ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.156.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 156

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 19. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 522/2009 (2009. gada 18. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 523/2009 (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas piena un piena produktu nozarē

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 524/2009 (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 525/2009 (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 526/2009 (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu 7. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 527/2009 (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu 5. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 310/2009

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 528/2009 (2009. gada 18. jūnijs) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 529/2009 (2009. gada 18. jūnijs) par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 530/2009 (2009. gada 18. jūnijs) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 531/2009 (2009. gada 18. jūnijs) par Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 532/2009 (2009. gada 18. jūnijs) par Turcijas izcelsmes mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 533/2009 (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas pienam un piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 534/2009 (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

24

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/472/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 6. aprīlis) par to, lai pabeigtu apspriežu procedūru ar Mauritānijas Islāma Republiku saskaņā ar ĀKK–EK Partnerattiecību nolīguma 96. pantu

26

 

 

2009/473/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 28. maijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko paredz provizoriski piemērot Eiropas Kopienas un Gvinejas Republikas Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē

31

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko paredz provizoriski piemērot Eiropas Kopienas un Gvinejas Republikas Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē

33

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē

35

 

 

2009/474/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 9. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesnesi

56

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/475/KĀDP (2009. gada 11. jūnijs) par Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā EUJUST LEX

57

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 522/2009

(2009. gada 18. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

CL

55,0

MA

32,7

MK

41,2

TR

56,3

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

29,2

TR

141,0

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

57,3

BR

104,3

TR

64,0

ZA

66,6

ZZ

73,1

0808 10 80

AR

119,9

BR

73,5

CL

76,3

CN

100,3

NZ

109,0

US

120,0

UY

49,5

ZA

83,5

ZZ

91,5

0809 10 00

TR

163,1

US

174,4

ZZ

168,8

0809 20 95

TR

401,6

ZZ

401,6

0809 30

MA

405,8

TR

166,2

US

203,1

ZZ

258,4

0809 40 05

AU

289,7

CL

108,6

ZZ

199,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 523/2009

(2009. gada 18. jūnijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas piena un piena produktu nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktā ir paredzēts, ka starpību starp minētās regulas I pielikuma XVI daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienas tirgū var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli piena un piena produktu tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162., 163., 164., 167., 169. un 170. pantā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktā paredzēts, ka eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Dominikānas Republikai paredzētās eksporta kompensācijas tika diferencētas, lai ņemtu vērā samazinātos muitas nodokļus, ko piemēro importam saskaņā ar importa tarifa kvotu atbilstīgi Saprašanās memorandam starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku par sausā piena ievešanas aizsardzību Dominikānas Republikā (2), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK (3). Ņemot vērā to, ka Dominikānas Republikā situācija tirgū ir mainījusies un ir palielinājusies sausā piena konkurence, kvota vairs netiek pilnībā izmantota. Lai maksimāli palielinātu kvotas izmantošanu, jāatceļ eksporta kompensāciju diferencēšana Dominikānas Republikai.

(5)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā paredzētās eksporta kompensācijas piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem Komisijas Regulas (EK) Nr. 1282/2006 (4) 3. panta 2. punktā paredzētos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 218, 6.8.1998., 46. lpp.

(3)  OV L 218, 6.8.1998., 45. lpp.

(4)  OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp.


PIELIKUMS

No 2009. gada 19. jūnija piemērojamās eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

38,01

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

40,38

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

41,69

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,48

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

4,11

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

8,94

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

19,45

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

35,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

35,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Galamērķi ir noteikti šādi.

L20

:

Visi galamērķi, izņemot:

(a)

trešās valstis: Andora, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Lihtenšteina un Amerikas Savienotās Valstis;

(b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Livinjo un Kampioni pašvaldības Itālijā un Kipras Republikas apgabali, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē;

(c)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautas Eiropas teritorijas, kuru ārējās attiecības ir dalībvalsts kompetencē: Gibraltārs.

(d)

galamērķiem, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.) 36. panta 1. punktā, 44. panta 1. punktā un 45. panta 1. punktā.

L04

:

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Serbia, Kosova (), Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

L40

:

Visi galamērķi, izņemot:

(a)

trešās valstis: L04, Andora, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Amerikas Savienotās Valstis, Horvātija, Turcija, Austrālija, Kanāda, Jaunzēlande un Dienvidāfrika;

(b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Livinjo un Kampioni pašvaldības Itālijā un Kipras Republikas apgabali, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē;

(c)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautas Eiropas teritorijas, kuru ārējās attiecības ir dalībvalsts kompetencē: Gibraltārs.

(d)

galamērķiem, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.) 36. panta 1. punktā, 44. panta 1. punktā un 45. panta 1. punktā.


(1)  Kā tas definēts Apvienoto Nāciju Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244.


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 524/2009

(2009. gada 18. jūnijs),

ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka eksporta kompensācijas maksimālais apjoms attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2009. gada 16. jūnija.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, attiecībā uz konkursa posmu, kurš beidzas 2009. gada 16. jūnija, kompensācijas maksimālais apjoms par produktiem un galamērķiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta a) un b) punktā un 2. pantā, ir noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

Produkts

Eksporta kompensācijas nomenklatūras kods

Maksimālais eksporta kompensācijas apjoms eksportam uz galamērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 619/2008 2. pantā

Sviests

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Sviesta eļļa

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 525/2009

(2009. gada 18. jūnijs),

ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka eksporta kompensācijas maksimālais apjoms attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2009. gada 16. jūnija.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, konkursa posmam, kurš beidzas 2009. gada 16. jūnija, maksimālais kompensācijas apjoms par produktu un galamērķiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta c) punktā un 2. pantā, ir EUR 25,80/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 526/2009

(2009. gada 18. jūnijs),

ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu 7. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2009 (2) saskaņā ar noteikumiem Komisijas 2008. gada 5. februāra Regulā (EK) Nr. 105/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sviesta tirgū (3), uzsāk konkursa procedūru sviesta iepirkumam laika posmam, kas beidzas 2009. gada 31. augustā.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc individuālajiem uzaicinājumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 105/2008 16. panta 2. punktu nosaka maksimālo iepirkuma cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Pamatojoties uz saņemtajiem piedāvājumiem pēc 7. individuālā uzaicinājuma, ir jānosaka maksimālā iepirkuma cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

7. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 186/2009 izsludināto konkursa procedūru sviesta iepirkšanai, kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2009. gada 16. jūnijā, maksimālā iepirkuma cena ir EUR 220,00/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 64, 10.3.2009., 3. lpp.

(3)  OV L 32, 6.2.2008., 3. lpp.


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 527/2009

(2009. gada 18. jūnijs),

ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu 5. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 310/2009

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 310/2009 (2) saskaņā ar noteikumiem Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr. 214/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena pulvera tirgū (3), uzsāk konkursa procedūru vājpiena pulvera iepirkumam laika posmam, kas beidzas 2009. gada 31. augustā.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc individuālajiem uzaicinājumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 17. pantu nosaka maksimālo iepirkuma cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Pamatojoties uz saņemtajiem piedāvājumiem pēc 5. individuālā uzaicinājuma, ir jānosaka maksimālā iepirkuma cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

5. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 310/2009 izsludināto konkursa procedūru vājpiena pulvera iepirkšanai, kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2009. gada 16. jūnijā, maksimālā iepirkuma cena ir EUR 167,90/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 97, 16.4.2009., 13. lpp.

(3)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp.


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 528/2009

(2009. gada 18. jūnijs)

par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotās TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 14. maija Regulu (EK) Nr. 533/2007 par tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu mājputnu gaļas nozarē (3) un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 533/2007 ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu importam.

(2)

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2009. gada jūlija pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2009. gada 1. jūlija līdz 30. septembram, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 533/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2009. gada 1. jūlija līdz 30. septembram, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 125, 15.5.2007., 9. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.7.2009-30.9.2009

(%)

P1

09.4067

1,996875

P2

09.4068

3,853812

P3

09.4069

0,881057

P4

09.4070

18,867924


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 529/2009

(2009. gada 18. jūnijs)

par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 15. maija Regulu (EK) Nr. 539/2007 par tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu olu un olu albumīna nozarē (3) un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 539/2007 ir atvērtas tarifa kvotas olu un olu albumīna produktu importam.

(2)

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim, piemēro šīs regulas pielikumā norādītos piešķīruma koeficientus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 128, 16.5.2007., 19. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.7.2009-30.9.2009

(%)

E2

09.4401

33,640907


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 530/2009

(2009. gada 18. jūnijs)

par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 774/94 piemērošanas kārtību attiecībā uz dažu Kopienas tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldību mājputnu gaļai (3), un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem.

(2)

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim, attiecībā uz dažām kvotām ir mazāki par pieejamiem daudzumiem. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi; šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2.   Daudzumi, par kuriem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007 netika iesniegti pieteikumi un kuri jāpieskaita apakšperiodam no 2009. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 31. decembrim, ir noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 309, 27.11.2007., 47. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Nepieprasītie daudzumi, kuri ir jāpieskaita daudzumam, kas noteikts apakšperiodam no 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

1

09.4410

0,527539

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,563656

4

09.4420

0,761626

5

09.4421

4,484381

6

09.4422

0,80776


(1)  Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 531/2009

(2009. gada 18. jūnijs)

par Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 1384/2007, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 2398/2006 attiecībā uz dažu importa tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldību dažu Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas produktu ievešanai Kopienā (3), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim, ir mazāki par daudzumiem, kas pieejami. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi; šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumi, par kuriem netika iesniegti pieteikumi un kuri jāpieskaita apakšperiodam no 2009. gada 1. oktobrī līdz 2009. gada 31. decembrim, ir noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 309, 27.11.2007., 40. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Nepieprasītie daudzumi, kuri ir jāpieskaita apakšperiodam no 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Nepiemēro, jo pieprasītie daudzumi ir mazāki par pieejamiem daudzumiem.

(2)  Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 532/2009

(2009. gada 18. jūnijs)

par Turcijas izcelsmes mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 1383/2007, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 779/98 attiecībā uz dažu kvotu atvēršanu Turcijas izcelsmes mājputnu gaļas produktu ievešanai Kopienā un minēto kvotu pārvaldību (2), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007 ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu importam.

(2)

Daudzumi, kas ir norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim, attiecībā uz dažām kvotām ir mazāki par pieejamiem daudzumiem. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi; šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumi, par kuriem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007 netika iesniegti importa licenču pieteikumi attiecībā uz kvotu ar kārtas numuru 09.4103 un kuri jāpieskaita apakšperiodam no 2009. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 31. decembrim, ir 750 000 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 309, 27.11.2007., 34. lpp.


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 533/2009

(2009. gada 18. jūnijs),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas pienam un piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktā b) apakšpunktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta p) apakšpunktā un I pielikuma XVI daļā uzskaitīto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas uzskaitītas minētās regulas XX pielikuma IV daļā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I Pielikumā, un šādu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/1999 XX pielikuma IV daļā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1043/2005 14. panta otrās daļas a) punktu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta jānosaka tādam pašam laikposmam, kādu ievēro kompensāciju noteikšanai par šiem produktiem, ja tos eksportē nepārstrādātus.

(4)

Lauksaimniecības nolīguma, kurš noslēgts sarunu Urugvajas kārtā, 11. pantā paredzēts, ka eksporta kompensācija, kuru piemēro par preces sastāvā esošu produktu, nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šo produktu, to eksportējot bez turpmākas pārstrādes.

(5)

Tomēr gadījumā, kad dažus piena produktus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, rodas risks, ka augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana var apdraudēt saistības, kas noslēgtas attiecībā uz šīm kompensācijām. Lai izvairītos no šā riska, jāveic attiecīgi piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētu kompensācijas likmju noteikšana kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt abus šos mērķus.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. punktā paredzēts, ka, nosakot kompensācijas likmi, vajadzības gadījumā jāņem vērā ražošanas kompensācijas, atbalsts vai citi pasākumi ar līdzvērtīgām sekām, ko visās dalībvalstīs saskaņā ar regulu par attiecīgā produkta kopīgā tirgus organizāciju piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā minētajiem pamatproduktiem vai pielīdzinātiem produktiem.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 100. panta 1. punktā paredzēts atbalsts par Kopienā ražotu vājpienu, kas pārstrādāts kazeīnā, ja šāds piens un no tā ražots kazeīns atbilst attiecīgajiem standartiem.

(8)

Komisijas 2005. gada 9. novembra Regula (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (3), nosaka, ka nozarēm, kas ražo konkrētas preces, par pazeminātām cenām jādara pieejams sviests un krējums.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XVI daļā minētajiem pamatproduktiem, ko eksportē kā preces, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XX pielikuma IV daļā, nosaka, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.

(3)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2009. gada 19. jūnija piemēro dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums  (1)

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likmes

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

ex 0402 10 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara (PG 2):

 

 

a)

eksportējot preces ar KN kodu 3501

b)

eksportējot citas preces

22,80

22,80

ex 0402 21 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu 26 % no svara (PG 3):

 

 

a)

eksportējot preces, kuru sastāvā PG 3 pielīdzināto produktu veidā ir pazeminātas cenas sviests vai krējums, kas iegūts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005

37,48

37,48

b)

eksportējot citas preces

35,00

35,00

ex 0405 10

Sviests ar tauku saturu 82 % no svara (PG 6):

 

 

a)

eksportējot preces, kas satur pazeminātas cenas sviestu vai krējumu, kas izgatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 izklāstītajiem nosacījumiem

65,00

65,00

b)

eksportējot preces, kas atbilst KN kodam 2106 90 98 un kuru piena tauku saturs ir 40 % vai vairāk no svara

66,52

66,52

c)

eksportējot citas preces

65,00

65,00


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz:

a)

trešām valstīm: Andoru, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsts), Lihtenšteinu, Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un eksportētas uz Šveices Konfederāciju;

b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautajām ES dalībvalstu teritorijām: Seūtu, Meliļu, Itālijas pašvaldībām Livinjo un Kampioni, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salām un Kipras Republikas apgabaliem, kuros Kipras Republikas valdība neveic faktisku kontroli;

c)

Eiropas teritorijām, par kuru ārējām attiecībām atbild dalībvalsts un kuras nav iekļautas Kopienas muitas teritorijā: Gibraltāru:

d)

galamērķiem, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.) 36. panta 1. punktā, 44. panta 1. punktā un 45. panta 1. punktā.


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 534/2009

(2009. gada 18. jūnijs),

ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. pantu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2783/75 par vienotu sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/95 (2) tika noteikti sīki izstrādāti noteikumi par papildu ievedmuitas sistēmas ieviešanu un reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam.

(2)

Regulāri pārbaudot datus, uz kuriem balstīta reprezentatīvo cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, kļuvis skaidrs, ka ir jāgroza reprezentatīvās cenas konkrētu produktu ievešanai, ņemot vērā cenu svārstības atkarībā no produktu izcelsmes. Tāpēc reprezentatīvās cenas ir jāpublicē.

(3)

Ņemot vērā stāvokli tirgū, šis grozījums ir jāpiemēro pēc iespējas drīzāk.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2009. gada 18. jūnijā Regulai, ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

“I PIELIKUMS

KN kods

Preču apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

Regulas 3. panta 3. punktā minētais nodrošinājums

(EUR/100 kg)

Izcelsme (1)

0207 12 10

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “70 % cāļi”

105,0

0

BR

106,4

0

AR

0207 12 90

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “65 % cāļi”

112,9

2

BR

98,6

6

AR

0207 14 10

Atkauloti, saldēti gaiļu vai vistu gabali

200,0

30

BR

220,7

24

AR

270,2

9

CL

0207 14 50

Saldētas krūtiņas un to gabali

191,9

6

BR

0207 14 60

Saldētas kājas un to gabali

112,0

9

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Nesadalīti, saldēti tītari, t. s. “80 % cāļi”

223,4

0

BR

0207 27 10

Atkauloti, saldēti tītaru gabali

230,2

20

BR

229,8

20

CL

0408 11 80

Olu dzeltenumi

368,7

0

AR

0408 91 80

Žāvētas olas bez čaumalām

348,3

0

AR

1602 32 11

Termiski neapstrādāti gaiļa vai vistas gaļas izstrādājumi

257,7

9

BR

3502 11 90

Žāvēts olu albumīns

555,5

0

AR


(1)  Valstu nomenklatūra noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Ar kodu “ZZ” apzīmē “citu izcelsmi”.”


