai, ja tiem piemērojami konkrēti nosacījumi,

“O” (Izvēles): datu norādīšana ir fakultatīva personai, kas iesniedz ziņojumu (nosūtītājs vai saņēmējs), izņemot gadījumu, kad dalībvalsts ir noteikusi, ka dati jāpieprasa saskaņā ar opciju, kas paredzēta E ailē attiecībā uz dažām izvēles datu (apakš)grupām vai datu elementiem,

“C” (Nosacīta): datu (apakš)grupas vai datu elementu lietošana ir atkarīga no citām datu (apakš)grupām vai datu elementiem tajā pašā ziņojumā,

“D” (Pakārtota): datu (apakš)grupas vai datu elementu lietošana ir atkarīga no nosacījumiem, kurus datorizētā sistēma nevar pārbaudīt, kā paredzēts E un F ailēs;

e)

E aile paredz nosacījumus datiem, kuru norādīšana ir nosacīta, precizē izvēles un pakārtoto datu lietošanas gadījumus un nosaka, kādi dati jānorāda kompetentajai iestādei;

f)

F aile sniedz paskaidrojumus, kur tas nepieciešams, par ziņojumu aizpildīšanu;

g)

G aile paredz:

attiecībā uz noteiktām datu (apakš)grupām grupām skaitli, kuram seko simbols “x”, kas norāda skaitu, cik reizes datu (apakš)grupu var atkārtot ziņojumā (noklusējums = 1), un

attiecībā uz katru datu elementu, izņemot datu elementus, kas norāda laiku un/vai datumu, īpašības, kas identificē datu veidu un datu garumu. Datu veidu kodi ir šādi:

a: burtu,

n: ciparu,

an: burtu un ciparu.

Skaitlis, kas seko kodam, norāda attiecīgā datu elementa pieļaujamo datu garumu. Divi punkti, kas norādīti pirms garuma indikatora, nozīmē, ka datiem nav noteikta garuma, bet tie var sasniegt zīmju skaitu, ko precizē garuma indikators. Komats datu indikatorā nozīmē, ka var norādīt decimāldaļskaitļus, skaitlis pirms komata norāda atribūta kopējo garumu, skaitlis pēc komata norāda pieļaujamo ciparu skaitu aiz komata.

attiecībā uz datu elementiem, kas norāda laiku un/vai datumu, norāde “datums”, “laiks” vai “datumsLaiks”, nozīmē, ka datums, laiks vai datums un laiks jānorāda, izmantojot ISO 8601 standartu datuma un laika norādīšanai.

2.

1. līdz 6. tabulā ir lietoti šādi saīsinājumi:

e-AD: elektroniskais administratīvais dokuments

ARC: administratīvās atsauces kods

SEED: akcīzes nodokļa datu apmaiņas sistēma (Padomes Regulas (EK) Nr. 2073/2004 (1) 22. panta 1. punktā minētā elektroniskā datu bāze)

KN kods: Kombinētās nomenklatūras kods

1.   tabula

Elektroniskā administratīvā dokumenta projekts un elektroniskais administratīvais dokuments

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Ziņojuma veids

R

 

Iespējamās vērtības:

1

=

Standarta iesniegšana (lietojams visos gadījumos, izņemot, ja ziņojums attiecas uz eksportu, kam piemēro vietējo muitošanu)

2

=

Eksporta, kam piemēro vietējo muitošanu, iesniegšana (Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (2) 283. panta piemērošana)

Ziņojuma veids nedrīkst būt norādīts ne e-AD, kam piešķirts ARC numurs, ne papīra dokumentā, kas minēts šīs regulas 8. panta 1. daļā

n1

1

e-AD virsraksts

R

 

 

 

 

a

Piegādes tipa kods

R

 

Norāda preču piegādes tipu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļa)

2

=

Reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa)

3

=

Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa un 19. panta 3. punkts)

4

=

Tiešā piegāde (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 2. punkts)

5

=

No nodokļiem atbrīvots saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļa)

6

=

Eksports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļa)

8

=

Nezināms saņēmējs (nezināms saņēmējs; Direktīvas 2008/118/EK 22. pants)

n1

 

b

Pārvadājuma ilgums

R

 

Norāda laika periodu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai, ņemot vērā tādus faktorus kā transporta līdzeklis un veicamais attālums, kas izteikts stundās (H) vai dienās (D), pēc kura norādīts divciparu skaitlis (piemēri: H12 vai D04). “H” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 24. “D” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 92

an3

 

c

Pārvadājuma organizētāja tips

R

 

Identificē personu, kas atbildīga par pirmā transporta organizēšanu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Nosūtītājs

2

=

Saņēmējs

3

=

Preču īpašnieks

4

=

Cits

n1

 

d

ARC

R

Kodu piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas

Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 2

an21

 

e

e-AD apstiprināšanas datums un laiks

R

Datumu un laiku norāda nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

 

f

Kārtas numurs

R

Numuru piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas un par katru piegādes vietas maiņu

Sākas ar 1 pie sākotnējās apstiprināšanas un pieaug par 1 pie katra nākamā e-AD, ko nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde izveido pēc katras piegādes vietas maiņas

n..5

 

g

Pēdējo izmaiņu apstiprināšanas datums un laiks

C

tiek mainīta piegādes vieta, nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde norāda 3. tabulā minētā piegādes vietas maiņas ziņojuma apstiprināšanas datumu un laiku

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

 

h

Atliktās iesniegšanas pazīme

D

“R”, ja e-AD iesniegts preču pārvadājumam, kas uzsākts, pamatojoties uz 8. panta 1. punktā minēto papīra dokumentu

Iespējamās vērtības:

0

=

1

=

Noklusētā vērtība ir “Nē”.

Šis datu elements nedrīkst būt norādīts ne e-AD, kam piešķirts ARC numurs, ne papīra dokumentā, kas minēts šīs regulas 8. panta 1. daļā

n1

2

KOMERSANTS Nosūtītājs

R

 

 

 

 

a

Komersanta akcīzes identifikācijas numurs

R

 

Norāda apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta nosūtītāja derīgu SEED reģistrācijas numuru

an13

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

3

KOMERSANTS Nosūtīšanas vieta

C

“R”, ja ailē 9d sākotnējās nosūtīšanas tipa kods ir “1”

 

 

 

a

Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs

R

 

Norāda nosūtīšanas vietas akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru

an13

 

b

Komersanta nosaukums

O

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

O

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

O

 

an..10

 

f

Pilsēta

O

 

an..50

 

g

Valodas kods

O

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

4

Nosūtīšanas IESTĀDE – Imports

C

“R”, ja ailē 9d sākotnējās nosūtīšanas tipa kods ir “2”

 

 

 

a

Iestādes identifikācijas numurs

R

 

Norāda importa muitas iestādes kodu. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

5

KOMERSANTS Saņēmējs

C

“R”, izņemot ziņojuma veidu “2 – Eksports, kam piemēro vietējo muitošanu” vai piegādes tipa kodu 8

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4

“O” piegādes tipa tipa kodam 6

Šo datu elementu nepiemēro piegādes tipa kodam 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru;

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

6

PAPILDINFORMĀCIJA PAR KOMERSANTU Saņēmējs

C

“R” piegādes tipa kodam 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

 

 

a

Dalībvalsts kods

R

 

Norāda saņēmēju dalībvalsti, izmantojot attiecīgās dalībvalsts kodu, kas norādīts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 3

a2

 

b

Atbrīvojuma sertifikāta kārtas numurs

D

“R”, ja kārtas numurs ir norādīts akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātā, kas noteikts Komisijas 1996. gada 10. janvāra Regulā (EK) 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (3)

 

an..255

7

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4

“O” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

Attiecas uz akcīzes preču faktisko piegādes vietu

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1

“O” piegādes tipa kodiem 2, 3, un 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

Piegādes tipa kodiem:

1: norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru

2, 3 un 5: norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes lieto ar saņēmēja tipa kodiem 1, 2, 3 un 5

“O” piegādes lieto ar saņēmēja tipa kodu 4

(Saņēmēja tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 7c, 7e un 7f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3, 4 un 5;

“O” piegādeds tipa kodam 1

(Saņēmēja tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

8

IESTĀDE Piegādes vieta – Muita

C

“R” eksporta gadījumā (piegādes tipa kods 6)

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda eksporta muitas iestādes kodu, kurā tiks iesniegta eksporta deklarācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (4) 161. panta 5. punktu. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Vietējās atsauces numurs

R

 

Īpašs kārtas numurs, ko e-AD piešķir nosūtītājs un kas nosūtītāja grāmatvedības dokumentos identificē nosūtītās preces

an..22

 

b

Rēķina numurs

R

 

Norāda preču rēķina numuru. Ja rēķins vēl nav ticis sagatavots, jānorāda preču piegādes apliecinājuma vai jebkāda cita pārvadājumu dokumenta numurs

an..35

 

c

Rēķina datums

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Ailē 9b norādītā dokumenta datums

Datums

 

d

Sākotnējās nosūtīšanas tipa kods

R

 

Sākotnējās nosūtīšanas iespējamās vērtības:

1

=

Nosūtīšanas tips – Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos)

2

=

Nosūtīšanas tips – Imports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā)

n1

 

e

Nosūtīšanas datums

R

 

Datums, kādā uzsākta preču pārvietošana saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 20. panta 1. punktu. Preču pārvietošanu nedrīkst uzsākt vēlāk kā pēc 7 dienām pēc e-AD projekta piesniegšanas. Nosūtīšanas datums var būt agrāks datums Direktīvas 2008/118/EK 26. pantā minētajā gadījumā

Date

 

f

Nosūtīšanas laiks

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Laiks, kad uzsākta preču pārvietošana saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 20. panta 1. punktu. Tiek norādīts vietējais laiks.

Time

 

g

Iepriekšējs ARC

D

Piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc jauno e-AD apstiprināšanas, kas seko sūtījuma sadalīšanas ziņojuma apstiprināšanai (5. tabula)

Norāda to ARC kodu, kas ir aizstātā e-AD ARC kods.

an21

9.1

IMPORTA VAD

C

“R”, ja sākotnējās nosūtīšanas tipa kods ailē 9d ir “2” (imports)

 

9X

 

a

Importa VAD numurs

R

VAD numuru norāda nosūtītājs, iesniedzot e-AD projektu, vai nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas

Norāda vienotā administratīvā dokumenta numuru(-us), ko lieto attiecīgo preču laišanai brīvā apgrozībā

an..21

10

IESTĀDE Nosūtīšanas kompetentā iestāde

R

 

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda nosūtītājas dalībvalsts kompetentās iestādes kodu, kas atbildīga par akcīzes kontroli nosūtīšanas vietā. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5.

an8

11

PĀRVIETOŠANAS GARANTĒTĀJS

R

 

 

 

 

a

Garantētāja tipa kods

R

 

Identificē personu(-as), kas iesniedz nodrošinājumu, izmantojot garantētāja tipa kodu, kas norādīts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 6.

n..4

12

KOMERSANTS Garantētājs

C

“R”, ja piemēro vienu no šādiem garantētāja tipa kodiem: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 vai 1234

(Garantētāja tipa kodus skatīt II pielikumā, kodu sarakstā Nr. 6)

Identificē pārvadātāju un/vai preču īpašnieku, ja tie sniedz nodrošinājumu

2X

 

a

Komersanta akcīzes identifikācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Norāda pārvadātāja vai akcīzes preču īpašnieka derīgu SEED reģistrācijas numuru vai PVN reģistrācijas numuru

an13

 

b

PVN reģistrācijas numurs

O

an..35

 

c

Komersanta nosaukums

C

Ailēm 12c, d, f un g: “O”, ja ir norādīts komersanta akcīzes identifikācijas numurs; pārējos gadījumos “R”

 

an..182

 

d

Ielas nosaukums

C

 

an..65

 

e

Mājas numurs

O

 

an..11

 

f

Pasta indekss

C

 

an..10

 

g

Pilsēta

C

 

an..50

 

h

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

13

TRANSPORTA VEIDS

R

 

 

 

 

a

Transporta veida kods

R

 

Norāda transporta veidu, kuru izmanto, uzsākot preču pārvietošanu, izmantojot kodus, kas norādīti II pielikuma kodu sarakstā Nr. 7

n..2

14

KOMERSANTS Pārvadājuma organizētājs

C

“R”, lai identificētu personu, kas atbildīga par pirmā pārvadājuma organizēšanu, ja ailē 1c ir vērtība “3” vai “4”

 

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts.

a2

15

KOMERSANTS Pirmais pārvadātājs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Identificē personu, kas veic pirmo pārvadājumu

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts.

a2

16

TRANSPORTĒŠANAS PAPILDINFORMĀCIJA

R

 

 

99X

 

a

Transporta vienības kods

R

 

Norāda transporta vienības kodu(-us), kas atbilst ailē 13a norādītajam transporta veidam. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 8.

n..2

 

b

Transporta vienības numurs

R

 

Norāda transporta vienības(-u) reģistrācijas numuru

an..35

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmantotas plombas/zīmogi

Identificē plombu/zīmogu identifikāciju, ja tie izmantoti transporta vienības noplombēšanai/aizzīmogošanai

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

f

Papildinformācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz transportu, piemēram, identificē nākamo pārvadātāju, nākamās attiecīgās transporta vienības

an..350

 

g

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17

E-AD saturs

R

 

Atsevišķa datu grupa jālieto attiecībā uz katru preci, kas ietilpst nosūtītajā kravā

999x

 

a

Saraksta ieraksta īpašs atsauces numurs

R

 

Norāda īpašu kārtas numuru, kas sākas ar ciparu 1

n..3

 

b

Akcīzes preces kods

R

 

Norāda piemērojamo akcīzes preces kodu, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

an4

 

c

KN kods

R

 

Norāda KN kodu, kas piemērojams nosūtīšanas dienā

n8

 

d

Daudzums

R

 

Norāda daudzumu (izteikts mērvienībā, ko lieto kopā ar akcīzes preces kodu - skatīt II pielikuma 11. un 12. tabulu).

Attiecībā uz preču pārvietošanu reģistrētam saņēmējam, kas minēts Direktīvas 2008/118/EK 19. panta 3. punktā, preču daudzums nedrīkst pārsniegt atļauto saņemšanas daudzumu.

