ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.145.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 145

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 10. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 479/2009 (2009. gada 25. maijs) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (Kodificēta versija)

1

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (Kodificēta versija)

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 481/2009 (2009. gada 9. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 482/2009 (2009. gada 8. jūnijs), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un Regulu (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 483/2009 (2009. gada 9. jūnijs) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 820/2008, ar ko nosaka pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ( 1 )

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 484/2009 (2009. gada 9. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1975/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 485/2009 (2009. gada 9. jūnijs), ar ko attiecībā uz tiludronskābi un dzelzs fumarātu groza II pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos ( 1 )

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 486/2009 (2009. gada 9. jūnijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

34

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2009/55/EK (2009. gada 25. maijs) par atbrīvojumiem no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts (Kodificēta versija)

36

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/435/EK

 

*

ĀAK un EK Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 2/2009 (2009. gada 16. februāris), ar ko ieceļ amatā Uzņēmumu attīstības centra (UAC) direktoru

42

 

 

2009/436/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 5. maijs), ar kuru labo Direktīvu 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā

43

 

 

Komisija

 

 

2009/437/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2007/268/EK, ar ko dalībvalstīs īsteno putnu gripas uzraudzības programmas mājputniem un savvaļas putniem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4228)  ( 1 )

45

 

 

2009/438/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. jūnijs), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo apelsīnu eļļas iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4232)  ( 1 )

47

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 92/119/EEK (1992. gada 17. decembris), ar ko ievieš vispārīgus Kopienas pasākumus noteiktu dzīvnieku slimību kontrolei un īpašus pasākumus saistībā ar cūku vezikulāro slimību (OV L 62, 15.3.1993.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 14. sējums, 71. lpp.)

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 479/2009

(2009. gada 25. maijs)

par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru

(Kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 104. panta 14. punkta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 3605/93 (1993. gada 22. novembris) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (3), ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula būtu jākodificē.

(2)

Protokolā par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru “valdības”, “deficīta” un “ieguldījuma” definīcijas ir noteiktas, atsaucoties uz Eiropas Integrēto tautsaimniecības pārskatu sistēmu (EKS), kas aizstāta ar Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (pieņemta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā; turpmāk “EKS 95”) (5). Nepieciešamas precīzas definīcijas, kas attiecas uz EKS 95 klasifikācijas kodiem. Šīs definīcijas var pārskatīt nepieciešamās valstu statistikas saskaņošanas kontekstā vai citu apsvērumu dēļ. Par jebkuru EKS pārskatīšanu lems Padome saskaņā ar Līgumā noteiktajiem kompetences un procedūras noteikumiem.

(3)

Saskaņā ar EKS 95 procentu plūsmu klasificēšana atbilstoši mijmaiņas darījumu līgumiem un nestandartizētiem procentu likmes nākotnes līgumiem ir nomainīta uz finanšu kontu, un pieprasot pēc īpašas apstrādes datiem, ko nosūta atbilstoši pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrai.

(4)

Protokolā par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru sniegto “parāda” definīciju nepieciešams paplašināt, attiecinot to uz EKS 95 klasifikācijas kodiem.

(5)

Atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā tie definēti EKS 95, nav nominālvērtības, kas būtu identiska citu parāda instrumentu nominālvērtībai. Tādēļ atvasinātos finanšu instrumentus nedrīkst uzskatīt par saistībām, kas veido valdības parādu saistībā ar Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru. Saistībām, uz ko attiecas līgumi, kuri nosaka fiksētu valūtas maiņas kursu, šis kurss būtu jāņem vērā, šīs saistības konvertējot valsts valūtā.

(6)

EKS 95 paredz sīki izstrādātu definīciju iekšzemes kopproduktam tirgus cenās, kas ir svarīga, lai aprēķinātu Līguma 104. pantā minēto valsts budžeta deficīta attiecību pret iekšzemes kopproduktu un valsts parāda attiecību pret iekšzemes kopproduktu.

(7)

Konsolidētie valdības budžeta procentu izdevumi ir svarīgs rādītājs budžeta stāvokļa uzraudzībai dalībvalstīs. Procentu izdevumi ir būtiski saistīti ar valdības parādu. Valdības parāds, kas dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai, ir jākonsolidē valsts pārvaldes sektorā. Valdības parāda un procentu izdevumu līmeņiem vajadzētu būt savstarpēji saskaņotiem. EKS 95 metodika (1.58. punkts) atzīst to, ka dažu analīžu veidiem konsolidētie rādītāji ir svarīgāki par kopējiem bruto rādītājiem.

(8)

Saskaņā ar Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru Komisijai jānodrošina šajā procedūrā lietojamie statistikas dati.

(9)

Šajā sakarā Komisijas statistikas funkcijas tās vārdā konkrēti veic Eurostat. Komisijas Lēmumā 97/281/EK (1997. gada 21. aprīlis) par Eurostat lomu saistībā ar Kopienas statistikas apkopošanu (6) ir paredzēts, ka Eurostat kā Komisijas dienestam, kas atbild par Komisijai uzdoto Kopienas statistikas sagatavošanas uzdevumu izpildi, ir jāveic uzdevumi saskaņā ar objektivitātes, ticamības, būtiskuma, izmaksu efektivitātes, statistikas konfidencialitātes un pārskatāmības principiem. Īstenojot Komisijas 2005. gada 25. maija Ieteikumu par valsts un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību, valstu un Kopienas statistikas iestādēm būtu jāveicina profesionālās neatkarības princips, resursu pietiekamība un statistikas datu kvalitāte.

(10)

Eurostat ir Komisijas vārdā atbildīgs par tādu datu kvalitātes novērtēšanu un tādu datu sagatavošanu, kurus saskaņā ar Komisijas Lēmumu 97/281/EK izmanto pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrā.

(11)

Lai nodrošinātu gan dalībvalstu iesniegto datu, gan saskaņā ar EKS 95 sastādīto valsts pārvaldes sektora attiecīgo kontu kvalitāti, Komisijai un dalībvalstu statistikas iestādēm būtu jāuztur pastāvīgs dialogs.

(12)

Nepieciešami sīki izstrādāti noteikumi, lai organizētu dalībvalstu tūlītēju un regulāru ziņošanu Komisijai (Eurostat) par savu plānoto un faktisko budžeta deficītu, kā arī par parāda līmeni.

(13)

Saskaņā ar Līguma 104. panta 2. un 3. punktu Komisijai ir jāuzrauga budžeta un valsts parāda kopapjoma dinamika dalībvalstīs un jāpārbauda budžeta disciplīnas ievērošana, pamatojoties uz kritērijiem attiecībā uz valsts budžeta deficītu un valsts parādu. Ja dalībvalsts neatbilst viena vai abu šo kritēriju izvirzītajām prasībām, Komisijai jāņem vērā visi attiecīgie faktori. Komisijai ir jāpārbauda, vai dalībvalstī pastāv pārmērīga budžeta deficīta risks,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

1.   Protokolā par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru un šajā regulā lietotie termini definēti saskaņā ar Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (turpmāk “EKS 95”), kas pieņemta ar Regulu (EK) Nr. 2223/96. Kodi iekavās attiecas uz EKS 95.

2.   “Valdība” ir “valsts pārvaldes” sektors kopumā (S.13), kas ietver “centrālo valdību” (S.1311), “pavalsts valdību” (S.1312), “vietējo valdību” (S.1313) un “sociālās nodrošināšanas fondus” (S.1314), izņemot komercdarbības, kā noteikts EKS 95.

Izņēmums attiecībā uz komercdarbībām nozīmē to, ka “valsts pārvaldes” sektors kopumā (S.13) ietver vienīgi iestādes, kuru galvenā darbība ir pakalpojumi, kas nav tirgus pakalpojumi.

3.   “Valdības budžeta deficīts (pārpalikums)” ir “valsts pārvaldes” sektora kopumā (S.13) tīrie aizņēmumi (tīrie aizdevumi) (EDP B.9), kā noteikts EKS 95. Valdības budžeta deficīta procenti ir procenti (EDP D.41), kā noteikts EKS 95.

4.   “Valdības ieguldījums” ir “valsts pārvaldes” sektora kopumā (S.13) bruto ieguldījumi pamatkapitālā (P.51), kā noteikts EKS 95.

5.   “Valdības parāds” ir “valsts pārvaldes” sektora kopumā (S.13) parāda kopapjoms tā nominālvērtībā, kas līdz gada beigām nav nomaksāts, izņemot tādas saistības, kurām atbilstošie finanšu līdzekļi ir “valsts pārvaldes” sektora kopumā (S.13) rīcībā.

Valdības parādu veido vispārējās valdības saistības šādās kategorijās: valūta un noguldījumi (AF.2); vērtspapīri, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (AF.33), un aizdevumi (AF.4), kas definēti EKS 95.

Līdz gada beigām nenokārtotas saistības nomināls ir tās nominālvērtība.

Indeksējamas saistības nominālvērtība atbilst tās nominālam, ko koriģē gada beigās kumulētais indeksētā kapitāla pieaugums.

Ārvalstu valūtā denominētas saistības vai saistības, ko saskaņā ar līgumiem no vienas ārvalstu valūtas konvertē vienā vai vairākās citās ārvalstu valūtās, konvertē citās ārvalstu valūtās pēc kursa, kas noteikts attiecīgajos līgumos, un valsts valūtā tās konvertē pēc reprezentatīva tirgus valūtas maiņas kursa, ko piemēro katra gada pēdējā darbadienā.

Valsts valūtā denominētas saistības, ko saskaņā ar līgumiem konvertē ārvalstu valūtā, attiecīgajā ārvalstu valūtā konvertē pēc kursa, kas noteikts attiecīgajos līgumos, un valsts valūtā tās konvertē pēc reprezentatīva tirgus valūtas maiņas kursa, ko piemēro katra gada pēdējā darbadienā.

Saistības ārvalstu valūtā un saskaņā ar līgumiem valsts valūtā konvertētas saistības valsts valūtā konvertē pēc kursa, kas noteikts attiecīgajos līgumos.

6.   “Iekšzemes kopprodukts” ir iekšzemes kopprodukts tirgus cenās (IKP tc) (B.1*g), kā definēts EKS 95.

2. pants

1.   “Plānotie valdības budžeta deficīta un valdības parāda skaitļi” ir skaitļi, ko dalībvalstis nosaka kārtējam gadam. Tās ir visjaunākās oficiālās prognozes, kurās ņemti vērā jaunākie budžeta lēmumi, kā arī ekonomikas attīstība un tās perspektīvas. Tās būtu jāsagatavo cik vien iespējams īsu laiku pirms datu iesniegšanas termiņa.

2.   “Faktiskie valdības budžeta deficīta un valdības parāda skaitļi” ir iepriekšējā gada aptuveni, provizoriski, daļēji pabeigti vai gala rezultāti. Plānotie dati un faktiskie dati veido saskanīgas laika rindas atbilstīgi definīcijām un koncepcijām.

II   NODAĻA

ZIŅOJUMU SATURS UN NOTEIKUMI

3. pants

1.   Dalībvalstis divreiz gadā iesniedz Komisijai (Eurostat) datus par plānoto un faktisko valdības budžeta deficītu un valdības parādu, pirmoreiz līdz kārtējā gada (n gada) 1. aprīlim un otrreiz – līdz n gada 1. oktobrim.

Dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par tām valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par datu iesniegšanu sakarā ar pārmērīga budžeta deficīta procedūru.

2.   Dalībvalstis līdz n gada 1. aprīlim:

a)

ziņo Komisijai (Eurostat) par savu plānoto budžeta deficītu n gadam, par precizētu sava faktiskā budžeta deficīta kalkulāciju n–1 gadam un par savu faktisko budžeta deficītu n–2 gadam, n–3 gadam un n–4 gadam;

b)

vienlaikus iesniedz Komisijai (Eurostat) plānotos datus par n gadu un faktiskos datus par attiecīgo valdības kontu budžeta deficītu n–1, n–2, n–3 un n–4 gadā saskaņā ar attiecīgā valstī vispārpieņemto definīciju, kā arī skaitļus, kas izskaidro pāreju no valdības kontu budžeta deficīta uz valdības budžeta deficītu apakšsektorā S.1311;

c)

vienlaikus iesniedz Komisijai (Eurostat) faktiskos datus par n–1, n–2, n–3 un n–4 gadu saskaņā ar attiecīgām darba bilancēm, kā arī skaitļus, kas izskaidro pāreju no katra valsts apakšsektora darba bilances uz valdības budžeta deficītu apakšsektoros S.1312, S.1313 un S.1314;

d)

ziņo Komisijai (Eurostat) par plānoto valdības parāda apjomu n gada beigās, kā arī par faktisko valdības parādu n–1, n–2, n–3 un n–4 gada beigās;

e)

vienlaikus iesniedz Komisijai (Eurostat) skaitļus par n–1, n–2, n–3 un n–4 gadu, ar kuriem izskaidro valdības budžeta deficīta segumu un pārējos attiecīgos faktorus, kas ietekmē valdības parāda līmeņa variācijas apakšsektoros.

3.   Dalībvalstis līdz n gada 1. oktobrim ziņo Komisijai (Eurostat) par:

a)

precizēto plānoto valdības budžeta deficītu n gadam un faktisko valdības budžeta deficītu n–1, n–2, n–3 un n–4 gadā, ievērojot 2. punkta b) un c) apakšpunkta prasības;

b)

precizēto n gada beigās plānoto valdības parādu un faktisko valdības parādu n–1, n–2, n–3 un n–4 gada beigās, ievērojot 2. punkta e) apakšpunkta prasības.