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/26


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 6. aprīlis)

par to, lai pabeigtu apspriežu procedūru ar Mauritānijas Islāma Republiku saskaņā ar ĀKK–EK Partnerattiecību nolīguma 96. pantu

(2009/472/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā ĀKK–EK Partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (turpmāk “ĀKK–EK nolīgums”), un jo īpaši tā 96. pantu,

ņemot vērā Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, lai īstenotu ĀKK–EK Partnerattiecību nolīgumu (1), un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Tika pārkāpti būtiski elementi, kas noteikti ĀKK–EK nolīguma 9. pantā.

(2)

Saskaņā ar ĀKK–EK nolīguma 96. pantu 2008. gada 20. oktobrī tika uzsākta apspriešanās ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm (ĀKK) un Mauritānijas Islāma Republiku, kuras laikā pie varas esošie militārās huntas pārstāvji nevarēja piedāvāt apmierinošus priekšlikumus un saistības. Lai gan termiņš tika pagarināts par vēl vienu mēnesi, neviens jauns elements notikumu virzībā nav konstatēts,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar Mauritānijas Islāma Republiku uzsāktā apspriešanās procedūra saskaņā ar ĀKK–EK nolīguma 96. pantu tiek slēgta.

2. pants

Pasākumi, kas precizēti šim lēmumam pievienotajā vēstulē, tiek pieņemti kā atbilstīgi pasākumi, kas paredzēti ĀKK–EK nolīguma 96. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Šis lēmums zaudē spēku 2011. gada 6. aprīlī. To regulāri pārskata vismaz reizi sešos mēnešos, pamatojoties uz Eiropas Savienības prezidentvalsts un Komisijas kopīgām uzraudzības misijām.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2009. gada 6. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. POSPÍŠIL


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 376. lpp.


PIELIKUMS

Godātais ģenerāļa kungs!

Eiropas Savienība piešķir lielu nozīmi būtiskajiem elementiem, kuri uzskaitīti 9. pantā ĀKK–EK Partnerattiecību nolīgumā, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (turpmāk “ĀKK–EK nolīgums”), un kuri attiecas uz cilvēktiesību, demokrātijas principu un tiesiskuma ievērošanu, kas ir pamatā ĀKK–EK partnerattiecībām.

Pamatojoties uz to, pēc militārā valsts apvērsuma 2008. gada 6. augustā Eiropas Savienība tūlīt nosodīja valsts apvērsumu un atkārtoti aicināja ievērot demokrātiju un kopš 2007. gada spēkā esošo likumīgo institucionālo satvaru. Piemērojot ĀKK–EK nolīguma 96. pantu un uzskatot, ka valsts apvērsums ir minētā nolīguma 9. pantā uzskaitīto būtisko elementu smags pārkāpums, Eiropas Savienība uzsāka politisku dialogu ar valdošo režīmu, kā rezultātā tika uzsākta apspriešanās ar mērķi izpētīt situāciju un iespējamos vienprātīgos risinājumus, lai ātri atjaunotu konstitucionālo kārtību.

Uzsākot apspriešanos, 2008. gada 20. oktobra sanāksmē Parīzē Eiropas Savienība nevarēja atzīt kā apmierinošu nevienu Mauritānijas puses priekšlikumu. Dialoga atklātības garā un pilnībā apzinoties Mauritānijas politiskās situācijas sarežģītību, Eiropas Savienība sākotnēji ierosināja vienu mēnesi saglabāt apspriešanos atvērtu, norādot, ka jauna apspriešanās sanāksme varēs notikt, ja Mauritānijas puse piedāvās potenciāli apmierinošu risinājumu. Tā arī paziņoja ĀKK un Mauritānijas pusei, ka, ja netiks saņemta jauna informācija, apspriešanās tiks slēgta un tiks veikti atbilstīgi pasākumi.

Vairākās Āfrikas Savienības vadītajās sanāksmēs Eiropas Savienība, kā arī piecas starptautiskās organizācijas, kas izveidoja starptautisko kontaktgrupu Mauritānijas jautājumos, skaidri noteica būtiskākos elementus, lai rastu pašreizējās krīzes vienprātīgu politisku risinājumu.

Starptautiskā kontaktgrupa vēlreiz sanāca 2009. gada 28. janvārī – pirms reāli tika īstenotas Āfrikas Savienības pieņemtās individuālās sankcijas – un 2009. gada 20. februārī, lai pārliecinātos, ka ir rasti vairāki krīzes risinājumi, tostarp pastāvošā režīma piedāvātais risinājums, kas tika atzīts par nepietiekamu. Starptautiskā kontaktgrupa aicināja Mauritānijas puses ar Āfrikas Savienības priekšsēdētāja palīdzību uzsākt valstī atvērtu politisku dialogu, lai vienprātīgi virzītos uz atjaunotu konstitucionālo kārtību.

Atbilstīgi pasākumi konstitucionālās kārtības atjaunošanas atbalstam

Ņemot vērā iepriekšminēto, Eiropas Savienība nolēma pārtraukt apspriešanās periodu un saskaņā ar ĀKK–EK nolīguma 96. panta 2. punkta c) apakšpunktu pieņemt šādus atbilstīgus pasākumus. Ņemot vērā pašreizējo neapmierinošo situāciju un to, ka sadarbība ir jau lielā mērā iesaldēta, atbilstīgo pasākumu mērķis ir pakāpeniski atsākt sadarbību, ievērojot šādus pieturas punktus, lai vienprātīgi virzītos uz atjaunotu konstitucionālo kārtību:

1.

Pašreizējā situācija un tūlītēji pasākumi.

2.

Vienprātīgs risinājums krīzes izbeigšanai saskaņā ar starptautiskās sabiedrības piedāvātajiem būtiskajiem elementiem, konkrēti – iekļaujoša un atvērta politiskā dialoga kontekstā ieviešot vēlēšanu sistēmu brīvu, pārskatāmu un pārstāvību nodrošinošu vēlēšanu rīkošanai, ko rīkotu uzticamas iestādes neitrālas valdības paspārnē.

3.

Faktiska un neatgriezeniska iepriekšminētā krīzes risinājuma īstenošana.

4.

Pilnīga konstitucionālās kārtības atjaunošana Mauritānijā. Par tādu uzskatāma situācija, kad ir iecelts likumīgi ievēlēts prezidents, kā arī atjaunota un ievērota konstitūcija.

1.   Pašreizējā situācija un tūlītēji pasākumi

Turpmāk minētie pasākumi ir pieņemti. Sadarbības ierobežojumi neskars humāno palīdzību un tiešo atbalstu Mauritānijas iedzīvotājiem un pilsoniskajai sabiedrībai.

Politisko dialogu saskaņā ar ĀKK–EK nolīguma 8. pantu risinās ar visām Mauritānijas pusēm paralēli atbilstīgajiem pasākumiem, kā norādīts ĀKK–EK nolīguma VII pielikuma 2. panta 5. punktā. Šo dialogu risinās, sadarbojoties ar starptautisko kontaktgrupu Mauritānijas jautājumos, un to varēs pastiprināt, līdzko tiks pieņemts vienprātīgs risinājums konstitucionālās kārtības atjaunošanai.

A.

Pašreizējo projektu un 10. EAF indikatīvās programmas īstenošana ar turpmāk minētajiem izņēmumiem un grozījumiem joprojām ir apturēta līdz iespējamai sadarbības pakāpeniskai atsākšanai, pamatojoties uz tālāk izklāstītajiem nosacījumiem.

B.

Eiropas Komisija patur tiesības pati tūlīt pārņemt EAF valsts kredītrīkotāja pilnvaras.

C.

Ciktāl de facto un ne de iure režīma īstenotās attīstības un nozaru politikas lēmumu uzraudzība skar pašreizējo sadarbību un cerībā kādreiz atsākt sadarbību, kad būs panākts starptautiskajai sabiedrībai pieņemams krīzes risinājums, Komisijas dienesti turpinās piedalīties tehniskā līmeņa dialogā par nozaru politiku Mauritānijā tehniskā līmenī, ciktāl šāds dialogs nav uzskatāms par režīma, kas iecelts pēc 2008. gada 6. augusta valsts apvērsuma, likumības atzīšanu.

D.

Maksājumi saistībā ar jau spēkā esošiem līgumiem tiks veikti saskaņā ar attiecīgajiem lēmumiem par finansēšanu. Tas attiecas uz šādiem projektiem:

Rosso–Boghé ceļš un Kaedi–Gouaraye ceļš, kā arī tehniskā palīdzība Transporta ministrijai,

projekts “Adraras oāzes iekārtošana”: esošo saistību slēgšana,

ūdens mehānisms: triju esošu līgumu turpināšana,

energoapgādes mehānisms: esošu līgumu turpināšana,

valsts kredītrīkotāja atbalsta programma: programmas slēgšanai nepieciešamie pasākumi,

reģionālā saules enerģijas programma: esošo līgumu turpināšana Mauritānijā,

pilsoniskās sabiedrības atbalsta programma: ar pārvaldību saistītu darbību turpmāka īstenošana saskaņā ar Eiropas Komisijas tieši pārvaldītiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus,

programma valsts ceļu uzturēšanas struktūras (ENER) atbalstam: tikai pašreizējo līgumsaistību turpināšana,

dotācijas līgums atbilstoši reģionālajam B finansējumam plūdu skarto teritoriju rehabilitācijai Senegālas upes reģionā,

atbalsts vietējām pašvaldībām (neattiecas uz EAF): projekts municipālās ūdens apsaimniekošanas uzlabošanai Nuakšotā un partnerība Bustilas pašvaldības skolu sistēmas atbalstam,

Zazou atveseļošanas projekts” (neattiecas uz EAF; NVO līdzfinansējums).

E.

Ievērojot finansēšanas nosacījumus, iespējams, tiks parakstīti jauni līgumi par šādām programmām:

vietējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēšana jomā “Nevalstiskie dalībnieki un demokrātija, un cilvēktiesības” (neattiecas uz EAF). Joprojām paliks apturēti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas nes labumu vietējām pašvaldībām,

migrācijas plūsmu pārvaldības atbalsta projekta īstenošana saskaņā ar ĀKK 9. EAF reģionālo finansējumu,

projekta “Bēgļu atgriešanās atbalsts” īstenošana, koordinējot un saskaņojot to ar Eiropas Komisijas Humānās palīdzības biroju (ECHO), ar nosacījumu, ka, no vienas puses, apstākļi Mauritānijā atļauj šo īstenošanu un, no otras puses, tiek ievēroti līguma nosacījumi.

F.

Iespējams, tiks apsvērti jauni projekti šādās jomās:

reaģējot uz pārtikas krīzi saskaņā ar ierosinājumu mobilizēt 10. EAF reģionālo B finansējumu, iespējams, tiks ieplānota mērķdarbība iedzīvotāju atbalstam EUR 2 080 000 apjomā, ko īstenotu starptautiska organizācija un/vai NVO, ar nosacījumu, ka šī darbība neietver tiešu atbalstu pārvaldes iestādēm, valstij vai valsts aģentūrām,

finansējuma plānošana Mauritānijai saskaņā ar jauno “Pārtikas mehānismu” un pozīciju “Nodrošinātība ar pārtiku”, izmantojot lauksaimniecības atbalsta projektus, kurus varēs īstenot starptautiskās vai nevalstiskās organizācijas,

10. EAF valsts indikatīvā programma paredzēja indikatīvu summu EUR 40 miljonu apjomā budžeta atbalstam. Šo projektu nevar apsvērt, pirms pilnībā nav atjaunota konstitucionālā kārtība, kā norādīts 4. punktā, ievērojot vispārīgos atbilstības nosacījumus, kas paredzēti šāda veida programmas īstenošanai,

šīs programmas indikatīvais apjoms tomēr ir samazināts līdz EUR 25 miljoniem. No piešķirtajiem EUR 15 miljoniem rezervē tiks turēti EUR 10 miljoni iespējamam vēlēšanu atbalstam saskaņā ar krīzes konstitucionālu risinājumu atbilstoši starptautiskās sabiedrības prasībām. Atlikušos EUR 5 miljonus paturēs rezervē, tostarp lai līdzsvarotu iespējamās humānās krīzes, ko varētu izraisīt 2008. gada 6. augusta valsts apvērsuma rezultātā radusies krīze,

valsts indikatīvajā programmā paredzēto migrācijas plūsmu pārvaldības atbalsta programmu EUR 8 miljonu apjomā izņēmuma kārtā apsvērs pirms sadarbības iespējamās atjaunošanas, pamatojoties uz mērķiem un prioritātēm, kas vēl jānosaka.

2.   Pieņemtais vienprātīgais risinājums

Šādā situācijā ir vajadzīgs, lai pastāvētu faktiska vienošanās starp Mauritānijas pusēm, kā norādīts ievaddaļas 2. punktā.

G.

Tiks atbloķēti šādi projekti:

Nuadibu rūdas osta: līguma apspriešana un parakstīšana, lai atjaunotu ostu, ciktāl to atļauj spēkā esošie noteikumi un konkursa rezultāti. Tā kā šā projekta izpildes termiņš ir 2011. gada 31. decembris bez iespējas to pagarināt, pastāv reāli draudi zaudēt projektam piešķirtos līdzekļus (EUR 45 miljoni). Komisija izskatīs visas iespējas, lai samazinātu šos draudus, kas ar laiku palielinās,

projekta pārplānošana vraku izcelšanai no Nuadibu ostas pēc šim mērķim paredzēto Stabex līdzekļu (EUR 23 miljoni) pārvietošanas uz 10. EAF 2008. gada 31. decembrī. Ja nebūtu valsts apvērsuma, līgumu par šo darbību būtu varēts parakstīt līdz 2008. gada beigām. Jaunā projekta pārprogrammēšanas procedūras un apsvēršana sāksies tūlīt, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt īstenošanas posmu, līdzko politiskā situācija to ļaus (pieņemtais vienprātīgais risinājums),

iepriekš apturēto vietējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus vietējo pašvaldību labā uzsākšana.

3.   Krīzes risinājuma īstenošana

Šādā situācijā vienprātīgā krīzes risinājuma īstenošana ir neatgriezeniska, kā norādīts ievaddaļas 3. punktā.

H.

Tiks īstenota sadarbības papildu atsākšana. Tas varētu ietvert:

iespējamu atbalstu jaunām vēlēšanām un iespējamu to novērošanu,

tiesiskuma atbalsta programmas turpmāku īstenošanu,

ES programmas īstenošanu, lai stiprinātu vietējo pašvaldību iestādes un to dienestus,

visu programmu un projektu, kuri jau parakstīti vai kuri paredzēti 8. un 9. EAF, bet par kuriem vēl nav noslēgts līgums, īstenošana.

4.   Pilnīga konstitucionālās kārtības atjaunošana

I.

Pilnīga konstitucionālās kārtības atjaunošana Mauritānijā ļaus atcelt visus iepriekšminētos ierobežojumus saskaņā ar ĀKK–EK nolīguma 96. panta 2. punkta a) apakšpunkta ceturto daļu. Tas ļaus pilnībā īstenot 10. EAF indikatīvo programmu (EUR 156 miljoni), ņemot vērā iespējamo nepieciešamību pārskatīt šo programmu saistībā ar 2008. gada 6. augusta valsts apvērsuma sociālajām, ekonomiskajām un politiskajām sekām.

Atbilstīgo pasākumu uzraudzība

Eiropas Savienība turpinās cieši uzraudzīt situāciju Mauritānijā un, iespējams, vajadzības gadījumā atbalstīs vienprātīga politiska krīzes risinājuma īstenošanu, ciktāl tā pamatā būs iepriekšminētie būtiskie elementi saskaņā ar starptautiskās sabiedrības prasībām. Lai to panāktu, tiks organizētas regulāras uzraudzības misijas.

Eiropas Savienība patur tiesības izvērtēt un pārskatīt iepriekšminētos pasākumus, lai ņemtu vērā iespējamo situācijas attīstību Mauritānijā.

Ģenerāļa kungs, lūdzu, pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Komisijas vārdā

José Manuel BARROSO

Padomes vārdā

J. POSPÍŠIL


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/31


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 28. maijs)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko paredz provizoriski piemērot Eiropas Kopienas un Gvinejas Republikas Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē

(2009/473/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu saistībā ar tā 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Kopiena un Gvinejas Republika ir apspriedušas partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē, ar kuru Kopienas kuģiem iedala zvejas iespējas ūdeņos, kas attiecībā uz zvejniecību ir Gvinejas Republikas suverenitātē vai jurisdikcijā.