Attiecībā uz preču pārvietošanu organizācijai, kas saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 12. pantu atbrīvota no akcīzes nodokļa, preču daudzums nedrīkst pārsniegt daudzumu, kāds reģistrēts akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātā

n..15,3

 

e

Bruto svars

R

 

Norāda nosūtāmo preču bruto svaru (akcīzes preces iepakojumā)

n..15,2

 

f

Neto svars

R

 

Norāda akcīzes preču svaru bez iepakojuma (alkoholam un alkoholiskajiem dzērieniem, energoproduktiem un visiem tabakas izstrādājumiem, izņemot cigaretes)

n..15,2

 

g

Spirta koncentrācija (%)

C

“R”, ja var piemērot attiecīgajai akcīzes precei

Norāda spirta koncentrāciju (tilpumprocenti 20 °C), ja to var piemērot saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11.

n..5,2

 

h

Plato grādi

D

“R”, ja nosūtītāja dalībvalsts un/vai saņēmēja dalībvalsts apliek ar nodokļiem alu, ņemot vērā Plato grādus

Attiecībā uz alu norāda Plato grādus, ja nosūtītāja dalībvalsts un/vai saņēmēja dalībvalsts apliek ar nodokļiem alu, ņemot vērā Plato grādus. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

n..5,2

 

i

Akcīzes markas apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz akcīzes markām, ko pieprasa saņēmēja dalībvalsts

an..350

 

j

Akcīzes markas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

k

Akcīzes markas lietošanas pazīme

D

“R”, ja tiek izmantotas atbilstošās akcīzes markas

Norāda simbolu “1”, ja precēm ir piestiprinātas vai tās satur akcīzes markas vai simbolu “0”, ja precēm nav piestiprinātas vai tās nesatur akcīzes markas.

n1

 

l

Izcelsmes apraksts

O

 

Šo aili izmanto, lai sertificētu:

1)

noteiktu vīnu aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi saskaņā ar atbilstošajiem Kopienas tiesību aktiem

2)

noteiktu alkoholisko dzērienu ražošanas vietu saskaņā ar atbilstošajiem Kopienas tiesību aktiem

3)

alu, kas brūvēts patstāvīgā mazā alus darītavā, kā noteikts Padomes Direktīvā 92/83/EEK (5) kuram ir paredzēts pieprasīt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi saņēmēja dalībvalstī. Sertificēšana piešķirama ar norādi: “Ar šo tiek apliecināts, ka aprakstītais produkts brūvēts patstāvīgā mazā alus darītavā.”

4)

etilspirtu, kas destilēts mazā spirta dedzinātavā, kā noteikts Padomes Direktīvā 92/83/EEK, kuram paredzēts pieprasīt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi saņēmēja dalībvalstī. Sertificēšana piešķirama ar norādi: “Ar šo tiek apliecināts, ka aprakstītais produkts izgatavots mazā spirta dedzinātavā.

an..350

 

m

Izcelsmes apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

n

Ražotāja lielums

O

 

Attiecībā uz alu vai etilspirtu, kas sertificēts ar norādi laukā 17l (Izcelsmes apraksts), norāda ražotāja ikgadējo iepriekšējā gada saražoto apjomu hektolitros alum vai tīra spirta hektolitros

n..15

 

o

Blīvums

C

“R”, ja piemērojams attiecīgajai akcīzes precei

Norāda blīvumu 15 °C, ja piemērojams saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

n..5,2

 

p

Preču apraksts

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu.

“R” nefasētu vīnu pārvadājumiem, kas minētiPadomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 (6) IV pielikuma 1.–9., 15. un 16. punktā, attiecībā uz kuriem produkta aprakstā jānorāda minētās regulas 60. pantā noteiktie fakultatīvi dati ar nosacījumu, ka tos norāda uz etiķetes vai tos ir paredzēts norādīt uz etiķetes

Norāda preču aprakstu, lai identificētu pārvadājamos produktus

an..350

 

q

Preču apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

r

Produkta zīmola nosaukums

D

“R”, ja akcīzes precēm ir zīmols. Dalībvalsts var izlemt, ka transportējamo preču zīmola nosaukums nav jānorāda, ja tas ir redzams rēķinā vai citā pavaddokumentā, kas norādīts 9b. ailē.

Norāda preču zīmola nosaukumu, ja piemērojams

an..350

 

s

Preču zīmola nosaukuma valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17.1

IEPAKOJUMS

R

 

 

99x

 

a

Iepakojuma veids

R

 

Norāda iepakojuma veidu, izmantojot vienu no II pielikumā, kodu sarakstā Nr. 9 minētajiem kodiem

a2

 

b

Iepakojumu skaits

C

“R”, ja ir norāde “Skaitāms”

Norāda iepakojumu skaitu, ja iepakojumus var saskaitīt saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 9

n..15

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja tiek izmantotas plombas/zīmogi

Identificē plombas/zīmogus, ja iepakojumi aizplombēti/aizzīmogoti

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17.2

VĪNI

D

“R” vīna produktiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (7) I pielikuma XII daļā

 

 

 

a

Vīna produktu kategorija

R

 

Attiecībā uz vīna produktiem, kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XII daļā norāda vienu no šādām vērtībām:

1

=

Vīni bez ACVN/AĢIN

2

=

Reģionālie vīni bez ACVN/ AĢIN

3

=

Vīni ar ACVN vai AĢIN

4

=

Ievestie vīni (imports)

5

=

Citi

n1

 

b

Vīnogu audzēšanas zonas kods

D

“R” nefasētiem vīna produktiem (kuru nomināltilpums pārsniedz 60 litrus)

Norāda vīnogu audzēšanas zonu, kas ir pārvietojamā produkta izcelsmes vieta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 IX pielikumu

n..2

 

c

Izcelsmes trešā valsts

C

“R”, ja vīna produkta kategorija ailē 17.2a ir“4” (ievestie vīni)

Norāda “valsts kodu”, kas uzskaitīts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 4

a2

 

d

Cita informācija

O

 

 

an..350

 

e

Citas informācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17.2.1

VĪNA APSTRĀDES kods

D

“R”nefasētiem vīna produktiem (kuru nomināltilpums pārsniedz 60 litrus)

 

99x

 

a

Vīna apstrādes veida kods

R

 

Norāda vienu vai vairākus “darbības(-u) ar vīnu kodu(-us)” saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 436/2009/EK VI pielikuma B punkta saraksta 1.4. b) apakšpunktu (8)

n..2

18

DOKUMENTS Sertifikāts

O

 

 

9x

 

a

Dokumenta īss apraksts

C

“R”, ja netiek izmantots datu lauks 18c

Norāda jebkāda sertifikāta aprakstu, ko var attiecināt uz pārvadājamām precēm, piemēram, preču izcelsmes sertifikāti, kas minēti ailē 17l.

an..350

 

b

Dokumenta apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

c

Dokumenta numurs

C

“R”, ja netiek izmantots datu lauks 18a

Norāda jebkura sertifikāta, kas attiecas uz pārvadājamām precēm, numuru

an..350

 

d

Dokumenta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2


2.   tabula

Anulēšana

A

B

C

D

E

F

G

1

AKCĪZES PREČU PĀRVIETOŠANAS e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Norāda e-AD, uz ko attiecas pieprasītā anulēšana, piešķirto ARC

an21

2

ANULĒŠANA

R

 

 

 

 

a

Anulēšanas iemesls

R

 

Norāda e-AD anulēšanas iemeslu, izmantojot kodus, kas norādīti II pielikuma kodu sarakstā Nr. 10

n1

3

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Atsaukuma apstiprināšanas datums un laiks

C

Datumu un laiku norāda nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc anulēšanas ziņojuma projekta apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks


3.   tabula

Piegādes vietas maiņa

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Piegādes vietas maiņas apstiprināšanas datums un laiks

C

Datumu un laiku norāda nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc piegādes vietas maiņas ziņojuma projekta apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

2

e-AD pēdējās izmaiņas

R

 

 

 

 

a

Kārtas numurs

C

Numuru piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc piegādes vietas maiņas ziņojuma projekta apstiprināšanas

Sākas ar 1 pie sākotnējās apstiprināšanas un pieaug par 1 pie katra nākamā e-AD, ko nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde izveido pēc katras piegādes vietas maiņas

n..5

 

b

ARC

R

 

Norāda e-AD, uz ko attiecas piegādes vietas maiņa, piešķirto ARC

an21

 

c

Pārvadājuma ilgums

D

“R” ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās pārvadājuma ilgums

Norāda standarta laika periodu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai, ņemot vērā tādus faktorus kā transporta līdzeklis un veicamais attālums, kas izteikts stundās (H) vai dienās (D), pēc kura norādīts divciparu skaitlis (Piemēri: H12 vai D04). “H” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 24. “D” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 92

an3

 

d

Mainītais pārvadājuma organizētāja tips

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās persona, kas atbildīga par pārvadājuma organizēšanu

Identificē personu, kas atbildīga par transporta organizēšanu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Nosūtītājs

2

=

Saņēmējs

3

=

Preču īpašnieks

4

=

Cits

N1

 

e

Rēķina numurs

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās rēķins

Norāda preču rēķina numuru. Ja rēķins vēl nav ticis sagatavots, jānorāda preču piegādes pavadzīmes vai jebkāda cita pārvadājumu dokumenta numurs

an..35

 

f

Rēķina datums

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”), ja piegādes vietas maiņas rezultātā ir mainīts rēķina numurs

Ailē 2e norādītā dokumenta datums

datums

 

g

Transporta veida kods

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās transporta veids

Norāda transporta veidu, izmantojot kodus, kas norādīti II pielikuma kodu saraktā Nr. 7

n..2

3

MAINĪTĀ piegāde

R

 

 

 

 

a

Piegādes tipa kods

R

 

Norāda jauno preču piegādes tipu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļa)

2

=

Reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa)

3

=

Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa un 19. panta 3. punkts)

4

=

Tiešā piegāde (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 2. punkts)

6

=

Eksports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļa)

n1

4

KOMERSANTS Jaunais saņēmējs

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās preču saņēmējs

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4

“O” piegādes tipa kodam 6

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda reģistrēta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru;

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

5

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

Norāda akcīzes preču faktisko piegādes vietu

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

Piegādes tipa kodiem:

1 norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru;

2 un 3 norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2 un 3

“O” piegādes tipa kodiem 4

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 5c, 5e un 5f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 4;

“O” piegādes tipa kodam 1

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

6

IESTĀDE Piegādes vieta – Muita

C

“R” eksporta gadījumā (Piegādes tipa kods 6)

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda eksporta muitas iestādes kodu, kurā tiks iesniegta eksporta deklarācija, saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. panta 5. punktu. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

7

KOMERSANTS Jaunais pārvadājuma organizētājs

C

“R”, lai identificētu personu, kas atbildīga par pārvadājuma organizēšanu, ja ailē 2d ir vērtība “3” vai “4”

 

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

8

KOMERSANTS Jaunais pārvadātājs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”), ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās pārvadātājs

Identificē jauno personu, kas veic pārvadāšanu

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

9

TRANSPORTĒŠANAS PAPILDINFORMĀCIJA

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā ir veiktas izmaiņas transportēšanas papildinformācijā

 

99x

 

a

Transporta vienības kods

R

 

Norāda transporta vienības kodu(-us), kas atbilst ailē 2g norādītajam transporta veidam, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 8

n..2

 

b

Transporta vienības numurs

R

 

Ievada transporta vienības(-u) reģistrācijas numuru

an..35

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmanto plombas/zīmogus

Identificē plombas/zīmogus, ja tie izmantoti transporta vienības noplombēšanai/aizzīmogošanai

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu

a2

 

f

Papildinformācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, ko norāda attiecībā uz transportu, piemēram, nākamā pārvadātāja, nākamās attiecīgās transporta vienības identifikācija

an..350

 

g

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2


4.   tabula

Paziņojums par piegādes vietas maiņu/Paziņojums par sūtījuma sadalīšanu

A

B

C

D

E

F

G

1

 

AKCĪZES PAZIŅOJUMS

R

 

 

 

 

a

Paziņojuma veids

R

Nodrošina saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par piegādes vietas maiņu) vai nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par sadalīšanu)

Norāda paziņojuma iemeslu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Piegādes vietas maiņa

2

=

Sadalīšana

n1

 

b

Paziņojuma datums un laiks

R

Nodrošina saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par piegādes vietas maiņu) vai nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par sadalīšanu)

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

 

c

ARC

R

Kodu piešķir saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par piegādes vietas maiņu) vai nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par sadalīšanu)

Norāda e-AD, uz ko attiecas paziņojums, piešķirto ARC

an21

2

 

SEKOJOŠAIS ARC

C

“R”, ja ailē 1a paziņojuma veids ir 2.

Kodu piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde.

 

9x

 

a

ARC

R

Kodu piešķir nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde.

 

an21


5.   tabula

Sūtījuma sadalīšana

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Sadalīšana

R

 

 

 

 

a

Iepriekšējais ARC

R

 

Norāda sadalāmā e-AD ARC.

Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 2

an21

2

MAINĪTĀ piegāde

R

 

 

 

 

a

Piegādes tipa kods

R

 

Norāda preču piegādes tipu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļa)

2

=

Reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa)

3

=

Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa un 19. panta 3. punkts)

4

=

Tiešā piegāde (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 2. punkts)

6

=

Eksports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļa)

8

=

Nezināms saņēmējs (nezināms saņēmējs; Direktīvas 2008/118/EK 22. pants)

n1

3

e-AD sadalīšanas sīka informācija

R

 

 

9x

 

a

Vietējās atsauces numurs

R

 

Īpašs kārtas numurs, ko e-AD piešķir nosūtītājs un kas nosūtītāja grāmatvedības uzskaites dokumentos identificē nosūtītās preces

an..22

 

b

Pārvadājuma ilgums

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā mainās pārvadājuma ilgums

Norāda standarta laika periodu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai, ņemot vērā tādus faktorus kā transporta līdzeklis un veicamais attālums, kas izteikts stundās (H) vai dienās (D), pēc kura norādīts divciparu skaitlis (Piemēri: H12 vai D04). “H” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 24. “D” norādei jābūt vienādai vai mazākai par 92

an3

 

c

Mainītais pārvadājuma organizētāja tips

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā, mainās par pārvadājuma organizēšanu atbildīgā persona

Identificē personu, kas atbildīga par pirmā transporta organizēšanu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Nosūtītājs

2

=

Saņēmējs

3

=

Preču īpašnieks

4

=

Cits

n1

4

KOMERSANTS Jaunais saņēmējs

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā mainās preču saņēmējs

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4

“O” piegādes tipa kodam 6

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 2a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda reģistrēta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru;

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru.

