ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.170.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 170

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 30. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs) par rotaļlietu drošumu ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

DIREKTĪVAS

30.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/48/EK

(2009. gada 18. jūnijs)

par rotaļlietu drošumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvu 88/378/EEK (1988. gada 3. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošību (3) pieņēma iekšējā tirgus izveides kontekstā, lai saskaņotu rotaļlietu drošuma pakāpi dalībvalstīs un novērstu šķēršļus dalībvalstu tirdzniecībā ar rotaļlietām.

(2)

Direktīvas 88/378/EEK pamatā ir jaunās pieejas principi, kas izklāstīti Padomes 1985. gada 7. maija Rezolūcijā par jaunu pieeju tehniskai saskaņošanai un standartiem (4). Tāpēc minētajā direktīvā noteiktas drošuma pamatprasības attiecībā uz rotaļlietām, tostarp īpašās drošuma prasības attiecībā uz fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, uzliesmojamību, ķīmiskajām īpašībām, elektriskajām īpašībām, higiēnu un radioaktivitāti. Tehniskos datus pieņem Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (Cenelec) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EEK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka procedūru informācijas sniegšanai tehnisko standartu un noteikumu jomā (5). Var uzskatīt, ka atbilstība Direktīvas 88/378/EEK prasībām ir nodrošināta tad, ja nodrošināta atbilstība saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces numurs ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Pieredze liecina, ka šie pamatprincipi labi darbojas rotaļlietu nozarē, un tie būtu jāsaglabā.

(3)

Tomēr tehnoloģiju attīstība rotaļlietu tirgū radījusi jaunas problēmas attiecībā uz rotaļlietu drošumu un izraisījusi arvien lielākas patērētāju bažas. Lai ņemtu vērā šīs pārmaiņas un precizētu tiesisko regulējumu, kas ir rotaļlietu tirdzniecības pamatā, būtu jāpārskata un jāuzlabo atsevišķi Direktīvas 88/378/EEK aspekti, un skaidrības labad minētā direktīva būtu jāaizstāj ar šo direktīvu.

(4)

Uz rotaļlietām attiecas arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/95/EK (2001. gada 3. decembris) par produktu vispārēju drošību (6), kas papildina īpašos nozaru tiesību aktus.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (7), nosaka horizontālās prasības atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācijai, CE zīmei un Kopienas tirgus uzraudzības sistēmai, kā arī Kopienas tirgū laižamo produktu kontrolei, kas attiecas arī uz rotaļlietu nozari.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par ražojumu tirdzniecības kopīgu sistēmu (8) paredzēti kopīgi principi un atsauces noteikumi to tiesību aktu vajadzībām, kuru pamatā ir jaunās pieejas principi. Lai nodrošinātu atbilstību citiem nozaru tiesību aktiem par ražojumiem, ir lietderīgi pielāgot atsevišķus šīs direktīvas noteikumus minētajam lēmumam, ciktāl nozares specifika nenosaka vajadzību pēc atšķirīga risinājuma. Tāpēc atsevišķas definīcijas, vispārēji uzņēmēju pienākumi, pieņēmums par atbilstību, formāli iebildumi pret saskaņotajiem standartiem, noteikumi par CE zīmi, prasības pret atbilstības novērtēšanas struktūrām un paziņošanas procedūras, kā arī noteikumi par procedūrām attiecībā uz bīstamiem ražojumiem būtu jāpielāgo minētajam lēmumam.

(7)

Lai ražotāji un valsts iestādes varētu vieglāk piemērot šo direktīvu, tās darbības joma būtu jāprecizē, papildinot to ražojumu sarakstu, uz kuriem šī direktīva neattiecas, jo īpaši attiecībā uz atsevišķiem jauniem ražojumiem, piemēram, videospēlēm un ārējām iekārtām.

(8)

Ir lietderīgi no jauna definēt atsevišķus īpašus rotaļlietu nozares jēdzienus, lai veicinātu izpratni un lai šo direktīvu piemērotu vienādi.

(9)

Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni tādām sabiedrības interesēm kā patērētāju veselība, drošība un aizsardzība un vides aizsardzība, kā arī lai garantētu godīgu konkurenci Kopienas tirgū, rotaļlietām, ko laiž Kopienas tirgū, būtu jāatbilst attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, un uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par rotaļlietu atbilstību, ņemot vērā viņu uzdevumus piegādes ķēdē.

(10)

No visiem uzņēmējiem sagaida, ka tie, laižot rotaļlietas tirgū vai darot tās pieejamas tirgū, rīkosies atbildīgi un pilnā saskaņā ar piemērojamām juridiskajām prasībām.

(11)

Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka rotaļlietas, ko viņi laiž tirgū, ierastos un labi paredzamos lietošanas apstākļos neapdraud bērnu drošību un veselību un ka tirgū ir pieejamas tikai tādas rotaļlietas, kas atbilst attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem. Šajā direktīvā paredzēta skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas procesā.

(12)

Tā kā dažus uzdevumus var veikt tikai ražotājs, ir skaidri jānošķir ražotājs un uzņēmēji tālākās izplatīšanas ķēdē. Tāpat ir skaidri jānošķir importētājs un izplatītājs, jo importētājs Kopienas tirgū ieved rotaļlietas no trešām valstīm. Tādēļ importētājam ir jāpārliecinās, ka šīs rotaļlietas atbilst piemērojamajām Kopienas prasībām.

(13)

Tā kā ražotājs sīki pārzina ražojuma izstrādes un ražošanas procesu, viņš var vislabāk veikt pilnīgu atbilstības novērtēšanas procedūru rotaļlietām. Tādēļ atbilstības novērtēšanai arī turpmāk vajadzētu būt vienīgi ražotāja pienākumam.

(14)

Ir jānodrošina, ka rotaļlietas no trešām valstīm, kas ienāk Kopienas tirgū, atbilst visām piemērojamām Kopienas prasībām, un jo īpaši ka ražotāji šīm rotaļlietām ir veikuši atbilstīgas novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai rotaļlietas, ko viņi laiž tirgū, atbilst prasībām, un ka tie nedrīkst laist tirgū rotaļlietas, kuras šādām prasībām neatbilst vai kuras rada apdraudējumu. Tā paša iemesla dēļ būtu arī jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un vai produkta marķējums un ražotāja izstrādātā dokumentācija ir pieejama uzraudzības iestādēm pārbaudes veikšanai.

(15)

Ja izplatītājs dara rotaļlietu pieejamu tirgū pēc tam, kad ražotājs vai importētājs ir rotaļlietu laidis tirgū, izplatītājam būtu jārīkojas pietiekami rūpīgi, lai nodrošinātu, ka viņa apiešanās ar rotaļlietu nelabvēlīgi neietekmē rotaļlietas atbilstību. Gan no importētājiem, gan izplatītājiem sagaida, ka tie, laižot rotaļlietas tirgū vai darot tās pieejamus tirgū, rīkosies pietiekami piesardzīgi saistībā ar piemērojamām prasībām.

(16)

Laižot rotaļlietu tirgū, importētājam uz rotaļlietas būtu jānorāda savs nosaukums un adrese, kur ar viņu var sazināties. Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad rotaļlietas izmēra vai rakstura dēļ šāda norāde nav iespējama. Tas ietver arī gadījumus, kad importētājam būtu jāatver iepakojums, lai uz produkta uzliktu savu nosaukumu un adresi.

(17)

Ikviens uzņēmējs, kurš vai nu laiž tirgū rotaļlietu ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina rotaļlietu tā, ka izmaiņas varētu ietekmēt atbilstību piemērojamajām prasībām, būtu jāuzskata par ražotāju, un viņam būtu jāuzņemas ražotāja pienākumi.

(18)

Tā kā izplatītāji un importētāji darbojas tirgus vidē, tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības uzdevumos, ko veic kompetentas valsts iestādes, un tiem vajadzētu būt gataviem aktīvai rīcībai, sniedzot minētajām iestādēm visu vajadzīgo informāciju par attiecīgo rotaļlietu.

(19)

Nodrošinot rotaļlietas izsekojamību visā piegādes ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast uzņēmējus, kas neatbilstīgas rotaļlietas darījuši pieejamas tirgū.

(20)

Būtu jāatjaunina dažas drošuma pamatprasības, kas paredzētas Direktīvā 88/378/EEK, ņemot vērā tehnikas attīstību, kas notikusi, kopš pieņemta minētā direktīva. Pateicoties tehnikas attīstībai, jo īpaši attiecībā uz elektriskajām īpašībām varēja pārsniegt Direktīvā 88/378/EEK noteikto 24 voltu robežu, garantējot, ka attiecīgās rotaļlietas izmantošana ir droša.

(21)

Ir jāpieņem arī jaunas drošuma pamatprasības. Lai bērniem nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni pret risku, ko rada ķīmiskas vielas rotaļlietās, rūpīga uzmanība būtu jāpievērš bīstamu vielu izmantošanai, jo īpaši kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai toksisku (CMR) un alergēnu vielu, kā arī dažu metālu izmantošanai. Tādēļ ir īpaši nepieciešams pilnveidot un atjaunināt noteikumus par ķīmiskajām vielām rotaļlietās, un noteikt, ka rotaļlietām ir jāatbilst vispārīgajiem tiesību aktiem ķimikāliju jomā, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (9). Tomēr šie noteikumi būtu jāpielāgo arī konkrētajām bērnu vajadzībām, jo viņi ir neaizsargāta patērētāju grupa. Tāpēc saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem par vielu un maisījumu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu un par smaržvielām rotaļlietās būtu jāparedz jauni ierobežojumi attiecībā uz CMR vielām, ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var radīt cilvēku veselībai. Ir pierādīts, ka niķelis nerūsējošā tēraudā ir drošs, un tādēļ ir atbilstīgi noteikt, ka to drīkst izmantot rotaļlietās.

(22)

Ņemot vērā zinātnes attīstību, būtu jāatjaunina arī īpašās robežvērtības, kas noteiktām vielām paredzētas Direktīvā 88/378/EEK. Robežvērtības attiecībā uz arsēnu, kadmiju, hromu (VI), svinu, dzīvsudrabu un organisko alvu, kas ir īpaši toksiskas vielas un ko nevajadzētu tīši izmantot bērniem pieejamās rotaļlietu vietās, būtu jānosaka tādas, kas ir puse no vērtības, kura ir uzskatāma par drošu saskaņā ar attiecīgās zinātniskās komitejas kritērijiem, lai nodrošinātu, ka rotaļlietām ir tikai tādas īpašības, kas ir saskaņā ar labu ražošanas praksi.

(23)

Rotaļlietām vai to daļām un iepakojumam, kas, ļoti iespējams, nonāks saskarē ar pārtiku, būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1935/2004 (2004. gada 27. oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (10).

(24)

Lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību saistībā ar rotaļlietām, ar kurām ir cieša saskare, vajadzētu būt iespējamam pieņemt īstenošanas pasākumus, ar kuriem paredz konkrētas robežvērtības ķīmiskajām vielām, ko izmanto rotaļlietās, kuras paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, un citās rotaļlietās, kuras paredzēts likt mutē, ņemot vērā prasības Regulā (EK) Nr. 1935/2004 un atšķirības starp rotaļlietām un materiāliem, kuri nonāk saskarē ar pārtikas produktiem.

(25)

Šo vispārējo un īpašo ķīmijas jomas prasību mērķis šajā direktīvā ir aizsargāt bērnu veselību pret noteiktām vielām rotaļlietās, savukārt, raugoties no vides aspekta, problēmas saistībā ar rotaļlietām skartas horizontālajos tiesību aktos vides jomā, kuri attiecas uz elektriskām un elektroniskām rotaļlietām, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (11) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (12). Turklāt vides jautājumus saistībā ar atkritumiem reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/12/EK (13), saistībā ar iepakojumu un izlietoto iepakojumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (14) un saistībā ar baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/66/EK (15).

(26)

Ar šo direktīvu izveidotajai sistēmai vajadzētu arī veicināt un atsevišķos gadījumos panākt to, ka rotaļlietās izmantojamās bīstamās vielas un materiālus aizstāj ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja pastāv saimnieciski pieņemamas un tehniski īstenojamas alternatīvas.

(27)

Lai rotaļlietas, kas paredzētas skaņas radīšanai, bērniem neradītu dzirdes traucējumus, būtu jānosaka stingrāki un aptverošāki standarti, lai ierobežotu šādu rotaļlietu radīto impulstrokšņu un ilgstošo trokšņu maksimālo pieļaujamo stiprumu. Tādēļ attiecībā uz šādu rotaļlietu radīto skaņu jānosaka jaunas drošuma pamatprasības.

(28)

Atbilstoši piesardzības principam ir lietderīgi noteikt īpašas drošuma prasības, lai ņemtu vērā iespējamos specifiskos apdraudējumus, kas saistīti ar rotaļlietām pārtikā, jo, apvienojot pārtiku ar rotaļlietām, varētu rasties nosmakšanas risks, kas atšķiras no riskiem, kurus rada tikai rotaļlieta viena pati, un uz ko tādējādi neattiecas īpaši pasākumi Kopienas mērogā.

(29)

Tā kā var būt rotaļlietas, kas rada apdraudējumu, vai arī var izstrādāt rotaļlietas, kas rada apdraudējumus, uz kuriem neattiecas konkrēta šajā direktīvā noteikta drošuma prasība, ir jānosaka vispārēja drošuma prasība kā juridisks pamats, lai veiktu pasākumus pret šādām rotaļlietām. Tādēļ rotaļlietu drošums jānosaka, ievērojot ražojuma paredzēto un paredzamo lietojumu, vienlaikus paturot prātā bērnu uzvedību un to, ka bērni parasti nav tik piesardzīgi kā caurmēra pieaugušie. Ja apdraudējumu nevar pietiekami samazināt ar dizainu un drošības pasākumiem, par nenovērsto risku varētu informēt informācijas apkopojumā, kas paredzēts pieskatītājiem, ņemot vērā viņu spēju novērst attiecīgo apdraudējumu. Saskaņā ar atzītajām riska novērtējuma metodēm nav pieņemami dizaina uzlabojumus neveikt tāpēc, ka tiek informēti pieskatītāji, vai tāpēc, ka nav iepriekš reģistrētu negadījumu.

