ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.192.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 192

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 24. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 645/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 646/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2010. gada sarakstu, kuri attiecas uz līdzekļu iekšējo sadali mājsaimniecībā, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 647/2009 (2009. gada 23. jūlijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Brněnské pivo jeb Starobrněnské pivo (AĢIN))

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 648/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka galīgo atbalsta summu par žāvētu rupjo lopbarību 2008./2009. tirdzniecības gadam

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 649/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko ikgadējā nozvejas kvotu pārvaldības procesā pielāgo konkrētas nozvejas kvotas 2009. gadam

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 650/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 651/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 652/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas olu nozarē

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 653/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļas nozarē

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 654/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

49

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 655/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē

53

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 656/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

55

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 657/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

57

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 658/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu 9. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

59

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 659/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu 7. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 310/2009

60

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 660/2009 (2009. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot zilo jūras līdaku VI, VII zonas Kopienas ūdeņos un ūdeņos, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā

61

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/558/KĀDP (2009. gada 16. marts) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Izraēlu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

63

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Izraēlu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

64

 

 

2009/559/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums ATALANTA/6/2009 (2009. gada 22. jūlijs), ar ko ieceļ ES Spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

68

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 645/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 24. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 646/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2010. gada sarakstu, kuri attiecas uz līdzekļu iekšējo sadali mājsaimniecībā, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (1) un jo īpaši tās 15. panta 2. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1177/2003 ir noteikta vienota sistēma tās Kopienas statistikas sistemātiskai veidošanai, kura attiecas uz ienākumiem un dzīves apstākļiem un kura ietver salīdzināmus un savlaicīgus šķērsgriezuma un garengriezuma datus par ienākumiem, nabadzības līmeni un struktūru un sociālo atstumtību valstu un Eiropas līmenī.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1177/2003 15. panta 2. punkta f) apakšpunktu īstenošanas pasākumi ir vajadzīgi sekundāro mērķa jomu un mainīgo lielumu sarakstam, kas katru gadu jāiekļauj EU-SILC šķērsgriezuma komponentā. Sekundāro mērķa mainīgo lielumu saraksts, kas ietverts modulī par līdzekļu iekšējo sadali mājsaimniecībā, jānosaka 2010. gadam, tostarp jānosaka attiecīgie mainīgo lielumu kodi un definīcijas.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā ir noteikts sekundāro mērķa mainīgo lielumu saraksts, mainīgo lielumu kodi un definīcijas 2010. gada modulim par līdzekļu iekšējo sadali mājsaimniecībā, kas jāiekļauj Kopienas statistikas šķērsgriezuma komponentā, kurš attiecas uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijs

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 165, 3.7.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


PIELIKUMS

Šajā regulā izmanto šādas vienības, datu vākšanas metodes, pārskata periodus un datu nosūtīšanas paņēmienus.

1.   Vienības

Mājsaimniecības līmenī uzdod jautājumus par septiņiem obligātiem mainīgajiem lielumiem attiecībā uz mājsaimniecības finanšu režīmu un pārvaldību.

Par visiem pārējiem mainīgajiem lielumiem, kas iekļauti šajā modulī, jautājumu uzdod individuāli, un tie attiecas uz pašreizējo situāciju kā pārskata periodu. Tie attiecas uz diviem dažādiem vienību veidiem.

Mainīgie lielumi, kas saistīti ar ieguldījumu kopējā mājsaimniecības budžetā, piekļuvi bankas kontam, iespēju lemt par izdevumiem, laika patēriņu un izdevumiem, jāsniedz par katru pašreizējo mājsaimniecības locekli vai attiecīgā gadījumā par visiem izvēlētajiem respondentiem, kuriem ir 16 gadi vai vairāk un kuri dzīvo mājsaimniecībā kopā ar vismaz divām personām, kurām ir 16 gadi vai vairāk.

Mainīgie lielumi par lēmumu pieņemšanu (gan konkrētie, gan vispārīgie) un partneru kopdzīves ilgums jāsniedz par katru pašreizējo mājsaimniecības locekli vai attiecīgā gadījumā par visiem izvēlētajiem respondentiem, kuriem ir 16 gadi vai vairāk un kuri dzīvo kopā ar partneri.

2.   Datu vākšanas metodes

Attiecībā uz mainīgajiem lielumiem, ko prasa mājsaimniecības līmenī (1. iedaļa turpmākajā tabulā), datu vākšanas metode ir personīga intervija ar respondentu mājsaimniecībā.

Attiecībā uz mainīgajiem lielumiem, ko prasa individuāli (2. un 3. iedaļa turpmākajā tabulā), datu vākšanas metode ir personīga intervija ar visiem pašreizējiem mājsaimniecības locekļiem, kuriem ir 16 gadi un vairāk, vai attiecīgā gadījumā – ar katru izvēlēto respondentu mājsaimniecībā.

Apkopojamās informācijas rakstura dēļ ir atļautas tikai personīgas intervijas (izņēmuma gadījumā – intervijas ar aizstājēju, ja persona īslaicīgi nav uz vietas vai nespēj atbildēt).

3.   Pārskata periods

Visi mērķa mainīgie lielumi attiecas uz pašreizējo situāciju kā pārskata periodu.

4.   Datu nosūtīšana Eurostat

Sekundārie mērķa mainīgie lielumi par “līdzekļu iekšējo sadali mājsaimniecībā” jānosūta Eurostat vai nu datnē par mājsaimniecības datiem (H), vai arī personīgo datu datnē (P), pievienojot primārajiem mērķa mainīgajiem lielumiem.