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

5

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 2a)

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegāddes tipa kodus skatīt ailē 2a)

Piegādes tipa kodiem:

1 norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru

2 un 3 norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2 un 3

“O” piegādes tipa kodam 4

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 2a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 5c, 5e un 5f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 4;

“O” piegādes tipa kodam 1

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 2a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

6

IESTĀDE Piegādes vieta – Muita

C

“R” eksporta gadījumā (Mainītā piegādes tipa kods 6)

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 2a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda eksporta muitas iestādes kodu, kurā tiks iesniegta eksporta deklarācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. panta 5. punktu.

Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

7

KOMERSANTS Jaunais pārvadājuma organizētājs

C

“R”, lai identificētu par pārvadājuma organizēšanu atbildīgo personu, ja ailē 3c ir vērtība “3” vai “4”

 

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

8

KOMERSANTS Jaunais pārvadātājs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”), ja sadalīšanas rezultātā mainās pārvadātājs

Identificē personu, kas veic jauno pārvadāšanu

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..35

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

9

TRANSPORTĒŠANAS INFORMĀCIJA

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā ir veiktas izmaiņas transportēšanas informācijā

 

99X

 

a

Transporta vienības kods

R

 

Norāda transporta vienības kodu(-us). Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 8

n..2

 

b

Transporta vienības reģistrācijas numurs

R

 

Ievada transporta vienības(-u) reģistrācijas numuru(-s)

an..35

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmanto plombas/zīmogus

Identificē plombas/zīmogus, ja tie izmantoti transporta vienības noplombēšanai/aizzīmogošanai

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, ko norāda attiecībā uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

f

Papildinformācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, ko norāda attiecībā uz transportu, piemēram, nākamā pārvadātāja, nākamās attiecīgās transporta vienības identifikācija

an..350

 

g

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

10

E-AD saturs

R

 

Atsevišķa datu grupa jālieto attiecībā uz katru preci, kas ietilpst nosūtītajā kravā

999x

 

a

Saraksta ieraksta īpašs atsauces numurs

R

 

Norāda īpašu kārtas numuru, kas sākas ar ciparu 1

n..3

 

b

Akcīzes preces kods

R

 

Norāda piemērojamo akcīzes preces kodu, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

an..4

 

c

KN kods

R

 

Norāda KN kodu, kas piemērojams sadalīšanas dienā

n8

 

d

Daudzums

R

 

Norāda daudzumu (izteikts mērvienībā, ko lieto kopā ar akcīzes preces kodu - skatīt II pielikuma 11. un 12. tabulu).

Attiecībā uz preču pārvietošanu reģistrētam piegādes vietasm, kas minēts Direktīvas 2008/118/EK 19. panta 3. punktā, preču daudzums nedrīkst pārsniegt atļauto saņemšanas daudzumu.

Attiecībā uz preču pārvietošanu Direktīvas 2008/118/EK 12. pantā minētai organizācijai, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa, preču daudzums nedrīkst pārsniegt daudzumu, kāds norādīts akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātā

n..15,3

 

e

Bruto svars

R

 

Norāda nosūtāmo preču bruto svaru (akcīzes preces iepakojumā)

n..15,2

 

f

Neto svars

R

 

Norāda akcīzes preču svaru bez iepakojuma

n..15,2

 

i

Akcīzes markas apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz akcīzes markām, ko pieprasa saņēmēja dalībvalsts

an..350

 

j

Akcīzes markas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

k

Akcīzes markas lietošanas pazīme

D

“R”, ja tiek izmantotas akcīzes markas

Norāda simbolu “1”, ja precēm ir piestiprinātas vai tās satur akcīzes markas vai simbolu “0”, ja precēm nav piestiprinātas vai tās nesatur akcīzes markas.

n1

 

o

Blīvums

C

“R”, ja attiecīgajai akcīzes precei piemērojams

Norāda blīvumu 15 °C temperatūrā, ja piemērojams saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

n..5,2

 

p

Preču apraksts

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu

Norāda preču aprakstu, lai identificētu pārvadājamās preces

an..350

 

q

Preču apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

r

Preču zīmola nosaukums

D

“R”, ja akcīzes precēm ir zīmols

Norāda preču zīmola nosaukumu, ja piemērojams

an..350

 

s

Preču zīmola nosaukuma valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts.

a2

11

IEPAKOJUMS

 

 

 

99x

 

a

Iepakojuma veida kods

R

 

Norāda iepakojuma veidu, izmantojot vienu no kodiem, kas norādīti II pielikumā, kodu sarakstā Nr. 9

a2

 

b

Iepakojumu skaits

C

“R”, ja ir norāde “Skaitāms”

Norāda iepakojumu skaitu, ja iepakojumus var saskaitīt saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 9

n..15

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmanto plombas/zīmogus

Identificē plombas/zīmogus, ja iepakojumi aizplombēti/aizzīmogoti

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2


6.   tabula

Saņemšanas apliecinājums/Eksporta apliecinājums

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Saņemšanas/eksporta apliecinājuma apstiprināšanas datums un laiks

C

Datumu un laiku norāda saņēmēja/eksporta dalībvalsts kompetentā iestāde pēc saņemšanas apliecinājuma/eksporta apliecinājuma apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

2

AKCĪZES PREČU PĀRVIETOŠANA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Norāda e-AD ARC

Skatīt II pielikum kodu sarakstu Nr. 2

an21

 

b

Kārtas numurs

R

 

Norāda e-AD kārtas numuru

n..5

3

KOMERSANTS Saņēmējs

R

 

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4

“O” piegādes tipa kodam 6

Nepiemēro piegādes tipa kodam 5

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda reģistrēta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru;

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

4

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4

“O” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 5

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

Norāda akcīzes preču faktisko piegādes vietu

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1

“O” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 5

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

Piegādes tipa kodiem:

1 norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru;

2, 3 un 5 norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 5

“O” piegādes tipa kodam 4

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 4c, 4e un 4f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3, 4 un 5

“O” piegādes tipa kodam 1

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

5

Saņēmēja IESTĀDE

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3, 4, 5 un 8

(Piegādes tipa kodus skatīt 1. tabulā, aile 1a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda saņēmēja dalībvalsts kompetentās iestādes kodu, kas atbildīga par akcīzes nodokļa kontroli piegādes vietā. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5.

an8

6

Saņemšanas/eksporta APLIECINĀJUMS

R

 

 

 

 

a

Akcīzes preču piegādes datums

R

 

Datums, kad tiek pabeigta pārvietošana saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 20. panta 2. punktu

Date

 

b

Vispārīgais saņemšanas rezultāts

R

 

Iespējamās vērtības:

1

=

Preces saņemtas, neatbilstību nav

2

=

Preces saņemtas, ir neatbilstības

3

=

Saņemšana atteikta

4

=

Saņemšana daļēji atteikta

21

=

Preces izvestas, neatbilstību nav

22

=

Preces izvestas, ir neatbilstības

23

=

Preču izvešana atteikta

n..2

 

c

Papildinformācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas saistīta ar akcīzes preču saņemšanu

an..350

 

d

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

7

Saņemšanas/eksporta APLIECINĀJUMA SATURS

C

“R”, ja saņemšanas vispārīgais rezultāts ir jebkura vērtība, kas nav 1 un 21 (skatīt aili 6b)

 

999X

 

a

Satura ieraksta īpašs atsauces numurs

R

 

Norāda e-AD satura ieraksta īpašu atsauces numuru (1. tabulas aile 17a), kas attiecas uz akcīzes precēm, kurām piemēro vienu no kodiem, kas nav 1 un 21

n..3

 

b

Iztrūkuma vai pārpalikuma indikators

D

“R”, ja attiecīgajā satura ierakstā ir konstatēts iztrūkums vai pārpalikums

Iespējamās vērtības:

S

=

Iztrūkums;

E

=

Pārpalikums

a1

 

c

Iztrūkuma vai pārpalikuma daudzums

C

“R”, ja ailē 7.b ir norādīts indikators

Norāda daudzumu (izteikts mērvienībā, ko lieto kopā ar akcīzes preces kodu - skatīt II pielikuma 11. un 12. tabulu):

n..15,3

 

d

Akcīzes preces kods

R

 

Norāda piemērojamo akcīzes preces kodu, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

an4

 

e

Atteiktais daudzums

C

“R”, ja saņemšanas vispārīgā rezultāta kods ir 4 (skatīt aili 6b)

Norāda katra satura ieraksta daudzumu, kam atteiktas akcīzes preces (izteikts mērvienībā, ko lieto kopā ar produkta kodu – skatīt II pielikuma 11. un 12. tabulu)

n..15,3

7.1

NEAPMIERINOŠS IEMESLS

D

“R” katram satura ierakstam, kam piemēro saņemšanas vispārīgā rezultāta kodus 2, 3, 4, 22 vai 23 (skatīt aili 6b)

 

9X

 

a

Neapmierinošs iemesls

R

 

Iespējamās vērtības:

0

=

Cits

1

=

Pārpalikums

2

=

Iztrūkums

3

=

Preces bojātas

4

=

Plomba/zīmogs bojāts

5

=

EKS (Eksporta kontroles sistēmas) ziņojums

6

=

Viens vai vairāki satura ieraksti ar kļūdainām vērtībām

n1

 

b

Papildinformācija

C

“R”, ja neapmierinoša iemesla kods ir 0

“O”, ja neapmierinoša iemesla kods ir 3, 4 vai 5

(skatīt aili 7.1a)

Norāda jebkādu papildu informāciju saistībā ar akcīzes preču saņemšanu

an..350

 

c

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošo valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2


(1)  OV L 359, 4.12.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 8, 11.1.1996., 11. lpp.

(4)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(5)  OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.

(6)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.

(7)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(8)  OV L 128, 27.5.2009., 15. lpp.


II PIELIKUMS

(saskaņā ar 2. pantu)

Kodu saraksti

1.   VALODU KODI

Valodu kodiem izmantoti ISO 639.1 (divburtu kodi) standarta kodi; papildus iekļaujot divus kodus, kas nav norādīti minētajā standartā, lai tos lietotu kopā ar valodu, kurās neizmanto latīņu alfabētu, latīņu alfabēta variantu, piemēram:

bt – Bulgāru valoda (latīņu alfabēts)

gr – Grieķu valoda (latīņu alfabēts)

Kods

Apraksts

bg

Bulgāru valoda

bt

Bulgāru valoda (latīņu alfabēts)

cs

Čehu valoda

da

Dāņu valoda

nl

Holandiešu valoda

en

Angļu valoda

et

Igauņu valoda

fi

Somu valoda

fr

Franču valoda

ga

Īru valoda

gr

Grieķu valoda (latīņu alfabēts)

de

Vācu valoda

el

Grieķu valoda

hu

Ungāru valoda

it

Itāļu valoda

lv

Latviešu valoda

lt

Lietuviešu valoda

mt

Maltiešu valoda

pl

Poļu valoda

pt

Portugāļu valoda

ro

Rumāņu valoda

sk

Slovāku valoda

sl

Slovēņu valoda

es

Spāņu valoda

sv

Zviedru valoda

2.   ADMINISTRATĪVĀS ATSAUCES KODS

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemērs

1

Gads

Ciparu (2 simboli)

05

2

Dalībvalsts, kurā sākotnēji iesniegts e-AD, identifikators

Burtu (2 simboli)

ES

3

Dalībvalsts piešķirts īpašs kods

Burtu un ciparu (16 simboli)

7R19YTE17UIC8J45

4

Kontrolcipars

Ciparu (1 simbols)

9

Lauks 1 – preču pārvietošanas oficiālās akceptēšanas kalendārā gada pēdējie divi cipari.

Lauks 3 – īpašs pārvietošanas EMCS identifikators. Šī lauka izmantošana ir dalībvalsts ziņā, tomēr katrai pārvietošanai ir jābūt īpašam numuram EMCS.

Lauks 4 – piešķir visa ARC kontrolciparu, kas var palīdzēt konstatēt kļūdas, kodējot ARC.

3.   DALĪBVALSTIS

Jābūt identiskam ar ISO divburtu standarta kodiem (1) (ISO 3166), kas ierobežoti ar dalībvalstu sarakstu, izņemot:

Grieķijai, kur GR vietā jālieto EL.

Apvienotajai Karalistei, kur UK vietā jālieto GB.

4.   VALSTU KODI

Lieto ISO divburtu standarta kodus (ISO 3166).

5.   MUITAS IESTĀDES KODS (COR)

COR sastāv no dalībvalsts identifikatora (skatīt kodu sarakstu Nr. 3), pēc kura norādīts sešzīmju burtu un ciparu dalībvalsts piešķirts numurs, piemēram, IT0830AB.