(30)

Ir jāpapildina noteikumi par brīdinājumiem, ko pievieno rotaļlietai, lai uzlabotu drošumu, lietojot rotaļlietu. Lai novērstu brīdinājumu nepareizu izmantošanu ar mērķi izvairīties no drošuma prasībām, kas ir noticis attiecībā uz brīdinājumu par rotaļlietām, kuras nav piemērotas bērniem, kas ir jaunāki par 36 mēnešiem, ir nepieciešams skaidri noteikt, ka nedrīkst izmantot brīdinājumus noteiktu kategoriju rotaļlietām, ja tie ir pretrunā rotaļlietu paredzētajai izmantošanai.

(31)

CE zīme, kas norāda uz rotaļlietas atbilstību, ir redzams rezultāts visam atbilstības novērtēšanas procesam plašā nozīmē. Vispārēji principi, kas reglamentē CE zīmi, ir noteikti Regulā (EK) Nr. 765/2008. CE zīmes uzlikšanas noteikumi būtu jānosaka šajā direktīvā.

(32)

Ir ļoti svarīgi skaidri norādīt ražotājiem un lietotājiem, ka, uzliekot rotaļlietai CE zīmi, ražotājs apliecina, ka ražojums atbilst visām piemērojamajām prasībām un ka ražotājs uzņemas par to pilnu atbildību.

(33)

CE zīmei vajadzētu būt vienīgajai atbilstības zīmei, kas apliecina rotaļlietas atbilstību Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem. Tomēr var turpināt lietot citus marķējuma veidus, ja vien šādi marķējumi uzlabo patērētāju aizsardzību un Kopienas saskaņošanas tiesības akti uz tiem neattiecas.

(34)

Lai atvieglinātu rotaļlietu tirgus uzraudzību, ir lietderīgi paredzēt tādus noteikumus par CE zīmes uzlikšanu, kas nodrošinātu pietiekamu marķējuma saskatāmību.

(35)

Lai nodrošinātu, ka tiek izpildītas drošuma pamatprasības, ir jānosaka piemērotas atbilstības novērtēšanas procedūras, kas ražotājiem jāievēro. Lai papildinātu ražotāja juridiskās saistības, kuru mērķis ir nodrošināt rotaļlietu drošumu, šajā direktīvā būtu jāiekļauj viennozīmīgs pienākums veikt to dažādo apdraudējumu analīzi, ko var radīt rotaļlieta, un iespējamās saskarsmes ar šiem apdraudējumiem novērtējumu, kas attiecībā uz ķīmiskajām vielām ietver novērtējumu par aizliegto vai ierobežoto vielu iespējamo klātbūtni rotaļlietā, un ražotājiem vajadzētu būt pienākumam glabāt šo drošuma novērtējumu tehniskajā dokumentācijā, lai tirgus uzraudzības iestādes varētu efektīvi veikt savus pienākumus. Uz ražotāja paša atbildību veiktā iekšējā ražošanas kontrole, lai novērtētu atbilstību, ir izrādījusies piemērota gadījumos, kad tas ievērojis saskaņotos standartus, uz kuriem atsauce publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kuri attiecas uz visām rotaļlietu drošuma prasībām. Gadījumos, kad nav šādu saskaņotu standartu, rotaļlieta būtu jāiesniedz trešai personai EK tipa pārbaudes veikšanai. Tam būtu jāattiecas arī uz gadījumiem, kad šādi standarti vai viens no tiem Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts ar ierobežojumu vai ja ražotājs nav ievērojis šādus standartus, vai ievērojis tos daļēji. Ražotājs iesniedz rotaļlietu EK tipa pārbaudei, ja tas uzskata, ka rotaļlietu veids, dizains, konstrukcija vai mērķis nosaka nepieciešamību pēc trešās personas pārbaudes.

(36)

Tā kā visā Kopienā ir jānodrošina to struktūru vienādi augsts darbības līmenis, kuras veic rotaļlietu atbilstības novērtēšanu, un tā kā visām šādām struktūrām būtu jāveic savi uzdevumi vienādā līmenī un godīgas konkurences apstākļos, būtu jānosaka obligātās prasības atbilstības novērtēšanas struktūrām, kuras vēlas tikt paziņotas, lai saskaņā ar šo direktīvu sniegtu atbilstības novērtēšanas pakalpojumus.

(37)

Lai nodrošinātu rotaļlietu atbilstības novērtēšanas kvalitātes saskaņotu līmeni, ir ne tikai jānosaka vienotas prasības, kas jāievēro struktūrām, kuras vēlas tikt paziņotas, bet paralēli jānosaka arī prasības, kas jāievēro paziņojošajām iestādēm un citām struktūrām, kuras veic paziņoto struktūru novērtēšanu, paziņošanu un uzraudzību.

(38)

Ja pieejamie zinātniskie pierādījumi ir nepietiekami, lai veiktu precīzu riska novērtēšanu, dalībvalstīm, veicot pasākumus saskaņā ar šo direktīvu, būtu jāpiemēro piesardzības princips, kas ir Kopienas tiesību princips, kas izklāstīts, inter alia, Komisijas 2000. gada 2. februāra Paziņojumā, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā citus šīs direktīvas noteikumus un principus, piemēram, preču brīvu apriti un pieņēmumu par atbilstību.

(39)

Regula (EK) Nr. 765/2008 papildina un stiprina tirgus uzraudzības sistēmu ražojumiem, tostarp rotaļlietām, uz ko attiecas Kopienas saskaņošanas tiesību akti. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāorganizē un jāveic rotaļlietu tirgus uzraudzība saskaņā ar minēto regulu. Atbilstīgi minētajai regulai tās piemērošana neliedz tirgus uzraudzības iestādēm veikt specifiskākus tirgus uzraudzības pasākumus saskaņā ar Direktīvu 2001/95/EK. Turklāt ar šo direktīvu būtu jāpieņem daži konkrēti pasākumi saistībā ar uzraudzības iestādes iespēju pieprasīt informāciju no paziņotās struktūras un sniegt tai norādījumus, lai veicinātu uzraudzības iestāžu spējas rīkoties attiecībā uz rotaļlietām, kurām ir EK tipa pārbaudes sertifikāts.

(40)

Direktīvā 88/378/EEK jau paredzēta drošības procedūra, kas Komisijai ļauj pārbaudīt, vai ir pamatots dalībvalsts veiktais pasākums attiecībā uz rotaļlietu, kuru tā uzskata par neatbilstošu. Lai uzlabotu pārredzamību un samazinātu apstrādes laiku, ir jāuzlabo esošā drošuma klauzulas procedūra, lai padarītu to efektīvāku un lai izmantotu dalībvalstu pieredzi.

(41)

Pastāvošā sistēma būtu jāpapildina ar procedūru, kas ļauj ieinteresētajām personām saņemt informāciju par pasākumiem, kuri īstenoti attiecībā uz rotaļlietām, kas apdraud cilvēku veselību un drošību vai citus ar sabiedrības interešu aizsardzību saistītus aspektus. Tai būtu arī jānodrošina iespēja tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties saistībā ar šādiem ražojumiem.

(42)

Ja dalībvalsts un Komisija vienojas par dalībvalsts veiktā pasākuma pamatotību, Komisijai turpmāk nebūtu jāiesaistās.

(43)

Šīs direktīvas ieviešanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (16).

(44)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro dažos skaidri definētos gadījumos pielāgot prasības attiecībā uz ķīmiskajām īpašībām un atsevišķos gadījumos noteikt izņēmumus attiecībā uz CMR vielu aizliegumu, kā arī pielāgot īpašu brīdinājumu tekstu atsevišķu rotaļlietu kategorijām. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt šo direktīvu, inter alia, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(45)

Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem (17) attiecas, inter alia, uz rotaļlietām, kas neatbilst Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem. Ražotāji un importētāji, kas ir laiduši Kopienas tirgū šīm prasībām neatbilstīgas rotaļlietas, saskaņā ar minēto direktīvu ir atbildīgi par radīto kaitējumu.

(46)

Dalībvalstīm būtu jāparedz sankcijas, kas piemērojamas par šīs direktīvas pārkāpumiem. Šīm sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām.

(47)

Lai rotaļlietu ražotājiem un citiem uzņēmējiem būtu pietiekams laiks pielāgoties šajā direktīvā iekļautajām prasībām, pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir jāparedz divu gadu pārejas periods, kurā tirgū drīkst laist rotaļlietas, kas atbilst Direktīvas 88/378/EEK prasībām. Attiecībā uz ķīmiskajiem produktiem izvirzītajām prasībām būtu jānosaka četru gadu pārejas periods, lai varētu izstrādāt saskaņotus standartus, kas ir vajadzīgi atbilstības nodrošināšanai jaunajām prasībām.

(48)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi - proti, nodrošināt augstu rotaļlietu drošuma līmeni nolūkā aizsargāt bērnu veselību un drošību, nosakot saskaņotas rotaļlietu drošuma prasības un obligātās tirgus uzraudzības prasības, un vienlaikus garantēt iekšējā tirgus darbību - nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka mēroga un ietekmes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par rotaļlietu drošumu un brīvu apriti Kopienā.

2. pants

Darbības joma

1.   Šī direktīva attiecas uz ražojumiem, kuri izstrādāti vai paredzēti vienīgi vai ne tikai tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, kas jaunāki par 14 gadiem (turpmāk “rotaļlietas”).

I pielikumā uzskaitītos ražojumus neuzskata par rotaļlietām šīs direktīvas nozīmē.

2.   Šī direktīva neattiecas uz šādām rotaļlietām:

a)

spēļu laukumu aprīkojumu, kas paredzēts, lai to publiski izmantotu;

b)

spēļu automātiem, kurus izmanto ar vai bez monētām un kuri paredzēti, lai tos publiski izmantotu;

c)

rotaļu transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinējiem;

d)

rotaļu tvaika dzinējiem; un

e)

lingām un katapultām.

3. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1.

“darīt pieejamu tirgū” nozīmē katras rotaļlietas piegādi izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Kopienas tirgū tirdzniecības gaitā par samaksu vai bez maksas;

2.

“laist tirgū” ir pirmo reizi darīt rotaļlietu pieejamu Kopienas tirgū;

3.

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo rotaļlietu vai liek rotaļlietu izstrādāt vai ražot un laiž šo rotaļlietu tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;

4.

“pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

5.

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un kas dara rotaļlietu no trešās valsts pieejamu Kopienas tirgū;

6.

“izplatītājs” ir jebkura tāda fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara rotaļlietu pieejamu tirgū;

7.

“uzņēmēji” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

8.

“saskaņotais standarts” ir standarts, ko, pamatojoties uz Komisijas pieprasījumu, saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 6. pantu, ir pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas struktūrām, kas uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā;

9.

“Kopienas saskaņošanas tiesību akti” ir visi Kopienas tiesību akti, ar ko saskaņo ražojumu tirdzniecības nosacījumus;

10.

“akreditācija” ir lietota tādā nozīmē, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 765/2008;

11.

“atbilstības novērtēšana” ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar rotaļlietu saistītās prasības;

12.

“atbilstības novērtēšanas struktūra” ir struktūra, kas veic atbilstības novērtēšanas darbības, tostarp kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un inspekciju;

13.

“atsaukšana” ir jebkāds pasākums ar mērķi saņemt atpakaļ rotaļlietu, kas jau darīta pieejama gala patērētājam;

14.

“izņemšana” ir jebkāds pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka rotaļlieta no piegādes ķēdes tiek darīta pieejama tirgū;

15.

“tirgus uzraudzība” ir valsts iestāžu veiktās darbības un pasākumi, lai nodrošinātu rotaļlietu atbilstību spēkā esošajām prasībām, kas izklāstītas Kopienas saskaņošanas tiesību aktos, un lai nepieļautu, ka tie apdraud veselību, drošību vai jebkuru citu sabiedrības interešu aizsardzības aspektu;

16.

“CE zīme” ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka rotaļlieta atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas Kopienas saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu;

17.

“funkcionāls ražojums” ir ražojums, kas darbojas un tiek izmantots tajā pašā veidā kā ražojums, ierīce vai iekārta, kura paredzēta, lai to izmantotu pieaugušie, un tas var būt mērogā izgatavots šāda ražojuma, ierīces vai iekārtas modelis;

18.

“funkcionāla rotaļlieta” ir rotaļlieta, kas darbojas un tiek izmantota tajā pašā veidā kā ražojums, ierīce vai iekārta, kura paredzēta, lai to izmantotu pieaugušie, un tā var būt mērogā izgatavots šāda ražojuma, ierīces vai iekārtas modelis;

19.

“ūdens rotaļlieta” ir rotaļlieta, ko paredzēts izmantot seklā ūdenī un kas var noturēt vai balstīt bērnu uz ūdens;

20.

“no dizaina atkarīgs ātrums” ir reprezentatīvs potenciālais darbības ātrums, ko nosaka rotaļlietas dizains;

21.

“Darbības rotaļlieta” ir rotaļlieta izmantošanai mājās, tās atbalsta struktūra nodarbošanās laikā paliek nekustīga un tā ir paredzēta bērniem, lai veiktu šādas darbības: kāptu, lēkātu, šūpotos, slidinātos, grieztos, rāpotu, līstu vai veiktu jebkuru šo darbību kombināciju;

22.

“ķīmiska rotaļlieta” ir rotaļlieta, kas paredzēta tiešām darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, un tā ir paredzēta attiecīga vecuma bērniem, lai nodarbotos pieaugušo uzraudzībā;

23.

“spēle ožas trenēšanai” ir rotaļlieta, kuras mērķis ir palīdzēt bērnam mācīties atšķirt dažādas smaržas vai aromātus;

24.

“kosmētikas komplekts” ir rotaļlieta, kuras mērķis ir palīdzēt bērnam mācīties izgatavot tādus produktus kā smaržas, ziepes, krēmus, šampūnus, vannas putas, lūpu spīdumus, lūpu krāsas, citu dekoratīvo kosmētiku, zobu pastu un matu balzāmu;

25.