JOMAS UN MĒRĶA MAINĪGO LIELUMU SARAKSTS

Modulis 2010

Līdzekļu iekšējā sadale mājsaimniecībā

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Mērķa mainīgais lielums

1.    Jautājumi, kurus uzdod mājsaimniecības līmenī (obligātie)

HA010

 

Mājsaimniecības finanšu režīms

1

Mēs rīkojamies ar visiem ienākumiem kā ar kopējiem līdzekļiem

2

Ar daļu no ienākumiem mēs rīkojamies kā ar kopējiem līdzekļiem, bet atlikums ir privātie līdzekļi

3

Mēs rīkojamies ar visiem ienākumiem kā ar privātiem līdzekļiem, kas pieder personai, kura tos saņem

4

Mājsaimniecībā nav ienākumu

HA010_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

HA020

 

Kopējo mājsaimniecības finanšu pārvaldība

1

Viens vai vairāki mājsaimniecības locekļi

2

Vismaz viena persona mājsaimniecībā un vismaz viena persona ārpus mājsaimniecības ir iesaistīta kopējo mājsaimniecības finanšu pārvaldībā

3

Neviena persona mājsaimniecībā, bet vismaz viena persona ārpus mājsaimniecības ir iesaistīta kopējo mājsaimniecības finanšu pārvaldībā

4

Nav kopējo mājsaimniecības finanšu

HA020_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

HA030

 

Tās 1. personas identifikācijas numurs, kura pārvalda mājsaimniecības finanses

ID numurs

1. personas personas identifikācijas numurs

HA030_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Tās 2. personas identifikācijas numurs, kura pārvalda mājsaimniecības finanses

ID numurs

2. personas personas identifikācijas numurs

HA040_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

HA020≠1,2 vai mazāk par 2 personām mājsaimniecībā, kas ir iesaistītas mājsaimniecības finanšu pārvaldībā

HA050

 

Tās 3. personas identifikācijas numurs, kura pārvalda mājsaimniecības finanses

ID numurs

3. personas personas identifikācijas numurs

HA050_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

HA020≠1,2 vai mazāk par 3 personām mājsaimniecībā, kas ir iesaistītas mājsaimniecības finanšu pārvaldībā

HA060

 

Tās 4. personas identifikācijas numurs, kura pārvalda mājsaimniecības finanses

ID numurs

4. personas personas identifikācijas numurs

HA060_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

HA020≠1,2 vai mazāk par 4 personām mājsaimniecībā, kas ir iesaistītas mājsaimniecības finanšu pārvaldībā

HA070

 

Tās 5. personas identifikācijas numurs, kura pārvalda mājsaimniecības finanses

ID numurs

5. personas personas identifikācijas numurs

HA070_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

HA020≠1,2 vai mazāk par 5 personām mājsaimniecībā, kas ir iesaistītas mājsaimniecības finanšu pārvaldībā

2.    Jautājumi, kurus uzdod individuāli (obligātie)

PA010

 

Personīgo ienākumu daļa, kuru neiekļauj kopējā mājsaimniecības budžetā

1

Visi mani personīgie ienākumi

2

Vairāk nekā puse manu personīgo ienākumu

3

Aptuveni puse manu personīgo ienākumu

4

Mazāk nekā puse manu personīgo ienākumu

5

Nav

6

Respondentam nav personīgo ienākumu

PA010_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

PA020

 

Piekļuve bankas kontam

1

Ir

2

Nav

PA020_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

PA030

 

Lēmumu pieņemšana par ikdienas pirkumiem

1

Biežāk pieņemu es

2

Līdzsvaroti

3

Biežāk pieņem mans partneris

PA030_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

Respondents nedzīvo partnerattiecībās mājsaimniecībā (RB240_F=-2)

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

PA040

 

Lēmumu pieņemšana par svarīgiem izdevumiem bērnam(-iem)

1

Biežāk pieņemu es

2

Līdzsvaroti

3

Biežāk pieņem mans partneris

PA040_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

Respondents nedzīvo partnerattiecībās mājsaimniecībā (RB240_F=-2) vai pāris nav atbildīgs par bērniem (vecvecāki, vientuļais vecāks, kas dzīvo ar pāri)

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība, mājsaimniecība, kurā nav bērnu, kas ir jaunāki par 16 gadiem, vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

PA050

 

Lēmumu pieņemšana par dārgiem pirkumiem (ilgstoša patēriņa preces un mēbeles)

1

Biežāk pieņemu es

2

Līdzsvaroti

3

Biežāk pieņem mans partneris

4

Šādi lēmumi nebija jāpieņem

PA050_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

Respondents nedzīvo partnerattiecībās mājsaimniecībā (RB240_F=-2)

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

PA060

 

Lēmumu pieņemšana par naudas aizņēmumu

1

Biežāk pieņemu es

2

Līdzsvaroti

3

Biežāk pieņem mans partneris

4

Šādi lēmumi nebija jāpieņem

PA060_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

Respondents nedzīvo partnerattiecībās mājsaimniecībā (RB240_F=-2)

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

PA070

 

Lēmumu pieņemšana par ietaupījumu izmantošanu

1

Biežāk pieņemu es

2

Līdzsvaroti

3

Biežāk pieņem mans partneris

4

Mums nav (kopējo) ietaupījumu

5

Šādi lēmumi nebija jāpieņem

PA070_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

Respondents nedzīvo partnerattiecībās mājsaimniecībā (RB240_F=-2)

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

PA080

 

Lēmumu pieņemšana (kopumā)

1

Biežāk pieņemu es

2

Līdzsvaroti

3

Biežāk pieņem mans partneris

PA080_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

Respondents nedzīvo partnerattiecībās mājsaimniecībā (RB240_F=-2)

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

PA090

 

Spēja pieņemt lēmumu par izdevumiem jūsu personīgajam patēriņam, atpūtai un vaļaspriekam

1

Jā, vienmēr vai gandrīz vienmēr

2

Jā, dažkārt

3

Nekad vai gandrīz nekad

PA090_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

PA100

 

Spēja pieņemt lēmumu par pirkumiem bērnu vajadzībām (tostarp kabatas nauda)

1

Jā, vienmēr vai gandrīz vienmēr

2

Jā, dažkārt

3

Nekad vai gandrīz nekad

PA100_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība, mājsaimniecība, kurā nav bērnu, kas ir jaunāki par 16 gadiem, vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

PA110

 

Partneru kopdzīves ilgums

0–99

Gadu skaits

PA110_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

Nav pieejams (nav partnera vai partneris nav mājsaimniecības loceklis)