6.   GARANTĒTĀJA TIPA KODS

Kods

Apraksts

1

Nosūtītājs

2

Pārvadātājs

3

Akcīzes preču īpašnieks

4

Saņēmējs

12

Nosūtītāja un pārvadātāja vienotais nodrošinājums

13

Nosūtītāja un akcīzes preču īpašnieka vienotais nodrošinājums

14

Nosūtītāja un piegādes vietas vienotais nodrošinājums

23

Pārvadātāja un akcīzes preču īpašnieka vienotais nodrošinājums

24

Pārvadātāja un saņēmāja vienotais nodrošinājums

34

Akcīzes preču īpašnieka un piegādes vietas vienotais nodrošinājums

123

Nosūtītāja, pārvadātāja un akcīzes preču īpašnieka vienotais nodrošinājums

124

Nosūtītāja, pārvadātāja un piegādes vietas vienotais nodrošinājums

134

Nosūtītāja, akcīzes preču īpašnieka un piegādes vietas vienotais nodrošinājums

234

Pārvadātāja, akcīzes preču īpašnieka un piegādes vietass vienotais nodrošinājums

1234

Nosūtītāja, pārvadātāja, akcīzes preču īpašnieka un piegādes vietas vienotais nodrošinājums

7.   TRANSPORTA VEIDU KODI

Kods

Apraksts

0

Cits

1

Jūras transports

2

Dzelzceļa transports

3

Autopārvadājumi

4

Gaisa transports

5

Pasta sūtījumi

7

Stacionāras transporta iekārtas

8

Iekšzemes ūdensceļu transports

8.   TRANSPORTA VIENĪBU KODI

Kods

Apraksts

1

Konteiners

2

Satiksmes līdzeklis

3

Treilers

4

Traktors

9.   IEPAKOJUMU KODI

Lieto Regulas (EEK) Nr. 2454/93 38. pielikuma 31. ailē norādītos kodus

10.   ANULĒŠANAS IEMESLU KODI

Kods

Apraksts

0

Cits

1

Pārrakstīšanās kļūda

2

Darījums pārtraukts

3

Dubults e-AD

4

Pārvietošana nav uzsākta nosūtīšanas dienā

11.   AKCĪZES PRECES

EPC

CAT

VIENĪBA

Apraksts

A

P

D

T200

T

4

Cigaretes, kā minēts Padomes Direktīvas 95/59/EK 4. panta 1. punktā un 7. panta 2. punktā (2)

N

N

N

T300

T

4

Cigāri un cigarillas, kā minēts Direktīvas 95/59/EK 3. pantā un 7. panta 1. punktā

N

N

N

T400

T

1

Sasmalcināta tabaka, kas paredzēta cigarešu tīšanai, kā noteikts Direktīvas 95/59/EK 6. pantā

N

N

N

T500

T

1

Cita veida smēķējamā tabaka, kā noteikts saskaņā ar Direktīvas 95/59/EK 5. pantu un 7. panta 2. punktu

N

N

N

B000

B

3

Alus, kā minēts Direktīvas 92/83/EEK 2. pantā

Y

Y

N

W200

W

3

Nedzirkstošais vīns un nedzirkstošie raudzēti dzērieni, kas nav vīns un alus, kā minēts Direktīvas 92/83/EEK 8. panta 1. punktā un 12. panta 1. punktā

Y

N

N

W300

W

3

Dzirkstošais vīns un dzirkstoši raudzēti dzērieni, kas nav vīns un alus, kā minēts Direktīvas 92/83/EEK 8. panta 2. punktā un 12. panta 2. punktā

Y

N

N

I000

I

3

Starpprodukti, kas minēti Direktīvas 92/83/EEK 17. pantā

Y

N

N

S200

S

3

Alkoholiskie dzērieni, kas minēti Direktīvas 92/83/EEK 20. panta pirmajā, otrajā un trešajā ievilkumā

Y

N

N

S300

S

3

Etilspirts, kas minēts Direktīvas 92/83/EEK 20. panta pirmajā ievilkumā, uz kuru attiecas KN kodi 2207 un 2208, kas nav spirtotie dzērieni (S200)

Y

N

N

S400

S

3

Daļēji denaturēts spirts, kas atbilst Direktīvas 92/83/EEK 20. pantam, ir alkoholisks dzēriens, kas ticis denaturēts, bet kas vēl neatbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, lai tam varētu piemērot nodokļu atbrīvojumu, kā to paredz minētās direktīvas 27. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkts, izņemot alkoholiskos dzērienus (S200)

Y

N

N

S500

S

3

Produkti, kas satur etilspirtu, kā minēts Direktīvas 92/83/EEK 20. panta pirmajā ievilkumā, uz kuriem attiecas KN kodi, kas nav kodi 2207 un 2208

Y

N

N

E200

E

2

Augu un dzīvnieku eļļas – produkti, kas atbilst KN kodiem 1507 līdz 1518, ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Padomes Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta a) apakšpunkts (3))

N

N

Y

E300

E

2

Minerāleļļas (energoprodukti) – produkti, kas atbilst KN kodiem 2707 10, 2707 20, 2707 30 un 2707 50 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

N

N

Y

E410

E

2

Etilēts benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 11 31, 2710 11 51 un 2710 11 59 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E420

E

2

Bezsvina benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 un 2710 11 49 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E430

E

2

Gāzeļļa, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 41 līdz 2710 19 49 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E440

E

2

Gāzeļļa, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 41 līdz 2710 19 49 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E450

E

2

Petroleja, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 21 un 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E460

E

2

Petroleja, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 21 and 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E470

E

1

Degvieleļļa, kas atbilst KN kodiem 2710 19 61 līdz 2710 19 69 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

N

E480

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 un attiecas uz beztaras preču pārvadājumiem (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E490

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 11 līdz 2710 19 69, kas nav iepriekš minēti, izņemot produktus, kas atbilst KN kodiem 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, un attiecas uz pārvadājumiem, kas nav beztaras pārvadājumi (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

N

N

Y

E500

E

1

Sašķidrinātas naftas gāze un citi gāzveida ogļūdeņraži (LPG) ar KN kodiem 2711 12 11 līdz 2711 19 00 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

N

N

N

E600

E

1

Piesātināti acikliskie ogļūdeņraži, kas atbilst KN kodam 2901 10 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

N

N

N

E700

E

2

Cikliskie ogļūdeņraži, kas atbilst KN kodiem 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 un 2902 44 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

N

N

Y

E800

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodam 2905 11 00 (koka spirts (metilspirts)), ja tie nav sintētiskas izcelsmes produkti un tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta g) apakšpunkts)

N

N

Y

E910

E

2

Taukskābes mono-alkil esteri, kuru tilpumsaturs ir 96,5 % vai vairāk esteru (FAMAE), kas atbilst KN kodam 3824 90 99 (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

N

N

Y

E920

E

2

Produkti, kas atbilst KN kodam 3824 90 99, ja tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu – tie nav taukskābes mono-alkil esteri, kuru tilpumsaturs ir 96,5 % vai vairāk esteru (FAMAE) (Direktīvas 2003/96/EK 20. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

N

N

Y

Piezīme.

Tabulā norādītie KN kodi attiecībā uz energoproduktiem atbilst Komisijas Regulai (EK) Nr. 2031/2001 (OV L 279, 23.10.2001.).

Aiļu apzīmējumu paskaidrojumi:

EPC Akcīzes preces kods

CAT Akcīzes preces kategorija

VIENĪBA Mērvienība (norādīta 12. sarakstā)

A: Jānorāda spirta koncentrācija (Jā/Nē), izņemot akcīzes preces kodam B000 (alus), ja ir norādīti Plato grādi

P: Var norādīt Plato grādus (Jā/Nē)

D: Jānorāda blīvums 15 °C (Jā/Nē)

12.   MĒRVIENĪBAS

Mērvienības kods

Apraksts

1

Kg

2

Litrs (15 °C temperatūrā)

3

Litrs (20 °C temperatūrā)

4

1 000 vienības


(1)  ANO/EEK Darba grupas starptautiskās tirdzniecības procedūru sekmēšanai Ieteikumi Nr. 3, trešais izdevums, Ženēva, 1996. gada janvāris, EEK/TIRDZNIECĪBA/201.

(2)  OV L 291, 6.12.1995., 40. lpp.

(3)  OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp.


29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/65


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 685/2009

(2009. gada 28. jūlijs),

ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2008./2009. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 945/2008 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 666/2009 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 945/2008 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 29. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 258, 26.9.2008., 56. lpp.

(4)  OV L 194, 25.7.2009., 3. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2009. gada 29. jūlija piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

33,93

8,27

1701 99 10 (2)

33,93

4,16

1701 99 90 (2)

33,93

4,16

1702 90 95 (3)

0,34

0,32


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


DIREKTĪVAS

29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/67


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/84/EK

(2009. gada 28. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sulfurilfluorīdu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Minētajā sarakstā ir sulfurilfluorīds.

(2)

Ar Komisijas Direktīvu 2006/140/EK (3) sulfurilfluorīds kā aktīvā viela ir iekļauts Direktīvas 98/8/EK I pielikumā izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 sulfurilfluorīds tagad ir novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai insekticīdos, kas ir minētās direktīvas V pielikumā definētais 18. produktu veids.

(4)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Zviedrija, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2007. gada 19. jūnijā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(5)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2009. gada 20. februārī iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(6)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto kā insekticīdus un kuri satur sulfurilfluorīdu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ieteicams iekļaut sulfurilfluorīdu I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, ko izmanto kā insekticīdus un kas satur sulfurilfluorīdu, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(7)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā izklāstītos secinājumus, ir lietderīgi noteikt, ka produktus, kuri satur sulfurilfluorīdu un kurus izmanto kā insekticīdus, atļauts lietot tikai apmācītiem profesionāļiem saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 2. punkta i) apakšpunkta e) punktu un ka atļauju piešķiršanas procesā attiecībā uz šādiem produktiem jāveic īpaši riska mazināšanas pasākumi, lai nodrošinātu strādājošo un apkārtējo cilvēku drošību.

(8)

Turklāt ir lietderīgi paredzēt veikt pastāvīgu sulfurilfluorīda monitoringu troposfēras gaisā un regulāri paziņot Komisijai minētajā monitoringā iegūtos rezultātus.

(9)

Svarīgi, ka šīs direktīvas noteikumi tiek piemēroti vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kas kā aktīvo vielu satur sulfurilfluorīdu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties attiecīgo jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, un jo īpaši lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas sulfurilfluorīdu saturošiem 18. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt, ka tās ievēro Direktīvu 98/8/EK.

(12)

Tādēļ Direktīva 98/8/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2011. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.

(3)  OV L 414, 30.12.2006., 78. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā pievieno šādu ierakstu Nr. 1:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

 

 

 

“994 g/kg

2011. gada 1. jūlijs

2013. gada 30. jūnijs

2021. gada 30. jūnijs

18

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1.

Produktus pārdod tikai apmācītiem profesionāļiem, un vienīgi tie drīkst izmantot šos produktus.

2.

Jāveic pienācīgi pasākumi, lai fumigācijas un izmantoto ēku vai citu slēgtu telpu vēdināšanas procesā aizsargātu fumigatorus un apkārtējos cilvēkus.

3.

Uz produktu marķējuma un/vai drošības datu lapās norāda, ka, pirms veikt fumigāciju slēgtās telpās, jāaizvāc visi pārtikas produkti.

4.

Troposfērā tiek veikts sulfurilfluorīda koncentrāciju monitorings.

5.

Dalībvalstis arī nodrošina, ka, sākot vēlākais piecus gadus pēc atļaujas saņemšanas, pārskatus par iepriekš 4. punktā minētā monitoringa rezultātiem atļaujas saņēmēji katru piekto gadu nosūta tieši Komisijai. Analīzē mazākā nosakāmā koncentrācija ir vismaz 0, 5 ppt (ekvivalents 2,1 ng sulfurilfluorīda daudzumam m3 troposfērā).”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/70


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 9. jūlijs)

par ekoloģisko kritēriju noteikšanu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4595)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/567/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas programmu (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otro daļu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000 Kopienas ekomarķējumu var piešķirt ražojumiem ar tādām īpašībām, kuras var nodrošināt būtisku uzlabojumu saistībā ar galvenajiem vides aspektiem.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1980/2000 paredzēts noteikt konkrētus ekomarķējuma kritērijus katrai ražojumu grupai, pamatojoties uz Eiropas Savienības Ekomarķējuma komitejas izstrādātajiem kritērijiem.

(3)

Tajā paredzēts arī, ka ekomarķējuma kritēriji un ar tiem saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības ir laikus jāpārskata pirms katrai ražojumu grupai noteikto kritēriju spēkā esības termiņa beigām.

(4)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000 ir laikus pārskatīti ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās attiecīgās vērtēšanas un verifikācijas prasības, kas noteiktas Komisijas 1999. gada 17. februāra Lēmumā 1999/178/EK (2), ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai, kas grozīts ar 2002. gada 15. maija Lēmumu 2002/371/EK (3), ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem. Šie ekoloģiskie kritēriji un attiecīgās vērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2009. gada 31. decembrim.

(5)

Ņemot vērā pārskatīšanas rezultātus, zinātnes attīstības un tirgus norišu dēļ ir lietderīgi grozīt ražojumu grupas definīciju un noteikt jaunus ekoloģiskos kritērijus.

(6)

Šiem ekoloģiskajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām vērtēšanas un verifikācijas prasībām jāpaliek spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

(7)

Tāpēc Lēmums 1999/178/EK ir jāaizstāj.

(8)

Ir jānosaka pārejas periods, lai ražotājiem, kuriem atbilstīgi Lēmumā 1999/178/EK noteiktajiem kritērijiem piešķirts tekstilizstrādājumu ekomarķējums, dotu pietiekamu laiku savu ražojumu pielāgošanai pārskatītajiem kritērijiem un prasībām. Ražotājiem būtu jāatļauj ar Lēmumā 1999/178/EK vai šajā lēmumā noteiktajiem kritērijiem saistītus pieteikumus iesniegt līdz šā lēmuma spēkā esamības termiņa beigām.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1980/2000 17. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Produktu grupā “tekstilizstrādājumi” ietilpst:

a)

apģērbs un aksesuāri no tekstilmateriāliem: apģērbs un aksesuāri (piemēram, kabatlakatiņi, šalles, somas, iepirkumu somas, mugursomas, jostas u. c.), kuri satur vismaz 90 masas % tekstilšķiedru;

b)

iekštelpu tekstilizstrādājumi: tekstilizstrādājumi lietošanai telpās, kuru sastāvā ir ne mazāk par 90 masas % tekstilšķiedru. Pie šīs grupas pieder arī mašas un grīdsegas. Izņēmums ir grīdu un sienu vienlaidu segumi;

c)

šķiedras, dzijas un audumi (tostarp izturīgi neausti audumi), kas paredzēti apģērbam un aksesuāriem no tekstilmateriāliem vai iekštelpu tekstilizstrādājumiem.