“degustācijas spēle” ir rotaļlieta, kuras mērķis ir ļaut bērniem izgatavot saldumus vai ēdienus, izmantojot tādas pārtikas sastāvdaļas kā saldvielas, šķidrumi, pūderveida vielas un garšvielas;

26.

“kaitējums” ir fizisks ievainojums vai jebkāds cits kaitējums veselībai, arī tāds, kam ir ilgstošas sekas;

27.

“apdraudējums” ir iespējams kaitējuma iemesls;

28.

“risks” ir iespēja, ka radīsies apdraudējums, kas izraisīs kaitējumu, un kaitējuma bīstamības pakāpe;

29.

“paredzēta” nozīmē, ka kāds no vecākiem vai pieskatītājs var droši secināt, ka rotaļlieta attiecībā uz tās funkciju, izmēru un īpašībām paredzēta norādītās vecuma grupas bērniem.

II   NODAĻA

UZŅĒMĒJU PIENĀKUMI

4. pants

Ražotāju pienākumi

1.   Laižot rotaļlietas tirgū, ražotāji nodrošina, ka tās ir izstrādātas un ražotas saskaņā ar 10. pantā un II pielikumā izklāstītajām prasībām.

2.   Ražotāji izstrādā vajadzīgo tehnisko dokumentāciju saskaņā ar 21. pantu un veic vai ir veikuši atbilstības novērtēšanas procedūru, ko piemēro saskaņā ar 19. pantu.

Ja minētā procedūra ir pierādījusi rotaļlietas atbilstību piemērojamajām prasībām, ražotāji sagatavo 15. pantā minēto EK atbilstības deklarāciju un atbilstīgi 17. panta 1. punktam uzliek CE zīmi.

3.   Ražotāji saglabā tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū.

4.   Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas procedūras, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību sērijveida ražošanā. Pienācīgi ņem vērā rotaļlietas dizaina vai īpašību izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos, atsaucoties uz kuriem deklarēta rotaļlietas atbilstība.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar rotaļlietas radīto apdraudējumu, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību, ražotāji veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgas rotaļlietas un atsauktas rotaļlietas, kā arī pastāvīgi informē izplatītājus par šo uzraudzību.

5.   Ražotāji nodrošina to, ka uz to rotaļlietām ir tipa, partijas vai sērijas, vai modeļa numurs vai cits identifikācijas elements, vai, ja rotaļlietas izmērs vai veids to neatļauj, vajadzīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai.

6.   Ražotāji uz rotaļlietas norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai. Norādītā adrese ir viens kontaktpunkts, kuru izmantojot var sazināties ar ražotāju.

7.   Ražotāji nodrošina, ka rotaļlietai ir pievienotas instrukcijas un drošības informācija valodā vai valodās, kas ir viegli saprotamas patērētājiem, kuras lietojumu nosaka attiecīgā dalībvalsts.

8.   Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst attiecīgajiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību un, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja rotaļlieta rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

9.   Pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma ražotāji viegli saprotamā valodā sniedz šai iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, lai novērstu apdraudējumu, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

5. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.   Ražotājs ar rakstisku mandātu var iecelt pilnvarotu pārstāvi.

2.   Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 4. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

3.   Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā. Ar izsniegto pilnvaru paredz, ka pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

a)

10 gadus pēc tam, kad rotaļlieta ir laista tirgū, glabā EK atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm;

b)

pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma sniedz šai iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību;

c)

pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai novērstu apdraudējumu, ko var radīt rotaļlietas, uz kurām attiecas viņa pilnvaras.

6. pants

Importētāju pienākumi

1.   Importētāji laiž Kopienas tirgū tikai attiecīgajām prasībām atbilstošas rotaļlietas.

2.   Pirms rotaļlietas laišanas tirgū importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas procedūru.

Viņi nodrošina, ka ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, ka rotaļlietai ir paredzētā atbilstības zīme un pievienoti vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 4. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta neatbilst 10. pantā un II pielikumā izklāstītajām prasībām, viņš rotaļlietu nelaiž tirgū līdz brīdim, kamēr nav panākta rotaļlietas atbilstība. Turklāt, ja rotaļlieta rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

3.   Importētāji uz rotaļlietas norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai.

4.   Ražotāji nodrošina, ka rotaļlietai ir pievienotas instrukcijas un drošības informācija valodā vai valodās, kas ir viegli saprotamas patērētājiem, kuras lietojumu nosaka attiecīgā dalībvalsts.

5.   Importētāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par rotaļlietu, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tās atbilstību prasībām, kas noteiktas 10. pantā un II pielikumā.

6.   Ja pastāv vajadzība pārbaudīt rotaļlietas nekaitīgumu, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošumu, importētāji veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, izskata un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgas rotaļlietas un atsauktas rotaļlietas, kā arī pastāvīgi informē izplatītājus par šādu uzraudzību.

7.   Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst attiecīgajiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu rotaļlietas atbilstību un, ja vajadzīgs, lai rotaļlietu izņemtu no tirgus vai atsauktu to. Turklāt, ja rotaļlieta rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

8.   Importētāji 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū glabā EK atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

9.   Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma importētāji viegli saprotamā valodā sniedz šai iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu apdraudējumu, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

7. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Darot rotaļlietu pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās prasības.

2.   Pirms rotaļlieta tiek darīta pieejama tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka rotaļlietai ir paredzētā atbilstības zīme un tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, instrukcija un drošuma informācija tās dalībvalsts patērētājiem viegli saprotamā valodā vai valodās, kurā rotaļlieta būs pieejama tirgū, un ka ražotājs un importētājs ir ievērojis 4. panta 5. un 6. punktā un 6. panta 3. punktā noteiktās prasības.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta neatbilst 10. pantā un II pielikumā izklāstītajām prasībām, viņš rotaļlietu nedara pieejamu tirgū, kamēr nav panākta rotaļlietas atbilstība. Turklāt, ja rotaļlieta rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

3.   Izplatītāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par rotaļlietu, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tās atbilstību prasībām, kas noteiktas 10. pantā un II pielikumā.

4.   Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst attiecīgajiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem, nodrošina, ka tiek veikti koriģējošie pasākumi, kas nepieciešami, lai panāktu minētās rotaļlietas atbilstību un, ja vajadzīgs, lai izņemtu rotaļlietu no tirgus vai atsauktu to. Turklāt, ja rotaļlieta rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5.   Pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz šai iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, lai novērstu apdraudējumu, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.

8. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus piemēro importētājiem un izplatītājiem

Šajā direktīvā importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju, un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam saskaņā ar 4. pantu, ja viņš rotaļlietu laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū jau laisto rotaļlietu tā, ka tas var ietekmēt atbilstību piemērojamajām prasībām.

9. pants

Uzņēmēju identifikācija

Pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma uzņēmēji sniedz informāciju, norādot:

a)

jebkuru uzņēmēju, kas tiem piegādājis rotaļlietu;

b)

jebkuru uzņēmēju, kuram tie piegādā rotaļlietu.

Uzņēmējiem, ja tas ir ražotājs, pirmajā daļā minētā informācija ir jānodrošina 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū, bet citiem uzņēmējiem – 10 gadus pēc rotaļlietas piegādes.

III   NODAĻA

ROTAĻLIETU ATBILSTĪBA

10. pants

Drošuma pamatprasības

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka rotaļlietas nelaiž tirgū, ja tās neatbilst drošuma pamatprasībām, proti, 2. punktā noteiktajai vispārējai drošuma pamatprasībai un II pielikumā noteiktajām īpašajām drošuma pamatprasībām.

2.   Rotaļlietas un to ķīmiskais sastāvs nedrīkst apdraudēt lietotāju vai trešo personu drošumu un veselību, ja tās izmanto paredzētajā vai iepriekš paredzamā veidā, ņemot vērā bērnu uzvedību.

Ņem vērā lietotāju spējas un, ja vajadzīgs, viņu pieskatītāju spējas, jo īpaši saistībā ar rotaļlietām, kuras ir paredzētas bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem, vai citām konkrētām vecuma grupām.

Etiķetēs, kas piestiprinātas saskaņā ar 11. panta 2. punktu, kā arī rotaļlietām pievienotajā lietošanas pamācībā pievērš lietotāju vai viņu pieskatītāju uzmanību apdraudējumam un kaitējuma riskam saistībā ar lietošanu un tam, kā no tiem izvairīties.

3.   Paredzamajā un parastajā lietošanas laikā tirgū laistās rotaļlietas atbilst drošuma pamatprasībām.

11. pants

Brīdinājumi

1.   Lai vajadzības gadījumā panāktu drošu izmantošanu saskaņā ar V pielikuma A daļu, brīdinājumos, kas sagatavoti, piemērojot 10. panta 2. punktu, norāda attiecīgus ierobežojumus lietotājiem.

Attiecībā uz V pielikuma B daļā norādītajām rotaļlietu kategorijām izmanto minētajā daļā noteiktos brīdinājumus. Brīdinājumiem, kas paredzēti V pielikuma B daļas 2. līdz 10. punktā, izmanto minētajos punktos noteikto formulējumu.

V pielikuma B daļā paredzētos īpašos brīdinājumus uz rotaļlietām nenorāda, ja attiecīgais brīdinājums ir pretrunā rotaļlietas paredzētajam izmantojumam, ņemot vērā tā darbību, izmērus un īpašības.

2.   Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, piestiprinātajai etiķetei vai iepakojumam, vai vajadzības gadījumā rotaļlietai pievienotajai lietošanas pamācībai brīdinājumus tā, lai tie būtu viegli saskatāmi, skaidri salasāmi, viegli saprotami un precīzi. Mazām rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, uzliek attiecīgus brīdinājumus.

Brīdinājumus sāk, attiecīgi, ar vārdu “Brīdinājums” vai “Brīdinājumi”.

Brīdinājumi, kas nosaka lēmumu iegādāties rotaļlietu, piemēram, tādi, kuros norādīts lietotāju minimālais un maksimālais vecums, un citi izmantojamie brīdinājumi, kas iekļauti V pielikumā, ir uz mazumtirdzniecības iepakojuma vai citā vietā, kur tos pirms pirkuma izdarīšanas var viegli ieraudzīt patērētājs, arī izdarot pirkumu tiešsaistē.

3.   Saskaņā ar 4. panta 7. punktu dalībvalsts var noteikt savā teritorijā, ka minētos brīdinājumus un norādījumus par drošumu raksta vienā vai vairākās šīs dalībvalsts noteiktās valodās, ko labi saprot patērētāji.

12. pants

Brīva aprite

Dalībvalstis nekavē, ka to teritorijā tirgū tiek darītas pieejamas rotaļlietas, kuras atbilst šai direktīvai.

13. pants

Pieņēmums par atbilstību

Rotaļlietas, kas atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem minētajos standartos vai to daļās norādītajām prasībām, kā noteikts 10. pantā un II pielikumā.

14. pants

Oficiāls iebildums pret saskaņoto standartu

1.   Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka saskaņotais standarts pilnībā neatbilst prasībām, kuras tas aptver un kuras noteiktas 10. pantā un II pielikumā, Komisija vai attiecīgā dalībvalsts šo jautājumu līdz ar attiecīgo pamatojumu izvirza izskatīšanai komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu. Komiteja pēc apspriešanās ar attiecīgajām Eiropas standartizācijas struktūrām savu atzinumu sniedz nekavējoties.

2.   Ņemot vērā komitejas atzinumu, Komisija pieņem lēmumu publicēt, nepublicēt, publicēt ar ierobežojumiem, saglabāt, saglabāt ar ierobežojumiem vai izņemt atsauces uz attiecīgo saskaņoto standartu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Komisija informē attiecīgo Eiropas standartizācijas struktūru un, ja nepieciešams, pieprasa attiecīgo saskaņoto standartu pārskatīšanu.

15. pants

EK atbilstības deklarācija

1.   EK atbilstības deklarācija apliecina, ka ir pierādīta atbilstība 10. pantā un II pielikumā izklāstītajām prasībām.

2.   EK atbilstības deklarācijā ir vismaz tie elementi, kas minēti šīs direktīvas III pielikumā un Lēmuma Nr. 768/2008/EK II pielikumā noteiktajos attiecīgajos moduļos, un to pastāvīgi atjaunina. EK atbilstības deklarācijas struktūras paraugs ir noteikts šīs direktīvas III pielikumā. To tulko tās dalībvalsts noteiktajā valodā vai valodās, kuras tirgū rotaļlieta ir laista vai padarīta pieejama.

3.   Sagatavojot EK atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par rotaļlietas atbilstību.

16. pants

Vispārēji principi attiecībā uz CE zīmi

1.   Tām rotaļlietām, kuras ir darītas pieejamas tirgū, ir uzlikta CE zīme.

2.   Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

3.   Dalībvalstis atzīst, ka rotaļlietas, kurām ir uzlikta CE zīme, atbilst šai direktīvai.

4.   Rotaļlietas, kurām nav uzlikta CE zīme vai kuras jebkādā citā veidā neatbilst šai direktīvai, var izstādīt un izmantot tirdzniecības gadatirgos un izstādēs, ja tām pievieno zīmi, kurā skaidri norādīts, ka rotaļlietas neatbilst šai direktīvai un netiks darītas pieejamas Kopienā, kamēr nav panākta to atbilstība prasībām.

17. pants

CE zīmes uzlikšanas noteikumi un nosacījumi

1.   Viegli salasāmu un neizdzēšamu CE zīmi redzamā vietā uzliek rotaļlietai, piestiprinātajai etiķetei vai iepakojumam. Mazām rotaļlietām un rotaļlietām, kas sastāv no sīkām detaļām, CE zīmi var pēc izvēles iekļaut etiķetē vai lietošanas pamācībā. Ja tas tehniski nav izdarāms tādām rotaļlietām, ko pārdod īpašās pārdošanas vitrīnās, un šīs vitrīnas sākotnēji izmantotas kā rotaļlietu iepakojums, informāciju uzliek minētajai vitrīnai.

Ja iepakotai rotaļlietai CE zīme no ārpuses nav redzama, zīmi uzliek vismaz uz iepakojuma.

2.   CE zīmi uzliek pirms rotaļlietas laišanas tirgū. Tai var pievienot piktogrammu vai citu zīmi, kas norāda uz kādu īpašu apdraudējumu vai izmantojumu.