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

3.    Jautājumi, kurus uzdod individuāli (neobligātie)

PA120

 

Ceļā uz darbu/no darba pavadītais laiks

0–99

Stundas nedēļā

PA120_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-2

Nav pieejams (PL030 ≠ 1,2)

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

-5

Jautājums nav uzdots

PA130

 

Atpūtā pavadītais laiks

0–99

Stundas nedēļā

PA130_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

-5

Jautājums nav uzdots

PA140

 

Laiks, kas pavadīts, veicot mājsaimniecības darbus, bērnu un citu apgādājamo aprūpi

0–99

Stundas nedēļā

PA140_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

-5

Jautājums nav uzdots

PA150

 

Mēneša izdevumi paša(-as) vajadzībām

0+

Valsts valūta (mēnesī)

PA150_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

-5

Jautājums nav uzdots

PA160

 

Aptaujātās personas mēneša izdevumi bērniem

0+

Valsts valūta (mēnesī)

PA160_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

-1

Nav ierakstīts

-3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

-4

Vienpersonas mājsaimniecība, mājsaimniecība, kurā nav bērnu, kas ir jaunāki par 16 gadiem, vai mājsaimniecība, kurā ir mazāk par divām personām, kurām ir 16 gadi un vairāk

-5

Jautājums nav uzdots


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 647/2009

(2009. gada 23. jūlijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Brněnské pivo jeb Starobrněnské pivo (AĢIN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu un piemērojot tās 17. panta 2. punktu, Čehijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Brněnské pivo jeb Starobrněnské pivo ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāieraksta reģistrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 310, 5.12.2008., 25. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 510/2006 I pielikumā uzskaitītie pārtikas produkti:

2.1. grupa.   Alus

ČEHIJA

Brněnské pivo jeb Starobrněnské pivo (AĢIN)


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 648/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka galīgo atbalsta summu par žāvētu rupjo lopbarību 2008./2009. tirdzniecības gadam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 90. panta c) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 88. panta 1. punktā ir noteikta atbalsta summa, kura jāpārskaita pārstrādes uzņēmumiem par žāvētu rupjo lopbarību, nepārsniedzot maksimālo garantēto daudzumu, kas noteikts minētās regulas 89. pantā.

(2)

Saskaņā ar 33. panta 1. punkta otro daļu Komisijas 2005. gada 7. marta Regulā (EK) Nr. 382/2005, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju (2), dalībvalstis Komisijai ir paziņojušas žāvētās rupjās lopbarības daudzumus, par kuriem tiesības uz atbalstu atzītas 2008./2009. tirdzniecības gada laikā. No iesniegtās informācijas izriet, ka maksimālais garantētais daudzums žāvētai rupjajai lopbarībai nav pārsniegts.

(3)

Tādējādi atbalsta summa par žāvētu rupjo lopbarību ir 33 EUR par tonnu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 88. panta 1. punktu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Galīgā atbalsta summa par žāvētu rupjo lopbarību 2008./2009. tirdzniecības gadam ir 33 EUR par tonnu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 61, 8.3.2005., 4. lpp.


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 649/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko ikgadējā nozvejas kvotu pārvaldības procesā pielāgo konkrētas nozvejas kvotas 2009. gadam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 23. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 847/96, kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (2), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 23. panta 4. punktu, ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts pārsniegusi tai iedalītās zvejas iespējas, Komisija izdara atvilkumus no turpmākajām attiecīgās dalībvalsts zvejas iespējām.

(2)

Regulas (EK) Nr. 847/96 5. pantā noteikts, pēc kādiem kritērijiem un ar kādiem nosacījumiem Komisija veic šādus atvilkumus.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktu dalībvalsts var līdz kvotas piemērošanas gada 31. oktobrim lūgt Komisiju ieturēt un pārcelt uz nākamo gadu daudzumu, kura apmērs ir līdz 10 % no minētās kvotas. Ieturēto daudzumu Komisija pievieno attiecīgajai kvotai.

(4)

Padomes 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 2015/2006, ar ko 2007. un 2008. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (3), Padomes 2007. gada 26. novembra Regulā (EK) Nr. 1404/2007, ar ko 2008. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā (4), Padomes 2007. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1579/2007, ar ko 2008. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Melnajā jūrā (5), un Padomes 2008. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 40/2008, ar ko 2008. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (6), noteiktas konkrētu krājumu nozvejas kvotas 2008. gadam un precizēts, uz kuriem krājumiem var attiekties Regulā (EK) Nr. 847/96 paredzētie pasākumi.

(5)

Padomes 2008. gada 10. novembra Regulā (EK) Nr. 1139/2008, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Melnajā jūrā (7), Padomes 2008. gada 28. novembra Regulā (EK) Nr. 1359/2008, ar ko 2009. un 2010. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (8), Padomes 2008. gada 28. novembra Regulā (EK) Nr. 1322/2008, ar ko 2009. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā (9), un Padomes 2009. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (10), noteiktas konkrētu krājumu nozvejas kvotas 2009. gadam.

(6)

Attiecībā uz Apvienoto Karalisti un Īriju un attiecībā uz Poliju dažas no šīm 2009. gada kvotām ir pielāgotas ar Komisijas 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 147/2007, ar kuru 2007.–2012. gadam pielāgo konkrētas nozvejas kvotas saskaņā ar 23. panta 4. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (11), un Komisijas 2008. gada 3. jūlija Regulu (EK) Nr. 635/2008, ar ko pielāgo mencu nozvejas kvotas, kas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 338/2008 no 2008. līdz 2011. gadam iedalāmas Polijai Baltijas jūrā (25.–32. apakšrajons, EK ūdeņi) (12).

(7)

Dažas dalībvalstis atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam līdz 2008. gada 31. oktobrim ir lūgušas daļu no tām iedalītajām 2008. gada kvotām ieturēt un pārcelt uz nākamo gadu. Ieturētie daudzumi minētajā regulā noteiktajās robežās jāpievieno 2009. gada kvotai.