Šajā produktu grupā neietilpst tekstilizstrādājumi, kas apstrādāti ar biocīdiem produktiem, izņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (4) IA pielikumā iekļautos biocīdos produktus, kuros iekļautās attiecīgās vielas tekstilizstrādājumiem nodrošina papildu īpašības, kuru tiešais uzdevums ir cilvēka veselības aizsardzība (t. i., biocīdi produkti, ko pievieno auduma tīkliem un apģērba piederumiem, kas paredzēti aizsardzībai pret moskītiem, blusām, ērcēm vai alergēniem) un ja aktīvo vielu ir atļauts izmantot konkrētajam mērķim atbilstoši Direktīvas 98/8/EK V pielikumam.

Attiecībā uz “apģērbu un aksesuāriem no tekstilmateriāliem” un “iekštelpu tekstilizstrādājumiem”: aprēķinot tekstilšķiedru masas daļu, neņem vērā pūkas, spalvas, plēves un pārklājumus.

2. pants

Lai saņemtu Kopienas ekomarķējumu, ko piešķir tekstilizstrādājumu produktu grupai piederošajiem izstrādājumiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000, tekstilizstrādājumiem jāatbilst šā lēmuma pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

3. pants

Produktu grupas “tekstilizstrādājumi” ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un atbilstības pārbaudes prasības ir spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

4. pants

Administratīviem mērķiem produktu grupai “tekstilizstrādājumi” piešķir kodu “016”.

5. pants

Lēmums 1999/178/EK tiek atcelts.

6. pants

1.   Pieteikumus ekomarķējuma saņemšanai produktu grupā “tekstilizstrādājumi”, kas iesniegti pirms šā lēmuma pieņemšanas datuma, izvērtē atbilstoši Lēmuma 1999/178/EK nosacījumiem.

2.   Pieteikumus ekomarķējuma saņemšanai produktu grupā “tekstilizstrādājums”, kas iesniegti no šā lēmuma pieņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 31. decembrim, ir atļauts sagatavot atbilstoši Lēmuma 1999/178/EK kritērijiem vai šajā lēmumā noteiktajiem kritērijiem.

Šos pieteikumus izvērtē atbilstoši kritērijiem, saskaņā ar kuriem pieteikumi ir sagatavoti.

3.   Ja ekomarķējumu piešķir, pamatojoties uz pieteikumu, kas izvērtēts saskaņā ar Lēmumā 1999/178/EK noteiktajiem kritērijiem, šo ekomarķējumu ir atļauts izmantot divpadsmit mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 57, 5.3.1999., 21. lpp.

(3)  OV L 133, 18.5.2002., 29. lpp.

(4)  OV L 123, 4.4.1998., 1. lpp.


PIELIKUMS

PAMATPRINCIPI

Kritēriju noteikšanas mērķi

Šo kritēriju mērķis ir jo īpaši veicināt ar tekstilrūpniecības pamatprocesiem, tostarp vērpšanu, aušanu, adīšanu, balināšanu, krāsošanu un apdari, saistītā ūdens piesārņojuma samazināšanu.

Kritēriji ir noteikti līmeņos, kas veicina to, ka tiek marķēti tekstilizstrādājumi, kuriem ir mazāka ietekme uz vidi.

Vērtēšanas un verifikācijas prasības

Konkrētās vērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas katrā kritērijā.

Ja pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz deklarācijas, dokumenti, analīzes, testēšanas pārskati vai citi pierādījumi par atbilstību kritērijiem, uzskata, ka to izcelsme var būt pats pieteikuma iesniedzējs un/vai tā piegādātāji, un/vai to piegādātāji u. c.

Attiecīgos gadījumos var izmantot citas testēšanas metodes, kas nav norādītas konkrētajam kritērijam, ja tās kā ekvivalentas ir atzinusi kompetentā iestāde, kura izvērtē pieteikumu.

Funkcionālā vienība, uz kuru attiecina konkrētos rādītājus, ir tekstilizstrādājuma 1 kg normālos apstākļos (gaisa relatīvais mitrums 65 % ± 4 % un 20 °C ± 2 °C temperatūra; šie standartapstākļi noteikti standartā ISO 139 “Tekstilizstrādājumi. Kondicionēšanas un testēšanas standartatmosfēras”).

Attiecīgos gadījumos kompetentās iestādes ir tiesīgas pieprasīt apliecinošus dokumentus vai veikt neatkarīgas pārbaudes.

Izvērtējot pieteikumus un uzraugot atbilstību kritērijiem, kompetentajām iestādēm ieteicams ņemt vērā atzītu vides vadības sistēmu, piemēram, EMAS vai ISO 14001, īstenošanu (piezīme: šādas vadības sistēmas īstenošana nav obligāta).

EKOLOĢISKIE KRITĒRIJI

Ekoloģiskie kritēriji iedalīti trīs pamatkategorijās: tekstilšķiedru, tekstilrūpniecības procesu un ķīmisko vielu un to piemērotības kritēriji.

TEKSTILŠĶIEDRU KRITĒRIJI

Šajā iedaļā noteikti kritēriji šādām šķiedrām: akrilšķiedrai, kokvilnai un citām dabīgajām sēklapvalka šķiedrām, elastāna šķiedrai, linšķiedrai un citām lūksnes šķiedrām, nemazgātai vilnai un citām keratīna šķiedrām, celulozes mākslīgajām šķiedrām, poliamīdu, poliesteru un polipropilēna šķiedrām.

Var izmantot arī citas šķiedras, kurām nav noteikti īpaši ekoloģiskie kritēriji, izņemot minerālšķiedras, stiklšķiedru, metālu šķiedras, oglekļa šķiedras un citas neorganisko materiālu šķiedras.

Kritērijus, kas attiecīgajam tekstilšķiedru veidam noteikti šajā iedaļā, var neievērot, ja attiecīgās šķiedras saturs gatavā ražojumā ir mazāks nekā 5 %. Tos var neievērot arī tad, ja šķiedras iegūtas atkārtotā pārstrādē. Šajā kontekstā atkārtotā pārstrādē iegūtas šķiedras ir šķiedras, kas iegūtas tikai no tekstilmateriālu vai apģērbu ražošanas atgriezumiem vai no pēclietošanas atkritumiem (tekstilmateriālu vai citiem atkritumiem). Tomēr vismaz 85 masas % šķiedru izstrādājumā jāatbilst vai nu attiecīgajām šķiedrām noteiktajiem kritērijiem, ja tādi ir, vai arī šķiedrām jābūt iegūtām atkārtotā pārstrādē

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku informāciju par tekstilizstrādājuma sastāvu.

1.   Akrils

1.1.

Akrilnitrila saturs neapstrādātajās šķiedrās, ko izved no ražotnes, ir mazāks nekā 1,5 mg/kg.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatu, kura sagatavošanai izmantota šāda testēšanas metode: ekstrakcija ar verdošu ūdeni un kvantitatīva noteikšana ar kapilāro gāzu–šķidruma hromatogrāfiju.

1.2.

Akrilnitrila emisija gaisā (polimerizācijā un līdz sagatavošanai vērpšanai), ko izsaka kā vidējo lielumu gadā, ir mazāka nekā 1 g/kg saražotās šķiedras.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz visus dokumentus un/vai testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

2.   Kokvilna un citas dabīgās sēklapvalka šķiedras (arī kapoks)

Kokvilna un citas dabīgās sēklapvalka šķiedras (turpmāk “kokvilna”) nesatur vairāk kā 0,05 ppm (izmantojot noteikšanas metodi ar atbilstīgu jutību) šādu ķīmisko vielu: aldrīns, kaptafols, hlordāns, DDT, dieldrīns, endrīns, heptahlors, heksahlorbenzols, heksahlorcikloheksāns (visi izomēri), 2,4,5-T, hlordimeforms, hlorbenzilāts, dinosebs un tā sāļi, monokrotofoss, pentahlorfenols, toksafēns, metamidofoss, metilparations, parations, fosfamidons. Testē neapstrādātu kokvilnu pirms tās jebkāda veida apstrādes ar slapjo paņēmienu un testēšanu veic katrai kokvilnas partijai vai divas reizes gadā, ja gadā tiek saņemtas vairāk nekā divas kokvilnas partijas.

Šo prasību nepiemēro, ja vairāk nekā 50 % kokvilnas, kas ir ražojumā, ražota atbilstīgi bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, par ko iegūts neatkarīgas organizācijas apliecinājums, ka kokvilna ražota saskaņā ar ražošanas un inspekcijas prasībām, kuras noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 834/2007 (1).

Šo prasību nepiemēro, ja var iesniegt dokumentārus pierādījumus, kas apliecina lauksaimnieku identitāti, kuri ražojuši vismaz 75 % kokvilnas, kas izmantota gatavajā ražojumā, un minēto lauksaimnieku deklarāciju par to, ka iepriekšminētās vielas nav lietotas kokvilnas laukos vai uzņēmumos, kuros minētā kokvilna ražota, vai pašas kokvilnas apstrādei.

Ja 95 % kokvilnas, kas ir ražojumā, iegūta ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, par ko iegūts neatkarīgas organizācijas apliecinājums, ka kokvilna ražota saskaņā ar ražošanas un inspekcijas prasībām, kuras noteiktas Regulā (EK) Nr. 834/2007, pieteikuma iesniedzējs aiz ekomarķējuma var norādīt “bioloģiski ražota kokvilna”. Ja 70–95 % kokvilnas, kas ir ražojumā, iegūta ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, to var marķēt ar norādi “ražota no xy % bioloģiskas kokvilnas”).

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz apliecinājumus par bioloģiskās lauksaimniecības sertificēšanu vai dokumentāciju par to, ka nav lietotas attiecīgās ķīmiskās vielas, vai testēšanas pārskatu, kas sagatavots, izmantojot šādas testēšanas metodes: attiecīgi – US EPA 8081 A (hlororganiskie pesticīdi ar ultraskaņas vai Soksleta ekstrakciju nepolārā šķīdinātājā (ar izooktānu vai heksānu), 8151 A (hlororganiskie herbicīdi, izmantojot metanolu), 8141 A (fosfororganiskie savienojumi) vai 8270 C (vāji gaistoši organiskie savienojumi).

Ik gadu ir jāizmanto vismaz 3 % kokvilnas, kas ražota atbilstīgi bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, par ko iegūts neatkarīgas organizācijas apliecinājums, ka kokvilna ražota saskaņā ar ražošanas un inspicēšanas prasībām, kuras noteiktas Regulā (EK) Nr. 834/2007.

Pieteikuma iesniedzējs nodrošina:

informāciju par sertifikācijas iestādi,

deklarāciju, kurā norādīta bioloģiski ražotas un sertificētas kokvilnas daļa visos ar ekomarķējumu marķētajos tekstilizstrādājumos gada laikā.

Kompetentā iestāde var pieprasīt papildu dokumentus, lai varētu novērtēt, vai ir izpildītas standarta un sertificēšanas sistēmas prasības.

3.   Elastāns

3.1.

Aizliegts izmantot alvas organiskos savienojumus.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu vielu neizmantošanu.

3.2.

Aromātisko diizocianātu emisija gaisā polimerizācijas un vērpšanas laikā, ko mēra katra attiecīgā procesa posma norises laikā, kurā iekļauta difūzā emisija un kura izteikta gada vidējās vērtības veidā, nepārsniedz 5 mg/kg saražotās šķiedras.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz visus dokumentus un/vai testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

4.   Linšķiedra un citas lūksnes šķiedras (tostarp kaņepju, džutas un rāmijas šķiedras)

Nav pieļaujama linšķiedras un citu lūksnes šķiedru ieguve ar mērcēšanu, ja mērcēšanas notekūdeņus neattīra tā, ka ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) vai kopējais organiskā oglekļa (TOC) saturs tiek pazemināts ne mazāk par 75 % kaņepāju mērcēšanas notekūdeņos un ne mazāk par 95 % – linu un pārējo lūksnes šķiedraugu mērcēšanas notekūdeņos

Vērtēšana un verifikācija: ja izmanto mērcēšanu ūdenī, pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatu, kura sagatavošanai izmantota šāda testēšanas metode: ISO 6060 (ĶSP).

5.   Nemazgāta vilna un citas keratīna šķiedras (tostarp aitas, kamieļa, alpakas un kazas vilna)

5.1.

Kopējais šādu vielu saturs nepārsniedz 0,5 ppm: γ-heksahlorcikloheksāns (lindāns), α-heksahlorcikloheksāns, β-heksahlorcikloheksāns, δ-heksahlorcikloheksāns, aldrīns, dieldrīns, endrīns, p,p′-DDT, p,p′-DDD.

5.2.

Kopējais šādu vielu saturs nepārsniedz 2 ppm: diazinons, propetamfoss, hlorfenvinfoss, dihlorfentions, hlorpirifoss, fenhlorofoss, etions, pirimifosmetils.

5.3.

Kopējais šādu vielu saturs nepārsniedz 0,5 ppm: cipermetrīns, deltametrīns, fenvalerāts, cihalotrīns, flumetrīns.

5.4.

Šādu vielu kopīgais saturs nepārsniedz 2 ppm: diflubenzurons, triflumurons, diciklanils.

Testē neapstrādātu vilnu, pirms tai veikta jebkāda veida apstrāde ar slapjo paņēmienu, un testēšanu veic katrai partijai vai divas reizes gadā, ja gada laikā tiek saņemtas vairāk nekā divas partijas.

Šīs prasības (kā noteikts 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. punktā un katrā atsevišķi) nepiemēro, ja var iesniegt dokumentārus pierādījumus, kas apliecina to lauksaimnieku identitāti, kuri ražojuši vismaz 75 % vilnas vai attiecīgās keratīna šķiedras, un minēto lauksaimnieku deklarāciju par to, ka iepriekšminētās vielas nav lietotas attiecīgajos laukos vai saņēmuši attiecīgie dzīvnieki.

Vērtēšana un verifikācija attiecībā uz 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. punktu: pieteikuma iesniedzējs iesniedz iepriekš minētos dokumentus vai arī testēšanas pārskatu, kura sagatavošanai izmantota šāda testēšanas metode: IWTO Draft Test Method 59.

5.5.

Kanalizācijā novadīto vilnas mazgāšanas notekūdeņu ĶSP nedrīkst pārsniegt 60 g/kg nemazgātas vilnas, un notekūdeņi jāattīra centralizētajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tā, lai ĶSP saturs, kas izteikts kā gada vidējais lielums, būtu samazināts vismaz par 75 %.