4.   Skaitļus attiecībā uz plānoto valdības budžeta deficītu, kas darīti zināmi Komisijai (Eurostat) saskaņā ar 2. un 3. punktu, izsaka valsts valūtā un budžeta gados.

Skaitļus attiecībā uz faktisko valdības budžeta deficītu un faktisko valdības parāda līmeni, kas Komisijai (Eurostat) darīti zināmi saskaņā ar 2. un 3. punktu, izsaka valsts valūtā un kalendārajos gados, izņemot precizētas kalkulācijas n–1 gadam, ko var izteikt budžeta gados.

Ja budžeta gads atšķiras no kalendārā gada, dalībvalstis arī dara zināmus Komisijai (Eurostat) datus par faktisko valdības budžeta deficītu un faktisko valdības parāda līmeni budžeta gados diviem budžeta gadiem pirms kārtējā budžeta gada.

4. pants

Dalībvalstis saskaņā ar 3. panta 1., 2. un 3. punktā noteikto procedūru sniedz Komisijai (Eurostat) skaitļus attiecībā uz savu valdības ieguldījuma izlietojumu un procentu izdevumiem (konsolidētiem).

5. pants

Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) prognozi par savu iekšzemes kopproduktu n gadam un savu faktisko n–1, n–2, n–3 un n–4 gada iekšzemes kopprodukta apjomu, ievērojot tos pašus termiņus, kas noteikti 3. panta 1. punktā.

6. pants

1.   Dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par katru iepriekš iesniegto faktiskā un plānotā valdības budžeta deficīta un valdības parāda datu būtisku pārskatīšanu, līdzko to konstatē.

2.   Iepriekš iesniegto faktiskā budžeta deficīta un parāda datu būtisku pārskatīšanu pienācīgi dokumentē. Jebkurā gadījumā ziņo par pārskatīšanām, kuru rezultātā vērtības pārsniedz Protokola par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru paredzētās attiecīgās atsauces vērtības, vai pārskatīšanām, kuru rezultātā dalībvalsts dati vairs nepārsniedz atsauces vērtības, un tās pienācīgi dokumentē.

7. pants

Dalībvalstis publicē faktiskos datus par valdības budžeta deficītu un valdības parādu, kā arī citus datus par iepriekšējiem gadiem, kuri saskaņā ar 3. līdz 6. pantu ir iesniegti Komisijai (Eurostat).

III   NODAĻA

DATU KVALITĀTE

8. pants

1.   Komisija (Eurostat) regulāri vērtē gan dalībvalstu iesniegto faktisko datu kvalitāti, gan saskaņā ar EKS 95 sastādīto valsts pārvaldes sektora ietverto apakšsektoru kontu kvalitāti (turpmāk “valdības konti”). Faktisko datu kvalitāte ir statistikas datu atbilstība uzskaites noteikumiem, to pilnīgums, ticamība, savlaicīgums un konsekvence. Novērtējumā uzmanību pievērsīs tādām jomām kā valsts pārvaldes sektora definēšana, valdības veikto darījumu un saistību klasifikācija, kā arī ieraksta laiks.

2.   Dalībvalstis cik drīz vien iespējams nodrošina Komisijai (Eurostat) attiecīgo statistikas informāciju, kas vajadzīga datu kvalitātes vērtējumam, neskarot statistikas konfidencialitātes noteikumus, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku (7).

“Statistikas informāciju”, kas minēta šā punkta pirmajā daļā, ierobežo līdz informācijai, kas noteikti nepieciešama, lai pārbaudītu atbilstību EKS noteikumiem. Jo īpaši statistikas informācija ir:

a)

nacionālo kontu dati;

b)

apraksti;

c)

EDP paziņošanas tabulas;

d)

paziņojumiem pievienotās papildu aptaujas un skaidrojumi.

Aptauju formātu nosaka Komisija (Eurostat) pēc apspriešanās ar Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (turpmāk “CMFB”).

3.   Komisija (Eurostat) regulāri iesniedz ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei par dalībvalstu iesniegto faktisko datu kvalitāti. Ziņojumi attiecas uz dalībvalstu iesniegto faktisko datu vispārējo novērtējumu no uzskaites noteikumu ievērošanas, pilnīguma, ticamības, savlaicīguma un datu konsekvences viedokļa.

9. pants

1.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) detalizētus to metožu, procedūru un avotu aprakstus, ko tās izmanto, apkopojot datus par faktisko valdības budžeta deficītu un valdības parādu, un valdības kontiem.

2.   Aprakstus sagatavo saskaņā ar pamatnostādnēm, ko Komisija (Eurostat) pieņem pēc apspriešanās ar CMFB.

3.   Aprakstus atjaunina pēc tam, kad pārskatītas metodes, procedūras un avoti, ko dalībvalstis izmanto, apkopojot statistikas datus.

4.   Dalībvalstis publicē šos aprakstus.

5.   Šā panta 1., 2., un 3. punktā minētos jautājumus var risināt 11. pantā minētajos apmeklējumos.

10. pants

1.   Ja rodas šaubas par EKS 95 uzskaites noteikumu īstenošanas pareizību, attiecīgā dalībvalsts lūdz skaidrojumu Komisijai (Eurostat). Komisija (Eurostat) tūlīt izskata jautājumu un dara zināmu skaidrojumu attiecīgai dalībvalstij un – vajadzības gadījumā – CMFB.

2.   Ja no Komisijas vai attiecīgās dalībvalsts viedokļa gadījums ir sarežģīts vai rada vispārēju ieinteresētību, Komisija (Eurostat) pirms lēmuma pieņemšanas apspriežas ar CMFB. Komisija (Eurostat) lēmumus publicē līdz ar CMFB atzinumu, neskarot Regulā (EK) Nr. 322/97 paredzētos statistikas konfidencialitātes noteikumus.

11. pants

1.   Komisija (Eurostat) nodrošina pastāvīgu dialogu ar dalībvalstu statistikas iestādēm. Šajā nolūkā Komisija (Eurostat) visās dalībvalstīs regulāri veiks ar dialogu saistītus, kā arī iespējamus metodikas izpētes apmeklējumus.

2.   Ar dialogu saistīti apmeklējumi ir paredzēti, lai pārskatītu iesniegtos datus, analizētu metodikas jautājumus, apspriestos par statistikas procesu un avotu aprakstiem un novērtētu atbilstību uzskaites noteikumiem. Ar dialogu saistīti apmeklējumi būtu jāizmanto, lai konstatētu riska faktorus vai iespējamas problēmas saistībā ar iesniegto datu kvalitāti.

3.   Metodikas izpētes apmeklējumi nepārsniedz tīri statistikas jomu. Tas būtu jāņem vērā, veidojot 12. pantā minēto delegāciju sastāvu.

Metodikas izpētes apmeklējumi ir paredzēti, lai uzraudzītu procesus un valdības kontus, kas ir iesniegto faktisko datu pamatā, un lai izdarītu detalizētus secinājumus par iesniegto datu kvalitāti, kā noteikts 8. panta 1. punktā.

Metodikas izpētes apmeklējumus veic vienīgi tādos gadījumos, ja konstatēti būtiski ar datu kvalitāti saistīti riska faktori vai iespējamas problēmas, jo īpaši attiecībā uz metodēm, koncepcijām un klasifikācijām, kas lietotas, sagatavojot datus, kurus dalībvalstīm ir pienākums iesniegt.

4.   Organizējot ar dialogu saistītus apmeklējumus un metodikas izpētes apmeklējumus, Komisija (Eurostat) attiecīgajām dalībvalstīm pārsūta savus provizoriskos secinājumus, lai tās varētu izteikt savus apsvērumus.

12. pants

1.   Veicot metodikas izpētes apmeklējumus dalībvalstīs, Komisija (Eurostat) var lūgt palīdzību citu dalībvalstu brīvprātīgi ieteiktiem nacionālo kontu ekspertiem, kā arī citu Komisijas departamentu ierēdņiem.

To nacionālo kontu ekspertu sarakstu, kuriem Komisija (Eurostat) var lūgt palīdzību, sagatavo, pamatojoties uz priekšlikumiem, ko Komisijai (Eurostat) iesūtījušas valstu iestādes, kuru atbildībā ir ziņošana par pārmērīgu deficītu.

2.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu metodikas izpētes apmeklējumus. Tiem būtu jāaprobežojas ar apmeklējumiem valsts iestādēs, kuras ir saistītas ar datu sniegšanu sakarā ar pārmērīga budžeta deficīta procedūru. Tomēr dalībvalstis nodrošina, lai to dienesti, kas ir tieši vai netieši iesaistīti valsts bilanču un parāda dokumentu gatavošanā, un vajadzības gadījumā valsts iestādes, kam uzlikta funkcionāla atbildība par valsts bilances kontroli, Komisijas ierēdņiem vai citiem 1. punktā minētiem ekspertiem sniegtu vajadzīgo palīdzību pienākumu izpildē, tostarp nodrošinot piekļuvi dokumentiem, lai apliecinātu iesniegtos datus par faktisko deficītu un parādu, un valdības kontiem. Attiecīgās valsts statistikas sistēmas konfidenciālus datus sniedz tikai Komisijai (Eurostat).

Neskarot dalībvalstu vispārīgo pienākumu veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai atvieglotu metodikas izpētes apmeklējumus, pirmajā daļā minētie Komisijas (Eurostat) sarunu dalībnieki metodikas izpētes apmeklējumiem katrā dalībvalstī ir tie dienesti, kuru atbildībā ir ziņošana par pārmērīgu budžeta deficītu.

3.   Komisija (Eurostat) nodrošina to, ka ierēdņi un eksperti, kas piedalās šajos apmeklējumos, atbilst visiem kritērijiem attiecībā uz tehnisko kompetenci, profesionālo neatkarību un konfidencialitātes principa ievērošanu.

13. pants

Komisija (Eurostat) ziņo Ekonomikas un finanšu lietu komitejai par dialoga un metodikas izpētes apmeklējumos konstatētiem faktiem, pievienojot jebkādus attiecīgo dalībvalstu apsvērumus par tiem. Šos ziņojumus līdz ar iespējamiem attiecīgas dalībvalsts apsvērumiem pēc pārsūtīšanas Ekonomikas un finanšu lietu komitejai publicē, neskarot Regulā (EK) Nr. 322/97 paredzētos statistikas konfidencialitātes noteikumus.

IV   NODAĻA

KOMISIJAS (EUROSTAT) SNIEGTIE DATI

14. pants

1.   Trīs nedēļās pēc 3. panta 1. punktā noteiktā pārskatu sniegšanas termiņa vai pēc 6. panta 1. punktā paredzētās datu pārskatīšanas Komisija (Eurostat) paziņo faktiskos valdības budžeta deficīta un valdības parāda datus, lai piemērotu Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru. Datus paziņo, tos publicējot.

2.   Ja kāda dalībvalsts šos datus nav sniegusi, Komisija (Eurostat) neaizkavē faktisko datu apkopošanu par dalībvalstu valdības budžeta deficītu un valdības parādu.

15. pants

1.   Komisija (Eurostat) var izteikt atrunu par dalībvalstu iesniegto faktisko datu kvalitāti. Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas un finanšu lietu komitejas priekšsēdētājam par atrunu, kuru tā gatavojas izteikt un publicēt, ne vēlāk kā trīs darbadienas pirms plānotās publicēšanas dienas. Ja jautājumu pēc datu un atrunas publikācijas atrisina, tūlīt pēc tam publicē atrunas atsaukumu.

2.   Komisija (Eurostat) var labot dalībvalstu iesniegtos faktiskos datus un ziņot labotos datus, pamatojot izdarītos labojumus, ja ir pierādījums tam, ka dalībvalstu iesniegtie faktiskie dati neatbilst 8. panta 1. punktā izvirzītajām prasībām. Ne vēlāk kā trīs darbadienas pirms plānotās publicēšanas dienas Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas un finanšu lietu komitejas priekšsēdētājam iesniedz labotos datus, kā arī labojuma izdarīšanas pamatojumu.

V   NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

16. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka faktiskos datus, ko iesniedz Komisijai (Eurostat), sniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 322/97 10. pantā noteiktajiem principiem. Šajā sakarā valstu statistikas iestāžu pienākums ir nodrošināt iesniegto datu atbilstību šīs regulas 1. pantam, kā arī EKS 95 uzskaites pamatnoteikumiem.

2.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ierēdņi, kas atbild par faktisko datu iesniegšanu Komisijai (Eurostat) un to pamatā esošajiem valdības kontiem, to dara saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 322/97 10. pantā noteiktajiem principiem.

17. pants

Gadījumā, ja tiek veikta EKS 95 pārskatīšana vai metodikas grozījumi, par ko jālemj Eiropas Parlamentam un Padomei vai Komisijai saskaņā ar Līgumā un Regulā (EK) Nr. 2223/96 paredzēto kompetenci un procedūru, Komisija šīs regulas 1. un 3. pantā ievieš jaunas atsauces attiecībā uz EKS 95.

18. pants

Atceļ Regulu (EK) Nr. 3605/93.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

19. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 25. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. ŠEBESTA


(1)  2008. gada 21. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 88, 9.4.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp.

(4)  Sk. I pielikumu.

(5)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

(6)  OV L 112, 29.4.1997., 56. lpp.

(7)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Atceltā regula ar turpmāko grozījumu sarakstu

Padomes Regula (EK) Nr. 3605/93

(OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp.).

Padomes Regula (EK) Nr. 475/2000

(OV L 58, 3.3.2000., 1. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 351/2002

(OV L 55, 26.2.2002., 23. lpp.).