(2)

Apspriešanās rezultātā 2008. gada 20. decembrī tika parafēts jauns partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē.

(3)

Ar šo jauno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē būtu jāatceļ 1983. gada 28. marta Zvejniecības nolīgums starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Gvinejas Republikas valdību, no otras puses.

(4)

Lai garantētu Kopienas kuģu zvejas darbību turpināšanos, ir svarīgi, ka jauno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē sāk piemērot pēc iespējas drīzāk. Tādēļ Puses ir parafējušas nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, paredzot no 2009. gada 1. janvāra provizoriski piemērot jauno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē.

(5)

Kopienas interesēs ir apstiprināt nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko paredz provizoriski piemērot partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē.

(6)

Būtu jānosaka zvejas iespēju sadalījums starp dalībvalstīm,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Kopienas vārdā apstiprina Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko paredz provizoriski piemērot Eiropas Kopienas un Gvinejas Republikas Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē par zveju pie Gvinejas krastiem, laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, ņemot vērā Padomes lēmumu par minētā nolīguma noslēgšanu.

Minētā nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

1.   Nolīguma protokolā noteikto zvejas iespēju sadalījums starp dalībvalstīm ir šāds:

a)

tunzivju seineri:

Spānija

15 kuģi

Francija

11 kuģi

Itālija

2 kuģi

b)

kuģi zvejai ar makšķerēm:

Spānija

8 kuģi

Francija

4 kuģi

2.   Ja ar 1. punktā minēto dalībvalstu iesniegtajiem zvejas atļaujas pieprasījumiem protokolā paredzētās zvejas iespējas netiek pilnībā aptvertas, Komisija var izskatīt jebkuras citas dalībvalsts iesniegtus zvejas atļaujas pieprasījumus.

3. pants

Dalībvalstis, kuru kuģi zvejo saskaņā ar 1. pantā minēto nolīgumu, paziņo Komisijai daudzumus, kas no katra krājuma nozvejoti Gvinejas Republikas zvejas zonā saskaņā ar kārtību, kura paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 500/2001 (2001. gada 14. marts), kas nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2847/93 par to lomu pārraudzību, kurus nozvejojuši Kopienas zvejas kuģi trešo valstu ūdeņos un atklātā jūrā (1), kamēr nebūs stājusies spēkā regula, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1006/2008 (2) 30. panta nozīmē, un pēc tās stāšanās spēkā – saskaņā ar kārtību, kura paredzēta minētajos noteikumos.

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personas, kas ir tiesīgas parakstīt minēto nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, lai tas kļūtu saistošs Kopienai.

Briselē, 2009. gada 28. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

V. TOŠOVSKÝ


(1)  OV L 73, 15.3.2001., 8. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1006/2008 (2008. gada 29. septembris) par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93 un (EK) Nr. 1627/94 un atceļ Regulu (EK) Nr. 3317/94 (OV L 286, 29.10.2008., 33. lpp.).


NOLĪGUMS VĒSTUĻU APMAIŅAS VEIDĀ,

ar ko paredz provizoriski piemērot Eiropas Kopienas un Gvinejas Republikas Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē

Godātais kungs!

Esmu gandarīts, ka Gvinejas Republikas un Eiropas Kopienas sarunvedējiem ir izdevies panākt vienprātību par Gvinejas Republikas un Eiropas Kopienas Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē, kā arī par protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, un šā protokola pielikumiem.

Šo sarunu rezultātā tiks uzlabots iepriekšējais nolīgums – un stiprinātas mūsu attiecības zivsaimniecības nozarē un izveidos reālu partnerattiecību struktūru, kura ļaus Gvinejas ūdeņos īstenot ilgtspējīgu un atbildīgu zivsaimniecības politiku. Tālab ierosinu abām pusēm vienlaikus sākt nolīguma, protokola, tā pielikuma un papildinājumu teksta apstiprināšanas un ratifikācijas procedūru saskaņā ar Gvinejas Republikā un Eiropas Kopienā spēkā esošo procedūru, kura jāievēro, lai minētie dokumenti varētu stāties spēkā.

Lai nebūtu jāpārtrauc Kopienas kuģu zvejas darbība Gvinejas ūdeņos un atsaucoties uz 2008. gada 20. decembrī parafēto nolīgumu un protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, man ir gods paziņot, ka Gvinejas Republikas valdība ir gatava šā nolīguma un šā protokola provizoriskai piemērošanai no 2009. gada 1. janvāra līdz dienai, kad tie stāsies spēkā atbilstīgi minētā nolīguma 19. pantam, ja Eiropas Kopiena ir gatava rīkoties tāpat.

Šādā gadījumā protokola 2. pantā noteiktā finansiālā ieguldījuma pirmais maksājums būtu jāveic vēlākais 2009. gada 30. novembrī.

Būšu pateicīgs, ja apliecināsit Eiropas Kopienas piekrišanu šādam provizoriskam piemērojumam.

Ar cieņu –

 

Godātais kungs!

Man ir gods apliecināt, ka esmu saņēmis šādu Jūsu vēstuli ar šīsdienas datumu:

“Esmu gandarīts, ka Gvinejas Republikas un Eiropas Kopienas sarunvedējiem ir izdevies panākt vienprātību par Gvinejas Republikas un Eiropas Kopienas Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē, kā arī par protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, un šā protokola pielikumiem.

Šo sarunu rezultātā tiks uzlabots iepriekšējais nolīgums – un stiprinātas mūsu attiecības zivsaimniecības nozarē un izveidos reālu partnerattiecību struktūru, kura ļaus Gvinejas ūdeņos īstenot ilgtspējīgu un atbildīgu zivsaimniecības politiku. Tālab ierosinu abām pusēm vienlaikus sākt nolīguma, protokola, tā pielikuma un papildinājumu teksta apstiprināšanas un ratifikācijas procedūru saskaņā ar Gvinejas Republikā un Eiropas Kopienā spēkā esošo procedūru, kura jāievēro, lai minētie dokumenti varētu stāties spēkā.

Lai nebūtu jāpārtrauc Kopienas kuģu zvejas darbība Gvinejas ūdeņos un atsaucoties uz 2008. gada 20. decembrī parafēto nolīgumu un protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, man ir gods paziņot, ka Gvinejas Republikas valdība ir gatava šā nolīguma un šā protokola provizoriskai piemērošanai no 2009. gada 1. janvāra līdz dienai, kad tie stāsies spēkā atbilstīgi minētā nolīguma 19. pantam, ja Eiropas Kopiena ir gatava rīkoties tāpat.

Šādā gadījumā protokola 2. pantā noteiktā finansiālā ieguldījuma pirmais maksājums būtu jāveic vēlākais 2009. gada 30. novembrī.

Būšu pateicīgs, ja apliecināsit Eiropas Kopienas piekrišanu šādam provizoriskam piemērojumam.”

Man ir gods apliecināt Eiropas Kopienas piekrišanu šādam provizoriskam piemērojumam.

Ar cieņu –

 


PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMS

zivsaimniecības nozarē

GVINEJAS REPUBLIKA,

turpmāk “Gvineja”,

un

EIROPAS KOPIENA,

turpmāk “Kopiena”,

abas kopā turpmāk “Puses”,

IEVĒROJOT ciešo sadarbību starp Kopienu un Gvineju, jo īpaši saskaņā ar Kotonū nolīgumu, kā arī Pušu kopējo vēlmi šo sadarbību pastiprināt;

IEVĒROJOT Pušu vēlēšanos sadarbojoties veicināt zvejas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

ŅEMOT VĒRĀ Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju;

APŅEMOTIES ievērot Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (turpmāk ICCAT) lēmumus un saistošos ieteikumus;

APZINOTIES to, cik svarīgi ir principi, kas ietverti Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) 1995. gada konferencē pieņemtajā Atbildīgas zivsaimniecības vadības kodeksā;

APŅEMOTIES ar savstarpēji izdevīgu sadarbību veicināt atbildīgu zvejniecību, lai nodrošinātu jūras ūdeņu dzīvo resursu saglabāšanu ilgtermiņā un ilgtspējīgu izmantošanu;

PĀRLIECĪBĀ par to, ka šai sadarbībai jāizpaužas tādu iniciatīvu un pasākumu veidā, kas gan kopā, gan atsevišķi viens otru papildina, nodrošinot politikas saskanību un pasākumu sinerģismu;

APŅEMOTIES tādēļ sākt dialogu par Gvinejas valdības īstenoto zivsaimniecības politiku un noteikt piemērotākos līdzekļus šīs politikas faktiskai īstenošanai, kā arī uzņēmēju un sabiedrības iesaistei;

VĒLOTIES pieņemt sīki izstrādātus noteikumus un nosacījumus, ar kādiem Kopienas kuģi var zvejot Gvinejas ūdeņos un ar kādiem var saņemt Kopienas atbalstu atbildīgas zvejniecības ieviešanai minētajos ūdeņos;

APŅEMOTIES panākt ciešāku ekonomisko sadarbību zivsaimniecībā un ar to saistītajās jomās un tādēļ dibināt un nostiprināt kopuzņēmumus, kuros iesaistās abu Pušu uzņēmumi,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Priekšmets

Ar šo nolīgumu paredz principus, noteikumus un procedūras, kuras pārvalda:

ekonomisko, finansiālo, tehnisko un zinātnisku sadarbību zivsaimniecības nozarē, lai Gvinejas zvejas zonās ieviestu atbildīgu zvejniecību, kas nodrošina zvejas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, un lai attīstītu Gvinejas zivsaimniecības nozari,

nosacījumus, ar kādiem Kopienas zvejas kuģi piekļūst Gvinejas zvejas zonām,

zvejas kontroles kārtību Gvinejas ūdeņos, lai nodrošinātu iepriekšminēto noteikumu un nosacījumu ievērošanu, lai zivju krājumu saglabāšanas un pārvaldības pasākumi būtu efektīvi un lai novērstu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju,

uzņēmumu partnerību, kopējās interesēs izvēršot ekonomisku darbību zivsaimniecības nozarē un ar to saistītajās jomās.

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Gvinejas iestādes” ir par zivsaimniecību atbildīgā Gvinejas ministrija;

b)

“Kopienas iestādes” ir Eiropas Komisija;

c)

“Gvinejas zvejas zona” ir ūdeņi, kas zvejniecības jomā ir Gvinejas jurisdikcijā. Šajā nolīgumā paredzētā Kopienas kuģu zvejas darbība var notikt tikai zonās, kurās zvejot ir atļauts ar Gvinejas tiesību aktiem;

d)

“zvejas kuģis” ir kuģis, kas aprīkots ūdeņu dzīvo resursu komerciālai izmantošanai;

e)

“Kopienas kuģis” ir Kopienā reģistrēts zvejas kuģis, kas kuģo ar Kopienas dalībvalsts karogu;

f)

“Apvienotā komiteja” ir šā nolīguma 10. pantā paredzētā komiteja, kuras sastāvā ir Kopienas un Gvinejas pārstāvji;

g)

“pārkraušana citā kuģī” ir ostā vai jūrā notiekoša visas nozvejas vai nozvejas daļas pārvietošana no zvejas kuģa otrā kuģī;

h)

“neparedzēti apstākļi” ir apstākļi, kuri nav dabas parādības, kurus Puses nespēj pienācīgi kontrolēt un kuri traucē zvejot Gvinejas ūdeņos;

i)

“ĀKK jūrnieki” ir jūrnieki no valstīm, kas nav Eiropas valstis un ir parakstījušas Kotonū nolīgumu. Tādējādi Gvinejas jūrnieks ir ĀKK jūrnieks;

j)

“uzraudzība” ir Valsts zvejas uzraudzības un aizsardzības centrs (CNSP);

k)

“delegācija” ir Eiropas Komisijas delegācija Gvinejā;

l)

“kuģa īpašnieks” ir persona, kura ir juridiski atbildīga par attiecīgo zvejas kuģi;

m)

“zvejas atļauja” ir tiesības veikt zvejas darbības noteiktā laikposmā, noteiktā apgabalā vai noteiktā zvejniecībā un saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.

3. pants

Nolīguma īstenošanas principi un mērķi

1.   Puses apņemas veicināt atbildīgu zvejniecību Gvinejas zvejas zonās, ievērojot nediskriminēšanas principu attiecībā pret dažādām minētajos ūdeņos zvejojošajām flotēm un neskarot nolīgumus, ko ģeogrāfiskā reģiona robežās noslēgušas jaunattīstības valstis, tostarp savstarpējus zvejniecības nolīgumus.

2.   Puses apņemas ievērot dialoga un iepriekšējas apspriešanās principu, jo īpaši attiecībā uz zivsaimniecības politikas īstenošanu, no vienas puses, un Kopienas politiku un pasākumiem, kuri var ietekmēt Gvinejas zivsaimniecības nozari, no otras puses.

3.   Puses turklāt sadarbojas, gan kopā, gan atsevišķi vērtējot saskaņā ar šo nolīgumu veikto pasākumu, programmu un darbību izpildi pirms to īstenošanas sākuma (ex-ante), to īstenošanas laikā un pēc to pabeigšanas (ex-post).

4.   Puses apņemas nodrošināt šā nolīguma īstenošanu saskaņā ar labas ekonomiskās un sociālās vadības principiem, veicinot jaunu darba vietu radīšanu Gvinejā un ievērojot zvejas resursu stāvokli.

5.   ĀKK jūrnieku nodarbināšanu uz Kopienas kuģiem reglamentē ar Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) Deklarāciju par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, kuru piemēro atbilstīgajiem darba līgumiem un vispārējiem darba nosacījumiem. Tas jo īpaši attiecas uz apvienošanās brīvību un darba koplīguma slēgšanas tiesību faktisku atzīšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesijām.

4. pants

Zinātniskā sadarbība

1.   Šā nolīguma darbības laikā Kopiena un Gvineja pastāvīgi pārrauga resursu stāvokli Gvinejas zvejas zonā.

2.   Pamatojoties uz starptautiskajās zivsaimniecības organizācijās pieņemtajiem saistošajiem ieteikumiem un rezolūcijām un ņemot vērā labākos pieejamos zinātniskos ieteikumus, Puses apspriežas šā nolīguma 10. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā, lai, attiecīgā gadījumā, pēc zinātniskas apspriedes un savstarpējas vienošanās pieņemtu tādus pasākumus zvejas resursu ilgtspējīgai pārvaldībai, kas ietekmē Kopienas kuģu veiktās darbības.

3.   Puses apņemas tieši, tostarp apakšreģiona līmenī, vai kompetentās starptautiskajās organizācijās apspriesties par to, kā nodrošināt dzīvo resursu pārvaldību un saglabāšanu Atlantijas okeānā, un par sadarbību attiecīgajās zinātniskās pētniecības jomās.

5. pants

Kopienas kuģu piekļuve zvejas resursiem Gvinejas ūdeņos

1.   Gvineja apņemas ļaut Kopienas kuģiem zvejot Gvinejas zvejas zonā saskaņā ar šo nolīgumu un tam pievienoto protokolu un pielikumu.

2.   Zvejas darbības, uz kurām attiecas šis nolīgums, veic atbilstīgi Gvinejas tiesību aktiem. Gvinejas iestādes paziņo Komisijai par visiem minētajos tiesību aktos un noteikumos izdarītajiem grozījumiem. Neskarot noteikumus, par kuriem Puses varētu vienoties, Kopienas kuģiem šie tiesību aktu grozījumi jāsāk ievērot vienu mēnesi pēc to paziņošanas.

3.   Gvineja apņemas veikt visus attiecīgos pasākumus, lai faktiski piemērotu šā nolīguma protokolā paredzētos zvejas kontroles noteikumus. Kopienas kuģi sadarbojas ar Gvinejas iestādēm, kas atbild par minēto kontroli.

4.   Kopiena apņemas veikt visus attiecīgos pasākumus, lai tās kuģi ievērotu šā nolīguma noteikumus, kā arī Gvinejas tiesību aktus, ar kuriem reglamentē zveju ūdeņos, kas ir Gvinejas jurisdikcijā, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju.

6. pants

Zvejas nosacījumi un ekskluzivitātes klauzula

1.   Kopienas kuģi var zvejot Gvinejas zvejas zonā tikai tad, ja tiem ir saskaņā ar šo nolīgumu un tam pievienoto protokolu izdota derīga zvejas atļauja.

2.   Ministrija var izdot Kopienas kuģiem zvejas atļaujas spēkā esošajā protokolā neparedzētām zvejas kategorijām, kā arī izpētes zvejai. Tomēr šo atļauju izdošanai vajadzīgs abu Pušu labvēlīgs atzinums.