Uz vietas ražotnē attīrītu un virszemes ūdeņos ievadītu notekūdeņu ĶSP, kas nonāk virszemes ūdeņos, nedrīkst pārsniegt 45 g/kg nemazgātas vilnas. Virszemes ūdeņos novadīto attīrīto notekūdeņu pH ir 6 līdz 9 (ja saņemošo ūdeņu pH nav ārpus minētā intervāla) un temperatūra ir zemāka nekā 40 °C (ja saņemošā ūdens temperatūra nav par to augstāka). Vilnas mazgāšanas uzņēmumam detalizēti jāapraksta mazgāšanas notekūdeņu attīrīšana un regulāri jāveic ĶSP monitorings.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz ar šo kritēriju saistītos datus un testēšanas pārskatus, izmantojot testēšanas metodi: ISO 6060.

6.   Celulozes mākslīgās šķiedras (tostarp viskozes šķiedras, lyocell šķiedras, acetātšķiedras, cupro šķiedras, triacetātšķiedras)

6.1.

Absorbējamo organisko halogēnsavienojumu (AOX) saturs šķiedrā nepārsniedz 250 ppm.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatu, kura sagatavošanai izmantota šāda testēšanas metode: ISO 11480.97 (sadedzināšana kontrolētos apstākļos un mikrokulonometrija).

6.2.

Viskozes šķiedrām kā vidējais lielums gadā izteiktais sēra saturs sēra savienojumu emisijās atmosfērā nepārsniedz 120 g/kg saražotās pavedienšķiedras un 30 g/kg saražotās štāpeļšķiedras. Ja konkrētajā vietā ražo abu veidu šķiedras, tad kopējā emisija nedrīkst pārsniegt atbilstīgo vidējo svērto lielumu.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz visus dokumentus un/vai testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam, pievienojot atbilstības deklarāciju.

6.3.

Attiecībā uz viskozes šķiedrām tā cinka emisija ūdenī no ražotnes, kuru izsaka kā vidējo lielumu gadā, nepārsniedz 0,3 g/kg šķiedras.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz visus dokumentus un/vai testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

6.4.

Attiecībā uz cupro šķiedrām – kā vidējais lielums gadā izteiktais vara saturs ražotnes notekūdeņos nepārsniedz 0,1 ppm.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz visus dokumentus un/vai testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

7.   Poliamīda šķiedra

Kā vidējais lielums gadā izteiktā N2O emisija gaisā no monomēra ražošanas nepārsniedz 10 g/kg saražotās poliamīda-6 šķiedras un 50 g/kg saražotās poliamīda-6,6 šķiedras.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz visus dokumentus un/vai testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

8.   Poliesteris

8.1.

Antimona saturs poliesteru šķiedrās nepārsniedz 260 ppm. Ja antimonu neizmanto, pieteikuma iesniedzējs aiz ekomarķējuma var pievienot uzrakstu “nesatur antimonu” (vai tam līdzvērtīgu tekstu).

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz vai nu deklarāciju par to, ka antimona savienojumi netiek izmantoti, vai testēšanas pārskatu, kura sagatavošanai izmantota šāda testēšanas metode: tieša noteikšana ar atomu absorbcijas spektrometrijas metodi. Testē neapstrādātu šķiedru pirms tās jebkāda veida apstrādes ar slapjo paņēmienu.

8.2.

Gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisija no polimerizācijas vai poliestera šķiedras ražošanas, ko mēra katra attiecīgā procesa posma laikā, kurā iekļauta difūzā emisija un kura izteikta gada vidējās vērtības veidā, nepārsniedz 1,2 g/kg saražoto poliesteru sveķu. (Pie GOS pieder visi organiskie savienojumi, kuru tvaika spiediens 293,15 K temperatūrā ir 0,01 kPa vai lielāks vai kuriem konkrētajos lietošanas apstākļos ir atbilstīgā gaistamība.)

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz visus dokumentus un/vai testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

9.   Polipropilēns

Aizliegts izmantot pigmentus uz svina bāzes.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu vielu neizmantošanu.

PROCESU UN ĶĪMISKO VIELU KRITĒRIJI

Attiecīgie šajā iedaļā noteiktie kritēriji attiecas uz visiem izstrādājuma ražošanas posmiem, tostarp – šķiedru ražošanu. Tomēr ir pieļaujams, ka atkārtotā pārstrādē iegūtajās šķiedrās ir kādas šiem kritērijiem neatbilstošas krāsvielas vai citas vielas, bet tikai tādā gadījumā, ja tās izmantotas šķiedru iepriekšējā aprites ciklā.

10.   Šķiedru un dziju apdares materiāli un palīglīdzekļi

10.1.

Struktūras uzlabošana (size): vismaz 95 % (sausnas) šķiedru vai dzijas struktūras uzlabošanas (sizeing) līdzekļu komponentu ir ar pietiekamu bioloģiskās noārdīšanās spēju vai atdalāmi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, vai arī izmantojami atkārtotai pārstrādei.

Tiek ņemta vērā katras sastāvdaļas summa.

Vērtēšana un verifikācija: šajā kontekstā uzskata, ka viela ir “pietiekami bioloģiski noārdāma vai atdalāma”:

ja pēc 28 dienām bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kas noteikta ar OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B vai ISO 9888 metodi, ir vismaz 70 %,

ja pēc 28 dienām bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kas noteikta ar OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 vai ISO 14593 metodi, ir vismaz 60 %,

ja pēc 28 dienām bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kas noteikta ar OECD 303 vai ISO 11733 metodi, ir vismaz 80 %,

vai arī ja par vielām, kurām minētās noteikšanas metodes nav izmantojamas, iesniegti pierādījumi par līdzvērtīgu bioloģiskās noārdīšanās vai izdalīšanās līmeni.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz attiecīgu dokumentāciju, drošības datu lapas, testēšanas pārskatus un/vai deklarācijas, norādot testēšanas metodes un iepriekšminētajiem atbilstīgus testēšanas rezultātus, kuri apliecina, ka šis kritērijs ir ievērots attiecībā uz visiem lietojamajiem struktūras uzlabošanas (sizeing) preparātiem.

10.2.

Vērpšanas šķīduma piedevas, vērpšanas piedevas un līdzekļi, ko izmanto sagatavošanai pirmējai vērpšanai (arī kāršanas eļļas, vērpšanas apdares materiāli un lubrikanti): vismaz 90 % (pārrēķinot sausā materiālā) sastāvā esošo vielu jābūt pietiekami bioloģiski noārdāmām vai izdalāmām notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Šī prasība neattiecas uz sekundārajai vērpšanai paredzētajiem apdares līdzekļiem (vērpšanas lubrikantiem, kondicionēšanas līdzekļiem), pārtīšanas eļļām, placināšanas un šķetināšanas eļļām, vaskiem, adīšanas eļļām, silikoneļļām un neorganiskajām vielām. Tiek ņemta vērā katras sastāvdaļas summa.

Vērtēšana un verifikācija: šajā kontekstā uzskata, ka viela ir “pietiekami bioloģiski noārdāma vai atdalāma notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”:

ja pēc 28 dienām bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kas noteikta ar OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B vai ISO 9888 metodi, ir vismaz 70 %,

ja pēc 28 dienām bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kas noteikta ar OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 vai ISO 14593 metodi, ir vismaz 60 %,

ja pēc 28 dienām bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kas noteikta ar OECD 303 vai ISO 11733 metodi, ir vismaz 80 %,

arī ja par vielām, kurām minētās noteikšanas metodes nav izmantojamas, iesniegti pierādījumi par līdzvērtīgu bioloģiskās noārdīšanās vai izdalīšanās līmeni.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz attiecīgu dokumentāciju, drošības datu lapas, testēšanas pārskatus un/vai deklarācijas, norādot testēšanas metodes, un iepriekš norādītajiem atbilstīgus testēšanas rezultātus, kuri apliecina, ka šis kritērijs ir ievērots attiecībā uz visām lietojamajām piedevām vai preparātiem.

10.3.

Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAH) saturam produkta daļā, kas sastāv no minerāleļļas, jābūt mazākam par 3 % tās masas.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz attiecīgu dokumentāciju, drošības datu lapas, produktu aprakstus vai deklarācijas, kuros ir norādīts policiklisko aromātisko ogļūdeņražu saturs vai arī ir apliecināts, ka netiek izmantoti produkti, kas satur minerāleļļas.

11.   Biocīdi un biostatiski produkti

Hlorfenolus (to sāļus un esterus), PHB un alvas organiskos savienojumus aizliegts lietot gatavās produkcijas un pusfabrikātu transportēšanas vai glabāšanas laikā.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju, ka dzijai, audumam un gatavajiem izstrādājumiem šādas vielas vai savienojumi netiek izmantoti. Ja veic šīs deklarācijas verifikāciju, izmanto šādu testēšanas metodi un robežvērtību: atbilstoša ekstrakcija, apstrāde ar etiķskābes anhidrīdu, noteikšana ar kapilāro gāzes–šķidruma hromatogrāfiju, izmantojot elektronu satveres detektoru, pieļaujamais saturs līdz 0,05 ppm.

12.   Atkrāsošana un depigmentācija

Atkrāsošanai un depigmentācijai neizmanto smago metālu (izņemot dzelzi) sāļus vai formaldehīdu.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu vielu neizmantošanu.

13.   Svērums

Dzijas un audumu piesūcināšanai, lai tos padarītu smagākus, neizmanto cērija savienojumus.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu vielu neizmantošanu.

14.   Visas ķīmiskās vielas un ķīmiskie preparāti

Neizmanto alkilfeniletoksilātus (APEO), lineāros alkilbenzolsulfonātus (LAS), bis(hidrogenēto taukskābju alkil) dimetilamonija hlorīdu (DTDMAC), distearildimetilamonija hlorīdu (DSDMAC), di(cietināto taukskābju) dimetilamonija hlorīdu (DHTDMAC), etilēndiamīntetraacetātu (EDTA) un dietilēntriamīnpentaacetātu (DTPA), un izmantotie preparāti vai sastāvi nesatur minētās vielas.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu vielu neizmantošanu.

15.   Mazgāšanas un auduma mīkstināšanas līdzekļi, kompleksveidotājas vielas

Visās pārstrādes vietās, kur izmanto slapjās pārstrādes paņēmienus, vismaz 95 % pielietoto mazgāšanas līdzekļu no to kopējās masas, vismaz 95 % pielietoto audumu mīkstināšanas līdzekļu no to kopējās masas un vismaz 95 % pielietoto kompleksveidotāju vielu no to kopējās masas jābūt pietiekami viegli bioloģiski noārdāmiem vai izdalāmiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Tas neattiecas uz mazgāšanas līdzekļu un auduma mīkstināšanas līdzekļu aktīvajām vielām, kuras pielieto katrā slapjās apstrādes vietā un kurām aerobos apstākļos jābūt pilnīgi bioloģiski noārdāmām.

Vērtēšana un verifikācija:“pietiekami viegli bioloģiski noārdāms vai izdalāms” ir definēts iepriekš pie kritērija, kas attiecas uz šķiedras un dziju apdares materiāliem un palīglīdzekļiem. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz attiecīgo dokumentāciju, drošības datu lapas, testēšanas pārskatus un/vai deklarācijas, norādot testēšanas metodes un iepriekš norādītajam atbilstīgus testēšanas rezultātus, kuri apliecina, ka šis kritērijs ir ievērots attiecībā uz visiem lietojamajiem mazgāšanas līdzekļiem, audumu mīkstināšanas līdzekļiem un kompleksveidotājām vielām.

“Pilnīgu bioloģisko noārdīšanos aerobos apstākļos” interpretē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 648/2004 (2) III pielikumam. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz attiecīgo dokumentāciju, drošības datu lapas, testēšanas pārskatus un/vai deklarācijas, norādot testēšanas metodes un iepriekš norādītajam atbilstīgus testēšanas rezultātus, kuri apliecina, ka šis kritērijs ir ievērots attiecībā uz visām virsmas aktīvajām vielām izmantotajos mazgāšanas līdzekļos un audumu mīkstināšanas līdzekļos.

16.   Balinātāji: hloru neizmanto dzijas, audumu un gatavo produktu balināšanai

Šī prasība neattiecas uz mākslīgo celulozes šķiedru ražošanu. (Sk. 6.1. kritēriju.)

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka netiek izmantoti hloru saturoši balinātāji.

17.   Krāsvielu piemaisījumi: šķiedras substantīvā krāsviela (šķīstoša vai nešķīstoša)

Jonogēnu piemaisījumu saturs izmantotajās krāsvielās nedrīkst pārsniegt: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Novērtējot atbilstību norādītajām vērtībām, kuras attiecas tikai uz piemaisījumiem, neņem vērā metālus, kas ietilpst krāsvielu molekulu sastāvā (piemēram, metālu kompleksu krāsvielas, dažas reaģējošās krāsvielas u. c.).

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstības deklarāciju.

18.   Pigmentu piemaisījumi: nešķīstoša šķiedras krāsviela bez substantivitātes

Jonogēnu piemaisījumu saturs izmantotajos pigmentos nedrīkst pārsniegt: As 50 ppm; Ba 100 ppm, Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm, Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstības deklarāciju.

19.   Krāsošana, izmantojot hroma kodinātāju

Krāsošana, izmantojot hroma kodinātāju, nav atļauta.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu vielu neizmantošanu.

20.   Metālu kompleksu krāsvielas

Ja lieto metālu kompleksu krāsvielas uz vara, hroma vai niķeļa bāzes:

20.1.

Krāsojot celulozi, gadījumos, kad metālu kompleksu krāsvielas ir krāsvielas komponenti, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (vietējās vai centralizētajās) drīkst novadīt ne vairāk kā 20 % lietotās (procesam izmantotās) krāsvielas.

Visos pārējos gadījumos, kad metālu kompleksu krāsvielas ir krāsvielas komponenti, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (vietējās vai centralizētajās) drīkst novadīt ne vairāk kā 7 % lietotās (procesam izmantotās) krāsvielas.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka metālu kompleksu krāsvielas netiek izmantotas, vai dokumentāciju un testēšanas pārskatus, kuru sagatavošanai izmantotas šādas testēšanas metodes: ISO 8288 Cu un Ni noteikšanai; EN 1233 – Cr noteikšanai.

20.2.