Padomes Regula (EK) Nr. 2103/2005

(OV L 337, 22.12.2005., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 3605/93

Šī regula

1. sadaļa

I nodaļa

1. panta 1. līdz 5. punkts

1. panta 1. līdz 5. punkts

2. pants

1. panta 6. punkts

3. pants

2. pants

2. sadaļa

II nodaļa

4. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

4. panta 2. punkta pirmais līdz piektais ievilkums

3. panta 2. punkta a) līdz e) apakšpunkts

4. panta 3. punkta pirmais un otrais ievilkums

3. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

4. panta 4. punkts

3. panta 4. punkts

5. pants

4. pants

6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

2.a sadaļa

III nodaļa

8.a panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

8.a panta 2. punkta pirmā daļa

8. panta 2. punkta pirmā daļa

8.a panta 2. punkta otrās daļas pirmais līdz ceturtais ievilkums

8. panta 2. punkta otrās daļas a) līdz d) apakšpunkts

8.a panta 2. punkta trešā daļa

8. panta 2. punkta trešā daļa

8.a panta 3. punkts

8. panta 3. punkts

8.b pants

9. pants

8.c pants

10. pants

8.d panta pirmās daļas pirmais un otrais teikums

11. panta 1. punkts

8.d panta pirmās daļas trešais teikums

11. panta 3. punkta trešā daļa

8.d panta otrās daļas pirmais un otrais teikums

11. panta 2. punkts

8.d panta otrās daļas trešais teikums

11. panta 3. punkta otrā daļa

8.d panta otrās daļas ceturtais un piektais teikums

11. panta 3. punkta pirmā daļa

8.d panta trešā daļa

11. panta 4. punkts

8.e pants

12. pants

8.f pants

13. pants

2.b sadaļa

IV nodaļa

8.g pants

14. pants

8.h pants

15. pants

2.c sadaļa

V nodaļa

8.i pants

16. pants

8.j pants

17. pants

18. pants

19. pants

I pielikums

II pielikums


10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/10


PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 480/2009

(2009. gada 25. maijs),

ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

(Kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 203. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā

(1)

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2728/94 (1994. gada 31. oktobris), ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (2) ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula būtu jākodificē.

(2)

Sakarā ar garantijām, kas nodrošina aizdevumus trešām valstīm, Eiropas Savienības vispārējais budžets ir pakļauts palielinātam finanšu riskam.

(3)

Eiropadomes 1992. gada 11. un 12. decembra sanāksmē tika secināts, ka apdomīgai budžeta pārvaldībai un finanšu disciplīnai ir vajadzīga jauna finanšu mehānisma izveide un ka attiecīgi būtu jāizveido garantiju fonds, lai nodrošinātos pret riskiem, kas saistīti ar aizdevumiem un garantijām trešām valstīm piešķirtajiem aizdevumiem vai trešās valstīs īstenotajiem projektiem. Šo vajadzību var apmierināt, izveidojot garantiju fondu, no kura varētu tieši maksāt Kopienu kreditoriem.

(4)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maijā pieņemto Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (4) finansējumu Garantiju fondam nodrošina kā obligātos izdevumus no Eiropas Savienības vispārējā budžeta laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam.

(5)

Mehānismi garantiju izmaksai pastāv, kad tie ir aktivizēti, proti, uz laiku izņemot skaidras naudas resursus, kā paredzēts 12. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 (2000. gada 22. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2000/597/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu (5).

(6)

Garantiju fonds būtu jāizveido no pakāpeniskām resursu iemaksām. Fonds turpmāk būtu arī jāsaņem procenti par tā ieguldītajiem resursiem un summām, kas atgūtas no parādniekiem, kuri nav izpildījuši saistības, ja Fonds jau būs izmaksājis garantiju.

(7)

Garantiju fonda darbības pieredze rāda, ka 9 % attiecība starp fonda resursiem un garantēto saistību pamatsummu, kas palielināta par nesamaksātajiem procentiem, būtu pietiekama.

(8)

Iemaksas Garantiju fondā 9 % apjomā no katras operācijas summas būtu jāuzskata par pietiekamām, lai sasniegtu paredzēto apjomu. Būtu jānosaka kārtība šādu iemaksu veikšanai.

(9)

Ja Garantiju fonds pārsniedz paredzēto apjomu, pārpalikums būtu jāatmaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā.

(10)

Garantiju fonda finanšu pārvaldība būtu jāuztic Eiropas Investīciju bankai (turpmāk “EIB”). Fonda finanšu pārvaldība būtu jārevidē Revīzijas palātai saskaņā ar procedūrām, par ko vienojas Revīzijas palāta, Komisija un EIB.

(11)

Kopienas ir piešķīrušas un garantējušas aizdevumus valstīm, kas pievienojas, vai projektiem, ko īsteno šajās valstīs. Šos aizdevumus un garantijas pašlaik sedz no Garantiju fonda, un tie paliks, attiecīgi, neatmaksāti vai spēkā pēc pievienošanās dienas. No minētās dienas šie aizdevumi un garantijas vairs nebūs Kopienu ārējās darbības, un tāpēc tie būtu jāsedz tieši no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, nevis no Garantiju fonda.

(12)

Garantiju fonds sedz tādu EIB piešķirtu aizdevumu saistību nepildīšanu, kuriem Kopienas sniedz garantiju saskaņā ar EIB ārējām pilnvarām. Turklāt saskaņā ar EIB ārējām pilnvarām, kas stājās spēkā 2007. gada 1. februārī, Fondam būtu jāsedz arī tādu EIB piešķirtu garantēto aizdevumu saistību nepildīšana, kuriem Kopienas sniedz garantiju.

(13)

Līgumi neparedz citas pilnvaras šīs regulas pieņemšanai kā tikai tās, kas paredzētas EK līguma 308. pantā un Euratom līguma 203. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek izveidots Garantiju fonds (turpmāk “Fonds”), kura līdzekļus izmanto, lai veiktu atmaksājumus Kopienu kreditoriem, ja saistības nepilda Kopienu piešķirta vai garantēta aizdevuma saņēmējs vai tādas Eiropas Investīciju bankas (turpmāk “EIB”) izsniegtas aizdevuma garantijas saņēmējs, kuru garantē Kopienas.

Šā panta pirmajā daļā minētās aizdevuma un garantiju operācijas (turpmāk “operācijas”) ir tās, ko veic par labu trešai valstij vai projektu finansēšanai trešās valstīs.

Uz visām operācijām, ko veic par labu trešām valstīm vai projektu finansēšanai trešās valstīs, no dienas, kad attiecīgā valsts pievienojas Eiropas Savienībai, vairs neattiecas šīs regulas piemērošanas joma.

2. pants

Fondu finansē:

ikgadējs maksājums no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 5. un 6. pantu,

procenti no ieguldītajiem Fonda resursiem,

summas, kas atgūtas no saistības neizpildījušiem parādniekiem, ja Fonds jau ir izmaksājis garantiju.

3. pants

Fonds palielinās līdz noteiktam līmenim (turpmāk “paredzētais apjoms”).

Paredzētais apjoms ir 9 % no visu Kopienu saistību neatmaksātās pamatsummas, kas palielināta par nesamaksātajiem procentiem.

Pamatojoties uz starpību starp paredzēto apjomu un Fonda aktīvu neto vērtību n–1 gada beigās, kuru aprēķina n gada sākumā, jebkādu apjoma pārpalikumu vienā darījumā iemaksā Eiropas Savienības n+1 gada vispārējā budžeta ieņēmumu tāmes īpašā pozīcijā.

4. pants

Pēc jaunas dalībvalsts pievienošanās Eiropas Savienībai paredzēto apjomu samazina par summu, kas aprēķināta, pamatojoties uz 1. panta trešajā daļā minētajām operācijām.

Samazinājuma summas aprēķināšanai 3. panta otrajā daļā minēto procentuālo daļu, kas ir spēkā pievienošanās dienā, piemēro uz attiecīgo dienu nepabeigto operāciju kopapjomam.

Pārpalikumu atmaksā Eiropas Savienības vispārējā budžeta ieņēmumu daļas īpašā pozīcijā.

5. pants

Pamatojoties uz starpību starp paredzēto apjomu un Fonda neto aktīvu vērtību n–1 gada beigās, kuru aprēķina n gada sākumā, vajadzīgo finansējuma summu Fondā iemaksā vienā darījumā n+1 gadā no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

6. pants

1.   Ja vienas vai vairāku saistību nepildīšanas gadījumā garantiju aktivēšanas rezultātā n–1 gadā pārsniedz EUR 100 miljonus, summu, kas pārsniedz EUR 100 miljonus, atmaksā atpakaļ Fondā ikgadējās pārvedumu daļās, sākot ar n+1 gadu un turpinot veikt šos maksājumus turpmākos gadus līdz pilnai atmaksāšanai (izlīdzināšanas mehānisms). Gada maksājuma daļas summa ir mazākā no šīm summām:

EUR 100 miljoni; vai

atlikusī atmaksājamā summa saskaņā ar izlīdzināšanas mehānismu.

Visas summas, kas izriet no garantiju aktivēšanas gados pirms n–1 gada un kas vēl nav pilnībā atmaksātas saskaņā ar izlīdzināšanas mehānismu, atmaksā, pirms var stāties spēkā izlīdzināšanas mehānisms saistību nepildīšanām n–1 gadā vai sekojošiem gadiem. Šādas atlikušās summas turpina atskaitīt no maksimālās ikgadējās summas, ko atgūst no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar izlīdzināšanas mehānismu, līdz laikam, kad pilna summa ir iemaksāta atpakaļ Fondā.

2.   Aprēķinus, pamatojoties uz izlīdzināšanas mehānismu, veic atsevišķi no 3. panta trešajā daļā un 5. pantā minētajiem aprēķiniem. Tomēr tie kopā veido ikgadējo pārvedumu. Summas, kas jāmaksā no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar izlīdzināšanas mehānismu, saskaņā ar 3. un 5. pantu veiktajos aprēķinos uzskata par Fonda neto aktīviem.

3.   Ja garantiju aktivēšanas rezultātā, kas seko vienai vai vairākām lielām saistību nepildīšanām, Fonda līdzekļi kļūst mazāki par 80 % no paredzētā apjoma, Komisija par to informē budžeta lēmējinstitūciju.

4.   Ja vienas vai vairāku saistību nepildīšanas gadījumā garantiju aktivēšanas rezultātā Fonda līdzekļi kļūst mazāki par 70 % no paredzētā apjoma, Komisija iesniedz ziņojumu par ārkārtas pasākumiem, kas varētu būt vajadzīgi Fonda papildināšanai.

7. pants

Komisija saskaņā ar Kopienu vārdā izdotu pilnvaru Fonda finanšu pārvaldību uztic EIB.

8. pants

Komisija līdz nākamā finanšu gada 31. maijam nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai gada pārskatu par Fonda stāvokli un tā pārvaldību iepriekšējā gadā.

9. pants

Fonda ieņēmumu un izdevumu pārskatu un bilanci pievieno Kopienu ieņēmumu un izdevumu pārskatam un bilancei.

10. pants

Atceļ Regulu (EK, Euratom) Nr. 2728/94.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

11. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 25. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. ŠEBESTA


(1)  2008. gada 18. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 293, 12.11.1994., 1. lpp.

(3)  Sk. I pielikumu.

(4)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Atceltā regula ar turpmāko grozījumu sarakstu

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2728/94

(OV L 293, 12.11.1994., 1. lpp.).

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1149/1999

(OV L 139, 2.6.1999., 1. lpp.).

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2273/2004

(OV L 396, 31.12.2004., 28. lpp.).

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 89/2007

(OV L 22, 31.1.2007., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 2728/94

Šī regula

1., 2. un 3. pants

1., 2. un 3. pants

3.a pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

10. panta pirmā daļa

11. pants

10. panta otrā daļa

I pielikums

II pielikums


10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 481/2009

(2009. gada 9. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 10. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 9. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

53,5

ZZ

43,4

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

118,1

ZZ

101,7

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

69,4

TR

60,0

ZA

64,5

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

81,1

BR

71,1

CA

69,7

CL

80,1

CN

88,3

NA

101,9

NZ

97,9

US

115,8

ZA

77,5

ZZ

87,0

0809 10 00

TN

161,5

TR

173,7

ZZ

167,6

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 482/2009

(2009. gada 8. jūnijs),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un Regulu (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1) un jo īpaši tās 91. pantu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (2) un jo īpaši tās 42. pantu,

tā kā:

(1)

Regulu (EK) Nr. 1698/2005, ar ko izveidoja tiesisko regulējumu atbalstam lauku attīstībai no ELFLA visā Kopienā, grozīja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 473/2009, (ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (Padomes Regula par platjoslas sakariem)) (3), lai ņemtu vērā Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, kuru 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropadome.

(2)

Tādējādi, pievienojot sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus, jāpapildina Komisijas Regula (EK) Nr. 1974/2006 (4).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 4.b punktu dalībvalstis 2009. gadā var piemērot augstākas ELFLA līdzfinansējuma likmes, ja minētās regulas 70. panta 3. punktā noteikto ELFLA ieguldījumu kopējo likmi ievēro visā plānošanas perioda laikposmā. Jānosaka procedūra, ar kuru paredz visām dalībvalstīm izmantot minēto procedūru, kā arī mehānisms, ar ko nodrošinās, ka visā plānošanas perioda laikposmā jāievēro ELFLA ieguldījumu kopējā likme.

(4)

Lai sekmētu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu un jo īpaši vietējo rīcības grupu darbību, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 62. pantā, jānodrošina iespēja arī veikt avansa maksājumus saistībā ar to darbības izmaksām.