3.   Kuģa zvejas atļaujas izdošanas kārtība, no kuģa īpašnieka iekasējamās maksas un maksāšanas kārtība ir noteikta protokola pielikumā.

7. pants

Finansiālais ieguldījums

1.   Kopiena piešķir Gvinejai finansiālu ieguldījumu saskaņā ar šā nolīguma protokolā un pielikumā paredzētajiem noteikumiem. Šim ieguldījumam ir divas savstarpēji saistītas daļas, proti:

a)

Kopienas kuģu piekļuve Gvinejas ūdeņiem un zvejas resursiem; un

b)

Kopienas finansiāls atbalsts tādas valsts zivsaimniecības politikas izveidošanai, kuras pamatā ir atbildīga zvejniecība un zvejas resursu ilgtspējīga izmantošana Gvinejas ūdeņos.

2.   Finansiālā ieguldījuma daļu, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā, nosaka atkarībā no mērķiem, par kuriem Puses vienojas, ievērojot šā nolīguma protokolā paredzētos noteikumus, un kuri jāsasniedz saskaņā ar Gvinejas valdības noteikto zivsaimniecības politiku un tās īstenošanai izstrādātajām gada un daudzgadu programmām.

3.   Kopienas piešķirto finansiālo ieguldījumu izmaksā ik gadu, ievērojot protokolā paredzēto maksāšanas kārtību un piemērojot šā nolīguma un minētā protokola noteikumus, ja maksājamās summas apjomu maina šādu iemeslu dēļ:

a)

neparedzēti apstākļi;

b)

Kopienas kuģiem iedalīto zvejas iespēju samazināšana, ko pēc abpusējas vienošanās veic, piemērojot attiecīgo krājumu pārvaldības pasākumus, kurus, pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu, uzskata par vajadzīgiem resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai;

c)

Kopienas kuģiem iedalīto zvejas iespēju palielināšana, ko pēc abpusējas vienošanās veic, ja saskaņā ar labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu krājumu stāvoklis to ļauj;

d)

Gvinejas zivsaimniecības politikas īstenošanai piešķirtā finansiālā atbalsta nosacījumu pārvērtēšana, ja tās pamatā ir Pušu konstatētie gada un daudzgadu programmu rezultāti;

e)

šā nolīguma darbības izbeigšana saskaņā ar 15. pantu;

f)

šā nolīguma darbības apturēšana saskaņā ar 14. pantu.

8. pants

Uzņēmēju un pilsoniskās sabiedrības sadarbības veicināšana

1.   Puses atbalsta ekonomisku, zinātnisku un tehnisku sadarbību zivsaimniecības nozarē un ar to saistītajās jomās. Tās apspriežas, lai saskaņotu dažādos iespējamos pasākumus.

2.   Puses apņemas veicināt informācijas apmaiņu par zvejas paņēmieniem un rīkiem, zvejas produktu saglabāšanas metodēm un rūpniecisko apstrādi.

3.   Puses rada labvēlīgus apstākļus Pušu uzņēmumu tehniskās, ekonomiskās un komerciālās sadarbības veicināšanai, atbalstot uzņēmējdarbībai un ieguldījumiem labvēlīgas vides radīšanu.

4.   Puses jo īpaši atbalsta kopuzņēmumu veidošanu, kas ir abpusēji izdevīga, un šādiem uzņēmumiem jāatbilst gan Gvinejas, gan Kopienas tiesību aktu prasībām.

9. pants

Administratīvā sadarbība

Līgumslēdzējas puses, tiecoties nodrošināt zvejas resursu uzlabošanas un saglabāšanas pasākumu efektivitāti:

katra izvērš administratīvu sadarbību, lai nodrošinātu to, ka Pušu kuģi ievēro šā nolīguma noteikumus un Gvinejas jūras zvejniecības noteikumus,

sadarbojas, lai novērstu un apkarotu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, jo īpaši ar informācijas apmaiņu un ciešu administratīvu sadarbību.

10. pants

Apvienotā komiteja

1.   Šā nolīguma izpildes pārraudzībai un kontrolei izveido Apvienoto komiteju. Apvienotā komiteja veic šādas funkcijas:

a)

pārrauga šā nolīguma izpildi, interpretāciju un piemērošanas pareizību, izšķir domstarpības;

b)

uzrauga un novērtē šā partnerattiecību nolīguma izpildes devumu Gvinejas zivsaimniecības politikas īstenošanā;

c)

nodrošina nepieciešamo saziņu Puses interesējošajos jautājumos, kas saistīti ar zivsaimniecību;

d)

darbojas kā forums izlīguma panākšanai domstarpībās par šā nolīguma interpretēšanu vai piemērošanu;

e)

vajadzības gadījumā no jauna novērtē zvejas iespēju apjomu un līdz ar to – finansiālā ieguldījuma apjomu;

f)

izstrādā zvejas nosacījumus saskaņā ar protokola noteikumiem;

g)

nosaka praktiskos pasākumus administratīvajā sadarbībā, kas paredzēta šā nolīguma 9. pantā;

h)

veic citas funkcijas, par kurām Puses savstarpēji vienojas, tostarp funkcijas saistībā ar nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanu un ar administratīvo sadarbību.

2.   Apvienotā komiteja sanāk vismaz reizi gadā, pārmaiņus Gvinejā un Kopienā, un sanāksmi vada tās rīkotāja Puse. Ja kāda no Pusēm to pieprasa, Apvienotā komiteja pulcējas ārkārtas sanāksmē.

11. pants

Piemērošanas ģeogrāfiskais apgabals

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, uz kurām attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, un ar minētajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem un, no otras puses, Gvinejas teritorijā un Gvinejas jurisdikcijā esošajos ūdeņos.

12. pants

Nolīguma termiņš

Šo nolīgumu piemēro četrus gadus, sākot no tā spēkā stāšanās dienas; to automātiski pagarina uz turpmākiem tikpat ilgiem laikposmiem, ja vien šā nolīguma darbība nav izbeigta saskaņā ar 15. pantu.

13. pants

Domstarpību izšķiršana

Līgumslēdzējas puses savstarpēji apspriežas par domstarpībām attiecībā uz šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu.

14. pants

Nolīguma darbības apturēšana

1.   Pēc vienas Puses pieprasījuma šā nolīguma darbību var apturēt, ja radušās nopietnas nesaskaņas par tajā paredzēto noteikumu piemērošanu. Lai nolīguma darbību apturētu, attiecīgajai Pusei vismaz trīs mēnešus pirms dienas, kad apturēšanai jāstājas spēkā, rakstveidā jāpaziņo par savu nodomu. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Puses apspriežas, lai domstarpības atrisinātu izlīgstot.

2.   Finansiālo ieguldījumu, kas minēts 7. pantā, samērīgi un proporcionāli laikam samazina atkarībā no nolīguma darbības apturēšanas ilguma.

15. pants

Nolīguma darbības izbeigšana

1.   Jebkura no Pusēm var izbeigt šā nolīguma darbību, ja rodas neparedzēti apstākļi, piemēram, ja ir samazinājušies attiecīgie krājumi vai ja konstatēts, ka samazinājušās zvejas iespējas, ko Gvineja iedalījusi Kopienas kuģiem, vai ja Puses nepilda apņemšanos apkarot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

2.   Ja kāda no Pusēm vēlas izbeigt šā nolīguma darbību, tā vismaz sešus mēnešus pirms sākotnējā vai katra nākamā termiņa beigām rakstveidā paziņo otrai Pusei par savu nodomu.

3.   Ar 2. punktā minētā paziņojuma nosūtīšanu sākas Pušu apspriedes.

4.   Šā nolīguma 7. pantā minētā finansiālā ieguldījuma maksājumu par gadu, kurā tiek izbeigta šā nolīguma darbība, samazina samērīgi un proporcionāli laikam.

16. pants

Protokols un pielikums

Protokols un pielikums ir šā nolīguma sastāvdaļa.

17. pants

Piemērojamie valsts tiesību akti

Kopienas zvejas kuģu darbības Gvinejas ūdeņos reglamentē Gvinejā piemērojamie tiesību akti, ja vien nolīgumā, šajā protokolā, tā pielikumā un pielikuma papildinājumos nav noteikts citādi.

18. pants

Atcelšana

Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ar to atceļ un aizstāj Eiropas Ekonomikas kopienas un Gvinejas Republikas Zvejniecības nolīgumu par zveju pie Gvinejas krastiem, kurš stājās spēkā 1983. gada 28. martā.

19. pants

Stāšanās spēkā

Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kad Puses rakstveidā viena otrai paziņo par šim nolūkam vajadzīgo attiecīgo iekšējo procedūru pabeigšanu, tas ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

PROTOKOLS,

ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kurš paredzēts Eiropas Kopienas un Gvinejas Republikas Nolīgumā par zveju pie Gvinejas krastiem, attiecībā uz laikposmu no 2009. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim

1. pants

Piemērošanas laikposms un zvejas iespējas

1.   Zvejas iespējas, kas no 2009. gada 1. janvāra uz četriem gadiem iedalītas saskaņā ar šā nolīguma 5. pantu tālu migrējošo zivju sugām (sugām, kas minētas ANO 1982. gada konvencijas 1. pielikumā), nosaka šādi:

tunzivju saldētājseineri: 28 kuģi,

kuģi zvejai ar makšķerēm: 12 kuģi.

2.   Sākot ar šā protokola piemērošanas otro gadu un pēc garneļu krājumu stāvokļa un Gvinejas zivsaimniecības pārvaldības rezultātu kopīgas novērtēšanas šajā zvejas kategorijā garneļu traleriem ik gadu var iedalīt zvejas iespējas 800 reģistrēto bruto tonnu apmērā ceturksnī un saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

pārredzamas pārvaldības īstenošana attiecībā uz piekļuvi garneļu zvejai un jo īpaši uz Gvinejas un ārvalstu flotu izmantoto zvejas piepūli. Tādēļ Gvineja katru gadu līdz 31. oktobrim iesniedz apkopojuma tabulu par šīs sugas zvejā izmantoto piepūli Gvinejas ūdeņos,

Gvinejas ūdeņos notiekošo darbību uzraudzības un pārraudzības kontroles plāna īstenošana,

resursu stāvokļa zinātnisko analīžu un zinātniskās uzskaites rezultāti, kurus paziņo ik gadu un vienlaikus ar informāciju par zvejas piepūli.

Zvejas nosacījumus attiecībā uz šo zvejas kategoriju ik gadu nosaka pēc savstarpējas vienošanās pirms zvejas atļauju izdošanas un, jebkurā gadījumā, pirms ikgadējā papildu finansiālā ieguldījuma izmaksas proporcionāli šā protokola 2. pantā paredzētajam zvejas iespēju palielinājumam.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu piemēro atbilstīgi šā protokola 4. un 5. panta noteikumiem.

4.   Kuģi, kas kuģo ar Eiropas Kopienas dalībvalsts karogu, Gvinejas zvejas zonā var zvejot tikai tad, ja tiem ir zvejas atļauja, ko izdevusi Gvineja saskaņā ar šo protokolu un tam pievienotajā pielikumā aprakstīto kārtību.

2. pants

Finansiālais ieguldījums un maksāšanas kārtība

1.   Nolīguma 7. pantā minēto finansiālo ieguldījumu veido, no vienas puses, 1. panta 1. punktā noteiktajam laikposmam paredzēta ikgadēja summa EUR 325 000 apmērā, kas gadā atbilst 5 000 tonnu lielam atskaites daudzumam, un, no otras puses, īpaša ikgadēja summa EUR 125 000 apmērā, kas paredzēta Gvinejas zivsaimniecības politikas atbalstam un īstenošanai. Šī īpašā summa ir nolīguma 7. pantā definētā vienreizējā finansiālā ieguldījuma (1) sastāvdaļa.

Ja iedala papildu zvejas iespējas, tad saskaņā ar 1. panta 2. punktā paredzētajiem noteikumiem nolīguma 7. pantā paredzētais finansiālais ieguldījums attiecībā uz laikposmu, kas minēts 1. panta 2. punktā, ietver arī EUR 300 000 lielu ikgadēju summu, kuras apjoms ir proporcionāls zvejas iespēju palielinājumam.

Iepriekš minētajām summām pieskaita arī īpašu Kopienas papildu ieguldījumu EUR 600 000 pirmajā gadā, EUR 400 000 otrajā gadā un EUR 300 000 turpmākajos gados, lai atbalstītu zvejas pārraudzības, kontroles un uzraudzības pastiprināšanu Gvinejas zvejas zonās un lai Gvineja vēlākais līdz 2010. gada 30. jūnijam varētu iegādāties satelītuzraudzības sistēmu. Minēto summu pārvalda saskaņā ar šā protokola 7. pantu.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro saskaņā ar šā protokola 4., 5., 6. un 7. pantu.

3.   Šā panta 1. punktā minēto kopējo summu (EUR 1 050 000 pirmajā gadā un, vajadzības gadījumā, EUR 1 150 000 otrajā gadā, un EUR 1 050 000 turpmākajos gados) Kopiena izmaksā ik gadu šā protokola piemērošanas laikā (2). Šīs summas neskar zvejas iespēju grozījumus vai jaunu zvejas iespēju iekļaušanu, par ko var nolemt saskaņā ar šā protokola 4. un 5. pantu.

4.   Ja kopējais daudzums, kuru Kopienas kuģi nozvejojuši Gvinejas zvejas zonās, pārsniedz atskaites daudzumu, katra nozvejotā papildu tonna ikgadējā finansiālā ieguldījuma apmēru palielina par EUR 65. Tomēr summa, ko Kopiena izmaksā gadā, nedrīkst pārsniegt 3. punktā norādītās summas (EUR 1 050 000 pirmajā gadā un, vajadzības gadījumā, EUR 1 150 000 otrajā gadā, un EUR 1 050 000 turpmākajos gados) divkāršotu apjomu. Ja Kopienas kuģu nozvejotais daudzums pārsniedz daudzumu, kas atbilst divkāršotai kopējai ikgadējai summai, tad summu, kura jāmaksā par pārsniegto daudzumu, izmaksā nākamajā gadā.

5.   Šā panta 1. punktā noteikto finansiālo ieguldījumu izmaksā vēlākais 2009. gada 30. novembrī par pirmo gadu un vēlākais 1. februārī par turpmākajiem gadiem.

6.   Atbilstīgi šā protokola 6. pantam lēmumus par minēto līdzekļu sadali pieņem saskaņā ar Gvinejas likumu par finansēm, izņemot attiecībā uz īpašo ieguldījumu, kas paredzēts šā protokola 2. panta 1. punkta trešajā daļā, un šo līdzekļu izmantošana ir ekskluzīvā Gvinejas kompetencē.

7.   Šajā pantā paredzēto maksājumu summas ieskaita tikai vienā Gvinejas Valsts kases kontā, kurš atvērts Gvinejas Centrālajā bankā un kura rekvizītus paziņo ministrija, izņemot attiecībā uz īpašo ieguldījumu, kas paredzēts 2. panta 1. punkta trešajā daļā un ko ieskaita Valsts zvejas uzraudzības un aizsardzības centra kontā, un pirmo gadu pēc tam, kad abas Puses pieņēmušas šo līdzekļu sadales programmu.

3. pants

Sadarbība atbildīgas zvejniecības nodrošināšanai un zinātniskā sadarbība

1.   Puses apņemas veicināt atbildīgu zvejniecību Gvinejas ūdeņos, pamatojoties uz nediskriminēšanas principu attiecībā pret dažādajām flotēm, kas zvejo šajos ūdeņos.

2.   Šā protokola piemērošanas laikā Kopiena un Gvinejas iestādes pēc iespējas uzrauga resursu stāvokļa izmaiņas Gvinejas zvejas zonā.

3.   Puses apņemas veicināt sadarbību, kas atbildīgas zvejniecības jomā notiek apakšreģiona mērogā un īpaši Starptautiskajā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijā (ICCAT) vai jebkurā citā kompetentā apakšreģionālajā vai starptautiskajā organizācijā.

4.   Saskaņā ar nolīguma 4. pantu un ņemot vērā labākos pieejamos zinātniskos ieteikumus, Puses apspriežas nolīguma 10. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā, lai attiecīgā gadījumā pēc zinātniskas apspriedes (iespējams, apakšreģiona mērogā) vienotos par tādiem pasākumiem zvejas resursu ilgtspējīgai pārvaldībai, kas ietekmē Kopienas kuģu darbību. Pieņemot šos pasākumus, tiks ņemti vērā Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) ieteikumi un rezolūcijas.