IV   NODAĻA

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA

18. pants

Drošuma novērtējumi

Pirms laist rotaļlietu tirgū, ražotāji veic ķīmisko, fizikālo, mehānisko, elektrisko, uzliesmojamības, higiēnas un radioaktivitātes apdraudējumu analīzi, ko var radīt rotaļlieta un iespējamo saskarsmi ar šiem apdraudējumiem.

19. pants

Piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras

1.   Pirms laist rotaļlietas tirgū, ražotāji izmanto 2. un 3. punktā norādītās atbilstības novērtēšanas procedūras, lai pierādītu, ka rotaļlietas atbilst 10. pantā un II pielikumā izklāstītajām prasībām.

2.   Ja ražotājs ir piemērojis saskaņotos standartus, kuru atsauces numuri ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kuri aptver visas attiecīgās rotaļlietas drošuma prasības, ražotājs izmanto iekšējo ražošanas kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma Nr. 768/2008/EK II pielikuma A modulī.

3.   Šādos gadījumos rotaļlietu iesniedz EK tipa pārbaudei, kā minēts 20. pantā, saistībā ar atbilstību tipa procedūrai, kas noteikta Lēmuma Nr. 768/2008/EK II pielikuma C modulī:

a)

ja nav saskaņoto standartu, kuru atsauces numurs ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kuri aptver visas attiecīgās drošuma prasības rotaļlietai;

b)

ja a) apakšpunktā minētie saskaņotie standarti ir, bet ražotājs tos nav piemērojis vai piemērojis tos tikai daļēji;

c)

ja a) apakšpunktā minētie saskaņotie standarti vai kāds no tiem ir publicēts ar ierobežojumu;

d)

ja ražotājs uzskata, ka rotaļlietas veids, dizains, konstrukcija vai mērķis rada nepieciešamību pēc trešās personas pārbaudes.

20. pants

EK tipa pārbaude

1.   EK tipa pārbaudes piemērošanu, minētās pārbaudes veikšanu un EK tipa pārbaudes sertifikāta piešķiršanu veic saskaņā ar Lēmuma Nr. 768/2008/EK II pielikuma B modulī noteiktajām procedūrām.

EK tipa pārbaudi veic saskaņā ar B moduļa 2. punkta otrajā ievilkumā norādīto veidu.

Papildus minētajiem noteikumiem piemēro šā panta 2. līdz 5. punktā noteiktās prasības.

2.   EK tipa pārbaudes pieteikumā iekļauj rotaļlietas aprakstu un norādi par rotaļlietas ražošanas vietu, ieskaitot adresi.

3.   Ja atbilstības novērtēšanas struktūra, kas paziņota saskaņā ar 22. pantu (turpmāk “paziņotā struktūra”), veic EK tipa pārbaudi, tā vajadzības gadījumā kopā ar ražotāju novērtē ražotāja saskaņā ar 18. pantu veikto analīzi par apdraudējumiem, ko var radīt rotaļlieta.

4.   EK tipa pārbaudes sertifikātā iekļauj atsauci uz šo direktīvu, krāsainu rotaļlietas attēlu un skaidru aprakstu, tostarp, izmērus, un sarakstu, kurā atspoguļoti veiktie testi ar norādi uz attiecīgo testa ziņojumu.

Vajadzības gadījumā EK tipa pārbaudes sertifikātu jebkurā laikā pārskata, jo īpaši ja maina rotaļlietas ražošanas procesu, izejmateriālus vai sastāvdaļas, un jebkurā gadījumā to dara reizi piecos gados.

EK tipa pārbaudes sertifikātu atsauc, ja rotaļlieta neatbilst 10. pantā un II pielikumā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka to paziņotās struktūras nepiešķir EK tipa pārbaudes sertifikātu rotaļlietām, kurām sertifikāts ir atteikts vai atsaukts.

5.   Tehnisko dokumentāciju un korespondenci, kas attiecas uz EK tipa pārbaudes procedūrām, sagatavo tās dalībvalsts valsts valodā, kurā paziņotā struktūra veic uzņēmējdarbību, vai citā minētajai struktūrai pieņemamā valodā.

21. pants

Tehniskā dokumentācija

1.   Šīs direktīvas 4. panta 2. punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver visus attiecīgos datus vai norādes par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu rotaļlietu atbilstību 10. pantā un II pielikumā izklāstītajām prasībām. Tā jo īpaši ietver IV pielikumā uzskaitītos dokumentus.

2.   Tehnisko dokumentāciju, ievērojot 20. panta 5. punktā noteiktās prasības, sagatavo vienā no Kopienas oficiālajām valodām.

3.   Pēc pamatota dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs nodrošina attiecīgo tehniskās dokumentācijas daļu tulkojumu minētās dalībvalsts valodā.

Ja tirgus uzraudzības iestāde pieprasa ražotājam tehniskās dokumentācijas vai tās daļu tulkojumu, tā var noteikt 30 dienu iesniegšanas termiņu, ja vien nav attaisnojams īsāks termiņš, jo konstatēts nopietns un tūlītējs apdraudējums.

4.   Ja ražotājs nepilda 1., 2. un 3. punktā paredzētās saistības, tirgus uzraudzības iestāde var pieprasīt, lai tas uz sava rēķina noteiktā laikā veic pārbaudi paziņotajā struktūrā un pierāda atbilstību saskaņotajiem standartiem un drošuma pamatprasībām.

V   NODAĻA

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS STRUKTŪRU PAZIŅOŠANA

22. pants

Paziņošana

Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm struktūras, kurām atļauts veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus saskaņā ar 20. pantu.

23. pants

Paziņojošās iestādes

1.   Dalībvalstis izraugās paziņojošo iestādi, kas ir atbildīga par nepieciešamo novērtēšanas procedūru izveidi un veikšanu, lai novērtētu un paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras šīs direktīvas vajadzībām un uzraudzītu paziņotās struktūras, tostarp to atbilstību 29. pantam.

2.   Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un uzraudzību veic valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

3.   Ja paziņojošā iestāde deleģē vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai uzraudzīšanu kādai struktūrai, kas nav valsts pārvaldes iestāde, šī struktūra ir juridiska persona un mutatis mutandis atbilst 24. panta 1. līdz 5. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt šāda struktūra ir spējīga uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

4.   Paziņojošā iestāde uzņemas pilnu atbildību par 3. punktā minētās struktūras darbību.

24. pants

Prasības paziņojošajām iestādēm

1.   Paziņojošās iestādes izveido tā, lai nebūtu nekādu interešu konfliktu ar atbilstības novērtēšanas struktūrām.

2.   Paziņojošās iestādes ir veidotas un darbojas tā, lai nodrošinātu to darbības objektivitāti un taisnīgumu.

3.   Paziņojošās iestādes ir veidotas tā, lai visus lēmumus par atbilstības novērtēšanas struktūru paziņošanu pieņemtu kompetentas personas, kas nav tās pašas personas, kuras veikušas novērtēšanu.

4.   Paziņojošās iestādes nepiedāvā un neveic nekādas darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas struktūras, kā arī nesniedz konsultācijas komerciālā nolūkā vai par konkurētspējīgu samaksu.

5.   Paziņojošās iestādes nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti.

6.   Paziņojošajām iestādēm ir pietiekams skaits kompetenta personāla tās pienākumu pienācīgai izpildei.

25. pants

Informēšanas prasība paziņojošajām iestādēm

Dalībvalstis informē Komisiju par savām procedūrām, kas paredzētas atbilstības novērtēšanas struktūru novērtēšanai un paziņošanai un paziņoto struktūru uzraudzībai, kā arī par jebkurām izmaiņām šajās procedūrās.

Komisija publisko šo informāciju.

26. pants

Prasības attiecībā uz paziņotajām struktūrām

1.   Lai saskaņā ar šo direktīvu varētu paziņot atbilstības novērtēšanas struktūru, tai jāatbilst 2. līdz 11. punktā noteiktajām prasībām.

2.   Atbilstības novērtēšanas struktūru izveido saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un tā ir juridiska persona.

3.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai rotaļlietas, kam tā veic vērtēšanu.

Struktūru, kas pieder uzņēmēju asociācijai vai profesionālajai federācijai, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti novērtējamo rotaļlietu izstrādē, ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, lietošanā vai apkalpošanā, var uzskatīt par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un ja nepastāv interešu konflikts.

4.   Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem, nav ne vērtējamo rotaļlietu izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, ne arī to pilnvaroti pārstāvji. Tas neliedz izmantot novērtētās rotaļlietas, kas ir vajadzīgas atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, vai izmantot šādas rotaļlietas personiskiem mērķiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav tieši saistīti ar šo rotaļlietu izstrādi vai ražošanu, konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu un nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas.

Viņi neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai un godīgumam attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, kuras viņiem ir paziņotas. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, ka to filiāļu vai apakšuzņēmēju darbības neietekmē atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai godīgumu.

5.   Atbilstības novērtēšanas struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar visaugstāko profesionālo godīgumu un vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez jebkāda spiediena un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāla rakstura, kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, īpaši no to personu vai personu grupu puses, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.

6.   Atbilstības novērtēšanas struktūras ir spējīgas veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tām noteikti 20. pantā un attiecībā uz kuriem tās ir paziņotas, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas struktūra, vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtēšanas struktūrai vienmēr un visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un rotaļlietu veidiem un kategorijām, attiecībā uz ko tā ir paziņota, ir:

a)

nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanas uzdevumus;

b)

to procedūru apraksts, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot to pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Tai ir izstrādāta pienācīga politika un procedūras, ar ko uzdevumi, ko tā veic kā paziņotā struktūra, ir nodalīti no pārējās darbības;

c)

darbības veikšanas procedūras, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tā struktūru, attiecīgās rotaļlietas izgatavošanas tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības.

Atbilstības novērtēšanas struktūrai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām.

7.   Darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu, ir:

a)

laba tehniskā un profesionālā apmācība par visām atbilstības novērtēšanas darbībām, saistībā ar kurām atbilstības novērtēšanas struktūra ir tikusi paziņota;

b)

pietiekamas zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un atbilstīgas pilnvaras veikt šo novērtējumu;

c)

atbilstīgas zināšanas un izpratne par pamatprasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem un to attiecīgajiem īstenošanas noteikumiem;

d)

nepieciešamās spējas sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un ziņojumus, kas pierāda, ka novērtēšana ir veikta.

8.   Tiek nodrošināta atbilstības novērtēšanas struktūru, to augstākā līmeņa vadības un darbinieku, kas veic novērtēšanu, objektivitāte.

Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtēšanas struktūras augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas veic novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

9.   Atbilstības novērtēšanas struktūras nokārto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, izņemot gadījumus, kad atbildību uzņemas dalībvalsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem vai kad dalībvalsts pati ir tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

10.   Atbilstības novērtēšanas struktūras darbinieki saskaņā ar 20. pantu vai noteikumiem valsts tiesību aktos, kas nosaka to piemērošanu, glabā dienesta noslēpumus attiecībā uz visu informāciju, kura iegūta, veicot savus pienākumus, izņemot attiecībās ar tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.

11.   Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, lai darbinieki, kas veic novērtēšanu, būtu informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar 38. pantu izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pati piedalās šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

27. pants

Pieņēmums par atbilstību

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra apliecina savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti saskaņotajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstīgu 26. panta prasībām, ciktāl piemērojamie saskaņotie standarti attiecas uz šīm prasībām.

28. pants

Oficiāls iebildums pret saskaņoto standartu

Ja dalībvalstij vai Komisijai ir oficiāls iebildums pret 27. pantā minētajiem saskaņotajiem standartiem, piemēro 14. pantu.

29. pants

Paziņoto struktūru filiāles un apakšuzņēmēji

1.   Ja paziņotā struktūra slēdz apakšuzņēmuma līgumus par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka apakšuzņēmējs vai filiāle atbilst 26. panta prasībām, un attiecīgi informē paziņojošo iestādi.

2.   Paziņotās struktūras uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju vai filiāļu darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic uzņēmējdarbību.

3.   Par darbībām var slēgt apakšuzņēmuma līgumu vai tās var veikt filiāle tikai tad, ja klients tam piekrīt.

4.   Paziņotās struktūras saglabā atbilstīgos dokumentus par apakšuzņēmēja vai filiāles kvalifikāciju novērtējumu un to veikto darbu atbilstīgi 20. pantam, lai tos varētu uzrādīt paziņojošajai iestādei.

30. pants

Paziņošanas pieteikums

1.   Atbilstības novērtēšanas struktūra saskaņā ar šo direktīvu iesniedz paziņošanas pieteikumu paziņojošajai iestādei tajā dalībvalstī, kurā tā izveidota.

2.   Šā panta 1. punktā minētajam pieteikumam pievieno atbilstības novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļus un rotaļlietu vai rotaļlietas, attiecībā uz kurām struktūra paziņo sevi par kompetentu, kā arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko izsniegusi valsts akreditācijas struktūra, apstiprinot, ka atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 26. pantā noteiktajām prasībām.

3.   Ja atbilstības novērtēšanas struktūrai nav akreditācijas sertifikāta, tā paziņojošai iestādei iesniedz visus dokumentāros pierādījumus, lai apstiprinātu, atzītu un regulāri uzraudzītu tās atbilstību 26. pantā noteiktajām prasībām.

31. pants

Paziņošanas procedūra

1.   Paziņojošās iestādes var paziņot tikai tās atbilstības novērtēšanas struktūras, kas atbilst 26. pantā noteiktajām prasībām.

2.   Paziņojošās iestādes paziņo atbilstības novērtēšanas struktūras Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot Komisijas izveidoto un pārvaldīto elektronisko paziņošanas sistēmu.

3.   Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļiem, attiecīgo rotaļlietu vai rotaļlietām un attiecīgo kompetences apliecinājumu.

4.   Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 30. panta 2. punktā minēto akreditācijas sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm dokumentārus pierādījumus, kuri apstiprina atbilstības novērtēšanas struktūras kompetenci un veiktos pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka iestāde tiek regulāri uzraudzīta un ka tā joprojām atbilst 26. pantā noteiktajām prasībām.