(8)

Pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 1. punktu, atvilkumiem no valstij iedalītajām 2009. gada kvotām jābūt līdzvērtīgiem pieļautajam kvotu pārsniegumam. Ja 2008. gadā pārsniegts atļautais izkrāvumu apjoms, kurš konkrētiem krājumiem paredzēts Regulā (EK) Nr. 2015/2006, (EK) Nr. 1404/2007, (EK) Nr. 1579/2007 un (EK) Nr. 40/2008, jāveic svērti atvilkumi no valstij iedalītajām 2009. gada kvotām, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

(9)

Dažu dalībvalstu gadījumā piemērojamie atvilkumi ir lielāki nekā attiecīgā kvota 2009. gadam. Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 2371/2002 23. panta 4. punkta noteikumus, kā arī lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm un lai veicinātu resursu reālu saglabāšanu, iespējami pilnīgāk kompensējot līdzšinējo pārzveju, ir lietderīgi nodrošināt, ka arī šādos gadījumos atvilkumi tiek piemēroti pilnībā. Tāpēc nav jāatļauj minēto dalībvalstu kuģiem attiecīgajos apgabalos 2009. gadā zvejot no konkrētajiem krājumiem, un atlikušais atvelkamais daudzums jāatvelk turpmākajos gados. Tādēļ Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 23. panta 4. punktā minēto procedūru jāatvelk atlikušais daudzums no attiecīgās 2010. gada kvotas un, vajadzības gadījumā, no attiecīgajām turpmāko gadu kvotām.

(10)

Tomēr jāļauj dalībvalstīm kompensēt atlikušos atvelkamos daudzumus, 2009. gadā iegūstot papildu iespējas zvejai no attiecīgā krājuma, un tālab veikt kvotu apmaiņu, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. panta 5. punktu, šādā veidā novēršot minēto daudzumu atvilkšanu no zvejas iespējām, kuras šīm dalībvalstīm iedalītas 2010. gadam vai turpmākajiem gadiem.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulā (EK) Nr. 1139/2008, (EK) Nr. 1322/2008, (EK) Nr. 1359/2008 un (EK) Nr. 43/2009 noteiktās nozvejas kvotas palielina, kā norādīts I pielikumā, vai samazina, kā norādīts II pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot samazinājumus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 147/2007 un (EK) Nr. 635/2008.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(3)  OV L 384, 29.12.2006., 28. lpp.

(4)  OV L 312, 30.11.2007., 1. lpp.

(5)  OV L 346, 29.12.2007., 1. lpp.

(6)  OV L 19, 23.1.2008., 1. lpp.

(7)  OV L 308, 19.11.2008., 3. lpp.

(8)  OV L 352, 31.12.2008., 1. lpp.

(9)  OV L 345, 23.12.2008., 1. lpp.

(10)  OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.

(11)  OV L 46, 16.2.2007., 10. lpp.

(12)  OV L 176, 4.7.2008., 8. lpp.


I PIELIKUMS

PĀRCĒLUMI UZ 2009. GADA KVOTĀM

Valsts kods

Krājuma kods

Suga

Zona

Galīgā kvota (2008)

Nozveja (2008)

Nozveja (īpaši nosacījumi) (2008)

% no galīgās kvotas

Pārcēlums

Sākotnējā kvota (2009)

Pārskatītā kvota (2009)

Jaunais kods (2009)

BEL

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

Menca

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Menca

VIIb-k, VIII, IX, X, EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D

BEL

HAD/5BC6A.

Pikša

EK ūdeņi Vb un VIa zonā

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Pikša

VIb, XII un XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Heks

EK ūdeņi IIa un IV zonā

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Heks

VI, VII; EK ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Megrimi

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, b, d, e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Jūras līdaka

EK ūdeņi IV zonā

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

Jūras zeltplekste

VIIf un VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

Parastā jūrasmēle

EK ūdeņi II un IV zonā

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

Parastā jūrasmēle

VIIIa un b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

Akmeņplekste un gludais rombs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

Brosme

EK ūdeņi III zonā

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

Brosme

EK ūdeņi IV zonā

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

Menca

Kategats

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

Heks

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Heks

EK ūdeņi IIa un IV zonā

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Putasu

EK un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

Jūras līdaka

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

Jūras līdaka

EK ūdeņi IV zonā

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi V zonā

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

Akmeņplekste un gludais rombs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

Parastā jūrasmēle

EK ūdeņi II un IV zonā

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Dzelkņu haizivs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Stavridas

VI, VII un VIIIa, VIIIb, VIIId, un VIIIe zona; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Zilā jūras līdaka

III (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

Zilā jūras līdaka

II, IV un V (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Siļķe

22.–24. apakšrajons

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Menca

22.–24. apakšrajons

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Jūras zeltplekste

EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

Menca

IIIa (Kategats)

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Dzelkņu haizivs

EK un starptautiskie ūdeņi I, V līdz VIII, XII un XIV zonā

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Dzelkņu haizivs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

Pikša

EK ūdeņi Vb un VIa zonā

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Pikša

EK un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Heks

EK ūdeņi IIa un IV zonā

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Stavridas

EK un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe un Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

Jūras līdaka

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

Jūras līdaka

EK ūdeņi IV zonā

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi V zonā

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

Parastā jūrasmēle

EK ūdeņi II un IV zonā

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Raju dzimta

EK ūdeņi IIa un IV zonā

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

Akmeņplekste un gludais rombs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

Brosme

EK un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

Brosme

EK ūdeņi III zonā

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

Putasu

EK un starptautiskie ūdeņi I līdz VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII, XIV zonā

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Merlangs

VI; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Siļķe

22.–24. apakšrajons

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Menca

22.–24. apakšrajons

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Jūras zeltplekste

EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Brētliņa

EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Eiropas anšovs

IX un X zona; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX, X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

Pikša

EK ūdeņi Vb un VIa zonā

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Heks

VI, VII; EK ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX un X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Stavridas

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

Stavridas

VIIIc un IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

Megrimi

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Megrimi

VI; EK ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX, X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

Norvēģijas omārs

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI; EK ūdeņi Vb zonā

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Norvēģijas omārs

IX un X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX, X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