(5)

Ņemot vērā vispārīgo vides ieguvumu, ko sniedz saimniecības vai tās daļas nodošana organizācijai, kuras mērķis ir vides apsaimniekošana, dalībvalstīm būtu jābūt iespējai nepieprasīt saņēmējam atmaksu, ja organizācija nepārņem tādas saistības, kuras definētas kā nosacījums palīdzības piešķiršanai.

(6)

Jāatvieglo tādu darbību īstenošana, kas attiecas uz ieguldījumiem, kuri saistīti ar dabas mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu un ar augstvērtīgu dabas objektu attīstību, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 57. panta a) punktā. Tādēļ būtu jāļauj dalībvalstīm noteikt šādu darbību atbalsta apjomu, pamatojoties uz standarta izmaksām un pieņēmumiem par negūtajiem ienākumiem, kā tas paredzēts attiecībā uz līdzīgām darbībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1974/2006 53. pantu.

(7)

Lai ļautu dalībvalstīm gūt labumu no Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 4.b punkta, jāpielāgo noteikumi par Kopienas ieguldījuma aprēķināšanu ELFLA grāmatojumu kontekstā, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 883/2006 (5).

(8)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1974/2006 un Regula (EK) Nr. 883/2006.

(9)

Lai saglabātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 473/2009 [Padomes Regula par platjoslas sakariem] piemērošanas datumam, šī regula jāpiemēro no 2009. gada 1. janvāra. Šāda piemērošana ar atpakaļejošu datumu nebūs pretrunā ar attiecīgo saņēmēju juridiskās noteiktības principu.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas un Lauksaimniecības fondu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1974/2006 groza šādi.

(1)

Regulas 6. panta 1. punktu groza šādi:

a)

aiz b) apakšpunkta ievieto šādu apakšpunktu:

“b.a)

izmaiņas finanšu plānā attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 4.b punkta īstenošanu.”;

b)

apakšpunktu c) aizstāj ar šādu tekstu:

“c)

citas izmaiņas, kas nav ietvertas šā punkta a), b) un b.a) apakšpunktā.”;

(2)

Aiz 8. panta iekļauj šādu pantu:

“8.a pants

1.   Dalībvalstis, kuras plāno veikt izmaiņas attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 4.b punkta īstenošanu, paziņo Komisijai grozīto finansēšanas plānu, kurā ietvertas 2009. gadā piemērojamās no ELFLA saņemtā ieguldījuma paaugstinātas likmes.

Šīs regulas 9. pantā izklāstīto procedūru piemēro izmaiņām, par kurām paziņots saskaņā ar pirmo daļu.

2.   Pēc tam, kad Komisija būs saņēmusi pēdējo izdevumu deklarāciju par 2009. gadu, kura jāiesniedz vēlākais līdz 2010. gada 31. janvārim saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 883/2006 (6) 16. panta 2. punktu, Komisija aprēķinās maksimālās ELFLA ieguldījumu likmes, kuras var piemērot atlikušajā plānošanas perioda laikposmā, lai ievērotu ELFLA kopējās maksimālās ieguldījumu likmes, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 3. un 4. punktā. Datus par minēto aprēķinu un tā rezultātus paziņo dalībvalstīm līdz 2010. gada 15. februārim.

3.   Dalībvalstis līdz 2010. gada 15. martam paziņo Komisijai par jauno finansēšanas plānu, kurā ietvertas jaunas ELFLA ieguldījumu likmes atlikušajam plānošanas perioda laikposmam atbilstīgi maksimālajām likmēm, kuras Komisija aprēķinājusi saskaņā ar 2. punktu.

Ja dalībvalsts līdz minētajam datumam nav paziņojusi par jauno finansēšanas plānu vai ja paziņotais finansēšanas plāns neatbilst Komisijas aprēķinam par maksimālajām likmēm, minētais aprēķins kļūst automātiski piemērojams attiecīgās dalībvalsts lauku attīstības programmai, sākot no deklarācijas par maksājumu aģentūras izdevumiem 2010. gada pirmajā ceturksnī līdz pārskatītajam finanšu plānam, kas saderīgs ar Komisijas aprēķinātajām līdzfinansēšanas likmēm.

(3)

Regulas 38. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“38. pants

1.   Par vietējo rīcības grupu darbības izmaksām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 63. panta c) punktā, ir tiesības pretendēt uz Kopienas atbalstu 20 % apmērā no kopējiem valsts izdevumiem vietējai attīstības stratēģijai.

2.   Vietējās rīcības grupas var no kompetentajām maksājumu aģentūrām pieprasīt maksājuma avansu, ja šāda iespēja ir ietverta lauku attīstības programmā. Avansa apjoms nepārsniedz 20 % no valsts atbalsta, kas saistīts ar tekošajām izmaksām, un tā izmaksāšanas priekšnoteikums ir bankas garantija vai līdzvērtīga garantija, kas atbilst 110 % avansa apjomam. Garantiju atbrīvo vēlākais pēc vietējās attīstības stratēģijas noslēgšanas dienas.

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1975/2006 (7) 26. panta 5. punktu nepiemēro pirmajā daļā minētajiem maksājumiem.

(4)

Regulas 44. panta 2. punktu papildina ar šādu apakšpunktu:

“c)

ja saņēmēja saimniecību pilnībā vai daļēji nodod organizācijai, kuras galvenais mērķis ir vides apsaimniekošana vides saglabāšanas nolūkos, ja līdz ar nodošanu zemi paredzēts izmantot dabas aizsardzības nolūkiem un ja tas ir saistīts ar būtisku ieguvumu videi.”;

(5)

Regulas 53. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu.

“1.   Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var noteikt Regulas (EK) Nr. 1698/2005 31., 37. līdz 41. un 43. līdz 49. pantā paredzētā atbalsta līmeni, pamatojoties uz standarta izmaksām un standarta pieņēmumiem par negūtajiem ienākumiem.

Neskarot piemērojamo materiālu un valsts atbalsta procedūras noteikumus, pirmo daļu piemēro arī ieguldījumiem, kuri saistīti ar dabas mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu un ar augstvērtīgu dabas objektu attīstību, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 57. panta a) punktā.”

(6)

Regulas II un VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 883/2006 17. panta 1. punktam pievieno šādu otru daļu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, attiecībā uz dalībvalstu izdevumiem, kas samaksāti laikposmā no 2009. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim.Kopienas ieguldījumu aprēķina, pamatojoties uz finansēšanas plānu, kurš ir spēkā atsauces perioda pēdējā dienā.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(3)  OV L 144, 9.6.2009, 3. lpp.

(4)  OV L 368, 23.12.2006., 15. lpp.

(5)  OV L 171, 23.6.2006., 1. lpp.

(6)  OV L 171, 23.6.2006., 1. lpp.”

(7)  OV L 368, 23.12.2006., 74. lpp.”


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1974/2006 pielikumus groza šādi.

1)

II pielikuma A iedaļas 6.3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.3.

Indikatīvais budžets saistībā ar darbībām, kuras minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a pantā, no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim (16.a panta 3. punkta b) apakšpunkts) līdz summām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 69. panta 5.a punktā.

Ass/pasākums

ELFLA ieguldījums 2009.–2013. gadā

Ass 1

Pasākums Nr. 111

Pasākums …

Ass 1 kopā

Ass 2

Pasākums Nr. 211

Pasākums …

Ass 2 kopā

Ass 3

Pasākums Nr. 311

Pasākums Nr. 321

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, a) līdz f) punktā.

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā

Pasākums …

Ass 3 kopā

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, a) līdz f) punktā.

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā.

Ass 4

Pasākums Nr. 411

Pasākums Nr. 413

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, a) līdz f) punktā.

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā.

Pasākums …

Ass 4 kopā

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, a) līdz f) punktā.

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā.

Programma kopā

 

Asis 1, 2, 3 un 4 kopā, kas attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, a) līdz f) punktā.

Asis 3 un 4 kopā, kas attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā.”

 

2)

VII pielikuma A iedaļu groza šādi.

a)

Regulas 2. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Katrai dalībvalstij, kas saņem papildu finanšu resursus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 69. panta 5.a punktu pirmo reizi 2010. gadā iesniedzamajā gada pārskatā jāiekļauj atsevišķa nodaļa, kurā ietverta tāda pati analīze kā minēts pirmajā daļā attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar minētās regulas 16.a panta 1. punktā uzskaitītajām prioritātēm.”

b)

3.a punktu aizstāj ar šādu:

“3a.

Programmas finanšu īstenošana attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar jauniem uzdevumiem un platjoslas infrastruktūru, katram pasākumam norādot to izdevumu pārskatu, kas samaksāti saņēmējiem pēc 2009. gada 1. janvāra, par tiem darbības veidiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, un summām, kas paredzētas minētās regulas 69. panta 5.a punktā.

Tabulā, kurā apkopotas ziņas par šo darbību veidu finansiālo īstenošanu, ir vismaz šāda informācija:

Ass/pasākums

Gada maksājums – gads N

Kumulatīvie maksājumi no 2009. gada līdz gadam N

Pasākums Nr. 111

Pasākums …

 

 

Ass 1 kopā

Pasākums Nr. 211

Pasākums …

 

 

Ass 2 kopā

Pasākums Nr. 311

Pasākums Nr. 321

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, a) līdz f) punktā.

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā.

 

 

Pasākums …

 

 

Ass 3 kopā

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, a) līdz f) punktā.

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā

 

Pasākums Nr. 411

 

Pasākums Nr. 413

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, a) līdz f) punktā.

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā.

 

 

Pasākums …

 

 

Ass 4 kopā

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, a) līdz f) punktā.

Attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā.

Programma kopā

Asis 1, 2, 3 un 4 kopā, kas attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punktā, a) līdz f) punktā.

Asis 3 un 4 kopā, kas attiecas uz prioritātēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā.

…”


10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 483/2009

(2009. gada 9. jūnijs)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 820/2008, ar ko nosaka pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2320/2002 Komisijai nepieciešamības gadījumā ir jānosaka pasākumi, kas vajadzīgi, lai visā Kopienā ieviestu kopīgus pamatstandartus aviācijas drošības jomā. Šādi sīki izstrādāti pasākumi ir noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 820/2008 (2).

(2)

Pasākumi, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 820/2008 attiecībā uz pārvadājamo šķidrumu daudzuma ierobežojumiem pasažieriem, kuri ielido no trešām valstīm un pārsēžas Kopienas lidostās, ir jāpārskata, ņemot vērā tehnikas attīstību, izmaiņas lidostu darbībā un to ietekmi uz pasažieriem.

(3)

Pārskatīšanā konstatēts, ka šķidrumu daudzuma ierobežojumi pasažieriem, kuri ielido no trešām valstīm un pārsēžas Kopienas lidostās, rada zināmas grūtības šo lidostu darbā, kā arī rada neērtības šiem pasažieriem.

(4)

Komisija jo īpaši ir pārbaudījusi dažus drošības standartus konkrētu trešo valstu lidostās un atzinusi tos par pietiekamiem, turklāt šīm valstīm ir laba sadarbība ar Kopienu un tās dalībvalstīm. Tāpēc Komisija ir nolēmusi veikt pasākumus iepriekš minēto problēmu risināšanai attiecībā uz pasažieriem, kuriem līdzi ir minētajās lidostās pirkti šķidrumi.

(5)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 820/2008 attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 820/2008 1. papildinājumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 9. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 221, 19.8.2008., 8. lpp.


PIELIKUMS

Šādu tekstu pievieno 1. papildinājumam:

“—

Korejas Republika:

Seulas Incheon (ICN) lidosta,

Pusanas Gimhae (PUS) lidosta.”


10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 484/2009

(2009. gada 9. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1975/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1) un jo īpaši tās 51. panta 4. punktu, 74. panta 4. punktu un 91. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā grozījumus Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulās (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 73/2009, kā arī lai ieviestu savstarpēju atbilstību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 479/2008 (2), jāatjaunina Komisijas Regulā (EK) Nr. 1975/2006 (3) iekļautās atsauces uz minēto regulu.

(2)

Turklāt no 2009. gada 1. janvāra jāpiemēro Padomes 2009. gada 19. janvāra Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (4). Tādēļ jāpielāgo Regula (EK) Nr. 1975/2006, lai ņemtu vērā atsauces uz Regulu (EK) Nr. 73/2009.

(3)

Pieredze liecina, ka Regulā (EK) Nr. 1975/2006 ir nepilnības un novecojuši noteikumi, kas jānovērš vai jāsvītro, lai nodrošinātu teksta pareizu sapratni un atbilstību.

(4)

Dažiem Regulas (EK) Nr. 796/2004 noteikumiem, piemēram, 23.a panta noteikumiem, kas ļauj paziņot par pārbaudēm uz vietas, 68. panta noteikumiem, kas nosaka izņēmumus, piemērojot samazinājumus un nepiešķiršanu, un 71. panta 2. punktā paredzētajiem noteikumiem jābūt vispārēji piemērojamiem Regulas (EK) Nr. 1698/2005 mērķiem.

(5)

Piemērojot kontrolnoteikumus attiecībā uz lauku attīstības atbalstu par dažiem 2. un 4. ass pasākumiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1975/2006 II daļas I sadaļā, skaidrības labad jādod atsauce uz Regulā (EK) Nr. 796/2004 iekļauto lauksaimniecības zemes gabalu definīciju un principiem.

(6)

Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta iv) apakšpunktā minēto pasākumu, jāprecizē, ka prasība par 5 % pārbaužu minimumu ir jāpanāk pasākuma mērogā.