5.   Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās struktūras darbības tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis nav izteikušas iebildumus divās nedēļās pēc paziņošanas, ja izmanto akreditācijas sertifikātu, vai divos mēnešos pēc paziņošanas, ja neizmanto akreditācijas procedūru.

Tikai šādu struktūru uzskata par paziņoto struktūru šīs direktīvas vajadzībām.

6.   Komisijai un pārējām dalībvalstīm ziņo par attiecīgām turpmākām izmaiņām paziņojumā.

32. pants

Paziņoto struktūru identifikācijas numuri un saraksti

1.   Komisija piešķir katrai paziņotajai struktūrai identifikācijas numuru.

Tai tiek piešķirts tikai viens identifikācijas numurs arī tad, ja tā pati struktūra ir paziņota atbilstīgi vairākiem Kopienas tiesību aktiem.

2.   Komisija dara publiski pieejamu sarakstu ar struktūrām, kas paziņotas atbilstīgi šai direktīvai, tostarp tām piešķirtajiem identifikācijas numuriem un darbībām, kurām tās ir paziņotas.

Komisija nodrošina minētā saraksta atjaunināšanu.

33. pants

Izmaiņas paziņojumā

1.   Ja paziņojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka paziņotā struktūra vairs neatbilst 26. pantā noteiktajām prasībām vai nepilda savus pienākumus, paziņojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā struktūra nav spējusi nodrošināt atbilstību prasībām vai pildīt savus pienākumus. Tā nekavējoties par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2.   Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai atsaukts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, to paziņojošā dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās struktūras dokumenti tiek nodoti citai paziņotajai struktūrai vai arī pēc to pieprasījuma ir pieejami atbildīgajām paziņojošajām un tirgus uzraudzības iestādēm.

34. pants

Paziņoto struktūru kompetences apšaubīšana

1.   Komisija izskata visus gadījumus, kad tai ir radušās šaubas vai tai ir ziņots par šaubām attiecībā uz kādas paziņotās struktūras kompetenci vai tās atbilstību prasībām, vai spēju joprojām izpildīt tai uzticētos uzdevumus.

2.   Paziņojošā dalībvalsts pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju saistībā ar attiecīgās struktūras paziņojuma pamatojumu vai tās kompetences saglabāšanu.

3.   Komisija nodrošina, ka visa izmeklēšanas gaitā saņemtā sensitīvā informācija ir konfidenciāla.

4.   Ja Komisija noskaidro, ka paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst paziņojuma prasībām, tā attiecīgi informē paziņojošo dalībvalsti un lūdz tai veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus, tostarp – vajadzības gadījumā – paziņojuma atsaukšanu.

35. pants

Prasības attiecībā uz paziņoto struktūru darbību

1.   Paziņotās struktūras veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar 20. pantā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru.

2.   Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, izvairoties no liekiem apgrūtinājumiem uzņēmējiem. Atbilstības novērtēšanas struktūras īsteno savu darbību, pienācīgi ņemot vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, organizatorisko struktūru, attiecīgās rotaļlietas tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un ražošanas procesa masveida vai sērijveida raksturu.

To darot, tās tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds ir vajadzīgs, lai rotaļlieta atbilstu šai direktīvai.

3.   Ja paziņotā struktūra konstatē, ka ražotājs nav izpildījis 10. pantā un II pielikumā vai attiecīgos saskaņotos standartos izklāstītās prasības, tā pieprasa, lai ražotājs veic atbilstīgus koriģējošos pasākumus, un neizsniedz 20. panta 4. punktā minēto EK tipa pārbaudes sertifikātu.

4.   Ja, uzraugot atbilstību pēc EK tipa pārbaudes sertifikāta izdošanas, paziņotā struktūra konstatē, ka kāda rotaļlieta vairs nav atbilstīga, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus koriģējošos pasākumus, un, ja nepieciešams, aptur vai atsauc EK tipa pārbaudes sertifikātu.

5.   Ja netiek veikti koriģējošie pasākumi vai tie nedod vēlamo rezultātu, paziņotā struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc EK tipa pārbaudes sertifikātus.

36. pants

Informēšanas prasība paziņotajām struktūrām

1.   Paziņotās struktūras informē paziņojošo iestādi par:

a)

EK tipa pārbaudes sertifikāta atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu;

b)

apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

c)

informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

d)

atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas to paziņojuma jomā, un visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

2.   Paziņotās struktūras sniedz citām struktūrām, kuras paziņotas atbilstīgi šai direktīvai un veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kas attiecas uz tām pašām rotaļlietām, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un pēc pieprasījuma arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

37. pants

Pieredzes apmaiņa

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par paziņošanas politiku.

38. pants

Paziņoto struktūru koordinācija

Komisija nodrošina, lai tiktu izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kuras paziņotas atbilstīgi šai direktīvai, un lai tā pienācīgi darbotos nozares paziņoto struktūru grupā vai grupās.

Dalībvalstis nodrošina, lai to paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju palīdzību piedalītos šīs grupas vai grupu darbā.

VI   NODAĻA

DALĪBVALSTU SAISTĪBAS UN PILNVARAS

39. pants

Piesardzības princips

Veicot šajā direktīvā un jo īpaši tās 40. pantā paredzētos pasākumus, dalībvalstu kompetentās iestādes pienācīgi ievēro piesardzības principu.

40. pants

Vispārējas saistības organizēt tirgus uzraudzību

Dalībvalstis organizē un veic tirgū laisto rotaļlietu uzraudzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. līdz 29. pantu. Papildus minētajiem pantiem piemēro šīs direktīvas 41. pantu.

41. pants

Norādījumi paziņotajai struktūrai

1.   Tirgus uzraudzības iestādes var prasīt, lai paziņotā struktūra sniedz informāciju par jebkuru EK tipa pārbaudes sertifikātu, ko šī struktūra piešķīrusi, atsaukusi vai atteikusi, tostarp sniegt testa ziņojumus un tehnisko dokumentāciju.

2.   Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka rotaļlieta neatbilst 10. pantā un II pielikumā izklāstītajām prasībām, tā vajadzības gadījumā sniedz norādījumu paziņotajai struktūrai anulēt EK tipa pārbaudes sertifikātu attiecībā uz šādām rotaļlietām.

3.   Ja nepieciešams un jo īpaši 20. panta 4. punkta otrajā daļā norādītajos gadījumos, tirgus uzraudzības iestāde dod paziņotajai struktūrai norādījumu pārskatīt EK tipa pārbaudes sertifikātu.

42. pants

Valsts līmeņa procedūra attiecībā uz rotaļlietām, kuras rada risku

1.   Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantu vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, uz kuru attiecas šī direktīva, apdraud cilvēku veselību vai drošību, tās veic attiecīgās rotaļlietas novērtējumu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās nekavējoties pieprasa attiecīgajam uzņēmējam veikt visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli riskam to izņemtu vai atsauktu no tirgus šo iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

Tirgus uzraudzības iestādes informē attiecīgo paziņoto struktūru.

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.   Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās lūgušas veikt attiecīgajam uzņēmējam.

3.   Attiecīgais uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti piemēroti koriģējošie pasākumi saistībā ar rotaļlietām, ko šis uzņēmējs darījis pieejamas Kopienas tirgū.

4.   Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā termiņā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka rotaļlieta tiek darīta pieejama valsts tirgū, izņemta no tirgus vai atsaukta.

Par šiem pasākumiem tās nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.   Šā panta 4. punktā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši neatbilstīgās rotaļlietas identificēšanai nepieciešamos datus, datus par rotaļlietas izcelsmi, iespējamās neatbilstības un apdraudējuma veidu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja izvirzītos argumentus. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar vienu no šādiem iemesliem:

a)

rotaļlieta neatbilst prasībām attiecībā uz cilvēku veselību vai drošību; vai

b)

nepilnības 13. pantā minētajos saskaņotajos standartos, kurus ievērojot, var pieņemt, ka ir nodrošināta atbilstība.

6.   Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura procedūru sākusi, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un sniedz to rīcībā esošu papildus informāciju saistībā ar attiecīgās rotaļlietas neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt paziņotajiem valsts pasākumiem, informē par saviem iebildumiem.

7.   Ja trīs mēnešos pēc 4. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktu pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

8.   Dalībvalstis nodrošina, ka nekavējoties tiek veikti atbilstīgi ierobežojošie pasākumi saistībā ar attiecīgo rotaļlietu, piemēram, tās izņemšana no tirgus.

43. pants

Kopienas drošības procedūra

1.   Ja, pabeidzot 42. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, tiek celti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem, Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtējumu.

Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu, vai valsts pasākums ir pamatots vai ne.

Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

2.   Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgā produkta izņemšanu no to tirgus, un attiecīgi informē Komisiju.

Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts to atceļ.

3.   Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu un rotaļlietas neatbilstība ir saistāma ar nepilnībām saskaņotajos standartos, kas minēti 42. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija informē attiecīgo Eiropas standartizācijas struktūru vai struktūras un virza lietu izskatīšanai komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu. Komiteja apspriežas ar attiecīgo Eiropas standartizācijas struktūru vai struktūrām un nekavējoties sniedz atzinumu.

44. pants

Informācijas apmaiņa – Kopienas ātrās ziņošanas sistēma

Ja 42. panta 4. punktā minētais pasākums ir tāds pasākums, par kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 22. pantu jāpaziņo, izmantojot Kopienas ātrās ziņošanas sistēmu, par to nav atsevišķi jāziņo saskaņā ar šīs direktīvas 42. panta 4. punktu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

Kopienas ātrās ziņošanas sistēmas paziņojumā ir norādīts, ka arī šajā direktīvā paredzēts, ka par pasākumu ir jāpaziņo;

b)

Kopienas ātrās ziņošanas sistēmas paziņojumam ir pievienoti 42. panta 5. punktā minētie apstiprinošie pierādījumi.

45. pants

Formāla neatbilstība

1.   Neskarot 42. pantu, ja dalībvalsts konstatē kādu no turpmāk norādītajām problēmām, tā pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs novērš attiecīgo neatbilstību:

a)

CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot 16. vai 17. pantu;

b)

CE zīme nav uzlikta;

c)

nav sagatavota EK atbilstības deklarācija;

d)

EK atbilstības deklarācija ir sagatavota nepareizi;

e)

tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga.

2.   Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu rotaļlietu darīt pieejamu tirgū vai nodrošinātu tās atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

VII   NODAĻA

PROCEDŪRAS, KO VEIC KOMITEJA

46. pants

Grozījumi un īstenošanas pasākumi

1.   Lai pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai, Komisija var grozīt šādas direktīvas sadaļas:

a)

I pielikumu;

b)

II pielikuma III daļas 11. un 13. punktu;

c)

V pielikumu.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Komisija var pieņemt konkrētas robežvērtības ķīmiskām vielām, kas izmantotas rotaļlietās, kuras paredzētas bērniem vecumā līdz 36 mēnešiem, vai citās rotaļlietās, kuras paredzētas ievietošanai mutē, ņemot vērā pārtikas produktu iepakojuma prasības, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1935/2004, saistītos īpašos pasākumus attiecībā uz konkrētiem materiāliem un atšķirības starp rotaļlietām un materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Komisija veic attiecīgus grozījumus II pielikuma C papildinājumā. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, papildinot to, pieņem saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Komisija var lemt par tādu vielu vai maisījumu izmantošanu rotaļlietās, kuri klasificēti kā kancerogēni, mutagēni vai reproduktīvajai sistēmai toksiski un pieder II pielikuma B papildinājuma 5. sadaļā paredzētajām kategorijām, un kurus ir novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja, un attiecīgi grozīt II pielikuma A papildinājumu. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

47. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

VIII   NODAĻA

ĪPAŠI ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

48. pants

Ziņojumu sniegšana

Līdz 2014. gada 20. jūlijam un pēc tam ik pēc pieciem gadiem dalībvalstis nosūta Komisijai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

Minētajā ziņojumā iekļauj situācijas novērtējumu attiecībā uz rotaļlietu drošumu un šīs direktīvas efektivitāti, kā arī atspoguļo attiecīgās dalībvalsts veiktos tirgus uzraudzības pasākumus.

Komisija sagatavo un publicē minēto valsts ziņojumu kopsavilkumu.

49. pants

Pārredzamība un konfidencialitāte

Ja dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisija pieņem pasākumus saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 2001/95/EK 16. pantā paredzētās pārredzamības un konfidencialitātes prasības.

50. pants

Pasākumu pamatojums

Visos lēmumos, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un aizliedz vai ierobežo kādas rotaļlietas laišanu tirgū, izņem vai atsauc rotaļlietu no tirgus, precīzi izklāstīts to pamatojums.

Šādus pasākumus tūlīt dara zināmus attiecīgai personai, vienlaikus informējot par to, kādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus spēkā esošie tiesību akti tai paredz konkrētajā dalībvalstī, un par šādu tiesiskas aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

51. pants

Sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par uzņēmējiem piemērojamām sankcijām, kas nopietnu pārkāpumu gadījumā var būt kriminālsankcijas un kas piemērojamas par to attiecīgās valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas, un tās var pastiprināt, ja attiecīgais uzņēmējs ir iepriekš izdarījis līdzīgu šis direktīvas pārkāpumu.

Dalībvalstis līdz 2011. gada 20. jūlijam paziņo par minētajiem noteikumiem Komisijai un nekavējoties paziņo tai par visiem to turpmākajiem grozījumiem.

IX   NODAĻA

NOBEIGUMA UN PĀREJAS NOTEIKUMI

52. pants

Direktīvas 85/374/EEK un 2001/95/EK piemērošana

1.   Šī direktīva neskar Direktīvu 85/374/EEK.

2.   Direktīvu 2001/95/EK piemēro rotaļlietām saskaņā ar tās 1. panta 2. punktu.

53. pants

Pārejas periodi

1.   Dalībvalstis nekavē to, ka tirgū tiek darītas pieejamas rotaļlietas, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un kas tika laistas tirgū pirms 2011. gada 20. jūlija.