4. pants

Zvejas iespēju pārskatīšana pēc savstarpējās vienošanās

1.   Zvejas iespējas, kas minētas 1. pantā, pēc savstarpējas vienošanās var palielināt, ciktāl šā protokola 3. panta 4. punktā minētās zinātniskās apspriedes secinājumi apstiprina to, ka šāds palielinājums neapdraudēs Gvinejas resursu ilgtspējīgu pārvaldību. Tādā gadījumā 2. panta 1. punktā minēto finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam palielina.

2.   Ja Puses vienojas samazināt 1. pantā minētās zvejas iespējas, finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam samazina.

3.   Var pārskatīt arī zvejas iespēju sadalījumu dažādu tipu kuģiem, ja Puses par to ir apspriedušās un vienojušās, ievērojot 3. panta 4. punktā minētās zinātniskās apspriedes ieteikumus par to krājumu pārvaldību, kurus šāda pārdale var ietekmēt. Puses vienojas par attiecīgām finansiālā ieguldījuma korekcijām, ja tās vajadzīgas pārskatītā zvejas iespēju sadalījuma dēļ.

5. pants

Citas zvejas iespējas

1.   Ja Kopienas kuģi vēlas veikt 1. pantā neminētas zvejas darbības, Kopiena un Gvineja apspriežas par šādu jaunu darbību atļaušanas iespējām. Attiecīgā gadījumā Puses vienojas par jauno zvejas iespēju iedalīšanas nosacījumiem un, ja vajadzīgs, izdara grozījumus šajā protokolā un tā pielikumā.

2.   Puses var veikt kopīgus izpētes zvejas reisus Gvinejas zvejas zonās saskaņā ar šā protokola 3. panta 4. punktā paredzētās zinātniskās apspriedes atzinumu. Tādēļ pēc vienas Puses pieprasījuma Puses apspriežas un katrā atsevišķā gadījumā pieņem lēmumu par jauniem zvejas resursiem, nosacījumiem un citiem attiecīgajiem parametriem.

3.   Izpētes zveju Puses veic saskaņā ar abpusēji pieņemtajiem zinātniskajiem, administratīvajiem un finansiālajiem parametriem. Izpētes zvejas atļaujas izdod izmēģinājuma nolūkā ne vairāk kā par diviem sešu mēnešu ilgiem zvejas laikposmiem, kas sākas dienā, kuru izraudzījušās abas Puses, savstarpēji vienojoties.

4.   Ja izpētes zvejas reisu rezultātus Puses atzīst par labvēlīgiem, tad, vienlaikus rūpējoties par ekosistēmu un jūras ūdeņu dzīvo resursu saglabāšanu, Kopienas kuģiem uz laiku līdz šā protokola piemērošanas beigām, ievērojot pieļaujamo zvejas piepūli, var iedalīt jaunas zvejas iespējas saskaņā ar šā protokola 4. pantā paredzēto procedūru. Rezultātā finansiālo ieguldījumu attiecīgi palielina.

6. pants

Finanšu ieguldījuma maksājuma apturēšana un pārskatīšana neparedzētu apstākļu gadījumā

1.   Ja rodas neparedzēti apstākļi, kuri nav dabas parādības un traucē zvejot Gvinejas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (EEZ), Eiropas Kopiena var pārtraukt 2. panta 1. punktā minētā finansiālā ieguldījuma maksājumus.

2.   Lēmumu par maksājumu pārtraukšanu 1. punktā paredzētajos gadījumos pieņem pēc Pušu apspriešanās, kas notikusi vēlākais divus mēnešus pēc jebkuras Puses pieprasījuma, un ar nosacījumu, ka Eiropas Kopiena ir izmaksājusi visas summas, kuras pienācās izmaksāt līdz maksājumu pārtraukšanas dienai.

3.   Finansiālā ieguldījuma maksājumus atsāk, tiklīdz Puses pēc savstarpējās apspriešanās ir vienojušās par to, ka zveju traucējošie apstākļi vairs nepastāv un/vai ka ir iespējams zveju atsākt.

4.   Derīguma termiņu zvejas atļaujām, kuras izdotas Kopienas kuģiem un kuru darbība tiek apturēta, tiklīdz ir pārtraukti finansiālā ieguldījuma maksājumi, pagarina uz laiku, kas atbilst zvejas darbību pārtraukuma ilgumam.

7. pants

Atbildīgas zvejniecības veicināšana Gvinejas ūdeņos

1.   Visu finansiālo ieguldījumu, kā arī īpašo ieguldījumu, kuri noteikti šā protokola 2. panta 1. punktā, ik gadu novirza Gvinejas valdības noteiktās zivsaimniecības politikas atbalstam un saskaņā ar šo politiku pieņemto iniciatīvu īstenošanai, kuras apstiprinājušas abas Puses, pamatojoties uz turpmāk sīki aprakstīto kārtību.

Atbilstīgo summu Gvineja pārvalda, ievērojot konkrētā laikposma prioritātes, kas Gvinejas zivsaimniecības politikā noteiktas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un atbildīgu nozares pārvaldību, un saskaņā ar mērķiem, kurus Puses izvirzījušas, savstarpēji vienojoties, un ar tiem saistītajām gada un daudzgadu programmām, kā paredzēts 2. punktā, jo īpaši attiecībā uz zvejas darbību kontroli un uzraudzību, resursu pārvaldību, veterināro un higiēnas nosacījumu ievērošanas uzlabošanu zvejas produktu ražošanā un uzraudzības funkciju veiktspējas stiprināšanu kompetentajām iestādēm.

2.   Pēc Gvinejas priekšlikuma un lai īstenotu iepriekšējā punkta noteikumus, iespējami drīz, bet vēlākais trīs mēnešus pēc šā protokola stāšanās spēkā Kopiena un Gvineja nolīguma 10. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā vienojas par nozares daudzgadu programmu un sīki izstrādātiem tās izpildes noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a)

gada un daudzgadu pamatnostādnes par to, kā izmantot 1. punktā minēto finansiālā ieguldījuma procentuālo daudzumu un konkrētā gadā plānotajām iniciatīvām īpaši atvēlētās summas;

b)

gada un daudzgadu mērķi, kas jāsasniedz, lai ar laiku nodrošinātu ilgtspējīgu zvejniecību un atbildīgu zveju, ņemot vērā Gvinejas zivsaimniecības politikas prioritātes vai prioritātes citās politikas jomās, kas ir saistītas ar atbildīgas un ilgtspējīgas zvejniecības veicināšanu vai ietekmē to;

c)

ikgadējo rezultātu novērtēšanas kritēriji un procedūras.

3.   Tomēr Puses vienojas īpašu vērību veltīt atbalsta pasākumiem zvejas uzraudzībai, kontrolei un pārraudzībai, tostarp Gvinejas ūdeņu uzraudzībai no jūras un no gaisa, zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas (VMS) izveidošanai, pārkāpumu tiesiskā regulējuma un tā piemērošanas uzlabošanai.

4.   Visi ierosinātie grozījumi nozares daudzgadu programmā vai konkrētā gadā plānotajām iniciatīvām īpaši atvēlēto summu izmantojumā Pusēm jāapstiprina Apvienotajā komitejā.

5.   Ik gadu Gvineja lemj par to, kādu daļu no 1. punktā minētajam procentuālajam daudzumam atbilstīgās summas piešķirt daudzgadu programmas īstenošanai. Protokola piemērošanas pirmajā gadā par līdzekļu iedalīšanu Kopiena jāinformē iespējami drīz un jebkurā gadījumā – pirms Apvienotajā komitejā notikusi nozares daudzgadu programmas apstiprināšana. Par līdzekļu iedalīšanu katram nākamajam gadam Gvineja paziņo Kopienai vēlākais iepriekšējā gada 31. janvārī.

6.   Ja nozares daudzgadu programmas īstenošanas rezultātu kopīgais gadskārtējais novērtējums tam dod attiecīgu pamatojumu, Eiropas Kopiena var prasīt, lai tiktu koriģēta summa, kuru saskaņā ar šā protokola 2. panta 1. punktā minēto finansiālo ieguldījumu novirza Gvinejas zivsaimniecības politikas atbalstam un īstenošanai, un šādi panākt, lai programmas īstenošanai iedalīto finanšu līdzekļu faktiskais apmērs atbilstu šīs programmas īstenošanas rezultātiem.

7.   Kopiena patur tiesības apturēt šā protokola 2. panta 1. punkta trešajā daļā paredzētā īpašā ieguldījuma maksājumus, ja rezultāti, kas iegūti, sākot ar protokola piemērošanas pirmo gadu, izņemot ārkārtas un attiecīgi pamatotus gadījumus, pēc Apvienotajā komitejā izdarītā novērtējuma neatbilst programmai.

8. pants

Domstarpības un protokola piemērošanas apturēšana

1.   Visas Pušu domstarpības par šā protokola interpretāciju vai piemērošanu risina, Pusēm apspriežoties nolīguma 10. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā, kuru vajadzības gadījumā sapulcina ārkārtas sanāksmē.

2.   Neskarot 9. panta noteikumus, protokola piemērošanu var apturēt pēc vienas Puses iniciatīvas, ja Pušu domstarpības uzskata par nopietnām un ja apspriedēs Apvienotajā komitejā, kā paredzēts 1. punktā, nav panākts izlīgums.

3.   Lai apturētu protokola piemērošanu, ieinteresētajai Pusei vismaz trīs mēnešus pirms dienas, kad apturēšanai jāstājas spēkā, rakstveidā jāpaziņo par savu nodomu.

4.   Apturēšanas gadījumā Puses turpina apspriesties, lai domstarpības atrisinātu izlīgstot. Ja tas izdodas, šā protokola piemērošanu atsāk un finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam samazina atbilstīgi laikposmam, kurā šā protokola piemērošana bija apturēta.

9. pants

Protokola piemērošanas apturēšana nemaksāšanas gadījumā

Ievērojot 6. panta noteikumus, ja Kopiena neveic 2. pantā paredzētos maksājumus, šā protokola darbību var apturēt ar šādiem nosacījumiem:

a)

Gvinejas kompetentās iestādes paziņo Eiropas Komisijai par nemaksāšanu. Pēdējā veic nepieciešamo pārbaudi un, ja vajadzīgs, veic maksājumu ne vēlāk kā 60 darbdienās pēc paziņojuma saņemšanas dienas;

b)

ja nav izdarīts maksājums vai nav attiecīga nemaksāšanas pamatojuma šā protokola 2. panta 5. punktā noteiktajā termiņā, Gvinejas kompetentajām iestādēm ir tiesības apturēt protokola piemērošanu. Par to tās tūlīt informē Eiropas Komisiju;

c)

protokola piemērošanu atsāk, tiklīdz ir veikts attiecīgais maksājums.

10. pants

Piemērojamie valsts tiesību akti

Kopienas zvejas kuģu darbības Gvinejas ūdeņos reglamentē Gvinejā piemērojamie tiesību akti, ja vien nolīgumā vai šajā protokolā, tā pielikumā un pielikuma papildinājumos nav noteikts citādi.

11. pants

Pārskatīšanas klauzula

1.   Ja krasi mainās politiskās pamatnostādnes, kas noteica šā protokola noslēgšanu, viena no Pusēm var prasīt šo noteikumu pārskatīšanu, lai izdarītu tajos grozījumus.

2.   Ieinteresētā Puse rakstiski paziņo otrai Pusei par nodomu panākt šā protokola grozīšanu.

3.   Vēlākais 60 darbdienas pēc paziņošanas abas Puses apspriežas. Ja vienošanos attiecībā uz noteikumu pārskatīšanu nepanāk, ieinteresētā Puse saskaņā ar šā protokola 14. pantu tā piemērošanu var izbeigt.

12. pants

Atcelšana

Ar šo protokolu un tā pielikumiem atceļ un aizstāj spēkā esošo protokolu un Eiropas Ekonomikas kopienas un Gvinejas Zvejniecības pamatnolīgumu par zveju pie Gvinejas krastiem.

13. pants

Protokola piemērošanas ilgums

Šo protokolu un tā pielikumus piemēro četrus gadus, sākot no 2009. gada 1. janvāra, ja protokola piemērošana nav izbeigta saskaņā ar 14. pantu.

14. pants

Protokola piemērošanas izbeigšana

Protokola piemērošanas izbeigšanā ieinteresētā Puse vismaz sešus mēnešus pirms dienas, kad šai izbeigšanai jāstājas spēkā, rakstveidā paziņo otrai Pusei par nodomu izbeigt protokola piemērošanu. Pēc iepriekšējā punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas Puses sāk konsultācijas.

15. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis protokols un tā pielikums stājas spēkā dienā, kad Puses viena otrai paziņo par vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

2.   Tos piemēro no 2009. gada 1. janvāra.


(1)  Iepriekš 1. panta pirmajā daļā minētā finansiālā ieguldījuma summai pieskaita pielikuma II nodaļā paredzētās ieguldījumu summas, ko maksā tieši Gvinejai, kopā aptuveni EUR 118 000 gadā, neietverot nodokļus, kurus uzliek ieguldījumiem uzraudzībā un izpētē.

(2)  Šīm summām pieskaita pielikuma II nodaļā paredzētās ieguldījumu summas, ko maksā tieši Gvinejai, kopā aptuveni EUR 118 000 gadā, neietverot nodokļus, ko uzliek ieguldījumiem uzraudzībā un izpētē.

PIELIKUMS

Nosacījumi Kopienas kuģiem tunzivju zvejas veikšanai Gvinejas zvejas zonā

I   NODAĻA

ZVEJAS ATĻAUJU PIEPRASĪJUMS UN IZDOŠANAS KĀRTĪBA

1.   IEDAĻA

Zvejas atļauju izdošana

1.

Tikai kuģi, kas tiesīgi zvejot, var saņemt šādu atļauju, lai zvejotu Gvinejas zvejas zonā.

2.

Kuģis ir tiesīgs zvejot, ja nedz tā īpašniekam, nedz kapteinim, nedz pašam kuģim nav aizliegts zvejot Gvinejā. To saistībām pret Gvinejas iestādēm jābūt nokārtotām tādā nozīmē, ka tiem jābūt izpildījušiem visas saistības, kuras izriet no zvejas darbībām, ko tie veic Gvinejā saskaņā ar šīs valsts un Kopienas noslēgtajiem zivsaimniecības nolīgumiem, jo īpaši attiecībā uz jūrnieku uzņemšanu uz kuģa.

3.

Kopienas kompetentās iestādes vismaz 30 darbdienas pirms vēlamā atļaujas derīguma termiņa sākuma elektroniskā veidā iesniedz par zivsaimniecību atbildīgajai Gvinejas ministrijai pieprasījumu par katru kuģi, kas vēlas zvejot saskaņā ar nolīgumu.

4.

Pieprasījumus iesniedz par zivsaimniecību atbildīgajai ministrijai, izmantojot veidlapu, kuras paraugs pievienots šā pielikuma 1. papildinājumā. Gvinejas iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai saglabātu saistībā ar zvejas atļaujas pieprasījumu saņemto datu konfidencialitāti. Šos datus izmanto vienīgi saistībā ar zvejniecības nolīguma īstenošanu.

5.

Zvejas atļaujas pieprasījumam pievieno šādus dokumentus:

pierādījums par vienotas likmes avansa maksājuma nokārtošanu uz atļaujas derīguma termiņa laiku,

citi dokumenti vai apliecinājumi, kas vajadzīgi saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, kurus atbilstīgi protokolam piemēro attiecīgā tipa kuģiem.

6.

Atļaujas maksu iemaksā kontā, kuru Gvinejas iestādes norāda saskaņā ar protokola 2. panta 7. punktu.

7.

Maksā ietilpst visi valsts un vietējie nodokļi, izņemot nodevu par ieguldījumu zvejas uzraudzības īstenošanai, nodevu par ieguldījumu zivsaimnieciskās pētniecības darba veikšanai un pakalpojuma sniegšanas izdevumus. Uzraudzības un pētniecības nodevas piemēro proporcionāli faktiskajam uzturēšanās ilgumam Gvinejas zvejas zonā, un uzņēmēji tās samaksā, kad ir sagatavots galīgais paziņojums par maksām saskaņā ar šā pielikuma 2. iedaļas noteikumiem.