(7)

Pieredze liecina, ka jāprecizē daži noteikumi, jo īpaši attiecībā uz samazinājumiem, ja bijusi noteiktu platību pārdeklarēšana, ar dzīvniekiem saistīti pasākumi un samazinājumu uzkrāšanās.

(8)

Skaidrības labad jāgroza dažas atsauces uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) gadu, lai norādītu uz kalendāro gadu.

(9)

Regulas (EK) Nr. 1975/2006 noteikums par pārbaudāmo saņēmēju izvēli, lai pārbaudītu, vai tiek ievērota savstarpējā atbilstība, ir jāpārstrādā, lai ņemtu vērā Regulas (EK) Nr. 796/2004 grozīto 45. pantu, kā arī jāpievieno jauns mehānisms, lai palielinātu kontroles sistēmas efektivitāti.

(10)

Lai nodrošinātu samazinājumu konsekventu piemērošanu, ja nolaidības dēļ vai tīši nav ievērota savstarpējā atbilstība, jāprecizē savstarpējās atbilstības joma, kurā jāklasificē Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. panta 3. punktā minētais prasību minimums mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanai.

(11)

Samazinājumu piemērošanas secība samazinājumu uzkrāšanās gadījumā savstarpējās atbilstības sakarā ir jāgroza, lai nodrošinātu konsekventāku secību.

(12)

Lai aptvertu ar platību vai dzīvniekiem nesaistītus pasākumus, jāiekļauj prasība par kontrolziņojumu attiecībā uz pārbaudēm uz vietas saistībā ar atbalstu saskaņā ar 1. un 3. asi un dažiem pasākumiem saskaņā ar 2. un 4. asi.

(13)

Pieredze liecina, ka jāprecizē prasības par ikgadējo paziņojumu.

(14)

Informācija par visa veida pārbaužu rezultātiem jādara pieejama visām maksājumu aģentūrām, kas ir atbildīgas par dažādu atbalsta shēmu pārvaldību, lai tās, ja konstatējumi to pamato, vienlaikus var piemērot samazinājumus saistībā ar savstarpējo atbilstību un atbilstīgumu.

(15)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1975/2006.

(16)

Lai dalībvalstīm būtu pietiekami daudz laika pielāgot kontroles procedūras un lai novērstu atbildības problēmas, kas varētu rasties, ja piemērošanu sāk gada vidū, šī regula jāpiemēro no 2010. gada 1. janvāra. Tomēr, lai nodrošinātu juridisko noteiktību, atkāpe no samazinājumiem, pamatojoties uz 138. panta 1. punktu Komisijas 2004. gada 29. oktobra Regulā (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai (5), kas piemērojama saņēmējiem dalībvalstīs, kuras izmanto vienotā platībmaksājuma shēmu, ir jāsaglabā atbalsta pieteikumiem attiecībā uz 2009. kalendāro gadu.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1975/2006 groza šādi.

1)

Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Regulas (EK) Nr. 796/2004 piemērošana

Neskarot īpašus šīs regulas noteikumus, Regulas (EK) Nr. 796/2004 5., 22., 23. pantu, 23.a panta 1. punktu, 68., 69. pantu, 71. panta 2. punktu un 73. pantu piemēro mutatis mutandis.”

2)

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Regulas (EK) Nr. 796/2004 piemērošana

Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 10., 22. un 23. punktu un 9. pantu, 14. panta 1.a punktu, 18. un 21. pantu šajā sadaļā piemēro mutatis mutandis.

Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 1.a punktu, 6. panta 1. punktu un 8. panta 1. punktu arī piemēro mutatis mutandis. Tomēr pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta b) punkta iii), iv) un v) apakšpunktā, dalībvalstis var izveidot piemērotas alternatīvas sistēmas, lai atsevišķi identificētu platību, uz kuru attiecas atbalsts.”

3)

Regulas 8. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Maksājuma pieprasījumiem, uz kuriem attiecas šī sadaļa, mutatis mutandis piemēro Regulas (EK) Nr. 796/2004 11. panta 3. punktu, 12., 15. un 20. pantu. Papildus informācijai, kas izklāstīta minētās regulas 12. panta 1. punkta d) apakšpunktā, maksājuma pieprasījumā iekļauj arī informāciju, kas paredzēta minētajā noteikumā attiecībā uz nelauksaimnieciskās zemes gabaliem, par kuriem pieprasīts atbalsts.”

4)

Regulas 12. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   To pārbaužu kopskaits, kas ik gadus veiktas uz vietas un attiecas uz kalendārajā gadā iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem, aptver vismaz 5 % saņēmēju, uz kuriem attiecas saistības saskaņā ar vienu vai vairākiem pasākumiem atbilstīgi šai sadaļai. Tomēr attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta iv) apakšpunktā minēto pasākumu šī minimuma prasība jāizpilda pasākuma mērogā.

Pieteikumu iesniedzēji, kas, veicot administratīvās pārbaudes, atzīti par tādiem, kam nav tiesību pretendēt uz atbalstu, neietilpst to saņēmēju kopskaitā, kas minēti pirmajā daļā.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Saņēmējus, kuriem veic pārbaudes, kā minēts 1. punkta pirmajā daļā, izvēlas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 27. pantā izklāstītajiem kritērijiem.”

5)

Regulas 16. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Aprēķinu bāzi platībatkarīgo pasākumu atbalstam nosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 1., 3. un 7. punktam.

Šajā pantā saņēmēja deklarētās platības, par kurām saņem to pašu atbalsta likmi saskaņā ar noteiktu platībatkarīgo pasākumu, uzskata par tādām, kas veido vienu kultūraugu grupu. Tomēr, ja izmanto atbalsta summas, kas pakāpeniski samazinās, ņem vērā vidējo summu attiecībā uz attiecīgajām deklarētajām platībām.

Ja ir noteikts atbalsta maksimums par platību, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu, atbalsta pieteikumā norādīto hektāru skaitu samazina līdz noteiktajam maksimumam.

2.   Ja platība, kas deklarēta maksājumam par attiecīgo kultūraugu grupu, pārsniedz platību, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 3. punktu, atbalstu aprēķina, pamatojoties uz noteikto platību, ko samazina par divkāršotu starpību, ja starpība pārsniedz 3 % vai divus hektārus, bet ne vairāk kā 20 % no noteiktās platības.

Ja starpība ir lielāka par 20 % no noteiktās platības, par attiecīgo kultūraugu grupu atbalstu nepiešķir.

Ja starpība ir lielāka par 50 %, saņēmējam atkārtoti nepiešķir atbalstu, kas nepārsniedz summu, kura atbilst deklarētās platības un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 3. punktu noteiktās platības starpībai.”;

b)

svītro 3. punktu;

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Atkāpjoties no 2. punkta un 3. punkta pirmās daļas, saņēmējiem dalībvalstīs, kuras izmanto vienotā platībmaksājuma shēmu, kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 (6) 122. pantā, un ja starpība starp deklarēto un noteikto platību ir lielāka par 3 %, bet ne vairāk kā 30 % no noteiktās platības, piešķiramo summu attiecībā uz 2009. kalendārā gada atbalsta pieteikumiem samazina par divkāršotu konstatēto starpību.

Ja starpība ir lielāka par 30 % no noteiktās platības, par 2009. kalendāro gadu atbalstu nepiešķir.

d)

minētā panta 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem:

“5.   Ja atšķirība starp deklarēto platību un platību, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 3. punktu, radusies tīša pārkāpuma rezultātā, saņēmējam atņem tiesības saņemt atbalstu, kas tam pienāktos saskaņā ar minēto pantu, par atbilstošo kalendāro gadu attiecībā uz attiecīgo platībatkarīgo pasākumu, ja minētā starpība ir lielāka par 0,5 % no noteiktās platības vai lielāka par vienu hektāru.

Turklāt, ja starpība ir lielāka par 20 % no noteiktās platības, saņēmējam atkārtoti nepiešķir atbalstu, kas nepārsniedz summu, kura atbilst starpībai starp deklarēto platību un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 3. punktu noteikto platību.

6.   Summu, ko veido nepiešķiršana, kas paredzēta šā panta 2. punkta trešajā daļā un 5. punktā, kompensē no atbalsta maksājumiem atbilstīgi jebkuram atbalsta pasākumam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 vai Regulu (EK) Nr. 73/2009, uz kuru ir tiesīgs attiecīgais saņēmējs saistībā ar pieteikumiem, kurus viņš iesniedzis trijos kalendārajos gados pēc tā kalendārā gada, kurā notika konstatācija. Ja minēto summu nevar pilnībā kompensēt no šiem maksājumiem, tad atlikumu anulē.”

6)

Regulas 17. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Aprēķina bāzi to pasākumu atbalstam, kas saistīti ar dzīvniekiem, nosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 57. pantam.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 796/2004 59. panta 2. punkta trešās daļas un 59. panta 4. punkta otrās daļas, summu, ko veido nepiešķiršana, kompensē no atbalsta maksājumiem atbilstīgi jebkuram atbalsta pasākumam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 vai Regulu (EK) Nr. 73/2009, uz kuru ir tiesīgs attiecīgais saņēmējs to pieteikumu sakarā, kurus viņš iesniedzis trijos kalendārajos gados pēc tā kalendārā gada, kurā notika konstatācija. Ja minēto summu nevar pilnībā kompensēt no minētajiem maksājumiem, tad atlikumu anulē.”

7)

Regulas 18. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja pārkāpums ir tīšs, saņēmējs attiecīgajā un turpmākajā kalendārajā gadā tiek izslēgts no attiecīgā pasākuma.”;

b)

svītro 4. punktu.

8)

Regulas 19. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Savstarpējās atbilstības ievērošanas pārbaudei piemēro Regulas (EK) Nr. 73/2009 4. panta 2. punktu un 22. pantu, Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 2., 2.a, 31. līdz 36. punktu, kā arī 41., 42., 43., 46., 47. un 48. pantu.”

9)

Regulas 20. un 21. pantu aizstāj ar šādiem:

“20. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Kompetentā kontroles iestāde attiecībā uz prasībām vai standartiem, par ko tā ir atbildīga, veic pārbaudes uz vietas vismaz 1 % visu saņēmēju, kas ir iesnieguši maksājuma pieprasījumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i) līdz v) apakšpunktam un b) punkta i), iv) un v) apakšpunktam.

2.   Piemēro Regulas (EK) Nr. 796/2004 44. panta 1. punkta otro un trešo daļu un 44. panta 1.a un 2. punktu.

21. pants

Kontrolizlases izraudzīšanās

1.   Regulas (EK) Nr. 796/2004 45. panta 1., 1.a un 1.b punktu piemēro, lai izvēlētos kontrolizlasi, lai veiktu pārbaudes uz vietas, kas minētas šīs regulas 20. pantā.

2.   Saņēmēji, kas jāpārbauda atbilstīgi 20. pantam, jāizraugās no to saņēmēju izlases, kuri jau ir izraudzīti, ievērojot 12. pantu, un uz kuriem attiecas attiecīgās prasības vai standarti.

3.   Tomēr to saņēmēju izlases, kuri jāpārbauda saskaņā ar šīs regulas 20. pantu, var izraudzīties no saņēmēju kopas, kas iesnieguši maksājuma pieprasījumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i) līdz v) apakšpunktu un b) punkta i), iv) un v) apakšpunktu un kuriem jāievēro attiecīgās prasības vai standarti.

4.   Var nolemt apvienot 2. un 3. punktā noteikto procedūru piemērošanu, ja šāda apvienošana paaugstina kontroles sistēmas efektivitāti.”

10)

Regulas 22. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Attiecībā uz samazinājumiem vai izslēgšanu, kas jāpiemēro, ja ir konstatēts, ka nav ievērota savstarpējā atbilstība, piemēro Regulas (EK) Nr. 73/2009 22. pantu un Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 2., 2.a un 31. līdz 36. punktu, 41. pantu un 65. panta 4. punktu.”

11)

Regulas 23. un 24. pantu aizstāj ar šādiem:

“23. pants

Samazinājumu un izslēgšanas aprēķināšana

1.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1698/2005 51. panta 2. punktu, ja konstatēta neatbilstība, samazinājumu piemēro tai atbalsta kopsummai atbilstīgi minētās regulas 36. panta a) punkta i) līdz v) apakšpunktam un b) punkta i), iv) un v) apakšpunktam, kas ir piešķirta vai ir jāpiešķir attiecīgajam saņēmējam, ņemot vērā maksājuma pieprasījumus, ko viņš ir iesniedzis vai arī iesniegs pārkāpuma konstatējuma kalendārajā gadā.

Ja neatbilstība pieļauta saņēmēja nolaidības dēļ, samazinājumu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 66. pantā izklāstītajiem noteikumiem.

Ja ir pieļauta tīša neatbilstība, samazinājumu aprēķina atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 67. panta 1. punktam.

2.   Lai aprēķinātu 1. punktā minēto samazinājumu, prasību minimumu mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. panta 3. punktā, uzskata par daļu no jomas “vide” un attiecīgi “sabiedrības, dzīvnieku un augu veselība”, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 73/2009 5. panta 1. punktā. Tās abas ir pielīdzinātas “tiesību aktam” Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 32. punkta nozīmē.

24. pants

Samazinājumu uzkrāšanās

Ja ir uzkrājušies samazinājumi, tos vispirms piemēro saskaņā ar šīs regulas 16. un 17. pantu, tad – saskaņā ar šīs regulas 18. pantu, pēc tam par novēlotu pieteikuma iesniegšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 21. pantu, tad saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 14. panta 1.a punktu un visbeidzot saskaņā ar šīs regulas 22. un 23. pantu.”