2.   Papildus 1. punktā paredzētajam dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu pieejamību tirgū, kuras atbilst visām šīs direktīvas prasībām, izņemot II pielikuma III daļas prasības, ja šīs rotaļlietas atbilst Direktīvas 88/378/EEK II pielikuma 3. daļas prasībām un ir laistas tirgū pirms 2013. gada 20. jūlija.

54. pants

Transponēšana

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2011. gada 20. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Minētos noteikumus dalībvalstis piemēro no 2011. gada 20. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

55. pants

Atcelšana

Direktīvu 88/378/EEK, izņemot tās 2. panta 1. punktu un II pielikuma 3. daļu, atceļ no 2011. gada 20. jūlija. Minētās direktīvas 2. panta 1. punktu un II pielikuma 3. daļu atceļ no 2013. gada 20. jūlija.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.

56. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

57. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

Š. FÜLE


(1)  OV C 77, 31.3.2009., 8. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 11. maija Lēmums.

(3)  OV L 187, 16.7.1988., 1. lpp.

(4)  OV C 136, 4.6.1985., 1. lpp.

(5)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(6)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(7)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

(8)  OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

(9)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(10)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(11)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

(12)  OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.

(13)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.

(14)  OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.

(15)  OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp.

(16)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(17)  OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.


I PIELIKUMS

To ražojumu saraksts, kas jo īpaši šīs Direktīvas nozīmē netiek uzskatīti par rotaļlietām

(kā minēts 2. panta 1. punktā)

1.

Dekoratīvi priekšmeti svinībām un svētkiem.

2.

Ražojumi, kas paredzēti kolekcionāriem, ja uz ražojuma vai tā iepakojuma ir redzama un lasāma norāde, ka tas paredzēts kolekcionāriem, kas ir vismaz 14 gadus veci. Šajā kategorijā ietilpst šādi priekšmeti:

a)

detalizēti, oriģinālam un mērogam atbilstoši modeļi;

b)

komplekti, kas paredzēti mērogam atbilstošu modeļu salikšanai;

c)

tautiskas lelles, dekoratīvas lelles un citi līdzīgi izstrādājumi;

d)

vēsturiski rotaļlietu atveidojumi; un

e)

īstu šaujamieroču imitācijas.

3.

Sporta aprīkojums, tostarp divrindu skrituļslidas, vienrindas skrituļslidas un skrituļdēļi, kas paredzēti bērniem, kuru svars pārsniedz 20 kg.

4.

Velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums pārsniedz 435 mm, mērot vertikālo attālumu no zemes līdz sēdekļa virsmas augšpusei, ja sēdeklis ir horizontālā stāvoklī un sēdekļa balsts noregulēts uz zemāko augstuma atzīmi.

5.

Motorolleri un citi sportam paredzēti transportlīdzekļi vai braukšanai paredzēti transportlīdzekļi, izmantojot publiskas ielas vai publiskus ceļus.

6.

Elektriski transportlīdzekļi, kas paredzēti braukšanai, izmantojot publiskas ielas un publiskus ceļus vai to gājēju celiņus.

7.

Ūdenssporta aprīkojums, ko izmanto dziļā ūdenī, un peldēšanas apmācības līdzekļi bērniem, piemēram, peldsēdekļi un peldēšanas palīglīdzekļi.

8.

Mozaīkmīklas ar vairāk nekā 500 sastāvdaļām.

9.

Ar saspiestu gāzi darbināmi ieroči un pistoles, izņemot ūdensieročus un ūdenspistoles, un šaujamlokus, kuru garums pārsniedz 120 cm.

10.

Pirotehnika, tostarp triecienkapseles, kas nav īpaši paredzētas rotaļlietām.

11.

Ražojumi un spēles, kurās izmanto šautras ar nosmailinātu galu, piemēram, šautru komplekti, kuros šautrām ir metāla smailes.

12.

Funkcionāli apmācību ražojumi, piemēram, elektriskas cepeškrāsnis, gludekļi vai citi funkcionāli ražojumi, kuru nominālais darba spriegums pārsniedz 24 voltus un kurus pārdod, lai izmantotu vienīgi apmācību vajadzībām pieaugušo uzraudzībā.

13.

Ražojumi, kuri paredzēti, lai tos izmantotu apmācību vajadzībām skolās un citās ar apmācību saistītās situācijās pieauguša instruktora uzraudzībā, piemēram, zinātniska rakstura ierīces.

14.

Elektroniskas ierīces, piemēram, personālie datori un spēļu konsoles, ko izmanto, lai piekļūtu interaktīvai programmatūrai un saistītajām ārējām iekārtām, ja elektroniskās iekārtas vai saistītās ārējās iekārtas nav īpaši izstrādātas un paredzētas bērniem, piemēram, īpaši izstrādāti personālie datori, tastatūras, kursorsviras vai stūres.

15.

Interaktīva programmatūra, kas paredzēta atpūtai un izklaidei, piemēram, datorspēles un to glabāšanas vide, piemēram, kompaktdiski.

16.

Zīdaiņu knupīši.

17.

Lampas, kuras bērni varētu uzskatīt par rotaļlietām.

18.

Elektriski transformatori rotaļlietām.

19.

Bērniem paredzēti modes aksesuāri, kas nav domāti rotaļām.


II PIELIKUMS

ĪPAŠAS DROŠUMA PRASĪBAS

I.   Fizikālās un mehāniskās īpašības

1.

Rotaļlietām un to daļām, kā arī stacionāro rotaļlietu balstiem jābūt mehāniski tik izturīgiem un vajadzības gadījumā stabiliem, lai izturētu lietošanas slodzes, nesalūstot vai nedeformējoties, un tādējādi neradītu fiziskas traumas risku.

2.

Rotaļlietu šķautnēm, izvirzījumiem, auklām, trosēm un stiprinājumiem jābūt konstruētiem un ražotiem tā, lai pēc iespējas mazinātu risku gūt fiziskas traumas saskarē ar tiem.

3.

Rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai neradītu nekādu risku vai lai rotaļlietas izmantošanai raksturīgais risks, ko izraisa tās daļu kustība, būtu minimāls.

4.

a)

Rotaļlietas un to daļas nedrīkst radīt nožņaugšanās risku.

b)

Rotaļlietas un to daļas nedrīkst radīt nosmakšanas risku, nosprostojot gaisa pieplūdi, ko izraisa elpošanas ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna.

c)

Rotaļlietu un to daļu izmēriem jābūt tādiem, lai neradītu nosmakšanas risku, nosprostojot gaisa pieplūdi, ko izraisa iekšējo elpošanas ceļu bloķēšana, objektiem iesprūstot mutē vai rīklē vai virs ieejas apakšējos elpošanas ceļos.

d)

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās nevarētu norīt vai ieelpot. Tas attiecas arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas ievietošanai mutē, to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām.

e)

Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt nožņaugšanās vai nosmakšanas risku, ko izraisa elpošanas ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna.

f)

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam (piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to nevarētu norīt un/vai ieelpot.

g)

Rotaļlietu iepakojumam, kas minēts e) un f) apakšpunktā un kas ir sfērisks, olveida vai elipsoidāls un jebkurām daļām, kas noņemamas no tā vai no cilindriskas rotaļlietas iepakojuma ar noapaļotiem galiem, jābūt ar tādiem izmēriem, lai nepieļautu elpošanas ceļu bloķēšanu, iesprūstot mutē, rīklē vai virs ieejas apakšējos elpošanas ceļos.

h)

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas patēriņa brīdī ir tik cieši savienotas ar pārtikas produktu, ka to vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu rotaļlietai. Rotaļlietu daļām, kuras citā veidā ir tieši piestiprinātas pārtikas produktam, jāatbilst c) un d) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

5.

Ūdens rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai, ievērojot paredzēto lietojumu, pēc iespējas samazinātu risku, ka rotaļlieta var zaudēt peldspēju un spēju balstīt bērnu.

6.

Rotaļlietām, kurās iespējams iekļūt iekšā un kas tādējādi veido slēgtu telpu, jābūt izejai, pa kuru var izkļūt no tās un ko paredzētais lietotājs var viegli atvērt no iekšpuses.

7.

Rotaļlietās, kas to lietotājiem piešķir kustīgumu, pēc iespējas jābūt iebūvētai bremzēšanas sistēmai, kas piemērota rotaļlietas tipam un ir samērojama ar tās radīto kinētisko enerģiju. Šādai sistēmai jābūt tādai, ko lietotājs var viegli darbināt, neradot risku nokrist no rotaļlietas vai gūt fiziskas traumas pašam vai trešām personām.

Tādu elektriski darbināmu rotaļlietu, kurām bērni sēž virsū, maksimālais no konstrukcijas atkarīgais ātrums ir jāierobežo tā, lai iespējami samazinātu savainošanās risku.

8.

Rotaļu šāviņu formai un sastāvam, kā arī to iespējamai kinētiskai enerģijai, kas rodas, kad tos izšauj no šādā nolūkā radītas rotaļlietas, jābūt tādiem, lai, ņemot vērā rotaļlietas veidu, neradītu fiziskas traumas risku lietotājam vai trešām personām.

9.

Rotaļlietām jābūt ražotām tā, lai nodrošinātu, ka:

a)

nevienas pieejamas virsmas maksimālā un minimālā temperatūra neizraisītu ievainojumus, ja tai pieskaras; un

b)

rotaļlietā ietvertie šķidrumi un gāzes nesasniegtu tādu temperatūru vai spiedienu, ka to izplūde – ja vien tā nav vajadzīga, lai rotaļlieta pareizi darbotos – varētu izraisīt apdegumus, applaucējumus vai citas fiziskas traumas.

10.

Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas radīšanai, attiecībā uz impulstrokšņu un ilgstošo trokšņu maksimālo pieļaujamo stiprumu konstruē un ražo tā, lai to radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei.

11.

Darbības rotaļlietas ražo tā, lai iespējami samazinātu ķermeņa daļu saspiešanas vai iesprūšanas risku vai apģērba iespiešanas risku un krišanas, trieciena un noslīkšanas risku. Jo īpaši jebkura šādas rotaļlietas virsma, uz kuras var rotaļāties viens vai vairāki bērni, jākonstruē tā, lai izturētu viņu slodzi.

II.   Uzliesmojamība

1.

Rotaļlietas bērnu tuvumā nedrīkst būt bīstams priekšmets, kas var aizdegties. Šā iemesla dēļ tām jābūt no materiāliem, kas atbilst vienam vai vairākiem šādiem nosacījumiem:

a)

nedeg, nonākot tiešā saskarē ar liesmām, dzirkstelēm vai citu iespējamu uguns avotu;

b)

neuzliesmo ātri (liesmas nodziest, līdzko pazūd uguns izraisītājs);

c)

ja tie aizdegas, tad deg lēni un liesmas izplatās lēni;

d)

neatkarīgi no rotaļlietas ķīmiskā sastāva materiāli ir projektēti tā, lai mehāniski palēninātu degšanu.

Šādi degoši materiāli nedrīkst radīt aizdegšanās risku citiem rotaļlietā izmantotiem materiāliem.

2.

Rotaļlietās, kurās to darbībai būtisku iemeslu dēļ ietilpst vielas vai maisījumi, kas atbilst B papildinājuma 1. iedaļā paredzētajiem klasifikācijas kritērijiem, jo īpaši materiālos un aprīkojumā, kas domāts ķīmijas eksperimentiem, modeļu būvei, veidošanai no plastikas vai keramikas, emaljēšanai, fotografēšanai vai līdzīgām nodarbēm, nedrīkst ietilpt vielas vai maisījumi, kas var kļūt ugunsnedroši, ja tie zaudē nedegošas, viegli gaistošas sastāvdaļas.

3.

Rotaļlietas, kas nav triecienkapseles, nedrīkst būt eksplozīvas vai saturēt elementus vai vielas, kas var sprāgt, ja tās lieto, kā noteikts 10. panta 2. punkta pirmajā daļā.

4.

Rotaļlietās, jo īpaši ķīmijas spēlēs un ķīmiskās rotaļlietās, nedrīkst ietilpt vielas vai maisījumi:

a)

kas, ja tie ir sajaukti kopā, var sprāgt, ja notiek ķīmiska reakcija vai ja tos karsē;

b)

kas var sprāgt, ja tos sajauc ar oksidētājvielām; vai

c)

kuros ir gaistošas sastāvdaļas, kas ir ugunsnedrošas gaisā un var veidot ugunsnedrošus vai sprāgstošus tvaikus vai gaisa maisījumus.

III.   Ķīmiskās īpašības

1.

Rotaļlietas veido un ražo tā, lai nerastos apdraudējums cilvēka veselībai, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem, no kuriem rotaļlietas ir veidotas vai kurus tās satur, ja rotaļlietas izmanto, kā paredzēts 10. panta 2. punkta pirmajā daļā.

Rotaļlietas atbilst attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem par atsevišķu kategoriju ražojumiem vai par atsevišķu vielu un maisījumu lietošanas ierobežojumiem.

2.

Rotaļlietām, kas ir vielas vai maisījumi, attiecīgos gadījumos, ciktāl tas attiecas uz noteiktu vielu un maisījumu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, jāatbilst arī Padomes Direktīvai 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (1), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (2), un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (3).

3.

Neskarot 1. punkta otrajā daļā minētos ierobežojumus, rotaļlietu daļās vai mikrostrukturāli atšķirīgās rotaļlietas daļās neizmanto vielas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 klasificētas kā 1A, 1B vai 2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR) vielas.

4.

Atkāpjoties no 3. punkta, vielas vai maisījumus, kuri klasificēti kā CMR vielas atbilstīgi kategorijām, kas noteiktas B papildinājuma 3. iedaļā, var izmantot rotaļlietās, rotaļlietu daļās vai mikrostrukturāli atšķirīgās rotaļlietas daļās, ja ir ievērots viens vai vairāki no šādiem nosacījumiem:

a)

šīs vielas un maisījumi ir iekļauti individuālā koncentrācijā, kas vienāda ar vai mazāka par attiecīgajām koncentrācijām, kuras noteiktas B papildinājuma 2. iedaļā minētajos Kopienas tiesību aktos par šo vielu saturošo maisījumu klasifikāciju;

b)

šīs vielas un maisījumi nekādā to formā nav pieejami bērniem, tostarp nav pieejami ieelpojot, ja rotaļlietu izmanto saskaņā ar 10. panta 2. punkta pirmo daļu;

c)

ir pieņemts lēmums saskaņā ar 46. panta 3. punktu atļaut attiecīgās vielas vai maisījuma izmantošanu, un attiecīgās vielas vai maisījuma atļautie izmantošanas veidi ir uzskaitīti A papildinājumā.