Emisijas ūdenī pēc notekūdeņu attīrīšanas nedrīkst pārsniegt: 75 mg/kg Cu (šķiedras, dzijas un auduma krāsošanai); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka metālu kompleksu krāsvielas netiek izmantotas, vai dokumentāciju un testēšanas pārskatus, kuru sagatavošanai izmantotas šādas testēšanas metodes: ISO 8288 Cu un Ni noteikšanai; EN 1233 – Cr noteikšanai.

21.   Azokrāsvielas

Neizmanto tādas azokrāsvielas, kurām sadaloties rodas šādi aromātiskie amīni:

4-aminobifenils

(92-67-1)

benzidīns

(92-87-5)

4-hlor-o-toluidīns

(95-69-2)

2-naftilamīns

(91-59-8)

o-amino-azotoluols

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluols

(99-55-8)

p-hloranilīns

(106-47-8)

2,4-diaminoanizols

(615-05-4)

4,4′-diaminodifenilmetāns

(101-77-9)

3,3′-dihlorbenzidīns

(91-94-1)

3,3′-dimetoksibenzidīns

(119-90-4)

3,3′-dimetilbenzidīns

(119-93-7)

3,3′-dimetil-4,4′-diaminodifenilmetāns

(838-88-0)

p-krezidīns

(120-71-8)

4,4′-oksidianilīns

(101-80-4)

4,4′-tiodianilīns

(139-65-1)

o-toluidīns

(95-53-4)

2,4-diaminotoluols

(95-80-7)

2,4,5-trimetilanilīns

(137-17-7)

4-aminoazobenzols

(60-09-3)

o-anizidīns

(90-04-0)

2,4-ksilidīns

 

2,6-ksilidīns

 

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu krāsvielu neizmantošanu. Ja veic šīs deklarācijas atbilstības pārbaudi, izmanto standartu EN 14 362-1 un EN 14 362-2. (Piezīme: attiecībā uz 4-aminoazobenzolu iespējams iegūt kļūdaini pozitīvu rezultātu, tāpēc ieteicams veikt apstiprināšanas testu.)

22.   Krāsvielas, kas ir kancerogēni, mutagēni vai reproduktīvajai funkcijai toksiski savienojumi

22.1.

Aizliegts izmantot šādas krāsvielas:

C.I. Basic Red 9,

C.I. Disperse Blue 1,

C.I. Acid Red 26,

C.I. Basic Violet 14,

C.I. Disperse Orange 11,

C. I. Direct Black 38,

C. I. Direct Blue 6,

C. I. Direct Red 28,

C. I. Disperse Yellow 3.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu krāsvielu neizmantošanu.

22.2.

Nav atļauts izmantot krāsvielas vai krāsvielu preparātus, no kuru kopējās masas ir vairāk nekā 0,1 % vielu, kurām pieteikuma iesniegšanas laikā ir piešķirtas vai var tikt piešķirtas šādas riska frāzes (vai to kombinācijas):

R40 (ierobežoti pierādījumi par kancerogēnu ietekmi),

R45 (var izraisīt ļaundabīgu audzēju attīstību),

R46 (var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus),

R49 (ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus),

R60 (var kaitēt cilvēka reproduktīvajām spējām),

R61 (var kaitēt augļa attīstībai),

R62 (iespējams kaitējuma risks cilvēka reproduktīvajām spējām),

R63 (iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai),

R68 (iespējami neatgriezeniskas iedarbības draudi),

kas noteiktas Padomes Direktīvā 67/548/EEK (3).

Alternatīvs risinājums ir klasifikācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 (4). Šajā gadījumā aizliegts izejvielām pievienot jebkādas vielas vai preparātus, kuriem pieteikuma laikā ir piešķirts vai var piešķirt šādas bīstamības norādes (vai to kombinācijas): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu krāsvielu neizmantošanu.

23.   Krāsvielas ar iespējamu sensibilizējošu iedarbību

Aizliegts izmantot šādas krāsvielas:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

(iepriekšējais apzīmējums Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

 

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šo krāsvielu neizmantošanu.

24.   Halogēnus saturoši nesēji poliesterim

Halogēnus saturošu nesēju izmantošana ir aizliegta.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu vielu neizmantošanu.

25.   Apdruka

25.1.

Izmantotās trafaretspiedes pastas nesatur vairāk par 5 % gaistošu organisko savienojumu (GOS, t. i., tādu organisku vielu, kam tvaika spiediens 293,15 K temperatūrā ir 0,01 kPa vai lielāks vai kam konkrētajos izmantošanas apstākļos ir atbilstīga gaistamība.)

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju, ka apdrukāšana netiek veikta, vai iesniedz atbilstības deklarāciju kopā ar atbilstību apliecinošiem dokumentiem.

25.2.

Trafaretapdrukai nedrīkst izmantot plastizola komponentus.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju, ka apdrukāšana netiek veikta, vai iesniedz atbilstības deklarāciju kopā ar atbilstību apliecinošiem dokumentiem.

26.   Formaldehīds

Brīva un daļēji hidrolizējama formaldehīda saturs gatavos audumos, kas paredzēti zīdaiņiem un bērniem līdz trīs gadu vecumam, ir ne lielāks par 20 ppm, produktos, kas ir tiešā kontaktā ar ādu, ir ne lielāks par 30 ppm, bet visos pārējos audumos – ne lielāks par 75 ppm.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka netiek izmantoti formaldehīdu saturoši produkti, vai testēšanas pārskatu, kura sagatavošanai izmantota šāda testēšanas metode: EN ISO 14184-1.

27.   Slapjās apstrādes procesu notekūdeņi

27.1.

Slapjās apstrādes procesu notekūdeņu (izņemot neattaukotas vilnas mazgāšanas notekūdeņus un linu mērcēšanas notekūdeņus) ĶSP gada vidējā vērtība, pēc tam, kad tie attīrīti vietējās vai centralizētās attīrīšanas iekārtās, nepārsniedz 20 g/kg.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz visu dokumentāciju un/vai testēšanas pārskatus, kas sagatavoti, izmantojot metodi ISO 6060, un apliecina atbilstību šim kritērijam.

27.2.

Ja vietējās attīrīšanas iekārtās attīrītos notekūdeņus novada tieši virszemes ūdeņos, to pH ir 6 līdz 9 (ja saņemošo ūdeņu pH nav ārpus minētā intervāla) un temperatūra nav augstāka par 40 °C (ja saņemošo ūdeņu temperatūra nav augstāka).

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz dokumentāciju un testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

28.   Antipirēni

Atļauts izmantot tikai antipirēnus, kas ir ķīmiski saistīti polimēra šķiedrā vai uzklāti uz šķiedras virsmas (reaktīvie antipirēni). Ja uz izmantotajiem antipirēniem attiecas kāda no turpinājumā norādītajām riska frāzēm, šiem antipirēniem izmantošanas laikā būtu jāmaina ķīmiskās īpašības tā, ka uz tiem vairs nevar attiecināt kādu no turpinājumā norādītajām riska frāzēm. (Lietošanas laikā tikai mazāk nekā 0,1 % no antipirēniem apstrādātajā dzijā vai audumā var saglabāt formu, kāda tiem bija pirms lietošanas.)

R40 (ierobežoti pierādījumi par kancerogēnu ietekmi),

R45 (var izraisīt ļaundabīgu audzēju attīstību)

R46 (var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus),

R49 (ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus),

R50 (ļoti toksisks ūdens organismiem),

R51 (toksisks ūdens organismiem),

R52 (kaitīgs ūdens organismiem),

R53 (var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē),

R60 (var kaitēt cilvēka reproduktīvajām spējām),

R61 (var kaitēt augļa attīstībai),

R62 (iespējams kaitējuma risks cilvēka reproduktīvajām spējām),

R63 (iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai),

R68 (iespējami neatgriezeniskas iedarbības draudi),

kā definēts Direktīvā 67/548/EEK.

Tas neattiecas uz antipirēniem, kas tikai fiziskā veidā ir iejaukti polimēra šķiedrā vai auduma pārklājumā (pievienotie antipirēni).

Alternatīvs risinājums ir klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008. Šajā gadījumā aizliegts izejvielām pievienot jebkādas vielas vai preparātus, kuriem pieteikuma laikā ir piešķirts vai var piešķirt šādas bīstamības norādes (vai to kombinācijas): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka pievienotos antipirēnus neizmanto, un norāda, kādi reaktīvie antipirēni ir izmantoti (ja tādi ir), kā arī iesniedz dokumentus (piemēram, drošības datu lapas) un/vai deklarācijas, kas apliecina, ka attiecīgie antipirēni atbilst šim kritērijam.

29.   Apreti saraušanās novēršanai

Halogēnus saturošas vielas vai preparātus saraušanās novēršanai izmanto tikai kārstai vilnai un mazgātai vilnai.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka šādas vielas netiek izmantotas (izņemot kārstai vilnai un mazgātai vilnai).

30.   Apreti

Vārds “apreti” attiecas uz visa veida fizisku vai ķīmisku apstrādi, kas piešķir audumam īpašas īpašības, piemēram, mīkstumu, ūdensnecaurlaidību, atvieglo kopšanu.

Nav atļauts izmantot apretus vai apretu preparātus, kas satur vairāk nekā 0,1 masas % vielas, kurām lietošanas laikā ir piešķirtas vai var tikt piešķirtas šādas riska frāzes (vai to kombinācijas):

R40 (ierobežoti pierādījumi par kancerogēnu ietekmi),

R45 (var izraisīt ļaundabīgu audzēju attīstību),

R46 (var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus),

R49 (ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus),

R50 (ļoti toksisks ūdens organismiem),

R51 (toksisks ūdens organismiem),

R52 (kaitīgs ūdens organismiem),

R53 (var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē),

R60 (var kaitēt cilvēka reproduktīvajām spējām),

R61 (var kaitēt augļa attīstībai),

R62 (iespējams kaitējuma risks cilvēka reproduktīvajām spējām),

R63 (iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai),

R68 (iespējami neatgriezeniskas iedarbības draudi),

kas noteiktas Direktīvā 67/548/EEK.

Alternatīvs risinājums ir klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008. Šajā gadījumā aizliegts izejvielām pievienot jebkādas vielas vai preparātus, kuriem pieteikuma laikā ir piešķirts vai var piešķirt šādas bīstamības norādes (vai to kombinācijas): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka apretus neizmanto, vai norāda, kādi apreti ir izmantoti, kā arī iesniedz dokumentus (piemēram, drošības datu lapas) un/vai deklarācijas, kas apliecina, ka attiecīgie apreti atbilst šim kritērijam.

31.   Pildījums

31.1.

Pildījuma materiāls, kas sastāv no tekstilšķiedrām, atbilst attiecīgajiem tekstilšķiedrām noteiktajiem kritērijiem (1. līdz 9.).

31.2.

Pildījuma materiāls atbilst 11. kritērijam “Biocīdi un biostatiski produkti” un 26. kritērijam “Formaldehīds”.

31.3.

Mazgāšanas līdzekļi un citas ķīmiskās vielas, kuras izmanto pildījuma materiāla (pūku, putnu spalvu, dabīgo vai mākslīgo šķiedru) mazgāšanai atbilst 14. kritērijam “Ķīmiskie palīglīdzekļi” un 15. kritērijam “Mazgāšanas un auduma mīkstināšanas līdzekļi, kompleksus veidojošās vielas”.

Vērtēšana un verifikācija: kā noteikts attiecīgajos kritērijos.

32.   Pārklājumi, lamināti un membrānas

32.1.

Izstrādājumi, kas izgatavoti no poliuretāna, atbilst 3.1. kritērijam attiecībā uz alvas organiskajiem savienojumiem un 3.2. kritērijam attiecībā uz aromātisko diizocianātu emisijām gaisā.

Vērtēšana un verifikācija: saskaņā ar norādījumiem pie attiecīgā kritērija.

32.2.

Izstrādājumi no poliestera atbilst 8.1. kritērijam attiecībā uz antimona saturu un 8.2. kritērijam attiecībā uz GOS emisijām polimerizācijas laikā.

Vērtēšana un verifikācija: saskaņā ar norādījumiem pie attiecīgā kritērija.

32.3.

Pārklājumu, laminātu un membrānu ražošanai aizliegts izmantot plastifikatorus vai šķīdinātājus, kuriem lietošanas laikā ir piešķirtas vai var tikt piešķirtas šādas riska frāzes (vai to kombinācijas):

R40 (ierobežoti pierādījumi par kancerogēnu ietekmi),

R45 (var izraisīt ļaundabīgu audzēju attīstību),

R46 (var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus),

R49 (ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus),

R50 (ļoti toksisks ūdens organismiem),

R51 (toksisks ūdens organismiem),

R52 (kaitīgs ūdens organismiem),

R53 (var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē),

R60 (var kaitēt cilvēka reproduktīvajām spējām),

R61 (var kaitēt augļa attīstībai),

R62 (iespējams kaitējuma risks cilvēka reproduktīvajām spējām),

R63 (iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai),

R68 (iespējami neatgriezeniskas iedarbības draudi),

kas noteiktas Direktīvā 67/548/EEK.

Alternatīvs risinājums ir klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008. Šajā gadījumā aizliegts izejvielām pievienot jebkādas vielas vai preparātus, kuriem pieteikuma laikā ir piešķirts vai var piešķirt šādas bīstamības norādes (vai to kombinācijas): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu plastifikatoru vai šķīdinātāju neizmantošanu.

32.4.

GOS emisija gaisā nepārsniedz 10 g C/kg.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz dokumentāciju un testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

33.   Energoresursu un ūdens patēriņš

Pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju par ūdens un enerģijas patēriņu ražotnēs, kurās veic mitro apstrādi.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs sniedz iepriekš norādīto informāciju.

PIEMĒROTĪBAS LIETOŠANAI KRITĒRIJI

Turpmāk noteiktie kritēriji attiecas uz krāsotu dziju, gataviem audumiem vai arī gataviem ražojumiem, veicot vajadzīgo testēšanu.

34.   Izmēru maiņa mazgājot un sausinot

Izmēru maiņa pēc mazgāšanas un sausināšanas nepārsniedz:

plus vai mīnus 2 % aizkariem un mēbeļaudumiem, kas ir mazgājami un noņemami,

vairāk nekā mīnus 8 % vai plus 4 % pārējiem austajiem izstrādājumiem, izturīgiem neaustiem izstrādājumiem, pārējiem trikotāžas izstrādājumiem vai dvieļu frotē audumiem.