12)

Regulas 27. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Pārbaudītajiem izdevumiem jāatbilst vismaz 4 % no attaisnotajiem publisko līdzekļu izdevumiem, kas katru kalendāro gadu deklarēti Komisijai, un vismaz 5 % no attaisnoto publisko līdzekļu izdevumiem, kas Komisijai deklarēti visā plānošanas periodā.”;

b)

svītro 5. punktu.

13)

Regulas 28. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ka saņēmējs iesniegtos maksājuma pieprasījumus var apliecināt ar grāmatvedības vai citiem dokumentiem, kas ir atbalstīto darbību veicēja uzņēmuma vai organizācijas rīcībā.”

14)

Iekļauj šādu 28.a pantu:

“28.a pants

Kontroles ziņojums

Uz pārbaudēm uz vietas, kas veiktas saskaņā ar šo iedaļu, attiecina kontroles ziņojumu. Regulas (EK) Nr. 796/2004 28. pantu piemēro mutatis mutandis.”

15)

Regulas 30. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ex post pārbaudes katru kalendāro gadu veic par vismaz 1 % katra kalendārā gada attaisnotajiem publisko līdzekļu izdevumiem attiecībā uz 1. punktā minētajām darbībām, par kurām no ELFLA veikts galīgais maksājums. Tās veic 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada.”

16)

Regulas 31. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punkta ceturto daļu aizstāj šādu:

“Taču samazinājumu nepiemēro, ja saņēmējs var pierādīt, ka nav vainojams pie neattaisnotās summas iekļaušanas pieprasījumā.

Samazinājumus mutatis mutandis piemēro neattaisnotajiem izdevumiem, kas konstatēti pārbaudēs saskaņā ar 27. un 30. pantu.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja konstatē, ka saņēmējs tīši ir sniedzis nepatiesu deklarāciju, attiecīgo darbību izslēdz no ELFLA atbalsta un atgūst visas par šo darbību jau izmaksātās summas. Turklāt saņēmēju attiecīgajā un turpmākajā kalendārajā gadā izslēdz no tā atbalsta saņemšanas, ko piešķir par šo pasākumu.”;

c)

svītro 3. punktu.

17)

Regulas 34. pantu aizstāj ar šādu:

“34. pants

Paziņojumi

Dalībvalstis katru gadu līdz 15. jūlijam iesniedz Komisijai ziņojumu par:

a)

to maksājuma pieprasījumu pārbaužu rezultātiem, kuri iesniegti saskaņā ar I sadaļu iepriekšējā kalendārajā gadā un kuri attiecas uz šādiem punktiem:

i)

maksājuma pieprasījumu skaitu par katru pasākumu, šo pieprasījumu kopējo pārbaudīto summu, kā arī to kopējo platību un to dzīvnieku kopskaitu, uz ko attiecās pārbaudes uz vietas atbilstīgi 12. un 20. pantam;

ii)

platībatkarīgo atbalsta maksājumu – kopīgo platību, kas sadalīta pa individuālā atbalsta shēmām;

iii)

pasākumiem, kas saistīti ar dzīvniekiem, – dzīvnieku kopskaitu, kas sadalīts pa individuālā atbalsta shēmām;

iv)

veikto pārbaužu rezultātiem, norādot samazinājumus un izslēgšanu, kas piemērota, ievērojot 16., 17., 18. un 23. pantu;

b)

administratīvo pārbaužu rezultātiem par pasākumiem, kas saskaņā ar II sadaļu veikti iepriekšējā kalendārajā gadā, ievērojot 26. pantu, un samazinājumiem un izslēgšanu, kas piemērota, ievērojot 31. pantu;

c)

pārbaužu uz vietas rezultātiem par pasākumiem saskaņā ar II sadaļu, kas veido vismaz 4 % no publisko līdzekļu izdevumiem, kuri deklarēti Komisijai iepriekšējā kalendārajā gadā, ievērojot 27. pantu, un samazinājumiem un izslēgšanu, kas piemērota, ievērojot 31. pantu;

d)

to ex post pārbaužu rezultātiem, kas veiktas iepriekšējā kalendārajā gadā saskaņā ar 30. pantu, norādot veikto pārbaužu skaitu, pārbaudīto izdevumu summu un samazinājumus vai izslēgšanu, kas piemērota, ievērojot 31. pantu.”

18)

Regulas 36. pantu aizstāj ar šādu:

“36. pants

Ziņojumi par kontrolēm maksājumu aģentūrām

1.   Ja attiecībā uz saņēmēju vairāk nekā viena maksājumu aģentūra ir atbildīga par dažādu maksājumu pārvaldību, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i) līdz v) apakšpunktā un b) punkta i), iv) un v) apakšpunktā, Regulas (EK) Nr. 73/2009 2. panta d) punktā un Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 (7) 11., 12. un 98. pantā, dalībvalstis nodrošina, ka visus pārkāpumus un attiecīgā gadījumā atbilstošos samazinājumus un izslēgšanu dara zināmus visām šajos maksājumos iesaistītajām maksājumu aģentūrām.

2.   Ja pārbaudes neveic maksājumu aģentūra, dalībvalsts nodrošina, ka maksājumu aģentūra saņem pietiekamu informāciju par veiktajām pārbaudēm. Maksājumu aģentūra nosaka, kāda informācija tai ir vajadzīga.

Informāciju, kas minēta pirmajā daļā, var iesniegt ziņojuma veidā par katru veikto pārbaudi vai vajadzības gadījumā kopsavilkuma ziņojuma veidā.

3.   Ir jābūt pietiekamai revīzijas liecībai. Pielikumā ir indikatīvs prasību apraksts attiecībā uz informāciju, kas jāiekļauj pietiekamās revīzijas liecībās.

4.   Maksājumu aģentūrai ir tiesības pārbaudīt citu iestāžu veikto pārbaužu kvalitāti un saņemt jebkuru savu funkciju veikšanai vajadzīgo informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra, izņemot 1. panta 5. punkta c) apakšpunktu, ko piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 9. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp.

(3)  OV L 368, 23.12.2006., 74. lpp.

(4)  OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.

(5)  OV L 345, 20.11.2004., 1. lpp.

(6)  OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.”;

(7)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.”


10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 485/2009

(2009. gada 9. jūnijs),

ar ko attiecībā uz tiludronskābi un dzelzs fumarātu groza II pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1), un jo īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumus, ko sagatavojusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Visas farmakoloģiski aktīvās vielas, kuras Kopienā izmanto veterinārajās zālēs, kas paredzētas produktīvajiem dzīvniekiem, jānovērtē saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90.

(2)

Pašlaik tiludronskābe dinātrija sāls formā ir iekļauta Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā tikai zirgu dzimtas sugām intravenozai lietošanai.

(3)

Veterināro zāļu komiteja (turpmāk VZK) ir saņēmusi pieteikumu pašreizējo ierakstu par tiludronskābi dinātrija sāls formā attiecināt uz mājputniem. Pārbaudījusi pieejamos datus par pētījumiem attiecībā uz atliekām mājputnos, VZK secināja, ka attiecībā uz mājputniem nav jānosaka maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi (MAD) tiludronskābei dinātrija sāls formā.

(4)

Tomēr, paturot prātā faktu, ka atlieku pētījumus veica tikai pēc vielas ievadīšanas zem ādas, un ņemot vērā, ka 12–24 stundas pēc ievadīšanas atliekas no audiem, ieskaitot injekcijas vietu, uzņem 88 % apmērā no paredzētās pieļaujamās dienas devas, VZK secināja, ka papildu attiecinājums iespējams tikai parenterālai lietošanai dējējputniem un vaislas putniem. Tādēļ pašreizējais ieraksts Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā attiecībā uz tiludronskābi dinātrija sāls formā jāgroza, lai šo vielu varētu lietot parenterāli mājputniem (dējējputniem un vaislas putniem).

(5)

Viela dzelzs fumarāts pašlaik nav iekļauta Regulas (EEK) Nr. 2377/90 pielikumos.

(6)

VZK ir saņēmusi pieteikumu izvērtēt, vai uz dzelzs fumarātu jāattiecina novērtējumi, ko veic citiem dzelzs sāļiem, kas iekļauti Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā, lai tos varētu lietot visām produktīvajām sugām.

(7)

VZK, pārbaudījusi veiktos novērtējumus un ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/2/EK (2) fumārskābe ir atļauta pārtikas piedeva, VZK secināja, ka novērtējumi, ko veic vielām, kas iekļautas Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā, jāattiecina arī uz dzelzs fumarātu. VZK uzskatīja, ka dzelzs fumarātam nav vajadzīgs papildu novērtējums un ka nav jānosaka dzelzs fumarāta MAD. Tā ieteica iekļaut minēto vielu II pielikumā attiecība uz visam produktīvajām sugām. Tāpēc šī viela jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā attiecībā uz visām produktīvajām sugām.

(8)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2377/90.

(9)

Līdz šīs regulas piemērošanai ir jāatvēl pietiekams laikposms, lai dalībvalstis, ņemot vērā šīs regulas noteikumus, varētu izdarīt visus pielāgojumus, kas šīs regulas dēļ var būt vajadzīgi attiecīgo veterināro zāļu tirdzniecības atļaujās, kuras ir piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (3).

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 9. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 9. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp.

(2)  OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp.

(3)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumu groza šādi.

a)

Pielikuma 2. punktā ierakstu “Tiludronskābe, tās dinātrija sāls” aizstāj ar šādu:

2.   Organiskie savienojumi

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)

Dzīvnieku suga

Citi noteikumi

“Tiludronskābe (dinātrija sāls formā)

Zirgi

Tikai intravenozai lietošanai

Mājputni

Parenterālai lietošanai tikai dējējputniem un vaislas putniem”

b)

Pielikuma 3. punktā aiz ieraksta “Dzelzs dekstrāns” iekļauj šādu ierakstu “Dzelzs fumarāts”:

3.   Vielas, ko parasti atzīst par nekaitīgām

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)

Dzīvnieku suga

Citi noteikumi

“Dzelzs fumarāts

Visas produktīvās sugas”

 


10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 486/2009

(2009. gada 9. jūnijs),

ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2008./2009. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 945/2008 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 464/2009 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 945/2008 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 10. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 9. jūnija

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 258, 26.9.2008., 56. lpp.

(4)  OV L 139, 5.6.2009., 22. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2009. gada 10. jūnija piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

28,35

2,78

1701 11 90 (1)

28,35

7,36

1701 12 10 (1)

28,35

2,65

1701 12 90 (1)

28,35

6,93

1701 91 00 (2)

31,93

9,27

1701 99 10 (2)

31,93

4,76

1701 99 90 (2)

31,93

4,76

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


DIREKTĪVAS

10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/36


PADOMES DIREKTĪVA 2009/55/EK

(2009. gada 25. maijs)

par atbrīvojumiem no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts

(Kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā

(1)

Padomes Direktīva 83/183/EEK (1983. gada 28. marts) par atbrīvojumiem no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts (3), ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Lai dalībvalstu iedzīvotāji labāk apzinātos Kopienas darbības, būtu jāsaglabā pasākumi privātpersonu labā, lai Kopienā nodrošinātu iekšējā tirgus apstākļus.

(3)

Nodokļu šķēršļi privātpersonu personīgo lietu ievešanai dalībvalstī no citas dalībvalsts var jo īpaši traucēt personu brīvu pārvietošanos Kopienā. Tādēļ šie šķēršļi, cik vien iespējams, būtu jānovērš, ieviešot atbrīvojumus no nodokļiem.

(4)

Šie atbrīvojumi no nodokļiem var attiekties vienīgi uz lietu ievešanu, kas nav komerciāla vai spekulatīva. Tāpēc atbrīvojumu piemērošanai būtu jānosaka ierobežojumi un nosacījumi.

(5)

Ņemot vērā to, ka akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa jomās ir pieņemti saskaņošanas noteikumi, noteikumi par atbrīvojumiem no nodokļiem un beznodokļu summām ir kļuvuši lieki minētajās jomās.

(6)

Šī direktīva nedrīkstētu iespaidot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem, kad tām attiecīgās direktīvas jātransponē savos tiesību aktos, kā izklāstīts I pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1.   Saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem un turpmāk paredzētajos gadījumos ikviena dalībvalsts no patēriņa nodokļiem, ko parasti piemēro šādām lietām, atbrīvo personiskās lietas, ko privātpersonas galīgi ieved no citas dalībvalsts.

2.   Šī direktīva neattiecas uz:

a)

pievienotās vērtības nodokli;

b)

akcīzes nodokli;

c)

īpašiem un/vai periodiskiem nodokļiem, kas saistīti ar 1. punktā minēto lietu izmantošanu valstī, piemēram, uz nodokļiem par mehānisko transportlīdzekļu reģistrāciju, ceļu nodokļiem un samaksu par televīziju.

2. pants

Nosacījumi attiecībā uz lietām

1.   Šajā direktīvā par “personīgām lietām” uzskata lietas, ko attiecīgās personas izmanto personīgām vajadzībām vai savas mājsaimniecības vajadzībām. Šo lietu veids vai daudzums nedrīkst liecināt par jebkādiem komerciāliem nolūkiem, un tās nedrīkst būt paredzētas saimnieciskai darbībai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (5) 9. panta 1. punkta un 10. līdz 13. panta nozīmē. Tomēr par personīgām lietām uzskata arī rīkus un instrumentus, kas vajadzīgi attiecīgās personas profesionālajai darbībai.