Minēto lēmumu var pieņemt, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

i)

vielas vai maisījuma izmantošanu ir novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tā ir droša, jo īpaši attiecībā uz iedarbību;

ii)

saskaņā ar dokumentētu alternatīvu analīzi nav piemērotu pieejamu alternatīvu vielu vai maisījumu; un

iii)

vielas vai maisījuma izmantošana patēriņa precēs nav aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas vai maisījumus, tiklīdz rodas bažas par drošumu, un vismaz reizi piecos gados no minētā lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 46. panta 3. punktu.

5.

Atkāpjoties no 3. punkta, vielas vai maisījumus, kuri klasificēti kā CMR vielas atbilstīgi kategorijām, kas noteiktas B papildinājuma 4. iedaļā, var izmantot rotaļlietās, rotaļlietu sastāvdaļās vai mikrostrukturāli atšķirīgās rotaļlietas daļās, ja:

a)

šīs vielas un maisījumi ir iekļauti individuālā koncentrācijā, kas vienāda ar vai mazāka par attiecīgajām koncentrācijām, kuras noteiktas B papildinājuma 2. iedaļā minētajos Kopienas tiesību aktos par šo vielu saturošo maisījumu klasifikāciju;

b)

šīs vielas un maisījumi nekādā to formā nav pieejami bērniem, tostarp nav pieejami ieelpojot, ja rotaļlietu izmanto saskaņā ar 10. panta 2. punkta pirmo daļu; vai

c)

ir pieņemts lēmums saskaņā ar 46. panta 3. punktu atļaut attiecīgās vielas vai maisījuma izmantošanu, un attiecīgās vielas vai maisījuma atļautie izmantošanas veidi ir uzskaitīti A papildinājumā.

Minēto lēmumu var pieņemt, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

i)

vielas vai maisījuma izmantošanu ir novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tā ir droša, jo īpaši attiecībā uz iedarbību; un

ii)

vielas vai maisījuma izmantošana patēriņa precēs nav aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas vai maisījumus, tiklīdz rodas bažas par drošumu un vismaz reizi piecos gados no dienas, kad pieņemts lēmums saskaņā ar 46. panta 3. punktu.

6.

Minētais 3., 4. un 5. punkts neattiecas uz niķeli nerūsējošā tēraudā.

7.

Minētais 3., 4. un 5. punkts neattiecas uz materiāliem, kuri atbilst šā pielikuma C papildinājumā noteiktajām īpašajām robežvērtībām, vai – līdz šādu noteikumu pieņemšanas brīdim, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 20. jūlijam – uz materiāliem, uz kuriem attiecas un kuri atbilst prasībām, kas noteiktas saskarē ar pārtikas produktiem nonākošiem materiāliem, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 1935/2004 un saistītajos īpašajos pasākumos attiecībā uz konkrētiem materiāliem.

8.

Neierobežojot 3. un 4. punkta piemērošanu, nitrozamīnus un vielas, kas viegli nitrozējas, ir aizliegts izmantot rotaļlietās, kuras paredzētas bērniem vecumā līdz 36 mēnešiem, vai citās rotaļlietās, kuras paredzētas ievietošanai mutē, ja vielu migrācija ir vienāda vai pārsniedz 0,05 mg/kg nitrozamīniem un 1 mg/kg vielām, kas viegli nitrozējas.

9.

Komisija sistemātiski un regulāri novērtē bīstamu vielu un materiālu izmantošanu rotaļlietās. Šajos novērtējumos ņem vērā tirgus uzraudzības struktūru ziņojumus, kā arī dalībvalstu un ieinteresēto pušu paustos viedokļus.

10.

Kosmētikas rotaļlietas, piemēram, rotaļu kosmētika lellēm, atbilst prasībām attiecībā uz sastāvu un marķēšanu, kas paredzētas Padomes Direktīvā 76/768/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (4).

11.

Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas smaržvielas:

Nr.

Alergēnās smaržvielas nosaukums

CAS numurs

(1)

ālantes saknes (Inula helenium) eļļa;

97676-35-2

(2)

alilizotiocianāts;

57-06-7

(3)

benzilcianīds;

140-29-4

(4)

4-terc-butilfenols;

98-54-4

(5)

balandas eļļa;

8006-99-3

(6)

ciklamenu spirts;

4756-19-8

(7)

dietilmaleāts;

141-05-9

(8)

dihidrokumarīns;

119-84-6

(9)

2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;

6248-20-0

(10)

3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-dihidrogeraniols);

40607-48-5

(11)

4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;

17874-34-9

(12)

dimetilcitrakonāts;

617-54-9

(13)

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-ons;

26651-96-7

(14)

6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;

141-10-6

(15)

difenilamīns;

122-39-4

(16)

etilakrilāts;

140-88-5

(17)

vīģes lapas, svaigas un preparātos;

68916-52-9

(18)

trans-2-heptenāls;

18829-55-5

(19)

trans-2-heksenāldietilacetāls;

67746-30-9

(20)

trans-2-heksenāldimetilacetāls;

18318-83-7

(21)

hidroabietilspirts;

13393-93-6

(22)

4-etoksifenols;

622-62-8

(23)

6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;

34131-99-2

(24)

7-metoksikumarīns;

531-59-9

(25)

4-metoksifenols;

150-76-5

(26)

4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;

943-88-4

(27)

1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;

104-27-8

(28)

metil-trans-2-butenoāts;

623-43-8

(29)

6-metilkumarīns;

92-48-8

(30)

7-metilkumarīns;

2445-83-2

(31)

5-metil-2,3-heksāndions;

13706-86-0

(32)

kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa (Saussurea lappa Clarke);

8023-88-9

(33)

7-etoksi-4-metilkumarīns;

87-05-8

(34)

heksahidrokumarīns;

700-82-3

(35)

Peru balzāms, jēlprodukts (Myroxylonpereirae (Royle) Klotzsch izvilkums);

8007-00-9

(36)

2-pentilidīn-cikloheksanons;

25677-40-1

(37)

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;

1117-41-5

(38)

verbēnas eļļa (Lippia citriodora Kunth).

8024-12-2

(39)

ambras muskuss (4-terc-butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluols);

83-66-9

(40)

4-fenil-3-butēn-2-ons;

122-57-6

(41)

amilkanēļskābes aldehīds;

122-40-7

(42)

amilkanēļspirts;

101-85-9

(43)

benzilspirts

100-51-6

(44)

benzilsalicilāts;

118-58-1

(45)

kanēļspirts;

104-54-1

(46)

kanēļskābes aldehīds;

104-55-2

(47)

citrāls;

5392-40-5

(48)

kumarīns

91-64-5

(49)

eigenols;

97-53-0

(50)

geraniols;

106-24-1

(51)

hidroksicitronelāls;

107-75-5

(52)

hidroksimetilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;

31906-04-4

(53)

izoeigenols;

97-54-1

(54)

ozola sūnu ekstrakts;

90028-68-5

(55)

koka sūnu ekstrakts.

90028-67-4

Tomēr šo smaržvielu atlikumi ir atļauti, ja tehniski nav iespējams izvairīties no šādiem atlikumiem, ievērojot labu ražošanas praksi, un ja to daudzums nepārsniedz 100 mg/kg.

Turklāt uz rotaļlietas, piestiprinātajā etiķetē, uz iepakojuma un rotaļlietai pievienotajā instrukcijā ir jānorāda šādu alergēnu smaržvielu nosaukumi, ja tās ir rotaļlietai pievienotas tādā koncentrācijā, kas rotaļlietās vai tās sastāvdaļās pārsniedz 100 mg/kg:

Nr.

Alergēnās smaržvielas nosaukums

CAS numurs

(1)

anizilpirts;

105-13-5

(2)

benzilbenzoāts

120-51-4

(3)

benzilcinamāts;

103-41-3

(4)

citronelols;

106-22-9

(5)

farnezols;

4602-84-0

(6)

heksilkanēļskābes aldehīds;

101-86-0

(7)

liliāls;

80-54-6

(8)

d-limonēns;

5989-27-5

(9)

linalols;

78-70-6

(10)

metilheptīna karbonāts;

111-12-6

(11)

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;

127-51-5

12.

Smaržvielas, kas iekļautas 11. punkta pirmās daļas sarakstā no 41. līdz 55. punktam, kā arī smaržvielas, kas iekļautas šā punkta trešās daļas sarakstā no 1. līdz 11. punktam, ir atļauts izmantot ožas trenēšanas spēlēs, kosmētikas komplektos un degustācijas spēlēs, ar nosacījumu, ka:

i)

minētās smaržvielas ir skaidri norādītas uz iepakojuma, uz kura ir brīdinājuma uzraksts, kas paredzēts V pielikuma 10. punktā;

ii)

vajadzības gadījumā produkti, ko bērns izgatavojis saskaņā ar pamācību, atbilst Direktīvas 76/768/EEK prasībām; kā arī,

iii)

minētās smaržvielas atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem pārtikas jomā, ja tie ir piemērojami.

Ožas trenēšanas spēles, kosmētikas komplektus un degustācijas spēles aizliegts izmantot bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, un tām jāatbilst V pielikuma B daļas 1. iedaļai.

13.

Neskarot 3., 4. un 5. punktu, migrācija no rotaļlietām vai rotaļlietu sastāvdaļām nepārsniedz šādas robežvērtības:

Elements

mg/kg

sausā, trauslā, pulverveida vai lokanā rotaļlietas materiālā

mg/kg

šķidrā vai lipīgā rotaļlietas materiālā

mg/kg

noskrāpētā rotaļlietas materiālā

Alumīnijs

5 625

1 406

70 000

Antimons

45

11,3

560

Arsēns

3,8

0,9

47

Bārijs

4 500

1 125

56 000

Bors

1 200

300

15 000

Kadmijs

1,9

0,5

23

Hroms (III)

37,5

9,4

460

Hroms (VI)

0,02

0,005

0,2

Kobalts

10,5

2,6

130

Varš

622,5

156

7 700

Svins

13,5

3,4

160

Mangāns

1 200

300

15 000

Dzīvsudrabs

7,5

1,9

94

Niķelis

75

18,8

930

Selēns

37,5

9,4

460

Stroncijs

4 500

1 125

56 000

Alva

15 000

3 750

180 000

Organiskā alva

0,9

0,2

12

Cinks

3 750

938

46 000

Šīs robežvērtības neattiecas uz rotaļlietām vai rotaļlietu sastāvdaļām, kuras atbilstoši 10. panta 2. punkta pirmajai daļai to pieejamības, funkcijas, apjoma vai svara dēļ lietošanas laikā nerada apdraudējumu, kas rodas tās sūcot, laizot, norijot vai tām atrodoties ilgstošā kontaktā ar ādu.

IV.   Elektriskās īpašības

1.

Rotaļlietas nedarbina ar līdzstrāvas (DC) vai līdzvērtīgas maiņstrāvas (AC) elektroenerģiju, kuras nominālais spriegums pārsniedz 24 voltus, un spriegums rotaļlietas pieejamajās daļās nepārsniedz DC vai līdzvērtīgas AC 24 voltus.

Iekšējais spriegums nepārsniedz DC vai līdzvērtīgas AC 24 voltus, ja vien nav nodrošināts, ka sprieguma un elektroenerģijas stipruma kombinācija nerada risku vai kaitīgas iedarbības elektrošoku, pat ja rotaļlieta ir bojāta.

2.

Rotaļlietas daļām, kas ir savienotas vai var saskarties ar elektroenerģijas avotu, radot elektrošoku, kopā ar vadiem vai citiem elektrības vadītājiem, pa kuriem šīm daļām pievada elektrību, jābūt labi izolētām un mehāniski norobežotām, lai novērstu šāda šoka risku.

3.

Elektriskām rotaļlietām jābūt izveidotām un ražotām tā, lai nodrošinātu, ka nevienas atklātas virsmas maksimālā temperatūra nerada apdegumus, ja tai pieskaras.

4.

Paredzamu bojājumu apstākļos rotaļlietām jānodrošina aizsardzība pret elektriska rakstura apdraudējumiem, ko izraisa elektroenerģijas avots.

5.

Elektriskām rotaļlietām jānodrošina pienācīga aizsardzība pret uguns apdraudējumiem.

6.

Elektriskām rotaļlietām jābūt izveidotām un ražotām tā, lai elektriskais, magnētiskais un elektromagnētiskais lauks un cita veida aprīkojuma radīts starojums tiktu ierobežots līdz rotaļlietas darbībai vajadzīgajai pakāpei, un rotaļlietas darbināšanai jānotiek droši atbilstoši vispāratzītam tehnikas līmenim, ņemot vērā īpašus Kopienas pasākumus.

7.

Rotaļlietas, kurām ir elektriska kontroles sistēma, jāveido un jāražo tā, lai tās varētu droši darbināt, ja elektroniskajā sistēmā rodas traucējumi, tā nedarbojas sistēmas pašas problēmu dēļ vai ārēja faktora ietekmes dēļ.

8.

Rotaļlietām jābūt izveidotām un ražotām tā, lai tās neradītu draudus veselībai vai risku ievainot acis vai ādu, izmantojot lāzerus, gaismas diodes (LED) vai citus starojuma veidus.

9.

Rotaļlietu elektriskais transformators nav rotaļlietas neatņemama sastāvdaļa.

V.   Higiēna

1.

Rotaļlietām jābūt izveidotām un ražotām tā, lai tās atbilstu higiēnas un tīrības prasībām un novērstu jebkādas infekcijas, slimības vai saindēšanās risku.

2.

Rotaļlietas, kas paredzētas bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem, ir jāizveido un jāražo tā, lai tās varētu tīrīt. Tādēļ tekstilrotaļlietām ir jābūt mazgājamām, izņemot gadījumus, kad tās satur mehānismus, kurus var sabojāt to samērcēšana. Rotaļlieta atbilst drošuma prasībām arī pēc tās tīrīšanas, kas veikta saskaņā ar šo punktu un ražotāja pamācību.