Pēc Gvinejas pieprasījuma un kamēr nav parakstīts VMS protokols ar Kopienu, tā sniegs Gvinejai satelītu datus par periodiem, kad kuģi ir atradušies Gvinejas zvejas zonā, lai varētu aprēķināt nodevu summas, kas kuģu īpašniekiem jāmaksā saistībā ar ieguldījumu uzraudzībā.

8.

Visiem kuģiem zvejas atļaujas izdod 15 darbdienās pēc tam, kad par zivsaimniecību atbildīgā Gvinejas ministrija ir saņēmusi visus 5. punktā minētos dokumentus, un kuģu īpašnieki vai viņu aģenti atļaujas saņem ar Gvinejā esošās Eiropas Komisijas delegācijas starpniecību.

9.

Zvejas atļaujas izdod konkrētam kuģim, un tās nevar izmantot citi kuģi.

10.

Tomēr pēc Eiropas Kopienas pieprasījuma un ja ir pierādīts nepārvaramas varas gadījums, kuģa zvejas atļauju bez papildu maksas aizstāj ar jaunu atļauju, ko izdod citam tāda paša, protokola 1. pantā minēta tipa kuģim. Šādā gadījumā, aprēķinot nozvejotos daudzumus, lai noteiktu, vai ir jāveic papildu maksājums, ņem vērā abu kuģu kopējo nozveju summu.

11.

Pirmā kuģa īpašnieks vai aģents ar Eiropas Komisijas delegācijas starpniecību nodod anulēto zvejas atļauju atpakaļ par zivsaimniecību atbildīgajai Gvinejas ministrijai.

12.

Jaunā zvejas atļauja stājas spēkā dienā, kad kuģa īpašnieks atdod anulēto atļauju par zivsaimniecību atbildīgajai Gvinejas ministrijai. Eiropas Komisijas delegāciju Gvinejā informē par atļaujas tiesību tālāknodošanu.

13.

Zvejas atļaujai vienmēr jāatrodas uz kuģa. Eiropas Kopiena pastāvīgi atjaunina to kuģu provizorisku sarakstu, kuri ir pieprasījuši zvejas atļaujas saskaņā ar šā protokola noteikumiem. Tūlīt pēc šā saraksta izveidošanas un ikreiz, kad to atjaunina, sarakstu dara zināmu Gvinejas iestādēm. Saņēmusi provizorisko sarakstu un paziņojumu par avansa maksājumu, kuru Eiropas Komisija nosūta piekrastes valsts iestādēm, Gvinejas kompetentā iestāde attiecīgo kuģi iekļauj zvejot tiesīgo kuģu sarakstā un šo sarakstu nosūta par zvejas kontroli atbildīgajām iestādēm. Šādā gadījumā kuģa īpašniekam nosūta apliecinātu minētā saraksta kopiju, kuru viņš glabā uz kuģa un kura aizstāj zvejas atļauju līdz tās izdošanai.

14.

Puses vienojas veicināt tādas zvejas atļauju sistēmas ieviešanu, kurā iepriekš minētās informācijas un dokumentu apmaiņa pilnībā notiek elektroniski. Puses vienojas veicināt drīzu papīra formāta zvejas atļauju nomaiņu ar elektronisku to ekvivalentu, piemēram, ar to kuģu sarakstu, kuriem atļauts zvejot Gvinejas zvejas zonā.

15.

Puses apņemas Apvienotajā komitejā visas protokolā iekļautās atsauces uz BRT aizstāt ar BT un attiecīgi koriģēt visus saistītos noteikumus. Pirms šādas aizstāšanas Puses tiekas attiecīgās tehniskajās apspriedēs.

2.   IEDAĻA

Zvejas atļaujas izdošanas nosacījumi – maksas un avansa maksājumi

1.

Zvejas atļaujas ir derīgas vienu gadu. Tās var atjaunot.

2.

Par Gvinejas zvejas zonā nozvejotu tonnu tunzivju seineriem jāmaksā EUR 35, bet kuģiem zvejai ar makšķerēm – EUR 25.

3.

Zvejas atļaujas izdod pēc tam, kad veikti šādi vienotas likmes maksājumi kompetentajām valsts iestādēm:

EUR 4 025 par katru tunzivju seineri; šī summa atbilst maksai par vienā gadā nozvejotām 115 tonnām zivju,

EUR 500 par katru kuģi zvejai ar makšķerēm; šī summa atbilst maksai par vienā gadā nozvejotām 20 tonnām zivju.

4.

Dalībvalstis ik gadu vēlākais 15. jūnijā paziņo Eiropas Komisijai iepriekšējā gadā nozvejotos daudzumus, kurus apstiprinājuši šīs iedaļas 5. punktā minētie zinātniskie institūti.

5.

Galīgo paziņojumu par maksām, kuras jāveic par gadu n, Eiropas Komisija sagatavo vēlākais n+1 gada 31. jūlijā, pamatojoties uz kuģu īpašnieku veiktajām nozvejas deklarācijām, kuras apstiprinājuši par nozvejas datu pārbaudi atbildīgie dalībvalstu zinātniskie institūti, piemēram, IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima) un CNSHB (Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura). Šo paziņojumu nosūta ar Eiropas Komisijas delegācijas starpniecību.

6.

Minēto paziņojumu vienlaikus nosūta par zivsaimniecību atbildīgajai Gvinejas ministrijai un kuģu īpašniekiem.

7.

Visus papildu maksājumus par nozvejotajiem daudzumiem, kuri pārsniedz 115 tonnas tunzivju seineriem un 20 tonnas kuģiem zvejai ar makšķerēm, kuģu īpašnieki vēlākais n+1 gada 31. augustā pārskaita kompetentajām Gvinejas iestādēm uz kontu, kas minēts šīs nodaļas 1. iedaļas 6. punktā, un piemērojamā likme seineriem ir EUR 35 par tonnu, bet kuģiem zvejai ar makšķerēm – EUR 25 par tonnu.

8.

Tomēr, ja galīgajā paziņojumā norādītā summa ir mazāka nekā šīs iedaļas 3. punktā paredzētais avansa maksājums, starpību kuģu īpašniekiem neatlīdzina.

II   NODAĻA

ZVEJAS ZONAS

Kopienas kuģi zvejas darbības drīkst veikt ūdeņos, kas atrodas tālāk par 12 jūras jūdzēm no bāzes līnijām vai – tunzivju seineriem un kuģiem zvejai ar makšķerēm – ārpus 20 metru izobātas.

III   NODAĻA

NOZVEJAS DEKLARĒŠANAS KĀRTĪBA

1.

Kopienas kuģa reisa ilgums Gvinejas zvejas zonā šā pielikuma vajadzībām ir definēts šādi:

laikposms, kas aizritējis no ieiešanas Gvinejas zvejas zonā līdz iziešanai no tās, vai

laikposms, kas aizritējis no ieiešanas Gvinejas zvejas zonā līdz nozvejas pārkraušanai citā kuģī un/vai izkraušanai Gvinejā.

2.

Visiem kuģiem, kam saskaņā ar nolīgumu ir atļauts zvejot Gvinejas ūdeņos, gūtās nozvejas jādeklarē par zivsaimniecību atbildīgajai Gvinejas ministrijai, lai tā varētu kontrolēt nozvejotos daudzumus, kurus apstiprina kompetentie zinātniskie institūti saskaņā ar procedūru, kas minēta šā pielikuma I nodaļas 2. iedaļas 5. punktā. Nozvejas deklarēšanas kārtība ir šāda:

2.1.

Gadu ilgajā zvejas atļaujas derīguma termiņā šā pielikuma I nodaļas 2. iedaļas nozīmē deklarācijās norāda katrā kuģa reisā nozvejotos daudzumus. Deklarāciju oriģināleksemplāru 45 dienās pēc pēdējā reisa, kas veikts minētajā termiņā, nosūta par zivsaimniecību atbildīgajai Gvinejas ministrijai, izmantojot fizisku datu nesēju. Deklarē pa faksu (+224 30413660) vai pa elektronisko pastu (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2.

Nozvejotos daudzumus kuģi deklarē attiecīgajā zvejas žurnāla lapā, kuras paraugs pievienots 3. papildinājumā. Par laiku, kurā kuģis nav atradies Gvinejas zvejas zonā, zvejas žurnālā veic ierakstu “Ārpus Gvinejas zvejas zonas”.

2.3.

Veidlapu aizpilda salasāmi, un to paraksta kuģa kapteinis vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

2.4.

Lai varētu sekot līdzi krājumu stāvokļa izmaiņām, deklarētajiem nozvejas datiem jābūt uzticamiem.

3.

Šīs nodaļas noteikumu neievērošanas gadījumā Gvinejas valdībai ir tiesības līdz attiecīgo formalitāšu pabeigšanai apturēt pārkāpēja kuģa zvejas atļaujas darbību un kuģa īpašniekam piemērot sankcijas, ko paredz spēkā esošie Gvinejas tiesību akti. Par to informē Eiropas Komisiju un karoga dalībvalsti.

4.

Puses vienojas veicināt tādas sistēmas ieviešanu, kurā apmaiņa ar visu iepriekš aprakstīto informāciju un dokumentiem notiek tikai elektroniski. Puses vienojas veicināt drīzu rakstiskās deklarācijas (zvejas žurnāls) nomaiņu ar deklarāciju elektroniskā (datnes) veidā.

IV   NODAĻA

PĀRKRAUŠANA CITĀ KUĢĪ UN IZKRAUŠANA

Puses sadarbojas, lai uzlabotu izkraušanas un citā kuģī pārkraušanas iespējas Gvinejas Republikas ostās.

1.

Izkraušana

Kopienas kuģiem, kuri zvejo tunzivis un nozvejotos daudzumus izvēlas izkraut Gvinejas Republikas ostā, piešķir šā pielikuma I nodaļas 2. iedaļas 2. punktā paredzētās maksas atlaidi EUR 5 apmērā par katru Gvinejas Republikas zvejas zonā nozvejoto tonnu.

Ja zvejas produktus pārdod apstrādes uzņēmumam Gvinejas Republikā, piešķir papildu atlaidi EUR 5 apmērā.

Šo mehānismu attiecībā uz visiem Kopienas kuģiem piemēro ne vairāk kā 50 % nozvejoto daudzumu, kas norādīti galīgajā nozvejas deklarācijā (kā noteikts III nodaļā), sākot no protokola pirmā piemērošanas gada.

2.

Apvienotās komitejas pirmajā sanāksmē pieņem sīki izstrādātus noteikumus par izkrauto vai citā kuģī pārkrauto daudzumu kontroli.

3.

Novērtēšana

Apvienotā komiteja, ievērojot konkrētajā gadā veikto izkrāvumu sociālo un ekonomisko ietekmi, pielāgo finansiālos stimulus un koriģē maksimālo procentuālo daudzumu attiecībā pret galīgajā nozvejas deklarācijā minētajiem daudzumiem.

V   NODAĻA

JŪRNIEKU NODARBINĀŠANA

1.

Tunzivju zvejas sezonas laikā Gvinejas zvejas zonā kuģu īpašnieku nodarbināto jūrnieku vidū vismaz 20 % ir ĀKK valstu izcelsmes jūrnieki, no kuriem priekšroka dodama Gvinejas jūrniekiem. Ja šos noteikumus neievēro, Gvineja attiecīgos kuģu īpašniekus var neuzskatīt par tiesīgiem saņemt zvejas atļauju saskaņā ar šā pielikuma 1. sadaļas noteikumiem.

2.

Kuģu īpašniekiem jācenšas uzņemt uz kuģa vairāk Gvinejas jūrnieku.

3.

Uz Kopienas kuģiem nodarbināto jūrnieku tiesības ir tādas, kā noteikts Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) Deklarācijā par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā. Tas jo īpaši attiecas uz apvienošanās brīvību un darba koplīguma slēgšanas tiesību faktisku atzīšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesijām.

4.

ĀKK valstu jūrnieku darba līgumus noslēdz kuģu īpašnieku aģents vai aģenti un jūrnieki un/vai viņu arodbiedrības vai pārstāvji; katrs līguma parakstītājs saņem vienu tā eksemplāru. Šie līgumi garantē jūrnieku sociālo nodrošinājumu, tostarp dzīvības un veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

5.

ĀKK valstu jūrnieku algu maksā kuģu īpašnieki. Par algas apmēru vienojas kuģu īpašnieki vai viņu aģenti un jūrnieki un/vai viņu arodbiedrības vai pārstāvji. Tomēr ĀKK valstu jūrnieku atalgojuma nosacījumi nedrīkst būt neizdevīgāki par attiecīgo valstu kuģu apkalpes atalgojuma nosacījumiem un – nekādā ziņā – par ILO standartos paredzētajiem nosacījumiem. To jūrnieku garantētajam bruto atalgojumam, kuri nav Kopienas valstu jūrnieki un kuri uzņemti uz tādu tunzivju saldētājseineru borta, kuri zvejo saskaņā ar EK un trešās valsts partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē, jābūt vienādam ar minimālo pamatatalgojumu, kas noteikts ar ILO rezolūciju, kuru Konvencijā par darbu jūrniecībā piemēro tirdzniecības flotei. Šo garantēto atalgojumu ieraksta darba līgumā. Tomēr, ja Konvencija par darbu zivsaimniecības nozarē paredzētu labvēlīgākus noteikumus minimālās algas vai sociālo tiesību ziņā nekā Konvencija par darbu jūrniecībā, jāpiemēro pirmā no šeit minētajām konvencijām.

6.

Uz Kopienas kuģiem nodarbinātajiem jūrniekiem jāpiesakās attiecīgā kuģa kapteinim iepriekšējā dienā pirms paredzētās stāšanās darbā. Ja jūrnieks nepiesakās noteiktajā dienā un laikā, kuģa īpašnieks automātiski tiek atbrīvots no pienākuma nodarbināt minēto jūrnieku.

VI   NODAĻA

TEHNISKIE PASĀKUMI

Kuģiem jāievēro attiecībā uz konkrēto reģionu pieņemtie ICCAT pasākumi un saistošie ieteikumi par zvejas rīkiem un to tehniskajām specifikācijām, kā arī visi pārējie tehniskie pasākumi, kas piemērojami šo kuģu veiktajām zvejas darbībām.

VII   NODAĻA

NOVĒROTĀJI

1.

Kuģi, kuriem atļauts zvejot Gvinejas ūdeņos saskaņā ar nolīgumu, uzņem kompetento reģionālo zvejniecības organizāciju (RZO) izraudzītus novērotājus, ievērojot šādus noteikumus:

1.1.

Pēc kompetentās iestādes pieprasījuma Kopienas kuģi uzņem šīs organizācijas izraudzītu novērotāju, kura uzdevums ir kontrolēt Gvinejas ūdeņos nozvejotos daudzumus.

1.2.

Kompetentā iestāde izveido to kuģu sarakstu, uz kuriem jāuzņem novērotāji, un izraudzīto novērotāju sarakstu. Šos sarakstus pastāvīgi atjaunina. Tiklīdz saraksti ir gatavi, tos nosūta Eiropas Komisijai un turpmāk šādus sūtījumus veic ik pēc trim mēnešiem, ja saraksti šajā laikā ir tikuši atjaunināti.

1.3.

Kompetentā iestāde paziņo attiecīgajam kuģa īpašniekam vai viņa aģentam tā novērotāja vārdu un uzvārdu, kas izraudzīts uzņemšanai uz kuģa, šo paziņojumu veicot zvejas atļaujas izdošanas laikā vai vēlākais 15 dienas pirms plānotās novērotāja uzņemšanas.

2.

Novērotājs pavada kuģi vienā zvejas reisā. Tomēr pēc Gvinejas kompetento iestāžu īpaša pieprasījuma uz kuģa pavadāmo laiku var sadalīt vairākiem zvejas reisiem atkarībā no reisa vidējā ilguma konkrētam kuģim. Šādu pieprasījumu kompetentā iestāde veic tad, kad paziņo, kurš novērotājs izraudzīts darbam uz konkrētā kuģa.

3.

Kuģu īpašnieki vai viņu aģenti un kompetentās iestādes vienojas par nosacījumiem, ar kādiem novērotājus uzņem uz kuģa.

4.

Novērotājus uz kuģa uzņem kuģa īpašnieka izvēlētā ostā, pirms sācies pirmais reiss, ko Gvinejas ūdeņos veic pēc izraudzīto kuģu paziņošanas.

5.

Attiecīgie kuģu īpašnieki divās nedēļās un desmit dienas iepriekš paziņo, kurā apakšreģiona ostā un kurā datumā plānots uzņemt novērotājus.