Beriksas

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Ogļzivs

VIII, IX un X (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Dziļūdens haizivis

V, VI, VII, VIII un IX (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Dziļūdens haizivis

XII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Diegspuru vēdzeles

VIII un IX (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Atlantijas lielgalvis

VI (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

VIII, IX, X, XII un XIV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Sarkanā zobaine

VI, VII un VIII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Sarkanā zobaine

IX (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Sarkanā zobaine

X (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

Menca

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Menca

VIIb līdz k, VIII, IX un X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D

FRA

DGS/15X14

Dzelkņu haizivs

EK un starptautiskie ūdeņi I, V, VI, VII, VIII, XII un XIV zonā

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Dzelkņu haizivs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

Pikša

EK ūdeņi Vb un VIa zonā

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Pikša

EK un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Heks

EK ūdeņi IIa un IV zonā

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Heks

VI un VII; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Stavridas

VI, VII un VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

Stavridas

VIIIc un IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

Megrimi

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Megrimi

VI; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX un X; EK ūdeņi CECAF 31.1.1. zonā

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

Jūras līdaka

EK ūdeņi V zonā

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

Norvēģijas omārs

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI; EK ūdeņi Vb zonā

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

Jūras zeltplekste

VIIb un VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

Jūras zeltplekste

VIIf un VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

Parastā jūrasmēle

EK ūdeņi II un IV zonā

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

Parastā jūrasmēle

VIIb un VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

Parastā jūrasmēle

VIIIa un b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Raju dzimta

EK ūdeņi IIa un IV zonā

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

Akmeņplekste un gludais rombs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Brosme

EK un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

Brosme

EK ūdeņi IV zonā

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

Brosme

EK un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Putasu

EK un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Merlangs

VI; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

Beriksas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Zilā jūras līdaka

II, IV un V (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Zilā jūras līdaka

VI un VII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Ogļzivs

I, II, III un IV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Ogļzivs

V, VI, VII un XII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Ogļzivs

VIII, IX un X (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Dziļūdens haizivis

V, VI, VII, VIII un IX (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Dziļūdens haizivis

XII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Diegspuru vēdzeles

I, II, III un IV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Diegspuru vēdzeles

V, VI un VII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Diegspuru vēdzeles

VIII un IX (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Diegspuru vēdzeles

X un XII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Atlantijas lielgalvis

VI (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

Atlantijas lielgalvis

VII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

Atlantijas lielgalvis

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII un XIV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Strupdeguna garaste

I, II, IV un Va (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

Vb, VI un VII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

VIII, IX, XII un XIV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Sarkanā zobaine

VI, VII un VIII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

Siļķe

Botnijas līcis (30.–31. apakšrajons)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Brētliņa

EK ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Menca

EK ūdeņi 22.–24. apakšrajonā

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Brētliņa

EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Stavridas

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Putasu

EK un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

Menca

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Menca

VIIb-k, VIII, IX, X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D

NLD

DGS/2AC4-C

Dzelkņu haizivs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Dzelkņu haizivs

EK un starptautiskie ūdeņi I, V, VI, VII, VIII, XII un XIV zonā

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi Vb un VIb, un VIaN zonā

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Siļķe

VIaS, VIIb un VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Heks

EK ūdeņi IIa un IV zonā

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Stavridas

VI, VII un VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

Jūras līdaka

EK ūdeņi IV zonā

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

Parastā jūrasmēle

EK ūdeņi II un IV zonā

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

Akmeņplekste un gludais rombs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

Menca

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Menca

VIIb līdz k, VIII, IX, X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

Pikša

EK ūdeņi Vb un VIa zonā

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Pikša

VIb, XII un XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi Vb un VIb, un VIaN zonā

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

Siļķe

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Siļķe

VIaS, VIIb un VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Heks

VI, VII; EK ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Stavridas

VI, VII un VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Megrimi

VI; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

Megrimi

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI; EK ūdeņi Vb zonā

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Jūras zeltplekste

VIIb un VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

Parastā jūrasmēle

VIIb un VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Dzelkņu haizivs

EK un starptautiskie ūdeņi I, V, VI, VII, VIII, XII un XIV zonā

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Brosme

EK un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Putasu

EK un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Merlangs

VI; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Ogļzivs

V, VI, VII un XII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Dziļūdens haizivis

V, VI, VII, VIII un IX (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Diegspuru vēdzeles

V, VI un VII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Atlantijas lielgalvis

VI (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Atlantijas lielgalvis

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII un XIV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

Vb, VI un VIII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

VIII, IX, X, XII un XIV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Siļķe

EK ūdeņi 22.–24. apakšrajonā

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Brētliņa

EK ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Jūras zeltplekste

EK ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Menca

EK ūdeņi 22.–24. apakšrajonā

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Siļķe

EK ūdeņi 22.–24. apakšrajonā

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

Siļķe

30.–31. apakšrajons

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Jūras zeltplekste

EK ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Brētliņa

EK ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

Brosme

EK ūdeņi III zonā

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

Brosme

EK ūdeņi IV zonā

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

Menca

Kategats

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

Heks

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Putasu

EK un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

Jūras līdaka

EK ūdeņi IV zonā

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

Akmeņplekste un gludais rombs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Zilā jūras līdaka

III (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

Strupdeguna garaste

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

Beriksas

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Zilā jūras līdaka

II, IV un V (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Zilā jūras līdaka

VI un VII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Ogļzivs

I, II, III un IV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Ogļzivs

V, VI, VII un XII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

Menca

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Menca

VI; EK ūdeņi Vb zonā; EK un starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Menca

VIIb līdz k, VIII, IX un X; CECAF 34.1.1. zona

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D

UK

DGS/15X14

Dzelkņu haizivs

EK un starptautiskie ūdeņi I, V, VI, VII, VIII, XII un XIV zonā

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Dzelkņu haizivs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Dziļūdens haizivis

V, VI, VII, VIII un IX (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Diegspuru vēdzeles

X un XII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Diegspuru vēdzeles

I, II, III un IV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Diegspuru vēdzeles