VI.   Radioaktivitāte

Rotaļlietas atbilst visiem attiecīgajiem pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma III nodaļu.


(1)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(2)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

(3)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

A papildinājums

CMR vielu saraksts un to atļautā izmantošana atbilstīgi III daļas 4., 5. un 6. punktam

Viela

Klasifikācija

Atļautā izmantošana

Niķelis

CMR 2

nerūsējošā tēraudā

B papildinājums

VIELU UN MAISĪJUMU KLASIFICĒŠANA

Atkarībā no Regulas (EK) Nr. 1272/2008 piemērošanas laika, pastāv līdzvērtīgi atsauces veidi uz doto klasifikāciju, kurus ir jāizmanto dažādos laika posmos.

1.   Kritēriji vielu un maisījumu klasificēšanai II daļas 2. punkta nolūkos

A.

Kritēriji, kas jāpiemēro no 2011. gada 20. jūlija līdz 2015. gada 31. maijam:

Vielas

Viela atbilst jebkurai no šīm I pielikumā Regulā (EK) Nr. 1272/2008 minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

a)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13. bīstamības klases 1. un 2. kategorija, 2.14. bīstamības klases 1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

b)

3.1. līdz 3.6. bīstamības klase, 3.7. bīstamības klase ar kaitīgu ietekmi uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. bīstamības klases ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10. bīstamības klase;

c)

4.1. bīstamības klase;

d)

5.1. bīstamības klase.

Maisījumi

Maisījums ir bīstams Direktīvā 67/548/EEK paredzētajā nozīmē.

B.

Kritērijs, kas jāpiemēro no 2015. gada 1. jūnija:

Viela vai maisījums atbilst jebkurai no šīm I pielikumā Regulā (EK) Nr. 1272/2008 minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

a)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13. bīstamības klases 1. un 2. kategorija, 2.14. bīstamības klases 1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

b)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. bīstamības klase ar kaitīgu ietekmi uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. bīstamības klases ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10. bīstamības klase;

c)

4.1. bīstamības klase;

d)

5.1. bīstamības klase.

2.   Kopienas tiesību akti, kas regulē noteiktu vielu lietošanu III daļas 4. punkta a) a) apakšpunkta un 5. punkta a) apakšpunkta nolūkos.

No 2011. gada 20. jūlija līdz 2015. gada 31. maijam attiecīgās koncentrācijas, lai klasificētu vielas saturošus maisījumus, tiek noteiktas atbilstīgi Direktīvai 1999/45/EK.

No 2015. gada 1. jūnija attiecīgās koncentrācijas, lai klasificētu vielas saturošus maisījumus, tiek noteiktas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008.

3.   Vielu un maisījumu kategorijas, kuras klasificē kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR) III daļas 4. punkta nolūkiem.

Vielas

III daļas 4. punkts attiecas uz vielām, kuras klasificētas kā CMR 1.A un 1.B kategorija atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008.

Maisījumi

No 2011. gada 20. jūlija līdz 2015. gada 31. maijam III daļas 4. punkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 1. un 2. kategorija pēc vajadzības atbilstīgi Direktīvai 1999/45/EK un Direktīvai 67/548/EEK.

No 2015. gada 1. jūnija III daļas 4. punkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 1.A un 1.B kategorija atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008.

4.   Vielu un maisījumu kategorijas, kuras klasificē kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR) III daļas 5. punkta nolūkiem.

Vielas

III daļas 5. punkts attiecas uz vielām, kuras klasificētas kā CMR 2. kategorija atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008.

Maisījumi

No 2011. gada 20. jūlija līdz 2015. gada 31. maijam III daļas 5. punkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 3. kategorija pēc vajadzības atbilstīgi Direktīvai 1999/45/EK un Direktīvai 67/548/EEK.

No 2015. gada 1. jūnija III daļas 5. punkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 2. kategorija atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008.

5.   Vielu un maisījumu kategorijas, kuras klasificē kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR) 45. panta 2. punkta nolūkiem.

Vielas

46. panta 3. punkts attiecas uz vielām, kuras klasificētas kā CMR 1.A un 1.B un 2. kategorija atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008.

Maisījumi

No 2011. gada 20. jūlija līdz 2015. gada 31. maijam 46. panta 3. punkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 1., 2. un 3. kategorija pēc vajadzības atbilstīgi Direktīvai 1999/45/EK un Direktīvai 67/548/EEK.

No 2015. gada 1. jūnija 46. panta 3. punkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 1.A un 1.B un 2. kategorija atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008.

C papildinājums

Saskaņā ar 46. panta 2. punktu pieņemtās īpašās robežvērtības ķīmiskām vielām, kas izmantotas rotaļlietās, kuras paredzētas bērniem vecumā līdz 36 mēnešiem, vai citās rotaļlietās, kuras ir domātas ievietošanai mutē


III PIELIKUMS

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

1.

Nr. … (unikāls rotaļlietas(-u) identifikācijas numurs)

2.

Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese:

3.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību:

4.

Deklarācijas priekšmets (rotaļlietas identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību). Tajā iekļauj pietiekami skaidru krāsainu rotaļlietas attēlu, lai varētu to identificēt.

5.

Iepriekš 4. punktā aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Kopienas saskaņotajam tiesību aktam.

6.

Norādes uz attiecīgajiem piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem vai norādes uz specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība:

7.

Vajadzības gadījumā paziņotā struktūra … (nosaukums, numurs) … ir veikusi … (darbības apraksts) … un izsniegusi sertifikātu: …

8.

Papildu informācija:

Parakstīts šādas personas vārdā:

(izdošanas vieta un datums)

(vārds, uzvārds, amats)(paraksts)


IV PIELIKUMS

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Direktīvas 21. pantā minētajā tehniskajā dokumentācijā ir šāda informācija, ciktāl tā attiecas uz novērtējumu:

a)

sīks dizaina un ražošanas apraksts, tostarp saraksts, kurā norādītas rotaļlietās izmantotās sastāvdaļas un materiāli, kā arī drošuma datu lapas par izmantotajām ķīmiskajām vielām, ko saņem no ķīmisko vielu piegādātājiem;

b)

saskaņā ar 18. pantu veiktais(-ie) drošuma novērtējums(-i);

c)

izmantotās atbilstības novērtēšanas procedūras apraksts;

d)

EK atbilstības deklarācijas kopija;

e)

ražošanas un uzglabāšanas vietu adreses;

f)

to dokumentu kopijas, kurus ražotājs attiecīgajā gadījumā iesniedzis paziņotajai struktūrai;

g)

testa ziņojumi un līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis produkcijas atbilstību saskaņotajiem standartiem, ja ražotājs izmantojis 19. panta 2. punktā minēto iekšējo ražošanas kontroles procedūru; un

h)

EK tipa pārbaudes sertifikāta kopija un to līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis produkcijas atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam ražojuma tipam, un to dokumentu kopijas, kuras ražotājs iesniedzis paziņotajai struktūrai, ja ražotājs iesniedzis rotaļlietu EK tipa pārbaudei un pēc tam izmantota tipa atbilstības procedūra saskaņā ar 19. panta 3. punktu.


V PIELIKUMS

BRĪDINĀJUMI

(kā minēts 11. pantā)

A   DAĻA

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI

Direktīvas 11. panta 1. punktā minētie lietotāju ierobežojumi ietver vismaz norādi par lietotāja minimālo vai maksimālo vecumu un vajadzības gadījumā norādi par lietotāju spējām, lietotāju minimālo vai maksimālo svaru un vajadzību nodrošināt, lai rotaļlieta tiktu lietota vienīgi pieaugušo uzraudzībā.

B   DAĻA

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI UN NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBAS PASĀKUMIEM, LIETOJOT ATSEVIŠĶU KATEGORIJU ROTAĻLIETAS

1.   Rotaļlietas, kas nav paredzētas bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem

Uz rotaļlietām, kas varētu būt bīstamas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt brīdinājumam, piemēram: “Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem” vai “Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par trim gadiem” vai brīdinājums šāda attēla veidā:

Image

Šiem brīdinājumiem pievieno īsu norādījumu par konkrēto apdraudējumu, kura dēļ noteikts ierobežojums; šis norādījums var būt arī lietošanas pamācībā.

Šis punkts neattiecas uz rotaļlietām, kuras to funkcijas, lieluma, veida, raksturīgo īpašību vai citu iemeslu dēļ acīmredzami nav piemērotas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.

2.   Darbības rotaļlietas

Darbības rotaļlietām jābūt ar šādu brīdinājumu:

“Izmantot tikai mājās”.

Darbības rotaļlietām, kuras piestiprina sijām, kā arī vajadzības gadījumā citām darbības rotaļlietām pievieno lietošanas pamācību, kurā jāvērš uzmanība uz vajadzību periodiski pārbaudīt un tehniski apkopt galvenās daļas (piekares, stiprinājumus, balstus utt.) un jānorāda, ka tad, ja šādas pārbaudes neveic, rotaļlieta var izraisīt kritienu vai apgāšanos.

Jābūt arī instrukcijām par to, kā rotaļlietu pareizi samontēt, norādot daļas, kas var būt bīstamas, ja tās samontē nepareizi. Sniedz īpašu informāciju par piemērotu virsmu rotaļlietas novietošanai.

3.   Funkcionālas rotaļlietas

Uz funkcionālām rotaļlietām ir brīdinājums

“Izmantot vienīgi tiešā pieaugušo uzraudzībā”.

Turklāt šīm rotaļlietām pievieno lietošanas pamācību un norādījumus par piesardzības pasākumiem, kuri jāveic lietotājam, ar brīdinājumu, ka šo piesardzības pasākumu neievērošana apdraudēs lietotāju, un norāda apdraudējumus, kas parasti saistīti ar ierīci vai ražojumu, kura modelis vai imitācija ir minētā rotaļlieta. Norāda arī, ka šī rotaļlieta jāglabā tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni, kas nav sasnieguši noteiktu vecumu, kuru nosaka ražotājs.

4.   Ķīmiskas rotaļlietas

Neskarot to noteikumu piemērošanu, kuri noteikti spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos par noteiktu vielu vai maisījumu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lietošanas pamācībās rotaļlietām, kurās ir bīstamas vielas vai maisījumi, jābūt brīdinājumam par šo vielu vai maisījumu bīstamību un norādījumam par piesardzības pasākumiem, kas lietotājam jāievēro, lai novērstu iespējamos apdraudējumus, kas īsi jānorāda katra tipa rotaļlietām. Jāmin arī pirmā palīdzība, kas jāsniedz, ja noticis nopietns negadījums, lietojot šā tipa rotaļlietas. Norāda arī, ka rotaļlieta jāglabā tā, lai tām nevarētu piekļūt bērni, kas nav sasnieguši noteiktu vecumu, kuru nosaka ražotājs.

Papildus šā punkta pirmajā daļā paredzētajām pamācībām uz ķīmisku rotaļlietu iepakojuma jābūt šādam brīdinājumam:

“Nav piemērots bērniem līdz (1) gadu vecumam. Izmantot tikai pieaugušo uzraudzībā”.

Par ķīmiskām rotaļlietām uzskata šādas rotaļlietas: ķīmijas komplektus, plastikas veidošanas komplektus, miniatūras darbnīcas keramikai, emaljēšanai vai foto nodarbībām, kā arī līdzīgas rotaļlietas, kas lietojot izraisa ķīmisku reakciju vai salīdzināmu vielas maiņu.

5.   Slidas, skrituļslidas, skrituļdēļi, motorolleri un rotaļu velosipēdi bērniem

Ja šīs rotaļlietas pārdod kā rotaļlietas, uz tām ir šāds brīdinājums:

“Jālieto aizsargaprīkojums. Neizmantot satiksmē”.

Turklāt lietošanas pamācībās ir atgādinājums, ka rotaļlieta jālieto uzmanīgi, jo vajadzīgas labas iemaņas, lai izvairītos no kritieniem vai sadursmēm, kas izraisa lietotāju vai trešo personu traumas. Sniedz arī norādījumus par ieteicamo aizsargaprīkojumu (ķiverēm, cimdiem, ceļgalu un elkoņu aizsargiem utt.).

6.   Ūdens rotaļlietas

Uz ūdens rotaļlietām ir šāds brīdinājums:

“Lietot tikai seklā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā”.

7.   Rotaļlietas pārtikā

Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir pievienots šāds brīdinājums:

“Iekšpusē ir ievietota rotaļlieta. Ieteicama pieaugušo uzraudzība”.

8.   Aizsargmasku un ķiveru imitācija

Uz aizsargmasku un ķiveru imitācijas jābūt šādam brīdinājumam:

“Šī rotaļlieta nenodrošina aizsardzību.”

9.   Rotaļlietas, kuras, izmantojot auklas, virves, ieveramās gumijas vai siksnas, ir paredzētas nostiepšanai virs šūpuļa, bērna gultiņas vai bērnu ratiņiem

To rotaļlietu iepakojumam, kuras, izmantojot auklas, virves, ieveramās gumijas vai siksnas, ir paredzētas nostiepšanai virs šūpuļa, bērna gultiņas vai bērnu ratiņiem, ir piestiprināts šāds brīdinājums, kas atrodas arī uz pašas rotaļlietas:

“Lai novērstu ievainojumus, ko var radīt iespējamā sapīšanās, rotaļlietu noņemt, kad bērns sāk mēģināt nostāties uz rokām un ceļiem rāpošanas pozīcijā.”

10.   Smaržvielu iepakojums ožas trenēšanas spēlēs, kosmētikas komplektos un degustācijas spēlēs

Smaržvielu iepakojumā ožas trenēšanas spēlēs, kosmētikas komplektos un degustācijas spēlēs, kas satur smaržvielas, kas iekļautas II pielikuma III daļas 11. punkta pirmās daļas sarakstā no 41. līdz 55. punktam, kā arī smaržvielas, kas iekļautas šā punkta trešās daļas sarakstā no 1. līdz 11. punktam, ir jāiekļauj brīdinājums:

“Satur smaržvielas, kas var izraisīt alerģijas”.


(1)  Vecumu nosaka ražotājs.