Šis kritērijs neattiecas uz:

šķiedrām vai dziju,

uz izstrādājumiem ar skaidru marķējumu “tikai ķīmiski tīrāms” vai tam pielīdzināmu uzrakstu (ciktāl šāds marķējums ir parasts šādiem ražojumiem),

mēbeļaudumiem, kas nav noņemami un mazgājami.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartiem EN ISO 63 30, ISO 5077 šādā veidā: mazgājot trīs reizes temperatūrā, kas norādīta uz ražojuma un sausinot centrifūgā pēc katra mazgāšanas cikla, ja vien uz ražojuma nav norādīta cita veida sausināšana.

35.   Krāsu izturība pret nomazgāšanos

Krāsu izturība pret nomazgāšanos ir vismaz 3.–4. līmenī attiecībā uz krāsas maiņu un vismaz 3.–4. līmenī attiecībā uz krāsojuma plankumainību.

Šis kritērijs neattiecas uz ražojumiem ar skaidru marķējumu “tikai ķīmiski tīrāms” vai pielīdzināmu uzrakstu (ciktāl šāds marķējums ir parasts šādiem ražojumiem), baltajiem izstrādājumiem, nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem, kā arī nemazgājamiem mēbeļu audumiem.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartam EN ISO 105 C06 (mazgāšana vienu reizi temperatūrā, kas norādīta uz ražojuma, ar perborātu saturošu pulveri).

36.   Krāsu izturība pret sviedriem (skābēm un sārmiem)

Krāsu izturība pret sviedriem (skābēm un sārmiem) ir vismaz 3.–4. līmenī (krāsas maiņa un plankumainība).

Pieļaujama 3. līmeņa izturība, ja audums ir tumšā krāsā (standarta dziļums > 1/1), un tas izgatavots no reģenerētas vilnas vai satur vairāk nekā 20 % zīda.

Šis kritērijs neattiecas uz baltiem izstrādājumiem, uz nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem, mēbeļu audumiem, aizkariem un līdzīgiem iekštelpu noformēšanai paredzētiem tekstilizstrādājumiem.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartam EN ISO 105 E04 (skābēm un sārmiem, salīdzinājums ar jauktu šķiedru audumu).

37.   Krāsu izturība pret noberšanos mitrā veidā

Krāsu izturībai pret noberšanos mitrā veidā jābūt vismaz 2.–3. līmenī. Izturības 2. līmenis ir pieļaujams ar indigo krāsotam rupjam kokvilnas audumam.

Šis kritērijs neattiecas uz baltajiem izstrādājumiem un uz nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartam EN ISO 105 X12.

38.   Krāsu izturība pret noberšanos sausā veidā

Krāsu izturībai pret noberšanos sausā veidā jābūt vismaz 4. līmenī.

Izturība 3.–4. līmenī ir pieļaujama ar indigo krāsotam rupjam kokvilnas audumam.

Šis kritērijs neattiecas uz baltiem izstrādājumiem, uz nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem, aizkariem un līdzīgiem iekštelpu noformēšanai paredzētiem tekstilizstrādājumiem.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartam EN ISO 105 X12.

39.   Krāsu noturība pret gaismas iedarbību

Mēbeļaudumu, aizkaru audumu vai drapēriju audumu krāsu noturībai pret gaismas iedarbību jābūt vismaz 5. līmenī. Visu pārējo izstrādājumu krāsu noturībai pret gaismas iedarbību ir jābūt vismaz 4. līmenī.

Izturība 4. līmenī ir pieļaujama, ja mēbeļaudums, aizkaru audums vai drapēriju audums ir gaišā krāsā (standarta dziļums < 1/12) un tas satur vairāk nekā 20 % vilnas vai citu dzīvnieku šķiedru vai vairāk nekā 20 % zīda, vai vairāk par 20 % linšķiedras vai citu lūksnes šķiedru.

Šī prasība neattiecas uz matraču pildījuma audumu, matraču aizsargaudumu un apakšveļu.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartam EN ISO 105 B02.

40.   Informācija uz ekomarķējuma

Ekomarķējuma 2. ailē iekļauj šādu tekstu:

ilgtspējīgas šķiedras izmantošanas veicināšana,

izturība un augsta kvalitāte,

ierobežots bīstamo vielu daudzums.

Vērtēšana un verifikācija: pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, pievienojot ražojuma iepakojuma paraugu, uz kura ir redzams marķējums.


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 104, 8.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(4)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.


29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/87


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 9. jūlijs)

par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai salvešpapīram

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4596)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/568/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes piešķiršanas programmu (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otro daļu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000 Kopienas ekomarķējumu var piešķirt ražojumam ar tādām īpašībām, kuras var nodrošināt būtisku uzlabojumu saistībā ar galvenajiem vides aspektiem.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1980/2000 paredzēts noteikt konkrētus ekomarķējuma kritērijus katrai ražojumu grupai, pamatojoties uz Eiropas Savienības Ekomarķējuma komitejas izstrādātajiem kritērijiem.

(3)

Tajā paredzēts arī, ka ekomarķējuma kritēriji, kā arī ar tiem saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības ir laikus jāpārskata pirms katrai ražojumu grupai noteikto kritēriju spēkā esības termiņa beigām.

(4)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000 laikus pārskatīti ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās attiecīgās novērtēšanas un verifikācijas prasības Komisijas 2001. gada 4. maija Lēmumā 2001/405/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai salvešpapīram (2). Šie ekoloģiskie kritēriji un attiecīgās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2010. gada 4. janvārim.

(5)

Ņemot vērā pārskatīšanas rezultātus, zinātnes atziņu attīstības un tirgus norišu dēļ ir lietderīgi grozīt ražojumu grupas definīciju un noteikt jaunus ekoloģiskos kritērijus.

(6)

Šiem ekoloģiskajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām vērtēšanas un verifikācijas prasībām jābūt spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

(7)

Turklāt, lai precizētu, ka ražojumi, uz kuriem attiecas Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (3), ir izslēdzami no attiecīgās ražojumu grupas, jāmaina Lēmumā 2001/405/EK noteiktā ražojumu grupas definīcija.

(8)

Tāpēc Lēmums 2001/405/EK ir jāaizstāj.

(9)

Lai tiem ražotājiem, kuru ražojumiem saskaņā ar Lēmumu 2001/405/EK piešķirts salvešpapīram atbilstošais ekomarķējums, dotu pietiekamu laiku savas produkcijas pielāgošanai pārskatītajiem kritērijiem un prasībām, jānosaka pārejas periods. Turklāt laikā, kamēr šis lēmums ir spēkā, ražotājiem jādod iespēja iesniegt pieteikumus saskaņā ar Lēmumā 2001/405/EK vai šajā lēmumā noteiktajiem kritērijiem.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1980/2000 17. pantam izveidotā komiteja.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ražojumu grupā “salvešpapīrs” ir salvešpapīra loksnes vai ruļļi, kas piemēroti personīgajai higiēnai, šķidrumu uzsūkšanai un/vai netīru virsmu tīrīšanai. Salvešpapīrs parasti ir krokots vai reljefs papīrs vienā vai vairākās kārtās. Ražojuma šķiedru saturs ir vismaz 90 %.

Ražojumu grupā nav iekļauti šādi izstrādājumi:

a)

mitrās salvetes un higiēnas preces;

b)

ar citu materiālu laminēti salvešpapīra izstrādājumi;

c)

Direktīvā 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem minētie izstrādājumi.

2. pants

Lai ražojumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000 atbilst salvešpapīra ražojumu grupas izstrādājumiem, piešķirtu Kopienas ekomarķējumu, salvešpapīram jāatbilst šā lēmuma pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

3. pants

Uz ražojumu grupu “salvešpapīrs” attiecināmie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

4. pants

Administratīviem mērķiem ražojumu grupai “salvešpapīrs” piešķirtais kods ir “004”.

5. pants

Lēmumu 2001/405/EK atceļ.

6. pants

1.   Pirms šā lēmuma pieņemšanas datuma iesniegtos pieteikumus ekomarķējuma saņemšanai ražojumu grupas “salvešpapīrs” izstrādājumiem vērtē saskaņā ar Lēmumā 2001/405/EK izklāstītajiem nosacījumiem.

2.   Pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2010. gada 4. janvārim iesniegtos pieteikumus ekomarķējuma saņemšanai ražojumu grupas “salvešpapīrs” izstrādājumiem var pamatot ar Lēmumā 2001/405/EK vai šajā lēmumā noteiktajiem kritērijiem.

Šos pieteikumus vērtē saskaņā ar tiem kritērijiem, kuri tos pamato.

3.   Ja ekomarķējumu piešķir uz tāda pieteikuma, pamata, kuru vērtē saskaņā ar Lēmumā 2001/405/EK noteiktajiem kritērijiem, šo ekomarķējumu var izmantot divpadsmit mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 142, 29.5.2001., 10. lpp.

(3)  OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.


PIELIKUMS

PAMATPRINCIPI

Kritēriju noteikšanas mērķi

Šo kritēriju mērķis jo īpaši ir:

samazināt toksisku vai eitrofisku vielu izplūdi ūdeņos,

samazināt kaitējumu videi vai riskus, kas saistīti ar enerģijas izmantošanu (globālā sasilšana, paskābināšanās, ozona slāņa noārdīšanās, neatjaunojamo resursu izsīkšana), samazinot enerģijas patēriņu un ar to saistītās emisijas gaisā,

samazināt kaitējumu videi un ar bīstamu ķīmisko vielu izmantošanu saistītus riskus,

veicināt šķiedrmateriālu ilgtspējīgu izmantošanu,

piemērot ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus mežu aizsardzības nodrošināšanai.

Kritēriji ir noteikti līmeņos, kas veicina to salvešpapīra ražojumu marķēšanu, kuriem ir mazāka ietekme uz vidi.

Vērtēšanas un verifikācijas prasības

Konkrētas novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas katram kritērijam atsevišķi.

Ja pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas pārskati vai citas liecības par kritēriju ievērošanu, pieņem, ka šīs liecības var sagatavot attiecīgi pats pieteikuma iesniedzējs un/vai tā piegādātāji, un/vai to piegādātāji u.c.

Attiecīgos gadījumos visiem kritērijiem var izmantot šeit nenorādītas testēšanas metodes, ja kompetentā iestāde, kas pieteikumu izvērtē, tās atzīst par ekvivalentām.

Ja iespējams, testēšana jāveic laboratorijās, kuras atbilst standartā EN ISO 17025 noteiktajām vispārīgajām prasībām.

Ja vajadzīgs, kompetentās iestādes var pieprasīt apliecinošus dokumentus un veikt neatkarīgas verifikācijas.

Izvērtējot pieteikumus un uzraugot atbilstību kritērijiem, kompetentajām iestādēm ieteicams ņemt vērā atzītu vides pārvaldības sistēmu, piemēram, EMAS vai ISO 14001, īstenošanu (piezīme: šādas pārvaldības sistēmas ieviešana nav obligāta).

EKOLOĢISKIE KRITĒRIJI

Ekoloģiskie kritēriji attiecas uz celulozes ražošanu, tostarp visiem pakārtotajiem procesiem, sākot no vietas, kur šķiedru izejviela/pārstrādē iegūtais papīrs nonāk ražotnē, līdz vietai, kur celulozi izved no celulozes rūpnīcas. Papīra ražošanas procesi ir visi pakārtotie procesi no papīrmasas smalcināšanas (pārstrādājamā papīra malšanas) līdz papīra tīšanai ruļļos.

Nav iekļauts celulozes, papīra vai izejvielu transports, pārstrāde un iepakošana.

Pārstrādātā šķiedra ir no tipogrāfijām vai patērētājiem saņemta papīra vai kartona pārstrādei iegūti šķiedrmateriāli. Definīcija neattiecas uz iepirktu vai no nelietotas šķiedras pašražotu celulozi.

1.   Emisijas ūdenī un gaisā

a)   Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), fosfors (P), sērs (S), slāpekļa oksīdi (NO x )

Katram no šiem parametriem celulozes un papīra ražošanas procesa radīto emisiju gaisā un/vai ūdenī izsaka punktu veidā (PĶSP, Pp, PS, PNOx), kā sīkāk norādīts turpmāk.

Neviens no punktiem PĶSP, Pp, PS vai PNOx nepārsniedz vērtību 1,5.

Punktu kopējā summa (Pkop. = PĶSP, + Pp, + PS,+ PNOx) nepārsniedz 4,0.

PĶSP aprēķina turpmāk norādītajā veidā (Pp, PS un PNOx aprēķina tieši tāpat, izmantojot atbilstošās references vērtības).

Katrai i-tajai izmantotajai celulozei ar to saistīto izmērīto ĶSP emisiju (ĶSPcel., i, kas izteikta kg uz gaissausa materiāla tonnu, nosaka atbilstīgi katra izmantotā celulozes veida proporcijai (celulozei attiecībā pret gaissausa salvešpapīra tonnu). Pēc tam vidējo svērto ĶSP emisiju, ko rada visu veidu celuloze, pieskaita tai izmērītajai ĶSP emisijai, kas rodas papīrražošanā, iegūstot kopējo ĶSP emisiju ĶSPkop...

Celulozes ražošanai izmantojamo svērto ĶSP references vērtību aprēķina tādā pašā veidā – kā visu izmantoto celulozes veidu svērto references vērtību summu, kas, pieskaitīta papīra ražošanas references vērtībai, ir kopējā ĶSP references vērtība – ĶSPkop. ref.. Katra izmantotā celulozes veida references vērtība un papīrražošanas refereneces vērtība ir norādīta 1. tabulā.

Kopējo ĶSP emisiju dala ar kopīgo ĶSP references vērtību:

Formula

1.   tabula

Dažādu celulozes veidu un papīrražošanas emisiju references vērtības

(kg/gaissausa materiāla (ADT)

Celulozes/papīra kategorija

Emisija

ĶSPref.

Pref.

Sref.

NOx ref.

Ķīmiskā celuloze (izņemot sulfītcelulozi)

18,0

0,045

0,6

1,6

Ķīmiskā celuloze (sulfītceluloze)

25,0

0,045

0,6

1,6

Nebalināta ķīmiskā celuloze