V, VI un VII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

Pikša

EK ūdeņi Vb un VIa zonā

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Pikša

EK un starptautiskie ūdeņi ICES VIb, XII un XIV zonā

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

Siļķe

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi Vb un VIb, un VIaN zonā

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Heks

EK ūdeņi IIa un IV zonā

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Heks

VI un VII; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Stavridas

VI, VII un VIIIa, VIIIb, VIIId, un VIIIe; EK ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

Megrimi

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Megrimi

VI; EK ūdeņi Vb zonā; EK un starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

Jūras līdaka

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

Jūras līdaka

EK ūdeņi IV zonā

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

Jūras līdaka

EK un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI; EK ūdeņi Vb zonā

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Atlantijas lielgalvis

VI (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

Jūras zeltplekste

VIIf un VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

Vb, VI un VIII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

VIII, IX, X, XI un XIV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Sarkanā zobaine

X (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Sarkanā zobaine

VI, VII un VIII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

Parastā jūrasmēle

EK ūdeņi II un IV zonā

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Raju dzimta

EK ūdeņi IIa un IV zonā

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-c

UK

T/B/2AC4-C

Akmeņplekste un gludais rombs

EK ūdeņi IIa un IV zonā

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Brosme

EK un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

Brosme

EK ūdeņi IV zonā

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

Brosme

EK un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Putasu

EK un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Merlangs

VI; EK ūdeņi Vb zonā; EK un starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


II PIELIKUMS

ATVILKUMI NO 2009. GADA KVOTĀM

Valsts kods

Sugas kods

Apgabala kods (2008)

Suga

Apgabals

Sankcijas (Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punkts)

Galīgā kvota (2008)

Pielaide

Kopējā pielāgotā kvota (2008)

Nozveja (īpaši nosacījumi) (2008)

Nozveja (2008)

Kopējā nozveja (2008)

%

Atvilkums

Sākotnējā kvota (2009)

Pārskatītā kvota (2009)

Atlikums

BEL

SRX

2AC4-C

Raju dzimta

EK ūdeņi IIa un IV zonā

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Akmeņplekste

Melnā jūra

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Jūras līdaka

Norvēģijas ūdeņi IV zonā

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

Heks

IIIa; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Menca

I un IIb

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Menca

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Pikša

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Brosme

EK un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Menca

EK ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Ziemeļu garnele

NAFO 3L

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Melnais paltuss

NAFO 3LMNO

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Raju dzimta

NAFO 3LNO

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

Brētliņa

IIIa

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Menca

VI; EK ūdeņi Vb zonā; EK un starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Heks

VIIIc, IX un X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Jūras līdaka

EK ūdeņi IV zonā

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Menca

VI; EK ūdeņi Vb zonā; EK un starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Jūras zeltplekste

VIIf un VIIg

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Ogļzivs

V, VI, VII un XII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Sarkanā zobaine

VI, VII un VIII (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Putasu

EK un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Jūras zeltplekste

IV; EK ūdeņi IIa zonā; IIIa zonas daļa ārpus Skageraka un Kategata

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Raju dzimta

EK ūdeņi IIa un IV zonā

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Menca

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Melnais paltuss

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Melnais paltuss

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Sarkanasari

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Pikša

IV; EK ūdeņi IIa zonā

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Putasu

EK un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Makrele

IIIa un IV; EK ūdeņi IIa, IIIb, IIIc un IIId zonā

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Beriksas

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Diegspuru vēdzeles

VIII un IX (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Menca

I un IIb

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Raju dzimta

NAFO 3LNO

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Pikša

Norvēģijas ūdeņi I unII zonā

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Saida

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Melnais paltuss

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Sarkanasari

EK un starptautiskie ūdeņi V zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Lielacu tunzivs

Atlantijas okeāns

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P - O

 


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/42


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 650/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka eksporta kompensācijas maksimālais apjoms attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2009. gada 21. jūlijā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, attiecībā uz konkursa posmu, kurš beidzas 2009. gada 21. jūlijā, kompensācijas maksimālais apjoms par produktiem un galamērķiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta a) un b) punktā un 2. pantā, ir noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 24. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

Produkts

Eksporta kompensācijas nomenklatūras kods

Maksimālais eksporta kompensācijas apjoms eksportam uz galamērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 619/2008 2. pantā

Sviests

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Sviesta eļļa

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/44


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 651/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka eksporta kompensācijas maksimālais apjoms attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2009. gada 21. jūlija.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, konkursa posmam, kurš beidzas 2009. gada 21. jūlija, maksimālais kompensācijas apjoms par produktu un galamērķiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta c) punktā un 2. pantā, ir EUR 25,80/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 24. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/45


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 652/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas olu nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punkta pēdējo daļu un 170. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XIX daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli olu tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. līdz 164. pantā, 167., 169. un 170. pantā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktā paredzēts, ka eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensācijas var piešķirt tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienā un kuri atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (3), kā arī marķēšanas noteikumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A punktā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā paredzētās eksporta kompensācijas piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem šā panta 2. punktā paredzēto nosacījumu.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā un Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā noteiktajām prasībām par identifikācijas marķējumu, kā arī Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A punktā noteiktajām marķēšanas prasībām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 24. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.


PIELIKUMS

Olu eksporta kompensācijas no 2009. gada 24. jūlija

Produktu kodi

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 vienības

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 vienības

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

E09

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, Krievija, Turcija,

E10

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna, Filipīnas,

E19

visi galamērķi, izņemot Šveici un E09 un E10 grupas valstis.


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 653/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļas nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punkta pēdējo daļu un 170. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XX daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli mājputnu gaļas tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. līdz 164. pantā, 167., 169. un 170. pantā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktā paredzēts, ka eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensācija ir jāpiešķir tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienā un kuriem ir identifikācijas marķējums, kas paredzēts 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004 par īpašiem higiēnas noteikumiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2). Tāpat šiem produktiem jāatbilst prasībām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā paredzētās eksporta kompensācijas piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem šā panta 2. punktā paredzēto nosacījumu.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā un Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā noteiktajām prasībām par identifikācijas marķējumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 24. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp. Labotā redakcija OV L 226, 25.6.2004., 3. lpp.