2.   Šīs direktīvas 1. pantā paredzēto atbrīvojumu piešķir personīgajām lietām:

a)

kas iegūtas saskaņā ar kādas dalībvalsts iekšējā tirgus vispārējiem nodokļu uzlikšanas noteikumiem un kam sakarā ar izvešanu no izcelsmes dalībvalsts nepiemēro nekādu atbrīvojumu no patēriņa nodokļiem vai nekādu šo nodokļu atmaksāšanu. Šīs direktīvas piemērošanas nolūkā uzskata, ka šie noteikumi ir ievēroti, ja lietas ir iegūtas Direktīvas 2006/112/EK 151. pantā minētajos apstākļos, izņemot minētā panta 1. punkta pirmās daļas e) apakšpunktu;

b)

ko attiecīgā persona ir izmantojusi pirms dzīvesvietas maiņas vai pirms otrās dzīvesvietas iekārtošanas. Dalībvalstis var pieprasīt, lai mehāniskos transportlīdzekļus (tostarp piekabes), autopiekabes, pārvietojamās mājas, izpriecu ceļojumu kuģus un privātus gaisa kuģus attiecīgā persona būtu izmantojusi vismaz sešus mēnešus pirms dzīvesvietas maiņas.

Attiecībā uz a) apakšpunkta otrajā teikumā minētajām lietām dalībvalstis var pieprasīt, lai:

i)

mehāniskos transportlīdzekļus (tostarp piekabes), autopiekabes, pārvietojamās mājas, izpriecu ceļojumu kuģus un privātus gaisa kuģus attiecīgā persona būtu izmantojusi vismaz 12 mēnešus pirms dzīvesvietas maiņas;

ii)

citas lietas attiecīgā persona būtu izmantojusi vismaz sešus mēnešus pirms dzīvesvietas maiņas.

3.   Kompetentās iestādes pieprasa pierādījumus tam, ka 2. punkta noteikumi ir ievēroti attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (tostarp piekabēm), autopiekabēm, pārvietojamām mājām, izpriecu ceļojumu kuģiem un privātiem gaisa kuģiem. Par citām lietām tās šādus pierādījumus pieprasa tikai tad, ja ir nopietnas aizdomas par krāpšanu.

3. pants

Ievešanas nosacījumi

Lietu ievešanu var veikt vienu vai vairākas reizes termiņos, kas paredzēti, attiecīgi, 7. līdz 10. pantā.

4. pants

Pienākumi pēc ievešanas

Ievestos mehāniskos transportlīdzekļus (tostarp piekabes), autopiekabes, pārvietojamās mājas, izpriecu ceļojumu kuģus un privātus gaisa kuģus nedrīkst pārdot, iznomāt vai aizdot 12 mēnešos pēc to ievešanas ar atbrīvojumu no nodokļiem, izņemot apstākļos, ko galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes atzīst par pienācīgi attaisnojošiem.

5. pants

Īpaši nosacījumi attiecībā uz dažām lietām

Ievedot jājamzirgus, mehāniskos transportlīdzekļus (tostarp piekabes), autopiekabes, pārvietojamās mājas, izpriecu ceļojumu kuģus un privātus gaisa kuģus, atbrīvojumu piešķir tikai tad, ja privātpersona pārceļ savu pastāvīgo dzīvesvietu uz galamērķa dalībvalsti.

6. pants

Vispārīgi noteikumi dzīvesvietas noteikšanai

1.   Šīs direktīvas piemērošanai “pastāvīga dzīvesvieta” nozīmē vietu, kur persona uzturas parasti, t. i., vismaz 185 dienas kalendārā gada laikā, privātu vai profesionālu saistību dēļ, vai gadījumā, ja personai nav profesionālu saistību – privātu saistību dēļ, kas nosaka ciešu saikni ar vietu, kurā šī persona dzīvo.

Personai, kuras profesionālās un privātās saistības ir atšķirīgās vietās un kurai tādēļ pārmaiņus nākas uzturēties dažādās vietās, kas atrodas divās vai vairākās dalībvalstīs, par pastāvīgo dzīvesvietu uzskata to vietu, ar kuru tai ir privātas saistības, ar noteikumu, ka persona tur regulāri atgriežas. Šis pēdējais nosacījums nav jāizpilda, ja persona atrodas dalībvalstī uz noteiktu laiku, lai veiktu kādu uzdevumu. Mācības universitātē vai skolā neuzskata par pastāvīgās dzīvesvietas maiņu.

2.   Privātpersonas pierāda savas pastāvīgās dzīvesvietas atrašanās vietu ar jebkādiem līdzekļiem, piemēram, ar personas apliecību vai jebkuru citu derīgu dokumentu.

3.   Ja galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes apšauba ziņojuma ticamību, kas saskaņā ar 2. punktu iesniegts par pastāvīgo dzīvesvietu, vai arī lai veiktu īpašu pārbaudi, tās var pieprasīt jebkādu informāciju vai papildpierādījumus.

II   NODAĻA

PERSONĪGO LIETU IEVEŠANA SAKARĀ AR PASTĀVĪGĀS DZĪVESVIETAS MAIŅU

7. pants

1.   Šīs direktīvas 1. pantā paredzēto atbrīvojumu, ievērojot 2. līdz 5. pantu, piešķir personīgo lietu ievešanai, ko veic privātpersona, kas maina pastāvīgo dzīvesvietu.

Neskarot nekādas varbūtēji piemērojamās Kopienas tranzīta procedūras, atbrīvojuma piešķiršanas nolūkā uz vienkāršas lapas sagatavo lietu sarakstu, kam pēc attiecīgās valsts pieprasījuma pievieno deklarāciju, kuras formu un saturu nosaka saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (6) 248.a panta 2. punktā minēto procedūru. Nevar prasīt, lai lietu sarakstā būtu norādīta to vērtība.

2.   Pēdējās lietas ir jāieved, vēlākais, 12 mēnešus pēc pastāvīgās dzīvesvietas maiņas. Ja saskaņā ar 3. pantu lietu ievešanu minētajā termiņā veic vairākkārt, tad vienīgi pirmajā ievešanas reizē dalībvalstis var prasīt iesniegt pilnīgu sarakstu, uz ko vēlāk citās ievešanas reizēs var atsaukties arī citi muitas punkti. Šo sarakstu var papildināt, par to vienojoties ar galamērķa dalībvalsts kompetentām iestādēm.

III   NODAĻA

PERSONĪGO LIETU IEVEŠANA SAISTĪBĀ AR OTRĀS DZĪVESVIETAS IEKĀRTOŠANU VAI AIZIEŠANU NO TĀS

8. pants

1.   Šīs direktīvas 1. pantā paredzēto atbrīvojumu, ievērojot 2. līdz 5. pantu, piešķir personīgo lietu ievešanai, ko veic privātpersona, lai iekārtotu otro dzīvesvietu.

Atbrīvojumu piemēro tikai tad, ja:

a)

attiecīgā persona ir otrās dzīvesvietas īpašniece vai arī to īrē vismaz 12 mēnešus;

b)

ievestās lietas atbilst otrās dzīvesvietas normālam aprīkojumam.

2.   Ievērojot 1. punktu, atbrīvojumu, piešķir arī tad, ja pēc otrās dzīvesvietas atstāšanas lietas ieved pastāvīgajā dzīvesvietā vai citā otrajā dzīvesvietā, ar noteikumu, ka šīs lietas tiešām ir piederējušas attiecīgai personai un ka viņa tās ir lietojusi pirms otrās dzīvesvietas iekārtošanas.

Pēdējās lietas ir jāieved, vēlākais, 12 mēnešus pēc otrās dzīvesvietas atstāšanas.

IV   NODAĻA

LIETU IEVEŠANA SAKARĀ AR LAULĪBĀM

9. pants

1.   Neskarot 2. līdz 5. pantu, jebkurai personai sakarā ar laulībām ievedot dalībvalstī, uz kuru tā ir paredzējusi pārcelt savu pastāvīgo dzīvesvietu, personīgās lietas, kas ir tās īpašumā vai ko tā izmanto, ir tiesības uz atbrīvojumu no 1. panta 1. punktā minētajiem nodokļiem, ievērojot šādus noteikumus:

a)

ievešanu veic laikposmā, kas sākas divus mēnešus pirms noteiktās laulību dienas un beidzas četrus mēnešus pēc faktiskās laulību dienas;

b)

attiecīgā persona sniedz pierādījumus tam, ka laulības ir notikušas vai ir sāktas ar laulībām saistītās formalitātes.

2.   Atbrīvojumu piemēro arī dāvanām, ko parasti dāvina sakarā ar laulībām un ko persona, kura atbilst 1. punkta noteikumiem, saņem no personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir dalībvalstī, kas nav galamērķa dalībvalsts. Atbrīvojumu piemēro dāvanām, kuru vienības vērtība nav lielāka par EUR 350. Dalībvalstis tomēr var piemērot atbrīvojumu, ja vērtība ir lielāka par EUR 350, ar noteikumu, ka katras no nodokļiem atbrīvotās dāvanas vērtība nav lielāka par EUR 1 400.

3.   Dalībvalstis atbrīvojuma piešķiršanu var saistīt ar pienācīgas garantijas sniegšanu, ja ievešanu veic pirms laulību dienas.

4.   Ja privātpersona nesniedz pierādījumu par savām laulībām četros mēnešos pēc paredzētās laulību dienas, nodokļu samaksas pienākums rodas ievešanas dienā.

V   NODAĻA

TĀDU MANTOJUMA ATSTĀJĒJA PERSONĪGO LIETU IEVEŠANA, KAS IEGŪTAS MANTOŠANAS CEĻĀ

10. pants

Atkāpjoties no 2. panta 2. un 3. punkta, 4. panta un 5. panta 2. punkta, bet neskarot citus noteikumus 2., 3. un 5. panta noteikumus, jebkura privātpersona, kas mantošanas ceļā (causa mortis) iegūst īpašuma vai lietojuma tiesības uz mantojuma atstājēja personīgajām lietām, kas atrodas dalībvalstī, var ar atbrīvojumu no 1. panta 1. punktā paredzētiem nodokļiem ievest šīs lietas citā dalībvalstī, kur ir tās dzīvesvieta, ievērojot šādus noteikumus:

a)

privātpersona iesniedz galamērķa dalībvalsts kompetentajām iestādēm apliecinājumu, kas apstiprina ievedamo lietu iegūšanu mantošanas ceļā un ko izsniedzis notārs vai cita kompetenta struktūra izcelsmes dalībvalstī;

b)

lietu ieved ne vēlā kā divus gadus pēc dienas, kad privātpersona iegūst to valdījumā.

VI   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

1.   Dalībvalstis cenšas pēc iespējas samazināt formalitātes ievešanai, ko privātpersonas veic, ievērojot šajā direktīvā noteiktos ierobežojumus un noteikumus, un izvairīties no ievešanas formalitātēm, kas saistītas ar pārbaudēm, kuru dēļ, ieceļojot galamērķa dalībvalstī, jāveic daudzas izkraušanas un iekraušanas.

2.   Dalībvalstis ir tiesīgas uzturēt spēkā un/vai ieviest liberālākus noteikumus atbrīvojumu no nodokļiem piešķiršanai, nekā noteikts šajā direktīvā, izņemot tos, kas paredzēti 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

3.   Neskarot 2. panta 2. punktu, dalībvalstis, pamatojoties uz šo direktīvu, nevar Kopienā piemērot mazāk labvēlīgus atbrīvojumus no nodokļiem par tiem, kurus tās piemēro personīgo lietu importam, ko veic privātpersonas no trešām valstīm.

12. pants

1.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, un jo īpaši tos, kas izriet no 11. panta 2. un 3. punkta piemērošanas. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

2.   Reizi divos gados Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu dalībvalstīs.

13. pants

Atceļ Direktīvu 83/183/EEK, kā tā grozīta ar I pielikuma A daļā uzskaitītajām direktīvām, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz I pielikuma B daļā izklāstītajiem termiņiem, kad tām attiecīgās direktīvas jātransponē savos tiesību aktos un jāpiemēro.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

14. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

15. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 25. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. ŠEBESTA


(1)  2008. gada 16. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2008. gada 17. septembra Atzinums (OV C 77, 31.3.2009., 148. lpp.).

(3)  OV L 105, 23.4.1983., 64. lpp.

(4)  Sk. I pielikuma A daļu.

(5)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(6)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tās turpmāko grozījumu sarakstu

(kā minēts 13. pantā)

Padomes Direktīva 83/183/EEK

(OV L 105, 23.4.1983., 64. lpp.).

 

Padomes Direktīva 89/604/EEK

(OV L 348, 29.11.1989., 28. lpp.).

 

Padomes Direktīva 91/680/EEK,

(OV L 376, 31.12.1991., 1. lpp.).

tikai 2. panta 2. punkta trešais ievilkums

Padomes Direktīva 92/12/EEK

(OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.).

tikai 23. panta 3. punkta otrais ievilkums

B   DAĻA

Termiņi transponēšanai valstu tiesību aktos

(kā minēts 13. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

83/183/EEK

1984. gada 1. janvāris

89/604/EEK

1990. gada 1. jūlijs

91/680/EEK

1993. gada 1. janvāris (1)

92/12/EEK

1993. gada 1. janvāris (2)


(1)  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai pasākumi, kas tādējādi pielāgoti Direktīvas 91/680/EEK 1. panta 1. līdz 20. punktam un 22., 23. un 24. punktam un 2. pantam, stātos spēkā 1993. gada 1. janvārī.

(2)  Attiecībā uz 9. panta 3. punktu Dānijas Karalistei ir atļauts normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šos noteikumus, ieviest ne vēlāk kā līdz 1993. gada 1. janvārim.