6.

Ja novērotājus uz kuģa uzņem valstī, kas neatrodas apakšreģionā, kuģa īpašnieks viņiem sedz ceļa izdevumus. Ja kuģis, uz kura ir reģionālais novērotājs, iziet no reģionā esošās zvejas zonas, jāveic visi attiecīgie pasākumi, lai nodrošinātu iespējami drīzu novērotāja atgriešanos, un šīs atgriešanās izmaksas sedz kuģa īpašnieks.

7.

Ja novērotājs neierodas norunātajā laikā un vietā un neierodas arī turpmākajās 12 stundās pēc norunātā laika, kuģa īpašnieks tiek automātiski atbrīvots no pienākuma uzņemt šo novērotāju uz kuģa.

8.

Novērotājam uz kuģa ir virsnieka statuss. Kamēr kuģis atrodas Gvinejas ūdeņos, viņa uzdevumi ir šādi:

8.1.

Kuģa zvejas darbību novērošana.

8.2.

Zvejojošu kuģu atrašanās vietas koordinātu pārbaude.

8.3.

Bioloģisko paraugu ņemšana zinātniskajām programmām.

8.4.

Izmantoto zvejas rīku atzīmēšana.

8.5.

Zvejas žurnālā reģistrēto datu pārbaude attiecībā uz nozveju Gvinejas ūdeņos.

8.6.

Piezvejas procentuālā apmēra pārbaude un komerciālo sugu zivju izmetumu daudzuma novērtēšana.

8.7.

Nozvejas datu (arī nozvejas un piezvejas daudzumu, kuri atrodas uz kuģa) paziņošana savai kompetentajai iestādei jebkādā piemērotā veidā.

9.

Kapteinis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu novērotāja fizisko drošību un labklājību viņa pienākumu izpildes laikā.

10.

Novērotāju apgādā ar visu, kas nepieciešams viņa pienākumu veikšanai. Kapteinis viņam nodrošina piekļuvi sakaru līdzekļiem, kas vajadzīgi novērotāja pienākumu izpildei, dokumentiem, kuri ir tieši saistīti ar kuģa veikto zvejas darbību, tostarp zvejas žurnālam un navigācijas žurnālam, kā arī kuģa daļām, kurām nepieciešams piekļūt, lai atvieglotu novērotāja pienākumu izpildi.

11.

Atrazdamies uz kuģa, novērotājs:

11.1.

veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka viņa ierašanās un uzturēšanās uz kuģa nepārtrauc un nekavē zveju;

11.2.

saudzē materiālus un aprīkojumu, kas atrodas uz kuģa, un ievēro visu attiecīgā kuģa dokumentu konfidencialitāti.

12.

Novērošanas laika beigās pirms nokāpšanas no kuģa novērotājs sagatavo ziņojumu par savu darbību, ko nosūta kompetentajām iestādēm, un šā ziņojuma eksemplāru nosūta Eiropas Komisijai. Viņš to paraksta kapteiņa klātbūtnē, un kapteinis pēc saviem ieskatiem var ziņojumam pievienot vai likt pievienot, viņaprāt, būtiskas piezīmes, kuras kapteinis paraksta. Kad zinātniskais novērotājs atstāj kuģi, viņš nodod kapteinim vienu ziņojuma eksemplāru.

13.

Kuģa īpašnieks sedz izmaksas par novērotāja uzturēšanos uz kuģa tādos pašos sadzīves apstākļos, kādos uzturas kuģa virsnieki, un ievērojot praktiskās iespējas, kas ir pieejamas uz kuģa.

14.

Novērotāju algu maksā un sociālās iemaksas veic par zivsaimniecību atbildīgā ministrija. Kuģu īpašnieki samaksā Valsts zvejas uzraudzības un aizsardzības centram EUR 15 par katru dienu, ko novērotājs pavadījis uz kuģa.

15.

Puses savstarpēji un ar citām ieinteresētajām personām iespējami drīz apspriežas par reģionālo novērotāju sistēmas izveidošanu un par kompetentās reģionālās zvejniecības organizācijas izvēli. Kamēr reģionālo novērotāju sistēma vēl nav ieviesta, kuģi, kam atļauts zvejot Gvinejas zvejas zonā saskaņā ar nolīgumu, uzņem nevis reģionālos novērotājus, bet gan novērotājus, kurus Gvinejas kompetentās iestādes izvēlējušās atbilstīgi iepriekš norādītajiem noteikumiem.

VIII   NODAĻA

KONTROLE

1.

Saskaņā ar šā pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 13. punktu Eiropas Kopiena pastāvīgi atjauno to kuģu provizorisku sarakstu, kuriem izdota zvejas atļauja saskaņā ar šā protokola noteikumiem. Šo sarakstu tūlīt pēc sagatavošanas un turpmāk ikreiz, kad tas ir atjaunināts, paziņo Gvinejas iestādēm, kas atbild par zvejas kontroli.

2.

Saņēmusi provizorisko sarakstu un paziņojumu par avansa maksājumu, kurš minēts šā pielikuma I nodaļas 2. iedaļas 3. punktā un kuru Eiropas Komisija nosūta piekrastes valsts iestādēm, Gvinejas kompetentā iestāde attiecīgo kuģi iekļauj zvejot tiesīgo kuģu sarakstā un šo sarakstu nosūta par zvejas kontroli atbildīgajām iestādēm. Šādā gadījumā kuģa īpašnieks var saņemt apliecinātu minētā saraksta kopiju, kuru glabā uz kuģa un kura aizstāj zvejas atļauju līdz tās izdošanai.

3.

Kuģa ieiešana zonā un iziešana no tās

3.1.

Kopienas kuģi vismaz trīs stundas iepriekš paziņo par zvejas kontroli kompetentajām iestādēm savu nodomu ieiet Gvinejas zvejas zonā vai iziet no tās, un tie turklāt deklarē uz kuģa esošās nozvejas kopējo daudzumu un sugas.

3.2.

Ziņojot par iziešanu no zvejas zonas, kuģi norāda arī to atrašanās vietu. Šo informāciju vēlams paziņot pa faksu (+224 30 41 36 60) vai pa e-pastu (cnspkaly@yahoo.fr), vai – kuģiem, uz kuriem nav pieejams ne fakss, ne e-pasts, – pa radio (Valsts zvejas uzraudzības un aizsardzības centra izsaukuma signāls).

3.3.

Kuģus, kurus pārsteidz zvejojam bez paziņošanas kompetentajai Gvinejas iestādei, uzskata par noteikumu pārkāpējiem.

3.4.

Izdodot zvejas atļauju, kuģiem paziņo arī attiecīgos faksa un tālruņa numurus un e-pasta adreses.

4.

Kontroles procedūras

4.1.

Gvinejas ūdeņos zvejojošo Kopienas kuģu kapteiņi ļauj uzņemt uz kuģa Gvinejas amatpersonas, kas atbild par zvejas inspekciju un kontroli, un sadarbojas ar viņiem, atvieglojot minēto pienākumu izpildi.

4.2.

Minētās amatpersonas paliek uz kuģa tikai tik ilgi, cik vajadzīgs viņu pienākumu izpildei.

4.3.

Pēc katras veiktās inspekcijas un kontroles kuģa kapteinim izdod attiecīgu apliecību.

5.

Kontrole ar satelītu palīdzību

Visus Kopienas kuģus, kuri zvejo saskaņā ar nolīgumu, novēro ar satelītu palīdzību, ievērojot 2. papildinājuma noteikumus. Šie noteikumi stājas spēkā desmitajā dienā pēc tam, kad Gvinejas valdība ir paziņojusi Eiropas Kopienas delegācijai Gvinejā par Gvinejas Valsts zvejas uzraudzības centra (CNPS) darbības uzsākšanu.

6.

Kuģa aizturēšana

6.1.

Gvinejas kompetentās iestādes ne ilgāk kā 36 stundās informē karoga valsti un Eiropas Komisiju par visiem Gvinejas zvejas zonā aizturētajiem Kopienas kuģiem un par piemērotajām sankcijām.

6.2.

Tajā pašā laikā karoga valstij un Eiropas Komisijai iesniedz īsu ziņojumu par aizturēšanas iemesliem un apstākļiem.

7.

Protokols, kuru sagatavo pēc uzkāpšanas uz klāja

7.1.

Kuģa kapteinis paraksta Gvinejas kompetento iestāžu sagatavoto aizturēšanas protokolu.

7.2.

Šī parakstīšana neskar kapteiņa tiesības un iespējas tikt aizstāvētam pret apsūdzību viņam inkriminētos pārkāpumos. Ja kapteinis atsakās parakstīt dokumentu, viņam rakstiski jāpaskaidro atteikuma iemesls, un inspektors protokolā pievieno norādi “Paraksts atteikts”.

7.3.

Kapteinis ieved kuģi Gvinejas iestāžu norādītā ostā. Neliela pārkāpuma gadījumā Gvinejas kompetentā iestāde var atļaut pēc kuģa apmeklējuma turpināt zveju.

8.

Apstākļu noskaidrošana

8.1.

Pirms paredzēt iespējamos pasākumus attiecībā pret kuģa kapteini vai apkalpi vai jebkādu darbību attiecībā uz kuģa kravu un aprīkojumu, izņemot tās, kas paredzētas, lai savāktu pierādījumus par iespējamo pārkāpumu, vienas darbdienas laikā pēc iepriekšminētās informācijas saņemšanas notiek apspriede starp Eiropas Komisiju un Gvinejas kompetentajām iestādēm; apspriedē iespējams piedalīties arī attiecīgās dalībvalsts pārstāvim.

8.2.

Šajā sanāksmē Puses apmainās ar attiecīgajiem dokumentiem vai informāciju, kas var palīdzēt noskaidrot apstākļus saistībā ar konstatētajiem faktiem. Kuģa īpašnieku vai viņa aģentu informē par šīs sanāksmes rezultātiem un par pasākumiem, kas var tikt veikti aizturēšanas rezultātā.

9.

Pārkāpuma noregulēšana pēc uzkāpšanas uz klāja

9.1.

Pirms uzsākt tiesvedību, potenciālā pārkāpuma situāciju mēģina atrisināt izlīgstot. Izlīgums jāpanāk ne vēlāk kā trīs darbdienās pēc kuģa aizturēšanas.

9.2.

Izlīguma gadījumā naudas soda lielumu nosaka saskaņā ar Gvinejas tiesību aktiem.

9.3.

Ja izlīgumu panākt nav iespējams un lieta jāiesniedz kompetentā tiesu iestādē, kuģa īpašnieks Gvinejas kompetento iestāžu norādītā bankas kontā iemaksā drošības naudu, kuras apmēru nosaka atkarībā no kuģa aizturēšanas izmaksām un atkarībā no naudas soda un kompensācijas, kas būtu jāmaksā pārkāpuma izdarītājam.

9.4.

Drošības nauda nav atgūstama pirms tiesvedības beigām. To atbrīvo, ja tiesvedība beidzas bez notiesāšanas. Līdzīgā veidā, ja piespriestais naudas sods ir mazāks nekā iemaksātā drošības nauda, Gvinejas kompetentās iestādes atbrīvo attiecīgo summu starpību.

9.5.

Kuģim un tā apkalpei atļauj atstāt ostu, ja:

ir izpildītas ārpustiesas noregulējumā paredzētās saistības vai ja

ir iemaksāta 9.3. punktā minētā drošības nauda, kuru Gvinejas kompetentās iestādes ir pieņēmušas, līdz noslēdzas tiesvedība.

10.

Pārkraušana citā kuģī

10.1.

Visi Kopienas kuģi, kuri vēlas pārkraut nozveju citā kuģī, atrodoties Gvinejas ūdeņos, to veic Gvinejas ostās un/vai ārpus tām.

10.2.

Šo kuģu īpašniekiem vismaz 24 stundas iepriekš jāpaziņo kompetentajām Gvinejas iestādēm šāda informācija:

pārkraušanā citā kuģī iesaistīto zvejas kuģu nosaukums,

kravas kuģu nosaukums, SJO identifikācijas numurs un karoga valsts,

pārkraujamie daudzumi, norādot svaru tonnās un sugu,

pārkraušanas datums un vieta.

10.3.

Pārkraušanu citā kuģī uzskata par iziešanu no Gvinejas zvejas zonas. Tāpēc kuģiem jāiesniedz kompetentajām Gvinejas iestādēm nozvejas deklarācija un jāpaziņo, vai tie grasās turpināt zveju Gvinejas zvejas zonā vai atstāt to.

10.4.

Nozveju pārkraut citā kuģī jebkādā iepriekš neminētā veidā Gvinejas zvejas zonā ir aizliegts. Personas, kas pārkāpj šo noteikumu, soda saskaņā ar Gvinejas tiesību aktiem.

11.

Kopienas kuģu kapteiņi, kas veic izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī kādā Gvinejas ostā, atļauj un atvieglo šo darbību kontroli, ko veic Gvinejas inspektori. Pēc katras ostā veiktās inspekcijas un kontroles kuģa kapteinim izdod attiecīgu apliecību.

Papildinājumi

1.

Zvejas atļaujas pieprasījuma veidlapa.

2.

Noteikumi par kuģu satelītnovērošanas sistēmu (VMS) un Gvinejas zvejas zonas koordinātas.

3.

ICCAT zvejas žurnāls.

1. papildinājums

Image

Image

2. papildinājums

Turpmāk Puses apspriežas Apvienotajā komitejā, lai paredzētu noteikumus par kuģu satelītnovērošanas sistēmu (VMS) un noteiktu Gvinejas zvejas zonas koordinātas.

3. papildinājums

Image


19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/56


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 9. jūnijs),

ar ko ieceļ Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesnesi

(2009/474/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 225.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 140.b pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa (turpmāk “Civildienesta tiesa”) ir izveidota ar Padomes Lēmumu Nr. 2004/752/EK, Euratom (1). Tālab ar minēto lēmumu Protokolam par Tiesas statūtiem ir pievienots pielikums (turpmāk “Tiesas Statūtu I pielikums”).

(2)

Ar Lēmumu Nr. 2005/150/EK, Euratom (2) Padome ir noteikusi nosacījumus un kārtību, kā iesniegt un izskatīt Civildienesta tiesas tiesneša amata kandidatūras, kā paredzēts Tiesas Statūtu I pielikuma 3. panta 2. punktā.

(3)

Ar Lēmumu Nr. 2005/49/EK, Euratom (3) Padome ir noteikusi Tiesas Statūtu I pielikuma 3. panta 3. punktā paredzētās komitejas (turpmāk “komiteja”) darbības noteikumus.

(4)

Pēc tam, kad no amata atkāpās viens no Civildienesta tiesas tiesnešiem, 2009. gada 6. martā tika publicēts publisks aicinājums pieteikties uz Civildienesta tiesas tiesneša amata vakanci laikposmam no 2009. gada 1. septembra līdz 2015. gada 31. augustam (4).

(5)

Komiteja tikās 2009. gada 26. martā, 7. maijā un 25. un 26. maijā. Beidzot apspriedes, tā ir finalizējusi Tiesas Statūtu I pielikuma 3. panta 4. punktā paredzēto atzinumu un sarakstu.

(6)

Saskaņā ar EK Līguma 225.a panta ceturto daļu un EAEK līguma 140.b panta ceturto daļu Civildienesta tiesas tiesnešus ieceļ Padome.

(7)

Tādējādi ir atbilstīgi iecelt vienu no Tiesas statūtu I pielikuma 3. panta 4. punktā sniegtajā sarakstā iekļautajām personām, nodrošinot tiesas sastāva līdzsvarotību, lai tajā būtu pārstāvēti dalībvalstu valstspiederīgie no ģeogrāfiski pēc iespējas plašākas teritorijas, ņemot vērā arī valstu tiesību sistēmu pārstāvību, kā paredzēts Tiesas statūtu I pielikuma 3. panta 1. punktā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Maria Isabel ROFES i PUJOL kundzi ieceļ Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesneša amatā uz sešiem gadiem – no 2009. gada 1. septembra līdz 2015. gada 31. augustam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2009. gada 9. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. JANOTA


(1)  OV L 333, 9.11.2004., 7. lpp.

(2)  OV L 50, 23.2.2005., 7. lpp.

(3)  OV L 21, 25.1.2005., 13. lpp.

