ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.128.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 128

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 27. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 431/2009 (2009. gada 18. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 432/2009 (2009. gada 26. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 433/2009 (2009. gada 26. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1282/2006 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 434/2009 (2009. gada 26. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz tomātiem, aprikozēm, citroniem, plūmēm, persikiem, ieskaitot nektarīnus, bumbieriem un galda vīnogām

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 435/2009 (2009. gada 26. maijs), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1234/2007 (Vienotā TKO regula) attiecībā uz dažiem Kombinētās nomenklatūras kodiem

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 436/2009 (2009. gada 26. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz vīna dārzu reģistru, obligātajiem paziņojumiem un informācijas vākšanu vīna tirgus uzraudzībai, kā arī vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 437/2009 (2009. gada 26. maijs), ar ko atver Kopienas tarifa kvotu nobarošanai paredzētu jaunbuļļu importam un paredz šīs kvotas pārvaldības kārtību

54

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 438/2009 (2009. gada 26. maijs), ar ko atver Kopienas tarifa kvotas tādu buļļu, govju un teļu importam, kas nav paredzēti kaušanai un kas ir dažu alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki, kā arī nosaka šo kvotu pārvaldības kārtību

57

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/405/KĀDP (2009. gada 18. maijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/112/KĀDP par Eiropas Savienības misiju, atbalstot drošības sektora reformu Gvinejas-Bisavas Republikā (EU SSR GUINEA-BISSAU)

60

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

27.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 431/2009

(2009. gada 18. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Ekonomikas un finanšu komiteju,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Starptautiskās finanšu krīzes mērogs un intensitāte ietekmē iespējamo pieprasījumu pēc Kopienas vidēja termiņa finansiālas palīdzības dalībvalstīs, kuras neietilpst euro zonā, un tādējādi rosina Regulā (EK) Nr. 332/2002 (3) noteikto limitu kopējai summai, ko var aizdot dalībvalstīm, ievērojami palielināt no EUR 25 miljardiem līdz EUR 50 miljardiem.

(2)

Ņemot vērā neseno pieredzi, kas iegūta, izmantojot vidēja termiņa finansiālās palīdzības mehānismu, būtu jāprecizē Komisijas un Regulas (EK) Nr. 332/2002 īstenošanā iesaistīto dalībvalstu uzdevumi un pienākumi. Turklāt noteikumi par finansiālās palīdzības piešķiršanu būtu jādefinē saprašanās memorandā, kas jānoslēdz starp Komisiju un attiecīgo dalībvalsti.

(3)

Būtu jāprecizē noteikumi, kuri attiecas uz Kopienas finansiālās palīdzības dažiem finanšu pārvaldības aspektiem. Praktisku iemeslu dēļ būtu jālūdz, lai attiecīgā dalībvalsts saņemto finansiālo palīdzību ieskaita īpašā kontā valsts centrālajā bankā un atmaksājamās summas iemaksā kontā Eiropas Centrālajā bankā dažas dienas pirms maksāšanas termiņa.

(4)

Ļoti svarīga nozīme ir tam, ka Kopienas saņemtā finansiālā palīdzība tiek pārvaldīta saprātīgi. Tādēļ, neskarot Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 27. pantu, šai regulai būtu jāparedz iespēja Eiropas Revīzijas palātai un Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai vajadzības gadījumā veikt kontroles dalībvalstī, kas saņem Kopienas vidēja termiņa finansiālo palīdzību, kā jau ir paredzēts spēkā esošajos aizdevuma līgumos.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 332/2002.

(6)

Šo regulu nekavējoties piemēro visiem jaunajiem aizdevumu līgumiem un spēkā esošajiem aizdevumu līgumiem to pārskatīšanas gadījumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 332/2002 ar šo groza šādi.

1)

Regulas 1. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Limits kopējai summai, ko saskaņā ar šo mehānismu var aizdot dalībvalstīm, ir 50 miljardi euro.”

2)

Regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Dalībvalsts, kura vēlas izmantot vidēja termiņa finansiālo palīdzību, apspriežas ar Komisiju, lai novērtētu savas finansiālās vajadzības, un iesniedz koriģējošās programmas projektu Komisijai un Ekonomikas un finanšu komitejai. Padome, pārbaudījusi stāvokli attiecīgajā dalībvalstī un koriģējošo programmu, ko tā iesniedz kopā ar pieteikumu, parasti tajā pašā sanāksmē pieņem lēmumu:

a)

par aizdevuma piešķiršanu vai finansēšanas mehānisma piemērošanu, aizdevuma summu un tās vidējo ilgumu;

b)

par ekonomikas politikas nosacījumiem, pamatojoties uz ko piešķirta vidēja termiņa finansiālā palīdzība, lai atjaunotu vai nodrošinātu stabilu maksājumu bilances stāvokli;

c)

par procedūrām attiecībā uz aizdevumu vai finansēšanas mehānismu, kas attiecīgi tiks maksāts vai īstenots, veicot secīgus maksājumus, katrs atsevišķais maksājums tiek veikts pēc tam, kad programmas izpildē paveiktais ir pārbaudīts, ņemot vērā izvirzītos mērķus.”

3)

Iekļauj šādu pantu:

“3.a pants

Komisija un attiecīgā dalībvalsts noslēdz saprašanās memorandu, kurā precizē Padomes paredzētos noteikumus saskaņā ar 3. pantu. Komisija saprašanās memorandu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.”

4)

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Komisija paredz pasākumus, kas vajadzīgi, lai sadarbībā ar Ekonomikas un finanšu komiteju regulāri pārbaudītu, vai ekonomikas politika dalībvalstī, kura saņem Kopienas aizdevumu, saskan ar koriģējošo programmu un ar visiem citiem nosacījumiem, ko Padome ir noteikusi saskaņā ar 3. pantu un 3.a pantā minēto saprašanās memorandu. Šajā nolūkā dalībvalsts nodod Komisijas rīcībā visu vajadzīgo informāciju un pilnībā sadarbojas ar Komisiju. Pamatojoties uz šādas pārbaudes rezultātiem, Komisija pēc Ekonomikas un finanšu komitejas atzinuma pieņem lēmumu par turpmāko maksājumu veikšanu.

Padome pieņem lēmumu par visiem labojumiem, kas izdarāmi sākotnēji apstiprinātās ekonomikas politikas nosacījumos.”

5)

Regulas 7. pantam pievieno šādu punktu:

“5.   Attiecīgā dalībvalsts atver īpašu kontu valsts centrālajā bankā, lai pārvaldītu no Kopienas saņemto vidēja termiņa finansiālo palīdzību. Tā arī pārskaita pamatsummu un aizdevuma procentus Eiropas Centrālās bankas kontā septiņu TARGET2  (4) darbdienu laikā pirms attiecīgā maksājumu termiņa.

6)

Iekļauj šādu pantu:

“9.a pants

Neskarot Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 27. pantu, Eiropas Revīzijas palātai ir tiesības veikt jebkādas finanšu kontroles vai revīziju dalībvalstī, kas saņem Kopienas vidēja termiņa finansiālo palīdzību, kuras tā uzskata par vajadzīgu attiecībā uz šādas palīdzības pārvaldību. Komisijai, tostarp Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai, tādējādi ir tiesības nosūtīt savus ierēdņus vai pienācīgi pilnvarotus pārstāvjus, lai dalībvalstīs, kuras saņem Kopienas vidēja termiņa finansiālo palīdzību, veiktu tehniskas vai finanšu kontroles vai revīziju, ko tā uzskata par vajadzīgu attiecībā uz minēto palīdzību.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KOHOUT


(1)  2009. gada 24. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2009. gada 20. aprīļa Atzinums (OV C 106, 8.5.2009., 1. lpp.).

(3)  OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp.

(4)  Kā noteikts 2007. gada 26. aprīļa Pamatnostādnē ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (OV L 237, 8.9.2007., 1. lpp.).”


27.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 432/2009

(2009. gada 26. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 27. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

48,8

MK

43,9

TN

105,3

TR

58,5

ZZ

64,1

0707 00 05

JO

156,8

MK

27,4

TR

130,0

ZZ

104,7

0709 90 70

TR

117,1

ZZ

117,1

0805 10 20

EG

40,6

IL

62,9

MA

45,3

TN

108,2

US

42,1

ZA

63,5

ZZ

60,4

0805 50 10

AR

53,0

TR

50,2

ZA

63,7

ZZ

55,6

0808 10 80

AR

83,6

BR

78,1

CL

76,5

CN

90,0

NZ

99,9

US

110,4

UY

71,7

ZA

80,8

ZZ

86,4

0809 20 95

US

449,0

ZZ

449,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


27.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 433/2009

(2009. gada 26. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1282/2006 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 170. un 171. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

1. panta 2. punkta b) apakšpunktā Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (2), paredzēts, ka attiecībā uz noteiktiem produktiem jāuzrāda eksporta licences. Skaidrības labad jāsvītro ekvivalents noteikums 3. panta 1. punkta pirmajā daļā Komisijas 2006. gada 17. augusta Regulā (EK) Nr. 1282/2006, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (3).

(2)

Saskaņā ar Komisijas 2009. gada 22. janvāra Regulu (EK) Nr. 57/2009, ar ko nosaka eksporta kompensācijas piena un piena produktu nozarē (4), no 2009. gada 23. janvāra vairs nav paredzētas kompensācijas par eksportu, kas minēts 36. panta 1. punktā Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulā (EK) Nr. 800/1999, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (5). Tādējādi Regulas (EK) Nr. 1282/2006 3. panta 1. punkta otrā daļa ir zaudējusi spēku un ir jāsvītro.

(3)

5. pantā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulā (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (6), paredzēti dokumenti, kas iesniedzami, lai pierādītu tirdzniecību ar trešām valstīm. Saskaņošanai un saskanībai ir lietderīgi atsaukties uz minēto pantu saistībā ar kārtību, kura paredz pierādīt tirdzniecību, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1282/2006. Attiecīgi ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 1282/2006 24. panta 3. punkts un 30. panta 1. punkts.

(4)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1282/2006 27. pants paredz, ka licences, kas izdotas saskaņā ar minētajiem noteikumiem, ir derīgas tikai eksportam uz ASV. Lai to nodrošinātu un maksimāli izmantotu kvotu, nodrošinājums jāatmaksā tikai tad, ja uzrādīts transporta dokuments, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. panta 3. punktā. Attiecīgi ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 1282/2006 27. pants. Lai atmaksātu nodrošinājumu par licencēm eksportam uz Dominikānas Republiku, ir lietderīgi saskaņošanas un vienkāršošanas labad, kā arī lai atvieglotu eksportētāja administratīvo slogu, pieprasīt transporta dokumentu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. panta 3. punktā. Tāpēc attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1282/2006 34. panta 3. punkts.

(5)

Ir grozīta I pielikuma otrās daļas I sadaļas 4. nodaļa Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (7) Regulas (EK) Nr. 1282/2006 II pielikums attiecīgi jāgroza.

(6)

16. pantā un III pielikuma 2. papildinājumā Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (8), kura parakstīšana un pagaidu piemērošana ir apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK (9), noteikta sausā piena tarifu kvota, kas iepriekš tika ietverta Vienošanās memorandā starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku par sausā piena importa aizsardzību Dominikānas Republikā (10), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK (11). Regulas (EK) Nr. 1282/2006 IV pielikums attiecīgi jāgroza.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1282/2006.

(8)

Ir jānosaka, ka daži grozītie noteikumi neattiecas uz licencēm, kuras jau ir izsniegtas.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1282/2006 groza šādi.

1)

Regulas 3. panta 1. punktu svītro.

2)

Regulas 24. panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Pierādījumu par tirdzniecību, kā minēts pirmajā daļā, iesniedz saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (12) 5. panta otro daļu.

3)

Regulas 27. pantu papildina ar šādu punktu:

“Drošības naudu par eksporta licencēm atmaksā, ja pierādījumu, kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (13) 32. panta 2. punktā, uzrāda kopā ar transporta dokumentu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. panta 3. punktā, par galamērķi norādot Amerikas Savienotās Valstis.

4)

Regulas 30. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Pierādījumu par tirdzniecību, kā minēts pirmajā daļā, iesniedz saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta otro daļu.”

5)

Ar šādu tekstu aizstāj 34. panta 3. punkta a) apakšpunktu:

“a)

Iesniedzot Regulas (EK) Nr. 376/2008 32. panta 2. punktā minēto pierādījumu kopā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. panta 3. punktā minēto transporta dokumentu, par galamērķi norādot Dominikānas Republiku;”

6)

Regulas II pielikumu groza šādi:

a)

7. grupā ierakstus “0402 91 11 9370, 0402 91 31 9300” aizstāj ar ierakstiem “0402 91 10 9370, 0402 91 30 9300”;

b)

9. grupā ierakstus “0402 99 11 9350, 0402 99 31 9150, 0402 99 31 9300” aizstāj ar ierakstiem “0402 99 10 9350, 0402 99 31 9300”;

c)

svītro 8. un 10. grupu.

7)

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 3. punktu piemēro attiecībā uz eksporta licencēm, kas izsniegtas 2010. un turpmākajiem kvotas gadiem.

Regulas 1. panta 5. punktu piemēro attiecībā uz eksporta licencēm, kas izsniegtas kvotas gadam, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(3)  OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp.

(4)  OV L 19, 23.1.2009., 5. lpp.

(5)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.

(6)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(7)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(8)  OV L 289, 30.10.2008., 3. lpp.

(9)  OV L 289, 30.10.2008., 1. lpp.

(10)  OV L 218, 6.8.1998., 46. lpp.

(11)  OV L 218, 6.8.1998., 45. lpp.

(12)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.”

(13)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.”


PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

Regulas 32. panta c) punktā minētie ieraksti

—   bulgāru valodā: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.

—   spāņu valodā: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

—   čehu valodā: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   dāņu valodā: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

—   vācu valodā: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…-30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

—   igauņu valodā: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

—   grieķu valodā: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1282/2006:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για τη σκόνη γαλάκτος σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής σύμπραξης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή αφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/EΚ του Συμβουλίου.

—   angļu valodā: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

—   franču valodā: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

—   itāļu valodā: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

—   latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3. iedaļā:

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

—   lietuviešu valodā: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

—   ungāru valodā: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

—   maltiešu valodā: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

—   holandiešu valodā: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

—   poļu valodā: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

—   portugāļu valodā: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

—   rumāņu valodā: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

—   slovāku valodā: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi fóra CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   slovēņu valodā: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

—   somu valodā: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

—   zviedru valodā: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1282/2006:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.”


27.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 434/2009

(2009. gada 26. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz tomātiem, aprikozēm, citroniem, plūmēm, persikiem, ieskaitot nektarīnus, bumbieriem un galda vīnogām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 143. panta b) punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), paredzēta tās XVII pielikumā uzskaitīto produktu importa uzraudzība. Šī uzraudzība jāveic atbilstīgi kārtībai, kas paredzēta 308.d pantā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3).

(2)

Lai piemērotu 5. panta 4. punktu Līgumā par lauksaimniecību (4), kas noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas ietvaros, un pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem datiem par 2006., 2007. un 2008. gadu, ir jāpielāgo apjomi, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz tomātiem, aprikozēm, citroniem, plūmēm, persikiem, ieskaitot nektarīnus, bumbieriem un galda vīnogām.

(3)

Attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1580/2007.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 XVII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.


PIELIKUMS

“XVII PIELIKUMS

PAPILDU IEVEDMUITAS NODOKĻI: IV SADAĻA, II NODAĻA, 2. IEDAĻA

Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka preču apraksta formulējumam ir vienīgi orientējoša nozīme. Šajā pielikumā papildu nodokļu piemērojuma jomu nosaka pēc tādiem KN kodiem, kādi tie ir šīs regulas pieņemšanas brīdī.

Kārtas numurs

KN kods

Apraksts

Piemērojuma periodi

Apjoms, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu

(tonnās)

78.0015

0702 00 00

Tomāti

No 1. oktobra līdz 31. maijam

415 817

78.0020

No 1. jūnija līdz 30. septembrim

40 105

78.0065

0707 00 05

Gurķi

No 1. maija līdz 31. oktobrim

19 309

78.0075

No 1. novembra līdz 30. aprīlim

17 223

78.0085

0709 90 80

Artišoki

No 1. novembra līdz 30. jūnijam

16 421

78.0100

0709 90 70

Cukini

No 1. janvāra līdz 31. decembrim

65 893

78.0110

0805 10 20

Apelsīni

No 1. decembra līdz 31. maijam

700 277

78.0120

0805 20 10

Klementīni

No 1. novembra līdz februāra beigām

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarīni, (ieskaitot tanžerīnus un sacumas); vilkingi un līdzīgi citrusaugļu hibrīdi

No 1. novembra līdz februāra beigām

95 620

78.0155

0805 50 10

Citroni

No 1. jūnija līdz 31. decembrim

329 947

78.0160

No 1. janvāra līdz 31. maijam

61 422

78.0170

0806 10 10

Galda vīnogas

No 21. jūlija līdz 20. novembrim

89 140

78.0175

0808 10 80

Āboli

No 1. janvāra līdz 31. augustam

876 665

78.0180

No 1. septembra līdz 31. decembrim

106 465

78.0220

0808 20 50

Bumbieri

No 1. janvāra līdz 30. aprīlim

223 485

78.0235

No 1. jūlija līdz 31. decembrim

70 116

78.0250

0809 10 00

Aprikozes

No 1. jūnija līdz 31. jūlijam

5 785

78.0265

0809 20 95

Ķirši, izņemot skābos ķiršus

No 21. maija līdz 10. augustam

133 425

78.0270

0809 30

Persiki, ieskaitot nektarīnus

No 11. jūnija līdz 30. septembrim

131 459

78.0280

0809 40 05

Plūmes

No 11. jūnija līdz 30. septembrim

129 925”


27.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 435/2009

(2009. gada 26. maijs),

ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1234/2007 (Vienotā TKO regula) attiecībā uz dažiem Kombinētās nomenklatūras kodiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1979. gada 5. februāra Regulu (EEK) Nr. 234/79 par kopējā muitas tarifa nomenklatūras pielāgošanas procedūru attiecībā uz lauksaimniecības produktiem (1) un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (2) I pielikumā ir ietverta Kombinētā nomenklatūra (KN), kas piemērojama no 2009. gada 1. janvāra.

(2)

Daži KN kodi un apraksti, kas iekļauti I pielikumā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulai (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (3), vairs neatbilst KN.

(3)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 34, 9.2.1979., 2. lpp.

(2)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(3)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma I daļu (Labība) groza šādi:

a)

KN kodu 1702 30 91 un kodu 1702 30 99 un attiecīgos aprakstus aizstāj ar šo:

“ex 1702 30 50

– – citi:

– – – balta kristāliska pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti, kas sausā veidā satur mazāk nekā 99 % glikozes no svara

ex 1702 30 90

– – – Citi produkti, kas sausā veidā satur mazāk nekā 99 % glikozes no svara”;

b)

aprakstu, kas 2. ailē pievienots KN kodiem 2309 10 11 līdz 2309 10 53, aizstāj ar šo:

“– – kas satur apakšpozīcijās 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55 iekļauto cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, vai piena produktus”;

c)

aprakstu, kas 2. ailē pievienots KN kodiem ex 2309 90 līdz 2309 90 53, aizstāj ar šo:

“Citi:

– produkti, kas minēti Kombinētās nomenklatūras 23. nodaļas 5. papildpiezīmē

– citi, ieskaitot premiksus:

– – kas satur apakšpozīcijās 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55 iekļauto cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, vai piena produktus”.

2.

Pielikuma III daļu (Cukurs) groza šādi:

a)

I ailē “1702 60 95 un 1702 90 99” aizstāj ar “1702 60 95 un 1702 90 95”;

b)

svītro KN kodu “1702 90 60” un attiecīgo produkta aprakstu.

3.

Pielikuma X daļu (Augļu un dārzeņu pārstrādes produkti) groza šādi:

a)

KN kodam ex 2001 pievienotā produkta apraksta sestajā ievilkumā KN kodu “ex 2001 90 99” aizstāj ar KN kodu “ex 2001 90 97”;

b)

KN kodam ex 2007 pievienotā produkta apraksta otrajā ievilkumā KN kodu “ex 2007 99 57” aizstāj ar KN kodu “ex 2007 99 50”, bet KN kodu “ex 2007 99 98” aizstāj ar KN kodu “ex 2007 99 97”.

4.

Pielikuma XI daļā (Banāni) 1. ailē KN kodu “ex 2007 99 57” aizstāj ar KN kodu “ex 2007 99 50”, bet KN kodu “ex 2007 99 98” aizstāj ar KN kodu “ex 2007 99 97”.

5.

Pielikuma XV daļā (Liellopu un teļa gaļa) 1. ailē b) punktu groza šādi:

a)

KN kodus “0206 10 91” un “0206 10 99” aizstāj ar KN kodu “0206 10 98”;

b)

KN kodus “1602 50 31 līdz 1602 50 80” aizstāj ar KN kodiem “1602 50 31 līdz 1602 50 95”.

6.

Pielikuma XX daļā (Mājputnu gaļa) 1. ailē f) punktā KN kodus “1602 20 11” un “1602 20 19” aizstāj ar KN kodu “1602 20 10”.

7.

Pielikuma XXI daļu (Citi produkti) groza šādi:

a)

KN kodus ex 0206 49 un ex 0206 49 20 un attiecīgo produkta aprakstu aizstāj ar šo:

“ex 0206 49 00

– – Citi:

– – – mājas cūku:

– – – – farmācijas produktu ražošanai (c)”;

b)

KN kodu “0206 49 80” svītro;

c)

svītro KN kodu “1602 90 41” un attiecīgo produkta aprakstu;

d)

I ailē KN kodu “1602 90 98” aizstāj ar KN kodu “1602 90 99”.


27.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 436/2009

(2009. gada 26. maijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz vīna dārzu reģistru, obligātajiem paziņojumiem un informācijas vākšanu vīna tirgus uzraudzībai, kā arī vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 3/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) Nr. 1493/1999 (1), un jo īpaši tās 115. panta 2. punktu un 121. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 479/2008 mainīja iepriekšējo kārtību vīna ražošanas nozarē, ko noteica Padomes 1999. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (2), un atcēla Padomes 1986. gada 24. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2392/86 par Kopienas vīna dārzu reģistra izveidi (3), sākot ar 2009. gada 1. augustu.

(2)

Pašlaik Regula (EEK) Nr. 2392/86 nosaka obligāti sniedzamo informāciju un vīna dārzu reģistra atjaunināšanas un uzraudzības noteikumus, un Komisijas Regula (EEK) Nr. 649/87 (4) nosaka sīki izstrādātus noteikumus vīna dārzu reģistra izveidošanai.

(3)

Regulas (EK) Nr. 479/2008 108. Pants paredz, ka dalībvalstis uztur vīna dārzu reģistru, tajā iekļaujot atjauninātu informāciju par ražošanas potenciālu.

(4)

Tāpēc ir jāatceļ Regula (EEK) Nr. 649/87 un jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi par vīna dārzu reģistru.

(5)

Vīna dārzu reģistra galvenais mērķis ir ražošanas potenciāla uzraudzība un kontrole. Regulas (EK) Nr. 479/2008 116. Pants paredz, ka dalībvalstis gādā par administrācijas un kontroles procedūru, kas attiecas uz šo jomu, savietojamību ar integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu (IAKS). Tāpat ir svarīgi raudzīties, lai vīnkopja un vīnkopībā izmantojamo zemes gabalu identifikācija būtu savietojama ar IAKS.

(6)

Lai novērstu pārlieku administratīvo slodzi, nekaitējot vīna dārzu reģistra mērķiem, ir svarīgi, lai informācijas ieguve no nelieliem vīnkopjiem netiktu noteikta par obligātu.

(7)

Lai nodrošinātu vīna dārzu reģistra praktisku lietojumu, ir jāpanāk, lai reģistrā prasītā informācija neatšķirtos no informācijas, ko prasa saskaņā ar IV sadaļu “Ražošanas potenciāls” Komisijas Regulā (EK) Nr. 555/2008 (5), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas pasākumus Regulai (EK) Nr. 479/2008 attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē.

(8)

Lai nodrošinātu pieejamo vīnkopības datu savstarpējo atbilstību, ir būtiski, lai noteikti dati, kurus iegūst atbilstoši Padomes 1979. gada 5. februāra Regulai (EEK) Nr. 357/79 par statistikas pārskatiem attiecībā uz vīnogulāju stādījumiem (6), tiktu iekļauti vīna dārzu reģistrā, tostarp arī dati par gadu, kad zemes gabals ir apstādīts ar vīnogulājiem.

(9)

Lai nodrošinātu, ka reģistrā apkopotās ziņas vienmēr atbilst patiesajai situācijai vīnkopībā, dati pastāvīgi jāatjaunina un regulāri jāpārbauda.

(10)

Regulas (EK) Nr. 479/2008 111. Pants nosaka, ka vīna darīšanai paredzēto vīnogu audzētājiem, kā arī misas un vīna ražotājiem ir jāiesniedz ražas deklarācijas par pēdējo ražu, un vīna un misas ražotājiem un tirgotājiem, izņemot mazumtirgotājus, katru gadu ir jādeklarē savi krājumi. Minētais Pants arī paredz, ka dalībvalstis var pieprasīt arī, lai vīnogu tirgotāji deklarē pārdoto vīnogu daudzumus.

(11)

Lai atvieglotu ar deklarācijām saistīto datu apstrādi, katrā attiecīgajā administratīvajā vienībā iesniegtā deklarācija būtu jāizskata atsevišķi no citām deklarācijām, ko tas pats ražotājs var būt iesniedzis citās dalībvalsts administratīvajās vienībās.

(12)

Ražotājiem, kas var sniegt visu vajadzīgo informāciju vienā vīna ražošanas deklarācijā, nav jāiesniedz divas deklarācijas. Ļoti maza daudzuma ražotājus var atbrīvot no deklarāciju iesniegšanas, jo viņu kopējā produkcija veido ļoti nelielu Kopienas produkcijas daļu.

(13)

Uzņēmējiem, kas pārdod vīna produktus pirms norādītā deklarāciju iesniegšanas termiņa, arī jāpieprasa iesniegt deklarācijas.

(14)

Lai atvieglotu tirgus pārvaldību, jāparedz deklarāciju iesniegšanas termiņš. Tā kā ražas novākšana dažādās dalībvalstīs notiek dažādā laikā, ražotāju deklarāciju iesniegšanas termiņiem jābūt atšķirīgiem.

(15)

Lai atvieglotu šīs regulas piemērošanu, jānosaka deklarāciju veidlapās sniedzamā informācija, vienlaikus atstājot dalībvalstu ziņā veidu, kādā uzņēmējiem šī informācija ir jāiesniedz.

(16)

Datorizētu procedūru izmantošana dažādās administratīvās darbības jomās pakāpeniski aizstāj datu ievadīšanu ar rokām. Tādēļ arī jābūt iespējai lietot datorizētas un elektroniskas procedūras, izmantojot obligātos paziņojumus.

(17)

Dalībvalstīm ar pilnīgu vīna dārzu reģistru jāatļauj izmantot konkrētus datus no minētā reģistra, piemēram, par platībām. Tādēļ ir vēlams ar konkrētiem nosacījumiem atbrīvot ražotājus no platību deklarēšanas.

(18)

Dalībvalstis, kuru platības vīnogu audzēšanai nepārsniedz 500 ha vai vīna ražošana nepārsniedz 50 000 hektolitru, var izslēgt no deklarāciju veidlapām daļu informācijas un atbrīvot ražotājus no tās vai citas deklarācijas iesniegšanas, definējot attiecīgus nosacījumus.

(19)

Ir jānosaka termiņš, līdz kuram saņemtā informācija ir centralizēti jāapkopo valsts līmenī.

(20)

Dažādu attiecīgo personu iesniegtās ražas un krājumu deklarācijas pašlaik ir vienīgais līdzeklis, lai pienācīgi noskaidrotu saražotā vīna un vīna krājumu daudzumus. Tāpēc ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu to, ka attiecīgās personas iesniedz deklarācijas un ka tās ir pilnīgas un precīzas, paredzot sankcijas deklarāciju neiesniegšanas vai nepareizu vai nepilnīgu deklarāciju iesniegšanas gadījumos.

(21)

Šā iemesla dēļ arī ir nepieciešams noteikt termiņu, līdz kuram iesniegtā informācija obligātajam paziņojumam tiktu nodota Komisijai, kā arī veidu, kādā šī informācijas nodošana notiek.

(22)

Lai nodrošinātu vīna tirgus uzraudzību, jābūt pieejamai konkrētai informācijai par minēto tirgu. Papildus dažādu deklarāciju kopsavilkumos sniegtajiem datiem būtiska ir informācija par vīna piegādēm, izlietojumu un cenām. Tāpēc dalībvalstīm jāsavāc šī informācija un jānosūta Komisijai noteiktos datumos.

(23)

Dažas dalībvalstis var atbrīvot no cenu paziņojuma iesniegšanas, ja to kopējais ražošanas apjoms veido ļoti nelielu Kopienas produkcijas daļu.

(24)

Tāpēc tika atcelta Komisijas Regula (EK) Nr. 1282/2001 (7), ar ko noteica sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz informācijas vākšanu, lai identificētu vīna produktus un uzraudzītu vīna tirgu.

(25)

Ņemot vērā Kopienas vienotā tirgus izveidi, to iestāžu rīcībā, kuras atbild par vīna produktu uzglabāšanas un tirdzniecības uzraudzību, jābūt vajadzīgajiem līdzekļiem, lai veiktu efektīvas pārbaudes saskaņā ar Kopienas līmenī noteiktiem vienotiem noteikumiem.

(26)

Regulas (EK) Nr. 479/2008 112. panta 1. punkts paredz, ka vīnu un vīna produktus drīkst laist apgrozībā Kopienā tikai ar oficiāli apliecinātu pavaddokumentu. Minētā panta 2. punkts paredz, ka fiziskām vai juridiskām personām, kas uzglabā vīnu vai vīna produktus, ir jāveic uzskaite, īpaši izdarot ierakstus par šo produktu ievešanu un izvešanu.

(27)

Ar Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvu 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību (8) ir veikti pasākumi nodokļu saskaņošanai Kopienā. Lai noteiktu vienotus noteikumus, kas piemērojami Kopienā, un vienkāršotu administratīvās formalitātes uzņēmumiem un personām, īpaši tiek norādīts, ka tie vīna produktu pārvadājumu pavaddokumenti, ko izmanto nodokļu vajadzībām, vienlaikus tiek atzīti kā preču pavaddokumenti.

(28)

Tādu vīna produktu pārvadājumiem, uz kuriem neattiecas iepriekš minētās nodokļu formalitātes vai kurus piegādā sīkražotāji, jāpievieno dokuments, kas kompetentajām iestādēm ļauj uzraudzīt šādu produktu apriti. Šim nolūkam var atzīt jebkuru komercdokumentu, kurā ietverta sīka informācija, kas vajadzīga produkta identifikācijai un tā aprites uzraudzībai.

(29)

Lai nevajadzīgi neapgrūtinātu administratīvo formalitāšu kārtošanu, ir jānosaka, ka nekādi pavaddokumenti netiks pieprasīti atsevišķu vīna produktu pārvadāšanai nelielos attālumos vai tad, ja šie produkti iepildīti nelielos traukos un ierobežotā daudzumā.

(30)

Datorizētu procedūru izmantošana dažādās uzņēmēju administratīvās darbības jomās pakāpeniski aizstāj dokumentus papīra formātā. Tāpēc jābūt iespējai izmantot datorizētas procedūras arī tad, kad aizpilda un izmanto reģistrus un pavaddokumentus.

(31)

Lai vīnu un vīna produktus eksportētu, papildus preču pavaddokumentiem ir jāiesniedz vēl citi dokumenti, tostarp izvešanas deklarācija. Tāpēc ir jānosaka papildu procedūras šo dokumentu noformēšanai un apstiprināšanai.

(32)

Nefasētu vīna produktu pārvadājumu uzraudzība prasa īpašu uzmanību, jo šādi produkti ir vairāk pakļauti negodīgai rīcībai nekā marķēti produkti, kuri iepildīti pudelēs ar vienreiz lietojamiem aizbāžņiem. Šādos gadījumos jāpieprasa papildu informācija un pavaddokumenta iepriekšēja apstiprināšana.

(33)

Lai atvieglotu kontroli kompetentajām iestādēm, brīvā apgrozībā laistu trešo valstu produktu pavaddokumentos jāpieprasa atsauce uz VI 1 dokumentu.

(34)

Noteikumi par administratīvu pavaddokumentu un vienkāršota pavaddokumenta izstrādi attiecas uz atsevišķu veidu vīnu cilmes vietas nosaukuma un aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes sertifikācijas noteikumiem. Tātad ir jāizstrādā šādi sertifikācijas noteikumi. Jāizstrādā arī atsevišķu vīnu cilmes vietas sertifikācijas noteikumi pārvadājumiem, jo īpaši eksportam, uz kuriem neattiecas nodokļu formalitātes. Lai vienkāršotu administratīvās formalitātes personām un atbrīvotu kompetentās iestādes no regulāri veicamu standartuzdevumu sloga, jāparedz, ka šīs iestādes atļauj kravas nosūtītājiem, kuri atbilst konkrētiem nosacījumiem, ierakstīt pavaddokumentā vīna izcelsmi apliecinošu formulējumu, neierobežojot attiecīgo pārbaužu veikšanu.

(35)

Ir jānosaka pasākumi, kas jāveic kompetentajām iestādēm gadījumā, ja ekspeditors ir veicis pārvadājumu, smagi pārkāpjot noteikumus, vai veikts nelikumīgs pārvadājums, raugoties, lai šo pārkāpumu noformēšana neaizkavē konkrēto pārvadājumu ilgāk, kā tas noteikti vajadzīgs šādai darbībai.

(36)

Lai nodrošinātu to, ka, iepazīstoties ar reģistriem, kompetentās iestādes spēj efektīvi kontrolēt vīna produktu apriti un uzglabāšanu, turklāt sadarbojoties dalībvalstu kompetentajām iestādēm, noteikumi par uzskaites reģistrāciju jāsaskaņo Kopienas līmenī.

(37)

Prasības saistībā ar reģistriem dažām uzņēmēju grupām var radīt nesamērīgu administratīvo slogu. Tāpēc dalībvalstīm šie uzņēmēji no atsevišķām prasībām jāatbrīvo.

(38)

Vielām, ko izmanto noteiktā vīndarības praksē, sevišķi bagātināšanā, paskābināšanā un saldināšanā, raksturīgi tas, ka tās īpaši viegli var izmantot negodīgi. Tādēļ attiecībā uz šīm vielām jāveic uzskaite, lai dotu iespēju kompetentajām iestādēm uzraudzīt to apriti un izmantošanu.

(39)

Dzirkstošo vīnu un deserta vīnu kontrole prasa īpašu uzmanību, jo tos pievieno citiem produktiem. Reģistros līdz ar to ir jāprasa iekļaut papildu informāciju.

(40)

Kopienas noteikumos paredzētais vīna produktu pārvadājumu pavaddokuments ir ļoti noderīgs informācijas avots iestādēm, kas atbild par to, lai nodrošinātu atbilstību Kopienas noteikumiem un valstu tiesību aktiem vīna nozarē. Dalībvalstīm jāatļauj pieņemt papildu noteikumus, lai piemērotu šo regulu pārvadājumiem, kas sākas viņu teritorijā.

(41)

Saskaņā ar 18. panta 1. punktu Komisijas 2001. gada 24. aprīļa Regulā (EK) Nr. 884/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju (9), dalībvalstīm tika dota iespēja noteikt papildu vai īpašus noteikumus minētajiem produktiem, kas ir apritē šo valstu teritorijā. Viens no šiem noteikumiem paredz, ka līdz 2010. gada 31. jūlijam informāciju par vīnogu misas blīvumu var aizstāt ar norādi par Eksle (Oechsle) grādos izteiktu blīvumu. Šo tradicionālo praksi galvenokārt izmanto nelieli lauksaimniecības produktu ražotāji, kuriem vēl vajadzēs vairākus gadus, lai ieviestu jaunos noteikumus par blīvumu. Šī atkāpe jāpagarina, vienlaikus atceļot Regulu (EK) Nr. 884/2001.

(42)

Dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai to kompetento iestāžu nosaukumi un adreses, kas atbild par sadaļas piemērošanu saistībā ar pavaddokumentiem un uzskaites reģistrāciju, lai Komisija var izplatīt šo informāciju citās dalībvalstīs.

(43)

Dalībvalstīm ir noteiktu laiku jāuzglabā informācija, kas nepieciešama, lai veiktu pārbaudes un auditu par šīs regulas piemērošanu.

(44)

Lai nodrošinātu līdzvērtīgu attieksmi pret visiem pārvadātājiem, ir jāparedz noteikumi acīmredzamu kļūdu un force majeure, kā arī citu ārkārtas apstākļu gadījumā. Tāpat ir jāizstrādā noteikumi saistībā ar mākslīgi radītām situācijām, lai no tām nevarētu gūt kādu labumu.

(45)

Šajā regulā noteiktie pasākumi saskan ar lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I   SADAĻA

VĪNA DĀRZU REĢISTRS

1. pants

Mērķis

Šī sadaļa nosaka Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanas kartību saistībā ar vīna dārzu reģistru.

2. pants

Definīcijas

Šajā sadaļā:

a)

“vīnkopis” ir fiziska vai juridiska persona vai fizisku vai juridisku personu grupa, neatkarīgi no tā, kāds juridiskais statuss šai grupai un tās locekļiem ir noteikts attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos, kuras lauksaimniecības uzņēmums atrodas Kopienas teritorijā, kā definēts Līguma 299. pantā, un kura apstrādā ar vīnogulājiem apstādītas platības;

b)

“zemes gabals, kas apstādīts ar vīnogulājiem”, ir zemes gabals, kas apstādīts ar vīnogulājiem, kā definēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 796/2004 (10) 2.1.a pantā;

c)

“pamesta apstādīta platība” ir visa ar vīnogulājiem apstādītā platība, kuru vairs regulāri neapstrādā, lai iegūtu produktu komerciāliem mērķiem.

3. pants

Vīna dārzu reģistrā iekļaujamā informācija

1.   Lai izveidotu un regulāri atjauninātu vīna dārzu reģistru, dalībvalstis apkopo šādu informāciju:

a)

katrs vīnkopis, kam ir ar vīnogulājiem apstādīta platība, kas nav mazāka par 0,1 ha, vai no kura tiek pieprasīta deklarācija saskaņā ar Kopienas vai valsts tiesību aktiem, sniedz datus par:

i)

savu identifikāciju;

ii)

ar vīnogulājiem apstādīto zemes gabalu atrašanās vietu;

iii)

ar vīnogulājiem apstādīto zemes gabalu platību;

iv)

šajos zemes gabalos iestādīto vīnogulāju īpašībām;

v)

nelikumīgiem stādījumiem, stādīšanas tiesībām un izaršanas shēmu, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 479/2008 V sadaļa;

vi)

atbalstu vīna dārzu pārstrukturēšanai, pārveidošanai un priekšlaicīgai ražas novākšanai, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 479/2008 11. un 12. pants;

b)

ar vīnogulājiem apstādīto zemes gabalu platības, kas nav minētas a) apakšpunktā;

c)

ikviena fiziska vai juridiska persona vai šādu personu grupa, kura iesniedz ražošanas deklarāciju atbilstoši 9. pantā noteiktajam, sniedz datus saistībā ar

i)

savu identifikāciju;

ii)

obligātajiem paziņojumiem, kas paredzēti II sadaļā.

2.   Informāciju par zemes gabalu īpašībām, kuri apstādīti ar vīnogulājiem, skaidri norāda vīnkopja dokumentācijā. Ja to pieļauj ar vīnogulājiem apstādīto zemes gabalu viendabīgums, var iesniegt informāciju arī par blakus esošo ar vīnogulājiem apstādīto zemes gabalu vai to daļas(-u) kopumu, ja vien tiek nodrošināta katra atsevišķā zemes gabala identifikācija.

3.   Vīna dārzu reģistrā iekļauj vismaz to informāciju, kuru apkopo saskaņā ar 1. punktu un kura sīkāk izklāstīta šīs regulas I pielikumā.

4.   Atsevišķu dalībvalstu vīna dārzu reģistrā neapkopo un neiekļauj šādu informāciju:

a)

informāciju atbilstoši I pielikuma 1.1. punkta 3) apakšpunktam un 1.2. punkta 5) un 7) apakšpunktam, ja dalībvalstīm nepiemēro stādīšanas tiesību pārejas režīmu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 479/2008 95. pantam;

b)

informāciju atbilstoši I pielikuma 1.2, daļas 9) un 10) punktam, ja dalībvalstīm nepiemēro izaršanas shēmu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 479/2008 105. pantam;

c)

informāciju atbilstoši I pielikuma 1.2. daļas 3) punkta b) un c) apakšpunktam, ja dalībvalstis ir atbrīvotas no vīna vīnogu šķirņu vīnogulāju klasificēšanas pienākuma atbilstoši Regulas (EK) 479/2008 24. panta 2. punktam.

4. pants

Informācijas uzglabāšana un atjaunināšana

Dalībvalstis nodrošina vīna dārzu reģistrā esošo datu uzglabāšanu visu laiku, kas ir nepieciešams attiecīgo pasākumu uzraudzībai un kontrolei un, jebkurā gadījumā, vismaz piecus turpmākos vīna gadus pēc tā gada, uz kuru tie attiecas.

Dalībvalstis nodrošina vīna dārzu reģistra regulāru atjaunināšanu, tiklīdz ir pieejama iesniegtā informācija.

5. pants

Informācijas pārbaude

Dalībvalstis vismaz reizi piecos gados par katru vīnkopi un katru fizisko vai juridisko personu vai šo personu grupu, kam saskaņā ar 9. pantu jāiesniedz ražošanas deklarācija, veic pārbaudi, lai noskaidrotu, vai “vīnkopja” un “ražošanas” dokumentācija strukturāli atbilst faktiskajai situācijai.

II   SADAĻA

OBLIGĀTIE PAZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJAS VĀKŠANA TIRGUS UZRAUDZĪBAI VĪNA NOZARĒ

6. pants

Mērķis

Šī sadaļa attiecas uz Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanas nosacījumiem attiecībā uz obligātajiem paziņojumiem un informācijas vākšanu tirgus uzraudzībai vīna nozarē.

7. pants

Definīcijas

Šajā sadaļā:

a)

“novācēji” ir fiziskas vai juridiskas personas vai šo personu grupa, kas novāc vīnogas;

b)

“mazumtirgotāji” ir fiziskas vai juridiskas personas vai šo personu grupa, kuras uzņēmējdarbība ietver vīna pārdošanu nelielos daudzumos tieši patērētājam, izņemot tos, kuri izmanto lielu vīna daudzumu glabāšanai un apstrādei aprīkotus pagrabus; minētos daudzumus nosaka katra dalībvalsts, ņemot vērā tirdzniecības un izplatīšanas specifiku.

I   NODAĻA

Obligātie paziņojumi

8. pants

Ražas deklarācijas

1.   Novācēji katru gadu dalībvalstu kompetentajām iestādēm to norādītajā administratīvajā vienībā iesniedz ražas deklarāciju; deklarācijā ir vismaz šīs regulas II pielikumā norādītā informācija vai attiecīgā gadījumā – III pielikumā norādītā informācija.

Dalībvalstis var atļaut vienai saimniecībai iesniegt tikai vienu deklarāciju.

2.   Ražas deklarāciju neiesniedz turpmāk uzskaitītās personas:

a)

novācēji, kuru vīnogu raža pilnībā ir paredzēta patēriņam nepārstrādātā veidā vai žāvēšanai, vai arī tiešai pārstrādei vīnogu sulā;

b)

novācēji, kuru saimniecībās vīnogulāji aizņem mazāk par 0,1 ha un raža nekādā veidā nav un netiks pārdota;

c)

novācēji, kuru saimniecībās vīnogulāju platības aizņem mazāk par 0,1 ha un kas visu novākto ražu piegādā kooperatīvai vīna darītavai vai ražotāju grupai, kuras biedri tie ir vai ar kuru tie ir saistīti.

Pirmās daļas c) apakšpunktā paredzētajā gadījumā novācēji iesniedz deklarāciju kooperatīvajai vīna darītavai vai ražotāju grupai, norādot:

a)

vīnogu audzētāja uzvārdu, vārdu un adresi;

b)

piegādāto vīnogu daudzumu;

c)

attiecīgo vīnogulāju platību un atrašanās vietu.

Kooperatīvā vīna darītava vai ražotāju grupa pārbauda šādā deklarācijā sniegto datu precizitāti, salīdzinot tos ar tās rīcībā esošo informāciju.

3.   Neatkarīgi no 1. punkta un neskarot saistības, kas izriet no 9. panta, dalībvalstis var atbrīvot no pienākuma iesniegt ražas deklarācijas:

a)

novācējus, kas paši pārstrādā vai liek savā vietā pārstrādāt visu vīnogu ražu vīnā;

b)

novācējus, kas ir saistīti ar kooperatīvu vīna darītavu vai ražotāju grupu vai ir tās biedri un kas piegādā visu savu ražu vīnogu un/vai misas veidā attiecīgajai kooperatīvajai vīna darītavai vai ražotāju grupai, tostarp novācējus, kas minēti 9. panta 3. punktā.

9. pants

Ražošanas deklarācijas

1.   Fiziskas vai juridiskas personas vai šo personu grupas, tostarp kooperatīvās vīna darītavas, kas no kārtējā gada ražas ir saražojušas vīnu un/vai misu, katru gadu dalībvalstu norīkotām kompetentajām iestādēm iesniedz ražošanas deklarāciju, kurā ir ietverta vismaz šīs regulas IV pielikumā norādītā informācija.

Dalībvalstis var atļaut vienai vīna darītavai iesniegt tikai vienu deklarāciju.

2.   Regulas 8. panta 2. punktā minētajiem novācējiem un ražotājiem, kas, vinificējot iepirktus produktus savās telpās, iegūst mazāk par 10 hektolitriem vīna, kurš nekādā veidā nav un netiks pārdots, nav jāiesniedz ražošanas deklarācija.

3.   No pienākuma iesniegt ražošanas deklarāciju atbrīvo arī novācējus, kas ir tādas kooperatīvas vīna darītavas biedri vai ir ar to saistīti, kura iesniedz deklarāciju, un kas piegādā savu vīnogu produkciju minētajai vīna darītavai, bet patur tiesības vinifikācijas ceļā iegūt mazāk par 10 hektolitriem vīna ģimenes patēriņam.

4.   Ja fiziskas vai juridiskas personas vai šo personu grupas pārdod vīna ražošanas starpproduktus, dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ražotājiem, kas iesniedz deklarācijas, ir pieejami dažādie dati, kurus tie iesniedz deklarācijās.

10. pants

Apstrādes un/vai tirdzniecības deklarācijas

1.   Dalībvalstis var paredzēt, ka fiziskas vai juridiskas personas vai šo personu grupas, tajā skaitā kooperatīvās vīna darītavas, kas līdz 16. panta 1. punktā norādītajiem datumiem ir apstrādājušas un/vai pārdevušas vīna ražošanas starpproduktus, par kārtējo tirdzniecības gadu iesniedz kompetentajām iestādēm apstrādes un/vai tirdzniecības deklarāciju.

2.   No pienākuma iesniegt apstrādes un/vai tirdzniecības deklarāciju atbrīvo arī novācējus, kas ir tādas kooperatīvas vīna darītavas biedri vai ir ar to saistīti, kura iesniedz deklarāciju, un kas piegādā savu vīnogu produkciju minētajai vīna darītavai, bet patur tiesības vinifikācijas ceļā iegūt mazāk par 10 hektolitriem vīna ģimenes patēriņam.

11. pants

Krājumu deklarācijas

Katru gadu fiziskas vai juridiskas personas vai šo personu grupas, izņemot privātus patērētājus un mazumtirgotājus, dalībvalstu kompetentajām iestādēm iesniedz deklarācijas par vīnogu misas, koncentrētas vīnogu misas, rektificētas koncentrētas vīnogu misas un vīna krājumiem, kas ir to valdījumā 31. jūlijā, deklarācijā ietverot vismaz šīs regulas V pielikumā norādīto informāciju. Attiecībā uz Kopienas vīna produktiem minētajās deklarācijās nenorāda produktus, kas iegūti no tajā pašā kalendārajā gadā novāktajām vīnogām.

Tomēr dalībvalstis, kurās vīna ražošana gadā nepārsniedz 50 000 hektolitru, var atbrīvot tos tirgotājus, izņemot mazumtirgotājus, kuru valdījumā ir nelieli krājumi, no pienākuma iesniegt pirmajā daļā paredzētās deklarācijas, ja kompetentās iestādes var Komisijai iesniegt to krājumu statistisku novērtējumu, kuri atrodas dalībvalstī.

II   NODAĻA

Kopīgie noteikumi

12. pants

Veidlapas

1.   Dalībvalstis izstrādā dažādo deklarāciju veidlapu paraugus un nodrošina to, ka šajās veidlapās ir ietvertas vismaz šīs regulas II, III, IV un V pielikumā norādītās pozīcijas.

Veidlapas var iesniegt un izmantot elektroniski saskaņā ar dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprinātajiem nosacījumiem.

2.   Iepriekš minētajās veidlapās neiekļauj tiešu norādi uz platību, ja dalībvalsts to var pārliecinoši noteikt, izmantojot citu deklarācijā ietverto informāciju, piemēram, ražošanā izmantojamo platību un saimniecības kopējo ražu, vai izmantojot vīna dārzu reģistra informāciju.

3.   Pirmajā punktā minētajās deklarācijās ietverto informāciju centralizēti apkopo valsts līmenī.

13. pants

Saistība ar vīna dārzu reģistru

Neskarot šīs regulas 8. un 9. pantu un II un IV pielikumu, dalībvalstis, kas saskaņā ar Regulas Nr. (EK) 479/2008 108. pantu ir izveidojušas ik gadu atjaunināmu vīna dārzu reģistru vai līdzīgu administratīvās kontroles instrumentu, var atbrīvot šajos pantos minētās fiziskās vai juridiskās personas vai šo personu grupas, vai novācējus no platības deklarēšanas.

Tādos gadījumos dalībvalsts kompetentās iestādes pašas aizpilda minētajā pantā norādītās deklarācijas, norādot platību saskaņā ar reģistra datiem.

14. pants

Atbrīvojumi

1.   Dalībvalstis, kurās vīnogulāju platības nepārsniedz 500 ha un kuru rīcībā ir 8., 9. un 10. pantā minētajās deklarācijās norādāmā informācija, kas iegūta no citiem administratīviem aktiem, var neuzrādīt šo informāciju deklarācijās.

Dalībvalstis, kurās vīnogulāju platības nepārsniedz 500 ha un kuru rīcībā ir visa 8., 9. un 10. pantā minētajās deklarācijās norādāmā informācija, kas iegūta no citiem administratīviem aktiem, var atbrīvot uzņēmējus no pienākuma iesniegt minētās deklarācijas.

2.   Dalībvalstis, kurās vīna ražošana vienā vīnkopības gadā nepārsniedz 50 000 hektolitru un kuru rīcībā ir 11. pantā minētajās deklarācijās norādāmā informācija, kas iegūta no citiem administratīviem aktiem, var neuzrādīt šo informāciju deklarācijās.

Dalībvalstis, kurās vīna ražošana vienā vīnkopības gadā nepārsniedz 50 000 hektolitru un kuru rīcībā ir visa 11. pantā minētajās deklarācijās norādāmā informācija, kas iegūta no citiem administratīviem aktiem, var atbrīvot uzņēmējus no pienākuma iesniegt minētās deklarācijas.

3.   Dalībvalstis, kuru rīcībā ir datorizēta datu apstrādes sistēma, kas ļauj savietot datus par deklarētājiem, deklarēto produkciju un ar vīnogulājiem apstādītajiem zemes gabaliem, var atbrīvot uzņēmējus no pienākuma uzrādīt zemes gabalu kodus, kā to paredz II pielikums saskaņā ar šīs regulas 8. pantu. Datus var savietot, izmantojot saimniecības kodu, atsauci uz zemes gabaliem vai kādu citu pozīciju, kas iekļauta vīna dārzu reģistrā.

15. pants

Noteiktie kritēriji

1.   Lai pārrēķinātu izteikšanai vīna hektolitros tādu produktu daudzumus, kas nav vīns, dalībvalstis var noteikt koeficientus, kuri drīkst atšķirties atkarībā no dažādiem objektīviem kritērijiem, kas ietekmē šo pārrēķināšanu. Dalībvalstis Komisijai dara zināmus koeficientus un iesniedz 19. panta 1. punktā paredzēto kopsavilkumu.

2.   Regulas 9. pantā paredzētājās ražošanas deklarācijās ierakstāmais vīna daudzums ir kopējais daudzums, ko iegūst pēc galvenās spirta rūgšanas beigām, ieskaitot vīna nogulsnes.

16. pants

Deklarāciju iesniegšanas termiņi

1.   Šīs regulas 8. un 9. pantā minētās deklarācijas iesniedz vēlākais līdz 15. janvārim. Tomēr dalībvalstis drīkst noteikt agrāku datumu vai datumus. Tās arī drīkst noteikt datumu, kurā ņem vērā valdījumā esošos daudzumus deklarāciju aizpildīšanai.

2.   Regulas 11. pantā minētās deklarācijas par daudzumiem, kas 31. jūlijā atrodas personu valdījumā, iesniedz vēlākais 10. septembrī. Dalībvalstis tomēr drīkst noteikt agrāku datumu vai datumus.

17. pants

Pārbaudes

Dalībvalstis nosaka pārbaudes un nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka deklarācijās norādītie dati atbilst faktiskajam stāvoklim.

18. pants

Sankcijas

1.   Personām, kam jāiesniedz ražas, ražošanas, tirdzniecības un/vai apstrādes vai krājumu deklarācijas un kas minētās deklarācijas neiesniedz līdz 16. pantā norādītājiem datumiem, izņemot force majeure gadījumus, nav tiesību uz Regulas (EK) Nr. 479/2008 12, 15., 17., 18. un 19. pantā paredzētajiem atbalsta pasākumiem attiecīgajā vai nākamajā vīna gadā.

Ja tomēr šīs regulas 16. pantā norādītos termiņus nokavē un nokavējums nepārsniedz desmit darba dienas, tas attiecīgajā vīna gadā izmaksājamās procentuālās summas samazina proporcionāli, kā to atkarībā no termiņa nosaka kompetentā iestāde, neatkarīgi no piemērojamajām valsts sankcijām.

2.   Izņemot force majeure gadījumus, ja 1. punktā minētajās deklarācijās dalībvalstu kompetentās iestādes konstatē nepilnības vai neprecizitātes un ja trūkstošajai vai neprecīzajai informācijai ir būtiska nozīme Regulas (EK) Nr. 479/2008 12, 15., 17., 18. un 19. pantā paredzēto pasākumu pareizai piemērošanai, izmaksājamo atbalstu proporcionāli samazina par summu, ko nosaka kompetentā iestāde, ņemot vērā pieļautā pārkāpuma smagumu, neatkarīgi no piemērojamajām valsts sankcijām.

III   NODAĻA

Dalībvalstu pienākums sniegt informāciju

19. pants

Dalībvalstu iesniedzamie ziņojumi

1.   Dalībvalstis Komisijai elektroniski nosūta

a)

par kārtējo vīna gadu:

i)

vēlākais līdz 15. septembrim – savā teritorijā iegūto vīna produktu iespējamā daudzuma aplēses;

ii)

vēlākais līdz 30. novembrim – tās informācijas novērtējumu, kas ļauj aplēst vīna produktu piegādes un izmantotos daudzumus to teritorijās;

iii)

vēlākais līdz 15. aprīlim – ražošanas deklarāciju galīgo apkopojumu;

b)

par iepriekšējo vīna gadu:

i)

vēlākais līdz 30. novembrim – gada beigās valdījumā esošo krājumu deklarāciju kopsavilkumu;

ii)

vēlākais līdz 15. decembrim – provizorisku ziņojumu par iepriekšējo vīna gadu;

iii)

vēlākais līdz 15. martam – gala ziņojumu par vīna gadu pirms tā.

2.   Minētos ziņojumus nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam (Eurostat).

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus visus nozīmīgos jaunos faktus, kas var ievērojami mainīt pieejamo daudzumu un izmantojamo daudzumu novērtējumu, kura pamatā ir galīgā informācija par iepriekšējiem gadiem.

3.   Lai konstatētu cenu izmaiņas, dalībvalstis, kuru vīna produkcijas apjoms, pēdējos 5 gados vidēji par 5 % ir pārsniedzis Kopienas kopējo vīna produkcijas apjomu, nosūta Komisijai informāciju par Regulas (EK) Nr. 479/2008 IV pielikuma 1. punktā minētajiem vīniem:

a)

vēlākais līdz katra mēneša 15. datumam – kotāciju kopsavilkumu par iepriekšējo mēnesi; vai

b)

2009. gada 1. augustā – publiski pieejamos informācijas avotus, ko tās uzskata par uzticamiem cenu noteikšanai.

Dalībvalstis pārliecinās, vai Komisijai ir tiesības publicēt datus, kas ir iekļauti pirmās daļas b) apakšpunktā minētajos informācijas avotos.

Dalībvalstis tirgus uzraudzības nolūkā izvēlas ierobežotu tirgu skaitu, nosakot kopumā astoņas visreprezentatīvākās to teritorijā ražoto balto un sarkano vīnu kotācijas.

Iepriekš minētās cenas ir cenas par neiepakotām precēm, izvedot no ražotāja teritorijas, un ir izteiktas euro par katru spirta tilpumkoncentrācijas procentu hektolitrā vai par hektolitru.

IV   NODAĻA

Vispārīgie un nobeiguma noteikumi

20. pants

Vispārīgie noteikumi

Šī regula neskar dalībvalstu noteikumus par ražas, ražošanas, apstrādes un/vai tirdzniecības vai krājumu deklarācijām, kas paredz pilnīgākas informācijas iesniegšanu un jo īpaši attiecas uz plašāku personu loku nekā tas, kas paredzēts 8., 9. un 11. pantā.

III   SADAĻA

VĪNA PRODUKTU PĀRVADĀJUMU PAVADDOKUMENTI UN VĪNA NOZARĒ VEICAMĀ UZSKAITES REĢISTRĀCIJA

I   NODAĻA

Mērķis, darbības joma un definīcijas

21. pants

Mērķis un darbības joma

1.   Šī sadaļa nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 479/2008 112. pantu attiecībā uz vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem, kas minēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (11) I pielikuma XII daļā, neierobežojot Direktīvas 92/12/EEK piemērošanu. Tā nosaka:

a)

noteikumus vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentu izdošanai:

i)

dalībvalsts teritorijā, kurā šādiem sūtījumiem nepievieno dokumentu, kas vajadzīgs saskaņā ar Direktīvas 92/12/EEK pamatotajiem Kopienas noteikumiem;

ii)

eksportējot uz trešo valsti;

iii)

Kopienas iekšējā tirdzniecībā, ja:

pārvadājumu veic sīkražotājs, uz kuru neattiecas tās dalībvalsts prasība sastādīt vienkāršotu pavaddokumentu, kurā pārvadājums sākas, vai

ja uz pārvadājamo vīna produktu neattiecas akcīzes nodoklis;

b)

papildu noteikumus, lai izstrādātu:

i)

administratīvu pavaddokumentu vai tā vietā izmantojamu komercdokumentu;

ii)

vienkāršotu pavaddokumentu vai tā vietā izmantojamu komercdokumentu;

c)

noteikumus, lai apstiprinātu vīnus ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN) vai aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN) šo vīnu pārvadājumu pavaddokumentos.

2.   Šī sadaļa nosaka arī noteikumus par preču ievešanas un izvešanas uzskaiti, ko veic personas, kuras nodarbojas ar vīna produktu glabāšanu.

22. pants

Definīcijas

Šajā sadaļā:

a)

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai šo personu grupa, kuras valdījumā ir vai ir bijušas svaigas vīnogas, vīnogu misa vai rūgstošs jaunvīns un kura to pārstrādā vīnā vai kāds cits to pārstrādā vīnā šo personu vārdā;

b)

“sīkražotājs” ir ražotājs, kurš gadā vidēji saražo ne vairāk par 1 000 hektolitriem vīna;

c)

“mazumtirgotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai šo personu grupa, kuras uzņēmējdarbība ietver vīna tirgošanu tieši patērētājam nelielos daudzumos, kas jānosaka katrai dalībvalstij, ņemot vērā tirdzniecības un piegādes īpašās iezīmes, bet ne tās personas, kuras izmanto vīna glabāšanai aprīkotus pagrabus un, ja nepieciešams, iekārtas vīna pildīšanai pudelēs lielos apjomos vai arī kuras nodarbojas ar pudelēs nepildīta vīna mobilo tirdzniecību;

d)

“administratīvais pavaddokuments” ir dokuments, kas atbilst Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2719/92 (12) prasībām;

e)

“vienkāršots pavaddokuments” ir dokuments, kas atbilst Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3649/92 (13) prasībām;

f)

“tirgotājs, kurš neglabā krājumus” ir fiziska vai juridiska persona vai šo personu grupa, kura profesionāli pērk vai pārdod vīna produktus, bet kurai nav telpu šādu produktu uzglabāšanai;

g)

“aizbāznis” ir aizbāznis tarai, kuras nominālā ietilpība ir mazāka par vai līdzvērtīga pieciem litriem;

h)

“pudeļu pildīšana” ir minēto produktu iepildīšana tarā, kuras ietilpība nepārsniedz 60 litrus, komerciāliem nolūkiem;

i)

“pudeļu pildītājs” ir fiziska vai juridiska persona vai šo personu grupa, kura veic pudeļu pildīšanu, vai arī pudeļu pildīšanu veic kāds cits viņu vārdā.

Lai piemērotu pirmās daļas b) apakšpunktu, dalībvalstis ņem vērā vidējo ražošanas līmeni par vismaz trīs gadiem pēc kārtas. Dalībvalstīm nav jāuzskata par sīkražotājiem tādi ražotāji, kuri pērk svaigas vīnogas vai vīnogu misu, lai pārstrādātu to vīnā.

II   NODAĻA

Vīna produktu pārvadājumu pavaddokumenti

23. pants

Mērķis

Neraugoties uz iespēju izmantot datorizēto datu apstrādes procedūru, visas fiziskās vai juridiskās personas vai personu grupas, to skaitā tirgotāji, kas neglabā krājumus, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai uzņēmējdarbības reģistrācijas vieta ir Kopienas muitas teritorijā un kuri pārvadā vai liek pārvadāt vīna produktus savā uzdevumā, sagatavo šādam pārvadājumam pievienojamu dokumentu (turpmāk “pavaddokuments”).

24. pants

Atzītie pavaddokumenti

1.   Par pavaddokumentiem atzīst šādus dokumentus:

a)

produktiem, uz kuriem attiecas Direktīvā 92/12/EEK noteiktās formalitātes par apriti:

i)

ja laišana apgrozībā notiek, piemērojot akcīzes nodokļa atlikšanas režīmu, administratīvu vai komercdokumentu, kas izstrādāts saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2719/92;

ii)

Kopienas iekšējos pārvadājumos, kā arī, ja produktu laiž apgrozībā nosūtīšanas dalībvalstī, vienkāršotu pavaddokumentu vai komercdokumentu, kas sastādīts saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3649/92;

b)

produktiem, uz kuriem neattiecas Direktīvā 92/12/EEK noteiktās formalitātes par apriti, kā arī attiecīgā gadījumā sīkražotāju saražotajam vīnam, katru dokumentu, kurā ietverta vismaz VI pielikuma C punktā norādītā informācija, kā arī visa dalībvalstu pieprasītā papildu informācija, kas ir sniegta saskaņā ar šo regulu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta b) apakšpunkta:

a)

ja pārvadājums sākas dalībvalstu teritorijā, dalībvalstis var prasīt, lai pavaddokumentus sagatavotu atbilstīgi VII pielikumā norādītajam paraugam;

b)

ja pārvadājums sākas un beidzas dalībvalstu teritorijā, dalībvalstis var atcelt prasību, lai pavaddokumentus sadalītu ailēs un lai informāciju numurētu atbilstīgi VII pielikumā norādītajam paraugam.

25. pants

Atbrīvojumi

Atkāpjoties no 23. panta, nekādi pavaddokumenti nav vajadzīgi:

a)

vīna produktiem tarā, kuras nominālā ietilpība pārsniedz 60 litrus, ja šie sūtījumi ir:

i)

izspiestas vai neizspiestas vīnogas vai vīnogu misa, ko pārvadā paši vīnogu ražotāji uz sava rēķina no saviem vīna dārziem vai citiem tiem piederošiem uzņēmumiem, ja ceļa kopējais garums nepārsniedz 40 km un ja šāds pārvadājums notiek:

individuālo ražotāju gadījumā – uz viņu vīna darīšanas uzņēmumiem,

ražotāju grupas gadījumā – uz grupai piederošo vīna darīšanas uzņēmumu;

ii)

izspiestas vai neizspiestas vīnogas, ko pārvadā paši ražotāji vai viņu vārdā pārvadā trešās personas, kas nav saņēmēji, no saviem vīna dārziem:

ja šāds pārvadājums ir uz saņēmēja vīna darīšanas uzņēmumu, kas atrodas tajā pašā vīnkopības zonā,

ja ceļa kopējais garums nepārsniedz 40 km; izņēmuma gadījumos kompetentās iestādes var palielināt šo maksimālo attālumu līdz 70 km;

iii)

vīna etiķis;

iv)

visu produktu pārvadājumi, ja tos atļāvusi kompetentā iestāde, vienā un tajā pašā vietējā administratīvajā vienībā vai uz tiešā tuvumā esošu vietēju administratīvu vienību, vai, ja ir saņemta atsevišķa atļauja, pārvadājumi vienas un tās pašas reģionālās administratīvās vienības teritorijā, ja:

produktu pārvadā no tās pašas uzņēmējsabiedrības viena uzņēmuma uz otru, ievērojot 38. panta 2. punkta a) apakšpunkta piemērošanu, vai

produkts nemaina īpašnieku un pārvadājumu veic vīna darīšanas, pārstrādes, uzglabāšanas vai pudeļu pildīšanas nolūkā;

v)

vīnogu čagas un vīna nogulsnes:

uz spirta rūpnīcu, ja produktam ir pievienota tās dalībvalsts kompetento iestāžu noteikta preču piegādes pavadzīme, kurā pārvadājums sākas, vai

pārvadājumu veic, lai izņemtu produktu no vīna darīšanas procesa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 555/2008 22. pantu;

b)

produktiem tarā, kuras nominālā ietilpība ir 60 litri vai mazāk, un saskaņā ar Direktīvu 92/12/EEK šie sūtījumi ir

i)

produkti marķētā tarā ar atzītu vienreiz lietojamu aizbāzni, uz kura ir norāde, kas ļauj identificēt pudeļu pildītāju, un kuras nominālā ietilpība ir pieci litri vai mazāk, ja kopējais daudzums nepārsniedz:

5 litrus attiecībā uz rektificētu vai nerektificētu koncentrētu vīnogu misu,

100 litrus attiecībā uz visiem pārējiem produktiem;

ii)

vīns vai vīnogu sula, kas paredzēta diplomātiskām pārstāvniecībām, konsulātiem un tamlīdzīgām iestādēm, nepārsniedzot piešķirtās atlaides;

iii)

vīns vai vīnogu sula:

privātos mājsaimniecības pārvadājumos un nav paredzēta pārdošanai,

uz kuģiem, lidmašīnās vai vilcienos patēriņam uz vietas;

iv)

vīns un rūgstoša vīnogu misa, ko pārvadā privātpersonas un kas ir paredzēta saņēmēja vai saņēmēja ģimenes personīgam patēriņam, bet kas nav a) apakšpunktā minētie sūtījumi, ja pārvadājamais daudzums nepārsniedz 30 litrus;

v)

visi tehniskiem vai zinātniskiem izmēģinājumiem paredzētie produkti, ja kopējais pārvadājamais daudzums nepārsniedz vienu hektolitru;

vi)

tirdzniecības paraugi;

vii)

paraugi oficiālai pārstāvniecībai vai laboratorijai.

Izņēmuma gadījumos kompetentās iestādes var palielināt pirmās daļas a) apakšpunkta i) punktā noteikto maksimālo ceļa garumu no 40 km līdz 70 km.

Ja ir atbrīvojums no prasības uzrādīt jebkuru no pavaddokumentiem, kas minēti pirmās daļas b) apakšpunkta i) līdz v) punktā, nosūtītājiem, kas nav mazumtirgotāji vai privātpersonas un kas laiku pa laikam pārdod produktu citām privātpersonām, jāspēj jebkurā laikā pierādīt visu to iegrāmatojumu pareizību, kas noteikti III nodaļā paredzētajai dokumentācijai, vai attiecīgās dalībvalsts citu pieprasīto grāmatvedības dokumentu pareizību.

26. pants

Pavaddokumenta sagatavošana

1.   Pavaddokumentu uzskata par atbilstīgi aizpildītu, ja tajā ir ietverta šīs regulas VI pielikumā norādītā informācija.

2.   Pavaddokumentu var izmantot tikai vienam pārvadājumam.

3.   Pavaddokumentus, kas uzskaitīti 24. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 2. punktā, var sagatavot un nosūtīt, izmantojot elektronisko datu pārraides sistēmu atbilstoši dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprinātajiem noteikumiem.

Pavaddokumenta saturs nemainās atkarībā no tā, vai dokuments sagatavots elektroniski vai papīra formātā.

27. pants

Pavaddokumenta izmantošana eksportam

1.   Ja kravas saņēmējs ir reģistrēts ārpus Kopienas muitas teritorijas, sūtījuma pavaddokumenta oriģinālu un kopiju un, ja nepieciešams, pirmo un otro eksemplāru uzrāda eksportējošās dalībvalsts kompetentajā muitas punktā, lai pamatotu izvešanas deklarāciju. Muitas punkts nodrošina uzrādītā dokumenta veida, datuma un numura norādi izvešanas deklarācijā un izvešanas deklarācijas veida, datuma un numura norādi pavaddokumenta oriģinālā un kopijā vai, ja nepieciešams, pavaddokumenta pirmajā un otrajā eksemplārā.

Muitas punkts izvešanas vietā no Kopienas muitas teritorijas uz minētā dokumenta abiem eksemplāriem izdara vienu no IX pielikumā norādītajām atzīmēm un apzīmogo dokumentu kā autentisku. Muitas punkts šos apzīmogotos pavaddokumenta eksemplārus, uz kuriem izdarīta attiecīga atzīme, atdod eksportētājam vai viņa pārstāvim. Viņi nodrošina, ka viens no minētajiem eksemplāriem tiek pievienots izvedamajam produktam.

2.   Norādes, kas minētas 1. punkta pirmajā daļā, precizē vismaz dokumenta veidu, datumu un numuru, kā arī, attiecībā uz izvešanas deklarāciju, par eksportu kompetentās iestādes nosaukumu un adresi.

3.   Vīna produktiem, ko izved uz laiku saskaņā ar Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (14) un Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (15) paredzēto pasīvās apstrādes procedūru uz vienu no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstīm uzglabāšanai, nogatavināšanai un/vai iepildīšanai tarā, pievieno informācijas lapu, kas izstrādāta Muitas sadarbības padomes 1963. gada 3. decembra ieteikumā. Šīs lapas produkta aprakstam rezervētajās ailēs norāda aprakstu saskaņā ar Kopienas un attiecīgās valsts noteikumiem, kā arī pārvadājamā vīna daudzumu.

Šo informāciju iegūst no pavaddokumenta oriģināla, ar kuru vīnu pārved līdz muitas punktam, kurā izsniedz informācijas lapu. Informācijas lapā norāda arī sūtījuma iepriekš minētā dokumenta veidu, datumu un numuru.

Ja attiecībā uz pirmajā daļā minētajiem produktiem, kurus ieved atpakaļ Kopienas muitas teritorijā, EBTA kompetentais muitas punkts ir pienācīgi sagatavojis informācijas lapu, šo dokumentu uzskata par līdzvērtīgu pārvadājuma pavaddokumentam līdz galamērķa muitas punktam Kopienā vai laišanai patēriņā, ja dokumenta ailē “Preču apraksts” ir ietverta pirmajā daļā norādītā informācija.

Attiecīgais Kopienas muitas punkts apzīmogo kravas saņēmēja vai viņa pārstāvja nodotā dokumenta kopiju vai fotokopiju un atdod to viņam atpakaļ, kā norādīts šajā regulā.

4.   Attiecībā uz ACVN un AĢIN vīniem, kurus eksportē uz trešām valstīm ar pavaddokumentu saskaņā ar šo regulu, minēto dokumentu, kas ir līdzvērtīgs produktu izcelsmes vai izcelsmes vietas apliecinājumam, uzrāda kompetentajai iestādei, kad šādus vīnus laiž brīvā apgrozībā Kopienā, ja konkrētais vīns nepieder ne pie 3. punktā aprakstītajiem produktiem, ne arī pie atpakaļ nosūtītajiem produktiem Regulu (EEK) Nr. 2913/92 un (EEK) Nr. 2454/93 un to izpildes noteikumu izpratnē. Ja apliecinošos dokumentus uzskata par pietiekamiem, attiecīgais muitas punkts apstiprina kravas saņēmēja vai viņa pārstāvja iesniegtā cilmes vietas nosaukuma apliecinājuma kopiju vai fotokopiju un atdod to viņam atpakaļ, kā norādīts šajā regulā.

28. pants

Pudelēs nepildītu vīna produktu pārvadājumi

1.   Ja pavaddokumentu aizpilda, lai to pievienotu vīna produktu sūtījumam tarā, kuras nominālā ietilpība pārsniedz 60 litrus, kompetentā iestāde, kuras nosaukumu un adresi norāda dokumentā, piešķir šim dokumentam uzskaites numuru. Šī iestāde var būt nodokļu inspekcija.

2.   Uzskaites numuri:

a)

veido nepārtrauktu sēriju;

b)

tos uz sūtījumu pavaddokumentiem iespiež iepriekš.

Taču b) apakšpunktā minēto nosacījumu var nepiemērot, ja izmanto datorizēto datu apstrādes sistēmu.

3.   Pirmajā punktā minētā pavaddokumenta pienācīgi aizpildītu oriģinālu un tā kopiju apstiprina pirms un pēc katra pārvadājuma:

a)

ar tās dalībvalsts kompetentās iestādes zīmogu, kurā pārvadājums sākas; vai

b)

nosūtītājs ar noteikto zīmogu vai zīmogošanas ierīces atzīmi, ko apstiprinājusi a) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde.

4.   Ja atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 2719/92 izmanto administratīvu dokumentu vai komercdokumentu vai atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 3649/92 izmanto vienkāršotu pavaddokumentu vai komercdokumentu, tā pirmo un otro eksemplāru apstiprina iepriekš saskaņā ar 3. punktā noteikto kārtību.

29. pants

Pārvadāšana daudzumiem virs 60 litriem

Papildus minētajam transporta dokumentam ir nepieciešama kompetento iestāžu apstiprināta kopija šādu pudelēs nepildītu vīna produktu pārvadājumiem, ja to daudzums pārsniedz 60 litrus:

a)

Kopienas izcelsmes produktiem:

i)

vīnam, kas paredzēts pārstrādāšanai ACVN vīnā;

ii)

rūgstošai vīnogu misai;

iii)

rektificētai vai nerektificētai koncentrētai vīnogu misai;

iv)

vīnogu misai, kuras rūgšana ir pārtraukta, pievienojot spirtu;

v)

vīnogu sulai;

vi)

koncentrētai vīnogu sulai;

b)

ārpuskopienas izcelsmes produktiem:

i)

svaigām vīnogām, izņemot galda vīnogas;

ii)

vīnogu misai;

iii)

koncentrētai vīnogu misai;

iv)

rūgstošai vīnogu misai;

v)

rektificētai vai nerektificētai koncentrētai vīnogu misai;

vi)

vīnogu misai, kuras rūgšana ir pārtraukta, pievienojot spirtu;

vii)

vīnogu sulai;

viii)

koncentrētai vīnogu sulai;

ix)

deserta vīnam, lai izgatavotu produktus, uz kuriem neattiecas KN kods 2204.

Pirmajā daļā minētais attiecas arī uz šādiem produktiem neatkarīgi no to izcelsmes un pārvadājamā daudzuma, neierobežojot 25. pantā norādītos atbrīvojumus:

a)

vīna nogulsnēm;

b)

vīnogu čagām, kas paredzētas destilācijai vai citai rūpnieciskas apstrādes darbībai;

c)

čagu vīnu;

d)

destilācijai spirtotu vīnu;

e)

vīnu no vīnogu šķirnēm, kuras dalībvalstu izstrādātajā klasifikācijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 24. pantu nav uzskaitītas kā vīna vīnogu šķirnes tajā administratīvajā vienībā, kurā vīnogas novāktas;

f)

produktiem, kurus nevar piedāvāt vai piegādāt tiešam patēriņam cilvēku uzturā.

Kravas nosūtītājs ar visātrāko paņēmienu un ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc tam, kad preces atstāj iekraušanas vietu, nosūta pirmajā daļā minēto kopiju kompetentajai iestādei, kuras teritorijā atrodas iekraušanas vieta. Kompetentā iestāde ar visātrāko paņēmienu un ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc tam, kad kopija ir iesniegta vai izdota, ja to aizpilda kompetentā iestāde, nosūta to kompetentajai iestādei, kuras teritorijā atrodas preču izkraušanas vieta.

30. pants

Brīvā apgrozībā laistu trešo valstu produktu pārvadājumi

Brīvā apgrozībā laistu trešo valstu produktu pavaddokuments visiem pārvadājumiem Kopienas muitas teritorijā ietver:

a)

saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 555/2008 43. pantu aizpildīts VI 1 dokumenta numuru;

b)

dokumenta aizpildes datumu;

c)

tās trešās valsts iestādes nosaukumu un adresi, kas aizpildījusi dokumentu vai atļāvusi aizpildīt to ražotājam.

31. pants

Apliecinājums aizsargātajam cilmes vietas nosaukumam vai aizsargātajai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei

1.   Pavaddokumentus uzskata par apliecinājumu aizsargātajam cilmes vietas nosaukumam vai aizsargātajai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei, ja šos dokumentus ir pienācīgi aizpildījuši:

a)

nosūtītāji, kas paši ir pārvadājamā vīna ražotāji un kas neiegādājas un nepārdod vīna produktus, kuri iegūti no tādos vīnkopības apgabalos novāktām vīnogām, kas nav apgabali, kuru nosaukumus viņi izmanto, lai apzīmētu pašu ražošanā iegūto vīnu;

b)

nosūtītāji, uz kuriem neattiecas a) apakšpunkts, ja datu precizitāti pavaddokumentā ir apliecinājusi kompetentā iestāde, pamatojoties uz konkrēto produktu iepriekšējo sūtījumu pavaddokumentos ietverto informāciju;

c)

saskaņā ar 33. panta 1. punktu, ja ir ievērotas šādas prasības:

i)

pavaddokuments ir aizpildīts saskaņā ar paraugu, kas noteikts:

administratīvajam pavaddokumentam, vai

vienkāršotajam pavaddokumentam, vai

šīs regulas VII pielikumā norādītajam pavaddokumentam, vai

24. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

ii)

pavaddokumentā atbilstīgā vietā ir šādi ieraksti:

attiecībā uz vīniem ar ACVN – “Šis dokuments apliecina šeit uzskaitīto vīnu aizsargāto cilmes vietas nosaukumu”,

attiecībā uz vīniem ar AĢIN – “Šis dokuments apliecina šeit uzskaitīto vīnu aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādi”;

iii)

ierakstus, kas norādīti ii) daļā, apstiprina kompetentā iestāde ar savu zīmogu, datumu un atbildīgās personas parakstu:

uz pirmā un otrā eksemplāra, ja izmanto i) daļas pirmajā un otrajā ievilkumā norādīto paraugu vai

uz pavaddokumenta oriģināla un tā kopijas, ja izmanto i) daļas trešajā vai ceturtajā ievilkumā norādīto paraugu;

iv)

pavaddokumenta uzskaites numuru ir piešķīrusi kompetentā iestāde;

v)

ja sūtījumi ir no dalībvalsts, kas nav ražotāja dalībvalsts, un ja pavaddokumentā norāda:

uzskaites numuru,

dokumenta aizpildes datumu,

tās kompetentās iestādes nosaukumu un adresi, kas norādīta dokumentos, ar kuriem produktu transportē līdz tā eksportam un kuros ir apliecināts aizsargātais cilmes vietas nosaukums un aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde.

2.   Dalībvalstis var noteikt to teritorijā ražoto vīnu aizsargātās cilmes vietas nosaukuma un aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes apliecinājumu par obligātu prasību.

3.   Katras dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut nosūtītājiem, kuri atbilst 4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, pavaddokumentā aizpildīt pašiem vai iepriekš iespiest norādi ar apliecinājumu par aizsargāto cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ja šādu apliecinājumu:

a)

apstiprina iepriekš ar kompetentās iestādes zīmogu, atbildīgās personas parakstu un datumu vai

b)

apstiprina paši nosūtītāji, izmantojot kompetentās iestādes atļautu speciālu zīmogu, un atbilstīgi VIII pielikumā norādītajam paraugam; zīmogu uz veidlapām var iespiest iepriekš, ja to veic šim nolūkam apstiprināta tipogrāfija.

4.   Šā panta 3. punktā minēto atļauju piešķir tikai nosūtītājiem, kas regulāri nosūta ACVN un AĢIN vīnus, un pēc tam, kad ir noskaidrots, ka, ievērojot sākotnējo lūgumu, ievešanas un izvešanas reģistru ieraksti ir saskaņā ar III nodaļu un kas tādējādi dod iespēju pārbaudīt dokumentos esošo datu pareizību.

Kompetentās iestādes var atteikt atļauju nosūtītājiem, kuri nesniedz tādas garantijas, kādas šīs iestādes uzskata par atbilstīgām. Tās var anulēt atļauju, jo īpaši, ja nosūtītāji vairs neizpilda šā punkta pirmajā daļā noteiktās prasības vai nesniedz prasītās garantijas.

5.   Nosūtītājiem, kuriem piešķir 3. punktā minēto atļauju, jāveic visi drošības pasākumi, kas vajadzīgi, lai aizsargātu speciālo zīmogu vai veidlapas ar kompetentās iestādes zīmogu vai speciālo zīmogu.

6.   Tirdzniecībā ar trešām valstīm tikai pavaddokumenti par eksportu no ražotājas dalībvalsts, kas aizpildīti saskaņā ar 1. punktu, apliecina attiecībā uz ACVN un AĢIN vīniem, ka produkta aizsargātais cilmes vietas nosaukums un produkta aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde atbilst attiecīgajiem Kopienas un attiecīgās valsts noteikumiem. Attiecībā uz eksportu no dalībvalsts, kas nav ražotāja dalībvalsts, pavaddokumentu, kas aizpildīts atbilstīgi 1. punktam un ar kuru produktu nosūta, tomēr uzskata par apliecinājumu aizsargātam cilmes vietas nosaukumam vai aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei, ja tajā norāda:

a)

uzskaites numuru;

b)

dokumenta aizpildes datumu;

c)

tās iestādes nosaukumu un adresi, kas minēta 1. punktā un norādīta dokumentos, ar kuriem produktu transportēja līdz tā eksportam un kuros ir apliecināts aizsargātais cilmes vietas nosaukums un aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde.

7.   Pavaddokumentus uzskata par apliecinājumu importēta vīna cilmes vietas nosaukumam vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei, ja dokumenti ir aizpildīti saskaņā ar šo pantu, izmantojot vienu no 1. punkta c) apakšpunkta i) daļā norādītajiem paraugiem.

32. pants

Saņēmēja atteikums

Ja saņēmējs atsakās no daļas vai visa produkta, uz ko attiecas pavaddokuments, viņš dokumenta otrajā pusē uzraksta vārdus “saņēmējs atsakās pieņemt”, datumu un saņēmēja parakstu, ja nepieciešams, norādot arī nepieņemto daudzumu litros vai kilogramos.

Šādā gadījumā produktu var sūtīt atpakaļ nosūtītājam ar to pašu pavaddokumentu vai uzglabāt pārvadātāja telpās, līdz aizpilda jaunu dokumentu, ko pievieno produktam, to nosūtot atpakaļ.

33. pants

Pārvadājums, kuru veicis pārvadātājs, kas pieļāvis smagu pārkāpumu

1.   Ja kompetentā iestāde atzīst, ka fiziska vai juridiska persona vai šādu personu grupa, kas pārvadā vīna produktus vai liek pārvadāt vīna produktus, ir smagi pārkāpusi Kopienas noteikumus vīna nozarē vai attiecīgās valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šiem Kopienas noteikumiem, vai arī kompetentajai iestādei ir pamatots iemesls turēt aizdomās par šādu pārkāpumu, tā var pieprasīt, lai pārvadātājs turpmāk iesniedz pavaddokumentu un prasa kompetento iestāžu atļauju.

Apstiprinājumu pēc piešķiršanas var saistīt ar produkta turpmākās izmantošanas nosacījumiem. Apstiprinājums sastāv no kompetentās iestādes zīmoga, tās amatpersonas paraksta un datuma.

2.   Panta 1. punktā minēto kārtību piemēro arī tādu produktu pārvadājumiem, kuru ražošanas apstākļi vai sastāvs neatbilst Kopienas vai attiecīgās valsts noteikumiem.

34. pants

Nelikumīgi sūtījumi

1.   Ja konstatē, ka sūtījumu, kuram jābūt ar pavaddokumentu, pārvadā bez šāda dokumenta vai tam pievienots dokuments ar nepatiesiem, kļūdainiem vai nepilnīgiem datiem, kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā to atklāj, vai jebkura cita iestāde, kas atbild par Kopienas un attiecīgās valsts noteikumu ievērošanu vīnu nozarē, veic vajadzīgos pasākumus:

a)

lai noformētu šādu pārvadājumu noteiktā kārtībā, labojot būtiskās kļūdas vai aizpildot jaunu dokumentu;

b)

lai attiecīgi sodītu par visiem pārkāpumiem proporcionāli to smagumam, it īpaši piemērojot 33. panta 1. punktu.

Kompetentā iestāde vai cita iestāde, kas minēta šā punkta pirmajā daļā, apzīmogo saskaņā ar šo noteikumu labotos vai aizpildītos dokumentus. Pārkāpumu noformēšana nedrīkst aizkavēt konkrēto pārvadājumu ilgāk, nekā tas noteikti vajadzīgs šādai darbībai.

Nopietnu vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā kompetentā reģionālā vai vietējā iestāde kravas izkraušanas vietā informē kompetento reģionālo vai vietējo iestādi kravas iekraušanas vietā. Attiecībā uz Kopienas iekšējiem pārvadājumiem šādu informāciju nosūta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 555/2008.

2.   Ja nav iespējams noformēt pārvadājumu noteiktā kārtībā 1. punkta pirmās daļas nozīmē, kompetentā iestāde vai iestāde, kas atklājusi pārkāpumu, pārvadājumu aiztur. Tā informē nosūtītāju par pārvadājuma aizturēšanu un par tās sekām. Šie pasākumi var ietvert produkta tirdzniecības aizliegumu.

35. pants

Neparedzēts atgadījums vai force majeure apstākļi

Ja pārvadājuma gaitā nepārvaramas varas vai neparedzēta atgadījuma dēļ sūtījums, kuram vajadzīgs pavaddokuments, jāsadala vai arī to pilnībā vai daļēji pazaudē, pārvadātājs lūdz kompetento iestādi, kuras teritorijā neparedzētais atgadījums noticis vai force majeure apstākļi radušies, sniegt lietas faktisko apstākļu izklāstu.

Ja vien iespējams, pārvadātājs informē arī tuvāko kompetento iestādi tai vietai, kurā atgadījums noticis vai force majeure apstākļi radušies, lai tā varētu veikt pasākumus, kas vajadzīgi konkrētā pārvadājuma noformēšanai noteiktā kārtībā.

III   NODAĻA

Dokumentācija

36. pants

Mērķis

1.   Fiziskās vai juridiskās personas vai personu grupas, kas tur vīna produktus jebkuriem profesionāliem vai komerciāliem nolūkiem, veic ierakstus šo produktu ievešanas un izvešanas reģistros (turpmāk “dokumentācija”).

2.   Dalībvalstis var paredzēt, ka tirgotāji, kuri neglabā krājumus, veic ierakstus dokumentācijā atbilstīgi dalībvalstu noteiktajiem noteikumiem un kārtībai.

3.   Personas, kuras veic ierakstus dokumentācijā, atbilstīgi 1. punktam reģistrē katras produktu partijas ievešanu savās telpās un izvešanu no tām un 41. panta 1. punktā norādītās veiktās darbības. Šādas personas attiecībā uz katru norādi produktu ievešanas un izvešanas dokumentācijā uzrāda arī attiecīgā sūtījuma pavaddokumentu vai kādu citu apliecinošu dokumentu, jo īpaši komercdokumentu.

37. pants

Atbrīvojumi

1.   Ierakstus dokumentācijā neveic:

a)

mazumtirgotāji;

b)

personas, kuras pārdod dzērienus tikai patēriņam uz vietas.

2.   Dokumentāciju nepieprasa attiecībā uz vīna etiķi.

3.   Dalībvalstis var paredzēt, ka fiziskās un juridiskās personas un personu grupas, kas glabā krājumus vai piedāvā pārdošanai tikai vīna produktus nelielos traukos, kuri atbilst 25. panta b) apakšpunkta i) daļā norādītajām noformēšanas prasībām, neveic ierakstus dokumentācijā, ja preču ievešanu, izvešanu un krājumus jebkurā laikā var pārbaudīt, pamatojoties uz citiem apliecinošiem dokumentiem, jo īpaši finanšu uzskaitei izmantotiem komercdokumentiem.

38. pants

Dokumentācijas veidošana

1.   Dokumentāciju veido:

a)

vai nu dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprināta datorizēta datu apstrādes sistēma; datorizētās dokumentācijas saturam jābūt identiskam ar papīra formātā sniegtās informācijas saturu;

b)

vai nu secīgi numurētas sastiprinātas lapas;

c)

vai kompetento iestāžu apstiprināta piemērota mūsdienīga grāmatvedības sistēma, ja vien tajā ir dati, ko iegrāmato dokumentācijā.

Dalībvalstis tomēr var noteikt, ka:

a)

dokumentācija, kas ir tirgotājiem, kuri neveic nekādas 41. panta 1. punktā minētās darbības un nenodarbojas ar vīndarību, var būt vīna produktu pārvadājumu visa veida pavaddokumenti;

b)

dokumentācija, kas ir ražotājiem, var būt norāžu veidā uz II pielikumā paredzēto ražas, ražošanas vai krājumu deklarāciju otrajām pusēm.

2.   Dokumentācija ir atsevišķi par katru uzņēmumu, un tā atrodas telpās, kurās uzglabā produktus.

Ar nosacījumu, ka produktu ievešanu, izvešanu un krājumus var pārbaudīt jebkurā laikā produktu glabāšanas vietā, kompetentās iestādes var, pamatojoties uz citiem apliecinošiem dokumentiem, piešķirt atļauju, ja nepieciešams, dodot norādījumus:

a)

uzskaiti veikt uzņēmuma reģistrācijas vietā, ja produktus uzglabā dažādās noliktavās, kas pieder vienam uzņēmumam tajā pašā vietējā administratīvajā vienībā vai tiešā tuvumā esošā administratīvajā vienībā;

b)

uzskaiti veikt specializētai firmai.

Ja mazumtirgotāji, kuri produktus pārdod tieši patērētājiem, ir piederīgi vienotam uzņēmumam un tos apgādā viena vai vairākas tam pašam uzņēmumam piederošas noliktavas, neierobežojot 37. panta 3. punktu, uzskaiti veic šādās noliktavās; piegādes minētajiem mazumtirgotājiem šādā dokumentācijā iegrāmato kā preču izvešanu.

39. pants

Dokumentācijā iegrāmatojamie produkti

1.   Attiecībā uz dokumentācijā iegrāmatotajiem produktiem atsevišķu uzskaiti veic par:

a)

katru no Regulas (EK) Nr. 479/2008 IV pielikumā norādītajām kategorijām;

b)

katru ACVN vīnu un produktiem, kas paredzēti pārstrādei ACVN vīnos;

c)

katru AĢIN vīnu un produktiem, kas paredzēti pārstrādei AĢIN vīnos;

d)

katru vīna vīnogu šķirnes vīnu bez ACVN/AĢIN un produktiem, kas paredzēti pārstrādei šādos vīnos.

Atšķirīgas izcelsmes ACVN vīnus, kas iepildītus tarā, kuras ietilpība nepārsniedz 60 litrus, kas marķēti atbilstīgi Kopienas noteikumiem un ko iegādājas no trešās personas un glabā pārdošanai, iegrāmato vienā grāmatvedības pārskatā, ja vien kompetentā iestāde vai tās pilnvarota aģentūra vai organizācija ir tam piekritusi un ja vien šajā pārskatā ir iegrāmatota katra ACVN vīna ievešana un izvešana; šie noteikumi attiecas arī uz AĢIN vīniem.

Ja aizsargātā cilmes vietas nosaukuma vīna statusu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi pazemina, to atzīmē dokumentācijā.

2.   Dalībvalstis nosaka, kā veicami iegrāmatojumi dokumentācijā, kas attiecas uz

a)

ražotāja un viņa ģimenes personīgo patēriņu;

b)

visām neparedzētām produktu tilpuma izmaiņām.

40. pants

Norādes dokumentācijā

1.   Par katru produktu ievešanu vai izvešanu dokumentācijā norāda:

a)

produkta kontrolnumuru, ja šādu numuru pieprasa Kopienas vai attiecīgās valsts noteikumos;

b)

darbības datumu;

c)

faktiski ievesto vai izvesto daudzumu;

d)

attiecīgo produktu, kas aprakstīts saskaņā ar atbilstīgajiem Kopienas un attiecīgās valsts noteikumiem;

e)

norādi uz dokumentu, kas ir pievienots vai bija pievienots konkrētajam sūtījumam.

2.   Regulas (EK) Nr. 479/2008 IV pielikuma 1. līdz 9. punktā, 15. un 16. punktā minēto vīnu aprakstā uzņēmēju sagatavotajā dokumentācijā jāiekļauj iepriekš minētās regulas 60. pantā uzskaitītie fakultatīvie dati, ja vien tie ir norādīti marķējumā vai ja tos ir paredzēts norādīt marķējumā.

Pirmajā daļā minētos fakultatīvos datus tādu personu dokumentācijā, kas nav ražotāji, var aizstāt ar pavaddokumenta numuru un tā aizpildes datumu.

3.   Trauki 2. punktā minēto vīnu uzglabāšanai ir precizēti dokumentācijā, un tajā ir arī norādīts šo trauku nominālais tilpums. Papildus uz šiem traukiem ir norādīti dati, ko nosaka dalībvalstis, kas ļauj kontroles dienestiem veikt to satura identifikāciju, pamatojoties uz dokumentāciju vai to aizstājošiem dokumentiem.

Tarai, kuras tilpums ir 600 litri vai mazāk un kurā iepildīts tas pats produkts, un ja visa partija tiek uzglabāta vienviet, katras atsevišķās taras marķējumu dokumentācijā var aizstāt ar visas partijas marķējumu ar nosacījumu, ka šo partiju skaidri nodala no pārējām.

4.   Gadījumos, kas norādīti 31. panta 6. punktā, izvešanas dokumentācijā iegrāmato norādi uz dokumentu, ar kuru produkts ticis pārvadāts iepriekš.

41. pants

Dokumentācijā atzīmējamās darbības

1.   Dokumentos atzīmē šādas darbības:

a)

spirta koncentrācijas paaugstināšanu;

b)

paskābināšanu;

c)

skābes satura samazināšanu;

d)

pasaldināšanu;

e)

samaisīšanu;

f)

pudeļu pildīšanu;

g)

destilāciju;

h)

dzirkstošā vīna, gāzēta dzirkstošā vīna, pusdzirkstošā vīna un gāzēta pusdzirkstošā vīna ražošanu;

i)

deserta vīna ražošanu;

j)

rektificētas vai nerektificētas koncentrētas vīnogu misas ražošanu;

k)

apstrādi ar vīndarībā izmantojamo kokogli;

l)

apstrādi ar kālija ferocianīdu;

m)

vīna spirtošanu destilācijai;

n)

citus procesus ar spirta pievienošanu;

o)

pārstrādi jebkuras citas kategorijas produktā, jo īpaši aromatizētajā vīnā;

p)

apstrādi ar elektrodialīzi vai apstrādi ar katjonītiem vīna vīnskābes stabilizācijas nodrošināšanai;

q)

dimetildikarbonāta (DMDC) pievienošanu vīnam;

r)

ozolkoka gabalu izmantošanu vīna darīšanas procesā;

s)

spirta satura daļēju pazemināšanu vīnā;

t)

eksperimentāli izmantotu jaunu vīndarības praksi, iekļaujot atbilstošu atsauci par attiecīgās dalībvalsts izsniegto atļauju;

u)

sēra dioksīda, kālija bisulfīta vai kālija metabisulfīta pievienošanu.

Ja uzņēmumam ir atļauts veikt vienkāršotu uzskaiti, kā norādīts šīs regulas 38. panta 1. punkta c) apakšpunktā, kompetentā iestāde var akceptēt, ka paziņojumu dublikāti, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 479/2008 V pielikuma D.4 punktā, ir līdzvērtīgi ierakstiem dokumentācijā attiecībā uz spirta koncentrācijas paaugstināšanu, paskābināšanu un skābes satura samazināšanu.

2.   Par katru 1. punktā norādīto darbību dokumentācijā, kas nav 42. pantā minētie reģistri, atzīmē:

a)

veikto darbību un datumu;

b)

izmantoto produktu īpašības un daudzumus;

c)

darbības rezultātā iegūtā produkta daudzumu, tostarp alkoholu, kas iegūts, daļēji pazeminot alkohola saturu vīnā;

d)

spirta koncentrācijas paaugstināšanā, paskābināšanā un skābes satura samazināšanā, pasaldināšanā un vīna spirtošanā destilācijai izmantotā produkta daudzumu;

e)

produktu raksturojumu pirms un pēc veiktās darbības saskaņā ar atbilstīgajiem Kopienas un attiecīgās valsts noteikumiem;

f)

marķējumus uz taras, kurā dokumentācijā iegrāmatotie produkti atradās līdz veicamajai darbībai un kurā tie atrodas pēc veiktās darbības;

g)

pudeļu pildīšanas gadījumā – piepildīto pudeļu skaitu un saturu;

h)

ja par pudeļu pildīšanu ir noslēgts līgums – pudeļu pildītāja vārdu vai nosaukumu un adresi.

Ja produktam izmaina kategoriju, neveicot 1. punkta pirmajā daļā norādītās darbības, jo īpaši vīnogu misas raudzēšanas gadījumā, dokumentos atzīmē pēc izmaiņām iegūtā produkta veidu un daudzumus.

42. pants

Dzirkstošā vīna un deserta vīna dokumentācija

1.   Dzirkstošā vīna ražošanā attiecībā uz katru sagatavoto mucu dokumentācijā uzrāda:

a)

pagatavošanas datumu;

b)

attiecībā uz visa veida kvalitatīvajiem dzirkstošajiem vīniem – pudeļu pildīšanas datumu;

c)

mucas tilpumu un katras vīna sastāvdaļas raksturojumu, tilpumu un faktisko un iespējamo spirta koncentrāciju;

d)

izmantotās vīna rauga tīrkultūras daudzumu;

e)

saldinātāja daudzumu;

f)

iegūto pudeļu skaitu, ja nepieciešams, precizējot dzirkstošā vīna veidu, izmantojot norādi par atlieku cukura saturu, ja tas ir norādīts arī uz marķējuma.

2.   Deserta vīna ražošanā attiecībā uz katru partiju dokumentācijā uzrāda:

a)

Regulas (EK) Nr. 479/2008 IV pielikuma 3. punkta e) un f) apakšpunktā uzskaitīto produktu pievienošanas datumu;

b)

pievienotā produkta īpašības un tilpumu.

43. pants

Dokumentācija un atsevišķu datu pieraksti

1.   Dokumentācijas turētāji veic atsevišķus datu pierakstus vai pārskatus attiecībā uz šādu produktu un materiālu ievešanu un izvešanu, kurus viņi glabā jebkuram nolūkam, tostarp izmantošanai pašu telpās:

a)

saharoze;

b)

koncentrēta vīnogu misa;

c)

rektificēta koncentrēta vīnogu misa;

d)

paskābināšanai izmantotie produkti;

e)

skābes satura samazināšanai izmantotie produkti;

f)

no vīna destilētie stiprie alkoholiskie dzērieni un degvīns.

Īpašu reģistru vai īpašas uzskaites veikšana neparedz atbrīvojumu no Regulas (EK) Nr. 479/2008 V pielikuma D.4 punktā norādīto paziņojumu izdarīšanas.

2.   Īpašajos reģistros vai īpašajā uzskaitē, kas minēti 1. punktā, par katru produktu atsevišķi uzrāda:

a)

saistībā ar ievešanu:

i)

piegādātāja vārdu vai firmas nosaukumu un adresi, ja nepieciešams, norādot produkta pārvadāšanas pavaddokumentu;

ii)

attiecīgo daudzumu;

iii)

ievešanas dienu;

b)

saistībā ar izvešanu:

i)

attiecīgo daudzumu;

ii)

izmantošanas vai izvešanas dienu;

iii)

attiecīgā gadījumā saņēmēja vārdu vai firmas nosaukumu un adresi.

44. pants

Zudumi

Dalībvalstis nosaka maksimāli pieļaujamos iztvaicēšanās zudumus uzglabāšanas un pārstrādes operāciju laikā vai sakarā ar izmaiņām produkta kategorijā.

Dokumentācijas turētājs dalībvalstu noteiktajā termiņā ziņo par to rakstiski konkrētās teritorijas kompetentajai iestādei, ja reālie zudumi pārsniedz:

a)

VI pielikuma B daļas 1.3 punktā norādītās pielaides pārvadāšanas laikā;

b)

dalībvalsts noteikto maksimālo procentuālo daļu gadījumos, kas norādīti pirmajā daļā.

Otrajā daļā minētā kompetentā iestāde veic nepieciešamos pasākumus.

45. pants

Termiņi ierakstiem atsevišķos reģistros

1.   Ierakstus atsevišķajos reģistros vai pārskatos:

a)

kā norādīts 39., 40. un 44. pantā, ievešanas gadījumā izdara ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc saņemšanas dienas, bet izvešanas gadījumā – ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc nosūtīšanas;

b)

kā norādīts 41. pantā, izdara ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc attiecīgās darbības veikšanas, bet attiecībā uz bagātināšanu – tajā pašā dienā;

c)

kā norādīts 43. pantā, izdara ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc saņemšanas vai nosūtīšanas, bet attiecībā uz izmantošanu – izmantošanas dienā.

Dalībvalstis tomēr var atļaut garākus termiņus, kas nepārsniedz 30 dienas, jo īpaši, ja izmantot datorizētu dokumentāciju, ar nosacījumu, ka saglabā iespēju ievešanas, izvešanas un 41. pantā norādīto darbību pārbaudi veikt katrā laikā, pamatojoties uz citiem apliecinošiem dokumentiem, ja vien kompetentā iestāde vai tās pilnvarota aģentūra vai organizācija uzskata šos dokumentus par ticamiem.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta pirmās daļas un, ievērojot dalībvalstu pieņemtos noteikumus saskaņā ar 47. panta 1. punkta j) un k) apakšpunktu, viena un tā paša produkta sūtījumus var iegrāmatot izvešanas reģistrā kā ikmēneša kopējo daudzumu, ja produktu ievieto tikai un vienīgi tarā, kas minēta 25. panta b) apakšpunkta i) daļā.

46. pants

Dokumentācijas noslēgšana

Reizi gadā, dienā, kuru var noteikt dalībvalstis, produktu ievešanas un izvešanas reģistrus noslēdz. Saistībā ar gada bilanci veic krājumu inventarizāciju. Esošos krājumus reģistrē dokumentācijā kā ievedumu nākamajā dienā pēc gada bilances. Ja gada bilance uzrāda teorētisko krājumu un faktisko krājumu atšķirības, to atzīmē noslēgtajos grāmatvedības dokumentos.

IV    NODAĻA

Kopējie noteikumi attiecībā uz II un III nodaļu

47. pants

Vispārīgie un pārejas noteikumi

1.   Dalībvalstis drīkst:

a)

paredzēt veikt preču uzskaiti attiecībā uz aizbāžņiem, ko izmanto produktu iepildīšanai tarā ar nominālo tilpumu 5 litri vai mazāk, kā norādīts 25. panta b) apakšpunkta i) daļā, kurus laiž tirgū šo valstu teritorijā, kā arī norādīt uz aizbāžņiem īpašus datus;

b)

pieprasīt papildu informāciju par to teritorijā ražotu vīna produktu sūtījumu pavaddokumentiem, ja šāda informācija ir vajadzīga pārbaudēm;

c)

datorizētas preču uzskaites sistēmas lietošanas nolūkā noteikt vietu, kurā vīna produktu sūtījumu pavaddokumentos jāieraksta konkrēta obligātā informācija, ja pārvadājums sākas to teritorijā, ar noteikumu, ka 31. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļā norādīto paraugu forma nav izmainīta;

d)

atļaut attiecībā uz pārvadājumu, kas sākas un beidzas to teritorijā, nešķērsojot citas dalībvalsts teritoriju vai trešās valsts teritoriju, un pārejas laikā, kura termiņš beidzas 2015. gada 31. jūlijā, informāciju par vīnogu misas blīvumu aizstāt ar norādi par Eksle grādos izteiktu blīvumu;

e)

noteikt, ka to teritorijā sagatavotos pārvadājuma pavaddokumentos norāda ne tikai pārvadājuma sākšanas dienu, bet arī laiku;

f)

papildus 25. panta a) apakšpunkta i) daļai noteikt, ka nekāds dokuments nav vajadzīgs, ja izspiestas vai neizspiestas vīnogas vai vīnogu misu pārvadā ražotāju grupai piederoši ražotāji, kas paši ir saražojuši vīnogas vai vīnogu misu, vai ražotāju grupa, kuras valdījumā ir minētais produkts, kā arī ja šādus produktus pārvadā šādu ražotāju vai ražotāju grupu vārdā uz šīs grupas savākšanas punktu vai vīna darītavām, ar nosacījumu, ka pārvadājums sākas un beidzas tajā pašā vīnkopības zonā un ka minētais produkts ir paredzēts pārstrādei vīnā ar ACVN attiecīgajā konkrētajā reģionā, iekļaujot tieši blakus esošo apgabalu;

g)

šādos gadījumos paredzēt kopiju izmantošanu, nosakot:

i)

ka kravas nosūtītājam jāaizpilda tā teritorijā uzsākamu pārvadājumu pavaddokumentu viens vai vairāki eksemplāri;

ii)

ka kravas saņēmējam jāaizpilda tādu pārvadājumu pavaddokumentu viens vai vairāki eksemplāri, kuri sākušies citā dalībvalstī vai trešā valstī un beidzas tā teritorijā;

h)

noteikt, ka 25. panta a) apakšpunkta ii) daļā norādīto izņēmumu attiecībā uz atbrīvojumu no pavaddokumentu izmantošanas atsevišķiem vīnogu sūtījumiem nevar piemērot pārvadājumam, kas sākas un beidzas to teritorijā;

i)

noteikt, ka attiecībā uz 29. pantā norādīto pārvadājumu, kas sākas to teritorijā un beidzas citas dalībvalsts teritorijā, kravas nosūtītājam kopā ar eksemplāriem, kuri sagatavoti saskaņā ar šo pantu, jānosūta arī izkraušanas vietas kompetentās iestādes nosaukums un adrese;

j)

atļaut esošās dokumentācijas pielāgošanu un pieņemt papildu noteikumus vai stingrākas prasības attiecībā uz uzskaites veikšanu un pārbaudi;

k)

ja piemēro 33. panta 1. punktu, dalībvalstis var noteikt, ka ieraksti reģistros jāveic kompetentajai iestādei vai šīs iestādes pilnvarotai aģentūrai vai organizācijai.

Gadījumā, kas minēts j) apakšpunktā, dalībvalstis jo īpaši var pieprasīt veikt atsevišķu uzskaiti par konkrētiem produktiem vai atsevišķu uzskaiti par noteiktām produktu kategorijām vai noteiktām darbībām, kas norādītas 41. panta 1. punktā.

2.   Neatkāpjoties no Direktīvas 92/12/EEK, dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar izmantotajiem aizbāžņiem, nedrīkst aizliegt vai kavēt tādu produktu pārvadājumus, kas iepildīti tarā ar nominālo ietilpību ne lielāku par 5 litriem, kā norādīts 25. panta b) apakšpunkta i) daļā.

Attiecībā uz produktiem, kas iepildīti pašu teritorijā, dalībvalstis tomēr var aizliegt izmantot atsevišķus aizbāžņus vai taras veidus vai attiecināt uz šādu aizbāžņu izmantošanu noteiktus nosacījumus.

48. pants

Pavaddokumentu un reģistru uzglabāšana

1.   Neierobežojot nekādus stingrākus noteikumus, kurus dalībvalstis var būt pieņēmušas, lai piemērotu savus tiesību aktus un valsts procedūras, kas noteiktas citiem nolūkiem, saskaņā ar šo regulu nepieciešamie pavaddokumenti un kopijas jāuzglabā vismaz piecus gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā tie aizpildīti.

2.   Grāmatvedības dokumenti un dokumenti ar iegrāmatotajām darbībām jāuzglabā vismaz piecus gadus pēc attiecīgo grāmatvedības rēķinu noslēgšanas. Ja viens vai vairāki rēķini, kas attiecas uz nenozīmīgiem vīna daudzumiem, nav vēl noslēgti, šādus rēķinus var pārgrāmatot uz citu reģistru, ja oriģinālajā dokumentā ir norāde par šādu pārgrāmatošanu. Šādā gadījumā panta pirmajā daļā minētais piecu gadu termiņš sākas pārgrāmatošanas dienā.

49. pants

Paziņojumi

1.   Katra dalībvalsts paziņo Komisijai:

a)

par šīs sadaļas izpildi, atbildīgās iestādes vai iestāžu nosaukumu un adresi;

b)

attiecīgā gadījumā visu iestāžu nosaukumus un adreses, kuras kompetentā iestāde pilnvarojusi šīs sadaļas izpildei.

2.   Katra dalībvalsts paziņo Komisijai arī:

a)

visas turpmākās izmaiņas attiecībā uz 1. punktā norādītajām kompetentajām iestādēm un dienestiem;

b)

pasākumus, kas veikti šīs sadaļas izpildei, ja šiem pasākumiem ir īpaša nozīme dalībvalstu sadarbībā, kā norādīts Regulā (EK) Nr. 555/2008.

3.   Komisija izveido un atjaunina sarakstu ar kompetento iestāžu nosaukumiem un adresēm vai attiecīgā gadījumā pilnvaroto iestāžu vai dienestu nosaukumiem un adresēm, pamatojoties uz dalībvalstu apstiprināto informāciju. Komisija publicē šo sarakstu tīmekļa vietnē.

IV   SADAĻA

VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

50. pants

Paziņojumi

1.   Dalībvalstis, neskarot šīs regulas īpašos noteikumus, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu šajā regulā noteiktos paziņošanas termiņus.

2.   Dalībvalstis saglabā informācijas ierakstus, kas veikti, piemērojot šo regulu, vismaz piecus vīna gadus pēc kārtas, skaitot no tā gada, kad tika veikts ieraksts.

3.   Paziņojumu sniegšana, ko pieprasa šī regula, neskar dalībvalstu pienākumus, kas izriet atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 357/79 par vīnogulāju stādījumu statistikas pārskatiem.

51. pants

Acīmredzamas kļūdas

Ja ir bijušas acīmredzamas kļūdas, ko atzinusi kompetentā iestāde, katru paziņojumu vai prasību, kas dalībvalstij iesniegta saistībā ar šo regulu, var pieņemt jebkurā brīdī pēc tās iesniegšanas.

52. pants

Force majeure un ārkārtas apstākļi

Šajā regulā paredzētos sodus nepiemēro force majeure vai ārkārtas apstākļu gadījumā Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 (16). 31. panta izpratnē.

53. pants

Atcelšana un atsauces

Atceļ Regulas (EEK) Nr. 649/87, (EK) Nr. 884/2001 un (EK) Nr. 1282/2001.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulām X pielikumā.

54. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

(3)  OV L 208, 31.7.1986., 1. lpp.

(4)  OV L 62, 5.3.1987., 10. lpp.

(5)  OV L 170, 30.6.2008., 1. lpp.

(6)  OV L 54, 5.3.1979., 124. lpp.

(7)  OV L 176, 29.6.2001., 14. lpp.

(8)  OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.

(9)  OV L 128, 10.5.2001., 32. lpp.

(10)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp.

(11)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(12)  OV L 276, 19.9.1992., 1. lpp.

(13)  OV L 369, 18.12.1992., 17. lpp.

(14)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(15)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(16)  OV L 30, 19.1.2009., 16. lpp.


I PIELIKUMS

Vīna dārzu reģistrā iekļaujamā minimālā informācija un tās specifikācija atbilstīgi 3. pantam

1.   VĪNKOPJA DOKUMENTĀCIJA

1.1.   Identifikācija un atrašanās vieta

1)

Vīnkopja identifikācija (savietojama ar vienoto katra lauksaimnieka identifikācijas sistēmu, kā tas paredzēts Regulas (EK) Nr. 73/2009 15. panta 1. punkta f) apakšpunktā).

2)

Ar vīnogulājiem apstādīto ražošanā izmantojamo zemes gabalu uzskaitījums un atrašanās vieta (identifikācija savietojama ar vienoto lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu identifikācijas sistēmu, kā tas paredzēts Regulas (EK) Nr. 73/2009 15. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 17. pantā).

3)

Piešķirtās, bet vēl neizmantotās stādīšanas tiesības un saglabātās atkārtotās stādīšanas tiesības (uzskaites informācija atbilstoši paziņojumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 555/2008 74. pantā un XIII pielikuma 15. tabulā).

1.2.   Ar vīnogulājiem apstādīta zemes gabala raksturojums

1)

Ar vīnogulājiem apstādītā zemes gabala identifikācija: ar vīnogulājiem apstādīto zemes gabalu identifikācijas sistēmu izveido, pamatojoties uz kartēm vai zemesgrāmatu aktiem, vai citiem kartogrāfiskiem materiāliem. Izmanto elektroniskas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas metodes, vēlams, ietverot tajās ortofotografēšanu no gaisa vai kosmosa, ar vienotu standartu, kas garantē precizitāti, kura ir vismaz līdzvērtīga kartogrāfijai mērogā 1:10 000.

2)

Ar vīnogulājiem apstādīta zemes gabala platība

Ja vīnogulāji tiek audzēti kopā ar citām kultūrām:

a)

attiecīgā zemes gabala kopējā platība;

b)

ar vīnogulājiem apstādīta platība, kas izteikta tīrās kultivēšanas izteiksmē (pārveidošanai izmanto atbilstošus koeficientus, ko nosaka dalībvalsts).

3)

Ar vīnogulājiem apstādīta zemes gabala platība vai, ja nepieciešams, platība, kas izteikta tīrās kultivēšanas izteiksmē, iedalot pēc vīnogulāju īpašībām:

a)

platība, kas apstādīta ar vīna vīnogu šķirņu vīnogulājiem (dati atbilstoši Regulas (EK) Nr. 555/2008 74. pantā un XIII pielikuma 14. tabulā minētajai uzskaites informācijai):

i)

ko izmanto aizsargātā cilmes vietas nosaukuma vīnu iegūšanai:

baltais,

sarkanais/rozā;

ii)

ko izmanto aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vīnu iegūšanai:

baltais,

sarkanais/rozā;

iii)

ko izmanto vīnu iegūšanai bez ACVN/ vai AĢIN:

baltais,

sarkanais/rozā;

b)

platība, kas apstādīta ar tādu šķirņu vīnogulājiem, kuras dalībvalstis vienlaicīgi uzskaitījušas vīnogulāju šķirņu klasifikācijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 24. pantu attiecībā uz vienu un to pašu administratīvo vienību kā vīna vīnogu šķirnes un, atkarībā no situācijas, galda vīnogu šķirnes, žāvēšanai paredzēto vīnogu šķirnes vai degvīna ražošanai paredzētās šķirnes;

c)

platība, kas apstādīta ar neklasificētām vīna vīnogu šķirnēm vai šķirnēm, ko dalībvalstis nevar klasificēt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 24. pantu;

d)

platība, kas apstādīta ar žāvēšanai paredzēto vīnogu šķirnēm;

e)

platība, kas apstādīta vienīgi vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla (potzaru potcelmi) ražošanai;

f)

platība, kas apstādīta ar vīnogulāju potcelmiem, ko izmantos potēšanai;

g)

pamesta apstādīta platība;

h)

citi.

4)

Vīna vīnogu šķirnes, attiecīgi aprēķinātās platības un atbilstošās proporcijas ar vīnogulājiem apstādītajā zemes gabalā (dati atbilstoši Regulas (EK) Nr. 555/2008 74. pantā un XIII pielikuma 16. tabulā minētajai uzskaites informācijai).

5)

Platība, kas apstādīta bez attiecīgām stādīšanas tiesībām pēc 1998. gada 31. augusta (dati atbilstoši Regulas (EK) Nr. 555/2008 58. pantā un XIII pielikuma 2. un 3. tabulā minētajai uzskaites informācijai).

6)

Platība, kas apstādīta ar nelikumīgiem stādījumiem, kuri ierīkoti pirms 1998. gada 1. septembra (dati atbilstoši Regulas (EK) Nr. 555/2008 58. pantā un XIII pielikuma 4.–7. tabulā minētajai uzskaites informācijai).

7)

Platība, par kuru piešķirtas jaunas stādīšanas tiesības (dati atbilstoši Regulas (EK) Nr. 555/2008 61. pantā un XIII pielikuma 8. tabulā minētajai uzskaites informācijai).

8)

Apstādīta platība, kas pieteikta izaršanas piemaksas saņemšanai (dati atbilstoši Regulas (EK) Nr. 555/2008 73. pantā un XIII pielikuma 11. tabulā minētajai uzskaites informācijai).

9)

Platība, kas izarta, saņemot atbilstošu piemaksu (dati atbilstoši Regulas (EK) Nr. 555/2008 68. un 73. pantā un XIII pielikuma 12. tabulā minētajai uzskaites informācijai).

10)

Apstādīta platība, kurā veikta pārstrukturēšana un pārveidošana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 11. pantu (dati atbilstoši Regulas (EK) Nr. 555/2008 VII un VIII a pielikuma tabulās minētajai uzskaites informācijai).

11)

Apstādīta platība, kurā veikta priekšlaicīga ražas novākšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 12. pantu (dati atbilstoši Regulas (EK) Nr. 555/2008 VII un VIII b pielikuma tabulās minētajai uzskaites informācijai).

12)

Stādīšanas gads vai, ja tas nav zināms, aptuvenais ar vīnogulājiem apstādītā zemes gabala vecums (dati atbilstoši Regulai (EK) Nr. 357/79).

1.3.   Obligātie paziņojumi

1)

Ražas deklarācija (dati atbilstoši šīs regulas 8. pantā un II un III pielikuma tabulās minētajām ražas deklarācijām).

2)

Ražošanas deklarācija (dati atbilstoši šīs regulas 9. pantā un IV pielikuma tabulā minētajām ražošanas deklarācijām).

3)

Krājumu deklarācija (dati atbilstoši šīs regulas 11. pantā un V pielikuma tabulā minētajām krājumu deklarācijām).

2.   RAŽOŠANAS DOKUMENTĀCIJA

2.1.   Identifikācija

Tādas fiziskas vai juridiskas personas vai šo personu grupas identifikācija, kam jāiesniedz ražošanas deklarācija saskaņā ar šīs regulas 9. pantu.

2.2.   Obligātie paziņojumi

1)

Ražošanas deklarācija (dati atbilstoši šīs regulas 9. pantā un IV pielikuma tabulā minētajām ražošanas deklarācijām).

2)

Krājumu deklarācija (dati atbilstoši šīs regulas 11. pantā un V pielikuma tabulā minētajām krājumu deklarācijām).

3.   CITI

Ar vīnogulājiem apstādītā kopējā platība, kas nav pārņemta vīnkopja dokumentācijā atbilstoši šīs regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktam.


II PIELIKUMS

Vīnogu ražas deklarācija [saskaņā ar 8. pantu]

Deklarētājs:

Ar vīnogulājiem apstādītā izmantotā platība (ha): …

Ražojošā platība

Novākto vīnogu daudzums

(hl vai 100 kg)

Piegādātās vīnogas (hl)

Deklarētāja vinificētās vīnogas

Piegādātas kooperatīvai vīna darītavai (1)

Pārdotas vīndarim (1)

Piegādātas citiem (1)

ha (2)

Zemes gabala kods

Sarkanais

Baltais

Sarkanais

Baltais

Vīnogas

Misa

Vīnogas

Misa

Sarkanais

Baltais

Sarkanais

Baltais

Sarkanais

Baltais

Sarkanais

Baltais

 

1.

Vīnogulāji, no kuriem ražo vīnus ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vīnogulāji, no kuriem ražo vīnus ar aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vīna vīnogulāju šķirnes, no kurām neražo vīnus ar aizsargāto cilmes nosaukumu/aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vīnogulāji, no kuriem ražo vīnus bez cilmes vietas nosaukuma/aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vīnogulāji citu vīnu ražošanai. (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Deklarētājam jānorāda piegādāto vai pārdoto vīnogu kopējais daudzums. Sīkāka informācija par piegādātajām vai pārdotajām vīnogām ir atrodama III pielikumā.

(2)  Deklarācijā norādāmā platība ir ar vīnogulājiem apstādītā ražojošā platība dalībvalsts noteiktajā administratīvajā vienībā.

(3)  “Citi vīni” ir vīni, kas izgatavoti no vīnogu šķirnēm, kuras uzskaitītas vīnogu šķirņu klasifikatorā, ko dalībvalstis, vajadzības gadījumā piemērojot Regulas (EK) Nr. 479/2008 24. pantu, izstrādājušas vienai un tai pašai administratīvajai vienībai gan vīna vīnogu šķirnes, gan arī – attiecīgā gadījumā – galda vīnogu šķirnes, šķirnes rozīņu ražošanai vai šķirnes vīna spirta ražošanai.


III PIELIKUMS

Vīnogu ražas deklarācija (saskaņā ar 8. pantu)

(Attiecas uz pārdotajiem vai piegādātajiem produktiem pirms ražošanas deklarācijas)

Saņēmēji

Vīndarim pārdoto vai vīna kooperatīvam piegādāto produktu raksturojums (hektolitros vai 100 kg)

Vīnogas un/vai vīnogu misa

Ar ACVN

Ar AĢIN

Vīna vīnogulāju šķirnes bez ACVN/AĢIN

Bez ACVN/AĢIN

Citi vīni

Sarkanais

Baltais

Sarkanais

Baltais

Sarkanais

Baltais

Sarkanais

Baltais

Sarkanais

Baltais

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACVN – aizsargāts cilmes vietas nosaukums; AĢIN – aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde.


IV PIELIKUMS

Ražošanas deklarācija [saskaņā ar 9. pantu]

ACVN – aizsargāts cilmes vietas nosaukums; AĢIN – aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde; s/r – sarkanais/rozā: b – baltais

A.

Ziņas par deklarētāju (1)

B.

Produktu uzglabāšanas vieta


Izmantotā Produktu kategorija (2)

Piegādātāju nosaukums un adrese un atsauce uz piegādes dokumentu

(pavaddokuments vai cits)

Ražojošās vīnogulāju platības, kuru produkti ir ar noteiktu izcelsmi

Vīnogas

(hl vai 100 kg)

Produkti, kas iegūti kopš vīna gada sākuma un produkti, kas nav vīns, kuri ir uzglabāti deklarācijas brīdī

(hl)

Ar ACVN

Ar AĢIN

Vīna vīnogu šķirņu bez ACVN/AĢIN

Bez ACVN/AĢIN

Citi (3)

Misa (4)

Vīni (5)

Misa (4)

Vīni (5)

Misa (4)

Vīni (5)

Misa (4)

Vīni (5)

Misa

Vīni (5)

s/r

b

s/r

b

s/r

b

s/r

b

s/r

b

s/r

b

s/r

b

s/r

b

s/r

b

s/r

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Vīna kooperatīviem to biedru saraksts, kas piegādā visu savu ražu, ir nošķirts no pārējo kooperatīva biedru saraksta.

(2)  Vīnogas, vīnogu misa (koncentrēta misa, rektificēta koncentrēta misa, daļēji norūgusi misa), rūgstošs jaunvīns.

(3)  Šajā ailē uzskaita visus tos vīna gada produktus, kas nav uzskaitīti iepriekšējās kolonnās, kā arī koncentrētu misu un rektificētu koncentrētu misu, kas ir uzglabāta deklarēšanas brīdī. Uzskaitītie daudzumi ir norādīti produktu kategorijās.

(4)  Tostarp daļēji norūgusi misa, bet neskaitot koncentrētu misu un rektificētu koncentrētu misu.

(5)  Tostarp rūgstošs jaunvīns.


V PIELIKUMS

Vīna un misas krājumu deklarācija (saskaņā ar 11. pantu)

Valdījumā 31. jūlijā (hl)

Deklarētājs: …

Produkta uzglabāšanas vieta: …


Produktu kategorija

Kopējie krājumi

No tiem sarkanie un rozā

No tiem baltie

Piezīmes

Vīni

1.

Krājumi ražošanai:

vīni ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN) (1);

vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN) (2);

vīna vīnogulāju šķirnes vīni ar ACVN/AĢIN;

vīni bez ACVN/AĢIN (3);

citi vīni (4).

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

2.

Krājumi tirdzniecībai:

a)

Kopienas izcelsmes vīni:

vīni ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN) (1);

vīni ar aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN) (2);

vīna vīnogulāju šķirnes vīni bez ACVN/AĢIN;

vīni bez ACVN/AĢIN (3);

b)

vīni ar izcelsmi no trešām valstīm.

 

 

 

Kopā:

 

 

 

3.

Kopsavilkums (1+2)

 

 

 

Misa

1.

Krājumi ražošanai:

koncentrēta vīnogu misa;

rektificēta koncentrēta vīnogu misa;

cita misa (5).

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

2.

Krājumi tirdzniecībai:

koncentrēta vīnogu misa;

rektificēta koncentrēta vīnogu misa;

cita misa (5).

 

 

 

Kopā:

 

 

 

3.

Kopsavilkums (1+2)

 

 

 


(1)  Tostarp kvalitatīvie NRR vīni.

(2)  Tostarp galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

(3)  Tostarp galda vīni bez ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

(4)  Šajā ailē uzskaita visus tos vīnus, kas nav uzskaitīti iepriekšējās ailēs. Uzskaitītie daudzumi ir norādīti produktu kategorijās.

(5)  Tai skaitā vīnogu misa, daļēji norūgusi misa, kā arī daļēji norūgusi misa, kas iegūta no vēlu novāktām, žuvušām vīnogām.


VI PIELIKUMS

Papildnorādījumi 26. pantā minēto pavaddokumentu aizpildīšanai

A.   Vispārīgi noteikumi

1.

Pavaddokumentu aizpilda skaidri salasāmā un neizdzēšamā veidā.

2.

Dokumentā nedrīkst būt neviena dzēsta vai labota vārda. Pavaddokumentu nevar izmantot, ja tā aizpildē ir pieļautas kļūdas.

3.

Uz visām pavaddokumenta prasītajām kopijām atzīmē “kopija” vai izmanto līdzvērtīgu marķējumu.

4.

Ja dokumentu, kas aizpildīts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2719/92 pielikumā doto paraugu (pavaddokuments vai komercdokuments) vai Regulas (EEK) Nr. 3649/92 pielikumā doto paraugu (vienkāršots pavaddokuments vai komercdokuments), izmanto kā pavaddokumentu vīna produktam, uz kuru neattiecas Direktīvā 92/12/EEK noteiktās formalitātes vīna produktu pārvadājumiem, šā dokumenta ailēs, kuras neizmanto, ievelk līniju pa diagonāli no ailes viena stūra līdz otram.

5.

Ja kravas saņēmējs ir reģistrēts Kopienas teritorijā, pavaddokumenta izmantošanai piemēro šādus noteikumus:

a)

ja pārvadājamo produktu neapliek ar akcīzes nodokli – Regulas (EEK) Nr. 2719/92 pielikumā pievienoto paskaidrojumu vispārīgo piezīmju 1.5. punktu;

b)

ja uz Kopienā pārvadājamo produktu attiecas akcīzes nodoklis un produkts jau ir laists apgrozībā nosūtīšanas dalībvalstī – Regulas (EEK) Nr. 3649/92 pielikumā pievienoto paskaidrojumu vispārīgo piezīmju 1.5. punktu;

c)

gadījumos, uz ko neattiecas a) vai b) apakšpunkts:

i)

ja izmanto pārvadājumam nepieciešamo pavaddokumentu, kas paredzēts saskaņā ar a) un b) apakšpunktu:

pirmais eksemplārs paliek pie preču nosūtītāja,

otro eksemplāru nosūta kopā ar produktu no kravas iekraušanas vietas līdz kravas izkraušanas vietai un nodod kravas saņēmējam vai viņa pārstāvim;

ii)

ja izmanto citu pavaddokumentu:

pavaddokumenta oriģinālu nosūta kopā ar produktu no kravas iekraušanas vietas un nodod kravas saņēmējam vai viņa pārstāvim,

viens eksemplārs paliek pie kravas nosūtītāja.

6.

Vienotu pavaddokumentu var aizpildīt, lai pārvadātu vienu sūtījumu no viena un tā paša nosūtītāja vienam un tam pašam saņēmējam attiecībā uz

a)

divām vai vairākām tās pašas kategorijas produkta partijām, vai

b)

divām vai vairākām dažādu kategoriju produktu partijām, ja šie produkti ir iepildīti marķētā tarā, kuras nominālā ietilpība ir 60 litri vai mazāk un kura ir aprīkota ar atzītu vienreiz lietojamu aizbāzni, uz kura ir norāde, kas ļauj identificēt pudeļu pildītāju.

7.

Gadījumā, kas norādīts 33. panta 1. punktā, vai arī ja sūtījuma pavaddokumentu aizpilda kompetentā iestāde, dokuments ir derīgs tikai tad, ja pārvadājums sākas ne vēlāk kā piektajā darbdienā pēc apstiprinājuma dienas vai, ja nepieciešams, pēc dokumenta aizpildes dienas.

8.

Ja produktus pārvadā tā paša pārvadājuma konteinera atsevišķos nodalījumos vai arī pārvadājuma laikā tie sajaucas, dokumentu aizpilda par katru produktu daļu neatkarīgi no tā, vai tos pārvadā atsevišķi vai kā maisījumu. Šādos dokumentos saskaņā ar katras dalībvalsts pieņemtajiem noteikumiem norāda šāda sajaukta produkta izmantošanu.

Dalībvalstis tomēr var dot atļauju sūtītājiem vai personām, kurām piešķirtas pilnvaras, aizpildīt vienotu pavaddokumentu visam sajauktajam produktam. Šādos gadījumos kompetentā iestāde dod attiecīgus norādījumus par to, kā sniedzami pierādījumi par dažādo kravu kategoriju, izcelsmi un apjomu.

B.   Īpaši noteikumi

1.

Norādes par produkta aprakstu

1.1.

Produkta kategorija

Norādīt produkta kategoriju, lietojot Kopienas noteikumiem atbilstīgu norādi, kura dod produkta visprecīzāko raksturojumu, piemēram:

a)

vīni bez ACVN/AĢIN;

b)

vīna vīnogulāju šķirnes vīni bez ACVN/AĢIN;

c)

vīns ar ACVN vai AĢIN;

d)

vīnogu misa;

e)

vīnogu misa vīnam ar ACVN;

f)

importēts vīns.

1.2.

Regulas (EK) Nr. 479/2008 IV pielikuma 1. līdz 9. punktā un 15. un 16. punktā minētajiem nefasētu produktu pārvadājumiem produkta aprakstā iekļauj iepriekš minētās regulas 60. pantā norādītos fakultatīvos datus, ja tie ir norādīti marķējumā vai ja tos ir paredzēts norādīt marķējumā.

1.3.

Spirta koncentrācija un blīvums nemarķētiem nefasētu produktu pārvadājumiem vai pārvadājumiem tarā, kuras nominālais tilpums ir 60 litri vai mazāk:

a)

vīna faktisko spirta koncentrāciju, izņemot rūgstošiem jaunvīniem, vai rūgstoša jaunvīna un daļēji raudzētas vīnogu misas spirta kopējo koncentrāciju izsaka tilpumprocentos un tilpumprocentu desmitdaļās;

b)

vīnogu misas refrakcijas indeksu [gaismas laušanas koeficientu] iegūst ar Kopienā atzītu mērīšanas paņēmienu. To izsaka ar iespējamo spirta koncentrāciju tilpumprocentos. Refrakcijas indeksu var aizstāt ar blīvumu, izteiktu gramos uz cm3;

c)

tādas vīnogu misas blīvumu, kuras rūgšana ir pārtraukta, pievienojot spirtu, izsaka gramos uz cm3, un šā produkta faktisko spirta koncentrāciju izsaka tilpumprocentos un tilpumprocentu desmitdaļās;

d)

koncentrētas vīnogu misas, rektificētas koncentrētas vīnogu misas un koncentrētas vīnogu sulas cukura saturu izsaka kā kopējo cukuru saturu gramos vienā litrā un vienā kilogramā;

e)

var norādīt arī vīnogu čagu un vīna nogulšņu faktisko spirta koncentrāciju (nav obligāti), ko izsaka tīrā spirta litros uz 100 kg.

Šo informāciju sniedz, izmantojot Kopienā atzītas atbilstību tabulas, kas ietvertas analīzes paņēmienu noteikumos.

Neskarot Kopienas noteikumus, kas nosaka ierobežojumus atsevišķiem vīna produktiem, ir atļautas šādas pielaides:

a)

attiecībā uz kopējo vai faktisko spirta koncentrāciju – pielaide ir ± 0,2 tilp. %;

b)

attiecībā uz blīvumu – pielaide ir sešas vienības vairāk vai mazāk līdz četrām zīmēm aiz komata (± 0,0006);

c)

attiecībā uz cukura saturu – ± 3 %.

1.4.

Citi norādījumi par nefasēta vīna un vīna misas pārvadājumiem:

a)   Vīnkopības zona

Norādīt pārvadājamā produkta izcelsmes vīnkopības zonu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 IX pielikumu, izmantojot šādus saīsinājumus: A, B, C I, C II, C III a un C III b.

b)   Veiktās darbības

Norādīt arī darbības, kas veiktas ar pārvadājamiem produktiem, lietojot iekavās šādus ciparus:

0

ar produktu nav veikta neviena no turpmāk minētajām darbībām,

1

produkts ir bagātināts,

2

produkts ir paskābināts,

3

produkta skābes saturs ir samazināts,

4

produkts ir saldināts,

5

produkts ir stiprināts destilācijai,

6

produktam ir pievienots tāds produkts, kura izcelsme nav aprakstā norādītajā ģeogrāfiskajā vienībā,

7

produktam ir pievienots tāds produkts, kas iegūts no vīnogu šķirnes, kura nav norādīta aprakstā,

8

produktam ir pievienots tāds produkts, kas ievākts gadā, kurš nav norādīts aprakstā,

9

vīna darīšanas procesā ir izmantoti ozolkoka gabali,

10

vīna darīšanas procesā ir eksperimentāli izmantota jauna vīndarības prakse,

11

produktā ir daļēji pazemināts spirta saturs,

12

citas darbības (precizēt).

Piemēri:

a)

attiecībā uz vīnu, kura izcelsme ir B zonā un kurš ir bagātināts, norādīt B (1);

b)

attiecībā uz vīnogu misu, kuras izcelsme ir CIII (b) zonā un kura ir paskābināta, norādīt CIII (b) (2).

Norādes par vīnkopības zonu un veiktajām darbībām jādod papildus tām, kas attiecas uz produkta aprakstu, un tajā pašā vietā.

2.

Norādes attiecībā uz neto daudzumu

Neto daudzums:

a)

vīnogām, koncentrētai vīnogu misai, rektificētai koncentrētai vīnogu misai, koncentrētai vīnogu sulai, vīnogu čagām un vīna nogulsnēm tonnās vai kilogramos tiek apzīmēts ar simbolu “t” vai “kg”;

b)

citiem produktiem hektolitros vai litros tiek apzīmēts ar simbolu “l” vai “hl”.

Kopējā neto daudzuma 1,5 % pielaidi var atļaut, ja norāda tādu produktu daudzumu, kurus pārvadā nefasētus.

C.   Informācija, kas vajadzīga pavaddokumenta aizpildei, kā norādīts šīs regulas VII pielikumā.

Ievada piezīme

Stingri ievērot VII pielikumā doto pavaddokumenta paraugu. Ar līnijām atzīmētais aiļu lielums, kas paredzēts noteiktajai informācijai, tomēr ir tikai orientējošs.

 

Ailes numurs VII pielikuma paraugā

Nosūtītājs: pilns vārds vai nosaukums un adrese, ieskaitot pasta indeksu

1

Uzskaites numurs: uzskaites numurs, kas nosūtītāja dokumentācijā identificē sūtījumu (piemēram, faktūrrēķina numurs)

2

Kravas saņēmējs: pilns vārds vai nosaukums un adrese, ieskaitot pasta indeksu

3

Kompetentā iestāde nosūtīšanas vietā: tās kompetentās iestādes nosaukums un adrese, kura atbild par komercdokumenta pārbaudi nosūtīšanas vietā. Tas ir nepieciešams tikai pārvadājumam uz citu dalībvalsti vai eksportam ārpus Kopienas

4

Pārvadātājs: tās personas vārds un adrese, kura atbild par pirmā pārvadājuma organizēšanu (ja tā nav nosūtītājs)

Citas sīkākas ziņas par pārvadājumu, norādot:

a)izmantotā transporta veidu (kravas automašīna, furgons, autocisterna, vieglā automašīna, dzelzceļa vagons, cisternvagons, lidmašīna);b)reģistrācijas numuru vai, pārvadājot ar kuģi, tā nosaukumu (nav obligāti).

5

Nosūtīšanas diena un nosūtīšanas laiks, ja tā noteikusi dalībvalsts, kuras teritorijā pārvadājums sākas

Ja produktu pārkrauj no viena transportlīdzekļa citā, pārvadātājs, kurš veic produkta iekraušanu, dokumenta otrā pusē atzīmē:

nosūtīšanas dienu,

izmantotā transportlīdzekļa veidu un reģistrācijas numuru automašīnām un nosaukumu kuģiem,

savu uzvārdu, vārdu vai firmas nosaukumu un adresi, ieskaitot pasta indeksu

6

Nogādes vieta: faktiskā nogādes vieta, ja preces nav nogādātas uz saņēmēja norādīto adresi. Attiecībā uz eksportējamām precēm ieraksta vienu no IX pielikumā dotajām norādēm

7

Pārvadājamā produkta apraksts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 479/2008 un spēkā esošajiem attiecīgās valsts noteikumiem, jo īpaši ietverot obligātās norādes

Iepakojums un preču apraksts: ārējo iepakojumu identifikācijas numuri un iepakojumu skaits, iekšējo iepakojumu skaits

Aprakstu var turpināt uz atsevišķas lapas, kas pievienota katram eksemplāram. Šajā nolūkā var izmantot iepakojumu sarakstu

Nefasētiem pārvadājumiem:

attiecībā uz vīnu – spirta faktiskā koncentrācija,

attiecībā uz neraudzētiem produktiem – refrakcijas indekss vai blīvums,

attiecībā uz rūgstošiem produktiem – spirta kopējā koncentrācija,

attiecībā uz vīniem, kuros cukura atlieku saturs pārsniedz četrus gramus uz vienu litru, papildus spirta faktiskajai koncentrācijai – spirta kopējā koncentrācija

8

Daudzums:

attiecībā uz nefasētiem produktiem – kopējais neto daudzums,

attiecībā uz iepakotiem produktiem – izmantoto konteineru skaits un nominālā ietilpība

9

Nosūtīšanas dalībvalsts noteiktā papildu informācija:

ja ir noteikta šāda informācija, ievēro attiecīgās dalībvalsts norādījumus; ja šāda informācija nav noteikta, šajā ailē ievelk līniju pa diagonāli

10

Cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes apliecinājums (sk. 31. pantu)

11


VII PIELIKUMS

Vīnkopības nozares produktu pārvadājumu pavaddokumenti, kā minēts šīs regulas 24. panta 2. punkta a) apakšpunktā

Image


VIII PIELIKUMS

Speciālais zīmogs, kas minēts 31. panta 3. punkta b) apakšpunktā

Image


IX PIELIKUMS

Norādes, kas minētas 27. panta 1. punkta otrajā daļā

:

Bulgāru valodā

:

И3HECEHO

:

Spāņu valodā

:

EXPORTADO

:

Čehu valodā

:

VYVEZENO

:

Dāņu valodā

:

UDFØRSEL

:

Vācu valodā

:

AUSGEFÜHRT

:

Igauņu valodā

:

EKSPORDITUD

:

Grieķu valodā

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

Angļu valodā

:

EXPORTED

:

Franču valodā

:

EXPORTÉ

:

Itāļu valodā

:

ESPORTATO

:

Latviešu valodā

:

EKSPORTĒTS

:

Lietuviešu valodā

:

EKSPORTUOTA

:

Ungāru valodā

:

EXPORTÁLVA

:

Maltiešu valodā

:

ESPORTAT

:

Nīderlandiešu valodā

:

UITGEVOERD

:

Poļu valodā

:

WYWIEZIONO

:

Portugāļu valodā

:

EXPORTADO

:

Rumāņu valodā

:

EXPORTAT

:

Slovāku valodā

:

VYVEZENÉ

:

Slovēņu valodā

:

IZVOŽENO

:

Somu valodā

:

VIETY

:

Zviedru valodā

:

EXPORTERAD


X PIELIKUMS

Šīs regulas 53. panta otrajā daļā minētās atbilstības tabulas

1.   Regula (EEK) Nr. 649/87

Regula (EEK) Nr. 649/87

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. panta 1. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 2. punkts

I pielikuma 1.2. punkta (2.) daļa

3. panta 3. punkts

3. panta 2. punkts

4. pants

5. pants

6. pants

7. panta 1. punkts

7. panta 2. punkts

8. pants

9. pants

10. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums


2.   Regula (EK) Nr. 884/2001

Regula (EK) Nr. 884/2001

Šī regula

1. pants

21. pants

2. pants

22. pants

3. panta 1. punkts

23. pants

3. panta 2. un 3. punkts

24. pants

3. panta 4. punkts

28. pants

4. pants

25. pants

5. panta 1. punkts

33. pants

5. panta 2. punkts

30. pants

6. panta 1. un 2. punkts

26. pants

6. panta 3. un 4. punkts

VI pielikums

6. panta 5. un 6. punkts

34. pants

6. panta 7. punkts

32. pants

7. pants

31. pants

8. panta 1. punkts

VI pielikums

8. panta 2.–5. punkts

27. pants

9. pants

35. pants

10. pants

29. pants

11. panta 1. punkta pirmā un trešā daļa

36. pants

11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

37. pants

12. panta 1. un 2. punkts

38. pants

12. panta 3. punkts

39. panta 1. punkts

12. panta 4. punkta pirmā daļa

44. pants

12. panta 4. punkta trešā daļa

39. panta 2. punkts

13. panta, 1. punkts

40. panta 1. un 4. punkts

13. panta 2. punkts

46. pants

14. panta 1. un 2. punkts

41. pants

14. panta 3. un 4. punkts

42. pants

15. pants

43. pants

16. pants

45. pants

17. pants

47. panta 1. punkta j) un k) apakšpunkts

18. pants

47. panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunkts

19. pants

48. pants

20. pants

49. pants

21. pants

22. pants


3.   Regula (EK) Nr.o1282/2001

Regula (EK) Nr.o1282/2001

Šī regula

1. pants

6. pants

2. pants

8. pants

3. pants

II pielikums

4. panta 1., 3., 4. un 5. punkts

9. pants

4. panta 2. punkts

10. pants

5. pants

13. pants

6. pants

11. pants

7. panta 1. punkta pirmā līdz trešā daļa

12. panta 1. punkts

7. panta 1. punkta ceturtā daļa

17. pants

7. panta 2. punkts

14. pants

8. pants

II pielikums

9. pants

15. pants

10. pants

20. pants

11. pants

16. pants

12. pants

18. panta 1. punkts

13. panta 2. punkta pirmā daļa

18. panta 2. punkts

14. pants

15. pants

16. panta 1. punkts

19. panta 1. punkts un 2. punkta pirmā daļa

17. pants

19. panta 2. punkta otrā daļa

18. pants

19. pants

20. pants


27.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/54


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 437/2009

(2009. gada 26. maijs),

ar ko atver Kopienas tarifa kvotu nobarošanai paredzētu jaunbuļļu importam un paredz šīs kvotas pārvaldības kārtību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 144. panta 1. punktu un 148. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Pasaules Tirdzniecības organizācijas CXL sarakstam Kopienai jāatver ikgadēja tarifa kvota 169 000 nobarošanai paredzētu jaunbuļļu importēšanai. Tomēr pēc sarunām, kuru rezultātā tika noslēgts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam 1994. gada Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) (2), kura apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2006/333/EK (3), Kopiena visu dalībvalstu vārdā apņēmās iekļaut savā sarakstā šīs importa kvotas korekciju, papildinot kvotu ar 24 070 jaunbuļļiem.

(2)

Komisijas 2007. gada 23. maija Regulā (EK) Nr. 558/2007, ar ko atver nobarošanai paredzētu jaunbuļļu importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību (4), ir paredzēta šo kvotu pārvaldības kārtība katru gadu laikposmā no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.

(3)

Ņemot vērā to, ka citās lauksaimniecības nozarēs gūtā pieredze, piemērojot principu “kas pirmais iesniedz, to pirmo apkalpo”, ir bijusi pozitīva, kā arī lai vienkāršotu administratīvās procedūras, kvota, kura attiecas uz nobarošanai paredzētu jaunbuļļu importēšanu, turpmāk būtu jāpārvalda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 144. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto metodi. Tas būtu jādara saskaņā ar 308.a, 308.b pantu un 308.c panta 1. punktu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (5).

(4)

Ņemot vērā īpatnības, kas saistītas ar pāreju no vienas pārvaldības sistēmas uz citu, kvota, uz kuru atsaucas šī regula, jāuzskata par neizšķirīgu Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.c panta nozīmē.

(5)

Saskaņā ar 166. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 450/2008, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais muitas kodekss) (6), muita uzrauga preces, kuras ir laistas brīvā apgrozībā ar samazinātu nodokļa likmi sakarā ar to īpašo izmantojumu. Dzīvnieki, kuri importēti saskaņā ar šajā regulā paredzēto tarifa kvotu, būtu jāuzrauga attiecīgu laiku, lai garantētu, ka to nobarošana noteiktās ražotnēs ilgst vismaz simt divdesmit dienas.

(6)

Būtu jāiemaksā nodrošinājums, lai garantētu dzīvnieku nobarošanas prasības ievērošanu. Nodrošinājumam jānosedz starpība, ko veido kopējā muitas tarifa nodoklis un samazinātais nodoklis, kuru piemēro dienā, kad attiecīgos dzīvniekus laiž brīvā apgrozībā.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 558/2007 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo katru gadu laikposmā no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam (importa kvotas periods) tiek atvērta tarifa kvota 24 070 jaunbuļļu importēšanai, uz kuriem attiecas KN kods 0102 90 05, 0102 90 29 vai 0102 90 49 un kuri paredzēti nobarošanai Kopienā.

Šīs tarifa kvotas kārtas numurs ir 09.0113.

2.   Šā panta 1. punktā minēto kvotu pārvalda saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b pantu un 308.c panta 1. punktu. Minētās regulas 308.c panta 2. un 3. punktu nepiemēro.

3.   Ievedmuitas nodoklis, ko piemēro saistībā ar 1. punktā minēto tarifa kvotu, ir 16 % ad valorem nodoklis, kuram pieskaita EUR 582 par tīrsvara tonnu.

Pirmajā daļā paredzētā nodokļa likmi piemēro ar nosacījumu, ka dzīvnieku nobarošana ilgst vismaz simt divdesmit dienas dalībvalstī, kurā tie importēti.

2. pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 450/2008 166. pantu, importētos dzīvniekus uzrauga, lai garantētu, ka to nobarošana ilgst vismaz 120 dienas ražotnēs, kuras importētājam jānorāda nākamajā mēnesī pēc to laišanas brīvā apgrozībā.

2.   Lai nodrošinātu 1. punktā minētā dzīvnieku nobarošanas noteikuma izpildi, kā arī nodokļu iekasēšanu gadījumos, kad šis noteikums netiek ievērots, importētāji kompetentajai muitas iestādei iesniedz nodrošinājumu. Nodrošinājuma summa katram atbilstošajam KN kodam ir norādīta pielikumā.

3.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, 2. punktā minēto nodrošinājumu atbrīvo tikai tad, ja dalībvalsts kompetentajai iestādei ir iesniegts apliecinājums, ka jaunlopi:

a)

ir nobaroti fermā vai fermās, kas norādītas atbilstīgi 1. punktam;

b)

nav nokauti, pirms pagājušas 120 dienas no to importēšanas dienas; vai

c)

ir nokauti sanitāro apsvērumu dēļ vai ir nobeigušies no slimības vai nelaimes gadījumā pirms šā laikposma beigām.

3. pants

Atceļ Regulu (EK) Nr. 558/2007. Tomēr to turpina piemērot attiecībā uz tiesībām, kas izriet no licencēm, kuras izdotas pirms 2009. gada 1. jūlija, līdz to derīguma termiņa beigām.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 124, 11.5.2006., 15. lpp.

(3)  OV L 124, 11.5.2006., 13. lpp.

(4)  OV L 132, 24.5.2007., 21. lpp.

(5)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(6)  OV L 145, 4.6.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

NODROŠINĀJUMA SUMMAS

Jaunbuļļi nobarošanai (KN kods)

Summa EUR par vienu dzīvnieku

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


27.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/57


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 438/2009

(2009. gada 26. maijs),

ar ko atver Kopienas tarifa kvotas tādu buļļu, govju un teļu importam, kas nav paredzēti kaušanai un kas ir dažu alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki, kā arī nosaka šo kvotu pārvaldības kārtību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 144. panta 1. punktu un 148. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Kopiena Pasaules Tirdzniecības organizācijas ietvaros ir apņēmusies atvērt ikgadējās tarifa kvotas tādu buļļu, govju un teļu importam, kas nav paredzēti kaušanai un kas ir dažu alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki. Šo kvotu pārvaldības kārtība ir noteikta Komisijas 2007. gada 14. jūnija Regulā (EK) Nr. 659/2007, ar ko atver tarifu kvotas tādu liellopu un teļu importam, kas nav kaušanai paredzēti un kas ir dažu alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki, kā arī nosaka šo kvotu pārraudzību (2).

(2)

Ņemot vērā to, ka citās lauksaimniecības nozarēs gūtā pieredze, piemērojot principu “kas pirmais iesniedz, to pirmo apkalpo”, ir bijusi pozitīva, kā arī lai vienkāršotu administratīvās procedūras, šīs kvotas turpmāk būtu jāpārvalda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 144. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto metodi. Tas būtu jādara saskaņā ar 308.a, 308.b pantu un 308.c panta 1. punktu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3).

(3)

Ņemot vērā īpatnības, kas saistītas ar pāreju no vienas pārvaldības sistēmas uz citu, kvota, uz kuru atsaucas šī regula, jāuzskata par neizšķirīgu Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.c panta nozīmē.

(4)

Saskaņā ar 166. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 450/2008, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais muitas kodekss) (4), muita uzrauga preces, kuras ir izlaistas brīvā apgrozībā ar samazinātu nodokļa likmi sakarā ar to īpašo izmantojumu. Dzīvnieki, kuri importēti saskaņā ar šajā regulā paredzētajām tarifa kvotām, būtu jāuzrauga noteiktu laiku, lai garantētu, ka šajā laikposmā tos nenokauj.

(5)

Šim nolūkam jāiesniedz nodrošinājums, kam jānosedz starpība, kuru veido kopējā muitas tarifa nodoklis un samazinātais nodoklis, ko piemēro dienā, kurā attiecīgos dzīvniekus laiž brīvā apgrozībā.

(6)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 659/2007 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo regulu atver tarifa kvotas tādu pielikumā norādīto buļļu, govju un teļu importam, kas nav paredzēti kaušanai un kas ir dažu alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki.

2.   Šīs regulas pielikumā minētās kvotas pārvalda saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b pantu un 308.c panta 1. punktu. Minētās regulas 308.c panta 2. un 3. punktu nepiemēro.

3.   Šā panta 1. punktā minētās ikgadējās kvotas ir atvērtas periodam no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam (importa kvotas periods).

2. pants

1.   Šajā regulā 1. panta 1. punktā minētos dzīvniekus uzskata par dzīvniekiem, kas nav paredzēti kaušanai, ja tie nav nokauti četros mēnešos no dienas, kad apstiprināts paziņojums par laišanu brīvā apgrozībā.

Atkāpes var piešķirt attiecīgi pierādītos nepārvaramas varas gadījumos.

2.   Lai atbilstu importa tarifa kvotai, kuras kārtas numurs ir 09.4197, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

a)

par buļļiem – izcelsmes sertifikāts;

b)

par govīm un telēm – izcelsmes sertifikāts vai sertifikāts par reģistrāciju ciltsgrāmatā, kas apliecina šķirnes tīrību.

3. pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 450/2008 166. pantu, importētos dzīvniekus uzrauga, lai garantētu, ka dzīvniekus nenokauj četru mēnešu laikā pēc to laišanas brīvā apgrozībā.

2.   Lai nodrošinātu, ka tiek izpildīta 1. punktā minētā prasība noteiktu laiku nepieļaut dzīvnieku nokaušanu, un lai garantētu nodokļu iekasēšanu gadījumos, kad šī prasība netiek ievērota, importētāji kompetentajām muitas iestādēm iesniedz nodrošinājumu. Šī nodrošinājuma summa ir starpība, ko veido kopējā muitas tarifa nodoklis un pielikumā norādītie nodokļi, kurus piemēro dienā, kad attiecīgos dzīvniekus laiž brīvā apgrozībā.

3.   Šā panta 2. punktā noteikto nodrošinājumu atbrīvo, tiklīdz attiecīgajām muitas iestādēm ir iesniegts apliecinājums tam, ka:

a)

dzīvnieki nav nokauti četru mēnešu laikā pēc to laišanas brīvā apgrozībā; vai

b)

dzīvnieki ir nokauti sanitāro apsvērumu dēļ vai ir nobeigušies no slimības vai nelaimes gadījumā pirms šā laikposma beigām.

4. pants

Atceļ Regulu (EK) Nr. 659/2007. Tomēr to turpina piemērot attiecībā uz tiesībām, kas izriet no licencēm, kuras izdotas pirms 2009. gada 1. jūlija, līdz to derīguma termiņa beigām.

5. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 155, 15.6.2007., 20. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 145, 4.6.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, šā pielikuma kontekstā preferenču sistēmas piemērojamību nosakot pēc KN koda. Ja norādīti ex KN kodi, preferenču sistēmas piemērojamību nosaka, pamatojoties uz KN kodu un atbilstošo aprakstu kopumā.

Kārtas numurs

KN kodi

Taric kodi

Preču apraksts

Kvotas apjoms

(dzīvnieku skaits)

Muitas nodoklis

09.0114

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Šādu kalnu šķirņu govis un teles, kas nav paredzētas kaušanai: pelēkās, brūnās, dzeltenās un raibās Sīmentāles šķirnes un Pincgavas šķirne

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.0115

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Šādu šķirņu buļļi, govis un teles, kas nav paredzētas kaušanai: raibā Sīmentāles šķirne un Švices un Frīburgas šķirnes

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

27.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/60


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2009/405/KĀDP

(2009. gada 18. maijs),

ar ko groza Vienoto rīcību 2008/112/KĀDP par Eiropas Savienības misiju, atbalstot drošības sektora reformu Gvinejas-Bisavas Republikā (EU SSR GUINEA-BISSAU)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 12. februārī pieņēma Vienoto rīcību 2008/112/KĀDP (1) par Eiropas Savienības misiju, atbalstot drošības sektora reformu Gvinejas-Bisavas Republikā (EU SSR GUINEA-BISSAU). Šo vienoto rīcību paredzēts piemērot līdz 2009. gada 31. maijam.

(2)

Gvineja-Bisava 2009. gada 14. aprīļa vēstulē aicināja Eiropas Savienību pagarināt misiju par sešiem mēnešiem – līdz 2009. gada 30. novembrim.

(3)

Vienotā rīcība 2008/112/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Vienoto rīcību 2008/112/KĀDP ar šo groza šādi.

1.

Vienotās rīcības 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ar šo Eiropas Savienība (ES) izveido ES misiju drošības sektora reformas atbalstam Gvinejas-Bisavas Republikā, turpmāk “EU SSR GUINEA-BISSAU” vai “misija”, kas sastāv no sagatavošanās fāzes, kura sākas 2008. gada 26. februārī, un no īstenošanas fāzes, kura sākas ne vēlāk kā 2008. gada 1. maijā. Misijas ilgums būs līdz 18 mēnešiem, sākot no brīža, kad pasludināta sākotnējo operatīvo spēju gatavība.”

2.

Vienotās rīcības 17. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“To piemēro līdz 2009. gada 30. novembrim.”

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 18. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. KOHOUT


(1)  OV L 40, 14.2.2008., 11. lpp.