PIELIKUMS

Mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2009. gada 24. jūlija

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Produktu kodi, kā arī A sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

V03

A24, Angola, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Jordānija, Jemena, Libāna, Irāka, Irāna.


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/49


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 654/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punkta pēdējo daļu un 170. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XV daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli liellopu gaļas tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. līdz 164. pantā un 167. līdz 170. pantā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktu eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensācijas var piešķirt tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienā un kuriem ir veselības marķējums, kas paredzēts 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2). Šiem produktiem ir jāatbilst arī prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (4).

(5)

Nosacījumi 7. panta 2. punkta trešajā daļā Komisijas 2007. gada 21. novembra Regulā (EK) Nr. 1359/2007, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai noteiktiem atkaulotas liellopu gaļas izcirtņiem (5), paredz samazināt izmaksājamo īpašo kompensāciju, ja eksportējamais atkaulotās gaļas daudzums nepārsniedz 95 %, bet ir ne mazāks par 85 % no kopējā izcirtņu svara.

(6)

Tāpēc Komisijas Regula (EK) Nr. 333/2009 (6) ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā paredzētās eksporta kompensācijas piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem šā panta 2. punktā paredzēto nosacījumu.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā, un Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma I sadaļas III nodaļā noteiktajām prasībām par veselības marķējumu.

2. pants

Gadījumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1359/2007 7. panta 2. punkta trešajā daļā, kompensāciju par produktiem ar kodu 0201 30 00 9100 samazina par EUR 7/100 kg.

3. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 333/2009.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 24. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Labota redakcija OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp. Labota redakcija OV L 226, 25.6.2004., 3. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp. Labota redakcija OV L 226, 25.6.2004., 83. lpp.

(5)  OV L 304, 22.11.2007., 21. lpp.

(6)  OV L 104, 24.4.2009., 4. lpp.


PIELIKUMS

No 2009. gada 24. jūlija piemērotās eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg dzīvsvara

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg dzīvsvara

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

36,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

48,8

B03

EUR/100 kg tīrā svara

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

48,8

B03

EUR/100 kg tīrā svara

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

36,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

61,0

B03

EUR/100 kg tīrā svara

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

36,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

CA (5)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

22,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg tīrā svara

84,7

B03

EUR/100 kg tīrā svara

49,8

EG

EUR/100 kg tīrā svara

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg tīrā svara

50,8

B03

EUR/100 kg tīrā svara

29,9

EG

EUR/100 kg tīrā svara

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

CA (5)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

22,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

20,7

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa kodi ir definēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.).

Pārējie galamērķi ir definēti šādi:

B00

:

jebkurš galamērķis (trešās valstis, citas teritorijas, pārtikas piegādes un galamērķi, kas pielīdzināmi eksportam no Kopienas).

B02

:

B04 un EG galamērķi.

B03

:

Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, Kosova (), Melnkalne, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, piegādes un rezerves (Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. un 45. pantā un, attiecīgā gadījumā, 44. pantā paredzētie galamērķi (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.)).

B04

:

Turcija, Ukraina, Baltkrievija, Moldova, Krievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna, Maroka, Alžīrija, Tunisija, Lībija, Libāna, Sīrija, Irāka, Irāna, Izraēla, Jordānas Rietumkrasts/Gazas josla, Jordānija, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Jemena, Pakistāna, Šrilanka, Mjanma (Birma), Taizeme, Vjetnama, Indonēzija, Filipīnas, Ķīna, Ziemeļkoreja, Honkonga, Sudāna, Mauritānija, Mali, Burkinafaso, Nigēra, Čada, Kaboverde, Senegāla, Gambija, Gvineja-Bisava, Gvineja, Sjerraleone, Libērija, Kotdivuāra, Gana, Togo, Benina, Nigērija, Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Ekvatoriālā Gvineja, Santome un Prinsipi, Gabona, Kongo, Kongo (Demokrātiskā Republika), Ruanda, Burundi, Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibutija, Somālija, Uganda, Tanzānija, Seišelu salas un piederīgās teritorijas, Britu teritorija Indijas okeānā, Mozambika, Maurīcija, Komoru salas, Majota, Zambija, Malāvija, Dienvidāfrika, Lesoto.


(1)  Kā tas definēts Apvienoto Nāciju Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244.

(2)  Iekļaut produktu šajā apakšpozīcijā var tad, ja tiek uzrādīts Komisijas Regulas (EK) Nr. 433/2007 pielikumā norādītais apliecinājums (OV L 104, 21.4.2007., 3. lpp.).

(3)  Kompensāciju piešķir, ja ir ievēroti nosacījumi, kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1359/2007 (OV L 304, 22.11.2007., 21. lpp.) un – attiecīgā gadījumā – Komisijas Regulā (EK) Nr. 1741/2006 (OV L 329, 25.11.2006., 7. lpp.).

(4)  Eksports atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1643/2006 (OV L 308, 8.11.2006., 7. lpp.).

(5)  Eksports atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1041/2008 (OV L 281, 24.10.2008., 3. lpp.).

(6)  Kompensācijas piešķir, ja ir ievēroti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1731/2006 paredzētie noteikumi (OV L 325, 24.11.2006., 12. lpp.).

(7)  Liesas liellopu gaļas daudzumu (izņemot taukus) nosaka atbilstīgi Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2429/86 pielikumā iekļautajai analīzes procedūrai (OV L 210, 1.8.1986., 39. lpp.).

Termiņš “vidējais daudzums” attiecas uz tāda parauga daudzumu, kas definēts 2. panta 1. punktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 765/2002 (OV L 117, 4.5.2002., 6. lpp.). Paraugu ņem no attiecīgā sūtījuma daļas, kas varētu būt visbīstamākā.


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/53


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 655/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punkta pēdējo daļu un 170. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XVII daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cūkgaļas tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. līdz 164. pantā, 167., 169. un 170. pantā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktu eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensācijas var piešķirt tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienā un kuriem ir veselības marķējums, kas paredzēts 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2). Šiem produktiem ir jāatbilst arī prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (4).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā paredzētās eksporta kompensācijas piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem šā panta 2. punktā paredzēto nosacījumu.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā, un Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma I sadaļas III nodaļā noteiktajām prasībām par veselības marķējumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 24. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Labotā redakcija OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp. Labotā redakcija OV L 226, 25.6.2004., 3. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp. Labotā redakcija OV L 226, 25.6.2004., 83. lpp.


PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē, kuras piemēro no 2009. gada 24. jūlija

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju apjoms

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir definēti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/55


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 656/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. pantu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2783/75 par vienotu sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/95 (2) tika noteikti sīki izstrādāti noteikumi par papildu ievedmuitas sistēmas ieviešanu un reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam.

(2)

Regulāri pārbaudot datus, uz kuriem balstīta reprezentatīvo cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, kļuvis skaidrs, ka ir jāgroza reprezentatīvās cenas konkrētu produktu ievešanai, ņemot vērā cenu svārstības atkarībā no produktu izcelsmes. Tāpēc reprezentatīvās cenas ir jāpublicē.

(3)

Ņemot vērā stāvokli tirgū, šis grozījums ir jāpiemēro pēc iespējas drīzāk.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2009. gada 23. jūlijā Regulai, ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

“I PIELIKUMS

KN kods

Preču apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

Regulas 3. panta 3. punktā minētais nodrošinājums

(EUR/100 kg)

Izcelsme (1)

0207 12 10

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “70 % cāļi”

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “65 % cāļi”

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Atkauloti, saldēti gaiļu vai vistu gabali

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Saldētas krūtiņas un to gabali

194,9

5

BR

0207 14 60

Saldētas kājas un to gabali

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Atkauloti, saldēti tītaru gabali

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Olu dzeltenumi

317,6

0

AR

0408 91 80

Žāvētas olas bez čaumalām

344,6

0

AR

1602 32 11

Termiski neapstrādāti gaiļa vai vistas gaļas izstrādājumi

228,9

17

BR

3502 11 90

Žāvēts olu albumīns

555,5

0

AR


(1)  Valstu nomenklatūra noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Ar kodu “ZZ” apzīmē “citu izcelsmi”.”


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/57


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 657/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta s) apakšpunktā un I pielikuma XIX daļā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas minētās regulas XX pielikuma V daļā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XX pielikuma V daļā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 2. punkta b) apakšpunktā kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta jānosaka tādam pašam laikposmam, kādu ievēro kompensāciju noteikšanai par šiem produktiem, ja tos eksportē nepārstrādātus.

(4)

Lauksaimniecības nolīguma, kurš noslēgts sarunu Urugvajas kārtā, 11. pantā paredzēts, ka eksporta kompensācija, kuru piemēro par preces sastāvā esošu produktu, nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šo produktu, to eksportējot bez turpmākas pārstrādes.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensāciju likmes, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1234/2007 1. panta 1. punkta s) apakšpunktā minētajiem pamatproduktiem, ko eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XX pielikuma V daļā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 24. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2009. gada 24. jūlija piemēro olām un olu dzeltenumiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Galamērķis (1)

Kompensācijas likme

0407 00

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai termiski apstrādātas:

 

 

– Mājputnu:

 

 

0407 00 30

– – Citas:

 

 

a)

eksportējot olu albumīnu ar KN kodiem 3502 11 90 un 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

eksportējot citas preces

01

0,00

0408

Putnu olas bez čaumalas un dzeltenumi, svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukuru vai citiem saldinātājiem:

 

 

– Olu dzeltenumi:

 

 

0408 11

– – Žāvēti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

56,48

0408 19

– – Citi:

 

 

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Šķidri:

 

 

nesaldināti

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – Saldēti:

 

 

nesaldināti

01

28,35

– Citi:

 

 

0408 91

– – Žāvēti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

35,78

0408 99

– – Citi:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

9,00


(1)  Galamērķi ir šādi:

01

trešās valstis. Šveicei un Lihtenšteinai šīs likmes nav piemērojamas precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā;

02

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Turcija, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals un Krievija;

03

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna un Filipīnas;

04

visi galamērķi, izņemot Šveici un galamērķus 02 un 03.


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/59


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 658/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu 9. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2009 (2) saskaņā ar noteikumiem Komisijas 2008. gada 5. februāra Regulā (EK) Nr. 105/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sviesta tirgū (3), uzsāk konkursa procedūru sviesta iepirkumam laika posmam, kas beidzas 2009. gada 31. augustā.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc individuālajiem uzaicinājumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 105/2008 16. panta 2. punktu nosaka maksimālo iepirkuma cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Pamatojoties uz saņemtajiem piedāvājumiem pēc 9. individuālā uzaicinājuma, ir jānosaka maksimālā iepirkuma cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

9. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 186/2009 izsludināto konkursa procedūru sviesta iepirkšanai, kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2009. gada 21. jūlijā, maksimālā iepirkuma cena ir EUR 220,00/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 24. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 64, 10.3.2009., 3. lpp.

(3)  OV L 32, 6.2.2008., 3. lpp.


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/60


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 659/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu 7. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 310/2009

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 310/2009 (2) saskaņā ar noteikumiem Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr. 214/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena pulvera tirgū (3), uzsāk konkursa procedūru vājpiena pulvera iepirkumam laika posmam, kas beidzas 2009. gada 31. augustā.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc individuālajiem uzaicinājumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 17. pantu nosaka maksimālo iepirkuma cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Pamatojoties uz saņemtajiem piedāvājumiem pēc 7. individuālā uzaicinājuma, ir jānosaka maksimālā iepirkuma cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

7. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 310/2009 izsludināto konkursa procedūru vājpiena pulvera iepirkšanai, kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2009. gada 21. jūlijā, maksimālā iepirkuma cena ir EUR 167,90/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 24. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 97, 16.4.2009., 13. lpp.

(3)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp.


24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/61


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 660/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot zilo jūras līdaku VI, VII zonas Kopienas ūdeņos un ūdeņos, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2009. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krā