(4)  OV C 53, 6.3.2009., 15. lpp.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

19.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/57


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2009/475/KĀDP

(2009. gada 11. jūnijs)

par Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā EUJUST LEX

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 7. martā pieņēma Vienoto rīcību 2005/190/KĀDP par Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā EUJUST LEX  (1). Minētās vienotās rīcības, kas vēlāk grozīta un paplašināta, pilnvaru termiņš beidzas 2009. gada 30. jūnijā.

(2)

Politikas un drošības komiteja 2009. gada 24. martā piekrita pagarināt EUJUST LEX pilnvaru termiņu vēl uz 12 mēnešiem līdz 2010. gada 30. jūnijam. Šajā laikā EUJUST LEX līdztekus saviem galvenajiem darbiem būtu jāveic izmēģinājuma fāze, tostarp pasākumi Irākā.

(3)

Bāzes finansējumu EUR 10 miljonu apjomā, kas paredzēts Vienotajā rīcībā 2005/190/KĀDP, papildināja ar EUR 11,2 miljoniem atbilstīgi Padomes Vienotajai rīcībai 2006/708/KĀDP (2) un ar EUR 7,2 miljoniem atbilstīgi Padomes Vienotajai rīcībai 2008/304/KĀDP (3), lai segtu ar EUJUST LEX saistītus izdevumus līdz 2009. gada 30. jūnijam. Būtu jāparedz jauns bāzes finansējums, lai segtu ar jaunās misijas īstenošanu saistītos izdevumus no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam.

(4)

Misijas pilnvaras īsteno drošības situācijā, kura var pasliktināties un varētu kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) mērķu sasniegšanai.

(5)

Misijas vadības un kontroles struktūrai nebūtu jāskar misijas vadītāja līgumsaistības ar Komisiju, īstenojot misijas budžetu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Misija

1.   Ar šo Eiropas Savienība nodibina Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā EUJUST LEX.

2.   EUJUST LEX darbojas saskaņā ar mērķiem un citiem noteikumiem, kas iekļauti 2. pantā izklāstītajā pamatuzdevumā.

2. pants

Pamatuzdevums

1.   EUJUST LEX risina Irākas krimināltiesību sistēmas steidzamākās vajadzības, piedāvājot mācības augsta un vidēja līmeņa ierēdņiem, kas ir iesaistīti augstākās vadības darbā un kriminālizmeklēšanā. Šo mācību mērķis ir uzlabot dažādo Irākas krimināltiesību sistēmā iesaistīto komponentu spējas, koordināciju un sadarbību.

2.   EUJUST LEX veicina ciešāku sadarbību starp dažādiem Irākas krimināltiesību sistēmā iesaistītajiem subjektiem un stiprina augstāko un daudzsološāko, galvenokārt policijas, tiesu sistēmas un brīvības atņemšanas iestāžu ierēdņu vadības spējas, kā arī uzlabo ar kriminālmeklēšanu saistītās prasmes un kriminālizmeklēšanas procedūras, pilnībā ievērojot tiesiskumu un cilvēktiesības.

3.   Mācības notiek ES un Irākā vai arī attiecīgajā reģionā, un EUJUST LEX misijai ir sadarbības birojs Bagdādē. Laikposmā no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijamEUJUST LEX sāk izmēģinājuma fāzi Irākā, tostarp sniedzot stratēģiskus padomus, veicot papildu darbaudzināšanas un mācību pasākumus, kad un kur tas iespējams, ņemot vērā drošības situāciju un līdzekļus.

Ņemot vērā drošības stāvokļa turpmāku attīstību Irākā un piemērotas infrastruktūras pieejamību, Padome izskata izmēģinājuma fāzes rezultātus un pieņem lēmumu par misijas nākotni pēc 2010. gada 30. jūnija.

4.   Misijas laikā attīsta efektīvas stratēģiskās un tehniskās partnerattiecības ar irākiešu partneriem, īpaši saistībā ar mācību programmas izstrādi plānošanas fāzē. Koordinācija būs vajadzīga arī tā personāla atlasē, drošības pārbaudē, izvērtēšanā, papildu pasākumos un koordinācijā, kurš apmeklēs mācības, lai panāktu, ka irākieši ātri pārņem pieredzi. Plānošanas fāzē un operatīvajā fāzē ir vajadzīga arī cieša koordinācija starp EUJUST LEX un dalībvalstīm, kuras nodrošina mācības. To panāk, iesaistot attiecīgo dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības Irākā un uzturot kontaktus ar dalībvalstīm, kam ir nesena pieredze misijai būtisku mācību sniegšanā.

5.   EUJUST LEX misija ir droša, neatkarīga un nodalīta, taču tā papildina un paaugstina vērtību pašreizējiem Irākas valdības un starptautiskās kopienas, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas un Amerikas Savienoto Valstu, centieniem, kā arī attīsta sinerģijas ar atbilstīgiem Kopienas un dalībvalstu pūliņiem. Šajā sakarā EUJUST LEX uztur sakarus ar atbilstīgajām Irākas iestādēm un dalībvalstīm, kas pašreiz īsteno mācību projektus.

3. pants

Struktūra

EUJUST LEX struktūra principā ir šāda:

a)

misijas vadītājs;

b)

koordinācijas birojs Briselē;

c)

sadarbības birojs Bagdādē;

d)

mācību objekti, instruktori un eksperti, ko nodrošina dalībvalstis un koordinē EUJUST LEX.

Šos elementus sīkāk izstrādā Operāciju koncepcijā (CONOPS) un Operācijas plānā (OPLAN).

4. pants

Civilās operācijas komandieris

1.   EUJUST LEX civilās operācijas komandieris ir Civilās plānošanas un īstenošanas centra direktors.

2.   Civilās operācijas komandieris Politikas un drošības komitejas (PDK) politiskajā kontrolē un atbilstīgi tās stratēģiskajām norādēm un ģenerālsekretāra/ augstā pārstāvja (SĢ/AP) vispārējā vadībā īsteno EUJUST LEX stratēģisko vadību un kontroli.

3.   Civilās operācijas komandieris nodrošina pienācīgu un efektīvu Padomes un PDK lēmumu īstenošanu, tostarp vajadzības gadījumā dodot stratēģiskus norādījumus misijas vadītājam.

4.   Norīkotais personāls turpina darboties norīkotājas valsts iestāžu vai norīkotājas ES iestādes pilnīgā pakļautībā. Valstu iestādes nodod civilās operācijas komandierim sava personāla, grupu un vienību darbības kontroli.

5.   Civilās operācijas komandierim ir vispārēja atbildība par to, lai nodrošinātu, ka ES pienākums rūpēties par personālu tiek pienācīgi izpildīts.

5. pants

Misijas vadītājs

1.   Misijas vadītājs uzņemas atbildību un īsteno misijas vadību un kontroli operācijas vietā.

2.   Misijas vadītājs saskaņā ar civilās operācijas komandiera norādījumiem īsteno vadību un kontroli attiecībā uz nosūtītāju dalībvalstu personālu, grupām un vienībām, kā arī atbildību par administratīviem un apgādes jautājumiem, tostarp par misijas rīcībā nodotiem aktīviem, līdzekļiem un informāciju.

3.   Misijas vadītājs dod norādījumus visam misijas personālam, tostarp koordinācijas birojam Briselē un sadarbības birojam Bagdādē, lai EUJUST LEX sekmīgi darbotos operācijas vietā, un saskaņā ar civilās operācijas komandiera stratēģiskiem norādījumiem īsteno misijas ikdienas vadību un darbību koordināciju.

4.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par misijas budžeta izpildi. Par to misijas vadītājs noslēdz līgumu ar Komisiju.

5.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par personāla disciplināro kontroli. Norīkotā personāla disciplināro uzraudzību īsteno attiecīgā valsts vai ES iestāde.

6.   Misijas vadītājs pārstāv EUJUST LEX un nodrošina tās pienācīgu pamanāmību.

6. pants

Personāls

1.   EUJUST LEX darbinieku skaits un viņu prasmes atbilst 2. pantā izklāstītajam misijas pamatuzdevumam un 3. pantā izklāstītajai struktūrai.

2.   ES dalībvalstis vai iestādes norīko EUJUST LEX personālu. Katra dalībvalsts sedz izmaksas, kas saistītas ar tās norīkoto EUJUST LEX personālu, tostarp algas, medicīniskās aprūpes izdevumus, pabalstus, kas nav dienas nauda, kā arī ceļa izdevumus, kā noteikts finanšu pārskatā.

3.   Starptautisko un vietējo personālu drīkst pēc vajadzības pieņemt darbā arī uz līguma pamata.

4.   Personāls veic pienākumus un darbojas misijas interesēs. Personāls ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2001/264/EK (2001. gada 19. marts), ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu (4).

7. pants

Personāla statuss

1.   Vajadzības gadījumā par EUJUST LEX personāla statusu, attiecīgā gadījumā ietverot privilēģijas, imunitāti un turpmākās garantijas, kas vajadzīgas EUJUST LEX misijas pabeigšanai un vienmērīgai darbībai, vienojas saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Līguma 24. pantā. ĢS/AP, kas palīdz prezidentvalstij, var tās vārdā apspriesties par šādu vienošanos.

2.   ES dalībvalsts vai iestāde, kas ir norīkojusi personāla locekli, ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar šo norīkojumu gan tad, ja sūdzību iesniedz personāla loceklis, gan tad, ja ir saņemta sūdzība par šo locekli. Attiecīgā ES dalībvalsts vai iestāde ir pilnībā atbildīga par lietas ierosināšanu pret norīkoto personu.

8. pants

Komandķēde

1.   EUJUST LEX kā krīzes pārvarēšanas operācijai ir vienota komandķēde.

2.   Par PDK veikto politisko kontroli un EUJUST LEX stratēģisko virzību atbild Padome.

3.   Civilās operācijas komandieris PDK politiskajā kontrolē atbilstīgi tās stratēģiskajām norādēm un ĢS/AP vispārējā vadībā ir EUJUST LEX komandieris stratēģiskā līmenī un šajā statusā dod norādījumus misijas vadītājam, kā arī viņu konsultē un tehniski atbalsta.

4.   Civilās operācijas komandieris ar ĢS/AP starpniecību iesniedz ziņojumus Padomei.

5.   Misijas vadītājs operācijas vietā īsteno EUJUST LEX vadību un kontroli un darbojas civilās operācijas komandiera tiešā pakļautībā.

9. pants

Politiskā kontrole un stratēģiskā virzība

1.   Padomes atbildībā PDK veic misijas politisko kontroli un stratēģisko vadību. Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgus lēmumus šajā nolūkā saskaņā ar Līguma 25. pantu.

2.   Šis pilnvarojums ietver tiesības izdarīt grozījumus CONOPS un OPLAN. Tas ietver arī tiesības pieņemt lēmumus par misijas vadītāja iecelšanu. Padome saglabā tiesības pieņemt lēmumus par misijas mērķiem un izbeigšanu.

3.   PDK regulāri iesniedz ziņojumus Padomei.

4.   PDK regulāri un pēc vajadzības saņem civilās operācijas komandiera un misijas vadītāja ziņojumus par jautājumiem, kas ir viņu kompetencē.

10. pants

Drošība

1.   Saskaņojot darbības ar Padomes Drošības biroju, civilās operācijas komandieris vada misijas vadītāja veikto EUJUST LEX drošības pasākumu plānošanu un nodrošina to pienācīgu un efektīvu īstenošanu saskaņā ar 4. un 8. pantu.

2.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par operācijas drošību un par to, ka nodrošina atbilstību drošības prasību minimumam, ko piemēro operācijai, atbilstīgi ES politikai attiecībā uz tā personāla drošību, ko izvieto ārpus ES, lai veiktu operācijas saskaņā ar Līguma V sadaļu un tās pavaddokumentiem.

3.   Attiecībā uz misijas elementiem, ko īsteno dalībvalstīs, uzņēmēja valsts veic visus vajadzīgos un atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu dalībnieku un instruktoru drošību tās teritorijā.

4.   Attiecībā uz koordinācijas biroju Briselē vajadzīgos un atbilstīgos pasākumus organizē PĢS Drošības birojs sadarbībā ar uzņēmējas dalībvalsts iestādēm.

5.   Ja mācības notiek trešā valstī, ES, iesaistot attiecīgās dalībvalstis, lūdz trešās valsts iestādes veikt attiecīgus pasākumus saistībā ar dalībnieku un instruktoru vai ekspertu drošību attiecīgās valsts teritorijā.

6.   EUJUST LEX ir īpašs misijas drošības ierēdnis, kas ir pakļauts misijas vadītājam.

7.   Misijas vadītājs saskaņā ar ĢS/AP norādījumiem apspriežas ar PDK par drošības jautājumiem, kas ietekmē misijas īstenošanu.

8.   EUJUST darbinieki, instruktori un eksperti apmeklē obligātas drošības apmācības, ko organizē PĢS Drošības birojs, kā arī vajadzības gadījumā piedalās medicīniskās pārbaudēs pirms jebkura norīkojuma vai brauciena uz Irāku.

9.   Dalībvalstis veicina to, lai EUJUST LEX misijai, jo īpaši sadarbības birojam, personālam, instruktoriem un ekspertiem, kas ceļo uz Irāku un atpakaļ, pēc vajadzības Irākā nodrošina drošu mitekli, bruņuvestes un stingru aizsardzību. Šajā nolūkā misijas vadītājs drīkst pēc vajadzības slēgt atbilstīgas vienošanās ar dalībvalstīm vai vietējām iestādēm.

11. pants

Finanšu noteikumi

1.   Bāzes finansējums to izdevumu segšanai, kas no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam saistīti ar misiju, ir 10,8 miljoni euro.

2.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, kurus piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, taču avansa maksājumi nepaliek Kopienas īpašumā. Ja mācības daļēji īsteno trešās valstīs, trešo valstu valstspiederīgie var piedalīties piedāvājumu konkursos. Šajā gadījumā EUJUST LEX pirkto preču un pakalpojumu izcelsme arī var būt trešās valstīs.

3.   Ņemot vērā īpašo drošības situāciju Irākā, pakalpojumus Bagdādē un citur valstī pēc vajadzības sniedz saskaņā ar esošajiem līgumiem, ko noslēdz Apvienotā Karaliste un vajadzības gadījumā citas dalībvalstis, vai saskaņā ar nolīgumiem, kas noslēgti ar Irākas iestādēm, ar uzņēmumiem, kas sniedz minētos pakalpojumus un iesniedz par tiem rēķinus. EUJUST LEX budžets sedz šādus izdevumus. Apvienotā Karaliste vai citas atbilstīgās dalībvalstis, apspriežoties ar misijas vadītāju, sniedz Padomei pietiekamu informāciju par šiem izdevumiem.

4.   Misijas vadītājs ir Komisijas pārraudzībā un ziņo Komisijai par pilnīgi visiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar viņa līgumu.

5.   Finanšu noteikumos ņem vērā EUJUST LEX operatīvās vajadzības, tostarp aprīkojuma savietojamību.

6.   Izdevumi ir atļauti no dienas, kad šī vienotā rīcība stājas spēkā.

7.   Aprīkojumu un materiālus koordinācijas birojam Briselē pērk vai nomā ES vārdā.

12. pants

Koordinācija

1.   Neskarot komandķēdes pilnvaras, misijas vadītājs cieši koordinē darbības ar Komisijas delegāciju, nodrošinot konsekventu ES rīcību, atbalstot Irāku.

2.   Misijas vadītājs cieši koordinē darbības ar ES prezidentvalsts misijas un citu ES misiju vadītājiem.

3.   Misijas vadītājs sadarbojas ar citiem starptautiskiem darbību veicējiem, kas atrodas valstī, jo īpaši ar ANO.

13. pants

Klasificētas informācijas izpaušana

Saskaņā ar Padomes drošības reglamentu un misijas operatīvām vajadzībām ĢS/AP ir pilnvarots attiecīgajos gadījumos uzņēmējvalstij un Apvienoto Nāciju Organizācijai nodot ES klasificētu informāciju un operācijai sagatavotos dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE”. Šim nolūkam paredz pasākumus uz vietas.

14. pants

Informācijas analīzes un sakaru centrs

EUJUST LEX vajadzībām aktivizē Informācijas analīzes un sakaru centru.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī vienotā rīcība stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

Tā zaudē spēku 2010. gada 30. jūnijā.

16. pants

Publicēšana

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2009. gada 11. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. SLAMEČKA


(1)  OV L 62, 9.3.2005., 37. lpp.

(2)  OV L 291, 21.10.2006., 43. lpp.

(3)  OV L 105, 15.4.2008., 10. lpp.

(4)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp.