ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.134.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 134

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 29. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

29.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 428/2009

(2009. gada 5. maijs),

ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

(pārstrādāta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1334/2000 (2000. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei (1), ir vairākas reizes būtiski grozīta. Ņemot vērā, ka jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības labad tā būtu jāpārstrādā.

(2)

Divējāda lietojuma precēm (ietverot programmatūru un tehnoloģijas) vajadzētu noteikt efektīvu kontroli gadījumos, kad tās no Eiropas Kopienas eksportē.

(3)

Efektīva kopēja divējāda lietojuma preču eksporta kontroles sistēma nepieciešama, lai nodrošinātu dalībvalstu un Eiropas Savienības (ES) starptautisko saistību izpildi, īpaši attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanu.

(4)

Kopēja kontroles sistēma un saskaņota izpildes un kontroles politika visās dalībvalstīs ir priekšnoteikums divējāda lietojuma preču brīvas aprites ieviešanai Kopienā.

(5)

Par individuālo, visaptverošo vai valsts vispārējo eksporta atļauju, starpniecības pakalpojumu atļauju, divējāda lietojuma ārpuskopienas preču tranzīta vai pārvadājumu Kopienā atļauju piešķiršanu attiecībā uz IV pielikumā minētajām divējāda lietojuma precēm atbildīgas ir valstu iestādes. Valstu noteikumi un lēmumi, kas attiecas uz divējāda lietojuma preču eksportu, ir jāpieņem saskaņā ar kopējo tirdzniecības politiku, un jo īpaši Padomes Regulu (EEK) Nr. 2603/69 (1969. gada 20. decembris), ar ko ievieš kopējus eksporta noteikumus (2).

(6)

Lēmumam par eksporta kontrolei pakļauto divējāda lietojuma preču saraksta atjaunināšanu jāatbilst dalībvalstu saistībām un pienākumiem, kurus tās uzņēmušās kā attiecīgu starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai ratificējot attiecīgus starptautiskos līgumus.

(7)

Efektīvas eksporta kontroles režīma būtiski elementi ir kopēji divējāda lietojuma preču, galamērķu un pamatnorāžu saraksti.

(8)

Būtu jākontrolē arī programmatūras un tehnoloģu nodošana saņēmējiem ārpus Kopienas ar elektroniskajiem masu saziņas līdzekļiem, faksu vai tālruni.

(9)

Īpaša uzmanība jāpievērš ar reeksportu un galapatēriņu saistītajiem jautājumiem.

(10)

Papildus attiecīgajiem līgumiem starp dalībvalstīm, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko Atomenerģijas aģentūru 1998. gada 22. septembrī dalībvalstu pārstāvji un Eiropas Komisija parakstīja protokolus, kas citu pasākumu starpā dalībvalstīm uzliek par pienākumu sniegt informāciju par īpašu iekārtu un ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītu materiālu nodošanu.

(11)

Kopiena pieņēmusi muitas noteikumus, kas ietverti Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3) (turpmāk “Kopienas Muitas kodekss”) un Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (4), ar ko īsteno Regulu (EEK) Nr. 2913/92, un ar ko cita starpā paredz noteikumus par preču eksportu un reeksportu. Šī regula nekādi neierobežo pilnvaras, kas noteiktas saskaņā ar Kopienas Muitas kodeksu un tā īstenošanas noteikumiem.

(12)

Saskaņā ar Līguma 30. pantu un tā kompetences robežās, kā arī līdz lielākas saskaņotības panākšanai dalībvalstis patur tiesības veikt kontroles pasākumus konkrētu divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību. Gadījumos, kad šādi kontroles pasākumi ir saistīti ar eksporta no Kopienas kontroles efektivitāti, Padomei tie būtu periodiski jāpārskata.

(13)

Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu piemērošanu, visām dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, kas kompetentajām iestādēm piešķir attiecīgas pilnvaras.

(14)

ES valstu vai valdību vadītāji 2003. gada jūnijā pieņēma rīcības plānu pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu (Saloniku rīcības plāns). Šo rīcības plānu papildināja ar ES Stratēģiju pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu, kuru Eiropadome pieņēma 2003. gada 12. decembrī. Saskaņā ar šīs stratēģijas III nodaļu Eiropas Savienībai ir jāizmanto visi savi instrumenti, lai novērstu, aizkavētu, apturētu un pēc iespējas izskaustu izplatīšanas programmas, kas rada bažas visā pasaulē. Minētās nodaļas 30.A punkta 4. apakšpunktā ir īpaši minēts, ka jāstiprina eksporta kontroles politika un paņēmieni.

(15)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 1540, kas pieņemta 2004. gada 28. aprīlī, nolemts, ka visas valstis pieņem un izpilda efektīvus pasākumus, lai izveidotu iekšzemes kontroli kodolieroču, ķīmisko ieroču vai bioloģisko ieroču un to piegādes līdzekļu izplatīšanas novēršanai, tostarp izveidojot piemērotu kontroli attiecībā uz saistītiem materiāliem, un tālab tās, cita starpā, izveido tranzīta un starpniecības pakalpojumu kontroli. Saistītie materiāli ir materiāli, iekārtas un tehnoloģijas, uz kuriem attiecas atbilstīgi daudzpusēji līgumi un vienošanās, vai kas ir iekļauti valstu kontroles sarakstos, un kurus varētu izmantot kodolieroču, ķīmisko ieroču un bioloģisko ieroču un to piegādes līdzekļu izstrādē, attīstīšanā, ražošanā vai lietošanā.

(16)

Šī regula attiecas uz tādām precēm, kuras tikai izved cauri Kopienas teritorijai, proti, uz precēm kurām netiek veikta cita muitas atļauta apstrāde vai pielietošana, izņemot ārējā tranzīta procedūru, vai arī uz precēm, kuras tikai novietotas brīvzonā vai brīvās zonas noliktavā un kuras nav jāreģistrē licencēto preču uzskaitē. Attiecīgi būtu jānosaka iespēja dalībvalstu iestādēm, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, aizliegt ārpuskopienas divējāda lietojuma preču tranzītu, ja tām, balstoties uz izlūkdatiem vai citiem avotiem, ir pietiekams pamats aizdomām, ka preces kopumā vai daļēji ir vai var būt paredzētas masu iznīcināšanas ieroču vai to piegādes līdzekļu izplatīšanai.

(17)

Tāpat būtu jāievieš kontrole attiecībā uz noteikumu par starpniecības pakalpojumiem, kad kompetentas valsts iestādes ir starpnieku informējušas vai tas apzinās, ka šis noteikums var sekmēt masu iznīcināšanas ieroču ražošanu vai piegādi trešā valstī.

(18)

Vēlams panākt vienotu un konsekventu kontroles piemērošanu visā ES, lai veicinātu ES un starptautisko drošību un nodrošinātu ES eksportētājiem vienādus konkurences nosacījumus. Tālab ir lietderīgi saskaņā ar 2003. gada jūnijā pieņemtā Saloniku rīcības plāna ieteikumiem un ES Stratēģijas pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu aicinājumiem noteikt plašāka apjoma apspriedes starp dalībvalstīm pirms eksporta atļaujas piešķiršanas. Viens no šādas pieejas ieguvumiem būtu, piemēram, garantija, ka vienas dalībvalsts būtiskas drošības intereses netiek apdraudētas saistībā ar eksportu no citas dalībvalsts. Panākot šajā regulā neminēto divējāda lietojuma preču valsts kontroles īstenošanas nosacījumu lielāku konverģenci un dažāda veida atļauju, kuras var piešķirt saskaņā ar šo regulu, izmantošanas nosacījumu saskaņošanu, varētu nodrošināt, ka kontroli piemēro vienotāk un konsekventāk. Uzlabota tehnoloģijas nemateriālas nodošanas definīcija, ietverot tajā to, ka kontrolētā tehnoloģija tiek darīta pieejama personām, kas atrodas ārpus ES, sekmētu centienus drošības veicināšanas jomā, tāpat kā turpmāks darbs, lai pielāgotu kārtību konfidenciālas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm kārtībai, kas pastāv starptautiskos eksporta kontroles režīmos, jo īpaši nodrošinot iespēju izveidot drošu elektronisku sistēmu informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm.

(19)

Visām dalībvalstīm būtu jānosaka iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas piemērojamas gadījumā, ja tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Ar šo regulu nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei.

2. pants

Šajā regulā:

1)

“divējāda lietojuma preces” nozīmē preces, ietverot programmatūru un tehnoloģijas, kuras var izmantot gan civilām, gan militārām vajadzībām un pie kurām pieder visas preces, ko var izmantot gan civiliem mērķiem, gan kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai;

2)

“eksports” ir:

i)

eksporta procedūra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (Kopienas Muitas kodekss) 161. panta nozīmē;

ii)

reeksports šā kodeksa 182. panta nozīmē, tomēr neietverot tranzīta preces; un

iii)

programmatūras vai tehnoloģiju nodošana saņēmējam ārpus Eiropas Kopienas, izmantojot elektroniskos masu saziņas līdzekļus, tostarp faksu, tālruni, elektronisko pastu vai citus elektroniskos līdzekļus; tas ietver arī šādas programmatūras un tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanu elektroniskā formā fiziskām un juridiskām personām un personālsabiedrībām ārpus Kopienas. Eksports ir arī tehnoloģijas nodošana mutvārdu formā gadījumos, kad tehnoloģija tiek izklāstīta pa tālruni;

3)

“eksportētājs” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība:

i)

kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t. i., persona, kurai deklarācijas iesniegšanas laikā ir līgums ar saņēmēju trešā valstī un kurai ir pilnvaras nosūtīt preci ārpus Kopienas muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, eksportētājs ir persona, kurai ir pilnvaras sūtīt preces ārpus Kopienas muitas teritorijas;

ii)

kura pieņem lēmumu nodot vai darīt pieejamu programmatūru vai tehnoloģiju, izmantojot elektroniskos masu saziņas līdzekļus, tostarp faksu, tālruni, elektronisko pastu, vai citus elektroniskos līdzekļus saņēmējam ārpus Kopienas.

Gadījumos, kad pirmtiesības rīkoties ar divējāda lietojuma precēm ir personai, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Kopienas, saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, uzskata, ka eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā;

4)

“eksporta deklarācija” ir akts, ar ko persona noteiktā formā un veidā izsaka vēlēšanos veikt divējāda lietojuma preču eksporta procedūru;

5)

“starpniecības pakalpojumi” ir:

darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu divējāda lietojuma preču iegādi, tirdzniecību vai piegādi no vienas trešās valsts uz citu trešo valsti, vai

divējāda lietojuma preču, kas atrodas trešās valstīs, pirkšana vai pārdošana, lai tās pārvestu uz citu trešo valsti.

Šajā regulā vienīgi papildpakalpojumu sniegšana nav ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi;

6)

“starpnieks” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Kopienas dalībvalstī un īsteno šīs regulas 2. panta f) punktā definētos pakalpojumus no Kopienas trešās valsts teritorijā;

7)

“tranzīts” ir ārpuskopienas divējāda lietojuma preču transportēšana, ievedot Kopienas muitas teritorijā un šķērsojot to, ar galamērķi ārpus Kopienas;

8)

“individuālā eksporta atļauja” ir atļauja, ko piešķir vienam konkrētam eksportētājam attiecībā uz vienu tiešo lietotāju vai saņēmēju trešā valstī un kas attiecas uz vienu vai vairākām divējāda lietojuma precēm;

9)

“Kopienas vispārējā eksporta atļauja” ir eksporta atļauja eksportam uz konkrētām galamērķa valstīm, kas pieejama visiem eksportētājiem, kuri ievēro tās lietošanas nosacījumus, kas norādīti II pielikumā;

10)

“visaptverošā eksporta atļauja” ir atļauja, ko piešķir vienam konkrētam eksportētājam attiecībā uz divējāda lietojuma preču veidu vai kategoriju un kura var būt derīga eksportam vienam vai vairākiem konkrētiem tiešajiem lietotājiem un/vai vienā vai vairākās konkrētās trešās valstīs.

11)

“valsts vispārējā eksporta atļauja” ir eksporta atļauja, ko piešķir saskaņā ar šīs regulas 9. panta 2. punktu un kas ir definēta valsts tiesību aktos atbilstīgi 9. pantam un IIIc pielikumam.

12)

“Eiropas Savienības muitas teritorija” ir teritorija Kopienas muitas kodeksa 3. panta nozīmē.

13)

“ārpuskopienas divējāda lietojuma preces” ir preces, kurām ir ārpuskopienas preču statuss Kopienas muitas kodeksa 4. panta 8. punkta nozīmē.

II NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

3. pants

1.   Regulas I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču eksportam vajadzīga atļauja.

2.   Saskaņā ar 4. vai 8. pantu atļauja var būt vajadzīga arī noteiktu I pielikumā neminētu dažu divējāda lietojuma preču eksportam uz visiem vai dažiem galamērķiem.

4. pants

1.   Atļauja vajadzīga I pielikumā neuzskaitītu divējāda lietojuma preču eksportam, ja tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, ir informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces var pilnībā vai daļēji izmantot saistībā ar ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču vai kodolieroču un kodolsprādzienierīču izstrādāšanu, ražošanu, lietošanu, palaišanu, apkalpi, glabāšanu, atklāšanu, identificēšanu vai izkliedēšanu, kā arī tādu raķešu izstrādi, ražošanu, apkalpi vai glabāšanu, kas var nest šādus ieročus.

2.   Atļauja vajadzīga arī tādu I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam, ja pircējai valstij vai saņēmējai valstij noteikts ieroču embargo, par ko pieņemts lēmums ar Padomes kopējo nostāju vai vienoto rīcību vai ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) lēmumu, vai ar ieroču embargo, kas noteikts ar saistošu ANO Drošības padomes rezolūciju, un ja šā panta 1. punktā minētās iestādes ir informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces pilnībā vai daļēji var tikt izmantotas militāriem galamērķiem. Šajā punktā “militāri galamērķi” nozīmē:

a)

iekļaušanu militārajās precēs, kas uzskaitītas dalībvalstu kara materiālu sarakstos;

b)

izmantošanu ražošanas, pārbaužu un analītiskajām iekārtās un to komponentos, lai izstrādātu, ražotu vai apkalpotu kara materiālus, kas uzskaitīti minētajos sarakstos;

c)

nepabeigtu produktu izmantošanu minētajos sarakstos uzskaitīto kara materiālu ražošanā.

3.   Atļauja vajadzīga arī I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam, ja 1. punktā minētās iestādes ir informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces ir vai var tikt pilnībā vai daļēji izmantotas kā daļas vai komponenti militārajām precēm, kas uzskaitītas valsts kara materiālu sarakstā un kas ir eksportētas no minētās dalībvalsts teritorijas bez atļaujas vai neievērojot atļaujas, kuras noteiktas minētās dalībvalsts tiesību aktos.

4.   Ja eksportētājs zina, ka I pielikumā neminētas divējāda lietojuma preces, ko tas gatavojas eksportēt, pilnībā vai daļēji paredzēts izmantot 1., 2. un 3. punktā minētajā veidā, viņam tas jāpaziņo 1. punktā minētajām iestādēm, kuras pieņems lēmumu par to, vai konkrēto preču eksportam ir lietderīgi noteikt prasību iegūt attiecīgu atļauju.

5.   Dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt spēkā valstu tiesību aktus par I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksporta atļauju saņemšanu gadījumos, kad eksportētājam ir pamats uzskatīt, ka šīs preces pilnībā vai daļēji var tikt izmantotas 1. punktā minētajiem mērķiem.

6.   Dalībvalstis, kas, piemērojot 1. līdz 5. punktu, izvirza prasību saņemt atļauju I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam, gadījumos, kad tas nepieciešams, informē pārējās dalībvalstis un Komisiju. Pārējās dalībvalstis pienācīgi ņem vērā šo informāciju un to paziņo savām muitas pārvaldēm un citām attiecīgajām valsts iestādēm.

7.   Regulas 13. panta 1. un 2. punkta un 5. līdz 7. punkta noteikumi attiecas uz I pielikumā neminētām divējāda lietojuma precēm.

8.   Šī regula neskar dalībvalstu tiesības veikt valstu pasākumus saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2603/69 11. pantu.

5. pants

1.   Šīs regulas I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču starpniecības pakalpojumiem ir vajadzīga atļauja, ja tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā starpnieks ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, ir viņu informējušas par to, ka konkrētās preces pilnībā vai daļēji tiek vai var tikt izmantotas jebkādiem 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem. Ja starpnieks zina, ka I pielikumā minētās divējāda lietojuma preces, par kurām viņš gatavojas sniegt starpniecības pakalpojumus, ir paredzētas pilnībā vai daļēji izmantot jebkādam 4. panta 1. punktā minētajam mērķim vai mērķiem, viņam tas jāpaziņo kompetentajām iestādēm, kuras pieņems lēmumu par to, vai ir lietderīgi, ka uz šādiem starpniecības pakalpojumiem attiecina prasību saņemt atļaujas.

2.   Dalībvalstis var attiecināt šā panta 1. punkta piemērošanu uz sarakstā neuzskaitītām divējāda lietojuma precēm, ko izmanto 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem, un uz divējāda lietojuma precēm, ko izmanto militāriem galamērķiem un ģeogrāfiskās vietās, kā minēts 4. panta 2. punktā.

3.   Dalībvalsts var pieņemt vai saglabāt spēkā valsts tiesību aktus, ar ko izvirza prasību saņemt atļauju divējāda lietojuma preču starpniecības pakalpojumiem gadījumos, kad starpniekam ir pamats uzskatīt, ka šīs preces paredzēts vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot šā panta 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem.

4.   Regulas 8. panta 2., 3. un 4. punkta noteikumi attiecas uz šā panta 2. un 3. punktā minētajiem valstu pasākumiem.

6. pants

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes var aizliegt I pielikumā uzskaitīto ārpuskopienas divējāda lietojuma preču tranzītu gadījumos, kad šādu tranzītu veic, ja šīs preces ir vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem. Pieņemot lēmumu par šādu aizliegumu, dalībvalstis ņem vērā saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās kā attiecīgu starptautisko līgumu līgumslēdzējas puses vai starptautisko ieroču neizplatīšanas režīmu dalībnieces.

2.   Pirms lemt par to, vai aizliegt tranzītu, dalībvalstis var noteikt, ka to kompetentās iestādes var atsevišķos gadījumos izvirzīt prasību saņemt atļauju attiecībā uz konkrētu I pielikumā minēto divējāda lietojuma preču tranzītu, ja šīs preces ir vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem.

3.   Dalībvalstis var attiecināt 1. punkta piemērošanu uz sarakstā neuzskaitītām divējāda lietojuma precēm, ko izmanto 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem, un uz divējāda lietojuma precēm, ko izmanto militāram galamērķim un ģeogrāfiskās vietās, kā minēts 4. panta 2. punktā.

4.   Regulas 8. panta 2., 3. un 4. punkta noteikumi attiecas uz šā panta 2. un 3. punktā minētajiem valstu pasākumiem.

7. pants

Šī regula neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu vai tehnoloģiju nodošanu gadījumos, kad tās saistītas ar robežu šķērsošanu, ko veic personas.

8. pants

1.   Dalībvalstis, pamatojoties uz sabiedriskās drošības vai cilvēktiesību apsvērumiem, var aizliegt I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportu vai izvirzīt prasību saņemt atļauju, lai veiktu šo eksportu.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu, tūliņ pēc to pieņemšanas, precīzi norādot šādu pasākumu pieņemšanas iemeslus.

3.   Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju arī par visām izmaiņām pasākumos, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu.

4.   Pasākumus, par kuriem paziņots saskaņā ar 2. un 3. punktu, Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

III NODAĻA

EKSPORTA ATĻAUJA UN STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATĻAUJA

9. pants

1.   Ar šo regulu konkrētiem eksporta veidiem, kā noteikts II pielikumā, tiek ieviesta Kopienas vispārējā eksporta atļauja.

2.   Visam pārējam eksportam, kam saskaņā ar šo regulu jāsaņem eksporta atļauja, to piešķir kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību. Ievērojot 4. punktā noteikto ierobežojumu, šī atļauja var būt individuāla, vispārēja vai visaptveroša.

Visas atļaujas ir derīgas visā Kopienā.

Eksportētāji kompetentajām iestādēm iesniedz visu atbilstīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam individuālās un visaptverošās eksporta atļaujas saņemšanai, lai valstu kompetentajām iestādēm būtu pilnīga informācija, jo īpaši par tiešo lietotāju, galamērķa valsti un eksportētās preces tiešo lietojumu. Gadījumos, kad tas vajadzīgs, atļauju var piešķirt saskaņā ar deklarāciju par tiešo lietojumu.

3.   Dalībvalstis izskata pieteikumus individuālās vai visaptverošās atļaujas saņemšanai termiņā, ko nosaka atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.

4.   Valsts vispārējās eksporta atļaujas:

a)

neattiecas uz II pielikuma 2. daļā uzskaitītajām precēm;

b)

definē atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei. Tās var izmantot visi eksportētāji, kas ir rezidenti vai veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura izdevusi šādu atļauju, ja tie atbilst prasībām, kas izklāstītas šajā regulā un attiecīgos valsts tiesību aktos. Atļaujas izdod saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti IIIc pielikumā. Tās izdod atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.

Dalībvalstis nekavējoties ziņo Komisijai par visām izdotajām vai grozītajām valsts vispārējām eksporta atļaujām. Komisija šīs ziņas publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

c)

nevar izmantot gadījumos, ja kompetentās iestādes informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces paredzēts vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot kādam no 4. panta 1. un 3. punktā vai 4. panta 2. punktā minētajiem mērķiem valstīs, kurām noteikts ieroču embargo, par ko izlemts ar kopēju nostāju vai vienotu rīcību, ko pieņēmusi Padome, vai EDSO lēmumu, vai ieroču embargo, kas noteikts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes saistošu rezolūciju, kā arī tad, ja eksportētājs zina, ka preces paredzētas iepriekšminētajiem mērķiem.

5.   Dalībvalstis saglabā spēkā vai ievieš savos attiecīgajos tiesību aktos iespēju piešķirt visaptverošo eksporta atļauju.

6.   Dalībvalstis nosūta Komisijai to iestāžu sarakstu, kuras tās pilnvarojušas:

a)

piešķirt atļaujas divējāda lietojuma preču eksportam;

b)

lemt par ārpuskopienas divējāda lietojuma preču tranzīta aizliegšanu saskaņā ar šo regulu.

Komisija publicē šo iestāžu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

10. pants

1.   Starpniecības pakalpojumu atļaujas saskaņā ar šo regulu piešķir tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā starpnieks ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību. Šādas atļaujas piešķir noteiktam daudzumam konkrētu preču, kuras pārvadā starp divām vai vairākām trešām valstīm. Skaidri jānorāda šo preču atrašanās vieta trešā valstī, kur ir to izcelsme, tiešais lietotājs un precīza tā atrašanās vieta. Atļaujas ir derīgas visā Kopienā.

2.   Starpnieki kompetentajām iestādēm iesniedz visu atbilstīgo informāciju, kas ir vajadzīga pieteikumam, lai saņemtu atļauju starpniecības pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo regulu, jo īpaši – sīkas ziņas par divējāda lietojuma preču atrašanās vietu trešā valstī, kur ir to izcelsme, skaidru preču aprakstu un norādi par attiecīgo daudzumu, ziņas par darījumā iesaistītajām trešajām personām, trešo valsti, kura ir galamērķis, tiešo lietotāju minētajā valstī un precīzu tā atrašanās vietu.

3.   Dalībvalstis izskata pieteikumus starpniecības pakalpojumu atļaujas saņemšanai termiņā, ko nosaka atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.

4.   Dalībvalstis nosūta Komisijai to iestāžu sarakstu, kuras ir pilnvarotas izdot atļaujas starpniecības pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo regulu. Komisija publicē šo iestāžu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

11. pants

1.   Iesniedzot pieteikumu divējāda lietojuma preču eksportam uz II pielikumā neminētām valstīm vai IV pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču eksportam uz jebkuru valsti, ja šīs preces atrodas vai atradīsies vienā vai vairākās citās dalībvalstīs, nevis dalībvalstī, kurā iesniedz pieteikumu, šis fakts jānorāda pieteikumā. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurām iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, nekavējoties vēršas pie attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm un sniedz tām attiecīgu informāciju. Šī dalībvalsts vai dalībvalstis 10 darbdienu laikā dara zināmus visus iebildumus, kādi tai vai tām varētu būt pret šādu atļauju piešķiršanu, un tie ir saistoši dalībvalstij, kurā iesniegts pieteikums eksporta atļaujas saņemšanai.

Ja iebildumi netiek saņemti 10 darbdienu laikā, uzskata, ka attiecīgajai dalībvalstij vai dalībvalstīm iebildumu nav.

Izņēmuma gadījumos dalībvalstis, pie kurām vēršas, var lūgt pagarināt šo 10 dienu termiņu. Tomēr termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 30 darbdienas.

2.   Ja eksports var skart dalībvalsts būtiskas drošības intereses, tā var lūgt citām dalībvalstīm eksporta atļauju nepiešķirt, bet gadījumos, kad eksporta atļauja jau ir piešķirta, lūgt to anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt. Šādu pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts ar pieprasījumu iesniegušo dalībvalsti nekavējoties sāk nesaistoša rakstura konsultācijas, kas jāpabeidz 10 darbdienu laikā. Ja pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts nolemj piešķirt atļauju, par to būtu jāpaziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot 13. panta 6. punktā minēto elektronisko sistēmu.

12. pants

1.   Pieņemot lēmumu par individuālās vai visaptverošās eksporta atļaujas vai starpniecības pakalpojumu sniegšanas atļaujas piešķiršanas iespējām saskaņā ar šo regulu, dalībvalstis ņem vērā visus atbilstīgos apsvērumus, tostarp:

a)

saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās kā attiecīgo starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai arī ratificējot atbilstīgus starptautiskos līgumus;

b)

savas saistības sakarā ar sankcijām, kas noteiktas ar Padomes kopējo nostāju vai vienoto rīcību vai ar EDSO lēmumu, vai ANO Drošības padomes saistošu rezolūciju;

c)

apsvērumus saistībā ar valsts ārpolitiku un drošības politiku, ietverot jautājumus, uz ko attiecas Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli (5);

d)

apsvērumus par paredzēto tiešo lietojumu un diversiju risku.

2.   Papildus 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, novērtējot pieteikumu visaptverošajai eksporta atļaujai, dalībvalstis ņem vērā eksportētāja izmantotus samērīgus un piemērotus līdzekļus un procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem un mērķiem, un atļaujas noteikumiem.

13. pants

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu var atteikties piešķirt eksporta atļauju, bet jau piešķirtās eksporta atļaujas var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt. Gadījumos, kad kompetentās iestādes eksporta atļauju nepiešķir, anulē, aptur, būtiski ierobežo vai atceļ vai konstatē, ka paredzēto eksportu nedrīkst atļaut, tās par to paziņo citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai un sniedz tām attiecīgo informāciju. Gadījumos, kad kompetentās iestādes eksporta atļauju ir apturējušas, beidzoties apturēšanas periodam, dalībvalstīm un Komisijai dara zināmu galīgo novērtējumu.

2.   Trīs gadu laikā no paziņošanas brīža dalībvalstu kompetentās iestādes pārskata atļauju atteikumus, par kuriem paziņots saskaņā ar 1. punktu, un tos atceļ, groza vai atjauno. Pārskatīšanas rezultātus dalībvalstu kompetentās iestādes cik drīz vien iespējams dara zināmus pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Atteikumi, kas nav atcelti, ir spēkā.

3.   Dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties paziņo dalībvalstīm un Komisijai savu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 6. pantu, aizliegt I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču tranzītu. Šādos paziņojumos iekļauj visu atbilstīgo informāciju, tostarp attiecībā uz preču klasifikāciju, to tehniskajiem parametriem, galamērķa valsti un tiešo lietotāju.

4.   Šā panta 1. un 2. punkts attiecas arī uz atļaujām starpniecības pakalpojumu sniegšanai.

5.   Pirms dalībvalsts kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu piešķir atļauju eksportam vai starpniecības pakalpojumu sniegšanai vai pieņem lēmumu par tranzītu, tās izskata visus spēkā esošos atteikumus vai saskaņā ar šo regulu pieņemtos lēmumus aizliegt I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču tranzītu, lai pārliecinātos par to, vai kādas citas dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentās iestādes ir atteikušās piešķirt atļauju vai tranzītu pēc būtības līdzīgam darījumam (t. i., precei ar pēc būtības līdzīgiem parametriem vai tehniskajām īpašībām tam pašam tiešajam lietotājam vai saņēmējam). Tās vispirms apspriežas ar dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas izdevušas šādu(-us) atteikumu(-us) vai lēmumus aizliegt tranzītu, kā paredzēts 1. un 3. punktā. Ja pēc šādām konsultācijām dalībvalsts kompetentās iestādes izlemj atļauju piešķirt un tranzītu atļaut, tās paziņo par to pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai, sniedzot visu atbilstīgo informāciju, ar ko izskaidro šādu lēmumu.

6.   Visus saskaņā ar šo pantu nepieciešamos paziņojumus nosūta, izmantojot drošus elektroniskos līdzekļus, tostarp drošu sistēmu, ko var izveidot saskaņā ar 19. panta 4. punktu.

7.   Visu informācijas apmaiņu saskaņā ar šā panta noteikumiem veic, ievērojot 19. panta 3., 4. un 6. punktu par šādas informācijas konfidencialitāti.

14. pants

1.   Visas individuālās un visaptverošās eksporta atļaujas un starpniecības pakalpojumu sniegšanas atļaujas izdod rakstiski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus uz veidlapām, kurās ir vismaz visi elementi un tādā secībā, kā parādīts paraugos IIIa un IIIb pielikumā.

2.   Pēc eksportētāju pieprasījuma tās visaptverošās eksporta atļaujas, kurās noteikti kvantitatīvi ierobežojumi, sadala daļās.

IV NODAĻA

DIVĒJĀDA LIETOJUMA PREČU SARAKSTA ATJAUNINĀŠANA

15. pants

1.   Divējāda lietojuma preču sarakstu, kas noteikts šīs regulas I pielikumā, atjaunina atbilstīgi dalībvalstu saistībām un pienākumiem, un jebkādiem to grozījumiem, ko tās uzņēmušās kā attiecīgo starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai ratificējot atbilstīgus starptautiskos līgumus.

2.   IV pielikumu, kas ir pakārtots I pielikumam, atjaunina attiecībā uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 30. pantu, proti, attiecībā uz dalībvalstu sabiedriskās kārtības vai sabiedrības drošības interesēm.

V NODAĻA

MUITAS PROCEDŪRAS

16. pants

1.   Kārtojot formalitātes divējāda lietojuma preču eksportam, eksportētājs iesniedz muitas iestādē, kas ir atbildīga par eksporta deklarācijas noformēšanu, pierādījumu par jebkādas vajadzīgās eksporta atļaujas saņemšanu.

2.   Dalībvalstī, kurā iesniedz eksporta deklarāciju, eksportētājam var pieprasīt pierādījumam iesniegto dokumentu tulkojumu dalībvalsts oficiālajā valodā.

3.   Neskarot pilnvaras, kas dalībvalstīm ir piešķirtas saskaņā ar Kopienas Muitas kodeksu, tās uz laiku, kas nepārsniedz 4. punktā minētos termiņus, var apturēt eksportu no savas teritorijas vai citādā veidā aizkavēt I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču, uz ko attiecas derīga eksporta atļauja, izvešanu no Kopienas caur tās teritoriju, ja ir pamats aizdomām, ka:

a)

piešķirot eksporta atļauju, nav ņemta vērā būtiska informācija, vai

b)

kopš atļaujas izdošanas apstākļi ir būtiski mainījušies.

4.   Gadījumā, kas minēts 3. punktā, vispirms vēršas pie eksporta atļauju piešķīrušās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai tās varētu rīkoties saskaņā ar 13. panta 1. punktu. Ja šīs kompetentās iestādes izlemj atstāt spēkā atļauju, tās dod atbildi desmit darbdienu laikā, bet izņēmuma gadījumos pēc šo iestāžu pieprasījuma minēto termiņu var pagarināt līdz 30 dienām. Ja šādos gadījumos 10 vai 30 dienu laikā atbilde netiek saņemta, divējāda lietojuma preces nekavējoties izlaiž. Dalībvalsts, kas piešķīrusi atļauju, informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

17. pants

1.   Dalībvalstis var noteikt, ka muitas formalitātes divējāda lietojuma preču eksportam kārtojamas tikai šim nolūkam pilnvarotās muitas iestādēs.

2.   Dalībvalstis, kas izmanto 1. punktā noteiktās iespējas, informē Komisiju par attiecīgi pilnvarotajām muitas iestādēm. Komisija publicē informāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

18. pants

Uz tādu divējāda lietojuma preču eksportu, reeksportu un izvešanu no muitas teritorijas, kam saskaņā ar šo regulu vajadzīga eksporta atļauja, attiecas ierobežojumi, kas noteikti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 843. pantā un 912.a līdz 912.g pantā.

VI NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

19. pants

1.   Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, veic visus vajadzīgos pasākumus tiešas sadarbības un informācijas apmaiņas izveidošanai starp to kompetentajām iestādēm, jo īpaši – lai novērstu divējāda lietojuma preču eksporta kontroles iespējamās atšķirības, kas var izraisīt novirzes tirdzniecībā, un tas var radīt grūtības vienai vai vairākām dalībvalstīm.

2.   Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai izveidotu tiešu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm ar mērķi uzlabot Kopienas eksporta kontroles režīma efektivitāti. Šāda informācija var ietvert:

a)

ziņas par eksportētājiem, kuriem, piemērojot valsts sankcijas, ir atņemtas tiesības izmantot valsts vispārējās eksporta atļaujas vai Kopienas vispārējās eksporta atļaujas;

b)

datus par aizdomīgiem tiešajiem lietotājiem, aizdomīgās piegādes darbībās iesaistītajiem un, ja tādi ir zināmi, par izmantotajiem maršrutiem.

3.   Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu administratīvo iestāžu savstarpēju palīdzību un sadarbību ar Komisiju, lai nodrošinātu pareizu to tiesību aktu piemērošanu, kas attiecas uz muitas un lauksaimniecības jautājumiem (6), jo īpaši noteikumus par informācijas konfidencialitātes ievērošanu, un neskarot šīs regulas 23. pantu, piemēro mutatis mutandis.

4.   Komisija, konsultējoties ar Divējādi lietojamu preču jautājumu darba grupu, kas izveidota saskaņā ar 23. pantu, var izveidot drošu un kodētu sistēmu informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un vajadzības gadījumā – ar Komisiju.

5.   Atbildība par to, lai eksportētājiem un starpniekiem sniegtu padomus, būs tām dalībvalstīm, kurās tie ir rezidenti vai veic uzņēmējdarbību. Komisija un Padome arī var darīt pieejamus padomus un/vai ieteikumus attiecībā uz paraugpraksi par šajā regulā minētajiem jautājumiem.

6.   Personas datu apstrādi veic saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (8).

VII NODAĻA

KONTROLES PASĀKUMI

20. pants

1.   Divējāda lietojuma preču eksportētāji veic savu eksporta darījumu reģistrāciju vai uzskaiti saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem vai praksi. Pie šādas uzskaites vai reģistrācijas jo īpaši pieder komercdokumenti, piemēram, faktūras, preču saraksti, transporta vai cita veida pārsūtīšanas dokumenti, kas satur pietiekamu informāciju, lai varētu identificēt:

a)

divējāda lietojuma preču aprakstu;

b)

divējāda lietojuma preču daudzumu;

c)

eksportētāja un saņēmēja nosaukumu (vārdu un uzvārdu) un adresi;

d)

divējāda lietojuma preču tiešās izmantošanas veidu un tiešo lietotāju gadījumos, kad tas ir zināms.

2.   Saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem vai praksi starpnieki veic uzskaiti vai reģistrāciju par starpniecības pakalpojumiem, kas ietilpst 5. panta darbības jomā, lai pēc pieprasījuma varētu pierādīt to divējāda lietojuma preču aprakstu, attiecībā uz kurām tika sniegti starpniecības pakalpojumi, laikposmu, kad tika sniegti šādi starpniecības pakalpojumi, un to galamērķi, un valstis, uz kurām attiecas šie starpniecības pakalpojumi.

3.   Reģistrus vai uzskaites dokumentus, kā arī 1. un 2. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā veikts eksports vai sniegti starpniecības pakalpojumi. Tos pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību vai kurā starpnieks ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību.

21. pants

Lai nodrošinātu pareizu šīs regulas piemērošanu, dalībvalstis veic dažādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai to kompetentās iestādes varētu:

a)

iegūt informāciju par pasūtījumiem vai darījumiem, kas attiecas uz divējāda lietojuma precēm;

b)

nodrošināt, ka visi eksporta kontroles pasākumi tiek pienācīgi piemēroti, kas konkrēti var nozīmēt tiesības iekļūt eksporta darījumā ieinteresēto personu telpās vai starpnieku, kuri sniedz starpniecības pakalpojumus, telpās, atbilstīgi apstākļiem, kas izklāstīti 5. pantā.

VIII NODAĻA

CITI NOTEIKUMI

22. pants

1.   Regulas IV pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienas iekšienē ir vajadzīga atļauja. Vispārējā atļaujā neiekļauj IV pielikuma 2. daļā uzskaitītās preces.

2.   Dalībvalsts var noteikt prasību saņemt atļauju citu divējāda lietojuma preču eksportam no savas teritorijas uz citu dalībvalsti gadījumos, kad pārvadājuma laikā:

operators zina, ka attiecīgo preču nosūtīšanas galamērķis ir ārpus Kopienas,

šādu preču eksportam uz attiecīgo saņemšanas galapunktu saskaņā ar 3., 4. vai 8. pantu jāsaņem atļauja dalībvalstī, no kuras preces jānosūta, bet šāds eksports ar vispārējo vai visaptverošo atļauju tieši no tās teritorijas nav atļauts,

dalībvalstī, uz kuru preces paredzēts nosūtīt, nav jāveic pārstrāde vai apstrāde, kā noteikts Kopienas Muitas kodeksa 24. pantā.

3.   Pārvadājuma atļauja jāpieprasa dalībvalstī, no kuras divējāda lietojuma preces ir paredzēts pārvietot.

4.   Gadījumos, kad divējāda lietojuma preču turpmākajam eksportam 11. pantā noteiktajās konsultāciju procedūrās saņemta atļauja no dalībvalsts, no kuras preces paredzēts pārvest, pārvadājuma atļauju operatoram izdod nekavējoties, ja vien apstākļi nav būtiski mainījušies.

5.   Dalībvalstis, kas pieņem tiesību aktus, saskaņā ar kuriem noteikta šāda prasība, par veiktajiem pasākumiem informē pārējās dalībvalstis un Komisiju. Komisija šo informāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

6.   Pasākumos, kas noteikti saskaņā ar 1. un 2. punktu, neietilpst pārbaude uz iekšējām robežām Kopienā, bet tikai kontrole, ko nediskriminējošā veidā Kopienas teritorijā veic kā parasto kontroles procedūru daļu.

7.   Piemērojot pasākumus saskaņā ar 1. un 2. punktu, noteikumi preču pārvadāšanai no vienas dalībvalsts uz citu nedrīkst būt stingrāki kā to pašu preču eksporta noteikumi uz trešām valstīm.

8.   Dokumentus un uzskaiti par I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienas iekšienē glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā pārvadājums veikts, un pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām iestādēm dalībvalstī, no kuras šīs preces pārvestas.

9.   Dalībvalstis savos tiesību aktos var noteikt, ka, Kopienas iekšienē pārvadājot no attiecīgās dalībvalsts tās preces, kas uzskaitītas I pielikuma 2. daļas 5. kategorijā, bet nav uzskaitītas IV pielikumā, minētās dalībvalsts kompetentajām iestādēm jāsniedz papildu informācija par šīm precēm.

10.   Attiecīgajos komercdokumentos, kas saistīti ar I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienas iekšienē, skaidri norāda, ka gadījumā, ja šīs preces eksportē no Kopienas, uz tām attiecas kontroles pasākumi. Attiecīgie komercdokumenti ietver, konkrēti, visus pārdošanas līgumus, pasūtījuma apstiprinājumus, rēķinus vai pavadzīmes.

23. pants

1.   Izveido divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Dalībvalstis nozīmē savu pārstāvi šajā grupā.

Tā izskata visus jautājumus, kuri attiecas uz šīs regulas piemērošanu un kurus var ierosināt priekšsēdētājs vai dalībvalstu pārstāvji.

2.   Gadījumos, kad divējāda lietojuma preču koordinācijas grupas priekšsēdētājs vai koordinācijas grupa uzskata par vajadzīgu, tā apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem un citām ieinteresētajām personām, uz kurām attiecas šī regula.

24. pants

Katra dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus visu šīs regulas noteikumu pilnīgas izpildes nodrošināšanai. Konkrēti, tās nosaka sankcijas par šīs regulas, kā arī tās izpildes nodrošināšanai pieņemto noteikumu pārkāpumiem. Šīm sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

25. pants

Dalībvalstis informē Komisiju par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas pieņemti, īstenojot šo regulu, un par 24. pantā minētajiem pasākumiem. Komisija šo informāciju paziņo citām dalībvalstīm.

Reizi trīs gados Komisija pārskata šīs regulas īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās piemērošanu, kurā var ietvert priekšlikumus tās grozījumiem. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma sagatavošanai.

26. pants

Šī regula neskar:

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 296. panta piemērošanu,

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma piemērošanu.

27. pants

Regulu (EK) Nr. 1334/2000 atceļ no 2009. gada 27. augusta.

Taču eksporta atļaujas saņemšanas pieteikumiem, kas iesniegti pirms 2009. gada 27. augusta, turpina piemērot attiecīgos Regulas (EK) Nr. 1334/2000 noteikumus.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar VI pielikumā doto atbilstības tabulu.

28. pants

Šī regula stājas spēkā 90 dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 5. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. KALOUSEK


(1)  OV L 159, 30.6.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 324, 27.12.1969., 25. lpp.

(3)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(4)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(5)  OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.

(6)  OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.

(7)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(8)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Saraksts, kas minēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2000 3. pantā

DIVĒJĀDA LIETOJUMA PREČU SARAKSTS

Šajā sarakstā iekļautas starptautiskai kontrolei pakļautās divējāda lietojuma preces, ieskaitot Vasenāras Vienošanos, Raķešu tehnoloģiju kontroles režīmu (MTCR), Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupu (NSG), Austrālijas Grupu un Ķīmisko ieroču konvenciju (CWC).

SATURS

Piezīmes

Definīcijas

Akronīmi un saīsinājumi

0 kategorija

kodolmateriāli, jaudas un iekārtas

1. kategorija

īpaši materiāli un saistītas iekārtas

2. kategorija

materiālu apstrāde un pārstrāde

3. kategorija

elektronika

4. kategorija

datori

5. kategorija

sakari un "informācijas drošība"

6. kategorija

sensori un lāzeri

7. kategorija

navigācija un avioelektronika

8. kategorija

jūrniecība

9. kategorija

kosmiska aviācija un vilces dzinēju sistēmas

VISPĀRĒJAS PIEZĪMES PAR I PIELIKUMU

1.

Par militārām vajadzībām ražotu vai pielāgotu preču kontroli skat. attiecīgo (-os) konkrētu dalībvalstu sastādītos militārām vajadzībām ražoto preču sarakstu (-us). Šajā pielikumā minētās atsauces "SKAT. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS" attiecas uz tādiem sarakstiem.

2.

Šajā pielikumā iekļautos objektus, uz ko ir attiecināma kontrole, nedrīkst izvest kā nekontrolējamas preces (arī rūpnīcu iekārtas), ja tajās ir viens vai vairāki kontrolējami komponenti, un, ja kontrolējamais komponents vai kontrolējamie komponenti ir galvenās preču sastāvdaļas, un tos var viegli atdalīt vai izmantot citiem mērķiem.

NB! Vērtējot to, vai kontrolējamo komponentu vai kontrolējamos komponentus var uzskatīt par galvenām sastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, izmantotās tehnoloģiskās prasmes (know-how) un citi speciāli apstākļi, kas var palīdzēt noteikt to, vai kontrolējamie komponenti ir uzskatāmi par preču galvenām sastāvdaļām.

3.

Šajā pielikumā minētās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

PIEZĪME PAR KODOLTEHNOLOĢIJĀM (PK)

(Jālasa saistībā ar 0 kategorijas E sadaļu.)

"Tehnoloģijas", kas ir tieši saistītas ar visām 0 kategorijas precēm, kontrolē saskaņā ar 0 kategorijas noteikumiem.

"Tehnoloģijas" kontrolējamu preču "pilnveidošanai", "ražošanai" vai "lietošanai" kontrolē arī tad, ja tās izmanto precēm, uz ko neattiecas kontrole.

Preču eksporta atļauja nozīmē arī to, ka tam pašam gala lietotājam drīkst eksportēt "tehnoloģiju" tādā apjomā, kas noteikti vajadzīgs preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei un remontam.

"Tehnoloģiju" nodošanas kontrole neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju vai "fundamentāliem zinātnes pētījumiem".

VISPĀRĒJA PIEZĪME PAR TEHNOLOĢIJĀM (VPT)

(Jālasa saistībā ar E sadaļu kategorijās 1. līdz 9.)

Tās "tehnoloģijas" eksportu, kas ir "nepieciešama" 1. līdz 9. kategorijas preču "pilnveidošanai", "ražošanai" vai "lietošanai", kontrolē saskaņā ar noteikumiem, kuri attiecas uz 1. līdz 9. kategoriju.

"Tehnoloģiju" kontrolējamo preču "pilnveidošanai", "ražošanai" vai "lietošanai" kontrolē arī tad, ja to lieto precēm, uz ko neattiecas kontrole.

Kontroli neattiecina uz tām "tehnoloģijām", kas ir obligāti vajadzīgas to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, kuras nav pakļautas kontrolei, vai kuras ir atļauts eksportēt.

NB! Minētais neattiecas uz "tehnoloģijām", kas minētas pozīcijā 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. un 8E002.b.

"Tehnoloģijas" nodošanas kontrole neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju un "fundamentāliem zinātnes pētījumiem", kā arī uz informācijas minimumu, kas obligāti vajadzīgs patentu pieteikumiem.

VISPĀRĒJA PIEZĪME PAR PROGRAMMATŪRU (VPP)

(Šai piezīmei ir lielāks spēks par visiem kontroles pasākumiem, kas attiecas uz 0. līdz 9. kategorijas D sadaļu.)

Šā saraksta 0. līdz 9. kategorijai noteiktā kontrole neattiecas uz "programmatūru", kas ir vai nu:

a.

vispārpieejama, jo tā ir:

1.

bez ierobežojumiem nopērkama mazumtirdzniecībā:

a.

klātienē ir brīvi pieejama tirdzniecības vietās;

b.

pasūtot pa pastu;

c.

noslēdzot darījumu ar elektroniskiem līdzekļiem; vai

d.

pasūtot pa tālruni; un

2.

izveidota tā, lai lietotājs varētu pats to instalēt bez turpmākas būtiskas piegādātāja palīdzības; vai

NB! Vispārējās piezīmēs par programmatūru a. ieraksts neattiecas uz 5. kategorijas 2. daļā ("Informācijas drošība") minēto "programmatūru".

b.

"atklātībā pieejama".

1.   REDAKCIONĀLA PRAKSE EIROPAS SAVIENĪBAS OFICIĀLAJĀ VĒSTNESĪ

Saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Institūciju stila rokasgrāmatas (Interinstitutional style guide) (1997. gada redakcija) 86. lappusē, 101. punktā, tekstos angļu valodā, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:

veselos skaitļus no decimāldaļām atdala ar komatu,

veselos skaitļus norāda trijās ciparu grupās, katru grupu atdalot ar atstarpi.

ŠAJĀ PIELIKUMĀ LIETOTO TERMINU DEFINĪCIJAS

Terminu definīcijas ’vienpēdiņās’ ir dotas tehniskās piezīmēs par katru attiecīgo preci.

Terminu definīcijas "pēdiņās" ir šādas:

NB!: Iekavās aiz termina dota atsauce uz preču kategoriju.

 

"Aktīvais punkts" (6 8) ir mazākais (individuāls) cietas fāzes kopuma elements, kas gaismas (elektromagnētiskā starojuma) iedarbībā darbojas kā fotoelektrisks pārveidotājs.

 

"Aktīvas lidojumu vadības sistēmas" (7) ir sistēmas, kuru funkcijas ir novērst nevēlamas "lidaparātu" un raķešu kustības vai struktūras slodzes, autonomi apstrādājot daudzu sensoru datus, un dodot vajadzīgās preventīvās komandas automātiskas kontroles īstenošanai.

 

"APP" (4) ir "koriģēta maksimālā jauda".

 

"Ar izotopu 235 vai 233 bagātināts urāns" (0) ir urāns, kurā ir izotops 235 vai 233 (vai abus) tādā daudzumā, ka šo izotopu summārā satura attiecība pret izotopa 238 daudzumu ir lielāka par dabā sastopamā izotopa 235 attiecību pret izotopu 238 (izotopu attiecība 0,71 %).

 

"Ar visām iespējamām kompensācijām" (2) nozīmē to, ka ražotājs var izmantot visus iespējamos līdzekļus metālapstrādes darbgaldu sistemātiskās pozicionēšanas kļūdu mazināšanai.

 

"Asimetriskais algoritms" (5) ir kriptografisks algoritms, kas šifrēšanai un atšifrēšanai izmanto dažādas, matemātiski saistītas kodu atslēgas.

NB! Parastais "asimetriskās algoritmas" pielietojums ir atslēgu vadība.

 

"Atkārtojamība" (7) ir viena un tā paša mainīgā lieluma atkārtotu mērījumu rezultātu tuva sakritība vienādos darba apstākļos, ja mērījumu starplaikā mainās apstākļi vai gadās dīkstāves (atsauce: IEEE STD 528–2001 (1 sigma standartnovirze)).

 

"Atklātībā pieejama" (PK VPT VPP) šajā kontekstā nozīmē "tehnoloģiju" vai "programmatūru", kas ir darīta pieejama bez ierobežojumiem turpmākai izplatīšanai (autortiesību noteiktie ierobežojumi "tehnoloģiju" vai "programmatūru" nepadara par tādu, kas nav "atklātībā pieejama").

 

"Attēlu korekcija" (4) ir ārējas izcelsmes informāciju nesošu attēlu apstrāde, izmantojot algoritmus, piemēram, laika kompresiju, filtrāciju, ekstrakciju, selekciju, korelāciju, sagriešana vai pārveidošanu domēnu starpā (piem., ar ātriem Furjē vai Volša pārveidojumiem). Pie attēla korekcijas līdzekļiem nepieder algoritmi, ar ko veic tikai viena attēla lineāru vai rotācijas transformāciju, piemēram, translāciju, būtiskās daļas izdalīšanu, reģistrāciju vai nepatieso iekrāsošanu.

 

"Automātiska mērķa izsekošana" (6) ir datu apstrādes paņēmiens, ar ko automātiski nosaka un uzrāda reālā laikā ekstrapolētu visiespējamāko mērķa atrašanās vietu.

 

"Avota kods" (jeb avota valoda) (4 6 7 9) ir izteiksme, kas piemērota vienam vai vairākiem procesiem, ko programmēšanas sistēma var pārvērst iekārtai izpildāmā formā ("objekta kodā" vai objekta valodā).

 

"Bezpilota lidaparāts" (UAV) (9) ir jebkurš lidaparāts, kas spēj sākt lidojumu, un veikt kontrolētu lidojumu un navigēt bez cilvēku klātbūtnes lidaparātā.

 

"CE" ir "skaitļošanas elements".

 

"CEP" (vienādas varbūtības apļa diagramma) (7) ir precizitātes mērs; noteikta garuma rādiuss aplim, kā centrs ir noteiktā attālumā novietotā mērķī, kam trāpa ar 50 % varbūtību.

 

"Ciparu dators" (4;5) ir iekārta, kas viena vai vairāku diskrētu mainīgo lielumu formā var veikt visas šīs operācijas:

a.

saņemt datus;

b.

glabāt datus vai instrukcijas fiksētās vai maināmās (rakstāmās) datu glabāšanas iekārtās;

c.

apstrādāt datus ar iepriekš ievadītu maināmu instrukciju secību; un

d.

izvadīt datus.

NB! Pie saglabātās instrukciju secību maiņām pieder fiksētu datu glabāšanas iekārtu nomaiņa, nevis fiziskas pārmaiņas savstarpējos savienojumos vai komutācijā.

 

"Ciparu datu pārsūtīšanas ātrums" (5) ir kopējais bitu pārsūtīšanas ātrums tādai informācijai, ko tieši pārnes uz jebkuru datu nesējvidi.

NB! skat. arī "Kopējais digitālu datu pārsūtīšanas ātrums".

 

"Ciparu kontrole" (2) ir automātiska tāda procesa kontrole, ko veic ierīce, kas izmanto ciparu datus, kurus parasti ievada ierīces darbības laikā (skat. ISO 2382).

 

"Cirkulācijas kontrolētās pretvērpes vai cirkulācijas kontrolētas tiešās vadības sistēmas" (7) ir sistēmas, kas izmanto gaisa plūsmas iedarbību uz aerodinamiskām virsmām šo virsmu radīto spēku palielināšanai vai kontrolei.

 

"Civils lidaparāts" (1 7 9) ir "lidaparāts", kas minēts publicētos civilās aviācijas iestāžu sertifikācijas sarakstos kā derīgs lidojumiem komerciālos iekšzemes un ārzemju maršrutos vai likumīgām civilām, privātām vai uzņēmējdarbības vajadzībām.

NB! skat. arī "lidaparāts".

 

"CW lāzers" ir "lāzers", kas nomināli izstaro konstantu enerģiju ilgāk par 0,25 sekundēm.

 

"Dabīgais urāns" (0) ir urāns, kas satur dabā sastopamo izotopu maisījumus.

 

"Dalībvalsts" (7 9) ir Vasenāras Vienošanās (www.wassenaar.org) dalībvalsts.

 

"Datu apstrāde reālā laikā" (6 7) ir datu apstrāde ar datorsistēmu, kas, izmantojot reālas iespējas, nodrošina vajadzīgo servisa līmeni ar garantētu atbildes laiku, neatkarīgi no sistēmas noslodzes, ja to ierosina ārēji notikumi.

 

"Daudzelementu integrālā shēma" (multichip) (3) ir divas vai vairākas "monolītas integrālās shēmas", kas saistītas pie kopīga "substrāta".

 

"Deformējami spoguļi" (6) (ko arī dēvē par pielāgojamiem optiskiem spoguļiem) ir spoguļi, kam ir:

a.

viena nepārtraukta optiski atstarotāja virsma, kas ir dinamiski deformēta ar individuāliem vērpes spēkiem vai griezes momentiem, lai kompensētu spoguļa optisko viļņu formu radītās svārstības; vai

b.

optiski atstarotāju elementu kopums, ko var individuāli un dinamiski pārvietot, pieliekot griezes momentus vai spēkus, lai kompensētu spoguļa optisko viļņu formu radītās svārstības.

 

"Difūzā savienošana" (1 2 9) notiek, ja vismaz divus dažādus metālus cietā stāvoklī molekulāri savieno vienā gabalā, kura stiprība ir vienlīdzīga vājākā materiāla stiprībai.

 

"Dinamiska adaptīvā maršrutēšana" (5) ir automātiska datu pārraides maršruta maiņa, nosakot un analizējot tīkla faktisko stāvokli.

NB! Tā neietver maršrutēšanas lēmumus, ko pieņem, pamatojoties uz iepriekš definētu informāciju.

 

"Dinamiski signālu analizatori" (3) ir "signālu analizatori", kas izmanto digitālus modelēšanas un pārveidošanas paņēmienus, lai formētu Furjē spektra attēlu konkrētam vilnim, ieskaitot informāciju par tā amplitūdu un fāzi.

NB! skat. arī "signālu analizatori".

 

"Dreifa ātrums" (žiroskopiem) (7) ir žiroskopu izejas signāla sastāvdaļa, kas funkcionāli nav atkarīga no ieejas rotācijas. To izsaka kā leņķisko ātrumu (IEEE STD 528–2001).

 

"Dzija" (1) ir savērptu ’šķiedru’ pavediens.

NB! ’Šķiedra’ ir aptuveni paralēlu "monopavedienu" (parasti virs 200) kūlītis.

 

"Efektīvais grams" (0 1) attiecībā uz "speciālispeciālajiem skaldāmiem materiāliem" ir:

a.

plutonija izotopiem un urānam-233 – to masa gramos;

b.

urānam, kā izotops 235 ir bagātināts par 1 % vai vairāk, elementa masa gramos, reizināta ar bagātināšanas koeficientu (izteiktu svara desmitdaļās) kvadrātā;

c.

urānam, kā izotops urāns-235 ir bagātināts mazāk par 1 %, elementa masa gramos, kas reizināta ar 0,0001.

 

"Ekspertsistēmas" (7) ir sistēmas, kas nodrošina rezultātus, piemērojot noteikumus datiem, ko glabā neatkarīgi no "programmas", un kas spēj veikt jebkuru no šīm darbībām:

a.

automātiski pārveidot lietotāja ievadītu "avota kodu";

b.

sniegt zināšanas, kas saistītas ar kādu problēmu grupu kvazinaturālā valodā; vai

c.

iegūt zināšanas, kas vajadzīgas to attīstīšanai (simbolisks treniņš).

 

"Ekvivalentais blīvums" (6) ir optiskā masa uz optiskā laukuma vienību, kas projecēta uz optiskās virsmas.

 

"Elektroniski vadāma fāzētu bloku antena" (5 6) ir antena, kas formē fāzētu staru, t.i., stara virzienu kontrolē, izmantojot kompleksus izstaroto elementu ierosināšanas koeficientus, un stara virzienu var mainīt pēc azimuta vai augstuma, vai reizē abējādi, gan elektrisko signālu pārraides, gan uztveršanas režīmā

 

"Elektronisks mezgls" (2 3 4 5) ir vairāki elektroniski komponenti (t.i., ’shēmas elementi’, ’diskrēti komponenti’, integrālās shēmas u.c.), kas savstarpēji savienoti, lai veiktu kādas (-u) konkrētas (-u) funkcijas (-u), un kas ir maināmi kā bloki un ko normālos apstākļos var demontēt.

NB! 1: ’Shēmas elements’: ir viena aktīva vai pasīva funkcionāla elektroniskās shēmas daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u.c.

NB! 2: ’Diskrēts komponents’: ir individuālā blokā samontēts ’shēmas elements’ ar saviem ārējiem kontaktiem.

 

"FADEC" ir tas pats, kas "pilnīgi vadāma dzinēju ciparu kontroles sistēma".

 

"Fokālās plaknes bloki" (6) ir plakans lineārs vai divdimensiju individuālu detektorelementu slānis vai plakanu individuālu detektorelementu slāņu kombinācija ar nolasīšanas iekārtu vai bez tās, kura darbojas fokusa plaknē.

NB! Nav paredzēts, ka tajā ietvertu individuālu detektorelementu blokus vai jebkādus detektorus no diviem, trijiem vai četriem elementiem, ja kavēšana un integrēšana nenotiek pašā elementā.

 

"Frakcionālais frekvenču diapazons" (3 5) ir procentos izteikta "momentānā joslas platuma" attiecība pret diapazona centrālo frekvenci.

 

"Frekvenču lēciens" (5) ir "izkliedes spektra" forma, kurā kāda sakaru kanāla raidfrekvenci pakāpeniski maina ar nejauši izvēlētiem vai šķietami nejauši izvēlētiem diskrētiem soļiem.

 

"Frekvenču pārslēgšanās laiks" (3 5) ir maksimālais signāla kavējums, kad to pārslēdz no vienas izvēlētas izejas frekvences uz citu izvēlētu izejas frekvenci, lai sasniegtu:

a.

frekvenci, kas no beigu frekvences neatšķiras vairāk nekā par 100 Hz; vai

b.

izejas līmeni, kas no beigu izejas līmeņa neatšķiras vairāk kā par 1 dB.

 

"Frekvenču sintezators" (3) ir jebkurš frekvenču avots vai signālu ģenerators, kas neatkarīgi no faktiski lietotā paņēmiena nodrošina vienlaicīgu vai mainīgu izejas frekvenču kopumu vienā vai vairākās izejās, kuru kontrolē ar mazāku skaitu standarta vai etalonfrekvenču.

 

"Fundamentāli zinātnes pētījumi" (VPT, PK) ir eksperimentāli vai teorētiski darbi, ko veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par parādībām vai fundamentāliem novēroto faktu principiem, un kas nav speciāli vērsts uz konkrētu praktisku izmantojumu vai mērķi.

 

"Galvenā atmiņa" (4) ir primārā, centrālam izpildelementam ātri pieejama datu vai instrukciju krātuve. Tā sastāv no "ciparu datora" iekšējās atmiņas un tās hierarhiska paplašinājuma, piemēram, buferatmiņas vai nesekvenciāli izmantojamas paplašinātas atmiņas.

 

"Galvenais elements" (4), 4. kategorijas izpratnē, ir "galvenais elements" gadījumos, kad tā aizstāšanas vērtība ir lielāka par 35 % no visas sistēmas kopvērtības, kurā tas ietilpst. Elementa vērtība ir cena, ko par elementu maksā sistēmas izgatavotājs vai komplektētājs. Kopējā vērtība ir parastā starptautiskā pārdošanas cena nesaistītām pusēm ražošanas vai sūtījuma komplektācijas vietā.

 

"Gāzes pulverizācija" (1) ir process, kurā izkausēta metāla sakausējuma plūsmu augstspiediena gāzes plūsmā sadala daļiņās, kuru diametrs nepārsniedz 500 mikronus.

 

"Ģeogrāfiski izkliedēts" (6) attiecas uz ģeogrāfiskiem punktiem, kas cits no cita atrodas vairāk nekā 1 500 m attālumā. Mobilos sensorus vienmēr uzskata par "ģeogrāfiski izkliedētiem".

 

"Hibrīda integrālā shēma" (3) ir jebkurš integrālo shēmu slēgums vai integrālo shēmu slēgums ar shēmas ’elementiem’, vai ’diskrētiem komponentiem’, kas savienoti kādu noteiktu funkciju izpildei, un kam piemīt visas šīs īpašības:

a.

tai ir vismaz viena neiekapsulēta iekārta;

b.

tās ir savā starpā savienotas, izmantojot tipiskas IS ražošanas metodes;

c.

tās ir nomaināmas kā vienots veselums; un

d.

tās parasti nav izveidotas tā, lai varētu atvienot citu no cita.

NB! 1: ’Shēmas elements’: viena aktīva vai pasīva funkcionāla elektroniskās shēmas daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u.c.

NB! 2: ’Diskrētais komponents’: individuāls ’shēmas elements’ ar ārējiem izvadiem.

 

"Hibrīdais dators" (4) ir iekārta, kas var veikt visas šīs darbības:

a.

saņemt datus;

b.

apstrādāt gan analogus, gan digitālus datus; un

c.

nodrošināt datu izvadi.

 

"Iekšēju oderējumu" (9) izmanto par reaktīvu dzinēju cietās degvielas saistvirsmu ar apvalku vai izolācijas slāni. Parasti izmanto dispersētus ugunsizturīgus vai izolācijas materiālus uz šķidru polimēru bāzes, piemēram, ar oglekli bagātinātu hidroksila terminētu polibutadīnu (HTPB) vai citus polimērus ar pievienotām stabilizējošām vielām, un šos materiālus uzsmidzina vai uzklāj apvalka iekšpusē.

 

"Iepriekš atdalīts" (0 1) –jebkura procesa izmantošana, kas paredzēta kontrolējamā izotopa koncentrācijas palielināšanās

 

"Impulsa ilgums" (6) ir "lāzera" impulsa ilgums, ko mēra pilna platuma pusintensitātes (FWHI) līmenī.

 

"Impulsu kompresija" (6) ir garu radara signāla impulsu pārkodēšana un apstrāde, lai iegūtu īsus impulsus, reizē saglabājot priekšrocības, ko dod impulsi ar lielu enerģiju.

 

"Impulsu lāzers" (6) ir "lāzers", kā "impulsa ilgums" līdzinās 0,25 sekundēm vai ir īsāks par to.

 

"Imunotoksīns" (1) ir vienas specifiskas šūnas monoklonālā antiviela, un "toksīns" jeb "toksīna pirmējā vienība", kas selektīvi iedarbojas uz slimām šūnām.

 

"Informācijas drošība" (4 5) ir visi līdzekļi un funkcijas, kas nodrošina informācijas vai sakaru pieejamību, konfidencialitāti vai integritāti, izņemot tos līdzekļus un funkcijas, kas paredzētas kā nodrošinājums pret disfunkciju. "Informācijas drošība" ietver "kriptogrāfiju", ’kriptoanalīzi’, datoru drošību un aizsardzību pret informācijas noplūdi.

NB! ’Kriptoanalīze’: kriptogrāfiskas sistēmas vai tās ieejas un izejas datu analīze, kā uzdevums ir iegūt konfidenciālus mainīgos lielumus vai datus, ieskaitot lasāmu tekstu.

 

"Instrumentālais attālums" (6) ir konkrēti norādītais radara ekrāna attēla nekļūdīgais attālums.

 

"Īpatnējā stiepes izturība" (0 1) ir maksimālā stiepes izturība Pa, kas izteikta N/m2, dalīta ar īpatnējo svaru N/m3, un ko mēra 296 ± 2) K (23 ± 2 °C) temperatūrā pie relatīvā gaisa mitruma 50 ± 5 %.

 

"Īpatnējais modulis" (0 1 9) ir Junga modulis Pa, kas izteikts kā N/m2 dalījums ar īpatnējo svaru N/m3, un ko mēra 296 ± 2 K ((23 ± 2) °C) temperatūrā pie relatīvā gaisa mitruma 50 ± 5 %.

 

"ITU piešķirts" (3;5) nozīmē frekvenču joslu piešķiršanu saskaņā ar ITU Radio noteikumiem (ITU Radio Regulations) pašreizējo redakciju par pamatpakalpojumu, atļauto pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu.

NB! Nav ietvertas papildu vai alternatīvas frekvences.

 

"Izkliedētā spektra radars" (6) skat. "Radara izkliedes spektrs".

 

"Izkliedētais spektrs" (5) ir tehnoloģija, kas ļauj relatīvi šaura sakaru kanāla enerģiju izvērst daudz plašākā enerģijas spektrā.

 

"Izolācija" (9) tiek izmantota raķešu dzinēju komponentiem, t.i., apvalkam, sprauslai, ielūdēm, apvalka savienojumiem, un pie tās pieder vulkanizētas vai pusvulkanizētas gumijas loksnes, kurās iestrādāts izolācijas vai ugunsizturīgs materiāls. "Izolāciju" var lietot arī kā slodzes izlīdzināšanas elementus.

 

"Izolētas dzīvkultūras" (1) ietver dzīvkultūras anabiotiskās formās un žāvētos preparātos.

 

"Izostatiskas preses" (2) ir iekārtas, kas spēj dažādās vidēs (gāzēs, šķidrumos, cietās daļiņās u.c.) iedarboties uz apstrādājamo detaļu vai materiālu ar vienādu spiedienu no visām pusēm noslēgtās iedobēs.

 

"Izšķiršanas spēja" (2) ir mēriekārtas mazākā izmērāmā vienība; digitāliem instrumentiem – vismazākais nozīmīgais bits (skat. ANSI B-89.1.12).

 

"Izvirzījums" (2) ir aksiāla galvenās vārpstas nobīde viena apgrieziena laikā, ko mēra vārpstas virsmai perpendikulārā plaknes punktā uz ass aploces (skat. ISO 230/1 1986, pk. 5.63).

 

"Jaudas pārvaldīšana" (7) ir altimetra pārraidītā signāla jaudas maiņa, lai saņemtā jauda vienmēr būtu tik liela, cik minimāli nepieciešams "lidaparāta" augstumanoteikšanai.

 

"Karstā izostatiskā sabiezināšana" (2) ir lējuma presēšanas process slēgtā telpā dažādās vidēs (gāzē, šķidrumā, cietās daļiņās u.c.) temperatūrā virs 375 K (102 °C), pieliekot vienādu spēku visos virzienos, lai mazinātu vai novērstu tukšumus lējumā.

 

"Kausējams" (1) – tāds, kurā siltuma, radiācijaas, katalizatoru utt. ietekmē var veidoties šķērssaites vai kuru var papildus polimerizēt (vulkanizēt) vai izkausēt bez pirolīzes.

 

"Kausējuma ekstrakcija" (1) ir ’ātras cietināšanas process’, ar ko iegūst lentveida sakausējumus, izkausētā metālu sakausējuma vannā ievietojot īsu atdzesēta rotējoša bloka daļu.

NB! ’Ātra cietināšana’: izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000K/s.

 

"Kausējuma vērpšana" (1) ir ’ātras cietināšanas process’, kurā izkausēta metāla plūsma nāk kontaktā ar atdzesētu rotējošu bloku, veidojot pārslveida, lentveida vai stieņveida izstrādājumus.

NB! ’Ātrā cietināšana’: izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

 

"Kodolreaktors" (0) ir pilnīgs reaktors, kas spēj darboties, saglabājot kontrolētu pašpietiekamu kodola šķelšanās ķēdes reakciju. Kodolreaktors ietver visus objektus, kas atrodas reaktora korpusā vai ir tieši saistīti ar to, iekārtas, kas kontrolē serdes jaudu, un to sastāvdaļas, kuri parasti satur reaktora serdes galveno siltummaini, ir tiešā saskarē ar to vai to kontrolē.

 

"Kompensācijas sistēmas" (6) sastāv no primāra skalāra sensora, viena vai vairākiem kontrolsensoriem (piem., vektora magnetometriem) līdz ar programmatūru, kas ļauj mazināt platformas cietā korpusa rotācijas trokšņus.

 

"Kompozīts" (1 2 6 8 9) ir "saistviela" (matrica) un papildu fāze vai fāzes, kas sastāv no daļiņām, matiņiem, šķiedrām vai no jebkuras to kombinācijas, un kas pievienotas ar speciāliem nolūkiem vai nolūku.

 

"Konturēšanas kontrole" (2) ir divas vai vairākas "skaitliski kontrolētas" kustības, kas darbojas saskaņā ar instrukcijām, kuras nosaka nākamo vajadzīgo pozīciju un vajadzīgos padeves ātrumus šai pozīcijai. Minētos padeves ātrumus maina savā starpā, lai var radītu vēlamo kontūru (skat. ISO/DIS 2806–1980).

 

"Kopējais ciparu datu pārsūtīšanas ātrums" (5) ir bitu skaits laika vienībā, ieskaitot līnijkodēšanu, protokolu signālus utt., kas vajadzīgs signāla pārraidīšanai starp attiecīgām ciparu pārraides sistēmas iekārtām.

NB! skat. arī "Ciparu datu pārsūtīšanas ātrums".

 

"Kopējais strāvas blīvums" (3) ir kopējais spoles ampērvijumu skaits (t.i., vijumu skaita kopsumma, reizināta ar maksimālo strāvas stiprumu katrā vijumā), dalīts ar kopējo spoles šķērsgriezumu (ieskaitot supravadošos pavedienus, metāla matrici, kurā supravadītāja pavedieni iestrādāti, iekapsulētājmateriālu, visus dzesēšanas kanālus, utt.).

 

"Koriģēta maksimālā jauda" (4) ir koriģēts maksimālais ātrums, kādā "digitāli datori" veic 64-bitu vai apjomīgāku summēšanu un reizināšanu "peldošā komata" režīmā, un to izsaka svērtās TeraFLOPS (WT) vienībās, pa 1012"peldošā komata" koriģētām darbībām sekundē.

NB! skat. arī 4. kategorijas tehnisko piezīmi.

 

"Kosmiskais kuģis" (7 9) ir aktīvs vai pasīvs pavadonis vai kosmiskā zonde.

 

"Kriptogrāfija" (5) ir disciplīna, kurā ietilpst datu pārveides principi, līdzekļi un metodes, lai slēptu to informatīvo saturu, aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai slepenu pārveidošanu. "Kriptogrāfija" ir ierobežota ar informācijas transformācijas metodēm, lietojot vienu vai vairākus ’slepenus parametrus’ (piem., kriptomainīgos lielumus) vai vienotu koda atslēgu.

NB! ’Slepenais parametrs’ ir konstante vai koda atslēga, ko slēpj no citiem, vai kas ir zināma tikai kādai personu grupai.

 

"Kritiskā temperatūra" (1 3 6) ir "supravadītāja" materiāla temperatūra, (dažreiz saukta par pārejas temperatūru), kurā materiāls zaudē jelkādu pretestību līdzstrāvas plūsmai.

 

"Kvantu kriptogrāfija" (5) ir paņēmienu kopums, ar ko izstrādā vienotu "kriptogrāfijas" atslēgu, mērot kādas fiziskas sistēmas kvantu un mehāniskās īpašības (tostarp tādas fiziskas īpašības, kas skaidri attiecas uz kvantu optikas, kvantu lauka teorijas vai kvantu elektrodinamikas jomu).

 

"Ķīmiskais lāzers" (6) ir "lāzers", kurā ierosinātās daļiņas rodas ķīmiskas reakcijas izdalītās enerģijas rezultātā.

 

"Ķīmiskais maisījums" (1) ir ciets, šķidrs vai gāzveida produkts no vismaz diviem komponentiem, kas maisījuma glabāšanas apstākļos savstarpēji nereaģē.

 

"Laika konstante" (6) ir laiks, kas uzņemts no gaismas stimula piemērošanas strāvas palielināšanai, lai sasniegtu vērtību 1–1/e reizes no galīgās vērtības (t.i., 63 % galīgās vērtības).

 

"Lāzera ilgums" (6) ir laiks, kurā "lāzers" emitē "lāzera" starojumu, kas "impulsu lāzeriem" atbilst laikam, kurā emitē vienu impulsu vai vairākus secīgus impulsus.

 

"Lāzers" (0 2 3 5 6 7 8 9) ir komponentu kopums, kas rada telpā un laikā koherentu starojumu, ko pastiprina ierosinātā starojuma emisija.

NB! skat. arī:

 

"Ķīmiskais lāzers";

 

"Q-pārslēdzams lāzers";

 

"Superjaudīgs lāzers";

 

"Pārneses lāzers".

 

"Lente" (1) ir no savītām vai paralēlām "monošķiedrām", "pavedieniem", paralēlu šķiedru kūlīšiem, "tauvām" vai "dzijām" u.c. izgatavots materiāls, kas parasti piesūcināts ar sveķiem.

NB! ’Šķiedra’ ir aptuveni paralēlu "monopavedienu" (parasti virs 200) kūlītis.

 

"Leņķa nejaušība" (7) ir pakāpenisks leņķveidīgs kļūdas palielinājums, ko rada leņķiskā ātruma baltais troksnis (IEEE STD 528–2001)

 

"Leņķiskā pozīcijas novirze" (2) ir maksimālā atšķirība starp leņķisko pozīciju un reālo, ļoti precīzi izmērīto leņķa pozīciju pēc tam, kad fiksētais darba objekts ir novirzīts no sākotnējās pozīcijas (skat. VDI/VDE 2617, Projekts ’Rotējošie galdi koordinātu darbgaldos’).

 

"Lidaparāts" (1 7 9) ir lidot spējīgs aviosatiksmes līdzeklis ar fiksētiem spārniem, šarnīra spārniem, ar rotējošiem spārniem (helikopteri), ar slīpu rotoru vai slīpspārniem.

NB! skat. arī "Civils lidaparāts".

 

"Lidojuma maršruta optimizācija" (7) ir procedūra, kas mazina novirzes no vēlamās četrdimensiju (laika un telpas) trajektorijas, maksimāli izmantojot aparatūras jaudas vai tehniskās iespējas, lai izpildītu doto uzdevumu.

 

"Lidojumu vadības optisko sensoru bloks" (7) ir izkliedētu optisko sensoru tīkls, kas izmanto "lāzera" starus, lai reālā laikā nodrošinātu lidojumu vadības datu apstrādi lidaparātā.

 

"Lietojams kosmosā" (3 6) attiecas uz produktiem, kuri ir izstrādāti, ražoti un pārbaudīti, lai izturētu speciālas elektriskas, mehāniskas u.c. prasības, un paredzēti izmantošanai raķešu palaišanā un pavadoņu vai citu lielā augstumā (100 km vai augstāk) lidojošu sistēmu darbības izvēršanai.

 

"Lietošana" (VPT, PK, visur sarakstā) ir darbināšana, uzstādīšana (ieskaitot uzstādīšanu darbības vietā), apkopi (pārbaudi), remontu, kapitālo remontu un atjaunošanu.

 

"Lietotājam pieejama programmējamība" (6) ir iekārta, kas ļauj lietotājam ievietot, pārveidot vai aizvietot "programmas" citādi, nevis:

a.

fiziski pārmainot slēgumus vai savienojumus; vai

b.

mainot kontrolparametru iestatītās vērtības, ieskaitot parametru ievadīšanu.

 

"Linearitāte" (2) (parasti to mēra kā nelinearitāti) ir lieluma maksimālā pozitīvā vai negatīvā faktiskās vērtības novirze no taisnas līnijas, kas novietota tā, lai izlīdzinātu un samazinātu lielākās novirzes.

 

"Magnētiskie gradiometri" (6) ir instrumenti, kas paredzēti, lai noteiktu ārpus instrumenta esoša magnētiska lauka telpiskas pārmaiņas. Tie sastāv no daudziem "magnetometriem" un ar tiem saistītām elektroniskām ierīcēm, kas izejas signālu dod magnētiskā lauka gradienta mērvienībās.

NB! skat. arī "patiesais magnētiskais gradiometrs".

 

"Magnetometri" (6) ir instrumenti, kas paredzēti, lai noteiktu ārpus instrumenta esošus magnētiskos laukus. Tie sastāv no viena elementa, kas spēj noteikt magnētisko lauku un ar šo elementu saistītu elektronikas bloku, kā izejas signāls dod magnētiskā lauka mērījumu.

 

"Maināmas ģeometrijas aerodinamiskie elementi" (7) ir eleronu vai plākšņu izmantošana spārna priekšējās vai aizmugurējās malas formas maiņai vai noliecams lidaparāta priekšgals, ko var kontrolēt lidojuma laikā.

 

"Maksimāla jauda" (6) ir augstākā "lāzera ilguma" laikā sasniegtā jauda.

 

"Manipulatora izpildmehānismi" (2) ir satvērējierīces, ’aktīvas darba instrumentu vienības’ un jebkuras citas instrumentu iekārtas, kas ir pierīkotas "robota" manipulatora rokas pamatplates galā.

NB! ’Aktīvās darba instrumentu vienības’ ir ierīces, ar ko apstrādājamai detaļai pievada dzinējspēku, apstrādes enerģiju vai nodrošina sensora funkciju.

 

"Materiāli, noturīgi pret UF6 koroziju" (0) var būt varš, nerūsējošais tērauds, alumīnijs, alumīnija oksīds, alumīnija sakausējumi, niķelis vai niķeļa sakausējumi, kurā 60 % vai vairāk niķeļa, un pret UF6 iedarbību noturīgi fluorētu ogļūdeņražu polimēri, ko izmanto attiecīgos separācijas procesos.

 

"Matrica" (1 2 8 9) (saistviela) ir viendabīga viela, kas aizpilda telpu starp daļiņām, kristālu šķiedrām vai šķiedrām.

 

"Mehāniska sakausēšana" (1) ir sakausēšanas process, kurā ar mehānisku iedarbību sagrauj un par jaunu savieno pievienojamā sakausējuma pulveri ar galveno sakausējuma pulveri. Nemetāliskas daļiņas var iekļaut "mehāniskā sakausējumā", pievienojot attiecīgus pulverus.

 

"Mērījuma nenoteiktība" (2) ir raksturojošs lielums, ar ko norāda, kādā intervālā ar 95 % ticamību ir mērāmā lieluma īstā vērtība. Tā ietver nekoriģētas sistemātiskās kļūdas, nekoriģētas novirzes un gadījuma kļūdas (skat. ISO 10360–2 vai VDI/VDE 2617).

 

"Mērķa kods" (9) ir ērta viena vai vairāku procesu izpilde ("avota kods" (avota valoda)), kas pārveidots ar programmēšanas sistēmu, un ko izpilda iekārta.

 

"Mēroga koeficients" (žiroskopam vai akselerometram) (7) ir izejas signāla izmaiņas attiecība pret mēramā ieejas signāla izmaiņām. Mēroga koeficientu parasti aprēķina kā tādas taisnes slīpumu, ko var konstruēt pēc mazāko kvadrātu metodes no ieejas un izejas datiem, ko iegūst, ieejas datus cikliski mainot visā ieejas diapazonā.

 

"Mešana" (2) ir galvenās vārpstas radiāla nobīde vienā apgriezienā, to mēra asij perpendikulārā plaknes punktā uz pārbaudāmās iekšējās vai ārējās rotācijas virsmas (skat. ISO 230/1 1986, pk. 5.61).

 

"Mikrodatora mikroshēma" (3) ir "monolīta integrālā shēma" jeb "daudzelementu (čipu) integrālā shēma" ar aritmētisko loģisko elementu (ALU), kura no ārējas atmiņas var izpildīt vispārējas instrukcijas iekšējas atmiņas datiem.

NB! Iekšējo atmiņu var papildināt ar ārēju atmiņu.

 

"Mikroorganismi" (1 2) ir baktērijas, vīrusi, mikoplazmīdas, riketsijas, hlamīdijas vai sēnītes, dabīgas, uzlabotas vai pārveidotas, "izolētu dzīvkultūru" veidā vai arī kā materiāls, kas apzināti inokulēts vai inficēts ar šīm kultūrām.

 

"Mikroprocesora mikroshēma" (3) ir "monolīta integrālā shēma" jeb "daudzelementu (čipu) integrālā shēma" ar aritmētisko loģisko elementu (ALU), kura var izpildīt vispārēju ārējas atmiņas instrukciju sekvences.

NB! 1: "Mikroprocesora mikroshēma" parasti nesatur integrālu, lietotājiem pieejamu atmiņu, kaut arī čipā esošo atmiņu var izmantot čipa loģisko funkciju veikšanai.

NB! 2: Iepriekš minētais attiecas arī uz čipu kompleksiem, kas paredzēti, lai darbotos kopā, nodrošinot "mikroprocesora mikroshēmas" funkcijas.

 

"Momentāns joslas platums" (3 5 7) ir frekvenču joslas platums, kurā izejas signāla līmenis ir konstants 3 dB robežās bez pieregulēšanas vai citu parametru maiņas.

 

"Monolīta integrālā shēma" (3) ir aktīvu un pasīvu vai abējādu ’shēmas elementu’ kombinācija:

a.

kas ir izveidota, izmantojot difūzijas, implantācijas vai nogulsnēšanas procesus atsevišķā pusvadītāja materiālā, t.s. čipā vai uz tāda materiāla;

b.

ko var uzskatīt par nedalāmi savienotu; un

c.

kas izpilda shēmas funkciju vai funkcijas.

NB! ’Shēmas elements’ ir individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u.c.

 

"Monospektrālu attēlu sensori" (6) ir sensori, kas spēj iegūt attēlu no viena diskrēta spektra viļņu garuma.

 

"Monošķiedra" (1) ir smalkākais šķiedrveida materiāls, parasti dažu mikronu diametrā.

 

"Multispektrālu attēlu sensori" (6) spēj reizē vai pēc kārtas iegūt attēlu datus no divām vai vairākām diskrētām spektra joslām. Sensorus, kam ir vairāk par 20 diskrētām spektra joslām, dažkārt dēvē par hiperspektrāliem attēlu sensoriem.

 

"Neirālais dators" (4) ir skaitļošanas iekārta, kas izstrādāta vai pārveidota, lai atdarinātu kāda neirona vai neironu grupas izturēšanos (funkcijas), t.i., skaitļošanas iekārta, kas speciāli izceļas ar iespējām modulēt daudzu skaitļošanas komponentu savstarpējo slēgumu noslodzi un skaitu, balstoties uz agrākiem datiem.

 

"Nemainīgs (fiksēts)" (5) nozīmē to, ka kodēšanas vai kompresijas algoritms nevar pieņemt parametrus no ārienes (t.i., kriptografiskus vai atslēgu mainīgos lielumus), un to nevar pārveidot lietotājs.

 

"Nepieciešamais" (VPT, 1–9), pielietojot "tehnoloģijām", attiecas tikai uz to "tehnoloģijas" daļu, kas ir tieši atbildīga par kontrolējamo izpildes līmeņu, raksturlielumu vai funkciju sasniegšanu vai pārsniegšanu. Šādu "nepieciešamo""tehnoloģiju" var attiecināt uz vairākām precēm reizē.

 

"Noliecama vārpsta" (2) ir metālgriešanas instrumenta saturētāja vārpsta ar apstrādes procesa laikā maināmu centra līnijas leņķi attiecībā pret citām asīm.

 

"Noplicināts urāns" (0) ir urāns, kurā izotopa 235 ir mazāk nekā dabā sastopamajā urānā.

 

"Noskaņojams" (6) ir "lāzera" spēja radīt nepārtrauktu starojumu visos viļņa garumos vairākos "lāzera" impulsos. Līnijselektējams "lāzers" rada diskrēta viļņa garuma starojumu vienā "lāzera" impulsā un nav uzskatāms par "noskaņojamu".

 

"Novirze" (akselerometra) (7) ir noteiktā laikposmā iegūts akselerometra izejas datu vidējais rādītājs, ko mēra konkrētos darbības apstākļos, kuri nav saistīti ar ieejas paātrinājumu vai rotāciju. "Novirzi" izsaka gramos vai metros sekundē kvadrātā (g vai m/s2). (IEEE STD 528–2001) (Mikro g ir vienāds ar 1 × 10–6 g).

 

"Novirze" (žiroskopa) (7) ir noteiktā laikposmā iegūts žiroskopa izejas datu vidējais rādītājs, ko mēra konkrētos darbības apstākļos, kuri nav saistīti ar ieejas rotāciju vai paātrinājumu. "Novirzi" parasti izsaka grādos stundā (grādi/st.). (IEEE STD 528–2001).

 

"Oglekļa šķiedru sagataves" (1) ir noteiktā veidā sakārtotas, pārklātas vai nepārklātas šķiedras, kas veido armatūru vai tās daļu, pirms ievada "saistvielu" (matricu) "kompozīta" izveidošanai.

 

"Optiska integrālā shēma" (3) ir "monolīta integrālā shēma" vai "hibrīda integrālā shēma", kurā ir viena vai vairākas detaļas, kas paredzētas, lai darbotos kā fotosensori vai fotoemiteri lai izpildītu optisku vai fotoelektrisku funkciju vai funkcijas.

 

"Optiska pārslēgšana" (5) ir optisko signālu maršrutēšana vai pārslēgšana, tos nepārveidojot elektriskos signālos.

 

"Optisks dators" (4) ir dators, kas izveidots vai pārveidots tā, lai izmantotu gaismu, pārnesot un apstrādājot datus, un kura loģiskie skaitļošanas elementi izmanto tieši savienotas optiskas ierīces.

 

"Optisks pastiprinājums" (5) optiskās saziņas sistēmās ir pastiprināšanas metode, kas pastiprina konkrēta optiska avota ģenerētus optiskus signālus, tos nepārvēršot elektriskos signālos, piemēram, izmantojot pusvadītāju optiskos pastiprinātājus vai optisko šķiedru luminiscences pastiprinātājus.

 

"Par gaisu vieglāki aviotransportlīdzekļi" (9) ir baloni un lidaparāti, kas kā cēlējspēku izmanto karstu gaisu vai citas par gaisu vieglākas gāzes, piemēram, hēliju un ūdeņradi.

 

"Paralēlu šķiedru kūlis" (1) ir (parasti 12–120) aptuveni paralēlu ’šķiedru’ kūlis.

NB! ’Šķiedra’ ir aptuveni paralēlu "monopavedienu" (parasti vairāk nekā 200) kūlītis.

 

"Pārneses lāzers" (6) ir "lāzers", kurā notiek enerģijas pārnese neierosināta atoma vai molekulas sadursmē ar atomu vai molekulu, kas ģenerē starojumu.

 

"Pārveidots militārām vajadzībām" (1) nozīmē jebkuru modifikāciju vai selekciju (piemēram, mainīt tīrības pakāpi, glabāšanas laiku, virulenci, izplatīšanas īpašības vai noturību pret ultravioleto starojumu), lai cilvēkiem, dzīvniekiem, iekārtām, ražai vai apkārtējai videi nodarītu pēc iespējas lielāku kaitējumu vai postījumus.

 

"Patiesais magnētisks gradiometrs" (6) ir viens magnētiskā lauka gradientu mērīšanas elements un attiecīga elektroniska shēma, kuras izejas signāls ir magnētiskā lauka gradienta mērvienībās.

NB! skat. arī "magnētisks gradiometrs".

 

"Personalizēta viedkarte" (5) ir kodu viedkarte vai elektroniski lasāms personas dokuments (piemēram, elektroniskā pase) ar īpašam lietojumam programmētu mikroshēmu, ko lietotājs nevar pārprogrammēt citām vajadzībām.

 

"Personālais tīkls (PAN)" (5) ir datu pārraides sistēma, kam piemīt visas šīs īpašības:

a)

tajā nenoteiktam skaitam neatkarīgu vai savstarpēji savienotu "datu ierīču" ir dota tiešu sakaru iespēja; un

b)

tā aprobežojas ar ierīču savstarpējiem sakariem atsevišķas personas vai ierīču vadāmierīces tiešā tuvumā (piemēram, vienā telpā, birojā vai automašīnā).

Tehniska piezīme:

"Datu ierīce" ir iekārta, ar kuras palīdzību var nosūtīt vai saņemt informāciju ciparu sekvenču formā.

 

"Pilnīgi vadāma dzinēju ciparu kontroles sistēma" (FADEC) (7 9) ir gāzes turbīnu vai kombinētā cikla dzinēju elektroniskā kontroles sistēma ar ciparu datoru, lai kontrolētu mainīgos lielumus un regulētu dzinēja kloķvārpstas griezes momentu vai jaudu visā dzinēja darbības laikā no degvielas dozēšanas sākuma līdz degvielas padeves pārtraukšanai.

 

"Pilnveidošana" (VPT, PK un visā sarakstā) attiecas uz visiem posmiem pirms sērijveida ražošanas, piemēram: projektēšanu, projektu pētījumiem, projekta analīzi, projekta koncepcijām, prototipu montāžu un izmēģinājumiem, eksperimentālo ražošanu, projektēšanas datu pārtapšanu izstrādājumā, konfigurācijas izstrādi, izstrādes integrāciju, dažādu elementu izvietojuma plānošanu un maketēšanu.

 

"Plēves tipa integrālās shēmas" (3) ir ’shēmas elementu’ kopums un to savstarpēji metāla savienojumi, kas izveidoti, uzklājot biezu vai plānu plēvi uz izolatora "substrāta".

NB! ’Shēmas elements’ ir viena aktīva vai pasīva elektroniskas shēmas daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u.c.

 

"Precizitāte" (2 6) ir maksimālā pozitīvā vai negatīvā rādījuma novirze no pieņemta standarta vai patiesās skaitliskās vērtības; to parasti mērī kā neprecizitāti.

 

"Primārā lidojumu vadība" (7) ir "lidaparāta" stabilitātes vai manevrēšanas kontrole, izmantojot virzītājspēka ģeneratorus, t.i., mainot aerodinamisko virsmas vai dzinējspēka pielikšanas virzienu (vektoru).

 

"Programma" (2 6) ir kāda procesa izpildei paredzētas secīgas instrukcijas, kas izstrādātas elektroniskam datoram saprotamā formā.

 

"Programmatūra" (VPP, visur sarakstā) ir vienas vai vairāku "programmu" vai ’mikroprogrammu’ kopums, kas fiksēts jebkādā taustāmā nesējā.

NB! ’Mikroprogramma’ ir īpašā atmiņā glabāta elementāru instrukciju secība, kuras izpildi ierosina ar attiecīgu instrukciju no instrukciju reģistra.

 

"Q-pārslēdzams lāzers" (6) ir "lāzers", kas enerģiju glabā inversā enerģijas apakšlīmenī vai optiskā rezonatorā, un izstaro kā impulsu.

 

"Radara frekvenču lēkāšana" (6) ir jebkura metode, ar ko pseidogadījuma secībā maina raidītājradara nesējfrekvenci starp impulsiem vai impulsu grupām par lielumu, kas līdzinās impulsa joslas plakumam vai ir lielāks par to.

 

"Radara izkliedes spektrs" (6) ir jebkura modulācijas metode, ar ko relatīvi šaurā frekvenču joslā raidīto signāla enerģiju izplata daudz plašākā frekvenču diapazonā, izmantojot gadījuma vai pseidogadījuma kodus.

 

"Raķetes" (1 3 6 7 9) ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kas spēj nogādāt vismaz 500 kg smagu kravu vismaz 300 km attālumā.

 

"Ražošana" (VPT PK un visur sarakstā) ir visas ražošanas fāzes, piemēram, konstruēšana, ražošanas iekārtu projektēšana, izgatavošana, integrācija, montāža (uzstādīšana), inspekcija, pārbaude, kvalitātes sertifikācija.

 

"Ražošanas aprīkojums" (7 9) ir iekārtas un speciāli izveidota, iekārtās integrēta programmatūra, lai "pilnveidotu" vienu vai vairākas "ražošanas" fāzes.

 

"Ražošanas iekārtas" (1 7 9) ir tikai tie darbarīki, vadules, spīles, liešanas formas, veidnes, krāsas, armatūra, iestatīšanas mehānismi, pārbaudes ierīces, citas iekārtas un to komponenti, kas speciāli paredzēti vai pielāgoti "pilnveidošanai" vai arī vienai vai vairākām "ražošanas" fāzēm.

 

"Reālā laika joslas platums" (3) "dinamisku signālu analizatoriem" ir plašākais frekvenču diapazons, kuru analizators var izvadīt uz ekrāna vai atmiņas ierīces, nepārtraucot ieejas datu analīzi. Analizatoriem ar vairākiem kanāliem, izdarot aprēķinus, jālieto kanālu konfigurācijā iegūtais "reālā laika joslas platums".

 

"Robots" (2 8) ir manipulācijas mehānisms, kas var būt konveijertipa vai darboties pēc principa "no punkta uz punktu", tas var izmantot sensorus un tam ir visas šīs īpašības:

a.

tas ir daudzfunkcionāls;

b.

tas var pozicionēt vai orientēt materiālus, detaļas, instrumentus vai citas īpašas ierīces, veicot dažādas kustības trīsdimensiju telpā;

c.

ietver trīs vai vairākas slēgta vai atvērta tipa servoiekārtas, pie kā var pieskaitīt soļu elektrodzinējus; un

d.

kam ir "lietotājam pieejama programmējamība" pēc mācības/izpildes metodes, vai izmantojot elektronisku datoru, kas var būt programmējams loģiskais kontrolieris, t.i., bez vajadzības mehāniski iejaukties.

NB! Iepriekš minētā definīcija neattiecas uz šādām iekārtām:

1.

uz manipulācijas mehānismiem, ko kontrolē tikai ar roku / teleoperators,

2.

uz nemainīgas secības manipulācijas mehānismiem, kas ir iekārtas, kuras kustas automātiski un darbojas, veicot mehāniskas nemainīgi programmētas kustības. To programma ir mehāniski ierobežota ar nemainīgiem soļiem, ko nosaka atdures, piemēram, adatas vai izciļņi. Kustību secība un ceļu vai leņķu izvēle nav mehāniski, elektroniski vai elektriski maināma,

3.

uz mehāniski kontrolētiem mainīgas secības manipulāciju mehānismiem, kas ir iekārtas, kuras kustas automātiski un darbojas saskaņā ar mehāniski nemainīgām, programmētām kustībām. To programma ir mehāniski ierobežota ar nemainīgiem, bet koriģējamiem soļiem, ko nosaka atdures, piemēram, adatas vai izciļņi. Kustību secība un ceļu vai leņķu izvēle ir maināma nemainīgas programmas modelī. Programmas darbības pārmaiņas (piem., adatu izvietojuma maiņu vai izciļņu nomaiņu) vienā vai vairākās kustības asīs veic tikai mehāniski,

4.

uz mainīgas secības manipulācijas mehānismiem, ko nevada ar servoiekārtām, un kas kustas automātiski un darbojas, veicot mehāniski nemainīgas programmētas kustības. To programma ir maināma, bet secību izpilda tikai vadotnēs, pēc mehāniski fiksētu elektrisko bināro iekārtu bināriem signāliem vai regulējamām atdurēm,

5.

uz noliktavu telferiem, kas definēti kā Dekarta koordinātu manipulatoru sistēmas, izgatavoti kā vertikālu glabāšanas tvertņu bloku sastāvdaļas un konstruēti tā, lai šo tvertņu saturs būtu pieejams un paņemams.

 

"Rotācijas pulverizācija" (1) ir process 500 mikronu vai mazāku metāla daļiņu iegūšanai, ar centrbēdzes spēkiem iedarbojoties uz izkausētu metālu vai izkausēta metāla strūklu.

 

"Sajauktas" (1) ir šķiedras, kas rodas, sajaucot un formējot termoplastiskas un armatīvas šķiedras, lai veidotu armētu "saistvielu" (matricu).

 

"Sakaru kanāla kontrolieris" (5) ir fiziska saskarne, kas kontrolē sinhronas vai asinhronas digitālas informācijas plūsmu. Šāds bloks var būt ievietots datorā vai tālsakaru iekārtā, lai nodrošinātu piekļuvi sakariem.

 

"Salikts rotējošais galds" (2) ir galds, kas ļauj darba objektam griezties un sagāzties slīpi pa divām neparalēlām asīm, kuras var reizē koordinēt "konturēšanas kontrolei".

 

"III/V savienojumi" (3 6) ir polikristāliski, bināri vai kompleksi monokristāliski produkti, kas sastāv no Mendeļejeva elementu periodiskās sistēmas tabulas III A un V A grupas elementiem (piemēram, gallija arsenīds, gallija un alumīnija arsenīds, indija fosfīds).

 

"Savstarpēji saistīti radarsensori" (6) ir divi vai vairāki radarsensori, kas ir savstarpēji savienoti tad, kad tie reālā laikā apmainās ar informāciju.

 

"SHPL" ir "superjaudīgs lāzers".

 

"Signālu analizatori" (3) ir aparāti, ar ko var mērīt un attēlot daudzfrekvenču signālu vienfrekvences komponentu galvenās īpašības.

 

"Signālu apstrāde" (3 4 5 6) ir algoritmiskas ārējas izcelsmes informācijas nesēju signālu apstrāde, piemēram, laika kompresija, filtrēšana, ekstrakcija, selekcija, korelācija, sagriešana vai transformēšana domēnu starpā (piem., ātrais Furjē vai Volša pārveidojums).

 

"Simetrisks algoritms" (5) ir kriptografisks algoritms, kurā šifrēšanai un atšifrēšanai izmanto identiskas atslēgas.

NB! "Simetrisko algoritmu" parasti izmanto konfidenciālu datu aizsardzībai.

 

"Sistēmsekošana" (6) ir apstrādāti, korelēti (radara datu saskaņošana ar lidaparāta pozīciju) un precizēti dati lidaparātu atrašanās vietas noteikšanai, kas ir pieejami Aviosatiksmes kontroles centra operātoriem.

 

"Sistoliska bloka dators" (4) ir dators, kurā datu plūsma un modifikācija ir lietotājam dinamiski kontrolējama loģiskās ieejas līmenī.

 

"Skaitļošanas elements" (CE) (4) ir mazākā skaitļošanas vienība, kas dod aritmētisku vai loģisku rezultātu.

 

"Smalcināšana" (1) ir process, kas materiālu sadala daļiņās drupinot vai maļot.

 

"Speciālie skaldāmie materiāli" (0) ir plutonijs-239, urāns-233, "ar 233 vai 235 izotopu bagātināts urāns" vai jebkurš cits materiāls, kas tos satur.

 

"Spiediena devēji" (2) ir iekārtas, kas pārveido spiediena mērījumus elektriskā signālā.

 

"Sprāgstvielas" (1) ir cieta, šķidra vai gāzveida agregātstāvokļa vielas vai vielu maisījumi, kuriem jāsprāgst, ja tos izmanto kā injicētājlādiņus, palīglādiņus vai galvenos lādiņus kaujas uzgaļos, spridzināšanā un citos lietojumos.

 

"Stabilitāte" (7) ir attiecīgā parametra noviržu vidējā izkliede (1 sigma) no kalibrētās vērtības, kura mērīta stabilas temperatūras apstākļos. "Stabilitāti" var izteikt kā laika funkciju.

 

"Stabilizācijas laiks" (3) ir laiks, kas vajadzīgs, lai, pārslēdzoties starp jebkuriem diviem pārveidotāja līmeņiem, beigu vērtība būtu pusbita robežās.

 

"Substrāts" (3) ir pamatmateriāla loksne ar savienojumu zīmējumu vai bez tā, un uz kā vai kurā var izvietot ’diskrētos komponentus’ un/vai integrālās shēmas.

NB! 1: ’Diskrēts komponents’: individuāls ’shēmas elements’ ar ārējiem izvadiem.

NB! 2: ’Shēmas elements’: individuāla aktīva vai pasīva funkcionāla elektroniskās shēmas daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u.c.

 

"Substrātu sagataves" (6) ir monolīti savienojumi ar atbilstošiem izmēriem, lai varētu izgatavot tādus optiskos elementus kā spoguļus vai optiskos logus.

 

"Superjaudīgs lāzers" ("SHPL") (6) ir "lāzers", kas spēj pārnest izejas starojuma enerģiju (kopējo vai daļu) virs 1 kJ 50 milisekundēs vai kura vidējā vai nepārtrauktas darbības jauda ir lielāka par 20 kW.

 

"Superplastiskā formēšana" (1 2) ir karsts tādu metālu deformācijas process, kuriem raksturīgas zemas stiepes deformācijas vērtības (zem 20 %) pārraušanas punktā, ko nosaka, stiepes stiprību pārbaudot istabas temperatūrā, lai iegūtu stiepes deformācijas, kas vismaz divkārt pārsniedz šīs vērtības.

 

"Supersakausējumi" (2 9) ir sakausējumi uz niķeļa, kobalta vai dzelzs bāzes, kas ir izturīgāki par jebkuru no AISI 300 sērijas sakausējumiem temperatūrā, kura pārsniedz 922 K (649 °C), pie smagiem vides un ekspluatācijas apstākļiem.

 

"Supravadoši" (1;3;6;8) ir materiāli, piemēram, metāli, sakausējumi vai savienojumi, kas var pilnībā zaudēt elektrisko pretestību, t.i., var sasniegt bezgalīgu elektrovadītspēju un vadīt ļoti stipru elektrisko strāvu bez Džoula siltuma.

NB! Materiāla "supravadītāja" stāvokli konkrēti raksturo "kritiskā temperatūra", kritisks magnētiskais lauks, kas ir temperatūras funkcija, un kritiskais strāvas blīvums, kas tomēr ir gan magnētiskā lauka, gan temperatūras funkcija.

 

"Šķiedru kūlis" (1) ir aptuveni paralēlu "monopavedienu" kūlis.

 

"Šķiedru vai pavedienu materiāli" (0 1 2 8) ietver:

a.

viengabala "monopavedienus";

b.

viengabala "dzijas" un "šķiedras";

c.

"lentes", audumus, neaustus materiālus un pinumus;

d.

šķērētas šķiedras, vistras šķiedras un viendabīgus šķiedru slāņojumus;

e.

jebkura garuma monokristālu vai polikristālu šķiedras;

f.

aromātisko poliamīdu masu.

 

"Tehnoloģija" (VPT PK, visur sarakstā) ir specifiska informācija, kas vajadzīga preču "pilnveidošanai", "ražošanai" vai "lietošanai". Šī informācija ir ’tehnisko datu’ vai ’tehniskās palīdzības’ veidā.

NB! 1: ’Tehniskā palīdzība’ (VPT, PK) var būt instrukciju, prasmju, mācību, darba prasmes un konsultēšanas pakalpojumu veidā, un var saturēt "tehnisko datu" nodošanu.

NB! 2: ’Tehniskie dati’ (VPT, PK) var būt rasējumu, plānu, diagrammu, modeļu, formulu, tabulu, inženierdizaina, rakstisku specifikāciju, rokasgrāmatu un instrukciju veidā, kas var būt rakstveida vai ierakstītas, piemēram, uz diska, lentē vai nolasāmās atmiņas ierīcēs.

 

"Tieša hidraulika presēšana" (2) ir deformācijas process, kurā izmanto ar šķidrumu pildītu elastīgu kameru, kas ir tiešā saskarē ar apstrādājamo objektu.

 

"Tīkla piekļuves kontrolieris" (4) ir fiziska saskarne sadalītam komutācijas tīklam. Tas izmanto vienu kopīgu vidi, kas viscaur darbojas vienā un tajā pašā "ciparu datu pārsūtīšanas ātrumā", pārraidei izmantojot arbitrāciju (piem., iezīmējot informāciju). Neatkarīgi no citām saskarnēm tas atlasa datu paketes vai datu grupas (piem., IEEE 802), kas attiecinātas uz to. Šādu iekārtu var iebūvēt datorā vai tālsakaru sistēmā, lai nodrošinātu pieeju sakariem.

 

"Toksīna pirmējā vienība" (1) ir "toksīna" strukturāli vai funkcionāli diskrēts komponents.

 

"Toksīni" (1 2) ir preparātu vai maisījumu veidā speciāli izolēti toksīni, neatkarīgi no to izgatavošanas veida, izņemot ar toksīniem piesārņotus materiālus, piemēram, patoloģiskos paraugus, labību, pārtikas produktus vai "mikroorganismu" sporas.

 

"Tolerance pret defektu kļūmēm" (4) ir datorsistēmas spēja turpināt darbību pēc jebkādas tās aparatūras vai programmatūras disfunkcijas bez cilvēka iejaukšanās kādā konkrētā pakalpojumu līmenī, konkrētā laikā nodrošinot nepārtrauktu darbību, datu integritāti un darbaspēju atjaunošanos bez ārējas iejaukšanās.

 

"Totāla lidojumu vadība" (7) ir "lidaparāta" stāvokļa mainīgo lielumu un lidojuma maršruta automātiska kontrole, lai izpildītu konkrētu uzdevumu atkarā no datu izmaiņām reālajā laikā par doto uzdevumu, apdraudējumiem vai citiem "lidaparātiem".

 

"Uz datiem balstītas atsauces navigācijas" ("DBRN") (7) sistēmas ir sistēmas, kas izmanto dažādus iepriekš mērītu ģeokartografēšanas datu avotus, kas integrēti, lai sniegtu precīzu navigācijas informāciju mainīgos apstākļos. Datu avoti ietver batimetriskās kartes, zvaigžņu kartes, gravitācijas kartes, magnētiskās kartes vai digitālas trīsdimensiju topografiskās kartes.

 

"Uzsmidzināšana" (1) ir ’ātrās cietināšanas’ process, kurā izkausēta metāla strūkla nonāk kontaktā ar atdzesētu bloku, veidojot pārslveida produktu.

NB! ’Ātrā cietināšana’ ir izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

 

"Vadības kompleksi" (7) ir sistēmas, kas integrē lidaparāta atrašanās vietas un ātruma (t.i., navigācijas) mērīšanu un izskaitļošanu ar komandu izskaitļošanu un sūtīšanu lidaparāta lidojumu vadības sistēmām, lai koriģētu lidojuma trajektoriju.

 

"Vakcīna" (1) ir medikaments ar farmaceitisku formulu, kuru ražotāja vai lietotāja valsts regulācijas iestādes ir licencējušas vai par ko ir izsniegušas tirdzniecības vai klīnisko izmēģinājumu atļauju, un kurš ir paredzēts cilvēku vai dzīvnieku imunoloģiskas aizsargreakcijas stimulēšanai, lai novērstu slimības tajos, kam tā iepotēta.

 

"Vakuumpulverizācija" (1) ir process, kurā iegūst 500 mikronu lielas vai mazākas metāla daļiņas, izmantojot strauju izšķīdušas gāzes izdalīšanos, kad izkausēta metāla strūklu iepūš vakuumā.

 

"Valstis, kas (nav) Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis" (1) ir valstis, kurās (nav) spēkā Konvencija par ķīmisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas, glabāšanas un lietošanas aizliegšanu (skat. www.opcw.org).

 

"Ventiļa nostrādāšanas kavējuma pamatlaiks" (3) ir izplatīšanās kavējuma laika vērtība, kas attiecināta uz pamatizeju, ko lieto "monolītās integrālās shēmās". "Monolītu integrālo shēmu"’saimē’ šo terminu var precizēt konkrētai ’saimei’ kā kavējuma laiku tipiskai izejai šajā ’saimē’ vai kā tipisku ātrumu kavējuma laiku izejai konkrētajā ’saimē’.

NB! 1: "Pamatizejas izplatīšanās kavējuma laiku" nedrīkst jaukt ar kompleksas "monolītas integrālās shēmas" ieejas vai izejas kavējuma laiku.

NB! 2: ’Saimē’ ietilpst visas integrālās shēmas, kam saskaņā ar izgatavošanas metodēm un parametriem ir visas šīs kopējās īpašības, izņemot to attiecīgās funkcijas:

a.

kopēja datoru fizisko komponentu un programmatūras arhitektūra;

b.

kopēja projektēšanas un procesa tehnoloģija; un

c.

kopēji pamata raksturlielumi.

 

"Vidējā izejas jauda" (6) ir kopējā "lāzera" enerģija džoulos, kas dalīta ar "lāzera ilgumu" sekundēs.

 

"Vienkanāla signalizācija" (5) ir signalizācijas metode, kas paredz to, ka centrāļu informācijas apmaiņa notiek vienā kanālā ar iezīmētiem paziņojumiem, sūtot uz daudzām ķēdēm un daudziem pieslēgumiem attiecināmu informāciju vai izsaukumus un citu informāciju, piemēram, tīkla vadībai izmantojamu informāciju.

 

"Vielas nekārtību novēršanai" (1) ir vielas, kas paredzētos izmantošanas apstākļos nekārtību novēršanā cilvēkiem ātri izraisa sensorisku kairinājumu vai fizisku vājumu, kas pazūd īsā laikā pēc iedarbības beigām.

Tehniska piezīme:

Asaru gāses ir "vielu nekārtību novēršanai" apakšklase.

 

"Vietējais tīkls" (LAN) (4 5) ir datu pārraides sistēma, kam piemīt visas šīs īpašības:

 

a.

tā ļauj jebkuram skaitam neatkarīgu ’datu iekārtu’ tieši sazināties savā starpā; un

b.

tā ir ierobežota ģeogrāfiski mazā platībā (piem., biroju ēkā, rūpnīcā, universitātes pilsētiņā, noliktavā).

NB! ’Datu iekārta’ ir aparatūra, kas spēj nosūtīt vai saņemt informāciju ciparu sekvenču formā.

PIELIKUMĀ LIETOTIE AKRONĪMI UN SAĪSINĀJUMI

Akronīmu vai saīsinājumu, kad to lieto kā terminu, var atrast sadaļā ’Pielikumā lietoto terminu definīcijas’.

AkronĪms vai saĪsinĀjums

NozĪme

abec

gredzenveida gultņu inženieru komiteja

agma

amerikas piedziņas mehānismu ražotāju asociācija

ahrs

stāvokļa un virziena etalonsistēmas

aisi

amerikas dzelzs un tērauda institūts

alu

aritmētiskās loģikas elements

ansi

amerikas nacionālais standartu institūts

astm

amerikas materiālu un izmēģinājumu biedrība

atc

aviosatiksmes kontrole

avlis

atomizēta tvaika lāzera izotopu separācija

cad

datorprojektēšana

cas

Ķīmijas analītisko apskatu indekss

ccitt

starptautiskā telegrafa un telefona padomdevēja komiteja

cdu

indikācijas un kontroles bloks

cep

varbūtējā cirkulārā kļūda

cntd

vadāmas nukleācijas termopārklāšana

crisla

ķīmiskā reakcija ar izotopu jutīga lāzera aktivāciju

cvd

ķīmisko savienojumu tvaika kondensācijas pārklāšana

CW

ķīmiskais karš

cw (lāzeriem)

nepārtraukts vilnis

dme

iekārta attāluma mērīšanai

ds

virzīti sacietināts

eb-pvd

fizikāli termiskā pārklāšana elektronu kūlī

ebu

eiropas radio un televīzijas savienība

ecm

elektroķīmiskās mašīnas

ecr

elektronu ciklotrona rezonanse

edm

elektriskā loka izlādes mašīnas

eeproms

elektriski pārprogrammējama lasāmatmiņa

eia

elektroniskās rūpniecības asociācija

emc

elektromagnētiskā savietojamība

etsi

eiropas sakaru standartu institūts

fft

ātrais furjē pārveidojums

glonass

globālās navigācijas pavadoņu sistēma

gps

globālā pozīcijas noteikšanas sistēma

hbt

heterobipolārie tranzistori

hddr

augsta blīvuma ciparu ieraksts

hemt

augsta elektronu kustīguma tranzistori

icao

starptautiskā civilās aviācijas organizācija

iec

starptautiskā elektrotehnikas komisija

ieee

elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūts

ifov

momentānais redzes leņķis

ils

automātiskā nosēšanās sistēma

irig

starpdiapazonu instrumentu grupa

isa

starptautiskā standartatmosfēra

isar

inversās sintētiskās diafragmas radars

iso

starptautiskā standartizācijas organizācija

itu

starptautiskā sakaru savienība

jis

japānas rūpnieciskais standarts

jt

džoula-tomsona

lidar

gaismas avota atklāšana un attāluma noteikšana līdz tam

lru

viegli nomaināms bloks

mac

informācijas drošības kods

mach

objekta ātruma attiecība pret skaņas ātrumu (pēc Ernsta Maha)

mlis

izotopu molekulu separācija ar lāzeru

mls

nolaišanās vadības mikroviļņu sistēmas

mocvd

metālorganisko savienojumu ķīmisko tvaiku kondensācija

mri

kodolmagnētiskās rezonanses caurskate

mtbf

vidējais laiks starp atteicēm

mtops

miljoni teorētisko operāciju sekundē

mttf

vidējais laiks līdz atteicei

nbc

nukleārais, bioloģiskais un ķīmiskais

ndt

nesagraujoša pārbaude

par

precīza pielidojuma radars

pin

personas identifikācijas numurs

ppm

miljondaļas

psd

jaudas spektrālais blīvums

qam

kvadrātiskā amplitūdas modulācija

rf

radiofrekvence

sacma

augstu tehnoloģiju kompozītmateriālu ražotāju asociācija

sar

sintētiskās diafragmas radars

sc

monokristāls

slar

lidaparāta sānskata radars

smpte

kino un televīzijas inženieru biedrība

sra

nomaināms agregāts

sram

statiskā brīvpiekļuves atmiņa

srm

sacma ieteicamas metodes

ssb

individuāla blakusfrekvenču josla

ssr

sekundārs pārraudzības radars

tcsec

datoru standarts trusted computer system evaluation criteria

tir

kopējais rādījums

uv

ultravioletais

uts

robežspriegums

vor

ļoti augstas frekvences vienvirziena diapazons

yag

itrija/alumīnija granāts

0 KATEGORIJA

KODOLMATERIĀLI, JAUDAS UN IEKĀRTAS

0A
Sistēmas, iekārtas un to komponentes

0A001
"Kodolreaktori" un speciālas tiem konstruētas vai pielāgotas komponentes un iekārtas, tas ir:

a.

"kodolreaktori";

b.

metāla tilpnes vai galvenās to rūpnieciski izgatavotās koponentes, tostarp reaktora aktīvās zonas spiediena tilpnes vāks, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas, lai ietvertu "kodolreaktora" aktīvo zonu, ieskaitot reaktora aktīvās zonas spiediena tilpnes vāku;

c.

degvielas elementu manipulācijas iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas degvielas iekraušanai un izkraušanai "kodolreaktorā";

d.

Kontrolstieņi, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti, lai regulētu kodoldalīšanās procesu "kodolreaktorā", to balstu konstrukcijas vai struktūras, kā arī kontrolstieņu piedziņas mehānismi un piedziņas vadules;

e.

spiediena caurules, kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas degvielas elementiem un primārajam dzesēšanas aģentam "kodolreaktorā" pie darba spiediena virs 5,1 MPa;

f.

caurules vai cauruļu bloki, kas izgatavoti no cirkonija vai tā sakausējumiem, kuros hafnija masas attiecība pret cirkonija masu ir mazāka par 1:500, un kas speciāli konstruēti vai pielāgoti darbam "kodolreaktorā";

g.

dzesēšanas sūkņi, kas speciālispeciāli izgatavoti vai pielāgoti primārā dzesēšanas aģenta cirkulācijai "kodolreaktorā";

h.

’kodolreaktora iekšējie komponenti’, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti izmantošanai "kodolreaktorā", ieskaitot reaktora aktīvās zonas balstu struktūras, degvielas kanālus, siltumekrānus, atstarotājus, serdeņa sietplates un difuzora plates;

Piezīme. 0A001.h pozīcijā ’kodolreaktora iekšējie komponenti’ ir visas galvenās struktūras reaktora iekšienē, kurām ir viena vai vairākas funkcijas, piemēram, aktīvās zonas balstīšana, degvielas bloka regulācija, primārā dzesēšanas aģenta plūsmas virzība, reakcijas tilpnes starojuma aizsargekrānu funkcija un reaktora aktīvās zonas instrumentu vadīšana.

i.

Siltummaiņi (tvaika ģeneratori), kas speciālikonstruēti vai pielāgoti izmantošanai "kodolreaktoru" primārajā dzesēšanas kontūrā;

j.

Neitronu detektori un mērinstrumenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti neitronu plūsmas noteikšanai "kodolreaktora" aktīvajā zonā.

0B
Izmēģinājumu, pārbaudes un ražošanas iekārtas

0B001
Rūpnīcas "dabīgā urāna" un "noplicinātā urāna" un "īpašo skaldmateriālu" izotopu separācijai, kā arī speciāli tām konstruēts vai pielāgotas iekārtas un to komponenti:

a.

Rūpnīcas, kas speciāli paredzētas "dabīgā urāna", "noplicinātā urāna" un "speciālo skaldāmo materiālu" izotopu separācijai, tas ir:

1.

gāzu centrifūgu separācijas ražotnes;

2.

gāzu difūzijas separācijas ražotnes;

3.

aerodinamiskās separācijas ražotnes;

4.

ķīmiskās apmaiņas separācijas ražotnes;

5.

jonu apmaiņas separācijas ražotnes;

6.

atomizēta tvaika "lāzera" izotopu separācijas (AVLIS) ražotnes;

7.

molekulāro "lāzeru" izotopu separācijas (MLIS) ražotnes;

8.

plazmas separācijas ražotnes;

9.

elektromagnētiskās separācijas ražotnes;

b.

gāzu centrifūgas, agregāti un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas gāzu centrifūgas separācijas procesam:

Piezīme. 0B001.b. pozīcijā ’materiāls ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu’ ir jebkurš no šiem:

a.

martensīta tēraudi ar stiepes robežstiprību u 2 050 MPa vai vairāk;

b.

alumīnija sakausējumi ar stiepes robežstiprību 460 MPa vai vairāk; vai

c.

"šķiedru vai pavedienveida materiāli"ar"īpatnējo moduli", kas lielāks par 3,18 × 106 m, un"īpatnējo stiepes izturību", kas lielāka par 76,2 × 103 m;

1.

gāzu centrifūgas;

2.

pilnīgi rotoru kompleksi;

3.

rotora cauruļu cilindri ar sieniņu biezumu 12 mm vai mazāk un diametru no 75 līdz 400 mm, kas izgatavoti no ’materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu’;

4.

gredzeni un balsti ar sieniņu biezumu 3 mm vai mazāku un diametru no 75 līdz 400 mm, kuru konstrukcija nodrošina vietēju atbalstu rotora caurulei vai vairākām savstarpēji saistītām caurulēm un kuri izgatavoti no ’materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu’;

5.

rotora caurulē iemontējami deflektori, kuru diametrs ir no 75 līdz 400 mm un kuri izgatavoti no ’materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu’;

6.

augšējie un apakšējie rotora caurules slēgi, kuru diametrs ir no 75 līdz 400 mm, kas pieguļ rotora caurules galiem un izgatavoti no ’materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu’;

7.

magnētiskās piekares gultņi, kas sastāv no riņķveida magnēta ar aizsargapvalku, kurš izgatavots no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai ar tiem aizsargāts un kuriem ir vibrācijas slāpētājoša vide un magnētiska saite ar polu vai ar citu magnētu, kas uzmontēts rotora virsējam slēgam;

8.

speciāli gultņi ar šarnīra bloku, kas uzmontēti uz amortizatoriem;

9.

molekulāri sūkņi, kas sastāv no cilindriem ar iestrādātām vai ekstrudētām spirālveida rievām un iekšējās virsmās iestrādātiem kanāliem;

10.

gredzenveida motora statori daudzfāžu maiņstrāvas histerēzes (vai magnētiskās pretestības) motoriem sinhronai darbībai vakuumā un frekvenču diapazonā no 600 līdz 2 000 Hz ar jaudu no 50 līdz 1 000 VA;

11.

centrifūgu apvalki/nodalījumi gāzu centrifūgu rotoru cauruļu ievietošanai, kas sastāv no nekustīgiem cilindriem ar precīzi apstrādātiem galiem, ko izgatavo no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" ar līdz 30 mm biezām sieniņām;

12.

UF6 ekstrakcijas iekārtas uztvērējkauss, kas sastāv no caurulēm, kuru iekšējais diametrs ir līdz 12 mm, UF6 ekstrakcijai no centrifūgas rotoriem, izmantojot Pito cauruļu efektu, ko izgatavo no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai kas ir aizsargātas ar tiem;

13.

frekvenču pārveidotāji (konvertori vai invertori) un speciāli tiem izgatavotas komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas gāzu centrifūgu bagātināšanas iekārtu motoru statoru barošanai, un kam ir visas šīs īpašības:

a.

daudzfāžu izeja ar frekvenci no 600 līdz 2 000 Hz;

b.

frekvenču kontrole labāka par 0,1 %;

c.

harmoniskie kropļojumi mazāki par 2 %; un

d.

lietderības koeficients lielāks par 80 %;

14.

silfona vārsti, ko izgatavo no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai kas ir aizsargāti ar tiem, ar diametru no 10 mm līdz 160 mm;

c.

iekārtas un to kompunentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas gāzu centrifūgu separācijas procesiem, tas ir:

1.

gāzu difūzijas barjeru membrānas, kas izgatavotas no porainiem metāla, polimēriem vai keramikas "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" ar poru izmēru no 10 līdz 100 nm, biezumu 5 mm vai mazāku, vai cauruļveida formām, kuru diametrs ir 25 mm vai mazāks;

2.

gāzu difuzoru apvalki, kas izgatavoti no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai aizsargāti ar tiem;

3.

kompresori (turbo, centrbēdzes un aksiālas plūsmas tipa) vai gāzpūtēji, kas izgatavoti no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai aizsargāti ar tiem, ar ražību 1 m3/min UF6 vai vairāk un izejas spiedienu līdz 666,7 kPa;

4.

pozīcijā 0B00l.c.3. minēto gāzpūtēju vai kompresoru rotējošo vārpstu blīvslēgi, kas izgatavoti tā, lai bufera gāzes ieplūdes ātrums būtu mazāks par 1 000 cm3/min;

5.

siltummaiņi, kas izgatavoti no alumīnija, vara, niķeļa vai to sakausējumiem un satur vairāk nekā 60 % niķeļa, vai šo metālu kombinācijas oderētu cauruļu veidā, kas paredzētas darbam pie negatīva spiediena ar tādu noplūdes ātrumu, pie kuras spiediens nepieaug vairāk kā par 10 Pa stundā pie spiedienu starpības 100 kPa;

6.

silfona vārsti, kuru diametrs ir no 40 līdz 1 500 mm un kuri ir pārklāti ar "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai izgatavoti no tiem;

d.

Iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas aerodinamiskas separācijas procesiem:

1.

UF6 korozijas izturīgas separācijas sprauslas, kas sastāv no šķelta veida liektiem kanāliem, kuru liekuma rādiuss ir mazāks par 1 mm, un šķēlējplaknes, kas sadala caurplūstošo gāzi divās plūsmās;

2.

cilindriskās vai koniskās tangenciālās ieplūdes caurules (virpuļcaurules), kuru diametrs ir no 0,5 līdz 4 cm un garuma attiecība pret diametru ir 20:1 vai mazāka, ar vienu vai vairākām tangenciālajām ieejām, kas izgatavotas no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai aizsargātas ar tiem;

3.

kompresori (turbo, centrbēdzes, aksiālas plūsmas) vai gāzpūtēji ar ražību 2 m3/min kas izgatavoti no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju un attiecīgie rotora vārpstas blīvslēgi," vai aizsargāti ar tiem;

4.

siltummaiņi, kas izgatavoti no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai aizsargāti ar tiem;

5.

aerodinamiskās separācijas elementu apvalki, kas satur virpuļcaurules vai separācijas sprauslas un izgatavoti no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai aizsargāti ar tiem;

6.

silfona ventiļi, kuru diametrs ir no 40 līdz 1 500 mm un kuri izgatavoti no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai aizsargāti ar tiem;

7.

pārstrādes sistēmas UF6 atdalīšanai no nesējgāzes (hēlija vai ūdeņraža) līdz UF6 saturam 1 ppm vai zemākam, ieskaitot:

a.

kriogēnus siltummaiņus un krioseparātorus darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

b.

kriogēnās saldēšanas iekārtas darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

c.

separācijas sprauslas vai virpuļcaurules UF6 atdalīšanai no nesējgāzes;

d.

UF6 izsaldēšanas iekārtas darbam 253 K (–20 °C) vai zemākā temperatūrā;

e.

Iekārtas un to komponentes, kas speciāli paredzētas vai pielāgotas ķīmiskās apmaiņas separācijas procesiem:

1.

ātras šķidruma – šķidruma apmaiņas pulsējošas kolonnas, kuru fāzu kontaktlaiks ir 30 s vai mazāks, noturīgas pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, izgatavotas no piemērotiem plastikātu materiāliem, tādiem, kā fluoroglekļa polimēri vai stikls, vai ar tiem oderētas);

2.

ātrdarbīgi šķidruma – šķidruma centrbēdzes ekstraktori, kuru fāzu kontaktlaiks ir 30 s vai mazāks, noturīgi pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, izgatavoti no piemērotiem plastikātu materiāliem, tādiem kā, fluoroglekļa polimēri vai stikls, vai ar tiem oderēti);

3.

pret koncentrētas sālsskābes šķīdumu iedarbību noturīgi elektroķīmiskās reducēšanas elementi urāna reducēšanai no vienas valences uz citu;

4.

elektroķīmiskās reducēšanas elementu barošanas iekārtas U+4 separācijai no organisko vielu plūsmas, kurām daļas, kas ar to saskaras, ir izgatavotas no piemērotiem materiāliem (piemēram, no fluoroglekļa polimēriem, polifenilsulfāta, poliētera sulfona vai grafīta, kas impregnēts ar sveķiem) vai aizsargātas ar tiem;

5.

barošanas sagatavošanas sistēmas augstas tīrības urāna hlorīda šķīduma ražošanai, kas sastāv no šķīdināšanas, šķīdinātāja ekstrakcijas un/vai jonu apmaiņas iekārtām bagātināšanai un elektrolītiskajiem elementiem, lai U+6 vai U+4 reducētu par U+3;

6.

urāna oksidēšanas sistēmas U+3 oksidēšanai par U+4;

f.

Iekārtas un to komponentes, kas speciāli paredzētas vai pielāgotas jonu apmaiņas separācijas procesiem:

1.

ātri reaģējoši jonu apmaiņas sveķi, šūnveida vai poraini sašūti sveķi, kuros aktīvās ķīmiskās apmaiņas grupas ir ierobežotas līdz inertās porainā pamata virsmas pārklājumam, kā arī citas piemērotas formas kompozītu struktūras, ieskaitot daļiņas vai šķiedras, kuru diametrs ir 0,2 mm vai mazāks un kuras ir noturīgas pret koncentrētas sālsskābes iedarbību un izgatavotas tā, lai apmaiņas ātruma puslaiks būtu mazāks par 10 s un spētu darboties temperatūras intervālā no 373 K (100 °C) līdz 473 K (200 °C);

2.

jonu apmaiņas kolonnas (cilindriskas), kuru diametrs lielāks par 1 000 mm un kuras izgatavotas no materiāliem, kas ir noturīgi pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, titāna vai fluoroglekļa polimēriem), vai aizsargātas ar šiem materiāliem un spēj darboties temperatūras intervālā no 373 K (100 °C) līdz 473 K (200 °C) un pie spiediena virs 0,7 MPa;

3.

jonu apmaiņas atteces sistēmas (ķīmiskās vai elektroķīmiskās oksidēšanas vai reducēšanas sistēmas) jonu apmaiņas bagātināšanas iekārtu kaskādēs lietoto ķīmiskās reducēšanas vai oksidēšanas aģentu reģenerēšanai;

g.

iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas atomāras "lāzera" iztvaices (AVLIS) separācijas procesiem:

1.

lieljaudas svītru vai skanējošie elektronu staru lielgabali, kuru jauda lielāka par 2,5 kW/cm, izmantošanai urāna iztvaicēšanas sistēmās;

2.

šķidra urāna metāla apstādināšanas sistēmas urāna vai urāna sakausējumiem, kurās ietilpst tīģeļi, kas izgatavoti no piemērotiem karstumizturīgiem un pret koroziju izturīgiem materiāliem (piemēram, tantala, ar itriju pārklāta grafīta, grafīta, kas pārklāts ar citu retzemju elementu oksīdiem vai to savienojumiem) vai pārklāti ar tiem, un šo tīģeļu dzesēšanas iekārtas;

NB! SKAT. ARĪ 2A225 POZĪCIJU

3.

produkta un atkritumproduktu kolektoru sistēmas, kas izgatavotas vai pārklātas ar materiāliem, kas izturīgi pret šķidra urāna vai tā tvaiku iedarbību, piemēram, ar itriju pārklāta grafīta vai tantala;

4.

separatoru moduļu apvalki (cilindriski vai taisnstūrveida trauki), kuros ir urāna metāla tvaiku avots, elektronu staru lielgabals un produkta un atkritumproduktu kolektors;

5.

"lāzerus" vai "lāzeru" sistēmas ar frekvenču spektra stabilizāciju ilgstošam urāna izotopu separācijas procesam;

NB! SKAT. ARĪ 6A005 UN 6A205 POZĪCIJU

h.

iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas molekulārajiem "lāzera" izotopu separācijas (MLIS) procesiem vai ķīmiskām reakcijām ar izotopjutīgu lāzera aktivizāciju (CRISLA), tas ir:

1.

virsskaņas izplešanās sprauslas UF6 un nesējgāzes maisījumu dzesēšanai līdz 150 K (– 123 °C) vai zemākai temperatūrai, izgatavotas no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju";

2.

urāna pentafluorīda (UF5) produktu kolektori, kas sastāv no filtra, trieciena vai ciklona tipa kolektoriem vai to kombinācijām un izgatavoti no "materiāliem, izturīgiem pret UF5/UF6 koroziju";

3.

kompresori un to rotoru vārpstu blīvslēgi, kas izgatavoti no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai pārklāti ar tiem;

4.

iekārtas UF5 (cietā fāze) fluorēšanai par UF6 (gāzveida fāze);

5.

sistēmas UF6 atdalīšanai no nesējgāzes (piemēram, slāpekļa vai argona), ieskaitot:

a.

kriogēnus siltummaiņus un krioseparatorus darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

b.

kriogēnās saldēšanas iekārtas darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

c.

UF6 izsaldēšanas iekārtas darbam 253 K (–20 °C) vai zemākā temperatūrā;

6.

"lāzerus" vai "lāzeru" sistēmas ar frekvenču spektra stabilizāciju ilgstošam urāna izotopu separācijas procesam;

NB! SKAT. ARĪ 6A005 UN 6A205 POZĪCIJU

i.

Iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas plazmas separācijas procesiem:

1.

mikroviļņu enerģijas avoti un antenas jonu veidošanai vai paātrināšanai ar izejas frekvenci virs 30 GHz un vidējo izejas jaudu virs 50 kW;

2.

radio frekvences jonu ierosmes spoles frekvencēm virs 100 kHz, kas spēj uzturēt vidējo jaudu virs 40 kW;

3.

urāna plazmas ģeneratoru sistēmas;

4.

sistēmas darbam ar šķidriem metāliem urāna vai urāna sakausējumiem, kurās ietilpst tīģeļi, kas izgatavoti no piemērotiem karstumizturīgiem un pret koroziju izturīgiem materiāliem (piemēram, tantala, ar itriju pārklāta grafīta, grafīta, kas pārklāts ar citu retzemju elementu oksīdiem vai to savienojumiem) vai pārklāti ar tiem, un šo tīģeļu dzesēšanas iekārtas;

NB! SKAT. ARĪ 2A225 POZĪCIJU

5.

produktu un atkritumproduktu kolektori, kas izgatavoti no materiāliem, kuri ir karstumizturīgi un izturīgi pret urāna tvaiku koroziju, vai ar to pārklājumu, piemēram, grafīta ar itrija pārklājumu, vai no tantala;

6.

separatoru moduļu apvalki (cilindriski) urāna plazmas avotam, radiofrekvences piedziņas spolei, produktu un atkritumproduktu kolektoriem, kas izgatavoti no piemērota nemagnētiska materiāla (piemēram, nerūsējošā tērauda);

j.

Iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas elektromagnētiskās separācijas procesiem:

1.

jonu avoti, individuāli vai salikti, kas sastāv no tvaiku avota, jonizētāja un staru kūļa paātrinātāja, izgatavoti no piemērotiem nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, grafīta, nerūsējošā tērauda vai vara) un var nodrošināt 50 mA vai lielāku kopējo jonu staru kūļa strāvu;

2.

jonu kolektoru plates bagātinātā vai noplicinātā urāna jonu staru kūļa savākšanai, kuras sastāv no diviem vai vairākiem šķēlumiem un kabatām un ir izgatavotas no piemērotiem nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, grafīta vai nerūsējošā tērauda);

3.

vakuumapvalki urāna elektromagnētiskajiem separatoriem, izgatavoti no nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, nerūsējošā tērauda) un paredzēti darbam pie 0,1 Pa vai zemākā spiediena;

4.

magnētu poli, kuru diametrs ir lielāks par 2 m;

5.

augstsprieguma energoavoti jonu avotiem, kuriem ir visas šīs īpašības:

a.

spēj darboties nepārtraukti;

b.

izejas spriegums ir 20 000 V vai lielāks;

c.

izejas strāva ir 1 A vai lielāka; un

d.

sprieguma regulācijas precizitāte ir labāka par 0,01 % 8 stundu laikā;

NB! SKAT. ARĪ 3A227 POZĪCIJU

6.

magnētu enerģijas avoti (lieljaudas, līdzstrāvas), kam piemīt visas šīs īpašības:

a.

spēj nepārtraukti nodrošināt izejas strāvu 500 A vai vairāk pie sprieguma 100 V vai lielāka; un

b.

strāvas vai sprieguma regulācijas precizitāte ir labāka par 0,01 % 8 stundu laikā.

NB! SKAT. ARĪ 3A226 POZĪCIJU

0B002
Speciāli konstruētas vai pielāgotas palīgsistēmas, iekārtas un to komponentes 0B001 pozīcijā minētajām izotopu separācijas iekārtām, kas izgatavotas no "materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju" vai aizsargātas ar tiem:

a.

padeves autoklāvi, krāsnis vai sistēmas UF6 ievadīšanai bagātināšanas procesā;

b.

desublimatori un izsaldētāji, ko lieto UF6 uztveršanai no bagātināšanas procesa un novadīšanai uz tam sekojošo uzkarsēšanu;

c.

produkta un atkritumproduktu stacijas UF6 iepildīšanai konteineros;

d.

sašķidrināšanas vai sacietināšanas iekārtas, kurās UF6 izdala no bagātināšanas procesa, to saspiežot, atdzesējot un pārveidojot šķidrā vai cietā stāvoklī;

e.

cauruļvadu un vakuumsistēmas, kas speciāli paredzētas darbam ar UF6 gāzu difūzijas, centrifūgu vai aerodinamiskās kaskādēs;

f.

1.

vakuumaģistrāles un vakuumkolektori, kuru sūkšanas jauda ir 5 m3/min vai lielāka; vai

2.

vakuumsūkņi, kas speciāli paredzēti izmantošanai UF6 nesēju atmosfērās;

g.

UF6 masas spektrometri vai jonu avoti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti nepārtrauktai produkta vai iemaisījumu paraugu analīzei, UF6, gāzu plūsmās, kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

vienas vienības izšķirtspēja atommasām, kas lielākas par 320 atommasas oglekļa vienībām;

2.

jonu avoti, kas pārklāti ar vai izgatavoti no nihroma vai monela, vai niķelēti;

3.

ir elektronu bombardēšanas jonizācijas avoti; un

4.

ir izotopu analīzei piemērota kolektoru sistēma.

0B003
Urāna pārstrādes ražotnes un tām speciāli konstruētas vai pielāgotas ierīces, tas ir:

a.

sistēmas UO3 ieguvei no urāna rūdas koncentrāta;

b.

sistēmas UO3 pārvēršanai par UF6;

c.

sistēmas UO3 pārvēršanai par UO2;

d.

sistēmas UO2 pārvēršanai par UF4;

e.

sistēmas UF4 pārvēršanai par UF6;

f.

sistēmas UF4 pārvēršanai metāliskā urānā;

g.

sistēmas UF6 pārvēršanai par UO2;

h.

sistēmas UF6 pārvēršanai par UF4;

i.

sistēmas UO2 pārvēršanai par UCl4.

0B004
Rūpnīcas smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai vai koncentrēšanai un tām speciāli konstruētas vai pielāgotas ierīces un to komponentes:

a.

ražotnes smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai, tas ir:

1.

ūdens un sērūdeņraža apmaiņas ražotnes;

2.

amonjaka un ūdeņraža apmaiņas ražotnes;

b.

iekārtas un to sastāvdaļas:

1.

ūdens – sērūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuras izgatavotas no smalkgraudaina oglekļa tērauda (piemēram, ASTM A516) un kuru diametrs ir no 6 līdz 9 m, kas spēj darboties pie spiediena, kurš lielāks vai vienāds ar 2 MPa, un ar korozijas pielaidi 6 mm vai vairāk;

2.

vienpakāpes zemspiediena (t.i., 0,2 MPa) centrbēdzes gāzpūtēji vai kompresori gāzveida sērūdeņraža cirkulācijai (t.i., gāzei, kas satur vairāk par 70 % H2S) ar caurplūdes jaudu, kas vienāda ar vai lielāka par 56 m3/s pie darba spiediena, kas vienāds ar vai lielāks par 1,8 MPa, kuriem ir blīvslēgi, kas piemēroti kontaktam ar šķidru H2S;

3.

amonjaka – ūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuru augstums ir 35 m vai lielāks, bet diametrs – no 1,5 līdz 2,5 m, un kas piemērotas darba spiedieniem virs 15 MPa;

4.

kolonnu iekšējās sastāvdaļas, ieskaitot pakāpju kontaktorus un pakāpju sūkņus, arī iegremdējamos sūkņus, smagā ūdens ražošanai, izmantojot amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesu;

5.

amonjaka krekinga iekārtas darbam ar spiedieniem 3 MPa vai lielākiem, smagā ūdens ražošanai, izmantojot amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesu;

6.

infrasarkanās absorbcijas analizatori, kas spēj veikt nepārtrauktas ūdeņraža un deitērija attiecības analīzes, ja deitērija koncentrācija ir 90 % vai lielāka;

7.

katalītiski degļi bagātinātas deitērija gāzes pārvēršanai smagajā ūdenī, izmantojot amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesu;

8.

Pilnīgas smagā ūdens koncentrēšanas sistēmas vai kolonnas smagā ūdens koncentrēšanai līdz reaktora kvalitātes deitērija koncentrācijai.

0B005
Ražotnes, kas speciāli paredzētas "kodolreaktoru" kodoldegvielas elementu ražošanai un speciāli tām konstruētas vai pielāgotas iekārtas.

Piezīme. "Kodolreaktoru" degvielas elementu ražošanas ražotnē ietilpst iekārtas, kuras:

a.

parasti ir tiešā kontaktā vai tieši apstrādā vai kontrolē kodolmateriālu ražošanas norisi;

b.

iekapsulē kodolmateriālus oderējumā;

c.

pārbauda iekapsulējuma vai oderējuma kvalitāti; vai

d.

pārbauda cietās iekapsulētās degvielas beigu apstrādi.

0B006
Rūpnīcas izstrādātās "kodolreaktoru" kodoldegvielas elementu pārstrādei un šim nolūkam speciāli konstruētas vai pielāgotas komponentes un iekārtas.

Piezīme. 0B006 ietver:

a.

rūpnīcas izstrādātās "kodolreaktora" degvielas elementu pārstrādei, ieskaitot iekārtas un komponentus, kas parasti nonāk kontaktā ar izstrādāto degvielu un tieši vada izstrādātās degvielas, galvenā kodolmateriāla un kodoldalīšanās produktu apstrādes plūsmas;

b.

degvielas elementu kapāšanas vai smalcināšanas mašīnas, t.i., tālvadāmas izstrādātās "kodolreaktora" degvielas komplektu, stieņu vai pakešu griešanas, skaldīšanas vai smalcināšanas iekārtas;

c.

šķīdināšanas tvertnes, kritiski drošas tvertnes (t.i., apaļas vai taisnstūrveida maza diametra tvertnes), kas ir speciāli konstruētas vai sagatavotas izstrādātās "kodolreaktora" degvielas šķīdināšanai un spēj izturēt karstu, stipri korozīvu šķidrumu iedarbību un ko var iekraut/izkraut un apkopt ar tālvadību;

d.

d. pretplūsmas šķīdinātāju ekstraktoru un jonu apmaiņas procesu iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas izstrādātā "dabīgā urāna", "noplicinātā urāna", "speciālo skaldāmo materiālu" vai "citu kodolmateriālu" pārstrādei;

e.

e. tvertnes vai trauki, kas speciāli konstruēti kā kritiski droši un izturīgi pret slāpekļskābes koroziju;

Piezīme. Kritiski drošām glabāšanas tvertnēm vai traukiem var būt šādas īpašības:

1.

tvertnes sienas vai iekšējās konstrukcijas ir ar minimālo "bora ekvivalentu" vismaz 2 % (rēķinot no visiem elementiem, kā definēts piezīmē pie 0C004);

2.

maksimālais diametrs cilindriskām tvertnēm ir 175 mm; vai

3.

maksimālais izmērs apaļām vai taisnstūrveida tvertnēm ir 75 mm.

f.

procesa kontroles instrumentu iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas "dabīgā urāna", "noplicinātā urāna", "speciālo skaldāmo materiālu" vai citu "kodolmateriālu" pārstrādes procesa novērošanai vai kontrolei.

0B007
Rūpnīcas plutonija pārveidošanai un šim nolūkam speciāli konstruētas vai pielāgotas ierīces:

a.

sistēmas plutonija nitrāta pārvēršanai oksīdā,

b.

sistēmas metāliska plutonija iegūšanai.

0C
Materiāli

0C001
"Dabīgs urāns", "noplicināts urāns" vai torijs metāla, sakausējuma, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā, un visi citi materiāli, kas satur vienu vai vairākus no iepriekš minētajiem,

Piezīme. 0C001 pozīcija neattiecas uz:

a.

četriem vai mazāk gramiem "dabīgā urāna" vai "noplicinātā urāna", ja tos satur instrumentu devēja komponentes;

b.

"noplicināto urānu", kas speciāli ražots šādiem civiliem, nenukleāriem lietojumiem:

1.

ekranēšanai;

2.

paketēm;

3.

balastam ar masu ne lielāku par 100 kg;

4.

atsvariem ar masu ne lielāku par 100 kg;

c.

sakausējumiem, kuros ir mazāk par 5 % torija;

d.

keramiskiem izstrādājumiem, kuri satur toriju un kas izgatavoti nenukleārai izmantošanai.

0C002
"Speciālie skaldāmie materiāli"

Piezīme. 0C002 pozīcija neattiecina kontroli uz četriem vai mazāk gramiem "dabīgā urāna" vai "vājināta urāna", ja tos satur instrumenta devēja elements.

0C003
Deitērijs, smagais ūdens (deitērija oksīds) un citi deitērija savienojumi, kā arī citi deitēriju saturoši maisījumi un šķīdumi, kuros deitērija attiecība pret ūdeņradi ir lielāka par 1:5 000.

0C004
Izmantošanai kodoliekārtās paredzēts grafīts, kura tīrības pakāpe ir augstāka par 5 ’bora ekvivalenta’ miljondaļām, bet blīvums ir lielāks par 1,5 g/cm3.

NB! SKAT. ARĪ 1C107 POZĪCIJU

1. piezīme. 0C004 pozīcija neattiecas uz:

a.

grafīta izstrādājumiem ar masu, mazāku par 1 kg, ja tie nav speciāli paredzēti vai pielāgoti izmantošanai ’kodolreaktoros’;

b.

grafīta pulveri.

2. piezīme. 0C004 pozīcijābora ekvivalents(BE) definēts kā piemaisījumu BEz summa (izņemot BEogleklim, jo oglekli neuzskata par piemaisījumu), ieskaitot boru, kur:

BEz (ppm) – CF × elementa Z koncentrācija, ppm;

kur CF ir pārrēķināšanas koeficients = Formula

un σB un σZ ir siltuma neitronu absorbcijas efektīvais šķērsgriezums (barnos) attiecīgi dabā sastopamajiem boram un elementam Z; un AB un AZ ir attiecīgi dabā sastopamā bora un elementa Z atommasas.

0C005
Speciāli pielāgoti savienojumi vai pulveri pret UF6 koroziju izturīgu gāzu difūzijas membrānu izgatavošanai (piem., niķelis vai sakausējums, kas pēc svara satur 60 % vai vairāk niķeļa, alumīnija oksīds un perfluorētu ogļūdeņražu polimēri), ar tīrības pakāpi 99,9 % pēc svara vai vairāk un vidējo daļiņu izmēru mazāk par 10 mikroniem, ko mēra pēc Amerikas Materiālu un izmēģinājumu biedrības (ASTM) B 330 standarta, un augstu daļiņu izmēru viendabīguma pakāpi.

0D
Programmatūra

0D001
"Programmatūra", kas ir speciāli radīta vai pārveidota šajā kategorijā minēto preču "pilnveidošanai", "ražošanai" vai "lietošanai".

0E
Tehnoloģija

0E001
"Tehnoloģija" saskaņā ar piezīmi par kodoltehnoloģijām šajā kategorijā minēto preču "pilnveidošanai", "ražošanai" vai "lietošanai".

1 KATEGORIJA

ĪPAŠI MATERIĀLI UN AR TIEM SAISTĪTAS IEKĀRTAS

1A
Sistēmas, iekārtas un komponentes

1A001
No fluorētiem savienojumiem izgatavotas komponentes:

a.

blīvslēgi, blīves, blīvējuma materiāli un elastīgas degvielas tvertnes, kas speciāli izgatavotas "lidaparātu" vajadzībām vai "lietošanai kosmosā" un satur vairāk par 50 % no lC009.b. vai 1C009.c. pozīcijā minētajiem materiāliem;

b.

pjezoelektriski polimēri un kopolimēri no pozīcijā lC009.a. minētajiem vinilidēnfluorīda materiāliem:

1.

plākšņu vai plēvju formā, un

2.

biezāki par 200 mikroniem;

c.

blīvslēgi, blīves, vārstu ligzdas, elastīgas tvertnes un diafragmas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

izgatavoti no fluorelastomēriem, kas satur vismaz vienu vinilētera monomēru; un

2.

īpaši paredzēti "lietojumam kosmosā", "lidaparātu" vai ’raķešu’ tehnikas vajadzībām.

Piezīme. ’Raķetes’ pozīcijā 1A001.c. ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas.

1A002
"Kompozītu" vai slāņaino materiālu struktūras, kam ir jebkuras no šīm īpašībām:

NB! SKAT. ARĪ 1A202, 9A010 UN 9A110 POZĪCIJU

a.

tās sastāv no organiskas "matricas" un no pozīcijā 1C010.c, 1C010.d vai 1C010.e minētajiem materiāliem, vai

b.

tās sastāv no metāla vai oglekļa "matricas" un viena no šiem materiāliem:

1.

oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāliem", kam ir visas šīs īpašības:

a.

"īpatnēju moduli", kas lielāks par 10,15 × 106 m; un

b.

"īpatnēju stiepes izturību", lielāku par 17,7 × 104 m; vai

2.

1C010.c. pozīcijā minētajiem materiāliem.

1. piezīme. Saskaņā ar 1A002 pozīciju kontrole neskar no oglekļa "šķiedras vai pavedienu materiāliem" izgatavotus kompozītus vai laminātus, kas piesūcināti ar epoksīdsveķiem un ir paredzēti "civilu lidaparātu" remontdarbiem, ja to izmēri nepārsniedz 100 cm x 100 cm.

2. piezīme. Saskaņā ar 1A002 pozīciju kontroli neattiecina uz gataviem izstrādājumiem vai pusfabrikātiem, kas ir speciāli paredzēti civiliem mērķiem:

a.

sporta precēm;

b.

autmobīļu rūpniecībai;

c.

metālapstrādes darbgaldu nozarei;

d.

medicīnas precēm.

3. piezīme. Saskaņā ar 1A002.b.1 pozīciju kontroli neattiecina uz gataviem izstrādājumiem vai pusfabrikātiem, kuros maksimāli ir divdimensionāli saaustas šķiedras un kuri īpaši izgatavoti šādam piemērojumam:

a.

metālu termiskās apstrādes krāsnīm metālu rūdīšanas nolūkos;

b.

silīcija kristāla ražošanas iekārtās.

1A003
Izstrādājumi no "nekausējamiem" aromātiskiem poliimīdiem, kas minēti 1C008.a.3. pozīcijā, plēvju, lokšņu vai lenšu veidā, un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a.

biezāki par 0,254 mm; vai

b.

klāti vai laminēti ar oglekli, grafītu, metāliem vai vielām ar magnētiskām īpašībām.

Piezīme. Saskaņā ar 1A003 pozīciju kontroli neattiecina uz ražojumiem, kas pārklāti vai laminēti ar varu un paredzēti elektronisko iespiesto shēmu ražošanai.

N. B! Attiecībā uz visu veidu "kausējamiem" aromātiskiem poliimīdiem skatīt 1C008.a.3. pozīciju

1A004
Aizsardzības un detektoru iekārtas un to komponenti, izņemot tos, kas minēti militāro preču kontroles sarakstos, tas ir:

NB! SKAT. ARĪ 2B351 UN 2B352 POZĪCIJU

a.

gāzmaskas, filtru elementi un dezaktivācijas iekārtas un to īpaši izstrādātas sastāvdaļas, kuras izgatavotas vai pielāgotas aizsardzībai pret jebkuru no turpmāk minētajiem materiāliem vai vielām:

1.

bioloģiskie aģenti, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām";

2.

radioaktīvie materiāli, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām";

3.

ķīmiskā kara (CW) vielas; vai

4.

"vielas nekārtību novēršanai", tostarp:

a.

α-brombenzolacetonitrils, (brombenzilcianīds) (CA) (CAS 5798–79–8);

b.

[(2-hlorfenil) metilēn] propāndinitrils (o-hlorobenzilidēnmalononitrils) (CS)(CAS 2698–41–1);

c.

2-hlor-1-feniletanons, fenilacilhlorīds (ω-hloracetofenons) (CN) (CAS 532–27–4);

d.

dibenz-(b, f)-1,4-oksazepīns (CR) (CAS 257–07–8);

e.

10-hlor-5,10-dihidrofenarsazīns (fenarsazīnhlorīds) (adamsīts) (DM) (CAS 578–94–9);

f.

N-nonanoilmorfolīns (MPA) (CAS 5299–64–9);

b.

aizsargtērpi, cimdi un apavi, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti aizsardzībai pret jebkuru no turpmāk minētajiem materiāliem vai vielām:

1.

bioloģiskie aģenti, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām";

2.

radioaktīvie materiāli, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām"; vai

3.

ķīmiskā kara (CW) vielas;

c.

radioloģiskas, bioloģiskas vai ķīmiskas detektoru sistēmas un to īpaši izstrādātas sastāvdaļas, kuras speciāli izgatavotas vai pielāgotas jebkuru turpmāk minēto materiālu vai vielu atklāšanai vai identifikācijai:

1.

bioloģiskie aģenti, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām";

2.

radioaktīvie materiāli, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām";

3.

ķīmiskā kara (CW) vielas.

d.

Elektroniska iekārta, kas paredzēta automātiskai "sprāgstvielu" atlikumu klātbūtnes atklāšanai un apzināšanai un "mikrodaļiņu uztveršanas" paņēmienu izmantošanai (piemēram, virsmas akustisku viļņu ierīces, jonu kustības spektrometrijas, diferenciālā kustības spektrometrija, masas spektrometrijas ierīces).

Tehniska piezīme: "Mikrodaļiņu uztveršana" ir definējama kā spēja uztvert daļiņas, kas mazākas par 1ppm gāzveida vielā vai par 1 mg cietā vielā vai šķirdrumā.

1. piezīme Pozīcijas 1A004.d kontrole nav attiecināma uz aprīkojumu, kas īpaši izstrādāts lietošanai laboratorijā.

2. piezīme Pozīcijas 1A004.d kontrole nav attiecināma uz bezkontakta caurskates drošības vārtiem.

Piezīme. Saskaņā ar 1A004 pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.

individuāliem radiācijas dozimetriem;

b.

iekārtām, kuru lietošana funkcionāli vai konstruktīvi ierobežota ar aizsardzību pret kaitīgajiem faktoriem dzīvojamo ēku drošībā un civilā ražošanā, piemēram, kalnrūpniecībā, karjeros, lauksaimniecībā, farmaceitiskajā rūpniecībā, medicīnā, vides aizsardzībā, atkritumu saimniecībā vai pārtikas rūpniecībā.

Tehniskas piezīmes.

1.

1A004 pozīcijā ietvertas iekārtas un sastāvdaļas, kas izgatavotas, veiksmīgi pārbaudītas saskaņā ar valsts standartiem vai citādi pieradījušas savu efektivitāti, lai atklātu vai aizsargātos pret radioaktīviem materiāliem, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām", bioloģiskiem aģentiem, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām", ķīmiskā kara vielām, ’aizstājējvielām’ vai "vielām nekārtību novēršanai", pat ja šādas iekārtas un sastāvdaļas izmanto civilajā rūpniecībā, piemēram, kalnrūpniecībā, karjeros, lauksaimniecībā, farmaceitiskajā rūpniecībā, medicīnā, vides aizsardzībā, atkritumu saimniecībā vai pārtikas rūpniecībā.

2.

’Aizstājējviela’ ir viela vai materiāls, ko izmanto kā toksiska (ķīmiska vai bioloģiska) aģenta aizstājēju mācībās, pētniecībā, pārbaužu vai izvērtējuma veikšanā.

1A005
Ķermeņa bruņas un speciāli tām izgatavotas sastāvdaļas, izņemot atbilstīgi militārajiem standartiem vai specifikācijām ražotos, vai arī pēc lietošanas īpašībām tiem līdzvērtīgus.

NB! SKAT. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS

NB! Par "šķiedru vai pavedienu materiāliem", ko izmanto bruņuvestu izgatavošanai, skat. 1C010 pozīciju.

1. piezīme. Saskaņā ar 1A005 pozīciju kontroli neattiecina uz individuālajām ķermeņa bruņām, kas ir līdzi to lietotājiem un tiek izmantoti personīgajai aizsardzībai.

2. piezīme. Saskaņā ar 1A005 pozīciju kontroli neattiecina uz aizsargvestēm, kas paredzētas tikai frontālai aizsardzībai pret šķembām un triecienvilni no nemilitāru spridzināšanas iekārtu sprādzieniem.

1A006
Iekārtas un to īpaši izstrādātas sastāvdaļas un piederumi, kuri speciāli izstrādāti vai pārveidoti, lai likvidētu improvizētas spridzināšanas ierīces:

NB! SKAT. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS

a.

transportlīdzekļi ar tālvadību;

b.

"neitralizētāji";

Tehniska piezīme:

’Neitralizētāji’ ir ierīces, kas speciāli izstrādātas, lai novērstu spridzināšanas ierīču darbību, izmetot šķidru, cietu vai trauslu šāviņu.

Piezīme: Saskaņā ar 1A006 pozīciju kontroles režīmu neattiecina uz iekārtām, ja tās ir līdzi operatoram.

1A007
Iekārtas un ierīces, kas speciāli izstrādātas, lai, izmantojot elektrību, ierosinātu lādiņus un ierīces, kurās ir energoietilpīgi materiāli:

NB! SKAT. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS 3A229 UN 3A232 POZĪCIJU

a.

spridzināšanas ierīču detonācijas komplekti, kas paredzēti 1A007.b. pozīcijā minēto spridzekļu detonatoru ierosināšanai;

b.

spridzekļu detonatori ar elektrisku ierosmi:

1.

eksplodējošs tiltiņš (EB);

2.

eksplodējoša tiltiņa vads (EBW);

3.

belznis;

4.

eksplodējošas folijas ierosinātāji (EFI).

Tehniskas piezīmes:

1.

Dažkārt vārda "detonators" vietā lieto vārdu "ierosinātājs" vai "aizdedzinātājs".

2.

Visiem 1A007.b. pozīcijā minētajiem detonatoriem izmanto mazu elektrovadošu elementu (tiltiņu, tiltiņa vadu vai foliju), kas eksplozīvi iztvaiko, ja caur to novada ātru lielas strāvas impulsu. Bezbelžņa tipu gadījumā eksplodējošais elektrovadošais elements ierosina ķīmisku detonāciju kontaktā esošajā spēcīgajā sprāgstvielā, piemēram, pentaeritritoltetranitrātā (PETN). Belžņu detonatoros elektrovadošā elementa iztvaikošana izraisa belžņa kustību cauri spraugai, un tā trieciens pa eksplozīvo vielu ierosina ķīmisko detonāciju. Dažās konstrukcijās belzni iedarbina magnētisks spēks. Termins eksplodējošas folijas detonators var attiekties vai nu uz EB, vai belžņa tipa detonatoriem.

1A008
Šādi lādiņi, ierīces un komponenti:

a.

"kumulatīvie lādiņi", kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

tīrais sprādzienbīstamais saturs (Net Explosive Quantity – NEQ) pārsniedz 90 g; un

2.

ārapvalka diametrs ir 75 mm vai lielāks;

b.

"lineāri kumulatīvie griezējlādiņi" (linear shaped cutting charges), kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

sprādzienbīstamā deva pārsniedz 40 g/m; un

2.

platums ir 10 mm un vairāk;

c.

detonējošās šņores ar sprāgstvielas pamatdevu, kas pārsniedz 64 g/m;

d.

citi griežņi (cutter) kā tie, kas noteikti 1A008.b. pozīcijā, un citi šķelšanas līdzekļi ar tīro sprādzienbīstamo saturu, kas pārsniedz 3,5 kg.

Tehniska piezīme:

"Kumulatīvie lādiņi" ir lādiņi ar formu, kas izstrādāta, lai koncentrētu triecenviļņa efektu.

1A102
Pirolizēti atkārtoti piesātināti oglekļa – oglekļa materiāli, kas izstrādāti 9A004 pozīcijā minētajām kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104 pozīcijā minētajām raķešzondēm.

1A202
Cauruļvadu konstrukcijas no kompozītu materiāliem, izņemot 1A002 pozīcijā minētās konstrukcijas, kurām piemīt abas šīs īpašības:

NB! SKAT. ARĪ 9A010 UN 9A110 POZĪCIJU

a.

iekšējais diametrs no 75 līdz 400 mm; un

b.

izgatavotas no 1C010a. vai b. vai 1C210.a. pozīcijā minētajiem "šķiedru vai pavedienu materiāliem" vai 1C210.c. pozīcijā minētajiem iepriekš piesūcinātiem oglekļa materiāliem.

1A225
Platinēti katalizatori, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti ūdeņraža izotopu apmaiņas reakcijas starp ūdeni un ūdeņradi paātrināšanai, lai iegūstu tritiju no smagā ūdens vai smagā ūdens ražošanai.

1A226
Speciālas paketes, ko var izmantot, lai atdalītu smago ūdeni no parastā ūdens, un kam ir abas šādas īpašības:

a.

izgatavoti no fosfora bronzas pinuma, kas ķīmiski apstrādāts mitrināmības palielināšanai; un

b.

paredzēti izmantošanai vakuumdestilācijas kolonnās.

1A227
Radiācijas aizsarglogi no ļoti blīviem materiāliem (svina stikla vai citiem), un tiem speciāli izgatavoti rāmji, kam piemīt visas šīs īpašības:

a.

’aukstais laukums’ ir lielāks par 0,09 m2;

b.

blīvums ir lielāks par 3 g/cm3; un

c.

biezums ir 100 mm vai lielāks.

Tehniska piezīme.

1A227 pozīcijā ’aukstais laukums’ ir loga skata laukums ar viszemāko radiācijas līmeni attiecīgajai konstrukcijai.

1B
Izmēģinājumu, pārbaudes un ražošanas iekārtas

1B001
Iekārtas 1A002 un 1C010 pozīcijā minēto šķiedru, iepriekš piesūcinātu materiālu, sagatavju vai "kompozītu" ražošanai, un speciāli tām paredzēti piederumi un to komponentes:

NB! SKAT. ARĪ 1B101 UN 1B201 POZĪCIJU

a.

pavedienu uztīšanas mašīnas, kurās uztīšanas un vērpšanas pozicionēšanas kustības var koordinēt un programmēt pa trīs vai vairākām asīm un kas ir speciāli konstruētas "kompozītu" materiālu vai laminātu ražošanai no "šķiedru vai pavedienu materiāliem";

b.

lentes vai grīstes veidošanas mašīnas, kurās lentes, grīstes, tauvas vai sloksnes veidošanas pozicionēšanas kustības var koordinēt un programmēt pa divām vai vairākām asīm un kas ir speciāli konstruētas lidaparātu vai "raķešu" konstrukciju "kompozītu" materiālu ražošanai;

Piezīme. ’Raķetes’ 1B001.b. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas.

c.

daudzvirzienu, daudzdimensiju stelles vai pinējmašīnas, ieskaitot adapterus un pārveidošanas komplektus aušanai, pīšanai vai ārējā tinuma veidošanai, ražojot "kompozītu" materiālus.

Tehniska piezīme.

Pozīcijas 1B001.c. izpratnē pīšanas tehnika ietver adīšanu.

Piezīme. Saskaņā ar IB001.c. pozīciju kontroli neattiecina uz tekstilrūpniecības mašīnām, kas nav pielāgotas šajā punktā minētajiem galīgā lietojuma veidiem.

d.

Armatūras šķiedru ražošanai speciāli konstruētas vai šim nolūkam pielāgotas iekārtas:

1.

iekārtas oglekļa vai silīcija karbīda šķiedru ražošanai no polimēru materiālu šķiedrām (piemēram, poliakrilnitrīla, viskozes, polikarbosilāna), kā arī speciālas iekārtas šķiedru nospriegošanai karsēšanas laikā;

2.

iekārtas silīcija karbīda šķiedras ražošanai, sakarsētu šķiedru substrātu pārklājot ar elementiem vai to savienojumiem ar ķīmisku tvaiku kondensācijas metodi;

3.

iekārtas ugunsizturīgu keramikas materiālu (piemēram, alumīnija oksīda) mitrai formēšanai;

4.

termiskās apstrādes iekārtas alumīnija oksīda šķiedru ieguvei no prekursoru šķiedrām, kurās ir alumīnijs;

e.

Iekārtas 1C010.e. pozīcijā minēto, iepriekš piesūcināto materiālu ražošanai ar karstas kausēšanas metodi;

f.

Šādas speciāli konstruētas "kompozītu" materiālus nesagraujošās kontroles iekārtas:

1.

rentgena tomogrāfijas sistēmas defektu trīsdimensiju kontrolei;

2.

ciparu vadības ultraskaņu kontroliekārtas, kuru pozicionēšanas kustības raidītāji vai uztvērēji tiek vienlaicīgi koordinēti un programmēti četrās vai vairākās asīs, sekojot kontrolējamo sastāvdaļu trīsdimensiju kontūrām.

1B002
Iekārtas, kas speciāli konstruētas, lai novērstu piemaisījumu rašanos, un speciāli konstruētas izmantošanai 1C002.c.2. pozīcijā minētajiem procesiem metālu sakausējumu, metālu sakausējumu pulveru vai kausējumu materiālu ražošanai.

NB! SKAT. ARĪ 1B102 POZĪCIJU

1B003
Instrumenti, presformas, liešanas formas un citas iekārtas titāna, alumīnija vai to sakausējumu "superplastiskai formēšanai" vai "difūzai savienošanai", kas speciāli konstruētas, lai izgatavotu jebko no šā:

a.

lidaparāta korpusus vai aerokosmisko iekārtu konstrukcijas;

b.

"lidaparātu" vai aerokosmiskos dzinējus; vai

c.

speciāli 1B003.a. pozīcijā noteiktajām konstrukcijām vai 1B003.b. pozīcijā noteiktajiem dzinējiem paredzētus komponentus.

1B101
Iekārtas, kas nav ietvertas 1B001 pozīcijā un paredzētas konstrukcijām izmantojamo kompozītmateriālu "ražošanai", to īpašas sastāvdaļas un piederumi:

NB! SKAT. ARĪ 1B201 POZĪCIJU

Piezīme. 1B101 pozīcijā minētajos komponentos un piederumos ietilpst liešanas formas, štances, presformas, armatūra un instrumenti sagatavju presēšanai, vulkanizācijai, liešanai, izgulsnēšanai vai saistīšanai kompozītu struktūrās, laminātos un to izstrādājumos.

a.

Šķiedru tīšanas mašīnas vai šķiedru pozicionēšanas mašīnas, kurās šķiedru tīšanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt trijās vai vairākās asīs, un kuras ir speciāli konstruētas kompozītmateriālu konstrukciju vai laminātu ražošanai no šķiedru vai pavedienu materiāliem, kā arī attiecīgas koordinācijas un programmvadības iekārtas;

b.

Lenšu veidošanas mašīnas, kurās lenšu vai slokšņu veidošanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt divās vai vairākās asīs, kuras ir paredzētas lidaparātu korpusu vai "raķešu" konstrukciju ražošanai no kompozītmateriāliem.

c.

"Šķiedru vai pavedienu materiālu""ražošanai" konstruētas vai pārveidotas iekārtas:

1.

iekārtas polimēru materiālu šķiedru (tādu kā poliakrilonitrīls, viskoze vai polikarbosilāns) konvertēšanai, ieskaitot speciālu aprīkojumu šķiedras nospriegošanai šķiedru karsējot;

2.

iekārtas elementu vai savienojumu fizikālai tvaiku uzklāšanai uz sakarsētiem pavedienu substrātiem;

3.

iekārtas ugunsizturīgu keramikas materiālu (piemēram, alumīnija oksīda) mitrai formēšanai;

d.

Iekārtas, kas konstruētas vai pielāgotas speciālai šķiedru virsmas apstrādei vai 9C110 pozīcijā minēto iepriekš piesūcinātu materiālu vai sagatavju ražošanai.

Piezīme. 1B101.d. pozīcijā ietilpst arī valči, ekstrūderi, pārklājumu veidošanas iekārtas, griešanas mašīnas un filjēras.

1B102
Metālu pulveru "ražošanas iekārtas" un to komponenti, izņemot 1B002 pozīcijā minētos:

NB! SKAT. ARĪ 1B115.b. POZĪCIJU

a.

Metālu pulveru "ražošanas iekārtas", kas izmantojamas 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. pozīcijās vai militāras nozīmes preču kontroles sarakstos minēto sfērisku vai atomizētu materiālu "ražošanai" kontrolējamā vidē;

b.

1B002 vai 1B102.a. pozīcijā minēto "ražošanas iekārtu" speciālie komponenti.

Piezīme. 1B102 pozīcijā ietilpst:

a.

plazmas ģeneratori (augstfrekvences loka izlādes), ko var izmantot pārslveida vai sfērisku metālu pulveru iegūšanai argona – ūdens vidē;

b.

elektrotrieciena iekārtas, ko var izmantot pārslveida vai sfērisku metālu pulveru iegūšanai argona – ūdens vidē;

c.

iekārtas, ko var izmantot alumīnija pulvera "ražošanai" sfērisku daļiņu veidā, pārvēršot kausējumu pulverī inertā vidē (piemēram, slāpeklī).

1B115
Propelantu un to sastāvdaļu ražošanas iekārtas, izņemot 1B002 vai 1B102 pozīcijā minētās, kā arī speciāli šīm iekārtām izgatavotas sastāvdaļas:

a.

"ražošanas iekārtas" 1C011.a., 1C011.b., 1C111 pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto šķidro propelantu vai to sastāvdaļu "ražošanai", glabāšanai un kvalitātes kontrolei;

b.

"ražošanas iekārtas" 1C011.a., 1C011.b., 1C111 pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto šķidro propelantu vai to sastāvdaļu "ražošanai", apstrādei, sajaukšanai, uzlabošanai, liešanai, presēšanai, ekstrūdēšanai un kvalitātes kontrolei;

Piezīme. Saskaņā ar pozīciju 1B115.b. kontroli neattiecina uz dozācijas maisītājiem, caurplūdes maisītājiem vai šķidruma enerģijas dzirnavām. Dozācijas maisītāju, caurplūdes maisītāju un šķidruma enerģijas dzirnavu kontrolei skat. pozīcijas 1B117, 1B118 un 1B119.

1. piezīme. Iekārtas, kas ir speciāli konstruētas militāras nozīmes preču ražošanai, skat. militāro preču kontroles sarakstus.

2. piezīme. Saskaņā ar 1B115 pozīciju kontroli neattiecina uz iekārtām bora karbīda "ražošanai", apstrādei un kvalitātes kontrolei.

1B116
Speciāli izgatavotas sprauslas pirolītiski iegūstamu materiālu formēšanai formās, aptverēs vai citās ierīcēs no prekursoru gāzēm, kas sadalās temperatūrā no 1 573 K (1 300 °C) līdz 3 173 K (2 900 °C) un pie spiediena no 130 Pa līdz 20 kPa.

1B117
Dozācijas maisītāji, kas nodrošina sajaukšanu vakuumā no nulles Pa līdz 13,326 kPa, ar iespēju regulēt temperatūru sajaukšanas kamerā, un tiem speciāli konsturētas komponentes, kam ir visas šīs īpašības:

a.

kopējais tilpums 110 litri vai vairāk; un

b.

ir vismaz viena ekscentriska sajaucējvārpsta.

1B118
Caurplūdes maisītāji, kas nodrošina sajaukšanu vakuumā no nulles līdz 13,326 kPa spiedienā, ar iespēju regulēt sajaukšanas kameras temperatūru, un tiem speciāli konsturētas sastāvdaļas, kam ir visas šīs īpašības:

a.

divas vai vairākas sajaukšanas vārpstas, vai

b.

individuāla rotējoša vārpsta, kas svārstās un uz šīs vārpstas, kā arī sajaukšanas kameras apvalka iekšpusē ir mīcīšanas zobi/adatas..

1B119
Šķidruma enerģijas dzirnavas, kas piemērotas 1C011.a., 1C011.b., 1C111 pozīcijā uzskaitīto vai militāro preču kontroles sarakstos minēto militāras nozīmes vielu malšanai.

1B201
Šķiedru formēšanas mašīnas, izņemot 1B001 vai 1B101 pozīcijā minētās, un ar tām saistītās iekārtas:

a.

šķiedru formēšanas mašīnas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

pozicionēšanas kustības, šķiedru uztīšanu un vērpšanu var koordinēt un programmēt pa divām vai vairākām asīm;

2.

speciāli konstruētas kompozītmateriālu konstrukciju vai laminātu ražošanai no "šķiedru vai pavedienu materiāliem"; un

3.

spēj tīt cilindriskos rotorus ar diametru no 75 mm līdz 400 mm un garumu 600 mm vai vairāk;

b.

koordinācijas un programmēšanas kontroles iekārtas 1B201.a. pozīcijā minētajām šķiedru formēšanas mašīnām;

c.

precīzijas serdeņi 1B201.a. pozīcijā minētajām šķiedru formēšanas mašīnām.

1B225
Elektrolīzes šūnas fluora iegūšanai, kuru ražība ir lielāka par 250 g fluora stundā.

1B226
Elektromagnētiskie izotopu separatori ar vienu vai vairākiem jonu avotiem, kas spēj radīt 50 mA vai lielāku jonu plūsmas kopējo strāvu.

Piezīme. 1B226 pozīcijā ietilpst separatori:

a.

kuros var bagātināt stabilos izotopus;

b.

ar magnētiskajā laukā ievietotiem jonu avotiem un kolektoriem, un konfigurācijas, kuros tie ir ārpus magnētiskā lauka.

1B227
Amonjaka sintēzes konvertori vai sintēzes iekārtas, kurās sintēzes gāzes (slāpeklis un ūdeņradis) tiek izvadītas no amonjaka – ūdeņraža augstspiediena apmaiņas kolonnas, bet sintezētais amonjaks tiek ievadīts tajā atpakaļ.

1B228
Ūdeņraža kriogēnās destilācijas kolonnas, kam ir visas šīs īpašības:

a.

paredzētas darbam 35 K (– 238 °C) vai zemākā temperatūrā;

b.

darba spiediens kolonnas iekšienē ir no 0,5 līdz 5 MPa;

c.

tās ir izgatavotas no jebkura šāda materiāla

1.

300 sērijas nerūsējošā tērauda ar pazeminātu sēra saturu, kurā pēc ASTM (vai tam līdzvērtīga standarta) noteiktais austenīta graudu izmēra numurs ir 5 vai lielāks; vai

2.

līdzvērtīgiem materiāliem, kas ir gan kriogēni, gan saderīgi ar H2; un

d.

iekšējais diametrs ir 1 m vai lielāks, bet efektīvais garums ir 5 m vai lielāks.

1B229
Ūdens – sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnas un ’iekšējās kontaktierīces’:

NB! Par kolonnām, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas smagā ūdens ražošanai, skat. 0B004 pozīciju.

a.

ūdens – sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

darba spiediens ir 2 MPa vai lielāks;

2.

izgatavotas no oglekļa tērauda, kurā pēc ASTM (vai tam līdzvērtīga standarta) noteiktais austenīta graudu izmēra numurs ir 5 vai lielāks; un

3.

diametrs ir 1,8 m vai lielāks;

b.

’iekšējas kontaktierīces’ 1B229.a. pozīcijā minētajām ūdens – sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnām.

Tehniska piezīme.

Kolonnu ’iekšējās kontaktierīces’ ir segmentēti šķīvji ar efektīvo komplektēto diametru 1,8 m vai lielāku, kas paredzēti, lai atvieglotu pretplūsmas kontaktus un ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda ar oglekļa saturu 0,03 % vai mazāk. Tie var būt sietu šķīvji, vārstu šķīvji, zvaniņu šķīvji vai turbulizācijas sietu šķīvji.

1B230
Sūkņi atšķaidīta vai koncentrēta kālija amīda katalizatora šķīduma cirkulācijai šķidrā amonjakā (KNH2/NH3), kam ir visas šīs īpašības:

a.

hermētiskums (t.i., tie ir hermētiski noslēgti);

b.

jauda ir lielāka par 8,5 m3/h; un

c.

piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

koncentrētiem kālija amīda šķīdumiem (1 % vai vairāk) darba spiediens ir no 1,5 līdz 60 MPa; vai

2.

atšķaidītiem kālija amīda šķīdumiem (mazāk par 1 %) darba spiediens ir no 20 līdz 60 MPa;

1B231
Tritija ražotnes vai rūpnīcas un tām paredzētas iekārtas:

a.

ražotnes vai rūpnīcas tritija ražošanai, reģenerēšanai, ekstrahēšanai, koncentrēšanai un apstrādei;

b.

tritija ražotņu vai rūpnīcu iekārtas:

1.

ūdeņraža vai hēlija saldēšanas iekārtas, ar ko var atdzesēt līdz 23 K (– 250 °C) vai zemākai temperatūrai, un kuru siltuma atdeves jauda ir lielāka par 150 W;

2.

ūdeņraža izotopu uzkrāšanas un attīrīšanas sistēmas, kurās par uzkrāšanas vai attīrīšanas aģentiem izmanto metālu hidrīdus.

1B232
Turboekspanderi un turboekspanderu – kompresoru kompleksi, kam piemīt abas šīs īpašības:

a.

paredzēti darbam ar izejas temperatūru 35 K (– 238 °C) vai zemāk; un

b.

paredzēti 1 000 kg/h vai lielākai ūdeņraža caurlaides spējai.

1B233
Litija izotopu separācijas ražotnes vai rūpnīcas un tām paredzētas iekārtas:

a.

litija izotopu separācijas ražotnes vai rūpnīcas;

b.

ierīces litija izotopu separācijai:

1.

litija amalgamām speciāli paredzētas kompaktās šķidruma – šķidruma apmaiņas kolonnas;

2.

dzīvsudraba vai litija amalgamas sūkņi;

3.

litija amalgamas elektrolīzes kameras;

4.

koncentrēta litija hidroksīda šķīduma iztvaicētāji.

1C
Materiāli

Tehniska piezīme.

Metāli un sakausējumi:

 

ja nav norādīts citādi, tad vārdi ’metāli’ un ’sakausējumi’ 1C001 līdz 1C012 pozīcijā attiecas uz neapstrādātām formām un pusfabrikātiem:

Neapstrādātas formas:

 

anodi, lodītes, lielgabarīta sagataves, stieņi (ieskaitot iezāģētus stieņus un sagataves stieplēm), kvadrātveida sagataves, bloki, lielizmēra kvadrātveida sagataves, pikas, katodi, kristāli, kubi, diski, graudi, granulas, pārslas, pulveri, kluči, vairogi, sfēras, stabi (taisnstūra velmējumi), sagataves kalšanai, poraini gabali, stienīši;

Pusfabrikāti (ar pārklājumu vai bez tā, galvanizēti, urbti vai štancēti):

a.

izgatavoti velmējot, velkot, ekstrudējot, kaļot, štancējot, presējot, granulējot, pulverizējot, slīpējot, piemēram, leņķmetāli, profili, apļsagataves, diski, smalks pulveris, pārslas, folijas, lapiņas, kalumi, biezas loksnes, pulveri, presētas detaļas un presēšanas pārpalikumi, lentes, gredzeni, apaļi stieņi (ieskaitot elektrodu sagataves, tievus velmētus stienīšus un velmētu stiepli), profili, fasonmetāls, skārds, lentes, caurules un plānsienu caurules (ieskaitot apaļas, kvadrātiskas un dubultsienu caurules), vilkta un ekstrudēta stieple;

b.

lietie materiāli, kas izgatavoti, lejot smiltīs, kokilēs, metāla, ģipša vai citās formās, ieskaitot augstspiediena liešanu, sinterētās un pulvermetalurģijas formas.

Eksporta kontrole attiecas arī uz sarakstā neiekļautām formām, kas deklarētas kā gatavi produkti, bet faktiski ir neapstrādātās formas vai pusfabrikāti.

1C001
Materiāli, kas speciāli paredzēti elektromagnētisko viļņu absorbcijai materiāli vai polimēru materiāli ar elektrovadītspēju:

NB! SKAT. ARĪ 1C101 POZĪCIJU

a.

Materiāli, kas absorbē frekvences, kuras pārsniedz no 2 × 108 Hz, bet ir mazākas par 3 × 1012 Hz;

1. piezīme. Saskaņā ar 1C001.a. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.

Matiņu tipa absorbētājiem, izgatavotiem no dabīgām vai sintētiskām šķiedrām ar nemagnētisku pildījumu absorbcijas nodrošināšanai;

b.

absorbētājiem, kuriem nav magnētisko zudumu un kuru saskarsmes virsma pēc formas nav plakana, piemēram, piramīdas, konusi, ķīļveida un viļņotas virsmas;

c.

plakaniem absorbētājiem, kam ir visas šīs īpašības:

1.

tie ir izgatavoti no jebkura šī materiāla:

a.

putuplastiem (elastīgiem vai cietiem) ar oglekļa vai organisku materiālu pildījumu, ieskaitot saistvielu, kas nodrošina atstarošanu vairāk par 5 %, salīdzinājumā ar metāla virsmu, frekvenču joslas platumā, kura ir lielāka par +15 % no krītoša starojuma centrālās frekvences un kas neiztur temperatūru, lielāku par 450 K (177 °C); vai

b.

keramikas materiāliem, kas nodrošina atstarošanu vairāk par 20 %, salīdzinot ar metāla virsmu, frekvenču joslas platumā, kas ir lielāka par +15 % no krītošā starojuma centrālās frekvences, un kas neiztur temperatūru, kura pārsniedz 800 K (527 °C);

Tehniska piezīme.

Absorbcijas testa paraugi 1C001.a. pozīcijas piezīmē 1.c.1. ir jāņem kā vidējais kvadrātiskais lielums no vismaz 5 viļņa garumiem attiecībā pret centrālo frekvenci un jānovieto attālināti no starojuma avota.

2.

to stiepes izturība ir mazāka par 7 × 106 N/m2; un

3.

to spiedes izturība ir mazāka par 14 × 106 N/m2;

d.

plakanus absorbētājus no sinterēta ferīta, kam ir visas šādas īpašības:

1.

ar īpatnējo svaru, kas lielāks par 4,4; un

2.

ar maksimālo darba temperatūru 548 K (275 °C).

2. piezīme. 1C001.a. pozīcijas 1. piezīme attiecas arī uz tiem magnētiskajiem materiāliem absorbcijas nodrošināšanai, ko satur krāsas.

b.

Materiāli, kas absorbē frekvences, kuras pārsniedz 1,5 × 1014 Hz, bet ir mazākas par 3,7 × 1014 Hz, un nelaiž cauri redzamo gaismu;

c.

Polimēru materiāli ar elektrovadītspējas īpašībām un ’tilpuma elektrisko vadītspēju’, kas ir lielāka par 10 000 S/m (Sīmensi uz metru), vai ar ’īpatnējo virsmas pretestību’, kas mazāka par 100 Omi-2, izgatavoti uz jebkura no šo polimēra bāzes:

1.

polianilīna;

2.

polipirola;

3.

politiofēna;

4.

polifenilvinilēna; vai

5.

politienilvinilēna;

Tehniska piezīme.:

’Tilpuma elektrisko vadītspēju’ un ’virsmas īpatnējo pretestību’ nosaka pēc ASTM D-257 standarta vai tam līdzvērtīga valsts standarta.

1C002
Metālu sakausējumi, metālu sakausējumu pulveri vai sakausējumu materiāli, tas ir:

NB! SKAT. ARĪ 1C202 POZĪCIJU

Piezīme. Saskaņā ar 1C002 pozīciju kontroli neattiecina uz metālu sakausējumiem, metālu sakausējumu pulveriem un sakausējumu materiāliem substrātu virsmas pārklāšanai.

Tehniskas piezīmes:

1.

1C002 pozīcijā metālu sakausējumi, kuros attiecīgo metālu masas daļa ir lielāka par visu citu elementu saturu;

2.

’Sabrukšanas laiks’ jānosaka pēc ASTM standarta E-139 vai tam līdzvērtīga attiecīgās valsts standarta;

3.

’zemāko noguruma ciklu skaits’ jānosaka pēc ASTM standarta E-606 ’Ieteiktās metodes zemāko nogurumu cikla pārbaudei pie vienādas amplitūdas’ vai tam līdzvērtīga attiecīgās valsts standarta. Pārbaudei jābūt aksiālai ar vidējo slodzes koeficientu, vienādu ar 1, un sprieguma koncentrācijas faktoru (Kt), vienādu ar 1. Vidējo spriegumu nosaka kā maksimālo spriegumu, no kā atskaitīts minimālais spriegums, dalīts ar maksimālo spriegumu.

a.

Aluminīdi:

1.

niķeļa aluminīdi, kas pēc svara satur vismaz 15 %, bet ne vairāk par 38 % alumīnija un vismaz vēl vienu leģējošu elementu;

2.

titāna aluminīdi, kas satur pēc svara 10 % vai vairāk alumīniju un vismaz vēl vienu leģējošu elementu;

b.

metālu sakausējumi no pozīcijā 1C002.c. minētajiem materiāliem:

1.

niķeļa sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a.

’sabrukšanas laiks’ pie 676 MPa slodzes 923 K (650 °C) temperatūrā ir 10 000 stundas vai lielāks; vai

b.

’zemākais noguruma ciklu skaits’ pie maksimālās slodzes 1 095 MPa, un pie 823 K (550°) temperatūras ir 10 000 vai vairāk ciklu;

2.

niobija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a.

’sabrukšanas laiks’ pie 400 MPa slodzes 1 073 K (800 °C) temperatūrā ir 10 000 stundas vai lielāks; vai

b.

’zemākais noguruma ciklu skaits’ pie maksimālās slodzes 700 MPa, un pie 973 K (700°) temperatūras ir 10 000 vai vairāk ciklu;

3.

titāna sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a.

’sabrukšanas laiks’ pie 200 MPa slodzes 723 K (450 °C) temperatūrā ir 10 000 stundas vai lielāks; vai

b.

’zemākais noguruma ciklu skaits’ pie maksimālās slodzes 400 MPa, un pie 723 K (450°) temperatūras ir 10 000 vai vairāk ciklu;

4.

alumīnija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a.

stiepes izturība ir 240 MPa vai augstāka 473 K (200 °C) temperatūrā; vai

b.

stiepes izturība ir 415 MPa vai augstāka 298 K (25 °C) temperatūrā;

5.

magnija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a.

stiepes izturība 345 MPa vai lielāka; un

b.

korozijas ātrums 3 % nātrija hlorīda šķīdumā, ko nosaka pēc ASTM standarta G-31 vai tam līdzvērtīga attiecīgās valsts nacionālā standarta, nepārsniedz 1 mm/gadā;

c.

metāla sakausējumu pulveru vai daļiņu materiāls ar visām šīm īpašībām:

1.

tie ir izgatavoti no jebkuras no šīm kompozītu sistēmām:

Tehniska piezīme.

Ar X še turpmāk apzīmēti viens vai vairāki leģētāji elementi.

a.

niķeļa sakausējumi (Ni-Al-X, Ni-X-Al), kas piemēroti turbīnu sastāvdaļām vai komponentiem, t.i., ar mazāk par trim nemetālu daļiņām ar izmēru virs 100 mikroniem (ko pievieno ražošanas procesā) uz 109 sakausējuma daļiņām;

b.

niobija sakausējumi (Nb-Al-X vai Nb-X-Al, Nb-Si-X vai Nb-X-Si, Nb-Ti-X vai Nb-X-Ti);

c.

titāna sakausējumi (Ti-Al-X vai Ti-X-Al);

d.

alumīnija sakausējumi (Al-Mg-X vai Al-X-Mg, Al-Zn-X vai Al-X-Zn, Al-Fe-X vai Al-X-Fe); vai

e.

magnija sakausējumi (Mg-Al-X vai Mg-X-Al);

2.

iegūti kontrolētā vidē ar kādu no šiem procesiem:

a.

"vakuumpulverizāciju";

b.

"gāzes pulverizāciju";

c.

"rotācijas pulverizāciju";

d.

"uzsmidzināšanu";

e.

"kausējuma vērpšanu" un "smalcināšanu";

f.

"kausējuma ekstrakciju" un "smalcināšanu"; vai

g.

"mehānisku sakausēšanu"; un

3.

ko var izmantot 1C002.a. un 1C002.b. pozīcijā minēto materiālu veidošanā.

d.

Sakausēti materiāli, kam ir visas šīs īpašības:

1.

to izgatavošanai izmantota kāda no 1C002.c.1. pozīcijā minētajām kompozītu sistēmām;

2.

ir smalcinātu pārslu, lenšu vai tievu stienīšu veidā; un

3.

iegūti kontrolējamas vides apstākļos ar kādu no šiem procesiem:

a.

"uzsmidzināšana";

b.

"kausējuma vērpšana"; vai

c.

"kausējuma ekstrakcija".

1C003
Visu tipu un formu magnētiskie metāli, kam piemīt jebkura no šīm īpašībām:

a.

kuru sākotnējā relatīvā magnētiskā caurlaidība ir 120 000 vai lielāka, bet biezums –0,05 mm vai mazāks;

Tehniska piezīme.

Sākotnējās caurlaidības mērījumi jāveic pilnīgi atlaidinātiem materiāliem.

b.

magnetostriktīvi sakausējumi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

piesātinājuma magnetostrikcija ir lielāka par 5 × 10–4; vai

2.

magnetomehāniskās pievilkšanās koeficients (k) ir lielāks par 0,8; vai

c.

amorfas vai ’nanokristālu’ sakausējuma lentes ar visām šīm īpašībām:

1.

to sastāvā ir vismaz 75 % dzelzs, kobalta vai niķeļa;

2.

piesātinājuma magnētiskā indukcija (BS) ir 1,6 T vai lielāka; un

3.

kam piemīt jebkura no še turpmāk minētajām īpašībām

a.

lentes biezums 0,02 mm vai mazāks; vai

b.

īpatnējā elektriskā pretestība ir 2 × 10–4 Omi x cm vai lielāka.

Tehniska piezīme.

1C003.c. pozīcijā minētie ’nanokristālu’ materiāli ir tādi, kuru kristālu graudu lielums, nosakot ar rentgenstaru difrakcijas metodi, ir 50 nm vai mazāks.

1C004
Urāna sakausējumi ar titānu vai volframa sakausējumi ar "matricu" uz dzelzs, niķeļa vai vara bāzes, kuriem piemīt visas šīs īpašības:

a.

blīvums ir lielāks par 17,5 g/cm3;

b.

elastības modulis ir lielāka par 880 MPa;

c.

stiepes robežstiprība ir lielāka par 1 270 MPa; un

d.

pagarinājums ir lielāks par 8 %.

1C005
"Kompozītu" materiāli ar "supravadītspējas" īpašībām, kuri ir garāki par 100 m vai smagāki par 100 g:

a.

"kompozītu" materiāli ar "supravadītspējas" īpašībām, kurā ir viens vai vairāki niobija- titāna ’pavedieni’, kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1.

ir ievietoti "matricā", kas nav vara "matrica" vai jaukta "matrica" uz vara bāzes; un

2.

ir ar šķērsgriezumu, mazāku par 0,28 × 10–4 mm2 (ar diametru 6 mikroni – ’pavedieniem’ ar apaļu šķērsgriezumu);

b.

"Kompozītu" materiāli ar "supravadītspējas" īpašībām, kurā ir viens vai vairāki "pavedieni" ar "supravadītspēju", izņemot niobija-titāna pavedienus, kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1.

un "kritiskā temperatūra" ir lielāka par 9,85 K (– 263,31 °C) ja magnētiskā indukcijas līdzinās nullei; un

2.

tie saglabā "supravadītspēju" 4,2 K (– 268,96 °C) temperatūrā, magnētiskā laukā, kas orientēts jebkurā virzienā perpendikulāri strāvas vadītāja garenasij un atbilst 12 T magnētiskai indukcijai, ar kritiskais strāvas blīvumu lielāku par 1,750 A/mm2 vidējā strāvas vadītāja šķērsgriezumā.

c.

"Kompozītu" materiāli ar "supravadītspējas" īpašībām, kuros ir viens vai vairāki "supravadoši"’pavedieni’ un kas saglabā "supravadītspēju" temperatūrā virs 115 K (– 158,16 °C).

Tehniska piezīme

Saistībā ar pozīciju 1C005 ’pavedieni’ var būt stieples, cilindra, plēves vai lentes formā.

1C006
Šķidrumi un smērvielas:

a.

hidrauliski šķidrumi, kuru galvenās sastāvdaļas ir kāds no šiem savienojumiem vai materiāliem:

1.

sintētiskās ’silīcijogļūdeņražu eļļas’, kam piemīt visas šīs īpašības:

Tehniska piezīme.

1C006.a.1. pozīcija attiecas uz ’silīcijogļūdeņražu eļļām’, kuru sastāvā ir tikai silīcijs, ūdeņradis un ogleklis.

a.

’uzliesmošanas temperatūra’ ir virs 477 K (204 °C);

b.

’sastingšanas punkts’ ir 239 K (–34 °C) vai zemāks;

c.

’viskozitātes indekss’ ir 75 vai lielāks; un

d.

ir ’termiski stabili’ 616 K (343 °C) temperatūrā; vai

2.

’hlorfluorogļūdeņraži’, kam piemīt visas šīs īpašības:

Tehniska piezīme.

1C006.a.2. pozīcija attiecas uz ’hlorfluorogļūdeņražiem’, kuru sastāvā ir tikai ogleklis, fluors un hlors.

a.

nav ’uzliesmošanas temperatūras’;

b.

’pašaizdegšanās temperatūra’ augstāka par 977 K (704 °C);

c.

’sastingšanas punkts’ ir 219 K (–54 °C) vai zemāks;

d.

’viskozitātes indekss’ ir 80 vai lielāks; un

e.

viršanas temperatūra ir 473 K (200 °C) vai augstāka;

b.

smērvielas, kuru galvenās sastāvdaļas ir kāds no šiem savienojumiem vai materiāliem:

1.

fenilēnēteri, alkilfenilēnēteri, tioēteri, vai to maisījumi, kas satur vairāk par divām ētera vai tioētera funkcijām vai to maisījumi; vai

2.

fluorēti silīcijorganiski šķidrumi ar kinemātisko viskozitāti, kas 209 K (25 °C) temperatūrā ir mazāka par 5 000 mm2/s (5 000 santistoksi);

c.

mitrināšanas vai flotācijas šķidrumi, tīrāki par 99,8 %, kuru 100 ml satur līdz 25 daļiņām ar diametru 200 mikroni vai lielāku, un ko izgatavo vismaz no 85 % kāda šī savienojuma vai materiāla:

1.

dibromtetrafluoretāna;

2.

polihlortrifluoretilēna (tikai eļļveidīgās vai vaskveidīgās modifikācijas); vai

3.

polibromtrifluoretilēna;

d.

fluoroglekļa šķidrumi elektronikas dzesēšanai, kuriem ir visas šīs īpašības:

1.

satur 85 % vai vairāk jebkuras šīs vielas vai to maisījumu:

a.

perfluorpolialkilētera triazīnu vai perfluoralifātisko ēteru monomēru formās;

b.

perfluoralkilamīnus;

c.

perfluorcikloalkānus; vai

d.

perfluoralkānus;

2.

blīvums 298 K (25 °C) temperatūrā ir 1,5 g/ml;

3.

ir šķidrā agregātstāvoklī 273 K (0 °C) temperatūrā; un

4.

satur 60 svara % vai vairāk fluora.

Tehniska piezīme.

1C006 pozīcijā minētajiem materiāliem:

1.

’uzliesmošanas temperatūru’ nosaka pēc Klīvlenda vaļējā tīģeļa metodes saskaņā ar ASTM D-92 standartu vai tam līdzvērtīgu attiecīgās valsts nacionālo standartu;

2.

’sastingšanas punktu’ nosaka pēc ASTM D-97 standarta vai tam līdzvērtīga attiecīgās valsts nacionālā standarta;

3.

’viskozitātes indeksu’ nosaka pēc ASTM D-2270 standartā noteiktās metodes vai līdzvērtīga attiecīgās valsts nacionālā standarta;

4.

’termisko stabilitāti’ nosaka ar šādu vai līdzvērtīgu attiecīgā valstī pieņemtu procedūru:

 

20 ml testējamā šķidruma iepilda 46 ml 317. tipa nerūsējošā tērauda kamerā, kurā ir ievietota 12,5 mm (nomināls) M-10 instrumentu tērauda, 52 100. markas tērauda vai jūras bronzas (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn) lodīte.

 

Kameru izpūš ar slāpekli, hermetizē atmosfēras spiedienā un temperatūru paaugstina līdz 644+6 K (371+ 6 °C), un iztur šajā temperatūrā sešas stundas;

Paraugu uzskata par termiski stabilu, ja pēc iepriekš minētās procedūras tas atbilst visiem šiem parametriem:

a.

svara zudums uz katru lodīti ir mazāks par 10 mg/mm2 lodītes virsmas laukuma;

b.

sākotnējās viskozitātes izmaiņa pie 311 K (38 °C) ir mazāka par 25 %; un

c.

kopējais skābums vai bāziskums ir mazāks par 0,40;

5.

’pašaizdegšanās temperatūru’ nosaka pēc ASTM E-659 standartā noteiktās metodes vai tam līdzvērtīga attiecīgās valsts nacionālā standarta.

1C007
Materiāli uz keramikas bāzes, keramikas materiāli kas nav "kompozīti", keramikas "matricas", "kompozītu" materiāli un prekursoru materiāli:

NB! SKAT. ARĪ 1C107 POZĪCIJU

a.

vienkāršo vai komplekso titāna borīdu bāzes materiāli, kuros metālisko piemaisījumu, kā arī to piedevu saturs nepārsniedz 5 000 ppm (mg/kg), bet daļiņu vidējais diametrs ir vienāds ar vai mazāks par 5 mikroniem, un ne vairāk kā 10 % daļiņu ir lielākas par 10 mikroniem;

b.

titāna borīda, kas nav "kompozīts" keramikas materiāls, neapstrādātās formas vai pusfabrikāti, kuru blīvums ir vismaz 98 % no teorētiskās vērtības;

Piezīme. Saskaņā ar 1C007.b. pozīciju kontroli neattiecina uz abrazīviem materiāliem.

c.

keramikas- keramikas "kompozītu" materiāli ar stikla vai oksīdu "matricu", kuri ir armēti ar šķiedrām, kam ir visas šīs īpašības:

1.

izgatavoti no jebkura šī materiāla:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O–N; vai

d.

Si-O–N; un

2.

"īpatnējo stiepes izturību", lielāku par 12,7 × 103 m;

d.

keramikas – keramikas "kompozītu" materiāli ar vienlaidus metālisko fāzi vai bez tās, kas saturdaļiņas, spirāles vai šķiedras, kuros "matricu" veido silīcija, cirkonija vai bora karbīdi vai nitrīdi;

e.

prekursoru materiāli (t.i., speciālie polimēru vai metālorganiski materiāli) jebkuras pozīcijā 1C007.c. minēto materiālu fāzes vai fāžu ražošanai:

1.

polidiorganosilāni (silīcija karbīda ražošanai);

2.

polisilazāni (silīcija nitrīda ražošanai);

3.

polikarbosilazāni (silīciju, oglekli un slāpekli saturošas keramikas ražošanai);

f.

keramikas- keramikas "kompozītu" materiāli ar oksīda vai stikla "matricu", armēti ar viengabala šādu sistēmu šķiedrām no jebkuras šīs sistēmas:

1.

Al2O3; vai

2.

Si-C–N.

Piezīme. Saskaņā ar 1C007.f. pozīciju kontroli neattiecina uz "kompozītiem" no šo sistēmu šķiedrām ar stiepes robežstiprību zem 700 MPa pie 1 273 K (1 000 °C) temperatūras. vai kuru šķiedru tecēšanas deformācija ir lielāka par 1 %, ja noslodze ir 100 MPa un temperatūra 1 273 K (1 000 °C), simt stundās.

1C008
Nefluorinēti polimēri:

a.

1.

bismaleimīdi;

2.

aromātiskie poliamīdi-imīdi;

3.

aromātiskie poliimīdi;

4.

aromātiskie poliēterimīdi ar stiklošanās temperatūru (Tg), lielāku par 513 K (240 °C);

Piezīme. Pozīcijā 1C008.a ir paredzēta kontrole vielām šķidrā vai cietā "kausējamā" agregātstāvoklī, ietverot arī sveķus, pulverus, granulas, plēves, loksnes vai lentes.

NB! Attiecībā uz "nekausējamiem" aromātiskiem poliimīdiem plēves, loksnes vai lentes veidā skatīt 1A003 pozīciju.

b.

termoplastiski šķidro kristālu kopolimēri ar siltuma deformācijas temperatūru augstāku par 523 K (250 °C), ko nosaka pēc ISO 75–2 (2004) A metodes vai līdzvērtīga attiecīgās valsts nacionālā standarta, pie slodzes 1,80 N/mm2 noslodzi, kuri sastāv no:

1.

jebkurām šīm vielām:

a.

fenilēns, bifenilēns vai naftalīns; vai

b.

metil-, treš-butil- vai fenil aizvietots fenilēns, bifenilēns vai naftalīns; un

2.

kāda no šīm skābēm:

a.

tereftālskābe;

b.

6-hidroksi-2-naftāļskābe; vai

c.

4-hidroksibenzoskābe;

c.

nepiemēro;

d.

poliarilketoni;

e.

poliarilsulfīdi, kuros arilgrupa ir bifenilēns, trifenilēns vai to kombinācija;

f.

polibifenilenētersulfons, kura ’stiklošanās temperatūra (Tg)’ pārsniedz 513 K (240 °C).

Tehniska piezīme.

1C008 pozīcijā minēto materiālu ’stiklošanās temperatūru (Tg)’ nosaka pēc ISO 11357–2 (1999) vai līdzvērtīgā attiecīgās valsts nacionālā standarta metodes.

1C009
Neapstrādāti fluorēti savienojumi:

a.

nespriegoti vinilidēnfluorīda kopolimēri ar 75 % vai vairāk beta-kristālisko struktūru bez atšķaidījuma;

b.

fluorēti poliimīdi, kas satur 10 % vai vairāk saistītā fluora pēc svara;

c.

fluorēti fosfazīna elastomēri, kas satur 30 % vai vairāk saistītā fluora pēc svara.

1C010
"Šķiedru vai pavedienu materiāli", ko var izmantot organisku, metāla vai oglekļa "matricu""kompozītu" materiālu konstrukcijās vai laminātos:

NB! SKAT. ARĪ 1C210 UN 9C110 POZĪCIJU.

a.

organiski "šķiedru vai pavedienu materiāli", kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

to "īpatnējais modulis" ir lielāks par 12,7 x 106 m; un

2.

to "īpatnējā stiepes izturība" ir lielāka par 23,5 x 104 m;

Piezīme. Saskaņā ar 1C010.a. pozīciju kontroli neattiecina uz polietilēnu.

b.

oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāli", kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

"īpatnējo moduli", kas lielāks par 12,7 x 106 m; un

2.

"īpatnējo stiepes izturību", lielāku par 23,5 x 104 m;

Piezīme. Saskaņā ar 1C010.b. pozīciju kontroli neattiecina uz "šķiedru vai pavedienu" izstrādājumiem un laminātiem, kas paredzēti "civilu lidaparātu" remontam, ja individuālu plākšņu izmēri nav lielāki par 100 x 100 cm.

Tehniska piezīme.

1C010.b. pozīcijā minēto materiālu raksturlielumi jānosaka pēc SACMA ieteiktām metodēm SRM12–17, ISO 10618 (2004) 10.2.1. A metodes vai līdzvērtīgām attiecīgo valstu nacionālajām metodēm, partijām norādot attiecīgo raksturlielumu vidējās vērtības.

c.

neorganiski "šķiedru vai pavedienu materiāli", kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

"īpatnējais modulis", lielāks par 2,54 × 106 m; un

2.

kušanas, sadalīšanās, mīksttapšanas vai sublimēšanās punkta temperatūra inertā atmosfērā ir augstāka par 1 922 K (1 649 °C);

Piezīme. Saskaņā ar 1C010.c. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.

sadrumstalotu, daudzfāžu, polikristālisku alumīnija oksīda šķiedru neausta materiāla veidā, kas satur 3 % vai vairāk pēc svara silīcija dioksīda, ar"īpatnējo moduli", kas mazāks par 10 x 106 m;

b.

molibdēna vai molibdēna sakausējumu šķiedrām;

c.

bora šķiedrām;

d.

sadrumstalotām keramiskām šķiedrām, kuru kušanas, mīksttapšanas, sadalīšanās vai sublimēšanās temperatūra inertā atmosfērā ir zemāka par 2 043 K (1 770 °C).

d.

"šķiedru vai pavedienu materiāli", kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

kas satur jebkuru no šīm vielām:

a.

1C008.a. pozīcijā minētos poliēterimīdus; vai

b.

1C008.b. līdz 1C008.f. pozīcijā minētos materiālus; vai

2.

sastāv no 1C010.d.1.a. vai 1C010.d.1.b. pozīcijā minētajiem materiāliem, kam piejaukti citi 1C010.a., 1C010.b. vai 1C010.c. pozīcijā minētie šķiedrmateriāli;

e.

ar sveķiem vai darvu impregnētas šķiedras (iepriekš piesūcinātas šķiedras), ar metālu vai oglekli pārklātas šķiedras (sagataves) vai "oglekļa šķiedru sagataves":

1.

izgatavotas no 1C010.a., 1C010.b. vai 1C010.c. pozīcijā minētajiem "šķiedru vai pavedienu materiāliem";

2.

izgatavotas no organiskajiem vai oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāliem", kam piemīt visas šīs īpašības:

a.

"īpatnējā stiepes izturība" ir lielāka par 17,7 × 104 m;

b.

"īpatnējais modulis" ir lielāks par 10,15 106 m;

c.

nav aprakstīti pozīcijā 1C010.a. vai 1C010.b.; un

d.

kas impregnēti ar 1C008 vai 1C009.b. pozīcijā minētajiem materiāliem, kuru ’stiklošanās temperatūra (Tg)’ ir lielāka par 383 K (110 °C), vai ar fenola vai epoksīdsveķiem, kuru ’stiklošanās temperatūra (Tg)’ ir vienāda ar vai lielāka par 418 K (145 °C).

Piezīmes: Saskaņā ar 1C010.e. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.

ar epoksīdsveķu "matricu" (saistvielu) impregnētu "šķiedru vai pavedienu materiālu" (iepriekš piesūcinātu šķiedru) konstrukcijām vai laminātiem "civilu lidaparātu" remontam, ja individuālu plākšņu izmēri nav lielāki par 100 cm x 100 cm;

b.

ar fenola vai epoksīdu sveķiem impregnētām iepriekš piesūcinātām šķiedrām, kurustiklošanās temperatūra (Tg)ir zemāka par 433 K (160 °C), bet atlaidināšanas temperatūra ir zemāka parstiklošanās temperatūru’.

Tehniska piezīme.

1C010.e. pozīcijā minēto materiālu ’stiklošanās temperatūru (Tg)’ nosaka pēc ASTM D-3418 standartā aprakstītās sausās metodes. Fenolsveķu un epoksīdsveķu ’stiklošanās temperatūru (Tg) ’nosaka pēc ASTM D 4065 standartā aprakstītās sausās metodes, pie frekvences 1 Hz un karsēšanas ātruma 2 K (°C) minūtē .

1C011
Metāli un savienojumi, tas ir:

NB! SKAT. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS un 1C111 POZĪCIJU

a.

metāli daļiņās, mazākās par 60 mikroniem, sfēriskā, atomizētā, sferoidālā, pārslu vai samaltā formā, no materiāliem, kuros ir 99 % vai vairāk cirkonija, magnija vai to sakausējumi;

Tehniska piezīme:

Dabīgais hafnija saturs cirkonijā (parasti no 2 līdz 7 %) tiek pieskaitīts cirkonija saturam.

Piezīme. Uz 1C011.a. pozīcijā definētajiem metāliem vai sakausējumiem attiecināma kontrole neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.

b.

bors vai bora karbīds ar tīrības pakāpi 85 % vai augstāku un daļiņu izmēru 60 mikroni vai mazāku;

Piezīme. Uz 1C011.b. pozīcijā definētajiem metāliem vai sakausējumiem attiecināma kontrole neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.

c.

guanidīna nitrāts;

d.

nitroguanidīns (NQ) (CAS 556–88–7).

1C012
Materiāli:

Tehniska piezīme:

Šos materiālus parasti izmanto kodoltermiskos siltuma avotos.

a.

plutonijs jebkurā formā, kura izotopu sastāvā vairāk par 50 svara % ir plutonijs-238;

Piezīme. Saskaņā ar 1C012.a. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.

kravām, kurās plutonija saturs ir 1 g vai mazāks;

b.

kravām, kas satur 3 vai mazāk "efektīvos gramus", ja tie ietilpst instrumentos kā devēju komponenti.

b.

"iepriekš atdalīts" neptūnijs-237 jebkurā formā.

Piezīme. Saskaņā ar 1C012.b. pozīciju kontroli neattiecina uz sūtījumiem, kuros neptūnijs-237 ir 1 g vai mazāk.

1C101
Materiāli un ierīces aklājamības samazināšanai, tādai kā radaru signālu atstarojuma mazināšanai vai ultravioleto staru, infrasarkano staru un akustisko pazīšanās signālu vājināšanai, izņemot 1C001 pozīcijā minētos, lietojumam ’raķetēs’, "raķešu" apakšsistēmās vai 9A012 pozīcijā minētajos bezpilota lidaparātos.

1. piezīme. 1C101 pozīcijā ietilpst:

a.

konstrukciju materiāli vai pārklājumi, kas speciāli izstrādāti radaru signālu atstarojuma vājināšanai;

b.

pārklājumi, arī krāsojums, kas speciāli izstrādāts, lai atstarotu mikroviļņus, infrasarkanā un ultravioletā spektra elektromagnētisko starojumu – vai mazinātu izstarojumu.

2. piezīme. 1C101 pozīcija neietver pārklājumus, ja tie speciāli lietoti pavadoņu termiskai kontrolei.

Tehniska piezīme.

’Raķete’ 1C101 pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km.

1C102
Pirolizēti, atkārtoti piesātināti oglekļa -oglekļa, kuri ir izstrādāti 9A004 pozīcijā minētajām kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104 pozīcijā minētajām raķešzondēm.

1C107
Grafīta un keramikas materiāli, izņemot 1C007 pozīcijā minētos:

a.

smalkgraudains grafīts ar 1,72 g/cm3 vai lielāku blīvumu 288 K (15 °C) temperatūrā, ar graudiņu izmēru 100 mikronu vai mazāku, raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgala smaiļu izgatavošanai, un ko var iestrādāt jebkurā no šiem ražojumiem:

1.

cilindri ar 120 mm vai lielāku diametru un 50 mm gari vai garāki;

2.

caurules ar iekšējo diametru 65 mm vai lielāku un sieniņu biezumu 25 mm vai lielāku un 50 mm garas vai garākas; vai

3.

bloki, kuru izmērs ir 120 mm x 120 mm x 50 mm vai lielāki;

NB! skat. arī 0C004

b.

pirolītisks vai armēts šķiedrains grafīts raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var izmantot "raķetēs", 9A004 pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104 pozīcijā minētajās raķešzondēs;

NB! skat. arī 0C004

c.

keramikas kompozītmateriāli (dielektriskā konstante mazāka par 6 – frekvencēs no 100 MHz līdz 100 GHz), ko lieto aptecētāju izgatavošanai "raķetēm", 9A004 pozīcijā minētajās kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104 pozīcijā minētajām raķešzondēm;

d.

mehāniski iegūtā birstošā ar silīcija karbīdu armētā keramika priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var izmantot "raķetēs", 9A004 pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104 pozīcijā minētajās raķešzondēs.

e.

ar silīcija karbīdu armētas keramikas kompozītmateriāli priekšgala smaiļu, atgriešanās moduļu un sprauslu eleronu izgatavošanai, ko var izmantot "raķetēs", 9A004 pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104 pozīcijā minētajās raķešzondēs.

1C111
Propelanti un tajos ietilpstošas ķīmiskas vielas, izņemot 1C011 pozīcijā minētās:

a.

propelantu vielas:

1.

sfēriska alumīnija pulveris, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minēto, ar vidējo daļiņu izmēru, kas mazāks par 200 mikroniem, un alumīnija saturu ne mazāk par 97 %, ja vismaz 10 % no kopējā svara veido daļiņas, kuru izmērs mazāks par 63 mikroniem, ko nosaka saskaņā ar ISO 2591:1988 vai tam līdzvērtīgiem valstu nacionālajiem standartiem;

Tehniska piezīme:

Daļiņu izmērs 63 mikroni (pēc ISO R-565) atbilst 250 sietam (Tyler) vai 230 sietam (ASTM standarts E-11).

2.

metāliskas degvielas, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētās, sfērisku, atomizētu, sferisku daļiņu, pārslveida vai maltas, kuru izmērs mazāks par 60 mikroniem un kuru sastāvā ne mazāk par 97 % jebkura šāda metāla:

a.

cirkonija;

b.

berilija;

c.

magnija; vai

d.

iepriekš no a. līdz c. apakšpunktā minēto metālu sakausējumu;

Tehniska piezīme.

Dabīgo hafnija daudzumu cirkonijā (parasti no 2 līdz 7 %) pieskaita cirkonijam.

3.

oksidētājvielas, ko var izmantot šķidrās degvielas raķešu dzinējos:

a.

dislāpekļa trioksīds (CAS 10544–73–7);

b.

slāpekļa dioksīds (CAS 10102–44–0)/slāpekļa tetraoksīds (CAS 10544–72–6);

c.

dislāpekļa pentoksīds (CAS 10102–03–1);

d.

slāpekļa jauktie oksīdi (MON);

Tehniska piezīme:

Slāpekļa jauktie oksīdi (MON) ir slāpekļa oksīda (NO) šķīdumi dislāpekļa tetraoksīdā/slāpekļa dioksīdā (N2O4/NO2), ko var izmantot raķešu sistēmās. Ir sastāvu spektrs, ko var nosaukt par MONi vai MONij, kur i un j ir veseli skaitļi, kas raksturo slāpekļa oksīda procentuālo daļu maisījumā (piem., MON3 satur 3 % slāpekļa oksīda, MON25 25 % slāpekļa oksīda. Augšējā robeža ir MON40, 40 % no svara).

e.

SKAT. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS: inhibētā kūpošā slāpekļskābe ( IRFNA );

f.

SKAT. MILITĀRO PREČU SARAKSTUS UN POZĪCIJU 1C238: fluora un viena vai vairāku citu halogēnu, skābekļa vai slāpekļa savienojumi;

4.

Hidrazīna atvasinājumi:

NB! SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a.

Trimetilhidrazīns (CAS 1741–01–1);

b.

Tetrametilhidrazīns (CAS 6415–12–9);

c.

N,N dialilhidrazīns;

d.

Alilhidrazīns (CAS 7422–78–8);

e.

etilēndihidrazīns;

f.

monometilēnhidrazīna dinitrāts;

g.

asimetriskais dimetilhidrazīna nitrāts;

h.

hidrazīna azīds (CAS 14546–44–2);

i.

dimetilhidrazīna azīds;

j.

hidrazīna dinitrāts;

k.

diimido skābeņskābes hidrazīns;

l.

2-hidrooksietilhidrazīna nitrāts (HEHN);

m.

hidrazīna perhlorātu skatīt militāro preču kontroles sarakstos;

n.

hidrazīna diperhlorāts;

o.

metilhidrazīna nitrāts (MHN);

p.

dietilhidrazīna nitrāts (DEHN);

q.

3,6-dihidrazīna tetrazīna nitrāts (1,4-dihidrazīna nitrāts) (DHTN);

b.

polimēru vielas:

1.

karboksiterminēts polibutadiēns (tostarp karboksilterminēts polibutadiēns) (CTPB);

2.

hidroksiterminēts polibutadiēns (tostarp hidroksilterminēts polibutadiēns) (HTPB), kas nav minēts militāro preču kontroles sarakstos;

3.

polibutadiēnakrilskābe (PBAA);

4.

polibutadiēnakrilskābes akrilonitrīls (PBAN);

5.

politetrahidrofurāna polietilēna glikols (TPEG);

Tehniska piezīme

Politetrahidrofurāna polietilēna glikols (TPEG) ir poli 1,4-butanediola un polietilēna glikola (PEG) blokkopolimērs.

c.

Citas propelantu piedevas un sastāvdaļas:

1.

SKAT. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS: karborāni, dekarborāni, pentaborāni to atvasinājumi;

2.

trietilēnglikoldinitrāts (TEGDN) (CAS 111–22–8);

3.

2-nitrodifenilamīns (CAS 119–75–5);

4.

trimetiloletāna trinitrāts (TMETN) (CAS 3032–55–1);

5.

dietilēnglikola dinitrāts (DEGDN) (CAS 693–21–0);

6.

perrocēna atvasinājumi, tas ir:

a.

skat. militāro preču kontroles sarakstus: katocēns:

b.

etilperrocēns (CAS 1273–89–8);

c.

propilperrocēns;

d.

skat. militāro preču kontroles sarakstus: n-butilperrocēns;

e.

pentilperrocēns (CAS 1274–00–6);

f.

diciklopentilperrocēns;

g.

dicikloheksilperrocēns;

h.

dietilperrocēns;

i.

dipropilperrocēns;

j.

dibutilperrocēns (CAS 1274–08–4);

k.

diheksilperrocēns (CAS 93894–59–8);

l.

acetilperrocēni;

m.

skat. militāro preču kontroles sarakstus: perrocēna karbonskābes;

n.

skat. militāro preču kontroles sarakstus: butacēns;

o.

citi perrocēna atvasinājumi, ko lieto kā raķešu propelantu degšanas ātruma modifikatorus, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētos.

7.

4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazols (iso-DAMTR), kas nav konkretizēts militāro preču kontroles sarakstos.

Piezīme. 1C111 pozīcijā neminētie propelanti vai to sastāvā ietilpstošās ķīmiskās vielas skat. militāro preču kontroles sarakstos.

1C116
Martensīta tēraudi, kuru stiepes robežstiprība ir 1 500 MPa vai lielāka, mērot pie 293 K (20 °C), plākšņu vai cauruļu formā ar biezumu 5 mm vai mazāk.

NB! SKAT. ARĪ 1C216 POZĪCIJU

Tehniska piezīme:

Martensīta tēraudi ir dzelzs sakausējumi, kas parasti ir ar lielu niķeļa un ļoti mazu oglekļa daudzumu un leģējošām piedevām, kuras palielina sakausējuma stiprību un rūdījumu.

1C117
Volframs, molibdēns un to sakausējumi viendabīgu sfērisku vai putekļveida daļiņu formā, ar diametru līdz 500 mikroniem, tīrību vismaz 97 %, raķešu dzinēju sastāvdaļu (tas ir, siltumekrānu, sprauslu pamatņu, sprauslu atveru un vilces vektora vadvirsmu) izgatavošanai, ko var izmantot "raķetēs", 9A004 pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104 pozīcijā minētajās raķešzondēs.

1C118
Ar titānu stabilizēts dupleksa nerūsošais tērauds (Ti-DSS), kam piemīt visas šīs īpašības:

a.

kam ir visi šādi raksturlielumi:

1.

satur 17,0–23,0 svara % hroma un 4,5–7,0 svara % niķeļa;

2.

satur titānu vairāk par 0,10 svara %; un

3.

ferīta-austenīta struktūra (ko dēvē arī par divfāžu mikrostruktūru), no kuras vismaz 10 tilpuma % ir austenīts (ko nosaka ar ASTM E-1181–87 vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu); un

b.

kam piemīt kāda no šīm formām:

1.

lējumi vai stieņi, ar izmēriem visās dimensijās 100 mm vai lielākiem;

2.

loksnes, 600 mm platas vai platākas un 3 mm biezas vai plānākas; vai

3.

caurules ar ārējo diametru 600 mm vai lielāku, un sieniņu biezumu 3 mm vai plānāku.

1C202
Sakausējumi, izņemot 1C002.b.3. vai.b.4. pozīcijā minētos:

a.

alumīnija sakausējumi, kam piemīt abas šīs īpašības:

1.

’var sasniegt’ stiepes robežstiprību 460 MPa vai augstāku 293 K (20 °C) temperatūrā; un

2.

ir cietu cauruļu vai cilindru formā (ieskaitot kaltos izstrādājumus), ar ārējo diametru vairāk par 75 mm;

b.

titāna sakausējumi, kam piemīt abas šīs īpašības:

1.

’var sasniegt’ stiepes robežstiprību 900 MPa vai augstāku 293 K (20 °C) temperatūrā; un

2.

ir cietu cauruļu vai cilindru formā (ieskaitot kaltos izstrādājumus), ar ārējo diametru vairāk par 75 mm.

Tehniska piezīme.

Minētais termins ’var sasniegt’ attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

1C210
’Šķiedru vai pavedienu materiāli’ vai iepriekš piesūcinātas šķiedras, kas nav minētas 1C010.a., b. vai e. pozīcijā:

a.

oglekļa vai aramīda ’šķiedru vai pavedienu materiāli’, kam piemīt jebkura šī īpašība:

1.

"īpatnējais modulis", kas līdzinās 12,7 × 106 m vai ir lielāks par to; vai

2.

"īpatnējā stiepes izturība", kas līdzinās 235 × 103 m vai ir lielāka par to;

Piezīme. Saskaņā ar 1C210.a. pozīciju kontroli neattiecina uz aramīda ’šķiedru vai pavedienu materiāliem’, kuros 0,25 vai vairāk svara % ir šķiedras virsmas modifikators uz esteru bāzes.

b.

stikla ’šķiedru vai pavedienu materiāli’ ar abām šīm īpašībām:

1.

"īpatnējo moduli", kas vienāds ar vai lielāks par 3,18 × 106 m; un

2.

"īpatnējā stiepes izturība", kas vienāda ar vai lielāka par 76,2 × 103 m;

c.

ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas" vai "lentes" ar platumu 15 mm vai mazāk, kas izgatavotas no 1C210.a. vai b. pozīcijā minētajiem oglekļa vai stikla ’šķiedru vai pavedienu materiāliem’;

Tehniska piezīme.

Kompozītu matrica (saistviela) ir sveķi.

Piezīme. 1C210 pozīcijā minētie ’šķiedru vai pavedienu materiāli’ attiecas tikai uz nepārtrauktiem "monopavedieniem", "dzijām", "paralēlu šķiedru kūļiem", "tauvām" vai "lentēm".

1C216
Martensīta tēraudi, izņemot 1C116 pozīcijā minētos, kas ’var sasniegt’ stiepes robežstiprību 2 050 MPa vai vairāk 293 K (20 °C) temperatūrā.

Piezīme. Saskaņā ar 1C216 pozīciju kontroli neattiecina uz formām, kuru lineārie izmēri nepārsniedz 75 mm.

Tehniska piezīme.

Minētais termins ’var sasniegt’ attiecas uz martensīta tēraudu gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

1C225
Bors, bagātināts līdz bora-10 (10 B) izotopa saturam, kas lielāks par dabā sastopamo, tas ir:elementārais bors, bora savienojumi, boru saturoši maisījumi, bora izstrādājumi, lūžņi un atkritumi.

Piezīme: Pie 1C225 pozīcijā minētiem bora maisījumiem pieder materiāli, kuros bors ir pildviela.

Tehniska piezīme:

Dabā sastopamais bora-10 izotopa saturs ir aptuveni 18,5 svara % (20 atomprocentus).

1C226
Volframs, volframa karbīds un sakausējumi, kuros volframa saturs pārsniedz 90 %, un kam piemīt abas šīs īpašības:

a.

izveidoti dobu simetrisku cilindrisku formu veidā (ieskaitot cilindru segmentus), kuru iekšējais diametrs ir no 100 līdz 300 mm; un

b.

masa ir virs 20 kg.

Piezīme. Saskaņā ar 1C226 pozīciju kontroli neattiecina uz detaļām, kas speciāli konstruētas kā atsvari vai gamma staru kolimatori.

1C227
Kalcijs, kam piemīt šīs abas īpašības:

a.

satur mazāk par 1 000 ppm pēc svara citu metālu piemaisījumu, izņemot magniju; un

b.

satur mazāk par 10 ppm pēc svara bora.

1C228
Magnijs, kam piemīt abas šīs īpašības:

a.

satur mazāk par 200 ppm pēc svara citu metālu piemaisījumu, izņemot kalciju; un

b.

satur mazāk par 10 ppm pēc svara bora.

1C229
Bismuts, kam piemīt abas šīs īpašības:

a.

tīrības pakāpe ir 99,99 svara % vai augstāka; un

b.

satur mazāk par 10 ppm pēc svara sudraba.

1C230
Metālisks berilijs, sakausējumi, kuros berilija saturs pārsniedz 50 svara %, berilija savienojumi, to izstrādājumi, atkritumi un lūžņi.

Piezīme. 1C230 pozīcija neattiecas uz:

a.

rentgenstaru iekārtu metāla logiem vai urbumos ievietotiem rentgenstaru avotiem (devējiem);

b.

gatavām oksīda vai tā sagatavju formām, kas speciāli konstruētas elektronikā izmantojamu sastāvdaļu vai elektronisko shēmu substrātu izgatavošanai;

c.

berilu (berilija un alumīnija silikātu), smaragdu un akvamarīnu formā.

1C231
Metālisks hafnijs, sakausējumi, kuros hafnija saturs ir virs 60 svara %, hafnija savienojumi, to izstrādājumi, atkritumi un lūžņi.

1C232
Hēlijs-3 (3He), hēliju-3 saturoši maisījumi, kā arī tos saturoši produkti un iekārtas.

Piezīme. Saskaņā ar 1C232 pozīciju kontroli neattiecina uz produktiem vai iekārtām, kas satur mazāk par 1 g hēlija-3.

1C233
Litijs, bagātināts līdz litija-6 (10Li) izotopa saturam, kas lielāks par dabā sastopamo, un šādi bagātinātu litiju saturoši produkti vai izstrādājumi, tas ir: metālisks litijs, litija sakausējumi, savienojumi, litiju saturoši maisījumi, izstrādājumi, kā arī atkritumi un lūžņi.

Piezīme. 1C233 pozīcija neattiecas uz termoluminiscences dozimetriem.

Tehniska piezīme.

Dabā sastopamais litija-6 izotopa saturs ir aptuveni 6,5 svara % (7,5 atomprocenti).

1C234
 Cirkonijs ar tādu hafnija saturu, kas nepārsniedz 1 masas daļu hafnija uz 500 masas daļām cirkonija šādās formās, tas ir: metālisks cirkonijs un tā sakausējumi, kuros cirkonija saturs ir virs 50 svara %, cirkonija savienojumi, to izstrādājumi, kā arī atkritumi un lūžņi.

Piezīme. Saskaņā ar 1C234 pozīciju kontroli neattiecina uz cirkoniju folijas veidā, ar biezumu 0,10 mm vai mazāku.

1C235
Tritijs, tritija savienojumi, maisījumi, kuros tritija atomu attiecība pret ūdeņraža atomiem ir lielāka par 1:1 000, tos saturoši produkti un ierīces.

Piezīme. Saskaņā ar 1C235 pozīciju kontroli neattiecina uz ražojumiem un ierīcēm, kas satur mazāk par 1,48 x 103 GBq (40 Kiri) tritija.

1C236
Šādas alfastarojuma radionuklīdu formas ar pussabrukšanas periodu lielāku par 10 dienām, bet mazāku par 200 gadiem, šādās formās:

a.

elementu;

b.

savienojumu veidā, ar kopējo alfa-starojuma aktivitāti 37 GBq/kg (1 Kiri/kg) vai vairāk;

c.

maisījumu veidā, ar kopējo alfa-starojuma aktivitāti 37 GBq/kg (1 Kiri/kg) vai vairāk;

d.

ražojumi un ierīces, kas satur kādu no iepriekš minētajiem.

Piezīme. Saskaņā ar 1C236 pozīciju kontroli neattiecina uz izstrādājumiem vai iekārtām ar alfaα-starojuma aktivitāti, kas mazāka par 3,7 GBq (100 mKiri).

1C237
Rādijs-226 (226Ra), rādija-226 sakausējumi, rādija-226 savienojumi, maisījumi, kas satur rādiju-226, to izstrādājumi, kā arī produkti un iekārtas, kas satur kādu no iepriekš minētajiem.

Piezīme. 1C237 pozīcija neattiecas uz:

a.

medicīnas aparatūru;

b.

ražojumiem vai ierīcēm, kuros ir mazāk nekā 0,37 GBq (10 mKiri) rādija-226.

1C238
Hlora trifluorīds (C1F3).

1C239
Spēcīgas sprāgstvielas, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētās, vai vielas un maisījumi, kas satur tās vairāk par 2 svara %, ar kristālisko blīvumu, kas lielāks par 1,8 g/cm, un detonācijas ātrumu, kas lielāks par 8 000 m/s.

1C240
Niķeļa pulveris un porains metālisks niķelis, izņemot 0C005 pozīcijā minētos:

a.

niķeļa pulveris, kam ir abas šīs īpašības:

1.

niķeļa tīrības pakāpe ir 99,0 svara % vai augstāka; un

2.

daļiņu vidējais izmērs ir mazāks par 10 mikroniem, ko nosaka pēc Amerikas Materiālu un izmēģinājumu biedrības (ASTM) standarta B330 metodes;

b.

porains metālisks niķelis, ko ražo no 1C240.a. pozīcijā minētajiem materiāliem.

Piezīme. 1C240 pozīcija neattiecas uz:

a.

pavedienveida niķeļa pulveriem;

b.

atsevišķām porainā niķeļa plāksnēm, kuru izmērs nepārsniedz 1 000 cm2

Tehniska piezīme.

1C240.b. attiecas uz porainu metālu, ko veido, presējot un sacepinot (sinterejot) 1C240.a. pozīcijas materiālus, lai veidotu metāla materiālu ar smalkām porām, kas struktūrā savstarpēji saistītas.

1C350
Ķīmiskas vielas, ko var izmantot par toksisku ķīmisko vielu prekursoriem, un "ķīmiskie maisījumi", kuros ir viena vai vairākas no šīm vielām, tas ir:

NB! SKAT. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS UN 1C450

1.

tiodiglikols (111–48–8);

2.

fosfora oksihlorīds (10025–87–3);

3.

dimetilmetilfosfonāts (756–79–6);

4.

SKAT. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTOS metilfosfonildifluorīds (676–99–3);

5.

metilfosfonildihlorīds (676–97–1);

6.

dimetilfosfīts (DMP) (868–85–9);

7.

trihlorfosfors (7719–12–2);

8.

trimetilfosfīts (TMP) (121–45–9);

9.

tionilhlorīds (7719–09–7);

10.

3-hidroksi-1-metilpiperidīns (3554–74–3);

11.

N,N-diizopropil- (beta)-aminoetilhlorids (96–79–7);

12.

N,N-diizopropil- (beta)-aminoetantiols (5842–07–9);

13.

3-hinuklidinols (1619–34–7);

14.

kālija fluorīds (7789–23–3);

15.

2-hloretanols (107–07–3);

16.

dimetilamīns (124–40–3);

17.

dietiletilfosfonāts (78–38–6);

18.

dietil-N,N-dimetilamidofosfāts (2404–03–7);

19.

dietilfosfīts (762–04–9);

20.

dimetilamīna hidrogēnhlorīds (506–59–2);

21.

etilfosfinildihlorīds (1498–40–4);

22.

etilfosfonildihlorīds (1066–50–8);

23.

SKAT. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTOS etilfosfonildifluorīds (753–980);

24.

fluorūdeņradis (7664–39–3);

25.

metilbenzilāts (76–89–1);

26.

metilfosfinildihlorīds (676–83–5);

27.

N,N-diizopropil- (beta)-aminoetanols (96–80–0);

28.

pinakolilspirts (3,3-dimetil 2-butanols) (464–07–3);

29.

SKAT. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTOS O-etil-2-diizopropilaminoetilmetilfosfonīts (QL) (57856–11–8);

30.

trietilfosfīts (122–52–1);

31.

arsēna trihlorīds (trihlorarsēns) (7784–34–1);

32.

benzilskābe (76–93–7);

33.

dietilmetilfosfonīts (15715–41–0);

34.

dietilmetilfosfonāts (6163–75–3);

35.

etilfosfinildifluorīds (430–78–4);

36.

metilfosfinildifluorīds (753–59–3);

37.

3-hinuklidons (3731–38–2);

38.

fosfora pentahlorīds (10026–13–8);

39.

pinakolons (75–97–8);

40.

kālija cianīds (151–50–8);

41.

kālija hidrogēnfluorīds (kālija bifluorīds) (7789–29–9);

42.

amonija hidrogēnfluorīds vai amonija bifluorīds (1341–49–7);

43.

nātrija fluorīds (7681–49–4);

44.

nātrija hidrofluorīds (nātrija bifluorīds) (1333–83–1);

45.

nātrija cianīds (143–33–9);

46.

trietanolamīns (102–71–6);

47.

fosfora pentasulfīds (1314–80–3);

48.

diizopropilamīns (108–18–9);

49.

dietilaminoetanols (100–37–8);

50.

nātrija sulfīds (1313–82–2);

51.

monohlorsērs (10025–67–9);

52.

sēra dihlorīds (10545–99–0);

53.

trietanolamīna hidrogēnhlorīds (637–39–8);

54.

2-hlor-N,N-diizopropilaminoetāna hidrogēnhlorīds (4261–68–1);

55.

metilfosfonskābe (993–13–5);

56.

dietilmetilfosfonāts (683–08–9);

57.

N,N-dimetilaminofosfora dihlorīds (677–43–0);

58.

triisopropilfosfīts (116–17–6);

59.

etildietanolamīns (139–87–7);

60.

O, O-Dietilfosfortioāts (2465–65–8);

61.

O, O-Dietilfosforditioāts (298–06–6);

62.

nātrija heksafluorsilikāts (16893–85–9);

63.

metilfosfonotioiskais dihlorīds (676–98–2).

1. piezīme. Eksportam uz "Valstīm, kas nav Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis" saskaņā ar 1C350 pozīciju nav jākontrolē "ķīmiski maisījumi", kuros ir vismaz viena no 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 un.63 ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 10 % no masas.

2. piezīme. Eksportam uz "Valstīm, kas ir Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalsts" saskaņā ar 1C350 pozīciju nav jākontrolē "ķīmiski maisījumi", kuros ir vismaz viena no 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 un.63 ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 % no masas.

3. piezīme. Saskaņā ar 1C350 pozīciju nav jākontrolē "ķīmiski maisījumi", kuros ir vismaz viena no 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 un.62 ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 % no masas.

4. piezīme. Saskaņā ar 1C350 nav jākontrolē ražojumi, ko identificē kā patēriņa preces, kas mazumtirdzniecībai iesaiņotas personiskam lietojumam vai iesaiņotas individuālam lietojumam.

1C351
Cilvēka patogēni, zoonozes un "toksīni", tas ir:

a.

dabā sastopami, pavairoti vai pārveidoti vīrusi "izolētu dzīvkultūru" veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

Čikuguni drudža vīruss;

2.

Kongo-Krimas hemorāģiskā drudža vīruss;

3.

tropu drudža vīruss;

4.

Austrumu zirgu encefalīta vīruss;

5.

Ebola vīruss;

6.

Hanta (Korejas hemorāģiskā drudža) vīruss;

7.

Džumina vīruss;

8.

Lassa drudža vīruss;

9.

limfocītu apvalku meningīta vīruss;

10.

Mačupo vīruss;

11.

Mārburgas vīruss;

12.

pērtiķu baku vīruss;

13.

infekciozā enzootiskā hepatīta (Rifta ielejas drudža) vīruss;

14.

ērču encefalīta vīruss (Krievijas pavasara-vasaras encefalīta vīruss);

15.

baku vīruss;

16.

Venecuēlas zirgu encefalīta vīruss;

17.

Rietumu zirgu encefalīta vīruss;

18.

masaliņu vīruss;

19.

dzeltenā drudža vīruss;

20.

Japānas encefalīta vīruss;

21.

Kyasanur Forest vīruss;

22.

Louping ill vīruss;

23.

Austrālijas encefalīta vīruss (Murray Valley encefalīta vīruss);

24.

Omskas hemorāģiskā drudža vīruss;

25.

Oropouche vīruss;

26.

Powassan vīruss;

27.

Rocio vīruss;

28.

Sentluisas encefalīta vīruss;

29.

Hendra vīruss (zirgu morbilivīruss);

30.

Dienvidamerikas hemorāģiskais drudzis (Sabia, Flexal, Guanarito);

31.

plaušu un nieru sindroma-hemorāģiskā drudža vīrusi (hantavīrusi) (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);

32.

Nipah vīruss;

b.

dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas riketsijas "izolētu dzīvkultūru" veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia prowasecki;

4.

Rickettsia rickettsii;

c.

dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas baktērijas "izolētu dzīvkultūru" veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamydia psittaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Tīfa salmonella;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Holeras vibrioni;

13.

Yersinia pestis;

14.

Clostridium perfringens epsilon toksīna ražojošie tipi;

15.

enterohemorāģiskā baktērijas Escherichia coli serotips O157 un citi verocitotoksikogēnie serotipi;

d.

"Toksīni" un to "toksīnu pirmējās vienības":

1.

botulīna toksīns;

2.

Clostridium perfringens toksīns;

3.

konotoksīns;

4.

rīcins;

5.

saksitoksīns;

6.

Šiga toksīns;

7.

Staphylococcus aureus toksīns;

8.

tetrodotoksīns;

9.

verotoksīns un Šiga toksīnam līdzīgi ribosomu dezaktivācijas proteīni;

10.

mikrocistīns (ciānginosīns);

11.

aflatoksīns;

12.

abrīns;

13.

holēras toksīns;

14.

diacetoksicirpenola toksīns;

15.

T-2 toksīns;

16.

HT-2 toksīns;

17.

modecīns;

18.

volkensīns;

19.

Viscum album Lectin 1 (viskumīns);

Piezīme. Saskaņā ar 1C351.d pozīciju kontrole neattiecas uz botulīna toksīnu vai konotoksīnu tāda formā, kas atbilst visiem šiem kritērijiem:

1.

tas ir farmaceitiski izveidots ārstnieciskai lietošanai cilvēkiem;

2.

tas ir fasēts kā medikaments izplatīšanai;

3.

valsts veselības aizsardzības iestādes to atļauj tirgot kā medikamentu.

e.

dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas mikroskopiskās sēnītes "izolētu dzīvkultūru" veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Piezīme. Saskaņā ar 1C351 pozīciju kontroe neattiecas uz "vakcīnām" un "imunotoksīniem".

1C352
Dzīvnieku patogēni:

a.

dabā sastopami, pavairoti vai pārveidoti vīrusi "izolētu dzīvkultūru" veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

Āfrikas cūku drudža vīrusi;

2.

putnu gripas vīrusi, kas:

a.

nav raksturoti; vai

b.

ir definēti EK Direktīvas 2005/94/EK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.) I pielikuma 2. punktā kā augstas patogenitātes vīrusi, tas ir:

1.

A tipa vīrusi, kuru IVPI (intravenozās patogenitātes indekss) 6 nedēļas veciem cāļiem ir lielāks par 1,2; vai

2.

A tipa vīrusi, kuri pieder apakštipam H5 un H7 ar genomu secības kodējumu daudzām pamataminoskābēm hemaglutinīna molekulas šķelšanās punktā, kas līdzīgs citos APPG vīrusos novērotajam un norāda, ka hemaglutinīna molekulu var šķelt saimnieka visuresošā proteāze;

3.

infekciozā katarālā drudža (zilās mēles slimības) vīruss;

4.

mutes un nagu sērgas vīruss;

5.

kazu baku vīruss;

6.

cūku herpesa vīruss;

7.

cūku drudža (cūku holēras) vīruss;

8.

trakumsērgas vīruss;

9.

Nūkastlas sērgas vīruss;

10.

atgremotāju neīstā mēra vīruss;

11.

cūku 9. tipa enterovīruss (cūku vezikulārās slimības vīruss);

12.

liellopu mēra vīruss;

13.

aitu baku vīruss;

14.

enzootiskā encefalomielīta (Tešenas slimības) vīruss;

15.

čūlainā stomatīta vīruss;

16.

nodulārā dermatīta vīruss;

17.

Āfrikas zirgu slimības vīruss.

b.

Dabā sastopamas, pastiprinātas vai pārveidotas mikoplazmas "izolētu dzīvkultūru" veidā vai tāda materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras, kas inokulēts vai inficēts ar šādām kultūrām:

1.

Mikoplazmas miocīdes pasugas miocīdes (neliela kolonija);

2.

Mikoplazmas capricolum pasugas capripneumoniae.

Piezīme. Saskaņā ar 1C352 pozīciju kontroli neattiecina uz "vakcīnām".

1C353
Ģenētiski elementi un ģenētiski pārveidoti organismi:

a.

ģenētiski pārveidoti organismi vai ģenētiski elementi, kuros ir 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352. vai 1C354. pozīcijā uzskaitītās, ar organismu patogēnitāti saistītas nukleīnskābju sekvences;

b.

ģenētiski pārveidoti organismi vai ģenētiski elementi, kuros ir 1C351.d. pozīcijā uzskaitīto "toksīnu" vai to "toksīnu pirmējo vienību" nukleīnskābju sekvenču kodi.

Tehniskas piezīmes.

1.

Pie ģenētiskiem elementiem pieder arī hromosomas, genomi, plazmīdas, transposoni un vektori – gan ģenētiski pārveidoti, gan nepārveidoti.

2.

Nukleīnskābju sekvences, kas saistītas ar 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 vai 1C354 pozīcijā minēto organismu patogēnitāti, ir visas konkrētiem mikroorganismiem raksturīgas sekvences, kuras:

a.

pašas vai ar tās pārrakstīto vai pārtulkoto produktu starpniecību rada nopietnus draudus cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai; vai

b.

par ko ir zināms, ka tās spēj vairot kāda konkrēta mikroorganisma vai cita organisma – kurā tās var ievietot vai citādi iekļaut – spēju radīt nopietnus draudus cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai.

Piezīme. Pozīcija IC353 neattiecas uz patogēnām nukleīnskābju sekvencēm, kas ir saistītas ar enterohemorāģiskā vīrusa Escherichia coli serotipu 0157 un citiem verotoksīnu ražojošiem paveidiem, izņemot tos, kuri kodēti kā verotoksīns vai tā apakšgrupas.

1C354
Augu patogēni:

a.

dabā sastopami, pavairoti vai pārveidoti vīrusi "izolētu dzīvkultūru" veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

kartupeļu Andu latentais vīruss;

2.

kartupeļu vārpstveida bumbuļu virusoīds;

b.

dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas baktērijas "izolētu dzīvkultūru" veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

Xanthomonas albilineans;

2.

Xanthomonas campestris pv. citri, ieskaitot sugas, kas nosauktas kā Xanthomonas campestris pv. citri tipi A, B, C, D un E vai klasificētas kā Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia, vai Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum vai Corynebacterium Sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum Races 2 un 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 un 3 vai Burkholderia solanacearum Races 2 un 3);

c.

dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas mikroskopiskās sēnītes "izolētu dzīvkultūru" veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

1C450
Toksiskas ķīmiskās vielas, toksisku ķīmisko vielu prekursori un "ķīmiski maisījumi", kuru sastāvā ir viena vai vairākas šīs vielas:

NB! SKAT. ARĪ 1C350, 1C351.d. POZĪCIJU UN MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS

a.

toksiskas ķīmiskās vielas:

1.

amitons: O, O-dietil S-[2- (dietilamino)etil]tiofosfāts (78–53–5) un attiecīgie alkila vai protonu sāļi;

2.

PFIB: 1,2,3,3,3-pentafluor-2- (trifluormetil)-1-propāns (382–21–8);

3.

SKAT. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS BZ: 3-hinuklidinilbenzilāts (6581–06–2);

4.

fosgēns, ogļskābes dihloranhidrīds (75–44–5);

5.

hlorciāns (506–77–4);

6.

ciānūdeņradis (74–90–8);

7.

hlorpikrīns: trihlornitrometāns (76–06–2);

1. piezīme. Eksportam uz "Valstīm, kas nav Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis" saskaņā ar 1C450 pozīciju nav jākontrolē "ķīmiski maisījumi", kuros ir vismaz viena no 1C450.a.1 un a.2. ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas maisījumā nav vairāk par 1 % no masas.

2. piezīme. Eksportam uz "Valstīm, kas ir Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis" saskaņā ar 1C450 pozīciju nav jākontrolē "ķīmiski maisījumi", kuros ir vismaz viena no 1C450.a.1 un a.2. ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas maisījumā nav vairāk par 30 % no masas.

3. piezīme. Saskaņā ar 1C450 pozīciju nav jākontrolē "ķīmiski maisījumi", kuros ir vismaz viena no 1C450.a.4.,.a.5.,.a.6. un.a.7. ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas maisījumā nav vairāk par 30 % no masas.

4. piezīme. Saskaņā ar 1C450 pozīciju nav jākontrolē ražojumi, ko identificē kā patēriņa preces, kas mazumtirdzniecībai iesaiņotas personiskam lietojumam vai iesaiņotas individuālam lietojumam.

b.

toksisku ķīmisko vielu prekursori:

1.

ķīmiskas vielas, izņemot 1C350 pozīcijā vai militāro preču sarakstos minētās, saturošas fosfora atomu, ar ko saistīta tikai viena metil-, etil- vai propil- (normāla vai vai izo--) grupa, bet ne papildus oglekļa atomi;

Piezīme. Saskaņā ar 1C450.b.1 pozīciju kontroli neattiecina uz fonofosu: O-etil-S-fenietilfosfontioltionātu (944–22–9);