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 83/183/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts

2. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts

2. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts

2. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts

2. panta 2. punkta otrās daļas ievadfrāze

2. panta 2. punkta otrās daļas ievadfrāze

2. panta 2. punkta otrās daļas pirmais ievilkums

2. panta 2. punkta otrās daļas i) punkts

2. panta 2. punkta otrās daļas otrais ievilkums

2. panta 2. punkta otrās daļas ii) punkts

2. panta 2. punkta otrās daļas pēdējais teikums

2. panta 3. punkts

2. panta 3. punkts

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

5. pants

6. pants

6. pants

7. panta 1. punkta a) apakšpunkts

7. panta 1. punkta pirmā daļa

7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

7. panta 1. punkta otrā daļa

7. panta 2. punkts

7. panta 2. punkts

8. panta 1. punkta pirmā daļa

8. panta 1. punkta pirmā daļa

8. panta 1. punkta otrās daļas ievadfrāze

8. panta 1. punkta otrās daļas ievadfrāze

8. panta 1. punkta otrās daļas i) un ii) apakšpunkts

8. panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunkts

8. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

9., 10 un 11. pants

9., 10 un 11. pants

12. panta 1. punkts

12. panta 2. punkts

12. panta 1. punkts

12. panta 3. punkts

12. panta 2. punkts

13. pants

14. pants

13. pants

15. pants

I pielikums

II pielikums


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/42


ĀAK UN EK VĒSTNIEKU KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 2/2009

(2009. gada 16. februāris),

ar ko ieceļ amatā Uzņēmumu attīstības centra (UAC) direktoru

(2009/435/EK)

ĀAK UN EK VĒSTNIEKU KOMITEJA,

ņemot vērā ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1), pārskatītu ar nolīgumu, ar ko groza minēto partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (2), un jo īpaši tā III pielikuma 2. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Iepriekšējais UAC direktors, kuru iecēla amatā 2005. gada 1. martā uz laikposmu līdz 2010. gada 28. februārim, atkāpās no amata 2007. gada 23. augustā.

(2)

Abu pušu izveidotā apvienotā atlases komiteja darba rezultātā ierosināja uz atlikušo amata pilnvaru laiku iecelt Uzņēmumu attīstības centra direktora amatā Mabousso THIAM kungu (Senegāla),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Neskarot vēlākus lēmumus, ko Komitejai vajadzētu pieņemt, īstenojot savas pilnvaras, Mabousso THIAM kungu ieceļ Uzņēmumu attīstības centra direktora amatā uz laiku no 2009. gada 1. marta līdz 2010. gada 28. februārim.

Briselē, 2009. gada 16. februārī

ĀKK un EK Vēstnieku komitejas vārdā

priekšsēdētāja

M. VICENOVÁ


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.


10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/43


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 5. maijs),

ar kuru labo Direktīvu 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā

(2009/436/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2008/73/EK (2) tika grozīti pavisam 23 Padomes tiesību akti, lai, inter alia, noteiktu vienkāršotas informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā.

(2)

Direktīva 2008/73/EK stājās spēkā 2008. gada 3. septembrī. Dalībvalstīs jāstājas spēkā normatīviem un administratīviem aktiem, kas vajadzīgi, lai līdz 2010. gada 1. janvārim izpildītu minētās direktīvas prasības. Tomēr minētā direktīva nenosaka, ka dalībvalstīm šie noteikumi jāpiemēro no minētās dienas.

(3)

Juridiskās noteiktības dēļ Direktīva 2008/73/EK būtu jālabo, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis no 2010. gada 1. janvāra vienādi piemēro grozījumus, kas ar minēto direktīvu izdarīti dažādos Padomes tiesību aktos nolūkā noteik minētās vienkāršotās procedūras. Tāpēc Direktīva 2008/73/EK būtu jālabo, lai arī to piemērotu no minētās dienas. Attiecīgi minētā direktīva būtu jālabo arī tādēļ, lai noteiktu, ka dalībvalstīm minētie noteikumi jāpiemēro no iepriekšminētās dienas.

(4)

Tomēr daži citi grozījumi, kas ar Direktīvu 2008/73/EK izdarīti Direktīvās 64/432/EEK (3) un 90/426/EEK (4) neattiecas uz vienkāršotajām procedūrām, un līdz ar to nav nepieciešams, lai dalībvalstis atliktu to piemērošanas dienu līdz 2010. gada 1. janvārim. Minētie grozījumi ir saistīti, attiecīgi, ar dzīvnieku veselības pasākumu pieņemšanu saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Padomes Lēmumā 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5), un ar novecojušu atsauču labošanu.

(5)

Lai nodrošinātu, ka pāriešana uz jaunajām, vienkāršotajām informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūrām veterinārijas un zootehnikas jomā notiek vienmērīgi, būtu jāparedz, ka pārejas noteikumus var pieņemt saskaņā ar Lēmumā 1999/468/EK paredzēto procedūru.

(6)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un nepārtrauktību, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2008. gada 3. septembra, kas ir Direktīvas 2008/73/EK spēkā stāšanās diena.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jālabo Direktīva 2008/73/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 2008/73/EK labo šādi:

1)

svītro 20. panta 2. punktu;

2)

iekļauj šādus pantus:

“23.a pants

Pārejas noteikumi

Pārejas noteikumus var pieņemt saskaņā ar 23.b panta 2. punktā minēto procedūru.

23.b pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 (6).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3)

direktīvas 24. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2010. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2010. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.”;

4)

direktīvas 25. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“25. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra, izņemot 1. panta 1. un 5. punktu un 7., 23.a un 23.b pantu.”

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2008. gada 3. septembra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 5. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KALOUSEK


(1)  2009. gada 2. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 219, 14.8.2008., 40. lpp.

(3)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

(4)  OV L 224, 18.8.1990., 42. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).”;


Komisija

10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/45


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 8. jūnijs),

ar kuru groza Lēmumu 2007/268/EK, ar ko dalībvalstīs īsteno putnu gripas uzraudzības programmas mājputniem un savvaļas putniem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4228)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/437/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1), un jo īpaši tā 24. panta 2. punkta ceturto daļu un 10. punktu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (2), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2007/268/EK (3) noteiktas vadlīnijas attiecībā uz dalībvalstīs veicamajām putnu gripas uzraudzības programmām mājputniem un savvaļas putniem. Minētajās vadlīnijās paredzēti noteikumi par laboratorijas rezultātu iesniegšanu Kopienas putnu gripas references laboratorijai.

(2)

Pēc Lēmuma 2007/268/EK pieņemšanas Komisija izveidojusi tiešsaistes sistēmu mājputnu un savvaļas putnu uzraudzības laikā iegūto laboratorijas rezultātu ziņošanai. Tiešsaistes sistēmu ir lietderīgi lietot Lēmumā 2007/268/EK noteikto pienākumu ziņošanai.

(3)

Turklāt Lēmumā 2007/268/EK noteikts, ka visas pozitīvās seroloģisko izmeklējumu atradnes jāapstiprina dalībvalsts putnu gripas valsts laboratorijā, veicot hemaglutinācijas kavēšanas reakciju ar izraudzītiem celmiem, kas saņemti no Kopienas putnu gripas references laboratorijas. Putnu gripas H5 apakštipa apstiprināšanai izmantotos celmus ir lietderīgi aizvietot ar citiem celmiem, ar kuru palīdzību tādus pašus diagnostikas parametrus var sasniegt ātrāk un ar zemākām izmaksām.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2007/268/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2007/268/EK groza šādi.

1.

Lēmuma I pielikumu groza šādi:

a)

tā 4. daļas A.2. iedaļas 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.

Kompetentā iestāde nodrošina, ka visus uzraudzības laikā iegūtos pozitīvos un negatīvos gan seroloģiskās, gan virusoloģiskās laboratorijas izmeklēšanas rezultātus ziņo Komisijai, izmantojot Komisijas tiešsaistes sistēmu. Par šādiem rezultātiem ziņo reizi trīs mēnešos un četru nedēļu laikā pēc trīs mēnešu perioda beigām tos reģistrē tiešsaistes sistēmā.”;

b)

tā B daļas 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.

KRL nodrošina īpašus protokolus, kurus pievieno KRL nosūtāmajiem paraugiem un diagnostikas materiālam. Jāpanāk labs informācijas apmaiņas līmenis starp KRL un VL. KRL nodrošina tehnisku atbalstu un uztur palielinātu diagnostisko reaģentu krājumu.”;

c)

tā D daļas 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.

Visas pozitīvās seroloģisko izmeklējumu atradnes apstiprina VL, veicot hemaglutinācijas kavēšanas reakciju ar izraudzītiem celmiem, kas saņemti no KRL:

a)

H5 apakštipam:

i)

pirmreizējā pārbaude, izmantojot teal/England/7894/06 (H5N3);

ii)

visu pozitīvo paraugu pārbaude ar chicken/Scotland/59 (H5N1), lai izslēgtu krusteniski reaģējošo antivielu N3;

b)

H7 apakštipam:

i)

pirmreizējā pārbaude, izmantojot Turkey/England/647/77 (H7N7);

ii)

visu pozitīvo paraugu pārbaude ar African Starling/983/79 (H7N1), lai izslēgtu krusteniski reaģējošo antivielu N7.”

2.

Lēmuma II pielikuma A daļas A.2. iedaļas 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.

Kompetentā iestāde nodrošina, ka visus uzraudzības laikā iegūtos pozitīvos un negatīvos gan seroloģiskās, gan virusoloģiskās laboratorijas izmeklēšanas rezultātus ziņo Komisijai, izmantojot Komisijas tiešsaistes sistēmu. Par šādiem rezultātiem ziņo reizi trīs mēnešos un četru nedēļu laikā pēc trīs mēnešu perioda beigām tos reģistrē tiešsaistes sistēmā.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.

(2)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(3)  OV L 115, 3.5.2007., 3. lpp.


10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/47


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 8. jūnijs),

ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo apelsīnu eļļas iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4232)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/438/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 91/414/EEK paredzēts izstrādāt to darbīgo vielu Kopienas sarakstu, kuras atļauts izmantot augu aizsardzības līdzekļos.

(2)

Uzņēmums VIVAGRO Sarl2008. gada 22. februārī Francijas iestādēm iesniedza dokumentāciju par darbīgo vielu apelsīnu eļļu līdz ar pieteikumu panākt tās iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(3)

Francijas iestādes Komisijai norādīja, ka sākotnējā pārbaudē izskatītā dokumentācija par attiecīgo darbīgo vielu atbilst tām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā. Iesniegtā dokumentācija atbilst arī Direktīvas 91/414/EEK III pielikumā noteiktajām datu un informācijas prasībām attiecībā uz vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir attiecīgā darbīgā viela. Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu attiecīgais iesniedzējs pēc tam dokumentāciju nosūtīja Komisijai un citām dalībvalstīm un par to informēja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju.

(4)

Ar šo lēmumu Kopienas līmenī oficiāli jāapstiprina, ka dokumentācija principā atbilst II pielikumā noteiktajām datu un informācijas prasībām un, vismaz attiecībā uz vienu augu aizsardzības līdzekli, kas satur attiecīgo darbīgo vielu, – Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma prasībām.

(5)

Šis lēmums nedrīkst ierobežot Komisijas tiesības pieprasīt no pieteikuma iesniedzēja papildu datus vai informāciju, lai precizētu konkrētus jautājumus dokumentācijā.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Neskarot Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 4. punktu, tā dokumentācija par šā lēmuma pielikumā identificēto darbīgo vielu, kura iesniegta Komisijai un dalībvalstīm nolūkā panākt šīs vielas iekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā, principā atbilst prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas minētās direktīvas II pielikumā.

Ņemot vērā ierosinātos izmantošanas veidus, iesniegtā dokumentācija atbilst arī minētās direktīvas III pielikumā noteiktajām datu un informācijas prasībām attiecībā uz vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir attiecīgā darbīgā viela.

2. pants

Cik iespējams drīz un ne vēlāk kā viena gada laikā no šā lēmuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ziņotāja dalībvalsts detalizēti pārbauda 1. pantā minēto dokumentāciju un nosūta Komisijai pārbaudes secinājumus, pievienojot ieteikumu 1. pantā minēto darbīgo vielu iekļaut vai neiekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un šādas iekļaušanas nosacījumus.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.


PIELIKUMS

DARBĪGĀ VIELA, UZ KO ATTIECAS ŠIS LĒMUMS

Vispārpieņemtais nosaukums, CIPAC identifikācijas numurs

Pieteikuma iesniedzējs

Piemērošanas datums

Ziņotāja dalībvalsts

Apelsīnu eļļa CIPAC Nr.: nepiemēro

VIVAGRO Sarl

2008. gada 22. februāris

FR


Labojums

10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/49


Labojums Padomes Direktīvā 92/119/EEK (1992. gada 17. decembris), ar ko ievieš vispārīgus Kopienas pasākumus noteiktu dzīvnieku slimību kontrolei un īpašus pasākumus saistībā ar cūku vezikulāro slimību

( Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 62, 1993. gada 15. marts )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 14. sējums, 71. lpp.)

71. lappusē 2. panta 3. punktā:

tekstu:

“3)   “slimības pārnēsātājs”– jebkurš savvaļas mugurkaulnieks vai bezmugurkaulnieks, kas mehāniskā vai bioloģiskā veidā var pārnēsāt un izplatīt attiecīgās slimības izraisītāju;”

lasīt šādi:

“3)   “slimības pārnēsātājs”– jebkurš mugurkaulnieks vai bezmugurkaulnieks, kas mehāniskā vai bioloģiskā veidā var pārnēsāt un izplatīt attiecīgās slimības izraisītāju;”